You are on page 1of 9

Procesor, druhy procesorov Charakteristika - akákoľvek jednotka na spracovanie dát (technická aj programová) - programové procesory: grafický, textový, tabuľkový

... - technické procesory: procesory vstupu a výstupu - procesory vstupu a výstupu – prepojenie medzi externými zariadeniami a CPU (hlavný procesor) - CPU – jeden / viacero procesorov a hlavná pamäť Druhy - operačný – základné operácie aplikačných programov a programov základného vybavenia - vstupno – výstupný – tok informácií medzi hlavnou operačnou jednotkou a hlavnou pamäťou - servisný – zabudovaný v strediskových počítačoch, technická starostlivosť o počítač - organizačný – sleduje činnosť ostatných procesorov, prívod elektriny, diagnostické operácie, uľahčuje údržbu Systémy - viacprocesorový - viacpočítačový Procesor Procesor OS Procesor
OS OS

Procesor

Operačná pamäť Procesor Procesor

Operačná pamäť

Operačná pamäť

Procesor

OS

OS

Procesor

Operačná pamäť

Operačná pamäť

Dáta, informácie a znalosti Dáta - číselné, abecedné alebo číselno-abecedné znaky s vnútorným zmyslom, označením a presným rozsahom - môžu, ale nemusia mať pre prijímateľa informačný obsah Informácie - logicky usporiadané dáta, tvoria základ informačného systému, sú usporiadané do súborov, tabuliek, zoznamov... - informácia znižuje našu nevedomosť o reálnom čase a procesoch Znalosti - zovšeobecnené poznanie reality, ktoré je stálejšie, no abstraktnejšie - nová znalosť nebola odvodená z predošlých znalostí Rekalkulácia, druhy rekalkulácií Definícia a prepočty - prepočet údajov v pracovnom zošite, zmena, ktorá sa premietne do všetkých určených vzorcov - automatické prepočítanie (vypnuteľné v záložke „výpočty“ – môže spomaľovať pri rozsiahlejších tabuľkách) - manuálne prepočítavanie zmenených vzorcov všetkých hárkov a zošitov F9, aktívneho hárku Shift+F9, všetkých hárkov a zošitov Ctrl+Alt+F9, kontrola a prepočet vzorcov všetkých hárkov a zošitov Ctrl+Alt+Shift+F9

MFLOPS Bit a byte .- bez prepočítania nezodpovedajú výsledky vzorcov skutočnosti Šablóna v aplikácii Excel Charakteristika . S pohyblivou rádovou desatinnou čiarkou/s. 32.. MB. znázorňuje 256 znakov . 128 bytov) . makrá.bit – záznam hodnôt 1 / 0. slúži ako pamäťová jednotka počítača Dĺžka slova .? Von Neumannova koncepcia 1 Údaje. TB (prepočty 1024). vzorce. vkladajú sa sem. BYTE. LIPS. FLOPS .je doba od zadania príkazu na čítanie údaju z pamäte.prechodné uchovávanie údajov.súčasti šablón: grafika.Lips = počet logických inferencií (odvodení) /s Priepustnosť PC .byte je najmenšia adresovateľná pamäťová jednotka.xlt .počet bitov potrebných na vytvorenie slova (8. pojem dĺžka slova. vysvetlenie skratky LIPS.. textové a číselné konštanty (nemeniace sa údaje). Flops = počet op. pamäťová jednotka počítačov. najmenšia informačná jednotka . doba vybavovanie pamäte. MFLOPS = *106 s pohyblivou rádovou desatinnou čiarkou/s . Pojem BIT. aby boli hneď bezprostredne spracované (procesná pamäť) . až po jeho nájdenie a sprístupnenie pre ďalšie operácie Výkonnosť. 16.výkonnosť vyjadruje počet súčasne vykonávaných. 64.preddefinovaný pracovný zošit.jedna z častí základnej jednotky počítača .priamy prístup k údajom zo strany procesoru . progra m vstupná 3 pamäť 4 6 8 5 1 0 výstupná Výsle dok 2 Aritmeticko – logická 9 7 Riadiaca jednotka Vnútorná pamäť PC (operačná pamäť) Charakteristika .1 byte = 8 bitov. existuje aj kB.obyčajný pracovný zošit. ukladanie vo formáte .existujú vlastné a zabudované šablóny . do ktorého sa následne dopĺňajú konkrétne údaje . Mops = 1000000 op/s. MLIPS. porovnateľných operácií za jednotku času .pamäťová jednotka v počítačoch so slovnou štruktúrou pamäte Doba vybavovania pamäte . GB.Kops = 1000 op/s. ktorý bol definovaný ako šablóna a je uložený v špeciálnej zložke.

zlúčenie priestoru. ktoré sa používajú ako nadstavba pre programové systémy bez grafickej podpory Systémy pre prezentačnú grafiku . ktoré sú k tomu potrebné . ktoré musia byť prístupné v okamihu . čiarových.Hlavná pamäť . ktoré riadia vykonávanie mikroinštrukcií (elementárnych operácií) v procesoroch Podpora grafic. javí sa ako hlavná pamäť vytvorená na diskových jednotkách v prípade nedostatku pôvodnej hlavnej pamäte Register . možnosť naformátovať zarovnanie obsahu bunky Spôsoby zlučovania .virtuálna pamäť.zobrazovanie koláčových. tvorba obrázkov. TIFF) – základom je pixel s farebnou hĺbkou ..rýchla pamäť s nízkou kapacitou na krátkodobé uchovávanie údajov.. určená na záznam mikroprogramov. .vektorové formáty (WMF.zjednodušenie textu grafikou.jednoúčelové a univerzálne Mikroprogramová pamäť . smer a dĺžka Zlučovanie buniek Formát – Bunka – Zarovnanie . sektorových. stĺpcových. CGM) – základ je počiatočný bod.prechodné uchovávanie údajov. plošných.vkladanie a prechody obrázkov. ilustrácie. pomocou „Údaje – Zlúčiť“ Opticky snímateľné štítky Charakteristika . kreslenie tvarov a kriviek. závislá od elektriny – odpojením sa maže. úprava obrázkov. uchováva systémové programy. vizuálne a strojovo čitateľné papierové doklady. CDR. virtuálna pamäť . uchováva spracovávané programy a údaje. logá. s cieľom vyrovnať rozdiel rýchlosti styku funkčných jednotiek počítača . slidy. využívanie farieb .obsahujú Pulldown menu s jednotlivými funkciami programu Účel a formáty .časť ROM alebo RAM. na ktorých je možné opticky rozpoznávať znaky podľa tvaru (testy z monitoru – modré alebo čierne pero!) .OCR-form. prvkov Kancelárska grafika . GIF.RAM – prepisovateľná.bitmapové formáty (BMP. JPG. schéma. nezávislá od elektriny Vyrovnávacia pamäť (buffer). rysovacie pomôcky.ROM – stála.použitím tlačidla „zlúčiť bunky“. použitím formátovania bunky.široké spektrum grafov. bodových grafov a diagramov Grafické systémy . nemeniteľná pamäť.

celého hardvérového a softvérového vybavenia. citlivosť na prepravu dokladov.nehospodárnosť pri malom objeme údajov.dôležitý je kontrast písmen a papiera.modul prideľovania procesora – sleduje stav procesora.interprocessing – dynamické prepájanie medzi aplikáciami. priestorové náklady na uchovávanie dokladov. ktoré môžu vracať jeden alebo viac výsledkov.zvláštna skupina vzorcov.modul správy súborov – miesto uloženia.rýchly.zadávanie ako pri normálnych vzorcoch. majú ho všetky počitače . jednoduchý.typ spracovania – multiprocessing – strediskové počítače a superpočítače.základná súčasť programového vybavenia osobných počítačov.? Matice Charakteristika . jednorazová použiteľnosť dokladu.prispôsobivosť formulárov Nevýhody . multithreading – jeden program je rozdelený do viacerých paralelne bežiacich programov) .počet užívateľov – jedno a viacpoužívateĺské (sieťové operačné systémy s prístupom zabezpečeným pre viacerých užívateľov) .riadia prácu počítaču. automatická aktualizácia prepojených dát (vo Windows-e sa jedná o OLE – Object Linking and Embbeding)..počet spracovaných programov – jednoprogramové a viacprogramové (multitasking – spúšťanie viacerých programov naraz.modul prideľovania pamäte – sleduje a podľa potreby prideľuje operačnú pamäť aplikačným programom . obmedzený súbor znakov Operačný systém Charakteristika . vstupné a výstupné jednotky. intenzita svetlosti farby sa pomocou intenzity prúdu prenáša a porovnáva s predurčenými maticami znakov (sústavou bitov.) . pri súlade stroj odovzdá príslušný kódový signál Výhody . obmedzená záznamová kapacita dokladu. potvrdenie kombináciou CTRL+SHIFT+ENTER (vzorec sa vloží do zložených zátvoriek) Výhody. plánovač procesov a spravuje multiprogramový systém . spravuje dáta Moduly .real-time processing – minimálne doby odozvy. najmä v špecializovaných aplikáciách (riadenie atómovej elektrárne. spúšťajú aplikačné programy. stav Rozdelenie OS . . súbežné spracovanie programov viacerými procesormi počítača. monitorovanie ovdzušia. chybovosť pri znečistení / zlom označení. využitie. Linux. závislých od umiestnenia v matici .Microsoft Windows. .modul periférnych zariadení – sleduje stav periférnych zariadení . MacOS Druhy počítačov .spotrebujú menej pamäti a dokážu efektívne vypočítať zložitejšie a inak nereálne situácie - . čiernych a bielych). MS DOS. ľahko a rýchlo spracovateľný a triediteľný zber údajov . úpravy .. nevýhody. externé pamäte.

relačná.- sú menej zrozumiteľné. editovania a tlače drobných (brožúry. rušiť ani vkladať nové) DTP (Desktop publishing) Charakteristika .pri bežnom spracovaní textu je prvoradé vytvorenie textu až potom jeho úprava.Nástroje / Možnosti / Výpočet. má zaručenú prenosovú cestu a potrebnú šírku prenosového pásma ISDN . sieťová. vývoj má zaručiť aj prenos grafiky a videa (ISDN – Broadband) Kontrola vzorcov v Exceli Umiestnenie a spôsoby . využíva tiež 7 vrstiev. pri DTP sa najskôr určí formát. transportná. Kontrola chýb . letáky) aj profesionálnych tlačív (noviny. sú hierarchicky usporiadané. na ktorom je vybudovaný internet SNA .) – textový.jedna z najrozšírenejších sieťových architektúr. Adobe Page Maker. popisky vo vzorcoch . knižné publikácie) . prenos všetkých typov informácií. ktoré však nie sú úplne kompatibilné a sú previazané na technické a programové vybavenie IBM ATM .využíva sa WISIWIG – zobrazenie pred tlačou Potrebné prostriedky . QuarkXPress. ak majú veľký rozsah..dokonalá a zložitá sieť.nástroj programu MS Excel.7 vrstiev komunikácie (fyzická. ktorá definuje prepojenie rôznych typov počítačov a sietí . model.vzorce následníci a predchodcovia (kontrola. ktorého podstata spočíva v tom. vyššie vrstvy využívajú služby nižších vrstiev TCP/IP . podpora najmä hlasovej a dátovej komunikácie – nahrádzanie analógovej telefonickej siete.digitálny prenos. aktualizovať vzdialené odkazy (v iných aplikáciách). môžu značne spomaľovať úpravu vždy vykonávame pre celú maticu ako celok.. spojovacia. kontrola vzorca Goal-seek (Hľadanie riešenia) Charakteristika . aplikačná). Corel Draw. správnosti ich nadväznosti). nie len pre jej časti (riadky alebo stĺpce. prezentačná.počítač s programovým vybavením pre DTP (AdobeInDesign.rekalkulácie.Nástroje / Hľadanie riešenia . grafický a špeciálny zostavovací program (rozloženie strán pri tlači) ISO. že užívateľ hľadá podľa vopred zadaného výsledku.Desktop publishing je využívanie počítača a špeciálnych aplikácií pri procese prípravy. vhodné hodnoty pre bunku .vyvinula IBM.norma referenčného modelu OSI. layout a až potom sa pridáva text . prenosové protokoly a architektúry siete ISO . či samotné bunky – nie je možné ich meniť. formátovanie a pridávanie grafických príloh.

zdieľanie a prideľovanie zdrojov užívateľom ....obsahuje služby na podporu používateľov siete (adresárové. ktorý obsahuje menenú bunku a určenie číselného výsledku .disciplína umelej inteligencie zasahuje do iných vedných disciplín.sú programy.stroje s umelou inteligenciou dokážu rozpoznávať (reč.na základe zistených symptóm určujú poruchy v systéme a ich príčiny . matematiky.) Tvorba tabuliek Metodika - . logika. s ktorými úzko súvisí – kybernetika.sú vytvorené na základe odborných znalostí expertov z konkrétnej oblasti. tlačové.sú jedným zo základných programov pre prácu v sieti Funkcie .generatívne ES – určujú riešenia takých problémov. zisťovanie a náprava porúch siete.podmienkou je vpísanie vzorca. počítačová technika.vedenie evidencie a štatistiky o prideľovaní ..expertný systém musí svoje riešenie vždy zdôvodniť .v súčasnosti dokáže ES uvažovať hypoteticky.algoritmus riešenia je neznámy a je ponechaný na expertný systém ... odovzdávanie správ. inteligentne vyhľadávať na internete. na základe porovnávania predošlých vyriešených problémov so súčasným riešeným problémom Súbor -? Umelá inteligencia Charakteristika . videnie). ktorých varianty riešenia nie sú vopred známe . ktorá vhodne dopĺňa vzorec s určeným výsledkom Prehľady buniek -? Expertné systémy Charakteristika .je vedná oblasť.zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete .MS Excel vypočíta hodnotu menenej bunky. súborové. NOS (Sieťové operačné systémy) Charakteristika . zaoberajúce sa hľadaním riešení v konkrétnych oblastiach špecializácie .diagnostické ES .sú jedným z prvokov podieľajúcich sa na komunikácii viacerých používateľov v sieti .z psychologického hľadiska ide o vytváranie a modelovanie určitých ľudských intelektuálnych vlastností . ktorej ciele spočívajú v implementácii určitých inteligenčných vlastností strojom . pričom tieto zadefinované znalosti potom využívajú pri hľadaní relevantných riešení .z inžnierskeho hľadiska ide o kombinovanie symbolických a numerických metód . . lingvistika. analyzovať (predpoveď počasia na základe mapy a údajov).monitorovanie stavu siete. riadenie siete .

strojový jazyk – jazyk elementárnych inštrukcií procesora. ekonomické charakteristky (cena. formát tabuľky.Excel – výpočty. nástroje na modelovanie (CASE. náročnosť z hľadiska obsluhy a obstarania. multimediálne systémy. portabilita. CAD) Prostriedky pre osobnú informatiku . grafické editory.program vzniká za pomoci iných programov . graf. človeku nezrozumiteľný . pomocné programy – utility. vzorce. (x) údaje nemožno logicky určiť. spoľahlivosť. úroveň dokumentácie. DTP programy Vývojárske prostriedky Case . čo má robiť . zoznamy. tlač Náležitosti .Upper Case. prostriedky pre komunikáciu. Lower Case Integrované vývojové prostredia . debugger (odstraňovač chýb) Programovací jazyk . ktoré na seba vzájomne logicky nadväzujú a ovládajú technické prostriedky počítača Požiadavky na programové vybavenie . dátum vyhotovenia. objektovo-orientované (pozornosť sa venuje výsledkom) Dynamická výmena údajov medzi aplikáciami DDE (Dynamic Data Exchange) .každá zložitá činnosť pozostáva z vykonávania elementárnych príkazov.prostredie obsahuje editor zdrojového kódu. Middle Case. číslovania Programové prostriedky Charakteristika .dôležité značenie obsahu prázdnych buniek – (-) údaje nie sú vyplnené schálne. databázové systémy.predpokladá štruktúrované metódy tvorby aplikácie (zhora – dolu) . štatistika a grafy .funkčnosť.programové vybavenie je súhrnu programov..textové editory. definitívna úprava tabuľky.podporujú implementáciu navrhnutej aplikácie . Middleware (technologický softvér).postup: predstava o tabuľke. (•) údaje sú nedostupné alebo nespoľahlivé Programy na tvorbu tabuliek .operačné systémy. tabuľkové editory. ktoré počítaču oznamujú. doba odozvy.procedurálne (zapísané v postupnosti riešia problém). vysvetlivky a poznámky .je medzistupeň medzi ľudským myslením a inštrukciami počítača .) Základné programové vybavenie . skopírovaním údajov z jednej 2aplikácie a prevedeným do druhej .Word – tabuľky so zložitým formátovaním textu. kontrola prostredia. merné jednotky. databázové systémy koncových užívateľov.zmenou zdrojového údaju sa vykonajú zmeny aj v cieľovom - . prostriedky pre vývoj programov. odrážok.. virtuálna realita (aplikačný softvér). kategórie stĺpcov a riadkov. autor. údaje. návratnosť nákladov.protokol umožňujúci výmenu dát medzi aplikáciami.Access – zoznamy a databázy . priepustnosť. adaptabilita.nadpis. triedenie.komplex počítačových nástrojov určených na vývoj softvéru .majú buď grafické alebo formulárové rozhranie . odstránenie pomocných výpočtov.

umožňuje uzamknúť listy a bunky pred vpisovaním nových údajov. spojenie bez modemov .heterogénne – rôzne druhy pripojených počítačov. osobné počítače. dostáva od nej požiadavky na údaje a posiela jej aktualizované údaje OLE (Object Linking and Embbeding) . ktorý slúži ako oblasť uchovávania a zdieľania kopírovaných alebo vystrihnutých údajov aplikácií Ochrana buniek Ochrana na úrovni súboru .usporiadaná množina položiek.obsahuje všetky atribúty sledovaného javu .Local Area Network – lokálna sieť počítačov.homogénne – všetky počítače sú rovnakého druhu (strediskové počítače.Nástroje – Zámok – Zamknúť zošit .dokonalejšia metóda vkladania a prepájania objektov dvoch aplikácií.v rámci hierarchie položiek opisujúcich výsledok.Uložiť ako – Nástroje . sa nazýva súbor Informačná entropia Charakteristika . odstránenie hesla uskutočníme jeho vymazaním a potvrdením tlačidlom OK Ochrana na úrovni zošita. potrebné na otvorenie a editáciu súboru. minipočítače) . listu a bunky .LAN. ktorá potom priamo súvisí s informovanosťou používateľa - . ktorá opisuje danú skutočnosť . možnosť vložit heslo.Všeobecné možnosti . napr.priestor v počítači. ktorá okrem samotného prepojenie umožňuje používateľovi kedykoľvek editovať získané údaje / objekty priamo v cieľovej aplikácii Schránka .kruhová Veta Charakteristika .slúži na rýchly a jednoduchý prenos dát Druhy podľa typov pripojených počítačov . umožňuje skryť vzorce Vývoj počítačov -? Siete Charakteristika počítačovej siete . pripojenie chrbticovou sieťou . Internet Podľa topológie .miera usporiadania. verejné dátové siete Druhy sietí podľa rozlohy . neusporiadania informácií.zdrojová aplikácia (server) komunikuje s klientovou aplikáciou.MAN – Metropolitan Area Network – metropolitná sieť.zbernicová . resp.systém vzájomne prepojených a komunikujúcich počítačov .viacero dátových viet opisujúcich spoločne určenú realitu.hviezdicová . sa nachádza na vrchole .WAN – Wide Area Network – geograficky najrozsiahlejšia.

dynamické a štrukturálne analýzy..stupeň informovanosti je rozdiel medzi informovanosťou pred a po prijatí správy ..zoradíme podľa stĺpcov. display) Charakteristika Parametre Ergonómia Prepojenie s grafickou kartou (úloha grafickej karty) CRT (Cathode Ray Tube) LCD (Liquid Crystal Digital) Redundancia a stupeň informovanosti Charakteristika .vedeckých odboroch. bez toho.. technológie.moderné technológie v oblasti vývoja. určené na návrhy a konštruovanie výrobkov. simulujú správanie výrobkov a strojov. strojárenský). aby sme neporušili jej zmysel . letecký. ostatné sú redundantné . .. že takéto systémy dokážu vytvoriť situácie verné realite a tak aj nájsť všetky problémy spojené s vlastnosťami alebo výrobou a zároveň navrhnúť riešenie . vizuálne projektovanie a virtuálnu realitu .plánujú procesy.programové komponenty zabezpečujúce spoluprácu počítačov.využíva sa pri kódovaní správ.miera relatívnej nadbytočnosti informácie . v ekonómii.výhodou je.Irel=Hmax-H1 / Hmax Middleware Charakteristika .z neredundantnej správy nemôžeme ubrať ani jeden znak. automatizujú a riadia výrobu.- I (stupeň informovanosti) = H0 – H1 (množstvo informácie) Digitálny podnik Charakteristika . aby sa zabezpečil ich správny príjem bez šumu . Zobrazovacia jednotka (monitor. v poradí. aplikáciu a prístup k údajom) Triedenie v Exceli Dáta – Zoradiť .pri prenose nesie informáciu iba časť signálov.uplatnenie je v priemysle (automobilový. simuláciu reálnych fyzických a iných podmienok. ktorom určíme Kybernetika Optický disk Programové prostriedky na komunikáciu . znižujú riziká vyplývajúce z výroby. v . najmä v architektúre klient – server (okrem komponentov zabezpečujúcich prezentáciu.