LA MOARTEA

LUI

VASILE IASINS'CHI
Comanda:ut L gionar Presedintele ConsHiului Legiunii

;i

I

LA MOARTEA LUI

VASILE IASINSCHI
Comandant Legionar

Presedintele

Consiliului Leginnii

,

.:
I!'

Ii'

.,

NOEMBRIE 1978

VASILE IASINSCHI
17 Decemhrie BURLA 1892 3 Noemhrie MADRID 1978

Dep6sito legal: M. 5.166.-1979

ARl'ES

GRAFICAS

BENZAL -

Virtudes,

7 - MAnRIJ)..3

Dr~gi Camarazi! Cu nespusa tri tete ~i durere, anuntam incetarea din viata a Comandatului Legionar VASILE IASINSCHI pe data de 3 Noiembrie a.er., la orele l2,l5 Ia Madrid-Aravaca, in C3.minul Cultural Mota-Marin. In sala de festivitati a Caminului -ridicat prin harnicia neobosita ~i prin truda lui continuaa fost asezat sicriul, incadrat de numeroase coroane ~i buchete. Preotul Protoiereu Vasile Boldeanu din Paris, Preotul Protoiereu D. Em. Popa din Freiburg-Gennania ~i Prcotul Anchidim Useriu din Washington - USA, au oficiat Iiturghia, urmata de slujha inmormantarii in prezenta profund 'indureratei sotii, Doamna Virginia ~i a unui numar impresionant de camarazi, prieteni i cunoscutii pe care dragostea ce i-o purtau D-lui Ia inschi i-a adunat, de aproape liIide departe, pentru a-l conduce la locul de vesnica odihna. Purtat pe umerii camarazilor sai : Papanace, Apostolescu, Rau~ii, Indeies, Perifan ~i Nagacevschi, Duminica 5 Noiembrie a.cr., orele ll,45 a parasit pentru totdeauna locul pe care omul ~. legionarul Va ile Iasiasehi «I-a sfintit», Dintre participanti remarcam: din Italia: dl Constantin Papanace; din Franta: dnii Ionel Eitel, Petre Indries cu Doamna, iog. Iancu Perifan ~i Ion Rotaru; din Germania: dnii Dr. Victor Apostolescu, Ing, Ernest Boiu, Constantin Nagacevsehi, din Spania : dna Elena Beneyto, dna Stela Candeleanu, dl Stefan Chendi, Ministrul Nieolae Dimitrescu, dl ~i dna Francisco Galea, dna Jeana Ghen a, dna Elena Ghibelsaco, dl ~i dna Vintila Horia eu dra Cristina Horia, dl Mircea Izverniceanu, dl Cons7

tantin Lupescu, dna Maria. Morarin, dILt. Mir~ea Neagu, dl Cpl. Nicolae Op~, dna Teresa Ortega, dl ~ dna Eraldo Pintotil en dra Letitia Pinteri, dl ~i dna Traian Popescu, dl Chiril Pop ovid eu dna Maria Droe-Popoviei, dl prof. Arnel Rauta, dl si dna Nicolae ~eitan, dl Nieolae ~erbanescu, dl ~tefanescuGovor.a, dl ~i dna ing ..Petre Soriei, dl prof. George Uscatescu, dl ~i dna Vas.j]e Uscatescu eu dl Uscatescu, dl.Enrique Ferrandocustudentii care Ioeuiesc la Cimin, Maice de la Coventul din Aravaca, ~i numerosi veeini Comandantul Legionar Vasile Iasinschi, angajat in lupta nationala romaneasca 'inca de pe haneile IiIcolii. l-a unnat pe Capitanu} nostru ~i Mil;;e3rea lui cu fieee cHpa din viatasa, A trecutprin toata gama suferinjelor legionare :'jli s'a bueurat :'jli e toate momentele de 1inaltare Iegionara. F'ascmat de seoala d spirituaIa. a Capitanului, el a urmat-o :'iii a cultivat-e in loata severitatea ei devenind un adevarat «Patriarh» 311 v.ilrtu~ilorlegionare. o evoeare a nobilului luptiitor nationalist, a legionarulul eu toata diiruirea 8uHeteasea. se va face pe Iarg en alta oeazie, Despartirea noastra de Comandantnl Legionar, Pr~e~h~tele 'ConsHiului Legiunii, VASILE IASINSCHI, copleseste rmmile noastre ale tuturora de durere. Viata Iui, lupta lui msa trebuie sa ne ramana mereu exemplu viu ~i indemncontinuu pe drumul nostru greu Iegionar, Traiasca. Legiunea ~i capitanu).! Consiliul Condncator
311

gionare ee i se euveneau dlui Cdt .. Leg. V. Iasinschi .,i care a premsrs slujbei religioase, dup.a cum. ~i CuvantarHe tinute in timpul aeesteia de Protoiereii Vasile Boldeanu din Paris ~i D. Ern Popa din Freihurg --Gennania, Preot Anehldim. Useriu din WashingtonUSA, dl Eraldo Pintori, Nie. ~eitan. .

M~cariiLegionare Constantin Papanace Nicolae~eitan Dr. Vasile Andrei Redim 'in paginile ce urmeaza Cuvamul rosth de dl Cdt. Leg. Constantin Papanace intr'o ~edinla cu toate onerurile Ie9

C.

PAPANACE:

Mi-a revenit dureroasa sarcina rostesc in numele M~carii Legionare euvantarea de grea despartire de Domnul Vasile Iasinsehi, camaradul ~i comandantul nostru iubit ~i stimat, Moartea Domnului Cdt. Vasile Iasinschi, a «Badiei», cum ii spuneau cu mull drag camarazii, constituie 0 grea pierdere pentru M~carea Legionara. Contrihutia Iui Ia marturisirea !iii propagarea crezului Iegionar, inca de lanceputul acestei ~cari nation ale de inspiratiecrestina, a fost impuaatoare, 0 releva Capitanul in «Pentru Legionari», Serie el: «In intreaga Bucovina, curentul i organizatia legionara cresteau sub buna ~i priceputa comandii a veehiului ~i distinsulni nationalist Vasile Iasinschi» (pag. 40). Prin sinceritatea si caldura sufleteasca cu care Ina el contact cu oamenii ill general ~i cu legionarii 'in sp cial, dl. lasinschi insufletea inimile. Caci legaturile pe care Ie Hicea nu erau eonventionale. Ele izvorau din adancul unei inimi sincere ~i calde, Aceasta impresie am avut-o din primul moment cand l-am cunoscut Ia Jilava. Era 'in iarna lui 1934. Guvernul liberal, condus de I. G. Duca, deslantuise sangeroa a prigoana 'impotriva M~carii Legionare sau «Garda de Fier», eum era denumita pe atunci, deschisandu-i un proces cu intentia evidenta de 0 condamnare pr,emeditata. Dar lU aeel timp saageros persista 'inca -mai ales 'in armata simtul demnitatii ~i al onoarei

sa

osta;;~li. Astfel, Cnrtea Mar~ala formats de ostasi integri ca generalii: Ignat, Constandache, Filip, Dona. Comarnescu, Procuror special gl, Petroviceseu, Comisar regal Hotineanu care aveau curajul sa [udece dupa constiinta lor, respingeau cu demnitate orice ingerinta din afara ~i nu s'au pretat la asemenea fapte incoreete, ca sa nu spunem marsave, Dupa sentinta de aehitare, Gipiatanu] inso1it de camarazii implicap.~n aeelas proces, cum era cazul dlui Iasinschi, precum i de avocatii legionari care s'au ocupat de aparare, au plecat 'in pelerinaj la schitul de pe muntele Rarau, Ia «Pietrele Doamnei», unde Ciipitanul avea ohieeiul mearga spre a se reculege ~i multumi lui Dumnezeu ca l-a ajutat treaca teafarprin atatea si atatea primejdii mortale. Astfel de clipe si zile au fost ponte cele rnai fericite din viata zhuciumata a dlui Iasinsehi. Cand am fost Ijnehi~i la Buchenwald ~i apoi la Dachau, rascoleam adesea din fundul amintirilor spr a evada din monotonia ingustelor celule, cu porti masive de stejar si mici frestruici, cu geamuri opace ~i vopsite .. In felul acesta se putea impi.edica orice vedere iucurtea irnprejmuita cu ziduri inalte ~i masive pre arate cu ciohuri de stich'i,lnfipte in tencuiala de eiment armat, Toate ace te amintiri din vremurile grele pecare le-am strabiitut irnpreuna capata, iu aceste momente de eterna despartire, 0 intensitate rnai mare. Numai speranta radiata de eredinta crestina, pe care ne-a daruit-o Mantujtorul, 0 poate atenua. Cu aceasta, !in momentul marei despartiri Iii spunern dlui Iasinsehi «SA-TI FIE TARANA U~OARA» asteptand Invierea prin Miintuitorul Isus Hristos «a carui impara1ie nu va ave a sfaqit».

sa

Sa

10

II

\

PROTOlEREU

VASILE

BOLDEANU:

Iuhiti credinciosi, Am savar~it Sfanta Liturghle in acest Camin ridicat in amintirea lui Mota ~i Marin si apoi am ofieiat slujba iumormantarii pentru eel care a fost cu noi 'in aceasta viala trecatoare, pentru eel care va fi cu noi, la Invierea Neamului Romanesc, pentru Vasile Iasinschi. Despre Vasile Iasinschi orice s'ar spune, nu poate sa 'intreaca ceia ce spune 'ins~i numele lui, numele de Vasile Iasinschi, nume intrat cu vrednieie in Istoria poporului roman. Un neam nutraeste prin gloata poporului, ci prin cei care simt ~i traese centactul cu mortii, deoarece senzatia contaetuhii cu mortii dli omului viziunea vietii de dupa moarte, da simtul raspunderii ,i mai mult, 'ii dli omului taria ~i puterea respectarii angajarnentului In fapta de valoare nationala, Cazul Vasile Iasinschi ~ putea spune, caz unic in felul lui, cazu] de-a tdii peste 40 de ani, de zile, fara nici 0 intreru· pere, in contact, publiccuaoscut, in contact en doua suflete de morti, in contact cu Mot:asi Marin. Un contact contactat ~i pastrat cu juramant. II vild pe Vasile Iaeinschi, care mi-a ramas puternie siipat, 11vad a~a. Era Ia inceputul arm ui 1937, cram 'in trenul mortuar, care aducea din Spania pe Mota ~i Marin, ii aducea in Tara, in doua sierie. Trenul a cutreerat Tara din Nordul Bucovinei, Moldova, Ardealul, Oltenia si Muntenia, Ia Bucuresti, In fiecare gara mica sau mare, 'in timpul zilei, ca ~i in timpul noptii, trenul se

1

l

oprea 5-10 minute, iar in orasele mari, mai multo In gara 0 mare de popor, hatrani, tineri, copii de ~coalil, 'lncepand cu copii de ~eoala primara, ingenunchi cu Iumanari aprinse a~teptau trenul eu Mota 9i Marin. In ~a vagonulni 'in care eraucele doua sicrie, aparea svelt cum a fo t toata viata, Vasile Iasinschi imhrilcat 'in cama.,a verde, eu bratu] intins spre cer, cu 0 voce de tulnic haulind peste dealuri si eampii, Vasile Iasinsehi lua legamantul celor sositi 'in calea trenului, legamantul «cli. nu YOm nita [ertfa lui Mo~a ~i Marin si ca vom continua lupta lor pentru Neam ~j Tara». ~i dela poala trenului mortuar, Vasile Iasinschiculegea, din N ordul Bucovinei pana la Bucuresti, culegea legamantul: «Ne legam, juram, vom lupta pentru Neam ~i Tara». Cei batrani, din 1937, care se legau cu juramant, la indemnul lui Vasile Iasinschi, au murit. Cei tineri 'lnsa, mai cu seams copii de-atunei, sunt oameni marisi se prea poate Sa fie man ~i ea simtire romaneasca, acestia vor afla, ea Vasile Iasinsehi, care Ie Iua Iegiimantul, 'in 1937, a piistrat cu sfintenie legamanful parra cand a inchis oehii ~. iJ;'au 'incmci~at mainele pe piept, Vasile Iasinschi pleaca insa dintre noi en 0 dorinta neimpl'nita. Ultima scrisoare, pe care mi-a trimis-o Badia Vasile Iasinschi, 0 scrisoare testamentara se inehee cu: «fa phinte Vasile, fa ceva pentru infrap.rea dintre noi, Homarrii, ca sa serealizeze o injghebare de Comunitate ortodoxa romaneasca, cu 0 ridi'care de biseriea ortodoxa romana, aiei Ia Madrid, Intm pomenirea tuturor mortilor, unii pornind din Spania spre Tara romaneasca, altii, venind din Tara Romaneaeca spre Spania, top. jertfind pentru Neamul ~i Tara Romaneasc.a.. M'am straduit pentru ridicarea Caminului Mota ~i Marin., ea sa serveasca drept Ioc de pornire pentru 0 hiserica ortodoxa roman a, 'in Spania, Ia Madrid. Inchei scrisoare,a scria Badia Vasile Iasinschi, 0 inehei plangand; fa ceva parinte Vasile pentru infratire romaneasea,» ~i cum Vasile Iasinschi a fost Consilier Eparhial al Epis-

12

13

copiei Ortodoxe Romaue din Europa Occideutala cu sediul la biserica romana din Paris, aducem salutul Consiliului Eparhial ~. asigurarea: Badie Vasile lasinschi mergi Iinistit spre Lumea dreptilor. li-ai facut datoria ell prisosinta, cat ai fost in viata, cum nimeni altul, dintre cei care raman in urma. Promitem ca vom face totul pentru Infra~ire si asezare de temelie hiserieeasca ortodoxa, de traditie romaaeasca, aici 'in Spania, Ia Madrid. Nu te vom uita, te vom pomeni ~i te vom da ea exemplu tineretului, exemplu de bun crestin, de bun roman, exemplu de Om de omenie. Sa-lit fie tarana usoara, Amin.

PREOT ANCHIDIM

USERIU:

Mult intristata Lelila ~i Doamna Virginia, Cucernieilor Parin~i ~i 'indnrerata asistenla. Am venit din Washington, capital a Statelor Unite in calitatea mea d paroh al Caminului Cultural Mota Marin ~i memhru al Asociatiei Culturale Mota Marin, dupa cum ~i in calhatea mea dc duhovnic a celui ce astazi neparaseste pentru totdeanna. Eu am creseut 'in spirit romanese langa badita Vasile Iasinschi. Pe mine rna leaga de el primi mei ani de lupta nationals. Nimeni din exilul nostru de aici nu a fost in casa dlor din Ritdauti, unde en am fost in compania lui Costica Biciaga,. ~D anul 1934. lar de atunci au trecut anii. In tahere pe Rariu, la Storojinet pe mosia baronului Neagoe Flondor, care era ub cornanda biidite' Vasile. A venit refugiul care ne-a lmpr~tiat peste tot pamantul si dupa decenii, studentul de atunei vine sa-i regiiseasea pe sotii lasin chi aducandu-le hinecuvantarea de preot in acest locas care e te Iruetul stradaniilor lor dealungul celor 25 de anI. Ca Sa caraeterizam personalitatea badi~ei Vasile Iasiuschi ar fi muIte de spus ~i nici n'as vrea sa repet cele spuse 'inaiut a mea. lam cum el singur se caracterizeaza cand scrie: «Legiunea Arha.nghelul Mihail s'a i.vit in fata Altarnlui !?i este legata de vesnicia Lui; ea ramane sa fie, pe cat 'inca nu este, ~coala Legionara i Oaste Spirituala, Ea cuprinde prin

14

15

selectiune pe omu] de credinla,pe omul de caracter ~j pe omul de cultura.» Grigore Nandris, 'invatat roman, care dorea crearea unui partid politic 'in exilul romanesc, iata ce scrie la data de 24 Septemhrie 1948, din Londra: «Scrisoarea lui Iasinschi e un impresionant testament spiritual. Un document de nobleta sufleteasca, de 0 consecuenta totala, Marturia lui Iasinschi e religioasa mai malt decat politicii si asa a fost ~i M4carea din care face parte.» Cand trenul care aducea sicriele lui Mota ~i Marin a ajuns in gara de gramta cu Polonia, Grigore Ghica Voda, Comandantul Legionar VasHe Iasinschi a primit 'insarcinarea dela capitan sa ia dealungul traseului ce va fi parcurs, [uriimantul MOla Marin: «Jur in fata lui Humnezeu, In fata jertfei voastre sfinte pentru Cristos si Legiune Sa rup din mine hucuriile pamant~ti Sa rna smulg din dragostea pamanteasclL ~i pentru invier·ea neamului meu, in orice clipa, sa stau gata de moarte,» ~i a tinut Vasile Iasinschi acest legamant timp de 40 de ani, pana in aeest moment cand se duce 'in Legiunea Capitanului de dincolo, Pe langa crucile grele, care le-au incovoiat spinarile, au mai avut sotii Iasinschi de purtat crucea singurului lor copi], care de 29 de ani nu mai stie nimic de parintii lui. Vremurile invoThurate ~it rautatea omeneascii I-au €lus pana acolo ca sa-~i paraseasea parintii, care tineau Ia el, ea orice parinli, ca la ochii run cap. Aceasta a fost cea mai greaeruce dusii de Vasile si Virginia Iasinschi. Dumnezeu 'insa, care toate Ie randue.,te, Ie-a randuit multi copii, mai hatrani deeat Han, insa. care lin la dlor poate mai multdecat el. Sa nu fili ingrijatil!.Doamna Virginia ciiei noi suntem crescuti in scoala Capitanului ~i ramanem aceeasi cum ne-ap cu-

noscut cu 40 de ani in urma, D-yoastra ramanep in grija noastra, D-voastra faceti parte din sufletul, din grija si din dragostea uoastra. FiJi Iinistita, aveti 'incredere in noi si-n Dumnezeu, in care eredem totisi care le randueste toate dupa voia lui eea sfanm. Despartirea aceasta este fireasca. La toti ne vine timpul ~i capatul nesffirsit al vremii. La unii mai degraha, la altii mai
tarzru.

Badita Vasile a fost totusi unul din cei hinecuvantati de Dumnezeu in zile. Estesi ultimul stegar al CapitanuJui. Ar fi sa fie ultimul Barula Radu Mironovici pe care tnSa nu-l mai socotim nestiind nimica de el, Dumnezeu numai, ~tie dad mai traeste ~ In ce conditii, Cu acestea, petrecandu-l pe biidita Vasile spre drumul eternitatii, ne cresc indatoririle noastre fata de tot ce a visat el I?i fala. de toati euratenia lui sufleteasca ce trehue sa ne ramana ea 0 . coana 'in sufletele noastre: a traiului 'in modestie ~i a renuntarii la preocuparile acestei vieti, a!ia preeum II vedem es ce duce astaz], Domnul sa-i binecuvinteze cararile spre limanul cellin in eternitate. Amin!

16

17

ERALDO PINTORI:

Mult regretate Domnule Iasinschi, Cand 'in indepartata toamna a anului 1940, ca Ministru al Muncii ~i 311 Sanalalii primeai pentru 0 chestiune de serviciu, lara niciun fast, cu 0 extrema sensihilitate, neobisnuita pana atunci pe un tanar ~i neinsemnat functionar al Legatiei Italiei din Bucuresti, nu puteam hanui ca multi ani mai tarziu ~i dupa atatea vicisitudini, se va lega intre noi pe pamantul ospitalier al Spaniei 0 adaneli prietenie ajunsa pana aproape la infratire, care ma ohliga, desi emotia rna copleseste sa adaog la semimentele indQio~etoare ale camarazilor Dtale politici, un special cuvant de despartire din partes mea ~i a familiei, ~i a prietenilor care 'in afara de orice politics au gait in Dta un mare crestin, un model de corectitudine, un suflet nohil, un om exceptional care a intiparit 'in toti care te-au cunoscutun exemplu de urmat pentru toata viata, Ai dovedit calitati rare de negasit 'in aceste timpuri de extrem egoism, si toti putem spune fara teams de desmintire eli Vasile Iasinschi ia cu el 0 veche epoca, care din plicate nu se va mai 'intoarce. Te-am regasit in imprejnrari grele, dar intotdeauna Iinistit, senin, plin de atentie deosehita fala de toti acei care te apropiau, cas a ta vesnic deschisa en traditionala ospitalitate romaneasca stiind it renunte Ja tot pentru a primi cu eliidura pe acei care ip. calcau pragul, dand mult la orice ora, fara a cere nimic inschimb. Te-am vazut, desi te simteai greu in ultimul limp, colindandspitalele pentru a aduce un cuvant de alinare acelora, printre care ~i eu, erau in suferinta. Te-am

vazut strecurandu-te printre mormintele Romanilor presarand Hori. ell ochii lnlacramapi ~i cu buselerostind rugaeiuni pentru acei care te-au precedat. Cine kt urmarit in acest ultim calvar al vietii poate marturisi toata grandoarea acestui om, care nn avea all gand dedit acela fata de tara lui, de RadautH lui dragi, Chiar in elipele cand suferinta II coplesea, eand nu mai re~ea prin ouvinte sa-~i exprime dorintele, in ochii lui se putea totusi citi 0 finete deosebita, un calm impresionant, 0 expresie de recunostinta lata de acel ce ii era aproape. Hecunostinta acesta 'insapi-o datoram. noi iuhite Iasinsehi, noi care am fost onorati de prietenia Dtale, noi care prin Dta am 'intelej prea hine adevaratul sens al prieteniei, noi care prin Dta am 'inva~at iuhim si mai mult Romania, lara pe care Dta ai sfintit-o cu abnegatie, cu dragoste ~cu sacrifieiu, Tara Dtale este departe, dar prezenta prin acest Camin, caruia i-ai dat toata inima Dtale, prez nta prin acei care azi te plang "iiicare iti promit ca nu te vor uita si care te vor purta in suflete si te vor pastra ca un scump exemplu de dragoste, de altruism i de prietenie .. In lata r.amru;;ilelor Dtale s'au rugat Atotputernicului reprezentantii religiilor catolice ~i ortodoxe veniti de departe, cu dansii se unesc prietenii Dtale catolici si ortodoxi, Romani ~i De Roman', toti lnfratili prin acelas crez lata de Dumnezeu, Tatal comun, eu 'increderea Jin splendoarea retnvierii, dupa calvarul aceastei vieti trecatoare. Cu aceste entime te ne inchinam respectuosi in fata resturilor Dtale asigurand pe iuhita Doamna Virginia de toata dragostea noastra ~ de toata aprecierea pentru eroica ahnegatie dusa palla. Ia saerificiu pentruca suferinta Dtale pamilinteasca sa-li fie mai usoara. Sa-li fie tarana usoara si pe noi sa ne ajute Dumnezeu sa te tinem prezent in inimile noastre.

fa,a

sa

Eraldo Pin tori

18

19

NICOLAE

~EITAN:

La 3 Noembrie 1978, Vineri, la orele 12,15 minute s'a stins ca 0 Iumanare Vasile Iasinsehi, Presedinrele Consiliului Legiunii. A pleeat dintre noi Ia varsta de 86 de ani. Tin sa evidentiez cateva date din viata acestei mari personalitati legionare. S'a naseut Ia 17 Decembrie 1892 'in comuna Burla din judetul RadaUli. Inca depe hancile ,colli, ea elev 311 Iiceului din Radauli. a fost contra introdueerii uniformei 'in aeelliceu de ciitre autoritatile ,eolare; se urmarea inlaturarea eostumului national. ~i a izbutit. Ca student a treeut frontiera veehiului regat dand frau liber nerahdarii lui dea eunoaste Tara ~i de a se uni eu fratii lui Iiheri. Apartinea unei generatii deosebit de sensihila laproblerue1e neamuhri. 0 generatie care s'a rjdicat 1:ntr'o Bucovini de sub ocupatie slrama ~i parte din Nordul larii. Aceasta sensibilitate il scotea pe elevul si mai tarsiu studentul Vasile Iasinschi mereu 'in primele randuri, N'a uitat niciodata Bueovina lui draga, acest colt de tara amenintat de invasia jidoveasca. In timpul razboiului de reintregire a fost presedintele voluntarilor Romani bucovincni ~i s'a '1nrolat in armata romana. A urmat apoi studiile Facultatii de Farmacie din Iasi, intelegand prin aceasta sa se dedice unei profesiuni eu misiune sacra pentru sanatatea Neamului, profesiune aeaparata atunei exclusiv de evrei. 20

In 1920, Ia Ialji se va intalni en Capitanul pe primele barieade ale Iuptei contra infiltdirii eomunismului in lara noastra, molima care ameninta tineretul romanesc. A eondus Soeiebtea de eultura din Cernauti. In anul1931 Ciipitanul aproha intrarea lui Vasile Iasinsehi in Legiune, Atunei a primit ~i Cru.cea Verde. . Se ocupa apoi eu organizarea judetulni Radauti, In cadrul Legiunii. rn 1933 ia parte active in Bucovina la lupta eleetorala angajatii de Capitan pe to am tara. La 10 Deeembrie 1933este arestat ~i face parte din Iotul fruntasilor Mi~carii judecat Iili aehitat de Tribunalul militar din Bucuresti. In vara anului 1934, in tahara de pe Rarau a fost inaintat de capitan la gradul de Comandant Legionar ~i numit '\Ief al tabereide munca ajutat de Radu Mironovici. In 1935 este numit ~ef de regiune peste 5 judete ale Bucovinei plus Botosani, Dorohoi ~i Hotin ocupandu-se intens de organizarea lor, pe care le va impanzi eu numeroase tab ere de munca legionare .. Vasile Iasinsehi este una din acele figuri rare ale ~earii Legionare de 0 frumusete sufleteasca unicii. ~i-a consacrat viata Legiunii pana in ultima elipa. Cand Ciipitanul primea la Ghiea Voda sicriele lui Mota ~iMarin, 1·.31 insarcinat pe eomandantullegionar Vasile Iasjn~chi sa ia juramantuJ Iegionarimii din lala eutremurata de marea jertfa. ~i acest juramant anna astfel: «Legionari asculta eomanda Ia mine: Jur in fata lui Dnmnezeu, In fata [ertfei voastre sfinte pentru Cristos ~i Legiune, Sa rup din mine hucuriile pa.mant~ti, Sa rna smulg din dragostea pamanteasca, ~i pentru Invierea neamului men, In orice clipa, Sii stau gata de moarte, Jur ... » 21

In prigoana din 1938-1940 a fost internal in lagarele dela Ciuc ~i Vaslui. In scurta guvernare din 1940-1941 a fost Ministrul Sanatapi si Ocrotirilor Sociale ~i al Muncii. Din 1941.1944 a fost internat lin lagarele Berckenbriik, Buchenwald ~i Daehau, Dupa terminarea razboiuluieste lnchis de aliati in lagarul dela Gladhach, unde reuseste sa scoata M~carea de sub aeuzarea trihunalului international. In 1947 se stahileste in Spania, unde redacteaza gazeta Libertatea; iar in anu11954, in amintirea eroilor Mota si Marin pune piatra fundamentali a acestui Camin construit sub directa lui supraveghere ajutat de sotia dansului Doamna Virginia. Ce vreti mai logic, mai firesc mai eoerent, decal aeeasta realizare aid in refugiu, dupa cataclisme suferite de tara ~i Legiune, decat acest edificiu, ctitorie a lui pe pamantu) Spaniei, unde clideau doi legionari dintre cei mai huni pentru Cristos I?iLegiune, Aspiratiile ~i gandurile sale hogatia eredintei in Mi~carea Capitanului, La dus mereu pe primele metereze ale cetatii Iegionare, mereu mai mandra, mereu mai promitatoare pentru viitorul romanesc, El este Ia baza Legiunii, cetate a inimii ~iI a vrerilor rornanesti, 0 viafa de abnegatie ~i de fideHtatepentru Capitan ~:iJ Legiune. Prin aportul lui la M~care, el este unul dintre Iegionarii care a atins dimensiunea de memhru fondator. Viafa lui ce iacontact cu transcendentul va fi pentru noi exemplu de daruire, de indemn pentru toti cei ce incearca un moment de sliihiciune, pentru top cei ce ar putea gresi fala de Neam si Legiune. Vom simti lipsa lui In acestevremuri de dezorientare, cand Iegionarul osteneste sa. treaea mb~tina desnadejdi]. II vom avea mereu present 'in mintea i!?it inima D.oastra. Iar Dv Doamna, nedespartita de dansul in toate eHpele

4i la bine ~i la greu- Dv care ali indurat cot la cot eu dansul atata din ealvarul legionar, n'ati pierdut credinta liIi ali ramas mereu fidelii legionarului Vasile Iasinschi, Dv care ati veghiat ~i ali 'impart~it tot greul eu rabdare stoica, ati sacrificat totul pentrua-i alina suferintele, .Alituri de da.nsul, ati dat din viata Uvpentru a ridicaacest edifieiu mare~ expresia spiritului eenstruetiv legionar ~i pe care refugiul legionar 11 priveste cu orgoliu. Noi ne 'inclinim in fata Dv cu tot respectul ~i cu toata recunostinta ce Va purtam, Comandantului Legionar, Vasile Iasinschi ii dorim odihni in pace si-i zicem: Traiasca Legiunea ~i Capitanul!

22

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful