You are on page 1of 2

Curriculu m vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane) Fax(uri) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala

Aptitudini şi competenţe personale
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

eu © Comunităţile Europene.cedefop.Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe Pagina / .europa.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. 2003 20060628 .