You are on page 1of 18

http://tinhkhophai.

com

Yu thng mi ngy!!!

Khc phc nhng rc ri thng gp trong Word 2003 1. Sp xp li cc on nhanh chng Ch ang mun sp xp li v tr cc on trong vn bn ca mnh? trnh mt thi gian ko th hay copy-paste Ch hy s dng cch sau y. La chn on vn bn m Ch mun thay i v tr ln hoc xung, n v gi phm Shift-Alt ri dng phm mi tn ln hoc xung iu chnh li v tr ca on vn bn. 2. Xung dng khng to ch mc Trong mt on c ch mc nu Ch mun xung dng m khng mun dng c ch mc th Ch ch cn n t hp phm Shift-Enter. Ln ti Ch n Enter xung dng v tip tc theo danh sch ch mc. Ring trong Excel xung dng trong mt Ch hy n Alt-Enter. 3. Mi khi thc hin thao tc copy/cut ri paste th xut hin nt Paste Options xut hin gy cn tr cng vic. Ch m menu Tools > Options; ti th Edit, b chn mc Show Paste Options Buttons. 4. Khi Ch son tho vn bn th xut hin cc ng gch chn mu xanh hoc ngon ngoo gy kh chu v mt thm m. Ch khc phc bng cch m menu Tools > Options; ti th Spelling& Grammar, Ch b chn mc Check Spelling As you type v mc Check Grammar as you type. 5. Khi thanh cun ngang v dc bin mt, Ch m menu Tools > Options; ti th View > chn Hozirontal scroll bar v Vertical scroll bar chng xut hin tr li. 6. Chn hnh nh vo vn bn nhng Ch khng thy hnh u, ch thy c ci khung trng. Hy m menu Tools > Options; ti th View, Ch b chn Pictures placeholders. 7. Bi en vn bn chp hoc bm phm BackSpace xa i nhng khng c. Hy m menu Tools > Options; ti th Edit > chn mc Typing replaces selection.

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

8. Khi Ch mun chn thm ch vo mt vn bn hay mt on vn.. Ch gp hin tng cc k t sau b xa ht tc l Ch ag ch chn khi son tho trong word (trong word c hai ch : "" v "chn"). Sau y l mt s cch sa: - Ch m menu Tools > Options; ti th Edit, Ch b chn mc Overtype mode. - Cch khc nhanh hn l nhn phm Insert trn bn phm bn phi gn phm Delete sao cho ch OVR n i l c. - Click chut vo ch OVR vi ln cho n n i l xong. 9. MS Word khng t ng vit hoa ch ci u cu. Hy m menu Tools > Autocorrect Options; ti th Autocorrect, Ch chn mc Apitalize first letter of sentences. 10. Ch khng th thc hin ko-th cc on vn bn. M menu Tool > Options; ti th Edit > chn mc Drag-and-drop text editing. 11. Trang vn bn t nhin xut hin ng bin gii hn vng lm vic. M menu Tools > Options; ti th View, Ch b chn mc Text Boundaries. 12. Ch khng th s dng bt k phm tt no trong MS Word. Khc phc bng cch m menu Tools > Customize. Trong ca s hin ra, Ch chn th Options > nhn vo nt Keyboard > nhn Reset All ri nhn OK. 13. My in khng lm vic d ci t ng cc thng s cho my in v MS Word. Ch th khc phc bng cch m menu Start > Control Panel > Administrative Tools > Services. Ch tm v nhn p vo mc Print Spooler > General; mc Startup type > chn Automatic ri bm nt Start. 14. Ch thc hin cc php ton trn bng biu trong MS Word th xut hin thng bo "Invalid character setting". Khc phc: Ch m menu Start > Control Panel > Regional and Language Options; trong ca s hin ra, Ch chn th Regional Options. Ti trng Standards and formats, Ch bm vo mi tn x xung > chn English (United States) ri nhn OK. 15. Nu khng may chng trnh MS Word b h, Ch khoan hy ci li MS Word. Hy b a ci t b Office vo, khi ng Word ri m
2
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Help > Detect and Repair, nh du chn c hai mc trong ca s hin ra v nhn Start. 16. Khi g mt on vn bn trong Word, chn khi n v bm phm mi tn (Backspace) xa th n vn tr tr, dng Delete th li xa c. Cch khc phc: Bt ty chn "Typing replaces selection": Trn Menu Tools, click Options, click tab Edit tch vo dng Typing replaces selection ri ok.

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Cch t tab trong word 2003 thanh thc ang n v l g? Tt nht nn n v Centimeters d dng ( chuyn sang n v ny bng cch vo th lnh Tool -> Options -> General -> Measurement units chn centimeters). Vo Format -> Tab. thit lp c tab theo mnh, nn xc nh c v tr cn t Tab sau g s vo ci u tin (Tab stop position) chn l tab g: phi, tri gia, thp phn... dng di ( mc Alignment). Tip chn kiu hin th ca tab ( mc Leader). Sau chn Set thit lp. C th t nhiu tab (trn 1 dng cng c tu theo mc ch s dng ca mnh). Sau khi hon tt. chn OK kt thc. xut hin tab trang vn bn, Ch g ch bnh thng sau n phm Tab trn bn phm hin th Tab. c th nh dng nhanh cc dng ( sao chp tab t xung cc dng khc) s dng biu tng hnh ci chi trn thanh cng c chun. Nhy p vo n s dng nhiu ln v kt thc nhy 1 ln tr li n.

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Cc phm "nng" trong word 2003 Vic s dng phm tt trn word gp phn cho cng vic tr nn thun li hn. To mi, chnh sa, lu vn bn Phm Tt Chc nng Ctrl + N tao mi mt tai liu Ctrl + O m ti liu Ctrl + S Lu ti liu Ctrl + C sao chep vn bn Ctrl + X ct ni dung ang chon Ctrl + V dan vn bn Ctrl + F bt hp thoai tim kim Ctrl + H bt hp thoai thay th Ctrl + P Bt hp thoai in n Ctrl + Z hon tr tnh trng ca vn bn trc khi thc hin lnh cui cng Ctrl + Y phc hi hin trng ca vn bn trc khi thc hin lnh Ctrl + Z Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 ng vn ban, ong ca s Ms Word Chn vn bn hoc 1 i tng Phm tt Chc nng Shift + --> chn mt k t pha sau Shift + chn mt t pha sau To tiu trang (Header) v chn trang (Footer)(2003) 1. Vo View \ Header and Footer (Alt + V + H) => Xut hin thanh cng c Header and Footer

2. Nhp ni dung tiu trang & chn trang. Chi tit chc nng v thanh cng c Header v Footer nh sau: Insert Auto text: Chn ni dung t ng - - PAGE - : - Chn s trang - Author, Page #, Date: Chn tn my tnh, s trang, ngy thng nm (ly theo ngy hin th trn my tnh). - Confidential, Page#, Date: Chn Confidential, s trang, ngy thng nm.
5
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

- Created by: Hin th Created by: tn my tnh - Created on: Hin th Created on: ngy, thng, nm, gi (ngy thit lp my tnh) - Filename: Tn file - Filename and path: ng dn ca file v tn file - Last Printed: Hin th Last printed ngy, thng, nm, gi. (ngy thit lp my in) - Last saved by: Hin th Last saved by tn t khi ci windows, - Page x of y: Trang th x trn tng s y trang ca file. Trng hp mun c ng gch ngang cng vi ni dung Header & Footer, Ch hy dng thanh v ca MS Word l Drawing nh bnh thng, v mt ng ngang v tr ph hp. Close: Thot khi mn hnh to header & footer. Sau khi to xong ni dung header & footer Ch c th kch p chut ra mn hnh ni dung trang thot. * Trng hp Ch mun nhp ni dung Header & Footer ca trang chn, trang l khc nhau: a. Vo File \ Page Setup (Alt + F + U) => Xut hin hp thoi Page Setup \ chn th Layout:

b. Ti mc Headers and Footers: Different odd and even: La chn vic nhp ni dung Header & Footer ca trang chn, trang l khc nhau. Different first page: La chn vic nhp ni dung Header & Footer trang u tin ca file khc vi mi trang.

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

c. Sau Ch nhp li ni dung Header & Footer ca trang chn, trang l ring. Mt s li thng gp trong Word chi tit hn Ch c bi mt s li thng gp trong Word bi trc nhng cha hiu su v cc li. bi hng dn ny s chi tit hn. Nhng li thng thy nh: li ch b cch khon, ch b gch di mu (spelling), hay ch i b thay th bng ch I v....nhiu vn khc. khc phc nhng li ny, Ch nn c bi hng dn sau hiu r hn cch khc phc cho Microsoft Word sao cho hn ch ti a cc li ny xy ra. Hu nh tt c ty chn cu hnh ca Microsoft Word u nm trong hp thoi Options v Autocorect Options m Ch c th truy cp vo hp thoi ny bng menu lnh Tool ty chnh cu hnh. u tin Ch, hy vo Tool >> Options (Alt + T + O) lp li mt s thng s sau: Th View: Trong th ny Ch b chn 2 ty chn: Startup Task Pane: nu chn th ny th mi khi m Word ln mn hnh s hin th bng tr gip Word Help lm chim ch khng lm vic ca Word. Tt nht l Ch nn b i Smart tag: l nt nhn hin ln t ng mi khi Ch nhp mt text no ging vi nhng nhn nh ngha trong Smart Tag. V d nh khi Ch nh a ch nh theo nh dng nc ngoi th th ny s xut hin. Text boundaries: y l vng bin bao quanh text. N ging nh vin ca on vy. Nhng khi in ra vng bin ny khng c in. Tuy nhin khi Ch lm vic vi nhiu bng, hnh th vng bin ny li lm Ch ri mt. Th General:Trong th ny Ch cu hnh li: B chn nt Automatically creates canvas when inserting AutoShapes: y l ci khung m c xut hin mi khi bn Insert mt Text box. Ci Canvas ny c li khi Ch lm vic vi 1 vi nh cng nhm. Ch c th gom nhiu nh cng nhm vo khung Canvas. Tuy nhin, khi Ch lm vic vi 1 hnh n l, n tr nn tha thi. Mearurement Units: Ci ny l n v o trong Microsoft Word. Ch nn chuyn sang Centimeters cho quen. Mc nh Word chn
7
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

n v Inches. Ci ny Ch s thy c nhiu li t khi Ch chn Margin cho trang. Th Edit. Trong th ny Ch cng thay i 2 thuc tnh. Insert/Past Pictures: Ch ny qui nh cch thc mc nh ca hnh nh xut hin trn vn bn ca Ch nh th no. Mc nh hnh nh s c xem nh 1 k t (In the line with text), nhng thng thng chng ta chn cch Square text bao quanh hnh nhiu hn. Ch thay i cch th hin no Ch thng dng nht. B chn Smart cut and past: Ty chn ny l nguyn nhn gy ra li cch khon trong khi son tho. Khi b li ny, ch s b cch b 1 khon trng. B ty chn ny, Ch s khng bao gi gp li ny. Th Spelling & Grammar: B chn tt c cc mc c ch Check ng u lm mt nhng ng gch chn mu dng gn sng ln tn. Th Save: Trong th ny Ch li phi chn thm 2 ty chn. Chn Always create backup copy: y l mt tnh nng hp dn ca MS Word 2003. N cho php Ch to ra nhiu Ch d phng mi ln Ch ng ca s lm vic Word. Ci ny khc vi chc nng save Version trong Word. Chn Auto Save Recover info every: Ch chn ty chn ny v xc nh thi gian cho chng trnh t Save li thay i khi Ch lm vic. Ci ny cu c rt nhiu ngi khi h gp s c cp in. Xong phn Options, gi th Ch tr v Tool vo AutotCorrect Options tip tc. Th AutoCorrect: B chn Show AutoCorrect Options button: Ci ny cng ging nh nt Smart Tag. N lm ri mt Ch khi lm vic. Nhng nh khi Ch dng tnh nng ny th phi bt n ln li. Trong mc Replace text as you type, trong mc replace Ch nhp vo k t i tm n dng i ---> I. Chn dng ny v xa n i. Ci ny dng khc phc li khi nhp k t i Word t ng chuyn sang i sang I. Th SmartTag:

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Trong hp thoi ny Ch hy b chn 2 ty chn: Label text with smart tag v Show Smart tag Action button v hiu ha ch nng ny!

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Th AutoFormat As You Type: Ch nn b chn mc Automatic bulleted lists v Automatic numbered lists mi khi khng mun cc s th t hay k hiu t ng. i lc khi Ch xi Tab th ch Indent li nhy i khi lm cho vn bn khng ng nh mun Ch nn b chn mc Set leftand first-indent with tabs and backspaces

10

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Cc cch khc phc li ca word 2003 Khc phc nhng rc ri thng gp trong Word Trong qu trnh s dng, chc hn Ch s nhn thy MS Word c mt s ng x l lng do thit lp mc nh ca n hay do Ch v tnh thay i m khng bit. Bi vit ny xin nu ra mt s rc ri m Ch c th gp phi khi s dng MS Word cng vi cc bin php khc phc: 1. Khi Ch chn cc hnh v trong mc AutoShape trn thanh cng c Draw th xut hin ng vin rt to lm che mt vn bn. Ch hy khc phc bng cch m menu Tools > Options; ti th General, Ch b chn mc Automatic create drawing canvas when inserting AutoShape. 2. Mi khi thc hin thao tc copy/cut ri paste th xut hin nt Paste Options xut hin gy cn tr cng vic. Ch m menu Tools > Options; ti th Edit, b chn mc Show Paste Options Buttons. 3. Khi Ch son tho vn bn th xut hin cc ng gch chn mu xanh hoc ngon ngoo gy kh chu v mt thm m. Ch khc phc bng cch m menu Tools > Options; ti th Spelling& Grammar, Ch b chn mc Check Spelling As you type v mc Check Grammar as you type. 4. Khi thanh cun ngang v dc bin mt, Ch m menu Tools > Options; ti th View > chn Hozirontal scroll bar v Vertical scroll bar chng xut hin tr li. 5. Chn hnh nh vo vn bn nhng Ch khng thy hnh u, ch thy c ci khung trng. Hy m menu Tools > Options; ti th View, Ch b chn Pictures placeholders. 6. Cc thc k ngang v dc bin mt, Ch m View > chn Ruler. 7. Bi en vn bn chp hoc bm phm BackSpace xa i nhng khng c. Hy m menu Tools > Options; ti th Edit > chn mc Typing replaces selection. 8. Trong khi g vn bn th cc k t pha sau b xa ht. Ch m menu Tools > Options; ti th Edit, Ch b chn mc Overtype mode. 9. MS Word khng t ng vit hoa ch ci u cu. Hy m menu Tools > Autocorrect Options; ti th Autocorrect, Ch chn mc Capitalize first letter of sentences. 10. Ch khng th thc hin ko-th cc on vn bn. M menu Tool > Options; ti th Edit > chn mc Drag-and-drop text editing. 11. Trang vn bn t nhin xut hin ng bin gii hn vng lm vic. M menu Tools > Options; ti th View, Ch b chn mc Text Boundaries.
11
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

12. Ch khng th s dng bt k phm tt no trong MS Word. Khc phc bng cch m menu Tools > Customize. Trong ca s hin ra, Ch chn th Options > nhn vo nt Keyboard > nhn Reset All ri nhn OK. 13. My in khng lm vic d ci t ng cc thng s cho my in v MS Word. Ch th khc phc bng cch m menu Start > Control Panel > Administrative Tools > Services. Ch tm v nhn p vo mc Print Spooler > General; mc Startup type > chn Automatic ri bm nt Start. 14. Ch thc hin cc php ton trn bng biu trong MS Word th xut hin thng bo Invalid character setting. Khc phc: Ch m menu Start > Control Panel > Regional and Language Options; trong ca s hin ra, Ch chn th Regional Options. Ti trng Standards and formats, Ch bm vo mi tn x xung > chn English (United States) ri nhn OK. 15. Nu khng may chng trnh MS Word b h, Ch khoan hy ci li MS Word. Hy b a ci t b Office vo, khi ng Word ri m Help > Detect and Repair, nh du chn c hai mc trong ca s hin ra v nhn Start. 16. Khc phc li nhy cch ch c du - Khi son tho cc vn bn bng ngn ng c du, thng gp l ting Vit vi b g Vietkey hay Unikey, chng ta thng hay gp li cc ch c du b nhy cch, chng hn cu a s o ti n ho c... - Li ny pht sinh thng sau khi Ch dng cc thao tc copy, paste hoc cng c th l... t nhin. - khc phc li ny, Ch hy vo mc Tools > Options > Edit > Settings hy b du Adjust sentence and word spacing automatically v nhn OK hai ln.

12

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Mo nh trong Word Khi ang thao tc Word Ch thng gp nhiu li v font, mt nhiu thi gian copy ti liu t trn mng v, l thng tin lu trong file. Nu nh y l nhng iu lm Ch quan tm, hy s dng nhng cch cha chy di y. 1. Cha li cch trong word Khi thao tc word s dng ch Unicode, Ch thng gp mt rc ri l: cc m trong t b cch nhau, hay cn gi l li Smart cut and past. Ch s mt nhiu thi gian ni li cc t li ny. Khi gp hin tng ny, Ch nn p dng phng php sau: Trc tin Ch vo mc Tools, chn Options. Sau khi chn Options s hin th ra ca s nh di y: Tip theo, Ch vo tab Edit trong ca s Options v b du tch trong mc Smart cut and paste i. Cui cng, nhn nt OK kt thc thao tc. 2. Copy vn bn v nh nhanh t mng vo word Lt Web v ly d liu t mng v tr thnh cng vic quen thuc ca mi c dn trn mng. Tuy nhin, nu ch s dng cp copy vn bn v hnh nh thng thng v Word th vic lm ny tng i mt nhiu thi gian, trong nhiu trng hp, nu d liu ln, my tnh ca Ch c th b treo. rt ngn thi gian, Ch nn thc hin cc bc sau: Trc ht Ch copy vn bn hoc nh t trn mng, sau m mt trang Word mi. Ti trang ny, vo mc Edit, chn Past Special. Nu d liu cn copy l dng text Ch vo mc Past Special, chn mc Unformatted Text hoc Formatted Text hoc Unformatted Unicode Text. Ngc li, khi d liu cn copy l dng nh Ch vo Paste Special, chn mc Device Independent Bitmap tng tc copy nh cng nh gim dung lng ca file.. 3. Bo mt thng tin trong Word i khi, Ch mun lu mt s thng tin ring ca mnh ti my tnh c quan m khng mun ai c c. File word ny ca Ch c th c bo mt cao v khng ai c truy cp vo c nu nh Ch chn cng c sau. Ch nvo mc Tools \ Options\ Security.Trong mc chn mt khu m file Password to Open Ch nhn mt khu tu chn. Ch c th chn kiu ch nhp vo Password to Open bng cch nhn chut vo nt Advanced v tin hnh chn kiu ch thch hp. Sau , Ch chuyn n mc mt khu dng sa i vn bn Password to modify Ch nhp mu khu vo. Cui cng Ch nhn nt OK kt thc thao tc.Ngoi ra c thm tnh nng bo mt vn
13
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Ch, Ch vo Tools \ Protect Document. Ti ca s Protect Document Ch s thy 3 la chn. Track changes (ngn khng cho thay i Track Changes, mi thay i s c lu li v Track Changes s b v hiu ho), Comment (cho php ngi c ng gp kin nhng khng c quyn thay i vn bn) v Form (ch cho php thay i nhng vn bn khng c bo v trong Form). 4. To mc lc trong Word Thng thng vic to mc lc cho mi bi vit thng mt nhiu thi gian nh i chiu th mc vi s trang tng ng, mi ln c thay i v ni dung ng ngha Ch s phi thay i li mc lc. Trong word tch hp sn cng c cho php Ch t ng to ra mc lc v cp nhp mc lc mi khi c thay i v ni dung vn bn. Trc tin, Ch vo mc Insert\ Reference. Trong Reference chn mc Index and Tables. Trong ca s Index and Tables chn tab Table of contents. Ch c th chn chi tit ca mc lc vn bn ti mc Show levels

14

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Tnh ton v chuyn font ch trong Word Nhng mo nh trong Word nh: bo mt vn bn, tng tc x l, cha li thng gp. Trong , c th nhc n hai th thut rt tin li v ph bin sau: s dng my tnh v chuyn font ch trong Word. Dng my tnh trong word Khi ang thao tc word, i khi Ch cn phi thc hin cc php tnh ton n gin nh: cng, tr, nhn, chia. Thay v phi vo tin ch my tnh (calculator) c sn trong my tnh (vic lm ny thng mt nhiu thi gian), ngi dng c th s dng my tnh c tch hp sn trong Word. My tnh ny gip Ch a ra kt qu ca cc php ton cn tnh mt cch nhanh chng v tin dng. s dng c chc nng ny trong word, trc tin, Ch vo mc Tools/Customize. Tip theo, Ch kch chut vo tab Commands s hin th ra ca s sau:

Ti mc Categories Ch chn Tools. Sau chi chn Tools, ti ca s Commands Ch chn Tools Caculate. Cui cng, Ch dng chut tri ko th Tools Calculate vo bt k thanh cng c no Ch mun. V d sau y s gip Ch hiu r hn v cch s dng cng c my tnh trong Word. Gi s Ch cn thc hin php tnh (5+3)/(3-1). Tht n gin, Ch ch cn bi en biu thc cn tnh, sau nhn chut vo Tools Calculate. Kt qu ca php tnh ny s c hin th ti y ca s, ngoi ra Ch c th dng lnh Ctrl + V dn kt qu vo.
15
Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Chuyn font ch trong word V mt l do no , hai on ca mt vn bn li c nh bi font khc nhau, gi s on trn dng font .Vntime, phn cn li s dng font Times New Roman, Ch khng mun mt thi gian nh li ton b vn bn trn, nu vy Ch c th s dng tin ch sau chuyn i font ch trong Unikey. thc hin c chc nng ny Ch cn c chng trnh Unikey, Ch c th ti v min ph phn mn ny t trn mng v. Trc tin, Ch m file vn bn ra, sau bi en ton b phn cn chuyn i font. Tip theo, Ch kch chut phi vo icon Unikey ti thanh cng c. Ti menu ca Unikey Ch kch vo mc Chuyn nhanh. Sau khi kt thc thao tc ny, s hin th ra dng ch Convert successfully thng bo rng Ch chuyn i font thnh cng. Cui cng, Ch quay li vn bn ban u v Paste li vo y. Hoc ch cng c th bi en ton b phn cn chuyn i font ri ch Copy => Ctrl + Shift + F9 => Paste

16

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Lm th no in cc phn khng th in c trong Word ? i khi Ch in nhng ti liu son bng Word nhng n hon ton khc vi nhng g Ch nhn thy trong my tnh ca mnh, chng hn cc link n, hnh nn, mu nn, cc text invert trong vn bn,... Nguyn nhn ca vic ny chnh l do Word ca my cha c thit lp h tr in nhng phn , cn my in ch bit in nhng g MS Word trong my ch nn vn bn in s khng c nh Ch mun. Khi Ch lm vo tnh hung nh vy, hy thit lp li mt s ty chn trong MS Word l xong. Chng hn, vi nhng file word c thit k cng phu th c nhng bc nh hnh nn, phn ni dung khng th in c hon chnh, d bng bt k chng trnh no. Khi , in chng, Ch hy vo Tools > Options > Print. Trong mc Printing options c cc ty chn khi in: +Draft output - in cc phn nhp trong vn bn. +Update fields - in nhng vng c tch ring ra trong vn bn (cc khung trong mc AutoShapes. +Update links - in v th hin cc lin kt c trong vn bn. +Allow A4/Letter paper zesizing cho php thu gn file qu kh cho va vi khun kh giy in (gip bo v cc bng biu Excel khng b "ct xn" khi in ra vn bn). +Background printing - in cc chi tit nn c trong vn bn. +Print PostScript over text - in cc dng k ct ngang qua ch (cc khung nt nhc chng hn). +Reverse print order - y l mt ty chn gip Ch in cc loi m vch ca sn phm m thng my in s...khng in.

17

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D

http://tinhkhophai.com

Yu thng mi ngy!!!

Trong mc Include with document c cc ty chn in theo km file vn bn: +Document properties - in cc thng tin chi tit file vn bn (ngy to lp, dung lng,...), + Field codes - in cc vng thng tin ring bit trong vn bn, +XML tags - in cc t kha n trong vn bn, +Hidden text - in nhng ch b lm m i (chng hn cc ch trng trn nn trng), Drawing object - in cc ch th c v trc tip trong Word, +Background colors and images - in mu v ch Ch t lm nn trong vn bn.

18

Chc cc bn thnh cng trong cuc sng :D