www.vn8x.

com

CÁCH NH

VÀ ÁP D NG INCOTERMS 2000

Incoterms - T p h p c a các t p quán trong mua bán hàng hóa qu c t . Các t p quán này ph i là nh ng thói quen thương m i ñư c hình thành lâu ñ i và ñư c áp d ng liên t c. Nó ph i có n i dung c th , rõ ràng và ph i ñư c ña s các ch th trong thương m i hi u bi t và ch p nh n. ði t lu n ñi m ñó d n ñ n vi c nó không m c nhiên phát sinh hi u l c trong m i ho t ñ ng thương m i qu c t . V y khi nào nó phát sinh hi u l c và m c ñ hi u l c ra sao? Incoterms ch có giá tr pháp lý b t bu c các bên khi trong h p ñ ng h th a thu n d n chi u ñ n vi c ñ oc ñi u ch nh b i Incoterms (ði m 2, Incoterms 2000 ). Dù quy d nh như v y nhưng m c ñ hi u l c c a Incoterms cũng có h n ch như trong trư ng h p m t s ñi u kho n c a Incoterms có th không phù h p v i m t vài thói quen giao d ch trong m t s ngành ngh ho c t p quán m t khu v c nào ñó mà trong h p ñ ng các bên lai th a thu n áp d ng theo thói quen trư c ñó ho c các t p quán ñ a phương .... thì lúc này nh ng th a thu n c a các bên có th có giá tr pháp lý cao hơn s gi i thích t Incoterms. Sau ñây chúng ta cùng xem xét n i dung c a Incoterms 2000 - văn b n ñang ñư c áp d ng v i các qui ñ nh v ñi u ki n thương m i qu c t ñư c coi là "Ti ng nói chung c a các thương nhân." Incoterms 2000, chia các ñi u ki n thương m i thành 4 nhóm, hi u và phân bi t gi a các nhóm này, và quan tr ng là nh ñ mà áp d ng không ph i là ñi u d dàng. Th nh t có 4 nhóm, nh câu "Em F i C ði" - 4 t ñ u c a câu chính là 4 ñi u ki n thương m i trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây gi ta ñi c th vào t ng nhóm : 1. Nhóm E-EXW-Ex Works Gi tôi có m t món hàng, tôi mu n bán và tôi không ch u b t c trách nhi m gì v lô hàng ñó, t xin gi y phép xu t kh u ñ n thuê phương ti n v n chuy n, thuê tàu… nghĩa là r t lư i và không có chút trách nhi m gì v th t c thì ñó là ñi u ki n nhóm E .V y nhé, khi nào mình mu n bán hàng và ch ng mu n làm th t c gì hãy nh ñ n nhóm E 2. Nhóm F Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. V y bí quy t ñ nh khi c n ñ n nhóm F là th nào? Hãy nh F là free nghĩa là không có trách nhi m, v y không có trách nhi m v i gì, không có trách nhi m v i vi c v n chuy n t c ng b c hàng ñ n c ng d hàng. ðó là nét cơ b n c a nhóm F. V y ñâu là cơ s ñ phân bi t,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin tr l i, cơ s chính là trách nhi m v n chuy n hàng t cơ s c a ngư i bán lên tàu: 2.1. FCA Ch b c hàng lên phương tiên v n t i ngư i mua g i ñ n nh n hàng n u v trí ñó n m trong cơ s c a ngư i bán. Sau khi b c hàng lên phương ti n v n t i là tôi h t trách nhi m. L y ví d , tôi bán 2 container v ñèn chi u sáng theo ñi u ki n FCA sang M , cơ s s n xu t c a tôi qu n Tân Bình. N u tôi giao hàng cơ s qu n Tân Bình, thì tôi ph i thuê xe nâng ñ chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n. L y trư ng h p, v n bán theo ñi u ki n FCA, nhưng giao hàng kho trung chuy n Tân C ng ch ng h n, lúc này vi c v n chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n, ngư i mua ph i t lo l y. Nghe có v không công b ng, th c ra thì ngư i bán ñã ph i v n 1

hãy nh ñ n trách nhi m c a chúng ta là ph i giao hàng lên ñ n tàu. nói ñ n nhóm C. t c là có ñ c p ñ n trách nhi m chuyên ch . T Free on board nói lên ñi u ñó – Mi n trách nhi m khi ñã giao hàng lên tàu. tôi ch giao hàng thôi. hãy nh : 1. Như v y trong ñi u ki n nhóm F . Nhóm C Như v y. nghĩa là không giao hàng t i cơ s s n xu t hay ñi m trung chuy n như trên mà ngư i bán ph i thuê phương ti n v n chuy n ñ ñưa hàng x p d c m n tàu. Và nh ng tính ch t này cũng là cơ s ñ phân bi t các ñi u ki n trong nhóm C 2 . Ch u chi phí làm th t c xu t kh u. ai ch u trách nhi m? Ai tr chi phí b c hàng này? Tr l i câu h i trên chính là ñi u ki n FOB. ð n nhóm F. th còn n u khi b c hàng t m n tàu lên tàu. cũng như b o hi m cho các r i ro trong quá trình chuyên ch .Free Carrier . 2. V y là t nhóm E. Ch c ch n t g i nh ñ n nhóm C là t cost t cư c phí 3.vn8x. có v trí t p k t hàng t t. n p thu và l phí xu t kh u. ch ng may hàng b v thì sao. nghĩa là ch u trách nhi m c u hàng lên tàu. V y cao hơn n a là gì? ðó là ñ m nh n luôn vi c chuyên ch ñ n c ng d hàng cho ngư i mua. V y nh ñ n FOB. Khi nghĩ ñ n vi c thuê tàu và chuyên ch t c ng ñi ñ n c ng ñ n hãy nh ñ n nhóm C.3 FOB ñi u ki n FAS trách nhi m ta là giao hàng ñ n m n tàu.Nh ñ n FCA hãy nh t CCarrier . chính là ý nghĩa ñã phân tích trên 2.com chuy n hàng ñ n t n kho trung chuy n r i còn gì. ði u này có l i cho nh ng nhà xu t kh u. ñ n vi c chuyên ch và b c hàng. còn ngư i mua mu n làm sao thì làm. Làm th nào nh ñư c tính ch t cơ b n c a nhóm FCA? . bán hàng nhi u.www. Trách nhi m chuyên ch tăng d n: FCA--------->>>FAS--------->>> FOB 2.Mi n trách nhi m v n chuy n. ð nh ñ c tính này hãy nh t Free Alongside – Mi n trách nhi m ñ n khi ñã x p d c m n tàu.2 FAS Nhóm này. cao hơn nhóm FCA. trách nhi m ngư i bán. trách nhi m có nâng lên m t tí. là nói ñ n thêm chi phí ngư i bán s lo thêm t vi c thuê tàu.

vn8x.com 3. Giá CFR = Giá FOB + F (Cư c phí v n chuy n) 3 . còn chi phí d hàng do ngư i mua ch u n u có th a thu n.1 CFR ðơn gi n là ngư i bán ph i ch u thêm chi phí chuyên ch ñ n c ng d hàng.www.

ch ng may hàng hóa b h ng thì sao? Rõ ràng là c n ph i mua b o hi m cho hàng.com 3. mu n ta chuy n công ty hay ñ a ñi m h ch ñ nh n m sâu trong n i ñ a. Như v y CIF gi ng CFR ngòai vi c ngư i bán ph i mua b o hi m. có các lưu ý sau : • • • • Trách nhi m làm th t c nh p kh u. ho c ph i áp d ng các ñi u ki n trên nhưng kèm theo là các ñi u kho n b sung.3 CPT CPT= CFR + F (Cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh). Trách nhi m ngư i bán tăng d n CFR ------->>> CIF------->>> CPT------->>> CIP CIF.2 CIF Quá trình chuyên ch t c ng bán ñ n c ng mua là do ngư i bán ch u r i nhưng n u d c ñư ng ñi.CIP 3. do v y phát sinh thêm ñi u ki n CPT.www. m c dù ta ñã chuy n hàng ñ n c ng nhưng h chưa th a mãn. ñư ng hàng không. ngoài ra còn thêm cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh 3. ð c ñi m n i b t c a CPT là ch ñó.vn8x. gi ng h t CFR. CFR ch áp d ng phương ti n v n t i th y CPT. và c v n t i ña phương th c Ta th y 3 nhóm trên là tương ñ i ñ nhưng t i sao l i có thêm nhóm D? Câu tr l i là có nh ng yêu c u mà ñi u ki n giao hàng.4 CIP CIP = CFR + (I+F) (Cư c phí v n chuy n và b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) = CPT+I (Cư c phí b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) Như v y trong nhóm C. CIP áp d ng ñư ng s t. ñư ng b . Thư ng thì mua b o hi m m c t i thi u theo FPA hay ICC(C) -110% giá tr hàng hóa giao d ch. nó không n m trong b t kỳ ñi u ki n nào trong các nhóm trên. n p thu và l phí nh p kh u thu c ngư i mua. 4 . làm sang. Bí quy t ñ nh nhóm CIF v i các nhóm khác là t I-Insurance-B o hi m Giá CIF=Giá FOB + F(cư c v n chuy n) +(CIF x R)= (FOB+F)/(1-R) Có nh ng doanh nghi p mua hàng.

vi c chuyên ch .C mà ta ñã h c không nhé : Nhóm E: Ch c ch n là không r i. n u theo E thì cty Vi t Nam ch giao hàng Phú Th thôi. Nhóm F: • • • FCA: Không ñư c.www. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y FOB: Không ñư c. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y l y Nhóm C: • • • CFR: Không ñư c. ñi u ki n Trung Qu c yêu c u là giao hàng cho Trung Qu c trên các xe t i t i biên gi i . áp d ng ñư c ñi u kho n nào. phía Trung Qu c s lo. V y ta ki m tra xem. yêu c u giao hàng t i c a kh u L ng Sơn. không c n chuyên ch ñi ñâu c . FAS: Không ñư c.F. b i phìa Trung Qu c không ñ ng ý thuê ô tô vào t n PHÚ Th v i. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y CPT: Nghe có v ñư c. mà v i thì thu gom Phú Th .com L y ví d : Ví d 1: Công ty Vi t Nam Phú Th bán v i s y ép khô cho Trung Qu c qua c a kh u L ng Sơn. • 5 . trong các nhóm E.vn8x. vi c d hàng và chuy n ñ n kho h s lo CIP: Cũng tương t như CPT không áp d ng ñư c. thuê xe ñ n ñi m quy ñ nh trên biên gi i là do cty Vi t Nam ñ m nh n. nhưng CPT là ngư i bán thuê phương tiên v n t i chuy n hàng ñ n kho cho ngư i mua t c ng d hàng nhưng ñây phía Trung Qu c ch yêu c u giao hàng ngay t i biên gi i. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y CIF: Không ñư c. còn vi c b c d hàng t xe t i xu ng t i ñi m giao hàng.

rõ ràng là có th áp d ng ñi u ki n CFR . nguyên t c h p ñ ng là các ñi u kho n không ñư c ph ñ nh l n nhau. còn vi c b c hàng xu ng h s t lo. n u mu n áp d ng CFR. Còn trong trư ng h p này. doanh nhi p Nh t s t lo. phía Nh t yêu c u giao t i c ng Kobe cho h . ……… Như v y là ñi u kho n chính 1 và ñi u kh an khác mâu thu n l n nhau. V y trong h p ñ ng ng ai thương ph i ghi th nào. Incoterms 2000 2. Tham chi u ñi u ki n CFR. Gi ñ nh: 1. ngư i bán ph i ñ m b o cho hàng an toàn sau khi qua lan can tàu t i c ng ñ n. ph i ký thêm th a thu n là phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an toàn là ñư c. …… 3. Các ñi u kho n khác: 1.www. nhưng V i CFR . ……. Trong tru ng h p này. 6 .vn8x. anh Vi t Nam ch c n ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan là ñư c. Phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan 2. V y. phía Vi t Nam ch c n ñưa các con tàu ch hàng ñ n c ng Kobe an toàn là ñư c.com Ví d 2: M t công ty Vi t Nam xu t hàng th y s n là tôm ñông l nh sang cho Nh t.

com Qua 2 ví d trên. Nhóm D 1. Trong buôn bán m u d ch ñư ng bi n. ñi u kh an này thư ng ñư c áp d ng. 7 . DAF Bí quy t là ch F-Frontier.vn8x. còn vi c d hàng phía mua s lo.www. ta th y s c n thi t có nhóm D 4. nghĩa là giao hàng t i biên gi i.

ng ai tr ngư i bán ph i ch u luôn r i ro khi ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u. DEQ V i DEQ. Rõ ràng ñ a ñi m chuy n r i ro so v i FOB. cty s ch y lo th t c h i quan.vn8x. Trong tru ng h p này cty s ký CPT. trư c kia chưa bao gi nh p. ð n ñây ta th y v n ñ th t ra cũng r t rõ. hàng ph i ñ t an tòan t i c u c ng quy ñ nh. DES Giao hàng an tòan trên tàu t i c ng d hàng. ch ng may hàng b rơi xu ng. nên yêu c u nhà xu t kh u ph i v n chuy n ñ n cơ s c a công ty ð ng Nai. cty bi t ch c vi c làm th t c ñơn gi n. và c DEQ tuy v y V N CÓ NH NG S KHÁC BI T : CFR: Áp d ng cho ñư ng bi n DEQ: Thì m i phương ti n nhưng ch giao hàng t i c u c ng CPT: Thì áp d ng v i m i phương ti n và v n chuy n ñ n ñích luôn. ngư i 8 .DDP Gi ng h t DDU.com 2. G a s thu xu t kh u tăng lên. ngư i mua s ch u. nhưng tình hình kinh doanh khi n cty mu n nh p g p v . trông r t gi ng v i DDU nhưng v i DDU ngư i bán chưa làm th t c thông quan nh p kh u và chưa d hàng kh i phương ti n v n chuy n ñ n và n u ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u thì ngư i mua s ch u m i phí t n và r i ro phát sinh 5. DES: Nh ñ n ch ES :Ex Ships 3. vi c d hàng phía mua s lo. V y nó khác gì v i CFR ñâu? Cũng yêu c u chuy n hàng ñ n c ng ñích. V n ñ khác bi t ñây là chuy n r i ro: CFR ñ a ñi m chuy n r i ro là lan can tàu.www. N u lô hàng thu c tr sâu này n m trong danh m c hàng ñư c nh p kh u và ñư c nhi u doanh nghi p nh p trư c ñó. Nhưng n u lô hàng này. ngư i bán không còn ch u trách nhi m. DDU Ch u trách nhi m ñưa hàng t i ñi m ñích quy ñ nh. ñ v … thì v i CFR. và trong th i gian hàng v . Th c s thì DDU r t gi ng CFR và gi ng CPT. nghĩa là sau khi c n c u ñã quay qua lan can tàu. gi s cty Vi t Nam nh p kh u lô hàng thu c tr sâu th c v t t M . ch u chi phí d hàng. CIF không ph i là lan can tàu t i c ng ñ n mà chính là boong tàu. Còn v i DEQ thì ngư i bán ph i ch u trách nhi m cho ñ n khi hàng ñã ñ t an tòan lên c u c ng. và công ty Vi t Nam do không có kinh nghi m t ch c v n chuy n m t hàng nguy hi m này. T t nhiên. CFR. So v i DES thì: DEQ = DES +Chi phí d hàng + r i ro trong quá trình d hàng Và ch EQ – Ex Quay – t i c u c ng. nói lên ý nghĩa này 4.

T t nhiên. v n t i b ng ñư ng th y thư ng áp d ng DEQ hay DES tùy giao c u c ng hay trên boang cho DDU và DDP. n u có r i ro h s ch u thì cty Vi t Nam s ký h p ñ ng theo ñi u ki n DDP. Tham kh o: Saga 9 .vn8x.com bán s ch u r i ro. Còn n u cty Vi t Nam v n mu n nh p lô hàng nhưng l i e ng i v vi c không làm ñư c th t c h i quan và không mu n gánh r i ro nay.www. Trong khi nhà xu t kh u M l i có quan h v i cty khác Vi t Nam có th m nh và quan h t t ñ làm gi y t nh p kh u và h ch c ch n s lo ñư c th t c. l không nh p ñư c thì s ra sao. Trư ng h p này làm th t c DDU. n u không lo ñư c th t c h i quan. Trong th c t . doanh nghi p VN s ch u r i ro ñó.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.