You are on page 1of 4

Sedimentne stene

U stvaranju sedimentnih stena mogu se izdvojiti sledee faze:

Raspadanje Transport produkata raspadanja Sedimentacija ili taloenje Litifikacija i dijageneza (ovravanje)

METAMORFNE STENE
Nastaju preobraajem tj. metamorfozom ranije stvorenih stena. Metamorfne promene mogu se odraziti : 1. na promenu strukture ili teksture ranije stvorene stene 2. na promenu minerolokog sastava i prekristalizaciju Metamorfizam se odvija uglavnom u dubljim delovima zemljine kore, pod uticajem visokog pritiska i visoke temperature.