You are on page 1of 1

Kada su se pojavili prvi nelinearni montani sistemi koji su imali vrlo male hard diskove i druge vrste medija

su bile takoe previe male za arhiviranje bilo koje vee koliine podataka. Za bekapovanje fajlova su se tada koristile male DAT strimer trake (vrsta magnetne trake na kojoj su se upisivali digitalni podatci, odnosno fajlovi). Imala je klasian format DAT trake, s' tim da strimer traka nije bila kompatibilna sa ureajima za muziku produkciju. Te trake su imale kapacitet od 4GB, odnosno 8GB maksimalno, ali su se kasnije pojavljivale neke i sa veim kapacitetom. Pojavom optikih diskova CD-a i DVD-a, donekle je dostignut kapacitet DAT strimer trake, tako da je arhiviranje materijala prelo na ove medije. Sada imamo DVD-e od 25GB, a verovatno e se u budunosti pojavljivati i vei, na koje moemo jednostavno da arhiviramo materijal kao fajl. Kada imamo ovako arhiviran materijal, moemo gotovo neogranieno puta da menjamo montane odluke ili koristimo izvorni materijal u neke druge svrhe. Neki stariji NLE sistemi imaju hardverski kodek koji koriste prilikom digitalizacije, a samim tim i arhiviranja materijala, i fajlovi tako napravljeni mogu se oitati samo na tim istim, odnosno sistemima koji koriste isti hardverski kodek. Veina novijih sistema koriste univerzalne kodeke i prave iste fajlove sa najrasprostranjenijim ekstenzijama AVI ili MOV (QuickTime). Vraanje na traku je jo jedan od naina arhiviranja, ali iako su gubitci u generacijama mali, oni postoje ak i na tzv. digitalnim trakama (zbog kompresije na kompresiju), tako da se ova varijanta naroito izbegava u sluajevima menjanja montanih odluka unutar odreenog projekta premontiravanje. Ipak dobro je imati i ovako arhiviran materijal u sluajevima razmene, prezentacije, itd. uvanje materijala u inicijalnom obliku se ne odnosi samo na video materijal, nego i na audio, grafiku, animaciju i sve druge oblike materijala koji mogu biti deo nekog projekta, a koji elimo da ostavimo otvoren za promenu.