o

______

.0 1-111

27

ion y repr
D..

I) el t crete

0

~O lOO

co .

lDERA D
'( )

lece:

...

ll( . de BiJ~o1a.l!.1trm~LD9 OOIl~lil\'CI~ (projurJmJi. 'SiP 9 lEI nI3 Educacl6n Go:ni~mJa~ de la Rtso!uti6!11 "Pol" la ouaJ se flj n I ucprll5etTEa£~OIll d ~~erQr direClI'iw emlJ~i~~ en plril liL dj:s.ion Media een e~ ~c10r Erl1~~:fJ1 en l'. ('. I[!oofar."i~ erea el C(llrl.¥lo'!:~ ~JIofiI"''O" Rtcr.i Cre.m Que eJ~clle1~ NQ 29l de 1008 de la Alcal.:]1cr Pel iCDrB.trj[al de~e~t't D.¥tL Que ('~DtlCreto N l286 D I'j~ oC 2001SF ~ MiHj:!i~.ir.00.1ro de les prilll~ 1 '.oheJ local r m[stri~B]001] la c oot1f~rrntci6i1 • ~Li1.ji[i~ eseolar..c.lerdr.t~ .91 de ~08 :p .il hJ:5 ClOOIliles !Ii!:.il~:ileC'Jif~en~!)Scdueatives del di~~ril(l '/ 1. QLle 121.r . Que cl dcc-rt:to 400 d 'lOOi E'C:~lImm1l3 d anfeLllo..C. '(.CiDn 1f r 'MKILU:l1i!T1iem~ dr: f(ls OOkgiIJ5 de ~I!I Se~srf.-'tJ ir'ls[illJc. i. CoJl!i~l:I.. 011[ as la ifilid~il11J' . COO.i!.o. "'~ (160) dfns del il:'ru.lOOtl~1 loeal 'I wnfQlll\IIcion $mf tltgido tintro de 'ru .C. del C~JIJ iB~gotA.miuu!1tlldlIDt'S.amb:i.Gi6n N'ill:LDllal "Po: d crial JI:' ~tabl~en roUJ'r I~ pcifliciparron iH.dYc:ncla ell los. ~~fl.rn.Ii!! Rcslllu~ion 2334 d1! 20(19 e:reI1n el SLStcm:J d" PmicipB:cioo d\::J Sector de Ed'ur::llc.:nlillC5 esGa1an.j)5 Loeilles y Oi tri [.::~ ~t.:l6:11 el eual jl1kia 1:0 el (.!i.:mIU.aci-On :y fi.. ~LlCa!~.~J.ultiVl1g ~ra el ~lrn. do ACIJ~do N(t ~66 de 1005'1.a.lln lrollmcioD m£!lllj:J. tllii. Que el l\C"~t.11 d(: t.e~~Il1r.~e M[Lnteliimi~n_~O) 'j. ~ e::1Ael.fUlbircimi'lYuru' qfirJai~yprl~~"" . nrud'iDJlt. M~ i!stammtaFias !.dfil.!J~l:'gio 001'1 les ~e:s©s ~i:.)2 de I~ L~i 5~ 2000 en l1:latioll ~!JII &is COmi~ CilllB.fltl~e laJ 1f.\\il~1'I de los e:s.5'.d.uiill se iJclttp'l'iiJ el .0~ rnooi.aI.s~lIbl~ilJ1ico~OiC!li.E:dllcati.{InlJaI~ ~tud. y pri'li ~1Mlque ofruC. L.l' djt.. de los 'IIigifiJ . 'rofi D -.rk dWe8 ik I.MamlL~ de: 1.!l de EdtJ~[I. 4e: CDys.gPlI.rrd_. Mi!)\OI' de B~g(ltA.Nl~oild~)! 'i 1IJ~9cl. 12 )' '11 . did C<m~ 0 de B~t._m: dt fiJS (t.!i U!t!I..l111elpu. paw y ~.e'..IWi.l'e1H~Q fii~5 G"fdfmd&fia signiemu (3Q) puior.f.imI3miell~o 00 191EchJtJC. del Coll~jD.Jl mcrj!lraJrri nM th f»'OCmJj.lt~iV. se e[lQu(':n'lnln cllntcmpl. !!~i.. mpnsmyvs .clon )' dill la:g el j'[i!.iJJ1til~ iorates .lrilalil!~ de red Bo~.'I INSai~ de p.mci(Jnes.'~ p(rbHc..Ij 0 J de ~OO9! dd Cooocjo lilt .~ "1 BI C~lifjit~ QUI!! Que.. ti'!~!ldi. 109 IJ'lW'ej ~ !amijk~ ell I.m'~s~oorJr1'j. Rf!lQlll~iO:A N~ 4A. d~eioll y re:pr.RbIece cl !iii:! del Cabi ldanle M~or en el Acucl'do Milo . c aamUrirrtroilwn. fB.rtlO Na. lo~ euales se iMIBJa.e:altld6n l280 or=: 2o. 116 dt 200J.rin di!'1l.-0 D.~ ~~ fi'!lrljl·rf1l'grts~d(l.OCati'!"II)S.!l en IDs ut[clllos.1unbl.D~e l.k Igcli\1Q amlai".Ax3!e ~ OJ 'iJrit[lJ~s d~ fo1m :·3 EdlJ~~tiiltl de !v~ "I CO~jDS C'onSl.~ilIgniE efta ~a!jl CQ 11traJ or faj.9b!~ la el~ciOn.i N° 04 d't 2000.rlO de EduCII. QLlli!: de Bogota I::s[.r. EUolu.

obre la im rtan ia del Derecho la Articulo 3<>. s.-EI Conse]o Directi 0 ell informacion y onna ion a la c munidad . irectivo en fu 1 iones indicara a la unidad Educa iva el lugar.forma candidatostas ._ EJ Con ejo Directive en f nciones c nvocara a las diversas TIt lee ion s para 10 cual se s fases: c Pr electoral: Cony atoria. II en las ion d Il ~ . seg irniento y re 1 j de 1 s r resent n es elegi ._ El Consej ho 'a en que se ealizar represents es. Fas Electnral: Designa i in Y oreparacicn de jurados ~ restig s le oral fa Po telectoral: Acta d lcgaliza i n.d fin. din la asamt lea y/o las elecciones. aSL como la canridad y denoi tina ion d iones debera ge far. rootiva ion t la parti cipa i 'Ieccion . U( oces de socialize ·i6 educ ti a.HE 'UELVE: tend an en cuenia las sigui rtfculo 1°. presen acion y difusi6n e prop estas de andidatosta . posesion.msctipcion"s. publi ida de proceso. ru Art culo 1°. IOn d los In isrno de el i 11.

R~ clu 1611 2 o .

) • 2.211 • • • • • • r Asamb 10 par 0 (5 U iant dt 0 Conscjo de • • os • • .' comunidad un 10 • • . n I) ada area d ti.7 I. IYL. ida e.r..TI I. el ·1. padres de farnlll .

Nm ~R I~"".lC(lS Off~dO$ p<!1' el es:iilhlec..JC+(..ooJ "PW I~ (""001 se :~jill] li!l dh:etlD"iG~ pw. d 'i:.!..a::J. D il~..\' mh'sdo!l i1Ifl~l!'""m'r1 '('jlI. 6.) p.e o:n d de ~5m1k'l[lte ~ . EMmIE:Si\ R:14t 'ANj:c~IUra @~2iim@fldlaltes. de:! '~fli'!l..di8J1~1!S que Ul ~1~dCn .s: del.*rcit~(j.:(lrn~f1iei'l Lm mii~n:iCi' Con!qo 1D1J>6etiw.Hruc:il)!l e'h2gida.ieiplcion :~ :F~~~i'!tai:i~i del s~io~ edIJCfl~i'l'O-en <e1 n1'1li!~ ~i:'I~itl.[ON f WPM. im.i!1_ I!!I~idCi pi"!'r iOO'!llS lo~ d!c: 'Eil. EL IlEIAI(JQNAf!.IllJ j:!:e1!~!"~J. ~Il~ dribe. OOMUt Hili! {.[1Ji1e.acJOtj d c p8f"fooo . 'iXmfurmil-tioo de i~i :in!tilllci~ d~ :parI.i iM1ij~ll~~I. Un ('I) ._. plw!td. seliilcciM!]do POf les estudiantes de .vocadCi~.ITiVt)'PAR)'.j. .vomp. JD!.& jGfllm roo:~ de fooniJitl d~l!loo Minimo iJeli.l.I[Os .do:s: del clcln ~ ~rii"i'iaL:i.a. '~ I!J~ &b11i:mii d:: lklEDt.:rtiibl.i dG pnlf~res~ 1111 ~elutfilLie ('I.1'TF.s1U1! ~~ C"L!lFliG~I iil1imo ~d~l ~ue OfNZ(~ ~f. cl CM~~.ldra..) ./t!rOr'tl I' d'1il d'Cile.) revr~. 'i. 0 madres po:r Iii Ii II Urn (I) do~en~e.llJ cl plBll~i!:l I UI] ~udJool!:= de eada u~ de' [(15gr.O~S(JD.ii I) .!li'~bf~'ilWIljlWlta pMilI.11 [LC/' Chli!Ii'iU~f~i'I tit! la. lln ('I) ~dM d!!! £an1mii.iiRim@ 21~~ ~ (2.:J. Los alumees del nlvel ~oC!!ar 'Y de 1. o estBbI~Hiic:r. de ID~ do~j~ de la.5'1l'l'(l rmfftl de /(j~ fj·~~flttl Ha5eaJ.croo r W3 00.5' de fm tll'Ufi:H.'iiil~11t!). .. (1)15I:n.. Pl)f I!'I ~~I!iil('.~rudii2ln~~'. de. gr...5aml:ika.. Un (j) ~Wdial1be que 'e-s1l~l.. '!mil. ~Ii~~ unloo el'l!vl!: las ~lJ.~de :~etsOl]eJode tos estUdJMtl::S ~ COj'i~~JIj mtl'lf@.!l.eNM·io 5ig71iel'1te: al de: fal'nirl. (.':i~arcU~l1d(l el O~tilnO pdCi' de ~ca-cJ611 i'i~-!ldifj. ii.) de iDS C:ShJd:i2iLites.'sariooLJru'dia) ~ Un t'~ rep~f1Ij]J)Lt J .li I~.Jei(JI]~I.eI'l'l3me.sIcrClN.l: del s~1N Fod1i~i'l'tI d~1 mlllllLclpio (I de Iii rogiOri geiJgJ1ifi~ dendc S[!l urn(.09 Ires rfijl1l~.:lJm. les estudismes .iH qUI:: • .~T lun vwe:rn c 1J1I'!aIl.

:.:..:. liSt' U 0 iOn • • I n (I (I.... I iiI IIV .:....10.1=~.:....:.:alid d..":=-=~=:-":'===... pI'Ir !uc.:.t~~....~ local.'. ===:".El Cornralor Estud..:..

'(1 mt en un I0 el 1. n . • de I 1.Rt' OlUclOll.

ual e 'jan las di I tim lit 1•• od E .Por 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful