®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 1

PhÇn I: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 (ss7)
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¸o hiÖu
I/ §Þnh nghÜa vÒ b¸o hiÖu: Trong m¹ng viÔn th«ng, b¸o hiÖu ®−îc coi lµ mét ph−¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn th«ng tin vµ c¸c lÖnh tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c, c¸c th«ng tin vµ c¸c lÖnh nµy cã liªn quan ®Õn thiÕt lËp, duy tr× vµ gi¶i phãng cuéc gäi. Nh− vËy, cã thÓ nãi b¸o hiÖu lµ mét hÖ thèng thÇn kinh trung −¬ng cña mét c¬ thÓ m¹ng, nã phèi hîp vµ ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong m¹ng viÔn th«ng. II/ Chøc n¨ng cña hÖ thèng b¸o hiÖu: HÖ thèng b¸o hiÖu thùc hiÖn 3 chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ: + Chøc n¨ng gi¸m s¸t + Chøc n¨ng t×m chän + Chøc n¨ng khai th¸c, b¶o d−ìng m¹ng Trong ®ã, chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chøc n¨ng t×m chän liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi liªn ®µi, cßn chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng th× phôc vô cho viÖc khai th¸c, duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi. • Chøc n¨ng gi¸m s¸t: Gi¸m s¸t ®−êng thuª bao, ®−êng trung kÕ… vÒ c¸c tr¹ng th¸i: - Cã tr¶ lêi/ Kh«ng tr¶ lêi. - BËn/ Rçi. - S½n sµng/ Kh«ng s½n sµng. - B×nh th−êng/ Kh«ng b×nh th−êng. - Duy tr×/ Gi¶i to¶. - ...

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 2

Nh− vËy, c¸c tÝn hiÖu gi¸m s¸t ®−îc dïng ®Ó xem xÐt c¸c ®Æc tÝnh s½n cã cña c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng còng nh− cña thuª bao. • Chøc n¨ng t×m chän: yªu cÇu cã ®é tin cËy cao, tèc ®é b¸o hiÖu nhanh, hiÖu qu¶. - Chøc n¨ng nµy liªn quan ®Õn thñ tôc ®Êu nèi: + B¸o hiÖu vÒ ®Þa chØ c¸c con sè m· sè. + §Þnh tuyÕn, ®Þnh vÞ trÝ vµ cÊp chóng cho thuª bao bÞ gäi. + Th«ng b¸o kh¶ n¨ng tiÕp nhËn con sè. + Th«ng b¸o göi con sè tiÕp theo … trong qu¸ tr×nh t×m ®Þa chØ. - Chøc n¨ng t×m chän cã liªn quan ®Õn thêi gian ®Êu nèi mét cuéc gäi, ®ã lµ thêi gian trÔ quay sè PDD (Post Dialling Delay). + PDD lµ kho¶ng thêi gian tõ khi thuª bao chñ gäi hoµn thµnh quay sè ®Õn khi nhËn ®−îc håi ©m chu«ng. + PDD phô thuéc vµo kh¶ n¨ng xö lý b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi, tøc lµ “kh¶ n¨ng t×m chän” cña hÖ thèng b¸o hiÖu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c nhau sÏ cã thêi gian trÔ quay sè kh¸c nhau. + PDD lµ mét tiªu chuÈn rÊt quan träng. CÇn PDD cµng nhá cµng tèt ®Ó thêi gian ®Êu nèi cµng nhanh, hiÖu qu¶ x©m nhËp vµo m¹ng cµng cao. • Chøc n¨ng vËn hµnh vµ qu¶n lý: Phôc vô cho viÖc khai th¸c m¹ng mét c¸ch tèi −u nhÊt. C¸c chøc n¨ng nµy gåm cã: - NhËn biÕt vµ trao ®æi c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i t¾c nghÏn trong m¹ng. - Th«ng b¸o vÒ tr¹ng th¸i c¸c thiÕt bÞ, c¸c trung kÕ ®ang b¶o d−ìng hoÆc ho¹t ®éng b×nh th−êng. - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ c−íc phÝ. - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ lçi trong qu¸ tr×nh truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu. - … III/ C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng b¸o hiÖu: Yªu cÇu tæng qu¸t cña hÖ thèng b¸o hiÖu lµ c¸c tæng ®µi ph¶i hiÓu ®−îc c¸c b¶n tin (c¸c th«ng tin b¸o hiÖu) gi÷a chóng vµ cã tèc xö lý nhanh. C¸c yªu cÇu cô thÓ: - Tèc ®é b¸o hiÖu nhanh ®Ó gi¶m ®−îc thêi gian thiÕt lËp cuéc gäi hay thêi gian trÔ sau quay sè.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp -

Trang 3

Tr¸nh kh«ng ¶nh h−ëng hay giao thoa gi÷a tiÕng nãi vµ b¸o hiÖu. Cã ®é tin cËy cao, rung chu«ng ®óng thuª bao, kh«ng l¹c ®Þa chØ. Thêi gian cung cÊp c¸c tÝn hiÖu ph¶i nhanh nhÊt. Thêi gian chuyÓn c¸c con sè ®Þa chØ gi÷a c¸c tæng ®µi ph¶i nhanh nhÊt. Thêi gian quay sè nhanh nhÊt (tuú thuéc kü thuËt m¸y ®iÖn tho¹i).

IV/ Ph©n lo¹i hÖ thèng b¸o hiÖu: §Ó râ h¬n vÒ hÖ thèng b¸o hiÖu, ta cã thÓ xem xÐt s¬ ®å xö lý mét cuéc gäi qua thñ tôc b¸o hiÖu:

Thuª bao chñ gäi §Æt m¸y NhÊc m¸y Mêi quay sè §Þa chØ

Tæng ®µi chñ gäi

Tæng ®µi bÞ gäi §Æt m¸y

Thuª bao bÞ gäi §−êng thuª bao

§−êng thuª bao

§−êng trung kÕ

ChiÕm C«ng nhËn chiÕm §Þa chØ

Håi ©m chu«ng Tr¶ lêi §µm tho¹i Héi tho¹i §Æt m¸y C¾t ®Êu nèi

Chu«ng NhÊc m¸y

§Æt m¸y

B¸o hiÖu ®−êng thuª bao

B¸o hiÖu liªn ®µi

B¸o hiÖu ®−êng thuª bao

H×nh 1.1 Thñ tôc b¸o hiÖu trong xö lý gäi

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

chóng ®−îc gi÷ trong bé d©y nèi luËn lý. nã th«ng b¸o víi tæng ®µi ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu khiÓn cuéc gäi. Trong tæng ®µi c¬. Trong c¸c tæng ®µi SPC. ViÖc nhÊc èng nghe lµm gi¶i phãng mét tiÕp ®iÓm. record cña cuéc gäi lµ vÝ dô cho lo¹i thiÕt bÞ thø nhÊt. Lo¹i thiÕt bÞ thø hai bao gåm bé thu vµ l−u tr÷ c¸c ch÷ sè cÊu thµnh ®Þa chØ cña thuª bao ®−îc gäi. vµ lµ nguån duy tr× cung cÊp ®iÖn cho tæng ®µi trong mét thêi gian x¸c ®Þnh khi nguån ®iÖn chÝnh bÞ h−. chóng ®−îc gi÷ trong bé nhí cña m¸y tÝnh. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i ph©n phèi thiÕt bÞ dïng chung cho cuéc gäi vµ cung cÊp mét ®−êng dÉn cho nã b¾t ®Çu tõ ®−êng d©y gäi. §iÒu nµy h×nh thµnh nªn nhãm thiÕt bÞ bÞ chiÕm dông l©u. mét thiÕt bÞ bªn trong tæng ®µi ®−îc kÝch ho¹t vµ mét lo¹t c¸c tÝn hiÖu h−íng ®Õn c¸c phÇn thÝch hîp cña tæng ®µi ®−îc khëi ph¸t. tiÕp ®iÓm bÞ Ên xuèng. nhê vËy tiÕt kiÖm n¨ng l−îng. HÖ thèng ®iÒu khiÓn còng cÇn ph¶i nhËn d¹ng thuª bao gäi v× hai lý do: Thø nhÊt. C¸c ch÷ sè nµy kh«ng nh÷ng nhËn d¹ng thuª bao ®−îc gäi mµ cßn cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®Þnh tuyÕn cuéc gäi xuyªn qua m¹ng. cÇn tiÕn hµnh thñ tôc kiÓm tra xem thuª bao cã ®−îc phÐp thùc hiÖn mét cuéc gäi ®−êng dµi hay kh«ng. Thñ tôc cÇn thiÕt nµy ph¸t ra tÝn hiÖu nhÊc m¸y cßn gäi lµ tÝn hiÖu truy cËp ®−êng truyÒn. Cã mét record ph©n lo¹i dÞch vô cho mçi kÕt cuèi trªn tæng ®µi nh»m l−u tr÷ c¸c d¹ng th«ng tin vÒ kÕt cuèi. tÝn hiÖu truy cËp göi ®Õn tæng ®µi kh«ng cßn n÷a. thiÕt bÞ nµy cÇn thiÕt trong suèt cuéc gäi vµ lo¹i thiÕt bÞ sö dông ng¾n h¹n chØ cÇn trong giai ®o¹n thiÕt lËp cuéc gäi mµ th«i. Do ®ã. m¹ch vßng bÞ c¾t vµ cuéc gäi kh«ng cßn thùc thi. • Sù nhËn d¹ng thuª bao gäi: Cuéc gäi ®−îc ph¸t hiÖn t¹i ®¬n vÞ kÕt cuèi ®−êng thuª bao thùc hiÖn gäi (SLTU: Subscribers Line Terminating Unit) trong tæng ®µi. N¨ng l−îng trªn ®−êng d©y thuª bao ®−îc cÊp bëi nguån pin trong tæng ®µi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 4 Qu¸ tr×nh ph©n tÝch mét cuéc gäi bao gåm c¸c b−íc sau: • TÝn hiÖu nhÊc m¸y (off – hook): Mét thuª bao muèn thùc hiÖn mét cuéc gäi tr−íc hÕt ph¶i nhÊc èng nghe. Khi m¹ch nµy h×nh thµnh. ChØ sè nµy cÇn ®−îc dÞch sang chØ sè th− môc cña thuª bao (DN: Directory Number). cÇn ph¶i dïng c¸c b¶ng dÞch. Khi èng nghe ®−îc ®Æt xuèng ë tr¹ng th¸i r¶nh rçi. Khi tæng ®µi nhËn mét tÝn hiÖu truy cËp (off – hook signal). Nguån pin ®−îc s¹c bëi nguån ®iÖn xoay chiÒu th«ng qua bé chØnh l−u. • Sù ph©n phèi bé nhí vµ kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ dïng chung: Mét chøc n¨ng thuéc vÒ nguyªn lý bªn trong tæng ®µi lµ ®iÒu khiÓn. Th«ng tin cÇn thiÕt ®−îc l−u gi÷ trong c¸c record (mét phÇn tö cña mét tæ chøc l−u tr÷) m« t¶ chñng lo¹i dÞch vô cña thuª bao. thuª bao cÇn ph¶i tr¶ c−íc cho cuéc gäi. nã lµ mét vïng cña bé nhí bÞ chiÕm gi÷ trong suèt tiÕn tr×nh cuéc gäi. Thø hai. Trong tæng ®µi SPC (Stored Program Control). ®¬n vÞ nµy ®· ®−îc qui ®Þnh chØ sè thiÕt bÞ (EN: Equipment Number). v× nã yªu cÇu dßng mét chiÒu. ®iÒu nµy t¹o thµnh mét m¹ch vßng gi÷a tæng ®µi vµ ®iÖn tho¹i. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

§iÒu nµy còng t−¬ng tù nh− trong c¸c tæng ®µi SPC. thuª bao nhËp vµo c¸c ch÷ sè ®Þa chØ b»ng c¸ch quay sè. Khi bé nhí ®· ®−îc ph©n phèi. nã cã thÓ ®−îc ph©n phèi bÊt kú mét m¹ch nµo trªn tuyÕn thÝch hîp ®i ra khái tæng ®µi gèc. nÕu cuéc gäi h−íng ®Õn mét thuª bao thuéc tæng ®µi ë xa. viÖc nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn. viÖc ph©n phèi bao gåm c¶ tuyÕn dù phßng. Ho¹t ®éng b¸o hiÖu lµ khÝa c¹nh hÕt søc quan träng trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i vµ sÏ ®−îc nghiªn cøu kü ë phÇn sau. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. th«ng tin vÒ m¹ch th−êng ®−îc l−u gi÷ trong c¸c b¶ng d−íi d¹ng phÇn mÒm. register (®−îc dïng ®Ó nhËn vµ l−u tr÷ c¸c ch÷ sè) ph¶i th«i kÕt nèi khi ®−êng dÉn ®· ®−îc thiÕt lËp. c¸c ch÷ sè ®−îc l−u gi÷ trong register vµ trong tæng ®µi SPC ®−îc l−u gi÷ trong bé nhí. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . NhiÖm vô kÕ tiÕp cña nã lµ chän ®−êng dÉn gi÷a chóng th«ng qua c¸c chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi. thuª bao sÏ ®−îc th«ng b¸o ®iÒu nµy qua sù kiÖn (t¹m thêi) kh«ng cã ©m hiÖu mêi quay sè ®−îc göi tõ tæng ®µi. NÕu ®−êng d©y ®ang lµm viÖc víi cuéc ®µm tho¹i kh¸c th× cuéc gäi kh«ng thÓ thùc hiÖn vµ tÝn hiÖu bËn ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi. C¸c ch÷ sè ®−îc göi d−íi d¹ng c¸c tÝn hiÖu ®Õn tæng ®µi vµ ®−îc l−u tr÷ t¹i ®ã. viÖc chiÕm gi÷ nµy t¸c ®éng mét ®iÒu kiÖn vÒ møc ®iÖn vµo thiÕt bÞ kÕt cuèi cña m¹ch vµ th−êng ®−îc xem nh− thao t¸c ®¸nh dÊu (marking). • ThiÕt lËp ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch: Lóc nµy hÖ thèng ®iÒu khiÓn biÕt ®−îc c¸c danh ®Þnh cña m¹ch nhËp vµ m¹ch xuÊt. Mçi ®iÓm chuyÓn m¹ch trªn ®−êng dÉn ®· chän ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o r»ng nã kh«ng trong tr¹ng th¸i phôc vô cho cuéc gäi kh¸c vµ chiÕm lÊy nÕu nã rçi … Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. mÆc dï vËy ®iÒu nµy chØ cã Ých khi n¨ng lùc xö lý b¾t kÞp víi sù gia t¨ng tèc ®é cuéc gäi ®Õn. Tuy nhiªn. Bªn trong c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch cã c¸c gi¶i thuËt chän c¸c ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch thÝch hîp. NÕu tÊt c¶ c¸c m¹nh ®Òu bËn. tÝn hiÖu b¸o bËn còng ®−îc göi ®Õn thuª bao vµ cuéc gäi bÞ tõ chèi. Tuy nhiªn. NÕu cã mét m¹ch thÝch hîp ®ang rçi. Trong tæng ®µi SPC. mét ©m hiÖu mêi quay sè (dial tone) ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi ®Ó b¸o r»ng tæng ®µi s½n sµng tiÕp nhËn c¸c ch÷ sè ®Þa chØ. • C¸c ch÷ sè ®Þa chØ: Sau khi nhËn ®−îc ©m hiÖu mêi quay sè. V× tæng ®µi ®−îc thiÕt kÕ víi c¸c thiÕt bÞ l−u tr÷ trªn c¬ së dù b¸o l−u l−îng gäi ®Õn thay cho l−u l−îng tæng céng tèi ®a khi c¸c thuª bao thùc hiÖn ®ång lo¹t cuéc gäi. do ®ã cã lóc thiÕu bé nhí. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. nã sÏ bÞ chiÕm lÊy vµ sÏ kh«ng thÓ sö dông cho bÊt kú cuéc gäi nµo kh¸c. cßn trong c¸c tæng ®µi SPC th× b»ng c¸ch dß vµ chÌn vµo c¸c entry trong c¸c b¶ng ®· ®−îc s¾p xÕp. NÕu cuéc gäi h−íng ®Õn thuª bao thuéc tæng ®µi néi bé th× chØ cã mét m¹ch cã thÓ ®−îc ®Þnh tuyÕn lµ ®−êng d©y thuª bao ®−îc gäi. MÆt kh¸c. kh¶ n¨ng nµy ®−îc gi¶m thiÓu b»ng c¸ch gia t¨ng kÝch th−íc bé nhí.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 5 Trong mét tæng ®µi c¬. trong tr−êng hîp nµy mét m· chØ ®Þnh trong vïng d÷ liÖu cho tr−íc chØ ra tr¹ng th¸i cña mét m¹ch. • Ph©n tÝch ch÷ sè: HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i ph©n tÝch c¸c ch÷ sè ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn ®i ra tõ tæng ®µi cho cuéc gäi.

Khi tÊt c¶ c¸c kÕt nèi ®· ®−îc thiÕt lËp cho phÐp cuéc gäi tiÕn hµnh trªn m¹ng néi h¹t hoÆc m¹ng hîp nèi hoÆc m¹ng trung kÕ. Th«ng th−êng. C¸c thao t¸c nµy t−¬ng tù nh− nh÷ng g× ®· ®−îc m« t¶ ë phÇn trªn. v× ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c m¸y tÝnh nªn d÷ liÖu ®−îc thu thËp vµ l−u gi÷ trong phÇn mÒm. Khi cuéc gäi thÊt b¹i do thiÕt bÞ háng hoÆc c¸c m¹ch hay thiÕt bÞ kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng. dßng ®iÖn chu«ng ®−îc göi ®Õn thuª bao gäi. B¸o hiÖu ®−êng thuª bao lµ b¸o hiÖu gi÷a m¸y ®Çu cuèi. Dßng ®iÖn chu«ng vµ ©m hiÖu chu«ng ph¶i ®−îc xo¸ trªn ®−êng d©y thuª bao ®Çu xa vµ thuª bao gäi. ®−îc nhËn biÕt bëi hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi côc bé. c«ng t¸c qu¶n lý gi¸m s¸t cã ý nghÜa quan träng trong m¹ng ®iÖn tho¹i. b¸o hiÖu ®−îc chia lµm hai lo¹i ®ã lµ b¸o hiÖu ®−êng thuª bao vµ b¸o hiÖu liªn tæng ®µi. NÕu thuª bao ®−îc gäi lµ côc bé. th−êng lµ m¸y ®iÖn tho¹i víi tæng ®µi néi h¹t. C«ng viÖc gi¸m s¸t còng thùc hiÖn quÐt tÊt c¶ c¸c d©y kÕt cuèi trªn tæng ®µi ®Ó ph¸t hiÖn tÝn hiÖu truy cËp cña cuéc gäi míi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 6 • Dßng chu«ng vµ ©m hiÖu chu«ng: Mét tÝn hiÖu ph¶i ®−îc göi ®Õn ®Çu xa ®Ó tiÕn hµnh cuéc gäi. ®iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc göi dßng ®iÖn chu«ng ®Õn kÝch ho¹t chu«ng trong m¸y ®iÖn tho¹i ®−îc gäi. th«ng tin nµy ®−îc yªu cÇu cho c«ng t¸c b¶o tr× qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þch m¹ng. Trong c¸c tæng ®µi c¬ ®iÖn. thiÕt bÞ tæng ®µi hay bé nhí ®−îc dïng trong kÕt nèi ph¶i ®−îc gi¶i phãng vµ s½n sµng sö dông cho c¸c cuéc gäi kh¸c. hÖ thèng gi¸m s¸t yªu cÇu thu thËp d÷ liÖu trªn mçi cuéc gäi. Sau ®ã hai phÇn nµy ®−îc nèi víi nhau vµ c«ng viÖc tÝnh c−íc cuéc gäi nµy ®èi víi thuª bao gäi ®−îc khëi ®éng. • TÝn hiÖu xo¸ kÕt nèi: Khi nhËn tÝn hiÖu xo¸ kÕt nèi (®−îc ph¸t ra bëi thuª bao gäi hoÆc thuª bao ®−îc gäi). Sù truyÒn ph¶i ®−îc chÊp thuËn trªn ®−êng dÉn chuyÓn m¹ch ®· chän xuyªn qua tæng ®µi. ®iÒu nµy chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c kÕt nèi d©y gi÷a c¸c thµnh phÇn thiÕt bÞ riªng vµ c¸c ®iÓm gi¸m s¸t. ViÖc xö lý sau ®ã ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c bé vi xö lý hay chuyÓn ®Õn c¸c m¸y tÝnh bªn ngoµi tæng ®µi. bao gåm c¸c tÝn hiÖu göi l¹i tæng ®µi nguån. • Gi¸m s¸t: Trong khi cuéc gäi ®ang ®−îc tiÕn hµnh. B¸o hiÖu liªn tæng ®µi gåm hai lo¹i lµ b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS: Channel Associated Signalling) hay cßn gäi lµ b¸o hiÖu kªnh riªng vµ b¸o hiÖu kªnh NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . NÕu thuª bao kh«ng ph¶i côc bé. D÷ liÖu cho c¸c cuéc gäi thµnh c«ng ®−îc dïng ®Ó tÝnh c−íc. cßn b¸o hiÖu liªn tæng ®µi lµ b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi víi nhau. Trong tæng ®µi SPC. c«ng viÖc gi¸m s¸t còng ®−îc thùc thi ®Ó tÝnh c−íc vµ ph¸t hiÖn tÝn hiÖu xo¸ cuéc gäi. V× vËy. Trong c¸c m¹ng ®−îc qu¶n lý vµ b¶o tr× mét c¸ch cã hiÖu qu¶. mét tÝn hiÖu truy cËp ph¶i ®−îc göi ®Õn tæng ®µi kÕ tiÕp nh»m kÝch ho¹t nã tiÕn hµnh c¸c thao t¸c riªng. • TÝn hiÖu tr¶ lêi: Mét tÝn hiÖu tr¶ lêi nhËn ®−îc tõ thuª bao ®Çu xa (trong tr−êng hîp nµy lµ tÝn hiÖu truy cËp) hay tõ tæng ®µi kh¸c.

B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp CAS: B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ hÖ thèng b¸o hiÖu trong ®ã b¸o hiÖu n»m trong kªnh tiÕng hoÆc trong mét kªnh cã liªn quan chÆt chÏ víi kªnh tiÕng. dung l−îng th«ng tin bÞ h¹n chÕ. Tuy nhiªn.3 ÷ 3. ®Æc ®iÓm næi bËt cña CAS lµ ®èi víi mçi kªnh tho¹i cã mét ®−êng tÝn hiÖu b¸o hiÖu riªng ®· ®−îc Ên ®Þnh.4 ÷ 4)Khz.4)Khz. . Ta cã thÓ m« pháng sù ph©n chia nµy nh− h×nh vÏ sau: B¸o hiÖu B¸o hiÖu thuª bao B¸o hiÖu trung kÕ B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp CAS B¸o hiÖu kªnh chung CCS H×nh 1.Trong khe thêi gian TS 16 cña tæ chøc ®a khung PCM 30/32 kªnh. khi c¸c tæng ®µi ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ SPC ®−îc ®−a vµo sö dông trªn m¹ng tho¹i th× mét ph−¬ng thøc b¸o hiÖu míi ra ®êi víi nhiÒu ®Æc tÝnh −u viÖt h¬n so víi c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu truyÒn thèng. CAS cã nh−îc ®iÓm lµ tèc ®é t−¬ng ®èi thÊp. KiÓu b¸o hiÖu míi nµy ®−îc gäi lµ b¸o hiÖu kªnh chung CCS vµ tiªu biÓu lµ hÖ thèng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .2 Ph©n chia hÖ thèng b¸o hiÖu 1. Tõ nh÷ng n¨m 1960. C¸c ®−êng sè liÖu nµy t¸ch rêi víi c¸c kªnh tiÕng. c¸c ®−êng sè liÖu tèc ®é cao gi÷a c¸c bé xö lý cña c¸c tæng ®µi SPC ®−îc sö dông ®Ó mang mäi th«ng tin b¸o hiÖu. Nh− vËy. C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu cã thÓ ®−îc truyÒn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: . Trong ph−¬ng thøc b¸o hiÖu míi nµy. Mçi ®−êng sè liÖu nµy cã thÓ mang th«ng tin b¸o hiÖu cho vµi tr¨m ®Õn vµi ngh×n kªnh tiÕng. VÝ dô hÖ thèng R2 cña CCITT dïng tÇn sè 3825Hz.Ngoµi b¨ng (out band): TÝn hiÖu b¸o hiÖu cã tÇn sè n»m ngoµi b¨ng tÇn kªnh tho¹i (3. .Trong b¨ng (in band): TÝn hiÖu b¸o hiÖu cã tÇn sè n»m trong b¨ng tÇn kªnh tho¹i (0.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 7 chung (CCS: Channel Common Signalling). chØ ®¸p øng ®−îc c¸c m¹ng cã dung l−îng thÊp vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cßn nghÌo nµn.

Tæng ®µi a Tæng ®µi b . Nhãm kªnh b¸o hiÖu SP: Signalling Point: §iÓm b¸o hiÖu H×nh 1.3 S¬ ®å b¸o hiÖu kªnh chung C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a Nhãm kªnh b¸o hiÖu (Link set) SP c STP Tæng ®µi C Tæng ®µi b . . SP Nhãm ®−êng trung kÕ SP . 2. Néi dung cña SS7 sÏ ®−îc nªu ë ch−¬ng II.4 Tæng quan vÒ m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . SP b Nhãm ®−êng trung kÕ Nhãm ®−êng trung kÕ H×nh 1.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 8 kªnh chung sè 7 (SS7: Signalling System 7). b¸o hiÖu kªnh chung ccs: B¸o hiÖu kªnh chung lµ hÖ thèng b¸o hiÖu sö dông chung mét hoÆc mét sè ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu (Signalling Data Link) ®Ó truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu phôc vô cho nhiÒu ®−êng trung kÕ tho¹i/ sè liÖu.

§iÓm b¸o hiÖu SP (Signalling Point): mçi tæng ®µi trong m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung ®−îc gäi lµ SP.§−êng sè liÖu b¸o hiÖu SDL (Signalling Data Link). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a §−êng b¸o hiÖu Tæng ®µi b . Tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: Tuú theo c¸ch tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu mµ ta cã m¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp (Associated Mode) vµ kiÓu cËn kÕt hîp (Quasi. mçi ®iÓm b¸o hiÖu SP trong m¹ng b¸o hiÖu ®−îc ®Æc tr−ng bëi mét m· ®iÓm b¸o hiÖu SPC (Signalling Point Code). M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp th−êng ®−îc sö dông trong tr−êng hîp l−u l−îng tho¹i gi÷a 2 tæng ®µi lín (sè c¸c ®−êng trung kÕ tho¹i lín).Associated Mode). cßn ®−îc gäi lµ kªnh b¸o hiÖu: lµ mét tuyÕn nèi x¸c ®Þnh ®−îc sö dông ®Ó truyÒn ®i nh÷ng th«ng tin b¸o hiÖu theo mét thñ tôc ®−îc x¸c ®Þnh s½n tr−íc gi÷a hai tæng ®µi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 9 . Link set: Mét sè kªnh b¸o hiÖu ®−îc nhãm l¹i ®−îc gäi lµ tËp hîp c¸c kªnh b¸o hiÖu hoÆc cßn gäi lµ nhãm kªnh b¸o hiÖu.5 M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp • M¹ng b¸o hiÖu kiÓu cËn kÕt hîp: Trong kiÓu tæ chøc m¹ng b¸o hiÖu nµy.§iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP (Signalling Tranfer Point): STP kh«ng cã chøc n¨ng xö lý cuéc gäi. . SP b H×nh 1. nã chØ thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn tiÕp b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu §i (SP a) vµ ®iÓm b¸o hiÖu §Ých (SP b). • M¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp: §ã lµ m¹ng b¸o hiÖu mµ gi÷a 2 tæng ®µi ngoµi kªnh trung kÕ tho¹i ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp cßn cã c¸c kªnh b¸o hiÖu ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp. gi÷a tæng ®µi §i vµ tæng ®µi §Ých chØ cã c¸c kªnh tho¹i. cßn th«ng tin b¸o hiÖu kh«ng ®−îc chuyÓn trùc tiÕp mµ ph¶i qua ®iÓm b¸o hiÖu lµm chøc n¨ng ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP. .

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Mét cÊu tróc kh¸c cã h×nh sao víi mét tæng ®µi lµm chøc n¨ng STP ®Ó chuyÓn th«ng tin b¸o hiÖu tíi c¸c tæng ®µi kh¸c chØ cã chøc n¨ng SP. M¹ng nµy sö dông mét sè tæng ®µi lµm chøc n¨ng STP. mét cÊu tróc mµ tÊt c¶ tæng ®µi trong m¹ng ®Òu mang chøc n¨ng lµm STP.®å ¸n tèt nghiÖp Nhãm ®−êng trung kÕ Tæng ®µi a SP a Nhãm kªnh b¸o hiÖu (Link set) SP c STP Tæng ®µi C Tæng ®µi b . ng−êi ta sö dông mét kiÓu cÊu tróc kÕt hîp c¶ hai cÊu tróc nãi trªn. Ch¼ng h¹n. chóng ta cã mét cÊu tróc gåm 3 møc: Møc 1: STP quèc gia Møc 2: STP khu vùc (vïng) Møc 3: §iÓm ®Çu cuèi b¸o hiÖu SP H×nh vÏ d−íi ®©y minh ho¹ mét m¹ng b¸o hiÖu víi cÊu tróc ph©n cÊp. Do ®ã. ViÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c tæng ®µi ë c¸c vïng l©n cËn nh− vËy h×nh thµnh mét m¹ng b¸o hiÖu ®−êng trôc.6 B¸o hiÖu kiÓu cËn kÕt hîp Ph©n cÊp m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung CCS: VÒ lý thuyÕt ta cã thÓ tæ chøc mét vµi kiÓu cÊu tróc m¹ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi ®Êu nèi víi nhau. Trªn thùc tÕ. Trang 10 SP b Nhãm ®−êng trung kÕ Nhãm ®−êng trung kÕ H×nh 1.

Trong thùc tÕ c¸c STP quèc tÕ cã thÓ lµm c¶ nhiÖm vô ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu quèc gia nªn nã còng lµ STP quèc gia. víi c¸c STP quèc tÕ nh− m« t¶ trong h×nh 1.8.7 M¹ng b¸o hiÖu víi cÊu tróc ph©n cÊp Ngoµi ra.8 M ¹n g b ¸o h iÖu q u è c tÕ NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®Ó hoµ m¹ng quèc gia víi m¹ng quèc tÕ cÇn cã thªm møc m¹ng b¸o hiÖu quèc tÕ. Q u è c g ia 1 Q u è c g ia 2 Q u è c g ia 4 Q u è c g ia 3 ST P q u è c g ia ST P q u è c tÕ H ×n h 1 . ST P vï n g § iÓ m b ¸ o h iÖ u S P H×nh 1.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 11 Vïng 2 Vïng 1 S T P q u è c g ia .

chØ cÇn mét sai sãt nhá lµ ¶nh h−ëng tíi nhiÒu kªnh th«ng tin. .TÝnh mÒm dÎo: HÖ thèng gåm rÊt nhiÒu tÝn hiÖu.Dung l−îng lín: Mçi ®−êng b¸o hiÖu cã thÓ mang b¸o hiÖu cho vµi tr¨m cuéc gäi ®ång thêi. ®ã lµ hÖ thèng giao tiÕp më OSI (Open System Interconnection). n©ng cao hiÖu suÊt sö dông kªnh th«ng tin. Trong thêi gian nµy.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 12 Ch−¬ng II: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 I/ §Æc ®iÓm cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7: SS7 ®−îc ®−a ra trong nh÷ng n¨m 79/80.M¹ng th«ng tin di ®éng – PLMN (Public Land Mobile Network).Tèc ®é b¸o hiÖu cao: Thêi gian thiÕt lËp mét cuéc gäi gi¶m ®Õn nhá h¬n 1s trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp.M¹ng th«ng minh – IN (Intelligent Network).TÝnh kinh tÕ: So víi hÖ thèng b¸o hiÖu truyÒn thèng. . hÖ thèng b¸o hiÖu nµy ®−îc thiÕt kÕ tèi −u cho m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ sö dông c¸c trung kÕ sè tèc ®é 64Kb/s. hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 cÇn rÊt Ýt thiÕt bÞ b¸o hiÖu.M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng – PSTN (Public Switched Telephone Network). gi¶i ph¸p ph©n líp trong giao tiÕp th«ng tin ®· ®−îc ph¸t triÓn t−¬ng ®èi hoµn thiÖn. c¸c kiÓu b¸o hiÖu còng gièng nh− b¸o hiÖu kªnh chung mµ ta ®· tr×nh bµy ë trªn.§é tin cËy cao: B»ng viÖc sö dông c¸c tuyÕn dù phßng. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 lµ hÖ thèng tiªu biÓu cña b¸o hiÖu kªnh chung CCS nªn c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n. gi¸m s¸t c¸c cuéc gäi ®iÖn tho¹i mµ c¶ c¸c dÞch vô phi tho¹i. Víi c¸c −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm sau ®©y: • ¦u ®iÓm cña SS7: . vµ gi¶i ph¸p ph©n líp trong m« h×nh OSI nµy ®· ®−îc øng dông b¸o hiÖu sè 7. cã thñ tôc söa sai. • Nh−îc ®iÓm cña SS7: CÇn dù phßng cao v× toµn bé b¸o hiÖu ®i chung mét kªnh. HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc thiÕt kÕ kh«ng nh÷ng chØ cho ®iÒu khiÓn thiÕt lËp. do vËy cã thÓ sö dông trong nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. .M¹ng sè liªn kÕt ®a dÞch vô – ISDN (Intergrated Service Digital Network). trong t−¬ng lai hÖ th«ng b¸o hiÖu sè 7 sÏ ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi c¸c dÞch vô míi trong m¹ng nh−: . NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®¸p øng ®−îc sù ph¸t triÓn cña m¹ng trong t−¬ng lai. . Víi c¸c −u ®iÓm nµy. . . .

2. • PhÇn sö dông cho ISDN (Intergrated Service Digital Network). C¬ së cÊu tróc ®ã ®−îc minh ho¹ nh− sau: UP MTP UP Tæng ®µi A Tæng ®µi B H×nh 2. §ã chÝnh lµ thÕ m¹nh cña b¸o hiÖu kªnh chung sè 7. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Ph©n cÊp cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 gåm 4 møc tõ møc 1 ®Õn møc 4. §ã lµ: • PhÇn ng−êi dïng ®iÖn tho¹i TUP (Telephone User Part). Nã ®Æt ra mét kh¶ n¨ng liªn kÕt theo m« h×nh cÊu tróc më OSI thÝch øng theo c¸c líp hay c¸c møc cho phÇn sö dông kh¸c nhau. MTP møc 3 ®−îc m« t¶ trong h×nh 2. ba møc thÊp h¬n ®Òu n»m trong phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP. C¸c møc nµy ®−îc gäi lµ MTP møc 1. HiÓn nhiªn. toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng b¸o hiÖu ®Òu g¾n liÒn víi c¸c tæng ®µi. MTP møc 2. ®ã lµ phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP (Message Transfer Part).®å ¸n tèt nghiÖp II/ cÊu tróc cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7: Trang 13 B¸o hiÖu sè 7 ®−îc h×nh thµnh nh− mét ®−êng nèi riªng trong m¹ng. • PhÇn sö dông cho ®iÖn tho¹i di ®éng MTUP (Mobile Telephone User Part).1 CÊu tróc cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. §−êng nèi nµy dïng ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin b¸o hiÖu cho c¸c nhãm ng−êi dïng kh¸c nhau ®−îc gäi lµ phÇn ng−êi sö dông UP (User Part). C¬ së cÊu tróc nµy cã ý nghÜa rÊt tæng qu¸t. • PhÇn sö dông cho sè liÖu DUP (Data Unit Part). TÊt c¶ c¸c bé phËn sö dông ®Òu dïng chung mét ®−êng dÉn ®Ó trao ®æi c¸c th«ng tin b¸o hiÖu.

®ã lµ m« h×nh ®Êu nèi hÖ thèng më OSI. PhÇn kh¸ch hµng ®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu ®−îc xö lý bëi c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch. líp vËn chuyÓn. líp m¹ng. c¸c dÞch vô quay sè vµ c«ng viÖc vËn hµnh b¶o d−ìng. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vμ OSI: CÊu tróc m« h×nh tham chiÒu OSI: Tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi ISO ®· ®−a ra mét mÉu tæng qu¸t cã gi¸ trÞ tham kh¶o më réng cho c¸c cÊu h×nh m¹ngvµ dÞch vô viÔn th«ng. nã ®Þnh ra c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ chøc n¨ng trong mét thñ tôc th«ng tin gi÷a ng−êi sö dông (User): ♦ Líp øng dông (Application Layer): Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Ó hç trî cho thñ tôc ¸p dông cña User vµ ®iÒu khiÓn mäi th«ng tin gi÷a c¸c øng dông.703) Møc 1 (Q. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . líp tr×nh bµy.2 CÊu tróc chøc n¨ng cña SS7 Møc 4 ®−îc gäi lµ phÇn kh¸ch hµng hay cßn gäi lµ phÇn ng−êi sö dông. líp vËt lý. líp phiªn. gåm 7 líp. §ã lµ: Líp øng dông. 1. líp liªn kÕt sè liÖu. Møc 4 Møc 3 (Q.702) PhÇn kh¸ch hµng (user part) M¹ng b¸o hiÖu (Signalling Network) §−êng b¸o hiÖu (Signalling Link) §−êng sè liÖu b¸o hiÖu (Signalling Data Link) MTP H×nh 2. OSI cung cÊp mét cÊu tróc hÊp dÉn cho th«ng tin m¸y tÝnh theo kiÓu ph©n líp.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 14 MTP cung cÊp mét hÖ thèng vËn chuyÓn kh«ng ®Êu nèi ®Ó chuyÓn giao tin cËy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c User.704) Møc 2 (Q. VÝ dô nh− chuyÓn file. xö lý b¶n tin. C¸c vÝ dô ®iÓn h×nh cña phÇn kh¸ch hµng lµ phÇn ng−êi sö dông ®iÖn tho¹i (TUP) vµ phÇn ng−êi dông ISDN (ISUP).

c¾t ®Êu nèi gi÷a c¸c hÖ thèng. Líp nµy cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt lçi. ®iÒu khiÓn l−u l−îng vµ ph¸t l¹i. ®ång bé héi tho¹i vµ c¾t ®Êu nèi. ♦ Líp vËn chuyÓn (Transport Layer): §¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng dÞch vô mµ líp øng dông yªu cÇu. ♦ Líp vËt lý (Physical Layer): Cung cÊp c¸c chøc n¨ng vÒ c¬ ®iÖn vµ c¸c thñ tôc nguån ®Ó ho¹t ho¸. Líp vËt lý cßn cã c¸c chøc n¨ng biÕn ®æi sè liÖu thµnh c¸c tÝn hiÖu phï hîp víi m«i tr−êng truyÒn dÉn. ♦ Líp m¹ng (Network Layer): Cung cÊp mét kªnh ®Ó truyÒn th«ng tin sè liÖu gi÷a c¸c líp vËn chuyÓn trong c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. Trong mçi líp ®Òu cã 2 kiÓu tiªu chuÈn: • Thø nhÊt lµ tiªu chuÈn x¸c ®Þnh dÞch vô: §Þnh ra c¸c chøc n¨ng cho tõng líp vµ c¸c dÞch vô do líp nµy cung cÊp cho User hoÆc cho líp ngay trªn nã. duy tr×. • Thø hai lµ tiªu chuÈn vÒ ®Æc tÝnh cña giao thøc: §Þnh râ sù hoµ hîp c¸c chøc n¨ng bªn trong mét líp trong hÖ thèng vµ víi líp t−¬ng øng trong hÖ thèng kh¸c. HiÖn nay nã cßn cho phÐp líp øng dông ®Þnh ra ®iÓm kiÓm tra ®Ó b¾t ®Çu viÖc ph¸t l¹i nÕu truyÒn dÉn bÞ gi¸n ®o¹n. Líp øng dông tèi −u ho¸ th«ng tin sè liÖu b»ng c¸ch ghÐp vµ t¸ch c¸c luång sè liÖu tr−íc khi sè liÖu ®Õn ®−îc m¹ng. Líp nµy cã chøc n¨ng thiÕt lËp. xö lý ®Þa chØ vµ ®Þnh tuyÕn qua c¸c trung kÕ. ®iÒu khiÓn l−u l−îng. biÕn ®æi có ph¸p ®−îc sö dông trong líp øng dông thµnh có ph¸p th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó th«ng tin gi÷a c¸c líp øng dông. söa lçi.®å ¸n tèt nghiÖp ♦ Trang 15 Líp tr×nh bµy (Presentation Layer): §Þnh ra có ph¸p biÓu thÞ sè liÖu. ♦ Líp liªn kÕt sè liÖu (DataLink Layer): Cung cÊp mét trung kÕ kh«ng lçi gi÷a c¸c líp m¹ng. Líp vËn chuyÓn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: NhËn biÕt lçi. b¶o d−ìng vµ kho¸ c¸c trung kÕ ®Ó truyÒn c¸c bit gi÷a c¸c líp ®−êng sè liÖu. Nã cßn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi nµy. söa lçi. ♦ Líp phiªn (Session Layer): ThiÕt lËp ®Êu nèi gi÷a c¸c líp tr×nh bµy trong c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . vÝ dô nh− teletex sö dông m· ASCII.

Ba NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . nh−ng nã chØ cã 4 møc. Thùc chÊt. Trong hÖ thèng ph¸t. C¸c ®Æc tÝnh −u viÖt cña cÊu tróc ph©n cÊp nh− trong m« h×nh tham chiÕu OSI lµ giao thøc trong mét líp cã thÓ trao ®æi mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c líp kh¸c. Trong hÖ thèng thu. Khi sè liÖu ®Õn ®−îc líp øng dông ë phÝa thu.®å ¸n tèt nghiÖp Thñ tôc th«ng tin trong m« h×nh tham chiÕu OSI: Thñ tôc ph¸t Líp øng dông Líp tr×nh bµy Sè liÖu Líp phiªn Sè liÖu Líp vËn chuyÓn Sè liÖu Líp m¹ng Sè liÖu Líp liªn kÕt sè liÖu C¸c bit Líp vËt lý Líp vËt lý Líp liªn kÕt sè liÖu Líp m¹ng Líp vËn chuyÓn Líp phiªn Sè liÖu Sè liÖu Líp tr×nh bµy Trang 16 Thñ tôc thu Líp øng dông Mçi líp trong m« h×nh cung cÊp c¸c dÞch vô riªng biÖt ®Õn nh÷ng líp trªn nã. giao thøc cña mçi líp ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt cho tõng líp t−¬ng øng. Thùc chÊt th«ng tin gi÷a c¸c líp chøc n¨ng lu«n lu«n ®−îc thùc hiÖn trªn mét líp t−¬ng øng ®èi víi c¸c giao thøc cña líp nµy. KiÓu th«ng tin nh− vËy ®−îc gäi lµ th«ng tin ngang møc do giao thøc líp ®iÒu khiÓn. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vµ OSI: HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 lµ mét kiÓu th«ng tin sè liÖu chuyÓn m¹ch gãi. tõng líp th«ng tin víi líp t−¬ng øng trong hÖ thèng kh¸c. Th«ng tin ®−îc truyÒn tõ líp nµy ®Õn líp kh¸c trong cïng hÖ thèng vµ tõng líp sÏ thùc hiÖn thªm hoÆc bít c¸c th«ng tin ®−îc gäi lµ dÞch vô nguyªn thuû. nã chØ gåm sè liÖu thËt mµ líp øng dông cña phÝa ph¸t ®· göi. ChØ cã c¸c chøc n¨ng trªn cïng mét líp míi hiÓu ®−îc nhau. giao thøc cho tõng líp ®−a thªm vµi th«ng tin vµo sè liÖu nhËn ®−îc tõ líp trªn nã. nã ®−îc cÊu tróc theo kiÓu module rÊt gièng víi m« h×nh OSI.

coi NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . møc thø t− gåm c¸c phÇn øng dông. Mèi t−¬ng quan gi÷a SS7 vµ OSI ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: SS7 Møc OMAP TCAP ISUP TUP OSI Líp Líp øng dông Líp tr×nh bµy Líp phiªn 7 6 5 4 3 2 1 4 Líp vËn chuyÓn 3 2 1 SCCP Líp m¹ng M¹ng b¸o hiÖu §−êng b¸o hiÖu Líp liªn kÕt sè liÖu Líp vËt lý MTP §−êng sè liÖu b¸o hiÖu H×nh 2. chuyÓn sè liÖu vµ gi¶i phãng ®Êu nèi. SCCP ®Ò cËp ®Õn dÞch vô vËn chuyÓn trong c¶ m¹ng cã ®Þnh h−íng ®Êu nèi vµ kh«ng ®Êu nèi.3 Mèi t−¬ng quan gi÷a hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµ OSI Sù kh¸c nhau lín nhÊt gi÷a SS7 vµ OSI trong version ®Çu tiªn lµ thñ tôc th«ng tin trong m¹ng. do vËy viÖc chuyÓn sè liÖu sÏ nhanh h¬n nh−ng víi sè l−îng Ýt.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 17 møc thÊp nhÊt hîp thµnh phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP. §Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dÞch vô trong c¸c øng dông nhÊt ®Þnh. gåm 3 pha thùc hiÖn lµ thiÕt lËp ®Êu nèi. MTP chØ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn kh«ng ®Þnh h−íng (Connectionless) chØ cã pha chuyÓn sè liÖu. n¨m 1984 ng−êi ta ph¶i ®−a thªm phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP. SCCP cho phÐp sö dông SS7 dùa trªn nÒn t¶ng cña MTP. SS7 kh«ng hoµn toµn phï hîp víi OSI. nã cung cÊp mét giao tiÕp gi÷a c¸c líp vËn chuyÓn vµ c¸c líp m¹ng ®Ó phèi hîp víi OSI. Cßn trong SS7. M« h×nh OSI m« t¶ sù trao ®æi sè liÖu cã ®Þnh h−íng (Connection Oriented).

KÕt cuèi b¸o hiÖu. mÆc dï tèc ®é tèi thiÓu cho ®iÒu khiÓn c¸c ¸p dông lµ 4. cÊu tróc chøc n¨ng cña phÇn chuyÓn giao b¶n tin mtp: 2.ThiÕt bÞ kÕt cuèi trung kÕ sè. Møc 1 ®Þnh râ c¸c ®Æc tÝnh vËt lý. Kªnh truyÒn dÉn sè ST DS DCE DCE DS ST §−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè H×nh 2. CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 2 (§−êng b¸o hiÖu SL): PhÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP møc 2 cïng MTP møc 1 cung cÊp mét ®−êng sè liÖu cho chuyÓn giao tin cËy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu ®−îc NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .8Kb/s.ChuyÓn m¹ch sè. Tèc ®é chuÈn cña mét kªnh truyÒn dÉn sè lµ 56Kb/s hoÆc 64Kb/s. sö dông c¸c giao thøc OSI ®Ó trao ®æi th«ng tin trong c¸c líp cao h¬n.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 18 MTP nh− phÇn mang chung gi÷a c¸c øng dông. 2. CÊu tróc module cña OSI cßn cho phÐp sö dông trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ cò trong c¸c øng dông míi. mµ cßn cã ý nghÜa lµ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cã thÓ tËp trung trong c¸c øng dông vµ sÏ kh«ng cßn c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êu nèi c¸c hÖ thèng víi nhau tõ c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau. 1.4 MTP møc 1 Trong ®ã: ST. DS . 2. 2.8Kb/s. nã t−¬ng ®−¬ng víi líp vËt lý (líp 1) trong m« h×nh OSI. DCE . C¸c øng dông qu¶n trÞ m¹ng cã thÓ sö dông tèc ®é thÊp h¬n 4. ®Æc tÝnh ®iÖn vµ c¸c ®Æc tÝnh chøc n¨ng cña c¸c ®−êng b¸o hiÖu ®Êu nèi víi c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. OSI kh«ng nh÷ng t¹o ra mét m«i tr−êng réng më h¬n. CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 1 (§−êng sè liÖu b¸o hiÖu SDL): Møc 1 trong phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP gäi lµ ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu. OSI kÕt nèi c¸c lÜnh vùc c¸ch biÖt lµ xö lý sè liÖu vµ viÔn th«ng l¹i víi nhau. KÕt cuèi b¸o hiÖu t¹i tõng ®Çu cuèi cña ®−êng b¸o hiÖu gåm tæ chøc chøc n¨ng cña MTP møc 2 ®Ó ph¸t vµ thu c¸c b¶n tin b¸o hiÖu. §−êng sè liÖu b¸o hiÖu lµ mét ®−êng truyÒn dÉn gåm 2 kªnh sè liÖu ho¹t ®éng ®ång thêi trªn c¶ 2 h−íng ng−îc nhau víi cïng mét tèc ®é.

Kªnh truyÒn dÉn sè ST DS DCE DCE DS ST Møc 2 §−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè H×nh 2. C¸c chøc n¨ng ®iÓn h×nh cña MTP møc 2 lµ ph¸t hiÖn lçi cã thÓ x¶y ra trªn ®−êng truyÒn.2.§¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU (Link Status Signalling Unit) . Ba ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®ã lµ: . Mçi lo¹i cã nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau nh−ng ®Òu cÊu tróc theo b¶n tin cña kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi. kh«i phôc l¹i b»ng c¸ch truyÒn l¹i vµ ®iÒu khiÓn l−u l−îng. n>2 8 LI 2 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn FISU F 8 CK 16 2 LI 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn H×nh 2.in Signalling Unit) MSU F 8 LSSU F 8 CK 16 SF 8.§¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU (Message Signalling Unit) . 16 2 LI 6 FC 16 F 8 Bit ®Çu tiªn CK 16 SIF SIO 8n. Khu«n d¹ng b¶n tin: Cã 3 kiÓu ®¬n vÞ b¶n tin (ký hiÖu SU). MTP møc 2 trïng víi líp liªn kÕt sè liÖu (líp 2) trong cÊu tróc ph©n cÊp cña m« h×nh OSI.5 MTP møc 2 Møc 2 2.6 C¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu trong SS7 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .1.§¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU (Fill.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 19 ®Êu nèi trùc tiÕp. chóng ®−îc ph©n biÖt nhau b»ng gi¸ trÞ chøa trong tr−êng chØ thÞ ®é dµi (LI).

CK (M· kiÓm tra d− vßng): cßn gäi lµ con sè tæng (Checksum).7 Tr−êng FC . Cê ®−îc ®Æc tr−ng b»ng c¸c tõ m· 01111110. C¸c bit xen gi÷a hai cê F lµ ®é dµi toµn bé b¶n tin.FIB (Bit chØ h−íng ®i): FIB ®−îc sö dông cho thñ tôc söa lçi. Ng−êi ta ph¶i ®−a ra c¸c ph−¬ng ph¸p ®o l−êng.®å ¸n tèt nghiÖp ý nghÜa cña c¸c tr−êng: • Trang 20 • • • • F (Cê): lµ mÉu riªng biÖt 8 bit ®−îc sö dông ®Ó ký hiÖu b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu. FSN gåm 7 bit. ChØ thÞ dÞch vô ®−îc sö dông ®Ó phèi hîp b¶n tin b¸o hiÖu víi mét User riªng biÖt cña MTP t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu cã nghÜa c¸c líp trªn møc MTP. FC (Tr−êng ®iÒu khiÓn khung): tr−êng FC cã ®é dµi 16 bit. cê kÕt thóc còng lµ cê b¾t ®Çu cña mét b¶n tin míi. bao gåm c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau víi cÊu tróc c¬ b¶n nh− h×nh vÏ sau: 16 FC FIB 1 FSN BIB BSN 7 7 1 H×nh 2. CÇn l−u ý. Do ®ã bit ®Çu tiªn sau cê F chÝnh lµ b¾t ®Çu cña mét b¶n tin. SIO (Octet th«ng tin dÞch vô): gåm chØ thÞ dÞch vô vµ chØ thÞ m¹ng. kiÓm tra ®Ó tr¸nh cê gi¶ xuÊt hiÖn. nã biÓu thÞ ®¬n vÞ b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn lÇn ®Çu hay ®−îc truyÒn l¹i. Cê kh«ng xuÊt hiÖn ë n¬i nµo kh¸c trong ®¬n vÞ tÝn hiÖu. ChØ thÞ vÒ m¹ng ®−îc sö dông ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c cuéc gäi trong m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ hoÆc gi÷a c¸c s¬ ®å ®Þnh tuyÕn kh¸c nhau trong mét m¹ng ®¬n. NÕu t¹i ®iÓm b¸o hiÖu thu nhËn ®−îc Checksum kh«ng phï hîp th× ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®ã ®−îc coi lµ cã lçi vµ ph¶i lo¹i bá. SIF (Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu): tr−êng nµy chØ cã trong ®¬n vÞ b¶n tin MSU. . SIF gåm c¸c th«ng tin vÒ ®Þnh tuyÕn vµ th«ng tin thùc tÕ vÒ b¸o hiÖu cña b¶n tin.FSN (Con sè thø tù h−íng ®i): FSN ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra tr×nh tù ®óng cña c¸c ®¬n vÞ b¶n tin b¸o hiÖu nh»m chèng ¶nh h−ëng cña lçi ®−êng truyÒn. FIB gåm 1bit. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . CK ®−îc truyÒn trong tõng ®¬n vÞ tÝn hiÖu.

Nã chØ cã trong LSSU ®Ó chØ t×nh tr¹ng cña kªnh b¸o hiÖu. SF chøa c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i ®ång bé cña c¸c b¶n tin h−íng ®i vµ h−íng vÒ nhËn biÕt ®−îc. BSN lµ con sè thø tù ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®−îc c«ng nhËn gåm 7 bit. n>2 SIF 8 SIO 2 6 LI 1 F I B 7 FSN 1 B I B 7 BSN 8 F BÝt ®Çu tiªn Th«ng tin Nh·n H×nh 2. Nã ®−îc dïng ®Ó yªu cÇu viÖc truyÒn l¹i c¸c ®¬n vÞ b¶n tin khi bÞ ph¸t hiÖn lµ sai. Sau ®©y ta ph©n tÝch qua c¸c ®¬n vÞ b¶n tin c¬ b¶n MSU.BIB (Bit chØ thÞ h−íng vÒ): ®−îc sö dông cho thñ tôc söa lçi c¬ b¶n. LI ®−îc dïng ®Ó ph©n biÖt 3 lo¹i ®¬n vÞ b¶n tin. • LI (Tr−êng chØ thÞ ®é dµi): chØ ra sè l−îng Octet cã trong mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu tÝnh tõ sau tr−êng LI ®Õn tr−íc tr−êng CK. LSSU vµ FISU. C¸c phÇn sö dông ®−îc cµi ®Æt trong tr−êng nµy lµ SIF trong MSU cïng víi nh·n ®Þnh tuyÕn. 2 < LI < 63: §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU. BIB gåm 1 bit. qu¶n trÞ m¹ng vµ b¶o d−ìng trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu.BSN (Con sè thø tù h−íng vÒ): BSN ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu mµ ®Çu cuèi cña ®−êng b¸o hiÖu phÝa ®èi ph−¬ng nhËn ®−îc. phÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô (ISUP) vµ phÇn vËn hµnh qu¶n lý b¶o d−ìng (OMAP) ®−îc chuyÓn trªn ®−êng b¸o hiÖu trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cã ®é dµi MSU thay ®æi.8 §¬n vÞ tÝn hiÖu MSU NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 21 . . LI = 1 hoÆc 2: §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU. trong ®ã víi: LI = 0: §¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU. • SF (Tr−êng tr¹ng th¸i): mang th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu. VÝ dô c¸c b¶n tin phÇn ®iÒu khiÓn ®Çu nèi b¸o hiÖu (SCCP). MSU mang th«ng tin liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn cuéc gäi. a) §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin MSU: §¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU ®−îc m« t¶ trong h×nh 2. 8 F 16 CK 8n.8.

mÊt tÝn hiÖu ®ång chØnh. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 22 b) §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh b¸o hiÖu LSSU: §¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®−êng LSSU ®−îc m« t¶ trong h×nh 2. 16 2 6 CBA 000 001 010 011 100 101 ý nghÜa MÊt ®ång chØnh B×nh th−êng Tr¹ng th¸i khÈn Kh«ng ho¹t ®éng Sù cè bé xö lý BËn H×nh 2. Th«ng th−êng FISU ®−îc truyÒn khi kh«ng truyÒn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu MSU hoÆc LSSU trªn m¹ng b¸o hiÖu sè 7. kh«ng ho¹t ®éng.9 §¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®−êng c) §¬n vÞ b¸o hiÖu lÊp ®Çy FISU: §¬n vÞ tÝn hiÖu thay thÕ (FISU) ®−îc m« t¶ trong h×nh 2..6.. LSSU chøa nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña kªnh b¸o hiÖu: ho¹t ®éng b×nh th−êng. ®Ó nhËn c¸c th«ng b¸o mét c¸ch tøc thêi vÒ sù cè cña ®−êng b¸o hiÖu.9. F 8 CK 16 SF LI FC 16 F 8 BÝt ®Çu tiªn 8. tr¹ng th¸i khÈn. LSSU chØ trao ®æi gi÷a c¸c líp 2 cña MTP vµ nã chØ ®−îc trao ®æi trong tr−êng hîp kªnh b¸o hiÖu ë tr¹ng th¸i kh«ng s½n sµng truyÒn ®−a c¸c b¶n tin hoÆc kh«ng thÓ sö dông cho viÖc truyÒn b¶n tin n÷a. Tr−êng tr¹ng th¸i SF cã d¹ng 8 bit nh−ng chØ sö dông 3 bit ®Çu ABC cßn c¸c bit kh¸c ®−îc thiÕt lËp mÆc ®Þnh.

C¸c b−íc trong ph−¬ng ph¸p söa lçi c¬ b¶n ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . NÕu ®óng phÝa nhËn sÏ tr¶ lêi vÒ x¸c nhËn ®óng ®Ó phÝa ph¸t tiÕp tôc göi c¸c b¶n tin. sai. ®ã lµ ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n vµ ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i theo chu kú phßng ngõa. Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi: Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch truyÒn c¸c tÝn hiÖu x¸c nhËn ®óng. Nh− vËy. • Chøc n¨ng söa lçi (söa sai): Cã 2 ph−¬ng ph¸p söa sai ®−îc sö dông. NÕu nhËn ®−îc tÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn tõ ®iÓm b¸o hiÖu thu th× ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t sÏ ph¸t l¹i MSU vµ toµn bé thø tù cña c¸c MSU. • Chøc n¨ng ph¸t hiÖn lçi: Mçi b¶n tin h−íng ®i ®−îc l−u tr÷ trong bé nhí ®Öm ®Ó dµnh cho viÖc truyÒn l¹i vµ ®−îc g¸n cho mét sè thø tù trªn h−íng ®i. bit chØ thÞ h−íng vÒ (BIB) vµ bit chØ thÞ h−íng ®i (FIB). Th«ng th−êng ®iÓm b¸o hiÖu thu sÏ tr¶ lêi cho MSU ph¸t mét b¶n tin c«ng nhËn.Ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph−¬ng ph¸p nµy phï hîp víi viÖc ph¸t l¹i c¸c MSU mµ ®iÓm b¸o hiÖu thu nhËn ®−îc kh«ng ®óng thø tù. C¸c b¶n tin ®ã ®Òu ®−îc m· ho¸ thµnh c¸c tr−êng kiÓm tra CK. 2. ë phÝa thu nã ®−îc gi¶i m· vµ ph©n tÝch ph¸t hiÖn c¸c sai háng. . ViÖc nhËn ®−îc b¶n tin c«ng nhËn t¹i ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t cã nghÜa lµ viÖc truyÒn MSU nµy ®· hoµn thµnh. HÖ thèng söa lçi nµy sö dông c¸c tr−êng ®iÒu khiÓn vÒ tr¹ng th¸i c¸c b¶n tin nh− tr−êng kiÓm tra CK. con sè thø tù h−íng ®i (FSN). b¶n tin bÞ ph¸t ®óp. 2. C¶ hai ph−¬ng ph¸p ®Òu ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng mÊt b¶n tin. b¶n tin kh«ng theo thø tù. viÖc so s¸nh ph©n tÝch ph¸t hiÖn lçi ®−îc dùa trªn c¸c con sè thø tù h−íng vÒ (BSN). ®ång thêi sè thø tù cña b¶n tin h−íng ®i còng ®−îc kiÓm tra xem c¸c b¶n tin cã ®−îc nhËn ®−îc ®óng tr×nh tù kh«ng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 23 2. tr−êng FC ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. NÕu c¸c b¶n tin bÞ sai hoÆc c¸c b¶n tin nhËn ®−îc kh«ng ®óng tr×nh tù ®Òu ph¶i ®−îc truyÒn l¹i.

cßn MSU víi FSN=6 tæng ®µi B nhËn ®−îc chÝnh x¸c.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 24 Tæng ®µi A SSP MSU FSN=4 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=6 Tæng ®µi B SSP H×nh 2. B−íc 2: Tæng ®µi B c«ng nhËn thu ®óng MSU tõ b−íc 1 b»ng thiÕt lËp sè thø tù h−íng vÒ BSN=4 trong FISU mµ tæng ®µi nµy göi cho tæng ®µi A. B−íc 5: Tæng ®µi B göi tÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn ®Õn tæng ®µi A chØ râ r»ng MSU víi FSN=4 lµ MSU cuèi cïng nhËn ®−îc chÝnh x¸c theo thø tù. trong vÝ dô nµy lµ víi FSN=5.10 Ph−¬ng ph¸p söa sai c¬ b¶n Thø tù cña c¸c b−íc nh− sau: B−íc 1: Tæng ®µi A ph¸t mét MSU víi con sè thø tù h−íng ®i lµ FSN=4. FISU ®−îc coi nh− tÝn hiÖu c«ng nhËn tÊt c¶ c¸c MSU kh«ng ®−îc c«ng nhËn tr−íc ®ã. TÝn hiÖu kh«ng c«ng nhËn do gi¸ trÞ bit chØ thÞ h−íng vÒ BIB ®Þnh ra. Mét tæng ®µi cã thÓ göi ®Õn 128 MSU tr−íc khi yªu cÇu mét tÝn hiÖu c«ng nhËn. B−íc 6 vµ 7:Tæng ®µi A ph¸t l¹i MSU víi FSN=5 vµ FSN=6 vµ tæng ®µi B ®· nhËn chÝnh x¸c c¸c MSU nµy. B−íc 3 vµ 4: Tæng ®µi A cã hai MSU cÇn ph¸t theo thø tù FSN=5 vµ FSN=6. Gi¶ sö MSU víi FSN=5 bÞ h− háng v× ®−êng truyÒn dÉn cã sù cè. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B−íc 8: Tæng ®µi B c«ng nhËn c¸c MSU nµy b»ng c¸ch göi tr¶ l¹i phÝa A mét FISU víi BSN=6.

B−íc 5 vµ 6: Tæng ®µi A kh«ng cßn MSU nµo cÇn ph¶i göi n÷a vµ nã còng kh«ng nhËn ®−îc c«ng nhËn c¸c MSU ®· göi trong b−íc 3 vµ 4 tõ tæng ®µi B.11 Ph−¬ng ph¸p söa sai phßng ngõa Thø tù c¸c b−íc nh− sau: B−íc 1: Tæng ®µi A ph¸t l¹i MSU víi con sè thø tù h−íng ®i FSN = 4 tíi tæng ®µi B. B−íc 2: Tæng ®µi B c«ng nhËn ®· thu ®óng MSU trong b−íc 1 b»ng viÖc ph¸t trë l¹i cho A mét FISU víi BSN=4.Ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i phßng ngõa: Ph−¬ng ph¸p söa sai nµy do c¸c ®iÓm b¸o hiÖu néi h¹t thùc hiÖn b»ng viÖc ph¸t l¹i mét c¸ch cã chu kú tÊt c¶ c¸c MSU ®· ®−îc ph¸t mµ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®èi ph−¬ng. B−íc 3 vµ 4: Tæng ®µi A göi tiÕp theo 2 MSU ®Õn tæng ®µi B víi FSN=5 vµ FSN=6. C¸c b−íc trong ph−¬ng ph¸p ph¸t l¹i phßng ngõa ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: Tæng ®µi A SSP MSU FSN=4 FISU BSN=4 MSU FSN=5 MSU FSN=6 MSU FSN=5 MSU FSN=6 FISU BSN=6 Tæng ®µi B SSP H×nh 2. B−íc 7: Tæng ®µi B c«ng nhËn MSU víi FSN=6 ®Ó th«ng b¸o ®· nhËn ®óng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 25 . Tæng ®µi A ph¸t l¹i c¸c MSU víi FSN=5 vµ FSN=6. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . NÕu kh«ng ph¸t l¹i c¸c MSU hoÆc c¸c LSSU míi th× mäi LSSU ch−a ®−îc c«ng nhËn ph¶i ®−îc ph¸t l¹i mét c¸ch cã chu kú.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 26 2.12 CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c chøc n¨ng cña MTP møc 3 ®−îc ph©n chia thµnh 2 lo¹i c¬ b¶n lµ c¸c chøc n¨ng xö lý b¸o hiÖu vµ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng. MTP møc 3 trïng víi líp m¹ng (líp 3) trong 7 líp cña m« h×nh OSI. C¸c chøc n¨ng nµy ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: MTP møc 3 C¸c chøc n¨ng m¹ng b¸o hiÖu Xö lý b¶n tin b¸o hiÖu Ph©n phèi b¶n tin Ph©n biÖt b¶n tin §Þnh tuyÕn b¶n tin Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu H×nh 2. Gi¶ sö c¸c ®iÓm b¸o hiÖu (SP) ®−îc nèi víi c¸c ®−êng b¸o hiÖu (LS) ®· ®−îc m« t¶ trong MTP møc 1 vµ møc 2. CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3 (M¹ng b¸o hiÖu SN): MTP møc 3 cung cÊp c¸c chøc n¨ng vµ thñ tôc cã liªn quan ®Õn ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin vµ qu¶n trÞ m¹ng.3.

Nh·n ®Þnh tuyÕn ®−îc n»m trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU nh− m« t¶ trong h×nh sau: M SU 8 F 16 CK 8 n .3. mçi ®iÓm b¸o hiÖu trong m¹ng ®−îc ph©n nhiÖm mét m· sè phï hîp víi mét kÕ ho¹ch ®¸nh nh·n ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn c¸c yªu cÇu víi nhau. cßn m· ®iÓm b¸o hiÖu thu (DPC) x¸c ®Þnh ®Ých ®Õn cña b¶n tin.M· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu (SLS – Signalling Link Selection): Tr−êng chän lùa ®−êng b¸o hiÖu (SLS) ®−îc sö dông ®Ó ph©n chia t¶i khi 2 hoÆc nhiÒu ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ®Êu nèi trùc tiÕp ®Õn c¸c ®iÓm b¸o hiÖu nµy. Mçi mét ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ph©n nhiÖm mét gi¸ trÞ SLS.n > 2 8 SIF SIO 2 6 LI 16 FC 8 F Bit ® Çu tiªn Sè liÖu th ù c H1 H0 N h ·n 12 C IC SL S 4 14 14 O PC DPC N h ·n ® Þn h tu y Õn H ×n h 2 .Destination Point Code): M· ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t (OPC) chØ ra ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t b¶n tin.Orginating Point Code) vµ m· ®iÓm b¸o hiÖu thu (DPC . Nh·n ®Þnh tuyÕn bao gåm: . Chøc n¨ng xö lý b¶n tin b¸o hiÖu: ViÖc xö lý b¶n tin b¸o hiÖu nh»m ®¶m b¶o cho c¸c b¶n tin b¸o hiÖu tõ mét User t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t ®−îc chuyÓn tíi User t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu thu mµ mäi chØ thÞ ®Òu do phÝa ph¸t ®Þnh ra.1 3 C¸c tr− ê n g ® Þn h tu y Õn b ¶n tin NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c b¶n tin ®−îc ®Þnh tuyÕn trªn ®−êng b¸o hiÖu khi MTP thiÕt lËp mét gi¸ trÞ tr−êng SLS b»ng gi¸ trÞ cña ®−êng b¸o hiÖu nµy. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 27 2. .1.M· ®iÓm b¸o hiÖu ph¸t (OPC . Trong mét sè tr−êng hîp th«ng tin dÞch vô còng ®−îc sö dông cho ®Þnh tuyÕn.

tíi phÇn b¶o d−ìng vµ kiÓm tra m¹ng b¸o hiÖu cña MTP. . . hay tíi phÇn qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu cña MTP. nÕu b¶n tin kh«ng thuéc ®iÓm b¸o hiÖu nµy vµ nÕu ®iÓm b¸o hiÖu nµy cã kh¶ n¨ng chuyÓn tiÕp th× nã sÏ ®−îc göi b¶n tin ®Õn chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn. NÕu DPC chØ ra ®−îc ®Þa chØ cña ®iÓm b¸o hiÖu nµy th× b¶n tin nhËn ®−îc sÏ ®−îc chuyÓn tíi chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin. ViÖc ®Þnh tuyÕn mét b¶n tin ®Õn ®−êng b¸o hiÖu thÝch hîp ph¶i ®−îc dùa vµo chØ thÞ m¹ng (NI) trong c¸c Octet th«ng tin dÞch vô SIO vµ dùa vµo tr−êng chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS vµ m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC trong nh·n ®Þnh tuyÕn. Nh− vËy. ®Ó x¸c ®Þnh xem b¶n tin thu ®−îc cã ®óng thuéc SP nµy kh«ng. NÕu tÊt c¶ c¸c kªnh trong chïm trung kÕ cã sù cè th× l−u l−îng sÏ chuyÓn sang chïm kªnh b¸o hiÖu kh¸c mµ chïm kªnh nµy còng ®−îc nèi tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu. • Chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông t¹i ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó chuyÓn b¶n tin nhËn ®−îc tíi phÇn sö dông (User) thÝch hîp. ViÖc ph©n phèi c¸c b¶n tin nhËn ®−îc tíi c¸c User thÝch hîp dùa vµo néi dung trong phÇn chØ thÞ dÞch vô SI trong Octet th«ng tin dÞch vô cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu MSU. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn b¶n tin. Trang 28 • Chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn b¶n tin: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông t¹i mçi ®iÓm b¸o hiÖu (SP) ®Ó x¸c ®Þnh ®−êng b¸o hiÖu sÏ ®−îc sö dông ®Ó truyÒn b¶n tin tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu. hoÆc tíi phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP. . Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i. nã sÏ ®−îc chuyÓn tíi chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn ®Ó chuyÓn b¶n tin ®ã tíi ®Ých cña nã.®å ¸n tèt nghiÖp Chøc n¨ng xö lý b¶n tin gåm cã: . • Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin: Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin ®−îc sö dông t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu SP.Chøc n¨ng ph©n biÖt b¶n tin. . Khi ®ã l−u l−îng b¸o hiÖu sÏ ®−îc chuyÓn sang ®−êng kh¸c trong mét chïm kªnh b¸o hiÖu. VÝ dô h×nh vÏ sau minh ho¹ mét sè b¶n tin. NÕu mét kªnh b¸o hiÖu cã sù cè th× viÖc ®Þnh tuyÕn sÏ ®−îc thay ®æi theo nguyªn t¾c ®· ®Þnh tr−íc.Chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin. chøc n¨ng ph©n biÖt chÝnh lµ kiÓm tra m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC.

Chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu cung cÊp c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ho¸ c¸c ®−êng b¸o hiÖu míi nh»m duy tr× dÞch vô b¸o hiÖu.Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 29 SIO ChØ thÞ m¹ng NI ý nghÜa M¹ng quèc tÕ Dù tr÷ M¹ng quèc gia Dù tr÷ cho sö dông quèc gia DC 00 01 10 11 BA Dù Tr÷ DCBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 ChØ thÞ dÞch vô SI ý nghÜa Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu §o kiÓm m¹ng b¸o hiÖu Dù tr÷ Dïng cho SCCP PhÇn sö dông ®iÖn tho¹i (TUP) PhÇn sö dông ISDN (ISUP) H×nh 2. ®iÒu khiÓn l−u l−îng khi x¶y ra t¾c nghÏn vµ lËp l¹i cÊu h×nh m¹ng b¸o hiÖu nÕu cã sù cè. . C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu ph©n chia lµm 3 lo¹i: . thiÕt lËp thªm ®−êng nÕu cã sù cè x¶y ra. . l−u l−îng sÏ ®−îc chuyÓn ®æi ®Õn c¸c ®−êng kh¸c cïng trong mét chïm kªnh víi ®−êng h− háng. Th«ng th−êng.3. vµ ®−êng b¸o hiÖu míi cã thÓ ®−îc ho¹t ho¸.Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu. • Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô duy tr× c¸c kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña chïm kªnh ®· ®−îc ®Þnh tr−íc b»ng viÖc thiÕt lËp c¸c chïm kªnh vµ ho¹t ho¸ ban ®Çu. • Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Trong c¸c tr−êng hîp ®−êng b¸o hiÖu bÞ h− háng.Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu. t¾c nghÏn lµ kÕt qu¶ cña sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®−êng b¸o hiÖu vµ tuyÕn b¸o hiÖu tõ tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng thµnh tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. 2.14 Octet th«ng tin dÞch vô 2.

STP nµy cÇn th«ng b¸o cho c¸c SP phÝa nguån ®Ó h¹n chÕ hoÆc kh«ng göi thªm c¸c b¶n tin cã møc ®é −u tiªn nµo n÷a.Thñ tôc chuyÓn ®æi: Thñ tôc nµy dïng ®Ó chuyÓn ®æi l−u l−îng tõ mét kªnh b¸o hiÖu bÞ lçi ®Õn mét kªnh b¸o hiÖu dù phßng kh¸c.§o kiÓm tra t¾c nghÏn chïm kªnh b¸o hiÖu: §−îc thùc hiÖn ë mét ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó cËp nhËt ®é t¾c nghÏn m¹ch liªn quan ®Õn mét chïm kªnh b¸o hiÖu ®i ®Õn mét ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých nµo ®ã. . C¸c th«ng tin trao ®æi gåm cã: .Thñ tôc kiÓm tra chïm kªnh b¸o hiÖu: §−îc thùc hiÖn ë c¸c ®iÓm b¸o hiÖu SP ®Ó kiÓm tra xem l−u l−îng b¸o hiÖu h−íng tíi mét ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých nµo ®ã cã thÓ ®−îc thiÕt lËp th«ng qua mét ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu STP l©n cËn hay kh«ng. Khi Êy. nã cßn ®−îc sö dông ®Ó gi¶m l−u l−îng b¸o hiÖu mét c¸ch t¹m thêi nÕu cã t¾c nghÏn t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu SP nµo ®ã.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 30 Chøc n¨ng qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu lµ ®Ó ®¶m b¶o viÖc trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a c¸c node b¸o hiÖu (SP hoÆc STP) trong m¹ng b¸o hiÖu. . Chøc n¨ng qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu gåm cã c¸c thñ tôc sau: . • Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu: Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông ®Ó thay ®æi h−íng b¸o hiÖu tõ mét kªnh hay mét tuyÕn b¸o hiÖu tíi mét hoÆc nhiÒu kªnh hay nhiÒu tuyÕn b¸o hiÖu kh¸c. .Thñ tôc chuyÓn giao cho phÐp: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP ®ãng vai trß nh− mét STP khi nã cÇn th«ng b¸o cho mét hay nhiÒu SP l©n cËn r»ng c¸c SP nµy cã thÓ thiÕt lËp chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu qua c¸c tuyÕn b¸o hiÖu ®Õn ®iÓm ®Ých cña nã th«ng qua STP nµy. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Ngoµi ra.Thñ tôc chuyÓn giao bÞ h¹n chÕ: Thñ tôc nµy còng ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP ®ãng vai trß STP khi nã cÇn ph¶i th«ng b¸o cho mét hoÆc nhiÒu SP l©n cËn r»ng nÕu cã thÓ c¸c SP ®ã kh«ng nªn ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin ®i qua STP nµy n÷a. . .Thñ tôc chuyÓn giao bÞ ®iÒu khiÓn: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét STP ®èi víi c¸c b¶n tin cã liªn quan tíi mét ®Þa chØ ®Ých nµo ®ã. Chøc n¨ng nµy ®−îc sö dông ®Ó trao ®æi th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cña tuyÕn th«ng tin gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu. Khi ®ã.Thñ tôc chuyÓn giao bÞ cÊm: Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn t¹i mét SP khi nã cÇn ph¶i th«ng b¸o cho mét hay nhiÒu SP l©n cËn r»ng c¸c ®iÓm b¸o hiÖu ®ã kh«ng ®−îc ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin qua c¸c STP nµy. c¸c b¶n tin ph¶i ®−îc truyÒn l¹i mét c¸ch tuÇn tù.

Thñ tôc ®iÒu khiÓn luång l−u l−îng b¸o hiÖu: Lµ thñ tôc ®iÒu khiÓn ng−ng ph¸t c¸c b¶n tin míi khi nã kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph©n phèi c¸c b¶n tin ®ã ®i qua m¹ng. C¸c b¶n tin nµy cã m· nhËn d¹ng riªng trong tr−êng chØ thÞ dÞch vô SIO. . . Thñ tôc nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi ®i b¶n tin ng¨n cÊm l−u l−îng b¸o hiÖu ®i qua ®iÓm b¸o hiÖu nµy. §iÒu nµy cã thÓ x¶y ra ë mét ®iÓm b¸o hiÖu bÞ qu¸ t¶i hay qu¸ t¶i c¸c User kÕt cuèi b¸o hiÖu hoÆc do sù h− háng.Thñ tôc ®Þnh tuyÕn cã ®iÒu khiÓn: Lµ mét qu¸ tr×nh phôc håi chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu vÒ mét tuyÕn b¸o hiÖu ®· ®−îc mÆc ®Þnh cho nã sau khi thñ tôc t¸i ®Þnh tuyÕn c−ìng bøc ®· kÕt thóc.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 31 .Thñ tôc t¸i ®Þnh tuyÕn c−ìng bøc: Lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu xung quanh mét sù cè h− háng ë mét SP ë xa trong m¹ng b¸o hiÖu.Thñ tôc chuyÓn ®æi phôc håi: Thñ tôc nµy thùc hiÖn chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu ë mét kªnh dù phßng vÒ kªnh võa bÞ sù cè nh−ng ®· ®−îc phôc håi. . Sau ®©y. Tãm l¹i. chóng ta xem xÐt vÝ dô vÒ qu¸ tr×nh xö lý h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu nh− m« t¶ ë h×nh sau: M øC M øC 3 § Þnh tuyÕn b¶n tin 3 M øC 2 Q u¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu 2 4 § iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o 5 hiÖu 6 5 Q u¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu Q u¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu 7 1 H ×nh 215 Q u¸ tr×nh xö lý h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c b¶n tin qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu cã kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu ®Ó xö lý c¸c chøc n¨ng vµ t¹o c¸c thñ tôc cÊu h×nh l¹i m¹ng b¸o hiÖu.

CÊu tróc vμ chøc n¨ng phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP: PhÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP hç trî cho MTP ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng kh«ng ®Êu nèi cã ®Þnh h−íng. B−íc 5: Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC sÏ göi c¸c b¶n tin vÒ c¸c viÖc chuyÓn ®æi nµy trªn ®−êng b¸o hiÖu dù phßng. c¸c b¶n tin cã chøa m· ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých (DPC). cho phÐp chuyÓn ®æi l−u l−îng b¸o hiÖu ®Õn ®−êng b¸o hiÖu dù phßng. 3. còng nh− c¸c kh¶ n¨ng phiªn dÞch ®Þa chØ ®Ó truyÒn c¸c th«ng tin b¸o hiÖu cã liªn quan ®Õn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. B−íc 7: Bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM ra lÖnh cho bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC göi lÖnh yªu cÇu ®ång bé trªn ®−êng b¸o hiÖu bÞ h− háng ®Ó cè g¾ng phôc håi ®−êng b¸o hiÖu nµy. B−íc 2: Bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM sÏ th«ng b¸o cho bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM. bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ kÝch ho¹t thñ tôc chuyÓn ®æi phôc håi (Change Back) cña dßng l−u l−îng b¸o hiÖu võa míi chuyÓn ®æi. B−íc 6: Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC nhËn ®−îc b¶n tin x¸c nhËn chuyÓn ®æi ®−êng b¸o hiÖu tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®Çu xa. STM sÏ chøa c¸c th«ng tin trªn kªnh b¸o hiÖu trong mét chïm kªnh b¸o hiÖu. B−íc 4: Bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ yªu cÇu bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC göi c¸c lÖnh chuyÓn ®æi ®−êng b¸o hiÖu. SCCP cïng víi MTP møc 3 cung cÊp mét dÞch vô m¹ng t−¬ng ®−¬ng víi líp m¹ng trong m« h×nh OSI. dÞch vô c¬ së d÷ liÖu. m¹ng di ®éng. B−íc 3: Bé phËn qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu STM sÏ ra lÖnh bé phËn ®Þnh tuyÕn b¶n tin MRO ®Ó thay ®æi b¶ng ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin b¸o hiÖu (trong MRO lu«n cã mét b¶ng d÷ liÖu ®Ó ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 32 Tr×nh tù cña c¸c b−íc: B−íc 1: T×nh tr¹ng h− háng cña ®−êng b¸o hiÖu ®−îc ph¸t hiÖn bëi bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng b¸o hiÖu LSC vµ LSC nµy sÏ göi mét chØ thÞ ®Õn bé phËn qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu SLM. NÕu thµnh c«ng. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . m· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS (biÓu thÞ ®−êng b¸o hiÖu bÞ háng ë ®Çu xa) vµ còng biÓu thÞ sè thø tù b¶n tin h−íng ®i cña b¶n tin cuèi cïng mµ nã nhËn ®óng. m· ®iÓm b¸o hiÖu xuÊt ph¸t (OPC).

Trong lo¹i nµy. VÝ dô User cña SCCP yªu cÇu ph©n phèi theo tr×nh tù th× SCCP thiÕt lËp cïng mét m· chän lùa ®−êng b¸o hiÖu vµ c¸c tham sè ®iÒu khiÓn tr×nh tù cho b¶n tin nµy. SSN còng t−¬ng tù nh− chØ thÞ dÞch vô trong viÖc ®Þnh tuyÕn cña MTP nh−ng nã cho phÐp 255 ph©n hÖ riªng biÖt ®−îc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓm b¸o hiÖu. tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ®Þnh tuyÕn tíi ®iÓm b¸o hiÖu thu ®Òu ®−îc l−u trong tõng gãi sè liÖu. Trong lo¹i nµy c¸c ®¬n vÞ sè liÖu b¶n tin ®−îc chuyÓn tõ tÇng cao h¬n ®Õn SCCP ë nót ph¸t vµ sau ®ã chóng ®−îc ®−a tíi chøc n¨ng SCCP ë nót thu ®Ó chuyÓn ®Õn c¸c tÇng cao h¬n cña nót nµy. Do vËy kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn cña MTP bÞ h¹n chÕ. Con sè ph©n tr−êng nµy sÏ x¸c ®Þnh User cña SCCP t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu. b) DÞch vô kh«ng ®Êu nèi: SCCP cung cÊp 2 lo¹i dÞch vô kh«ng ®Êu nèi: dÞch vô lo¹i 0 vµ dÞch vô lo¹i 1. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . SCCP ®Òu nhËn ®−îc c¸c b¶n tin b¸o hiÖu tõ c¸c User cña SCCP vµ chuyÓn chóng qua m¹ng b¸o hiÖu mét c¸ch ®éc lËp kh«ng liªn quan ®Õn c¸c b¶n tin ph¸t tr−íc ®ã. C¸c ®¬n vÞ sè liÖu ®−îc vËn chuyÓn mét c¸ch ®éc lËp vµ cã thÓ ®−îc ph©n phèi kh«ng theo tr×nh tù.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 33 C¸c dÞch vô cña SCCP: a) Phiªn dÞch ®¸nh ®Þa chØ cña SCCP: §Ó ph©n phèi c¸c b¶n tin ®Õn ®óng ®iÓm b¸o hiÖu thu. SCCP cung cÊp mét chøc n¨ng phiªn dÞch ®Þa chØ tiªu ®Ò tæng thÓ. ®Ó cho phÐp c¸c tÇng cao h¬n th«ng b¸o cho SCCP mét sè l−îng lín b¶n tin ph¶i ®−îc ph©n phèi theo tr×nh tù. trong Octet th«ng tin dÞch vô SIO vµ dùa vµo m· ®iÓm thu DPC. Trong c¶ 2 lo¹i nµy. ngoµi c¸c ®Æc tÝnh cña dÞch vô lo¹i 0 cßn ®−îc trang bÞ thªm c¸c ®Æc tÝnh bæ sung. • DÞch vô lo¹i 1: Lo¹i kh«ng ®Êu nèi cã tr×nh tù. trong khi ®ã chØ thÞ dÞch vô chØ cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc 16 ph©n hÖ. Trong dÞch vô nµy. trong ®Þnh tuyÕn MTP ph¶i sö dông c¸c th«ng tin chøa trong tr−êng chØ thÞ dÞch vô SIF. • DÞch vô lo¹i 0: Lµ lo¹i dÞch vô kh«ng ®Êu nèi c¬ b¶n. Mét tiªu ®Ò tæng thÓ lµ mét ®Þa chØ kh«ng cho phÐp ®Þnh tuyÕn trùc tiÕp. SCCP phiªn dÞch ®Þa chØ nµy thµnh mét m· ®iÓm b¸o hiÖu thu DPC vµ mét con sè ph©n tr−êng (SSN).

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 34 SSP(A) Khèi sè liÖu SSP(B) 1 Khèi sè liÖu Khèi sè liÖu Khèi sè liÖu 2 H×nh 2. Th«ng tin ph¶i chuyÓn ®Õn c¸c User cña SCCP t¹i ®iÓm b¸o hiÖu nµy. c) C¸c dÞch vô ®Êu nèi cã ®Þnh h−íng: SCCP cung cÊp 2 lo¹i dÞch vô ®Êu nèi cã h−íng cho viÖc thiÕt lËp ®Êu nèi cã h−íng t¹m thêi hoÆc cè ®Þnh ®Ó qu¶n trÞ viÖc chuyÓn tiÕp b¶n tin gi÷a c¸c User cña SCCP. ë ®©y kh«ng cã viÖc thiÕt lËp hoÆc gi¶i phãng ®Êu nèi. ViÖc ®Êu nèi b¸o hiÖu ®−îc ph©n lµm 3 pha: Pha 1 .DÞch vô lo¹i 2: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng c¬ b¶n. Pha 2 .16 DÞch vô kh«ng ®Êu nèi. tr×nh tù nh− sau: B−íc 1: Khi mét User cña SCCP yªu cÇu chuyÓn tiÕp th«ng tin sö dông dÞch vô kh«ng ®Êu nèi th× SCCP t¹i ®iÓm ®Êu nèi dÞch vô SSP (hay ®iÓm chuyÓn m¹ch b¸o hiÖu) phÝa A t¹o ra mét b¶n tin sè liÖu th«ng tin vµ ph¸t nã ®Õn SCCP ë ®iÓm ®Êu nèi dÞch vô SSP phÝa B.ChuyÓn tiÕp sè liÖu: C¸c b¶n tin tõ c¸c User cña SCCP ®−îc trao ®æi qua c¸c m¹ng b¸o hiÖu. H×nh vÏ trªn m« t¶ dÞch vô kh«ng ®Êu nèi.DÞch vô lo¹i 3: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng ®iÒu khiÓn l−u tr×nh. B−íc 2: Th«ng tin hç trî cã thÓ ®−îc truyÒn theo yªu cÇu.ThiÕt lËp ®Êu nèi: Trong pha nµy. . §ã lµ: . NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . thiÕt lËp ®Êu nèi phÇn mÒm b¸o hiÖu gi÷a hai SCCP.

Mäi b¶n tin ®Òu ®−îc g¾n cïng mét gi¸ trÞ chän lùa ®−êng b¸o hiÖu SLS ®Ó ®¶m b¶o b¶n tin ®−îc ph©n phèi theo tr×nh tù. Trang 35 • DÞch vô lo¹i 2: §Êu nèi cã h−íng c¬ b¶n cung cÊp viÖc chuyÓn tiÕp c¸c b¶n tin theo c¶ 2 h−íng gi÷a 2 User cña SCCP. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .n>2 SIF 8 SIO 2 6 LI 1 F I B 7 FSN 1 B I B 7 BSN 8 F BÝt ®Çu tiªn PhÇn lÖnh PhÇn cã thÓ tuú chän thay ®æi PhÇn lÖnh cè ®Þnh KiÓu b¶n tin Nh·n ®Þnh tuyÕn H×nh 2. NÕu mét User cña SCCP ph©n phèi mét b¶n tin ®Õn mét SCCP ph¸t mµ b¶n tin nµy v−ît qu¸ 255 byte. ChØ thÞ dÞch vô SI trong SIO cã tõ m· 0011 ®−îc sö dông cho c¸c b¶n tin SCCP. T¹i ®©y chóng ®−îc t¸i hîp thµnh b¶n tin ban ®Çu vµ ®−îc ph©n phèi ®Õn User cña SCCP thu. Trong ®ã.17 Khu«n d¹ng b¶n tin SCCP B¶n tin SCCP gåm tæ hîp mét sè Octet mang chØ thÞ kh¸c nhau: .Nh·n ®Þnh tuyÕn: Gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó MTP ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin. Lo¹i nµy cßn cung cÊp ph−¬ng thøc ph©n ®o¹n vµ t¸i hîp c¸c b¶n tin thuéc User cña SCCP. sao cho viÖc ph©n phèi ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù. d) Khu«n d¹ng b¶n tin SCCP: C¸c b¶n tin SCCP ®−îc truyÒn trªn c¸c ®−êng sè liÖu trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU. mäi b¶n tin ®−îc ph©n nhiÖm c¸c con sè theo tr×nh tù vµ c¸c SCCP ®iÒu khiÓn chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu. SCCP ph¸t sÏ ph©n ®o¹n b¶n tin thµnh nhiÒu khèi b¶n tin nhá sau ®ã c¸c b¶n tin nµy sÏ ®−îc chuyÓn tiÕp ®Õn SCCP thu. NÕu x¶y ra mÊt m¸t b¶n tin hoÆc b¶n tin kh«ng theo tr×nh tù th× ®Êu nèi b¸o hiÖu ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh l¹i vµ c¸c User cña SCCP ph¶i biÕt ®−îc sù kiÖn nµy.®å ¸n tèt nghiÖp Pha 3 .Gi¶i phãng ®Êu nèi: §Êu nèi gi÷a hai SCCP ®−îc gi¶i phãng. Khu«n d¹ng cña SCCP ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: 8 F 16 CK 8n. • DÞch vô lo¹i 3: Lo¹i ®Êu nèi cã h−íng ®iÒu khiÓn l−u tr×nh cung cÊp mét thñ tôc ®iÒu khiÓn l−u tr×nh.

.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 36 . chuyÓn giao vµ gi¶i phãng mét ®Êu nèi b¸o hiÖu t¹m thêi.PhÇn lÖnh thay ®æi: Gåm c¸c th«ng sè cã ®é dµi thay ®æi. KiÓu b¶n tin x¸c ®Þnh th«ng sè.Khèi ®iÒu khiÓn ®Êu nèi cã h−íng: Cung cÊp c¸c thñ tôc cho thiÕt lËp. C¸c con trá trong b¶n tin ®Ó chØ ra mçi th«ng sè b¾t ®Çu tõ ®©u.PhÇn tuú chän: Gåm c¸c th«ng sè cã thÓ xuÊt hiÖn hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn trong bÊt kú mét kiÓu b¶n tin riªng biÖt nµo. Mçi con trá ®−îc lËp nh− mét Octet ®¬n. .SCCP §iÒu khiÓn ®Êu nèi cã h−íng §iÒu khiÓn kh«ng ®Êu nèi §iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn PhÇn nh÷ng ng−êi sö dông (User) PhÇn chuyÓn b¶n tin (MTP) Qu¶n trÞ SCCP H×nh 2.18 S¬ ®å khèi cÊu tróc chøc n¨ng cña SCCP. do vËy nã gåm c¶ tªn vµ chØ thÞ ®é dµi. do vËy tr−êng nµy cßn x¸c ®Þnh c¸c kiÓu cÊu tróc cña 3 phÇn cßn l¹i cña b¶n tin SCCP.KiÓu b¶n tin: Lµ mét tr−êng gåm chØ mét Octet kh¸c nhau ®èi víi mçi b¶n tin.PhÇn lÖnh cè ®Þnh: Gåm c¸c th«ng sè cho c¶ phÇn lÖnh cè ®Þnh vµ thay ®æi cho mét kiÓu b¶n tin. T¹i ®iÓm ®Çu cña tõng th«ng sè tuú chän cã tªn vµ chØ thÞ ®é dµi riªng. . Chøc n¨ng cña c¸c khèi: . Nã cã thÓ bao gåm c¶ c¸c th«ng sè cã ®é dµi cè ®Þnh hay biÕn ®æi. e) S¬ ®å khèi cÊu tróc chøc n¨ng cña SCCP: PhÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu . Mçi kiÓu b¶n tin SCCP cã mét khu«n d¹ng nhÊt ®Þnh. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

Nã cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh b¸o hiÖu ®iÖn tho¹i gièng nh− c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c cña ITU. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu TUP ®−îc t¹o nhãm thµnh mét sè nhãm b¶n tin..Khèi ®iÒu khiÓn kh«ng ®Êu nèi: Cung cÊp c¸c thñ tôc cho chuyÓn giao sè liÖu kh«ng ®Êu nèi gi÷a c¸c User. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Tr−êng H1 ®−îc gäi lµ m· b¶n tin.Khèi qu¶n trÞ SCCP: Cung cÊp c¸c thñ tôc ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¹ng b»ng ph−¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn dù phßng hoÆc ®iÒu chØnh l¹i l−u l−îng nÕu x¶y ra sù cè hoÆc t¾c nghÏn. PhÇn Heading nµy ®Þnh nghÜa ®Æc tÝnh cña c¸c b¶n tin ®èi víi User vµ ®−îc chia thµnh 2 tr−êng.. . mçi tr−êng 4 bit lµ tr−êng H0 vµ H1. 4.17). vµ néi dung cña nã ®−îc mang trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU nh− m« t¶ ë h×nh 2. . PhÇn nh·n ®Þnh tuyÕn gåm 3 tr−êng lµ DPC. øng dông trong ®iÖn tho¹i TUP: PhÇn ng−êi sö dông ®iÖn tho¹i TUP x¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 cho l−u l−îng quèc gia còng nh− quèc tÕ.1. H0 dïng ®Ó biÓu thÞ nhãm cña c¸c b¶n tin: Nã nhãm c¸c b¶n tin cã chøc n¨ng gÇn gièng nhau l¹i thµnh mét nhãm tæng qu¸t dïng cho mét c«ng viÖc chung nµo ®ã. Trong tr−êng SIF cßn cã c¸c th«ng tin thùc vÒ ng−êi sö dông.Khèi ®iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn: Dùa vµo chøc n¨ng cña MTP ®Ó ®Þnh tuyÕn mét b¶n tin tõ ®iÓm b¸o hiÖu nµy tíi ®iÓm b¸o hiÖu kh¸c. OPC. Khu«n d¹ng tÝn hiÖu trong TUP: C¸c th«ng tin b¸o hiÖu vÒ TUP ®−îc truyÒn trong m¹ng b¸o hiÖu d−íi d¹ng c¸c b¶n tin. 4.Tr−êng H0 ®−îc gäi lµ m· tiªu ®Ò b¶n tin. . TUP sö dông c¸c kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña MTP ®Ó cung cÊp c¸c b¸o hiÖu liªn quan ®Õn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh trong ®iÒu khiÓn c¸c cuéc gäi ®iÖn tho¹i bao gåm c¶ 2 lo¹i trung kÕ sè vµ trung kÕ t−¬ng tù. SLS ®−îc MTP sö dông ®Ó ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin ®Õn ®óng ®Ých. mçi nhãm ®−îc x¸c ®Þnh b»ng mét m· tiªu ®Ò (Heading Code).®å ¸n tèt nghiÖp Trang 37 . H1 x¸c ®Þnh chi tiÕt lo¹i cña tõng b¶n tin trong mét nhãm tæng qu¸t nµo ®ã. . Th«ng tin nµy cã ®é dµi vµ cã d¹ng kh¸c nhau tuú thuéc tõng b¶n tin (xem h×nh 2. 13.

19 ThiÕt lËp mét cuéc gäi b×nh th−êng.B¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu): Nã gåm c¸c th«ng tin cÇn cho ®Þnh tuyÕn vµ chøc n¨ng chiÕm còng cã trong b¶n tin nµy ®Ó chiÕm CIC.2.B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo víi mét con sè). C¸c lo¹i tÝn hiÖu ®Ó thiÕt lËp mét cuéc gäi nh− sau: • IAM (Initial Address Signal Message .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 38 4. • SAM (Subsequence Address Message . nh− m« t¶ trong h×nh vÏ sau: STP SP SP SP 048256727 IAM (04) SAM(8256727) IAM(04) SAM(8256727) ACM ANC §µm tho¹i CLB CLF RLC CLB CLF RLC ACM ANC H×nh 2. C¸c con sè cßn l¹i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c thñ tôc b¸o hiÖu: C¸c tÝn hiÖu chung th−êng ®−îc sö dông trong viÖc thiÕt lËp mét cuéc gäi b×nh th−êng.B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo) vµ SAO (SAM with one .

5. øng dông trong m¹ng sè ®a dÞch vô ISUP: Chøc n¨ng c¬ b¶n cña phÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô lµ ®iÒu khiÓn c¸c ®Êu nèi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh gi÷a ®−êng thuª bao vµ c¸c kÕt cuèi cña tæng ®µi.B¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ): B¶n tin nµy do ®iÓm b¸o hiÖu sè 7 cña tæng ®µi cuèi cïng t¹o ra nh− lµ mét tÝn hiÖu c«ng nhËn. • ANC (Answer Signal Charge .B¶n tin gi¶i phãng h−íng vÒ): CLB ®−îc göi ®i nÕu thuª bao bÞ gäi ®Æt m¸y tr−íc. NÕu ANN ®−îc göi ®i th× ng−îc l¹i.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 39 cã thÓ ®−îc truyÒn ®ång thêi trong cïng mét b¶n tin gäi lµ SAM hoÆc ®−îc chuyÓn tõng con sè mét gäi lµ SAO. • CLF (Clear Forward . • RLC (Release Message . Tuy nhiªn trong mét vµi tr−êng hîp c¸c con sè cuèi cïng ph¶i ®−îc chuyÓn tõng sè riªng rÏ. ISUP cung cÊp mäi chøc n¨ng cho c¶ phÇn sö dông ®iÖn tho¹i TUP vµ sö dông sè liÖu DUP vµ nã ®ang cã xu h−íng sÏ thay thÕ c¸c ¸p dông nµy. mäi tæng ®µi ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc gi¶i phãng ®−êng tiÕng hoÆc ®−êng sè liÖu vµ göi b¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn RLC nh− lµ mét tÝn hiÖu x¸c nhËn. ISUP cung cÊp c¸c chøc n¨ng tõ líp 3 ®Õn líp 7 trong m« h×nh ph©n líp cña OSI vµ nã ®−îc m« t¶ nh− h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • CLB (Clear Back . Khi ®ã. sè liÖu vµ c¸c dÞch vô hç trî. Sau khi ®· göi tÝn hiÖu nµy.B¶n tin gi¶i phãng h−íng ®i): CLF ®−îc göi khi thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y tr−íc.B¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn): RLC lµ tÝn hiÖu cuèi cïng trong thñ tôc b¸o hiÖu. §Ó thuËn tiÖn c¸c con sè th−êng ®−îc tËp hîp l¹i ®Ó chuyÓn ®ång thêi. kªnh tiÕng s½n sµng nhËn cuéc gäi míi. bao gåm c¸c kÕt cuèi cho c¸c dÞch vô tho¹i c¬ b¶n. • ACM (Address Complete Message .B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh c−íc) vµ ANN (Answer Signal No Charge – B¶n tin tr¶ lêi kh«ng tÝnh c−íc): NÕu ANC ®−îc göi ®i th× thñ tôc tÝnh c−íc trong tæng ®µi ®−îc ho¹t ho¸.

• Pha thiÕt lËp: Thuª bao chñ gäi C¸c b−íc 1 2 3 Alerting 4 ANM 5 §Êu nèi 6 H×nh 2.21 Pha thiÕt lËp ANM ACM ACM Alerting §Êu nèi Tæng ®µi chñ gäi Tæng ®µi chuyÓn tiÕp Tæng ®µi bÞ gäi Thuª bao bÞ gäi ThiÕt lËp IAM IAM Alerting NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .1. C¸c dÞch vô cña ISUP: a) C¸c dÞch vô mang c¬ së (Basic Bearer Service): DÞch vô c¬ së cña ISUP lµ ®iÒu khiÓn c¸c ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh tiÕng nãi vµ sè liÖu cã tèc ®é 64 Kb/s hoÆc 56 Kb/s.®å ¸n tèt nghiÖp OMAP 7 TCAP 6 5 4 SCCP 3 2 1 MTP 3 MTP 2 MTP 1 H×nh 2. pha ®Êu nèi vµ pha gi¶i phãng ®Êu nèi. DÞch vô nµy bao gåm 3 pha. ®ã lµ: Pha thiÕt lËp. ISUP ASE Trang 40 5.20 ISUP trong m« h×nh 7 líp.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B−íc 3: Tæng ®µi ®Ých nhËn ®−îc IAM. b¶n tin gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®Þnh tuyÕn cuéc gäi ®Õn ®óng tæng ®µi ®Ých. vµ ®ång thêi mét b¶n tin “tr¶ lêi” ANM sÏ ®−îc göi cho tæng ®µi chñ gäi vµ b¾t ®Çu thñ tôc tÝnh c−íc cho cuéc gäi (ANM lµ b¶n tin th«ng b¸o cho tæng ®µi chñ gäi r»ng thuª bao bÞ gäi ®· nhÊc m¸y tr¶ lêi cuéc gäi).End) tõ ®iÓm gèc ®Õn ®iÓm ®Ých sö dông kiÓu ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh. . B−íc 6: Khi hoµn thµnh thñ tôc thiÕt lËp gäi. Trong tr−êng hîp nµy. tæng ®µi bÞ gäi göi dßng chu«ng cho phÝa bÞ gäi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 41 B−íc 1: C¸c thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi ISDN.UP ®−îc b¾t ®Çu khi chñ gäi nhÊc m¸y vµ t¹o mét cuéc gäi sö dông kiÓu b¸o hiÖu t−¬ng thÝch. phÝa chñ gäi ph¸t mét b¶n tin thiÕt lËp kiÓu gäi ISDN.A ho¹t ho¸ dÞch vô ®iÒu khiÓn l¹i cuéc gäi ®Õn B. nã chän kªnh trung kÕ rçi ®Êu nèi gi÷a hai tæng ®µi. C¸c ®iÓm nµy cã thÓ lµ tæng ®µi néi h¹t. nã göi cho phÝa chñ gäi b¶n tin vµ phÝa chñ gäi sÏ nhËn ®−îc tÝn hiÖu håi ©m chu«ng. Sau ®ã mét b¶n tin ®Þa chØ b¾t ®Çu IAM ®−îc göi tõ tæng ®µi nµy. Khi tæng ®µi chñ gäi nhËn ®−îc b¶n tin ACM nµy b»ng thñ tôc b¸o hiÖu thÝch hîp. B−íc 4: Khi phÝa bÞ gäi ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng. • Pha ®Êu nèi: C¸c b¶n tin mang th«ng tin ®−îc truyÒn theo kiÓu xuyªn suèt (End. mét b¶n tin “®Êu nèi” ®−îc göi trë l¹i cho phÝa chñ gäi. B−íc 2: Khi tæng ®µi chñ gäi ®· nhËn ®−îc th«ng tin chän läc ®Çy ®ñ tõ phÝa chñ gäi vµ nã ®· x¸c ®Þnh ®−îc cuéc gäi sÏ ph¶i ®−îc ®Þnh tuyÕn ®Õn tæng ®µi kh¸c. • Pha gi¶i phãng: C¸c thñ tôc gi¶i phãng cuéc gäi b¾t ®Çu khi mét trong hai phÝa gäi göi tÝn hiÖu c¾t ®Êu nèi ®Õn tæng ®µi chñ gäi hoÆc tæng ®µi bÞ gäi. nã x¸c ®Þnh phÝa bÞ gäi cña cuéc gäi vµo b»ng thñ tôc b¸o hiÖu phï hîp. còng cã thÓ lµ tæng ®µi cöa ngâ quèc tÕ. b) C¸c dÞch vô bæ sung: • DÞch vô t¹o l¹i cuéc gäi: DÞch vô nµy cho phÐp ng−êi sö dông t¹o l¹i cuéc gäi ®Õn con sè kh¸c ®· ®−îc ®Þnh tr−íc trong thêi gian dÞch vô ®−îc ho¹t ho¸. mét b¶n tin “®Êu nèi” sÏ ®−îc göi cho tæng ®µi bÞ gäi. ®ång thêi nã göi trë l¹i cho phÝa chñ gäi mét b¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ ACM.To . B−íc 5: Khi phÝa bÞ gäi tr¶ lêi.

22 Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cña ISUP. Trong tr−êng hîp kh¸c. hoµn thµnh cuéc gäi ®Õn thuª bao bËn.C gäi cho A.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 42 . cuéc gäi sÏ ®−îc chuyÓn ®Õn B mµ kh«ng cÇn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi cña A. c¸c bit cßn l¹i ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh mét trong vµi hÖ thèng ®−îc ®Êu nèi víi ®iÓm gèc vµ ®iÓm ®Ých. 5. khi cÇn thiÕt. C¸c tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu cña ISUP ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: Nh·n ®Þnh tuyÕn M· nhËn d¹ng trung kÕ Tr−êng kiÓu b¶n tin PhÇn lÖnh cè ®Þnh PhÇn lÖnh thay ®æi PhÇn tù chän H×nh 2. 2.. Mèi t−¬ng quan gi÷a b¸o hiÖu trong ISDN vµ OSI: Mèi t−¬ng quan nµy ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . 5. Víi c¸c trung kÕ lÊy tõ ®−êng sè 2048 Kb/s th× m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ gåm 5 bit nhá nhÊt. ®èi víi c¸c trung kÕ ®−îc lÊy tõ ®−êng sè 8448 Kb/s th× m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ gåm 7 bit nhá nhÊt. • Mét sè dÞch vô bæ sung kh¸c: B¾t gi÷ ®−êng chñ gäi. • Nh·n ®Þnh tuyÕn: Gåm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó MTP ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin.. • M· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ CIC: X¸c ®Þnh kªnh trung kÕ sö dông cho cuéc gäi. Khu«n d¹ng b¶n tin ISUP: Th«ng tin ISUP ®−îc mang trong tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF cña ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU.3.

23 Kªnh B vµ kªnh D trong cÊu tróc ph©n líp cña OSI. PhÇn h×nh phÝa d−íi m« t¶ b¸o hiÖu kªnh D (kªnh b¸o hiÖu). hai thuª bao ®µm tho¹i trªn møc cao cña OSI sö dông kªnh B. Chøc n¨ng phÇn qu¶n lý kh¶ n¨ng phiªn dÞch TCAP: M¹ng viÔn th«ng ®· vµ ®ang ®−îc bæ sung nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô míi. Sau khi ®Êu nèi ®−îc thùc hiÖn. C¸c chøc n¨ng ph©n tÝch trong hai tæng ®µi cßn thiÕt lËp chuyÓn m¹ch ®−îc truyÒn trªn kªnh B. B¸o hiÖu ®−îc b¾t ®Çu bëi b¶n tin thiÕt lËp tõ líp 3 ®−a xuèng líp 2. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . sau ®ã néi dung b¶n tin nµy ®−îc ph©n tÝch. phÇn ®iÒu khiÓn. líp 2 thªm phÇn ®Þa chØ. tr−êng kiÓm tra vµ c¸c bit ®−îc truyÒn b»ng chøc n¨ng cña líp 1. trong ®ã phÇn lín c¸c dÞch vô nµy ®Òu ®ßi hái chuyÓn giao sè liÖu b¸o hiÖu gi÷a c¸c nót b¸o hiÖu trong m¹ng sao cho nhanh nhÊt. PhÇn h×nh phÝa trªn m« t¶ ®Êu nèi chuyÓn m¹ch kªnh cho kªnh tiÕng (kªnh B). T¹i tæng ®µi thu. 6. T¹i tæng ®µi kÕt cuèi b¶n tin thiÕt lËp ®−îc göi trªn kªnh D ®Õn User. líp 2.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 43 User 7 6 5 4 3 2 1 Kªnh B 3 2 1 Kªnh D M¹ng User 7 6 5 4 3 2 1 Kªnh B 3 2 1 Kªnh D ChuyÓn m¹ch ChuyÓn m¹ch M¹ng chuyÓn m¹ch H×nh 2. an toµn vµ hiÖu qu¶. ®Õn líp 3. thñ tôc nhËn thø tù tõ líp 1. ChØ cã møc 1 lµ møc vËt lý ®−îc sö dông v× kªnh B ®−îc truyÒn trong suèt qua m¹ng.

TCAP t¹o ra kh¶ n¨ng lín trong dÞch vô m¹ng tiªn tiÕn dùa vµo th«ng tin trao ®æi gi÷a c¸c phÇn tö m¹ng. c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ b¶o d−ìng OMAP. nã cung cÊp kh¶ n¨ng chuyÓn giao th«ng tin kh«ng liªn quan ®Õn kªnh trung kÕ vµ c¸c dÞch vô cña líp øng dông. nh− m« t¶ trong h×nh sau: Ng−êi sö dông TCAP TCAP NSP NSP Ng−êi sö dông TCAP TCAP NSP SP STP SP H×nh 2. Xö lý øng dông cÇn c¸c dÞch vô tõ TCAP ®−îc gäi lµ ng−êi sö dông kh¶ n¨ng phiªn dÞch hay TC.C¸c ®iÓm b¸o hiÖu vµ c¸c trung t©m dÞch vô m¹ng. . Tù b¶n th©n TCAP kh«ng cung cÊp bÊt kú mét dÞch vô nµo cho c¸c User cña m¹ng viÔn th«ng. dÞch vô nµy cho phÐp chñ gäi tr¶ tiÒn NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . nã cung cÊp kh¶ n¨ng cho rÊt nhiÒu lÜnh vùc øng dông ph©n bè ®Ó t¹o c¸c thñ tôc t¹i c¸c vÞ trÝ ë xa trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7. TCAP giao tiÕp trùc tiÕp víi SCCP ®Ó t¹o kh¶ n¨ng sö dông dÞch vô kh«ng ®Êu nèi cña SCCP ®Ó chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c TCAP. C¸c dÞch vô TCAP cã thÓ ®−îc sö dông gi÷a: . TCAP lµ thñ tôc øng dông cña hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. C¸c dÞch vô øng dông nh− dÞch vô ®iÖn tho¹i miÔn phÝ (dÞch vô 800) hay gäi l¹i khi bËn sö dông TCAP ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n trÞ vµ vËn hµnh m¹ng. Thay vµo ®ã. . Mét thñ tôc chung ®ã lµ chÊt vÊn tr¹m c¬ së d÷ liÖu cña ®iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô SCP.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 44 ITU.C¸c trung t©m dÞch vô m¹ng.User.C¸c ®iÓm b¸o hiÖu.T ®· ®Þnh ra c¸c kh¶ n¨ng phiªn dÞch ®−îc viÕt t¾t lµ TC ®Ó cung cÊp mét sè lín c¸c dÞch vô kh¸c nhau mµ trong ®ã c¸c øng dông kh«ng bÞ rµng buéc lÉn nhau. TCAP ®−îc øng dông trong nhiÒu dÞch vô cña m¹ng nh− x¸c minh thÎ tÝn dông/ thÎ chñ gäi. TCAP n»m t¹i líp 7 trong m« h×nh ph©n líp OSI. C¸c dÞch vô cña TCAP dùa trªn nÒn dÞch vô m¹ng kh«ng ®Êu nèi.24 VÞ trÝ cña TCAP trong hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7.

B−íc 2: B bËn. B−íc 1: A gäi ®Õn B. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . dÞch vô 800 cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng cung cÊp mét sè dÞch vô mÒm dÎo theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. vÞ trÝ cña chñ gäi mµ c¸c dÞch vô 800 ®Õn mét con sè riªng biÖt cã thÓ ®−îc t¹o tuyÕn ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 45 cho c¸c cuéc gäi ®−êng dµi b»ng thÎ tÝn dông. DÞch vô tù ®éng gäi l¹i cã thÓ ®−îc ho¹t ho¸ sau khi chñ gäi tõ mét tæng ®µi chñ gäi ®Õn thuª bao cña tæng ®µi kh¸c mµ l¹i nhËn ®−îc tÝn hiÖu b¸o bËn.. Thñ tôc thiÕt lËp mét cuéc gäi ®−îc m« t¶ nh− phÇn tr−íc. gåm c¸c b−íc nh− m« t¶ trong h×nh sau: Tæng ®µi A IAM 1 REL 2 TCAP 3 TCAP 4 TCAP 5 TCAP 6 IAM 7 RLC STP IAM REL RLC Yªu cÇu tù gäi l¹i C«ng nhËn yªu cÇu Tr¹m KÕt rçi thóc IAM Tæng ®µi B TCAP TCAP TCAP TCAP H×nh 2. do ®ã c¸c b¶n tin gi¶i phãng (REL) ®−îc göi trë l¹i cho A vµ tiÕp theo b¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn ®−îc göi ®Õn ®Ých (RLC). ta xem xÐt øng dông cña TCAP ®èi víi dÞch vô tù ®éng gäi l¹i. DÞch vô nµy cho phÐp cuéc gäi tù thiÕt lËp l¹i khi bÞ gäi ®Æt m¸y. dùa vµo thêi gian cña ngµy.. c¸c b¶n tin IAM ®−îc göi ®Õn tæng ®µi ®Ých. Sau ®©y.25 C¸c b−íc trong dÞch vô tù ®éng gäi l¹i.

Khi phÝa B ®Æt m¸y tæng ®µi B sÏ göi b¶n tin rçi ®Õn TCAP cña phÝa A. MAP .ASE .HLR (Home Location Register): Bé ghi ®Þnh vÞ th−êng tró. MAP . ë m« h×nh OSI. B−íc 4: Tæng ®µi B göi b¶n tin c«ng nhËn yªu cÇu cho tæng ®µi A. c¸c dÞch vô vµ c¸c giao thøc. MAP ®−îc chia thµnh 5 thùc thÓ øng dông (AE: Application Entity) lµ: MAP – MSC (Mobile Switching Center): Trung t©m chuyÓn m¹ch di ®éng. Nh÷ng sù ho¹t ®éng ®−îc sö dông kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã. B−íc 5: Tæng ®µi B gi¸m s¸t tr¹ng th¸i bËn/ rçi cña ®−êng phÝa B. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .AUC (Authentication Center): Trung t©m nhËn thùc. TCAP lµ mét ASE chung vµ lu«n lu«n chøa c¸c MAP . C¸c ASE hç trî viÖc hßa m¹ng c¸c AE vµ bao gåm mét hoÆc vµi sù ho¹t ®éng víi c¸c lçi vµ c¸c tham sè liªn quan cña chóng. C¸c SSN ®−îc SCCP sö dông ®Ó ®Þnh ®Þa chØ mét thùc thÓ nµo ®ã cña m¹ng GSM.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 46 B−íc 3: A yªu cÇu dÞch vô tù ®éng gäi l¹i. Mçi thùc thÓ nµy ®−îc ph©n ®Þnh mét sè ph©n hÖ (SSN). MAP . 7.Application Service Element).EIR (Equipment Identified Reader): Bé nhËn d¹ng thiÕt bÞ. MAP ë trªn TCAP. PhÇn øng dông di ®éng MAP: PhÇn øng dông di ®éng (MAP – Mobile Application Part) cung cÊp c¸c thñ tôc b¸o hiÖu cÇn thiÕt ®−îc yªu cÇu ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c phÇn tö cña m¹ng GSM. vµ nÕu A nhÊc m¸y th× tæng ®µi A sÏ tiÕn hµnh thiÕt lËp l¹i cuéc gäi ®Õn B. TCAP cã thÓ ®−îc hç trî bëi c¸c líp tr×nh bµy. §èi víi c¸c dÞch vô kh«ng ®Êu nèi ®−îc MAP sö dông th× ISP ®−îc coi lµ trong suèt cã nghÜa lµ kh«ng ®−îc sö dông. C¶ MAP vµ TCAP ®Òu thuéc vÒ líp 7. V× vËy TCAP phèi ghÐp phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP cïng víi phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP phôc vô nh− nhµ cung cÊp dÞch vô cña m¹ng. b¶n tin TCAP yªu cÇu tù ®éng gäi l¹i ®−îc göi ®Õn tæng ®µi B.VLR (Visitor Location Register): Bé ghi ®Þnh vÞ t¹m tró. MAP . C¸c ASE ®−îc nhãm l¹i nh− lµ c¸c ASE chung vµ c¸c ASE ®Æc biÖt . B−íc 7: Tæng ®µi A göi dßng chu«ng cho phÝa A. Mçi AE bao gåm mét sè c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE . líp phiªn vµ líp vËn chuyÓn. B−íc 6: Tæng ®µi A göi tr¶ l¹i mét b¶n tin TCAP ®Ó hoµn thµnh héi tho¹i cña TCAP. ®−îc gäi lµ phÇn dÞch vô trung gian (ISP).

26 C¸c thùc thÓ øng dông (AE) vµ c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE) trong MAP C¸c thñ tôc ®−îc thùc hiÖn trong MAP lµ : . .Huû bá vÞ trÝ. nhËn thùc. thu nhËn c¸c dÞch vô thuª bao.§iÒu khiÓn c¸c dÞch vô phô. .CËp nhËt vÞ trÝ. . .Qu¶n lý c¸c th«ng tin cña thuª bao.ChuyÓn c¸c sè liÖu b¶o mËt.§iÒu khiÓn. .MSC ASE 1 ASE 2 TCAP (ASE) Ph©n líp phÇn tö Ph©n líp giao dÞch MAP-HLR MAP-VLR MAP-EIR SSN SSN SSN SSN Trang 47 ASE n MAP-AUC SSN SCCP MTP H×nh 2. . B¸o hiÖu trong m¹ng di ®éng phøc t¹p h¬n trong m¹ng ®iÖn tho¹i th«ng th−êng v× c¸c thuª bao di ®éng (MS: Mobile Station) cã thÓ di chuyÓn quanh m¹ng nªn ph¶i cã yªu cÇu cËp nhËt vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c MS vµ ®Ó xö lý sù thay ®æi sang kªnh l−u l−îng míi (chuyÓn «) khi MS ®ang di chuyÓn tõ mét « tíi « NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . qu¶n lý.®å ¸n tèt nghiÖp (Thùc thÓ øng dông) MAP -MSC PhÇn øng dông di ®éng .Thùc hiÖn chuyÓn « (cell).

§iÒu nµy yªu cÇu ph¶i cã mét hÖ thèng b¸o hiÖu nhanh vµ m¹nh.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 48 kh¸c. M¹ng di ®éng sè GSM sö dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. S¬ ®å b¸o hiÖu sè 7 trong m¹ng GSM: VLR MAP ISDN ISUP AUC MAP EIR MAP VLR HLR MAP MAP MAP GMSC MSC ISUP HÖ thèng chuyÓn m¹ch (SS) MSC MAP (chuyÓn «) ISUP TUP BSSA BSC LAPD PSTN BTS LAPDm HÖ thèng tr¹m gèc (BSS) MS NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ SPC. 3) Ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cã nhiÖm vô qu¶n lý tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cho phÐp ng−êi ®iÒu hµnh hÖ thèng sö dông hÖ thèng vµ b¶o d−ìng nã theo tr×nh tù c¸c c«ng viÖc thÝch hîp. ®iÖn tho¹i di ®éng vµ c¸c øng dông m¹ng th«ng minh. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c m· b¸o hiÖu vµ c¸c m«i tr−êng khÝ hËu. nã t¹o ra nh÷ng lîi nhuËn cao cho tÊt c¶ c¸c dÞch vô th«ng tin hiÖn ®¹i nh−: §iÖn tho¹i th«ng th−êng. Víi tÝnh ®a n¨ng Alcatel 1000 E10 cã thÓ ®¶m ®−¬ng c¸c chøc n¨ng cña mét tæng ®µi hoµn chØnh. nã gåm 3 ph©n hÖ chøc n¨ng ®éc lËp (®−îc liªn kÕt víi nhau bëi c¸c giao tiÕp chuÈn): 1) Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao cã nhiÖm vô ®Êu nèi c¸c ®−êng d©y thuª bao t−¬ng tù vµ sè. 2) Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi cã nhiÖm vô qu¶n lý chuyÓn m¹ch kªnh ph©n chia theo thêi gian vµ c¸c chøc n¨ng xö lý cuéc gäi. . c¸c dÞch vô nghiÖp vô. do h·ng Alcatel CIT cu¶ Ph¸p chÕ t¹o.ThÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh mËt ®é d©n sè. vÞ trÝ vμ øng dông cña hÖ thèng: VÞ trÝ: .Tæng ®µi Alcatel1000 E10 víi hÖ thèng chuyÓn m¹ch hoµn toµn sè ho¸. ISDN.§−îc thiÕt kÕ víi cÊu tróc më.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 49 PhÇn II: øng dông ss7 trong tæng ®μi Alcatel ch−¬ng III: hÖ thèng tæng ®μi alcatel 1000 e10 I/ giíi thiÖu chung: 1. tõ tæng ®µi thuª bao dung l−îng nhá tíi tæng ®µi chuyÓn tiÕp hay cöa ngâ quèc tÕ dung l−îng lín. .

®å ¸n tèt nghiÖp M¹ng SS7 Trang 50 M¹ng ®iÖn tho¹i Truy nhËp thuª bao nt KÕt nèi vµ ®iÒu khiÓn M¹ng sè liÖu VANs pabx VËn hµnh khai th¸c vµ b¶o d−ìng M¹ng O & M H×nh 3. + Ph¸t triÓn dÇn n¨ng lùc xö lý vµ ®Êu nèi.§−îc l¾p ®Æt ë nhiÒu n−íc. Tæng ®µi A1000 E10 ®−îc ph¸t triÓn víi kü thuËt hiÖn ®¹i. ®ång bé hay kh«ng ®ång bé. A1000 E10 cã thÓ th©m nhËp vµo m¹ng viÔn th«ng réng kh¾p (m¹ng quèc gia vµ m¹ng quèc tÕ): + C¸c m¹ng ®iÖn tho¹i: t−¬ng tù vµ/ hoÆc sè. + C¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng. c«ng nghÖ tiªn tiÕn víi cÊu tróc më vµ phÇn mÒm mÒm dÎo ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . + M¹ng bæ sung gi¸ trÞ (®ã lµ c¸c dÞch vô cung cÊp cho ng−êi sö dông m¹ng vµ cã kh¶ n¨ng x©m nhËp qua m¹ng. + C¸c m¹ng sè liÖu. Nguyªn t¾c nµy t¹o ra nh÷ng thuËn lîi sau: + §¸p øng nhu cÇu vÒ ®Çu t− trong giai ®o¹n l¾p ®Æt ban ®Çu..1 CÊu tróc ph©n hÖ trong tæng ®µi A1000 E10 . nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ph©n phèi c¸c chøc n¨ng gi÷a c¸c module phÇn cøng vµ phÇn mÒm. + N©ng cÊp c«ng nghÖ dÔ dµng vµ ®éc lËp ®èi víi c¸c phÇn kh¸c nhau cña hÖ thèng.Trong mçi ph©n hÖ chøc n¨ng.). + Tèi −u ®é an toµn ho¹t ®éng. . + C¸c m¹ng b¸o hiÖu sè 7 CCITT (®©y lµ c¬ së cña m¹ng th«ng minh).. VÝ dô: Th− ®iÖn tö. videotex vµ c¸c dÞch vô th«ng b¸o chung.

H×nh 3. .2 VÞ trÝ cña A1000 E10 trong m¹ng tho¹i. : Tæng ®µi Quèc tÕ gäi ra.Tæng ®µi qu¸ giang. S L TR L S S L TR TR L S S TR S CID CIA CTI S L TR CID CIA CTI : Bé tËp trung thuª bao xa. : Tæng ®µi chuyÓn tiÕp Quèc tÕ .TËp trung thuª bao. . .Tæng ®µi chuyÓn tiÕp (gåm c¶ néi h¹t.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 51 xö lý A8300. .Khèi truy nhËp thuª bao xa (Tæng ®µi vÖ tinh).Tæng ®µi néi h¹t/ chuyÓn tiÕp. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c øng dông: .Tæng ®µi néi h¹t. : Tæng ®µi néi h¹t. trung kÕ hay cöa ngâ quèc tÕ). : Tæng ®µi chuyÓn tiÕp. . ®· vµ ®ang gãp phÇn quan träng ®Ó ph¸t triÓn m¹ng toµn cÇu thµnh m¹ng gia t¨ng gi¸ trÞ. : Tæng ®µi Quèc tÕ gäi vµo.

(2): Thuª bao ISDN. giao tiÕp Q3) hoÆc ®−êng t−¬ng tù víi tèc ®é nhá h¬n 19200 bit/s (giao thøc V24).3 Giao tiÕp cña tæng ®µi trong m¹ng Trong ®ã: (1): Lµ thuª bao Analog 2. (8): §−êng sè liÖu 64 Kb/s (giao thøc X25. cßn trong truy nhËp s¬ cÊp kªnh D cã tèc ®é 64 Kb/s. Giao tiÕp ngo¹i vi cña hÖ thèng a1000 e10: Trang 52 Tæng ®µi A1000 E10 cã thÓ giao tiÕp ®−îc víi mäi m¹ng kh¸c nhau trong mét m¹ng toµn cÇu. (6)&(7): M¹ng sè liÖu hoÆc m¹ng dÞch vô gia t¨ng tèc ®é 64 kb/s. Trong truy nhËp c¬ së kªnh D cã tèc ®é 16 Kb/s.®å ¸n tèt nghiÖp 2. ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh vÏ sau: CAS 4 1 2 NT 3 8 PABX M¹ng O & M SS7 5 6 M¹ng Sè liÖu a1000 e10 7 VANs H×nh 3. 3 hoÆc 4 d©y. tèc ®é 144 Kb/s. tèc ®é 2. 048 Mb/s. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . (4)&(5): Luång PCM tiªu chuÈn (2 Mb/s. truy nhËp s¬ cÊp 30B+D. Kªnh B ®−îc gäi lµ kªnh tiÕng. 32 kªnh). Kªnh D ®−îc sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau theo. truy nhËp c¬ së 2B+D. (3): Thuª bao ISDN. sù ph©n møc −u tiªn ®ã lµ: . . tèc ®é 64 Kb/s. .¦u tiªn 1: Dïng cho b¸o hiÖu.¦u tiªn 3: Dïng cho ®o l−êng tõ xa.¦u tiªn 2: Dïng cho chuyÓn m¹ch gãi tèc ®é chËm.

DÞch vô ®−êng d©y nãng.DÞch vô b¾t gi÷ cuéc gäi. Nã thùc hiÖn truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c thuª bao ISDN còng nh− truyÒn sè liÖu vµo/ ra m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. gäi vµo. C¸c cuéc gäi bao gåm: .Cuéc gäi néi h¹t: Thuª bao t− nh©n vµ c«ng céng. C¸c ®−êng d©y t¹o tuyÕn tøc thêi. .Cuéc gäi quèc tÕ: Tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng. §−êng d©y kh«ng tÝnh c−íc. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . . gäi vµo. . m¹ng th«ng tin di ®éng GSM.DÞch vô ®îi cuéc gäi. .§−êng lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt.Xung tÝnh c−íc 12 ÷ 16 KHz. gäi hai chiÒu −u tiªn. gäi chuyÓn tiÕp. . m¹ng quèc gia vµ m¹ng quèc tÕ. X¸c nhËn tÝnh c−íc tøc thêi.Cuéc gäi quèc gia: Gäi ra. gäi vµo vµ chuyÓn tiÕp.§−êng d©y ®¶o cùc nguån. chuyÓn tiÕp. • §èi víi thuª bao Analog: H¹n chÕ c¸c cuéc gäi ®i vµ gäi ®Õn. C¸c dÞch vô cña tæng ®μi A1000 E10: Trang 53 • Xö lý cuéc gäi: Tæng ®µi A1000 E10 xö lý tÊt c¶ c¸c cuéc gäi vµo/ra trong m¹ng chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i c«ng céng.C¸c cuéc gäi tíi m¹ng th«ng minh. . . . . .§−êng d©y nhãm: + §−êng gäi ra. . gäi vµo. + §−êng −u tiªn trong nhãm.Cuéc gäi ®o kiÓm (Testing). + §−êng quay sè vµo trùc tiÕp.C¸c cuéc gäi di ®éng: Gäi ra. . .®å ¸n tèt nghiÖp 3.C¸c cuéc gäi qua khai th¸c viªn: Gäi ra.Cuéc gäi trong vïng: Gäi ra. gäi ra hoÆc gäi vµo. .§−êng VIP hoÆc ®−êng −u tiªn.Cuéc gäi tíi c¸c dÞch vô ®Æc biÖt. gäi vµo.

Trang 54 • §èi víi thuª bao sè: C¸c thuª bao sè ngoµi viÖc sö dông c¸c dÞch vô gièng nh− thuª bao Analog cßn cã mét sè thuéc tÝnh sau ®©y: . DÞch vô h¹n chÕ gäi ra.DÞch vô bæ sung: + 1 ®Õn 4 vïng ®Þa d−. DÞch vô tù ®éng gäi l¹i nÕu bËn. + Audiovideotex 64 Kb/s.to-User (tªn ng−êi gäi. DÞch vô ng¾t cuéc gäi. DÞch vô tho¹i héi nghÞ. + LiÖt kª c¸c cuéc gäi kh«ng tr¶ lêi + GiÊu con sè chñ gäi. DÞch vô chuyÓn tiÕp cuéc gäi. DÞch vô ®¸nh thøc. + Xung c−íc trªn kªnh D.DÞch vô m¹ng: + ChuyÓn m¹ch kªnh 64Kb/s gi÷a c¸c thuª bao. + Audiography 64Kb/s.®å ¸n tèt nghiÖp DÞch vô quay l¹i con sè thuª bao cuèi cïng. + Quay sè trùc tiÕp vµo con sè ph©n nhiÖm. DÞch vô thuª bao v¾ng mÆt. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .4)KHz . Password. ). + Qu¶n lý dÞch vô khung. + Videotex. + Telex cho kªnh B hoÆc X. + B¸o hiÖu User. + TÝnh tæng c−íc cuéc gäi. .3 ÷ 3.DÞch vô tõ xa: + Facsimile (Fax) nhãm 2 hoÆc nhãm 3. + Fax nhãm 4 (64Kb/s). 25 ®Ó phï hîp víi kªnh B. + ChuyÓn m¹ch kªnh trong d¶i tÇn c¬ b¶n (0. DÞch vô quay sè t¾t. . + ChuyÓn t¹m thêi thiÕt bÞ. .

thiÕt bÞ thuª bao. trung kÕ. cã thÓ thay ®æi dÔ dµng t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo vµ nã ®Ò cËp ®Õn nhiÒu chøc n¨ng: c¸c nhãm l−u l−îng. c¸c dÞch vô hç trî. . hiÓn thÞ c¶nh b¸o. ho¸ ®¬n tÝnh to¸n ®o l−êng t¶i vµ l−u l−îng. t¹o tuyÕn tÝnh c−íc. SCP qu¶n lý qu¸ tr×nh xö lý gäi. theo c¸c vïng thêi gian.Qu¶n trÞ/ gi¸m s¸t c¸c sù cè: Qu¶n trÞ theo kiÓu khiÕu n¹i. hoÆc trong mét vïng hoÆc ë nhiÒu vïng kh¸c nhau. tù ®éng ®o kiÓm ®−êng d©y thuª bao. • Xö lý l−u l−îng: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • Chøc n¨ng vËn hµnh b¶o d−ìng: .B¶o an: Dïng m· kho¸ cho c¸c tr¹m vµ cho ng−êi ®iÒu hµnh ®Ó tr¸nh x©m nhËp kh«ng ®−îc phÐp. lËp ho¸ ®¬n tÝnh c−íc chi tiÕt c«ng céng. . B»ng mét m· sè ®Æt cho dÞch vô. . thèng kª c¸c cuéc gäi vËn hµnh thiÕt bÞ ®Çu cuèi th«ng minh. phiªn dÞch. c¸c nhãm. • §Êu nèi víi Operator: Khi cÇn thiÕt cÇn sù can thiÖp cña ng−êi ®iÒu hµnh. x¸c ®Þnh vÞ trÝ lçi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 55 • Chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô: Trong tr−êng hîp cuéc gäi gi÷a m¹ng tho¹i vµ m¹ng dÞch vô ®−îc m¹ng th«ng minh IN xö lý th× phÇn ¸p dông cña ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP (Service Switching Point) cña Alcatel 1000 E10 cho phÐp x©m nhËp vµo ®iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô SCP (Service Control Point) cña m¹ng th«ng minh.CÊu tróc model vµ linh ho¹t cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó xö lý cho tõ vµi hÖ thèng néi h¹t ®Õn vµi tr¨m hÖ thèng néi h¹t hoÆc ë xa.Qu¶n trÞ c−íc: TÝnh c−íc t¹i chç LAMA (Local Automatic Message Accounting). ®−êng d©y thuª bao. SSP gäi SCP ®Ó thiÕt lËp cuéc gäi gi÷a m¹ng tho¹i vµ m¹ng dÞch vô (sö dông kªnh b¸o hiÖu sè 7). xung tÝnh c−íc. b¸o hiÖu sè 7. Giao tiÕp ®−îc sö dông gäi lµ giao thøc truy nhËp m¹ng trÝ tuÖ INAP (Intelligent Network Access Protocol). phiªn dÞch. . . phÇn mÒm cña nã cã cÊu tróc ph©n cÊp. ®Õm thêi gian gäi) bao gåm c¶ sè liÖu c−íc.Gi¸m s¸t ho¹t ®éng: TÖp thuª bao.Qu¶n trÞ ho¹t ®éng cña tæng ®µi: KÕt qu¶ ®o l−êng (l−u l−îng. A1000 E10 cã sö dông hÖ thèng SYSOPE.Ho¹t ®éng víi ®é tin cËy cao. trong suèt qu¸ tr×nh xö lý gäi SCP qu¶n lý SSP. HÖ thèng nµy lµ: . lÖnh cña tæng ®µi. tÝnh c−íc tËp trung CAMA (Centralised Automatic Message Accounting).

Ngoµi ra. cho phÐp: + Xö lý ®Õn 25000 Erlangs + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 200. c¸c tr¹m ®Òu lµ c¸c tr¹m ®a xö lý. OCB 283 ®−îc x©y dùng theo tr¹m.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 56 C¸c kh¶ n¨ng xö lý cña tæng ®µi A1000 E10 tuú thuéc vµo m«i tr−êng ho¹t ®éng cña nã. tøc lµ 1.000 BHCA (cuéc thö/ giê).Dung l−îng ®Êu nèi cña tr−êng chuyÓn m¹ch chÝnh lªn tíi 2048 LR. Sau ®©y lµ mét chØ tiªu cho mét m«i tr−êng tham kh¶o trung b×nh: CÊu h×nh Rót gän (C) Nhá (P) Trung b×nh vµ lín (M&G) Thuª bao cè ®Þnh (CA/s) 16 Tíi 18 32 tíi 36 280 Thuª bao di ®éng (CA/s) 16 tíi 18 32 tíi 36 64 B¶ng 1 L−u l−îng xö lý cña c¸c tæng ®µi cã cÊu h×nh kh¸c nhau . hÖ thèng cßn ®−îc trang bÞ mét kü thuËt tù ®iÒu chØnh nh»m tr¸nh sù cè khi qu¸ t¶i.000. cÊu tróc chøc n¨ng cña tæ ®iÒu khiÓn OCB 283: Trong tæng ®µi A1000 E10 tæ chøc ®iÒu khiÓn OCB 283 lµ phiªn b¶n míi nhÊt cña ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi.Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao. Kü thuËt nµy ®−îc ph©n bè t¹i tõng møc cña hÖ thèng (cßn gäi lµ thuËt to¸n ®iÒu chØnh). khai th¸c vµ b¶o d−âng.000 ®−êng trung kÕ. + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 60. A1000 E10 gåm ba ph©n hÖ: . dùa vµo sù ®o ®¹c sè l−îng c¸c cuéc gäi ®−îc xö lý (phÇn tr¨m chiÕm. kü thuËt nµy dùa trªn viÖc tÝnh to¸n sè l−îng c¸c cuéc gäi yªu cÇu vµ sè cuéc gäi ®−îc ®¸p øng ®Ó tiÕn hµnh chän lùa c¸c cuéc gäi sÏ bÞ tõ chèi nh»m gi÷ cho bé xö lý lµm viÖc víi møc giíi h¹n t¶i cho phÐp.000 thuª bao cè ®Þnh. II/ cÊu tróc tæng thÓ: 1. . . nhê ®ã tæng ®µi A1000 E10 cã ®−îc ®é linh ho¹t cao trong xö lý víi tÊt c¶ c¸c cÊu h×nh dung l−îng.Ph©n hÖ ®Êu nèi vµ ®iÒu khiÓn. sè l−îng yªu cÇu…) T¹i trung t©m. .Dung l−îng xö lý cùc ®¹i cña hÖ thèng lµ: 280CA/s (cuéc thö/gi©y) theo khuyÕn nghÞ Q543 cña CCITT vÒ t¶i kªnh B. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Ph©n hÖ vËn hµnh.

BT cã cÊu tróc béi ba tøc lµ cã 3 bé t¹o sãng víi ®é chÝnh x¸c 10-6. • Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh (SMX): SMX lµ ma trËn vu«ng víi 1 tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian T. . c¸c ®−êng PCM vµ cho c¸c thiÕt bÞ n»m ngoµi tæng ®µi. cho phÐp ®Êu nèi tíi 2048 ®−êng m¹ng (LR). • Khèi c¬ së thêi gian (BT): . LR lµ tuyÕn 32 khe thêi gian. MCX (ma trËn ®Êu nèi trung t©m) cã thÓ thùc hiÖn c¸c kiÓu ®Êu nèi sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . CÊu tróc chøc n¨ng cña OCB 283 ®−îc x©y dùng tõ c¸c tr¹m ®a xö lý. mçi khe 16 bit. nã cã cÊu tróc hoµn toµn kÐp. ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: CSNL CSND CSED Trung kÕ vµ thiÕt bÞ th«ng b¸o LR LR sMX LR BT URM COM eTA puPE M¹ch vßng th«ng tin OM MQ MAL GX MR TX TR PC CC GS PGS H×nh 3.Bé t¹o thêi gian cã thÓ lµ tù trÞ hoÆc phô thuéc vµo nhÞp chñ chuÈn bªn ngoµi ®Ó ®ång bé hÖ thèng víi m¹ng. OCB 283 bao gåm hai ph©n hÖ cßn l¹i. nã kh«ng thuéc OCB 283.Khèi thêi gian c¬ së dïng ®Ó ph©n phèi thêi gian vµ ®ång bé cho c¸c ®−êng LR.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 57 Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao lµ mét phÇn cña hÖ thèng A1000 E10.4 CÊu tróc chøc n¨ng (vµ phÇn mÒm) cña OCB 283.

Thu ph¸t tÝn hiÖu ®a tÇn (RGF) . • Khèi ®iÒu khiÓn trung kÕ PCM (urm): URM cung cÊp chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a c¸c PCM bªn ngoµi vµ OCB 283.BiÕn ®æi m· nhÞ ph©n thµnh HDB3 (chuyÓn ®æi tõ LR sang PCM). Cã thÓ thùc hiÖn ®ång thêi ®Êu nèi sè l−îng cuéc nèi b»ng sè l−îng kªnh ra.Tõ c¸c thiÕt bÞ th«ng b¸o ghi s½n. §Êu nèi N kªnh vµo tíi bÊt kú N kªnh ra nµo cã cïng cÊu tróc khung. §iÒu khiÓn ë ®©y sö dông ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®Çu ra. • Khèi qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî (ETA): ETA trî gióp c¸c chøc n¨ng sau: . .Tõ c¸c tæng ®µi kh¸c. C¸c PCM nµy cã thÓ ®Õn tõ: .ChÌn b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vµo TS 16 (tõ OCB ra trung kÕ PCM). §Êu nèi ®¬n h−íng gi÷a bÊt kú 1 kªnh vµo nµo víi bÊt kú 1 kªnh ra nµo. Thùc tÕ URM thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau ®©y: .§¬n vÞ truy nhËp thuª bao xa (CSND) hoÆc tõ bé tËp trung thuª bao ®iÖn tö xa CSED (ë ®©y thuª bao ®iÖn tö hiÓu lµ c¸c thuª bao t−¬ng tù vµ c¸c thiÕt bÞ ®Êu nèi ë ®©y kh«ng ph¶i lµ sè).Cung cÊp ®ång hå cho tæng ®µi (CLOCK) NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . .T¹o ©m b¸o (GT) . .Phßng vÖ ®Êu nèi.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 58 1. §Êu nèi bÊt kú 1 kªnh vµo nµo víi M kªnh ra. 2.BiÕn ®æi m· HDB3 thµnh m· nhÞ ph©n (biÕn ®æi tõ trung kÕ PCM sang ®−êng m¹ng LR). Chøc n¨ng nµy ®Ò cËp tíi ®Êu nèi Nx64 Kb/s. . sö dông b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp hoÆc b¸o hiÖu sè 7. b¶o ®¶m ®Êu nèi chÝnh x¸c.Tho¹i héi nghÞ (CCF) . . 3.ThiÕt lËp vµ gi¶i phãng ®Êu nèi. COM cã nhiÖm vô sau : . MCX do COM ®iÒu khiÓn (COM lµ bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch ma trËn).T¸ch vµ xö lý b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp trong TS 16 (tõ trung kÕ PCM vµo OCB). .

MR ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó xö lý c¸c cuéc th«ng tin víi c¸c danh môc b¸o hiÖu nhËn ®−îc vµ sau khi tham kh¶o bé qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu thuª bao vµ ph©n tÝch (TR).Xö lý møc 2 (møc kªnh sè liÖu b¸o hiÖu) . bé xö lý gäi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý kh¸c (qu¶n lý viÖc ®o thö c¸c m¹ch trung kÕ.C¸c chøc n¨ng gi¸m s¸t kh¸c. c¸c gi¸m s¸t lÆt vÆt). • Khèi ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7 (PUPE) vµ khèi qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7 (PC): ViÖc ®Êu nèi cho c¸c kªnh b¸o hiÖu 64 Kb/s tíi thiÕt bÞ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 (PUPE) ®−îc thiÕt lËp qua tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh cña ma trËn chuyÓn m¹ch. Bé xö lý gäi (MR) xö lý c¸c cuéc gäi míi vµ c¸c ho¹t ®éng ®Æt m¸y. nhãm trung kÕ. PUPE thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: . trung kÕ. • Khèi qu¶n lý d÷ liÖu c¬ së (TR): TR thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch c¬ së d÷ liÖu cña thuª bao. • Khèi xö lý gäi ( MR): Khèi xö lý gäi MR cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp vµ gi¶i to¶ c¸c th«ng tin. TR cung cÊp cho MR c¸c ®Æc tÝnh cña thuª bao vµ trung kÕ theo yªu cÇu cña MR ®Ó thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c kÕt nèi cho c¸c cuéc gäi. TR cßn ®¶m b¶o NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . vv.5 Chøc n¨ng cña ETA.T¹o tuyÕn b¶n tin (1 phÇn trong møc 3) PC thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: . gi¶i to¶ thiÕt bÞ. Ngoµi ra.Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu (1 phÇn cña møc 3) .. më chuyÓn m¹ch.. ®iÒu khiÓn viÖc ®ãng.B¶o vÖ PUPE .®å ¸n tèt nghiÖp LR GT Trang 59 E T A LR LR RGF CCF CLOCK H×nh 3.

Ngoµi ra. . theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu tõ c¸c tuyÕn nµo ®ã.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 60 phèi hîp gi÷a con sè nhËn ®−îc vµ ®Þa chØ cña nhãm trung kÕ hoÆc thuª bao (tiÒn ph©n tÝch.C¸c yªu cÇu vÒ ®Êu nèi vµ ng¾t ®Êu nèi tíi tõ bé xö lý gäi (MR) hoÆc khèi chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin (MQ). Nã ®−îc xö lý theo chuÈn IEE 802.Cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®−a tíi OM ®Ó phôc vô cho viÖc lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt. .Vïng dµnh cho trung kÕ trong ®ã cã c¸c file vÒ kªnh trung kÕ. Vßng ghÐp th«ng tin cã hai lo¹i. ph©n tÝch. .L−u gi÷ kho¶n c−íc phÝ cña mçi thuª bao ®−îc phôc vô bëi trung t©m chuyÓn m¹ch. . Ngoµi ra. . GX thùc thi viÖc gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nhÊt ®Þnh cña ph©n hÖ ®Êu nèi cña tæng ®µi (nh− c¸c tuyÕn th©m nhËp LA vµ c¸c tuyÕn liªn kÕt néi bé tíi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh LCXE). . nhãm trung kÕ. c¸c dÞch vô nÕu cã. con sè thiÕt bÞ. vµ biªn dÞch). • Khèi ®o l−êng l−u l−îng vµ tÝnh c−íc cuéc gäi (TX): Chøc n¨ng cña TX lµ thùc hiÖn viÖc tÝnh c−íc th«ng tin.Vïng dµnh cho thuª bao trong ®ã cã c¸c file liªn quan ®Õn con sè thuª bao. vÒ nguyªn lý gièng hÖt nhau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .TÝnh to¸n kho¶n c−íc phÝ cho mçi cuéc th«ng tin. TR ®−îc chia lµm 2 vïng: . . TX thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gi¸m s¸t trung kÕ vµ thuª bao. . • Khèi ph©n phèi b¶n tin (MQ): MQ cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi vµ t¹o d¹ng c¸c b¶n tin néi bé nhÊt ®Þnh nh−ng tr−íc tiªn nã thùc hiÖn: . hÖ thèng b¸o hiÖu cã liªn quan. ViÖc chuyÓn b¶n tin ®−îc thùc hiÖn th«ng qua m«i tr−êng gäi lµ m¹ch vßng th«ng tin víi giao thøc riªng biÖt. . • Vßng ghÐp th«ng tin (Token ring): §Ó truyÒn th«ng tin tõ tr¹m nµy ®Õn tr¹m kia trong tæng ®µi A1000 E10 sö dông tõ 1 ®Õn 5 m¹ch vßng th«ng tin. • Khèi qu¶n lý ma trËn chuyÓn m¹ch (GX): GX chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý vµ b¶o vÖ c¸c ®Êu nèi khi nhËn ®−îc : .Ngoµi ra.Xö lý c¸c b¶n tin tõ ETA vµ GX tíi vµ ph¸t c¸c b¶n tin tíi ETA vµ GX. c¸c tr¹m trî gióp MQ ho¹t ®éng nh− cæng cho c¸c b¶n tin gi÷a c¸c vßng ghÐp th«ng tin. TX chÞu tr¸ch nhiÖm: .Gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh (c¸c tuyÕn sè liÖu b¸o hiÖu).C¸c lçi ®Êu nèi ®−îc chuyÓn tõ khèi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch (COM). .5. .

• PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin MLCC: MLCC thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu khiÓn viÖc vËn chuyÓn c¸c b¶n tin cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ IN. Nã cã cÊu tróc ®a thµnh phÇn. ë møc vïng vµ quèc gia (TMN). Mçi module MLCC/S0. Ngoµi ra. • Chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM): C¸c chøc n¨ng cña ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng ®−îc thùc hiÖn bëi phÇn mÒm ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM). . . ChÕ ®é qu¶n lý m¹ch vßng th«ng tin: T¹i mét thêi ®iÓm lu«n cã mét tr¹m ë chøc n¨ng gi¸m s¸t m¹ch vßng nh−ng vai trß gi¸m s¸t m¹ch vßng kh«ng cè ®Þnh. . ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cho phÐp th«ng tin hai h−íng víi c¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng.Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a c¸c SMC hoÆc gi÷a c¸c SMC víi SMM. MLCC/S1. Chuyªn viªn ®iÒu hµnh th©m nhËp vµo tÊt c¶ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña hÖ thèng Alcatel 1000 E10 th«ng qua c¸c m¸y tÝnh thuéc vÒ ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng nh−: c¸c bµn ®iÒu khiÓn.N¹p c¸c phÇn mÒm vµ sè liÖu cho c¸c khèi ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi vµ cho c¸c khèi truy nhËp (Digital) thuª bao CSN.§iÒu hµnh c¸c øng dông ®iÖn tho¹i.TËp trung sè liÖu c¶nh b¸o tõ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi th«ng qua c¸c m¹ch vßng c¶nh b¸o. ®Çu cuèi th«ng minh. M¹ch vßng ®−îc trang bÞ kÐp lµm viÖc ë chÕ ®é ph©n t¶i.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 61 . bao gåm: . . ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng thùc hiÖn: . . MLCC/S3 qu¶n lý 3000 cuéc th«ng tin ®ång thêi. BÊt kú mét tr¹m nµo còng cã thÓ trë thµnh gi¸m s¸t ®−îc tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña nã.4 phÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin phô MLCC/S.§iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cña hÖ thèng.Dù phßng t¹m thêi c¸c th«ng tin t¹o lËp ho¸ ®¬n c−íc chi tiÕt. m«i tr−êng tõ tÝnh. Khi cµi ®Æt MLCC ph¶i cã 2 thµnh phÇn trong m¹ng lµ SSP vµ SCP.B¶o vÖ trung t©m cña hÖ thèng. • PhÇn mÒm qu¶n trÞ dÞch vô GS: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Vßng ghÐp truy nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a SMC vµ SMA.PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn trung t©m chÝnh MLCC/P. SMT vµ SMX. . MLCC/S2. C¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc nhãm thµnh 2 lo¹i: . Cuèi cïng.

Cã 5 lo¹i tr¹m ®iÒu khiÓn t−¬ng øng víi chøc n¨ng mµ chóng ®¶m nhiÖm. • Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch (SMX). C SN L C SN D C SE D T ru n g kÕ Th«ng b ¸o LR LR SM T (1 ÷ 1 6 ) × 2 STS SM X (1 ÷ 8 ) × 2 1× 3 LR SM A (2 ÷ 3 1 ) (1 ÷ 4 )M A S SM C (2 ÷ 1 4 ) TMN SM M 1× 2 MAL H ×n h 3 . • Tr¹m ®iÒu khiÓn vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (SMM). 2. • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ (SMT). cÊu tróc phÇn cøng: PhÇn cøng 0CB 283 ®−îc x©y dùng tõ c¸c tr¹m ®a xö lý. ®ã lµ: • Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). C¸c tr¹m ®a xö lý hÇu hÕt ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý A8300. gièng nh− MLCC. • Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vµ b¸o hiÖu sè 7 (SMA).6 C Êu tró c ph Çn cø n g A 1 0 0 0 E 1 0 (O C B 2 8 3 ) NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . ®©y lµ phÇn mÒm ®a thµnh phÇn.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 62 MLGS ®−îc sö dông cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ. Chóng ®−îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c m¹ch vßng th«ng tin lµ MIS vµ MAS.

®å ¸n tèt nghiÖp
chøc n¨ng cña c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn:

Trang 63

• Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC: - MR (§iÒu khiÓn cuéc gäi): Xö lý cuéc gäi. - CC (§iÒu khiÓn th«ng tin): Xö lý ¸p dông cho ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP. - TR (Phiªn dÞch): C¬ së d÷ liÖu. - TX (TÝnh c−íc): TÝnh c−íc th«ng tin, - MQ (Ph©n bè b¶n tin): Thùc hiÖn ph©n phèi b¶n tin - GX (Qu¶n lý ma trËn): Qu¶n lý ®Êu nèi. - PC (Qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7): Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu. Tuú theo cÊu h×nh vµ l−u l−îng ®−îc ®iÒu khiÓn, mét hay nhiÒu c¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc cÊp bëi tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). • Tr¹m ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ phô trî sma: - ETA: thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ thiÕt bÞ phô trî, qu¶n trÞ Tone. - PUPE: ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7: xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT, phô thuéc vµo cÊu h×nh vµ l−u l−îng xö lý mµ 1 SMA cã thÓ chØ ®−îc cµi ®Æt phÇn mÒm xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 PUPE hoÆc ®−îc cµi ®Æt c¶ 2 lo¹i phÇn mÒm nµy. SMA bao gåm c¸c thiÕt bÞ phô trî cña OCB 283 ®ã lµ: - C¸c bé thu ph¸t ®a tÇn - C¸c m¹ch héi nghÞ - C¸c bé t¹o tone - Qu¶n trÞ ®ång hå - C¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ SMT: Tr¹m SMT ®¶m b¶o giao diÖn chøc n¨ng gi÷a c¸c bé dån kªnh PCM vµ trung t©m chuyÓn m¹ch. C¸c PCM tíi tõ: - Mét trung t©m chuyÓn m¹ch kh¸c. - §¬n vÞ truy nhËp sè thuª bao xa (CSND). - ThiÕt bÞ th«ng b¸o ghi ©m s½n cÊu tróc sè. Tr¹m SMT cho phÐp thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn PCM (URM), chøc n¨ng nµy chñ yÕu bao gåm: - Theo h−íng PCM tíi trung t©m chuyÓn m¹ch: + BiÕn ®æi m· HDB3 sang m· nhÞ ph©n. + T¸ch b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16. + §Êu nèi chÐo (cross connection) c¸c kªnh gi÷a PCM vµ ®−êng nèi ma trËn LR. - Theo h−íng tõ trung t©m chuyÓn m¹ch tíi PCM: + BiÕn ®æi m· nhÞ ph©n thµnh m· HDB3. + TruyÒn b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 64

+ §Êu nèi chÐo c¸c kªnh gi÷a ®−êng nèi ma trËn LR vµ PCM. • Tr¹m ®ång bé vµ c¬ së thêi gian STS: - Giao tiÕp víi c¸c ®ång hå tham kh¶o ngoµi (HIS): ®¶m b¶o chÊt l−îng tÇn sè víi ®é chÝnh x¸c cao nhÊt theo yªu cÇu, tr¸nh mÊt ®ång bé b»ng sö dông mét bé t¹o sãng cã ®é æn ®Þnh rÊt cao. - Bé t¹o c¬ së thêi gian cã cÊu tróc béi ba (BTT): ph©n bè c¸c tÝn hiÖu thêi gian cÇn thiÕt ®Õn c¸c tr¹m ®Êu nèi cña hÖ thèng OCB – 283. - Giao tiÕp víi vßng c¶nh b¸o: cho phÐp STS ph¸t c¸c c¶nh b¸o do c¸c giao tiÕp ®ång bé ngoµi vµ BTT t¹o ra vµo m¹ch vßng c¶nh b¸o. • Tr¹m vËn hµnh vµ b¶o d−ìng SMM: - Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hÖ thèng Alcatel 1000 E10. - L−u tr÷ sè liÖu hÖ thèng. - B¶o vÖ tr¹m ®iÒu khiÓn. - Gi¸m s¸t c¸c vßng ghÐp th«ng tin. - Xö lý th«ng tin ng−êi - m¸y. - Khëi t¹o vµ t¸i khëi t¹o toµn hÖ thèng. • §¬n vÞ x©m nhËp thuª bao sè CSN: Tæng ®µi vÖ tinh CSN lµ ®¬n vÞ ®Êu nèi c¸c thuª bao, nã cã kh¶ n¨ng phôc vô ®ång thêi c¶ thuª bao analog vµ thuª bao sè. CSN ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi m¹ng hiÖn thêi vµ nã cã thÓ ®−îc ®Êu nèi víi mäi hÖ thèng sè sö dông b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT. CSN ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi nhiÒu kiÓu ®Þa d− kh¸c nhau. Nã cã thÓ lµ néi h¹t (CSNL) hoÆc vÖ tinh (CSND) phô thuéc vµo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. CSN ®−îc ph©n lµm 2 phÇn: ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè UCN vµ c¸c module tËp trung sè CN. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè cã thÓ lµ néi h¹t hoÆc lµ vÖ tinh phô thuéc vµo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. C¸c bé tËp trung ®Ó ®Êu nèi c¸c thuª bao còng cã thÓ lµ néi h¹t (CNL) hoÆc lµ vÖ tinh (CNE) phô thuéc vµo ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn. Víi hai kiÓu ph©n bè nµy CSN rÊt mÒm dÎo trong ¸p dông víi c¸c ®Þa d− kh¸c nhau.
3. Phßng vÖ trong tæng ®μi A1000 E10:

§é tin cËy ho¹t ®éng cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së viÖc chia chøc n¨ng phßng vÖ thµnh c¸c module phßng vÖ nhá h¬n. Phßng vÖ cã cÊu tróc ph©n cÊp ®ã lµ cÊp t¹i chç ®−îc cµi ®Æt trong tõng tr¹m vµ cÊp tËp trung ®−îc cµi ®Æt trong SMM. C¸c ®¬n vÞ phßng vÖ nµy cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra c¸c lçi, vÞ trÝ lçi cho tíi t×nh tr¹ng lçi, chóng cã thÓ b¸o tr−íc viÖc dõng hÖ thèng do ®ã mµ ta cã thÓ cËp nhËt l¹i khi cã sù cè. • Phßng vÖ néi h¹t: Ph¸t hiÖn vµ chØ thÞ lçi bªn trong mçi tr¹m ®iÒu khiÓn hay mçi ph©n cÊp th«ng tin.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 65

Trung t©m phßng vÖ trong tr¹m SMM, thùc hiÖn: - Qu¶n lý tr¹m: Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña tr¹m, ®Þnh vÞ, b¶o d−ìng, khëi t¹o l¹i. - ChuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tr¹m dù phßng. - Qu¶n lý MIS, MAS. - Qu¶n trÞ c¸c kÕt cuèi PCM. - Sö dông c¸c c«ng cô PGS ®Ó xö lý trong giao tiÕp víi hÖ thèng. Ngoµi ra, toµn bé hÖ thèng ®Òu cã dù phßng. C¸c phÇn tö ph¶i ®−îc phßng vÖ trong tæng ®µi A1000 E10 gåm c¸c tr¹m vµ c¸c m¹ch vßng th«ng tin. §èi víi tr¹m th× nguyªn t¾c chÝnh cña chøc n¨ng phßng vÖ lµ: - Tù nhËn biÕt lçi. - NÕu tr¹m cã lçi th× tr¹m tù c¸ch ly, lçi kh«ng l©y lan. - NÕu tr¹m bÞ lçi nÆng th× tr¹m sÏ tù bÞ kho¸. - Mét tr¹m ph¶i cã mét tr¹ng th¸i ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng xö lý l−u l−îng cña nã, tr¹ng th¸i nµy c¸c tr¹m kh¸c ®Òu biÕt. - Mét tr¹m lµ mét tæ chøc cã kh¶ n¨ng cÊu h×nh l¹i ®Ó nÕu nã cã sù cè th× chøc n¨ng cña nã sÏ ®−îc n¹p cho tr¹m kh¸c. §èi víi m¹ch vßng th«ng tin: - Mçi m¹ch vßng th«ng tin MIS, MAS lu«n gåm 2 vßng, vßng A vµ vßng B. - Phßng vÖ m¹ch vßng gåm 3 møc: + Møc tr¹m: B»ng thñ tôc truy nhËp trªn m¹ch vßng. + Møc vßng: B»ng thiÕt bÞ ®−îc cµi ®Æt trong c¸c bé tù thÝch nghi. + Møc hÖ thèng: B»ng qu¶n trÞ vßng. - KÕt qu¶ cña phßng vÖ lµ khi cã lçi th× bé tù thÝch nghi sÏ c¾t kh«ng ®Êu nèi vµo m¹ch vßng.

III/ cÊu tróc vμ chøc n¨ng tr¹m ®a Xö lý ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vμ b¸o hiÖu sè 7 (sma): VÞ trÝ cña tr¹m ®iÒu khiÓn phô trî SMA ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3.6. SMA ®−îc ®Êu nèi víi: • M¹ng ®Êu nèi SMX b»ng 8 ®−êng ma trËn LR ®Ó chuyÓn b¸o hiÖu ®−îc t¹o ra hoÆc ®Ó ph©n tÝch b¸o hiÖu nhËn ®−îc. Qua SMX, SMA cßn nhËn ®−îc c¸c thêi gian c¬ së thêi gian tõ STS.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

1. Th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c thµnh phÇn do hÖ thèng c¬ së (HYPERVISORlµ phÇn mÒm hÖ thèng hay cßn lµ hÖ ®iÒu hµnh cña tr¹m) chØ ®¹o. CÊu tróc chøc n¨ng cña tr¹m SMA: a) CÊu tróc tæng qu¸t cña tr¹m ®a xö lý A 8300: Mét tr¹m ®a xö lý trong tæng ®µi A1000 .E10 th−êng ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý Alcatel 8300.®å ¸n tèt nghiÖp • Trang 66 M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp m¹ng ®iÒu khiÓn chÝnh MAS ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a SMA vµ c¸c khèi ®iÒu khiÓn kh¸c cña OCB 283. H×nh sau sÏ m« t¶ cÊu tróc cña mét tr¹m ®a xö lý.Mét hay nhiÒu bé xö lý.C¸c thµnh phÇn nèi víi nhau b»ng BUS. hÖ thèng nµy gåm: . • M¹ch vßng c¶nh b¸o MAL.C¸c thµnh phÇn liªn hÖ víi nhau qua bé nhí chung. Bus Local (BL) Giao tiÕp BL Giao tiÕp BL Vïng nhí côc bé Bé xö lý Bé nhí riªng Vïng nhí chung Coupler Hay Bé nhí Hay Bé xö lý Giao tiÕp BSM Giao tiÕp BSM Giao tiÕp BSM Bus (BSM) H×nh 3.Mét hay nhiÒu bé ghÐp nèi th«ng minh (coupler). . .7 CÊu tróc mét tr¹m ®a xö lý NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . .

+ Giao thøc ®iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao HDLC.Vïng nhí côc bé. Tæ chøc ®iÒu khiÓn A8300 trong tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Tuú theo dung l−îng xö lý cuéc gäi mµ cã thÓ cã: + Mét bé xö lý chÝnh PUP.Mét bé ghÐp nèi chÝnh CMP. víi ®Þa chØ riªng biÖt cña tõng vïng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 67 Trong cÊu tróc nµy bé nhí chia lµm hai vïng: . + Xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP. + §o kiÓm nh÷ng biÕn ®éng ngÉu nhiªn. + Qu¶n trÞ ®ång hå CLOCK. Coupler xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP cã thÓ thùc hiÖn xö lý: + Giao thøc b¸o hiÖu SS7.Vïng nhí chung. + T¹o tone GT.Cã tõ 1 tíi 12 coupler thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh−: + Xö lý tÝn hiÖu tiÕng CTSV. b) CÊu tróc chøc n¨ng cña mét tr¹m SMA: SMA cã thÓ cã c¸c m¹ch in sau: . + Tho¹i héi nghÞ CCF. . . + Mét bé nhí chung MC. + Mét bé xö lý phô PUS. . Mçi coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng CSTV thùc hiÖn mét trong c¸c chøc n¨ng sau: + Thu ph¸t tÇn sè RGF. t−¬ng øng víi ®Þa chØ truy nhËp cña tõng μP trªn BUS nh»m tr¸nh xung ®ét. Vïng nhí chung ®−îc chia lµm nhiÒu vïng nhá.

Cã tèi ®a 12 m¹ch in thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña tr¹m SMA: + Mét hay nhiÒu b¶ng thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tone. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA: Tr¹m SMA ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý A 8300. thu ph¸t ®a tÇn. CSMP 12 H×nh 3. c¸c b¶ng m¹ch in kh¸c nhau ®−îc ®Êu nèi víi BUS tiªu chuÈn BSM (16 bit) nh− lµ mét ph−¬ng tiÖn th«ng tin. ®ã lµ: ..Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý chÝnh PUP.Mét cÆp b¶ng ACAJA/ ACAJB qu¶n trÞ viÖc trao ®æi th«ng tin qua MAS. tho¹i héi nghÞ ICTSH. . . . . . Thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh CMP.8 Tæ chøc ®iÒu khiÓn tr¹m SMA 2. . Trªn thùc tÕ.Mét b¶ng m¹ch in ACMCQ hoÆc ACMCS hç trî cÊp ph¸t bé nhí cho tr¹m..®å ¸n tèt nghiÖp Trang 68 MAS CMP PUP BL MC PUS Bus BSM CTSV 1 CTSV 2 . CLOCK N . + Mét b¶ng t¹o ®ång hå cho tæng ®µi ICHOR. cã tíi 16 b¶ng m¹ch in cã thÓ nèi tíi BSM.Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý phô PUS. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . + Mét hay hai b¶ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 ACHIL.

thùc hiÖn chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a c¸c nh¸nh cña SMX vµ SMA. hoÆc t¨ng kh¶ n¨ng vËn hµnh tuú thuéc vµo sè l−îng vµ kiÓu b¶ng m¹ch in ®−îc chän.9 CÊu tróc phÇn cøng SMA C V SMA cã tèi ®a lµ 20 b¶ng m¹ch in vµ 2 b¶ng m¹ch nguån CV. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: MAS LRA LRB MAL ICID ICID ACALA Bus BL 5V C V A C A J A A C A J B I C T S H I C H O R A C H I L I C T S H A C U T R A C U T R A C M C S 5V Bus BSM H×nh 3. ¦u ®iÓm cña cÊu tróc nµy lµ cã thÓ më réng cÊu h×nh t¹i cïng thêi ®iÓm víi viÖc t¨ng dung l−îng xö lý cuéc gäi. Sau ®©y ta xÐt mét sè chøc n¨ng cña mét sè b¶ng m¹ch: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . • Mét b¶ng ACALA thu thËp c¸c c¶nh b¸o xuÊt hiÖn trong SMA ®Ó chuyÓn tíi m¹ch vßng c¶nh b¸o MAL.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 69 + Mét sè b¶ng sau ®©y cã thÓ cã trong tr¹m nh−ng kh«ng ®−îc nèi vµo BSM: • Mét cÆp b¶ng ICID.

• Chøc n¨ng thu vµ t¹o c¸c tÇn sè RGF: ThiÕt bÞ ®Çu cuèi RGF ph©n tÝch vµ ph¸t c¸c tÝn hiÖu n»m trong d¶i tÇn ©m thanh. 3 tÇn sè hoÆc 4 tÇn sè vµ cùc ®¹i lµ tæ hîp cña 8 tÇn sè. Chøc n¨ng qu¶n trÞ gi¸m s¸t ®iÒu chÕ ®−îc xö lý nh− mét m· RGF ®Æc biÖt. Mét b¶ng ICTSH cã thÓ thiÕt lËp 8 m¹ch tho¹i héi nghÞ 4 ng−êi. .. 2 tÇn sè. RGF ®−îc ®Þnh vÞ ®éng bëi c¸c khèi ®iÒu khiÓn trong mét m· b¸o hiÖu. nã ho¹t ®éng gièng nh− mét nhËn biÕt tÝn hiÖu tiÕng nãi. ¢m th−êng ®−îc sö dông nh− ©m chu«ng. 8 m¹ch kÕt cuèi RGF ®−îc thùc hiÖn trong mét b¶ng RGF.ThiÕt lËp cuéc gäi bëi ®iÖn tho¹i viªn. C¸c ©m ®−îc ph©n biÖt víi nhau bëi: + TÇn sè ©m [hz]. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . C¸c tÇn sè nµy cã thÓ lµ ®¬n tÇn. b) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACHIL: B¶ng m¹ch in nµy xö lý møc 2 cho 16 kªnh b¸o hiÖu kiÓu HDLC vµ nã cã c¸c Sever thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra khung nh− sau: • Víi b¸o hiÖu HDLC: PhÝa ph¸t: + Göi cê. + C−êng ®é ©m [db]. Trong OCB 283. + Thêi gian cña ©m [ms].. ngoµi ra nã cßn cã thÓ: .ChØ thÞ giê gäi. Th«ng th−êng ®©y lµ c¸c tÝn hiÖu ®¬n hay ®a tÇn t−¬ng øng víi mét m· b¸o hiÖu. Nã ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña tÝn hiÖu vµ truyÒn c¸c tÇn sè tíi c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. Mét b¶ng ICTSH t¹o ®−îc 32 tÇn sè ©m thanh. +TÝnh to¸n m· thÆng d− vßng (CRC). PhÇn mÒm nµy ®−îc n¹p khi khëi t¹o tr¹m vµ nã x¸c ®Þnh chøc n¨ng mµ b¶ng m¹ch in ICTSH sÏ thùc hiÖn. • Chøc n¨ng t¹o tone GT: Cho phÐp t¹o ra tÇn sè ©m thanh. ©m b¸o bËn.Thªm vµo tho¹i héi nghÞ tÝnh n¨ng nghe lÐn. M· ®o kiÓm trªn trung kÕ ®−îc xö lý nh− c¸c m· ®Æc biÖt cña RGF. • Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®iÒu chÕ: Chøc n¨ng nµy cho phÐp gi¸m s¸t c¸c b¶ng th«ng b¸o ®· ®−îc ghi s½n. .®å ¸n tèt nghiÖp Trang 70 a) C¸c chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICTSH: • Chøc n¨ng th«ng tin ®ång thêi gi÷a c¸c thuª bao: Chøc n¨ng nµy cho phÐp tèi ®a 4 thuª bao cã thÓ th«ng tin ®ång thêi.

PhÝa thu: +NhËn biÕt vµ t¸ch c¸c sè zero trong chuçi bit nhËn ®−îc tõ ®−êng truyÒn sau byte cê.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 71 + ChÌn c¸c con sè zero vµo chuçi bit. b¶n tin b¸o hiÖu sè 7.. c) Chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ICHOR: Chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICHOR lµ t¹o ®ång hå cho tæng ®µi ho¹t ®éng vµ gi÷ ®é chÝnh x¸c. Trong SMA c¸c thùc thÓ ph¸t c¶nh b¸o lµ c¸c b¶ng nguån CV. B¶ng m¹ch in ICID thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . TÝn hiÖu thêi gian còng ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i sù tr«i pha khi ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thêi gian vµ ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i viÖc mÊt tÝn hiÖu thêi gian khi phÇn cøng cña ®ång hå ho¹t ®éng kh«ng b×nh th−êng. PhÝa thu: + Tù ®éng ph©n tÝch vµ nhËn biÕt c¸c khung FISU. truyÒn sau byte cê ®Ó tr¸nh cê gi¶. c¸c øng dông ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c bé xö lý trong SMA nh− b¶n tin ®Þnh vÞ.. + NhËn cê. nhËn biÕt c¸c tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh do c¸c bé RF vµ RGF ph¸t ra. • C¸c b¶n tin (vµo/ ra). C¸c th«ng tin ®−îc trao ®æi gi÷a SMA vµ MAS gåm: • B¸o hiÖu kªnh riªng tõ c¸c b¶ng ICTSH. + Ph¸t l¹i c¸c khung tr¹ng th¸i LSSU theo lÖnh. + KiÓm tra CRC. e) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACALA: B¶ng m¹ch in nµy thùc hiÖn chøc n¨ng thu thËp c¶nh b¸o. B¶ng m¹ch ACALA cã nguån riªng. TÝn hiÖu thêi gian ®−îc ph©n phèi kÐp trong m¹ng chuyÓn m¹ch. • Víi b¸o hiÖu SS7: PhÝa ph¸t: + Tù ®éng göi c¸c khung FISU khi trªn ®−êng b¸o hiÖu kh«ng cã MSU hoÆc LSSU ®−îc truyÒn trªn ®ã. d) Chøc n¨ng cña coupler ACAJA/ ACAJB: Coupler ACAJA/ACAJB cho phÐp nèi m¹ch vßng th«ng tin MAS ®Ó thùc hiÖn th«ng tin hai chiÒu víi c¸c tr¹m diÒu khiÓn kh¸c trong tæng ®µi. ®é æn ®Þnh ®ång hå cho OCB 283. f) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ICID: ICID thùc hiÖn chøc n¨ng phßng vÖ cho c¸c nhãm ®−êng m¹ng GLR.

Xen thêi gian cã liªn quan DT b»ng 8 ®−êng ma trËn tíi tõ nh¸nh cßn l¹i cña SMX.§Þnh tuyÕn b¶n tin SS7. T¹o ra c¸c tÝn hiÖu xen vµo.Xö lý thø tù ph¸t c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .Trao ®æi tr¹ng th¸i c¸c nguån ph¸t ®a tÇn RGF.SMT). • Chøc n¨ng quan tr¾c (t¶i c¸c nguån ICTSH).NhËn vµ xö lý c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t). C¸c phÇn mÒm chøc n¨ng trong tr¹m SMA: a) PhÇn mÒm MLETA: MLETA thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: • Chøc n¨ng xö lý gäi: . .ThiÕt lËp tho¹i héi nghÞ. • Chøc n¨ng b¶o d−ìng: . T¹o ra c¸c tÝn hiÖu thÝch øng víi c¸c ®−êng truy nhËp LA. b) PhÇn mÒm chøc n¨ng MLPUPE: MLPUPE lµ phÇn mÒm chøc n¨ng xö lý giao thøc SS7. • Chøc n¨ng qu¶n trÞ ®ång hå.KiÓm tra liªn tôc c¸c ®−êng truy nhËp néi bé trong tr¹m (LA). .KiÓm tra tù ®éng b¶ng m¹ch in ICTSH vµ ICHOR khi chóng ®ang ho¹t ®éng. Xö lý c¸c bit thªm vµo trªn c¸c ®−êng LR.Qu¶n trÞ c¸c nguån thu ph¸t ®a tÇn RGF.Ph¸t vµ thu c¸c b¶n tin cña m¹ng SS7. Ph¸t 8 ®−êng truy nhËp LA vµ 8 c¬ së thêi gian cã liªn quan tíi ®¬n vÞ ®Êu nèi UR (SMA . 3. .KiÓm tra module th«ng b¸o. . . MLPUPE thùc hiÖn: • Giao tiÕp víi m¹ng SS7 cña CCITT nh−: . . .®å ¸n tèt nghiÖp • • • • • • • • Trang 72 NhËn 8 ®−êng ma trËn LR vµ c¬ së thêi gian cã liªn quan th«ng qua b¶ng m¹ch in ICID tõ mét nh¸nh cña ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh SMX. §ång bé c¸c ®−êng LR tíi tõ SMX víi c¸c ®−êng xen thªm nµy. Xö lý c¸c ®−êng truy nhËp vµo (LAE) vµ t¹o ra c¸c ®−êng truy nhËp ra (LRE).Qu¶n trÞ c¸c m¹ch in ICTSH. .

Xö lý c¸c cuéc gäi thuª bao CSN. . .Qu¶n trÞ c¸c kªnh b¸o hiÖu sè 7. c¶nh b¸o vµ ®o kiÓm mét phÇn tö nµo ®ã do tr¹m ®¶m nhËn.Xö lý lçi. • VËn hµnh vµ b¶o d−ìng: .Qu¶n trÞ riªng l−u l−îng b¸o hiÖu.Qu¶n trÞ c¸c file UTC. C¸c phÇn b¸o hiÖu kh¸c nhau ®· ®−îc n¹p trong UTC.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 73 .Quan tr¾c c¸c trung kÕ b¸o hiÖu sè 7. • Xö lý gäi: .Xö lý c¸c cuéc gäi qua m¹ng ®iÖn tho¹i trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. . ViÖc chän lùa ®−îc thùc hiÖn b»ng mét m¹ch cæng do mét m· b¸o hiÖu ®· ®−îc ®Þnh tr−íc cho tõng nhãm trung kÕ xö lý. C¸c phÇn mÒm trong tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: MM LL SS MM /P/P S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR M L S M M /S /S M M L L PP U U P P E M L S M M /S /S M L L E E T T A A S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR S U PP E R VSISR SU ER V I E E H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR Bu s BSM H Y R V IS E E H Y PPEE R V ISR S U PP E R VSISR SU ER V I E E M LM SL MS M A C H IL A C H IL C SM P C TSV H × n h 3 .Xö lý c¸c cuéc gäi TUP vµ ISUP.1 0 S ¾ p ® Æ t p h Ç n m Ò m t r o n g t r ¹ m S M A v í i 2 p h Ç n m Ò m ETA vµ PU PE NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . .Qu¶n trÞ riªng c¸c kªnh b¸o hiÖu. .

SUP cßn ®¶m nhËn qu¶n trÞ c«ng viÖc. SUP ph©n phèi thêi gian cho c¸c dÞch vô. • SUPERVISOR (ký hiÖu lµ SUP): PhÇn mÒm trao ®æi c«ng viÖc. mçi c«ng viÖc cã nhiÒu dÞch vô. HYP cã chøc n¨ng giao tiÕp phÇn cøng cña tr¹m víi c¸c øng dông cña nã. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . nhËn lÖnh tõ HYP ph©n bè tíi c¸c phÇn mÒm chøc n¨ng cã liªn quan.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 74 H×nh vÏ trªn cho ta thÊy trong tr¹m SMA ngoµi hai phÇn mÒm chøc n¨ng (ML) cßn cã: • HYPERVISOR (ký hiÖu lµ HYP): PhÇn mÒm hÖ thèng hay cßn gäi lµ hÖ ®iÒu hµnh cña tr¹m. SUP thùc hiÖn giao tiÕp gi÷a HYP vµ ML. trao ®æi chøc n¨ng.

qu¶n trÞ l−u tr×nh. MLPUPE cã cÊu tróc dù phßng theo kiÓu ph©n t¶i n+1. . phßng vÖ PUPE. §Ó tho¶ m·n cho c¸c øng dông sau nµy. qu¶n trÞ l−u l−îng. Ta cã s¬ ®å khèi tæng ®µi A1000 E10 vµ c¸c phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 t−¬ng øng trong h×nh vÏ sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Nã gåm hai phÇn mÒm thµnh phÇn. nã thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cña SS7. Trong phÇn nµy. Trong tæ chøc ®iÒu khiÓn OCB cña tæng ®µi A1000 E10. MLPC ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn chÝnh SMC.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 75 Ch−¬ng IV: qu¶n trÞ hÖ thèng SS7 trong tæng ®μi alcatel 1000 e10 HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu chung chuÈn quèc tÕ. ML PUPE ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn cung cÊp thiÕt bÞ phô trî SMA. MLPC ®−îc cÊu tróc kÐp. nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu. 1. cÇn ph¶i ®−a thªm vµo giao thøc truy nhËp m¹ng ®a dÞch vô. qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c kªnh trung kÕ. ho¹t ®éng theo kiÓu ho¹t ®éng/ dù phßng. MLPUPE thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7. ng−êi ta kh«ng dù ®Þnh sö dông nã nh− hÖ thèng b¸o hiÖu tiªu chuÈn cho truy nhËp tõ PABX vµo m¹ng ®iÖn tho¹i hoÆc tõ m¸y ®iÖn tho¹i. . trong ®ã n≥ 2 ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng vµ lu«n lu«n cã mét MLPUPE ë tr¹ng th¸i dù phßng. hÇu hÕt c¸c tæng ®µi hiÖn ®¹i trªn m¹ng hiÖn nay ®Òu cho ta gi¶i ph¸p truy nhËp nµy. Ph©n bè phÇn mÒm ss7: PhÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 ®−îc l−u tr÷ trong File tr¹m ký hiÖu XUTC. lµ cÇu giao tiÕp th«ng tin gi÷a th«ng tin tõ ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao vµo OCB. cßn gäi lµ phÇn mÒm chøc n¨ng ký hiÖu ML PC vµ ML PUPE. ta cïng xem xÐt øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 nh− lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cho sö dông vµ m« h×nh triÓn khai hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 t¹i ViÖt Nam. ký hiÖu ISDN-AP. Tuy vËy.

M« h×nh ss7 trong A1000 E10: §Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c dÞch vô th«ng tin míi vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu th«ng tin víi c¸c tæng ®µi kh¸c trªn m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ. . §−êng ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong m¹ng chuyÓn m¹ch ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .C¸c khe thêi gian trªn c¸c ®−êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSNL (AFVTE). víi tr¹m ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ (AFVTE).1 Tæ chøc phÇn mÒm UTC 2. • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 1: Trong A1000 E10 MTP 1 bao gåm: . . h·ng Alcatel CIT ®· trang bÞ trong tæng ®µi A1000 E10 phÇn mÒm vµ nh÷ng trang thiÕt bÞ phï hîp tu©n thñ c¸c khuyÕn nghÞ vÒ SS7 mµ ITU-T ®· ®−a ra.®å ¸n tèt nghiÖp PCM Trang 76 SMT (MLURM) STS SMX (COM) SMA (MLPUPE) n ho¹t ®éng/ 1 dù phßng MAS 1 ho¹t ®éng/ 1 dù phßng UTC SMC (MLPC) MIS SMC SMM H×nh 4.C¸c khe thêi gian trªn c¸c ®−êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi tr¹m ®a xö lý cung cÊp thiÕt bÞ phô trî vµ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 SMA (AFTSX).C¸c khe thêi gian (TS – Time Slot) trªn c¸c ®−êng PCM ®Êu nèi víi c¸c ®iÓm b¸o hiÖu cña c¸c tæng ®µi (AFCTE).

AFTSX: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR gi÷a SMX vµ SMA.MRS: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi vÖ tinh cña A1000 E10. .2 C¸c ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu trong A1000 E10 Trong ®ã: .MRM: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi kh¸c. . . .ALRXS: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR ra khái SMX. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .AFCTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn PCM vµo SMT.VTSM: KÕt cuèi ¶o kªnh vËt lý.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 77 ALRXE M¹ng néi h¹t CSN néi h¹t AFCTE M¹ng quèc gia PCM M¹ng néi h¹t CSN vÖ tinh GLR SMT MRM MRS AFVTE GLR SMX ALRXE ALRXS GLR SMA PUPE A C H I L 0 A C H I L 1 VTSM 0 VTSM 15 VTSM 16 AFTSX VTSM 31 H×nh 4. . . .AFVTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR vµo SMX.ALRXE: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR vµo SMX.

tÝnh to¸n m· CRC. Tuú theo dung l−îng cña tæng ®µi mµ ng−êi ta cã thÓ c¸c ®Æt tõ 2 ®Õn 15 phÇn mÒm PUPE trong tõ 2 ®Õn 15 SMA. chÌn Zero. nhËn biÕt mét c¸ch tù ®éng c¸c khung FISU. MLPC thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cßn l¹i nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7. quan tr¾c. ACHIL thùc hiÖn xö lý ®a giao thøc cho c¶ HDLC vµ SS7. xö lý cê. • CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3: Nh− ®· giíi thiÖu trong phÇn tæng quan. t−¬ng øng 16 VTSM kÕt cuèi kªnh vËt lý.PhÝa thu: NhËn biÕt vµ chiÕt Zero. t−¬ng øng víi 16 COC. Trong A1000 E10. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .3. + Ph¸t l¹i c¸c khung theo lÖnh. Trªn ph−¬ng diÖn SS7: .PhÝa ph¸t: Ph¸t cê t¹o khung tÝn hiÖu. .Xö lý b¶n tin b¸o hiÖu: NhËn biÕt.PhÝa thu: Ph©n tÝch. Trong ®ã MLPE thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn cho b¶n tin.PhÝa ph¸t: + Göi c¸c khung FISU ®Ó gi¸m s¸t kªnh b¸o hiÖu mét c¸c liªn tôc khi kh«ng cã MSU hay LSSU ®−îc truyÒn gi÷a 2 ®iÓm b¸o hiÖu. . phßng vÖ PUPE. MTP møc 3 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: . ®Þnh tuyÕn. Vµ mçi SMA nh− vËy cã thÓ cµi ®Æt tõ 1 ®Õn 2 b¶ng ACHIL. Mçi b¶ng nµy qu¶n trÞ cùc ®¹i 16 ®−êng b¸o hiÖu.ACHIL: B¶ng m¹ch in thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè 7. kiÓm tra CRC. chøc n¨ng nµy do hai phÇn mÒm thùc hiÖn ®ã lµ MLPC vµ MLPE nh− h×nh vÏ 4. . qu¶n trÞ tuyÕn.Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu: Qu¶n trÞ l−u l−îng. bao gåm: Trªn ph−¬ng diÖn HDLC: . qu¶n trÞ kªnh. nã ®−îc cµi ®Æt trong SMA. • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 2: Chøc n¨ng cña møc 2 trong A1000 E10 do b¶ng ACHIL thùc hiÖn.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 78 . trong ®ã chØ cÇn mét phÇn mÒm PUPE dù phßng. ph©n phèi.

vµ nã cßn ®−îc c¸c tr¹m kh¸c gi¸m s¸t ®Ó ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i ngõng ho¹t ®éng kÞp thêi. Khi cã sù cè. Ngoµi ra c¸c tr¹m lçi cßn cã kh¶ n¨ng tù c¸ch ly lçi ®Ó tr¸nh l©y lan. Møc nµy do phÇn mÒm MLPU thùc hiÖn. phÇn mÒm dù phßng ®· ®−îc n¹p s½n trong tr¹m dù phßng do ®ã khi cã sù cè th× d−íi sù ®iÒu khiÓn cña MLPC nã sÏ chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tõ dù phßng thµnh NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . c¸c tr¹m tù ngõng ho¹t ®éng vµ chuyÓn l−u l−îng cho tr¹m dù phßng.®å ¸n tèt nghiÖp Møc 4 Møc 3 Møc 2 Trang 79 Møc 1 PUP (SMA) BSM CSMP(SMA) PU Qu¶n trÞ tr¹ng th¸i trung kÕ vµo ra PE §−êng thu ph¸t (CIC) ACHIL S¾p xÕp vµ ph©n lo¹i khung. Nã liªn quan ®Õn thñ tôc xö lý gäi TUP vµ ISUP. v× thñ tôc xö lý gäi trong A1000 E10 sö dông giao thøc b¸o hiÖu sè.3 T−¬ng quan gi÷a SS7 trong A1000 E10 víi ITU-T • CÊu tróc chøc n¨ng møc 4: Møc øng dông UP thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o b¶n tin. l−u l−îng) Qu¶n trÞ MTP vµ UP Phßng vÖ PUPE SMC H×nh 4. xö lý b¶n tin. tù kh¾c phôc c¸c lçi nhÑ vµ nÕu tr−êng hîp lçi kh«ng thÓ tù kh¾c phôc ®−îc nã b¸o ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung ®Ó yªu cÇu gi¶i quyÕt. §èi víi phÇn mÒm PUPE. Ph¸t hiÖn vµ söa lçi 16 COC MAS MLMR PC Qu¶n trÞ m¹ng (§−êng. 3. Phßng vÖ phÇn mÒm ss7: C¸c tr¹m vµ c¸c phÇn mÒm trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi A1000 E10 ®−îc trang bÞ tÝnh n¨ng tù ph¸t hiÖn lçi. §ång thêi MLPU cßn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c ®−êng trung kÕ vµo/ ra. tuú thuéc vµo tæ chøc kiÓu dù phßng cña tr¹m.

C¸c b−íc phßng vÖ ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: SC SC MLPUPE (ES) MLPUPE (ES) MLPUPE (ESRE) Dù phßng MAS MLMQ MIS MLOM H×nh 4. chuyÓn PUPE 1 ®ang ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng. MLPC NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . B−íc 2: SMM nhËn b¶n tin. b¶n tin nµy chuyÓn qua phÇn mÒm ph©n phèi b¶n tin MLMQ. do vËy tõ SMA 1 nã göi b¶n tin th«ng b¸o cho phÇn mÒm phßng vÖ PUPE lµ MLPC trong SMC biÕt.4 Thñ tôc phßng vÖ phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 MLPUPE B−íc 1: Gi¶ sö trong tæng ®µi cã 3 SMA cã chøc n¨ng PUPE. ph©n tÝch vµ v× lçi nÆng nã göi b¶n tin yªu cÇu kho¸ tr¹m ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung trong SMM. NÕu lçi x¶y ra vÝ dô trong SMA 1 cã PUPE ®ang ho¹t ®éng. ph©n tÝch vµ nã göi b¶n tin kho¸ tr¹m lçi. B−íc 3: Khi nµy MLPUPE 1 kh«ng xö lý l−u l−îng. Khi ®ã phÇn mÒm phßng vÖ t¹i chç ®Æt trong tõng tr¹m sÏ nhËn b¶n tin lçi. ®ång thêi nã göi b¶n tin b¸o cho c¸c tr¹m kh¸c trªn m¹ch vßng th«ng tin biÕt SMA 1 ®ang bÞ kho¸ ®Ó c¸c tr¹m kh¸c kh«ng göi b¶n tin cho SMA 1. trong ®ã PUPE 3 ë tr¹ng th¸i dù phßng.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 80 ho¹t ®éng ngay kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn l−u l−îng xö lý gäi.

5. ngay sau ®ã nã göi b¶n tin ®Õn SMA3 chuyÓn ®æi phÇn mÒm PUPE 3 tõ dù phßng thµnh ho¹t ®éng. B−íc tiÕp theo ng−êi ®iÒu hµnh cã thÓ kho¸ tr¹m SMA 1 vµ söa ch÷a. Khi ®ã tÊt c¶ mäi l−u l−îng ®−îc chuyÓn ®Õn PUPE 3 xö lý thay PUPE 1. b¶n tin nµy ®−îc chuyÓn qua MLMQ ®Õn MCX. C¸c kh¶ n¨ng cña m¹ng b¸o hiÖu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . sau khi söa xong th× MLPUPE 1 sÏ ë tr¹ng th¸i dù phßng. 4. Thñ tôc qu¶n trÞ ss7: Trong tæng ®µi A1000 E10 m¹ng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc ph©n chia thµnh ba m¹ng riªng biÖt ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: STP Quèc tÕ M¹ng quèc tÕ STP Quèc gia M¹ng quèc gia M¹ng néi h¹t PS1 CSN1 M¹ng néi h¹t PS1 CSN1 Local Network PS255 LOCAL UTC PS2 CSN2 PS3 CSN3 Local Network PS255 LOCAL UTC PS2 CSN2 PS3 CSN3 National 1000 PS National 1000 PS H×nh 4. B−íc 5: §ång thêi nã göi b¶n tin yªu cÇu cÊu h×nh l¹i ®−êng d÷ liÖu b¸o hiÖu vµo SMA 3.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 81 B−íc 4: MLPC nhËn vµ ph©n tÝch b¶n tin.

M¹ng quèc gia: Gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch thuª bao. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . . chøc n¨ng chÝnh lµ chøc n¨ng biªn dÞch. Môc ®Ých cña chøc n¨ng biªn dÞch lµ ®Ó cho phÐp ®Þnh tuyÕn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin tõ ®iÓm b¸o hiÖu nµy ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu kh¸c. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn trao ®æi b¸o hiÖu sè 7. trong ®ã nã bao gåm nhiÒu ®iÓm SP néi h¹t.M¹ng quèc tÕ: Gi÷a c¸c tæng ®µi quèc tÕ. Trong mçi m¹ng ®Òu cã mét ®iÓm b¸o hiÖu SP. C¸c ®−êng d÷ liÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh 4.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 82 . Trong ®ã nh− phÇn trªn ta ®· biÕt cã ®iÓm b¸o hiÖu gèc.6 VÞ trÝ cña c¸c thµnh phÇn qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7. c¸c tæng ®µi chuyÓn tiÕp vµ c¸c tæng ®µi quèc tÕ. 6. n¬i ph¸t b¶n tin OPC. ®iÓm b¸o hiÖu thu b¶n tin DPC. tuú thuéc vµo dung l−îng ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSN. M¹ng néi h¹t M¹ng quèc gia CSN SS7 §¬n vÞ tÝn hiÖu OCB SMA MLPUPE1 §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu VP VP Liªn kÕt sè liÖu VP H×nh 4. c¸c th«ng tin nµy n»m trong nh·n ®Þnh tuyÕn. con sè SP cña mäi m¹ng néi h¹t ®Òu mang con sè 255. . Tr−êng chän lùa kªnh b¸o hiÖu SCS t−¬ng øng víi c¸c bÝt thÊp nhÊt cña m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ CIC.M¹ng néi h¹t: Gi÷a ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSN vµ ma trËn chuyÓn m¹ch. Trong m¹ng néi h¹t.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 83 §iÓm b¸o hiÖu ph¶i ph©n tÝch nh·n ®Þnh tuyÕn cña b¶n tin.M¹ng quèc gia: KiÓu m¹ng TYR= RN.M¹ng quèc tÕ: KiÓu m¹ng TYR= RI 5. H×nh vÏ sau m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh nµy.Chän kªnh b¸o hiÖu trong chïm ®· ®−îc lùa chän. Tõ ®iÓm b¸o hiÖu sÏ cho ta biÕt ®−îc tuyÕn b¸o hiÖu (ASM). LuËt ph©n t¶i ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo 2 møc: . Tõ tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch t©p c¸c liªn kÕt b¸o hiÖu.7 Liªn kÕt gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu Tuú theo kiÓu cña m¹ng mµ ng−êi ®iÒu hµnh khi thùc hiÖn c¸c lÖnh qu¶n trÞ ph¶i khai b¸o: . Tõ danh s¸ch tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch c¸c kªnh b¸o hiÖu.M¹ng néi h¹t: KiÓu m¹ng TYR= RL. Phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu nµy lµ mét kiÓu NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Theo kiÓu ph©n t¶i vµ luËt ph©n t¶i trªn SCS ®Ó x¸c ®Þnh viÖc ®Þnh tuyÕn. . §iÓm b¸o hiÖu: TuyÕn b¸o hiÖu phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých. Tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých sÏ cho ta biÕt tËp liªn kÕt b¸o hiÖu. . vµ cuèi cïng lµ chïm kªnh trung kÕ vµ kªnh ®−îc chän ®Ó ®Þnh tuyÕn cho c¸c b¶n tin. PTS NSFM 1 Tæng ®µi A PTS Coc0 Coc1 Coc2 Coc3 NSFM 0 Tæng ®µi B PSi PSj Kªnh tho¹i Chän mét nhãm trung kÕ Chän mét kªnh trong nhãm H×nh 4.Chän chïm kªnh trung kÕ trong cïng mét tuyÕn. .

Qu¶n trÞ. . kh«ng truy nhËp ®−îc. 2.I: Chïm kªnh b¸o hiÖu rçi nh−ng kh«ng thÓ truy nhËp ®−îc.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 84 ®iÓm b¸o hiÖu (TASN). . 2 Göi ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu. §¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu SCS 4b CPO 14b CPD 14b H×nh 4. . §iÓm b¸o hiÖu ®Ých cã ho¹t ®éng tèt hay kh«ng ®−îc m« t¶ qua tham sè kh¶ n¨ng truy nhËp (ACCE). NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi tr−êng hîp nèi c¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu theo tuyÕn nµy (tõ ACF 0 ®Õn ACF 3). §iÓm b¸o hiÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: Tæng ®µi A Tæng ®µi B PS Nguån 1 Ph©n tÝch b¸o hiÖu. víi c¸c tr¹ng th¸i sau ®©y: .8 §iÓm b¸o hiÖu C¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña chïm kªnh b¸o hiÖu nh− sau: . .INA: Kh«ng lµm viÖc. NhËn ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu. Kªnh b¸o hiÖu PS §Ých 1.R: Yªu cÇu chuyÓn giao bÞ h¹n chÕ. Th−êng ®iÓm b¸o hiÖu hiÖn ®ang ®−îc sö dông cho c¸c tæng ®µi trªn m¹ng ®Òu lµ kiÓu ®¬n riªng biÖt (INDIV). . .ACP: Truy nhËp tõng phÇn hoÆc truy nhËp 1 phÇn. cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn.ACT: Ho¹t ®éng tèt.NCR: Ch−a ®−îc t¹o.A: Chïm kªnh b¸o hiÖu rçi vµ cã thÓ truy nhËp ®−îc.H: Chïm kªnh kh«ng thÝch hîp. .X: Chïm kªnh b¸o hiÖu kh«ng lµm viÖc.

LOI SCS 0 if SCS=1 2 15 Thø tù −u tiªn 0123 1230 2301 3012 RANF 0 NFSM i ASM RANF 1 NFSM j RANF 2 NFSM k RANF 3 NFSM l H×nh 4. tõ NFSM0 ®Õn NFSM3). N lµ ®é s©u cña luËt. . §ång nhÊt ®−îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu trong tuyÕn ®Òu cã cïng tèc ®é vµ ph−¬ng thøc söa sai. m« t¶ trong h×nh 4. 9. LuËt (LAW) ph©n bè trªn chïm kªnh còng nh− trªn kªnh b¸o hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng mét ma trËn 16 hµng x N cét. tøc t−¬ng ®−¬ng víi sè kªnh hoÆc sè chïm kªnh b¸o hiÖu.9 LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh b¸o hiÖu cña h−íng 7.®å ¸n tèt nghiÖp 6.Ho¹t ®éng theo luËt ph©n t¶i t−¬ng øng víi SCS. Chïm kªnh phô thuéc vµo: . TuyÕn b¸o hiÖu: Trang 85 TuyÕn b¸o hiÖu lµ tËp hîp ®ång nhÊt c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu cïng lo¹i. NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . mµ nh÷ng thµnh phÇn nµy t−¬ng øng víi c¸c thø tù cña c¸c chïm kªnh trong tuyÕn (RANF) hoÆc c¸c kªnh trong chïm kªnh (RANC). Chïm kªnh b¸o hiÖu: Mét chïm kªnh b¸o hiÖu lµ mét tËp c¸c kªnh b¸o hiÖu víi cïng ®Æc tÝnh. . ®é s©u nµy t−¬ng øng víi con sè tèi ®a thµnh phÇn mµ luËt nµy t¸c ®éng øng víi mét SCS cho tr−íc.LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh.Ýt nhÊt mét chïm kªnh b¸o hiÖu (cùc ®¹i lµ 4.Con sè ®iÓm b¸o hiÖu mµ chïm kªnh ®Êu nèi tíi. Mçi tuyÕn b¸o hiÖu gåm cã: . Theo luËt nµy th× øng víi mçi SCS ta cã mét danh s¸ch theo thø tù gi¶m dÇn c¸c thµnh phÇn.

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 86

- §Æc tÝnh ( tèc ®é, ph−¬ng thøc söa sai: CORR0) - Danh môc c¸c kªnh b¸o hiÖu (COC) §èi víi mçi COC (0< COC <15) cã mét con sè thø tù COC trong chïm kªnh (0 < RANC < 15). Ta cã luËt ph©n bè trªn c¸c ®−êng COC trong chïm kªnh nh− trong h×nh sau:

LOI SCS
0 if SCS=1 2 Thø tù −u tiªn 0123 1230 2301

NFSM

15

3012
RANC 0 COC n RANC 1 COC m RANC 2 COC o RANC 3 COC p

H×nh 4.10 LuËt ph©n bè trong chïm kªnh

8. Kªnh b¸o hiÖu: Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm hai kªnh sè liÖu (mét kªnh trªn ®«i d©y ph¸t, mét kªnh trªn ®«i d©y thu), c¸c kªnh nµy ®Òu cã cïng tèc ®é. §−êng truyÒn dÉn hai chiÒu ®−îc sö dông ®Ó ph¸t c¸c b¶n tin b¸o hiÖu sè 7 cña ITU-T. Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm: - PhÇn tö møc 1: §ã lµ mét liªn kÕt sè liÖu b¸o hiÖu (LSD), t−¬ng ®−¬ng víi mét khe thêi gian vËt lý (TS) ®Êu nèi ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu ®èi ph−¬ng (SP), ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong ma trËn chuyÓn m¹ch MCX vµ TS ®Õn SMA. - PhÇn tö møc 2: Liªn quan tíi kÕt cuèi b¸o hiÖu thùc TSM vµ kÕt cuèi b¸o hiÖu ¶o TSV. TSM n»m bªn trong modul ACHIL, TSM lµ bé kÕt cuèi phÇn cøng vµ ®−îc chia thµnh c¸c khe thêi gian gäi lµ VTSM (cã chØ sè vËt lý 0÷31). Mçi VTSM qu¶n lý mét ®−êng COC, mét module ACHIL qu¶n lý 16 COC.
NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 87

TSV còng ®−îc ph©n chia t−¬ng tù nh− TSM. Khi t¹o COC, ng−êi ®iÒu hµnh ph¶i ®−a ra con sè kÕt cuèi kªnh ¶o TSV, tõ ®ã hÖ thèng sÏ tù chän lùa con sè TSM t−¬ng øng víi cÊu h×nh (TSV⇔ TSM). TSM kÕt hîp víi TSV lµm t¨ng ®é tin cËy cho hÖ thèng b¸o hiÖu SS7. Mèi t−¬ng quan nµy ®−îc biÓu thÞ trong h×nh sau:
VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

SMA1

PUPE1 TSM 0 TSV 1

SMA2

PUPE2 TSM 1 TSV 1

VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

SMX

SMA3

PUPE3 TSM 2 TSV 1

VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31

H×nh 4.11 Mèi t−¬ng quan gi÷a TSV ⇔ TSM. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, chØ qu¶n lý ®−îc c¸c kªnh ¶o trong bé kÕt cuèi ¶o, c¸c kªnh thùc trong bé kÕt cuèi thùc do hÖ thèng tù qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nã sÏ chän ngÉu nhiªn mét kªnh thùc rçi. Nh− vËy, c¸c kü thuËt viªn chØ cã thÓ can thiÖp ®−îc vµo TSV. Tr¹ng th¸i cña kªnh b¸o hiÖu ETCS gåm 2 thµnh phÇn: ETCS = xxxx + yyyy.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

®å ¸n tèt nghiÖp

Trang 88

xxxx: Tr¹ng th¸i kªnh vËt lý NCNT: Kh«ng ®−îc ®Êu nèi. INAC: Kh«ng häat ®éng. ACTI: §ang ho¹t ®éng. INIT: §ang khëi t¹o. NAFF: Ch−a ®−îc t¹o.

yyyy: Ph−¬ng thøc chuyÓn b¶n tin BLOM: BÞ kho¸ do lÖnh MMC. BLOS: BÞ kho¸ do hÖ thèng. NBLO: Kh«ng bÞ kho¸. BLOD: Kho¸ h−íng ®i. BLOA: Kho¸ h−íng vÒ.

B¶ng 2 Tr×nh tù x©y dùng hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7

KÕt luËn
SS7 lµ hÖ thèng b¸o hiÖu sö dông ph−¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, nã ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu chung chuÈn quèc tÕ. §Õn nay, gÇn 100% tuyÕn quèc tÕ ®· vµ ®ang sö dông SS7. M¹ng quèc gia còng ®ang sö dông SS7. §iÒu ®ã ®· chøng minh tÝnh hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc cña SS7. Víi sù hç trî cña SS7 vµ cïng víi chuyÓn m¹ch ATM, tæng ®µi A1000 E10 ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, ®−a c¸c dÞch vô míi vµo m¹ng.

NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

TÝnh c−íc tËp trung.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 89 ThuËt ng÷ viÕt t¾t ACM ANC ANN ASE BHCA BIB BL BSM BSN BT CAMA CAS CC CCF CCS CIC CK CLB CLF CMP CMS COM CSED CSND CSNL CTSV DPC DUP ETA F FC FIB Address Complete Message Answer Signal Charge Answer Signal No Charge Application Service Element Busy Hour Call Attempt Backward Indicator Bit Local Bus Multiprocessor Station Bus Backward Sequence Number Time Base Centralised Automatic Message Accounting Channel Associated Signalling Communication Control Conference Circuit Common Channel Signalling Circuit Indicator Code Check Bit Clear Back Clear Forward Main Multiplex Coupler Secondary Mutiplex Coupler Matrix Switch Controller Electronic Satellite Concentrator Subcriber Digital Access Unit Local Digital Concentrator Voice Signalling Processing Coupler Destination Point Code Data Unit Part Auxiliary Equipment Manager Flag Frame Control Forward Indicator Bit B¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ. B¸o hiÖu kªnh riªng. B¶n tin gi¶i phãng h−íng vÒ. B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh kh«ng c−íc. Bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch chÝnh. C¬ së thêi gian. M· nhËn d¹ng kªnh. PhÇn sö dông sè liÖu. B¶n tin gi¶i phãng h−íng ®i. Bé tËp trung sè néi h¹t. Cuéc thö giê bËn. Coupler m¹ch vßng chÝnh. Bus gi÷a c¸c tr¹m ®a xö lý. B¸o hiÖu kªnh chung. B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh c−íc. M¹ch héi nghÞ. PhÇn tö dÞch vô øng dông. Qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî Cê Tr−êng ®iÒu khiÓn khung Bit ®Þa chØ h−íng ®i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . Coupler m¹ch vßng phô. Coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi. Bus néi h¹t hay bus côc bé. §¬n vÞ truy nhËp thuª bao sè. Bit ®Þa chØ h−íng vÒ. Con sè thø tù h−íng vÒ. §iÒu khiÓn th«ng tin. §iÓm ®Ých cña b¸o hiÖu. Bit kiÓm tra. Bé tËp trung ®iÖn tö vÖ tinh.

®å ¸n tèt nghiÖp Forward Sequence Number Tone Generator Matrix System Handler High Density Bipolar Code High Level Data Link Control Initial Address Signal Message. Intelligent Network Intergrated Service Digital Network International Standards Organisation ISDN User Part Local Access Local Automatic Message Accounting Link Set Link State Control Link Status Signal Unit Length Indicator Matrix Link Incoming Matrix Link Outgoing Matrix Link Alarm Multiplex Mobile Application Part Main Control Station Access Multiplex Common Memory MC Host Switching Matrix MCX Multifrequency MF Multifrequency Compelled MFC Multifrequency Pulse MFP Inter-Station Multiplex MIS Software Machine ML MLETA Auxiliary Equipment Management MLPUPE SS7 Protocol Handler ML FSN GT GX HDB3 HDLC IAM IN ISDN ISO ISUP LA LAMA LS LSC LSSU LI LR LRE LRS MAL MAP MAS MLSM MQ Station ML Message Distributor Trang 90 Con sè thø tù h−íng ®i Bé t¹o tone Qu¶n lý ®Êu nèi M· tam cùc mËt ®é cao §iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao B¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu M¹ng th«ng minh M¹ng sè ®a dÞch vô Tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi PhÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞch vô §−êng truy nhËp TÝnh c−íc t¹i chç Chïm kªnh b¸o hiÖu Bé ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i kªnh Tr−êng chØ thÞ ®é dµi §−êng m¹ng §−êng m¹ng ®i vµo §−êng m¹ng ®i ra M¹ch vßng c¶nh b¸o PhÇn øng dông cho di ®éng M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp gi÷a c¸c tr¹m Bé nhí chung Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh §a tÇn §a tÇn c−ìng bøc Xung ®a tÇn M¹ch vßng th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m PhÇn mÒm chøc n¨ng PhÇn mÒm qu¶n trÞ thiÕt bÞ phô trî PhÇn mÒm qu¶n trÞ giao thøc b¸o hiÖu sè 7 PhÇn mÒm tr¹m Qu¶n trÞ ph©n bè b¶n tin NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

®å ¸n tèt nghiÖp MR MRO MTP NI NT OMAP OPC OSI PCM PDD PGS PLMN PSTN PUP PUS RLC SAM SAO SCP SF SI SIF SIO SL SLM SLS SM SMA SMC SMM SMT SMX SP SPC Call Handler Message Routing Message Transfer Part Network Indicator Network Terminal Operation Maintaince Application Part Originating Point Code Open System Interconnection Pulse Code Modulation Post Dialling Delay General Supervisory Station Public Land Mobile Network Public Switched Telephone Network Main Processor Unit Secondary Processor Unit Release Message Subsequence Addrees Message Subsequence Addrees Message With One Service Control Point Single Frequency Service Indicator Signalling Information File Service Information Octet Signalling Link Signalling Link Management Signalling Link Selection Control Station Auxiliary Equipment Control Station Main Control Station Maintaince Station Trunk Control Station Matrix Control Station Signalling Point Stored Program Control Trang 91 Xö lý cuéc gäi §Þnh tuyÕn b¶n tin PhÇn chuyÓn giao b¶n tin ChØ thÞ m¹ng KÕt cuèi m¹ng PhÇn øng dông vËn hµnh b¶o d−ìng §iÓm xuÊt ph¸t b¸o hiÖu HÖ thèng giao tiÕp më §iÒu chÕ xung m· TrÔ quay sè Tr¹m gi¸m s¸t tæng thÓ hÖ thèng M¹ng di ®éng c«ng céng M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng §¬n vÞ xö lý chÝnh §¬n vÞ xö lý phô B¶n tin gi¶i phãng hoµn toµn B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo B¶n tin ®Þa chØ tiÕp theo víi mét con sè §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô §¬n tÇn ChØ thÞ dÞch vô Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu Octet th«ng tin dÞch vô Liªn kÕt b¸o hiÖu Qu¶n trÞ ®−êng b¸o hiÖu Chän lùa ®−êng b¸o hiÖu Tr¹m ®iÒu khiÓn Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh Tr¹m b¶o d−ìng Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn §iÓm b¸o hiÖu §iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh l−u tr÷ NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

®å ¸n tèt nghiÖp SRM SSP SS7 STM STP SU TCAP TMN TS TUP UP UR VF Signalling Route Management Service Swiching Point Signalling System 7 Signalling Traffic Management Signalling Transfer Point Signalling Unit Transation Capability Application Part Telecommunication Management Network Time Slot Telephone User Part User Part Connection Unit Voice Frequency Trang 92 Qu¶n trÞ tuyÕn b¸o hiÖu §iÓm chuyÓn m¹ch b¸o hiÖu HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Qu¶n trÞ l−u l−îng b¸o hiÖu §iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu §¬n vÞ b¶n tin PhÇn qu¶n trÞ kh¶ n¨ng phiªn dÞch M¹ng qu¶n trÞ viÔn th«ng Khe thêi gian PhÇn øng dông ®iÖn tho¹i PhÇn ng−êi sö dông §¬n vÞ ®Êu nèi TÇn sè tho¹i NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµ ®ång bé. 2000 Understanding telecommunication. 1998 Bµi gi¶ng hÖ thèng b¸o hiÖu. 2001 Nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ¸n øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµo m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam. 1996 HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung. 1999 Lª Ngäc Giao [2] NguyÔn ThÞ Thanh Kú [3] Lª Ngäc Giao [4] §ç Dòng [5] NguyÔn Kh¸nh Toµn [6] Lª Ngäc Thao [7] NguyÔn Hång S¬n Tæng ®µi A1000 E10 (OCB283). 2000 Hoµng §øc H¶i [8] Ericssion [9] Travis Russell NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 . 1997 Signalling system #7.®å ¸n tèt nghiÖp Trang 93 Tμi liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn ThÞ Thanh Kú. 1995 C¬ së kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ Tæng ®µi. 2000 HÖ thèng b¸o hiÖu vµ ®ång bé m¹ng viÔn th«ng.

®å ¸n tèt nghiÖp Trang 94 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful