T.C.

MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KÜRESELLEŞME VE GELENEKSEL TÜRK SPORLARI

M. FATĐH KARAHÜSEYĐNOĞLU

DOKTORA TEZĐ

BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ANABĐLĐM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. M. TAYFUN AMMAN

ĐSTANBUL- 2007

I. TEŞEKKÜR Doktora eğitimim süresince bilgi birikimi ve örnek insani değerleri ile şahsıma çok büyük kazanımları olan ve doktora tez danışmanlığımı kabul edip, yürüten saygı değer hocam Prof. Dr. M. Tayfun Amman’a bizlere verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, verdiğim sıkıntıları sabırla karşıladığından dolayı minnettarlığımı bildiririm. Tez çalışmalarım sırsında yardımlarını esirgemeyen tez izleme komitemde yer alan hocalarım Doç. Dr. Birol Çotuk ve bir süre tez danışmanlığımı da yürüten Yrd. Doç. Dr. M. Mehmet Yorulmazlar’a, ayrıca Prof Dr. Musa Taşdelen’e sağladıkları destekten dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca üzerimde emekleri olan hocalarım Prof. Dr. Müslüm Bakır’a, Prof. Dr. Turgay Biçer’e, Prof. Dr. H. Can Đkizler’e, Yrd. Doç. Dr. Zahit Seraslan’a, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu’na Yrd. Doç. Dr. Semih Yılmaz’a, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Atalay’a, Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim’e bizleri yetiştirme sürecinde anlayışlı ve sabırlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Tez çalışmaları sırasında yakın fedakarlıklarını esirgemeyen arkadaşlarım Özgür Bostancı, Önder Dağlıoğlu, Erdoğan Tozoğlu, Erdal Demir, Dr. Süleyman Şahin, Serkan Perçin ve kardeşim Furkan Karahüseyinoğlu’na yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Hayatım boyunca hep desteklerini gördüğüm aile büyüklerime ve bana sabırla katlanmak zorunda kalan kıymetli eşim Selma Karahüseyinoğlu’na ayrıca teşekkür ederim. M. Fatih Karahüseyinoğlu Đstanbul – 2007

II

I. TEŞEKKÜR…………………………………………………………………..I II. ĐÇĐNDEKĐLER……………………………………………………………..II III. KISALTMALAR………………………………………………………….V IV. TABLOLAR LĐSTESĐ………………………………………………........VI 1. ÖZET…………………………………………………………………………1 2. SUMMARY……………….………………………………………………….2 3. GĐRĐŞ VE AMAÇ……………………………………………………………3 4.GENEL BĐLGĐLER………………………………………………………….6 4. 1. KÜRESELLEŞMENĐN DĐNAMĐKLERĐ……………………………….6 4. 1. 1. Modernleşme ve Sonuçları………………………………………………7 4. 1. 2. Türkiye’de Modernleşme………………………………………………12 4. 1. 3. Küreselleşmeye Kavramsal Yaklaşım………………………………….16 4. 1. 4. Küreselleşme Süreci ve Ortaya Çıkaran Faktörler……………………..17 4. 1. 5. Küreselleşme ve Farklı Yaklaşımlar……………………………………18 4. 1. 5. 1. Aşırı Küreselleşmeciler (Radikaller)…………………………….23 4. 1. 5. 2. Küreselleşme Karşıtları (Gelenekselciler)……………………….24 4. 1. 5. 3. Dönüşümcü Küreselleşmeciler (Ilımlılar)……………………….25 4. 1. 6. Türkiye’de Küreselleşme Süreci ve Etkileri……………………………26 4. 2. SPORUN TANIMI VE ĐŞLEVLERĐ…………………………………...28 4. 2. 1. Spor Toplumsal Boyutları………………………………………….......32 4. 2. 2. Sporun Kültürel Boyutları……………………………………………...34 4. 3. SPORDAKĐ BÜYÜK AYRIŞMA……………………………………….37 4. 3. 1. Geleneksel Sporlar……………………………………………………...38 4. 3. 2. Modern Sporlar…………………………………………………………40

III

. Geleneksel Güreşler…………………………………………. Modern Sporların Türkiye’ye Girişi……………………………………66 4. 1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi………………………………………. 1. Küreselleşme Sürecinde Geleneksel Türk Sporları…………………….92 5. 2.4. Araştırmanın Yöntemi……………………………………………………. 5. 2. Geleneksel Atlı Sporlar………………………………………80 4. 5. 3.101 IV . 4.61 4.71 4.85 5. Geleneksel Sporların Modern Üretimi…………………………………45 4. 4. 3. 5. KÜRESELLEŞME EKSENĐNDE SPOR………………………………48 4. 3. Araştırma Grubunun Genel Profili………………………………. 5..83 4.. 3... 3. 1.97 6.54 4. Türklerde Sporun Tarihsel Dönemleri…………………………………. 5. Araştırma Grubunun Geleneksel Sporlar Đle Đlişkisi……………. BULGULAR………………………………………………………………. Verilerin Analizi…………………………………………………………. 3..92 5. GEREÇ VE YÖNTEM……………………………………………………. 4. Küreselleşme Sürecinde Spor…………………………………………. Geleneksel Kızak Yarışları…………………………………. Geleneksel Türk Sporları……………………………………………….93 5.49 4.97 6. Küresel Boyut Kazanmış Sporlar ve Organizasyonlar…………………59 4.. 5. TÜRK SPOR TARĐHĐ VE GELENEKSEL TÜRK SPORLARI…. 1..62 4. 4. Verilerin Toplanması……………………………………………………. Küresel Sporların Oluşumunda Medya Faktörü……………………….95 5. 1. Araştırmanın Hipotezleri………………………………………………….96 6. 4..94 5.68 4. 4. 5. 3.. 5. 2.. 1. 4. 3.. 2.. 5. 1. Küresel Sporun Evreleri………………………………………………. 4.56 4.

119 6. 6. Geleneksel Spor Organizasyonuna Katılma Đlişkisi……………..…………………182 V . TARTIŞMA VE SONUÇ…………………………………………………151 8. 7. Geleneksel Sporlara Başlama Đlişkisi……………………………. 3.114 6. Geleneksel Sporlar Đle Đlgili Değerlendirmeler…………………... 1.168 8.168 9. EKLER……………………………………………………………………. ÖZGEÇMĐŞ…………………………………………. KAYNAKÇA………………………………………………………………171 10.6. Katılımcıların Çocuklarının Geleneksel Sporlara Yönelmesi……143 7...107 6.133 6. Araştırma Anket Formu………………………………………………….. 5. 4. Geleneksel Sporlarla Đlgili Görüşler…………………………….

YMCA IATWS IBWA UNESCO : Genç Hıristiyan Erkekler Birliği. VI . : Birleşmiş Milletler Eğitimsel. : Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği. : Uluslararası Geleneksel Güreş Sporları Birliği : Uluslararası Kuşak Güreşi Birliği. UNCTAD : Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansı. : Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi. Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu.III. KISALTMALAR IOC FIFA IAAF CAS FILA : Uluslararası Olimpiyat Komitesi. : Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu. : Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu.

IV. TABLOLAR LĐSTESĐ Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı…………………………………………………….97 Tablo 2. Medeni Durum Dağılımı……………………………………………..97 Tablo 3. Yaş Dağılımı………………………………………………………….98 Tablo 4. Eğitim Düzeyi Dağılımı………………………………………………98 Tablo 5. Meslek Dağılımı……………………………………………………...99 Tablo 6. Gelir Düzeyi Dağılımı………………………………………………100 Tablo 7. Đkamet Edilen Yer Dağılımı………………………………………...100 Tablo 8. Geleneksel Sporların Dışında Yapılan Sporlar……………………...101 Tablo 9. Geleneksel Spor Dalları……………………………………………..102 Tablo 10. Geleneksel Spor Dallarına Göre Eğitim Düzeyi…………………...103 Tablo 11. Geleneksel Spor Dallarına Göre Yaş Grupları……………………..104 Tablo 12. Geleneksel Spordaki Konumları…………………………………...104 Tablo 13. Geleneksel Spordaki Konumlarına Göre Eğitim Düzeyi………….105 Tablo 14. Geleneksel Spor Yapma Süreleri………………………………….105 Tablo 15. Gruplandırılmış Geleneksel Sporlar………………………………106 Tablo 16. Gruplandırılmış Sporlara Göre Đkamet Yerleri……………………106 Tablo 17 Gruplandırılmış Sporlara Göre Medeni Durum…………………….107 Tablo 18. Geleneksel Sporlara Başlama Faktörleri…………………………..107 Tablo 19. Spora Başlama Faktörleri Đle Eğitim Düzeyi Đlişkisi………………108 Tablo 20. Spora Başlama Faktörleri Đle Gruplanmış Geleneksel Sporlar Đlişkisi…………………………………………………………………………110

VII

Tablo 21. Spora Başlama Faktörleri Đle Đkamet Yeri Đlişkisi…………………111 Tablo 22. Spora Başlama Faktörleri Đle Yaş Grupları Đlişkisi………………..113 Tablo 23. Geleneksel Spor Organizasyonuna Katılma Faktörleri……………114 Tablo 24 Organizasyona Katılma Faktörleri Đle Eğitim Đlişkisi………………115 Tablo 25. Organizasyona Katılma Faktörleri Đle Gruplanmış Geleneksel Spor Đlişkisi…………………………………………………………………………116 Tablo 26. Organizasyonuna Katılma Faktörleri Đle Yaş Grupları Đlişkisi…….118 Tablo 27. Geleneksel Sporlar Đle Đlgili Görüşlere Katılım Düzeyi…………...120 Tablo 28. Spor Dallarına Göre Görüşlere Katılım……………………………121 Tablo 29. Geleneksel Spordaki Konumlarına Göre Görüşlere Katılım………123 Tablo 30. Görüşlere Katılım Đle Eğitim Düzeyi Đlişkisi………………………124 Tablo 31 Görüşlere Katılım Đle Gruplanmış Geleneksel Sporlar Đlişkisi……..126 Tablo 32. Görüşlere Katılım Đle Yaş Grupları Đlişkisi………………………..127 Tablo 33. Görüşlere Katılım Đle Medeni Durum Đlişkisi……………………...129 Tablo 34. Görüşlere Katılım Đle Đkamet Edilen Yer Đlişkisi…………………..130 Tablo 35. Görüşlere Katılım Đle Spor Geçmişi Đlişkisi………………………..132 Tablo 36. Geleneksel Sporlara Verilen Desteklerin Dağılımı………………...133 Tablo 37. Geleneksel Sporlara Verilen Destek Đle Gruplanmış Spor Dalı Đlişkisi…………………………………………………………………………134 Tablo 38. Geleneksel Sporların Geçmişle Değerlendirilmesi………………..135

VIII

Tablo 39. Gruplanmış Geleneksel Sporlara Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi…………………………………………………………………………136 Tablo 40. Medeni Duruma Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi…………..137 Tablo 41. Yaş Gruplarına Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi……………139 Tablo 42. Spor Yapma Sürelerine Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi…...140 Tablo 43. Đkamet Yerlerine Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi…………142 Tablo 44. Çocuk Sahibi Olma Durumu………………………………………143 Tablo 45. Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesini Đsteme Đlişkisi……...144 Tablo 46. Spor Dalına Göre Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesini Đsteme………………………………………………………………………….144 Tablo 47. Gruplamış Sporlara Göre Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesi Đlişkisi…………………………………………………………………………145 Tablo 48. Gruplanmış Sporlara Göre Çocukların Cinsiyeti ve Spora Yönelme Đlişkisi…………………………………………………………………………146 Tablo 49. Çocuklarının Spora Yönelmesi Đsteği Đle Eğitim Đlişkisi…………..147 Tablo 50. Çocuklarının Spora Yönelmesini Đsteme Nedenleri……………….148 Tablo 51. Çocuklarının Spora Yönelmesine Karşı Çıkma Nedenleri………...148 Tablo 52. Çocuklarının Spora Yönelmesini Đsteme Nedenleri Đle Cinsiyet Đlişkisi…………………………………………………………………………149

IX

ancak bunun geleneklere bağlı kalarak gerçekleşmesini vurgulamaktadır. kızak yarışlarında sporcu. küreselleşme sürecinde spordaki dönüşümlerin geleneksel Türk sporlarına yansımalarını belirlemektir. hakem. geleneksel sporların dünyaya yayılmasını istemekte. Fakat bu sporların küreselleşme dinamiklerine eklemlenmeden evrensel boyutlar kazanması zor görünmektedir. Geleneksel Türk Sporları. ÖZET Đletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak siyasal. ekonomik ve kültürel yönden ilişkilerin sıklaşması olarak ifade edilen küreselleşme süreci. atlı sporlar. geleneksel güreşler. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme ve Spor. katılımda bu sporlara ilgi ve sevginin artmasının etkili olduğu gözlenirken. Spora yönelmede ailenin ve yörenin. sporda küreselleşme evreleri ve Türkiye’de ulusal ya da yerel düzeyde yapılan geleneksel Türk sporları incelenmiştir. Bu süreçte bazı sporlar küresel boyutlara ulaşarak diğer sporlardan farklı nitelikler kazanmaktadır. Geleneksel sporlarda kadınların yok denecek kadar az olduğu gözlenirken. Teorik bölümde. erkek egemen yapının varlığının spor dalına göre değiştiği belirlenmiştir. 1 . Geleneksel sporlar gelenek ve ritüellerini koruyarak yerel kalma veya küresel dinamikler sonucu gelenekleri aşınarak evrensel olma ikileminde kalmıştır. Atlı spor ve geleneksel kızak yapanlar kadınların da bu sporlara katılımını yoğun bir biçimde isterken. geleneksel güreşte bu durum kendi içinde farklılaşmaktadır. Araştırmanın uygulamalı bölümünde. Araştırma grubu. Araştırmanın amacı. Ulusal veya uluslararası örgütlenme ve kurallaşmayı zorunlu kılan küresel sporun ulusal ve yerel yansımaları. geleneksel sporlar. geleneksel Türk sporlarının otantik atmosferinin kaybolmasına neden olmaktadır. makro değişimlere neden olmaktadır. medyanın etkisinin olmadığı belirlenmiştir. antrenör veya idareci olarak görev almış 800 kişiye uygulanmıştır. “geleneksel spor kamuoyu”nu oluşturduğu varsayılan. Geleneksel Spor. Bu sporların modern sporun dinamiklerinden etkilenerek değişime uğradığı belirlenmiştir. Araştırma. geleneksel sporların geçmişteki ve günümüzdeki durumunu ortaya koyabilmek için hazırlanan anket. teorik ve uygulamalı çalışma olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. sporun tarihsel gelişimi. küreselleşme süreci. modern sporlar.1.

the globalization phases in sports. has been applied to 800 people who had worked in the traditional sports -traditional wrestling. economic and cultural relations. and the national and local traditional sports. made in Turkey. trainer and administrator. however in the traditional wrestling. It has been determined that family and environment are effective in sports tendency but media isn’t. and due to increase of political. The national and local reflections of global sports which make it necessary to be organized on an international basis. causes losing of authentic atmosphere of traditional Turkish sports. the globalization process. Traditional Sports. However. horse-riding. Traditional sports have been in a dilemma either to remain local by protecting their traditions and rituals or to be universal by losing their traditions because of global dynamics. the traditional sports. reach different qualifications. It has been determined that these sports have been exchanged. the modern sports. some sports reach global sizes. compared to other sports.2. referee. have been analyzed. SUMMARY Globalization and Traditional Turkish Sports Due to the steady improvement of communication technologies. the survey which was prepared to display the situation of traditional sports at the present day and in the past. these sports seem difficult to have universal size without articulating globalization dynamics. as athlete. as they were influenced from the dynamics of modern sports. this situation acquire a different character. and therefore. but they want it to realize by preserve certain traditions. It has been observed that women are very few in the traditional sports. sledge. the globalization process causes macro changes. 2 . Traditional Turkish Sports. The research group wants traditional sports to spread all around the world. The purpose of this research is to determine the development of the sports which are in global process and their reflection to the traditional Turkish sports. In practical part of the research. and the existence of men hegemony changes according to sports branch. This research is composed of two parts which is divided to the theoretical. During this process. Horse-riders and sledges want women to join these sports. the historical progress of sports. Key Words: Globalization and Sports. In the theoretical part.and practical studies.

Bu süreci analiz eden sosyal bilimcilerin bir kısmı yaşanan dönüşümü iyimser bir yaklaşımla değerlendirirken. “post endüstriyel” ve benzeri. Küreselleşmenin dinamikleri önceki kavramların ifade ettiği anlamları belirsizleştirmekte. küreselleşmenin etkilerini de göz ardı etmeyen yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. kavramın sadece içeriğini değil kendisine bile olumsuz yaklaşım sergilemektedirler. Hiçbir toplumun bu sürecin etkilerinden uzak kalamadığı ise tartışmasız bir biçimde görülmektedir. Sporun tarihsel süreci incelendiğinde görünür hale gelen farklılıklar “spora benzer etkinlikler”. GĐRĐŞ VE AMAÇ Yirminci yüzyılın son çeyreğinde modern toplumda yaşanan dönüşümleri ifade etmede büyük bir sıkıntı yaşayan sosyal bilimciler “post modern”. Bu etkilenmeler spor sosyal bilicileri tarafından çeşitli yönleriyle araştırma konusu yapılmaktadır. siyasal ve kültürel boyutları ile hem ülkeler içinde hem devletler arası ilişkilerde kendisini gösteren makro toplumsal bir süreci işaret etmektedir. geleneksel/modern ikilemini zorlamakta. modern kabul edilenin içindeki farklılıklara vurgu yapan terimleri gerekli kılmaktadır. ekonomik. olanı kendisinden öncekiyle tanımlamayı amaçlayan belirsiz kavramlar etrafında bir süre tartıştıktan sonra “küreselleşme” teriminde kısmen anlaşmış görünmektedirler. Ancak küreselleşme söz konusu olduğunda bu kavramsallaştırmaların yetersiz kaldığı. Günümüz dünyasında önemli bir toplumsal olguya dönüşen spor da bu süreçten doğal olarak etkilenmektedir. modernliği üreten Batı toplumlarından farklı olarak toplumsal değil siyasal dinamiklerle başlayan ve bu özelliği 3 . diğerlerine göre yeni bir toplum modelini ifade eden küreselleşme. Bu ülkelerde modernleşme. Özellikle Türkiye gibi hızla modernleşen ve küreselleşmenin etkileri yoğun biçimde yaşayan ülkeler sporu toplumsal boyutlarıyla inceleyen araştırmalar için zengin bir laboratuvar durumundadır. Bir grup sosyal bilimciye göre modernleşmenin son aşaması.3. bir kısmı tereddüt ve kaygı ile yaklaşmakta. Daha açık bir ifade ile geleneksel sporlarda ve modern sporlarda yaşanan dönüşümlerin ve modern sporların içinde “küresel spor” olarak isimlendirmesi gereken sporların detaylarıyla irdelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. “geleneksel sporlar” ve “modern sporlar” biçiminde sınıflandırmaların yapılmasına neden olmaktadır.

Araştırmanın 4 . Türkiye’de sporun ikili yapısı küreselleşmenin genel olarak spor ve geleneksel Türk sporları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın yöntemi. kuşak güreşi. şalvar güreşi. Kavramsal çerçevede geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin kısıtlılığı. sporda geleneksel ve modern şekilde ikili bir yapıyı ortaya çıkaran bir süreçtir. Bu amaçla ilk olarak araştırmanın genel bilgiler kısmında küreselleşmenin dinamikleri. anlamlandırmak hedeflenmektedir. Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturmada ve uygulamalı kısmında ayrı zorluklarla karşılaşılmıştır. Varılan sonuçların kökleri yüzyıllara dayan ve geniş bir coğrafyada pek çok farklılığı da içeren. “Küreselleşme ve Geleneksel Türk Sporları” başlıklı bu araştırma Türkiye’de geleneksel sporları modernleşme ve küreselleşme ekseninde incelemeyi amaçlamaktadır. önemli bir kısmının yüzeysel ve birbirini tekrar eden bilgiler oluşu küreselleşme ile ilgili literatürün çokluğu ve dağınıklığı dikkat çekmiştir. Buna da geleneksel sporların taşıyıcı öznesi durumunda olan kişiler aracılığı ile elde edilecek bilgilerden yola çıkılarak söz konusu sporları küreselleşme ekseninde. antrenör ve yöneticiler üzerinde anket tekniği ile yapılan bir araştırma ile incelenmiştir. Araştırma geleneksel Türk sporlarından Türkiye’de federasyonlara bağlı olarak yapılan yağlı güreş. atlı cirit. bu sporlara aktif katılan sporcu. bu süreçle ilgili yaklaşımlar. evren ve örneklemi ve hipotezleri araştırma bulguları öncesinde açıklanmıştır. Küreselleşme bu yapıda önemli farklılaşmalara neden olmaktadır. aşırtmalı aba güreşi. Đkinci olarak Türkiye’de geleneksel sporların durumu. Uygulamalı araştırmanın verileri kavramsal çerçevedeki bilgilerin somut bir toplumsal zemine yerleşmesine hizmet edecektir. kapışmalı aba güreşi.ile mevcut kültürde kırılmalara yol açan. atlı rahvan yarışı ve geleneksel kızak yarışlarıyla sınırlıdır. hakem. Araştırma bu yönüyle sınırları dışında kalan diğer sportif faaliyetlerle ilgili yeni çalışmaları teşvik etme özelliğine sahiptir. Yazılı kaynaklardan yararlanarak yapılan bu değerlendirme araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. zengin bir çeşitlilik gösteren geleneksel sporların tamamına genellenemeyeceği açıktır. karakucak güreşi.

bu bölümü küreselleşme ile ilgili dağınık bilgilerin derlenmesine. Uygulamalı. özellikle anket tekniği ile yapılan araştırmalarda karşılaşılan en büyük zorluk araştırma grubunun bu tür araştırmalara aşina olmamasıdır. Doğal olarak dağınık bir biçimde yapılan bu sporlar son yıllarda ilgili ulusal federasyonların çatısı altında toplanmaya başlanmış ancak bir taraftan federasyonların yapısında yaşanan özerkleşme ve benzeri dönüşümler diğer taraftan federasyon imkanlarının kısıtlılığı ve bu faaliyetlerin yöre halkı ve yerel yönetimler tarafından bağımsız bir biçimde yapılması kültürü. Araştırma da bu zorlukla kısmen karşılaşılmış. 5 . Karşılaşılan bir başka zorluk Türkiye’de geleneksel sporların tam olarak kurumsallaşmamasından kaynaklanmaktadır. geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin teorik bir zemine yerleşmesine katkı sağlamaktadır. sorularla ilgili sıkıntılar ön anket çalışması ile giderilmiştir. okuma yazma bilmeyen kesimde ise imkansız hale gelmektedir. Anket araştırmaları eğitim düzeyi düşük kesimlere gidildikçe zorlaşmakta. hedeflenen örgütlenmenin tam olarak başarılamamasına neden olmuştur.

4. 4. 6 . Toplumsal değişmeleri veya tarihsel dönemleri anlamak için yapılacak tahlillerin tutarlılığını ve bilimselliğini artırmak için bu süreçte etkili olan bütün faktörlerin veya en azından daha önceki dönemin analizinin yapılması gerekliliği vardır. Bu durum modernliği üretmiş Batı toplumları için olduğu kadar farklı biçimlerle de olsa Batı dışındaki toplumları da kapsar. küreselleşme ekseninde spor ve Türk spor tarihi ve geleneksel Türk sporları adlı ana başlıklardan oluşmuştur. ekonomik. etkinliklerin yöresel ve ulusal sınırlar ötesindeki toplumları etkileyebilmesi olarak tanımlanmaktadır. kültürde evrenselleşmeye yol açarken yerellikleri de canlandırdığı görülmektedir (7). ekonomide umut vaat ederken eşitsizlikleri arttırdığı. siyasal ve kültürel boyutları olan karmaşık bir süreçtir. Dünya toplumlarının endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak ekonomik. Günümüzdeki makro toplumsal dönüşüme verilen genel bir isim olan küreselleşmenin anlaşılabilmesi için onunla doğrudan bağlantılı olan modernlik ve modernleşme kavramları ve bunların açılımları üzerinde durmak gerekmektedir. küreselleşmenin dinamikleri. GENEL BĐLGĐLER Araştırmanın genel bilgiler bölümü. sporun tanımı ve işlevleri. Küreselleşme sürecinde sporun ve geleneksel Türk sporlarının anlaşılabilmesinde konunun bu başlıklar ve alt başlıklarda toplanarak teorik çerçevenin oluşturulması uygun bulunmuştur. kararların. son on beş yıl içinde sosyal bilimlerin en popüler kavramlarından biri olmuştur. Küreselleşme. Siyasette düzene vurgu yaparken yeni düzensizliklere yol açtığı. KÜRESELLEŞMENĐN DĐNAMĐKLERĐ Günümüz dünyasında yaşanan makro düzeydeki sosyal dönüşümlere bütüncül bir ifade sağlayan “küreselleşme”. 1. Toplumlar arasındaki ilişkilerin sıklaşması ve iletişimin yoğunlaşmasıyla dünyanın “küresel bir köy”e dönüşmesi olarak algılanan küreselleşme. politik ve kültürel düzeyde çok yönlü olarak içice girdiği ve dünyanın bir ucunda oluşan olayların. spordaki büyük ayrışma.

bir öğretiyi başkalarına iletmek” anlamlarını ifade eden “tradere”den gelen “gelenek” (tradition). Modernliğin siyasal düzlemde ortaya çıkışını 1789 Fransız Devrimi ile başlatanlar ise. “modern”in “yeni”yi ifade eden. 1. Modernleşme ve Sonuçları Modernleşme kavramını irdeleyebilmek ve tarihsel süreç içerisinde gelişimini ele alabilmek için öncelikle “modern”in ne olduğuna bakmak gerekir. Sosyologlar. Modernitenin yeni bir toplumsal fenomen olarak tarih sahnesine çıkmasıyla daha önceki dönemlere ait herşey sosyoloji literatüründe “geleneksel” kavramıyla ifade edilmiştir. “Modern”. henüz” anlamında kullanılan “moda” ve ondan türemiş Kökeni V. Latince’de “kurtuluş. Modernliğin batıya özgü bir proje olup olmadığı inceleyen Giddens en azından yaşam biçimleri yönünden batıya özgü olduğu üzerinde durmaktadır (51). aklın kendi dışındaki din. modernliğin başlangıcına on sekizinci yüzyılda gerçekleşen “demokratik ve endüstriyel devrimleri” yerleştirir (2). yüzyılda başladığını belirtenler olduğu gibi 18. ve 20. tanrı ve gelenek gibi kaynaklara ihtiyaç duymadan yalnızca kendi 7 . 9). 148). toplum içerisindeki davranışları yönlendiren. Latince’de “şimdi. geçmişe ait olmayan (4. bugünü geçmişten. Çünkü Descartes’le birlikte. 1. eski olanın yerine yeni olanın hakim oluşunu belirten bir kavramdır. Modernite ya da modernliğin ne zaman başladığı tartışmalı bir konu (15) olduğundan 17. belirli davranış şekilleri üreten ve insanları bu şekilde davranmaya zorlayan kurallar olarak tanımlanır (6. Habermas da. Yüzyılda Đngiltere’de “modern”e dönüşmüştür. felsefi arka planı Descartes’e dayandırırlar. Peter Wagner ise. antikiteden ve gelenekten ayıran bir kavram olduğunu söylemektedir (34). Tarihsel özgünlüğü açısından Batı dünyasının bir fenomeni olan modernitenin doğuş tarihini belirlemek kolay değildir. yüzyılın sonlarında başlayıp 19. “modern”e özgü nitelikleri öncesinde yer alanlardan ayırt edebilmek amacıyla bu kavramı sıklıkla kullanmaktadırlar (6). bir bilginin elden ele aktarılması. Giddens modernliği.4. yaşanılan zamana ait olan ve dolayısıyla düne. Nitekim. yüzyıllarda devam ettiğini ileri sürenler de vardır (134). Yüzyıla uzanan “modernus” terimi XVI. modernliğin “tamamlanmamış bir proje” olduğunu düşünen J. “on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleri” olarak ifade eder (54).

8 . Modernliğin başlangıcını kapitalist ekonomi modelinin gelişmesine bağlayanlar. geleneksel toplumda “mekanik dayanışma”. modern toplum dinin sosyal ve siyasal hayattan çekilmesini gerektiren “laik” düzlemde şekillenir. Weber’in terimiyle “geleneksel otorite”ye dayanmakta. • Geleneksel toplumda modern topluma göre daha formel bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. • Geleneksel toplumda devlet kendini dini inançlarla meşrulaştıran M. “atfedilen statü”ye değil “kazanılan statü”ye önem verir. modern toplumunun ise “kent”tir. modern toplumunda “organik dayanışma” şeklindedir. Durkheim’in belirttiği gibi toplumsal bütünleşme. • Geleneksel toplumun temel yerleşim birimi “köy”. Modern toplumda sanayi ve hizmet sektörü ön plana çıkmaktadır. • Geleneksel toplum ziraat ve hayvancılığa dayanır. modern toplumda ise devlet “yasal otorite”ye dayanmaktadır. • Doğuştan getirilen ayrıcalıklar geleneksel toplumda hukuk tarafından meşrulaştırılırken. Modern kavramı açıklanırken gelenekselin karşısında konumlandırılır ve farklılıklar üzerinde durularak açıklanır. modern kurumların 18. hukuksal eşitsizliklerin kalktığı modern toplum. • Geleneksel toplum “geniş aile” modelini benimsemişken. • Geleneksel toplum. din ekseninde şekillenirken. modern toplumda ailenin giderek küçüldüğü gözlenir. Geleneksel toplum ile modern toplum arasındaki ilişki bu durumun en iyi örnekleri arasındadır. • E. yüzyıl sonlarına doğru yerleştiğini belirtmekte ve doğal olarak bunun daha önceki süreçlerin sonucu olduğunun ve bu tür büyük dönüşümlerin bir gecede olurmuşçasına aniden ortaya çıkamayacağını ileri sürmektedirler. tanrıyı ve tüm çevresini anlayıp tanımlayabileceği anlayışı yaygınlık kazanmaya başlamıştır (9). Geleneksel toplum ile modern toplum arasındaki başlıca farklılıkları Amman’ın çalışmasından özetlemek mümkündür (6). • Modern toplumda bireysel ilişki ön plana çıkarken. geleneksel toplumlarda cemaat ve kabile ilişkileri daha ön plandadır.yetenekleriyle kendisini.

köyden şehirleşmeye geçiş ile kurumsallaşan düşünsel. bireyselleşme. “ileri oldukları kabul edilen yabancı ülkelerin kurumlarının. Sosyolojik bir bakışla modernleşme. sanayileşme ile birlikte teknolojinin yayılması. kitle iletişim ve ulaşım araçlarının geliştiği dinamik bir yapıya geçiştir (154). kültürel farklılaşma. 9 . başka bir deyişle “geleneksel”in “modern”e dönüşüm sürecini ifade etmektedir. kentleşme. kültürel ve yapısal değişikliklerin tümüdür. Modernleşme. kapalı köy ekonomisinden dışa dönük kent pazar ekonomisine. metalaşma. N. insan-hayvan enerjisinin kullanımından makine enerjisinin kullanımına. Yapılan modernleşme tanımlarının taraflı olduğu eleştirisini getiren Kongar ise. Sözcüğün genel kullanımı ise geleneksel toplumların. sanayileşmiş. Kısacası modernleşme. dönüşüm sürecini tamamlamış ve “modern” niteliğini kazanmış Batı’lı toplumlar gibi olma çabalarını ifade eder. Avrupa’nın dünyanın merkezinde belirleyici bir güç haline gelmesiyle Batı dünyası dışında kalan toplumlarda görülen değişmelerdir (144). sekülerleşme. Modernleşme.Modern toplum ile geleneksel toplum arasındaki farklar dikkate alındığında temelinde uzun süreli değişim ve dönüşümlerin olduğu görülmektedir. Tarihsel olarak başlangıcı tartışmalı olan bu değişimlerin yaşandığı süreç ise modernleşme olarak isimlendirilir. Vergin bu süreci. okur-yazar oranının arttığı. geleneksel tarımsal üretim ve küçük çaplı el sanatlarına dayalı durağan bir yapıdan. endüstrileşme. Đngilizce ve Fransızcada “modernleştirme” ve “modernleşme” anlamlarında kullanılan -modernisation. Batılı toplumbilimcilere göre modernleşmeyi özetleyen Gelekçi tarımsal üretimden endüstriyel üretime. “modernleşme”nin “ilerleme” kavramı gibi daima “başkasına uyum”u ifade ettiğini ve “gelişmiş ülkelerin belirlediği şemaların taklit edilmesi esasına dayandığını” belirtmektedir (146). şehirleşmiş.sözcüğün karşılığı olarak girmiştir. eski zamanların toplum tipinden günümüzdeki toplum tipine doğru bir değişmeyi modernleşme olarak tanımlar (94). sosyal yaşamda bilginin öneminin artması. ticaretin yayılmasıyla geniş alanda ekonomik bütünleşmenin oluşması. Modernleşme dilimizde. değerlerinin ve tüketim modellerinin benimsenmesi” olarak tanımlamakta. bürokratikleşme ve rasyonelleşme gibi modern dünyayı oluşturan kavramların tümüne ait süreci anlatan bir terimdir (25). Terim Batı dünyasıyla sınırlı kullanıldığında feodal toplum modelinden endüstriyel topluma ulaşma sürecini.

yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkmasına karşılık günümüzde bütün dünyayı ilgilendiren bir olay haline gelmiştir. Kökleri Max Weber’e kadar uzanan klasik modernleşme kuramı gelişmekte olan ülkelerin kaçınılmaz olarak batılı gelişmiş olan ülkelerin izlediği çizgiyi izleyeceklerinden hareketle geliştirilmiştir (134). Modernleşme sürecinin sosyal bilimciler tarafından tartışılan bazı belirgin özelliklerini ise maddeler halinde özetlemiştir (49). • Modernleşme aşamalı bir süreçtir. 10 .baskıcı bir toplum yapısından özgür-bağımsız bir birey ve düşünce özgürlüğüne geçişi öngören. • Modernleşme uzun bir süreçtir. er ya da geç bu yola girenlerin belli aşamalardan geçerek aynı sona ulaşacaklarını ileri süren görüş “modernleşme kuramı” olarak isimlendirilmektedir. • Modernleşme ilerici bir süreçtir ve istenmektedir. bunun tüm toplumların takip etmeleri gereken bir model oluşturduğunu. Modernleşme insan yaşamı ve düşüncesine dair bütün alanlardaki değişmeleri kapsar. 1950’li yıllarda özellikle Walter Rostow’un yazılarıyla yaygınlaşan bu kuram. Geleneksel toplum ile modern toplum arasında bir karşıtlık söz konusudur. • Modernleşme küreselleşme yönünde işleyen bir süreçtir. • Modernleşme devrimci bir süreçtir. ve 16. bütün gelişmekte olan toplumların aynı süreçlerden geçerek benzer seviyeye ulaşacaklarına verilen isim olarak nitelemektedir. düşünceyi ifade ve örgütlenme serbestisine dayanan. • Modernleşme geri dönüşümü mümkün olmayan bir süreçtir. Toplumlar arasında modernleşmenin farklı safhalarını ya da seviyelerini görmek mümkündür. feodalizmden kapitalizme. Modernleşme 15. • Modernleştirme homojenleştirici bir süreçtir. • Modernleşme bütün toplumsal alanları etkileyen sistematik bir süreçtir. • Modernleşme karmaşık bir süreçtir. temsili demokrasiye doğru bir gelişim gösteren batı toplumlarına benzer bir şekilde. aşiret toplumundan ulus-devlete. Sosyal gelişmenin yalnızca Batı toplumlarının gittiği yolla mümkün olduğunu. Toplumların geleneksel yapıdan modern yapıya geçişi uzun bir süreç almaktadır. ziraat toplumundan endüstrileşmeye gidişin kaçınılmaz olduğu ve bu gidişin itici gücünün ekonomi olduğu iddiasındadır (65).

Her toplumun standartları farklı olsa da bütün toplumlar özünde aynı aşamalardan geçerek modernleştikçe benzeşecekleri üzerinde durur (6). Sosyoloji literatüründe “konverjans” (convergense) tezi olarak tanınan bu görüş. doğanın endüstriyel amaçlı kullanımına bağlı olarak gelişen ve insanın gereksinimlerine göre şekillenen üretim modelidir. Batı ile Doğu’yu benzer hale getireceği fikrine dayanır. Örneğin Marx’tan etkilenen bazı sosyologlar “modern dünyayı biçimlendiren ana dönüştürücü gücün kapitalizm olduğunu” belirtiler. askeri iktidar. endüstrileşmenin aralarında ekonomik. Huntignton da söz konusu kuramı. politik ve siyasal büyük farklılıklar olan Birinci ve Üçüncü Dünyaları. Türkiye’de bu görüşün önemli temsilcilerinden biri olan Emre Kongar. gözetleme. ideolojilerden ve dolayısıyla öznellikten arınmış bir tanımdır”. modern toplumsal yaşam. geleneksel toplumdan modern topluma doğru dönüşümün aşamalı bir süreç olduğunu ve bütün toplumların geçecekleri modernleşme evrelerinin belirlenebileceğini belirtir. Teknolojinin belirleyici bir güç olduğu pek çok sosyologun birleştikleri bir görüştür.Giddens modernliğin kuramlar düzeyinde çok boyutlu olduğu ve bunların her birinin ayrı rolünün olduğunu belirtir (49). Weber’in endüstriyel düzenin yerine kapitalizmden söz etmesine rağmen görüşleri Marx’tan daha çok Durkheim’e yakındır. endüstriyalizm başlıkları altında toplanabilecek dört kurumsal boyutunun olduğunu ileri sürer (49). Ona göre “bu tanım. Ayrıca Giddens yapısal olarak küreselleştirici olan modernliğin kapitalizm. Tüm toplumlar benzer ekonomik. politik ve siyasal sistemleri olan üniform bir kitlesel endüstri toplumuna dönüşeceklerdir. değerlerden. Standartları farklı olsa da bütün toplumların modernleşme sürecinde aynı aşamalardan geçecekleri ve modernleştikçe benzeşecekleri iddiası önemlidir.P. teknolojinin toplumdaki belirtisinin endüstrileşme düzeyi olduğunu ve “modern toplum”ların en ileri düzeyde endüstrileşmiş toplumlar olarak tanımlanacağını ileri sürer. Durkheim’e göre. 11 . Nitekim S.

Türkiye’de Modernleşme Modernleşme çabası içindeki toplumlar genel olarak değerlendirildiğinde. • Modernleşme süreçlerinin gelenekleri daima zayıflattığı. modernleşme süreçlerinin. belirlenmiş bir süreç değildir. • Tarihin evrensel yasalarının olduğu. tarihi arka planları ve Batı’dan gelen etkilerin gücü ve siyasi konumları gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanan birbirlerinden farklı evrelerden geçtiği görülmektedir. • Modernlik ve geleneksellik kavramları birbirlerini dışlayan. Bu bağlamda Türkiye’nin modernleşme yolunda en büyük avantajı 12 . modernleşmesi sürecini Batı toplumlarının geçmiş oldukları modernite evrelerini yaşamadan tamamlamaya çalışmaları ve bunu çizgilerini modern Avrupa'nın belirlediği siyasal ve kültürel etkiler altında gerçekleştirmeleridir (6) Türkiye’nin bu noktadaki hususi konumu. Türkiye’nin Avrupa ile coğrafi. modernleşme sürecine girmesinin stratejik bir “zorunluluk” olarak ortaya çıkmasıdır. şeklinde sıralanabilir. • Modernleşmekte olan toplumlarda geleneksel birtakım öğelerin modernleşme sürecini hızlandırıcı etkileri olabilir. • Modernleşme sürecine giren toplumların aynı evrelerden geçecekleri. birinin varlığı diğerinin yokluğu demek olan tarihsel kategoriler değildir. Bu eleştiriler ışığında modernleşme kuramı gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. 4. durağan ve kendi içlerinde tutarlı bir norm ve değerler bütünü oldukları. 2. • Geleneksellik ve modernliğin birbirlerini karşılıklı olarak dışlayan sistemler oldukları ve daima çatıştıkları. • Tarih. Hepsinin belki de tek ortak noktası. Kuramda yapılan başlıca yenilikler şunlardır (95). siyasal ve tarihsel ilişkileri modernleşmeyi bir devlet olarak yaşamasını zorunlu kılmıştır (144).Modernleşme kuramına yöneltilen eleştirilerin odaklandığı hususlar: • Geleneksel toplumların türdeş. evrensel yasaları olan. 1.

Bu dönemde gelişen modernleşme farklı boyutlarda ele alınır. Türk toplumunda geleneksel yapıdan modern yapıya dönüşümler 18. J. Modernleşme Türk toplumu için uzun ve zorlu çaba gerektirmesine rağmen elit kesim tarafından arzu edilen bir süreç olmuştur. Arapça ve Fransızca’dan Türkçe’ye pek çok çevirinin yapılması. Bu süreç Osmanlı Devletinin son dönemlerine kadar bir kurtuluş reçetesi olarak devam etmiştir. ardından 1908’de II. Türkiye bağlamında bir projeye dönüşmesine neden olmuştur (78). Meşrutiyet’in ilanı modernleşmeye yönelik çabalar arasındadır (134). Tanzimat Fermanı (1839) ile Batı hukukunun kabul edilmesi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birilikte Türkiye’nin modernleşme süreci farklı boyutlarda ve hızlı bir şekilde devam eder. Karlofça Antlaşması (1699) Osmanlı Devletinin ilk toprak kaybettiği. Hall. Ancak savaşlarda alınan yenilgiler. Balkanların ve Ortadoğu’nun modernleşme yolunda en fazla ilerlemiş olan ülkesi konumundadır (6). dışa bağımlı kapitalist gelişme veya toplum üzerinde baskıcı bir otoriter devlet yapılanmasına dikkat çekilir.güçlü bir devlet geleneğinin olmasıdır. ulus-devlet ve çağdaşlaşma eksenli. Nitekim günümüz Türkiye’si. Cumhuriyet döneminde ulus-devlet bilinciyle şekillenen yeni toplumda. eski gücünü yitirdiği ve gerilemeye başladığı tarih olarak kabul edilir. zamanla Devlet adamları arasında Batılı eğilimler artmıştır. A. Gerilemenin durdurulmasına yönelik askeri çözüm önerileri ile birlikte pek çok alanda modernleşme çabaları da vardır. 13 . Avrupai tarzda Đtfaiye bölüğünün oluşturulması ve Avrupa ülkelerine ilk kez elçiliklerin açılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Avrupa’dan Đbrahim Müteferrika vasıtası ile matbaanın getirilmesi. Lale Devri Osmanlı Devletinin Batılılardan üstünlük inancını henüz kaybetmediği ve ıslahat çabalarının Avrupa’ya ulaşmayı değil. Bazı alanlarda Batı’nın üstünlüğü kabul edilirken. kendi tarihinin muhteşem devirlerini canlandırmayı amaçladığı bir dönemdir. modernleşme. Akademik ve kamusal söylem içinde yaygın olan görüş. yüzyılın Osmanlı Devletinde Lale Devri ile başlamıştır. devlet geleneği olan ülkelerin bu gelenekten yoksun olan ülkelere göre daha kolay modernleştiklerini söylemektedir (76). Osmanlı toplumunun Batı’ya olan tutumunu değiştirmiştir. devleti kurtarmaktan daha çok Batıda bir süreç olarak yaşanan aydınlanmanın.

Dünya Savaşı sonrasında su yüzüne çıkmış ve Demokrat Parti’yle siyasal ifadesine kavuşmuştur. Bu amaçlara ulaşmak için Cumhuriyet’le birlikte kamusal yaşamın tüm boyutlarında radikal devrimler peşpeşe hayata geçirilmiştir. kıyafet ve şapka kanunu. 14 . Hedefi bir “ulus devlet” kurma projesi olan Kemalizm’in moderniteyi. bir toplumsal olgu olarak geleneksel toplumdan modern topluma geçiş temelinde tanımladığı ve dört boyutlu değişimi/dönüşümü amaçladığı belirtilir. “yerel kültürlerin yabancı ve otoriter bir modernleşme projesine karşı savunulması. • Kişilerin otoritesi üstüne kurulu bir onur anlayışından kurallar ve yasalar üstüne kurulu anlayışına geçiş. devletin toplumu hızla modernleştirmeye yönelik politikasının geleneksel kültürün taşıyıcısı olan geniş halk kitlelerinde hoşnutsuzluk oluşturması kaçınılmazdı. Kemalizm modernitenin taşıyıcı öznesi olarak devleti görür. Hilafet’in ilgası. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki mücadele aslında. yığınlara ait değerlerin elitizm karşısında desteklenmesi ve militan bir laikliğe karşı dini serbestliğin kucaklanması gibi çok çeşitli boyutları içeriyordu” (85). kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmaları bu devrimlerin başlıcaları arasındadır. Latin alfabesinin ve Medeni Kanun’un kabulü. Bütün bu değişmeler devletin yönetici kadrolarından başlayarak tabana doğru. “Tepeden inme modernleşme” çalışmalarına duyulan toplumsal tepkiler özellikle II.Cumhuriyet döneminin modernleştirici gücü günümüzde Kemalizm olarak adlandırılmaktadır. • Evren düzenini anlamada dinden pozitif bilim anlayışına geçiş. Cumhuriyet döneminde. • “Avam-havas” ayrılıkları üstüne kurulmuş bir topluluktan “halkçı” bir topluluğa geçiş. • Ümmet topluluğundan ulus devlete geçiş (87). Bir zamanlar aydınlara özgü olan Batılı gündelik yaşam pratiklerinin toplumun geniş kesimlerinin malı olması Cumhuriyet’in eseridir (6). Siyasal rasyonelleşmeyi ekonomik ve kültürel olana öncül ve belirleyici kabul eder. toplumun farklı kesimlerini içerecek ölçüde yayılmaya başlamışlardır.

tepeden şekillendirilerek ve milli bir kimlik kazandırılarak yapılmaya çalışılan (134) modernleşme tarihinin 15 . Bu kavram. ve bu partiler çoğu zaman sol muhalefet tarafından “modernleştirme” politikalarından taviz vermek. Kısaca ifade etmek gerekirse.muhafazakar sağ partilerin ülkeyi yönettikleri bir dönem olmuş. Buna rağmen modern yapıyı benimsemiş kesimlerle beraber her iki yapı arasında geçiş dönemi özelliklerini yaşayan katmanlara rastlamak mümkündür. onların da ülkeyi modern Batı toplumlarının hayat standartlarına ulaştırmak istedikleri açıktır. Modern tavrın temelinde ise batıyı her şeyiyle alma arzusu yatmaktadır. Günümüzde Türkiye’de bu yapılanma biçiminden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte batı medeniyetinin bazı yönlerini özellikle tekniğini alarak.bir dönem olmuştur (6). var olan geleneksel toplumun devamı isteğidir. Türkiye’de Cumhuriyetin benimsetilmesi yolunda. kültürü gibi istenmeyen bazı unsurları dışlayarak bir tavır sergileyenler de olmaktadır. çok partili dönem ise toplumun modernleştiği -moderniteye özgü değerlerin toplumun geniş kesimlerince istenir/paylaşılır hale geldiği. hatta geleneksel kültür karşısında saygılı bir tutum sergilenerek de ulaşılabileceğini düşündükleri görülmektedir. “Bazı kuramcılar tarafından gelenekselden moderne geçiş aşamasında üçüncü bir kategori olarak “geçiş toplumu” tiplemesi de geliştirilmiştir. “Modernleşme sürecine yönelik olarak gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de genellikle iki tavır ortaya çıkmaktadır. Bunlar geleneksel tavır ve modern tavırdır. Gerçekte sağcı siyasal elitlerin de “modernleşmiş” ve “modernleştirici” olduklarını söylemek yanlış olmaz. endüstrileşme ve kentleşme gibi modernleşmenin itici gücünü oluşturan toplumsal dinamikler açısından bakıldığında. hatta vazgeçmekle itham edilmiştir. Geleneksel tavırla anlatılmak istenen. tek parti dönemi devletin modernleştiği ve modernleştirici etkisinin ön planda olduğu. modernleşme sürecine girmiş batılı olamayan toplumları tanımlamaktadır” (134). Burada ilginç olan 1950’den günümüze kadar uzanan süreçte. Türkiye’deki bazı toplumsal yapılar geleneksel izler taşırken modernleşmeye karşı bir direnç gösterme eğilimindedir.1950’den sonraki dönem -askeri darbeler ve sol partilerin çoğu zaman birkaç yılı geçmeyen iktidar dönemleri dışında. bunların çoğu zaman sağ partilerin iktidarda oldukları dönemlerde ivme kazanmış olmalarıdır. Makro politikalarına genel olarak bakıldığında. Ancak bu hedefe toplumun manevi kültür öğelerini hedef almadan.

Türkçe’de “küreselleşme” Đngilizce “globalization” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Đspanya ve Latin Amerika’da “globalizacion”. ekonomik ve daha pek çok olgunun odağına merkezlenerek günlük dile yerleşmiştir. Bilim kavramlarla başlar. “maske” de olabildikleri unutulmamalıdır. bazen de açıkça görünenleri de gizleyebilmektedir. yani siyasi elitlerden halka doğru inme özelliği de göz önünde bulundurulmalıdır. 1. modernleşme. “olduruş”u da ifade etmektedirler (7. 123. Günümüzde ise adeta sosyal. özellikle 1980’li yıllardan sonra akademik çevrelerce tartışılmıştır (49). postmodernleşme vb. Bu dönemde yaşananlar ekonomiden siyasete. Batı dillerinde “–tion” ile biten ve süreç bildiren “modernization”. 4. Kavramlar. 53). Yani bu kelimeler “oluş” bildirirken. 3. teknoloji alanındaki ilerleme ve bunların yaygınlaşmasına bağlı olarak. hemen her alandaki gelişmeyi etkileyen faktörler arasında görülmektedir. ama daha yaygın olarak “mondialisation” (dünyasallaşma) demeyi tercih etmektedirler. Küreselleşme kavramı da çok yönlü tanımları yapılan olgular arasında kısa zamanda yerini almış.yukarıdan aşağıya. 44. Sosyal bilimlerde pek çok konuya ve bilimsel araştırmaya konu olmuş kültür. 16 . “globalization” gibi kelimelerin çift anlamları vardır. kavramlara 1960’lı yıllardan sonra “küreselleşme” de eklenmiştir. Almanya’da “globalisierung” Araplarda ise “avleviyye” kelimesi kullanılmaktadır (29. siyasal. konusunda olumlu/olumsuz yaklaşanlar olduğu gibi tamamen karşı çıkan veya destekleyenler de vardır. 139). Bu nedenle kavramları anlamaya yönelik yapılacak bir analiz daha anlaşılır olacaktır (7). bilişim teknolojisinden kültüre. “socialization”. Kavramı “küreselleşme” olarak tercüme ettiğimiz zaman. bazı örtülü gerçekleri görünür kılarken. Küreselleşme süreci ve etkileri. milli kültür. Küreselleşmeye Kavramsal Yaklaşım Küreselleşme kavramı son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan birisidir. dünyanın küresel bir köy olması hedefine doğru gidildiği tezleri ileri sürülmektedir. Fransızlar da bu terimi kullanmakta. Bu bağlamda kavramların yalnızca “mercek” değil. her şeyden önce “faili meçhul” bir durum karşımıza çıkmakta ve bu haliyle yanıltıcı olmaktadır. Küreselleşme denilince. medeniyet.

uluslar arasındaki değişim/etkileşim sürecinde. Bu yönde yapılacak her kesinleştirme beraberinde tartışmaları getirir. ekonomiyi. “uzakların yakın olması”. 4. sermayenin gelişimini. Son derece gelişmiş ve önemli ölçekte merkezileşmiş iletişim ağları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanlarının kullanımına sunulmuştur. Teknoloji.“Küreselleştirme” olarak tercüme ettiğimiz zaman doğal olarak “küreselleştiren kim?” sorusunu sorma imkanı doğmaktadır. Küreselleşme adı verilen sürece başlangıç belirleyenler öncelikle. çok sayıda ülkenin bütçelerini aşan maddi kaynakları olan hükümet dışı kuruluşlar. Küreselleşmenin itici gücü olan teknolojik gelişmeler haberleşmeden ulaşıma. ticareti. bilişim. iletişim gibi isimlerle devrim olarak nitelenen süreç. Günümüzde olağanüstü bir hızla ucuzlayarak yaygınlık kazanan enformasyon teknolojileri. Bu durum “dünyanın küçülmesi”. Böylece etkin ve merkezileşmiş iletişim ağları ile evrensel bir kültür. “küresel bir köy oluşması”. 4. bunlara ulaşabilme imkanı ve şansını bulan bireylerin veya toplumların saniyelerle ölçülebilen süreler içinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktadır. uydu haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri ile elektronik iletişim teknolojilerinin gelişimine vurgu yapmaktadırlar. iş hayatından ekonomiye günlük yaşamın pek çok alanına girmiş ve adeta bütün yaşam bu gelişmelere endekslenmiştir. önde gelen araştırma ve düşünce kuruluşları. kültürel hayatı ve benzeri pek çok alanı etkilemiş alışılagelmiş uygulama biçimlerinin değişmesine neden olmuştur. Gelişen ve yaygınlaşan bu teknolojiler dünyanın her bölgesinde. Küreselleşme Süreci ve Ortaya Çıkaran Faktörler Makro toplumsal süreçlerin başlangıçları ile ilgili kesin tarihler vermek mümkün değildir. Bu sorunun cevabı kuşkusuz çokuluslu şirketler. sosyal ve kültürel alanda pek çok değişim ve dönüşümün yaşanmasına imkan vermiştir. Küreselleşme süreci ekonomik siyasal. Bu durum küreselleşme gibi makro bir süreç içinde geçerlidir. en azından tüketim ve eğlence normları açısından ortaya çıkmıştır (130). Bu gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir yeri başka bir yerine uzak ve yabancı olmamıştır. Küreselleşme sürecini inceleyen pek çok 17 . 1. küresel döngüyü hızlandırmaktadır (131). gibi ifadelerde kendini göstermektedir. çok zengin bireyler ve konsorsiyumlardır (7). medya kartelleri.

5. sosyal. kültürel. ekonomik ve siyasal alanlarını etkilemektedir. iletişim sistemlerinde meydana gelen değişimlerin toplumların gelişmesinde ve oluşturulmasında önemli etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir.siyasal. “parola” “moda” ifadelerle bakıldığı yere göre anlam ve değer kazanan. kültürel. insan hayatının sosyal. Serbest ticaretin yaygınlaşması. 90). Fakat kullanılmaya başlandığı tarih aralığı konusunda genel bir fikir birliği sağlanmıştır. Sözcüğün kullanımının yaklaşık 400 yıllık bir mazisi olmasına rağmen. Küreselleşme Bauman. Büyük şirketlerin hem dış ülkelere mal satmaları hem de dış ülkelerden kaynak kullanma kolaylıklarına kavuşmaları sonucu hammadde fiyatlarının düşmesi ekonomik anlamda ithalat ve ihracat işlemlerinin büyümesi ve sınırların ötesine taşınmasına neden olmuştur (37). tarihsel. Pek çok sosyal bilimci ve diğer bilim adamlarının çalışmasına konu olmuş anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. 49. gittikçe gelişen ve ucuzlayan uluslar arası ulaşım ve kargo şirketlerinin işlevsel hale gelmesi dolaylı olarak teknolojik gelişmelere bağlanabilecek faktörlerdir. Fakat üzerinde tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Ancak bununla beraber kapitalizm ve endüstriyalizm gibi daha pek çok faktöründe bu süreçte etkili olduğu belirtilmektedir (52). 27.olan bir süreç olarak karşımıza çıkar (139). Teknolojik ilerlemelere bağlı bilginin sınır tanımaz çok yönlü akışı küreselleşme sürecinin oluşumunda etkin rol oynamıştır. uluslar arası sermaye akışının güvenli ve teknolojik gelişmeler sayesinde ulus aşırı yoğunlaşması. Öncelikle 18 . karmaşık bir süreçtir. 4. şirket stratejilerinin farklılaşması ve sınırların ötesine taşınması.sosyal bilimci özellikle teknolojiye bağlı gelişmelere ilişkin göndermeler yapmış ve sürecin oluşumunu hızlandırdığı hususunda mutabakata varmışlardır. ekonomik. Bu değişim ve gelişmelerin içerisinde imkanları oranında yer alan toplumlar. tarafından “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak ifade edilirken. Hirst ve Thompson “moda” bir kavram olduğunu belirtmiştir (22. Bazılarına göre “sihirli”. Küreselleşme ve Farklı Yaklaşımlar Küreselleşme birbirine bağımlı ve karşılıklı etkileşim içinde boyutları . 1. hızlı iletişim sayesinde etken ve edilgen olabilmişlerdir. 1960’lı yılların başlarından itibaren daha çok kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler bir dizi siyasal ve sosyal değişimi/dönüşümü beraberinde getirmekte.

uluslararası ilişki ile bölgesel/yerel ilişki. aynılaştırma. Küreselleşme süreci dünyanın küçülmesine ve bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapar. sosyal politikadan kültüre. dönüşüm ve yeni bir durumu ifade etmekle birlikte küreselleşme sürecinin kendisidir.akademik çevrelerce tartışılmış ve 1980’li yıllardan itibaren de sık kullanılmış ve şu an günlük dile yerleşmiştir (74). Önceleri teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yorumlanarak iktisat literatüründe yaygınlaşması bazı yazarların oluşan sürecin sadece bu yönünü ön plana çıkararak yorumlamasına neden olmuştur. Küreselleşme. iletişim teknolojilerinin gelişmesi. diğer yanda da farklılıklarının bilincine varan toplumların bunları ifade etmesine neden olur (121). Dolayısıyla küreselleşme evrensellikle yerelliğin karşıtlığını değil. Küreselleşme süreci bir yanda dünya toplumlarının birbirine benzemesine ve küresel kültürün ortaya çıkmasına. etkileme. “Düşünüldüğü ve inanıldığı gibi tekbiçimliliği yayması beklenen küreselleşmenin bunu yaymadığı ve milli özellikleri silmeye gücünün yetmediği görülmüştür. Küreselleşme ile yerelleşme süreçlerinin birbirleriyle etkileşimi toplumsal yaşamda kendisini hissettirmektedir. benzeşme ile farklılaşma. Küreselleşme sürecinde. sınırların ortadan kalkması gibi birbirine paralel perspektiften bakmışlardır. Dünyayı etkisi altına alan bu olgu/süreç devingen bir zamanı işaret etmekle kalmaz. benzeşme. eş zamanlı dünya kültürleri ile geleneksel kültürler. emperyalizm. bir idrak ve yaşadığımız dünyanın “küresel bütün” haline gelmeye başladığı bir algılama biçimi olarak tanımlanabilir. Ekonomiden siyasete. Olayın kültürel boyutu ile ilgilenen pek çok sosyal bilimci ise. eş zamanlı ve birlikte hareket tarzını nitelemektedir (74. ilerleme ile gerileme paradoksları gelişir ve yaşanır (139). aynı zamanda içerisinde paradoksları da barındırır. Bir tarafta küreselleşme süreci devam ederken diğer yanda milli politikalar ve modeller ortadan kalkacağı yerde yeniden yükselmeye başlamıştır” (15). merkez/güçlü kültürler. spordan medyaya yeryüzünde meydana gelen hemen her değişimi ve yayılmayı ifade eder. Bu durum aslında toplumsal yaşam açısından değişim. genellikle etkilenme. 101). 19 .

yerel/bölgesel kurumların otoritelerin artarak yaygınlaşmasına neden olmuştur. kültürel ve sosyal hayatın pek çok alanını kapsayan büyük değişimleri ifade etmektedir (155). -ekonomi. Artık uluslararası ilişkiler ile ülke içi politikalar arasında açık bir ayrım söz konusu değildir (27. Devletlerin otoritesindeki bu gerileme ise. Appadurai. politik.beş farklı kültürel dalga şeklinde ele almıştır (66). Bunlar arasında küreselleşme yandaşlarına göre. siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güçtür. küreselleşmeyi. Ancak yukarıdaki farklı değerlendirmelerden de görüldüğü gibi küreselleşmeyi matematiksel bir işlem gibi formüle etmek mümkün görünmemektedir. parasal alan (financialscape). Küreselleşme ile ilgili olarak ortak bir tanıma ulaşılamamasına rağmen küreselleşme. iletişim. yeni sosyal hareketler ve kültür/kimlik. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi küreselleşme süreci ve etkileri konusunda da farklı yaklaşımlar vardır. kültürel/ideolojik olarak üç boyutuna vurgu yapmış.dört boyutta. siyaset. Bazı sosyal bilimciler küreselleşmeyi. Dönüşümcülere göre ise küreselleşme. ise yaşanan süreci. Sklair.Küreselleşme ile ilgili yorumları çoğaltmak mümkündür. Günümüzde önemli değişim ve dönüşümlerin sebebi olarak görülen küreselleşme süreci. Küreselleşme karşıtlarına göre ise küreselleşmenin yeni bir süreç olmadığını ve ulus devlet anlayışının yıpratılması sonuçlarını doğuracak bazı değişimleri beraberinde getireceği görüşü ise küreselleşmeye karşı olan gruplar tarafından ileri sürülmektedir. Bauman. ideolojik alan (idieoscape). 91). uluslararası ilişkiler. fakat diğerlerine göre ise mutsuzluğun nedeni olarak görülen olgudur yorumlamasını yapmaktadır (22). ekonomik. Rosenau. ekonomik. medya alanı (mediascape). sosyal. uluslararası ilişkiler açısından değerlendirerek ekonomik. psikolojik etkenler olarak dört ana boyutta ele almıştır. “küreselleşme bazılarına göre onsuz mutlu olunamayacak. Öyle ki 20 . soğuk savaş sonrası dünyada oluşan uluslararası ekonomik ilişkiler olarak görmektedir. global kültürel ekonomide yer alan -etnik alan (ethnoscape). Bunun en önemli sebebi küreselleşmenin algılanması ve konumlandırılmasındaki bakış açısı farklılıklarıdır. modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal. kültürel. teknolojik alan (teknoscape). sosyal bilimciler tarafından farklı boyutlardan bakılarak açıklanmıştır. piyasalar artık devletlerden daha güçlüdür. Harvey ve Haule.

farklılıkları özümseyerek küresel ölçekte daha geniş çaplı bir kültürel temsilin içine yerleştirmektedir. Amerikan kültürünün izlerini taşıdığını belirtirken bunun tamamen Amerikanlaşma olduğu üzerinde yoğunlaşanlar da vardır (83). Toplumları. uluslararası ilişkilerin geliştiği veya yaygınlaştığı. Kant’ın dünya vatandaşlığı kavramı. çok boyutlu herhangi bir düzeye indirgeyerek açıklanamayacak kadar karmaşık bir sürece işaret etmektedir. dayanışmanın gün geçtikce azaldığı değerler sistemi olarak tanımlanmaktadır (93). sosyal bağların çözüldüğü.küreselleşmenin. Siyasal alanda geleneksel anlayıştan ayrılma ve küreselleşme sürecine bağlı olarak meydana gelen değişimlerden söz edilebilir. Uluslar arası hukuki güç odaklarının oluşturulan ekonomik. Küreselleşme politikasının iki farklı boyutu üzerinde durulur. siyasal ve 21 . Küreselleştirmenin kültür politikası. kapitalizmin ya da emperyalizmin yeni şekli olarak yorumlamıştır (155). Milli devletlerin öneminin azaldığı geleneksel ve mahalli kültürlerin yıprandığı. Hall bu küresel kültürel temsilin ise. farklı bireyselciğin geçerli olduğu. Küreselleşme sosyolojik açıdan ise. yerel aktörlerin önemini yitirdiği. Bu dönemde geleneksel “ulus devlet” anlayışının aşındığı veya değiştiği görüşünü benimseyenler ulus devletin kendi başına bir güç kaynağı olma özelliğini kaybetmeye başladığı ve bu gücün paylaşıldığı kanaatindedirler. Öncelikle farklılıkların temsiline olanak sağlayarak ona meşruiyet kazandırmakta daha sonra ise bir üst düzlemde küresel ölçekte kendi içinde eritmektedir (64. geleneksel sosyal kurumları fonksiyonlarını kaybettiği. 92). küreselleşme sürecinde yatan küresel kitle kültürünün kendine özgü bir homojenleştirme biçimi vardır. kapitalist modernlikle birlikte düşünülebileceğini ve ancak bu çerçevede açıklanabileceğini ileri sürerken. Küreselleşme bu iki süreçlerin her ikisini de bünyesinde toplamaktadır. • Homojenleştirme (benzeşme). Hall’a göre. bireyleri ilgilendiren bir süreç olarak dünya toplumlarının birbirine benzemesi. • Heterojenleştirme (ayrışma). dünyanın küresel bir köye dönüşmesi ifade edildiği gibi farklılıkların vurgulandığı insanların bu farklılıklara önem verdiği bir zaman diliminde gelişen ve toplumun bütün dinamiklerini etkileyen bir olguya dönüşmektedir (86).

Üzerinde fikir birliğine varılamamış bir süreci daha anlaşılır kılmak için sosyal bilimcilerin küreselleşme sürecine ilişkin belirtilen farklı ve benzer görüşlerinin açıklanması gerekir. mekansal ve stratejik gereksinimlerle gün geçtikçe kurulması ihtiyaç haline getirilen örgütlenmeler neticesinde dünyanın herhangi bir noktasında oluşan olayın. Zamansal. farklı noktaları etkilemesi ve bunun sonucunda toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde yoğunlaşması olarak da tanımlanan küreselleşme sürecine ait pek çok yorum ve anlayış geliştirilmiştir. Bütünleşme çabalarının yaşandığı günümüzde uslararası örgütlenmelerin çoğaldığı ve toplumun her alanı ile ilgili kararlarda bu dünya çapındaki örgütlenmelerin onayının alınması zorunluluğu veya gereği doğmuştur. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi küreselleşmenin önemli sonuçlarından birisi de modern dünyadaki her şeyin tahmin edilebilir olmasının ancak etkileri ve sonuçları değerlendirildiğinde anlamlı olacağıdır. 155). Fakat merkez ülke konumundaki küresel güçlere karşı dünyayı tehdit eden bazı konularda güvenlik ve çevre. Uluslararası Para Fonu (IMF). demokratik temelli ve bağlayıcı kararlar alan bir örgütlenme modelidir. dünyadaki ilişkiler karşılıklı bir iç içe geçmişliğe sahiptir ve belirsizlik had safhaya ulaşmıştır. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (AĐHM). Artık. Konunun değişik boyutlarının incelenmesi ve önemli vurguların veya dikkate alınmayan yanlarının neler olduğunun bilinmesi bu sürecin etkileri ve sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır. Örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Başkanı küreselleşmenin yeni yöntemi için bir “Dünya Parlamento”su kurulması önerisini getirmiştir (84).yeterli baskıyı oluşturamamaktadır. Bunlardan bazıları. Birleşmiş Milletler Örgütü (UN). 22 . Giddens’ın da belirttiği gibi “dünya elimizden kaçıp gitmektedir” (53. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC). Dünya Ticaret Örgütü (WTO). Bu örgütlenmelere ilişkin çabalar devam etmekle beraber uluslararası örgütlenmeler içerisinde yer alan üst düzey yöneticiler bu kurumların güç dengelerinin sağlanabilmesi için son dönemlerdeki küresel gelişmelere ilişkin yeni sorgulamaların gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Dünya hükümeti gibi algılanan ve sorumluluk beklenen Birleşmiş Milletler Örgütü.kültürel politikaların uygulanmasında bağlayıcı karar organları haline geldiği görülmektedir. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) gibi sayısı gün geçtikçe artan toplumun her alanına yayılan ve yaygınlaşan uluslararası dünya merkezli örgütlenmeler sayılabilir.

Zorunlu gelişen süreçten etkilenmemek veya sakınmak mümkün değildir. Đyimserler küreselleşmeyi olumlu bir gelişme olarak görmektedirler. Dünyada kültürlerin daha fazla homojenleştiği fikrine dikkatleri çeken bu düşünce. 1. Onlara göre. kültürel küreselleşme yaklaşımını açıklamada kültür emperyalizmi iddiasının açıklanmasında anahtar unsuru oluşturmaktadır Küreselleşmeye şüphe ile yaklaşan karamsarlar. Karamsar küreselciler. ekonomiler ve siyasetler bu sürecin etkileri sonucu şekillenmektedir. 1. Karşılıklı iletişim ve bağların artmasına neden olan durum. kültürel akışlar ve iletişim ağlarının homojenleştirici sonuçlarına da işaret etmektedirler. Kültürün ve iletişimin küresel düzeydeki akışlarında meydana gelen artışı güzel bir durum olarak gören liberal bir bakış sergilemektedirler. Milli kültürler. bu süreçte dünyayı daha az çeşitli ve daha çok homojen olarak görme 23 . aynı zamanda. Milli kültürlerin zayıflamasının zoraki değil istekli terk ediş olduğunu televizyon ve internet iletişiminin kültürel akışkanlığına bağlayarak açıklamaktadırlar. Đyimserlerin aksine karamsar küreselciler. iyimser küreselcilerin aksine. Bu görüşte olanlar milli kültürlerin zayıfladığını kabul ederken egemen/baskın/güçlü kültürlerin diğer kültürler üzerindeki etkilerini göz ardı etme eğilimindedirler. Đyimser küreselleşmeciler daha çok insanın bir arada yaşamasının olumlu sonuçlar doğurduğuna ve yaşam kalitesini arttırdığına vurgu yapmaktadırlar (49). Etkilenmenin en çok hissedildiği alanın ise kültürel olduğu söylenirken daha çok evrensel kültürün olumlu yanlarına vurgu yapılmaktadır. ulusal sınırların önemini giderek azaltmaktadır. Küreselleşmeciler bütün bu değişim ve dönüşümleri olumlu karşılayan “iyimserler” ve bunların olumsuz yanlarına vurgu yaparak eleştiren “karamsarlar” olarak ikiye ayrılırlar.4. Bunlar. küresel köye doğru gidişin olduğu ve bunun olumlu ve ilerici bir olgu olduğu üzerinde birleşirler. yeni iletişim teknolojileri ile birlikte. küreselleşmenin gerçek bir olay olduğunu ileri sürerler. daha çok iletişimin yardımıyla oluşan bu akışkanlıkta bilgi ve iletişim araçlarına sahip olanların lehine bir gelişmenin olduğu üzerine yoğunlaşırlar. 5. Aşırı Küreselleşmeciler (Radikaller) Küreselleşmeciler veya Giddens’ın radikaller olarak ifade ettiği (53) bazı sosyal bilimciler. küreselleşme sürecinin etkisi dünyanın her yerinde hissedilmektedir.

arasındaki ikileme vurgu “şüpheciler” olarak adlandırılmaktadır. 4. reklam biçimleri ve uygulamaların büyük oranda ulusal yayınların etkisinde olduğu 24 .Yani 19. ulus devletlerin ve bunun bir yansıması olarak milli kültürlerin onların sandığından çok daha güçlü olduğunu düşünmektedirler. 49). 5. Küreselleşme sürecini ekonomik ve siyasal açıdan sorgulayan Hirst ve Thompson. uluslararası yayınların kapsama alanı artmasına rağmen yerel ve ulusal yayınların etkinliği küreselleşme karşıtları tarafından önemsenir. 2. yüzyılda yaşananlar ile 20. yatırım ve ticaret akışını 19. yüzyıldakiler ile karşılaştırarak aşırı küreselcilere karşı çıkarlar. Onlara göre değişim ve dönüşümün yönü merkezden çevreye şekillenir. Bu grubun önde gelen isimlerinin Robert Boyer. 1. 1977’de % 5. Paul Hirst ve Grahame Thompson olduğu belirtilir (15.ile “değişme”de etken yaparlar. Kitle iletişim araçlarının işlevleri değerlendirilirken. Gelenekselciler günümüzdeki iş.4. Aşırı küreselciler “değişim”de etken ülkeler -merkez. özellikle ABD.8yıllarla bağlantılı olarak arttığını belirtirler. Küreselleşme Karşıtları (Gelenekselciler) Küreselleşme sürecini olumsuz değerlendirenler “gelenekselciler” veya ülkeler -çevre. Bu grupta olanlar küreselleşmenin bir mit olduğunu ve bu süreçte yaşanan toplumsal. Onlara göre. ekonomik değişim ve dönüşümlerin geçmiştekilerden farklı olmadığını dolayısıyla bu sürecin abartılmaması gerektiğini söylemektedirler. söz konusu ülkeler değişimin yönünü belirleme gücünü ellerinde tutarken bu gücü kendi gündemlerini oluşturmak için kullanmaktadırlar (49).eğilimindedirler.7. Avrupa’nın Batısı ve Japonya'nın hakimiyetine dikkat çekerler. kültürel. uluslararası üretimin dünyada ki payının -1970’de % 4. 1988’de % 6. yüzyıl sonlarında karşımıza çıkan durum -küreselleşme süreci. siyasal.6 ve 1990’da ise % 6. 1982’de % 5.mahiyet farkı göstermemektedir.5. Gelenekselciler aşırı küreselleşmecilerin milli devletlerin zayıfladığı görüşüne de karşı çıkmakta. Ulus ötesi şirketlerinin sayısı az olmakla beraber bunların üçte ikilik kısmının aynı ülkelerde olduğu ve hizmetlerini de yine bu bölgelere yaptıkları belirtilir (69). Küresel televizyon izleyicilerinin oranı az olduğundan. Ülkeler arası büyük ekonomik ve siyasi menfaat ilişkilerinde.

küreselleşme sürecinin hem parçalanmaya hem de bütünleşmeye neden olan diyalektik bir süreç olduğunu belirtir. Dönüşümcüler küreselleşmenin abartıldığı noktasında gelenekselciler ile aynı fikri paylaşmakla birlikte ulus devletlerin ekonomik. ayrıca.savunulur. Önemli temsilcilerinden biri olan A. Kitle iletişim araçlarının bu süreçteki etkinliğine vurgu yapan dönüşümcüler. Milli devletlerin hala güçlü olduğunu savunan dönüşümcüler. Küreselleşme sürecinin bütünleşmeleri hedeflerken. Giddens. Dönüşümcü Küreselleşmeciler (Ilımlılar) Dönüşümcüler. Dönüşümcüler küreselleşme sürecinde önemli makro değişmelerin öncelikle küresel kültür akışlarında meydana geldiğini belirtirler. Dönüşümcüler arasında A. Castles. paradoksal bir şekilde yereli de canlandırdığı vurgulanır. bu bakış açılarının kutuplaşmasını kabul etmemektedirler. uluslararası televizyonların küresel düzeyde yayınlar yapması kültürel akışı hızlandırsa da bu durum anların tüm dünyayı etkisi altına aldığını göstermez. Dönüşümcüler çağdaş küresel etkileşimlerin sonuçlarının karmaşık. askeri ve siyasi güç açısından hala güçlü bir konumda olduğu benimsenir. Bu nedenle küreselleşme kendiliğinden hem aynı yerel içerisinde hem de kürenin farklı kısımları arasında sosyal dayanışmaları bir taraftan aşındırmakta diğer taraftan güçlendirmektedir. Held. Basın organlarının ulusal olduğu. 1. 5. küreselleşme taraftarı ve karşıtı olarak ayrılan “aşırı küreselleşmeciler” ile “gelenekselciler” arasındaki tartışmalardan sıyrılarak. 4. D. çeşitli ve tahmin edilemez olduğunu. beklenmedik ve istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebileceğini ileri sürmektedirler. 3. Bu durumun küreselleşme taraftarları ve karşıtlarının ileri sürdüğü gibi tek yönlü değil karmaşık olduğuna dikkat çekilir. S. haberler her ne kadar küresel kaynaklı olsalar da bütünüyle ulusal ve yerel olarak üretilmekte olduğu belirtilir (49). gelenekselcilerin kabul etmediği küreselleşme fikri ve onun etkileri noktasında ise onlardan ayrılmaktadırlar. Giddens modernleşme ve sonuçlarını değerlendirirken. modernleşme ile küreselleşme sürecinde yaşananlar arasında bir süreklilik ve devamlılıktan bahseder (54). Bu görüşü benimseyen Mc Grew. Kültürel akışlar 25 . P Rosenau sayılabilecek en önemli isimlerdendir (49).

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Batıya doğru yöneliş başlamış belirli tarihsel gelişim içerisinde devam etmiştir. Türkiye siyasal ve toplumsal yapı değişimini bazen demokrasi temelli çözerken. Gümrük birliği gibi Avrupa 26 .küresel olduğu gibi bölgesel ve yereldir. bazen de askeri müdahalelerle karşılaşmıştır. Türkiye’de Küreselleşme Süreci ve Etkileri Türkiye dünyadaki gelişmelere paralel olarak toplumsal değişim ve dönüşümlerden etkilenmektedir. Bu dönemde yapılan pek çok reform ve yenilik toplum tarafından uzun süreli bir özümsenme aşamasından geçmiştir. Ancak bu alandaki yeni teknolojiler ve gelişmelerin kültürel küreselleşmeye önemli katkılar sağladığı da göz ardı edilmez. Dünyada ekonomik siyasal ve kültürel pek çok gelişme yaşanırken Türk toplumu içine düştüğü sıkıntıların çözüm arayışları içerisinde olmuştur. Ulaşım alanında oto yolların yapılması taşıma ve nakliye imkanlarının ucuzlaması yabancı sermaye akışının ülkeye girmesinde etken olmuştur.ile başlanan süreç önce ekonomik gelişmelere bağılı olarak gelişmiştir. iktisadi ve kültürel politikalarına yansımıştır. Türkiye Đkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika ile Sovyetler Birliği arasında başlayan soğuk savaştan etkilenen ülkelerdendir. 1. Gelişmekte olan ülkeler açısından küreselleşme süreci teknolojik gelişmeler sayesinde dünya devletleri ile entegrasyona bağlıdır. ikinci dünya savaşına katılmasa da savaş sırasında ve sonrasında meydana gelen gelişmelerden büyük oranda etkilenmiştir. Farklı tepkilerle de olsa Batı yanlısı tutum 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi. Türkiye. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak iletişim alanında hızlı gelişme gösteren Türkiye’de özellikle özel televizyon kanallarının çoğalması dünyadaki gelişmelerden haberdar olan toplum her alanda yeniliğe açık hale gelmiştir. 6. Özellikle Türk parasının dünyada kabul görmeye başlaması -convertible. Çağdaşlaşma ve medeni devletler seviyesine yükselme hedefine yönelik reformlar uygulayan Mustafa Kemal ve arkadaşları Türk toplumunun modernleşmesini Batı’daki gelişmelere paralel olarak yürütmüşlerdir. Türkiye’de 1980’li yıllar böyle bir sürecin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bunun nedenleri arasında Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile Avrupa arasında jeopolitik öneme haiz bir yerde bulunması gösterilebilir (145). 4.

Đkinci olarak dünyaya uyum sağlayamayan bireylerin hak etmedikleri refah haklarını almaları ekonomik girişimciliği engeller ve bu anlamda sorunlu bir adalet kavramı ortaya çıkar. Üçüncü olarak devletin toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyici işlevinden kendisini soyutlamasıyla zaman ve fırsat eşitliğine dayalı bireysel ahlak ilkesinin hareket alanı en aza indirgendiği edildiği sürece demokratik olunabilir . refah devletini ortadan kaldırmak ve demokratikleşme vurgulanmaktadır (74). özgürlük anlayışını geliştirmek. öncelikle bireysel. bireysel anlamda değişime uyum sağlayamayan bireylerin sorunudur. Küreselleşme ile ilgili yaklaşımlar çeşitli ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tartışılmaktadır. grupsal başarılar kadar toplumdaki eşitsizliklerin kaynağının da yapısal değil. değişime uyum çerçevesinde bireyciliği. Örneğin işsizlik yapısal değil. Türkiye’de aydınların küreselleşme sürecine yönelik düşünceleri farklılık göstermektedir. Küreselleşmeye ilişkin bu olumlu yaklaşımlarda bireysel başarı. 27 . Küreselleşme olgusuna Türkiye’de olumlu yaklaşım sergileyenlere göre (86).ülkeleri ile entegrasyonu sağlayan anlaşmaların imzalanması uluslararası sermaye piyasasının ülkede yatırım yapmasında cesaretlendirici etken olmuştur. bireysel olduğunu savunurlar.

Đlk dönemlerde Đngiltere’de “disport” ya da “desport” biçiminde kullanılan sözcükler. Oyunla benzerliği bağlamında Magnane sporu. bazı özellikleri ile oyuna. beden eğitimi aktivitesinde yarışmanın olmadığı veya az olduğu sporun ise zevk için belli kurallar çerçevesinde. Huizinga sporu. mesafeye. Ancak oyun kültürel bir işlev haline geldiği zaman zorunluluk. Spor sözcüğü işlev ve tanım olarak oyun kavramıyla karıştırılmasına rağmen aynı değildir. Spor gönüllük esasına dayanan bir olgu olmasına rağmen oyundan farklılığı önceden belirlenmiş kurallara ve bazı yaptırımlara sahip olması olarak ayrışabilir. hoşça vakit geçirmek anlamında “se desporter. Spora katılımın isteğe bağlı olduğu zorlamaların olmayacağını üzerinde dururken. toplulukları kısıtlayan sıkıcı bir güç olarak görürken. beden eğitiminde bunun aksine 28 . Beden eğitimi ve spor konuşma dilinde aynı kavramlar olarak kullanılsa da farklılıklar içermektedir. deportere” sözcüklerinden doğmuştur. se deporter” kelimelerini kullanmışlardır. baskın yönü fiziki efor olan serbest zaman aktivitesi olarak tanımlamaktadır (102). Kültürden daha önce var olduğu belirtilen ve “ciddi olmayan” oyun. profesyonel faaliyete dönüşmeye elverişli.4. kendine özgü kurum ve kuralları olan. 2. Fransızlar Ortaçağ’da eğlenmek. bilinçli olarak günlük hayatın dışında ciddi olmaktan uzak bir faaliyet olarak değerlendirir (73). oyunu ise. mücadele gerektirdiği üzerinde durur. daha sonraları “sport” olarak değişmiş dünyaya yayılmıştır. Spor tarihi üzerine çalışmaları olan Gillet beden eğitimi ve sporun farklı yanlarına vurgu yaparak. rakibe karşı. birbirinden ayırmak anlamına gelen “disportere. bazı yönleri ile işe benzeyen. Türklerde. özellikle Osmanlı Devleti ve daha önceki dönemlerde idman sözcüğünün kullanımına rastlamak mümkündür. Spor kavramının olmadığı Antik Çağ’da benzer kavramlar kullanılmıştır. zamana. zaman kısıtlamasına uğramadan gerçekleşen “gönüllü bir eylem” olarak değerlendirilir (32). Spor sözcüğü kökeni Latince dağıtmak. yarışma tarzında uygulanan. eğlence aktivitesi anlamını içermekteydi (39). görev ve ödev ona dahil olmaktadır. SPORUN TANIMI VE ĐŞLEVLERĐ Birkaç yüzyıl öncesine kadar “spor” yerine Đngiltere’de “karşılaşma” kelimesi kullanılmakta ve bir tür zaman geçirme. Bunlar arasında “gymnastik” ve “agonistik” kavramlarının günümüzdeki “beden eğitimi” ve “yarışma sporları” terimlerini karşıladığı belirtilmiştir (41).

“spor. Günümüz sosyal antropolojisinin “insan” hakkındaki verilerinden hareket ettiğimizde. kazanmanın gaye edinildiği. Bedensel hareketi sportif aktiviteden ayıran unsurların başında bunların bilinçli bir amaca yönelik. Şayet bir insanın varlığını devam ettirmesi için canlılığın belirtisi harekete ihtiyacı vardır. kuralları belli. kürek. Sporların tarihsel kökenine ait geliştirilen bu perspektife göre. yaptığı ve uzmanlaştığı ilk faaliyet bedenin kullanımı sonucu oluşan hareket olduğu söylenebilir (6). Sporun mücadele gerektirdiği. eğlence ve barışçıl amaçlara yönelmesi sonucu. binicilik ve benzer sporlara dönüştüğünü kabul edenler vardır (122). 29 . Bazı spor tarihçileri çok eski tarihsel dönemlerde bile spora benzer etkinliklerin olduğunu söylemektedirler. Bu görüşlerin çoğunun dayanağı ve gelişimi farklıdır. yoğun beden çalışması” gibi üç öğeyi barındırması gerekir.sportif faaliyetin kökleri ilk insanlara kadar götürülebilir. sistemli hareketler. Bu bağlamda Modern Olimpiyat’ların kurucusu ve modern sporun şekillenmesinde önemli katkıları olan Pierre de Coubertin’in. sonucu önceden bilinemeyen. kılıç-. sonraları aletli -sopa. ilerleme isteğine dayanan ve tehlike göze almaya kadar giden. boks. Bir faaliyetin spor olarak kabul edilebilmesi için “oyunsal bir form. insanın. aletsiz savunma. eskrim gibi temas sporlarına dönüştüğü iddia edilmektedir. Đnsana ait tüm bu bedensel aktiviteleri spor olarak kabullenmek mümkün değildir. Önceleri yırtıcı hayvanlarla çıplak elle boğuşan insanın. olarak beden eğitiminden ayrıldığı görülmektedir. güreş. saldırı mücadelesinin bilinçlilik düzeyinin artması. oyunsal bir yarışma aktivitesi olduğu. başka bir ifade ile bedensel faaliyet canlılığın vazgeçilmez şartıysa. Đnsanın doğasında var olduğu ileri sürülen sporun tarihini insanlık tarihi kadar eskiye dayandıranlar vardır (108). Sporun geçmişi ve kaynağı ile ilgili olarak sosyal bilimciler farklı görüşleri paylaşmışlardır. mücadele. -şimdilik en azından bir varsayım olarak da olsa. eğlenmenin birincil amaçlar içersinde sayılabildiği. ok. istekle seçilmiş ve alışkanlık haline getirilmiş yoğun kas çabasına tapmadır” şeklindeki tarifi de sporun günümüze kadar gelişimi ve o dönemin anlayışını ortaya koyması açısından önemlidir (51).büyüklerin veya okulun zorlamasının olduğunu belirtir. bazı hayvanlardan kaçmak için geliştirilen araçlı/araçsız hareketlerin eğlence ve barışçıl amaçlara yönelmesi günümüzde ki atletizm. cirit. yay. Yine bir yerden başka bir yere gitmek. kano. haz alma duygusuyla yapılması gerekliliği vardır.

• Bu aktivitelerin katılımcılarının ve seyircilerinin olması. Bu dönemlerde meşru ve sistemli kural koyucu/düzenleyici bir sınıf olmadığından.kurallarının standart olmadığı oynandığı sırada şekillendiği belirtilir (39. 114). seyirci ve uygulayıcıların anlık ihtiyaçları yine katılımcıların mutabakatı sonucu geçici tedbirlerle giderilmiştir. gerekliliği üzerinde durulmuştur (39). Sportif oyunların gelişmeye başladığı ilk dönemlerde. Elias toplumların uygarlaşmasından bahsederken. Sporların tarihsel başlangıcını farklı değerlendiren Elias ve Dunning çalışmalarında. Farklı bir yaklaşımı 30 . • Toplumda kabul görmüş kendine özgü kurallarının olması. -yöresel küçük gruplar tarafından oynanırken. Şiddetin azaltılmasından yana tavır günümüz sporlarında da devam eder. Tesadüfi bir şekilde insanlar tarafından bulunan ve geliştirilen bazı bedensel aktivitelerin “sportization” -sporlaşma. sporunda giderek şiddetinin azaldığı ve uygarlaştığını savunur (38). Tarihsel gelişim süreci içerisinde sosyal bilimciler tarafından farklı yanlarına vurgu yapıldığından spora ait görüşlerde ortak bir mutabakat sağlandığı söylenemez. • En az iki grup/kişi arasında bir aktivite olarak yapılması. “insan grubunun kazayla veya aniden buldukları bir olay olarak” anlatıldığını belirtirler (38). Bu farklı yaklaşımları özetlemesi açısından Fişek’in çalışması önemlidir (48). Sporlaşma sürecine girecek aktivitelerin ise. sporların oluşumunu incelerken. Fakat zamanla oyunların ulusal nitelik kazanmasının kuralların standartlaşmasına neden olduğu belirtilmektedir (39). Đnsanın doğasında var olan saldırganlığın barışçı ve emniyetli bir şekilde giderilmesi için yarışma ortamı yaratan spor. sporun kabulünü sağlayan kurallara kavuşması.sürecinden geçtikten sonra sistemleşen hareketlerin spor olarak kabul gördüğü vurgulanır.önceleri doğal yaşamın birer parçası olarak görülen bazı bedensel aktiviteler toplumların yerleşik düzeni seçmeleri ile savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda savaşa hazırlık amacına da yöneldiği belirtilmiştir (124). kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan ve günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini gideren bir araç olarak görülmüştür.

işlevsel anlamlar kazanmıştır. • Statü: Spor statü yükseltilebilen bir alan olmuştur. Spor sağlık açısından zorunlu bir aktivite halini almaktadır. yurtsever. performans sporu (zirve sporları). güreş. dağcılık. eğlence ve mutluluk işlevini yerine getirmektedir. resmi ve resmi olmayan spor olarak yaptığı sınıflandırmayı çoğaltmak mümkündür (46). hiyerarşik ve otoriter bir devlet eliyle ulusal birliği örgütleyen bir eğitim aracı olarak özetlemiştir. boş zamanlarda hoş vakit geçirme aktivitesi olmaktan çıkan spor. Spor. stadyumlar uyku tulumu olarak nitelendirilirken kültürel yabancılaşmaya neden olduğuna vurgu yapılmıştır. Spor. Spor değişen toplumsal koşullara göre yeniden şekillenmiş geçmiş dönemdeki vurgular zaman aşımına uğramıştır. • Meşguliyet: Spor sayesinde insanlar zaman geçirmektedirler. gösteri sporu. tüm insanları ilgilendiren çok yönlü. Sporun bu işlevlerini Amman maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralamıştır (8). • Haz. at ve yelken yarışları gibi daha pek çok farklı spor branşından bahsedilebilir. • Sağlık:. rekreasyonel spor. • Gelir sağlama-Meslek: Spor endüstrisi pek çok kişiye iş imkanı sunmaktadır. üst düzeyde oyun. özürlüler için spor. yoğun çabayı zorunlu kılan bir uğraş olarak yorumlanmıştır. Örneğin Lenk’in (1983) yapılış amacına göre. • Güzellik-Form: Spor güzel ve sağlıklı beden hedefine yaklaştırır. bir tüketim öznesi ve toplumsal yaşamın. 31 . sağlıklı yaşam sporu.Ludwig John. Bu çeşitlilik farklı kriterler dikkate alınarak değişik biçimlerde gruplandırılabilir. kapsamlı ve çeşitlilik gösteren evrensel bir olguya dönüşmüştür. eğlence. Spor. Diğer bir yaklaşıma göre ise spor. mutluluk: Spor haz. motokros. Marksist anlayışa göre kitlelerin afyonu olarak görülmüş. önemli unsurları arasında yer almıştır. • Sosyal çevre: Sportif faaliyet yeni dostlukların kurulmasını sağlar. Sadece bir oyun. bedensel yeteneği fazla olduğu için kazananları ödüllendiren. Toplumlar ve kültür sistemleri değiştikçe spor kavramına yüklenen anlam ve işlev de değişmektedir. Bu çeşitlenmeler içerisinde futbol. tüm insanlığın ortaklaşa yaratmış olduğu kültürün ayrılmaz bir parçası olurken. mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için. oyunla yarışmayı birleştiren.

1. Bu süreç. insanı insan yapan. modern kabul edilenin içindeki farklılıklara vurgu yapan terimleri gerekli kılmaktadır. geleneksel/modern ikilemini zorlamakta. dili. dünyada kazandığı etkinlik ve boyut olarak farklılaşan sporları “küresel sporlar” dahil edilebilir. Bu dönemlendirme sporun tarihsel seyri. Sadece erkeklerin katılımına onay verilirken zamanla kadınların katılımı sağlandı. modern sporlar. Önceleri sadece belli ihtiyaçların karşılanması için yapılan spor ve benzeri hareketler sonraları eğlenmek. 4. Toplumların oluşumuyla birlikte insanlar arasında paylaşımlar yaşanması sonucu etkileme ve etkilenme süreçleri başlamıştır. -geleneksel sporlar.• Güç: Bireylerin bedensel güçleri artarken. Bu bağlamda sosyal bilimciler sporların ayrımını yaparken çeşitli dönemlendirmelerden bahsederler. davranış ve düşüncesini etkileyen bir gerçektir. özgüvenleri de gelişir. 2. Sadece aristokratlar arasında yapılırken. kültür ve yaşayış biçimlerini de 32 . daha sonra özgürce katılıma izin veren bir zihniyet değişikliğine gidildiği görülmüştür.dikkate alınarak yapılmakta ve belirleyici özellikleri bakımından bir birinden farklılık arz etmektedir. • Sosyalleşme: Spor sosyalleşme sürecinde etkendir. inandığı değerleri belirleyen. ekonomik uğraşısı. uygarlık düzeyi. Sınırları belirli bir mekanda yaşayan sosyal varlıkların oluşturduğu. bununla birlikte üyelerinin ortak bir yaşam tarzını bölüşen insan grubudur. • Aidiyet: Bir gruba mensubiyet/bağlılık ve birlikte hareket etme duygusu gelişir. savaşa hazırlanma amacına yöneldiği bilinmektedir. küreselleşmenin etkilerini dikkate alan yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ancak günümüzde küreselleşme söz konusu olduğunda sporda bu ayrışmanın yetersiz kaldığı. Daha açık bir ifade ile modern sporlarda yaşanan dönüşümler ile birlikte bazı sporların ve organizasyonların dünyada kazandığı boyutlar dikkate alındığında sporda “küresel spor” farklılığının ortaya çıktığı görülmektedir. inandığı değerler ve uyduğu kurallar ne olursa olsun. O halde büyüklüğü. Sporun Toplumsal Boyutları Toplum. insanların toplum olma özelliklerini ortaya koyarken. Bu nedenle yukarıdaki sınıflamaya. ortak bir yaşayışa sahip her insan topluluğu bir toplum meydana getirir (151). dini. Küreselleşmenin dinamikleri önceki kavramların ifade ettiği anlamları belirsizleştirmekte.

fert ve toplum ilişkilerini geliştirdiği gibi. ulaşmış olduğu düzeye erişilmesinde rolü olan temel bir faktördür (120). Toplumsal olgu ise başlayış ve bitiş süresi ile yeri kesin olarak belirlenemeyen süreç içinde ortaya çıkan bir gelişmedir (113). Đnsanoğlunun kültürü ve yönetim biçimleri gene insanoğlunun bir arada yaşamasının ürünüdür. güçlü. Spor. bu şekilde olan toplumların yıkılmaları çözülmeleri zordur. sağlıklı. diğer pek çok boyutuyla da irdelenmiştir. başlangıç ve bitiş noktaları belli olan her şey toplumsal bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. duyulan ve görülen. zaman geçirme aracı olarak değil. Toplum içinde meydana gelmiş. Spor toplumların gelişmişlik düzeyine göre şekillenmektedir. değerler. Farklı açılardan değerlendirilen spor. Yani spor insanın toplumda yalnızlığını ve tek başına sorumsuzca hareketini önlemede etkendir. beraberlik ve aynı ülkü hedefini ortaya çıkarır ki. birlikte hareket etme duygusunu yaşamaya başlarlar. dengeli. Spor olayının her çeşidi ferdi toplumla -en azından diğer fert ve gruplarla. Sporun daha iyi anlaşılması için toplumsal koşullar içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ferdin toplumla ilişkilerini düzenlemede ve kuralları benimsemede önemli rol oynayan spor veya sportif etkinlikler.ortaya çıkarmıştır. Toplumlarda kendiliğinden oluşmuş fakat zorla kabullenilmesi mümkün olmayan ama spor sayesinde uyumun kolaylaştığı bazı kurallar kendiliğinden oluşmaktadır. yönetim biçimleri ve siyasal yapı ortaya çıkmıştır (63). verimli ve uzun ömürlü yaşamada önemli bir etken halini almıştır. toplumun yüceltilmesinde önemli bir araç olarak değerlendirilmiştir. kurallar kültürel yapı. Đnsanın var oluşu bazı birliktelikleri beraberinde getirmiş ve toplum olma yolunda önemli mesafeler alınmıştır. bugünkü uygarlığın. Sosyal 33 . Đnsanlar bilerek veya bilmeden toplulukları oluşturmuş bu oluşum onların bazı müştereklerde buluşmasını zorunlu kılmıştır. Bu da toplumda birlik. Spor sadece bir yarışma. Đnsanoğlu bir arada yaşamaya başladıktan sonra bir biriyle ilişkiye girişmiş ve bu ilişkinin yarattığı etkileşim sonunda anlamlar. Spor sosyoekonomik ve kültürel kalkınmanın ana unsuru olan insan gücünün sağlıklı bir şekilde geliştirilip güçlendirilmesi için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Spor sayesinde insanlar aynı amaçlara yönelmeye. eğlenme. Birey sportif olaya katılmakla yalnızlığını hazırlayan sakıncaları da gidermektedir.uyumlu hale getirmektedir.

tesis malzeme ve kulüp sayısı. aynı zamanda bir davranışlar ve değerler bütünü olarak tanımlayanlar olduğu gibi. toplumların toplum olma özellikleri bağlamında yaklaşanlar da vardır. Toplumda mutlu ve huzurlu bireyler oluşturma modelleri toplumbilimciler tarafından tartışılırken spor olgusu toplumbilimcilerin ortak paydaları arasındadır. o toplumu tanımak için anahtardır” sözü toplum ile spor ilişkisini gayet güzel ifade etmektedir (5). Lisanslı sporcu sayısı. Çünkü ferdin rahatsızlığı. derece kazanma. sağlıklı oldukları oranda toplumlarda da bunun yansıması olacaktır. güçlü medeniyetler kurmuş uygarlılıklarda sportif etkinliklerin ve benzeri kültürel pratiklerin. mutlu. Sporun Kültürel Boyutları Kültür ile ilgili açıklamalarda genellikle ikili ayrıma gidilmiştir. gelişmiş olan toplumlarda sporunda gelişmiş olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan toplumlarda ise zaman zaman özellikle elit sporun bazı branşlarında başarılı sonuçlar gözlenmekle birlikte. 34 . yoğun. 2. hakem. Genellikle belirgin ve keskin bir şekilde birbirinden ayrılmış birimler veya hayat tarzları kültür tanımlamaları içerisindedir. 4. Sporun tarihsel süreç içerisinde toplumla çok güçlü yakınlığının olduğu bilinmektedir (135). Toplumu oluşturan bireyler huzurlu. sadece uluslararası karşılaşmalarda kazanılan madalya sayısı ile belirlenemez. miras. 48). Gelişmekte ve gelişmiş toplumlarda spor ve benzeri kültürel pratikler “toplumun aynası” konumundadır. bir bütün olarak değerlendirildiğinde gelişmiş olduğu söylenemez. Günümüzde spor sadece yarışma. rekor kırma ve benzerleri olmanın ötesine taşmıştır. Tarihi gerçekler. sıkıntısı topluma yansımaktadır. Çağımızda toplumlar ferdin sıkıntılarını çözmeye ve çareler aramaya mecbur hale gelmişlerdir. Elias’ın da belirttiği “bir toplumda yapılan spor. Toplumlar kendi kültürlerini tanımlamada “biz” dışında kalana ise “öteki” kavramını kullanmışlardır. antrenör.gelişme ile spor arasında kuramsal olarak zorunlu bir ilişki olmadığı belirtilmekle birlikte. 2. Kültürü genç kuşaklara aktarılan birikim. yaygın ve gelişmiş olduğunu belgelemektedir (47. Bir toplumda sporun bütüncül gelişimi. bunların çeşitli branşlara dağılımı ve toplumda kitle sporu amaçlı aktif spor yapanların oranı sporun gelişme düzeyini yansıtan temel göstergelerdir (8).

traditional sports.Kapsayıcı ve genelleyici bir tanım olarak kültürü Aslantürk ve Amman “Đnsanın geliştirdiği araçlar. sanat. çevresel. bilim dahil. örf. her nesil kültürel mirası geçmiş kuşaklardan öğrenme yoluyla alır. inanç. Başarıyla alakalı olmayan bu durum tamamıyla. adet. ahlak. araç ve gereç teknik gibi maddi ve maddi olmayan unsurlardan oluşan karmaşık bütün kültür olarak tanımlanırken. milletlerin yaşama biçimlerini yansıtan bilinçli hareketler -folk games. genel olarak spor da belirtilen hususların pek çoğunu kapsadığından kültür unsuru olarak kabul edilmektedir (89). alışkanlığı. Bir toplumun yaşama tarzı olarak nitelendirilen ve bilgi. yaşayarak devam ettirir ve sonraki kuşaklara aktarır (10). diğer kuşaklardan gönümüze ulaşan bir miras olduğundan. ekonomik ve kültürel etkenlere bağlı olarak değişmektedir (72). Her toplumun geçmişten süzülüp gelen. kısmen coğrafi özellikleri de bünyesinde barındıran ve milli nitelik taşıyan spor kültürleri ve anlayışları olduğu bilinmektedir (132). geleneksel sporlar. ilgiyi. sosyal yapı ve yaşayıştan kaynaklanan. silahlar. Bütün bu bilgiler ışığında “kültür” bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden oluşan öyle bir bütündür ki toplum içinde mevcut her nevi bilgiyi. geleneksel. Kültürün hiçbir unsuru doğuştan değildir. sanat. Kültür. hukuk. kültürel özellikler taşıyan. Spor insanlar için ortak bir gereksinim olmakla birlikte. üretim tekniklerinin geliştirilmesinden. Toplumları birbirinden ayıran.eğlence ve oyunsal formlara sokularak günümüze kadar taşınmış kültürel miraslardandır. geçmişten günümüze taşınan bütün değerleri içine aldığından sporu da kapsamaktadır (137). felsefe ve sosyal organizasyon ve kurumlara kadar ne varsa her şeyi kapsadığını belirten ve özetle maddi ve manevi olarak vücuda getirilmiş her şey” olarak ifade etmektedirler. düşünce ve inanç sistemlerine. kıymet ölçülerini. devlet. görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. ahlak. Toplumlarda geçmişte uygulanmış ve bazı coğrafi. gelenek. genel tutum. 35 . ona milli şahsiyet ve özgüven kazandıran da bu tür kültürel nitelikler olmuştur. temel gereksinimlerde olduğu gibi sporda da her toplumun ilgi ve yaklaşımları farklılıklar göstermektedir (45). mesken ve emtia.

Bu nedenle kültür ile spor kavramlarını birbirinden ayırmak mümkün görünmemektedir. inançlarına. Kültürün bir parçası olan spor. Sporun insanların yaşamı içindeki yeri. insanların geleneklerine. Toplumların spora verdikleri değer ve sporu toplum içinde uygulama biçimi farklılaşmaktadır.Spor kültür bağlamında ele alındığında. önemi ve uygulamaları da toplumların yaşam biçimlerindeki farklılıklara bağlı olarak değişmektedir (81). sevinçlerine ve üzüntülerine yansımaktadır. içinde bulunduğu ve yapıldığı toplumun özelliklerini yansıtmakta ve kültürü oluşturan parçalardan birisi ve tamamlayıcısıdır. 36 . hem ondan etkilenmekte hem de popülerliği ve sosyalliği nedeniyle onu etkileyebilmektedir (151). Tamamlayıcı unsur olarak spor ve kültür öylesine etkileşim içerisindedirler ki. yaşama şekillerine.

Çünkü sosyal ve tarihsel 37 . farklı yorumlama. Modern sporun ana vatanı kabul edilen Đngiltere’de Orta Çağ’ın sporlarından modernliğin dinamikleri ile dönüşemeyenler “geleneksel sporlar” olarak nitelendirilmiştir. Kökeni modernliği üreten Batı ülkelerinde ki toplumsal dönüşümlere dayanan bu ayrışma daha sonra Batı dışındaki toplumlarda da modernlik yönünde dönüşümlerin başlaması nedeni ile evrensel boyutlar kazanmıştır. Çalışmanın bu kısmında sporun geçirmiş olduğu önemli tarihsel ve sosyolojik değişim/dönüşümlerin analizi yapılacaktır. Başka bir ifade ile modernliği üreten ülkelerde modern sporlar geleneksel sporların bir kısmının dönüşümü sonucunda oluşurken modernleşen ülkelerde mevcut sporların tamamının “geleneksel” adı verilen bir kategoride toplanmasına neden olmuştur. Đşte bu açmazda sosyal bilimcilerin. Fakat bu değerlendirme bütün gerçekliği ortaya koymaya yetmeyecektir. özenti duyulan bir yönelim olması nedeniyle geleneksel sporların dışlanması anlamına da gelmektedir. Sosyal bilimlerin inceleme metotlarından faydalanılarak açıklanan olaylar/olguların sonucu. Bu nedenle sosyal ve tarihsel olaylar/olguların önceki ve sonrası hakkında kesin bir berraklaşma yoktur. fen/sağlık bilimleri işlemlerinin sonucu gibi kesin değildir. Bu toplanma modernliğin arzu edilen. Modern olarak nitelenen sporlar ise gitmiş oldukları ülkelerde mevcut sporların tamamının geleneksel olarak nitelenmesine yol açmıştır.4. algılama. değerlendirme kriterlerini devreye koyarak yapacağı toplumsal tahlillerin tarihsel analizle birleşmesi daha aydınlatıcı olacaktır. Eğer spor gibi çok boyutlu bir sosyal olgudan bahsediliyorsa onda meydana gelen değişimin tarihsel olarak analizi belki belirli tarihler arasında dönemlendirilebilir. SPORDAKĐ BÜYÜK AYRIŞMA Günümüz sporu toplumsal boyutları ile incelendiğinde karşımıza çıkan “geleneksel sporlar” ve “modern sporlar” farklılaşması sadece Türkiye açısından değil pek çok ülkenin sporunu doğrudan ilgilendiren bir ayrışmadır. 3. Açık olan husus değişen boyutları olmakla birlikte geleneksel ve modern spor ikileminin “sporda büyük ayrışma” olarak ifade edilecek makro bir farklılaşmanın varlığıdır. Figürasyonel sosyolojinin kurucusu Norbert Elias’ın (1897-1990) “sosyologun tarihi tarihçinin tarihi değildir” (39) sözü tarihsel olaylara sosyolojik yaklaşımın farklılığını vurgulaması açısından anlamlıdır.

Bu varsayımdan hareketle değişen ve kabul gören bazı aktivitelerin “sportization” -spor olarak kabul edilen aktivitelerin kurallara kavuşması sporlaşması ve yayılması. Tarihsel seyrini ve yapısal özelliklerini dikkate alarak “geleneksel. bilgi. ulaştırma vb. Farklı toplumsal/tarihsel dinamiklerden etkilenerek değişime uğrayan spor olgusu günümüzde tek bir kavrama sığmayacak kadar değişmiştir. Sosyoloji dilinde önceki nesillerin kültürel mirasını ifade eden bir kavram olan (3) geleneği. bir toplumda. devretmek” anlamına gelen “tradere” den üretilmiştir. Tarihsel seyri tartışmalı olsa da tartışmasız olan spor aktivitelerinin bazı değişim ve dönüşümlere uğrayarak günümüze geldiğidir. bazıları ise bunların “spor benzeri bedensel aktivite” olduğunu savunmaktadırlar.evresi olarak da nitelenen dönemden geçerek günümüze geldiği savunulmaktadır. 3. Tarihsel seyir içerisinde insanın doğasında var olan hareketlerin hangilerinin spor kapsamında değerlendirileceği konusu tartışmalıdır. korunma. töre ve davranışlar olarak tanımlanan “gelenek” gelmek fiilinden türetilmiş bir isimdir. belli değerler ve davranış normlarını aşılamaya çalışan pratikler kümesi olarak tanımlamıştır (70). Hobsbawm toplum tarafından kabul görmüş kurallarca yönlendirilen ve ritüel veya sembolik özelliklere sahip. kuşaktan kuşağa aktarmak.sonucu yapılan hareketleri spor olarak nitelerken. Geleneksel Sporlar Türkçe sözlükte. Spora benzer aktivitelerin “olgunlaşma” döneminden geçerek “son” halini aldığı varsayılmaktadır. geçmişle doğal sürekliliği olacak şekilde tekrarlara dayanan. Türkçe deki gelenek kelimesinin karşılığı Đngilizce ve Fransızca da kullanılan “tradition” ise Latince de “geçmek. Sosyal bilimcilerden bir kısmı geçmişte insani gereksinimler -savunma. Geleneğin bir toplumda oluşması çeşitli şartlara 38 . 4.. modern ve küresel” sporlar olarak nitelendirmek spor olarak kabul gören olgunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 1. bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar.olaylar/olgularda devingen bir süreç devam ederken bu devingenlik öncekini ortadan kaldırmamaktadır. alışkanlıklar.

Günümüze kadar gelen bazı sporların evrim geçirerek dönüştüğüne Đlkçağ’lardan kalma bazı tarihi yazıtlar ve resimler kaynaklık etmektedir. kültürü oluşturan ve toplumlara farklılık kazandıran unsurlar arasında sayılırken. en az üç kuşak boyunca sürüyor olması. milli ve dini özellikleri bünyesinde barındıran sistemli hareketlerden oluşmaktadır. Modern sporların günümüzde yaygın olarak yaşadığı vurgulanırken. Bu bağlamda geleneksel sporların başlangıcı insanların korunma. Gelenek ile spor arasındaki bağlantıyı ifade eden ve bireyler üzerindeki etkisine vurgu yapan Montherlant. geleneksel sporların tarihte kaldığı ve korunmaya muhtaç olduğu belirtilmektedir (8). Bu 39 . Toplumların kültürel özelliklerini barındıran ve milli vasıflar kazanarak tekrarlanan eğlenceli sportif aktiviteler “geleneksel spor” olarak nitelendirilerek diğerlerinden ayrılmaktadır. geleneklerin ise gücünü halktan aldığı üzerinde durur (51). bir başka deyişle yaptırımcı veya kural koyucu olması. bir değer yargısı ifade etmesi.bağlanmıştır. sekülerleşme gibi özelliklerine vurgu yaparken. Kuşaklar boyu bazı değişimlere uğrasa da belli başlı ritüelleri değişmeyen veya daha az değişen bu sporların. Sporun geçirmiş olduğu tarihsel değişimi/dönüşümü. düzenli olmayan hareketlerin daha sonra sistematik bir yarışmaya dönüştüğünü kabul eden anlayışa dayandırılabilir. Gelenekler. sporun gelenekler tarafından şekillendiği. barınma ve savaşa hazırlık amacıyla yaptığı. kentleşme. Aynı kaynaklara atıf yapılarak spor dallarının da bu dönemde oluştuğu ileri sürülmektedir. kardeşliği pekiştirici. -modernleşmenin spora katkıları bağlamındainceleyen Amman. geçmişle şimdiki durum arasında bir süreklilik duygusu yaratması gerekliliği üzerinde durulmuştur (112). örtülü olarak bu süreçleri yaşamayan ve daha yalın halde kalanları geleneksel spor olarak sınıflandırmıştır. yarışma ve kazanmaya dayalı. spor da bunların tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir. Bu görüşü dikkate alarak geleneksel sporların kökenine yönelik tarihsel bir perspektif geliştirilebilir. modern sporun. Bir davranışın toplumda gelenek olarak sayılabilmesi için. toplumdaki sanayileşme. “Geleneksel sporlar” Elias’ın belirttiği (39) olgunlaşma dönemini tamamlamış. daha çok kişiler arası iletişimi sağlamada etken bilinçli hareketler olduğu söylenebilir. dostluğu. kuralları yöresel farklılıklar göstermesine rağmen özünde pek fazla değişmeyen oyunsal formlar taşıyan.

beslenme orijinli ihtiyaç amaçlı etkinlikler ilk sporlar olarak kabul edilebilir. 124). yeni ve evrensel boyut kazanarak standartlaşmaktadır. Yazılı kaynakların yetersizliği ve pek çok sosyal bilimci tarafından önemi daha yeni anlaşılmaya başlanan spor bilimleri ile ilgili kaynaklara ulaşılamaması yukarıdaki soruların cevaplarının verilmesini zorlaştırmaktadır. Spora benzer hareketlerden “sportization” (sporlaşma. Tarihsel süreç içerisinde insanların doğal gereksinimleri uğruna her türlü zorluğa karşı verdiği mücadele “spora benzer etkinlik” olarak nitelenmektedir. Fakat evrensel unsurlar taşısa da içeriği ve geçmişi yerel olan sportif aktivitelerin orijinini kaybettiği ve farklı bir yapıda ortaya çıktığı veya yaygınlaştığı görülmektedir. kuralların oluşması ve yayılması) evresine bağlı “olgunlaşma” sürecini geçiren aktivitelerin spora “son” halini kazandırdığı iddia edilmektedir. Sporlaşma sürecinde. barınma. avlanma ve savaşa hazırlıkdüzensiz ve kuralsız bedensel aktivitelerin. 2. Ulaştırma. Yaygınlık kazanan sporlar. oyunsal formlarda olmaları ve halk tarafından kabul görüp kuşaklar boyu aktarılarak yaygınlık kazanmalarıdır. Milli ve geleneksel öğeler taşıyan spor ve spora ait kültür zamanla bazı değişim ve dönüşümlerden geçerek evrensel özellikler taşıyabilmektedir. Modern Sporlar Günümüzde yapılan sporların çoğunun kökeni geçmişe dayandırılmaktadır. zengin ritüellere sahip olan ve modern spor dinamikleri ile bütünleşemeyen eğlenceli oyunlar ise “geleneksel sporlar” olarak nitelendirilmiştir (106).yaklaşımlar geleneksel sporun nasıl olduğu ve ne zaman yapıldığı ile ilgili soruların bilimsel anlamda tam karşılığı sayılamaz. 3. Geleneksel sporların diğer bedensel aktivitelerden farklı yanı eğlence amaçlı. Modernleşme ekseninde 40 . savunma. modernleşmenin dinamiklerinden etkilenerek geleneksel orijinli sporlar olarak dönüşüme uğrarken. Geleneksel orijinli bu sporların modern dinamikler ile uyumlu ritüelleri de. gelişmekte olan toplumlar tarafından ise tamamen yeni bir toplumsal olgu olarak icat edilen “modern spor” olarak kabul görüp yaygınlaşmıştır. 4. daha sonraları oyun ve eğlence formunda sporlaşarak (spotization) bugünkü modern sporları oluşturduğu belirtilmektedir (38. Geçmişte bazı ihtiyaçlardan doğan -savunma.

Avrupalı geleneksel oyunları -folk games. Elias ve Dunning (38) modern sporun ortaya çıkışını.ve kolonilerinin etkisi oldukça fazla olmasına rağmen bunların dışında kalan ülkelerinde katkısı inkar edilemez. sporun görülmek istendiği boyuta göre değişmektedir. Đngiltere modern sporun başlangıç noktası olsa da Avrupa toplumları modern sporun oluşumunda ve daha çok da sporlaşma sürecinde rol oynamıştır. 105). kültürel ve tarihsel gelişmeleri ışığında değerlendirildiğinde Batı kültürünün modern bir ürünü olduğu kabul edilmektedir. Ortaçağ’ın geleneksel oyunlarından doğmuştur. Kültürel olarak hakim olunmuş -kültürel baskıya maruz 41 . Bu yapılar. Bu süreç uzun vadeli olduğundan aynı dönemde Doğulu ve Đslami kültürlerin de.nasıl etkilediğinin değerlendirmesi gerekliliği üzerinde de durulmaktadır (103. tam anlamıyla bir “modernite projesi” olduğu iddia edilmiştir. modern anlamıyla sporun ortaya çıkışının modern sporların ataları olarak görülebilecek faaliyetlerden ancak adım adım bir kopuşla gerçekleştiği iddiasının Batı toplumları için tartışmalı bir konu olduğunu belirtmektedir (8). Modern sporun ortaya çıkış süreçlerini inceleyen ve bu alanda çalışmaları olan Elias.ve kraliyet eğlencelerini -eğer etkilediyse. modernleşme sürecine girmiş olan toplumlarda sporun. Çünkü modern sporlar Đngiltere’nin dışındaki ülkelerde de oynanmış ve yaygınlaşmıştır. Dunning (38) ve Maguire (105) sporların çeşitli evrelerden geçtiği ve giderek kurallaşarak günümüze kadar geldiği üzerinde dururlar. Modern sporların ilk ortaya çıktığı dönemlerde ve sonrasında Britanya Đmparatorluğu -Đngiltere. dönemin siyasi. Pek çok sosyal bilimcinin üzerinde fikir birliği ettiği üzere modern spor Batı’da. Bourdieu. şiddetli düelloların giderek daha fazla yapılmasının bir parçası olarak Đngiltere’deki nüvesinden serpilip geliştiği modernizmin medenileştirme sürecinin bütünsel bir parçası olarak betimlemiştirler (117). Tartışmasız olan günümüzde sporun farklı yapıları barındırarak ayrıştığıdır. 104. Merkez ülkeler tarafından yeni formda ihraç edilen modern sporun yaygınlaşmasında. P. Modern spor. çevre ülkelerin bu sporlarda güçlü olduklarını ispatlamak için merkez ülkeleri spor karşılamalarında başarılı olma istekleri sonucunda yenmeleri de etken olmuştur. Merkez ülkelerden taklit edilerek alınan modern sporlarda başarıya karşı güçlü motive olunmuştur.günümüz sporuna bakıldığında ise.

Buna göre pek çok modern spor. John Bale. Örneğin futbol 1872’de Le Havre’a. difüzyonist bir yaklaşımla sporun yayılmasının haritasını çıkarmıştır. Çünkü yeni olan modern sporları kontrol altına almak onunla birlikte hareket etmeyi ve adaptasyon yoluyla onda uzmanlaşmayı gerektirmektedir (71). yine bu süre zarfında 1869’da Đsviçre’nin büyük şehirlerine. Spor gibi karmaşık. Batı ülkelerine oradan da Üçüncü dünya ülkelerine doğru yayıldığını ileri sürerler (6). 58). küresel kolonileşmeye neden olarak modern sporun yayılımında etken olduğu üzerinde durmaktadır. “Sport and Place. farklı yollarla gelenekten de beslenen ve insan tabiatıyla kolayca bütünleşebilen bir faaliyetin tarihsel seyrine tek yönlü bir istikamet çizmek her ne kadar güç olsa da. 1885’de Viyana’ya. Aynı yayılma tenis. 1893’de Cenova’ya. sonra Batı ülkelerinin iç kısımlarına ve diğer Kıta’lara yayılmıştır. sömürgeleri açısından da bir otorite durumundadır (8). 1878’de Hanover’e. Yüzyılın sonlarında Đngiltere’den başlayarak. 1878’de Kopenhag’a. Bu gücü dikkate alan bazı sosyal bilimciler modern sporun 19. Olimpiyat Oyunlarının da etkin rol oynadığını belirtir. Đngiltere’den çıkarak önce liman şehirlerine ve Kıta Avrupa’sının başkentlerine. Nitekim.gruplar kendilerine empoze edilen sporu benimserken taklit ettikleri pratiklerden daha güçlülerini üretmek zorunda kalmışlardır (57. Đngiltere’nin sporların yayılması sürecinde tarihsel olarak kolonilerinin olması ve pek çok ülkeyi etkileyen küresel gücü elbette göz ardı edilemez. 1901’de Marsilya’ya. 42 . Modern sporların yayılma sürecinde Đngiltere’nin kolonileri üzerindeki etkisine dikkat çeken Carter. hangi aktivitelerin spor olarak kabul edileceği de karara bağlanmıştır (32). Olimpiyatların uluslararası gücü modern sporda yayılmayı ve kurallaşmaları pekiştirirken. Günümüzde bu işlevi devam ettirilen ve adeta dünya spor hükümeti konumunda görev yapan Olimpiyat örgütü spor dallarının yayılması ve kabulünde önemli güç odaklarından birisidir. atletizm ve izcilik gibi diğer bazı disiplinler için de geçerlidir (33). Đngiltere o dönemde demokratik ve endüstriyel Batı dünyası için bir örnek. A Geography of Sport in England. Onlar için modern sporları yapmak prestij olarak algılanmış ve buda o sporların yaygınlaşmasında etken olmuştur (57). 1887’de Hamburg’a. Modern sporun yayılmasında Olimpiyatların rolünden bahsederken. 1886’da Budapeşte’ye ve 1888’de Paris’e ulaşmıştır. Scotland and Wales” isimli eserinde.kalan.

Bu dönemde Batı merkezli milletlerin Batılı olmayan milletlerle ve aynı zamanda kendi içinde söz sahibi olma mücadelelerinin devam ettiğini belirtir. Örneğin 12. sekülerleşme. 58). yüzyılın başlarında modern sporun “elit beyaz adam” egemen cinsiyetçi bir tavırla kurgulandığına dikkat çeker. -örgütlenme. kriket. globalleşme. Đngiliz eğlencelerinin sporlaşmasını iki evrede inceler. Batılı modern. fırlatma ve atlama gibi sporların modern şekiller almaya başladığını belirtir. çeşitlenme. Dördüncü evre olarak 1920’lerden 1960’lara kadar süren dönemde sporlaşma süreçlerinin batılı fikirlerle desteklendiğini belirtir. tenisin ve koşma. Farklı bir bakış açısı getirerek yukarıdaki görüşe karşı geliştirilmiş bilimsel çalışmalara da rastlamak mümkündür. bilimselleşme. Yine tarihte Türkler tarafından da oynandığı bilinen fakat ilk olarak kimler tarafından bulunduğu ve ilk defa nerede oynandığı üzerinde fikir birliğine varılamamış olan “tepük/tebük” oyunun futbolun atası olduğu ve değişerek günümüze kadar geldiği belirtilmektedir (51). modern sporun özellikleri siyasallaşma. daha geniş küreselleşme ve uygarlaşma süreçleriyle bağlantılı olduğunu belirtir (105). Geçmiş zamanlara kadar farklı biçimde oynanan ve algılanan bir çok sportif oyun bu günün en popüler ve modern sporları arasında sayılabilir.yüzyılın sonları ile 20. ikincisi evere ise futbolun. endüstrileşme. serbest ve greko-romen biçimleriyle modern güreşin.Modern spor ve sonrasını tarihsel olarak oluşum evrelerine ayıran Maguire çalışmasında. yani 1960’lardan sonrasındaki gelişmelerin dikkate alınarak incelenmesi gerekliliği üzerinde durur. Beşinci sporlaşma evresini ise yakın dönem. Üçüncü evrede ise 19. Örneğin. profesyonelleşme. ragbinin. yüzyıl başında oynanan “soule”. Günümüzde değişik formlarda yapılan bazı sporların geçmişte yapılan benzerlerinden farklı olduğu da ileri sürülür. Birinci evre. ticarileşme. Bu dönemin modern sporun küresel ölçekte ortaya çıkışı ve yayılmasının. geleneksel yağlı ya da karakucak Türk güreşinin evrimleşmiş bir formu olmadığı.dikkate alınarak bakıldığında durumun farklılık kazandığı belirtilmektedir (6. ithal edilmiş ve benimsenmiş 43 . Güreş ve okçuluk gibi geleneksel sporlarla aynı adı paylaşan günümüz sporlarına. at yarışı ve boksun modern spor olarak ortaya çıkması. “paume” oyunlarının futbol ve ragbynin ataları olduğunu söyleyenler vardır. tilki avı. kitleselleşme. estetikleşme ve erotikleşme. cinsiyetsizleşme. farklılaşma.

Aynı zamanda Đngiliz misyonerler. Bazı modern sporların modernleşme yolunda ilerleyen ülkelerde yaygınlık kazanmasında -misyonerlik faaliyeti olarak ta değerlendirilen. Avrupa ve Amerika’da organize edilen sporların ise modernizm projesinin bir parçası ve ilerlemeye başlamanın simgesi olarak görüldüğünü belirtmişlerdir (7). bilimselleşme. tarzı. ticarileşme. siyasallaşma.bir spor olduğu da belirtilmektedir. bazı toplumlarda yaygınlık kazansa da geleneksel ve modern sporları beraber yürüten veya yürütmeye çalışan toplumlar da yok değildir. Modern yaşamın bir gereği gibi algılanan modern sporlar ile yenilenerek korunması gereken geleneksel sporlardır. Gelişmekte olan ülkelerde sporun algılama biçimleri farklılık göstermektedir. sekülerleşme. Avrupa kökenli ve örtülü olarak hıristiyan inancını yayma hedefine yönelmiş bu örgütün pek çok ülkede faaliyetine rastlamak mümkündür. anlamı. az gelişmiş ülkelerde yaygın olan geleneksel oyunların. eğitimciler. Modern sporlardan basketbol. Modern sporlardan basketbol ve voleybolun yaygınlık kazanmasında. Çin’de uzun süren tartışmalar sonunda geleneksel ve modern spor diye bir ayrım olmaksızın ülkede sporun her türlüsünün gelişiminin kabul edildiği bir model benimsenmiştir (71). vb. Gelişmenin ve ilerlemenin bir göstergesi olarak modern sporlar. Bazı araştırmacılar. arkaik bir inancın araçları olarak görüldüğü ve bir tarafa itildiği.“Young Men’s Christians Association” (YMCA) Genç Hıristiyanlar Birliği örgütünün çabaları da sosyal bilimciler tarafından üzerinde durulan konular arasındadır (100). profesyonelleşme. Bu sporların -geleneksel güreşten beslense dekuralları. küreselleşme. farklılaşma. Batı’lı endüstriyel toplumlarda ortaya çıkan modern spor ile feodal patriarkal sistemi birlikte barındıran geleneksel Çin kültürünün sürekli çatışması başka bir örnektir. 1894’de Hindistan’a (99) 1896’da Çin’e (71) ve 1920’de Türkiye’ye (11) YMCA tarafından getirilmiştir. çeşitlenme. Asya ve Afrika’nın yerli halklarını Hıristiyanlaştırmak için criket ve soccer futboluna başvurdukları belirtilmektedir (57). 44 . endüstrileşme. Modern sporları farklılaştıran ve ayrıştırılmasını sağlayan özellikleri Amman kitleselleşme. örgütlenme. nitelikleriyle geleneksel halinden (otantik) tarihsel bir kopuşla ayrıldığı ve modernleşmenin bir parçası olarak görüldüğü belirtilmiştir (6). 1891’de Fransa’ya.

Yüzyılda modern toplumun oluşumunda etkendir. Geleneksel sporların gelişimi incelendiğinde ilk ortaya çıktığı zamanlardaki oyun ve yarışma anlayışının değiştiği ve bazı evrelerden geçtiği tarihsel seyir içerisinde görülmektedir. 3. Modern sporları geleneksel sporlardan farklılaştıran özellikler. ayrıca hangi niteliğin nereye kadar korunmasının gerekli olduğu tartışılan bir husustur. estetikleşme. Varlığını sürdürenlerin otantik atmosferini kısmen kaybetmekle birlikte önemli ritüellerini korudukları görülmektedir. Geleneksel sporların yerini modern sporlara bırakması zamanla ve kavrayış farklılıkları ile olmuştur. Burada geleneksel sporların özünü oluşturan niteliklerin neler olduğu. Geleneksel Sporların Modern Üretimi Geleneksel toplumun modern topluma doğru evrilmesi yüzyılları kapsayan bir süreçtir. Bu durum geleneksel ve modern spor içinde geçerlidir. Đngiltere’den dünyaya yayıldığı kabul edilen modern spor dünya genelinde yaşanan toplumsal değişim ve dönüşüm modeli olarak belirtilen modernleşme sürecinden bağımsız değildir. erotikleşme diye sıralayarak açıklamıştır. Dünyada köklü toplumsal değişimlere neden olan modernleşme 19.cinsiyetsizleşme. Bu soruya Yaprak (2006) yaptığı çalışmada cevap verirken. Sorulması gereken soru gelişim ve değişim evresinden geçerken kazanmış olduğu özellikler Elias ve Dunning’in gündeme getirdiği sporlaşma sürecinden önceki dönemi ve sonrasının nasıl sınıflandırılacağıdır. 4. Bu süreçte geleneksel sporların tamamen ortadan kalkması söz konusu değildir. 3. Modern sporun gelişimi bazı geleneksel sporların unutulmasında etken olsa da bazıları varlığını sürdürmektedir. sporun geleneksel dönemlere özgü biçimleri 45 . Fakat modern sporların dönemin özelliklerine göre şekillendiği örneğin modern olmayan sporların önemli unsurları arasında sayılabilecek dinsel ritüelleri yitirdiği gözlenmiştir. Sporun da modern topluma göre şekillenmesi ve dönemin başlıca özelliklerini bünyesinde barındırması doğaldır (6). Daha öncede belirtildiği gibi geleneksel sporlar daha yalın fazla değişime uğramayan genellikle ritüellerine bağlı kalınarak yaşatılan ulusal ve yerel bağlamda yaygınlığı olan otantik atmosferi pek fazla aşınmamış olan sporlardır. ‘Modern’ tanımı gereği yeni olana vurgu yaptığı için bu sürecin günümüzde de devam ettiği söylenebilir. modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran özelliklerle örtüşmektedir.

Zaten “modern-geleneksel” kabul edilen sporlar modernliği üreten toplumların sporlarıdır. uygulandığı süre. ortaya çıktığı dönem. Daha açık bir ifade ile modernleşme sürecinin dinamikleri bu sporları değişime uğratmakta ve geleneksel dönemlere özgü biçimlerden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde modern sporun yarışmacı. Dolayısıyla tanımlanmış bir spor. Küreselleşme sürecide sağladığı imkanlarla geleneksel sporların modern üretimini artırmakta ancak bu dönüşüm farklı sporlarda farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. geleneksel olanla ilişkilerini modern toplumlardan farklı bir düzeyde kurdukları için kendi geleneklerini modernleştirememekte kalmaktadırlar. Modernleşme sürecindeki toplumlar. uygulanış biçimleri. biri varsa diğeri olmayabilir ya da birkaçının bir arada olduğu da görülebilir. Günümüzde geleneksel sporların kadim özelliklerinin bir kısmını modernleşme sürecinde kaybettikleri Türkiye’deki geleneksel sporlar içinde geçerlidir. ancak. ancak bu değişim o sporların “modern” olarak nitelendirilmesine yol açacak boyutlarda değildir. bir zamanlar doğmuş olduğu ülkede geleneksel sporların içinde yer alan ve toplumsal dinamiklerle modernlik yönünde evrilen sporlar olmakla beraber popüler sporlar arasında yer almaktadırlar. Türkiye’deki geleneksel güreşler ve geleneksel atlı sporların otantik biçimiyle yapıldığını söylemek zordur (80). Modern dünyada geleneksel sporlar geleneksel özelliklerini gittikçe azalan bir biçimde koruyabilmektedirler. bir topluma özgüleşmesi gibi unsurlar göz önünde bulundurularak “modern” ya da “geleneksel” diye adlandırılabilir. Çünkü bu sporlar bu gün modern spor olarak algılanmakla birlikte. Günümüzde modern spor kategorisinde yer alan bazı sporların aslında “modern-geleneksel sporlar” olduğu hatırlanmalıdır. Yani değişim geleneksel sporlar için de kaçınılmaz bir biçimde karşımıza çıkmakta. doğduğu yer. Dolayısıyla çok göreceli olan geleneksel/modern kavramlarının kullanımında baz alınan niteliklerin belirtilmesi şart gibidir (150).ile günümüzdeki geleneksel sporların farklı anlamları olduğunu belirtir. emperyalist ve profesyonel özellikleri bu sporlar da başat konumdadır. Bu husus sonraki bölümde incelenecektir. moderni daima başka toplumlardan almak zorunda 46 . rekabetçi. bu koşullar her zaman birbirleriyle ilişkili olmak zorunda değildir.

Oyuncular arasında yüksek rol ayrışması (iş bölümü). özel bir veya bir dizi yetenekle ilişkili olarak kimlik ispatı. ve yazılı olmayan. uzun vadede değişim eğilimi ve katılımcının bakış açısından anlaşılmaz bir sürükleniş. Ulusal ve uluslararası araç ve kural standartları. Bale. standartlaşmış yer ve sporun parasallaşması. yüceltilmiş bir çarpışma Doğal ve sosyal farklılıkların oyun kalıbı üzerinde güçlü etkisi. Yüksek yapısal ayrışma: vurma. ulusal şöhret veya para ödeme şansı yok. Düşük yapısal ayrışma: bir çok oyun unsuru bir unsura çevrilmiş. J. ve belli bir sürede oynanır. duygusal içtenlik ve düşük sınırlamalar. şekillerinde bölgesel farklılaşmalar. ölçü ve top vb. Oyuncular arasında düşük rol ayrışması (iş bölümü). Kural. Devam eden oyun bağlamında oyuncuların kendilerinin gayrı resmi kontrolleri. Yeteneğe karşı fiziksel güç vurgusu. Pragmatik olarak işlenmiş gelenekçe ve rasyonel-bürokratik araçlarca meşrulaştırılmış. dikkatlice yazılmış resmi kurallar. ve genel olarak kimlik ispatı. Yerel sosyal yapı içerisinde gizli. Düzensiz oyun kalıpları. Sosyal olarak hoş görülebilen düşük miktarda şiddet. yüksek duygusal kontrol ve yüksek düzeyde sınırlamalar. eşitlik ve doğruluk (fair play) normları. birey kimliği grup kimliğine nispeten daha önde.Geleneksel Sporlar (Folk Games) ve Modern Sporlar Arasındaki Bazı Farklar (21). Eğlence olarak birey tarafından seçilmiş. Fiziksel güce karşı yetenek vurgusu. Oynama ve izleme rolleri arasında sıkı bir ayırım. gelenekçe meşrulaştırılmış geleneksel kurallar. ulusal ve uluslararası şöhret şansı. süre ve katılımcı sayısında belli bir sınırlama yok. taraflar arasındaki oyun yeteneklerinin nispi eşitliği.: Sports Geography sf: 37-38 Source: Dunning and Sheard 1979. Yarışan takımlar arasında eşitlenmiş belli bir katılımcı sayısıyla belli kurallarla. Alan. Yerele eklenmiş ulusal ve uluslararası yarışlar . gayrı resmi ve yaygın organizasyon. Basit. Yarışlar sadece yerel olarak anlamlı. Nispeten açık ve içten bir şekilde hoşlanılabilen bir çarpışma heyecanı üretmek. açıkça tanımlanmış belli bir alanda. Yerel bölgesel. Oynama ve izleme rolleri arasında gevşek bir ayırım. Katılmaya yönelik güçlü toplumsal baskı. atma ve sopa kullanımı etrafında uzmanlaşma. Kimin oyunun dışında olduğuna ve kimin oynamaya merkezi yasa koyucu bir heyet tarafından yetkili ve atanmış olduğuna karar veren ve gerektiğinde oyunu durdurmaya ve ceza vermeye yetkili resmi sosyal kontrol yetkilileri. seçkin oyuncuların ve takımların ortaya çıkışı. Daha kontrollü ve heyecanı üretmek. Rasyonel-bürokratik kanallarla kurumsallaşmış bir değişim. resmi organizasyon. birey kimliği grup kimliğine tabî. 47 . Resmi kurallar vasıtasıyla doğal ve sosyal şartların oyun kalıpları üzerindeki etkisini minimize etmek. Sosyal olarak hoş görülebilen çok miktarda şiddet. ulusal ve uluslararası düzeylerde kurumsal olarak oldukça spesifik ayrışmış.

1984 yılı Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonrasında Amerikan ekonomisine getirileri dikkate alındığında anlaşılmıştır. Geleneksel ve modern spor arasındaki farklılıklar araştırmanın daha önceki bölümlerinde değerlendirilmiştir.4. spor dallarının. ekonomik ve kültürel rekabetin artmasına neden olmaktadır. Sporda küreselleşme. Ancak modern dünyadaki dönüşümler küreselleşme ekseninde sporun yeni görünümlerinin de incelenmesini gerekli kılmaktadır. seyircilerin. Adaylar arasında farklı kriterler değerlendirilerek seçimler yapılmakta. KÜRESELLEŞME EKSENĐNDE SPOR Spor küreselleşme sürecinden etkilenmekte ve bu etkilenme sonucu ortaya çıkan durumları anlamaya yönelik teorik açılımlar ve kavramsallaştırmalar yapılmaktadır. dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunlarının her yönüyle karlı bir iş olduğunun anlaşılması. Bunun en belirgin örneği yıllardan beri devam eden Đstanbul’un Olimpiyatlara adaylığının milli bir meseleye 48 . spor dalının uygulanmasına yönelik yeni teknolojilerin ya da ekipmanların. Küreselleşme sürecinden sporun nasıl etkilendiği sorusu. onların kazandıkları ve kazandırdıklarının. kültürel ve siyasal boyutları değerlendirildiğinde görülmektedir. Sporun küreselleşmeye başlaması ekonomik ve kültürel boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte. Bu Olimpiyat oyunları sporun küreselleşmeye başlaması açısından dönüm noktası kabul edilebilir (67). 4. sporun medyadaki temsillerinin ve bunu olanaklı kılan alt yapının küresel ölçekte dolaşımı biçiminde algılanabilir (114). sporcuların. Dünya genelinde yaygınlık kazanmış spor örgütlerinin çeşitli yaptırımlarla spora homojen yapı kazandırdığı dünyada kabul gören spor örgütleri ve bunların yaptırımları dikkate alındığında daha iyi anlaşılmaktadır (20). modern sporlar ve küresel sporlar etrafında çeşitli farklılıklar vurgulanmaktadır. Günümüzde uluslararası meşruiyet kazanmış küresel örgütlerin düzenlediği ve katılımın belirli şartlara bağlandığı bu büyük organizasyonlar ülkeler arasında siyasal. dünya ve Avrupa genelinde yapılan büyük organizasyonlar ile bunların ekonomik. kazanan ülkede büyük sevinç yaşanırken diğerlerinde üzüntü yaşanmaktadır. Bu büyük organizasyonda ev sahibi adayı olmaya ancak belirli kriterleri taşımanın yanı sıra yıllar önce müracaat yapmayı gerektirmektedir. onları oluşturan kurallar ve örgütlenmenin. Sporun küreselleşmesi başlığı altında yapılan bu analizlerde geleneksel sporlar. antrenörlerin.

Modern sporun oluşum evrelerinde nelerin spor olarak kabul edilmesi gerekliliği üzerinde yaygın kabul vardır.dönüşmesidir. Uluslararası bir hegemonya kurmuş olan dünya spor örgütlerinin kuralları ve bu kurallara uyumun zorunluluğu sporun küresel boyuta taşınması ile ilgili olarak bilgilenmemize yetecek kadar veri sunmaktadır. Örneğin şiddet unsurları içeren bazı spora benzer oyunlar spor olarak algılanmamıştır. “Azalan zıtlıklar” spor olgusu içerisinde bulunması gerekenler 49 . Ekonomik. Modern sporların oluşumunu küreselleşme süreci ile bağlantılı gören Mangan (107) ve Maguire (103) modern sporun küreselleşmenin sonucu olduğunu belirtir. artan çeşitlilikler” olarak ifade eder (103. Sosyal bilimciler sporun küreselleşme bağlamında farklı boyutlarına vurgu yaparak açıklık getirmişlerdir. Bu durumu Maguire “azalan zıtlıklar. kültürel. Küreselleşme süreci ve etkilerine dair tartışmaların benzerleri spor özeline indirgenebilir. Sporun küreselleşmeye başlaması özellikle 19. 4. ekonomik ve kültürel getirileri ile açıklanabilir. Küreselleşme Sürecinde Spor Sporun küreselleşme sürecindeki değişim ve dönüşümü farklı boyutlarda pek çok sosyal bilimci tarafından tartışılmıştır. siyasal boyutlar öne çıkarılarak yapılan tartışmaların yanlışlığı değil ancak eksikliği üzerinde durulabilir. 4. Modern sporların oluşum evresinde kurallaşmaların (sportization) olması dünyada spor denilen olgunun şekillenmesi sporun küreselleşmeye başladığının göstergesi olarak kabul edilir. yy. 1. Farklı paradigmalar sergilemek mümkündür fakat oda göreceli yaklaşım olacaktır. Çünkü sosyal bilimlerde doğrunun diğer alanlarda ki gibi tek olduğu savunulamaz. Nitekim daha küçük bir organizasyon olmasına rağmen 2011 Kış Olimpiyat’larının Erzurum’da yapılacağının duyulması kutlamalara vesile kabul edilmiştir. Günümüzde küreselleşme sürecinin de etkisiyle toplumsal bir fenomene dönüştüğü belirtilen spor olgunun küreselleşme sürecinde oynadığı etkin rol ancak farklı boyutlarla tartışılabilir. 105). Bu dönemde spora belirli standartlar gelmiş ve bunları taşımayan unsurlar modern spor olarak algılanmamıştır. da spor olgusunun sınırlarının belirlenmesi. Sadece doğru yaklaşım sergilemek veya doğru yaklaşımın tarafı olma fikri savunulabilir. pek çok yeni nitelik kazanması ve sporun günümüzdeki sürece gelinceye kadar geçirmiş olduğu evreye dayandırılmaktadır. Bu durum küresel spor organizasyonlarının ülkeye siyasal.

D. eşit şartlarda olmayan rekabet. Modern sporun sınırları dönemin şartları gereği oluşurken uluslararası olmayan pek çok geleneksel sporda modern spor kalıplarına girerek yaygınlaşmıştır. Şiddet içeren hareketler. küreselleşmesinin ise sporu ulusal düzeyde nasıl etkilediği soruları. Mckay. Rowe. Sporda “benzeşme”. Whitso. Miller. Guttman gibi birçok bilim adamı doğrudan çok uluslu şirketlerin. Maguire. G. Rail gibi bazı sosyal bilimciler tarafından tartışılmıştır. kuralların önceden belli olmaması gibi modern sporlardan önce yaygın olarak yapılan pek çok spor benzeri harekete çeşitli sınırlamalar gelmiştir. sporun uzun süreden beri küresel bir temel üzerinden yürütüldüğünü savunmaktadır. J. “bütünleşme”. yerel ve bölgesel kültürel modellerin.. özellikle bazı ülkelerde bireysel sporların gelişimindeki devam eden rolüne ve önemine işaret etmişlerdir (147). Bu görüşü destekler nitelikte çalışma yapan Simson ve Jennings Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) dünyanın “spor hükümeti” olmayı amaçladığını belirtmiştir. Ancak Uluslararası Spor Federasyonları ile karşılaştırıldığında. politik ve kültürel güçlerin karşılıklı bağımlılığı dahil her şeyin küreselleşmeye başladığı (Friedman) iddia edilmesine rağmen. “homojenleşme” ve diğer süreçlerle birlikte tüm dünyadaki ekonomik.“yayılma”. S. Sugden ve Tomlinson. Bu çalışmada. uluslararası örgütlerin (FIFA). D. Rail G. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin demokrasi temelinde meşruiyet eksikliği olan bir kurum olduğu üzerinde durur” (66). Murray. H. gibi sosyal bilimciler ise sporun küreselleşmesini Amerikanlaşma olarak değerlendirerek. özellikle Olimpik Sporları örnekleyerek. daha çok ekonomik ve politik boyutları üzerinde durmaktadırlar. yaptıkları çalışmada küreselleşme ve spor hakkında yapılan tartışmaları inceleyerek teorik bir model tasarlamayı amaçlamışlardır. Macintosh. 50 . -kültürel. Cantelon. McKay ve Miller. “göç”. T. Whannel. Küreselleşme sürecinin spora etkileri pek çok bilimsel çalışmaya kaynaklık etmiştir (56). Sporda küreselleşmeyi spor olgusunun şekillenmesi ve bu algının giderek yayılması olarak değerlendirmek mümkündür.için kullanılmıştır. Küreselleşme sürecinin dünyada yeni spor yönetim modellerinin neler ve kimler olduğunu irdeleyen Taylor. Harvey. Markovits ve Hellerman. “sporun küreselleşmeye nasıl katkı sağladığı ve küreselleşme tarafından nasıl transfer edildiği. Harvey J. J.

Dünya genelinde kabul görmüş uluslararası spor örgütlerinin kurulması. de alınan kararların bağlayıcı olması. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC). bu örgütlenmelerin dışında kalmanın zorlaşmasına neden olmuştur (32). diğerlerinin sistemin dışına itildiği dünya çapında bir alana genişlemiştir (114). Đran’lı bayan sporcular dini gerekçelerle küresel spor örgütlerinin kurallarına uyum sağlayamadığından pek çok uluslararası organizasyona katılamamakta/katılmamaktadırlar. 51 . Günümüzde sadece bayanların katılımına imkan sağlayan spor organizasyonları düzenleyerek bu sorun aşılmak istenmektedir. Dini gerekçelerle sadece erkek sporcuların yarışabildiği uluslararası organizasyonlara katılabilen ülkelerden birisi olan Đran son yıllara kadar ülkesinde pek çok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmıştır. Evrensel kabul gören spor kültürü Batı lehinde ve Batı dışında kalanlara eşit hak tanımadan gelişirken hegemonik bir dokuyu da dünya geneline yaymıştır (105. Fakat Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (FILA) tarafından alınan karara göre. 114). Küreselleşme sürecinin ortaya çıkışında/devamında etken olan yeni iletişim teknolojileri sayesinde spor ve kültürünün evrensel bir söylem kazandığı söylenebilir. uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak için bayan ve erkek organizasyonun aynı ülkede yapılma zorunluluğu getirmesi Đran’da uluslararası güreş turnuvası dini gerekçelerle yapamamakta/yapmamaktadırlar. Sistem dışında kalanların ise alternatif organizasyon ve modeller geliştirmesine neden olmuştur. Batılı ülkeler kapitalizmle ivme kazanan bürokratik örgütlenmelerini uluslararası alana taşındığı görülmektedir. Sistem dışında kalan Đran ve benzeri Arap Ülkeleri kendi alternatif organizasyon ve faaliyetleri oluşturma yoluna giderek farklılıklarını ortaya koymaktadırlar. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) vb. Küreselleşen spor. Đran’da 2006 yılında düzenlenen Türkiye’nin de katıldığı bayanlar arası badminton turnuvası bunlar arasındadır. bu değişim ve oluşumlara ayak uydurabilenlerin sistem içinde kaldıkları. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA). Bu durum aynı inanç yapısı içerisinde yer alan ülkelerin sadece bayan sporcuların katılımına olanak sağlayan alternatif organizasyon modeli geliştirmesine neden olmuştur.Küreselleşme ve spora siyasal gelişme ve yönetim perspektifinden yaklaşıldığında. Günümüzde Đran bunun somut örneklerindendir.

kuralların belirginleşmesi bütünleşmeye doğru gidişin göstergesi kabul edilebilir. geleneksel sporlar farklı ve bilinmiyor olmasından dolayı çekici olmaktadır. Bu perspektiften değerlendirildiğinde bütünleşmeye doğru bir gidişin olduğu söylenebilir. özellikle oluşturulmaya çalışılan kültürün ise modernleşmekte olan toplumlarda ulaşılması gereken bir hedef olarak algılandığı gözlenmektedir. Đngilizce’nin dünya dili olma yolunda almış olduğu mesafe ve spor alanındaki Đngilizce terimlerin dünyadaki hakimiyeti homojenliğin sonucudur (57. dünyada her alandaki standartlaşma ve birlikte hareket etme çabaları göz ardı edilmiş olur. Orijinleri farklı olan branşların bile yapılış biçimleri bu durumdan etkilenerek dünya insanının katılımını sağlayacak yapıya kavuştuğu 52 . sürecin daha çok “homojenliğe”mi yoksa “heterojenliğe”mi yol açtığı gelmektedir. Uluslararası nitelik kazanan modern sporların tamamına yakınında Đngiltere’den izlere rastlamak mümkündür. Kültürel açıdan değerlendirildiğinde milli kültürden insanlık/dünya kültürüne doğru bir akışın. Kültürel bir pratik olan spor alanı milliyetçi söylemin yeniden üretildiği milli kimliğin söylemsel olarak kurulduğu hegemonik pratiklerin mücadele alanına dönüşmektedir (15. Günümüzde özellikle kültürel farklılıkların vurgulanması bağlamında geleneksel sporların önemi giderek artmakta ve buna paralel olarak bu sporlar yaygınlaşmaktadır. Yani küreselleşme sürecinde hem “benzeşme/bütünleşme” hem de “ayrışma/farklılaşma” yönünde izlere rastlamak mümkündür (42. Modern sporlarda performans ve başarı kıstasları ön planda tutulurken. Daha az tanınan yanı ile farklı olan geleneksel sporların medyanın desteği ile kısmen modern spor kalıplarına sokularak yeniden üretilme çabaları da dikkat çekicidir.Küreselleşme hakkındaki önemli tartışmaların başında. 117). 55). sporun oyun süresi ve saha sınırlaması. 116). Sadece heterojen bir yapının olduğu kabul edildiğinde. Fakat bu sürecin etkisiyle milliyetçi duruşların ve milli tezlerin yeniden canlandığı ve ilgi gördüğü belirtilmektedir (43). Bu durum spor açısından değerlendirildiğinde dünyada örgütlenme açısından ve bunların aldığı kararların bağlayıcı olması. Ulusal ve bölgesel anlamda örgütlenen pek çok farklı geleneksel sporun canlanması da bu bütünleşme içerisindeki ayrışmaları örneklendirmektedir. Nitekim bütünleşme çabalarına rağmen gelişen farklılıkların sergilenmesinin de etkisiyle farklı olan geleneksel sporlar ilgi çekmektedir.

Sassen göç eden sporcuları “hareket halinde olan insanlar” -people on the move. S. Göç eden sporcuların yol haritasının belirlenmesinde. Küreselleşme süreci ve spor bağlamında tartışılan bilişim teknolojileri ve özellikle görsel medya sayesinde dünyada modern ve geleneksel sporların kolayca sınırlar ötesine taşınabilmesidir. küresel sporların ritüellerini kaybederek devamlı aşındığı heterojen yapıdan daha homojen bir yapıya doğru kaydığı görmezlikten gelinemez. O halde sadece Batı kökenli sporların küresel olduğu söylenemez..küresel boyutta değer kazanması açıklanamaz. Bu süreç üstün teknolojiye hakim güçler lehine geliştiği gibi yine bu teknolojiler kullanılarak saklı kalmış kültürel pratiklerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 105). gönderen ülkedeki iktisadi ve siyasi durum ve tarihsel sömürge bağlarının etkili olduğu belirtilmektedir. Burada önemli olan küresel sporun gelişiminde bazı kültürel geleneklerin diğerlerine oranla daha güçlü olduğu ve bu gücü kazandıran özelliklerin neler olduğudur (104. kültürel yakınlık. Eğer mesele güçlü kültürel dinamiklerin küresel ölçekte boyutlar kazanması ise. Bu etkinliklerin referans kaynağı milli ve geleneksel unsurlardır. Latin Amerika’dan Avrupa’ya gelişen futbolcu göçünün etkileri üzerinde çalışma yapan Arbena (1994). Bu sporların önce bölgesel ve özel manalar kazanarak yerlileştiği daha sonra küresel süreçte önem kazandıklarını belirtmek daha doğru bir yaklaşımdır. Bunun yanında geleneksel olarak yapılan ve dışa kapalı sportif etkinlikler de yapılmaktadır. Sporcu göçünün seyirci kitlesi. Sporun günümüzde. ulusal sınırları aşan kuralları ve bunun yanı sıra. Badminton vb. futbolun kalitesinin düştüğünü ve seyirci sayısının azaldığına dikkat çeker (40).sahip olduğunu belirtmek bazı çelişkileri de beraberinde getirir. yönetim biçimi yada ideolojisi ne olursa olsun herhangi bir ülkeyi dışlamayan kültürel yaygınlığı “sporun küreselleşmesi” olgusunu ortaya koymaktadır (8).olarak ifade etmektedir. dil avantajı. Günümüzde uluslararası sporcu göçü küreselleşmenin dinamikleri ile yakından ilgilidir.görülmektedir. Taekwondo. kulüp sayısı ve bunlara üyeliklere etki ettiği gözlenmektedir. Sporun coğrafi ve politik sınırlar içerisinde ve dışına taşınmasına olanak sağlayan bu etki sporcu göçünde de önemli rol oynamaktadır (32). Küresel sporların ilk önce Batı’da ortaya çıktığını varsaymak ve evrensel bir değere -bunların neler olduğu tartışmalıdır. Eğer Batı’lı değerler ön plana çıkarılacaksa Doğu ve Asya kökenli sporların -Judo. 53 .

kazananlar kaybedenler açısından derinlemesine incelendiğinde. bazı sporlarında bu sürece dahil olduğu gözlenir. 2. Sporcu. Đnsanın spor yoluyla kendini ifade edişinin rasyonelleşmesi. 4. Spor anlayış ve modellerinin taşınması sporda toplumlar arası etkileşime ve benzeşmeye neden olmaktadır. izleyici ve gözlemleyicinin kısıtlı kaynakların tüketicisi ve çevreye zarar veren olarak ortaya çıkışı. 5. Küresel sporun ortaya çıkışı ve yayılması ile ilgili olarak Maguire (105) çalışmasında. Küreselleşme süreci sebepler sonuçlar. Sınırlar arasındaki bu geçişkenlik ve göç sadece spor adamlarının göçü ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda spor anlayış ve modellerinin taşınmasına etken olmuştur. bu evrelerin ilk ikisini modern sporun oluşum evreleri 54 . altı tarihsel yapılaşma döneminden bahseder: 1. Küresel Sporun Evreleri Uzun süren sporlaşma süreci insanların hayatları. En yüksek performans ve başarı ile ilişkili bir spor etiğine bağlı olan verimli bir makine olarak sporcunun ortaya çıkışı. 2. 4. Küresel spor kontrolünün ortaya çıkması ve yayılması. 4. Küresel spor gücünü (iktidarını) elinde bulunduran elitlerin ortaya çıkışı. maliyetler karlar. 3. Pek çok sporcunun ve spor adamının sınırlar ötesine taşınmasında ve oralarda ikon/idol/şöhret kazanmasında sürece bağlı gelişen iletişim teknolojileri ve özellikle medyanın etkinliği inkar edilemez. bilimselleşmesi ve değer kazanması. futbol takımlarında yabancı sporcu ve spor adamlarının sayıca fazla olması ve Türk seyircisinin bunlara karşı tutumunun olumsuz olmadığı söylenebilir. Batılı ve Batı dışı toplumlar arasında ve hem de Batının kendi içinde küresel eşitsizliklerin artması ve pekişmesi. 6. kültürleri ve çevreleri üzerinde önemli etkiye sahip olan küreselleşme süreçlerine bağlıdır.Türkiye’de benzer bir çalışmaya rastlanmamasına rağmen. Batılı olan/olmayan beden ve halk kültürlerinin zayıflaması. Bu yapılaşma süreçleri ile birlikte küresel sporların oluşumunda beş evre olduğunu belirten Maguire.

uluslararası spor organizasyonlarının kuruluşu. kontrol ve uygulama. Bu değişen bedensel kültürler/aktivitelerin Đngiltere’de. Standartları dönemin hakim gücü Đngiltere tarafından konulan spor diğer ülkeler tarafından milliyetçiliğin ifade edildiği alan olmaya başlamış bunun sonucunda yaygınlık kazanmıştır. şekilleri. farklı dinamiklerle şekillenen ve Batılı milletlere ve kolonilerine yansıyan modern sporlar olduğu belirtilmektedir. küresel iletişim teknolojilerinin gelişmesi. milli takımlar arasında yarışın artması. Bu dönemde değişerek yarışma şekline dönüşen spor. milli özdeşleşmeye ve toplum mücadelesine aracılık etmektedir. Sporun yapısı -yönetim. sınıf temelli erkek yaşam alanını yansıtmış ve yayılmıştır. elit beyaz adam için tasarlanmış ve şekil almıştır. sporlaşarak oyun alanları ve organizasyon şekilleri Batılı kural koyucular tarafından dördüncü sporlaşma evresinde belirlenmiştir. organizasyon. Spor. Maguire daha sonraki üçüncü. Modern sporun çıkış ve yayılışı. 1870 ve 1914 yılları arasındaki üçüncü sporlaşma evresinde. 19. yüzyılın son 30 yılı. yarış ve ödüllerin uluslararası standartlara kavuşması gibi gelişmeler gözlenmiştir.olarak incelemektedir. Sporun küreselleşmeye başladığını gösteren ve pek çok işaret taşıyan bu geçiş evresinde. 55 . imajı ve kültürel değişim gücüne karşı Kuzey Amerika sporcu modeli.geniş ölçüde erkekler tarafından ve erkekler için oluştuğundan kendine özgü Batılı ve güçlü bedene sahip. Eğlence şeklinde yapılan aktivitelerin 1920 ile 1960 yıllarında. uluslararası spor örgütlenmelerinin sayısında artış. yüzyılın son çeyreğinde olmuştur. Bu dönemde sporun yaygınlaşmasında milliyetçilik akımına bağlı olarak gelişen milli duygu yoğunluğunun ve etnik temelli milli devletlerin ortaya çıkmasının etkili olduğu söylenebilir. Đlk iki evre çalışmanın modern sporların oluşumu bölümünde incelenmiştir. dördüncü ve beşinci evreyi küresel sporların ana oluşum evreleri olarak değerlendirdiği için çalışmanın kapsamına uygun kısmı bu bölümde verilmiştir. Sporlaşma evresinde hakim unsur Đngilizlerin sporcu modeli. eski sporların yaygınlaşması ve yenilerinin icadı ile birlikte birçok sporun ulusal ve uluslararası alanda kurumsallaşmasında etkili olmuştur. özel spor şekillerini yöneten kuralların dünya çapında kabul görmesi ve Olimpiyat Oyunları gibi küresel yarışlar 19.

Batılı maskülen sporu. Bu dönemde yerel.ideolojileri ve imajları da gittikçe artarak Đngiliz benzerleriyle yarışmış ve onları geçmiştir. değişen dengeler spor kültürleri arasında meydana gelen karışımları sağladı. Bu spor süreçleri “batının merkeziyetini yitirmesi” olarak ifade edilebilir. Çeşitli nedenlerle. Medyadan beklentiler ile sundukları benzeşmekle birlikte genellikle medyanın lehine bir gelişme yaşanmıştır. Günümüzde medya bekleneni değil kendi elinde var olana göre yayın politikalarını yönlendirmektedir. Medya malzemesini önceden belirlenmiş kurallar ve koşullar çerçevesinde bir işlemden geçirerek yeniden üretmektedir (109). ulusal ve küresel sporlar arasındaki dinamik değişimler gözlenmiştir. Kültürün önemli taşıyıcısı olan sporun yaygınlaşma bağlamında küresel bir yapıya kavuştuğu söylenebilir. Bir yanda Olimpik hareket ve medya tarafından spor olan faaliyetler tasarlanır ve standartlaşırken. Uluslararası spor organizasyonları ve Olimpik hareket zamanla ve düzensiz bir şekilde Batının güdümünden çıkarken. öte yanda modern spor olarak nitelenmeyen yeni bedensel faaliyetler oluşmaya başladı. Bununla birlikte. kriket. 3. Asya’lı. Üretici ile tüketici arasında aracı olması ve üretileni tüketiciye 56 . spor şekillerini/modellerini yeniden yorumlayıp kendilerine ait yerli eğlence uğraşlarını da küresel ölçekte sürdürüyor. Spordaki Batı eğilimi maskülen erkeğe yakışan. 4. futbol ve atletizm gibi bazı sporların yayıldığı gözlenmiştir. Bu evreye kadar oluşan güç dengelerinin değişmeye başladığı. Bu süreçler hız kazandıkça yeni güç dengeleri ortaya çıkmış ve yeni kimlikler şekillenmiştir. Güney Amerikalı ve Afrikalı milletler güçlenmeye başladılar. Bu durum uzak doğu dövüş sanatlarının ve bir dizi geleneksel oyunların Batının merkezine ve etrafına yayılmasıyla açıklanabilir. küresel spor kültürleri üzerinde tam bir Batı hakimiyetinin olduğunu belirtmek abartılıdır. 4. 1960 yılından sonra gelişmeye başlayan beşinci sporlaşma evresinin bazı çelişkileri vardır. Küresel Sporların Oluşumunda Medya Faktörü Etkili pazarlama araçlarının başında gelen medya küreselleşme süreci ile birlikte farklı bir yapıya kavuşmuştur.bir yapı gerektirdiğinden güçlü transfer mekanizmasına dönüşmüştür. koruyor ve geliştiriyorlardı. Batılı olmayanlar da. badminton. masa tenisi. Batının küresel spor üzerindeki kontrolü süreç içerisinde zayıflarken.

büyük medya şirketlerinin sahiplerini de bu kulüpleri satın almaya yöneltmiştir. Tüketim odaklı medya farklı spor tercihlerini sunma ve karşılayabilme yeteneği sayesinde bu yüzyılın başından itibaren “niş pazarlama” -göreceli olarak benzer niteliklerde mal/hizmetlere ihtiyaç duyan bir veya daha çok benzer özelliği paylaşan tüketici kitlesinin isteklerini karşılamak için geliştirilen pazarlama faaliyeti.göre bazı sporların diğerlerine oranla daha ön planda olmasını gerektirmektedir. Ekonomik küreselleşmenin hızlanmasıyla spor kulüplerinin mülkiyeti konusunda yeni bir döneme girilmiştir. Toplumun spor tercihlerini belirlemede etken olan medya şirketlerinin örtülü olarak koyduğu kriterlere -raiting.olanakları kullanılarak bir izler kitle oluşturulmuştur (114). reklam geliri.iletmesi beklen medya. kazandıran etkinlik. Spor ile büyük küresel medya 57 . Medya ile spor arasındaki ilişki döngüsel olarak birbirini tamamlayan unsurlara dönüşerek günümüzdeki devasa boyutlara ulaşmıştır. Bu süreçte başarılı sporcular medya tarafından popülerleştirilerek birer idol (yıldız) haline getirilmiş ve çeşitlenen ürün yelpazesinin tanıtımında araç olmuştur. Bir kısım izleyici grubu tercihlerini bu kanalların yönlendirmesi sonucunda belirlerken diğerleri ise kendilerine sunulana özenti eğilimi artmaktadır. maç öncesi günlerce tartışmaların yaşanması ve kamuoyu oluşturulması da medyanın özellikle bazı sporlara yönelmesinde etkendir. Bu izler kitle televizyon kanallarının sunduğu programlar sayesinde etkilenmekte ve yönlendirilmektedir. pek çok kesime hitap edebilme. üretken konuma geçerek aracılık vasfını kaybetmeye başlamıştır. Özellikle ileri kapitalist ülkelerde medya devleri. Teknik donanım gerektirmesine rağmen sinema veya diğer programlar gibi bir defada sunulup tüketilmemesi ve maç ertesi. Özellikle eğlence endüstrisi ile spor alanında organik bir bağ kurulmaya çalışılarak sportif faaliyetler çok uluslu şirketlerin piyasaya sürdüğü tüketim metalarının pazarlama görevini de yerine getiren organizasyonlara dönüşmektedir. Bu çerçevede futbol yıldızları farklı sınıfların beğeni ve arzularına göre kurgulanmış ve böylece hitap edilen kitlenin büyütülmesi amaçlanmıştır (28). hızla büyük kulüplerin sahibi yada ortağı haline gelmektedir. Bu durum spor kulüplerinin şirketleşme çabalarını hızlandırırken.

kurallar da bu süreçten etkilenerek değişime uğramaktadır. Sonra ne zaman mola almanız gerektiğini söyler. voleybolda atılan her servisin sayıya dönüşmesi ile oyunda daha hızlı sonuç alınması sağlanmıştır. P. Bu sayede yarışların televizyon için üretimi yapılırken. Medyada daha fazla yer almak için medyanın beklentilerine olumlu yanıt veren uluslararası spor örgütleri sıkça kural değişikliğine gitmişlerdir (129). dört periyoda çıkarılmış. Araya reklam spotu sokmak için mola almanızı isterler. dünyada tanınmış Disney ve Time Warner gibi küresel şirketlerin. Örneğin basketbol iki periyotta oynanırken. devre arasında 58 .şirketlerinin arasındaki ilişkiye vurgu yapan Wright. IOC. Spor branşlarında öne çıkarılan görsellik ve rekabete dayalı mücadele anlayışı. Kitle iletişim araçları. ABC Eurosport. sporcuları kontrol etmek. sportif etkinliklerin topluma aktarılması görevini yerine getirmesi beklenen medyanın etkisine girmesine neden olmaktadır (109). sporcularının yarıştığı spor olaylarının reklamını yapmak ve desteklemek işlerini de yerine getirmektedirler (149). sporun bazı kurallarının medyaya göre şekillenmesini sağlamıştır. Medyanın spor dallarına ve kurallarına dolaylı değil direk müdahalesini. FIFA ve IAAF. Medyanın daha çok kazanmaya yönelik talepleri ile sportif aktivitelerin ekranda daha fazla yer alma çabalarının birleşmesi. Anaheim Angels (beyzbol kulübü) ve Mighty Docks buz hokeyi takımlarını satın aldıklarını belirtmektedir. gibi uluslararası spor organizasyonları. bu organizasyonların yeni pazarlara ulaşmasına da öncülük etmektedirler. Sporda da önemli güç elde eden medya bazı spor dallarının kurallarının değişmesine de neden olmaktadır. hızlı sonuç almaya yönelik çabaların artmasına neden olmaktadır. süresi ve görsellik medyanın teknik donanım imkanları ölçüsünde daha fazla reklam almayı amaçlarken. Sporda oyun anlayışı. özellikle televizyon ile profesyonelleşen sporun birbirine bağımlı ilişkisi. dünya kupası. olimpiyatlar ve atletizm şampiyonalarının televizyon haklarını ulus ötesi şirketlere satmak sureti ile büyük gelir elde ederken. Hoch “televizyonculara dikkat etmezseniz sizi yutarlar. spor yarışlarının üretim ve programlamasının kontrolüne dahil olmak için ABC Sport. Futbolda müsabaka saatleri televizyon yayın kuşağı saatlerine göre ayarlanarak daha fazla izleyici kitlesine ulaşılmak hedeflenmektedir.

Medya ürettiği ürünü tüketiciye sunan bir yapıda olduğundan bu şekillenmelere ayak uyduramayan spor dalları medya da yer alamamış veya diğerlerine oranla daha az yer almıştır. NBA (National Basketball Association) basketbol maçları dünyada küresel olarak kabul görmüş büyük organizasyonlar arasındadır. Bazı sporların geniş kitlelere yayılması.anlayışı ile. konu ve içerik olarak yer verdiği bir spor dalının etraflıca bilinmesinin yanında. 4. Đşte futbol. Toplum. 4.” cümleleriyle gayet açık özetlemiştir (48). ardından bu spor dalına ilgi duymakta ve o spor dalının tutkunu haline gelebilmektedir. tenis. Medya. Dünyada ise medya sporu. voleybol ve araba yarışları bunun güncel örnekleri arasında yer almaktadır (35). Japon Sumo’sunun ve daha genel olarak dövüş sporlarının Đngiltere’ye yayılışı bunun bir örneğidir. Bir yerde çizgi çekmek zorundasınız yoksa hangi gün ve saatte oynayacağınıza da karışırlar. Bu organizasyonlara dünyada milyonlarca 59 .soyunma odasına girerler. o spor dalına daha bir çok açıdan kazanım sağlamaktadır.daha çok küreselleşme süreci ve ona bağlı sistemler belirlemeye başlamıştır. Bu süreçlerden en çok etkilenen milli kültür ve kimliklerin küresel sistemin kıyısında değil merkezindekiler olduğu iddia edilebilir. buz pateni. Küreselleşme süreçleri de merkezi bölgelerde düzensiz olarak dağılmıştır (103). Yani kültürel endüstriler. Dolayısıyla medyada yer alan veya medyanın yer verdiği spor branşları toplumun spordaki yönünü büyük ölçüde etkilemektedir (13). Küresel Boyut Kazanmış Sporlar ve Organizasyonlar Küreselleşme ve dinamiklerinden etkilenen spor ve özellikle de futbol bütün kesimlerin ilgi duyması gereken bir spor alanı halini almaktadır. kayak. çevre. yerel olanın hangi kültürel ürünlerinin tüketileceğini özgürce seçmesini engeller. yerel kültürler içerisindeki çeşitli ve etnik özel “ürünler” arayışı içindedirler. basketbol. küresel akışları düzenleyen pazarlama -özellikle Amerikan sporları biçiminde. Sadece futbol değil aynı zamanda özellikle profesyonel olarak yapılan atletizm “Golden League” yarışları. 4. sosyo-kültürel şartlar. Fakat küresel pazarlama stratejilerinin farklılığa da değer verdiğini göz ardı edemeyiz. medyada yayınlanan veya haber formunda verilen spor dalının varlığından haberdar olmakta. Alıcı konumundaki bireyin spor tercihlerini önceki kriterlerden -aile. eğitim. popülerleşmesi ve kabul düzeyinin artmasında gelişen medya araçlarının etkisi oldukça fazladır (151).

Futbolun evrensel kültüre getirmiş olduğu boyut kendi içinde milletlerin özelliklerine göre -kişisel özellikler. Yaygınlık aşamasında fazla bir teknik donanıma ve tesise ihtiyaç duyulmadan oynanması en büyük etkenlerdendir. Simgesel olarak artık spor denilince futbola çağrışım yapılmakta ve “çağın vebası” olarak nitelendirilmektedir. sporun seyir ve şans oyunu alanına taşınması sonucunda bazen dünyada siyasal ve sosyal olayları gölgede bırakmıştır. ulusların siyasal olarak tanınmasında bazen de sorun olmuştur. psikolojik olarak küresel boyutta dünyayı etkileyen -küresel ısınma. 60 . Küçük yerleşim birimlerin de sadece iki kale sınırı ve arkasından koşulacak nitelikte bir top olması oyun için yeterlidir. Futbol artık günümüzde sosyal. anatomik yapı. Amatör anlamda fazla yetenekli olmayanlar tarafından bile oynanabilmesi futbolun dünyada ki yaygınlığı ve kabulüne etki eden faktörlerdendir. fair play anlayışı. Dünyada en popüler ve küresel anlamda en çok yaygınlık kazanmış sporlardan biri futboldur. çevre kirliliği. sosyal ve psikolojik yapı. Futbolun milletlere hatta takımlara indirgenebilecek yerel oyun anlayışları ve kültürleri vardır. Geçmişte işçi sınıfının yapmış olduğu oyun olmaktan çıkmış. hücum sistemleri ve kültürü gelişmiştir. Đnsanlar artık günümüzde futbolun köken olarak nereden geldiğiyle değil hangi oyun sistemi ile başarılı olunacağı üzerine durmaktadırlar. Futbol kuralları karmaşık olmayan görselliği ve estetiği hem izleyene hem de oyunculara zevk veren bir spordur. holiganizm ve şiddet. çabukluk. küresel terör. Bu spor organizasyonları dünyada yapılan en büyük ve pahalı organizasyonlar arasında sayılabilir. Buna karşılık dünyada kabul görmüş uluslararası savunma.olgular arasında yerini almıştır. toplumların kaynaşması ve barışında bazen çözüm olurken. Yani küresel boyutta kabul gören futbol kültürü stadyumlarda eğlenme şekli ve coşku alışkanlığı. ekonomik. Günümüzde futbol sadece eğlenmek veya zaman geçirmek için yapılmamaktadır. Futbol.şekillenmektedir. farklı boyutları olan küresel bir spora dönüşmüştür.izleyici kitlesine ulaşmış en pahalı organizasyonlar arasındaki otomobil yarışları (Formula 1) eklemek gerekir. Futbolu evrensel boyuta taşıyan kökeni veya sadece eğlenceli olması değildir.

Türk kültürü içerisinde zengin bir yere sahip olduğu belirtilen spor ve benzeri aktivitelerin tarihsel kökenleri ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır.4. Bazı istisnalar dışında spor tarihçiliğinin Türkiye’de akademik alanın dışında kaldığını belirten Akın. 5. Spor tarihçiliğinin dünyadaki en temel probleminin ise spor hareketinin toplumsal modernleşmenin bir göstergesi olarak ele alınması olduğu belirtilmiştir. bu ilgisizliğin nedeninin orijinal kaynak sıkıntısı. Bununla birlikte tarihsel seyir içerisinde pek çok sporun Türkler tarafından bulunduğu tezlerinin bilimsel olmayan zeminde tartışılması ve savunulması da aynı anlayışın ürünüdür. Dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında Türk spor tarihi yazılı kaynak eser ve bu alanda çalışan uzman sayısı ve nitelikleri açısında yetersizdir. Türk milletini diğerlerinden ayıran ve geçmişten yaşanılan döneme kadar sürekliliği olan kültürel özellikler Türk kültürünü yansıtır. TÜRK SPOR TARĐHĐ VE GELENEKSEL TÜRK SPORLARI Tarihsel akıcılık içerisinde dünyada millet olma özelliklerini taşıyan toplumların kimliksel izlerini taşıyan kültürel pratikler vardır. Araştırmanın bu bölümünde bilimsel yazılı kaynaklar dikkate alınarak araştırmanın kapsamı içerisinde incelenmesi gerekli görülen Türklerde spor ana hatları ile değerlendirilecektir. Cumhuriyet idaresi altında ülkenin modernleşmesi ve Batılılaşması sayesinde sporcunun özgürleştiği sporunda bu sayede geliştiği üzerine kurulu spor tarihi anlayışı ise bunun Türkiye’deki yansıması olarak değerlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmalar nicelik açısından fazla olmakla beraber niteliksel olarak farklılık göstermemektedir. 61 . Modern sporların gelişiminin toplumda gelişmişlik göstergesi olarak ele alınması ve abartılı yaklaşımlara Türk spor tarihinde rastlamak mümkündür. Sporun kitlelerin en ilkel güdülerine hitap ettiği yolundaki önyargının sosyal bilimcilerle uğraşanların uzun bir süre spor çalışmalarından uzak durmasına yol açtığını da belirtmiştir (1). Kültürel pratikler dünya milletlerini birbirinden ayırmaktadır. Çalışma yapan sosyal bilimcilerin sayıca az olması ve Türk spor tarihinin tüm dönemlerini içeren kaynak eserlerin olmayışı bu alana ilginin az olduğunu gösterir niteliktedir. dünyadaki akademik gelişmemeleri takip etmemek/edememek veya sporu akademik bir çalışmanın nesnesi olmaya layık görmemeye bağlamıştır.

at sırtında oğlak kapılan “gökbörü”. oradan da Anadolu’ya uzanan kuşakta yapılmış arkeolojik kazılara göre. Türklerde Sporun Tarihsel Dönemleri Türk spor tarihi araştırmalarında ele alınan konularda vurguların benzerlik gösterdiği söylenebilir. 5. at sırtında ip üstünden sopa sıçratan “cop”. “taş atma”. savaşa yönelik örgütlenmeleri ve savunma. “güreş”. 1.4. kılıç dansı “matrak”. at sırtında top ve sopayla oynanan “çöğen/polo”. Türklerde spor ve sportif içerikli hareketlerin başlangıcına bakıldığında bu milletin özelliklerinde askerliğin ve fetihlerin ön plana çıktığını ve savaşa hazırlıkta sporu ve sportif içerikli hareketleri görmekteyiz (62. “kı lıç”. Türkler. “pujila/boks”. Orta Asya’da yapılan kazılarda elde edilen bilgiler. bedeni zinde tutmak ve bir işle uğraşmayı seçmiş oldukları dini öğretiler tarafından da uygun görülmesi nedeniyle sporu ve sportif hareketlerin yapılmasını teşvik etmişlerdir. oralarda ve yakın çevrelerinde spor alanları inşa ettirmiş ve bu alanlarda spor yapılmasını ve bu sporlara katılımı sağlayıcı tedbirler almıştır. Uzak Doğu’dan Mezopotamya’ya. Günümüze kadar yapılan çalışmaları dikkate alarak Türk spor tarihini üç tarihsel dönemde yapılandırmak mümkündür. “cirit”. Kralı karşılama koşusu “seyirtme”. saldırı. 142). “mızrak”. korunma becerilere dayalı spor yapısına dayandığı belirtilmektedir. “okçuluk”. “avcılık”. silahlı donanımlı “yüzme”. savaşa hazırlık için. Anadolu’da değişik dönemlerde kurulan devletlerin çoğu. Buna bağlı olarak Türklerde sporun en eski yapılma biçimlerine bakıldığında askeri sporların öne çıktığı görülmektedir (153). saplı araçla rakip sırtına vurma “tomak”. Türk Toplumlarında sportif hareketlerin Proto-Türk’ler dönemine kadar dayandığını göstermektedir (124). Spor kültürüne katkıları küçümsenmeyecek kadar büyük olan Türkler gittikleri yerlere spor kültürlerini götürmüş. 63. Bu çalışmalarda Türk toplumlarında sportif faaliyetlerin çeşitlilik açısından oldukça fazla olduğu eski Çin kaynakları ve bazı tarihi kazılar referans alınarak belirtilir (96). askeri otorite yapıları. “atçılık”. Bunlardan birincisi Türklerin geçmişte çok köklü ve zengin bir spor kültürüne sahip olduğunu belirten çalışmalardır. “ağırlık kaldırma” ve silahlı 62 . Bizzat Osmanlı döneminde sporcu padişahların olduğu ve bunların müsabık olarak yarıştıkları belirtilmektedir (79).

karakucak güreşi. kökbörü (140. güreş ve toplumca kabul görmüş bir kahramanlık becerisi göstermek zorundaydı. Bu yüzden gençlere sınanma şansı tanımak amacıyla sık sık organizasyonlar düzenlenir ve başarılı olanlar toplum içinde saygın bir konuma getirilirdi (62).donanımlı “kayak” gibi temel savaş eğitimi veren sporlar yapıldığı tespit edilmiştir (47). Türk spor tarihçilerinin bazılarında geçmişte bir çok sporun Türkler tarafından yapılması referans kabul edilerek bu sporların orijininin Türklere ait olabileceği eğilimi vardır.sayılabilir. -ok atma. Türklerin sporu eğlenceye dönüştürdüğü ve önemli gün ve törenlerinde gelenekselleştirerek yaptığıdır. iyi at binme. Fakat yapılan pek çok spor faaliyetinin Türklerin kültürel pratiklerine göre şekillendiği ve değişime uğradığı söylenebilir. 63 . Türklerde savunma ve korunma amaçlı geliştirilmiş bedensel faaliyetlerin oyunlaştırılarak belirli kurallar çerçevesinde uygulandığı örneklendirilebilir. 142). Bu çalışmalar en son açılan arşivler ışığında yenilenmemiş ve farklı tarihi belgelerle desteklenmemiştir. atlı cirit. Gençler bu becerilerini sergileme şansını düzenlenen şenlikler ve benzeri yarışmalarla elde ederdi. kuşak güreş -atlı sporlar. atlı polo. Türk spor tarihinde ikinci dönem Osmanlılarda spor aktivitelerini kapsayan faaliyetlerdir. aba güreşi. Bu nedenledir ki Türklerin günlük yaşamlarında spor organizasyon sayısı ve faaliyet çeşitliliği oldukça fazladır. atlı rahvan -atıcılık sporları. Bunlar arasında geleneksel güreşler. -yağlı güreş. Önceleri göçebe bir yaşamı benimseyen Türkler küçük yaşlardan itibaren hayatta kalabilmek için doğal koşullara uyum sağlamak zorundaydılar. -at yarışları. Bu dönemlere ait Türk spor tarihi araştırmalarının çoğunun uzmanlaşmış araştırmacı ve sosyal bilimci hassasiyeti taşıdığı söylenemez. Türk sporunda tarihi vesika açısından en zengin dönem olmasına rağmen arşivlerdeki belgelerin Osmanlıca olması pek çok spor bilimcinin bu kaynaklara ulaşmasının önündeki en büyük engellerdendir. şalvar güreşi. Sosyal bilimcilerin üzerinde birleştiği konu. Buna rağmen bu dönemle ilgili kaynaklara dayandırılan bilimsel araştırma vardır (79). Bu nedenle bir Türk genci evlenmek istediğinde. kız-kelin kovuv. Bu durum Türklerin doğal yaşamda pek çok fonksiyonu olan “atı” evcilleştirmesi ve ona hakim olmasını gerektirmekteydi. menzil ciridi….

Osmanlılar döneminde sporun iki yapısal temelde yürütüldüğü görülmektedir. Saray çevresinde devlet destekli organizasyonlar ise sayıca çok katılımlı faaliyetlerdir. güreş. ok atma ve kılıç kullanma maharetlerinin örgütlü ve kurallı olarak spor formasyonunda yapıldığı görülmektedir. Kanuni’ye kadar Türk Sporu yaygın olarak başkentte. avcılık. Kuruluş döneminde dağcılık. II. Türklerde sporun çeşitli evrelerden geçtiği bilinmektedir. 79). cami.Köklü bir devlet geleneğine sahip olan Osmanlı Devleti dönemine ait spor faaliyetlerinin bütününü kapsayan araştırma yok denecek kadar azdır. Beyazıt’la okullarda. Bu evrelerin her aşamasında Türk toplumunda yapılan spor ve sportif içerikli oyunlar toplumdaki değişimden etkilenmiştir. Bu tür organizasyonlara pek çok sporcu ve geniş seyirci kitlesinin katılımını sağlamak için büyük ödüller verildiği belirtilmiştir. Bunlar halkın kendi çabaları ve zengin kişilerin önderliğinde oluşturulan organizasyonlar ile devletin desteklediği ve saray çevresinin katılımının sağlandığı sportif faaliyetlerdir. duraklama ve yıkılma dönemlerinde sporun yapılış amacı ve çeşitliliğinin değiştiği görülmektedir. Kendine Avrupa rotası çizmiş olan Osmanlı aydın ve yöneticileri bu 64 . Osmanlı döneminde sporun kurumsallaştığı ve günümüzdeki kulüpleşmeye denk sayılabilecek spor tekkeleri vasıtası ile yapıldığı ve yaygınlaştırıldığı görülmektedir (48. siyasetten ve hukuktan soyutlanmamıştır. Halkın kendi çabaları ile oluşturduğu düğünler. yükselme. binicilik. Osmanlı Devletinin kuruluş. yapımı. sarayda ve ordu içinde yapılırken. Osmanlılar döneminde spor. çeşme vb. Halkın toplumsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik toplumun ileri gelenleri ve kanaat önderleri tarafından yardım amaçlı -okul. Bu organizasyonların pek çoğuna devletin önemli kademelerinde görev yapan devlet adamları ile bazı padişahların.yapılan organizasyonlar az katılımlı yerel faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemi spor tarihini ise gelişen ve yaygınlaşan sporların değişmesi nedeniyle üçüncü periyotta değerlendirmek mümkündür. devletin yönetiminden. II. sadrazamların sporcu olarak katıldığı ve yarıştığı bilinir. ekonomiden. bayramlar şenlikler ve işlerin yoğun olmadığı zamanlarda eğlence amaçlı yapılan faaliyetler genellikle küçük çapta yerel organizasyonlardır. Selim zamanında ise Osmanlı topraklarına yayılmış bazen yarışma şeklinde bazen de gösteri amacıyla yapılmıştır (75).

dönemde sporla ilgili referanslarını Batı’dan almaktaydı. Özellikle Batı’da spor hareketlerini izleyen ve oralarda bunları yakından takip eden Türk aydınları ülkeye döndükten sonra, Batı’daki modelleri uygulamaya koymuşlardır (1). Osmanlı Devletinin son dönemlerinde sporun orijin itibari ile ikili bir yapıya ayrıştığı görülmektedir. Toplumun pek çoğu tarafından benimsenmiş ve çeşitli ritüellerle beslenerek Türk kültürünün özelliklerini yansıtan ve “gelenekselleşen sporlar” ile topluma tamamen yabancı farklı kültürel öğeler barındıran ve yabancılar tarafından getirilen “modern sporlar” olmak üzere ikili yapıya ayrışmıştır. Dönemin siyasi ve ekonomik yapısının etkisi ile elit kesim ve Osmanlı toplumunda yaşayan azınlıklar tarafından özellikle büyük yerleşim birimlerinde modern sporların yaygınlaşması ve gelişimi için ortam hazırlanmıştır. Bunun sonucunda gelenekselleşen sporlar merkeze uzak birimlere -kırsal- doğru kayarken, oluşan boşluk modern sporlar tarafından doldurulmuştur. Modern sporların ilk uygulama alanlarının kalabalık ve büyük yerleşim birimlerde -Đzmir, Đstanbul- olduğu görülmektedir (59). Bu dönemde modern sporların yaygınlık kazanmasında sadece yabancı ailelerin -azınlıklar- etkinliği yoktur. Dünyanın pek çok yerinde faaliyeti bulunan “Young Men’s Christians Association” (YMCA) “Genç Hıristiyanlar Birliği” örgütüne bağlı pek çok spor faaliyeti yapıldığı belirtilmiştir (110, 138). Modern sporların pek çoğunun Türkiye’de ilk faaliyet ve organizasyonu bu iki etkene bağlı olarak gelişmiştir. Osmanlı Devleti ile tarihsel, kültürel bağları olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi spor söylemlerinde bu dönemin derin izleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde sporun başlangıcında Osmanlı döneminin büyük etkisi olduğu ve Osmanlı yönetiminden Türkiye’ye kalan mirastan gençlik ve spor meselelerini ayırmanın mümkün değildir (68). Zaten pek çok modern sporun Türk toplumu ile tanışması geç Osmanlı ile erken Cumhuriyet döneminde olduğu görülmektedir. Batı’da eğitim gören spor bilimcilerin oradaki sportif faaliyetleri Türkiye’ye taşıması bu dönemde gerçekleşmiştir. Modern sporların Türkiye’de yaygınlaşmasında özellikle Mekteb-i Sultani -Galatasaray Lisesi- öğrencileri ve öğretmenlerinin çabaları inkar edilemez.

65

Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun belli kesimleri ile elitlerin spor tercihlerinin farklı olmasında dönemin siyasi gelişmelerinin etkisi vardır. Cumhuriyet Türkiye’sinde beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi “modernite” sorunsalı bağlamında ele alınırken sporun Batılılaşma ve medenileşme hamlesinin bir ürünü ya da devletin dar perspektifli “uyutma” stratejisinin bir versiyonu olarak değil de, modern devletin oluşum sürecinde ortaya çıkmış sosyal politikaların bir bileşeni olarak değerlendirilmiştir. Beden terbiyesi ve spor politikalarının erken Cumhuriyet yıllarında temel amacı, bütün nüfusun özellikle de çocuk ve gençlerin salgın hastalıklar, yoksulluk, kötü beslenme ve diğer problemler yüzünden bozulmuş olan sağlığının düzeltilmesidir. Cumhuriyet Türkiye’sinde bedene eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi “modernite” sorunsalı bağlamında ele alınırken sporun Batılılaşma ve medenileşme hamlesinin bir ürünü ya da devletin dar perspektifli “uyutma” stratejisinin bir versiyonu olarak değil de, modern devletin oluşum sürecinde ortaya çıkmış sosyal politikaların bir bileşeni olarak değerlendirilmiştir (1). 4. 5. 2. Modern Sporların Türkiye’ye Girişi Modern sporların Đngiltere’nin dışında kalan ülkelerde tanınmaya,

yaygınlaşmaya başlaması farklı tarihler arasındadır. Đngiltere’de modern sporların şekillenmeye başlaması 1830’lu yıllara rastlamaktadır. Türkiye’de modern olarak değerlendirilebilecek ve aslında batı kökenli olan bir çok sporun başlangıç tarihleri 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarına denk gelmektedir. Bu tarihler arasında Türk kültür tarihinde değişimlerin yaşandığı ve farklılaşmaların ortaya çıktığı sosyal hayatın her alanında Batıdaki gelişmelere paralellik yaşandığı bilinmektedir. Özellikle 19. yüzyılın sonunda Osmanlı’da meydana gelen Batılılaşma hareketinin de etkisiyle kültürel bağlamda pek çok değişim yaşanmıştır. Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve kültürel transformasyonu için pek çok -alanında uzman- kişi Avrupa’ya gönderilmiştir. Spor alanında da yurtdışına gönderilen, sonradan tarih sayfalarında spor uzmanı veya modern sporların kurucuları diye görülecek olan pek çok uzman spor bilimci vardır. Niyazi Berkes ‘Türkiye’de Çağdaşlaşma’ adlı eserinde Selim Sırrı ve Rıza Tevfik’i beden terbiyesinin geç Osmanlı toplumundaki

66

öncüleri olarak nitelendirmektedir (1). Hatta Meşrutiyet yıllarında bu isimlerin insanlara ayakta durmayı, hareket etmeyi ve koşabilmeyi öğreten sihirbazlar olduğu belirtilmiştir (24). Osmanlı aydınının Batı’yı referans kabul ettiği zamana denk gelen dönemde toplumun her alanında köklü değişimlere gidilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde özellikle Meşrutiyet yıllarında sporun öncekinden farklı yapıya döndüğü gözlenmektedir. Dünyadaki gelişmelere -modern sporların yaygınlaşması- paralel olarak Türk toplumunda da modern sporların yaygınlaştığı gözlenir. Batı’dan alınan ve aynen uygulamaya koyulan modern sporların 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında yayılmasında aydınların ve ilk uygulamaya yönelik faaliyetler açısından Türk asıllı olmayan ailelerin -Đngiliz- çabaları inkar edilemez (11). Yabancı ailelerin çabalarına yönelik 1936 yılında Türk Spor Kurumu Dergisinde -Bu derginin bazı makaleleri Suat Karaküçük tarafından “Türk Spor Kurumu Dergisi (1936-1938) seçilmiş makaleler” adılı kitapta toplanmıştır. Bu kitapta sporla ilgili pek çok makalede modern sporlardan yana pozitif ayrımcılık içeren yazıları bulmak mümkündür- yayınlanan bir haberde; “Bundan yarım asır kadar evvel modern spor Türkiye’de yavaş yavaş meraklılar bulurken memleket de Sultan Abdülhamit hüküm sürüyordu. Đlk spor merakını bir avuç gence aşılayan Türkiye’de oturan Đngilizlerdir. Türkiye’ye ilk modern spor merakını getiren “Kandilli Kriket Kulübü” ünü tesis etmiş olan bankacı Hansons ailesidir. 1880 sensinde kurulan bu kulüpten sonra Đngilizlerin Türkiye’ye Rugbi futbolunu da” getirdikleri belirtilmiştir (82). Modern sporların transformasyon süreci yabancı ailelerin iştirakleri ile gizli olarak devam ederken 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile birlikte dernek kurmanın serbestleşmesi ilginin yasal zeminde devam etmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda pek çok modern spor kulübü kurularak/kurdurularak faaliyet alanı genişletmiştir. Cumhuriyet dönemindeki aydınların Türk toplumunun spor tercihlerine yönelik beklentilerinin hep modern sporlardan yana olduğu dönemin aydınlarının yazılarından anlaşılmaktadır. Örneğin Fuat Pura (1936) tarafından yazılan makalede (82) “köylünün sporunun; güreş, binicilik, atıcılık” olduğu belirtildikten sonra, köylerde nerelerde, nasıl ve hangi sporların yapılmasının uygun olacağı anlatılmaktadır. Köylerde yapılacak

67

. kültürün bir unsuru olarak.doğru bir kaymanın olması gerekliliği savunulur. Geleneksel Türk Sporları Spor ve benzeri bedensel faaliyetler toplumların kültürel pratiklerinden soyutlanamaz.bütün kollarında yer alır. -el topu oyunu. 5. Kültürün tamamlayıcı unsurları arasında olan spor içinde bulunduğu ve yapıldığı toplumun özelliklerine göre şekillenmektedir.faaliyetlerin yazlık ve kışlık faaliyet olarak ikiye ayrılması gerekliliği üzerinde duran yazar “yaz için” yapılacak sporların tesisleşmesi üzerinde durarak köy arazisine geleceğin statlarının yapımının artık gerekli olduğu telkin edilir. toplumda kültürden etkilenirken popülerliği ve sosyalliği nedeniyle onu etkilemektedir (151). Fertler ve toplum kendi norm ve değerlerini devreye koyarak bir 68 . Sıra ile köy genci. her şeyi öğrenir. Zamanla muhitin mücadeleci oyunlarından handbale. Toplumda yapılan bütün hareketler toplum tarafından kabul görüp sonraki nesillere aktarılmaz. Koşmasını. Köy genci işe başladığı kendi sporundan -güreş. Sporun kültürel unsurların taşınmasındaki rolü ancak gelecek kuşaklara aktarılan uygulamalar dikkate alındığında görülecektir. kişilerin ve toplumların düşünce ve davranışlarını şekillendirmekte ve diğer kültür unsurlarını etkileyerek milli özerklikler kazandırır (62). “Đlk zamanlarda ayakta duran seyircilere zamanla ağaç parçalarından banklar hazırlanır. Çünkü köylünün o dönemde yaygın olarak yaptığı sporların geleneksel sporlar olduğu kabul edilmekle beraber bunların sabırla modern sporlarla değişmesi gerektiği üzerinde durulur.futbola ve nihayet hokey.. Dolaylı olarak köylünün sporlarının yüksek -ileri. sabır ve güzel sürükleyiş kudretine bağlıdır” diyerek köylünün sporlarından diğer sporlara -modern. sıçramasını. 4. binicilik. atıcılık. tenise kadar yükselir. atmasını. 3. Kültür bütünü tamamlayan parçalardan birisi olan spor. beğenilmesi gerekenolmadığı düşüncesi yansıtılırken. Burada yol gösterici konumundaki yazarın düşünceleri çok önemlidir.yavaş yavaş bilmediği sporlara doğru sürüklenir. nihai hedefin tenis ve hokey gibi ileri olduğu varsayılan sporlara yükselmek olduğu belirtilir. Bu ve benzeri telkinler toplumla aydın arasında yaşanan geleneksel ve modern çatışmasının spor alanına yansıması olarak değerlendirilebilir. Bütün bu yükseliş zaman. Spor. hafif atletiğin -atletizm. atlamasını.

Anadolu’da geleneksel yaşamı sürdüren toplulukların yüzyıllar boyunca kendi dil.elemeden geçirir. Bu sporlar Türk toplumunun uzun yıllar süren kültürel pratikleri arasından süzülerek gelmişlerdir. Toplumda kabul gören ve sürekliliği olan. Araştırmanın uygulamalı saha çalışmaları sırasında bazı geleneksel sporların -geleneksel güreşler.müsabaka ortamında araştırmacı tarafından günümüzdeki uygulamalara yönelik gözlemler yapılmıştır. yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerinin. hareketlerin ve davranışların tekrarlanması bunların gelenekselleştiğinin göstergeleridir. doğuştan getirdiği özellikleri. Türklerin yaşadıkları yerlere ve kültürel yapıya ait spor ve benzeri bedensel faaliyetler de Türk halk kültürünün unsurları arasındadır. Geleneksel Türk Sporları’nın şekillenmesinde elbette Türklerin yaşama biçimi. Türk milletinin diğer milletlerden ayrışmasının önemli unsurlarından birisi olan Türk halk kültürü. 69 . Geleneksel Türk sporları daha çok Panayırlar. kaybolan veya yaşatılmakta olan yarışmayı hoşça vakit geçirmeyi sağlayan. Türklerin göçüp yerleştikleri devlet kurup egemen oldukları bütün ülkeleri kapsar. esnek mutabakat gerektiren kurallaşma. • Coğrafi ve iklim koşullarının etkisinde oluşum. rekreasyonel. • Tecrübeli kişileri önemseme ve geniş insiyatif kullanma yetkisi verilmesi. aynı zamanda yardım. kültür ve beğenileriyle oluşturup yaşattıkları kültürün ortak adıdır. resmi veya halk tarafından gönüllü kişilerin organizesi ve halk tarafından kuşaklara aktarılarak günümüze taşınmıştır (152). Müsabaka alanında tecrübeli kişilerle geleneksel sporların geçmişte ve günümüzdeki uygulamalarına yönelik yapılan görüşme ve gözlemlere dayanarak geleneksel Türk sporlarının genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. amaçlar taşıyabilen ve gelenekselleşerek günümüze kadar değişerek/değişmeden gelen ritüelleri barındıran sportif faaliyetlere günümüzdeki özgün ifadesi ile “geleneksel Türk sporları” denilmektedir. Şenlikler. • Yazılı olmayan. bazılarını ise tarihin derinliklerine saklar. Geçmişten günümüze. yansımalarını görmek mümkündür (62). • Usta çırak ilişkisinde şekillenme ve buna büyük saygı gösterme. Bunlardan bazılarını kendinden sonraki nesillere aktarır. atlı rahvan yarışları. atlı cirit. özel eğlence törenleri. Türk halk kültürü.

yelek. tecrübeli) büyük saygı duyulur ve onların kararları tartışılmamaya özen gösterilmekteydi. Süreye karşı değil mesafeye. Başarıda ortaya konan ödül ve hediyelerinde etkisi azımsanmayacak derece çoktur. karakucakta. • Geleneksel ve dinsel ritüelleri koruyan yapı.insiyatifleri ile belirlenirdi. Kuvvet ve gücün yetenekten daha fazla ön planda olduğu antrenman şekillerinden anlaşılırken genellikle var olan gücün kaybolmaması üzerine kurulu bir çalışma planı vardır. kazanma ve kaybetmeye yönelik sonuçlanma. Organizasyonların yapılması sevk ve idaresinde yörenin gönüllü kanaat önderlerinin büyük etkisi vardır. • Organizasyonlarda daha çok topluluğun önde gelen kişilerinin etkisi ve rolü. Genellikle işlerin yoğun olmadığı hasat sonu ve bahar aylarının başında veya düğün merasim ve önemli törenlerde yapıldığı bilinmektedir. Örneğin geleneksel güreşlerde sporcu boyları (sıklet) seçimi bazı kriterler dikkate alınarak bu hakemlerin -bunlar daha çok eski başarılı pehlivanlardan oluşur. Buna rağmen genel olarak değerlendirildiğinde. • Sonucu yetenekten daha çok güç ve kuvvetin etkilemesi. şalvar güreşinde kısa şalvar. • Zaman karşı değil. • Günün koşullarına göre daha az kısıtlayıcı giysi ve malzeme gereksinimi. Geleneksel Türk sporlarının bölgesel çevre iklim koşullarına göre şekillenmiş bir zamanı vardı. 70 .• Organizasyon ve faaliyet alanı olarak daha çok erkek egemen yapı. Yukarıda belirtilenlerin geleneksel Türk sporlarının tüm yapısal özelliklerini yansıttığı elbette söylenemez. rakibi istenilen pozisyona getirilmesi veya sayı kazanmaya yönelik bir sonuç anlayışı vardır. Mutabakat sağlanırken bilir kişilere (usta. kurallaşma açışından bakıldığında bunların yazılı olmadığı fakat yarışmanın doğası gereği geneli ile ilgili kuralların katılımcılar tarafından bilindiği fakat bazı esnek ve farklı uygulamaların katılımcıların mutabakatına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. • Başarıda itibar ve onur kazanma isteğinin motivasyon sağlaması. • Yarışmacı kategorilerinin fiziksel özelliklere göre değil önceki başarıya göre şekillenmesi. Geleneksel kıyafet ve malzeme ile yarışıldığı fakat belirli kriterler -atlı cirit ve atlı rahvan yarışında şalvar.konmadığı da söylenemez. Başarılı olanların takdir edilmesi ve sevilmesi sporcunun başarıyı itibar ve onur kazanma isteğine dönüştürmesine neden olmuştur. pırpıt vb.

sarsılmaz. çoğu kez de halkın kendi arasında ve özellikle yerel yönetimlerin destekleri ile gönüllü olarak oluşturulan birliktelikler sayesinde yapılmaktadır. ikincisi ise genellikle yerel yönetimlere bağlı olarak ve federasyonların izinleri doğrultusunda yapılan mahalli organizasyonlardan oluşmaktadır. Bazı durumlarda resmi uygulama ile mahalli uygulamalar arasında farklılıklar olabilmektedir. Kavramın daha sonra Türkçe de “güreş”e dönüştüğü. Federasyonlara bağlı organizasyonlarda resmi kurallar uygulanırken. kabadayı adam. Eski Türkçe’deki “küreş” sözcüğünden gelen güreş. dalaşması anlamına gelen “küreşmek” sözcüğünden türediği belirtilir. arkadaş. 5. Geleneksel Güreşler Đnsanların mücadele gerektiren en eski uğraşları arasında gösterilen güreş. Bunlardan birincisi bütün yükümlülükleri federasyonlar tarafından karşılanan resmi faaliyet programlarında yer alan ve her yıl tekrarlanan. Günümüzde organizasyonlar bazen federasyonlara bağlı olarak. Karakucak güreşleri ve yağlı güreş faaliyetleri önceleri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlı olarak devam etmiş daha sonra. atma ve boğma gibi bedensel faaliyetlerinin zamanla karşılıklı kuvvet denemelerine dönüşmesi sonucu ortaya çıktığı yaygın görüştür (115).Türkiye’de geleneksel sporlar kapsamındaki faaliyet ve organizasyonlar iki kısma ayrılmaktadır. Standartlaştırılmış resmi uygulama ile gelenekselleşmiş mahalli kurallar arasındaki farklılık günümüzde hala devam etmektedir. Mahalli organizasyonların ekonomik boyutu yerel yönetim veya çeşitli dernek ve vakıflar tarafından yapılırken. 3.yiğit. hakem. gibi ekipman desteği ise federasyonlar tarafından sağlanmaktadır. gözlemci. insanın korunmaya yönelik tutma. 1. Türkiye Güreş Federasyonuna bağlanmıştır. Geleneksel sporların bağlı olduğu Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 1996 yılında kurularak bazı geleneksel sporlar bu federasyona bağlanmıştır. 4. Kaşgarlı Mahmut “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eserinde “kür” . Geleneksel spor uygulamalarında birlikteliği sağlamak amacıyla federasyonlara bağlı örgütlenme aslında farklılaşan iki uygulamayı da beraberinde getirmiştir. yürekli. geleneksel birlikteliklerle halk tarafından organize edilen mahalli organizasyonlarda bazı yerel farklılıklar vardır. 71 .ve “eş” -eşleme.kelimelerinin birleşiminden yiğit ve yürekli bir kişinin yine kendisi gibi kahraman birisiyle eşleşerek boğuşması.

Dünyada pek çok milletin kültürel özelliklerini yansıtan. Güreş. Aba güreşi adını pehlivanların giydiği özel bir kıyafet olan “aba”dan almaktadır. kaban uzunluğunda. temelde karşılıklı iki kişinin mücadelesi şeklinde farklı kategorilerde yapılan güreş çeşitleri vardır. şalvar güreşi. Güreş Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladığı dönemlerde ve öncesinde Akdeniz kültüründe -Mısırlılarda. aşırtmalı aba güreşi. Yunanlılarda. Bu dönemde Anadolu’ya yerleşen Türkler ve Moğollar kendi Asyalı yerel güreş kültürlerini Ortaçağ Akdeniz ve Ortadoğu’ya taşıdıklarından bu topraklarda kültürel çeşitlilik artmıştır (125). Pakistan’da Kusti ve Gürcistan’da Çuda Oba gibi isimler almışlardır (77). koltuk altı bölümü kol ucundan koltuk altına kadar kesik.önemli sporlardandır. Kouresse Kork ve Sambo.kuşak güreşi Türk coğrafyasında değişerek de olsa bazı ritüelleri nispeten korunan ve günümüzde uygulanan güreşlerdendir.dahilinde. Đspanya’da Konorska.Moğolca’da “güra”. her yaştan insanın yaptığı bazı kuralları değişerek de olsa günümüze taşınan geleneksel güreşler bu çeşitlilik içerisinde değerlendirilebilir. Aba güreşleri -kapışmalı aba güreşi. Japonya’da Judo. Yakut Türkçe’sinde “küreş” şeklinde kullanıldığı belirtilir (16). Yağlı güreş. yarım kollu. Kazakistan’da Kureş. Aba. rakibe üstünlük sağlamak için spor ortamında kas gücü ve teknik beceriye dayalı çeşitli oyunlarla (133) rakibi yenmeyi amaçlayan bedensel faaliyettir. Türk toplumları tarafından önemsenen. Çağatayca’da “küreşmek”. karşılıklı iki kişinin kurallar -çeşidine göre şekillenen. Yoğunluklu olarak Gaziantep ve civarında yapılan güreşe. yakasız. keçeye benzeyen ve kalın kumaştan yada kaba 72 . Türkler Orta Asya’da yaşadıkları dönemde güreşin pek çok çeşidini yapmışlar ve geliştirmişlerdir. Đran’da Kurt-Glaki ve Mazanderam. Farklı giysilerle yapılan aba güreşleri tutuş özellikleri değişik olmasına rağmen Rusya’daki “sambo” güreşlerinin benzeridir (125). Aba güreşleri bazı tutuş ve yöre farklılıkları nedeni kendi içerisinde iki kısma ayrılmıştır. Aba Güreşleri: Türkiye’nin Gaziantep ve Hatay yörelerinde yapılan mahalli güreşlerdir. “aşırtmalı aba güreşi” Hatay yöresinde yapılana ise “kapışmalı aba güreşi” denmekte ve biri birinden farklı organizasyonlar düzenlenerek yapılmaktadır. karakucak güreşi. Đzlanda’da Plima. Amerika’da Keç-Es. Tataristan’da Kuraş. Türk kültüründe spor kavramıyla özdeşleşen güreşin farklı bir yeri vardır. Rusya’da Tchdadba Guech.

Aba güreşleri ile benzerliği bilinen Judo modern bir spor olarak Olimpik düzeyde kabul görmektedir (119).bazen de bu ödüllerin yanında ek ödül olarak halı. Benzer uygulama ile eski Yunanlıların kutsal zeytin. Aba güreşi için. Aşırtmalı aba güreşinde: “el aşıran” güreşçi kuşaktan elini bıraktığı an yenik sayılır. Aba güreşinde yenme ve yenilmeyi belirleyen kendine özgü kurallar vardır. Aba güreşlerinin pek çok geleneğinin günümüzde uygulandığı fazla değişime uğramadığı gözlenmektedir. Günümüzde genellikle etrafı tribünlerle çevrili yeşil alanlarda yapılan güreşler kadın erkek ayırımı olmadan seyredildiğinden önceki dönemlere ait geleneksel atmosfer kaybolmuştur. Üste giyilen abayı iyice belden saran ayrı bir kumaştan yapılan kuşak kullanılır (62). yada defne dalı için yarıştıkları belirtilir. Günümüzde farklı ödüller konulmakta -altın. Hatay yöresinde yapılan kapışmalı aba güreşinde bu alana “mersah”. Aşırtmalı aba güreşlerinde galip gelene “top” denilen birkaç metrelik kumaş ödül olarak verilirdi. Kapışmalı aba güreşinde ise “el aşırma”nın yerine güreşçiler abalarının göğüs kısmına dikilmiş olan deri kısmından tutarak güreşirken yenilgiyi belirleyen farklı kurallar vardır (127). Aba güreşleri. Gaziantep ve Hatay yöresindeki pek çok köyde en az iki tane olan aba genellikle köy halkının ortak malıdır. giyim eşyası verilmektedir (128). Günümüzde aba güreşlerinin 73 . Aba güreşlerinde hakemler güreşçilerin arasına girerek müdahale eder düdük kullanılmazdı. harman yeri veya düz bir alan yeterlidir.deriden dikilen bir güreş giysisidir. Güreşçiler bu bez parçasının manevi değeri için mücadele ederler. para. Gaziantep yöresinde yağılan aşırtmalı aba güreşinde ise “çukur” denilmektedir (119). çim -yeşil alan. yörenin en yaşlı ve tecrübeli pehlivanlarından seçilen çarkacı/çarkçı da hakemler tarafından yönetilir.veya topraktan köy meydanı. Erkekler güreş alanının etrafına kadınlar ise köy evlerinin damlarına toplanarak sessizlik ve sükunet içinde güreşleri seyrederler. Hatay yöresinde yapılan aba güreşlerinde orta hakemlerin ellerinde saygınlığı sembolize eden bir “asa” bulunurdu.

temel kurallarında pek değişiklik olmadan Türkiye’nin pek çok yöresinde yaygınlığı devam etmektedir. milli geleneksel Türk güreşlerindendir (62).organizasyonu Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı olarak bazı yerel yönetimler ve gönüllü birlikler tarafından yürütülmektedir. Günümüzde Kahramanmaraş ilinde civar ilçe ve köylerde yapılmakla birlikte çok eski dönemlerde Türkmenlerde de yapılan bir güreş çeşidi olduğu belirtilir (60). bu geleneğin zamanla değişmesi üzerine günümüzde özel dikilmiş kısa şalvarlarla yapıldığı görülür.herhangi bir elbise giyilmeden -çıplak. Elbistan ve Göksu ilçelerinde yapılan şalvar güreşinin Orta ve diğer Asya Steplerinde şekillendiği belirtilmektedir (143). Rakibine üstünlük sağlayan pehlivan. Çok uzun zamandan beri -on asır olduğu belirtilir. Önceleri pırpıt ve kispet uzunluğundaki şalvarlarla yapılan bu güreşler. Şalvar güreşlerinin organizasyonu Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından yapılırken özel günlerde yerel yönetimler veya toplumca saygınlığı ve itibarı olan bazı kişilerin organizesi ve belirtilen federasyonun desteği ile yapılabilmektedir.günümüzde yapılan geleneksel güreşlerdendir. Şalvar Güreşi: Güreşçilerin geniş şalvar giyip belden yukarısı çıplak olarak yaptıkları güreş çeşididir. Dünyada bazı varyasyonları olsa da Türkiye’de sadece Kahramanmaraş bölgesinde özellikle Afşin. yenilen pehlivanın taraftarlarından en az iki kişi ile güreş yapmadan şalvarı çıkartmaz. Şalvar güreşinde bütün oyunları ayakta yapılmaktadır. buranın dışında organize edilen faaliyetler farklı yerleşim yerlerinde toprak ve yeşillendirilmiş düz bir zeminde yapılmaktadır. Kahramanmaraş ilinde şalvar güreşlerinin yapılması için düzenlenmiş etrafı tribünle çevrili çimlendirilmiş özel bir saha bulunmaktadır. çayırlarda ve harman yerlerinde. Rakiplerden birinin üstün gelebilmesi için -yağlı güreş ve karakucak güreşlerinde olduğu gibi. Vücudun alt kısmına ise “pırpıt” adı verilen özel kumaştan yapılmış yarım pantolon giyilerek çıplak ayakla 74 .diğerinin göbeğinin gökyüzünü görmesini sağlaması gerekmektedir. Düz bir alanda çimen veya toprak zeminde. Bu sahada bazı organizasyonlar yapılmakta olup. Karakucak Güreşi: Orta Asya kökenli karakucak güreşleri Türklerin öz. Şalvar güreşi de yağlı güreş ve karakucak güreşleri gibi davul zurna eşliğinde yapılmaktadır (62). vücudun üst kısmına -göbekten yukarı.

Samsun. karakucak güreşin formüle edilmiş şeklidir. Genelde Ege. Türklerin ata sporları arasında sayılan bu güreşlerin geçmişten günümüze yapılan pek çok geleneği korunmaktadır.yapılmaktadır (60). kendine özgü töresel/törensel uygulamalara ve organizasyon formlarına sahip. geleneksel Türk sporlarından biri olan yağlı güreşler günümüzde cazibesini korumaktadır (61. Minder güreşinde Olimpiyat. vücuda oturan pırpıt giyerler. Çorum. Yağlı Güreş: Türklerin yüzyıllardan beri yaptığı ve özümsediği aynı zamanda da çeşitli ritüeller kazandırdığı kültürel sporlarındandır. yarı pantolonlar giyerler. Farklı kültürel donanımlara. kardeşlik ve yiğitlik olan bu organizasyonlar tarihsel süreç içerisinde pek çok değişime uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. karakucaktan minder güreşine geçen şampiyonlarımızdır (62). Günümüzde bazı büyük kent merkezlerinde karakucak güreşlerinin yaygın olarak yapıldığı illere ait çeşitli dernek ve vakıflar -Bursa’da her yıl mayıs ayının son haftası yapılan karakucak güreşleri. Marmara. düz ve geniş bir çayır 75 . Tarihi ve kültürel açıdan genel özelliklerine bakıldığında. Sivas. vücutlarına yağ sürerek belli kaideler içinde güreşirler. Günümüzde serbest güreş diye bilinen minder güreşi. Erzurum. siyah kıldan örülmüş veya bezden dikilmiş. Karadeniz bölgelerinde diğer yörelere göre daha çok yapılmakla birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde faaliyet olarak sürdürülmektedir (60) Yağlı güreşte pehlivanlar kispet denilen deriden yapılmış. Bazı ritüelleri değişmekle beraber Türkiye Güreş Federasyonuna bağlı olarak faaliyeti sürdürülen ve yoğun diğer geleneksel Türk sporlarına oranla yoğun ilgi gören organizasyonlardandır. Karakucak güreşlerinde sıkletlere göre müsabaka yapılır. Temel nitelikleri ile yağlı güreşe benzemekle beraber vücuda yağ sürülmeden yapılmaktadır. Erzincan. Karakucak güreşleri genellikle Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yörelerinde. Yağlı güreş müsabakaları diğer geleneksel Türk güreşlerinde olduğu gibi. Kahramanmaraş (26) ve Amasya. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış milli güreşçilerimizin çoğu. Günümüzde mahalli organizasyonlarda kısa pantolonla da bu güreşler yapılabilmektedir. temelinde dostluk. Tokat. Karakucak güreşlerinde pehlivanlar kispet yerine.yapıldığı gözlenmektedir. Yozgat yörelerinde yapılmaktadır. 152).

örnek davranışlarıyla sözü dinlenen. Güreşlerin yapıldığı son gün öğleden sonra bir kuzu arttırmaya çıkarılır adaylar kısa bir attırma yaparlar ve kuzu daha önce belirlenen aday önüne bırakılır ve Ağa seçilmiş olurdu. Diğer boylardaki güreşler sona erdikten sonra “baş pehlivanlık” güreşleri yapılır ve güreşler tamamlanır. Günümüzde yapılan ağa seçimlerinde yukarda belirtilen kriterler dikkate alınmadan da yapıldığına dikkat çekilmiştir (80). Önceleri güreş ağalığı güreşi seven. güreşçilerin yağlanmasına yardımcı olan “yağcılar” ve pehlivanların gözlerine sızan yağları silmeye yarayan bezleri dağıtan “bezciler” bulunur. Çünkü bu unvan sadece sportif bir organizasyonun sembolik aktörüne değil.alanda yapılmaktadır. Yağlı güreş meydanlarında.son verilmiş ve süre kısıtlaması getirilmiştir. Yağlı güreşlerin en önemlisi.davulcular ve zurnacılar -çaldıkları ritimlerle pehlivanları güreşe motive eden kişiler. her yıl Edirne’nin Sarayiçi mevkisinde yapılan geleneksel “Kırkpınar” yağlı güreşleridir (26). dualarını okuyan ve onları seyircilere takdim eden kişi. Yağlı güreşte kule hakemleri belli bir yerde oturup güreş alanının genelini yönetirken. herkes tarafından tanınan ve sevilen. Geleneksel Kırkpınar yağlı güreşlerinin diğerlerinden farkı Türkiye “baş pehlivanlık” -yağlı güreşlerin Türkiye Olimpiyatı- 76 . aynı zamanda bir sonraki sene yapılacak güreşlerin maddi ve manevi sorumluğunun altından kalkacak üzerinde cumhurun ittifak ettiği kişilere verilirdi. Günümüzde yapılan organizasyonlarda bezciler olmasa da yağcılar pehlivanların yağlanmasına yardımcı olmaktadır. Mutlaka güreşçilerden birinin üstün gelmesi gerekmektedir. kura çekimi. yakın veya civar köylerde ikamet eden kişilere sembolik açık arttırma törenleri ile cumhur tarafından “layık” görülürdü. Günümüzde bu uygulamaya -eş değiştirme. meydan hakemleri güreş alanının farklı bölgelerinde yapılmakta olan güreşleri yönetirler.güreş ortamının değişmez vazgeçilmez geleneksel unsurlarındandır. Yağlı güreşlerde sporculardan birinin ötekine üstünlüğü sağlanmak zorunda olduğundan güreşçiler arasında beraberlik yoktur (18). Müsabakaların süre kısıtlamasına göre yapılmadığı zamanlarda günlerce süren güreş müsabakalarının olduğundan bahsedilir. Günümüzde sembolik bir ritüele dönüşen güreş “ağa”lığı seçimleri güreşlerin son günü yapılır. Cazgırlar -pehlivan menkıbelerini.

5. 5.Tozkoparan. kurallara bağlanmış ve her yıl yapılan açık arttırma Đle bir sonraki yılın Kırkpınar Ağası belirlenmiştir (153). onlarda himayesindeki pehlivanlarla ve imkanları ölçüsünde hazırladığı hediyelerle güreşlere katılım sağlardı. Getirilen bu hediye ve armağanlar güreşlerle ilgili harcamaların bir bölümünü karşılarken. 77 .Küçük orta boyu.Baş boyu. gününüzde bazı boy ayrımlarına kriterler getirilerek yapılmaktadır. kırmızı başlıklı balmumu göndererek.Teşvik.Deste orta boy. Yağlı güreşlerin geleneksel uygulamalarında pehlivanlar tartı yapılmadan genellikle göz kararı ile boylara uygun olarak ayrılırken. 12.Minik bir boy. Madde 18: Yağlı güreş organizasyonlarında geleneksel.mücadelesi olmasından kaynaklanmaktadır (80).Başaltı.Başaltı boyu. Kırkpınar ağası. 7. 8.Teşvik.Küçük orta küçük boy. 9. 8.Deste boyu. 3. organizasyonun tüm sorumluluğunu üstlendiği gibi hakemleri eski usta pehlivanlardan seçer onların verdiği kararlarda kesindi ve kimse itiraz edemezdi. çevre ağaları Kırkpınar şenliklerine davet eder. 2. 10. 3. 6.Baş Mahalli organizasyonlardaki boylar 1.Tozkoparan. 7. 4. Yağlı güreşlerde uygulanan boy ve kategoriler Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin boylarla ilgili altıncı bölümü madde 18’de belirtilmiştir.Minik boyu.Büyük orta boyu. Bu nedenle Kırkpınar yağlı güreşlerinin diğer yerel güreşlere oranla sporcu ve seyirci katılımı fazladır.Büyük orta.Minik iki boy. 11. Hıdrelleze yakın günlerde. Cumhuriyet Döneminde Kırkpınar Ağalığı.Deste büyük boy.Küçük orta büyük boy. 6. geri kalan kısmını ise güreş ağası tarafından karşılanmaktaydı. 2.Deste küçük boy. birinci sınıf güreşler ve mahalli güreşler olmak üzere iki tür uygulanması yapılır: Geleneksel organizasyonlardaki boylar 1. Küçük orta ve deste boyunda pehlivan çokluğu olduğu takdirde hakem kurulu ve organizasyon kurulu takdiri ve kararı ile bu boylar ikiye ayrılır. Kırkpınar’ın yeni Ağa’sı. 4.

Deste Büyük Boy.Küçük Orta Küçük Boy 9.1.Tozkoparan. azami 90 kg. Kırım Türkleri baharın gelişi ekinlerin toprakta baş göstermesi “ekinler tepreşti” şeklinde. 62). güreş mazisi 2 yıla kadar.Deste Küçük Boy. (14-16 yaş arası) 5.Başaltı Boyu 12.Minik (10-12 yaş arası) 3. Diğer boyların birinci ve ikincileri Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir üst boyda güreşir. Tarihi Kırkpınar güreşlerinde baş altında birinci olanlar başa çıkar. (12-14 yaş arası) 4.Baş Boyu Yaşı 21’i geçmiş tecrübeli güreşçiler kiloları 65 altında ise. Romanya ve Türkiye’deki Kırım Türkleri arasında yaygın bir eğlence töreninin adı olan tepreş/tepreç. Kuşak Güreşi: Kırım lehçesinde “küreş” denilen bu güreşler hıdırellezde ve “tepreş” denilen eğlencelerde ve düğünlerde yapılmaktadır. (19-21 yaş arası. (16-18 yaş arası.Teşvik.Küçük Orta Büyük Boy 10.) 8. hakem komitesinin kararı ile sadece deste büyük boyda güreştirilebilirler. ve 120 kg. Tepreş törenlerinde Kırım Türk geleneklerine göre yapılan güreşler diğer geleneksel güreş çeşitleri gibi davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz 78 . halkın kış mevsiminin ataletini atmak ve silkinmek için düzenlediği eğlence törenleri ise “tepreş” ile ifade edilmektedir (23.) 6. eğlenmek için gezme anlamında “teferrüç” fiilinden geldiği belirtilmektedir.) 7.Minik (8-10 yaş arası) 2. Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda ise ilk üç dereceye girenler ve Gençler serbest stilde Dünya ve Avrupa şampiyonasında 120 kg da birinci olanlar ile Federasyon Teknik Kurulunca milli takıma girebileceği belirtilen sporcular Federasyondan izin almak kaydıyla başa güreşirler. (18-19 yaş arası.larda serbest ve greko-romen stilinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar. azami 80 kg. Büyükler güreşinde 96 kg. azami 70 kg.Deste Orta Boy.Büyük Orta Boyu 11. “depreşmek” veya Arapça ferahlama.

birinci boy için ise yirmi beş dakikalık süreler uygulanır. Hakemlerin müsabaka esnasında güreşçilere durumlarına göre verdiği puanlarla belirtilen sürelerde yenme/yenilme sağlanamazsa süre on dakika uzatılır. Türkiye’de gösteri amaçlı bazı organizasyonlarda sarı gömlek. ikici boy için yirmi. büyük ödüle de “koyun” veya “tokuz” -dokuz parçadan oluşmuş giyim kuşam hediyesi. karşılıklı kuşak bağlaşırlar. sımsıkı tutmak. dana gibi hayvanlardan oluşurken. Kuşak güreşi Türkiye’de ağırlıklı olarak Eskişehir ve civarında yaşayan Kırım Türkleri tarafından yapılmaktadır. lacivert pantolon tercih edilmektedir. Güreşin kaidelerini bilen tecrübeli ve tanınmış pehlivanlardan bir baş hakem ile iki yardımcı hakem güreşleri yönetir. Ayrıca bu güreşler mahalli organizasyonların yanında.layık görülmüş olur. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı olarak resmi müsabaka yönetmeliği çerçevesinde muhtelif tarihlerde de yapılmaktadır. Günümüzde kuşak güreşinin Kore’de “şirim. Üçüncü boy genç güreşçilerin müsabakası ile başlayan güreşlerde. kuzu. ssirı” adları ile yapıldığı belirtilmektedir (61). Baş hakem tarafından ortaya isimleriyle sahaya çağrılan güreşçiler birbirlerinin bellerini ellerindeki kuşaklarla -bel bağlaşmak. Mahalli organizasyonlarda belli bir giyim şartı aranmasa da pehlivanlar soyunmaz fakat ceket ve ayakkabıları çıkarırlar. Ödüller koç.zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır. peşkir. Güreşler ayakta her iki güreşçinin belindeki kuşaktan tutarak başlarken. Birinci boylarda baş pehlivanlık güreşlerinde rakiplerini yenen güreşçi baş pehlivan ilan edilirken.için mücadele ederler.ve ayaklardan tutmak yasaktır. üçüncü boy için on beş. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve birliktelik 79 .iyice bağlarlar. Orta Asya’da yaygın olarak yapıldığı belirtilen kuşak güreşi bugün Türkmenistan’da milli spor olarak yapılmaktadır. havlu. Yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılan güreşçiler. Anadolu’ya kuşak güreşini Türkmenistan’dan Kırım’a göç eden Kırım Türkleri tarafından getirildiği iddia edilmektedir. Dünyada kuşak güreşine benzer geleneksel güreşler pek çok ülkede farklı kurallarla da olsa yapılmaktadır. beyaz kuşak. koyun. bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma kuşaklardan tutarak rakibin iki omzunu yere getirmesi -şalka düşmesi. güreş alanının kenarına “cülde” denilen sırığa asılan mendil. çevre. “koşbel almak” -iki eli kavuşturarak rakibi sarmak. ssileum. gömleklerden de oluşmaktadır (23).

Farsçada “rah-yol”. Samsun ve Antalya’da yapıldığı belirtilmektedir (141). Zonguldak.beltwrestling. Hakaslar. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği ve binicisini sarsmayan bir koşu şeklidir. “Rahvan yarış” şeklinde ifade edilen bu spora Asya topluluklarından Kazaklar. Türkiye’nin de temsil edildiği organizasyonda bu federasyon tarafından oluşturulmuş kurallar geçerli olmuştur. Artvin. Erzurum. Đzmir. Nogaylar. At uygarlıkların vazgeçilmez hayvanlarından birisidir. Tatarlar. Özbekler. Uygurlar. Kuralların geleneksel Türk kuşak güreşlerinde uygulanan kurallardan farklı Rusya’da uygulanan kuşak güreşi ile benzeşmesi dikkat çekicidir. Bursa. Atın evcilleştirilmesi ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılması bunda en büyük etken olmuştur (142). ve Güney Sibirya’da bulunan bir kısım Yakutlar. 5. Đnsan ile ilişkisinde tarihsel ve askeri bir nitelik kazanan hiçbir hayvan yoktur denilebilir (17). Yıl içinde birkaç yerde yapılsa da en önemlisi Đzmir Ödemiş Çaylı koşularıdır. Geleneksel Atlı Sporlar Türklerin spor kültürü içerisinde atın çok önemli unsur olduğunu pek çok sosyal bilimci ve tarihçi kabul etmektedir (140). Atın ‘tek ayak’ konma stiline verilen isimdir.adında bir federasyon oluşturulmuştur (http://www.). Hem rahvan yarışlarının buradan başlayarak Türkiye’ye yayılması hem de 80 . En önemli ve büyük yarışlar Balıkesir-Karapürçek. anlamına gelirken. 4. “rah-van” atın binicisini sarsmadan yürüyüşü anlamına geldiği belirtilmektedir (141). Örgütün faaliyetlerinden birisi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile Mayıs 2007 tarihinde Đstanbul’da yapılmıştır. en kısa zamanda biniciyi yormadan ve en az enerji harcayarak yürütülmesini sağlamaktır. Ata rahvan yürütmekten amaç. Trabzon. Gagauzlar. Ağrı. 2. Kütahya-Örencik ve Đzmir-Çaylı’da yapılmaktadır. Türkiye’de Kars. Karaçaylar. Denizli. Türkiye’de kullanılan Rahvan sözcüğünün Farçadan geldiği belirtilmektedir. Balıkesir. Ordu. Rahvan At Yarışları. Türkmenler.sağlamak amacı ile “Uluslararası Kuşak Güreşi Birliği” -International Belt Wrestling Association (IBWA). 3. Asırlardır Anadolu’nun hemen her yerinde yapıldığı belirtilen yarışların. “Yorga Salış” veya “Yorga Yarış” demektedirler. üzerindeki binici ve teçhizat yükünü en uzun mesafeye.org.

Atın bu ritmik koşusu geleneksel söylem ile “rahvan koşan atın üzerinde kahve içsen bir damla dökülmez” şeklinde anlatılmıştır. atın günlük hayatta işlerliğinin kaybolmaya başlaması sonucu geçmişe oranla etkinliğini kaybetmiştir. Yarışlarda atlar aşağıdaki kategorilerde yarışırlar. Atlı cirit. dayanıklı. Atlı Rahvan Türkiye Şampiyonası olarak resmiyet kazanmıştır. Yürüme ile koşma arasında bir stille yarışan atlar. Günümüze göre Osmanlı döneminde çok daha canlı yaşayan bir atlı sporumuz olan atlı cirit sporu. • Baş Altı: 5 ve yukarı yaş atlar. • Deste: 3 yaşlı taylar (1200m). • Ayak: 4 yaşlı atlar (1400m). şeref ve ödülle birlikte verilen Türk bayrağıdır. Atın kentleşme ile ulaşımda. • Baş: 5 ve yukarı yaş atlar. pist dışına çıkarsa veya stili bozuk dörtnala koşarsa. Türkiye’de uzun yıllardan beri yapılan atlı rahvan yarışlarının yapıldığı. Cirit atı çok çevik. 3 defa başaltı kazanmış atlar (2400 m). • Büyük Orta: 5 ve yukarı yaşlı atlar.Küçük Menderes ovasının sağladığı doğal koşu pistinin rahvan için bulunamaz olması Çaylı koşusunun önemini artırmaktadır. Yarışı kazanan at sahibinin aldığı bayrak. Bu yarışlarda önemli olan para kazanmak değil. yarış anında dört kez ayak değiştirirse. şan. geleneksel söylem ile “köpekleme” yaparsa. Önceleri geleneksel yaşamın ayrılmaz parçası olan ve önemli unsurlarından olan at günümüzde pek çok yönden zor ve pahalı uğraş haline gelmiştir. Bu onun için ödüllerin en büyüğüdür. atın boynuna asılır. 3 defa küçük orta kazanmış atlar (2000m). Çaylı koşusu 1. manevra kabiliyeti yüksek aniden ileri atılıp hızını arttırabilen veya 81 . 3 defa büyük orta kazanmış atlar (2200m). Orta Asya’dan Anadolu’ya geleneksel kurallarla günümüze kadar yapılan Türklerin atlı sporları arasında önemli yeri olan sportif oyunlardandır. Türkler için mukaddes ve vazgeçilmez bir unsur olan atı önemli ve işlevsel olduğu dönemlerden günümüze gelen süreçte atın işlevselliğini kaybettiği görülmektedir. tarımda ve gündelik yaşamda etkinliğinin azalması ayrıca masraflı bir uğraş olması nedeniyle toplumsal hayatta önemi azalmıştır. • Küçük Orta: 5 yaş atlar (1800m). yarış dışı kalmaktadır. süratli.

tehlikeli bir oyun olduğundan 1826 yılında II. Atlı cirit oyunu. Gaziantep. Mahmut tarafından yasak edilmiştir. Türk toplumu özel ilgi gösterdiği cirit sporunu. 82 . yaya olarak yapılana ise “yaya/menzil” ciridi denilmektedir. at üstünde oynanana “atlı cirit”. özel gün. Söğüt. yörelerinde Doğu. Güney ve Kuzey Anadolu’nun pek çok köyünde geleneksel güreşlerle beraber yapılmıştır. Erzurum. Cirit sözcüğü yerine “cılınt”. Bu arada pek çok büyük şehirde ve turistik bölgede önemli gün ve törenlerde gösteri şeklinde yapılmaya devam etmektedir. Cirit sporu iki farklı şekilde icra edilmekte. Köy düğünlerinde. Lahanacılar kırmızı kadife şalvar ile yeşil mintan giyinir yeşil bayrak taşır. Bayburt. Sinop. özellikle Anadolu’da cuma namazı sonrası atlı cirit oynamak Türk toplumunun gelenekleri arasındadır (50). kahramanlık. Ayrıca yurtdışı Đran. Afganistan ve Türkistan Türkleri ve 17. binicilik kabiliyetlerini artırmak.ayrılarak oynandığı ve günümüzdeki iddialı futbol müsabakaları gibi ilgi topladığı belirtilmektedir. Batı. yüzyılda Osmanlı Devletinin saraylarında en büyük gösteri sporu ve meydan ve savaş oyunu olarak her tarafa yayıldığı belirtilmiştir. 62. yüzyılda Fransa’da. Almanya’da oynandığı belirtilmiştir (50). Konya. Fakat bu yasağın oyunun tehlikeli olmasından kaynaklanmadığı dönemin siyasi gelişmeleri nedeni ile kalabalıkların tehlike olarak algılandığı tartışılmaktadır (62). Günümüzde unutulmuş olan yaya ciridinde. Kars.çok süratle giderken aniden durabilen üstün ırk atlardır. morallerini yükseltmek. Türklerin önemli sportif ve savaş oyunlarından biri olan atlı cirit 19. Cirit. bayramlarda. Gösteri ve müsabaka olarak iki farklı şekilde yapılan atlı cirit. savaşçılık ve sporculuk vasıflarını geliştirmek için yapmıştır (62). şenlik ve festivallerde yapılmakla birlikte. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Anadolu’nun yaygın bir oyun iken son yıllarda Balıkesir. “kadal” gibi farklı isimlerde verilmektedir. Bamyacılar kırmızı şalvar ile mavi mintan giyerek kırmızı bayrak taşıdığı belirtilir (12. 118). Türklerin çok eskiden beri bilinen davul zurna eşliğinde yapılan atlı savaş sporlarındandır. Bursa. Antalya. tören. Osmanlı Devletinde cirit oyununu biniciler/cündiler tarafından “Lahanacılar” ve “Bamyacılar” diye iki takıma -alaya. eldeki ciridi belli bir çizgiden en uzak mesafeye atmak için mücadele edilir (62).

Atlı cirit oyununun zamanla giderek sertlikten daha yumuşamaya doğru kaydığı gözlenmiştir. 3. Türk boylarından “Basmiller’in” kalkana benzer iki tarafı yukarıya kıvrık alt tarafına kayıp devrilmeyi engelleyen at derisi yapıştırdıkları belirtilmektedir. 5. Çin kaynakları insanların kar üzerinde dizden aşağı özel aletler takarak karda yürüdüğü/kaydığını belgelemektedir. ayaklarında tahtadan yapılan kayakları ile çok hızlı kayan Türkler için “tahta atlı Türkler”.yapılırken günümüzde insana değdiği zaman zarar vermeyecek ağırlıkta genellikle uç kısmına koruyucu olarak yumuşak bir kaplama yapılmış kavak ağacından oluşmaktadır. Önceleri eldeki cirit ağır ağaçtan -hurma. atlama hareketlerinin günümüze belirli kurallarla sporlaşarak gelmiştir.içerisinden kendi belirledikleri sıra ile oyun alanına doğru atı sürerek rakibine elindeki ciridi atması ve isabete göre puan almayı amaçlamaktadır.gibi kış şartlarına uygun kar üzerinde kayma.belirli koşu mesafesinde atın üstündeki rakibe isabet ettirmeye dayanan temelinde ata hakimiyeti gerektiren bir mücadeleden oluşmaktadır. Yaptıkları özel kızaklar yadımı ile dağdan aşağı av hayvanlarını kovaladıkları ayrıca düzlüklerde ise ellerindeki bastonlar yardımı ile kayarak avlandıkları aynı kaynaklara dayandırılır. 8 veya 12 sporcunun 70 metre ile 120 metre genişliğinde bir alanda karşılıklı sınırlandırılmış bekleme alanı -alay durağı. sığır kemiklerinden yapılan buz kayakları ile gördüklerinde ise “sığır ayaklı Türkler” dedikleri belirtilir. 4. Geleneksel ciridin yapıldığı zamanlarda takımlar oluşturulurken. Kemikten yapılan kayaklar 83 . Çinli gezginler. meşe. 3.Atlı cirit sporu iki takım halinde at üzerinde eldeki cirit adı verilen sopayı -uzunluğu 100 cm hafif ağaçtan yapılmış sopa. Geleneksel Kızak Yarışları Kış aylarında kar üzerinde yapılan faaliyetler sporun coğrafi ve iklim koşulları ile yakın ilişkisinin en iyi örnekleri arasındadır. Geleneksel atlı ciridin tehlikeli boyutlara ulaşabilen oyun şekli atlı ciritçiler tarafından “kara cirid” olarak isimlendirilmekle beraber günümüzde bu oyun şekli yapılmamaktadır. Bahar ve yaz aylarında açık havada yapılan çeşitli sportif faaliyetleri -geleneksel güreşler. Sayıları farklı at üstünde 6. birbirine hasımlığı olanların ayrı takımlarda olması ve karşı karşıya gelmesi engellenmiştir.

120-130 cm boyunda. den uzun.kayakrehberi. çana. kardan adam yapma. Türklerde kızağın “çanak. Küre belediyesi tarafından şubat ayında düzenlenen festivalde farklı etkinlikler ve yarışmalar -kış ateşi yakma. den fazla 84 . Altının çok sertleşmesi ve dayanıklı olması için. Geçmişte geleneksel olarak pek çok bölgede yapılan kızak yarışları günümüzde Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Belören Köyü. sanak.yapılmaktadır. yabani erik ağacı veya buzda kaymaya müsait sertlik ve ağırlıkta ağaçlardan imal edilen boyu 125 cm.asp. Yarışlarda önceden su dökülerek dondurulmuş eğimli kızak yolundan vücudun herhangi bir bölgesinden yardım almadan yukardan aşağıya doğru özel ağaçtan yapılmış kızak/kayıkla en uzağa gitmek amaçlanmaktadır. Geleneksel kızaklarında yarışçılar genellikle ağır kilolu kişilerden seçilir kızakların daha iyi kayması. genişliği üstten.net/info/research/beloren. tsana. den kısa 140 cm. Kızak sporunun zamanla değişik formlarda pek çok ülkede farklı yarışma stillerine dönüşerek yapıldığı görülmektedir. den geniş. Tamamen el işçiliği ile hiç metal çivi kullanmadan ahşap çiviler ve tutkal kullanılarak yapılan geleneksel kızağın altı hayvan çene kemiği kullanılarak el ile uzun uğraşlar sonunda tesviye edilmektedir. tsanak.). uzağa gitmesi ve korunması için özel yapılan maddeler kızağın altına sürüldüğü belirtilir (14). 2122 cm genişliğinde yaklaşık 4-5 Kg ağırlığında “erik” ağacından -yaban eriğiyapılmaktadır. sana. Kızak yarışları Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı olarak yerel yönetimlerin desteği ile kış festivali şeklinde organize edilmektedir. Resmi müsabaka talimatnamesinde ise. Geleneksel yarışlarda kullanılan “kayık” -kayma aleti. yüksekliği 10 cm. Türk toplumlarında yarışmaya şeklinde Anadolu’nun pek çok bölgesinde kış aylarında çeşitli kızak yarışları yapılmıştır. çam sakızından elde edilen malzeme kızgın demirle eritilerek ağaca yedirilmekte ve sertleşmesi sağlanmaktadır (http://www. dıştan dışa 20 cm. gibi farklı isimler aldığı belirtilmektedir (111).yumuşak karda diğerleri ise sert zeminde kaymak için yapılmıştır. Ağrı ili ve civarında yarışma ortamında belli kurallarla yapılmaktadır. Uluslararası yarışma niteliği kazanmış tek kişilik “luge” ve çift kişilik “bob” kızak yarışlarına benzeyen geleneksel kızak yarışlarının yerel adı “kayık” yarışlarıdır.

kaymayı hızlandıracak maddeler sürülebilen alet olarak tanımlanmıştır. 4. Yarışma pisti en fazla 70 derecelik iniş eğimi. aynı mesafede derece yapan sporculara bir yarış daha yaptırılır yine eşitlik bozulmazsa kura ile sıralama belirlenir (http://www. pantolon ve ceketten oluşan rüzgar sürtünmesini asgariye indirecek kaygan bir maddeden imal edilmiş kıyafetler giyerler.gov. Makro değişimlerin yaşandığı dünyada kültürel. Kızak yarışları 14 yaşını tamamlamış bayan ve erkekler arasında iki kategoride yapılmaktadır. Yarışlar Đki ayak genişliğinde çarıklarla yada uygun malzeme ile çiğnenerek sıkıştırılan ve su dökülerek buz haline getirilen kar pistinin uzunluğu en az 250 metre olmak şartı ile düzgün bir zeminde yapılır (http://www. 5. Yarışmalara katılacak sporcular soğuktan korunmak ve hızdan meydana gelecek rüzgardan düşünce sakatlanmamak için. dünyada gelenekselden modernliğe ve nihai olarak ta küreselleşme denilen sürece doğru işlemektedir. Bu değişim ve dönüşümler. Birden fazla kayma hakkını kullanan sporcunun en iyi derecesi yarışma derecesi olarak kabul edilir.).olmayan altına ahşap dışı hiçbir madde çakılamayan. siyasal ve ekonomik bütünleşmeler veya ayrışmalar en azından dünyanın küçük bir kesiminin dışında -dünyaya kapalı. Ancak.gsgm. Kızak yarışmalarında.gov. ayaklarına topuksuz lastik veya sportif ayakkabı. başlarına herhangi bir maddeden yapılmış kar başlığı veya benzeri bir başlık.tr/sayfalar/yonetmelikler/yonetmelik_htm/federasyonlar/kizak_s poru_musabaka_yon. Đsterse bu hakkının üçünü de kullanır. Küreselleşme Sürecinde Geleneksel Türk Sporları Dünyanın birbirinden farklı kültürleri arasında yoğun etkileşim sonucu farklı boyutlarda değişim ve dönüşümler olduğu bilinmektedir. iniş eğiminden sonra 20 veya 30 derece daha az çıkış eğimlidir. Gelişen bu sürecin sonuçları olumlu/olumsuz yönde pek çok sosyal bilimci tarafından tartışılırken. veya ilave edilemeyen ancak. özellikle kültürel pratiklerin yaşanan süreçten etkilenerek değişime/dönüşüme uğradığı genel kabul görmüştür. En uzağa kayan sporcu birinci olmak suretiyle dereceler belirlenir. 4.gsgm. iletişim olanakları 85 .htm. Bir sporcunun üç defa kayma hakkı vardır.htm.). sporcuların teknik dereceleri uzaklık mesafesine göre yapılır.tr/sayfalar/yonetmelikler/yonetmelik_htm/federasyonlar/kizak_s poru_musabaka_yon.

Bu sporlara geleneksellik sağlayan özelliklerinin aşınması/değişimi ve otantik yapısında bulunmayan yeni yapısal dönüşümlerin oluşum süreçleri açısından değerlendirmek mümkündür.kalan bölümünü doğrudan veya dolaylı etkilemektedir. Bu süreçte modern spor formuna girerek değişimden önce geleneksel olan spora -bazı modern sporlar.olmayan toplumlar. siyasal ve kültürel açıdan bu sürecin içerisinde etken -model olarak görülen ülkeler açısından. Geleneksel kültür halkası içerisinde tamamlayıcı unsurlardan olan geleneksel sporlarda modern spor kalıplarına girmek sureti ile bu değişimi yaşamıştır (36).bir yapıya dönüşmektedir. Çünkü modernleşen bir ülke olan Türkiye ekonomik. Yüzyıllar boyunca yapılış biçimi. sermayenin ve daha pek çok unsurun saniyelerle sınırlar ötesine taşınması ve uzakların yakın olması mümkün olmuştur. adet ve geleneksel ritüellere göre şekillenmiş geleneksel Türk sporlarına dünyadaki makro sosyal değişimlerin etkisi farklı temelde ele alınabilir. Çünkü bilginin. geleneksel el sanatlarının ve daha pek çok geleneksel unsurun değişmesinde etkili olmaktadır (80. Türk kültürünün geleneksel öğelerinden olan geleneksel Türk sporlarının modernleşme ve küreselleşme sürelerine bağlı farklı dinamiklerden etkilenmemesi mümkün görünmemektedir.rastlamak mümkündür. merkezi belirleyenler lehine geliştiği görülmektedir. Küresel dinamiklerle beslenen ve desteklenen herhangi bir “küresel olgu” sürece dahil olmadan öncesi ve sonrası arasında en azından “geleneksel” ve “küresel” değerler bağlamında zorunlu bir değişime uğrayarak yeni -özü değişen. Bu sürecin tartışmalı kısmı yaşanan süreçte toplumların “etkileme” ve “etkilenme” gücüne eşit oranda sahip oldukları veya olmadıkları konusunda yaşanmaktadır. Küreselleşme ve evrenselleşme sürecinde geleneksel kültürlerin ismi aynı kalsa da bazı ritüellerinin tabii dokusu değişmektedir. örf. 86 . Bu süreç geleneksel sporların. Sosyal bilimciler arasında olumlu veya olumsuz göreceli bakış açıları bu ikilimden doğmaktadır.sahip. 126). Küreselleşme süreci etkileme gücüne -tartışmalı unsurlar olmakla birlikte teknolojik gelişmeler önemli kabul edilmekte. aslını yitiren. Buna rağmen genel olarak küreselleşme sürecinde geleneksel Türk sporlarındaki etkileşimi ikiye ayırmak mümkündür.konumdadır. kuralları ve organizasyonu.ve edilgen -modern kabul edilen ülkeler açısından.

görsellik. Çünkü modern spor olgusu geleneksel dönemin değil modernitenin ürünüdür.olarak değerlendirmek gerekirdi. taekwondo ve karatenin insanların kabulünü kolaylaştıran etkenler -estetiklik. ekonomik yönden güçlü olma ile bağlantılı ise her alanda daha güçlü farklı örnekler vermek mümkündür. Eğer bir etkiden bahsetmek gerekiyorsa mutlaka etkilenen unsurların da olması gerekir.. Bu etki siyasal. tanıtıma yönelik çalışmalar.yansıttığıdır. Burada iki önemli soruya cevap aramak gerekir. Bu durum geleneksel Türk sporları açısından değerlendirildiğinde bu sporların modern spor olma yolunda ilerlediği ve bazı değişim/dönüşümlerden geçtiği gözlenmektedir (80). Zira modern sporların pek çoğunun kökeninin geleneksel dönemlere dayandığı ve farklı sürelerde değişerek şekillendiği kabul edilmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de pek çok alanda meydana gelen değişim sporu da etkilemiş bu döneme kadar farklı ve yerel uygulamalarla yapılan 87 . karate gibi Uzak Doğu kökenli sporların dünyadaki ve Türkiye’deki yaygınlığı geleneksel Türk sporlarından herhangi birisiyle kıyaslanmayacak kadar tartışmasızdır. modern spor olarak değil geleneksel -milli ve yerel değerler taşıyan. katılım şekli ve kuralları genel mutabakatla ritüellere uygun olarak yapıldığı bilinmektedir.. Somut olarak bir nedene bağlamak gerekirse. Modern sporların günümüzdeki uygulanma biçimleri geleneksel dönemlere özgü yapıdan uzaklaşmamış olsaydı. kültürel.. Örneğin taekwondo. Günümüzde evrensel değer kazanmış yaygın olan modern sporlar geleneksel uygulanma dönemlerindeki ritüellerinin bir kısmını yitirmiştir.konumda olan toplumların geleneksel ve milli kültürlerinin aşındığı veya en azından değişim/dönüşüme uğradığı pek çok sosyal bilimci tarafından tartışılmaktadır.Küreselleşme sürecinde özellikle edilgen -merkez kültür olamayan. belirtilen Uzak Doğu sporlarının bugünkü duruma gelmesinde nelerin etkili olduğu ve günümüzdeki uygulama biçimlerinin ne kadar gelenekselliği -otantik. Türkiye’de geleneksel sporların yakın geçmişe kadar organizasyon biçimi. kolay uygulanabilirlik.ve modern spor özelliklerine uyumlu yapıları olduğu söylenebilir. Günümüzde bazı kültürel pratiklerin evrensel niteliklerle dünya genelinde diğerlerine oranla daha yaygın olduğu görülmektedir.

yazılı kurallarla sınırlandırılarak federasyonlara bırakılmıştır. Bunlar arasında “Uluslararası Geleneksel Güreş Sporları Birliği” 88 .kategorisi federasyonun düzenlediği “geleneksel” müsabakalardan farklıdır. Geleneksel sporların başlangıcından sonuna kadar gelişen doğal süreç. Bu örgütlenme sürecinde yazılı olmayan geleneksel kuralların yazılı hale getirilerek birliktelik sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmamıza konu olan sporların ikisi -yağlı güreş. Yazılı olmayan fakat mutabakat gerektiren geleneksel uygulamalar günümüzde esnek olmayan resmi ve yazılı kurallarla sınırlanmıştır. Bu kurallar gereği Türkiye’de herhangi bir geleneksel spor faaliyeti önceden alınması zorunlu izine bağlanmıştır. Dünyada geleneksel olarak yapılan güreşin örgütlü bir yapıya kavuştuğu gözlenmektedir. bilir kişi. karakucak. bazı yaptırımları beraberinde getirdiği görülmektedir. kuşak güreşi. Yani birlikteliği sağlamak için belirli yaptırımlar gerektiren örgütsel yapı bunu yapamamıştır.önceleri toplumun kendi arasında değersel yargı taşıyan unsurların mutabakatı ile oluşurken. Örneğin gelenekselleşen uygulamalarda etkin rol oynayan kişiler -ağa. atlı cirit. Bununla birlikte geleneksel uygulamada festival. Kuralların oluşturulması birliktelik sağlamak için kurgulanırken birlikteliğin sağlanamadığı. katılımdeğişmiştir. Bu durum bazı yerel uygulamalardaki farklılıkları ortadan kaldırırken uzun zamandan beri gelenekselleşen uygulamalardan bazıları -organizasyon. Belirli yaptırımlar gerektiren kuralların bazı bölümlerinde ise geleneksel organizasyon ve mahalli organizasyon gibi ikili ayrıma gidildiği federasyonların müsabaka yönetmeliklerinden anlaşılmaktadır. düğün ve özel günlerde yapılan organizasyonlar belirli takvim ve kurallara bağlanarak yapay bir süreç işlemektedir.ise Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından resmileştirilmiş kurallara göre yapılmaktadır.bazı spor dalları federasyonlara bağlı olarak yapılmıştır.Türkiye Güreş Federasyonu diğerleri -aba güreşleri. Doğal oluşum süreci resmi kurallara bağlanırken. rahvan at yarışı. resmi kurallar ile mahalli ve geleneksel uygulamalar arasındaki bazı farklılıklardan anlaşılmaktadır. hakem. günümüzde farklı kriterlerle örgütlü bir kurum tarafından atanmaktadır. Yağlı güreş müsabaka yönetmeliğine bakıldığında “mahalli yağlı güreş” müsabakalarında uygulanan boy -sklet. şalvar güreşi.

org).06 Mayıs 2007 tarihleri arasında Đstanbul’da yapılan 1. Türkiye’de geleneksel olarak uygulanan kuşak güreşinden farklı -kuşağın yapısı.en önemlilerden bir tanesidir. Bu şampiyonaya katılan ülkeler arasında kurallar açısından birliktelik sağlamak amacı ile yapılan teknik toplantıda International Belt Wrestling Association (IBWA) yetkilileri tarafından yazılı hale getirilen kuralların uygulanacağı belirtilmiştir.kuralların uygulandığı bu şampiyona resmi kayıtlara Avrupa Kuşak Güreşi Şampiyonası -Belt Wrestling European Championships. UNESCO’nun desteklediği. Türkiye’de geleneksel olarak yapılan şalvar güreşi ve aşırtmalı aba güreşleri bu festivale katılan ülkelerden gelen sporcu ve temsilcilere gösteri yapılarak tanıtılmıştır.olarak geçmiştir. Müsabakada uygulanan kuralların Türkiye’de geleneksel olarak yapılan “kuşak güreşinden” farklı olması özellikle Rusya ve etrafındaki ülkelerde yapılan geleneksel uygulamalarla benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Uluslararası Kuşak Güreşi Birliği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile 04 . bele bağlanışı. Bu örgütlenme yapısı içerisinde pek çok ülkenin olduğu görülmektedir. sporcuların ve hakemlerin kıyafeti tamamen değişmiş. Istanbul/Turkey. süre kısıtlaması ile puanlama sistemi getirilmiş. Avrupa Geleneksel Güreş Sporları Ağaç Dikme Festivali’ne -1st European Green Festival of Traditional Wrestling Sports 4-6 May 2007. Bununla birlikte “Uluslararası Kuşak Güreşi Birliği” -International Belt Wrestling Association (IBWA). Aynı zamanda festivalle birlikte Avrupa Geleneksel Kuşak Güreşi Şampiyonası da bu organizasyon kapsamında yapılmıştır.belt-wrestling. Bu birliğin amacı şimdilik dünyadaki geleneksel güreşlerin festival niteliğinde faaliyetinin düzenlenmesi ve tanıtım yapılması olarak belirtilmektedir (http://www.-International Association of Traditional Wrestling Sports (IATWS).iatws. Bu festivale katılan pek çok ülkede geleneksel olarak yapılan güreş çeşidinin tanıtım imkanı doğmuştur.20 ülke sporcusunun katıldığı gözlenmiştir. 89 .Türkiye’de geleneksel olarak yapılan “kuşak güreşi” ve farklı ülkelerde değişik formlarda yapılan kuşak/kemer güreşlerinin birleştirilmesini sağlamak amacıyla resmileştirilmiş ve UNESCO tarafından finansal destek sağlanan bir örgüttür (www.org).

Geleneksel Türk sporları arasında köklü gelenek ve ritüellere sahip olan yağlı güreşler arasında Türkiye Olimpiyatı olarak nitelenen Kırkpınar yağlı güreşlerinin canlı yayın hakkı 2004 yılından sonra devlet televizyonu (TRT) dışında ulusal/uluslararası yayın yapan özel kanallara taşınmıştır. hakem ve gözlemci sıfatıyla yetkili olanların ise modern sporlardaki benzerleri gibi giyinip hareket etmeleri dikkat çekicidir. Geleneksel kültür gibi geleneklerden ve ritüellerden beslenen geleneksel sporların basın ve medyadan etkilenmemesi düşünülemez. 90 . Özellikle özel televizyon kanallarının yaygınlaşması ile birlikte halkın geleneksel spor organizasyon ve faaliyetleri hakkında geçmişe nazaran daha çok haberdar olma imkanı doğmuştur. Yerel yöneticiler tarafından Kırkpınar yağlı güreşlerine ilginin artması için güreşlerle bağlantısı olmayan “medyatik” insanlar Kırkpınar yağlı güreş adaylığına davet edilmiştir.Türkiye’de yapılan geleneksel kuşak güreşinden farklı yapıda spor salonunda yapılan şampiyonada geleneksel kıyafetli bilir kişilerin müsabakada işlevsel değil sembolik olarak Uluslararası Kuşak Güreşi Birliği yetkilileri tarafından görevlendirilmesi.olduğundan yaşanan değişim ve dönüşümler neticesinde geleneksel Türk sporları beklenen ilgiyi bulamamıştır. Özellikle basın ve medya organlarının küreselleşme sürecinde sporun şekillenmesinde etken olduğu bilinmektedir. Geleneksel olarak yapılan bu güreşler modern sporun temel ilkeleri ile birleştirilerek metropol bir şehirde kapalı spor salonunda yapılması seyirci ve sporcu açısından geleneksel atmosferin dışında kalmasına neden olmuştur. özellikle futbol. Bu kitlenin spora katılım ve seyir alışkanlığı farklı -modern spor. kendine özgü ritüeli olan ağalığın aday olabilme kriterlerinin aşınmasına neden olmuştur (80). En azından bu organizasyonların tarihleri internet ortamına taşınmış ve geçmişte kısıtlı imkanlarla köylere gönderilen habercilerin yerini iletişim araçları almıştır. Hedeflenen seyirci kitlesi de geleneksel değil modern yaşam sürdüren kentli kitleye dönüştüğü söylenebilir. Bu yaklaşım yağlı güreş camiası içerisinde farklı tartışmaların yaşanmasına neden olurken. Türkiye’de azımsanmayacak izleyici kitlesine ulaşan güreşler 2005 yılında en köklü geleneklerinden biri olan “ağa”lık seçimleri ve adaylık süreci ile ilgili olarak magazin programlarına taşınmıştır. Fakat daha fazla duyurulma imkanı veren iletişim araçları bazı geleneklerin kaybolmasında etken olmuştur.

Otantik folklorun ortadan kalmasında küreselleşmenin etkili olduğunu belirten A Kılıç Isparta ilini kapsayan çalışmasında. geçmişe ait bazı geleneklerin kaybolması veya kısmen unutulması söz konusudur. Ulaşım imkanlarının az olduğu dönemlerde geleneksel spor organizasyonuna uzun süren yolculuklar sırasında yol üzerindeki yerleşim birimlerinde davul ve zurna eşliğinde sportif müsabakalar ve çeşitli eğlenceler yapılırken günümüzde birkaç saatlik yolculuklarla ulaşım kolaylaşmış fakat o eğlenceler kaybolmuştur. Geleneksel düğünlere misafirler “okuyucu” adı verilen kişiler tarafından “okuluk” yada “okunculuk” diye adlandırılan kuru üzüm. örneğin Kırkpınar’ın geçmişte kırmızı dipli mum davetiyeleri artık kaybolmuştur. Günümüzde gelişen ulaşım imkanları ve iletişim teknolojileri sayesinde pek çok kolaylık sağlanırken. Gelişen şartlar bir yandan kolaylık sağlarken.Günümüzde geleneksel organizasyonlara çağrı artık iletişim araçlarında çeşitli şekillerde duyurularla yapılırken. artık ulaşım araçlarını tercih etmeleri nedeni ile davullu zurnalı yol üstü konaklama eğlenceleri de yapılamamaktadır. Yol üzerinde konaklayarak çeşitli etkinliklerde bulunan sporcu ve katılımcıların. Fakat ulaşım imkanlarının gelişmesi ile birlikte yol üstü eğlencelerinin ve burada uygulanan bazı geleneklerin kaybolduğu belirtilir (98). kent kültürüne geçişle birlikte düğün okuntusunun yerini düğün davetiyesinin aldığını belirtmektedir (154). diğer yandan bazı geleneksel uygulamaların kaybolmasında etken olmaktadır. şehirlerde konaklayarak giden geleneksel sporcu kafileleri. Pardon etkinliklerine katılmadan önce bir geleneksel atmosfer yaşadığı bununda katılımcıları Pardon etkinliklerine katılmada olumlu etkilediği vurgulanmaktadır. 91 . kendine özel geleneksel ve dini törenleri olan “Pardon” etkinliklerinde yaşandığı belirtilmektedir. Geleneksel sporların davet edilme ve duyurulma şeklinin de kısmen değiştiği iletişim araçlarının ön plana çıktığı gözlenmektedir. şeker gibi hediyelerle evleri dolaşarak herkesi ayrı ayrı davet edilirken. ilçe. Benzer bir sürecin Batı Britanya’da. geleneksel düğünlere misafir çağırılma geleneğinin unutulduğunu belirtir. Türkiye’de ulaşım araçlarının ve imkanlarının gelişmesi nedeni ile geçmişte geleneksel organizasyona kafilerle birkaç günde yol üzerindeki köy. Günümüzde internetin hayata geçmesi ile birlikte bir çok toplantıya davetlerin elektronik posta yoluyla da yapılabildiğini vurgulamaktadır.

amaca uygun olduğu varsayılan anket soruları araştırmanın evreni içerisinde küçük örneklem grubundan oluşan 40 kişiye uygulanmıştır. alan çalışması sırasında araştırmacı tarafından yapılan gözlemler ve konunun amacına yönelik hazırlanan anketin uygulamasına dayanmaktadır. Anket tekniği belirli bir çerçeveyle sınırlı bilgilere ulaşmak ve bulguları rakamsal verilerle ortaya koymak amaçlandığında vazgeçilmez bir araç olduğu açıktır. Türkiye’de federasyonlara bağlı faaliyeti bulunan geleneksel Türk sporları hakkında bilgi verilerek küreselleşme sürecinin bu sporlara yansımaları oluşan değişimler üzerinde durulmuştur. araştırma verilerinin toplanması ve bunların analizleri üzerinde durulmuştur. teorik ve uygulamalı çalışma olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. yağlı güreş. kuşak güreşi. sporun tarihsel gelişimi dikkate alınarak küreselleşme süreci ile ilişkilendirilmiştir. geleneksel kızak yarışları müsabaka alanlarında gözlemlere yer verilmiştir. Ayrıca bizzat araştırmacı tarafından incelemeye konu olan atlı cirit. hipotezleri. Araştırmanın uygulamalı bölümünde. kapışmalı aba güreşi. Ön anket çalışması sonrasında elde edilen bilgiler alanında uzman kişilerin de görüşü alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve ankete son hali verilerek uygulamaya konulmuştur. evren ve örneklemi. şalvar güreşi. aşırtmalı aba güreşi. son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de sıkça tartışılan küreselleşme süreci farklı açılardan değerlendirilirken. Anket tekniğiyle yapılan araştırmalar teorik bir zemine oturmadıkları takdirde.5. atlı rahvan. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve yöntemi. konuyla ilgili yayınlar taraması. Araştırmanın Yöntemi Küreselleşme sürecine bağlı olarak sporda yaşanan değişim ve dönüşümlerin geleneksel Türk sporlarına yansımalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma. 5. 1. 92 . bir yığın anlamsız veriye dönüşmektedir. Bu nedenle araştırma. Araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulurken.

karakucak güreşi. hakem. daha sonra geleneksel sporlara yönelmeye ve katılmaya etki eden faktörleri belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu sporları yapan kişilerin gelecek kuşaklar ile ilgili olarak düşüncelerinin cinsiyet eksenli belirlenmesi geleneksel sporların gelecekteki durumu hakkında öngörülerin şekillenmesine yardımcı olacaktır. Uygulamanın içindeki kişilerin çocuklarının cinsiyetlerine göre cevapladıkları bu sorular geleneksel sporlardaki son durumu ortay koyacaktır. Geleneksel Türk sporları kamuoyunu oluşturduğu varsayılan ve halen aktif olarak bu sporların içerisinde görev alan. 5. Ankette önce katılımcıların demografik özellikleri. Araştırma Evreni ve Örneklemi Araştırmanın evrenini Türkiye’de geleneksel Türk sporlarını geçmişte ve günümüzde yapan kişiler oluşturmuştur. atlı rahvan ve geleneksel kızaklar ile sınırlandırılmıştır. antrenör. Anketin son bölümü sadece çocuğu olanların cevapladığı çocuklarının bu spora yönelmesini isteyip istememe durumları ve bunun nedenlerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Geleneksel Türk sporlarının içinde bulunduğu durumu anlamak için düzenli faaliyeti yapılan organizasyonlarda alınan bilgilerin yeterli olduğu düşünülmüştür. aba güreşleri. 93 . kuşak güreşi. yönetici ve sporcuların geleneksel Türk sporlarının içinde bulunduğu durumun belirlenmesinde önemli olduğu varsayılmıştır. atlı cirit. yağlı güreş. 2. şalvar güreşi. Düzenli organizasyonu yapılmayan ve yöresel olarak yapılış şekilleri ve kuralları değişkenlik gösteren ve bir federasyon çatısı altında yapılanamayan bazı geleneksel oyun ve sportif uygulamalar resmi kabul görmediğinden araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.Anket formu yirmi soru ve bunlara bağlı alt sorulardan oluşmuştur. Türkiye’de bu spor dallarının dışında faaliyeti düzensiz yapılan organizasyonlar araştırmaya dahil edilmemiştir. Ardından geleneksel sporlara ait bazı görüşlere ilişkin ve bu sporların geçmişe göre günümüzdeki durumunu belirlemeye ilişkin sorular düzenlenmiştir. Araştırmaya konu olan geleneksel Türk sporlarından bazıları Türkiye sınırları dışında yapılmış olsa da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Türkiye Güreş Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet ve organizasyon düzenlenen.

karakucak güreşleri. antrenör. aba güreşi. yetiştirici) geleneksel olarak yapılan müsabakalarda görev almıştır. geleneksel Türk sporlarının küreselleşme sürecinden nasıl etkilendiğidir.Araştırmanın örneklemi. geleneksel kızak yarışları. Bu tarihler öncesinde resmi olmayan müsabakalar yapılmış ve bu dönemde de pek çok sporcu. Bu çerçevede araştırma aşağıda sıralanan ana hipotezler ve onların alt hipotezlerinden yola çıkılarak yapılmıştır. düğün ve diğer özel durumlarda resmi müsabaka niteliği taşımayan faaliyetler de görev alan ve kişileri de araştırmanın kapsamı alanında kabul edilmiştir. 94 . Karakucak Güreşleri. 3. diğerlerinin ise dünya ölçeğinde yer bulmasına ve yaygınlaşmasına imkan sağladığı ön kabulünden yola çıkılarak planlanmıştır. küreselleşme sürecinin dinamiklerinin bazı geleneksel sporların zayıflamasına. rahvan binicilik. Federasyona bağlı olarak faaliyet sürdürülen. geleneksel Türk sporları kamuoyunu oluşturduğu varsayılan ve halen aktif olarak bu sporların içerisinde görev alan veya geçmişte bu sporların içerisinde görev yapmış. geçmişte federasyonlara bağlanmadan önceki dönemde veya resmi organizasyon olarak yapılmayan geleneksel kurallara bağlı olarak yapılan ve müsabakalar. kuşak güreşi. yağlı güreş. 5. yönetici ve sporculardır. Araştırmanın Hipotezleri Bu araştırma. 1997 yılında Türkiye Güreş Federasyonu’na bağlanmıştır. Daha sonrasında Yağlı Güreş. atlı cirit. Geçmişten günümüze yapılacak bir değerlendirmede sadece federasyonlara bağlı olarak görev almış kişilerin bilgilerinin alınması yetersiz olmasından dolayı lisansı olmasa da geçmişte veya günümüzde resmi organizasyon niteliği taşımayan faaliyetlerde görev alan kişiler de araştırma kapsamına alınmıştır. geleneksel Türk sporları kamuoyu olarak kabul ettiğimiz. Araştırmanın temel sorusu. kutlama. hakem. hakem. idareci ve sporcu olarak federasyonlara bağlı olarak faaliyet sürdüren kişiler olduğu gibi. Geleneksel Türk sporları kamuoyunu oluşturduğu tarafımızdan kabul edilen günümüzde aktif olarak bu sporlarla antrenör. şalvar güreşi. gerilemesine. festival ve özel günlerde düzenlenen müsabakalar. antrenör (usta. 1996 yılında kurulan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlanmıştır.

3. ve yöneticilere uygulanmıştır. Bu durum geleneksel Türk sporları kamuoyu için de geçerlidir. 11/06/2006 tarihinde Đzmit Gebze. 10/09/2006 tarihinde Đzmir Ödemiş ilçesi Çaylı beldesi. 2. 27/06/2006 tarihinde Gaziantep. 1. Günümüz dünyasında geleneksel sporlar da dahil herhangi bir sporun medyada yer almadan gelişerek ulusal ve uluslararası boyutlar kazanması mümkün değildir. 20/05/2006 tarihinde Samsun Sakarlı Beldesi. Toplumsal dinamiklerin etkisiyle. 1 Geleneksel Türk sporları kamuoyu yaptıkları sporların uluslararası düzeyde ilgi görmesini arzu ederler. sporcu. 5. 21/05/2006 tarihinde Bursa. 1. toplumsal algı ve kültürel anlamları farklılıklaşmaktadır. 1. Verilerin Toplanması Araştırma için hazırlanmış olan anket formları geleneksel Türk Sporları müsabakaları faaliyet programı takip edilerek bizzat müsabakaların yapıldığı yerlerdeki. 04/06/2006 tarihinde Đstanbul Kağıthane. 05/06/2006 tarihinde Erzurum Uzundere. 20/10/2006 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılan müsabakalarda. Her spor dalının aktif katılımcıları yapmış oldukları spor branşının gelişmesini ister. 30/06/2006 tarihinde Edirne Kırkpınar. 4. 06/06/2006 tarihinde Kahramanmaraş Türkoğlu. 1. hakem. Geleneksel Türk sporları kamuoyu modern sporun dinamikleri hakkında yeterli bilince sahip değillerdir.1. 2. 4. Ayrıca Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile görüşmeler yapılarak Federasyona bağlı olarak Türkiye’de faaliyeti bulunan kulüp ve Đllere gönderilmek üzere anket formları hazırlanmış ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 95 . Bu sporların erkek egemen cinsiyetçi yapısı korunmak istenmektedir. 3. Geleneksel Türk sporları kamuoyu yabancı sporcuların katılımına karşı çıkmaktadır. 08/07/2006 tarihinde Đstanbul Beykoz. antrenör. geleneksel Türk sporlarının kuralları değişmekte.

Kasım. hakem. Öncelikle araştırmada ele alınan bazı değişkenler açısından araştırma grubunu oluşturan antrenör. Eylül ayları içerisinde toplanarak elde veriler anket uygulamaların neticesinde vakit geçirilmeden belirli aralıklarla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin Analizi Anket verileri toplandıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılmış. Đstatistiki programlar sayesinde elde edilen verilerin bazı değişkenlerle ilişki düzeyleri dikkate alınarak tablolara dönüştürülmüş. yönetici ve sporcuların frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış. ardından ikiden fazla grupların karşılaştırılması için Ki-Kare analizi tekniği uygulanmıştır. Temmuz. Aynı yıl Ekim. Haziran. bu tablolar neticesinde araştırmanın hipotezleri test edilerek sonuçlar çıkarılmıştır. antrenörler tarafından doldurulup geri gönderilmesi istenmiştir. bu veriler araştırmanın amaçlarına yönelik belirlenen istatistiki programlar sayesinde analiz ve değerlendirmeleri yapılarak araştırmanın bulgular kısmı oluşturulmuştur. Ağustos. Anket formlarının kulüp sporcu. 2006 yılı Mayıs. 5. idareci.yollanması sağlanmıştır. hakem. yapılarak araştırmanın bulgular kısmı 96 . Bu veriler neticesinde araştırmanın amacına uygun öneriler geliştirilerek araştırmaya son hali verilmiştir. Aralık aylarında ise bilgisayar ortamındaki veriler araştırmanın amaçlarına yönelik belirlenen istatistiki programlar sayesinde analiz ve değerlendirmeleri oluşturulmuştur. 5.

Birden çok geleneksel spor dalında ve ayrı dönemlerde farklı konumda olan katılımcılar sonuçlara yansıtılmakla birlikte.6. 1. Araştırma grubunun cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir.6 98.0 0. rakamsal olarak ta çalışmamıza yansımıştır. Türkiye’de geleneksel sporlara kadınların katılımına imkan sağlayan organizasyonun olmaması. 6. Tablo 1. Katılımcıların % 2’sini kadınlar. antrenör (çalıştırıcı) ve idarecilik/yöneticilik yapan kişiler çalışmanın uygulamalı araştırma kısmına dahil edilmiştir. % 98’ini erkekler oluşturmaktadırlar. hakem. Araştırma grubuna dahil edilen kadınlar ise bir atlı cirit gösteri ekibinin elemanlarıdır.0 0. Araştırma Grubunun Genel Profili Araştırmanın bu bölümünde uygulamalı ankete katılan bireylerin genel profilini çıkarmayı amaçlayan bulgulara yer verilmiştir. Medeni Durum Dağılımı S 451 344 5 800 % 56. araştırma 800 kişiyi kapsamıştır.4 43.6 100. Cinsiyet Dağılımı S 13 787 800 % 1.4 100.0 Geçerli % 56.0 Evli Bekar Ayrılmış Toplam 97 .0 Geçerli % 1.6 98.4 100. BULGULAR Geleneksel spor kamuoyunu oluşturduğunu varsaydığımız geleneksel güreşler.3 43.6 100. atlı sporlarla ve kızak yarışı içerinde aktif olarak görev alan sporcu.0 Kadın Erkek Toplam Tablo 2.

2 23.4 Cevapsız 23 2.9 16.3 Ortaokul 127 15. % 24’u 20 yaşının altındaki gençlerden oluşmaktadır. Örnek bireylerin diğer yarıya yakın kısmının ise (% 43) bekardır.3 1.3 100.6 Lisans 127 15.9 26. Eşinden ayrılmış olanlar yok denecek kadar azdır.8 14.3 27. Eğitim Düzeyi Dağılımı S % Geçerli % Đlkokul 181 22.8 100.0 100. Katılımcıların % 27’sini 21-30 yaş aralığı.4 10.1 10. Tablo 3.9 16.4 Lise 331 41. Çalışmamızdaki örnek bireylerin yarıdan fazlası (% 56) evlidir. Evlilerin geleneksel sporlara aktif katılımı bekarlara oranla azda olsa fazladır.1 1.4 14.4 42.3 Lisans Üstü 11 1.6 23. Katılımcıların % 14’ünü 41-50 ve % 10’unu ise 51 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturmaktadır. Tablo 4.Araştırma grubunun medeni durumlarına göre frekans ve yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir.0 Geçerli % 24. % 23’ünü 31-40 yaş aralığı oluştururken. Yaş Dağılımı S 191 214 187 113 81 14 800 % 23.0 98 .0 20 ve alt 21-30 31-40 41-50 51 ve üst Cevapsız Toplam Yaşlara göre frekans ve yüzde dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Örnek bireylerin yarıya yakını 30 yaş ve altındaki gençlerden oluşmaktadır.8 23.9 Toplam 800 100.

Emeklilerin oranı % 5 iken işsizlerin oranı sadece % 2’dir. Örnek bireyler ağırlıklı olarak ilköğretim. 99 . % 7’sinin gelirlerinin 1501 YTL ve üzerinde. Meslek Dağılımı S 127 37 150 129 93 12 85 148 19 800 % Geçerli % 15.3 4.6 11. % 16’sı (öğretmen.4’dür. Araştırma grubunun aylık toplam gelir düzeylerinin frekans ve yüzdeleri Tablo 6’da verilmiştir.9 16. işadamı. Çiftçilik yapanlar % 12.5 1. lisansüstü eğitim almış olanlar ise sadece % 1. % 12’sinin 1001-1500 YTL arası. diğerlerine oranla önemli çoğunluğu (% 43) ise lise mezunudur. % 16. Araştırmaya katılanların aylık gelirleri incelendiğinde.2 16. % 40’ının 500 YTL ve altında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların % 19’u serbest meslek sahibi (esnaf.6 4.9 18.7 18.0 2. % 11’i ise kendilerini sporcu olarak tanımlamıştır.1 16.Araştırma grubunun eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4’de verilmiştir.’sı ortaokul. Lisans düzeyinde eğitim almış olanlar % 16. antrenör vb.5 19.4 100. ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim almışlardır.).9 1.6 10. ticaret yapan vb. işçi olarak çalışanlar ise % 16’dır. Örnek bireylerin ağırlıklı olarak 1000 YTL’nin altında (% 67) gelir grubunda oldukları görülmektedir. subay. % 27’sinin 5011000 YTL arası.5 11.) devlet memurudur. Katılımcıların % 23’ü ilkokul.8 19. Lisans düzeyi ve üzerinde eğitim alanların oranı da (% 17) dikkat çekicidir (Tablo 4).0 100. ücretli çalışan.5 10. Tablo 5. Katılımcıların % 19’u öğrenci.0 Memur Emekli Serbest Đşçi Çiftçi Đşsiz Sporcu Öğrenci Cevapsız Toplam Araştırma grubunun meslek dağılımlarına göre frekans ve yüzdeleri Tablo 5’de verilmiştir.

0 Köy Đlçe Şehir Büyükşehir Yurt Dışı Cevapsız Toplam Araştırma grubunun ikamet ettikleri yere göre frekans ve yüzdeleri Tablo 7’de verilmiştir.Tablo 6.0 31.3 7 0.9 21. Ankete katılanların geleneksel sporların dışında yapmış oldukları sporlar açık uçlu soru olarak yöneltilmiştir. Örnek bireyler ağırlıklı olarak (% 63) şehir veya büyük şehirde yaşamaktadırlar.0 100.9 210 26. % 21’inin kasaba/ilçede ve % 37’sinin şehirde. Geleneksel sporların sadece kırsal kesimde ikamet edenlerin uğraş alanı değil şehir veya büyük şehirde yaşayanlar tarafından da yapıldığı gözlenmektedir.8 27. Geleneksel sporlardan farklı en fazla yapılan spor dalı futbol (% 30) daha sonra modern güreş (% 23) 100 .4 800 100.5 100.0 294 36.9 14. Đkamet Edilen Yer Dağılımı S % Geçerli % 119 14. Đkamet ettiği yer incelendiğinde.6 13. Belirli gruplara ayrılan bu spor branşları katılım oranlarındaki büyüklük sırasıyla Tablo 8’de verilmiştir. göç eden bireylerin bazı alışkanlıklarını da beraber getirdikleri söylenebilir.9 3 0.9 8.5 100. Örnek bireylerin % 58’i geleneksel sporlar dışında farklı bir spor dalını yapmamaktadır. Türkiye’de pek çok nedene bağlı olarak kırsal kesimden şehir veya büyük şehirlere göç edenlerin olduğu düşünüldüğünde.0 Geçerli % 46. katılımcıların % 15’inin köyde.4 12.3 26. % 26’sının ise büyük şehirde yaşadığı görülmektedir.0 500 YTL altı 501-1000 YTL arası 1001-1500 YTL arası 1501 YTL ve üstü Cevapsız Toplam Tablo 7.8 36.9 0.9 167 20.4 13. Gelir Düzeyi Dağılımı S 318 219 96 59 108 800 % 39.0 7.

2. Çünkü pek çok yaşlı geleneksel sporcu resmi müsabakaların yapıldığı dönemde artık bu sporları yapmayı bırakmışlar fakat mahalli organizasyonlarda hakem idareci veya antrenör olarak görev almışlardır. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların resmi veya mahalli organizasyonların herhangi birinde görev almaları yeterli kabul edilmiştir. 101 .6 77 9. Judo.0 19 2.3 48 6. judo. Araştırma Grubunun Geleneksel Sporlar Đle Đlişkisi Katılımcıların geleneksel Türk sporları ile ilişkilerini belirlemek amacı ile yaptıkları geleneksel spor dalları ve bu sporlar içerisindeki konumları ve özelliklerine göre gruplandırılan geleneksel spor dalları yaş. boks gibi sporları yapanların oranı ise % 15’tir. Tablo 8. Geleneksel Sporların Dışında Yapılan Sporlar S % 101 12. Boks Hentbol.gelmektedir. Basketbol Yüzme Atletizm Raket sporları Farklı spor yapmayanlar Toplam 6. Voleybol. Geleneksel sporları yapanların farklı olarak en az yaptığı sporların ise kort tenisi. Araştırmaya dahil edilen katılımcı sayısı resmi veya gayri resmi organizasyonda görev alma durumlarına bakılmaksızın kendi beyanları doğrultusunda verilen bilgiler dikkate alınarak oluşturulmuştur.0 24 3. Taekwondo. eğitim düzeyi ve medeni durum ekseninde incelenmiştir. Karate. Çünkü yağlı güreş ve karakucak güreşleri dışında kalan spor dalları resmi olarak 1996 yılında Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun kurulmasıyla başlamış ancak daha öncesinde mahalli düzeyde organizasyonlar yapılmıştır.4 800 100.7 467 58.4 14 1. karate.0 Futbol Modern güreş Taekwondo.6 50 6. masa tenisi ve badminton olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların bu sporları yapama süreleri de bu bölümde incelenmiştir.

Araştırmada belirli dönemlerde birden çok geleneksel spor dalında faaliyet gösterilmesi nedeni ile katılımcı sayısı 1081’e yükselmesine rağmen araştırma 800 kişiden oluşmuştur.Katılımcıların aktif olarak yaptıkları geleneksel sporlar Tablo 9’da verilmiştir.9 9. Türkiye’de yağlı ve karakucak güreş organizasyonlarının yaygın olarak pek çok yerde.0 8.6 6.9 100. Tablo 9. geleneksel kızak yarışları ise sadece Türkiye Birinciliği müsabakalarıyla sınırlı olarak Kastamonu’nun Küre ilçesinde yapılmaktadır. Kızak yarışları Ağrı ve Erzurum’da bazı özel günlerde kısmen yapılmaktadır.5 2. Katılımcıların % 17’si aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi yapmaktadır.0 Yağlı güreş Karakucak güreşi Atlı cirit Kapışmalı aba güreşi Aşırtmalı aba güreşi Rahvan atlı binicilik Kuşak güreşi Şalvar güreşi Kızak yarışı Toplam Araştırmada yağlı güreş ve karakucak güreşi % 20.1 6. Türkiye’deki organizasyon sayıları dikkate alındığında bu oranlara yakın değerlerde olduğu gözlenmektedir. Geleneksel Spor Dalları S 220 220 194 98 89 88 71 70 31 1081 % 20.2 8. % 8’i ise atlı rahvan yarışı yapmaktadır. 102 . Türkiye’de resmi olarak organizasyonu en az yapılan geleneksel kızak yarışını yapanlar ise sadece % 3’tür.4 20. Atlı spor yapanlar içerisinde ise % 18’i atlı cirit. şalvar güreşi ve kuşak güreşi % 7 ile eşit oranda temsil edilmiştir.4 17.

9 Lise % 46.7 4.0 1065 Yağlı güreş Karakucak güreşi Kuşak güreşi Şalvar güreşi Aşırt.5 69 38.3 8.6 70 2.6 22.2 17.0 20.4 10.4 6.1 96 3.5 34.1 Ortaokul % 15.8 48.6 175 1.8 17.5 8.2 100.0 5.2 42.7 9.8 220 2.9 31. atlı cirit % 43) ilkokul mezunudur.1 45.4 17.4 20.9 43.7 41. aba güreşi Kızak yarışı Atlı rahvan Atlı cirit Genel toplam 103 .8 7.7 218 1.0 1056 Yağlı güreş Karakucak güreşi Kuşak güreşi Şalvar güreşi Aşırt.7 20.7 17.9 21. üst. lisans üstü eğitim yapanların içinde en yüksek değer % 3’lük oranla şalvar güreşi yapanlara ait iken. Toplam % % S 1.0 25.4 10.1 86 29.3 8.5 14.5 9.0 31 1. aba güreşi Kapış.1 48.7 2.2 6.9 13.4 16.2 24.4 22. Orta okul mezunları arasında.2 7. Geleneksel güreşleri yapanların yarıya yakını lise mezunu iken.6 17.4 37. Tablo 11.3 88 2.4 77.0 9.0 4.5 69 42.9 16.9 6.9 31 15.2 16.7 15.3 13. Geleneksel Spor Dallarına Göre Yaş Grupları 20 yaş ve altı % 25.8 27.7 19. aba güreşi Kapış.3 15.1 12.3 88 0.4 10.3 8.6 70 2.2 21.8 3.3 28.5 8. Geleneksel Spor Dallarına Göre Eğitim Düzeyi Đlkokul % 15.6 15.2 21-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş Genel toplam arası arası arası ve üstü % % % % % S 27.9 191 28.7 28.4 34.6 22. aba güreşi Kızak yarışı Atlı rahvan Atlı cirit Toplam Eğitim düzeylerine göre geleneksel spor dalları frekans ve yüzde dağılımları Tablo 10’da verilmiştir.4 10.3 20. Katılımcıların eğitim düzeyleri dikkate alındığında.6 26. en düşük % 1 ile atlı ciritçilerdedir.2 40.3 88 30.0 9.6 47.0 10.6 100.0 24.9 25.Tablo 10.4 36.4 25.6 10.6 36.6 16. aşırtmalı aba (% 22) ve kapışmalı aba (% 26) sporunu yapanların fazlalığı dikkat çekmektedir. Atlı sporları yapanların ise yarıya yakını (atlı rahvan % 41.1 9.4 16.4 37.4 29.1 8. bu oran geleneksel kızakçılarda % 78’dir.5 9.7 9.4 13.6 219 27.9 6.0 19.6 10.8 Lisans % 20.6 220 24.6 Lis.6 92 16.7 18.3 2.1 5.3 20.1 9.5 10.

hakem. antrenör veya bağlı idareci olarak) oldukları veya gayri gözlenmiştir. Katılımcıların sporcu. geleneksel güreşler kendi içerisinde yağlı güreş. .6 13. % 18’i hakem.8 17.0 100. Atlı rahvan ile ilgilenenlerin ise % 59’u. Geleneksel Spordaki Konumları S 623 183 100 135 1041 % 59. karakucak güreşi ve kuşak güreşi yapanların yarıdan fazlası şalvar güreşi yapanların ise % 84’ü 30 yaşın altında gençlerden oluşmaktadır. % 10’u antrenör (çalıştırıcı). Katılımcıların yarıdan fazlası (% 60) sporcu. Kızak yapanların ise yarıdan fazlası % 75’i 30 yaşının üstünde orta yaşlı ve yaşlılardan oluşmaktadır. % 13’ü ise bir takımın başında idarecilik yapmaktadır. 104 . resmi Katılımcıların resmi (Federasyonlara (mahalli organizasyonlar) organizasyonlarda aldıkları görevlerde dahil edilmiştir. Tablo 12.6 9.0 Sporcu Hakem Antrenör Đdareci Toplam Ankete katılanların geçmişte veya günümüzde geleneksel sporlarda hangi görevler aldıklarının frekans ve yüzdeleri Tablo 12’de verilmiştir. bazı katılımcıların birden fazla görevde bulunduğu veya geçmişte sporcu iken günümüzde hakem. 31-50 yaş arasında.Araştırma gurubu içerisinde geleneksel spor dallarına göre yaş grupları frekans ve yüzde dağılımları Tablo 11’de verilmiştir.geleneksel yarışlar aldığı görevler ileri yaşlardaki katılımcıların araştırmaya dahil edilebilmesi için ayrı tutulmamıştır. antrenör (çalıştırıcı) ve idarecilik yapma durumları belirlenirken. Spor dallarına göre katılımcıların yaşları dikkate alındığında. atlı ciritçilerin ise % 71’i 21-40 yaş aralığındadır.

4 21. % 21’inin 11-15 yıl arası.6 17.9 20. Katılımcıların % 28’inin 1-5 yıl arası.0 1013 Sporcu Hakem Antrenör Đdareci Toplam Örnek bireylerin. 105 .3 4. % 22’sinin 6-10 yıl arası. sporcu (% 42) ve hakemlerin (% 43) yarıya yakını lise mezunu.8 13.3 17. geleneksel sporlardaki konumları itibari ile “eğitim düzeylerine bakıldığında.2 59. okul % % 23.2 19.9 10. üst.2 2. genel olarak lise düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir (Tablo 13).Tablo 13.7 1. hakem.7 100. % 18’inin 16-21 yıl arası ve % 18’inin ise 21 yılın üstünde geleneksel sporlara aktif katılım sağladıkları görülmektedir. Toplam % % % S 16.0 Geçerli % 28.8 Lise % 41.0 1-5 yıl arası 6-10 yıl arası 11-15 yıl arası 16-20 yıl arası 21 yıl ve üstü Cevapsız Toplam Geleneksel sporları yapma süreleri frekans ve yüzde dağılımları Tablo 14’de verilmiştir.0 10. Geleneksel sporları yapma süreleri dikkate alındığında katılımcıların yarısından fazlasının 1 ile 15 yıl arasında bu sporları yaptıkları gözlenmiştir. antrenörlerin % 30’unun lisans mezunu. antrenör.3 23. idareci) lisans üstü eğitim yapmış kişi sayısı düşük olmakla birlikte.0 9.6 22.7 605 18. Geleneksel Spor Yapma Süreleri S 227 175 167 84 142 5 800 % 28.2 37.9 18.6 128 17.2 28.6 100.8 0.5 39. Tablo 14.1 16.9 181 30.5 Lisans Lis.7 42. % 23’ünün ise ilkokul mezunu olduğu gözlenmiştir.9 1.0 21.2 17.8 99 14.1 1. Đdarecilerin ise kendi içerisinde çoğunun lise (% 38) mezunu olduğu gözlenmiştir.6 12. Bütün konumlarda (sporcu.2 23. Geleneksel Spordaki Konumlarına Göre Eğitim Düzeyi Đlkokul O.5 23.9 100.0 24.5 17.

Geleneksel sporları yapanların çoğunluğu şehir veya büyük şehirde ikamet etmektedirler.5 Toplam % 66. Geleneksel spor dalları ile ikamet arasındaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.5 3.Tablo 15. atlı sporları yapanların ise % 53’ünün şehir veya büyük şehirde ikamet ettiği görülmektedir. Gruplandırılmış Geleneksel Sporlar S 509 260 31 800 % 63. atlı spor yapanlarda bu oranın % 84’e yükseldiği gözlenmektedir.: 3 P: 0. atlı cirit. Tablo 16. atlı rahvan yarışı ise “atlı sporlar” (% 33) olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 15).9 766 Gel. Gruplandırılmış Sporlara Göre Đkamet Yerleri Köy % 10. güreşler Atlı sporlar Toplam χ2: 33.507 S.9 34. yağlı güreş.0 18.3 B.9 24. Geleneksel güreş yapanların % 44’ü evli iken.000 Geleneksel spor yapanların ikamet yerlerine göre dağılımı göre Tablo 16’da verilmiştir.1 33.05).7 Şehir % 38.9 100. Araştırmada “kızak yarışı” yapanların sayısının 31 ile sınırlı kalması nedeniyle genel değerlendirme yaparken 800 kişi içerisinde 31 kişiye ait değerler yanıltıcı sonuçlar doğuracağı varsayımından hareketle kızak yarışları bundan sonraki gruplanmış geleneksel spor Ki-kare analiz tablolarına dahil edilmemiştir.7 19.2 15.6 32.8 27.0 Geleneksel güreşler Atlı Sporlar Kızak yarışları Toplam Geleneksel spor dalları benzer özelliklerine göre kendi içinde.4 Đlçe % 18. Katılımcıların medeni durumlarına göre geleneksel spor dalları dağılımı Tablo 17’de verilmiştir. kuşak güreşi.2 22. şalvar güreşi.2 37. kapışmalı aba güreşleri “geleneksel güreşler” (% 64).d. karakucak güreşi. Atlı spor yapanların büyük bir çoğunluğunun 106 . Geleneksel güreşleri yapanların % 71’inin. Şehir % 32. aşırtmalı aba güreşi.

Tablo 17 Gruplandırılmış Sporlara Göre Medeni Durum Evli % 43.: 2 P: 0. 3.1 520 65.5 120 15.3 239 30.7 401 52. Geleneksel Sporlara Başlama Đlişkisi Araştırma grubunun geleneksel sporlara başlamalarına etki eden faktörler ve etki düzeyleri ile bunların bazı değişkenlerle ilişkisi ele alınmıştır.5 Toplam S 779 777 767 772 768 754 Aile ve büyükler Çevre ve arkadaşlar Başarılı sporcular Yörede sevilen spor olması Basın ve medya organları Đtibar ve başarı kazanma isteği 107 .5 Toplam S 66. güreşler Atlı sporlar Toplam χ2: 108.8 83.5 42. Geleneksel sporlara başlamada “aile ve büyükler” (çok etkili % 65) birinci. Katılımcıların geleneksel sporlara başlamalarına etki eden faktörlerin frekans ve yüzdeleri Tablo 18’de verilmiştir.0 Etkisi yok S % 121 15. Tablo 18.2 448 57.0 148 18.8 16.05).8 Biraz etkili S % 150 19.evli olduğu dikkat çekmektedir.7 105 13.8 Bekar % 55.0 196 24.8 769 Gel.3 471 58. “çevre ve arkadaş” faktörünün ise (çok etkili % 58) üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Bunlara karşılık katılımcıların % 65’i geleneksel sporlara başlamada “medyanın” etkili olmadığını belirtmiştir. “yörede ilgi duyulan ve sevilen sporlar olması” (çok etkili % 59) ikinci.5 56.000 6.6 128 16.d.5 90 11.8 238 31.0 406 50. Geleneksel Sporlara Başlama Faktörleri Çok etkili S % 508 65. Ayrıca “başarılı sporcuların örnek alınması” (% 52) ile “itibar ve onur kazanma isteği” (% 51) katılımcıların yarıdan fazlasının bu sporlara başlamasında “çok etkili” olduğu görülmektedir.9 128 16.2 33.783 S. Geleneksel spor daları ile medeni durum arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0.0 200 25.

4 37.7 15.3 745 23.4 42.382 Sd: 6 P: 0.5 16.3 Lisans ve üst 57.122 Katılımcıların yaptıkları geleneksel sporlara başlamalarına etki eden faktörlerin etki düzeyleri ile “eğitim seviyesi” arasındaki ilişkinin Ki-kare analizi Tablo 19’da verilmiştir.6 745 23.5 Toplam 60.8 42.7 71.9 19.8 21.4 Toplam 53.8 68.0 21.0 17.5 26.6 754 23.4 Başarılı sporcuları örnek alma Đlkokul 60.3 15.1 10.3 16.3 16.7 19.6 32.071 Sd: 6 P: 0.1 Lise 60.7 17.9 18. “çevre ve arkadaşlar”.4 42.8 34.1 30.039 Sd: 6 P: 0.2 27.2 Lise 50.1 13.5 Ortaokul 56.0 13.3 17.8 22.9 9.012 χ2: 12.7 10.285 χ2: 10.Tablo 19.3 12.5 731 χ2: 8.2 42.695 Sd: 6 P: 0.6 Lisans ve üst 11.048 χ2: 11.9 31.1 34.3 42. Eğitim düzeyleri bağlamında.8 23.087 χ2: 7.8 17.1 72.6 Ortaokul 65.9 756 23.4 Etkisi yok % 12.0 67.2 24.5 21.2 12.0 24.6 42.3 Lise 53.1 Lise 15. Spora Başlama Faktörleri Đle Eğitim Düzeyi Đlişkisi Çok etkili Biraz etkili % % Aile ve büyükler Đlkokul 72.4 15.8 31.7 Lise 62.1 16. “başarılı sporcuları 108 .5 Ortaokul 56.7 16.5 22.7 Ortaokul 55.4 Ortaokul 50.9 Lisans ve üst 43.8 Toplam 51.6 36.3 Lise 56.0 22.7 17.300 Sd: 6 P: 0.3 11.0 31.6 16.3 Yörede ilgi duyulan sporlar olması Đlkokul 69.9 23.3 24.5 32.7 Lisans ve üst 53.4 16.9 15.1 Toplam % 23.8 17.6 17.8 15.8 Toplam 15.5 14.5 29.400 Sd: 6 P: 0.9 20.6 Basın ve medya organları Đlkokul 20.6 25.0 Toplam 64.9 16.211 χ2: 16.8 17.0 Lisans ve üst 46.6 Çevre ve arkadaşlar Đlkokul 67.8 16.0 17.8 66.1 Toplam 56.7 Đtibar ve başarı kazanma isteği Đlkokul 59.0 Ortaokul 11.6 Lisans ve üst 45.2 749 23.8 15.9 13.6 16.5 16.6 15.

05 anlamlılık düzeyinde bağımsız olmadığı. Geleneksel spora başlamada. % 60). Geleneksel sporlara başlamaya etki eden faktörler gruplandırılmış spor dalları açısından değerlendirildiğinde (Tablo 20).örnek alma” faktörlerine ait etkilerin eğitim düzeyinden p>0. bu oranın atlı spor yapanlarda % 10 gerilediği gözlenmiştir. Bu iki faktörün geleneksel güreşlerde az bir farkla da olsa daha etkili olması geleneksel güreşlerde başarılı olan ve efsaneleşen pehlivanların varlığına çağrışım yaptırmaktadır. bu oran atlı spor yapanlarda % 45’e gerilemiştir. geleneksel güreş yapanlarda bu oranın % 54’e gerilediği görülmektedir. “Çevre ve arkadaş” faktörü atlı spor yapanların yarısından fazlasının başlamasında (% 66) “çok etkili” olurken. lisans ve üstü (% 72) eğitim düzeylerinde bu oranın yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 19). Büyük çoğunluğunun geleneksel spora başlamasında basın ve medyanın etkisinin.05). Aradaki fark az olsa da güreşlerde başarılı sporcuların örnek alınmasını çok etkili görenler daha fazladır. yörede ilgi duyulan sporlar olmasının” eğitim düzeyinden bağımsız geliştiği.05). olmadığı ve ortaokul (% 72). gruplanmış geleneksel sporlar ile bu sporlara başlamaya etki eden “aile ve büyükler” faktörü dışında kalanların tamamı arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. aralarındaki ilişkinin ise istatistiki açıdan anlamlı olmadığı gözlenmiştir (p<0. aralarında anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Đtibar ve başarı kazanma isteği. Geleneksel spora başlamada aile ve büyükler faktörünün geleneksel spor dalından bağımsız olduğu anlaşılmıştır. Đki faktörden etkilenme düzeyleri incelendiğinde ilkokul mezunlarının diğerlerine oranla daha “çok etkilendiği” görülmektedir (% 67. “Đtibar kazanma ve başarı isteği geleneksel güreş yapanların % 58’inin bu spora başlamasında “çok etkili” olurken. basın ve medya organları. Bu faktör geleneksel güreş yapanların % 33’ü atlı spor yapanların ise % 26’sı tarafından “biraz etkili” olarak belirtilmiştir. “aile ve büyükler. Spora başlamada “başarılı sporcuların örnek alınması” geleneksel güreşleri yapanların yarısından fazlası için “çok etkili” iken. Bu spora başlama faktörleri arasında. “aile ve büyükler” geleneksel güreş (% 65) yapanların ve atlı spor (% 70) yapanların yarısından fazlasının spora başlamasında “çok etkili” birbirine yakın oranlarda ise “biraz etkili” ve “etkisi yok” şeklinde yansımıştır. Bu sporların “yörede ilgi duyulan ve sevilen sporlar” arasında olmasının spora başlamaya etkisi katılımcıların 109 .

3 33.2 Atlı sporlar 48.7 30.0 32.048 Sd: 4 P: 0.8 Toplam % 66.5 Đtibar ve başarı kazanma isteği Geleneksel güreşler 58.2 Başarılı sporcular Geleneksel güreşler 57.230 Sd: 2 P: 0. “Medya organlarının” spora başlamada etkisi yoktur diyenler katılımcıların % 68’ini oluşturmaktadır.7 723 χ2: 2. Tablo 20.4 7.7 27.3 23.3 Atlı sporlar 66.691 Sd: 2 P: 0.3 27.5 16.4 Toplam 54.4 18.6 33.6 Atlı sporlar 45.8 18.3 Basın ve medya organları Geleneksel güreşler 14.6 24.2 13.2 Atlı sporlar 20.9 Toplam 16.4 749 66.1 Toplam 60.2 15.yarısından fazlası için çok etkili bulunmuştur.0 17.1 33.0 741 65.006 χ2: 12.002 χ2:9.2 25.0 Toplam 58.8 16.5 10.7 36.018 Aile ve büyükler Geleneksel güreşler 64.302 Sd: 2 P: 0.9 110 .4 Toplam 66.0 25.9 Atlı sporlar 65.7 736 66.3 Etkisi yok % 16. Fakat bu faktörün geleneksel spora başlamaya “etkisi yoktur” diyenler arasında spor dalları açısından azda olsa (% 9) bir fark görünmektedir.230 Sd: 2 P: 0.5 27.2 8.7 34.4 68.316 χ2: 10.9 747 66. Spora Başlama Faktörleri Đle Gruplanmış Geleneksel Sporlar Đlişkisi Çok etkili % Biraz etkili % 18.3 738 66.5 14.9 14.2 68.9 26.3 11.2 13.9 Atlı sporlar 70.5 17. Medya organları atlı spor yapanların % 21’inin spora başlamasında “çok etkili” olurken geleneksel güreşlerde bu oranın % 14’e gerilediği görülmektedir.6 25.3 30.3 16.8 18.0 34.4 Yörede ilgi duyulan sporlar olması Geleneksel güreşler 57.033 Sd: 2 P: 0.2 Toplam 53.008 χ2: 8.8 Çevre ve arkadaşlar Geleneksel güreşler 54.7 15.007 χ2: 10.2 68.3 33.

3 35.7 14.661 Büyükşehir 58.3 21.5 14.2 Basın ve medya organlarının etki düzeyi Köy 15.2 12.2 Sd: 6 Şehir 64.9 20.1 15.4 15.8 31.8 36.5 24. bu sporların “yörede ilgi duyulan ve sevilen sporlar arasında olması” büyük şehirde yaşayanların % 53’ü.5 34.2 Sd: 6 Şehir 57.6 12.8 χ2: 21.5 20.2 15.2 χ2: 9.3 P: 0. 169 Büyükşehir 46.3 33.3 24.4 Sd: 6 Şehir 24.114 Đlçe 57.0 χ2: 4.4 18.4 Yörede ilgi duyulan sporlar olmasının etki düzeyi Köy 60.5 21.0 13.4 20.6 27.4 P: 0. ilçedekilerin ise % 67’si tarafından başlamaya “çok etkili” neden olarak görülmektedir.9 15.1 27.9 20.8 19.9 10.7 17. Đkamet edilen yer ile bu sporların yörede sevilen sporlar arasında oluşu arasında anlamlı bir ilişki vardır (p>0.8 Đtibar ve başarı kazanma isteğinin etki düzeyi Köy 60.556 Büyükşehir 48.0 26.4 63.4 15.7 19.408 Büyükşehir 68.6 P: 0.4 Başarılı sporcuları örnek alma etki düzeyi Köy 53.2 Sd: 6 Şehir 56.6 13.1 27.1 21.4 P: 0.4 32.9 P: 0.05).028 Büyükşehir 53. Spora Başlama Faktörleri Đle Đkamet Yeri Đlişkisi Çok etkili Biraz etkili Etkisi yok Toplam % % % % Aile ve büyüklerin etki düzeyleri Köy 66.4 Sd: 6 Şehir 55.3 Sd:6 Şehir 62.3 27.7 P: 0.1 14.223 Đlçe 13.2 Çevre ve arkadaşların etki düzeyleri Köy 57.134 Đlçe 65.0 12.0 29. Büyük şehirlerde ikamet 111 .7 22.002 Büyükşehir 10.0 36.7 28.3 21.4 Spora başlamaya etki eden faktörler ikamet edilen yer ile ilişkilendirildiğinde (Tablo 21).2 14.3 17.5 27.904 Đlçe 54.9 21.4 72.4 22.8 10.0 11.0 35.9 χ2: 6.4 14.5 14.4 33.5 20.5 9.6 36.2 71.0 χ2: 14.Tablo 21.6 21.1 27.0 27.4 31.5 17.2 17.3 26.084 Đlçe 52.148 Đlçe 66.0 64.9 21.6 36.6 10.8 χ2: 4.8 30.

büyük şehirde ikamet edenlerde bunun % 49’a gerilediği gözlenmiştir. Geleneksel spora başlamaya etki eden faktörlerin bütün yaş grupları arasında çoğunlukla “çok etkili” olduğu birbirine benzer oranlarda gözlenmiştir. Köyde ve ilçede yaşayanların spora başlamasında “basın ve medyanın” % 64 oranında etkisi olurken. “aile ve büyüklerin.05). bunun ikamete göre değişmediği gözlenmektedir. Köyde ikamet edenler için “itibar ve onur kazanma isteği” bu sporlara başlamada % 60 oranında etkiliyken. 112 . Aradaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0.05). itibar ve başarı kazanma isteğinin etki düzeyleri” ile yaş grupları arasındaki ilişkinin p>0. başarılı sporcuları örnek almanın. Yapılan geleneksel sporun “yörede ilgi duyulan sporlar arasında olmasının” bu spora başlamada yaş gruplarından (31-40 yaş arası % 70 oranında “çok etkili”. Büyük şehirde yaşayanların bu spora başlamalarında itibar ve onur kazanma isteği köydekilere oranla daha az bulunmuştur (p<0.edenler için geleneksel sporlara yönelmede bu sporların sevilen ve ilgi duyulan sporlar arasında olmasının köyde oturanlara oranla daha az etkisinin olduğu gözlenmektedir. çevre ve arkadaşların. 51 yaş ve üstünde ise % 5 oranında “etkisiz”) bağımsız olmadığı ve aralarında Ki-kare analizine göre (p<0. “büyük şehirde” ikamet edenlerde bu oranın % 72’ye yükseldiği gözlenmiş ve aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0.05 anlamlılık düzeyine göre birbirlerinden bağımsız oldukları gözlenmektedir.05).05) anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 22). Örnek bireylerin yaptıkları geleneksel sporlara başlamalarına etki eden faktörlerin etki düzeyleri “yaş grupları” ekseninde değerlendirildiğinde (Tablo 22). Buna karşılık “basın ve medya organlarının etki düzeyleri” dikkate alındığında yukarıda ki faktörlerin aksine katılımcıların bütün yaş gruplarında yarıdan fazlasının geleneksel spora başlamasın da “etkili olmadığı” görülmektedir. Geleneksel spora başlamaya etki eden diğer faktörler katılımcıların yarısından fazlasının spora başlamasında “çok etkili” olurken.

4 Basın ve medya organları 20 yaş ve altı 17.540 Sd: 8 P: 0.8 10.9 21-30 yaş arası 19.0 Başarılı sporcuları örnek alma 20 yaş ve altı 56.1 29.8 Toplam % 24.5 27.0 51 yaş ve üstü 53.4 19.121 χ2: 7.8 24.8 12.5 10.935 Sd: 8 P: 0.3 16.2 27.0 21-30 yaş arası 52.4 31-40 yaş arası 65.0 12.3 29.4 13.183 113 .3 23.257 24.407 Sd: 8 P: 0.d.4 18.8 14.4 21-30 yaş arası 66.3 17.3 66.8 30.6 17.5 Đtibar ve başarı kazanma isteği 20 yaş ve altı 60.7 21-30 yaş arası 59.6 15.3 66.1 24.6 14.3 10.1 19.0 25. Spora Başlama Faktörleri Đle Yaş Grupları Đlişkisi Çok etkili % Biraz etkili % Etkisi yok % 14.0 20.2 10.3 11.5 41-50 yaş arası 51.6 23.3 25.0 25.4 51 yaş ve üstü 53.8 20.4 66.1 23.734 Sd: 8 P: 0.5 51 yaş ve üstü 13.2 Aile ve büyükler 20 yaş ve altı 65.2 13.1 14.3 16.: 8 P: 0.343 Sd: 8 P: 0.7 9.1 27.0 11.1 13.9 31-40 yaş arası 64.4 Toplam 52.2 742 χ2: 11.8 24.4 24.8 Toplam 16.6 22.4 26.3 21-30 yaş arası 50.2 764 24.1 27.1 27.383 χ2: 12.5 26.1 21.0 Yörede ilgi duyulan sporlar olması 20 yaş ve altı 50.9 15.2 10.2 30.9 36.1 31-40 yaş arası 69.8 Toplam 57.6 17.5 14.7 15.1 41-50 yaş arası 52.9 41-50 yaş arası 12.4 31.5 18.6 15.0 18.4 21-30 yaş arası 61.2 67.Tablo 22.8 41-50 yaş arası 61.2 10.0 30.7 72.8 5.7 21.1 14.7 χ2: 8.3 501 24.1 24.5 33.5 10.5 66.6 Toplam 61.7 Toplam 65.2 31-40 yaş arası 49.0 41-50 yaş arası 52.1 754 24.5 26.2 31-40 yaş arası 16.4 760 24.7 16.6 20.3 14.3 26.9 51 yaş ve üstü 69.1 51 yaş ve üstü 59.9 28.0 27.4 21.8 10.440 χ2: 30.9 22.2 41-50 yaş arası 64.109 S.3 35.000 χ2: 10.3 27.7 9.6 31-40 yaş arası 49.9 Toplam 53.9 20.4 14.3 Çevre ve arkadaşlar 20 yaş ve altı 48.1 14.6 31.5 34.3 29.4 51 yaş ve üstü 68.0 16.5 10.9 20.6 10.

114 . “Yapılan sporlara ilgi ve sevginin artması” katılımcıların önemli bir kısmı (% 92) tarafından çok etkili bulunurken. “maddi kazanç ve hediyelerin çok olması” ise araştırma grubunun % 32’si tarafından “çok etkili” kabul edilmiştir.0 46.2 19. 4.9 31. Geleneksel Spor Organizasyonuna Katılma Faktörleri Çok etkili S % Medyanın ilgi göstermesi Seyirci ve sporcu katılımının çok olması Maddi kazanç ve hediyelerin çok olması Bu sporlara ilgi ve sevginin artması Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi 223 366 244 465 412 29.9 Etkisi yok S % 342 114 264 64 154 44. Katılımcıların yarıdan biraz fazlası (% 53) yapılan sporun ve organizasyonun uluslararası olmasını kendi katılımlarında “çok etkili” olarak görmektedirler. Fakat “seyirci ve sporcu sayısının çok olması” katılımcıların % 47’sinin katılmasını önemli ölçüde etkilemektedir.1 32. Uluslararası bir geleneksel spor organizasyonu olmasının kendi katılımlarını etkilemeyeceğini belirtenler ise % 20’dir. Tablo 23. Geleneksel Spor Organizasyonuna Katılma Đlişkisi Katılımcıların geleneksel spor organizasyon tercihlerini etkileyen faktörlerin etki düzeylerini öğrenmek amacıyla organizasyona katılmaya etki eden faktörler ile bazı değişkenler arasında ilişki aranmıştır.5 34.6 59.4 26.6. Geleneksel spor organizasyonuna “medyanın ilgi göstermesi” katılımcıların yaklaşık yarısına yakınını (% 44) etkilememektedir.2 8.9 Toplam S 770 781 771 783 774 Geleneksel spor organizasyonunu tercih etmeyi etkileyen faktörler ve bunların etki düzeylerinin frekansları Tablo 23’de verilmiştir.6 38.4 14.6 34.2 Biraz etkili S % 205 301 263 254 208 26.4 53.

192 S.5 Toplam % 23.d.7 29.9 Lise 60.4 Lisans ve üst 48.7 Toplam 45.0 Lise 57.9 17.384 S.5 Lise 31.5 35.8 16.2 38.0 32.d.4 16.7 32.0 9.892 χ2: 12.9 34.3 758 23.Tablo 24 Organizasyona Katılma Faktörleri Đle Eğitim Đlişkisi Çok etkili Biraz etkili Etkisi yok % % % Basın ve medyanın ilgi göstermesi Đlkokul 23.0 Toplam 53.8 Seyirci ve sporcu katılımının çok olması Đlkokul 49.220 χ2: 2.279 S.8 48.0 12.0 25. Geleneksel spor organizasyonuna “basın ve medyanın ilgi göstermesi” eğitim düzeyleri ekseninde katılımcıların yarıya yakınının bu organizasyonu tercih etmesinde etkili değildir (ilkokul.6 14.9 Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması Đlkokul 55.9 Ortaokul 60.4 751 χ2: 4.5 42. ortaokul % 43).8 18. ile ortaokul.d.8 30.3 Lisans ve üst 43.5 35.0 25.8 29.9 22. lisans ve üstü (% 43) eğitim düzeyleri arasında oranların değiştiği 115 .: 6 P: 0.1 34.422 S.8 33.8 47.1 36.1 Lisans ve üst 39.5 42.1 Toplam 31.7 16.6 15.048 Eğitim seviyelerine göre geleneksel spor organizasyonunu tercih faktörlerinin Ki-kare analizi Tablo 24’te verilmiştir. lisans ve üstü % 48.6 25.9 20.: 6 P: 0.0 Maddi kazanç ve hediyelerin çok olması Đlkokul 25.1 30.: 6 P: 0. lise (% 49).620 χ2: 5.6 42.4 41.5 Ortaokul 50.4 42.1 29.8 748 23.9 25.9 24.d.7 Ortaokul 32.4 Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi Đlkokul 51.6 44.6 Toplam 47.6 16.3 31.9 36. lise % 45.041 S.3 17.5 Lisans ve üst 28.7 7.2 7. “Seyirci ve sporcu sayısının çok olması” katılımcıların yarıya yakınının bu organizasyona katılmasında “çok etkili” olarak belirtilirken.6 Lisans ve üst 61. ilkokul.0 20.1 Lise 30.3 34.5 17.4 17.: 6 P: 0.5 23.4 37.7 30.539 χ2: 8.3 14.5 26.: 6 P: 0.8 8.6 28.7 16.0 Ortaokul 31.4 747 23.7 8.4 17.3 16.d.2 28.8 Ortaokul 44.3 Lise 49.2 43.7 25.6 41.2 760 23.2 Toplam 59.7 31.6 42.

7 Atlı sporlar 52. Organizasyona Katılma Faktörleri Đle Gruplanmış Geleneksel Spor Đlişkisi Çok etkili Biraz etkili Etkisi yok % % % Basın ve medyanın ilgisi Gel.d.0 751 66. “maddi kazanç ve hediyelerin çok olması” tüm eğitim düzeylerinde. Đlkokul mezunu olanların % 42’si “etkisi yok” derken.0 752 65.2 Atlı sporlar 26.342 S.7 9.5 Toplam % 65.3 34.d. güreşler 53.9 741 66.8 32. Geleneksel spor organizasyonunu tercih ederken.324 S.2 Toplam 31. lisans ve üstü eğitim düzeyinde olanların ise % 42’si tarafından “çok etkili” olarak belirtilmiştir.3 38. katılımcıların yaklaşık üçte biri için “biraz etkili” olarak belirtilmiştir.7 28.2 29. Yukarda belirtilen faktörlerin geleneksel spor organizasyonuna katılma etkisi ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmemiştir (p>0.: 2 P: 0.765 S.4 14.görülmektedir.0 Atlı sporlar 49.1 Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi Gel.0 27.0 8.8 26.d.d.6 7.05).: 2 P: 0.6 19.6 Maddi kazanç ve hediyelerin çok olması Gel.2 44.: 2 P: 0.7 10.0 34.7 Seyirci ve sporcu katılımının çok olması Gel.8 32.5 45.9 37.0 Toplam 59.: 2 P: 0.: 2 P: 0.7 Toplam 27. güreşler 38. Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi faktörünün geleneksel spora katılmaya etkisinin eğitim düzeyinden bağımsız olmadığı gözlenmektedir (Tablo 24).176 S.9 34. güreşler 63.3 24.6 Toplam 47.9 30.337 116 .7 23.000 χ2: 36.5 27.141 S. lisans ve üstü eğitim alanların % 40’ı için “çok etkili”dir.5 38.000 χ2: 9. “Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi” geleneksel spor organizasyonuna katılmada lise mezunlarının % 58’i.0 34. ilkokul ve ortaokul mezunu olanların % 8’i için ise “etkili değil”dir.0 27.3 Toplam 52.0 Atlı sporlar 17. güreşler 28.1 33.8 34.6 32.208 χ2: 15.7 16.2 740 66.6 34.7 46.“Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması” organizasyona katılmada lisans ve üstü eğitim düzeyindekilerin % 62’si için “çok etkili”.5 20.d. Tablo 25.4 42. güreşler 50.009 χ2:2.1 743 χ2: 3.7 Atlı sporlar 42.1 Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması Gel.4 47.

Geleneksel spor organizasyonuna katılmada bu faktörün etkisinin spor dalından bağımsız olmadığı için aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. tarafından “çok etkili” bulunurken. atlı spor yapanlarda % 44’dür.“Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi” atlı spor ve geleneksel güreş yapanların yaklaşık yarısının organizasyon tercihlerinde çok etkilidir. Maddi kazanç ve hediyelerin çok olması atlı sporculara göre güreşçilerin organizasyon tercihlerinde daha fazla etkilidir.05). Geleneksel sporların uluslararası sporlara dönüşmesinin organizasyona katılmada etkisinin spor dalından bağımsız olduğu gözlenmiş aradaki ilişki de anlamlı kabul edilmemiştir (Tablo 25). atlı spor yapanlar arasında faktörün etki düzeylerini çok etkili (% 43) ve biraz etkili (% 47) bulma oranları birbirine yakın iken geleneksel güreşlerde bu oranların arasındaki fark çoğalmıştır.05). Geleneksel spor organizasyonunu tercih etmede “maddi kazanç ve hediyelerin çok olması” geleneksel güreş yapanların % 39’u için çok etkili olurken. Bu faktörün organizasyona katılmaya etkisinin spor dalından bağımsız olduğu belirlenmiştir (p>0. “seyirci ve sporcu katılımının çok olması” geleneksel güreş yapanların % 51’i. Geleneksel spor organizasyonuna “Basın ve medyanın ilgi göstermesi” katılımcıların yaklaşık yarısının bu organizasyona katılmasında etkili olmadığı gözlenmiştir.Geleneksel spor dallarına göre organizasyona katılmaya etki eden faktörlerin dağılımı Tablo 25’te verilmiştir. Geleneksel spor organizasyonunu tercih ederken. “Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması” geleneksel güreşçilerin % 64’ünün atlı spor yapanların ise % 52’sinin organizasyon tercihlerini belirlemede çok etkilidir. güreş yapanlarda etkisi yok diyenler % 29 iken. Bu faktörün katılımda “biraz etkili” olduğunu belirten güreşçiler ile atlı sporcular arasında % 10’luk bir fark vardır. atlı sporları yapanların % 46’sı tarafından “biraz etkili” olmaktadır. Bu faktörün organizasyon tercihlerinde spor dalları arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0.05). Geleneksel güreş ve atlı spor yapanların organizasyon tercihlerini belirlemede medyanın organizasyona ilgi göstermesinin çok etkili olduğunu belirtenler ise yaklaşık katılımcı sayısının üçte birine yakındır. bu oranın atlı spor yapanlarda % 18’e gerilediği. 117 .

9 25.6 8.4 13.222 χ2: 25.1 21-30 yaş arası 59.d.5 26.5 44.4 32.9 35.: 8 P: 0.8 29.9 44.7 Toplam Toplam % 24.5 51 yaş ve üstü 31.: 8 P: 0.5 41-50 yaş arası 25.0 Toplam 28.d.8 35.4 31.d.4 43.4 33.1 14.9 21-30 yaş arası 28.6 20 yaş ve altı 44.0 37.5 10.6 Toplam Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması 63.0 31-40 yaş arası 56.9 41-50 yaş arası 54.3 27.4 16.7 14.9 17.246 S.9 45.3 7.9 25.5 31-40 yaş arası 24.3 10. Organizasyonuna Katılma Faktörleri Đle Yaş Grupları Đlişkisi Çok etkili Biraz etkili Etkisi yok % % % Basın ve medyanın ilgi göstermesi 20 yaş ve altı 24.3 47.0 23.1 45.3 26.7 31-40 yaş arası 29.4 34.5 8.4 26.1 10.652 S.4 26.7 Toplam Bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi 48. “Basın ve medyanın 118 .8 24.8 19.8 38.007 Geleneksel spor dallarına yönelik herhangi bir organizasyonu tercih etmeyi etkileyen faktörler ile yaş grupları ilişkisi Tablo 26’da verilmiştir.2 51 yaş ve üstü 30.4 26.6 Seyirci ve sporcu katılımının çok olması 46.Tablo 26.3 38.335 χ2: 10.9 20 yaş ve altı 60.9 24.d.9 14.: 8 P: 0.3 6.001 χ2: 5.4 16.6 20 yaş ve altı 54.4 20.8 19.0 43.5 31-40 yaş arası 54.5 15.7 30.5 Toplam Maddi kazanç ve hediyelerin çok olması 35.6 7.3 767 24.0 20.2 14.d.1 11.3 10.9 38.2 31.9 24.4 20 yaş ve altı 36.3 757 24.4 30.7 36.5 25.5 769 24.690 χ2: 20.9 34.0 27.4 51 yaş ve üstü 59.0 32.6 35.6 39.618 S.7 38.2 50.: 8 P: 0.0 13.5 41-50 yaş arası 55.0 14.5 21.8 31-40 yaş arası 50.087 S.2 14.3 51 yaş ve üstü 53.7 7.2 10.4 27.4 41-50 yaş arası 31.4 26.1 32.1 32.982 S.6 51 yaş ve üstü 46.4 760 χ2: 9.: 8 P: 0.9 39.8 24.5 29.8 41-50 yaş arası 49.5 18.3 757 24.3 21-30 yaş arası 58.0 21-30 yaş arası 42.7 21-30 yaş arası 28.8 23.

ilgi göstermesi” katılımcıların yaklaşık yarısının (% 40 ile % 50 arasında) organizasyon tercihinde “etkili değildir”. Yaş grupları arasında önemli bir farklılık gözlenmediğinden aradaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0,05). “Seyirci ve sporcu sayısının çok olmasının” katılımcıların yaş grupları arasında % 83 ile % 87 arasında değişen oranlarda (biraz, çok) “etkili” olduğu gözlenirken, aralarındaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmemiştir (p>0,05). “Maddi kazanç ve hediyelerin çok olmasının” 20 yaş ve altındaki kişilerin % 25’i, 31-40 yaş arasındaki kişilerin % 45’inin geleneksel spor organizasyonunu tercih etmesinde etkili değildir. Bu faktörün organizasyona katılmada “çok etkili” olduğu görüşünü benimseme oranı yaşın ilerlemesi ile birlikte gerilemektedir. organizasyon tercihlerinin yaşa göre şekillenmesi istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0,05). Geleneksel sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması bireylerin çoğunluğunun organizasyon tercihinde “çok etkili” (yaş grupları arasında % 54 ile % 64 arası değişen) olduğu ve yaş gruplarından bağımsız geliştiği gözlendiğinden aralarındaki ilişki anlamlı değildir (p>0,05). Geleneksel sporların uluslararası olması katılımcıların yarıya yakını tarafından organizasyona katılmada “çok etkili” bulunmuş fakat bu ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0,05)

6. 5. Geleneksel Sporlarla Đlgili Görüşler Bu bölümde, katılımcıların geleneksel sporların gelenekleri, kuralları ve bu sporlara kadınların ve yabancı sporcuların katılımına ilişkin görüşlerini öğrenebilmek için katılımcılara kendi yaptıkları geleneksel sporlarla ilgili bazı görüş ve öneriler sunulmuştur. Bu görüşlere katılım düzeyleri önce “kesinlikle katılıyorum ile kesinlikle katılmıyorum” arasında katılım düzeyi incelenmiş, daha sonra “katılıyorum” ve karşıyım şeklinde birleştirilerek bazı değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.

119

Tablo 27. Geleneksel Sporlar Đle Đlgili Görüşlere Katılım Düzeyi Kesinlikle katılıyor S Kadınların katılımı teşvik edilmeli, Yabancı sporcuların katılımı teşvik edilmeli, Daha eğlenceli olması için kurallar değişmeli, Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı, Dün. yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı, Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli, 206 386 % 26,1 49,6 Katılıyor S 174 283 % 22,1 36,3 Katılmıyor S 127 49 % 16,1 6,3 Kesinlikle katılmıyor S 282 61 % 35,7 7,8 Toplam S 789 779

265

34,3

240

31,0

163

21,1

105

13,6

773

478

61,6

163

21,0

72

9,3

63

8,1

776

597

76,1

134

17,1

32

4,1

21

2,7

784

274

35,3

206

26,5

147

18,9

150

19,3

777

Araştırma gurubunun geleneksel sporlara ait görüşlere katılım düzeyleri, frekans ve yüzde dağılımı Tablo 27’de verilmiştir. Buna göre “kadınların geleneksel sporlara aktif katılımının sağlanması” konusundaki görüşe katılımcıların % 52’si (kesinlikle katılmıyor % 36, katılmıyor % 16) karşı çıkmaktadır. “Yabancı sporcuların katılımının sağlanmasına” büyük çoğunluğun (% 86) katıldığı, “kuralların daha eğlenceli şekilde değiştirilmesi” görüşü ise pek çok (% 65) katılımcı tarafından paylaşılmıştır. Bu sporların “dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı” diyenler katılımcıların % 83’ü tarafından paylaşılmakla beraber, bunun “geleneklere bağlı kalınarak yapılması gerekliliği” katılımcıların büyük çoğunluğu (% 76) tarafından kesinlik belirtilerek vurgulanmıştır. Bu sporlar “gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmeli” görüşü katılımcıların yarıdan fazlası (% 62) tarafından paylaşılırken, karşı çıkanlar (% 38) ise az değildir (Tablo 27).

120

Tablo 28. Spor Dallarına Göre Görüşlere Katılım Katılıyor Katılmıyor Toplam S % S % S Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli Yağlı güreş 46 21,1 172 78,9 218 Karakucak güreş 46 21,2 171 78,8 217 Kapışmalı aba 48 50,5 47 49,5 95 Aşırtmalı aba 58 65,9 30 34,1 88 Kuşak güreşi 35 49,3 36 50,7 71 Şalvar güreşi 26 37,7 43 62,3 69 Atlı cirit 145 75,9 46 24,1 191 Atlı rahvan 48 55,8 38 44,2 86 Kızak yarışları 28 93,3 2 6,7 30 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Yağlı güreş 183 83,9 35 16,1 218 Karakucak güreş 181 83,8 35 16,2 216 Kapışmalı aba 80 84,2 15 15,8 95 Aşırtmalı aba 78 88,9 10 11,4 88 Kuşak güreşi 57 81,4 13 18,6 70 Şalvar güreşi 55 82,1 12 17,9 67 Atlı cirit 165 89,2 20 10,8 185 Atlı rahvan 76 89,4 9 10,6 85 Kızak yarışları 30 100 30 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Yağlı güreş 205 94,9 11 5,1 216 Karakucak güreş 202 93,5 14 6,5 216 Kapışmalı aba 91 93,8 6 6,2 97 Aşırtmalı aba 87 98,9 1 1,1 88 Kuşak güreşi 59 84,3 11 15,7 70 Şalvar güreşi 63 92,6 5 7,4 68 Atlı cirit 181 95,3 9 4,7 190 Atlı rahvan 83 96,5 3 3,5 86 Kızak yarışları 24 82,8 5 17,2 29 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Yağlı güreş 92 42,8 123 57,2 215 Karakucak güreş 100 48,3 107 51,7 207 Kapışmalı aba 57 60,6 37 39,4 94 Aşırtmalı aba 59 70,2 25 29,8 84 Kuşak güreşi 29 40,8 42 59,2 71 Şalvar güreşi 38 57,6 28 42,4 66 Atlı cirit 168 88,4 22 11,6 190 Atlı rahvan 55 63,2 32 36,8 87 Kızak yarışları 28 93,3 2 6,7 30

121

idareci olarak sınıflandırılmıştır. “Geleneksel sporların daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli” önermesine. sporcu (% 65).Geleneksel spor dalına göre bazı görüşlere katılım Tablo 28’de verilmiştir. atlı cirit yapanların büyük çoğunluğu (% 76). hakem (% 62). geleneksel sporlara ait bazı görüşlere katılım düzeyleri frekans ve yüzde dağılımları Tablo 29’da verilmiştir. “geleneklere bağlı kalınması gerekliliğini” de daha büyük çoğunluğun (% 93 ile % 97 arasında değişen) vurguladığı görülmektedir. antrenör (% 88). kapışmalı % 61) tarafından kabul görmüştür. Geleneksel spor kamuoyu için geleneklerin öneminin vurgulanması açısından önemlidir. idareci (% 63) olanlar katılırken. antrenörlerin % 51’i karşı çıkmaktadır. idarecilerin % 62’sinin katıldığı gözlenmiştir. aba güreşçileri (aşırtmalı % 70. Kadınların geleneksel güreşlere katılmasına “yağlı güreş” ve “karakucak güreşi” yapanlar karşı çıkarken (% 78 ve üzeri). Geleneksel sporların dünyaya yayılması katılımcıların çok büyük kesimi (% 83 ile % 99) tarafından ancak geleneklere bağlı kalınma şartına bağlanmıştır. karakucak % 52. Araştırma gurubunun geleneksel sporlardaki konumları. hakem (% 59) ve antrenörlerin (% 58) yarısından fazlasının karşı çıktığı gözlenirken. Kadınların geleneksel sporlara katılmasına. “Bu sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesine” sporculuk (% 62) ve idarecilik (% 70) 122 . Atlı sporcular (ciritçiler % 84. idareci (% 85) olanların büyük çoğunluğu katılmaktadır. Geleneksel sporların müsabaka ortamı dışında “gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesine” geleneksel güreşçilerin bir kısmı (yağlı % 57. hakem. atlı rahvancıların yarısından fazlası (% 56). sporcu. kuşak % 59) karşı çıkarken. sporcu (% 87). antrenör. “Geleneksel sporlara yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli” önermesine. “Bu sporların dünyaya yayılması için gerekenin yapılması” görüşünü katılımcıların büyük çoğunluğu (% 71 ile % 84 arasında değişken) onaylarken. hakem (% 84). Katılımcılar birden fazla konumda bulunabildiklerinden sadece yüzde frekanslarına göre açıklama yapılmıştır. “Yabancı sporcuların bu sporlara katılması teşvik edilmeli” önermesine geleneksel spor kamuoyunun çok büyük çoğunluğunun (% 80 ile % 100) katıldıkları gözlenmektedir. sporcu (% 53). rahvancılar % 63) ve kızak yarışlarını yapanlar (% 93) bu sporları gösteri ortamında yapılmasını desteklemişlerdir (Tablo 28). kızak yarışı yapanların ise tamamına yakınının (% 93) kadınların bu sporlara aktif katılmasını istedikleri gözlenmiştir. Geleneksel sporlardaki konumlarına göre.

1 174 Antrenör 87.8 9.3 15.2 615 Hakem 94.8 17. hakemlik (% 46) ve antrenörlük (% 46) yapanların ise yarıya yakınının karşı çıktığı gözlenmektedir (Tablo 29).6 17.6 20.8 13.1 609 Hakem 54.1 172 Antrenör 49.2 30.1 12.3 605 Hakem 62.0 9.2 45.0 607 Hakem 76.0 60.4 60.4 615 Hakem 83.7 99 Đdareci 96.3 13. Tablo 29.4 60.6 35.9 16.8 13.7 98 Đdareci 85.7 98 Đdareci 71.2 134 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Sporcu 87.0 7.2 28.7 180 Antrenör 42.3 100 Đdareci 61.5 96 Đdareci 69.yapanlar katılırken.7 30.4 176 Antrenör 54.9 38.9 5.3 177 Antrenör 94.0 130 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı Sporcu 84.1 60.9 5.1 9.0 8.7 616 Hakem 41.6 38.8 131 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Sporcu 61.6 12.1 17.1 132 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Sporcu 93. Geleneksel Spordaki Konumlarına Göre Görüşlere Katılım Katılıyor Katılmıyor Toplam % % % S Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli Sporcu 46.2 12.1 13.7 60.0 51.8 60.4 14.6 96 Đdareci 69.2 9.9 3.0 58.2 174 Antrenör 79.4 9.0 17.4 23.0 132 123 .2 37.1 58.1 17.9 17.8 12.0 46.8 130 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli Sporcu 64.9 53.

8 23.4 16. 39.7 34.6 16.5 Ortaokul 59.4 18.5 53. Kadınların geleneksel sporlara katılması teşvik edilmeli görüşüne ilkokul mezunu olanların % 53’ü katılırken.1 42.3 17.0 Toplam 61.1 23.0 100. Görüşlere Katılım Đle Eğitim Düzeyi Đlişkisi Katılıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli Đlkokul 53.6 15. 85.5 χ2: 2.0 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Đlkokul 84.8 23.: 3 P: 0.5 17.6 37.813 Lisans ve üs.4 42.3 S.9 27.8 14.9 23.5 17.258 Lise 81.9 43.130 Lisans ve üs.2 S.2 15.: 3 P: 0.7 23.6 42. 82.6 χ2: 7.0 Toplam 93.6 43.2 Toplam 82.1 52.6 15.5 40.004 Lise 56.5 Ortaokul 84.4 16.4 42. 56.5 Ortaokul 90.5 18.644 Lise 46.0 39.2 6.3 100.4 S.7 Toplam 47.0 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı Đlkokul 84.7 Toplam 85.d.8 35.: 3 P: 0.d.9 100.0 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli Đlkokul 64.d.7 60.953 Lise 81.4 Ortaokul 84.4 9.4 18.: 3 P: 0.0 Tablo 30’da geleneksel sporlara ait bazı görüşlere katılım ile eğitim düzeyi karşılaştırılmıştır.3 χ2: 0.2 100.8 17. 82.5 42.: 3 P: 0.2 35.9 Toplam 64.847 Lise 84.425 Lise 65.6 34.0 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Đlkokul 72.: 3 P: 0.5 16. 65.6 15.2 15.2 17.6 χ2: 5.0 χ2: 14.003 Lisans ve üs.416 Lisans ve üs.2 100.3 Ortaokul 48.0 52.4 16.935 Lisans ve üs.d.5 18.8 100.8 23.5 Ortaokul 62.0 16.0 S.3 17. bu oranın lisan ve üstü düzeyde eğitim 124 .Tablo 30.1 46.d.7 14.4 χ2: 0.064 Lisans ve üs.3 15.0 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Đlkokul 84.4 S.4 18.d.0 S.6 42.

05).05). Bu görüşlere tüm eğitim düzeyleri arasında benzer oranlarda katılım olduğu için aradaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0. “Kadınların geleneksel sporlara katılmasına” güreş yapanların % 66’sı “karşı” çıkarken. Geleneksel sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesi”ni katılımcıların yarsından fazlası benimserken.05). Yabancı sporcuların geleneksel sporlara katılmasının teşvik edilmesi ve dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı görüşlerine tüm eğitim düzeyleri ekseninde çok büyük oranda katılım sağlandığı görülmektedir. Geleneksel spor dallarına göre yabancı sporcuların bu sporlara katılmasını isteme durumu arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0.alanlarda % 40’a gerilediği görülmekle birlikte bu görüşe katılım ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0. atlı spor yapanların % 71’i. Kadınların bu sporlara katılmasını isteme durumunun spor dallarından bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır (p<0. lisans ve üstü eğitim düzeyinde katılım oranı % 57 iken.05).05).05). Gruplanmış geleneksel sporlar ile kural değişikliğine katılma arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0. ilkokul düzeyinde katılım oranının % 73’e çıkması dikkat çekmektedir. “Bu sporların dünyada yaygınlaşması için ne gerekiyorsa yapılmasına” ilişkin görüş geleneksel güreşçilerin (% 83) ve atlı spor yapanların (% 80) büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş. atlı spor yapanların büyük çoğunluğu (% 75) “katılmaktadır”. “Geleneklere 125 . aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. “Geleneksel sporların daha eğlenceli olması için kurallarının değişmesine” geleneksel güreşçilerin % 41’i “karşı çıkarken”. Geleneksel sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesi görüşene katılım düzeyinin eğitim düzeyi arttıkça azalması gözlenmiştir. Bu sonuç istatistiki açıdan anlamlı (p<0.05) bulunmuştur (Tablo 30).05). “Yabancı sporcuların geleneksel sporlara katılmasının teşvik edilmesi gerekliliği çok büyük oranda kabul görmüştür. katılmaktadır. Yine geleneksel sporların dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı görüşüne tüm eğitim düzeylerin de katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 81 ile % 85 arasında değişen oranlarda) katıldığı ve oranların benzer olması nedeniyle eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir (p>0. Geleneksel sporlara ait görüşlere katılımın ile gruplanmış geleneksel spor dalları ilişkisi Tablo 31’de verilmiştir.

Bu sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesine katılım ile spor dalları arasındaki ilişki istatistiki açıdan (p<0.3 33. Tablo 31 Görüşlere Katılım Đle Gruplanmış Geleneksel Sporlar Đlişkisi Katılıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılması teşvik edilmeli Gel.5 20.100 Toplam 93.3 P: 0.05).d.bağlı kalınması şartı ile dünyaya yayılması” gerekliliği katılımcıların % 83’ü ile % 96’sı arasında değişen oranlarda vurgulanırken.963 Atlı sporlar 74.8 S.0 66.5 747 126 .8 χ2: 3.4 66.7 4. “Bu sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesine” geleneksel güreş yapanların yarıya yakını (% 49) “karşı çıkarken” atlı spor yapanların büyük çoğunluğu onaylamaktadır.6 7.7 29.8 11.0 745 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Gel.060 Toplam 85.6 759 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Gel. güreşler 58.525 Atlı sporlar 88. güreşler 83.2 33.3 16. güreşler 83. aradaki bu ilişkide anlamlı kabul edilmiştir (p<0.7 S.4 53.0 66.2 S.6 6.d.921 Atlı sporlar 70.7 65.3 33.05).7 34.1 S.5 34.d.3 20.7 49.702 Atlı sporlar 95.3 33.d.: 1 Atlı sporlar 79.3 χ2: 91. güreşler 50.0 18.7 25. güreşler 92.5 χ2: 17.3 65.1 66.000 Toplam 60.7 749 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli Gel. güreşler 34. anlamlıdır (Tablo 31).6 16.7 χ2: 57.000 Toplam 46.d.: 1 P: 0.3 14.614 Atlı sporlar 79.: 1 P: 0.2 35.5 39.2 χ2: 2.9 41.4 66.8 743 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı Gel.204 Toplam 82.5 S.4 755 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Gel.d.: 1 P: 0.: 1 P: 0.535 S.9 χ2: 1.000 Toplam 64.: 1 P: 0.

1 33.1 10.8 S.8 14.5 P: 0.0 S.924 31-40 yaş arası 47.3 24.7 17.7 52.9 24.8 31.4 P: 0.2 24.5 21-30 yaş arası 95.5 14.3 34.5 24.520 51 yaş ve üstü 59.9 5.0 32.009 51 yaş ve üstü 77.: 4 41-50 yaş arası 63.1 S.2 41.706 31-40 yaş arası 96.2 Toplam 47.2 Toplam 61.0 10.3 14.0 41.348 31-40 yaş arası 87.: 4 41-50 yaş arası 93.3 27.1 χ2: 20.7 771 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli 20 yaş ve altı 53.2 13.4 14. Görüşlere Katılım Đle Yaş Grupları Đlişkisi Katlıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli 20 yaş ve altı 43.9 12.1 763 127 .9 38.8 27.d.2 27.7 21-30 yaş arası 89.596 31-40 yaş arası 78.047 31-40 yaş arası 66.017 51 yaş ve üstü 59.5 46.8 3.2 23.8 21.4 21-30 yaş arası 49.9 χ2: 12.d.3 P: 0.5 10.4 P: 0.Tablo 32.5 21-30 yaş arası 68.9 24.7 759 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı 20 yaş ve altı 89.1 23.6 24.8 52.7 S.1 27.0 10.571 51 yaş ve üstü 44.4 P: 0.5 21-30 yaş arası 68.000 51 yaş ve üstü 94.0 41.2 26.1 10.3 6.0 χ2: 3.7 14.0 χ2: 7.2 χ2: 2.: 4 41-50 yaş arası 84.1 Toplam 82.3 P: 0.2 24.1 24.4 36.2 Toplam 85.9 56.8 24.5 20.9 14.d.7 4.3 775 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli 20 yaş ve altı 83.2 14.9 10.7 10.7 10.d.1 21-30 yaş arası 85.7 47.3 763 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı 20 yaş ve altı 86.3 36.3 Toplam 65.: 4 41-50 yaş arası 52.1 23.6 6.9 22.3 31.5 15.0 S.1 Toplam 93.8 50.119 51 yaş ve üstü 79.9 14.1 766 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli 20 yaş ve altı 63.4 χ2: 13.0 23.3 55.: 4 41-50 yaş arası 58.8 S.1 16.d.228 31-40 yaş arası 68.7 27.d.: 4 41-50 yaş arası 76.

05). Bu görüşe katılım düzeyi ile yaş grupları arasındaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0. Yaş ilerlemesine bağlı olarak katılım oranı % 90’dan % 76’ya gerilemektedir. Katılımcıların çok büyük kesimi benzer oranlarda “yabancı sporcuların bu sporlara katılımını” tüm yaş gruplarındaki bireyler desteklemektedir. katılımcıların büyük çoğunluğu geleneklere bağlı kalınması gerekliliğini vurgularken ileri yaşlarda bu oranın yükseldiği gözlenmiştir. Bu sporların “dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı” önermesine katılım düzeyi yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bu önermeye katılım düzeyinin yaş gruplarına bağımlı olarak değiştiği gözlenirken. Kadınların geleneksel spora katılması durumunu katılım düzeyinin yaş gruplarından bağımsız olduğu anlaşılmaktadır (p>0. Katılım oranları yaş gruplarına göre değişmektedir. Bu görüşe katılım düzeyi yaş grubuna bağlı olarak değiştiğinden aradaki ilişki anlamlı kabul edilmektedir (p<0.05). aradaki ilişki istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0.Yaş grupları bağlamında geleneksel sporlara ilişkin görüşlere katılımın Ki-kare analizi Tablo 32’de verilmiştir. Aynı şekilde “geleneklere bağlı” kalınarak bu sporların yayılması gerekliliği yaş grubuna bağlı olarak değişmektedir. “Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli” önermesine katılım oranı yaş grupları arasında benzer dağılım göstererek katılımcıların yarıdan fazlası karşı çıkmaktadır.05). Katılımcılar arasında yaşı diğerlerine oranla genç olanların bu önermeye karşı çıkma oranlarının azalması da dikkat çekmektedir. 20 yaş ve altındaki bireylerin % 86’sı.05). geleneklere bağlı kalınmasına vurgu yaparken 31-40 yaş arası kişilerde bu oranın % 97’ye çıktığı belirlenmiştir. 0 Geleneksel sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesi” görüşüne katılımcıların yarsından fazlası katılmaktadır. Bu sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesi” görüşüne 20 yaş ve altındaki bireylerin % 54’ü katılırken bu oranın bir üst yaş grubunda (21-30) % 69’a yükseldiği görülmektedir.05). 128 . Bu sonuçta istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0.

Görüşlere Katılım Đle Medeni Durum Đlişkisi Katılıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli Evli 48.1 13.0 43.6 17. “Dünyaya yayılması için gerekenin yapılmasına” evlilerin % 78’i katılırken.7 43.075 Bekar 65.8 38. aradaki ilişki anlamlı kabul edilmektedir (p<0.2 56.023 Bekar 86.2 S.8 χ2: 0.: 1 P: 0.05). Kadınların bu sporlara aktif katılması hususunda evli ile bekarlar arasında benzer oranlar gözlenirken aradaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (p>0.1 56.5 52. “Kadınların geleneksel spora katılımına” evliler ile bekarların yaklaşık yarısı katılmaktadır.3 34.8 56.953 Bekar 57.3 56.8 42.d.5 43.2 51.4 S.2 3.7 51.9 14.9 34.0 S.9 35.3 57.7 14.2 777 Geleneksel sporlara ait görüşlere katılım ile medeni durum ilişkisi Tablo 33’te verilmiştir.8 35.9 43. Geleneklere bağlı kalınması g- 129 .1 S.Tablo 33. “Yabacı sporcuların bu sporlara katılmasını evliler ile bakarların çok büyük çoğunluğunun istediği gözlenirken aralarında anlamlı ilişki yoktur.269 Bekar 89.: 1 P: 0.05).047 Toplam 61.9 χ2: 14.8 χ2: 16.000 Toplam 93.107 Bekar 47. bu oranın bekarlarda % 89’a yükseldiği gözlenmekte.2 6.784 Toplam 65.: 1 P: 0.552 Bekar 89.0 11.1 43. bu oranın bekarlarda % 89’a gerilediği gözlenmektedir.2 57.d.8 789 P: 0.: 1 P: 0.8 22.0 χ2: 0.880 Toplam 85.7 773 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı Evli 77.d.1 779 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli Evli 64.000 Toplam 82.6 χ2: 0.4 776 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Evli 96.8 784 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Evli 64.2 S.744 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Evli 85.2 43. Evlilerin tamamına yakını geleneksel sporlar “dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı” derken.3 10.: 1 Toplam 48.0 χ2: 3.d.0 S.: 1 P: 0.d.d.

6 36.8 P: 0.8 15.2 39.3 36. Geleneksel sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmesine” evliklerin % 65’i katılırken.802 Đlçe 85.: 3 Şehir 65. Görüşlere Katılım Đle Đkamet Edilen Yer Đlişkisi Katlıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli Köy 43.523 Büyükşehir 47. Bu durum istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0.2 42.7 21.8 21.3 12.410 Büyükşehir 85.1 5.3 12.9 52.4 P: 0.1 26.4 36.715 Đlçe 60.247 Đlçe 47.7 P: 0.hususu ile medeni durumun birbirinden bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır (p<0.05).2 18.: 3 Şehir 87.2 14.3 35.1 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli Köy 81.1 27.5 P: 0.4 33.3 27.145 Büyükşehir 57.9 32.883 Đlçe 87.8 21.8 36.0 6.1 S.0 21.438 Büyükşehir 67.4 S.7 33.4 21.1 χ2: 2.6 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı Köy 94.7 36.1 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli Köy 64. Tablo 34.5 P: 0.d.: 3 Şehir 92.3 15.1 χ2: 5.0 χ2: 23.d.9 35.d.2 48.2 13.6 S.9 P: 0. bekarların % 42’si karşı çıkmaktadır.d.9 15.459 Đlçe 94.: 3 Şehir 87.1 27.6 12.4 S.6 52.1 χ2: 0.7 14.8 28.8 15.d.d.928 Büyükşehir 92.8 15.8 21.000 Büyükşehir 71.7 14.2 56.1 34.3 S.0 S.395 Đlçe 57.3 27.2 27.05).5 130 .7 7.1 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı Köy 86.0 χ2: 2.9 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli Köy 66.: 3 Şehir 51.7 42.9 7.9 χ2: 2.: 3 Şehir 66.

Bu sporların “daha eğlenceli olması için kuralların değiştirilmesi” görüşüne katılımcıların yarıdan fazlasının “katıldığı” gözlenmiştir. Spor geçmişleri ile bu görüşe katılım ilişkisi anlamlı kabul edilmiştir (p<0.05).Katılımcıların ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak geleneksel sporlarla ilgili görüşlere katılma düzeyleri arasındaki ilişki analizi Tablo 34’de verilmiştir. 5 yıl ve altında bu sporları yapanların % 88’i 21 yıl ve üzerinde olanların ise % 97’si katılmaktadır. Geleneksel sporlardaki bulunma yıllarına göre görüşlere katılım ilişkisi Tablo 35’te verilmiştir.05).05) anlamlı kabul edilmemiştir (Tablo 34). yarıdan fazlasının bu sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesine” katıldığı gözlenmektedir. “Daha eğlenceli olması için kuralların değişimine” katılımcıların yarsından fazlası katılırken.05). “Yabancı sporcuların bu sporlara aktif olarak katılmasına” her spor geçmişinde bulunan bireylerin büyük çoğunluğun benzer oranlarda katıldığı gözlenmiştir. Bu sporların “dünyaya yayılırken geleneklere bağlı kalınarak” olması gerekliliği katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından vurgulanırken. “Dünyaya yayılırken geleneklere bağlı kalınarak” yapılması gerekliliği katılımcıların tamamına yakını tarafından ikamet yerlerine göre benzer oranlarda benimsenirken. Bu durumun spor geçmişine göre değişmediği ve bağımsız olduğu gözlenmektedir (p>0. bu oranın 11-15 yıl arası ve 21 yıl ve üzerinde olanlarda % 76’ya gerilediği gözlenmiştir. Katılımcıların ikamet yerleri dikkate alındığında çok büyük çoğunluğunun “yabancı sporcuların bu sporlara katılmasını” benzer oranlarda “istediği” gözlenmiştir. “Kadınların bu sporlara aktif katılımına” 5 yıl ve altında olanların % 62’si katılırken. Bu sporlarda yeni olanlarla daha tecrübeli olanların görüşleri arasında anlamlı ilişki vardır (p<0. aralarındaki ilişki (p>0. Đkamet yerleri ile yukarda belirtilen geleneksel spora ilişkin görüşlerin birbirinden bağımsız olduğu gözlenirken. Köyde ikamet edenlerin % 57’si “kadınların bu sporlara katılmasına” “karşı” çıkarken şehirde yaşayanların % 51’inin “katıldığı” gözlenmektedir. “Geleneksel sporların dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı” görüşü katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş fakat katılma oranı 5 yıl ve altında olanlarda % 89 iken. 21 yıl ve üstünde olanlarda bu oranın % 32’ye gerilediği görülmektedir. Bu sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesine 21 yıl ve üzerindeki katılımcıların yarıdan fazlası karşı çıkarken diğer spor geçmişi grubundaki bireylerin 131 .05). 6-10 yıl (% 73) ile 11-15 yıl (% 57) arasındaki katılım oranlarındaki farklılık istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0.

8 53.8 Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalı 5 yıla kadar 87.9 Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmeli 5 yıla kadar 83.5 53.3 18.0 16-20 yıl arası 40.5 10.835 6-10 yıl arası 72.4 P: 0.1 17.8 Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalı 5 yıla kadar 89.4 22.d.1 Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmeli 5 yıla kadar 69.3 χ2: 16.1 2.: 4 11-15 yıl arası 87.8 20.d.d.3 23.002 21 yıl ve üstü 75.4 12.5 21.7 χ2: 34.4 3.6 6.4 P: 0.8 28.d.4 30.5 16-20 yıl arası 89. Tablo 35.1 4.: 4 11-15 yıl arası 48.0 40.888 6-10 yıl arası 87.1 28.d.9 24.6 χ2: 15.502 6-10 yıl arası 84.7 14. Görüşlere Katılım Đle Spor Geçmişi Đlişkisi Katılıyor Katılmıyor Toplam % % % Kadınların geleneksel spora katılımı teşvik edilmeli 5 yıla kadar 62.022 21 yıl ve üstü 62.6 10.2 18.6 27.çoğunluğunun katıldığı gözlenmektedir.4 21.9 10.2 37.6 P: 0.577 21 yıl ve üstü 85.9 S.1 67.: 4 11-15 yıl arası 95.: 4 11-15 yıl arası 57.8 Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmeli 5 yıla kadar 62.9 20.000 21 yıl ve üstü 32.8 S.0 10.4 16-20 yıl arası 60.0 10.4 10.0 29.6 20.0 S.d.0 11.5 59.0 38.0 21.9 S.5 χ2: 11.3 10.4 21.452 6-10 yıl arası 71.2 P: 0.6 28.6 12.3 42.2 16-20 yıl arası 67.9 37.5 21.1 28.6 29.6 χ2: 20.9 χ2: 2.392 6-10 yıl arası 46.9 16-20 yıl arası 96.9 12.565 6-10 yıl arası 93.6 38.9 17.5 15.0 17.8 16.0 17.7 S.0 28.05).: 4 11-15 yıl arası 61.1 32.4 21.004 21 yıl ve üstü 97.0 132 .9 17.5 21. Spor geçmişleri ile geleneksel sporların dünyaya yayılırken geleneklere bağlı kalınmalı ve gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmeli görüşlerine katılım ilişkisi anlamlı kabul edilmiştir (p<0.7 P: 0.: 4 11-15 yıl arası 76.7 21.8 16-20 yıl arası 83.8 S.000 21 yıl ve üstü 46.5 51.7 P: 0.

. zenginler. Geleneksel Sporlara Verilen Desteklerin Dağılımı Desteği çok S % 124 15.2 22.6 410 379 240 326 51. Geleneksel güreş yapanların yaklaşık yarısı devlet ve kamu kuruluşlarının desteğini az bulurken.4 24. Devlet ve kamu kuruluşlarının verdiği destek hakkında spor dalları arasında anlamlı farklılık vardır.0 30.3 36. desteğinin olduğu görüşü katılımcıların % 78’i.. Ancak atlı spor yapanlarda desteğin çok olduğunu belirtenler % 5’e gerilerken. “Devlet ve kamu kuruluşlarının” desteği az veya hiç yok diyenler % 84’tür.6 126 218 65 285 15. desteğin olmadığını belirtenler ise % 49’ yükselmiştir. Tablo 36. Geleneksel sporlara verilen destek ile gruplanmış geleneksel spor dalı ilişkisi Tablo 37’de verilmiştir. 6. tarafından belirtilmiştir. “Medya organlarının” desteğinin olmadığını veya az olduğunu belirtenler % 92.5 41.2 Toplam S 793 793 789 786 785 Devlet ve kamu kuruluşları Đlgili federasyonlar Yerel yönetimler Medya organları Gönüllü kişiler (ağa. “gönüllü kişilerin (ağalar.3 61.6 8. Geleneksel güreş yapanlar ilgili federasyonun desteğini % 20’lik oranla çok diğer % 25’ise aksine yok demektedir. zengin) Bazı kurum ve kuruluşların geleneksel sporlara verdiği desteğin yeterlilik durumları Tablo 36’da verilmiştir. atlı spor yapanların yarısından fazlası desteğin olmadığını belirtmiştir.7 48.9 27.)”. Yerel yönetimlerin geleneksel sporlara verdiği desteğin durumuna ait görüş katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından spor dalları arasında benzer şekilde az bulunmakta ve ardaki 133 . Geleneksel Sporlar Đle Đlgili Değerlendirmeler Bu bölümde katılımcıların yaptığı geleneksel sporlara verilen desteğin yeterlilik durumları ile bazı uygulamaların geçmişte ve günümüzdeki durumunun kıyaslanmasını öğrenmeyi amaçlayan görüşlerine yer verilmiştir.3 Desteği az S % 354 44. Federasyonların verdiği desteğin yeterlilik durumu spor dallarına göre değişmekte olduğundan aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir.7 257 192 481 174 32.6.5 Desteği yok S % 315 39.

geleneksel güreşlerin lehine % 7’lik bir oranda fazla katılım söz konusudur.3 Yerel yönetimler Geleneksel güreşler 28.2 Medya organları Geleneksel güreşler 8.0 51.040 χ2:11.0 49.003 134 .0 45.9 755 66.1 21.7 66.05). Tablo 37.7 47. atlı sporlarda bu oranın % 29’a gerilediği görülmektedir.5 Toplam 26.5 48.2 32.3 Toplam 37.6 Atlı sporlar 28.0 754 χ2: 45.2 33.142 Sd: 2 P: 0. Medyanın desteğinin olmadığı katılımcıların yarısından fazlası tarafından belirtilirken.0 45.8 62.3 Toplam 6.763 Sd: 2 P: 0.6 40.000 χ2: 5.8 59. Gönüllü ve zengin kişilerin geleneksel sporlara verdiği destek güreşçilerin % 41’tarafından çok olarak belirtilirken. Geleneksel Sporlara Verilen Destek Đle Gruplanmış Spor Dalı Đlişkisi Desteği çok Desteği az % % Devlet ve kamu kuruluşları Geleneksel güreşler 18.8 31.1 54.3 25.8 24.0 34.0 34.1 Đlgili federasyonlar Geleneksel güreşler 20.7 24.9 47.4 39.1 33.1 Atlı sporlar 3.8 758 66.9 Toplam 15.8 22.1 40.0 762 66.1 Atlı sporlar 5.2 55.3 Atlı sporlar 5.4 37.0 Toplam % 66.8 Desteği yok % 33.056 χ2: 6.0 Atlı sporlar 20.0 33.000 χ2: 55.434 Sd: 2 P: 0.0 Toplam 14.1 23.9 29.ilişki anlamlı kabul edilmemektedir.0 34.8 25.382 Sd: 2 P: 0.7 53.8 49.553 Sd: 2 P: 0.1 Gönüllü kişiler (ağa ve zenginler) Geleneksel güreşler 41.0 762 66. Zenginlerin ve gönüllü kişilerin geleneksel spor dalların verdiği desteğin durumunun değerlendirilmesi spor dalın göre farklılık göstermektedir (p<0. Medyanın verdiği desteğin durumu spor dalları arasında anlamlı bir ilişkiyi gösterse de farklılık çok azdır.

malzeme ve imkanlar Geleneksel sporların geçmiş ile bugünkü uygulamaları arasındaki değişimlerin frekans ve yüzdeleri Tablo 38’de verilmiştir.4 431 54. Geçmiş ile günümüzdeki bazı uygulamalar arasında değişimler değerlendirilirken.5 221 28. Oysa atlı sporlarda “azalıyor” % 19’a gerilerken. Coşku ve heyecanın değerlendirilmesi geleneksel spor dallarına göre değiştiği ve aralarında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (p<0.5 194 24. “değişmediğini” belirtenlerin oranının artıyor diyenler yakın olması dikkat çekmektedir.Tablo 38.5 177 22.0 139 17. “Seyircilerin ilgi ve katılımının” arttığı görüşü geleneksel güreşçilerin % 47’si. Geleneksel güreşlerde “coşku ve heyecan” “azalıyor” diyenler % 32 iken “arttığı” görüşünü benimseyenler % 50’dir.2 Toplam S 794 783 786 790 790 783 Coşku ve heyecan Dini ve milli kurallara bağlılık Seyircilerin ilgi ve katılımı Sevgi ve saygı ortamı Sporculara ilgi ve itibar Tesis. bu oranın atlı sporcularda % 68’e yükseldiği görülmektedir.05).1 382 48. Geleneksel spor dalları arsındaki bu sonuç istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir 135 . tarafından paylaşılırken.6 209 26.4 290 37.0 Azalıyor S % 218 27. Bu sporlardaki “dini ve milli kurallara bağlılığın” geçmişe göre “azaldığı” görüşü geleneksel güreş yapanların % 39’u.4 180 23. Katılımcıların yarıya yakını “tesis malzeme ve imkanların” geçmişe göre “arttığı” (% 49) görüşünü benimsemiştir. Geleneksel sporlarda “dini ve milli kurallara bağlılık” değerlendirilmesinin spor dallarından bağımsız olduğu gözlenmiştir (p>0.05).2 380 48. değişmediği görüşünü paylaşanlar da artıyor diyenlere yaklaşmıştır (% 37). katılımcıların % 55’i “coşku ve heyecanın”. Geleneksel sporlarda “sevgi ve saygı ortamının” “azaldığı” katılımcıların % 25’i. Geleneksel spor dallarının geçmişe göre değerlendirilmesi ile gruplanmış geleneksel spor ilişkisi Tablo 39’da verilmiştir. “değişmediği” ise % 30’u tarafından belirtilmiştir.8 357 45.6 216 27.7 239 30.8 Değişmiyor S % 138 17. % 40’ı “dini ve milli kurallara bağlılığın” geçmişe göre arttığını belirtirken.2 316 40. atlı spor yapanların % 42’si. tarafından belirtilirken.3 201 25. Geleneksel Sporların Geçmişle Değerlendirilmesi Artıyor S % 438 55. artıyor diyenlerin oranı % 66’ya yükselmiştir.

0 Atlı sporlar 49.: 2 P: 0.000 χ2: 13. güreşler 38.5 26.d.4 33.1 763 66.5 33.000 χ2: 1.8 28.9 36.0 Sporculara ilgi ve itibar Gel.1 759 66.6 Toplam 54.(p<0.7 23.4 21.d. Tablo 39.3 20.6 Atlı sporlar 68.3 17.7 24.4 Tesis ve malzeme imkanları Gel. Azaldığını belirtenler geleneksel güreş yapanlarda % 29.1 28.05).9 28.405 S. Katılımcıların yaklaşık üçte biri sevgi ve saygı ortamının geçmişe göre değişmediği görüşünü de paylaşmaktadır.5 Atlı sporlar 65.3 27.0 37.1 19.1 12. güreşler 50.669 S.8 29.7 759 66.003 χ2: 0.9 34.: 2 P: 0. oranın atlı sporlarda % 57’ye yükseldiği görülmektedir.0 Azalıyor % 32.902 S.444 χ2: 29.0 Toplam 45.6 37.8 15.0 20.9 32.778 “Sporculara ilgi ve itibar” geçmişe göre “artıyor” diyenler geleneksel güreşlerde % 44 iken.001 χ2: 11.2 17. atlı spor yapanlar da ise % 17’dir.2 18.: 2 P: 0.6 755 65.6 752 χ2: 18. güreşler 47.0 25.3 26.4 33.5 Toplam 40.9 34.0 29.d.: 2 P: 0.0 34.5 752 66.0 Atlı sporlar 57. güreşler 42.4 Atlı sporlar 42. Geleneksel sporlarda “sevgi ve saygı ortamına” ilişkin değerlendirme spor dalından bağımsız değildir (Tablo 39).7 Toplam 48.3 17.0 30.d.d.4 Toplam 55.6 22.5 Toplam % 65.2 21.9 Sevgi ve saygı ortamı Gel.6 16.d.7 28.6 Atlı sporlar 50. güreşler 44.8 Dini ve milli kurallara bağlılık Gel.: 2 P: 0.6 21. Geleneksel sporlardaki “sevgi ve saygı ortamı”nın geçmişe göre arttığı görüşü katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından kabul edilmiştir. Gruplanmış Geleneksel Sporlara Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi Artıyor Değişmiyor % % Coşku ve heyecan Gel.1 Seyircilerin ilgi ve katılımı Gel.847 S.: 2 P: 0.1 Toplam 48.8 27.624 S.7 24. güreşler 47.5 23. Sporculara ilgi ve itibar değerlendirmesinin geleneksel spor dallarına göre değiştiği gözlenirken istatistiki 136 .503 S.3 33.

3 27.4 25.2 23.: 2 P: 0.015 Evli ve bekarların geleneksel sporları geçmişe göre değerlendirmesi Tablo 40’da verilmiştir.d.8 34.5 22.0 783 57.8 23.3 26. Geleneksel sporlarda “Tesis malzeme ve imkanları” geçmişe göre “azalıyor” diyenler % 28 oranında.d: 2 P: 0.açıdan bu ilişki (p<0.d.3 12.8 Sevgi ve saygı ortamı Evli 43.1 Bekar 51.8 43. “Dini ve milli kurallara bağlılığın” değerlendirilmesi medeni duruma göre şekillenmemektedir.1 Bekar 44.5 19. Gruplar arasında benzer dağılım gözlenmiş bu durum istatistiki açıdan anlamlı (p>0.0 16.4 Bekar 50.6 27.2 Dini ve milli kurallara bağlılık Evli 39.8 43.3 26.308 S.: 2 P: 0.0 27.7 37.8 28.0 43.640 χ2: 1.1 Tesis ve malzeme imkanları Evli 52.7 30.2 24.4 Seyircilerin ilgi ve katılımı Evli 57.6 26.9 Bekar 46.1 Toplam 40.421 S.315 χ2: 0.d.188 S.0 786 56.3 20. Medeni Duruma Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi Artıyor % Coşku ve heyecan Evli 58.5 27.4 38.0 Bekar 42.075 χ2: 1.0 790 56.1 22.: 2 P: 0.6 23.2 783 χ2: 5.d.2 24.5 25.0 Azalıyor % 26.9 43.3 25.5 27. Seyircilerin ilgi ve katılımının geçmişe oranla arttığı görüşü evli ve bekarların yaklaşık yarısından fazlası 137 .d. Evli ve bekarların yarısı geleneksel sporlarda “coşku ve heyecanın” geçmişe oranla arttığı” görüşünü paylaşmışlardır.4 19.4 Bekar 50. “artıyor” diyenler ise katılımcıların yaklaşık yarısıdır.05) anlamlı kabul edilmiştir.9 30.8 Toplam 54.5 28.2 17.1 794 57.0 43.5 29.893 S.4 Toplam 48.8 Değişmiyor % 15.151 S.2 Sporculara ilgi ve itibar Evli 46.2 790 57.9 Toplam 45. Tablo 40.05) kabul edilmemiştir (Tablo 39).563 χ2: 8.0 43.399 S.: 2 P: 0.3 Toplam 48.2 17.497 χ2: 2.9 Toplam 55.3 29.: 2 P: 0.2 Toplam % 56.

Geleneksel sporlarda tesis ve malzeme imkanlarının geçmişe oranla arttığı görüşü evlilerin % 52’si bekarların % 44’ü tarafından değişmediği görüşü ise evlilerin % 19’u.tarafından paylaşılmakla birlikte medeni durumdan bağımsız gelişmektedir. 41 ile 50 yaşlardaki kişilerin üçte birden fazlası (% 37) ilgi ve itibarın değişmediği görüşünü paylaşırken. Geleneksel sporlarda “sevgi ve saygı ortamı” ile “sporculara gösterilen ilgi ve itibarın” arttığı görüşü katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından belirtilmiştir. “Dini ve milli kurallara bağlılığın” “değişmediğini” 41 ile 50 yaş grubundaki kişilerin yaklaşık yarısı belirtirken. 20 yaş altında gençlerin yarsından fazlası “azaldığı” kanaatini paylaşmıştır. 20 yaşın altındakiler ile 41-50 yaş arasındaki kişilerde % 45’gerilediği gözlenmiştir.05). bu oranın 41 yaş ve üstündeki kişilerde ortalama % 40’lara gerilediği gözlenmektedir. Tesis ve malzemenin geçmişe göre günümüzdeki durumuna yönelik değerlendirmeler medeni durumla bağlantılı olup aradaki ilişki anlamlı kabul edilmektedir (Tablo 40). Sevgi ve saygının azaldığı görüşü 20 yaşına kadar olan gençlerde % 57 iken. Tesis. 31 ile 50 yaş arasındaki bireylerin % 60’ı.05) kabul edilmektedir. “Coşku ve heyecanın” giderek “azaldığı” görüşü 20 yaşına kadar olan bireylerin % 65’i.05 anlamlılık düzeyine göre birbirlerinden bağımsızdır. bekarların % 28’i tarafından paylaşılmaktadır. “Seyircilerin ilgi ve katılımı” geçmişe göre “azalıyor” düşüncesi bütün yaş gruplarında benzer (yarıdan fazla) şekillenmekte ve yaş grupları arasındaki ilişki p>0. Yaş gruplarına bağımlı olarak gelişen ilişki anlamlı kabul edilmektedir.05). Geleneksel sporlara ilişkin yukarıdaki değerlendirmelerin medeni duruma göre şekillenmediği gözlenirken. 20 yaş ve altında olanların yaklaşık üçte ikisi bunun arttığını belirmiştir. Geçmiş ile günümüzdeki uygulamaların karşılaştırıldığı yukarıdaki faktörler yaş gruplarından bağımsız değildir ve aralarındaki ilişki anlamlı (p<0. tarafından belirtilirken. bu oranın 51 yaşının üstündeki kişilerde % 49’a gerilediği görülmektedir. 138 . Sporculara ilgi ve itibarın geçmişe göre “arttığı” düşüncesi yaşın ilerlemesine bağlı olarak azalmaktadır. Yaş grupları arasındaki bu ilişki istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir (p<0. Yaş gruplarına göre geleneksel sporların geçmişle kıyaslanma ilişki Tablo 41’de verilmiştir. Sevgi ve saygı ortamı “artıyor” diyen 51 yaşın üstünde kişilerde % 33 iken bu oranın 20 yaşına kadar olan gençlerde % 16’ya gerilemiştir. aradaki ilişkiler istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmemiştir (p>0. malzeme ve imkanların arttığı görüşü 31-40 yaş arası ve 51 yaşının üstünde olan kişilerde % 55 iken.

0 55.7 31-40 yaş arası 35.6 Toplam Tesis ve malzeme imkanları 44.2 Toplam Seyircilerin ilgi ve katılımı 55.8 40.9 31.5 51 yaş ve üstü 26.4 Toplam % 24.5 51 yaş ve üstü 27.3 21-30 yaş arası 42.8 14.4 Toplam Sevgi ve saygı ortamı 57.4 31.094 S.2 23.4 27.8 51 yaş ve üstü 24.2 777 24.d.0 25.2 27.3 31-40 yaş arası 56.6 16.5 37.3 20 yaş ve altı 48.867 S.4 27.6 37.2 16.9 28.3 55.7 31.9 31-40 yaş arası 45.6 49.0 14.6 31.d.9 48.2 28.9 41-50 yaş arası 55.3 23.6 33.6 14.4 10.4 769 24.3 24.: 8 P: 0.4 780 24.6 41-50 yaş arası 57.2 51 yaş ve üstü 27.0 21-30 yaş arası 54.0 16.4 10.7 25.8 17.1 770 χ2: 30.3 25.9 20.4 21.4 27.8 32.: 8 P: 0.0 51 yaş ve üstü 22.128 S.3 17.3 31-40 yaş arası 59.0 31-40 yaş arası 41.d.5 Toplam Sporculara ilgi ve itibar 59.8 22.5 32.1 23.: 8 P: 0.1 25.8 21-30 yaş arası 45.2 24.: 8 P: 0.8 41-50 yaş arası 31.4 14.4 10.5 15.3 27.1 23.7 16.6 28.6 27.d.4 27.3 40.2 20 yaş ve altı 51.d.0 21-30 yaş arası 41.9 21-30 yaş arası 46.2 776 24.1 26.0 20 yaş ve altı 34.6 21.7 20 yaş ve altı 37.419 χ2: 20.3 10.6 23.3 19.8 41-50 yaş arası 59.486 S.002 χ2: 8.7 14.5 30.d.008 χ2: 22.1 19.1 30.0 19.4 26.7 14.7 31.9 36.0 21.7 21-30 yaş arası 58.5 12.7 18.000 χ2: 24.: 8 P: 0.5 10.3 23.9 41-50 yaş arası 45. Yaş Gruplarına Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi Artıyor Değişmiyor % % Coşku ve heyecan 20 yaş ve altı 64.3 774 24.9 29.2 36.5 10.0 28.339 S.3 16.4 20 yaş ve altı 49.2 24.Tablo 41.5 17.8 22.0 28.4 17.9 Toplam Azalıyor % 18.0 27.: 8 P: 0.3 Toplam 27.8 32.4 Dini ve milli kurallara bağlılık 52.9 41-50 yaş arası 39.4 26.7 23.005 χ2: 17.0 19.151 S.0 21.0 51 yaş ve üstü 49.9 45.1 46.7 36.0 23.2 27.7 31-40 yaş arası 34.029 139 .4 23.4 12.2 38.

4 25.8 36.3 15.2 20.9 16-20 yıl arası 50.4 Seyircilerin ilgi ve katılımı 5 yıla kadar 60.2 26.6 6-10 yıl arası 51.8 21.5 20.397 S.6 40.003 χ2: 4.724 S.185 S.2 16.4 6-10 yıl arası 37.5 17.3 10.1 16-20 yıl arası 41.6 16.4 31.7 28. Spor Yapma Sürelerine Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi Artıyor Değişmiyor % % Coşku ve heyecan 5 yıla kadar 60.0 28.2 6-10 yıl arası 56.7 6-10 yıl arası 56.9 20.6 11-15 yıl arası 46.d.4 11-15 yıl arası 47.9 21.3 12.9 χ2: 15.1 11-15 yıl arası 50.7 16-20 yıl arası 37.d.2 16.5 18.286 S.583 S.1 32.: 8 P: 0.6 23.3 19.0 10.5 30.8 11-15 yıl arası 38.7 30.6 21 yıl ve üstü 38.1 32.d.5 23.d.2 20.: 8 P: 0.6 21.8 28.2 22.9 19.7 37.4 18.8 25.9 22.9 6-10 yıl arası 41.0 21 yıl ve üstü 37.6 18.9 25.: 8 P: 0.5 17.6 15.7 24.1 35.6 21.9 40.9 30.3 Dini ve milli kurallara bağlılık 5 yıla kadar 53.2 21 yıl ve üstü 52.8 21 yıl ve üstü 31.7 16-20 yıl arası 39.Tablo 42.6 Azalıyor % 20.296 χ2: 29.9 Toplam % 28.5 22.: 8 P: 0.5 21.9 21.1 10.5 21.4 32.6 6-10 yıl arası 47.1 26.7 21.7 21 yıl ve üstü 53.3 22.3 Sevgi ve saygı ortamı 5 yıla kadar 59.052 χ2: 28.9 10.8 28.840 140 .6 29.6 11-15 yıl arası 37.0 27.5 21.2 24.3 48.4 25.4 17.0 16-20 yıl arası 29.4 17.7 23.8 27.8 21.7 28.d.5 32.6 16-20 yıl arası 44.000 χ2: 23.1 28.: 8 P: 0.8 31.0 10.7 21.0 27.: 8 P: 0.9 29.5 18.1 34.d.1 33.000 χ2: 9.9 21 yıl ve üstü 52.8 10.7 Sporculara ilgi ve itibar 5 yıla kadar 60.7 33.9 24.8 22.9 Tesis ve malzeme imkanları 5 yıla kadar 48.5 26.0 11-15 yıl arası 53.1 25.900 S.1 28.7 25.0 21.

“ilçede” ikamet edenlerde bu oranın % 40’a gerilediği gözlenmiş. Katılımcıların yaklaşık yarıya yakını tarafından geleneksel sporlarda “tesis ve malzeme imkanlarının” “arttığı” görüşü (5 yıla kadar % 48. Spor geçmişine bağlı bu ilişki (p<0. 11 ile 20 yıl arasındakilerde % 51. Spor geçmişi 5 yıla kadar olanların yarsından fazlası “dini ve milli kurallara bağlılığın” giderek “arttığını” belirtirken. “Sporcu ve seyirci katılımının” geçmişe göre “arttığı” görüşü katılımcıların yarıya yakını tarafından benimsenirken.Geleneksel sporların geçmişe göre kıyaslamasının spor yaşı ile ilişkisi Tablo 42’de verilmiştir. spor geçmişi 10 yıldan fazla olanların üçte biri buna karşı çıkmışlardır. “Seyircilerin ilgi ve katılımı” “köyde” ikamet edenlerin % 63’ü tarafından “artıyor” olarak değerlendirilirken. “ilçede” oturanlarda bu oranın % 45’e gerilediği gözlenmekle birlikte aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. 5 yıl ve altındaki bireylerde % 60. “Sevgi ve saygı ortamının” geçmişe göre “arttığı” görüşü spor geçmişi 5 yıla kadar olanların % 60’ı tarafından vurgulanmakta.05).05) anlamlı kabul edilmemiştir. Geleneksel sporlarda “dini ve milli kurallara bağlılığın” geçmişe göre “arttığı” görüşü “köyde” oturanların % 53’ü tarafından belirtilirken. “Köyde” ikamet edenlerin % 68’i geleneksel sporlarda “coşku ve heyecanın” geçmişe göre “arttığını” belirtirken. 16-20 yıl arası % 42 ve 21 yıl ve üstü % 53) benimsenirken aralarındaki ilişki (p>0. 16-20 yıl arası % 38.05).05). Coşku ve heyecanın geçmişe göre değerlendirmesinin yerleşim yerinden bağımsız olmadığı gözlenirken aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. 21 yıl ve üstündekilerde ise % 53 olduğu gözlenmiştir.05). bu sporları 16 ile 20 yıl arasında yapanların yaklaşık yarıya yakını (% 49) herhangi bir “değişmenin olmadığı” görüşünü paylaşmışlardır. Spor geçmişinden bağımsız olmayan bu ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. 6-10 yıl arası % 51. 141 . 11-15 yıl arası % 38. spor yaşı ilerledikçe bu oranın düştüğü (6-10 yıl arası % 41. Bu sporlarla 10 yıl ve altında ilgilenenlerin yarsından fazlası “coşku ve heyecanın” “arttığını” belirtirken. 21 yıl ve üstü % 39) gözlenirken.05).05) anlamlı kabul edilmemiştir (Tablo 42). bu oranın “ilçede” oturanlarda % 44’e gerilediği görülmektedir. aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. 11-15 yıl arası % 48. Đkamet edilen yer ile geleneksel sporların geçmişe göre kıyaslanması ilişkisi Tablo 43’te verilmiştir. aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0. Sporcu ve seyirci katılımının artışına yönelik görüşün spor geçmişinden bağımsız şekillendiği gözlenmektedir (p>0.05).

5 Büyükşehir 53.3 Đlçe 52.9 28.: 6 P: 0.3 15.3 Büyükşehir Azalıyor % 21.: 6 P: 0.9 33.1 27.d.0 28.8 21.6 21.1 21.5 24.7 33. şehirde.6 19.8 16.8 20.7 22.1 Köy 40.8 27.8 Toplam % 15.5 25.8 16.0 21.6 Şehir 51. Geleneksel sporlarda geçmişe oranla tesis ve malzeme imkanlarının arttığı köyde.8 Şehir 58.d.9 Đlçe 43.4 33.3 25.8 17.4 27.2 Dini ve milli kurallara bağlılık 52.: 6 P: 0.8 25.7 27.6 23.057 “Sevgi ve saygı ortamının” “arttığı” “köyde” ikamet edenlerin % 55’i tarafından belirtilirken.2 Şehir 37.: 6 P: 0.5 27.8 16.001 χ2: 13.Tablo 43.1 Büyükşehir Seyircilerin ilgi ve katılımı 62.d.1 36. büyük şehirde ikamet edenlerin yaklaşık yarısı tarafından belirtilirken.001 χ2: 20.7 33.4 28.034 χ2: 11.2 Şehir 45.5 Đlçe 49.552 χ2: 12.6 23.d. Đkamet Yerlerine Göre Geçmişle Değerlendirme Đlişkisi Artıyor Değişmiyor % % Coşku ve heyecan Köy 68.d.6 12.7 25.5 27.8 27.104 S. 142 .0 Şehir 30.05).7 Đlçe 50.3 Đlçe 43.1 10.7 Köy 38.4 χ2: 22.002 χ2: 22.4 Đlçe 56.8 25.d.0 23.0 21.7 13.2 33.: 6 P: 0.4 Köy 40.2 Büyükşehir Tesis ve malzeme imkanları 49.8 36.4 14.8 26.1 41.6 21.613 S.615 S.4 Şehir 56.8 28.9 24.7 21.0 20.3 27.7 27.4 15.2 38.5 31.228 S.1 Büyükşehir Sevgi ve saygı ortamı 55.5 Büyükşehir Sporculara ilgi ve itibar 57.7 27.3 25.3 36.6 42.022 S.2 Köy 40. “ilçede” oturanlarda bu oranın % 41’e gerilediği gözlenmekle birlikte aradaki ilişki anlamlı kabul edilmiştir (p<0.1 18.7 14.0 33.7 23. ilçede oturanlarda bu oranın % 38’e gerilediği gözlenmektedir.2 36.1 36.381 S.0 21.7 21.: 6 P: 0.2 Köy 44.3 27.4 35.6 15.

Katılımcıların Çocuklarının Geleneksel Sporlara Yönelmesi Bu bölümde geleneksel spor kamuoyu içerisinde evli olan ve çocuğu olan bireylere çocuklarınızın bu sporları yapmasını ister misiniz sorusunun bulgularına yer verilmiştir. Bunlarında kendi içindeki dağılımı 115 kişinin sadece “erkek”. % 14’ünün sadece erkek.4 8.4 100.0 Erkek ve kız çocuğu olanlar Sadece erkek çocuğu olanlar Sadece kız çocuğu olanlar Çocuğu olmayanlar Toplam Cinsiyete göre katılımcıların çocuklarının dağılımı Tablo 44’de verilmiştir.8 46. 7.0 Geçerli % 56. 6. Çocuk Sahibi Olma Durumu S 241 115 70 374 800 % 30. Araştırmamızda bu ayrımın yapılmasının nedeni ilerdeki Tablolarda görüleceği üzere ailelerin çocuklarını geleneksel sporlara yönlendirmedeki cinsiyet ayrımcılığıdır.7 100. % 9’unun ise sadece kız çocukları vardır. Katılımcıların % 47’sinin çocuğu yoktur.0 16. Tablo 44. Çocuklarının katılmasını isteme ve istememe nedenleri de bu bölümde ele alınmıştır. 70 kişinin sadece “kız” 241 kişinin ise hem kız hem de erkek çocuğu vardır. Araştırmaya katılan bireylerden çocuk sahibi olanların sayısı 426’dır.Sporculara ilgi ve itibarın arttığı görüşü köyde ikamet edenlerin % 58’i. 143 .6 27. ilçedekilerin % 41’i tarafından belirtilmiş. azaldığı görüşü ise tüm ikamet yerleri ekseninde % 21 ile % 34 arasında değişen oranlarda kabul görmüştür. Tesis ve malzeme imkanları ile sporculara sevgi ve itibarın geçmişle değerlendirilmesinin ikamet yerlerinden bağımsız olduğu gözlenirken.1 14. Çocuğu olanların (% 53) % 30’unun kız ve erkek. aradaki ilişki anlamlı kabul edilmemiştir (Tablo 43).

Kız ve erkek çocuğu olanlar ise yine yukarıdakilere yakın oranla % 87 olduğu görülüyor.7 11.1 6.9 9.1 Kız çocuğu olanlar 24 34.3 89.1 46. Tablo 46.0 Geleneksel spora çocuklarının cinsiyetlerine göre yönelmesi durumu frekans ve yüzde dağılımları Tablo 44’de verilmiştir.9 63.6 Toplam Kız Erkek S S 77 81 60 62 13 19 12 14 28 34 25 31 11 11 52 63 118 137 Yağlı güreş Karakucak güreşi Kuşak güreşi Şalvar güreşi Aşırt.2 25 5.8 94.7 11 5.1 3.1 57.7 71.4 10.5 42.1 Erkek ve kız çocuğu olanlar 209 86. aba güreşi Kapış.5 92.000 Toplam S % 115 27. aba güreşi Kızak yarışı Atlı rahvan Atlı cirit Çocuklarının cinsiyetlerini dikkate alarak kendi yaptığı spor dallına yönelmesi isteme durumu Tablo 46’da verilmiştir.4 32. Katılımcılar genel olarak erkek çocuklarının kendi yaptıkları spora yönelmesini çok büyük çoğunlukla (% 72 ile % 95 arası değişken) istemektedirler.0 8 7.8 4.4 81.0 7 6.6 Đstemez Kız Erkek % % 83.9 82.1 59.7 Genel Toplam 333 78.7 82. Spor Dalına Göre Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesini Đsteme Đster Kız Erkek % % 10. sadece kız çocuğu olanların ise % 34’ünün çocuklarının kendilerinin yaptığı geleneksel spora katılımını istedikleri görülmektedir.6 40 57. erkek veya her iki cinsiyette çocuğa sahip olan bireyler arasında farklılık olacağı öngörüsünden hareket edilerek bu ayrıma gidilmiştir (Tablo 45).4 5.7 8. Sadece erkek çocuğu olanların % 87’sinin.7 41.5 11.5 6.3 6 8. Geleneksel spor dallarına yönelme isteğinde sadece kız.2 35.764 Sd: 4 P: 0.4 241 56.Tablo 45.6 9.1 69.7 3.8 Kararsız Kız Erkek % % 6.0 70 16.2 5.8 38.6 3.4 9.3 41.9 21 8.6 426 100. Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesini Đsteme Đlişkisi Đstiyor Kararsız Đstemiyor S % S % S % Erkek çocuğu olanlar 100 87.9 68 16.0 2 χ : 111.0 3.0 12.7 7.9 56.6 81.2 36.8 5.1 123 81. Buna karşılık kız çocuklarının yapmasını aynı oranda 144 .2 6.3 30.7 16.8 12.6 21.0 83.

015 S. güreşler 138 85.9 23 6.2 11 7.d. “erkek” çocuklarının bu sporlara katılmasını istemektedir.3 172 57.000 Örnek bireylerin gruplandırılmış spor dalları ile çocuklarının cinsiyetlerini dikkate alarak bu sporlara katılma durumları Tablo 47’de verilmiştir.1 66 42. 279 χ2: 39. atlı sporları yapanların % 53’ünün. şalvar güreşi ve aba güreşlerinde kadınların katılımına imkan veren müsabaka ortamı olmaması ve bunun mümkün olamayacağı düşüncesi ile katılımcıların tamamına yakını tarafından karşı çıkılmaktadır.2 12 7. Geleneksel güreşlere kız çocukların katılması görüşü güreş yapanların 145 .4 12 7. ise bu sporlara kız çocuklarının katılmasını istedikleri belirlenmiştir. Kız çocuğunun bu sporlara yönelmesini isteyen çok az bir kesim ise müsabık olarak değil seyircilik ve merak açısından değerlendirerek istedikleri anket çalışması sırasında belirtilmiştir.6 19 5.3 19 6.5 346 Yaptığı geleneksel sporu kız çocuğunun yapması Gel. Geleneksel spor dalları ile erkek çocuklarının bu sporlara katılıma durumlarının benzer oranlarda temsil edildiğinden aradaki ilişki p<0.550 S.0 7 3. atlı spor yapanların % 90’ı. Tablo 47. Gruplamış Sporlara Göre Çocuklarının Geleneksel Spora Yönelmesi Đlişkisi Đster Kararsız Đstemez Toplam S % S % S % S Yaptığı geleneksel sporu erkek çocuğunun yapması Gel.: 2 p: 0. Geleneksel güreş yapanların % 85’i.d.8 184 Toplam 304 87.05 düzeyinde anlamlıdır. Kız çocuklarının atlı cirit.7 106 74. rahvan ve kızak yarışlarına müsabık olarak katılması isteğinin Türkiye’de kadınların spora katılım oranları dikkate alındığında azımsanmayacak kadar çoktur (Tablo 46).2 11 6.istedikleri söylenemez.1 143 Atlı sporlar 83 52.9 8 5. Geleneksel güreş yapanların % 74’ünün kız çocuklarının bu spora katılmasını istemedikleri gözlenirken.0 157 Toplam 109 36.05 anlamlı kabul edilmemiştir. Katılımcılar kendi yaptıkları geleneksel sporlara büyük çoğunlukla erkek çocuklarının yönelmesini istemektedirler.4 162 Atlı sporlar 166 90. Yağlı güreş. güreşler 26 18.3 300 χ2: 2.: 2 p: 0. karakucak güreşi. Buna karşılık bu sporları “kız” çocuklarının yapmasını isteme durumları yapılan geleneksel spor dalına göre değişmekte ve bu sonuç p<0.

4 83.8 70.7 4.1 4.9 7.000 22. Atlı sporlar Gelenek.3 sd: 4 7.8 15. katılıcıların yarıdan fazlası (% 64) kız çocuklarının katılmasını isterken.0 P: 0.3 4. Katılımcılardan çocuklarının geleneksel güreşlere katılmasını sadece erkek çocuk sahibi olanlar % 83 ile isterken.7 Kararsız % 10.05) anlamlı olduğu gözlenmiştir.438 28.4 64.6 13.3 Đstemez Toplam % % 6. atlı spor yapanların yarısından fazlası kız çocuklarının da bu sporlara yönelmesini istemektedir.çoğunluğu tarafından istenmezken.3 86. Tablo 48.4 19. güreşler Cinsiyete göre çocuk sahibi olmaları ile geleneksel sporlara çocuklarının 146 .4 1.3 202 3. Atlı sporlarda durumun farklı olduğu gözlenirken.021 74.0 P: 0. Erkek çocuklarının katılmasını istedikleri fakat büyük çoğunlukla kız çocuklarının katılmasını istemedikleri gözlenmektedir. erkek çocuğunun katılmasını istemeyenlerin ise yok denecek kadar az (% 4) olduğu gözlenmektedir.3 10. Gruplanmış Sporlara Göre Çocukların Cinsiyeti ve Spora Yönelme Đlişkisi Đster % 82.4 52.7 χ2:82.0 210 Erkek Kız Erkek ve kız Toplam Erkek Kız Erkek ve kız Toplam katılmasını isteme durumlarının değerlendirildiği ki-kare analiz Tablosu Tablo 48’de verilmiştir.3 94.3 88.3 sd: 4 11.8 7.0 61. Bu sonuç hem istatistiki hem de geleneksel spora kadınların katılımı açısından değerlendirildiğinde anlamlı bulunmuştur. Genel eğilim atlı sporlara çocuklarının katılmasının istedikleri yönünde çıktığı ve bununda istatistiki açıdan (p<0. kız çocuğu olanlar bunun aksine % 74’lük bir oranla karşı çıkmaktadırlar.002 9.7 25.9 28.7 χ2:17.

8 Toplam 35. Eğitim durumu ile erkek çocuklarının yapılan geleneksel spora katılmasını isteme durumu arasında p<0. Tüm eğitim düzeylerinde katılımcıların yaptıkları spora “kız” çocuklarının yönelmesine farklı oranlarda karşı çıktığı gözlenmektedir.7 9.5 17. lise % 61.6 6.6 χ2: 13. Çocuklarının Spora Yönelmesi Đsteği Đle Eğitim Đlişkisi Đster Kararsız Đstemez Toplam % % % % Yaptığı geleneksel sporu erkek çocuğunun yapmasını isteme Đlkokul 92.d.867 Lise 35.05 anlamlılık düzeyinde bir ilişki olduğu görülmektedir. 28. 147 . Tüm eğitim düzeylerinde katılımcıların yaptıkları spora “erkek” çocuklarının da katılmasını büyük çoğunlukla istedikleri gözlenmiştir.5 5.1 Toplam 87.2 29.3 2.3 39.6 7.2 57. lisans ve üstü % 58 oranlarında kız çocuklarının bu sporlara yönelmesini istememektedirler.7 11. 77.: 6 p: 0. Eğitim düzeyi ile “kız” çocuklarının yapılan geleneksel spora yönelmesi durumu arasında p<0.4 12.4 58. lise düzeyinde bu oranın % 77’ye gerilediği gözlenmiştir.2 4. Erkek çocuklarının bu sporlara yönelmesine ilkokul düzeyinde eğitim alanların % 93’ü isterken. ortaokul % 73.041 Lisans ve üs.1 χ2: 13.5 S.1 34.6 Ortaokul 19.1 S.1 7.: 6 p: 0.6 5.1 5.031 Lisans ve üs.Tablo 49.7 5.1 Ortaokul 76.2 6.d.05 anlamlılık düzeyinde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Eğitim düzeyine göre ayrıldığında ilkokul % 50.9 340 Yaptığı geleneksel sporu kız çocuğunun yapmasını isteme Đlkokul 44.5 60.9 9.7 11.8 72.4 40.144 Lise 88.9 12.9 13.7 17.0 50.1 298 Örnek bireylerin eğitim düzeylerine göre yaptıkları sporu çocuklarının (çocuklarının cinsiyetleri ekseninde) da yapmasını isteme durumları Tablo 49’da verilmiştir.

“çocuğunun itibar ve onur kazanacağı” seçeneği ise % 59’u tarafından belirtilmiştir. 148 . Yaptığım sporu “beğeniyorum” onun için çocuğumun da yapmasının istiyorum diyenler ise en son sırada katılımcıların % 58’i tarafından belirtilmiştir (Tablo 50 ).0 408 95.4 246 57.0 4. Bu nedenlerden “ata sporlarının geleceğe taşınması için çocuğumun bu sporu yapmasını istiyorum” nedeni çocuğu olan katılımcıların % 76’sı “geleneğin devam ettirilmesi”.Tablo 50.8 121 28.3 Ata sporlarının geleceğe taşınması Geleneğin devam ettirilmesi için Milli değerlere bağlılık ve sevgi Çocuğumun itibar ve onur kazanması Beğeniyorum Çocuğu olan bireyler arasında çocuğunun bu sporlara yönelmesini isteyenlere bu sporlara yönelmesini isteme nedenleri birden fazla seçenek işaretlenecek şekilde sorulmuştur. % 5’i uluslararası olmadığı için.2 305 71.5 401 94. Çocuklarının Spora Yönelmesini Đsteme Nedenleri Đstiyor S % 326 76. beğenmiyorum diyenler ise sadece % 2’dir (Tablo 51). % 4’ü çağdaş ve modern sporlar olmadığı için istemediğini belirtirken.1 405 95.5 114 26.8 416 97.5 5. Tablo 51.5 312 73. % 73’ü “milli değerlere bağlılık ve sevgi açısından” % 72’si.9 5.2 2.6 180 42.7 Cevapsız S % 100 23.3 Cevapsız S % 249 58. günümüzde az yapıldığından. Katılımcıların % 6’sı. Çocuklarının Spora Yönelmesine Karşı Çıkma Nedenleri Karşı Kendisine uygun olmadığından Günümüzde az yapıldığından Uluslararası sporlar olmadığından Çağdaş ve modern sporlar olmadığından Beğenmiyorum S 177 25 21 18 10 % 41.7 Çocuklarının bu sporlara yönelmesini istemeyenlerin büyük çoğunluğu özellikle çocuklarına bu sporların uygun olmadığını belirtenlerdir (% 42).6 253 59.4 173 40.

Çocuklarının Spora Yönelmesini Đsteme Nedenleri Đle Cinsiyet Đlişkisi Çocuğunun spora yönelmesi Neden Belirten isteme nedenleri S % Ata sporlarının geleceğe taşınması Sadece erkek çocuğu olanlar 96 85. Çocuğunun geleneksel spor yönelmesini isteme nedenlerinden “ata sporlarının geleceğe taşınma” seçeneği sadece erkek çocuğu olanların % 85’i.3 Sadece kız çocuğu olanlar 19 27.3 30.5 41.7 23.Tablo 52.9 Toplam 326 76.7 72.5 Beğendiğim için Sadece erkek çocuğu olanlar 67 58.3 Toplam 306 71.6 18.9 74.7 Đtibar ve onur kazanacağı için Sadece erkek çocuğu olanlar 68 59.2 Toplam 115 70 241 426 115 70 241 426 115 70 241 426 115 70 241 426 115 70 241 426 Çocuklarının kendi yaptıkları geleneksel spora yönelmesini isteme nedenleri arasında cinsiyetin önemli oranda faktör olduğu görülmektedir.7 26.9 33.7 19. 149 .9 Neden Belirtmeyen S % 19 47 34 100 22 46 45 113 27 48 45 120 47 52 73 172 48 51 80 179 16.7 Erkek ve kız çocuğu olanlar 168 69.4 Erkek ve kız çocuğu olanlar 196 81.3 40.2 42.8 Toplam 247 57. sadece kız çocuğu olanların % 33’ü tarafından belirtilmiştir.5 67.1 23.1 Sadece kız çocuğu olanlar 18 25.7 Toplam 254 59.3 Sadece kız çocuğu olanlar 23 32.5 Sadece kız çocuğu olanlar 22 31.3 Toplam 313 73. Erkek ve kız çocuk sahibi olanların ise % 86’sı bu nedenden dolayı çocuğunun spora yönelmesini istemektedir.3 Geleneğin devam ettirilmesi Sadece erkek çocuğu olanlar 93 80.3 Milli değerlere bağlılık ve sevgi için Sadece erkek çocuğu olanlar 88 76.1 14.7 28.1 65.9 Sadece kız çocuğu olanlar 24 34. Bu nedenlerdeki oranlarda sadece kız veya sadece erkek çocuğu olanlar arasında oran faklılıkları görülürken kız ve erkek çocuğa sahip olanların erkek çocuklarını dikkate alarak işaretlemiş olmaları dikkate alınmalıdır (Tablo 52).3 40.9 Erkek ve kız çocuğu olanlar 207 85.3 Erkek ve kız çocuğu olanlar 196 81.1 Erkek ve kız çocuğu olanlar 161 66.7 18.5 68.

Milli değerlere bağlılık ve sevgi açısından çocuklarının spora yönelmesini neden olarak belirtenlerin oranı % 72’dir. erkek ve kız çocuğu olanların oranı ise % 81’dir. 150 . Çocuğunun itibar ve onur kazanmasını istediği için geleneksel spora yönelmesini isteyenlerin yine erkek çocukları lehinde (% 60) bir neden olarak gördüğü belirlenmiştir. Kendi yaptığı sporu beğendiği için çocuğunun da yapmasını isteme nedenine katılım % 58’dir. sadece kız çocuğu olanlardan % 31’i tarafından çocuklarının spora yönelmesini isteme nedeni olarak işaretlenmiştir. sadece kız çocuğu olanların oranı % 34. Bu neden sadece erkek çocukları olanların % 77’si.Geleneğin devam ettirilmesi açısından çocuğunun spora yönelmesini neden olarak belirten ve sadece erkek çocuğu olanların oranı % 81. sadece kız çocuğu olanların ise % 27’si bunu bir neden olarak belirtmiştir. Erkek çocuğu olanların büyük çoğunluğu çocuklarının geleneksel spora yönelmesine neden olarak belirtmiştir. Kız çocukları olanların yarıdan fazlasının spora yönelmede neden belirtmemiş olması dikkat çekmiştir (Tablo 52). Katılımcılardan sadece erkek çocuğu oların % 58’i.

“spora benzer etkinlikler”. Bu değerlendirmeler ışığında geleneksel Türk sporlarının günümüzdeki uygulamaları ele alınmıştır. TARTIŞMA VE SONUÇ Son yıllarda pek çok tartışmaya konu olan küreselleşme süreci dünyada makro toplumsal değişimlere neden olmaktadır. “modern-geleneksel sporlar”. siyasal ve kültürel boyutlarına farklı vurgular yapılarak tartışılan küreselleşme sürecinin sonuçları tüm toplumları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. sporun içindeki farklılıklar çerçevesinde geleneksel. kararların. siyasal ve kültürel boyutları ile sporun tarihsel gelişiminin ana hatları incelenmiş. modern ve küresel spor ayrışması irdelenmiştir. etkinliklerin yöresel ve ulusal sınırlar ötesindeki toplumları etkileyebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Reform ve Aydınlanma dönemlerinden geçerek Sanayi Devrimi ile birlikte yeni bir toplum modelinden söz etmeyi gerektirecek boyutlar kazanan modernliğin oluşum sürecinde diğer toplumsal faaliyetler gibi spor da önemli dönüşümler göstermiştir. kültürde evrenselleşmeye yol açarken yerellikleri de canlandırdığı görülmektedir. Küreselleşme dünyanın endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak ekonomik. politik ve kültürel düzeyde çok yönlü olarak içice girdiği ve dünyanın bir ucunda oluşan olayların. oyun ve eğlence ile iç içe olan bedensel etkinlikler “geleneksel spor” olarak nitelenmiştir. “geleneksel sporlar”. Đnsanların doğal gereksinimleri uğruna her türlü zorluğa karşı verdiği mücadele “spora benzet etkinlik”. Siyasette düzene vurgu yaparken yeni düzensizliklere yol açtığı. Küreselleşme sürecinde geleneksel Türk sporlarını incelemeyi amaçlayan araştırmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Ekonomik.7. ekonomide umut vaat ederken eşitsizlikleri arttırdığı. Küreselleşme sürecinin ekonomik. Birinci bölümde konuyla ilgili kaynaklardan yararlanarak araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur. Spor tarihten günümüze bir süreç içerisinde incelendiğinde. yerel düzeyde kurallaşmasını tamamlayan kendine özgü ritüelleri ile büyük oranda değişim göstermeksizin yapılan. Spora benzer etkinliklerden yada geleneksel sporlardan bazıları makro değişim ve dönüşüm sürecine eklemlenerek “modern-geleneksel sporlar” 151 . Batı dünyasında Rönesans. “modern sporlar” ve “küresel sporlar” olarak kategorize edilebilir.

modern işlevler yüklenmiş. sekülerleşme. Modern sporun ayrışmasına neden olan temel dinamikler arasında cinsiyetsizleşme. katılım şekli ve kuralları genel mutabakatla ritüellere uygun olarak işleyen geleneksel yapı. siyasal ve kültürel boyutlar kazanan sporların ise “küresel sporlar” olarak kavramsallaştırılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde yaygınlık kazanarak ekonomik. katılımcıların ağırlanmasında. şiddetin azaltılmasına yönelik düzenlemeler ve doğal organizasyonların kendiliğinden gelişmeyen standart kurallara bağlı kalınarak oluşum süreçleri doğrultusunda işlemesidir. algılama biçimi. endüstrileşme. Bu sporların ritüellerinde aşınmalar olduğu. Burada kast edilen sporun örgütlü bir yapıya kavuşması. her ne kadar aslına uygun bir biçimde yapılıyor görünse de değişime uğramış. Ayrıca organizasyonların sevk ve idaresi toplumda sevilen ve saygı duyulan bilir kişiler yerine federasyonların yetki ve görev alanına bırakılmıştır. Araştırmada Türkiye’de yapılan geleneksel sporların modern sporun dinamiklerinden etkilenerek ona benzemeye başladığı belirlenmiştir. Birincisi bu sporlara geleneksellik sağlayan özelliklerinin aşınması/değişimi. günümüzde tarihsel olarak belirli takvime bağlanmış ve yazılı kurallarla sınırlandırılan faaliyetlere dönüşmüştür. bürokratikleşme gibi özellikler sayılabilir. Geleneksel organizasyonların yapılmasında. Geçmişte organizasyon biçimi. Her iki spor da modern toplumlara ait temel dinamiklerden etkilenerek geleneksel sporlardan ayrılmaktadır. Orijini geleneksel olmayan fakat sporlaşma süreçlerine bağlı olarak yeni icat edilmiş veya bulunmuş sporlar ise “modern sporlar” olarak değerlendirilmiştir. Bu durum 152 . kendine özgü oluşturduğu sanayisi ve ticari boyutları ile ayrıştığı gözlenmektedir. oyun kurallarının standartlaşması. ticarileşme. geleneği kısmen yaşatabilen sporlar olduğu görülmektedir. Geleneksel Türk sporlarındaki modern spor eğilimlerini ikiye ayırmak mümkündür. ödüllerin dağıtılmasında önemli görevler üslenen “ağa”ların yetki ve sorumlulukları sembolik bir ritüele dönüşmüştür. ikincisi ise bu sporların otantik yapısında bulunmayan yeni yapısal dönüşümlerin oluşmasıdır. Modern sporlardan bazılarının günümüzde kapsadığı alan.olarak isimlendirmeyi gerektiren yeni boyutlar kazanmışlardır.

Günümüz sporu genel olarak incelendiğinde insanların spordan beklentileri ve medya organlarının bu beklentilere ticari kaygılarla yaklaşmasının son derece yönlendirici etkilerinin olduğu gözlenmektedir. • Organizasyon ve faaliyet alanı olarak daha çok erkek egemen yapı. • Usta çırak ilişkisinde şekillenme ve buna büyük saygı gösterme. kazanma ve kaybetmeye yönelik sonuçlanma. Küreselleşme sürecinin dinamikleri arasında olan kitle iletişim araçları ve buna bağlı nedenler sayesinde toplumun spor tercihleri ve spordan beklentileri değişmektedir. yardımlaşma ve topluma yarar sağlamak amacı ile yapılan geleneksel spor organizasyonları federasyonlara bağlandıktan sonra örgütlü dolayısıyla zorunlu faaliyetlere dönüşmüştür. • Tecrübeli kişileri önemseme ve geniş insiyatif kullanma yetkisi verilmesi. 153 . biçiminde maddeler halinde sıralamak mümkündür. • Yazılı olmayan. • Yarışmacı kategorilerinin fiziksel özelliklere göre değil önceki başarıya göre şekillenmesi. • Geleneksel ve dinsel ritüelleri koruyan yapı. Geleneksel atmosferde ritüellere bağlı kalınarak festival ve düğün gibi önemli günlerde. • Organizasyonlarda daha çok topluluğun önde gelen kişilerinin etkisi ve rolü. Araştırmanın saha çalışmaları sırasında yapılan gözlemler ve geleneksel spor kamuoyu ile yapılan görüşmeler sonucu kısmen korunan geleneksel Türk sporlarının genel özelliklerini.geleneksel sporların başından sonuna kadar geleneksel atmosferinin dışında gelişimine neden olmaktadır. • Sonucu yetenekten daha çok güç ve kuvvetin etkilemesi. eğlence. geleneksel Türk sporlarına da yansımıştır. • Coğrafi ve iklim koşullarının etkisinde oluşum. • Başarıda itibar ve onur kazanma isteğinin motivasyon sağlaması. • Zaman karşı değil. • Günün koşullarına göre daha az kısıtlayıcı giysi ve malzeme gereksinimi. Dünyada ulusal veya uluslararası örgütlenme ve kurallaşmayı zorunlu kılan küresel sporun ulusal ve yerel yansıması. esnek mutabakat gerektiren kurallaşma.

karakucak güreşi. Modernleşen Türkiye’de yapısal dönüşümler bu sporların yazılı hale gelmesini zorunlu kılmıştır. aşırtmalı aba güreşleri. kuşak güreşi). hakem ve gözlemci gibi eleman desteği ise federasyonlar tarafından sağlanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde uygulamalı araştırmanın yöntemi ve bulguları anlatılmıştır. Geleneksel spor kamuoyu olarak kabul ettiğimiz antrenör. Araştırmada geleneksel güreşler % 63. Geleneksel sporların faaliyet ve organizasyonları ikiye ayrılmaktadır.Türkiye’de faaliyeti bulunan geleneksel sporların örgütlü bir yapıya kavuşarak organize edildiği yapılan uygulamalardan anlaşılmaktadır. “atlı sporlar” (atlı cirit. hakem. 154 . ikincisi ise genellikle yerel yönetimlere bağlı olarak ve federasyonların izinleri doğrultusunda yapılan mahalli organizasyonlardır. Bunlardan birincisi bütün yükümlülükleri federasyonlar tarafından karşılanan resmi faaliyet programlarında yer alan ve her yıl tekrarlanan. kapışmalı aba güreşleri. Bu nedenle çalışma Türkiye Güreş Federasyonu ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlı faaliyeti olan “geleneksel güreş” (yağlı güreş. Kendi içinde yerel ve bölgesel farklılıkları da içeren zengin bir çeşitlilik gösteren geleneksel sporların tamamının aynı araştırmanın içinde yer alması mümkün değildir. idareci ve sporcu olarak geleneksel sporlara aktif katılan 800 kişiye anket uygulanmıştır. Geleneksel spor organizasyonlarında görev alan hakem ve antrenörlerin yine federasyonlar tarafından görevlendirilmesi onların geçmiş dönemdeki insiyatif alanlarını daraltmaktadır. Önceleri geleneksel değerlere bağlı olarak katılımcıların genel mutabakatı ile görev dağılımı yapılırken. Mahalli organizasyonların finansmanı yerel yönetim veya çeşitli dernek ve vakıflar tarafından karşılanırken. Geleneksel uygulamalarda uzlaşmaya bağlı organizasyon hazırlığı. günümüzde bunun federasyonlarca yetki ve sorumlulukları belirlenerek görevlendirilmesi geleneksel sporun doğal gelişim sürecinin değişmesine neden olmaktadır. rahvan at yarışı) ve “geleneksel kızak yarışları” ile sınırlandırılmıştır. görevli seçimi ve yetkilendirilmesi kesin kurallara bağlanarak standartlaştırılmış yazılı yönetmeliklerle kesinlik kazandırılmıştır. atlı sporlar % 33 ve geleneksel kızak yarışları % 4 oranında temsil edilmiştir. şalvar güreşi.

Geleneksel güreşlerde gençlerin fazla olduğu söylenebilir. 40 yaş ve üzerinde olanlar dörtte bir oranındadır. Geleneksel sporlarla ilgilenenlerin eğitim seviyeleri farklılık göstermekle birlikte.Araştırmanın ilk belirgin bulgusu özel bir seçim söz konusu olmadığı halde araştırmaya katılanların neredeyse tamamına yakınının erkek olmasıdır. geleneksel sporlarının daha çok gelir düzeyi düşük kesim tarafından tercih edildiği dikkat çekmektedir. “modern” ve “geçiş sürecindeki” üç Türkiye’den söz edilmekte geleneksel faaliyetlerin. Katılımcıların medeni durumları spor dalına göre değişim göstermektedir. Bu durum daha sonra detayları ile açıklanacağı üzere geleneksel sporların erkek egemen yapısından kaynaklanmaktadır. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası 30 yaş ve altındaki gençlerden oluşurken. Nitekim bu sporları tercih edenlerin neredeyse yarısının aylık geliri 500 YTL ve altındadır. serbest meslek sahibi olanların birinci sırada olduğu. Geleneksel güreş ve kızak yapanların yarıdan biraz fazlası bekarlardan oluşurken. Araştırmaya katılanların % 63’ü kentlerde veya büyük kentlerde yaşamaktadır. Konuyla ilgili genel değerlendirmelerde “geleneksel”. genel olarak değerlendirildiğinde lisans ve üstü eğitim alanların oranı da az değildir. Gelir düzeyleri incelendiğinde. Ancak yapmış olduğumuz araştırma geleneksel sporların daha çok kentlerde ikamet eden 155 . Nitekim 2002 yılında Kırkpınar yağlı güreşlerine katılan sporculara uygulanan bir araştırmada da benzer şekilde. Özellikle şalvar güreşi yapanların % 84’ü diğer güreşleri yapanların ise yarıdan fazlası 30 yaş ve altında gençlerden oluşurken. geleneksel kültür öğelerinin ön planda olduğu köy ve kasabalarda daha yoğun olarak görüldüğü belirtilmektedir. çiftçi ve işçi olanlar ile kendini öğrenci veya sporcu olarak tanımlayanların benzer oranlarda olduğu görülmektedir. Geleneksel güreş yapanların yarısı ve kızak yarışı yapanların çoğunluğu lise düzeyinde eğitim alırken. atlı spor yapanların büyük çoğunluğunun evli olduğu gözlenmiştir. sporcuların yaklaşık yarısının lise düzeyinde eğitim aldığı belirlenmiştir (136). Meslek grupları açısından. atlı spor yapanlarda yaş grubu ortalamasının yükseldiği gözlenmektedir. atlı spor yapanlarda eğitimin ilkokul düzeyine gerilediği gözlenmiştir. 2002 yılında 550 yağlı güreşçi üzerinde yapılan çalışmada da ortalama aylık gelir benzer orandadır (136).

Byrne’nin “Spor Bir Aile Đşi” adlı makalesinde açıkladığı gibi anne-babanın çocuğun spora yönlendirilmesindeki en göze çarpan ve ölçülebilir etkisi. Geleneksel sporlara yönelmede “aile ve büyükler” faktörünün “çok etkili” (% 65) olduğu belirlenmiştir. “biraz etkili”. Bu etki geleneksel güreşler ve atlı sporlarda çok belirgin biçimde görülmekte. Bu etki yaş ve eğitim düzeyine 156 . modernliğin geleneksel kültürün yeniden üretimini de sağladığı ve ilginç “melezleşmelerin” oluşturduğunu ortaya koymaktadır. geleneksel sporlara yönelmede “çevre ve arkadaş” faktörünün “çok etkili” olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılanların spora başlama nedenlerini öğrenmek amacıyla altı faktör belirlenerek önem derecesi “çok etkili”. hemşehri dayanışması. yerel kültüre duyulan saygı ve bağlılığın canlı tutulduğu izleniminin uyandırılması gibi işlevler de üstlendiği görülmektedir. Bu katkı geleneksel spor tercihini belirlemede büyüklere özenme ve onlara benzeme şeklinde yansımaktadır. Büyük kentlerde yapılan geleneksel spor organizasyonlarının salt spor faaliyeti olmanın ötesinde anlamlar taşıdığı. “etkisi yok” şeklinde sıralanmıştır. Spora başlamaya etki eden faktörler arasında sosyal çevre ve arkadaş grubunun da önemli olduğu belirtilmektedir. Daha açık bir ifade ile yoğun bir göç ve kentleşme süreci yaşamış olan Türkiye’de kentlerde yaşamaya başlayan insanların sporlarını da beraberlerinde taşıdıkları söylenebilir. E. T. Đstanbul’da 481 çocuğun katıldığı bir çalışma (97) ile Ankara’da 436 elit sporcu üzerinde yapılan araştırmada ailenin spora yönelmede önemli oranda belirleyici olduğu vurgulanmıştır (88).insanlar ve bunların bağlı olduğu vakıf ve dernekler tarafından kentlerde organize edilen faaliyetler olduğunu göstermiştir. Kılcıgil yaptığı çalışmada 436 elit sporcunun % 90’ının çevrelerinde ve arkadaş gruplarında spor yapıldığını tespit etmiştir. Eğitim düzeyinin ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak spora başlamada aile ve büyüklerin etkisinin azaldığı tespit edilmiştir. sportif olaylar karşısındaki tavır ve davranışlarında görülmektedir (30). Araştırmamızdaki bulgular benzer şekilde. kızak yarışlarında ise ailenin ve büyüklerin etkisinin azaldığı dikkat çekmektedir. Spora yönelmede ailenin katkısına vurgu yapan pek çok çalışma yapılmıştır. Geleneksel aile yapısının yaygın olduğu Türkiye’de bireylerin sosyal ve kültürel tercihlerinin belirlenmesinde ailenin son derece etkili olduğu bilinmektedir. Bu durum modernleşmenin karmaşık bir süreç olduğunu. Bu durum sporlar için de geçerlidir.

göre değişirken. bu sporları yapan ve başarılı olan sporculara özenme ve onlar kadar başarılı ve itibarlı olma isteğinin ve bu sporların yörede seviliyor olmasının çok etkili olduğu medyanın ise aynı oranda etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ağrı) yöre halkının bu sporları tercih etmesinde süreklilik sağlamaktadır. Yöresel özellikler taşıyan sporların bazı bölgelerde daha yaygın olması (aba güreşleri Hatay ve Gaziantep. yüksek statü ve kahramanlık imgesi olarak algılanması göz ardı edilmemelidir. Aynı şekilde 20 yaş ve altı kişilerin geleneksel spora yönelmesinde çevre ve arkadaş faktörü çok etkili olmazken. “başarılı sporcuların örnek alınması” ile “itibar ve başarı kazanma isteği” faktörlerinin de katılımcıların yaklaşık yarısının bu sporlara başlamasında “çok etkili” olduğu belirlenmiştir. Köy. Türk toplumunda pehlivanlığa verilen önem güç. kızak yarışları Kastamonu. Bu durum eğitimin bireyselleştirici etkisine bağlanabilir. faktörün 20 yaş ve altı grupta daha yüksek oranda olması dikkat çekmektedir. daha ileri yaşlarda bu etki belirgin hale gelmektedir. ilçe ve şehirde ikamet edenler arasında bu faktörün etkisi açısından önemli bir fark olmamasına rağmen büyük şehirde bu etkinin görece azalması dikkat çekmektedir. aile ve büyüklerin. Yine anlamlı düzeyde bir farklılık olmamakla birlikte. 157 . Đtibar ve onur kazanma isteğinin geleneksel spora başlamaya etkisi köyde ikamet edenlere oranla az da olsa büyük şehirde azalmaktadır. kuvvet gerektiren ve erkeğe özgü bir faaliyet olarak görülen güreşin erkeği yücelten yapısında aranmalıdır. Geleneksel sporlar yöresel ve bölgesel özellikleri de barındırdığı için “yörede ilgi duyulan ve sevilen sporların” geleneksel spora başlamada anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir. Đleri yaşlarda olan kişilerin geleneksel kültür ile ilişkilerinin daha yoğun olması ve buna bağlı olarak yörede sevilen spor olma seçeneğinin daha yüksek oranda işaretlemeleri söz konusudur. Geleneksel spora başlamaya etki eden. sosyal çevre ve arkadaşların. Đtibar ve başarı kazanma isteğinin geleneksel güreşlere başlamaya etkisi açıklanırken. eğitim düzeyi yükseldikçe çevre ve arkadaşlardan etkilenme oranlarının gerilediği belirlenmiştir. şalvar güreşleri Kahramanmaraş. Geleneksel sporlara başlamaya etki eden faktörler ve bunların etki düzeyleri dikkate alındığında. bu sporlara yönelmede. Türk toplumunda pehlivanlığın yüceltilerek.

Yaptıkları sportif etkinliklere medyada sadece birkaç dakikalık haber olarak yer verilmesi geleneksel spor kamuoyunun tepkisine neden olmaktadır. Geleneksel spor organizasyonuna katılmayı olumlu yönde etkileyen faktörler arasında en yüksek oranda “bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması” ikinci olarak “bu sporların uluslararası sporlara dönüşmesi” seçenekleri temsil edilmiştir. Medya organları ticari hesaplarla geleneksel sporlara ilgi göstermemektedir. bu sporları yapanların medyadan şikayetçi oldukları gözlenmiş. Ancak bu sporların “uluslararası sporlara dönüşmesi” öncelikle yapılacak organizasyonların nitelikli hale gelmesini gerekli kılmaktadır. Organizasyonlar da ciddi eksikler 158 . medya mensuplarına haber verildiği halde ilgilerinin yetersiz olduğu özellikle belirtilmiştir. Çeşitli spor dallarında pek çok organizasyon yapılmasına rağmen bu faaliyetler çok az sayıda ulusal yayın yapan kanallarda kısa haber olarak yer almakta. Geleneksel spor organizasyonlarının bazıları yerel ve bölgesel yayın yapan televizyon kanalları tarafından detaylı şekilde verilmektedirler. Medyanın giderek azalan desteği. Saha çalışmaları sırasında. Bunlardan ilkinin katılımla ilgili bir gerçeği yansıttığı ikincisinin ise katılanların yapmış oldukları sporla ilgili beklentilerini ifade ettiği düşünülebilir.Spor ile medya arasında döngüsel olarak birbirini tamamlayan ve yönlendiren bağlar olduğu bilinmektedir. 2005 yılında yapılan bir çalışmada vurgulanmaktadır. Geleneksel spor kamuoyunun esas ilgiyi ulusal yayın yapan televizyonlardan beklediği gözlenmiştir. Araştırmada katılımcıların geleneksel spor organizasyonlarını tercih etmelerinde nelerin etkili olduğu incelenmiştir. Fakat ulusal kanallar sadece bir etkinlik haberi olarak kısaca yer vermektedir. özellikle son yıllarda ise spor sayfaları yanındaki magazin haberleri arasında verildiği tespit edilmiştir (19). 1946 ile 2005 yılları arasında Türkiye’de tirajı yüksek beş gazetenin incelendiği çalışmada 1960 yılı öncesinde Kırkpınar yağlı güreşleri tüm gazetelerde birinci sayfadan fotoğraflı haber olurken. Medya organlarının geleneksel sporlara başlamaya etkisinin olmadığı katılımcıların % 65’i tarafından vurgulanmıştır. ulaşım ve tesisleşme açısından uluslararası etkinliklerle kıyaslanmayacak derecede eksiklik görülmektedir. Geleneksel spor organizasyonlarında konaklama. yayınlar genellikle futbol ağırlıklı olmaktadır. Medya toplumun büyük kesiminin pek çok tercihinin şekillenmesinde etkilidir. sonraki yıllarda bu haberlerin gazetelerin spor sayfalarına taşındığı.

Sporcu ve seyirci sayının çok olması katılımcıların yaklaşık yarısının katılımında çok etkilidir. Nitekim gözlemlerimizde bu sonucu desteklemektedir. otopark ve ulaşım sorunları olduğu belirlenmiştir (31). Örneğin Kırkpınar yağlı güreşleri Türkiye’de geleneksel olarak düzenlenen organizasyonların en gelişmişi olmasına rağmen. Bu organizasyona katılım için gelen sporcu ve idarecilerin kayıtlar esnasında yaşadıkları düzensizlik ve teknolojik destek eksiklikleri saha çalışması sırasında gözlenmiştir. bunun için ayrılan ödeneğin yetersizliği katılımcılar tarafından ayrıca vurgulanmaktadır. Organizasyon yapılan yerlerde atların konulacağı ahırların eksikliği kapalı otoparklarla veya farklı amaçlar yapılmış binalarla giderilmeye çalışılmaktadır. Geleneksel spor organizasyonuna katılmada üçüncü etkili faktör “sporcu ve seyirci katılımının çok olması” dır. Geleneksel spor organizasyonlarına katılmayı etkileyen faktörler arasında maddi kazanç ve hediyelerin çok olması da gelmektedir. Atlı spor etkinliklerinde ise atların özellikle büyük şehirlerde organizasyon yerine ulaşımı çeşitli sıkıntılara neden olmakta. Sporcuların ve katılımcıların beslenme. Geleneksel spor organizasyonlarından bazıları ulusal anlamlar kazanarak Türkiye birinciliğini temsil eder duruma gelmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların yaklaşık yarısı tesis malzeme ve geçmiş dönemlere göre arttığını belirtmektedirler. Nitekim Kırkpınar güreşleri ile ilgili 300 kişi üzerinde yapılan çalışmada da bu yetersizlik nedenleri arasında saha şartlarının hijyenik olmadığı.olduğu için katılımcılar pek çok sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Bu eksikliklerin en önemlisi Türkiye’de geleneksel spor organizasyonuna ait özel tesislerin yok denecek kadar az olması olanların da yetersiz kalmasıdır. barınma ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. güreşlerin yapıldığı saha sınırlı seyirci ve sporcunun katılımına imkan vermektedir. Geleneksel güreşlerde maddi kazanç ve 159 . Bu organizasyonlara geleneksel spor kamuoyu tarafından tarihsel ve geleneksel anlam ve değerler atfedilmektedir. Belirli anlamlar yüklenen bu organizasyonlarda kazanılan başarılar bölgesel ve yerel organizasyonlarda elde edilen başarıdan farklı algılanmaktadır. Bu faktörün etkisi geleneksel güreşlerde atlı sporlara oranla iki kat daha artması dikkat çekmektedir.

Aynı şekilde Đzmir’in Çaylı ilçesinde yapılan geleneksel atlı rahvan yarışları da bunlardandır. 30 yaş ve altındakilerin organizasyon tercihlerini etkileme düzeyi ileri yaşlara oranla kısmen artmaktadır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde pek çok yağlı güreş organizasyonu düzenlenmekte ve buralara yakın yerlerden pek çok sporcu ve seyirci katılırken. Geleneksel güreşlere aktif katılım genellikle gençler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen izleyici kitlesi içerisinde gençlerin diğer yaş gruplarına oranla fazla olmadığı belirtilmektedir. Maddi kazanç ve hediye faktörü yaş grupları ekseninde incelendiğinde. Çünkü geleneksel spor organizasyonlarına katılmada medyanın değil yukarıda da belirtildiği üzere organizasyona yüklenen değerin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Küçükaltan ve arkadaşları tarafından 2003 yılında Kırkpınar Haftası etkinlikleri çerçevesinde 1068 kişinin katıldığı araştırmada. Medya ilgi gösterse de katılımcı sayısında beklenen artışın olmayacağı görüşü benimsenmektedir. Geleneksel güreşler içerisinde önemli bir etkinlik olan Kırkpınar yağlı güreş organizasyonunun turizm açısından da önemli bir yere sahip olduğu Edirne’de yapılan etkinliklerden anlaşılmaktadır. güreşleri izlemeye gelenlerin çoğunun 41 yaş ve üzerindeki kişilerin katıldığı fakat gençlerin (18-25 yaş arası) az katılım gösterdiği (% 10) belirtilmiştir (97). Araştırmada geleneksel spor organizasyonuna katılmayı etkilemesi beklenen medyanın önemli oranda etkili olmadığı belirlenmiştir. Kırkpınar yağlı güreşlerine diğer organizasyonlardan daha çok ilgi ve katılım sağlanması yağlı güreşin Türkiye Olimpiyatı olmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel organizasyona medyanın ilgi göstermesi katılımcıların yaklaşık yarısının bu organizasyonu tercih etmesinde etkili değildir. Araştırmada internet ve basın yoluyla etkinliğin tanıtım çalışmalarının yetersizliği 160 . Geleneksel spor organizasyonları daha çok festival ve şenlik atmosferinde eğlence amaçlı yapıldığından ilgi ve katılımı etkileyen faktörler değişmektedir. Bu tür organizasyonlara katılımı etkileyen birinci faktör organizasyona katılımcıların yüklediği değer yargılarıdır. Kırkpınar’a tüm Türkiye’den katılım sağlanmaktadır.hediye atlı sporlara oranla daha fazladır. “Kırkpınar haftası” olarak belirlenen bir haftalık zaman diliminde yapılan etkinliklerde yağlı güreşler aracılığı ile bölgenin ve kültürel değerlerin tanıtımı amaçlanmaktadır.

Çünkü günümüzde yapılan geleneksel spor organizasyonuna yabancı sporcu katılmamaktadır. Bu sporlara “yabancı sporcuların katılmasını” araştırma grubunun yarısı “kesinlikle” istemektedir. Fakat diğer geleneksel spor organizasyonlarına yabancı sporcu katılımını engelleyen resmi bir durum bulunmamakla birlikte günümüze kadar bu sağlanamamıştır. Sadece Kırkpınar yağlı güreşleri yağlı güreş camiası ve pek çok spor tarihçisi tarafından yağlı güreşin “Türkiye Olimpiyatı” olarak görüldüğünden bu organizasyona yabancı sporcu katılımına kamuoyunun sıcak bakmadığı saha çalışması sırasında gözlenmiştir. Fakat Türkiye’de bu alanın yeterli kullanıldığı ve bu etkinliklerin internet üzerinden tanıtımının etkili yapıldığını belirtmek zordur.vurgulanmaktadır. Ancak geleneksel spor kamuoyu tarafından yabancıların bu sporlara katılması istense de bunun söylemden ileri gitmediği gözlenmiştir. Yabancı sporcuların organizasyonlara katılım için talepleri olup olmadığına ilişkin bir bilgi de elimizde mevcut değildir. Geleneksel sporların “daha eğlenceli olabilmesi için kurallarının değişmesine” katılımcıların yarsından fazlası olumlu bakmaktadır. Dünyada pek çok etkinliğin tanıtım ve rezervasyonu uluslararası boyutta internet erişim kaynakları ile sağlanmaktadır. Kırkpınar baş pehlivanı “Türkiye’nin baş pehlivanı” olarak kabul edilmekte ve vurgulanmaktadır (61). Geleneksel güreşlerde boy yerine 161 . Güreş Türk toplumunda eğlence amaçlı yapılıyor olsa bile. Araştırma kapsamında geleneksel sporların gelenekleri ve kurallarının değişimi. geleneksel güreş yapanların yaklaşık yarıya yakını bu görüşe karşı çıkmaktadır. Ancak bu görüşe katılım oranları spor dalları açısından farklılık göstermektedir. Günümüzde internetin ve buna bağlı tanıtım faaliyetlerinin tanıtım ve pazarlama açısından önemi giderek artmaktadır. erkeğe yakışan ve güçlü olmaya vurgu yapan ciddi bir etkinlik olarak görülmektedir. Bu gruba kesinlikle vurgusunu yapmadan isteyenleri de eklediğimizde önermeye katılım oranı % 90’a yaklaşmaktadır. bu sporlara kadınların ve yabancı sporcuların aktif katılımına ilişkin katılımcıların görüşleri bu sporlar hakkında önemli değerlendirmeler yapmamızı sağlamaktadır. Geleneksel sporlarda kuralların bir kısmı değişmekle birlikte önemli bir kısmı günümüze kadar taşınmıştır. Atlı spor yapanların büyük çoğunluğu eğlenceli olması için kuralların değişmesini isterken.

Böyle bir durumda güreşin artık güreş olmaktan çıkacağı ve bir gösteriye dönüşeceği açıktır. Bu sporların gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesi önermesine katılım oranları spor dallarına göre değişmektedir. atlı rahvan. 162 . Bu sporların “gösteri amaçlı eğlencelere dönüşmesi” görüşü katılımcıların yarıdan fazlası tarafından paylaşılırken. karakucak güreşi ve kuşak güreşi yapanların yaklaşık yarısı karşı çıkmaktadırlar. bu organizasyonlara yabancı sporcular ve kısmen de kadınlar katılabilmektedir. Yaygınlık kazanmış sporlar dikkate alındığında. katılımcıların % 38’i karşı çıkmaktadır. Fakat geleneksel sporlarda henüz yabancı sporculara ve kadınların katılımına imkan veren organizasyon görülmemektedir. Atlı cirit. Bu sporların gösteri şekline dönüşmesine olumlu yaklaşan atlı cirit. Yapılan değişikliklerin. Bu durum geleneksel spor kamuoyunun küreselleşme süreci ve diğer etkenlerle sporların dünyaya yayılma aşamasında muhtemel karşılaşabileceği değişim ve dönüşümlerde geleneklerin belirleyici olduğunu göstermektedir. kızak yarışı ve geleneksel güreşler içerisinde aba güreşi yapanların çoğunluğu gösteri amaçlı organizasyon olması görüşüne katılırken. En azından kadınların ve yabancı sporcuların katılmasına engel teşkil edecek bir durum yaygınlık kazanmış sporlarda yok denebilecek kadar azdır. Nitekim katılımcıların % 93’ü geleneksel sporlar “dünyaya yayılırken geleneklere bağlı kalınması” görüşünü de vurgulamaktadır. Ancak bu arzuyu “ne pahasına olursa olsun” biçiminde algılamamak gerekir. atlı rahvan. araştırma grubunun yaklaşık üçte biri tarafından olumsuz değerlendirildiği düşünülebilir. Çünkü araştırmaya katılan her üç kişiden birisi geleneksel sporların daha eğlenceli olabilmesi için kuralların değiştirilmesine karşı çıkmaktadır.kilo ayrımlarının yapılması. aba güreşleri özellikle turizm bölgelerinde özel tören ve açılışlarda gösteri şeklinde yapılmaktadır. yağlı güreş. Yağlı güreş ve karakucak güreşlerinin gösteri şeklinde yapılmasına karşı çıkılması bu sporların doğasıyla alakalıdır. Bu spor dallarında gösteriye uyumlu bir süreç günümüzde zaten yaşanmaktadır. müsabakalarda süre kısıtlamasına gidilmesi gibi kural değişiklikleri zaten yapılmıştır. Geleneksel sporların “dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmasını” katılımcıların % 83’ü arzu etmektedir. Fakat dünyada yaygınlaşan sporların durumu değerlendirildiğinde geleneklerin aşınmaya uğradığı da görülmektedir.

atlı spor yapanlar devletin destek vermediğini belirtmişlerdir. çağırırken. Geleneksel güreş yapanların yaklaşık yarısı geleneksel güreşe az da olsa destek verildiğini belirtirken. Fakat dünyadaki örnekleri dikkate alındığında. kuralları günümüz normlarında bütün dünyanın sporcu ve seyircisini kapsayan spor dallarının uluslararası nitelikler kazandığı dikkat çekmektedir. katılımcıların yaklaşık yarıya yakını devlet ve kamu kuruluşlarının desteğini az olduğunu belirtirken. bu durum atlı spor yapanlarda % 49’a yükselmektedir. Türklüğü ve Đslamı yücelten methiyeleri geleneksel güreşlerin değişmesi muhtemel ritüelleri arasındadır.Farklı ulusal kimlikteki sporculara katılıma imkânı sağlayan bir organizasyon doğal olarak geleneksel veya bölgesel olmaktan çıkarak uluslararası nitelik kazanmaktadır. Bu durum geleneksel spor organizasyonlarının bir kısmının yerel yönetimler tarafından yapılması ile açıklanabilir. Đlgili federasyonların desteği katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından az bulunmuştur. Geleneksel güreşlerde desteğin fazlalaşması bu etkinliklerde maddi açıdan desteği hissedilen 163 . Atlı sporların içinde yer aldığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun yetkilileri yetersizliği birden çok spor dalında faaliyet gösterilmesine ve bu organizasyonların masraflı olmasına bağlamaktadırlar. Geleneksel sporlara verilen desteğin yeterlilik durumu araştırıldığında. cazgırın pehlivanları. Geleneksel spor kamuoyunun uygulamaya yönelik tutumları neticesinde yabancı sporcuların ve kadınların bu sporlara katılmasına imkân verecek ortamın sağlanması geleneksel kurallara bağlı kalınarak zor görünmektedir. Geleneksel sporlardaki zengin dini motifler. Geleneksel güreş yapanların % 26’sı federasyonun desteğinin olmadığını belirtirken. farklı dinlere mensup yabancı sporcuların bu sporlara katılımının önündeki engeller arasındadır. Yabancı sporcu katlımı sağlandığı takdirde. “desteği yok” diyenlerin oranı da yarıya yakındır. Geleneksel sporlara gönüllü kişilerin destek verdiği katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından belirtilmiştir. geleneksel güreşlerin başlama seremonileri arasında bulunan başlangıç duası. Bu durum spor dalına göre farklılık göstermektedir. Dünyada yaygınlık kazanmış ve uluslararası boyutta kabul görmüş sporlara bu niteliği kazandıran unsurların neler olduğu ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Geleneksel sporlara yerel yönetimlerin desteğinin olduğu fakat bunun az bulunduğu belirtilmiştir. Devlet ve kamu kuruluşlarının desteğiyle ilgili görüşler spor dallarına göre farklılaşmaktadır.

Günümüzde görev ve yetkileri sınırlı kalsa da geleneksel olarak her yıl yapılan açık arttırmada daha fazla maddi destek sağlayacağını vaat eden kişiler “ağa” seçilmekte ve organizasyonlara bu şekilde destek sağlanmaktadır. Yaşlıların genç kuşağa bu kuralları aktarması ve bağlılığın devam ettiğinin belirtilmesini geleneksel sporların otantik yapısının korunması açısından olumlu değerlendirilebilir. yani bu sporu yapma süreleri az olanların dini ve milli kuralların arttığına yönelik görüşleri bu sporların dini ve milli kurallarının gelecek kuşaklara aktarılmasına referans kabul edilebilir. 41-50 yaş arasındaki katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından dini ve milli kurallara bağlılığın geçmişe göre değişmediği görüşü benimsenmektedir. Bu unsurların geçmişe göre arttığı görüşü 20 yaşının altında olan katılımcıların yaklaşık yarısı tarafından belirtilirken. 164 . milli ve dini unsurlar taşımasıdır. bu sporlardaki geleneksel değerlerin sürekliliğine işaret eder. Geleneksel sporlara gösterilen “coşku ve heyecan” ve “sporculara gösterilen ilgi ve itibarın” geçmişle değerlendirildiğinde artarak devam ettiği görüşü paylaşılmakla birlikte. Geleneksel sporları modern sporlardan ayıran önemli farklardan birisi de bu sporların geleneksel. milli ve kültürel değerlerin aşınmaya uğradığı tezine karşı özellikle genç kuşaklar tarafından bu değerlere bağlılığın arttığının belirtilmesi. Bu sporları 5 yıl ve altında yapanların yaklaşık yarısı dini ve milli kuralların arttığını belirtmiş 16-20 yıl arası yapanların yarısı ise değişmediğini ifade etmişlerdir.“ağa”lık geleneğinin devam etmesi ile açıklanabilir. Bu sporlarda “sevgi ve saygı ortamının geçmişe göre arttığı” görüşü kamuoyunun yaklaşık yarısı tarafından kabul edilmektedir. özellikle bu sporlara yeni başlayan (5 yıla kadar) ve 20 yaşın altında olanlarda az da olsa oranın yüksek çıkması yeni başlayanların bazı değerlerin farkında olduğunun göstergesi sayılabilir. Küreselleşme sürecinde geleneksel. Bu sporlara yeni başlayanların. Geleneksel Türk sporları bu unsurların bazılarını günümüzde de korumaktadır. Geleneksel sporlara ait dini ve milli kurallara bağlılığın günümüzde artarak devam ettiği görüşü katılımcılar tarafından paylaşılmaktadır.

Bir uç örnek olmakla birlikte bu tür organizasyonların geleneksel sporların modern toplum dinamiklerine eklemlenmesinin tipik bir örneği olduğu söylenebilir. Bu organizasyon Türkiye’de yapılan geleneksel kuşak güreşi organizasyonlarından farklı yapıldığı için buraya katılan sporcular araştırmaya konu olan geleneksel sporcularla eş değer görülmemelidir. fakat faaliyet imkânı bulamamıştır. 165 . Geleneksel sporlardaki erkek egemen yapının da etkisi ile kadınların bu sporlara aktif katılımı söylem olarak kabul edilse de (% 48) bu görüşlerin uygulamaya yansımadığı belirlenmiştir. katılımcıların tamamına yakını bu sporların çocukları tarafından yapılmasını istemektedir.Kadınların araştırma kapsamında yok denecek kadar az olması Türkiye gerçekliği ile bağlantılıdır. Atlı cirit (% 76) ve kızak yarışı (% 93) yapanlar tarafından kadınların bu sporlara aktif katılması vurgulanmakla beraber. kadınların katılımına imkan sağlayan herhangi bir organizasyon yoktur. Sadece Uşak’ta kadınların da (aynı aileden) içinde olduğu bir atlı cirit gösteri ekibi oluşturulmuş. Kadınların spora aktif katılımına uygun ortam sağlanamaması ve bunun sadece istek olarak belirtilmiş olması geleneksel spor kamuoyunun kadınların geleneksel spora katılımını istediği anlamına geldiği söylenemez. Türkiye’de kadınların katılımına imkân veren organizasyon olmaması ve geleneksel spor kültürünün erkek egemen yapısı kadınların bu sporlara aktif katılımının önündeki engeller arasındadır. Ayrıca bu organizasyona katılan kadın sporcuların judo sporu alt yapısından geldikleri de bilinmektedir. Fakat kız çocukları için değerlendirildiğinde bu oranın % 35’e gerilediği saptanmıştır. Benzer yaklaşım katılımcıların kendi çocuklarının bu sporlara yönelmesi isteğinde de gözlenmiştir. “Geleneksel sporlara kadınların aktif olarak katılması teşvik edilmelidir” önermesine atlı spor (% 71) ve kızak yarışı (% 93) yapanların büyük çoğunluğu katılsa da geleneksel güreş yapanların % 66’sının katılmadığı belirlenmiştir. Geleneksel güreş yapanlar içerisinde karakucak güreşi. Türkiye’de “kuşak” güreşlerinin geleneksel organizasyonları Eskişehir ve bazı ilçelerinde erkekler arasında açık havada toprak veya yeşil alanda yapılırken. yağlı güreş ve şalvar güreşi yapanların büyük çoğunluğu karşı çıkarken. aşırtmalı aba güreşi yapanların % 66’sı kadınların aktif olarak bu sporlara katılmasını istemektedirler. 2007 yılının Mayıs ayında bu sporun modern versiyonu spor salonunda kadınların da katılımı sağlanarak yapılmıştır. Erkek çocukları söz konusu olunca.

Geleneksel spora çocuklarının yönelmesi isteği ile eğitim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki çıkmasına rağmen. Dünyada yaygınlık ve evrensel boyut kazanan sporlar dikkate alındığında. Geleneksel Türk sporlarının geleneklere bağlı kalınarak dünyaya yayılması isteği. Bu yöndeki gelişmelerin olası sonuçlarının görülebilmesi durumunda geleneksel sporların aktif katılımcılarının görüş ve arzularında köklü değişimlerin olması muhtemeldir. kız çocuklarının katılmasına “kendisine uygun olmadığı” gerekçesi ile karşı çıkmışlardır. geleneksel güreş yapan katılımcıların cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediği belirlenmiştir. “geleneğin devam ettirilmesi ve mili değerlere bağlılık” ve “beğendiğim için” gerekçeleri de sıralanmıştır. meydana gelecek muhtemel değişim ve dönüşümler hakkında araştırma grubunun yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. lisans ve üstü eğitim alanlarda bu oran yaklaşık üç kişiden bir kişiye gerilemektedir. Ancak atlı spor yapanların ise % 64’ü kız çocuklarının da bu sporlara yönelmesini istemişlerdir. Çocukların geleneksel sporlara yönelmesi spor dalları dikkate alınarak irdelendiğinde.Çocuklarının geleneksel sporlara yönelmesi söz konusu olduğunda. Bu sporların dünya geneline yayılması sırasında. Đlkokul düzeyinde eğitim alanların yaklaşık yarıya yakını kız çocukların geleneksel spora yönelmesini isterken. Geleneksel Türk sporlarına ait geleneksel unsurların kısmen değişerek de olsa günümüze taşınması ve korunması. bu sporların geleneklerinin kısmen korunmasında ve saklı kalmasında etkili olmaktadır. bu durumu eğitimin artması veya azalması ile ilişkilendirmek zor görünmektedir. pek çoğunun geleneksel unsurlarının değiştiği görülmektedir. bu sporların dünyaya yayılması isteğine karşın bunun gerçekleşmemiş olması ile açıklanabilir. Araştırma grubu. Çocuklarının bu sporları yapmasını isteme nedenleri arasında ilk sırayı “ata sporlarının geleceğe taşınması” alırken. ancak bunun geleneklere bağlı kalarak gerçekleşmesini vurgulamaktadır. geleneksel güreş yapanların çok büyük çoğunluğu erkek çocuklarının katılmasını isterken. Fakat bu sporların küreselleşme dinamiklerine eklemlenmeden evrensel boyutlar kazanması zor görünmektedir. 166 . geleneksel sporların dünyaya yayılmasını istemekte.

sağlayacak geçirgenliği ve esnekliği göstermesi 167 . Geleneksel sporlar gelenek ve ritüellerini koruyarak “yerel kalma” veya küresel dinamikler sonucu gelenekleri aşınarak “evrensel olma” ikilemiyle karşı karşıyadır. Türk sporlarının geleneksel ritüellerinin aşınmalara uğramadan evrensel boyutlar kazanması dünyada yaygınlık kazanmış sporlar dikkate alındığında mümkün görünmemektedir. Evrensel spor kültürüne entegre olmaya aday sporların yapısal olarak bu kültürü şekillendiren güçlerin beklentilerini karşılayacak ve farklı kültürlerin spor çevrelerince benimsenmesini gerekmektedir.Küreselleşme sürecinin tüm dinamikleri göz önünde bulundurularak bakıldığında.

8...Kız) Lise Üniversite Lisansüstü 6..... EKLER 8.......... 1 ………………………………… 2 ………………………………… 3 ………………………………… 13. Vereceğiniz samimi cevaplardan dolayı şimdiden teşekkür ederim............Doğum yeriniz? (Şehir olarak belirtiniz)..Ortalama aylık geliriniz? Köy Kasaba/Đlçe Şehir Büyük Şehir 1001–1500 YTL Yurtdışı 1500 YTL üzeri 500 YTL ve altı 501–1000 YTL 10.Geleneksel Türk sporlarındaki konumunuzu belirtiniz. M..Yaptığınız geleneksel spora başlamanızda (seçmenizde) aşağıdakiler ne derece etkili oldu? (HER SATIRI ĐŞARETLEYĐNĐZ) Ailem ve büyüklerim Çevrem ve arkadaşlarım Başarılı sporcular Yörede ilgi duyulan sporlar olması Basın ve medya organları Đtibar ve başarı kazanma isteği Diğer belirtiniz………………………………………………………………………………………………………… Çok etkili oldu Biraz etkili oldu Hiç etkili olmadı 168 .. Arş........... ANKET FORMU Değerli Katılımcı.....Medeni Durumunuz? 4. 1.. 3.....Kaç yıldır Geleneksel Türk sporları ile uğraşıyorsunuz? 1 – 5 yıl arası 6 – 10 yıl arası 11 – 15 yıl arası 16 – 20 yıl arası 21 yıl ve üstü 14....... Fatih KARAHÜSEYĐNOĞLU M.. Bu anket formu “Küreselleşme ve Geleneksel Türk Sporları” isimli doktora çalışmasında kullanılmak üzere planlanmaktadır.Erkek) Okula gitmemiş Var ise sayısını yazınız.... Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 1.... Ü... Gör.....Şu anda yaşadığınız yer? 9... Anket Formu......Çocuğunuz var mı? 5... (…….. 7.....Aşağıdaki geleneksel Türk sporlarından hangilerini yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) Şalvar Güreşi Rahvan Binicilik Yağlı Güreş Atlı Cirit Karakucak Güreşi Kızak Yarışları Kuşak Güreşi Kapışmalı Aba Güreşi Aşırtmalı Aba Güreşi 12.........Geleneksel Türk sporları dışındaki sporlarla aktif olarak ilgileniyorsanız isimlerini yazınız.Mesleğiniz?…………...Cinsiyetiniz? Kadın Erkek 2.. 8......Eğitim Düzeyiniz? Evli Yok Đlkokul Bekar Var Ortaokul Eşinden ayrılmış Eşi ölmüş (....Yaşınız? ……….......…………………………………………………………………………………………….. (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) Sporcu Hakem Antrenör Đdareci 11.......

ağalar) Desteği çok Desteği az Desteği yok Artıyor Değişmiyor Azalıyor 169 . (HER SATIRI ĐŞARETLEYĐNĐZ) Basın ve medyanın ilgi göstermesi Seyirci ve sporcu katılımının çok olması Maddi kazanç ve hediyelerin artması Bu sporlara duyulan ilgi ve sevginin artması Bu sporların Uluslararası sporlara dönüşmesi Diğer belirtiniz………………………………………………………………………………………………………… 16. (HER SATIRI ĐŞARETLEYĐNĐZ) Kadınların katılması teşvik edilmelidir Yabancı sporcuların katılması teşvik edilmelidir Daha eğlenceli olması için kurallar değiştirilmelidir Dünyaya yayılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır Dünyaya yayılabilir ama geleneklere bağlı kalınmalıdır Çok etkili Biraz etkili Etkisi yok Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Karşıyım Kesinlikle Karşıyım Gösteri amaçlı eğlencelere dönüştürülmelidir 17.Katıldığınız geleneksel spor yarışlarını geçmişe göre kıyaslayınız? (HER SATIRI ĐŞARETLEYĐNĐZ) Coşku ve heyecan Dini ve Milli kurallara bağlılık Seyircilerin ilgi ve katılımı Sevgi ve saygı ortamı Sporculara ilgi ve itibar Tesis.Herhangi bir geleneksel spor organizasyonuna katılmanızda aşağıdakiler ne derece etkilidir.15. (HER SATIRI ĐŞARETLEYĐNĐZ) Devlet ve Kamu Kuruluşlarının Đlgili Federasyonların Yerel Yönetimlerin Ulusal ve yerel medya organlarının Gönüllü Kişilerin (zengin ve saygın kişiler.Yaptığınız geleneksel spor ile ilgili aşağıdaki görüşlerden sizce uygun olanı işaretleyiniz. malzeme ve imkanlar 18.Yaptığınız geleneksel sporlara verdikleri destek açısından aşağıdakileri değerlendiriniz.

.................Nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangileri olabilir? Sadece size uygun olan bölümü doldurunuz... TEŞEKKÜR EDERĐM............................................ÇOCUĞU OLMAYANLAR ĐÇĐN ANKET BĐTMĐŞTĐR...................... …………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................ Yaptığınız geleneksel sporu çocuklarınızın da yapmasını ĐSTĐYORSANIZ doldurunuz (birden fazla seçenek işaretlenebilir) Ata sporlarının geleceğe taşınmasından Milli değerlere bağlılık ve sevgi açısından Geleneğin devam ettirilmesinden Đtibar ve onur kazanacağından Beğendiğimden Yaptığınız geleneksel sporu çocuklarınızın yapmasını ĐSTEMĐYORSANIZ doldurun (birden fazla seçenek işaretlenebilir) Çağdaş ve modern sporlar olmadığından Uluslararası olmadığından Günümüzde az yapıldığından Kendisine uygun olmadığından Beğenmediğimden Konu ile ilgili belirtmek istediğiniz hususları yazınız………………………………………………………………..... 19................. 170 ......Yaptığınız geleneksel sporu çocuklarınızın da yapmasını ister misiniz? Katılmasını isterim Kararsızım Katılmasını istemem 20.........

Altun F: Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş. 2. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. M. Armağan M. Đstanbul. 213-217. 10. 4. 33-46”. 226-237. Đstanbul. 18-34. 2000. 2. Atabeyoğlu C. Çamlıca Yayınları. Đstanbul. 36. cilt. Osmanlıda Spor Sempozyumu. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu Bildirileri. 12. M. Ed: Đkizler H.49”. Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi. 19-20. T.: Türkiye’de Spor Yazarlığının 100. 2005.: Futbol Kulüpleri Nasıl Doğdu. T. Y. Đstanbul.: Türkiye’de Tanınmayan Bir Sosyolog: Norbert Elias ve Spor Sosyolojisine Katkıları. 2002.9. Akın. 13. Alfa Yayınevi. 110-115”.: Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Sporları. Sporda Sosyal Bilimler. Amman M. Atalay. Çamlıca Yayınları. “s.: Gelenek ve Modernlik Arasında. I. T. Edirne. 1992. 102: 48-51. 2006.: Kadın ve Spor. 1. T. “s. Đstanbul.C. 11. A&B Kitapçılık ve Dağıtımcılık Ltd. “s. Matsan Matbaacılık. 102-103. Đstanbul. Morpa Kültür Yayınları. Basım. 171 . Şti. “s. Aslantürk Z. Baskı. s. Petek Ofset Matbaacılık. Atabeyoğlu C. “s. Amman M. Voleybol. 2006. Boks. 3. 14. 1. Đstanbul. 2243-2245”. T. Amman M. KAYNAKLAR 1. Küre Yayıncılık. 21-22. 257”.. Đletişim Yayınları. 8. 2000.: Basketbol. 2005. Đz Yayıncılık. Đstanbul. 2001. Atabeyoğlu C. 7. “s. 17-18. 9.: Küreselleşmenin Kültürel Boyutları ve Kırkpınar.: Spor Sosyolojisi. 45. s.: Kitle Sporunun Toplumsal Dinamikleri. 123-128”. Amman.: Gürbüz ve Yavuz Evlatlar Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor. 1999. 6.. Đstanbul. Amman. Amman. Yılı. Amman M. 13-14”. “s. 1-189”. T. 4 Basım. 2004. 5.: Sosyoloji Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler. “s. 2005. Đletişim Yayınları. T. 1998. Toplumsal Tarih Dergisi. 8. Konya.: Bir Modernite Projesi Olarak Spor. K. M.

15. Atasoy F.: Küreselleşme ve Milliyetçilik. “s. 33-39, 129-403”, Ötüken Neşriyat, Đstanbul, 2005. 16. Avcuoğulları C.: Türkiye Güreş Ligine Katılan Kulüplerin Çalışma Şartları ve Sporcu Kaynakları. s. 13, Đstanbul Güreş Đhtisas Kulübü Vakfı Yayınları, Đstanbul, 1993. 17. Ayan D.: Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgan Oyunu. Uluslararası Dördüncü Kültür Kongresi Bildirileri, 3. cilt, Ankara, 1997. 18. Ayar A.: Türklerde Spor Geleneği ve Kırkpınar Güreşleri. s. 96, Bilim Matbaası, Đstanbul, 1983. 19. Aykoç E., Yamak S., Söylemez S.: Türk Basınında Kırkpınar: 1946-2005. 2. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu Bildirileri, Edirne, 2006. 20. Bairner A.: Globalization and Sport: The Nation Strikes Back. Phi Kappa Phi Forum. Baton Rouge: Vol. 83, s. 34 Fall 2003. 21. Bale, J.: Sports Geography. 2nd Edition. “s 36-41”, Florence, KY, USA: Routledge, 2002. 22. Bauman Z.: Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları. “s.7-20”, Ayrıntı Yayınları, (çev: Yılmaz A.), Đstanbul, 1999. 23. Bektöre Y.: Tepreş. “s. 29-37, 39”, Eskişehir Kırım Folklor Derneği Yayınları, Eskişehir, 1990. 24. Berkes N.: The Development of Secularism in Turkey. Doğu Batı Yayınları, Đstanbul, 1978. 25. Best S., Kellner D.: Post Modern Teori Eleştirel Soruşturmalar. 1. Basım, s.15, Ayrıntı Yayınları, (çev: Küçük M.), Đstanbul, 1998. 26. Bıyıklı Y.: Genç Güreşçi Yetiştirilmesi Konusunda Kamu Kuruluşlarının Rolü ve Bursa Örneği. s. 16-18, Đstanbul Güreş Đhtisas Kulübü Vakfı Yayınları, Đstanbul, 1993. 27. Bozkurt V.: Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları. Ed: Bozkurt V.,

Küreselleşmenin Đnsani Yüzü. s. 17, 1. Baskı, Alfa basım Yayım, Đstanbul, 2000. 28. Budd A.: Capitalism, Sport and Resistance: Reflections. Culture, Sport, Society, 4, 1: 1-18, 2001. 29. Bulaç A.: Modernliğin Kalbinde Çatallaşma: Geleneksel Küresel Modernleşme. Karizma Dergisi, 1: 95, 2000.

172

30. Byrne T.: Sport it’s a Family Affair. s. 39-47, E &FN Spon, Ed: Lee M., Coaching Children in Sports, London, 1993. 31. Canıtez Đ. S., Canıtez T., Dalgıç G.: Kırkpınar’ın 21. Yüzyıldaki Vizyonu Üzerine Bir Değerlendirme. s. 41-50, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyum Bildirileri, Edirne, 2005 32. Carter T.: On the Need for an Antropological Aproach to Sport. Identities, 9, 3: 405-423, 2002. 33. Defrance J.: Sociologie du Sport. s. 20-21, La Découverte, Paris, 1995. 34. Dellaloğlu, B. F.: Toplumsalın Yeniden Yapılanması, Habermas Üzerine Bir Araştırma. s. 220, Bağlam Yayınları, Đstanbul, 1998. 35. Demiray U.: Güreşin Yeniden Popüler Hale Getirilmesinde Medyanın Rolü. I. Türk Güreş Kurultayı. Ed.: Ziyagil M. A., Đmamoğlu O., Türkmen M., s. 49, Cem Ofset, Antalya, 2001. 36. Dyreson M.: Globalizing the Nation-Making Process: Modern Sport in World History. Journal of the History of Sport, 20: 91 – 106, 2003. 37. Ekin N.: Küreselleşme ve Gümrük Birliği, Rekabet Gücüne Sosyal Boyutlu Bir Yaklaşım. “s. 16-50,52”, Đstanbul Ticaret Odası Yayınları, Đstanbul, 1996. 38. Elias N., Dunning E.: Quest For Excitement: Sport And LeisureĐn The Civilizing Process. Oxford, Blackwell, 1986. 39. Elias N.: Spor ve Şiddet Üzerine. Toplumbilim Dergisi. 16: 89-100, 2002. 40. Emrence C.: Marksizmden Küreselleşme Okuluna: Spor Sosyolojisi, 1970-2005. Toplum ve Bilim Dergisi, 103: 93-106, 2005. 41. Erdemli A.: Đnsan, Spor ve Olimpizm Spor Felsefesi Yazıları. s. 59, Sarmal Yayınevi, Đstanbul 1996. 42. Erginsoy F.: Küreselleşme ve Yerelleşmenin Kırsal Kesimdeki Bileşkesi: Toplumda ve Kimlikte dönüşümler. Toplumbilim Dergisi, 8: 59, 1998. 43. Erkal M.: Küreselleşme, Kimlik ve Türk Dünyası. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 199: 13, 2003. 44. Ersoy E.: Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Girdabında Gençlik. s.146, Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

173

45. Fıchter J.: Sosyoloji nedir. s. 169, Atilla Kitabevi, (çev: Çelebi N.), Ankara, 1996. 46. Filiz K.: Sporun Tanımlanması ve Kapsamının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 203-211, 2002. 47. Fişek K.: 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi. 1. Baskı, s. 26, Gerçek Matbaası, Đstanbul, 1985. 48. Fişek K.: Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla Đlişkileri Açısından Spor Yönetimi. “s. 13-27, 30-35, 38-40”, S. B. F. Yayınları, Ankara, 1980. 49. Gelekçi C.: Kürselleşme ve Milli Kültür. “s. 19-26, 58-60, 72-73, 81-89”, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2003 (Danışman: Prof. Dr. M. C. Özönder). 50. Gezder N.: Geleneksel Sporlarımızdan Ata Sporu Cirit. 2. Baskı, s. 94, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, 1998. 51. Gıllet, B.: Spor Tarihi. s. 11-12, 13-46, Gelişim Yayınları, (çev: Durak M.), Đstanbul, 1975. 52. Giddens A., Pierson C.: Modernliği Anlamlandırmak. 1. Baskı, s. 87-89, Alfa Basım Yayım, Đstanbul, 2001. 53. Giddens A.: Elimizden Kaçıp Giden Dünya. s.20, Alfa Yayınları, (çev: Akınhay O.), Đstanbul, 2000. 54. Giddens A.: Modernliğin Sonuçları. 3. Basım, s. 11-18, Ayrıntı Yayınları, (çev: Kuşdil E.), Đstanbul, 1998. 55. Gökalp E.: Medya ve Spor yada Spor Futbol Medyası. Toplum ve Bilim Dergisi. 103: 121-136, 2005. 56. Gupta A.: The Globalization of Cricket The Rise of Non-West. The International Journal of the History of Sport, 21: 91-106, 2004. 57. Guttmann A.: Games And Empires: Modern Sports And Cultural Imperialism. “s. 177-178, 179”, Columbia University Press, New York, 1995. 58. Guttmann A.:From Ritua to Record: The Nature of Modern Sports. Columbia University Press, New York, 2004. 59. Güneş G.: Osmanlı Đmparatorluğunda 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Đzmir’de Futbol. Toplumsal Tarih Dergisi.142: 68-77, 2005.

174

Geliştirilmiş 2. 2.. “s. 2006. 258-278. 1992. Đkinci Basım. Volume: 20. 62.). 1-2.. 17.. (çev: Erdem Ç. Türk Dünyası Tarih Dergisi. Ed. 73. 72. 61.: Türklerde Spor Kültürü. London. 1989. Cambridge. Hua T. C. Geleneğin Đcadı. Thompson G. Basım. 1996.60. 69.: Introduction. Đstanbul. 10. Harvey J. 80: 61-62..: Globalization and Sport: Sketching a Theoretical Model For Empirical Analyses.: Futbol ve Kültürü. Hirst P. 5-21..: Sporda Batılılaşma Hareketleri. Polity Press. 2001.: Gelenekleri Đcat Etmek. Ankara. 1983. Đstanbul. in Formations of Modernity. 1840s to 1930s. Der: Hobsbawm E. 68. 42. Ed. 175 .: Mangan J. 74. Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi. s. 25. Güven Ö. A. Đstanbul Đşletme Fakültesi Yayını. Gürsoy Ö. Hall S. Hong F. s..: Türklerde Spor Kültürü.: Kırkpınar Güreş Kültürü. Đstanbul. Frank Cass Publisher.).. S. 2003.: Eski ve Yeni Kimlikler.: Homo Ludens Oyunun Toplumsal Đşlevi Üzerine Bir Deneme. Seçkin G. Sosyal Bilimler Dergisi. 3-4. 1996. Hiçyılmaz E. 189-212.: Küreselleşme ve Kültür. Yücel E. Ayrıntı Yayınları. Dost Kitabevi. 4449. 1998. 1999. Güven Ö. Đstanbul. Đletişim Yayıncılık. s.: Güreş Öğretim Yöntemleri. (çev: Kılıçbay M. Hong F. 71. Sports in Asian Society Past and Present. 27”. 65.. 67. Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları. baskı. Journal of Sport & Socioal Issues. 5. Rail G. 70. Issue: 3. 1. 63. Agora Kitaplığı. (çev: Yolsal Ü. 1. 66. Ankara. 1993. Gieben B. Yeni Doğuş Matbaacılık. Baskı. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Ankara. Horak R.: Küreselleşme Sorgulanıyor. Huizinga J. Đçli G. s. H.: Hall S.Ü. 1993. 1992.. s. 2006. 1999. Hatipoğlu Z. Hobsbawnm E. 17-31. Đstanbul.: Sports in China: Conflict Between Tradition and Modernity. s. “s.: Đktisat Bilimine Giriş. 1-2. Eski ve Yeni Etkinlikler.) Ankara.. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. s.. 2: 163-172. Hall. 225-231. Yenilik Basımevi. 64. Ranger T. Güven Ö. 233”.

. 83. 1993..: Ulusal Kalkınmacılığın Đflası.: Elazığ Kamuoyunun Spora Karşı Đlgi ve Tutumları. 1998..: Neden Avrupa Tarihi. 76. Kaya P. Y. Đstanbul.: Küreselleşme Kıskacında Kırkpınar Ağa’lığı. baskı. s. Bağırgan Yayınevi. 2002.: Cumhuriyet Đradesi Demokrasi Muhakemesi. 78. Ankara. 27. 1. 9. 1999. A. 2000.. 61-71. Ü. Kazgan G. Yorulmazlar M.: Greko-Romen Güreş Tekniklerinin Serbest Güreş Müsabakalarında Başarıya Etkisi.Dr.75. Konya. Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 1992 (Danışman: Prof. 2. Ed: Bora T.: Sosyal Çevre Spor Đlişkileri. s. 77. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 9. 80. Osmanlıda Spor Sempozyumu. H. Kahraman A. Karahüseyinoğlu M. Petek Ofset Matbaacılık. Arslan) 82. Đstanbul. 1995. Türkmen M. Keyman E. s. Đstanbul. Kültür Bakanlığı Yayınları 1697. Bostancı Ö. s. 1998. Dr. Küreselleşme Sivil Toplum ve Đslam. Yüksek Lisans Tezi. 123. Đletişim Yayınları. Arslan). Akdenk M. Đstanbul. 2006. 79.: Küreselleşme ve Ulus Devlet Yeni Ekonomik Düzen. 63. F. F. Kadıoğlu A. s.: Şerif Mardin. 1. 87.. 2005. Vadi Yayınları.: Türk Spor Kurumu Dergisi (1936-1938) Seçilmiş Spor Makaleleri.. “s. Đstanbul. 1.. Çebi M. Metis Yayınları. 140. Sarıbay A. Karaküçük S. Basım. O. Sarıbay A.. Karahüseyinoğlu M. F. G. Kaçmaz Đ. F. Şerif Mardin’e Armağan. Doç. 81. 79-86.: Osmanlı Devletinin Spor Politikasını Etkileyen Unsurlar.: Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları.: Giriş Küreselleşme. s. Baskı. Ü. 176 . (Danışman: Yrd. Muğla. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1997. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 79.. C. s. Yüksek Lisans Tezi. Y. Kılcıgil E. F. Baskı. Keyman E. Siyaset ve Toplumsal Yaklaşım. Metis Yayınları. 85. Đletişim Yayınları. F.: Osmanlı Devleti’nde Spor. Ankara. 86. Đmamoğlu O. Elazığ 1998. Ankara. 1.. Der: Keyman E. 157. Ankara. s. Keyder Ç. 88. 101-102. 1995. Đslamoğlu H. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Erbaş) 84. Doktora Tezi. Ü. 103”. s. Ankara. 2002 (Danışman: Doç. Dağlıoğlu Ö. Dr.

Toplumsal Tarih Dergisi. Z. Seçkin G. Lacombe P. Đstanbul. 2003. “s. Paris. Saray Kitapevleri. 93. Anı Yayıncılık. 2. Edirne. Küçükaltan D. Maguire J. 102. S. Identities.89. Đnsan Yayınları. 1998. Latourette K. Vol. 71. 94. 97. 104. 2003.: Bölgesel Kalkınmada Kültürel Turizmin Etkisi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örneği. s. 1995. Bilim ve Sanat Yayınları. Đletişim Yayınları.: Toplumsal Değişme Kurumları ve Türkiye Gerçeği. 101. Societies. 17. Kunter H. Polity Pres. 92. 99. 91. “s. 1994.: Sociologie du Sport. 2001. Bilgi Mekanları. 2004. basım. Đstanbul. Boyacıoğlu E. Kemalizm ve Demokrasi. Society..: YMCA Türkiye’de. 1997.: Kültür Mekanları. Kongar E. Maguire. 228. Kızılçelik S. Basım.: Küreselleşme ve Türk Kültürü.: Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin Đnsani Olmayan Doğası. H.). 1: 1-21.. Sport. Ankara.: Eski Türk Sporları Üzerine Araştırmalar. Reijen W. King A. Civilizations. (çev: Canatan K.. Koçdemir K. Oğuzhan A. 27”. 3: 27-50. 98.) Ankara. 11 Issue 4. 1964. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 103.: Global Sport. 6. Apak S.: The Breton in Culture and Religion. (çev: Yolsal Ü. 2001. s.. B. 96. Magnane G. Ergen Y. Kızılçelik S.: Sport Identity Politics and Globalization: Diminshing Contrasts and Increasing Varieties. baskı. Basım. Kök Araştırmalar Dergisi. 95.: Küreselleşme ve Sosyal Bilimler. 25-26. 2005. J.: Michael Jordan ve Yeni Küresel Kapitalizm. 90. Culture. Oxford 1999. 100. Sociology of Sport Journal. Loo H.. LaFeber W.: Modernleşmenin Paradoksları. 1. Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi. Köker L. Remzi Kitabevi. Đstanbul. p 398-427. 4. 252-253”.: Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü.. Đstanbul. 47: 29-31. Anı Yayıncılık. 1: 6-7. 5. Kızılçelik S. 1999. Cumhuriyet Matbaası. Ankara. Đzmir. s. Đstanbul. Cep Kitapları. 1938. 1. Gallimard. 177 . 1995.: Modernleşme. 1996.

108. B. Ü. (çev: Barcadurmuş E. 1999. Sakaoğlu N. 2001. Frank Cass Publisher. s. 1-13”. Đstanbul. 106. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Özbudun S. A. London. Koç) 116. 1. 118. 1. Kültür Bakanlığı Yayınları. 59. 103: 23-40. Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri. s. Ankara. 2004. 1998 (Danışman: Yrd.: Türk Kültür Tarihinde Spor. G.: Popüler Kültürler.: Toplumsal Boyutlarıyla Spor.: Sebilürreşad Mecmuasında YMCA. Đnsan Yayınları. (çev: Yolsal Ü. Emulation And Resistance. 107. Ankara 1998. Baskı. H. Dr. 113.: Osmanlı Sarayında Spor Müsabakaları: Bamyacılar-Lahanacılar. 115. Kültür Bakanlığı Yayınları. 112. 1. 2003. (çev: Küçük M. 2002. s. Toplum ve Bilim Dergisi. 2005. 1. J. 178 . Ed: Mangan J. Baskı. 172.: Anlam Ufuklarında Bir Kaynaşma Oyun ve Spor. 277. Ankara.102: 44-47. 2002. “s. 2. Baskı. Maguire. Mangan J. Roland R. Bağırgan Yayımevi. Bilim Sanat Yayınları. Toplumsal Tarih Dergisi. Yüksek Lisans Tezi. s.).: Bir Yanlış Đkilem Geleneksel Kültür Küreselleşen Kültür. “s. Routledge. Ankara. Rowe. 1997. London. Ütopya Yayınları. 117.105. 47:2024. A.: Globalisation and the Making of Modern Sport.). 109.: Spor ve Kültürün Kutsal Kaynakları. 2005.). 5-9. Rock ve Sporda Haz Politikası. H. 1: 7-28. Sportwissenschaft.: Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür.C. Hong F. Öngel H. 1996. Muhammed G. Ankara 2001. Öztürk F. Sport In Asian Society.: Globalleşme Popüler Kültür ve Medya. Basım. Ankara.: Power And Global Sport: Zones of Prestige..: Asian Sport: From the Recent Past and Present. T. Đstabul.. 110. Polga Đ. 114. Mutlu E. 2005. Maguire. Doç. Toplumsal Tarih Dergisi. s. Okay C.: Milli Takım Seviyesindeki Greko-Romen ve Serbest Stil Türk Güreşçilerin Sosyo-Ekonomik Yapılarının Araştırılması. Ayrıntı Yayınları. 83-85”. J. 111. Pala Ş. D.

G. Sarıbay A. 1994. Ankara. Ankara. USA. Ü. s. T.: Kültürel Kaynaşma Küreselleşme Olgusunun El Sanatlarına Etkilerinin “Patchwork” Örneğinde Đrdelenmesi Üzerine Bir Deneme. 1996. 2006 (Danışman: Prof.1. Yüksek Lisans Tezi.: Global Yerel Eksende Türkiye.C. Đstanbul. 106”. Identity and Etnicity. Amman). Ankara. 179 .: Spor Dünyasında Beden Đktidar Đlişkisi. Ü. 122.: Eski Türk Toplumlarında Beden Eğitimi-Spor ve Geleneksel Türk Sporları. 126. 127. Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri. Alfa Yayıncılık. Đspir).: Az Gelişmişlik Perspektifinde Küreselleşme. 1990. Sökmen M. 2: 20. Dr.: Türk Spor Kültüründe Aba Güreşi 2. 110-113. T. 121. G. Doğu Batı Dergisi. Stokes M. 22-41. Spor Bilimleri 1. 120..119. Şahin Y. M. Dr.: Gaziantep’te Aşırtmalı Aba Güreşi Üzerine Bir Araştırma. Đmge Kitabevi. 16: 101115. Ankara.: Spor-Kültür-Felsefe Đlişkileri. M. 129.: Değişim Kürselleşme ve Devletin Yeni Đşlevi. Performance and Representation in Turkish Wrestling. 130. Sport. Ankara. Hatay Folklor Araştırmaları Derneği Dergisi. 1999 (Danışman: Doç. Ulusal Sempozyumu Bildirileri. (Danışman: Doç.. Toplumbilim Dergisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Şahin S. M. M. Keyman F. 2000. G. 96105.: Sosyal Değişme Sürecinde Güreşin Toplumsal Dinamikleri. Antakya. Şaylan G. Dr. Nobel Yayın Dağıtım. Ü. 1987. Ö.: Hatay’da Aba Güreşi. 2002. Ed: MacClancy J. T. s. E. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sarı Z.: Strong as a Turk: Power. Anadolumuzda Antik Sportif Mekanlar ve Bir Hipotez. 1992. 125. Sert M. Baskı. Siyaset ve Toplumsal Yaşam. Doktora Tezi. Sarıalp R. Şahin H. 123. 2003. s. Şahin H. 335343”. 2002. Đstanbul. “s. 124. “s. Güven) 128. 2002. Global Yerel Eksende Türkiye. Ankara. 18: 141-150. Somel C. Berg is the imprint of Oxford International Publishers Ltd. Kültür Bakanlığı Yayınları. Yüksek Lisans Tezi.

4: 53-64. Ankara.: Modernleşme Sürecinde Türkiye. Taşmektepligil M. Türkmen L. 141. “s.. 134.: 641 Yıllık Geçmişi Đle Tarihi Kırkpınara Bilimsel Yaklaşım.. H. Aydemir Y.: Geçmişten Günümüze Türkler’de Rahvan (Yorga) Binicilik. 17-23. Bakır). 41: 1. Kaynağı ve Bilinmeyen Yeni Boyutları. Spor Bilimleri Derneği Bildiri Özetleri. 1983. H. M. Toprak Z. 1. Ü. Babil Yayınları. 1998. Ankara. 60. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. B. Bilim ve Sanat Yayınları. Tazegül M. Türkmen M. 1: 49-57. Tolan B. 180 . 1.: Sporda Yönetim Anlayışı ve Çağdaş Spor Yönetimi. 2005. Ü. 2: 8-12. 142.131. 140.: Türkiye de Kültürel Yapının Spora Etkisi Üzerine Düşünceler. Türkmen M.. Đstanbul. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi. Türkmen M. 1994. 2. Ankara. 1: 28-29 Kahramanmaraş. Basım. s.: Dünden Bugüne Kız ve Kelin Kovu Oyunu. Edirne. Dr.: Vay Em Si Ey (YMCA) Jimnastikhaneleri. Đstanbul. 24-26. 139. Toksöz Đ. 98-140”. Bugünü Yarını. Đstanbul. Heper E.: Küreselleşme: Dünü. Kazan). 143. Turan S. Laiklik ve Demokrasi. Tayga Y. 138. 1996 (Danışman: Doç. 1990. Toplumsal Tarih Dergisi. 1994. Ankara.: Yöremiz Şalvar Güreşi.: Türk Spor Tarihine Genel Bakış. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 144.: Toplum Bilimlerine Giriş. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi.. Modernleşme Türkiye Modernleşmesi. Ü. G. (Danışman: Yrd. Ü.S. Doktora Tezi. M. 265-276. 2005. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.. 1996. S. Doç. 2003 137. 1.: Küreselleşme ve Spor Eğitimi. Ankara. Katırcı H.. Türköne M. Đmamoğlu O. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları. 2002. 2005. 2000. Türkmen M. 1-23”. Savaş Yayınları. 135. Đmamoğlo O. Terekli M. “s. Aykoç E.. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. 136.: Türklerde Geleneksel Atlı Sporların Yapılışı. Elbistan Sanayici ve Đş Adamları Derneği Dergisi. Erkan M. s. 1: 128-144. 2006.: Modernleşme. 133. Yüksek Lisans Tezi. Şenduran F. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr.. 132.

11. 148.: Türk Spor Tarihi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Eko Matbaası. T. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Vergin N. Doç. s. M. 2006 (Danışman: Prof. 10: 103-121. Ankara. Üstüntaş Y. 152.: Industrialisation et Changement Social. 181 . 153. 19. E. 147.: Modernden Postmoderne Siyasal Arayışlar. Yılmaz A.: Keywords. Đstanbul. 1999. Amman) 151. Fontana. Yıldıran Đ.. 1995. 2001 (Danışman: Yrd. s. 1976.: Küreselleşme ve Üçüncü Dünya Ülkeleri. Wright G. Topkar Matbaacılık. 146. s. 2005. M. B. Türkkahraman). Ü. 2000. 154. 2: 43-58. K. Kırıkkale. Kültürel.: Küreselleşme. Karen D. Yılmaz K. Olympic Review.79. s. 62-100”. Đstanbul. 149. Annual Review of Sociology. Vadi Yayınları.145. Dr.: Globalisation and Sport. R. 1973. Yetim A. October-November. Ü. 26. 29: 17-21. 1979. M. London. Bilgi Teknolojileri ve Üniversite.: Sport and Society. Washington R. Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 155. Yüksek Lisans Tezi. (ProQuest Social Science Journals). 27: 187-212. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Williams. Yapısal ve Bilimsel Açıdan Modern Minder Güreşleriyle Farklılıklarının Değerlendirilmesi.: Sosyoloji ve Spor.: Geleneksel Yağlı Güreşlerin. Horzum M. Yıldız D. 45. 1999. Đstanbul.: Feminist Teorilerin Sporla Đlgili Yaklaşımlarının Türkiye’de Elit Spor Ekseninde Analizi. 150. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yaprak P. “s. Dr. 2001.

“Türkiye’de Geleneksel Sporların Profilinin Çıkarılması” adlı DPT destekli bilimsel araştırma projesinde görev aldı. Đlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 182 . ÖZGEÇMĐŞ Elazığ’da 1970 yılında doğdu.10. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Doktora yapmak üzere görevlendirildi. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 1990 ile 1994 yılları arasında lisans eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Yüksek Lisan eğitimini başladı. “Elazığ Kamuoyunun Spora Karşı Đlgi ve Tutumları” adlı Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak 1998 yılında mezun oldu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful