You are on page 1of 1

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUH Cloze test

Príslovka je neohybný slovný druh vyjadrujúci rôzne ----------deja. Bližšie nám určujú prídavné mená alebo -----------. Delíme ich na príslovky spôsobu, ----------, času a miesta. Príslovky vo väčšine prípadov píšeme ----------. Príslovky vo vetách nemenia svoj tvar, sú ------------, ale sú plnovýznamové. Stupňuje sa len časť prísloviek, ktoré sú utvorené od ------------ mien, napríklad vysoký- vysoko. Predložka je neohybný slovný druh, ktorý spolu s ------------podstatného alebo prídavného mena vyjadruje ------------ podstatného mena k nadradeným slovesám, prídavným menám a podstatným menám. Niektoré predložky sa menia, čiže -----------. To znamená, že k predložke zakončenej na ------------ sa pridáva samohláska o alebo u. Napríklad bez -bezo, pred -predo. Predložky delíme na jednoduché a -------------, prvotné a -------------. Spojka je neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje -------------medzi vetami v------alebo medzi slovami v jednoduchej ----------. Spojky môžu stáť na začiatku alebo vo -------------vety. Najbežnejšie spojky sú a, i, aj, --------, ale, lebo. Ak sa spojkou a pripájajú dve ------------- slová alebo vety, čiarka sa pred spojkou a ------------Ak je spojka a súčasťou výrazov a tak, a ------------, a teda, a to, čiarka sa pred a -------------. Častica je málo početný, ------------- a veľmi špecifický slovný druh, ktorým hovoriaci nadväzuje na obsah alebo na situáciu, a pritom vyjadruje svoj ---------postoj k tomu, o čom hovorí. Častice vyjadrujú ----------- alebo neistotu o platnosti obsahu vety, napríklad iste, istotne, naozaj, určite. Časticami ---------výrazy, ktoré pokladáme za -------------, napríklad hlavne, predovšetkým, najmä. Citoslovce je neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje -------- a pocity hovorcu vety, napríklad ach, joj, fuj, fíha. Napodobňujú prírodné -------------, napríklad mňau, cing, čľup, bác. Citoslovcia môžu slúžiť aj na vyjadrenie výzvy ----------alebo zvieratám, napríklad no -no, pssst, hajde. Citoslovcia sa ---------------vo vete čiarkou. Citoslovcom môžeme ------------- aj sloveso vo vete, no vtedy ho čiarkou --------------.