You are on page 1of 14

PROIECT EXPERTIZA SI PRACTICI CONTABILE

MISIUNEA DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

reglementate de Codul de Procedura Civila. Economia de piata bazata pe libera initiativa constituie premisa extinderii domeniilor de abordare a expertizei contabile extrajudiciare.care aproba OG 65/1994 OG nr. Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) Expertizele contabile extrajudiciare sunt efectuate de catre experti contabili în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei (sunt efectuate în afara unui proces justitiar) si nu au calitatea de mijloc de proba în justitie. Principalele trasaturi caracteristice ale expertizei contabile extrajudiciare sunt: . servesc drept argument pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.201-214 Codul de Procedura Penala art. cel mult. 186/1999 – aproba OG89/1998 Codul de Procedura Civila art. expertiza contabila este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de specialitate iar specialistul are calitatea de expert contabil.42/1995 . financiara sau fiscala pe baza cercetarii documentelor. Sediul reglementarilor legale - OG nr. Potrivit normelor profesionale emise de CECCAR (Norma 35/20010).118. c) Expertize contabile extrajudiciare care sunt executate in afara unui proces judiciar si care se executa pe baza de contract de servicii incheiat cu beneficiarul ce a solicitat lucrarea.89/1998 .65/1995 Lg.EXPERTIZA CONTABILA Definitie: Expertiza contabila este o activitate desfasurata de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatiuni de natura economica.pentru modificarea si completarea OG nr. Expertizele contabile extrajudiciare sunt solicitate de catre partile care îsi aleg singure expertii contabili si le stabilesc obiectivele la care acestia trebuie sa raspunda. datelor si informatiilor de contabilitate. Codul de Procedura Penala si legile speciale. nr.120-125 OG 2/2000–privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara Regulamentul de organizare si functionare CECCAR art.65/1994 – privind organizarea si functionarea CECCAR Lg.112 Norma profesionala 35/2001 – privind expertizele contabile Norma profesionala 12264/2002 – privind activitatea de expertiza contabila judiciara Clasificare b) Expertize contabile judiciare.

expertul contabil poate avea el însusi un rol activ în formularea obiectivelor si întinderea expertizei contabile. Exemplificam câteva din domeniile ce pot fi identificate ca obiect al expertizelor extrajudiciare: Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri. Fiind un act bilateral. în caz de neconciliere . de conciliere între partenerii comerciali si de afaceri si de fundamentare preliminara a actiunilor si contestatiilor în justitie. destinatarii fiind partile contractante. exactitatii si legalitatii -sub aspect formal si de continut . pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate de catre acestia. dispusa de conducerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala. putând emite consideratii lamuritoare colaterale obiectivelor fixate de parti. ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti. Numirea expertilor contabili în cazul expertizelor contabile extrajudiciare se efectueaza pe baza de contract de prestari servicii. Expertizele contabile extrajudiciare au caracter complex. cabinetul de expertiza contabila pe de o parte si solicitantul . partile pot utiliza acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept fundamentari preliminare în actiunile adresate justitiei Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei. c. pe de alta parte. Este activitatea prin care partile interesate pot dobândi -în afara actiunilor judiciare lamuriri de natura economico-financiara din partea unor profesionisti contabili independenti.a.Expertizele din acest domeniu pot fi efectuate si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri. expertul contabil trebuie sa fie agreat de catre fiecare dintre acestea. acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificabile partile contractante. Un mijloc de asigurare a calitatii. realitatii. în vederea eliminarii costurilor si economiei de timp. Eventualele conflicte generate de punerea în aplicare a contractelor comerciale si de afaceri au doua solutii alternative: recursul în justitie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de catre parti. Fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ. Un contract destinat prestatiei unei misiuni de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: . respectiv. pe care le considera relevante în speta. de înalta probitate si cu deontologie profesionala recunoscuta. Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri . caracterizat prin pluralitatea si diversitatea problematicii abordate. dar expertul contabil poate releva si obiective colaterale. Este o activitate contractata la solicitarea celor care o considera oportuna în actiunile pe care vor sa le întreprinda. partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele si întinderea expertizei contabile. d. Este mijloc de fundamentare a deciziilor . În cazul în care exista mai multe parti implicate. b. Ultima varianta prezinta urmatoarele avantaje: alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive.informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale îl constituie expertiza contabila. Se axeaza pe cercetarea obiectivelor fixate de solicitant(ti) .

lipsa oricareia dintre ele sau formularea neexplicita. dupa caz a calitatii contractuale si a reprezentantului legal. putând conduce la nulitatea relativa sau la rezilierea contractului între oricare dintre cele doua parti. este recomandabil ca acesta sa fie prezentat într-o anexa la contract. Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai. Onorariul expertului contabil. cuprinzând multe referinte documentare. În situatia în care numarul de obiective este relativ mare. se recomanda detalierea calculului onorariului.Partile contractante. Materialul documentar minimal pe care beneficiarul trebuie sa-l puna la dispozitia prestatorului. Obiectul contractului consta în indicarea obiectivelor (întrebarilor) la care expertul contabil trebuie sa formuleze raspunsuri (concluzii). Locul si data depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Clauza de confidentialitate care are rolul de a consolida prestigiul profesiei contabile . Expertul contabil trebuie sa mentioneze Sectiunea si pozitia din Tabloul Corpului. se poate introduce în contract o formulare care sa permita redactarea acestora într-o anexa la contract. Modelul unui contract de prestari servicii . În spiritul profesionalismului si transparentei. cu indicarea sediului social sau al adresei de domiciliu. În masura în care structura materialului documentar este diversificata. negociat în conformitate cu Tariful profesional.

( denumirea beneficiarului) cu domiciliul/sediul social în.... Obiectivul 2:................C....... s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare... 2:.................................. 5.... Art...........Pozitia......................... Prestatorul se obliga sa întocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertrizele contabile....denumit(ti)/a PRESTATOR(I) si......... n:.............. 1...................... ......................cu domiciliul/sediul social în ............... Obiectivul n:................CONTRACT[1] Încheiat între: Expertul(tii)contabil(i)/S.... Art............ Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii (raspunsuri) la urmatoarele obiective: Obiectivul1:..................... 2..... Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia pretatorului urmatoarele materiale documentare: 1:......... Art............ 3... ...reprezentat(a) prin.......lei imediat dupa semnarea prezentului contract si ....lei pâna la data de........ Art.............................. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obliga sa plateasca prestatorului onorariul în suma de .............denumit(a) BENEFICIAR...................... acesta va fi depus pâna la data de....înscri(si)/a în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din România (CECCAR) în Sectiunea ........ din care.. 4.............lei....................................... Art.. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale partile .........................

supravegherea poate fi asigurata partial si de catre colaboratorii detinând un nivel de competenta satisfacator. Delegarea implica un control riguros al lucrarilor realizate. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare... Programarea lucrarilor de expertiza contabila extrajudiciara presupune aceleasi demersuri ca si în cazul expertizei contabile judiciare. aptitudinile si competentele asteptate pentru îndeplinirea în bune conditii a lucrarilor. aptitudinilor si calitatilor personale ale fiecarui colaborator ) si prin fixarea de termene pentru fiecare lucrare care trebuie efectuata . obiectivitate. volumul lucrarilor de executat si termenele de realizare ale acestora. având în vedere angajamentele asumate prin contract în ceea ce priveste respectarea anumitor termene..... semnarea contractului de prestari servicii.. Organizarea echipei se realizeaza prin repartizarea responsabilitatilor în mod diferit ( în functie de nivelul competentelor... Prin urmare. BENEFICIAR. Organizarea superioara a muncii în echipa asigura un nivel rezinabil al raportului calitate/pret. analiza si semnarea rapoartelor si a oricaror alte atestari/certificari solicitate de client.... asigura instructiuni suficiente si corespunzatoare realizarii lucrarilor delegate. anumite activitati pot fi delegate unor asistenti sau colaboratori.. Dimensiunile delegarii si supravegherii lucrarilor depind de marimea si complexitatea lucrarilor. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea. fie de un membru al cabinetului/societatii având competenta egala sau superioara celui supravegheat. orice delegare de atributii trebuie sa se efectueze astfel încât sa se asigure un grad rezonabil de certitudine cu privire la independenta. pentru a se asigura ca lucrarile progreseaza conform programului si ... Responsabilitatea liber-profesionistului contabil consta în acceptarea sau refuzul unei misiuni . Prezentul contract s-a încheiat în.. în principal. în cadrul unui program de lucru.. În acest scop. expertul contabil liber profesionist responsabil cu supravegherea lucrarilor delegate asistentilor sau colaboratorilor... intra în vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile în materie.exemplare. aptitudini si competente .. prin verificarea dosarelor de lucru. adica o capacitate si o experienta corespunzatoare unor responsabilitati care le pot fi încredintate... a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia.. 6.. Art... Aceasta supraveghere se exercita. transmiterea catre asistenti si colaboratori a programului individual ce urmeaza a fi realizat de catre acestia. Membrii echipei trebuie sa posede calitati personale ( respectarea principiilor de integritate. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrarile care sunt delegate si persoanele care le vor executa. Data.. PRESTATOR.se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract..... Raspunderea finala pentru continutul si calitatea raportului de expertiza contabila extrajudiciara ... Localitatea. independenta si secret profesional ). revederea lucrarilor efectuate de catre fiecare asistent sau colaborator fie personal..

În situatia în care aceasta clauza contractuala lipseste. Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile extrajudiciare trebuie sa rezulte din contractul încheiat între expertul contabil si client. care trebuie sa contrasemneze lucrarile elaborate si supravegheate de subalternii lor. cerintele etice. expertul contabil trebuie sa se conformeze doar normelor profesionale elaborate de organismul profesional. Concret. I Introducere paragraful cu privire la identificarea expertului contabil va fi înlocuit cu mentiuni privitoare la denumirea si sediul social al societatii comerciale de profil. Opinia finala apartine liber-profesionistului contabil. Redactarea Raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea Raportului de expertiza contabila judiciara. aprecierea calitatii expertizei contabile extrajudiciare este mai putin vizata din punct de vedere subiectiv. locul trebuie sa fie registratura generala aflata la sediul solicitantului. domiciliul sau sediul social al clientului. respectiv ale fiecarui cabinet individual de expertiza contabila. În cazul angajarii de expertize contabile extrajudiciare de catre societati de expertiza si consultanta contabila sau cabinete individuale ale expertilor contabili care folosesc munca salariata. note personale ale liber-profesionistului contabil. Având caracter amiabil. precum si numele si calitatea persoanei care reprezinta societatea în relatiile cu clientul. Expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat din punct de vedere al calitatii. Având în vedere faptul ca relatiile expertilor contabili organizati în cabinete sau societati comerciale de profil cu clientii lor se stabilesc prin contract scris. Locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între parti.termenelor prevazute pentru executarea lucrarilor colaboratorilor si pentru a le da acestora toate indicatiile de care au nevoie. ca aspectele esentiale privind documentarea si prezentarea concluziilor sa fie stabilite prin contractul specific acestui tip de misiune. nici formalizate. de documentare si fundamentare nediferentiind-o de expertiza contabila judiciara. Executantilor le incumba raspunderea interna potrivit reglementarilor proprii raspunderea interna potrivit reglementarilor proprii de organizare si functionare ale fiecarei societati de expertiza si consultanta contabila. partea si pozitia acesteia în Tabloul Corpului. în cadrul Cap. semnat de ambele parti. diverse adnotari la documentele stabilite de catre colaboratori sau orice alte documente de lucru. care ramâne si raspunzator în mod personal. raspunderea pentru efectuarea acestora cu respectarea normelor deontologice de lucru si de raport elaborate de Corp revine administratorului si/sau sefului de cabinet. Având în vedere faptul ca procedura de numire a expertilor se bazeaza pe încredere. . procedurile privind accesul la informatiile contabile nu sunt nici restrictionate. este necesar ca în cadrul Capitolului I sa se mentioneze si numarul contractului semnat de ambele parti. supravegherea se materializeaza într-o nota de comentarii care se arhiveaza la dosarul lucrarii. cu urmatoarele particularitati: În cazul în care misiunea de expertiza contabila extrajudiciara este solicitata unei societati de expertiza contabila. Efectuarea fara responsabilitate a expertizelor contabile extrajudiciare se sanctioneaza cu scaderea prestigiului expertului contabil în rândul potentialilor solicitanti de astfel de misiuni. denumirea. Este recomandabil însa. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare .

este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze detaliat punctele de vedere exprimate de catre alti specialisti sau salariati ai clientului. Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare trebuie sa coincida cu cele formulate în contractul scris de prestari servicii. confidentialitatea opereaza numai în raport cu tertii. nu si în raport cu clientul. În cadrul misiunilor privind expertiza contabila extrajudiciara . claritate si fara detalii inutile. spre deosebire de organul judiciar care are la îndemâna dosarul cauzei. În situatia în care obiectivele expertizei contabile extrajudiciare sau altele tangente au mai facut si obiectul altor lucrari de expertiza. Aceasta detaliere se abordeaza doar în masura în care acestea sunt utile clientului sau altor utilizatori. cu conciziune.Paragraful referitor la împrejurarile si circumstantele care au condus la necesitatea lucrarii de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie elaborat în mod profesional. utilizatorul expertizei contabile extrajudiciare nu dispune de un astfel de dosar. Aceasta deoarece. Celelalte paragrafe din Raportul de expertiza contabila judiciara ramân valabile si în cazul Raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Modelul Raportului de expertiza contabila extrajudiciara si redactarea acestuia .

.....................RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ[2] Capitolul I INTRODUCERE Paragraful ( i ) Subsemnatul. (Se mentioneaza denumirea...........obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt: Obiectivul nr.......... efectuarii expertizei s-au efectuat în perioada........... domiciliat în ..................înscris în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România CECCAR în Sectiunea.........expert contabil................... Paragraful (v) Lucrarile expertizei contabile social/domiciliul......................................................... 1........... domiciliul sau sediul social al clientului) Paragraful (iii) Împrejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia noastra sunt:.................la sediul .. n..... 2... Paragraful (iv) Conform art.......am acceptat misiunea efectuarii unei expertize contabile judiciare pentru ..... Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza constaîn:..... .................................... (Daca sunt mai multi experti contabili acest paragraf se repeta pentru fiecare)..posesor al carnetului de expert contabil nr...din contractul nr...... Obiectivul nr...Pozitia......... Obiectivul nr....... Paragraful (ii) În baza contractului nr................

fiscali.......... i s-au examinat urmatoarele documente......... 1.... etc...... n... daca este cazul) În conformitate cu documentele expertizate formulam.. Obiectivul nr..... i............ ......... formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (întrebarile fixate acesteia: Obiectivul nr... Problemele ridicate de partile interesate în expertiza si explicatiile date de acestea în timpul efectuarii expertizei sunt:. (Descriere detaliata cu trimitere la anexe................si prelungita la....................... s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici.. urmatorul raspuns: . Obiectivul nr..n) Pentru a raspunde la obiectivul întrebarea nr..... (Se redacteaza raspunsul clar.................În cauza s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile.......... 2...... (Se vor relua concluziile exprimate în cadrul Capitolului II DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiza contabila... i( i=1........... Capitolul II DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr... ....)........(daca este cazul). la obiectivul nr....Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut în perioada ...... concis si fara ambiguitati) Capitolul III CONCLUZII În conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat în introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza...... Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la......

CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI (EXPERŢILOR) CONTABIL(I). Nume.consideram necesar sa facem urmatoarele precizari: ........... STUDIU DE CAZ 1. Expert contabil... prenume Semnatura În practica internationala expertizele contabile extrajudiciare au o arie mai ampla de extindere... El poate face obiectul unui capitol distinct... (Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca este util beneficiarului expertizei contabile... Modelul unui contract de prestari servicii . Capitolul IV.. fiind tot mai mult utilizate atât pentru fundamentarea deciziilor economice cât si pentru rationalizarea fluxurilor informationale si asigurarea cerintelor de informare a utilizatorilor de situatii financiare.....

3. Dunarea S.c). acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.06.2. Iaşi. Toamnei nr. . Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Toamnei nr. str.A.03.07.C. CONTRACT Încheiat între: Expertul contabil Pop Ion cu domiciliul în Iasi.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului.Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. Str.06. Iasi. b) si c) Art.Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: . 2 .. Art. domiciliat în Iaşi. Iaşi reprezentat prin manager Ion Ion denumit BENEFICIAR. . Primaverii nr. reprezentată prin manager Ion Ion. . . jud. str.2010.1000. jud. Iaşi. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei. Primăverii nr. str.A. . Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) .Data încheierii contractului: 15. 4 . • Beneficiar: S. cu sediul social în Iaşi.b). înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. jud.2010.Plata: Se face în două tranşe: 1. carnet expert contabil nr. cu sediul social în Iaşi.Părţile: • Prestator: expert contabil Pop Ion.Valoarea contractului: 5. înscris în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din România (CECCAR) în Sectiunea I Pozitia 100 denumit PRESTATOR si S. Dunărea S. iar restulpînă la data de 05. jud.Data depunerii Raportului de expertiză: 30. 2. poziţia 100. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. S-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul . 3.C.2010.Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).2010 Art. .000 lei.3.

2011 PRESTATOR. Art. 5.07. Ion Ion .11.de 4000 lei pana la data de 05. Data 24. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. Localitatea Iasi. Art. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.2010. 6. Pop Ion BENEFICIAR.

ceccar. www.ro . 3.BIBLIOGRAFIE 1. Codul de procedura penala.ro www.regielive. 2.