You are on page 1of 1

DRUGI KOLOKVIJUM IZ ANALIZE 4 3.6.2011.

1.

Izra~unati krivolinijski integral

(y z)dx + (z x)dy + (x y)dz gde je C prese~na kriva


C

povr{i

x2 + y 2 + z 2 = 25 i ravni z = 3x.
povr{inski integral prve vrste

[8] dS , (1 + x + y)2
gde je

2.

Izra~unati

granica

tetraedra

x
3.

0, y

0, z

0, x + y + z

1.

[8]

Diferencirawem po parametru izra~unati vrednost integrala

2 I(m) =
0

ln(sin2 x + m2 cos2 x)dx, (m > 0).

[7]