You are on page 1of 21

I .

Gii thiu:
Trong qu trnh hoc tp em v v thit k mch in cho Mch relay bo v dng 3 pha c s nguyn l sau :

S gm c cc linh kin 2 port ni vi ngun 1 SCR 3 in tr R 2 t in cun dy 2 bin tr 1 diode zener 7 diode thng ng dng ca mch : bo v dng 3 pha Nguyn l hot ng : J1,J2 ni vo hai CT , bn diode ni thnh mch nn cu 3 pha,C1 lc ngun,RV1, BT50k,t 22k to thnh mch chia p, bt 50k dng tinh chnh. Zener, R4, R6, C2 phn cc cho cc G ca SCRsao cho cc G c in p khong 0,6 V l SCR dn, D7 dp xung ngc t cun dy bo v RL v SCR. Nguyn l l kh dng lm vic tng ,in p t cc CT a v tng -> in p trn C1 tng, qua cu phn p lm Zener thng phn cc cho SCR dn ht RL lm vic. Ngng dng bo v bao nhiu do chnh hai bin tr nh mong mun.

II. V s nguyn l
v s nguyn l chn Start > Programs > OrCAD Realease 9.0 > Capture CIS. Biu tng ca chng trnh OrCAD Realease 9.0 xut hin trn mn hnh. Khi , ca s OrCAD Capture xut hin. Trong ca s ny, chn File > New > Project to s nguyn l mi . New Project xut hin, ti mc Name nhp vo tn s nguyn l mi, ti mc Create a New Project Using chn Schematic. Nhp vo nt Browse hoc nhp vo mc Location tn ng dn cha tp tin mi. Sau nhp OK.

Ca s OrCAD Capture dng v s nguyn l xut hin tin hnh ly linh kin, chn Place > Part hoc nhp vo biu tng Place Part trn thanh cng c( hy m tt c cc th vin bng cch chn add Library)

Khi hp thoi Place Part xut hin, trc tin chn linh kin in tr R trong th vin DISCRETE. V trong khung Libraries khng c trong mc DISCRETE nn bn hy nhp vo nt Add Library ly th vin ny.

Tip tc ly bin tr bng cch nhp chut vo biu tng Place part trn thanh cng c. Hp thoi Place Part xut hin, ti khung Libraries nhp chn th vin DISCRETE, ti mc Part nhp vo RESISTOR VAR hoc dng thanh trt ko ln xung chn RESISTOR VAR. Chn xong nhp OK v di chuyn con tr ra mn hnh lm vic, nhp chut ti mt v tr ly bin tr

Tng t ta s ly cc linh kin khc trong cc lybrary Tn linh kin part Libraries port ni vi ngun CON2 connector in tr R R DISCRETE CAPACITOR t POL DISCRETE RESISTOR bin tr VAR DISCRETE DIODE diode zener ZENER DISCRETE diode thng DIODE DISCRETE CHOKE cun dy IRON DISCRETE SCR CS23/TO DISCRETE

Mun xoay cc linh kin theo s cho trc ta a cc linh kin ti v tr thch hp , v xoay linh kin bng cch tr vo linh kin chn Rorate hoc n phm tt R ta s c nh hnh :

ni dy cho mch in, nhp chn Place > Wire hoc nhp vo biu tng Place Wire trn thanh cng c, sau tin hnh ni mch theo s nguyn l. Mun thay i gi tr cho linh kin, nhp p chut vo linh kin cn thay i khi hp thoi Display Properties xut hin, ti mc Value nhp vo gitr cn thay i sau nhp OK chp nhn thay i gi tr cho t in C1, nhp p chut vo linh kin khi hp thoi Display Properties . Ti mc Value nhp vo gi tr cn thay i sau nhp OK thay i. i tn

i gi tr

Ta thit lp cc gi tr nh thit k

lu li s nguyn l, nhp vo biu tng Save document trn thanh cng c hoc chn File > Save . Mt hp thoi xut hin hi bn c mun lu tt c s nguyn l khng. Nhp OK chp nhn. Sau n nt Restore pha trn ca page

Kch hot ca s qun l Project nhp chn trang s va thit k. Sau nhp vo biu tng Design rules check trn thanh cng c kim tra s va thit k Ri hin ra bng

Chn OK

Nhp chn biu tng Creatr Netlist trn thanh cng c to tp tin nestlist c phn m rng .MNL Hp thoi creat netlist xut hin chn Layout , ti khung Nestlist File nhp vo th mc cha tp tin .MNL nhn OK chp nhn

Tt chng trnh File > exit

III.To mch in

Khi ng chngtrnh OrCAD Layout bng cch chn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Layout Plus Mn hnh Layout xut hin, trong mn hnh ny nhp chn File > New hoc nhp vo biu tng Open new board trn thanh cng to bng mch in mi Hp thoi Load Template File xut hin, bn trong hp thoi ny l danh sch cc tp tin bng mch vi cc kch thc mu. c th t nh kch thc, bn hy chn tp tin DEFAULT.TCH Sau nhp Open m.

Hp thoi Load Nestlist Source xut hin , trong hp thoi ny chn tp tin .MNL to trong s v mch nguyn l capture. Nhn Open m Hp thoi Link Footprint to Component xut hin thng bo cho bn bit rng chng trnh khng th tm thy chn cm cho linh kin DIODE bn cn phi chn chn cho DIODE. Nhp vo nt Link existing footprint to Compenent chn

Tng t vi cc linh kin cn li Tn linh kin port ni vi ngun in tr R t bin tr diode zener diode thng cun dy SCR part CON2 R CAPACITOR POL RESISTOR VAR DIODE ZENER DIODE CHOKE IRON CS23/TO Chn JUMPER/JUMPER200 JUMPER/JUMPER200 JUMPER/JUMPER200 TO/TO202AB JUMPER/JUMPER200 JUMPER/JUMPER200 TO/TO126 TO/TO202AB

Trn mn hnh ca chng trnh layout xut hin ton b chn cm ca cc linh kin v cc dy ni gia chng nh sau

Nhp chut vo biu tng Reconnect Mode trn thanh cng c xa dy ni gia cc chn linh kin gip cho vic di chuyn cc linh kin c d dng

Nhp chut vo biu tng Text Tool trn thanh cng c sau di chuyn con tr chut n tn ca linh kin mun xo v nhn phm Delete trn bn phm xo.

Sau ta sp xp cc linh kin vo v tr theo mch , mun iu khin ta chn Component tool Mun xoay cc linh kin ta n phm R Ta c mch

Nhp vo biu tng View Spreadsheet trn thanh cng c Sau mt hp thoi xut hin, chn Strategy > Route Layer chn lp cho mch in. Khi hp thoi Route Layer xut hin, ti mc Enabled nhp chn cc lp khng v mch in. Sau nhp phi chut v chn lnh Properties t menu xung

Hp thoi Edit Layer Strategy xut hin, trong hp thoi ny nhp b chn ti khung pha trc mc Routing Enabled sau nhp OK

Tt c cc yes chuyn thnh no Nhp vo biu tng Obstacle Tool trn thanh cng c v khung cho mch in. Khi v khung cho bng mch in xong, bn c bng mch in nh hnh sau

Nhp chn Auto > Autoroute > Board chn ch chy mch in t ng.

Nhn Save lu li mch

III. Tng kt

Trong qu trnh hc tp em c lm quen v tm hiu su v cch v mch bng phn mm orcad, mt phn mm rt hu ch trong qu trnh lm vic cng nh nghin cu hc tp ca em . c bit em xin cm n thy V Hng Vinh gip em rt nhiu , to mi iu kin cho chng em trong qu trnh thc tp ny. Snh vin : Bi Mnh Hng