P. 1
butiga_6_03web

butiga_6_03web

Ratings:
(0)
|Views: 5,618|Likes:
Published by rijekaklik

More info:

Published by: rijekaklik on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
UTORAK 
, 6. ozˇujka 2012.
3
U trenutku kada Hrvatska imavisˇe od 344.000 nezaposlenih, javni dug na razini 43,9 postoBDP-a, kada industrijska proizvod-nja iznosi 80 posto vrijednostiostvarene u 1990., a obrazovnisustav se ne mijenja i ne prilago-d ¯ ava vremenu i trendovima, vazˇnije je nego ikad promijeniti te nega-tivne trendove i potaknuti ulaganjeu cjelozˇivotno ucˇenje, ljudskepotencijale i stvaranje novih radnihmjesta.Time c´emo srednjorocˇno i dugo-rocˇno potaknuti jedan od najvazˇni- jih temelja nacionalne konkurent-nosti, istakli su cˇelni ljudi politike igospodarstva na konferenciji»Znanjem i inovacijama do konku-rentne Hrvatske«, koju je organizi-rao Microsoft Hrvatska. Kao glavnepreduvjete za gospodarski rast,istaknuli su razvoj trzˇisˇta rada ilaksˇe zaposˇljavanje, uklanjanjeprepreka ulaganjima te povec´anjetransparentnosti i efikasnosti jav-nog sektora.
Uspjesˇna i konkurentna 
- Hrvatska mozˇe biti uspjesˇna ikonkurentna, no da bismo toostvarili moramo donijeti nacional-nu strategiju razvoja. Takod ¯ er,moramo prepoznati koje su vjesˇti-ne potrebne za buduc´a zanimanja,od kojih mnoga danas josˇ nisu nitidefinirana. Da bi se mogliuhvatiti u kosˇtac s takvim izazo-vima, u bliskoj buduc´nosti moramoosigurati veliki postotak visokoo-brazovane radne snage, koja trebabiti inovativna, kreativna i motivi-rana.Preduvjeti su, dakako, promjeneu visokom obrazovanju uz vrloblisku suradnju s poslovnim sek-torom i akademskom zajednicom -istaknuo je Ivan Vidakovic´, direktor Microsofta Hrvatska.Da ovakva ocˇekivanja nisu ne-realna svakodnevno svjedocˇimonovim uspjesima nasˇih informati-cˇara na svjetskom trzˇisˇtu, a jedanod najsvjezˇijih je i uspjeh tima Apptendersa koji su nedavnoprimili nagradu kao jedan odcˇetiri najbolja tima na svijetu.Nagradu im je osobno urucˇio BillGates.O planovima Vlade za jacˇanjehrvatske konkurentnosti na konfe-renciji su govorili ministar rada imirovinskog sustava MirandoMrsic´, ministar znanosti, obrazo-vanja i sporta Z ˇ eljko Jovanovic´ teSani Ljubuncˇic´, nacˇelnik sektoraza med ¯ unarodnu suradnju, inve-sticije i konkurentnost Ministarstvapoduzetnisˇtva i obrta.
STVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA
Znanjem do posla
Obrazovanje i cjelozˇivotno ucˇenje, razvoj ljudskih potencijala i stvaranje novih radnih mjesta temelj su za nacionalnu konkurentnost 
Vinistra otvorila prijaveza 4. Svijet malvazija
Udruga vinara i vinogradara Istre, Vinistra, otvorila je prijave za 4. Svijetmalvazija, nesluzˇbeno svjetsko prvenstvomalvazija, koje c´e se pod pokroviteljstvomMed ¯ unarodne udruge za vinovu lozu i vina(OIV), te u organizaciji Istarske zˇupanije i Vinistre, odrzˇati u Porecˇu 25. travnja.Rok za prijave je 15. ozˇujka. Udrugapoziva sve proizvod ¯ acˇe malvazije izHrvatske i svijeta, da uzorke, sˇest bocaiz iste serije, dostave dostave do 7.travnja.Cilj natjecanja, cˇije je ime vec´ u cˇetvrtojgodini odrzˇavanja etablirano i na med ¯ u-narodnoj sceni,okupiti je sˇto vec´i broj sortimalvazije, promovirati njihove posebnosti ikvalitete, prikazati najnovije trendove uproizvodnji te nagraditi najbolja vina.
Potrebno je potaknuti ulaganje u cjelozˇivotno ucˇenje, ljudske potencijale i stvaranje novih radnih mjesta 
Zamjenik gradonacˇelnika GradaCrikvenice Senko Smoljan i procˇel-nica Upravnog odjela za financijeSnjezˇana Sikiric´ predstavili su GradCrikvenicu na med ¯ unarodnoj konfe-renciji na temu »Jugo-istocˇna Europa: regijapovoljnog poslovnogokruzˇenja«, u Beo-gradu. Na konferencijisu sudjelovali ministrii veleposlanici susjed-nih drzˇava u regiji,predstavnici ekonom-skih fakulteta iz zem-alja u regiji, koji suujedno i nositelji pro-grama, te predstavniciUSAID-a i NALED-a.Crikvenica je, osimRijeke, Bjelovara i Ivanca, jedan odcˇetiri hrvatska grada koji je usˇao uProgram certifikacije gradova s po-voljnom poduzetnicˇkom klimom is-punivsˇi potrebne kriterije.Program certifikacije je proces kojipromovira standarde i omoguc´ujeocjenu kvalitete usluga i informacijakoje lokalne samouprave pruzˇajupoduzetnicima. Certifikacija gradaznacˇi ispunjenje odred ¯ enih stan-darda, tj. garanciju da c´e lokalnipoduzetnici, kao i potencijalniinvestitori, dobiti usluge i informacijena nacˇin koji olaksˇava poslove iaktivnosti koje spadaju u nadlezˇnostlokalnih samouprava.Namjera kreatora Programa certifi-kacije je da sam proces i cˇin dodjelecertifikata predstavlja poticaj lokalnimsamoupravama za daljnji razvoj. Pro-gram certifikacije traje 18 mjesecinakon kojega slijedi evaluacija rezul-tata i napretka u lokalnim samoupra-vama te dodjela certifikata.
PROJEKT REGIONALNE CERTIFIKACIJE GRADOVA
Crikvenica poticˇesvoje poduzetnike

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jadranka Tatarević liked this
Dino Kovacevic liked this
Amina Gagula liked this
Milan Šuput liked this
Fuada Alajbegovic liked this
Jadranka Tatarević liked this
Prvi Butl liked this
Danijel-Denis Idžan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->