You are on page 1of 9

Microsoft PowerPoint XP DODAVANJE ANIMACIJA U PREZENTACIJE

VJEŽBE 3

U Slide Design-u se osim odabira definiranih predložaka (Design templates) i shema boja Color Schemes) može odabrati i treća opcija Animation Schemes, odnosno sheme animacija, koja omogućava odabir gotovih animacija za pojedini slajd ili više njih. Ista opcija može se aktivirati s izbornika [Slide Show] odabirom [Animation Schemes].

Ponuđene gotove animacije grupirane su u četiri grupe: Recently Used (animacija koje su korištene u prezentacijama koje su ranije rađene), Subtle (nježne), Moderate (blage) i Exciting (uzbudljive). Naravno postoji i mogućnost da se za određeni slajd ne koristi animacija pa se u tom slučaju odabire opcija No Animation. Odabirom određene animacije ona se automatski primjenjuje na slajd koji je bio selektiran, ako pak se odabrana animacija želi koristiti za sve slajdove prezentacije odabrat će se opcija Apply to All Slides. Opcija Play pokreće izvođenje animacije na slajdu da korisnik vidi kako ona djeluje u Normal pregledu, a Slide Show pokreće izvršavanje animacije slajda u Slide Show pregledu. Osim ponude gotovih animacija u PowerPoint-u postoji mogućnost da korisnik sam definira animacije za svaki pojedini element koji se nalazi na slajdu prezentacije. Ovakva vrsta animacija naziva se Custom animation (vlastite/osobne animacije). Da bi se aktivirao prozor Custom Animation treba s izbornika [Slide Show] odabrati opciju [Custom animation].

Ured i uredsko poslovanje

1/9

2. Moderate (blage) i Exciting (uzbudljive). Postoje četiri vrste animacija koje se mogu dodijeliti objektu: 1.Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 Da bi se nekom elementu na slajdu dodala animacija on se selektira i nakon toga se u prozoru Custom animation odabire tipka Add Effect. a do ostalih animacija te vrste dolazi se odabirom opcije More Effects čime se otvara cijela galerija animacija. Opet su tu animacije grupirane u tri grupe ovisno o njihovom karakteru: Subtle (nježne). motion paths – korisnik sam definirama krivulje po kojima će se kretati objekti. exit – izlaz objekta sa slajda i 4. Ured i uredsko poslovanje 2/9 . Odabirom jedne od navedenih vrsta animacija otvara se galerija ponuđenih animacija te vrste. Obično je ponuđeni određeni broj animacija. 3. entrance – ulaz određenog objekta na slajd. emphasis – animacije koje su vezane uz sam objekt kad se on već nalazi na slajdu.

U najvećem pravokutniku prozora Custom Animation pojavit će se broj i oznaka animacije. Opcija Re-Order omogućava definiranje redoslijeda izvršavanja animacija ukoliko ima više animacija na jednom slajdu. isto tako na slajdu objektu kojem je dodijeljna animacija u lijevom gornjem uglu pojavljuje se broj koji označava broj animacije. After Previous – animacija započinje određeno vrijeme nakon prethodne animacije. Prva od aktiviranih opcija je Start koja može poprimiti tri vrijednosti: 1. ovise o karakteristici same animacije koja je dodijeljena. Ured i uredsko poslovanje 3/9 . Opcija Direction (smjer kretanja animacije) i Speed (brzina izvođenja animacije) su opcionalne. Strelicama s lijeve (prema gore) i s desne (prema dolje) premještaju se animacije na željenu poziciju.Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 Odabirom jedne od animacija u prozoru Custom Animation aktiviraju se preostale opcije. 2. Opcije Play i Slide Show objašnjene su u prethodnom tekstu. With Previous – animacija započinje kad i prethodna prezentacija i 3. On Click – animacija vezana uz objekt počinje nakon pritiska na tipku miša.

Ured i uredsko poslovanje 4/9 . 2. Taj izbornik podijeljen je na dva dijela pomoću crte razdjelnice.definiraju se mogućnosti vezane uz svaku pojednu animaciju. Timming i Text Animation. After animation (što se događa nakon završetka animacije: mijenjanje boje. 3. Show Advanced Timeline – prikazuje liniju koja određuje koliko dugo traje animacija i 4. Effect definira osobine animacije (Settings) i dodatke animaciji (Enhancements). Effect Options . nestajanje nakon animacije. Remove – brisanje animacije.Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 S desne strane svake animacije koja se nalazi u prozoru Custom Animation postoji tipka sa strelicom prema dolje pritiskom na koju se otvara padajući izbornik. nestajanje nakon slijedećeg klika) i Animate text (animacija teksta: cijela rečenica se pojavi odmah. Timing – mogućnosti vezane uz vremenske karakteristike animacije. Dodaci animaciji mogu biti: Sound (pridruživanje zvuka animaciji – ponuđeni ili odabirom vlastitog). Opcije iznad te crte odnose se na definiranje načina pokretanja animacije. Delay between letters – kašnjenje između svakog pojedinog slova rečenice kojoj se dodala animacija. Opcije ispod crte su: 1. Opcija Effect options otvara prozor koji ima tri kategorije: Effect. riječ po riječ i slovo po slovo).

start – isto kao start on click. Ponuđene opcije ovise o vrsti dijagrama. after i with. repeat – ponavljanje animacije. delay – koliko je kašnjenje za prethodnom animacijom. Slika prikazuje primjer za dijagram piramide pa su ponuđene dvije mogućnosti: Up (od dolje prema gore se slažu razine piramide) i Down (od gore prema dolje se slažu dijelovi piramide). 3. Ova opcija Timing istovjetna je odabiru opcije Timing na padajućem izborniku karakterstika animacije. kako brzo se kreće: 1. Ured i uredsko poslovanje 5/9 . 2. 4. rewind when done playing – objekt nestaje kad je gotova animacija 6. triggers – kada se javlja ta animacija/ne moramo to definirati. Opcija Text Animation koristi se kada se animacija ne izvodi istovremeno na cijelom objektu nego na svakom njegovom pojedinom dijelu.Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 Timing – definiranje vremena vezanog uz pojedinu animaciju – koliko traje. Animacija dijagrama Da bi se dijagram mogao umetnuti u prezentaciju može se iz izbornika [Insert] odabrati opcija [Diagram] te se tu odabere žaljena vrsta dijagrama ili uključivanjem prozora Slide Layout [Format – Slide Layout] te na njemu odabir neke od strukture koja ima uključen dijagram. speed – definiranje brzine kretanja animacije. 5. Dodavanje animacije je istovjetno dodavanju animacije bilo kojem objektu kao što je bilo opisano u prethodnom tekstu uz izuzetak da se u zadnoj kategoriji Dijagram Animation može definirati izvođenje animacije na svakom pojedinom dijelu dijagrama. Upotreba ove opcije bit će objašnjena u narednom tekstu.

.mov. . Ukoliko se određeni film ne može pokrenuti u PP treba provjeriti da li on radi u Windows Media Player-u. a ona se sama izvodi do kraja). vrsta pokretanja i kašnjenje). Kod animacije filma može dodati animacija ulaska početne scene filma te se mogu odrediti ostale postavke (npr. Na izborniku [Insert] pod opcijom [Object] odabire se Media Clip i opcija Create new.avi. vrijeme koje se PP zadržava na određenom slajdu. Nakon umetanja filma pojavljuje se poruka "Da li želite da se film pokreće automatski u slide showu?".mpg. QuickTime. Slijedeći korak je definiranje ukupnog vremena trajanja animacija vezanih uz pojedini slajd. "Filmovi" su AVI. MPEG datoteke i animirane GIT datoteke (ektenzije . i . manualno i 2. Ako film radi on se može pokrenuti pomoću Media Player-a u PowerPointu.mpeg. ). Dodjeljivanje vremena trajanja slajdu može se napraviti na dva načina: 1. Ured i uredsko poslovanje 6/9 .Microsoft PowerPoint XP Animacija filma VJEŽBE 3 S izbornika [Insert] odabirom opcije [Movie] u prezentaciju se umeće film. AUTOMATIZACIJA IZVOĐENJA PREZENTACIJE Pod automatizacijom izvođenja prezentacije podrazumijeva se postavljanje takvih postavki same prezentacije da se ona izvodi sama bez intervencije korisnika (korisnik pokrene prezentaciju. Osnovnu ulogu u automatizaciji izvođenja prezentacije imaju animacije koje su dodijeljene pojedinim slajdovima prezentacije. odgovor može biti da i ne. Na taj način se svakom slajdu dodjeljuje vrijeme trajanja. Ukoliko se odabere ne fim će započeti klikom na njegovu ikonu. Prilikom umetanja filma pomoću [Movie from file] stvara se samo veza (link) između prezentacije i filma s određene lokacije pa ako će se prezentacija izvoditi na nekom drugom računalu mora se osim nje presnimiti i dotični film. Nakon isteka definiranog vremena on prelazi na slijedeći slajd. automatski. Pod opcijom Start svakoj animaciji se mora dodijeliti With Previous ili After Previous (ako je pod opcijom Start ostavljeno On Click prezentacija se neće izvoditi automatski). Otvara se prozor Media Player-a u kojem se na izborniku Insert Clip odabire Video for Windows. U podizborniku Files of Tipe odabire se All Files i pritisne na tipku Open. .qt.

Ovdje valja napomenuti da se opcije On mouse clik treba isključiti. Vrijeme koje je pridruženo svakom slajdu može se vidjeti u Slide sorter pregledu. PP tada postavlja pitanje "Da li korisnik želi pridružiti svakom slajdu snimljeno vrijeme trajanja?". a treba biti uključena opcije Automatically after. a zapravo se radi o snimaju trajanja svakog pojedinog slajda. i pod opcijom Advance slide dodijeliti vrijeme trajanja slajdu. Povratna strelica označava ponovno snimanje vremena trajanja za određeni slajd.Microsoft PowerPoint XP Manualno U prozoru Custom Animation na dnu postoji tipka Play koja pokreće izvođenje svih animacija određenog slajda. vrijeme u bijelom kvadratiću je vrijeme trajanja određenog slajda. ali istovremno se pokreće vremenska skala koja mjeri koliko ukupno traju sve animacije slajda. otvara se s izbornika [Slide Show]. odgovor može biti da i ne. Taj postupak ponavlja se za sve slajdove prezentacije. a vrijeme na kraju prozora je ukupno vrijeme trajanja dosadašnjeg snimanja. Vrijeme koje se zabilježi kao vrijeme trajanja cijelog slajda mora se dodijeliti tom istom slajdu kao njegovo vrijeme trajanja. Snimanje završava pritiskom na tipku Esc. Ured i uredsko poslovanje 7/9 . S izbornika [Slide Show] odabire se opcija [Rehearce Timing]. VJEŽBE 3 Na prozoru Rehearsal strelica u desno znači prelazak na sljedeći slajd. dvije okomite crte znače zaustavljanje snimanja (za ponovno snimanje odabire se tipka s strelicom u desno). Automatski Drugi način dodjeljivanja vremena trajanja je jednostavniji. Da bi se to vrijeme dodijelilo slajdu potrebno je otvoriti prozor Slide Transition.

From to – odabire se početni i krajnji slajd koji se žele prikazivati i Custom show – korisnik sam definira koje slajdove želi prikazivati i njihov raspored. Najprije treba definirati taj poseban pregled da bi se on mogao ovdje uključiti.Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 Zadnji korak automatizacije izvođenja prezentacije je postavljanje postavki izvođenja cijele prezentacije. Browsed by an individual – prezentacija koju pregleda (krajnji) korisnik i Brosed by a kiosk .za prezentacije koje se vrte na webu. te se od postojećih slajdova u prezentaciji (Slides in presentation) odabiru samo neki za prikaz (Slides in custom show) i određuje se njihov raspored. 2. Otvara se prozor Set Up Show koji se sastoji od šest dijela: 1. Poseban pregled se definira odabirom opcije [Custom Shows] s izbornika [Slide Show] čime se otvara prozor Define Custom Show u kojem se definira ime pregleda (Slide show name). Show slides – odabir slajdova koji će se prikazivati All – prikazuju se svi slajdovi prezentacije. S izbornika [Slide Show] odabire se opcija [Set Up Show]. Show type – odabir vrste prezentacije Presented by speaker – prezentacija koju vodi prezentator. Ured i uredsko poslovanje 8/9 .

Da bi se ova opcija mogla koristiti trebaju se za oba monitora definirati postavke u Control Panelu. Multiple monitors – ova opcija omogućava prezentatoru da na svojem monitoru gleda prezentaciju u Slide sorter ili Normal pregledu (olakšava mu manipuliranje prezentacijom. 4. Performance – ako se prezentacija izvodi presporo ovdje PP nudi različite mogućnosti na koji način se taj problem može riješiti. čitanje bilješki uz svaki slajd). Show options – mogućnosti prikaza Loop continuosly until Esc – prezentacija se tako dugo vrti dok prezentator ne završi njezino izvođenje pomoću tipke Esc. a na drugom monitoru se prezentacija izvodi u Slide Show pregledu (projektor priključen na računalo nije drugi monitor). Advance slides – definira se način napredovanja sa slajda na slajd Manualy – ručno (ako se uključi ova opcija ukoliko su dodijeljana vremena trajanja slajdovima ona će se zanemariti i sa slajda na slajd prelaziti će se pomoću miša ili tipkovnice) Using times if present – prezentacija će se izvoditi automatski. 6. 5. Show without animation – prezentacija se izvodi bez animacija (ukoliko se pojedinom slajdu dodijelila animacija ona se zanemaruje) i Pen color – definira se boja olovke za Slide Show pregled. Ured i uredsko poslovanje 9/9 .Microsoft PowerPoint XP VJEŽBE 3 3. Show without narration – prezentacija se izvodi bez zvuka (ukoliko se dodijelio zvuk nekoj animaciji on se zanemaruje).