You are on page 1of 2

UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI Zakljuen dana 28.10.

2011 godine u Leskovcu izmeu: 1) _____________________Stojanovi Vide iz Leskovac__________________ kao prodavca, i 2) ________________________Meki Bahtijara ul.Dobrosava ivanovia Valjevo kao kupca. Ugovorne strane su se saglasile i zakljuile sledee: lan 1. Ugovara Stojanovi Vida (dalje: prodavac) kao sopstvenik i dralac nepokretnosti po prepisu broj 263 KO Nakrivanjod parcele kp.br.2005 ivlak zemljite pod objektom 71m2 i 35 m2 i dvorite od 4.7 ara, prodaje, a ugovara Meki Bahtijar (dalje: kupac) kupuje od prodavca nepokretnosti iz ovog stava. Nepokretnost iz stava 1. ovog lana prodavac prodaje bez tereta i bez ikakvog drugog zadranog prava. lan 2. Prodavac i kupac su saglasni da se prodaja nepokretnosti iz lana 1. ovog ugovora vri za cenu od 4.500,00 eura (slovima: etirihiljada i petstotina eura). Ugovorenu cenu iz stava 1. ovog lana kupac je duan da isplati odmah po potpisivanju ovog ugovora. lan 3. Prodavac i kupac su saglasni da istovremeno ispune svoje obaveze, odnosno da kupac odmah po zakljuenju ovog ugovora pred optinskim sudom u Leskovcu isplati prodavcu ugovorenu cenu iz lana 2. ovog ugovora i da prodavac odmah po zakljuenju ugovora i prijemu ugovorene cene prenese kupcu u svojinu i dravinu nepokretnost iz lana 1. ovog ugovora, kao i da sa danom prodaje nepokretnosti na kupca preu sva prava i obaveze u vezi sa predmetnom nepokretnou. lan 4. Prodavac i kupac su saglasni da je kupac ovlaen da na osnovu ovog ugovora i bez daljeg uea prodavca izvri prenos nepokretnosti iz lana 1. ovog ugovora upisom u katastar nepokretnosti kod Republikog geodetskog zavoda - slube za katastar nepokretnosti u Leskovcu. br.22 , optina

Velikog

Trnjane

optina

Trokovi poreza na promet nepokretnosti i prava, poreza na dodatu vrednost po ovom ugovoru, kao i trokovi overe i upisa u katastar nepokretnosti padaju na teret kupca. lan 5. Prodavac i kupac se odriu prava na raskid ovog ugovora po bilo kom osnovu, a prodavac jemi da na prodatoj nepokretnosti nema tereta i da su sve javne dabine do dana zakljuenja ugovora za isti isplaene. lan 6. Ovaj ugovor predstavlja saglasnu izjavu volja ugovaraa i sastavljen je u ___4__ istovetnih primeraka, od kojih se po 1 nalazi kod Optinskog suda u Leskovcu , Republikog - geodetskog zavoda - slube za katastar nepokretnosti u Leskovcu , prodavca i kupca.

PRODAVAC _____________________________

KUPAC _____________________________