You are on page 1of 2

Gi i pháp a truy n thông IMS c a Alcatel

S phát tri n v i t c chóng m t c a các d ch v a ph ng ti n v i yêu c u v b ng thông và ch t l ng d ch v cao ã m ra m t k nguyên m i trong l nh v c công ngh vi n thông. Cùng v i ó, s phát tri n nhanh chóng c a các m ng di ng và c nh, các m ng truy n d n qua v tinh ã làm n y sinh các ý t ng v kh n ng h i t các m ng này. ó là kh i ngu n phân h a truy n thông IP IMS ra i và phát tri n. ây là b c m quan tr ng không th b qua i n s h i t th c s c a m ng vi n thông...

1. Khái ni m IMS IMS (IP multimedia subsystem) là m t chu n d a trên m ng IP s d ng c m ng c nh và không dây, cung c p các d ch v a ph ng ti n bao g m: audio, video, tho i, v n b n và d li u. Các d ch v này có th chia thành ba lo i sau:
y y y D ch v không yêu c u th i gian th c nh tin nh n a ph ng tiên MMS. D ch v g n th i gian th c nh Push to talk, d ch v game. D ch v th i gian th c nh tho i, audio/video, h i ngh truy n hình. IMS có kh n ng h i t m ng c nh và không dây FMC. IMS th c hi n l p v i nhau nh hình 1.

c i u này nh c u trúc phân l p ngang t c là các l p c

L p u tiên là l p m ng, truy n t i dung l ng báo hi u và d li u. L p này bao g m các Switch, Router, Media GateWay, Media Server. L p này có th k t n i t i nhi u lo i m ng khác nhau: y y y y M ng i ng 3G (UMTS, CDMA, WCDMA) M ng di ng 2.5G (GPRS) M ng IP có dây (xDSL, Cable) và không dây (WLAN, WiMAX) PSTN, IDSL L p th hai là l p i u khi n. Bao g m các ph n t c a m ng báo hi u (CSCF, HSS, MGCF...), có kh n ng i u khi n phiên chung, i u khi n lu ng d li u và i u khi n lu ng truy nh p thông qua các giao th c báo hi u nh SIP, Diameter, H248 (MEGACO). L p này là m ng lõi c a IMS. L p th ba là l p d ch v . L p này bao g m các Server ng d ng AS nh Server ng d ng SIP, Server truy nh p d ch v dành cho nhà cung c p th 3 và các i m i u khi n d ch v . IMS i u khi n d ch v thông qua m ng thuê bao nhà và các thành ph n m ng báo hi u trong l p d ch v và l p i u khi n.

2. Gi i pháp IMS c a Alcatel

VoIP H tr nâng cao các d ch v m i: Các công ty th ba có th a ra các d ch v m i. Server cu c g i a ph ng ti n (MMCS): V i ch c n ng i u khi n phiên qua giao th c SIP. các nhà cung c p có th a ra các d ch v d dàng d a trên các công ngh m i nh SIP. Nó c ng cung c p các giao di n k t n i t i nhà cung c p d ch v th 3 s d ng các d ch v Web. KS. t ó nâng cao ch t l ng d ch v i n tho i.5G. các d li u x lý ph n cúng và và các h th ng back-office. MAN. H tr m r ng các giao di n IMS (theo chu n 3GPP): c bi t là các giao di n gi a nhà khai thác m ng di ng và i tác th 3. J2EE.. các nhà cung c p có th d a trên các d ch v n n này các d ch v m i.. Qu n lý m ng và d ch v : Qu n lý t t c các ph n t m ng và m t s ch c n ng khác nh QoS.). H i t tính c c: Tính c c. h i t các d ch v : Nâng cao hi u su t i u khi n và ki m soát c s h t ng m ng. giao di n APT. Các c i m chính c a gi i pháp H tr nhi u d ch v a ph ng ti n: Các d ch v ch t l ng cao nh h i ngh truy n hình. 3G).. UMTS). Vi c th ng m i hóa s t o nên s h i t các d ch v . ngoài ra có m ng c nh (LAN. Server ph ng ti n và c u h i ngh : Cung c p d ch v tho i và h i ngh truy n hình. PoC. Khai thác l i nhu n t i a t m ng di ng: Khai thác t i a l i nhu n mà IMS mang l i cho các m ng di ng b ng các ph ng th c h tr thanh toán c c gi a h th ng IMS và các h th ng m ng khác. a ra Theo chu n truy nh p c a 3GPP: Thi t b truy nh p có th là i n tho i di ng (2G. a thêm các thành ph n b o m t cho IMS. SIP. giao di n l p trình m API. Nhi u d ch v n n: Gi i pháp này a ra nhi u d ch v n n c b n. Nâng cao QoS và b o m t: H tr thêm QoS liên m ng v i các m ng a ph ng ti n IP ngoài. FTTx). Tr n M nh t . các công ngh Java.Hình 2: Mô hình gi i pháp c a alcatel Các thành ph n chính trong gi i pháp trên c a Alcatel bao g m: Server ng d ng a ph ng ti n (MMAS): MMAS có th cung c p các d ch v l n và linh ho t d a trên giao th c SIP. Java 2 (J2EE). Nâng cao ch t l ng d ch v i n tho i. giao di n nhà qu n tr m ng di ng. m ng không dây c nh (WLAN) hay m ng c nh b ng r ng (xDSL. 2. MMCS có kh n ng qu n lý tài nguyên và QoS. i u này giúp tri n khai các d ch v nhanh chóng h n. OSA/Parlay và nó c ng có m t giao di n i u khi n d ch v ISC. MMCS n m gi a IMS và các m ng truy nh p (GPRS.