MGA IMPLUWENSYANG NAIDUDULOT NG “INTERNET” SA MGA ESTUDYANTE

ANG EPEKTO AY PWEDENG MASAMA KUNG ANG MOTIBO NG BATA AY LARO LAMANG AT KUNG ANG EPEKTO AY MABUTI DAHIL ANG MOTIBO NG BATA AY GUSTONG MATUTO Maraming naidudulot na magandang epekto at hindi magandang epekto ang Internet sa kabataan. Nagdudulot ito ng magandang kapakinabangan sa mga kabataan, ang Internet lalo na, sa kanilang mga research papers, mga project at mga takdang aralin. Halos lahat na ng kailangan ng isang tao ay masasabi nating nasa Internet na o masasagot na sa Internet sa isang click lamang. Pero dahil sa pagiging kampante na nasa Internet naman lahat ang dapat kailanganin, tatamarin na ang mga kabataan na aralin ang kanilang mga leksyon. Hindi lahat ng mga information na nakapose sa Internet o hindi lahat ng mga nahahanap na source sa Internet ay reliable o mapagkakatiwalaan. May mga websites na akala mo tama iyong binibigay na information iyon pala kathang isip lamang o kaya ay hindi maikokonsiderang isang fact dahil wala naman itong basehan. At ang iba naman na mga websites ay ginagamit upang makapangloko ng ibang tao upang perahan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Maraming naidudulot na magandang epekto at hindi magandang epekto ang Internet sa kabataan. Nagdudulot ito ng magandang kapakinabangan sa mga kabataan, ang Internet lalo na, sa kanilang mga research papers, mga project at mga takdang aralin. Halos lahat na ng kailangan ng isang tao ay masasabi nating nasa Internet na o masasagot na sa Internet sa isang click lamang. Pero dahil sa pagiging kampante na nasa Internet naman lahat ang dapat kailanganin, tatamarin na ang mga kabataan na aralin ang kanilang mga leksyon. Hindi lahat ng mga information na nakapose sa Internet o hindi lahat ng mga nahahanap na source sa Internet ay reliable o mapagkakatiwalaan. May mga websites na akala mo tama iyong binibigay na information iyon pala kathang isip lamang o kaya ay hindi maikokonsiderang isang fact dahil wala naman itong basehan. At ang iba naman na mga websites ay ginagamit upang makapangloko ng ibang tao upang perahan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. marami ang epekto ng computer games sa mga kabataan tulad ng mapapabayaan ang pag-aaral nila at mahihirapan ang kanilang magulang sa paghahanapbuhay dahil kailangan pang idagdag sa budyet ang perang gagamitin sa paglaro. kadalasang bumabagsak ang mga estudyante sa mga pagsusulit dahil imbes na mag aral,nag lalaro lamang sila.Nakakasira din sa kanilang mga mata ang masyadong pagkababad sa computer.Malaking impluwensya ang mga nilalaro nila sa kanila,it's either bad or good.

I t o a n g i s a s a m g a maraming bagay na napapabilis ang mga gawain kapag ginagamit. Nadadownload na kasi ang halos lahat ng mga laro sa kompyuter kaya maraming kabataan ang nahihikayat na maglaro nito. Dahil sa hirap ng buhay ngayon. Marami kasing gamit ang isang kompyuter lalo na sa mga kabataan ngayon. Camera kung saan ay maaaring makakuha ngl i t r a t o . sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulit. U n a a y a n g m a g p a h i n g a o m a t u l o g p a r a m a y l a k a s s i l a upang ipagpatuloy angkanilang paga a r a l . Ang kompyuter dina y n a g a g a m i t s a m g a p a g l a l a r o n g m g a v i d e o g a m e s . Madali kasing mabenta. Mayroong i -pod. L a p t o p a t Cell phone o di kaya’y makinig ng musika sa iPod. Marahil isang dahilan kung bakit marami ang nagkakamit na magkaroon nito dahil sam a r a m i i t o n g “features” na nakakaakit sa mga kabataan. dalawa ang maaaringg a w i n n i l a . Ang I -Phone nakung saan all in one cellphone na ang gamit. r e p o r t s s a e s k w e l a h a n o t r a b a h o . Marami na kasi ang mandurukot na gagawin ang lahat makuha lang ang kagamitan na ito. Marami rin itong modelo namas lalong naghihikayat sa mga kabataan upang bilhin at tangkilikin. Maaari namang magdulot ng masamang epekto angiPod at PSP sa kadahilanang maaari itong maging sanhi ng pagkatamad ng mga mag -aaral sakanilang pag-aaral ang maglaro na lamang sila buong hapon imbis na mag-aral. ginagamit kasi ang cellphone sa hindi mabuting paraan kagaya na lamang ng panliligaw. Halos lahat ata ngmga tahanan ay mayroong kompyuter. at telepono sa iisangmodelo. Bukod sa mga libro nag i n a g a m i t n g m g a e s t u d y a n t e .I s a s a m g a p a t o k n a g a m i t t e k n o l o h i y a n g a y o n a y a n g c e l l p h o n e . M a s napapabilis kasi ang paggawa ng mga sulatin kapag kompyuter ang ginamit. Malamang ay maraming kabataang katulad ko na pilit kinukulit ang mga magulang na bilhin ito. Audio Player kungsaan ay may maaaring makinig ng mga musika. S a k a b i l a n g b a n d a . Naipapa dala sapamamagitan nito ang lahat ng gusto mong sabihin sa iyongkausap kahit saan at kahit kailan. Ito ang mgailang positibong bagay na naidudulot ng pagkakaroon ng cellphone. A n g kompyuter din ay mayroong mga Micr osoft Word. I t o ’ y p a t o k n a p a t o k l a l o n a s a m g a kabataan. Ang cellphone din ay mayroon na ngayong multimedia. At video phone na kung saan magagamit mo ito na parang video camera. Pero mayroon din nami ngnegatibo itong dala sa bawat isa sa atin. Ngunit. Ang mga makabagong kagamitang ito nahatit ng teknolohiya ay maaaring magdulot masama at mabuting epekto. Ang iba din naman ay masyado na ringd u m e d e p e n d e s a p a g k u h a n g i m p o r m a s y o n s a i n t e r n e t k a y s a s a m g a l i b r o . Excel at marami pang iba nat u m u t u l o n g s a p a g g a w a n g m g a r e s e a r c h w o r k . N a n a g d u d u l o t minsan ng plagiarism o pagkopya ng ibang gawain. Ang laptop at cellphonea y m a a a r i n g m a g d u l o t n g m a b u t i n g e p e k t o d a h i l a n g l a p t o p a t c e l l p h o n e a y m a g a g a m i t pandagdag sa kaalaman ng mga mag-aaral. Sa cellphone kasi lagi napupunta ang halos lahat ng oras nila na sana’y sa pag-aaral na lang. may masamang epekto rin ang paggamit ngkompyuter. Nandyan na ang tv phone na kung saan live mong mapapanood ang bawat palabas sa telebisyon. internet. m a a a r i s i l a n g m a g l a r o g a m i t a n g P S P . Talagang maraminang magagaw a ngayon kapag mayroon kang cellphone. Isa sa mga features ngcellphone ay ang usong -usong text messaging. Nakung saan pati litrato ng mga tao ay pwede na rin maipadala sa kausap nito. d i t o r i n s i l a k u m u k u h a n g d a g d a g n g i m p o r m a s y o n . nagiging dahilan omitsa na ng buhay natin ang cellphone. Powerpoint. Alam naman natinglahat na halos lahat ng impormasyon ay nakukuha na ngayon sa internet. Lalo na ngayon na kung anu -ano angmga nauuso na features ng mga lumalabas na mga bagong modelo nito. W i r e l e s s N e t w o r k i n g d a h i l a n g P S P a y n a k a k a k o n e k t a s a “ w i r e l e s s n e t w o r k ” s a pamamagitan ng W-IFI na kung saan ay nagagawa nitong magkaroon ng network para . Ang pangalawang patok na gamit teknolohiya ay ang kompyuter. Kapag ang kabataan ay napagod n a s a kanilang pag-aaral. Isa sa mga gamit nito ay ang pagbibigay ng internet. Madali kasi na paraan ang naidudulot nang paggamit ngcellphone. May mga kabataan na masyadong nalululon sa mga gamit nito kaya madalas ay purolaro na lamang sila at nakakalimutan na ang pag-aaral.Ang PSP o Portable PlayStation ay isa pa sa mga gadgets na nauuso sa mga kabataanngayon.MASAMAATMABUTINGNAIDUDULOTNGMAKABAGONGTEKNOLOHIYASAMGAKABATAAN Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Isa pa sa mga negatibong bagay ayang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa ngayon kasi ito na ang pinaka -mabilis nakomunikasyon. Ang ilang “features” nito ay a n g Multimedia Playback kung saan ay maaaring makapanood ng mga pelikula.

Ang isa sa mga mabuting naidudulot nito ay nagigingresponsable at maingat ang may-ari sa kanyang kagamitan dahil ayaw nitong mawala at alamnitong mahal ang kagamitan na ito. K u n g m a y r o o n g magandang dulot… Malamang ay may masama rin ito. kanta o pelikula sa PSP. Ang mga kabataangmayroon nito ay naaappreciate ang mga iba’ti b a n g g e n r e n g m u s i k a a t s i l a a y l u b u s a n g nahihilig sa musika kaya nakakatulong sa pagangat at pagpapaunlad ng industriya ng musika. Ang isang halimbawa ay ang mga RPG games. Maaaring kalabasan nito ay magkaroon ng malaking posibilidad ng maging obese angmga kabataan. T u l a d n g P S P a y m a y magagandang “features” ito kaya sobrang lakas ng hatak nito sa kabataan.Hindi alam ng mga kabataan na dahil sa paggamit ng IPOD ay lumiliit ang kita ng mga Flipinoat Foreign artist dahil imbes na bumili ng orihinal na album o cd’s ay nagdadownload nalangang mga kabataan sa limewire o itunes. Notes kung saan maaaring ilagay ang mgaimportanteng gawain.Bilang konklusyon. Internet Connectivity na kung saan ay nagagawa nitong makagamitng internet sa pamamagitan ng wireless connection at maaaring makapanood ng live television broadcast. At higit sa lahat ay nakakaiwasang mga kabataans a i m p l u w e n s i y a n g d r o g a d a h i l m a y r o o n s i l a n g p i n a g k a k a a b a l a h a n . Adik sa paraan ng lubos na paggamit ng kagamitanna ito. At higit sa lahat ay naisasantabi nila ang kanilang pagaaral. Madalas ay ginagamit ito upang magsilbing paraan ng pagpapahinga. Napaka userfriendlyn i t o k a y a m a d a l i n g g a m i t i n . Photos kung saan aymakikita ang mga ilang larawan na inilgay at Stopwatch. Sangayon ay hindi natin maikakaila na maraming kabataan ang mayroon ng PSP. Halimbawa nalamangkung ikaw ay isinama ng magulang mo sa isang selebrasyon na wala kang kainteres interes aymaaari mo itong gamitin. Nakakabuo ng pagkakaibigan at nakakadagdag sa paghahalubilo sa iba’t-ibang tao. Alarm Clock/Clock. Dahil sa madalas na paglalaro ng PSP ay masasabi din natingmay naitutulong ito. Nagiging adik din ang mga ito sa sobrang paggamit. Natututo na magipon at magtipid para makabili nito. pantanggal ngs t r e s s a t m a g k a r o o n n g o r a s a n g m g a k a b a t a a n s a kani-kanilang sarili. At ang pinakamahalagang feature nito a y a n g M u s i c . tulad na lamangsa mga eskwelahan at unibersidad. Contacts kung saanay maaaring mailagay ang mag numero ng mga tao.Lahat ng sektor sa ating komunidad ay madarama ang kahalagahan ng makabagong teknolohiyasa pang arawaraw na pamumuhay.ibang klase ng laro. Maaari rin itong makapagpadala ng mga litrato mula sa isang PSP papunta pa sa isa pang PSP. masasabi natin na napakarami ng naitulong ang teknolohiya sa ating buhay. At Games kung saan maaaring makapaglaro ng iba’t. At ang iba pa ay Calendar. Halimbawa nalamangn a m a s i n u u n a n i l a i t o n g g a w i n k e s a s a p a g g a w a n g k a n i l a n g t a k d a n g a r a l i n o k a y a n a m a n magaral para sa mga pagsusulit. Ang mga masamang dulot naman ng IPOD sa mga kabataan ay nagdudulot ito ng pagkabingi sa dahil sa malakas na volume. Kahit na ang mga trabahador na nasa ibang bansa ay madalil a m a n g m a k a u s a p a n g k a n i l a n g m a h a l s a b u h a y . Tulad ng PSP ay natututongm a g i p o n a n g m g a kabataan upang makabili ng ganitong kagamitan o nagiging dahilan ng p a g n a n a k a w n g m g a k a b a t a a n a t n a g i g i n g m a i n g a t a t r e s p o n s a b l e a n g m g a k a b a t a a n s a pagaalaga ng gamit. Magandang tulong dinn g P S P a y n a k a k a b u o n g p a g k a k a i b i g a n d a h i l s a k a a l a m a n s a g a d g e t n a i t o o d a h i l s a m g a bagong lagay na laro. dito nakalagay ang madaming genre ng musikang pinapakinggan n g m g a kabataan. a t m a d a l i d i n g m a k a r a t i . Nakakasira sa kalusuagan lalo na sa mata.sa isang“multiplayer gameplay”. Ito rin aynagbibigay aliw sa mga gumagamit nito at nakakatangal ng pagkabagot. Nakakaalis din ito ng pagkabagot at nagsisilbing libangan. Isa pang gadget na patok sa mga kabataan ay ang IPOD na tilaa y h i n d i n i l a m a i w a n i w a n s a b a h a y k a p a g u m a a l i s o b u m a b y a h e . Napakadali din nitong dalhin atgamitin. Hindi natin matatanggal sa mga Pilipino na kung mayroon kang kagamitan na ganitoay masasabi nilang sunod ka sa uso kaya marami din ang naghahangad na magkaroon nito. Tulad ng pagpapatalas ng isip sa pagiisip ng mga estratehiya na gagamitinupang matapos ang laro. H i n d i r i n n a m a n m a w a w a l a n a m a y m g a m a g a g a n d a a t masasamang dulot ang gadget na ito. Tulad ng dahil sa sobrang paggamit ngmga kabataan ay nagiging adik ang mga ito. Ang mga “featuresnito ay Games na kung saan ay nakakapaglaro ng iba’t -ibang klaseng laro.Masasabing isa yan sa mga magandang dulot sa mga kabataan. Ang PSP ay napakadaling dalhin kung saan saan. Alam nating maraming kabataan angnagaasam at naghahangad na magkaroon nito… Dahil dito ay nagdudulot ito ng sakit sa ulo samga kabataan sapagkat sa kagustuhan nilang magkaroon nito ay minsan nagiging dahilan ito ng pagnanakaw.

Kungm a g t a t a g u m p a y a n g p a g g a w a n g t a o s a p a m a m a g i t a n n g c l o n i n g . EPEKTO NG LABIS NA PAGGAMIT NG INTERNET SA MGA KABATAAN:     Nawawalan ng gana sa pag-aaral ng mga lessons sa eskwelahan Tinatamad pumasok sa eskwelahan. a n o n a l a m a n g a n g m g a mangyayari sa mundo. Kaya ang tao ay kailangan magkaroon nghangganan ang pagiisip ng mas abgong teknolohiya. 1997 Adelaide South Australia . Ang mga imposible dati ay kaya nang gawin ngayon. isipin natin kung ito ay may itutulong bas aating kapwa at sa ating mga kapaligiran. mas gugustuhing maglaro o manood Nagiging mainitin ang ulo kapag naiisturbo Nawawalan ng panahon ng pakikipagugnay sa mga kasambahay at sa mga kaibigan Isang sanaysay na isinumite sa bahagyang pagtupad sa mga kinakailangan para sa Degree ng Masters ng Arts (Literary Studies) sa faculty ng Pampanitikan at Komunikasyon Pag-aaral Deakin University Victoria Australia Nobyembre 28. Kaya ang Vatican ay nagsabi na ito ay malaking kasalanan sapagkat angmga tao ay para nang gusting lampasan ang Diyos. Ang mga sakit nad a t i a y n a p a k a h i r a p g a m u t i n a y m a d a l i l a m a n g m a p a g a l i n g d a h i l s a s o b r a n g b i l i s n g teknolohiya sa medisina. Nagawa na natin ito sa hayop subalit gusto pa natin magkloning ng tao mismo.n g a n g p e r a p a r a sakanilang mga pamilya. S a n g a y o n a y m a r a m i p a t a y o m g g u s t i n g g a w i n n a t e k n o l i h i y a k a g a y a n g kloning. Kailangan lamang ay magkaroon ng disiplina ang bawat isa upang lalot a y o n g u m u n l a d .

'Mga Writings kung saan expression at form. Sumusunod ang mga arrow. Ang layunin ng tesis lumitaw mula sa isang alalahanin tungkol sa mabilis na tumaas sa paggamit ng Internet sa silid-aralan at sa bahay at kung ano ang nakakaapekto sa paggamit na ito ay may sa kung paano ang literatura ay nilikha at nakaranas. Paano ang mga tao sa buong mundo ay magagawang i-link ang kanilang mga saloobin sa bawat isa ay isang pangunahing tema ng tesis na ito. comparative Literatura (Unibersidad ng Oregon). Ang iba pang mga journal ko ginalugad: Amerikano Literatura ( Duke UniversityPress). PANIMULA Ang tisis ito investigates ang impluwensiya na ang World Wide Web ay nagkakaroon sa panitikan. simula sa pahinang ito. Aking pananaliksik ay kinuha mula sa higit sa isangdaang mga artikulo na natagpuan sa Internet at mula sa ilang mga libro at journal na galugarin ang paggamit ng World Wide Web bilang isang tekstuwal manipulator at tagapaghaba. Mula sa limitadong pag-aaral ng mga journal na ito ay tila na ang World Wide Web ay hindi pa tinatanggap bilang isang mapagkukunan ng pantas akademikong trabaho sa panitikan. tulad ng tula. sa koneksyon sa mga ideya ng permanenteng at unibersal na interes. pagmamahalan. Journal ng Modern Literatura (Indiana University Press).Deklarasyon Pinapatunayan ko na ang sanaysay na ito ay hindi isama ang walang pagkilala sa anumang materyal na naunang isinumite para sa isang degree o diploma sa anumang University. at sa abot ng aking kaalaman at paniniwala ito ay hindi naglalaman ng anumang materyal na dati-publish o nakasulat sa pamamagitan ng ibang tao maliban kung saan ang reference ay na ginawa sa teksto. Bilang ito ay isang hyperlinked na sanaysay ito ay ipinapayong basahin ang buong sanaysay bago ng pagsunod sa mga link. Ang term panitikan ay may maramihang mga kahulugan na kaugnay nito ngunit para sa layunin ng sanaysay na ito ko bang gamitin ang isang kahulugan ng diksyunaryo para sa literatura.edu. PAUNAWA Ang teksto para sa tesis na ito ay ganap na nakasulat sa Internet para sa isang madla ng Internet at inaasahang makita lalo na sa loob ng kapaligiran ng Internet. Sa panahon ng labindalawang buwan na panahon ko sinusubaybayan ang ilang mga journal sa panitikan at ang tanging dalawang upang galugarin ang Internet-literatura kaangkupan ay Bagong Kasaysayan Pampanitikan (Ang University of Virginia) at ngPostmodern Kultura (Ang John Hopkins University Press). at Southern Review (Louisiana State University) hindi ginalugad ang cyberfycation ng literatura. Lahat ng mga unibersidad ay may malakas na presence ng World Wide Web ngunit wala ay may naka-link na literatura at ang World Wide Web sama-sama bilang isang partikular na disiplina. mga katangian o mahahalagang mga tampok.unisa. ay gumawa ng indibidwal na pagtingin ng mga seksyon ng mas mabilis mag-load at muling-load kung ang mga link ay sinundan. Ang kabuluhan ng mga gawain na ito ay inkorporada sa loob ng saklaw ng nito presentational na modelo.htm ngunit maaaring tumagal na para sa isang mas lumang computer upang i-load ang buong dokumento.au/phd/thesisall. Ang kumpletong teksto ay lumilitaw sa isang site sa http://se. . Australian Pampanitikan Studies (University Queensland Press). Kung ang mga saloobin na ito ay regarded bilang panitikan kapag sila ay iniharap sa Internet ay nakasalalay sa mga kahulugan ng panitikan.

ou. ipagtanggol ko kung paano ipakita ko ang trabaho na ito. authorial na tinig.uni-stuttgart. subjective.. atbp essays. '. Aking superbisor ay remarked na aking ipinakita ito sa isang 'masalita at friendly paraan' na kung saan ay hindi sa ugat ng tradisyunal na akademikong presentasyon.. Roya Ulrich sa http://www.. 'Cyberspace ay sa itaas ng lahat ang tropo para sa isang bagong cybercultural haka-haka na mulingenergizing idealista panlipunan teorya sa kanyang pangako ng isang iba't ibang (aesthetic) karanasan ng kultura sa form ng technoculture na kung saan ay increasingly sa.) at web (mas papiraso.html ay Phd sanaysay John M. theorises na ang reader engages sa isang bilang ng mga mahalagang mga hakbang sa paggawa ng pagbabasa. talambuhay. ang pagdaragdag sa kaalaman .' Ang Macquarie Dictionary. kung hindi na humuhubog sa. Ang ilang halimbawa ay:    Gilles ng D'ANDREA's phd sanaysay site sa http://www. sa kanyang pira-piraso. walang tiyak na hatol atbp .. Ang Carver tawag ang kanyang modelo ng pagbabasa ng "Reading Program" na nagsasabi na ito ay magkapareho sa na ng isang computer . analytical.. Jay David takas sa 'Degrees ng Freedom' ang kanyang cyber-artikulo writes . Pampanitikan researcher..de/IND/MA/Ul/ Amrohini Sahay ay tumutukoy sa Internetting ng literatura bilang 'Cybermaterialism'.. Sa ang pagtatanghal ng isang pantas na sanaysay sa nakaraang isa ay asahan sa magsimula sa isang pambungad na pahina pagkatapos ng isang index at pagkatapos ay ang tesis. Aking sanaysay ay hindi sumasang-ayon sa Sahay ng argumento na ang cyberspace ay ang domain ng mga mga capitalists bilang isang kasangkapan para sa pagsulong ng kanilang sistema ng . Macquarie University. Bilang aking superbisor ay nabanggit doon ay 'ang isang potensyal na mga kagiliw-giliw na pagkakagalit sa pagitan ng tradisyunal na akademiko inaasahan (malinaw Nagtalo at nakabalangkas. burges indibiduwalismo na ('ng bawat tao para sa sarili') sa ang cyber-90s ng isang postrepresentational na demokrasya kung saan-representasyon sa sarili ay naging ng ideological pagsubok para sa lansag ang pulong ng sama-sama na mga pangangailangan ng ang liberal estado sa pabor ng isang pangitain ng isang bagong post-manggawa sa al estado ayon sa pulsational workings ng isang radikal-semiotic-impormasyon-demokrasya ng pagnanais . Sahay.. at ang 'karagdagang' enslaving ng mga na hindi maaaring ma-access ang Internet.' (Takas) Ako naaapektuhan sa paraan na ipakita ko ang aking sanaysay sa pamamagitan ng mga gawa ng komninos konstantinos zervos na isinulat ng kanyang Masters degree sa Internet at ay kasalukuyang pagsusulat ng kanyang phd sa Internet..ind.caps. RP Carver. Sa halip ng cybersubjectivity ko magtaltalan na namin ngayon ay may isang paradaym ng cyberobjectivity kung saan lahat ay magagawang lumikha ng kung ano ang nais nila upang lumikha '(Herz) at ang libreng pagpapahayag na ito ng walang pigil ay pigi ang tekstuwal pili na mindset ng postacademic burges na para sa kaya mahaba na dictated kung ano at kung paano literatura ay dapat na nilikha at mabasa. 'Sa cyberspace ang sarili ay hindi na constructed bilang isang nagsasarili. 546. puno ng mga imahe at impormal na inihambing sa mga tradisyunal na mga presentasyon.) ay hindi lamang ng nilalaman na pagbabago ngunit kung paano ito ay pinaghihinalaang sa ang huling paghahayag tekstuwal na magpakailanman baguhin ang nagkukuwento estilo. NSW 2109 Australia 1991. araw-araw na buhay sa advanced na pang-industriya bansa '. Sa World Wide Web ang pagpapakilala sa isang sanaysay ay madalas na masyadong makulay. libot. Krause site sa http://cirrus.edu/People/jkrause/ Dr. ' Sahay p..kasaysayan..lirmm.fr/ ~ dandrea / index_us. p . Gayunpaman. sa halip ito ay nagiging isang libot mata na sumasakop sa iba't ibang pananaw isa-isa. nagpapakalat at maramihang mga site format. Tulad ng tesis na ito ay isinulat sa Internet (sa http code) ako na nakasulat ito sa isang iba't ibang mga paraan kaysa ay inaasahan sa isang tradisyunal na pantas iniharap tesis. 559-560.. 1997.

Pangalawa. Shelley. Bilang ay maaaring mabilis na natuklasan sa pamamagitan ng pagtingin sa 'source' sa Netscape para sa aking tesis (hindi ang Panimula. Una.. Na (Kutieleh) ang Carver sabi ang dating incorporates ang "tagapamagitan ang mga hakbang na ibahin ang anyo ng mga salita mula sa nakalimbag na pahina sa isang form na palasunod para sa manipulasyon sa ang ikalawang bahagi ng programa". Umaasa ako na ang aking pagtatangka sa sinisiyasat ang mga potensyal na ang World Wide Web ay sa literatura ay pumukaw iba upang galugarin at palawakin ang paksang ito.. Pagsusulat isang akademiko sanaysay sa ang nakakaapekto ang World Wide Web ay mayroon sa panitikan ay isang mahirap na gawain. kung saan ako nagkaroon ng sapat na kamalayan upang isulat bago pagdaragdag ng hypertext) may mga bahagi kung saan ang halos linya bawat ay may isang hypertext link. Ang pinakamalaking limitasyon sa trabahong ito ay may salita limitasyon ng 10. Homer . parehong sa aking estilo sa pagsulat at sa kanyang pagtatanghal ay ang pampanitikan pagbabago na ito. ang bahagi ng imbakan. ay nagsasangkotunawa ng kahulugan na inilaan ng may-akda. Mayroong maraming mga artikulo na isinulat sa Internet at nito makakaapekto sa. Tinadtad ko at nabago. (Carver. Sa pamamagitan ng digital na pagmamanipula ng teksto sa World Wide Web panitikan ay patuloy reinvented. Ano ko na tinangka upang ipakita. pagdaragdag ng mga link bilang pinuntahan ko hanggang matapos ang isang mahirap walong o siyam na buwan ko natanto ko ay may isang bit ng isang gulo sa aking mga kamay. Dahil ito ay isang kumbinasyon ng mga pananaliksik at ng isang eksperimento sa aking orihinal na paraan ng pagtatanghal ay flawed. 1971:456). Ito ay isang paksa na kung saan ay magiging mas mahalaga bilang mga bata matutunan ang tungkol sa panitikan sa paaralan at ng maraming mga classrooms na magbigay ng Internet access bilang bahagi ng pag-aaral ng mag-aaral. Ito ay nagiging sanhi ng napakalawak paghihirap kapag sinusubukang i-edit ang isang trabaho. ) ay sa mga kamay ng aming mga anak pati na rin ang pagbibigay kahulugan ng mga teksto. Magiging katulad sa pagsusulat ng sanaysay sa nakakaapekto ng imprenta sa panitikan sa ang 1450 kapag ang imprenta ay unang imbento. Ang Koran. Ako umamin na tapos tesis na ito medyo hindi wasto mula sa simula.program. Ito ay imposible na gawin ang katarungan sa tulad ng isang malaki at mahalagang paksa sa tulad ng isang maliit na pag-aaral. Ang aking pag-iisip ay na dahil ito ay isang sanaysay tungkol sa Internet na ang dapat kong natural lumikha ito 'nakatira' sa Internet. . dahil sa mabilis na pagbabago sa kung ano ay iniharap ngayon ang teknolohiya ng Internet ay maaaring madaling maging isang bahagi ng teknolohiko kasaysayan bukas. Deklarasyon Pinapatunayan ko na ang sanaysay na ito ay hindi isama ang walang pagkilala sa anumang materyal na naunang isinumite para sa isang degree o diploma sa anumang University. Ang programang ito ay binubuo ng dalawang bahagi: ang bahagi ng data input at pagmamanipula ng data at bahagi ng imbakan. ngunit ako ay hindi dumating sa isang solong text na direksiyon ang topic na ito ako sinisiyasat. Halata na paraan upang pumunta tungkol sa tulad ng isang gawain bilang ko tinangka upang isulat ang tekstuwal bahagi ay ganap na unang pagkatapos ay idagdag ang lahat ng mga link. 'Ang nakakaapekto ng Web World Wide sa Literaturang'. Sa ganitong sanaysay ko Isinama ng maraming mga link sa hypertech parehong na linawin kung ano ako sinasabi at humantong sa karagdagang pagsisiyasat ng ginawa ng isang point. ang pagmamanipula at muling-imbento ng teksto (Shakespeare. Ang ikalawang bahagi. Sagutin ay pagkatapos ay ilagay papunta sa reader upang bumuo ng kahulugan. ang konklusyon ng pananaliksik sa ito sa sandaling ito ay maaari lamang maging teorya bilang kami sa simula ng panahon Internet.000 mga salita. at sa abot ng aking kaalaman at paniniwala ito ay hindi naglalaman ng anumang materyal na dati-publish o nakasulat sa pamamagitan ng ibang tao maliban kung saan ang reference ay na ginawa sa teksto.

Ang term na ito ay ginagamit upang ilarawan ang makakaapekto sa Internet sa internationalize proseso ng kompanya ang.Sa pagtatapos na ito. ang problema ng pananaliksik = Paano at bakit ay ang impluwensiya ng Internet sa internasyonal na merkado paglago ng kumpanya na ang 'ay justified para sa pagsisiyasat. 2001. Gayunpaman. ang Internet marketing at mga theories ng paglago sa internasyonal na merkado ay ginagamit upang maipaliwanag ang kalabuan na ito sa katawan ng kaalaman. Pangalawa.. Bilang disertasyon na ito ay isinulat sa Internet (sa http code) ako na nakasulat ito sa isang iba't ibang mga paraan kaysa ay inaasahan sa isang tradisyunal na pantas iniharap tesis. sa paggamit ng impormasyon. sa kanyang pira-piraso.. gamit ang 224 wastong tugon. nagpapakalat at maramihang mga site format. bilang may limitadong pananaliksik at pag-unawa. Pag-aaral na ito na natagpuan na ang Internet kasidhian ng mga firm availability mediates impormasyon. Ang mga kalahok gaganapin key posisyon sa loob ng kanilang kompanya. relasyon paggamit ng negosyo. Kaya. komunikasyon ng pakikipag-ugnayan.. subjective. ang Internet kasidhian ng kompanya at pandaigdig merkado paglago. Buttriss & Wilkinson. Kung ang mga saloobin na ito ay regarded bilang panitikan kapag sila ay iniharap sa Internet ay nakasalalay sa mga kahulugan ng panitikan. Una. Gayunpaman. entrepreneurship at mga network at ang mga ito sa turn impluwensiya sa . Ang kabuluhan ng mga gawain na ito ay inkorporada sa loob ng saklaw ng nito presentational na modelo. paggamit ng impormasyon. labindalawang kaso pag-aaral ay ginagamit upang suriin ang key konsepto. walang tiyak na hatol atbp . kaalaman. Deans. ang mga resultang ito ay nagbibigay ng mula sa obserbasyon na katibayan na ang Internet ay may positibong impluwensiya sa internasyonal na impormasyon. saykiko distansya.. kaya na mga rich data ay maaaring iginuhit mula sa internasyonal na merkado gumagawa ng paglago ng desisyon. ipagtanggol ko kung paano ipakita ko ang trabaho na ito. samakatuwid ay nangangailangan ng karagdagang imbestigasyon. Kaya. Bilang resulta. nag-aaproba kadahilanan pagtatasa at proseso ng istruktura equation modeling. Aking pananaliksik ay kinuha mula sa higit sa isangdaang mga artikulo na natagpuan sa Internet at mula sa ilang mga libro at journal na galugarin ang paggamit ng World Wide Web bilang isang tekstuwal manipulator at tagapaghaba. internasyonal mindset. internasyonal na mindset. Aking superbisor ay remarked na aking ipinakita ito sa isang 'masalita at friendly paraan' na kung saan ay hindi sa ugat ng tradisyunal na akademikong presentasyon.) ay hindi lamang ng nilalaman na pagbabago ngunit kung paano ito ay pinaghihinalaang sa ang huling paghahayag tekstuwal na magpakailanman baguhin ang nagkukuwento estilo. 2003). Istruktura equation pagmomodelo ay ginagamit upang subukan ang modelo ng = internetalisation 'upang suriin ang ang mga interrelationships sa pagitan ng mga bahagi sa proseso ng internationalize: availability ng impormasyon.Upang galugarin ang mga tanong ng pananaliksik ng isang dalawanghakbang na diskarte ay ginagamit.) at web (mas papiraso. isang dami proseso ng pagkumpirma sinusuri ang mga natukoy na mga tema o constructs. Ibbotson & Sinkovics. Constructs ay sinusuri sa pamamagitan ng isang pagsubok na kadahilanan ng pagtatasa. Paano ang mga tao sa buong mundo ay magagawang i-link ang kanilang mga saloobin sa bawat isa ay isang pangunahing tema ng tesis na ito. ang mga mananaliksik na Nagtalo na ang internationalize proseso ng ang kumpanya ay binago dahil sa Internet. Ito ay iminungkahi na ang Internet ay ang pinaka-makabuluhang mga driver ng mga internasyonal na kalakalan sa mga nakaraang taon sa lawak na ang ang term internetalisation na = 'ay likha (Bell. partikular. ang pagdaragdag sa kaalaman .Ang tisis ito investigates ang impluwensiya na ang World Wide Web ay nagkakaroon sa panitikan. Ang term panitikan ay may maramihang mga kahulugan na kaugnay nito ngunit para sa layunin ng sanaysay na ito ko bang gamitin ang isang kahulugan ng diksyunaryo para sa literature. libot. Bilang aking superbisor ay nabanggit doon ay 'ang isang potensyal na mga kagiliw-giliw na pagkakagalit sa pagitan ng tradisyunal na akademiko inaasahan (malinaw Nagtalo at nakabalangkas. ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay upang galugarin ang kung paano naiimpluwensyahan ng Internet kumpanya 'internationalize proseso. Ang layunin ng tesis lumitaw mula sa isang alalahanin tungkol sa mabilis na tumaas sa paggamit ng Internet sa silid-aralan at sa bahay at kung ano ang nakakaapekto sa paggamit na ito ay may sa kung paano ang literatura ay nilikha at nakaranas. analytical. Samakatuwid. ang labo nananatiling sa kung paano ang Internet ay naiimpluwensyahan ng mga internasyonal na merkado paglago. bumuo ng mga hypotheses at upang bumuo ng isang modelo ng Internetalisation para sa pagsubok. ang mga internasyonal na merkado paglago. at mga relasyon ng negosyo kapag ang mga kumpanya ay lumago sa internasyonal na merkado.

mga konsepto ng entrepreneurship at network ay may-bisa sa isang solong modelo. . Sa puhunanin sa mga pagkakataon na mungkahi ay iniaalok upang tulungan ang mga kumpanya upang bumuo ng mas kasidhian ng Internet at mga kakayahan ng internationalize. ang isang solong pag-aaral ay may mga limitasyon ng generalisability. internationalize at paglago.internasyonal na merkado paglago. ang mga pang-edukasyon na institusyon at pamahalaan katawan na kailangan upang magsulong ng mga higit pang mga inilapat na mga programa para sa Internet internasyonal na marketing. interrelationships mapa at kumpirmahin ang isang panlahatang modelo ng ang ‗ internetalisation '. ang pagaaral ang kinikilala ng isang panlahatang modelo ng epekto ang Internet ay nagkaroon sa ang panlabas na internationalize ng kompanya. Ang mga panteorya kontribusyon ay tatlong fold. pati na rin ang pananaliksik sa inbound internationalize ay magiging kapaki-pakinabang. hinaharap pananaliksik ay dapat magtiklop ito pag-aaral. ang pag-aaral ay nagha-highlight ang mga malawak na saklaw at pinabilis na rate ng internasyonal na paglago ng merkado ng mga kumpanya. Una. Pangalawa. Mula sa isang pananaw ng patakaran. kaya. mga panukalang constructs sa isang multi-item na kapasidad. Katibayan na ang Internet ang nakakaimpluwensya sa tradisyonal at virtual network para sa dibersiyon ng internasyonal na paglago ng merkado ay umaabot sa kasalukuyang unawa. Pag-aaral ay nagbibigay ng hinaharap mga mananaliksik sa isang platform ng nakilala constructs at interrelationships na na may kaugnayan sa internetalisation. Kontribusyon na ito ay umaabot sa katawan ng kaalaman na nauukol sa Internet internasyonal na marketing sa pamamagitan ng pagma-map at nagpapatunay interrelationships ng sa pagitan ng mga konsepto ng Internet. Ang pangunahing praktikal na kontribusyon ay na ang mga natuklasan nakilala pagkakataon ng impormasyon. Pananaliksik sa ibang mga bansa. Kaya. kaalaman. ang pag-aaral na ito ay nagtangka sa ang Australian palabas-Bound konteksto. ang pag-aaral na ito Kinukumpirma na ang mga internasyonal na impormasyon. Gayunman. na kung saan upang siyasatin. Sa ikatlo. kaalaman at entrepreneurial para sa mga kumpanya na nagnanais upang i-maximize ang mga internasyonal na paglago ng merkado. Ang tulad pagtitiklop o cross pagpapatunay ay tumulong sa pagpapatunay ng kaliskis na ginamit sa pananaliksik na ito at mapahusay ang bisa ng mga pananahilan predications. Bukod dito. ang tatlong mga kontribusyon na ito makilala constructs.

ang mga isyu tulad ng cost-pakinabang na pagtatasa. Tatlong layunin na tumakbo sa pamamagitan ng iba't-ibang phases ng pananaliksik. ang karamihan ng mga natuklasan ay may kaugnayan sa na konteksto sa mga partikular na bagaman bilang isang extrapolated sa Internet-konektadong organisasyon sa pangkalahatan. Ang mga customer ng mga Internet Service Provider ay nagpadala ng isang kalakhan magkatulad palatanungan sa pamamagitan ng email. Mga napiling mga organisasyon ay sinundan sa pamamagitan ng isang tatlong-bahagi na proseso ng pagpaplano para sa teknolohiya. Questionnaires ay ipinadala sa mga negosyo na kumakatawan sa buong hanay ng mga sektor ng industriya sa pamamagitan ng tradisyunal na mga channel ng papel. Mga nakabalangkas interbyu ay isinasagawa sa mga organisasyong ito. Upang masuri ang mga isyu na kasangkot sa hinaharap na aplikasyon ng modernong komunikasyon sa computer. access sa mga serbisyo at database ng impormasyon. at pagsusuri para sa mga negosyo na nagnanais na yakapin ang daluyan. marketing at electronic commerce ay ginalugad. Ang impormasyon na natipon mula sa maagang yugto ng pananaliksik ay ibinigay ng isang cross-pangkat-pangkat na pagtatasa ng paggamit ng Internet sa sektor ng industriya ng New Zealand. Bilang sa 94% ng New Zealand negosyo ay maliit at katamtamang laki na negosyo (SMEs). privacy. Ang layunin ay upang lumikom ng mga data tungkol sa mga organisasyon na online na upang makilala ang mga katangian ng anumang maagang-adoptador at upang lumikom ng mas tiyak detalyadong impormasyon na naaangkop sa grupo na ito bilang umiiral na mga gumagamit ng Internet. New Zealand-malawak na sample ay hinahangad upang bigyan ang mga data ng baseline sa New Zealand organisasyon upang makakuha ng isang unawa ng kasalukuyan at hinaharap na mga gamit.upang matukoy ang kalikasan at lawak ng . Impormasyon nakakuha na nagsilbi bilang isang batayan para sa pagpili ng mga negosyo para sa isang mas malalim na pagtatasa para sa mukha-sa-mukha interbyu. Isang hanay ng mga interbyu ay gaganapin sa mga kalahok mula sa mga organisasyon na sa mataas. Ang pagsusuri ng panitikan nagtatatag ng konteksto para sa pag-aaral sa isang pangkalahatang-ideya ng pagbuo at pag-unlad ng Internet bilang isang mahalagang bahagi ng negosyo sa kapaligiran. Isang industry-wide. Mga uso mula sa panitikan at ang questionnaires ay napagmasdan sa konteksto ng New Zealand organisasyon. Ang mga resulta ng pagsisiyasat na ang bumubuo sa mga kadahilanan ng tagumpay sa mga talakayan sa ang kinakailangan sa pagpaplano ng pagpapatupad. Isang hanay ng mga isyu na kinilala mula sa parehong online at offline na literatura na tila nagpapahiwatig ng mga umuusbong at hinaharap na mga uso ay nabuo ang mga batayan ng mga katanungan. mapagkumpitensyang kalamangan. Ang mga layunin ng pananaliksik ay: . Lahat ng mga respondents sa sample na ito ay mula sa mga organisasyon na hindi bababa sa nagkaroon ng email. seguridad. Ang pokus ay sa mga tao na elemento kaysa ang mga teknikal na aspeto na nakakaapekto sa mga organisasyon. ang mga relasyon sa publiko.Ang layunin ng sanaysay na ito ay sa critically suriin ang epekto ng Internet sa negosyo na may partikular na diin sa New Zealand negosyo sitwasyon. Kapag ang mga questionnaires ng papel ay nagbalik. Ang huling bahagi ng pananaliksik ay isang pahaba na pag-aaral gamit ang isang pamamaraan ng pag-aaral ng kaso. muli pinagkakilanlan ng lahat ng disisyete sektor ng industriya. kahit na hindi pa sila ay magkaroon ng isang presensya sa Internet. isang maihahambing na sample ng mga respondents ay hinahangad. acquisition at pagpapatupad ng teknolohiya at ang huling yugto ng pagsusuri at audit. katamtaman at mababang sektor ng Internet pag-aampon bilang kinilala sa pamamagitan ng ang mga tugon ng palatanungan. pamamahala ng impormasyon.

pagsasanay. Ang lugar ng Internet paggamit sa mga organisasyon ay nangangailangan ng pagsisiyasat ng karamihan ay nahaharap sa devising isang Internet diskarte. Implikasyon para sa mga indibidwal na kabilang ang workload. ngunit karamihan sa mga kompanya na halos isinasaalang-alang ang mga online na mundo hanggang relatibong kamakailan. pagbabago sa mga kaayusan ng kapangyarihan sa bagong teknolohiya at mga isyu ng privacy at kontrol.coms bilang tulad ngunit ordinaryong negosyo na gusto mong gamitin ang Internet. mga pattern ng komunikasyon.Internet based na mga gawain ng negosyo sa pamamagitan ng mga organisasyon sa New Zealand upang suriin ang mga motives at mga epekto ng mga hakbangin upang matukoy ang mga kadahilanan na magbigay ng kontribusyon sa ang tagumpay ng mga endeavors Ang unang bahagi ng pananaliksik focusses sa ang pagpaplano ng mga isyu na kasama ang mga pinaghihinalaang at aktwal na mga pangangailangan sa impormasyon ng mga organisasyon gamit ang Internet. Ang ikatlong bahagi ng pananaliksik ay inihahambing ang inaasahang at aktwal na mga kinalabasan mula sa pagpapatupad ng Internet sa organisasyon. Ang proseso ng pagpili ng naaangkop na provider teknolohiya at Internet ay isinasaalang-alang at pag-aaral na ginawa ng mapagkumpitensyang bentahe inaalok ng Internet. Ang pagsusuri ay isinasagawa sa mga kalahok na organisasyon sa pamamagitan ng pagsusuri ang papel ng Internet sa pagiging epektibo ng negosyo. Ang mga kamakailan-lamang na downturn sa dot. Ang pananaliksik na ito ay isinasaalang-alang ang mga implikasyon ng mga ito para sa matagumpay na paggamit ng Internet at nagpapakita ng mga kadahilanan ng tagumpay para sa mga organisasyon.coms ay nadagdagan ng interes sa mga kadahilanan sa pagtukoy ng tagumpay kahit na ang mga kaso na kasama sa tesis na ito ay hindi dot. Ay isinasaalang-alang din ang mga implikasyon para sa mga organisasyon tulad ng mga gaps sa kaalaman. . Paghahambing ay ginawa sa pagitan ng mga organisasyon at ang kanilang mga estratehiya para sa pagkuha ng online at sa pamamahala ng proseso ng changeover at mga transition sa isang Internet-based na negosyo sa kapaligiran. reskilling at deskilling ay pursued. Ang ikalawang bahagi ng pananaliksik focusses sa pagkuha at pagpapatupad ng Internet sa pamamagitan ng mga organisasyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful