You are on page 1of 4

Nazwisko Mackiewicz na sarkofagu Kaczynskich to blad, jêzykowy i polityczny, mgr Stefan Kosiewski (ekspertyza).

Geschrieben von sowa (» 20. 4. 2010 in der Kategorie Polnischer Schulverein OSWIATA, gelesen: 1142 x Maria Kaczyñska nie u¿ywaùa ù¹cznika, nie podpisywaùa siê dwoma nazwiskami,

nosiùa po prostu nazwisko mê¿a: Kaczyñska. Dopisanie na sarkofagu umieszczonym na Wawelu nazwiska Mackiewicz naruszyùo Zasady pisowni jêzyka polskiego. Jest bùêdem jêzykowym i politycznym. Brak ù¹cznika, nazywanego w potocznej polszczyênie myœlnikiem ma niew¹tpliwie dawaã Polakom du¿o do podœwiadomoœci: sugerowana konotacja jest bowiem jednoznaczna:
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Józef Mackiewicz pisaù powieœci o tematyce radykalnie antykomunistycznej, byù Polakiem z krwi i koœci tak wiêc i Lech Kaczyñski miaù ¿onê Mackiewicz.

Zasady pisowni jêzyka polskiego ujête w punkcie 102 opatrzonym tytuùem: Nazwiska zùo¿one typu Doùêga-Mostowicz, Kossak-Szczucka, wyraênie i jednoznacznie zadecydowaùy o tym, ¿e "W nazwiskach zùo¿onych oznaczaj¹cych jedn¹ osobê ka¿dy czùon jest znaczeniowo równorzêdny. Dlatego te¿ piszemy je z ù¹cznikiem (...) np.: Czerny-Stefañska, Skùodowska-Curie (...) Z przykùadów powy¿szych wynika, ¿e zasada ta obejmuje równie¿ nazwiska zùo¿one kobiet skùadaj¹ce siê z czùonu bêd¹cego nazwiskiem ojca i czùonu bêd¹cego nazwiskiem mê¿a" - mowa o tym w Sùowniku ortograficznym na str. 113. Nazwisko Mackiewicz na sarkofagu Kaczynskich to blad, jêzykowy i polityczny, mgr Stefan Kosiewski (ekspertyza). Niniejsza ekspertyza uruchamia spoùeczn¹ akcjê odczytywania poprawnoœci politycznej faktu braku myœlnika miêdzy czùonami: Mackiewicz, a Kaczyñski na sarkofagu pospiesznie zùo¿onym na Wawelu. Ju¿ dzisiaj mo¿na œmiaùo powiedzieã, ¿e akcja ta potrwa wiele tygodni, na pewno o wiele dùu¿ej, ni¿ odczytywanie czarnych skrzynek z zapisem ostatnich rozmów na pokùadzie samolotu rozbitego o drzewa w lesie nieopodal Smoleñska. W analizie naukowej nie mo¿e byã miejsca na manipulacje cenzorskie, przyzwyczajenie terrorystyczne wyniesione z epoki komunistycznej. Tymczasem prokurator Seremeta zadecydowaù ju¿ jednoosobowo w miniony czwartek, ¿e nie zostan¹ ujawnione Polakom "treœci intymne" rozmów i krzyków przera¿enia na pokùadzie, o których mówiùy informacje o nagraniach dokonanych przez polski kontrwywiad wojskowy. Kontrwywiad w Warszawie jest sùu¿b¹ Rzeczypospolitej zajmuj¹c¹ siê kontrowaniem i podsùuchiwaniem dziaùalnoœci obcych wywiadów. Je¿eli wiêc w Warszawie nagrywano rozmowy toczone na pokùadzie samolotu prezydenta Kaczyñskiego, to nale¿y przyj¹ã, ¿e w stolicach pañstw, które nie przysùaùy na Wawel swoich delegacji, odczytano zapisy tych wszystkich rozmów o wiele szybciej, ni¿ zrobiù to kontrwywiad w Warszawie. Nale¿y przyj¹ã, ¿e Obama i Sarkozy, Berlusconi, Merkel oraz wszyscy inni poznali jako pierwsi ostatnie sùowa wypowiedziane przez Lecha Kaczyñskiego tu¿ przed jego œmierci¹ i przed ogùoszeniem pandemii pyùów i prochów wulkanicznych w Europie.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Jan Paweù II, który umarù w opinii œwiêtoœci, miaù ponoã wypowiedzieã przed zgonem sùowa: "Pozwólcie mi odejœã". Mniej pewne jest, czy Goethe rzeczywiœcie wypowiedziaù przypisywane mu po œmierci sùowa: "Mehr Licht/ wiêcej œwiatùa". Prawda, któr¹ poznaùy obce sùu¿by pañstwowe podsùuchuj¹ce prezydenta RP nie mo¿e byã ukrywana przed Narodem Polskim z prostego powodu: Prawda wczeœniej, czy póêniej wypùynie na wierzch. Polacy poznaj¹ ostatnie sùowa Lecha Kaczyñskiego bez wzglêdu na to, czy byùy nimi sùowa z którymi Polacy id¹ na œmierã: Jezus, Maryja, czy te¿ byùo nim np. pospolite przekleñstwo, czego nie nale¿y przypuszczaã ale i ¿aden prokurator, czy urzêdnik w Polsce nie ma te¿ Prawa zabroniã tego pomyœleã, pod faùszywym pozorem obrony czci zabitych w katastrofie osób. Tymczasem prawo zajmuje siê szukaniem osoby winnej spowodowania katastrowy samolotowej w okolicach Smoleñska i mo¿e byã tak¿e i tak, i¿ przyczyni siê do korekty innych bùêdów popeùnionych przy tej okazji. Stefan Kosiewski, Magister der polnischen Philologie/ Univ. Katowice http://sowa-frankfurt.podomatic.com/player/web/2012-03-12T15_31_46-07_00 Frankfurt am Main, 20. April 2010 Download episode

Oœwiata Polonijna w RFN - Polnische Bildung in Deutschland Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. 1992 - 2002 "OSWIATA" Sùownik ortograficzny jêzyka polskiego. PWN, Warszawa 1975. http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/NazwiskoMackiewicz-na-sarkofagu-Kaczynskich-to-blad-jzykowy-i-polityczny-mgr-StefanKosiewski-ekspertyza

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-03-12T15_31_46-07_00
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF