You are on page 1of 6

Pemodenan teknologi jentera dalam sektor pertanian meningkatkan hasil pertanian dan menjimatkn msa pengeluaran.

1) PENGENALAN. Ekonomi sesebuah negara amat mempengaruhi pembangunan negara tersebut. Dengan adanya ekonomi yang kukuh dan mapan maka kita boleh melakukan apa sahaja untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan juga negara. Di samping itu, ekonomi yang kukuh juga membolehkan sesebuah negara itu menjadi berkuasa dan kuat. Contoh yang dapat dilihat dengan jelas ialah negara Amerika Syarikat yang memonopoli ekonomi dunia dan secara langsung menjadi sebuah negara yang dikagumi dan berpengaruh serta amat berkuasa di mata dunia. Kegiatan ekonomi yang pelbagai membolehkan rakyat mempunyai daya saing yang kuat dan seterusnya saling berlumba-lumba untuk meningkatkan hasil ekonomi masing-masing ke tahap yang semaksima mungkin. Keadaan ini bukan sahaja membolehkan masyarakat merasai dan menikmati taraf ekonomi mereka yang tinggi, malah negara juga akan merasai manfaat dan faedah daripadanya kerana pendapatan yang diperolehi oleh rakyat akan mempengaruhi peningkatan ekonomi negara secara langsung. Secara umumnya, aktiviti ekonomi di Malaysia terdiri daripada berbagai-bagai sektor. Sektorsektor tersebut pula boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Pembahagian sektor ini adalah berdasarkan kepada bentuk aktiviti yang terlibat. Sektor pertanian, perikanan, penternakan, perhutanan dan perlombongan terletak dalam sektor pertama kerana ia melibatkan aktiviti ekonomi di peringkat awal di mana ia kurang melibatkan aktiviti pemprosesan.or pertama. Sementara itu, sektor kedua melibatkan aktiviti ekonomi yang kebanyakannya merupakan lanjutan daripada sektor pertama yang mana ia lebih kepada bersifat pemerosesan. Contoh aktiviti yang terlibat ialah aktiviti pembuatan (perkilangan) dan pembinaan. Sebaliknya, sektor ketiga merupakan sektor yang terlibat dengan aktiviti perkhidmatan seperti pengangkutan, perhubungan, hotel dan restoran, kewangan, insurans, perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Berdasarkan pembahagian di atas bolehlah dikatakan bahawa sektor pertama adalah sektor yang mewarisi sektor tradisional, manakala sektor kedua dan ketiga pula adalah sektor moden. Dengan ini, dapat diketahui bahawa perkembangan aliran ekonomi di Malaysia

Pada dasarnya. bjet 2011 yng dibentangkan oleh Perdana Menteri. pada tahun 1970an. kepentingan dan kepesatan setiap satunya mengkin berubah-ubah mengikut perkembangan masa. Apa yang harus diberi perhatian di sini ialah aktiviti ekonomi dalam sektor pertanian yang mana ia menjadi asas dalam pembangunan ekonomi negara. kita harus sedar bahawa sektor pertama menyumbangkan banyak impak yng mana ianya amat mempengaruhi jatuh dan bangun sesebuah ekonomi negara. Sebagai salah satu agensi yang ditubuh bagi meningkatkan kemajuan pertanian golongan sasar. Justeru. Usaha ini jelas selari dengan agenda kerajaan mentransformasi negara ke arah mencapai Wawasan 2020. pelbgai usaha transformasi kini giat dilakukan oleh kementerian pertanian dan industri asas tani demi memastikn sektor pertanian lebih mantap serta kukuh sekali gus menjadi paksi pertumbuhna ekonomi. termasuk perkilangan serta industri kecil dan sederhana. bidang pertanian hrus diperkembangkan dengan bersungguh-sungguh kerana hanaya denagn itu ia mampu menjadi penggerak kepada pembangunan industri lain. Misalnya. Namun begitu. sektor perlombongan dan pertanian menjadi penyumbang utama eksport Malaysia tetapi pada tahun 1990an. Dalam keadaan negara kita yang berusaha untuk menuju ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Sehubungan itu. Datuk Seri Najib Tun Razak pada pertengahn bulan Oktober tahun 2010 yang lalu turut menjadi sebahgian flatform Lembaga Perubuhan Peladang (LPP) dan petani bagi meningkatkan pembangunan sektor pertanian negara. Tambahan pula. maka transformasi yang ketara dalam sektor pertanian perlu dialksanakan untuk lebih menjana ekonomi negara.adalah berasaskan ekonomi dualisme iaitu melibatkan aktiviti ekonomi tradisional dan moden. transformasi dilihat menjadi agenda yang cukup penting kepada pertubuhan peladang dan petani supy kekal relevan dan mampu bersaing pada masa hadapan. Dalam usaha memastikan sektor ini lebih dinamik dan berdya saing. sudah pasti kepesatan perkembangan sektor kedua dan ketiga akan mengatasi sektor pertama. bidng pertanian memang memerlukn satu proses transformasi berterusan pda keseluruhan rantaian. Sungguhpun demikian. menanam sehingga ke kerja menuai. sektor perkilangan pula memberi sumbangan yang utama kepada eksport Malaysia. lembaga pertubuhan peladang (LPP) tidak terkecuali dalam memacu pendekatan terbaik dlam membantu kementerian merealisasikan hasrt berkenaan. Contohnya penggunaan mesin secara meluas dalam kerja penanaman padi dapat dilihat bermula daripada proses penyediaan benih. Untuk mendpatkan hsil yang lumayan. .

Di antara cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah seperti berikut:1)Keperluan untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi.9 bilion pada tahun 1985 kepada RM16. Cabaran tersebut melibatkan masalah dan kekangan yang lazimnya berhubungkait dengan ekonomi yang berkembang pesat secara berterusan. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) (1972). RISDA dan agensi-agensi pembangunan wilayah telah mempergiatkan lagi pembukaan tanah baru untuk tanaman industri di samping mencapai matlamat membasmi kemiskinan Dasar Ekonomi Baru (DEB). berkhasiat serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) (1970). terutamanya ekonomi yang mencapai tahap gunatenaga penuh serta menghadapi masalah defisit imbangan perdagangan. Nilai eksport barangan pertanian pula telah meningkat daripada RM 13. Jumlah nilai-ditambah pertanian telah meningkat dari RM11. perkembangan pesat dalam ekonomi sejak tahun 1991 dan kegawatan ekonomi yang dihadapi sekarang telah menimbulkan cabaran baru dalam pengurusan sektor pertanian. INFO PENYATAAN MASALAH!! Sejak pelaksanaan DPN1 mulai 1984 dan DPN2 mulai 1992. Penubuhan institusi-institusi pembangunan kawasan. ii. kredit dan khidmat sokongan kepada kumpulan sasar dan mempergiatkan lagi pembangunan sektor pertanian. buahbuahan serta kegiatan menangkap ikan dan menternak telah menyediakan sumber makanan. sayur-sayuran. FELCRA. selamat. Keperluan untuk mengurangkan penggunaan buruh dalam kegiatan pertanian. mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan pada penduduk-penduduk tempatan. Kegiatan pertanian pada masa itu adalah pertanian sara diri dan tradisional.9 bilion tahun 1985 kepada RM 35. penyelidikan. Sementara itu. Bank Pertanian Malaysia (BPM) (1969). sektor pertanian telah mencatat kadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 3.2 bilion pada tahun 1995. Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) (1971).INFO!! Sektor pertanian telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. MARDI (1969). Sungguhpun demikian. penyatuan dan pemulihan tanah seperti FELDA. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) (1973) dan beberapa agensi yang lain telah menyediakan kemudahan pemasaran.2%. . Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) (1971).8%. penanaman tanaman makanan seperti padi. Di peringkat awal.4 bilion pada tahun 1995 yang merupakan pertumbuhan purata tahunan sebanyak 9. penubuhan agensi-agensi khusus seperti FAMA(1965).

penternak dan nelayan. Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3). Untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut dasar pertanian negara yang baru (DPN3) telah digubal bagi menjamin pembangunan pertanian dan perhutanan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terbaru yang berlaku di dalam dan di luar negara. vi. objektif DPN3 adalah untuk: i ii iii iv v Meningkatkan sekuriti makanan (food security) Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan Sektor pertanian telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Di peringkat awal. 1998-2010 Objektif utama DPN3 adalah untuk memaksimakan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optima dalam sektor ini. penanaman tanaman makanan seperti padi. Keperluan untuk memaksimakan penggunaan sumber-sumber terhad yang sedia ada seperti tanah dan air. viii. Keperluan untuk meningkatkan pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan.iii. Secara spesifik. iv. sayur-sayuran. Ia meliputi usaha memaksimakan sumbangan sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). pendapatan eksport serta pendapatan petani. vii. Keperluan untuk merubah sektor pekebun kecil . Keperluan bagi memastikan pembangunan pertanian dan perhutanan yang mampan. perikanan dan ternakan serta dilengkapi dengan aktiviti agropelancongan. v. Keperluan untuk memperkukuhkan daya saingan sektor pertanian negara. Keperluan untuk menyokong perindustrian negara dan pelaburan luar negara. Strategi pembangunan sektor pertanian dan perhutanan disepadukan untuk mengatasi masalah kekurangan sumber. buah-buahan serta kegiatan menangkap ikan dan menternak . terutamanya tanah dan buruh: menggalakkan petani-petani mengamalkan teknik-teknik pertanian moden melalui sistem bersepadu yang menggabungkan tanaman.

Kegiatan pertanian pada masa itu adalah pertanian sara diri dan tradisional. mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan pada penduduk-penduduk tempatan. Di samping itu. Malah. penggunaan tenaga buruh sahaja tidak mencukupi untuk mencapai hasrat tersebut. hasilnya mungkin masih kurang memuaskan tanpa penggunaan teknologi moden yang mana ianya merupakan antara perkara yang mempengaruhi kemajuan aktiviti pertanian tersebut. Keadaan ini memerlukan kerajaan meningkatkan produktiviti dan hasil pengeluaran yang semaksima mungkin. mengadakan pembukaan tanah baru yang mana ia mengambil stok tanah yang sesuai untuk pertanian yang semakin berkurangan dan melakukan pembangunan infrastuktur iaitu perancangan untuk menambahkan daya pengeluaran pertanian dengan memperbaiki infrastruktur program penanaman semula. tanaman yang kurang menguntungkan serta tahap produktiviti yang rendah. kerajaan juga harus melaksanakan pemulihan tanaman dengan menggunakan benih yang bermutu tinggi. Walaupun semua ini dilakukan. Ini kerana tenaga buruh yang sedia ada tidak mampu untuk mengeluarkan hasil yang banyak dan dalam masa yang singkat. Bagi mencapai tahap pengeluaran ekonomi yang mencukupi untuk keperlun penduduk dan eksport negara.telah menyediakan sumber makanan. Misalnya. pertanian pindah yang dilakukan oleh petani dengan Namun begitu . kebimbangan kerajaan mengenai masa depan sektor pertanian telah membawa kepada dasar pertanian negara yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki sosio ekonomi dan meningkatkan pendapatan para petani selain dari mengeluarkan bahan pertanian yang cukup untuk keperluan negara dan juga eksport. Misalnya. 2)Penyataan masalah Peningkatan bilangan penduduk di negara kita membawa kepada permintaan terhadap keperluan harian yang tinggi terutamanya bekalan makanan. menyelesaikan masalah saiz tanah yang tidak ekonomik. Sungguhpun demikian. maka kerajaan harus menggembleng kesemua daya usaha. Keadaan lebih merumitkan apabila sektor pertanian menjadi antara komoditi eksport utama negara dan juga merupakan antara sumber utama ekonomi negara.

antan perdana menteri kita. beliau juga telah memperkenalka dasar ekonomi baru(DEB) Peningkatan permintaan terhadap sektor pertanian dan peningkatan penduduk di malaysia memerlukan hasil pertanian yng banyak dan cepat diperolehi . Malah. tun dr mahathir mohamad telah memperkenalkan dasar kependudukan negara ke arah 70 juta penduduk pada bulan september 1982.