You are on page 1of 2

Moci que presenta el Grup Municipal de Crida Premianenca - Poble Actiu per al desplegament de mesures en matria dhabitatge

La dificultat daccs i manteniment de lhabitatge s un dels efectes socials ms dramtics de lactual context de crisi econmica. El model daccs a lhabitatge a Catalunya, fonamentat en la compra i en la consideraci daquest com a b de consum, no com a dret, i basat en un accs gaireb universal al crdit, sha manifestat com un error de greus conseqncies socials quan la conjuntura econmica ha provocat la caiguda dels ingressos de leconomia domstica arran de laugment de latur. Aquesta situaci no s aliena al comportament especulatiu dalguns actors del mercat de lhabitatge, uns amb un paper actiu beneficiant-se de lincrement exponencial dels preus i daltres permetent de forma passiva un comportament que sha rebellat com a socialment nociu. Aquest fet t un impacte especialment important en aquells sectors de la poblaci ms afectats per la desigualtat econmica: treball precari, difcil ocupabilitat, manca dun sistema de benestar slid, etc. Algunes dades illustren la dimensi del problema: en el perode 2007-2010, a Catalunya shan produt un total de 51.943 dexecucions hipotecries que shan convertit en 15.892 llanaments en el perode 2008-2010, segons dades del Consejo General del Poder Judicial. Aquestes dades impliquen que lany 2010 es van produir ms de 49 execucions hipotecries i 18 llanaments cada dia, xifres que segurament shan incrementat lany 2011. Premi de Mar no s aliena a aquesta situaci. Recentment, la premsa i el propi Ajuntament, shan fet ress dun cas particular de desnonament que malauradament noms s la punta de liceberg. Sent coneixedors dels lmits competencials en la matria a nivell local per tamb de la urgncia de la situaci social i limpacte en la vida de les persones de la disponibilitat dun habitatge, sollicitem que lAjuntament de Premi de Mar, desplegui les mesures oportunes per minimitzar limpacte daquestes situacions.

Per aquests motius, Crida Premianenca Poble Actiu proposa al Ple de lAjuntament lassumpci dels segents acords: 1. Que es desplegui el Pla Local dHabitatge, aprovat en la sessi plenria ordinria del passat mes doctubre, prioritzant aquelles mesures que permetin reduir la exclusi residencial a Premi de Mar. 2. Que es cre amb carcter durgncia lOficina Local dHabitatge, prevista en el mateix Pla, posant especial mfasi en la seva funci referent a la gesti de la borsa de lloguer social com a possible soluci a les persones desnonades. 3. Que es desenvolupi el patrimoni municipal de sl i habitatge com a instrument per a incidir en el mercat de lhabitatge, actuant preventivament per minimitzar lexclusi residencial. En concret, que es desenvolupi el Subprograma P de lesmentat Pla Local dHabitatge. 4. Que es constitueixi la Comissi redactora del reglament municipal dhabitatge desocupat, acordada en la sessi plenria del mes de novembre passat, com a pas previ per a lincentiu a la incorporaci daquests habitatges a la borsa de lloguer social. 5. Que es desenvolupin mecanismes per a la intermediaci entre els particulars afectats i les entitats financeres en el marc duna acci de carcter supramunicipal i amb la collaboraci dels diferents agents experts en la matria. 6. Que sestableixin els procediments de collaboraci necessaris perqu els diferents serveis municipals, en especial els Serveis Socials municipals per tamb aquelles entitats que treballen en la matria, puguin concentrar la informaci relativa a futurs desnonaments i situacions de vulnerabilitat residencial, actuant com a detectors de la problemtica i possibilitant una acci coordinada. Premi de Mar, 13 de mar de 2012