You are on page 1of 1

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN 1. Đảng CSVN ra đời là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 2. Bước phát triển trong tổ chức lực lượng cách mạng và chọn thời cơ khởi nghĩa của Đảng trong Cách mạng tháng Tám 1945. 3. Chủ trương “Kháng chiến – kiến quốc” của trung ương Đảng ngày 25/11/1945. 4. Tiến hành CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 5. Tư duy mới của Đảng về KTTT trong 20 năm đổi mới ở nước ta. 6. Quan điểm của Đảng ta về nhà nước pháp quyền và về các đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 7. Vai trò của văn hoá trong việc giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Bách Khoa hiện nay. 8. Chủ trương của Đảng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo ở VN hiện nay. 9. Hội nhập quốc tế và vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. 10.Các bước đi của nước ta trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Yêu cầu bài tiểu luận Mỗi bài viết từ 10 đến 15 trang (A4) đánh máy hoặc viết tay Nếu bài đánh máy: + Trình bày bằng font chữ Times New Roman 14 + Căn lề: trên 2.5cm; dưới 2.5cm; trái 3cm; phải 2.5cm + Giãn dòng: Multiple 1.3 Đóng bìa mẫu Nộp bài tiểu luận vào tuần 8 – 9 của học kỳ

-