You are on page 1of 4

TF-IMS-830-101

POSTUPAK INTEGRISANOG SISTEMA MENADMENTA

UPRAVLJANJE NEUSAGLAENOSTIMA

Izdanje: C, Izmena 0

avgust 2009.

Strana 1 od 4

PS Telefonija AD

Upravljanje neusaglaenostima

TF-IMS-830-101

1. PREDMET 1.1 2. 2.1 Ovim postupkom se propisuje nain identifikovanja, dokumentovanja, analize i ocenjivanja neusaglaenosti u IMS (integrisanom menadment sistemu) kao i mere za njihovo otklanjanje. PODRUJE PRIMENE Postupak se primenjuje u svim organizacionim celinama PS Telefonija A.D. u kojima je mogue pojavljivanje neusaglaenosti u integrisanom menadment sistemu. ODGOVORNOST I OVLAENJA

3.

Predstavnik rukovodstva za IMS (PR) je vlasnik ovoga postupka i odgovoran je za tumaenje i osiguranje primene ovog postupka kod neusaglaenosti u integrisanom menadment sistemu . IMS Odbor je odgovoran za preispitivanje predloga novog dokumenta, odnosno izmene postojeeg dokumenta. Rukovodilac organizacione celine je odgovoran za neusaglaenosti u procesu vrenja usluge-izrade proizvoda. Rukovodilac IMS odgovoran je za izmene, dopune i praenje primene ovog postupka. Web administrator je odgovoran za postavljanje vaeeg dokumenta na portal, povlaenje nevaeeg, kao i drugih poslova u vezi sa dokumentacijom IMS. 4. DEFINICIJE

U ovom postupku koriste se termini koji se odnose na kvalitet, utvr eni u standardu ISO 9001: 2008. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Najvie rukovodstvo - Osoba ili grupa ljudi koja na najviem nivou vodi organizaciju i njome upravlja. Sistem menadmenta - Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva. Neusaglaenost Neispunjenost zahteva. Nedostatak Neispunjenost zahteva koji se odnose na predvi enu ili specificiranu upotrebu. Korisnik Organizacija ili osoba koji primaju proizvod / uslugu. Integrisani sistem menadmenta (IMS) Integrisani sistem menadmenta koji obuhvata sisteme menadmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001, zatitom ivotne sredine u skladu sa ISO 14001 i bezbednou i zdravljem na radu u skladu sa OHSAS 18001.

Izdanje: C, Izmena 0

avgust 2009

Strana 2 od 4

PS Telefonija AD
5. POSTUPAK

Upravljanje neusaglaenostima

TF-IMS-830-101

Neusaglaenosti u IMS Neusaglaenosti mogu nastati korienjem opreme neodgovarajuih karakteristika ili funkcionalnosti u procesu rada. Nedostaci u procesu rada koji dovode do odstupanja u odnosu na ugovorene karakteristike usluge / proizvoda koju prua PS Telefonija A.D., a za koje su odgovorni rukovodioci odgovarajuih organizacionih delova mogu, izme u ostalih, biti sledei : - korienje dokumenata koji nisu propisani procesom vrenja usluge / proizvodnje; - korienje zastarelih dokumenata; - nepridravanje propisanog postupka / uputstva za vrenje usluge / proizvodnje; - korienje neadekvatnih proizvoda / opreme; - neuskla ivanje dinamike realizacije usluge / proizvodnje sa stvarno potrebnim vremenom za realizaciju; - neprihvatljiv stil komuniciranja i neprofesionalan odnos prema korisniku usluge / kupcu proizvoda. Nedostaci koji se javljaju kod korisnika, a koji dovode do neusaglaenosti ugovorene usluge mogu biti: Nedostaci u organizaciji koji se ogledaju u nespremnosti rukovodstva da se preciziraju odgovornosti i ovlaenja za detaljno i jasno definisanje zahteva i nain komuniciranja. - Nedostaci u strunoj osposobljenosti zaposlenih koji ne shvataju svoje uloge u definisanju zahteva. - Nedostatak resursa koji se ogleda u neadekvatnim objektima i nepovoljnim uslovima rada. - Nedostatak vremena zbog preoptereenosti drugim poslovima, neodgovornom odnosu pojedinaca ili zastarelom i inertnom stilu rukovo enja. Neusaglaenosti koje nastaju kao posledica nedostataka u integrisanom menadment sistemu mogu biti: - nedovoljno, nejasno ili uopte nije, propisan nain vrenja usluge / proizvodnje; - nije izvrena ili je neadekvatna obuka zaposlenih za primenu dokumenata integrisanog menadment sistema (postupaka / uputstava); - nedovoljno precizirane odgovornosti i ovlaenja, nedefinisan sistem upravljanja i metode komuniciranja; - nepostojanje iskrene podrke najvieg rukovodstva. Neusaglaenosti u sistemu EMS se manifestuju kroz: - Odstupanja i prekoraenja granica emisije i imisije od zakonski propisanih granica - Bilo koje krenje zakonske regulative - Identifikovanje aspekata koji nisu obuhvaeni listom aspekata - Novo nastale aspekte kao posledica identifikovanih incidenata, iskakanja procesa van kontrole ili posledica novih aktivnosti, - Prekomernu i nekontrolisanu potronju resursa, 5.1 Identifikovanje i dokumentovanje neusaglaenosti Tabela 1 Identifikovanje i dokumentovanje neusaglaenosti Odgovorno lice Postupak Vreme (Ko radi) (ta radi) (Kada radi) Identifikovanje i dokumentovanje neusaglaenosti Svi zaposleni 5.1.1 Uoava neusaglaenost Stalno Korisnici Zainteresovana strana Neusaglaenost moe da uoi bilo koji zaposleni koji uestvuje u procesu rada, korisnik usluge ili lan zainteresovane strane (lanovi drutvene zajednice, dravni organi i slube... ). Zaposleni vre identifikovanje neusaglaenosti aktivnostima kontrolisanja u procesu rada. Korak
Izdanje: C, Izmena 0 avgust 2009 Strana 3 od 4

PS Telefonija AD
Korak

Upravljanje neusaglaenostima

TF-IMS-830-101

Odgovorno lice Postupak Vreme (Ko radi) (ta radi) (Kada radi) Identifikovanje neusaglaenosti usluge / proizvoda ostvaruje se kroz samokontrolisanje i verifikovanje (kontrolisanje) kljunih aktivnosti vrenja usluge / proizvodnje. Samokontrolisanje obavljaju izvrioci, a kontrolisanje obavljaju rukovodioci organizacionih jedinica i/ili imenovana odgovorna lica. Korisnici proizvoda usluga vre identifikovanje neusaglaenosti prilikom nadzora nad radovima i prijema proizvoda-usluge ili tokom njihovog korienja. Zainteresovane strane vre identifikovanje neusaglaenosti prostim zapaanjem, vrenjem inspekcijiskih poslova i merenjima emisija i imisija. Nadleni izvrilac Evidentira neusaglaenost Po uoavanju Korisnik Zainteresovana strana U dokumentima koja prate aktivnosti vrenja i kontrolisanja usluge / proizvodnje u skladu sa odgovarajuim-postupcima pruanja usluge / proizvodnje i ovim postupkom. Neusaglaenosti koje se identifikuju kroz ocenjivanje koje vri korisnik, korisnik moe ali i ne mora da dokumentuje i dostavi PS Telefonija A.D.. Ako korisnik identifikuje neusaglaenost usluge / proizvoda, odgovorno lice iz PS Telefonija A.D. duno je da na odgovarajui nain dokumentuje identifikovanu neusaglaenost. 5.1.2 5.1.3 5.1.4 Nadleni izvrilac Nadleni izvrilac Obavetava nadlenog rukovodioca Reaguje na neusaglaenost Po uoavanju

Po nalogu nadlenog rukovodioca Ako identifikovana neusaglaenost utie na dalji tok realizacije usluge / proizvodnje, izvo enje usluge / proizvodnje se prekida do definisanja korektivne mere od strane IMS tima. U sluaju utvr ivanja neusaglaenosti na proizvodima isti se vraaju u magacin i vidno obeleavaju kao neispravni. 5.1.5 Nadleni rukovodilac Izra uje izvetaj o neusaglaenosti Po dobijanju obavetenja Izvetaj o neusaglaenosti se radi na obrascu TF-IMS-852-101.01 Zahtev za korektivnu-preventivnu meru. Dostavlja izvetaj predstavniku Najkasnije 24 asa od 5.1.6 Nadleni rukovodilac rukovodstva dobijanja obavetenja 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1 Analiza i ocenjivanje neusaglaenosti Analiza i ocenjivanje neusaglaenosti vre se u skladu sa postupkom TF-IMS-852-101 korektivne i preventivne mere. Mere za otklanjanje neusaglaenosti Korektivne mere za otklanjanje uzroka neusaglaenosti koje potiu od nedostataka u procesu vrenja usluge / proizvodnje, utvr uju se i sprovode se kroz integrisani menadment sistem a prema postupku TF-IMS-852-101. U sluaju utvr ivanja neusaglaenosti na proizvodima / podugovorenim uslugama pokree se i reklamacija ka isporuiocu shodno odredbama postupka TF-QMS-743-101.

5.3.2

6. 6.1

DOKUMENTACIJA Prilog 1: TF-IMS-852-101.01 Zahtev za korektivnu-preventivnu meru

Izdanje: C, Izmena 0

avgust 2009

Strana 4 od 4