Υπολογισμός πτώσης τάσης σε τριφασική γραμμή

Η ειδική αντίσταση p του αγωγού είναι p=0,0175 Ωmm2/m επειδή το υλικό κατασκευής τους
είναι χαλκός. Επίσης ισχύει η σχέση ∆U = p

l
I και ότι ∆U < 2, 2V αφού το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
A

έχει μέση τάση 220V.
Γραμμή 1 (Ηλεκτρική κουζίνα [κίτρινη γραμμή])
Το μήκος l της γραμμής είναι l = 7m περίπου άρα για Ι=25 Α και Α=6mm2 προκύπτει ότι
∆U = 0,52V < 2, 2V και άρα η συγκεκριμένη διατομή είναι ικανοποιητική όπως επίσης αρκεί
ασφάλεια των 25Α .
Γραμμή 2 (Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας [κόκκινη γραμμή])
Το μήκος l της γραμμής είναι l = 3, 2m περίπου άρα για Ι=20 Α και Α=4mm2 προκύπτει ότι
∆U = 0, 28V < 2, 2V και άρα η συγκεκριμένη διατομή είναι ικανοποιητική όπως επίσης αρκεί
ασφάλεια των 20Α .
Γραμμή 3 (Υπνοδωμάτιο 1-Χώρος Υγιεινής-Διάδρομος [μπλε γραμμή])
Το μήκος l της γραμμής είναι l = 13m περίπου άρα για Ι=8,5 Α και Α=1,5mm2 προκύπτει ότι
∆U = 1,34V < 2, 2V και άρα η συγκεκριμένη διατομή είναι ικανοποιητική όπως επίσης αρκεί
ασφάλεια των10Α .
Γραμμή 4 (Υπνοδωμάτιο 2- Κουζίνα [κυανή γραμμή])
Το μήκος l της γραμμής είναι l = 14m περίπου άρα για Ι=9 Α και Α=1,5mm2 προκύπτει ότι
∆U = 1, 47V < 2, 2V και άρα η συγκεκριμένη διατομή είναι ικανοποιητική όπως επίσης αρκεί
ασφάλεια των10Α .
Γραμμή 5 (Καθιστικό- Χωλ [πράσινη γραμμή])
Το μήκος l της γραμμής είναι l = 11m περίπου άρα για Ι=10,5 Α και Α=1,5mm2 προκύπτει ότι
∆U = 1,35V < 2, 2V και άρα η συγκεκριμένη διατομή είναι ικανοποιητική όπως επίσης αρκεί
ασφάλεια των16Α .
Ονοματεπώνυμο: Παππάς Χρήστος
Υπογραφή:
Αριθμός μητρώου:03107694
A/A εργασίας: 357
Μάθημα : Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό και Μηχανολογικό Σχέδιο
Σχολή :Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful