Anexa4

Ghid pentru efectuarea achlzltlllor publice in vederea atribuirii contractelor de furnizare de prod use, de servicii sau de tucrarl de catre beneficiarii proiectelor coflnantate prin POSDRU 2007-2013, in conformitate cu prevederile legislatiei nationals §i comunitare privind achlzltllle publice
AMPOSDRU a elaborat prezentul Ghid pentru a indruma beneficiarii proiectelor flnantate prin POSDRU 2007-2013 §i pentru a Ie oferi un instrument util in procesul de implementare a proiectelor coflnantate din POSDRU.

\..:/

~\

~.' --:;:.. ...:;,.

I. Cadrul legislativ in materia achlzltlllor publice
~ Leqislatie nationala aplicabila:

• •

ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu rnodlflcarl §i completarl prin Legea nr. 337/2006, rectificarea pubhcata in Monitorul Oficial al Rornanlel, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rnodlflcata prin Legea nr.128/2007, Ordonantele de urgenta ale Guvernului nr.94/2007, 143/2008, 228/2008, 19/2009" Legea 84/2009 §i ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2009; Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006; Hotararea Guvernului Rcmanle! nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achlzltle publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii, completata prin Hotararea Guvernului nr.1056/2006, Hotararea Guvernului nr.1337/2006 §i prln Hotararea Guvernului nr.834/2009; Hotararea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribulrea contractelor de achizltle publica prin mijloace electronice din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, rnodlflcata §i cornpletata prin Hotararea Guvernului nr.198/2008, Hotararea Guvernului nr. 370/2009 §i Hotararea Guvernului nr. 167/2010. Ordinul Presedlntelul Autoritatli Natlonale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achlzltlllor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dlspozttnlor referitoare la contractul de publicitate media; Ordinul Presedlntelul Autorttatu Natlonale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achizi iilor Publice nr.107/2009 entru a robarea Re ulamentului rivind

Ghidul a fost elaborat tinand seama de leqlslatia natlonala ~i regulamentele europene In vigoare la data de 01.08.2010. in sltuatia existentei unor neconcordante intre prevederile ghidului ~i prevederile legislatiei natlonale ~i comunitare, vor prevala cele ale leqlslatiei matlonate ~i cornurntare in vigoare.

1

1

--------------------------------------------------------

.----

..

supravegherea modului de atribuire a contrsctelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servlcll, cu modific[rile §i cornpletarlle ulterioare; Ordinul Presedtntelul Autoritatll Nationale pentru Reglementarea §i Monitorizarea Achlztttilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de llcltatle restransa §i negociere cu publicare prealablla a unul anunt de participare; ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achlzitle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servlcll, rnodiftcata ~i cornpletata prin Legea nr. 228/2007/ ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, Legea nr. 198/2009 §i Legea nr. 314/2009; Ordinul Ministrului Economiei ~i Hnantelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului operational pentru activitatea de observare §i verificare a atribuirii contractelor de achlzltle publica, a contractelor de concesiune de lucrarl publice §i a contractelor de concesiune de servicii; Hotararea Guvernului Rornanlei nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantet de urgenta a Guvernuiui nr.30/2006 privind functla de verificare a aspectelor procedurale aferente procesulul de atribuire a contractelor de achlzltle publica, modlflcata §i cornpletata prln Hotararea Guvernului nr. 1083/2007.
}>

Leqis/atie euroDeana ap/icabi/a:

2

Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achlzttnlor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003; Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achlzltll publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE §i 2004/18/CE ale Parlamentului European ~i Consiliului; Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European ~i al Consiliului privind Vocabularul comun prlvlnd achlzltille publice (CPV) ~i a Directivelor 2004/17/CE ~i 2004/18/CE ale Parlamentului European ~i ale Consiliului in ceea ce prlveste procedurile de achlzitl! publice, in ceea ce prlveste revizuirea CPV; Regulamentul (CE) Nr 1177/2009 al Comisiei din 30 November 2009 pentru modificarea Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE and 2009/81/CE ale Parlamentului European ~i al Consiliului in ceea ce prlveste pragurile de aplicare a lor in materie de proceduri de atribuire a contractelor de achlzitll,

Leqlslatla natlonala ~i europeena apllcablla in materia achlzltlllor consultata pe slte-ul oficial al Autoritatu Nationale pentru Reglementarea Achlzltillor Publice www.anrmap.ro. sectlunea "Legislatie".

publice poate fi §i Monitorizarea

2 Regulamentele institutiilor europene se aplica in Statele Membre in mod direct, fara transpunere prealabila in leqlslatla natlonala.

2

Servicii de publicitate a proiectului (crearea. pe tot parcursul procedurii de atribuire. hoteliere ~i restaurante. de cladiri exlstente. a principiilor prevazute la art. Exemple . indiferent de forma. 9.II.34/2006.Servicii de administrare a cladirllor: . . . 2 alin. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8 din OUG 34/2006.Servicii .35-38 ~i art. 2B se solutloneeza potrivit dlspozltltlor cap. art. 9 Aplicarea prevederilor Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. Exemple de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A: . atunci obllqatla de a aplica prevederile acesteia se impune numai pentru contracte a carer valoare este mai mare decat cea prevazuta la art. se supune prevederilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 . in legatura cu contractul de curnparare sau de inchiriere respectiv.34/2006. III. 10 . Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie. Contestatlile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr.c) ~i c1) din aceeast ordonanta Referinta: . producerea ~i/sau difuzarea de materiale de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise. in sensul prevazut la art. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. cu modtflcarlle ~i completarile ulterioare. Cand nu se apliea prevederile legislatiei privind aehizitiile publiee? Sunt exceptate de la aplicarea leqlslattel in materia achlzltillor publice incheierea urrnatoarelor tipuri de contracte: a) Contracte care au ca obiect inchirierea.Contractul de flnantare. (2) ~i se tlrniteaza numai la prevederile art.9 lit. Cand se aplidi prevederile legislatiei privind aehizitiile publiee? Prevederile leqlslatlel privind achlzltllle publice se apllca Beneficiarilor ~i/sau Partenerilor acestora care au calitatea de Autoritate Contractanta. art.Servicii de audit financiar pentru certificarea cheltuielilor. cu modlficarlle ~i completarile ulterioare. 56 ~i la aplicarea. in cazul atribuirii unui contract de achlzltie publica care are ca obiect presta rea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr.34/2006.2B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.Servicii de transport terestru. prin orice mijloace financiare.34/2006.Servicii .OUG nr. (2) din aceeasl ordonanta. 57 alin.Servicii de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B: de invatamant. cu exceptla serviciilor de transport feroviar incluse in categoria 18 din Anexa 2B. cu modlflcarlle ~i completarile ulterioare.34/2006.8. cu rnodlflcarlle ~i completarlle ulterioare. cu modlflcarile ~i cornpletartle ulterioare sau care se lncadreaza in sltuatltle stipulate la art. de transport feroviar. audiovizuale sau electronice). pentru atribuirea contractului de achtzltte publica de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2A din Ordonanta de urgenta a Guvernului este obligatorie.

fara TVA.000 euro. publica rea prealabila a unui anunt de participare. 2. procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea estlrnata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 1. procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea esttrnata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 125. in conformitate cu prevederile art. 4 .llcltatla electrontca: . procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci cand valoarea estlmata pentru contractul respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei al pragului de 100. Pentru contractele de furnizare. corepondenta servicii/or/produse/or//ucrari/or cu codurile CPV $i sa estimeze va/oarea contractu/ui de achizifie publica Beneficiarul va estima valoarea contractului de achizitle publica pe baza calculartl ~i insumaru tuturor sumelor platiblle pentru indeplinirea contractului de servlcll/furntzare/lucrarl fara TVA.sistemul de achizitie prevazute dinamic.34/2006. Valoarea estlrnata a contractului de achlzitle trebule sa fie valabtla la data transmiterii spre publicare a tnvltatlel sau a anuntulul de participare. fara TVA. . r- Excep~ii de la regula sunt: .acordul-cadru. care face parte din dosarul achlzlttel publice.53/2006 . respectiv contracte de rnunca". Pentru contractele de servicii.000. a din OUG nr.(l). luand in considerare orice forme de optlunl ~i. 4. in rnasura in care acestea pot fi anticipate la momentul estlrnaril. Sa a/eaga procedura de achizitie publica in funcfie de va/oarea estimata a contractu/ui de achizifie Regula de atribuire a contractelor de achlzltte publica este ltcttatta deschtsa sau ltcttatla restransa. 3 in aeest eaz se vor apliea reqlernentartle nationale In materia ~J'1gajariifortel de rnunca (Legea nr.dialogul competitiv.b) Contracte care se refera la angajarea fortei de munca.Codul muncii. orice eventuale supllrnentarl sau majorarl ale valorii contractului. lit. Beneficiarul trebuie sa intocmeasca 0 Nota privind determinarea valorii estimate. Pentru contractele de lucrarl.-" Beneficiarul trebuie: 1.000 euro.negocierea cu/fara . . in ordonanta de urgenta a Guvernului Modalitiltile speciale de atribuire nr.34/2006sunt: . Sa stabi/easca necesitatile pentru imp/ementarea proiectu/ui.000 euro.213. dupa caz. cu rnodlflcarile ~i completarlle ulterioare).cererea de oferte. alin. Etapele procesului de atribuire . fara TVA.

in conform rnasura in care valoarea achlzltlel prevederilor art. 2 $i 5. de servicii/produse/lucrari.te echivalentul dreptul de a achizitiona direct ~\ \~ Referinfa: • • • • DUG nr. art. Beneficiarul are serviciile/produsele/lucrarile respective. 5 . 2195 al Parlamentului European $i al Consiliului din 5 nolernbrle 2002 privind Vocabularul Comun al achlzltlllor publice (CPV) modificat prln Regulamentul (CE) nr. 124. art. 142-169.925/2006. 213/2008 al Cornlslel din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. ~ ~ Sa stabileasca calendarul procedurii ~ ~ ~ La elaborarea calendarului procedurii Beneficiarul va avea in vedere: incadrarea in intervalul de timp prevazut in graficul actlvltatllor proiectului. 25-32. Regulament (CE) nr.25-32 din DUG nr. HGR nr. Anexele 2A $i 2B. 2195/2002 al Parlatnentului European $i al Consiliului privind vocabularul comun privind achlzttltle publice (CPV) ~i a Directivelor 2004/17/CE ~i 2004/18/CE ale Parlamentului European $i ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achlzttll publice. Regulamentul (CE) nr.e. serviclile/produsele/lucrarile sa fie prestate/furnizatejexecutate in perioada de implementare a proiectului prevazuta in contractul de flnantare $i in graficul de implementare a actlvltattlor prolectulut: respectarea termenelor prevazute in leqlslatla apllcablla intre data publicarll anunturllor §i data stablllta pentru depunerea ofertelor. 3. nu depa.34/2006. in lei a 15. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003. 20. estlrnata fara TVA. 19.34/2006. perioada de asteptare a eventualelor contestatu: alte termene ce pot lnfluenta procedura. in ceea ce prlveste revizuirea CPV.000 euro.

c) obiectul. fax. Sa e/aboreze caietu/ de sarcini in (cerinte. de se/ecfie de selectte a a Atunci cand steblleste aceste cerlnte minime. in special cu privire la adresa inclusiv telefon.34j2006. ln surna fixa de pana la 2% din valoarea estlrnata a contractului. dar nu mai putln dedit sumele prevazute la art. 6 -- - - - ---_----- . precum ~i documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertantt/candldatl pentru dovedirea Indepllnlrii criteriilor de calificare $i selectle: f) lnforrnatll privind garantia de participare necesara sa fie costttulta de operatorul economic ofertant (cuantumul qarantlel de participare. Sa stabileasca criteriul de atribuire a contractului de achizifie Criteriul de atribuire a contractului de achlzltle poate fi numai: • fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. b) informatil privind sursele de flnantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit.~ t. cel putln egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei $i avand in vedere ~i dlspoztttlle art.(2) din HG nr. canitatea servlclllor/produselor/Iucrartlor $i scopul contractului de servlcll/furnlzare/Iucrart . alin. in conformitate cu art 8. pretul cel mai scazut. d) tnstructlunl privind date limita care trebule respectate ~i formalitati care trebule Tndeplinite In legatura cu participarea la procedure de atribuire.925j2006. e-mail -. cerlntelele minime de calificare. Beneficiarul va stabili cerlntele of ertan til or/ca ndida til or in functte de 3. Beneficiarul va descrie obiectiv servlcllle/produsele/lucrarlle caracteristici etc.. Sa definitiveze documentetie de atribuire Documentatla de atribuire trebuie sa cuprlnda cel putln urrnatoarele tnformatli: a) lnformatli generale privind autoritatea contractanta. persoane de contact.lBenefiCiarUI trebuie: 1. • fie. e) daca sunt solicitate. Sa stabileasca cerintete otertentttor / candidafilor minime de calificare 5i criteriile rrurume de calificare ~i criteriile exiqentele specifice contractului. mijloace de comunicare etc. (1) din aceeast crdonanta. (1) din OUG nr. perioada de valabilitate a qarantlei de participare. caietul de sarcini. 2. Beneficiarul trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerlnte.) In raport cu necesltatile de implementare ale proiectului. elaborand in acest sens 0 nota justificativa care se ata$eaZa la dosarul achlzltlel. 278"'1 alin. 276 alin. In mod excluslv. 4.

8. j) tnforrnattl referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 1.. g) a propunerii aplicat pentru tehnice §i stabilirea 5.34/2006.. in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet. din capitolul 2 Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitre publica din OUG nr. 9. Beneficiarul trebuie: de participare a contractelor de achlzltie de participare. 197-199.::. ° 7 . h) lnforrnatll detaliate ~i complete privind criteriul de atribuire ofertei ca~tigatoare. ® --. 176-196. la 0 adresa dedicata.instructlunl privind modul de elaborare ~i de prezentare financiare. 35-38. 34. Beneficiarul va intocmi ~i publica in SEAP anuntul/lnvltatia Vezi DUG nr. Anexa 3 4 in cazul achlzitlet serviciilor de publicitate media. i) tnstructlunl privind modul de utilizare a caller de atac.34/2006. Aceasta obliqatie nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicltate. art. Beneficiarul are obliqatia ~a publice un anunt de participare ~i un anunt de atribuire. 15. art. 14. Sa fntocmeasca anunful/invitafia Pentru asigurarea transparentel procesului de atribuire publica. aUG nr. 33. 0\ \. fara TVA. cu valoare anuala cumulate esttmata.34/2006. mai mare decat echivalentul in lei a 15. precum ~i pe pagina proprie de internet. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul sectiunii a 5-a Reguli de publicitate. HG nr. In aceasta etapa.Referinfa: • • Sa stabi/easca formulare/e ~i mode/e/e care vor fi utilizate de ofertant in cadrul ofertei sale.000 euro..925/2006.

Pentru a putea beneficia de reducerea termenelor prezentate in tabel.34/2006 art. Sa respecte termene/e calculate invttetiet min/me pentru depunerea candidaturilor/ofertelor.34/2006.34/2006 art.845.84 ~i 90 (1) nr.P S 125.000 P.75_(11 52 zile Depunere candidaturi 10 zile Depunere candidaturi 37 zile 52 zile S. de la data transmiterii acestora spre publicare a anuntului/ de participare Termenele minime pentru depunerea candidaturilor / ofertelor de la data transmiterii anun~ului/invita~iei de participare Candida~i 5 SEAp lOUE selecta~i Valoare estimata a contractuIui.76 (1) S.000 DUG Depunere candidaturi 37 zile nr.P S 125.000 SS 125.000. Beneficiarul trebuie sa ia in calcul. in euro.---- --- ~-- .000 L S 4.845. 76.845. fara TVA Referin~e legisla~ie na~ionala Licita~ia deschisa S.000 Licita~ia restransa L S 4.34/2006 art.27 din HGR nr. S > 125.925/2006). 75.~_--~-~_~--~--- -------------- ---- . 8 ~~ .000 DUG nr.000 L> 4.83_(11 Invltatle participare 40 zile DUG Cererea de oferte PS 100.000 DUG 20 zile - Invltatie participare 15 zile nr.000 LS 1. suplimentar.845.000 L > 4. beneficiarul trebuie sa indepllneasca conditille prevazute la art.34/2006 art.34/2006 art. 127 din DUG nr.124 5 La stabilirea termenelor rrururne pentru elaborarea ~i depunerea candidaturilor/ofertelor de catre operatorii economici interesati. 0 marja de timp de 3 zile lucratoare necesare ANRMAP sa verifice ~i sa transmtta SEAP acceptul de publicare a anuntului (vezi art.000 10 zile - - DUG nr.2. P > 125.

\ ~.e-licitatie. 55. P > L> 4. HG nr. Anexa 3A. 55 alin. Beneficiarul : 1. de atribuire. Achizltll publice. Partea a VI-a. 47. nerestrlctlonat ~i 6 in conformitate cu prevederile art.125.ro. ~i dovada publlcarll acestuta (anuntul/Invltatla publlcatta) in SEAP tiparit(a) la precum tmprtmanta).. Trebuie sa asigure obfinerea documentetlet de atribuire de catre orice operator economic Beneficiarul trebuie sa asigure orlcarul operator economic deplin.(l). Referinta: • • OUG nr. art. Beneficiarul trebuie sa fie inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). art. anuntul de particlpare se publica optional in Monitorul Oficial al 9 - -- ------ --- ----------- . aceasta etapa. Anexa 1. art. Procedura de inregistrarea in SEAP poate f consultata pe site-ul www. 54. la contlnutul documentatlel accesul direct. Odata cu publicarea anuntului/lnvltatlel de participare in SEAP. Pentru publlcarea anuntulul/ lnvttatiel de participare in SEAP. prin mijloace electronice. Beneficiarul va atasa la dosarul achlzltlel copia anuntuiut/Invltatlet de participare. 22-30. Romanlel. Beneflclarul trebuie sa aslqure publlcarea anuntuiul/Invttatlel de S. Beneficiarul poate acorda operatorilor economici lnteresatl accesul direct ~i nerestrtctlonat la docurnentatta de atribuire a contractu lui de achlzltle publica prin atasarea la Invltatia/anuntul de participare a unui fi~ier electronic. 211-213.:.34/2006.®jn participare. " A . art.. precum ~i publicarea acestuia pe pagina de internet proprle.925/2006.--" In aceasta etapa.

in~tiintarea trebuie sa contina inclusiv 0 copie a contestatlel respective. Are dreptul sa adopte masurile de remediere pe care Ie considera necesare ca urmare a primirii unei contestettet Atunci cand a primit 0 contestatle privind contlnutul docurnentatlet de atribuire. 10 . cat mai repede posibil. celorlaltt operatori economici trnpllcatl in procedura de atribuire. in mod similar cu accesul la flslerul initial. nu mai tarzlu de 0 zi lucratoare de la data adoptarii acestora. 3. 006. in termen de 0 zi lucratoare de la primirea contestatlel. in mod clar. dar nu inainte de expirarea termenelor de ute de OUG nr. Beneficiarul are obllqatla de a pune la dlspozltla operatorilor economici raspunsurtle la sollcltarlle de clariflcarl prin crearea unui nou flsler electronic in SEAP la care se va asigura accesul direct ~i nerestrlctlonat.2. art 78.easca 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii ~i fara sa dezvalule identitatea celui care a solicitat clariflcarl (OUG nr.34/2006. sa ii instllnteze despre aceasta ~i pe ceilalti partlclpanti inca lrnpllcati in procedura de atribuire. beneficiarul are obllqatla ca. In cazul primirii unei contestatli. rnasurl care trebuie comunicate contestatorului. Trebuie sa elaboreze §i sa transmita raspunsurile la c1arificarile formulate de operatorii economici interesei! Beneficiarul are obligatia sa raspunda orlcare] solicitari de clarificari prlrnlta de la operatorul economic interesat. 91). fara sa depa. complet ~i fara arnblqultatl. in cazul in care documentatla de atribuire a fost pusa la dlspozltla operatorilor economici prin asigurarea accesului direct ~i nerestrlctlonat la fislerul electronic disponibil in SEAP. Beneficiarul are dreptul de a inchela contractul numai dupa pronuntarea deciziei Consiliului National de Solutlonare a Contestatlllor sau dupa pronuntarea hotararii in prima lnstanta. precum ~i Consiliului National de sotuttonare a Contestatillor sau primei lnstante de judecata. Beneficiarul are dreptul sa adopte rnasurile de remediere pe care Ie consldera necesare ca urmare a contestatlel respecive.

elementele principale ale flecarel oferte in conformitate cu prevederile art. la data. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. indiferent daca acestla au fost sau nu prezentl la sedlnta de deschidere 11 . Sa desemneze persoana/persobJJe/e responsabile pentru ofertelor (comisia de evaluare).925/2006. 71 din HGRnr. 5. evaluarea Beneficiarul are obllqatla sa desemneze persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. ora ~i 'in locul indicate 'in anuntul de participare. 33 alin. Comisia de evaluare are obltqatla de a transrntte un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici partlclpantl la procedura de atribuire.4. dupa caz. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor se sernneaza de membrii comisiei de evaluare. expertf cooptatl st de reprezentantii operatorilor economlcl prezentl la deschidere. care se constituie lntr-o corntsle de evaluare in conformitate cu prevederile art. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor va consemna modul de desfasurare a sedlntel respective.(4) din HGR nr. Sa deschida oferte/e la data §i ora anunfata in anunfului/invitafia de participare §i sa intocmeasca procesul-verbal de deschidere a ofertelor Beneficiarul are obllqatla sa deschlda ofertele ~i.925/2006. alte documente prezentate de partlclpantl.

6. Sa informeze operatorii economici asupra rezultatului procedurii Beneficiarul va informa ofertanttl despre decizla referitoare la atribuirea contractului de achlzltle publica sau.33. comisia de evaluare are obllqatla de a elabora raportul procedurii de atribuire. ulterloara.~ Referinta: • • aUG nr. HG nr. care se sernneaza de catre totl membrii comisiei de evaluare. Termenul de transmitere a rezultatului proceduril este de 3 zile lucratoare de la luarea declzlel de atribuire ~i aprobarea raportului procedurii de catre conducatorul Beneficiarului. Raportul procedurii se lnalnteaza conducatorulul Beneficiarului spre aprobare. 129. 93. 34/2006. din partea s. de anulare a procedurii ~i eventuala lrutlere. a unei noi proceduri de atribuire.925/2006 art. dupa caz. dupa caz Comisia de evaluare va evalua ofertele primite in cadrul procedurii utillzand criteriile minime precizate in documentatla de atribuire §Ii sa utilizeze criteriul de atribuire stabilit pentru declararea ofertei ca~tigatoare. 80. Dupa finalizarea evaluarll ofertelor. 71. 66. p L s. Sa respecte termenele de asteptare a contestatlllor operatorilor economici nemultumiti de rezultatul procedurii. 74. Sa evalueze oferte/e primite §i sa intocmeasca raportul procedurii prin care atribuie contractul de achizifie sau anuleaza procedura. 207. L p 12 __ ~-- --_- ---------------~--- . inclusiv de presedlntele acesteia. min aceasta etapa Beneficiarul trebuie: 1. 206. 208. 83. 7. ~\ \.

Anexa 3A Publica rea enuntutut de atribuire: y 5. 34/2006. cerere de oferte prin atribuirea contractului de achizitie publica.Beneficiarul va finaliza procedura de atribuire prin inchelerea ~i semnarea contractului de achlzitle publica. dialog competitiv. 57 alin. (2) lit. ~~\ \. cu rnodificarile ~i cornpletarlle ulterioare.. L P :S 125. 28.. Sa intocmeasca §i sa publice enuntut de atribuire Pentru asigurarea transparentel procesului de atribuire a contractelor de achlzltle publica. In cazul serviciilor incluse j'n anexa nr. Iicitatie restransa. Beneficiarul are obtiqatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in eel mult 48 de zile dupa ce a fina/izat procedura de atribuire . art.34/2006.845. Beneficiarul va atasa la dosarul achlzttlel anuntul de atribuire. a) din aUG nr. L 5. 2.845. obllqatla de a transmite spre publicare un anunt de atribuire este aplicabila numai contractelor a carer valoare este mai mare decat pragul valoric prevazut la art.000 P > 125.000 > 4. precum ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare (anuntul de atribuire publicat in SEAP ttpant la lmprlmanta).000 :S 4. negociere culfara publicarea prea/abila a unui enum de participare.licitatie deschisa.000 Y Y Y 13 . 57. Beneficiarul proiectului trebuie intocmeasca ~i sa publice anuntul de atrlbutre.Referin~a: • OUG nr.

3. 17. daca este cazul. 22-28. in cazul in care procedura apllcata a fost alta decat llcltatla deschtsa sau llcttatta restransa: 6. 0\ ~ • Referinti: aUG nr. art. 12. raportul procedurii de atribuire. daca este cazul. semnat. Dosarul achlzltiel publice trebuie sa cuprlnda documentele lntocrnlte/prlmlte de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire. art.34j2006. 56. 7. 13.925j2006. precum ~i clartflcartle transmisejprimite de Beneficiar. Anexa 3A. 8. art.fie la termenul convenit intre parti. cum ar fi. contractu I de achtzltle publica. 14. daca este cazul. anuntul de atribuire ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare. formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire. 14 . 5. dupa caz. raportul de activitate sl. contestattlle formulate in cadrul procedurii de atribuire. daca a fost sollcltata: . daca este cazul. insotite de decizllle/hotararlle motivate pronuntate de Consiliul National de Solutlonare a Contestatlilor/Instanta de judecata: 16. invltatla de participare. docurnentatta de atribuire. 15. Beneficiarul are obligatia de a intocmi dosarul achlzltlel publice pentru fiecare contract atribuit. contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire.34j2006. anuntul de lntentie ~i dovada trimiterii acestuia spre publicare. procesul-verbal al sedlntel de deschidere a ofertelor. nota justtflcatlva privind accelerarea procedurii de atribuire. 2. 211-215. sollcltartle de clarlflcart. dar fara a se limita la urrnatoarele: 1. Anexa 1. dovada comunlcarilor privind rezultatul procedurii.fie dupa constituirea qaranttel de buna executle. Contractul intra in efectivitate conform prevederilor contractuale: . 11. • HG nr.0\ \~ • Referinti: aUG nr. 4. referitor la functla de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achtzltle publica. documentul constatator care contlne lnforrnatll referitoare la indeplinirea obltqatltlor contractuale de catre contractant (documentul de receptie). 213. nota privind determinarea valorii estimate. 9. 47. 10. daca este cazul. nota justlftcatlva privind alegerea procedurii de atribuire. dupa caz. notele intermediare ~i avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale. art. anuntul de participare ~i dovada transmiterii acestuia spre publicare sl/sau.

Modelele prezentate documentelor care dovedesc receptla in Anexele 2. Receptia repreztnta operatlunea prin care autoritatea contractanta i. servtclllor/produselor/lucrarllor sunt Legends simboluri utilizate: 15 . Documentul de receptle este un inserts esentlal al closarului achlzltlet respective.i exprimi acceptarea fata de servicllle/produsele/lucrarlle prestate/furntzate/executate in cadrul unui contract de achizltle publica §i pe baza carela efectueazi plata.Etapelejdocumentele pe care beneficiarul trebuie sa Ie parcurqa/tntocrneasca atunci cand desfa§oara procedura de achlzltle publica sunt in prezentate succinct in Anexa 1. 3 §i 4 ale prezentului ghid. Contractu I de achlzltle se consldera finalizat odata cu receptla servlclllor/produselor/lucrarllor prestate/turnlzate/executate §i semnarea documentului constatator privind indeplinirea obllqatlllor contractuale.

196-199 HG nr. 142169 HG nr.7-12 nr. 176-196 HG nr.35-40 5. 1 OUG nr 24. Nota privind alegerea procedurii 34/2006 art.34/2006 art. 925/2006 art.34/2006 art. 20. Nota justiflcatlva privind stabilirea cerlntelor minime de calificare §i criteriile de selectle of ertan til or/candida til or OUG OUG v' nr.14 6. 19.5 34/2006 Art. 925/2006 art. 925/2006 art.13-15.Anexa 1 Lista sinteza a etapelor/documentelor care trebuie parcurse/intocmite de beneficiar in aplicarea prevederilor OUG nr. Nota justificativa privind criteriul atribuire a contractului de achlzltle OUG 16 .34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii/furnizare/lucrari Atribuirea contractu lui prin : Etapa/Documente necesare Referintii legislatie contractului de estimare de achlzltle 2.

127 V 20 zile pentru candidat uri 15 zlle - 5.000 euro. JOUE 5. de v' 16. 34/2006 art.000 S~ 125. P > 125.125(2) .Perioada minima asteptare ofertelor de a P~ 100.78 91 OUG nr.000 L s 4. art. la 0 adresa dedicata. art. OUG 34/2006 art.000 52 zile V 37 zllepentru candidat Exi posibilitatea perioadelor de candidaturilor/ofertelor de asteptare reducere nr.126 nr. 13. P~ 125.000 S.5EAP __ ~~~ __ ~ __ ~OUG __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 34/2006 art. cu 0 valoare anuala cumulata.845.845. co nutul documenta ei de atribuire 15.000 euro. cu 0 valoare anuala cumulate.40 OUG nr.84 OUG 34/2006 art. estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 15. prin mijloace electronice. 1 in cazul atribuirii contractelor de publicitate media. p~ 125. precum ~i pe pagina proprie de internet (OUG nr. Anexa 3 OUG nr. Beneficiarul are obliqatia de a publica un anunt de participare ~i un enunt de atribuire.000 L~ 4. 34/2006.54-55. 58).34/2006.845. fara TVA. 76. Invltatle de participare Acces direct. fara TVA. 34/2006 art. 8 in cazul contractelor de servicii de publicitate media.000 OUG nr. Anunt participare 12. Adoptarea de rnasurt de remedire considerate necesare ca urmare irii unei conte i. in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet. 7 17 .000.000 .000 L~ 1. 58. estirnata ca fiind mai mare dedit echivalentul in lei a 15.34/2006 art.000 L> 4. spunsuri la sollcttartle clarlftcarl primite. nerestrtcttonat deplin. 75. 2561\. 83.

34/2006 art. 925/2006 art. Comunicarea catre partlclpantll rezultatului procedurii la procedure Publicarea anuntulul de atribuire 25.33 aUG nr.000 -----'--. 31-83 nr. Desemnarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor re se contituie In comisie de evaluare..204 HGR nr. 204. 71 aUG nr. 89-92 27. 26. 211-213 HG nr. Procesul -verbal de deschidere a ofertelor HG nr. 58 n r. 18.17._~.19. 19. 34/2006 art. Semnarea publica contractu lui de achlzltle v' aUG nr. Raportul procedurii de achlzltle 20.19.P ~ 125000 L ~4. Dosarul achtzltlel publice 28. de buna executie a 29... Procesului verbal de servlclllor/produselor/Iucrarllor receptle a 18 . 56-57.. 925/2006 art.----j -____!. 925/2006 art. art.845. 925/2006 art. 93 aUG 34/2006 art. 211 HG nr.925 art.----+-----''-. 34/2006. JaUE S.L---'-----1 aUG 34/2006 art. 200211 HG nr.

.nr din data .S... in calitate de Beneficiar..... de servicii de . De asemenea..Modelul procesului-verbal de receptie a serviciilor Beneficiar Aprobat.. comisia de receptle constata asumate prin contractul incheiat lntre parti.. Beneficiar Comisia de receptle Prestator (numele... di Prestatorul §i-a indeplinit obllqatllle §i Valoarea serviciilor prestate este de corespunde cu pretul inserts in contractu I tile lei la care se adauga TVA de servicii lnchelat intre a fost incheiat astazi lei parti.. prenumele $i semnatura) (numele... la Prezentul proces-verbal. prestate in cadrul contractului . in cadrul contractului de flnantare nr .. Comisia de receptle constltulta prin Decizia nr din data a ..Anexa 2 ... astazl. §i ...tunctie si semnatura reprezentantului legal) L... flnantat din Fondul Social European ~i bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 ~i din fonduri proprii. in calitate de Prestator...... prenumele... in exemplare......S.. . avand TVA §i a fost fermata din: valoare de lei la care se adauqa lei (nume $i prenume) $i prenume) in calitate prestatorului)........ incheiat intre . (nume/e........ prenumele $i tunctie reprezentantului legal) (semnsture eutortzetii) L.. 19 . (tunctie reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat (data) la receptla serviciilor ce au facut obiectul contractului de 0 servicii rnentlonat mai sus. (denumirea serviciilor).. exiqentelor... La receptla serviciilor a participat din partea Prestatorului de reprezentant legal al (nume (denumirea Comisiei de receptle constata §i consernneaza ca serviciile care au facut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerlntelor. PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR Nr din ..... cantltatlle ~i in graficul de timp prevazute in contractul de servicii.. contl nand .....

Beneficiar Comisia de receptie Presta tor (numele..S... in calitate de Beneficiar.......... in calitate de Furnizor........... TOTAL _ ............ la receptla produselor mai sus..... constituita prin Decizia nr......... exemplare... Prezentul proces-verbal...- I col....Anexa 3 .. Comisia de receptle constata ca urmatoarele produsele furnizate in cadrul contractului respects cerlntele de calitate............. ........... prenumele 5i tunctie reprezentantului legal) (semneture eutorizetii) L..... ~i a fost fermata (nume 5i prenume) a participat din partea (numele legal al (denumirea Funizorului) La receptla produselor in calitate de reprezentant 5i prenumele) . caracteristicile corespund cu cele prevazute in caietul de sarcini anexa la contract ~i au fost livrate conform graficului de timp prevazut dupa cum urmeaza: Nr... din din data PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A PRODUSELOR Nr ............ 0 Denumire produs 1 Caracteristici 2 UM 3 tara TVA 4 PretIUM Cantitatea 5 Pret total tara TVA 6=4xS 1 2 ..S...................... ..........6 Valoarea totals a produselor furnizate este de lei la care se adauqa TVA ...... 20 ....... in cadrul contractului de flnantare nr . in ...... ... flnantat din Fondul Social European.. prenumele 5i semnatura) ........ avand 0 valoare de din: astazt a (functia (data) ce au flkut obiectul contractului de furnizare mentlonat lei la care se adauqa lei TVA.. din care pentru Beneficiar ~i unul pentru Furnizor........ comisia constata ca Furnizorul sl-a indeplinit obligatiile asumate prln contractul incheiat intre parti........... incheiat intre . ..... Comisia de recepfie....................... prenumele.. cantitate....... a procedat ..... crt.. (numele.... Bugetul de stat ~i din fonduri proprii. ~i ......... furnizate in cadrul contractului de furnizare nr ......... din data reprezentantului legal si numele Beneficiarului)...Modelul procesului-verbal de receptie a produselor Beneficiar (numele..........tunctis si semnatura reprezentantului legal) L............. prin POSDRU 2007-2013.... contlnand file a fost incheiat astaz: la ........ lei ~i corespunde cu pretul inscris in contractu I de furnizare incheiat intre parti De asemenea..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful