You are on page 1of 7

มาสรุปเรื่ อง Tenses กานคับ

ง่ายมากคับ ถ้ าตังใจ
้ มีหลักง่าย ๆ หลายคนบอกว่า ปวดหัว กันมานาน ไม่เข้ าใจซะที "หรื อ" ตอนเรี ยนอ่ะเข้ าใจ แต่
ตอนทาข้ อสอบนี่สิ งงเป็ นไก่ตาแตก เลย

สาหรับ Tenses นะคับ มีหลักอยู่ ให้ เรานึกถึง ปั จจุบนั (Present) เป็ นหลัก แล้ วค่อยเชื่อมโยงไปหาอดีต (Past) หรื อ
อนาคต (Future) จะง่ายขึ ้นมาก เวลาจา ก็ให้ จาแค่ 4 Tenses ย่อยของ Present ก็พอคับ ส่วนที่เหลืออีก 8
ก็จะหลัง่ ไหลมาเองคับ
Present แบ่งออกเป็ น 4 Tenses คือ
1) Present Simple : มัน simple คือ มันธรรมดา

=

S + V1

ในเมื่อมันธรรมดา ก็ต้องใช้ กบั เหตุการณ์ธรรมดา ทัว่ ไป เป็ นเรื่ องวิทยาศาสตร์ ธรรมดา เกิดขึ ้นเสมอ เป็ นประจา
เป็ นตารางเวลา หรื อ เป็ นคาสัง่ จริ งอะป่ ะ?
ex. I go to school every day.
am and arrives at 10.00 am.

Water boils at 100 degree Celcius.
Go away! I don't want to see you.

The train leaves at 8.30

2) Present Continuous : อ๊ ะ continuous หน้ าตาคล้ าย ๆ กะ continue แสดงว่า มัน ต่อเนือ่ ง หรื อ กาลังทา

(ในปั จจุบนั ด้ วยนะคับ) = S + is, am, are + Ving
ใช้ กะ เหตุการณ์ที่กาลังเกิด กาลังทา หรื อ กาลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้
ex. She is writing a letter.

Don't worry! She is coming. (ไม่ต้องกังวลหรอก เดีย๋ วเธอก็มา)

3) Present Perfect : มัน perfect แสดงว่ามันก็ต้องสมบูรณ์แบบ จริ งอะป่ ะคับ?

มันต้ องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีตดาเนินเรื่ อยมาจนจบในปั จจุบนั ขณะที่พดู = S + have, has + V3
ex. They have done their homework for 2 hours.

พวกเขาทาการบ้ านมาเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง

(ตอนนี ้ทาเสร็ จแล้ วคับ)
4) Present Perfect Continuous : มัน perfect ก็ต้อง สมบูรณ์แบบ แถมยัง continuous ต่อเนื่องอีกด้ วย

แสดงว่า

เหตุการณ์มนั ต้ องเกิดขึ ้นในอดีตดาเนินเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั แต่ก็ยงั ไม่จบ เพราะยังต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต = S + have,
has + been + Ving

1) Present Simple : S + V1 1.1) Future Simple : S + will. are + Ving 1.**สังเกตนะคับ Tense นี ้เอา Present Perfect มารวมกับ Present Continuous + V3) + (V. shall + V1 .4) Present Perfect Continuous : S + have.3) Past Perfect : S + had + V3 ** เอา have. to have ไงคับ** ***Tense นี ้ต่างกับอันที่ 3 นะคับ ดูดี ๆ เพราะจะเน้ นความยาวนานและยังไม่จบ แต่ อันที่ 3 ไม่คอ่ ยเน้ นความยาวนานและจบไปแล้ ว*** ex.3) Present Perfect : S + have. has โดย V. has + been + Ving 2) Past 2. We have been studying English for 10 years. am.2) Past Continuous : S + was. were + Ving ** เอา is.1) Past Simple : S + V2 2.2) Present Continuous : S + is. has มาเปลีย่ นเป็ น past ไง 2. to be + Ving) ดูจากโครงสร้ างแล้ ว (have.to be ก็เปลีย่ นเป็ นช่อง 3 ซะเป็ น been เพราะดันไปตามหลัง V.4) Past Perfect Continuous : S + had + been + Ving 3) Future 3. are มาเปลีย่ นเป็ น past ไง 2. has + V3 1. am. (เรี ยนมาตัง้ 10 ปี แล้ ว ในอนาคตก็ยงั คงเรี ยนต่อไปอีกเรื่ อย ๆ) เป็ นไงมัง่ คับ Present ทัง้ 4 นี ้หมู ๆ เองใช่มยคั ั ้ บ คราวนี ้ปั ญหามันก็อยูต่ รงที่ แล้ วอีก 8 ตัวที่เหลือล่ะทาไง ง่ายมากคับ ก็แปลง Present ทัง้ 4 นี ้ให้ เป็ น Past หรื อ Future ซะ แล้ วแปลงคาอธิบาย จากคาว่า "ปั จจุบนั " เป็ น "อดีต" หรื อ "อนาคต" แทน เช่น Present Simple เหตุการณ์ธรรมดา เป็ นประจา "ในปั จจุบนั " พอเป็ น Past Simple ก็เปลีย่ นคาอธิบายว่าเป็ น เหตุการณ์ธรรมดา เป็ นประจา "ในอดีต" Present Perfect เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีตดาเนินเรื่ อยไปจนเสร็ จสิ ้นในปั จจุบน ั พอเป็ น Future Perfect ก็เปลีย่ นคาอธิบายว่าเป็ น เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอนาคตแล้ วดาเนินเรื่ อยไปจนเสร็ จสิ ้นในเวลาต่อมา (ในอนาคตนะคับ) เป็ นต้ นคับ สรุปโครงสร้ าง นะคับ 1) Present 1.

shall + have + V3 3.2 + 3. shall ไงคับ 3.1 + 3.2) Future Continuous : S + will. shall + have + been + Ving ** เป็ นการเอา Tense ที่ 3.3) Future Perfect : S + will. to be ต้ องกลายมาเป็ นช่อง 1 คือ be เพราะดันไปตามหลัง will.4) Future Perfect Continuous : S + will.3 คับ Verbs Tenses . to be + Ving ใช่มยคั ั ้ บ แต่ V.3. shall + be + Ving ** continuous ต้ องมี V.

Verb Tenses ( กาล ) เป็ นรูปแบบของคากริยาทีบ ่ อกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับเวลาทีเ่ กิดขึน ้ ความต่อเนือ ่ งของการกระทา ความเสร็จสมบูรณ์ของการกระทา I. รูปของ Verb Tenses คาว่า Verb Tenses ตามไวยากรณ์เป็ นการรวมกันระหว่าง   Tense ซึง่ หมายถึงเวลาทีเ่ กิดขึน ้ ซึง่ ได ้แก่ past ( อดีต ) present ( ปั จจุบน ั )และ future ( อนาคต ) Aspect ซึง่ หมาย ถึงว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน ้ นัน ้ จบลงแล ้วหรือยังดาเนินการอยู่ มี 2 รูปแบบ o จบลงแล ้ว (Complete Tenses หรือ Perfect Tenses) แสดงด ้วย Have + past participle มี 3 รูป  Past Perfect  Present Perfect  Future Perfect o หรือยังดาเนินการอยู่ ( Incomplete ing มี 3 รูป  Past Progressive  Present Progressive  Future Progressive หรือ Progressive หรือ continuous ) แสดงด ้วย BE + Tenses ทีเ่ หลือนอกจาก 2 รูปแบบข ้างต ้นได ้แก่ o o Simple Tense มี 3 รูป  Simple Past  Simple Present  Simple Future การรวมกันของ Complete และ Incomplete Tenses  Past Perfect Progressive  Present Perfect Progressive  Future Perfect Progressive เมือ ่ สรุปรวมแล ้ว Verb Tense มีทงั ้ หมด 12 รูป Past tenses 4 รูป Simple past Past progressive Past perfect Past perfect progressive Present tenses 4 went was going had gone had been going I I I I go am going have gone have been going รูป Simple present Present progressive Present perfect Present perfect progressive Future tenses 4 I I I I รูป Simple future Future progressive Future perfect I will go I will be going I will have gone .

.Future perfect progressive I will have been going * หมายเหตุุ progressive คือ continuous II. Verb Tenses ก ับ เวลา ั สนระหว่างชือ ่ ของ tense กับเวลา เช่น present tense ไม่ได ้หมายถึง เวลาปั จจุบน เราจะต ้องไม่สบ ั เสมอไป ตัวอย่าง I hope it rains tomorrow. โครงสร้าง Verb Tenses ในประโยค โครงสร ้างพืน ้ ฐานของTense ในประโยค positive sentence ประกอบด ้วย subject + auxiliary verb + main verb auxiliary verb ใช ้ในทุก tense โดยใน simple present และ simple past tenses นัน ้ auxiliary verb ใช ้ในการเน ้นความ ตารางต่อไปนีเ้ ป็ นการแสดงโครงสร ้างการใช ้ Tense ใน active voice. I leave tomorrow. I could buy it . ฉันหวังว่าฝนจะตกพรุุ่ ุ งุ นี้ ( rains เป็ น present simple แต่ใช ้ในความหมายเวลาในอนาคต ) หรือ past tense ไม่ได ้หมายถึงเวลาในอดีตเสมอไป ตัวอย่าง ้ มัน If I had some money now. III. structure auxiliary simple past present future I worked I work I will work base I did work* I do work* I had worked I have worked I will have worked main verb normal intensive do perfect have past participle progressive be present participle I was working -ing I am working I will be working perfect progressive have been present participle I had been -ing working I have been working I will have been working * I did work. ถ ้าฉันมีเงินเดีย ๋ วนี้ ฉันจะซือ (had เป็ น past tense แต่ใ่ ช ้ในความหมายเป็ นเวลาในปั จจุบัน ) ตารางต่อไปนีเ้ ป็ นการสรุปการใช ้ Verb Tenses ต่างๆกับ เวลา TIME TENSE Present Simple past present future I want a cup of coffee. ฉันทางานจริงๆ ( เป็ นการเน ้น ) เช่นเดียวกับ I do work.

Future Continuous Future Perfect Simple I am having dinner. I'll do it now. I'll see you tomorrow. I could not have agreed. Hold on. If I had been working tomorrow. we will have been working for four hours. We will have been married for ten years next month. I have finished. If she loved you now. Future Perfect Continuous They may be tired when you arrive because they will have been working. . Future Simple coffee. I will be working at 9pm tonight. I have been playing tennis. If you came tomorrow. you would see her. living in London. I would have missed you. Past Continuous Past Perfect Continuous likes We had been working for 3 hours. I will have finished by 9pm tonight. We have been working for four hours.She Present Continuous They Present Perfect Simple Present Perfect Continuous Past Simple are I have seen that movie. I finished one hour ago. she would marry you. If I had been working now. I am taking my exam next month. Past Perfect Simple I had not eaten for 24 hours. In 30 minutes. I was working at 2am this morning.

Present Tense Present Simple Tense ใช้กบ ั การกระทาทีท ่ าอยูเ่ สมอจนเป็ นนิสยั Present Progressive Tense ใช้กบั การกระทาทีก ่ าลังเกิดขึ้นในขณะทีพ ่ ูด Present Perfect Tense ใช้กบ ั การกระทาทีเ่ ริม ่ ต้นในอดีตและดาเนินมาถึงปัจจุบน ั Present Perfect Progressive Tense ใช้กบ ั การกระทาทีเ่ ริม ่ ต้นในอดีตและดาเนินอย่างต่อเนือ ่ งมาจนถึงปัจจุบน ั Past Tense Past Simple Tense ้ และจบลงไปแล้วในอดีต ใช้กบั การกระทาทีเ่ กิดขึน Past Progressive Tense ใช้กบ ั การกระทาทีก ่ าลังเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต Past Perfect Tense ้ และดาเนินอยูช ใช้กบั การกระทาทีเ่ กิดขึน ่ ่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตและสิน ้ สุดลงไปแล้ว Past Perfect Progressive Tense ้ และดาเนินอยูช ใช้กบั การกระทาทีเ่ กิดขึน ่ ่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่องในอดีตและสิน ้ สุดลงไปแล้ ว Future Tense Future Simple Tense ้ ในอนาคต ใช้กบั การกระทาทีจ่ ะเกิดขึน Present Progressive Tense ้ ณ เวลาทีจ่ าเพาะเจาะจงในอนาคต ใช้กบั การกระทาทีจ่ ะเกิดขึน Future Perfect Tense ใช้กบั การกระทาทีค ่ งจะเกิดขึ้นแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต Future Perfect Progressive Tense ้ และดาเนินอยูอ ใช้กบั การกระทาทีจ่ ะเกิดขึน ่ ย่างต่อเนือ ่ งในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต .