You are on page 1of 41

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 27

gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2012

UDC (uak) 821.133.1-31 m-841

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

gamomcemloba palitra L, 2012


yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-19-337-8

gi de mopasani

lamazi megobari
mixeil javaxiSvilis Targmani

nawili pirveli Tavi pirveli JorJ diuruam molarisgan xuTi frankis xurda miiRo da restornidan gamovida. bunebiTve tanadi, naunteroficrali Wabuki welSi gasworda, ulvaSi mxedrulad aigrixa, Segvianebul mosadileebs swrafad da gakvriT gadaxeda da iseTi lamazi, vaJkacuri Tvali moavlo, romelic qoriseburad uceb ipyrobs xolme yovelives. restoranSi sami qali ijda da samivem Tvali gaayola: musikis Suaxnis maswavlebelma _ binZurma da daudevrad davarcxnilma, mudam Slapamtvrianma, mudam mrudekabianma, _ da orma burJua dedakacma, romelTac qmrebic Tan axldnen. yvelani am iaffasiani sasadilos SeCveuli muStrebi iyvnen. roca Wabuki trotuarze gamovida, erTxans Sedga da Cafiqrda, Tu ra eqna, saiT wasuliyo. 28 ivnisi iyo, jibeSi ki Tvis bolomde mxolod sami franki da ormoci santimiRa darCenoda. am fuliT orjer isadilebda an orjer isauzmebda. arCevani masze iyo. iangariSa: radgan sauzme erTi franki da aTi santimi Rirda, xolo sadili _ erT-naxevari franki, gadawyvita mxolod esauzma da erTi franki da oci santimi kidev darCeboda. am fuliT saRamoTi puriT da ZexviT danayrdeboda da bulvarebze or ludsac gadahkravda, es iyo misi mTavari xarjic da saRamos siamec. iangariSa da notrdam de loretis quCaze daeSva. daeSva da axlac maSindeliviT midioda, roca husaris mundiri ecva. mkerdamozneqili da odnav galajuli, TiTqos es-es aris Camoxta cxenidano, xalxiT savse quCaSi uxeSad miabotebda, gzas mxrebiT ikafavda, mimavalT awydeboda, magram gezs mainc ar icvlida. sakmaod gacveTili cilindri odnav win Camoefxata. midioda da quslebs miabakunebda. pirisaxeze iseTi ieri edo, TiTqos yvela da yvelaferi ezizReboda _ amayi ieri jariskacisa, romelic ubralo moqalaqeebSi mohyva.
5

Tumca samocfrankiani tanisamosi ecva, mainc koxta ieri hqonda _ myvirala da odnav bediTi, magram mainc koxta. maRali, Casxmuli, qera, TiTqmis wiTuri iyo, agrexili ulvaSi TiTqos ahqafeboda, Tvalebi _ cisferi, naTeli, pawawina gugebiT. Tma _ xuWuWi da Suaze gayofili _ aseTi iyo JorJ diurua, romelic Zalian hgavda bulvaruli romanis mTavar gmirs. zafxulis iseTi saRamo idga, roca parizs haeri aklia xolme. abanosaviT cxeloda da Ramis buRisgan qalaqi da quCebi TiTqos oflSi iwureboda. marcvedis milebis xaxebidan Sxamiani sunTqva gamodioda da quCas edeboda, sardafebSi Camaluli samzareuloebis sazizRari suni _ narecxisa da dampali narCenebisa _ dabali fanjrebidan amodioda da iqaurobas ayrolebda. perangis amara mekareni WiSkrebis win Calis skamebeze Camomsxdariyvnen da Cibuxs abolebdnen. moTenTili adamianebi nela moabijebdnen, qudebi xelSi eWiraT. bulvarze rom gavida, JorJ diurua erTxel kidev Seyoymanda: ar icoda, ra eqna da sad wasuliyo. axla survili hqonda, elises mindvrebze gasuliyo, iqidan ki bulonis tyeSi gaevlo da iq, tyis CrdilSi, cotaodeni sufTa haeri SeesunTqa. magram amave dros erTi wyurvilic axrCobda _ wyurvili qalze nadirobisa. jer ar icoda, rogor da vis Sexvdeboda, magram ager, sami Tvea im qals yoveldRe, yovel saRamos elodeboda. marTalia, Tavisi silamazisa da koxta tanis wyalobiT aqa-iq ukve ramdenjerme moipara siyvaruli, magram es ar hyofnida, mudam metisa da ukeTesis imedi hqonda. jibecarieli da sisxlamRvreuli, quCis romelime kuTxeSi rogorc ki vinme meZavs gaexaxuneboda, TaviT fexebamde aiwveboda. _ wamomyvebi, lamazo? _ uCurCulebdnen meZavni. magram ver misdevda. fuli ar hqonda da, garda amisa, sxva ramesac eZebda: sxvanair kocnas, sxvanair dedakacs, arc amdenad gacveTilsa da vulgaruls. diuruas uyvarda kaxpebiT savse adgilebi, maTi mosalxeni darbazebi, yavaxanebi da quCebi. uyvarda maT Soris torRiali,
6

maTTan ybedoba, SenobiT laparaki, mZafri sunamoebis Seynosva da maTTan axlo yofna. rac unda iyos, isinic, siyvarulis monazvnebic, qalebi iyvnen da JorJ diuruas srulebiTac ar examuSeboda es meZavebi, rogorc Tandayolili zizRiT ejavrebaT xolme isini colSvilian mamakacebs. madlenis quCisken Seuxvia da sicxisgan ilajgawyvetil brbos talRas ahyva. xalxiT gaWedili didi yavaxanebi TiTqos trotuarebze gadmoRvriliyo. msmeli sazogadoeba brwyinvale da kriala fanjrebis Suqze saqveynod gamofeniliyo. am xalxs patara mrgval an oTxkuTxa magidebze wiTeli, mwvane, yviTeli da yovelnairi feris siTxiT savse Wiqebi edga, xolo minis grafinebSi Cawyobili, didroni, kriala da gamWvirvale yinuli sufTa, ankara wyals agrilebda. diuruam nabijs uklo, radgan usmelobiT yeli uSreboda. wyurvili axrCobda, wyurvili zafxulis Ramisa. pirSi civi sasmlis gemoc ki igrZno. magram am saRamos Tund ori Wiqac rom daelia, xval upovar sauzmeze xeli unda aeRo da Tvis dasasruls erTxel kidev egrZno ukve mravaljer nacadi SimSili. `aT saaTamde movicadoT da mere erTi Wiqa amerikul yavaxanaSi davlioT, _ uTxra Tavis Tavs da daumata, _ daswyevlos eSmakma, rogor momwyurda!~ gaxeda magidebis irgvliv msxdomT, romelTac imdenis daleva SeeZloT, ramdensac moisurvebdnen. gaxeda da Caiara. kvlav yoCaRad da mxiarulad miabijebda, yavaxanebSic icqireboda, yvelas garegnobiT, tanisamosiT afasebda da Tan angariSobda, jibeSi vis ramdeni fuli unda hqonoda. am mosvenebul, gatylarWul xalxs rom umzerda, gulSi brazi ugubdeboda. jibeebi rom mouCxrikos, ramden oqros, vercxlsa da spilenZs upovis! saSualod TiTos ori luidori mainc eqneba. yavaxanaSi, sul cota, asi kaci mainc iqneboda. asjer ori luidori oTxi aTas franks Seadgens. `Rorebo!~ _ waiCurCula da avaruli grexiT ganagrZo gza. romelime am `RorisTvis~ sadme kuTxeSi, bnel alagas rom mieswro, RmerTmani, uyoymanod mougrexda kisers _ swored ise, rogorc didi aRlumis dros glexebis frinvels ugrexda xolme.
7

ori wlis samsaxuri gaaxsenda afrikaSi, alJiris samxreTiT, patara sadarajoebze, sadac arabebs Zarcvavda xolme. uceb erTi TareSi moagonda uledalanis tomis qveyanaSi da sastikma Rimilma gadaurbina tuCebze. am TareSma sami arabi sicocxles gamoasalma, xolo diuruas da mis megobrebs oTxi qaTami, ori cxvari, bajaRlo oqro da eqvsi Tvis saoxunjo masala misca. ra Tqma unda, moTareSeni ver aRmoaCines. arc uZebniaT, radgan arabebi jariskacebis TiTqmis bunebriv nadavlad miaCndaT. parizSi ki sul sxva saqmea, aq ar SeiZleba ise marjved Zarcva-gleja, isic revolveri rom xelSi geWiros, xmali gverdze gekidos, rogorc iq, samoqalaqo sasamarTlosgan moSorebiTa da Tavisufali TareSiT. iq diurua jariskacis yvela ulagmo instinqts grZnobda, im jariskacisas, romelic dapyrobil qveyanaSi gairyvna. mxedari axla siamiT igonebda udabnoSi gatarebul or weliwads da fiqrobda: `neta iq davrCeniliyavi~. keTili, magram dabrunebisas xom ukeTess moeloda!.. mere ra miiRo? kargi ambavi ki daemarTa, ara? ena odnav gaawlakuna, TiTqos misi gaSrobis dadastureba undodao. daRlil-daqanculi xalxi irgvliv kvlav midi-modioda, is ki isev fiqrobda: `ai, namdvili naxiri! am pirutyvebs yvelas Jiletis jibeSi fuli moepoeba!~ is ki... is kvlav mimavalT awydeboda da mxiarulad ustvenda. mis mier mxarnakravi mamakacebi ukan ixedebodnen da raRacas burtyunebdnen, dedakacebi ki iZaxdnen: `ra pirutyvi vinmea!~ vodevilis Teatrs auara da amerikuli yavaxanis win Sedga. fiqrobda, Sesuliyo da erTi WiqiT gagrilebuliyo. magram sanam Sesvlas gadawyvetda, ganaTebul saaTs Sexeda, romelic Sua gzaze, boZze idga. aTis TxuTmeti iyo. vaJi Tavis Tavs kargad icnobda: daudgamen Tu ara erT kaTxa luds, umalve gadaylapavs, mere ki ra qnas TerTmet saaTamde? gaiara. `madlenis eklesiamde gavivli, _ uTxra Tavis Tavs, _ da neli nabijiT davbrundebi~. operis moednis kuTxes rom miaRwia, erT tansrul axalgazrdas Seejaxa da umalve bundovnad gaaxsenda, rom misi saxe
8

sadRac hqonda nanaxi. im ucnobs gahyva. Tavs Zalas atanda, cdilobda, gaexsenebina da TavisTvis imeorebda: `daswyevlos eSmakma, sad minaxavs es kaci?~ tvins Zalas atanda, magram verafriT gaixsena. Semdeg mexsierebis ucnauri Jinis wyalobiT uceb Tvalwin daudga: maSin es kaci naklebmsuqani iyo, ufro axalgazrdac da husaris mundirSi gamowyobili, moagonda da xmamaRla daiZaxa: _ marTla, forestie unda iyos! nabijs umata da undoda win mimavlisTvis mxarze xeli daekra. ucnobi mobrunda, Sexeda da hkiTxa: _ ra gnebavT, batono? diuruas gaecina. _ ver micani? _ vera, ver gicaniT. _ JorJ diurua var, husarTa meeqvse polkidan. gagaxsendi? forestiem xelebi gaSala. _ ho, Cemo kargo, rogora xar? _ mSvenivrad, Sen? _ me ki kargad vera var, warmoidgine, guli papie-maSed gadameqca. weliwadSi eqvs Tves vaxveleb, radgan oTxi wlis winaT, davbrundi Tu ara, maSinve gavcivdi buJivalSi. _ marTla? keTili, magram ieri mainc mSvenieri gaqvs. forestiem Zvel megobars mklavSi xeli gauyara da laparaki gauba. uambo Tavis avadmyofobaze, diagnozebze, eqimebis rCeva-darigebasa da yvela im dabrkolebaze, romlebic xels uSlida, maT mier daniSnuli wamloba Seesrulebina. maT urCies zamTari samxreTSi gaetarebina, magram sad SeuZlia! coli hyavs, Jurnalistia, mSvenieri alagi uWiravs. _ me politikuri ganyofilebis gamge var gazeT `safrangeTis cxovrebisa~. senatis sxdomebis angariSebs vaZlev `xsnas~ da drogamoSvebiT literaturul qronikas vawvdi `planetas~. rogorc xedav, gza gavikafe. diurua gaocebuli Sescqeroda. forestie Zlier gamocvliliyo, dakacebuliyo, misi siaruli, mixra-moxra da tanisamosic mogagonebdaT damjdar adamians, sakuTari Zal9

Ronis damjers. uwin gamxdari iyo, Txeli, Wirveuli da SfoTiani, mudam mxiaruli da moZravi. parizma ki sam weliwadSi sul gamocvala: gaasuqa, daadinja da, Tumca ocdaSvidi wlisa Zlivs iqneboda, safeTqlebSi ukve WaRara gauria. _ sad midixar? _ hkiTxa forestiem. _ arsad, _ miugo diuruam, _ davseirnob, sanam Sin davbrundebode. _ keTili. maS, iqneb `safrangeTis cxovrebis~ redaqciamde mimacilo. werils Sevasworeb, Semdeg ki TiTo kaTxa ludi davlioT. _ siamovnebiT gamogyvebi. da xelixelgayrilebi _ iseTi msubuqi silaRiT wavidnen, rogoric ase advilad iRviZebs xolme skolis megobarTa da polkis uwindel TanamSromelTa Soris. _ ras akeTeb parizSi? _ hkiTxa forestiem. diuruam mxrebi aiCeCa. _ ubralod rom giTxra, SimSiliT vkvdebi. samsaxuri rom gavasrule, parizisken wamovedi... bedis saZebnelad, ufro ki sacxovreblad. ager eqvsi Tvea CrdiloeTis rkinigzis sammarTveloSi vmsaxurob da weliwadSi aTas xuTas franks viReb, meti araferi. _ maS, msuqnad ver yofilxar, _ waiCurCula forestiem. _ agrea. magram meti rogor viSovo? marto var. arc nacnobi myavs, arc mfarveli. survili didi maqvs, SemiZlia kidevac, magram mosarCle aravina myavs, rom gza miCvenos. megobarma ise SeaTvaliera TaviT fexamde, TiTqos afasebda da dajerebuli xmiT uTxra: _ ici, ras getyvi, Cemo kargo? aq yvelaferi faxiT da rixiT keTdeba. xelmarjve da moxerxebuli kaci ministrobas ufro advilad iSovis, vidre saqmeTa mmarTvelis alags. oRond saWiroa STabeWdileba moaxdino da arasodes iTxovo. mainc magaze ukeTesi alagi rogor ver iSove? _ yvelgan veZeb, magram veraferi vipove, _ miugo diuruam, _ amJamad zogi ram mainc meguleba. pelerenis maneJSi mTxoven cxenosnobis maswavleblad Sevide. sul cota, sami aTas franks momcemen.
10

forestie Sedga. _ aTi aTasic rom mogcen, mag sisuleles nu Caiden. am nabijiT uceb Caiketav momavlis kars. axlandel samsaxurSi damaluli mainca xar. aravin gicnobs da Tu Zala Segwevs, SegiZlia gamoxvide da sxva gza ipovo. magram Tu cxenosnoba daiwye, maSinve gaTavdebi. eg xeloba udris metrdotelad dadgomas im sastumroSi, sadac mTeli parizi sadilobs. Tu cxenosnobas warCinebulT da maT Svilebs aswavli, isini arasodes TavianT tolad aRar migiCneven. _ gaCumda, cota xans dafiqrda da hkiTxa: _ bakalavris gamocda Cabarebuli gaqvs? _ ara. orjer CamWres. _ eg umniSvneloa, radgan kursi ukve gavlili gaqvs. Tu vinicobaa ciceronze an tiberiusze Camovarda sityva, daaxloebiT mainc xom ici, vin iyvnen? _ vici, daaxloebiT. _ Zalian kargi. magaze meti arc sxvebma ician, garda ociode uniWosi, romelTac sxva araferi SeuZliaT. sulac ar aris Zneli Wkvian kacad moaCveno Tavi. umTavresi is aris, rom umecrebaSi ar dagiWiron. moxerxebuli unda iyo, Znels moerido, dabrkolebas mouaro da saenciklopedio leqsikoni droze ixmaro. yvelani batebiviT sulelebi da TevziviT umecrebi arian. forestie wynari oxunjobiT laparakobda, radgan cxovrebas icnobda da Tanac gamvlel-gamomvlelT RimiliT aTvalierebda. magram uceb daaxvela da Sedga, raTa xvela moenelebina. Semdeg uimedo xmiT ganagrZo: _ saSinelebaa, es xvela ver momiSorebia. Sua zafxulSi aseTi xvela? kmara! am zamTars mentonaSi1 mivdivar samkurnalod. rac iqneba, iqneba! jer saRi jani da mere danarCeni. puasonieris bulvarze gavidnen da erT did minis kars miadgnen. kars ukan gazeTi iyo gakruli. sami kaci gaCerebuliyo da kiTxulobda, karis Tavze kiviliviT parpaSebda airiT ganaTebuli didi warwera: `safrangeTis cxovreba~. vinme gamv1 mentona _ safrangeTis cnobili klimaturi kurorti xmelTaSua zRvis sanapiroze.

11

leli am sityvebiT ganaTebul alagze sibnelidan rom gamovidoda, uceb ise mkafiod da naTlad gamoCndeboda, TiTqos dRe yofiliyo da isev wyvdiadSi CainTqmeboda xolme. forestiem kari SeaRo. `Semodi~, _ uTxra da win gauZRva. diuruac auyva mdidrul da WuWyian kibes, romelic mTlianad moCanda quCidan da talanSi Sevida. orma msaxurma mis megobars Tavi daukra. forestie erT WuWyian da mtvrian oTaxSi SeCerda. misaReb oTaxs hgavda. kedlebze akruli yalbi, gacveTili, mwvane xaverdi ise iyo daCvretil-dalaqavebuli, TiTqos Tagvebs gauxravTo. _ dajeqi, _ uTxra forestiem, _ xuT wuTSi gamoval, _ da meore oTaxSi gavida. redaqciis suni idga _ ucnauri, Taviseburi, gamouTqmeli. diurua uZravad ijda. odnav dabneuli iyo, ufro ki gaocebuli. drogamoSvebiT vinme swrafad gauvlida win da sanam diurua mis gasinjvas moaswrebda, is ukve meore karSi gavardeboda. gamvleli an axalgazrda TanamSromeli iyo _ saqmiani ieriT, xelSi rom qaRaldis furclebi uSrialebT xolme, an amwyobi, romelsac tilos xalaTis qveS perangis sakmaod TeTri sayelo da xeiriani Sarvali mouCanda. maT frTxilad mihqondaT jer kidev sveli, axaldabeWdili sakoreqturo furclebi. xandaxan vinme patara batonic gaivlida xolme. metismetad sufTad Cacmuli, welSi Zlier moWerili serTuki ecva, Sarvalic nametnavad viwro hqonda, fexsacmelic nametnavad wvetiani _ albaT, reportiorebi iyvnen da zemourTa wreebidan saRamos qronika mohqondaT. sxvanairi xalxic modioda: warCinebulni, medidurebi, maT iseTi afraganieri cilindrebi exuraT, TiTqos mTeli kacobriobisgan am cilindrebiT surdaT gamorCeuliyvnen. forestie isev gamoCnda. xelixelgayrili mosdevda viRacas _ maRal, gamxdar, ormociode wlis mamakacs, romelsac Savi fraki ecva da TeTri sayelo ekeTa. metad Savgvremani iyo, Txeli, agrexili ulvaSi hqonda, xolo saxe _ kmayofili da kadnieri.
12

_ mSvidobiT, Zvirfaso maestro! _ uTxra forestiem. man xeli CamoarTva: _ naxvamdis, Cemo keTilo! _ da kibeze daeSva, Tan ustvenda da lamazi, wvrili joxi iRliiT mihqonda. diuruam hkiTxa: _ eg vin aris? _ Jak rivalia. ar gagigonia? ganTqmuli qronikioria, duelisti, Tavis koreqturas gadaxeda. gareni, monteli da eg kaci parizis saukeTeso qronikiorebi arian. maxvili kalami aqvT da TavianTi saqmis didi mcodnenic arian. kviraSi or werils gvaZlevs, weliwadSi ocdaaTi aTass iRebs. gamosvlis dros erT mamakacs Sexvdnen _ msuqans, grZelTmians, WuWyians. qSeniT amodioda kibeze. forestiem dabla daukra Tavi. _ norber de varenia, _ Tqva, _ poeti, `mkvdari mzis~ avtori. magisTana xalxs axla didi fasi aqvs. TiTo misi moTxroba samasi franki gviRirs, xolo yvelaze didi oras striqons ar aRemateba. aba, SevixedoT `napolitenSi~, Torem wyurvili maxrCobs! miusxdnen Tu ara magidas, forestiem daiZaxa: _ ori ludi! _ da Tavisi wili kaTxa erTi moyudebiT dacala. diurua ki TiTo ylupiT svamda, TiTqos iSviaT neqtars sinjavda. misi megobari gaCumda, TiTqos raRacaze Cafiqrda da uceb hkiTxa: _ ar ginda Jurnalistoba scado? diuruam jer gaocebiT gadaxeda megobars da Semdeg miugo: _ magram me... arasodes... arasodes araferi damiweria. _ mere ra! daiwye, scade. mec gamomadgebodi, cnobebs momigrovebdi, davalebas Semisrulebdi, aqa-iq gaggzavnidi, jerjerobiT oras ormocdaaT franks daginiSnavT. sasiarulo xarjic Cveni iqneba. ginda direqtors movelaparako? _ ra Tqma unda, Zalian minda. _ maS yuri migde. xval sadilad CemTan moxval. xuTi an eqvsi stumari meyoleba, meti ara: gazeTis patroni batoni
13

valteri, misi coli, Jak rivali, norber devareni, romelic weRan gaCvene da Cemi colis megobari qali. maS, SevTanxmdiT? diurua yoymanobda. daibna, gawiTlda. bolos waiCurCula: _ saqme is aris, rom... xeiriani tanisamosi ara maqvs. forestie gaocda: _ tanisamosi ara gaqvs? daswyevlos eSmakma! metad saWiro ram gklebia. icode, jobia parizSi logini ara gqondes, vidre tanisamosi. mere uceb Jiletis jibe moiCxrika, oqroebi amoiRo, ori luidori Zvel amxanags win dauwyo da megobrulad uTxra: _ roca SeZleb, damibruneb. tanisamosi qiriT aiRe an iyide da nawil-nawil gadaixade. erTi sityviT, moaxerxe rame da mewvie, rvis naxevarze, fontenis quCa, 17. gulaCuyebulma diuruam fuli akrifa da waiburtyuna: _ Zalian gulkeTili xar... didad gmadlob. darwmunebuli iyavi, ar damaviwydeba. meorem Seawyvetina: _ kargi, kmara, kidev davlioT? _ da daiZaxa: _ garson, ori ludi! Semdeg, roca dalies, Jurnalistma hkiTxa: _ ginda, erTi saaTi kidev vixetialoT? _ rasakvirvelia, minda. da isev madlenis quCisken wavidnen. _ axla sad wavideT, rogor gavataroT dro? _ hkiTxa forestiem, _ amboben, borialis msurveli parizSi gasarTobs mudam iSoviso. marTali ar aris. saRamoobiT saxetialod rom gamoval xolme, arasodes vici, sad wavide. bulonis tye kargi gasarTobia, Tu qalic migyavs, qali ki mudam rogor geyoleba gverdiT. kafe-SantanSi1 marto Cemi farmacevti da misi meuRle Tu ipovian siamovnebas, me ki _ arasodes. maS ra vuyo, raRa damrCa? araferi. monsos msgavsi sazafxulo baRi mainc gaaSenon, dilamde Ria rom iyos, saukeTeso musika ismino da xeebis qveS grili ram dalio. aseTi alagi samxiarulo ki ar unda
1 kafe-Santani _ restorani estradiT, sadac sruldeba msubuqi, uxamsi simRerebi da cekvebi.

14

iyos, aramed drois gasatarebeli. lamazi qalebis mosazidad Sesasvleli fasic Zviri unda iyos. qviSamoyril xeivnebSi vivlidiT. irgvliv yovelive eleqtroniT iqneboda gaSuqebuli. roca musikis mosmenas movisurvebdiT, axlos an Sors davsxdebodiT. odesRac miuzars1 hqonda msgavsi baRi, magram iq yvelafers vulgaruli ieri edo da metad xSirad ukravdnen xolme sacekvaos. ar arsebobda sakmao didi alagi, sakmao Crdili da sakmao bindi. saWiroa mSvenieri baRi, Zalian didi baRi. didebuli ram iqneboda. Tqvi, axla sad ginda wasvla? diurua gaSterebuli iyo. ar icoda, ra pasuxi gaeca. bolos gadawyvita: _ foli-berJeri2 jer ar minaxavs. didi siamovnebiT gavivlidi. _ foli-berJeri? _ wamoiZaxa forestiem, _ iq erbo-kvercxiviT movixrakebiT. Tumca iyos neba Seni! iq mudam ipoveba mosalxeni. da fexis quslebze motrialdnen fobur-monmartris quCaze asasvlelad. Senobis fasadi dResaviT iyo ganaTebuli da mis win gaSlil oTxive quCaze Zlier Suqs isroda. etlebis grZeli rigi muStris gamosvlas elodeboda. forestie Sevida. diuruam SeaCera: _ bileTebis yidva dagvaviwyda. man medidurad upasuxa: _ vinc me momyavs, fuls ar ixdis. rom Sediodnen, foresties samive kontroliorma salami misca. Jurnalistma hkiTxa: _ erTi kargi loJa geqnebaT? _ ra Tqma unda, batono forestie.
1 miuzari (1793-1859) _ frangi musikosi, romelic XIX saukunis 30-40-iani wlebis parizSi marTavda balebsa da maskaradebs. 2 foli-berJeri (`mwyemsuri giJobani~) _ Tavdapirvelad erqva parizis `mcire formaTa~ Teatrebs, romlebSic idgmeboda operebi da baletebi (pirveli `foli~ 1831 wels daarsda), xolo SemdegSi isini gadaiqcnen Cveulebriv kabareebad anu kafeebad da restornebad, sadac saWmel-sasmelic iyideba da sxvadasxva xasiaTis sacekvao, sasimRero, musikaluri an sacirko warmodgenebic idgmeba.

15

kuponi gamoarTva, tyavgadakruli kari SeaRo da oriveni darbazSi Sevidnen. irgvliv yvelani sigarebsa da papirosebs eweodnen da maTi boli msubuqi nisliviT idga darbazis boloSi, mis Soreul kuTxeebsa da scenaze. boli Txeli, TeTri WavlebiviT adioda zeviT da vrceli gumbaTis qveS grovdeboda. xalxiT gaWedili qandaris pirveli rigis zemoT ekida uzarmazari WaRi, romelic RrubliT Semosil mzes hgavda. Sesasvleli karidan mrgval, did da Ria oTaxamde farTo talani midioda. im oTaxSi mamakacTa muq talRaSi niadag daborialeben gamopranWuli dedakacebi, xolo talanSi qalebis meore jgufi axalmosulebs elodeba. es qalebi Camwkrivebuliyvnen erT-erT daxlTan, sadac sami CaTqvirebuli da fer-umariliT Seglesili qali sasmelsa da siyvaruls yidda. qalebis ukan maRal sarkeebSi maTi zurgebi da gamvlelebi moCanda. forestie swrafad miarRvevda brbos da im adamianiviT miiwevda win, visac pativis ufleba aqvs xolme. kapeldiner qals miuaxlovda da hkiTxa: _ sad aris meCvidmete loJa? _ aqeT mobrZandiT, batono. da orive stumari xis patara, Ria yuTSi Caketa. igi wiTliT iyo akruli. gverdigverd imave feris oTxi skami idga. maT Soris Zlivs gaivlidi. megobrebi dasxdnen. marjvniv da marcxniv Camwkrivebuli iyo aseTive galiebis wyeba, romelic orive mxridan scenas ebjineboda. sxva galiebSic stumrebi isxdnen da mxolod Tavi da mkerdi uCandaT. scenaze sami axalgazrda vaJi gamosuliyo: maRali, saSualo da dabali. samives triko ecva da rig-rigad trapeciaze varjiSobdnen. jer maRali gamovida. RimiliT, mokle da swrafi nabijiT win wamodga da xeliT sazogadoebas iseTi salami miuZRvna, TiTqos kocnas ugzavniso. trikos qveS xel-fexis kunTebi uCanda. didi muceli rom mieCqmala, mkerds irkalavda. garegnobiT parikmaxers hgavda, radgan Tma Suaze hqonda gayofili. sxartad Sexteboda xolme trapeciaze, xelebze Camoekideboda da etlis Tvali16

viT trialebda. an kidev sworad gaSverili xelebiT horizontulad gaiWimeboda, haerSi uZravad gaiSoteboda da uZrav svetze erTaderT sabjenad mxolod sakuTari Zvlebis ZalaRa hqonda. Semdeg isev Camoxta, xalxs RimiliT xelaxla Tavi daukra da taSiT gacilebuli, scenis siRrmeSi Sevida, Tan yoveli nabijis gadadgmaze fexis kunTebs aaSkaravebda. mere meore gamovida, ufro dabali da mkvrivi da igive savarjiSo gaimeora. mesamemac igive Seasrula da taSi moipova. diuruas warmodgena ar ainteresebda. Tavi ukan miebrunebina da foiesken ixedeboda, romelic mamakacebiTa da roskipebiT iyo savse. forestiem moixeda da diuruas uTxra: _ Tvali gadaavle parters. marto burJuebi arian TavianTi col-SviliT. tutucebi, aqaurobis sanaxavad mosulan. loJebSi bulvarelebi, zogierTi mxatvari da saSualo qalebi arian, Cven ukan yovelnairi nazavia xalxisa, romelic parizSi uxvad moipoveba. vin aris es xalxi? daakvirdi: vinc ginda, yvelas aq naxav, yoveli xelobisas da yoveli wodebisas, magram isev moqeife sWarbobs. ager mosamsaxureni _ bankebis, maRaziebis, saministroebis. ai, reportiorebi, suteniorebi, samoqalaqotansacmliani oficrebi, frakiani frantebi, romelTac duqnebSi isadiles, operaSic Seixedes da Semdeg, aqedan rom gavlen, italielebTanac SexvdebiT1 da agreTve uamravi saeWvo xalxi, iseTebi, rom ver ityvi, vin aris da riT cxovrobs. dedakacebi ki erT yalibze arian gamoWrili: amerikul yavaxanaSi sadiloben, TavianT Tavs oriode luidorad yidian, ucxoelebs xuTiode luidorisTvis dasdeven da roca Tavisufali dro aqvT, TavianT mudmiv muStars ibareben. eqvsi weliwadia yvelani am qalebs icnoben da yovel saRamos, mTel weliwads, erTsa da imave alagas xedaven _ garda im droisa, roca isini higienuri mizezebis gamo sen-lazarSi2 an lursinSi3 gadadian xolme.
italielebTanac SexvdebiT _ igulisxmeba parizis italiuri saopero Teatri. 2 sen-lazari _ meZavTa cixe parizSi. 3 lursini _ parizis cixe.
1

17

diurua yurs aRar ugdebda. erTi am qalTagani maT loJas daebjina da mas aTvalierebda. msuqani, Savgvremani, magram fer-umariliT gaTeTrebuli dedakaci iyo. mogrZo, xelovnurad amoSavebuli Tvalebi da xeliTve daxatuli veeba warbebi hqonda. metad savse ZuZuebs muqi gulispiri gamoeberaT, iarasaviT wiTeli tuCebi pirutyvis iers aZlevda, avxorculs, magram mainc sandomiansa da mimzidvels. man Soriaxlos gavlil megobar qals, msuqansa da qeras, Tavis daqneviT mouxmo da xmamaRla, raTa misi naTqvami loJaSic gaegonaT, uTxra: _ Sexede, ra lamazi vaJkacia! Tu aTi luidori gaimeta da momindoma, uars ar vetyvi. forestiem moixeda, gaiRima da JorJs muxlze xeli dahkra: _ megobaro, qalebSi gasavali gqonia. momilocavs. naunteroficrali gawiTlda da TiTebi uneburad Jiletis jibeze moicacuna, sadac ori oqro edo. farda CamouSves. orkestrma valsi daukra. _ iqneb cotaodeni gaviaroT? _ Tqva diuruam. _ rogorc genebos. gamovidnen da umalve moseirneTa talRebSi Cacvivdnen. orives awvebodnen, mujlugunebs hkravdnen, Wyletdnen, gezs urevdnen, isini ki Zlivs miiwevdnen da Slapebis tyis garda veRarafers xedavdnen. qalebi mamakacTa xrovaSi wyvil-wyvilad modiodnen, advilad moapobdnen da idayvebs, mkerdebsa da zurgebs Soris ise mardad, Sinaurulad sxltebodnen da xvadebis nakadSi TavianT Tavs ise laRad grZnobdnen, rogorc Tevzi wyalSi. diurua aRtacebuli iyo da mTvraliviT isrutavda haers _ moSxamuls Tambaqos boliT, adamianis sxeulis suniT da urcxvi qalebis nelsurnelebiT. forestie ki oflSi iwureboda, qSinavda da axvelebda. _ baRSi gavideT, _ uTxra diuruas. marcxniv Seuxvies da gavidnen Caketil baRSi, romelsac ori uSno Sadrevani agrilebda. did kasrebSi biotebi da urTxelebi idga. am xeebis qveS, liTonis magidebTan, qalebi da mamakacebi isxdnen da gamagrilebel sasmels Seeqceodnen.
18

_ TiTo ludi kidev davlioT? _ ikiTxa forestiem. _ didi siamovnebiT. dasxdnen da moseirne sazogadoebas Tvali gaayoles. drogamoSvebiT romelime dedakaci Sedgeboda da ugvani RimiliT sTxovda xolme maT: _ batonebo, xom ar dampatiJebT? forestie upasuxebda: _ ager, im auzidan Wiqa wyali inebeT. _ ai, namdvili Rori, _ burtyunebda qali da Sordeboda. Savgvremani, sqeli qali, weRan rom loJaze iyo miyudebuli, xelaxla gamoCnda. meore, qera da msuqani, xelixelgayrili mohyavda da rixianad modioda. marTlac, mSvenivrad SerCeuli, jiSiani qalebis wyvili iyo. diurua rom dainaxa, ise gauRima, TiTqos TvalebiT raRac saidumlo ukve eTqvaT erTmaneTisTvis. skami aiRo, diuruas magidas arxeinad miujda, megobaric moisva da SesZaxa: _ garson, ori grenadini! gaocebulma forestiem uTxra: _ namusic kargi saqonelia, qalbatono! _ Seni megobris bralia, _ upasuxa Savgvremanma. _ lamazi vaJkacia. RmerTmani, gamagiJebs. alanZulma diuruam ar icoda, ra eTqva. xuWuWi ulvaSi aigrixa da dabneulad gaiRima. laqiam sirofi moitana. qalebma uceb gadaylapes da wamodgnen. Savgvremanma diuruas megobrulad dauqnia Tavi, marao xelze odnav dahkra da uTxra: _ gmadlob, Cemo fisuni. vwuxvar, rom ena ara gqonia. da oriveni gavebis rxeviT wavidnen. _ megobaro, qalebSi marTla didi gasavali gqonia, _ gaicina forestiem, _ isargeble. SeiZleba, Sors waxvide. gaCumda da Semdeg ise Tqva, TiTqos TavisTvis xmamaRla fiqrobda: _ saukeTeso gzac eg aris. da radgan diurua isev Cumad iRimeboda, hkiTxa: _ kidev darCebi? me meyofa. waval. diuruam waiburtyuna:
19

_ ho, cota xans kidev davrCebi. jer gviani ar aris. forestie wamodga: _ maS mSvidobiT iyavi. xvalamde. ar daiviwyo: fontenis quCa, Cvidmeti, rvis naxevarze. _ usaTuod. xvalamde. madlobeli var. erTmaneTs xeli CamoarTves da Jurnalisti wavida. daSorda Tu ara megobari, diuruam Tavisufleba igrZno da jibeSi or oqros xelaxla siamiT moucacuna. mere wamodga, xalxSi gaeria da guldasmiT dauwyo sinjva. male orive dedakaci SeamCnia, Savgvremanic da qerac, romelnic isev amayi glaxebis ieriT dadiodnen. pirdapir imaTken gaswia, magram rom miuaxlovda, isev daibna. Savgvremanma hkiTxa: _ ha, ra qeni, ena ipove? diuruam waiburtyuna: _ daswyvevlos RmerTma! _ da meti veRaraferi Tqva. samiveni isev ise idgnen, rogorc Sedgnen da gezi ucvales xalxs, romelic am jgufs irgvliv uvlida. maSin Savgvremanma ubralod hkiTxa: _ wamomyvebi? diurua survilisgan TrToda da ukmexad miugo: _ minda, magram erT luidorze meti ar maqvs. qalma gulgrilad upasuxa: _ ara uSavs ra. da davlasaviT mohkida xeli. roca midiodnen, diurua fiqrobda, rom danarCeni oci frankiT xvalindeli sadilisTvis advilad iqiravebda fraks.

Tavi meore _ batoni forestie aq cxovrobs? _ meoTxe sarTuli, marcxniv, _ upasuxa mekarem zrdilobiani kiloTi, romelSic mobinadrisadmi pativi ismoda. JorJ diurua kibeze avida.
20

odnav morcxvobda, dabneuli iyo da uxerxulobas grZnobda, fraki Tavis sicocxleSi pirvelad Caecva da am tanisamosis saerTo ieri awuxebda. yvelafers nakli hqonda: fexsacmeli sakmaod kargi iyo, magram ulaqo, diurua ki fexs mudam anebivrebda da lamazad inaxavda. arc gaxamebuli perangi vargoda, dRes diliT luvrSi rom iyida oTx-naxevar frankad. sayelo metad Txeli iyo da ukve daiWmuWna. danarCeni perangebi, yoveldRe rom atarebda, sakmaod gacveTili iyo da maT Soris saukeTesoc ki, aRar vargoda. metad ganieri Sarvali fexebs kargad ver gamosaxavda, TiTqos wvivze naoWdeboda da sakmaod nacvamis ieri hqonda, is ieri, romelic adasturebda, rom Sarvali SemTxveviT iyo nayidi da ucxo tanze Sekerili. marto fraki edga xeirianad, radgan maRaziaSi swored misi zomisa upoves. kibeze nela adioda, odnav SiSiT Sepyrobili. guli ucemda. yvelaze metad imis eSinoda, vinmesTvis sasacilo ar yofiliyo. uceb pirispir waawyda erT lamazad Cacmul kacs, romelic mas aTvalierebda. ukve imdenad miuaxlovdnen erTmaneTs, rom diuruam ukan daixia da gaocebuli Sedga, Tavisi Tavi icno, sakuTari Tavi dainaxa maRal sarkeSi, romelic meore sarTulis baqanze idga da grZeli derefnis lands qmnida. diurua ucbad mozRvavebuli sixaruliT akankalda, radgan igi gacilebiT ukeTesi aRmoCnda, vidre aqamde egona. vinaidan Sin mxolod pawawina sarke hqonda ulvaSebisTvis, Tavis Sezavebul tanisamoss mxolod nawil-nawil xedavda, imasac uvargisad, amitom yovel mcire manks azviadebda da SiSisgan Tavbru exveoda, rom uSnod aravis mosCveneboda. axla ki Tavisi Tavi moulodnelad sarkeSi dainaxa da verc ki icno. sxva vinmed moeCvena, warCinebul adamianad moelanda, romelic, erTi SexedviT, saucxood iyo Cacmuli. Semdeg artistiviT Tavisi oreulis Seswavlas Seudga: iRimeboda, xels iSverda, imanWeboda, saxavda gaocebas, siames, mowonebas da eZebda Rimilisa da Tvalis yovelnair iers, raTa qalebs lamaz vaJkacad mosCveneboda da egrZnobinebina, rom TviTonac moswonda isini da surda kidec.
21

zeviT kibeze kari gaaRes. SeeSinda, manWiobaze ar mieswroT da swrafi nabijiT auyva kibes, Tan eWvobda, vinme stumarma xom ar dainaxa, roca sarkis win ipranWeboda. erTi sarTulic rom aiara, meore sarke SeniSna da nabiji Seanela, raTa Tavisi TavisTvis erTxel kidev Seevlo Tvali. gasinja da metad lamazi moeCvena. koxta siaruli hqonda. uceb sakuTari Tavisadmi usazRvro ndobiT ganimsWvala. laparaki ar unda, aseTi taniT, SeupovrobiT, aseTi Tavneba xasiaTiT diurua Tavisas gaitans. roca meoTxe sarTulze adioda, ukve sirbilis da xtunvis Jinma Seipyro. mesame sarkis winac SeCerda, naCvevi fandiT ulvaSi Seiswora, cilindri moixada, Tmaze xeli moisva da Taviseburad dabali xmiT warmoTqva: _ sarke mSvenieri gamogonebaa. Semdeg xeli gaiSvira da zari Camoreka. kari TiTqmis umalve gauRes da diurua aRmoCnda mediduri, gaparsuli laqiis win, romelsac galaquli fexsacmeli da Savi tanisamosi ecva. mas iseTi saucxoo mixra-moxra hqonda, rom axalmosuli xelaxla dafrTxa. TviTonac ar icoda, rad da saidan moeria es grZnoba: iqneb imitomac, rom uneburad Seadara Tavisi da im msaxuris tanisamosi. diuruas xeliT eWira palto da eSinoda, misi laqebi ar gamoCeniliyo. laqiam CamoarTva da hkiTxa: _ rogor movaxseno? da gadaxsna sastumro oTaxis mZime farda, sadac diurua unda Sesuliyo da misi gvari daasaxela. diuruas uceb niri ecvala da igrZno, rom siZabunem Seipyro. suli Seugubda, swored maSin Seugubda, roca pirveli nabiji unda Seedga axal cxovrebaSi, romelsac ase moeloda da razec amdens ocnebobda. mainc Sevida. axalgazrda qera qali zeze idga da elodeboda. marto iyo did da naTel oTaxSi, romelic oranJereasaviT yvavilebiT iyo savse. diurua sul daibna da uceb Sedga, vin aris es qali, mas rom uRimis? Semdeg gaaxsenda, rom forestie coliani iyo. `maS es lamazi, moxdenili qera qali misi megobris coli iqneba~. am azrma sabolood gaaSeSa.
22

_ qalbatono, me gaxlavarT... _ wailuRluRa diuruam. _ vici, batono, _ gaawyvetina da xeli gauwoda, _ Sarlma Tqveni wuxandeli Sexvedra miambo, didad nasiamovnebi var, rom bednieri azri daebada, romelmac dRes CvenTan mogiyvanaT sadilad. stumari yurebamde gawiTlda, aRar icoda, ra eTqva da imave dros grZnobda, rom diasaxlisi mas TaviT fexamde aTvalierebda, swavlobda, afasebda. diuruas survili awvalebda _ bodiSi moexada da Tavisi tanisamosis urigoba gaemarTlebina, magram veraferi moigona da verc gabeda am usiamovno sagans mihkareboda. diasaxlisma skami uCvena. diurua Camojda da roca igrZno, rom mis qveS skamis moqnili da nazi xaverdi Caizniqa, roca igrZno, Tu rogor miiRo man igi, rogor Caiwia da moexvia, rogori silbiliT moawva mas skamis funCula zurgi da foCebi, moeCvena, TiTqos axal da saucxoo sacxovrebelSi Sevida, TiTqos is raRac saamuri daipyro, TiTqos TviTonac vinmed gadaqceuliyo da gadarCeniliyo. diuruam axeda qalbaton foresties, romelic mas Tvals ar aSorebda. diasaxliss ecva cisferi qiSmiris kaba, romelic mis moqnil tansa da savse mkerds mkafiod gamokveTda, misi yelis da SiSveli mklavebis xorci TiTqos amodioda TeTri arSiebis qafidan, romelic gulispirs da mokle saxeloebs hqondaT Semovlebuli. Tma maRla aewia, kefaze odnav exveoda da kiserTan baci da msubuqi RinRliviT iRrubleboda. misi mzeris wyalobiT diuruas gambedaoba emateboda, is ki ar icoda, ratom emateboda. es mzera moagonebda mzeras meore dedakacisas, romelic guSin, foli-berJerSi gaicno. Tvalebi WroRa hqonda, cisfer anarekliani, romelic Tavisebur momxibvlel iers aZlevda. cxviri _ Txeli, tuCebi _ msuqani, nikapi _ odnav sruli, xolo saxe _ usworo, samagierod, jadosnuri, alersiani da mzakvruli. zogierTi qalis saxis yovel xazs aqvs Taviseburi mSveneba, romelic savsea xolme idumalebiT; yovel mis moZraobaSi raRac naubari da naCumari livlivebs. qalbaton foresties swored aseTi saxe hqonda. man mcire dumilis Semdeg diuruas hkiTxa:
23

_ didi xania parizSi brZandebiT? diurua Tavs TandaTan ipyrobda. _ sul ramdenime Tve iqneba, _ upasuxa. _ rkinigzis sammarTveloSi vmsaxurob. magram forestiem imedi momca, rom misi daxmarebiT SeiZleba Jurnalistad viqce. diasaxlisma ufro saamurad gaiRima da Cumi xmiT uTxra: _ vici. zari xelmeored darekes. msaxurma moaxsena: _ qalbatoni de mareli. patara Savgvremani dedakaci Semovida. msubuqi nabijiT modioda. Savi da metad sada kaba ecva, romelic tanze mWidrod Semoewkipa da daxatul suraTs hgavda. Tvals mxolod TmaSi CarTuli wiTeli vardi itacebda, romelic mxiaruli feriT da gansakuTrebuli ieriT daRavda mis pirisaxes: xazgasmiT acxadebda mis Tavisebur xasiaTs _ sasiamovno simkvircxles da sificxes aCenda. ukan moklekabiani patara qaliSvili mosdevda. qalbatoni forestie maTken gaeqana: _ gamarjoba, klotilda! _ gamarjoba, madlen! erTmaneTs akoces. mere pataram diasaxliss mozrdili qalis gambedaobiT SeuSvira Subli da Tqva: _ gamarjoba, deida! qalbatonma forestiem akoca. mere stumrebi erTmaneTs gaacnes: _ Sarlis megobari, JorJ diurua... qalbatoni de mareli, Cemi megobari da Soreuli naTesavi, _ Semdeg daumata: _ batono diurua, Cven aq ubralod viqceviT, upretenziod. Tqvenc xom Tanaxma xarT? vaJma Tavi daukra. kari xelaxla gaiRo. dabali, sqeli, Camrgvalebuli kaci Semovida da xelixelgayrili dedakaci Semoiyvana. qali qmarze gacilebiT tanadi iyo, ufro axalgazrda, maRali da lamazi, mSvenieri mimoxra da mediduri ieri hqonda. maTi gvari _ valteri. qmari deputati iyo, finansisti, mdidari, saqmosani,
24

ebraeli, samxreTeli da `safrangeTis cxovrebis~ gamomcemeli. misi colic bankir bazil-ravalos qaliSvili iyo. Semdeg erTmaneTs mohyvnen metad turfa Jak rivali da norber de vareni, romelsac grZeli Tma sayeloze scemda, qertli Camosdioda da amis gamo frakis sayelo odnav qoniani, mbrwyinavi da daqertlili hqonda. yelsabami mruded hqonda Sekruli da netarebis ieri edo. lamazi bebris mixra-moxriT mivida diasaxlisTan da majaze eambora. roca daixara, misi grZeli Tma axalgazrda qalis xelze talRebiviT CaiSala. bolos TviTon forestiec Semovida da dagvianebisTvis bodiSi moixada. morelis saqmem redaqciaSi daagviana. moreli deputati iyo, radikali da es-es aris SekiTxva misca ministrs alJiris kolonizaciisaTvis moTxovnili Tanxebis gamo. mosamsaxurem moaxsena: _ sadili mzad gaxlavT. yvelani sasadiloSi gavidnen. diurua qalbaton de marelis da misi qaliSvilis Sua dasves. xelaxla igrZno morcxvoba: eSinoda, Canglis, danisa da Wiqebis xmarebis wesi ar daerRvia. win oTxi Wiqa edga, erTi maTgani cisferi iyo. neta ras svamen am WiqiT? wvnians uxmod Seeqceodnen. mere norber de vareni alaparakda: _ waikiTxeT goties gasamarTlebis angariSi? ra sasacilo ambavia! da mohyvnen am SemTxvevis garCevas, sadac sayvarelTa ambavs SantaJi arTulebda. amis gamo iseTi kiloTi ki ar laparakobdnen, rogorc ojaxebSi, sadac igi gazeTebSi amoikiTxes, aramed ise, rogorc eqimebi raime senze, an mebostneebi mwvanilze laparakoben xolme. aravin iyo arc SeSfoTebuli, arc gaocebuli, am ambis idumal mizezebs profesiuli cnobismoyvareobiT da sruliad gulgrilad eZebdnen, Tan cdilobdnen zedmiwevniT gaegoT yoveli calke saqcieli da ganemartaT fsiqikuri xveulebi dramisa, romelic maTTvis Sedegi iyo sulieri viTarebis, mecnierebis mier ukve Secnobilis da aRricxulisa.
25

kvleva-Ziebam qalebic gaitaca. mere axal ambebze gadavidnen: Cxrekdnen, komentatorobdnen, yovelmxriv sinjavdnen da praqtikulad afasebdnen, Tanac ise wonidnen, rogorc wonis xolme axali ambebiT movaWre, romelic adamianTa komedias striqonebad axurdavebs. swored ase yovelmxriv sinjavs da afasebs meduqne saqonels, romelic ganzraxuli aqvs, muStars SesTavazos. Semdeg erT duelze Camovarda laparaki, pirveloba Jak rivalma igdo xelSi, radgan dueli misi xeloba iyo da amaze mis garda aravis SeeZlo msjeloba. diurua ver bedavda saubarSi Tundac erTi sityva CaerTo. drogamoSvebiT mezobel dedakacs gadaxedavda xolme, misi mrgvali kiseri macdur Jins hgvrida. yuris bibiloze oqros ZafiT ekida brilianti, romelic tanze davardnil kurcxals hgavda. qalbatoni de mareli saubarSi iseT SeniSvnas CaurTavda, romelic saerTo Rimils iwvevda xolme. misi oxunjoba mudam sasacilo, maxvili da moulodneli iyo, rogorc oxunjoba gamocdili celqisa, romelic yvelafers udardelad Sescqeris da yovelives eWviani qarafSutobiTa da gulkeTilobiT sjis. diurua cdilobda, Tundac erTi qaTinauri moegona misTvis da radgan veraferi ipova, mis qaliSvils miubrunda: wyals usxamda, saWmels sTavazobda, yovelnairad emsaxureboda. patara qali dedaze ufro susxiani iyo: mezobels Tavs ukravda da madlobas eubneboda: _ metad gulkeTili brZandebiT, batono... didad gmadlobT, _ da balRurad Cafiqrebuli, kvlav yurs ugdebda ufrosTa saubars. sadili metad gemrieli iyo da yvela gaitaca. valteri msunagiviT Wamda, xmas TiTqmis ar iRebda da SeTavazebul saWmels saTvalis qvevidan almacerad sinjavda. norber de vareni valters ar CamorCeboda da perangis gulispirs xSirad wunwklebiT isvelebda. forestie dinji RimiliT aTvalierebda yvelafers. is da misi coli drogamoSvebiT mravalmniSvnelovnad gadaxedavdnen erTmaneTs im ori amxanagiviT, romlebic mZime saqmes asrulebdnen, es saqme ki kargad midioda.
26

stumrebs pirisaxe aelanZaT, xmebsac auwies. laqia ufro xSir-xSirad CasCurCulebda maT: _ `kordoni~ gnebavT? `Sato-larozi~?1 diuruas `kordoni~ moewona da Wiqas mudam avsebinebda. saamurma mxiarulebam moicva igi. kuWidan TavSi TiTqos siTbo amosdioda, mTel sxeulSi iRvreboda da saamod elamuneboda. srul kmayofilebas grZnobda _ fizikursa da gonebrivs, sxeulisas da sulisas. uceb survili aReZra, laparaki daewyo da yuradReba daepyro. undoda, misTvisac ise moesminaT da daefasebinaT, rogorc danarCenebs afasebdnen da yovel maT sityvas angariSs uwevdnen. laparaki Seuwyvetliv mimdinareobda, erTi azridan meoreze gadadioda, erTi Temidan meoreze daxtoda da zogjer romelime sityvas, romelime wvrilmans ebRauWeboda. dRiuri ambebi ukve amowures, gakvriT aTas sxva sakiTxs mosdes ena da bolos, xelaxla daubrundnen morelis SekiTxvas alJiris kolonizaciis gamo. valterma Zlivs amoiRo xma. erTi saWmlidan meoreze rom gadadioda, cinikuri eWvianobiT ramdenjerme gaixumra. forestiem yvelas Tavisi xvalindeli werilis Sinaarsi uambo. Jak rivalma moiTxova, koloniaSi xelisufleba samxedro pirebisTvis gadaecaT, xolo yvela im oficrisTvis, vinc iq ocdaaT weliwads imsaxurebda, miwa miecaT. _ amrigad, _ ambobda rivali, _ Tqven xels SeuwyobT Seiqmnas moqmedi mosaxleoba, romelic Seiyvarebs da Seiswavlis im qveyanas, ecodineba iqauri ena da SeZlebs gaarkvios yvela adgilobrivi mniSvnelovani saqme, romelTa gageba metad eZnelebaT xolme axalmosulebs. norber de varenma Seawyvetina: _ diax, diax. yvelaferi ecodinebaT, garda miwaTmoqmedebisa. isini iswavlian arabuls, samagierod, verc Warxals dargaven da verc xorbals daTesaven. farikaobac ecodinebaT, magram odnavadac ver moaxerxeben mindorSi sasuqis Setanas. piriqiT, am qveyanaSi yvelas farTod unda gavuRoT kari. Wkvi1

`kordoni~, `Sato-larozi~ _ franguli Rvinis markebi.

27

ani xalxi Tavis adgils daiWers, danarCenebi ki CamoSordebian. aseTia socialuri kanoni. yvelani wuTiT daCumdnen da gaiRimes. JorJ diuruam piri gaaRo da laparaki daiwyo, magram ise gaukvirda sakuTari xmis, TiTqos pirvelad esmoda. _ iqaurebs Tavdapirvelad kargi miwa akliaT, noyieri miwa aqaurze iafad ar fasobs. mdidari parizelebi mas yiduloben, radgan xelsayrelia kapitalistisaTvis, xolo namdvil kolonistebs, Raribebs, romelTac lukmapurisTvis samSoblo miatoves, udabnoRa SerCaT. uwylobis gamo igi arafers iZleva. yvelam diuruas gadaxeda. man igrZno, rom gawiTlda. valterma hkiTxa: _ kargad icnobT alJirs? _ diax. ocdarva Tve gavatare im qveyanaSi da sam provinciaSi vicxovre. norber de varenma morelis saqme daiviwya da uceb alJiris zne-Cveulebis gamokiTxva dauwyo, romelic erTi oficrisgan hqonda gagonili. nametnavad surda, rame gaego patara arabuli respublikis, mzabis1 Sesaxeb, romelic saharaSi, am ucxelesi udabnos yvelaze xmel kuTxeSi aRmocenda. diurua orjer iyo mzabSi da am SesaniSnavi qveynis yofacxovrebaze uambo. iq wyals Turme oqros fasi aqvs. yoveli mosaxle sazogado muSaobis monawilea da iqauri komerciuli sindisi gacilebiT ufro mtkicea, vidre ganaTlebuli xalxisa. odnavi baqiT da gatacebiT laparakobda, radgan RviniT da TavmowonebiT iyo aforiaqebuli. uambo yazarmuli anekdotebi, samxedro Tavgadasavali da arabebis cxovrebac daaxasiaTa. ramdenime feradovani Tqmac ki ipova im bneli da SiSveli tramalebis asawerad, romelic mwvave mzisgan srulebiT gadamwvari da usazRvrod sasowarmkveTia.
patara arabuli respublika mzabi mopasanma dawvrilebiT aRwera afrikaSi 1881 wels Tavisi mogzaurobis Sesaxeb narkvevSi `mzis qveS~ (1884), sadac sxvaTa Soris, vkiTxulobT: `mzabi aris respublika an, ufro sworad, respublikis msgavsi komuna, romlis daarsebac 1871 wels parizis revolucionerebma scades~.
1

28

yvela qali diuruas umzerda. qalbatonma valterma xmadabla Tqva: _ SesaZlebelia, Tqveni mogonebidan ramdenime mSvenieri werili gamoiWras. da misma qmarmac saTvalis zevidan umal diuruas gadmoxeda. ase icqireboda valteri, roca visime saxis garCeva undoda, xolo maTlafas mudam saTvalis qvevidan sinjavda xolme. forestiem dro ixelTa: _ Zvirfaso patrono, dRes zogi ram giambeT JorJ diuruaze da gTxovdiT, es kaci politikuri qronikisaTvis TanaSemwed mogecaT CemTvis. rac marambom Tavi dagvaneba, saswrafo da saidumlo cnobebisTvis veRaravin gamigzavnia. amis gamo gazeTi zaraldeba. valteri Rrmad Cafiqrda, moiRuSa, saTvale moixsna, diurua guldasmiT SeaTvaliera da Tqva: _ ueWvelia, baton diuruas originaluri Wkua hqonia. Tu keTili ineba da xval sam saaTze momelaparaka, yvelaferi moxerxdeba. _ cota xniT dadumda da Semdeg pirdapir axalgazrda kacs mimarTa: _ axlave damiwereT patara, fantastikuri werilebis seria alJirze. Tqvens mogonebas Tavi mouyareT da koloniur sakiTxebs gadaabiT, swored ise, rogorc axla gviambeT. saWirboroto sakiTxia, Cveni sadReiso Wiria da, darwmunebuli var, Cvens mkiTxvels moewoneba. oRond nu gadasdebT. pirveli werili xvalisTvis an zegisTvis minda. saWiroa mkiTxvelis yuradReba mivizidoT, sanam deputatTa palataSi magaze laparakoben. misma colma seriozuli alersiT daumata _ im alersiT, romelic mudam Tan dahqonda da mis sityvebs wyalobis iers aZlevda: _ ai, mSvenieri saTauric: `afrikeli jariskacis mogonebebi~. ras ityviT, batono norber? moxucma poetma gvian miaRwia aRiarebas, amitom yvela axalbeda sZulda, maTi SiSi hqonda da ugemurad miugo: _ diax, kargia, oRond saWiroa danarCenic amave stiliT iyos dawerili. umTavresi swored es aris. Sesaferi stili da musikis swori kilo erTi da igivea.
29

qalbatonma forestiem diuruas mowyale TvaliT gadmoxeda. mcodne iyo da misi Tvali TiTqos ambobda, Sors waxvalo. qalbatoni de marelic ramdenjerme moubrunda. oqros Zafze Camokidebuli brilianti SeuCerebliv TrToda mis yurze, rogorc namis wveTi, romelic sacaa unda moswydes da Camovardes. misi patara qali uZravad ijda da seriozulad dascqeroda maTlafas. laqia sufras kvlav irgvliv uvlida da cisfer WiqebSi iohanisbergs asxamda. forestiem valters Tavi daukra da warmoTqva: _ es Wiqa `safrangeTis cxovrebis~ dRegrZelobisa da ayvavebisa iyos. moRimar patrons yvelam Tavi daukra. gamarjvebiT mTvralma diuruam Wiqa erTi moyudebiT dacala. mzad iyo Tund erTi Cafic daelia, mTeli xari SeeWama da lomi daexrCo, radgan sxeulSi zekacur Rones, uryev gambedaobas da amouwurav imeds grZnobda. axla am xalxSi Tavisi Tavi Sin egona. es-es aris, maT Soris adgili daimkvidra. yvelas gabedulad Sescqeroda. mis TvalebSi axali TviTrwmena Canda da Tavis mezobel dedakacs pirvelad Sehkadra: _ qalbatono, aseTi lamazi sayure jer arsad minaxavs. mezobeli RimiliT moubrunda: _ es Cemi mogonilia. brilianti aviRe da Zafze ubralod Camovkide. namis wveTsa hgavs, xom marTalia? vaJs eSinoda, sisulele ar eTqva da Tavisive gambedaobiT SemkrTalma, xmadabla miugo: _ saucxooa, magram... zogjer yuric amSvenebs xolme sayures. qalma madloba TvaliT gadauxada, im qaluri TvaliT, romelic zogjer gulis siRrmes swvdeba xolme. diuruam Zlivs moaswro Tvalis moSoreba. misi Tvalebi umalve Sexvda qalbaton foresties Tvalebs, romelic weRandeliviT mowyale iyo, magram moeCvena, TiTqos iq saamuri mxiaruleba, eSmakoba da waqezeba axla ufro metad gamokrToda. mamakacebi ukve erTad laparakobdnen, xelebs iqnevdnen da
30

zogjer xmasac uwevdnen. baasi Camovarda uzarmazar metropolitenze. tkbileuli rom miirTves, saubari maSinRa daasrules, radgan yvelas hqonda saTqmeli parizSi neli moZraobis, uxerxuli tramvais, autaneli omnibusebisa da meetleTa Tavxedobis Sesaxeb. mere yavis dasalevad sasadilodan sastumro oTaxSi gavidnen. diuruam patara qals xumrobiT mklavi gauSvira. man medidurad gadauxada madloba da TiTis wverebze Sedga, rom Tavisi mezoblis idayvs Camohkideboda. roca diurua sasadiloSi Sevida, xelaxla oranJerea gaaxsenda. oTaxis oTxive kuTxeSi idga didi palmebi, romelTac lamazi foTlebi gaeSalaT, Weramde aweuliyvnen da iq CanCqerebiviT ibneodnen. buxris orive mxares svetiviT swori ori fikusi idga da TavianTi muqi foTlebi erTmaneTze mtevnebiviT SeeyaraT. pianinoze ori ucnobi, mrgvali mcenare yvaviliT iyo akunwuli, erTi sul TeTri, xolo meore vardisferi da orive xelovnur, saocnebo mcenares hgavda, radgan cocxali yvavilisTvis metismetad lamazebi iyvnen. sufTa haeri iseTi gaurkveveli da tkbili surnelebiT gaJRenTiliyo, rom ar SeiZleboda gagerkviaT da raime saxeli dagerqmiaT misTvis. diuruas Tavi axla ukve xelT hqonda. oTaxi guldasmiT gasinja. didi ar iyo. mcenareebis garda Tvals araferi sWrida, mxiaruli feri arafers edo, magram yvelgan siame da myudroeba sufevda da siwynaresa da mosvenebas iwvevda. igi rogorRac nazad exveoda iq myofT da saamurad alersiani iyo. kedlebs Zveleburi, gaxunebuli, iasamnisferi qsovili hqonda akruli, romelic patara xalebiT da yviTeli abreSumis yvavilebiT iyo dawinwkluli. karze molurjo, jariskacuri maudis fardebi ekida. zed wiTeli abreSumiT ramdenime wiTeli yvavili amoeqargaT. mravalnairi zomisa da moxatulobis savarZlebi uwesrigod daedgaT. aq yvelaferi ipoveboda: kuSeti, veeba da mcire savarZeli, taxti, Sezlongi da tabureti, _ lui XVI-is stilze
31

nakeTebi da an abreSumiT, an lamazi, Calisferi xaverdiT gadakruli da Zowisfer arSiamovlebuli. _ batono diurua, yava ara gnebavT? diasaxlisma savse finjani gauwoda megobruli RimiliT. _ madlobeli gaxlavarT, qalbatono. finjani CamoarTva da roca SiSiT daixara, raTa vercxlis maSiT erTi natexi Saqari amoeRo saSaqridan, romelic patara qalma gauwoda, qalbatonma forestiem Cumi xmiT uTxra: _ qalbaton valters gauarSiydiT. da sanam diurua etyoda rames, zurgi Seaqcia da moSorda. jer yava dalia, eSinoda, xaliCaze ar daeRvara. Semdeg guls moeSva da sababs dauwyo Zebna, raTa Tavisi axali patronis colTan misuliyo da musaifi gaeba. uceb SeniSna: valteris cols carieli finjani eWira. magidis moSorebiT ijda da ar icoda, sad daedga. diurua swrafad mieSvela: _ neba miboZeT... _ didad gmadlobT. finjani waiRo da isev daubrunda: _ neta icodeT, ramdeni siame magrZnobina `safrangeTis cxovrebam~ iq, udabnoSi. roca safrangeTSi ara xar, marto am gazeTis wakiTxva SeiZleba, radgan yvela sxva gazeTze ufro Sinaarsiani, cocxali da mravalferovania, am gazeTSi yvelaferi moipoveba. dedakacma Tavaziani gulgrilobiT gaiRima da seriozulad upasuxa: _ arc imdenad advili iyo valterisTvis iseTi gazeTis Seqmna, romelic axal moTxovnilebas daakmayofilebda. saubari gaabes, diuruas azrebi Tavisufali da gacveTili hqonda, xma _ Tilismuri, Tvali _ saamuri, xolo misi ulvaSis jados veravin gauZlebda. zemo tuCze mdidrulad da lamazad naxvev xSir, qera ulvaSs oqrosferi gadahkravda, xolo ajagrul wveroebze mTlad Ria ieri edeboda. isaubres parizis, misi midamoebis, senis napirebis, agara32

kebis, sazafxulo siamis Sesaxeb da yvelaferze, razedac ki dauRalavad da dausrulebliv SeiZleba laparaki, mere ki, roca norber de vareni movida da Tan pawawa Wiqa liqioric moitana, diurua mokrZalebiT moSorda. qalbatonma de marelma, romelic is iyo qalbaton forestiesTan saubars morCa, diurua rom dainaxa, dauZaxa: _ maS egre, _ ubralod hkiTxa, _ gindaT Jurnalistoba daiwyoT, ara? diuruam jer zogadi sityvebiT gaacno Tavisi gegma, Semdeg ki iseTive saubari gaaba, rogoric qalbaton valterTan hqonda. Tema axla ukeT hqonda SeTvisebuli da upiratesobac gamoiCina, radgan sityvasityviT imeorebda yvelafers, rac weRan gaigona, Tanac mosaubris Tvalebs Tvals ar aSorebda, TiTqos Tavis naTqvams raRac Rrma azrs aZlevda. Tavis mxriv, qalbatoni de mareli qaluri gatacebiT uambobda anekdotebs da iseTi kiloTi laparakobda, etyoboda, Tavi Wkuamaxvil qalad miaCnda da surda oxunjis saxeli moexveWa. lazRandarobac ki daiwyo: mklavze xels adebda da zogjer CurCulebda, raTa mcire ram eTqva da mis naTqvams amis gamo saidumlos ieri eZleoda. vaJs ki am qalis mikareba, romelic arTobda, Tavbrus asxamda da sisxls umRvrevda. survili aReZra Tavi gaewira misTvis, eCvenebina Tavisi fasi, daecva igi, xolo Cumi xma ukve mis zraxvebsa da gulisnadebs amJRavnebda. uceb qalbatonma de marelma daiZaxa: _ lorina! Svili dedas miuaxlovda. _ aq dajeqi, Svilo, albaT, Segcivda fanjarasTan. diuruas bavSvis kocnis wyurvili moeria, TiTqos am kocnidan mis dedas raRac unda gadasdeboda da uceb mamobrivi da Tavaziani kiloTi hkiTxa: _ SeiZleba, gakocoT? gogonam gaocebuli Tvalebi SeanaTa, qalbatonma de marelma ki siciliT uTxra: _ upasuxe: dRes SeiZleba, ramdenime wlis Semdeg ki _ vnaxoT-Tqo.
33

sarCevi

nawili pirveli Tavi pirveli................................................................................5 Tavi meore...................................................................................20 Tavi mesame...................................................................................34 Tavi meoTxe.................................................................................52 Tavi mexuTe..................................................................................67 Tavi meeqvse................................................................................103 Tavi meSvide...............................................................................135 Tavi merve..................................................................................153 nawili meore Tavi pirveli.............................................................................175 Tavi meore.................................................................................199 Tavi mesame.................................................................................214 Tavi meoTxe...............................................................................235 Tavi mexuTe................................................................................249 Tavi meeqvse................................................................................271 Tavi meSvide...............................................................................281 Tavi merve..................................................................................300 Tavi mecxre................................................................................312 Tavi meaTe..................................................................................325

336

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 27
redaqtori elene salariZe koreqtorebi: nana antonova-iluriZe marina inaniSvili daviT oragveliZe kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi asaTiani ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2012 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 238-38-71 E-mail: book@palitra.ge www.50.kvirispalitra.ge

seriis wina wignebi


wigni 1 igni onore de balzaki Sagrenis tyavi

wigni 2 jek londoni martin ideni

wigni 3 SoTa rusTaveli vefxistyaosani

wigni 4 aleqsandre diuma sami muSketeri or tomad

wigni 5 uiliam Seqspiri hamleti

wigni 6 Jiul verni 80 000 kilometri wyalqveS

wigni 7 mixail bulgakovi ostati da margarita

wigni 8 oskar uaildi dorian greis portreti

wigni 9 Carlz dikensi devid koperfildi

wigni 10 erix maria remarki triumfaluri TaRi

wigni 11 frederik begbederi 99 franki

wigni 12 edgar po moTxrobebi

wigni 13 homerosi odisea

wigni 14 main ridi uTavo mxedari

wigni 15 Tomas mani budenbrokebi or tomad

wigni 16 mark tveni tom soieris Tavgadasavali

wigni 17 konstantine gamsaxurdia didostatis marjvena

wigni 18 migel de servantesi don kixoti or tomad

wigni 19 o henri moTxrobebi

wigni 20 Stefan cvaigi mariam stiuarti

wigni 21 mario piuzo naTlia

wigni 22 gustav floberi madam bovari

wigni 23 jorj orueli 1984

wigni 24 stendali wiTeli da Savi

wigni 25 fiodor dostoevski Zmebi karamazovebi or tomad

wigni 26 ernest heminguei mSvidobiT, iaraRo!

seriis momdevno wignebi

riunoske akutagava moTxrobebi

uiliam Tekerei amaoebis bazari or tomad