P. 1
100 Bai Tho Tinh

100 Bai Tho Tinh

|Views: 5|Likes:
Published by Nguyen Cao Nguyen

More info:

Published by: Nguyen Cao Nguyen on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

M! C I!

C

Sonne 6
Không dô 7
Ðu ng vo na f fhu em 8
Tuyôn ngôn fình yôu 9
Ca u MIrabeau 10
CIa fu 12
Nô u anh yôu... 13
Ða nam xa ca ch 14
Ma f fro I cu a nhu ng nguo I không ngu 15
KhI dôI fa chIa fay 16
A nh sa ng 17
Không dô 18
Không dô 19
Chuyô n muo I nam 20
ChI ca n dôI ma f 22
Không dô 23
IInh ca m nguo I dang yôu 25
Ðm ba o anh dI dI... 26
Cha ng không no I gì hô f 27
Tình yôu 28

Thu nha n 29
Hình fam gIa c muôn do I 31
Không hô co 32
A o kIm fuyô n 33
Nô u dang dôm ba ch duong 34
TôI nho 35
Yôn Ia ng 36
Ta cha ng ca n mô f nu a ca I gì dau 37
Tình nhan 38
Yôu ma I không fhôI 39
Nhu fIô ng go I... 40
Không dô 41
Tình yôu vo I fôI... 42
Trôn do I na y... 43
Vô dô 44
Ðm nhu fhô na o 45
TrIô u nam 46
A p ma em... 47
AI nga y xua... 48
R! 49
Nguo I khô ng Iô ma f xanh 50
Ðm da yôu anh hô I fruo c 52
Vì anh nô m 54
Co mô f Ia n 55
Vô fình yôu 56
Nhu ng bông hoa fa n u a 57
Ngôn ngu cu a fình yôu 58
Không dô 59
Cu I phuong xa 60
Không dô 61

Cay mam xôI ma u xa m 62
Tha f da y 63
Tuong fu hoa I... da I fuong fu 64
Khu c ha f 66
CIo 67
HaI co fhô 68
Không mo ma f 69
Iu a da chin rô I 70
TôI Ia mô f do ng sông nho 71
Qua n ha ng phu fhu y 72
ParI ban dôm 73
Cu I... 74
Ðôm 76
Io I fu fhu 77
TôI yôu em... 79
TIô ng vo ng 80
Vô fình yôu... 81
Anh không vi mu a xuan do I em 82
Sonne 83
Sonne 84
TrIô f Iy cu a fình yôu 85
Ha y bIô f quy 86
Không dô 87
Anh muô n em... 88
Không dô 89
Không dô 91
Vô fình yôu 92
Mu a fhu dô n 93
Không dô 94
Tu fhuo cha ng dI 95

Nga m frang nho nguo I xa 96
TIô ng chIm frong dôm 97
Tình yôu 98
Ðo I anh vô 99
Mo I hôm qua 101
Vô dô 103
Ðôm yôn fInh 104
Ða I fho frong ngôI mô cô 105
Ðm cho cha ng... 106
Nô u anh Ia ... 107
Nô u fro I xa u... 108
XIndy 109
Ca c cô ga I 110


IO!IS ARACON |Pha p)
No I vo I ÐIxa
TôI no I vô gIo dông
Ia m môI chu ng mình bI nu f
TôI no I vô fho I gIan bay vun vu f
Ia m nhu ng nga y fre qua dI.
TôI no I vô qua fIm
Không pha I ba ng sa f da vô frI
Nôn mô m frong fIông nac.
TôI no I vô a nh sa ng nga y gay ga f
Ia m ma f chu ng mình cay.
TôI no I vô a nh sa ng nga y
Va nhu con chIm e n mô bay
Nhung va n không quôn fìm vô fô cu .
KhI fôI no I fha f nho
Vô ve de p frôn do I
Ia no I vô em fhôI.
^guyé n J!nh 1ca ng uIch

FEÁ LIX ARVETS (Phaá p)
Sonne
Io ng fa chôn mô f khôI fình
Tình frong gIay phu f ma fha nh fhIôn fhau.
Tình fuyô f vo ng, nô I fha m sa u
Ma nguo I gIeo fha m co ha u không hay.
Ho I oI, nguo I do , fa day
Sao fa fhuI fhu I fha ng nga y chIôc fhan.
Ða u fa dI fro n duo ng fra n
Tình fa dau da m mô f Ia n he môI.
Nguo I du ngo c no I hoa cuo I,
Nhìn fa nhu fhô nhìn nguo I không quen!
Ðuo ng do I Ia ng Ie go f fIôn
Ngo dau chan da p Iôn frôn khôI fình.
Mô f nIô m fIôf IIô f doan frInh
Xem fho na o bIôf co mình o frong.
Xem rô I Io ng Ia I ho I Io ng
Nguo I dau fa o may do ng fho day7
1ha ! 1ung uIch

ANNA AKHMATOVA (Nga)
Không dô
Ky nIô m vô ma f fro I frong fIm da n fa f
Tha m co he o va ng
Ngo n gIo fhô I nhu ng bông fuyôf da u mu a Iaf phaf
Nhe nha ng, mon man.
Trong nhu ng do ng kônh không co n so ng go n
Ma f nuo c fra m fu
Cha ng bao gIo noI day co n xao dô ng,
O , cha ng bao gIo !
CIu a nô n fro I In bo ng chu m IIô u ru
Nhu chIôc qua f xo e xanh.
Co Ie fôf hon, khI em không pha I
Ia vo cu a anh.
Ky nIô m vô ma f fro I frong fIm da n fa f
Cì va y7 Ðo ng fôI chang7
Co Ie fhô! Qua mô f dôm cu ng kIp
Sang dông.
Trå n J!nh Tån uIch
Anna ARhnaIc\a (^ga1

ANNA AKHMATOVA |Nga)
Ðu ng vo na f fhu em
Anh fhan yôu, du ng vo na f fhu em
Ha y kIôn nha n do c dôn cu ng, anh nhe
Ðm da cha n Ia m nguo I xa Ia
Cha n va f vo frôn buo c duo ng anh.
Ðu ng nghI ngo em, du ng gIa n, du ng buô n
Ðm Ia cu a anh, Ia nguo I yôu anh do
Không pha I cô be Io Iem, cha ng Ia công chu a
Ðm cu ng không pha I Ia fu sI nu a rô I.
Ðm gIa n don ma c a o ba c ma u
Ðm frong do I fhuo ng, dI gIa y ve f go f...
Nhung va n nhu xua, vo ng fay rIôf cha f
Va n nô I kInh hoa ng frong dôI ma f mo fo.
Anh fhan yôu, du ng vo na f fhu em
Ðu ng kho c vì su dôI Iu a fha nh fhIô n
Trong ha nh frang nghe o, chI gIa u ky nIô m
Ta n da y fu I cu a mình, anh ha y gIu fhu em.
1c 1åI 1huåI uIch

MANGLIO ANEGETTA (El Salvador)
Tuyôn ngôn fình yôu
Vì em cha n ca nh dô c fhan
Ðôm dôm ga p Ia I frôn gIuo ng
Ca I bo ng cu a mình dôm fruo c
Vì em buô n nhu muôn chôf
KhI fhay riu ra riu rif
ThIôn ha fu ng dôI frôn duo ng.
Vì nhu ngaf bo I cô don
Vì can nha em frông va ng
Vì em dau da u, dau Ia m
Vì nhu ng gIac mo ha I hu ng...
Vì nhu ng con me o ha ng xo m
Vì nhu ng fre nho xInh xInh
Vì em bIôf mình xInh de p
Vì pha f dIôn bo I anh nhìn
Vì em kho c khI fhu c gIac
Vì em pha n ga I yôu mô m
Nôn em uo c muôn: anh Ia chô ng em.
Yé n !h! uIch

GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaá p)
Ca u MIrabeau
Ðuo I ca u MIrabeau frôI do ng
Va fình fa nu a
Cha ng bIôf anh co n nôn nho
NIô m vuI Ia I dôn sau nô I uu phIô n7
Ðôm cu vô gIo cu dIô m
Tha ng nga y dI anh va n co n day.
Tay frong fay mình cu dôI ma f nhau
Ca nh fay mình Ia m ca u
Ðuo I ca u qua qua ma I
Ia n nuo c cha n chuo ng vì a nh ma f fhIôn fhu.
Ðôm cu vô gIo cu dIô m
Tha ng nga y dI anh va n co n day.
Tình yôu ra dI nhu nuo c kIa fuôn cha y
Tình yôu ra dI
Cuô c do I sao ma cha m rì
Hy vo ng sao ma du dô I.
Ðôm cu vô gIo cu dIô m
Tha ng nga y dI anh va n co n day.
Nga y qua rô I Ia I fua n qua
Ma qua khu


Va nhu ng cuô c fình không fro Ia I
Ðuo I ca u MIrabeau frôI ma I do ng SeIne.
Ðôm cu vô gIo cu dIô m
Tha ng nga y dI anh va n co n day.
1ca ng 1ung uIch

GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaá p)


CIa fu
Chu m fha ch fha o na y anh da nga f
Mu a fhu chôf rô I xIn em nho cho.
Mình se cha ng ga p nhau frôn co I fhô
Huong fho I gIan day chu m fha ch fha o
XIn nho ra ng anh va n do I cho .
1ca ng 1ung uIch

V. ÐAÐAIAN |Nga)


Nôu anh yôu...
Nôu anh yôu mô f nguo I na o ma nh IIô f,
Ma không may fình yôu fa f - sau na y
XIn cho cha m va o fro fình da chôf:
Tro se Ia m bo ng fay!
Tha ! 1a Tån uIch

ÐA CH C! ÐI |Trung Quô c)
Ða nam xa ca ch
Xa nhau mô f chuyôn ba nam,
Ngo ng nhau chung bo ng frang ra m nho nhau.
Tro I xanh, frang sa ng, Io ng dau,
Ða muoI sa u dô fruo c sau frang fro n.
Ta n !a uIch

C. ÐAIRON |Anh)

Ma f fro I
cu a nhu ng nguo I không ngu
OI ma f fro I cu a nhu ng nguo I không ngu
NgôI sao buô n vo I nghìn fIa sa ng nho
Iung IInh nhIô u nhung baf Iu c fruo c ma n dôm,
Ðua anh vô vo I ky nIô m am ôm.
Va qua khu nhu em du ng do ,
Hô I hô p cha y ma không Iu a do .
Ða n fình oI, frông em ga n ma xa,
Ðm sa ng nhIô u sao gIa Ia nh Io ng fa7
Tha ! 1a Tån uIch

C. ÐAIRON |Anh)
KhI dôI fa chIa fay
Nho không em, fhuo no ,
KhI dôI fa chIa fay -
HaI du a cu ng dau khô
Nhìn nhau Iô fuôn da y.
Va nga y ay hôn em,
Hôn dôI môI buôf Ia nh,
Anh da fhay frong fIm
Nhu ng fha ng nam hIu qua nh.
Pha I chang gIo f suong roI
Trôn mI anh buô I no
Ða fheo anh suôf do I
Va nay fha nh gIông fô7
HaI fa gIau fình yôu
Ðô không aI duo c bIôf.
Anh fha m dau khô nhIô u
Vì yôu em fha fhIôf.
Nôu fa co n ga p nhau
Sau bao nam xa va ng,
ÐIôf do n em fhô na o
Ngoa I nuo c ma f, Im Ia ng7
Tha ! 1a Tån uIch

W. ÐA!ÐIIIION |Anh)

A nh sa ng
Ðôm co nga n con ma f
Nga y chI mô f ma fhôI
Tra n gIan na y se fa f
Nôu fhIôu a nh ma f fro I.
Tam fhu c nga n con ma f
Tra I fIm mô f ma fhôI
a nh sa ng do I Iu I fa f
KhI fình yôu xa ro I.
1!é u ^ga !can uIch

OICA ÐÐRCOIX |Nga)
Không dô
Ðm nho Ia I chuyô n nga y qua khu
Khu c ha f ngay fho mô f fho I fhIôu nu
“NgôI sao cha y bu ng frôn sông Neva
Va fIông chIm kôu nhu ng buô I chIô u fa ".
Nam fha ng da ng cay hon, nam fha ng ngo f nga o hon
Ðm mo I hIô u bay gIo anh co Iy .
Ðu chuyô n xong rô I. Anh da xa ca ch fhô,
Ðm ha f kha c xua rô I, kho c cu ng kha c xua.
Io p fre Io n Iôn gIo Ia I ha f fheo fa,
Ia I nha p vI ngo f nga o fhuo fruo c,
Va n sông Neva, chIô u fa , a nh nuo c
Nhung nghI cho cu ng ho co Iô I dau anh7
1á ng 1!é I uIch

W. ÐA!ÐIIIION |Anh)
Không dô
Anh ha y fro vô frong gIac mo em,
Ða u frong mo anh không co n nhu a nh,
Anh mô f fhuo nhu cuô c do I, nhu chIm, nhu na ng,
Nhu fuô I fhanh xuan, nhu ha nh phu c vô bo .
Anh bay gIo da o raf xa,
Khoa ng ca ch bao Ia xo a nho a hình da ng,
ChI co n Ia I frong fIm na m fro fa n a m da m,
Cha ng fhô na o cha y Iu a nu a dau anh.
ChI mình em co Iô I, chI mình em,
Vì da vô I buông anh ra qua so m,
Vì va n sông fra I fIm da y kIôu ha nh,
OI Io ng kha f fhe m cha ng fhô na o yôn.
Anh ha y fro vô frong gIac mo em,
Ða u frong mo anh không co n nhu a nh,
Anh mô f fhuo nhu cuô c do I, nhu chIm, nhu na ng
Nhu fuô I fhanh xuan, nhu ha nh phu c vô bo .
^gån Xuyén uIch

A.ÐÐXXONOV | Nga)
Chuyô n muo I nam
Tá ng O!ga 1ergc!×
ChI co mô f Ia n fhôI
Ðm ho I, anh Im Ia ng
Thô ma em ho n gIa n
Ðô chu ng mình xa nhau.
ÐIôf dI dau, vô dau,
Co n do không bôn do I.
OI cay xanh fình do I
Co nghe Io ng fa go I7
Nhu ng mu a xuan da qua
TIông ve vô fhô n fhu c
CIo fhô I va o dôm he
Kô chuyô n muo I nam fruo c.
ChI co mô f Ia n fhôI
Ðm ho I, anh Im Ia ng
Thô ma em ho n gIa n
Ðô chu ng mình xa nhau.
NoI fình yôu ba f da u
Cu ng Ia dIô u kho nhaf
Tra I fIm du bIôf ha fNhung fình do I dô dau.
Nhu ng dôI Iu a yôu nhau
Co nghe fôI kô Ia I
ChI mô f Ia n fro f da I
Thô Ia fha nh chIa phôI.
ChI co mô f Ia n fhôI
Ðm ho I, anh Im Ia ng...
Xuån !!é u uIch

MÐHAI ÐÐNI!C |RumanI)
ChI ca n dôI ma f
Ha y cua dôI chan cu a fôI dI
Ðô fôI kho I Iang fhang.
Ha y xe o dôI môI cu a fôI dI
Ðô fôI không fhô hôn em duo c nu a.
Ha y cha f dôI fay cu a fôI dI
Ðô fôI không fhô ôm em.
Ha y da p vo fra I fIm cu a fôI
Ðô no không Ia m fôI dIôn da I.
XIn ha y dô Ia I cho fôI dôI ma f
Ðô fôI kho c nguo I fình
Ða maf hu f cu a fôI.
!ha n 1!é I !a c uIch

A.ÐIOK |Nga)
Không dô
Ðanh vo ng, vInh quang bao gIa frI
Ta dô u quôn dI frong cuô c do I
KhI ma f em frong ca I khung gIa n dI
Trôn ba n fa nhu mô f fam guong soI.
Nhung dôn Iu c em ra dI ma I ma I
Ta ne m frong dôm chIôc nha n hu a hôn
Ta không muôn nghI dôn hình em nu a
Mô f nguo I kIa xu ng da ng vo I em hon.
Nga y fha ng quay cuô ng frong vo ng hung a c
Ta da m mình frong côc ruo u fruy hoan
Truo c ba n fho ,fa ca u em fro Ia I
Ta gIo fay kôu go I fuô I fhanh xuan.
Nhung vô ich, em dI không ngoa nh Ia I
Ma c fa ca u xIn, em cha ng da p Io I gì
Va n chIôc a o choa ng xanh ôm Ia ng Ie
Trong suong dôm em Iu I fhu I ra dI.
O noI na o, noI na o Iy uo ng
Ðm gu I va o kIôu ha nh cu a em7
Trong gIac mo chIôm bao fa fhay ma I
ChIôc a o xanh chìm frong suong dôm.


Thô Ia hôf yôu fhuong. Ta không ca n danh vo ng,
Tuô I fre da qua, hôf y nghIa cuô c do I,
Va dôn Iu c dô không co n hình bo ng,
Ta caf ca I khung co fam a nh em cuo I.
Té1anh uIch

J.I. ÐORCÐS |ArgenfIna)
IInh ca m nguo I dang yôu
Ca guong ma f gu I ga n sa ng frong nhu nga y Iô
ca fhan fhô IIô n kô
nhu fre fho dô mô
ca buo c fha ng nga y em
am vang va Ia ng Ie
cu ng cha ng fhô sa nh cu ng
ha nh phu c
duo c ru em
vo ng fay ghì cha f.
Hô n nhIôn
dIô u ky hô n nhIôn gIac ngu
fhanh fha n bình fam nhu nIô m vuI
ky nIô m gIu gìn
em se fa ng anh mô f ma nh do I mình
noI chinh em cu ng chua fu ng buo c fo I.
Va roI va o co I fhanh fInh ay
anh se nga m nhìn bo cam noI em
va fhay em nhu buô I da u fIôn
chI rIông Chu a fro I duo c fhay:
em, ga f bo fho I gIan hu a nh,
o bôn ngoa I fình yôu, ngoa I anh...
1c ng Thanh Çuang uIch

CAP!TIKIAN |ArmenIa)
Ðm ba o anh dI dI...
Ðm ba o: anh dI dI!
Sao anh không o Ia I7
Ðm ba o: do I cho chI!
Sao anh xa em ma I7
Io I em buông cu ng co I,
Iô em fra o ma f den.
Sao anh fIn Io I no I,
Ma không nhìn ma f em7
1uyén Anh uIch

M. CARÐMÐ |ÐI)
Cha ng không no I gì hôf
Cha ng không no I gì hôf!
Na ng, cu ng va y, cu ng không.
Ma f kIa da no I hôf
Co n nhIô u hon fIông Io ng.
Cha ng cha ng Ia m gì hôf!
Na ng, cu ng va y, cu ng không.
Tình yôu da Ia m hôf
Co n hon ca mô ng Io ng.
Cha ng cha ng nghI gì hôf!
Na ng, cu ng va y, cu ng không.
Nhung nghI chI cho mô f
KhI Io ng da fIn Io ng.
Cha ng cha ng uo c muôn gì.
Na ng, cu ng va y, cu ng không.
!o c muôn ma Ia m chI7
KhI Io ng da frao Io ng.
1a ng 1a 1ån uIch

I. ÐACIARIA
Tình yôu
Yôu - co nghIa
Ia cu ng nguo I yôu
ChIa dô u
Tra I daf fha nh haI nu a.
Tha ! 1a Tån uIch

T. ÐITIÐVXÐN |Ðan Ma ch)
Thu nha n
Cha ng fhô na o chIa fay
Nhung em pha I da nh fhu nha n
Trôn dôI fay em yôu mô m
Ha nh phu c chu ng mình qua na ng.
... Ðm nho ngôI nha nga y xua
Trôn ba n mô f bình hoa Io n
Nhu ng doa hoa hô ng ma nh maI
No fu bao do I frong kinh.
Ðm co n be con ngôc nghôch
Say mô ve de p Ia Iu ng
Ðình hoa mô f Ia n em nhac
Tìm dIô u bi a n bôn frong.
Ðm nho - bình hoa fhì Io n
Ðao nhIôu hô I hô p frong Io ng
Khao kha f dua fay em vo I
Ðô bình hoa xuông ca nh chan
Tho I kha c fuo ng chu ng vô fa n
Nguo I Io n cha ng hô co aI...
ChI mô f mình nô I da I dô f
Nhu chIm quô f ca nh Iôn vaI


ÐôI fay nho nhoI ba o da n
Ðuông mình fu a qua bo ng fro n
Thuy fInh vo fung nga n Iô
Vang nhu fIông kho c fhIôn fha n
Yôu em anh du ng yôu qu a
Ðo I em cha ng bIôf gIu gìn
Ha nh phu c bIôf dau dô vo
Nhu bình hoa ay mong manh.
1ca ng 1u u !hé uIch

T. ÐITIÐVXÐN |Ðan Ma ch)
Hình fam gIa c muôn do I
Trôn con duo ng fôI dI
co haI nguo I da fo I:
mô f nguo I raf yôu fôI,
co n fôI yôu nguo I kha c.
Nguo I sông frong khao kha f,
frong nhu ng gIac fôI mo.
Nguo I kIa du ng su ng so
fruo c cu a Io ng khe p cha f.
Nguo I cho fôI ha nh phu c
Iuôn nhu gIo vô I bay.
Nguo I dang fôI ca do I,
không duo c gì dô n da p.
Nguo I ba f ma u fôI ha f
fình pho ng khoa ng fra ng frong.
Nguo I nhu cuô c do I fhuo ng
bo p mô ng Io ng fôI na f.
HaI nguo I do frôn duo ng
phu nu na o cu ng ga p
Tram nam chI mô f Ia n
ho duo c fru ng Ia m mô f.
1c ng Thanh Çuang uIch

ÐR!NINA |Nga)
Không hô co
Không hô co fình yôu na o dau khô !
Ha y fIn fôI, fôI muôn nha c mô f dIô u:
Ðu ng so roI va o frung fam vu nô
Ca I ma fhuo ng fa va n go I fình yôu.
Nôu aI do Iu a fam hô n bôc cha y -
Cu ng cha ng sao, vì Iu a ay nhIô u Ia n
Se Ia m sa ch fam hô n fa, vì va y
Ha y no I fha m: “XIn ca m on, mu a xuan!”
Tha ! 1a Tån uIch

ÐO TH! N!ONC |Trung Quô c)
A o kIm fuyôn
ChIôc a o fhôu va ng anh cho fIô c,
Khuyôn anh ha y fIôc fhuo xuan xanh
Hoa vu a Iu c be fhì nôn be
Cho dô hoa roI, chI be ca nh!
Tucng ^hu uIch

M. ÐMINÐSC! |RumanI)
Nôu dang dôm ba ch duong
Nôu dang dôm ba ch duong
Ia I da p va o ca nh cu a,
Thì do chI nha c anh
Nho em fhôm Ia n nu a.
Nôu ma f hô Iung IInh
MIm cuo I cu ng frang sa ng,
Thì côf dô hình em
Không mo fheo nam fha ng.
Va dông fô qua dI,
Va ma f fro I Ia I da y,
Cu ng chI dô cho anh
Suôf do I yôu em day.
Tha ! 1a Tån uIch

ÐXNIN |Nga)
TôI nho
Nho Iuôn, em ma I, nho hoa I
Ma I da u em fu a, fo c ngo I ha o quang
Xa em gIo pha I Io Ia ng
Không vuI cu ng cha ng dô da ng dau em.
Anh co n nho ma I nhu ng dôm
Ia o xa o frong Ia ôm dô m ba ch duong
Ða u nga y khI ay nga n hon
Choa ng dôI fa, a nh frang xuan Ia I da I.
Nho xua em no I cu ng fôI:
“Nhu ng nam cu a fuô I xuan rô I se qua
Va , anh yôu quy ! Ða n da
Ðôn nguo I yôu kha c anh da quôn em."
Ca nh hoa nay no hoa fhôm
Nha c cu ng anh môI fình duyôn khI na o
Ca nh hoa anh ra c hôm nao
Iôn Ia n so ng fo c em, sao dIu da ng!
Tra I fIm ngu ng da p sa n sa ng
Yôu nguo I yôu kha c, sa u mang bôn Io ng.
OI fhIôn fình su nghe n ngu ng!
Ngô I bôn aI va n mo mo ng nho em.
Xuån !!é u uIch

Ð. ÐVT!SÐNCO |Nga)
Yôn Ia ng
Anh va em cô xua nhu bIô n ca
ÐIô n dIu da ng ru ngu vô vô fa
Anh va em cô xua nhu nô I khô
Tu nga n do I fa muôn fra nh cho xa.
Ðm yôu oI, fa mô f rô I co pha I
Nhu ng con fa u fra ng kIa không dôn do n chu ngmình
Ta chI do n Io p Io p frIô u a p dôn
Ðô nga va o fình bIô n Io n mông mônh!
Ca I vu c fha m da I duong mo I dIô u nhu hIô u hôf
Vo I chu ng mình cha ng ba f na f gì nhau
Ha y yôn fInh nôu không co n ca ch kha c
Nôu không co n bIôf ca ch cha y dI dau.
Anh hif fho fo c em da m so ng chIô u xa nga I
Nhu hif fho mu I huong mô f xu Ia xa mình...
Anh sung suo ng vì anh không vI da I
Va vì em không sa f da cu ng anh!
1á ng \!é I uIch

Ta cha ng ca n
mô f nu a ca I gì dau
Ta cha ng ca n mô f nu a ca I gì dau!
Ha y frao fa ca ba u fro I, fra I daf!
ÐIô n rô ng, sông da I, nu I cao - fha y faf
Ia cu a fa! Ta cha ng chIu chIa phan!
Cuô c sông oI, fa cha ng muôn fu ng pha n!
Ta du su c mô f mình kham faf ca !
Ta cha ng muôn chI nu a pha n dau khô
ChI nu a pha n ha nh phu c - fa không ung!
Ta chI mong nu a chIôc gôI bôn nhau,
NoI fay em a p nhe va o bôn ma
Va chIôc nha n frôn ngo n fay fhon fha
Sa ng Iung IInh nhu mô f a nh sao chIô u.
1uyén Anh uIch

P. ÐI!ARÐ | Pha p)
Tình nhan
Na ng fhu c da y frôn mI ma f fôI
To c na ng Ia n frong fo c fôI,
Na ng co hình fhô cu a ba n fay fôI
Na ng mang ma u ma f fôI,
Na ng nga p frong bo ng fôI
Nhu phIôn da frôn fro I.
Ma f na ng Iuôn rô ng mo
Na ng cha ng dô fôI ngu yôn.
Nhu ng gIac mo cu a na ng nga p fra n a nh sa ng
Ia m bay hoI nhu ng vì fhIôn fhô
Ia m fôI cuo I, fôI kho c va cuo I
Ia m fôI no I nhu ng Io I vô nghIa.
!a c !uy 1!é p uIch

W. COÐTHÐ |Ðu c)
Yôu ma I không fhôI
ÐI nguo c fuyôf, nguo c mua
ÐI nguo c Ia n gIo fhô I
ÐI frong suong nga p IôI
Va n yôu hoa I, không fhôI!.
Yôu, du bao nô I dau
Ta cu ng không Iu I buo c!
Hon ca khI fha ng cuô c
Ðo I vuI dang sa c ma u
Tu fIm dôn fra I fIm
Ðao nô I nIô m fhu c da y
Chinh Ia nô I dau ay
Ta o fình yôu fhIông IIông!
Co Ie na o fa frôn7
Tro Ia I khu ru ng xua7
Mo I fhu dô u vô nghIa
Truo c vuong mIô n cuô c do I
Ha nh phu c không ngu ng nghI
Ta yôu hoa I không fhôI!
Tha ! 1a Tån uIch

M. CARTMAN |A o)
Nhu fIông go I...
Nhu fIông go I mô f ha nh fInh buô n dau,
TIông em ha f Ia m Io ng anh nhu c nhôI.
Ðô cuô c do I va fra I daf phia sau,
Anh dI fheo nhu ng fIông buô n em go I.
Anh không fIôc nhu ng nga y fha ng yôn Ia nh
Cu ng ha nh phu c dang maf dI ma I ma I,
Vì nhu ng gì anh ca n cho do I anh,
Ðuo I chan em anh se fìm fhay Ia I.
Tha ! 1a Tån uIch

R. CAMZATOV |Nga)
Không dô
Tình anh Ia cay dô haI nha nh
Mô f nha nh xanh fuoI, mô f nha nh sa u;
Tình anh Ia da I ba ng haI ca nh
Mô f ca nh bay Iôn, ca nh Iô n nha o
Ngu c anh haI vôf fhuong dam fhu ng
Mô f vôf Ia nh rô I, mô f vôf dau.
Ðao gIo cu ng va y: nIô m vuI suo ng
ÐI fruo c, dau buô n kô fIôp sau.
Thuy Tca n uIch

R. CAMZATOV |Nga)
Tình yôu vo I fôI...
Tình yôu vo I fôI nhu cay da n
Tình yôu Ia day; fôI Ia hô p gô
TôI không bIôf vuI mu ng, dau khô
KhI day da n không rung.
Tình yôu vo I fôI nhu con dao:
TôI - vo du ng; fình yôu - Iuo I fhe p.
ThIôu fình yôu, cha ng bao gIo fôI de p.
Không aI ca n dôn fôI.
Tha ! 1a Tån uIch

R. CAMZATOV |Nga)
Trôn do I na y...
Trôn do I na y fôI cha ng fôf hon aI,
Nhung nga y xua, em yôu fôI, vì fhô
Ðm fuo ng fôI sIôu fhuo ng, nhu fhô
Trôn do I na y fôf nhaf Ia fôI.
Trôn do I na y fôI cha ng xau hon aI.
Nhung bay gIo em không fIn dIô u ay.
Ðm chI fhay fôI saI, vì va y
Trôn do I na y xau nhaf Ia fôI.
Tha ! 1a Tån uIch

ÐCIÐN C!ÐIIÐVIC |Pha p)
Vô dô
Mô f mình không em anh ra dô ng co ,
Mô f mình không em anh va o vuo n hoa.
Anh co fhô mô f mình không em frôn va n IôI,
Anh co fhô mô f mình không em nga mình ca nh suôI,
Anh co fhô mô f mình không em fu chIô u dôn fôI
Na ng nô dôm buo c don côI.
Nhung mô f mình không em
Anh cha ng fhô Ia m gì hon nu a.
1c ng Thanh Çuang uIch

J. CY!IA |HungarI)
Ðm nhu fhô na o
To c em va ng ra sao, anh không co n bIôf nu a
Nhung anh bIôf ma u va ng dô ng Iu a
KhI Iu a frIu bông na ng ha f go I mu a sang
Anh Ia I fhay em frong ma u Iu a chin va ng.
Ma f em xanh ra sao, anh không co n bIôf nu a
KhI fhu dôn va ba u fro I rô ng mo
Tha ng chin, bôn nguo I mô f mo I fIô n dua
Ða dIôf ma u ma f em anh Ia I nho .
TIông em ôm ra sao, anh không co n bIôf nu a
KhI mu a xuan dôn va dô ng co fho
Anh nghe fIông em am a p vo ng vô
Tu mô f mu a xuan xa nhu ba u fro I Ia ng Ie .
Trucng !áng !ung uIch

H. HÐINÐ |Ðu c)
TrIô u nam
TrIô u nam ha ng frIô u nam rô I
Nhu ng ngôI sao o frôn fro I da yôu.
Io I cu a sao de p bao nhIôu
Nhung may aI hIô u if nhIô u em oI7
ChI anh hIô u duo c ma fhôI,
Vì anh ho c duo c nhu ng Io I cu a em.
Té1anh uIch

H. HÐINÐ |Ðu c)
A p ma em...
A p ma em va o ma anh dI,
Ðô nuo c ma f haI fa cu ng hoa Ia I;
a p fIm em va o fIm anh dI,
Ðô ngo n Iu a haI fa cu ng bôc cha y!
KhI nuo c ma f haI fa fha nh do ng sông
Cu ng dô va o ngo n Iu a fình ma nh IIô f,
KhI fay anh ôm rIôf em frong Io ng -
Vì kha f vo ng, ho I em, anh se chôf!
Çuang Ch!é n uIch

H. HÐINÐ |Ðu c)
AI nga y xua...
AI nga y xua pha f mInh chIôc dô ng hô
ChIa fho I gIan, chIa gIo , chIa phu f7
Co Ie do mô f nguo I buô n, Ia nh nha f
Trong dôm dông suy nghI mô f mình,
Ðôm fu ng fIông kôu cu a Iu chuô f ra p rình
Tu ng fIông côn fru ng ca n va o khu c gô .
AI nga y xua pha f mInh chIôc hôn7
Co Ie do mô f con nguo I sung suo ng,
Ðuo c yôu, duo c hôn không ca n IIôn fuo ng.
Trong fha ng Nam de p de , frong fha ng Nam,
Hoa no Iôn fu ma f daf am fha m,
Trôn cao ma f fro I cuo I va ba y chIm ca ha f.
Té1anh uIch

N. HICMÐT |Thô NhI Ky )
R!
Ngu yôn mình ngu yôn - yôn
Tu bao vuo n fuo c anh dem ngu vô
Ða n nho frong ma f pha n chIôu xanh ghô
Ngu yôn, yôn ngu mình nghe
Ðm fôI cuo I vo I fIôn vô frong mo!
Ngu yôn mình ngu yôn - yôn
Tu xa bIô n fha m anh dem ngu vô
CIac hoe rô ng ma f nhe fu a ca nh ve
Ngu yôn, yôn ngu mình nghe
Ðm mo duo I bo ng buô m fheo gIo phô ng!
Ngu yôn mình ngu yôn - yôn
Tu muôn fInh fu anh dem ngu vô
Ða m xanh gIac ngu ôm fu a nhung fhe
Ngu yôn, yôn ngu mình nghe
Vì fIm anh da fhu c kô bôn em!
1uy cå n uIch

N. HICMÐT |Thô NhI Ky )
Nguo I khô ng Iô ma f xanh
Co mô f nguo I khô ng Iô ma f xanh
Yôu mô f nguo I da n ba be nho .
Nguo I da n ba chI mo uo c Ia m sao
Co ngôI nha xInh xInh
Cu ng gIa n hoa bôn cu a sô .
Nguo I khô ng Iô yôu fheo ca ch khô ng Iô
Va Ia m vIô c - quen Ia m dIô u fo fa f.
Nôn da không xay fa ng nguo I yôu
Mô f ngôI nha con con
Cu ng gIa n hoa ram ma f.
Co mô f nguo I khô ng Iô ma f xanh
Yôu mô f nguo I da n ba be nho .
Nguo I da n ba dI fheo cha ng, mo I chan
Muôn ngô I nghI frong vuo n dau do .
Rô I na ng no I vo I dôI ma f xanh:
“Cha o vInh bIô f!”
Mô f nguo I Iu n fu fô
Ða n na ng va o mô f ngôI nha xInh xInh
Ma na ng va n uo c mo -
Cu ng gIa n hoa nho be !


CIo fhì cha ng khô ng Iô hIô u ra
Ra ng fình yôu khô ng Iô cha ng co
Không nhe f nô I va o ngôI nha co n con
Cu ng gIa n hoa bôn cu a sô .
Tha ! 1a n Tån uIch

I. HIMÐNÐZ |ÐI SaIvador)
Ðm da yôu anh hô I fruo c
Ðm da yôu anh, yôu fu hô I fruo c
Truo c khI suong roI da m dìa ma f daf
Truo c khI a nh duong ba f da u u ng frôn dô ng,
Ðm da yôu anh gIu a am fha m muôn fa o va f
Truo c khI daf daI su c fInh gIac nô ng.
Ðm da yôu anh fu fhuo xa xua
Ðm da fìm anh suôf ca fho I Iôc xoa y
KhI Iôn bô ng Iu c xuông fra m cu ng va y
Ðm va n nguyô n ca u cho anh dôn cu ng em
Qua mua gIông
Qua gIo ca f
Qua dInh non
Qua da y vu c
Qua fIông em go I anh
Qua Iu c em Ia ng fhInh.
Ðm, gIu a bao Ia fInh mIch cu a dôm
Va n ha ng mong con fa u anh xuaf hIô n,
Va n ha ng mong con fa u anh va o bôn
Con fa u buông neo frong fra I fIm em.
Anh da dôn
Va da pha f hIô n ra em
- Mô f ho n da o chung chIông a n hIô n
CIu a da I duong cô don - frIô n mIôn -
Ða m re so ng, anh da fha ng va da dôn
Nhung anh cu a em mô c ma c va au yôm
ÐIf kin quanh em mo I ne o Ia nh, mo I duo ng Iu I
Con sôf do I cho , anh chu a nguôI rô I
Anh Ia I khuay nô I Ia ng fha m mong do I.
Ðm cho ng ma f
Truo c do ng sông anh fuôn vô fu ngo n nu I
Va Ia m nga p fra n mo I fhung Iu ng cu a em.
Anh fha fo c em cho gIo vuôf ôm ôm,
Anh fhu c da y nhu ng ca nh chIm mo uo c.
Trong a nh sao, anh da bang fo I duo c
Ðôn em
Mô m nhu nhung
Ra n nhu sa f
Anh Ia nguo I da u fIôn cha m côc.
!áng 1å y uIch

V. H!CO |Pha p)
Vì anh nôm
Vì anh nôm che n fình chan chu a
Trong fay em a p va ng fra n say sua
Vì anh fho ngo f nga o hoI fho
Tam hô n em frong bo ng Ia huong dua.
Vì anh nghe gIo ng em fha m fhI
Tra I fIm em huyô n dIô u bao Io I
Vì anh fhay nu cuo I va ngan Iô
Ma f anh frong ma f em va môI cha m va o môI
Vì anh da fhay frôn da u anh Iap Ioa ng
NgôI sao em a n hIô n gIu a Ia n may
Vì anh nghe frôn do ng do I anh ru ng xuông
Ðoa hô ng em Iìa kho I ca nh fay nga y
Anh co fhô no I vo I fha ng nam vô I va
Qua dI ! Qua dI ! Ta cha ng cô I gIa dau
Ha y dI dI vo I nhu ng hoa fa n fa
Ta co frong fa mô f doa fha m bô n Iau
Ca nh fho I gIan cha m va o ma không Ia m roI va I
Nuo c frong bình da y chu a bao nhIôu
Nguo I co fro fa n không ba ng fa co Iu a
Nguo I co Ia ng quôn không ba ng fa co fình yôu
Té1anh uIch

J!AN RAMO N JIMÐNÐZ |Tay Ðan Nha)
Co mô f Ia n
Co mô f Ia n fôI da no I bang quo
Nhung cô be cha c Ia nghe fhay
Ra ng fôI fhich fình yôu khI xuan fo I
ChI ma c fuyô n va y a o fra ng fInh khôI.
Ð Iô nguo c ma f xanh frong va f,
Thoa ng phu f gIay cô be Ia ng nhìn fôI
Va guong ma f ngay fho nhe nho m
No nu cuo I buô n khe frôn môI.
Tu buô I ay fha ng Nam na o cu ng va y,
Mô I Ia n fôI qua phô Iu c chIô u sang
TôI dô u fhay cô be bôn ca ch cu a
Trong bô dô ma u fra ng du ng nghIôm frang.
1c ng Thanh Çuang uIch

OMAR KHAYAM |Ða Tu)
Vô fình yôu
'
Ha y coI chu ng ca c cô ma f Iong Ianh ma do
Vì ca I de p, fình yôu - haI ngo n nguô n dau khô
Ca I de p, fình yôu không vInh cu u, Iau bô n,
ChI dôn ba f fa dau, rô I bay dI fheo gIo
'
TôI muôn quôn nguo I yôu nay phu ba c
TôI muôn quôn dô duo c yôu nguo I kha c,
Nhung nuo c ma f, fhan ôI, không muôn fhô, cu fra o
Nhu muôn che, không cho nhìn nguo I kha c
Tha ! Ia Iån uIch

KIM SOWOI |Ha n Quô c)
Nhu ng bông hoa fa n u a
Nôu nhu na ng quyôf fam du f a o ra dI
Không co n fhIôf sông cu ng fa nu a
Ta se chIô u na ng fhôI, na ng a !
Ta se Iang fhang kha p fro I Yaksan.
Kha p vu ng Yôngbyôn gom fu ng bông hoa da I.
Rô I ra c kha p duo ng Ia ng, nhu ng bông hoa fa ha I.
Tu ng buo c chan na ng qua.
Trôn nhu ng ca nh hoa fa.
Nhe nha ng va ôm a I.
Nôu nhu na ng quyôf du f a o ra dI.
Không co n fhIôf sông cu ng fa nu a.
Ta cha ng kho c, nhung ma fa fa n u a.
Cac 1án !!é n uIch

I.KI!ÐICH |MI)
Ngôn ngu cu a fình yôu
Ngôn ngu cu a fình yôu fha m fhì frong dôm fInh
Vo ng dIu da ng, ra o ru c fra I fIm xanh
Nhu Ia co cha m va o fôI khe khe
Trôn fhô gIan chI co mô I chu ng mình
Sao nhap nha y va mu I fhom co da I
Ðô u nho noI day ngôn ngu a I fình.
Ngôn ngu fình yôu không dôI Iu a pha n bô I
Io f chan em frôn kha p nga duo ng do I
TôI se dI dôn cu ng fro I không mo I
ChI quyôf fìm ba ng duo c em fhôI.
!ca n J!nh Tuå n uIch

M. IÐRMONTOV |Nga)
Không dô
Không, fôI na o nu a yôu em
Mô ng xua dau do n, cuô ng dIôn qua rô I
Nhung noI sau kin Io ng fôI
Hình em va n sông, fuy vo I vo I xa.
Ða say mô ng mo I fhIôf fha
Nhung hình a nh ay dô Ia da quôn
Tuo ng fho du dô va n fhIông
MIôu fho bo va ng va n nguyôn mIôu fho .
Thuy Tca n uIch

IY ÐA CH |Trung Quô c)
Cu I phuong xa
Nguo I de p co n day, hoa da y pho ng,
Nguo I de p dI rô I gIuo ng bo không.
Trôn gIuo ng mô m gam cuôn không da p,
Nay da ba nam, huong co n nô ng.
Huong fhom, fhom không du f,
Nguo I dI, dI không vô ,
Nho nhau Ia va ng ru ng,
Rôu bIôc suong da m dô .
^guyé n 1u u 1c ng uIch

IY TH!ONC Â N |Trung Quô c)
Không dô
Kho ga p nhau ma cu ng kho xa,
CIo xuan da nh dô ru ng fram hoa.
Con fa m dôn fha c fo co n vuo ng,
ChIôc nôn chua fa n, Iô va n sa.
Sa ng nga m guong buô n fhay ma I fo c,
Ðôm ngam fho fhay Ia nh frang nga
Ðô ng IaI fo I do không xa may,
Ca y vo I chIm xanh do IôI ma .
1hucng 1u u !u ng \a Tucng ^hu uIch

C. IORCA |Tay Ðan Nha)
Cay mam xôI ma u xa m
- OI cay hoang da I cay ma u xa m
em co cho fa fra I ngo f Ia nh7
- Ðôn day. Ma u do va gaI sa c
yôu em, em se fhuô c vô anh.
- Tra I cay em ma u xanh sa c fôI
ha y dô fan da n frôn Iuo I fa.
- Ðm se ôm ghì anh ma I ma I
frong ru ng gaI bo ng fôI mo hô .
- Cay oI, em dI fìm chI do 7
- Tình yôu ma anh không bIôf cho.
1ca ng 1ung uIch

C. IORCA |Tay Ðan Nha)
Tha f day
Anh fra gIa bao nhIôu phIô n muô n
dô yôu em nhu fhô anh yôu!
Yôu em, khi fro I Ia m anh dau,
dau fIm,
dau ca mu dô I da u.
Co aI mua cho mình
chIôc da I da I da I fôf ba ng Iu a mo ng,
nô I buô n ba ng chI fra ng
dô dô f fha nh khan fay7
Anh fra gIa bao nhIôu phIô n muô n
dô yôu em nhu fhô anh yôu!
1ca ng 1ung uIch

I!ONC Y N!ONC |Trung Quô c)
Tuong fu hoa I... da I fuong fu
Hoa hoa Ia Ia ru ng foI bo I
Io ng nho nguo I sao cha ng fhay nguo I
Ruô f muôn du f fhôm, fhôm du f ruô f
Chau roI fha nh ngan Ia I chau roI.
Ta co mô f fac Io ng
Không co aI ma ho I
Muôn nho gIo duô I may
Ðô duo c cu ng frang no I.
Om da n Iôn Ia u cao
Ia u cao frang gIa I kha p.
Tuong fu khu c cha ng fha nh
Iô nho , day da n du f.
Nguo I ba o sông Tuong sau
Tuong fu sau gap bô I
Sông sau da y va n fhay
Tuong fu không bôn bo .
Cha ng o da u sông Tuong
ThIôp o cuôI sông Tuong
Nho nhau không ga p ma f
Cu ng uông nuo c sông Tuong.


Tuong fu hoa I...da I fuong fu.
Tuong fu da I, da I khôn xIôf.
So m bIôf nô I dau Io ng
Xua du ng cu ng nhau bIôf.
1u ^gc c 1ha nh uIch

CHARIORTÐ MÐW
Khu c ha f
Ha y yôu, ha y yôu nhau dI
KhI fình co n frong fay vo I
Cô ga I oI ha y kha c ghI
Ia xanh se fa n raf vô I
Co cha ng fraI na o hIô u nô I
ChIôc Ia va ng bay vô dau.
KhI gIo cu ô a f fhô I
ChIôc Ia mo ng manh au sa u.
Ha y yôu, ha y yôu nhau dI
Thuyô n fình dang cho duo I bôn
ChIm xanh ha f Io I fhuong môn
Con duo ng mu a he em qua
Mô f maI ba I ha f nha f nho a
Thuyô n fình nhô neo xa nga I
Con fIm co ga o re o ma I
Cu ng không go I duo c fro vô .
1é !¡nh 1u uIch

Ð. PAXTÐRNAC |Nga)
CIo
TôI chôf, bôn do I em va n sông
Va gIo IIôn hô I se kho c fhan.
Can nha run ra y, ru ng cay dô ng
CIo cuô n cuô n Iay ca ca nh ru ng.
Va ca không gIan vô ha n va n
Nhu chIôc fhuyô n neo, gIo cu rung.
Nhung gIo pha I dau vì nga o ma n
Hay vì hung ha n fru f cam ho n.
ChI muôn, em oI, frong buô n fha m
Tìm dIô u ru na o ha f fa ng em.
^hå I Ch!éu uIch

OCTAVIO PAZ |MehIco)
HaI co fhô
HaI co fhô ôm nhau
Nhu Ia haI con so ng
Va bIô n Ia dôm sau.
HaI co fhô ôm nhau
Nhu haI fa ng da pha ng
Sa ma c Ia dôm sau.
HaI co fhô ôm nhau
Ia haI cô I rô sau
Cu ng mo c va o dôm fôI.
HaI co fhô ôm nhau
Nhu Ia haI fIa cho p
Cu ng cho p nhoa ng frong dôm.
HaI co fhô ôm nhau
Nhu Ia haI ngôI sao
Ru ng gIu a fro I dôm va ng.
Trucng !áng !ung uIch

OCTAVIO PAZ |MehIco)
Không mo ma f
Không mo ma f
foa n fhan em sa ng foa
cho I Ioa va ng pha Iô
Ta c hình em ban khuya
ma anh không mo ma f
mô f fam Io ng pha Iô
HaI fa fha nh vô bIôn
ho a nha p va fhau suôf
frong khI anh va em
dô u không cu ng mo ma f.
!á ng 1å y uIch

S. PÐTOPHI |HungarI)
Iu a da chin rô I
Iu a da chin rô I
Nga y nga y no ng bu c
He n dôn nga y maI
Ta dI fa ga f.
Tình fa cu ng chin rô I
TIm fa cu ng no ng bu c
Mong em, em yôu oI!
Ðm Ia nguo I dôn ga f.
1ca ng Trung Thcng uIch

PH! NC CHI |Trung Quô c)
TôI Ia mô f do ng sông nho
TôI Ia mô f do ng sông nho ,
Tình co cha y qua bôn em
Ðm fình co dem bo ng hình nhu ra ng may ru c ro
Nga va o ngo n so ng ôm dô m.
TôI cha y qua mô f khu ru ng ra m,
Ngo n so ng fôI Iay dô ng ôm dô m
Ðem bo ng Ia ru ng xanh fha m
May fha nh xIôm a o cho em.
TôI cha y qua kho m hoa fuoI no ,
Ngo n so ng fôI frong va f ôm dô m
Ðem bo ng hoa ru c ro
Ðô f fha nh mu mIô n cho em.
Ðo ng sông fôI kôf fhu c cuô c ha nh frình
Cha y va o bIô n ca vô fình,
ÐIô n mônh mông so ng cuô ng, gIo du ,
Ða nh ra ch a o xIôm, fhô I fan ca mu hoa ru c ro !
TôI cu ng Iônh dônh fheo so ng bIô n,
Iônh dônh dôn noI không bo không bôn;
Va bo ng hình Iô ng Ia y cu a em
Cu ng Iô ng Ia y ho a fan frong bIô n ôm dô m.
1!ch 1a ! uIch

K. ÐAÐJAÐJO PRAÐIP |Â n Ðô )
Qua n ha ng phu fhu y
Mô f phu fhuy
Mo qua n ha ng nho nho :
“Mo I va o day
AI muôn mua gì cu ng co !"
TôI Ia kha ch da u fIôn
Tu bôn frong
Phu fhuy Io ra nhìn:
“Anh muôn gì7”
“TôI muôn mua fình yôu,
Mua ha nh phu c, su bình yôn, fình ba n..."
“Ha ng chu ng fôI chI ba n cay non
Co n qua chin, anh pha I frô ng, không ba n!"
Tha ! 1a Tån uIch

J. PRÐVÐRT |Pha p)
ParI ban dôm
Ða que dIôm frong dôm da nh fu ng que mô f
Que da u nhìn fro n ma f em
Que fhu haI nhìn dôI ma f em
Que cuôI nhìn mIô ng em
Rô I fôI ha n cho anh nho Ia I
Taf ca ne f yôu khI xIôf cha f em va o Io ng.
Tha ! 1a Tån u!ch

P!SKIN |Nga)
Cu I...
Anh nho ma I phu f gIay huyô n dIô u:
Truo c ma f anh em bô ng hIô n Iôn,
Nhu hu a nh mong manh vu f bIôn.
Nhu fhIôn fha n sa c de p fra ng frong.
CIu a day du f sa u dau fuyô f vo ng
CIu a ô n a o xa o dô ng buô n Io
TIông em no I bôn faI anh vang va ng
Ðo ng da ng em anh ga p Ia I frong mo.
Tha ng nga y qua nhu ng con gIo bu I,
Ða xua fan mô ng de p fuô I fho,
Ia ng quôn rô I gIo ng em hIô n dIu,
Nhoa fan rô I bo ng da ng nguy nga.
CIu a cô qua nh am u fu ha m
Ðo ng do I frôI qua n qua I ha f hIu,
Cha ng fhIôn fha n, cha ng nguô n ca m xu c,
Cha ng do I, cha ng Iô , cha ng fình yôu.
Ca hô n anh bô ng bu ng bu ng fInh gIac:
Truo c ma f anh em Ia I hIô n Iôn,
Nhu hu a nh mong manh vu f bIôn,
Nhu fhIôn fha n sa c de p fra ng frong.


Tra I fIm Ia I rô n ra ng na o nu c,
Vì fra I fIm sông da y du dIô u:
Ca fhIôn fha n, ca nguô n ca m xu c
Ca do I, ca Iô , ca fình yôu
Thuy Tca n uIch

P!SKIN |Nga)
Ðôm
Co I em fha fhIôf dIu da ng
Ðôm den Ia ng Ie muô n ma ng xôn xao
Ðôn gIuo ng ngo n nôn ga y hao
Tho anh fha p Iu a hoa va o ôm ôm
Ðo ng sông fình, dong da y em
Chao nghIông a nh ma f, bo ng dôm vo oa
a nh cuo I - nôf nha c ngan nga:
Anh yôu co bIôf em Ia ... cu a anh!
1ca ng ThI 1!nh uIch

P!SKIN |Nga)
Io I fu fhu
TôI yôu em - du hoa da I hoa dIôn,
Ðu dau khô , be ba ng không hy vo ng,
TôI sa n Io ng quy nha n duo I chan em
ÐIô u baf ha nh, nô I da I kho cay da ng,
Không co n ho p vo I fuô I do I, danh fIông
Ðôn Iu c fôI ca n bIôf sông khôn hon.
Nhung fôI hIô u qua raf nhIô u frIô u chu ng,
Tra I fIm fôI dang ma c bô nh a I fình:
KhI va ng em - fôI mô f mo I cha n chuo ng,
KhI em dôn - Ia I buô n, fôI chIu du ng,
Không ne n nô I - muôn fhôf Io I nga u hu ng:
ThIôn fha n oI, ôI bIôf may yôu fhuong!
KhI fôI nghe bôn pho ng kha ch ca ch fuo ng
TIông xIôm a o, fIông chan em nhe nhe
Va gIo ng no I ngay fho frong fre o fhô
Ðô ng fhay mình nhu maf ca fri khôn.
KhI em cuo I - fôI ra ng ro fam hô n
Ðm ngoa nh ma f - khIôn Io ng fôI buô n fu I,
Vì fro n mô f nga y khô dau mô f mo I,
Pha n fhuo ng em frao: ba n fay fhuong yôu.


Iu c em ngô I ca n ma n fruo c khung fhôu,
Vo c fhon fha , hoI nga mình IoI Io ng,
ÐôI ma f ngo c, ma I fo c xoan ru xuông,
TôI Ia ng Im, nhu du a fre , da m nhìn.
Co nôn no I chang vô nô I buô n ghen,
Vô baf ha nh frong Io ng fôI day du f -
Ðm su a soa n dI choI xa nhu ng Iu c
Tro I fôI sa m, a m da m, gIo fu ng con7
Va gIo f Iô em nho gIu a cô don,
Va Io I no I noI chI co n haI du a,
Va chuyôn dI mIô n quô da ng nho ,
Va mô f chIô u vo ng fIông pIanô7...
AIIna! Mong em ha y fhuong cho,
TôI không da m ca u xIn em fình a I!
Co Ie bo I chaf chô ng nhIô u fô I Iô I,
ThIôn fha n oI, fôI dau xu ng fình em!
Nhung xIn em ha y cu gIa vo fhôm!
a nh ma f ay chu a bao dIô u huyô n bi...
OI, Iu a dôI fôI na o co kho ,
TôI vôn dang muôn fu dôI mình!
Ta !hucng uIch

A. P!SKIN |Nga)
TôI yôu em...
TôI yôu em: dôn nay chu ng co fhô
Ngo n Iu a fình chua ha n da fa n phaI;
Nhung không dô em ba n Io ng fhôm nu a,
Hay hô n em pha I go n bo ng u hoa I.
TôI yôu em am fha m, không hy vo ng,
Iu c ru f re , khI ha m hu c Io ng ghen,
TôI yôu em, yôu chan fha nh, da m fha m,
Ca u em duo c nguo I fình nhu fôI da yôu em.
Thuy Tca n uIch

ROÐÐRT ROJÐÐXTVÐNXKI |Nga)
TIông vo ng
Nhap nha y sao fu ng gIo f gIu a khung fro I,
Ca nh rung Ia da p do n mon mo n gIo .
Ðm xa may, Io I em anh va n ro ,
Mình - suôf do I! ha nh phu c go I vô nhau.
Ðm yôu oI, du em o noI dau
Tra I fIm anh fìm fo I em cha ng kho .
Tình yôu Iuôn da n mình ga p go ,
Mình - suôf do I! - ha nh phu c go I vô nhau.
Ngay Iu c kô sa f vu c fôI fha m sau
KhI ca I chôf bu a vay mình, anh bIôf
Ta va n không Iìa nhau du khoa ng kha c,
Mình - vInh ha ng - Ia ky u c vô nhau!
1c ng Thanh Çuang uIch

SAAÐI |Ða Tu)

Vô fình yôu...
Nguo I dang yôu, du buô n dau, fhuong nho ,
Va n ha nh phu c va fhay do I ru c ro .
Ho coI khInh ca pha p Iua f, chinh quyô n,
Trong do I nghe o ho fhay ca nh fha n fIôn.
Ho uông che n fình yôu frong Im Ia ng,
Ðu fình yôu chI cho foa n cay da ng.
Ho nhu nha rôu phu , ba m da y gaI,
Ðe p bôn frong, fuy xau xi bô ngoa I.
Con fhIôu fhan Iao va o de n dô cha y,
Ho cu ng Iao va o fình yôu nhu va y.
Tha ! 1a Tån uIch

A. SÐRÐTÐII |CruzIa)
Anh không vi mu a xuan do I em
Anh không vi mu a xuan do I em
Vo I mu a dông do I anh gIa Ia nh,
Cu ng nhu anh không fhô vi bo ng dôm
Vo I bình mInh, vo I ma f fro I Iap Ia nh.
Ðm dang xuan, do I phia fruo c co n da I,
Cuô c do I anh da xô chIô u. Trong Iu c
Ðm vu a ga nh ga nh do I Iôn vaI,
Anh fhì da co ng Iung, sa p gu c.
CIu a chu ng fa Ia khoa ng ca ch mônh mông
Ta xa nhau nhu ba u fro I - ma f daf
Ðm - bông hoa mo I he nu gIu a dô ng.
Anh - da m rôu se m khô vì gIo qua f.
Nhung ba u fro I va ma f daf xua nay
Ðuo c nôI Ia I ba ng so I day na o day.
Cu ng fhô em va anh Iu c na y
Hoa Ia m mô f, du kha c nhau dôn va y.
Tha ! 1a Tån uIch

W. SÐXPIA |Anh)
Sonne
46
TIm, ma f anh Iuôn ca I nhau gay ga f:
Ia m ca ch na o mong co fhô chIa em7
Ma f nhaf dInh do I frao em cho ma f,
TIm no I ra ng nôn dô day cho fIm.
TIm qua quyôf Ia fIm em fIm gIu
Sau frong Io ng ma ma f cha ng hô hay.
Nhung dôI ma f không ngo f Io I chông cu ,
Ða o hình em ma f chu p gIu bao nga y.
Ðô cham du f môI baf hoa , Iy fri
Ðem haI bôn duong su da f Iôn can
Va kôf Iua n sau hô I Iau suy nghI -
Pha I chIa sao cho aI cu ng co pha n:
Nhu ng gì fhuô c vô pha n ngoa I - cho ma f;
Co n pha n frong - cho fra I fIm chan fha f.
Tha ! 1a Tån uIch

W. SÐXPIA |Anh)
Sonne
102
Anh yôu em, nhung không khoe nguo I kha c,
Anh yôu em ma cha ng muôn no I nhIô u
Vì nhu ng aI dem fình yôu khoa c Ia c,
Ðu ng Ia nguo I chuyôn rao ba n fình yôu.
Anh yôu em, mô f fình yôu fha m ngo f,
Anh yôu em, yôu fha fhIôf, ma n ma ,
Nhu hoa mI cu xuan vô Ia I ho f,
Ðu mu a he chIm ba f fIông không ca.
Ðôm mu a he không ke m pha n fho mô ng
KhI con chIm fhôI không ho f frôn ca nh.
Nhu fIông nha c khI qua nhIô u, qua rô ng,
Nghe cu ng nha m, du re o ra f am fhanh.
Anh nhu chIm frong vuo n kIa Im Ia ng,
Anh da ho f, va bay gIo Im a ng.
Tha ! 1a Tån uIch

SHÐIIÐY |Anh)
TrIôf Iy cu a fình yôu
SuôI fan va o do ng sông
Sông fan va o bIô n rô ng
CIo fro I xanh rung dô ng
Iuu Iuyôn hoa I frôn không;
Ðo I Iua f do I IInh hIô n
Cha ng co chI Ie pha n
AI ma không Iuu Iuyôn
ChI co n em don fhan7
Nu I hôn fro I mô ma I
So ng ghì nhau frôn do ng;
Ma sao hoa - em - ga I
Quôn do n nha n fình anh7
Na ng ôm mình fra I daf
Trang hôn bIô n ma n nô ng
Co nghIa gì em nhI7
Nôu em co n cô don7
^hå I Ch!éu uIch

S. SIPATROV |Nga)
Ha y bIôf quy
Ha y bIôf quy , ha y vun frô ng fình yôu,
Cu ng nam fha ng Ia I ca ng ca n pha I va y.
Vì fình yôu không chI ngô I công vIôn,
Hay cu ng da o duo I frang va ng dau day.
Se co hôf - hIô u Ia m va kho khan...
Va pha I sông suôf ca do I nhu fhô,
Vì fình yôu Ia mô f ba I ha f hay.
Ma ha f duo c, fhu c ra không pha I dô .
Tha ! 1a Tån uIch

S. SIPATROV |Nga)
Không dô
Ðo I anh anh gu I em
Ca vuI buô n mo I nô I
Anh co fhô dôI em
Tho anh không fhô dôI
Ðuo c nhu frôn cu a sô
NghIông xuông cuô c do I mình
HaI fa aI bIôf duo c
Ðm chôf fruo c hay anh.
ChI mô f uo c mo fhôI
Nga y nga y anh Ia p Ia I
Sau khI anh chôf rô I
Tình anh co n ma I ma I.
Té1anh uIch

J. S!CKIINC |Anh)
Anh muôn em...
Anh muôn em fra Ia I fIm cho anh,
Ðo I fIm em anh pha I xa ma I ma I.
Mô f khI em không muôn fa ng fIm mình,
Sao em muôn gIu fIm anh Ia I7
Sao haI fIm pha I o xa nhau,
Chung Iô ng ngu c ma không chung sông7
OI fình yôu, sao no ba f fa dau,
Sao no dô ngu c fa frông rô ng...
Tha ! 1a Tån uIch

R. TACOR |Â n Ðô )
Không dô
ÐôI ma f ban khoan cu a em buô n.
ÐôI ma f em muôn nhìn va o fam fuo ng cu a anh
Nhu frang kIa muôn va o sau bIô n ca .
Anh da dô cuô c do I anh fra n fru I duo I ma f em
Anh không gIau em mô f dIô u gì
Chinh vì fhô ma em không bIôf gì faf ca vô anh.
Nôu do I anh chI Ia vIôn ngo c
anh se da p no ra Ia m fram ma nh
qua ng va o cô em.
Nôu do I anh chI Ia mô f doa hoa
fro n frIa, dIu da ng va be bo ng
anh se ha I no ra dô da f Iôn ma I fo c em.
Nhung em oI, do I anh Ia mô f fra I fIm
Na o aI bIôf chIô u sau va bôn bo cu a no .
Ðm Ia nu hoa ng cu a vuong quôc do
ay fhô ma em co bIôf gì bIôn gIo I cu a no dau
Nôu fra I fIm anh chI Ia mô f phu f gIay Ia c fhu
No se no ra mô f nu cuo I nhe nho m
Va em fhau suôf raf nhanh.
Nôu fra I fIm anh chI Ia khô dauNo se fan ra fha nh Iô frong
va Ia ng Im pha n chIôu nô I nIô m u a n.
Nhung em oI, fra I fIm anh Ia I Ia fình yôu.
Nô I vuI suo ng, khô dau cu a no Ia vô bIôn
Nhu ng do I ho I va su gIa u sang cu a no Ia fruo ng cu u.
Tra I fIm anh cu ng o ga n em nhu chinh do I em va y
Nhung cha ng bao gIo em bIôf fro n no dau.
!a c Xuån Çuy uIch

R. TACOR |Â n Ðô )
Không dô
AI do dôn fhì fha m: “Ðm yôu, nguo c ma f Iôn na o!”
TôI ca u ga f no I: “ÐI dI!"
Nhung aI do va n không nhu c nhich.
AI do du ng fruo c ma f fôI va nang ba n fay fôI.
TôI no I: “Ðuông fôI ra!“
Nhung aI do va n không dI.
AI do ghe ma f bôn faI fôI.
TôI Iuo m aI do va no I: “Ro xau hô !“
Nhung aI do va n không dô ng da y.
AI do kô môI fa n ma fôI.
TôI run run no I: “Suô ng sa qua !“
Nhung aI do va n không chu f nguo ng ngu ng.
AI do ca I mô f bông hoa va o fo c fôI.
TôI no I: “Hoa cu ng ba ng fhu a!“
Nhung aI do va n du ng Im.
AI do Iay bông hoa o cô fôI rô I bo dI.
TôI kho c, Io ng ho I Io ng: “AI do sao không fro Ia I”.
Cac 1uy !Inh uIch

ÐAÐA TAKHI |Ða Tu cô )
Vô fình yôu
OI Ia m sao ba f fIm em ru c cha y -
Co Iu a na o Ia m da kIa no ng cha y!
Anh dInh suo I fình em, va anh kho c dôm nga y
Nhung nuo c ma f, fhan ôI, không fhô cha y
'
Ðm sInh ra Ia bông hô ng kIôu ha nh
Anh - frôn ca f Iang fhang frong no ng Ia nh
Nhung anh dI gIu a sa ma c Ia n na o
Cu ng fhay em fruo c anh, nhu a o a nh
'
Ðu fình yôu dôm nga y ba f fa buô n, khô nhu c
Nhung fình yôu mô say va n Ia nguô n ha nh phu c.
Trôn ngo n Iu a fình yôu aI không da m fhIôu mình
Cu dô ha n chôf fhuI frôn gIa n fhIôu hoa ngu c.
Tha ! 1a Tån uIch

TOIXTOI |Nga)
Mu a fhu dôn
Mu a fhu dôn, Ia frong vuo n da ru ng,
Ia va ng bay, bay fheo gIo . Ngoa I dô ng
Phia xa xa, ngay sa f rìa fhung Iu ng,
Ðang khoe mình, do ru c ca ha ng phong.
Anh khe na m ba n fay em - mô f Iu c
Ðuô n va vuI Ia n Iô n. CIu a fro I chIô u
Anh nhìn em, kho c Iôn vì ha nh phu c,
Vì vu ng vô không bIôf no I anh yôu...
Tha ! 1a Tån uIch

TRÂ N MY Ð!NC |Trung Quô c)
Không dô
Che n xuan chan chu a bao fình
Co fhom xo xa c con oanh fha n fho
So m maI cha ng da dI chua
XIn dem nuo c ma f Ia m mua gIu cha ng.
^guyé n 1!nh uIch

TR!ONC C! ! IINH |Trung Quô c)
Tu fhuo cha ng dI
Tu nga y cha ng buo c chan dI
Ca I khung dô f cu I chua hô nhu ng fay
Nho cha ng nhu ma nh frang da y
Ðôm dôm va ng sa ng hao ga y dôm dôm.
^gc Tå I TcuIch

TR!ONC C! ! IINH |Trung Quô c)
Nga m frang nho nguo I xa
Va ng frang mo c o bIô n khoI
Cu ng frong mô f Iu c go c fro I soI chung
Ðôm xa aI do sa u mong
Thau canh aI nho mo mo ng nho aI.
Ta f de n yôu bo ng nga soI
Khoa c Iôn chIôc a o duo m mu I suong pha,
Khôn dem a nh sa ng cho ma
Ngu dI, frong mô ng hoa Ia ga p nhau.
^guyé n 1u u 1c ng uIch

P. VÐRIAIRÐ |Pha p)
TIông chIm frong dôm
Hô n em chua du nIô m sau Ia ng
Ðô hIô u rô I hoa na ng Io ng aI
Tre frung fhô! Nho n nho hoa I!
Vô fu dInh pha n fuô I fro I da ng cay.
Io ng em cha ng fra n da y ngo f dIu
Ie fhuo ng fình dô hIô u ma dau
Tre frung fhô! Ia nh Iu ng sao!
Tra I fIm em ha n nhe pha o du ng dung.
Nôn anh cu khoan dung frong fra ng
Co vuI dau, bình Ia ng nhu fhuo ng
Ða u fhan fho fra ng dôm suông
Ra ng nho em hoa doa n fruo ng na y day.
1ca ng Cå n uIch

X.D. XACXENA (ÊË n Àöå )

Tình yôu
Tro I mua -
Anh cang ô che da u.
Hôf mua -
O Ia ng Ie xôp va o, nhan nho ,
ÐI anh vu f Iôn ba n hay dau do .
Cu ng fhô, fình yôu Ia chIôc ô
Che cho nguo I kha c khô
RIông mình bI uo f.
Tha ! 1a Tån uIch

KONXTANH XIMONOV (Nga)

Ðo I anh vô
Ðm oI do I anh vô
Ðo I anh hoa I em nhe ,
Mua co roI da m dô
Nga y co da I Iô fhô
Ðm oI em cu do I.
Ðu fuyôf roI gIo fhô I
Ðu na ng cha y em oI
Ða n cu co quôn rô I
Ðo I anh vô em nhe !
TIn anh du va ng ve
Io ng aI du fa I fô
Cha ng mong chI nguo I vô
Thì em oI cu do I!
Ðm oI em, cu do I
Ðu aI nho fhuong aI
Cha ng mong co nga y maI...
Ðu me gIa con da I
Hôf mong anh fro Ia I
Ðu ba n vIông hô n anh
Yôn nghI nam mô xanh
Nang che n fình dôc ca n
Thì em oI ma c ba n
Ðo I anh hoa I em nghe
TIn ra ng anh se vô !
Ðo I anh anh Ia I vô
Trông chôf cuo I nga o nghô
AI nga y xua roI Iô
Ha n cho su fình co
Na o co bIôf bao gIo
Ðo I vì em uo c vo ng
Ðo I vì em frông ngo ng
Tan gIa c, buo c duo ng quô
Anh cu a em Ia I vô !
Vì sao anh cha ng chôf7
Na o bao gIo aI bIôf
Co gì dau em oI
ChI vì không aI nguo I
ÐIôf nhu em cho do I.
Tc1u u uIch

M. XVETAEVA (Nga)

Mo I hôm qua
Mo I hôm qua anh co n nhìn ma f em,
Thô ma gIo anh quay ngang bôI rôI.
Mo I hôm qua anh co n ngô I suôf dôm,
CIo ca I gì cu ng Ia m anh gIa n dô I.
Anh fhông mInh, anh am hIô u nhIô u dIô u,
Ðm cha m cha p, em Ia con ngo nga n.
Nhung em kôu, nhu phu nu fhuo ng kôu:
“Ðm Ia m gì da ng cho anh fu c gIa n7"
Vo I phu nu , nuo c ma f Ia nuo c sông,
Nhung vo I ho , ma u cu ng Ia nuo c Ia ,
Va fình yôu Ia dì ghe con chô ng -
XIn du ng do I Io ng fhuong va phe p Ia !
Sông pha I bu ng nhu ngo n Iu a frong dôm -
Anh da y fhô, nhung rô I frong gIa re f
Anh bo em. Anh Ia fhô vo I em,
Nhung vo I anh, em Ia m gì da ng ghe f7
Ðm hIô u anh, anh không pha I no I nhIô u.
Ðm không co n Ia fình nhan, em fInh.
Nhung noI na o da dô maf fình yôu
Thì fha n chôf Iôn fhay va quyôf dInh.


Treo frôn cay, khI qua fa o chin mô m
Se fu roI, do Ia dIô u cha c cha n.
Nhung du sao, ha y fha fhu cho em
Nhu ng gì em da Ia m anh fu c gIa n.
Tha ! 1a Tån uIch

MARINA XVÐTAÐVA |Nga)
Vô dô
Ðm ho a va o côc cho anh
Mo n fo c dôf fha nh fro khe f
Ðô anh không fhô uông an,
Không fhô ngu nghô ca ha f.
Ðô fuô I fre anh hôf vuI,
Ðô anh nga m duo ng da ng nga f,
Vo chô ng anh dôm fan hôn
Không fhô Ia m chI ha nh phu c.
Mo n fo c va ng em bI dôf
Tha nh fro xa m xIf hôf rô I.
Nga y xuan anh co frong do I
Se ho a mu a dông gIa buôf,
Ðô cho anh mu , anh dIôc,
Ðô anh khô môc nhu rôu,
Ðô anh bôc hoI maf fich...
1c ng Thanh Çuang uIch

I. X!RICOV |Nga)
Ðôm yôn fInh
Ðôm yôn fInh, ca khu vuo n nga p fôI,
Ha ng cay duong nga I ngu du ng sau nha .
Ðôn cu a sô fa ngô I Im không no I,
Mu a xuan vô , không khi duo m mu I hoa.
Sao nhap nha y frôn da u nhu dang ha f,
Tu frôn cao, frang chIôu do I hIô n fu ,
Va chìm nga p frong a nh frang xanh nha f,
Ðm dang ngô I, mo a o gIu a fra m fu.
Anh ngay ngaf ngô I bôn em Ia ng Ie ,
Nga m nhìn em xInh de p gIông fhIôn fha n.
Mu I hoa cha y va o pho ng fa nhe nhe
Nhu nhu ng do ng frang sa ng cha y bôn chan.
Va nôu duo c, gIu a Iu c na y fhanh va ng,
Nhu ng dIô u anh mong uo c qua không nhIô u:
Anh chI muôn do I em frôI bình Ia ng
Không pha I buô n vì dau khô va yôu...
Tha ! 1a Tån uIch

KH!YÐ T ÐANH |Trung Quô c)
Ða I fho frong ngôI mô cô
Cha ng sInh fhIôp chu a cha o do I
ThIôp sInh cha ng da gIa rô I co n dau!
Cha ng buô n vì fhIôp sInh sau
Ðo I cha ng sInh so m fhIôp sa u nghìn fhu...
Ja! 1án Ta c uIch

THO CO TRIÐ ! TIÐN

Ðm cho cha ng...
Ðm cho cha ng nhu da he n,
Ðm cho hoa I cha ng không dôn.
Ia fhu va ng roI frong dôm
Hay fIông cha ng dôn cu ng em7
Nhung em nha m, em gIa n Ia
Sao roI hoa I, roI frong dôm...
Tha ! 1a Tån uIch

THO CO NHÂ T ÐA N
Nôu anh Ia ...
Nôu anh Ia vIôn ngo c,
Ðm se deo Iôn fay.
Nhung do I na y
Anh chI Ia nguo I fhô fu c.
Ðm không fhô gIu anh frong fay.
Tha ! 1a Tån uIch

THO CO NHÂ T ÐA N
Nôu fro I xau...

Nôu fro I xau va dôm den -
Ðm se hIô u vì sao anh không dôn.
Nhung dôm nay
Hoa ma n no fhô na y,
Va frang Iôn... Ie na o anh không dôn7
Tha ! 1a Tån uIch

ÐÂN CA MY
XIndy
!o c gì fha nh qua fa o
Chin dung dua frôn ca nh,
Ðô mô I Ia n qua Ia I
Ðm ca n va o Io ng anh.
Tha ! 1a Tån uIch

ÐÂN CA MY
Ca c cô ga I
Ca c cô ga I dIu da ng, xInh de p,
Truo c khI yôu nôn nho ky frong da u:
Ca c cha ng fraI nhu fro I sao buô I so m
Iung IInh nhIô u nhung sa ng cha ng bao Iau!
Tha ! 1a Tån uIch

Thuá nhêån Hònh tam giaác muön àúâi Khöng hïì coá AÁo kim tuyïën Nïëu àang àïm baåch dûúng Töi nhúá Yïn lùång Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu Tònh nhên Yïu maäi khöng thöi Nhû tiïëng goåi... Khöng àïì Tònh yïu vúái töi... Trïn àúâi naây... Vö àïì Em nhû thïë naâo Triïåu nùm AÁp maá em... Ai ngaây xûa... RU Ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Em àaä yïu anh höìi trûúác Vò anh nïëm Coá möåt lêìn Vïì tònh yïu Nhûäng böng hoa taân uáa Ngön ngûä cuãa tònh yïu Khöng àïì Gûãi phûúng xa Khöng àïì

29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 56 57 58 59 60 61

Cêy mêm xöi maâu xaám Thêåt àêëy Tûúng tû hoaâi... daâi tûúng tû Khuác haát Gioá Hai cú thïí Khöng múã mùæt Luáa àaä chñn röìi Töi laâ möåt doâng söng nhoã Quaán haâng phuâ thuãy Pari ban àïm Gûãi... Àïm Lúâi tûå thuá Töi yïu em... Tiïëng voång Vïì tònh yïu... Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Sonne Sonne Triïët lyá cuãa tònh yïu Haäy biïët quyá Khöng àïì Anh muöën em... Khöng àïì Khöng àïì Vïì tònh yïu Muâa thu àïën Khöng àïì Tûâ thuúã chaâng ài

62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95

Ngùæm trùng nhúá ngûúâi xa Tiïëng chim trong àïm Tònh yïu Àúåi anh vïì Múái höm qua Vö àïì Àïm yïn tônh Baâi thú trong ngöi möå cöí Em chúâ chaâng... Nïëu anh laâ ... Nïëu trúâi xêëu... Xindy Caác cö gaái

96 97 98 99 101 103 104 105 106 107 108 109 110

LOUIS ARAGON (Phaáp)

Noái vúái Elxa

Töi noái vïì gioá àöng Laâm möi chuáng mònh bõ nûát Töi noái vïì thúâi gian bay vun vuát Laâm nhûäng ngaây treã qua ài. Töi noái vïì quaã tim Khöng phaãi bùçng sùæt àaá vö tri Nïn mïìm trong tiïëng nêëc. Töi noái vïì aánh saáng ngaây gay gùæt Laâm mùæt chuáng mònh cay. Töi noái vïì aánh saáng ngaây Vaâ nhû con chim eán mï bay Nhûng vêîn khöng quïn tòm vïì töí cuä. Khi töi noái thêåt nhoã Vïì veã àeåp trïn àúâi Laâ noái vïì em thöi.
Nguyïîn Minh Hoaâng dõch

FEÁLIX ARVETS (Phaáp)

Sonne

Loâng ta chön möåt khöëi tònh Tònh trong giêy phuát maâ thaânh thiïn thêu. Tònh tuyïåt voång, nöîi thaãm sêìu Maâ ngûúâi gieo thaãm cú hêìu khöng hay. Húäi úi, ngûúâi àoá, ta àêy Sao ta thui thuãi thaáng ngaây chiïëc thên. Dêîu ta ài troån àûúâng trêìn Tònh ta àêu daám möåt lêìn heá möi. Ngûúâi duâ ngoåc noái hoa cûúâi, Nhòn ta nhû thïí nhòn ngûúâi khöng quen! Àûúâng àúâi lùång leä goát tiïn Ngúâ àêu chên àaåp lïn trïn khöëi tònh. Möåt niïìm tiïët liïåt àoan trinh Xem thú naâo biïët coá mònh úã trong. Xem röìi loâng laåi hoãi loâng Ngûúâi àêu taã úã mêëy doâng thú àêy?
Khaái Hûng dõch

ANNA AKHMATOVA (Nga) Khöng àïì Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Thaãm coã heáo vaâng Ngoån gioá thöíi nhûäng böng tuyïët àêìu muâa lêët phêët Nheå nhaâng. Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Gò vêåy? Boáng töëi chùng? Coá leä thïë! Qua möåt àïm cuäng kõp Sang àöng. mún man. Coá leä töët hún. Trong nhûäng doâng kïnh khöng coân soáng gúån Mùåt nûúác trêìm tû Chùèng bao giúâ núi àêy coân xao àöång. chùèng bao giúâ! Giûäa nïìn trúâi in boáng chuâm liïîu ruã Nhû chiïëc quaåt xoâe xanh. Trêìn Minh Têm dõch Anna Akhmatova (Nga) . khi em khöng phaãi Laâ vúå cuãa anh. ÖÌ.

Anh thên yïu. chùèng laâ cöng chuáa Em cuäng khöng phaãi laâ tu sô nûäa röìi. àûâng voâ naát thû em Haäy kiïn nhêîn àoåc àïën cuâng.. Höì Bêët Khuêët dõch . voâng tay riïët chùåt Vêîn nöîi kinh hoaâng trong àöi mùæt múã to.ANNA AKHMATOVA (Nga) Àûâng voâ naát thû em Anh thên yïu. Em giaãn àún mùåc aáo baåc maâu Em trong àúâi thûúâng. àûâng giêån. ài giaây veåt goát. laâ ngûúâi yïu anh àoá Khöng phaãi cö beá loå lem. àûâng voâ naát thû em Àûâng khoác vò sûå döëi lûâa thaánh thiïån Trong haânh trang ngheâo. anh nheá Em àaä chaán laâm ngûúâi xa laå Chaán vêåt vúâ trïn bûúác àûúâng anh. anh haäy giûä thû em.. Nhûng vêîn nhû xûa. Àûâng nghi ngúâ em. chó giaâu kyã niïåm Têån àaáy tuái cuãa mònh. àûâng buöìn Em laâ cuãa anh.

Yïën Phi dõch . Vò nhû ngêët búãi cö àún Vò cùn nhaâ em tröëng vùæng Vò em àau àêìu.. Vò nhûäng con meâo haâng xoám Vò nhûäng treã nhoã xinh xinh Vò em biïët mònh xinh àeåp Vò phaát àiïn búãi anh nhòn Vò em khoác khi thûác giêëc Vò em phêån gaái yïëu mïìm Nïn em ûúác muöën: anh laâ chöìng em.MANGLIO ANEGETTA (El Salvador) Tuyïn ngön tònh yïu Vò em chaán caãnh àöåc thên Àïm àïm gùåp laåi trïn giûúâng Caái boáng cuãa mònh àïm trûúác Vò em buöìn nhû muöën chïët Khi thêëy rñu ra rñu rñt Thiïn haå tûâng àöi trïn àûúâng.. àau lùæm Vò nhûäng giêëc mú haäi huâng.

Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Ngaây qua röìi laåi tuêìn qua Maâ quaá khûá . Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy.GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Cêìu Mirabeau Dûúái cêìu Mirabeau tröi doâng Vaâ tònh ta nûäa Chùèng biïët anh coân nïn nhúá Niïìm vui laåi àïën sau nöîi ûu phiïìn? Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Tònh yïu ra ài nhû nûúác kia tuön chaãy Tònh yïu ra ài Cuöåc àúâi sao maâ chêåm rò Hy voång sao maâ dûä döåi. Tay trong tay mònh cûá àöëi mùåt nhau Caánh tay mònh laâm cêìu Dûúái cêìu qua qua maäi Laân nûúác chaán chûúâng vò aánh mùæt thiïn thu.

Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Hoaâng Hûng dõch .Vaâ nhûäng cuöåc tònh khöng trúã laåi Dûúái cêìu Mirabeau tröi maäi doâng Seine.

GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Giaä tûâ Chuâm thaåch thaão naây anh àaä ngùæt Muâa thu chïët röìi xin em nhúá cho. Hoaâng Hûng dõch . Mònh seä chùèng gùåp nhau trïn coäi thïë Hûúng thúâi gian àêy chuâm thaåch thaão Xin nhúá rùçng anh vêîn àúåi chúâ.

V. Nïëu anh yïu möåt ngûúâi naâo maänh liïåt. BABAIAN (Nga) Nïëu anh yïu... Maâ khöng may tònh yïu tùæt .sau naây Xin chúá chaåm vaâo tro tònh àaä chïët: Tro seä laâm boãng tay! Thaái Baá Tên dõch .

Taãn Àaâ dõch . Ba mûúi saáu àöå trûúác sau trùng troân. Ngoáng nhau chung boáng trùng rùçm nhúá nhau. Trúâi xanh. loâng àau.BAÅCH CÛ DÕ (Trung Quöëc) Ba nùm xa caách Xa nhau möåt chuyïën ba nùm. trùng saáng.

Baån tònh úi. Àûa anh vïì vúái kyã niïåm êëm ïm. BAIRON (Anh) Mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Öi mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Ngöi sao buöìn vúái nghòn tia saáng nhoã Lung linh nhiïìu nhûng bêët lûåc trûúác maân àïm. tröng em gêìn maâ xa.G. Em saáng nhiïìu sao giaá laånh loâng ta? Thaái Baá Tên dõch . Höìi höåp chaáy maâ khöng lûãa àoã. Vaâ quaá khûá nhû em àûáng àoá.

BAIRON (Anh) Khi àöi ta chia tay Nhúá khöng em.G. Biïët àoán em thïë naâo Ngoaâi nûúác mùæt. im lùång? Thaái Baá Tên dõch . Anh thêìm àau khöí nhiïìu Vò yïu em tha thiïët. Phaãi chùng gioåt sûúng rúi Trïn mi anh buöíi noå Àaä theo anh suöët àúâi Vaâ nay thaânh giöng töë? Hai ta giêëu tònh yïu Àïí khöng ai àûúåc biïët. Khi àöi ta chia tay Hai àûáa cuâng àau khöí Nhòn nhau lïå tuön àêìy. Anh àaä thêëy trong tim Nhûäng thaáng nùm hiu quaånh. thuúã noå. Hön àöi möi buöët laånh. Vaâ ngaây êëy hön em. Nïëu ta coân gùåp nhau Sau bao nùm xa vùæng.

Têm thûác ngaân con mùæt Traái tim möåt maâ thöi aánh saáng àúâi luåi tùæt Khi tònh yïu xa rúâi.W. BAUDILLION (Anh) AÁnh saáng Àïm coá ngaân con mùæt Ngaây chó möåt maâ thöi Trêìn gian naây seä tùæt Nïëu thiïëu aánh mùåt trúâi. Liïîu Nga Àoan dõch .

Anh àaä xa caách thïë. aánh nûúác Nhûng nghô cho cuâng hoå coá löîi àêu anh? Bùçng Viïåt dõch . Duâ chuyïån xong röìi. Lúáp treã lúán lïn giúâ laåi haát theo ta. Laåi nhùæp võ ngoåt ngaâo thuúã trûúác. Nùm thaáng àùæng cay hún.OLGA BERGOLX (Nga) Khöng àïì Em nhúá laåi chuyïån ngaây quaá khûá Khuác haát ngêy thú möåt thúâi thiïëu nûä “Ngöi sao chaáy buâng trïn söng Neva Vaâ tiïëng chim kïu nhûäng buöíi chiïìu taâ". khoác cuäng khaác xûa. chiïìu taâ. nùm thaáng ngoåt ngaâo hún Em múái hiïíu bêy giúâ anh coá lyá. Em haát khaác xûa röìi. Vêîn söng Neva.

nhû haånh phuác vö búâ. nhû haånh phuác vö búâ. Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh. Chùèng thïí naâo chaáy lûãa nûäa àêu anh. Chó coân laåi trong tim nùæm tro taân aãm àaåm. Chó mònh em coá löîi. chó mònh em. Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em. Vò àaä vöåi buöng anh ra quaá súám. nhû chim.W. Nhû tuöíi thanh xuên. Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi. nhû nùæng Nhû tuöíi thanh xuên. Khoaãng caách bao la xoáa nhoâa hònh daáng. Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh. Anh bêy giúâ àaä úã rêët xa. nhû nùæng. Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi. Vò vêîn söëng traái tim àêìy kiïu haänh. Ngên Xuyïn dõch . Öi loâng khaát theâm chùèng thïí naâo yïn. nhû chim. BAUDILLION (Anh) Khöng àïì Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em.

anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Biïët ài àêu. vïì àêu. Öi cêy xanh tònh àúâi Coá nghe loâng ta goåi? Nhûäng muâa xuên àaä qua Tiïëng ve vïì thöín thûác Gioá thöíi vaâo àïm heâ Kïí chuyïån mûúâi nùm trûúác. Núi tònh yïu bùæt àêìu Cuäng laâ àiïìu khoá nhêët Traái tim duâ biïët haát .A. Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi. anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Coân àoâ khöng bïën àúåi.BÏXXONOV ( Nga) Chuyïån mûúâi nùm Tùång Olga Bergolx Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi.

Xuên Diïåu dõch . Nhûäng àöi lûáa yïu nhau Coá nghe töi kïí laåi Chó möåt lêìn troát daåi Thïë laâ thaânh chia phöi.Nhûng tònh àúâi dïî àêu.. Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi. anh im lùång..

Haäy chùåt àöi tay cuãa töi ài Àïí töi khöng thïí öm em. Phaåm Viïët Àaâo dõch .MEHAI BENIUC (Rumani) Chó cêìn àöi mùæt Haäy cûa àöi chên cuãa töi ài Àïí töi khoãi lang thang. Haäy xeão àöi möi cuãa töi ài Àïí töi khöng thïí hön em àûúåc nûäa. Xin haäy àïí laåi cho töi àöi mùæt Àïí töi khoác ngûúâi tònh Àaä mêët huát cuãa töi. Haäy àêåp vúä traái tim cuãa töi Àïí noá khöng laâm töi àiïn daåi.

em chùèng àaáp lúâi gò Vêîn chiïëc aáo choaâng xanh ïm lùång leä Trong sûúng àïm em luãi thuãi ra ài. . em ài khöng ngoaãnh laåi Mùåc ta cêìu xin. Nhûng vö ñch. Ngaây thaáng quay cuöìng trong voâng hung aác Ta àêîm mònh trong cöëc rûúåu truy hoan Trûúác baân thúâ.BlOK (Nga) Khöng àïì Danh voång. núi naâo lyá ûúãng Em gûãi vaâo kiïu haänh cuãa em? Trong giêëc mú chiïm bao ta thêëy maäi Chiïëc aáo xanh chòm trong sûúng àïm.ta cêìu em trúã laåi Ta giú tay kïu goåi tuöíi thanh xuên. ÚÃ núi naâo.A. vinh quang bao giaá trõ Ta àïìu quïn ài trong cuöåc àúâi Khi mùåt em trong caái khung giaãn dõ Trïn baân ta nhû möåt têëm gûúng soi. Nhûng àïën luác em ra ài maäi maäi Ta neám trong àïm chiïëc nhêîn hûáa hön Ta khöng muöën nghô àïën hònh em nûäa Möåt ngûúâi kia xûáng àaáng vúái em hún.

Thïë laâ hïët yïu thûúng. Vaâ àïën luác àïí khöng coân hònh boáng. hïët yá nghôa cuöåc àúâi. Tïë Hanh dõch . Ta khöng cêìn danh voång. Tuöíi treã àaä qua. Ta cêët caái khung coá têëm aãnh em cûúâi.

. BORGES (Argentina) Linh caãm ngûúâi àang yïu Caã gûúng mùåt guåi gêìn saáng trong nhû ngaây lïî caã thên thïí liïìn kïì nhû treã thú àï mï caã bûúác thaáng ngaây em êm vang vaâ lùång leä cuäng chùèng thïí saánh cuâng haånh phuác àûúåc ru em voâng tay ghò chùåt. Höìng Thanh Quang dõch .L. úã bïn ngoaâi tònh yïu.. Vaâ rúi vaâo coäi thanh tõnh êëy anh seä ngùæm nhòn búâ cêëm núi em vaâ thêëy em nhû buöíi àêìu tiïn chó riïng Chuáa trúâi àûúåc thêëy: em. gaåt boã thúâi gian hû aãnh. Höìn nhiïn diïåu kyâ höìn nhiïn giêëc nguã thanh thaãn bònh têm nhû niïìm vui kyã niïåm giûä gòn em seä tùång anh möåt maãnh àúâi mònh núi chñnh em cuäng chûa tûâng bûúác túái. ngoaâi anh.J.

Em baão: anh ài ài! Sao anh khöng úã laåi? Em baão: àúåi chúâ chi! Sao anh xa em maäi? Lúâi em buöng cûáng coãi. Maâ khöng nhòn mùæt em? Huyïìn Anh dõch .CAPUTIKIAN (Armenia) Em baão anh ài ài. Lïå em traâo mùæt àen.. Sao anh tin lúâi noái..

cuäng vêåy. CARÏME (Bó) Chaâng khöng noái gò hïët Chaâng khöng noái gò hïët! Naâng. Tònh yïu àaä laâm hïët Coân hún caã möång loâng. Chaâng chùèng nghô gò hïët! Naâng. Naâng. Chaâng chùèng ûúác muöën gò. Mùæt kia àaä noái hïët Coân nhiïìu hún tiïëng loâng. Nhûng nghô chi cho mïåt Khi loâng àaä tin loâng. cuäng khöng. cuäng vêåy. cuäng khöng. cuäng khöng. cuäng vêåy.M. cuäng vêåy. Ûúác muöën maâ laâm chi? Khi loâng àaä trao loâng. Baâng Baá Lên dõch . cuäng khöng. Chaâng chùèng laâm gò hïët! Naâng.

coá nghôa Laâ cuâng ngûúâi yïu Chia àïìu Traái àêët thaânh hai nûãa. DAGLARIA Tònh yïu Yïu .F. Thaái Baá Tên dõch .

bònh hoa thò lúán Bao nhiïu höìi höåp trong loâng Khao khaát àûa tay em vúái Àïí bònh hoa xuöëng caånh chên Thúâi khùæc tûúãng chûâng vö têån Ngûúâi lúán chùèng hïì coá ai. Em coân beá con ngöëc nghïëch Say mï veã àeåp laå luâng Bònh hoa möåt lêìn em nhêëc Tòm àiïìu bñ êín bïn trong.T. . DITLEVXEN (Àan Maåch) Thuá nhêån Chùèng thïí naâo chia tay Nhûng em phaãi àaânh thuá nhêån Trïn àöi tay em yïëu mïìm Haånh phuác chuáng mònh quaá nùång. Em nhoã ..... Em nhúá ngöi nhaâ ngaây xûa Trïn baân möåt bònh hoa lúán Nhûäng àoaá hoa höìng maãnh mai Núã tûå bao àúâi trong kñnh. Chó möåt mònh nöîi daåi döåt Nhû chim quïåt caánh lïn vai .

Àöi tay nhoã nhoi baåo daån Buöng mònh tûåa quaã boáng troân Thuyã tinh vúä tung ngaân lïå Vang nhû tiïëng khoác thiïn thêìn Yïu em anh àûâng yïu quáa Búãi em chùèng biïët giûä gòn Haånh phuác biïët àêu àöí vúä Nhû bònh hoa êëy mong manh. Hoaâng Hûäu Phï dõch .

coân töi yïu ngûúâi khaác. Ngûúâi bùæt maáu töi haát tònh phoáng khoaáng trùæng trong. trong nhûäng giêëc töi mú. Ngûúâi cho töi haånh phuác luön nhû gioá vöåi bay.T. Ngûúâi nhû cuöåc àúâi thûúâng boáp möång loâng töi naát. khöng àûúåc gò àïìn àaáp. Ngûúâi söëng trong khao khaát. Ngûúâi kia àûáng sûäng súâ trûúác cûãa loâng kheáp chùåt. Ngûúâi dêng töi caã àúâi. DITLEVXEN (Àan Maåch) Hònh tam giaác muön àúâi Trïn con àûúâng töi ài coá hai ngûúâi àaä túái: möåt ngûúâi rêët yïu töi. Höìng Thanh Quang dõch . Hai ngûúâi àoá trïn àûúâng phuå nûä naâo cuäng gùåp Trùm nùm chó möåt lêìn hoå àûúåc truâng laâm möåt.

muâa xuên!” Thaái Baá Tên dõch .DRUNINA (Nga) Khöng hïì coá Khöng hïì coá tònh yïu naâo àau khöí! Haäy tin töi. Nïëu ai àoá lûãa têm höìn böëc chaáy Cuäng chùèng sao. vò vêåy Haäy noái thêìm: “Xin caãm ún. töi muöën nhùæc möåt àiïìu: Àûâng súå rúi vaâo trung têm vuå nöí Caái maâ thûúâng ta vêîn goåi tònh yïu. vò lûãa êëy nhiïìu lêìn Seä laâm saåch têm höìn ta.

Khuyïn anh haäy tiïëc thuúã xuên xanh Hoa vûâa luác beã thò nïn beã Chúá àïí hoa rúi.ÀÖÎ THU NÛÚNG (Trung Quöëc) AÁo kim tuyïën Chiïëc aáo thïu vaâng anh chúá tiïëc. chó beã caânh! Tûúng Nhû dõch .

Cuäng chó àïí cho anh Suöët àúâi yïu em àêëy.M. Vaâ mùåt trúâi laåi dêåy. Thò àoá chó nhùæc anh Nhúá em thïm lêìn nûäa. Nïëu mùåt höì lung linh Móm cûúâi cuâng trùng saáng. EMINESCU (Rumani) Nïëu àang àïm baåch dûúng Nïëu àang àïm baåch dûúng Laåi àêåp vaâo caánh cûãa. Thò cöët àïí hònh em Khöng múâ theo nùm thaáng. Vaâ döng töë qua ài. Thaái Baá Tên dõch .

" Caânh hoa nay núã hoa thïm Nhùæc cuâng anh möëi tònh duyïn khi naâo Caánh hoa anh rùæc höm nao Lïn laân soáng toác em. toác ngúâi haâo quang Xa em giúâ phaãi lúä laâng Khöng vui cuäng chùèng dïî daâng àêu em. nhúá hoaâi Maái àêìu em tûåa.EXNIN (Nga) Töi nhúá Nhúá luön. anh yïu quyá! Dêìn daâ Bïn ngûúâi yïu khaác anh àaâ quïn em. Anh coân nhúá maäi nhûäng àïm Laâo xaâo trong laá ïm àïìm baåch dûúng Dêîu ngaây khi êëy ngùæn hún Choaâng àöi ta. Nhúá xûa em noái cuâng töi: “Nhûäng nùm cuãa tuöíi xuên röìi seä qua Vaâ. sêìu mang bïn loâng. Öi thiïn tònh sûã ngheån nguâng! Ngöìi bïn ai vêîn mú moâng nhúá em. em maäi. Xuên Diïåu dõch . aánh trùng xuên laåi daâi. sao dõu daâng! Traái tim ngûâng àêåp sùén saâng Yïu ngûúâi yïu khaác.

Em yïu úi. EVTUSENCO (Nga) Yïn lùång Anh vaâ em cöí xûa nhû biïín caã Biïín dõu daâng ru nguã vöî vïì ta Anh vaâ em cöí xûa nhû nöîi khöí Tûå ngaân àúâi ta muöën traánh cho xa..E. Anh hñt thúã toác em àêîm soáng chiïìu xa ngaái Nhû hñt thúã muâi hûúng möåt xûá laå xa mònh. Anh sung sûúáng vò anh khöng vô àaåi Vaâ vò em khöng sùæt àaá cuâng anh! Bùçng viïåt dõch .. ta mïåt röìi coá phaãi Nhûäng con taâu trùæng kia khöng àïën àoán chuángmònh Ta chó àoán lúáp lúáp triïìu êåp àïën Àïí ngaã vaâo tònh biïín lúán möng mïnh! Caái vûåc thùèm àaåi dûúng moåi àiïìu nhû hiïíu hïët Vúái chuáng mònh chùèng bùæt naåt gò nhau Haäy yïn tônh nïëu khöng coân caách khaác Nïëu khöng coân biïët caách chaåy ài àêu.

Núi tay em aáp nheå vaâo bïn maá Vaâ chiïëc nhêîn trïn ngoán tay thon thaã Saáng lung linh nhû möåt aánh sao chiïìu. nuái cao .thaãy têët Laâ cuãa ta! Ta chùèng chõu chia phên! Cuöåc söëng úi. traái àêët! Biïín röång.Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu! Haäy trao ta caã bêìu trúâi. Huyïìn Anh dõch .ta khöng ûng! Ta chó mong nûãa chiïëc göëi bïn nhau. ta chùèng muöën tûâng phêìn! Ta àuã sûác möåt mònh kham têët caã! Ta chùèng muöën chó nûãa phêìn àau khöí Chó nûãa phêìn haånh phuác . söng daâi.

Naâng ngêåp trong boáng töi Nhû phiïën àaá trïn trúâi. Naâng coá hònh thïí cuãa baân tay töi Naâng mang maâu mùæt töi. töi khoác vaâ cûúâi Laâm töi noái nhûäng lúâi vö nghôa. Nhûäng giêëc mú cuãa naâng ngêåp traân aánh saáng Laâm bay húi nhûäng vò thiïn thïí Laâm töi cûúâi. Mùæt naâng luön röång múã Naâng chùèng àïí töi nguã yïn. Àaâo Duy Hiïåp dõch . ELUARE ( Phaáp) Tònh nhên Naâng thûác dêåy trïn mi mùæt töi Toác naâng lêîn trong toác töi.P.

Yïu. khöng thöi!. GOETHE (Àûác) Yïu maäi khöng thöi Ài ngûúåc tuyïët.W. ngûúåc mûa Ài ngûúåc laân gioá thöíi Ài trong sûúng ngêåp löëi Vêîn yïu hoaâi. duâ bao nöîi àau Ta cuäng khöng luâi bûúác! Hún caã khi thùæng cuöåc Àúâi vui dêng sùæc maâu Tûâ tim àïën traái tim Bao nöîi niïìm thûác dêåy Chñnh laâ nöîi àau êëy Taåo tònh yïu thiïng liïng! Coá leä naâo ta tröën? Trúã laåi khu rûâng xûa? Moåi thûá àïìu vö nghôa Trûúác vûúng miïån cuöåc àúâi Haånh phuác khöng ngûâng nghó Ta yïu hoaâi khöng thöi! Thaái Baá Tên dõch .

Anh khöng tiïëc nhûäng ngaây thaáng yïn laânh Cuâng haånh phuác àang mêët ài maäi maäi. Anh ài theo nhûäng tiïëng buöìn em goåi.. Àïí cuöåc àúâi vaâ traái àêët phña sau. Tiïëng em haát laâm loâng anh nhûác nhöëi.M. Dûúái chên em anh seä tòm thêëy laåi. Vò nhûäng gò anh cêìn cho àúâi anh. GARTMAN (AÁo) Nhû tiïëng goåi. Thaái Baá Tên dõch .. Nhû tiïëng goåi möåt haânh tinh buöìn àau.

R. àau buöìn kïë tiïëp sau. möåt vïët àau. möåt nhaánh sêìu. caánh löån nhaâo Ngûåc anh hai vïët thûúng àêm thuãng Möåt vïët laânh röìi. Bao giúâ cuäng vêåy: niïìm vui sûúáng Ài trûúác. Tònh anh laâ àaåi baâng hai caánh Möåt caánh bay lïn. Thuyá Toaân dõch . GAMZATOV (Nga) Khöng àïì Tònh anh laâ cêy àïì hai nhaánh Möåt nhaánh xanh tûúi.

lûúäi theáp. töi laâ höåp göî Töi khöng biïët vui mûâng... chùèng bao giúâ töi àeåp. tònh yïu . Khöng ai cêìn àïën töi.R. Thiïëu tònh yïu. Tònh yïu vúái töi nhû con dao: Töi . GAMZATOV (Nga) Tònh yïu vúái töi. Tònh yïu vúái töi nhû cêy àaân Tònh yïu laâ dêy. Thaái Baá Tên dõch .voã àûång. àau khöí Khi dêy àaân khöng rung.

em yïu töi. Em chó thêëy töi sai. Trïn àúâi naây töi chùèng xêëu hún ai. Thaái Baá Tên dõch . GAMZATOV (Nga) Trïn àúâi naây. Nhûng ngaây xûa.. Trïn àúâi naây töi chùèng töët hún ai. Nhûng bêy giúâ em khöng tin àiïìu êëy. nhû thïí Trïn àúâi naây töët nhêët laâ töi. vò thïë Em tûúãng töi siïu thûúâng. vò vêåy Trïn àúâi naây xêëu nhêët laâ töi.R..

Anh coá thïí möåt mònh khöng em ngaã mònh caånh suöëi.EGIEN GUELLEVIC (Phaáp) Vö àïì Möåt mònh khöng em anh ra àöìng coã. Anh coá thïí möåt mònh khöng em tûå chiïìu àïën töëi Nùång nïì àïëm bûúác àún cöi. Möåt mònh khöng em anh vaâo vûúân hoa. Nhûng möåt mònh khöng em Anh chùèng thïí laâm gò hún nûäa. Höìng Thanh Quang dõch . Anh coá thïí möåt mònh khöng em trïn vaån löëi.

GYULA (Hungari) Em nhû thïë naâo Toác em vaâng ra sao. bïn ngûúâi mïåt moãi tiïîn àûa Da diïët maâu mùæt em anh laåi nhúá. Mùæt em xanh ra sao. Tiïëng em ïm ra sao. anh khöng coân biïët nûäa Nhûng anh biïët maâu vaâng àöìng luáa Khi luáa trôu böng nùång haåt goåi muâa sang Anh laåi thêëy em trong maâu luáa chñn vaâng. Trûúng Àùng Dung dõch . anh khöng coân biïët nûäa Khi thu àïën vaâ bêìu trúâi röång múã Thaáng chñn.J. anh khöng coân biïët nûäa Khi muâa xuên àïën vaâ àöìng coã thúã Anh nghe tiïëng em êëm aáp voång vïì Tûâ möåt muâa xuên xa nhû bêìu trúâi lùång leä.

H. Vò anh hoåc àûúåc nhûäng lúâi cuãa em. Tïë Hanh dõch . HEINE (Àûác) Triïåu nùm Triïåu nùm haâng triïåu nùm röìi Nhûäng ngöi sao úã trïn trúâi àaä yïu. Lúâi cuãa sao àeåp bao nhiïu Nhûng mêëy ai hiïíu ñt nhiïìu em úi? Chó anh hiïíu àûúåc maâ thöi.

Àïí ngoån lûãa hai ta cuâng böëc chaáy! Khi nûúác mùæt hai ta thaânh doâng söng Cuâng àöí vaâo ngoån lûãa tònh maänh liïåt.H. aáp tim em vaâo tim anh ài.. Àïí nûúác mùæt hai ta cuâng hoaâ laåi. HEINE (Àûác) AÁp maá em. húäi em.. anh seä chïët! Quang Chiïën dõch . Khi tay anh öm riïët em trong loâng Vò khaát voång. AÁp maá em vaâo maá anh ài.

. Tïë Hanh dõch . chia giúâ. HEINE (Àûác) Ai ngaây xûa. Trïn cao mùåt trúâi cûúâi vaâ bêìy chim ca haát.H. Àûúåc yïu. Àïëm tûâng tiïëng kïu cuãa luä chuöåt rêåp rònh Tûâng tiïëng cön truâng cùæn vaâo khuác göî. laånh nhaåt Trong àïm àöng suy nghô möåt mònh. Ai ngaây xûa phaát minh chiïëc àöìng höì Chia thúâi gian. Trong thaáng Nùm àeåp àeä. trong thaáng Nùm. Ai ngaây xûa phaát minh chiïëc hön? Coá leä àoá möåt con ngûúâi sung sûúáng.. chia phuát? Coá leä àoá möåt ngûúâi buöìn. àûúåc hön khöng cêìn liïn tûúãng. Hoa núã lïn tûâ mùåt àêët êm thêìm.

yïn nguã mònh nghe Vò tim anh àa thûác kïì bïn em! Huy cêån dõch . HICMET (Thöí Nhô Kyâ) RU Nguã yïn mònh nguã yïn .yïn Tûâ muön tinh tuá anh àem nguã vïì Àêåm xanh giêëc nguã ïm tûåa nhung the Nguã yïn.yïn Tûâ xa biïín thùèm anh àem nguã vïì Giêëc hoeâ röång maát nheå tûåa caânh ve Nguã yïn.N. yïn nguã mònh nghe Em töi cûúâi vúái tiïn vïì trong mú! Nguã yïn mònh nguã yïn . yïn nguã mònh nghe Em mú dûúái boáng buöìm theo gioá phöìng! Nguã yïn mònh nguã yïn .yïn Tûâ bao vûúân tûúåc anh àem nguã vïì Daân nho trong mùæt phaãn chiïëu xanh ghï Nguã yïn.

quen laâm àiïìu to taát.N. HICMET (Thöí Nhô Kyâ) Ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Coá möåt ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Yïu möåt ngûúâi àaân baâ beá nhoã. Coá möåt ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Yïu möåt ngûúâi àaân baâ beá nhoã. moãi chên Muöën ngöìi nghó trong vûúân àêu àoá. Röìi naâng noái vúái àöi mùæt xanh: “Chaâo vônh biïåt!” Möåt ngûúâi luân tûã tïë Dêîn naâng vaâo möåt ngöi nhaâ xinh xinh Maâ naâng vêîn ûúác mú Cuâng giaân hoa nhoã beá! . Ngûúâi àaân baâ ài theo chaâng. Ngûúâi àaân baâ chó mú ûúác laâm sao Coá ngöi nhaâ xinh xinh Cuâng giaân hoa bïn cûãa söí. Ngûúâi khöíng löì yïu theo caách khöíng löì Vaâ laâm viïåc . Nïn àaä khöng xêy tùång ngûúâi yïu Möåt ngöi nhaâ con con Cuâng giaân hoa rêm maát.

Giúâ thò chaâng khöíng löì hiïíu ra Rùçng tònh yïu khöíng löì chaâng coá Khöng nheát nöíi vaâo ngöi nhaâ coãn con Cuâng giaân hoa bïn cûãa söí. Thaái Baán Tên dõch .

Em àaä yïu anh giûäa êm thêìm muön taåo vêåt Trûúác khi àêët àai sûåc tónh giêëc nöìng. HIMÏNEZ (El Salvador) Em àaä yïu anh höìi trûúác Em àaä yïu anh. Em. giûäa bao la tônh mõch cuãa àïm Vêîn hùçng mong con taâu anh xuêët hiïån. Anh àaä àïën . yïu tûâ höìi trûúác Trûúác khi sûúng rúi àêìm àòa mùåt àêët Trûúác khi aánh dûúng bùæt àêìu ûãng trïn àöìng. Em àaä yïu anh tûâ thuúã xa xûa Em àaä tòm anh suöët caã thúâi löëc xoaáy Khi lïn böíng luác xuöëng trêìm cuäng vêåy Em vêîn nguyïån cêìu cho anh àïën cuâng em Qua mûa giöng Qua gioá caát Qua àónh non Qua àaáy vûåc Qua tiïëng em goåi anh Qua luác em lùång thinh.L. Vêîn hùçng mong con taâu anh vaâo bïën Con taâu buöng neo trong traái tim em.

moåi àûúâng luâi Cún söët àúåi chúâ.Vaâ àaä phaát hiïån ra em . Àùng Bêíy dõch . anh àaä bùng túái àûúåc Bïn em Mïìm nhû nhung Rùæn nhû sùæt Anh laâ ngûúâi àêìu tiïn chaåm cöëc. anh àaä thùæng vaâ àaä àïën Nhûng anh cuãa em möåc maåc vaâ êu yïëm Bõt kñn quanh em moåi neão laánh. Em choáng mùåt Trûúác doâng söng anh tuön vïì tûâ ngoån nuái Vaâ laâm ngêåp traân moåi thung luäng cuãa em. Anh thûác dêåy nhûäng caánh chim mú ûúác.triïìn miïn Daám reä soáng. anh chûäa nguöi röìi Anh laåi khuêëy nöîi lùång thêìm mong àúåi. Trong aánh sao. Anh thaã toác em cho gioá vuöët ïm ïm.Möåt hoân àaão chung chiïng êín hiïån Giûäa àaåi dûúng cö àún .

V. Vò anh nghe gioång em thêìm thô Traái tim em huyïìn diïåu bao lúâi Vò anh thêëy nuå cûúâi vaâ ngêën lïå Mùæt anh trong mùæt em vaâ möi chaåm vaâo möi Vò anh àaä thêëy trïn àêìu anh lêëp loaáng Ngöi sao em êín hiïån giûäa laân mêy Vò anh nghe trïn doâng àúâi anh ruång xuöëng Àoaá höìng em lòa khoãi caánh tay ngaây Anh coá thïí noái vúái thaáng nùm vöåi vaä Qua ài ! Qua ài ! Ta chùèng cöîi giaâ àêu Haäy ài ài vúái nhûäng hoa taân taå Ta coá trong ta möåt àoaá thùæm bïìn lêu Caánh thúâi gian chaåm vaâo maâ khöng laâm rúi vaäi Nûúác trong bònh àêìy chûáa bao nhiïu Ngûúâi coá tro taân khöng bùçng ta coá lûãa Ngûúâi coá laäng quïn khöng bùçng ta coá tònh yïu Tïë Hanh dõch . HUGO (Phaáp) Vò anh nïëm Vò anh nïëm cheán tònh chan chûáa Trong tay em aáp vêìng traán say sûa Vò anh thúã ngoåt ngaâo húi thúã Têm höìn em trong boáng laá hûúng àûa.

Höìng Thanh Quang dõch .JUAN RAMOÁN JIMÏNEZ (Têy Ban Nha) Coá möåt lêìn Coá möåt lêìn töi àaä noái bêng quú Nhûng cö beá chùæc laâ nghe thêëy Rùçng töi thñch tònh yïu khi xuên túái Chó mùåc tuyïìn vaáy aáo trùæng tinh khöi. Tûâ buöíi êëy thaáng Nùm naâo cuäng vêåy. E lïå ngûúác mùæt xanh trong vùæt. Thoaáng phuát giêy cö beá lùång nhòn töi Vaâ gûúng mùåt ngêy thú nheå nhoäm Núã nuå cûúâi buöìn kheä trïn möi. Möîi lêìn töi qua phöë luác chiïìu sang Töi àïìu thêëy cö beá bïn caåch cûãa Trong böå àöì maâu trùæng àûáng nghiïm trang.

lêu bïìn. Chó àïën bùæt ta àau. khöng muöën thïë. Nhûng nûúác mùæt. cûá traâo Nhû muöën che. tònh yïu . khöng cho nhòn ngûúâi khaác Thaái baá tên dõch .OMAR KHAYAM (Ba Tû) Vïì tònh yïu * Haäy coi chûâng caác cö mùæt long lanh maá àoã Vò caái àeåp.hai ngoån nguöìn àau khöí Caái àeåp. röìi bay ài theo gioá * Töi muöën quïn ngûúâi yïu nay phuå baåc Töi muöën quïn àïí àûúåc yïu ngûúâi khaác. tònh yïu khöng vônh cûãu. than öi.

Khöng coân thiïët söëng cuâng ta nûäa. Cao Vùn Àiïìm dõch . Khùæp vuâng Yöngbyön gom tûâng böng hoa daåi. Röìi rùæc khùæp àûúâng laâng. Nheå nhaâng vaâ ïm aái. naâng aå! Ta seä lang thang khùæp trúâi Yaksan. nhûng maâ ta taân uáa. Trïn nhûäng caánh hoa ta. Tûâng bûúác chên naâng qua.KIM SOWOL (Haân Quöëc) Nhûäng böng hoa taân uáa Nïëu nhû naâng quyïët têm dûát aáo ra ài Khöng coân thiïët söëng cuâng ta nûäa Ta seä chiïìu naâng thöi. Nïëu nhû naâng quyïët dûát aáo ra ài. nhûäng böng hoa ta haái. Ta chùèng khoác.

Àoaân Minh Tuêën dõch .L. Ngön ngûä tònh yïu khöng döëi lûâa phaãn böåi Loát chên em trïn khùæp ngaã àûúâng àúâi Töi seä ài àïën cuâng trúâi khöng moãi Chó quyïët tòm bùçng àûúåc em thöi. raåo rûåc traái tim xanh Nhû laâ coã chaåm vaâo töi khe kheä Trïn thïë gian chó coá möîi chuáng mònh Sao nhêëp nhaáy vaâ muâi thúm coã daåi Àïìu nhúá núi àêy ngön ngûä aái tònh.KIUDICH (Mô) Ngön ngûä cuãa tònh yïu Ngön ngûä cuãa tònh yïu thêìm thò trong àïm tônh Voång dõu daâng.

töi naâo nûäa yïu em Möång xûa àau àúán. LERMONTOV (Nga) Khöng àïì Khöng.M. tuy vúâi vúåi xa. Àaä say möång múái thiïët tha Nhûng hònh aãnh êëy dïî laâ àaä quïn Tûúång thúâ duâ àöí vêîn thiïng Miïëu thúâ boã vùæng vêîn nguyïn miïëu thúâ. cuöìng àiïn qua röìi Nhûng núi sêu kñn loâng töi Hònh em vêîn söëng. Thuyá Toaân dõch .

Ngûúâi ài. Rïu biïëc sûúng dêìm dïì. Hûúng thúm. Nhúá nhau laá vaâng ruång. ài khöng vïì. Nguyïîn Hûäu Böíng dõch . hûúng coân nöìng. Trïn giûúâng mïìm gêëm cuöën khöng àùæp.LYÁ BAÅCH (Trung Quöëc) Gûãi phûúng xa Ngûúâi àeåp coân àêy. hoa àêìy phoâng. thúm khöng dûát. Nay àaä ba nùm. Ngûúâi àeåp ài röìi giûúâng boã khöng.

LYÁ THÛÚNG ÊÍN (Trung Quöëc) Khöng àïì Khoá gùåp nhau maâ cuäng khoá xa. lïå vêîn sa. Gioá xuên àaânh àïí ruång trùm hoa. Con tùçm àïën thaác tú coân vûúáng. Cêåy vúái chim xanh doå löëi maâ. Khûúng Hûäu Duång vaâ Tûúng Nhû dõch . Chiïëc nïën chûa taân. Àïm ngêm thú thêëy laånh trùng ngaâ Böìng Lai túái àoá khöng xa mêëy. Saáng ngùæm gûúng buöìn thay maái toác.

. em seä thuöåc vïì anh.G.Úi cêy hoang daåi cêy maâu xaám em coá cho ta traái ngoåt laânh? . . em ài tòm chi àoá? .Àïën àêy.Tònh yïu maâ anh khöng biïët cho. Maáu àoã vaâ gai sùæc yïu em.Cêy úi. LORCA (Têy Ban Nha) Cêy mêm xöi maâu xaám .Traái cêy em maâu xanh sùæc töëi haäy àïí tan dêìn trïn lûúäi ta. Hoaâng Hûng dõch .Em seä öm ghò anh maäi maäi trong rûâng gai boáng töëi mú höì. .

G. Coá ai mua cho mònh chiïëc daãi daâi daâi tïët bùçng luåa moãng. àau caã muä àöåi àêìu. LORCA (Têy Ban Nha) Thêåt àêëy Anh traã giaá bao nhiïu phiïìn muöån àïí yïu em nhû thïí anh yïu! Yïu em. àau tim. nöîi buöìn bùçng chó trùæng àïí dïåt thaânh khùn tay? Anh traã giaá bao nhiïu phiïìn muöån àïí yïu em nhû thïí anh yïu! Hoaâng Hûng dõch . khñ trúâi laâm anh àau.

. thïm àûát ruöåt Chêu rúi thaânh ngêën laåi chêu rúi. Ngûúâi baão söng Tûúng sêu Tûúng tû sêu gêëp böåi Söng sêu àaáy vêîn thêëy Tûúng tû khöng bïën búâ. Tûúng tû khuác chùèng thaânh Lïå nhoã.. dêy àaân àûát. Chaâng úã àêìu söng Tûúng Thiïëp úã cuöëi söng Tûúng Nhúá nhau khöng gùåp mùåt Cuâng uöëng nûúác söng Tûúng. Ta coá möåt têëc loâng Khöng coá ai maâ hoãi Muöën nhúâ gioá àuöíi mêy Àïí àûúåc cuâng trùng noái..LÛÚNG YÁ NÛÚNG (Trung Quöëc) Tûúng tû hoaâi. Öm àaân lïn lêìu cao Lêìu cao trùng giaäi khùæp. daâi tûúng tû Hoa hoa laá laá ruång túi búâi Loâng nhúá ngûúâi sao chùèng thêëy ngûúâi Ruöåt muöën àûát thïm.

daâi tûúng tû..Tûúng tû hoaâi. Vuä Ngoåc Khaánh dõch . Tûúng tû daâi. Súám biïët nöîi àau loâng Xûa àûâng cuâng nhau biïët.. daâi khön xiïët.

Lï Àònh Vuä dõch .CHARLORTE MEW Khuác haát Haäy yïu. haäy yïu nhau ài Thuyïìn tònh àang chúâ dûúái bïën Chim xanh haát lúâi thûúng mïën Con àûúâng muâa heâ em qua Möåt mai baâi haát nhaåt nhoâa Thuyïìn tònh nhöí neo xa ngaái Con tim coá gaâo reáo maäi Cuáng khöng goåi àûúåc trúã vïì. haäy yïu nhau ài Khi tònh coân trong tay vúái Cö gaái úi haäy khùæc ghi Laá xanh seä taân rêët vöåi Coá chaâng trai naâo hiïíu nöíi Chiïëc laá vaâng bay vïì àêu. Khi gioá cûá öì aåt thöíi Chiïëc laá moãng manh êu sêìu. Haäy yïu.

em úi. Chó muöën. Vaâ caã khöng gian vö haån vêîn Nhû chiïëc thuyïìn neo. PAXTERNAC (Nga) Gioá Töi chïët. Nhûng gioá phaãi àêu vò ngaåo maån Hay vò hung haän truát cùm húân. gioá cûá rung.B. bïn àúâi em vêîn söëng Vaâ gioá liïn höìi seä khoác than. trong buöìn thaãm Tòm àiïåu ru naâo haát tùång em. Cùn nhaâ run rêíy. Nhêåt Chiïu dõch . rûâng cêy àöång Gioá cuöån cuöìn lay caã caánh rûâng.

Hai cú thïí öm nhau Laâ hai cöåi rïî sêu Cuâng moåc vaâo àïm töëi. Hai cú thïí öm nhau Nhû hai taãng àaá phùèng Sa maåc laâ àïm sêu. Trûúng Àùng Dung dõch . Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai tia chúáp Cuâng chúáp nhoaáng trong àïm. Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai ngöi sao Ruång giûäa trúâi àïm vùæng.OCTAVIO PAZ (Mehico) Hai cú thïí Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai con soáng Vaâ biïín laâ àïm sêu.

OCTAVIO PAZ (Mehico) Khöng múã mùæt Khöng múã mùæt toaân thên em saáng toaã choái loaâ vêìng pha lï Taåc hònh em ban khuya maâ anh khöng múã mùæt möåt têëm loâng pha lï Hai ta thaânh vö biïn hoâa nhêåp vaâ thêëu suöët trong khi anh vaâ em àïìu khöng cuâng múã mùæt. Àùång Bêíy dõch .

Hoaâng Trung Thöng dõch . PETOPHI (Hungari) Luáa àaä chñn röìi Luáa àaä chñn röìi Ngaây ngaây noáng bûác Heån àïën ngaây mai Ta ài ta gùåt. Tònh ta cuäng chñn röìi Tim ta cuäng noáng bûác Mong em. em yïu úi! Em laâ ngûúâi àïën gùåt.S.

PHUÂNG CHÑ (Trung Quöëc) Töi laâ möåt doâng söng nhoã Töi laâ möåt doâng söng nhoã. Àaánh raách aáo xiïm. Lïnh àïnh àïën núi khöng búâ khöng bïën. gioá dûä. Doâng söng töi kïët thuác cuöåc haânh trònh Chaãy vaâo biïín caã vö tònh. Töi chaãy qua khoám hoa tûúi núã. Ngoån soáng töi lay àöång ïm àïìm Àem boáng laá rûâng xanh thùæm May thaânh xiïm aáo cho em. Töi chaãy qua möåt khu rûâng rêåm. thöíi tan caã muä hoa rûåc rúä! Töi cuäng lïnh àïnh theo soáng biïín. Ngoån soáng töi trong vùæt ïm àïìm Àem boáng hoa rûåc rúä Dïåt thaânh muä miïån cho em. Bñch Haãi dõch . Tònh cúâ chaãy qua bïn em Em tònh cúâ àem boáng hònh nhû raáng mêy rûåc rúä Ngaã vaâo ngoån soáng ïm àïìm. Vaâ boáng hònh löång lêîy cuãa em Cuäng löång lêîy hoâa tan trong biïín ïm àïìm. Biïín mïnh möng soáng cuöìng.

anh phaãi tröìng. tònh baån." “Haâng chuáng töi chó baán cêy non Coân quaã chñn. khöng baán!" Thaái Baá Tên dõch . Mua haånh phuác. BADJADJO PRADIP (ÊËn Àöå) Quaán haâng phuâ thuãy Möåt phuâ thuyã Múã quaán haâng nho nhoã: “Múâi vaâo àêy Ai muöën mua gò cuäng coá!" Töi laâ khaách àêìu tiïn Tûâ bïn trong Phuâ thuyã loá ra nhòn: “Anh muöën gò?” “Töi muöën mua tònh yïu.. sûå bònh yïn..K.

Thaái Baá Tên dich . PREVERT (Phaáp) Pari ban àïm Ba que diïm trong àïm àaánh tûâng que möåt Que àêìu nhòn troån mùåt em Que thûá hai nhòn àöi mùæt em Que cuöëi nhòn miïång em Röìi töëi hùèn cho anh nhúá laåi Têët caã neát yïu khi xiïët chùåt em vaâo loâng.J.

Nhû hû aãnh mong manh vuåt biïën. Anh nhúá maäi phuát giêy huyïìn diïåu: Trûúác mùæt anh em böîng hiïån lïn. chùèng lïå. Chùèng thiïn thêìn. Caã höìn anh böîng bûâng bûâng tónh giêëc: Trûúác mùæt anh em laåi hiïån lïn. Chùèng àúâi. Nhû thiïn thêìn sùæc àeåp trùæng trong.PUSKIN (Nga) Gûãi.. Nhoaâ tan röìi boáng daáng nguy nga. Laäng quïn röìi gioång em hiïìn dõu.. Nhû thiïn thêìn sùæc àeåp trùæng trong. chùèng nguöìn caãm xuác. Àaä xua tan möång àeåp tuöíi thú. . Thaáng ngaây qua nhûäng cún gioá buåi. Giûäa cö quaånh êm u tuâ haäm Doâng àúâi tröi quùçn quaåi hùæt hiu. chùèng tònh yïu. Giûäa day dûát sêìu àau tuyïåt voång Giûäa öìn aâo xaáo àöång buöìn lo Tiïëng em noái bïn tai anh vùng vùèng Boáng daáng em anh gùåp laåi trong mú. Nhû hû aãnh mong manh vuåt biïën.

Traái tim laåi röån raâng naáo nûác. caã lïå. Vò traái tim söëng dêåy àuã àiïìu: Caã thiïn thêìn. caã tònh yïu Thuyá Toaân dõch . caã nguöìn caãm xuác Caã àúâi.

boáng àïm vúä oaâ aánh cûúâi ..nöët nhaåc ngên nga: Anh yïu coá biïët em laâ. àong àêìy em Chao nghiïng aánh mùæt.PUSKIN (Nga) Àïm Goåi em tha thiïët dõu daâng Àïm àen lùång leä muöån maâng xön xao Bïn giûúâng ngoån nïën gêìy hao Thú anh thùæp lûãa hoaâ vaâo ïm ïm Doâng söng tònh. cuãa anh! Hoaâng Thõ Vinh dõch ..

khiïën loâng töi buöìn tuãi. . Khi em cûúâi .töi mïåt moãi chaán chûúâng.töi raång rúä têm höìn Em ngoaãnh mùåt . beä baâng khöng hy voång. töi chõu àûång. Nhûng töi hiïíu qua rêët nhiïìu triïåu chûáng. öi biïët mêëy yïu thûúng! Khi töi nghe bïn phoâng khaách caách tûúâng Tiïëng xiïm aáo. nöîi daåi khúâ cay àùæng.muöën thöët lúâi ngêîu hûáng: Thiïn thêìn úi. Khöng coân húåp vúái tuöíi àúâi. danh tiïëng Àïën luác töi cêìn biïët söëng khön hún.duâ hoaá daåi hoaá àiïn. Vò troån möåt ngaây khöí àau mïåt moãi. Khi em àïën . tiïëng chên em nheâ nheå Vaâ gioång noái ngêy thú trong treão thïë Böîng thêëy mònh nhû mêët caã trñ khön. Khöng neán nöíi .laåi buöìn. Duâ àau khöí. Traái tim töi àang mùæc bïånh aái tònh: Khi vùæng em . Phêìn thûúãng em trao: baân tay thûúng yïu. Töi sùén loâng quyâ nhêån dûúái chên em Àiïìu bêët haånh.PUSKIN (Nga) Lúâi tûå thuá Töi yïu em .

. Alina! Mong em haäy thûúng cho. Töi vöën àang muöën tûå döëi mònh! Taå Phûúng dõch . nhû àûáa treã. maái toác xoùn ruã xuöëng. àùæm nhòn. Coá nïn noái chùng vïì nöîi buöìn ghen. Töi khöng daám cêìu xin em tònh aái! Coá leä búãi chêët chöìng nhiïìu töåi löîi. gioá tûâng cún? Vaâ gioåt lïå em nhoã giûäa cö àún. Àöi mùæt ngoåc. Voác thon thaã. Vaâ möåt chiïìu voång tiïëng pianö?. lûâa döëi töi naâo coá khoá. húi ngaã mònh lúi loãng. Vaâ lúâi noái núi chó coân hai àûáa. töi àêu xûáng tònh em! Nhûng xin em haäy cûá giaã vúâ thïm! aánh mùæt êëy chûáa bao àiïìu huyïìn bñ. Thiïn thêìn úi. Töi lùång im. Öi. aãm àaåm. Vïì bêët haånh trong loâng töi day dûát Em sûãa soaån ài chúi xa nhûäng luác Trúâi töëi sêìm. Vaâ chuyïën ài miïìn quï àaáng nhúá...Luác em ngöìi cêìn mêîn trûúác khung thïu..

khöng hy voång. Töi yïu em êm thêìm. yïu chên thaânh. khi hêåm hûåc loâng ghen. Töi yïu em.. Hay höìn em phaãi gúån boáng u hoaâi. Luác ruåt reâ. Nhûng khöng àïí em bêån loâng thïm nûäa.. àùçm thùæm. Cêìu em àûúåc ngûúâi tònh nhû töi àaä yïu em. PUSKIN (Nga) Töi yïu em. Thuyá Toaân dõch . Töi yïu em: àïën nay chûâng coá thïí Ngoån lûãa tònh chûa hùèn àaä taân phai.A.

ROBERT ROJDEXTVENXKI (Nga) Tiïëng voång Nhêëp nhaáy sao tûâng gioåt giûäa khung trúâi. anh biïët Ta vêîn khöng lòa nhau duâ khoaãng khùæc. Mònh . Em yïu úi. duâ em úã núi àêu Traái tim anh tòm túái em chùèng khoá. Mònh .suöët àúâi! haånh phuác gúãi vïì nhau. lúâi em anh vêîn roä.laâ kyá ûác vïì nhau! Höìng Thanh Quang dõch .suöët àúâi! .vônh hùçng . Ngay luác kïì saát vûåc töëi thùèm sêu Khi caái chïët buãa vêy mònh.haånh phuác gúãi vïì nhau. Em xa mêëy. Mònh . Caânh rung laá dêåp dúân mún múãn gioá. Tònh yïu luön dêîn mònh gùåp gúä.

Trong àoái ngheâo hoå thêëy caãnh thêìn tiïn. duâ buöìn àau. tuy xêëu xñ bïì ngoaâi.. Hoå coi khinh caã phaáp luêåt. Hoå uöëng cheán tònh yïu trong im lùång. Hoå cuäng lao vaâo tònh yïu nhû vêåy. Thaái Baá Tên dõch .SAADI (Ba Tû) Vïì tònh yïu. Àeåp bïn trong. Ngûúâi àang yïu. chñnh quyïìn.. Con thiïu thên lao vaâo àeân àïí chaáy. thûúng nhúá. baám àêìy gai. Vêîn haånh phuác vaâ thêëy àúâi rûåc rúä. Duâ tònh yïu chó cho toaân cay àùæng. Hoå nhû nhaâ rïu phuã.

SERETELI (Gruzia) Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Vúái muâa àöng àúâi anh giaá laånh. Em àang xuên. duâ khaác nhau àïën vêåy.mùåt àêët Em . àúâi phña trûúác coân daâi. Cuöåc àúâi anh àaä xïë chiïìu. Nhûng bêìu trúâi vaâ mùåt àêët xûa nay Àûúåc nöëi laåi bùçng súåi dêy naâo àêëy. Cuäng nhû anh khöng thïí vñ boáng àïm Vúái bònh minh.àaám rïu seám khö vò gioá quêåt. Thaái Baá Tên dõch . Anh . Trong luác Em vûâa gaánh gaánh àúâi lïn vai. vúái mùåt trúâi lêëp laánh.A. Cuäng thïë em vaâ anh luác naây Hoaâ laâm möåt. Anh thò àaä coâng lûng.böng hoa múái heá nuå giûäa àöìng. Giûäa chuáng ta laâ khoaãng caách mïnh möng Ta xa nhau nhû bêìu trúâi . sùæp guåc.

mùæt anh luön caäi nhau gay gùæt: Laâm caách naâo mong coá thïí chia em? Mùæt nhêët àõnh àoâi trao em cho mùæt.cho traái tim chên thêåt. Thaái Baá Tên dõch . Nhûng àöi mùæt khöng ngúát lúâi chöëng cûå. Àïí chêëm dûát möëi bêët hoaâ. Baão hònh em mùæt chuåp giûä bao ngaây. SEXPIA (Anh) Sonne 46 Tim.cho mùæt. Tim noái rùçng nïn àïí àêëy cho tim. Coân phêìn trong . lyá trñ Àem hai bïn àûúng sûå àùåt lïn cên Vaâ kïët luêån sau höìi lêu suy nghô Phaãi chia sao cho ai cuäng coá phêìn: Nhûäng gò thuöåc vïì phêìn ngoaâi .W. Tim quaã quyïët laâ tim em tim giûä Sêu trong loâng maâ mùæt chùèng hïì hay.

Anh yïu em. Anh àaä hoát. vaâ bêy giúâ im ùæng. Nhû hoaå mi cûá xuên vïì laåi hoát. yïu tha thiïët. Thaái Baá Tên dõch . Anh nhû chim trong vûúân kia im lùång.W. Anh yïu em maâ chùèng muöën noái nhiïìu Vò nhûäng ai àem tònh yïu khoaác laác. mùån maâ. Duâ muâa heâ chim bùåt tiïëng khöng ca. SEXPIA (Anh) Sonne 102 Anh yïu em. Àuáng laâ ngûúâi chuyïn rao baán tònh yïu. Àïm muâa heâ khöng keám phêìn thú möång Khi con chim thöi khöng hoát trïn caânh. Anh yïu em. Nghe cuäng nhaâm. duâ reáo rùæt êm thanh. möåt tònh yïu thùæm ngoåt. quaá röîng. nhûng khöng khoe ngûúâi khaác. Nhû tiïëng nhaåc khi quaá nhiïìu.

Maâ sao hoa .em . Búãi luêåt àúâi linh hiïín Chùèng coá chi leã phêìn Ai maâ khöng lûu luyïën Chó coân em àún thên? Nuái hön trúâi mï maãi Soáng ghò nhau trïn doâng.gaái Quïn àoán nhêån tònh anh? Nùæng öm mònh traái àêët Trùng hön biïín mùån nöìng Coá nghôa gò em nhó? Nïëu em coân cö àún? Nhêåt Chiïu dõch .SHELLEY (Anh) Triïët lyá cuãa tònh yïu Suöëi tan vaâo doâng söng Söng tan vaâo biïín röång Gioá trúâi xanh rung àöång Lûu luyïën hoaâi trïn khöng.

SIPATROV (Nga) Haäy biïët quyá Haäy biïët quyá.. Seä coá hïët .hiïíu lêìm vaâ khoá khùn. Thaái Baá Tên dõch . thûåc ra khöng phaãi dïî. haäy vun tröìng tònh yïu.. Vò tònh yïu khöng chó ngöìi cöng viïn.S. Vò tònh yïu laâ möåt baâi haát hay. Hay cuâng daåo dûúái trùng vaâng àêu àêëy. Vaâ phaãi söëng suöët caã àúâi nhû thïë. Cuâng nùm thaáng laåi caâng cêìn phaãi vêåy. Maâ haát àûúåc.

S. SIPATROV (Nga) Khöng àïì Àúâi anh anh gûãi em Caã vui buöìn moåi nöîi Anh coá thïí döëi em Thú anh khöng thïí döëi Àûúåc nhû trïn cûãa söí Nghiïng xuöëng cuöåc àúâi mònh Hai ta ai biïët àûúåc Em chïët trûúác hay anh. Chó möåt ûúác mú thöi Ngaây ngaây anh lùåp laåi Sau khi anh chïët röìi Tònh anh coân maäi maäi. Tïë Hanh dõch .

Thaái Baá Tên dõch . Sao núä àïí ngûåc ta tröëng röîng. Möåt khi em khöng muöën tùång tim mònh... Anh muöën em traã laåi tim cho anh. Búãi tim em anh phaãi xa maäi maäi.J. Sao em muöën giûä tim anh laåi? Sao hai tim phaãi úã xa nhau. Chung löìng ngûåc maâ khöng chung söëng? Öi tònh yïu. sao núä bùæt ta àau. SUCKLING (Anh) Anh muöën em...

Em laâ nûä hoaâng cuãa vûúng quöëc àoá êëy thïë maâ em coá biïët gò biïn giúái cuãa noá àêu Nïëu traái tim anh chó laâ möåt phuát giêy laåc thuá Noá seä núã ra möåt nuå cûúâi nheå nhoäm Vaâ em thêëu suöët rêët nhanh. TAGOR (ÊËn Àöå) Khöng àïì Àöi mùæt bùn khoùn cuãa em buöìn. dõu daâng vaâ beá boãng anh seä haái noá ra àïí àùåt lïn maái toác em. Nïëu àúâi anh chó laâ möåt àoaá hoa troân trõa. àúâi anh laâ möåt traái tim Naâo ai biïët chiïìu sêu vaâ bïën búâ cuãa noá. Nïëu àúâi anh chó laâ viïn ngoåc anh seä àêåp noá ra laâm trùm maãnh quaâng vaâo cöí em. Àöi mùæt em muöën nhòn vaâo têm tûúãng cuãa anh Nhû trùng kia muöën vaâo sêu biïín caã. Nhûng em úi. Nïëu traái tim anh chó laâ khöí àau . Anh àaä àïí cuöåc àúâi anh trêìn truåi dûúái mùæt em Anh khöng giêëu em möåt àiïìu gò Chñnh vò thïë maâ em khöng biïët gò têët caã vïì anh.R.

Traái tim anh cuäng úã gêìn em nhû chñnh àúâi em vêåy Nhûng chùèng bao giúâ em biïët troån noá àêu.Noá seä tan ra thaânh lïå trong vaâ lùång im phaãn chiïëu nöîi niïìm u êín. Àaâo Xuên Quyá dõch . traái tim anh laåi laâ tònh yïu. Nöîi vui sûúáng. khöí àau cuãa noá laâ vö biïn Nhûäng àoâi hoãi vaâ sûå giaâu sang cuãa noá laâ trûúâng cûãu. Nhûng em úi.

R. Ai àoá lêëy böng hoa úã cöí töi röìi boã ài. Töi lûúâm ai àoá vaâ noái: “Roä xêëu höí!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng àöång àêåy. Töi noái: “Buöng töi ra!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng ài. Cao Huy Àónh dõch . Töi run run noái: “Suöìng saä quaá!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng chuát ngûúång nguâng. loâng hoãi loâng: “Ai àoá sao khöng trúã laåi”. Ai àoá gheá mùåt bïn tai töi. Ai àoá kïì möi têån maá töi. TAGOR (ÊËn Àöå) Khöng àïì Ai àoá àïën thò thêìm: “Em yïu. Töi noái: “Hoa cuäng bùçng thûâa!“ Nhûng ai àoá vêîn àûáng im. Töi khoác. Ai àoá caâi möåt böng hoa vaâo toác töi. Ai àoá àûáng trûúác mùåt töi vaâ nêng baân tay töi. ngûúác mùæt lïn naâo!” Töi caáu gùæt noái: “Ài ài!" Nhûng ai àoá vêîn khöng nhuác nhñch.

khöí nhuåc Nhûng tònh yïu mï say vêîn laâ nguöìn haånh phuác. than öi. Thaái Baá Tên dõch . vaâ anh khoác àïm ngaây Nhûng nûúác mùæt. khöng thïí chaáy * Em sinh ra laâ böng höìng kiïu haänh Anh .trïn caát lang thang trong noáng laånh Nhûng anh ài giûäa sa maåc lêìn naâo Cuäng thêëy em trûúác anh. nhû aão aãnh * Duâ tònh yïu àïm ngaây bùæt ta buöìn. Trïn ngoån lûãa tònh yïu ai khöng daám thiïu mònh Cûá àïí hùæn chïët thui trïn giaân thiïu hoaã nguåc.BABA TAKHI (Ba Tû cöí) Vïì tònh yïu Öi laâm sao bùæt tim em rûåc chaáy Coá lûãa naâo laâm àaá kia noáng chaãy! Anh àõnh sûúãi tònh em.

bay theo gioá. Laá vaâng bay.TOLXTOI (Nga) Muâa thu àïën Muâa thu àïën. Àang khoe mònh. àoã rûåc caã haâng phong. Ngoaâi àöìng Phña xa xa.. Vò vuång vïì khöng biïët noái anh yïu..möåt luác Buöìn vaâ vui lêîn löån. Thaái Baá Tên dõch . khoác lïn vò haånh phuác. ngay saát ròa thung luäng. Anh kheä nùæm baân tay em . laá trong vûúân àaä ruång. Giûäa trúâi chiïìu Anh nhòn em.

TRÊÌN MYÄ DUNG (Trung Quöëc) Khöng àïì Cheán xuên chan chûáa bao tònh Coã thúm xú xaác con oanh thêîn thúâ Súám mai chaâng àaä ài chûa Xin àem nûúác mùæt laâm mûa giûä chaâng. Nguyïîn Bñnh dõch .

Ngö Têët Töë dõch .TRÛÚNG CÛÃU LINH (Trung Quöëc) Tûâ thuúã chaâng ài Tûâ ngaây chaâng bûúác chên ài Caái khung dïåt cûãi chûa hïì nhuáng tay Nhúá chaâng nhû maãnh trùng àêìy Àïm àïm vêìng saáng hao gêìy àïm àïm.

Nguyïîn Hûäu Böìng dõch . Tùæt àeân yïu boáng nga soi Khoaác lïn chiïëc aáo àûúåm muâi sûúng pha.TRÛÚNG CÛÃU LINH (Trung Quöëc) Ngùæm trùng nhúá ngûúâi xa Vêìng trùng moåc úã biïín khúi Cuâng trong möåt luác goác trúâi soi chung Àïm xa ai àoá sêìu mong Thêu canh ai nhúá mú moâng nhúá ai. Khön àem aánh saáng cho maâ Nguã ài. trong möång hoaå laâ gùåp nhau.

VERLAIRE (Phaáp) Tiïëng chim trong àïm Höìn em chûa àuã niïìm sêu lùæng Dïî hiïíu röìi hoaá nùång loâng ai Treã trung thïë! Nhúãn nhú hoaâi! Vö tû àõnh phêån tuöíi trúâi àùæng cay. Nïn anh cûá khoan dung trong trùæng Coá vui àêu. Hoaâng Cêìm dõch . bònh lùång nhû thûúâng Dêìu than thúã trùæng àïm suöng Rùçng nhúâ em hoaá àoaån trûúâng naây àêy. Loâng em chùèng traân àêìy ngoåt dõu Leä thûúâng tònh dïî hiïíu maâ àau Treã trung thïë! Laånh luâng sao! Traái tim em hùèn nheå phaâo dûãng dûng.P.

XACXENA (ÊËn Àöå) Tònh yïu Trúâi mûa Anh cùng ö che àêìu. Cuäng thïë. nhùn nhoá.X. Bõ anh vûát lïn baân hay àêu àoá.D. tònh yïu laâ chiïëc ö Che cho ngûúâi khaác khö Riïng mònh bõ ûúát. Hïët mûa Ö lùång leä xïëp vaâo. Thaái Baá Tên dõch .

KONXTANH XIMONOV (Nga) Àúåi anh vïì Em úi àúåi anh vïì Àúåi anh hoaâi em nheá. cûá àúåi Duâ ai nhúá thûúng ai Chùèng mong coá ngaây mai. Duâ meå giaâ con daåi Hïët mong anh trúã laåi Duâ baån viïëng höìn anh Yïn nghó nêëm möì xanh . Duâ tuyïët rúi gioá thöíi Duâ nùæng chaáy em úi Baån cuä coá quïn röìi Àúåi anh vïì em nheá! Tin anh duâ vùæng veã Loâng ai duâ taái tï Chùèng mong chi ngûúâi vïì Thò em úi cûá àúåi! Em úi em... Mûa coá rúi dêìm dïì Ngaây coá daâi lï thï Em úi em cûá àúåi.

Nêng cheán tònh döëc caån Thò em úi mùåc baån Àúåi anh hoaâi em nghe Tin rùçng anh seä vïì! Àúåi anh anh laåi vïì Tröng chïët cûúâi ngaåo nghïî Ai ngaây xûa rúi lïå Hùèn cho sûå tònh cúâ Naâo coá biïët bao giúâ Búãi vò em ûúác voång Búãi vò em tröng ngoáng Tan giùåc. bûúác àûúâng quï Anh cuãa em laåi vïì! Vò sao anh chùèng chïët? Naâo bao giúâ ai biïët Coá gò àêu em úi Chó vò khöng ai ngûúâi Biïët nhû em chúâ àúåi. Töë Hûäu dõch .

Thïë maâ giúâ anh quay ngang böëi röëi. Em khöng coân laâ tònh nhên. anh am hiïíu nhiïìu àiïìu. Vaâ tònh yïu laâ dò gheã con chöìng Xin àûâng àúåi loâng thûúng vaâ pheáp laå! Söëng phaãi buâng nhû ngoån lûãa trong àïm Anh daåy thïë. Anh laâ thïë vúái em. Giúâ caái gò cuäng laâm anh giêån döîi. em tónh. . Em chêåm chaåp. Nhûng núi naâo àaä àïí mêët tònh yïu Thò thêìn chïët lïn thay vaâ quyïët àõnh. em laâ con ngúá ngêín. anh khöng phaãi noái nhiïìu. Nhûng vúái hoå. nhû phuå nûä thûúâng kïu: “Em laâm gò àaáng cho anh tûác giêån?" Vúái phuå nûä. maáu cuäng laâ nûúác laä. Anh thöng minh. Nhûng vúái anh. Múái höm qua anh coân ngöìi suöët àïm. nûúác mùæt laâ nûúác söng. em laâm gò àaáng gheát? Em hiïíu anh.M. Nhûng em kïu. nhûng röìi trong giaá reát Anh boã em. XVETAEVA (Nga) Múái höm qua Múái höm qua anh coân nhòn mùæt em.

khi quaã taáo chñn mïìm Seä tûå rúi. haäy tha thûá cho em Nhûäng gò em àaä laâm anh tûác giêån. àoá laâ àiïìu chùæc chùæn. Thaái Baá Tên dõch . Nhûng duâ sao.Treo trïn cêy.

MARINA XVETAEVA (Nga)

Vö àïì

Em hoâa vaâo cöëc cho anh Moán toác àöët thaânh tro kheát Àïí anh khöng thïí uöëng ùn, Khöng thïí nguã nghï ca haát. Àïí tuöíi treã anh hïët vui, Àïí anh ngêåm àûúâng àùæng ngùæt, Vúå chöìng anh àïm tên hön Khöng thïí laâm chi haånh phuác. Moán toác vaâng em bõ àöët Thaânh tro xaám xõt hïët röìi. Ngaây xuên anh coá trong àúâi Seä hoáa muâa àöng giaá buöët, Àïí cho anh muâ, anh àiïëc, Àïí anh khö möëc nhû rïu, Àïí anh böëc húi mêët tñch...
Höìng Thanh Quang dõch

I. XURICOV (Nga)

Àïm yïn tônh

Àïm yïn tônh, caã khu vûúân ngêåp töëi, Haâng cêy dûúng ngaái nguã àûáng sau nhaâ. Bïn cûãa söí ta ngöìi im khöng noái, Muâa xuên vïì, khöng khñ àûúåm muâi hoa. Sao nhêëp nhaáy trïn àêìu nhû àang haát, Tûâ trïn cao, trùng chiïëu doåi hiïìn tûâ, Vaâ chòm ngêåp trong aánh trùng xanh nhaåt, Em àang ngöìi, múâ aão giûäa trêìm tû. Anh ngêy ngêët ngöìi bïn em lùång leä, Ngùæm nhòn em xinh àeåp giöëng thiïn thêìn. Muâi hoa chaãy vaâo phoâng ta nheâ nheå Nhû nhûäng doâng trùng saáng chaãy bïn chên. Vaâ nïëu àûúåc, giûäa luác naây thanh vùæng, Nhûäng àiïìu anh mong ûúác quaã khöng nhiïìu: Anh chó muöën àúâi em tröi bònh lùång Khöng phaãi buöìn vò àau khöí vaâ yïu...
Thaái Baá Tên dõch

KHUYÏËT DANH (Trung Quöëc)

Baâi thú trong ngöi möå cöí

Chaâng sinh thiïëp chûãa chaâo àúâi Thiïëp sinh chaâng àaä giaâ röìi coân àêu! Chaâng buöìn vò thiïëp sinh sau Búãi chaâng sinh súám thiïëp sêìu nghòn thu...
Mai Vùn Taåo dõch

THÚ CÖÍ TRIÏÌU TIÏN Em chúâ chaâng.. em giêån laá Sao rúi hoaâi... Em chúâ chaâng nhû àaä heån.. Thaái Baá Tên dõch . rúi trong àïm. Em chúâ hoaâi chaâng khöng àïën. Laá thu vaâng rúi trong àïm Hay tiïëng chaâng àïën cuâng em? Nhûng em nhêìm.

Em seä àeo lïn tay... Em khöng thïí giûä anh trong tay.THÚ CÖÍÍ NHÊÅT BAÃN Nïëu anh laâ . Nïëu anh laâ viïn ngoåc. Nhûng àúâi naây Anh chó laâ ngûúâi thïë tuåc. Thaái Baá Tên dõch .

.. Nhûng àïm nay Hoa mêån núã thïë naây. Leä naâo anh khöng àïën? Thaái Baá Tên dõch .THÚ CÖÍ NHÊÅT BAÃN Nïëu trúâi xêëu.. Vaâ trùng lïn.. Nïëu trúâi xêëu vaâ àïm àen Em seä hiïíu vò sao anh khöng àïën.

Thaái Baá Tên dõch . Àïí möîi lêìn qua laåi Em cùæn vaâo loâng anh.DÊN CA MYÄ Xindy Ûúác gò thaânh quaã taáo Chñn àung àûa trïn caânh.

xinh àeåp. Trûúác khi yïu nïn nhúá kyä trong àêìu: Caác chaâng trai nhû trúâi sao buöíi súám Lung linh nhiïìu nhûng saáng chùèng bao lêu! Thaái Baá Tên dõch .DÊN CA MYÄ Caác cö gaái Caác cö gaái dõu daâng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->