Naslov originala WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET The Tragedy of Hamlet, Prince od Denmark

IZMEf>U BIT I I NE BITI

Nezaposleni praktienijlm stvarima - a mosda i u nekoj svojoj kompjuterskoj dokolici - tek, amerieki racunari su proracunali da u nasem .Y!i~~~_P!:9~~~Il_() _ ~y_~~i!l nedrli~d.ana"n~,g~j~ __ ':l.s~e~~:- n.~.~t~~~PP'j~~~I!.~~\t~j; ,.0. S"ekspirovom Ham-r~~!h A sIlcno je bilo i ranije, reklo bt--seoiltivlJek. t1 engleskom klasicizmu vee je Samjuel Dzonson pisao da je Hamlet »vise instrument nego nosilac radnje«, i vajkao se sto je osveta na kraju vise »[edna slueajnost« nego posljedica njegove aktivne uloge. Kao veliki pobornik kartezijanskog razuma j reda, Volter je valjda zbunjen i iznerviran guzvorn na danskom dvoru cak pomislio da je ovo djelo »plod maste jednog pijanog divljaka«, .. Naravno'lrom~~~i~~~i'su se sirom Evrope okomili na ovakva misljenja i tako produzili spor oko ovog Sekspirovog djela. Hamleta su, uz Prometeja, proglasili za jednog od glavrilh jtinaka·.sv.hl.~_..m.~t.~.Pa zar nije Hamlet onaj kO]1 U Dariskoj najsnaznije osjeca i najdublje misli? Zar nije on u svojoj dusi ponio najvise Weltschmerza, onog istog ..svjetskog bola- 0 kojem su romanticar! sa najvecim zarom pjevali? Kada je doslo vrijeme velike realistieke knjizevnosti, rasprave 0 Hamletu BU ponovo ozivjele i Hamletu se, zajedno sa romanticarima, pocelo stosta prigovarati.. Poznata Toistojeva rijec da ..Sekspir pogubno djeluje na-·'gttaoce i gledaoce«, odn()§.L~_U_.prvom redu na Hamleta. Za_T_Qlstoja _$J,i.Ji~itao.ci i_gl~g~oci« bili prije svega'i\lska .~Il.~~. ligencija,lwja je bas u Hamletu vidjela prototlp slavenski osjetljivog i bespomocnog ..suviSnQg covieka«. Najzad, takve rezerve prema ponasanju slavnog Sekspirovag junaka 5

2 1

don, 1957, p. 70.

Andrew Bradley: Shakespearean Tragedv, Macmillan, Lon-

3 L. C. Knights: An Approach to ~Hamlet .., Chatto and Windus, London, 1960, p. 65.

1930, p. 32.

G. Wilson Knight: The Wheel of Fire, Methuen, London,

6

7

8

9

10

11

opasnosti i krajnju cijenu . iako mrakom obavijena zelja da Ofeliju odvoji od trulog danskog dvora? Jednako kao sto ce i majku pokusati da odvoji od strica. rije i se V e a sa a sam. govori 0 onome 0 cemu nista ne zna. Gorak je s Ofelijom i njegovi savjeti cinicno zvuee.frula« t __!!9. h Hamlet ce cak osvojiti i jedno vazno uporiste ka a pred polazak za Englesku sretne hrabrog Fortinbrasa.amnicu«. rnisao 0 smrti u stvari najvise pomaze ~amletu da se okrene zivotu._Ha~let~ ie .slije nje sve druge misli moraju da promjene osnovm sI?Jer.. Zapravo. I nije na ruga njegova rijec nece blb u znaku i tonu takvog. gotoXQ1i:leal. Iz matice takvog osjeeanja Hamlet prl va. Jednako kao sto se ni Gildensternu i Rozenkrancu nece vice vajkati na svijet i Dansku kao .$ avati . pokusava nesto da stvori. pas vati« dada .v~t.okod Hamleta nema srek din~ niti zaustavljanja n?_ po!~ . priie k oia on otkriva Horaciju svoje krvavo zaradeno es 0 .. ko tac s a e u vom mono16 'lde'ca ''"red naitezom 13 12 .'~ool-~a a.. Nairne.Sada mu on ne da da ovuce osl'edn'i. Sada bar ima na sta da stane i moze bar pokusati da se uspravi. k moze se samo u drugu.Biti spreman.do taeke nekog krajhjeg smisla !li15e~misla~Za njega je covjek »·remeknelo« i »neogranieeri po sposobnostima«. rajnjeg smisla« . opet. da izmislja pfl(~~. N..elprav() rjesenje. mreti -..ifvi°i:'-llt'l. A pod teretom zla i patnje. lSlOlnle QB_S.11lanje to da fivo ude ~~L. Sa Hamlet vise nista ne oceku' e. On njihovu udaljenost stalno premjerava svojim bicem i stalno bi da ih sobom optoei. J.!:_dnog vrapca. ocItOg trenutka on VIAe nije zarobljenik sops e . vintesenciju prasine«..~Ottid· se am etu ovdje·'l. ne a zao 1 e za 0 asno. misleci da je Klaudije..:.znavan]a:. m~s1ilac.njegovo umovanje dovelo do same gramce mstavIla.'p~!~. I da je to zaista tako. definitivnu taeku. Poslije tog pada najteze se je dici i napraviti prve korake._ne osvrcuci se vise na okolnosti. anjati«.__ ms a vise. vee vidimo po tome sto je u zabuni. Tu sve mora da poene iznova a.imao ideale visoke poput Hamletovih.ogU muzicirati po svojoj ze~i. Ali zar nije u njima prisutna i njegova nova. Rik~l!l-.J~J. a ne neka nova Hamletovazavrzlama. Smrt m~ ie t~ vee .zrazom i sliean andelu« i »po razumu nalici na boga«.h. magnetizam ovog Sekspirovog djela ne iscrpljuje se eak ni u prodornoj slici prvog pravog susreta sa smrcu. prvnn nevje im po re ima. o:le sve.~gIle __rajnosti _ ~~.0 zemlji s cijih meda jos nijedan putnik I Vratio se 7_!lJe? U tom smislu. Kako da on. Hamlet to ne cini ni ovdje. ir nag staIno podsjeca da zivot ne ka na Hamletovu s remnos a se u va 1'·ti.Iy. ~~ a' ize smrti... Upravo te prve korake... ime on prvi put u rami svoju rmsao stay ja u perspe tivu svo moraIno postojanja. .. kobni po ez 1 tako re ora i ranicu use moei saznan a 1 sa.a. potegao mac na Polonija... .Yl dyoboj sa Laertom. U isti m. I umjesto daljeg pada u samozavaravanje on Jednostavno kaze: Tu moramo stati . to isto remekdjelo za Hamleta se osipa u . All kao sto drugfm svojim zanosima ne dozvoljava da krivotvore istinu. gotovo blazenog zanosa. Nairne. i sto ce se sa svojim vajnim prijateljima na morn obraeunati po kratkom postupku. ne bi se reklo da Hamlet »pada u krajnosti«. a nece se vise samo zgrazavat! nad njenom beslovjesnoscu.finjoj i njih dYojiGa m...ne eekajuci sve razloge i sva objasnjenja . onom poslije sredisnjeg monologa. onaj »opsti« ton Hamletov9_g_gl_~sa potiee otud 8to HamleflCfozsvako osjecanjesmjesta prodlre . riva mu svoje novostvoreno zi~tno oSJecanJe po kOJem lma nekog providenja i U lE_adu i. vee ce im u lice skresati da on nije . kaze Hamlet... U tom smis_l~__ . i za Hamleta posljednje. Onome koji nije mogao prestati da misli tek ona donosi cvrstu. moze sarno iz sebe i kroz sebe. eim uz . Jednim dijelom Hamletov euveni monolo oznaeava tacku u 0 .nc:_do. J~r pa... Sekspir opisuje u drugom dijelu drame. Poa tinbrasov lik un' emu rada misao da raZUiil covjeku ni'e dat tek Da u nama ude lesniv. Tragicno po sebe aliaktivno . Ali on se 1 s asava 0' ist ro~orno ua. neis 0 en. on samog sebe hvata u uljepsavanJu s smrti kaa sna. Zato ni njegova duhovna muka nije hamletovski univerzalna.Hamlet ce postupiti i na kraju..~In!~tovo 0 ucivanie oizmedu zivota ~ i smrti este ra a ostavi one itan e· a .. A njegova velicina je u takvom sve dubljem razdiranju svoje najteze rane.lkazuJe I prvo par~e cvrstog tla pod nogama.

po rijecima Endru BredliJa.. vjeran svom osje9clUJ4 i.[uci na umu tu nasu i Hamletovu muku.a~stosu joj mete..l!~s!~ dru~o nego osvajanje spremnosti ...l·posfi dalje.r~#~lo~t mozda mJe.c:?. Stoga i nije eudo da se tolikim Ijudima u ponovnom susretu sa tom »duhovnom oblascu« iznova postavljaju stara pitanja. kroz Hamletovo posrtanje i crninu kojom je odjenuta Hamletova misao. London.. i da on »ne biti . 214. stigne do takvog »biti« u kojem ce biti sadrzan bez ostatka. n br da svoju O zivotnu ulogu prihvati iz cijelog sebe.tllogu koja my n. 15 . Imaniti 14 4 C. i da oni ne iscezavaju u nistavilo vee u slobodu«. jedan kritiear je taeno primijetio da -Hamletove monologe citamo poglavito zbog toga sto tako dobro opisuju izvjesnu duhovnu oblast kroz koju je vecina nas prosla i kroz koju svako u njegovim okolnostima vjerovatno mora da prode. ima zivota koji je uvijek po. S. p. a ne zato sto bismo htjeli da razumijemo kako je i zasto je bas ovaj eovjek dospio u nju .za svakog se l)ob._k~()_~t. mi ipak vidimo da se on latio [ednog..naSo~·~~Jeri. Hamlet se i u cjelini i u dubi1!L~()_!:>racaDf1idramaticni] im trenuclma"lHise-psiIloliisKe-Istorij e.g1~~a~_ :SC3.o<:lvi~~eliki za rnaliprostor v u kojem se krecu.l isti mali oty()!~l'l: prema sylJe~li. Dakako. Lewis: Studies in Shakespeare. AJLilyQj. No Elizabetanac je i Hamleta i svoje druge jtina:Ke nacfnio takvima da mi. Hamle-ri~fi1a.da se i takva uloga prfhvati. \.4 Rijecju.. J er pored sve duhovne muke. Sekspir je i znao i pokazao da je takva covjek~va tezI?-ja trC3.rille da mu P??~f!~. -0~::!~ksp~~u Nikola KOLJEVIC on ruei. i u drugacijem svjetlu pojavljuju novi odgovori.t_l. mozda i najvaznijeg zadatka. Jednostavno zato Slo nema zivota izvan ~!~~t_a.Lz.l}. OUP. one trenutke u koJima ~m~ se_.~id~~l?ll~~voumiIi~ ·poklekIi pa se ranjeni digli .p~iV~ CbaS.alzriaili~·~ago~~t~~~. tako visoko postavliene.~!lamo. _9sjecamo kako su »ovi moem ill nebesId duhovlkoji S!!!.. Ha~l~lJ~Lda ostane.

HAMLET .

LICA

Ber11.I1Tdo } oticiro Frl1ncisko, vojnik Rejnaldo, sluga Polonijev Norveski kapetan Engleski poklisari Duh oca Hamletova FOTtinbra~Qorveski kl'aljev,ic GosPQda, gospode, oficiri, vojnici, mornari, glasnlet i pratnja

glumci,

dve

budale,

grobari,

Dogada se u Elsinoru

19

PRVI eIN SCENA PRVA Elsinor. Terasa pred zamkom
(Francisko, na strasi. Prilazi mu Bernardo.)

BERNARDO: Ko ide? FRANCISKO: Ne; ti meni odgovaraj. Stoj! Reci ko si. BERNARDO: Neka zivi kralj l! FRANCISKO: Bernardo? BERNARDO: On glavom. FRANCISKO: Tacno dodoste U svoj sat. BERNARDO: Malo~,!U?Q__l!Qc_j~~L~as. Idite, Francisko, na spavanje saa. FRANCISKO: Na odmeni vam hvala velika. Hladnoca je strasna, ledi mi se srz. BERNARDO: Je li na straz! mirno bilo sve? FRANCISKO: Ni mis ne susnu. BERNARDO: Dobro. Laku noel A Horacija sretnes Ii s Marcelom, Drugove mi na strazt, - nek' pozure, FRANCISKO: Ja mislim da ih cujem. Stoj! Ko ide? (Ulaze Horacia i Marcelo.) HORACIO: Prijatelji ove zemlje. MARCELO: Podanici Danskoga kralja. FRANCISKO: Bog vam dao dobru noc,
1

lozinka

21

MARCELO: Zbogom, vojniee dobri. Ko te smeni? FRANCISKO: Bernardo je na mom mestu. Dobru noc. (Ode.) MARCELO: O-hoj, Bernardo! BERNARDO: J e l' to Horacio? HORACIO: J edan deo njegov.P BERNARDO: Dobro ste nam dosli, Horacio i dobri Marcelo. MARCELO: Da Ii se ono opet javljalo Nocas? BERNARDO: Ja nisam nista video. MARCELO: Horacio veli da je to tek sarno Vizija nasa, i ne da da ga svlada Vera u ovo strasno prividenje, Koje smo ~~i~pi!Pvid'ii. Zato sam ga POZVQ nocas s nama strazari; da Pa dode l' opet ona pojava, Da prizna da nas nisu varale Rodene oci, i da je oslovi. HORACIO: No, hajd', hajd'! AI' to se nece javiti. BERNARDO: Sedite malo; i dopustite Da opet na vase usi nasrnem Sto su se tako utvrdile protiv Price nam 0 tom sto smo videli Dve~YEL HORACIO: No, dobro. Posedajmo, Pa nek' nam Bernardo prica. BERNARDO: Prosiu noc, Kad ona zvezda, zapadno od pola, Prede put da neba osvetli ovaj kraj Gde sada sija, Marcelo i ja MAR~Lb~uJfrPS~;~~aGl~z;~i;~p~t dolazi!

MARCELO: Horacio, vi ste ueen;" oslov'te ga! BERNARDO: Nije l' isti kralj? GIedaj ga, Horacio. HORACIO: Potpuno nalik. To me prozima Cudenjem i strahom. BERNARDO: Kao da bi hteo Da oslovljen bude.! MARCELO: Pitaj ga, Horacio. HORACIO: Ko si ti sto ovo doba noel krades, Da uzrnes lepi oblik [unaeki, U kom sahranjeno velicanstvo Danske Idase nekad? Nebom te preklinjeml Reci! MARCELO: Uvreden je. BERNARDO: Gle, odlazi gordol HORACIO: Stani! Govoril Reci, - zapovedam!
(Duh odlazi.)

MARCELO: Ode i ne hte da odgovori. BERNARDO: No, Horacio? Bledi ste, drscete? Zar to nije nesto vise no mastanje? Sta mislite 0 tom? HORACIO: Tako mi gospoda, To verovati ne bih rnogao Bez istinite, culne svedodzbe Sopstvenih svojih ociju. MARCELO: Zar nije Bas isti kralj? HORACIO: K6 sto si ti bas ti. Bas takva bese ratna oprema, Koju je imao kad se borio Sa slavoljubivim kraljem norveskim Tako se jednom namrgodi, kad je U gnevnoj svadi 0 led udario Poljaka sa sanki. - Cudnovato!
3 Horacio je doveden iz predostroznostl, jer se verovalo da se duhovi mogu isterati Ill oterati sarno formulama na latinskom jezikl:l!i da je stoga sarno za ucene ljude bezopasno da razgovaraju

(Ulazi Duh.) BERNARDO: Izgledom isti k6 pokojni kralj.
2 Horacio kaze ovo ili zato sto je, u pomrcinl u kojoj je jedva vidljiv, pruzio ruku Bernardu, iii zato sOO je say zgr~en od zime.

s njima,

4 Verovalo se da duh ne mofe progovorlti dok ga prvo neko ne oslovi.

22

23

MARCELO: Dvaput vee tako, u gluvo doba sve, On prode straze ratnickim korakom. HORACIO: Ja ne znam sta ovo sve moze da znaei; AI' drzim, po opstem shvatanju, da to Drzavi naso] cudan prevrat neki Predskazuje. MARCELO: Dobro. Posedajte sad, Pa onaj koji zna neka mi kaze Sto ovom strogom, vecno budnom strazom Po svu noc muce nase podanike? Sto topove tucne liju s dana na dan. I ratnu spremu kupuju na strani? Sto tol'ka hitnja u gradnji brodova, Da teski rad taj nedelju ne deli Od sedmice? Sta to tako blisko preti, Te ova zurba ad noel i dana Saradnike pravi? Ko bi me mogao Obavestiti atom? HORACIO: Mogu ja. Taka se bar sapce: nas pokojni kralj, Cija nam se sad bas pojavila sen, Bio je - to znate - na borbu izazvan Od Fortinbrasa, kralja norveskog, Kog gorda zavist na to podstace, U borbi toj nas Hamlet [unaeki Tako ga ovaj zemni nazva svet Ubije toga Fortinbrasa. Ovaj Zapecacenim jednim ugovorom, I overenim na nacin viteski, Pobedniku dade, sem zivota svog, Sve zemlje kojima bese vladao. U tu svrhu" je podjednak udeo Zalozio bio nas kralj: a to bi U naslede palo Fortinbrasu, da je On pobednik bio, kao sto je opet Tim ugovorom, clanom navedenim, Udeo njegov pripo Hamletu. Sad, prijatelju, mladi Fortinbras, Vreo i strasti pun neobuzdane,
5

Po brdima je kojekud norveskim Skupio rulju drskih razbojnika, Sto su za komad hleba gotovi Na svako smelo, hrabro preduzece, A sve to treba (drzava to zna) Da opet ad nas silom, prinudom Povrati zemlje pomenute vee, Sto otae njegov izgubi. I to Glavni je, drzim, povod nasoj spremi, Razlog svih nasih straza, glavni smer Te zurbe, uzbune u zemlji nasoj, BERNARDO: Ja mislim nije drukcije no tako. Otuda, mozda, i taj strasni lik Oruzan ide kroz nase straze, Toliko slican kralju, koji bese I jeste povod ovih ratova. HORACIO: Trunka je to samo da duha smuti vid. U slavnoj, silnoj rimskoj drzavi, Pred sami pad bas svemocnog Cezara, Otvorise se grobovi; mrtvaci U pokrovima krieahu, jecahu Po ulicama Rima, [avise se Komete repa vatrenog, pa rosa Od krvi, a na suncu nesrece. A vlazna zvezda," pod cijim uplivom Stoji sve carstvo boga Neptuna,? Pomrca kao 0 svom suden-danu. Pretece slicne strasnih dogadaj a, I glasnike sto sudbi prethode, I pro loge nesreci, sto ide, Pokazali su i zemlja i nebo Zavicaju nasem i nasim ljudima. (Vraca se Duh.) Ah, tiho! Gledaj: Stacu mu na put, Duse, stani! Ako IIi ako se glasom
6
7

opet dolazi! rna me smozdio. imas zvuka, sluzis ti,

To jest, za nagradu pobedniku.

Vlaina zvezda je Mesee. \ Neptun je" runsKl bOi mora

24

25

Govori! 11'ako si naslago za zivota Oteta blaga u utrobi zemlje. sa zemlje i iz zraka Svi nespokojni. zivota mi ovoga. A duh nijedan ne sme da tumara. Nas promasen udar ruganje je zlobno. vestice bez cmi. S klicanjem na pratnji. Da ti olaksa. kazu. ko neki zlocinac Na poziv suda.Govori mil Treba l' rna kakvo dobro ciniti. Junacke zemlje nase naslednicu. ta truba JutarnJa. BERNARDO: Htede reci nesto kad petao kreknu. ina njegov znak Iz mora. ja molim. progovori 0 tom! Stoj. Stog snahu nam negda. Ko s porazenom nekorn radoscu. jednirn suznim okorn. Al' ujedno se secamo i sebe. Polonije. DlgTiuhm SVOJlm grlom ostr zvuka Budi dnevnog boga. Nem za nas. A kraljevina eela da nam se U jedno celo bola nabere. Tako je to doba sveto. vi dusi dizete Cesto iz mrtvih. vatre. HORACIa: Pa se tad tde. te nam prilici Da su nam srea tugom pogruzena. Hamlet. nepovredan. ti ga udari! BERNARDO: Evo ga ovde sad! HORACIO: Sad ovde! MARCELO: Ode! (Duha nestane. kad se Rodenje naseg Spasa svetkuje. Ipak je razum prirodu tol'ko svlado Da s razloznom tugom mislimo i na nj. Da l' pristajete da ga izvestimo? . Noci su zdrave bez kobi planete. sa pogrebnorn pesmom Na svadbi. a meni spasa da.. ovaj duh. Pa na moj savet daj da saopstimo Hamletu mladom sto smo videli.) Uvredismo ga pruzajuci primer Nasilja. Ne strele vile. i govori! (Petao kukurekne. Laert. kao vazduh. S veselim jednim. a sad kraljieu. MARCELO: Isceze bas kad petao kukureknu Neki jos kazu da u vreme.) KRALJ: Mada je spomen na smrt dragog brata Hamleta svez [os. njemu progovorice. a vee znam Gde cerno jutros najlakse ga naci. Ti progovori! Znas Ii da tvoja zemlja sudbu svoju Saznanjem kakvim moze izbeci. delec' ravno slast i bol. jutro u rujnom ogrtacu Gazi po rosi tog visa istocnog. I tu istinu Pojava ova dokazuje bas.) DrZi ga. Jer.nost nalaze . milostivo. Strazarenje svoje prekinimo sad. To ljubav trati a dll7.. - 4 26 27 . Kornelije. Voltimand.) SCENA DRUGA Sveeana dvorniea u zamku (Ulaze Kralj. a on je tako dostojanstven! J er on je. Rad cega se. Jutarnja ptica peva celu noc.. . Ja~ao Dapetao. bludni dusi zure U svoje mede. (Odlaze. HORACIa: Slusao sam i ja i nesto verujem. Marcelo! MARCELO: Hocu Ii da ga kopljern udarim? HORACIO: Nece l' da stane. lordovi i pratnja.1 MARCELO: Ucinimo. AI' pogle. . Kraljica.

Ne. Ohrabren snom 0 svojoj nadmocnosti Ne prestaje nam slati peruke ' Trazec' da mu se vrate zemlje sve Sto otae njegov sa svim pravima U korist hrabrog brata nam izgubi._. ' II' mislec smrcu dragog brata nam Da rasp ad preti nasoj drzavi. HAMLET: Da. Sta si. vreme je tvoje.A sad 0 nama I ovom skupu. KORNELIJE i VOLTIMAND: Bicemo revnosni u tome i svemu. Jane znam sta to znaci »izgleda«.4a_~. KRALJ: Pristaje li otac? Sta veli Polonije? POLONIJE: Moj kralju. 29 28 . . na vase krunisanje..~Jp()y~c. nek' ide. Vas milostiv dopust molim ponizno.nit' u oku potoci od suza. dobra majko.Priveneal] smo za sebe. stricu Fortinbrasa Napisali smo pismo . To sve. KRALJICA: . Niti utucen izgled lica mog Sa svim nacinima. Pa gledaj na kralja kao prijatelj. Za sve yam hvala. KRALJ: Izberi. Zbogom. Bezvoljnim pristankom zelju mu potvrdih. Kornelije.. ja sam.yezivo mre :g::roz_priroduu vec~~s~. I VoltImande. Otud sam u Dansku rado dosao. Laerte.. __ n neprirodni oce. sta je novo s varna? Spomenuste mi neku molbu.ko .~~.. Po duznosti. Ti znas: opsta styax:je. U ovom je stvar: Norveskom kralju. Tol'ko 0 njemu.. Laerte. Pa sto znas bolje. on mi sporu dozvolu Revnosnom prosnjorn otrze. mogo moliti A da ti i bez molbe ne bih dao? Glava sa srcem nije srodnija Nit' ustima je ruka usluznija No sto je presto Danske oeu tvom. hteo? LAERT: Gospodaru.1. Pa kad je to. gosp_o. e sin. no sto krug Vee navedenih stavova dopusta. KRALJ: Zasto uvek u tim oblacima? HAMLET: Net kra1iu. KRALJICA: Hamlete dobrl. dozvolu. Laerte..OP. U tom Slusasmo vase bolje savete Koji nam u toj stvari behu dragi. I mi Salje~o hitno vas. tim pre sto vojska ta Popisujs se sva i dopunjava Od podanika nj egovih. ti ga iskoristi! . sarno izgleda.da ga spreci da ne ide Ova. priznajem. AI' sad.on je slab ' I bolan. doista. . Ni stegnutog daha vetrovit uzdisaj. verno Ni moj ogrtae erni.) A sad.E£()~~~eG'._. vas.Sada dolazi Sto vi vee znate: mladi Fortinbras Potcenjujuci nasu vrednost svu. gospo? Ne.A SliQ. i najzad. se e.J~_in. Sto tebi tako cudna izgleda? HAMLET: Izgleda. niti ova Uobicajena svecana crnina. Dajte mu. izvrstv duznost tu. Nek' zurba revnost yam pohvali. Vas dopust da se u Francusku vratim. Laerte. . cas. . .H~I~~e. jedva zna sta mu sinovac Namerava .."promeni mracni lik. molim. oblicima tuge.. Sta bi. KRALJ: Mi ne sumnjamo: Srdaeno yam zbogom l (Voltimand i Kornelije izlaze. Ne prikazuju me.dalje. Zelje mi i misli ceznu za Francuskom. nego bas jeste. HAMLET ~a. Kakvu? Vi ne mozets s molbom pravednom Danskome kralju zalud zboriti. Ne dajuci yam Iicno dalju vlast Za pregovore s kraljern. odviSeiia suncu. ko nosioee Pozdrava ovom starom Norvegu. s~p:<?v~~A. Nemoj neprestano oborena oka Trazlt! dicnog oca po prasini...s1!Lf!tvar.

Zaludu moli. " Da mi je ne misliti Na to! -]lahnsti.Hajd'mo.9J." ne s manje ljubavi No s.9 tome bismo Protivni bili. sto vi oeu svom Zalosti ovaj odajete dug. HAMLET: Slusacu vas sto bolje mogu. gde korov. AI' morate znati da vas otac svog Izgubi oca. kralj. ovaj opet svog.~rum ~mo. oprema t~ge.: Ni~a! Pa jos takav ~ Ij sto na ovogTIci k~. I naslednik je duzan neko vreme Po obavezi sinovljoj paziti Posmrtnu zalost. On je simbol pohotljivosti i ~ulnosti. Hajdemo.« Molimo vas Zbacite sa sebe taj neplodni [ad ' I smatrajte nas za oca. J er kad se zna da nesto biti mora Da je obiena.~ Mrtav! ~. .s. Hamlete.yeta! Gada! 0 gada! Neoplevljen vrt To je.y__ra_g_QY_Qg_. I razum vrlo prost i neprosveeen. milosti _ Nas prvi dvoranin. cija stalna tema ' Smrt je otaca. Sto se tice Namere vase da se vratite U Vitenberg na skole. KRAW: Nezno je to i pohvalno u vaso] Prirodi. tek mesec. najprostija stvar ' Sto bismo to u prkosnom otporu Uzeli k srcu? To je greh spram neba Greh spram prirode. preevrsto meso stopi. avo pokazuje da je Hamlet bio protestant. To je bio Luterov umverZltet. Unive~zlte~ u ~ltenbergu osnovan je 1502. U jednu rosu skopni. AI' u meni je nesto izvan glume. il' dok JOJ behu jos ne 10 Apclon je bog muske lepote. Ali istrajati Tvrdoglavo u tuzi. Hamlete.. rastvori se! II' da Vecm nije dao zakon svoj Protiv ubistva sebe! Boze! Boze! Sto jadaIh1?!_<!2:~~Leljll~Y. tiraf1rpa-spram majke moje mio. mu nudi prestolonasledstvo. 11 Satir je Bahov pratilac. Da bi d~lOvetri nebesni Da odvec grubo dodu joj do lica. Ovaj ljubazni. KRALJ: No. ostaj Sa nama.Ap_olo:t:lw-s. Jer neka Zapamti svet da prestolu ste nasem Najblifi vi.Jer sve bi to se moglo glumiti.:! b~~~ori~tan Izgleda meIl:!__~a. Da dotle dode! D~lJ}~. x KRALJICA: Nemoj da tvoja mati.to najdrazi otac obiluje Za sma. pesnistva. to je vee lep. nemoj ici u Vitenberg. K6 da je glad joj rasla hranjenjem. muzike. tvoje je ime zena! Tek kratki me~c. Neka se nebo na kraljev pir odziva Ponavljajuci zemaljski grom.) HAMLET: 0 da se to cvrsto. To odaje volju sto nebu prkosi. godine. reettostt i mudrosti. prijatan odgovor. greh spram pok~jnika Ludost za razum. Nebo i zemljo! Sto moram da se secaml A ona mu je bila odana. to je put Bezboznog uporstva i nemuski bol. Budite kao sami mi u Danskoj. gospo. U cast toga Sve zdravice sto danas pije kralj Veliki top nek' nosi u oblake. preklinjem te. Nenametnuti pristanak Hamletov Veseli moje srce. Pa ipak. Da bi se Hamlet POmirio sa svr. kraljice. pa vas molimo Pokor'te se i ostanite ovde U oka naseg nezi. 30 31 .m. ja vas volim. gde bilje otrovno I ruzno sasvim je ovladalo njim. sinovac i nag sin. 8 <?vo ~e vazna politi&a izjava. (Svi odlaze osim Hamleta. Sve ovo je sarno ruho. ion opominje Od prvog lesa do tog sto danas mre: »To tako mora biti. I slabo srce i nestrpljiv duh.

Horacio.\:I.smatrala je sebeboljom od bogtnje Lete. HORACIO: Videh ga jednom: bese to divan kralj! se Bernardu. Uvredena boginja kazni Niobu: Apolon joj ustreli sve sinove. A ni vi mi uvo ne vredajte tim. HORACIO: A gde.) Otkud.. HAMLET: Ne bih yolo Da neprijatelj vas ovako kaze.) A!' zbilja.Cipele nove. (Pokloni Iz Vitenberga? (Odvodi Horacija u stranu..) HORACIO: Pozdrav gospodstvu vaseml HAMLET: Milo mi je Sto vidim da ste dobro... mislim. Doso da vidim pogreb vaseg oca.. za brata oeevog. Apolona i Arternidu. Ako se dobro secam? HORACIO: Glavom on. Doso si. AJi kakvog Posla imate vi u Elsinoru? Naucicemo vas case susiti Pre nego odete. druze.) HORACIO: besposlieari. gospodaru moj? HAMLET: U morne umnom oku. u kojima je les Mog jadnog oea pratila. Pravec' ga jemeem vase sopstvene Svedodzbe protiv samog sebe."~:Z.) Dobro Vece.moram cutati! (Ulaze: Horacia. 14 "---. vi iz Vitenberga? Marcelo? (Pruzi mu ruku. ZevSQve zene. Ponosita na svoju mnogobrojnu decu . 32 33 ..vee kao ooveka koji je ol!istio svet od mnogih zala. ko Nioba12 U suzama.Ji9xacio! Moj otac! Meni izgleda da vidim Svog oca. . gospodaru. ne rugaj mi se.f<?_l'!l:~sHenog ko ja Herkulu~ Za jedan meseclPre -iu>StOJeso Najlaznijih suza prestala da joj grize Oei ervene i bolne od trenja.vas bedni sluga vazda. ~Jflamlet ne misli ovdie na Herkula kao snaznog coveka jer bi onda sebe smatrao slableem. .0 najp()dlije Zurbe: s!_!~~~_1!!J1itpJ()~ juriti U rodosKvrnuposte13u! To nije. ona sta! o bezel Stoka b~~). na svadbu moje majke? HORACIO: Zaista. kneze.sedam stnova i sedam kc~i . HAMLET: Vrlo mi je milo sto vas vidim. Od velikog bola Nioba se skamenila. I ne moze nit dobroto lZlci. HAMLET: Stednja. (Bernardu. Horacio. . HAMLET: Molim te. Moj kneze.---%Ieo bihsam sena'nebu S najgrd}m~vQI!rp:dusnianJ~orii-~reo No sto dozivjeh taj d~_n.) 12 Nioba je Tantalova kCi a zena tebanskog kralja Amfiona. a on to nije blo . gospodine.Ona se udaje -til strieamog. . AI' svisni. doslo je ubrzo. sree. (Rukuju se.m!ll"J~)Cl.oduzio da lije suze materlnskog bola. MARCELO: Dobri gospodaru moj? . Ona se udala! . Znam Da besposlicar niste. HAMLET: Ne pominjite ree sluga: prijatelj J edina je irne za mene i vas. HORACIO: Ja sam.pa ona. Moj gospodaru. koja je Imala samo dvoje dece. otkud vi xe - vise--da 14 Bio je oblca] da se na dam sluze sarno hladna [estiva. Horacio! ~a svadbeni su sto Hladni kolaci dace izneseni. Ali je njen kameni kip Jlt. Marcelo i Bernardo. a Artemida sve kceri._~!_ Zalila duze. dobri kneze. Horacio.6"\ I\.

HAMLET: Bled ili rumen? HORACIa: Ne. HAMLET: Ako se pojavi U obliku mog plemenitog oca. istina [e. Oslovieu ga. I mislili smo. kneze. ~!2Je ~~s. velite? MARCELO i BERNARDO: U oklopu. ~\ gde smo strazarili. MARCELO i BERNARDO: Duze. ne dalje no za skiptar svoj. HORACIa: Kad sam ja ga gledo ne. Pojava dode. od glave do pete say. vrlo.. jeste.vsi! Slicnoga vise~-riecu'viaetL . U mrtvo. ko sto rekose. HAMLET: To je vrlo cudno. Znao sam vaseg oca: isti on Ni ove ruke nisu slicni]e. HAMLET: U oklopu. Srebrnastomrka. kneze. Ali to me buni .ra-misIimaa sam ga since video.. HAMLET: Vrlo moguce. Precutite ga neko vreme [os. No jednom Uein! rni se da glavu podize I krenu. HAMLET: Brada mu bese proseda. gospodo. moga oca? HORACIO: Stisajte cudenje Za tren. strazareci. U oklopu se javljao pred njima.~ HORACIO: Kao sto sam ziv. _triRl!lli_§§~o Pred uplasenim. Moj uvazeni kneze. Vi razumejte. HAMLET: J e Ii izgledo namrsten? HORACIO: Neki izraz Ko vise bolan nego razgnevljen. Svecanim korakom.. I ma sta da se desi dovece. sto. Dok. HAMLET: Jest. HAMLET: I oci je upro u vas? HORACIO: Vrlo cvrsto. Sve vas molim. duznost nam nalaze.~-HORACIO:-. HORACIO: To bi vas jako prenerazilo. rna pako rikn6 sam I pozv6 me da cutim. kneze. Te nam se tako izgubi iz vida. Stojahu nemi ne oslovivsi gao U poverenju strasnom rekose mi To. I svaka im se potvrdila ree. Da vas 0 svemu tom obavestimo. Marcelo i Bernardo. . jesmo. kneze. vizir je podigO.HAMLET: covek: sve u svem llze. Mozda ce se to opet pojaviti? HORACIa: Svakako da hoce. tih i dostojanstven Prosao je kraj njih. ko da htede govoriti. zgranutim ocima Njihovim.:r!L tako ti bogal) HORACIO: Dve noci ustopce ova su gospoda. a!' 0 tom ni rec! 35 34 . pusto doba ponoci Imali ovaj susret. U obliku istom i u isti cas. A oni. strahom skoro sledeni. J este l' i nocas na strazi? MARCELO i BERNARDO: Jesmo.. Ako ste dosad taj privid tajili. HAMLET: Od glave do pete? MARCELO i BERNARDO: Od glave do pete. kneze. duze. AI' odgovorit' ne htede. nek' je sarno uvo pazljivo. N eki stvor Ko otac vas. vaseg oca. _ HAMLET: QQXQ. te ja s njima strazarih noe. zar ne? HORACIa: Bese ko kad ga videh za zivota. AI' tad bas jutarnji pete kukureknu. Otkrijem eudo. ne odvec brzo. HAMLET: J este l' ga v~ili? HORACIO: J esam.~o? Koga? HORACIO: Kralja. HAMLET: Voleo bih da sam i ja bio tu. no vrlo bled. HAMLET: Ali gde je bio? MARCELO: Na terasi. I na taj glas on hitro umaee.. HAMLET: J a hocu da nocas s vama strazarim.Je l' dugo ostao? HORACIa: Dok izbrojis. HAMLET: Onda mu lice niste vi deli ? HORACIO: 0. HAMLET: ~ralja. uz gospode ove svedodzbu. HAMLET: I\[id..

Ni vrlina nece kleveti izmaci! Prolecni porod cesto grize cry Pre otvorenih pupoljaka [os. Pa kaze l' da te voli. u oklopu? Ne.-----. Cuvaj se. Nemoj. Marcelo i Bernardo.) Duh Mog oca. Na terasi izmed' jedanaest i dvanaest Poseticu vas. dobri brate..) SCENA TRECA Soba u Polonijevoj kuci (Ulaze Laert i Ojelija._-. Dok sam ko drzak.. Ali se moras Bojati. razonodu jednoga trenutka. Ranu ne stalnu. . OFELIJA: Sumnjas zar? LAERT: A sto se tiee Hamleta. On te mozda voli sad. AI' nista vise. Zato znaj da nas strah najbolje stiti. Od izbora tog Zavisi' snaga.. A to je upravo opstim glasom Danske.. Zbogom posli. OFELIJA: Cuvacu vrednost tog dobrog saveta KG strazu srca svog. Za prohtev krvi. Najtvrda je deva raspikuca ako Lepotu svoju mesecu otkriva. U pozadini ljubavi ostani. K6 moja varna. Da podvala nji~ veeJlii~ I)o¢L AI' dotle.to smatraj za modu.ne spavaj Vee javi sto 0 sebi.e F()genj~1iyoga rob. Vee u tom spoljnom hramu siri se 36 I unutrasnja sluzba razuma I duse. Miris.• _ on __ . (Ode. (Odlaze Horacia. Da svoj izbor ima. slatku a!' ne trajnu. SVI: Nasa duznost vaso] Casti na sluzbi.beibeanost '<!Eza.Nagradicu yam ljubav. kad vetar bude povoljan. Zbogom sad. HAMLET: Ne.) LAERT: Moj prtljag je ukrcan. 11' izgubis srce. Ti budi mudra i veruj toliko Koliko. 37 . A u jutarnjoj rosi mladosti Zarazni je otrov najopasniji. Na rijegova __ ~g!jCi_nije Il:j~gQy~ Jer 9_l}~_YE. k6 kakav bezbozni svestenik. kao neugledni ljudi. .: Zato jenfegov izbor-ogranieen Pristankom iIi glasom onog tela Kom je on glava.ye. OFELIJA: Ne vise no to? LEART: Smatraj da nije vise. Zia £E!_~d~~~aJ Otkriti se rna 1h zemlja krila cela! --_" __'_-'~-----. Jer ziv covek Ne raste sarno rastom ili telom. Pa odmeri sta bi gubila tvoja east Ako mu s odvise vere slusas ree. Zbogom ostaj. On nemoze. nadut raspusnik Koraeas cvetnom stazom zadovoljstva A ne hajes za svoju propoved. Van nisana i opasnosti strasti.-~ . Il' prilika se pruzi . cednosti otkrijes blago Pred neobuzdanim navaljivanjima. Ofelija. il' k6 ljubieicu U mlade dane proletnje prirode. I nikakva mrlja ill laz ne prlja Njegovu dobru volju. __. sestro. zbog ranga ili mesta svog. Pa. tog.. Nije dobro sve. A mladost ce eesto protiv sebe biti. AI'.. sestro draga. kad mu odmeris velieinu._ . njegova Udvaranja.{q~~m~ruj. no vasa ljubav. On delom moze reci da zajemci. t~..~. Trnovit put mi k' nebu pokazivat'.

Ni dela kakvoj misli nezgodnoj. POLONIJE: Reci.casnim nacinom saleto Ljubavlju. POLONIJE: Poucicu teo Znaj: ludo si dete. A zajam tupi ostricu stedljivosti.. Oni u Francuskoj iz drustva najviseg Imaju za to ukus najbolji.lepo. Za drustvo svoje vecu cenu trazi No sto je poziv na sastanak. Laerte? Sramota! Hajd' na brod! Vetar na ramenu sedi jedru tvom. Ako je tako . OFELIJA: Oce. Sto se 39 38 .znake«. al' nikada prost. Ne smatraj ga vatrom. sta bih mislila.LAERT: Za mene se ne boj. A verujes u te . kad krv uzavri. Moj blagoslov nek' zacini sve. POLONIJE: Naklonosti! Pih-al Govoris k6 stvor Nezreo i neuk u krugu opasnom. I onda ce doci. ko za danom noc. ne sareno. OFELIJA: On me. Svima sluh pokloni. OfeIijo I I dobro zapamti Sto sam ti rek6. Kloni se kavge. Celicnorn alkom za sree ga vezi . a tvojoj casti Iici. Tal plamen. kako kazes? OFELIJA: Ja ne znam. AI' ne k6 kicos . Primi sud od svakog. da se sljuke hvatajulp" Znam. Zbogom. AI' prvo: budi veran sebi sam. oce. Druzevan budi. Produzi. a ti nosi kljucl LAERT: Zbogom! (Odlazi. Ceni sebe vise '~-=kdnu frazu era ne pr~kjDem. u poslednje vreme mi je on Mnoge znake svoje naklonosti dao. produzi. POLONIJE: Dobro se setio! Rekose mi da je u poslednje vreme Zakazivo s tobom tajne sastanke. Nit' budi duznik. to je zbilja nacin. OFELIJA: I govor je svoj Potvrdio svima svetim zakletvama. Cekaju teo S tobom blagoslov je moj I Pa ovo malo saveta upisi U secanje. Da neces biti krivac nikome.-sveth. nesto se odnosi Na kneza Hamleta.) Blagoslov dvostruk dvostruka je milost. Dug cesto gubi i sebe i druga. Kad za gotov novae prim as znake_te Koji nisu ziato. oce. Kad prijatelja imas oprobana. a za se cuva] svoj. nit' poverilae. oce mojo POLONIJE: Vreme zove. OFELIJA: To je zakljucano U secanje moje.Kced. bogato se nosi. POLONIJE: Zar jos tu. U obecanju samom se ugasi. Ne daj misli jezika. AI' stiskom ruke ne zulj! svoj dIan Sa svakim novim. Odsada malo stedljivija budi Sa devojaekim svojim prisustvom. sluge cekaju teo Hajd'l LAERT: Zbogom. kako izdasno _Za~ src~_! Jezika.Dugo se zadrZavam. . Srecna kob mi pruza oprostaj jos jedan. LAERT: Najsmernije se prastam.) POLONIJE: A sta ti je reko. Jer odelo cesto odaje coveka. (Dolazi Polonije. A ti si bila vrlo slobodna I izdasna sa sastancima tim. al' dode li bas. Ko sto mojoj kceri. Sta je med' varna? Kazi pravo sve.AI' evo oea mog gde dolazi. retkima svoj glas. zutokljunim drugom. aI' ne zgreva. Ofelijo? OFELIJA: Oprostite.k6 sto sam nacuo Ko opomenu moram da ti kazem: Ti sebe jasno ne razumes [os.Darivaces me nevinascetom. Drzanjem ulij protivniku strah. Kol'ko kesa daje. POLONIJE: Ah! Zamke.

da Nijedan dokon tren1:!!_f!li sr<!mQtt~ U caskanju sa. Idi. sto glavu teskom prave. jjc~··· . 40 HORACIa: J e I' to obieaj? HAMLET: Da. velim. Prezreni budu od javnog misljenja Zbog one jedne pogreske. mada sam roden tu I odrastao s time. lI' navikom nekom koja kvari oblik Ponasanja lepog. Nosed pecat jedne mane tek. Bile ti namere zle il' milostive. Ukratko. Da tim sto bolje obmanu. u broju tolikom Kol'ko ih covek moze imati.) SCENA CETVRTA Terasa (Ulaze Hamlet. kneze? HAMLET: Nocas kralj Ne spava. A besna igra tutnji.-(OdIaze. Tako se cesto desava da ljudi Zbog prirodine kakve pogreske Na rodenju (za sto ne mogu biti krivi Jer covjek svoje ne bira poreklo) Suviskom kakve bitne sklonosti Sto rusi dolme i tvrdave uma. u pomoc! Bio rajska dusa il' pakleni vrag. HAMLET: Kol'ko je casova? HORACIO: Mislim nije ponce jos. Sto im priroda il' zvezda srece da. Nas Pijancima zovu i nadimak s'VIiije 'l'rl nam imenu. kneze. kneze danski. OFELIJA: Slusacu vas. kralju. . Ti mi se javljas u tako eudnom liku.) HAMLET: Vazduh Ijuto grize.) HORACIO: Gledajte. MARCELO: Ne. . Odzovi se! Nemoj da svisnem s neznanja. kovitla se. oce. Vee sprovodnice molbi necistih. Dram zIa Sve plemenito bice ponizi Do sopstvene sramote. To su posrednice...c!~'l. sve seee. taj obicaj Bolje da se gazi nego sto se pazL t TeIiIjanke.. izbilo je. Ma in ace njine vrline bile sve Cisto k6 milost.. (Dolazi Duh.) Sta ovo znaci. HORACIa: Ostar mraz. Bubnjevi i trube na sve strane tad Rastreste trijumf njegove zdravice. ne veruj zakletvama. evo. PaztJ)~1ja ti zapovedam.da ti Ijudi. Horacio i Marcelo. odista. pobozne. jeste. Mirisu na zavete svete. 41 . Fa kad on casu rajnskog vina sruci. Ja te zovern: Hamlete. I to Ma kako znatnim nasim podvizima Oduzme slave i jezgro i sd. AI' kako ja shvatam. veruj mu toliko Da je on mladic. Da hocu da te oslovim. kn~?:_Qm :I:Ia!!lI~t9Ip. (Zvuk truba i top iza scene. nemoj da ~. kceri.. Ukupno. Hladno je veoma. senluci i zdravice drzi. dolazi! HAMLET: Svi andeli. svi sveti. Onda je vee blizu Cas kad se obicno pojavljuje Duh. Na ruzan glas nas kod naroda drugih S Istoka na Zapad iznesose.. HORACIO: Zbilja? Nisam cuo.. Nosio zrak neba ili oganj pakla. da u sirem krugu Sme da se krece no sto mozes ti. ali ne one boje Kakvu odelo njino pokazuje. Cisto i jasno.Hamleta tiee.

0. kazem.) HAMLET: Sebi ruke! HORACIO: AI' poslusajte.Napred! Ja idem s tobom! (Duh i Hamlet odlaze. DUH: Cuj me. Vi ne smete ici. cepaju pokrov svoj? Sto kosturnica tvoja. A sta mi dusi moze ueiniti Kad je i ona besmrtna ko on? Opet me zove. dakle.Dalje. 42 43 . •• MARCELO~'~~~~~~~~~~~ HORACIO: MARCELO: (Odlaze.No reei sto tvoje posvecene mosti. cineci Zilicu svaku ovog tela cvrstom Kao misic! lava nernejskog.) Zove me stalno. Pa uzme na se kakav strasan lik Sto vas vlasti uma moze Iisit! I u ludilo odvesti? .P (Duh daje znak. pa ga cuje kako buci. Pustite. MARCELO: Gledajte. kneze. a nama. HORACIO: Nikako ne! HAMLET: N ece da govori. HAMLET: Hoeu. poci.) SCENA PETA Zabaceniji deo terase (Ulazi Duh i HamZet. na vodu namami.) HORACIO: Daje yam znak da podete za njim. HORACIO: AI' ako vas.Razmislite: Sarno to mesto. MARCELO: Za njim! Ne smemo ga sada slusati.) HAMLET: Kuda me vodis? Govori. N a mesecev izade opet sjaj Stravicnom cinec noc. Treba. bozjim Igrackama. Ni Herkul rnu nije rnogao ni§ta svojim strelama. Slikama uzasa puni svaku svest Kad tol'ko lakata dole pogleda U more. HAMLET: Jednako mi mase. HAMLET: To moja sudba vice. tako grozno cepas svest Mislima nasoj dusi nedomasnim? Zasto? i cemu? sta da radimo? (Duh daje znak Hamletu. Necu dalje. sad Otvara teske mramor-eeljusti Izbacujuc' te opet van. mrtvi lesu. te ga je udavio golim rukama.? v. Evo me za tobom! MARCELO: Ne smete iei. kneze! HAMLET: Sto? Sto bih se bojo? Svoj ~~Y_Qt Vlse9_dJgle ne cenim. u duh cu pretvoriti svakog Ko me zadrzava! . HORACIO: Ha'demo za n" . kako ljubazno Na neko dalje mesto vas poziva. gospodo! (Otima se iz njihovih ruku. bez icega vise. u kojoj te Videsmo mirno pogrebena. Poci cu za njim..) Neba mi. sto. kneze! HORACIO: Strahovito ga masta zanosi. . HORACIa: Nemojte. Ko da yam nesto zeli da saopsti Nasamo. II' na vrh one strasne stene sto se Nad podnozjem svojim nagla u more. AI' nemojte ici s njim. DUH: Tu je skoro vee moj cas 15 Nemejski lay je lmao neprobojnu kozu i bio strah i trepet za svoiu okoUnu. Ti. u oklopu say. Cuvane u grobu.

AI' tiho! Osecam kanda vee jutarnji zrak. Najcudnije. sto oca tvoga ubi.Lo. da. o proklet bio um i dar sto zna Zavesti tako! ..-. DUH: Vidim _~~!.:. Cuj. Pohota se siti odra nebeskog I na dubristu ce zderati. 18 Leta je reka u donjem svetu. Bicu kratak.j. darima izdajstva. XXIII) kaze da su neumereni u hrani l pil5u osudeni da trpe glad i zea u vatri purgatordjuma. Ali to se adsko otkrovenje ne sme Kazati uvu od mesa i krvi.-- DUH: Da. smrzla mladu krv.zadobi za sramnu Pohotu svoju Vo~~~!tJ.HAMLET: 0..QP()_dlo~ l1epriJ'Q_9nO_ .----.UbisUlo__ HAMLET: Ubistvo? DUH: Da.§y()jQLpojll!"i~i mogu. DUH: Kad cuj~§1_bi_ees~u~z~n~y~~i!i.lfl~..~ bi. Ucinila bi da ti oka dva Iskoce iz svojih duplja kao zvezde Iz svojih sfera..!!y~t. jadni duse! DUH: Nemoj da me zalis.. Kao i obicno svako poslepodne. podlo ubistvo.ll!lB()rni Qgap.? -. HAMLET: ..AAost jelu i picu.e_..)_I.. Price bi ove i najmanja rec Razorila um ti. ja sam duzan slusati.._~oljan za~~_A b_igJ:2i 1e. Spasti na jednog bednika eiji su Prirodni dari nistavni spram mojih! AI' ko sto vrlina zavesti se nece. zgore.g.Kad moram da se vratim u !... A danju u ognju gladujem'" i zednim.S!Qva 'poreaenja su prirodna za Hamleta kao mis1ioca i ljubavnika. Duse preminulih posto piju njene vode. Hamlete! Razglasili su da me je u vrtu Ujela zmija na spavanju. HAMLET: Govori. lakavto teKDese pad! oe mene sto je ljubljilli-tako verno K6 kad joj dadoh zakletvu na vencaniu. Osuden da neko vreme nocu lutam.~tJA. 44 45 . zaborave sve sta su ranije radile. najmanje prirodno. i u zavijutke Uva mog sasu rastvor gubavi Otrovnog dejstva na covecju krv... . ta preljubna. Hamlets. Tako. ~--"-. 0 euj! ~ikad2 Voleo sYQgliragQi-_Qca_ .. I da nisam sprecen Pricati tajne moje tamnice.()LyrlisJ~~L~l!!ij~ tg.i~gQY. Tako Celo je mnjenje Danske pre va reno o smrti mojoj izmisljenom pricom. ~~_tog korova sto mirno Na 0 balama Lete1!"'ttuli. Tvoj stric se dosunjo u taj zgodan cas. Dok sam ja spavo u vrtu. rna s andelom svetlim spojena. videle i eule.Ip. CUj me. Q. Ali je ovo od svih najgnusnije.j mucenja. HAMLET: A sta to? DUH: J a sam oca tvoga duh.-m 'se taKa cestitom cinja~e. . Ko bodlje morskog jeza. kad je ljut... da ga saznam._ Pokrenuo _p.n§ kril'ma Brzim ~o nifsoirljubavne zelje!V 16 Dante (Purg. 0. no ozbiljnu paznju Pokloni on om sto ti sad otkrivam. Ma s raj skim likom udvaro joj se blud. Al~ znaj. nosi sad Njegovu kniriu. Bez odbrane kad sam. lVf6je-. sa bocicom soka Velebilja kletog. euj. Iz ovoga bi rnozda sledovalo da se gresi 0 kojima duh govori odnose na neumer. HAMLET:l'S'h!taj. Dok gresi sto pocinih za zivota Ociste se. Madijom uma. mo] boze! . rodoskvrna zver. u ':.-.1Gi<r"s-e' . Jer svako je takvo i sa manje greha. DUH: OsY. ona bi ti kose Zagladene digla svaku za se vlas. moja proroeka dusol M_QLstric. Avaj. HAMLET: 0.

prode kroz kanale I prirodne hodnike naseg tela. pricesea.e! \ Pribeleske moje! . sve izreke knjiske.ne klonite sad N:.) MARCELO: Kako ste. ja cu secati s~LDaJ U pamcenja table zbrisacu sve sitne Zapise lude. kneze? HAMLET: 0. HAMLET: Imas pravo. Bez obracuna na strasni poslat sud. gospodaru mojo HAMLET: U Danskoj nema takvog nitkova Sto ne bi bio preispoljna hulja. kneze. (Ulaze Horacio i Marcelo. kraljice. Nepomesan sa nizim stvarima. mislim Rukovat' nam se valja i razici! Vi kud vas pose i zelja uputi 47 . kneze! MARCELO (iza scene): Kneze Hamlete! HORACIa (iza scene): Nek' ga nebo euva! HAMLET: Dabogda! HORACIa: Oj-hoj! oj-hoj. izvanredno! HORACIO: Prieajte nam. Tako sam rukom bratovljevom. Sad zbogom! Svitac vee javlja da je jutro blizu. knezel HAMLET: Hej-hoj. kneze. tu stet A sad datoj mi naredbi. Lisen zivota. Da se neko moze smejati. Da nam to kaze. krune. ana je: »Zbogom.smisljaj Stogod protiv svoje majke. jer znam ~g moze biti bar u Danskoj! (Pise.t!~~a je tistii bode.Sto brzo. zbogom. Bez pripreme.QPoddite. sve utiske prosle. i smejat'. zbogom. ne bih.Treba da zapisem . striee. plemeniti kneze? HORACIa: Sta je. najgroznije! ~~~4~~. \ ~~~:~. zeno najpaklenija! a 11_~_smej~!l. MARCELO: Ni ja kneze.i_J:lle! (Nestane. Zato. Tako je bilo s mojom.Ali cutacete? HORACIa i MARCELO: Da.) No. HAMLET: Sta kazete sad? Bi l' ikad ljudska dusa To pomislila? . I naprecac Guba me pokri gnusnim krastama Po celom telu. derane! Ptico. Sve oblike. me cvrst~~~raYnO! Da te pamtiml 0 da. Te nenadnom snagom. zbogom! Pamti mel« Ja sam se na to zakleo. tako mi neba. Njegov hladni sjaj vee pocinje da bledi.~~i zlikovac. pomazanja. Sto mladost i posmatranje upisa. da. HORACIa: Nije morae duh iz groba doct. u snu. grozno! 0.rnlffiici. Uzasno. HORACIO (iza scene): Kneze. ko ubogog Lazara. Pusti nebu I onom trnju sto joj je u grud'ma . Sa svima svojim gresima na glavi. hej-hoj. neb a mil 0. r_~l!1:. a zbogom. HORACIa: Neba mi.. Jauni duse moj! Dok pamcenja bude u toj smetenoj Lobanji. ko maja u mleku. ~~lja'~ris~?f't~~t1:u . Da. hodi. U cvetu svojih greha istrgnut. bez daljeg okolisenja. I samo tvoj ce zavet fiveti 46 U knjizi i u svesci mozga mog. Cistu i tecnu progusa nam krv. ko ziva.!.~e:01··~~~··~~Jkraljevska ~st~lj?Dans~e bu!i~lezLSte Za blud i sramno rodoskvrnjenje.i1proklet nitkov.) HAMLET: a sve cete neba! Zemljol I sta JOB' Da li i pako pozvati? 0 gada! Qyj. HAMLET: Ne. jer vi biste sve to otkrili.Stl.

I na moj mac poloz'te svoje ruke: Da ne prieate nikad 0 tom sta ste Videli. HAMLET: AI' zbiljski. kneze." Sto se pak tiee zelje da saznate Sta je med nama. HAMLET: Ha. Kao: »dobro. Da to ucinit' necete. jer vi ste moji prijatelji. Patrikom i isti~uci da je duh cestit. kneze. nju vi savladajte Kako umete. 19 Prica se da je sv. Horacio. da duh dolazi Iz cistilista a ne Iz pakla. Hamlet. Uslisite mi jednumalu molbu. stara krtico. Kada bi smeli«. Legenda dalje kaze da je on postao euvar cistilista. HORACIO: Kakvu to. pose svoj.~~! HAMLET: Hie et Promenimo mesto. i da je zahvaliujuet tom uspeo da uveri Irce da Nstili§te (purgatorijum) postojl. DUH (iz dubine): Zakunite . iIi takvim slicnim Nagovestenjima dvosmislenim reci Da vi 0 meni znate makar sta. Ma kako cudno ponaso se jaJ er mozda cu za shod no naci kad Dei uzmem na se drZanje ~ud~jaka ba nlkad. kneze. HORACIO: Uvrede nema. na moj mac se zaklinjete. Odlicni royce! Jos jednom. amo. od srca. Pomaknimo se. Moj Horacio. kneze. kneze? Hocemo. 48 49 . kneze zakleli. Ovamo. N ecete s rukama skrstenim ovako. Ponavljanje zakletve. Cujete I' Lupeza tog u podrumu? Pristajte. . Ali hodite. Patrik (u drugoj polovini srednjeg veka) nasao ulaz u ~istiliSte. Tako mi vere. Zakunite se.Ttako yarn Visnji pomog'o! Zakunite se: da nikad necete.a ja jadan. DUH (iz dubine): Z!=lkl. znamo«. ozbiljno sad. drugovi. I ucenjaci. eto. J a idem da se bogu pomolim.' takvog videci me tad. to je cestit duh. dobro. Ti verni stari? Pridite. hajde. Mogu yam reel. koji ne veruje u ~isti1iste. MARCELO: Ni ja ne. HORACIO i MARCELO: Necemo. u jednoj pecini na irskom ostrvu Loigu Dergu. Zar tako brzo zemIjom rijes ti. HAMLET: N a moj mac! MARCELO: Vee smo se. HAMLET: Da ne pricate nikad 0 tome sto ste Videli . i vojnici. prijateIji Dobri. a!' zakun'te HORACIO: Vere mi.. Kad bismo hteli«. DUH (ozdo): Zakunite ~e! HAMLET: Ti dobra kazes. A sad. se. gospodo. te kakve! A ovo prividanje. menjanje mesta i latinska fraza uzeta su iz obreda madionleara (Hi priziva~a duhova). HAMLET: Svetog mi Patrika. HORACIO: Dana rni i noci. Ovo je tako cudno~-neo))l~noCHAMLET: I pozdrav'te ga kao neobicno. necu. Ima mnogo stvarl na nebu i zemlji Q~ii~a vasa _rnudrost i_ne sanja. 11' bilo kakvom frazom podozrivom.Jer svaki ima zelju. 11' glave svoje ovakvim klimanjem. HORACIO: Kazite zakletvu. il' »mogli bi. HORACIO: Da cudnih reci.mitese. druze! Tako velisl Tu li si. Na moj mac. il' »kad bismo hteli Prieati« iIi »ima ih koji bi. ima Uvrede. tako yam U najvecoj bedi visnja milost bila! Zakunite set DUH (ispod zemlje): Zakunite set ubique~ 20 Ovde i svugde.na moj mac se zakunite. nagovestava protestantskom filozofu Horaciju. Vere mi. zakllnjucl se sv. kneze HAMLET: ns. Ko pre. HAMLET: Da nikad Ne odate ovo sto nocas videste. Ma kakav bio. zbunjenih! HAMLET: Od srca zalim vredaju Ii vas.

AI' tako je onaj 0 kome mislim. Pazite. I nesto malo 0 njemu«..uu. Hamlet nikad ne negoduje sto je izgublo kruou. saznacete vise No neposrednim pitanjima. sa koliko troska. Ali molim: Uvek prst na usta! Ovo vreme je Izaslo iz zgIoba. 0 prokletsivo~srain Sto sam rodenda ga ja poprayJli:line~a.) POLONIJE: Podaj mu ovaj novae. (Odlaze. al' rec'te: . Rejnaldo? REJNALDO: Da. vrlo dobro. a treca na Hamletovo drzanje cudniaka . To. (Kunu se@ Tako. POLONIJE: »Donekle sarno . hodite.HAMLET: Nespokojni duse! Mir.:':\ : 2~ ono. druga na ono §to su culi. Rejnaldo.. pismo to. moze dati izraza Ljubavi ili prijateljstva za vas.. Pa ako jedan ovakav siromah. ali eesto Zaklel~ suosetriput. Hajd'mo. vrlo dobro... Pa kad doznate pitanjima tim Da znaju mog sina. Sarno ne bas tako ruzno sto bi ga 51 /. da.. Prva zakletva zapeeatila im je usta na 50 . nece manjkati. i cime se bave. vrlo mudro Da se. »uzirnanjs na se pominje da je bez sredstava i da je nemocan. gde su. Koji su. POLONIJE: No dobro. gospodaru mojo POLONIJE: Ucinili bi.) DRUGI eIN SCENA PRVA Soba u Polonijevoj kuci (Ulaze Polonije i Rejnaldo. o vladanju mu raspitate vi. pre nego sto ga posetite. REJNALDO: Hocu. Na primer: »Znam mu oca. Rejnaldo. Svom ljubavlju se preporucujem. ako bog da. sto ~u 22 vldell. Cujete 1'. Saznajte prvo za Dance u Parizu. Pa izmislite sta hocete za nj. prijateIje. Hajd'mo unutra zajedno. REJNALDO: Tu nameru sam imo. U kakvom drustvu. ako se Pravite da ga znate izdaleka. vratimo se skupa. tako. gospodo. to je Raspikuca stirn i takvim porocima«. gospodaru.P K6 Hamlet.Ne dobro.

i zaista. obmane mamac vas Upeca ovog sarana istine. odan je razvratnosti say. Okoliseci il' iduc' stanputicom. da. gospodaru.cuvajte se tog. « POLONIJE: Ah. umni. Bez kape na glavi. pogreske obicnije. i tako dalje. iIi »gospodaru«. Na divljinu krvi nepripitomljene Sto obicno mladost obuzima. tako. ja sam tako preplasenal POLONIJE: A zasto. gospodine. POLONIJE: I neka marljivo uei muziku. pretero u picu. .. gospodaru. srecan yam put! (Rejnaldo odiazi. Ne rec'te. dvoboji. Videh ga juce...dotle mozete jos ici. Ne iznos'te druge optuzbe na njega. Tada i tad. REJNALDO: Dobri gospodaru moj! POLONIJE: I motrite Sami navike mu. Recima. Ali dosapnite greske Njegove umesno. htedoh nesto kazati . POLONIJE: I onda. svade. imas prvo. evo yam moj plan: Ta dosetka ce. Igr6 je karte. REJN ALDO: Tim bih mu cast uprljo. il' pijanke. palim do clan aka K6 okovi. U svojoj sam sobi sedela sijuci. Slozice se s varna I potvrdice: »Znam tog gospodina. Dobri gospodaru . POLONIJE: Da. stirn i time. Nepodvezanim. kako bi licile Na pege slobode. to je posigurno. Obilazeci . Vee.. gospodaru. ako radi to Sta sam hteo reci? . To ne mislirn.Beseastiti moglo . Videcete da ce onaj kog pitate Ako je ikad u gresima tim Nasao kriva mladica 0 kom je rec Sloziti se s varna. s prljavim carapama. Kad u prsniku knez Hamlet. POLONIJE: Ne. slobode. i kao kosulja mu bled.Ako radi to Svetog mi.. POLONIJE: Nek' vas bog uvek stiti! Zbogom posli. oee. po mojoj pouci. na primer: »Dobri gospodine«. POLONIJE: Sad. Sad vidite. savetu. Saznati kako vlada mi se sin. Sto su vee poznati pratioci svake Mladosti. Ulazi Ofelija. REJNALDO: Hocu. pokuda moze biti ublazena. Kao pri radu kad se sto zaprlja. na primer. lakse. Videlicet23 u burdelj«. na neobuzdanost I izliv jednog duha vatrenog. raskopcan. gospodine. Tako ces. iI' mozda: »Videh ga kad ude u tu javnu kucu. ili onomad. za ime bozje? OFELIJA: Ah. REJNALDO: Ali. Te mrljice sinu iznoseci mom. hteo bih da znam. REJNALDO: Dobro.. A koleno mu kuca 0 koleno. Pa cure. kako ti? Sta ima novo? OFELIJA: Oh. REJNALDO: Vrlo dobro.. oce moj. Gde one stadoh? REJN ALDO : Rekoste: on ce se Slczlti sa mnom rec'ma: »Gospodine .pravac nademo. Pri loptanju se pobio«. POLONIJE: Sto da cinis to? REJNALDO: Da. gospodaru.) POLONIJE: Ofelija. REJNALDO: Kartanje. I s jednim tako tuznim pogledom 23 to jest 52 53 . kod Ijudi .. uspeti. Po obicaju vee i nacinu U zemlji toj. II' »prijatelju«. Razumete? Je Ii? REJNALDO: Razumem. POLONIJE: Dobro. I tako mi Ij udi daljnovidi. nadam se. gospodine.

K6 da ga crta. __ Q_. Zao mi.) Gildenstern QPon[tiT---- OFELIJA: _ Nisam. POLONIJE: Od ljubavi spram tebe PQstQJyg! OFELIJA: Ja ne znam oee.dode preda me. POLONIJE: Hajd'. 1'1 a Hamletu . Pored zelje sve Da vas vidimo. niti spgliIli) Ne ticr vise na one sto bese. nas hitan poziv je Izazvan nuzdom da nam posluzite. al' se bojim toga. Hajdemo sad kralju. Da bude kraj mene. On to mora znati. podi sa mnom. POLONIJE: Pa sta je rekao? OFELIJA: On me uhvati Za ruku. ali sam. Od detinjstva ranog sto ste rasli s njim. Sto sebe samu pro~dfre zestinom I vodi volju ocajnome delu.~!:l~t promeni te. dok je sve do kraja Na mene njihov upirao sjaj. Neba mi. oce.) SCENA DRUGA Dvorana u zamku (Trube. ako se krije. Ja cu naci kralja.nazov'te tako to Iii unutrasnji ~ovek. i tako cvrsto drzase.ljubavi je to. i pratioci. U zdahnu tako tuzno i duboko K6 da mu uzdah rusi celu gradu I odnosi ceo zivot. prouzrokovacemo vecu nesrecu (Hamletovo samoubistvo iIi trajno ludilo) nego sto je gnev koji cemo navuct na sebe nagovestavanjem potreba braka izmedu prestolonaslednika i cerke jednog doglavnika. pa sa glavom K6 okrenutom preko ramena Izgledao je da je bez ociju Nasao put svoj. Kraljica. Pa zatim stuknu za duz jedne ruke.a. Koliko katkad mozete nazreti. Ulaze Kralj. dragi Rozenkrance I Gildensterne. ida. 55 . I zato molim vas obojicu. da ga drustvom svojim Razonodite. Najzad zatrese malo moju ruku. Prokleta da je obazrivost ta. Da ostanete na nasern dvoru tu Za neko vreme. A drugom rukorn preko eela prede. Vise ce biti za njih patnje zle No mrznje spram nas. I sto mu znate i mladost i cud. . . (Odlaze. POLONIJE: _Zbog toga je lud. ~e:~!_()_~ vaJi<:l.K6 da iz pakla pobeze da prica . Jer :M Ako to krijemo. odbila Njegova pisma i uskratila rnu . K6 sto je opsta crta mladeg sveta Nesmotrenost. I triput glavom klimnu gore-dole.ja ne mogu znati. po prilici. I najposle Bez reci mi pusti ruku. Da mu nisi skoro rekla kakvu rec o uzasima Kad se u misljenju prebacimo svom. Zalim sto nisam s vise paznje. Po zapovesti vaso]. Sta ce drugo biti do oceva smrt Sto ga je tako mnogo odstranilo Od samog sebe. K6 rna koja druga ispod neba strast Sto muei nasu prirodu.jer iz kuce ode Ne gledec ocima.24 Hajdemo. to je znak starosti vee 54 KRALJ: Dobro nam dosli. I tako mi se unese u lice. kad kazemo sve.. Ludilopravo . Dugo je ost6 tako. Jer. Rozenkranc. sud a Posmatrao gao Misljah da se titra I da te zeli upropastiti.

) Uertr1!JiQ dragaJ. Gildenstern i nekoliko pratilaca.§_lldmi kaze on Da je pronase i uzroki~ RaStrOj enosti . pravi razlog I Hamletovom ludilu. GILDENSTERN: Obojica se mi pokoravamo. kralja norveskog? VOLTIMAND: Najlepse vraca pozdrave i zelie.drugi. ' Pred vase noge sluzbu stavljajuC' Da slobodno raspolazete njom. KRALJ: Sam irn cast ukazt i uvedi njih. Za koje mu se cinilo da behu Protiv Poljaka. on je mnogo prieo o varna. KRALJ: Dobro.) POLONIJE: Moj dobri kralju.iIi ovaj mozak moj Dobra nam dosli. odve£ . sto bismo. Poseta vasa dobice zahvalnost Sto secanju jednog kralja dolikuje. moje Novosti bice gozbi poslastica.. Starost i nemoc behu obmanute Na takav nacin. kad saznamo. Bi ukoren od kralja i najzad Zakle se pred stricem da nikad vise nece Kusati rat na vase vslicanstvo. kralju? Ja vas uveravam Da duznost svoju. nasi poslanici Iz Norveske su stigli veselo.) Ne lovi vise tragorn mudrosti Onako dobro kao sto je pre. KRALJICA: Gospodo dobra. KRALJ: 0 pricaj. to cemo ispitati vee. mislim. KRALJ: Vazda si bio otac dobrih vesti. Rozenkrance i dobri Gildensterne.) KRALJICA. to zelim da znam. dobri prijatelji. Na prvu ree nasu. Gildensterne i dobri Rozenkrance. ROZENKRANC: Obadva vasa velicanstva mogu Vladarskom svojom vlascu nad nama. Rastuzen time. No. ImaIi moci i da izlecimo. I molim vas da odmah posetite Mog. SU!:llnj~~daje:!1aso . sem glavnoga: Smrt ocevu i nas prenagljem brak. Izlozit' svoje previsoke zelje Pred naredbom kakvom nego molbom tom. Zalazuci se za to potpuno. (Vraca se Polonije sa Voltimandom i Kornelijem. KRALJ: Hvala.Ks~n~: ! Nek neko od vas POde i odvede Gospodu ovu do Hamleta sad. al' bolje razgledav. i ja vjerujem da nema Dva eoveka ziva kojima bi on Odaniji bio. Voltimande.celol§inatvo~. Da sam pronase. poslo je da spreei Sinovca svoga vojne pripreme. Kralj stari na to. dajem Mom bogu i mom milostivom kralju. sta nam donosite Od naseg brata. Pa mislim . on posla naredbu Fortinbrasu.Saznate da l' ga nesto nepoznato Toliko mucl. Amin! (Odlaze Rozenkranc.) (Ulazi Polonije. KRALJICA: Hvala. POLONIJE: Zar nisam. Ako je po volji Da pokazete tol'ko ljubaznosti I dobre volje. GILDENSTERN: Nek' nebo da da nase prisustvo I rad koriste i dragi mu budu! KRALJICA: Tako je. sto bolest njegova. da za neko vreme Casove svoje sa nama trosite U korist i za uspeh nasih nada. koji se pokori. ko i dusu. prepun radosti. POLONIJE: Pustite najpre poslanike. On zbilja vide da su protiv nas. Seset mu hiljada kruna godisnje Dade s odobrenjem da vojsku dignutu 57 56 . ?2noE9_p'!oIE_e~j~rr9. ° (Polonije izlazi. Govori tom.

« . . pazite.vreme. I s molbom ovde izlozenom vee.) Ima svoj uzrok. I ona mi je u poslusnosti I po duznosti._{a2:~laj§) ~ Iusimaje moj_i~B9Y~rila. A steta sto je ovo istina. Razrnotriti i odgovoriti. gospo.« To je rdava fraza.e uzdisa~e. zato sto je kratkocasrzznanja. Sfavise. Ja imam kcer. Sad saslusajte i zakljucite. kao i pre. citacemo. u koji_6a_§. POLONIJE: Ovaj je poso dobro okoncan. dala oVO. KRALJ :To nam se veoma svida.AI' dosta 0 tome. A opsirriost spoTj:nrna:KilT udovi.vjerum mi. novae itd. Sa uslovima za propust. To je istina. hvala za say trud. »0. 0.gospo. na Poljake. KRALJICA: Vise 0 stvari. (Cita. Razmislite. il' bolje reci uzrok Tog defekta. Bicu kratak. 58 59 . AI' cujte Evo ovo: (Cita. Kad budemo Na dokolici vecoj.imam je dok je moja.) »Sumnjaj da l' su zbilja sjajne zvezde ove. to bi bilo nista drugo Do biti lud l . (Predaje kralju list. dan i noc.. _ p'~I' .« . U zavicaj dobro ste nam dosli l (Izlaze Voltimand i KorneZije.. svaku molbu njegovu: Kako je dosla. Moj gospodaru. ja velim lud je. Pretpostavimo dakle da je lud. Veceras cemo skupa Na cast.. ne umem meriti svoj. Ijubavne uspomene. »Najdivotnijoj« to je prost izraz.) Da dopustite da slobodno prode Kroz vase zemlje na taj podvig svoj. On je lud.dan. vreme . Odrnor'te se.da izlazem Sta znaci biti vladar. . nebesnoj i najdivotnijoj Ofeliji. ali da te mnogo voIim. draga Ofelijo. ja sam nevest u brojanju slogova. to je steta. a noc Znacilo bi tracit' vreme. I rnisliti na ovaj posao.--------~ ~- . Ostaje onda da nademo uzrok Tog efekta.. sigurnost Takvim ko sto su predvideni tu. jer pravo ludilo Odrediti. (Cita. prosta fraza. vrlo mnogo .« KRALJICA: Je li to Hamlet uputio njoj? POLONIJE: Cekajte malo. vanrednim Nedrima= itd. Vama. Fraza je luda.Povede. as manje vestinel POLONIJE: Kunem se.J~fL rr!tEQl. najmilija gospodice.) »Ove redove njenim belim. Pa pronadimo gao A pronalazak je ovo. al' . da se ne sluzim Bas nikada vestinom. bicu tacan. Stoga. . Zbog~m! Tvoj zanavek. gornjem delu steznjaka u kome su nosile Ijubavna pisma. dok je ova masina njegova. medutim... Sumnjaj da li Sunce zna putanju svoju. istina.srecan joj put! J er necu da se vestinom posluzim.. gospo. gde. sta je duznost. - 25 U ono vreme zene su imale dzep na prednjem.) »Idolu moje duse. Sto je dan . Hamlet. l!f PQ~l1Jsnf:l. Sumnjaj da li Iaz se istinom ne zove. Ali u ljubav ne posumnjaj moju . " I -. Vas je plemeniti sin Lud. jer ovaj defektni efekt noc.

iI' gluv i nem Posmatro tu ljubav tupim pogledom? Sta biste mislili? . A on. KRALJ: MisIite to je? KRALJICA: Da.da ukratko svrsim Pade u tugu. Oboje se sklon'te .. KRALJ: Da pokusamo. U jednom delu se kaze »one su takve zene da su ribe za svakog coveka . pa rna ona bila U sredistu same zemlje sakrivena..Ne. ~iti poste~L!t~k~v. A mi ga zato svi oplakujemo. to moze biti. Ulazi Hamlet citajucL) Dozvol'te. priznajem. .KRALJ: A kako je ona primila tu ljubav? POLONIJE: Za sta me smatrate? KRALJ: Za postena. casna Coveka.« Ja je poueih dasa. pa u post. Pusticu jednorn k njernu svoju kcer. gospodine. Saveti su moji urodili plodom. Vi budite sa mnom iza zastora. To ne moze biti. krali~vJeJ . Potom u rastrojstvo.A ja sam. POLONIJE: Posten. u predvorju. sto je ovde sad. gospodaru. U nekim deLima iz ovog vremena ribareva kci znac! bludnica ili prostltutka. katkada. POLONIJE: Poznajete li me. POLONIJE: Sklonite se.ion je Van tvojifi srera.. Videci tu vrelu ljubav u poletu. HAMLET: Onda bih voleo Da ste tako posten. U ludilo u kome besni sad. Istinu cu naci. Kraljica i pratioci. molim vas. Moj dobri kneze Hamlete. pa se Pokazalo ipak da je drukcije? KRALJ: Koliko znam. »Knez Ha~let Je. 1:1 Ribar je takode znaeio i podvodadziia i bludnik. POLONIJE: To bih yam rado bas dokazo. video je pre No sto mi kci je odade. I nije zbog tog sisao sa uma. Nek' nisam vise savetnik drzave.. sasvim dobro. ja pravce predoh Na delo i rekoh mladoj gospodici.. Kako je? HAMLET: Dobro. sta njeno velicanstvo Kraljica draga. Ja cu ga odmah osloviti. Polonije misli na doglavntckl §tap i ruku u kOjoj ga ddi.-je danas .stliln).. POLONIJE: Ako je drukcije. KRALJICA: On zaista tako radi. KRALJ: Kako bismo mogli dalje tragati? POLONIJE: Vi znate da on seta. POLONIJE: U to doba. a otud U nesanicu. .sta biste Mislili vi. kneze? HAMLET: 0. Vi ste ribar. odbij en . i sa padom tim. Ili srcu dao mig. gospodaru? HAMLET: Da.27 POLONIJE: Nisam kneze. Ali sta biste pomislili vi. Paz'te na susret: ako je ne voli. da mu ne prima-g1asnike Ni poklone. (Izlaze Kralj.{es njim Izbegava. svet.. Vee nek' se bavim plug om i konjarstvom. sasvim. nije. 'Kad Je-primilap'ouku. pa zatim u nemoc. Oduzmite ovo ovoj26. POLONIJE: Da Ii se desilo. hvala bogu. I to vrlo lako. POLONIJE: To je sasvim taeno. znaei biti odabran izmedu deset hiljada. KRALJICA: Ali pogledajte Kako tuzan jadnik citajuei ide. Da sam izigravo kutiju za pisma. Volo bih da cujem da yam ikad ja Odlucno rekoh »to je tako . Ako bi me 26 Okolnosti sarno navele na trag. 60 61 . Oko cetir' sata ovde.

kako st~_v~:tciY_oiica1. kneze? 63 _Q~J__K1:lIiQ su mu poneki odgovori zgpd. Jer ovaj podrugljivi lupez kaze ovde. G ILDENSTERN: Srecni smo--utouko lik:oliko nas sreca ne pritiskuje.ni! Ludilo ce- Odista. daleko! Doduse. Na Fortuninoj kapi mi nismo bas kicanka.v.HAMLET: J er ako .'oslm' zivot moj. kneze. da im oei luce gustu smolu i pekmez od sljiva. gospodine.Sta ima novo? ROZENKRANC: Nista. kneze? HAMLET: Izmed' koga?'2S POLONIJE: Mislim na sadrzinu koju crtate.) POLONIJE: Vi trazite kneza Hamleta? On je tu. Zacece je blagoslov. Rozenkrance! Dobri moji momci. Da ga opet oslovim. HAMLET: Onda je blizu strasni sud. ' HAMLET: Nemojte je pustati da seta po suncu. gospodine.Moj uvazeni kneze.. tako je. reci. G ILDENSTERN: Zista. kad biste.Hocete Ii da izidete iz toga vazduha. za koje drzim da nije posteno tako ih ispisivati. to bi znaeilo izici iz vazduha. Pa ipak me u poeetku nije poznao.is. gOSp'o(faru. Dopustite mi da vas iziilltezapRam: staste vi to. da im je lice smezurano. da je svet postao posten. Ali. 29 Hamlet namerno pogresno razume ree raspravu u smislu POLONIJE: sto srecno pogodi i one sto pamet i zdrav razum ne mogu uspesno da savladaju. ipak ima u njemu met?d~_. taj])OifSt_QJju]:)i strvinu'" . ROZENKRANC (Poloniju): Bog yam pomogao. iako inaee najjaee i najdublje verujem u njih. gospodine. (Za se- \~ '~maU'alo se da svez vazduh nije dobar za bolesnika. i odmah cu izmisliti put i naein za sastanak izmedu njega i moje kceri. kneze. . osim zivot mojo POLONIJE: Ostan'te mi zdravi. POLONIJE: 0 cemu je rasprava. matore budale! (Ulaze Rozenkranc i Gildenstern.. HAMLET: Vi.. Ovde Hamlet ironicno opravdava Polonijevo odvajanje Ofel}ie~d ~1!J. kako bi se reklo. kneze. reel. HAMLET: Ni donovi na njenim cipelama? ROZENKRANC: Ni to. kneze: HAMLET: Klevete. dobri prijatelji! Kako si ti.ut911lcQ_J:nll. .e. sve tako neke stvari.)JIipsalom psu. mogli natraske ici. Imate li vi kcer? POLONIJE: Imam. HAMLET: Onda vi zivite negde oko njenog struka. da obiluju nedostatkom razuma i da su im bedra vrlo slaba.. najponiznije cu uzeti od vas oproStaj. Gildensterne? Ab. kao rak. gospodine. zgresili sreci kad vas [e poslala ovamo u tamnicu? G ILDENSTERN: U tamnicu. i vi biste sami.s_l:lnc~~ izleze cr. HAMLET: Te dosadne. taj bog sto ljubi strvlnu« vee . . ~ osim zivot 'moj. ne mozete uzeti od mene nista sto yam ja ne bih dragovoljno ustupio. u svojoj mladosti i ja sam mnogo patio od Ijubavi. da stari ljudi imaju sede brade. dobri moji prijatelji. Hocu da ga ostavim. gotovo isto tako. POIDnije ovim pitanjem uctivo nagovestava da Hamlet nije sasvim prl sebi. gospodaru? HAMLET: Reei. gospodine. glasila ne »DnD. pre ]a mogao da poky~im tvoju kcer. vase novosti n.jer je i 13 strvina dobra za ljubljenje«. 9§~mto. ona je bludnica. HAMLET: Vi poznajete tajne udove srecine? Da. Daleko je zastranio. bez te izmene. ono. mi smo joj vrlo prisni prijatelji. kad" sunce KVarr-ttp:salOg psa. pa otuda i ovakav prevod te recenlce. koja bi.) GILDENSTERN: Moj postovani kneze! ROZENKRANC: Moj najmiliji gospodaru! HAMLET: Moji odlieni.~~ L~ce~ nlske sklon2stl. gospodaru. ROZENKRANC: Kao obicna deca ove zemlje. ali ne onako kako bi vasa kci mogla zaceti. J er.Sta to citate. Reee mi da sam ribar. pripazite na to! POLONIJE: (po strani): Sta velite na to? Sve oko moje kceri. POLONIJE (za sebe): Iako je to ludilo. . . (Polonije izlazi.\l istinite. kneze~-' HAMLET:~I?oj grob? 28 I u foLio-izdanju i u kvarto-Izdanju stoji: good kissing carrion docnije su neki seksplroloz! promenili ree good u god.Prijatelju. 62 SI~L . bili stari koliko i ja. u sredini njenih milosti.:~ceo svet je n~~~jao •.

Meni jSJ. Po v~_P'Q. sve mi to liei na ~iuzno. budite iskreni i posteni prerna rneni. gospodaru? __ P' -". taj velicanstveni krov ukrasen zlatnorn vatrom. Jer svaki onaj sto ima amblclJa'nije nista drugo do senka jednog sna..~opg razumunalici na boga . ROZENKRANC: To je istina. vas su pozvali(dobriJ'ral~i kraljica.. j. HAMLET: Aht_QQ_z~ oj. ali \la§e o'se~~nj"e'stida nema dovoljno. zapustio s:ve. Ali ja vas zaklinjem pravorn naseg drugovanja. kneze.lifmemt~ i nad nama' ras'K'ril]eni svod.g~eben .. vere rni. ROZENKRANC: Mi to ne bisrno rekli. U vasim oeima je nekakva vr~tap'fizrianja.'-' "". vaz1iUn. slali.. rnoje raspolo~~je '.p. ~rnlta!~'l!:cl n~_!~~~~ l?~~t!pP:r~~~. i vasa vernost kralju i kraIjici nece se ni za dlaku promeniti. . !~~.dabiste svojim osrnehorn zeleli da EQtvrdite to. HAMLET: No. . Tako cu ja pre pogoditi no sto rni vi odate. KUcl!. HAMLET: Kakav sam prosjak. kneze.akvo je remek.Ii~~a~·~aIrahskaJe-jedmi od najgorih. Ali ja yam zahvaljujern. . HAMLET: I san je samo senka. kneze. J esu li vas pozvali ili nisu? ROZENKRANC (odvojeno. ROZENKRANC: A radi cega.N~t1e~!~~l. ako yam se covek ne mill. da je skupo platiti i jedan novcic za moju zahvalnost.ah.u_yese!Qst. pa ni zena.bicije. Ako me volite.d~vna.preQbrazLZnam. i. ne. pa se ipak srnatrati kraljern beskrajnog prostora.:!a _~I!!. i ja drzim da je arnbicija tako lakog i vazdusastog bica.§f1. vaS. ja ne urnern da rnudrujem. uzor svega zivota! .Danska je suvise _t~~naza. kneze? HAMLET: To treba vi rneni da kazete. obavezorn nase vazda ocuvane Ijubavi i svirn sto je jos dragocjenije i sto bi varn kakav recitiji govornik rnogao staviti na srce: budite prerna meni iskreni i otvoreni. p()gl~dalte. HAMLET: To niposto! Ja necu da vas ubrajam u svoje ostale sluge.~i "oy~. oni dolaze ovamo da varn ponude svoje usluge. a nasi rnonarsi i heroji sa njihovorn naduvanorn slavorn sarno prosjacke senke. GILDENSTERN:"Ti snovi su u stygrLg.K.Pa ipak sta je za mene ta kvintesencija prasine? Covek rni se ne mili. sta radite u Elsinoru? ROZENKRANC: Dosli smo da vas posetirno.] Ali kazite otvoreno i kao stari prijatelji. da varn govorirn kao posten covek. kada sam rekao: »Covek rni se ne mili? ~ ROZENKRANC: Mislio sam. No hajde. da je ona sarno senka senke.am- ~~~l~_? _."_0- ROZENKRANC: . l1~R().je... sa rnnogimpregradarna.. dragi prijatelji. _ ROZENKRANC i GILDENSTERN: Mi cemo vas pratiti."~ HAMLET: Sto god hocete. ja sam siromasan i samorn zahvalnoscu..=. u obliku i pokretu skladan i celishodan! Kako je izrazom sliean andelu! ~_a. Prosli smo ih na drurnu. nemojte se ustrueavati.eni~! .~~J:!let~isteispa!.1?Jqa. Jer. GILDENSTERN: Pozvali su nas. ROZENKRANC: Tako sto nisam mislio. slogom nase rnladosti..sYOJ. . Jer nista nije ni dobro ni -gafaKvifu Cihihase uverenje. a sigurno je. nikakvim drugirn poslorn. svoje navike.~bih se mogao zatvoriti u oram hovu ljusku. ali sarno pravo. HAMLET: Pa zasto ste se onda nasrnejali. gospodaru. mada mi izgleda. celijama U!P.'e j zalosp. Dakle? Kazite! GILDENSTERN: Sta da kazemo.ukras sveta.umesnostl da ga .Hocemo li u dvor? Jer. sarno kad ne bih imao ruznih snova.tal I~ID~. gospodaru..HAMLET: _Qans~a_k_!. HAMLET: Te jos kakva.. . rnoji su pratioci do zla bog a rdavi.IlJ.1'g_j~ s~9g~ sto j~ takvom_ prave vase tezt:J. Da nisu poslaIi po vas? Jeste li vi ovde po sopstvenoj pobudi? Je li to dragovoljna poseta? Hajde. onda za vas nije. HAMLET: J a cu vam kazati zasto. . 64 65 . ~yo sjajno . 1 -.a~Il!~ ROZENKRANC: Onda je i ceo svet tamnica._pi!~ko~! (ne znam ni samzaSto!) izgubiOJiyu •. HAMLET: Onda su nasi prosjaci tela. . kako ce se glurnci kod vas mrsavo provesti.duh. uistinu..:ae10~COVeK! Kako je plemenitumoirilKakoneogranieen po sposobnostima! Kako [e. . Gildensternu): Sta vi kazete? HAMLET: (za sebe): Tako? Onda cu motriti na vas.

radi oglasavanja. 33 Glumci onega vremena. sto dukata za jednu njegovu sliku u minijaturi. ima u tome nesto sto je nad prirodom. vitez-lutalica ce upotrebiti svoj mac i svoj stit. ROZENKRANC: Mislim da je njihovo putovanje doslo zbog poslednjih novotarija. ja razlikujem sokola od caplje. HAMLET: Kako? Jesu li ti glumci takozvana »kraljeva deca«? Ko ih izdrzava? Kako su placeni? Hoce li produziti svoje zanimanje sarno dotle dok im se glas ne olinja? Zar nece reci nekad. mogao izgledati lepse nego sto sam docekao vas. Jedno vreme se nije moglo zaraditi na pozorisnom komadu ako se zbog toga pisac i glumac nisu poeupali za kose.HAMLET: Onaj sto igra kralja dobro mi je dosao: njegovo velicanstvo ce dobiti svoj danak od mene. odnose pobedu.ovo veliko sisanee.na svako uvo jedan prisluskivac. . bilo je dosta polupanih glava. trideset. . to yam unapred kazem).32 HAMLET: To nije nista cudnovato. ljubavnik nece zalud uzdisati: cudljivac ce na miru svrsitl svoju ulogu. pa ma zbog toga hramali stihovi. dobra mi dosli u Eisinor. jer kaze se da je star covek po drugi put dete.) Pruzite mi ruke. kad duva jug.) POLONIJE: Klanjam se. docnije. dragi kneze? HAMLET: Ja sam lud samo kad duva severo-severozapadni vetar. HAMLET: Kako to? Da nisu zardali? ROZENKRANC: Ne. HAMLET: Imaju Ii isti ugled kao kad sam ja bio u gradu? Imaju li jos onoliku posetu? ROZENKRANC: Ne. ako nemaju boljih sredstava za izdrzavanje). pedeset. i zato im se nemilosrdno pljeska. lakrdijas ce nasmejati one cija se pluca lako golicaju. Ali yam se. Dobro mi dosli. bilo je mnogo posla na obe strane. Trista mu muka. kad i sami postanu putujuci glumci (a to je vrlo verovatno.kako ih oni zovu . javna. HAMLET: Gospodo. (Ulazi Polonije. HAMLET: Odnose li deca pobedu? ROZENKRANC: Da. i Herkula i njegov teret s njim. 31 HAMLET: Je li mogucno? GILDENSTERN: 0. jer bih se inace bojao da bi moj docek glumaca (a ja hocu da ih doeekam s najvecorn spoljnom ljubaznoscu. gospodo! HAMLET: Cujte. doista nemaju. da im pisci cine nepravdu goneci ih da vicu na svoju rodenu buducnost? ROZENKRANC: Bogami. a narod nije smatrao za greh da ih napujda na kavgu. svirali su u trube i po ulicama Londona i kad su putovali po unutrasnjostt zemlje. kneze. njihov trud jos odrzava svoj uobicajeni korak. Gildensterne.)33 GILDENSTERN: To su glumci. GILDENSTERN: U cemu. Jer moj stric je kralj Danske. (Franfare i trube iza scene. cetrdeset.Koji su to glumci? ROZENKRANC: Oni koje ste vi obicno veoma voleli: tragicari iz grada. ciji je znak bio Herkul s globusom na plecirna. Ljubaznost i parade obieno su znaci lepog doceka: dopustite mi da se prema vama ponasam na ovaj nacin (Uzima ih za ruke. koji se deru iz svega glasa. daju sad a dvadeset. 32 Aluzija na pozoriste Glob. nakotilo nekakve deeurlije. HAMLET: Otkuda to da oni putuju? Kad bi ostali u gradu. gospodaru. pa oni sto su se na njega kreveljili dok je moj otac bio ziv. (Klanja im se. bolje bi bilo i za njihov glas i za njihovu korist. ona. . a junakinja ce slobodno izraziti misli. i ne smeju da se pojave tamo.da su mnogi sto nose rapire uplaseni od guseijih pera.).i vi takode . oni su sad u modi i ti su sad toliko zagraj ali po prostim pozornicama'" . ali moj cika-otac i moja strina-majka prevarili su se. za razUku od prtvatmh pozorlsta 66 67 . malih goluzdravaca. ako bi filozofij a mogla pronaci sta je to. jos nije izaslo iz svojih pelena. koje vidite pred sobom. ROZENKRANC: Mozda je on ponovo usao u njih.

) HAMLET: Dobro ste mi dosli. 35 Njutn i drugi preveli su Senekine tragedije. tragieno-komieno-istorijsko-pastoralnu. Ovaj deeak je bio porastao otkako ga je Hamlet poslednjl put video. XI. ako pobedi neprijatelje. POLONIJE: Prispeli su glumci. HAMLET: ••Svaki glumac dode na magarcu svom«. POLONIJE (za sebe): Sve 0 mojoj kceri. Jeftaju. Kako sudba reee. gospodo. . to nije logicka konsekvenca. Da cujemo odmah kakvu deklamaciju. bio je to . zaista toga dana . kakvo si blago imao! POLONIJE: Kakvo je blago imao on. niti u recenlcama ima takve sadrzine da bi pisac mogao biti optuzen za izvestacenost. pastirsku. jer. To je bio kavijar za prost svet. dobri prijatelji. POLONIJE: To su najbolji glumci na svetu za tragediju. imam da yam saopstim novosti. i nista vise.. kneze? HAMLET: Jednom sam te slusao. Vidl Ktnjigu 0 8udijarna gi. vi ste mi dobrodosli. i on [e prineo na zrtvu. Milo mi je sto vidim da si dobro.Sta. zaleteti na sve sto opazimo. To je uradila njegova kei. ne vise od jedanput. dobro dosli svi. imam da yam saopstim novosti. fiji je sud u ovakvim stvarima jaci nego moj . Seneka nije za njih odvise ozbiljan. a zatim. komediju. ja zaista imam kcer koju mnogo volim. stari Jeftaju? POLONIJE: Ako mene zovete Jeftajem. ali je delo nazvao postenim. Jer se komad. 68 69 .36 sudijo Izrailja. M POLONIJE: Gospodaru. vi ste za jednu potpeticu blize nebu no kad sam vas poslednji put video. posto joj je prethodno dao dva meseca da sa svojim drugama oplaee svoje devojaStvo.HAMLET: Prorieern da dolazi da me izvesti 0 glumcima. pastirsko-saljrvu.ali on se nije nikad davao na sceni.. .oni su jedinstveni.kako sam ja shvatio i kako su shvatili drugi. gospodine: to je bilo u ponedeljak ujutru." Molicemo boga da vas glas ne bude izlizan kao kakav zlatnik izvan opticaja..Imate pravo. J edan govor sam u 37 U ono weme de6ael sui~ali ZeMke uloge. Secam se da je neko rekao kako u stihovima nema dovoljno zacina da nadine predmet ukusnim. da nisi dosao da mi posadis bradu u Danskoj? . tragieno-Istorijsku. i beskrajno vise lepim no nakindurenim. koje su uttcale na englesk:u dramu onega vremena. No. Sve se stece Kao . kneze? HAMLET: Sta?34 Hamlet zeU da zavede Polonija u pogledu predmeta 0 kome su razgovaeall pre njegovog dolaska.0. Koju je mnogo vol eo.. .. Prva strofa pobozne pesme kazace yam vise. HAMLET: 0. u strogom pridrzavanju teksta. dobro rasporeden u scene. gospodaru. .Odmah cemo se. . kao francuski sokolari. istorijsko-pastoralnu. HAMLET: Zaista. HAMLET: Nemam li pravo. vi znate. pogledajte.Gospodo. . ovi mi ulaze u ree. iIi ako jeste. 36 Jeftaj se zavetovao bogu da ee. Kada je Roscijus bio u Rimu glumac . dajte nam jedan primer svoga talenta. moja mlada gospodice i gospo I Gospe mi. kneze? HAMLET: Lepu kcer. pazite. moj stari prijateljul Tvoje lice je obradatilo otkad sam te poslednji put video. zdravim koliko prijatnim. POLONIJE: A sta je ovde logieka konsekvenca. ni Plaut35 odvec veseo. Bog to ma. Dobra mi dosli. prineti na zrtvu paljenicu onega ko mu lzade u susret na vrata iz njegove kuce. kad se vrati kuci.jedan izvrstan komad. napisan sa isto toliko osecanja mere koliko i vestine. Sekspirova Komedija zabluda osnovana je na engleskom prevodu Plautove drame Menaechmi.. HAMLET: Gospodaru.. secam se. kneze. HAMLET: Tra-ta-ta! POLONIJE: Na moju cast .. (Ulazi cetiri-pet glumaca. nije dopao gomili. kad si recitovao jedan govor. PRVI GLUMAC: Koji govor.stvaT vee verovatna . za dramu sa jedinstvom mesta i dramu bez jedinstava. d~te kakav strastan govor. Ali. istorijsku igru. ill u slobodnom prikazu.

slomte naplatke. ." PRVI GLUMAC: »AI. strasni premaz6 je lik. nemaran Spram volje svoje i spram smera svog. POLONIJE: Tako mi boga. dobrim naglaskom i s dobrim razumevanjem. i kako pade. Ne uciniv nista. A mrtva Troja k6 da oseti Taj udar. 38 Eneja je Rema. Mracnim k6 smer mu i nalik na noc. nastavi. Didona je osnlvaeica i kraljica Kartagine. . i oblake stale. jezikom otrovnim \0 Kiklopi su jednooki divovi gorostasne velicine i snage. kad se s vrhom u pozaru Do temelja srusi uz uzasan lorn Sto zarobi uvo Pirovo. Jer gle! Njegov mac iznad mleeno bele glave Casnoga Prijama k6 da zasta zrakom. Suvih bedara jedno cebe samo Zgrabljeno usred uzbune u zurbi. spaljenim ulicama. Oduzmite joj moe i s njenog tocka Polomite spice. Kad ju je on ostavio. osnivaca Bila je strasno se na zapaljenu 39 Hirkanska Tako.Molim te. jer su iskovaIi Jupiteru munje kojtma je ubijen Apolonov sin Eskulap. I bespomocnl starac stroposta se Na sam zvuk i vetar od zamaha tog. 42 Hekuba je :rena trojanskoga kralja Prijama. PRIVI GLUMAC: »Nade ga U borbi s kratkim macem protiv Grka Nepokoran.cekajte. u gnevu i ognju I usirenom say oblepljen krvlju. 70 71 . zver je tigar. . majki.. ko vide kraljicu u velu .tako za poeivkom Osvetom kivnom bi obuzet Pir. Svoj crni. stajao je Pir. sin trojanskoga kralja Prijama I predak Romula i Rima.39 Nije tako. Sto bacaju svetlost svirepu i kletu Na ubistvo kralja. taj pakleni Pir Staroga trazi Prijama. PRVI GLUMAC: »Gde bosa trci ulicama svima.« Sad produzite. a osobito onaj deo gde on govori 0 Prijamovoj pogibiji. HAMLET: Pa poslacerno berberinu zajedno s vasom bradom. on besno zamahnu. kneze. Nastavi. Strasnijim znakom: od glave do pete Crven i uzasno say isaran krvlju Otaca. dole s bludnicorn! Svi bogovi u opstem skupu svom.pocinje sa Pirusom: »Opaki Pirus sa oruzjem crnim. . kceri i sinova. Umazan say. Mesto odela. To je Enejina38 priea Didoni. S oeima k6 alem. tako osta. oko iscrpenih.. 41 Mars je rimski bog rata. I umuknuli huk vetra. poenite onim stihom. Pa ako yam je ostala u secanju. U neravnom boju nasrnu Pir na Prijama. zaljubljena u Eneju. kao tiran na sliei.njemu osobito voleo. Kad u kobnom konju lezase sakriven. kovali oeu bogova (Zevsu ill Jupiteru) munje. « HAMLET: »Kraljicu u velu«! POLONIJE: Da. gdje je kruna bila. Oni u unutrasnjosti Etne. ded' Hekubu. stari ispade mu mac Iz ruke. SU. Preted ognju potocima suza: Krpa joj na glavi. to je dobro. AI' k6 sto cesto vidimo pred buru 'I'isinu neba. »Opaki Pirus. oh. i zemlju Kao smrt mirnu. Ko bi to vid6. A glaveine joj niz nebeski breg Skotrljajte dole u pakao sam!« POLONIJE: To je odvec dugacko. k6 hirkanska zver«. Apolon ih je sve pogubio. On je za kakvu lakrdiju Ili masnu pricu. dobro izgovoreno. dok naglo strasni grom Ne rascepi nebo. Dole sa Srecom. a bogovima i herojima oruzje. popela lomacu i probola se Enejinim macern. cekajte. inaee spava. Kiklopa'? cekic! nikad nisu pali Na Marsov'! oklop iskovan za otpor S kajanja manje no Pirov krvav mac Na Prijama sto pade. »Kraljicu u velu« vrlo je dobro.

stari prijatelju. ROZENKRANC: Moj dobri kneze l HAMLET: Da. Sutra cemo cuti jedan komad. HAMLET: Podite za njim. pa ko ce ostati neizbijen? Postupajte s njima prema svojoj sopstvenoj casti i svom dostojanstvu. HAMLET: Sto mu muka. iIi on Hekubi. Sekuci macem udove njenog muza. od jedno dvanaest iIi sesnaest stihova. gospodo. covece. po nuzdi.poetojala HAMLET: Vrlo dobro.. . gledacete da se s njima lepo postupa. A ja? {TIii'p~malodusan nitkov camujem K6 sanjalo i tup za rodenu stvar. I (ako se smrtne stvari ticu njih) U bogovima digla sazaljenje !~~ POLONIJE: Pogledajte. i drzanje sve S njegovom mastom da dode u sklad? A sve ni za sta? Za Hekubu? Sta je Hekuba njemu. pa sto oni manje zasluzuju.) Sad sam sam 0. postupicu s njima kao sto zasluzuju. U oku budu suze. oprastam se s varna do veceri.Dobri gospodine. (Rozenkranc i Gildenstern izlaze. kakav podlac. jednom snu 0 strasti Mastom svojom moze da prisili dusu Da od njenog dejstva prebledi mu lik. Koj~? Potopio bi scenu suzama. zar mu nisu suze u ocimal MoIim te. jer su oni ogledalo i letopis svoga vremena._ ~aj da ima povod. HAMLET: Dobro [e. prestani. NtSta-rte-zb. Da kriv poludi. sire rdav glas 0 varna. Postupaj sa svakim kao sto zasluzuje. Neki misle 72 73 . kneze.am reci ~ ni za kralja tog. neka vas gospod stiti. Da li biste. 43 ltalijanska cia je . kneze. Umete li vi da odigrate Ubistvo Goneaga ?43 PRVI GLUMAC: Umemo. (Odlazi Polonije sa svima gZumcima. mnogo bolje. zamolicu te da mi uskoro izgovoris i ostatak. Bolje je da posle smrti dobijete rdav epitaf nego da oni. (Prvi glumac odlazi.r. hocete Ii se postarati da glumci budu dobro smesteni? Cujte. Scimoga. tim ce vise zasluga imati vasa plemenitost. Jesam li ja strasljivac? Ko me zove Nitkovom ?Ko me po temenu lupa? Cupa mi bradu ..dacula drama Ubistvo Goncaga ne postojl. mogli naucitl jedan govor. osim prvog.) Cuj me.duva mi u lice? Za nos me vuce? U grIo mi laz Do pluca gura? Ko to cini Ha! Nsprosvecense zbuni. licem strah. prijatelji.Odvedite ih unutra.Proglasio bi izdajstvo Fortune. J~9_Qude~~Q91 . Njena bi vriska sto se prolomi Vatrene oei neba orosila. zar on nije promenio boju liea. . da je sami bogovi videse. Kad spazi Pira kako zlobno igra. Rozenkrancu i Gildensternu).I . niski rob sam ja! Nije li strasno da taj glumac tu U jednoj pesmi. J ezivom recJcep6 svetu sluh •. i gledajte da mu se ne rugate. Idite za onim gospodinom.~illQ. nevin da pobledi. dok ste zivi. koje bih ja napisao i umetnuo? Hocete Ii? PRVI GLUMAC: Hocemo. POLONIJE: Hajdete. Da place za njom! ~L. HAMLET: To cemo imati sutra naveee. Dobro ste mi dosli u Elsinor. Moji dobri prijatelji.sluha i vida se zgroze. Jeeanje u glasu. POLONIJE: Gospodaru. Na cije blago i zivot dragocen Pakleni jedan zlocin je izvrsen. Ah.

ja bih podneo to sve. Jer mora da sam golubije jetre. Trgne I' se samo. I.drako_g:ocasin. kakav sam magaracl Jest »hrabro«. Vee ludilomse vestim zaklanja ~ii~clgod15ismohteli daga navedemo Na kakv_o priznanje 0 pr~\Tome stanju. A davo moze na sebe uzeti .) KRALJ: Zar ne mozete okolisnim putem Izmamiti mu rec sto je pometen. AJ' zasto. TREeI eIN SCENA PRVA Soba u zamku (UIaze Kralj. pohotni. iako nema [ezika. pricasmo a njima.vpijenog. KRALJICA: Da I' ste ga kakvom zabavom kusali ? ROZENKRANC: Desilo se tako da smo neke glumce Prestigli na putu. cini mi se. Zbog slabosti mf i sumornosti -rA on na takve ima silnu moe Na zlo me vodi. h. neprirodni! Izdajnicka huljo! Osveto! Ah. KRALJICA: J e Ii vas Iepo primio? ROZENKRANC: K6 plemic. pa sam dao se u psovke. dobili su nalog Da dovece pred njim predstavIjaju.~_~t~~jen. to nece nik~k() <Lak~~~. ko sudopera.~. Dopadljiv oblik rm~zda.'---. Sto sve svoje mirne dane muci grubo Tim nemirnim ludilom opasnim? ROZENKRANC: Priznaje d~_~~g~~¢. ROZENKRANC: Sklon pitanjima.) Pretpostavljalo se da golub ne luci H zuc. krvavi i bludni nitkove! Besavesni. Ubistvo. I tad se kao obradov6 bese. Gluma zam1tu nek' riii dadne. Sto cuje 0 njima. Ti su ljudi oko dvora. hoeu da." I nemam zuc. Vestinom samom glume behu tol'ko Potreseni do srca. Kraljica. Ojelija. U koju ce savest kraljeva da padne. da uvredu zagorca. GILDENSTEIH·r.~l!l~~v~~J_a_z~o_g_~ NQ. 75 . Rozenkranc i Gildenstern. prozirat' do srzi. Da ia.Slusao sam Da krivci gledajuc' kakvu predstavu. da me upropasti. MOramKo -kurva da srcu olaksarn Recima.-stavl~e (Odlazi. GILDENSTERN: Ali ipak zato vrlo usiljeno. -" Nebom i paklomna osvetu gonjen. Polonije. Ja cu paziti Na njegov pogled. moja mislil . POLONIJE: Jeste. al' vrlo tvrd U odgovoru na nasa pitanj a.QYilj. Priredicu da giumci igraju N esto sto lici ubistvu oca mog Pred mojim stricem. Gadim se na to. da bi odmah Priznali javno svoja nedela. pfuj! Na posao. znacu vee svoj put! PJJl1 koji videh mozda je necastiv. 74 . Nltinam dajedaga ispitamo. Progovori organom cudnijim. Il' in ace bih nagojio bio Sve nebeske vrane ovog roba strvlju l 0. K6 prava rita.Krista mi.

Kad· sebi mozes sloboduda das t golim ~()zi_¢~m.I!to.. Ne~ravde silnih i zlostave g9Igib. rado. zelela bib. " To_var~PQdJJ!Il()!. Zemlje.. Bo1-~re~rene nam Ijubavi. ruge.Lf~\t·! f~:"O\Jf"-. Pozvali smo tajno Hamleta ovamo. Ulepsan'slo je vestmom mazanja.is~yi§e i~tir. A na cast i varna i njemu. (Kralj i Polonije . po ponasanju Njegovom. 'na sam 77 .odlaze. ROZENKRANC: Hocerno. ta prividna Poboznostw nek' ti opravda samocu. Zbog toga smo cesto za ukor. ~ f': ')E.omzivota stenJ UCI I znojec! seLcl~~tr~h' . gospodaru. eita] ovu knjigu. (Rozenkranc i Gildenstern izlaze. podstaknite ga vi I dalje na sklonost spram zabava tih. ponizenja koja Od nevrednih trpi strpljiva zasluga. Da se. (Ojeliji) Evo.ll D .) KRALJ: Draga Gertruda. Sto cujem da je tome naklonjen.. kao toboz. Bicemo tu.?Ko bi_y~~~~ . molim: sklonimo se.nista vise .spavati . Obraz jedne bludnice. (Izlazi Kraljica. eto to je cilj I predano mu tezi ti. • sad. 0.. looe-sf vlasti. jer tad Imala bih nade da ce yam vrline Vratiti ga opet na redovni put. A sto se vas tice. OFELIJA: Ja to I sarna. s cijih meda jo§ nijedan putmk l' lepse u j:1l:isrtf:[eii :sfh il' ne biti? . uhode po pravu. dolazi. zbog eega patio KRALJICA: Poslusacu. Fricke i strele sudbe obesne. . RuzIliji nije ispod maske svoje No moje delopod sarenom reci.mozda sanjatil Dei._ nasilja. A vas. terete teskil POLONIJE: Cujem ga. je li to Ijubavni bol 11' ne. Kad zivota ovo klupee odmotamo? Tu moramo stati. izrazom poboznim. gospo.B. kralju. susretne slucajno sa Ofelijom. jer to je '. to je obzir taj Sto bedi naso] produzava vek! J er ko bi podno svetskesibe. Njen otac i ja.I molio me da i vas pozovem. KRALJ: Od svega srca...) POLONIJE: Ofelijo.5 Vee isuvise poznato da licem Na molitvu spremnim.(reci. Da spavanjem se svrsi srca bol I hiljadama zivotnih potresa Naslednih mesu). Gospodo dobra. prosetaj ovuda. velieanstvo._~ Ne buni od neceg p() smrti. Umreti. zelim Da vasa lepota bude srecni povod Hamletovog ludila. vaj! Kakodivn() SiOa savestmoju sad Ovaj ukor. st'''I .od tajne . da gledec' nevideni Mozemo jasno suditi i znati Po susretu im. tu~er u tom spavanju SmFtnomrakvi bi snovi mogli doci. S~avati . IIi oruzje protiv mora beda Dici se i borbom ueiniti im kraj? tJ'mretfspavati . Ofelijo. Vrlo mi je milo. Posecerimo i samog davola.. .) HAMLET: Je Dao joj je molitvenik. pital!i~je .. -.. Da vidite i cujete tu stvar. sklonimo se. KRALJ (za se~el:' Toi~ . ostavi nas i ti.

i to brzo. pod. Jer ce moe lepote pre pretvoriti postenje. da se sunjaju izme@. bozjim stvarima iz lakomislenosti. ne.v1 od svih nas. I. iditef .]~ sam ..~ od njih. mir! Lepa Ofelija! .sto. 78 . kneze! HAMLET: Ha.manastir! Za. vi dobro znate to.-\ Ali ako bas hoces da se udas. vi ste u~inili da yam poverujem. OFELIJA: Zaista. _IJ:l_gnastir~. P manastir! Idi. kneze. HAMLET: Idiu . cista kao sneg. To je nekada bio paradoks. dobro.uzmite ih natrag J er plemenito] dus.. I tako I>rirOonoj boji ooluke '----Ble. Bez l)tioavij>ruzen. za budalu. I davno zeljah da yam ih vratim Primite ih sada molim vas. da bi bolje bilo da me mati nikada nije rodila. u podvodacicu. dobro.ili vremena da ih izvedem. . vasih poklona. Bez mirisa sad su._~~mIJ_e neba?Svi smo mi ovejani nitkovl -: svil i N e veruj ni jednom od nas. Evo._.damoblik. no sto imam misli da ih njima odenem. ·sfav()ljubiv. 4() Uporedi : Oteto. kneze. ako ste postern i lepi.lJL.Vilo. . sa vise grehova sto cekaju na moj mig . sem jednoga. J er '" piuuefrir--ljli<.Vratio se nije? To nam volju zbuni. vojske mac. Ostali ce ostati kako su.liznaju __rJQ dobro kakva cudovista46 y pi:~ylt. . I to sa tako neznim reeima. __ oludeo _~~_II1 zbog l P toga--:---Jik_~~emLne~eIIlo Yl-:Se.Ja sam vas nekad voleo.imati svatova.da radas gresnike? . ali je sad a dokazano.!_I?. J a yam nisam nikad nista dao. ha! J este Ii vi postern! OFELIJA: Kneze ? HAMLET: J este Ii lepi? OFELIJA: Sta vase gospodstvo misli? HAMLET: Da. kao sto sam ja. OFELIJA: Kneze.te!_J. ~ nistavna je stvar.. nepoznatirfijos? . . HAMLET: Zatvarajte vrata za njim. IV.--. pa ipak bih sebe moga~ optuzfti za takve stvari. Zbovi gom! OFELIJA: Iseelite ga.i bogatdar. Ja sam vrio ohoI.!. Idi pravo u manastir! Gde yam [e otae? OFELIJA: Kod kuce. pomozi mu! HAMLET: Ako se udas. dobro. osvetoIjubiv. HAMLET: Ne. milostivo nebo. od onog sto jeste. gospodaru.neces izmaci kleveti. kakav divan tu posrnu duh! To bistro oko dvora.U rnanastir.Ja vas nisam voleo. da mu oduzme say zadah.a~~~ strasljivce pra. kneze. 63.) OFELIJA: 0. OFELIJA: Tim sam gore prevarena. izdevateImena \. Vrlina se ne mo~ tako primiti na nasem starom deblu.~iJomislI da bol~§Jjiv lik. fCirii da rade podnosimo zIa ~ol. naravno. molitvama Pomeni sve mi grehe! OFELIJA: Kneze moj! Davno vas ne videh! Kako ste? HAMLET: Pokorno hvala.l. dacu ti ovu kletvu za svadbeni dar: Budi nevina kao led. OFELIJA: Zar moze. Sta ce ovakva stvorenja. da jeste.Idi lL. nego sto ce snaga postenja preobraziti lepotu u nesto alieno njemu.Ali. Zbogom! OFELIJA: 0. -rogonja je eudoviste . ~ni sto su se uzeli zivece. idi!_ ~pogQJ:n!_.:>os~~mi je. vasoj. nego da letimo Onima drugim. apravite se da je '\ iz neznanja.. da nigde ne bi mogao igrati budalu sem kod svoje kuce.prillcno'sam posten. 'I'e preduzeca velika i smela Otuda krivo okreriu'svbftbk IguB-e'im dela. vase postenje ne bi trebalo da dopusti vasoj lepoti da se druz] s njim. Bog d se yam jeaao-reano]lce~~-avI's __ pravite drugo: vi ebi skakucetervl seuvijate. vi nebeske sile! HAMLET: Slusao sam. Da spomeni behu dragoceniji. OFELIJA: Ja imam. lepota imati boljeg drustva od postenja? HAMLET: Da. . ° (Odlazi. . vi sapucete. navici __a__ IIlll~ete.ili maste da im .Ly_ec. __cU. HAMLET: Niste mi trebali verovati.

U starim verskim clramama predstavIJeD 'e kao bu~an. brzo oalucih i resih Evo ovo: On ce u Englesku. ogledalo mode. vihoru s~r. A evet i nada lepe drzave. Ali ako budete zvakali. 0. A [a cu se. ~J~1iftl~~~~~i Iisavac. hitno. predstavljen u arednjovekovdramama kao nadmen siledzija. da yam gotovo kUzi sa jezika. KRALJ: Neka tako bude. sto sam pila med Zanosne pesme zaveta mu svih. Pa nemojte suvise ni testerisati vazduh rukarna. Voleo bih da Isibam takvog dripca koji zeU da prevazide i samog !ermaganta. A nesravnjenu. koja nije ni za sta drugo neg? za n~~azumljive pantomime ili za galamu. Da to sprecim. gledam say jad taj! (Vracaju se Kralj i Polonije. nim hriManskim Termoagent je saracenskt bog. bedna. u Irod Ie kraIj Judeje. kraljevski taj urn K6 razdesena zvona promukao. samoj bujici. Jer . Na ludilo treba motriti mu svuda. izgovorite taj govor onako kako sam vam ja pokazao. mi smo culi sami sve. Mozda ce more i predeli strani I sarenilo utisaka moci Iz njegovog srea isterati to Sto se uvuklo u njega.zl~glg_. Kako me vreda do dna duse kad cujem kakvog plecatog. Ocima svima i uzor i cilj. Ako ga ona ne prozre.asb. sve! A ja. cin'te sto yam drago. Sad gledam divni. evetnu mladost tu U ludilu svelu. kao sto cine mnogi vasi glumei.) Nek' bude sasvim otvorena s njim. Sve je to sad a razoreno. mOrale imati i pokazati mere. koja ce to ublaztti. (Odlaze. svadalica. tada ga U Englesku salj'te ili ga zatvor'te Gde vasa mudrost za najbolje nade. dete zemIjotresa i grorna. Kad je plemic luda. razmetljlv 1 nadmen ~ovek.. ukrotitelj ili gospodar vasione. ovako: nego budite u svemu umereni.Ta ree i jezik mudrosti i znanja.!lI'!lili da tako ka~em. ~7 K~~~~~~~~~~~~1:~~:~' Da bi se iz toga opasn()st).Kako je. I ja. nek' kraljica.4B MoUrn vas. posle predstave i sarna Navali da njojzi poveri svoj bol.) HAMLET: Molim vas._b. mati Njegova.L. ubica. da bi probijao usi najjevtinijoj publici U pozoristu. vaj! Posle proslih nada. ako dopustite. najbednija i najnesrecnija Od sviju zena. Ali ipak drzim. Sta mislite vi 0 tome? POLONIJE: Bice dobro. ali ako Drzite za zgodno. izbegavajte to.'7 takav bi dripac nadirodio Iroda. I sto ga goni da bude van sebe. brat smrti. 0 eemu Misleci stalno muci mozak svoj. Vaspitanja primer. razbarusenog klipana kako.~. da izvor.) SCENA DRUGA Velika dvornica u zamku (Ulaze Hamlet i nekoliko gZumaca. pocetak Njegove tuge nije nista drugo Do prezrena ljubav. Da nenaplaceni danak nas potrazi. ~ d:o~j~e cep~ ?-eku strast. Ofelijo? Ne moras pricati sta ti je knez Hamlet Govorio. skriti Tako da ~ujem say razgovor njin. On je velik hva- 80 . Kralju. onda ce mi to biti isto tako prij~tno ~ao ~a sam opstinskom dobosaru dao da govori moje stihove. .

-. HAMLET: 0. HAMLET: Ti si najpravedniji covek. gospodine! Hoee Ii kraIj da cuje ovaj komad? POLONIJE: I kraljica takode.Se covck. hoj Horacio! (Ulazi Horacio. odlaze. Ulaze Polonije. koji. HAMLET: Pa recite glumcima neka pozure. i osobito se _~tgK(ljteda nikada neprekoracite granice--prirode.Blagosloven taj Kodkoga razum i strast laKo-sto 'e. iIi ne dotera.za _J~r.) HORACIO: Evo me.cm_g!~!lleJciH je zaaatak.n:st<ili~ce. a rec prema radnji." L Da nijesamo-fruIii.Yal<nll.-_. i slusao druge da ih hvale. da bude. A sud ovih.l.sve .. i to vrlo mnogo. J er kakvoj bi se nadao nagradi Od tebe. Molim te. To je ruzno i kod bud ale koja se tim sluzi pokazuje sazaljenja dostojnu ambiciju. mozda. Kad vidis da se izvodi taj ein.stosncsect. (Polonije izlazi. ako dopustite. HORACIO: Moj dragi kneze! HAMLET: Ne mislim da laskam. Rozenkranc i Gildenstern. da sam pomislio da je kakav nadnicar prirode napravio ljude. u pocetku i sad. ni covecjeg. popravite sasvim. AI' s\lvisefe-o -torii:-"::::--Veceras ce Odigrati se pred kraljem predstava. Idite. . kneze. HAMLET: Ali ne budite ni suvise krotki.) Hocete Ii mu i vas dvojica pomoci da ih pozuri ? 82 83 . N~ trpi nist<. Horacio. ali ce pametnima biti vrlo mucno. a samom sadasnjem pokolenju i bicu sveta njegov oblik i otisak. dobri kneze.be. A koleno svija svoj usluzni zglob Tamo gde korist sleduje laskanju.) ROZENKRANC I GILDENSTERN: (Rozenkranc i Gildenstern Hoeemo. da bi time naterali na smeh i izvestan broj budalastih gledalaca. I nOSlCU ga u-ariusrc~isvog. u pitanju kakav vazan trenutak radnje.. na sluzbi sam. mora pretegnuti citavo pozoriste prvih. i to odmah.. Sad. sto nemas drugog prihoda Do vedar duh sto te hrani i odeva? I zasto bi se sirotom laskalo? Nek' zasladen jezik lize glupi sjaj. takoreci. iako je bas tada. ogledalo prlrode:' da vrlini pokaze njerio sopstveno lice.naKojo··oC SUcr5inamogla-svira. Jer svaka taItva -preteranost promaS! .) HAMLET: OJ. I neka oni sto igraju vase budale ne govore vise nego sto je za njih napisano. ni nekrstenog. Ako njegov skriven greh covecanstvu. spremite se.0. nego se to sepurilo i urlalo. HAMLET: No. vee neka vas uci vase rodeno osecanje mere. Jedna je scena u njoj vrlo sliena Okolnostima 0 kojima ti pricah Povodom smrti mog oca.jedan sto je prime I udare i dare sudbine . s_voml 'I'voj!:z1:>Q_r niuosiguranbL. poroku--njegovu rodenu sliku.~jednakO_l!l)~. (Glumci odlaze. pa da se ne izrazim prostacki. U srcu srca svoga. udesite radnju prema reei.ti. kacf"feoe. Daj mi coveka sto nije rob strasti. Sa kojim sam se ikad druzio. Otkad mi milamoia dlJ§~ ?~~~iiiIfE~~cr~tftr~u . neznalice ce se mozda smejati.PRVI GLUMAC: Ja [amcim za to vasoj svetlosti. a nije ih napravio dobro. Cuj me. bio i jeste. Jer medu njima ima i takvih koji ce se sami smejati. ako se u tome pretera. ni hoda krstenog. tako su nakazno podrazavali PRVI GLUMAC: Ja se nadam da je to kod nas uglavnom popravljeno. nisu imali ni naglaska krstene duse. gledao sam igru nekih glumaca. Ti s punom paznjom duha posmatraj Mog strica.

~ecClLpa jos nije . Gildenstern. OFELIJA: Sta.J esu li glumci gotovi? ROZENKRANC: Jesu. On je podigne i spusti glavu na njeno rame. HAMLET: Mislite Ii da sam mislio sto ruzno ? OFELIJ A: Jane mislim nista. legne na cvetni bedern.i kralj~ea izrazavaju pokretima Ijubav. va sa a. gospodaru. kao drveni konj sa majske maskarade. Zatim iznose 85 84 . Rozenkranc. ~ Govorom koji je Hamlet napisao. POLONIJE (kralju): O-hol Cujete li ovo? HAMLET (spusti se kod Ofelijinih nogu): Smem li da legnem u vase krilo? OFELIJA: Ne. (Oboa. pa cerno zajedno Udruziti svoje opaske za sud o njegovom izgledu. Polonije. te reci nisu moje.A: Ne. necastiv.'" Brut me ubio. sad vise nisu ni moje. (Poloniju) Gospodine. Ali. Gospode! Umr~~e. sedi kraj mene. HAMLET: Hteo sam reci. U tom se pojavljuje neki covek. ja cu se obuci u samurovinu. kneze? HAMLET: Nista. igrali? POLONIJE: Igrao sam. Onda je duh. gospodaru. Ona klekne pred njega.~s~S~~k. Ukrade ista. a ja cu upreti pogled svoj U njegovo lice. Ojelija. HAMLET: Dolaze Da igraju. iz~azi. OFELIJ. HAMLET: A sta ste prikazivali? POLONIJE: Prikazivao sam Julija Cezara: bio sam ubijen na kapitolu. HAMLET: Lepa je to stvar lezati medu devojaekim nogama.t:l~_~e. vi kazete da ste nekad. kneze. poljubi je.Ne bude jednim govoromv otkriven. KRALJICA: Dragi Hamlete. dok se igra gluma ta. OFELIJ A: Vi ste veseli. a moj otae je umro nema m. HAMLET: 0. Tako ne biste mogli gojiti ni kopuna. Pazi Ostro. kneze. Ulaze lica jedne pantomim~: kralj .. ona zagrli njega 1 ~n.: HAMLET: Vee toliko! arida nek' davo nosi crninu. gestovima izrazava bol. Bogorodiee mi. kneze. predstavljajuci se da zali kralja zajedno sa njom.~~ .zS~te.« ~. gospodaru. (Danski mars. hodi ovamo. ima dvaput 'po dva -m. Zvuk truba. KRALJ: J a nemam nista sa tim odgovorom. Platicu celu stetu. kao da ga uverava 0 svojoj IJubavi. Kraljica se vraca. Moram _p_ravitise h~!l Zauzmi jedifiJilleSto. ciji je epitaf: »Jer oj. na Velikoj skoli. kog videsmo. HAMLET: Njegova je uloga bila brutalna. Ona ga ostavlja. HAMLET: Necu.) KRALJ: Kako je sada nas sinovac Hamlet? HAMLET: Izvanredno dobro. jedem vazduh. HAMLET: Ne. Trovac se vraca sa dve iIi tri neme licnosti. i kad opazi mrtvoga kralja. jer oj! Zaboravljen je drveni konj. . i ja ne opazim. koji skine kralju krunu. i smatrali su me za dobroga glumea. onda on mor~ zidati crkve. dva D1e-. A pretpostavke moje erne su K6 kovaenica Vulkanova. Kraljica. Cekaju vasu zapovest. kad vidi da je zaspao. kneze. gospodaru. 50 Ova greska 0 mestu gdje Ie Julije Cezar poglnuo je i u Sekspirovom Juliju Cezaru. Hamlete. jer ce inace biti zaboravljen. kljukaju me obecanjima.z~??ray_ljeIl? ?n?a . n~u. druga gospoda i strata sa buktinjama. smem li nasloniti glavu na vase krilo? OFELIJA: Mozete. i nalivsi otrova u kraljeve usi. ja sam yam sarno jedan lakrdijas. Sta bicovekmogao bolje raditi nego da bude veseo? pogledajt(~!~~~~~~do __ moja m. ja? OFELIJA: Da.ima ~~de da uspomena na veIiKog coveka prezrvi njegov ZlVOtza citavo pola godine. Ulaze Kralj. vere mi: na kameleonovoj hrani. boze moj. dobra majko: ovde [e privlacniji metal. Ako mi on. Ubiti tako kapitalno tele! . HAMLET: Ko.~j~~. HORACIO: Dobro.

Do danas je ljubav sledovala sreci. kneze? HAMLET: Bogme. Molimo za paznju strpljivu i tiju. kao sve do skora. naravno. PROLOG: KZanjajuci se pred miZoscu sviju. Najzad izlaze. _. ako uzmem drugog muza. IzgIeda kao da se ona spocetka gnusa ove ponude i da je protiv toga. Ako sdrugom 'srecom druga ljubav bude? Je-r da ll. OFELIJA: Mozda ovaj prizor predstavlja zap let igre. Osecam da zivot napusta mi snaga. Kad far prode. kneze.) OFELIJA: Kratko je. Padne Ii silni.dati Ljubav srecu Hi srecu ljubav prati? . ali zbog mog straha Ti svojoj strepnji ne poklanjaj maha. Trovac prosi kraljicu. OFELIJA: Vi ste rdavi. Veliku ljubav sitne sumnje plase.) HAMLET: To cemo doznati od ovoga. Svoga mrtvog muza drugi put ubijam Kad se oko drugog u postelji svijam. 51 Z3ipisina prstenu. dajuci joj poklone. bol se casom smeje. HAMLET: Kao zenska ljubav. Svet nije vecan: sto se ljudi cude. toliko se bojim. u naponu strasti I rodeno svoje dele upropasti. Za nas i za nasu tragediju. tuga. Glumci ne znaju cuvati tajnu.) OFELIJA: Sta znaci ovo. zlotvor mu drug biva. S nasim strahom rastu i ljubavi nase. Prokleta. 87 86 . drug om ruku pruza. a i sve drugo sto biste mu vi pokazali da vidi. A najveca radost i dubok bol gde je. GL UMACKI KRALJ: Skoro te vee moram ostaviti draga. morali su biti kratki. AI' ljubav u njemu svog udela nema. Svaka radost. A kad sazru. Namera se kao rob secanja javlja. Nisi vise veso. HAMLET: Je li to prolog ili zapis na kakvom prstenu ?5j (Ulaze dva glumca: kraZj i kraljica. Ljubav ti dokazah milostama svojim. OFELIJA: Hoce Ii nam kazati sta znaci ovo sto smo videli? HAMLET: Hoce. vi ste rdavi. Strepim za tebe. ali na kraju prihvata njegovu ljubav. I sto u svom zaru naumimo strasno. i jednoga dana Dobices mozda neznog muza . Hoeu da slusam komad. ljubimac se skriva. GLUMACKA KRALJICA: Cuti! Izdajom srca Ijubav mi ne muti. I kol'ko te volim. zatim slab a zdravlja. Strah i ljubav zene drugovi su verni. oni padnu neobrani. Oboje nistavni ili neizmerni. A pozajmljeni sjaj meseca sjase Punih trideset leta iznad zemlje nase Otkako nam dase svetu vezu jaku U srcima ljubav. Nemojte se vi stideti da mu pokazete. a on se nece stideti da kaze sta je to. K6 zeleni plodi ona je na grani. Koja ubi prvog. AI' odluka nasa cesto puta pada. A ti ees voljena biti._tu treba odgovora. Oni ce sve ispricati. a znaci nesrecu.. Ali avaj! Tebe tisti neka mora. Uspe li siromah. kneze. GLUMACKA KRALJICA: Jos toliko brojmo put koji obide Pre no nasa ljubav svome grobu side. pelen! GLUMACKA KRALJICA: Drugi brak jos samo niska korist sprema. to je potajno nedelo. HAMLET (za sebe): Pelen.udes je to tuzan Da isplati dug svoj. (Ulazi Prolog. sto je sebi duzan. Covek zaboravlja .les. Radost zacas place. Na rodenju [aka.. a ruke u braku. postovana U ovome svetu. GLUMACKI KRALJ: Verujem da mislis sto si rekla sada. to je uciniti kasno. GLUMACKI KRALJ: Tri'est puta Feb je obisG u letu Neptunov val i sfere nasem svetu.

55 Hekata je kraljica pakla: ona je i nocna.5% njegova zena Batista. Pratila me vecna kazna kroz vremena. Nema vam tu ni senke zlocina.Komad prikazuje jedno ubistvo u _. npr. KRAW: K':lJ~o HAMLET: Misolovka. al' ne mete njene. Buducnost mi bila celija apsane. Ali kad sam poco da svrsim u redu: Volja nam i sudba raznim putem gredu. ubico! Mani -set1liOdvratnih grimasa. i pisana je odabranim italijanskim jezikom. N e imala mira od dana ni mraka.r. truju ~ od sale. U zlotvora odmah taj pretvara toga.iqY~ie'i~I~QID_aj1. i pocni. kobna smeso od ponocnih trava.) HAMLET: Kako yam se. Ne vidi me niko.allo. Ostavi me malo. njega je ubio Luldi Goncago nasuvst mu otrov u uvo. Duh mi je umoran. nasa [e savest mirna.zaj. HAMLET: Sve ste vi n~y. Nek' pred svaku moju nadu ocaj stane. Zemlje i donjeg sveta. Ta prica postoji. zlikovacka posla. Sasvim je verovatno da je Sekspir I!itao 0 ovom ubistvu. gospodaru. Sve ned ace koje lice srece kvare Nek' mi svaku zelju gone i satare. nebo zraka. Kako to.<:l~JP~ nema u njemu lIo. vog ziocina f HAMLET: Ne. ne!Oni se sarn() sale.1P. 54 Pozoriste lutaka obicno ie imalo turnaea na pozornici.53 HAMLET: Mogao bih biti tumac izmedu vas i vaseg dragana. Sad mislis da neces drugoga uzeti. GLUMACKA KRALJICA: San ti mira dao.) GLUMACKA KRALJICA: A medu nas nikad ne USQ Becu: knez se zove Goncago. Romeu i Juliji. Meni je sad stalo Da se snom okrepim. nek se cese.~g~: .:ta. opet budem zena! HAMLET (OfeJiji): Ako sad prekrsi zakletve! GLUMACKI KRALJ: To je teska kletva. HenTiju V. U srednjovekovnoj demonologiji ona je vestica iIi madiontearka. u Zimskoj bajci.Pocni. ona ce odrZati re~! KRALJ: ~_~ __~. duh zao.~.Jer bogat ce uvek prijatelja steel: A ko u nuzd! kusa druga zloga. (Legne. vi bockate.. Zdrav zivot odjednom uzmi i zarazi. kneze. OFELIJA: Vi ste. otrov. kao kakav hor. zapitacete. Koga svrbi. vaseg velicanstva i mene. Misao je nasa. ruka. Njegovo je ime Goncago. (Sipa otrov u uvo zaspalome kralju. Pomaze doba. avetinjska boginja vradzbina i madiie. dopada ova stvar? KRALJICA: Cini mi se da ta gospa suvise obecava. Pa u prenosnom '"'2haCenjil. Videcete odmah. Ti. dragoceni. (Ulazi Lukijan. boginja Meseca.=- 88 89 . OFELIJA: Sve bolje i gore. kraljev sinovac. cas zgodan toliko.' uplasen prividnim pozarom! KRALJICA~: Kako-je mom Diuiu?-' POLONIJE: Prekinite predstavu! 52 Godine 1538. Odmah cete videti kako ubica zadobija ljubav Goncagove zene. vee. ~ to~ ~?n.r~~I. HAMLET: 0. gavran vice: osveta! LUKIJAN: Crn smer. Ali sta mari? To se ne tice nas.) HAMLET: Otruje ga u vrtu da mu otme drzavu. AI' ce s mrtvim muzern i ta mise mreti. udova jednom.. Hajde. vojvoda od Urbana ozenio se devojkom iz porodice Goncago.) HAMLET: To je neki Lukijan. Kad.:. Te namere nase uvek se izmene. Sto Hekata= triput kle i ucarava. (Izlazi. Pokazi sad cini moe u punoj snazi. Ne dala mi zemlja hrane. nasa sija je citava." OFELIJA: Vi bockate. ako bih video kako se zabavljaju lutke. gospodo. HAMLET: Stalo bi vas kuknjave dok biste mi otupili vrh.e. 53 Hor objasnjava radnju drame. grakcuci. OFELIJA: Kralj ustaje! HAMLET: -sta:.

uredite malo svoj razgovor.« 91 . Sta velite. Jer ako bih mu ja dao na eiscenje to bi ga mozda baeilo u jos veci gnev. Onda on.jebolestan. i ne udaljujte se toliko od onoga sto treba da yam kazern. Hamlet govori ironieno i zato u sustim kaze: »Ja vas i sad volim tako mi ovih lopovskih ruku.l110jdl. ne voli ju-iju! Ovamo muziku! (Ulaze Rozenkranc i Gildenstern. Moja mati. rna bila deset puta nasa mati.-. HAMLET: Vi ste mi dobro dosli. HAMLET: J a vas i sad volim tako mi ovih oruda za kradu/" ROZENKRANC: Dobri moj kneze.. sta je s njim? GILDENSTERN: Povukao se u svoje odaje neobicno uzrujan. bice od gneva. HAMLET: Od pica. gospodine moj? Zar mi ova pesma. gospodine? HORACIO: Bez sumnje. ona kaze da je nju vase ponasanje zacudilo i zadivilo. HAMLET: J~J~~ 9_gu.~drav _()~gq'yor. HAMLET: Poslusacemo. vi ste me nekad voleli. Zato dosta 0 tom.. HAMLET: Vi biste pametnije uradili da 0 tome izvestite njegovog lekara. pa na stvar. dobri moj kneze. HAMLET: Pitom sam vee. ta uctivost nije bas od najbolje vrste.~ -~- -_..d_~Ill. sa sumom perjaniea i s dye rozete u vidu ruze iz Damaska na mojim 'cipelama na predice ne bi donela clanstvo u kakvoj glumackoj druzini. mojoj materi. Crkveni katehizam opominje verne dacuvaiu ruke od hade. HAMLET: Dobri moj Horacio. koji umes tako zadiviti svoju majku! . u slucaju da se moja preostala sreca bude ponasala prema meni kao Turein? A. J er ti.Ali zar nema nista sto sleduje tome divIjenju moje mat ere ? Govorite. poslala me je k vama.. dobri moj kneze.KRALJ: Osvetlite mil Hajdel SVI: BuKffnJe. jamacno. Kazite. HAMLET: tim je pala rec 0 trovanju? HORACIO: Odlicno sam uocio. ako je po volji.paun! HORACIO: Trebalo je da napravite slik. divni sine. ROZENKRANC: Ona zeU da govori s vama u svojoj sobi pre no sto odete na spavanje. pravcati . dajem hiljadu funti da je svaka rec Duha istinita. gospodine. znas Da je s kraljevstva ovog oteran Jupiter sam. GILDENSTERN: Ne. GILDENSTERN: Kralj. ROZENKRANC: Dakle. gospodaru . dobri gospodaru. Takav je zivot say. Imate li jos sta da mi kazete ? ROZENKRANC: Kneze moj. gospodaru? HAMLET: !?_ava!:Il_. ill taenije. HAMLET: Sa celom. s polovinom dobiti.lh . HAMLET: No. HAMLET: A-ha! Dajte malo muzike! Ovamo te flaute! Jer ako kralj ne voli komediju. kneze. Jesi li zapazio? HORACIO: Sasvim dobro.) GILDENSTERN: Dopustite mi jednu rec. a sada vlada bas Pravi.----" . GILDENSTERN: Ali. koja je u velikoj dusevno] utucenosti. gospodine. gospodaru. (Izlaze svi osim Hamleta i Horacija. vasim oprostajern i mojim povratkom okoncace se i moj posao.. vasa mati. m GILDENSTERN :Sta.. 0 Damone dragi. kazete . gospodine? 90 GILDENSTERN: Ne.-buktiriJe. drugi bdije. ja cu izvrsiti naredbu vase matere. GILDENSTERN: Kraljiea.) HAMLET: Nek' ranjen Jelen suze lije: Nek' igra Jelen zdrav! Dok jedan spava.-----. sta je uzrok vasem rastrojstvu? Odbijajuci da svoje jade poverite svojim 56 Oruda za kradu su ruke. HAMLET: I citavu pricu. ako ne.gospodine. Ako zelite da mi date zdrav odgovor.. gospodine. Ali odgovor koji bih mogao dati stoji na raspolaganju vama. uveren sam. kao sto kazete. HAMLET: 0.' DUKtinje! _.

pa ga vi ipak ne mozete naterati da progovori! Do sto davola. ti se ne izrodi. Ali u ruci mojoj nek' ne budu. onda je i moja ljubav suvise nepristojna. ali ne mozete svirati na meni. Prstima i paleem hvatajte ove rupe. (Odlazi. i to odmah. Idite. Agripina je bi~a Klaudijeva ~~na... kneze. prijatelji.) . okrlvljena je da je otrovala svoga muza i da Je rodoskvrno ztvela sa SVOJlm bratom. ne umem. GILDENSTERN: Ali ja ne umem da to dovedem u sklad. gospodaru.) Doci cu odmah. POLONIJE: Ja cu joj to kazati. HAMLET: Cini mi se da lici na lasieu. HAMLET: Gospodine. HAMLET: To je lako. HAMLET: Onda cu odmah otici materi..57 Svirep cu biti. (Ulaze glumci sa frulama. hteli biste da ueinite da odjeknem od najnizeg tona do vrha svoje skale. (Za sebe).) Avetno doba ponoci je sad. dri u trbuh koji re mogao da rodi U takvo eudovtste . ~a~at smrtni udarac! uzviknula je na izdisaju: . po naredbi njenog sina Nerona. Da se dan strese kad pogleda to. nemam dara za to. Neka u moje zatvorene grudi Nikad Neronov ne provali duh. ovo su rupe. . HAMLET: Vidite li vi onaj oblak koji gotovo ima oblik kamile? POLONIJE: Boga mi. (Ulazi Polonije.) HAMLET: Odmah [e lako reci. kraljica bi zelela da govori s varna. vi svakako preeite put svojoj vlastitoj slobodi. kneze. Evo vidite. hocete da mi iz srea iscupate tajnu. Kad joj je. Ali tiho! Hajd'mo sada materi! . Hocete Ii da svirate u ovu frulu? GILDENSTERN: Ne umem. zaista je nalik na kamilu. kao da hocete da me naterate u klopku? GILDENSTERN: 0. ali . Ma koliko moje kidale je reel Ti dUBO. A evo ovog malog instrumenta u kome je divan glas i obilje tonova. Sad bih vrelu krv Mogao piti. Sto vi neprestano obletate oko mene. HAMLET: Pa vidite kakvu tricavu stvar pravite vi od mene. da mi nanjusite trag. meni treba unapredenje.Vi zelite da budem s varna malo nasamo. HAMLET: Ja to ne razumem dobro. neprirodan ne. (Izlazi.0. Gildenstern i glumci izlaze. _9vi me teraju da glurnjmblldahLclQ krajnje grantee mog s~nja. .poslovica je malo zastarela. (Rozenkranc. mislite li vi da se na meni moze lakse svirati nego na jednoj fruli? Nazovite me kojim hocete instrumentom. POLONIJE: Leda su mu kao u lasice.) 92 HAMLET: Bog vas blagoslovio. ako je moja revnost odvec drska. hocete da saznate za moj kljuc. ciniti grozote. GILDENSTERN: Ali ja ne umem ni da je drzim.ipak takvo dele spreci. Vi hocete na meni da svirate. srce moje. 57 Neronov duh je rnateroubilacki duh. ustima duvajte u nju. Iz mojih usta nozevi ce iei. GILDENSTERN: Verujte mi. kao lagati. frule! . (Glasno. pa pako razvejava Zarazu svetom. HAMLET: Preklinjem vas. Kad groblje zja. gospodine! POLONIJE: Kneze moj. Jezik i dusa nek' su licemerni. HAMLET: Hi na kita? POLONIJE: Vrlo je sliean kitu.do zelene trave«.. HAMLET: J a vas molim.. On je ubica svoje majke Agripine. i ona ce dati od sebe najrecitiju muziku.Dajte da vidim jednu.) HAMLET: A. vi me mozete pipati. 93 .prijateljima. ROZENKRANC: Kako to kad imate rec samoga kralja da cete ga vi naslediti na prestolu Danske? HAMLET: Da.

._Il~§j~U).) Moulocin tru)i: do neba mu smrad Dize se. nosec' najstariju kIetvu-"-"" Bratoubistva. ROZENKRANC: Svaki pojedinac posebno je duzan Svom snagom i svakim oruzjern duha svog Da sebe od stete brani. Da razgovor cujem. I oprosti onda kad padnemo vee? Pa pogledaj gore! Tvoj je prose greh Ali 0..~tgjgjje_QJiz:t!~ To je ogroman tocak. svaka mala stvar I sitan dodatak deli strasni pad. Piinomoc za vas Napisacu odmah. J er vi ste rekli . Ulazi Polonije..) KRALJ: !a ga ne v~!il!1. GILDENSTERN: Spremicemo se. molim. KRALJ: Spremite se.~§IlQ. Odvlaei sob~!p: sy~.. te oba zanemarujem. I kazati yam sto budem saznao.. k6 neko vezan s posla dva.SCENA TRECA Dvorana u zamku (Ulaze Kralj.. Pa kad on padne.tstlb luCIoSfi njegovoj tu Y~t:l$t . za taj hitni put Okovacemo u lance opasnost ' Sto sada hoda odvec slobodno. 94 .. -. A ja. gospodaru mojo Dod cu do vas pre neg' legnete. Jaku mi volju jaci greh obara. Sa zgodnog mesta razgovor euje njin.i... koji bi oblik molitve Pristao za mene? »Oprosti mi moje Gadno ubistvo!« . Nikad kraljev uzdah nije sam jos osto. staIo. Zar dobro nebo nema dosta kise Da je spere celu.To ne moze biti . ucvrcen Na vrh najviseg brega. Moze li kogod oprostaj da trazi. na cijim je Paocima ogromnim deset hiljada Sitnijih stvari prikovano. predupredi pad.-~. Pa da je ova ruka prokleta Od bratovlje krvi dvaput odebljala. pre no padnemo.. da bude ko sneg? Cemu milost doli da pogleda greh? Nema li molitva tu dvostruku moe Da..i rekli ste mudro Da ce dobro biti da neko. Jer ja i sada uzivam koristi Zbog kojih ovo ubistvo izvrsih: Svoju krunu.EQ. Mada je zehm koliko i hocu. Budite mi zdravo. on ode k materi u sobu. Koja bi pristrasna po prirodi bila. sem majke...-..... ZauY"se sprefri'Ie. Uveren sam vee Da ce ga ona izgrdit' valjano.. Nase dostojanstvo Ne moze trpeti tu blisku opasnost Sto iz ludila mu napreduje tako Svakoga casa.) Ja cu se skriti iza zastora. ROZENKRANC i GILDENSTERN: Pozuricemo.. i on ce otici U Englesku s varna. Besposlen stojim ne znajuci gde Da pocnern.E.. AKorist od svoga zloeina da ddi? Na putima greha u ovome svetu Pozlacena ruka zlocina jos moze 95 POLONIJE: Kralju moj. <-_. .. KRALJ: Zahvaljujem yam. (Rozenkranc i GiZdenstern izlaze. Rozenkranc i Gildenstern. . Jer pobozno je i sveto staranje Sacuvati bezbroj Ijudi koji se Hrane i zive od vaseg velicanstva. A da ceo narod nije tuzan posto. . Molitvi ne mogu. ~. a jos vise Onaj od cije srece zavise ~~v~~I:r~~~~~ri~-~t~!~Y~ri~rt g_ . svoju kraljicu i vlast. dragi gospodine! (Polonije odlazi.

ja ga cujem da dolazi. a ja cu biti Osvecen. Tu nema Vrdanja.m~cu. Sklonite se. u gnevu. (Odlazi. sada. budite otvoreni s njim. Pa onda. HAMLET: Hajd'. Andeli dobri! Pokusajte bar. Rec'te da mu sale odvec su drske. Pred ocima. sta znae] to? 97 . mati! KRAWICA: Ne brin'te se za mene. I kad je gotov i spreman za put? Ne. a srce Sa celicnim zicama omeksa] Kao zile kakvog novorodeneetat Sve jos moze krenuti na dobro! (Klekne. KRALJICA: Hamlete. u cemu je stvar? KRALJICA: Hamlete.) POLONIJE: On ce sad doci. jedinac sin mu ja Saljem tog istog zlikovca u raj! o to bi bila plata. (Polonije se sakrije iza zastora.Moja mati ceka. AI' tako nije na nebu. ti duso U mrezi.Da izmakne pra vdi. U rodoskvrnoj slasti postelje. Primorani smo da priznamo sve. Pa zar sam osvecen Kad mu uzmem fivot sad. i tu se javlja svaki cin U svojoj pravoj prirodi. Sakricu se tu. A osveta nikad! On ubi oca mog Iznenada.) HAMLET: No. nek' mu dusa bude Prokleta. Savijte se. bede! 0. nagrada. Mogao bih sad Svrsiti . On tesko pati. sto se borec za slobodu Sarno jos vise zaplices! Pomoz'te. hajd'! Vi pitate jezikom me zlim. zar. U kocki. licem svojih grehova. KRALJICA: Hajd'! Ti budalastim jezikom odgovaras. ti tesko uvredi oca svog. i sad cu svrsiti sa njim. HAMLET (iza scene): Mati. budi strasnijeg zamaha! Kad bude pijan. crna kao pakao U koji pode! . neka! (Ode. Dobro ga ukor'te. Molim vas. Lek ti ovaj muke produzice. . ali mise) osta dole. HAMLET: Majko. sa svima Gresima njegovim silno nabujalim. ~toj_. i cesto se jos Pljaekom zlocina kupi zakon sam. to zna sarno bog! AI' po mislima i znanju smrtnika. Ulazi Hamlet. I da ste ga branec izlozili se za nj Velikom gnevu. uvrediste tesko oca mog. Pa onda? Sta mi ostaje? Da kusam Sta pokajanje moze il' ne moze. I kako s njegovim Racunom stoji. kruta kolena. Jedan mi zlikovac oca ubio.0 tome treba razmisliti. on u raj. Ulazi Hamlet. Nece se k nebu did reci gole. teskog od jela. svadi. ja yam [amcim to.) KRALJ (ustajuci): Reci bi gore. zaspao. kad cisti dusu. a mi. I zato. mati. iIi rna kom cinu Sto trun spasenja u sebi ne cuva. Tad ga obori: nek' se petama Koprca k nebu.) SCENA CETVRTA Kraljieina soba (Ulaze KraZjica i Polonije. AI' sta to vredi jednome koji se Ne moze da kaje? 0 ocaja.) HAMLET: Na molitvi je. mati. Jedrog kG maj. srce crno kG smrt! 0.

nagla budalo. celo samog Jova. a vrlinu svu U licemernost pretvara. ako navika prokleta Nije od njega eelik stvorila. pogledajte tu sliku. Necete Otici dok yam ne dam ogledalo. i tu. Pa udati se za brata njegovog.A gledajte sad: To je sada muz vas: taj glavnicav klas Sto kuzi zdravog brata. A drzanje kao glasnika Merkura Sto side bas na vis sto nebo ljubi: Taj spoj i oblik. Marsovo oko. gde je svaki bog Po jedan pecat utisnuo svoj. i sarna Ta cvrsta. . Sto vee urla. U kome cete videti se sva! KRALJICA: Sta hoces? Da neces da me ubijes! U pomoc! U po moe ! POLONIJE (iza zavese): U pomoc! O-hoj! HAMLET (izvuce mac): GIe.Ne lomite ruke! Mirno! Sedite! Lomicu yam srce. Dosadna.za dukat! Mrtav je. . KRALJICA: Ko ubiti kralja! HAMLET: Da. k6 pred strasni sud Zbog toga cina.kam' da niste! . Vere mi.1{aK'oje 1JrZTKrVaVOvaj··~in! HAMLET: Da.) 0. J er tako ce biti. ueinili ste em sto brlja neznost I rumen skromnosti. onda ce drugi govoriti s tobom! HAMLET: No. krvav ein. Jer u vasem Dobu je plima krvi ukrocena 58 Ruza je simbol savrsenstva i nevlnostl. Likove verne dva brata. POLONIJE (iza zavese): Ah. sta ueini! HAMLET: J a zaista ne znam.Gledajte Na vedama ovim tu milostu svu: Kose Apolona. takvo delo.l'_@? . ja sam ubijen! (Padne i umre. (Otkrije zavesu i vidi Polonija. i skoro tako rdav. nisam. 0. teska zemlja s tuznim licem Bolna je srca. a od slatke vere Pravi sarno pustu zbrku besmislica! Lice se neba rumeni. Da tvrdava bude protiv osecanja.) Mrtav. KRALJICA: No. Prirni svoju kobo Sad vidis da biti odvec revnostan Opasno je katkad. gospodo. 98 99 . Da nije to k_.vi ste moja mati. sto preti i vlada. vi sarno sedite sad s mirom! Ne smete se ni maci. sto skida Sa svetlog cela ciste Ijubavi RuzU. vi ste kraljica.58a u njega usaduje cir! Sto od vencanih zakletava pravi Podvale gnusne k6 kockarska Iaz l 0. da I .HAMLET: Pa sta je sad? KRALJICA: J esi li zaboravio ko sam ja? HAMLET: Nisam. KRALJICA: Avaj! Kakav cin. sto iz tela braka Cup a samu dusu. ti nesrecna. . grmi u prologu svom? HAMLET: 0. I zena brata muzevljevog. dobra majko. to je Moja rec bila. KRALJICA: Sta ueinih da u gruboj vici toj Svoj jezik pustas protiv mene ti? HAMLET: 0. ako je od grade Osetljive. ko ubiti kralja. Imate li Oci! Zar ne hteste da se hranite Na ovoj lepoj gori. rad tovljenja U ovom glibu? Ha! Imate l' oei? Ne rec'te mi: to je ljubav. zbogom sad! Misljah da si gosa. no.) KRALJICA: Oh. Dajuci svetu jemstvo za coveka! To je bio muz vas: . pacov! (Probode zavesu. KRALJICA:o.

Odskocile su strseci uspravno. AI' osecanje je to. Ti moje oei mojoj dusi svracas. koji oeima Upires u nista.. Jedan ubica. stani izmed' nje i njene duse Koja se bori. Hamlete. AI' vidi cudenje na materi tvojoj. dosta! HAMLET: J edan lupez. erne mrlje. Kod najslabijih Uobrazenja najjaee dejstvuju. kako si ti. reci te Ka nozevi mi prodiru u sluh. gde ti je rumen? Paklu. kad nagona zar Vuce. Hamlete slatki. zakrilite me vi. carstva. 0. pustiv da prode i vreme i gnev. nemoj vise! HAMLET: Ta zakrpa i dronja od kralja! (Ulazi Duh. HAMLET: Kako ste. J er ni ludost tol'ko ne bi zabasala Nit' ludilu razum toliko bio rob.neka bude tad Vrlina vreloj mladezi ka vosak. jer gori silno i mraz sam. grunule! KRALJICA: Kome to govoris? HAMLET: Zar nista ne· vidite? 101 . na oganj i zar Rastrojstva svog strpljenje hladno kropi. 0. ti Buntovni. mesto krvi. ne govori vise. Sto nikad boju izgubiti nece. uzeto. stide. A suze. II' draz bez oka. Ta sprdnja od kralja. taj gad.) 0. zastite me. N a koga gledas? HAMLET: Na njega. svakako. sto je ukra S police skupu dijademu tu I metnuo je u svoj diep. kaZi! DUH: Ne zaboravi! . zbilja. on je ludl HAMLET: Ne dode l' da koris sporog sina svog Sto. kao zive. Da em moj boju ne bi gubio. Pa da od njega ne ostane trun Za izbor u ovakvoj razlici! Koji vas tako zavarao vrag. ni dva'esti Deo desetka vaseg prvog muza. I ka na uzbunu zaspali vojnici. na njega! Gledajte mu pogled sto bledim sjajem sja! Zdruzeni tako. Hamlete . da tim zalosnim Izgledom cvrst mi ne izmenis plan.I niska.. Gde vidim tako mrke. Tvoje polegle kose. Inace ne biste ni imali zelju. HAMLET: U smrdljivome znoju ziveti Postelje masne. I nek' se u ognju sopstvenome stopi! Nek' nema stida. ne gledaj me.Ja te pohodim Da izostrim sarno otupeli ti smer. A kakav je moguc izmedu njih sud? Osecanja.Sta bi zeleo Vas milosti vi lik? KRALJICA: Ah. I pariti u svinjeu poganom . Bez pomoci ruke. Cuvari neba! . il' uvo bez vida. Govari jaj. ona se upravlja po sudu. Ni bolni deo [ednog zdravog cula Ne bi se mogo tako varati. A razumom se volja podvodi! KRALJICA: 0. Propustio je hitno izvrsenje. to bite i lik Osetljivim bi ucinili kam. sladiti se tu. Amaneta tvoga straSnoga? 0. 100 KRALJICA: 0. taj kesaros Drzave ove. 0.. il' miris bez svega. ne govori vise. 0. kad se umes buniti Kostima matrone. Kao u zmuri? Da l' oei bez drazi. imate. . KRALJICA: 0. gospodo? KRALJICA: Avaj. i 8tO razgovaras Sa bestelesnim ovako vazduhom? Kroz oci tvoje duh tvoj divlje zvera. dobri sine.

osim nas.~~~()gJ. koji sluze vesticarna i znaiu njihove tajne. ffiiliranicuga"1€po. Neka vas opet naduveni kralj U postelju vuee i za obraz stipa I naziva svojim misem. Pokajte sto je proslo. Jos jednom: laku noel Pa kada se budete pokajali. Andeo je ipak sto ume da da. KRALJICA: 0. srce nadvoje mi cepas! HAMLET: 0. ' zao _II:1! g_a..· .!~e. taj vrag obicaja. _(eokazuju¢L~J~o. umne. kG vase. m~ne. II' prstima vas milujuci kletim Po vratu.eJl da biIidObarbiQ. pa izrec'te Kako ja.1~gC3. Mati. a goreJos"'8eka. 102 Radnjama dobrim i lepim livreju I odelo sto ce stajati im dobro. Ispitajte me. Ovako vazne stvari sakrio Od jednog zapca. izbegnite Sto ce da dode. kao ziv! Gledajte. A st~.·mh0rn. koja zdere sva Osecanja nasa. ""Da" . macka. r opet: lakii noel Ja rnoram Da budem svir.: Zlo je pocelo. 103 . HAMLET: I ne custe nista? KRALJICA: Nista.i. u samoj stvari. Ko bi. A ludilo bi moralo da skrece. I stvara istu. nj ill1. maeak sa pohotom a slepi mis sa slepilom. A ludila samog izum j e to vest. treba pred njim da se svija. Jer u ovo vreme. Uzdrzite se nocas. u odelu. Dobru noel AI' morne stricu ne idite U postelju. pa ce tad Iduceg puta biti yam vee lakse Uzdrzati se. To bestelesno bice. nego prigrl'te vrlinu Ako je nemate.) KRALJICA: Ovo je samo mozga tvoga stvor. Moj govor nije bio ludilo. Harnlete. HAMLET: Ludilo! Bilo mi kuca pravilno. zdravu muziku. gnojavo od greha. Vrlina mora porok moliti Za oprostaj. odbacite mu polovinu goru. 'Da bih mu bio i sluga i bic. Jos jednu ree. 0 gospo! KRALJICA: Sta da radim? HAMLET: Sarno ne ovo sto vas molih ja.. Pa ukroti vraga ili ga izbaci Cudnovatom snagom. Vee da sam sarno luda iz lukavstva.()y~ratr TaKo. sem kraljice. To pokozicom ranu ce prevuci. Ne mecte na dusu lazni balsam taj. i ne dubrite Taj korov da ne bi [ace bujao. Cudovtste to. izlazi na vrata! (Duh izlazi. HAMLET: Ha! pogledajte kako se otkrada Moj otac. Jer navika skoro zig prirode menja. tako lepe. Pover'te se nebu. Pa s onom drugom zivite cistije. tako yam vecne rnilosti. Da je ovo moja ludost. nisam lud. Dok prljava trulez. slepog misa?59 59 Verovalo se da se duhovi. sazna tajnu.. pa cu celu stvar Ponoviti yam od reei do reel. pojavljuju u obldkni zabaca. pustite ga Da za par smradnih poljubaca svojih. iako vidim dobro sve. mac aka iIi slepdh miseva: 2albac [e asociran sa otJrovom. Sto navikorn zovu. Dobro'15IbHoda mu to kaiete. Nevideno kuzi. Ja cu zatraziti blagoslov od vas. roveci pod njom. zatim JOB lakse. Moleci da mu cini dobrocinstvo. i za smrt NJegovu1~~·~uo?s.KRALJICA: Nista bas. Oprostite mi moju propoved.¢ n ka~Il.l?!l-j_ja) Ali se nebu tako svidelo . eno. ne vas greh.

Dobru noc. Tako je i uradio i 810mio vrat. Gertrudo? Kako je s Hamletom? KRALJICA: Lud. Hamlet vukuci PoZonija.Ovaj savetnik Ozbiljan. gospodaru. mati! (Izlaze na razne strane. otvor'te kavez na vrh kuce. A za zivota bi brbljivac lud. Rozenkranc i Gildenstern. ako su reci samo dah. (Oni izlaze. Pustite ptice. Pa u zanosu mozga svoga tad Ubi dobroga starca. da s vama svrsim vee. Znate li vee to? KRALJICA: Ah. on Je pomislio da ee i sam moci poleteti ako ude u kavez i tskoc! iz niega. KRALJ: Da teska dela! To bi snaslo nas. Predvidanje cije trebase da spreci. A dah opet dusa. slucajno ga otvorio i ptice su izletele. pa k6 slavni maimun. HAMLET: Moram u Englesku." Ogleda radi.) Ah. 104 . Ali. sudeci po Hamletovim reelma. u kavez udite. Obuzda iIi od ljudi odstrani 105 60 Prtca 0 slavnom majmunu je zaboravljena i sada se za nju ne zna. Kako taj krvav opravdati cin? Optuzice za njega jos nas. pa cu ih baciti Na Mesec! Bice vrio prijatno Dva Iukavstva na putu sukobiti. Bice tesko . njen size je otpriLike bio ovo: Majmun je odneo kavez s pticama na vrh kuce. gospodine. Bice Veselo kada inzenjer poleti Sopstvenom bombom uvis. Morate mi Objasniti sta je.Ko bi to mogo? AI' uprkos svesti I tajne..) KRALJ: Mora nesto biti u tim uzdasima. pacov! Pacov! . Da smo se nesto tamo desili. kao vetar i kG more kad se Sudare 0 prevlast? U nastupu ludom Cu da se nesto mice za zavesom.) CETVRTI eIN SCENA PRVA Soba u zamku (Ulaze Kralj. krotku ima cud. jer treba da znam. AI' ja cu kopati jedan arsin dublje Od njinih mina. Naravoueenije za kraljicu je: ako izdas tajnu. i ti ces propasti. da ja nemam duse Da izdahnem ono sto si mi ti rek6. Istrze mac svoj i viknu: »Gle.61 U susednu sobu odvuci cu les. I toj dubokoj tuzi. mati! . cutljiv. sta videh nocas ja! KRALJ: Sta to. 61 Hamlet smatra da ee Polonijeva smrt ubrzatl njegov odlazak. Dobru noc. Oni moraju Da prokrce put moj i da me odvedu Neveljalstvu.Verujem im kao zmiji u procepuZapovest nose. HAMLET: Pecate vee pisma. Neka tako bude. Ovaj me covek goni na pakovanje . Kraljica. to smetnuh s uma! Tako je reseno. Haj'te. za svakoga. nevidenog. Dva mi skolska druga . I survavsi se izlomite vrat! KRALJICA: Veruj. Gde yam je sin? KRALJICA (Rozenkrancu i Gildensternu): Ostavite nas ovde za trenutak. za nas. Sloboda mu je opasnost za sve: I za vas sarnu.

prijatelji. mozda. Sakrij se. GILDENSTERN: Stvar. kneze ? HAMLET: Pomesao ga s prahom. Gertrudo! Sazvati moramo Najmudrije nam prijatelje.. pa sad Red sta mislimo uciniti mi I ono sto se. Potraz'te ga. U dusi mi je sarno nemir i jad. pa svi u loy! (Izlaze. Kad mu treba ono sto ste vi nakupili. Zasijala skoro. Tako ce. Hamlet u ludilu ubi Polonija I odvuee ga iz sobe majcine. . (Izlaze. a da svoju sopstvenu ne umem. lisico. nase ime prornasiti. on vas sarno stegne. K6 covek s gad nom bolescu sto krije Da se ona svetom ne objavi svud. Pre no sto sunce planine dodirne Na brod za njime. ROZENKRANC: Da ne verujemo? Sta? HAMLET: Da umem euvatl vasu tajnu. gospodine. proguta. ROZENKRANC i GILDENSTERN (spolja): Hamlete! Gospodaru! HAMLET: AI' tiho! Kakva je to graja? Ko to vice: Hamlete! .) HAMLET: N a dobrom je mestu. evo dolaze.) Hajd'mo.) 107 . Kralj je stvar . gospodaru? HAMLET: Nikakva! Vodite me k njemu. i njegove nagrade. (Ulaze Rozenkranc i Gildenstern. opravdat'! . al' nad kojim mu je ludost. govor'te lepo s njim. KG zlato u rudi prostijih metala. AI' nasa Ljubav je bila tolika da nismo Razumeli one sto je trebalo. ROZENKRANC: Ja vas ne razumem. Pa onda. najzad. Kud je otisao? KRALJICA: Da ukloni telo Sto ubi.Tog ludog mladog coveka. molim vas! (Rozenkranc i Gildenstern izlaze. Gertrudo. kneze. Zalazuci ugled i znanje.Hajd'mo sad. KRALJ: 0. te eto ga sad Place nad onim sto je ucinio.verovati. koji upija u sebe kraljev lik. ucini vee. potraz'te jos nekog. kleveta sto nosi Sapatom svojim otrovni metak svoj Po celom svetu. HAMLET: Nemojte to .Gildensterne! (Vracaju se Rozenkranc i Gildenstern. Brzo. Ales u kapelu. vaj.Aha. sigurno k6 top Svom cilju. moj sunderu. ali kralj nije s telom.. i njegove naloge. i vi ste opet suvi. On ih d:zi k1l:0 sto majmun drzi orah u uglu svoje vilice. moramo Objasniti. ROZENKRANC: Recite nam gde je da ga uzmemo i odnesemo u kapelu. kom je rod.) 106 ROZENKRANC: Sta s mrtvim telom uciniste. ROZENKRANC: Kneze. dopustite da vas ispituje jedan sunder! Kakav bi odgovor trebalo da da jedan kraljevic? ROZENKRANC: Smatrate Ii vi mene za sunder. A pusta da mu zivota zdere srz. takve sluge najbolje i sluze jednom kralju. HAMLET: Milo mi je: pust razgovor u ludim usima spava. vi nam morate kazati gde je telo i poci s nama kralju. a zlocin mu taj.) Vi. I mozda sarno pogoditi vazduh. on ih najpre uzme u usta da ih tu cuva i da ih. HAMLET: Telo je s kraljem. hajd'mo. gospodaru? HAMLET: Da.) SCENA DRUGA Druga soba u zamku (Ulazi Hamlet. Uostalom. A on je nepovredan.

Sta hocete da kazete tim? HAMLET: Nista drugo sem to da kralj rnoze proci kroz creva jednog prosjaka. Jer njega Voli nerazumna gomila. KRALJ:Ah!Ah! ' HAMLET. A povoljan vetar drustvo ceka vee. Gotov ti je brod. Sve je svrseno i zapecaceno Sto predat' treba. Zelim da ide jos nocas.: ~oyek. Ali da. KRALJ (slugama): Idite. a ne zloein sam. tu se uvek ceni Kazna zlocinca. ' (Ulazi Rozenkranc. Posaljite da ga vide. sta se desilo? ROZENKRANC: Gde je skriveno mrtvo telo. sto te voli. sarno su dva lela na Istoj trpezi .P koji ga skroz prozire. Ako ga vas glasnik ne nade tamo. Moram te odavde S najvecom zurbom ukloniti sad. hitajte! (Rozenkranc i Gildenstern 62 izlaze. dakle. Idite. ~oze peeati ervom sto je jeo od nekoga kralja 1 Jest! ribu sto je pojela tog crva. zbilja. Odlazak mu nagli treba da izgleda Na smisljen korak. pa stoga najoiitrijim vidom.) KRALJ: Hamlete. Hamlete! HAMLET: Moja mati! Otac i mati su covek i zena. a ona Ne pamecu svojom no ocima volt. Hamlete. pod strazom. KRALJ: Gde je Polonije? HAMLET: Na nebu. KRALJ: Dovedite ga pred nas. to je kraj. 108 109 . Ne~akav zbor erva sad je bas na njemu. Hajd'mo u Englesku! (Izlazi. Sve je vee spremno za put u Englesku. HAMLET: No. dobra.) KRALJ: Sad u stopu za njim! Namamite ga vi U ladu hitno. ovo delo zalimo Duboko radi tvoje bezbednosti o kojoj brinemo. Ali hajd'mo.) KRALJ: No.! Ipak.SCENA TRECA Drugo odeljenje zamka (Ulazi Kralj i pratnja. eovek i zena su jedno telo. ako ga ne nadete za jedan mesee dana. Da bi sve ispalo zgodno i povoljno. HAMLET: Za Englesku? KRALJ: J este. Gildensterne! Uvedite kneza! (Ulaze Hamlet i Gildenstern. U Englesku! Zbogom. Mi nismo mogli od njega saznati. kralju. gdje je Polonije? HAMLET: Na veeeri. ROZENKRANC: 0. draga mati! KRALJ: Tvoj otae. A gde je tako. Zato se spremi. bili strazar! neba. moja mati. J ~dmo se crvi hrane earski. Ceka na vasu zapovest. kako se verovalo. KRALJ: Bice dobro. i eto. Oeajna se bolest Ocajnim lekom treba i da leci Il' nikako. Hamlete. KRALJ. ako znas vecza nas smer. (Sluge izlaze. onda ga vi sami potrazite na onom drugom mestu. Molim vas. vas nos ce ga osetiti kad se stepenieama penjete na galeriju. Ne odlazite.) KRALJ: Poslah da ga traze i da nadu les. HAMLET: Vidim jednog heruvima.) i obdarenl Heruvimi SU. KRALJ: Na veceri? Gde? HAMLE!: ~e tamo gde on veeera. no tamo gde njega vee~raJu. mi ne smemo na nj Prirneniti strogost zakona. HAMLET: On ce cekati dok vi ne dodete. ali sebe hranimo za erve. Ugojeni kralj. KRALJ: A gde je on? ROZENKR~NC: Napolju. i mrsa~i prosjak sarno su razna jela. gospodaru. Mi hranimo sve zivotinje da nahranimo sebe. Kolika opasnost sto taj covek ide Sl~bod~o. potraiite ga tamo.) Kako.

Sastanka mesto znate. gospodaru. ne bih je oro. Svakako da onaj sto nas stvori s tako Sirokim umom.) HAMLET: Dobri gospodine. cenit' Ii me znas Kol'ko si moju osetila moe. HAMLET: A ko zapoveda njome. Rec'te da s njegovim dopustom Fortinbras Moli za prolaz sto mu je obecan. Kroz njegovu zemlju. Gildenstern i drugi. Kraj radosti radost osetiti necu. Fortinbras. i vee je vojskom posednuta. Sto nema druge vrednosti do ime. 110 HAMLET: Idete Ii na glavnu Poljsku vi.) FORTINBRAS: Kapetane. Sad. (Izlazi. Ulaze Hamlet. Haj'te napred malo. .) Kako me prilike optuzuju sv~ ~amuzajue' mi lenju osvetu! Sta je covek akodobitmu zivota I glavno dobro nije nego san I jelo? . Molirn vas? KAPETAN: Protiv jednog dela Poljske. te voljan vazal ti je strah. KAPETAN: Hoce.A ti. Rozenkranc. gospodine? KAPETAN: Sinovac starog kralja. Posli smo rad pare eta zemlje tek. tako. Pa ucini. 11'sitnicarski obzir sto na ishod Suvise mnogo misli.Hvala yam Ponizno. KAPETAN: Hocu. Ako bi njegovo velicanstvo htelo Ma stogod s nama. FORTINBRAS: Polako dalje krenimo sad. kneze? HAMLET: Eto me za varna. (Izlaze svi osim Hamleta. To je otok silnog Blaga i mira sto se sam provali. (Fortin bras sa trupama prolazi. pozdravite od mene danskog kralja. J er rane od danskog maca su ti [os Sveze. Za pet dukata. da gledamo napred I nazad. i nepreterano. HAMLET: Onda je Poljaci nece ni braniti. A ni Poljskoj ne bi nit' Norveskoj vise Vredela da se u svojinu da. A spolja i ne pokaze uzroka Zasto smrt nastupa tada. HAMLET: Dve tisuce dusa i dvadeset tisuca Dukata nece odluciti spor Oko te slamke. I dok kraj ne znam ovom preduzecu. nije sposobnost nam tu I taj bogu slican razum dao tek Da u nama bude plesniv. Idite. je l' to sarno zaborav zivinski. 111 . HAMLET: Kuda ide ona sad. nekoriscen. Engleska. A poruka je u pismima tim: Hamleta smaci sto pre.) ROZENKRANC: Hocete l' da idete.Nista do jedno zivince. KAPETAN: Ostanite zbogom. Engleska. kakva je vojska to? KAPETAN: Norveska. Ne prezri nasu mocnu poruku. Gospodine. gospodine? KAPET AN: Istinu reci. gospodine. 11'neki granicni kraj. pet. to je mise Sto razlozena ima jedan deo Mudrosti. Tako mu ree'te. mi cemo izrazit' I njemu licno pokornost narn svu. SCENA CETVRTA Ravnica u Danskoj (Ulazi Fortinbras s trupama u marsu. gospodine. a ti je izleci. a tri kukavicluka. Jer ko groznica On mi krv buni.

vidim smrt Nad glavom ovih dvadeset hiljada.AI' ne znas sto sam tu. Volje i snage.Qdsaq nek' .b~d~.P~pustam-?a ip~R-spava sve. U prsa se bije.. Nad glavom mu je zelen-trava. nesigurno.. Tolika sila i sprema pod vodstvom Otmenog [ednog.. . Svedoci vojska ta. Biju se za komad zemlje na kom vojska Ne moze njina okusati boj.) Gresnoj. Svemu sto sreca. Cine da covek pomisli: tu ima Neko zlo.) KRALJICA: Ja ne mogu sada da govorim s njom. Greh. I sandal-cipelama. pa huce. Biti velik nije rad velika cilja Krenuti se. eujte: (peva. kad imam i povod..~ye. znam. neznog kraljevica. Cuvajuci sebe. bolnoj dus! priroda je tak'a Da je za nju predznak zla sitniea svaka. 112 113 . i sredstava da einim! Primeri kao zemlja oeevidni Opominju me. PLEMIC: Ona je uporna._ bez svake mete! il' ~ -~--~----. On je umro.. za senku slave. Nit' ima dosta prostora za grob Svih poginulih.Lmk·~~~ .. HORACIO: Dobro bi bilo govoriti s njom. "-"_--.!l_l:h.) On j e umro i otiso. A sta samja ~!!!§l:r. molim vas. . na sramotu moju. A nize nogu kam. u vecnom strahu sumnji se predaje. Jer posejati moze opasne Smerove u duse sto smisljaju z10. Njeno je stanje zalosno veoma. smrt.) KRALJICA: Pa sta bi htela? PLEMIC: Ona govori Mnogo 0 svom oeu. Kad je na kocki cast. iako nista posigurno. pa mrsko otura Nogom i slamke. Sto slazuci se s njenim pokretima. gospo. KRAWICA: Uvedite je ovamo.t~ Krvave. prica stvari sve Sumnjive a tako s pola smisla tek Govor njen nije nista.--. Dajuci rec'ma misli sopstvene. 1)ok.---~--. a!' oblikom Neodredenim goni slusaoce Na misli. misli. da kazem jos: »To treba Ciniti.~~ ubii~!?:gg. SCENA PETA Elsinor. A sve za jednu ljusku od jajeta. vsra!l1oee. Ofelija? OFELIJA (peva): Kako cu vernog dragog poznati Med' drugim neverama? Po njegovom sesiru i stapu. nego s velicinom moci Za jednu slamku krenuti u borbu. mila moja devojko. KRALJICA: Avaj. sam sebe odaje. Horacia i jedan plemic. kaze kako eu Da u svetu ima podvala. Ciji duh bozanskim ponet castoljubljem Nevidljivome ishodu se ruga Izlazuc' sto je smrtno.! . Grobnicama idu kao posteljama.. opasnost sme. Koji za jednu cud. sta znaci ta pesma? OFELIJA: Sta zelite? Zaista. (Plemic izlazi. . (Ode. il' bolje rastrojena. e tt~~uIl?:~. oni mu traze smisao.) OFELIJA: A gde je lepo velieanstvo Danske? KRALJICA: Kako ste. (Vraea se plemic sa Ofelijom. Soba u zamku (Ulaze Kraljica.p~9-stre arvi.) (Za sebe.

Valentina. te kod njih stoji oToJene. mi znamo sta smo. Gertrudo. A izvor joj je njenog oca smrt. A on se dize i obuee.---~. Ali je testa u peei taka mnogo naraslo.. Ah. pekarka je na to stavila testo u pee. uhu. OFELIJA: Molim vas.) Pokrov mu beo k6 gorski sneg . [a cu svrsiti stirn.) Isusa mi i Bogorodiee. i tako. 64 U Glosterskoj grofoviji postoji prica da je jednom Isus zatraiio hleba u pekari. J adna Ofelija Od sebe i razuma svoga odvojena. dobru noc. (Peva. nemojte da govorite 0 tome.~.Oh! Oh! KRALJICA: Ali nemojte. . Najpre njen otae ubijen.) KRALJICA: Avaj. i bez zakletve. Gertrudo. (Ulazi Kralj. mile gospe. pa tako i kod nas. smatramo da je bolje ddati se originala. bog yam pomogao. sramno je to i jadno Mladici to rade kad imaju s kime Petla mi. Hodite. ne idu one posebno K6 uhode nego eelim cetama." Gospode. (Horacio odlazi. da je ona. vi kazite ovako: (Peva.--. pazite: (Peva. Posto je Polonijev pogreb Izvrsen kriSom. glavni vinovnik Izgnanstva svoga pravednog.. 0. to je gadno. dobru noc.. nezdrav... gospode. uzviknula: . gospodaru! OFELIJA (peva): Isaran ruzama Koje odose u grob neorosene'P Ljubavnim suzama. grub u saptanjima I mnjenju svom 0 smrti Polonija. Mnogi Aekspirolozi izbacuju ne. Ali ako zapitaju sta to znaei. ah. kad bede Navale. i cuvajte je dobro. 63 U orlginalu stojl neorosene. Dobru noc.) KRALJ: Idite za njom. on. Kazu da je soya bila kci jednoga pekara.. Ali ne mogu da ne zaplacem kad pomislim da ce ga poloziti u hladnu zemlju. ~~ KRALJICA: Ona misli na svoga oea.. Cerka ju je ukorila sto je tako mnogo testa metnula i izvadila je jedan deo. A mene mlade tvome prozoru Evo. moje koeije. pa zatim Vas sin sto ode. KRALJ: Kako ste vi.) Sutra je praznik svetog Valentina. (Izlazi. to bi i bilo. hu!« Isus ju je odmah pretvorio u sovu. dobru noc. lepa gospodiee? OFELIJA: Dobro.65 Svak' usta rano u zoru. kao soya. pogledajte ovo. Da. ali ne znamo sta mozemo" bitt-Welt' bog bude za vasim KRALJ: Mila Ofelija! OFELIJA: Zaista. Pre nego me dobi. ja sam yam zahvalna na dobrom savetu. to je otrov duboke tuge. 115 114 .. zveri. Devojka ude. Da nisi dosla sarna. al' devojka vise Otud ne izide. . U 65 Postojalo je verovanje da je momku sudenica ana devojka koju prvu vtdi na dan sv. 0 srama! A on odgovara: Tako mi sunea. da budem tvoja Valentina. KRALJ: Otkada je ona ovako? OFELIJA: Ja se nadam da ce sve biti dobro.--. Bez kojega smo proste slike.) st01orrir-. Moramo biti strpljivi.. A mi smo ludo uradili sto ga Sahranismo krisom. pa svet Uzbunjen. Ona ce: Rek6 si da ees me uzeti. h. molim vas.. Moj brat ce doznati to. I brzo vratima pride.-. Ofelijo! OFELIJA: Molim vas.

prijatelju.) kaze: »Zakon.) (Ulazi Laert. KRALJ: Pusti ga nek' do mile volje pita.) DANCI: Ne. kape klicu to U oblake: ~Nek' Laert bude kralj! Laert kralj!« KRALJICA: 0. hocemo! (Povuku se iza vrata. drzi se tajanstven. . ruke. ti kralju Nevaljali. KRALJ: Ko yam to brani? LAERT: Moja volja ne. Kao da je svet Postao danas.. g. oskudna u predmetu pravom. iz razloga kog Tvoja buna dzinski taj uzima stav? Pusti ga. U pakao moja vernost podanika! K najcrnjem vragu zakletve mi sve! Savest i vera u najdublji had! Cikam prokletstvo! Dosao sam dotle Da prezirem ovaj. Laerte dobri.0.) LAERT: Hvala yam. Laerte. ti podupiraci I stubovi svakog prava. 68 Na~ u svom delu Hristove suze nod JerusaUmom (1594. A izmed' cistih veda moje majke Bludnice bi niske udarile zig! KRALJ: Laerte. ko da su sve staro I obieaji svi zaboravljeni I napusteni. naoruzan. A ja hocu samo Da oca svoga dostojno osvetim. . daj mi oca mog! KRALJ: Polako. Cuvajte vrata! . stojte vani. spasavajte sebe! Kada okean preskoci svoj breg. Ovo mi. svaka mirna kap U krvi mojoj vice mi: kopile! Mog oca cini prevarenim muzem. 0. Da izdaja sama videvsi svoj smer Tek malo cilja svog postigne. ko kartee. vise rana daje No sto bi dosta za moju bilo smrt.) KRALJICA: Ah. draga. LAERT: Kako je mrtav? Varati se ne dam. Za njim Danci. ne boj se za mene. LAERT: 0. a i onaj svet! Nek' bude sto bilo. pustite nas unutra! LAERT: MoUrn vas. ja eu ih stedeti valjano Da bi se s malim dostiglo daleko. LAERT: Gde je moj otac? KRALJ: Mrtav! KRALJICA: Ne krivnjom kralja. kakva je to vika opet sad? KRALJ: Gde su mi Svajcarci?66 Nek' cuvaju vrata! (Ulazi drugi plemic. draga Gertrudo. dobri.Kazi. Rulja ga Zove gospodarom. Libiti se nece da nas optuzuje Od uva do uva.) LAERT: Gde je taj kralj! . 116 .Gospodo.Najzad je opasno koliko to sve Sto njen brat tajno iz Francuske dode: Hrani se cud om.. Kraljevska tako bozanska je moe. A dosaptaci vee mu truju sluh Otrovnom pricom 0 smrti ocevoi: I nuzda. Ravnice zescom ne zdere brzinom No sto mladi Laert s vojskom buntovniekom Savladuje vase sluge.oni vicu: »Birajmo njega! Nek' Laert bude kral] l« Uzvici. kako na laznom tragu laju! Pogresili ste. Ni celi svet! A sto se tice mojih Sredstava. draga: govori. logika i Svajcarcl mogu se najmiti da se bore za svakoga . Pustite mene! DANCI: Hocemo. sto si razjaren toliko? Pusti ga. 117 Sta je to? PLEMIC: Kralju. (Vika iza scene. losi danski psi! KRALJ: Vrata su probijena! (Vika iza scene.

golube moj! LAERT: Da si pri svesti. OFELIJ A (peva): Bez pokrova je na nosilima sada. (Peva. i pak». Ona u milost i lepotu stvara. o vatro. ona ga daje Laertu. koji je ukrao kcer svoga gazde.I Svaki svoje plice krvlju iz be i pogrebe.) Jer dragi moj meni je sve veselje. LAERT: Ovo nista je vise nego ista. a Ofelija ee je nositi u znak tuge. Zbogom ostaj. KRAW: Tako! Sad govorite kao dobar sin I pravi plemic. ana ih obe daje k1ralju. ti. Krasuljak zIlati pretvaranje iIi pritvorstvo. tako mi neba. OFELIJA: Evo mirodije. jer viSe vernosti nema u svetu. Ako ga zovete dole. K6 vasem oku dan.. To je neverni kljucar.v ali su sve uvele kad je moj otac umro. slatka OfeIijo! o boze! Da Ii je moguce da urn Devojke mlade bude smrtan Ko :livot starca? Priroda je nezna U ljubavi. LAERT: Smisao u ludilu! MisIi i secanje zgodno spojeni. sprzite mi culo I moci vida! 0. ona je daje kraljici i kaze joj da je nosi iz drugog razloga. Kazu da je lepo svrsio. kad zelite znati Istinu 0 smrti svoga oca vi. Mirodija znac! laskanie. (Peva. a osobito ljubavne misli . 0. Cvet daninoc znaci misao. A mnoga suza na njegov grob pada . 0. Tako ce vasem umu sinuti Da sam u smrti vaseg oca cist I duboko da sam ozaloscen njom. OFELIJA: Evo ruzmarina. Ludilo tvoje bice placeno Tezinom istom. ona cega staviti u nedra pored daninoei kao opomenu. Onog sto gubi i tog sto dobija? LAERT: Nikoga osim njegovog krvnika. dole. Rutvica znaot tugu i kajanje. i kandilke.69 LAERT: Misao. Dala bih yam ljubicica. J e Ii u osveti vasoj zapisano Da jednim mahom necete izvuci I prijatelja i neprijatelja. 69 Ovaj stih uzet je Iz jedne dobra poznate balade. i takva. DANeI (iza scene): Pustite je unutra! LAERT: Sta je to? Kakva je to vika? (Vraca se Ofelija. i patnju. OFELIJA (peva): Morate pevati. to je za uspomenu. Hoj. dole. mila devojko.) Molim te. Ljubicice znaee vernost. secaj me se ti.. dragi. Evo krasuljka. a evo je i za mene. Evo dana i noel za ljubavne misli. Napojicu ih svojom krvlju. nazovite je trava milosti nedeljne.KRALJ: Laerte dobri. tugu. KRALJ: Hocete l' onda da ga znate? LAERT: Ja cu Evo ovako raslrit! ruke Njegovim dobrim prijateljima Te kao gem67 sto zivot daje svoj. 67 Mislilo se da gem hrani iIi ozivljava svojih grudi koje probode svojim kljunom. Sestrice nezna. ona ih ne moze dati nikome. u znak kajanja. ne bi tako me tronula. --~. Trava milosti nedeljne je sarno drugo ime za rutvicu. ona ga zadrzava za sebe. vi morate svoju rutvicu nositi iz dr~. pa da na osvetu Gonis me. nani-nini-nena. dok nas teg pretegne! o ruzo majska. evo rutvice za vas. za vas. gog razloga.) isusi mozak moj! 0 suze Sedmostruko slane. ona salje Dragocen spomen same sebe onorn Sto voli. a kandilka (zbog svog rogastog obIika) neverstvo. kako zvrji tocak. Ruzmarin cvet irna osobito znaCenje i Ofelija znac! secanie i upotrebljava se za svad- ga dariva odgo- 118 119 . varajueo] osobi.

ali su znali sta su radili. oni imaju pisma za njega. gospodine. ja cu dati kraljevstvo. gde ni mac ni grb Ne stoji nad prahom njegovim. gospodine. Ako ne. Sve to vapije od ove zemlje Do samog neba. kad se nekakva gusarska lada. . 70 SCENA SESTA Druga soba u zamku (Ulaze Horacia i sluga. zar on nece doci? Ne. i u gusvi ja prod rem na njihov brad. postaraj se da kralj primi ove ljude.ako je vase ime Horacio. Brada mu bila bela k6 sneg. Ti.) spomenlcima. Pa pravom krivcu glavu skinite. Imam da ti sanem na uvo reei od kojih ces zanemeti. ako mu bude volja. I to mi pravo ne odreci.) PRVI MORNAR: Bog vas blagoslovio. bili smo prinudeni na hrabrost. gospodine. MoUrn vas. Naein smrti te. ratnieki vrlo dobro opremljena. Ali su one ipak isuvise lake prema tezini same stvari. HORACIO (eita): »Horacio. bezel KRALJ: Laerte. LAERT: Nek' tako bude. Tajanstven pogreb. Hajd'mo. pa nek' cuju i nek' sude Izmedu mene i tebe.) u Ja ne znam s kog bih kraja sveta bio Pozdravljen.OFELIJA (peva): Zar nece opet doci? 0. Budite dobri pa se strpite Da bismo u slozi sa vasom dusom tad Zadovoljenje pruzili joj pravo. Gledaj da kralj prirni pismo koje mu saljem i pozur! k meni brzinom sa kojom bi bezao od smrti. sem od kneza Hamleta. Hajd' i ti na smrtnu postelju lee'. Uvidevsi da plovimo suvise sporo. kao sto sam izvesten da jeste. I zalud nam je jad. nema ga sad. (Ulaze mornari. oni se oslobodise i ja sam ostadoh njihov zarobljenik. Bog neka vas stitil (Odlazi. (Odu.) HORACIO: A ko su ti sto zele da govore sa mnom? SLUGA: Moreplovci. Evo jednoga pisma za vas. Ali u istom casu. kad pregledas ovo pismo. gdje nema Otmenog obreda ni svecane pratnje. 0 njima Ovaj stih je bio uobieafeni zavrsetak natpisa na nadgrobnim 120 121 . Ovi dobri ljudi dovesce te gde sam. On ode. Krunu i zivot. hajdete sa mnom. (Sluga izlazi. Izaberi kog hoces izmed' prijatelja Najmudrijih. HORACIO: Neka i tebe blagoslovi. PRVI MORNAR: Hoce. Rozenkranc i Gildenstern putuju za Englesku. umro je on vee. boze. A k6 od lana vlasi.) LAERT: Vidis ovo. On nikada nece doci. Salje vam ga poslanik koji je otisao u Englesku. da ja moram to Da ispitam! KRALJ: Tako i ucinite. dade u poteru za nama. duzan sam reci bolu tvom. HORACIO: Neka udu. kazu da imaju neka pisma za vas. sve sto zovem svojim Na zadovoljenje tebi. dusu mu spasi [70 I za sve hriscanske duse molim boga. nece. Nismo ni dva dana bili na moru. Pa nadu l' Da sam neposredno iIi posredno kriv U tome. moram im se dostojno oduziti. Postupali su sa mnom kao milosrdni razbojnici. gospodine.

ispricati yarn prilike i udese moga iznenadnog i vrlo cudnovatog povratka. Da smo ga 71 stavih U okove. 122 I okov na njemu smatro bi nepravdom" l-strel~mi. svet bi to smatrao nepravdom. pomoci da bi zamislili . zamolivsi vas n~. Zbogom. a mi da mislimo Da je to sala. lakezataj vetar jak.Ostavi nas. Sto za vas mogu biti mekusni. radi bezbednosti. Hamlet . zlih Postupili kako.) KRALJ: Sad vasa savest neka potvrdi Nevinost moju. A!' osveta ce moja docil KRALJ: Zato Ne gubite san i ne mislite vi Da smo od tako proste. HamletHodite . A on ih primi od donosilaca.) SCENA SEDMA Druga soba u zamku (Ulaze KraZj i Laert.bese na vrhu ovog doba Kao izazivae svojim savrsenstvom. kad ste culi Da onaj sto yam dienog oca ubi I meni samom 0 glavi radi vee. a drugo kraljici.. Jer velika [e ljubav sveta za n]: Svet u svoju ljubav mane. kralju. Dade mi Horacije. skoro zivi sva Od pogleda mu. Nadam se.) (Cita): »Visoki i mocni! Znajte da sam go pao na vase kraljevstvo. Sutra cu moliti za dopustenje da vidirn vase kraljevsko lice. iz osobita razloga bas dva. Opet bi luku vratile se svom Ne pogodiv nikad nanisanjen cilj. LAERT: Tako bez dienog oca ostah ja. I onda cu. Te ja ne mogu bez nje. sto vrlinom . AI' za mene su vrlo jaki.. kazu. KRALJ: Hamleta? Ko ih je dono: GLASNIK: Mornari. KRALJ: Laerte.ako proslo smem Hvaliti . Nek' me srce vase Za prijateIja primi.. Cucete uskoro Jos vise. Ja sam voleo vaseg oca.. Nisam ih video. Pozurite sto brze da me vodite Onom od kog ste pisma doneli. (Odu. Ona je za moj zivot vezana I dusu ko svaka zvezda svojom sferom. To ce Yam. kraljica. dacu yam uputstva za pisma.jpre za oprostaj. LAERT: To je sad jasno. Onaj za koga znas da je tvoj. A volim i samog sebe.) Sta je sad? Kakva novost? GLASNIK: Gospodaru Pismo od Harnleta vasem velicanstvu J edno. Sto se mene tice Bila to vrlina il' moje prokletstvo. .mu utapa Ko izvor sto drvo u kamen pretvara. tupe grade Stvoreni da bi' pustili opasnost Da nam cupa bradu. AI' rec'te sto niste Spram dela tako ubilackih. Drugi razlog To je sto nezelehpredjavni iei sud. 123 . Mati Njegova.imam mnogo da ti prieam. . Mudroscu svojom i ostalim svim Pozvani beste da cinite vi? KRALJ: Oh. A sestra mi u oca] srusena Ona. da ih cujete. (Glasnik odlazi. (Ulazi glasnik.

Sta znaci to? Jesu Ii s Hamletom Svi dosli natrag? IIi je to laz. Ako se on sad. Ali. Slusacu vas rado. LAERT: Moj kralju. i to pred Hamletom bas. vi Blistate. Ko ta sto . sarno ako me Na mir ne gonite. polubice S lepom zivotinjom. Ako biste tako udesili stvar Da crude budem ja. Ni oka. Sad bas u mojoj misli sazreo. on nadmasi sve Zamisli moje. Jer njoj 124 Bezbrizna. a majka mu sama Opaziti nece ovu zamku tad I nazvace je slucajem. LAERT: J edan Normandanin bese? KRALJ: Normandanin. gospodaru? KRALJ: Laerte. KRALJ: On mi je 0 vama mnogo priM tad I odao yam toliko priznanja U vezbi i vestini odbrane. prosta traka na kapi mladosti. A nista u stvari? LAERT: Poznajete l' ruku? KRALJ: Hamletova [e. kad ste vi protivu njih.najnizeg je reda. KRALJ: Glavom on. . . KRALJ: Na tvoj sopstven mir. LAERT: Sta iz tog. al' taj Plemic je znao neke cini tu. moj kralju. sve radnje. LAERT: Dobro ga poznajem. Ja cu ga na jedan podvig navesti. Sta ti kazes na to? LAERT: Ja se tu gubim. Sad iz toga . Kad bi neko rnogo nadmasiti vas! Kleo se da borci zemlje njegove Ni pokreta. Pod kojim mora pasti neizbezno. On je u sedlo bio urastao I takva euda s konjem pravio Ko da je jedno telo. neka dode. On je odista Ukras i alem celog naroda.U napomeni On kaze »sam«.a kako bi moglo ne biti? Il' kako bi moglo biti drukeije? Hocete li da me poslusate vi? LAERT: Hocu.»Go«. Povodom vestine u kojoj. Namenjene zdravlju i ozbiljnosti mu. je l' yam otac bio drag? Ili ste samo jedna slika tuge. Da je uzvikno: to bi bio prizor. Laerte. gospodaru? KRAW: 0. Ceo vrlina yam zbir Ne izmami tol'ko zavisti u njega. Pre dva meseca bese ovde neki Plemic normandijski. izbegnuvsi put.. LAERT: Koja je to vestina. KRALJ: Sasvim se slaze! ad odlaska vaseg priealo se mnogo a vama.. pa vise i ne misli na nj. LAERT: U zivot da je Lamond. oblike Koje zamisljah. To bol u mome srcu zagreva nadom Da cu dozivet' u lice mu reci: »T! si uradio to!« KRALJ: Ako je tako. Ja sam posmatrao Francuze i bio protiv njih. laka nosnja pristaje Ko zrelom dobu kozusi i bunde. ni paznje nemaju. . Taj izvestaj je njegov Hamleta Zaviscu tol'ko otrovao da je Zeleo sarno i boga molio Da dodete da se ogledate s njim. A osobito u macevanju. Zbog smrti mu tada ni prekora cuv Dunuti nece. No ipak zato potrebna. kazu. Lice bez srca? LAERT: Zasto pitate? 125 . i radije jos. i ja zaostadoh Za onim sto je on izvodio.mislim . Vratio. oni su Veoma vesti na konju.

U plamenu same Ijubavi vee ima Pepela. sto primera znam Da vreme stisa zar i oganj njen. Sad. PreV8rl_ neuk. Imam ga: Kad budete borbom zagrejani.. U koju kad sarno zamocite nof. I tad To .to mu bude smrt. da kad ga Ubodem malo . kakva je to vika? (Ulazi Kraljica. tako slede brzo. A za taj cilj cu mac Namazati. treba Radi ti onda kad hocemo.. Laerte. Cekajte malo. Bolje bi bilo i ne pokusati. Koji ce biti zgodni za nas smer. Nebri~v k. ako to zelite. Odmericemo najbolji naein.. Kraljice mila? KRALJICA: J edna :lalost stupa Drugoj u stopu. pa tad Nek' se u vase glave opklade. Budite u svojoj odaji skriveni. znace da ste tu. I nista nije isto dobro vazda. ako nekim Slueajem izbegne otrovni ubod vas. sto bi Uspeo. AI' dobri Laerte. Ukratko. vasa se sestra utopila. LAERT: Utopila? Gde? 127 mi§ljenje da uzdasi skraeuju ~vot 126 . Prilika iIi jezika. A osveta ne sme imati granica. U srce cira: Hamlet dolazi. Mi cemo praviti Sveeanu opkladu za pobedu vasu .treba« je rasipan'? uzdisaj Sto olaksanjern ozleduje. Zbog toga taj plan mora imati Potpore iIi drugi kakav. j er To . ako prvi propadne. od smrti ne spasava Onog ko bude ogre ben.ali vise delom No recima samo.!o sJ9_ieJ__I?Jem_~nit. neka vas sukobe. Spravljen od sviju cudotvornih trava Pod mesecom.hocemo« se menja i odlaze I slabi tol'ko kol'ko ima ruku. Osvetiti se za smrt oca svog. Kad dobrota sarna naraste obiljem. vee zato sto znam da je ljubav Plod okolnosti. Te njim krv pustite . Od jednog travara Smrtonosnu neku kupio sam mast. S malo lukavstva izabrati mac Nezatupljeni. KRALJ: Da. gara koji slabi nju. LAERT: Ucinicu. on maeeve nece Ispitati. stoj. zedni Rad toga prav'te sto zesce udarce Pa on zatrazi da pije. i tako cete lako.ni najredi melem. Ona od sopstvene punoce vee mre. Sta biste ucinili vi da pokazete Da ste sin svoga oca. imacu Spremijen za njega pehar osobit. Cim se Hamlet vrati. Nas umislja] ce biti vee ostvaren. KRALJ: Promislicemo 0 tome i dalje.. Mi cemo naci koga da pred njim Velica vasu vestinu dvogubo No onaj Francuz u svojoj pohvali.KRAW: Ne zato sto mislim da svog oca niste Voleli. cas. Tom kugom Dodirnucu mog maca vrh. Iz koga kad srkne sarno. Kada hocemo da radimo. AI. i muckim udarcem 72 Aluzija na nekadaSnje izvlaeenjem krvi iz srea. nikakvo mesto Ne treba da ubistvo zasticava. Ako bi se u tom prevarili da se Kroz nasu igru providi nas plan. .) Kako ste. J a bih ga u crkvi LAERT: Zaklati mogo.

izvrsiti. A devojke je »mrtvaeki prsti« zovu. jer je on isao: zapamti to. Reci ognjene Buknuti zele. nasli su da je tako. LAERT: Avaj. Tu. da utopila. Ali ako voda dode k njemu i utopi ga. cika-kopalo . -PRVI GROBAR: Kako to moze biti.) 73 PETI tIN SCENA PRVA Groblje (Ulaze dva grobara s asovima itd. Skuti rasireni Donekle je ko vilu nosise.74 ne moze biti drukcije. sem ako se utopila u samoodbrani? DRUGI GROBAR: Eto. a cin ima tri ucina. ergo. Sad opet strepim raspalice ga to. PRVI GROBAR: To mora biti »se offendendo~. kandilke. A ona pade sa nakitom cvetnim U suzni potok. Sto u ogledalu vodenom ogleda Svoje sivo lisce. je pogresno rekao »offendendo- umesto . Koliko se mucih da mu stisam bes.. Zbogom. Pregledac leseva je izvrsio uvidaj nad njom i nasao da je treba sahraniti po hriscanskom obredu. I zato joj odmah pravi grob. Dok puce jedna graneica neverna. Zato ja svoje suze uzdrzavam.KRALJICA: Kraj potoka je jedna vrba" tu. Ona je tu dosla Sa neobicnim vencem od koprive. onaj "74Grobar dendo«. Za to je vreme ona pevusila Napeve starih pesama: ko sama Nesvesna svoje nesrece sopstvene.) KRALJ: Hajd'mo Gertrudo. AI' to brzo bi Jer natopljeno odelo oteza I nesrecnicu jadnu odvuee Od njene pesme u blatnjavu smrt. ona se utopila naDRUGI GROBAR: Tako je. Sa suzom izlazi i zena u meni. memo.dobro. bozura. raditi. Pa ipak. Pa ma sta hteo govoriti stid. jadna sejo. PRVI GROBAR: Dopustite mil Ovde je voda . Jer tu je evor: ako se ja namerno utopim. al' ih slabost ta Utulila! (Ode. na nadvijene grane se penjala Da na njih cvetni veneic obesi. Kojoj pastiri ruzno ime daju.. Vrba je sirnbol neutesne ljubavl. Sad. za njim.. moj kralju. onda se ona utopila! KRALJICA: Utopila se. I kao stvorenj e rodeno i vicno Za taj elemenat. to dokazuje jedan em.dobro. i. to jest: ciniti. efend 128 129 . onda se on ne utapa. ako ovaj covek dode ovoj vodi i utopi se. onda je to on koji se utapa.. ovde stoji covek . LAERT: I odvec ti je vode. to su nase navike. Priroda drzi svoje obieaje. Zato hajdemo za njim. Od seboja. onda. hteo ne hteo. (Odlaze. Nego cuj me.) PRVI GROBAR: Moze Ii biti sahranjena po hriscanskom obredu ona koja samovoljno traii svoje sopstveno spasenje? DRUGI GROBAR: Kazem ti da moze.

Jos jedanput. i od dunderina? DRUGI GROBAR: Onaj sto gradi vesala. ti ciniS zlo kad kazes da su vesala [ace gradena od crkve. HAMLET: Sasvim je tako: . tako je. kneze. Zar nije moguce? HORACIO: Jeste. A sada je svojina gospode Crkosave.Nema starije vlastele od bastovana. DRUGI GROBAR: Ali. ergo. gubio. (Ulaze Hamlet i Horacia. ona ne bi bila sahranjena po hriscanskom obredu. vesala mogu biti dobra za tebe. al' kratko.nf~€l_pq. bez usana. A je Ii mogao kopati bez ruku i oruda? Zadacu ti drugo pitanje. sarno ako umemo da ga vidimo.. kazi to. Ijubio: To bese tako slatko. Pa ako ti drugi put postave takvo pitanje. Hajde. PRVI GROBAR: Svida mi se dosetka. Lepo bi. asove! . moze biti. zadaj! PRVI GROBAR: Ko gradi jace i od zidara. i od dunderina? PRVI GROBAR: Hajde. (Izbaci jednu lubanju. hajde. DRUGI GROBAR: E da.) HAMLET: Ova je lubanja imala jezik i mogla je nekada pevati. PRVI GROBAR (peva): Jer starost k6 lopov u koraku laku Dode i svojim kandzama te svije I baci te tada u duboku raku. vere mil Vesala. nije rukovao! PRVI GROBAR: Star Da ti nisi neznabozac? Kako ti razumes Sveto pismo? Sveto pismo kaze: Adam je kopao. DRUGI GROBAR: Hoces Ii da ti kazem istinu? Da ovo nije bila otmena gospoda. misleci da ga dobije na poklon. to je dobro. koju ovaj magarac sada nadmudruje.. To je divan prevrat.s!g!l.) 130 PRVI GROBAR: Ne muckaj vise glavom oko toga.rl. kao da je vilica Kainova. je li to po zakonu? PRVI GROBAR: Dabogme da je po zakonu. kazacu.. To je mozda cupa kakvog politicara. kneze. HAMLET: Ili kakvog dvoranina koji je umeo govoriti: »Dobro jutro.) U mladosti sam ljubio. jer ta gradevina nadzivi hiljadu zitelja. DRUGI GROBAR: Hajde. da. Kako je ovaj lupez treska 0 zemlju. zar nije HORACIO: Moguce je. ne umem da kazem. sad si rekao kako valja. PRVI GROBAR: Kazil DRUG I GROBAR: Krsta mi. Ako mi ne odgovoris kako valja. jer tvoj glupi magarac nece ubrzati korak ako ga batinas. priznaj da si . Utoliko zalosnije sto velikasi imaju na ovome svetu vise prava da se dave i vesaju no njihova braca u Hristu. i skini jaram. HAMLET: Da. i cuskana tamo-amo motikom jedne grobarske njuske. dobri gospodaru! Kako ste. taj i taj gospodin koji je pevao pohvalnice konju toga i toga gospodara. po zakonu 0 pregledu leseva. dobri gospodaru?« To je. DRUGI GROBAR: Vere mi. Pa bi k6 da nije. i od brodara. Dosadu sam time gubio. PRVI GROBAR: E.koji nije kriv za svoju sopstvenu smrt ne prekracuje svoj sopstveni zivot. Ali kako je dobro! To je dobro za one sto cine z10. i od brodara. HAMLET: Zar taj klipan ne oseca sta radi kad peva a kopa grob? HORACIO: Njemu je navika olaksala posao.) (Peva.!kaje_Qsetljiviia. oni nastavljaju Adamov zanat.9. Sad. DRUG I GROBAR: Ko gradi [ace i od zidara. Zar te kosti nisu vredele 131 moguce? . ili nekoga sto je hteo prevariti boga. idi u krcmu kod J ovana i donesi mi polic rakije. prvoga ubice. ~(Drugi grobar ode. Hajde. DRUGI GROBAR: Zar je on bio vlastelin? PRVI GROBAR: Pa on je prvi rukovao oruzjem. kopaea i grobara. ti kazi : grobarl Kuce koje on gradi traju do strasnoga suda.

lazes. kozar ce istrajati devet godina. HAMLET: Gotovo je tvoj. A sto su ga poslali u Englesku? PRVI GROBAR: Sto? Zato sto je poludeo. i asov. onoga sto je poludeo i sto je poslat u Englesku.malo vise no toliko da se sada igraju njima sore? Moje mi kosti sevaju kad pomislim na to. njegovim taksama. gospodine. PRVI GROBAR (peva): Motika. a ja ne lezim u njemu. . ako nije bio truo za zivota. pa zar da sopstvenik nema za sebe vise od toga? Ha? HORACIO: Ni pedi vise. HAMLET: Koliko ima otada? PRVI GROBAR: Zar vi to ne znate? Pa to zna svaka budala. da se svet toliko oteo. kneze. Bogami. zapazio sam za ove tri godine. PRVI GROBAR: Vi ste van njega. HAMLET: Da. dokazi i lukavstva? Sto trpi da ga ovaj nezgrapni zavrzan cuska oko cupe tom glibavom motikom. pa ipak je mojo HAMLET: Ti lazes.Ciji je to grob. HAMLET: A sto to? PRVI GROBAR: Jer mu se tamo nece zapaziti. sto deranom . jer ti si. gospodine.sto covekom. prijatelju? PRVI GROBAR: Moj gospodine. jer u danasnje vreme imamo tako mnogo leseva zarazenih vrengom. obligacijama.Da oslovim ovog eoveka. HAMLET: Kako »cudnovato«? PRVI GROBAR: Tako. ako ne. Zar to ne bi mogla biti lubanja kakvog advokata? Gde su mu sada njegove podvale i dosetke. I grobna humka kao krov Dosta je za takvog gosta. (Izbaci drugu lubanju. HAMLET: A povodi? PRVI GROBAR: Kako povodi! . HAMLET: Kako ta lola cepidlaci! Moramo mu govoriti vrlo korektno. i od telece. sisao je upravo s uma. toliko i cini. gospodaru! HAMLET: Ne pravi li se pergament od ovcje koze? HORACIO: Da. i zato. vee trideset godina. ona se upokojila. tako je. i zato nije vas. da seljak cepa na pete dvoraninu. i budak. dakle. 133 . njegovim dvostrukim jemstvima i njegovim raeunima dohotka? Je li to suma njegovih dobiti i zavrsni raeun njegovih prihoda da njegova fina cupa dobija puno finog blata? Zar mu njegovi dvostruki jemci nece zajemciti vise od ove kupovine za duzinu i sirinu jednog ugovora u dupIikatu? Ni sva prenosna pisma njegovih poseda ne bi stala u ovu kutiju. i ne podize protiv njega tuzbu za zlostavljanje? Hm! Ovaj covek je u svoje vreme mogao biti velikozakupac zemalja. inace ce nam dosaditi svojim dvosmislicama.Ovde u Danskoj. HAMLET: Za koga kopas ovu raku? PRVI GROBAR: Ni za koga. (peva). Horacio. HAMLET: Pa sta cete zakopati tu? PRVI GROBAR: Neste sto je bilo zena. HAMLET: Pa kako je poludeo ? PRVI GROBAR: Kazu vrlo cudnovato. I grobna humka kao krov Dosta je za takvog gosta. 132 PRVI GROBAR: To je ziva laz. ali bog da joj dusu prosti. kad ne lezis u njemu. Tamo ce opraviti pamet. eto u njemu. HAMLET: Onda za koju? PRVI GROBAR: Ni za koju. da se jedva odrze i do ukopa trajace vam nekih osam iIi devet godina. I pokrov od platna prosta. On je za mrtve a ne za :live. . paragrafi. sa njegovim tapijarna. '--HAMLET: KoIiko covek lezi u zemlji dok ne istrune? PRVI GROBAR: Bogme. To je bilo bas na dan rodenja mladog Hamleta.) HAMLET: Evo druge. HAMLET: Ovce i telad su svi koji se na njemu obezbeduju. gospodine. ja sam tu grobar. a kazes da je tvoj. pobeci ce od mene varna. tamo su svi ludi kao ion. Otkad si ti grobar? PRVI GROBAR: Izmedu svih dana u godini postao sam grobar bas onoga dana kada je nas pokojni kralj Hamlet pobedio Fortinbrasa.

Aleksandar se vraca u prasinu. kneze. da vidimo..Ne-ka se nan smeje na to! Molim te. ta je lubanja lezala u zemlji dvadeset i tri godine. Evo jedne lubanje. bila je Jorikova lubanja. Njegov go Ies ostao je nepokopan mnogo dana u top 10m. jadni J'<?J:g~J.Znao sam g1!.bio je -oeigfanicno veseo. sto ta zemlja sto svetu dava strah. (Ulaze svestenici u povorci: les Ojelijin.« HORACIO: Isto tako. PRVI GROBAR: Cuma na njega! Bila je to lupeska budala. Gde su sada !v~~_~_?~danja. a voda yam davolski rastvara lesine. hiljadu puta me je noslO-mi ledima. HAMLET: Cija je bila? PRVI GROBAR: Bila je jedne budale. tvoje pesme.) Kraljica? Say dvor? Za kim idu to? Pa s tako krnjom pratnjom? Ovo znac] Da je les koji prate oduzeo Ocajnickom rukom zivot sebi sam. za njim Laert i tuzbalice Kralj i KraZjica sa svitom itd. a ipak je ostao cist i lep. belu kozu i da mu je tela tako prijatno mdrisalo da mu je i ruho od toga bilo mirisno. .. LAERT: Ima li jOs sto da se svrsi? PRVI SVESTENIK: Pogreb je bio veliki koliko Dopustenja bese za nj. Jer njena smrt Sumnjiva bese. tvoje sale. kako mi je gnus no da gledam ovo.. gospodine!? Njegova je koza tako ustavljena njegovim zanatom. A ugledna je licnost bila to. Aleksandar je sahranjen. Evo ide kralj. HAMLET: Ni najmanje. Horacio..~Jj~rll!-!. Cuva rupu.se potsmehnulo vasem Jq:~y. Sta mislite cija je bila? HAMLET: Bogami ne znam. vere mi.) 75 Hamlet ovde pre misli na Aleksandrovu lepotu i prijatan miris njegovog tela nego na njega kao osvajaca: Plutarh kaze da je Aleksandar Veliki imao »vrlo lepu.) Avaj. (Uzima lubanju. vetra da ne ude dah. dok ne nade da cepom zapusava kakvu rupu za vranj? HORACIO: Posmatrati stvari tako znacilo bi posmatrati odvise utancano. HORKCtO: "Sfa:--kneze? HAMLET: Mislis Ii da je Aleksandar" izgledao u zemlji isto ovako? HORACIO: Isto tako. (Povuce se u stranu s Horacijem. imao je izvrsne dosetke. suvom predelu.s_. od zemlje pravimo blato. ona bi 134 135 . kazi mi neStO. Pazi. Ta lubanja. gospodine.HAMLET: Zasto on duze no ostali? PRVI GROBAR: Zasto. HAMLET: I tako zaudarao? Pih! (Spusti lubanju. Ovde su visile usne koje sam poljubio ne znam koIiko puta.? §l!svim otprua gurncarTdr·sad u gospodinu sobu i kazi jOJda nce··mo~e-namazati slojem ael?~Um kao pala. ne bismo mogli zacepiti kakvo bure pi va? Carski je Cezar umro. Horacio. kraljeve budale.tv6Jemunjevite dos~~esto-su·za stolom ·stvaralel>·uru sm·eha? ~r nicega st()_bi. i da visa vlast Nije nad kanonom bila. Zakrpa zidu u isti je mah? AI' mir! Sklonimo se. 0. u koje je on pretvoren. nego ici sa dovoljno osecanja mere i verovatnoce koja bi nas vodila otprilike ovako: Aleksandar je umro. Pa zasto od tog blata.~o·jzgJeda1!J .~~~~~ __ ajzad oy. prasina je zemlja.. Uklonimo se malo. a sad. grlo mi se od toga steze. Jednom mi je srucio na glavu bocu rajnskog vina. HAMLET: Na kakve Ii se trice mozemo vratiti! Horacio! Zar nasa masta ne bi mogla ici po tragu plemenitog praha Aleksandrovog. da moze dugo izdrzati vodu. HAMLET: Ova lubanja? PRVI GROBAR: Bas tao HAMLET: Daj da vidim.) LAERT: Hoce Ii biti jos kakvog obreda? HAMLET: Ovo je Laert.a. posto prah. vrlo otmen mladic.

Sta bi ti" Ucinio za nju? KRALJ: Laerte. a ne hladni grob. Dok je jos jednom ne zagrlim ja! (Skoci u grob. 76 HAMLET: Stat Lepa Ofelija! KRALJICA: Najsladoj . Od cega se mudro bojat'. 1 sahrana Sa zvonima rpratnjffifi:·~-·--· LAERT: Vise nema Nista da se radi? PRVI SVESTENIK: Nema vise sta.cvece. Ciji bol tolikom snagom govori. (Posipa je cvecem. Dok od te ravni ne naraste breg ViSi no stari Pelion.A ovo sam ja. AI' ovde su joj dopusteni venfh.) Gomilajte zemlju na mrtvu i na zivog. bi Ii sirce pio? Krokodile jeo? Vidis. bi l' se tukao? Bi l' kido sebe.) HAMLET: Losa molitva ti ta! Molim te. plako. Obesvetili bi sluzbu posmrtnu Pojanjem opela. cuvena u grcko] mitologiji kao postojbina kentaura. i neka Iz njenog lepog tela preeis~og Izniknu ljUbletcerKazem ti. (Skoci u grob. skidaj prste mi sa grla! J er mada nisam ni zucan ni brz. dok ces ti U rlicuci Iezati.) HAMLET: Ah. 76 77 Nebeska plavog Olimpa! HAMLET (prilazeci): Ko je taj. zbogom otislal Cvetu . LAERT: 0 trostruk jade. mOJa sestrica ce U andelskom horu biti. Okrutni pope. ostav'te ga vi! HAMLET: Krista mu.slatko. LAERT: Polozite je u zemlju. mesto molitve Kamenje.) J a misljah bices moga Hamleta. Sto zalosna mu rec zaeara zvezde U letu." il' glava u paklu Pelion je planina u Tesaliji.U nesvestanoj zemlji lezala Do poslednje trube. Pa da ti kitim. U meni je ipak nesto opasno. Brace. budi strpljiva. J esi li dosao ovamo da slinis. 137 136 . stisajte se! (Pratioci ih razdvoje i oni izadu iz groba. kazi sta bi cinio? Bi l' gladovo. Requiem-a njoj. Danae Hamlet. mila devojko. Dole ruku! KRALJ: Razvadite ih! KRALJICA: Hamlete! Hamlete! SVI: Gospodo! HORACIO: Dobri kneze.) LAERT: Odnese! Nek' ti dusu vrag (Rve se s njim. cetrdeset hiljada Sa svom mnozfrlom svoje ljubavi Dostigli ne bi moju. boricu se s njim za ovu stvar Dok trepavice moje ne klonu. on je lud l KRALJICA: Za ime boga. I devojacko cvece. Ciji ti zlocin najsvetliji um Oduze! Zemljo. te su stale slusati Ranjene cudom? . K6 dusarna u miru preminulim. a ja bih. sljunak bacali bi na nju. Postelju bracnu. KRALJICA: Za koju stvar.. moj sine? HAMLET: Voleo sam Ofeliju. padni deset puta Trostruko na onu glavu prokletu. Ja.

AI' hoces da cujes sta uradih ja? HORACIO: Molirn vas. nakicen sa rnnogo Razloga raznih sto se odnose Na bezbednost Danske i Engleske. Maukace macka. i ja znam! KRALJICA: Ovo je cisto ludilo. U cutanju ce sedeti pogruzen. Ja glavni njihov nalog raspecatim: I nadern . .Dobra Gertrudo.I ja cu! A kad brbljas 0 bregovima.) (Laertu) SCENA DRUGA Dvorana u zamku (Ulaze Hamlet i Horacio. pipajuc' U mraku. pazi na nj.0.nek' je slava bas brzini toj.) HAMLET: Toliko 0 tom.) 78 Osa je plan ina u Grckoj. Razmetati se vikom. urlikace pas. procitavsi. Videces sad dalje. Nek' milione ari na nas bace. Sta. pa se tad povucem Opet u svoju sobu. HORACIO: To je sasvim Izvesno. i bez oklevanja Brze no sekiru sto bi naostrtll Odseku moju glavu. (Odu. krotak k6 golubica. gospodine. Dok nasa humka przec svoje teme o zonu ognja. kad nam izblede Planovi duboki. Vi pripazite malo sina svog. Strpljivo dotle postupati valja. Horacio dobri. a!' sta mari! Moze se Herkul namuciti vas. kneze? HAMLET: U srcu mom bese Neka borba sto mi ne davase sna. Jer priznajmo da nam nasa lakoumnost Posluzi katkad. kazite mi uzrok Sto vi ovako sa mnom postupate? Ja sam vas vazda vol'o. Ovaj grob ce zivi spomenik da ima. da ih nadem. . i to uspeh. HAMLET: Cujte. Osecah se kao okovan buntovnik. Uzmem njin svezanj. Ti se opominjes okolnosti svih? HORACIO: Secam li se.) KRALJ: Molirn te. Brzo. HAMLET: Skocim iz moje kabine Ogrnem ogrtac pomorski. 138 . . HORACIO: J e l' mogucno ? HAMLET: Evo procitaj. Pa zatim. 139 N ek' razgovororn nasim prosle noci Ojacate svoje strpljenje. A mirni easi doci ce narn skoro. JOB malo Ovako ce biti u nastupu tom.ucimo se tom Da postoji neko bozanstvo sto vlada Ishodima nasih namera rna kako Da smo zamislili njih.u njemu Izrican nalog. Da mi strah na uctivost zaboravi. kao I na strasne stvari. Kad zlatne svoje ticice izleze. kad si dokoniji.Da prkosis meni skacuc' u njen grob? Da se sa njome sahranis? . Tako drsko. Mi cemo Ubrzati odmah stvar. ako budem zivDa to. (Ode. (Horacio odlazi. kraljevskog podlastva l . ueini da Osa78 Bude kao prosta bradavica.

doduse. ko je to? (Ulazi Ozrik. Interval je moj. U kesi mi bese moga oca zig. da bi veza njinog Prijateljstva bila cvrsea. Ali mi je sad to dobro doslo bas. j. Uvijem pismo k6 sto prvo bese. da bi mir nosio svoj Venae od zita. OZRIK: Dragi knez~. HORACIO: Mir. dragi moj.to. gospodine. 140 HORACIO: Kakav je to kralj? HAMLET: Mislis da mi nije slobodno da tog Sto mi ubi ocl:l1-::l _~~!~!'~_l!Erlja. udarim pecat i ostavim Na isto mesto. Sto kalup je za danski pee at bio. on prede na delo.(Horaciju) Poznajes Ii ti ovoga vodenog komarca? HORACIO: Ne. Opasno je kad se slabic utakne U gnevan dvoboj mocnih protivnika Izmedu zamaha. ona je za glavu. HAMLET: Utoliko vise nade za tvoj spas. napisem ga lepo. dokono. Oni moju savest ne uznemiruju. Promenu nije niko Mogao da zapazi vise. ko nasi drzavnici. Pre no sto bih prolog posmatranja dao Mozgu svom. . predali I udvarali se cisto ovom poslu. ako je vase gospodstvo. Ida bi Ijubav cvetala med' njima K6 palma. HAMLET: Bite to brzo. Stose -riiedJ'presto i med' mofe nade Uguro. gospodine. dobri kneze. A covekov zivot dok kazem jedan tek. .a bih yam saopstio jednu stvar od strane njegova velieanstva. pa jos s podloscu toIikom. On treba. HORACIO: A kako ste zapecatili? HAMLET: Kako? Bas u tom se prst neba pokazo. Hoces da cujes sta sam sroeio Otprilike? HORACIO: Hocu. Da donosioee pogubi nenadno. AI' razmetanjem tugom me je zbilja Bacio u strasan gnev. Da je prostota lepo pisati. tim vidi sadrzaj ovoga.HAMLET: Uhvacen tako u lupesku mrezu. Spram Laerta sto se zaboravih ja. plo?ne. dobri kneze mojo HAMLET: Od strane kralja molbu ozbiljnu. med' vrhove maca. i jos mnogo Sve takvih »da bih« velike vaznosti. HAMLET: Primicu je. Drugi dan Nas pomorski je boj nastupio. udicu na moj zivot sam Bacio. jer greh je poznavati gao On ima mnogo zemlj~? i . . AI' veoma zalim. Neka [edna zivotinja bude gospodar zlvotI~Je. dobri Horacio. I mueih se da se odviknem od tog. Bez kraceg iii duzeg premisljanja. Posto je engleski kralj klevetnik mu veran. OZRIK: Zahvaljujem vasem gospodstvu. Smislim nov nalog. i njegovu kob U slici svoje.On je svraka i kao sto rekoh raspolaze silnom necistocom. 141 . Potpisem. J a sednem. Trazicu oprostaj. veoma je topio. HORACIO: Tako su Gildenstern i Rozenkranc pali? HAMLET: Pa oni su se. Stavite svoju kapu na njeno mesto. Nametljivost je donela im pad. Da ne bi savesno bilo ovom rukom Nagraditi ga? I zar ne bih bio Proklet kada bih pustio taj cir Na nasem telu da raste daljim zlom? HORACIO: Iz Engleske ce on doznati brzo Kakav je ove stvari bio kraj. HAMLET: Ponizno yam hvala. Ni za oprostaj im ne dajuci cas. njene ce jasle stajati uz kraijevu trpezu. Nekad sam smatro. Vidim.) OZRIK: Vase gospodstvo nam je dobrodoslo natrag u Dansku. sa svom paznjom svoga duha. A zatim dode ono sto vee znas.

OZRIK: Vase gospodstvo govori 0 njemu s potpunom nepogresivoscu. HAMLET: Gospodine. OZRIK: Zaista je prilicno hladno. kladi da vas on u dvanaest _ napada nece nadl!!~~!tLt!'!put? _ _Y1se-iiego ·vInJe-ga. gospodine.P vere mi. kneze. a osobito oni koji su noslh dugaeke rapire.LHAMLET: To su dva oruzja. zalozio sest francuskih rapira sa celim priborom. gospodine? OZRIK: Vi niste neobavesteni kakvom izvrsnom vestinorn raspolaze Laert . ne zaboravite . Ali. mislim. OZRIK: Bedrenjaci su. vrlo otmenog ponasanja i sjajne spoljasnosti. (Hamlet mu daje znak da stavi kapu na glavu. da je ono polozilo veliku opkladu na vasu glavu. zalozeno? OZRIK: Kralj se. a svaki koji bi ga hteo podrzavati bio bi sarno senka i nista vise. HAMLET: Molim vas sarno. ali. dobri gospodaru. njegove oznake ni malo ne trpe zato sto ih odredujete. duva severae. HAMLET: Ali cemu sve ovo. ali.. govoreci 0 njemu kako treba. kao pojasom. s istinitom pohvalom. gospodaru. to za moju lienosti ne bi bilo osobito pohvalno. opkladio s njim u sest arapskih konja. dosao na dvor Laert. .. gospodine. jer dobro poznati nekoga coveka. vere mi. verno oslikanoj.) OZRIK: Neka.. pun najlepsih osobina. verujte mi. 79 Svaki rapir je imao opasae i kaise iIi . nasli slicnu jos sarno u njenom ogledalu. kad bismo mogli nositi to po bedrima. HAMLET: Da.. HAMLET: Zeleo bih.. a on je. gQ~odine. pridavali veliku vaznostkvalitetu tih kaisa. gospodaru. kaisi. . Gizdavci SU. on je citava karta ili kalendar otmenoga sveta. OZRIK: Da. gospodine? Zasto bismo uvijali toga izvrsnog plemica u trnusu nasih slabih pohvala? OZRIK: Gospodaru? HORACIO: Zar se ne bismo mogli sporazumeti razumljivijim jezikom? Vi biste. HAMLET: Izraz bi bolje odgovarao predmetu. to je radi moje Iicne udobnosti. On je sve svoje zlatne reci vee potrosio. znaci poznati samoga sebe.. verujte mi. divni su ti bedrenjaci i vrlo bogato ukraseni. Tu skoro je. savrsen gospodin. 143 . A donde. 0 kojima je vlsio. OZRIK: Kralj se. sem da se ogledam s njim u toj izvrsnoj vestini . Po glasu koji uziva u svojoj vestini nema sebi ravna. ili moja priroda . gospodine. kao da je . to je.. OZRIK: Mislim U 'pogledu n]egovoga oruzja. da upotrebim vasu rec. smatram da je njegova dusa tako bogata roba. volio bih da budu kaisi. gospodine. kaisima i tako dalje.. u ovome. veoma su lepi za oko i vrlo su zgodni za drske. i tri vrlo bogata ukrasena kaisa! To je francuska opklada protiv danske. OZRIK: Ja znam da vi niste neobavesteni . Stvar je. gospodine. HAMLET: Sta znaei vase spominjanje toga gospodina? 142 OZRIK: Laerta? HORACIa (po strani Hamletu): Njegova kesa je vee ispraznjena. bedrenjake . dobra. kneze. HAMLET: Ali ipak mi se cini da je zaparno i toplo. HAMLET: Sta vi zovete bedrenjacima? HORACIO (Hamletu): Znao sam da cete morati zatraziti objasnjenje pre no sto ste to i ucinili.Ali. Pa onda: sest arapskih konja za sest francuskih rap ira sa priborom.ne znam ni ja sam da kazern. jer cete u njemu nab koji bilo deo sveta koji bi jedan plemic zeleo da vidi. to svakako mogli. da govorite istinu.. a njegova unutrasnjost toliko retka i dragocena.Dakle. HAMLET: To ne bi mogao reel. HAMLET: Sta mu je oruzje? OZRIK: Rapir i nQ~!-. I odista. gospodine. da bismo joj. veoma je hladno.. Tri od tih bedrenjaka.. Zasto je to. preterana zapara je. iako znam da bi njihov inventar zbunio aritmetiku pamcenja. verujte.HAMLET: A ne. kad biste je kazali. gospodine. a ipak je izostao s pogledom na brzinu njegovih jedrila. njegovo velicanstvo mi je naredilo da vas izvestim.

za kojima. HORACIO: Taj vivak otrca s ljuskom'" na glavi. ne~~g Ima p:r:()\T~<ieni<l_LJ. [a cu dobiti opkladu za njega.Laert se kladio sa dvanaest na devet80 i odmah bi moglo doci do utakmice ako bi vase gospodstvo dalo blagonakloni odgovor . Laert se kladi da hoce._pady k. Ali duni sarno u njih. ovo nistavno doba luduje) primio sarno modu vremena i spoljasnju odecu drustvenog opstenja. •• __ . i.'ap~a. All.k:o s~~!_r::.sad ill kad mu drago. znam. PLEMIC: Kraljica zeli da progovorite koju neznu ree sa Laertom pre nego sto poenete borbu. izgubiti ovu opkladu. kraljica i svi ostali silaze ovamo. HORACIO: Ako yam srce ne man za nesto._ u~~o_<!_I!_~is_~... Uporediti koga sa vivkom znaeilo je smatrati ga drskim. Sto sa bocama vina. If4 .~m~.~ancusk:u ja sam sest~J~o vezbao_~Dobl~u. ako je raspolozen..: je i on (Ran -i mnogi Tako sa takvim vaspitanjem.) HAMLET: Oprostite mi._E£~s. kneze.~a~~~). PLEMIC: Kralj. i mehur ce se rasprsnuti i videce se da su oni pleva a ne ovejano zito. HAMLET: Taj se udvarao brB:c!~\T!cj__~"oje matere pr~ no stooije. Kralj se kladi da Laert neee uspeti da poruku da ga oeekuje u dvorani. ~_~~ll~:. HAMLET: Gospodine.< . necu dobiti nista sem svoje sramote i suvisnih udaraca. b~t~~ ne zna staostav1ja. One se slazu sa kraljevim zeljama.d~~ v1. HAMLET: Ona mi daje dobru pouku. ja sam gotOY. njegovo velicanstvo kralj yam se preporueio po mladome Ozriku.) HORACIO: Vi cete. trci tarno-amo jos dok mu je Ijuska na glavl. On me salje da bi doznao da li yam je po volji da se ogledate s Laertom ili cete odloziti za docnije. gospodine. ako gospodin pristane i kralj ostane pri svojoj nameri. Od nj~gov:~ odlaska u F. (Hemic izlazi. poslusaJte gao Ja cu Ih presresH naputu lrecr-Cii1fu'aa-vafifriije' dobro.HAMLET: To [e prosta budalastina.. zada dvanaest uspehh udaraca na Hamletovih devet.il!!. ne mozes pOJmiti kako mi je tesko oko srca. kneze. Laert.) PLEMIC: Gospodaru.l_. s pretpostavkom da budem sposoban kao sad. A [amacno ste culi.emiril<Lz~~~. OZRrK: Preporucujem svoju odanost vasem gospodstvu. Svi prisutni ovde znaju. (Ozrik ode. neka donesu oruzje.. uvredio sam vas. bl~godareclyp. Ali kao plemic. dobri gospodarlT.. HAMLET: Ne verujem. HAMLET: U dobri cas. oprostite mi vi. HAMLET: _~()~iQ_. No ipak. gospodine. Ozrik i druf!i pratioci s maeevima i rukavicama. HAMLET: Sluga. Smatralo se da vivak. Sada je vreme moga dnevnog odmora. ako mogu. ne mari! HORACIO: Ali. ako je njegovome velieanstvu po volji. mehurastog znanja koje njega i njemu sliene prenosi preko najdubljih i najzamrsenijih misljenja. (KraZj stavlja Laertovu ruku u Hamletovu.~a~~ y v • -ostavIJa?Nekaolide. sluga sam. ogleda radi. plemiCi.. neku vrstu povrsnog. (Ulazi jedan plemic.n. primi ovu ruku._ _~-"----- ~~ce~ rano -.r a _B!'~()s. jer mu nijedan tud jezik ne bi ucinio takvu uslugu. ako ne.Sfa-'-nUft'1"a. (Ulaz~ Kraljica. a s ukrasima koji se vaso] prirodi dopadnu. koji mu je doneo vasu 80 Dvobo] je imao da traje dok jedan od ucesnlka ne zada dvanaest uspelih udaraca._. da sam kaznjen 145 K.t~~~iR~~pt~~~'rui~~~~ri~\~kj~ Kad~n:ko __ ~<. ja cu setati ovuda po dvorani. ~im se lzleze. Hamlete. OZRrK: Hocu li tako da izvestim? HAMLET: U tom smislu. ali osecam nekuvrstu sl!-!tniekQiabLuz.~lj..) Dobro cini sto se sam preporueuje. HAMLET: Ja sam veran svojim odlukama.) KRALJ: Ovamo. HAMLET: A ako bih j a odgovorio: ne? OZRIK: Ja mislim. da stavite svoju licnost za ogled prema njemu. uobraZenim i neiskrenim._. 81 Horacio pod Ijuskom misli na kapu koju je Ozrik nalzad stavio na glavu.?vol~nim uslovima KaJe rm on daje.

KRALJ: Ne bojim se za to. U ovom skuptl ttl Nek' me nepriznanje namernoga zla Pred plemenitim vasim osecanjem Izvini kao kad bih bacio Svoju strelu preko kuce. Vi mi se rugate. Kad Hamlet prvlili drugi udar da. sinovee Hamlete? 146 HAMLET: Vrlo dobro. zbog koje bih U ovom slucaju najviSe i trebo Na osvetu biti gonjen. U tvoje zdravlje! (Trube i topovi iza scene.) Podajte mu casu. Hamletovu . i necu da uvredim nju. LAERT: Ovaj je tezak. Hamlete. 11' ako treci udar odvrmL Nek"--sa-§VihJtjl1iii'Un. sasvim jasan udar. Evo. Truba topovima sto napolju stoje. Onda to ne cini Hamlet. Prirodu vasu i vas gnev. Za sve sto uradih I cime grubo izazvah vam cast. sudije. LAERT: Gospodine. HAMLET: Tu izjavu primam srdaeno. gospodine.) HAMLET: Ovaj je dobar. ove mi ruke. a Laerta uvredi. da napijem. HAMLET: Ne. dajte drugi mac. Al' s pogledom Na cast. Opkladu znate. Laerte. ali dobitak je nas. Ludost je dusman sirotog Hamleta. Gledao sam vas oba. K6 zvezda kakva kroz najcrnju noc. LAERT: Ja sam tim Zadovoljan u dusi. (Uzima drugi mac. To nije on. maceve im daj. a nebesa zemlji: »Sad kralj napija Hamletul« Pocnite. Ognjeno da zablista.u topQ_yi. KRALJ: Ozrice mladi. . 147 . U mom neznanju vasa ce vestina. HAMLET: Sudije! OZRIK: Udar. KRALJ: Metnite case vina na taj sto.Hamlet ne. LAERT: Dobro. Harte! LAERT: Jedno meni! HAMLET: Ja cu vam biti oruzje. pa onda njom Pogodio svoga brata.ce. i rado Za opkladu cu boriti se bratsku. Dajte case! I neka bubanj trubi govori. ostro pazite. ja stojim uspravno i necu Jos da se mirim.J!oljem dabl1 kralj Napiti. On je bolji. dok neka starija Gospoda priznate casti mi ne dadu Glas za pomirenje. A kad je tako. kneze. kralj mojo Vasa je milost Na slabiju se stranu kladila. moj dobri kneZe. HAMLET: Jedan! LAERT: Ne.) OZRrK: Da. . Jesu Ii macevi Iste duzine? (Spremaju se za borbu. Pa ko to radi? . Dajte nam oruzje. ovaj biser tvoj je.Hamlet ne! Ako je Hamlet izvan sebe sam. LAERT: Napred. HAMLET: Napred.Ludost njegova. Hajd' opet! KRALJ: Stanite. Topovi nebu. Hamlet je uvreden.ja ovde Objavljujem: to je cista ludost bila. u casu biser baciti Skuplji no sto su redom cetir' kralja U danskoj kruni nosila. Do tog casa Ja ponudenu vasu Ijubav primam Ko ljubav. pa da imam tad Neukaljano ime.Bolnim rastrojstvom. Gospodlne. A vi. Uvredi l' Hamlet Laerta? .

i Hamlet rani Laerta. ne pij! KRALJICA Hocu. Gospo. dodirnut. molim te. KRALJICA: Da ti ubrisem lice! LAERT: Pogodicu ga. Hamlete..~ HAMLET: Kako je Kraljica? KRALJ: Pala u nesvest videci Krvava oba. napitak. kneze? OZRIK: Kako ste. nego pice. KRALJ: Nas ce pobedittstn:' KRALJICA: On je gof~zan i kratko_ga dal_!a. ne. Prevara se protiv mene okrenu.) 82 Laert rani Hamleta zavrerne prekida borbe. (Laert rani Hamleta.) SVI: Izdaja! Izdaja! KRALJ: Odbranite me.HAMLET: Da dovrsim ovaj ogled. Istrljaj celo. .) HAMLET: Zatvorite 0 zlocinstva! Ho! vrata! Izdaja! Da vidim! (Laert pada.Kralj. kraljica ~~ija Za tvoju srecu. Evo ti moga rupca. . (Umre. Ozrice. HAMLET: Ja jos ne smem piti. Kralj je svemu krivac. KRALJ (za sebe): To je otrovana caSa. da se nikada Ne dignem vise. Laerte. dragi Hamlete moj. al' kasno je vee. Orude To izdajnicko u ruci yam je tu. evo gde lezim. hajdete ih! opet. Vi ste ubijeni. Ostavlte Zacas u stranu. mene rapire. HAMLET: Sta. HAMLET: Hajd'. Haj'te! (Borba. ja sam pravedno upijen sopstvenom svoj9m__PQdloSCu. Kako ste. otrovan vrh? Onda na svoje delo.~~E~·) OZRIK: Gledajte tamo na kraljicu. pro- LAERT: Ona je ovde. Ham~te. kralju sad. Vi se samo Igrate. prijatelji! Ja sam 149 Zatim u raspaljenosti borbe. otrove! (Ubode Kralja.) nista. Nikakva medicina sveta Spasti vas nece.. LAERT (za sebe): Pa ipak mi se savest protivi. J a sam otrovana.) Drugi udar. Laerte? LAERT: Ko u zamci cuk. KRALJ: Ne drzim. J a priznajem. U varna nema jOg Ni za po sata zivota. napadnite svom Zestinom svojom. KRALJICA: Ne.) OZRIK: S obe strane LAERT: Sad cu vas. 148 .82 KRALJ: Izbezumili HAMLET: se! Rastavite Ne. Molim vas. Nezatupljeno i jos otrovano. hot HORACIO: Sa obe strane krv. kralju mojo Dopusti.Ne mogu vise. Bojim se da vi Pravite sa mnom salu. za treci. Odmah cu. Sta velite? (KTaljicap. Gle. LAERT: Tako zar Kazete? Hajd'! (Bore se. Haml~te! HAMLET: Dobra gospol KRALJ: Gertrudo. 0. LAERT: Dodirnut. pice .

Vesti iz Engleske doziveti necu. smrt na tebe na mene. sto ste sarno nemi posmatraci Ovoga cina.) Kakva je ovo ratna uzbuna? OZRIK (vracajuci se): Mladi Fortibras iz Poljske pobedno Ide i engleskim poslanicima Ratni pozdrav daje. i krupne i sitne Okolnosti sto su izazvale slom Ostalo je eutanje. .) -_ HAMLET: Nek' nebo Spase te od toga! Idem za tobom.) Otkuda dobos dolazi ovamo? (Ulaze Fortibras i engZeski poslanici. ti. kad bi ime kad . Ostavi. Ozrik izade. tacan je Kada nas hvata! 0 rekao bih yam . a izveStaj nas onda§njoj ustavnoj teoriji. ni tvoja Posluzen spremio je sam. Ti ziviS. ja cu je uzeti.) Dobri Horacio. da moju po vest pripovedas. Ubilacki.) LAERT: Po zasluzi. Otrov Oprostimo jedan Moja i moga oca Ne pada. Vecitoj sreei nemoj ici jos. HAMLET: Ja mrem. Ja mrem. AI' neka stoji. HORACIO: Nemojte ni caska verovati to.) FORTIBRAS: Gde [e taj prizor? HORACIO: Sta bi' zeleli Da vidite? J ad. prokleti kralju. Nesrecna kraljice. Ikada srcu tvome bejah drag. Po 150 151 . Mocni mi otrov savladuje duh. Dobru noc. taj surovi strazar. 83 Posto je KLaudije mrtav. il' cudo? . (On uzima casu. kakvo ranjeno Ime bi posle mene ostalo. neb a mi. glas vladajuceg monarha utlcao je na odr'edivanjenaslednli. daj mi casu tu.ka prestola. Kad se nista ne bi znalo. FORTINBRAS: Ta gomila vice: pokolj! Gorda smrti! Kakva je bliska svetkovima to U paklenoj ti celiji.Sve je tu.83 Reci mu to. rodoskvrni. (Hamlet baca casu na pod i pada. Horacio. Horacio. sto izgledate bledi I drhtite ovde pred nesrecom ovom. pa prica] neobavestenim o meni i mojoj stvari pravedno. Horacio. HAMLET: Evo. Ali smrt. drugom. te sad Knezeva tol'ko jednim rnahom tek Krvavo tako pobila si til PRVI POSLANIK: Prizor je grozan. (Mars iza scene.) HAMLET (ustaje): Ako si eovek. sa bubnjevima. Ako ikad. Vi. (J1mfe. Ispij To pice! Je li tu taj biser tvoj? Idi za mojom materom! (Kralj umire. Hamlet Je sada de facto kralj... On ima moj umiruci glas..) U grubom svetu ovom vuci dah Tegobno. Al' proricem da je tw mladom Fortinbrasu Izbor.. Zbogom! A vi. Jos je ostalo pica tog.. (Mars i pucnjava u daljini.Jos sarno ranjen. Jer ja sam vise Rimljanin starinski No Danae. HORACIO: Plernenito jedno srce prepuce.. dobri knezel Horovi Andela nek' ti otpevaju mir. Hamlete. J a mrem. (Umre. zastavama i pratnjom.

84 i kad bi imG Jos moci zivota. FORTINBRAS: Pohitajmo Da cujemo i odabrane sve Da pozovemo nek' cuju. za umorstva slueajna. krvava. za slucaj Sudbine. nepriTodna kTvava. PromaJeni planotn. A u pratnji Nek' vojnicka svirka i obredi ratni Za njega glasno progovore sad. Da osta u zivotu. Jer on bi Pokazao se zbilja. jos o planovima tajnim sto padose Na glave svojih tvoraca bas. . I pustite me da svetu ispricam.) Ne Iz usta kralja Klaudija. kao ratnika. . SmTt zbog lukavog iZi nametnutog pov~da odnoSl.Iz Engleske je dOSG prekasno. i to iz usta onoga Cij' ce glas druge za sobox_nP~yuci. ina kraju svega toga. A vi iz Engleske. Sluca~ sudbtne odnosi se na Ofelijinu smrt. odnosl se na pogibiju koja se sada desila. Starinska neka prava u to] zemlji. UmoTstva sluca1na odnosi se na P. On nije njinu naredio smrt.. pravi kralj. Gluve su usi sto bi nas slusale Kad prieamo da smo izvrsili nalog. I ja ima~ jos . Da ne bi doslo vise nesrece Zbog zabluda Hi zavodenja. AI' kad ste bas na krvav udar taj Prispeli amo.85 Sve Ispricacu yam verno. 152 153 . vi iz poljskog rata. ja prihvatam s tugom Svoj srecan udes. Sto slucajem srecnim mogu trazit' sad. Nosite tela. HORACIa: I 0 tome cu imati povoda Da govorim. Neprirodna.. Zatim se cuje topovska paljba. AI' pozurite da to odmah izvrsimo &I 85 Dok duhovi su divlje uzbunjeni. Za smrti zbog lukavog ili nametnutog Povoda. na skup. . Da Rozenkranc i Gildenstern su rnrtvi. Izlaze noseci leseve. Ovaj prizor tuzan Za bojiste lep je. DB smrt Rozenkranca I Gildensterna. FORTINBRAS: Neka Cetir' kapetana iznesu Hamleta Na estradu. Sto se mene tice. da yam zahvali. Koji jos ne zna kako bese sve. izdajte naredenja Da ova tela budu izlozena Na pozornici posmatranja radi.Ovo se ~nosi ~a kraIiev rodoskvrni brak i ubistvo njegovog br~ta. Vela sviTepa. Gde cemo naci za sebe zahvalnost? HORACIO: Iz njegovih usta ne.oIanijevu smrt. naredite vojnicima paljbu! (Posmrtni mars. a ovde je ruzan. Haj'te.. Tu cete cuti za dela svirepa.

IZBOR IZ KRITIKA .

oce. o dovratak nasionjen: ja Iovim U odjeku nekom iz dubine Sta ce biti sa zivotom ovim. No redosied ima svako dejstvo I kraj puta nece se izbeci. Al se druga drama sad odvija I ovog me puta oslobodi. Volim tvoju zamisao i ja I slazem se da me rola vodi. Ave. Preveo Stevan Raickovic 157 . Mimo mene ovu casu nosi. Vee sam usred bine.nije polje preci. Sam sam. ako si u moci.Boris Pasternak HAMLET Zagor stade. Na mene je uperen mrak noci Kroz hiljadu dvogieda na osi. tone sve u farisejstvo. Proci zivot.

BVe dok sva energija odlucnosti ne j.i~_s. otac mu umire na sumnjiv nacin: majka mu oduzima presto tako ato se udaje za strica. Pesnik ga smesta u najstimulativnije okolnosti u koje ljudsko bice moze biti smesteno. . ne 'lz-hedOstatka predum-i~liaj~ ill sporosti shvatanja. T. kada zatvori oei i pred sobom vidi one sto je prethodno ostavilo utisak na njegova cula. eak se i duh ubijenog oca pojavljuje. rrmr-1 neha].kao puko sredstvo za izrazavanje svojih misli.~.) 159 .stalno. kao tle koje ce obradivati.. Koja je to onda tacka ka kojoj se Sekspir u Hamletu ustremio? Pa hteo je da naslika takvu lienost za koju bi spoljni svet. jer Hamlet je jedan od najhrabrljlh fiieitu .nagovaranje I. uveravajuci sina da ga je ubio rodeni brat.amogasebez.lp.E!E-Qy_~p.ga okruzuju.. a poceli bi da ga zanimaju sarno kada postanu slika u ogledalu njegovog uma. posmatrao prieu onako kao sto slikar posmatra svoje platno pre nego sto poene da slika .jena akciju. Ni to nije sve. sto postoji kod onfh koji nose svet u samima sebi. neprestano optu~iY<. lei' Hamlet""vidru ausu' sv~ Is9ii.hrabtittfa. A kakvo je dejstvo toga na sina? Munjevita akcija i osveta? Ne: _Eesk~~j_~()_ . On je pravi naslednik prestola. KOLRIDZ (iz predavanja 0 Hamletu. Kakvu je onda imao zamisao kada je seo da napise ovu tragediju? Meni se cini da je on uvek. Hamlet posmatra spoljasnje stvari na isti naein kao covek zive maste. bili relativno neupecatljivi i beznacajni po sebi. vee samozbog te averzije prema akciji.sR~!'L)l tim optuzbama.jg-j oklevanje .HAMLETOV LIK '_ Najpre se moramo upitati .iatslDi 'beg od akcije. I to ne iz kukavicluka.P. ' S. 1811-12. svi dogadaji i predmeti u njemu.sta je Sekspir hteo kad je stvarao Hamletov lik? On nikada i nista nije pisao bez odredene zamisli.E~. pre nego gto bi poeeo da pise. U~dlVfl.

Smrt! dakle. On oprgsta Laertu sto ga tWjja i eze: . 1838.mp. vee sarno ono sto je potrebno i miri se sa stvarnoscu. ponosn.reenostizmedu stvarnosti i njegovog zivotnog ideala: eto sta. njegova zucna ironija. ali treba znati sta znaei da slabost. To je slom.trenutan gnJ~v.··A onda po- evo Hamletove ideje: slaba volja ali jedino a ne po prirodi. Hamlet je izraz slabog duha. prelaz iz detinjske nesvesne harmonije i samonasladivanja duha u disharmoniju i borbu sto je neophodno potreban uslov da se prede u zrelu i svesnu harmoniju i samonasladivanje duha. Odatle je potekla i njegova slabost i neodluenost kao neophodna.sve to potv~d. a ~. Doista. i on bi ga i ubio cia novi zloeini ovog poslednjeg nisu za trenutak revoltirali i uzbudili njegovu dU8U. G...-posledicadisharmonije. I ukoliko je covek vi~i duhom utoliko je . Horacije*. mn 160 161 . RTotit. d. dusa obas'ana osmaanJem apso utno Ivota i ne otice se oda'e tuzi ali to je lrna 1 3vecana tu a 'er g e aoceva dusa vise u Zivotu ne vidi nista !lto je slucajno. BJELINSKI (uz Studije 0 Hamletu. pogledajte: sta ga je dovelo u tako strasnu disharmoniju..lik i silan u svojoj slabost~~ zato sto je covek jaka duha 1 u samom svom padu veci od slabog coveka koji se podize. ~~ svome prijatelju otkriva istinu i ostavlja u am.i to je s~: Usled tog ubedenja nasao je u sebi i snagu i odlucnost: on je odlucio da stric treba da umre.. njegov . nJ~govi strasni ispadi u razgovoru s majkom.atrasnij! njegov~~ utoliko vise likuje kad R-Qbedi svoju prolaznost i utoliko je dublja i svellj"anjegova sreca.HAMLETOVA SLABOST Istina.l1J. Hamlet je po pri~odi [ak covek. spase fme od sramote unilre i ian' e ovu smrt 1 a se sliva s tuznom muzikorn.vrIo iednostavno ubedenje da »treba uvek biti gotov . On je ve. To je smisao Hamletove slabosti. U zivotu duha nema nieeg protivureenog i zato nam disharmonija i borba u isti mah [emee da cemo izici iz toga: inace bi covek bio suvise bedno stvorenje.) gledajte: sta mu je povratilo harmoniju duha? . evo je.l prezir i otvorena mrznja prema stricu . nIS a 8tO je proizvoljno. usZed sZo~ Dakle V.uJe ene~giju i velieinu duse.. bacilo u tako muenu borbu sa samim sobom? -.

jos bolje. cista srea. Isto tako.H. Njen izvor je u Ciceron?vom ko~e. 1959.Ognjanin sa severa onaj ko ubije sest Ili sedam Skota pre dorueka. neki . bio uspeh.1!"let i njoj sliene drame.. Vitez Crvenog Krsta je koristi protiv ocajanja: Vojnik ne sme da se pomakne sa strazarskog mesta Niti da napusti mesto.amlet se neprestano vraca na pomisao 0 sa_ moublstvu 1 lskusen]e da se napusti zivotna borba.. sem ako smo sigurni u ono sto bi u ovom slueaju.SvO]zakon proti'Y. nenadmasnorn moci pronieanja i razmisljanja 0 prilikama u kojima se nalazi. Jer. sa_moubistva«.. u prirodi sveta koji je do stu pan kontemplaciji glavnog [unaka i u njegovom osecanju odgovornosti prema svetu u kome se nalazi. ne lezi u »nepodobnosti junaka za njegovu duznost«.. tom odno~u vojnika na strazi. nisam uverena da bi mi trebalo isto tako da mislimo. Tragedija lezi u prirodi duznosti na koju sarno plemeniti osjecaju da su pozvani da preduzmu. Helen GARDNER (iz studije Posao kritike. njegovim sposobnostima da ispasta bol koji donosi moralna odgovornost. o~:aca se na istu stvar kada prekorava »sinju kukavicu« koji podleze neprijatelju onoga •• y sudnim nedostacima-. predstavlja .Pogreba jednog vojnika. Po toj koncepciji covekove duznosti i sudbine on je uvucen u te tragiene dileme sa kojima je nase vreme tako podrobno upoznato.ozvola.. iIi. kako covek moze da obezbedi pravdu. i kaze svojoj zeni: .metaforu duse na ovom svetu. U.Dosta mi je mirnog zivota! Hocu da delam«. sve dok mu njegov stares ina ne naredi. omiljene metafore kod pisaca Renesanse. Hamlet je Inkarnacija evropskog coveka. na koju se Sokrat p~zlva u sVOJOJraspravi protiv samoubistva u Fed 0 n u. a ne da ga se odrekne i prepusti ga sopstvenoj korupciit-... sem ako ne poeini nepravdu? I kako on moze da dela a da ne uzasne savest koja od njega zahteva da dela. ne verujem da su ljudi Jehsavetmog doba mislili da su ocevici jedne price 0 lic?om neuspehu. koji smatra da je covek . za vreme njihove sm~ne 1 . medu kojima ova tra~e~IJa SlUZI kao najbolji primer. pere ruke.HAMLET I TRAGEDIJA OSVETNIKA . __~rama .odreden da vlada svetom casno i ispravno. Hamlet se izdize iznad ostalih drama iste vrste [unastvom i plemenitoscu glavnog [unaka.ntaru »tajnu doktrine«. Nije istina da je grublja priroda mogla da ocisti drzavu Dansku.peno . a njegov poslednji akt Je kada sa Horacijevih usana ugrabi casu sa otroYom.naznaeenom boJl~tU+<. iIi dok mu se odozgo ne da d. Trage~~ja Ha. I Don govoreci 0 ovome svetu kao . ili u nekim »pre- l 162 163 . Prvi HamI~tov Il_lonolog zapo~lhje Jadlkovanjem da je gospod »~.) koji te je postavio da stojis kao Strazar u njegovoj tvrdavi na zemlji. Vojnik na strazi koji ne moze da napusti strazarsko mesto dok ga ne smene.

k~o i. kao onega koji je ubio. .drugih«. ali ta negativna sloboda je takode iluzija: ne ubiti ..u prilieno imucnoj gradansko] porodici 1 da je glInnazlJ. Za ovu trupu. kao ni. da ce Hamlet bas na taj nacm poginuti 1 da ce na taj nacin osvetiti oca..bekstvu. koja je 1599.HAMLETOVI IZBORI .. Haml~tova sloboda je prividno negativna. Od djela stvorenih u posljednjem periodu (1606 165 . Od tad a pa do Sekspirovog odlaska u ~ndon ne znamo sta se desavalo. pocetnom periodu Sekspirovog stvaralastva nastale su i njegove rane tragedije (Titus Androniku8. pozorisne trupe »Lorda Cemberlejna«. Hamlet ne moze ni da primi taj izbor niti da ode.) 164 BILJESKA 0 PISCU o zivotu Viljema Sekspira (1564-1616). 1966. naiveceg evropskog dramskog pisc~. »Predodredenost je one sto dolazi spolja«. Nalazi se u prisilnoj situaciji dveju uloga koje su mu nametnute spolja: ~i jedna od njih nije za njega prihvatljiva. onaj Hamlet koji je bio pre toga. od kojih je jedan otrovan.drustva. ~ Mletac~.~Juvan . U istom.u pohadao u rodnom mjestu. godine Seksplr je napisao svoje najpoznatije tragedije (Julije Cezar. gdje je i umro. Osam Sekspirovih istorijskih drama (naptsanih od 1590-1600) obuhvataju period engleske istorije od Ricarda II do Ricarda III. kada se povukao u Stratford. njegovih djela.>I]anJe case sa otrovom. .z E~sinora. trgovac. ~ vr~m~nu ~astanka. ne postoje dovoljni ni sigurm podaci. g. Tri godine kasnije rodeni su blizanci Hamnet ] Dfudita. koja ce Hamleta dovesti do osvete oca ~es~~r~z~e~a bodeza. konkuren~ univerzitetski obrazovanim piscima (Marlou. Za Sekspira znarno da [e rode. Seksprr se ozenio sa Anom Hatavej i vee sljedece godine dobio kcerk~ Suzanu. Jan KOT (iz ogleda »Hamlet i Oresii«. otputuje i. J ~r obe uloge koje su mu nametnute nemaju za njega dovoljno razloga. 'Prisiljen od . Hamlet.) vidimo da je u Londonu postao ozbiljan.. Mislim da je Breht sarno prividno u pravu. Sekspir je napisao trideset sest drama za koje se smatra da su u ~jeli?i njegove. R~meo i ?ulija). Osim dvije poeme i zbirke pjesama (Venera i Adon 1593 Otmica Lukrecije 1594... mnoge rane ko~ medije od kojih su najpoznatije San l1e!nJ~ noc. Magbet Kralj Lir) i komedije (Kako vam drago i Bogojavljenskd noc). On moze i mora da bira izmedu Hamleta koji ce ubiti i Hamleta koji nije ubio. Godine 1595. Suprotno od svih antiekih Oresta Hamlet taj izbor ~ece primiti.to znaci primiti jednu od uloga koje su mu nametnute.:"Predodredenost«. U svome Malo-:n organonu za pozoriste Breht J~ ~lsao da Hamlet nije kadar da upotrebi •• nOVIrazu~~ koji je stekao u Vitembergu. Nikad vise ne moze da bude sam sobom t~ ~nacj. . ad 1600-1606. i majcin~ ISI. Otuda misao 0 samoubistvu kao jedi~om . koji nije morae da izvrsi nemoguc izbor. Godine 1582. Stvarni izbor pred kojim se nalazi Hamlet potpuno je drugaCiji.n u St~~tf?rdu ~a ~vonu . Neminovnost« je ~u serija slucajnosti. nISU za njega autenticne. Obe ga uk~~nJ. Sekspir je pisao sve svoje drame i povremeno glumio sve do 1610. Soneti 1609).Kraljevska trupa«. Bice prisiljen na taj izbor. nema u njoj nikakve tra~sced~ntno~tl. to znaci da Hamlet n:?ze da n~ ~bije. iIi kao sina kO]1ruje osvetio oca. izgradila cuveno pozoriste Glob. Nesu 1 Lodzu). Od svih mogucih prognoza izgledalo bi d~ je najmanje verovatna ta. namenjene njemu samom . koja je kasnije postala . Kakvi su Hamletovi izbori? Odgovor je naizgled [ednostavan: moze da ubije ili da ne ubije da osveti oca iIi da. ali po pismu Roberta Grma (1592. Sekspir j~ P?stao ak?ionar. Otelo. Bespomocan je pr~~ konfliktima feudalnog sveta. Pilu.

6. Dover Vilson: Su!tina 0 Sekspin. Kultura. SADRZAJ Izmedu biti i ne biti 5 Dmn 2. 1967. SKZ. Beo~ad. 1984.a 0 Hamletu. i 18.. G. Sekspirovi tekstovi su restaurisani tek u vrijeme romantizma. Hugo Klajn: Sekspir i cove§tvo.. A. U toku 17. Macmillan. 1966. BjeliNki: Studt. 1958. Zagreb. Nikola Koljevic: LITERATURA: 1. HAMLET. 7. Sarajevo. Ivo HergeSic: SelC8pir. 4. »Hamlet . Beograd. London. B. Novi Sad (izOOr krlitl&ih tekstova).&. IZBOR IZ KRITIKA BiljeAka 0 piscu . Gete. Prosveta. 1953. 166 167 . lTosveta. br. Bradley: Shakespearean Tragedll. Beograd. 17 155 165 N. 1979. Seena.nas savremenik. Jan Kot: Sekspir . 3.-1613) najpoznatija su ljubavna tragedija Antonije i Kleopatra i tragikomedije Zimska bajka i Bura. Subic: Sa SekspirOfn nasamo. 1978. 8. vijeka Sekspirove drame su bile adaptirane da bi zadovoljile vladajuci ukus (poznata Tejtova verzija Kralja Lira sa »hepiendom«). Svjetlost. Molier. K. 5. 1959.. V. C. Znanje. 3. koji je i najzasluzniji za Sekspirov uticaj na modernu evropsku i svjetsku knjizevnost. Beograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful