You are on page 1of 2

Bacaan Doa Sesudah Adzan Allaahumma rabba haadzihid dawatid taammati, wash shalaatil qaa imati, Aati Muhammadanil

wassilata wal fadhilah Wasy syarafa waddarajatalAaliyatar rafiiata. Wababtsul maqaamal mahmuudalladzii waadtahu innaka laa tukhliful mii-aada.
Doa Masuk Masjid Allaahummaghfirlii dzunuubii waftahlii abwaaba rahmatika Doa Keluar Masjid Allaahummaftahlii abwaabarahmatika

Doa sesudah Membaca Al-Quran


Bismillhir Rahmnir Rahm Allhumma shalli al Muhammadin wa li Muhammad Allhummarhamn bil qurn wajalhu l imman wa nran wa hudan wa rahmah, Allhumma dzakkirn minhu m nastu wa allimn minhu m jahiltu, warzuqn tilwatahu n-al layli wa nan nahr, wajalhu l hujjatan y Rabbal lamn.

Doa Setelah Wudhu


Bacaan Doa Setelah Wudhu Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lahu, wa asyhadu anna mUhammadan abduhu wa Rasuuluhu. Allahumma jalnii minat tawwabiina, wajalnii minal mutathahiriina wajalnii min ibaadikash shalihiina. AL FIL
1. 2. 3. 4. 5. 'Alam Tara Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi'abi Al-Fl. 'Alam Yaj`al Kaydahum F Tallin. Wa 'Arsala `Alayhim ayran 'Abbla. Tarmhim Biijratin Min Sijjlin. Faja`alahum Ka`afin Ma'klin.

1. Wa A-ua.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Wa Al-Layli 'Idh Saja. M Wadda`aka Rabbuka Wa M Qala. Wa Lal'khiratu Khayrun Laka Mina Al-'la. Wa Lasawfa Yu`ka Rabbuka Fatara. 'Alam Yajidka Yatman Fa'wa. Wa Wajadaka llan Fahada. Wa Wajadaka `'ilan Fa'aghna. Fa'amm Al-Yatma Fal Taqhar. Wa 'Amm As-S'ila Fal Tanhar. Wa 'Amm Bini`mati Rabbika Faaddith.

Ad-Dhuha