435

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 78
24 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρωθυπουργός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Υπουργείο Εσωτερικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
»
Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
»
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων . . . . . . . .4
»
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . .5
»
Πολιτισμού και Τουρισμού . . . . . . . . . . . . . . . .6

νος (Α.Δ.Τ. AB 043759), υπάλληλος του κλάδου Διοικητι−
κών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε θέση
μετακλητού υπαλλήλου, στο Διπλωματικό Γραφείο της
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, με μισθολογικό
κλιμάκιο 10° της ΔΕ κατηγορίας.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των υπηρεσιών που υπάγονται στον
Πρωθυπουργό 919/23−2−2012).

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

(1)
Με την υπ’ αριθμ. Υ 85/15−2−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 &
34 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 2/2011 (ΦΕΚ
Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του Πολιτι−
κού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β’ 3011), διορίζεται,
από 1.1.2012, η Ελισάβετ Μάρη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Φ
371267), σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Οικονομικό
Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.
Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 95%
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν
κάθε φορά στον α’ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσε−
ων με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.
Η Υ 73/15.1.2012 απόφασή μας (ΥΟΔΔ 45), ανακαλεί−
ται.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των υπηρεσιών που υπάγονται στον
Πρωθυπουργό 920/23.2.2012).
Με την υπ’ αριθμ. Υ 86/15−2−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 &
34 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98),
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 2/2011
(ΦΕΚ Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό
του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β’ 3011),
αποσπάται, από 1.2.2012, η Φανή Μουρίκη του Σπυρίδω−

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)
Με την αριθμ. 2103/17.1.2012 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 − 12 του άρθρου 55 καθώς και του άρθρου
58 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
β) του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
στα Υπουργεία Εσωτερικών...» (ΦΕΚ 147 Α΄), δ) του π.δ.
110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ243Α΄) (την
με αριθμό 2061915/6754/0022/24.9.1998 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν.2190/94» (ΦΕΚ 1022 Β’), διορίζεται σε
θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Πολιτικό
Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, από 21.11.2011, ημε−
ρομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία, ο Ερρίκος
Τάρτας του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Σ 791398.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών 1521/30.1.2012).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3472636411/24.2.2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

436

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(3)
Αριθμ. 2/16306/0022
Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ−
γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνη−
σης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 6 και 57 του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Tις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) και
του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄).
3. Την αριθ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
5. Την ανάγκη ρύθμισης των αποδοχών των υπηρετού−
ντων μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών
των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυ−
πουργών και Γενικών Γραμματέων σε νέα βάση, κατόπιν
της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/2011).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ
(2.100.000€) περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού για το 2012 και ύψους ενός εκατομμυρίου οκτα−
κοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €) περίπου, σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού για καθένα από τα επό−
μενα έτη, η οποία θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς
των οικείων ειδικών φορέων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλή−
λων, Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και λοιπού
προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης και Υφυπουργών, ως ακολούθως:
1. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και
οι ειδικοί συνεργάτες των Πολιτικών Γραφείων των με−
λών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, λαμβάνουν
αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και
13 του ν.4024/2011, ως εξής:
α.− Ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου, τις αποδο−
χές του Μ.Κ.4 του A΄ βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας.
β.− Οι ειδικοί σύμβουλοι:
i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του
Μ.Κ. 6 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ. 5
του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.
ii Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχές
του ΜΚ 4 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ.
3 του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.
iii. Λοιποί, τις αποδοχές του Β΄ βαθμού της κατηγορίας
στην οποία ανήκουν.
γ.− Οι ειδικοί συνεργάτες, καθώς και το προσωπικό
της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005:
i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του

Μ.Κ. 4 του Β΄ βαθμού της ΠΕ ή του ΜΚ 3 του Β΄ βαθμού
της ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.
ii. Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχές
του ΜΚ 3 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ.
2 του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας.
iii. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., τις αποδο−
χές του Β΄ βαθμού της κατηγορίας τους αντίστοιχα.
iv. Λοιποί, τις αποδοχές του Γ΄ βαθμού της ΔΕ κατηγο−
ρίας ή του Γ΄ βαθμού της ΥΕ κατηγορίας αντίστοιχα.
δ.− Λοιποί μετακλητοί:
i. Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στον αντίστοιχο βαθμό της κατη−
γορίας διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 7 του ν.4024/2011.
ii. Οι διοριζόμενοι με προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α στο ΜΚ 2 του βαθμού της κατηγορίας
διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6 του ν.4024/2011.
iii. Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα λαμβάνουν
αποδοχές με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
στις οργανικές τους θέσεις.
Το πιο πάνω προσωπικό της περίπτωσης (δ) εξελίσ−
σεται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011.
2. Σε όλους τους ανωτέρω, καθώς και στους υπηρε−
τούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στα ιδιαίτερα γρα−
φεία των Γενικών Γραμματέων, καταβάλλονται επίσης,
τα επιδόματα των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/2011 με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο Διευθυντή
του πολιτικού γραφείου καταβάλλεται και το επίδομα
θέσης της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου.
3. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από υπηρεσίες
του δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του δημοσίου
όπου δεν ακολουθείται διαβάθμιση των θέσεων των
δημοσίων υπαλλήλων, καταβάλλονται οι αποδοχές που
αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται με
βάση τις διατάξεις του εδαφίου δ’ περίπτωση iii της
παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης. Η διάταξη αυτή
ισχύει και για τους αποσπασμένους σε προσωρινές θέ−
σεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 3 του
Π.Δ. 63/2005.
4. Στους αποσπασμένους σε θέσεις μετακλητών υπαλ−
λήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτι−
κών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουρ−
γών ή Γενικών Γραμματέων καταβάλλεται, κατ’ επιλογήν,
είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία
αποσπώνται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης
στην οποία αποσπώνται. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλη−
τη δήλωση του αποσπώμενου στο Διευθυντή του Πολι−
τικού Γραφείου μέσα σε δυο μήνες από την έναρξη της
απόσπασης. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ο
αποσπώμενος θεωρείται ότι επιλέγει τις αποδοχές της
θέσης στην οποία αποσπάται. Η μισθοδοσία του βαρύνει
τον Προϋπολογισμό και διενεργείται από την υπηρεσία
τις αποδοχές της οποίας έχει επιλέξει με την επιφύλαξη
της παρ 1 της παρούσας. Η διάταξη αυτή ισχύει και για
τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις με βάση το
άρθρο 55 παράγραφος 3 του Π.Δ. 63/2005. Ως αποδοχές
που διατηρούνται κατ’ επιλογήν του αποσπασμένου,
νοείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
5. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των Ειδι−
κών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών δεν μπορεί να
υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκό−
ντων το 40% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το
ποσοστό αυτό για το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της
κύριας θέσης του.
6. Στις αποδοχές της κύριας θέσης, για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη, η οικογε−
νειακή παροχή και τα τυχόν επιδόματα, παροχές και
αποζημιώσεις που συνδέονται με την ενεργό άσκηση
καθηκόντων στην οργανική θέση.
7. Στο προσωπικό των Πολιτικών Γραφείων σε περί−
πτωση μετακίνησής του εκτός έδρας για τις ανάγκες
του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του Υφυ−
πουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοι−
πορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για
τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία:
για τον Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου, τον Ειδικό Σύμ−
βουλο, τον Ειδικό Συνεργάτη καθώς και το προσωπικό
της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005:
i) είναι ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο
βαθμό Διευθυντή,
ii) για δε τους λοιπούς ίση με εκείνη που αντιστοιχεί
στο βαθμό τους.
8. Για την μισθολογική εξέλιξη των ανωτέρω, πλην του
Διευθυντή του πολιτικού γραφείου, των ειδικών συμβού−
λων και ειδικών συνεργατών, καθώς και του προσωπικού
της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005, όπως και για
κάθε θέμα αποδοχών τους που δεν ρυθμίζεται ειδικά,
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 4024/2011.
9. Ειδικά για τους υπηρετούντες την 1−11−2011, οι οποίοι
επαναπροσλήφθηκαν σε θέσεις Πολιτικών Γραφείων
μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών στις 11−11−2011,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν.4024/2011. Προσωπική διαφορά η οποία προκύπτει
από επιδόματα ή άλλες πρόσθετες αποδοχές, οι οποίες
καταβάλλονταν στους αποσπασμένους ή στο προσω−
πικό που υπηρετούσε με διάθεση στα ως άνω γραφεία
πριν την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, καταβάλλεται
από την Υπηρεσία που κατέβαλλε τα ως άνω επιδόματα,
για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 εφαρ−
μόζονται για όλο το προσωπικό (μόνιμο και με σύμβαση),
που υπηρετεί στα ανωτέρω Γραφεία με οποιοδήποτε
τρόπο, καθώς και στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων
Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των αστυνομικών
της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Κυβέρνησης,
των Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.
Για το προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις των
ως άνω γραφείων, καθώς και την προσωπική ασφάλεια
και τους οδηγούς των παραπάνω γραφείων, εφαρμόζο−
νται αντίστοιχα οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3205/2003, όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου
6 του ν.3833/2010 και διατηρήθηκαν με τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 με την
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου
και νόμου.
Για όσους δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
4024/2011 για την απογευματινή υπερωριακή εργασία

437

Προσωπικό το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 4024/2011, λαμβάνει το ωρομίσθιο του
μισθολογικού κλιμακίου της παραγράφου 4 του άρθρου
20 του ίδιου νόμου στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπη−
ρεσίας και τα τυπικά του προσόντα.
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης διενεργείται με πράξη του Διευθυντή του Πολι−
τικού Γραφείου ή του Γενικού Γραμματέα, ενώ επίσης
με πράξη στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγμα−
τοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας.
11. Η αριθ. 2/8098/0022/9−2−2004 (ΦΕΚ 332/Β/2004) κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία έχει κωδικοποιηθεί ως άρ−
θρο 57 του Κώδικα της νομοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), καταργείται
από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1−11−2011, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Με την αριθμ. Δ1Α 1025787 ΕΞ 2012/10−02−2012 κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13, του
άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποσπάται
από 16−01−2012, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Νικο−
λάου (Α.Δ.Τ.: Ξ 292439), μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας
ΔΕ’, με βαθμό Β’, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιου−
σίας του Υπουργείου Οικονομικών, για την κάλυψη της
μίας (1) εκ των τριών προβλεπομένων θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 2460/
24−2−2012).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με την αριθμ. Δ1Α 1031887 ΕΞ 2012/01−02−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 55 και των
άρθρων 56 και 57, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποσπάται από 13−02−2012, η
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ελένη του Ανδρέα (Α.Δ.Τ.: Ν 281088), μόνιμη
υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ’, με βαθμό Β’, από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιου−
σίας του Υπουργείου Οικονομικών, για την κάλυψη της
μίας (1) εκ των τριών προβλεπομένων θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 2478/
24−2−2012)
Με την αριθμ. Δ1Α 1020189 ΕΞ 2012/02−02−2012 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ−

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful