You are on page 1of 5

Trường Đại Học Sư Phạm “ Add your company slogan ” Kĩ Thuật TPHCM

Báo cáo giữa kì :
Click to edit Master subtitle Ngắt Trong LOGIXstyle 5000

TT PLC
MSSV 08101107 08101169

GV: NHÓM : Phạm Thanh Rin Tạ Công Vũ

LOGO

Giới thiệu về ngắt trong RSLogix 5000 Bộ điều khiển Logix 5000 hỗ trợ 32 task khác nhau. . Ø Một task bất kì có thể ngắt một task đang thực thi. 1 continuous và 31 Periodic hoặc Event task. Ø Bộ điều khiển chỉ thực hiện một task ở một thời điểm. Ø Khi task được gọi thì tại một thời điểm chỉ có một chương trình được thực hiện.

Các sự kiện Trigger là: ü ü ü ü Thay đổi trạng thái ngõ vào Input. Consumer taks . § Event task: là task thực hiện một nhiệm vụ khi có sự kiên Trigger xác định. Giá trị mới của ngõ vào analog. § Periodic task: là task thực hiện một nhiệm vụ nào đó tại một thời điểm nhất định hay còn gọi là ngắt chu kì. Dùng lệnh Event.Giới thiệu về các task § Continuous task: là task chạy xuyên suốt trong chương trình hay còn gọi là chương trình chính.

Cách tạo một task trong RSLogix 5000 .

“ Add your company slogan ” Thank You ! LOGO Click to edit Master subtitle style .