You are on page 1of 118

B XY DNG

*****

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc
*******

S: 1778/BXD-VP

H Ni, ngy 16 thng 8 nm 2007

V/v cng b nh mc d ton sa cha


cng trnh xy dng

Knh gi:

- Cc B, C quan ngang b, C quan thuc Chnh ph


- y ban nhn dn cc tnh, thnh ph thuc trung ng.
- Cc tp on kinh t, Tng cng ty nh nc

Cn c Ngh nh s 36/2003/N-CP ngy 04 thng 04 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng,


nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng.
Cn c Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13 thng 06 nm 2007 ca Chnh ph v Qun l chi ph
u t xy dng cng trnh
B Xy dng cng b nh mc d ton sa cha cng trnh xy dng km theo vn bn ny cc
c quan, t chc, c nhn c lin quan s dng vo vic lp v qun l chi ph u t xy dng cng
trnh ti Thng t 05/2007/TT-BXD ngy 25 thng 7 nm 2007 ca B Xy dng theo hng dn vic
lp v qun l chi ph u t xy dng cng trnh.
KT. B TRNG
TH TRNG

Ni nhn:
- Nh trn;
- Vn phng Quc hi;
- Hi ng dn tc v cc y ban Quc hi;
- Vn phng Ch tch nc;
- C quan trung ng ca cc on th;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin kim st nhn dn ti cao;
-Vn phng chnh ph;
- Cc S XD, cc S c cng trnh xy dng chuyn ngnh;
- Cc Cc, V thuc B XD;
- Lu VP, V PC, KTTC, Vin KTXD, H.300

inh Tin Dng

THUYT MINH V HNG DN P DNG


NH MC D TON SA CHA CNG TRNH XY DNG
- nh mc d ton sa cha cng trnh xy dng l nh mc kinh t-k thut th hin mc hao ph
v vt liu, lao ng v my thi cng (i vi mt s cng tc s dng my, thit b thi cng) hon
thnh mt n v khi lng cng tc xy lp sa cha, nh: Co b 1m2 lp sn, vi c; xy 1m3
tng; gia cng lp dng 100kg ct thp trong b tng, v 1m2 ng, thay th 1 thanh ray, 1 ci t
vt .v.v... t khu chun b n khu kt thc cng tc xy lp bo m ng yu cu k thut v ph
hp vi c im, tnh cht ring bit ca cng tc sa cha.
- Cng tc sa cha thng c khi lng xy lp nh, thi cng trong iu kin c nhiu kh khn,
phc tp, xen k nhiu cng vic khc nhau, mt bng thi cng cht hp, thng phn tn, bn cnh
cng trnh ang s dng, va sa cha va s dng, phn ln dng lao ng th cng, nng nhc,
nng sut thp v s dng lng vt liu xy dng khng nhiu.
- Trong qu trnh sa cha khng nhng phi m bo an ton lao ng cho ngi lao ng, cn phi
m bo an ton cho ngi, phng tin qua li v ngi, cc trang thit b ang s dng trong cng
trnh v cc cng trnh k cn c lin quan.
I- NI DUNG NH MC D TON SA CHA CNG TRNH XY DNG
1- Mc hao ph vt liu:
L s lng vt liu chnh, vt liu ph, cc cu kin hoc cc b phn ri l, vt liu lun chuyn cn
cho vic thc hin v hon thnh khi lng cng tc xy lp sa cha.

S lng vt liu bao gm hao ht khu thi cng, ring i vi cc loi ct xy dng k n
hao ht do di ca ct.
2- Mc hao ph lao ng:
L s ngy cng lao ng ca cng nhn trc tip thc hin khi lng cng tc xy lp sa cha v
cng nhn phc v sa cha (k c cng nhn vn chuyn, bc d vt liu trong phm vi quy nh
trong nh mc d ton tnh cho tng loi cng tc xy lp sa cha). S lng ngy cng bao
gm c lao ng chnh, ph k c cng tc chun b, kt thc, thu dn hin trng thi cng.
3- Mc hao ph my thi cng:
L s ca my thi cng trc tip phc v hon thnh cng tc xy lp sa cha.
II- KT CU TP NH MC D TON SA CHA CNG TRNH XY DNG.
nh mc d ton sa cha cng trnh xy dng gm ba phn vi 14 chng cng tc c trnh by
theo nhm, loi cng tc xy lp hoc kt cu cn sa cha v c m ho thng nht.
Phn I : nh mc d ton sa cha nh ca, vt kin trc
Chng I : Cng tc ph d, tho d cc b phn kt cu ca cng trnh
Chng II: Cng tc xy , gch
Chng III: Cng tc b tng dm ti ch
Chng IV: Cng tc lm mi
Chng V: Cng tc trt, lng
Chng VI: Cng tc p, lt gch,
Chng VII: Cng tc lm trn,lm mc trang tr thng dng
Chng VIII: Cng tc qut vi, nc xi mng, nha bi tum, b, sn, nh vecni kt cu g v mt s
cng tc khc
Chng IX: Dn gio phc v thi cng
Chng X: Cng tc vn chuyn vt liu, ph thi
Phn II: nh mc d ton sa cha cu, ng b
Chng XI: Cng tc sa cha cu ng b
Chng XII: Cng tc sa cha ng b
Phn III: nh mc d ton sa cha cu, ng st
Chng XIII: Sn xut, lp dng, tho d cc cu kin ca dm thp cu ng st
Chng XIV: Cng tc sa cha ng st
Mi loi cng tc xy lp sa cha trong nh mc c trnh by tm tt : Thnh phn cng vic, iu
kin k thut, iu kin thi cng, bin php thi cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc
hin cng tc sa cha . Cc thnh phn hao ph trong nh mc d ton c xc nh theo
nguyn tc sau:
Mc hao ph vt liu chnh c tnh bng s lng theo n v ph hp vi n v tnh ca vt liu.
Mc hao ph vt liu khc c tnh bng t l % trn chi ph vt liu chnh.
Mc hao ph lao ng chnh v ph c tnh bng s ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip
sa cha bnh qun.
Mc hao ph my thi cng chnh c tnh bng s lng ca my s dng. Mc hao ph my thi cng
khc c tnh bng t l % trn chi ph s dng my chnh
III- HNG DN S DNG NH MC D TON SA CHA CNG TRNH XY DNG
- nh mc d ton sa cha cng trnh xy dng c p dng lp n gi xy dng cng trnh,
lm c s xc nh d ton chi ph xy dng v qun l chi ph u t xy dng cng trnh.

Cng tc gia cng, lp dng, tho d dn gio, vn chuyn vt liu, ph thi ngoi phm vi trong nh
mc c nh mc ring i vi tng iu kin thi cng v yu cu ca cng tc sa cha p dng
theo ni dung trong cc chng IX, X ca tp nh mc ny.
i vi mt s loi cng tc xy lp khc nh: o, p t, , ct; sn xut, lp dng cc cu kin
b tng c sn, cu kin g, cu kin st thp; lp t h thng in, nc trong nh v phc v sinh
hot .v.v... khng nh mc trong nh mc d ton ny c p dng theo nh mc d ton xy
dng cng trnh - Phn Xy dng v nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Lp t c B
Xy dng cng b.
nh mc cp phi 1m3 va xy, va b tng cc loi v cp phi vt liu 1 tn b tng nha... s
dng cho cng tc xy lp sa cha p dng theo nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Xy
dng c B Xy dng cng b.
Ngoi phn thuyt minh v hng dn p dng chung ny, trong tng phn v tng chng ca nh
mc d ton cn c iu kin lm vic, yu cu k thut v hng dn p dng c th.
Phn 1

NH MC D TON
SA CHA NH CA, VT KIN TRC

KT CU V HNG DN P DNG
NH MC D TON SA CHA NH CA, VT KIN TRC
I- KT CU NH MC D TON .
nh mc d ton sa cha nh ca, vt kin trc gm 10 chng.
Chng 1: Ph d, tho d cc b phn kt cu ca cng trnh.
Chng 2: Cng tc xy , gch.
Chng 3: Cng tc b tng dm ti ch.
Chng 4: Cng tc lm mi.
Chng 5: Cng tc trt, lng.
Chng 6: Cng tc p, lt gch,
Chng 7: Cng tc lm trn, lm mc trang tr thng dng.
Chng 8: Cng tc qut vi, nc xi mng, nha bi tum, b,
sn, nh vc ni kt cu g v mt s cng tc khc.
Chng 9: Dn gio phc v thi cng
Chng 10: Cng tc vn chuyn vt liu, ph thi.
II- HNG DN P DNG
Mc hao ph c ghi trong nh mc d ton sa cha nh ca, vt kin trc c tnh vi iu kin
thi cng cao 4m so vi cao 0.00 ca cng trnh. i vi cc cng tc xy lp sa cha thi
cng cao > 4m th mi cao tng thm 4m (tng ng vi mt tng nh) th hao ph nhn
cng c nhn vi h s 1,15 vi mc lin k trc (tr cng tc dn gio phc v thi cng.
Chng 1:

CNG TC PH D, THO D CC B PHN KT CU CA CNG TRNH


1- iu kin lm vic v yu cu k thut
- Cc b phn kt cu ca cng trnh c c th c ph hoc tho d hon ton hoc tng b phn
thay th hoc sa cha li.

- Khi ph hoc tho d cn thc hin theo ng trnh t bin php thi cng, m bo yu cu k thut
v an ton lao ng, ph hoc tho d phi cn thn tn dng thu hi vt liu v bo v cc b
phn kt cu khc ca cng trnh.
- Tho d mi o ngi hoc lp li khng c xp chng vt liu tp trung mt ch cao qu 30cm
lm h hng sn mi hoc x trt d gy tai nn lao ng. Khi tho d mi ngi c dy buc cn
tho dy d ngi trnh lm st l buc.
- Tho d v ko, khun ca, cnh ca g cn lu trnh lm gy mng hoc dp l mng.
- Nhng vt liu khi ph hoc tho d ra phi phn loi, sp xp gn gng vo ni quy nh trong
phm vi 30m.
- Khi lng cng vic ph hoc tho d c o t cc b phn kt cu cn phi ph hoc tho d
theo n v tnh ca nh mc.
2- Hng dn s dng
- Khi ph hoc tho d cc kt cu nu phi thc hin chng , gia c m bo an ton lao ng
v n nh cho cc b phn kt cu khc ca cng trnh th hao ph nhn cng tng ng c
nhn vi h s 1,5 , cc hao ph v vt liu phc v cho cng tc chng , gia c c tnh ring theo
thit k bin php thi cng c th.
- Trng hp khi ph hoc tho d cn phi bc gio th cc hao ph cho cng vic ny c tnh
ring.
- i vi trng hp phi thu hi vt liu th nh mc hao ph nhn cng tng ng c nhn vi
cc h s trong bng sau:
Mc thu hi vt liu so vi khi lng ph hoc tho d

H s

20 30%

1,5

>30 50%

1,8

>50%

2,2

3- Thnh phn cng vic


- Chun b dng c, phng tin thi cng
- Ph hoc tho d cc kt cu ca cng trnh theo ng yu cu k thut quy nh cho loi kt cu
cn phi sa cha li hoc thay th.
- Phn loi vt liu, vn chuyn v xp ng theo quy nh trong phm vi 30m.
- Thu dn ni lm vic. (Cng tc bc xc, vn chuyn vt liu, ph thi ngoi 30m
c tnh bng nh mc ring)
XA.0100 PH D MNG CC LOI
n v tnh : 1m3
M hiu

XA.1

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n
v

Ph d
mng cc
loi

Nhn cng 3,7/7

cng

Mng b tng

Mng xy
gch

Mng
xy

7,48

2,00

3,60

13

21

31

Gch
v

Khng
ct thp

C ct
thp

2,39

6,25

11

12

XA.0200 PH D NN B TNG
n v tnh : 1m2

M hiu

XA.02

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n v

B tng
gch v

Ph d
nn b
tng

Nhn cng 3,7/7

cng

B tng

Lng va
xi mng

Khng
ct thp

C ct
thp

0,26

0,30

0,78

0,10

11

12

13

21

XA.0300 PH D NN GCH
n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

XA.03

Ph d
nn gch

Nhn cng 3,7/7

n v

Gch t
nung
khng va
nghing

Gch l
nem

Gch XM
Gch gm
cc loi

Gch t
nung va
nghing

cng

0,13

0,11

0,15

0,26

11

12

13

14

XA.0400 PH D TNG
XA.0410 TNG B TNG KHNG CT THP
n v tnh : 1m3
M hiu

XA.041

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

n
v

Tng b
tng khng
ct thp

Nhn cng 3,7/7

cng

Chiu dy tng (cm)


11

22

33

45

>45

3,67

4,75

5,46

6,28

7,22

XA.0420 TNG B TNG CT THP


n v tnh : 1m3
M hiu
XA.042

Chiu dy tng (cm)

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n
v

11

22

33

45

>45

Tng b
tng ct
thp

Nhn cng 3,7/7

cng

3,72

4,89

5,53

6,46

7,42

XA.0430 TNG XY GCH


n v tnh : 1m3
M hiu
XA.043

Chiu dy tng (cm)

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n
v

11

22

33

45

>45

Tng xy
gch

Nhn cng 3,7/7

cng

1,15

1,27

1,34

1,78

1,93

XA.0440 TNG XY CC LOI

n v tnh : 1m3
M hiu

XA.044

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Tng xy
cc loi

Nhn cng 3,7/7

n v

Chiu dy tng (cm)

cng

22

33

45

>45

1,34

1,67

1,86

2,05

XA.0500 PH D X, DM, CT, TR, SN, MI


n v tnh : 1m3
M
hiu

Cng tc xy lp

XA.05

Ph d x, dm,
ct, tr, sn mi

Thnh phn hao


ph

n
v

X, dm
b tng
ct thp

Nhn cng 3,7/7

cng

Ct, tr

Sn,mi
b tng
ct thp

B tng
ct thp

Gch,

8,47

7,37

1,75

8,73

11

21

22

31

XA.0600 PH D B NC, B CHY


n v tnh : 1m
M
hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao


ph

n v

Xy gch

Xy ngi b

XA.06

Ph d b nc, b
chy

Nhn cng 3,7/7

cng

0,04

0,02

10

20

XA.0700 PH D CC KT CU TRN MI BNG


n v tnh : 1m2
M
hiu
XA.07

Cng tc xy lp
Ph d cc kt
cu trn mi
bng

Thnh phn hao


ph

n
v

Gch va
nghing
trn mi

Xi mng
lng trn
mi

B tng
x trn
mi

Gch l
nem

Nhn cng 3,7/7

cng

0,30

0,19

0,22

0,15

10

20

30

40

XA.0800 PH LP VA TRT
n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Tng, ct, tr

X, dm, trn

XA.08

Ph lp va trt

Nhn cng 3,7/7

cng

0,12

0,19

10

20

XA.0900 PH D HNG RO
n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Dy thp
gai

Song st

Tre, g

XA.09

Ph d hng
ro

Nhn cng 3,7/7

cng

0,04

0,09

0,02

10

20

30

XA.1000 CO B LP VI, SN C
n v tnh : 1m2
Lp vi
M
hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n
v

XA.10

Co b lp
vi , sn c

Nhn cng 3,7/7

cng

Lp sn

Tng
ct, tr

X,
dm,
trn

B
tng

Knh

Kim
loi

0,06

0,07

0,11

0,10

0,15

0,20

11

12

21

22

23

24

XA.1100 PH D CC KT CU KHC
n v tnh : 1m2
o b mt ng nha
M
hiu
XA.11

Cng tc
xy lp
Ph d cc
kt cu
khc

Thnh phn hao


ph
Nhn cng 3,7/7

n
v

Chiu dy (cm)

cng

Co r
cc kt
cu thp

c nhm
mt b
tng

10

>10

0,10

0,22

0,25

0,15

11

12

20

30

XA.1200 C L THNG TNG TNG B TNG


n v tnh : 1l
M hiu

XA.12

Cng tc xy lp

c l thng tng
b tng

Thnh phn hao ph

Nhn cng 3,7/7

n v

cng

Chiu dy tng (cm)


11

22

Tit din l (m2)

Tit din l (m2)

0,04

0,09

0,15

0,04

0,09

0,15

0,45

0,58

0,93

1,02

1,33

2,14

11

12

13

21

22

23

XA.1300 C L THNG TNG XY GCH


n v tnh : 1l
M hiu

XA.13

Cng tc xy lp

c l thng tng
xy gch

Thnh phn hao ph

Nhn cng 3,7/7

n v

cng

Chiu dy tng (cm)


11

22

Tit din l (m2)

Tit din l (m2)

0,04

0,09

0,15

0,04

0,09

0,15

0,08

0,10

0,12

0,12

0,14

0,16

11

12

13

21

22

23

XA.1400 C M TNG LM CA
n v tnh : 1m2

Loi tng
M
hiu

XA.14

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

c m tng
lm ca

B tng

n
v

Nhn cng 3,7/7

Xy gch

Chiu dy tng (cm)

cng

11

22

33

11

22

33

1,60

3,06

3,87

0,32

0,48

0,78

11

12

13

21

22

23

XA.1500 C TNG, SN THNH RNH CI SN B TNG, CHN NG NC, NG BO


V DY DN
n v tnh : 1m
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

n v

Tng, sn b tng

Tng, sn gch

XA.15

c tng,
sn thnh
rnh

Nhn cng 3,7/7

cng

0,49

0,12

10

20

Ghi ch: Khi ph d 1m3 cc kt cu b tng ct thp c nh mc trong cc bng nh mc ni


trn, nu s dng my hn in ct ct thp thay cho vic ct thp bng th cng th nh mc hao
ph cho cng tc ny c b sung v iu chnh nh sau:
- B sung hao ph vt liu: Que hn l 1,8 kg
- Hao ph nhn cng cng tc ph d ng vi tng loi kt cu b tng ct thp c nhn vi h s
KNC = 0,8.
- B sung hao ph my thi cng: My hn 23KW l 0,25 ca
XA.1600 THO D CC KT CU
XA.1610 THO D CC KT CU G CA MI
n v tnh : 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

XA.16

Tho d cc kt
cu g ca mi

Thnh phn hao


ph

n v

X g, dm, cu
phong

V ko

Nhn cng 3,7/7

cng

2,61

3,22

11

12

XA.1620 THO D CC KT CU KHC CA MI


n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn
hao ph

n
v

Lit

Dui
m

Ngi
mc

Ngi
vy c

Tn

Fibr xi
mng

XA.16

Tho d cc
kt cu khc
ca mi

Nhn cng
3,7/7

cng

0,04

0,05

0,08

0,13

0,05

0,06

21

22

23

24

25

26

XA.1630 THO D TRN


n v tnh : 1m2
M

Cng tc xy

Thnh phn hao

n v

Ct p,

Vi rm (c

Trn g

hiu

lp

ph

XA.16

Tho d trn

Nhn cng 4,0/7

tm nha

tho lati)

0,02

0,10

0,08

31

32

33

cng

XA.1640 THO D KHUN CA


n v tnh : 1m
M
hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Khun ca n

Khun ca kp

Tho d khun
ca

Nhn cng 3,7/7

cng

0,10

0,15

41

42

XA.16

XA.1650 THO D CNH CA


n v tnh : 1cnh ca
M hiu
XA.16

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

n v

Ca i

Ca s

Tho d cnh
ca

Nhn cng 3,7/7

cng

0,05

0,03

51

52

XA.1660 THO D CU THANG G


XA.1661 THO D BC THANG
n v tnh : 1bc
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XA.16

Tho d bc thang

Nhn cng 4,0/7

cng

0,06
61

XA.1662 THO D YM THANG


n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XA.16

Tho d ym thang

Nhn cng 4,0/7

cng

0,08
62

XA.1663 THO D LAN CAN


n v tnh : 1m
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XA.16

Tho d lan can

Nhn cng 4,0/7

cng

0,10
63

XA.1670 THO D VCH NGN


n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

n
v

Khung mt
co

Giy, vn p,
g vn

Nhm
knh,g knh

XA.16

Tho d

Nhn cng 4,0/7

cng

0,03

0,04

0,11

vch ngn
71

72

73

XA.1680 THO D PH KIN V SINH


n v tnh : 1b
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

n
v

Bn tm

Chu ra

B x

Chu tiu

XA.16

Tho d ph
kin v sinh

Nhn cng 3,7/7

cng

0,50

0,11

0,15

0,15

81

82

83

84

XA.1690 THO D CC CU KIN BNG B TNG, GANG, THP


n v tnh : 1 cu kin
M
hiu

Cng tc xy lp

XA.16

Tho d cc cu
kin bng b
tng, gang, thp

Thnh phn hao


ph

n
v

Nhn cng 3,7/7

cng

Trng lng cu kin (kg)


50

100

150

250

350

0,43

0,87

1,17

2,05

3,00

91

92

93

94

95

XA.1710 CT MT NG B TNG ASPHALT


Thnh phn cng vic:
Chun b mt bng, lp t hng ro, bin bo, n tn hiu. Chun b my, ly du. Tin hnh ct
bng my theo ng yu cu k thut. Di chuyn bin bo v ro chn, dn ph liu ri vi. Vn
chuyn vt liu trong phm vi 30m, thu dn hin trng
n v tnh : 100m
M
hiu
XA.17

Cng tc
xy lp
Ct mt
ng b
tng
asphalt

Thnh phn hao ph

Chiu dy lp ct (cm)

n v

Vt liu
Li ct b tng loi 356mm

ci

0,25

0,30

0,35

Vt liu khc

cng

1,76

2,00

2,30

ca

0,22

0,25

0,29

11

12

13

Nhn cng 4/7


My thi cng
My ct b tng MCD 218

XA.1720 CT B TNG KHE CO GIN MT CU, KHE K THUT (KHE T VNG D XE, KHE
T CP V.V...)
n v tnh: 100m
M
hiu

Cng tc
xy lp

XA.17

Ct b
tng khe
co gin
mt cu,

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy lp ct (cm)
5

2,0

2,3

2,7

3,2

Vt liu
Li ct b tng loi 356mm

ci

khe k
thut

Vt liu khc
Nhn cng 4,0/7

Cng

6,0

8,0

9,5

11,0

ca

3,3

4,0

4,7

5,4

21

22

23

24

My thi cng
My ct b tng MCD 218

XA.1800 CO BC LP MT NG B TNG ASPHALT


Thnh phn cng vic:
Chun b mt bng, lp t hng ro, bin bo, n tn hiu. Chun b my, ly du cao
lp mt ng cn bc . Tin hnh bc bng my theo ng yu cu k thut, bc bng th cng
im my khng ti c. Di chuyn bin bo v ro chn, dn ph liu ri vi, xc ht ph liu ln xe
vn chuyn. Vn chuyn ph thi bng t 7 tn trong phm vi 1000m
n v tnh :100m2
M
hiu

Cng tc
xy lp

XA.18

Co bc
lp mt
ng b
tng
asphalt

Thnh phn hao ph

n
v

Chiu dy lp ct (cm)
3

Vt liu
Rng co

0,07

0,094

0,013

0,017

0,023

Vt liu khc

10

10

10

10

10

cng

2,1

2,45

2,85

3,32

3,87

My co bc Wirtgen-C1000

ca

0,175

0,192

0,212

0,233

0,256

t ch nc 5m3

ca

0,175

0,192

0,212

0,233

0,256

t ch ph thi 7 Tn

ca

0,263

0,288

0,318

0,350

0,384

t cha nhin liu 2,5 Tn

ca

0,175

0,192

0,212

0,233

0,256

My p kh 420m3/h

ca

0,175

0,192

0,212

0,233

0,256

10

20

30

40

50

Nhn cng 4/7


My thi cng

XA.1900 VN CHUYN PH THI TIP 1000M BNG T 7 TN


n v tnh :100m2
M
hiu

Cng tc xy lp

XA.19

Vn chuyn ph thi tip


1000m bng t 7 tn

n
v
ca

Chiu dy lp ct (cm)
3

0,017

0,022

0,028

0,033

0,044

10

20

30

40

50

XA.2000 KHOAN B TNG BNG MI KHOAN C


Thnh phn cng vic :
nh v l khoan, khoan l qua b tng, vn chuyn ph thi trong phm vi 30m, thu dn hin trng.
n v tnh : 1l khoan
M hiu
XA.201

Cng
tc
xylp
Khoan

Thnh phn
hao ph
Vt liu

n
v

L khoan 12mm
L khoan 16mm
Chiu su khoan (cm)
5
10
15
10
15
20

XA.202

b tng
bng
mi
khoan
12mm
Khoan
b tng
bng
mi
khoan
16mm

Mi khoan
12mm
Mi khoan
16mm
Vt liu khc
Nhn cng
3,7/7
My thi cng
My khoan
BT 0,6KW

ci

0,015

0,03

0,045

0,03

0,0455

0,06

%
cng

5
0,014

5
0,016

5
0,018

5
0,018

0,021
0,095

5
0,023

ca

0,035

0,045

0,053

0,06

ci

0,12

3
4
n v tnh : 1l khoan

XA.2100 KHOAN LY LI XUYN QUA B TNG CT THP, GC


KHOAN NGHING BT K
Thnh phn cng vic :
- nh v l khoan, khoan mi bng my khoan b tng 0,6KW ng knh 24mm, khoan m rng l
khoan bng my khoan b tng 1,5KW ng knh 40mm, tip nc thng xuyn cho my khoan.
Hon thin l khoan ng yu cu k thut.
XA.2110 L KHOAN NG KNH ( 40MM
n v tnh : 1l khoan
M hiu

XA.211

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao ph

n
v

Chiu su khoan (cm)


20

25

30

35

Khoan ly
li xuyn
qua b
tng ct
thp, gc
khoan
nghing
bt k,
mi
khoan
40mm

Vt liu
Mi khoan hp kim 40mm

ci

0,06

0,06

0,06

0,06

Mi khoan hp kim 24mm

ci

0,200

0,200

0,200

0,200

Vt liu khc

Nhn cng 3,7/7

cng

0,18

0,19

0,20

0,21

My khoan BT 0,6KW

ca

0,047

0,049

0,05

0,054

My khoan BT 1,5KW

ca

0,071

0,089

0,107

0,125

My thi cng

XA.2120 L KHOAN NG KNH ( 50MM


n v tnh : 1l khoan
M hiu
XA.212

Cng tc
xy lp
Khoan ly
li xuyn
qua b
tng ct
thp, gc
khoan
nghing

Thnhn phn hao ph

Chiu su khoan (cm)

n
v

20

25

30

35

Vt liu
Mi khoan kim cng
50mm

ci

0,06

0,06

0,06

0,06

Mi khoan hp kim 24mm

ci

0,200

0,200

0,200

0,200

Vt liu khc

bt k,
mi
khoan
50mm

Nhn cng 3,7/7

cng

0,18

0,19

0,20

0,21

My khoan BT 0,6KW

ca

0,054

0,056

0,059

0,062

My khoan BT 1,5KW

ca

0,081

0,102

0,123

0,143

My thi cng

XA.2130 L KHOAN NG KNH ( 60MM


n v tnh : 1l khoan
M hiu
XA.213

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao ph

Khoan ly
li xuyn
qua b
tng ct
thp, gc
khoan
nghing

Vt liu

bt k, mi
khoan
60mm

Chiu su khoan (cm)

n
v

20

25

30

35

Mi khoan kim cng 60mm

ci

0,06

0,06

0,06

0,06

Mi khoan hp kim 24mm

ci

0,200

0,200

0,200

0,200

Vt liu khc

Nhn cng 3,7/7

cng

0,18

0,19

0,20

0,21

My khoan BT 0,6KW

ca

0,054

0,056

0,059

0,062

My khoan BT 1,5KW

ca

0,089

0,112

0,135

0,157

My thi cng

XA.2140 L KHOAN NG KNH ( 70MM


n v tnh : 1l khoan
M hiu

XA.214

Cng tc xy
lp
Khoan ly li
xuyn qua
b tng ct
thp, gc
khoan
nghing bt
k, mi
khoan
70mm

Thnh phn hao ph

n
v

Chiu su khoan (cm)


20

25

30

35

Vt liu
Mi khoan hp kim 70mm

ci

0,06

0,06

0,06

0,06

Mi khoan hp kim 24mm

ci

0,200

0,200

0,200

0,200

Vt liu khc

cng

0,18

0,19

0,20

0,21

My khoan BT 0,6KW

ca

0,054

0,056

0,059

0,062

My khoan BT 1,5KW

ca

0,098

0,123

0,148

0,172

Nhn cng 3,7/7


My thi cng

XA.2150 L KHOAN NG KNH ( 80MM

n v tnh : 1l khoan
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

XA.215

Khoan ly li
xuyn qua b
tng ct thp,
gc khoan
nghing bt
k, mi khoan
80mm

Vt liu

n
v

Chiu su khoan (cm)


20

25

30

35

Mi khoan hp kim 70mm

ci

0,06

0,06

0,06

0,06

Mi khoan hp kim 24mm

ci

0,200

0,200

0,200

0,200

Vt liu khc

cng

0,18

0,19

0,20

0,21

My khoan BT 0,6KW

ca

0,054

0,056

0,059

0,062

My khoan BT 1,5KW

ca

0,107

0,135

0,163

0,189

Nhn cng 3,7/7


My thi cng

XA.2200 CT SN, TNG B TNG BNG MY


Thnh phn cng vic:
Chun b, o nh du v tr ct, ct b tng bng my, cy ph b tng sau khi ct, thu dn, vn
chuyn ph thi ra khi v tr ct trong phm vi 30m. Hon thin ch ct theo ng yu cu k thut.
XA.2210 CT SN B TNG BNG MY
n v tnh : 1m
M
hiu

Cng tc
xy lp

XA.22

Ct sn b
tng bng
my

Chiu dy sn (cm)

n
v

10

15

20

ct

vin

0,049

0,074

0,11

mi

vin

0,02

0,04

0,06

cng

0,31

0,47

0,62

My ct BT 1,5KW

ca

0,067

0,1

0,16

My mi 1KW

ca

0,03

0,045

0,067

My khc

11

12

13

Thnh phn hao ph


Vt liu

Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7
My thi cng

XA.2220 CT TNG B TNG BNG MY


n v tnh : 1m
M
hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao ph

n
v

Chiu dy tng (cm)


20

30

45

>45

XA.22

Ct tng
b tng
bng my

Vt liu
Mi khoan 24mm

ci

0,2

0,2

0,2

0,2

ct

vin

0,091

0,13

0,20

0,31

mi

vin

0,045

0,068

0,10

0,15

cng

0,63

0,94

1,42

2,12

My khoan BT 1,5KW

ca

0,11

0,17

0,25

0,38

My ct BT 1,5KW

ca

0,11

0,17

0,25

0,38

My mi 1KW

ca

0,11

0,17

0,25

0,38

My khc

23

24

25

26

Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7
My thi cng

XA.2300 C LP B TNG MT NGOI CC LOI KT CU B TNG BNG BA CN


Thnh phn cng vic :
c lp b tng bo v mt ngoi cc loi kt cu b tng; Hon thin b mt c theo
ng yu cu k thut, vn chuyn ph thi trong phm vi 30m
n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc xy
lp

XA.23

c lp b
tng mt
ngoi cc loi
kt cu b
tng bng
ba cn

Thnh phn hao ph

n
v

Chiu dy c 3cm
c theo hng
nm ngang

c nga t di
ln

ci

0,015

0,015

cng

0,165

0,180

Ba cn

ca

0,04

0,06

My nn kh 9m3/ph

ca

0,02

0,03

10

20

Vt liu
Mi c
Nhn cng 3,7/7
My thi cng

XA.2410 PHUN CT TY SCH MT NGOI KT CU B TNG


Thnh phn cng vic :
ct vo phu cha, phun ct c phi kh ty sch mt ngoi ca kt cu b tng, thu dn
mt bng sau khi phun.
n v tnh : 1m2
M hiu
XA.24

Cng tc xy lp
Phun ct ty sch
mt ngoi kt cu

Thnh phn hao ph

n v

S lng

m3

0,035

Vt liu
Ct vng

b tng
Nhn cng 3,7/7

cng

0,021

My nn kh 6m3/ph

ca

0,015

My khc

10

My thi cng

10
XA. 2500 PH D KT CU B TNG BNG MY.
Thnh phn cng vic:
Ph v cc kt cu b tng m bo ng yu cu k thut. Vn chuyn ph thi trong phm vi 30m.
Thu dn mt bng sau khi ph d.
n v tnh : 1m3

M hiu

XA.25

Thnh phn hao ph

n
v

Ph d bng ba
cn, kt cu b tng:
C ct
thp

Khng
ct thp

Ph d bng my khoan
cm tay, kt cu b tng:
C ct thp

Khng ct
thp

Vt liu
Que hn
Nhn cng: 4,0/7

kg

1,8

cng

2,70

1,8
2,48

3,03

2,82

1,7

1,5

My thi cng
My khoan cm tay 1,5KW

ca

Ba cn 3m3 KN/ph

ca

1,35

1,12

My nn kh 9m3/ph

ca

1,35

1,12

My hn 23 KW

ca

0,25
11

0,25
12

21

22

Chng 2:

CNG TC XY , GCH
I - YU CU K THUT
- Xy trn tng c phi co ra sch lp va c v ph thi bm trn mt tng xy, ti nc
trc khi xy
- Ch dng gch c xy khi gch thu hi cn m bo ng mc quy nh.
- Gch kh phi lm m trc khi xy, va trn cho ca no phi dng trong ca .
- Kt cu xy bng gch phi m bo ng thit k, ph hp vi kt cu c hin c.
II - HNG DN P DNG
- Khi lng xy khng tnh tr phn l ca c din tch 0,04m2.
- Cng tc sn xut, lp dng, tho d gin gio c tnh ring.
III- THNH PHN CNG VIC:
- Chun b dng c, phng tin thi cng.

- Vn chuyn vt liu, dng c trong phm vi 30m.


- Lm m gch xy trc khi xy (i vi kt cu xy bng cc loi gch).
- Xc nh tim ct, cng dy, ly mc.
- Trn va, xy bo m ng yu cu k thut.
- Thu dn khi kt thc cng vic.
XB.1000 XY HC
XB.1100 XY MNG
n v tnh: 1m3
M hiu
XB.11

Cng tc xy lp
Xy mng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
60

>60

Vt liu
hc

m3

1,26

1,26

dm

m3

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

cng

2,07

2,02

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.1200 XY TNG THNG


n v tnh: 1m3
M hiu
XB.12

Cng tc xy lp
Xy tng thng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
60

>60

Vt liu
hc

m3

1,26

1,26

dm

m3

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

cng

2,75

2,61

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.1300 XY TNG TR PIN, TNG CONG NGHING VN V


n v tnh: 1m3
M hiu
XB.13

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
60

>60

Xy tng tr

Vt liu

pin, tng cong

hc

m3

1,26

1,26

nghing vn v

dm

m3

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

cng

3,05

2,87

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.1400 XY M, TR, CT, TNG CNH, TNG U CU


n v tnh: 1m3

M
hiu

Cng tc xy
lp

XB.14

Xy m, tr,
ct, tng
cnh, tng
u cu

Thnh phn hao ph

n v

Tng cnh,
tng u cu

Tr, ct

Vt liu
hc

m3

1,26

1,26

1,26

dm

m3

0,06

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

0,44

Ct thp

Kg

7,57

Nhn cng 3,7/7

cng

2,93

5,12

2,80

10

20

30

XB.1500 XY MT BNG, MI DC
n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.15

Cng tc xy
lp
Xy mt
bng, mi
dc

Thnh phn hao ph

n
v

Mt bng

Mi dc
thng

Mi dc
cong

hc

m3

1,26

1,26

1,26

dm 4x6

m3

0,06

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

0,44

Ct thp

Kg

0,52

cng

2,41

2,51

2,66

10

20

30

Vt liu

Nhn cng 3,7/7

XB.1600 XP KHAN MT BNG, MI DC


n v tnh: 1m3

M
hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


ph

XB.1

Xp

Vt liu

khan

hc

mt bng
mi dc

n
v

Xp khan khng cht


mch

Xp khan c cht mch

Mt
bng

Mi
dc
thng

Mi
dc
cong

Mt
bng

Mi
dc
thng

Mi
dc
cong

m3

1,26

1,26

1,28

1,26

1,26

1,28

dm 4x6

m3

0,062

0,062

0,067

0,062

0,062

0062

Dy thp

Kg

0,53

0,53

Va

m3

0,07

0,07

0,07

cng

1,32

1,54

2,18

1,76

1,93

2,21

610

620

630

640

650

660

Nhn cng 3,7/7

XB.1710 XY CNG
XB.1720 XY CC B PHN, KT CU PHC TP KHC
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Xy cng

Xy cc kt cu
phc tp khc

XB.17

XB.17

Xy cng

Vt liu

Xy cc b phn kt
cu phc tp khc

hc

m3

1,26

1,28

dm 4x6

m3

0,06

0,06

Va

m3

0,44

0,44

cng

3,81

4,71

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.2000 XY XANH MING (10X20X30) CM


XB.2100 XY MNG
XB.2200 XY TNG
XB.2300 XY TR C LP
n v tnh: 1m3
Tng
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Mng

Chiu dy (cm)
30

Tr c
lp

>30

XB.21

Xy mng

Vt liu

XB.22

Xy tng

xanh ming

m3

0,93

0,93

0,89

0,93

XB.23

Xy tr c lp

Va

m3

0,168

0,168

0,2

0,26

cng

2,76

3,18

2,73

4,81

10

10

20

10

Nhn cng 3,7/7

XB.3000 XY CH
XB.3100 XY MNG BNG CH (10X10X20) CM
XB.3200 XY TNG BNG CH (10X10X20) CM
XB.3300 XY TR C LP BNG CH (10X10X20) CM
n v tnh: 1m3
Tng
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Mng

Chiu dy (cm)
30

>30

Tr c
lp

XB.31

Xy mng

Vt liu

XB.32

Xy tng

ch

vin

461

461

440

440

XB.33

Xy tr c lp

Va

m3

0,31

0,32

0,31

0,32

Nhn cng 4,0/7

cng

2,98

3,38

2,98

4,81

10

10

20

10

XB.3400 XY MNG BNG CH (20X20X25) CM


XB.3500 XY TNG BNG CH (20X20X25) CM
n v tnh: 1m3
M

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Mng

Tng

Chiu dy (cm)

hiu
XB.34

XB.35

Xy mng

30

>30

Vt liu

Xy tng

ch

vin

74

75

74

dm chn

m3

0,05

0,06

0,05

Va

m3

0,29

0,31

0,29

cng

1,95

2,25

2,10

10

10

20

Nhn cng 4,0/7

XB.3600 XY MNG BNG CH (15X20X25) CM


XB.3700 XY TNG BNG CH (15X20X25) CM
n v tnh: 1m3
Tng
M
hiu
XB.36
XB.37

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Xy mng

n v

Mng

Chiu dy (cm)
30

>30

Vt liu

Xy tng

ch

vin

111

112

111

Va

m3

0,3

0,31

0,3

cng

1,95

2,03

2,10

10

10

20

Nhn cng 4,0/7

XB.4000 XY GCH CH (6,5X10,5X22) CM


XB.4100 XY MNG
n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.41

Cng tc xy
lp
Xy mng

Thnh phn hao ph

Chiu dy (cm)

n v

33

>33

Vt liu
Gch

vin

564

552

Va

m3

0,31

0,32

cng

1,98

1,58

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.4200 XY TNG THNG


n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.42

Cng tc xy
lp
Xy tng
thng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
11

33

>33

Vt liu
Gch

vin

659

564

552

Va

m3

0,25

0,31

0,32

Nhn cng 3,7/7

cng

2,75

2,39

2,29

10

20

30

XB.4300 XY CT, TR
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

XB.43

Xy ct, tr

Vt liu

n v

Xy ct, tr

Gch

vin

552

Va

m3

0,32

cng

3,85

Nhn cng 3,7/7

10
XB.4400 XY TNG CONG NGHING VN V
n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.44

Cng tc xy
lp
Xy tng
cong nghing
vn v

Thnh phn hao ph

Chiu dy (cm)

n v

33

>33

Vt liu
Gch

vin

564

552

Va

m3

0,3

0,32

cng

3,56

3,30

10

20

Nhn cng 3,5/7

XB.4500 XY CNG
XB.4600 XY CC B PHN, KT CU PHC TP KHC
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Cun
cong

Thnh vm
cong

Kt cu
phc tp
khc

XB.45

Xy cng

Vt liu

XB.46

Xy cc b
phn kt cu
phc tp khc

Gch

vin

564

574

587

Va

m3

0,29

0,3

0,29

cng

5,13

6,00

4,44

10

20

10

Nhn cng 3,7/7

XB.5000 XY GCH TH (5 X 10 X 20) CM


XB.5100 XY MNG
n v tnh : 1m3
M hiu
XB.51

Cng tc xy lp
Xy mng

Thnh phn hao ph


Vt liu

n v

Chiu dy (cm)
30

> 30

Gch

vin

830

800

Va

m3 cng

0,31

0,32

1,80

1,64

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.5200 XY TNG
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

XB.52

Xy tng
thng

Vt liu

n v

Chiu dy (cm)
10

30

>30

Gch

vin

851

830

800

Va

m3

0,26

0,31

0,32

cng

2,67

2,20

2,00

10

20

30

Nhn cng 3,7/7

XB.5300 XY CT, TR
XB.5400 XY CC B PHN KT CU PHC TP KHC
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Xy ct, tr

Kt cu phc tp

XB.53

Xy ct, tr

Vt liu

XB.54

Xy cc b
phn kt cu
phc tp khc

Gch

vin

800

841

Va

m3

0,32

0,31

cng

4,22

4,31

10

10

Nhn cng 3,7/7

XB.6000 XY GCH TH (4 X 8 X19) CM


XB.6100 XY MNG
n v tnh : 1m3
M hiu
XB.61

Cng tc xy lp
Xy mng

Thnh phn hao ph

Chiu dy (cm)

n v

30

> 30

Vt liu
Gch

vin

1193

1162

Va

m3

0,35

0,36

cng

2,82

2,50

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.6200 XY TNG
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
10

30

>30

XB.62

Xy tng
thng

Vt liu
Gch

vin

1348

1138

1111

Va

m3

0,21

0,34

0,36

cng

3,91

3,48

3,33

10

20

30

Nhn cng 3,7/7

XB.6300 XY CT, TR
XB.6400 XY CC B PHN KT CU PHC TP KHC
n v tnh: 1m3
M
hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Xy ct, tr

Kt cu phc tp
khc

XB.63

Xy ct ,tr

Vt liu

XB.64

Xy cc b phn
kt cu phc tp
khc

Gch

vin

1072

1114

Va

m3

0,34

0,35

cng

5,78

5,86

10

10

Nhn cng 3,7/7

XB.7000 XY TNG GCH NG, GCH RNG T NUNG


XB.7100 XY TNG GCH NG (10X10X20) CM
n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.71

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
10

30

>30

Vt liu
Gch

vin

471

461

451

Va

m3

0,16

0,17

0,18

cng

2,45

2,00

1,63

10

20

30

Nhn cng 3,7/7

XB.7200 XY TNG GCH NG (8X8X19) CM


n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.72

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
10

30

>30

Vt liu
Gch

vin

699

665

623

Va

m3

0,17

0,22

0,27

cng

2,82

2,46

2,13

10

20

30

Nhn cng 3,7/7

XB.7300 XY TNG GCH RNG 6 L (10X15X22) CM


n v tnh : 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
10

> 10

XB.73

Xy tng

Vt liu
Gch

Vin

282

271

Va

m3

0,18

0,19

cng

2,32

2,01

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.7400 XY TNG GCH RNG 6 L (10X13,5X22) CM


n v tnh : 1m3
M hiu
XB.74

Cng tc xy lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
10

> 10

Vt liu
Gch

vin

305

296

Va

m3

0,17

0,18

cng

2,32

2,01

10

20

Nhn cng 3,7/7


XB.7500 xy tng gch rng 6 l (8,5x13x20) cm

n v tnh : 1m3
M hiu
XB.75

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Xy tng

n v

Chiu dy (cm)
10

> 10

Vt liu
Gch

vin

404

390

Va

m3

0,18

0,19

cng

2,35

2,11

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.8000 XY GCH B TNG RNG, GCH SILICT


XB.8100 XY TNG GCH B TNG (20 X 20 X 40) CM
n v tnh : 1m3
M
hiu
XB.81

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
30

>30

Vt liu
Gch

vin

63

58

Va

m3

0,08

0,125

cng

1,87

1,66

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.8200 XY TNG GCH B TNG (15 X 20 X 40) CM


n v tnh : 1m3
M

Cng tc xy

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)

hiu
XB.82

lp
Xy tng

30

>30

Vt liu
Gch

vin

84

79

Va

m3

0,08

0,133

cng

2,21

2,05

10

20

Nhn cng 3,7 /7

XB.8300 XY TNG GCH B TNG (10 X 20 X 40) CM


n v tnh : 1m3
M
hiu
XB.83

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
30

>30

Vt liu
Gch

vin

126

126

Va

m3

0,083

0,094

cng

2,21

2,05

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.8400 XY TNG GCH B TNG (15 X 20 X 30) CM


n v tnh : 1m3
M
hiu
XB.84

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
30

>30

Vt liu
Gch

vin

158

158

Va

m3

0,083

0,15

cng

1,87

1,81

10

20

Nhn cng 3,7/7

XB.8500 XY TNG GCH SILICT (6,5X12X25) CM


n v tnh: 1m3
M
hiu
XB.85

Cng tc xy
lp
Xy tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
11

33

>33

Vt liu
Gch

vin

482

434

426

Va

m3

0,18

0,28

0,31

cng

3,92

3,7

2,25

10

20

30

Nhn cng 3,7/7

XB.9000 XY TNG THNG GI


n v tnh : 1m2
M
hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Gch thng gi
20 x20 cm

30 x 30 cm

XB.90

Xy tng
thng gi

Vt liu
Gch

vin

27

13

Va

m3

0,007

0,006

cng

0,85

0,94

10

20

Nhn cng 3,7/7

Chng 3:

CNG TC B TNG DM TI CH
nh mc d ton cng tc b tng dm ti ch sa cha nh ca, vt kin trc bao gm ba
nhm cng tc:
- Cng tc b tng
- Cng tc gia cng, lp dng ct thp
- Cng tc sn xut, lp dng, tho d vn khun
xc.0000 Cng tc b tng
I. YU CU K THUT:
- Khi trn b tng phi cn ong vt liu, nc theo ng nh mc cp phi vt liu qui nh.
- Khi b tng cc kt cu phi san bng trc khi m, b tng thnh tng lp v phi m k
trnh hin tng ng c, r, phn tng. m n khi ni nc xi mng th thi. Chiu dy mi lp
khng vt qu 30cm.
- Khng c b tng t cao >1,5m. Nu b tng cao >1,5m phi bng mng.
- Khi vn chuyn b tng khng ri vi, mt nc, phn tng. Nu trng hp b phn tng th khi
vn chuyn n ni phi trn li trc khi va b tng vo cc kt cu.
- Khi b tng tip ln kt cu b tng c th trc khi phi c mt b tng gip lai, dng bn
chi v nc ra sch, ti nc xi mng ln b mt b tng c.
II. HNG DN P DNG:
- Cng tc gia cng lp dng ct thp, gia cng, lp dng, tho d vn khun c tnh ring.
- i vi cc kt cu b tng cn phi s dng gin gio phc v thi cng th cng tc sn xut, lp
dng v tho d gin gio c tnh ring.
III. THNH PHN CNG VIC:
- Chun b sng ra, la chn vt liu, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Trn va, , m b tng bng th cng v bo dng b tng theo ng yu cu k thut.
xc.1000 B tng lt mng, mng, nn, b my.
XC.1100 B TNG LT MNG
n v tnh: 1m3
M hiu
XC.11

Cng tc xy lp
B tng lt mng

Thnh phn hao ph

n v

S lng

m3

1,05

cng

3,38

Vt liu
Va
Nhn cng 3,5/7

10
XC.1200 B TNG MNG
n v tnh: 1m3

M hiu
XC.12

Cng tc xy lp
B tng mng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu rng (cm)


250

>250

Vt liu
Va

m3

1,05

1,05

G vn cu cng tc

m3

0,015

Vt liu khc

cng

3,17

4,16

10

20

Nhn cng 3,5/7


XC.1300 B TNG NN
XC.1400 B TNG B MY

n v tnh: 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

XC.14

B tng nn

Vt liu

XC.15

B tng b my

n v

B tng nn

B tng b my

Va

m3

1,05

1,05

Vt liu khc

cng

2,96

3,55

10

20

Nhn cng 3,5/7

XC.2000 B TNG TNG, CT, X DM, GING


XC.2100 B TNG TNG
n v tnh: 1m3
M hiu
XC.21

Cng tc xy lp
B tng tng

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
45

>45

Vt liu
Va

m3

1,05

1,05

G vn cu cng tc

m3

0,049

0,030

Vt liu khc

cng

6,81

6,08

10

20

Nhn cng 3,7/7


XC.2200 B TNG CT

n v tnh: 1m3
M hiu
XC.22

Cng tc xy lp
B tng ct

Thnh phn hao ph

n v

Tit din (m2)


0,1

> 0,1

Vt liu
Va

m3

1,05

1,05

G vn cu cng tc

m3

0,025

0,02

Vt liu khc

Nhn cng 3,7/7

cng

8,18

7,73

10

20

XC.2300 B TNG X DM, GING


n v tnh: 1m3
M hiu
XC.23

Cng tc xy lp
B tng x dm, ging

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Va

m3

1,05

Vt liu khc

cng

4,02

Vt liu

Nhn cng 3,7/7

10
XC.3000 B TNG SN MI, LANH T, LANH T LIN MI HT, MNG NC, TM AN,
VNG, CU THANG
XC.3100 B TNG SN MI
XC.3200 B TNG LANH T, LANH T LIN MI HT, MNG NC, TM AN, VNG
XC.3300 B TNG CU THANG
n v tnh: 1m3
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao


ph

XC.31

B tng sn mi

XC.32

B tng lanh t, Vt liu


lanh t lin mi
Va
ht, mng nc,
tm an, vng Vt liu khc

XC.33

B tng cu
thang

Nhn cng 3,7/7

n v Sn mi

Lanh t, lanh t lin


mi ht, mng nc, Cu thang
tm an, vng

m3

1,05

1,05

1,05

cng

3,12

5,36

6,7

10

10

10

XC.4100 B TNG MI B KNH MNG


n v tnh: 1m3
M hiu
XC.41

Cng tc xy lp
B tng mi b knh
mng

Thnh phn hao ph

n v

Dy 20cm

Va

m3

1,05

Vt liu khc

cng

3,38

Vt liu

Nhn cng 4,3/7

10
XC.4200 B TNG MT NG
n v tnh: 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng (cm)
25

>25

XC.42

B tng mt ng

Vt liu
Va

m3

1,05

1,05

Nha ng

kg

3,59

3,95

Vt liu khc

cng

2,62

2,38

10

20

Nhn cng 4,3/7


XC. 5000 BTNG MNG, M, TR, M M, M TR CU
Thnh phn cng vic:

Chun b, sng ra, la chn vt liu, vn chuyn trong phm vi 30 m. , m v bo dng b tng
m bo yu cu k thut.
n v tnh : 1m3
M hiu
XC.5

Thnh phn hao ph

n v

Mng, m, tr

M m, m tr

Trn cn

Di nc

Trn cn

Di nc

Vt liu
Va btng

m3

1,05

1,05

1,05

1,05

Vt liu khc

cng

4,37

5,24

8,21

9,84

My trn 250 lt

ca

0,105

0,121

0,105

0,121

My m di 1,5 KW

ca

0,097

0,11

0,097

0,11

Cn cu 16 T

ca

0,045

0,06

0,045

0,06

X lan 200T

ca

0,22

0,22

Tu ko 150CV

ca

0,061

0,061

My khc

Nhn cng: 4,3/7


My thi cng

110

120

210

220

XA.6000 PHUN B TNG VO B MT CU KIN B TNG BNG MY PHUN P LC


Thnh phn cng vic :
- Chun b, trn b tng bng my trn, chuyn b tng kh vo my phun, phun p b tng p lc cao
vo b mt cu kin cn gia c
n v tnh : 1m2
M hiu
XA.6

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Phun b tng bng Vt liu


my phun p lc
Va
Vt liu khc

n v

Chiu dy 5cm
Phun t di ln

Phun ngang

m3

0,06

0,06

10

10

Nhn cng 3,7/7

cng

0,306

0,265

My phun b tng

ca

0,035

0,025

My trn 100 lt

ca

0,035

0,0035

My nn kh 9m3/ph

ca

0,035

0,0035

110

120

My thi cng

XD.0000 CNG TC SN XUT LP DNG CT THP


Thnh phn cng vic:
- Chun b, ko thng thp, nn, un, buc bng th cng theo ng, yu cu k thut.
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
XD.1100 CT THP MNG
n v tnh: 100 kg
M hiu Cng tc xy lp
XD.11

Ct thp mng

Thnh phn hao ph

ng knh ct thp (mm)

n v

10

18

>18

Vt liu
Thp trn

Kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

cng

2,44

2,08

1,66

10

20

30

Nhn cng 3,7/7


XD.1200 CT THP B MY

n v tnh: 100 kg
M hiu

Cng tc xy lp Thnh phn hao ph

n v

ng knh ct thp (mm)


10

XD.12

18

>18

Ct thp b

Vt liu

my

Thp trn

Kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

cng

2,55

2,31

2,10

10

20

30

Nhn cng 3,7/7


XD.1300 CT THP TNG

n v tnh: 100 kg
M hiu
XD.13

Cng tc xy lp
Ct thp tng

Thnh phn hao ph

n v

ng knh ct thp (mm)


10

>18

>18

Vt liu
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

Nhn cng 4,0/7

cng

2,43

1,90

1,50

10

20

30

XD.1400 CT THP CT
n v tnh: 100 kg
M hiu
XD.14

Cng tc xy lp
Ct thp ct

Thnh phn hao ph

n v

ng knh ct thp (mm)


10

18

>18

Vt liu
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

cng

2,67

2,09

1,82

10

20

30

Nhn cng 4,0/7


XD.1500 CT THP X DM, GING

n v tnh: 100 kg
ng knh ct thp (mm)
M hiu Cng tc xy lp
XD.15

Thnh phn hao ph

n v
10

18

>18

Ct thp x dm, Vt liu


ging
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

cng

3,71

2,04

1,57

10

20

30

Nhn cng 4,0/7

XD.1600 CT THP LANH T, LANH T LIN MI HT, MNG NC, TM AN, VNG
n v tnh: 100 kg
M hiu Cng tc xy lp
XD.16

Thnh phn hao ph

Ct thp lanh t, Vt liu


lanh t lin mi
Thp trn
ht mng nc,
tm an, vng Dy thp
Nhn cng 4,0/7

n v

ng knh ct thp (mm)


10

>10

kg

102

107

kg

2,142

2,142

cng

3,56

3,24

10

20

XD.1700 CT THP SN MI
n v tnh: 100 kg
M hiu Cng tc xy lp
XD.17

Thnh phn hao ph

Ct thp sn mi Vt liu

n v

ng knh ct thp (mm)


10

>10

Thp trn

kg

102

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

cng

2,75

2,50

10

20

Nhn cng 3,7/7


XD.1800 CT THP CU THANG

n v tnh: 100 kg
M hiu Cng tc xy lp
XD.18

Ct thp cu
thang

Thnh phn hao ph

ng knh ct thp (mm)

n v

10

18

>18

Vt liu
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

2,142

2,142

cng

3,57

3,25

2,95

10

20

30

Nhn cng 4,0/7

XD.1900 CT THP M, TR, M M, M TR CU TRN CN


n v tnh : 100kg
M hiu
XD.19

Thnh phn hao ph

n v

ng knh ct thp (mm)


10

18

>18

Vt liu
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

1,428

1,428

Que hn

kg

0,65

0,693

Nhn cng: 4,3/7

cng

2,71

1,88

1,58

My hn 23 KW

ca

0,18

0,20

Cn cu 16T

ca

0,014

0,01

0,01

10

20

30

My thi cng

XD.2000 CT THP MNG, M, TR, M M, M TR CU DI NC


n v tnh : 100kg
M hiu
XD.20

Thnh phn hao ph

n v

ng knh ct thp (mm)


10

18

>18

Vt liu
Thp trn

kg

102

107

107

Dy thp

kg

2,142

1,428

1,428

Que hn

kg

6,5

6,93

Nhn cng: 4,3/7

cng

3,36

2,34

1,95

My hn 23KW

ca

0,18

0,2

Cn cu 16 T

ca

0,015

0,012

0,012

X lan 200T

ca

0,008

0,008

0,008

Tu ko 150CV

ca

0,003

0,003

0,003

10

20

30

My thi cng

XE.0000 CNG TC SN XUT, LP DNG, THO D VN KHUN CHO B TNG TI CH


I- YU CU K THUT:
- Vn khun cho cng tc b tng ti ch phi bo m chu c trng lng, p lc, cc ti trng
di ng trong qu trnh b tng.
- m bo ng hnh dng, kch thc, v tr ca kt cu theo bn v thit k.
- m bo vng chc, kn kht, khng bin hnh v mt nc xi mng khi b tng.
II- HNG DN P DNG:
- G chng trong nh mc vn khun tnh theo loi g c kch thc tiu chun v phng thc
chng tng loi kt cu trong nh mc s dng vt t hin hnh.
- G vn trong nh mc l loi g c kch thc tiu chun qui nh trong nh mc s dng vt t
hin hnh.
- Cng tc sn xut, lp dng, tho d vn khun c tnh cho 1m2 din tch mt b tng tng loi
kt cu cn s dng vn khun.
- Nu trn b mt kt cu b tng c din tch ch rng 0,5m2 s khng tr i din tch vn khun v
khng c tnh thm vn khun cho b mt thnh, g xung quanh ch rng.
III- THNH PHN CNG VIC:
- Chun b dng c, phng tin thi cng.
- Chn g vn, np, inh... mang n ni sn xut v lp dng.
- Ca, rc, ct, ni g vn. Khoan bt vt bu lng ( nu c ) ng np, ghp vn thnh tm theo ng
yu cu.
- Lp t vn khun, vng chng vng chc theo ng v tr, kch thc thit k.
- Kim tra v iu chnh.
- Trm, chn khe h.
- Tho d, xp gn vn khun.
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
XE.1000 VN KHUN G
XE.1100 MNG DI, B MY
n v tnh: 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v
S lng

XE.11

Mng di, b my

Vt liu
G vn

m3

0,011

G np

m3

0,0009

G chng

m3

0,0046

inh

kg

0,12

Vt liu khc

cng

0,15

Nhn cng 3,7/7

10
XE.1200 MNG CT
n v tnh: 1m2

XE.1300 CT, M, TR
n v tnh: 1m2
M hiu
XE.13

Cng tc xy lp
Ct, m, tr

Thnh phn hao ph

n v

Trn, elp

Vung, ch nht

G vn

m3

0,012

0,011

G np

m3

0,0019

0,0015

G chng

m3

0,0062

0,005

inh

kg

0,22

0,15

Vt liu khc

cng

0,87

0,35

10

20

Vt liu

Nhn cng 4,3/7


XE.1400 X DM, GING

n v tnh: 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v
S lng

XE.14

X dm, ging

Vt liu
G vn

m3

0,011

G np

m3

0,0019

G chng

m3

0,0096

inh

kg

0,143

Vt liu khc

cng

0,38

Nhn cng 4,3/7

10
XE.1500 TNG
n v tnh:1m2
M hiu
XE.15

Cng tc xy lp
Tng

Thnh phn hao ph

Chiu dy (cm)

n v

45

> 45

Vt liu
G vn

m3

0,011

0,011

G np

m3

0,0019

0,0019

G chng

m3

0,0036

0,0046

Bu lng M16

ci

0,026

inh

kg

0,1713

0,046

inh a

ci

0,1026

Dy thp

kg

0,114

Tng 14

ci

0,051

Vt liu khc

0,5

cng

0,31

0,36

10

20

Nhn cng 4,3/7

XE.1600 SN MI, LANH T, LANH T LIN MI HT, MNG NC, TM AN


n v tnh: 1m2
M hiu
XE.16

Cng tc xy lp

n v

Sn, mi

Lanh t,lanh t lin


mi ht,mng nc,
tm an

m3

0,011

0,011

m3

0,0011

0,0011

G chng

m3

0,0067

0,0067

inh

kg

0,081

0,081

Vt liu khc

cng

0,3

0,31

10

20

Thnh phn hao ph

Sn mi, lanh t,
Vt liu
lanh t lin mi ht,
G vn
mng nc, tm an
G np

Nhn cng 4,3/7


XE.1700 CU THANG

n v tnh: 1m2
M hiu
XE.17

Cng tc xy lp
Cu thang

Thnh phn hao ph


Vt liu

n v

S lng

G vn

m3

0,012

G ,chng

m3

0,0145

inh

kg

0,169

inh a

ci

0,319

Vt liu khc

cng

0,50

Nhn cng 4,3/7

10
Chng 4:

CNG TC LM MI
I - YU CU K THUT
- Lp ngi my phi khp mng, xu l bng dy thep nh, buc ngi vo li t.
- Lp ngi 75vin/m2 (ngi vy c) hng trn ph 2/3 hng di.
- Lp Fibr xi mng, tn mi, tm nha th mc st phi m cht x g, cu phi m bng rng en
cao su dy 3mm
II - HNG DN P DNG
- Cng tc lm b nc, b chy, sp nc trn mi bng gch, ngi c nh mc ring.
- Trng hp khng s dng tm p nc khi lp mi Fibr xi mng, tm tn, tm nha th khng tnh
lng hao ph vt liu p nc c nh mc v mc hao ph nhn cng c nhn vi h s K
= 0,9
II- THNH PHN CNG VIC
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m, a ln mi.
- c l tm tn , tm nha, Fibr xi mng, t mc st.
- Trn va (i vi cng tc lm b chy, b nc), lp mi, buc dy thp (i vi mi lp ngi), bt bu
lng (i vi mi lp tn, tm nha, tm Fibr xi mng)
- Kim tra hon thin ng yu cu k thut.
- Thu dn ni lm vic.
XF.1100 LP MI NGI 22V/M2
XF.1200 LP MI NGI 13V/M2
n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp
XF.11

XF.12

Thnh phn hao ph

n v

Ngi 22v/m2

Ngi 13v/m2

ng li t

Lp mi

ng li t

Lp mi

4,73

3,36

Ngi

vin

22

14

- Lp mi

inh 6cm

Kg

0,053

0,0302

ngi 13v/m2

Dy thp

Kg

0,0255

0,0255

cng

0,14

0,15

0,12

0,13

10

20

10

20

- Lp mi

Vt liu

ngi 22v/m2

Li t 3x3cm

Nhn cng 4/7

XF.1300 DN NGI MI HI TRN MI NGHING B TNG

n v tnh : 1m2
M hiu
XF.13

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

- Dn ngi mi hi trn Vt liu


mi nghing b tng
Ngi mi hi
Va
Nhn cng 4/7

n v

S lng

vin

75

m3

0,025

cng

0,85
10

XF.1400 O NGI 22V/M2, NGI 13V/M2, NGI 75V/M2


n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

XF.14

o ngi

Nhn cng 4/7

cng

Loi ngi
22v/m2

13v/m2

75v/m2

0,23

0,18

0,3

10

20

30

XF.1500 LP MI NGI 75V/M2


XF.1600 LP MI NGI M DNG
n v tnh : 1m2
M hiu
XF.15
XF.16

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

- Lp mi ngi Vt liu
75v/m2
Li t 3x3cm
- Lp mi ngi Ngi
m dng
inh
Nhn cng 4/7

n v

Ngi 75v/m2

Ngi m dng

ng li t

Lp mi

ng li t

Lp mi

8,5

78

9,0

vin

Kg

0,07

0,07

cng

0,15

0,23

0,16

0,23

10

20

10

20

85

XF.1700 LP MI FIBR XI MNG, TM TN, TM NHA


n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Loi tm lp
Fibr xi mng

XF.171

XF.172
XF.173

Tm tn Tm nha

- Lp mi

Vt liu

Fibr xi mng

Fibr xi mng

m2

1,60

Tn mi

m2

1,40

Tm nha

m2

1,40

Fibr p nc

0,08

Tn p nc

0,08

0,08

inh

Kg

0,018

Mc st m

ci

2,20

3,2

3,0

- Lp mi tn
- Lp tm nha

Nhn cng 4/7

cng

0,21

0,15

0,14

XF.2000 XY B NC HOC CON LN TRN MI BNG GCH CH, GCH TH


XF.2100 XY BNG GCH CH
XF.2200 XY BNG GCH TH
n v tnh : 1m
M hiu Cng tc xy lp
XF.21

XF.22

Xy b nc hoc Xy b nc hoc con ln trn


Thnh phn hao
con ln trn mi
mi bng gch th
n v
ph
bng gch ch (k
Trt rng 5cm Trt rng 10cm
c trt)

Xy b nc hoc Vt liu
con ln trn mi
Gch ch
bng gch ch
Gch th
Xy b nc
hoccon ln trn Va xi mng
mi bng gch th
Nhn cng 4/7

vin

28,0

vin

6,00

12,00

m3

0,0315

0,00494

0,00809

cng

0,18

0,13

0,14

10

10

20

XF.3100 XY B NC BNG NGI B


XF.3200 XY B CHY BNG GCH CH
n v tnh : 1m
M hiu
XF.31

XF.32

Cng tc xy lp
-Xy b nc bng
ngi b
Xyb chy bng
gch ch

n v

Xy b nc bng
ngi

Xy b chy
bng gch ch

Ngi b

vin

3,0

Gch ch

vin

14,0

Va xi mng

m3

0,00735

0,021

cng

0,06

0,08

10

10

Thnh phn hao ph


Vt liu

Nhn cng 4/7


Chng 5:

CNG TC TRT, LNG


XG.0000 CNG TC TRT
I - YU CU K THUT
- Trc khi trt phi chi, ra mt dm, trn, tng. Dm, trn b tng phi c bm nhm trc khi
trt. Trt trn kt cu c phi c lm sch lp va c v lm m kt cu (cng tc c ph lp va
c c tnh ring).
- Mt trt phi phng, nhn, khng c vt nt, li lm hoc gip lai.
- Va phi bm cht vo tng, khi kh g khng c ting ku "bm bp".
II - HNG DN P DNG
- Khi trt cc kt cu ca cng trnh chu nc v cc kt cu phc tp khc (nh: Tng cong,
nghing vn v , trn vm, ct tr c rnh k trang tr ...) th mc hao ph nhn cng ca nh mc
tng ng c nhn vi h s trong bng sau y :

S TT

iu kin trt

H s

Trt cc kt cu ca cng trnh chu nc ngm

1,2

Trt cc kt cu phc tp khc

1,3

- Nu trt tng gch rng 4 6 l th nh mc hao ph va tng 10%


- Nu trt tng c nh mu bng xi mng th nh mc hao ph vt liu, nhn cng c nhn vi h
s KVL = 1, 05 , KNC = 1,1.
- Nu phi b lp bm dnh bng xi mng ln b mt trc khi trt x dm, trn b tng th
nh mc vt liu, nhn cng c nhn vi h s : KVL= 1,25 v KNC= 1,2.
III - THNH PHN CNG VIC
- Chun b dng c, phng tin lm vic.
- Chi v ra sch mt tng, trn v co r ct thp ca kt cu b l thin ra ngoi.
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Cng dy, dn ct, nh mc.
- Trn va.
- Trt vo kt cu.
- Kim tra li b mt trt v sa cha li cc ch cha t yu cu k thut.
- Thu dn ni lm vic.
XG.1100 TRT TNG
n v tnh : 1m2
M hiu
XG.11

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Trt tng

n v

Chiu dy (cm)
1,0

1,5

2,0

m3

0,013

0,019

0,025

cng

0,222

0,23

0,24

10

20

30

Vt liu
Va
Nhn cng 4/7

XG.1200 TRT TR, CT, LAM NG, CU THANG


n v tnh : 1m2
M hiu
XG.12

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
1,0

1,5

2,0

Trt tr, ct

Vt liu

lam ng, cu

Va

m3

0,014

0,02

0,028

thang

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

cng

0,55

0,56

0,50

10

20

30

Nhn cng 4/7


XG.1300 TRT X DM, TRN

n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
X dm

Trn

XG.13

Trt x dm, trn

Vt liu
Va
Nhn cng 4/7

m3

0,19

0,19

cng

0,50

0,45

10

20

XG.1400 TRT PHO N, G CH


n v tnh : 1m
M hiu
XG.14

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Trt pho n

G ch

m3

0,012

0,0028

cng

0,26

0,20

10

20

Trt pho n, g ch Vt liu


Va
Nhn cng 5/7

XG.1500 TRT S N, MI HT, LAM NGANG


n v tnh : 1m2
M hiu
XG.15

Cng tc xy lp
Trt sn, mi ht,
lam ngang

Thnh phn hao ph

n v

Trt dy 1cm

m3

0,013

cng

0,32

Vt liu
Va
Nhn cng 4/7

10
XG.2100 TRT VY TNG CHNG VANG
n v tnh : 1m2
M hiu
XG.21

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Trt vy tng chng vang

m3

0,045

cng

0,43

Trt vy tng chng Vt liu


vang
Va
Nhn cng 4/7

10
XG.3100 TRT GRANIT G CH, G LI, TNG
n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp
XG.31

Trt Granit g
ch, g li,
tng

Thnh phn hao ph

n v

Granit g ch, g li, tng dy


1cm

Va xi mng

m3

0,0017

trng nh

Kg

1,42

Bt

Kg

0,71

Xi mng trng

Kg

0,77

Vt liu

Bt mu

Kg

0,011

Vt liu khc

cng

0,45

Nhn cng 4/7

10
XG.3200 TRT GRANIT TAY VN CU THANG
XG.3300 TRT GRANIT THNH VNG, SN, LAN CAN, DIM CHE NNG
n v tnh : 1m2
M hiu

n v

Trt tay vn cu
thang dy
2,5cm

Trt Granit tay Vt liu


vn cu thang
Va xi mng

m3

trng nh

Cng tc xy lp

XG.32

XG.33

Trt Granit
thnh vng,
sn, lan can,
dim che nng

Thnh phn hao ph

Trt thnh vng, sn ..


dy 1 cm

dy 1,5cm

0,017

0,017

0,017

Kg

19,23

14,18

16,70

Bt

Kg

12,22

7,12

9,66

Xi mng trng

Kg

8,50

7,68

8,10

Bt mu

Kg

0,112

0,107

0,112

Vt liu khc

cng

4,10

3,39

3,56

10

10

20

Nhn cng 4/7


XG.4000 TRT GRANIT TNG, TR, CT

n v tnh : 1m2
Cng tc xy
lp

M hiu
XG.4

Thnh phn hao ph

n v

Trt tng

Trt tr, ct

dy 1cm

dy 1,5cm

dy 1cm

dy 1,5cm

Trt Granit
Vt liu
tng, tr, ct
Va xi mng

m3

0,017

0,017

0,017

0,017

trng nh

Kg

14,18

16,70

19,18

16,70

Bt

Kg

7,12

9,66

7,12

9,66

Xi mng trng

Kg

7,68

8,10

7,68

8,10

Bt mu

Kg

0,107

0,112

0,107

0,112

Vt liu khc

cng

2,76

2,89

3,58

3,75

110

120

210

220

Nhn cng 4/7

XG.5000 TRT RA TNG, TR, CT DY 1CM


n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

XG.5

Trt ra

Thnh phn hao ph


Vt liu

n v

Trt tng

Trt tr, ct

Va xi mng

m3

0,017

0,017

trng nh

Kg

15,17

15,17

Bt

Kg

8,88

8,88

Xi mng trng

Kg

8,58

8,58

Bt mu

Kg

0,05

0,05

Vt liu khc

0,5

0,5

cng

1,87

2,36

110

210

Nhn cng 4/7

XG.6000 TRT RA THNH VNG, SN, LAN CAN, DIM CHN NNG
n v tnh : 1m2
M hiu
XG.6

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

m3

0,028

Kg

19,43

Bt

Kg

8,98

Xi mng trng

Kg

8,78

Bt mu

Kg

0,071

Vt liu khc

0,5

cng

2,52

Trt ra thnh vng, Vt liu


sn, lan can dim chn
Va xi mng
nng
trng nh

Nhn cng 4/7

110
XH.0000 CNG TC LNG VA
I - YU CU K THUT.
- Trc khi lng phi bm nhm, chi ra sch phn din tch cn lng.
- Mt lng phi phng, khng to g so vi mt lng ca kt cu c.
- Ch thc hin nh mu khi mt lng se li
II- THNH PHN CNG VIC:
- Chun b dng c lm vic, cng dy ly ct lm mc.
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Trn va, lng va, nh mu theo ng yu cu k thut.
- Thu dn ni lm vic.
XH.1100LNG NN SN KHNG NH MU
n v tnh : 1m2
M hiu
XH.11

Cng tc xy lp
Lng nn sn khng
nh mu

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy (cm)
2,0

3,0

0,028

0,039

Vt liu
Va

m3

Nhn cng 4/7

cng

0,10

0,12

10

20

XH.1200 LNG NN SN C NH MU
n v tnh : 1m2
M hiu
XH.12

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Chiu dy (cm)

n v

Lng nn sn c nh Vt liu
mu
Va
Xi mng PCB30
Nhn cng 4/7

2,0

3,0

m3

0,028

0,039

Kg

0,304

0,304

cng

0,15

0,16

10

20

XH.1300 LNG SN, MI HT, MNG NC, B NC, GING NC, GING CP, MNG
CP, MNG RNH, H NG
n v tnh : 1m2

M hiu

XH.13

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Lng sn, mi Vt liu


ht, mng
Va
nc, b nc,
ging nc,
Xi mng PCB30
ging cp,
Nhn cng 4/7

B nc,
Mng cp,
ging nc, mng rnh H dy
ging cp dy
dy
3cm
2cm
1cm

n v

Sn, mi
ht, mng
nc dy
1cm

m3

0,014

0,024

0,014

0,04

Kg

0,306

0,304

cng

0,20

0,53

0,36

0,17

10

20

30

40

XH.1400 LNG CU THANG


n v tnh : 1m2
M hiu
XH.14

Cng tc xy lp
Lng cu thang

Thnh phn hao ph

n v

Lng cu thang
Cu thang thng

Xoy trn c

Vt liu
Va

m3

0,028

0,028

Xi mng PCB30

Kg

0,38

Nhn cng 4/7

cng

0,28

0,34

10

20

Ghi ch :
- Khi lng cu thang c g m bc th nh mc hao ph vt liu c nhn vi h s KNC = 1,1 ,
nh mc nhn cng c nhn h s KNC = 1,3
XH.2100 LNG GRANIT NN, SN, CU THANG
n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Nn, sn

Cu thang

XH.21

Lng granit nn,


sn, cu thang

Vt liu
trng

Kg

12,12

16,58

Bt

Kg

5,684

9,59

Bt mu

Kg

0,071

0,11

Xi mng trng

Kg

5,71

0,59

Nhn cng 4/7

cng

2,28

4,16

10

20

Chng 6:

CNG TC P, LT GCH,
I - CNG TC P GCH,
1- Yu cu k thut
- Gch p khng cong vnh, bn , m men.
- Mt p phng, cc cnh gc phi thng sc.
- p gch, ng k thut, kch thc, m bo hnh hoa, mu sc. p phi c lin kt gia vin
p vo mt p.
- Mch p ngang bng, thng ng.
- Mit mch xong phi lau sch mt p khng cn vt va.
2- Thnh phn cng vic
- Chun b dng c lm vic.
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Trn va, trt va lt, p gch, bo m ng yu cu k thut
- Thu dn ni lm vic
II - CNG TC LT GCH,
1- Yu cu k thut
- Trc khi lt phi ti nc mt lt bng nc thng hoc nc xi mng.
- Gch phi lm m, nu dng gch c th phi co sch va (cng tc co va tnh ring)
- Phi cng dy lm mc hoc lt hng gch, mu cho thng hng. Thng mch gia cc phng,
m bo dc thot nc.
- Tri lp va lt, chiu dy lp va lt i vi gch men s 1cm, gch l nem, gch xi mng v cc
loi gch, lt khc 2cm.
- Lt gch, phi m bo ng hnh hao vn v mu sc.
- m bo mch va quy nh i vi gch l nem 5mm, gch men s, gch xi mng v cc loi
gch, lt khc 2mm, i vi gch ch, gch th 10mm.
2- Thnh phn cng vic
- Chun b dng c lm vic.
- Vn chuyn, vt liu trong phm vi 30m
- Dn mt nn, ly ct, cng dy lm mc, trn va, lt gch m bo ng yu cu k thut
- Thu dn ni lm vic.
XI.0000 CNG TC P GCH,

XI.1000 P GCH XI MNG 20X20; 20X10 CM


n v tnh : 1m2
M hiu
XI.1

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

p tng gch
20x20cm

p tr, ct
gch
20x20cm

p chn tng
gch 20x10cm

vin

26

28

53

m3

0,014

0,019

0,019

Kg

0,101

0,121

0,121

cng

0,68

1,09

1,15

110

210

310

p gch xi
Vt liu
mng 20x20
Gch
cm, 20x10 cm
Va
Xi mng trng
Nhn cng 4,5/7

XI.2000 P GCH MEN S 20X15; 20X20; 20X30CM


n v tnh : 1m2
p tng
M hiu
XI.2

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Gch
20x15cm

Gch
20x20cm

Gch
20x30cm

p tng gch

Vt liu

men s

Gch

vin

36

26

18

Va

m3

0,018

0,018

0,018

Xi mng trng

Kg

0,242

0,232

0,232

Vt liu khc

cng

0,91

0,84

0,70

110

120

130

Nhn cng 4,5/7

n v tnh : 1m2
p tr, ct
M hiu
XI.2

Cng tc xy lp
p tr, ct gch
men s

Thnh phn hao ph

n v

Gch
20x15cm

Gch
20x20cm

Gch
20x30cm

Gch

vin

36

26

18

Va

m3

0,018

0,18

0,8

Xi mng trng

Kg

0,242

0,232

0,232

Vt liu khc

1,5

1,5

1,5

cng

1,14

1,12

1,04

210

220

230

Vt liu

Nhn cng 4,5/7


XI.3000 P GCH MEN S 15X15; 11X11CM

n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

p tng
Gch

Gch

Tr, ct
Gch

Gch

XI.3

15x15cm

11x11cm

15x15cm

11x11cm

p gch

Vt liu

men s

Gch

vin

46

84

46

84

Va

m3

0,017

0,028

0,017

0,028

Xi mng trng

Kg

0,242

0,353

0,242

0,353

cng

0,87

0,92

1,36

1,44

110

120

210

220

Nhn cng 4,5/7

XI.4000 P GCH T ST NUNG, GCH XI MNG 6X20 CM


n v tnh : 1m2
M hiu
XI.4

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

p tng

p tr, ct

vin

85

85

Va

m3

0,017

0,017

Xi mng PCB30

Kg

0,353

0,353

Nhn cng 4,5/7

cng

1,01

1,12

110

210

p gch t st nung, Vt liu


gch xi mng 6x20cm
Gch

XI.5000 P GCH GM TRNG MEN 3X10 CM


n v tnh : 1m2
M hiu
XI.5

Cng tc xy lp
p gch gm trng
men 3x10cm

Thnh phn hao ph

n v

p tng

p tr, ct

Gch

vin

341

341

Va

m3

0,017

0,017

Xi mng trng

Kg

1,5

1,5

cng

1,82

2,56

110

210

Vt liu

Nhn cng 4,5/7


XI.6000 P GCH V VO CC KT CU

n v tnh : 1m2
M hiu
XI.6

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Gch v

m2

1,02

Va

m3

0,018

Xi mng trng

Kg

2,02

cng

0,7

p gch v vo cc kt cu Vt liu

Nhn cng 4,5/7

110
XI.7000 P CM THCH, HOA CNG

n v tnh : 1m2
p tng
Cng tc
M hiu
xy lp
XI.7

Thnh phn hao ph

n v

p tr, ct

Kch thc (cm)


20x20

30x30

40x40

20x20

30x30

40x40

m2

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

m3

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

Xi mng trng

Kg

0,51

0,35

0,25

0,51

0,35

0,25

Mc st

ci

44

24

44

24

Thp trn 10mm

Kg

3,0

2,1

3,0

2,1

Vt liu khc

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

cng

1,78

2,05

1,82

2,16

2,84

2,33

110

120

130

210

220

230

p cmVt liu
thch, hoa

cng
Va

Nhn cng 4,5/7


XK.0000 CNG TC LT GCH,
XK.1100 LT GCH CH 6,5X10X22 CM

XK.1200 LT GCH TH 5X10X20 CM, 4X8X19CM


n v tnh : 1m2
Thnh phn hao
n v
ph

M hiu Cng tc xy lp
XK.1

Gch th

Gch ch
6,5x10x22 cm

5x10x20 cm

4x8x19cm

Lt gch ch

Vt liu

Lt gch th

Gch

vin

41

45

60

Va

m3

0,028

0,030

0,04

Va lt

m3

0,0255

0,0255

0,0255

cng

0,196

0,22

0,30

110

210

220

Nhn cng 4/7


XK.2100 LT GCH L NEM
XK.2200 LT GCH XI MNG

n v tnh : 1m2
Gch xi mng
Cng tc xy
M hiu
lp
XK.21

XK.22

Lt gch l
nem

Lt gch xi
mng

Thnh phn hao ph

n v

Gch l nem
20x20cm

Kch thc (cm)


30x30

20x20

10x10

Vt liu
Gch

vin

26

12

26

105

Va

m3

0,028

0,028

0,022

0,022

Xi mng trng

Kg

0,12

0,20

0,40

Xi mng PCB30

Kg

0,2

Vt liu khc

Nhn cng 4,3/7

cng

0,2

0,23

0,24

0,25

10

10

20

30

XK.3100 LT GCH CERAMIC V GRANIT NHN TO


n v tnh : 1m2
M hiu
XK.31

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Kch thc gch (cm)


Gch 30x30

Gch 40x40

Gch 50x50

vin

12

m3

0,028

0,028

0,028

Xi mng trng

Kg

0,35

0,25

0,15

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

cng

0,56

0,45

0,33

10

20

30

Lt gch
Vt liu
ceramic v
Gch
granit nhn to
Va

Nhn cng 4,3/7

XK.4000 LT GCH SN, NN NG, VA H


Thnh phn cng vic
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
- Trn va, lt gch, mit mch nh dc theo yu cu k thut ca thit k sa cha c th.
- Bo m an ton giao thng
- Phn mng tnh ring.
n v tnh : 1m2
M hiu
XK.41
XK.42

XK.43

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao


n v
ph

Lt gch xi Vt liu
mng
Gch xi mng

Gch xi mng (cm)


30x30

40x40

Gch XM t chn
chiu dy (cm)

Gch l da (cm)
10x20

20x20

3,5

5,5

vin

12

vin

45

26

m2

1,02

10,2

Va lt

m3

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

Va mit mch

m3

0,0027

0,0015

Kg

0,12

0,081

cng

0,29

0,26

0,27

0,24

0,2

0,23

10

20

10

20

10

20

Lt gch l Gch l da
da.
Gch t chn

Lt gch xi Xi mng PCB30


mng t
chn
Nhn cng 4,3/7

XK.5100 LT CM THCH, HOA CNG


n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Kch thc (cm)


20x20

30x30

40x40

XK.51

Lt cm thch,
hoa cng

Vt liu

m2

1,02

1,02

1,02

Va

m3

0,023

0,023

0,023

Xi mng trng

Kg

0,51

0,354

0,253

cng

0,6

0,53

0,45

10

20

30

Nhn cng 4,3/7


XK.6100 LT GCH CHNG NNG

n v tnh : 1m2
M hiu
XK.61

Cng tc
xy lp
Lt gch
chng
nng

Thnh phn hao


ph

Kch thc gch (mm)


n v

Gch 4 l
22x10,5x15

Gch 6 l
22x15x10,5

Gch 10 l
22x22x10,5

Gch

vin

41

30

22

Va mit mch

m3

0,0075

0,0050

0,0055

Va lt

m3

0,0255

0,0255

0,0255

cng

0,28

0,26

0,24

10

20

30

Vt liu

Nhn cng 3,7/7


XK.7100 LT GCH MEN S

n v tnh : 1m2
M hiu
XK.71

n v

Gch men s
15x15 cm

Gch men s
11x11 cm

Gch

vin

46

84

Va

m3

0,018

0,023

Xi mng trng

Kg

0,242

0,354

Vt liu khc

cng

0,26

0,28

10

20

Cng tc xy lp
Lt gch men s

Thnh phn hao ph


Vt liu

Nhn cng 4,3/7


XK.8100 LT GCH V

n v tnh : 1m2
M hiu
XK.81

Cng tc xy lp
Lt gch v

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Gch

m2

1,02

Va

m3

0,023

Xi mng trng

Kg

2,02

Vt liu khc

Vt liu

Nhn cng 4,3/7

cng

0,28
10

Chng 7:

CNG TC LM TRN, LM MC TRANG TR THNG DNG


I- YU CU K THUT
- G lm dm trn l g c gia cng ph hp kt cu ca trn.
- Nu dng li g c sau khi tho d trn th phi c s ch nh ca n v t vn thit k.
- Gia cng lp dng theo ng yu cu k thut.
II- THNH PHN CNG VIC
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- o kch thc ly mu, ct gia cng theo yu cu k thut.
- Lp dng hon chnh 1 n v sn phm.
- Kim tra v thu dn ni lm vic.
Cng tc gia cng, lp dng g dm trn, dm sn c tnh theo nh mc ring
XL.1100 LM TRN VI RM
XL.1200 LM TRN M G
n v tnh : 1m2
M hiu
XL.11

XL.12

Cng tc xy lp
Lm trn vi rm

Lm trn m g

Thnh phn hao ph

n v

Trn vi rm

Trn m g

G x (3x1cm)

m3

0,024

0,037

Vi

Kg

6,12

6,12

inh cc loi

Kg

0,106

0,15

Rm

Kg

2,0

2,0

Va

m3

0,013

0,044

Vt liu khc

cng

0,38

0,20

10

10

Vt liu

Nhn cng 4/7


XL.2100 LM TRN GIY P CNG, LM TRN VN P
XL.2200 LM TRN FIBR XI MNG

n v tnh : 1m2
M hiu
XL.21
XL.22

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Trn giy p cng, Trn Fibr xi


trn vn p
mng

Lm trn giy p cng,


trn vn p

Vt liu
Giy p, vn p

m2

1,15

Lm trn Fibr xi mng

Fibrr xi mng

m2

1,15

G np

inh cc loi

Kg

0,07

0,07

Nhn cng 4/7

cng

0,21

0,22

10

10

XL.3100 LM TRN CT P
XL.3200 LM TRN G DN
n v tnh : 1m2
M hiu
XL.31

XL.32

Cng tc xy lp
Lm trn ct p

Thnh phn hao ph

n v

Trn ct p

Trn g dn

Ct p

m2

1,15

G dn

m2

1,15

G np

4,0

4,0

nh cc loi

Kg

0,07

0,07

cng

0,21

0,23

10

10

Vt liu

Lm trn g dn

Nhn cng 4/7

XL.4100 LM TRN BNG TM TRN THCH CAO HOA VN 50X50CM, 63X41CM


XL.4200 LM TRN BNG TM NHA HOA VN 50X50CM, 63X41CM
n v tnh : 1m2
M hiu
XL.41

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Tm trn thch cao

Tm trn nha

Kg

2,5

Kg

2,0

m2

1,05

m2

1,05

4,0

inh cc loi

Kg

0,07

Vt liu khc

3,0

3,0

cng

2,10

0,88

10

10

Lm trn bng tm Vt liu


trn thch cao hoa
Thp gc
vn
Thp trn
Tm trn thch cao

XL.42

Lm trn bng tm Tm nha


nha hoa vn
Np g

Nhn cng 4,5/7


XL.5100 LM TRN LAMBRIS G

n v tnh : 1m2
M hiu
XL.51

Cng tc xy lp
Lm trn Lambris g

Thnh phn hao ph

n v

Lambris g
Dy 1,0cm

Dy 1,5cm

Vt liu
G vn lm Lambris

m3

0,013

0,019

inh cc loi

Kg

0,09

0,09

cng

2,1

2,1

10

20

Nhn cng 4,5/7

LM VCH NGN BNG VN P


LM VCH NGN BNG G VN GHP KHT
LM VCH NGN BNG G VN CHNG M
n v tnh : 1m2
G vn ghp kht G vn chng m
M hiu
XL.6

Cng tc xy lp

Vch ngn
vn p

Thnh phn hao ph n v

Chiu dy g (cm)
1,5

2,0

1,5

2,0

Lm vch ngn bng: Vt liu


-Vn p

G x

m3

0,0016

0,018

0,024

0,021

0,026

-G vn ghp kht

Vn p

m2

1,15

-G vn chng m

inh cc loi

Kg

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

cng

0,42

0,54

0,54

0,81

0,81

110

210

220

310

320

Nhn cng
4,5/7
GIA CNG V NG CHN TNG BNG G

GIA CNG V LP T TAY VN CU THANG BNG G


n v tnh : 1m
Chn tng
M hiu
XL.71
XL.72

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Gia cng v ng
Vt liu
chn tng bng g
G x
Gia cng v lp t
tay vn cu thang
bng g

n v

Kch thc (cm)


2x10

2x20

8x10

8x14

m3

0,0024

0,0048

0,0096

0,014

5,0

5,0

5,0

5,0

cng

0,25

0,30

0,60

0,73

10

20

10

20

Vt liu khc
Nhn cng 5/7

Tay vn cu thang

XL.7300 GIA CNG V LP DNG KHUNG G NG LI, VCH NGN


XL.7400 GIA CNG V LP DNG G DM SN, DM TRN
n v tnh : 1m3
M hiu
XL.73

XL.74

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Gia cng v lp dng Vt liu


khung g ng
G x
li, vch ngn.
- Gia cng v lp dng inh cc loi
khung g dm sn ,
dm trn
Nhn cng 4,5/7

XL.7500 LM MT SN G

n v

Khung g
ng li, vch
ngn

Khung g dm
sn, dm trn

m3

1,17

1,17

Kg

3,0

3,0

cng

12

15

10

10

n v tnh : 1m2
M hiu
XL.75

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Lm mt sn g

n v

Vn dy 2cm

Vn dy 3cm

G x

m3

0,024

0,037

inh cc loi

Kg

0,15

0,15

cng

1,38

1,38

10

20

Vt liu

Nhn cng 4,5/7

Ghi ch :
Nu vn sn ng theo hnh xng c, to hnh trang tr theo mu thit k th nhn cng tng 0,15
cng/m2
7600 LM TNG LAMBRIS G
n v tnh : 1m2
M hiu
XL.76

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Vn dy 2cm

Vn dy 3cm

G x

m3

0,013

0,019

inh cc loi

Kg

0,15

0,15

cng

1,72

1,72

10

20

Lm tng lambris g Vt liu

Nhn cng 5/7

XL.7700 GIA CNG V NG MT CO BNG NP G 3X1CM


XL.7800 GIA CNG V NG DIM MI BNG G
n v tnh : 1m2
M hiu
XL.77
XL.78

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Gia cng v ng mt Vt liu


co bng np g.
G x
Gia cng v ng
dim mi bng g

inh cc loi
Nhn cng 4,5/7

n v

ng mt co

ng dim mi

Kch thc l (cm)

Chiu dy (cm)

5x5

10x10

m3

0,011

0,0074

0,024

,037

kg

0,2

0,2

0,1

0,1

cng

1,26

1,11

0,45

0,5

10

20

10

20

XL.8100 DN FOOCMICA VO CC KT CU DNG TM


n v tnh : 1m2
M hiu
XL.81

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

m2

1,15

Keo dn

kg

0,15

Vt liu khc

3,0

Dn Foocmica vo cc Vt liu
kt cu dng tm
Foocmica

Nhn cng 4,5/7

cng

0,15
10

XL.8200 DN FOOCMICA VO CC KT CU DNG CH RNG 3CM


n v tnh : 1m
M hiu
XL.82

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Dn Foocmica vo cc Vt liu
kt cu dng ch rng
Foocmica
3cm
Keo dn
Vt liu khc
Nhn cng 4,5/7

n v

S lng

m2

0,0035

kg

0,0054

3,0

cng

0,08
10

Chng 8:

CNG TC QUT VI, NC XI MNG, NHA BI TUM, B, SN, NH VECNI


KT CU G V MT S CNG TC KHC
XM.0000 QUT VI, NC XI MNG, NHA BITUM, B CC KT CU
1- Yu cu k thut
- Trc khi thc hin cng vic ny phi lm sch lp vi, lp nc xi mng, lp nha bi tum, lp sn
trn kt cu b.
- Cng tc lm sch b mt kt cu trc khi thc hin cng vic ni trn c tnh ring.
- Cc ch st m, l trn b mt kt cu phi c trm v li.
2- Thnh phn cng vic
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Kim tra, trm, v li b mt kt cu (nu c). Lc vi, pha mu, qut vi, nc xi mng, nha bi tum,
b cc kt cu theo ng yu cu k thut.
Thu dn ni lm vic.
XM.1100 QUT VI CC KT CU
n v tnh : 1m2
M hiu
XM.11

Cng tc xy lp
Qut vi

Thnh phn hao ph

n v

1 nc trng
2 nc mu

3 nc trng

Bt mu

Kg

0,02

Vi cc

Kg

0,31

0,322

Phn chua

Kg

0,006

0,006

Vt liu khc

cng

0,05

0,06

10

20

Vt liu

Nhn cng 3,7/7


XM.1300 QUT NC XI MNG

n v tnh : 1m2

M hiu
XM.13

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Xi mng PCB30

Kg

1,143

Vt liu khc

2,0

cng

0,029

Qut nc xi mng Vt liu

Nhn cng 3,7/7

10
XM.1400 QUT FILINKOTE CHNG THM MI, SN, VNG
Thnh phn cng vic:
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
- Qut 3 nc Flinkote chng thm kt cu bo m ng yu cu k thut
n v tnh : 1m2
M hiu
XM.14

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Kg

0,75

10

cng

0,04

Qut Flinkote chng Vt liu


thm mi, sn,
Flinkote
vng
Vt liu khc
Nhn cng 3,5/7

10
XM.2100 CNG TC B MATIT, XI MNG (B 3 LN) VO CC KT CU
n v tnh : 1m2
M hiu
XM.21

Cng tc xy
Thnh phn hao ph n v
lp
B bng
matit, xi
mng.

B bng matit

B bng xi mng

Tng

Ct, dm trn

Tng

Ct, dm trn

Vt liu
Xi mng trng

Kg

0,32

0,32

Matit

Kg

0,42

0,42

Giy rp

m2

0,02

0,02

0,01

0,01

Bt phn

Kg

0,42

0,42

Vi cc

Kg

0,11

0,11

Vt liu khc

cng

0,45

0,54

0,6

0,72

10

20

30

40

Nhn cng 4,5/7

XM.2200 CNG TC B HN HP SN+XI MNG TRNG+BT B+PH GIA


XM.2300 CNG TC B VENTNT (B 3 LN) VO CC KT CU
n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v B bng hn hp sn + xi
mng trng + bt b + ph
gia

B bng Ven t nt

XM.22

XM.23

Tng

Ct, dm trn

Tng

Ct, dm
trn

kg

0,42

0,42

kg

1,26

1,26

Bt b

kg

0,32

0,32

Xi mng trng

kg

0,21

0,21

Ph gia

kg

0,025

0,025

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

1,5

1,5

cng

0,50

0,60

0,47

0,56

10

20

10

20

B bng hn hp Vt liu
sn + xi mng
Sn
trng + bt b +
ph gia
Ventnt

B bng Ventnit Giy rp


vo cc kt cu
Vt liu khc
Nhn cng 4,5/7

XM.3100 QUT NHA BITUM V DN GIY DU


n v tnh : 1m2
M hiu
XM.31

Cng tc xy
Thnh phn hao ph n v
lp

1 lp giy
1 lp nha

2 lp giy
2 lp nha

Kg

1,65

3,31

4,86

6,62

m2

1,298

2,596

2,596

3,89

Bt

Kg

0,91

1,82

2,73

3,64

Ci un

Kg

1,5

3,0

4,5

6,0

cng

0,34

0,48

0,56

0,61

10

20

30

40

Qut nha bi Vt liu


tum v dn
Nha bi tum s 4
giy du
Giy du

Nhn cng 3,7/7

2 lp giy 3 lp giy
3 lp nha 4 lp nha

XM.3200 QUT NHA BI TUM V DN BAO TI


n v tnh : 1m2
M hiu
XM.32

Cng tc xy lp

1 lp bao ti

2 lp bao ti

2 lp nha

3 lp nha

Kg

3,31

4,96

Giy du

m2

1,25

2,5

Bt

Kg

1,82

2,73

Ci un

Kg

3,0

4,0

cng

0,60

0,91

10

20

Thnh phn hao ph

Qut nha bi tum v Vt liu


dn bao ti
Nha bi tum s 4

Nhn cng 3,7/7

n v

XM.4100 CHT KHE NI


n v tnh : 1m
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XM.41

Cht khe ni

Vt liu
Nha bitum s 4

Kg

0,86

Dy thng

1,05

Ci

Kg

3,118

cng

0,46

Nhn cng 3,7/7

10
XM.5100 BM KEO EPOXY VO KHE NT RNG KHONG 1MM BNG MY BM CM TAY
Thnh phn cng vic :
- Ty ra sch khe nt, khoan l gn vi bm, thi thng khe nt bng my nn kh. Pha trn keo,
bm keo vo khe nt theo yu cu k thut.
n v tnh : 1m
M hiu
XA.51

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

kg

0,25

ci

0,06

cng

0,25

My bm keo

ca

0,16

My khoan cm tay 0,6KW

ca

0,02

My nn kh 2m3/ph

ca

0,08

Bm keo Epoxy vo Vt liu


khe nt rng khong
Keo Epoxy
1mm
Mi khoan 12mm
Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7
My thi cng

10
XN.0000 CNG TC SN
1- Yu cu k thut
- Trc khi sn ln kt cu g phi g kh, nh giy nhp, c chi sch v trm matit nhng ch
khuyt tt, l inh.
- Sn ln tng, ct, dm, trn phi lm sch lp b bong, b hoen .
- Sn trn kim loi, phi co r, lau sch bi, sn lt bng sn chng r, sn li phi co lp sn c.
- Cng tc lm sch lp sn c c tnh ring.
- Sn theo ng quy trnh k thut.
2- Thnh phn cng vic
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Lau chi, nh giy nhp, trm matit (nu c).
- Pha sn, sn ng yu cu k thut.
- Thu dn ni lm vic.
XN.1000 SN CA
n v tnh : 1m2

M hiu
XN.1

Cng tc xy Thnh phn hao


lp
ph
Sn ca

n v

Sn ca knh

Sn ca pan

2 nc

3 nc

2 nc

Sn ca chp

3 nc

2 nc 3 nc

Vt liu
Sn

Kg

0,102

0,133

0,278

0,366

0,379

0,468

Vt liu khc

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

cng

0,08

0,11

0,20

0,26

0,30

0,39

110

120

210

220

310

320

Nhn cng 3,7/7


XN.2100 SN G, SN KNH M

n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp
XN.21

Thnh phn hao ph

n v

Sn knh m 1
nc

2 nc

3 nc

Kg

0,252

0,326

1,0

1,0

cng

0,23

0,27

0,04

10

20

30

Sn g, sn knh Vt liu
m
Sn
Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7

Sn g

0,079

XN.3100 SN TNG
XN.3200 SN ST THP
n v tnh : 1m2
Cng tc xy
M hiu
Thnh phn hao ph n v
lp
XN.31

Sn tng

Sn tng
2 nc

3 nc

2 nc

3 nc

2 nc

3 nc

0,312

0,49

0,16

0,22

0,167

0,229

0,12

0,12

Vt liu
Sn

Kg

Xng
XN.32

Sn st thp cc
loi

Sn st dt

Sn st thp Vt liu khc


Nhn cng 3,7/7

1,0

1,0

cng

0,11

0,15

0,10

0,14

0,14

0,20

10

20

10

20

30

40

XN.4100 SN SILICT VO CC KT CU B
n v tnh : 1m2
M hiu Cng tc xy lp
XN.41

Sn silict vo
cc kt cu
b

Thnh phn hao ph

n v

Sn vo tng

Sn vo ct, dm,
trn

Kg

0,37

0,37

1,0

1,0

Vt liu
Sn
(1 lp lt, 2 lp ph)
Vt liu khc

Nhn cng 4,5/7

cng

0,081

0,10

10

20

XN.5000 NH VECNI KT CU G
Thnh phn cng vic:
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- nh giy nhp mt g m bo nhn theo yu cu.
- B matit khe nt, l xoa bt .
- nh vecni ng yu cu k thut.
- Pha cn.
- Thu dn ni lm vic
XN.5100 NH VECNI TAMPON
XN.5200 NH VECNI COBALT
n v tnh : 1m2
Vecni Tampon
Cng tc xy
M hiu
Thnh phn hao ph n v
G dng
lp
G dng tm
thanh
XN.51

XN.52

nh vecni
tampon

nh vecni
cobanlt

Vecni cobalt
G dng
tm

G dng
thanh

Vt liu
Phn talic

Kg

0,022

0,022

0,0022

0,0022

Bt mu

Kg

0,01

0,01

0,01

0,01

Giy nhp th

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

Giy nhp mn

m2

0,02

0,02

0,02

0,02

Du bng

Kg

0,17

0,17

Vecni

Kg

0,044

0,044

Cn 900

lt

0,28

0,28

Vt liu khc

cng

0,48

0,59

0,41

0,53

10

20

10

20

Nhn cng 5/7


XN.6000 CT V LP KNH
1- Yu cu k thut

- Ct knh ng kch thc, hnh dng, tn dng knh, tnh ton sao cho khi ct s d cn nh nht.
- ng np g c 4 pha ca tm knh ca, vch theo quy nh hay gn matt tm knh bo m
cht, bng phng.
2- Thnh phn cng vic.
- Chun b dng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
- Lau sch tm knh.
- o kch thc cc knh, ghi li s lng, s loi.
- Tnh ton chiu ct.
- Ct v lp knh vo kt cu bng gn matt hay bng ng np g theo ng yu cu k thut, lau
sch matt.
- Thu dn ni lm vic

n v tnh : 1m2
Chiu dy knh 7mm
Cng tc xy
lp

M hiu

XN.6

Ct v lp
knh

Thnh phn hao ph

Gn bng matt

n v

Ca, vch dng Ca, vch dng


thng
phc tp

ng bng
np g vo
ca, vch g

Vt liu
Knh

m2

1,13

1,13

1,13

Matt

Kg

0,4

0,4

inh

Kg

0,021

Np g

3,6

Vt liu khc

cng

0,25

0,32

0,22

110

120

210

Nhn cng 4,5/7

XN.7100 LP CC LOI PH KIN CA CA (KE, KHO, CHT HM...)


1- Yu cu k thut
- Vic lp ke kho, cht hm quy nh lp hon ton bng vt.
- Ke lp phi ng v tr, t chm phng vi mt g.
- Kho lp chc chn ng k thut.
- Cc cht hm lp y s lng v ng v tr.
- Khng c dng ba ng vt hoc dng inh ng thay vt.
2- Thnh phn cng vic
- Chun b dng c ngh , vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- o ly du, khoan mi, bt vt.
- c l, t kho, t ke, cht hm m bo ng yu cu k thut.
- Thu dn ni lm vic

M hiu

XN.71

Cng tc xy
lp
Lp cc loi
ph kin ca
ca

Cht
Thnh phn
ngang,
n v
hao ph
dc
(1cht)
Nhn cng 4/7 cng

0,03

10

Crmn
(1b)

B ke
(1b 4 ci)

Lp Lp cht
kho dc chm Lp
chm 2
trong mc gi
Ca Ca Ca Ca tay nm
ca
(1b)
s
i
s
i
(1b)
(1 b)
0,06 0,07 0,16 0,17

20

30

40

50

0,33

0,15

0,01

60

70

80

Ghi ch:
- S lng ke, kho, cht hm ... v cc vt liu khc phc v lp t c tnh ring
XN.8000 LP T B CHA NC TRN MI
XN.8100 LP T B CHA NC BNG INOX TRN MI
Thnh phn cng vic:
Chun b, kho st v tr lp t, ln phng n thi cng, chun b b, vn chuyn b ln v
tr lp t, lp t m bo ng yu cu k thut.

n v tnh: 1ci
M hiu
XN.81

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Dung tch b (m3)


0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Ci

Ci

Ct vo nha 27

Ci

Ct ra Inox 34

Ci

Ct ra Inox 49

Ci

Phao in

Van x nha 27

Ci

Np y Inox

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cng

2,0

2,6

2,8

3,0

3,2

01

02

03

04

05

Lp t b
Vt liu
nc bng Inox
B Inox (Kiu Tn )
trn mi (kiu
Tn )
Ga

Nhn cng 4 /7

n v tnh: 1 ci
M hiu
XN.81

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Dung tch b (m3)


3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

Ci

Ci

Ct vo nha 27

Ci

Ct ra Inox 34

Ci

Ct ra Inox 49

Ci

Phao in

Van x nha 27

Ci

Np y Inox

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cng

3,6

3,9

4,3

6,0

8,0

06

07

08

09

10

Lp t b
Vt liu
nc bng Inox
B Inox (Kiu Tn )
trn mi (kiu
Tn )
Gi

Nhn cng 4/7

XN.8200 LP T B CHA NC BNG NHA TRN MI


Thnh phn cng vic:
Chun b, kho st v tr lp t, ln phng n thi cng, chun b b, vn chuyn b ln v tr lp t,
lp t m bo an ton ng yu cu k thut.
n v tnh: 1ci
M hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Dung tch b (m3)


0,25

0,3

0,4

0,5

0,7

XN.82

Lp t b
nc bng
nha trn mi
(kiu i
Thnh)

Vt liu
B nha (Kiu i Thnh)

Ci

Ct ng 34

Ci

Van x nha 27

Ci

Np y

Ci

Vt liu khc

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Cng

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4

01

02

03

04

05

Nhn cng 4/7

n v tnh: 1ci
M hiu
XN.82

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Dung tch b (m3)


0,9

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

Ci

Ci

Ci

Van x nha

Ci

Np y

Ci

Vt liu khc

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Cng

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

06

07

08

09

10

11

Lp t b Vt liu
nc bng
B nha (Kiu i Thnh)
nha trn
mi (kiu i Ct vo nha 27
Thnh)
Ct ra ng 34

Nhn cng 4/7


Chng 9:

DN GIO PHC V THI CNG


I - THUYT MINH
- Cng tc lp dng v tho d dn gio ph thuc rt nhiu vo c im v tnh cht ring bit ca
cng tc sa cha nh ca, vt kin trc nh: V tr khng gian ca kt cu cn sa cha, cc yu cu
v iu kin thi cng, yu cu bo m v sinh mi trng v an ton trong qu trnh sa cha ...
- Cc thnh phn hao ph c nh mc bao gm: Cc hao ph cho vic lp dng dn gio
thc hin thi cng sa cha kt cu v tho d n khi hon thnh vic sa cha kt cu bo m
ng yu cu k thut.
- Cng tc dn gio phc v thi cng c nh mc cho lp dng v tho d dn gio ngoi v dn
gio trong khi tin hnh sa cha cc kt cu pha ngoi v pha trong ca ngi nh, vt kin trc.
II HNG DN P DNG
1- Chiu cao dn gio trong nh mc l chiu cao tnh t ct mt nn, sn hin ti ca cng trnh n
cao ln nht bo m iu kin thun li cho vic thi cng sa cha kt cu.
2- Trong nh mc bao gm cc hao ph vt liu lm sn vt liu, thang st ngi leo
3 - Dn gio ngoi tnh theo din tch hnh chiu thng gc trn mt ngoi ca kt cu (hnh chiu
ng).
4 - Dn gio trong ch c s dng khi sa cha cc kt cu c chiu cao >3,6m v chia lm hai
loi :
- Cc cng tc sa cha phn tng, ct : Dn gio c tnh theo din tch hnh chiu ng.

- Cc cng tc sa cha dm, trn : Dn gio c tnh theo din tch hnh chiu bng. Chiu cao dn
gio tnh t mt nn, sn trong nh n chiu cao 3,6m lm lp chun gc. Sau , c mi khong
tng cao 1,2m tnh thm mt lp cng dn ( khong tng cha 0,6m th khng tnh).
5 - Din tch dn gio xy hoc sa cha li tr, ct c lp tnh bng chiu di chu vi mt ct ct,
tr cng vi 3,6m nhn vi chiu cao ct.
6 - Thi gian s dng dn gio tnh khu hao l 1thng, c ko di 1 thng c b sung vo nh
mc 2% hao ph vt liu s dng dn gio.
7- nh mc cc hao ph cho cng tc bo v an ton (nh li vng an ton ...) v che chn bo m
v sinh mi trng trong qu trnh thi cng sa cha (nu c) c tnh ring.
III - THNH PHN CNG VIC
- Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
- Lp dng, tho d dn gio theo ng yu cu k thut.
- Bc xp ln phng tin trc v sau khi s dng (i vi dn gio cng c ) v xp ng vi dn
gio tre
XO.1000 LP DNG, THO D DN GIO THP NG
XO.1100 DN GIO NGOI
n v tnh : 100m2
Dn gio ngoi
M hiu

Cng tc
xy lp

XO.11 Dn gio
ngoi

Thnh phn hao ph

Chiu cao (m)

n v
12m tr
xung

20m tr
xung

30m tr
xung

45m tr
xung

Vt liu
G vn

m3

0,016

0,026

0,04

0,059

ng thp 48

kg

3,783

6,208

9,463

15,206

chic

0,02

0,04

0,05

0,08

Thp 18

kg

5,88

6,76

6,67

9,68

Linh kin thp khc

kg

4,20

4,26

Vt liu v ph kin khc

30

30

30

30

cng

8,27

9,08

12,73

17,58

t ti 5tn

ca

0,23

0,23

0,23

0,35

My khc

10

10

10

10

10

20

30

40

Thang st ngi leo

Nhn cng3,5/7
My thi cng

n v tnh : 100m2
Dn gio ngoi
M hiu Cng tc xy lp

XO.11 Dn gio ngoi

Thnh phn hao ph

Chiu cao (m)

n v
60m tr
xung

75m tr
xung

90m tr
xung

Vt liu
G vn

m3

0,079

0,099

0,118

ng thp 48

kg

19,791

24,552

29,094

Thp 18

kg

10,27

10,54

10,15

Thang st ngi leo

chic

0,10

0,13

0,15

Linh kin thp khc

kg

21,95

38,12

54,86

Thp ch 10

kg

6,75

10,36

12,87

Vt liu v ph kin khc

30

30

30

cng

22,70

26,88

30,13

t ti 5tn

ca

0,36

0,36

0,36

My khc

15

15

15

50

60

70

Nhn cng3,5/7
My thi cng

XO.1200 DN GIO TRONG


n v tnh : 100m2
M hiu Cng tc xy lp
XO.121

n v

Dn gio trong sa cha tng,


ct c chiu cao> 3,6m

m3

0,036

kg

26,5

chic

0,01

Thp 18

kg

0,63

Vt liu v ph kin khc

30

Thnh phn hao ph

Dn gio trong Vt liu


sa cha tng,
G vn
ct c chiu cao
>3,6m
ng thp 48
Thang st ngi leo

6,82

Nhn cng 3,5/7


My thi cng
ca

t ti 5tn

0,16
1
n v tnh : 100m2

M hiu

Cng tc
xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Dn gio trong sa cha dm, trn c


chiu cao> 3,6m
Chiu cao chun 3,6m Mi 1,2m tng thm

XO.121

Dn gio
Vt liu
trong sa
G vn
cha dm,
trn c chiung thp 48
cao >3,6m
Thang st ngi leo

m3

0,036

kg

11,45

2,56

chic

0,003

0,001

Thp 18

kg

0,56

Vt liu v ph kin khc

30

30

cng

1,37

0,43

ca

0,03

0,10

Nhn cng 3,5/7


My thi cng
t ti 5 tn
XO.2000 LP DNG, THO D DN GIO TRE
XO.2100 DN GIO NGOI

n v tnh : 100m2
Dn gio ngoi
M hiu Cng tc xy lp

XO.21 Dn gio ngoi

Thnh phn hao ph

Chiu cao (m)

n v

12m tr xung

20m tr xung

Vt liu
G vn

m3

0,0163

0,0246

Tre cy

cy

22,33

38,01

Dy thp

kg

0,66

0,85

inh

kg

0,90

1,00

Vt liu khc

20

20

cng

6,51

8,40

10

20

Nhn cng3,5/7
XO.2200 DN GIO TRONG

n v tnh : 100m2
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph

n v

Dn gio trong bng tre sa cha kt cu c


chiu cao >3,6m
Chiu cao chun 3,6m

XO.22

Dn gio trong

Mi 1,2m tng thm

Vt liu
G vn

m3

0,036

Tre cy

cy

26,7

8,22

10

10

8,3

2,77

10

20

Vt liu khc
Nhn cng 3,5/7

Chng 10:

CNG TC VN CHUYN VT LIU, PH THI


I-YU CU K THUT
- Cng tc bc xp, vn chuyn ph thuc vo tnh cht, c im ca i tng cn vn chuyn. Yu
cu t ra l: Trnh ri vi , v , h hng trong qu trnh bc xp , vn chuyn .
- Vt liu c phn loi v sp xp ng ni qui nh ,bo m cho vn chuyn thun tin trong qu
trnh thi cng sa cha kt cu.
II- HNG DN P DNG
- Cng tc vn chuyn vt liu trong nh mc cc cng tc xy lp sa cha tnh vi c ly vn
chuyn trong phm vi quy nh . Nu c li vn chuyn ngoi phm vi quy nh th c b sung nh
mc vn chuyn tip theo quy nh trong bng nh mc
- Cc ph thi sau khi ph hoc tho d trong nh mc tnh vi c ly vn chuyn trong phm vi quy
nh v c xp gn. Nu phi a cc ph thi ra ngoi phm vi quy nh ny th cn c vo khi
lng ph thi cn vn chuyn v mc hao ph tnh cho cng tc bc xp , vn chuyn trong bng nh
mc tnh ton b sung nh mc hao ph.
- Trng hp cc ph thi sau khi ph d c vn chuyn bng mng hoc ng vn chuyn th cc
hao ph cho cng tc gia cng, lp dng v tho d mng, ng vn chuyn c tnh ring tu theo
yu cu v iu kin c th ca cng tc vn chuyn.
III- THNH PHN CNG VIC
- Chun b cng c hoc phng tin vn chuyn.
- Bc xp nguyn vt liu ... vo phng tin vn chuyn v vn chuyn bo m yu cu k thut.
- Xp, nguyn vt liu ... ng ni quy nh.
Nhn cng 3/
XP.0000 BC XP V VN CHUYN VT LIU , PH THI
n v tnh : cng

M hiu

Loi vt liu

n v Bc xp

Vn chuyn bng
gnh vc b

Vn chuyn bng
phng tin th s

10m khi 10m tip 10m khi 10m tip


im
theo
im
theo

XP.11 Ct cc loi, than x, gch v

m3

0,170

0,170

0,050

0,130

0,017

XP.12 t st, t dnh

m3

0,286

0,220

0,065

0,170

0,018

XP.13 Si, dm cc loi

m3

0,260

0,210

0,063

0,150

0,017

XP.14 hc, ba, ch, xanh ming

m3

0,350

0,230

0,065

0,160

0,017

XP.15 Cc loi bt ( bt , bt thch anh...)

tn

0,150

0,150

0,045

0,130

0,016

XP.21 Gch silict

1000v

0,700

0,300

0,100

0,200

0,025

XP.22 Gch ch,gch th

1000v

0,450

0,150

0,070

0,130

0,017

XP.23 Gch rng t nung cc loi

1000v

0,500

0,150

0,087

0,150

0,018

XP.24 Gch b tng

1000v

0,495

0,165

0,077

0,160

0,019

XP.25 Gch lt cc loi

m2

0,013

0,004

0,002

0,004

0,0005

XP.26 Gch men knh cc loi

m2

0,012

0,004

0,002

0,004

0,0005

XP.27 p lt cc loi

m2

0,014

0,0046

0,0024

0,0048

0,0006

1000v

0,500

0,200

0,067

0,160

0,017

tn

0,300

0,150

0,095

0,140

0,018

XP.28 Ngi cc loi


XP.31 Vi cc loi

XP.32 Tm lp cc loi

100m2

0,230

0,140

0,042

0,120

0,014

XP.33 Xi mng ng bao cc loi

tn

0,210

0,120

0,045

0,130

0,016

XP.41 St thp cc loi

tn

0,410

0,190

0,093

0,150

0,023

XP.51 G cc loi

m3

0,230

0,150

0,050

0,120

0,014

100cy 0,682

0,100

0,040

0,100

0,015

XP.52 Tre cy 8 9m
XP.61 Knh cc loi

m2

0,021

0,002

0,001

0,002

0,0006

XP.71 Cu kin b tng c sn

tn

0,410

0,03

0,09

0,163

0,062

XP.81 Dng c thi cng

tn

0,330

0,220

0,065

0,160

0,018

XP.91 Vn chuyn cc loi ph thi

m3

0,270

0,220

0,065

0,170

0,018

10

21

22

31

32

XP.9200 VN CHUYN PH THI BNG T


n v tnh: 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

n v

Khi lng

Vn chuyn ph thi trong phm vi 1000m bng


XP.921

t 2,5 tn

ca

0,034

XP.922

- nt -

t 5 tn

ca

0,020

XP.923

- nt -

t 7 tn

ca

0,015

XP.926

Vn chuyn ph thi tip 1000m bng t 2,5 tn

ca

0,020

XP.927

- nt -

t 5 tn

ca

0,0097

XP.928

- nt -

t 7 tn

ca

0,006
1

Phn 2

NH MC D TON
SA CHA CU, NG B

KT CU V QUI NH P DNG
NH MC D TON SA CHA CU, NG B
I. KT CU NH MC D TON
nh mc d ton sa cha cu, ng b gm 2 chng
Chng 11: Cng tc sa cha cu ng b.
Chng 12: Cng tc sa cha ng b.
II. - HNG DN P DNG
Ngoi cc cng tc xy lp c nh mc trong phn ny, cc cng tc xy lp sa cha khc c lin
quan n sa cha cu, ng b c thc hin theo quy nh p dng chung v ni dung nh mc
cc cng tc xy lp quy nh trong phn I ca b nh mc d ton ny.
Chng 11:

CNG TC SA CHA CU NG B
XQ.1100 SA CHA CU G
Thnh phn cng vic:

Tho d kt cu g c k c xp th t vt liu thu hi ti cng trng, gia cng v lp dng kt cu


g cu bo m ng yu cu k thut, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m.
n v tnh: 1m3
M hiu
XQ.11

Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v


Thay vn sn cu Vt liu
g + b b + vn
inh bu lng
chu mn
G nhm 4
-Thay dc
-Lp li sn cu
g
Nhn cng 4/7

Sn cu g + b b +vn
dc
chu mn

Lp li sn
cu

kg

7,103

m3

1,005

1,1

cng

8,2

12,22

5,5

10

20

30

XQ.1200 THAY CC B PHN CU ST


Thnh phn cng vic:
Chun b, lp dng v tho d dn gio, tho d, gia cng, lp dng kt cu thp cu st bo m
ng yu cu k thut, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m.
n v tnh: 1 tn
M hiu
XQ.12

Cng tc xy lp

n v

Khng dng dn
gio

C dng dn
gio

tn

1,1

1,1

xy

m3

7,92

7,92

Axetylen

m3

1,32

1,32

Que hn

kg

34,37

34,37

inh bu lng

kg

2,524

2,524

Cy chng > 10cm

29,931

40

cng

40,88

46,19

My hn 27,5 KW

ca

My hn hi 2000l/h

ca

t 7T

ca

My khc

Thnh phn hao ph

Thay cc b phn Vt liu


cu st
Thp hnh

Nhn cng 4/7


My thi cng

0,01
5

10

20

XQ.1300 SN CU ST ( 1 LP SN CHNG G + 2 LP SN MU )
Thnh phn cng vic:
Chun b, lp dng, tho d dn gio bng st, nh g kt cu thp, sn 1 lp sn chng g, 2 nc
sn mu, vn chuyn vt liu, dn gio trong phm vi 100m.
n v tnh : 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Khng dng dn
C dng dn gio
gio

XQ.13

Sn cu st

Vt liu
Sn chng g

kg

0,143

0,143

Sn mu

kg

0,24

0,24

St dn gio

kg

Vt liu khc

cng

0,524

0,576

Nhn cng 4/7

0,078

My thi cng
t 5T

ca

0,003

My khc

5
10

20

Ghi ch: Trng hp phi sn thm mt s lp sn mu th c sn thm mi lp, lng hao ph sn


mu v nhn cng trong nh mc ni trn c b sung thm nh sau:
+ Sn mu: 0,09 Kg/m2
+ Nhn cng: 0,10 cng/m2
XQ.1400 Qut dn mt cu
Thnh phn cng vic:
Chun b, lm v sinh mt cu, qut dn mt cu k c ht t, rc cc ng thot nc hay cc gi
ta m cu. Vn chuyn rc thi trong phm vi 100m.
n v tnh: 10m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XQ.14

Qut dn mt cu

Nhn cng 3,5/7

cng

0,048
10

XQ.1500 SIT GING GI, BU LNG CU ST


Thnh phn cng vic:
Chun b, lp dng v tho d dn gio bng st phc v thi cng. Sit li ging gi, bu lng k c
chnh cu bo m yu cu k thut.

M hiu

XQ.15

Cng tc xy lp

Sit ging gi bu
lng cu st

Thnh phn hao ph

Vt liu
St dn gio
Nhn cng 4,3/7

n v

Sit li bu lng cc b
Sit ging gi v
phn st cu
cc kt cu
VT: 1ci
tng t b lng
Khng dn
VT: 1b
C dn gio
gio

kg

0,79

0,025

0,015

cng

1,11

0,035

ca

0,011

0,002

My thi cng
t 5T
10
XQ.1600 ng inh cu g
Thnh phn cng vic:

21

22

Chun b, ng li inh cu (k c nh inh c), khoan l ng inh mi m bo yu cu k thut.


n v tnh: 10 ci
M hiu

Cng tc xy lp

XQ.16

ng inh cu

Thnh phn hao ph

Tn dng

n v

inh c

ng inh mi

Vt liu
inh cu
Nhn cng 3,5/7

ci

10

cng

0,0112

0,0056

10

20

XQ.1800 Bi m gi cu
Thnh phn cng vic:
Chun b, lm v sinh lau chi gi cu, bi m gi cu ng theo yu cu k thut.
n v tnh: ci
M hiu
XQ.18

Cng tc xy lp
Bi m gi cu

Thnh phn hao ph

n v

Gi k

Gi dn, gi treo

M b

kg

0,4

2,0

Vt liu khc

5,0

cng

0,3

0,5

10

20

Vt liu

Nhn cng 3,7/7


XQ.1900 Sn xut, lp dng lan can cu
Thnh phn cng vic:

Chun b, tho d cc khoang lan can hng, thu hi ch v kho, sn xut lan can mi theo hnh dng
kt cu ban u, lp t, chi g v sinh, sn 1 lp sn chng g 2 lp sn ph bo m ng yu cu
k thut, vn chuyn vt liu, thit b, nhn lc trong phm vi 30km bng t 5tn.
n v tnh: 1 tn
M hiu
XQ.19

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Sn xut lp dng lan Vt liu


can cu
St hnh

kg

752

St tm

kg

330

chai

2,566

t n

kg

12,71

Que hn

kg

29,458

Sn chng g

kg

9,84

Sn mu

kg

14,58

Vt liu khc

cng

85

My thi cng

ca

11,35

My hn 23KW

ca

1,5

xy

Nhn cng 4/7

t 5T

Chng 12:

CNG TC SA CHA NG B
XR.1100 v mt ng bng t cp phi t nhin
Thnh phn cng vic:
o g, san phng y, ct vung cnh, ri t cp phi t nhin, ti nc, m nn, bc d, vn
chuyn vt liu trong phm vi 100m. Hon thin mt ng bo m ng yu cu k thut.
n v tnh: 10m2
Thi cng bng th cng
M hiu

XR.11

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Chiu dy mt ng ln

n v

V mt ng
Vt liu
bng t cp phi
t cp phi t nhin
t nhin
Nhn cng 4/7

p(cm)
10

15

20

25

m3

1,45

2,17

2,90

3,63

cng

2,38

3,61

4,77

6,47

ca

0,007

0,008

0,009

0,01

11

12

13

14

My thi cng
t ch nc 5m3

n v tnh : 10m2
Th cng kt hp c gii
M hiu Cng tc xy lp
XR.11

V mt ng
bng t cp
phi t nhin

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

15

20

25

m3

1,45

2,17

2,90

3,63

cng

1,88

3,27

3,77

4,27

My lu 10T

ca

0,088

0,102

0,116

0,13

t ch nc 5m3

ca

0,007

0,008

0,009

0,01

21

22

23

24

Vt liu
t cp phi t nhin
Nhn cng 4/7
My thi cng

XR.2000 v mt ng dm
Thnh phn cng vic:
o g, san phng y, ct vung cnh, ri 4x6, ri vt liu chn, ti nc, m nn, ri lp
hao mn, bc d vn chuyn ph thi trong phm vi 100m, hon thin mt ng m bo yu cu k
thut.
XR.2100 v mt ng bng 4x6 chn dm, lp hao mn bng mt
n v tnh: 10m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Thi cng bng th cng


Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

12

14

15

XR.21

V mt ng bng Vt liu
4x6 chn dm,
4 x 6
lp hao mn bng
mt, thi cng
2 x 4
bng th cng
1 x 2
mt 0,015 1
Nhn cng 4/7

m3

1,38

1,654

1,930

2,07

m3

0,035

0,043

0,049

0,052

m3

0,035

0,043

0,049

0,052

m3

0,202

0,202

0,202

0,202

cng

3,42

3,59

3,76

3,96

11

12

13

14

n v tnh: 10m2
Th cng kt hp c gii
M hiu

XR.21

Cng tc xy lp

V mt ng
bng 4x6 chn
dm lp hao
mn bng mt,
thi cng bng th
cng kt hp c
gii

Thnh phn hao ph

Chiu dy mt ng ln

n v

p(cm)
10

12

14

15

Vt liu
4 x 6

m3

1,38

1,654

1,93

2,07

2 x 4

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

1 x 2

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

mt 0,015 1

m3

0,202

0,202

0,202

0,202

cng

2,92

3,02

3,11

3,18

My lu 10T

ca

0,146

0,165

0,198

0,206

t ch nc 5m3

ca

0,008

0,008

0,008

0,008

My khc

21

22

23

24

Nhn cng 4/7


My thi cng

XR.2200 V MT NG BNG 4X6 CHN DM, LP HAO MN BNG MT V T


CP PHI T NHIN
n v tnh: 10m2
Thi cng bng th cng
M hiu Cng tc xy lp
XR.22

Thnh phn hao ph

V mt ng Vt liu
bng 4x6
4 x 6
chn dm, lp
hao mn bng 2 x 4
mt v t cp
phi t nhin, thi 1 x 2
cng bng th
mt 0,015 1
cng
t cp phi t nhin
Nhn cng 4/7

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

12

14

15

m3

1,38

1,654

1,930

2,07

m3

0,035

0,043

0,049

0,056

m3

0,035

0,043

0,049

0,058

m3

0,159

0,159

0,159

0,159

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

cng

3,42

3,59

3,76

3,96

11

12

13

14

n v tnh: 10m2
Th cng kt hp c gii
M hiu
XR.22

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

V mt ng Vt liu
bng 4x6
4 x 6
chn dm,
lp hao mn
2 x 4
bng mt v

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

12

14

15

m3

1,38

1,654

1,93

2,07

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

t cp phi t 1 x 2
nhin, thi cng
mt 0,0151
bng th cng
kt hp c gii t cp phi t nhin

m3

0,035

0,046

0,053

0,056

m3

0,159

0,159

0,159

0,159

m3

0,043

0,043

0,043

0,043

cng

2,92

3,02

3,11

3,18

My thi cng

ca

0,146

0,165

0,198

0,206

My lu 10T

ca

0,008

0,008

0,008

0,008

t ch nc 5m3

21

22

23

24

Nhn cng 4/7

My khc
XR.2300 V MT NG BNG GRANIT 4X6 CHN T DNH HOC T CP PHI T
NHIN
n v tnh: 10m2
Thi cng bng th cng
M hiu
XR.23

Cng tc xy lp Thnh phn hao ph


V mt ng
Vt liu
bng granit 4x6
Grant 4 x 6
chn t dnh
hoc t cp hi t dnh hoc t
t nhin thi cng
Cp phi t nhin
bng th cng
Nhn cng 4/7

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

12

14

15

18

m3

1,49

1,79

2,09

2,40

2,69

m3

0,2

0,29

0,15

0,15

0,15

cng

3,2

3,38

3,57

3,78

4,00

11

12

13

14

16

n v tnh: 10m2
Th cng kt hp c gii
M hiu
XR.23

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
10

12

14

15

18

m3

1,49

1,79

2,09

2,40

2,69

m3

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

cng

2,73

2,89

3,05

3,23

3,42

My lu 10T

ca

0,126

0,153

0,178

0,200

0,227

t ch nc 5m3

ca

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

My khc

21

22

23

24

26

V mt ng
Vt liu
bng granit 4x6
Grant 4 x 6
chn t dnh hoc
t cp phi t
t dnh hoc t cp
nhin, thi cng
phi t nhin
bng th cng kt
Nhn cng 4/7
hp c gii
My thi cng

XR.2400 V MT NG DM NHA
Thnh phn cng vic:
o g su theo kt cu mt ng lp trn, san phng y, ct vung cnh, nu v ti nha, ri
, m nn, bc d, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, hon thin mt ng m bo yu
cu k thut.

n v tnh: 10m2
Thi cng bng th cng
M hiu
XR.24

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
3

m3

0,450

0,600

0,750

0,900

1,050

kg

48,21

48,21

48,21

48,21

48,21

Ci

kg

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

mt hoc ct sn

m3

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

cng

1,90

1,99

2,08

2,17

2,27

11

12

13

14

15

V mt ng Vt liu
nha bng th
1x2
cng ri nng
Nha ng

Nhn cng 4/7

n v tnh: 10m2
Th cng kt hp c gii
Cng tc xy
lp

M hiu
XR.24

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
3

m3

0,450

0,600

0,750

0,900

1,050

kg

48,21

48,21

48,21

48,21

48,21

Ci

kg

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

mt hoc ct sn

m3

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

cng

1,4

1,49

1,58

1,67

1,77

My lu 10T

ca

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

My khc

21

22

23

24

25

V mt ng Vt liu
nha bng th
1x2
cng kt hp
c gii
Nha ng

Nhn cng 4/7


My thi cng

XR.2500 v mt ng bng dm nha ngui


Thnh phn cng vic:
o g mt ng nha c, san phng y, ct vung cnh, m nn, nu pha ch v ti nha
lt. Ri dm nha ngui, m nn, bc d, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, hon thin mt
ng m bo yu cu k thut.
n v tnh: 10m2
Thi cng bng th cng
M hiu Cng tc xy lp
XR.25

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

tn

0,697

0,93

1,162

1,394

1,626

kg

4,63

4,63

4,63

4,63

4,63

Du ha

lt

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

Ci

kg

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

cng

1,21

1,53

1,84

2,15

2,47

11

12

13

14

15

V mt ng
Vt liu
bng dm
dm nha ngui
nha ngui bng
th cng
Nha c

Nhn cng 4/7


Ghi ch:

Trng hp s dng ni nu nha sn xut nha ti lt th c b sung hao ph my thi cng


tnh cho ni nu nha l: 0,02 ca; hao ph nhn cng trong nh mc c nhn vi h s KNC = 0,8
v khng tnh hao ph ci nh mc cho cng tc ny
n v tnh: 10m2
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Th cng kt hp c gii
Chiu dy mt ng ln p(cm)
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

XR.25

V mt ng
Vt liu
bng dm
dm nha ngui
nha ngui bng
th cng kt hp Nha c
c gii
Du ha
Ci
Nhn cng 4/7

tn

0,728

0,972

1,166

1,457

1,699

kg

4,63

4,63

4,63

4,63

4,63

lt

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

kg

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

cng

1,08

1,35

1,62

1,88

2,15

ca

0,037

0,037

0,037

0,037

0,037

21

22

23

24

25

My thi cng
My lu 0,8T

XR.2600 DM V MT NG BNG B TNG ATPHAN HT MN RI NNG (CHA BAO GM


NHA LT)
Thnh phn cng vic:
o g mt ng b tng nha c, san phng y, ct vung cnh, m nn, vn chuyn vt liu
trong phm vi 100m. Ri b tng nha, m nn, hon thin mt ng m bo yu cu k thut.
n v tnh: 10m2
M
hiu
XR.26

Th cng kt hp c gii
Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

V mt ng Vt liu
b tng atphan
B tng atphan nha
ht mn ri
nng ht mn
nng.
Nhn cng 4/7
My thi cng My lu 10T
My khc

n v

Chiu dy mt ng ln p(cm)
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Tn

0,76

1,02

1,27

1,53

1,78

Cng

0,85

1,12

1,39

1,65

1,92

Ca

0,02

0,022

0,024

0,026

0,028

21

22

23

24

25

XR.3000 TI NHA LT HOC NHA DNH BM MT NG


Thnh phn hao ph:
Qut sch mt ng, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, nu nha v ti nha bng nha
pha du hay nh tng nha m bo yu cu k thut.
XR.3100 TIU CHUN NHA 1,1 KG/M2
n v tnh : 10m2
M
hiu
XR.31

Tiu chun nha 1,1kg/m2


Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Nha pha du
Th cng

Ti nha lt
Vt liu
hoc nha dnh

C gii

Nh tng nha
Th cng

C gii

bm mt ng Nha c

kg

8,15

8,15

Du ha

lt

4,796

4,796

Nh tng nha

kg

Nhn cng 4/7

cng

0,24

0,08

11,99

11,99

0,19

0,03

My thi cng
Xe ti nha

ca

Ni nu nha

ca

My khc

0,0056

0,0056

10

10

0,022
11

12

21

22

XR.3200 TIU CHUN NHA 0,5 KG/M2


n v tnh : 10m2
M
hiu
XR.32

Tiu chun nha 0,5kg/m2


Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Ti nha lt
Vt liu
hoc nha dnh
Nha c
bm mt ng
Du ha
Nh tng nha
Nhn cng 4/7

n v

Nha pha du
Th cng

C gii

kg

4,7

4,7

lt

2,40

2,40

kg
cng

0,15

0,047

Nh tng nha
Th cng

C gii

5,45

5,45

0,172

0,02

My thi cng
Xe ti nha

ca

Ni nu nha

ca

My khc

0,0033

0,0033

10

10

0,013
11

12

21

22

XR.3300 LNG NHA TRN MT NG C


Thnh phn cng vic:
Qut sch mt ng, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, ri k c bo dng sau khi
lng, nu nha, ti nha, hon thin mt ng m bo yu cu k thut.
n v tnh : 10m2
Lng nha mt lp
M hiu

XR.33

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Lngmt lp Vt liu
nha trn mt
mt 0,0151 hoc ct
ng c

n v

m3

Nha 0,7kg/m2

Nha 0,9kg/m2

Th cng

C gii

Th cng

C gii

0,055

0,055

0,073

0,073

Nha ng
Nhn cng 4/7

kg

7,63

7,63

9,63

9,63

cng

0,12

0,08

0,14

0,1

My thi cng
Xe ti nha

ca

0,005

My lu 8,5T

ca

0,021

Ni nu nha

ca

0,02
11

0,021

0,0066
0,021

0,021

0,025
12

21

22

n v tnh : 10m2
Lng nha mt lp
M hiu
XR.33

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Lng mt lp Vt liu
nha trn mt
mt 0,0151 hoc ct
ng c
Nha ng
Nhn cng 4/7

n v

Nha 1,1kg/m2

Nha 1,5kg/m2

Th cng

C gii

Th cng

C gii

m3

0,103

0,103

0,166

0,166

kg

11,77

11,77

16,05

16,05

cng

0,2

0,12

0,27

0,162

My thi cng
Xe ti nha

ca

0,008

My lu 8,5T

ca

0,021

Ni nu nha

ca

0,03
31

0,021

0,01
0,021

0,021

0,04
32

41

42

n v tnh: 10m2
Lng nha hai lp
M hiu
XR.33

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Lng 2 lp
Vt liu
nha trn mt
1x2
ng c
mt 0,015 1
Nha ng
Nhn cng 4/7

n v

Nha 2,5kg/m2

Nha 3kg/m2

Th cng

C gii

Th cng

C gii

m3

0,15

0,15

0,15

0,15

m3

0,15

0,15

0,17

0,17

kg

26,75

26,75

32,1

32,1

cng

0,38

0,228

0,46

0,276

My thi cng
Xe ti nha

ca

0,013

My lu 8.5T

ca

0,03

Ni nu nha

ca

0,05

0,03

0,015
0,03
0,06

0,03

51

52

61

62

XR.3400 BO DNG MT NG BNG T CP PHI T NHIN


Thnh phn cng vic:
San sa mt ng c, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, ri t cp phi t nhin, ti nc,
m nn, hon thin mt ng m bo yu cu k thut.
n v tnh: 10m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy 3cm
Th cng C gii

XR.34

Bo dng mt Vt liu
ng bng t
t cp phi t nhin
cp phi t nhin

Chiu dy 10cm
Th
cng

C gii

m3

0,42

0,42

1,4

1,4

cng

0,27

0,03

0,35

0,06

My lu 10T

ca

0,015

0,015

0,03

0,03

My san 110CV

ca

0,05

0,05

t ch nc 5m3

ca

0,03

0,05

My khc

Nhn cng 3,7/7


My thi cng

0,03

0,05

11

12

21

22

XR.4100 NG C G CHNG XI L
Thnh phn cng vic:
Chun b, vn chuyn vt liu trong phm vi 100m, ng c trm theo ng yu cu k thut,
XR.4200 P L NG BNG T CP PHI T NHIN
Thnh phn cng vic:
Chun b, dy c, bc t phong ha, gt mi ta luy, vn chuyn vt liu, ph thi trong phm vi 100m,
p l ng bo m ng yu cu k thut.
M hiu Cng tc xy lp
XR.41

XR.42

Thnh phn hao ph

n v

ng c trm
chng si l
VT:100m
110

ng c chng
xi l

Vt liu
C 8-10 di 4-5m

p l ng
bng t cp
phi t nhin

t cp phi t nhin

m3

Nhn cng 3,5/7

cng

p l ng bng t
cp phi t nhin
VT:1m3

1,42
7,2

2,08

10

10

XR.4400 V SINH MT NG
Thnh phn cng vic:
Chun b, thu gom ph thi v vn chuyn trong phm vi 100m, v sinh mt ng m bo yu cu
qui nh.
n v tnh: 100m2

V sinh mt ng
M hiu

XR.44

Cng tc xy
lp

V sinh mt
ng

Thnh phn hao ph

n v

Nhn cng 3,5/7

Qut dn

Ra mt

t mt
ng

ng bng c
gii

0,65

0,2

Qut nc
mt ng

cng

0,2

My thi cng
t ti nc 5m3

ca

0,036
10

20

30

XR.4500 LP H SP, H SNH LN CAO SU


Thnh phn cng vic:
Chun b, o b lp vt liu c ra khi phm vi mt ng, lp vt liu xung h, chn, ri vt liu
chn, ti nc bng xe nc, m cht m bo yu cu k thut, vn chuyn vt liu trong phm vi
100m.
n v tnh: 1m3
M hiu

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

Bng ct

m3

1,22

Bng t
cp phi t
nhin

Bng
04cm

Vt liu
XR.45

Lp h sp, h Ct
snh ln cao su
t cp phi t nhin

m3

0 4cm

1,4

m3

1,319

Nhn cng 3,7/7

0,56

0,85

0,95

My thi cng
t ti nc 5m3

ca

0,002

0,002

0,002

My m cc

ca

0,033

0,033

0,033

10

20

30

XR.5000 O HT T ST
Thnh phn cng vic:
Chun b, o,bc xc vn chuyn t st ra khi phm vi st l trong phm vi quy nh, sa li nn
ng, l ng, rnh thot nc.
XR.5100 O HT T ST BNG TH CNG TRONG PHM VI 30M.
n v tnh: 1m3
M hiu
XR.510

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

o ht t st Nhn cng 3,5/7


bng th cng

n v
cng

Cp t
t cp I

t cp II

t cp III

0,593

0,696

0,995

XR.5200 O HT T ST BNG TH CNG KT HP C GII HOC BNG C GII TRONG


PHM VI 50M

n v tnh: 100m3
Th cng kt hp c

t cp I
XR.52

o ht t
st trong
phm vi
50m

Nhn cng 3,5/7

C gii

gii

Cng tc xy Thnh phn hao


n v
lp
ph

M hiu

t cp t cp
t cp t cp
t cp I
II
III
II
III

cng

18,21

24,55

37,03

11,38

15,34

23,14

ca

0,354

0,433

0,578

0,566

0,693

0,925

11

12

13

21

22

23

My thi cng
My i 110CV

XR.5300 O HT T ST BNG TH CNG KT HP C GII HOC BNG C GII TRONG


PHM VI 100M
n v tnh: 100m3
Th cng kt hp c

t cp I
XR.53

o ht t
st trong
phm vi
100m

Nhn cng 3,5/7

C gii

gii

Cng tc xy Thnh phn hao


M hiu
n v
lp
ph

t cp t cp t cp t cp t cp
II
I
II
III
III

cng

18,21

24,55

37,03

11,38

15,34

23,14

ca

0,551

0,708

0,969

0,88

1,13

1,55

11

12

13

21

22

23

My thi cng
My i 110CV
Ghi ch:
Khi o t st bng c gii vi cc t hp my thit b thi cng khc th p dng theo nh mc d
ton xy dng cng trnh - Phn xy dng
XR.5400 BT T L NG, DY C L NG
Thnh phn cng vic:
Bt t l, hon thin l ng ng yu cu k thut, dy c l, dy n tn gc m bo theo yu
cu k thut, vn chuyn t hay c bng th cng trong phm vi 100m.
n v tnh: 10m2
M hiu

Cng tc xy lp

XR.54

Bt l ng

XR.54

Dy c l ng

Thnh phn hao ph


Nhn cng 3,5/7

n v

Bt l ng

Dy c l ng

cng

0,24

0,21

10

20

XR.6000 SA NN, MNG BNG CT, X B, DM 4X6, T CHN LC


Thnh phn cng vic:
Chun b, sa nn, sa mng ng yu theo thit k, san, vt liu vo nn, mng ng thnh
tng lp, ti nc, san m cht theo yu cu k thut, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
XR.6100 SA NN, MNG BNG CT, X B, DM 4X6
n v tnh: 1m3

Sa nn, mng ng
M hiu

XR.61

Bng ct

Cng tc xy Thnh phn hao


n v
lp
ph

Sa nn,
Vt liu
mng bng
Ct
ct, x b,
dm 4x6, x b

1,38

1,38

m3

1,32

dm 4x6

m3

Nc

m3

0,15

0,15

cng

0,67

0,19

Nhn cng 4/7

Bng dm 4x6

T/cng kt
T/cng kt
T/cng kt
Th
Th
hp c
hp c
hp c
cng
cng
gii
gii
gii

Th
cng

m3

Bng x b

0,64

1,32

0,32

1,32

1,32

1,0

0,3

My thi cng
My m cc

ca

My lu 8,5 tn

ca

0,15

0,50
0,073

11

12

21

22

31

32

XR.6200 SA NN, MNG BNG T CHN LC (T C SN)


n v tnh: 1m3
M hiu
XR.62

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao


ph

Bng th cng

T/cng kt hp c gii

Cp t

Cp t

n v

Sa nn, mng
bng t chn
Nhn cng 4/7
lc (t c
sn)

cng

II

III

II

III

0,87

0,99

1,18

0,35

0,40

0,68

0,21

0,24

0,27

21

22

23

My thi cng
My m cc

ca
11

12

13

XR.6300 P T ST
Thnh phn cng vic:
Chun b, san, xm vm v luyn t, p theo ng yu cu k thut, vn chuyn t st trong phm
vi 30m. (Khai thc, vn chuyn t st cha tnh trong nh mc).
n v tnh: 1m3
M hiu
XR.63

Cng tc xy lp
p t st

Thnh phn hao ph


Nhn cng 3,5/7

n v
cng

Tng phng nc
Thn cng

Sau m cu

p b vy thi
cng

1,2

1,0

0,8

11

12

21

XR.6400 SA MT NG T CP PHI T NHIN


Thnh phn cng vic:
Sa mt ng c, qut dn hon thin mt ng m bo theo yu cu k thut.

n v tnh: 100m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph


Nhn cng 3,7/7

XR.64

Sa mt ng
t cp phi t
nhin

n v
cng

Sa mt ng t cp phi t nhin
Th cng

C gii

4,3

0,222

My thi cng
My san 110CV

ca

0,056
10

20

XR.6500 VT RNH THOT NC


Thnh phn cng vic:
Vt rnh dc, thot nc, gom rc, t vn chuyn i ni khc trong phm vi 100m.
n v tnh: 1m
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XR.65

Vt rnh thot nc

Nhn cng 3,5/7

cng

0,035
10

XR.6600 PHT QUANG DC HAI BN NG


Thnh phn cng vic:
Pht, cht cy con, tre, na, l ... hai bn ng, vn chuyn ph thi trong phm vi 100m
n v tnh: m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XR.66

Pht quang dc hai bn


ng

Nhn cng 3,5/7

cng

0,022
10

XR. 6700 TRNG V CHM SC CY XANH


Thnh phn cng vic:
+ Trng cy:
Chun b, o h, b sung t mn, trng cy, ti nc chm sc cy n khi bn r.
+ Chm sc cy: Vun xi, ct ta, lm c, bn phn theo yu cu k thut.
M hiu
XR.67

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Trng v chm sc Vt liu


cy xanh
Cy ging
Phn vi sinh
Nhn cng 4/7

n v

Trng cy

Chm sc cy

VT:100 cy

VT:1 ln/ 100 cy

cy

101

kg

0,8

2,5

cng

7,8

1,5

ca

0,20

0,002

10

20

My thi cng
Xe ti nc 6m3
XR.7000 SA CHA VA H, X L NN VA H.

Thnh phn cng vic:


+ Sa cha va h:
Sau khi nn va h c x l, thc hin sa cha va h bo m ng yu cu k thut, vn
chuyn vt liu trong phm vi 30m.
Sa cha va h bng:
- Lng va xi mng mc 100, dy 3cm.
- Lt gch kha 20x20cm, va xi mng lt mc 75.
- B tng dm 1x2cm mc 200, dy 3cm; lng bng va xi mng mc 100, dy 2cm.
- Bng si ra vi lp va xi mng mc 100, dy 2cm; lp lt bng b tng dm 1x2cm mc 200,
dy 5cm.
+ X l nn va h.
o phn din tch va h b h hng bng th cng, bc d vn chuyn ph thi trong phm vi 100m,
p ct dy10cm ti nc bng xe ti nc, trn va, v m b tng nn 4x6cm, mc 50,
dy 10cm, m bo ng yu cu k thut.
n v tnh: 1m2
Sa cha va h bng:
Cng tc
M hiu
xy lp
XR.71

XR.72

Thnh phn hao ph

Sa cha Vt liu
va h
Va XM ct vng

n v Xi mng ct Gch kha


vng
20x20cm
m3

Va BT 1x2

m3

Va BT nn 4x6

m3

0,035

0,025

B tng
1x2

X l nn
ca va
Si ra
h

0,025

0,04

0,031

0,051

X l nn Gch kha 20x20


ca va h
Si ht ln

vin
kg

40

Bt

kg

Np g

0,5

inh cc loi

kg

0,03

Ct

m3

Nhn cng 3,7/7

cng

26
0,102

0,123
0,16

0,28

0,2

0,4

0,3

My thi cng
t ti nc 5m3

ca

0,00018

My khc

20
11

12

13

14

21

XR.7300 SN K NG BNG SN DO NHIT(CNG NGH SN NNG)


Thnh phn cng vic:
Chun b, dng chp v ro chn, lm v sinh mt ng, nh du, cng dy, nu sn, sn vo
thit b sn k, sy my duy tr nhit si, tin hnh sn theo ng yu cu k thut, vn chuyn vt
liu, dng c trong phm vi 100m.
n v tnh: 1m2
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy lp sn (mm)

XR.73

1,5

kg

2,91

3,94

5,19

kg

0,25

0,25

0,25

Gas t

kg

0,103

0,138

0,152

Vt liu khc

1,2

1,2

1,0

cng

0,16

0,18

0,20

Thit b sn k vch YHK10A

ca

0,025

0,025

0,025

L nu sn YHK 3A

ca

0,025

0,025

0,025

t 2,5T

ca

0,025

0,025

0,025

My khc

11

12

13

Sn k ng bngVt liu
sn do nhit (cng
Bt sn (trng hoc vng)
ngh sn nng)
Sn lt

Nhn cng 4,3/7


My thi cng

XR.7400 LAU CHI CC TIU, BIN BO


Thnh phn cng vic:
Lau chi cc tiu, bin bo bng th cng m bo ng yu cu qui nh.
n v tnh: 1 ci
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

XR.74

Lau chi cc tiu, bin bo

Nhn cng 3/7

cng

0,033
10

XR.7500 GIA CNG LP T BNG BO HIU NG B, BNG TN NG BNG TN DY


2MM
Thnh phn cng vic:
Ly du, ct v gia cng thnh bng, sn 3 nc: 1 nc chng g, 2 nc sn mu, v hnh 3 nc
sn, tho bin bo c, lp bin bo mi theo ng yu cu k thut, vn chuyn bin bo, nhn lc
bng t 2,5T trong phm vi 30km
n v tnh: 1ci
M
hiu
XR.751

Bng bo hiu ng b
Cng tc xy
Thnh phn hao ph n v Thay mi loi Thay mi loi vung,
lp
trn
tam gic, ch nht
Gia cng, lp Vt liu
t bng bo
Sn chng g
hiu ng
b bng tn Sn mu
dy 2mm
Tn dy 2mm
Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7

V li

kg

0,286

0,286

0,286

kg

0,44

0,44

0,44

kg

21,98

16,49

cng

2,63

2,63

1,10

My thi cng
t 2,5T

ca

0,025

0,025

0,025

3
n v tnh: 1ci

M hiu
XR.752

Cng tc xy lp
Gia cng, lp t
bng tn ng
bng tn dy 2mm

Thnh phn hao ph

n v

Bng tn ng 0,3 x 0,3 m


Thay mi

V li

Vt liu
Sn chng g

kg

0,043

0,043

Sn mu

kg

0,066

0,066

Tn dy 2mm

kg

2,59

Vt liu khc

cng

0,39

0,2

ca

0,025

0,025

Nhn cng 3,7/7


My thi cng
t 2,5T

XR.7600 GIA CNG, LP T TR BIN BO HIU NG B


Thnh phn cng vic:
Ly du, ct st, khoan l, chp u ng bng np chp nha (i vi st ng trn), co g, sn 3
nc (1 nc sn chng g, 2 nc sn mu). o t. Trn va, , m b tng 1x2 lm chn
tr. Hon thin theo ng yu cu k thut, bc d, vn chuyn vt liu bng th cng trong phm vi
30m, vn chuyn tr bin bo, vt liu khc v nhn lc trong phm vi 30km bng t.
n v tnh: 1 ci
M hiu
XR.76

Cng tc xy
lp
Gia cng lp
t tr

Thnh phn hao ph

n v

Tr bin loi ct bng thp hnh


Ct thp L

Ct thp U

Ct thp I

kg

11,81

15,25

19,56

kg

0,08

0,115

0,115

kg

0,127

0,181

0,181

Va BT 1x2cm M150

m3

0,085

0,085

0,085

Vt liu khc

cng

1,04

1,04

1,04

ca

0,06

0,06

0,06

10

20

30

Vt liu

St hnh
bin bo
Sn chng g
hiu ng b
di 3m
Sn mu

Nhn cng 3,7/7


My thi cng
t 7T

n v tnh: 1ci

M hiu

XR.76

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

Tr bin bng st Tr v bin bo phn


ng
quang trn 90cm, bin
n v
St ng St ng tam gic 90x90x90 cm,
bin vung 90x90cm
60
80

Gia cng lp Vt liu


t tr
St ng
bin bo
Tr bin bo 110x3,5
hiu
ng b di Np chp
3m

Bin bo phn quang trn, tam


gic, vung
Sn chng g
Sn mu
Va b tng M150
Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7

3,18

3,39

ct

ci

ci

kg

0,081

0,115

0,12

kg

0,127

0,181

0,19

m3

0,085

0,085

0,085

cng

1,0

1,19

1,25

ca

0,06

0,06

0,06

40

50

60

My thi cng
t 3T

XR.7700 THAY TH TR, CT B TNG DI PHN CCH


Thnh phn cng vic:
Chun b, tho d tr, ct c cn thay th, nn chnh li cc ng thp 50mm,tm sng, lp t li ng
thp, tm sng, sn, thng hng (nu s dng loi ng thp 50mm v tm sng), hon thin theo
ng yu cu k thut, bc xp, vn chuyn tr, ct b tng v nhn lc trong phm vi 50km.
n v tnh: 1ci
M hiu
XR.77

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Tr b tng

Ct b tng

Thay th tr b tng Vt liu


gii phn cch
Tr b tng

ci

1,00

Ct b tng

ci

1,00

Sn (trng, )

kg

0,54

Vt liu khc

0,5

1,0

cng

1,5

1,5

ca

0,05

0,05

10

20

Nhn cng 3,7/7


My thi cng
t 5T

XR.7800 GN VIN PHN QUANG, CHI RA DI PHN CCH


Thnh phn cng vic:
+ Gn vin phn quang:

Bc d, vn chuyn vt t ra cng trng bng xe t 2,5T. Lm v sinh hin trng, ly du, canh
gi v hng dn giao thng. Vn hnh l nu keo, tri keo v gn vin phn quang theo tiu chun
thit k k thut. Lm v sinh l nung keo.
+ Chi ra di phn cch:
Bc d, vn chuyn cng c ra cng trng bng xe t 2,5T. Chi ra di phn cch bng nc v
bt git, qut dn mt ng bo m yu cu qui nh.
Cng tc xy
M hiu
lp
XR.78

XR.78

Gn vin
phn quang

Thnh phn hao ph

n v

Gn vin phn quang


VT: 1 vin
Trn mt b
tng

Trn mt
ng nha

Chi ra di
phn cch
VT: 1m2

Vt liu
Vin phn quang

vin

Keo Bituminuos

kg

Keo Megapoxy

kg

0,1

Gas

kg

0,004

lt

0,001

Chi ra di Du DO
phn cch
Bt git

0,1

kg

0,0125

Chi tu cau

cy

0,0125

Bn chi cc

ci

0,025

Vt liu khc

cng

0,072

0,069

Nhn cng 3,7/7

0,141

My thi cng
t ch nc 5m3

ca

0,0025

t 2,5T

ca

0,01

0,01

L nung keo

ca

0,004

0,004

11

12

0,0125
20

XR.7900 SN DI PHN CCH, DN MNG PHN QUANG U DI PHN CCH


Thnh phn cng vic:
Bc d, vn chuyn vt t ra cng trng bng xe t 2,5T. Lm v sinh di phn cch, canh gi giao
thng v sn trng 3 nc theo ng yu cu k thut (i vi sn gii phn cch). Co da, ch
lng phn din tch cn dn, ct mng phn quang dn vo u di phn cch (i vi dn mng phn
quang).
n v tnh: 1m2
M hiu
XR.79

Cng tc xy
lp

Sn di phn cch
Thnh phn hao ph

Sn di phn Vt liu
cch
Mng phn quang

n v

Sn mi

Sn li

m2

Dn mng phn
quang u di phn
cch
1,1

Sn mu

kg

0,47

0,47

Vt liu khc

XR.79

Dn mng
phn quang

Nhn cng 3,7/7

cng

0,22

0,26

0,4

ca

0,03

0,03

0,03

11

12

20

My thi cng
t 2,5T

XR.8100 THAY TH NG THP 50, TM SNG DI PHN CCH


Thnh phn cng vic:
Chun b, ca, tho d ng thp, tm sng c cn thay th,nn chnh li tm sng lin k, lp t ng
thp, tm sng theo ng yu cu k thut, sn li ng thp 50, hon thin cng tc thay th. Vn
chuyn ng thp, tm sng, nhn lc trong phm vi 30km
M hiu
XR.81

XR.81

Cng tc xy lp
Thay th ng thp
50mm

Thnh phn hao ph

n v

Thay th ng thp
50 (VT:1 m)

Thay th tm tn
ln sng
(VT: 1tm)

Vt liu
ng thp 50mm

1,05

Sn

kg

0,036

Tm sng
Thay th tm tn ln
3x47x4120mm
sng
Bu lng M18x26

tm
b

Bu lng M20x30

Vt liu khc

1,5

1,0

cng

0,2

1,5

t 5T

ca

0,01

0,01

My khc

10

10

20

Nhn cng 3,7/7

My thi cng

XR.8200 SN XUT BIN BO PHN QUANG


Thnh phn cng vic:
Ly du, ct g thnh bng, in bng, chi khun bng, ra mng in, v khun mu trng mng phim,
ct mng dn, cn hp, phi bng.
n v tnh: 1 ci
Sn xut bin bo phn quang
M hiu

XR.82

Cng tc
xy lp

Sn xut
bin bo

Thnh phn hao ph

Vt liu

n v Bin vung
60x60cm

Bin trn
70, bt
gic cnh
25cm

Bin tam
gic cnh
70cm

Bin ch
nht
30x50cm

phn quang Mng phn quang

m2

0,451

0,57

0,263

0,183

Mc in cao cp

lt

0,038

0,04

0,033

0,016

Dung mi PUH3519

lt

0,015

0,016

0,013

0,006

Dung mi PUV

lt

0,038

0,04

0,033

0,016

Tn trng km dy

kg

3,80

5,17

3,58

1,58

cng

1,02

1,07

0,93

0,69

10

20

30

40

1,2mm
Vt liu khc
Nhn cng 3,7/7

Phn 3

NH MC D TON
SA CHA CU, NG ST

KT CU V - HNG DN P DNG
NH MC D TON SA CHA CU, NG ST
I - KT CU CA NH MC D TON
nh mc d ton sa cha cu, ng st gm 2 chng:
Chng 13: Cng tc sn xut, lp dng, tho d cc cu kin ca dm thp cu ng st
Chng 14: Cng tc sa cha ng st
II - HNG DN P DNG:
Ngoi cc cng tc xy lp c nh mc trong phn ny, cc cng tc xy lp sa cha khc c lin
quan n sa cha cu, ng st c thc hin theo quy nh p dng chung v ni dung nh
mc cc cng tc xy lp trong phn I,II ca b nh mc d ton ny.
Trng hp sa cha ng st nhng on c dc > 120/00, hao ph nhn cng c nhn h
s 1,2; sa cha trong ng hm hao ph nhn cng nhn h s 1,3; sa cha nhng on ng
kh khn c mt chy tu 11 i/ngy m hao ph nhn cng c nhn h s 1,1 so vi cc
nh mc tng ng.
Chng 13:

SN XUT, LP DNG, THO D CC CU KIN CA DM THP CU


NG ST
XS.1000 SN XUT CU KIN DM THP DN KN
Thnh phn cng vic :
Chun b, ly du, ct, ty, khoan, doa l v.v...sn sut cu kin theo yu cu k thut.Lp th, tho
d, xp gn thnh phm, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
XS.1100 SN XUT THANH M H, M THNG ,THANH U DN, BN NT DN CH
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v
Vt liu

M h, m thng,
thanh u dn

Bn nt dn ch

Thp hnh

kg

635,25

82,41

Thp tm

kg

407,95

944,46

chai

1,34

2,84

chai

0,45

0,95

con

15,87

29,97

5,00

5,00

cng

31,68

39,88

My khoan 4,5KW

ca

3,78

4,36

My p kh 4 m3/ph

ca

2,09

4,20

ca

0,20

0,45

1,00

1,00

xy
XS.111

Sn xut thanh Actylen


m h,m
Bu lng+li
thng, thanh
cng cu.
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7
My thi cng

XS.112

Sn xut bn nt Cn cu 10 tn
dn ch.
My khc

XS.1200 SN XUT THANH NG, THANH TREO, THANH XIN.


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v Thanh ng, thanh treo

Thanh xin

Vt liu
Thp hnh

kg

497,03

391,62

Thp tm

kg

540,84

648,83

chai

1,29

1,56

chai

0,43

0,52

con

20,44

17,24

5,00

5,00

cng

36,04

32,90

ca

3,78

3,92

My p kh 4m3/ph

ca

2,09

2,30

Cn cu 10 tn

ca

0,35

0,30

My khc

1,00

1,00

xy
XS.121

Sn xut thanh Actylen


ng, thanh treo
Bu lng+li
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7

XS.122

Sn xut thanh
My thi cng
xin
My khoan 4,5KW

XS.1300 SN XUT H LIN KT DC CU.


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Lin kt dc trn

Lin kt dc di

741,09

693,77

Vt liu
Thp hnh

kg

Thp tm

kg

290,83

339,31

chai

0,95

0,80

chai

0,32

0,27

con

14,79

16,88

5,00

5,00

cng

26,74

26,70

ca

3,24

3,45

My p kh 4m3/ph

ca

2,40

2,24

Cu cu 10 tn

ca

0,25

0,20

My khc

1,00

1,00

xy
XS.131

Sn xut h lin Actylen


kt dc trn
Bu lng+li
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7

XS.132

Sn xut h lin
My thi cng
kt dc di
My khoan 4,5KW

XS.1400 SN XUT DM DC, DM NGANG.


* Dm dc bao gm : Dm dc + lin kt vi dm ngang, lin kt dm dc.
* Dm ngang bao gm : Dm ngang + lin kt vi dn ch
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Dm dc

Dm ngang

Vt liu

XS.141
XS.142

Sn xut dm
dc
Sn xut dm
ngang

Thp hnh

kg

411,39

386,73

Thp tm

kg

623,41

653,83

xy

chai

1,88

2,00

Actylen

chai

0,63

0,67

Bu lng+li

ci

19,54

15,58

Vt liu khc

5,00

5,00

cng

31,80

31,98

My khoan 4,5KW

ca

4,21

3,66

My p kh 4m3/ph

ca

2,91

2,17

Cu cu 10 tn

ca

0,15

0,19

My khc

1,00

1,00

Nhn cng: 4,3/7


My thi cng

XS. 1500 SN XUT KT CU THP NG NGI I, SN TRNH XE TRN DM, NG


KIM TRA.
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

ng ngi i, sn
trnh xe

ng kim tra

Vt liu

XS.151

Thp hnh

kg

834,04

930,59

Thp tm

kg

145,62

71,18

Thp trn

kg

82,83

42,18

con

4,48

69,80

kg

0,46

1,30

chai

1,31

1,66

Actylen

chai

0,44

0,55

Bu lng+li

con

7,01

4,65

5,00

5,00

cng

38,50

27,32

My khoan 4,5KW

ca

1,90

1,88

My p kh 4m3/ph

ca

0,94

0,94

My hn 23KW

ca

0,11

0,31

Cn cu 10tn

ca

0,15

0,19

My khc

1,00

1,00

Sn xut kt cu Bulng M 20
thp ng
Que hn
ngi i, sn
trnh xe.
xy

Vt liu khc
XS.152

Sn xut kt cu Nhn cng: 4,3/7


thp ng kim
tra.
My thi cng

XS.2000 SN XUT CU KIN DM THP DN H.


Thnh phn cng vic :
Chun b, ly du, ct ty, khoan, doa l v.v...sn sut cu kin theo yu cu k thut. Lp th, tho
d, xp gn thnh phm, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
XS. 2100 Sn xut thanh m h, m thng, thanh u dn, bn nt dn ch
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

M h, m thng,
thanh u dn

Bn nt dn ch

Vt liu
Thp hnh

kg

602,09

70,45

Thp tm

kg

437,25

954,74

chai

1,99

2,33

chai

0,66

0,78

con

15,71

40,14

5,00

5,00

cng

28,5

39,88

ca

3,78

4,36

xy
XS.211

Sn xut thanh Actylen


m h, thanh m
Bu lng+li
thng thanh
u dn
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7

XS.212

Sn xut bn nt My thi cng


dn ch
My khoan 4,5KW

My p kh 4m3/ph

ca

2,09

4,20

Cn cu 10 tn

ca

0,2

0,45

My khc

1,00

1,00

XS. 2200 SN XUT THANH NG, THANH TREO, THANH XIN.


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v Thanh ng, thanh treo

Thanh xin

Vt liu
Thp hnh

kg

699,53

593,45

Thp tm

kg

333,41

442,07

chai

1,41

1,87

chai

0,47

0,62

con

10,78

14,04

5,00

5,00

cng

20,41

26,88

ca

1,88

4,17

ca

0,89

2,49

ca

0,3

0,25

1,00

1,00

xy
XS.221

Sn xut thanh Actylen


ng, thanh
Bu lng+li
treo.
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7
My thi cng
My khoan 4,5KW

XS.222

My p kh 4m3/ph
Sn xut thanh
xin.
Cn cu 10 tn
My khc

XS.2300 SN XUT H LIN KT DC DI, DM DC, DM NGANG


* Dm dc bao gm : Dm dc + lin kt vi dm ngang, lin kt dm dc.
* Dm ngang bao gm : Dm ngang + lin kt vi dn ch
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Lin kt dc di

Dm dc

Dm ngang

Vt liu
Thp hnh

kg

695,88

527,75

447,79

Thp tm

kg

337,15

522,25

591,28

chai

1,45

4,59

2,62

chai

0,48

1,53

0,87

con

9,71

12,70

15,19

5,00

5,00

5,00

cng

28,36

45,71

33,77

xy
XS.231
XS.232

Sn xut h lin Actylen


kt dc di.
Bu lng+li
Sn xut dm
Vt liu khc
dc.
Nhn cng: 4,3/7

XS.233

Sn xut dm
ngang.

My thi cng

My khoan 4,5KW

ca

2,64

5,01

2,33

My p kh

ca

1,69

2,65

1,64

Cn cu 10 tn

ca

0,20

0,16

0,16

My khc

1,00

1,00

1,00

4m3/Ph

XS. 3000 SN XUT CU KIN DM THP C CHY DI.


Thnh phn cng vic :
Chun b, ly du, ct ty, hn, khoan, doa l v.v...sn sut cu kin theo yu cu k thut. Lp th,
tho d, xp gn thnh phm, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
XS. 3100 SN XUT DM CH, H LIN KT DC DI, SN XUT DM DC,
NGANG.

DM
n v tnh : 1tn

M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v Dm ch

Lin kt dc
di

Dm dc

Dm ngang

Vt liu

XS.311
XS.312

XS.313

XS.314

Sn xut dm
ch.

Thp hnh

kg

154,65

833,21

476,36

446,08

Thp tm

kg

870,35

196,46

562,02

593,04

xy

chai

0,62

1,38

1,94

1,24

Actylen

chai

0,21

0,46

0,65

0,41

kg

2,14

con

8,93

13,58

45,93

27,43

5,00

5,00

5,00

5,00

cng

20,29

21,88

51,74

24,29

My khoan 4,5KW

ca

2,62

5,28

9,06

14,64

My p kh 4m3/ph

ca

1,78

2,50

3,02

3,48

My hn 23KW

ca

0,55

Cn cu 10tn

ca

0,16

My khc

2,00

2,00

2,00

2,00

Que hn
Sn xut lin kt
Bu lng li
dc di.
Vt liu khc
Sn xut dm
dc.
Sn xut dm
ngang.

Nhn cng: 4,3/7


My thi cng

XS. 4000 SN XUT CU KIN DM THP C CHY TRN


Thnh phn cng vic :
Chun b, ly du, ct ty, hn, khoan, doa l v.v...sn sut cu kin theo yu cu k thut. Lp th,
tho d, xp gn thnh phm, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
XS. 4100 SN XUT DM, H LIN KT.
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Sn xut dm, h lin kt

Vt liu

XS.411

Sn xut dm,
h lin kt

Thp hnh

kg

332,84

Thp tm

kg

708,94

xy

chai

1,87

Actylen

chai

0,62

Que hn

kg

0,85

Bu lng+li

con

9,59

5,00

cng

32,11

My khoan 4,5KW

ca

2,37

My p kh 4m3/ph

ca

1,30

My hn 23 KW

ca

0,15

Cn cu 10tn

ca

0,16

My khc

1,00

Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7
My thi cng

1
XS. 5000 LIN KT H DM THP BNG RI V, BU LNG, HN
XS.5100 TN RI V BNG BA HI P
Thnh phn cng vic:
Chun b dng c, l la, nng inh, nm inh, m bu lng, lp, tn inh riv m bo yu cu k
thut. Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
( Trng hp gia c tng cng thm vo kt cu c:hao ph nhn cng v my c nhn h s K =
1,5)
n v tnh : 1con
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Ri v 18-22
Tn ngang

Tn nga

Tn b

Vt liu
XS.51

Tn riv bng
ba hi p

Riv

con

1,07

1,07

1,07

Than rn

kg

0,25

0,25

0,25

cng

0,039

0,045

0,034

My p kh 4m3/ph

ca

0,027

0,034

0,026

My khc

5,00

5,00

5,00

11

12

13

Nhn cng: 4,3/7


My thi cng

n v tnh : 1con
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Ri v 24-26

Tn ngang

Tn nga

Tn b

Vt liu
XS.51

Tn riv bng
ba hi p

Riv

con

1,07

1,07

1,07

Than rn

kg

0,25

0,25

0,25

cng

0,050

0,065

0,044

My p kh 4m3/ph

ca

0,042

0,018

0,036

My khc

5,00

5,00

5,00

21

22

23

Nhn cng: 4,3/7


My thi cng

XS.5200 LP RP CU KIN ST THP BNG BU LNG


Thnh phn cng vic:
Chun b dng c, tho lin kt bu lng, li tm, lp bu lng lin kt m bo yu cu k thut. Vn
chuyn vt liu trong phm vi 30m (Trng hp gia c tng cng thm vo kt cu c : hao ph nhn
cng c nhn h s K =1,5)
n v : 1con
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Bu lng thng

Bulng cng cao

Trn b

Di nc

Trn b

Di nc

con

1,05

1,07

1,05

1,07

10,00

10,00

10,00

10,00

cng

0,029

0,034

0,059

0,071

11

12

21

22

Vt liu
XS.52

Lp rp cu kin Bu lng M 17 - M30


st thp bng
Vt liu khc
bulng
Nhn cng: 4/7

XS.5300 LP RP CU KIN ST THP BNG LIN KT HN


Thnh phn cng vic:
Chun b dng c, my mc thit b, hn ghp cu kin m bo yu cu k thut. Vn chuyn vt liu
trong phm vi 30m.
n v tnh : 10 m
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Trn cn, dy:

Di nc, dy:

12mm

>12mm

12mm

>12mm

kg

12,7

18,70

12,8

18,70

cng

2,20

4,10

2,80

4,92

ca

2,04

3,70

2,45

4,40

11

12

21

22

Vt liu
XS.53

Lp rp cu kin Que hn
thp bng lin
kt hn
Nhn cng : 4,3/7
My thi cng
My hn 23KW

XT.1200 GIA C THANH NG, THANH TREO, THANH XIN.


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v Thanh ng, thanh treo

Thanh xin

Vt liu

XT.121

xy

chai

3,79

6,57

Actylen

chai

1,26

2,19

con

40,82

60,80

5,00

5,00

cng

55,82

68,8

ca

0,32

0,32

Cn cu 10T

0,34

0,34

My khc

5,00

5,00

Gia c thanh
Bu lng +li gi
ng, thanh treo.
cu kin
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7

XT.122

Gia c thanh
xin

My thi cng
My p kh 4m3/ph

XT.1300 GIA C DM DC, DM NGANG, H LIN KT DC CU


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v Dm dc Dm ngang

Lin kt dc Lin kt dc
trn
di

Vt liu

XT.13

xy

chai

4,43

5,10

4,52

4,80

Actylen

chai

1,48

1,70

1,51

1,60

con

25,71

60,33

21,70

25,70

5,00

5,00

5,00

5,00

cng

55,33

75,64

64,81

67,56

ca

0,28

0,32

0,26

0,28

Cn cu10T

0,32

0,32

0,32

0,32

My khc

5,00

5,00

5,00

5,00

10

20

30

40

Gia c dm dc, Bu lng+li gi


dm ngang h
cu kin
lin kt dc trn,
dc di
Vt liu khc
Nhn cng: 4,3/7
My thi cng
My p kh 4m3/ph

XT.1400 LP MI H MT CU V THO D H MT CU C.
Thnh phn cng vic :
Chun b, ly du, ca ct, khoan l, khc ngm t vt mt cu, tho d h mt cu c, lp dng mt
cu mi theo yu cu k thut. Xp gn thnh phm, vn chuyn vt liu trong phm vi 30m.
n v tnh : 1m2

M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Lm mi h
Tho d h mt cu c
mt cu

Vt liu

XT.141

Lm mi h
mt cu

Thp hnh

kg

31,31

T vt 16x22x220

ci

3,17

inh Tirpng

ci

19,02

xy

chai

0,02

0,03

0,007

0,01

ci

6,34

ci

0,78

Vn tun cu

m3

0,01

inh 10 cm

kg

0,15

Vt liu khc

10,00

cng

9,48

My khoan 4,5 KW

ca

0,04

My khc

ca

0,02

Actylen
XT.142

Tho d h mt Bu lng mc cu M20 x


cu c
275
Bu lng phng x M19 x
195 - 295

Nhn cng : 4,5/7

4,50

My thi cng

XT. 2000 LP DNG , THO D CU KIN DM THP


Thnh phn cng vic :
Chun b, vn chuyn cu kin n v tr m tr, cu lp, t cu kin ng v tr, c nh v hon chnh
theo yu cu k thut.
XT.2100 LP DNG DM THP CC LOI.
n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Trn cn

Di nc

Vt liu
XT.21

Lp dng dm
thp cc loi

T vt g

ci

0,17

0,17

Bu lng +li lp rp
cu kin

con

17,50

17,85

5,00

5,00

cng

17,5

22,0

ca

0,120

0,16

ca

0,24

0,32

Vt liu khc
Nhn cng: 4,5/7
My thi cng
Cn cu 16 tn
Cn cu 25 tn

Phao thp 200 T

ca

0,30

X lan 400 T

ca

0,30

Ca n 150 CV

ca

0,06

Ti in 5 tn

ca

1,50

1,20

Gi long mn

ca

0,412

0,30

My khc

5,00

5,00

10

20

XT.2200 THO D DM THP CC LOI.


n v tnh : 1tn
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Trn cn

Di nc

Vt liu

XT.22

Tho d dm
thp cc loi

T vt g

ci

0,12

0,15

xy

chai

1,48

1,52

A ctylen

chai

0,49

0,51

5,00

5,00

cng

9,50

13,50

Cn cu 16 tn

ca

0,17

0,412

Cn cu 25 tn

ca

0,28

0,412

Phao thp 200 T

ca

0,20

X lan 400 T

ca

0,28

Ca n 150 CV

ca

0,05

Ti in 5 tn

ca

1,12

0,95

Gi long mn

ca

1,12

0,95

My khc

5,00

5,00

10

20

Vt liu khc
Nhn cng: 4/7
My thi cng

XT. 300 CT ST THP CC LOI


Thnh phn cng vic:
Chun b, ly du, ct, ty st thp chiu su cnh ty 1-3 mm, m bo yu cu k thut.
Vn chuyn vt liu trong phm vi 30m
XT.3100 CT TN BN
n v tnh : 1m
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu dy tn
6-10mm

11-17mm

18-22mm

Vt liu
xy

chai

0,04

0,074

0,122

Actylen

chai

0,013

0,025

0,041

XT.31

Ct tn bn

Vt liu khc

5,00

5,00

5,00

cng

0,023

0,035

0,038

My mi 2,7KW

ca

0,04

0,05

0,08

My khc

ca

5,00

5,00

5,00

10

20

30

Nhn cng: 3,7/7


My thi cng

XT.3200 CT ST U
n v tnh : 1mch
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu cao st U (mm)


120 140

160 220

240 400

Vt liu

XT.32

Ct st U

xy

chai

0,014

0,0214

0,0293

Actylen

chai

0,005

0,007

0,01

5,00

5,00

5,00

cng

0,043

0,052

0,10

My mi 2,7KW

ca

0,05

0,06

0,06

My khc

ca

5,00

5,00

5,00

10

20

30

Vt liu khc
Nhn cng: 3,7/7
My thi cng

XT.3300 CT ST I
n v tnh : 1mch
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

Chiu cao st I (mm)


140-150

155-165

190-195

Vt liu

XT.33

Ct st I

xy

chai

0,138

0,18

0,21

Actylen

chai

0,046

0,061

0,07

5,00

5,00

5,00

cng

0,08

0,10

0,14

My mi 2,7KW

ca

0,04

0,045

0,05

My khc

ca

5,00

5,00

5,00

10

20

30

Vt liu khc
Nhn cng: 3,7/7
My thi cng

XT.3400 CT ST L

n v tnh : 1mch
M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Quy cch st L

n v

L 75-L90

L100-L120

Vt liu

XT.34

Ct st L

xy

chai

0,03

0,07

Actylen

chai

0,011

0,025

5,00

5,00

cng

0,19

0,21

My mi 2,7KW

ca

0,01

0,015

My khc

ca

5,00

5,00

10

20

Vt liu khc
Nhn cng: 3,7/7
My thi cng

XU. 4000 KHOAN , DOA L ST THP


Thnh phn cng vic:
Chun b, ly du, khoan, doa l st thp m bo yu cu k thut. Vn chuyn vt liu phm vi 30m
Nu khoan, doa l trn cao, cng tc lm gin gio thi cng c tnh ring.
XU.4100. KHOAN L ST THP DY 5-22 , L KHOAN (14-27
n v tnh :10 l
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v
XT.41

Khoan l st
Nhn cng : 4/7
thp tn dy 5My thi cng
22mm l khoan
My khoan 4,5 KW
14 -27

Trn cn

Di nc

ng cn Ngang cn

ng cn

Ngang cn

cng

0,135

0,29

0,48

0,63

ca

0,291

0,464

0,23

0,39

11

12

21

22

XT.4200 DOA L ST THP.


n v tnh : 10 l
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v
XT.42

Doa l st thp Nhn cng : 4/7

Trn dn

Di dn

2-4 lp thp 5-7 lp thp 2-4 lp thp 5-7 lp thp

cng

0,18

0,29

0,17

0,23

ca

0,6

0,24

1,20

1,50

11

12

21

22

My thi cng
My p kh 4m3/h
XT.4300 CHT RIV CU C
Thnh phn cng vic:
Chun b dng c cht, bt tm bu lng cn thit gi kt cu khi x dch l
n v tnh : 1 con

M hiu Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

Loi riv

n v

16-19

20-22

24-26

con

0,20

0,20

0,20

5,00

5,00

5,00

cng

0,076

0,12

0,20

10

20

30

Vt liu
XT.43

Cht riv cu c Bu lng+li


Vt liu khc
Nhn cng: 3,7/7

Chng 14:

CNG TC SA CHA NG ST
XU.1000 THO RAY, T VT C XU.1100THO RAY C
Thnh phn cng vic:
- Chun b.
- Tho ray ng c, tho lp lch, bu lng cc.
- Cnh gii m bo an ton chy tu.
- Thu hi, vn chuyn vt liu c xp gn trong phm vi 1500m.
n v tnh: 1 Thanh
M hiu

Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v

Ray 38kg

Ray 30-33kg

Ray 24-26kg

XU.111

Tho ray c trn Nhn cng 3,7/7


t vt st

cng

1,01

0,78

0,61

XU.112

Tho ray c trn Nhn cng 3,7/7


t vt g

cng

0,77

0,6

3
n v tnh: 1 thanh

M hiu
XU.113

Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v


Tho ray c trn t
vt b tng.

Nhn cng 3,7/7

cng

TVBTK3A cc TVBTK3A cc
cng
n hi

TVBTK92

1,36

1,63

1,56

XU.1200 THO T VT C NG 1M, NG 1,435M, NG LNG


Thnh phn cng vic:
- Chun b, moi , t.
- Tho t vt.
- Phng v m bo an ton chy tu.
- Thu hi, vn chuyn vt liu c, xp gn trong phm vi 1500m.
n v tnh: 1 ci
M hiu Cng tc xy lp

TV g
TVBT K3A
Thnh phn hao
TV g c
TVBT K3A
TVBT
n v khng
TV st
cc n
ph
m st
cc cng
K92
m st
hi

XU.121

Tho t vt c
ng 1m

Nhn cng 3,7/7

cng

0,17

0,2

XU.122

Tho t vt c

Nhn cng 3,7/7

cng

0,3

0,34

0,19

0,33

0,35

0,39

0,39

0,41

0,44

ng 1,435m
XU.123

Tho t vt c
ng lng

Nhn cng 3,7/7

cng

0,43

0,49

0,57

0,59

0,64

XU.2000 THAY TH RAY, T VT, THANH GING C LY


XU.2100 THAY TH RAY
Thnh phn cng vic:
- X, vn chuyn ray, ph kin trong phm vi 1500m.
- Lp rp ray bo m yu cu k thut.
- Cnh gii m bo an ton chy tu.
XU.2110 NG 1M T VT ST
n v tnh: 1 thanh

XU.2120 NG 1M T VT G
n v tnh: 1 thanh
Ray 38kg
Cng tc xy
M hiu
Thnh phn hao ph n v
lp
XU.212

Ray P30 - 33

Ray P24 - 26

R(m)

R(m)

R(m)

R(m)

R(m)

R(m)

500

> 500

500

> 500

500

> 500

Thanh

Lp lch

Bu lng, rng en

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cng

1,30

1,08

1,00

0,83

0,78

0,65

ng 1m t Vt liu
vt g
Ray

Nhn cng 4,7/7


XU.2130 NG 1M T VT B TNG

n v tnh: 1thanh
Cng tc xy
M hiu
Thnh phn hao ph n v
lp
XU.213

Ray 38kg

Ray P30 - 33

Ray P24 - 26

R(m)
500

R(m)
> 500

R(m)
500

R(m)
> 500

R(m)
500

R(m)
> 500

Thanh

Lp lch

Bu lng,rng en

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cng

3,04

2,53

2,96

2,47

2,89

2,41

ng 1m t Vt liu
vt b tng
Ray

Nhn cng 4,7/7


XU.2200 THAY TH T VT
Thnh phn cng vic:

- Chun b, o, vn chuyn t vt trong phm vi 1500m.


- Lp t vt bo m ng yu cu k thut.
- Cnh gii m bo an ton chy tu.
XU.2210 NG 1M T VT G, T VT ST
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.221

Cng tc xy
lp
ng 1m t
vt g, t vt
st

Thnh phn hao ph

n v

TV g c m TV g khng m
st
st

TV st

Vt liu
T vt

Ci

inh crmpng

Ci

m st

Ci

Cc, bu lng cc

Ci

Rong en

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

Cng

0,34

0,26

0,27

Nhn cng 4,7/7

1
4
4

XU.2220 NG 1M T VT B TNG.
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.222

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

n v

TVBT cc cng

ci

Cc, bulng cc

ci

Rng en l so

ci

St ch U

ci

ng 1m t Vt liu
vt b tng
T vt

TVBT cc
n hi
1

TVBT K92

m cao su (nha)

ci

m st

ci

Va lu hunh

kg

2,317

Bulng M22x200

ci

Rng en phng

ci

Cn st C3-C4

ci

Cc n hi

ci

Cn nha(0,4 - 0,6)

ci

inh xon

ci

Cc nha

ci

Np na

ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

cng

0,38

0,41

0,46

Nhn cng 4,7/7

XU.2230 NG 1,435M T VT G, T VT B TNG


n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.223

Cng tc xy
Thnh phn hao ph
lp
ng
Vt liu
1,435m t vt
T vt
g, t vt b
tng
inh crmpng

n v

TV g
khng
m

Ci

Ci

m st

Ci

Cc, bu lng cc

Ci

St ch U

Ci

m cao su (nha)

TV g c TVBTK 3A TVBT cc
m
cc cng n hi

TVBT
K92

4
4

Ci

Rng en l so

Ci

Bu lng M22x 200

Ci

Rng en phng

Ci

Cn st C3-C4

Ci

Cn nha 04-06

Ci

inh xon

Ci

Cc nha

Ci

Np na

Ci

Va lu hunh

Kg

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cng

0,31

0,41

0,46

0,49

0,55

Nhn cng 4,7/7

2,317

XU.2240 NG LNG T VT G, T VT B TNG


n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.224

Cng tc xy
lp

Thnh phn hao ph

ng lng t Vt liu
vt g, t vt
T vt
b tng
inh crmpng

TV g khng
TV g c m
m

n v

Ci

Ci

TVBT

m st

Ci

Cc, bu lng cc

Ci

St ch U

Ci

m cao su

Ci

Rong en l so

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

cng

0,45

0,60

0,79

Nhn cng 4,7/7

XU.2300 THAY THANH GING C LY


Thnh phn cng vic:
- Chun b.
- Tho d thanh ging c.
- Vn chuyn thanh ging, ph kin trong phm vi 30m, lp thanh ging mi m bo ng yu cu k
thut.
- Cnh gii m bo an ton chy tu.
- Thu hi, vn chuyn vt liu c xp gn trong phm vi 500m.
n v tnh: 1 b
M hiu
XU.23

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

ng 1m

ng 1,435m

Thay thanh ging Vt liu


c ly
Thanh ging

Vt liu khc

0,5

0,5

Cng

0,2

0,25

10

20

Nhn cng 4,7/7


XU.3100 LM LI NN LNG NG
Thnh phn cng vic:
- Cuc, nht sch c, rc.

- Sng , loi t, bn, chn theo ng yu cu k thut.


- Cnh gii m bo an ton chy tu.
- m nn to mui luyn thot nc.
n v tnh: 1m ng
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v ng TV st ng TV g ng TVBT

Xu.311
xu.312
xu.313

ng 1m

Nhn cng 4,5/7

Cng

ng 1,435m

Nhn cng 4,5/7

ng lng

Nhn cng 4,5/7

1,35

1,35

1,41

Cng

1,6

1,66

Cng

2,25

2,33

1
XU.3200 NNG, GIT, CHN NG
Thnh phn cng vic:

- Dng kch, x beng, ba quc nng ray, t vt tng t n cao yu cu git ng lng v
phng git.
- Chn ng ng tiu chun k thut.
- Nng, git, chn t 1, t 2, chnh l t 1, t 2. Phng v m bo an ton chy tu.
n v tnh: 1 ci t vt
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

XU.321

ng 1m

Nhn cng 4,5/7

XU.322

ng 1,435m

Nhn cng 4,5/7

XU.323

ng lng

Nhn cng 4,5/7

n v ng TV st ng TV g ng TVBT
Cng
Cng
Cng

0,43

0,37

0,5

0,56

0,81

0,8

1,17

1
XU.3300 B SUNG 4X6 VO NG, GHI
Thnh phn cng vic:

- Chun b, x t toa xung ng, ri u xung ng vn chuyn iu ho trong phm vi


250m. Cnh gii m bo an ton chy tu.
n v tnh: 1m3
M hiu

Cng tc xy lp

XU.33

B sung 4x6 vo
ng, ghi

Thnh phn hao ph

n v

TV st, TV g, TVBT

m3

1,207

Cng

1,38

Vt liu
- dm 4x6
Nhn cng 3,5/7

10
XU.3400 SA CHA RNH XNG C
Thnh phn cng vic:
- o, sa rnh xng c ng tiu chun: di 1,5m, rng 0,4m.
- Bc xp, vn chuyn, xp vo rnh.
- Cnh gii bo m an ton chy tu.
n v tnh: 1 ci
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v
XU.34

Sa cha rnh Vt liu


xng c
4 8
Nhn cng 4/7

XU.3500 Vt dn mng rnh

su 0,3m

su 0,5m

su 0,7m

m3

0,18

0,3

0,42

Cng

0,3

0,43

0,75

10

20

30

Thnh phn cng vic:


- Dng cuc, xng vt dn mng rnh.
- Xc, vt t, c rc, vn chuyn trong phm vi 30m.
n v tnh: 1m
M hiu Cng tc xy lp Thnh phn hao ph n v
XU.35

Vt dn mng Nhn cng3,5/7


rnh

Lng rnh su
10cm

Lng rnh su
20cm

Lng rnh su
30cm

0,06

0,08

0,1

10

20

30

Cng

XU.3600 LM VAI NG ST
Thnh phn cng vic
- Lm vai m bo m quan, yu cu k thut.
- Mt ng c dc thot nc, chn phi ngay thng, gn gng.
n v tnh: 1m
M hiu
XU.36

Cng tc xy lp
Lm vai ng st

Thnh phn hao ph


Nhn cng 4/7

n v

S lng

Cng

0,03
10

XU.4000 SA CHA NG NGANG


Thnh phn cng vic:
- Un 2 u ray h lun(ray h bnh).
- Vn chuyn ray h lun + phi kin, tm an, cp phi nha trong phm vi 1500m.
- Tho d ng ngang c, thu hi vn chuyn, xp gn trong phm vi 1500m.
- Lp t ng ngang, hon chnh m bo ng yu cu k thut
- Cnh gii m bo an ton chy tu.
XU.4100 NG 1M
n v tnh: 1m ng st
M hiu
XU.41

Cng tc xy
Thnh phn hao ph
lp
ng 1m

n v

ng ngang
ng ngang lt ng ngang
khng t ray h
tm an
nha
lun

Vt liu
Ray h lun

inh tirpng

Ci

12

12

Tm an

m2

0,65

Cp phi nha

m3

Thanh chng K

Thanh

Thanh chng tm an

Thanh

Vt liu khc
Nhn cng 4,7/7

0,8

0,13
2,0

2
4

0,5

0,5

0,5

Cng

2,35

2,97

2,15

10

20

30

XU.4200 NG 1,435M
n v tnh: 1m ng st

M hiu
XU.42

Cng tc xy lp
ng 1,435m

Thnh phn hao ph

n v

ng ngang lt ng ngang
tm an
nha

Vt liu
Ray h lun

inh tirpng

Ci

16

16

Tm an (80x60x10) Cp
phi nha

Tm

1,66

Vt liu khc
Nhn cng 4,7/7

m3

0,22

0,5

0,5

Cng

2,58

3,26

10

20

XU.4300 NG LNG
n v tnh: 1m ng st
M hiu

XU.43

Cng tc xy lp

ng lng

Thnh phn hao ph

n v

ng ngang lt ng ngang
tm an
nha

Vt liu
Ray h lun

inh tirpng

Ci

24

24

Tm an (80x60x10) Cp phi
nha

Tm

1,25

Vt liu khc
Nhn cng 4,7/7

m3

0,15

0,5

0,5

Cng

3,09

3,91

10

20

XU.4400 THAY T VT GHI


Thnh phn cng vic:
- Tho d t vt c.
- Thay t vt mi m bo ng yu cu k thut.
- Thu hi, vn chuyn t vt, vt liu c xp gn trong phm vi 200m.
- Phng v m bo an ton chy tu.
Xu.4410 ng 1m
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.441

Cng tc xy
Thnh phn hao ph
lp
ng 1m

n v

T vt
2,002,9m

T vt
3,053,95m

T vt
4,14,83m

T vt

Ci

inh crmpng

Ci

11

11

11

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

Vt liu

Nhn cng 4,7/7

Cng

0,37

0,5

0,6

XU.4420 NG 1,435M
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.442

Cng tc xy lp
ng 1,435m

Thnh phn hao ph n v

T
T
T
vt22,9m vt3,053,95m vt4,14,83m

Vt liu
T vt

Ci

inh crmpng

Ci

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

Cng

0,44

0,6

0,72

Nhn cng4,7/7
XU.4430 NG LNG

n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.443

Cng tc xy lp
ng lng

Thnh phn hao ph n v

T vt

T vt

T vt

22,9m

3,053,95m

4,14,83m

Vt liu
T vt

Ci

inh crmpng

Ci

10

10

10

Vt liu khc

0,5

0,5

0,5

Cng

0,53

0,72

0,88

Nhn cng 4,7/7


XU.5000 THAY RAY H LUN GHI (CHN TH).
Thnh phn cng vic:
- Vn chuyn ray, ph kin trong phm vi 200m.
- Tho d ray h lun c.
- Lp ray h lun mi m bo yu cu k thut.

- Thu hi, vn chuyn vt liu c, xp gn trong phm vi 200m.


- Phng v m bo an ton chy tu.
XU.5100 NG 1M
n v tnh: 1 thanh
M hiu
XU.51

Cng tc xy lp
ng 1m

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Thanh

Ci

C u

Ci

Sut

Ci

10

Vt liu
Ray h lun

inh tirpng

Ci

28

Mng tru

Ci

Vt liu khc

0,5

Cng

3,65

Nhn cng 4,7/7

10
XU.5200 NG 1,435M
n v tnh: 1 thanh
M hiu
XU.52

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

ng 1,435m

n v

S lng

Thanh

Ci

Mng tru

Ci

C u

Ci

Sut c u

Ci

10

inh tirpng

Ci

28

Vt liu khc

0,5

Cng

4,34

Vt liu
Ray h lun

Nhn cng 4,7/7

10
XU.5300 NG LNG
n v tnh: 1 thanh
M hiu
XU.53

Cng tc xy lp
ng lng

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Thanh

Bu lng sut ngang

Ci

18

C u

Ci

Mng tru

Ci

inh tirpng

Ci

60

Ci

15

Vt liu khc

0,5

Cng

5,22

Vt liu
Ray h lun

Nhn cng 4,7/7

10
XU.6000 LM LI NN GHI, NNG; GIT, CHN GHI, THO D GHI C
Thnh phn cng vic:
- Nht sch c rc.
- Cuc, sng loi b t bn, vo , chn theo ng yu cu k thut.
- Cnh gii m bo an ton chy tu.

XU.1300 LM LI NN GHI
n v tnh: 1 b ghi
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Xu.611

ng 1m

Nhn cng 4,5/7

Cng

24,25

Xu.612

ng 1,435m

Nhn cng 4,5/7

Cng

29,05

Xu.613

ng lng

Nhn cng 4,5/7

Cng

35,09
1

XU.6200 NNG, GIT, CHN GHI


Thnh phn cng vic:
Vo , nng, git, chn ng yu cu k thut.
n v tnh: 1 b
M hiu

Cng tc xy lp

Thnh phn hao ph

XU.62

Nng, git, chn


ghi

Nhn cng 4,5/7

n v ng 1m ng1,435m ng lng
Cng

27

32

38

10

20

30

XU.6300 THO D GHI C


Thnh phn cng vic:
- Tho d ghi, phn loi.
- Thu hi, vn chuyn ghi, xp gn trong phm vi 200m.
- Phng v m bo an ton.
n v tnh: 1 b
M hiu
XU.63

Cng tc xy
Thnh phn hao ph
lp
Tho d ghi c

Nhn cng 3,7/7

n v

Ghi ng
1,0m

Ghi ng
1,435m

Ghi ng lng

Cng

15

17,8

21,2

10

20

30

XU.7000 THAY TM GHI(CHUYN HNG)


Thnh phn cng vic:
- Vn chuyn tm ghi, ph kin n v tr trong phm vi 200m.
- Tho d tm ghi c.
- Lp t tm ghi mi bo m yu cu k thut.
- Thu hi, vn chuyn vt liu c xp gn trong phm vi 200m.
- Phng v m bo an ton chy tu.
XU.7100 NG 1M
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.71

Cng tc xy lp
ng 1m

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Tm ghi

Ci

m tm ghi

Ci

C u + sut

Ci

18

m chung tm ghi

Ci

Vt liu

m gt tm ghi

Vt liu khc
Nhn cng 4,7/7

1
0,5

Cng

5,64
10

XU.7200 NG 1,435M
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.72

Cng tc xy lp
ng 1,435m

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Tm ghi

Ci

m tm ghi

Ci

m gt tm ghi

Ci

m chung tm ghi

Ci

C u

Ci

inh sut

Ci

13

Vt liu khc

0,5

Cng

6,57

Vt liu

Nhn cng 4,7/7

10
XU.7300 NG LNG
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.73

Cng tc xy lp
ng lng

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Tm ghi

Ci

m tm ghi

Ci

C u

Ci

10

inh tirpng

Ci

16

inh sut - cc

Ci

12

inh sut - c u

Ci

10

m chung tm ghi

Ci

Vt liu khc

0,5

Cng

8,16

Vt liu

Nhn cng 4,7/7

10
XU.8000 THAY LI GHI
Thnh phn cng vic:
- Vn chuyn li ghi n v tr trong phm vi 200m.
- Tho d li ghi c.
- Thay li ghi mi.

- Thu hi, vn chuyn vt liu c, xp gn trong phm vi 200m.


- Phng v m bo an ton chy tu.
XU.8100 NG 1M
n v tnh: 1ci
M hiu
XU.81

Cng tc xy lp
ng 1m

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Li ghi

Ci

m gt

Tm

m u

Tm

m trt

Ci

10

inh m trt

Ci

40

Mng tru

Ci

Thanh ging

Ci

Vt liu khc

0,5

Cng

3,89

Vt liu

Nhn cng 4,7/7

10
XU.8200 NG 1,435M
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.82

Cng tc xy lp
ng 1,435m

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Li ghi

Ci

m trt

Ci

10

Mng tru

Ci

inh

Ci

44

m c u li ghi

Ci

inh sut

Ci

inh tirpng

Ci

m chung

Ci

Thanh ging

Ci

Vt liu khc

0,5

Cng

4,15

Vt liu

Nhn cng 4,7/7

10
XU.8300 NG LNG
n v tnh: 1 ci
M hiu
XU.83

Cng tc xy lp
ng lng

Thnh phn hao ph

n v

S lng

Ci

Vt liu
Li ghi

Bu lng sut ngang

Ci

m trt

Ci

10

Mng tru

Ci

10

m chung

Ci

10

m c u li ghi

Ci

Thanh ging

Ci

inh tirpng

Ci

16

Vt liu khc

0,5

Cng

5,82

Nhn cng 4,7/7

10

MC LC
M HIU

LOI CNG TC XY LP

2
THUYT MINH V QUY NH P DNG NH MC D TON CNG TC SA CHA
TRONG XY DNG C BN
PHN I
NH MC D TON
SA CHA NH CA, VT KIN TRC
KT CU V QUY NH P DNG

XA.0000

CHNG I : PH D, THO D CC B PHN KT CU CA CNG TRNH

XB.0000

CHNG II : CNG TC XY , GCH


CHNG III : CNG TC B TNG DM TI CH

XC.0000

CNG TC B TNG

XD.0000

CNG TC SN XUT, LP DNG CT THP

XE.0000

CNG TC SN XUT, LP DNG , THO D VN KHUN

XF.0000

CHNG IV : CNG TC LM MI
CHNG V : CNG TC TRT, LNG

XG.0000

CNG TC TRT

XH.0000

CNG TC LNG VA
CHNG VI : CNG TC P, LT GCH,

XI.0000

CNG TC P GCH,

XK.0000

CNG TC LT GCH,

XL.0000

CHNG VII : CNG TC LM TRN, LM MC TRANG TR THNG DNG


CHNG VIII : CNG TC QUT VI, NC XI MNG, NHA BI TUM, B, SN, NH
VC NI KT CU G V MT S CNG TC KHC

XM.0000

CNG TC QUT VI, NC XI MNG, NHA BI TUM, B CC KT CU ..

XN.0000

CNG TC SN V MT S CNG TC KHC ...

XO.0000

CHNG IX : DN GIO PHC V THI CNG

XP.0000

CHNG X : CNG TC VN CHUYN VT LIU, PH THI


PHN II
NH MC D TON
SA CHA CU, NG B
KT CU V QUY NH P DNG

XQ.0000

CHNG XI : CNG TC SA CHA CU NG B

XR.0000

CHNG XII : CNG TC SA CHA NG B


PHN III
NH MC D TON
SA CHA CU, NG ST
KT CU V QUY NH P DNG
CHNG XIII : CNG TC SN XUT, LP DNG, THO D CC CU KIN CA DM
THP CU NG ST

XS.0000

SN XUT, LP DNG, THO D CC CU KIN CA DM THP

XT.0000

GIA C DM CU

XU.0000

CHNG XIV : CNG TC SA CHA NG ST


MC LC