You are on page 1of 19

mr. sc.V.

IZMI

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZATITOM OKOLIA, ZDRAVLJEM I SIGURNOU Primjer iz industrijske prakse

Zagreb, rujan, 2002.

Shema tehnolokog procesa proizvodnje


ADITIVI BAZNA ULJA SIROVINE I AMBALAA REPROMATERIJAL

SKLADINI PROSTORI ZA SIROVINE

ENERGANA

DESTILACIJA

PLASTINA AMBALAA

PROIZVODNJA ADITIVA

PUNIONICA

PROIZVODNJA MASTI

MJEAONICA ULJA

NEMINERALNE

TEKUINE
INDUSTRIJSKA ULJA

MAZIVE MASTI

ADITIVI

INDUSTRIJSKA ULJA

SKLADITA GOTOVIH PROIZVODA

ATMOSFERSKE DESTILACIJE

PROIZVODI

Maziva Zagreb

Integrirani sustav upravljanja


ISO 9001:1994 certifikacija 1996., 1999. god. recertifikacija certifikacija izgradnja recertifikacija recertifikacija certifikacija 1999. god. god. 2000. god. 2002. god. 2002. god. god. 2002. god.

ISO 14001:1996 OHSAS 18001:1999 ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 OHSAS 18001:1999

Maziva Zagreb

Svrha
Dokazati sposobnost ostvarivanja proizvoda po zahtjevima kupca i zakonske regulative Ostvariti zadovoljstvo kupca uinkovitom primjenom sustava - trajnim poboljanjem - prevencijom neusklaenosti Zatiti okoli, zdravlje i sigurnost zaposlenika

Organizacija rada Sustava upravljanja


MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
POMONIK DIREKTORA ZA POSLOVNU PODRKU Sluba razvoja tehnologija Sluba informatike STRUNI KOLEGIJ SAVJET ZA KVALITETU

DIREKTOR

URED DIREKTORA
POMONIK DIREKTORA ZA KVALITETU

SEKTOR PROIZVODNJE

TIM ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Voditelj tima Pomonik direktora za kvalitetu

Direktor
SEKTOR NABAVE I LOGISTIKE

Direktor
SEKTOR MARKETINGA

RADNI TIMOVI

Voditelji Direktor
SEKTOR ZA UNAPREENJE PROIZVODA I KONTROLU KVALITETE TIM ZA ZATITU OKOLIA

Voditelj tima Organizator zatite okolia


TIM ZA ZATITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

Direktor
SLUBA KADROVSKIH POSLOVA Sluba opih i zatitnih poslova SLUBA FINANCIJA SLUBA RAUNOVODSTVA SLUBA KONTROLINGA

Voditelj tima Rukovoditelj slube opih i zatitnih poslov

Sustav upravljanja poslovnim procesima


KUPCI I OSTALE ZAINTERESIRANE STRANE

ODGOVORNOST UPRAVE

REALIZACIJA PROIZVODA
P O S L O V N O K O M U N I C I R A N J E

P R A E N J E Z A D O V O L J S T V A MJERENJE, ANALIZA, POBOLJANJE KUPCA Z A I N T E R E S I R A N I H STRANA

PROCESI USMJERENI PREMA KUPCU

RAZVOJ

PROIZVODNJA PRUANJE USLUGA

UPRAVLJANJE RESURSIMA

Identifikacija i sljedivost Oznaavanje

VLASNITVO KUPCA

VALIDACIJA

Rukovanje Skladitnje Pakiranje Otprema

NABAVA PLANIRANJE

MJERNA I ISP. OPREMA

Ljudski potencijali

Podrka poslovanju finacije

Komuniciranje

Zdravlje i sigurnost

Zatita okolia

Maziva Zagreb

Veza s ISO 9004:2000 ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 ine konzistentni par i temelje se na osam principa upravljanja: Organizacija usmjerena prema kupcu Voenje (leadership) organizacije Angaman zaposlenih Procesni pristup Sustavni pristup upravljanja Kontinuirano poboljanje Odluivanje na temelju injenica Obostrano koristan odnos s dobavljaem

Maziva Zagreb

PROCESNI PRISTUP
Temelji se na: - prepoznavanju; - analizi; - projektiranju; - ovladavanju i - upravljanju svim procesima. Definicije: - svaka aktivnost ili skup aktivnosti koja koristi resurse za pretvaranje ulaznih veliina u izlazne moe se smatrati procesom; - sustavno prepoznavanje i upravljanje procesima, a posebno meusobno povezivanje i meudjelovanje procesa definira se kao procesni pristup.

Maziva Zagreb

PROCESNI PRISTUP
Organizacija treba:
Identificirati procese neophodne za sustav upravljanja kvalitetom Odrediti slijed i meusobno djelovanje ovih procesa Odrediti kriterije i metode kojima e se osigurati uinkovito provoenje i nadzor procesa Mjeriti, nadzirati, analizirati procese, provoditi postupke nune za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljanje Osigurati pristup informacijama nunim za potporu uinkovitom provoenju i nadzoru procesa Upravljanje procesima mora biti u skladu s normom

Slika 2 Upravljanje nizom medusobno ovisnih procesa

Proces A

Proces C

Proces B

Proces D

Ulaz Izlaz Nadzor

Validacija razvoja i/ili projektiranja 7.3.6

VERIFIKACIJA

Potrebe kupca

Specifikacije

Proces

Proizvod

VALIDACIJA

"rezultati validacije i slijedece naknadne radnje moraju biti zapisani"

Maziva Zagreb

Kompetentnost
Osnovna izobrazba Dodatna izobrazba Vjetine Iskustvo

Maziva Zagreb

KOMUNIKACIJA

CiIj je odrati i razvijati primjerene oblike komuniciranja i izvjeivanja kako izmeu razliitih razina unutar Maziva Zagreb tako i izvan njih i omoguiti pristup svim zainteresiranim stranama pitanjima kvalitete, zatite okolia, zdravlja i sigurnosti. Pruiti vjerodostojne odgovore, te dokumentirati cjelokupnu komunikaciju.

Piramida dokumentacije integriranog Sustava upravljanja


M e u n a ro d n a n o rm a IS O 9 0 0 1

M e u n a ro d n a n o r m a IS O 1 4 0 0 1

Z a h t je v i O H S A S 1 8 0 0 1

QM POSLOVNIK UPRAVLJANJA

RAZINA 1 Definira pristup i odgovornosti

PR PROCEDURE

RAZINA 2 Definira tko, to, kada

RU RADNE UPUTE

RAZINA 3 Definira kako

UP, IN.... UPUTE, INTERNE NORME

RAZINA 4 Upute, norme, zapisi, obrasci

Maziva Zagreb

Upravljacki procesi
Pracenje Mjerenje Korektivne Preventivne mjere

Vizija Misija Strategija Politika

Primjena vodeci racuna o zahtjevima

Maziva Zagreb

Analiza podataka i informacija

Preispitivanje Ocjena poslovodstva

Poboljanje Modifikacija sustava

Maziva Zagreb

Okvir za definiranje ciljeva


Vizija Misija Politika Kamo? S kojim zadatkom? Interesni partneri?

Maziva Zagreb

Misija
Poveati zadovoljstvo kupca, zaposlenika, vlasnika i okruenja, postii partnerstvo s dobavljaima, uz optimalne trokove, sigurnost rada i ouvanje okolia. Stalnim unapredenjem svih aktivnosti i proizvoda postii veu uspjenost poslovanja i poboljati poziciju na tritu.

Definiranje strategije
STRATEGIJA Osvajanje novih kupaca Tjenje povezivanje s kupcima Tje Inovacije Zatita okolia Za okoli Optimizacija trokova tro Zdravlje i sigurnost TQM Upravljanje znanjem Optimizacija proizvoda Utvrivanje dugoronih ciljeva, Utvr dugoro ciljeva, puteva i naina na njihovog ostvarivanja ostvari

Projekti Programi Metode Alati CILJEVI

Maziva Zagreb

Lista ciljeva i zadataka poslovanja Cilj: Poveati prodaju na domaem i inozemnom tritu za f % Zadatak:
Istraivanje i analiza trita Istra tr Povecati zadovoljstvo kupca Povec Optimirati proces nabave Optimirati

Cilj: Usvojiti novu proizvodnju i proizvode Zadatak:


Razvoj novih proizvoda Modernizacija postojecih pogona proizvodnje postojec

Maziva Zagreb

Lista ciljeva i zadataka poslovanja


CILJ

Smanjiti trokove tro


ZADATAK

Unaprijediti planiranje prodaje i proizvodnje Smanjiti trokove vanjskih gubitaka za ff % tro Smanjiti trokove unutarnjih gubitaka za fz% tro
CILJ Razvijati image Maziva Zagreb ZADATAK
Promocija proizvoda Pratiti i povecati zadovoljstvo zaposlenika povec Unapredivati sustav upravljanja kvalitetom, zatitom okolia, zdravlja Unapred za okoli i sigurnosti Dobivanje znaka zatite okolia za proizvode za okoli

Maziva Zagreb

PROGRAMI UPRAVLJANJA provedbom konkretnih programa omoguuje se postizanje postavljenjih ciljeva i zadataka Programi sadravaju: imenovane osobe odgovorne za ostvarenje ciljeva i zadataka na svim funkcijama i razinama sredstva i vremenske okvire za ostvarenje tih ciljeva

Maziva Zagreb

Odgovornost uprave
Direktor ( Predsjednik uprave ) -usmjerenost na kupce; -donosi Misiju i Politiku kvalitete, zatite okolia, zdravlja i sigurnosti; -odobrava ciljeve, zadatke i programe; -odgovoran za osiguranje resursa ( ljudski, tehniki, financijski..); -odgovoran za realizaciju ciljeva; -pregled uprave ( management review ); -poboljanja.

Maziva Zagreb

Odgovornost nositelja zadataka


izrauju programe za provedbu zadataka; utvruju pokazatelje praenja; provode zadatke iz programa; prate uinkovitost; poduzimaju korektivne i preventivne radnje; o ostvarenju rezultata dva puta godinje daje se izvjetaj Strunom kolegiju ( Savjetu za kvalitetu ).

Maziva Zagreb

ASPEKTI OKOLIA

Maziva Zagreb utjeu na stanje okolia neposredno emisijama i isputanjima kao posljedicom proizvodnog procesa i posredno koritenjem gotovih proizvoda u primjeni.
Razmatraju se: (uobiajeni uvjeti rada, neuobiajeni i izvanredne situacije) Emisije u zrak Emisije u vodu Upravljanje otpadom Oneienja tla Uporaba sirovina i prirodnih resursa Ostala lokalna pitanja okolia i zajednice

UTVRIVANJE ZNAAJNIH ASPEKATA OKOLIA Poetak Identifikacija aspekata okolia po organizacijskim cjelinama Identifikacija svih aspekata okolia Vrednovanje aspekata okolia Kriteriji : -Zakonski i ostali zahtjevi -Zainteresirane strane -Politika okolia -Praksa -Rizik Odgovorni Rukovoditelji org. cjelina Tim UO

Tim UO

Znaajni aspekti okolia

Direktor Maziva Zagreb

MAZIVA ZAGREB

Lista ciljeva i zadataka zatite okolia


ASPEKT B15 CILJ ZADATAK

rabljena ulja, emulzije, antifriz i zauljene vode

poveati prihvat rabljenih ulja, emulzija i antifriza i zauljenih voda od potroaa naih proizvoda za 5 % u odnosu na prolu godinu

kontinuirano pratiti koliine rabljenih ulja emulzija, antifriza i zauljenih voda

RAZVOJNI PROJEKTI PROIZVODA MANJE TETNIH ZA OKOLI


RAZVOJNI PROJEKT CILJ AKTIVNOST

PROIZVODNJA BIODIZELA

UVOENJE PROIZVODNJE BIODIZELA NA LOKACIJI MAZIVA ZAGREB

-ORGANIZACIJSKA I TEHNOLOKA PRIPREMA ZA PROIZVODNJU NA LOKACIJI MAZIVA ZAGREB U OKVIRU PROJEKTA RH - IZRADA PREDINVESTICIJSKE STUDIJE ZA PROIZVODNJU BIODIZELA UZ KORITENJE POSTOJECE OPREME MAZIVA ZAGREB - ISTRAIVANJA U STRATEKOM RAZVOJU NA POSTUPKU PROIZVODNJE, TE SVOJSTVIMA SIROVINA I PROIZVODA - DOGOVOR SA STRATEKIM PARTNERIMA O REALIZACIJI REPRODUKCIJSKOG LANCA BIODIZELA - IZRADA PROJEKTA

Maziva Zagreb

Procjena i upravljanje rizicima


Klasifikacija radnih aktivnosti Identifikacija potencijalnih opasnosti Procjena rizika Odabir znacajnih rizika znac Planiranje i primjena mjera za smanjenje rizika Provjera ucinkovitosti i korektivni postupci uc Revizija procjene

Maziva Zagreb

Kada se procjena revidira?


uspostavlja novi proces mijenja organizacija uvodi nova oprema, tehnologija i sl. koriste novi materijali izgrade nove zgrade i prostori nakon nekog incidentnog dogadaja ili nakon neke nesrece ili tete

Maziva Zagreb

Prednosti sustava upravljanja zdravljem i sigurnou


Poboljanje radnih uvjeta u odnosu na zdravlje i sigurnost Smanjenje trokova usljed nesreca Udovoljavanje zakonskim zahtjevima Poticaj i motivacija zaposlenih Jacanje povjerenja zainteresiranih strana

Maziva Zagreb

PRAENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA putem obilazaka kupaca/korisnika na prezentacijama asortimana i kvalitete prilikom obrade reklamacija provoenjem ankete o zadovoljstvu kupaca
-za cjelokupni asortiman maziva -ciljano za odreenu grupu proizvoda -na sajamskim i slinim manifestacijama

Cilj donoenje poslovnih odluka vezanih za nastup na tritu

Maziva Zagreb

PRAENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA Anketa se provodi da bi se utvrdili: kupevi prioriteti: kupev doivljaj proizvoda, usluga i odnosa s proizvoaem, odnosno prodavaem ; uspjenost nae izvedbe u odnosu na kupeve elje i oekivanja; nau uspjenost u odnosu na konkurenciju; prioriteti za unapreenja

Maziva Zagreb

TROKOVI KVALITETE Trokovi kvalitete su oni, koji nastaju pri osiguravanju zadovoljavajue kvalitete i zadovoljavanju povjerenja u nju, kao i gubici koji se trpe kada nije postignuta zadovoljavajua kvaliteta. U Mazivima Zagreb prate se : preventivni trokovi trokovi ocjene trokovi unutarnjih gubitaka u proizvodnji i skladinom poslovanju trokovi vanjskih gubitaka

Maziva Zagreb

Pregled sustava
Temelj ocjene:
rezultati eksternih, internih i prosudbi dobavljaa; dobavlja pregled reklamacija i pritubi kupaca; pritu rezultati i analiza mjerenja zadovoljstva kupca; analiza rjeenja prijavljenih neusklaenosti; neuskla rezultati pokrenutih korektivnih i preventivnih radnji; provedba zakljuaka predhodnog pregleda sustava; zaklju rezultati i analize mjerenja zadovoljstva zaposlenika; rezultati i analize trokova kvalitete, zatite okolia; tro kvalitete, pritube zainteresiranih strana; pritu

pregledi u kojoj su mjeri postignuti ciljevi; preporuke za poboljanja;


osiguranje potrebnih resursa.

Maziva Zagreb

MJERENJE ZADOVOLJSTA ZAPOSLENIKA Sluba kadrovskih poslova jednom godinje provodi anketiranje zaposlenika radi prikupljanja miljenja da li i u kojoj mjeri su zadovoljene njihove potrebe i oekivanja. CILJ utvrditi potrebe i prioritete za poboljanja

UINKOVITOST SUSTAVA POSTIE SE AKO JE: poslovodstvo opredjeljeno za kvalitetu voenje pomou timskog rada menader voa (leader) - trener (coach) menader preuzima brigu o razvoju zaposlenih i procesa