You are on page 1of 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

---------------------------------------

ĐỖ VĂN TÀI

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI THỦY TINH ĐÓNG RẮN BẰNG TIA TỬ NGOẠI

Chuyên ngành : Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU PHI KIM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :

TS. ĐOÀN THỊ YẾN OANH

Hà Nội – 2012