Studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u

ET i IT?
Elektrotehničke znanosti imaju korijene u matematici i prirodnim znanostima ali uključuju i znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Elektrotehnika čini most između matematike i prirodnih znanosti s jedne strane i praktičnih ostvarenja s druge strane. Osnova svih primjena dva su temeljna fenomena:
uporaba elektriciteta za proizvodnju, prijenos, raspodjelu i korištenje energije i uporaba elektriciteta za obuhvat, prijenos, obradu, uskladištenje, korištenje i prikaz informacija.

ET i IT?
Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, kao i tehnologiju za osjet, obradu, pohranu i prikaz informacije, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku, pa ne postoji djelatnost unutar elektrotehnike koja nije isprepletena s informacijskom tehnologijom. Stoga su ta dva područja udružena u preddiplomski studijski program Elektrotehnike i informacijske tehnologije, koji omogućava stjecanje kompetencija za analizu i rješavanje srednje složenih inženjerskih problema, za rad u timu, te za doprinos oblikovanju sustava, komponenata i procesa, uz korištenje temeljnih znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike i informacijske tehnologije.

Želimo postići... ECTS bodova – 180 Trajanje studije – 3 godine Akademski nazivi Prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike i informacijske tehnologije BSc in Electrical Engineering and Information Technology (po akreditaciji ASIIN) ..

de .asiin.Vodeći računa o temeljnim zahtjevima akreditacije (ASIIN) www.

Vodeći računa kakvu kvalifikaciju treba tržište rada Dubina kvalifikacije Inženjer Specijalist ao ggao o mo i im r r a b jj dda b nnee e s soo iž e uukkititiinnž rr PPee bbi Širina kvalifikacije .

Vodeći računa kakvu kvalifikaciju treba tržište rada Dubina kvalifikacije Inženjer i a bbij je dda enner r koo ž e riookti iinnž ir i reš šo bbit re o i PP a gga moo m Generalist Širina kvalifikacije .

Vodeći računa kakvu kvalifikaciju treba tržište rada Dubina kvalifikacije Inženjer Generalist Širina kvalifikacije Specijalist a cijija c i iaa bbnn m m Koo K Inženjer .

Vodeći računa kakvu kvalifikaciju treba tržište rada Dubina kvalifikacije Završni rad (Projekt) Inženjer Osnovi primjene & Metodologija za sustavna rješenja Uključivanje u industriju ~25 % ~25 % ~15 % ~15 % Znanstvena osnova Osobne i poslovne vještine Tehnologijska osnova ~30 % ~30 % ~30 % ~30 % Širina kvalifikacije .

… zajendištva na FER-u Završni rad 12 ECTS Usmjeravajući 27 ECTS Usmjeravajući 27 ECTS Usmjeravajući 27 ECTS Usmjeravajući 27 ECTS .. Usmjeravajući 27 ECTS Računarstvo temeljni 30 ECTS Elektrotehnika i temeljni Računarstvo IT temeljni 30 ECTS 27 ECTS Društveni 17 ECTS 180 137 Računarstvo 27 ECTS 107 54 Elektrotehnika 27 ECTS Matematika i fizika 36 ECTS ..

akreditacija) .… ciljeva BP-a Sustav jasno razumljivih i usporedivih stupnjeva znanja Sustav dva ciklusa odn. tri ciklusa (PhD) Europski sustav ECTS bodova (+ supplement) Mobilnost studenata i nastavnika EU suradnja u VO (EHEA) EU dimenzija visokog obrazovanje Cjeloživotno obrazovanje (LLL) Uključenje studenata (partnerski odnos) Atraktivnost i konkurentnost EU VO Osiguranje kvalitete (odgovornost. vrednovanje.

tismke vještine.pdf): Profesionalna kavalifikacija za gospodarstvo Praktična iskustva kroz on-the-job training Solidno tehničko znanje s relevantnim studijskim ciljevma Osnovna sposobnost za znanstveni rad Metodologijska konkurentnost. sposobnost prepoznavanja analogija i baznih modela Sposobnost indetificiranja. strani jezici Sposobnost cjeloživotnog učenja .asiin.… nužnim kompetencijama BSc-a General educational goals in the BSc’s degree program Electrical Engineering and Information Technology (http://www. apstraktnog i logičnog razmišljanja Vještine komuniciranja. formuliranja i rješavanja problema Trening konceptualnog. fleksibilnost i transferabilno znanje Sposobnost apstraktnog razmišljanja. prepoznavanja.de/english/download/crit_tc2.

Matematika 1 Osnove elektrotehnike Digitalna logika Programiranje i programsko inženjerstvo Vještine komuniciranja 7 7 6 6 3 1 7 6 6 6 3 2 Mathematica Tjelesna i zdravtsvena kultura Matematika 2 Fizika 1 Algoritmi i strukture podataka Arhitektura računala 1 Management u inženjerstvu Autocad Tjelesna i zdravtsvena kultura .Ako ovo jeste….

Onda ovo morate …(1) Matematika 3E* Fizika 2 Elektronika 1 Električni krugovi* Upravljanje kakvoćom 5 6 7 7 3 2 5 6 6 6 4 3 Matlab Tjelesna i zdravstvena kultura Vjerojatnost i statistika Signali i sustavi Energijske tehnologije* Elektromagnetska polja* Ekonomika i poslovno odlučivanje Seminar Tjelesna i zdravstvena kultura .

Onda ovo morate i možete …(2) Automatsko upravljanje* Komunikacijski sustavi* Teorija informacije Obvezni predmet modula Obvezni predmet modula Ekologija i održivi razvoj 5 5 4 4 4 2 6 4 4 4 4 2 12 Projekt Obvezni predmet modula Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet Ekonomija i trgovačko pravo Završni rad .

Onda ovo možete …(3) Radiokomunikacije Elektronika 2 Primijenjeni elektromagnetizam Mobilne komunikacije Elektronika Elektronika 2 Primijenjeni elektromagnetizam ili Elektroakustika Konstrukcija elektroničkih uređaja ili Audiotehnika Elektroničko i računalno inženjerstvo Elektronika 2 Ugradbeni računalni sustavi Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije .

Onda ovo možete …(4) Automatika Elektromehanički sustavi Elementi sustava automatizacije Računalno upravljanje sustavima Elektroenergetika Elektromehaničke i električne pretvorbe energije Električna postrojenja Prijenos i razdjela električne energije .

Onda ovo možete …(4) Izborni predmeti Iz ponude ETIT i RAČ FER-a (za sada 40 predemta) Iz drugih ponuda Sveučilišta (odobrenje FERa) Iz obveznih predmeta drugih modula ETIT (12 predmeta) Iz obveznih predmeta drugih modula RAČ (12 predmeta) .

) BSc in EEIT .Gotov prvi ciklus Baccalaureus ETIT Sveučilišta u Zagrebu Prvostupnik ETIT Sveučilišta u Zagrebu odn. (engl.

i sl… . prijenos mase i sl. Objasniti procese i sustave energijskih transformacija. Razumijeti glavne značajke za vladanje održivošću u energiskim sustavima. Objasniti principe proizvodnje električne energije. Izračunavati jednostavne račune ukupnih troškova energije. Provesti jednostavna projektiranja i računanja glavnih elemenata ees-a.BSc elektroenergetike npr.). elektroenergetskog sustava i njegovih osnovnih elemenata. Upotrebljavati mjernu opremu za upravljanje u ees-a. zna… Objasniti temeljne zakone elektroenergetike (tokovi snaga. Izračunavati izravne troškove tehničkih procesa i servisa u svakodnevnom životu.

) . sw factories.(npr. poduzetništvo. voditelji gradilišta. voditelji pogona. na svim poslovima inženjerske struke na kojima se rješavaju jednostavniji problemi …. MSG. i sl.I gdje raditi … Najjednostavnije: …. održavanja. jednostavnija projektiranja..

Ma ne … nastaviti drugi ciklus Uvjeti: završen prvi ciklus + razredbeni ispit + preduvjeti (definirani za svaki studij MSc i za svaki profil) .

Drugi ciklus Studijski programi: ETIT s 5 profila Automatika Eletrotehnički sustavi i tehnologija Elektroenergetika Elektroničko i računalno inženjerstvo Elektronika Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi Računalno inženjerstvo Rečunarska znanost Obradba informacija Radikomunikacijske tehnologije Telekomunikacija i informatika RAČ s 3 profila ICT s 3 profila .

In addition to a Knowledge of methodical concepts and their mutual relationships Knowledge of current research literature Capability to do scientific work dealing with electronic or informatics-related problems Ability to perform independent work in industry and business Capability to work as scientific assistant or staff member in scientific and public institutions Capability to complete doctorate studies Bachelor’s degree. students acquire: .Akreditacija po ASIIN-u General educational goals in the Master’s degree program.

Akreditacija po ASIIN-u .

.a za danas samo da vam dodam.sadašnjost i budućnost vam je konkurentnost znanja i sposobnosti ….O tome više sljedeće godine … .. . …..

Competences will be formed in various course units and assessed at different stages. Fostering these competences are the object of educational programmes. a first or a second cycle programme. for example. Learning outcomes are formulated by academic staff] Kompetencija . abilities and attitudes.TUNING definitions (European University Association Project) Ishodi učenja . Competences are obtained by the student . understand and/or be able to demonstrate after completion of learning. They can refer to a single course unit or module or else to a period of studies.Competences: Competences represent a dynamic combination of attributes.Learning outcomes: Statements of what a learner is expected to know. Learning outcomes specify the requirements for award of credit.

The TUNING Generic Competences Instrumental competences: Sposobnost (kapacitet) analize i sinteze Sposobnost organiziranja i planiranja Temeljno opće znanje Temeljno poznavanje profesije Usmeno i pismeno komuniciranje na materinjem jeziku Poznavanje drugog jezika Temeljne vještine računanja Vještina upravljanja informacijama (sposobnost prihvaćanja i analize informacija iz različitih izvora) Rješavanje problema Donošenje odluka .

The TUNING Generic Competences Interpersonal competences: Kritičnost i samokritičnost Timski rad Međuljudske vještine Sposobnost rada u interdisciplinarnom timu Sposobnost komuniciranja s ekspertima drugih područja Prihvaćanje raznolikosti i multikulturalnosti Sposobnost rada u međunarodnom okruženju Etičnost .

The TUNING Generic Competences Systemic competences: Sposobnost (kapacitet) primjene znanja u praksi Istraživačke vještine Sposobnost (kapacitet) učenja Sposobnost (kapacitet) prilagodbe novim situacijama Sposobnost (kapacitet) stvaranja novih ideja (kreativnost) Liderstvo Razumijevanje kultura i običaja u drugim državama Sposobnost samostalnog rada (autonomnost) Oblikovanje i upravljanje projektima) Inicijativa i poduzetnički duh Svijet o kvaliteti (kultura kvalitete) Želja za uspjehom .

The TUNING Generic Competences 1st 10 .Comparing Graduates and Employers 5 6 Capacity for organisation and planning Teamwork Ability to work autonomously 3 1 1 1 2 3 4 4 Information management skills Concern for quality Capacity to adapt to new situations Capacity for applying knowledge in practice Problem solving Capacity to learn Instrumental Interpersonal Systemic Capacity for analysis and synthesis .

Kompetencija za učenje Razina I II III IV V VI VII VIII Prihvaća vođenja kroz učenje Traži vođenja kroz učenje Preuzima odgovornost za vlastito učenje Iskazuje samo-usmjerenost u učenju Vrednuje vlastito učenje i prepoznaje potrebu za daljnjim učenjem Konzistentno vrednuje vlastito učenje i identificira potrebu za učenjem Autonoman u učenju i dobro razumije procesa učenja Razvija nove ideje ili procese te vrlo dobro razumije proces učenja .

korištenje niza tehnika koje uključuju kvalitativne i kvantitativne informacije Saopćavanje ishoda. metoda i osnove projekta specijalističkoj i nespecijalističkoj publici korištenjem odgovarajućih tehnika Komuniciranje s obrazovnim vlastima kroz angažiranje u kritičkom dijalogu s kolegama stručnjacima u specijalističkoj zajednici . problema i rješenja kako specijalističkoj tako i nespecijalističkoj publici. koristeći kvalitativne i kvantitativne informacije Saopćavanje ideja.Kompetencija za komuniciranje Razina I II III IV V VI VII VIII Reagiranje na jednostavnu pisanu i usmenu komunikaciju Reagiranje na jednostavnu ali detaljnu pisanu i usmenu komunikaciju Iniciranje (i reagiranje na) detaljnu pisanu i usmenu komunikaciju Iniciranje (i reagiranje na) detaljnu pisanu i usmenu komunikaciju u nepoznatim situacijama Saopćavanje ideja kolegama stručnjacima i klijentima na dobro strukturiran i dosljedan način.

Iskazivanje kreativnosti u razvijanju projekata i inicijativnosti u upravljanju procesima koji uključuju osposobljavanje drugih Pokazivanje liderstva i inovativnosti u nepoznatom. koji zahtijeva rješavanje problema korištenjem mnogih međusobno povezanih faktor. Nadgleda rutinski rad drugih i preuzima ograničenu odgovornost. Obučavanje drugih i razvijanje tima. Nezavisno upravljanje projektima koji zahtijevaju rješavanje problema u kojima ima mnogo faktora. Odgovornosti u administriranju resursima i upravljanju timom gdje se rješavaju kompleksni problemi .Kompetencija .Autonomija i odgovornost I II III IV V VI VII VIII Obavlja posao pod izravnim nadgledanjem. inovativnosti i autonomnosti u radu i proučavanju u novom kontekstu koji zahtijeva rješavanje problema s mnogim međusobno povezanim faktorima . Pokazivanje kreativnosti u razvijanju projekata. složenom i nepredvidivom kontekstu rada i proučavanja. Preuzima ograničenu odgovornost za poboljšanje izvođenja posla Preuzima odgovornost za izvršavanje zadataka i pokazuje ograničenu nezavisnosti u radu Preuzima ulogu rukovođenja u predvidivom i stabilnom okruženju. Upravljanje ljudima . Pokazivanje naglašenog liderstva. Predlaže inovacije u svrhu poboljšanja ishoda.

. in particular innovation. . and The exploitation of knowledge for the benefit of our society at large.. tko vas to uči? Sveučilišni profesor ima zadaće: The production of knowledge through research.A gdje smo to mi. The dissemination of knowledge through publication. The transfer of knowledge through education and training.

Jedan savjet.K. VRŠIĆ Ne zabite Hojte vajka zgouron Aš vršić Se samo S vršića vidit more S..Zgb 2005.. . ..

Zahvaljujem na pažnji! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful