You are on page 1of 8

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159

M t cách ti p c n phát tri n h th ng ñào t o tr c tuy n d a trên công ngh Portal
Tr n Vũ Vi t Anh1, Nguy n Vi t Hà 2,*
2

Phòng nghiên c u và phát tri n, Công ty c ph n ph n m m Vi t Khoa Công ngh Thông tin, Trư ng ð i h c Công ngh , ð i h c Qu c gia Hà N i, 144 Xuân Th y, Hà N i, Vi t Nam
Nh n ngày 2 tháng 4 năm 2007

1

Tóm t t. Các h th ng ñào t o tr c tuy n t o ra m t môi trư ng d y và h c linh ñ ng và t ng bư c làm thay ñ i phương th c d y và h c. Tuy nhiên, vi c xây d ng m t h th ng ñáp ng ñư c các nhu c u h c c a các ñ i tư ng h c viên khác nhau cũng như ñáp ng ñư c s thay ñ i v công ngh trong bi u di n và phát tán n i dung h c là không ñơn gi n. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày m t cách ti p c n phát tri n các h ñào t o tr c tuy n d a trên công ngh Portal v i kh năng tùy bi n và m r ng cao. C th , h th ng ñư c phân rã thành các t ng ñ c l p, m i t ng ñư c phân rã thành các kh i ch c năng riêng bi t. M i ch c năng là m t t p các portlet ho t ñ ng ñ c l p. H th ng d dàng tùy bi n và m r ng d a trên cơ ch tích h p portlet. T khóa: E–learning, Web-Based Training, Portal.

1. ð t v n ñ

ðào t o ñi n t (E-learning) [1,2] v i kh năng cung c p bài gi ng ña phương ti n và h tr vi c d y và h c cho m i ngư i, m i nơi và m i lúc ñang n i lên như là m t phương th c h u hi u ñ h tr và thay th hình th c ñào t o truy n th ng. Mô hình E-learning ph bi n nh t hi n nay là phát tri n các h th ng ñào t o tr c tuy n d a trên n n web (Web-Based TrainingWBT) cho phép qu n lý m t s lư ng l n ngư i dùng và cung c p các hình th c tương tác phong phú. ðã có nhi u h th ng WBT ñư c phát tri n và s ngư i tham gia vào các h th ng này ngày càng tăng.

M t trong nh ng nhi m v ñ t ra khi phát tri n m t h th ng WBT là ph i h tr m t s lư ng ngư i dùng ñông ñ o v i các nhu c u v n i dung, giao di n và tương tác khác nhau. H th ng WBT còn c n ph i có kh năng cung c p n i dung h c ñ n các thi t b ñ u cu i khác nhau s d ng các môi trư ng truy n thông khác nhau. H th ng cũng c n ph i s n sàng ñư c m r ng và thích nghi v i các yêu c u ñào t o thay ñ i và các chu n qu n lý n i dung m i. H u h t các h th ng WBT hi n t i ñư c xây d ng như m t ng d ng web ñ ng ñơn nh t, hoàn ch nh và ñư c t i ưu cho m t s ng c nh s d ng nh t ñ nh. Các h th ng như v y tương ñ i d cài ñ t, tuy nhiên r t khó cá nhân hóa cho các ñ i tư ng ngư i h c khác nhau. Vi c tùy bi n ch c năng ñ phù h p v i các qui 152

_______

Tác gi liên h . ðT: 84-4-7549016. E-mail: hanv@vnu.edu.vn

Các ch c năng và yêu c u ñ i v i m t h th ng WBT WBT là vi c cung c p các ch c năng d y và h c s d ng công ngh web. Anh. Thêm n a.LMS). chúng ta có th phân lo i thành các nhóm như sau: ♦ H c viên: ðây là nhóm ñ i tư ng s d ng ñông ñ o nh t và ña d ng nh t c a h th ng. phân ph i các n i dung h c cho h c viên. s d ng các h ñi u hành và trình duy t khác nhau và dùng các 2. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 153 trình ñào t o và các lo i hình ñào t o khác nhau cũng không ñơn gi n. WBT m ra kh năng cung c p các khóa h c v i n i dung và hình th c ngày càng phong phú v i ñ i tư ng s d ng ngày càng ñông ñ o. H c viên ch y u khai thác tr c ti p các ch c năng c a phân h LMS. M t s LMS còn h tr nhà qu n lý và gi ng viên th c hi n giám sát ti n trình h c và . Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. các chu n qu n lý n i dung và các hình th c tương tác ñang thay ñ i nhanh ñòi h i ph i nâng c p h th ng m t cách liên t c. và các ho t ñ ng tương tác trong c ng ñ ng ngư i s d ng. bao g m vi c ñăng ký khoá h c c a h c viên.V. Bài gi ng có th ñư c th hi n dư i nhi u m c khác nhau t văn b n cho ñ n bài gi ng ña phương ti n ch a video và bài gi ng d ng mô ph ng h tr tương tác. ♦ Qu n tr viên: ñ m b o v k thu t cho ho t ñ ng c a h th ng. kh năng phát tri n các h th ng WBT d a trên Portal. N. Cùng v i s gia tăng c a c ng ñ ng ngư i s d ng và s phát tri n không ng ng c a công ngh . M t h th ng WBT hoàn ch nh thư ng bao g m hai thành ph n chính: (i) phân h qu n lý ñào t o (Learning Management System . ngoài các ñòi h i chung ñ i v i m t HTTT. Trong nghiên c u này.V. ch t lư ng h c. ♦ Gi ng viên: Gi ng viên khai thác ch c năng c a c LMS và LCMS ñ xây d ng bài gi ng và qu n lý vi c s d ng bài gi ng. LMS là m t h th ng qu n lý các quá trình h c t p.T. tìm ki m và s d ng l i các module bài gi ng. m t h th ng WBT c n th a mãn các yêu c u sau: ♦ Tính d truy c p: C n ph i d dàng truy c p t các thi t b khác nhau (máy tính cá nhân. ðã có nhi u h th ng thông tin ph c v c ng ñ ng d a trên Portal ñư c ñưa vào s d ng. chúng tôi t p chung vào phân tích các yêu c u ñ i v i vi c xây d ng h th ng WBT. LCMS là h th ng h tr vi c xây d ng n i dung h c t p bao g m vi c t o. ð i v i m t h WBT cho c ng ñ ng. V khía c nh ngư i s d ng. và (ii) phân h qu n lý n i dung ñào t o (Learning Content Management System-LCMS).V. h tr các hình th c tương tác tr c tuy n và bài gi ng ñ ng b . công ngh Portal [3.…). Vi c ng d ng Portal ñ xây d ng các h th ng WBT th h m i là m t xu hư ng t t y u. M t m t. các thi t b di ñông. c p nh t. H u h t các h LCMS ñ u ti n t i h tr vi c bi u di n bài gi ng theo các chu n th ng nh t (ví d : SCORM hay XML) ñ d dàng chia s và s d ng l i. các ho t ñ ng ki m tra ñánh giá.4] cho phép xây d ng ng d ng web có kh năng tùy bi n cao ñang d n ñư c hoàn thi n và chu n hóa. ti n trình và ch t lư ng ñào t o ñ có th ra các quy t sách h p lý. Cùng v i s phát tri n c a Internet và các công ngh web. ♦ Ngư i qu n lý: Nhóm ngư i qu n lý c n ñư c h tr các ch c năng ñ theo dõi qui mô. làm rõ các ưu ñi m và ñưa ra ki n trúc t ng quát cho các h th ng này. h c viên có th là m i ñ i tư ng trong xã h i.

h u h t các h th ng ñ u không cung c p kh năng cá nhân hóa ho c ch có th cá nhân hóa m c r t h n ch . M t khác các chu n v tương tác và qu n lý n i dung cũng không ng ng thay ñ i. My SQL. ñ i tư ng ngư i dùng ñây không ch ñư c phân lo i b i n i dung truy c p mà còn ñư c phân lo i b i môi trư ng. ♦ Tính cá nhân hóa: C n d dàng cá nhân hóa cho các ñ i tư ng ngư i dùng khác nhau. Ph n l n các h th ng WBT hi n nay ñ u xây d ng dư i d ng m t ng d ng web ñơn nh t tích h p c LMS và LCMS. Portal tích h p các n i dung t các ngu n khác nhau ñ cung c p cho ngư i dùng trong m t giao di n web.…). T ng d li u qu n lý d li u c a h th ng và có th k t n i ñ n nhi u h qu n tr cơ s d li u khác nhau như Oracle. có nh ng ưu ñi m vư t tr i so v i các Website truy n th ng. wireless. DB2… . t ng trình di n là các ph n m m client ch có ch c năng hi n th các trang Web ñư c k t xu t ñ ng t i server. ng c nh s d ng. Công ngh Portal và ng d ng web th h m i 3. Vì v y. T ng ng d ng (Business Logic Layer) là ph n m m lõi c a Portal x lý các giao d ch và th c hi n các ch c năng h th ng n i t i trên server (server-side). dial-up.1. ♦ Tương thích chu n: C n ph i tương thích v i các chu n giao ti p và qu n lý n i dung thông d ng. Có th coi m t portlet là m t môñun ng d ng hoàn ch nh và ho t ñ ng ñ c l p. Vi c hi u ch nh và b sung các ch c năng cũng r t ph c t p do ph i s a ñ i l i ki n trúc và mã ngu n c a toàn b h th ng. Portal có th nói là m t bư c phát tri n ti p theo c a các ng d ng d a trên Web. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 ñư ng truy n v i băng thông khác nhau (LAN.V. h th ng c n d dàng hi u ch nh thích nghi v i các ng c nh s d ng khác nhau. h th ng c n d dàng nâng c p ñ không b l c h u.V.V. SQL Server. Anh. Ki n trúc c a m t h th ng Portal thông thư ng g m 3 t ng: t ng trình di n. t ng ng d ng và t ng d li u (Hình 1). ngư i ta có th d dàng tùy bi n m t trang portal v i các portlet khác nhau ñ cung c p n i dung khác nhau cho nh ng ngư i dùng khác nhau.154 T.4] là công ngh phát tri n ng d ng cho phép truy c p vào các ngu n thông tin trên các ng d ng khác nhau theo nguyên t c là m t c a duy nh t và d a trên n n t ng Web. Các n i dung ñư c tích h p không ch ñơn thu n là cung c p thông tin mà còn có th là các ng d ng web tương tác. Khái ni m v Portal Portal [3. N. M t Portal thông thư ng ñư c hi u là m t c ng thông tin tích h p. Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. 3. ♦ Tính d thích nghi: yêu c u ñ i v i ñào t o ñi n t các ñơn v khác nhau là r t khác nhau. Ph trách m i kênh n i dung là m t thành ph n ñư c g i là portlet. Do ñó. H th ng qu n lý vi c th c hi n các ch c năng thông qua phân quy n cho ngư i s d ng.

Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. . .T p h p và qu n lý n i dung thông tin: Portal ñ m b o ch c năng thu th p và qu n lý thông tin t các ngu n khác nhau và t ng h p l i thành các n i dung nh t quán phù h p v i yêu c u c a ngư i dùng. tài kho n ñăng nh p ñó s t ñ ng ñư c s d ng cho phiên làm vi c c a ngư i ñó trong toàn b h th ng.V. Ki n trúc phân t ng c a uPortal [5]. Các ngu n thông tin khác nhau ñư c qu n lý và khai thác ñ c l p thông qua các porlets khác nhau. d a vào LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).T.2. ho c ho c th m chí d a vào cookie c a trình duy t.V.ðăng nh p m t l n (SSO – Single Sign On): Khi ngư i dùng ñăng nh p l n ñ u vào m t Portal. Vi c tùy bi n này bao g m vi c tùy bi n tuy n t p các portlet mà ngư i dùng quan tâm và vi c tùy bi n ch c năng c a các portlet.V. Như v y t ng ngư i dùng s s d ng h th ng m t cách hi u qu theo cách th c riêng c a cá nhân h . N. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 155 Hình 1. Các ñ c trưng cơ b n c a m t h th ng ng d ng công ngh Portal M t h th ng trên n n web ng d ng công ngh Portal s có các ñ c trưng như sau: . .Cá nhân hóa và tùy bi n theo ngư i dùng: Ngư i dùng có th d dàng thay ñ i cách Portal ph c v h thông qua vi c tùy bi n các ch c năng Portal cung c p. Cơ ch này có th xây d ng d a vào m t ñi m ch ng th c trung tâm (Central Authentication Service). 3. T h th ng ñây ñư c hi u là t p h p các ng d ng khác nhau có th ñư c dùng thông qua giao di n Portal. Anh.

sinh viên chính qui. H th ng Web-Based Training d a trên Portal 4.2. Ví d .156 T. Kh năng cá nhân hóa s giúp h th ng th hi n ñư c tinh th n thi t k l y ngư i h c làm trung tâm. V i các cơ ch v lu ng công vi c và qu n lý n i dung.1. h c viên c a các h ñào t o khác… Các ñ i tư ng khác nhau s d dàng tùy bi n giao di n và ch c năng cho phù h p. hay t các thi t b c m tay qua ñư ng truy n không dây. Các phân h LMS và LCMS c n ñư c thi t k là t p các mô-ñun (portlet) riêng r .V. Do ñó chúng ta có th d dàng phát tri n các h th ng WBT ph c v cho m t t p h p ngư i dùng khác nhau như gi ng viên. …) do ñó vi c tri n khai trên công ngh Portal s khai thác t i ña l i ñi m mà công ngh này mang l i như vi c qu n tr ñăng nh p m t c a. 4. v i các lo i hình ñào t o chính qui hay phi chính qui. N. Có th nói.V. Do các portlet là các ng d ng ñ c l p. văn b n ho c các tác v t ngư i này sang ngư i khác [6]. Portal ch là m t b khung (framework) cung c p các ch c năng chung nh t như xác th c. qu n lý n i dung và lu ng công vi c. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 . hay ngành xã h i chúng ta c n có các môñun qu n tr n i dung khác nhau… M t h th ng WBT cũng ñ ng th i là m t c ng thông tin tích h p (bài gi ng. chúng ta d dàng tùy bi n ch c năng h th ng b ng vi c thêm/b t các portlet ñ ph c v cho các môi trư ng ñào t o c th khác nhau. Vi c ng d ng Portal vào phát tri n các h th ng WBT là m t xu hư ng t t y u. di n ñàn. Hình 2 minh h a m t mô hình phân tách các h LMS và LCMS thành các t p các portlet nh hơn ñ tích h p thành m t Portal. thư vi n ñi n t . . chúng ta có th xây d ng các khóa h c ñ ng v i n i dung phù h p v i t ng h c viên và qu n tr ti n trình h c c a t ng h c viên. t PC k t n i t xa qua ñư ng dial-up. Ki n trúc h th ng WBT ng d ng Portal V cơ b n. Vi c tùy bi n giao di n và tùy bi n các môñun phán tán và hi n th n i dung cũng s giúp ngư i dùng d dàng truy c p h th ng t các môi trư ng s d ng khác nhau như t phòng th c hành thông qua m ng LAN. Portal hư ng t i môi trư ng c ng ñ ng và thông thư ng ch a s n ch c năng qu n tr lu ng công vi c. qu n tr ngư i dùng và k t n i v i CSDL. Tùy vào ng d ng c th chúng ta s ph i thi t k các mô-ñun ng v i các ch c năng c n tri n khai.Qu n lý lu ng công vi c (workflow): Lu ng công vi c có th hi u là s t ñ ng hóa cho vi c trao ñ i thông tin. Anh. v i ngành k thu t 4. Portal là công ngh phát tri n ng d ng web th h m i và r t phù h p v i các ng d ng c ng ñ ng.V. Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. m i mô-ñun khi ñó s là m t ho c m t t p các portlet tương ng ho t ñ ng trong Portal [7]. Kh năng ng d ng Portal cho WBT Ưu ñi m ch ch t c a m t h th ng d a trên Portal là kh năng cá nhân hóa d a trên vi c l a ch n s d ng các portlet. ð i v i m t h th ng WBT chúng ta s ph i thi t k các phân h qu n tr h c LMS và qu n tr n i dung LCMS. chúng ta có th s d ng các mô ñun qu n lý ti n trình khác nhau.

Trong mô hình này. thư vi n ñi n t [8]. qu n lý tuy n sinh. m t s n ph m Portal mã ngu n m ñư c phát tri n cho môi trư ng ñ i h c. ch c năng tìm ki m thông tin… Do tính ñ c l p và liên thông c a các ng d ng.T. chúng ta hoàn toàn có th tích h p các ng d ng ñào t o khác vào Portal và ti n t i vi c xây d ng m t h th ng thông tin ñ i h c t ng h p bao g m h t nhân là h th ng WBT và các h th ng khác như qu n lý ñào t o. Ki n trúc c a m t h WBT trên Portal. qu n lý sinh viên. N. các phân h LMS và LCMS có th xem như là m t t p các portlet ho t ñ ng ñ c l p và có th tương tác v i nhau.3. M t h th ng như vây s ñ t ñư c tính thích nghi cao và ph c v ñư c m t c ng ñ ng ngư i s d ng ña d ng. ñư c ng d ng t i nhi u trư ng ñ i h c c a M . Anh. H th ng ñư c hình thành trên cơ s k t h p m t s s n ph m Elearrning mã ngu n m như CHEF. CourseTools. WorkTools. Hình 3 là ki n trúc phân t ng và phân tách các thành ph n c a h th ng Sakai. Khi ñó t ng ngư i dùng có th cá nhân hóa giao di n c a h th ng b ng cách t p h p các portlet c n thi t t LMS và LCMS. m t ñi m h n ch c a dotLRN là s d ng m t công ngh Portal riêng do ñó vi c tích h p các ch c năng khác vào h th ng này s g p nhi u khó khăn. Trong lĩnh v c ngu n mã ngu n m . Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Sakai [10] ñư c phát tri n b i s c ng tác c a m t s trư ng ñ i h c M và t ch c phát tri n uPortal [5]. 4. dotLRN [9] ñư c phát tri n t i h c vi n MIT và ñã có ñ hoàn thi n cao. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 157 Hình 2. Ngoài các ch c năng c a LMS và LCMS chúng ta cũng c n b sung ho c tích h p các portlet c n thi t như các di n ñàn. Tuy nhiên.V. hai h th ng ñi n hình là dotLRN và Sakai.V. Khi các portlet ho t ñ ng th c s ñ c l p thì vi c phân chia khái ni m LMS và LCMS ch mang tính tương ñ i và chúng ta có th d dàng thêm các portlet ñ m r ng. OSIDs và tích h p chúng trên uPortal. . M t m t.V. thay ñ i ch c năng c a h th ng. Stellar. M t s kh o sát Hi n nay ñã có m t s s n ph m WBT s d ng công ngh Portal ñư c phát tri n. các ch c năng sinh báo cáo.

bài t p. N. tài nguyên. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 Hình 3. Client Aggregator Presentation Tools Services System Hình 4. ðư c phát tri n theo công ngh Portal và tích h p các ưu ñi m c a các s n ph m E-learning ñã có.Tools: K t n i giao di n và d ch v . Hình 4 trình bày ki n trúc phân t ng thu g n c a t ng ch c năng trong Sakai. Sakai cung c p các ch c năng và có các ưu ñi m như sau: . nhóm. ñơn v h c trình. Anh. h s . PostgreSQL). Do tính m c a b n thân thi t k Sakai cũng như c a uPortal [4. … . tài nguyên.C ng tác: di n ñàn.Qu n lý ñi m: sinh viên. … .H tr c ng tác trong ñào t o và nghiên c u . Sakai không ch ph c v ñào t o tr c tuy n mà còn là m t môi trư ng c ng tác và hư ng t i là h th ng qu n lý ñào t o toàn di n. Ki n trúc c a Sakai.158 T. l p. … .Aggregators: ðư c hi u là portal .. . th ng kê.Services: Cung c p các d ch v c a h th ng .V.. … .Qu n lý khoá h c hoàn ch nh .M r ng và phân tán: c s d li u ñ c l p (có th s d ng các h th ng l n như Oracle hay ngu n m như mySQL.Tích h p h th ng: H th ng thông tin sinh viên.Client: không ph thu c trình duy t nào .Presentation: nh m tách bi t ñ d ñi u khi n và b sung . … . ñăng nh p. Ki n trúc phân t ng thu g n c a Sakai. ñăng ký h c. trao ñ i. ñ tài. D án Sakai là hư ng t i các m c tiêu: ..V. danh sách.S d ng công ngh Portal Như v y.5] ngày càng có nhi u trư ng ñ i h c tham gia phát tri n cũng như ng d ng h th ng này. thông báo.Qu n lý vi c ñánh giá h c t p: thi. l ch. . h th ng có th phân tán trên nhi u máy ch .System: H th ng trên máy ch . thư vi n ñi n t . Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. có tính năng phân t i.Qu n lý khoá h c: qu n tr . Hi n t i Sakai v n ñang ñư c phát tri n hư ng t i cung c p kh năng t i ưu hóa cho các môi trư ng ñào t o khác nhau và ti n t i h tr các chu n qu n lý n i dung như SCORM 2004.V.

Infoworld 2004. Nguyen Viet Ha2 2 Research and Development Division. available at http://www. Tr n Vũ Vi t Anh.mit. Houghton Mifflin Press. Lê Quang Hi u.com/sponsors/ portalswhitepaper. H i th o qu c gia l n th 8 “M t s v n ñ ch n l c c a công ngh thông tin và truy n thông”. [2] Terry Anderson. Tài li u tham kh o [1] Susan Ko. Theory and Practice of Online Learning. 2000. D. 2005. . portal technology allows build up new generation web applications with high flexibility.T. Leymann. Nguy n Vi t Hà.uPortal. However. College of Technology. Vietnam 1 Today.org. Hanoi. Kh o sát kh năng xây d ng h th ng E– Learning d a trên n n t ng công ngh Portal. E-learning is getting more interest and it is hoped that E. Technical Report Sakai Project. available at http://dotlrn..). Sakai Java Framework. The web-based training creates a flexible teaching and learning environment and changes training method basically.org. [7] Lưu H ng Vân. Roller.V. T p chí Giáo d c s 88 (2004) 7.pdf. available at http://www. [5] uPortal Project. Moreover. VietSoftware Inc. [6] F. Bài báo cũng trình bày m t ki n trúc khái quát cho các h th ng này bao g m mô hình phân t ng và phân rã các ch c năng LMS và LCMS. available at www.edu.learning will have an important role in universalizing and improving education quality. There are many web-based training systems has been developed with increasing number of students. Hà / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Teaching Online: A Practical Guide. In this paper. Understanding Portals – A business person’s to guide enterprise Portal term and business impacts. [3] Robert Geib. K t lu n Bài báo ñã trình bày nh ng ñ c ñi m c a m t h th ng ñào t o tr c tuy n (WBT) và nh ng ưu ñi m và kh năng c a công ngh Portal. m i ch c năng là m t t p các ng d ng d ng portlet ho t ñ ng ñ c l p. Nguy n Vi t Hà. Steve Rossen. 2005.cio. Qua ñó cho th y vi c phát tri n các h th ng WBT th h m i theo công ngh Portal là xu hư ng t t y u. Anh. ng d ng công ngh Portal không nh ng cho phép xây d ng h th ng WBT m m d o d dàng m r ng và cá nhân hóa v i ngư i h c mà còn cho phép tích h p các h th ng khác trên n n Portal thành m t c ng thông tin và d ch v ñào t o th ng nh t. it is not easy to developing a web-based training system that could meets diversified requirement of students as well as changes in technology in showing and dispersing training content. 37. Fathi Elloumi (ed.sakaiproject. [9] dotLRN Project. ðào Ki n Qu c. 2004.M t gi i pháp t t y u ñ ñ i m i giáo d c ñ i h c. 2003. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 152-159 159 5. Prentice Hall. Diving into Portals. [4] Mike Heck. [10] Craig Counterman et al. An approach to develop web-based training system based on Portal technology Tran Vu Viet Anh1.V. Production Workflows. H i Phòng. Hanoi Faculty of Information Technology.VNU 144 Xuan Thuy. we present an approach for developing web-based training system based on portal technology with student’s customization and expanding capability suitable with changes in requirements and content technology. Athabasca University Press. Mô hình ñ i h c s hóa . N. [8] H Sĩ ðàm.V. CXO Media White Papers.