You are on page 1of 4

TF-IMS-830-101

POSTUPAK INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

UPRAVLJANJE NEUSAGLAŠENOSTIMA

Izdanje: C, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 1 od 4

Web administrator je odgovoran za postavljanje važećeg dokumenta na portal. Korisnik – Organizacija ili osoba koji primaju proizvod / uslugu. povlačenje nevažećeg. DEFINICIJE U ovom postupku koriste se termini koji se odnose na kvalitet.D. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA 3. Izdanje: C.Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva. Nedostatak – Neispunjenost zahteva koji se odnose na predvi enu ili specificiranu upotrebu. utvr eni u standardu ISO 9001: 2008. Rukovodilac organizacione celine je odgovoran za neusaglašenosti u procesu vršenja usluge-izrade proizvoda. zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001 i bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa OHSAS 18001. Neusaglašenost – Neispunjenost zahteva.1 4. Predstavnik rukovodstva za IMS (PR) je vlasnik ovoga postupka i odgovoran je za tumaèenje i osiguranje primene ovog postupka kod neusaglašenosti u integrisanom menadžment sistemu .1 2. dokumentovanja. dopune i praæenje primene ovog postupka.Osoba ili grupa ljudi koja na najvišem nivou vodi organizaciju i njome upravlja.2 4.1 Ovim postupkom se propisuje način identifikovanja. 2. Izmena 0 avgust 2009 Strana 2 od 4 . Integrisani sistem menadžmenta (IMS) – Integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata sisteme menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001.PS Telefonija AD Upravljanje neusaglašenostima TF-IMS-830-101 1. 4.5 4. Sistem menadžmenta . u kojima je moguće pojavljivanje neusaglašenosti u integrisanom menadžment sistemu.4 4.3 4. PODRUČJE PRIMENE Postupak se primenjuje u svim organizacionim celinama PS „Telefonija“ A. analize i ocenjivanja neusaglašenosti u IMS (integrisanom menadžment sistemu) kao i mere za njihovo otklanjanje. PREDMET 1. 4.6 Najviše rukovodstvo . IMS Odbor je odgovoran za preispitivanje predloga novog dokumenta. odnosno izmene postojećeg dokumenta. Rukovodilac IMS odgovoran je za izmene. kao i drugih poslova u vezi sa dokumentacijom IMS.

Nedostaci u stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji ne shvataju svoje uloge u definisanju zahteva. Korak Izdanje: C. .neprihvatljiv stil komuniciranja i neprofesionalan odnos prema korisniku usluge / kupcu proizvoda. POSTUPAK Upravljanje neusaglašenostima TF-IMS-830-101 Neusaglašenosti u IMS Neusaglašenosti mogu nastati korišćenjem opreme neodgovarajućih karakteristika ili funkcionalnosti u procesu rada.1. državni organi i službe. .korišćenje neadekvatnih proizvoda / opreme. . .Nedostatak vremena zbog preopterećenosti drugim poslovima. .D. neodgovornom odnosu pojedinaca ili zastarelom i inertnom stilu rukovo enja. nedefinisan sistem upravljanja i metode komuniciranja.Odstupanja i prekoračenja granica emisije i imisije od zakonski propisanih granica .nedovoljno precizirane odgovornosti i ovlašćenja.Identifikovanje aspekata koji nisu obuhvaćeni listom aspekata .1 Uočava neusaglašenost Stalno Korisnici Zainteresovana strana Neusaglašenost može da uoči bilo koji zaposleni koji učestvuje u procesu rada. . . propisan način vršenja usluge / proizvodnje. Zaposleni vrše identifikovanje neusaglašenosti aktivnostima kontrolisanja u procesu rada.nije izvršena ili je neadekvatna obuka zaposlenih za primenu dokumenata integrisanog menadžment sistema (postupaka / uputstava). a za koje su odgovorni rukovodioci odgovarajućih organizacionih delova mogu. ).Prekomernu i nekontrolisanu potrošnju resursa. ..Nedostatak resursa koji se ogleda u neadekvatnim objektima i nepovoljnim uslovima rada. Izmena 0 avgust 2009 Strana 3 od 4 .1 Identifikovanje i dokumentovanje neusaglašenosti Tabela 1 – Identifikovanje i dokumentovanje neusaglašenosti Odgovorno lice Postupak Vreme (Ko radi) (Šta radi) (Kada radi) Identifikovanje i dokumentovanje neusaglašenosti Svi zaposleni 5.neuskla ivanje dinamike realizacije usluge / proizvodnje sa stvarno potrebnim vremenom za realizaciju.. .Bilo koje kršenje zakonske regulative .Novo nastale aspekte kao posledica identifikovanih incidenata. . . biti sledeći : .nepridržavanje propisanog postupka / uputstva za vršenje usluge / proizvodnje. korisnik usluge ili član zainteresovane strane (članovi društvene zajednice. Neusaglašenosti u sistemu EMS se manifestuju kroz: .nepostojanje iskrene podrške najvišeg rukovodstva.PS Telefonija AD 5.nedovoljno. 5. Neusaglašenosti koje nastaju kao posledica nedostataka u integrisanom menadžment sistemu mogu biti: . . iskakanja procesa van kontrole ili posledica novih aktivnosti. nejasno ili uopšte nije. Nedostaci u procesu rada koji dovode do odstupanja u odnosu na ugovorene karakteristike usluge / proizvoda koju pruža PS „Telefonija“ A. izme u ostalih.korišćenje zastarelih dokumenata.korišćenje dokumenata koji nisu propisani procesom vršenja usluge / proizvodnje.. Nedostaci koji se javljaju kod korisnika. a koji dovode do neusaglašenosti ugovorene usluge mogu biti: Nedostaci u organizaciji koji se ogledaju u nespremnosti rukovodstva da se preciziraju odgovornosti i ovlašćenja za detaljno i jasno definisanje zahteva i način komuniciranja.

6 Nadležni rukovodilac rukovodstva dobijanja obaveštenja 5. Zainteresovane strane vrše identifikovanje neusaglašenosti prostim zapažanjem. vršenjem inspekcijiskih poslova i merenjima emisija i imisija. Ako korisnik identifikuje neusaglašenost usluge / proizvoda. Samokontrolisanje obavljaju izvršioci.2 6.1. 5.PS Telefonija AD Korak Upravljanje neusaglašenostima TF-IMS-830-101 Odgovorno lice Postupak Vreme (Ko radi) (Šta radi) (Kada radi) Identifikovanje neusaglašenosti usluge / proizvoda ostvaruje se kroz samokontrolisanje i verifikovanje (kontrolisanje) ključnih aktivnosti vršenja usluge / proizvodnje. utvr uju se i sprovode se kroz integrisani menadžment sistem a prema postupku TF-IMS-852-101. Dostavlja izveštaj predstavniku Najkasnije 24 časa od 5.1.1 Analiza i ocenjivanje neusaglašenosti Analiza i ocenjivanje neusaglašenosti vrše se u skladu sa postupkom TF-IMS-852-101 korektivne i preventivne mere.5 Nadležni rukovodilac Izra uje izveštaj o neusaglašenosti Po dobijanju obaveštenja Izveštaj o neusaglašenosti se radi na obrascu TF-IMS-852-101. U slučaju utvr ivanja neusaglašenosti na proizvodima isti se vraćaju u magacin i vidno obeležavaju kao neispravni.3 5.01 „Zahtev za korektivnu-preventivnu meru“. odgovorno lice iz PS „Telefonija“ A.2 5. izvo enje usluge / proizvodnje se prekida do definisanja korektivne mere od strane IMS tima.1.3 5.1.3..1 DOKUMENTACIJA Prilog 1: TF-IMS-852-101. U slučaju utvr ivanja neusaglašenosti na proizvodima / podugovorenim uslugama pokreće se i reklamacija ka isporučiocu shodno odredbama postupka TF-QMS-743-101. dužno je da na odgovarajući način dokumentuje identifikovanu neusaglašenost.1 5.2. Mere za otklanjanje neusaglašenosti Korektivne mere za otklanjanje uzroka neusaglašenosti koje potiču od nedostataka u procesu vršenja usluge / proizvodnje. Neusaglašenosti koje se identifikuju kroz ocenjivanje koje vrši korisnik. Nadležni izvršilac Evidentira neusaglašenost Po uočavanju Korisnik Zainteresovana strana U dokumentima koja prate aktivnosti vršenja i kontrolisanja usluge / proizvodnje u skladu sa odgovarajućim-postupcima pružanja usluge / proizvodnje i ovim postupkom. 6. Izmena 0 avgust 2009 Strana 4 od 4 . 5. 5.D.4 Nadležni izvršilac Nadležni izvršilac Obaveštava nadležnog rukovodioca Reaguje na neusaglašenost Po uočavanju Po nalogu nadležnog rukovodioca Ako identifikovana neusaglašenost utiče na dalji tok realizacije usluge / proizvodnje.1. korisnik može ali i ne mora da dokumentuje i dostavi PS „Telefonija“ A.2 5.01 Zahtev za korektivnu-preventivnu meru Izdanje: C. Korisnici proizvoda – usluga vrše identifikovanje neusaglašenosti prilikom nadzora nad radovima i prijema proizvoda-usluge ili tokom njihovog korišćenja. a kontrolisanje obavljaju rukovodioci organizacionih jedinica i/ili imenovana odgovorna lica.D.3.