P. 1
butiga_6_03web

butiga_6_03web

Ratings:
(0)
|Views: 5,546|Likes:
Published by rijekaklik

More info:

Published by: rijekaklik on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
UTORAK 
, 6. ozˇujka 2012.
3
U trenutku kada Hrvatska imavisˇe od 344.000 nezaposlenih, javni dug na razini 43,9 postoBDP-a, kada industrijska proizvod-nja iznosi 80 posto vrijednostiostvarene u 1990., a obrazovnisustav se ne mijenja i ne prilago-d ¯ ava vremenu i trendovima, vazˇnije je nego ikad promijeniti te nega-tivne trendove i potaknuti ulaganjeu cjelozˇivotno ucˇenje, ljudskepotencijale i stvaranje novih radnihmjesta.Time c´emo srednjorocˇno i dugo-rocˇno potaknuti jedan od najvazˇni- jih temelja nacionalne konkurent-nosti, istakli su cˇelni ljudi politike igospodarstva na konferenciji»Znanjem i inovacijama do konku-rentne Hrvatske«, koju je organizi-rao Microsoft Hrvatska. Kao glavnepreduvjete za gospodarski rast,istaknuli su razvoj trzˇisˇta rada ilaksˇe zaposˇljavanje, uklanjanjeprepreka ulaganjima te povec´anjetransparentnosti i efikasnosti jav-nog sektora.
Uspjesˇna i konkurentna 
- Hrvatska mozˇe biti uspjesˇna ikonkurentna, no da bismo toostvarili moramo donijeti nacional-nu strategiju razvoja. Takod ¯ er,moramo prepoznati koje su vjesˇti-ne potrebne za buduc´a zanimanja,od kojih mnoga danas josˇ nisu nitidefinirana. Da bi se mogliuhvatiti u kosˇtac s takvim izazo-vima, u bliskoj buduc´nosti moramoosigurati veliki postotak visokoo-brazovane radne snage, koja trebabiti inovativna, kreativna i motivi-rana.Preduvjeti su, dakako, promjeneu visokom obrazovanju uz vrloblisku suradnju s poslovnim sek-torom i akademskom zajednicom -istaknuo je Ivan Vidakovic´, direktor Microsofta Hrvatska.Da ovakva ocˇekivanja nisu ne-realna svakodnevno svjedocˇimonovim uspjesima nasˇih informati-cˇara na svjetskom trzˇisˇtu, a jedanod najsvjezˇijih je i uspjeh tima Apptendersa koji su nedavnoprimili nagradu kao jedan odcˇetiri najbolja tima na svijetu.Nagradu im je osobno urucˇio BillGates.O planovima Vlade za jacˇanjehrvatske konkurentnosti na konfe-renciji su govorili ministar rada imirovinskog sustava MirandoMrsic´, ministar znanosti, obrazo-vanja i sporta Z ˇ eljko Jovanovic´ teSani Ljubuncˇic´, nacˇelnik sektoraza med ¯ unarodnu suradnju, inve-sticije i konkurentnost Ministarstvapoduzetnisˇtva i obrta.
STVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA
Znanjem do posla
Obrazovanje i cjelozˇivotno ucˇenje, razvoj ljudskih potencijala i stvaranje novih radnih mjesta temelj su za nacionalnu konkurentnost 
Vinistra otvorila prijaveza 4. Svijet malvazija
Udruga vinara i vinogradara Istre, Vinistra, otvorila je prijave za 4. Svijetmalvazija, nesluzˇbeno svjetsko prvenstvomalvazija, koje c´e se pod pokroviteljstvomMed ¯ unarodne udruge za vinovu lozu i vina(OIV), te u organizaciji Istarske zˇupanije i Vinistre, odrzˇati u Porecˇu 25. travnja.Rok za prijave je 15. ozˇujka. Udrugapoziva sve proizvod ¯ acˇe malvazije izHrvatske i svijeta, da uzorke, sˇest bocaiz iste serije, dostave dostave do 7.travnja.Cilj natjecanja, cˇije je ime vec´ u cˇetvrtojgodini odrzˇavanja etablirano i na med ¯ u-narodnoj sceni,okupiti je sˇto vec´i broj sortimalvazije, promovirati njihove posebnosti ikvalitete, prikazati najnovije trendove uproizvodnji te nagraditi najbolja vina.
Potrebno je potaknuti ulaganje u cjelozˇivotno ucˇenje, ljudske potencijale i stvaranje novih radnih mjesta 
Zamjenik gradonacˇelnika GradaCrikvenice Senko Smoljan i procˇel-nica Upravnog odjela za financijeSnjezˇana Sikiric´ predstavili su GradCrikvenicu na med ¯ unarodnoj konfe-renciji na temu »Jugo-istocˇna Europa: regijapovoljnog poslovnogokruzˇenja«, u Beo-gradu. Na konferencijisu sudjelovali ministrii veleposlanici susjed-nih drzˇava u regiji,predstavnici ekonom-skih fakulteta iz zem-alja u regiji, koji suujedno i nositelji pro-grama, te predstavniciUSAID-a i NALED-a.Crikvenica je, osimRijeke, Bjelovara i Ivanca, jedan odcˇetiri hrvatska grada koji je usˇao uProgram certifikacije gradova s po-voljnom poduzetnicˇkom klimom is-punivsˇi potrebne kriterije.Program certifikacije je proces kojipromovira standarde i omoguc´ujeocjenu kvalitete usluga i informacijakoje lokalne samouprave pruzˇajupoduzetnicima. Certifikacija gradaznacˇi ispunjenje odred ¯ enih stan-darda, tj. garanciju da c´e lokalnipoduzetnici, kao i potencijalniinvestitori, dobiti usluge i informacijena nacˇin koji olaksˇava poslove iaktivnosti koje spadaju u nadlezˇnostlokalnih samouprava.Namjera kreatora Programa certifi-kacije je da sam proces i cˇin dodjelecertifikata predstavlja poticaj lokalnimsamoupravama za daljnji razvoj. Pro-gram certifikacije traje 18 mjesecinakon kojega slijedi evaluacija rezul-tata i napretka u lokalnim samoupra-vama te dodjela certifikata.
PROJEKT REGIONALNE CERTIFIKACIJE GRADOVA
Crikvenica poticˇesvoje poduzetnike

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dino Kovacevic liked this
Amina Gagula liked this
Milan Šuput liked this
Prvi Butl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->