Importan a Managementului Proiectelor

Managementul proiectelor poate fi perceput ca o tiin , ca o art sau ca o tehnic , prin care se realizeaz un anumit scop. În prezent, se consider c 50 % dintre activit ile companiilor mari sunt conduse dup principiile impuse de managementul proiectelor. Institu iile publice, private i organiza iile non-guvernamentale au început diverse proiecte atât la nivel na ional, cât i interna ional. Se pot realiza proiecte în orice domeniu de activitate (s n tate, economie, politic , informatic , drept etc.) De multe ori îns , proiectele înseamn pentru unele persoane doar o cerere pentru finan are, în special de la o surs extern , pe cât posibil nerambursabil , astfel se impune ca persoanele care se implic într-un proiect s cunoasc foarte bine care sunt obiectivele i scopurile unui proiect i cum ar putea acesta s contribuie la realizarea obiectivelor programului din care face parte proiectul respectiv.

având un grad ridicat de noutate. Obiectiv . care au anumite obiective. Scop ± rezultatul favorabil ce se a teapt de la un proiect. implicit. . a rezolv rii problemei. Opera ie ± o activitate primar cu caracter de rutin Plan de afaceri cu rolul de a scoate în eviden situa ia organiza iei la un moment dat. o limit de timp pentru realizarea lui i care necesit structuri organizatorice i metode speciale. relativ unic.Ce este un proiect? Un proiect este o organizare termporara a unei organizatii ce are ca scop derularea unui proces de afaceri strategic. Este necesar ca obiectivele s fie cuantificabile i s se stabileasc limite de timp pentru atingerea lor. precum i a mediului concuren ial în care î i desf oar activitatea. nefiind necesar ca acesta s fie cuantificabil.un rezultat scontat ce trebuie ob inut în efortul de atingere a scopului proiectului i. pe termen scurt sau mediu. complexe. Proiectele sunt a adar activit i unice.

Aceste beneficii nu ar putea fi realizate dac proiectele ar fi conduse separat. un program de informatizare. de programe: PHARE (având finan are de la Uniunea European . programul de ac iune comunitar din domeniul s n t ii publice (2003-2008). Deseori se înregistreaz unele confuzii în definirea proiectului. . la început pentru Polonia i Ungaria). Ex. Studiu de fezabilitate are rolul de a justifica necesitatea/oportunitatea are punerii în practic a unei idei sau a continu rii ei. creat în 1989. Programul poate reprezenta o strategie local . programe de cercetare-dezvoltare i de stimulare a (2003cercetareinov rii etc. luându-se în calcul o mare luândudiversitate a formelor sale de implementare i a mediilor favorabile/ostile proiectului respectiv. respectiv. acesta se transpune în realitate prin proiecte i se deruleaz de regul pe parcursul mai multor ani. a planului de afaceri sau a unui studiu de fezabilitate. na ional sau interna ional .Ce este un program? Programul reprezinta grupul de proiecte conduse coordonat pentru ob inerea de beneficii. unul din cele mai cunoscute programe.

membrii echipei de proiect.) . performan . organizarea. reguli. cuno tin e. stakeholderii . Este în acela i timp i un concept integrat de conducere. ac ionari. metode. anumite caracteristici ale unui produs) A tept rile participan ilor (finan atori. managerul de proiect.cei implica i în realizarea proiectelor ± angaja i. organisme de interes public etc. furnizori. beneficiari. bani Calitatea (o anumit tehnologie. tehnici. Managementul proiectelor presupune aplicarea con tient a unui set coerent de principii. instrumente utilizate în planificarea. tehnologii.Managementul proiectelor Managementul proiectelor (project management) ± cuprinde structurile organizatorice necesare derul rii proiectelor la nivelul organiza iei. conducerea i controlul unui proiect. Concep ia integrat asupra managementului proiectelor ia în considerare 4 elemente de baz ale unui proiect: Timpul Bugetul (resurse) ± oameni. organizarea intern a proiectului i corela iile dintre acestea.

Managementul proiectelor i în rile mai dezvoltate. subproiecte. Dintre aceste noi abord ri. . apari ia magistralelor informatice Renun area la structuri ierarhice foarte complexe i trecerea la forme liniare prin încurajarea muncii în echip . formarea angaja ilor astfel încât s fie speciali ti în mai multe domenii i cre terea rolului fiec ruia dintre ace tia la realizarea unui proiect. În cazul proiectelor mari. managementul proiectelor a cunoscut o evolu ie rapid . Proiectele pot dura câteva zile/luni/ani în func ie de complexitatea lor. de anvergur . aceste vor fi divizate în componenete mai u or de coordonat. odat cu schimb rile care au ap rut în cadrul unei institu ii. amintim: Globalizarea Cre terea accentuat a informatiz rii i a re elelor informatice tot mai ample. numite subproiecte.

executare. evaluare. finalizare) ‡ Consum resurse (umane. materiale.Managementul proiectelor Nu orice efort întreprins este echivalent cu un proiect. Caracteristicile unui proiect sunt a adar: ‡ Limita de timp (dat de început i de sfâr it bine stabilite) i localizare bine delimitat în spa iu ‡ Are anumite obiective bine definite i un scop care trebuie îndeplinite ca r spuns la o problem pe care ne-am propus s o rezolv m. bani. ‡ Are prev zut un buget aprobat în limitele c ruia trebuie s se încadreze ‡ Trece prin mai multe faze (concepere. care sunt cunoscute de la începutul activit ilor) ‡ Are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat pentru ca proiectul s se realizeze în continuare ‡ Creeaz o valoare nou ± produs/serviciu/idee/structur ± unic i cu un grad ridicat de noutate ‡ Necesit o colaborare interdisciplinar în cadrul unei structuri organizatorice speciale. . planificare. timp.

Premise pentru derularea proiectelor      Pentru ca un proiect s aib rezultatul dorit. sunt necesare urm toarele cerin e din partea celor implica i: concep ie comun asupra problemei de rezolvat pentru to i participan ii la proiect clarificarea pozi iilor celor implica i i definirea clar a temei de proiect. instrumentele i etapele necesare) accesul la informa ii i asigurarea unor informa ii de calitate i în timp util la cei care le folosesc în luarea unor decizii sau pentru derularea unor activit i circuitul informa ional standardizat urmeaz de regul structura organiza iei. contribuind într-o mare m sur la acceptarea sau la întrrespingerea proiectului de c tre angaja ii organiza iei o evaluare realist la începutul proiectului asupra resurselor i tehnicilor de care dispune organiza ia . se elaboreaz strategia. se planific mijloacele. premis de baz pentru demararea proiectului (se definesc obiectivele proiectului.

stimularea investitiilor în sectorul privat. - - - .MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN ROMÂNIA Dezvoltarea regional este un concept nou care urm reste: res - impulsionarea si diversificarea activit tilor economice. investit contribu ia la reducerea somajului îmbun t irea nivelului de trai.

Regiuni de dezvoltare .

voluntari). în scopul asigur rii unei cre teri economice. în parteneriat cu diversi actori divers (privat (privati. prin valorificarea eficient a poten ialului regional si local.-urilor îmbun t irea infrastructurii calitatea mediului înconjur tor dezvoltarea rural s n tate educa ie. dinamice i durabile. înv mânt. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale dezvoltarea întreprinderilor pia a for ei de munc atragerea investi iilor transferul de tehnologie dezvoltarea sectorului I. publici.M.M.Politica de dezvoltare regional Un ansamblu de m suri planificate si promovate de autorit ile administrat administratiei publice locale si centrale. cultura . în scopul îmbun t tirii condi iilor de viat viat           .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful