UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

3

STVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA

Znanjem do posla
Obrazovanje i cjelozˇivotno ucˇenje, razvoj ljudskih potencijala
i stvaranje novih radnih mjesta temelj su za nacionalnu
konkurentnost
U trenutku kada Hrvatska ima
visˇe od 344.000 nezaposlenih,
javni dug na razini 43,9 posto
BDP-a, kada industrijska proizvodnja iznosi 80 posto vrijednosti
ostvarene u 1990., a obrazovni
sustav se ne mijenja i ne prilagod¯ava vremenu i trendovima, vazˇnije
je nego ikad promijeniti te negativne trendove i potaknuti ulaganje
u cjelozˇivotno ucˇenje, ljudske
potencijale i stvaranje novih radnih
mjesta.
Time c´emo srednjorocˇno i dugorocˇno potaknuti jedan od najvazˇnijih temelja nacionalne konkurentnosti, istakli su cˇelni ljudi politike i
gospodarstva
na
konferenciji
»Znanjem i inovacijama do konkurentne Hrvatske«, koju je organizirao Microsoft Hrvatska. Kao glavne
preduvjete za gospodarski rast,
istaknuli su razvoj trzˇisˇta rada i
laksˇe zaposˇljavanje, uklanjanje
prepreka ulaganjima te povec´anje
transparentnosti i efikasnosti javnog sektora.

Uspjesˇna i konkurentna
- Hrvatska mozˇe biti uspjesˇna i
konkurentna, no da bismo to
ostvarili moramo donijeti nacionalnu strategiju razvoja. Takod¯er,
moramo prepoznati koje su vjesˇtine potrebne za buduc´a zanimanja,

od kojih mnoga danas josˇ nisu niti
definirana. Da bi se mogli
uhvatiti u kosˇtac s takvim izazovima, u bliskoj buduc´nosti moramo
osigurati veliki postotak visokoobrazovane radne snage, koja treba
biti inovativna, kreativna i motivirana.
Preduvjeti su, dakako, promjene
u visokom obrazovanju uz vrlo
blisku suradnju s poslovnim sektorom i akademskom zajednicom istaknuo je Ivan Vidakovic´, direktor
Microsofta Hrvatska.
Da ovakva ocˇekivanja nisu nerealna svakodnevno svjedocˇimo
novim uspjesima nasˇih informaticˇara na svjetskom trzˇisˇtu, a jedan
od najsvjezˇijih je i uspjeh tima
Apptendersa koji su nedavno
primili nagradu kao jedan od
cˇetiri najbolja tima na svijetu.
Nagradu im je osobno urucˇio Bill
Gates.
O planovima Vlade za jacˇanje
hrvatske konkurentnosti na konferenciji su govorili ministar rada i
mirovinskog sustava Mirando
Mrsic´, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Zˇeljko Jovanovic´ te
Sani Ljubuncˇic´, nacˇelnik sektora
za med¯unarodnu suradnju, investicije i konkurentnost Ministarstva
poduzetnisˇtva i obrta.

PROJEKT REGIONALNE CERTIFIKACIJE GRADOVA
Potrebno je
potaknuti
ulaganje
u cjelozˇivotno
ucˇenje, ljudske
potencijale i
stvaranje
novih radnih
mjesta

Vinistra otvorila prijave
za 4. Svijet malvazija
Udruga vinara i vinogradara Istre,
Vinistra, otvorila je prijave za 4. Svijet
malvazija, nesluzˇbeno svjetsko prvenstvo
malvazija, koje c´e se pod pokroviteljstvom
Med¯unarodne udruge za vinovu lozu i vina
(OIV), te u organizaciji Istarske zˇupanije i
Vinistre, odrzˇati u Porecˇu 25. travnja.
Rok za prijave je 15. ozˇujka. Udruga
poziva sve proizvod¯acˇe malvazije iz
Hrvatske i svijeta, da uzorke, sˇest boca
iz iste serije, dostave dostave do 7.
travnja.
Cilj natjecanja, cˇije je ime vec´ u cˇetvrtoj
godini odrzˇavanja etablirano i na med¯unarodnoj sceni, okupiti je sˇto vec´i broj sorti
malvazije, promovirati njihove posebnosti i
kvalitete, prikazati najnovije trendove u
proizvodnji te nagraditi najbolja vina.

Crikvenica poticˇe
svoje poduzetnike
Zamjenik gradonacˇelnika Grada
Crikvenice Senko Smoljan i procˇelnica Upravnog odjela za financije
Snjezˇana Sikiric´ predstavili su Grad
Crikvenicu na med¯unarodnoj konferenciji na temu »Jugoistocˇna Europa: regija
povoljnog poslovnog
okruzˇenja«, u Beogradu. Na konferenciji
su sudjelovali ministri
i veleposlanici susjednih drzˇava u regiji,
predstavnici ekonomskih fakulteta iz zemalja u regiji, koji su
ujedno i nositelji programa, te predstavnici
USAID-a i NALED-a.
Crikvenica je, osim
Rijeke, Bjelovara i Ivanca, jedan od
cˇetiri hrvatska grada koji je usˇao u
Program certifikacije gradova s povoljnom poduzetnicˇkom klimom ispunivsˇi potrebne kriterije.
Program certifikacije je proces koji
promovira standarde i omoguc´uje
ocjenu kvalitete usluga i informacija
koje lokalne samouprave pruzˇaju
poduzetnicima. Certifikacija grada

znacˇi ispunjenje odred¯enih standarda, tj. garanciju da c´e lokalni
poduzetnici, kao i potencijalni
investitori, dobiti usluge i informacije
na nacˇin koji olaksˇava poslove i

aktivnosti koje spadaju u nadlezˇnost
lokalnih samouprava.
Namjera kreatora Programa certifikacije je da sam proces i cˇin dodjele
certifikata predstavlja poticaj lokalnim
samoupravama za daljnji razvoj. Program certifikacije traje 18 mjeseci
nakon kojega slijedi evaluacija rezultata i napretka u lokalnim samoupravama te dodjela certifikata.

4

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

Tri cˇetvrtine
kuc´anstava s
nedostatnim
prihodima
Prosjecˇno hrvatsko kuc´anstvo raspolagalo je u
2011. s oko 6.610 kuna mjesecˇno (890 eura) ili na
razini godine sa 79.326 kuna, a gotovo tri
cˇetvrtine kuc´anstava isticˇe da su im raspolozˇivi
prihodi nedostatni, pokazuju rezultati ankete o
kretanjima prihoda i rashoda u kuc´anstvima u
Hrvatskoj, u prosˇloj godini koju je provela
agencija GfK Hrvatske tijekom prosˇlogodisˇnjeg
prosinca. Da su im ostvareni prihodi nizˇi od
potrebnih drzˇi oko 72 posto kuc´anstava iz ankete.
Svoje prihode vec´ina od potrebnih procjenjuje
oko 8 posto kuc´anstava, a priblizˇno 17 posto
smatra da ima tocˇno koliko im treba. Prihodi su
najvisˇi u Zagrebu oko 7.690 kuna, te Istri,
Primorju i Gorskom kotaru oko 7.155 kuna, a
najmanji u Slavoniji 5.528 kuna.
S druge strane, prema subjektivnoj procjeni
ispitanih, potrebni prihodi za zadovoljenje osnovnih trosˇkova/potreba obitelji trebali bi iznositi u
prosjeku mjesecˇno oko 8.824 kune, ili na primjer
za cˇetverocˇlanu obitelj to iznosi oko 11.242 kune
mjesecˇno.
Prema rezultatima ankete, najvisˇa pojedinacˇna
stavka u kuc´nom budzˇetu odnosi se na hranu i
pic´e na sˇto se trosˇi oko 29 posto sredstava.
Dodaju li se tome trosˇkovi stanovanja proizlazi da
48 posto svojih prihoda kuc´anstva trosˇe na
zadovoljenje samo osnovnih egzistencijalnih
potreba. Kada se promatra potrosˇnju kuc´anstava
po vrstama trosˇkova dolazi se do toga da se, u
odnosu na prethodnu godinu, nesˇto manje novca
trosˇilo na hranu i pic´e (5 posto), stanovanje (5
posto), prometne trosˇkove (7 posto), obuc´u i
odjec´u (13 posto) itd.
Jedino na sˇto su izdvajali visˇe su otplate
stambenih kredita, za koje su izdaci u odnosu na
prethodnu godinu porasli 29 posto i to zbog rasta
rata obracˇunatih u sˇvicarskim francima, kazˇu u
GfK-u. Tu vrstu kredita ima oko 13 posto
kuc´anstava. Zanimljivo je josˇ istaknuti, dodaju, da
oko petine kuc´anstava mjesecˇno odvaja nesˇto na
sˇtednju (u banci ili kod kuc´e) i oni su u lanjskoj
recesijskoj godini izdvajali malo visˇe za tu
namjenu.

Rast vrijednosti
nacionalnog brenda
Prema najnovijem istrazˇivanju britanskog cˇasopisa Brand Finance, Hrvatska je u 2011. godini
iskazala impresivni rast vrijednosti nacionalnog
brenda, uvrstivsˇi se na 9. mjesto med¯u 10 najbrzˇe
rastuc´ih nacionalnih brendova. Med¯u 100 zemalja, u ovogodisˇnjem izvjesˇc´u cˇasopisa Brand
Finance, hrvatski nacionalni brend ove godine
zauzima 69. mjesto, cˇime je u odnosu na 2010.
pao za 16 mjesta. Hrvatska je pala na toj ljestvici
za 2011. godinu zbog vec´eg broja promatranih
zemalja i vec´eg broja promatranih usporednih
podataka korisˇtenih u istrazˇivanju.
Dok je ukupna vrijednost hrvatskog nacionalnog
brenda ostala prilicˇno niska, na 30 milijardi dolara,
njegova vrijednost iskazala je brzi rast - za 21,2
posto, pokazuje istrazˇivanje Brand Finance-a pod
nazivom Nation Brands 100. Najbrzˇe je porasla
vrijednost nacionalnog brenda Kine, za 40 posto,
potom Indije, za 31,66 posto i Estonije, za 24,6
posto.
Radi valuacije brendova promatrala su se
ekonomska dostignuc´a pojedine zemlje te kako
njihove brendove dozˇivljavaju druge zemlje.
Zauzimanje odred¯enog mjesta temeljilo se na
njihovim ekonomskim rezultatima, poslovnoj
infrastrukturi i ucˇinkovitosti te nacˇin na koji drugi
dozˇivljavaju zemlju iz koje brend dolazi.
Na svjetskoj nacionalnoj brend ljestvici od top
100 zemalja, SAD - iako se i dalje nalazi na
prvome mjestu kao najvrjedniji svjetski nacionalni
brend (vrijedan 11.370 milijardi dolara), izgubio je
u 2011. visˇe od pola trilijuna dolara na vrijednosti.
Iza SAD-a, najvrjedniji je njemacˇki brand (3.146
milijardi dolara), a potom kineski (3.001 milijardu).

SA SVJETSKOG MOBILNOG KONGRESA U BARCELONI

Koncˇar predstavio hibridni
sustav bazne stanice
Proizvod komercijalnog imena Koncˇar Hybrid Power Supply, jedinstveni je sustav koji po
prvi put koristi gorivne cˇlanke za proizvodnju energije
Na Svjetskom mobilnom kongresu u Barceloni
Koncˇar - Institut za elektrotehniku je predstavio
jedinstveni autonomni sustav napajanja baznih
stanica razvijen za Vipnet. Inovativni proizvod
komercijalnog imena Koncˇar Hybrid Power
Supply se napaja obnovljivim izvorima energije,
a za proizvodnju elektricˇne energije, uz sunce i
vjetar, po prvi puta koristi i gorivne cˇlanke.
Hibridni sustav bazne stanice primjer je da
hrvatsko gospodarstvo mozˇe ponuditi inovativna rjesˇenja energetske ucˇinkovitosti spojena
s poslovnom efikasnosˇc´u, porucˇili su iz
Koncˇara i Vipneta posjetiteljima najvec´eg sajma
mobilne industrije.
Prva takva bazna stanica koja objedinjuje
energiju vjetra, sunca i vodika te osigurava
stalno napajanje baznih stanica predstavljena je
u lipnju 2011. godine za Vip mrezˇu i postavljena
u Ladimirevcima pored Valpova, sljedec´a u
Novakima pored Virovitice, a uskoro c´e biti
postavljena i trec´a. Inicijativa za razvoj potpuno
ekolosˇke bazne stanice bila je Vipnetova, a
ideju su razradili Vipnetovi i Koncˇarevi strucˇnjaci. Projekt je razvijen i proveden u Hrvatskoj,
a prototip je bio gotov za nepunih 10 mjeseci.
Kontinuirani razvoj
Koncˇar je time nastavio kontinuirani razvoj
suvremenih proizvoda i rjesˇenja, temeljen na
iskustvu i znanju vlastitih strucˇnjaka. Rezultat
takvog razvoja je izvoz proizvoda na sve
kontinente (godisˇnje u pedesetak zemalja),
vodec´i racˇuna o korisˇtenju prirodnih resursa
na nacˇin da proizvodi i rjesˇenja Koncˇar ne
narusˇavaju prirodnu ravnotezˇu okruzˇenja. Od
samih pocˇetaka poslovanja, Vipnet kao ekopredvodnik u telekom sektoru razvija ekolosˇki
prihvatljive sustave napajanja mrezˇe, sˇto se pokazalo
korisnim na udaljenim i nepristupacˇnim lokacijama.
Naime, osim ovog hibridnog sustava, Vipnet u svojoj
mrezˇi ima 50 odasˇiljacˇa i 13 baznih stanica koje koriste
suncˇevu i energiju vjetra za proizvodnju elektricˇne
energije kojom se napajaju. Odlika hibridnog sustava je
raspolozˇivost energije od 99,9 posto koju je inacˇe
tesˇko postic´i korisˇtenjem obnovljivih izvora energije,
poput sunca i vjetra. Sustav se sastoji od tri osnovne

Sustav se sastoji od tri osnovne komponente, svaka od njih
je zaseban proizvod koji se mozˇe modularno slagati prema
zahtjevima potrosˇnje

komponente, svaka od njih je zaseban proizvod koji se
mozˇe modularno slagati prema zahtjevima potrosˇnje,
ali i prema klimatskim uvjetima pojedine lokacije.
Osnovne komponente su fotonaponsko postrojenje,
vjetroagregat i energetski ucˇinkovit kontejner za
smjesˇtaj akumulatorskih baterija, gorivnih cˇlanaka sa
spremisˇtem vodika i sustava upravljanja izvorima kao i
za smjesˇtaj telekomunikacijske opreme.

»Preko granice« najvisˇe se
kupuje odjec´a i obuc´a

Odlazak Hrvata u kupnju u
susjedne drzˇave po jeftinije proizvode, ali i zbog sˇireg izbora
ponude, povremeno znacˇajno varira. Istrazˇivanje GfK za kriznu
2011. pokazalo je kako postoji Lani je izmedu 55% i 67% hrvatskih gradana u susjednim
¯
¯
stabilan segment od oko 15%
nasˇih grad¯ana koji se gotovo zemljama kupilo neki odjevni predmet ili obuc´u.
redovito opskrbljuju u najblizˇim
mlijeko i mlijecˇni proizvodi (od 19
susjednim zemljama.
do 26%), bezalkoholna pic´a (od
Prednost blizine granice najbolje
25 do 29%), kava (od 21 do 39%),
koriste Slavonci (prvenstveno
cigarete (od 27 do 43%). U manjoj
zbog povoljnijih cijena) i Istrani
se mjeri kupovalo josˇ i lijekove, ali i
(povoljnije cijene i sˇirina ponud¯ebijelu tehniku, elektroniku te nanog asortimana). Istrazˇivanje, koje
mjesˇtaj. Istrazˇivanje je provedeno
je provedeno u cˇetiri vala - veljacˇa,
na reprezentativnom uzorku od
srpanj, listopad i prosinac 2011.,
1000 grad¯ana Hrvatske starijih od
pokazalo je kako Hrvati u sˇoping
15 godina metodom osobne
»preko granice« najvisˇe odlaze
ankete u kuc´anstvu.
po odjec´u i obuc´u (izmed¯u 55 i
67% ispitanih kupilo je neki
Navika kupovanja »preko graniodjevni predmet ili obuc´u).
ce« dugogodisˇnja je pojava kod
Dalje slijede proizvodi osobne
grad¯ana Hrvatske. Med¯utim, ta
higijene (24 do 28%), razna
pojava nije samo nasˇa specificˇsredstva za cˇisˇc´enje u kuc´anstvu
nost, nego u odred¯enoj mjeri, i
(od 22 do 31%), meso i mesne
ovisno o specificˇnim okolnostima,
prerad¯evine (od 13 do 27%),
ona postoji i u drugim zemljama.

5

Mudre misli nicˇu kao gljive poslije
kisˇe. Sˇto nam je tezˇe, to smo mudriji.
Aforizme koje cˇitate, osobno sam
pronasˇao na internetu, a autor im
je zˇivot.
***
Suprotnosti se prvo privlacˇe, pa
onda svlacˇe...
***
Smrt grudnjacima, sloboda grudima!
***
I nogom u guzicu je korak naprijed.
***
Diplomat je cˇovjek koji c´e vas
upropastiti, a vi c´e te se tome veseliti.
***
Kad mi pricˇaju iza led¯a, znam da
sam uvijek korak ispred njih.
***
Postao sam ateist. Ubili su boga u
meni.
***
Lopovi, ne kradite! Drzˇava ne voli
konkurenciju.
***
Kad ti srec´a okrene led¯a, ˇsutni je u
dupe.
***
Struja je jedina imenica zˇenskog
roda koja se ne smije dirati golom
rukom.
***
Male ribe su u zatvoru, a velike
u Saboru.
***
Najbrzˇe c´esˇ povratiti novac
ako ga ulozˇisˇ u alkohol.
***
Zato ˇsto pametniji popusˇta
glupani vladaju svijetom.
***
Bolje je voditi ljubav nego psa.

Ispod
pulta
Pisˇe Edo STOJCˇIC´
edo.stojcic@novilist.hr

I nogom u
guzicu je korak
naprijed
***
Samo one zˇene koje su imale puno
musˇkaraca mogu rec´i da su svi isti.
***
Neki musˇkarci su kao komarci.
Ubodu pa odu.
***
Zˇena zˇeli ljubavi dozˇiviti roman, a
musˇkarac kratku pricˇu.
***
Mijenjam cimera koji hrcˇe za cimericu koja uzdisˇe.
***
Jedini nacˇin da izbjegnete gresˇke
je stec´i iskustvo, a jedini nacˇin steknete iskustvo je cˇiniti gresˇke.

***
Preljub je kada dvoje pogresˇnih
ljudi rade pravu stvar.
***
Novinari su kao muhe. Cˇim nesˇto
zasmrdi, evo ih.
***
Cˇovjek je najsavrsˇenije bic´e na svijetu, a mozˇe ga napraviti svaka budala.
***
Kad su zakopali ratne sjekire, potukli su se palicama.
***
Nije posˇteno trazˇiti od drugih ono
ˇsto sami nismo spremni ucˇiniti.
***
Istina recˇena s losˇom namjerom
gora je od svake lazˇi.
***
Hrabrost je priznati da si kukakvica.
***
Razum mozˇe zamijeniti gotovo
svaki stupanj obrazovanja, ali obrazovanje ne mozˇe zamijeniti razum.
***
Losˇi ljudi zˇive da bi jeli i pili, a dobri ljudi jedu i piju da bi zˇivjeli.
***
Mudar cˇovjek sam donosi odluke.
Budala prihvac´a javno mijenje.
***
Samo c´e ti pravi prijatelj
rec´i da ti je lice prljavo.
***
Mora da je zbilja veliki
uzˇitak biti na vlasti, kad
je se toliko ljudi zeli docˇepati.
***
Ako zˇelite uvijek biti zaljubljeni, ne smijete se zˇeniti.

ˇ aj
sadrz

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

RUBRIKA

051
9

052

RUBRIKA

STANOVI
KUC´E

16

STANOVI
KUC´E

SOBE

17

SOBE

48

GARAZˇE
ZEMLJISˇTA

17

GARAZˇE
ZEMLJISˇTA

49

POSLOVNI PROSTORI
OBRTNICˇKA OPREMA

18

17

43
47

49

19

POSLOVNI PROSTORI
OBRTNICˇKA OPREMA

51

50

UREDSKA OPREMA

19

UREDSKA OPREMA

51

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

19

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

51

UGOSTITELJSKA OPREMA

19

UGOSTITELJSKA OPREMA

51

GRAD
¯ EVINSKA OPREMA
I MATERIJALI

20

GRAD
¯ EVINSKA OPREMA
I MATERIJALI

52

STROJEVI I ALATI

20

STROJEVI I ALATI

53

SANITARIJE
NAMJESˇTAJ

21
21

SANITARIJE
NAMJESˇTAJ

53

BIJELA TEHNIKA

53

22

BIJELA TEHNIKA

54

APARATI ZA
DOMAC´INSTVO

22

APARATI ZA
DOMAC´INSTVO

54

TELEVIZORI

22

TELEVIZORI

54

ANTENE

22

ANTENE

54

VIDEO TEHNIKA

22

VIDEO TEHNIKA

54

AUDIO TEHNIKA

22

AUDIO TEHNIKA

54

DVD, CD I VIDEO KASETE

22

DVD,CD I VIDEO KASETE

54

KOMPJUTORI

22

KOMPJUTORI

55

IGRICE

23

IGRICE

55

MOBITELI - TK OPREMA

23

MOBITELI - TK OPREMA

55

ELEKTRONIKA

23

ELEKTRONIKA

55

GLAZBENI INSTRUMENTI

23

GLAZBENI INSTRUMENTI

55

AUTOMOBILI

23

AUTOMOBILI

55

AUTO DIJELOVI

28

AUTO DIJELOVI

59

TERETNA VOZILA

30

TERETNA VOZILA

61

30

TERETNA VOZILA
- DIJELOVI

61
61
62

TERETNA VOZILA
- DIJELOVI
OSTALA VOZILA
MOTORKOTACˇI

30
30

OSTALA VOZILA
MOTORKOTACˇI

61

MOTORKOTACˇI
- DIJELOVI

31

MOTORKOTACˇI
- DIJELOVI

PLOVILA

31

PLOVILA

62

OPREMA ZA PLOVILA
NAMJESˇTENJA

31

62

31

OPREMA ZA PLOVILA
NAMJESˇTENJA

63

SERVISI, ZANATI I USLUGE

33

SERVISI, ZANATI I USLUGE

63

PRIJEVOZ

34

PRIJEVOZ

65

GRIJANJE I OGRJEV

34

GRIJANJE I OGRJEV

65

MEDICINSKE USLUGE

34

MEDICINSKE USLUGE

66

MEDICINSKI INSTRUMENTI 34

MEDICINSKI INSTRUMENTI 66

ALTERNATIVNA MEDICINA

34

ALTERNATIVNA MEDICINA

66

PODUKE

34

PODUKE

66

INTELEKTUALNE USLUGE

35

INTELEKTUALNE USLUGE

66

PARTNERSTVO

35

PARTNERSTVO

66

ZAJMOVI

35

ZAJMOVI

66

DIONICE
ODJEC´A I OBUC´A

35
35

DIONICE
ODJEC´A I OBUC´A

66

DJECˇJA OPREMA

36

DJECˇJA OPREMA

66

FOTO OPREMA

36

FOTO OPREMA

67

KNJIGE I REVIJE

36

KNJIGE I REVIJE

67

UMJETNINE I ANTIKVITETI

36

UMJETNINE I ANTIKVITETI

67

KAMP I SPORT

36

KAMP I SPORT

67

HOBI

36

HOBI

67

LOV I RIBOLOV
ORUZˇJE

36

67

36

LOV I RIBOLOV
ORUZˇJE

VRT I SADNICE

36

VRT I SADNICE

67

POLJOPRIVREDNA
OPREMA
DOMAC´E ZˇIVOTINJE

37
37

POLJOPRIVREDNA
OPREMA
DOMAC´E ZˇIVOTINJE

69

KUC´NI LJUBIMCI

37

KUC´NI LJUBIMCI

69

ODMORI

37

ODMOR

69

KONTAKTI I SAVJETI

37

KONTAKTI I SAVJETI

69

POZNANSTVA

38

POZNANSTVA

69

RAZNO

42

RAZNO

71

POKLANJAMO

42

POKLANJAMO

71

OBAVIJESTI

42

OBAVIJESTI

71

POSLOVNI SVIJET
SLOBODNA RADNA MJESTA
KUC´NI LJUBIMCI
MALI OGLASI IZ SLOVENIJE
VASˇI FOTO OGLASI
BUTIGINI SAVJETI
MULTIMEDIJA I NOVE TEHNOLOGIJE

66

67

68

3-4
6-7
72
73
74-76
77-79
80-81

6

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

SLOBODNA RADNA MJESTA
BLAGAJNIK-ICA - na odred¯eno vrijeme
Crikvenica
VUKMA
osobni dolazak: Crikvenica,
najava: 051/242-259
Datum prijave: 9. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno poznavanje
osnova informatike. Radno iskustvo: 1 godinu.
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

KNJIGOVOD
¯ A (m/zˇ)
Mjesto rada: Rijeka
Poslodavac:
LIBERTIN NAKLADA
Kontakt:
najava: 051/211-871,
e-mail: maja.zagar1@inet.hr
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5
godina (u knjigovodstvu).
RECEPCIONAR-KA - na odred¯eno vrijeme
Malinska
BYDER
zamolba: Rova 33, 51511
Malinska,
e-mail: info@bluewaves.hr
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Poznavanje engleskog i njemacˇkog jezika.
Potrebno napredno poznavanje informatike.
Radno iskustvo: 3 godine.
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

ZIDAR/TESAR (m/zˇ) - 2 izvrsˇitelja na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Rijeka
Poslodavac:
TEHNO PLAN
Kontakt:
najava: 051/811-555
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.
ZIDAR-ICA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Crikvenica
Poslodavac:
JEDIJE
Kontakt:
091/605-0482
Datum prijave: 9. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 3
godine.
PRODAVACˇ-ICA - 3 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada: Rijeka
Poslodavac:
INOVINE
Kontakt:
e-mail: posao@inovine.hr
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola.

KOMERCIJALIST-ICA ZA PRODAJU
AUTODIJELOVA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Visˇkovo
HERBI
e-mail:
branko.marohnic@intercars.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Poznavanje engleskog jezika. Potrebno
napredno poznavanje informatike. Vozacˇka
dozvola B kategorije.

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI
TEHNICˇAR - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Visˇkovo
USTANOVA ZA
ZDRAVSTVENU NJEGU
GORDANA VUKOVIC´
Kontakt:
098/327-620
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potreban polozˇen
strucˇni ispit; drzˇavni strucˇni ispit za medicinsku
sestru. Radno iskustvo: 1 godinu. Licenca
HKMS. Vozacˇka dozvola B kategorije.

SOCIJALNI RADNIK-ICA
Mjesto rada:
Poslodavac:

Rijeka
ZAVOD ZA SOCIJALNU
SKRB U PRIMORSKO
GORANSKOJ ZˇUPANIJI
Kontakt:
zamolba: Laginjina 11A,
Rijeka
Datum prijave: 12. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat. Radno iskustvo: 1 godinu.

www.hzz.hr

KOZMETICˇAR-KA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Rijeka
KOZMETICˇKI SALON
»ANJA«
Kontakt:
e-mail: njanjusa@live.com
Datum prijave: 30. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno
poznavanje informatike.

REFERENT-ICA TRANSPORTA - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Rijeka
LEDO
e-mail:
ljudski.resursi@ledo.hr
(napomena: »referent
transporta«)
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno
poznavanje informatike. Vozacˇka dozvola B i C
kategorije. Radno iskustvo: 1 godinu.

ZASˇTITAR-KA - 19 izvrsˇitelja
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Rijeka
SOKOL MARIC´
osobni dolazak: Sˇojska 10,
51221 Kostrena, najava:
051/335-771,
e-mail: rijeka@sokol-maric.hr
Datum prijave: 1. travnja 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B
kategorije. Potrebno je posjedovati zasˇtitarsku
licencu.

UCˇITELJ-ICA RAZREDNE NASTAVE - na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Rijeka
OSNOVNA SˇKOLA TRSAT
zamolba: Slavka Krautzeka
23, Rijeka
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat

TAJNIK-ICA
Mjesto rada: Rijeka
Poslodavac:
ARGENTUM D.R.U.
Kontakt:
e-mail: argentum12@net.hr
Datum prijave: 19. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje engleskog i
talijanskog jezika. Potrebno napredno
poznavanje informatike. Vozacˇka dozvola B
kategorije. Radno iskustvo: 3 godine. Terenski
rad.

AUTOELEKTRICˇAR-KA - 2 izvrsˇitelja
Mjesto rada: Sˇkrljevo
Poslodavac:
FRIGO ADRIA
Kontakt:
osobni dolazak: Sˇkrljevo 227,
51223 Sˇkrljevo,
e-mail: service@frigoadria.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje engleskog
jezika. Potrebno napredno poznavanje
informatike. Vozacˇka dozvola B kategorije.
Radno iskustvo: 1 godinu.
KOMERCIJALIST-ICA ZA PRODAJU
KUPAONSKE OPREME - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Kastav
VIDAX DIPLON
e-mail:
vidax.diplon@ri.t-com.hr
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B
kategorije. Radno iskustvo: 1 godinu.

TERENSKI KOMERCIJALIST-ICA - 10
izvrsˇitelja
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Opatija
BONUS - DVA
e-mail:
bonus.toni@gmail.com
Datum prijave: 27. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.

PRODAVACˇ/SKLADISˇTAR (m/zˇ) - na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Kastav
Poslodavac:
VIDAX DIPLON
Kontakt:
e-mail:
vidax.diplon@ri.t-com.hr
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B
kategorije.
BRAVAR-ICA - na odred¯eno vrijeme
Gerovo
FINVEST CORP
osobni dolazak ili zamolba:
Pilanska 7, Gerovo
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1
godinu.
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

BRAVAR-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Klenovica
LUJE
zamolba: Paveki bb, 51221
Kostrena,
e-mail: info@luje.hr
Datum prijave: 20. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1
godinu.

DJELATNIK-ICA NA STROJEVIMA ZA
OZUBLJENJE ZUPCˇANIKA - 2 izvrsˇitelja
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Matulji
JLM - PERKOVIC´
099/275-1218,
e-mail: leopold@jim-perkovic.hr
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5
godina. U obzir dolaze kovinoglodacˇi,
alatnicˇari, brusacˇi i tokari.

TOKAR-ICA NA VERTIKALNOM CNC
TOKARSKOM STROJU - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Kukuljanovo
SINCRO
osobni dolazak ili zamolba:
Industrijska zona
Kukuljanovo BB, 51223
Kukuljanovo, najava: 051/
652-165, 091/522-0350,
e-mail: ines.jagicic@skg.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska.
Vozacˇka dozvola B kategorije. Radno
iskustvo: 1 godinu.

VOZACˇ-ICA KAMIONA PRIKOLICˇARA
Mjesto rada: Rijeka
Poslodavac:
STARTRANS
Kontakt:
091/200-5657
Datum prijave: 17. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potreban polozˇen
strucˇni ispit; drzˇavni strucˇni ispit. Vozacˇka
dozvola B, C i E kategorije. Radno iskustvo: 2
godine.

ZUBNI ASISTENT-ICA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Rijeka
POLIKLINIKA DR.
BLASˇKOVIC´
Kontakt:
e-mail: info@blaskovic.com
Datum prijave: 23. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno
poznavanje informatike. Potreban polozˇen
strucˇni ispit; drzˇavni strucˇni ispit za medicinsku
sestru. Radno iskustvo: 1 godinu.

VODITELJ-ICA PRODAJE RIBE - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Rijeka
SALMO - TROTA
e-mail:
direktor@salmo-trota.com
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Potrebno napredno poznavanje informatike.
Vozacˇka dozvola B kategorije. Radno
iskustvo: 5 godina. Posjedovanje vlastitog
automobila, iskustvo rada s hranom,
prezentacija po hotelima i restoranima.

STOLAR-ICA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Bakar
Poslodavac:
BAKARSKA STOLARIJA
Kontakt:
091/568-8470
Datum prijave: 22. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B
kategorije. Radno iskustvo: 3 godine.

CNC OPERATER-KA-GLODANJE I
TOKARENJE - 3 izvrsˇitelja
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Matulji
JLM - PERKOVIC´
mobitel: 099/275-1218,
e-mail: leopold@jim-perkovic.hr
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5
godina. U obzir dolaze tokari, glodacˇi i
alatnicˇari.

PIZZA MAJSTOR-ICA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Basˇka
GEM TRGOVINA NA MALO
najava: 031/582-303,
091/596-7160
Datum prijave: 1. travnja 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 3
godine.

POMOC´NIK-ICA U KUC´I OSOBAMA S
INVALIDITETOM - 15 izvrsˇitelja na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Rijeka
UDRUGA OSOBA S
CEREBRALNOM I DJECˇJOM
PARALIZOM RIJEKA
Kontakt:
zamolba: Ruzˇic´eva 12/2,
Rijeka,
e-mail:
udruga.cdp.rijeka@ri.htnet.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska.

VOZACˇ-ICA TAKSIJA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Rijeka
AUTO TAKSI OBRT »DIVA
AVANGARDA«
Kontakt:
091/410-1103,
e-mail: diva.avangarda@gmail.com
Datum prijave: 13. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje engleskog
jezika. Vozacˇka dozvola B i C kategorije.

BRAVAR-ICA - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Zˇupanic´i
Poslodavac:
EURO PRODUCT
Kontakt:
e-mail:
europroduct@pu.t-com.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B
kategorije. Radno iskustvo: 2 godine.
POMOC´NI KONOBAR-ICA - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Labin
U. T. OBRT »ROBI« (CAFFE
BAR »MERCATO«)
Kontakt:
osobni dolazak: Antona
Selana 9, Labin
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.

PRODAVACˇ/BLAGAJNIK (m/zˇ) - 3 izvrsˇitelja
na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Labin
Poslodavac:
LIDL HRVATSKA
Kontakt:
e-mail: posao@lidl.hr
Datum prijave: 7. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 2
godine.

ZASˇTITAR/CˇUVAR (m/zˇ) - 5 izvrsˇitelja na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Labin
GARD SIGURNOST
e-mail:
gard.sigurnost@pu.t-com.hr
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje engleskog
jezika. Potreban polozˇen strucˇni ispit; strucˇni
ispit za zasˇtitara ili cˇuvara. Vozacˇka dozvola B
kategorije.

● Najvec´a ponuda slobodnih radnih mjesta u Primorsko-goranskoj i Istarskoj zˇupaniji!

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

7

SLOBODNA RADNA MJESTA
MONTER-KA SUHE GRADNJE - 2 izvrsˇitelja
na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Porecˇ
Poslodavac:
INTERIJERI BARISˇIC´
Kontakt:
098/276-062
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.
Radno iskustvo: 2 godine.

PRODAVACˇ-BLAGAJNIK (m/zˇ) - 15
izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Porecˇ
TO MARKET »PLAVA
LAGUNA«
Kontakt:
091/407-0530
Datum prijave: 27. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola.

PRODAVACˇ-ICA IZLETNICˇKIH KARATA - na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Porecˇ
Poslodavac:
DAMA
Kontakt:
091/201-7474
Datum prijave: 24. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Obvezno poznavanje
njemacˇkog i engleskog jezika.

AUTOMEHANICˇAR-KA ZA OSOBNA I
TERETNA VOZILA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Pazin
AUTOKUC´A ETRADEX
e-mail:
armando@etradex-auto.com
Datum prijave: 20. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 3
godine. Poznavanje racˇunalne dijagnostike.

LICENCIRANI ZASˇTITAR-KA - 2 izvrsˇitelja na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Labin
Poslodavac:
SIGURNOST - BOLJUN I DR.
Kontakt:
najava: 052/223-783
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje engleskog,
njemacˇkog i talijanskog jezika. Potreban
polozˇen strucˇni ispit; licenca za zasˇtitara-ku,
hrvatsko drzˇavljanstvo, Uvjerenje o
nekazˇnjavanju.

TURISTICˇKI ANIMATOR-ICA - 60 izvrsˇitelja
na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Pula
BLOO
Prethodna prijava iskljucˇivo na:
www.istra-animationclub.com,
098/180-7070,
e-mail:
natka@istra-animationclub.com,
telefon: 0800/404-400
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Poznavanje 2 strana jezika.

DJELATNIK-ICA TEHNICˇKE PODRSˇKE
KORISNICIMA - 3 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Pula
INFOBIP
e-mail: careers@infobip.com
(zˇivotopis i popratno pismo
na engleskom jeziku)
Datum prijave: 21. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska,
fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Poznavanje engleskog jezika.

SAVJETNIK-ICA U PRODAJI STAMBENE
SˇTEDNJE - na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Pazin
RAIFFEISEN STAMBENA
SˇTEDIONICA
Kontakt:
e-mail:
alfred.frankovic@raiffeisenstambena.hr
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola. Potrebno poznavanje
osnova informatike.

www.hzz.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK-ICA
TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA - 9
izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Pula
Poslodavac:
DO UT DES
Kontakt:
e-mail: maria@doutdes.hr
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola.

REFERENT-ICA PRODAJE - 10 izvrsˇitelja na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Porecˇ
MEDIACOM
e-mail:
enver@bestsellertv.com
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno
poznavanje informatike. Pozˇeljno iskustvo u
trgovini te neposrednoj komunikaciji s
klijentima. Moguc´nost zaposlenja osobe sa
invaliditetom.

RADNIK-ICA NA ODRZˇAVANJU OKOLISˇA I
BAZENA - 4 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Pula
OBRT ZA CˇISˇC´ENJE ALMADD
Kontakt:
098/274-978 (do 18 sati)
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. Vozacˇka
dozvola B kategorije.

ZAVARIVACˇ-ICA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI - 4
izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Pula
Poslodavac:
BULIC´ INZˇENJERING
Kontakt:
098/994-8183
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.
Radno iskustvo: 1 godinu.

POMOC´NI MONTER-KA
TELEKOMUNIKACIJSKIH MREZˇA - 3
izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Porecˇ
Poslodavac:
T.E.L.E. TIM
Kontakt:
098/217-450
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola.

IZRAD
¯ IVACˇ-ICA PLASTICˇNIH PLOVILA - 4
izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Krsˇan
KOMPAS BRODICE
osobni dolazak: Polje Cˇepic´
BB, Krsˇan, 095/540-4246
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1
godinu.

FRIZER-KA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada: Novigrad
Poslodavac:
TONSOR
Kontakt:
099/740-0554
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1
godinu. Pozˇeljno poznavanje minimalno
jednog stranog jezika u govoru.

SOBAR-ICA - 10 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Pula
OBRT ZA CˇISˇC´ENJE ALMADD
Kontakt:
098/274-978
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. Radno
iskustvo: 6 mjeseci.

GUVERNANTA - 4 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Pula
OBRT ZA CˇISˇC´ENJE ALMADD
Kontakt:
098/274-978 (do 18 sati)
Datum prijave: 10. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 6
mjeseci. Poznavnje min. jednog stranog jezika
(talijanski, engleski).

PEKAR-ICA PIZZE - na odred¯eno vrijeme
Rovinj
OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO MERSI
Kontakt:
098/368-348
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 6
mjeseci.
Mjesto rada:
Poslodavac:

POMOC´NI PRODAVACˇ-ICA - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Rovinj
A&I
osobni dolazak: P. Ive 5,
Rovinj, 099/681-3225
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.
Poznavanje engleskog i talijanskog jezika.
Potrebno poznavanje osnova informatike.

VOZACˇ-ICA C KATEGORIJE - na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada: Pazin
Poslodavac:
OVERSEAS TRADE
Kontakt:
099/460-7504
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja
sˇkola. Vozacˇka dozvola B i C kategorije.

VODITELJ-ICA MARKETINGA I PRODAJE
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Porecˇ
S. D. HOLISTIKA
091/536-8484,
zamolba:
Pionirska 3, Porecˇ,
e-mail:
s.d.holistika@gmail.com
Datum prijave: 20. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Visˇa ili prvostupanjska, fakultet,
akademija, magisterij, doktorat. Poznavanje
minimalno jednog stranog jezika. Vozacˇka
dozvola B kategorije.

UCˇITELJ-ICA ENGLESKOG JEZIKA - na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada: Pula
Poslodavac:
OSNOVNA SˇKOLA CENTAR
Kontakt:
zamolba: Danteov trg 2, Pula
Datum prijave: 8. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat.

ZIDAR-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Bale
MURIC´
osobni dolazak ili zamolba:
Grote 21a, 52211 Bale,
098/366-847,
e-mail: muric@pu.t-com.hr
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje njemacˇkog i
talijanskog jezika. Vozacˇka dozvola B i C
kategorije. Radno iskustvo: 5 godina.

SERVISER-KA PLINSKIH URED
¯ AJA I
OPREME
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Marcˇana
PLIN PROJEKT
zamolba: Marcˇana 83a,
52206 Marcˇana,
e-mail:
varkom@varkom-pula.hr
Datum prijave: 9. ozˇujka 2012.
Uvjeti:Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1
godinu. Vozacˇka dozvola B kategorije.

FARMACEUTSKI TEHNICˇAR-KA - na
odred¯eno vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:

Medulin
PRIVATNA LJEKARNA
VLASTA CUKON
Kontakt:
098/960-0838
Datum prijave: 31. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Srednja sˇkola. Potreban polozˇen
strucˇni ispit za farmaceutskog tehnicˇara.
Radno iskustvo: 1 godinu.

VRTLAR-ICA - 6 izvrsˇitelja na odred¯eno
vrijeme
Mjesto rada:
Poslodavac:
Kontakt:

Savudrija
REZIDENCIJA SKIPER
zamolba: Alberi 300,
Savudrija (poslati fotografiju,
svjedodzˇbe i preporuke)
e-mail:
nikolina.cerneka@skiper.net
Datum prijave: 15. ozˇujka 2012.
Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola, srednja sˇkola.
Strucˇni ispiti: Potreban polozˇen strucˇni ispit;
Uvjerenje o osposobljenosti za siguran rad.
Radno iskustvo: 2 godine.

RADNI ODNOS I EDUKACIJA

Natjecˇaj za dodjelu
med¯unarodnih stipendija
Tvrtka Dukat raspisala je Natjecˇaj za dodjelu med¯unarodnih
stipendija za poslijediplomske studije Prehrambene
tehnologije i kontrole kvalitete te Zˇivotinjske proizvodnje i
uzgoja zˇivotinja u industrijskom sektoru.
. Rok za prijavu 9. ozˇujka 2012.
Dvogodisˇnji poslijediplomski studiji provode se u visokoj poljoprivrednoj
sˇkoli L’Ecole Supe´rieure d’Agriculture, u francuskom gradu Angersu.
Program se sastoji od poslijediplomskog studija te stjecanja prakticˇnih
znanja stazˇiranjem u proizvodnim pogonima Lactalis grupe u Francuskoj.
Nakon zavrsˇenog poslijediplomskog studija kandidati imaju moguc´nost
zapocˇeti karijeru u Dukatu.
Svi zainteresirani kandidati koji zˇele ostvariti karijeru u mlijecˇnoj industriji
pozvani su da se prijave na Natjecˇaj za dodjelu Dukatovih stipendija za
poslijediplomske studije. Visˇe informacija na www.dukat.hr.

Njemacˇka trazˇi radnike
iz Hrvatske
Josˇ pocˇetkom sijecˇnja, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj priopc´eno je da
im se u Njemacˇkoj otvara 150 tisuc´a novih radnih mjesta s pratec´im
dozvolama, za rad u graditeljstvu, tehnicˇkim zanimanjima i ugostiteljstvu.
Prema podacima Savezne agencije za rad na raspolaganju je trenutno visˇe
od milijun radnih mjesta, a s istoka Unije u Njemacˇku je dosˇlo raditi samo
pedeset tisuc´a ljudi i nedostaje im drugih radnika u deficitarnim
djelatnostima. Gostujuc´i radnici u Njemacˇkoj preko Hrvatskog Zavoda za
zaposˇljavanje primaju se dvaput godisˇnje. Visˇe na www.hzz.hr

● Najvec´a ponuda slobodnih radnih mjesta u Primorsko-goranskoj i Istarskoj zˇupaniji!

8

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

STANOVI
prodaja
2

BAKAR, dvosoban s db, 67 m ,
novi, etazˇiran, mozˇe i s namje007-598031
sˇtajem; 091/371-7001.
BAKAR, trosoban stan, 75 m2,
1. red do mora, kompletno
namjesˇten; 098/923-5241.
007-599344

BANDEROVO, dvosoban stan,
57.27 m2, 2 garazˇe, 20 m2
terase, podrum, sˇupa, vlasnisˇtvo, 69.000 EUR (517.500 kn);
051/211-800,
091/132-4033,
103-004846
www.lider.hr.
BANDEROVO, dvosobni s db,
75-96 m2, cˇetverokatnica, 2
balkona (od toga 1 jako veliki s
pogledom), vlasnisˇtvo, nova kupaonica, novo; 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004990

BANDEROVO,
cˇetverosoban
klasicˇan i garsonijera, 106 m2,
garazˇa, u villi na odlicˇnoj lokaciji, okuc´nica, rijetkost; 051/
211-800,
091/132-4033,
103-005011
www.lider.hr.

BANDEROVO, dvosoban klasicˇan, 51.28 m2, dvokatnica, vrt,
dvorisˇte, mirna lokacija, vlasnisˇtvo, hitno, 67.000 EUR
(502.500 kn); 051/211-800,
www.lider.hr.
103-005046
BANDEROVO, dvosoban klasicˇan, 51.28 m2, juzˇni, vrt, dvorisˇte, uredan, parking, hitno, vlasnisˇtvo, 67.000 EUR (protuvrijednost kn), radi preseljenja;
051/301-044,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-005057
BANDEROVO, trosoban stan,
60 m2, 2. kat, 2 balkona, mirna
lokacija, 79.000 EUR; 098/9217041.
007-598887
BELVEDER, garsonijera/p.p.,
44 m2, prizemlje/kat, blizina
fakulteta, jug, agencije iskljucˇene; 091/571-5195.
007-598412
BELVEDER, jednosoban s db i
sobicom, 54 m2, u stvarnosti 62
m2, pogled, nova keramika,
parking, pvc stolarija, vlasnisˇtvo, 65.000 EUR (487.500 kn);
051/211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-005061
BELVEDER, dvosoban s db, 72
m2, adaptirano, funkcionalan

raspored, centralno grijanje,
85.000 EUR (protuvrijednost
kn); 051/333-407, 330-065,
www.dogma-nekretnine.com
ID 27686.
111-008686
BELVEDER, dvosoban stan, 50
m2, suncˇan, svijetao, u odrzˇavanoj zgradi, 64,000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
ID27549.
111-009179

BELVEDER, dvosoban klasicˇan, 49 m2, trokatnica, ured¯en,
balkon, pogled na Rijeku, vlasnisˇtvo, 71.000 EUR (532.500
kn); 051/211-800, 091/1324033, www.lider.hr.
103-005018
BELVEDER, jednosoban stan,
balkon, pogled na more, 57.000
EUR (protuvrijednost kn); 098/
191-4201, www.dogma-nekretnine.com.
111-009220

BELVEDER, trosoban sa sobicom, 96.51 m2, otvoren pogled,
vrt na korisˇtenje, odlicˇna prilika,
spusˇtena cijena, 69.000 EUR
(517.500 kn); 051/211-800,
www.lider.hr.
103-005047

BELVEDER, dvosoban s db, 68
m2, otvoren pogled, balkon,
garazˇa, 120.000 EUR (900.000
kn);
098/191-4201,
www.dogma-nekretnine.com
ID28439.
111-009224

BELVEDER, Brajsˇina, dvosoban s db, 83 m2, 1. kat, balkon,
panoramski pogled, centralno,
mirna lokacija, adaptiran, rijetkost na trzˇisˇtu; 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
1906.
103-005054

BELVEDER, trosoban klasicˇan,
80 m2, 2 balkona, panoramski
pogled, 3. kat/5; 091/934-3488,
www.dogma-nekretnine.com
ID28501.
111-009238

BELVEDER, trosoban s db, 142
m2, 3 balkona, etazˇno centralno, vlasnisˇtvo, 170.000 EUR
(1.275.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005032

BELVEDER, trosoban s db, 140
m2, 2 balkona, 2. kat u staroj
vili, ured¯en, pogled, valstiti parking, kompletno namjesˇten;
091/934-3488,
www.dogmanekretnine.com ID27221. 111-009240
BELVEDER samostojec´a kuc´a,
3 etazˇe/dvosoban s db i garso-

nijera, pogled na more, parking,
okuc´nica, cijena na upit; 091/
330-3866, www.dogma-nekretnine.com ID7715.
111-009271
BELVEDER, 2 odvojena stana,
67 m2, novo adaptirano, novi
namjesˇtaj, nikad korisˇteno; 091/
580-5954, www.dogma-nekret111-009275
nine.com ID28451.
BELVEDER, Omladinska, dvosoban stan, 50 m2, 3. kat, hitno,
povoljno;
098/969-2958,
www.dogma-nekretnine.com
111-009296
ID27549.
BELVEDER, trosoban stan sa
garazˇom, 2 balkona, centralno
grijanje, lijep pogled, 120.000
EUR (protuvrijednost kn); 051/
333-407,
330-065,
www.dogma-nekretnine.com
111-009324
ID28439.
BELVEDER, Brajsˇina, dvosoban klasicˇan+sobica, 62.20 m2,
1. kat/2, okuc´nica na korisˇtenje,
dobra lokacija, 75.000 EUR
(555.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004859
1811.
BELVEDER, trosoban klasicˇan,
97.28 m2, nizˇi kat, mirna lokacija, zajednicˇka okuc´nica, odlicˇna zgrada, spusˇtena cijena,
105.000 EUR (787.500 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004860
www.lider.hr ID 2192.
BELVEDER, trosoban s db,
112.78 m2, 1. kat/2, etazˇno
centralno, useljivo, dobra lokacija, novo; 091/132-4033, Lider
103-004862
plus.
BELVEDER,
etazˇa/trosoban
klasicˇan, 89.68 m2, u vili, balkon, predivan pogled, mirna
lokacija, okuc´nica, rijetkost;
051/211-800,
091/132-4030,
103-004863
www.lider.hr ID 450.
BELVEDER, dvosoban klasicˇan+sobica, 51.30 m2, 1.kat/2,
vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena,
64.000 EUR (480.000 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
103-004941
www.lider.hr.
BELVEDER, dvosoban s db, 69
m2, 2. kat, lift, balkon, adaptiran, centralno, spusˇtena cijena,
85.000 EUR (629.000 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
103-004943
www.lider.hr.
BELVEDER, trosoban klasicˇan,
76.01 m2, mirno, balkon, uredan, komforan, parking, rijetkost u ponudi, vlasnisˇtvo,
105.000 EUR (777.000 kn);
051/211-800, 091/132-4033, Lider plus.
103-004555
BELVEDER, dvoetazˇan/dvosoban s db, 98.48 m2, novija
gradnja, moderan, mirna lokacija, dobra gradnja, 2 balkona,
pogled, rijetkost, vlasnisˇtvo, novost; 051/301-044, 091/132103-004723
4033, Lider plus.
BELVEDER, dvosoban klasicˇan, 49 m2, nove instalacije,
pogodan za p.p. i stanovanje,
uredna zgrada, hitno, 65.000
EUR (481.000 kn), nije fiksno;
051/211-800, 091/132-4033, Li103-004737
der plus.
BELVEDER, jednosoban s db,
43.06 m2, 1. kat, kompletno
novije namjesˇten, novi krov,
useljiv, vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena, 62.000 EUR (458.800 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-004801
BELVEDER, A. Mamic´a, dvosoban klasicˇan, 52 m2, peterokatnica, dobra lokacija, mirno, prilika, prazan, spusˇtena cijena,
64.000 EUR (473.600 kn); 051/
211-800, www.lider.hr.
103-004815
BELVEDER, dvosoban s db,
71.76 m2, u osmerokatnici s
liftom, adaptiran, pvc stolarija,
etazˇno centralno, nova keramika, veliki balkon, pogled, vlasnisˇtvo; 051/301-044, 091/1324033 www.lider.hr ID 2452.

pogled na more, 115.000 EUR
(862.500 kn); 051/227-733, 099/
219-6353, www.vsp.hr.
007-021745
BESPLATNO i bez provizije
upisˇite svoju nekretninu u nasˇu
bazu podataka koju c´emo ponuditi bez naknada; 060/611612 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/min),
Info lider d.o.o., Bleiweisova 33,
Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021455
390-7417.
BIVIO, trosoban s db i garsonijera, 152 m2, vrtna kuc´ica,
dobra lokacija, terasa, centralno, vlasnisˇtvo, 250.000 EUR
(1.875.000 kn), rijetkost; 051/
211-800,
091/132-4033,
103-005029
www.lider.hr.
BRAJDA, Prvomajska, trosoban klasicˇan, 67.89 m2, novija
zgrada sa liftom, lod¯a, centralno, useljiv, novo, vlasnisˇtvo,
95.000 EUR (712.500 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-005033
BRAJDA, dvosoban klasicˇan,
45.78 m2, jug, 3. kat/5, pvc
stolarija, adaptiran, pogodan
za iznajmljivanje, vlasnisˇtvo,
68.000 EUR (510.000 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-004958
BRAJDA, cˇetverosoban stan,
100 m2, komforno, s 2 ulaza,
veliki potencijal, 103.000 EUR
(protuvrijednost kn); 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID22667.
111-009136
BRAJDA, jednosoban s db,
45.83 m2, 3. kat, nova vanjska
stolarija, hitno, 55.000 EUR
(412.500 kn), nije fiksno; 098/
969-2958, www.dogma-nekret111-009295
nine.com ID26822.
BRAJDA, cˇetverosoban klasicˇan, 105 m2, dobro stanje, sa
svim namjesˇtajem, pogodno za
iznajmljivanje (5 studenata), vlasnisˇtvo, 85.000 EUR (629.000
kn); 051/211-800, 091/132103-004795
4033, www.lider.hr.
BRAJDA, dvosoban s db, 77
m2, drvarnica, velika lod¯a, 7.
kat, pogled na Kvarner, blizina
centra, vlasnisˇtvo, 129.000
EUR; 091/132-7214.
007-599021
BRAJDA, dvosoban s db, namjesˇten; 091/281-5286. 007-598699
BREGI, stan; 098/326-348.
003-002014

BRIBIR, centar, garsonijera, 45
m2, s terasom 20 m2, vlasnisˇtvo; 091/526-9183.
007-596744
BULEVARD, stan, u mansardi,
140 m2, dobra lokacija, 2 parkirna mijesta, 1.200 EUR/m2;
007-598472
091/342-5914.
BULEVARD, cˇetverosoban klasicˇan, 72.67 m2, u staroj vili,
centralno, nova stolarija, mirna
lokacija, vlasnisˇtvo, parking,
95.000 EUR (703.000 kn); 051/
103-004816
211-800, www.lider.hr.
BULEVARD, cˇetverosoban klasicˇan, 105 m2, 1. kat/3, 2
balkona, rijetkost u ponudi;
051/211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-004824
BULEVARD, etazˇa/cˇetverosoban klasicˇan, 130 m2, 1. kat,
stara vila, veliki balkon, jug,
pogled, vlasnisˇtvo, rijetkost;
051/211-800, 091/132-4033, Li103-004716
der plus.
BULEVARD, dvosoban s db, 77
m2, pogled na cijeli grad i more,
90.000 EUR (protuvrijednost
kn);
098/255-312,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009312

BULEVARD, dvosoban stan,
51.24 m2, funkcionalan raspored, dobra pozicija, cijena na
upit;
091/971-0395,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009290

BELVEDER, Brajsˇina, trosoban
stan, 70 m2, balkon, terasa;
007-599143
091/111-7414.

BULEVARD, dvosoban stan, 40
m2, potrebna adaptacija, dobra
zgrada, lokacija, 57.000 EUR
(protuvrijednost kn), nije fiksno;
051/333-407, www.dogma-ne111-009141
kretnine.com ID28364.

BELVEDER, trosoban s db, 79
m2, 4. kat, 3 balkona, jug,

BULEVARD, cˇetverosoban s
db, 136.50 m2, ured¯en, dobar

103-004842

10

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
odlicˇna novija gradnja, balkon,
etazˇno centralno, komforan,
novo u ponudi, vlasnisˇtvo;
051/211-800, www.lider.hr.
103-005073

DRENOVA, donja, garsonijera,
33 m2, komforno, odmah useljivo, dobra zgrada, lokacija,
49.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-008524
ID27238.
DRENOVA, trosoban s db, 72
m2, balkon, pogled, dobar raspored, nova stolarija, 93.000
EUR (protuvrijednost kn); 051/
341-080, www.dogma-nekret111-009182
nine.com ID27258.
DRENOVA, donja, trosoban
klasicˇan, 65.44 m2, 1. kat/3,
lod¯a, pogled, odlicˇna lokacija i
raspored, etazˇno centralno, pvc
stolarija, vlasnisˇtvo, 95.000
EUR (712.500 kn); 051/211800, 091/132-4033, www.li103-004856
der.hr.
DRENOVA, dvosoban s db,
62.26 m2, terasa 20 m2, centralno, klima, parking, hitno,
79.900 EUR (599.250 kn), bez
otkupa; 051/301-044, 091/1324033, www.lider.hr ID 903.
103-004877

raspored, odlicˇna zgrada i lokacija, pvc, parking, rijetko u ponudi, 169.000 EUR (1.267.500
kn);
051/211-800,
www.li103-005088
der.hr.
BULEVARD, trosoban s db,
107 m2, terasa, otvoren pogled,
vrt, mirno susjedstvo; 051/211800, 091/132-4033, www.li103-004971
der.hr.
BULEVARD, dvosoban klasicˇan, 39.79 m2, u vili, dobar
raspored, vlasnisˇtvo, spusˇtena
cijena, 62.000 EUR (465.000
kn), hitno, povoljno; 051/211800, 091/132-4033, www.li103-005014
der.hr.
BULEVARD, etazˇa/trosoban s
db, 134.70 m2, 2. kat, 2 kupaonice, centralno, klima, otvoren
pogled, privatni parking; 095/
007-599425
902-3638.
CENTAR, stan, 61.76 m2, nizˇi
kat, komforan, pogodan za p.p.,
u dobrom stanju, dobra zgrada i
ulaz, blizu Korza, 72.000 EUR
(532.800 kn); 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004973

CENTAR, peterosoban stan,
ured¯en, 2 sanitarna cˇvora, centralno etazˇno, vlasnisˇtvo; 099/
220-9708.
007-598396
CENTAR, Korzo, stan, ured¯en,
2. kat; 091/578-5690.
007-598298
CENTAR, trosoban s db, ili
zamjena za manji; 091/1907980.
007-598705
CENTAR, strogi, jednosoban
stan, 36 m2, 1. kat, ured¯en,
opremljen, useljiv, agencije iskljucˇene, rijetkost; 098/1748778.
007-598867
CENTAR, peterosoban stan,
ured¯en, 2 sanitarna cˇvora, centralno etazˇno, vlasnisˇtvo; 091/
280-7888.
007-597054
CENTAR, Korzo, stan, 119 m2,
1. kat, pogodan za p.p.,
290.000 EUR (2.160.500 kn);
099/320-0007, www.smart-invest.hr.
007-021973
2

CENTAR, strogi, stan, 100 m ,
1. kat, pogodno za urede ili
ordinacije; 091/254-1132. 007-597619

CENTAR, dvosoban klasicˇan.
54.81 m2, odlicˇan za p.p., useljiv, hitno, povoljno, spusˇtena
cijena, 62.000 EUR (465.000
kn); 051/211-800, 091/132103-005004
4033, www.lider.hr.

CENTAR, Korzo, stan, 103 m2,
stambeno-poslovni,
ured¯en,
centralno, pogled, agencije iskljucˇene; 051/213-977, 095/
900-2454.
007-597625

CENTAR, dvosoban stan, 43
m2, idealan za studente, kompletno adpatiran, 65.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/9710395, www.dogma-nekretnine.111-009286
com ID 28366.

CENTAR, stan, 100 m2, ured¯en,
150.000 EUR, agencije iskljucˇene; 091/738-0626.
007-597672

CRIKVENICA, stan, 72 m2,
nov, uredni papiri; 099/6932302.
007-598158
CRIKVENICA, dvosoban stan,
53 m2, 2. kat, 300 m od mora, ili
zamjena za stan za Zagrebu do
40 m2; 051/781-744, 091/520007-598169
1615.
CRNA GORA, Budva, garsonijera, 24 m2, 2. kat, nova, namjesˇtena, blizina autobusne
stanice, 50.000 EUR; 051/421007-597791
992.
CˇAVLE, jednosobni s db i trosobni s db, 56-100 m2, dobra
lokacija, mir, zelenilo, dobra
gradnja i oprema, od 78.000
EUR (585.000 kn), moguc´ poticaj; 051/211-800, 091/132103-004776
4033, www.lider.hr.
DELNICE, centar, stan, 65 m2;
099/513-1907, 098/561-696.
007-598360

DELNICE, stan, 100 m2; 099/
007-598085
507-2573.
DRAMALJ, etazˇa kuc´e, 103 m2,
2. kat, balkon, pogled, samo 50
m do mora, 130.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/403-4300,
007-021967
Agencija Iria.
DRAZˇICE, dvosoban s db, 75
m2, novogradnja, 1. kat, veliki
balkon, ubrzo useljivo, 75.000
EUR (protuvrijednost kn); 051/
333-407, www.dogma-nekret111-009212
nine.com ID27075.

CRIKVENICA, stan, 60 m2, namjesˇten, balkon, pogled, 2. kat,
007-597468
parking; 098/318-983.

DRENOVA, jednosoban stan,
odlicˇna lokacija; 091/125-0770,
www.dogma-nekretnine.com.

CENTAR, dvosoban stan, 45
m2, 3. kat, mirna ulica, 55.000
EUR (412.500 kn); 091/125-770,
www.dogma-nekretnine.com.

CRIKVENICA, dvosoban s db,
65 m2, 1. kat, 1. red do mora;
091/403-4300, Agencija Iria.

111-009259

007-021968

CENTAR, trosoban s db, 77 m2,
1.kat/2, odrzˇavan stan, zgrada,
79.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/330-065,
www.dogma-nekretnine.com
111-009190
ID28516.

CRIKVENICA, apartman/dvosoban s db, 58 m2, vrt, pogled
na more, 1.600 EUR/m2 (protuvrijednost kn); 091/403-4300,
Agencija Iria.
007-021969

DRENOVA, donja, Zˇminjska,
dvosoban s db, 67.54 m2, balkon,
hitno;
098/969-2958,
www.dogma-nekretnine.com
111-009298
ID28443.

CENTAR, Supilova, dvosoban
klasicˇan, 46 m2, dobra zgrada s
liftom,
hitno,
65.000
EUR(481.100 kn); 051/301-047,
103-004757
www.lider.hr.
CENTAR, trosoban klasicˇan,
70.39 m, parking, vlasnisˇtvo,
hitno, spusˇtena cijena, 62.000
EUR (458.800 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004935

CENTAR, Korzo, cˇetverosoban
klasicˇan, 129.30 m2, 1. kat,
pogodan za p.p., balkon, predivan pogled, dobra lokacija;
051/301-047,
091/132-4033,
103-004866
www.lider.hr ID 1064.
CENTAR, jednosoban s db,
48.15 m2, namjesˇten, svijetao i
suncˇan, vlasnisˇtvo, 59.000 EUR
(436.600 kn); 051/211-800, 091/
132-4033,
www.lider.hr
ID
103-004867
1294.

CRIKVENICA, apartman, velika
terasa, parking, pogled na
more, blizina svih sadrzˇaja,
agencije iskljucˇene; 092/1331777.
007-598682

111-009254

DRENOVA,
trosoban
s
db,100.22 m2, balkon, 2007.
g., centralno, hitno, 82.500
EUR (618.750 kn), spusˇtena
cijena; 051/211-800, 091/132103-004995
4033 www.lider.hr.
DRENOVA, donja, trosoban
klasicˇan, 65.44 m2, 1. kat/3,
lod¯a, kompletno adaptiran,
etazˇno centralno, pvc stolarija,
vlasnisˇtvo; 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004951
DRENOVA, etazˇa/trosoban s
db, 120 m2, 1. kat, veliki balkon,
centralno, 2 parkinga, uredno,
spusˇtena cijena, 103.000 EUR
(772.500 kn), prilika; 051/211800, 091/132-4033, www.li103-005017
der.hr.
DRENOVA, donja, garsonijera,
25.45 m2, cˇetverokatnica, juzˇna,
brzo useljiva, uredna, mirna
lokacija, vlasnisˇtvo, spusˇtena
cijena, 46.500 EUR (348.750
kn); 051/211-800, 091/132103-005030
4033, www.lider.hr.
DRENOVA, trosoban s db,
93.01 m2, 1. kat, trokatnica,

DRENOVA, donja, 3 stana, od
33-120 m2, u ekskluzivnoj novogradnji, pogled na Kvarner,
vrhunska izverba, vec´ od
63.000 EUR (459.900 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
103-004945
www.lider.hr.
DRENOVA, donja, dvosoban s
db, 60 m2, novogradnja, 1. kat,
vlasnisˇtvo, uporabna dozvola,
78.000 EUR; 098/991-2974,
007-598240
098/912-0584.
DRENOVA, jednosobni s db i
dvosobni s db, novogradnja,
odlicˇna lokacija, 1.440 EUR/m2
(protuvrijednost kn); 051/227733,
099/219-6354,
www.vsp.hr.
007-021746
DRENOVA, donja, trosoban
klasicˇan, 64 m2, kompletno renoviran, useljiv, pogled na
more, 112.000 EUR; 091/562007-597046
5629.
GROBNIK, dvosoban s db, 61
m2, okuc´nica, izuzetno dobro
stanje, hitno, 65.000 EUR
(481.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
2208.
103-004882
GROBNIK, dvosobni s db, u
novogradnji, 61.70-93.60 m2,
etazˇno centralno, demit fasada,
protuprovalna vrata, parking,
79.000 EUR (584.600 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004884
www.lider.hr ID 52.
GROBNIK, zemljisˇte, 8.000 m2,
moguc´nost izgradnje sportskorekreativnog objekta, blizina
Grobnicˇke piste, 320.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/3303866, www.dogma-nekretnine.111-009272
com ID5558.
HOSTI, dvoetazˇan/dvosoban s
db, 83 m2, novogradnja; 098/
261-802.
007-598574
HOSTI, trosoban s db, jug,
komforan, panoramski pogled,
140.000 EUR (1.036.000 kn);
099/320-0007, www.smart-in007-021975
vest.hr.
HOSTI, dvosoban s db, 58 m2,
novogradnja, prizemlje, okuc´nica, 89.900 EUR (674.000 kn);
051/227-733,
098/501-044,
007-021410
www.vsp.hr.
HOSTI, jednosoban stan, novogradnja, gradska linija, gradski
plin, 1.500 EUR/m2, agencije
iskljucˇene; 091/202-0088. 007-597476
HOSTI, trosoban s db, 1. kat,
balkon, lod¯a, jug, blizina autobusa, 110.000 EUR, ili zamjena
007-597580
za manji; 051/269-648.
HOSTI, stan, 106 m2, novogradnja, visoki roh bau, prizemlje, uporabna dozvola, nije
agencija; 095/817-5699. 007-597314
ICˇIC´I, stanovi, prvi red do mora,
odlicˇna lokacija, potpuno ured¯eno, namjesˇteno, preko puta
marine;
091/125-0770,
www.dogma-nekretnine.com.

516-1641, www.dogma-nekretnine.com ID7197.
111-009279
ISTRA, Brtonigla, stan, 30 m2, 5
km od mora, 28.000 EUR; 098/
998-6852, 099/688-9750. 007-597422
JADRANOVO, stan, 36 m2, 2.
kat, balkon, jug, namjesˇtaj, blizina mora, vlasnisˇtvo, 44.000
EUR; 091/113-3427.
007-598865
JADRANOVO, stan, 25 m2, namjesˇteno, 2. kat, jug, balkon,
blizina mora, vlasnisˇtvo, 34.000
007-598864
EUR; 091/113-3427.
JUSˇIC´I, etazˇa/trosoban s db,
90.52 m2, izgradnja 2009. g.,
veranda, 2 parkinga, 2 sanitarna
cˇvora, blizina vrtic´a i sˇkole,
samo 97.000 EUR (727.500
kn);
051/211-800,
www.li103-005043
der.hr.
JUSˇIC´I, dvoetazˇan stan, 220
m2, u kuc´i, novogradnja, visoki
roh-bau, pogled na more,
168.000 EUR; 098/258-021.
007-597509

JUSˇIC´I, trosoban s db, 92 m2,
novogradnja, 1. kat, pogled na
more, 97.000 EUR (727.500 kn);
051/227-733,
099/219-6353,
007-021744
www.vsp.hr.
KANFANAR, centar, stan, 90
m2, dvorisˇte, garazˇa, ili zamjena
za manji u Rovinju; 098/898147.
007-597952
KANTRIDA, stan, 100 m2, 1.
red do mora, dobra lokacija;
099/320-0003, www.smart-in007-021976
vest.hr.
KANTRIDA, etazˇan stan (prizemlje obiteljske kuc´e), 40 m2,
terasa, vrt; 098/703-262. 007-596980
KANTRIDA, dvosoban s db,
90.43 m2, pogled, parkirno mjesto, nova kupaonica, vrt 35 m2,
50 m od mora, odlicˇna prilika,
103.000 EUR (772.500 kn); 051/
211-800, www.lider.hr.
103-005050
KANTRIDA, dvosoban klasicˇan, 54.38 m2, lod¯a, jug, pogled
na Kvarner, klima, odlicˇna lokacija, vlasnisˇtvo, 72.000 EUR
(540.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005031

KANTRIDA, dvosoban s db, 68
m2, zatvoren balkon, pogled na
grad, more, 85.000 EUR
(637.500 kn); 051/330-065,
333-407, www.dogma-nekret111-008840
nine.com ID28211.
KANTRIDA, stan, 82 m2, 3. kat,
odicˇna pozicija, 129.000 EUR
(967.500 kn); 098/957-9996,
091/887-9220,
www.dogmanekretnine.com ID19774. 111-009218
KANTRIDA, trosoban klasicˇan,
68.87 m2, komforan, dobar raspored, pogled na more, lod¯a,
drvarnica, nova pvc stolarija;
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004887

KANTRIDA, V. Bratonje, dvosoban s db, 68.07 m2, lod¯a,
pogled na more, dobra lokacija,
vlasnisˇtvo,
89.000
EUR
(667.500 kn); 051/301-047,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004888
2249.
KANTRIDA, trosoban klasicˇan,
66.04 m2, balkon, pogled, dobar raspored, novo u ponudi,
86.000 EUR (645.000 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-004855
KANTRIDA, trosoban s db,
89.54 m2, peterokatnica, 2 balkona, pogled, prostran, mirna
lokacija, hitno, 112.300 EUR
(842.250 kn); 051/211-800,
091/132-4033, Lider plus. 103-004433
KANTRIDA, dvosoban s db,
blizu stadiona, pogled, 83.000
007-599270
EUR; 091/924-3414.
KANTRIDA, trosoban s db, 82
m2, juzˇna strana; 091/7387078.
007-598139
KOSTRENA, dvoetazˇan stan,
100 m2, moderna gradnja, puno
staklenih povrsˇina, blizina plazˇe;
091/571-9808.
007-598634

111-009255

KOSTRENA, dvosoban s db,
71.44 m2, 1. kat, veliki balkon,
pogled na more, uredan, hitno,
95.000 EUR (693.500 kn); 051/
211-800, 091/132-4033, Lider
plus.
103-004527

ISTRA, Buzet, Sv. Donat, 2
stana, 120 m2, useljivo, prilika,
97.000 EUR (727.500 kn); 095/

KOSTRENA, etazˇe/trosobni s
db, u urbanim vilama, 95.39123.49 m2, preostala samo 3

stana, vrhunska gradnja i
oprema, podno grijanje, jacuzzi,
video, pogled; 051/211-800,
091/132-4033, Lider plus. 103-004714
KOSTRENA, trosoban s db,
77.50 m2, 2. kat, 3 balkona+2
francuska, pogled, prazan, namjesˇten, 2 sanitarna cˇvora,
nove instalacije, 113.000 EUR
(847.500 kn); 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004939
KOSTRENA, etazˇa, /trosoban
klasicˇan, 73 m2, prizemlje, dvorisˇte, parking, mirna lokacija,
80.000 EUR (600.000 kn); 091/
570-4024, www.dogma-nekret111-009226
nine.com ID27543.
KOSTRENA, trosoban s db,
mirna pozicija, panoramski pogled, 3 balkona, 105.000 EUR
(protuvrijednost kn); 098/305697,
091/125-0766,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009307

KOSTRENA, jednosoban s db,
49.39 m2, novija gradnja, lijepo
ured¯en, lod¯a, kuhinja u cijeni,
suncˇan, 82.500 EUR (618.750
kn); 051/333-407, 341-081,
www.dogma-nekretnine.com
111-009320
ID25886.
KOSTRENA, dvosoban s db sa
sobicom, 71 m2, 1. kat, balkon,
panoramski pogled, nova kupaonica, hitno, 95.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009186
ID26684.
KOSTRENA, trosoban s db,
105 m2, novogradnja, 1. kat,
terasa, pogled, zeleni pojas
ispod, blizu mora, vrhunska
lokacija i oprema, podno grijanje; 051/211-800, 091/132103-005020
4033, www.lider.hr.
KOSTRENA, dvosoban s db,
90 m2, etazˇno centralno, moguc´nost garazˇe, atraktivan, pogled, 50 m od plazˇe; 051/211800, 091/132-4033, www.li103-004950
der.hr.
KOSTRENA, dvosoban s db,
96.59 m2, novo moderno namjesˇten, 3 balkona, etazˇno centralno, 2 parkinga, blizu mora,
pogled,
175.000
EUR
(1.312.500 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004974
886.
KOSTRENA, dvosoban s db,
68 m2, 2. kat, ured¯ena, natkrivena terasa, pogled; 051/227733,
098/501-044,
007-021002
www.vsp.hr.
KOZALA, prizemna garsonijera,
23 m2, adaptirana, namjesˇtena,
terasa, hitno, 40.000 EUR
(296.000 kn); 051/227-733,
098/264-783, www.vsp.hr.
007-020686

KOZALA, jednosobni s db,
dvosobni s db i trosobni s db,
u izgradnji, odlicˇna lokacija;
091/735-2554, Agencija Iria.
007-021970

KOZALA, dvosoban s db, 64
m2, 1. kat, centralno, uredan,
odrzˇavan, panoramski pogled,
ugradbena kuhinja i spavac´a
soba u cijeni, 95.000 EUR
(703.000 kn); 098/169-3937,
007-021978
www.smart-invest.hr.
KOZALA, trosoban klasicˇan, 96
m2, 3. kat/3, mansardni stan,
parking, prilika, 71.000 EUR
(525.000 kn); 051/227-733,
098/264-783, www.vsp.hr.
007-021767

KOZALA, stan, 80 m2, moguc´nost kupnje pripadne garazˇe;
095/558-1223.
007-598086
KOZALA, dvosoban klasicˇan,
59.70 m2, komforan, jednokatnica, miran dio, spusˇtena cijena,
69.900 EUR (524.250 kn); 051/
211-800, 091/132-4033 www.li103-004994
der.hr.
KOZALA, trosoban s db, 86.57
m2, 3 lod¯e, nizˇi kat, uredan,
centralno, odlicˇan raspored,
komforan,
95.000
EUR
(712.500 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005012

KOZALA, V. Novaka, dvosoban
s db, 82 m2, lod¯a, centralno,
pogled na more, ured¯ena kupaonica, odlicˇan raspored, rijetko
u
ponudi,
113.500
EUR
(851.250 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005028

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
KOZALA, trosoban s db, 87.57
m2, 3 balkona, hitno, 103.000
EUR (772.500 kn)+otkup; 098/
969-2958, www.dogma-nekret111-009300
nine.com ID28067.
KOZALA, jednosoban s db,
novija gradnja, balkon, mirna
lokacija, blizina svih sadrzˇaja;
091/934-3488,
www.dogmanekretnine.com ID28545. 111-009241
KOZALA, dvosoban s db, 52.93
m2, u peterokatnici, zelenilo,
pvc stolarija, adaptiran, dobra
lokacija, izuzetno funkcionalan;
051/211-800,
091/132-4033,
103-004947
www.lider.hr.
KOZALA, dvosoban s db, 65
m2, terasa, 27 m2, kompletno
novoadaptirano i novonamjesˇteno, PVC stolarija, vlasnisˇtvo,
mirna lokacija, 75.000 EUR
(555.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004891
2328.
KOZALA, trosoban s db, novogradnja, balkoni, pogled na
Kvarner, centralno, garazˇna
mjesta, 128.025 EUR (934.582
kn); 051/301-044, 091/132103-004892
4033, www.lider.hr.
KOZALA, etazˇa/dvosoban s db,
80 m2, kompletno ured¯eno, pvc
stolarija, etazˇno centralno, dvorisˇte, dobra lokacija, vlasnisˇtvo,
spusˇtena cijena, 103.000 EUR
(772.500 kn); 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004743
KOZALA, cˇetverosoban klasicˇan (peterosoban klasicˇan),
118.90 m2, adaptiran, etazˇno
centralno, okuc´nica s rosˇtiljem,
terasa s pogledom, mirno,
novo;
051/211-800,
Lider
103-004510
plus.
KOZALA, trosobni s db, novogradnja, balkoni, etazˇno centralno, panoramski pogled, garazˇna mjesta, od 128.025 EUR
(934.582 kn); 051/301-044, 091/
103-004674
132-4033, Lider plus.
KOZALA, stan, 81 m2, dobra
lokacija,
pogled;
095/539007-598089
6437.
KRALJEVICA, garsonijera, namjesˇtena, s grijanjem, masˇina
za rublje; 091/931-3037. 007-598319
KRALJEVICA, centar, stan,
101 m2, novoadaptiran, odmah
useljiivo; 097/768-2558. 007-598538
KRIMEJA, dvosoban s db,
69.78 m2, 1.kat, lod¯a, centralno,
kompletno adaptiran, vlasnisˇtvo, 92.000 EUR (690.000kn);
051/211-800,
091/132-4033,
103-004839
www.lider.plus.

KRNJEVO, dvosoban s db, 71
m2, prizemlje, balkon, stan za
adptaciju, hitno, 75.000 EUR
(562.500 kn)+otkup; 098/9692958, www.dogma-nekretnine.111-009302
com ID24396.
KRNJEVO, jednosoban stan,
36.45 m2, trokatnica, pogled
na more, adaptiran, 55.000
EUR (412.500 kn); 051/333407, 341-081, www.dogma-ne111-009321
kretnine.com ID28587.
KRNJEVO, jednosoban klasicˇan, 30 m2, 42.000 EUR (protuvrijednost kn), hitno; 098/1914201, www.dogma-nekretnine.com.
111-009221
KRNJEVO, trosoban s db, 61
m2, srednji kat, ured¯ena peterokatnica, balkon, pogled na
more, 86.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
wwww.dogma-nekretnine.com
111-009211
ID28422.
KRNJEVO, dvosoban s db, 71
m2, komforan, balkon, 75.000
EUR (protuvrijednost kn); 051/
341-081, www.dogma-nekret111-009196
nine.com ID24396.
KRNJEVO, jednosoban klasicˇan, 30 m2, balkon, pogled,
jug, 50.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/333-407,
www.dogma-nekretnine.com
111-009197
ID28525.
KRNJEVO, dvosoban s db, 70
m2, jug, pristup invalidima,
75.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/170-4654,
www.dogma-nekretnine.com
111-009244
ID24396.
KRNJEVO, trosoban s db, 80
m2, odlicˇan pogled, 1. kat,
balkon, centralno, plin, odvojen
sanitarni cˇvor, spremisˇte, hitno,
124.000 EUR (917.600 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004896
www.lider.hr ID 1249.
KRNJEVO NN, trosoban s db,
86 m2, 3. kat, 2 balkona, centralno, svijetao, spusˇtena cijena,
113.000 EUR (847.500 kn); 051/
211-800, Lider plus.
103-004702
KRNJEVO NN, dvosoban klasicˇan, 52.70, u trokatnici, lod¯a,
priprema za centralno, 62.000
EUR (458.800 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004979
2575.
KRNJEVO NN, dvosoban s db,
59.88 m2, u peterokatnici, lod¯a,
kompletno adaptiran, pogled na
more, vlasnisˇtvo, hitno, spusˇtena cijena, 75.000 EUR
(555.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.

KRIMEJA, dvosoban s db, 69
m2, jug, balkon, pogled na
more, ured¯en, useljiv, 90.000
EUR (675.000 kn); 091/5704024, www.dogma-nekretnine.111-009229
com ID28336.

KRNJEVO NN, stan, 67 m2;
092/202-8001.
007-599378

KRIMEJA, trosoban s db, 83.06
m2, uredan, jug, pogled na
more, moguc´nost kupnje garazˇe, 120.000 EUR (protuvrijednost kn), nije fiksno; 091/9710395, www.dogma-nekretnine.111-009291
com.

KRNJEVO NN, jednosoban klasicˇan, 40 m2, 6. kat/7, uredan,
lift, balkon, pogled, 68.000
EUR, (503.000 kn); 051/277733,
098/264-783,
007-021761
www.vsp.hr.

KRIMEJA, dvosoban klasicˇan,
56 m2, 3. kat, dobar raspored,
zgrada i lokacija, vlasnisˇtvo,
spusˇtena cijena, 77.500 EUR
(581.250 kn); 051/211-800,
103-005087
www.lider.hr.
KRIMEJA, etazˇa, 1. kat, garazˇa,
okuc´nica, pogled na more,
200.000 EUR (1.500.000 kn);
051/227-733,
098/501-044,
007-021665
www.vsp.hr.
KRNJEVO, dvosoban s db, 75
m2, kompletno ured¯en, 2. kat,
jug, pogled; 051/227-733, 098/
007-021583
501-044, www.vsp.hr.
KRNJEVO, jednosoban stan,
36.45 m2, kompletno adaptiran,
jug, puno svjetla, panoramski
pogled, 55.000 EUR (412.500
kn), nije fiksno; 091/971-0395,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009294

KRNJEVO, stan, 30 m2, 1. kat,
jug, pogled, 50.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/580-5954,
099/212-4671,
www.dogmanekretnine.com ID28525. 111-009277
KRNJEVO, trosoban s db, 61
m2, adaptirano, velika lod¯a, jug,
prekrasan pogled, 86.000 EUR
(645.000 kn); 091/330-3866,
www.dogma-nekretnine.com
111-009270
ID28422.

11

103-004986

KRNJEVO NN, dvosoban s db,
007-599379
67 m2; 092/202-8001.

KUKULJANOVO, etazˇa kuc´e,
120 m2, dobra lokacija, 80.000
EUR; 051/251-723.
007-598493
LOVRAN,
dvosoban
stan,
mirna lokacija, terasa, pogled
na Kvarner, blizina mora, ili
zamjena za manji u Rijeci; 099/
007-599410
856-6928.
LOVRAN, dvosoban s db, 77
m2, 2. kat, jug, ured¯en, balkoni,
pogled na more, dobra lokacija,
blizina sadrzˇaja, (agencije iskljucˇene); 051/291-221.
007-599300
LOVRAN, stan, 45 m2, panoramski
pogled,
okuc´nica,
145.000 EUR (1.073.000 kn);
099/320-0003, www.smart-in007-021797
vest.hr.
LOVRAN, jednosoban s db, 45
m2, 2. kat, u novijoj zgradi s
liftom, kompletno namjesˇten,
kvalitetan namjesˇtaj, veliki balkon, parking, 98.000 EUR
(730.100 kn); 098/169-3937,
007-021981
www.smart-invest.hr.
LOVRAN, stan, 40 m2, namjesˇten, uz more, moguc´ p.p.,
200.000 EUR; Stancˇic´, M.Tita
69, Lovran..
003-002008
LOVRAN, stari centar, jednosoban klasicˇan, 1. kat, nooured¯en, moguc´nost parkinga, iza
Park hotela, 53.000 EUR; 091/

127-7327,
d.o.o..

Riviera

Nautica
007-022036

LOVRAN, etazˇa, 96 m2, prizemlje, poseban ulaz, velika terasa,
konoba, okuc´nica, 200 m do
mora, vlasnisˇtvo, 190.000 EUR;
051/292-618, 091/763-9352.
007-597578

MALINSKA, dvosoban stan, 52
m2, pogled na more, 400 m od
mora; 091/449-4280.
007-598291
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 1. kat, jug, 2 balkona,
pogled; 098/368-373.
007-599364
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 71.13 m2, trokatnica,
balkon, lod¯a, zelenilo, etazˇno

plinsko grijanje, pvc stolarija,
spusˇtena cijena, 105.000 EUR
(787.500 kn); 051/301-044, 091/
132-4033,
www.lider.hr
ID
1769.
103-005076
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 74 m2, balkon, pogled
na more, 115.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407,
wwww.dogma-nekretnine.com
ID28453.
111-009151
MARCˇELJEVA DRAGA, stan,
88 m2, lijepa pozicija, 2 lod¯e,
dobra nekretnina, 134.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/2505787, www.dogma-nekretnine.111-009230
com ID28394.
MARCˇELJEVA DRAGA, dvoso-

ban s db, 87.78 m2, komforan,
2 sanitarna cˇvora, etazˇno plinsko grijanje, veliki balkon, lod¯a,
134.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/602-4141,
www.dogma-nekretnine.com
ID28394.
111-009318
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 75 m2, 1. kat/3,
balkon, jug, nova fasada, hitno,
110.000 EUR (825.000 kn); 091/
254-1593, www.dogma-nekretnine.com.
111-009304
MARCˇELJEVA DRAGA, Sˇparic´i, trosoban s db, 84.46 m2,
balkon, otvoren pogled, dobar
raspored, 2 kupaonice, ured¯en,
dobra lokacija, novo, rijetkost;

051/301-044, 091/132-4033, Lider plus ID 1831.
103-004693
MARCˇELJEVA DRAGA, etazˇa
kuc´e, lokal sa papirima za ugostiteljstvo i garsonijera; 097/
782-2446.
007-597531
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 65 m2, 1. kat,
centralno,
novogradnja,
123.000 EUR (916.350 kn);
099/320-0003, www.smart-invest.hr.
007-021988
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban klasicˇan, 57 m2, 69.000
EUR (510.600 kn); 099/3200007, www.smart-invest.hr.
007-021768

12

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

MARINIC´I, centar, jednosoban
s db, 53 m2, ured¯en, blizina
gradske linije, 62.000 EUR
(469.000 kn); 051/227-733,
007-022031
www.vsp.hr.
MARINIC´I, obiteljska kuc´a, 2
stana, u dobrom stanju,
227.000 EUR (1.720.000 kn);
051/227-733, www.vsp.hr.
007-022033

MARINIC´I, Baretic´evo, stan, 85
m2; 098/199-2050.
007-597750
MARINIC´I, jednosoban s db, 53
2
m , komforan, 1. kat, balkon 10
m2, ured¯en, prazno, odmah
useljivo, 60.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/330-065,
www.dogma-nekretnine.com
111-009188
ID28517.
MARINIC´I, etazˇa/dvosoban s
db, 122.55 m2, 1. kat, terasa,
okuc´nica, parking, pogled, odlicˇno
ured¯en,
vlasnisˇtvo,
110.000 EUR (825.000 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
103-005007
www.lider.hr.
MARTINKOVAC, trosoban s
db, 77.71 m2, 1. kat, trokatnica,
izgradnja 2007. g., balkon, pogled, vrhunska lokacija i zgrada,
moderan, rijetko u ponudi, vlasnisˇtvo; 051/211-800, www.li103-005072
der.hr.
MARTINKOVAC, trosoban s
db, blagavaona, tersa s pogledom na Kvarner, zvati od 16-19
h; 051/223-653.
007-599578
MATULJI, dvoetazˇan/trosoban
s db, 98 m2, u vili, balkon,
centralno, parking, vlasnisˇtvo,
prilika, 105.000 EUR (777.000
kn); 051/211-800, 091/132103-004531
4033, Lider plus.
MATULJI, jednosoban s db, 48
m2, intimna terasa, kompletno
adaptirano, s namjesˇtajem, moderno, vlasnisˇtvo, 53.000 EUR
(397.500 kn); 051/301-044, 091/
103-004740
132-4033, Lider plus.
MATULJI, dvosoban s db, 51
m2, novogradnja, balkon, dobra
lokacija, vlasnisˇtvo, prvi stan
koji se proda 67.000 EUR
(502.500 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004992

MATULJI, stan, 60 m2, prizemlje, kameni zidovi, drvene grede,
potpuno odvojeno, dvorisˇte, uz
cestu, 95.000 EUR; 098/443007-599386
091.
MATULJI, dvosoban s db,
52.50 m2, terasa, ostava, kupaonica, parkirng, pogled, 2. kat,
novogradnja; 091/755-0511.
007-598509

MATULJI, dvosoban s db, 70
m2, 1. kat, centralno, parking,
okuc´nica, vlasnisˇtvo, nije agencija; 091/200-5132.
007-598038
MATULJI, dvosoban s db, 65
m2, 1. kat, 2 balkona, pogled,
centar, 95.000 EUR (703.000
kn);
099/320-0007,
007-021770
www.smart-invest.hr.
MATULJI, centar, dvoetazˇan/
trosoban s db, 98 m2, 103.000
EUR (762.200 kn), 099/3200007, www.smart-invest.hr.
007-021772

2

MATULJI, stan, 54 m , kompletno novoadaptiran, u prizemlju, veliki balkon, okuc´nica 70
m2, drvarnica s prozorom, pogled, blizina centra, 90.000 EUR
(666.000 kn); 099/320-0003,
www.smart-invest.hr.
007-021799
2

MATULJI, stan, 55 m , 52.000
007-596772
EUR; 091/899-2576.
MAVRINCI NN, dvoetazˇan
stan, 114 m2, u novoizgrad¯enoj
kuc´i, okuc´nica 152 m2, etazˇirano, uporabna; 098/259-288.
007-597552

2

adaptiran 2008. g., pogled, namjesˇtaj u cijeni, 72.000 EUR
(532.800 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004898
2133.

OPATIJA, strogi centar, stan,
100 m2, 2. red do mora, ured¯en,
s pogledom, 1. kat; 099/3200003, www.smart-invest.hr.

MORAVICE, dvosoban stan, 54
m2, isto toliko tavanskog pro007-596820
stora; 091/572-1229.
MOSˇCˇENICˇKA DRAGA, apartman, 48 m2, lod¯a, klima, komforan, parking, pogled, 300 m
od mora, vlasnisˇtvo; 098/235007-599272
637.

OPATIJA, centar, jednosoban s
db, 40 m2, kompletno ured¯en,
balkon, pogled, 140.000 EUR
(1.036.000 kn); 099/320-0007,
www.smart-invest.hr.
007-021982

NOVI TRAVNIK, trosoban s db,
68 m2, ured¯en, useljiv, ili zamjena za jednosoban/dvosoban
stan u Novom Travniku; 098/
170-0175, 00387/30/525-364.
007-597259

NOVI VINODOLSKI, apartman,
45 m2, centar, novogradnja,
terasa, parking, 90.000 EUR;
007-597621
091/527-1221.
NOVI VINODOLSKI, stan, 78
m2, velika terasa 20 m2, garazˇa;
098/588-342.
007-598534
NOVI VINODOLSKI, stan, 62
m2, dvorisˇte; 098/588-342.
007-598535

NOVI VINODOLSKI, etazˇa
kuc´e, 60 m2, visoko potkrovlje,
terasa, balkoni, park-plac, pogled, 1.250 EUR/m2; 051/244007-598662
105.
NOVIGRAD, Mareda, stambeni
prostor, 68 m2, terasa, prizemlje, pogodno za razne namjene,
1.100 EUR/m2 095/862-7644.
007-598354

NOVIGRAD, dvosoban stan,
kompletno namjesˇten, 55.000
007-596689
EUR; 091/169-4107.
OPATIJA, centar, stan, luksuzno ured¯eno, 1. kat., 2 balkona, 50 m od obale; 099/731007-596942
0050.
OPATIJA, strogi centar, stan,
130 m2, blizina trzˇnice, 116 m2
okuc´nice u vlasnisˇtvu za adaptaciju, poseban ulaz; 099/3200003, www.smart-invest.hr.
007-021800

OPATIJA, Volosko, trosoban s
db, 140 m2, u vili, s garsonjerom i garazˇom, 2 kupaone,
sanitarni cˇvor, sanua, bazen,
okuc´nica u vlasnisˇtvu, 099/
320-0003,
www.smart-in007-021802
vest.hr.
OPATIJA, strogi centar, stan,
76 m2, za potpunu adaptaciju,
20 m od mora, dobra lokacija,
250.000 EUR (1.850.000 kn);
099/320-0003, www.smart-in007-021804
vest.hr.
OPATIJA, dvosoban s db, 70
m2, u vili, lift, balkon, parking,
alarm, video nadzor, pogled na
Kvarner, kompletna dokumentacija, 330.000 EUR (2.409.000
kn); 099/320-0003, www.smart007-021805
invest.hr.
OPATIJA, centar, jednosoban s
db, 35 m2, novoured¯en i novonamjesˇten, terasa, pogled na
more, 125.000 EUR (925.000
kn), nije fiksno; 099/320-0003,
007-021807
www.smart-invest.hr.
OPATIJA, centar, jednosoban s
db, 48 m2, u vili s bazenom, 2
sanitarna cˇvora, veliki balkon,
parking, pogled na more; 099/
320-0003,
www.smart-in007-021809
vest.hr.
OPATIJA, stan, 33 m2, u staroj
vili, balkon, pogled, u dobrom
stanju, 100.000 EUR (740.000
kn); 099/320-0003, www.smart007-021810
invest.hr.
OPATIJA, centar, 74 m2, u
staroj vili, 2 kat., 2. red do mora,
parking,
390.000
EUR
(2.886.000 kn); 098/169-3937,
007-021778
www.smart-invest.hr.

MLAKA, dvosoban s db, 56 m ,
pvc stolarija, uredan, brzo useljiv, vlasnisˇtvo, hitno, spusˇtena
cijena, 46.500 EUR (348.750
kn); 051/301-044, 091/132103-005023
4033, www.lider.hr.

OPATIJA, centar, dvosoban
stan, 33 m2, u prizemlju stare
vile, 2. red do mora, useljivo,
123.000 EUR (916.350 kn); 098/
169-3937,
www.smart-in007-021780
vest.hr.

MLAKA, cˇetverosoban klasicˇan, 166.85 m2, 2. kat, pogled,
pogodan i za p.p., u zgradi sa
p.p.-ima, vlasnisˇtvo, 137.000
EUR (1.027.500 kn), odlicˇna
prilika; 051/211-800, 091/132103-005080
4033, www.lider.hr.

OPATIJA, centar, mansarda u
vili, 87 m2, vlastiti ulaz, parking,
350.000 EUR; 098/278-081,
007-021752
Agencija Staza.

MLAKA,
dvoetazˇan/jednosoban s db, 46.21 m2, velika
terasa 100 m2 (na korisˇtenje),

OPATIJA, centar, dvosoban s
db, 68 m2, 5. kat/5, balkon,
mirna lokacija, pogled na more,
112.000 EUR (829.000 kn); 051/
227-733,
098/264-783,
007-021547
www.vsp.hr.

PODMURVICE, dvosoban s db,
69.20 m2, u manjoj zgradi s 2
stana, vrt, konoba, parking,
centralno etazˇno, nove instalacije, novi krov, mirno; 051/301044, 091/132-4033, www.li103-004772
der.hr.

007-021979

PODMURVICE, dvosoban s db,
72 m2, lod¯a, predivan pogled,
centralno, pvc, uredan, komforan, 87.500 EUR (656.250 kn);
051/211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-005015

OPATIJA, stan, 75 m2, 1. kat, u
staroj vili, potrebno ured¯enje,
konoba 12 m2, 100 m2 vrta na
korisˇtenje,
185.000
EUR
(1.369.000 kn); 098/169-3937,
www.smart-invest.hr.
007-021983
OPATIJA, dvosoban s db, 75
m2, ured¯en, visoko prizemlje,
terasa 30 m2, garazˇa, okuc´nica
s vanjskim kaminom na korisˇtenje, blizina centra, 240.000 EUR
(1.788.000 kn); 098/169-3937,
www.smart-invest.hr.
007-021984
OPATIJA, dvosoban klasicˇan,
60 m2, u prizemlju, s 200 m2
okuc´nice, 20-ak m od mora;
099/320-0007, www.smart-invest.hr.
007-021985
OPATIJA, stan, 87 m2, ekskluzivan, 1. red do mora, parking;
098/169-3937, www.smart-invest.hr.
007-021986
OPATIJA, dvoetazˇan stan, 70
m2, garazˇa, pogled na Kvarner;
091/533-0725.
003-002023
OPATIJA, Tosˇina, stan, 98 m2,
3. kat; 098/475-356.
003-120023
OPATIJA, trosoban s db, 90
m2, pogodan za p.p. terasa,
podrum, vlasnisˇtvo, 180.000
EUR, ili zamjena za manji uz
nadplatu; 098/178-3742. 007-597144
OPATIJA, dvosoban s db, pogled na more; 091/792-1494.
007-597480

OPATIJA, centar, trosoban
stan, 82 m2, novoured¯en, namjesˇten, 2.750 EUR/m2; 098/
318-983.
007-597467
OPATIJA, garsonijera, 13 m2,
renovirana, 1. red do mora; 091/
588-8928.
007-598491
OPATIJA, stan u staroj vili, 73
m2, okuc´nica, 155.000 EUR,
nije agencija; 091/641-4227.
007-598580

OPATIJA, centar, trosoban s
db, 80 m2, balkon, parking,
drvarnica; 051/711-293, 091/
561-6208.
007-599288
OPATIJA, tihi centar, stan, 60
m2, 22 m2 terasa, adaptiran,
pogled; 098/912-9010.
007-599449
OPATIJA, centar, dvosoban s
db, 87.50 m2, u vili, jug, vrt,
prekrasna okuc´nica, vlasnisˇtvo,
226.000 EUR (1.649.800 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
www.lider.hr ID 887.
103-004902
OPATIJA, etazˇa/dvosoban s
db, 90.11 m2, balkon, jug, panorama, blizina centra, 1. kat,
vlasnisˇtvo, prazno, 240.000
EUR (1.752.000 kn); 091/1324031, 051/211-800, www.lider.hr ID 507.
103-004903
OPATIJA, dvosoban s db, 97
m2, u vili, novija gradnja, garazˇa
27 m2, bazen, okolisˇ, terasa,
balkon, otvoren pogled, vlasnisˇtvo; 051/211-800, 091/132103-004260
4033, Lider plus.
OPATIJA, jednosoban s db, u
staroj vili, okuc´nica, rijetkost;
091/170-4654,
www.dogmanekretnine.com ID27723. 111-009247
OTOK KRK, Malinska, stanovi,
70 m2, novogradnja, pogled na
more, blizina mora, ili zamjena
za grad¯evinsko zemljisˇte na
otoku Krku; 098/934-6579.
007-598550

OTOK KRK, Omisˇalj, Bjanizˇov,
dvosoban s db, 72.8 m2, 1. kat,
centralno etazˇno, kompletno
namjesˇten, 2 balkona, drvar007-597739
nica; 091/515-8180.
OTOK KRK, Omisˇalj, centar,
stan, 71 m2, velika terasa,
opremljen, pogled na cijeli zaljev; 098/260-548.
007-597831
OTOK KRK, Punat, apartman,
29 m2, 100 m od mora, snizˇeno,
40.000 EUR; 095/882-8720.
007-596835

PEC´INE, (Piramida), dvosoban
s db, 106 m2, balkon, 5. kat,
212.000 EUR (1.598.480 kn);
051/492-450, ’’Osmi dan’’.
007-021785

PEC´INE, dvosoban s db, 70
m2, veliki balkon, drvarnica,
mirna pozicija, pogled na Kvarner, blizina mora; 095/8477369.
007-597579
PEC´INE, dvosoban klasicˇan;
051/436-736.
007-598276
PEC´INE, jednosoban klasicˇan,
pogled na more, pogodan za
iznajmljivanje, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/125-0766,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009309

PEC´INE, dvosoban stan, 2. kat,
potpuno adaptiran s namjesˇtajem u cijeni, 86.000 EUR
(645.000 kn); 095/516-1641,
www.dogma-nekretnine.com
111-009281
ID28371.
PEC´INE, dvosoban klasicˇan, 54
m2, kompletno novoured¯en i
novonamjesˇten, 2. kat, peterokatnica, lod¯a, moderan, vlasnisˇtvo, novo u ponudi; 051/301044, 091/132-4033, www.li103-005085
der.hr.
PEC´INE, jednosoban stan,
32.50 m2, jug, suncˇan, nove
instalacije struje, vode, nova
pvc stolarija, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407,
www.dogma-nekretnine.com
111-009176
ID28520.
PEC´INE, trosoban klasicˇan,
80.43 m2, cˇetverokatnica, balkon, poglede na more, dobra
lokacija, vlasnisˇtvo, novo u ponudi, 120.000 EUR (900.000
kn); 051/211-800, 091/132103-005016
4033, www.lider.hr.
PEC´INE, trosoban klasicˇan, 59
m2, u stvarnosti 80 m2, dobra
zgrada i stan, balkon, pogled na
more, vlasnisˇtvo, novo; 051/
103-005040
211-800, www.lider.hr.
PEC´INE, etazˇa/trosoban s db,
134.50 m2, 1. kat u vili, kompletno adaptirano, centralno,
dio vrta, dobra lokacija, vlasnisˇtvo, rijetkost; 051/301-047,
091/132-4033, www.lider.hr ID
1215.
103-004904
PEC´INE, trosoban s db, 87 m2,
2 balkona, 1. kat, pogled na
more, odvojen spavac´i dio,
108.000 EUR (810.000 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
www.lider.hr ID 284.
103-004908
PEHLIN, jednosoban s db, 53
m2, blizina sˇkole, autobusne
linije 7, zvati od 8-15 sati,
57.000 EUR; 099/759-6065.
007-598460

PEHLIN, jednosoban s db, 53
m2, 2. kat/2, parking, panoramski pogled, novija gradnja,
60.000 EUR (444.000 kn); 051/
227-733,
098/264-783,
007-021668
www.vsp.hr.
POBRI, jednosoban s db, 43
m2, namjesˇteno, jug, sa garazˇom i parkirnim mjestom, agencije iskljucˇene; 091/159-7735.
007-599030

PODMURVICE,
E.Randic´a,
dvosoban s db, 68 m2, 3.kat/4,
lod¯a, ured¯en, vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena, 85.000 EUR
(629.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004944

PODMURVICE, etazˇa/dvosoban s db, 83.64 m2, 2 balkona,
pogled, 200 m2 okuc´nice,
mirno, rijetkost u ponudi; 051/
301-047, 091/132-4033, Lider
plus.
103-004413

PODMURVICE, dvosoban klasicˇan, 56.70 m2, u osmerokatnici, lod¯a, pvc stolarija, adaptirana kupaona, pogled, useljiv,
76.000 EUR (562.400 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004978
www.lider.hr.
PODMURVICE, dvoetazˇan/dvosoban s db, 61 m2, balkon,
terasa, okuc´nica, 95.000 EUR
(protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.111-009189
com ID28291.
PODMURVICE,
jednosoban
klasicˇan, 35.41 m2, lod¯a, pogled
na more, useljiv, odlicˇna prilika,
51.500 EUR (386.250 kn); 051/
103-005090
211-800, www.lider.hr.
PODMURVICE, dvosoban s db,
65 m2, osmerokatnica, lod¯a,
pogled, vrhunski ured¯en, moderan, vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena,
obavezno pogledajte, 93.000
EUR (697.500 kn); 051/211800, 091/132-4033, www.li103-005081
der.hr.
PODMURVICE, jednosoban s
db, 38.46 m2, manja okuc´nica,
male rezˇije, dobar raspored,
blizina sadrzˇaja, 58.000 EUR
(435.000 kn); 051/330-065,
341-081, www.dogma-nekret111-009319
nine.com ID28606.
PODMURVICE, dvosoban stan,
centralno, pogled, odlicˇna lokacija, 75.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/125-0770,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009253

PODMURVICE, dvosoban stan,
57 m2, centralno, lift, pogled,
75.000 EUR (562.500 kn); 091/
125-770, www.dogma-nekret111-009260
nine.com.
PODMURVICE, dvosoban s db,
u kuc´i, manja okuc´nica, blizina
centra, pogled na more, useljivo, 95.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/250-5787,
www.dogma-nekretnine.com
111-009232
ID28291.
PODMURVICE, dvosoban stan,
52 m2, blizina trgovacˇkog centra, lod¯a, zapad, 69.000 EUR, ili
zamjena za vec´i na Pec´inama;
051/674-336, 091/587-5896.
007-599293

PODMURVICE, dvosoban s db,
64 m2, ured¯en, pogled, nije
agencija; 098/778-518, 099/
007-599261
247-2127.
PODMURVICE,
jednosoban
stan, lod¯a, pogled, blizina svih
sadrzˇaja, uredna zgrada, 56.000
EUR (414.000 kn); 051/227-733,
099/219-6354, www.vsp.hr.
007-021764

PODMURVICE, dvoetazˇan/dvosoban s db, 70 m2, terasa s
vrtom, odlicˇna lokacija, pogled,
95.000 EUR (712.000 kn); 051/
227-733,
099/219-6353,
007-021815
www.vsp.hr.
PODMURVICE,
jednosoban
007-596893
stan; 099/684-6070.
POMERIO, cˇetverosoban stan,
100 m2, 3. kat, balkon, 99.000
EUR (740.000 kn); 051/227-733,
099/219-6354, www.vsp.hr.
007-021791

PORECˇ, Cˇervar, stan, 45 m2,
novoadaptiran,
namjesˇten,
85.000 EUR; 091/170-7961.
007-597585

PORECˇ, centar, dvosoban s db,
55 m2+spremisˇte, 3. kat, parking, pogled, 20 m od mora;
091/547-1207.
007-597499
PORECˇ, 2 km od, stan, 40 m2,
1. kat, namjesˇten, agencije iskljucˇene; 051/626-125.
007-598998
POTOK, trosoban klasicˇan,
62.06 m2, cˇetverokatnica, lod¯a,
uredan, blizina fakulteta, 79.000
EUR (592.500 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005051

POTOK, trosoban klasicˇan,
93.95 m2, 2. kat, komforan, u
dobroj zgradi, 2 balkona,
104.000 EUR (769.600 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
103-004752
www.lider.hr.
POTOK, peterosoban stan, 150
m2, pogodan za p.p., vrhunski
podovi, vlasnisˇtvo, povoljno;
051/211-800,
091/132-4033,
103-004910
www.lider.hr ID 1464.
POTOK, dvoetazˇan stan, ured¯en, etazˇno centralno, velika
terasa, balkon, 83.000 EUR
(614.000 kn); 051/227-733,
099/219-6354, www.vsp.hr.
007-021740

PULA, Valdebek, stan, 55 m2,
opremljen, klima, grijanje, kvalitetna gradnja, uporabna dozvola, 1.700 EUR/m2; 095/9127373.
007-020654
PULA, Veruda, dvoetazˇan stan,
78 m2, garazˇa 19 m2, ili zamjena
za Zagreb ili Pulu uz nadoplatu;
00385/98/435-985.
007-597738
PULA, stan u prizemlju jednokatne obiteljske kuc´e, etazˇiran,
dio okuc´nice, blizina centra,
uredni
papiri,
vlasnisˇtvo,
110.000 EUR; 099/808-2254.
007-597654

PULAC, dvosoban stan, 62 m2,
novogradnja, pogled na Kvarner; 098/461-005.
007-596864
PULAC, dvoetazˇan/cˇetverosoban stan, 110 m2, kupaona, 2
wc-a, centralno, pogled; 098/
461-005.
007-596865
PULAC, dvoetazˇan/trosoban s
db, 103 m2, novogradnja, panorama, balkon, uporabna, centralno, 2 parkirna mjesta, vlasnisˇtvo; 051/301-044, 091/132103-004911
4033, www.lider.hr.
PULAC, Kozala, dvosobni s db,
64 m2-69 m2, novogradnja, pogled, balkon, spremisˇte, parking, etazˇno grijanje; 051/330065, www.dogma-nekretnine.com ID27092.
111-008555
RABAC, apartmani, od 70-90
m2; 091/202-1958.
007-596713
RASTOCˇINE, Jelic´eva, dvosoban s db, 74.68 m2, sedmerokatnica, 1. kat, dobra zgrada i
lokacija, lod¯a, jug, pogled, centralno, rijetkost, 94.000 EUR
(705.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005024

RASTOCˇINE, dvosoban s db,
72 m2, komforan, uredan, pogled, prilika, hitno, 70.000 EUR
(525.000 kn); 051/301-044, 091/
132-4033,
www.lider.hr
ID
249.
103-004912
RASTOCˇINE, dvosoban klasicˇan, 50.18 m2, ured¯ena kupaonica, hitno, 61.800 EUR
(463.500 kn); 051/211-800,
091/132-4033, Lider plus. 103-004707
RASTOCˇINE, Jelic´eva, dvosoban klasicˇan, 51.20 m2, 2. kat/5,
balkon, uredan i odrzˇavan, dobra lokacija, mirno, 72.000 EUR
(525.600 kn); 051/301-044, 091/
103-004657
132-4033, Lider plus.
RASTOCˇINE, dvosoban s db,
12 kat., centralno s razdjelnicima, vodomjeri, plin, klima, tusˇ
kabina, 74.000 EUR; 091/5027024.
007-599135
RESˇETARI, jednosoban s db,
45.72 m2, 1. kat/3, jug, lod¯a,
izgradnja 2002. g., pogled, odlicˇan raspored, moderno, 73.000
EUR (547.500 kn), spusˇtena
cijena; 051/301-044, 091/1324033, www.lider.hr ID 1970.
103-004913

RESˇETARI, dvosoban s db,
73.50 m2, izgradnja 2006. g.,
dvokatnica, velika lod¯a, pogled,
parking, ured¯en, vlasnisˇtvo,
hitno, samo 100.000 EUR
(750.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
2797.
103-005066
RESˇETARI, etazˇa/trosoban s
db, 96.77 m2, 2. kat, nova
fasada, pogled, 120.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/6412892, www.dogma-nekretnine.111-009234
com ID28448.
RESˇETARI garsonijera, jednosobna s db i dvosobna s db,
panoramski pogled, etazˇno
plinsko grijanje, lift, garazˇa, vrhunska gradnja, povoljno; 091/

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

RIJEKA, stan, 38 m2, konoba,
parking, cˇisto vlasnisˇtvo, agencije iskljucˇene; 098/927-8680.

SRDOCˇI, dvosoban s db, 64
m2, novija zgrada, veliki balkon,
centralno, odlicˇan raspored,
105.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/330-065,
www.dogma-nekretnine.com
111-009178
ID28528.
SRDOCˇI, jednosoban s db,
61.80 m2, izgradnja 2007. g., u
dobrom stanju, drvarnica, parking, useljiv, prilika, sa kuhinjskim namjesˇtajem, 62.000 EUR
(465.000 kn); 051/211-800,
103-005041
www.lider.hr.
SRDOCˇI, Blecˇic´i, dvosoban s
db, 62.50 m2, balkon, moderno
ured¯en, pogled na more, pogodan za mlade, vlasnisˇtvo; 051/
211-800,
091/132-4033,
103-004967
www.lider.hr.
SRDOCˇI, trosoban s db, 127.08
m2, 95. g. izgradnje, 2 parkinga,
uporabna, mirna lokacija, centralno, vlasnisˇtvo, prilika, spusˇtena cijena, 115.000 EUR
(851.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.

007-597260

103-004989

254-1593, www.dogma-nekret111-009305
nine.com.
RESˇETARI, jednosoban s db,
45.72 m2, 1. kat, balkon, nova
kuhinja u cijeni, vlasnisˇtvo,
hitno, 68.000 EUR (510.000
kn);
098/969-2958,
www.dogma-nekretnine.com
111-009299
ID27593.
RESˇETARI, jednosoban s db,
55 m2, novogradnja, video nadzor, balkon, pogled, namjesˇten,
79.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/555-9620,
www.dogma-nekretnine.com
111-009266
ID23381.
RESˇETARI, prizemna etazˇa,
120 m2, dvorisˇte; 092/2504952.
007-597926
RIJEKA, zapadni dio, stan, 21
m2, male rezˇije, papiri uredni,
agencije iskljucˇene; 091/5850625.
007-597631

RIJEKA, Jelic´eva, dvosoban
stan, 51 m2, balkon, otvoren
pogled, novo ured¯en, peterokatnica, 68.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-081,
www.dogma-nekretnine.com
111-009213
ID27499.
RIJEKA, F. Cˇandeka, stan,
2
61.42 m , centralno, ured¯en,
agencije iskljucˇene; 051/682513.
007-599518
RIJEKA, apartmani, 50 i 110
007-598986
m2; 051/242-207.
RIJEKA, trosoban s db, 86 m2,
12. kat, dobra gradnja, centralno, 2 lifta, pogled na Kvarner, 129.000 EUR; 091/132007-599020
7214.
RIJEKA, kat kuc´e, 100 m2, ili
zamjena za manje; 091/5351908.
007-598137
ROVINJ, strogi centar, dio
kuc´e, 155 m2, stan 88 m2, caffe
bar sa inventarom 67 m2, cˇisti
007-598591
papiri; 091/159-9674.
SARSˇONI, dvosoban s db, 63
m2, 2. kat, kompletno namjesˇten, uporabna dozvola, moguc´nost korisˇtenja drzˇavnih poticaja, 80.000 EUR (600.000 kn);
051/333-407,
051/341-081,
www.dogma-nekretnine.com
ID28385.
111-009322
SLAVONSKI BROD, dvosoban
stan, 48 m2, u dobrom stanju,
na autobusnom kolodvoru,
1.050 EUR/m2, ili zamjena;
098/799-220, 098/353-323.
007-596705

SPINCˇIC´I, etazˇa, 124 m2, agencije iskljucˇene; 091/570-3458.
007-599482

SPINCˇIC´I, 2 etazˇe, okuc´nica
700 m2, garazˇa 30 m2, mirno;
091/348-7068.
007-598221
SPLIT, trosoban stan, 80 m2, 3.
kat, lift, blizina sˇkole, vrtic´a,
doma zdravlja, autobusnih linija;
021/881-628.
007-598957
SRDOCˇI, jednosoban s db, 49
m2, novogradnja s liftom,
72.000 EUR (protuvrijednost
kn);
098/255-312,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009311

SRDOCˇI, dvoetazˇan stan, 125
m2, 2 balkona, mirna lokacija,
uredna nekretnina,155.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/6024141, www.dogma-nekrtnine.com ID28352.
111-009317
SRDOCˇI, centar, dvosoban s
db, 65 m2, lod¯a, odrzˇavan,
odlicˇan raspored, cˇetverokatnica, 83.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/333-407,
www.dogma-nekretnine.com
111-009209
ID28562.
SRDOCˇI, dvosoban s db, 65
m2, odlicˇnog rasporeda, lod¯a,
vlasnisˇtvo, blizina svih sadrzˇaja,
83.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/250-5787,
www.dogma-nekretnine.com
111-009231
ID28562.
SRDOCˇI, dvosoban s db, 68.19
m2, 1. kat, izgradnja 2005. g.,
kompletno moderno ured¯en,
pvc stolarija, odlicˇan raspored,
obavezno pogledati, vlasnisˇtvo;
051/211-800, www.lider.hr.
103-005074

SRDOCˇI, dvosoban s db, 83
m2, veliki balkon, pogled, novija
gradnja, parking, ugodan, vlasnisˇtvo, 135.000 EUR (985.500
kn); 051/301-047, 091/132103-004919
4033, www.lider.hr.
SRDOCˇI, dvosoban klasicˇan,
44.42 m2, terasa 25 m2, pvc
stolarija, nove istalacije, konoba, lijepo ured¯en, 57.000
EUR (421.800 kn); 051/211800, 091/132-4033, www.li103-004948
der.hr.
SRDOCˇI, Blecˇic´i, dvosoban klasicˇan, 56 m2, 2.kat, dobra
zgrada, balkon, pogled, mirna
lokacija, veliki parking, spusˇtena cijena, 76.000 EUR
(570.000 kn); 051/211-800,
103-004758
www.lider.hr.
SRDOCˇI, dvosoban klasicˇan
(jednosoban s db), 59.38 m2,
trokatnica, lod¯a, francuski balkon, pogled, centralno, 72.100
EUR (540.750 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004761

SRDOCˇI, dvosoban s db, 64
m2, 1. kat, lod¯a, adaptiran,
odlicˇna lokacija, 97.000 EUR
(770.000 kn); 051/227-733,
099/219-6353, www.vsp.hr.
007-021762

SRDOCˇI, stan, 49.33 m2, u
novogradnji, 4. kat, lift, jug,
pogled, useljiv, 85.000 EUR
(629.000 kn); 098/169-3937,
007-021771
www.smart-invest.hr.
SRDOCˇI, trosoban s db, 89 m2,
garazˇa 18 m2, 1. kat, u urbanoj
vili, lift, 2 sanitarna cˇvora, centralno, useljiv, 185.000 EUR
(1.369.000 kn), 098/169-3937,
007-021773
www.smart-invest.hr.
SRDOCˇI, garsonjera, 27 m2, 3.
kat, jug, s pogledom na more,
45.000 EUR (333.000 kn); 098/
169-3937,
www.smart-in007-021798
vest.hr.
SUSˇAK, peterosoban stan,
155.20 m2, dobar ulaz, vlasnisˇtvo, 140.000 EUR (1.022.000
kn); 051/301-047, 091/132103-004607
4033, Lider plus.
SUSˇAK, jednosoban s db, 50
m2, kompletno adaptiran, novo
moderno namjesˇten, pvc stolarija, useljiv, prilika, vlasnisˇtvo,
57.000 EUR (427.500 kn); 051/
211-800,
091/132-0334,
103-005079
www.lider.hr.
SUSˇAK, dvosoban s db, 98 m2,
ured¯en, prazan, gospodski
stan, vlasnisˇtvo, 70.000 EUR
(protuvrijednost kn); 098/255312, www.dogma-nekretnine.111-009314
com.
SˇKURINJE, dvoetazˇan/trosoban sa db, 112 m2, 2 balkona,
etazˇno grijanje, 3 parkirna mjesta, novogradnja, moguc´nost
korisˇtenja poticaja, 125.000
EUR (protuvrijednost u kn);
051/341-080, www.dogma-ne111-009323
kretnine.com ID27662.
SˇKURINJE, dvosoban s db,
72.35 m2, 3. kat, 2 balkona,
hitno, 88.000 EUR (660.000
kn)+otkup;
098/969-2958,
www.dogma-nekretnine.com
111-009301
ID27965.
SˇKURINJE, jednosoban klasicˇan, 30 m2, balkon, pogled na
more, 48.000 EUR (protuvrijed-

nost kn); 098/957-9996, 091/
887-9220, www.dogma-nekret111-009215
nine.com ID-28189.
SˇKURINJE, stan, 71 m2, 3. kat,
blizina Medicinskog i Tehnicˇkog
fakulteta, balkon, pogled, agencije iskljucˇene; 091/527-9545.
007-598411

SˇKURINJE, jednosoban stan,
37 m2, visina 2. kata, kompletno
juzˇno orjentiran, balkon, pogled,
52.000 EUR (390.000 kn); 099/
007-021972
219-6353, www.vsp.hr.
SˇKURINJE, garsonijera, 21 m2,
novoured¯ena, klima, perilica
rublja, 200 EUR/mj; 098/688007-596978
392.
SˇKURINJE NN, jednosoban
stan, 30 m2, lod¯a, pogled na
Kvarner, potpuno adaptiran,
52.000 EUR (394.000 kn); 098/
501-044,
051/227-733,
007-021790
www.vsp.hr.
SˇKURINJE NN, dvosoban s db,
72 m2, 1. kat/4, funkcionalan
raspored, lod¯a, pogled na more,
vlasnisˇtvo,
85.000
EUR
(637.500 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005019

SˇKURINJE NN, jednosoban s
db, 45 m2, u novogradnji, jug,
etazˇno centralno, dio vrta, vlasnisˇtvo, 72.000 EUR (532.800
kn); 051/211-800, 091/132103-004940
4033, www.lider.hr.
SˇKURINJE NN, dvosoban stan,
64 m2, lod¯a, cˇetverokatnica,
novoadaptiran, lijepo ured¯en,
77.000 EUR (562.100 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004900
www.lider.hr.
TRSAT, trosoban s db, u naravi
etazˇa, ured¯ena okuc´nica, dobra
lokacija, 150.000 EUR; 098/
007-598879
184-9327.
TRSAT, etazˇa/trosoban s db, 1.
kat, 140.000 EUR, ili zamjena za
007-598638
manji; 091/161-7657.
TRSAT, etazˇa kuc´e, 102 m2, 1.
kat, garazˇa, drvarnica, podrum,
dvorisˇte, vrt, vlasnisˇtvo; 091/
007-596829
573-8374.
TURNIC´, jednosoban, neboder
s centralnim grijanjem, blizina
sˇkole i fakulteta; 091/549007-596746
7357.
TURNIC´, jednosoban stan,
33.11 m2, balkon, 9. kat, blizina
svih sadrzˇaja, panoramski pogled, 49.500 EUR (366.300 kn);
098/169-3937, www.smart-in007-022041
vest.hr.
TURNIC´, trosoban klasicˇan, 64
m2, lod¯a, pogled, samo 65.000
EUR (protuvrijednost kn); 091/
735-2554, Agencija Iria. 007-021736
TURNIC´, Antuna Barca 1, stan,
33 m2, 7. kat, panoramski pogled, 65.000 EUR; 098/260007-597642
663.
TURNIC´, A. K. Rika, dvosoban
s db, 58 m2, jug, balkon, lod¯a,
pogled, nova kupaonica, useljiv,
vlasnisˇtvo,
75.000
EUR
(555.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, Lider plus. 103-004688
TURNIC´, dvosoban klasicˇan,
52 m2, balkon, pogled na more,
2. kat, centralno, nova keramika, spusˇtena cijena, 67.000
EUR (502.500 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005005

TURNIC´, trosoban klasicˇan,
71.83 m2, lijep balkon, panoramski pogled, centralno, uredan, odrzˇavan, kompletno juzˇni,
89.000 EUR (667.500 kn), samo
kod nas; 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-005059
TURNIC´, dvosoban s db, 61.52
m2, odlicˇna lokacija, dvanaesterokatnica, nizˇi kat, odlicˇan raspored, puno parkinga, 71.000
EUR (532.500 kn); 051/211-800,
103-005089
www.lider.hr.
TURNIC´, jednosoban klasicˇan,
33 m2, 1. kat, odmah useljivo,
bez otkupa, 42.000 EU (315.000
kn); 051/330-065, 333-407,
www.dogma-nekretnine.com
111-008996
ID28315.
TURNIC´, trosoban stan, 63.83
m2, balkon, pogled na more,
centralno grijanje, 70.000 EUR
(protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.111-009140
com ID28333.
TURNIC´, dvosoban klasicˇan,

2

50 m , mirna pozicija, uredan,
lod¯a, 68.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/957-9996, 091/
887-9220, www.dogma-nekret111-009216
nine.com ID-24938.
TURNIC´, etazˇa/dvosoban s db,
86.87 m2, 1. kat, balkon, parkirno mjesto, vrt, pravomoc´na
grad¯evinska dozvola za dizanje
kata, hitno; 098/969-2958,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009297

TURNIC´, dvosoban s db, 64
m2, odlicˇnog rasporeda, u mirnoj ulici, blizina svih sadrzˇaja,
70.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/732-4520,
www.dogma-nekretnine.om
111-009283
ID28333.
TURNIC´, dvosoban stan, 51
m2, adaptirano, kompletno namjesˇteno, pogled na more, blizina svih sadrzˇaja; 091/9710395, www.dogma-nekretnine.111-009292
com.
UMAG, dvosoban stan, 70 m2,
kompletno namjesˇten, lod¯a,
spremisˇte, parking, novogradnja, blizina mora; 091/5408226.
007-597032
VEZˇICA, stan, udaljen 1.500 m
od fakulteta na Krimeji; 099/
235-0858.
007-596973
VEZˇICA, Ratka Petrovic´a, stan
kod toplane, prizemlje, jug; 091/
593-3062.
007-597657
VEZˇICA, dvosoban s db, 2. kat,
lift, lod¯a, jug, pogled na more,
blizina autobusne stanice, vlasnisˇtvo, 95.000 EUR (712.500
kn);
091/125-0766,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009310

VEZˇICA, jednosoban stan, 32
m2, suncˇan, odmah useljivo,
centralno grijanje, blizina Kampusa, 49.000 EUR (367.500 kn);
098/191-4201,
www.dogmanekretnine.com.
111-009219
VEZˇICA, garsonijera, prizemlje,
39.900 EUR (299.250 kn) hitno;
098/191-4201,
www.dogmanekretnine.com.
111-009223
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
50 m2, balkon, pogled, 65.000
EUR (487.500 kn); 098/1914201, www.dogma-nekretnine.com ID28560.
111-009225
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
50 m2, pogled na more, 65.000
EUR (487.500 kn); 098/9579996,
091/887-9220,
www.dogma-nekretnine.com
ID28560.
111-009217
VEZˇICA D., J.Gabrovsˇeka, dvosoban stan, 50 m2, balkon,
peterokatnica,
mirna ulica,
65.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009210
ID28560.
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
53 m2, 2. kat/5, dobra lokacija,
povoljno;
091/934-3488,
www.dogma-nekretnine.com
111-009242
ID28582.
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
2
50 m , balkon, pogled, 65.000
EUR (protuvrijednost kn); 091/
170-4654, www.dogma-nekret111-009245
nine.com ID28560.
VEZˇICA D., dvosoban stan, 53
m2, peterokatnica, uredan, na
dobroj poziciji, parkirna mjesta
u krugu zgrade; 091/971-0395,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009293

VEZˇICA D., stan, jug, balkon,
predivan pogled, najjeftiniji u
tom djelu grada, 49.500 EUR
(371.250 kn); 091/330-3866,
www.dogma-nekretnine.com
111-009273
ID25191.
VEZˇICA D., dvosoban stan, 53
m2, 2. kat/5, jug, 82.000 EUR
(615.000 kn); 095/516-1641,
www.dogma-nekretnine.com
111-009278
ID28582.
VEZˇICA D., jednosoban stan,
37 m2, prostran, balkon, pogled
na Kvarner, 49.500 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009181
ID25191.
VEZˇICA D., jednosoban klasicˇan, 37.09 m2 komforan, lod¯a,
pogled na more, centralno, uredan, spusˇtena cijena, useljiv,
prilika, 57.000 EUR (427.500
kn); 051/301-044, 091/132-

4033, www.lider.hr ID 2605.
103-005001

VEZˇICA D., dvosoban s db,
53.21 m2, odlicˇan raspored, 2.
kat, peterokatnica, lod¯a, mir,
zelenilo, izvrsna lokacija, rjetkost, 82.000 EUR (615.000 kn);
051/301-047,
091/132-4033,
103-005053
www.lider.hr ID 2761.
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
53.68 m2, u peterokatnici, balkon, pogled na more, vlasnisˇtvo, hitno, spusˇtena cijena,
71.000 EUR (532.500 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004874
www.lider.hr ID 1454.
VEZˇICA D., M. Kontusˇa, dvosoban s db, u peterokatnici,
suncˇan, uredan, agencije iskljucˇene; 091/750-1394.
007-599409
VEZˇICA D., dvosoban klasicˇan,
54 m2, vlasnisˇtvo; 095/822007-599099
0720.
VEZˇICA D., dvosoban s db, 74
m2, 3. kat, 3 lod¯e, dobra lokacija, hitno, samo 108.000 EUR
(799.000 kn); 051/227-733,
007-021816
www.vsp.hr.
VEZˇICA G., prvi kat, stan, 80
m2, odlicˇan raspored, centralno,
klima, dva sanitarna cˇvora, francuski balkon, uredna zgrada,
118.000 EUR (bez ag) 098/
007-596979
688-392.
VEZˇICA G., stan, 75 m2, vlasnisˇtvo 1/1, pogled na more,
110.000 EUR, nije fiksno; 099/
874-0492, 051/411-323. 007-599464
VEZˇICA G., dvosoban s db,
71.96 m2, lod¯a, nizˇi kat, centralno, pogled, dobar raspored,
novost, 93.000 EUR (697.500
kn); 051/211-800, 091/132103-004736
4033, Lider plus.
VEZˇICA G., jednosoban s db,
41.24 m2, peterokatnica, lod¯a,
francuski balkon, pogled, juzˇni,
kompletno namjesˇten, renoviran, vlasnisˇtvo, novo na trzˇisˇtu;
051/301-044,
091/132-4033,
103-005052
www.lider.hr.
VEZˇICA G., jednosoban klasicˇan, 31 m2, u cˇetverokatnici,
adaptiran, pogled na more, mir,
zelenilo, vlasnisˇtvo, 53.000 EUR
(397.500 kn); 051/211-800, 091/
132-4031, www.lider.hr. 103-004985
VEZˇICA G., dvosoban stan, 50
m2, pogled na more, nova pvc
stolarija, keramika, 70.000 EUR
(protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.111-009180
com ID28227.
VEZˇICA G., dvosoban s db, 61
m2, ured¯en stan, lod¯a, panoramski pogled, cˇetverokatnica s
novom fasadom, 79.500 EUR
(protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.111-009185
com ID23431.
VEZˇICA G., dvosoban s db,
2
60.70 m , cˇetverokatnica, juzˇni
balkon, pogled, useljiv, uredan,
vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena,
77.500 EUR (581.250 kn); 051/
103-005070
211-800, www.lider.hr.
VEZˇICA G., dvosoban s db, 70
m2, izgradnja 2004. g., moderan, balkon, pogled na more,
centralno, uporabna, hitno; 051/
211-800, www.lider.hr.
103-005075
VEZˇICA G., dvosoban s db,
71.96 m2, lod¯a, pogled, odlicˇna
cijena, prilika, snizˇeno, 93.000
EUR (697.500 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID:
103-005084
2057.
VEZˇICA G., dvosoban s db, 70
m2, novogradnja, balkon, pogled, parkirno mjesto, 115.000
EUR (protuvrijednost kn); 091/
555-9620, www.dogma-nekret111-009268
nine.com ID27816.
VEZˇICA G., dvosoban s db, 72
m2, 1. kat, veliki balkon, jug,
pogled, centralno, cijena po
dogovoru;
091/555-9620,
www.dogma-nekretnine.com
ID28493.
111-009269
VEZˇICA G., stan, 31 m2, 12.
kat, jug, potpuno renovirano,
54.000 EUR (405.000 kn); 095/
516-1641, www.dogma-nekret111-009280
nine.com ID28371.
VEZˇICA G., dvosoban s db,
75.12 m2, jug, veliki balkon,
ured¯en;
091/934-3488,
www.dogma-nekretnine.com
111-009243
ID28543.
VEZˇICA G., dvosoban s db, 68

13

2

m , nizˇi kat, lift, pogled, blizina
svih sadrzˇaja; 091/934-3488,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009239

VEZˇICA G., jednosoban s db,
32 m2, kompletno adaptirano,
namjesˇteno, idealno za investiciju;
095/847-9438,
www.dogma-nekretnine.com
111-009263
ID28215.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 66
novogradnja,
useljivo,
m2,
68.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/570-4024,
www.dogma-nekretnine.com
111-009227
ID 19895.
VISˇKOVO, jednosoban s db, 52
m2, mirna lokacija, blizina svih
sadrzˇaja, 48.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/732-4520,
www.dogma-nekretnine.com
111-009282
ID28454.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 66
2
m , novogradnja, 68.000 EUR
(protuvrijednost kn), hitno; 091/
971-0395, www.dogma-nekretnine.com.
111-009287
VISˇKOVO, jednosoban s db, 50
m2, 1. kat, 200 m od centra,
okuc´nica u prizemlju, uredni
papiri, hitno, 53.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/254-1593,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009303

Visˇkovo, Cˇavle, Sˇkurinje, Drenova, novogradnja, s drzˇavnim
poticajima;
091/254-1593,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009306

VISˇKOVO, dvosoban s db,
65.50 m2, novogradnja, balkon,
klima, parking, uporabna, vlasnisˇtvo, hitno, povoljno, 68.000
EUR (510.000 kn); 051/211-800,
103-005071
www.lider.hr.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 68
m2, juzˇni, izgradnja 2007. g.,
uporabna, parking, moderno
ured¯en, hitno, vlasnisˇtvo, samo
69.900 EUR (524.250 kn); 051/
211-800,
091/132-4033,
103-005060
www.lider.hr.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 66
m2, novogradnja, odmah useljivo, 68.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009138
ID19895.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 70
m2, komforan, terasa, intimna
okuc´nica, rosˇtill, novo, ured¯eno,
82.500 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009144
ID26245.
VISˇKOVO, etazˇa/dvosoban s
db, 105.82 m2, s okuc´nicom,
nova fasada, useljiv, hitno, vlasnisˇtvo, 73.000 EUR (547.500
kn); 051/211-800, 091/132103-005003
4033, www.lider.hr.
VISˇKOVO, dvoetazˇan/cˇetverosoban s db, 128 m2, izgradnja
2007. g., balkon, 2 sanitarna
cˇvora; 051/211-800, www.lider.hr.
103-005039
VISˇKOVO, dvosoban s db,
63.78 m2, izgradnja 2006. g.,
terasa, uporabna, sa svim namjesˇtajem i tehnikom, hitno,
povoljno, 77.500 EUR (630.000
kn);
051/211-800,
www.li103-005044
der.hr.
VISˇKOVO, 9 stanova, 56.97109.09 m2, novogradnja, podno
plinsko grijanje, pvc, aluminijske
rolete, garazˇna mjesta, od
65.000 EUR (487.500 kn); 051/
211-800, 091/132-4033, Lider
103-004706
plus.
VISˇKOVO, jednosoban s db,
51.13 m2, novogradnja, 1. kat,
balkon, pogled, klima, kuhinja u
cijeni, 70.000 EUR (518.000 kn);
051/211-800,
091/132-4033,
103-004756
www.lider.hr.
VISˇKOVO, dvosobni s db, 75
m2, novogradnja, pvc stolarija,
bambus parket, moderno, parking, vlasnisˇtvo, hitno, 86.000
EUR (636.400 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004789

VISˇKOVO, jednosoban s db,
40.59 m2, dvokatnica, 2009. g.
izgradnje, lod¯a, vrt, terasa, vlasnisˇtvo, useljiv, hitno, 53.500
EUR (395.900 kn); 051/301044,
091/132-4033,
Lider
103-004624
plus.
VISˇKOVO, dvoetazˇan/cˇetvero-

14

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

soban s db, 99.52 m2, u novogradnji, 2 balkona, centralno,
klima, uporabna, 120.000 EUR
(888.000 kn); 051/301-044, 091/
132-4033,
www.lider.hr
ID
103-004925
1096.
VISˇKOVO, stan, 150 m2, velike
terase, centralno, uporabna,
okuc´nica,
garazˇa, 149.000
EUR; 098/160-4414, 051/257007-599562
299.
VISˇKOVO, jednosoban s db, 41
m2, parking, balkon, terasa, dio
007-599511
vrta; 098/923-5834.
VISˇKOVO, jednosoban s db, 40
m2, u novijoj zgradi, 54.000
EUR (399.000 kn); 051/227733,
099/219-6354,
007-021741
www.vsp.hr.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 64
m2, novija gradnja, okuc´nica,
kompletno namjesˇten, 77.000
EUR (573.650 kn); 098/1693937, www.smart-invest.hr.
007-021990

VISˇKOVO, dvosoban s db, oko
71 m2, okuc´nica 110 m2,vanjski
kamin, parking, useljivo, namjesˇteno, blizina svih sadrzˇaja,
82.500 EUR (614.625 kn); 098/
169-3937,
www.smart-in007-021991
vest.hr.
VISˇKOVO, jednosoban s db, 50
2
m , komforan, novogradnja,
50.000 EUR (372.500 kn); 099/
320-0007,
www.smart-invest.hr.
007-021992
VISˇKOVO, trosoban stan, 106
m2, pogled, 119.000 EUR; 091/
906-4953.
007-597557
VISˇKOVO, centar, trosoban
stan, 144 m2, garazˇa, pogled,
165.000 EUR; 091/906-9608.
007-597558

VISˇKOVO, trosoban stan, 106
m2, etazˇno grijanje, pogled na
more, dobra lokacija, blizina
centra, 141.000 EUR; 091/9719780.
007-597561
VOJAK, dvosoban s db, jug;
007-598012
095/849-7660.
VOJAK, dvosoban stan, 53 m2,
osrednje ured¯enosti, dobra lokacija, moguc´nost zamjene za
manji,
051/227-733,
007-022032
www.vsp.hr.
2

VOJAK, dvosoban s db, 68 m ,
balkon, pogled, blizina sadrzˇaja,
vlasnisˇtvo, 119.000 EUR; 091/
007-599069
506-6144.
VOJAK, dvosoban s db, 60.40
m2, 2. kat, balkon, centralno,
dobar raspored, blizina Kampusa, brzo useljiv; 051/301044, 091/132-4033, www.li103-004926
der.hr ID 2212.
VOJAK, trosoban s db, 80.18
m2, peterokatnica, 2 lod¯e, pogled, vlasnisˇtvo, useljiv, rijetkost
u ponudi, novo; 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004765

VOJAK, Marohnic´eva, dvosoban s db, 68.50 m2, blizina
kampusa, dobra lokacija, u dobrom stanju, vlasnisˇtvo, 84.000
EUR (630.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004797

VOJAK, dvosoban s db, 67 m2,
odrzˇavan, mirna ulica, blizina
kampusa, pogodan za stanovanje ili iznajmljivanje, 82.500 EUR
(protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.111-009145
com ID27975.
VOJAK,
jednosoban
stan,
20.98 m2, prizemlje, peterokatnica, kupaonica s prozorom,
blizina sveucˇilisˇnog kampusa,
45.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009177
ID24647.
VOJAK, dvosoban s db, 68.50
m2, deveterokatnica, nizˇi kat,
blizina Kampusa, uredan, odlicˇan za iznajmljivanje, vlasnisˇtvo, spusˇtena cijena, 84.000
EUR (630.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-005067
933.
VOJAK, garsonijera, idealna za
iznajmljivanje, 42.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/305-697,
091/125-0766,
www.dogmanekretnine.com.
111-009308
VOJAK, dvosoban s db, 67.38
m2, blizina Kampusa, odlicˇan za
studente ili investiciju, 84.000

EUR (protuvrijednost kn); 091/
971-0395, www.dogma-nekretnine.com ID27975.
111-009289
VOJAK, dvosoban s db, 67.50
m2, uredan, prilika, 79.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/5704024, www.dogma-nekretnine.com ID27975.
111-009228
VOJAK, garsonijera, idealno za
investiciju,
45.000
EUR
(337.500 kn); 098/191-4201,
www.dogma-nekretnine.com
111-009222
ID26647.
VOJAK, trosoban s db, 80 m2,
komforan, peterokatnica, jedini
takav u ponudi, 130.000 EUR
(protuvrijednost kn); 051/330065, www.dogma-nekretnine.111-009194
com ID27844.
VOJAK, stan, 56 m2, 1. kat,
85.000 EUR; 092/275-9437.
007-598643

VOLOSKO, dvosoban s db, 75
m2, 1.kat, kompletno renoviran,
ekskluzivno namjesˇten, velika
lod¯a, odlicˇan stan, 265.000
EUR (protuvrijednost kn); 091/
602-4141, www.dogma-nekret111-009316
nine.com ID28330.
ZADAR, Bili Brig, stan, 36 m2,
namjesˇten, klima, grijanje, vlasnisˇtvoili zamjena za kuc´u u
Zadru uz nadoplatu; 098/246459.
007-596785
ZAGREB, stan, 46 m2, 1. kat,
blizina sˇkole, vlasnisˇtvo, ili zamjena za stan u Opatiji, 1.600
007-596882
EUR/m2; 01/230-0829.
ZAGREB, Samobor, dvoetazˇan/
trosoban stan, 94 m2, u urbanoj
vili, 2005. g. izgradnje, 125.000
EUR; 098/357-726.
007-597043
ZAGREB, Maksimir, Petrova
ulica, dvosoban stan, 57 m2,
blizina svih sadrzˇaja, vlasnisˇtvo,
125.000 EUR; 091/233-3801.
007-022025

ZAGREB, centar, jednosoban s
db, 55 m2, 3. kat, prekrasan
raspored, etazˇno centralno, za
malu adaptaciju, zbog preseljenja, hitno, 77.000 EUR (577.000
kn); 051/227-733, 099/219007-021545
6354, www.vsp.hr.
ZAGREB, Barcˇic´eva, centar,
dvosoban stan, 76 m2, lod¯a
3.95 m2, balkon 8.95 m2, park
sa obje strane; 098/179-6201.
007-597731

ZAGREB, centar, stan, 24 m2,
40.000 EUR; 098/166-0388,
007-597409
098/170-4651.
2

ZAGREB, trosoban stan, 70 m ,
2. kat, ured¯en, mozˇe i zamjena
za stan u Rijeci, Crikvenici,
007-599331
Krku; 091/766-3716.
ZAMET, zapad, stan, pogled,
nije agencija; 051/631-456.
007-599116

ZAMET, dvosoban s db, 97 m2,
galerija 35 m2, novogradnja,
parking, panoramski pogled,
103.000 EUR (protuvrijednost
kn);
098/255-312,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009313

ZAMET, trosoban s db, 97.64
m2, garazˇa 20 m2, parkirno
mjesto, 1. kat, panoramski pogled;
095/847-9438,
www.dogma-nekretnine.com
ID26748.
111-009262
ZAMET, dvosoban klasicˇan,
55.71 m2, istok, kvalitetna
zgrada, vlasnisˇtvo, 75.000 EUR
(protuvrijednost kn); 091/6412892, www.dogma-nekretnine.com.
111-009235
ZAMET, dvoetazˇan/dvosoban s
db, 97.82 m2, izgradnja 2004.
g., lod¯a, pogled, parking, lijep
raspored, vlasnisˇtvo, hitno,
103.000 EUR (772.500 kn), spusˇtena cijena; 051/301-044, 091/
132-4033,
www.lider.hr
ID
2567.
103-005068

ZAMET, dvosobni s db i trosobni s db, 66-100 m2, novogradnja, etazˇno centralno, dobra gradnja, novo na trzˇisˇtu,
parking, od 89.000 EUR
(658.600 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004770

ZAMET, dvosoban s db, 74.08
m2, sˇesterokatnica, lift, centralno, lod¯a, mirna lokacija, dobar raspored, povoljno; 051/
301-044, 091/132-4033, Lider
plus.
103-004721
ZAMET, trosoban s db, 108.13
m2, novogradnja, 1. kat, 2 balkona, otvoren pogled, 2 parkinga, etazˇno centralno, 150 m2
okuc´nice,
140.000
EUR
(1.036.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, Lider plus. 103-004642
2

ZAMET, dvosoban s db, 77 m ,
lod¯a+balkon, etazˇno centralno,
bambus parket, alu stolarija,
parkirno mjesto, 98.000 EUR
(715.400 kn); 051/301-047,
091/132-4033, www.lider.hr ID
164.
103-004927
ZAMET, etazˇa/dvosoban s db,
82 m2, terasa 15 m2, garazˇa,
vrt, etazˇirano, uredno, hitno,
67.500 EUR (506.250 kn); 091/
132-4033,
051/301-047,
www.lider.hr ID 1033.
103-004928

111-009288

007-597594

111-009267

ZAMET, dvosoban s db, 75 m2,
okuc´nica, terasa, pogled na
more, hitno, 67.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/580-5954,
www.dogma-nekretnine.com
111-009274
ID21954.
2

ZAMET, donji, stanovi, 33 m 65 m2, novogradnja, pogled na
more, parking u garazˇi; 051/
341-081, www.dogma-nekretnine.com ID28454.
111-009276
ZAMET, dvosoban s db, 63 m2,
2. kat, balkon, otvoren pogled,
dobra ulica, rijetkost, 80.000
EUR (protuvrijednost kn); 051/
341-080, www.dogma-nekret111-009214
nine.com ID28544.

ZAMET, dvosoban klasicˇan, 54
m2, suncˇan; 095/849-7660.
007-598011

ZAMET, donji, jednosoban stan
(prenamijenjen u jednosoban s
db), 41 m2, kompletno juzˇna
orjentacija,
balkon,
60.000
EUR (450.000 kn); 051/227733,
099/219-6353,
www.vsp.hr.
007-021738
ZAMET, trosoban s db, 98 m2,
2. kat/2, novija gradnja, balkon,
pogled, parking, atraktivno,
103.000 EUR (767.000 kn);
051/227-733,
098/264-783,
www.vsp.hr.
007-021739
ZAMET, stanovi, 44-93 m2, u
novogradnji, centralno, alu. stolarija, protuprovalna vrata, garazˇno mjesto, brzo useljivo;
098/169-3937, www.smart-invest.hr.
007-021777
ZAMET, jednosoban stan, 54
m2, terasa 20 m2, novogradnja,
blizina autobusne stanice; 099/
862-1109.
007-018096

003-002031

111-008632

RIJEKA, stan, za obitelj, do
70.000 EUR (protuvrijednost
kn), plativo gotovinom, samo
ozbiljne ponude, (Vesna); 091/
566-5768, www.dogma-nekret111-009249
nine.com.

RIJEKA, zapadni dio, dvosoban klasicˇan, agencije iskljucˇene; 091/529-7158.
007-598901

ZAMET, dvosoban klasicˇan,
54.66 m2, jug, lod¯a, panoramski
pogled, centralno, prilika, vlasnisˇtvo, 67.000 EUR (502.500
kn); 051/211-800, 091/1324033, www.lider.hr.
103-004767

007-599608

ICˇIC´I, jednosoban s db, balkon,
blizina svih sadrzˇaja, do 01.06.;
098/969-5425, 051/415-270.

RIJEKA, garsonijera/jednosoban stan, na gradskim linijama,
hitno;
051/333-407,
www.dogma-nekretnine.com.

ZAMET, donji, stanovi, 33 m265m2, novogradnja, pogled na
more;
051/341-081,
www.dogma-nekretnine.com
ID28454.
111-009162

ZAMET, stan, 90 m2, 1. kat, u
obiteljskoj kuc´i, 2 balkona, pogled na more; 099/333-8333.

ZAMET, stan, novogradnja, balkon, pogled, atraktivno, 1.500
EUR/m2;
091/555-9620,
www.dogma-nekretnine.com.

RIJEKA, dvosoban ili dvosoban
s db, vec´inom gotovinska isplata, hitno; 051/211-800, 091/
103-004878
132-4033, Lider plus.

ZAMET, jednosoban stan, 38
m2, lod¯a, adaptirano, novo namjesˇteno, svijetao, moderan,
58.000 EUR (protuvrijednost
kn);
051/330-065,
www.dogma-nekretnine.com
ID28405.
111-009147

ZAMET, jednosoban klasicˇan,
38.69 m2, velika lod¯a, puno
svijetla, 58.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/971-0395,
www.dogma-nekretnine.com.
ZAMET, jednosoban s db,
40.52 m2, adaptirano, 51.000
EUR (protuvrijednost kn); 095/
847-9438, www.dogma-nekret111-009264
nine.com ID28346.

BUZET ili okolica, stan; 092/
007-599465
120-4559.

RIJEKA, istocˇni dio, Vojak, Krimeja, Vezˇica, Bulevard ili Trsat,
trosoban s db, moguc´nost zamjene za manji, ozbiljne ponude; (Vesna) 091/566-5768,
www.dogma-nekretnine.com.

ZAMET, dvosoban s db, 75.73
m2, dvokatnica, novije gradnje,
lod¯a, pogled na more, centalno,
2 sanitarna cˇvora, 85.000 EUR
(637.500 kn); 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-005013

db, 75 m2, novogradnja, 400
007-598573
EUR/mj.; 098/261-802.
ICˇIC´I, visˇe stanova, luksuzno
opremljeni, poslovnim ljudima ili
menadzˇerima; 095/599-7477.

kupnja

BANDEROVO, kod Medicinskog fakulteta, stan, dvjema
studenticama/studentima, na
duzˇe vrijeme, 250 EUR/mj.;
051/645-247, 099/740-0938.
007-597479

IKA, gornja, 2 vec´a stana,
centralno, studentima, iznad
Hotelijerskog fakulteta, 750 kn/
osoba; 095/817-5296, 091/5183470, 098/228-869.
007-597053
ISTRA, Zˇminj, stan, radnicima
100 EUR/mj. po osobi; 091/
007-597854
526-4992.
JUSˇIC´I, garsonijera, namjesˇtena, 32 m2, okuc´nica 600 m;
007-597969
099/591-8901.
JUSˇIC´I, jednosoban stan; 098/
007-598951
425-961.

BAREDICE, stan, 40 m2, 2. kat,
namjesˇten, uredan, klima, pogled na more, na duzˇe vrijeme;
099/516-2401.
007-597026

KANTRIDA, garsonijera, namjesˇtena, za 2 osobe, blizina autobusne stanice; 091/722-0448.

RIJEKA, uzˇi centar, jednosoban s db, do 59.000 EUR,
agencije iskljucˇene; 091/7838315.
007-598021

BELVEDER, jednosoban stan,
blizina svih sadrzˇaja, moderno
namjesˇten i adaptiran, 300
EUR/mj. (protuvrijednost kn);
091/132-4042,
051/211-800,
103-005062
www.lider.hr.

KASTAV, dvosoban s db, 60
m2, u sklopu kuc´e, centralno,
parkirna mjesta, za 4 studen007-597612
tice; 098/354-979.

RIJEKA, dvosoban s db, plac´anje gotovinom, agencije iskljucˇene; 091/322-9483. 007-597792

BRAJDA, dvosoban s db, oko
80 m2, namjesˇten, na duzˇe
vrijeme; 091/281-5286.
007-598698

RIJEKA, garsonijera, agencije
iskljucˇene; 098/168-0962, 051/
701-684.
007-597401

BRAJDA, dvosoban stan, 58
m2, kod Pomorskog fakulteta;
007-597915
091/979-3962.
BRASˇC´INE, jednosoban stan,
namjesˇten, vec´a soba, poseban
ulaz i rezˇije, pogodno za zaposlene, samce, ili parove; 051/
546-081, 092/266-8686. 007-598935

KASTAV-Resˇetari, dvosoban s
db, 2. kat, ured¯en, moderno
opremljen, na duzˇe vrijeme,
250 EUR/mj. (protuvrijednost
kn); 051/211-800, 091/132103-005083
4042, www.lider.hr.

111-009251

RIJEKA, stan, bez centralnog,
agencije iskljucˇene; 098/1680962, 051/701-684.
007-597403
RIJEKA ili blizˇa okolica, garsonijera, jednosoban stan ili manju
kuc´u, nije agencija; 092/2928009.
007-597371
RIJEKA, stan do 50 m2, prednost Matulji i blizˇa okolica,
agencije iskljucˇene (zvati iza 14
007-597270
h); 091/985-8527.
SUSˇAK, garsonijera ili jednosoban stan, isplata u gotovini,
agencije iskljucˇene; 091/196007-599179
7510.

zamjena
BULEVARD, dvosoban s db, 1.
kat, za vec´i stan ili etazˇu kuc´e;
091/161-7657.
007-598640
DRENOVA, dvosoban stan, 58
m2, 3.kat/3, pogled, balkon,
drvarnica, za manji uz nadoplatu, agencije iskljucˇene;
007-598376
091/131-9134.
KOSTRENA, etazˇa, 100 m2, za
Jadranovo ili slicˇno; 095/861007-598896
8895.

007-597825

KASTAV, garsonijera; 091/257007-597014
5580.

KOSTRENA, Paveki, trosoban s
db, 96 m2, kuhinja, 2 kupaonice, namjesˇten, na duzˇe vrijeme; 051/288-931, 099/683007-599323
5013.

BREGI, stan, 45 m2, kompletno
opremljen, tv, perilica, osiguran
parking, na duzˇe vrijeme, 1.800
kn/mj.+rezˇije; 098/176-6826.

KOSTRENA, Paveki, stan, 50
m2, namjesˇten, na duzˇe vrijeme;
051/288-931, 099/683-5013.

007-599057

KOSTRENA, stan, za 4 osobe
(po dvojica u sobi); 051/289007-598877
139, 098/958-8425.

BULEVARD, dvosoban klasicˇan, ured¯en, 50 m2, 2. kat,
studenticama, 400 EUR/+rezˇije;
007-596656
091/251-5672.
BUZET, blizina centra, dvosoban s db, u samostojec´oj kuc´i,
plac´anje unaprijed; 091/7262066.
007-598565
CENTAR, dvosoban s db, 1.
kat, pogodno za p.p.; 051/254118.
007-599060
CENTAR, stan, 52 m2, namjesˇten; 092/164-8972, 092/2998786.
007-599574
CENTAR, jednosoban
091/926-7000.

stan;
007-596784

007-599324

KOSTRENA, 2 apartmana, 40
m2, kompletno namjesˇten, centralno grijanje, blizina Plodina;
007-598217
098/207-965.
KOSTRENA, 2 stana, centralno,
10 lezˇaja, 2 kuhinje, 2 kupaone,
za terenske radnike; 051/288007-596742
605.
KOSTRENA, jednosoban s db,
centralno, 350 EUR; 091/227007-596795
9821.
KOSTRENA, jednosoban stan,
klima, poseban ulaz, parking;
007-597229
091/883-1329.

CENTAR, manji stan, za 1-2
osobe; 099/517-3512.
007-596762

KOZALA, trosoban s db, 86 m2,
12. kat, drvarnica, centralno,
pogled, blizina centra, blizina
sadrzˇaja, za slicˇno u Zadru;
007-599024
091/132-7214.

KOZALA,
stan,
1.700
kn+rezˇije;
6349.

CENTAR, trazˇim cimera/icu, namjesˇten stan, vlastita soba,
centralno, blizina fakulteta i autobusne
stanice; 091/2807888.
007-597055

KOZALA, Kvarnerska ulica, jednosoban stan, poseban ulaz;
007-598667
051/546-165.

NOVI VINODOLSKI, apartman,
za slicˇan u Makarskoj; 098/786007-597210
984.

CENTAR, strogi, garsonjera, 20
m2, ured¯en, na duzˇe vrijeme;
007-597624
099/190-8983.

PULA, jednosoban stan, 44 m2,
novija gradnja, 3. kat, pvc stolarija,
protuprovalna
vrata,
klima, parking, za stan u Rijeci;
007-597595
095/509-5540.
SˇKURINJE NN, dvosoban s db,
65 m2, novo namjesˇten, za isti
na Vezˇici, 3.-7. kat, s centralnim
grijanjem; 091/515-1248. 007-596717
TURNIC´, stan, 22 m2, u najmu
grada Rijeke, za stan na istocˇnom dijelu grada; 095/197007-596903
5004.

CENTAR, blizina, jednosoban
stan, 1.400 kn/mj.; 095/8118724.
007-597132

ZAGREB, Sesvete, stan 76 m2,
komforan, balkon, parking, vrt,
za adekvatan u centru Zagreba
ili na moru, uz moju nadoplatu;
098/799-220, 098/353-323.
007-596704

ZAGREB, trosoban stan, 2. kat,
ured¯en, za Rijeku, (sˇiri) centar;
091/766-3716.
007-599336
ZAMET, donji, jednosoban s
db, 44 m2, jug, novija zgrada,
za vec´i uz moju nadoplatu; 095/
572-5855.
007-599281

iznajmljivanje
BAKAR, 2 garsonijere, namjesˇtene, po 1.200 kn/mj.+ rezˇije;
007-598414
00387/65/376-308.

CERNIK, jednosoban stan, namjesˇten, za jednog sustanara;
095/903-5011.
007-597321
CRIKVENICA, stanovi, poslovnim ljudima i partnerima; 098/
373-584, 051/781-261.
007-597135
CRIKVENICA, dvosoban s db,
na duzˇe vrijeme; 091/5702643.
007-596722
CRIKVENICA, okolica, jednosoban i trosoban stan, na duzˇe
vrijeme; 091/170-3954.
007-598531
CRIKVENICA, centar, trosoban
stan, na duzˇe vrijeme; 099/6932302.
007-598157
CˇAVLE, stan, 100 m2, u privatnoj kuc´i, mlad¯oj obitelji, moguc´a prodaja, agencije ukljucˇene, vlasnici u inozemstvu;
007-598494
00491/72/734-2407.
CˇIKOVIC´I, stan, 65 m2, parking, dobra lokacija, na duzˇe
vrijeme, 2.500 kn; 051/224007-598250
348.
DELNICE, jednosoban
051/813-097.

stan;
007-597463

HOSTI, dvoetazˇan/dvosoban s

komforan,
091/734007-596902

KOZALA, Kvarnerska ulica,
garsonijera, radnicima ili stu007-598668
dentima; 051/546-165.
KOZALA, dvosoban stan, iskljucˇivo dvjema studenticama,
zvati iza 14 sati; 095/816007-599383
8233.
KRALJEVICA,
jednosoban
007-596901
stan; 091/546-9915.
KRASICA, stan, 35 m2, novogradnja, namjesˇten, 200 EUR/
007-597045
mj.; 091/576-3777.
KRASICA, garsonijera, namjesˇtena, blizina industrijske zone;
091/512-0022, 091/153-4055.
007-599418

KRIMEJA, trosoban stan, 80
m2, centralno, od 8/2012., jednoj poslovnoj osobi, 300 EUR+
trosˇkovi stanovanja, (agencije
iskljucˇene); 091/522-6950.
007-598857

KRIMEJA, dvosoban stan, studentima ili radnicima, 2.500 kn/
mj.+rezˇije; 099/810-7309. 007-598130
KRIMEJA, stan, 150 m2; 091/
007-021297
423-4322.
KRNJEVO, dvosoban klasicˇan,
ured¯en, namjesˇten, 100 m od
novog trgovacˇkog centra u iz003-120022
gradnji; 099/512-7460.
KRNJEVO, jednosoban stan,
namjesˇten, tri lezˇaja, zaposlenim osobama, na duzˇe vrijeme;
007-596757
095/901-1789.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
KRNJEVO, dvosoban stan, namjesˇten, gradski plin, centralno
na plin, studenticama; 091/186007-596674
1406.
KRNJEVO, garsonijera, namje007-598053
sˇtena; 051/267-959.
KRNJEVO, Zvonomirova, dvosoban s db, 68 m2, za 3 uredna
studenta ili zaposlene osobe;
007-598458
091/517-2240.

051/703-276, 098/961-5728.
007-598653

MRKOPALJ, apartman, blizina
skijalisˇta; 098/903-9941. 007-598882
NJEMACˇKA, pansion, 10 mjeseci gratis najamnina, slijedec´e
2 godine 1.000 EUR/mj., moguc´e dobivanje radne dozvole;
099/407-8901, 091/222-2355.
007-599314

KRNJEVO, stan, poseban ulaz,
za 3 studenta, 300 EUR/mj+rezˇije; 095/526-8829, 098/819007-599013
912.

NOVI VINODOLSKI, stan, 65
m2, ozbiljnoj obitelji na duzˇe
vrijeme, 260 EUR/mj.; 098/729007-598082
947, 098/958-7064.

KRNJEVO, jednosoban stan,
55 m2, namjesˇten, potkrovlje
zgrade, klima, opremljen, 300
EUR/mj.; 091/506-4077. 007-599168

OPATIJA, apartman; 051/711007-598077
423, 091/722-6457.

KRNJEVO, jednosoban s db,
namjesˇten, 2 balkona, 250
007-599152
EUR/mj.; 098/327-794.
KUKULJANOVO, jednosoban
stan, 50 m2, namjesˇten, 1. kat
obiteljske kuc´e, alu stolarija,
velika terasa; 091/894-6652.
007-599375

KUKULJANOVO, blizina Industrijske zone, stan, sa upotrebom kuhinje i parkinga, za
radnike; 091/125-955, 051/
007-597799
251-955.
KUKULJANOVO, jednosoban s
db, klima, parking, poseban
ulaz, blizina industrijske zone;
007-022027
099/404-3077.
LABIN, centar starog grada,
stan 70 m2, u potkrovlju, namjesˇten, novoured¯en, klima,
protuprovalna vrata, 300 EUR/
mj.+rezˇije; 091/506-4077, 051/
007-599167
643-387.
LIGANJ, iznad Lovrana, garsonijera, za jednu osobu, 1.400
kn/mj. (rezˇije ukljucˇene); 099/
509-5431.
007-598478
LOVRAN, apartman, poseban
007-598325
ulaz; 091/547-9986.
LOVRAN, garsonijera, 30 m2;
091/974-4729, 051/621-784.
007-599400

LOVRAN, centar, stan, 90 m2;
091/202-1052.
007-599542
LOVRAN, centar, jednosoban
stan, 50 m2; 098/606-932.
003-002017

OPATIJA, etazˇa/dvosoban s
db, blizina centra, pogled,
klima, namjesˇten, 400 EUR/mj.
007-597914
+ rezˇije; 095/909-5682.
OPATIJA, Pobri, 2 jednosobna
stana, u privatnoj kuc´i, opremljena, zˇenskim osobama; 098/
007-597927
849-553.
OPATIJA, Volosko, garsonijera,
na duzˇe vrijeme; 091/547007-597397
4000.
OPATIJA, dvosoban s db; 091/
792-1494.
007-597481
OPATIJA, dvosoban apartman,
45 m2, poslovnoj osobi, na duzˇe
007-596816
vrijeme; 098/330-527.
OPATIJA, centar, studio apartman, 35 m2, ured¯en, tv/sat,
klima, parking; 091/580-9171,
007-596719
051/711-535.
OPATIJA, Pobri, apartman, 60
003-001993
m2; 091/905-8434.
OPATIJA, centar, studio apartman, moderno opremljen, centralno, sat/tv, poseban ulaz,
blizina autobusne stanice; 098/
003-001997
523-108.
OPATIJA, dvosoban apartman,
kompletno namjesˇten, parking;
098/629-603.
003-002005
OPATIJA, Kosovo, jednosoban
s db, klima, perilica rublja, na
duzˇe vrijeme; 092/236-9117.
003-002016

OPATIJA, centar, dvosoban
stan, 1. kat, balkon s pogledom
na glavnu ulicu, iskljucˇivo studentima, tijekom cijele godine;
003-002018
099/595-1969.

LOVRAN, stari grad, garsonijera, namjesˇtena, na duzˇe vrijeme, 200 EUR/mj.+rezˇije; 091/
003-001955
565-8657.

OPATIJA, jednosoban s db,
namjesˇten, na Novoj cesti s
donje strane; 091/567-9304.

LOVRAN, jednosoban i dvosoban stan, studentima; 091/291007-597882
3661.
MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db; 098/368-373. 007-599368
MARCˇELJI, jednosoban stan,
namjesˇten, poseban ulaz, bracˇnom paru; 091/564-8918. 007-597376
MARINIC´I, dvoetazˇan stan, 20
kreveta, centralno, mini kuhinja,
2 kupaone, velik parking, za
smjesˇtaj grad¯evinskih radnika;
051/681-739, 091/982-0739.

OPATIJA, centar, dvosoban
stan, 75 m2; 091/163-8312.

007-597576

MARINIC´I, jednosoban stan, 55
m2, u privatnoj kuc´i, privatno
parkiralisˇte, balkon, poseban
ulaz, gradske linije; 051/681007-598030
079, 091/574-1752.
MARINIC´I, garsonijera; 091/
007-597016
257-5580.
MARINIC´I, jednosoban stan,
novoured¯en, parkirno mjesto;
007-599417
098/138-2070.
MATULJI, stan; 051/274-648.
007-599553

MATULJI, apartman, do 4
osobe, poseban ulaz, veliki parking,
radnicima;
091/275007-598431
5855.
MATULJI, Bregi, trosoban stan,
moguc´nost za 10 osoba, veliki
parking, samcima ili radnicima;
007-598392
091/513-5434.
MATULJI, stan, 50 m2, namjesˇten, poseban ulaz; 098/406007-596771
697.
MATULJI, etazˇa, 300 m od
centra, mozˇe i do 20 radnika;
007-597386
092/150-5999.
MATULJI, trosoban stan, za 20
radnika; 092/150-5999.
007-597388
MLAKA, jednosoban stan, namjesˇten, studentima/zaposlenim osobama/bracˇnom paru/
samcima, iznad Novog lista;

003-002026

003-002033

OPATIJA, Bregi, jednosoban s
db, 50 m2, novoured¯en, poseban ulaz u vili, balkon, centralno, klima, parkirng; 091/
007-599491
792-9148.
OPATIJA, cˇetverosoban stan,
120 m2, pomoc´ni skladisˇni prostor, pogled na more, 4 parkirna
007-599228
mjesta; 091/510-2573.
OPATIJA, Bregi, trosoban stan,
100 m2, 2 kupaone, 2 terase,
veliki db sa kuhinjom; 098/405007-599617
190.
OPATIJA, dvosoban stan, 65
m2, nenamjesˇten, luksuzna
mansarda, klima, u vili, uz more,
parking, na duzˇe vrijeme, 450
EUR/mj.; 091/505-6151, 091/
007-598715
526-1002.
OPATIJA, Pobri, dvosoban
stan, novoured¯en, namjesˇten,
parkiralisˇte; 051/706-031. 007-598733
OPATIJA, centar, stan, namjesˇten, za visˇe radnika; 091/588007-598490
8928.
OPATIJA, C. Sylva, stan, za 1-2
007-598213
osobe; 098/972-3766.

sˇtena; 051/334-737, 091/5157444.
007-598072
PEC´INE, jednosoban stan,
opremljen, 50 m od trgovacˇkog
007-596900
centra; 091/880-2481.
PEC´INE, stan, dvije jednokrevetne sobe, sa uporabom kuhinje i kupaonice, studentima;
007-596932
098/908-9796.
PEC´INE, dvosoban s db, 1. kat,
cˇetverokatnica, balkon, pogled,
namjesˇten, uredan, 350 EUR/
mj. (protuvrijednost kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-005065
www.lider.hr.
PEHLIN, etazˇa/trosoban klasicˇan, centralno, ured¯en okolisˇ,
djelomicˇno namjesˇten; 051/
007-599431
322-713.
PEHLIN, jednosoban s db, namjesˇten, klima, perlica rublja,
parking, 1.300 kn/mj.; 051/260007-597090
060.
PILEPIC´I, kat kuc´e, terasa,
parkirno mjesto, drvarnica,
bracˇnom paru; 091/233-2528.
007-598736

PODMURVICE, dvosoban kla007-598386
sicˇan; 091/924-2800.
PODMURVICE, dvosoban stan,
studentima; 091/522-5672.
007-598384

PODMURVICE,
jednosoban
stan, novonamjesˇten, klimatiziran, juzˇna stana, blizina svih
sadrzˇajai Pravnog fakulteta;
007-598339
091/527-7986.
PODMURVICE, cˇetverosoban s
db, 110 m2, u privatnoj kuc´i,
poseban ulaz, blizina fakulteta,
350 EUR/mj.; 091/332-2724.
007-599090

PODMURVICE, dvosoban s db,
klimatiziran, dobro namjesˇten, u
cˇetverokatnici, 300 EUR/mj.
(protuvrijednost kn), na duzˇe
vrijeme; 051/211-800, 091/132103-005082
4033, www.lider.hr.
PODMURVICE, jednosoban s
db, namjesˇten, 320 EUR/mj.
(2.400 kn/mj), obavezan polog;
091/125-770, www.dogma-ne111-009261
kretnine.com.
PODMURVICE, dvosoban stan,
namjesˇten, 5. kat, 250 EUR/mj.;
007-596718
098/652-701.
PODMURVICE,
jednosoban
stan, namjesˇten, blizina fakulteta, useljiv od 01.04, studentima/icama, 2.000 kn/mj.+rezˇije;
007-597520
095/541-9707.
POMERIO,
1974.

stan;

091/152007-598931

POTOK, dvosoban s db, 73 m2,
kuhinja, kupaonica, ostava, balkon, hodnik, komforan, kompletno ured¯en, neposredna blizina Rijecˇke bolnice, studenti007-599091
cama; 098/698-863.
PULA, stan, radnicima, ucˇenicima, studentima, putnicima;
091/737-5881.
007-599120
PULA, 2 jednosobna stana, za
studente, 15-20 min do faksa;
007-598370
099/593-3822.
PULA, jednosoban stan, 30 m2,
soba, kuhinja, kupaona, hodnik,
namjesˇten, blizina arene, 1.500
kn/mj.+rezˇije;
052/542-421,
007-597551
098/259-288.
PULA, Vidikovac, garsonijera,
novoopremljeno, klima, 1.300
007-597883
kn/mj.; 097/744-0077.
PULAC, preko puta laboratorija,
garsonijera, zˇenskoj osobi; 051/
414-294.
007-018521
RASTOCˇINE, trosoban s db;
007-596914
098/371-424.
RESˇETARI, stan, za 8 radnika;
098/199-2050.
007-597747

RIJEKA, jednosoban stan, blizina Pravnog fakulteta, mozˇe i
na duzˇe vrijeme; 095/813007-596838
4787.

TRSAT, blizina Kampusa, u
stan primam studenticu ili zaposlenu djevojku k josˇ jednoj
studentici; 091/515-8939. 007-598222

RIJEKA, garsonijera, blizina
Medicinskog fakulteta; 051/
007-596840
676-457.

TRSAT, jednosoban stan, blizina Kampusa; 051/431-481,
007-599193
091/535-5808.

RIJEKA, dvosoban s db, na007-598387
mjesˇten; 098/675-238.

TRSAT, jednosoban stan, namjesˇten, u zoni kampusa, pogodan za dvije studentice ili
samca; 051/551-218, 091/881007-597077
4031.

RIJEKA, centar, trosoban stan,
etazˇno centralno, blizina fakulteta, studenticama; 091/768007-598506
3934.
RIJEKA, Mlaka, trosoban stan,
klimatiziran, s vrtom, u dvokatnici, zgrada sa 6 stanara, blizina
007-598566
centra; 091/726-2066.

RIJEKA, privatni smjesˇtaj s 3
zvjezdice, blizina medicinskog i
tehnicˇkog fakulteta, veleucˇilisˇta,
bolnice; 051/677-007, 099/418007-597117
8800.

PAVLOVAC, dvosoban s db,
novoadaptiran, 1. kat, 400
EUR/mj.; 099/242-7217. 007-597201
PEC´INE, jednosoban klasicˇan,
kompletno namjesˇten i opremljen, tvrtki za smjesˇtaj radnika;
007-597115
091/725-1421.
PEC´INE, garsonijera, namje-

RIJEKA, Kozala, dvosoban klasicˇan, 50 m2, namjesˇten, uredan, 250 EUR/mj.+rezˇije; 091/
007-597124
726-3502.

RIJEKA, cˇetverosoban stan, do
01.07.; 095/800-7786, 099/850007-597113
6364.

RIJEKA, dvosoban stan, 3. kat,
novoured¯en, centralno, blizina
Medicinskog fakulteta; 098/
007-596999
464-777.

TRSAT, cˇetverosoban stan,
studentima; 091/573-8374.
TRSAT, jednosoban stan, studentima; 091/502-9161. 007-597611

007-598215

TRSAT, blizina Kampusa, jednosoban stan, studentici; 098/
190-9027.
007-597285
TURNIC´, jednosoban stan, namjesˇten, ured¯en, blizina sadrzˇaja, pogled na more, 1.800 kn/
mj.+rezˇije; 099/860-8457, 099/
007-597565
196-1555.
TURNIC´, jednosoban stan,
prednost studentima; 091/9153102.
007-597928
TURNIC´, stan, 60 m2, studentima; 051/549-125.
007-596750
TURNIC´, jednosoban stan,
centralno, 200 EUR/mj.+rezˇije+polog, nepusˇacˇima; 091/884007-597056
1859.
TURNIC´, dvosoban klasicˇan
stan, 56 m2, kuhinja, namjesˇten,
za studente; 095/903-5370.

RIJEKA, cimera u dvosoban
stan,
namjesˇten;
098/249007-598293
552.
RIJEKA, Rubesˇi, garsonijera,
25 m2, u kuc´i; 098/367-715.
007-598170

RIJEKA, Ulica Drage Zˇerveja,
stan, 33 m2, namjesˇten, klima,
pogled, 300 EUR/mj. (od
01.04.2012); 051/251-874, 091/
125-1874, 091/281-0991. 007-598999
RIJEKA, garsonijera, studentima, blizina fakulteta; 092/237007-599162
5600, 095/819-3059.
RIJEKA, centar, stan, 40 m2,
namjesˇten, studentima; 098/
961-1208, 098/886-031. 007-599290
RIJEKA, stan, radnicima; 051/
007-599515
252-569.
RIJEKA, istok, jednosoban
stan, 50 m2, namjesˇten, terasa,
pogled na more; 091/935007-599374
6079.
RIJEKA, centar, trazˇim cimericu; 051/226-298.
007-599552
RIJEKA, jednosoban sa db, 50
m2, 20 m2 dvorisˇta, namjesˇten,
blizina Kampusa, 350 EUR/mj;
007-599568
095/901-8596.
ROVINJ, garsonijera; 052/813007-597614
683.
RUBESˇI, stan, 120 m2, nenamjesˇten, 400 EUR/mj.; 098/199007-597746
2050.
RUBESˇI, dvosoban stan, polunamjesˇten, dobra lokacija; 098/
007-597744
199-2050.
RUBESˇI, etazˇa/stan, 100 m2,
balkon, parking, pogled na
more, namjesˇten, useljiv; 051/
223-832, 098/964-6379. 007-597058
RUBESˇI, jednosoban stan, balkon, namjesˇten, pogled; 051/
007-597059
223-832.
RUBESˇI, garsonijera, za dva
007-597060
samca; 051/223-832.
RUKAVAC, stan, 65 m2, namje007-598507
sˇten; 091/793-1714.
SPLIT, trosoban stan, 80 m2,
007-598958
obitelji; 021/881-628.
SRDOCˇI, garsonijera, 200 EUR/
007-598976
mj.; 095/908-7476.
SRDOCˇI, jednosoban stan, u
privatnoj kuc´i, samcu ili mladom
paru, 1.400 kn/mj.; 095/833007-599075
1095.
SRDOCˇI,
dvosoban/klasicˇan,
namjesˇten, blizina svih sadrzˇaja,
useljiv; 091/553-1236, 091/794007-596915
2281.
SRDOCˇI, jednosoban s db, 55
m2, namjesˇten, poseban ulaz;
007-596906
092/218-5285.
SˇKURINJE, soba, sa uporabom kuhinje i kupaone, studen007-597994
tima; 098/523-739.
SˇKURINJE, dvosoban klasicˇan;
095/902-7312, 095/819-9837.
SˇKURINJE, Osjecˇka, dvosoban
stan, studentim, 250 EUR/
mj.+rezˇije; 098/959-1944. 007-598205
SˇKURINJE NN, dvosoban stan;
091/102-1948, 051/339-832.
007-598071

SˇKURINJE NN, dvosoban s db,
64 m2, namjesˇten; 098/980007-596890
5617.
SˇMRIKA, dvosoban stan; 091/
007-598498
893-3723.
SˇUMCI, Zamet, stan, namje2
sˇten, 36 m , terasa, poseban
ulaz, mirna lokacija; 098/189007-598216
1679.

007-597853

VEZˇICA G., Ulica Ratka Petrovic´a, jednosoban klasicˇan stan,
40 m2, 250 EUR/mj.; 099/311007-597835
3681.
VISˇKOVO, jednosoban stan,
namjesˇten, u prizemlju privatne
kuc´e, 190 EUR/mj.; 051/256007-597752
528, 091/917-1657.
VISˇKOVO, Marcˇelji, stan, 73
m2, namjesˇten, u novogradnji,
300 EUR/mj.; 099/507-2573.
007-598084

007-596827

RIJEKA, kod Novog lista, jednosoban stan; 091/731-2396.

007-597205

OREHOVICA, garsonijera, 24
m2, namjesˇtena, terasa 8 m2,
vrt 120 m2, poseban ulaz, zaposlenoj osobi na duzˇe vrijeme,
160 EUR/mj.+rezˇije; 099/754007-597383
2221.
PASˇAC dvosoban stan; 091/
007-599384
503-0555.

TRSAT, garsonjera, blizina
kampusa; 098/797-013. 007-597103

15

VEZˇICA G., jednosoban klasicˇan, 40 m2, namjesˇten, blizina
Kampusa, 250 EUR/+rezˇije;
051/345-307, 099/311-3681.

007-597061

TURNIC´, jednosoban s db, 50
m2, namjesˇten; 098/378-165.
007-599357

TURNIC´, garsonijera, namjesˇtena, 200 EUR/mj. (protuvrijednost kn); 091/132-4042, www.li103-005063
der.hr.
TURNIC´, garsonijera, namjesˇtena, za 1-2 studentice, blizina
medicinskog fakulteta; 091/
790-4998, 051/512-335. 007-598488
TURNIC´, dvosoban s db, namjesˇten; 091/513-5434. 007-598393
TURNIC´, dvosoban s db, namjesˇten, 3. kat/5, suncˇan, uredan, parking, blizina svih sadrzˇaja, 300 EUR/+rezˇije; 091/539007-598729
2991.
TURNIC´, garsonjera, jug, namjesˇtena, zvati navecˇer; 051/
514-238.
007-598632
VEZˇICA, stan, 50 m2, za 2-3
studenta, 2.500 kn/mj.; 091/
251-5600.
007-598379
VEZˇICA, gornja, jednosoban s
db, namjesˇten, uredan, klima,
neboder, 11. kat, na duzˇe vrijeme, 250 EUR+ rezˇije; 091/
686-7391, 051/830-307. 007-597067
VEZˇICA, donja, dvosoban stan,
54 m2, namjesˇten, ured¯en, blizina trgovacˇkog centra, iskljucˇivo
studentima;
091/2260237.
007-597005
VEZˇICA D., kod ambulante,
dvosoban stan, 53 m2, 350
EUR/mj.; 098/425-576.
007-598503
VEZˇICA G., jednosoban stan,
namjesˇten, blizina Kampusa,
studentima, radnicima ili bracˇnom paru; 098/133-6701. 007-598597
VEZˇICA G., garsonijera, blizina
kampusa, studentima ili sam007-598598
cima; 098/133-6701.
VEZˇICA G., jednosoban s db,
54 m2, u neboderu, centralno
grijanje, ured¯en, polog obavezan, 250 EUR+rezˇije/mj.; 051/
411-299, 091/600-2271. 007-598601
VEZˇICA G., jednosoban s db, u
privatnoj kuc´i; 091/141-1455.
007-599063

VEZˇICA G., stan, 60 m2, luksuzno ured¯en, 270 EUR+rezˇije i
pricˇuva; 098/180-8029, 095/
007-596649
212-5455.
VEZˇICA G., jednosoban stan,
centralno, blizina autobusa i
Kampusa, studenticama; 091/
007-021062
225-9589.
VEZˇICA G., jednosoban stan,
45 m2, namjesˇten, mala terasa,
u prizemlju privatne kuc´e, blizina Kampusa, autobusne stanice; 051/411-461, 098/912007-597935
7174.

VISˇKOVO, Centar, jednosoban
stan, potpuno namjesˇten;.
007-597544

VISˇKOVO, stan, 70 m2, namjesˇten, centralno, parking, radnicima, mozˇe i obitelji; 095/886007-596842
2011.
VISˇKOVO, dvosoban stan; 098/
007-599081
163-8257.
VISˇKOVO,
stan;
098/1607262.
007-599307
VISˇKOVO, garsonijera, namje007-599405
sˇtena; 098/947-2896.
VISˇKOVO, dvosoban s db, 65
m2; 051/257-865.
007-598584
VISˇKOVO, jednosoban stan, 42
m2, kompletno namjesˇten; 051/
257-865.
007-598583
VISˇKOVO,
stan;
098/9842625.
007-598404
VOJAK, jednosoban stan, 40
m2, klima, internet prikljucˇak,
blizina Kampusa, male rezˇije,
1.800 kn/mj.; 098/931-8916.
007-598249

ZADAR, studio apartmani, garsonijere i sobe, namjesˇteno,
grijanje, klima, interner, perilica
i dr.; 098/929-4949, 091/169007-599566
2363.
ZAGREB, dvosoban stan, namjesˇten, grijanje, perilica rublja,
blizina autobusa, zaseban ulaz;
007-598677
091/898-6618.
ZAMET, dvosoban stan, nenamjesˇten; 051/637-461.
007-598700
ZAMET, jednosoban stan, namjesˇten, u privatnoj kuc´i; 051/
637-461.
007-598701
ZAMET, gornji, dvosoban s db,
poseban ulaz, zaposlenom
bracˇnom paru bez djece, blizina
Srdocˇa; 051/639-415, 092/289007-598290
1414.
ZAMET, zapad, stan, 44 m2,
prizemlje, neured¯en; 051/264439.
007-598138
ZAMET, stan, 45 m2, dvorisˇte,
okretisˇte autobusa br. 2; 091/
766-3716.
007-599334
ZAMET, stan, 80 m2, u kuc´i,
dvorisˇte 80 m2, blizina okretisˇta
autobusa br. 2; 091/766-3716.
007-599335

ZAMET, stan, 40 m2, namjesˇten, poseban ulaz, za 2 radnika, okretisˇte autobusa 3; 051/
639-769.
007-599100
ZAMET, jednosoban s db, za
dvije studentice/a, kompletno
namjesˇten, male rezˇije, blizina
autobusa, useljivo; 091/925007-596743
8673.
ZAMET, gornji, trosoban s db,
nenamjesˇten, jug, drvarnica,
balkon, veranda, 2.400 kn/mj.;
051/630-193, 095/877-4671.
007-597003

ZAMET, garsonijera, nepusˇacˇima; 091/561-6011.
007-018574
ZAMET, gornji, etazˇa, 100 m2,
na katu kuc´e; 091/780-9608.
007-597291

ZAMET, stan, namjesˇten, studenticama; 098/199-2050.
007-597751

unajmljivanje
RIJEKA, blizˇa okolica, etazˇa/
vec´i stan, 80 m2-140 m2, agencije iskljucˇene; 091/319-9902.
007-596681

RIJEKA, centar, stan, zˇena (41)
sa psom, agencije iskljucˇene;
007-598105
099/853-1422.
TRSAT, blizina Kampusa, jednosoban s db, komforan, od
007-598655
15.07.; 091/529-5461.

16

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
jednost kn); 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004984

´E
KUC
prodaja
BAKARAC, kuc´a, 1+VPOT, konoba, novogradnja, 150 m od
mora, nedovrsˇeno; 091/127007-598349
8933.
BALE, kamena kuc´a, 140 m2,
dvorisˇte, vlasnisˇtvo; 031/563007-597226
326.
BANDEROVO, kuc´a (dvoetazˇan
stan), 130 m2, P+1, zanimljivo
ured¯en, centralno, velika terasa,
parking, pogled na grad; 051/
211-800,
091/132-4033,
www.lider.hr.
103-004965
BESPLATNO i bez provizije
upisˇite svoju nekretninu u nasˇu
bazu podataka koju c´emo ponuditi poznatim kupcima; 060/
505-506 (tel/mob. 3.43/4.70 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021454

BIH, Velika Kladusˇa, centar,
kuc´a, 200 m2, sred¯ena, s lokalom, ili zamjena za stan u Rijeci,
uz vasˇu nadoplatu; 095/8830514.
007-598245
BREGI, And¯eli, kuc´a s okuc´nicom, 719 m2; 091/922-9005.
007-596844

BRGUD, samostojec´a kuc´a, nedovrsˇena, 155 m2, okuc´nica
420 m2, prizemlje useljivo; 091/
007-599287
937-4654.
BRIBIR, stara kamena katnica,
velika okuc´nica, 700 m2, dvori007-019007
sˇte; 051/248-376.
BUZET, kuc´a u nizu, 85 m2, za
adaptaciju, pomoc´ne zgrade,
20 m2, dvorisˇte, parking,
50.000 EUR; 091/663-0911.
007-596673

GLINA, Vlahovic´, kuc´a, 110 m2,
P+1, betonirano, gornji dio
drveni, 22.000 m2 zemljisˇta, 6
parcela, ili zamjena za brod,
30.000 EUR; 051/863-129.
007-597554

GORNJI TURNI, stara kuc´a, 50
m2, zemljisˇte 100 m2, ili zamjena za teretni kombi do
2.500 EUR+gotovina; 092/217007-597826
1111.
GORSKI KOTAR, Plesˇce, kuc´a,
s imanjem, useljiva, adaptirana,
namjesˇtena, voda, struja, asfalt;
007-597832
098/260-548.
GORSKI KOTAR, kuc´a, 130 m2,
okuc´nica 700 m2, novoadaptirana, 32.000 EUR, iznad jezera
na Dobri; 092/282-7247. 007-597584
GORSKI KOTAR, Severin na
Kupi, vikendica, 45 m2, okuc´nica 600 m2, 100 m od Kupe, u
007-597038
prirodi; 095/800-6062.
GORSKI KOTAR, kuc´a i zemljisˇte, ili zamjena za zemljisˇte ili
rusˇevnu kuc´u sa zemljisˇtem na
Visˇkovu ili iznad Opatije; 051/
007-599422
812-336.
GORSKI KOTAR, kuc´a, okuc´nica 700 m2, gospodarska
zgrada; 051/812-336.
007-599423
GORSKI KOTAR, Gerovski kraj,
uredna vikendica, struja, voda,
telefon, vrt, terasa; 098/9235834.
007-599512
GORSKI KOTAR, Licˇ, kuc´a,
namjesˇtena, renovirana, nova
stolarija, kamin, 250 m2 okuc´nice, 48.000 EUR; 091/9491036.
007-599529
GORSKI KOTAR, blizina Lukovdola, kuc´a katnica, okuc´nica
3.000 m2, na rijeci Kupi; 051/
007-599018
871-110.

CRIKVENICA, kuc´a, moguc´e
dizanje i sˇirenje oko kuc´e, pogled, moguc´a zamjena za stan;
098/901-9652.
004-001189

GORSKI KOTAR, Parg, kuc´a,
230 m2, starija, renovirana, centralno na drva i lozˇ ulje, okuc´nica 600 m2; 098/739-294.

CRIKVENICA, zalad¯e, kuc´a u
izgradnji, 300 m2, prizemlje,
okuc´nica 250 m2, garazˇa, dokumentacija za kat i potkrovlje,
vlasnisˇtvo 1/1; 095/540-6135.

GRACˇISˇC´E, manja kamena
kuc´a, 20.000 m2 zemljisˇta;
007-598666
091/518-0696.

007-599155

CRIKVENICA,
samostojec´a
kuc´a, velika okuc´nica, parking,
pogled na more, blizina svih
sadrzˇaja, agencije iskljucˇene:
007-598679
092/133-1777.
C´IC´ARIJA, kuc´a, konoba, ognjisˇte, namjesˇteno, useljivo,
4.500 m2 pasˇnjaka, 1.500 m2
obradivog zemljisˇta; 091/2716388.
007-597523
C´IKOVIC´I, kuc´a, 300 m2,
S+P+1+VP, dvoetazˇan cˇetverosoban stan, terasa, garazˇa,
centralno, pogled, okuc´nica
560 m2, 245.000 EUR; 091/
970-9899.
007-597475
C´IKOVIC´I, starina; 095/9051494.
007-599200
C´IKOVIC´I, kuc´a, P+2, 120 m2,
vrt, u dobrom stanju, useljiva,
centralno,
125.000
EUR
(937.500 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004871

C´IKOVIC´I, kuc´a, 160 m2,
P+2+potkrovlje, trosoban s
db+garsonijera, hrastov parket,
parking, hitno, 125.000 EUR
(912.500 kn); 091/132-4033,
103-004872
www.lider.hr.
CˇAVLE, kuc´a, P+1, 140 m2, 300
m2 okuc´nice, u dobrom stanju,
terasa, 93.000 EUR (678.900
kn); 051/301-045, 091/132103-004869
4033, www.lider.hr.
CˇAVLE, kuc´a, P+1+VP, 150 m2,
garazˇa, voc´njak, lijepa okuc´nica
950 m2, dobra lokacija, intimno i
mirno, 105.000 EUR (766.500
kn); 051/211-800, 091/1324033, www.lider.hr ID 1554.
103-004870

007-598246

GROBNIK, samostojec´a starina, 105 m2, posebna svojim
polozˇajom i arhitekturom, veliki
potencijal, 60.000EUR (protuvrijednost
kn);
051/330-065,
www.dogma-nekretnine.com
111-009191
ID7695.
GROBNIK, Drazˇice, samostojec´a kuc´a, 320 m2, 2 dvoetazˇna
stana, etazˇno centralno, okuc´nica 646 m2, novi moderan
namjesˇtaj, pogodno za 2 obitelji,; 051/211-800, 091/1324033, www.lider.hr ID 1316.
103-004880

GROBNIK, kuc´a, 480 m2, P+1,
visˇe stanova, 588 m2 okuc´nice,
mirno, otvoren pogled, 260.000
EUR (1.898.000 kn); 051/301047, 091/132-4033, www.lider.hr ID 1770.
103-004881
HRELJIN, kuc´a, S+P+1, 200
m2, 600 m2 okuc´nice, prostrana, za urediti, dobra lokacija, 70.000 EUR (511.000 kn);
051/301-044,
091/132-4033,
103-004885
www.lider.hr ID 729.
HRELJIN, samostojec´a kuc´a,
120 m2, P+1, garazˇa, ljetna
kuhinja, okuc´nica, useljiva, u
dobrom stanju, 90.000 EUR
(675.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-005006

ICˇIC´I, Poljane, kuc´a, 300 m2,
ured¯ena, namjesˇtena, bazen,
podno grijanje, uredni papiri;
098/308-485.
007-597677
IKA, kuc´a, P+2+potkrovlje, 309
m2, 350 m2 ured¯enog parka, na
granici zelenog pojasa, useljiva,
konoba, kamin, hitno, spusˇtena
cijena, 310.000 EUR (2.325.000
kn); 051/211-800, 091/132103-004997
4033, www.lider.hr.

CˇAVLE, kuc´a u izgradnji, useljiva, mirna lokacija, agencije
iskljucˇene; 095/579-6357. 007-021289
DRAZˇICE, Podhum, kuc´a, P+1,
2 zemljisˇta, 1.000 m2, 60.000
EUR; 091/161-7657.
007-598637

ISTRA, Plomin luka, kamena
kuc´a, 200 m od mora, trofazna
struja, voda, moguc´e prosˇirenje; 051/513-498, 095/826007-599495
9289.

DRENOVA, donja, kuc´a, 120
m2, S+P+1+VP, razvedena, garazˇa, okuc´nica, pogled, ocˇuvana, blizina svih sadrzˇaja, povoljno, 138.000 EUR (protuvri-

ISTRA, okolica Motovuna, stara
kamena kuc´a, samostojec´a,
struja, voda, telefon, 44.000
EUR, ili zamjena za stan; 091/
007-598112
887-6185.

ISTRA, samostojec´a kuc´a, 550
m2, bazen, novogradnja, okuc´nica 230 m2, 300 m od mora i
centra, veliki podrum, 700.000
007-597823
EUR; 098/208-722.
ISTRA, starina; 098/199-2050.
007-597748

JURADNI, Puzˇi, starija kuc´a;
092/200-0343, 099/722-3527.
003-002006

KASTAV, kuc´a u nizu, 90 m2,
centralno, okuc´nica 60 m2, ga007-021170
razˇa; 091/564-9593.
KASTAV, kuc´a, 370 m2, nova,
bazen, okuc´nica 900 m2, na
lijepoj lokaciji, njen polozˇaj
pruzˇa potpunu intimu, hitno,
295.000 EUR (2.183.000 kn);
099/320-0001, www.smart-in007-021993
vest.hr.
KASTAV, kuc´a, 340 m2, pogodna za 3 odvojene obitelji,
okuc´nica 260 m2, centralno,
parking, blizina autobusa;.
007-597615

KASTAV, Trinajstic´i, nadograd¯ena starina, 300 m2, garazˇa, 2
parkirna mjesta, pogled na
Kvarner; 091/204-7453. 007-599138
KASTAV, Spincˇic´i, samostojec´a kuc´a, 201.51 m2, S+P, 2
stana, dobra lokacija, velika
garazˇa, uvucˇeno od ceste, ured¯ena okuc´nica, 280.000 EUR
(2.072.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004952

KASTAV, samostojec´a kuc´a,
180 m2, S+P, okuc´nica 1.090
m2, otvoren pogled, pvc stolarija, kompletno ured¯ena i namjesˇtena,
189.000
EUR
(1.417.500 kn), novo, hitno;
051/301-044,
091/132-4033,
103-005086
www.lider.hr.
KASTAV, dvoetazˇan/trosoban
s db, 121 m2, novogradnja,
okuc´nica 200 m2, odmah useljivo, 150.000 EUR( protuvrijednost
kn);
051/341-080,
www.dogma-nekretnine.com
111-009192
ID6020.
KOPRIVNICA, okolica, kuc´a,
180 m2, zemljisˇte 35.520 m2,
struja, voda, telefon, gospodarskih zgrada 200 m2, vlasnisˇtvo,
105.000 EUR; 098/933-3818.
007-598346

KOSTRENA, samostojec´a kuc´a
(dvoetazˇan stan), 100 m2, P+1,
okuc´nica 600 m2, 200 m od
mora, 98.000 EUR (735.000 kn),
spusˇtena cijena, prilika; 051/
103-005069
211-800, www.lider.hr.
KOSTRENA, kuc´a, P+1, 250
m2, izgradnja 2003. g., garazˇa,
vrhunska gradnja, 1.200 m2
prekrasno ured¯ene okuc´nice,
pogled; 091/132-4030, 091/
132-4031,
www.lider.hr
ID
103-004890
722.
KOSTRENA, Dujmic´i,
091/529-0724.

kuc´a;
007-018789

KRASICA, samostojec´a kuc´a,
P+1, 150 m2, 500 m2 okuc´nice,
kompletno renovirana, mirna
lokacija, garazˇa, konoba, kamin,
novo, 124.000 EUR (905.200
kn); 051/211-800, 091/132103-004411
4033, Lider plus.
KRASICA, kuc´a, 80 m2, P+1,
oko 150 m2 okuc´nice, garazˇa,
dvorisˇte, vrt, useljiva, 76.000
EUR (570.000 kn); 051/211800, 091/132-4033, www.li103-005034
der.hr.
KRMPOTE, Bile, kuc´a i okuc´nica, 500 m2, 1.300 m2 pasˇnjaka,
agencije
iskljucˇene,
35.000 EUR; 051/673-884.
007-599059

KRNJEVO, samostojec´a prizemnica, 75.11 m2, sa lokacijskom dozvolom za 3 stana, 300
m2 okuc´nice, spusˇtena cijena
93.000 EUR (678.900 kn); 051/
301-044,
091/132-4033,
103-004897
www.lider.hr.
KUC´A, niskoenergetska, drvena
brvnara, 30-50 m2, rucˇno rad¯eni
namjesˇtaj na poklon; 098/912007-599450
9010.
KUTINA, Gojlo, starina, okuc´nica 5.300 m2, potrebna adaptacija, 15.000 EUR; 091/2544233.
007-596989
KUTJEVO, kuc´a, 64 m2, okuc´nica 2.000 m2, sa svim pratec´im
objektima, 50.000 EUR; 098/
007-597242
179-5578.

LABINCI, stara istarska kuc´a,
140 m2+kat, s okuc´nicom, potrebna adaptacija; 091/547007-597500
1207.
LICˇ, kuc´a, 100 m2, okuc´nica
2.000 m2, pogodno za turizam i
ugostiteljstvo; 091/885-0268.
007-598076

LIKA, Donji Lapac, stara obiteljska kuc´a+nova, 55.000 m2
zemljisˇta, veliki voc´njak, vlasnisˇtvo, 3 ha sˇume, moguc´a zamjena za stan u Rijeci; 098/675007-599318
688.
LOSˇINJ, Nerezine, kuc´a, nova,
cijela ili polovica; 098/329-343.
007-598048

LOVRAN, kuc´a, S+VP+1.266
m2, vinski podrum 42 m2, garazˇa P+1.128 m2, zemljisˇte,
1.194 m2, panoramski pogled
na Kvarner; 091/539-7823, Ri007-022037
viera Nautica d.o.o..
LOVRAN, Tulisˇevica, nedovrsˇena kuc´a trokatnica (jedan
useljiv stan), pogled na Kvarner,
zemljisˇte 850 m2; 091/728007-018107
2467.
LOVRAN, Lovranska draga,
cˇvrsto grad¯ena vila 18x10m sa
45.000 m2 zemljisˇta, pogled na
more, vlasnisˇtvo; 00386/35/
007-016382
671-311.
LUKOVDOL, kuc´a-starina, velika okuc´nica, blizina rijeke
007-599085
Kupe; 091/583-0504.
MALI PLATAK,
vikendica,
P+VPOT, garazˇa; 098/921007-598886
7041.
MARCˇELJEVA DRAGA, kuc´a,
200 m2, okuc´nica 720 m2,
blizina svih sadrzˇaja, 450.000
EUR (3.330.000 kn); 099/3200007, www.smrat-invest.hr.
007-021779

MARINIC´I, nova kuc´a, moguc´nost dogradnje josˇ 2 kata, 2
garazˇe, okuc´nica 800 m2,
125.000 EUR; 092/275-9437.
007-598645

MARINIC´I, kuc´a na kat; 051/
007-599519
682-513.
MARINIC´I, obiteljska kuc´a, 300
m2 stambenog prostora, okuc´nica 1.800 m2, dobra pozicija,
jako dobra nekretnina, 290.000
EUR (protuvrijednost kn), 091/
602-4141 www.dogma-nekret111-009315
nine.com ID7650.
MATULJI, samostalna kuc´a,
360 m2, okuc´nica oko 1.800
007-598467
m2; 091/271-9601.
MAVRINCI, kuc´ica, P+1, okuc´nica 200 m2, dobra lokacija,
50.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/170-4654,
www.dogma-nekretnine.com
111-009246
ID7416.
MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, samostojec´a kuc´a s 3 stana; 091/
007-598255
906-9692.
MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, Sv. Jelena, starina u nizu, stambenog
prostora 112 m2, S+P+1+POT,
terasa oko 28 m2, 2 parkinga,
pogled, 59.000 EUR; 091/5397823, Riviera Nautica d.o.o..
007-022038

MRKOPALJ, kuc´a, 270 m2,
trosoban s db, garazˇa, 2 apartmana, okuc´nica 600 m2, cijeli
objekt ili pojedinacˇno, 140.000
007-597119
EUR; 091/726-3502.
NAC´INOVIC´I, kuc´a, namjesˇtena, 4 apartmana, centralno,
2 garazˇe, useljiva, pogled na
Kvarner; 095/910-9000. 007-597838
NEDESˇC´INA, zgrada za rekonstrukciju, sa grad¯evinskom za 6
stanova i p.p.-om (180 m2);
007-597837
095/910-9000.
NOVI VINODOLSKI, zaled¯e,
stara kamena kuc´a, 110 m2,
potrebna adaptacija, 2.600 m2
zemljisˇta, pogled, pogodno za
turizam; 098/253-083, 051/793913.
007-598563
NOVI VINODOLSKI, 90 m2 kat
samostojec´e kuc´e + 60 m2
visoko potkrovlje, novogradnja,
u zavrsˇnoj fazi, blicu centra;
007-598656
051/244-105.
OPATIJA, Pobri, kuc´a, 220 m2,
garazˇa, okuc´nica, 3 stana, pod
racˇun mozˇe stan ili manja kuc´a,
390.000 EUR; 091/578-5117,
007-598623
051/706-001.
OPATIJA, pola stare kuc´e, 550
m2 okuc´nice, pristup automo-

bilu, pogled na more, 200 m od
mora; 051/276-096, 091/2760966.
007-598505
OPATIJA, kuc´a, dva stana, 54 i
102 m2, 880 m okuc´nice, 2
terase, parking, pogled na Kvarner; 091/562-2696.
007-597522
OTOK CRES Osor, kuc´a, 50 m
od
mora;
091/256-5787,
www.dogma-nekretnine.com
111-009233
ID6165.
OTOK KRK, Kras, kuc´a, 230
m2, P+1, okuc´nica oko 550 m2,
novogradnja, ili zamjena za stan
u centru Rijeke; 091/182-9545.
007-598554

OTOK KRK, Malinska, katnica
sa 4 apartmana i studiom,
zelenilo, parking; 051/859007-597267
381.
OTOK KRK, Malinska, Sv Ivan
Dobrinjski, kuc´a, 145 m2, okuc´nica 440 m2, 3 terase, bazen;
007-597822
098/431-399.
OTOK KRK, Malinska, kuc´a,
250 m2, u izgradnji, 4 stana,
posebni ulazi, 145.000 EUR, ili
zamjena za apartman; 091/932007-596891
4818.
OTOK KRK, Malinska, pola
obiteljske kuc´e, 125 m2, 1.
kat+potkrovlje
(jednosoban/
dvosoban stan, posebni ulazi),
visoki roh-bau, 50.000 EUR;
007-596892
091/932-4818.
OTOK PAG, Pag, kuc´a, pripremljena za gradnju, ured¯en
stan 24 m2, na gradilisˇtu voda
i kanalizacija; 095/903-5011.
007-597318

OTOK PASˇMAN, Zˇdrelac, kuc´a,
100 m od mora; 099/6878321.
007-598613
OTOK SUSAK, Donje selo,
samostojec´a kuc´a, 100 m2, 50
m od plazˇe, 65.000 EUR+otkup
ili zamjena; 091/571-9808.
007-598633

OTOK VIS, kuc´a, 60 m2, okuc´nica 405 m2, terasa, moguc´nost
nadogradnje; 091/559-8180.
007-597276

PAZIN, okolica, kamena kuc´a,
4 ha poljoprivrednog zemljisˇta,
2.530 urbaniziranog zemljisˇta;
007-598664
091/518-0696.
PAZIN, Butoniga, istarska kuc´a,
2x80 m2, okuc´nica 90 m2, pasˇnjak i sˇuma; 099/676-0535.
007-599001

PEHLIN, kuc´a, 200 m2, P+1, 2
stana, garazˇa, 680 m2 okuc´nice,
centralno, lijepa i mirna lokacija,
hitno, 250.000 EUR (1.825.000
kn); 051/301-048, 091/1324033, www.lider.hr ID 4827.
103-004909

PEHLIN, samostojec´a kuc´a,
P+1, 2 stana, 158 m2, centralno
na gradski plin, konoba, gospodarski objekt, okuc´nica 680
m2, vrt; 051/322-713, 099/285007-599430
0000.
PEHLIN, obiteljska kuc´a, prizemnica, u izgradnji, 1.000 m2
okuc´nice, dobra lokacija; 051/
007-021838
227-733, www.vsp.hr.
PERMANI, okolica, kuc´a, useljiva, ili zamjena za stan; 091/
007-598626
567-4769.
PLASˇKI, Kunic´, veliko gospodarsko imanje, stambeni prostor 92 m2, gospodarski objekti
255 m2, zemljisˇte 100.000 m2,
sˇume 30.000 m2, vlasnisˇtvo;
097/794-0671.
007-598709
PLATAK, kuc´ica, 57 m2, djelomicˇno adaptirana, odlicˇna lokacija,
lijepo,
60.000
EUR
(449.400 kn); 091/641-2892,
www.dogma-nekretnine.com
111-009236
ID6853.
PLOMIN, stara kamena kuc´a,
useljiva; 095/910-9000.
007-597839
POLJANE samostojec´a kuc´a,
pogled,
dobra
lokacija,
270.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/125-770,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009257

POLJANE, kuc´a u izgradnji,
bazen 38 m2, odlicˇan pogled,
220.000 EUR (protuvrijednost
kn);
091/125-0770,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009252

PORECˇ, okolica, kuc´a sa stanom i 4 apartmana, okuc´nica

1.500 m2, moguc´e kombinacije;
007-597673
098/491-716.
POSEDARJE, Grgurice, kuc´a,
P+1, useljiva, mozˇe i polovica,
ili zamjena za stan ili kuc´u u
Rijeci ili okolici; 098/934-6579.
007-598548

PRAPUTNJAK, kuc´a, 105 m2,
okuc´nica 1.000 m2, grad¯evinsko zemljisˇte 550 m2, hitno,
61.000 EUR; 091/179-3317.
007-019135

PRAPUTNJAK, samostojec´a
kuc´a katnica, stambeni prostor
P+1, 150 m2, tavan, garazˇa,
pomoc´na prostorija, okuc´nica
800 m2, moguc´a dogradnja,
110.000 EUR; 051/288-961.
007-020928

PULA, kuc´a, 480 m2, okuc´nica
463 m2, 100 m do mora, za visˇe
namjena; 098/949-6388. 007-598244
RAVNA GORA, kuc´a, prostrana,
za vikendicu ili stanovanje, s
velikom okuc´nicom, centralno;
007-598674
051/818-205.
RAVNA GORA, obiteljska kuc´a,
sijenica, vrtni rosˇtilj, voc´njak;
007-596751
099/835-6096.
RIJEKA, glavna cesta, 2 km od
obilaznice, 6.000 m2 zemljisˇta s
kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2
stanovi; 098/328-374.
007-000170
RIJEKA, centar, kuc´a u staroj
jezgri, 120 m2, visoki roh-bau,
rijetkost,
210.000
EUR
(1.554.000 kn); 099/320-0003,
007-021808
ww.smart-invest.hr.
RIJEKA, kuc´a na 3 etazˇe, 700
m2, okuc´nica 900 m2, 1 etazˇa
p.p., atraktivna lokacija; 091/
007-598333
899-4349.
RUKAVAC, villa, mirna lokacija,
hitno, povoljno; 091/125-770,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009258

RUKAVAC, samostojec´a kuc´a,
agencije iskljucˇene; 091/542007-597609
5033.
SARSˇONI, obiteljska kuc´a, ili
zamjena za 2 stana u Rijeci,
moguc´e kombinacije; 092/237007-597150
9575.
SARSˇONI, Zorzic´i, zapocˇeta
gradnja, jedan stan useljiv, 98
m2, okuc´nica 855 m2, 150.000
EUR, ili zamjena za stan uz
nadoplatu; 091/552-9934.
007-596714

SARSˇONI, samostojec´a kuc´a,
270 m2, 3 stana, 540 m2 okuc´nice, pogled na more, ured¯ena,
useljiva,
210.000
EUR
(1.575.000 kn); 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004915
643.
SRB, Lika, 2 obiteljske kuc´e,
izvor vode, blizina Une, zasˇtic´en
pojas, 200.000 m2 zemljisˇta, ili
zamjena za stan u Rijeci; 091/
007-599311
222-2355.
SRDOCˇI, samostojec´a kuc´a,
300 m2, 1.000 m2 okuc´nice,
moderno ured¯ena, visˇe stambenih jedinica, kvalitetno i luksuzno, pogled; 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004917
988.
SˇAPJANE, starina, gospodarski
objekt, okuc´nica 530 m2; 091/
003-001999
569-8015.
SˇKALNICA, kuc´a (trosoban s
db), 180 m2, centralno, prizemlje
novoured¯eno, okuc´nica
1.200 m2, voc´njak, parking, uz
glavnu cestu; 098/911-9492.
007-598758

SˇKRLJEVO, starina, 105 m2,
adaptirano, okuc´nica, blizina
autobusne stanice, 82.500
EUR (protuvrijednost kn); 051/
330-065, www.dogma-nekret111-009134
nine.com ID7299.
SˇKRLJEVO, kuc´a s dva stana,
okuc´nica 800 m2; 091/125007-597824
1955.
SˇKRLJEVO, kuc´a, 2 stana,
P+kat, 110 m2, dvorisˇte, bunar,
800 m2 okuc´nica, ili zamjena za
manju kuc´u ili vikendicu; 091/
007-597800
125-955, 051/251-955.
TRSAT, samostojec´a kuc´a,
P+1, 160 m2, 3 stana, garazˇa,
460 m2 okuc´nice, predivan pogled na more, dobra lokacija,
rijetkost, novo; 051/301-047,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004920
1061.
TRSAT, kuc´a, 200 m2, 2007. g.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
2

izgradnje, P+1+VP, 286 m
okuc´nice, spusˇtena cijena,
330.000 EUR, (protuvrijednost
kn); 091/132-4033, www.li103-004921
der.hr.
TRSAT, J.Rakovca, samostojec´a vila (2 stana), 200 m2,
garazˇa, 500 m2 okuc´nice, panorama, dobra lokacija, novo,
rijetkost na trzˇisˇtu; 091/132103-004478
4031, Lider plus.
UMAG, centar, kuc´a katnica,
180 m2, 200 m od mora, uredni
papiri, vlasnisˇtvo, zvati iza 18
007-598324
sati; 052/743-212.
UMAG, manja kuc´a u nizu,
blizina mora, centra grada i
turisticˇkih naselja (zvati nakon
007-597232
16 h); 091/250-5722.
VARAZˇDIN, okolica, kuc´a,
uredna dokumentacija, po007-596682
voljno; 042/727-122.
VEPRINAC, stara samostojec´a
kuc´a, kamena, gospodarski objekt, okuc´nica 1.700 m2, voda,
struja, telefon, panoramski pogled na Kvarner, 115.000 EUR;
091/127-7327, Riviera Nautica
007-022034
d.o.o..
VEPRINAC, villa, panoramski
pogled, 265.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/125-0770,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009256

VEZˇICA D., nova kuc´a, S+P+1,
(80+160+160 m2), roh-bau,
okuc´nica 700 m2, 310.000
EUR, moguc´a prodaja po eta007-598878
zˇama; 098/184-9327.
VINKOVCI, kuc´a, 100 m2, na
zemljisˇtu povrsˇine 2.200 m2,
35.000 EUR; 099/507-4741.
007-597199

VISˇKOVO, etazˇa kuc´e; 091/
882-3165.
007-598932
VISˇKOVO, kuc´a na 2 etazˇe
stara 5 g., 2 useljiva stana,
okuc´nica 1.000 m2, zbog selidbe, agencije iskljucˇene; 051/
007-598146
258-786.
VISˇKOVO,
blizina
centra,
samostojec´a kuc´a, P+1+VPOT,
okuc´nica 2.400 m2, privatno
okruzˇenje; 099/874-5196, 099/
509-0107, 051/257-366. 007-598482
VISˇKOVO, kuc´a, 180 m2, odlicˇna gradnja,1.350 m2 ured¯ene
okuc´nice, 2 konobe, vinograd,
hitno, 235.000 EUR (protuvrijednost
kn); 091/732-4520
www.dogma-nekretnine.com
111-009285
ID7723.
VISˇKOVO, samostojec´a prizemnica, 198 m2, 889 m2 okuc´nice, moderna, garazˇa, alarm,
video nadzor, novo; 051/211800, 091/132-4033, Lider plus.
103-004623

VISˇKOVO, samostojec´a kuc´a,
240 m2, 85. g. izgradnje, 2
stana, garazˇa, ljetna kuhinja,
kotlovnica, 950 m2 okuc´nice,
vrt, kamin, rosˇtilj, 220.000 EUR
(1.650.000 kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr ID
103-004923
1854.
VRBOVSKO, kuc´a, s okuc´nicom i garazˇom, svi prikljucˇci;
091/956-9150.
007-596998
ZAGREB, kuc´a, 4 stana, 3
parkirna mjesta, grijanje, vlasnisˇtvo, plin, uporabna; 091/898007-598678
6618.
ZALUKI, kuc´a, 70 m2, konoba,
gospodarski objekt, okuc´nica
1.425 m2, zvati iza 17 sati;
007-597496
095/904-1470.
ZAMET, mala samostojec´a
kuc´a, 2 stana, parkirna mjesta,
okuc´nica, pogled, 145.000 EUR
(1.087.500 kn); 051/227-733,
099/219-6354, www.vsp.hr.
007-022012

ZAMET, samostojec´a kuc´a,
150 m2, S+P+1, 2 useljiva
stana, pogled na more, lijepi
projekt, ured¯ena okuc´nica 680
m2, 206.000 EUR (1.545.000
kn); 051/211-800, 091/1324033, www.lider.hr ID 604.
103-004929

ZVONEC´E, starina, 150 m2,
okuc´nica 700 m2; 098/408781.
007-598468

kupnja
CRIKVENICA, Selce, Novi Vinodolski, kuc´a; 098/166-0388,
007-597407
098/170-4651.

HRVATSKA, kuc´e, u napusˇtenim selima, uz vodu, blizina
prometnica; 091/348-2846.
007-597701

OTOK CRES, Losˇinj, Krk, manju
kuc´u ili dio kuc´e; 091/559007-597277
8180.
RIJEKA, okolica, etazˇa, s okuc´007-597169
nicom; 092/202-8001.
TRSAT, Vojak, Krimeja, Donja
Vezˇica, kuc´u, mozˇe i zamjena
za stan uz nadoplatu, samo
ozbiljne ponude, (Vesna); 091/
566-5768, www.dogma-nekret111-009250
nine.com.
VISˇKOVO ili okolica, kuc´a,
samo ozbiljne ponude; 091/
566-5768, www.dogma-nekret111-009248
nine.com.

zamjena
GORSKI KOTAR, starija kuc´a,
vrt 650 m2, uredni papiri, za
garsonijeru u Delnicama ili Ri007-599074
jeci; 098/968-5268.
GORSKI KOTAR, kuc´a u adaptaciji, okuc´nica 1.100 m2, struja,
voda, Nacionalni park Risnjak,
za odgovarajuc´i stan; 098/407007-597632
151.
HRVATSKA, kuc´a i zapocˇeta
gradnja na moru i priobalju, za
isto u BIH ili Srbiji; 099/502007-597703
3102.

RIJEKA, kuc´a, s pravom kupnje, na 1. g., prodavatelju, nudim 10% vrijednosti; 095/998007-599527
1777.

SOBE
iznajmljivanje
BREGI, Matulji, sobe sa kupaonom, samcima ili radnicima;
007-598391
091/513-5434.
CENTAR,
7197.

soba;

098/133007-598522

CENTAR, soba u trosobnom
stanu, mlad¯oj zˇenskoj osobi,
TV, perilica rublja, 900 kn/
mj.+rezˇije; 091/131-1938. 007-598694
CENTAR, soba sa upotrebom
kupaonice i kuhinje, blizina studentske menze i fakulteta, za 12 musˇke osobe; 091/532-4698,
007-599472
095/553-8970.
CENTAR, jednokrevetna soba,
kuhinja, studentu; 091/5522583.
007-596663
GROBNIK, jednokrevetna ili
dvokrevetna soba, blizina motodroma, radnicima; 051/296007-596693
356, 098/990-5018.

003-002001

KASTAV, kuc´a sa 12 lezˇajeva,
pogodna za radnike obrtnika i
007-597613
firmi; 098/354-979.
KOSTRENA, kuc´a, za vec´i broj
007-597228
ljudi; 091/883-1329.
KOSTRENA,
samostojec´a
kuc´a, P+1, primorska, veliko
dvorisˇte, blizina nogometnog
igralisˇta, kooperantima i obitelji;
051/288-645, 098/257-838.
007-599510

MATULJI, 300 m od centra,
kuc´a, za 20 radnika; 092/1505999.
007-597387
MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, Sv. Jelena, manja kuc´a katnica, 90
m2, unutarnje stepenice, renovirana, namjesˇtena, ured¯eno i
ograd¯eno dvorisˇte, moguc´nost
upotrebe vrta; 098/926-6346,
007-597742
095/551-4289.
RIJEKA, etazˇa kuc´e, 8 lezˇajeva;
007-597577
095/895-3637.
RUBESˇI, kuc´a (dvosoban s db),
70 m2, renovirana, klima, namjesˇteno, osiguran parking;
007-598821
091/903-3113.
SˇKRLJEVO, kuc´a, sa 2 stana,
namjesˇtena, upotreba kuhinje,
parkiralisˇta, blizina mora, mozˇe
za ljetovanje; 091/125-955,
007-597798
051/251-955.
TRSAT, kuc´a dvokatnica, pogodna za poslovno-stambeni
prostor, 1.200 m2 okuc´nice,
centralno, 1.000 EUR/mj.; 098/
007-598881
184-9327.
TRSAT, kuc´a, P+1, pogodno za
stambeno-poslovni
prostor,
parking, 1.000 EUR/mj.; 092/
007-598646
275-9437.
VEZˇICA D., samostojec´a kuc´ica, za 1 ili 2 osobe, 200
EUR/mj.; 095/998-1777. 007-599605

unajmljivanje
CˇAVLE, Drazˇice ili okolica, kuc´u
za smjesˇtaj radnika s okuc´nicom od oko 2.000 m2; 091/941007-020727
1520.

2

BANDEROVO, garazˇa, 18 m ,
vlasnisˇtvo, moguc´ prilaz kamionom, ili iznajmljivanje; 098/921007-598885
7041.

007-598936

KRNJEVO NN, 2 sobe, namjesˇtena, sa upotrebom kuhinje i
kupaonice, za 2 studentice ili
zaposlene zˇenske osobe, 750
kn/osoba (rezˇije ukljucˇene);
099/240-8702, 095/915-9529.
007-598292

MATULJI, soba, blizina trgovacˇkog centra, zaposlenoj zˇenskoj osobi; 098/168-0962, 051/
007-597402
701-684.
MATULJI, Mihotic´i, sobe, radnicima; 091/276-8217.
007-597640
OPATIJA, sobe s kupaonom i
apartmani, grijanje, tv, klima,
balkon, od 110 kn/osoba/dan;
091/890-8453, 051/701-287.
007-596708

OPATIJA, centar, soba, ured¯ena, tv/sat, klima, hladnjak;
051/711-535, 091/580-9171.
007-596709

PEHLIN, sobe, u peterosobnom stanu, korisˇtenje kuhinje,
kupaonice, studentima ili poslovnim ljudima; 051/269-616,
091/575-9162.
007-598528
PODMURVICE, soba, blizina
fakulteta, studentima i ucˇeni007-599084
cima; 091/516-0638.
PODMURVICE, soba, centralno
grijanje, upotreba kupaonice i
kuhinje, blizina Studentskog
doma i fakulteta, 900 kn/mj.;
098/945-9589.
007-599164
PODMURVICE, soba, uporaba
kupaone, studentu ili zaposlenoj osobi; 091/940-5348, 095/
845-2731.
007-596811
RIJEKA, soba, blizina centra, u
dvosobanom stanu, s upotrebom kuhinje i kupaone, zaposlenoj zˇeni ili studentici; 095/
007-597618
512-6284.
RIJEKA, soba, poseban ulaz,
ozbiljnoj zˇeni; 091/760-7312.
007-597756

RIJEKA, periferija,
samostojec´a, papiri
098/911-9492.

007-599426

007-598702

VEZˇICA D., garazˇa, struja,
voda, jama, vlasnisˇtvo; 099/
007-596740
591-6256.
VEZˇICA D., garazˇa u nizu, 19
m2, voda i kanal; 099/6279712.
003-002024
VISˇKOVO, centar, garazˇa, 36
m2, mediteran crijep na krovu,
samostojec´i objekat, novo, pogodno za p.p., 35.000 EUR;
007-597559
091/906-9608.
VISˇKOVO, centar, samostojec´a
garazˇa, 37 m2, novo, samopodizna vrata, pogodno za obrt,
garsonijeru i sl., 35.000 EUR;
007-597562
091/971-9780.

KOZALA, garazˇa, 20 m2, za
skladisˇte; 091/530-1057. 007-598380
MATULJI, garazˇa, 100 m2, prilaz za sˇlepere; 092/150-5999.
007-597389

RIJEKA, Brajda-Kampeto, garazˇa sa vodom i strujom; 051/
213-108.
007-597097
RIJEKA, Brajda-Kampeto, garazˇa sa vodom i strujom; 091/
007-597098
586-6358.
RIJEKA, garazˇa; 051/219-487.
007-598308

RIJEKA, I. Marinkovic´a, garazˇa
sa vodom i strujom; 091/586007-599406
6358.
RIJEKA, D. Gervaisa, garazˇa,
struja, voda, jama; 091/586007-599407
6358.
RIJEKA, garazˇa, za cˇuvanje
automobila;
091/925-5136,
051/646-8792.
007-599098
SˇKRLJEVO, garazˇa, za cˇuvanje
automobila; 051/251-379. 007-599439
TRSAT,
8374.

garazˇa;

091/573007-596828

ˇ TA
ZEMLJIS
BAKAR, zemljisˇte, 795 m2, grad¯evno-poslovna zona, uz more
- Cˇad¯ara, 24.000 EUR; 091/
007-019497
179-3317.

007-596846

BAKAR, centar, poljoprivredno
zemljisˇte i vinograd; 091/5066144.
007-599070
BAKARAC, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.600 m2, 1 km od mora;
051/809-944.
007-596754
BEGOVO RAZDOLJE, grad¯evinsko zemljisˇte, 700 m2,
35.000 EUR; 091/726-3502.
007-597121

BREGI, iznad Opatije, grad¯evin-

gradilisˇte;
007-597514

GORSKI KOTAR, Trsˇc´e, grad¯evinsko zemljisˇte, oko 650 m2,
dozvoljena gradnja, dobra lokacija, struja/voda uz, 40 EUR/m2;
007-597560
091/971-9780.
GORSKI KOTAR, Brestova
Draga, grad¯evinsko zemljisˇte,
1.170 m2; 091/726-3502. 007-597122
GORSKI KOTAR, Crni lug,
zemljisˇte, 1.100 m2, zapocˇeta
gradnja, dozvola; 098/258007-597174
044.
GORSKI KOTAR, grad¯evinsko
zemljisˇte, 14.250 m2, prilaz,
blizina skijalisˇta i prikljucˇaka,
30 min od mora, vlasnisˇtvo;
007-597195
091/157-8846.
GORSKI KOTAR, Stari Laz,
grad¯evinsko zemljisˇte, 601 m2,
sa grad¯evinskom dozvolom, ili
zamjena za manju vikendicu;
007-598710
098/160-9655.

GORSKI KOTAR, blizina Lukovdola, sˇumsko zemljisˇte, 11.500
m2, prikladna za uzgoj jelena
007-599019
lopatara; 051/871-110.
CˇAVLE, Zastenice, grad¯evinsko
zemljisˇte, 822 m2, skoro ravno,
lokacijska dozvola za obiteljsku
kuc´u, 47.000 EUR (352.500 kn),
nije fiksno; 051/211-800, 091/
132-4033, www.lider.hr. 103-004868

GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 824
m2, sa ucrtanom kuc´om, blizina
rijeke Kupe; 091/583-0504.
007-599086

GORSKI KOTAR, poljoprivredno zemljisˇte, lokacijska i
grad¯evinska dozvola; 091/722007-599122
7477.
GROBNIK, sˇuma, 2.500 m2;
007-598335
091/899-4349.
HOSTI, grad¯evinsko zemljisˇte,
2.600 m2, za 4 stambena objekta, po 4 stana i 2 garazˇe,
kompenzacija, sa papirima;
007-598508
091/537-0913.
HRELJIN, grad¯evinsko zemlji007-599176
sˇte; 098/971-0572.
HRELJIN, Ruzˇic´ selo, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.000 m2, prilaz
sa ceste, voda i struja u blizini,
pogled na Kvarner, vlasnisˇtvo;
003-002012
091/123-5141.

iznajmljivanje
IKA, garazˇa, 20 m2; 091/2005132.
007-598041

GORSKI KOTAR,
091/760-6232.

17

GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 468
m2, blizina rijeke Kupe, starina
za adaptaciju, struja i voda na
zemljisˇtu; 051/264-321. 007-598767

VOJAK, garazˇa, struja, voda,
jama, 23.000 EUR; 091/588007-599337
2207.

RIJEKA, sobe, s kupaonicom,
poseban ulaz, za radnike ili
studente; 051/252-569. 007-599514

RUJEVICA,
jednokrevetna
soba, upotreba kupaonice, poseban ulaz, uz Pravni fakultet,
zˇenskoj osobi; 098/913-2110.

CESARICA, grad¯evinsko zemljisˇte, uz more, plac´ena dokumentacija za kamenu vilu s
bazenom; 095/599-7477. 007-599609

007-598763

prodaja

RIJEKA, soba, blizina Indexa,
novo, zaseban ulaz, tv, 1.100
kn/mj., sa rezˇijama; 091/9215036.
007-598903

BUJE, Kasˇtel, zemljisˇte, 3.850
m2, visˇe redova jabuka, blizina
naselcˇja, struje i vode, pogodno
za gradnju kuc´e, 5 EUR/m2;
091/169-4107.
007-596701

garazˇa,
uredni;

RIJEKA, soba, studentu/ici, blizina svih fakulteta; 098/403007-597136
452.

RIJEKA, dvokrevetna soba,
studenticu k josˇ jednoj; 051/
007-599496
513-498.

sko zemljisˇte za visˇestambenu
6 stanova ili dvojnu obiteljsku,
lokacijska, grad¯evinska, svi prikljucˇci; 091/348-7068.
007-598223
BRNCˇIC´I, grad¯evinsko zemljisˇte, 2.700 m2; 091/587-4217,
007-598322
051/504-338.
BRSECˇ, grad¯evinsko zemljisˇte,
175 m2, blizina mora; 091/5143347.
007-597292
BRSECˇ, grad¯evinsko i poljoprivredno zemljisˇte, 11.000 m2;
099/235-0858.
007-596971

KOZALA, garazˇa, 29 m2, blizina
centra; 095/539-6437.
007-598090

SˇKURINJE, garazˇa, 15 m2,
12.000 EUR; 091/253-1943.

KRIMEJA, sobe, studentima;
091/423-4322.
007-021298

DOBREC´, iznad Lovrana, obiteljska kuc´a, pogled na Kvarner,
velika terasa, kamin, na duzˇe
vrijeme, obitelji ili radnicima;
051/291-532, 091/931-3048.

prodaja

KOZALA, cˇetiri sobe, s kupaonicom i kuhinjom, studentima ili
007-597486
obitelji; 051/431-112.

ZAGREB, Sesvete, kuc´a, okuc´nica 2.000 m2, za kuc´u u Rijeci
ili okolici; 098/195-5535. 007-599327

103-005078

ˇE
GARAZ

RIJEKA, ulica Podvoljak, parkirno mjesto; 095/902-3638.

KOZALA, soba, namjesˇtena,
uporaba kupaone i kuhinje, zaposlesnih osobama, samcima;
051/546-081, 092/266-8686.

C´IKOVIC´I, kuc´a (cˇetverosoban
s db), 120 m2, P+1, garazˇa,
terasa, kompletno namjesˇtena,
centralno, 400 EUR/mj. (protuvrijednost kn); 051/301-044,
091/132-4033, www.lider.hr.

TRSAT, soba, centralno, stu007-598487
dentici; 051/431-809.
TURNIC´, Dubrovacˇka, dvokrevetna soba, sa upotrebom kuhinje i kupaone, centralno, nepusˇacˇima; 051/671-642, 095/
007-597066
909-9068.
VEZˇICA G., soba sa upotrebom
kupaonice, centralno; 051/411007-598822
306.

KASTAV, 2 sobe, radnicima;
091/257-5580.
007-597015

ZAGREB, istok, kuc´a 340/
750m2, 2 garazˇe, 6 parkirnih
mjesta, za kuc´u u Istri ili Primorju, mozˇe moja nadoplata;
007-596707
098/799-220.

iznajmljivanje

SˇKURINJE, soba, namjesˇtena,
uporaba kuhinje, kupaone, zˇenskoj osobi; 051/268-530. 007-596881
SˇKURINJE, soba, s upotrebom
kupaonice, djevojkama; 051/
267-943, 091/594-2912. 007-598652

DELNICE, okolica, poljoprivredno zemljisˇte, 1.000 m2;
098/561-696, 099/513-1907.

ISTRA, Proj, urbanizirano grad¯evinsko zemljisˇte, 100 EUR/
007-596702
m2; 095/507-4140.
ISTRA, Grimalda, Zˇive Vode,
sˇuma 10.000 m2, uz asfalt,
14.500 EUR; 091/665-2222.

007-598361

007-597547

DRENOVA, gornja, zemljisˇte,
1.295 m2, pogled na more, za
izgradnju obiteljske kuc´e, svi
prikljucˇci u blizini; 091/7903935.
007-597518

ISTRA, sredisˇnja, urbanizirano
zemljisˇte; 091/520-6394. 007-597852

DRIVENIK, blizina Crikvenice,
Vinodolska dolina, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.430 m2, struja, voda
i telefon do, prilazni put asfalti007-597519
ran; 091/790-3935.
DUGA LUKA, Labin, vikend
zemljisˇte, 893 m2, 200 m od
mora, u blizini voda-struja, 30
EUR/m2; 095/910-2626. 007-011977
DUGA RESA, 2 grad¯evinska
zemljisˇta, jedno oko 550 m2,
mogu se spojiti, okolica izgrad¯ena; 098/798-033.
007-598946
DUGA RESA, obala Mrezˇnice,
grad¯evinsko zemljisˇte, 1.800
007-599563
m2; 095/536-5923.
FUZˇINE, grad¯evinsko zemljisˇte,
1.800 m2, dobra lokacija; 098/
215-760.
007-599642
G.KOTAR, zemljisˇte, 3.500 m2,
u Nac. parku, 4 km od izvora
Kupe, asfalt do kuc´e, kuc´a u
adaptaciji; 098/407-151. 007-597633
GLINA, blizina, poljoprivredno
zemljisˇte, 2.5 rali, za sve namjene, vlasnisˇtvo, 11.000 EUR;
00381/63/850-2077.
007-598734
GORNJE JELENJE, zemljisˇte,
za vikendicu; 091/955-6539.
007-597028

GORSKI KOTAR, zemljisˇte,
4.300 m2, 1 km od glavne
ceste; 051/263-290, 091/567007-598054
8631.
GORSKI KOTAR, zemljisˇte, sa
sˇumom, 19.000 m2; 051/263007-598055
290, 091/567-8631.
GORSKI KOTAR, zemljisˇte,
21.000 m2, zapocˇeta izgradnja
8 objekata, 10 EUR/m2, ili za007-598079
mjena; 091/532-2637.

ISTRA, zemljisˇte, 2.400 m2, za
lavandu ili masline, 59.000 kn, ili
zamjena za auto; 095/847007-598402
9029.
ISTRA, sredisˇnja, grad¯evinsko
zemljisˇte; 091/509-1800. 007-598980
ISTRA, Grimalda, zemljisˇte,
1.500 m2, uz asfalt, 8.800
007-598692
EUR; 091/515-1030.
ISˇIC´I, pokraj Donje Uvale, urbanizirano zemljisˇte, 800 m2,
maslenik; 098/535-533, 052/
007-597513
500-112.
JADRANOVO, centar, grad¯evinako zemljisˇte, oko 5.000 m2,
ravno, vlasnisˇtvo, infrastruktura
u blizini; 091/573-8374. 007-596826
JELENJE, centar, zemljisˇte,
800 m2, vlasnisˇtvo, agencije
iskljucˇene; 091/200-8895. 007-597665
JELENJE, gornje i Lepenice,
zemljisˇta, pogodno i za gradnju
vikendica; 051/424-684, 098/
007-599494
329-445.
KASTAV, Bani, grad¯evinsko
zemljisˇte, 4.350 m2, ravno, prizani put, moguc´nost parcelacije
u 4 manja, prilika; 051/211-800,
091/132-4033, www.lider.hr.
103-004954

KASTAV, sˇuma i pasˇnjak, oko
5.000 m2, nije grad¯evinsko
zemljisˇte, nije zeleni pojas, blizina radne zone Bani; 098/902007-597902
0337.
KASTAV, radna zona Zˇegoti,
sˇuma i pasˇnjak, 4.500 m2, nije
grad¯evinsko zemljisˇte, nije zeleni pojas; 098/902-0337. 007-597903
KASTAV, Resˇetari, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.613 m2, urbanizirano, cjelokupna infrastruktura,
uz cestu, vlasnisˇtvo; 098/902007-597904
0337.

18

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

KASTAV, poljoprivredno zemljisˇte, 1.874 m2, oranica, voc´njak,
cisterna i spremisˇta za alat,
moguc´nost
navodnjavanja;
007-597905
098/902-0337.
KASTAV, Brncˇic´i, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.000 m2; 091/2011527.
007-596684
KASTAV, Jelusˇic´i, 2 grad¯evinske parcele, do 517 m2, panoramski pogled; 091/254-4233.
007-596988

KORENICA, Bunic´, poljoprivredno zemljisˇte, 70.000 m2,
vlasnisˇtvo; 098/952-3343. 007-019744
KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.187 m2, struja, voda,
plin, kanalizacija u blizini zemljisˇta, 80 EUR/m2; 091/2279821.
007-596788
KOSTRENA, grad¯evinska zemljisˇta, 870 m2 i 1.224 m2, struja,
voda, kanalizacija, 80 EUR/m2;
091/227-9821.
007-596789
KRALJEVICA,
grad¯evinsko
zemljisˇte, 3.000 m2, struja,
voda, telefon, lokacijska, vlasnisˇtvo, moguc´nost parcelizacije;
007-596884
098/872-249.
KRIZˇAC, grad¯evinsko zemljisˇte,
1. red do mora; 099/759-4580.
007-598921

KRIZˇANCI, grad¯evinsko zemljisˇte, 3.500 m2: 091/521-4847.
007-597850

KUKULJANOVO,
zemljisˇte,
5.861 m2, poslovna zona,
ravno, sa kompletnom infrastukturom, gad¯evinska dozvola,
440.000 EUR (3.300.000 kn);
051/211-800,
091/132-4033
www.lider.hr.
103-004996
KUKULJANOVO, grad¯evinsko
zemljisˇte, pogled na more,
ravno, voda, agencije iskljucˇene; 098/262-610.
007-599463
KUPJAK, poljoprivredno zemljisˇte, 4.850 m2, dozvoljena
gradnja, nacrt, ili zamjena za
traktor ili Jeep; 091/580-5911.
007-599165

LABINCI, poslovna zona, zemljisˇte, 2.547 m2, voda i struja na
zemljisˇtu; 099/599-9694. 007-597719
LEPENICE Mrzla Vodica, grad¯evinsko zemljisˇte, uz glavnu
cestu, 7 EUR/m2 i vec´e zemljisˇte uz sˇumski put, 4 EUR/m2;
007-597131
091/258-8820.
LEPENICE, grad¯evinsko zemljisˇte, Ravno Podolje, blizina jezera Mrzle Vodice (Gorski Kotar), 20 kn/m2; 091/739-1010.
007-597047

LIKA, Kordun, poljoprivredna
zemljisˇta, za uzgoj voc´a i po007-019771
vrc´a; 098/258-906.
LIKA, Brinje, okolica, grad¯evinsko zemljisˇte, 500 m2, ravno,
asfalt, struja, voda; 051/244105.
007-598659
2

LIPA, zemljisˇte, 1.100 m , ravan, kamp kuc´ica, zidani kamin,
terasa, prilaz, 300 m od asfalta,
8.000 EUR; 091/127-7327.
007-597293

LIPA, sˇuma i pasˇnjak, 12.000
m2, 8.000 EUR; 091/127-7327.
007-597294

LIPA, poljoprivredno zemljisˇte,
4.500 m2 i 8.000 m2, blizina
glavne ceste, vlasnisˇtvo, moguc´a zamjena; 091/533-6700.
007-597456

LIPA, grad¯evinsko zemljisˇte,
grad¯evinska dozvola za 2 stana,
palec´ene komunalije, prikljucˇak
vode, vlasnisˇtvo; 091/5336700.
007-597458
LOVRAN, grad¯evinsko zemljisˇte; 098/523-739.
007-597996
LOVRAN, Tulisˇevica, grad¯evinsko zemljsˇte, 1.000 m2, u turisticˇko-ugostiteljskoj zoni, prilaz,
pogled, 30.000 EUR; 098/536366.
003-002007
LOVRAN, teren, 700 m2, s
prekrasnim pogledom na more,
s starinom, cca 2 km od mora,
ravan, dvije kaskade, dobar
pristup,
155.000
EUR
(1.154.750 kn); 099/320-0003
www.smart-invest.hr.
007-021974
LOVRAN, grad¯evinsko zemljisˇte, 2.600 m2, infrastruktura uz
zemljisˇte, panoramski pogled
na Kvarner, 130 EUR/m2; 091/

127-7327,
Riviera
Nautica
d.o.o..
007-022035
MARCˇELJI, pasˇnjak, 600 m2,
blizina vode i struje; 092/269007-598596
2120.
MARCˇELJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 750 m2, lokacijska za 6
stanova, grad¯evinska pred izdavanjem, telefon, struja i voda
u blizini; 095/810-8959. 007-599260
MATULJI, zemljisˇte, 167 m2, uz
cestu, pogodno za stambenoposlovni prostor, 180.000 EUR;
007-599390
098/443-091.
MATULJI, Permani, zemljisˇte,
844 m2, dobra lokacija, pogodno za poslovno stambenu
gradnju, nije agencija; 091/200007-598039
5132.
MATULJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 900 m2; 091/580-2529.
007-597302

MOSˇC´ENICA, Kalac, zemljisˇte,
11.000 m2, djelomicˇno grad¯evinsko, 8 EUR/m2; 098/226959.
007-597525
MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, zemljisˇte, 1.700 m2, s gospodarskim
objektom, pogled na more, 400
m od mora, 220.000 EUR
(1.636.800 kn); 099/320-0007,
007-021977
www.smart-invest.hr.
MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, Kraj,
poljoprivredno zemljisˇte, 932
m2, blizu mora, van obalnog
007-598145
pojasa; 091/563-6232.

OTOK KRK, Risika, zemljisˇte,
930 m2, 1.5 km od mora,
asfaltirani prilaz, blizina prikljucˇaka, vlasnisˇtvo, 55.000 EUR;
007-597286
095/906-8553.
OTOK KRK, blizina, poljoprivredno zemljisˇte; 091/734007-598630
3000.
OTOK KRK, Vrh, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.163 m2, agencije
iskljucˇene; 098/939-0645. 007-599065
OTOK KRK, Rasopasno, zemljisˇte, 560 m2, grad¯evinska za 4
stana, 2.5 km od mora, 100.000
EUR, moguc´e kombinacije;
007-599389
098/443-091.
OTOK LOSˇINJ, Veli Losˇinj, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.980 m2,
pogled na more, mirna lokacija,
blizina prikljucˇaka; 051/236007-598219
147, 051/236-215.
OTOK PAG, Jakisˇnica, grad¯evinsko zemljisˇta, u oazi maslina,
800 m do mora; 051/414-294.
007-018522

OTOK RAB, grad¯evinsko i poljoprivredno zemljisˇte, uredni
007-597424
papiri; 098/957-3353.
OTOK SILBA, kod Zadra, 2
grad¯evinska zemljisˇta, svaki po
600 m2; 091/730-6006, 051/
007-599411
333-914.
OTOK SILBA, kod Zadra, 2
zemljisˇta, 3.100 i 1.150 m2, u
grad¯evinskoj zoni; 051/333007-599414
914, 091/730-6006.

MRKOPALJ, zemljisˇte, 570 m2,
zapocˇeta gradnja vikendice, blizina skijalisˇta; 091/524-6122.

OTOK SILBA, 2 grad¯evinska
zemljisˇta, svaki 600 m2, 80
EUR/m2; 091/784-5305. 007-599246

007-598377

OTOK SILBA, zemljisˇte, 3.100
m2, blizina mora; 091/784007-599253
5305.

MRKOPALJ, Sunger, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2, struja,
voda; 051/833-238, 051/275870.
007-599326
MRKOPALJ, zemljisˇte, 7.000
m2, ili zamjena za traktor ili
007-599166
Jeep; 091/580-5911.
MRKOPALJ, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2, grad¯evinska dozvola, plac´ene komunalije; 098/
759-022.
007-597289
MUNTIC´, 12 km od Pule, grad¯evinsko zemljisˇte, 4.000 m2,
uredni papiri, vlasnisˇtvo, 50
EUR/m2; 099/808-2254. 007-597663
NAC´INOVIC´I,
grad¯evinsko
zemljisˇte, pogled na Kvarner;
095/910-9000.
007-597836
OPATIJA, centar, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.220 m2, s starom
kuc´om, okruzˇeno zasˇtic´enom
park-sˇumom, s pogledom na
Kvarner; 095/561-2937, 01/
007-597828
483-9890.
OPATIJA, zemljisˇte, 1.400 m2,
2/3 vlasnisˇtavo grada, 1/3 privatno, pogled na more, (agencija Terman); 091/570-8199.
007-597938

OPATIJA, Bregi, grad¯evinsko
zemljisˇte, 830 sva potrebna
infrastruktura
na
zemljisˇtu,
35.000 EUR (262.500 kn); 091/
127-7327,
Riviera
Nautica
007-021339
d.o.o..
OPATIJSKO ZALED
¯ E, iznad
Zvonec´a, zemljisˇte, 5.000 m2,
dozvola za kuc´u 130 m2, plac´ene komunalije, idealno za
vikendicu, 40.000 EUR; 098/
007-598504
964-9183.
OTOCˇAC,
Gacka
Dobrina,
Licˇko Lesˇc´e, uz izvorisˇte rijeke
Gacke, zemljisˇte, 20.000 m2, za
visˇe namjena; 099/754-3463.
007-597465

PAZIN, Butoniga, oranica 4.000
m2, 6.000 EUR, oranica 3.300
m2, 5.000 EUR, pogodno za
masline; 099/697-7757. 007-599000
PAZIN, Butoniga, zemljisˇte,
12.600 m2, na vidikovcu, pogodno za masline, 13.000 EUR;
051/621-056, 099/676-0535.
007-599002

PEHLIN, grad¯evinsko zemljisˇte,
1.000 m2; 091/111-7414. 007-599148
PERMANI, okolica, negrad¯evinsko zemljisˇte; 091/567-4769.
007-598627

PERMANI, zemljisˇte, 900 m2,
ravan, uz glavnu cestu; 091/
007-597295
127-7327.
PERMANI, poljoprivredno zemljisˇte, 2.000 m2, hrastova sˇuma,
prilaz, 200 m do asfalta, parking, 8.000 EUR; 092/275007-597296
4083.
PLASˇKO, zemljisˇe, 950 m2,
uporabna, struja, voda; 091/
973-7340, 051/343-183. 007-598168
PLATAK, zemljisˇte; 098/930007-596948
0104.
PLITVICˇKA JEZERA, Grabo2
vac, zemljisˇte, 755 m , 25.000
007-598993
EUR; 091/584-3475.
PORECˇ, Klosˇtar, zemljisˇte,
9.000 m2, uz cestu do grad¯evinskog, 10 EUR/m2; 099/288007-598540
2112.
PORECˇ, Dracˇevac, sˇumica i
poljoprivredno
zemljisˇte,
14.000 m2, pogodno za rancˇ ili
maslinik, pogled na more, 7
EUR/m2; 099/288-2112. 007-598541
PORECˇ, Nova Finida, grad¯evinsko zemljisˇte, 640 m2, 1. vlasnisˇtvo, blizina mora, 110.000
007-597662
EUR; 099/808-2254.

OTOCˇAC,
Gacka
Dobrina,
Licˇko Lesˇc´e, uz izvorisˇte rijeke
Gacke, zemljisˇte, 20.000 m2, za
visˇe namjena; 099/754-3463.

POSEDARJE, Grgurice, poljoprivredno i grad¯evinsko zemljisˇte, 6.000 m2, u komadu; 098/
007-598551
934-6579.

007-597466

POSEDARJE, Grgurice, maslinik, 3.000 m2, 100 mladih maslina, sˇuma uz maslinik oko
1.000 m2; 091/182-9545. 007-598555

OTOK CRES, Osor, poljoprivredno zemljisˇte, 8 ha, uz asfalt,
struja, voda; 098/329-343.
007-598051

OTOK KRK, Basˇka, zemljisˇte;
007-597916
092/250-4952.
OTOK KRK, sˇuma, 4.586 m2,
blizina industrijske zone, na
glavnoj cesti, ravno, vlasnisˇtvo;
007-597448
091/509-1778.
OTOK KRK, Kras, zemljisˇte,
1.900 m2, moguc´a parcelacija;
007-597429
091/511-3497.
OTOK KRK, Sˇilo, zemljisˇte, 575
m2, 5.200 EUR; 091/357-5775.
007-597597

PULA, Hreljic´i, Jukic´i, zemljisˇte,
20.000 m2, blizina struje i vode,
pogodno za gradnju gospodarskih objekata; 099/810-2855.
007-597142

PULA, Peroj, zemljisˇte, zapocˇeta gradnja, konoba prva
plocˇa, 700 m od mora, moguc´nost 9 apartmana; 098/461007-596863
005.
RIJEKA, glavna cesta, 2 km od
obilaznice, 6.000 m2 terena s
kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2
stanovi; 098/328-374.
007-018074

RIJEKA, Sˇkurinjska cesta,
zemljisˇte, 2.500 m2, na glavnoj
cesti, od toga 800 m2 grad¯evinsko; 098/328-374.
007-000169
RIJEKA, Sˇkurinjska cesta,
zemljisˇte, 2.500 m2, na glavnoj
cesti, od toga 800 m2 grad¯evin007-020926
sko; 098/328-374.
RIJEKA, zapadni dio, grad¯evinsko zemljisˇte, 850 m2, panoramski pogled, plac´ene komunalije i svi prikljucˇci, prilaz,
ishodovano rjesˇenje; 099/828007-597421
1141.
RIPENDA, kod Labina, sˇuma,
17.000 m2; 098/723-450. 007-596729

VISˇKOVO, Sroki, ravano grad¯evinsko zemljisˇte, 1.700 m2; 091/
007-599043
275-7787.
VISˇKOVO, Luzˇine, zemljisˇte,
2
5.500 m , 27.000 EUR; 099/
509-0107, 051/257-366. 007-598483
VISˇKOVO, Kastav, grad¯evinsko
zemljisˇte, 2.280 m2, poslovnostambena zgrada, sva dokumentacija, ili trazˇim ravnopravnog partnera; 097/768-2558.
007-599117

VISˇKOVO, zemljisˇte, sve dozvole za gradnju 6 stanova,
panoramski pogled; 091/1107972, www.dogma-nekretnine.111-008813
com.

NOVI VINODOLSKI, centar,
p.p., 65 m2, 2 ulaza s ceste,
parking, visˇenamjenski, vlasnisˇtvo, moguc´nost zamjene za
apartman, ili zakup; 098/189007-597052
1118.
OPATIJA, p.p., 49 m2, vlasnisˇtvo; 091/509-8842.
007-598911
PASAU, mini hotel, 800 m2
stambeno-poslovnog prostora,
2 garazˇe, moguc´nost najma,
170.000 EUR, moguc´a zamjena
za nekretninu u Rijeci; 098/675007-599320
688.
PORECˇ, okolica, p.p., 500 m2,
parkiralisˇte, prilaz za kamion;
099/599-9694.
007-597718

ROVINJ, neurbanizirano zemljisˇte, 15.000 m2, voda i struja, do
007-598592
asfalta; 091/159-9674.
RUBESˇI, grad¯evinsko zemljisˇte,
007-597745
800 m2; 098/199-2050.

VODNJAN, 2 grad¯evinske parcele, sa projektima za 11 stanova, pogled na more- Brioni;
007-598553
099/205-7345.

RIJEKA, p.p., 120 m2, kat,
struja, voda, okolisˇ 600 m2, za
sve djelatnosti; 098/960-1268.

SENJ, grad¯evinsko zemljisˇte,
606 m2, infrastruktura; 098/
007-598397
245-186.

ZAGREB, Sesvete, grad¯evinsko
zemljisˇte sa starijom kuc´om, ili
zamjena; 095/557-0350. 007-599328

SLAVONSKI BROD, centar,
gradilisˇte, 10.000 m2, ima sve
uvjete; 099/757-9499.
007-597704
STARA SUSˇICA, grad¯evinsko
zemljisˇte, 1.880 m2, struja, voda
i telefon kraj terena; 098/924007-599448
7794.

ZAMET, 4 zemljisˇta, od 902953 m2, dobra lokacija, povoljno, za prvi prodani veliki
popust; 051/211-800, 091/132103-004955
4033, www.lider.hr.

RIJEKA, p.p., 1.000 m2, parking, kameni pristup uz Rijecˇku
zaobilaznicu, ili iznajmljivanje;
007-596808
091/227-4105.

STARIGRAD, blizina Senja, grad¯evinska parcela, 960 m2, dozvoljena gradnja, blizina mora;
007-598160
098/832-492.
STAROD, Slovenija, bukova
sˇuma, 2 ha, 5.500 EUR; 091/
007-597728
891-0623.
STUDENA, obradivo zemljisˇte,
1.100 m2; 051/808-382. 007-598424
SVETVINCˇENAT, okolica, grad¯evinsko zemljisˇte, 6.000 m2;
007-597743
098/922-7629.
SVETVINCˇENAT, okolica, 3
poljoprivredna zemljisˇta, po
2.000 m2; 098/912-3262. 007-597652
SVETVINCˇENAT, okolica, grad¯evinsko zemljisˇte, 4.200 m2,
pogodno za izgradnju turisticˇko-ugostiteljskih objekata;
007-597653
091/251-0061.
SˇAPJANE, poljoprivredno zemljisˇte, 1.115 m2; 091/569-8015.
003-002000

SˇAPJANE, grad¯evinska zemljisˇta, 1.000 i 1.600 m2; 091/569003-001998
8015.
SˇIKIC´I, grad¯evinsko zemljisˇte,
2.800 m2; 091/526-3012. 007-598390
SˇISˇAN, sˇuma, 16.000 m2, te
poljoprivredno zemljisˇte, prema
moru, pogodno za rancˇ, 6 EUR/
007-598552
m2; 099/205-7345.
SˇKALNICA, grad¯evinsko zemljisˇte, 4.000 m2, ravno, uz
glavnu cestu; 098/404-591.

ZLOBIN, zemljisˇte, 12.000 m2,
sa kuc´om, na glavnoj prometnici, 30.000 EUR; 091/161007-598639
7657.
ZˇMINJ, grad¯evinsko zemljisˇte,
3.000 m2, struja, voda, asfaltirano 20 m, pogled, pogodno za
ville s bazenima; 095/522007-598925
5683.
ZˇMINJ, zemljisˇte, 7.500 m2,
15.000 EUR; 098/975-5358.
007-598279

ZˇMINJ, urbanizirano zemljisˇe,
dobra lokacija; 091/521-4847.
007-597849

kupnja
GORSKI KOTAR, sˇumu
sjecˇu drva; 098/941-3202.

za

007-599133

KVARNER ili otoci, grad¯evinsku
parcelu, manju; 091/559-8180.
007-597280

MEDULIN, Vrcˇevan, poljoprivredno zemljisˇte, od 500-1.000
m2; 098/435-985.
007-598884
RIJEKA, poljoprivredno zemljisˇte, pod racˇun dajem kompletan grad¯evinski materijal; 098/
797-640, 091/379-7641. 007-598455
VISˇKOVO, zemljisˇte, 800-1.000
m2, agencije iskljucˇene; 051/
007-598581
257-865.
VISˇKOVO i okolica, poljoprivredno zemljisˇte; 098/1807585.
007-597180

zamjena

007-599528

SˇKURINJE, zemljisˇe, 425 m2,
objekt 35 m2, struja voda, na
glavnoj cesti, 70.000 EUR; 092/
007-598126
249-3572.
TRSAT, grad¯evinsko zemljisˇte,
3.500 m2, za sportski centar,
63.000 EUR; 092/275-9437.
007-598644

TRSAT, grad¯evinsko zemljisˇte,
700 m2, dozvoljena gradnja
trokatnice, dobar prilaz, 60.000
007-598880
EUR; 098/184-9327.
TRSˇC´E, Gorski kotar, grad¯evinsko zemljisˇte, pokraj skijasˇta;
007-598883
098/903-9941.
UDBINA, 2 grad¯evinska zemljisˇta, 600-800 m2; 098/952007-019742
3343.
UMAG, Zakinji, zemljisˇte, 1.794
m2, 2 km od mora, 62.790 EUR;
007-597287
098/169-1135.
VELI BRGUD, poljoprivredno
zemljisˇte i sˇuma, uz cestu;
007-598819
098/510-165.
VEPRINAC, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.283 m2, ravno, ograd¯en
zidom, dozvola, pogled na
more; 051/299-257, 091/5299748.
007-597581
VEPRINAC, zemljisˇte, plac´eni
doprinosi, zapocˇeti temelji, grad¯evinska dozvola, 65.000 EUR
(481.000 kn); 099/320-0007,
007-021781
www.smrat-invest.hr.
VISˇKOVO, Dovicˇic´i, grad¯evinsko zemljisˇte 903 m2, sa grad¯evinskom dozvolom za 6 stanova, plac´ene komunalije; 091/
007-599041
275-7787.

BRSECˇ, poljoprivredno i grad¯evinsko zemljisˇte, 4.200 m2,
struja, voda, telefon, 1.5 km od
mora, za dvosoban stan na
podrucˇju
Rijeke;
099/235007-596972
0858.
KASTAV, grad¯evinsko zemljisˇte, s dobro isplaniranim projektom koji nudi puno zˇivotnog
prostora, odlicˇni uvjeti placˇanja i
lokacija; 091/542-5731. 007-596847

iznajmljivanje
KASTAV, zemljisˇte, za prodaju
automobila te razne prodajne
aktivnosti, uz glavnu cestu;
007-597685
091/530-1008.
MARINIC´I, manje zemljisˇte, za
tihi obrt ili reklamu; 098/831007-599202
955.
TRSAT, vrt; 091/573-8374.
007-596825

POSLOVNI
PROSTORI
prodaja
CENTAR, p.p., 50 m2, ured¯en, u
prizemlju, sa izlogom, sanitarni
cˇvor, parking; 091/523-9427.
007-598713

007-597716

RIJEKA, trgovina
robe,
vlasnisˇtvo;
1332.

mjesˇovite
095/874007-596748

RIJEKA, glavna cesta, 2 km od
obilaznice, 6.000 m2 terena, s
kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2
stanovi; 098/328-374.
007-000171
RIJEKA, centar, p.p., 102.58
m2, izlog 12 m2, prizemlje, 20
m od Korza, odlicˇna investicija,
vlasnisˇtvo;
091/641-2892,
www.dogma-nekretnine.com.
111-009237

RIJEKA, pizzeria u radu, uhodani posao, ili izajmljivanje, prilika;
095/847-9438,
www.dogma-nekretnine.com
111-009265
ID665.
RIJEKA, p.p., 180 m2, za zubnu
ordinaciju ili sl., atraktivna lokacija, ili iznajmljivanje; 091/899007-598332
4349.
SRDOCˇI, dvoetazˇni/p.p., 78 m2,
uhodani fitness, opremljen; 091/
007-599544
202-1052.
TURNIC´, p.p., 70 m2, prizemlje,
ured¯en, opremljen, vlasnisˇtvo,
70.000 EUR (521.500 kn); 051/
227-733,
098/501-044,
007-021582
www.vsp.hr.
VISˇKOVO, p.p., 17.10 m2, u
trgovacˇkom centru, ili zamjena
za manji stan ili vikendicu; 098/
967-8051.
007-596753
VISˇKOVO, p.p., 27 m2, u trgovacˇkom centru, izlog, klima,
pogodan za trgovinu, mjenjacˇnicu, kladionicu, 45.000 EUR;
007-599352
098/215-554.
ZAMET, izlozˇbeni prostor, 70
m2, prizemlje, pogodno za trgovinu, privatnu ordinaciju i sl.;
007-018097
099/862-1109.

kupnja
RIJEKA, p.p., u prizemlju; 091/
007-599286
512-5026.
RIJEKA, skladisˇni prostor ili
garazˇu; 091/512-5026.
007-599295

iznajmljivanje
BELVEDER, centar, p.p., 30
m2, na glavnoj cesti; 095/8618895.
007-598897
CENTAR, p.p., 25 m2, 1. kat,
sanitarni cˇvor, 2 ureda, klima;
051/332-026, 098/354-081.
007-598889

CENTAR, p.p., 50 m2, ured¯en, u
prizemlju, sa izlogom, sanitarni
cˇvor, parking; 091/523-9427.
007-598714

CENTAR, p.p., 10 m2; 051/254118.
007-599061
CENTAR, ulicˇni lokal, 78 m2,
vrhunski ured¯en, 2 izloga na
cestu, vrhunska rasvjeta, alarm,
alu stolarija, ugostiteljske djelatnosti iskljucˇene, 900 EUR/mj.
(protuvrijednost kn); 051/301044, 091/132-4033, www.li103-005064
der.hr.
CENTAR, p.p., 42 m2, ured 16
m2, skladisˇte 26 m2; 051/215061, 091/924-6393.
007-596651

CRIKVENICA, centar, salon za
masazˇu i njegu tijela, opremljen;
098/729-947, 098/958-7064.

CENTAR, ured, 14 m2, u ured¯enom p.p.-u; 091/251-5672.

007-598081

CENTAR, p.p., pogodan za
odvjetnike i javne biljezˇnike;
051/213-108, 091/535-4960.

2

GROBNIK, p.p., do 500 m , 3
EUR/m2, za sve namjene; 051/
007-598693
502-549.

007-596657

007-597096

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
CENTAR, poslovni/uredski prostor, 20 m2; 091/566-7699.
007-597506

CRIKVENICA, okolica, p.p., s
garazˇom, ograd¯eno, na glavnoj
cesti, za manje obrte; 091/170007-598532
3954.
CRIKVENICA, p.p., 40 m2, sanitarni cˇvor; 098/588-342. 007-598536
CRIKVENICA, centar, p.p.,
2x20 m2, sanitarni cˇvor; 098/
588-342.
007-598537
CRIKVENICA, centar, salon za
masazˇu i njegu tijela, opremljen;
098/729-947.
007-598127
DELNICE, centar, p.p.; 091/
195-5151, 095/848-1569. 007-598253
DRENOVA, donja, p.p., 24 m2;
098/484-500.
007-599011
DRENOVA, donja, skladisˇni
prostor, 24 m2; 098/484-500.
007-599012

GROBNIK, Podhum, p.p., do
500 m2, kamionski prilaz, za
sve namjene, blizina autoceste,
3 EUR/m2; 051/296-356, 098/
990-5018.
007-596692
JURDANI, poslovno skladisˇni
prostor, 70 m2, visina 4.5 m,
ured, wc, telefon, parking, prilaz
za kamione; 051/279-489.
007-597741

KASTAV, kuc´a, ured¯ena, pogodno za lijecˇnicˇku ordinaciju ili
restoran, na duzˇe vrijeme; 098/
007-597430
329-090.
KOSTRENA, p.p., 80 m2, prizemlje, za zubnu ordinaciju;
098/253-083, 051/793-913.
007-598559

KOZALA, p.p., 100 m2, za
skladisˇte; 091/530-1057. 007-598381
2

KOZALA, p.p., 40 m , ured¯en,
za ured, skladisˇte, tihu djelatnost, 300 EUR/mj.; 091/7263502.
007-597772
KRALJEVICA, p.p., 60 m2, neured¯en, ured i skladisˇte; 091/
007-598456
517-2240.
KRALJEVICA, centar, p.p., 33
m2, izlog, wc, za tihi obrt ili
007-599661
trgovinu; 051/281-267.
KRIMEJA, p.p., 50 m2, osiguran parking; 091/423-4322.
007-021043

KUKULJANOVO, skladisˇni prostor, zatvoreni 120 m2, otvoreni
3.000 m2, blizina industrijske
zone; 091/555-6261.
007-598720
2

LABIN, gornji, p.p./stan, 54 m ,
kuhinja, 2 sobe i kupaonicat;
099/286-2033.
007-598369
LOVRAN, strogi centar, p.p., 95
m2, pogodan za sve djelatnosti,
6 EUR/m2; 098/405-190. 007-599616
MARCˇELJI, Mavri, p.p. 130 m2,
ured, sanitarni cˇvor, parking,
pogodan za obrt ili skladisˇte;
007-597460
051/257-149.
MARINIC´I, p.p., 50 m2, u obiteljskoj kuc´i, parking u dvorisˇtu,
pogodan za urede, agencije,
knjigovodstvo, ili drugi tihi obrt;
091/574-1752.
007-598032
MARINIC´I, poslovna hala, 300
m2, dva uredska prostora 80
m2, prilaz sˇleperom; 098/449936.
007-021756
MARINIC´I, p.p. za skladisˇte;
007-598909
051/683-169.
MATULJI, strogi centar, p.p.,
25-75 m2, 1. kat; 098/305-492.
007-596798

MATULJI, iznad, p.p. 30 m2, na
glavnoj cesti, zaseban parking,
mozˇe i za skladisˇte; 091/562007-597885
9163.
MATULJI, Jurdani, skladisˇte,
70 m2, odvojeni objekt u zatvorenom dvorisˇtu, prilaz kamionima, na glavnoj cesti; 051/
279-489.
007-597740
2

MATULJI, p.p., 65 m , centralno, podno grijanje, parking,
blizina glavne ceste, 091/2768217.
007-597641
MATULJI, ugostiteljski lokal,
opremljen; 091/763-5220. 007-597469
OPATIJA, p.p./dvosoban stan,
65 m2, luksuzna mansarda u
vili, za ured, klima, ured¯ena,
nenamjesˇtena, parking, na duzˇe
vrijeme, 450 EUR/mj.; 091/505007-598716
6151, 091/526-1002.
OTOK KRK, Punat, p.p., 25 m2,

terasa, pogodno za umjetnicˇku
galeriju, trgovinu, banku ili mjenjacˇnicu; 098/378-165.
007-599356
PAVLOVAC, p.p., 90 m2, novoadaptiran, 650 EUR/mj.; 099/
007-597200
242-7217.
PAZIN, centar, p.p., 52 m2;
007-597939
091/535-7965.
PODMURVICE,
Vukovarska,
p.p., 25 m2, sanitarni cˇvor;
051/798-305.
007-596780
PORECˇ, uredski prostor 10 - 15
007-022011
m2; 099/829-3852.
POTOK,
p.p./cˇetverosoban
stan, 100 m2, visoko prizemlje,
za p.p. ili stanovanje, prazan,
pvc, kompletno ured¯en, nove
kupaonice, parking; 091/132103-005021
4031, www.lider.hr.
PRELUK, diskoteka, opremljena; 095/900-7710, 051/337003-002011
751.
PULA, p.p., 500 m2, pogodno
za skladisˇte ili cˇisti obrt, u
industrijskoj zoni, struja, plin,
telefon, sanitarije; 098/254007-598542
379.
RIJEKA, p.p., renoviran, 120
m2; 091/578-5690.
007-598295
RIJEKA, 2 p.p.-a 40 m2, ili
ukupno 80 m2, u privatnoj kuc´i,
atraktivna lokacija, uz glavnu
cestu, ugostiteljske djelatnosti
iskljucˇene; 091/899-4349. 007-598331
RIJEKA, p.p., 120 m2, 1. kat,
novoured¯en, dobra lokacija, blizina hotela, pogodan i za sta007-599251
novanje; 098/461-195.
RIJEKA, visˇenamjenski p.p.,
600 m2, dobra lokacija, pristup
kamionima, vlastiti parking, moguc´e iznajmljivanje i manjih po007-596752
vrsˇina; 091/227-4105.
RIJEKA, centar, p.p., 90 m2, 2.
kat,
namjesˇten,
centralno,
klima, telefon; 099/815-5577.
007-597033

2

RIJEKA, p.p., 150 m , na glavnoj cesti, parkiralisˇte, izlog, pogodan za sve namjene, moguc´nost diobe na 2 ili 3 prostora;
007-597130
091/720-2764.
RIJEKA, istok, skladisˇni p.p.,
60 m2, parking; 051/289-338.
007-597315

RIJEKA, p.p., trgovina i skladisˇte, na 2. katu robne kuc´e,
4.900 kn; 098/916-2122. 007-597449
RIJEKA, ulicˇni lokal, 48 m2,
moguc´e sve namjene; 091/
007-597392
444-4851.
RIJEKA, ul. Milana Smokvine
Tvrdog, p.p., 20 m2, 1. kat,
pogodno za odvjetnicˇke i sl.
djelatnosti; 051/615-082, 098/
007-597553
259-288.
RUBESˇI, skladisˇni prostor, oko
150 m2, 1. kat, za razne namjene, uz glavnu cestu; 091/
007-597684
530-1008.
SˇKURINJE, p.p., za frizerski
salon ili drugu djelatnost; 091/
007-596782
502-6189.
SˇKURINJE, p.p., 40 m2, pogodan za visˇe namjena, ili ulazak u
partnerstvo; 091/538-7666.
007-598744

TRSAT, p.p., oko 40 m2; 091/
007-596824
573-8374.
TRSAT,
skladisˇno-poslovni
prostor, 120 m2; 091/502007-597610
9161.
VEZˇICA, p.p., 32 m2, mozˇe biti
kancelarija ili skladisˇte; 091/
007-596850
516-8549.
VEZˇICA D., p.p., manji, blizina
ceste; 051/403-096, 099/816007-597091
9843.
VISˇKOVO, Vozisˇc´e, p.p., 40 m2,
za djecˇju igraonicu, na cesti;
007-596899
051/258-098.
VISˇKOVO, centar, skladisˇte ili
p.p., 100 m2, veliki parking;
091/543-5469, 051/256-066.
007-598277

VISˇKOVO, centar, p.p., 130 m2,
za tihu djelatnost; 098/442008-120010
571.
VOLOSKO, p.p., 40 m2, novoured¯en, parking, na glavnoj prometnici, (zvati radnim danom od
12-18 sati); 098/491-454. 007-599073
ZAGREB, centar, p.p., 84 m2,
terasa, 3 prostorije, kuhinja,
protuprovalna vrata, kamera,

19

950 EUR/mj.+rezˇije; 098/799220, 098/353-323.
007-596706
ZAMET, p.p., 40 m2; 091/1637994.
007-596737
ZAMET, p.p., 26 m2, na glavnoj
prometnici; 098/565-639. 007-021996
ZAMET, donji dio kuc´e za p.p.
ili stan, 80 m2, terasa 80 m2,
okretisˇte autobusa 2; 091/7663716.
007-599332
ZAMET, p.p., 70 m2, na glavnoj
cesti, okretisˇte autobusa br. 2;
091/766-3716.
007-599333
ZAMET, p.p., 35 m2, prizemlje,
sanitarni cˇvor, uz glavnu cestu,
pogodno za ured ili tihi obrt;
051/637-467, 051/637-466.
007-598449

ˇ KA
OBRTNIC
OPREMA

POLICE, staklene, raznih velicˇina, za trgovinu; 091/2755855.
007-598436

prodaja
ALU REKLAMA, manja, neonska, 500 kn; 097/744-1164.
007-599197

ALU SˇATORI, reklamni, sa/bez
reklamnih natpisa; 091/5301008.
007-597678
BALONI na helij, letec´i, boca sa
punjacˇem i stalkom; 092/1303225.
007-597331
BLAGAJNA, kompjuterska, trgovacˇka, s programom; 091/
512-6813.
007-599126
BLAGAJNE, razne
098/254-379.

policama za skladisˇte; 092/2977977.
007-597355

velicˇine;
007-598496

CAFFE APARAT, 1. grupa, ispravan, ured¯en, 2.300 kn; 099/
531-5510.
007-598034
DISCO RASVJETA, neon cijevi,
transformatori, digitalna reklama, svjetlec´a reklama; 098/
166-0388, 098/170-4651. 007-597408
DIZALICA za autoservis, dvostupna; 091/255-0501.
007-018104
INVENTAR, parfumerije, stalazˇe, pult; 095/905-1024. 007-597464
KOZMETICˇKI APARATI, elektroepilator Laser, elektrostimulator, vakum za lice i tijelo,
ultrazvuk za tijelo, dermoabrader, recepcijski stol; 098/9888261.
007-598706
LASERSKI
TERMOMETAR,
LCD display, memorija, novi,
mjeri temperaturu i udaljenosti
do 350 stupnjeva, 350 kn; 091/
591-1276.
007-597710
MANIKURA SET, nova uv
lampa, 36 W, 450 kn, ili sa
setom gelova, 850 kn; 099/
230-8988.
007-598571
MESOREZNICA, profesionalna,
2.000 kn; 098/443-091. 007-599396
METALNI SˇTAND, sa sandukom i tendom, nov, (Umag);
095/924-2525.
007-597398
OPREMA za kozmeticˇki salon;
091/578-5690.
007-598297
OPREMA za mesnice: rashladne komore, rashladni ured¯aji, vitrine za meso, masˇine za
mljevenje, panjevi, radni stolovi;
051/279-646.
007-598142
OPREMA za ribarnice: radni
stolovi, vitrine za ribu, ledomati
za ljuskasti led i granulat, komore i dr.; 051/279-646. 007-598141
OPREMU za slasticˇarne, ribarnice, pekare, markete, specijalizirane trgovine i ostale vrste
trgovina; 051/279-648.
007-598133
PCˇELARSKI PRIBOR; 051/711423, 091/722-6457.
007-597170
PEKARSKA DJELILICA za tijesto, nova, automatska, rashladna komora 18 m3; 098/
253-083, 051/793-913.
007-598561
POLICA, kombinacija prokromdrvo, duzˇine 15 m, sa 56 polica,
podesiva, za tekstil i obuc´u,
drveni pult sa ladicama, 15.000
kn; 091/202-1958.
007-596712
POLICE i vitrine, polovne, za
trgovine; 051/296-356, 098/
990-5018.
007-596699
POLICE za trgovinu tekstilom, 2
kabine i naplatni pult; 091/200004-001185
5755.
POLICE za trgovinu, zidne, 25
m, kvalitetne, ocˇuvane, sa trodijelnim pultom za blagajnu i

POLICE za prodavaonu, rabljene, u dobrom stanju; 098/
224-444.
007-599506
PULT za trgovinu, 140x100 cm,
ukrasni, rucˇni rad te staklene
police; 091/275-5855.
007-598435
RADNI STOLOVI za pekarstvo;
098/253-083, 051/793-913.
007-598560

RASHLADNA KOMORA, za ribu
ili povrc´e; 099/348-6684, 091/
348-6684.
007-596763
RUCˇNE NAREZNICE, vodoinstalaterske, RIDGID R-200,
1.000 kn; 091/796-4823. 007-597161
SALAMOREZNICA (mesoreznica), promjer nozˇa 19 cm,
drzˇava proizvodnje Italija, nova,
nekorisˇtena; 092/297-7977.
007-597351

UGOSTITELJSKI
OBJEKTI
prodaja

JUKEBOX, s 200 kom. plocˇa
singerica, ocˇuvan; 091/163007-596733
7994.

IKA, ugostiteljski objekt, uhodani, zbog odlaska u mirovinu;
007-596766
091/348-6684.

KOMORE, mirne i duboke, manjih kapaciteta; 091/527-2238.

LABIN, caffe bar/slasticˇarna, 70
m2, terasa 100 m2, kompletno
ured¯eno, ili najam; 091/202007-596711
1958.

KUHINJA za ugostiteljstvo, polovna; 098/559-442.
007-599297

RIJEKA, zapad, caffe bar, dobro uhodan, s moguc´nosˇc´u
preuzimanja najma, pogodan,
prenamjena u stambeni prostor;
007-597532
097/782-2446.
RIJEKA, zapad, caffe bar, dobro uhodan, moguc´nost preuzimanje najma, pogodan i za
prenamjenu u stambeni prostor;
007-597600
098/426-084.
SELCE, caffe bar, 77 m2, terasa
100 m2, kompletan inventar, 5
m od mora; 098/431-399. 007-597821

SAMSUNG R 4800, blagajna,
2.400 kn; 091/551-2764. 007-597040

iznajmljivanje

SOLARIJ, lezˇec´i (uwa-tutti fruti
41 u.p.p), zˇute boje, korisˇten
godinu dana, povoljno, zvati iza
007-019394
16 sati; 091/564-6059.

LOVRAN, centar, restoran, pizzerija, opremljen, moguc´nost
prosˇirenja na obalni put, dugorocˇan najam, 1.500 EUR/mj.;
007-599543
091/202-1052.

SOLARIJUM,
profesionalni,
black power, nove zˇarulje za
lice i tijelo, u dobrom stanju,
10.000 kn; 099/230-8988. 007-598577
STOLOVE i klupe za konobe i
pizzerie; 095/910-9964. 007-598299
SˇIVAC´I STROJ: atlas, dzˇepovina, sˇkare i dr.; 091/8986618.
007-598691
SˇIVAC´I STROJ Endlerica, nova,
2.500 kn, (zvati poslije 16 sati);
051/333-914.
007-599266
UV GELOVI, po fazama, ili
monofazni, 5 ml/50 kn, 15 ml/
99 kn, 30 ml/250 kn, tipse 80 lp/
007-598572
kom; 099/230-8988.
UV LAMPA, za manikuru noktiju, profesionalna, nova timer
zˇarulje 4, 450 kn; 099/2308988.
007-598575
VAGA, elektronska, do 15 kg,
platformska, ocˇuvana, 2.500 kn;
098/253-083, 051/793-913.
007-598562

VAGA, sa skalom do 1 kg, 800
kn; 098/443-091.
007-599398
VAGA, libela Celje, do 100 kg,
na kazaljku; 098/946-7775.
007-596943

VAGA, aluminijska, stojec´a,
mehanicˇka, do 100 kg, pogodno za mesnice i trgovine;
007-597111
091/929-1222.

UREDSKA
OPREMA
prodaja
PISAC´I STROJ Unis, ispravan;
007-597345
092/297-7977.
PULT, 2 kom. i kutna polica, od
007-597207
brijesta; 091/508-3131.
STOLICA, uredska; 098/1337197.
007-598520
TELEFAX i kopirka, Canon, 200
007-596936
kn; 091/481-5944.
UREDSKI NAMJESˇTAJ: 2
stola, puno drvo, boja meda,
te jedan manji za telefon i
printer, 2 stolice, sˇiber ormar
za registratore; 098/189-1118.
007-597051

UREDSKI NAMJESˇTAJ; 098/
320-580.
007-596823

INVENTAR za slasticˇarstvo i
ugostiteljstvo, radni stolovi, su007-597432
doperi; 095/828-5148.

LOVRAN, centar, caffe-bar slasticˇarna; 091/202-1052. 007-599545
MATULJI, restoran, ured¯en,
opremljen, plac´anje unaprijed;
007-597884
091/562-9163.

UGOSTITELJSKA
OPREMA
prodaja
ALARM i kamere, za kafic´e,
skoro novo; 091/899-4349.
007-598329

APARAT za francuske palacˇinke, 50x20 cm; 098/187007-599175
4949.
APARAT za palacˇinke, promjer
plocˇe 30 cm, 1.600 W, nov,
nekorisˇten; 092/297-7977.
007-597353

APARAT za hot dog, profesionalni, sacˇuvan, 600 kn; 092/
007-597350
297-7977.
APARAT, samoposluzˇni, za tople napitke, 500 EUR; 095/9026428.
007-596997
APARAT ZA KAVU, profesio007-597851
nalni; 091/521-4847.
APARAT ZA KAVU, 2 grupe,
ispravan, 2.500 kn; 099/531007-598024
5510.
BACˇVE za vino od 20, 30 i 50 l;
007-596817
091/254-6535.
BILJARSKI STOL, 7, osˇtec´ena
plocˇa, 1.000 kn; 091/903007-599082
4108.
CˇASˇE za sladoled i kupove te
cˇasˇe i krigle za pivo; 091/600007-597414
2829.
FONTANA za hladne napitke,
tracˇni toster za hostele te kolica
za sobarice ili cˇistacˇice; 091/
007-597419
907-2438.
FRITEZA, model optima, elektricˇna, profesionalna, 1x8 l,
inox, ocˇuvana, 1.400 kn; 092/
007-597373
292-8009.
HLADNJAK, mini komora, temperatura + 4, zapremnina 1.700
l, 7.000 kn; 097/744-0077.
007-597889

HLADNJAK, visec´i, izlozˇbeni,
pult i vitrina; 091/527-2238.
007-598193

007-598189

LEDOMAT i perilicu u ispravnom stanju, s jamstvom; 097/
007-598711
794-0671.
LEDOMAT i perilicu u ispravnom stanju, s jamstvom; 099/
776-7569, 051/514-250. 007-598718
LEDOMAT, 35 kg, novo; 091/
201-3697.
007-597411
LEDOMAT, 40 kg, Scotman,
vodeno hlad¯enje, malo korisˇten,
5.500 kn; 099/531-5510. 007-598019
LEDOMAT, 40 kg, ispravan,
4.800 kn; 099/531-5510. 007-598020
MJERACˇI za tocˇeno pivo, mjeri
u dl i l, 450 kn/kom.; 091/509007-596886
1712.
MLINAC za kavu, ispravan,
1.000 kn; 099/531-5510. 007-598027
MONITOR za racˇunalnu blagajnu, 9 incha, crno-bijeli, 150
kn ili color, 13 incha, 99 kn;
007-597332
092/130-3225.
OPREMA, nova i rabljena te
sitni inventar za ugostiteljstvo i
slasticˇarstvo; 095/901-3697.
007-597413

OPREMA za kafic´e, komplet ili
pojedinacˇno, pult, retropult,
stolovi, stolice, ledomati, perilice cˇasˇa, sudoperi i dr.; 051/
007-598134
279-648.
OPREMA za slasticˇarne: sladoledne vitrine, sˇlagomati, pasterizatori i dr.; 051/279-648. 007-598135
OPREMA, pekarska, djelilice,
frkalice za panine, mjesˇalice,
laminatore za tijesto, pekarske
pec´i,izlozˇbene vitrine, masˇine
za pranje plehova; 051/279007-598144
647.
OPREME, za markete, trgovine i
duc´ane, police drvene i metalne, rashladne vitrine i ostalo;
007-598143
051/279-647.
PEC´ za pizzu, mjesˇalica za
tijesto, rosˇtilj, napa, i drugi
inventar; 098/195-7879. 007-597433
PEC´ ZA PIZZU, na struju; 051/
007-599658
264-865.
PECˇENJARA Krovic´ 557 CP,
sˇirina lozˇisˇta-144 cm, dubina70 cm, ukupna visina-220 cm,
sˇirina radne plocˇe-208 cm,
4.200 kn, (Senj); 098/616-461.
007-597730

PLINSKI ROSˇTILJ, napa (komplet pecˇenjara); 091/527-2238.
007-598190

RACˇUNALNA BLAGAJNA, pogodna za ugostiteljstvo ili trgovinu, racˇunalo, printer, monitor,
ladica i tipkovnica, 1.200
kn+program po dogovoru;
007-597348
092/297-7977.
RASHLADNA VITRINA, sa pultom, LTH, duzˇina 160 cm, za
meso, suhomesnate, mlijecˇne
proizvode i sl., ispravna; 092/
007-597372
292-8009.
RASHLADNE KOMORE, montazˇa i pusˇtanje u pogon; 098/
007-599610
966-8689.
RASHLADNI PULT, sa koritom,
dva otvora, inox, 188x70; 091/
007-598621
520-0714.
RAZˇANJ, za odojke i janjce,

20

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
kamenoloma, s
091/516-1990.

elektricˇni pogon; 051/622-822.
007-596965

REZERVNI DIJELOVI za ugostiteljsku opremu, susˇacˇi za
ruke Magma te visec´i nosacˇi
za cˇasˇe; 091/600-2829. 007-597417
ROSˇTILJ, plinski, 50x80 cm,
profesionalni inox, 4 plamenika;
092/130-3225.
007-597338

007-597886

PROTUPROVALNA VRATA, bijela, sa kodiranim kljucˇem,
2.500 kn; 092/288-3323. 007-598347
PROZOR, drveni, sa roletom,
161x72, 250 kn; 051/296-087.

STROJ za proizvodnju sladoleda Bravo, plinski rosˇtilj sa
postoljem te hladnjak, inox;
091/600-2829.
007-597415
SˇANK, ugostiteljski, 3.5 m, sa
rashladnim hladnjacima i postoljem za kavu (sve od rosvaja),
drveni i rucˇni rad, 2.000 kn; 091/
568-8410.
007-597261

007-598227

PROZOR, 180x140 cm i balkonska vrata, 80x220 cm te rolete;
007-598586
051/257-865.
PROZOR, dvokrilni, ostakljeni,
drveni, 134x100 cm, 200 kn;
007-598616
051/291-028.

TENDA, poluokrugla; 091/527007-598192
2238.

007-597073

URED
¯ AJ za sˇpageti ice i mikser
za voc´e te drogerijski mlinac za
kavu za duc´ane ili przˇione kave;
091/907-2438.
007-597418
VITRINA za sladoled, masˇina
za proizvodnju sladoleda, pastalizator; 095/828-5148. 007-597431

kupnja
APARATI ZA KAVU,
pravni; 098/933-0561.

neis-

CˇELICˇNI PROFILI-cijevi; 091/
007-597605
542-5033.

KONTEJNER, za smec´e, 240 l,
nekorisˇten; 098/420-843. 007-597262

DASKE, suhe, tresˇnja; 091/7606232.
007-597515

KONTEJNER, 6 m, ured¯en;
098/720-477.
007-596721

DRVENI PROZORI sa roletama,
140x140 cm, 2 kom, 180x140
cm, 1 kom. te balkonska vrata,
80x220 cm, 2 kom.; 051/322713, 099/285-0000.
007-599435

KROVNI VENTILATOR, 1.000
m3; 099/501-6000.
007-598155

ERTE, 4 kom.; 098/930-0104.

LJESTVE, aluminijske, 3 m,
korisˇtene, 70 kn; 051/291703.
007-597197
MONTAZˇNA KUC´ICA, hrastova
(Planjke), 4x3 m, za vrt, vikendicu; 095/588-0934.
007-597300

007-596947

ERTE, 4 kom., svaka nesˇto
manja od metra; 098/1850896.
007-596894
FASADE i materijal za fasade,
rofix, baumit i kanuf; 091/3797641, 098/797-640.
007-598453
GRAD
¯ A, jelova; 095/582-2077.

007-597444

007-596776

NAPA, profesionalna, 280x190,
sa pripadajuc´im motorom; 091/
520-0714.
007-598620

GRAD
¯ A svih vrsta, rezana, te
krovne konstrukcije po narudzˇbi, moguc´nost dostave; 051/
878-108, 091/585-2895. 007-597956

PRIKOLICU, ugostiteljsku, sa/
bez opreme; 092/292-8009.
007-597361

ROSˇTILJ, plinski ili elektricˇni,
profesionalni, 40x80 cm, 60x80
cm, 60x100 cm ili sl.; 092/2928009.
007-597360

GRAD
¯ EVINSKA
OPREMA I
MATERIJALI
prodaja
BALKONSKE PLOCˇICE, 20 m2,
duzˇine 24.5 cm, sˇirine 11.5 cm,
60 kn/m2; 051/819-658. 007-596745
BENKOVACˇKI KAMEN, raznih
debljina; 091/533-6700. 007-597452
BETONSKE
PLOCˇE,
40x40x2.50 cm, za terase;
razne vaze i zˇardinjere u boji i
dr. elementi; 098/971-0572,
091/538-1720.
007-599169
BRODSKI POD, lamperija, suha
stolarska i krovna grad¯a od
arisˇa i smreke, dostava iz Slovenije; 00386/41/648-116.
007-597754

CIGLA, stara, 25x12x6 cm,
ocˇisˇc´ena, paletirana, 2.30 kn/
kom.; 098/948-3819.
007-598737
CIGLA, stara, 29x14x7 cm,
ocˇisˇc´ena, paletirana, 3 kn/kom;
098/948-3819.
007-598739
CIGLA, stara, podna, kvadratna, 20x20x4 cm, sˇesterokutna 17x17x4 cm; 098/9483819.
007-598740
CIGLA i zˇbuke, svih vrsta; 098/
797-640, 091/379-7641. 007-598461
CRIJEP kanalica, 2.500 kom., 1
kn/kom.; 091/508-3708. 007-596670
CˇELICˇNI NOSACˇ
(pajmer),
260x260x4.400 mm; 091/5425033, 099/749-0203.
007-597601

ZIDNA STIJENA, rucˇno kovana, 180x70 cm; 051/257865.
007-598587

PORTUN, stari, kovani, 2 krila
po 60, visina 180; 098/453007-598120
878.

STOLOVI, novi za ugostiteljstvo, restorane, stalak za otpad
smec´a od inoxa, bojler za plin,
(Pula); 091/737-5881.
007-599121

UGOSTITELJSKI
SˇTAND,
samostojec´i, pokretni, s plinskom fritezom, rezacˇ krumpira;
007-599267
091/252-5158.

007-598266

VREC´E, jumbo, nosivost 1.000
007-597992
kg; 098/523-739.

PORTUN,
stara
rustika,
250x155 cm, 800 kn; 091/754007-598930
1306.

STARI PREDMETI za ured¯enje
konoba; 051/672-232.
007-599160
STOLNI GRIJACˇ Lotus, za pecˇeno meso; 091/562-9163.

UGOSTITELJSKA
NAPA,
Rostfrei, 3 m; 051/793-054.

007-597533

PIJESAK, 0.4 i 0.16, iz kamenoloma, s prijevozom; 091/533007-597451
6700.
PLASTICˇNI REZERVAR, za
vodu, 2. kom., 1.000 l., pogodno za gradilisˇte; 099/759007-598927
4580.
PODUPIRACˇ, 100 kn/kom; 098/
007-599393
443-091.

REGISTAR BLAGAJNA, Oliveti,
ECR 012, pogodna za trgovinu i
ugostiteljstvo, ispravna, 800 kn;
007-597337
092/130-3225.

TOSTER, pumpa za caffe aparat, vaga, salamoreznica; 098/
523-739.
007-597993

VRATA sa sˇtokom, 7. kom.,
100 kn/kom.; 051/621-018.

prijevozom;

GREDE, hrastove, stare, duzˇine
od 4.50-5.50 m, 40 kom.; 098/
007-598738
948-3819.
GRILJE, ocˇuvane, 5 krila,
2x0.56 m, 1.200 kn; 051/291028.
007-598615
GRILJE,
6054.

rabljene;

091/464007-598075

GRLO OD SˇTERNE, kameno;
095/582-2077.
007-596775
HARMO VRATA, 1,5m x 2m,
okvir 33 cm, boja hrasta, ocˇuvana; 091/735-9494.
007-599007
HRASTOV PARKET, prvoklasni, duljine 25 cm, 100 kn/
m2 (Jadranovo); 098/208-030.
004-001186

INOX CIJEVI, visˇe profila; 099/
007-598154
501-6000.
ISPUNE Gorisˇkih opekarni, 250
kom., 1.000 kn; 098/185-0896.
007-596895

IZOLACIJSKA VUNA Tervol,
11 bala, 8 bala podne, 2.000
kn; 092/263-0570.
007-598852
KAMEN za zid, sivi i bijeli, sa
dostavom; 091/555-6261.
007-598721

KAMENE KOCKE, granit, velike
i male, mozˇe sa ugradnjom za
parking okuc´nicu; 095/5880934.
007-597301
KAMIN, nekorisˇteni, gusnati, u
zamjenu za janjce ili jaric´e,
007-598703
(Pazin); 099/695-0257.
KANALICE, Gorisˇke opekarne,
nove; 098/797-640, 091/3797641.
007-598463
KANALICE, 1 kn/kom.; 098/
185-0896.
007-596896
KLIZNI
PORTUN,
kovani,
6.2x2.2 m, i personalni portun
1.2x1.7 m, novo; 091/5425033.
007-597603

cm., 200 kn/kom.; 051/691153.
007-597766
ROLO VRATA, resˇetkasta, protuprovalna, elektricˇno podizanje, za otvore sˇirine 190x250
cm, 2 kom., 6.000 kn; 098/202028.
007-596953
SKELA,
brzomontazˇna,
ili
najam; 091/941-1520.
007-020027
SPOJNICE za cjevnu skelu, 25
kn/kom.; 098/443-091.
007-599394

PROZOR, fiksni, 120x140 cm;
007-598673
051/230-478.

STAKLO, rabljeno, 7 m2, debljine 5 mm; 051/691-499, 091/
550-2039.
007-597437

PROZOR, 125x80;
499, 091/550-2039.

051/691007-597436

STOL, za piljenje drva, metalni;
007-596927
098/819-911.

PROZORI i vrata, rabljeni, do
100 kn; 051/296-356, 098/990007-596698
5018.

STRIROPOR za fasadu od 5
cm, 8 cm i 10 cm, 1.500 m2;
098/797-640, 091/379-7641.

PROZORI, dvokrilni, ostakljeni,
140x140 cm, sa zˇaluzinama;
007-597083
092/148-0593.

STRUJNI ORMAR, s brojilom i
osiguracˇima; 091/897-1105.

007-598462

007-599161

STRUJNI ORMARIC´, metalni,
za privremeni prikljucˇak, kompletni bez brojila, 900 kn; 092/
263-0570.
007-598851

2

LAMPERIJA, lipova, 40 kn/m ;
007-599486
098/167-2256.

TAVALONI, suhi, bukovi i hrastovi; 099/513-1907, 098/561696.
007-598364
TAVALONI, tresˇnja i kesten;
091/549-9565.
007-599095

PAROPROPUSNA FOLIJA i
kompletan materijal za fasadu;
091/379-7641, 098/797-640.

TAVALONI, 10 kom., rabljeni;
051/677-007, 099/418-8800.

007-598454

TAVELICE, stare, kvadratne,
jako rijetke, 25x25x3,5; 098/
948-3819.
007-598741

007-597118

PIJESAK, svih granulacija,
tampon i jalovina, sa prijevozom; 091/555-6261.
007-598722
PIJESAK, svih granulacija, s
prijevozom; 098/554-450. 007-598603
PIJESAK, zemlja, stajski gnoj,
prijevoz, moguc´nost istovara
grajferom; 098/215-760. 007-599644
PIJESAK i zemlja; 091/9766375.
007-597177
PIJESAK, svih granulacija, sa
prijevozom, i manje kolicˇine;
098/180-7585.
007-597179
PIJESAK svih granulacija, iz

PROZORI s griljama, 100x140;
091/906-0912.
007-020025

ULAZNA VRATA, portun, kovano zˇeljezo, stara 100 g.,
2.80x2.30 m; 091/517-2240.
007-598457

PROZORI, 113x57 cm, 4 kom.,
duplo staklo, 2 grilje, 113x57
007-598670
cm; 051/230-478.

VAPNO, u vrec´ama, 1 t, ostatak
od gradnje, u pola cijene; 091/
500-7092.
007-596834

PROZORI, rabljeni, s griljama;
007-599474
095/570-7551.

VRATA, zˇeljezna, garazˇna, na
podizanje, 530x200 cm, 100
EUR; 098/819-911.
007-596925

ROLETE
ZA
PROZORE,
drvene, prosˇjane, rabljene, ocˇuvane, 27x78 cm., i 54x128.5

VRATA, zˇeljezna, ostakljena,
198x14; 051/691-499, 091/
550-2039.
007-597435

ZIDNE OBLOGE od pluta,
30x30 cm, 20 kn/m2; 051/639007-599442
269.
ZˇELJEZNA KONSTRUKCIJA,
veranda; 091/193-1435. 007-598233
ZˇELJEZNI PROZOR, sa staklima, 110x100 cm., 200 kn;
098/975-5358.
007-598282
ZˇICA za elektro lemljenje, q24,
presjek 2.5 mm, s podmazivanjem; 091/506-6144.
007-599068

kupnja
BAKAR, mesing i ostale metale
i svi vrsti kablova; 098/9330561.
007-597442
GREDE, 4 m, 10x10, rabljene,
stare; 091/527-8863.
007-599547
HA SKELU, komplet sa tavalonima; 098/629-355, 091/1970561.
007-598871
KAMEN, kastavski, od stare
kuc´e; 098/210-910.
007-596799
PALETE, euro i obicˇne; 098/
797-640, 091/379-7641. 007-598419
PLATINA Z-52, za garazˇna
vrate Game ili Trafo, (otok Krk);
098/798-033.
007-598948
PVC OTPAD, od proizvodnje
stolarije; 098/797-640, 091/
379-7641.
007-598422

STROJEVI I
ALATI
prodaja
AGREGAT, 400 kwA, diesel, ili
zamjena za grad¯evinske strojeve ili automobil; 098/246459.
007-596786
AGREGAT Tomos, 1 kW, dvotaktni motor, 500 kn; 091/5369723.
007-597081
AGREGAT za struju, diesel, 7.5
kw, njemacˇke proizvodnje, dobro stanje, moguc´a dostava;
098/597-761.
007-597645
AGREGATI za struju, svih jacˇina; 098/966-8689.
007-599611
AKUMULATOR, 170 Ah, 12 V,
2 kom., 1.000 kn; 091/2346792.
007-599125
APARAT za varenje, Varstroj
varex 152; 098/941-9633. 007-599240
APARAT za mjerenje kompresije, benzin, 300 kn; 092/2493572.
007-598124
APARAT ZA VARENJE, Var-

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
Mio standard; 051/230-292.
007-597129

STOLARSKI STROJ
nirku; 095/910-9964.

kombi-

VILJUSˇKAR Litostroj, 5 t, ili
zamjena za automobil; 098/
293-447.
007-598083

STROJ za vezanje knjiga, plastifikator; 095/842-3132. 007-599218

VRTNA SJECKALICA za grane,
s valjkom, jednom korisˇtena, 85
EUR, (otok Krk); 098/798-033.

STROJ za zˇbukanje, Putzmeister M525, 2003. g., cijevi 20 m,
19.000 kn; 091/201-7471. 007-597957

ZˇICA za autogeno zavarivanje,
2 mm, 10 kn/kg; 098/293-447.

007-598300

007-598941

007-599667

STROJEVI za aluminijsku bravariju: dvoglava pila, freza, cirkular, busˇilica, malo korisˇteno;
098/254-379.
007-598480
STROJEVI ZA ALUMINIJ: freza, kopirka, mala rezalica,
sˇtanca, radni stol za montazˇu,
17.000 kn; 098/174-0657. 007-598289
SVRDLA Hilti, nerabljena, 16/55
i 22/32, 1.600 kn; 092/1501366.
007-598826
SˇKARE za rezanje grane, od
Uniora, kvalitetne drsˇke, novo,
150 kn; 091/132-7214.
007-598983
SˇLAJFALICA; 095/842-3132.
007-599219

SˇPICE, zˇeljezne i lopate, za
kompresor, pod racˇun strujni
agregat (diesel) do 9 kW; 098/
007-596956
931-9329.
TOKARSKI STROJ, s priborom
i raznim alatom; 099/5566778.
007-597167
TOKARSKI STROJ Einhell BTWW-1000, za drvo, malo rabljen, s dodatnom opremom;
098/973-8068.
007-599289
TOKARSKI STROJ, TNP 250/
2.000 i TNP 300/1.000; 095/
007-598100
544-9095.
UTOVARIVACˇ Michigen, 4x4,
4.100 EUR; 091/510-3950.
007-597949

VARILICA Crespi 450, svi varovi, 22.000 kn; 098/434-648.
007-597281

VIDIJE, set, za hilticu, 14 kom;
007-599224
095/842-3132.
VILICˇAR sa sprederom za 20 i
40 stopne kontejnere Belotti,
10.000 kg nosivosti, 15.000
EUR (Buzet); 052/662-316.
007-599475

stroj 152, do 140 A; 095/842007-599207
3132.
APKANT PRESˇA, 25 t, 1.250
mm, rucˇna izrada, 20.000 kn;
091/594-9232, 051/633-998.
007-598268

AUTO DIZALICA Coles Hydra
truck, 25-18T, nosivosti 25 t,
15.000 EUR; 091/510-3950.
007-597942

AUTODIZALICA, jednostupna,
hidraulicˇna presˇa, kompresor,
270 l; 098/916-2122.
007-597450
AUTOPRAONICA Ceccato, s
cˇetkama, malo korisˇtena, vrlo
jeftino; 098/328-374.
007-000174
BRAGE, nove, platnene, 6 m,
nosivost 2 tone, 150 kn/kom;
051/675-779.
007-598108
BRENERI, za autogeno varenje
i rezanje-Messer, 5 kom., vel. 15 i manometri; 092/297-7977.
007-597349

BRUSILICA Kikinda, planska,
1.000x300, 6.000 EUR; 095/
544-9095.
007-598101
BUSˇILICA, brusilica, hidraulicˇna presˇa i tokarski stroj;
098/936-8068.
007-598174
DIZALICA, mostna, raspon
14.5 m, duzˇina staza 70 m,
5.000 EUR; 095/544-9095.
007-598102

DIZALICA za kariolu s betonom, 2.500 kn; 098/443-091.
007-599395

DIZALICA Dalbe, 16x18, hidraulicˇna, pocincˇana, daljinski,
81.000 kn; 091/201-7471. 007-597958
DIZALICA, 12x12, monofazna,
hidraulicˇna, daljinski, 62.000 kn;
007-597959
091/201-7471.
ELEKTRO KOLICA Koncˇar
EKN 1001, nosivosti 1.000 kg,
1.250 EUR; 091/510-3950.
007-597940

ELEKTROMOTOR, 5.5 kW, trofazni, za cirkular, 1.800 kn; 099/
007-598028
531-5510.
ELEKTROMOTOR Sever, 380
V, 0.55 kW, s reduktorom 670

o/min; 098/216-919, 098/476576.
007-599304
ELEKTROMOTOR, 5 kW, 1.000
007-598125
kn; 092/249-3572.
ELEKTROMOTORI,
trofazni,
rabljeni, 1.4 kW, 2800 okretaja
u min., sa prirubnicom, 2 kom.,
1.090 kn; 092/150-1366. 007-598825
FREZA za cˇisˇc´enje snijega, 13
ks; 098/561-696, 099/513007-598362
1907.
GRAD
¯ EVINSKI KOMPRESOR,
diesel, Geitz, 26 ks, glave
Bauer, 2.700 m3/min, pogodan
za pjeskarenje, pod racˇun
strujni agregat diesel do 9 kW;
007-596955
091/890-5422.
HIDRAULICˇNI KOMPRESOR
Stanley, 18 ks, sa cˇekic´em;
007-598410
091/527-9545.

MINI UTOVARIVACˇ Bobcat
863, 99 g., 9.000 EUR (Buzet);
007-599473
052/662-316.
MINI UTOVARIVACˇ, Skat louder, 4.5 t; 098/245-186. 007-598395

007-598357

PUMPA za hidrofor, Koncˇar,
mozˇe i za dijelove; 051/709489, 091/581-9457.
007-599055
TROKOLICU, APE; 091/5301008.
007-597681

SANITARIJE
prodaja
BOJLER, za vanjski suncˇano
grijani tusˇ, 80 l, 500 kn; 098/
007-597973
315-516.
LAVANDIN, dim. 42X45; 051/
263-522.
007-597628
LAVANDINI za kupaonicu, manji i vec´i; 051/633-293.
007-599351
OGLEDALO, ormaric´, lavandin
(kupaonski blok), 190x90x60
cm; 051/437-714, 098/9633339.
007-598378
PUMPA za fekalije, vec´eg kapaciteta, nova, dizanje H 5 m,
njemacˇka proizvodnja; 091/
542-5033.
007-597608
SUSˇILICA ZA RUBLJE, Gorenje, 6 kg., nov; 091/950-7003.
007-598350

SˇIBER VRATA, Kolpa San,
pleksiglas, 70x190 cm, za tusˇ
kade; 091/523-9090.
007-599540
SˇPINA mjesˇalica, za bide i
007-597627
lavandin; 051/263-522.
SˇPINA, sa 2 uboda, keramicˇka,
zvati poslije 17h, 600 kn; 051/
263-522.
007-597630
ZIDNI ORMARIC´, sa ogledalom, dim. 70X60, neupotrebljavan, 400 kn; 051/263-522.
007-597629

KADA, 140-160 cm; 051/264865, 091/140-5948.
007-599657

007-598352

MOTOKULTIVATOR,
kotacˇi; 091/128-3060.

ˇ TAJ
NAMJES

zˇeljezni
007-596741

prodaja

PAINT ZOOM, novi, 300 kn;
051/624-847, 098/972-4580.
007-597815

KOMPRESOR, grad¯evinski, s
opremom; 098/425-961. 007-598952
KOPACˇICA, 3 ks, benzin; 098/
007-597263
420-843.

PUMPA ZA VODU, Jugoturbina,
87. g., 16.66 l/s, s elektromotorom Koncˇar, 4 kw, 50 Hz, 1.430
okretaja/min; 098/905-5102.

KOSA za motokultivator, s rezervnim nozˇevima, 1.000 kn;
007-598123
092/249-3572.

PUMPA ZA VODU, na motorni
007-599612
pogon; 098/966-8689.

007-596803

MINI LINIJA za poliranje (zlato,
srebro, inox i dr.); 091/227007-596805
4105.

KOSILICA, do 8 ks, neispravna,
te kopacˇicu, Miostandard, s
Tomos motorom; 098/420843.
007-597265

MOTOKULTIVATOR, Mijo 350,
2+1, metalni, gumeni kotacˇi,
nozˇevi, plug; 092/278-2807.

POTOPNI EROZIMAT Eldis E
2.40 CDM Rovella; 091/2274105.
007-596806

MINI BAGER Schaeff, 98. g.,
1.7 t, 1.700 rs, 3 bene, sˇirenje
gusjenica, 55.000 kn; 091/201007-597960
7471.

KOMBINIRKA, nije standard, s
mlinom za kukuruz; 098/453878.
007-598121

kupnja

KOMPRESOR, 850 l, zamjena
za aparat za varenje Co2, profesionalni; 098/946-7775. 007-596946

MINI BAGER Yanmar, 1 t,
2001./2003. g. i Jcb 1.6 t,
007-597482
2004. g.; 098/349-820.

ALAT za strojnu obradu metala,
sve vrste, i prodaja; 098/293007-599666
447.

MOTOKULTIVATOR, Mijo 300;
007-598356
092/278-2807.

PISˇTOLJ, zracˇni, profesionalni,
za zabijanje cˇavli; 098/797-640,
091/379-7641.
007-598452

LANAC i vodilica za motornu
pilu, 3.6 i 30 zubaca; 091/536007-599601
9723.

007-599485

MOTOKULTIVAROT,
Agrija,
3+3, 14 ks, alanser, diesel,
vucˇna freza; 092/278-2807.

IMPULSNI PUNKT-APARAT,
tip: 150B, 150 kvA, sa novim
tiristorskim upravljanjem; 091/
007-596804
227-4105.

KOSILICA BCS D; 095/912007-598264
5535.
KUC´NI ALAT, nov, zapakiran;
051/230-478.
007-598669

VILICˇAR sa sprederom za 20 i
40 stopne kontejnere BelottiTriton 45/32, 2000 g., 88.200
EUR (Buzet); 052/662-316.

kupnja

PUMPE raznih velicˇina, hidraulike i razvodnik; 098/911-9492.
007-598762

RUCˇNI PALETAR, novi, visokopodizni, nosivosti 1.000 kg,
visine dizanja 1.600 mm, 6.750
kn; 091/510-3950.
007-597941
SAMOUTOVARNI
MIKSER
Dieti, 3 m3, u dobrom stanju;
098/245-186.
007-598398
SAVIJACˇICA CIJEVI Ercolina
Megabender 030, sa 9 kalupa;
091/253-0302.
007-597512
SPREMNIK, za gorivo, 50.000 l,
dvostjenski; 098/905-5102.
007-596802

STOLARSKA

KOMBINIRAK

VILICˇAR Yale, terenski, 2002
g., 1.500 kg nosivosti, pumpane
gume dim. 12/16.5 i 21/8.9,
7.900 EUR (Zagreb); 052/662316.
007-599470
VILICˇAR Litostroj V8 IM S32,
diesel, sa kabinom, 8.500 EUR
(Zagreb); 052/662-316.
007-599471
VILICˇAR Lancer Boss G2812,
nosivost 28.000 kg, kabina, pozicioner vila, bocˇni pomak,
39.900 EUR (Buzet); 052/662316.
007-599500
VILICˇAR Indos, 3.5 t i kombinirka Terex, 2002 g., 6.000
radnih sati, Litostroj 8 t; 091/
641-2000.
007-598745
VILICˇAR Toyota, diesel, sa
bocˇnim pomakom, 1.500 kg
nosivosti, 2.200 mm visina dizanja, 2.800 EUR; 091/5103950.
007-597945
VILICˇAR Litostroj V5, diesel,
nosivosti 5.000 kg, 5.102 EUR;
091/510-3950.
007-597946
VILICˇAR, Indos Vad, 38/30,
nosivost 3.000 kg, prednji dupli
kotacˇi, 4.100 EUR; 091/5103950.
007-597950

BRACˇNI KREVET, talijanski,
orah, 190x160 cm, 2 madraca,
190x80 cm s podnicama, 2
noc´na ormaric´a, orah; 052/
441-014.
007-597913
DVOSJED i trosjed, ocˇuvano;
051/682-513.
007-599517
DVOSJED, na razvlacˇenje u
lezˇaj, rabljen, ocˇuvan, 500 kn;
092/150-1366.
007-598831
FOTELJA, mozˇe i 2 kom., eko
kozˇa, zvati iza 12 sati; 051/226103.
007-598465
FOTELJA i stolic´, 300 kn; 051/
633-293.
007-599276
FOTELJA, nova, 300 kn; 051/
633-293.
007-599277
FOTELJE, 2 kom., sa tabureom, tapecirane u tamno
smed¯i samt, ocˇuvane, 400 kn;
007-599010
091/132-7214.
FOTELJE, tapecirane; 051/230478.
007-598671
JOGI MADRAC, 200x160 cm.,
sa metalnom podnicom; 051/
421-992.
007-597819
KAUCˇ na razvlacˇenje, 400 kn;
091/630-6246.
007-599076
KAUCˇ, 2 kom., na razvlacˇenje,
(bez jogija); 098/378-165. 007-599360
KAUCˇ, trosjed na razvlacˇenje,
stolic´ za dnevni boravak, 2

21

ormara za djecˇju sobu, 900 kn;
098/786-956.
007-599348
KAUCˇ i dvije fotelje; 051/218007-599652
681.
KAUCˇ, 1.90 m, tamno plavi, na
razvlacˇenje, sa sandukom, 500
kn; 091/589-3002.
007-599599
KREVET,
140x200
cm,
200x100 cm, 400 kn/kom; 091/
630-6246.
007-599078
KREVET za zdravo spavanje
Latoflex, na rasklapanje, s jogi
madracem; 091/931-3037.
007-598309

KREVET, sˇirina 140 cm, 100
007-597156
kn; 098/373-361.
KREVET, bracˇni, eko kozˇa,
007-597222
bijela boja;.
KREVET, 140x190 cm, s madracem, 600 kn, moguc´nost
dostave; 091/238-6251. 007-596852
KREVET, s jogijem, 350 kn,
moguc´a dostava; 091/2386251.
007-596854
KREVET, bracˇni, starinski, masivni, 600 kn; 091/227-9821.
007-596792

KREVETI, polovni, za 1-2
osobe, s jogijima, noc´nim ormaric´ima, stolic´ima, radnim stolovima, moguc´nost dostave;
007-596853
091/238-6251.
KREVETI, 190x90, sa podnicom, 190 kn, moguc´nost dostave; 091/238-6250.
007-596849
KREVETI za jednu osobu, s
madracima, 190x90 cm, 350
kn/kom., noc´ni ormaric´ 60 kn,
moguc´nost dostave; 091/238007-596851
6251.
KUHINJA, mini, za apartman,
100x60 cm, (sudoper, sˇtednjak,
hladnjak), 1.200 kn; 091/578007-598625
5117.
KUHINJA Marles, narancˇasta;
098/903-6210.
007-599128
KUHINJSKI
ELEMENTI,
60x2.5 m u duzˇini, visˇe komada;
007-599079
091/630-6246.
KUHINJSKI ELEMENTI, 2 gornja i 1 donji sa sudoperom,
ispravni; 051/677-095.
007-598992
KUHINJSKI ELEMENTI sa sudoperom, 500 kn; 091/125007-598890
6535.
KUHINJSKI ELEMENTI, korisˇteni, 50 kn/kom.; 091/726007-598569
2066.
KUHINJSKI ELEMENTI, gornji,
jedan dupli i dva jednodijelna,
200 kn; 095/902-6428.
007-596993
KUTNA GARNITURA za db, s
lezˇajem; 051/712-608, 091/7686813.
007-599461
LUSTERI, 2 kom., metalni, tipa
svjec´njaka, sa 6 i 8 svijec´a, 400
kn/kom.; 091/722-9429. 007-598260
MADRACI, 160x190 cm; 091/
630-6246.
007-599077
MADRACI, 190x90 cm, 250 kn/
kom.; 091/238-6251.
007-596855
MASAZˇNA FOTELJA, sa dodatkom za noge; 098/9419633.
007-599242
MASAZˇNA FOTELJA, malo korisˇtena; 051/261-954.
007-598546
MINI KUHINJA Gorenje, plin,+
zidni ormaric´i, 1.000 kn; 051/
793-054.
007-597072
NAMJESˇTAJ, masivni, dva
sˇanka, police, brijest, od videoteke, mozˇe sluzˇiti za dnevni
boravak i kafic´e; 091/508007-597206
3131.
NAMJESˇTAJ, njemacˇki, star
visˇe od 150 g.; 098/199-2050.
007-597749

NAMJESˇTAJ, kompletan za
stan; 091/899-4349.
007-598337
NAMJESˇTAJ kompletnog trosobnog stana, mozˇe i pojedi007-598582
nacˇno; 051/257-865.
ORMAR, izlozˇbeni, metalni, sa
staklom; 051/709-489, 091/
581-9457.
007-599053
ORMAR, dvokrilni, novi, sˇirina
80, visina 2 m, 300 kn; 051/675007-597035
125, 098/193-6487.
ORMARI za spavac´u sobu;
007-021564
095/844-8358.
ORMARIC´ za cipele, talijanski,
85x50x42 cm, boje oraha, 250
007-599275
kn; 051/633-293.

22

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

PISAC´I STOL, 140x70 cm, s
pripadajuc´im ormaric´em, 3 ladice, na kotacˇic´e, ocˇuvan, 700
007-599014
kn; 098/329-554.
PISAC´I STOL, novi; 091/940007-598631
7114.
PLASTICˇNI STOL, raskopivi, sa
2 stolice, pogodno za vrt i
kampiranje, novo, 300 kn; 099/
007-597843
805-8717.
PODNICE, 2 kom., 190x90 cm,
ravne, nove, 150 kn; 098/9912974, 098/912-0584.
007-598242
POLICA; 098/900-4955. 007-597107
POMOC´NI LEZˇAJEVI, 2 kom.,
na sklapanje, 150 kn/kom.; 091/
007-597546
665-2222.

PERILICA POSUD
¯ A AEG, ispravna, 850 kn; 098/315-516.

091/254-4448, 051/259-792.

TELEVIZORI

007-597970

PERILICA RUBLJA Gorenje,
stara 3 g.; 099/293-2911. 007-597154
PERILICA RUBLJA Candy, 5
kg; 091/959-8627, 051/681412.
007-597221
PERILICA RUBLJA, stara 6. g.,
ispravna; 091/917-3575. 007-596856
PERILICA RUBLJA Indesit, talijanska, 400 kn; 095/556007-599208
5629.
PERILICA RUBLJA Candy,
uska, 60x40 cm, korisˇtena, ispravna; 091/931-3037.
007-598310

prodaja
BLAUPUNKT, 51 cm i Sony, 37
cm, ocˇuvani, 2.000 kn/kom.,
oba 3.500 kn; 092/150-1366.
007-598834

PERILICA RUBLJA, s dostavom, 700 kn; 091/519-2082.

LCD Lg, ekran 82 cm, s papirima i dokumentima; 051/215007-596650
061, 091/924-6393.

STOL sa 6 stolica; 051/643007-598732
446.

PERILICA RUBLJA; 098/798033.
007-598945

PANASONIC crt, 70 cm, sa
stolic´em, i dvd playerom u
kompletu; 095/807-1192. 007-599480

PERILICE RUBLJA Candy: za
dijelove; 098/936-8068. 007-598180

PHILIPS, ekran 72 cm, 400 kn;
091/519-2082.
007-598474

PLINSKI HLADNJAK, visˇe
kom., od 40, 50, 100 i 185
litara; 098/936-6380.
007-019787
SˇKRINJA, LTH, 250 l, popravljen motor, 800 kn; 098/315516.
007-597971
SˇTEDNJAK na struju, 4 plocˇe,
sa pec´nicom; 091/520-0714.

PHILIPS, ekran 55 cm, 300 kn;
007-598475
091/519-2082.

007-597420

STOL za sˇivac´i stroj, smed¯e
boje, 95x47 cm, rasklopiv, visina 78 cm; 091/539-0555.
007-597394

STOL za db, mramorna plocˇa,
150x90 cm, 150 EUR; 092/237007-597151
9575.
STOL, klupe i stolice, za 10
osoba, hrastovina, masiva,
8.000 kn; 092/275-4083. 007-597298

007-598526

SˇTEDNJAK, 2+2, ispravan, 500
007-599104
kn; 098/299-044.

STOL za racˇunalo, 108x60;
098/890-632.
007-597024

APARATI ZA
´ INSTVO
DOMAC

STOL, ovalni, masovni, za blagovaonu; 099/572-4305. 007-596858

prodaja

STOLICA, kozˇna, polovna; 095/
842-3132.
007-599222
STOLICE, aluminijske, za terasu, s pripadajuc´im jastucima,
70 kom., ocˇuvane; 099/8031982.
007-597100
STOLICE, 65 kom., konferencijske, s rukonaslonom, inox konstrunkcija,
presvlaka
od
umjetne kozˇe, 150 kn/kom;
092/130-3225.
007-597339
STOLOVI i klupe, drveni; 098/
007-596883
872-249.
TEPIH; 098/900-4955.

007-597106

TEPIH, vuneni, bezˇ, sa cvjetovima, 1.5x2 m, 600 kn; 091/
007-598862
522-6950.
TROSJED na razvlacˇenje, kut,
jednosjed; 051/643-446. 007-598730
TROSJED na razvlacˇenje; 091/
007-599072
506-6144.
TROSJED i fotelja, novo, neraspakirano, bijele boje, hrvatski
proizvod, 2.300 kn; 098/230007-019687
614.
VITRINA, starinska, sa staklom,
puno drvo (hrast), 2.200 kn;
007-596790
091/227-9821.
VITRINA, ormar, kaucˇ i fotelje;
098/903-6210.
007-599129
VITRINA iz 59. g., 200 kn; 051/
230-478.
007-598672
VITRINE, 3 kom., 600 kn/kom.;
007-598228
051/296-087.

BIJELA TEHNIKA
prodaja
ELEKTRICˇNI SˇTEDNJAK Elektrolux, 4 plocˇe, 400 kn; 095/
007-599257
817-1361.
ELEKTRICˇNI SˇTEDNJAK Zanussi, 4 elektricˇne plocˇe, pec´nica, 85.50x50x60 cm, poklopac, malo korisˇten, 900 kn; 091/
007-599437
583-8914.
HLADNJACI, 2 kom., ladicˇari,
Electrolux, rabljeni, ocˇuvani, bijeli, jedan 600 kn, dva 1.000 kn;
099/813-4800.
007-599305
HLADNJAK, od inoxa, s 3
ladice za zamrzivanje; 051/
007-599408
633-043.
HLADNJAK Beko, veliki, nov i
perilica rublja Whirpool, za 2 kg,
nova; 099/665-1345.
007-599561
HLADNJAK, kombinirani, ispravan, 1.400 kn; 098/315-516.
007-597967

APRAT ZA FONDUE, multi
gradi Braun iskra i aparat za
espresso i capuccino, ispravni,
sve 600 kn; 051/432-431. 007-598416
ELKTRICˇNI SˇTEDNJAK, 4
rinka i pec´nica, malo korisˇten;
051/819-658.
007-596756
JUICER - sokovnik, Champion,
dr. Walker, iz SAD-a + rezervni
007-599361
dijelovi; 098/378-165.
MIKROVALNA PEC´NICA Philips, nova, 400 kn; 091/9313037.
007-598302
MIKROVALNA PEC´NICA Excello, nova, zapakirana, 500
kn; 091/931-3037.
007-598305
MIKROVALNA PEC´NICA Philips, nova, 400 kn; 091/9313037.
007-598307
MULTI GRADI APARAT za
sjeckanje i mijesˇanje Braun iskra, aparat za espresso sˇlag i
aparat za fondue, sve 500 kn;
051/432-431.
007-598415
NAPA, kuhinjska, nova, 100
EUR; 091/400-2150.
007-597911
OZONATOR, Team; 092/275007-599111
5200.
PLINSKE BOCE za domac´instvo, 2 kom.; 091/146-7255.
007-599647

PLINSKI RESˇO Ignis, novi, 3
plamenika, 500 kn; 051/291028.
007-598617
ˇ
PLOCA ZA KUHANJE na plin,
nova; 099/293-2911.
007-597155
RUCˇNI CˇISTACˇ na paru, Supeclean SC20, 1200 W, kapacitet
300 ml vode, cˇisti mrlje, odmasˇc´uje, skida kamenac, nov,
450 kn; 095/900-3931.
007-597191
SERVIS za jelo, japanski, za 8
osoba, 53 kom., star 50 g; 091/
007-596843
922-9005.
UGRADBENA PLOCˇA za plin,
sa 4 plamenika; 051/709-489,
091/581-9457.
007-599054
USISAVACˇ, Vorwerk, Kobolt
145; 051/223-066, 099/251007-598868
2525.
USISAVACˇ Vorwerk Kobolt
135, zvati iza 15 sati; 091/9513378.
007-597647

VIDEO TEHNIKA

DVD PLAYER Vivax, star 1 g.,
malo rabljen, 200 kn; 099/220007-597591
2998.

LCD Philips, ekran 94 cm, full
HD, jamstvo 4 godine; 098/723007-596728
450.

STOL, 4 stolice, okrugli, promjer 70 cm; 091/907-2438.

ZVUCˇNICI, za kuc´no kino, 5+1;
007-599241
098/941-9633.

GRUNDIG, 82 cm, lcd, 800 kn;
007-598062
051/261-377.

PERILICA RUBLJA Gorenje,
ispravna; 091/931-3037. 007-598316

STOL, kuhinjski, 110x70 cm,
150 kn; 051/633-293.
007-599279

SATELITSKI
RECEIVER
Dreambox 500s, star mjesec
dana, garancija, ubacˇen software, cˇitacˇ kartica, lista kanala,
007-597196
400 kn; 091/157-8846.

prodaja

REGAL, komoda, za db, moderan dizajn, kominacija dvije vitrine, staklo, ladice, police za
tehniku, kvalitetna izrada; 091/
007-599006
735-9494.

007-598476

004-001187

EXCELO, ravan ekran, 400 kn,
na poklon 10 dvd-a sa filmo007-599341
vima; 091/200-5521.

GRUNDING, 72 cm, noviji; 051/
259-406.
007-598206

QUADRO, 55 cm, nov, 500 kn;
007-598975
095/908-7476.
SAMSUNG i Sony, ekran 60
cm, 350 kn/kom.; 091/2279821.
007-596794
SAMSUNG, dijagonala 38 cm,
sa daljenskim upravljacˇem,
malo korisˇten, u dobrom stanju,
007-596897
200 kn; 095/900-8696.
SAMSUNG, crt, 350 kn; 051/
261-377.
007-598063
SANYO, ravni ekran, 51 cm,
srebrna boja, ocˇuvan, uredan,
sa DVBT prijamnikom, 800 kn;
007-020384
098/307-296.
SANYO, ekran 72 cm; 051/453539, 092/164-5088.
007-599171
SONY, 80 cm, 100 Hz, Dolba
Virtual Surround, dobro stanje;
007-599064
098/160-7281.
SONY, 38 cm; 092/263-0570.
007-598841

SONY 100 hz, triniton, dijagonala 72 cm, sa daljenskim
upravljacˇem, malo korisˇten, u
dobrom stanju, 500 kn; 095/
007-596898
900-8696.
TELEVIZIJA, sa stalkom; 091/
573-8374.
007-596831
TELEVIZOR, mali, sa radiom,
portable, crno-bijeli, 100 kn;
Stancˇic´, M.Tita 69, Lovran.
003-002010

TELEVIZOR Excell, ekran 51
cm, 300 kn; 051/691-153. 007-597765
TELEVIZOR; 098/133-7197.
007-598519

TELEVIZOR, Phillips, dhd ili
dvd rekorder u kombinaciji;
007-598315
091/931-3037.
TELEVIZOR Gorenje, ekran 55
cm, ispravan, 500 kn; 098/299007-599105
044.
TELEVIZOR CRT, klasicˇni, 300
007-598272
kn; 095/905-5695.

DVD PLAYER Excello; 091/
931-3037.
007-598301
DVD PLAYER Sony; 091/931007-598306
3037.
MANFROTTO 290 Profesional,
tronozˇac s glavom za kameru,
nov; 091/163-8312.
003-002029
NADZORNA KAMERA, mini,
snimanje na SD karticu, aktivacija govorom, 5x2 cm, nosacˇi,
neraspakirana, 400 kn; 091/
007-597709
591-1276.
VIDEO KAMERA, malo korisˇtena, poluprofesionalna, Sony
handy Cam DCR VX 2100; 051/
633-350, 099/223-5247. 007-597529
VIDEO KAMERA, 4.1 mpx, ili
zamjena za mobitel Sony Ericsson Xpiria X8 ili Samsung Star;
007-597224
099/412-7461.
ZVUCˇNICI, od 0.25-5 kW, 10
kom., 300 kn; 092/263-0570.
007-598854

AUDIO TEHNIKA
prodaja
AUDIO KAZETE Maxell, zapakirane, 90 minutne, 3 kom.,
Bass 2 kom., Sony 1 kom.,
600 kn; 092/263-0570.
007-598853
CD Pioneer, P3100UG i sub
woofer Kenwood, 1200 W;
007-599245
098/941-9633.
CD AUTO CHANGER, Kenwood, KDC-C719 mp, nov;
007-598065
091/517-5178.
CD BOX, Kenwood KDC-C 467,
nekorisˇten; 098/723-450. 007-596730
DIKTAFON Sanyo, na mikro
kasete, 1980. g., 1 mikrokaseta,
150 EUR; 092/263-0570. 007-598842
GRAMAFONSKE PLOCˇE, Misˇo
Kovacˇ kolekcija od 7 LP
plocˇa+200 LP plocˇa raznih, popis na upit; 092/297-7977.
007-597357

GRAMOFON Philips 212 Electronic, s novom dijamantnom
iglom, ocˇuvan; 092/292-8009.
007-597365

GRAMOFONI Pioneer, 2 kom.,
ispravni; 098/492-119.
007-599034
IGLA za gramofon, dijamantna,
Philips 946/D60, nova, nekorisˇtena, original pakiranje, 150
007-597364
kn; 092/292-8009.
KARAOKE, preko 6.000 pjesama, zabavnih, narodnih i stranih, s instrumentalom i rijecˇima,
200-450 kn; 098/932-7893.
007-597007

TELEVIZOR CRT, klasicˇni, 300
007-598273
kn; 095/905-5695.
TELEVIZORI Smartvision i
Clatronik, u boji, sivi, s manjom
gresˇkom; 098/798-033. 007-598944
THOMPSON, u boji, ekran 70
007-596734
cm; 091/163-7994.

POJACˇALO Sherwood, 2x55
W, cd player Sony QS i analogni tuner Wega, kao novo;
007-019913
098/982-4822.
POJACˇALO NAD C315BEE, CD
player MARANTZ CD 5001,
skoro novo; 099/772-1519.
007-598399

ANTENE

RADIO, star 50 g.; 051/261007-598549
954.

prodaja
ANTENA, satelitska, s nosacˇima, novo; 091/167-2184.
007-599236

ANTENE, b-net, max tv, digi tv,
za kuc´e i apartmane, mozˇe i
007-598649
montazˇa; 051/259-792.
ANTENSKI SISTEMI za privatne kuc´e, apartmane, zgrade,
007-598161
hotele; 098/219-906.
HUMAX 5400, Dreambox HD,
DVB-T, BN, DM, red hot sex...;
007-596726
098/723-450.

kupnja

RECEIVER, digitalni, satelitska
antena za dvije glave, nova;
007-599211
095/842-3132.

PLINSKA BOCA za domac´instvo; 098/314-850.
007-599490

SATELITSKE ANTENE, i postavljanje, total packet i digi tv;

12/2, 160 W; 091/500-7816.

007-598650

RADIO WALKMAN Saba, iz
zbirke 80-ih godina, nekorisˇten,
zapakiran, 150 EUR; 092/263007-598847
0570.
SUBWOOFER za automobil,
Kenwood, 1.200 W, Kicker pojacˇalo, mozˇe i zamjena za ta007-599214
blet; 095/842-3132.
TECHNICS SA K2L, Stereo
Cassette Tuner Receiver Ampli007-596727
fier; 098/723-450.
YAMAHA STAGEPAS 300, 2
dvosistemska zvucˇnika, 8 kanalni mikser, 2 pojacˇala od 150
W, u zvucˇnicˇkom sistemu, novi,
nekorisˇteni, 3.500 kn; 095/900007-597186
3931.
ZVUCˇNE KUTIJE Bell 15/2,
250 kW, 2 kom., i kutije Gem

DVD, CD I VIDEO
KASETE

KASETE erotskog sadrzˇaja, katalozi, prospekti, omoti kaseta,
iz 80-90-ih godina, od domac´ih
distributera; 092/263-0570.
007-598846

KOMPJUTORI
prodaja

prodaja
CD/DVD MP3 noviteti, cro, folk,
rnb, dance, techno, trance,
house, kompilacije i kompleti;
007-597732
091/726-3859.
CRTANI FILMOVI na dvd-u,
sinkronizirani na hrvatski jezik,
20 kn/kom.; 091/890-4546.
007-597859

CRTANI FILMOVI, sinkronizirani, (Prof. Baltazar, Ben 10,
Sˇtrumfovi, Pcˇelica Maja...);
007-597241
091/521-9666.
DVD sa telenovelama i sapuni007-597237
cama; 091/521-9666.
DVD, X-files, kompletna serija,
kvalitetna slika, 5.1 zvuk, hrvatski prijevod; 091/521-9666.
007-597239

DVD Stargate SG1 i Atlantis,
kompletne serije, DVD kvaliteta
slike, 5.1 zvuk, hrvatski prije007-597233
vod; 091/521-9666.
DVD Zvjezdane staze, kompletna serija, 5.1 zvuk, hrvatski
prijevod; 091/521-9666. 007-597235
DVD sa porno filmovima, preko
140 kategorija, kupcu na poklon
broj kupljenih filmova; 091/521007-597236
9666.
DVD Sˇkola ribolova iz barke;
092/292-8009.
007-597358
DVD Sˇkola ribolova iz barke;
007-597375
092/292-8009.
DVD hetero-porno, 5 kom/150
kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300
kn (amater, domac´i, javno,
swinger, piss, scat/kavijar);
007-018244
095/826-8066.
DVD hetero-porno, 5 kom/150
kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300
kn (starije dame, sise, debele,
animal, neobrijane, lezbo); 095/
007-018245
826-8066.
DVD gay porno, 5 kom/150 kn,
7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn:
18-25, zgodni, 25-45, stariji
(uniforme, obojeni, fisting, ex007-018246
treme); 095/826-8066.
DVD BI-SEX porno, 5 kom/150
kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300
kn, vrhunska kvaliteta, potpuno
diskretno; 095/826-8066. 007-018247
DVD transex, 5 kom/150 kn, 7
kom/200 kn, 12 kom/300 kn,
najbolje glumice, vrhunska kvaliteta, potpuno diskretno; 095/
007-018248
826-8066.
DVD, hetero, porno, 5 kom/150
kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300
kn (grupno, solo, dildo, anal,
orgazam, trudne, mlade, najlon,
stopaladominacije);
095/826007-018249
8066.
DVD ili video kasete, standardni
plesovi i folklor, za pocˇetnike,
007-598912
trazˇim; 034/248-959.
DVD-I set biblijskih filmova, 25
kom., stari godinu dana, 300 kn;
007-020648
091/760-5788.
DVD-I sa jugoslavenskim filmovima i serijama; 091/521-9666.
007-597234

DVD-I Vecˇernja sˇkola, stare i
nove epizode; 091/521-9666.
007-597240

GRAMAFONSKE PLOCˇE; 051/
007-598680
432-472.
GRAMOFONSKE PLOCˇE, LP,
nove, kuc´na kolekcija, ocˇuvane;
007-597336
092/130-3225.
GRAMOFONSKE PLOCˇE, LP,
nove, kuc´na kolekcija, ocˇuvane;
007-597342
092/130-3225.
KUP UEFA, Rijeka-Real Madrid,
stadion Kantrida, 26.08.1984.,
na DVD-u, 40 kn; 091/890007-597860
4546.
PLASTICˇNE KUTIJE, od video
kaseta i dvd-a, 3 kn/kom.; 092/
007-598838
263-0570.

CAS INTERFACE 3 za programiranje i punjenje smart kartica i
cam modula (npr. diablo, magic
i dr.), 500 kn; 095/900-3931.
007-597187

DDR2 MEMORIJA, 1 GB, 2
kom, 200 kn, neraspakirano;
091/347-5093.
007-599226
DIABLO CAM 2.2, 2x cˇitacˇ
kartica, 400 kn; 095/900007-597188
3931.
DIJELOVI i kabeli za racˇunalo;
007-599233
091/167-2184.
DRZˇACˇ MONITORA, mehanicˇka ruka; 098/941-9633.
007-599238

DTK MONITORI, 2 kom; 091/
007-598750
538-7666.
GRAFICˇKA KARTICA, GTX,
675 m na 512 MB, DDR-3 na
250 MB; 098/941-9633. 007-599243
HP LAPTOP Omnibook XE3 1.6
Lhz, 20 Gb, hdd, RAM 256 Mb,
8xdvd, Windowsi original, ispravan, 700 kn; 051/261-645.
007-599484

KOMPJUTER Lenovo tink centre A55, 2 kompleta, s ili bez
licenciranog programa, Office
2003 te Canon fax kopirka;
007-598430
091/275-5855.
KOMPJUTER, Windows XP,
LCD monitor, 800 kn; 095/905007-598274
5695.
LCD MONITOR, 17 inca, 300
007-598058
kn; 091/596-5780.
MONITOR, lcd, 250 kn; 051/
007-598061
261-377.
MONITOR, lcd, 19 i 17’’, 300
007-598473
kn; 091/519-2082.
MONITOR Sony Trinitron, tipkovnica, kucˇisˇte, zvucˇnici, skener i printer; 095/846-6196.
007-598915

MONITOR ili tv, 22’’; 091/167007-599234
2184.
NAPAJANJE za racˇunalo, 150
W, model TP-3150 C, original
pakiranje, rabljeno, sa Jetpro
200 W, oba po 60 kn; 092/
007-597362
292-8009.
PRINTER za POS blagajnu,
iglicˇni i termalni+ladica; 092/
007-597370
292-8009.
PRINTER, iglicˇni, format A4, list
i traka, model Panasonic KXP2130, ocˇuvan, dobar za knjigovodstvo i sl., 399 kn; 092/
007-597341
130-3225.
PRINTER, iglicˇni, format A4, list
i traka, model Panasonic KXP2130, ocˇuvan, dobar za knjigovodstvo i sl., 399 kn; 092/
007-597333
130-3225.
PRINTER, fax, telefon, kopirka,
HP Office Jet All in One, 400 kn;
007-596793
091/227-9821.
PRINTER, Cannon IP 4300;
007-599232
091/167-2184.
PRINTER Epson LX 300, 2
kom., iglicˇni; 091/538-7666.
007-598748

RACˇUNALA, alarm, kamera,
iglicˇne i laserske printere te
monitore; 091/538-7666. 007-598747
RACˇUNALO Amd Sempron, 2.4
Ghz, Windowsi 7, 800 kn; 091/
007-598060
596-5780.
SKENER, bar code cˇitacˇ za
blagajnu, serijski port, model
PSC SP400, potpuno nov, zapakiran, 150 kn; 092/292007-597363
8009.
TONER za printer HP 13x, malo
korisˇten, 300 kn; 091/588007-597668
0627.
TONERI za Lexmark: br. 27,
140 kn, br. 23, 150 kn; 095/
900-3931.
007-597190

kupnja

kupnja

GRAMOFONSKE PLOCˇE, velike i male, mozˇe i cijele kolekcije, dolazak na poziv; 051/276007-599455
634, 098/965-9475.

HARD DISC, 1 tb, 7.200 okretaja, 750 kn i 1.5 tb, 7.200
okretaja, 800 kn; 091/347007-599250
5093.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

IGRICE
prodaja
PC IGRE, original, Neuro Hunter, Stuttgart i Limbo Of The
Lost, 30 kn/kom.; 091/357007-597596
5775.
PLAYSTATION 2, s ugrad¯enim
cˇipom, malo korisˇten; 092/159007-598610
4234.

kupnja
PLAYSTATION 2, do 250 kn;
051/643-444, 092/133-8865.
007-598608

PLAYSTATION 2, do 300 kn;
051/643-444, 092/133-8865.
007-598609

MOBITELI - TK
OPREMA
prodaja
IPHONE 4, star mjesec dana,
racˇun, garancija, 100 EUR; 098/
679-385.
007-598642
LG A190, dualsim, dvije kartice,
radi na sve mrezˇe, ocˇuvan, 450
007-597990
kn; 098/816-675.
LG GB115, Tomato, 150 kn;
098/816-675.
007-597991
NOKIA E72, potpuno nova,
crna krom, sa stalkom za navigaciju, 1.770 kn, sve mrezˇe;
098/201-748.
007-597583
NOKIA X6, memorija 16 gb, sva
oprema, nosacˇ za auto, ili zamjena za Samsung Wave ili dr.;
091/898-2852.
007-597473
NOKIA X6, 16 gb, za Samsung
Galaxy S-5830 ACE; 091/8982852.
007-597474
SAMSUNG C 170, crveni, sve
kartice, simpa paket sa 150 kn
na racˇunu, 1.500 kn; 092/263007-598845
0570.
SAMSUNG E1080, rad na svim
mrezˇama, nov, 500 kn; 092/
150-1366.
007-598830
SAMSUNG GALAXY S2, i 9100,
novi, zapakiran u kutiji, bijeli,
jamstvo 24 mj., 3.250 kn; 091/
007-598908
527-8434.
SAMSUNG GT-S5230, garancija do 06/2012., sva oprema,
memorija 50 mb, touchscreen,
mp3, prepoznavanje osmijeha,
007-597189
950 kn; 095/900-3931.
SAMSUNG S5230, na dodir,
sva dodatna oprema, tele2
mrezˇa, sa novim brojem i 25
kn na racˇunu, 275 kn; 051/453007-599181
539, 092/164-5088.
SIEMENS S35, nova baterija, s
punjacˇem, 190 kn; 095/197007-596905
5004.
VIP KARTICA, zapakirana,
1.000 kn; 092/263-0570. 007-598849
VODAFONE 526 s fotoaparatom, kartica Tele2 s 20 kn, 150
kn, ili zamjena za razno; 092/
130-3225.
007-597325

ELEKTRONIKA
prodaja
AKUMULATORI, mali, olovo
gel, za brodsku tehniku i kompjutere, 12 V, 3-5-7.2-9.2 Ah;
007-599523
047/651-121.
ALARM PISˇTAVAC, jacˇina 90
dB, elektronski magnetski senzor detektira ulazak, jednostavna montazˇa sa ljepljivom
trakom, 50 kn; 099/860-6932.
007-020188

ELEKTRICˇNI PASTIRI, zasˇtita
od divljacˇi i nepozˇeljnih posjetilaca, popravak el. pastira te
savjeti za ograde-oprema; 047/
007-599522
651-121.
ELEKTRONICˇKI ORGANIZATOR, dzˇepni format, 380 kn;
092/263-0570.
007-598844
ELEKTRONIKA, raritetna, zabavna, razna, 80.-te g., nerabljena, zapakirana, pojedinacˇno
ili u kompletu; 092/263-0570.
007-598840

GPS URED
¯ AJ Navon Igo N660,
star 8 mj., jednom rabljen, 800
007-598991
kn; 091/132-7214.
GSM ALARM, mini, za brod,

automobil, vikendicu, dojava i
zvucˇni nadzor; 098/942-1227.

akordima za sviranje i rijecˇima,
350 kn; 098/932-7893.
007-597008

sjedala, ili zamjena; 098/816675.
007-597979

007-599037

PJESMARICA, preko 450 svadbenih pjesama, sa akordima za
sviranje i rijecˇima, 300 kn; 098/
007-597009
932-7893.

ALFA ROMEO ALFASUD 1.2,
74. g., 1 vlasnik; 091/893007-598353
9175.

HP 4300, printer, bez boje; 095/
842-3132.
007-599217
PRETVARACˇ NAPONA, s 12 V
na 220 V, pogodan za sve vrste
pumpi centralnog grijanja, so007-599524
larno; 047/651-121.
SAMSUNG, tv LCD, PC monitor, 22 incˇa, 55 cm; 095/842007-599206
3132.
SKENER, za A3 format; 095/
007-599216
842-3132.
SPY MOBITEL za prac´enje razgovora, sms poruka i zvucˇni
nadzor prostora, 1.200 kn;
007-599036
095/824-0442.
URED
¯ AJ za otvaranje garazˇnih
vrata, 2 daljinska upravljacˇa,
nov, nekorisˇten, upute na hrvatskom jeziku, 79 EUR (otok Krk);
007-598949
098/798-033.

GLAZBENI
INSTRUMENTI
prodaja
AKUSTICˇNA GITARA, za pocˇetnike, nove zˇice, 450 kn; 091/
007-599225
907-4120.
AKUSTICˇNA GITARA Yamaha
LS-400-VT, puno drvo, smreka/
mahagonij, OM (000) oblik,
made in Japan, dobro stanje,
590 EUR; 092/307-7330. 007-596654
AKUSTICˇNA GITARA Yamaha
LJ-16, cijela puno drvo, smreka/palisandar, jumbo tijelo, s
original kovcˇegom, 590 EUR;
007-596655
092/307-7330.
ELEKTOAKUSTICˇNA GITARA
Seagull Artist Mosaic, puno
drvo, cedar-mahagonij, rucˇni
rad, proizvedena u Kanadi, 640
007-596653
EUR; 092/307-7330.
ELEKTRICˇNA GITARA i pojacˇalo, novo, zvati iza 16 sati;
007-598910
051/683-169.
GRAMOFONSKE PLOCˇE, od
60.-95.-ih
god.;
091/167007-599237
2184.
HARMONIKA, Stradella Italia,
stara 70 g., ispravna, 120 basova, 250 EUR; 091/186-9016.
007-599109

HARMONIKA Royal Standard,
96b, 12/3 reg., cˇetveroglasna,
dobri tonovi, ocˇuvana, nekori007-598970
sˇtena; 099/694-8607.

PJESMARICA, preko 700 zabavnih hrvatskih pjesama, s
podrucˇja bivsˇe Jugoslavije, rijecˇi i akordi, 350 kn; 098/932007-597012
7893.
RAZGLAS Dynacord pm 600-2,
zvucˇnici Dynacord corus pro
12/3, novo, za duo i trio; 091/
007-598959
110-3228.
RAZGLAS Dynacard, TM 600/
1000/1600/2200, 2-3, zvucˇnici,
Dynacard, jamstvo 3 g., mozˇe i
pojedinacˇno; 099/694-8607.
007-598962

RITMOVI i zvukovi, za Korg
klavijature, 250 kn; 098/932007-597011
7893.
VIOLINA, stara 100 g., 500
EUR; 092/249-3572.
007-598136

kupnja
HARMONIKE, raznih marki,
sˇtajerke, triestine, klavirke i os007-596957
talo; 091/501-8235.
HARMONIKE, triestina, sˇtajerke
i klavirke, polovne, razne marke;
098/305-769.
007-596962
HARMONIKU, od 48b, s koferom, do 600 kn; 098/9120584.
007-598239
KOPCˇE, 2. kom, od kofera
harmonike, stariji tip; 051/258007-598147
786.

AUTOMOBILI
prodaja
POLO 1.4, 99. g., reg. 04/
2012., 5 vrata, 1. vlasnik, plava,
2.850 EUR; 051/225-137, 091/
007-598805
202-0875.
ALFA 147 1.6, 2008. g.,
oprema Maranello, 3 vrata, alu
felge 17, zimske gume 15 cola,
10.500 EUR; 091/573-4152.
007-597803

ALFA 147 1.9 JTD, 2005. g.,
reg. 09/2012., klima, crna, 5
vrata, 1. vlasnik, 8.750 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.
007-598785

HARMONIKA, Royal, 60 basova, crvena, u dobrom stanju,
400 EUR; 099/695-0257. 007-598502

ALFA 147 1.9 JTD, 2005. g.,
kozˇa, sva oprema; 095/553007-598876
8885.

HARMONIKE Melodije, Royall
standard, od 120 basi, 2.500
kn/kom, Weltmeister, 80 basi,
2.000 kn; 091/501-8235. 007-596959

ALFA 156 1.9 JTD, 2004. g.,
reg. do 09/2012., sva oprema,
kozˇa, klima, ocˇuva, 8.000 EUR;
007-598907
091/527-8434.

KLARINET B star, star 70-80
g., 120 EUR; 092/153-7971.

ALFA 156 1.9 JTD FACELIFT,
2004./2005. g., reg. 4/2012.,
101.000 km, 1. vlasnik, servisna, 8.900 EUR; 091/2020875, 051/225-137.
007-598787

KLAVIJATURA Yamaha PSR
330, malo korisˇtena, ocˇuvana;
007-021061
091/591-5327.
KLAVIJATURE Korg PA2 x
pro, isprogramirana, kuc´na
uporaba, stara godinu dana;
007-598961
099/694-8607.
PJESMARICA, preko 270 svadbenih pjesama, sa notama i

007-598812

AUDI A4 1.8, karavan, 99. g.,
sva oprema osim kozˇe, garazˇiran, 6.600 EUR; 091/178007-598407
8879.
AUDI A4 1.9TDI, 97. g., reg. 11/
2012., 90 ks, sva oprema,
klima, alu felge 16’’, ocˇuvan,
4.500 EUR; 098/179-1984.
007-597309

AUDI A4 2.0 TDI, 2008. g., reg.,
6 brzina, 1. vlasnik, servisna,
19.490 EUR+pdv; 051/225-137,
007-598802
091/202-0875.
AUDI A4 2.5 TDI SW, 2004. g.,
6 brzina, klimatronic, srebrna,
12.300 EUR; 091/202-0875,
007-598804
051/225-137.
AUDI A4 TDI, 81 kw, limuzina,
97. g., reg. 05/2012., 186.000
km, metalik srebrna, sva
oprema, 4.500 EUR (nije fiksna);
007-596822
097/789-8800.
AUDI A4-S4 V6, 2004. g., 212
ks, 110.000 km; 091/200007-597894
5263.
AUDI A6 2.4 B, 2001. g., plin/
benzin, reg., set zimskih/ljetnih
007-597004
guma; 099/813-8585.
AUDI A6 2.5 TDI, karavan, 95.
g., reg. 01/2012., puno dodatne
opreme, srebrni, 4 nova amortizera, nove gume, kuka, 4 diska
sa plocˇicama, 5.100 EUR; 051/
007-018109
793-196.
AUDI A6 2.8 QUATRO; 095/
007-598254
848-1569.
AUDI A6 3.2 FSI, 2006. g.,
automatic, sva oprema; 098/
007-597216
877-045.

BMW 530 D, 2001. g., ili zamjena za terensko vozilo; 098/
007-598116
453-878.

HARMONIKA, talijanska, Stradella, 120 basi, 11+5 registri,
servisirana; 098/305-769. 007-596963

KLAVIJATURA, Korg, PA50
SD, nova, garancija godinu
007-598972
dana; 095/586-8248.

AUDI A3 2.0 TDI, 2003./2004.
g., reg. 12/2012., automatska
klima, alu, crna, 10.490 EUR;
051/225-137, 091/202-0875.

BMW 520, 97. g., reg. do 11/
2012., ocˇuvan, 3.850 EUR ili
zamjena; 099/679-8350. 007-598211

HARMONIKA, Hohner 40 basi,
nova, Hohner 120 basi; 098/
007-596960
305-769.

KLAVIJATURA Korg PA3X 61/
76, nova, garancija; 095/586007-598971
8248.

AUDI A 6 2.5 TDI, 2003. g., reg.
do 05/2012., 8.500 EUR ili zamjena za manji diesel; 091/971007-598770
4333.

BMW 318 TDS, 95 g., reg. 06/
2012, osˇtec´en, mozˇe i u dijelo007-597021
vima; 099/886-3910.

HARMONIKA,
Weltmeister,
120b, mod.’’Amigo’’ cˇetveroglasna, s koferom, u dobrom
stanju, 3.500 kn; 098/912007-598243
0584.

007-598320

AUDI 6 1.9 TDI, 2000 g., reg.,
crni, u dobrom stanju; 098/406007-596770
697.

AUDI VOZILA, prijepis i isplata
007-596677
odmah; 091/573-8123.

HARMONIKA, 120 basova, 600
007-598441
EUR; 051/808-382.

KLAVIJATURA, yamaha psr
s900, nova, nekorisˇtena, Ketron
MS 5, kuc´na uporaba; 091/110007-598960
3228.

AUDI 100, benzinac, karavan,
94. g., reg., 85 kW, ocˇuvan,
servisiran, odrzˇavan; 091/797007-596908
8319.

AUDI B4 2 L, reg. do 04 mj.,
benzin,
ocˇuvan,
odrzˇavan,
samo ozbiljne ponude; 098/
007-596861
328-398.

HARMONIKA, Royal, 80 basa,
1.600 kn; 091/140-8073. 007-598485

ALFA 159 1.9 JTD DISTINCTIVE, 2008. g., 150 ks, reg. 04/
2012., 1. vlasnik, servisna,
16.890 EUR; 051/225-137,
007-598779
091/202-0875.
ALFA 159 2.4 JTD, 2006/2007.
g., automatska klima, 1. vlasnik,
servisna, 14.390 EUR; 051/225007-598775
137, 091/202-0875.
ALFA 164 TURBO, 94. g.,
1.500 EUR; 098/293-447. 007-599665
ALFA GTV 2.0 B, 2002 g., reg.
11/2012, plin, dobro stanje,
5.500 EUR, moguc´a zamjena;
007-598969
091/792-5822.
ALFA ROMEO 166 2.0 V6
TURBO, 2000. g., plin, sva
oprema, xenon, kozˇa, elektro

23

BMW X3 3.0D, 2006. g., reg.
08/2012., 134.000 km, automatik, crni, 1. vlasnik, 19.900
EUR+pdv; 051/225-137, 091/
007-598813
202-0875.
BMW Z4, 2004. g., 46.000 km,
garazˇiran, dobro stanje; 091/
007-597511
253-0302.
BMW Z4 2.5SI, cabrio, 2007. g.,
sva oprema, reg. godinu dana,
30.000 km, 1. vlasnik, ili za007-597981
mjena; 098/816-675.
BUBA, 67. g., u fazi restauracije, 850 EUR; 091/676-7028.
007-597541

CADDY, 2001. g., reg. 05/
2012., 180.000 km, cb, eps,
bijele boje, ocˇuvan, 27.000 kn;
007-597936
098/935-6725.
CADDY, 2003. g., ocˇuvan,
klima, 35.000 kn; 098/935007-597937
6725.
CADDY TDI LIFE, putnicˇki,
2004. g., reg. 10/2012., 7 sjedala, kuka, 8.000 EUR; 091/
007-598484
140-8073.
CHERVOLET SPARK, crvene
boje, u dobrom stanju; 097/
780-1139, 091/914-6760. 007-597251
CHEVROLET BLAZER S-10,

terenac, kao nov, sva oprema;
091/754-5820.
007-596862
CHEVROLET SPARK 0.8 SE,
2008. g., klima, 5 vrata, cdradio, crni, 59.000 km, 1. vlasnik, 4.950 EUR sa pdv-om; 051/
225-137, 091/202-0875. 007-598784
CITROEN BERLINGO, 2002. g.,
reg. 02/2013., ili zamjena za
osobni automobil; 098/169007-598103
1078.
CITROEN BERLINGO 1.9D,
2003. g., 70.000 km; 091/2005263.
007-597898
CITROEN BERLINGO MULTI
SPACE, 1.4, 2006. g., reg. 06/
2012., servisiran, 5.500 EUR;
007-598968
091/792-5822.
CITROEN C2 1.6 WTR, 2005./
2006. g., 75.000 km, servisna
knjizˇica, automatik, moguc´a zamjena, 5.300 EUR; 091/792007-598967
5822.
CITROEN C3 1.4, 2003. g., reg.
06/2012., klima, crni, 3.500
EUR; 091/586-7755.
007-598676
CITROEN C3 EXCLUSIVE,
2007. g., reg. 10/2012., 63.000
km, sva oprema; 098/177007-598210
6721.
CITROEN C5 2.0 HDI, 2001 g.,
reg. 10/2012, dvozonska klima,
veliki servis na motoru, kocˇnicama i hidraulici, 4.300 EUR;
091/200-4577.
007-597862
CITROEN C5 2.2D EXCLUSIVE, 2004. g., 5.500 EUR;
007-599102
091/201-1527.
CITROEN SANTIA 1.6, 99. g.,
benzin/plin,
reg.
07/2012.,
2.500 EUR; 095/906-6090.
007-596880

CITROEN SAXO 1.0, 99. g.,
reg. 7/2012., 3 vrata, 1.650
EUR; 091/787-1630.
007-599598
CITROEN SAXO 1.1, 97. g.,
reg. god. dana, u dobrom stanju, 1.750 EUR; 091/576-8252.
007-598919

CITROEN SAXO 1.1I, 2003. g.,
reg. 01/2013., cb, eps, zracˇni
jastuk, 2.100 EUR; 091/1222461.
007-599632

CITROEN XSARA 1.4 COUPE,
2000. g., servis, reg. 08/2012.,
2.300 EUR; 051/683-121, 091/
681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i
prodaja vozila od 1. vlasnika.
007-021997

DACIA SANDERO 1.6 Stepway,
2011. g., 1.700 km, klima, alu
felge, 1. vlasnik, garancija 2 g.,
9.490 EUR; 051/225-137, 091/
007-598776
202-0875.
DACIA SANDERO STEPWAY
1.6, 2011. g., reg. 01/2013.,
5.400 km, 1. vlasnik, 9.500
EUR; 098/210-198.
007-598568
DAEWOO LANOS, 98. g., 1.500
007-597385
EUR; 098/424-586.
DAEWOO NUBIRA, 2001. g.,
reg. 12/2012, atestiran plin,
klima, 4 el. podizacˇa, motor u
kvaru, 1.300 EUR; 092/1480593.
007-597084
DAEWOO TICO, 99. g., reg. do
12/2012., nove gume, servisiran, ocˇuvan 1.100 EUR; 091/
549-5108.
007-597923
DAIHATSU CHARADE, 91 g.,
ocˇuvan, 400 EUR; 098/957007-599107
6791.
FABIA 1.4, 2003. g., 84.000
km, full oprema, 1. vlasnik,
27.000 kn; 091/585-8391. 007-598594
FIAT 500 L, 71. g., reg., 4.500
007-598132
EUR; 099/810-7309.
FIAT 500 TOPOLINO, 54. g., ili
zamjena, (zvati navecˇer); 051/
003-002021
292-187.
FIAT BRAVA TD, 99. g., 55 kW,
1.600 EUR; 051/642-139. 007-596964
FIAT BRAVO 1.4 16V ACTIVE,
2008. g., klima, alu, 1. vlasnik,
43.000 km, servisna, 9.900 EUR
sa PDV-om; 091/202-0875,
007-598795
051/225-137.
FIAT BRAVO 1.4 S 12 V, 96. g.,
reg. 04/2012., metalik zlatni, alu
felge, cd, mp3, radio, dobro
007-596977
stanje; 099/759-6447.
FIAT
1998.
lirana
EUR,
438.

BRAVO 1.4 SX 12 V,
g., sivi-metalik, karambonaprijed, 1. vlasnik, 400
(zvati iza 20h); 098/442007-597833

24

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
FIAT COUPE 2.0, 95. g., sa
plinskom instalacijom, razbijen;
007-599549
098/887-200.

77. g., 2.000 EUR; 098/9601268.
007-597700
FORD TAUNUS XL COUPE, 77
g.; 099/810-7309.
007-598131

FIAT DUCATO 2.3 JTD PANORAMA, 9 sjedala, 2003. g.,
dupla klima, 5.900 EUR s
PDV-om; 051/683-121, 091/
681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i
007-021673
prodaja vozila.

FORD TRANZIT, 2002. g., reg.
06/2012., povisˇen, produzˇen, 3
sjedec´a mjesta, 3.600 EUR;
007-597065
091/927-6830.
GOLF 1D, 83. g., reg. 06/2012.,
ili mijenjam za skuplji diesel;
098/887-200.
007-599551

FIAT DUCATO 2.5 DS, 98. g.,
62 kw, bijeli, 17.000 kn, pregled
vozila radnim danom od 9-15
sati; 052/862-025.
007-596819

GOLF 2, 88. g., nereg., ocˇuvan,
2.500 kn; 051/862-080. 007-599575

FIAT MARBELLA, 90. reg. 11/
2012., 1. vlasnik, nove gume,
750 EUR; 095/556-8018. 007-597931
FIAT MAREA 1.6 16V, 97. g.,
112.000 km, plin, sacˇuvan; 098/
007-598208
358-121.
FIAT MAREA 1.8I, 98. g., reg.
godinu dana, sva oprema osim
kozˇe, nove gume, u dobrom
stanju, 1.500 EUR; 098/977007-599469
0499.
FIAT MAREA 1.9 TD, karavan,
007-599035
100 ks; 091/542-6990.

GOLF 2 1.3, nereg., dobro
stanje, 3.000 kn; 091/5793443.
007-599576
FIAT TIPO; 095/819-3059.
007-599156

FIAT TIPO 1.4, 88. g., reg.
isticˇe, 350 EUR, ili reg. 1 g. 700 EUR; 091/760-1191. 007-599671
FIAT UNO, 92. g., ispravan;
091/760-6232.
007-597517

GOLF 2 1.3, nereg.; 095/8421886.
007-598495
GOLF 2 1.3 B, 89. g., novi
akumulator, auspuh, ocˇuvan,
2.200 kn; 092/275-4083. 007-597297
GOLF 2 1.6, 85 g., reg. 9/2012,
njemacˇka proizvodnja, ocˇuvan,
2.000 kn; 091/603-7710. 007-599579

FIAT PANDA, 90. g., reg. 11/
2012., 1. vlasnik, nove gume,
750 EUR; 095/556-8018. 007-597930

FIAT UNO 1.0B IE, 97. g., 33
kw, srebrni, 4.000 kn, pregled
vozila radnim danom od 9-15
sati; 052/862-025.
007-596821

GOLF 2 1.6 D, 89. g., reg. 07/
007-598094
2012.; 098/169-1078.

FIAT PANDA 1.3D, 87. g., ili
zamjena za karavan (diesel ili
003-002019
plin); 091/721-9208.

FORD ESCORD 1.6, karavan,
ocˇuvan, 1.800 EUR ili zamjena;
092/282-3573.
007-599682

GOLF 3, 93. g., reg. 12/2012.;
095/842-1886.
007-598497

FIAT PANDA 750, 91. g., reg.;
003-002032
098/305-111.

FORD ESCORT 1.3., plin, 91.
g., testiran, eurokuka, metalik, 3
vrata, 8.500 kn, moguc´a zamjena za skuter (sa/bez nadoplate); 091/489-7414.
007-598765

FIAT PUNTO, 2001. g., reg.
godinu dana, 137.000 km, 3
vrata, 23.000 kn; 091/531007-597275
3337.
FIAT PUNTO, 2006. g., 100.000
km, 5 vrata, metalik crni, klima,
servo, 4 nove gume, 1. vlasnik,
4.600 EUR; 091/507-6067.
007-599227

FIAT PUNTO 1.1, 95. g., reg.
12/2012.; 098/797-024. 007-598695
FIAT PUNTO 1.2, 75 ks, 96. g.,
reg. god. dana, ili zamjena za
skuter od 50 ccm; 091/5768252.
007-598920
FIAT PUNTO 1.2, 2002. g., reg.
06/2012., 61.000 km, metalik
srebrni, 1. vlasnik, ocˇuvan;
099/445-5654.
007-599521

FORD ESCORT 1.6 16 V SW,
karavan, oprema, klima, 1.800
EUR ili zamjena; 091/760007-599673
1191.
FORD ESCORT 1.7, 82. g., u
voznom stanju; 098/912-2931.
007-598593

FORD FIESTA 1.25 16 V, 2003.
g., 113.000 km, 5 vrata, klima,
abs, servisna, 1. vlasnik, 3.950
EUR+pdv; 091/545-7237. 007-597539

FIAT PUNTO 1.2 S, 2004. g.,
reg. 08/2012., 81.300 km; 051/
625-473, 091/921-7310. 007-599420

FORD FOCUS 1.8 TDCI, 2002.
g., 153.000 km, karavan, klima,
abs, servisna, prvi vlasnik,
4.350
EUR+pdv;
091/5457237.
007-597540

FIAT PUNTO 55 1, reg. 07/
2012., 1.500 EUR; 091/223007-598977
0096.
FIAT PUNTO 55 SX, 95. g., reg.
do 06/2012., el. podigacˇi stakla,
108.000 km, ocˇuvan, ili zamjena; 091/515-6152.
007-599367
FIAT PUNTO 75, 96. g., klima,
eps, cb, alu felge, potrebni sitni
popravci; 091/229-6487. 007-599180
FIAT PUNTO CABRIO, 95. g.,
reg. 07/2012., bordo-plavi krov,
u dobrom stanju, 1.450 EUR;
091/974-3597.
007-597025
FIAT REGATA 1.7D, 84. g., ili
zamjena za karavan (diesel ili
plin); 091/721-9208.
003-002020
FIAT SCUDO 1.9 D, 2002. g.,
reg. 10/2012. g., u dobrom
stanju; 098/262-610.
007-599462
FIAT SEICENTO, 2004. g., reg.
do 06/2012., 2.000 EUR; 092/
007-599681
282-3573.
FIAT STILO 1.6 16 V, 2002. g.,
007-597790
ocˇuvan; 091/922-3485.
FIAT TEMPRA 1.9 D, 96./97. g.,
reg. 02/2013.; 091/481-5944.
007-596933

007-598207

GOLF 3 1.9TD, 97. g., reg. 05/
2012., 190.000 km, ABS, air
bag, servo, euro kuka, maglenke, bijeli, 2.700 EUR; 091/
007-596688
720-5581.
GOLF 3 TDI, 94 g., ocˇuvan,
zvati nakon 12 h; 053/882203.
007-596669
GOLF 4, 2002. g., 4.200 EUR;
091/977-0763.
007-598820

GOLF 4 1.4 16V, 2002. g.,
edition, sva oprema, u dobrom
stanju, 3.900 EUR, ili zamjena;
007-599497
098/749-875.

FORD FOCUS 1.6 16V, 2008 g.,
reg. 08/2012., 23.000 km, dvozonska klima, 9.200 EUR, ili
zamjena; 091/229-4720. 007-597866

FIAT PUNTO 55, 95. g., reg.
12/2012., 1.250 EUR; 051/637007-598492
566, 099/841-6874.

GOLF 3 1.6 D, reg. do 12/2012.,
servo, centralno, u dobrom stanju, 1.350 EUR; 099/679-8350.

FORD FOCUS 1.4, karavan,
2003. g., reg. 10/2012., 1. vlasnik; 099/795-4950.
007-599049

FIAT PUNTO 1.2 ACTIVE,
2002. g., reg. 10/2012., 47.000
km, sva oprema, 2.900 EUR;
007-599127
091/722-6690.

FIAT PUNTO 1900 D, 2002. g.;
098/532-499.
007-598665

GOLF 3 1.6, 95 g., reg. do 09/
2012., odrzˇavan, ocˇuvan, 1.450
EUR; 091/547-6849.
007-597303

GOLF 4 1.4, 75 ks, 2002. g.;
007-598588
091/538-8517.

FORD FOCUS 1.4 16V, karavan, 2000. g., reg. 06/2012., sva
oprema, crveni, 2.900 EUR ili
zamjena; 091/880-7751. 007-598050

FIAT PUNTO 1.7 D, 98. g., sva
oprema, klima, zimske gume;
007-598247
095/883-0514.

GOLF 2 D, 88. g., 1.800 EUR;
007-598564
098/968-4600.

FORD FOCUS 1.4 , karavan,
2000. g.; 091/520-6120. 007-597588

FIAT PUNTO 1.2 8V S3P,
2004. g., 60.000 km, reg. 10/
2012., 3 vrata, metalik, 1. vlasnik, 3.700 EUR; 051/267-943,
007-598651
091/594-2912.

FIAT PUNTO 1.2 SX, 2006. g.,
5 vrata, klima, abs, servo, zracˇni
jastuci, centralna brava, 3.900
007-598047
EUR; 098/928-4164.

25

FORD FOCUS 2.0 SPORT,
2005. g., automatska klima,
alu, 130.000km, 8.900 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.
007-598777

FORD KA 1.3, 2001. g., reg. 03/
2012., radio, 1. vlasnik, 2.990
EUR; 051/225-137, 091/202007-598782
0875.
FORD MONDEO, u dobrom
stanju (Umag); 091/174-2633.
007-597671

FORD MONDEO 2.0 16V GHIA,
karavan, 97. g., atestiran plin,
redovito servisiran, 2.800 EUR;
098/443-091.
007-599387
FORD MONDEO 2.0 TDCI SW,
2001. g., reg. 05/2012., klima,
abs, radio, 5.900 EUR; 091/
202-0875, 051/225-137. 007-598790
FORD TAUNUS 2.0, automatik,

GOLF 4 SDI, 98. g., reg. 03/
2013., oprema, 4.000 EUR;
007-597310
052/867-467.
GOLF 4 SDI, 2000. g., reg.
godinu dana, 170.000 km,
zracˇni jastuci, klima, servo, 3
vrata, 4.500 EUR; 097/797007-597317
6706.
GOLF 5 1.9 TDI, klimatronic,
2004./2005., reg. 12/2012., 6
brzina, 5 vrata, 9.450 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.
007-598803

GOLF 5 1.9 TDI, 2006. g., reg.
05/2012., 5 vrata; 095/553007-598873
8885.
GOLF 5 2.0 TDI, 2007. g., reg.
do 10/2012., 4 motion, 129.000
km, ocˇuvan, 12.500 EUR; 098/
007-598405
912-2417.

GRAND CHEROKEE 3.1 TD,
2000 g., reg. godinu dana,
155.000 km, servisna knjiga,
dobro stanje; 097/711-3423.
007-597030

GUME Nokian, 225/45 R17, 450
kn; 092/286-3760.
007-598006
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,
limited edition, 2007. g., reg.
10/2012., servisna, 90.000 km,
nove gume, sva oprema,
14.000 EUR; 091/151-2274.
007-598544

HONDA ACCORD TOURER 2.0
SPORT, 2004. g., sva oprema,
plinska instalacija, 7.500 EUR;
051/683-121,
091/681-5152,
Hugal d.o.o.-PSC Honda vozila.
007-021709
HONDA CIVIC, 95. g; 095/8708931.
007-597223

GOLF 5 PLUS 1.9 TDI, sportline, 2006. g., reg. 10/2012.,
130.000 km, ocˇuvan, 10.200
007-598172
EUR; 092/232-8490.

HONDA CIVIC 1.4 Sport, 2007.
g., reg. 03/2012., 63.000 km, 1.
vlasnik, servisna, 12.790 EUR;
051/225-137, 091/202-0875.

GOLF 6 2.0 TDI, 2009. g., reg.
05/2012., 89.000 km, 5 vrata, 1.
vlasnik, servisna, 17.900 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.

HONDA CIVIC 1.5 GL, 91. g.,
reg. godinu dana, veliki servis,
1.150 EUR; 098/977-0499.

007-598778

007-598792

007-599467

GRAND CHEROKEE 2.5 TDI
4X4 96. g., reg. 08/2012., sva
oprema, ocˇuvan, ispravan,
4.900 EUR, ili zamjena; 091/
562-5664.
007-598514

HONDA CIVIC 1.6 16V, 91. g.,
100.000 km, nereg., 96 kW, 130
ks, ispravna, ocˇuvana, 2. vlasnik, (Opatija); 098/491-441,
098/329-373.
007-597093
HONDA CIVIC 1.8 SPORT,
2011. g., testni model; 051/
683-121, 091/681-5152, Hugal
d.o.o.-PSC Honda vozila. 007-021998
HONDA CIVIC TYPE-R, 2007.
g., nove gume, servis, sva
oprema, 15.600 EUR; 051/683121,
091/681-5152,
Hugal
d.o.o.-PSC Honda vozila. 007-021710
HONDA CR-V 2.0 ELEGANCE,
2011. g., testni model; 051/683121,
091/681-5152,
Hugal
d.o.o.-PSC Honda vozila. 007-021999
HONDA CR-V 2.0 EXECUTIVE,
2008. g., sva oprema, servisna
knjizˇica; 051/683-121, 091/6815152, Hugal d.o.o.-PSC Honda
vozila.
007-021840

HONDA CRV 2.0 EXECUTIVE,
2008. g., 65.000 km, dodatna
oprema, bijela, 1. vlasnik; 091/
007-598114
887-6185.
HYUNDAI ACCENT 1.6, 12/
2005. g., crni, 3 vrata, 104 ks,
kenwood radio, alu naplatci,
krovni nosacˇ, 32.000 kn; 099/
812-3767.
007-021309

5152, Hugal d.o.o.-otkup i pro007-021514
daja vozila.
JEEP COMPASS 2.0 CRDI,
4x4, 2008. g., 31.000 km, automatska-klima, 1.vlasnik, 22.900
EUR; 091/202-0875, 051/225137.
007-598793

HYUNDAI LANTRA 1.6 GL,
2002. g., 1. vlasnik, abs, eps,
klima, metalik, 2.700 EUR; 095/
286-8573.
007-598953

JEEP COMPASS 2.0 CRDI,
4x4, 2007. g., navigacija, kozˇa,
1.
vlasnik,
crni,
15.850
EUR+pdv; 051/225-137, 091/
202-0875.
007-598811

HYUNDAI TERRACAN 2.9
CRDI GLS 4X4, 2005. g., reg.
11/2012., sva oprema, 9.900
EUR; 051/683-121, 091/681-

JEEP GRAND CHEROKEE 3.7
LAREDO 4X4, 2008. g., 60.000
km, 1. vlasnik, 18.000 EUR;
098/206-306.
007-597211

26

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
MAZDA RX-8 REVOLUTION,
2004. g., reg. 07/2012., klima,
kozˇa, alu, crvena, servisna,
10.490 EUR; 051/225-137,
007-598808
091/202-0875.

vlasnik, 8.550 EUR; 051/225137, 091/202-0875.
007-598800
OPEL CALIBRA, tunning, izlozˇbeni
primjerak;
091/760007-597571
5912.

MAZDA TRIBUTE 4X4, jeep,
automatic, reg. 10/2012., ocˇu007-598471
vana; 091/541-5728.

OPEL CORSA, 98. g., reg. 07/
2012., 1.000 ccm, u dobrom
stanju, ili zamjena; 091/7226690.
007-599123

MERCEDES 123 200D, ili za
dijelove; 095/573-1469. 007-019736

OPEL CORSA 1.2 16V, 2008.
g., 69.200 km, klima, cd-radio,
5 vrata, 1. vlasnik, 7.650 EUR;
051/225-137, 091/202-0875.

MERCEDES 123 D, 80. g.,
novoofarban, reg. godinu dana,
ili zamjena; 095/830-8397.
007-597078

007-598798

MERCEDES 124 TD, karavan, u
dobrom stanju; 099/348-1575.

OPEL CORSA 1.4 SPORT, 95.
g., tamnoplavi, 3 vrata, cb, eps,
ocˇuvan, 1.500 EUR; 097/711007-597029
3423.

007-599151

JEEP VILIS, 49. g.; 092/275007-599112
5200.

rana, 70.000
2845.

km;

091/158007-597105

JUGO 55, reg. god. dana, crveni, nove gume, alu felge,
radio (2 zvucˇnika); 051/268007-597001
274.

LANCIA Z 2.0, reg. 03/2012.,
puno opreme, ocˇuvan, 7 sjedala, 2.400 EUR; 091/512007-597954
7251.

KIA CEED, 2007. g., 60.000 km,
reg. 10/2011., 80 kW, 5 vrata,
sva oprema; 095/900-2467.

LAND ROVER DISCOVERY 2.5
TDI, 92. g., reg. 05/2012.; 099/
007-599050
795-4950.

007-021195

MAZDA 2 1.5 GT, 2008. g., reg.
08/2012., klima, alu, svjetlo zelena-met, 1. vlasnik, 9.250 EUR;
051/225-137, 091/202-0875.

KIA PRIDE 1.3 I, 99. g., reg. do
12/2012., crvena, stakla na
struju, ili zamjena; 098/816675.
007-597995
KIA SHUMA, 99 g., reg. god.
dana, moguc´a zamjena za
007-597000
kombi; 091/933-7837.
KIA SORENTO 2.5 CRDI, 2003.
g., reg., ocˇuvan, sva oprema,
7.900 EUR; 098/216-471. 007-599198
LADA NIVA, 2000. g., reg. do
12/2012., 150.000 km, ocˇuvan,
15.000 kn; 091/247-1142. 007-599594
LADA NIVA, 2006. g., u dobrom stanju; 092/241-8808.
007-598579

LADA NIVA, 85. g., u dobrom
stanju, 700 EUR ili zamjena za
diesel-a; 098/197-4833. 007-597901
LADA NIVA, 2006. g., 75.000
km, atestiran plin, 5.000 EUR;
007-597381
099/364-4180.
LADA NIVA 1.7, 95. g., reg. 11/
2012., atestiran plin, servisi-

007-598783

MAZDA 3 1.6 D, 2006. g., 110
ks, automatska klima, alu, crna,
1. vlasnik, 9.590 EUR; 051/225007-598807
137, 091/202-0875.

MERCEDES 180 C, u dobrom
stanju; 091/542-5033.
007-597602
MERCEDES 190, benzinac, 63.
g., 6.500 EUR; 091/676-7028.
007-597543

MERCEDES 240 D, 84. g., reg.
godinu dana, 5 brzina, cb, eps,
nove gume, 1.800 EUR; 099/
007-597699
416-9491.
MERCEDES 280 SE W116, 77.
g., reg. god. dana, ugrad¯en plin,
atraktivan, 4.900 EUR, ili za007-598874
mjena; 099/776-9822.
MERCEDES 450 SL W107, 80.
g., cabrio, metalik crni, alu felge
amg, 25.000 EUR; 099/7769822.
007-598875

MAZDA 323 S, 90. g., u voznom stanje, nereg., 1. vlasnik,
500 EUR; 051/424-710. 007-599516

MERCEDES A180 CDI, 2005.
g., reg., 5 vrata, crna, 9.900
EUR; 051/225-137, 091/202007-598806
0875.

MAZDA 6 CD 120 TE, 2002. g.,
reg. 11/2012., 175.000 km, servisna, sva oprema, garazˇiran;
007-599530
091/159-2798.

MERCEDES C200 CDI, 98. g.,
136.000 km, reg. 6/2012., nove
gume,
servisiran,
metalik
007-599229
srebrni; 091/507-6067.

MAZDA 626 DITD, karavan,
2001.
g.,
reg.
09/2012.,
182.000 km, sva oprema, metalik, 4.000 EUR; 091/229007-597865
4720.

MERCEDES CLK 230 2.3 KOMPRESOR, 99. g., reg. 08/2012.,
197 ks, sva oprema, servisiran,
zvati od 16-20 sati; 052/441007-597857
014.

MAZDA PREMACY 1.8, plin,
99. g., klima, metalik srebrna,
1. vlasnik, servisna, 4.900 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.
007-598791

g., ili mijenjam; 091/530-1008.
007-597682

MITSUBISHI L-200 PICK UP,
2003. g., 150.000 km, sva
oprema, 1. vlasnik, servisirana,
9.800 EUR, mozˇe na firmu ili
leasing; 091/206-2765.
007-599592
MITSUBISHI L200 PICK UP,
2005. g., reg., ili zamjena za
karavan; 091/760-5912. 007-597569
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D
4X4, intense, 2007. g., reg. 01/
2013., automatic, 1. vlasnik;
091/202-0875, 051/225-137.

van, ili zamjena za Fiat Meriva
(do 2009.) ili Renault Kangoo
(novi model); 091/887-6185.
007-598106

NISSAN TERRANO, 2007. g.,
33.000 km, u dobrom stanju;
091/171-1042.
007-598271
NISSAN TERRANO 2.7 TDI
4X4, 2002. g., reg. 07/2012.,
klima, alu, kuka, 8.990 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.

OPEL FRONTERA, kratka,
2000. g., sva oprema ili za007-598727
mjena; 095/812-2761.
OPEL FRONTERA, 96. g., reg.,
s atestiranim plinom, u dobrom
007-599274
stanju; 095/528-4717.
OPEL FRONTERA 2.5 TDS, 98.
g., reg. do 10/2012., ili zamjena
za manji diesel; 091/971-4333.
007-598799

007-598836

OPEL ASTRA 1. 4I, 96. g., reg.
08/2012., oprema, ili zamijena;
091/193-1435.
007-598230

OPEL KADETT 1.2, 77. g.,
odrzˇavan, uredan, reg. 06/
2012.; 051/683-121, 091/6815152, Hugal d.o.o.-otkup i pro007-022000
daja vozila.

MITSUBISHI PAJERO SPORT,
2001. g., reg. 06/2012., 8.500
EUR; 091/332-2724.
007-599088

OPEL ASTRA 1.2 16 V G, 99.
g., 5 vrata, crveni, 1. vlasnik;
091/547-9070.
007-598973

OPEL MERIVA 1.3 CDTI, 2006.
g., 76.000 km, 5.950 EUR; 091/
007-598697
328-2222.

NISSAN 3.0 D GR, 2002. g.,
150.000 km, garazˇiran, 16.000
EUR; 091/906-4953.
007-597556

OPEL ASTRA 1.4, reg. 11/
2012., sva oprema, ocˇuvan;
091/249-0960, 099/510-2795.

OPEL MERIVA 1.4 16 V, 2006.
g., reg. 10./2012., standardna
oprema, kuka, metalik boja,
45.000 kn; 099/311-3645. 007-598539

NISSAN ALMERA 2.2 TD,
2000. g., sva oprema, ili zamjena za noviji; 091/538-8243.

007-598796

007-599363

007-599115

OPEL ASTRA 1.4, 99. g., 5
vrata, reg. 03/2012.; 098/452290.
007-599582

OPEL REKORD 1.9, karavan,
oldtimer, 78. g., 74.000 km;
007-598937
099/251-2525.

NISSAN ALMERA 2.2 TD,
2000. g., 4.200 EUR; 091/2515600.
007-598385

OPEL ASTRA 1.6, karavan, 98.
g., nereg., ispravan, servisiran;
098/254-379.
007-598501

MERCEDES ML 320 CDI, sport
paket, 2007. g., sva oprema,
prvi vlasnik; 092/269-0352.

NISSAN MICRA 1.2 VISA
PLUS, 2007. g., 42.000 km, 1.
vlasnik, klima, crna, 7.490 EUR;
091/202-0875, 051/225-137.

OPEL ASTRA F 1.4, 99. g., 5
vrata, reg., u voznom stanju,
malo osˇtec´ena; 098/790-696.

OPEL TIGRA 1.4 16V, 96. g.,
reg. do 03/2012., 120.000 km,
klima, nove gume, 2.800 EUR;
007-597804
099/705-5046.

007-599586

OPEL VECTRA, 98. g., reg. 11/
2012., 1. vlasnica; 091/917007-596857
3575.

007-597648

007-598780

MERCEDES W 123 200D, 76.

NISSAN NOTE, 1. vlasnik, ocˇu-

OPEL ASTRA H 1.4 16V, 2008.
g., klima, cd-radio, crna, 1.

OPEL VECTRA 1.6 I, 95. g.,
reg. 09/2012., airbag, elektro-

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

27

091/681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja vozila od 1.
vlasnika.
007-022070
PEUGEOT 206 CC, 2002. g.,
nereg., sva oprema, 3.950 EUR;
095/862-5593.
007-598343
PEUGEOT 206 SV, 2003. g.,
120.000 km, x-line oprema,
nove gume, veliki servis,
30.000 kn; 091/568-8291. 007-598477
PEUGEOT 207, 2007. g., 1.
vlasnik, 42.000 km, reg., ocˇuvan, 6.500 EUR; 091/4002150.
007-597909
PEUGEOT 207 1.4 16 V, sport
model, 2008 g., reg., 1. vlasnik,
srebrni, aluminijski naplatci, sva
oprema, 6.600 EUR; 095/8478795.
007-597288
PEUGEOT
306,
karavan,
118.000 km, registriran, 30.000
kn; 095/522-5683.
007-598926
PEUGEOT 306 1.8 XR, 97. g.,
reg. do 09/2012., oprema, ocˇuvan, 1.800 EUR ili zamjena;
098/314-850.
007-599489
PEUGEOT 307 2.0 HDI,
2004.g., reg. 10/2012., karavan,
moguc´a zamjena za terenca;
091/906-9692.
007-598256
PEUGEOT 307 TC 2.0 16V,
cabrio, 2004. g., metalik crni,
1. vlasnik, moguc´a zamjena za
vozilo; 091/508-9574.
007-598327
PEUGEOT 405 B, reg. 07/
2012., plin, 6.500 kn; 098/819911.
007-596924
PEUGEOT 406 1.8, 2000. g.,
reg 10/2012., sva oprema, metalik, ocˇuvan, 3.600 EUR, ili
zamjena; 091/562-5664. 007-598524
PEUGEOT 406 1.9 TD, reg. do
05/2012., karavan, sva oprema,
ocˇuvan, alu felge, 1.950 EUR;
095/862-5593.
007-598341
PEUGEOT 406 SL 1.6, 97 g.,
reg. 04/2012, 22.000 km, servo,
abs, airbag, ocˇuvan, servisiran,
1.500 EUR; 098/195-2755.
007-597006

PEUGEOT 607, 2003. g., reg.
11/2011., 260.000 km, sva
oprema; 091/222-2355. 007-599312
nicˇko podesˇavanje
098/720-477.

ogledala;
007-596720

OPEL VECTRA 1.8 16 V, 96. g.,
reg., sva oprema, ocˇuvan; 091/
722-6690.
007-599124

PASSAT 1.9TDI, karavan, 99.
g., 110 ks, sva oprema, veliki
servis, 4 nove zimske gume,
klimatronic, 195.000 km, 5.500
007-597137
EUR; 097/747-7778.

PEUGEOT BOXER 350 2.4D
LH, 96. g., 63 kw, 92.525 km,
15.000 kn, pregled vozila od 915 sati; 052/862-025.
007-596814
PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI
Tepee Premium, 2008. g., reg.
09/2012., 1. vlasnik; 051/225137, 091/202-0875.
007-598814

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16V,
2000. g., reg. 03/2012., 186.000
km, limuzina, mala potrosˇnja,
servisiran, 5.000 EUR, (nije
fiksno); 095/510-9055.
007-598954

PASSAT 2.0 TDI 2006. g., reg.
08/2012, sva oprema, 11.000
EUR (porez u cijeni); 051/683121,
091/681-5152,
Hugal
d.o.o.-otkup i prodaja od 1.
007-021730
vlasnika.

OPEL ZAFIRA 06 1.9 DTCI,
reg. 06/2012., 120 ks, 100.000
km, 10.500 EUR; 091/5769066.
007-599282

PEUGEOT PARTNER 1.9 TD,
98. g., 1.100 EUR; 092/927669.
007-598042

PASSAT 2.8 V6 4X4, automatik, 2000. g., 54.000 km, reg.
god. dana, 1. vlasnik, sva
oprema, kozˇa; 099/694-8607.

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2008.
g., 7 sjedala, automatska klima,
88.100 km, 1. vlasnik, servisna,
13.290 EUR s PDV-om; 051/
225-137, 091/202-0875. 007-598786

PEUGOET 407 2.0 HDI, 2005.
g., automatska klima, srebrni
metalik, 8.990 EUR; 091/2020875, 051/225-137.
007-598797

PASSAT TDI, 99. g., reg. 08/
2011., 170.000 km, srebrni;
007-598355
091/561-4805.

OPEL ZAFIRA 2.0 TDI, 2001 g.,
reg. 06/2012., 5.000 EUR; 091/
526-3707.
007-599646
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI, 2003.
g., reg. 11/2012., srebrna,
klima, alu, 6.900 EUR; 051/
225-137, 091/202-0875. 007-598773
OPELA CORSA 1.4B, 2010. g.,
reg., 4 vrata, bijela, ocˇuvana;
098/452-290.
007-599583
PASSAT 1.8I, 2003./2004. g.,
reg. 12/2012., novi model, metalik crni, ocˇuvan, sva oprema,
6.500 EUR; 099/792-2792.
007-597304

PASSAT 1.9 TDI, 2000. g.; 092/
250-4952.
007-597917
PASSAT 1.9 TDI, 97. g., reg. do
03/2012., ocˇuvan, 3.400 EUR;
098/832-280.
007-599097
PASSAT 1.9 TDI, karavan, 99.
g., reg. do 12/2012., ocˇuvan,
6.600 EUR ili zamjena; 098/870461.
007-598660
PASSAT 1.9 TDI, 99. g., reg.
10/2012., sva oprema, ispravan,
ocˇuvan, 4.600 EUR ili zamjena;
098/257-693.
007-598823
PASSAT 1.9 TDI, karavan, 99.
g, reg. 09/2012., 110 ks, kozˇa,
alu felge 17cola, servisirana,
ocˇuvan, 5.800 EUR; 097/7717781.
007-598152

007-598963

PEUGOET PARTNER 1.9 TD,
98. g., u dobrom stanju, 1.350
EUR; 098/928-4164.
007-599429

PEUGEOT 106, 96. g., 164.000
km; 091/275-5855.
007-598438

PEUGEOT 206 1.4, 99. g., reg.
05/2012., 2.100 EUR; 098/546007-596928
405.
PEUGEOT 206 1.4, 2001. g.,
reg. 07/2012., sva oprema,
3.600 EUR; 091/250-0120.
007-596866

007-596934

PEUGEOT 206 1.6 16V, 2005.
g., reg. 10/2012., 83.000
km,servisna, klima, 1. vlasnik,
4.800 EUR; 095/910-6599.
007-599625

PEUGEOT 206 2.0 GTI, reg.
12/2012., sva oprema, originalan, 5.500 EUR; 051/683-121,

POLO 1.4, 97. g.; 091/9730946.
007-598606

RENAULT CLIO 1.2, 12/2003.
g., 93.300 km, metalik srebrni,
1. vlasnica, 2.950 EUR; 095/
007-599626
910-6599.

POLO 1.4 MPI, karavan, 2000.
g., reg. 11/2011., 4.000 EUR, ili
zamjena za jeftinije; 091/7601191.
007-599669
POLO CLASIC 1.4, 98. g.,
155.000 km, benzin/plin, 2.900
EUR; 099/414-7803.
007-598122
POLO CLASSIC 98. g., 1. vlasnik, servisna, metalik plavi; 091/
508-9574.
007-598328
PORSCHE CARRERA 911, cabrio, 2001. g., reg. godinu dana,
74.000 km, srebrni; 091/211007-599381
6545.
S, 2006.
stanju, ili
092/287-

POLO 1.4, karavan, 2000. g.,
reg. 12/2011., 4.400 EUR, ili
zamjena; 092/282-3573. 007-599675

RENAULT CLIO 1.2 RN, tri
vrata, 43 kw, prva reg. 2001.
g., 202.000 km, cb, stakla,
maglenke, servo, 22.000 kn;
007-598173
098/333-565.
RENAULT CLIO 1.4 16 V,
2004. g., reg. do 07/2012., sva
oprema, 3.500 EUR ili zamjena;
007-599591
099/570-8819.

RENAULT CLIO 1.5 DCI, 2003.
g., reg. 12/2012., oprema, moguc´a zamjena; 099/502-5347.

RENAULT 4 GTL, 90. g., reg.,
900 EUR; 091/536-4555. 007-597808

POLO karavan, 99. g., 140.000
km, razbijen prednji kraj; 091/
560-6743.
007-599573

RENAULT CLIO 1.2 16V, 2001.
g., reg. 09/2012, 3.600 EUR;
007-598906
091/527-8434.

007-596685

007-597717

PEUGOUT 206 1.1, reg. 11/
2012, 139.500 km, prvi vlasnik,
bez opreme, 20.000 kn; 091/
589-6523.
007-597227

RENAULT CLIO 1.2, 2001. g., u
dobrom stanju, garazˇiran, 2.900
EUR; 092/282-3573.
007-599683

RENAUL SCENIC RX4 2.0,
2001., sva oprema, reg. godinu
dana, ocˇuvan, 4.200 EUR; 092/
232-8490.
007-598171

007-599362

2, 88. g.;

RENAULT 4 GT, 90. g., reg.,
1.000 EUR; 092/153-7971.

PEUGOUT 106, 98 g., reg.
godinu dana, metalik boja, servisiran, centralna brava, el. podizacˇi stakla, 1.850 EUR; 099/
835-4610.
007-599376

007-598817

RENAULT CLIO 1.4 16V, 2002.
g., reg. 08/2012., 100.000 km,
sva oprema, u dobrom stanju,
2.900 EUR; 092/271-9966.

RENAULT 21 TXI, 90. g., reg.
07/2012.; 098/912-2931. 007-598590

PEUGEOT 206 1.4 QUICKSILVER, 2001. g., reg. 11/2012., 3
vrata, servo, eps, 112.000 km,
servisna; 091/159-2798. 007-599531

PEUGEOT 206 1.4 XT, 99/
2000. g., sva oprema, reg. 01/
2013., 3.100 EUR; 051/683121,
091/681-5152,
Hugal
d.o.o.-otkup i prodaja vozila od
007-022001
1. vlasnika.

do 08/2012.; 091/971-4333.

PORSHE CAYENNE
g., plin, u dobrom
zamjena za jeftiniji;
3899.
PUTNICˇKI KOMBI T
091/201-1527.

PEUGEOT 106, 93. g.; 051/
251-379.
007-599438

PEUGEOT 206 1.4 XS, 2002.
g., reg. 12/2012., 152.000 km,
spusˇten, ured¯en, sva oprema,
3.600 EUR; 091/532-4128.

POLO 1.4, 2001. g.; 091/9730946.
007-598605

RENAULT 4 GTL, 92. g., reg.
11/2012., bijeli, u dobrom stanju, 1.000 EUR; 091/797-7565.
007-598287

RENAULT 5, 92. g., reg. 10/
2012., 72.000 km, garazˇiran, 1.
vlasnik; 091/512-1312.
007-597183
RENAULT 5 1.4, 96 g., 10.000
kn; 091/534-2448, 098/1647513.
007-599017
RENAULT 5 CAMPUS, 91. g.;
051/279-636.
007-599134
RENAULT
3059.

CLIO;

095/819007-599154

RENAULT CLIO 1.1, 91. g., reg.

007-598010

007-598234

RENAULT CLIO 3 1.2 16 V,
2010. g., 23.000 km; 098/554117.
007-598037
RENAULT CLIO RXE 1.6, 5
vrata, 135.000 km, prva reg.
99 g., abs, maglenke, servo,
radio, 16.000 kn; 098/333007-598175
565.
RENAULT ESPACE 2.2 DCI,
reg., sva oprema, 6+1, ili za007-598345
mjena; 095/862-5593.
RENAULT GRAND ESPACE
3.0 DCI, 2005. g., reg. 02/
2013., 7 sjedala, klima, navigacija, ili zamjena; 098/816-675.
007-597985

RENAULT KANGOO SAFARI,
2002. g., 132.000 km, 75 ks,
reg. 10/2012., zimske gume,
panoramski krov, klima, abs,
32.000 kn; 098/457-108. 007-598265
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI,
Authentique 2007. g., reg. 07/

2012., 111.000 km, 1. vlasnik,
10.490 EUR; 091/202-0875,
007-598859
051/225-137.
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI
SW, 2000. g., reg. 01/2012.,
klima, radio, tamnoplava, 4.490
EUR; 091/202-0875, 051/225007-598789
137.
RENAULT MEGAN 1.4I, 99 g.,
reg. 11/2012, sˇasija sa doku007-597022
mentima;.
RENAULT MEGAN 1400 16V,
karavan, 2003. g., reg. 11/
2012., 73.000 km; 098/532007-598663
499.
RENAULT MEGANE 1.6 16V,
2008. g., reg. 11/2012., 54.000
km, sva oprema, tamno sivi, 1.
vlasnik, 8.300 EUR; 098/356007-599607
199.
RENAULT MEGANE 1.9DCI,
Confort Dynamigue, 6 brzina,
potrosˇnja 5,5 l/100 km, 1. vlasnik, nikad osˇtec´en, 5.000 EUR;
007-598252
099/561-9890.
RENAULT MEGANE SCENIC,
97. g., reg. godinu dana, atestiran plin, klima, cb, 2.000
007-596833
EUR; 098/936-4094.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.9 DTI, 98. g., reg. 10/2012.;
098/578-563.
007-596907
RENAULT MODUS 1.2 16V,
2004. g., reg. 01/2013., sva
oprema, radio, klima, 1. vlasnik;
051/624-489, 091/799-3539.
007-597110

RENAULT SAFRAN 2.2 TD, 98.
g., reg. 5/2012., sva oprema, u
dobrom stanju, 2.400 EUR;
007-598179
091/542-5768.
RENAULT SAFRANE 2.5B, 98.
g., reg. 09/2012., 2.600 EUR;
051/272-591.
007-598861
RENAULT SCENIC 1.6 16V,
2004. g., reg. 04/2012., krovni
nosacˇi, 1. vlasnik, 56.000 km,
garazˇiran i ocˇuvan, 68.000 kn;
007-018073
095/913-9688.
RENAULT SCENIC 1.9 DTI,
2002. g., reg. 11/2012., metalik,
sva oprema, 3.600 EUR; 098/
007-598835
257-693.

28

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

AUTOMOBILE do 14 g. staro007-599291
sti; 091/949-9957.
AUTOMOBILE, ispravne i neispravne; 092/297-6669.
007-599508
AUTOMOBILE: Opel, Sˇkoda,
Renault, VW, Audi, Ford, Fiat,
Peugeot, Citroen i ostala vozila,
isplata gotovinom; 098/246561.
007-598418
AUTOMOBILE do 15 god. starosti; 099/502-5347.
007-598236
AUTOMOBILE, do 15.000 EUR;
098/816-675.
007-597980
AUTOMOBILE, ispravne, neispravne ili osˇtec´ene, isplata od007-598049
mah; 091/880-7751.
AUTOMOBILE, starijih godisˇta;
091/676-7028.
007-597542
AUTOMOBILE: Audi, BMW,
Opel,
Toyota,
Mercedes,
Sˇkoda, Mazda i VW, novijih
godisˇta, razbijeni ili ispravni,
prijenos i isplata odmah; 098/
266-965.
007-597125
AUTOMOBILE, novijih godisˇta,
razbijene i ispravne, prijenos i
isplata odmah; 091/163-0426.
007-597127

AUTOMOBILI, ispravni, neispravni, osˇtec´eni otkupljujemo;
098/928-4164.
007-597961
AUTOMOBILI, do 20 god. starosti; 091/193-1435.
007-598231

RENAULT SCENIC RX4, 2000.
g., garazˇiran, 1. vlasnik, 5.500
007-599301
EUR; 092/142-2995.
RENAULT SCENIC RX4 1.9
DCI, 120 ks, 2003. g., reg. 04/
2012., 45.000 kn; 098/333007-598177
565.
RENAULT SENIC 1.5 DCI,
2004 g., sva oprema, 132.000
km, 5.900 EUR ili zamjena; 091/
007-599108
186-9016.

zamjena za manji; 091/200007-599343
5521.
SEAT IBIZA 1.4B, 97. g., reg.
02/2013., veliki servis, 4 nove
007-599119
gume; 091/497-1769.
SEAT IBIZA 1.9 SDI, 2005./
2006., reg. 05/2012., 82.000
km, klima, alu, 1. vlasnik, servisna, 6.900 EUR; 051/225-137,
007-598774
091/202-0875.

RENAULT TWINGO 1.2, 97. g.,
reg. 02/2012., 1. vlasnik, 1.000
007-599145
EUR; 098/394-390.

SEAT TOLEDO 1.9 TDI 81 KV,
reg. 11/2012., sva oprema, alu
felge, 7.000 EUR; 091/481007-596935
5944.

RENAULT TWINGO 1.2, 2002.
g., reg., 2.700 EUR; 092/2823573.
007-599680

SEAT TOLEDO TD, malo razbijen, u voznom stanju; 098/
007-598092
169-1078.

RENAULT TWINGO 1.2, 97. g.,
1.800 EUR; 098/968-4600.

SMART FORTWO, 2009. g.,
klima, abs, metalik sivi, garazˇiran, 1. vlasnik, 8.500 EUR; 051/
007-597168
603-201.

007-598557

RENAULT TWINGO 1.2, 2002.,
reg. 04/2012., eps, cb, 2 zracˇna
jastuka, 2.150 EUR; 098/994007-598486
9103.

SUBARU FUJITSU 1.0, 91. g.,
reg. 04/2012., 5 vrata, 1.500
EUR (fiksno); 092/282-3573.
007-599679

RENAULT TWINGO 1.2 D,
2002. g., reg. do 04/2012.,
osˇtec´ena prednja strana, 1.050
007-598209
EUR; 099/679-8350.

SUBARU JUSTY 1.0, 92. g.,
reg. godinu dana, 1.500 EUR,
fiksno; 091/760-1191.
007-599670

RENAULT TWINGO GT-TCE,
07/2008. g., 20.000 km, metalik
crni, sva oprema, 6.500 EUR;
007-598140
091/733-5089.

SUZUKI GRAND VITARA 1.6,
2006. g., 77.000 km, reg. 9/
2012., servisna, klima, crni,
11.990 EUR sa PDV-om; 091/
202-0875, 051/225-137. 007-598794

RENAULT VELSATIS 3.0 DCI,
2005. g., reg., sva oprema,
klima, kozˇa, navigacija, mozˇe
zamjena i na kredit; 098/816007-597986
675.
ROVER 400 1.4, 98. g.,
135.000 km, reg 6/2012. g.,
klima, airbag, novi akumulator,
2.000 EUR; 051/371-103, 091/
007-599477
501-4267.
SAAB 95, 97. g., u voznom
stanju, 300.000 km, crne boje;
091/567-4701.
007-599502
SAAB CABRIO 9-3 2.0 VECTOR, 2005. g., reg., 150 ks,
crna, 1. vlasnik, 79.900 km,
17.490 EUR; 091/202-0875,
051/225-137.
007-598788
SEAT CORDOBA 1.4 16V,
2001. g., sva oprema, osim
klime, servisiran, 3.100 EUR, ili

SUZUKI GRAND VITARA 1.6
4X4, 2008. g., crna, 1. vlasnik,
15.900 EUR; 051/225-137, 091/
007-598772
202-0875.
SUZUKI IGNIS 4X4, 2007. g.;
007-598728
098/559-679.
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 2010.
g., reg. 07/2012., klima, 1. vlasnik, 14.000 km, 9.660 EUR;
051/225-137, 091/202-0875.
007-598809

SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 2007.
g., 120.000 km, reg., 5 vrata,
metalik, sva oprema, servisna,
5.900 EUR; 091/200-4577.
007-597863

SUZUKI SWIFT 1.3 SE, 2009.
g., reg. 11/2012., sva oprema,
8.000 EUR; 091/893-3723.
007-598500

AUTOMOBILI, do 15 godina
starosti, isplata gotovinom;
091/792-5822.
007-598964

RENALUT
TWINGO,
Fiat
Punto, Opel Corsa, Ford Fiesta,
Polo, Citroen Saxo; 098/928007-597962
4164.
RENAULT TWINGO i Polo, 972000. g.; 099/835-4610. 007-599371
RENAULT TWINGO
Punto; 099/835-4610.

ili

Fiat
007-599373

VW, Polo, Passat, Golf, mozˇe i
s osˇtec´enom limarijom i neispravnim motorom, novija godisˇta; 095/816-4133.
007-596679

zamjena
AUDI 4 1.9 TDI, 2001. g., sva
oprema, zamjena za manje vozilo, 3 vrata, klima, (Alfa 147,
Audi 3, Polo, Golf); 098/219007-597586
919.

AUTO DIJELOVI
prodaja
ALFA i Mitsubishi Pajero: alu
felge, 15 i 16 cola, nove; 098/
877-045.
007-597219
ALFA, Lancia, Fiat, te sva talijanska vozila: rabljeni dijelovi;
007-596749
098/903-1339.
ALFA: volan; 051/252-609.
007-598688

ALFA 145, 155, 156, 166, limarija, mehanika, mjenjacˇi, motori i
007-597812
ostalo; 092/158-1978.
ALFA ROMEO 166: elektricˇni
podizacˇi stakala s sˇkarama;
007-597977
098/816-675.

SUZUKI SX4 1.5, 2009. g.,
klima, bordo metalik, 1. vlasnik,
54.000 km, servisna, 10.550
EUR; 051/225-137, 091/2020875.
007-598781

kup i prodaja vozila od 1.
vlasnika.
007-022071

SUZUKI SX4 1.6, 4x4, 2007. g.,
reg. 12/2012., 56.000 km, klima,
alu, 1. vlasnik, 9.490 EUR; 051/
225-137, 091/202-0875. 007-598810

007-598611

ALTERNATOR, centralina, 1.9
TDI motor; 091/915-9396. 007-598754

VOLVO XC 90 D5 4X4, 2006.
g., 185 ks, sva oprema, 24.000
EUR, ili jeftinije u racˇun; 098/
007-599388
443-091.

ALU FELGE, 4 kom., 7x15 cola,
s gumama; 099/513-1907, 098/
561-696.
007-598366

SUZUKI VITARA 1.6 16 V, 97.
g., ocˇuvan; 091/547-9070.
007-598974

SUZUKI VITARA 1600 JLX,
91. g., reg. 01/2013., 3.800
EUR; 099/547-3999.
007-599457
SˇKODA FAVORIT, 91. g., reg.,
ispravna; 091/950-7003. 007-598348
SˇKODA FELICIA 1.3 GLX MPI,
98. g., reg. do 11/2012.,
178.000 km, 2. vlasnik, ocˇuvan,
7.000 kn; 091/222-2639. 007-597095
SˇKODA SUPERB 1.9, 2005. g.,
130 ks, 85.000 km, reg. 8/
2012., sva oprema, 10.500
EUR sa porezom; 051/683121,
091/681-5152,
Hugal
d.o.o.-otkup i prodaja vozila od
1. vlasnika.
007-021516
TATA INDICA 1.4, 2000. g.,
80.000 km; 091/111-7414.
007-599146

TOURAN 1.9 TDI, 2004. g., reg.
08/2012., climatronic, 1. vlasnik, servisna knjizˇica; 098/132007-597470
3585, 099/720-7120.
TOYOTA AURIS 1.6 LUNA,
2007. g., reg. 06/2012., servis
11/2011., redovito odrzˇavan;
098/786-956.
007-599349
TOYOTA COROLLA 1.6 VVT
LUNA, 2009. g., reg. 04/2012.,
29.400 km, 5 vrata, 1. vlasnik,
13.900 EUR; 091/202-0875,
007-598801
051/225-137.
TOYOTA LAND CRUISER
FJ40, 84. g.; 092/275-5200.
007-599110

TOYOTA YARIS 1.0 TERRA,
2007. g., 5 vrata, sva oprema,
servisna, 26.000 km, 6.700 EUR
(porez u cijeni); 051/683-121,
091/681-5152, Hugal d.o.o.-ot-

VOLVO V 70 2.5 TDI, 2001. g.,
reg. do 01/2013.,190.000 km.,
6.100 EUR; 095/840-3624.

ALNASERE, za visˇe tipova automobila; 098/328-342. 007-598511

ALU FELGE, 14 cola, bez
guma, 4x108; 099/835-4610.

YUGO CORAL 45, 94. g., garazˇiran, ocˇuvan, 20.000 km, nove
zimske gume, (zvati poslije 16
h); 051/296-887.
007-597925

007-599369

ALU FELGE Oz Power, 5 krakova, crne, 4x100 mm, s gumama Michellin Primacy HP
205/55/R16, korisˇteno, 4.400
007-599459
kn; 091/956-8850.

kupnja
ALFA, Audi, i ostale automobile; 098/928-4164.
007-599565
AUDI, Alfa i ostale automobile;
092/297-6669.
007-599590
AUDI, Passat ili Golf, ispravni,
razbijeni ili sa neispravnim motorom, prijepis i isplata odmah;
091/573-8123.
007-596676

FIAT MULTIPLA, od 2004. g.,
ispalata
odmah;
091/5191334.
007-596911
FIAT PUNTO, Twingo ili Saxo,
povoljno; 097/711-3423. 007-597031

ALU FELGE, BBS, 16’’, 5x100,
crne sa sivim rubom, 400 EUR
007-597720
(Porecˇ); 098/849-957.
ALUMINIJSKE FELGE, 13’’, 5
kom., 550 kn; 098/975-5358.
007-598283

AUTO, noviji, od prvog vlasnika;
091/538-8243.
007-599114

FIAT PUNTO ili Twingo, Opel ili
VW; 091/193-1435.
007-598232

AUDI 100 2.3, 92. g., ispravan,
dijelovi, eurokuka; 091/584007-598996
3475.

AUTOMOBIL, bilo koje marke;
092/282-3573.
007-599676

FIAT PUNTO
6152.

AUDI A4 1.9 TDI: elektro po007-599628
kretacˇ; 098/779-248.

AUTOMOBILE, osˇtec´ene, ili neispravne, novijih godisˇta; 098/
452-290.
007-599581

FIAT PUNTO 1 i 2, mozˇe
osˇtec´eni, neispravni; 098/9284164.
007-599564

AUTOMOBILE, osˇtec´ene, novijih godisˇta; 098/790-696. 007-599585

FIATOVA VOZILA, isplata od007-596678
mah; 095/816-4133.

1;

091/515007-599366

GOLF 3 D, mozˇe i u losˇem
stanju; 098/697-488.
007-599622
MERCEDES (okasˇ), rabljeni ili
drugi, do 12.000 EUR; 092/3006221.
007-597284

AUDI A4 1.9 TDI, 2002. i 98. g.:
motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i dr.; 092/162-7809. 007-597785
AUDI A4 S LINE: prednja maska, nova, u pola cijene, hitno;
007-018788
098/906-8107.
AUDI A6, 2006. g.: zadnja
hauba, zadnji branik; 092/289007-596660
7577.
AUDI B4: u dijelovima; 098/
007-597068
379-720.

OPEL ASTRA ili Corsa, osˇtec´ena ili u losˇijem stanju, od
vlasnika; 092/205-1831. 007-597018

AUTO RADIO, Panasonic, mp3,
prikljucˇak za usb, 400 kn; 091/
007-596937
481-5944.

OPELOVA VOZILA; 098/871008.
007-596967

AUTODIJELOVI, za visˇe vrsta
automobila; 091/582-0535.

PASSAT 2.0B FSI, automatic,
reg. do 12/2012., sva oprema,
1. vlasnik, tempomatik, xenon,
tamno plavi; 098/905-5102.

AUTOPRIKOLICE;
8068.

007-596801

POLO, Corsu, Twingo i slicˇno;
091/515-6152.
007-599365

007-599509

098/936007-598182

BMW 3: alu felge, 15 cola, sa 5
rupa, dijagonalni razmak rupa
11.5 cm, 1.000 kn; 091/303007-597193
0533.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
BMW 318 E36, 92.-98. g.,:
dijelovi elektronike, oprema;
098/305-769.
007-596961

GUME, 16Ł; 095/909-2222.
007-597248

GUME, nove; 095/520-5034.

BMW 320D, 2003. g., 320 i
318B, 95. g.: limarija, mehanika,
motori, mjenjacˇi i dr.; 099/847007-597776
7105.

007-597290

GUME, polovne, raznih dimen007-597548
zija; 091/665-2222.
GUME, 155/70 R13; 092/2863760.
007-597998

BMW 5, cˇelicˇne felge i ratkape,
s gumama 205/60/15, 500 kn;
098/779-248.
007-599634

GUME, Michelin Alpin, 215/55
007-597999
R16; 092/286-3760.

BMW E 46, 2002. g.: limarija,
mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.;
092/131-9957.
007-597768

GUME Pirelli P zero rosso, 245/
40, ZR 18, debljina 8 mm, dobro
stanje, 2 kom.; 092/286-3760.

BOCE za autogeno varenje;
051/296-087, 099/502-5347.

007-598000

GUME Dunlop SP sport, 245/
45/18, 5 mm, dobro stanje, 2
007-598001
kom.; 092/286-3760.

007-598229

BWM 316 i 324 TD, kockica:
dijelovi; 097/744-1164.
007-599196
CADDY:
0090.

dijelovi;

098/950007-598199

CADY, 2001. g.: zadnja vrata;
092/289-7577.
007-596661
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD,
99. g., i B33, 2000. g.: limarija,
mehanika, motor, mjenjacˇ, unutrasˇnjost; 092/168-1980. 007-597782
CITROEN BERLINGO 1.9 D,
99. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/1681978.
007-598425
CITROEN XSARA 2 0 HDI,
2002. g., i 307 hdi, motor,
mjenjacˇi, limarija, mehanika i
ostalo; 092/158-1978.
007-597811
DAEWOO MATIZ 2001. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/168-1978.
007-598429
DAIHATSU CHARADE, benzin,
sve osim motora; 095/8527691.
007-599513
DIJELOVI limarije i mehanike te
motori i mjenjacˇi; 098/877045.
007-597217
EURO KUKE, za automobile,
kombije i terence, sa atestom,
adapteri struje za novija vozila, i
montiranje; 098/452-290. 007-599580
EUROKUKE za automobile,
kombije i teretna vozila, sa
elektricˇnim modulom za novija
vozila, moguc´nost postavljanja;
098/790-696.
007-599584
FIAT: alu felge, 4 kom.; 098/
169-1078.
007-598098
FIAT BRAVO 1.9TD, za dije007-598286
love; 091/792-1333.

na felgama, 145/13, 2 kom.,
250 kn; 098/902-0337.
007-597906
GOLF 1: ventilator kabine; 098/
007-596983
974-6735.
GOLF 1, 2, 3, mehanika, motor,
mjenjacˇi; 091/400-2150. 007-597910
GOLF 1.2B: alnaser, alternator i
ostali dijelovi; 098/697-488.
007-599623

GOLF 1.4, 96. g., reg. 07/2012.,
13.000 kn; 098/723-55108,
051/257-944.
007-596690
GOLF 1.6 D, tip 1 i 2: dijelovi
limarije i mehanike; 099/2202998.
007-597592
GOLF 2, karavan: zadnji branik;
098/169-1078.
007-598095

FIAT STILO: prednji branik;
091/205-4440.
007-597793
FIAT STILO: zracˇni jastuci i
prednji most te ostalo; 098/
877-045.
007-597214
FIAT STILO: kiler vode i klime,
zadnji spojler; 091/551-2764.
007-597044

FIAT STILO 1.9 JTD, 2002 g., u
djelovima, uredni papiri; 092/
148-0593.
007-597086
FIAT TIPO, dijelovi; 091/7601191.
007-599672
FIAT UNO, 91. g.: za dijelove;
098/305-111.
003-001996
FORD: alu naplatci, 4 kom., s
gumama, 15 coli; 098/1691078.
007-598097
FORD FOCUS: opruge, nove,
007-599080
800 kn; 091/630-6246.
FORD FOCUS: prednji kosˇ; 099/
835-4610.
007-599372

LANCIA THEMA 2.5 TD: kompletna za dijelove, motor dobar;
007-018103
091/255-0501.

MAZDA 6 2.0 DT, 2004. g., i
323 F 2.0, 2002. g.: limarija,
mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/
168-1980.
007-597781

GUME s felgama, 165, 60, 17rezervni kotacˇ za renault, 5
rupa, 2. kom; 098/816-675.

GOLF 2 1.6D: 1 vrata, 100 kn/
kom.; 095/830-8397.
007-597079
GOLF 2 D: glava, turbina; 098/
453-878.
007-598119

GUME, dim. 220/45 R17; 092/
007-597997
286-3760.

GOLF 3, lijevi retrovizor, novi,
100 kn; 051/677-095.
007-598989

GUME,
Kleber, 165/65/15,
nove, 417 kn/ kom.; 095/520007-598635
5034.

MERCEDES 190 E, 124, C
klasa, E klasa: limarija i mehanika; 092/162-7852.
007-598434

GOLF 3 1.9 TD: motor, moguc´a
montazˇa; 091/400-2150. 007-597912
GOLF 3 1.9 TDI, i Golf 4 sdi:
limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/131-9957. 007-597770
GOLF 3 1.9 TDI, Golf 4 : motor,
mijenjacˇ, limarija i mehanika;
092/162-7852.
007-598439
GOLF 3 TD: motor s mjenjacˇem; 098/169-1078.
007-598093

007-597160

GUMA, 1. kom., 175x65x15,
Goodyear gt3, nova; 098/248251.
007-596703
GUME za Jeep, 215/75/15, kao
nove; 098/328-398.
007-596860
GUME,
045.

255/45/18;

098/877007-597213

GUME, Kleber, 175x65x14,
nove, 316 kn/kom.; 095/5205034.
007-598622

MERCEDES 240: motor i mjenjacˇ, 5 brzina; 095/830-8397.
007-597080

GUME, Kleber, 205x65x15,
nove, 693kn/kom.; 095/5205034.
007-598654

MERCEDES W123, 124, 126,
201, 207...: dijelovi mehanike,
limarije, motori...; 091/5620797.
007-597567
MICHELIN GUME, Agilis 81,
215x70x16, novo, za kombi,
007-598035
800 kn; 099/531-5510.

PEUGEOT 206: zadnji most
007-597218
(obicˇni); 098/877-045.
PEUGEOT 206: prva lijeva
vrata,
blatobran;
091/2054440.
007-597794
PEUGEOT 206: sˇtop lampe,
prozirne; 091/159-7735. 007-599031

MOMO VOLAN, mahagonij, crni
kozˇni i bijeli sportski, 1.000 kn;
099/531-5510.
007-598026

PEUGEOT 206 1.4, 2001. g.:
limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/168-1978.
007-598426

MOTORNO ULJE Castrol Simtek, 75w-90, za rucˇne mjenjacˇe,
25 kn/l; 051/244-105.
007-598657

PEUGEOT 406 2.0 HDI:motori,
mjenjacˇi, limarija, mehanika i
dr.; 092/158-1978.
007-597813

NISSAN: 2 svijetla, novo i polovno; 095/803-5378.
007-598943

PEUGOUT 307, 2008. g., :
prednji lijevi far i zadnja sˇtop
svijetla; 092/289-7577.
007-596659

NISSAN PRIMERA, 95.-2000.
g.: za dijelove; 098/293-447.

GUME Pirelli Scorpion, zimske,
2 kom., M+S, 235/60/18, 2.000
007-599391
kn; 098/443-091.

007-599668

PLINSKA INSTALACIJA za automobile;.
007-599199

NISSAN QASHQAI: prednji branik; 095/909-2222.
007-597247

POLO: krovni nosacˇi, 650 kn;
091/303-0533.
007-597192

NISSAN TERANO: alu felge,
orginal, 17’’, 5 kom., 3.500 kn;
098/202-028.
007-596954

POLO 1.3: kvacˇilo, lamela, potisna plocˇa i zamasˇnjak, novo;
095/904-1470.
007-597497

GUME Nokian-W, zimske, M+S,
4 kom., dubina 3 mm, 215/55/
16, 1.000 kn; 095/998-1045.

NISSAN VANET 2.3 D: mijenjacˇ, motor, novi set kvacˇila;
099/329-6487.
007-598344

POLO B, 96/97. g.: dijelovi
mehanike; 098/697-488. 007-599621

007-599399

OPEL, 89. g.: mijenjacˇ, motor;
099/329-6487.
007-598342

RANAULT,
155x75x13
5347.

OPEL 1.4 I, corsa, astra; 098/
816-675.
007-597988

RENAULT vozila, do 98. g.,
007-597447
dijelovi; 091/509-1778.

OPEL ASTRA F 1.4I, 5 vrata,
od 92.-2000. g.: mehanika i
007-597975
elektrika; 098/816-675.

RENAULT 3.0 DCI V6, Velsatis
i Espace: motor, u dobrom
stanju, mozˇe i sa agregatima,
te automatski i mehanicˇki mjenjacˇi; 098/816-675.
007-597982

GUME Bridgestone Blizzak,
zimske, 4 kom., dubina 3 mm,
255/55/18, 800 kn; 098/443091.
007-599392

GUME Michelin Primacy, ljetne,
4 kom., dubina 5-6 mm, 205/
60/16, 1.400 kn; 095/9981045.
007-599401
GUME zimske, 2 kom., 195/65/
15, 200 kn; 098/167-2256.
007-599488

GUME, ljetne, 205x65x15x, 2.
kom., u dobrom stanju, 200 kn;
007-599487
098/167-2256.
GUME, 215/225/45; 098/461144.
007-599451
GUME polovne, protect, visˇe
komada, raznih dimenzija; 098/
461-444.
007-599443
GUME, ljetne, 225/40/18 i zimske, 235/60/16, 205/55/16; 098/
007-599445
461-444.
GUME, zimske, 175x65x14,
rabljene, ocˇuvane, mozˇe zamjena za 195x60x14; 095/842007-599210
3132.
HAUBA za Hyundi elantru, metalik sive boje, prilika; 098/327007-021198
667.

HYUNDAI ELANTRA: hauba,
metalik sive boje, prilika;. 007-021836

007-598451

INOX CIJEV, fleskibilna, za
auspuh, s koljenom; 099/7594580.
007-598922

GOLF 1: polovne gume, zimske,

LANCI ZA SNIJEG, u koferu,
10 EUR/kom., (otok Krk); 098/
798-033.
007-598942

GUME, 18 cola, 225, 235, 245,
visˇe komada, u dobrom stanju;
007-597984
098/816-675.

FORD FUSION TDCI, 2003. g.:
za dijelove; 092/302-9967.

FORD MONDEO, 97. g., i Ford
escort 96. g., karavan i limuzina:
limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/131-9957. 007-597771

LANCI za snijeg, novi, 100 kn/
kom.; 091/132-7214.
007-598982

MAZDA 6: felge, aluminijske, 16
cola, sa gumama; 092/3029967.
007-598444

HONDA CIVIC 1.5 16 V, 94. g.,
osˇtec´ena hauba, 450 EUR; 095/
847-9029.
007-598406

FORD MONDEO: prednji branik;
098/169-1078.
007-598096

KOMPJUTER RADA MOTORA,
centralni, za visˇe tipova automobila; 099/339-0007.
007-598815
KROVNI NOSACˇI, za bicikl,
aluminijski, novi, sa bravom, na
zakljucˇavanje, 250 kn; 091/1327214.
007-598985

GUME, 165/65 R17, s relgama,
5 rupa, rezervni kotacˇi, 2 kom.,
007-598005
750 kn; 092/286-3760.

FORD FOCUS, 2010. g.: zadnji
branik; 095/909-2222.
007-597246

FORD MONDEO, Ford Fusion:
motor, mjenjacˇ, limarija i meha007-598440
nika; 092/162-7852.

KOMPJUTER, Centraline, za
visˇe tipova automobila; 098/
328-342.
007-598512

MERCEDES: korpa, lamela, potisni lezˇaj, novo; 091/125-955,
051/251-955.
007-597797

GUMA Sava MC4-Racing, 110/
80-17, 100 kn; 091/796-4823.

007-598091

KLIMA KOMPRESORI, za visˇe
tipova automobila; 098/328007-598510
342.

007-597987

FIAT CROMA: dijelovi limarije i
mehanike; 099/531-5510. 007-598025

bosch

GUME Continental sport contact 2, 235/40, ZR 18, dobro
stanje, 5 mm, 3 kom.; 092/2863760.
007-598004

JEEP GRAND CHEROKEE,
2001, g., limarija, mehanika,
alu felge; 092/162-7809. 007-597789

GUME, vel., 13, 14, 15, 16, 17,
18, raznih dimenzija; 098/816007-597989
675.

GUMA za snijeg, Turanza radial
tubeless, 1 kom., 200 kn; 051/
291-028.
007-598619

FIAT PUNTO 1.7D:
pumpa; 098/169-1078.

GUME Michelin pilot sport, 225/
40, ZR 18, dobro stanje, 7 mm,
007-598003
2 kom.; 092/286-3760.

JEEP CHEROKEE 2.1 TD, 89.
g.: dijelovi mehanike, limarije i
dr.; 091/562-0797.
007-597568

MERCEDEC C 200 KOMPRESSOR, 97. g.: karoserija i motor;
095/847-9029.
007-598408

GOLF 2 1.6 D i Golf 2 1.8:
dijelovi limarije i mehanike; 099/
007-597590
220-2998.

FIAT BRAVO D, komplet u
dijelovima; 098/779-248. 007-599630

FIAT PUNTO 1, dijelovi; 091/
007-599092
896-2456.

GUME Dunlop SP sport, 245/
45/18, dobro stanje, 5 mm, 4
kom.; 092/286-3760.
007-598002

29

JAMPER II, felga 16’’, nova;
007-598036
099/531-5510.
JEEP i karavan: krovni nosacˇi,
aluminijski, 100 EUR; 099/509007-598469
5431.
JEEP: 2 kompleta guma,
265x70x16; 091/332-2724.
007-599089

MERCEDES 240 D: motor, mjenjacˇ, hladnjak, u ispravnom
stanju, 300 EUR; 092/2755200.
007-599113
MERCEDES A 160, stari tip,
duga varijanta: nosacˇi za skije;
091/315-3153.
003-001959

OPEL CORSA, 2004. g.: prednja
desna vrata; 091/205-4440.
007-597796

MERCEDES A 170 CDI, 2001.
g., c klasa, e klasa, clk, slk, 92.2007.: limarija, mehanika, motori i mjenjacˇi; 092/168-1980.
007-597783

MERCEDES C 200D, 97. g.: za
dijelove; 092/302-9967. 007-598450
MERCEDES C 220 CDI, 2004.
g., C 220 CDI, 99. g. i C klasa,
97. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi; 099/847-7105.
007-597779

MERCEDES C 220 CDI, 2003.
g., 280 CDI, 2005. g., 270 CDI,
2004. g.: motori, mjenjacˇi, limarija, mehanika; 099/847-7105.

OPEL KALIBRA, za dijelove;
007-598285
091/792-1333.
OPEL OMEGA 2.0, 88. g., nereg., alu felge, u dobrom stanju,
800 EUR; 091/904-3881. 007-597713
OPEL
VECTRA:
strazˇnja
ukrasna plastika sa svijetlima;
091/906-0912.
007-020026
OPEL VECTRA 1.6I, 95. g.: za
dijelove, ili zamjena za prikolicu;
091/519-1334.
007-596910
PASSAT, Audi, Seat: alu felge,
16 cola, 5 kraka, sa gumama,
205/55/16 cm, 250 EUR; 097/
771-7781.
007-598159

007-597780

MERCEDES E 220 D, 98. g.,:
motor, mijenjacˇ, limarija i mehaniku; 092/162-7852.
007-598437
MERCEDES E-KLASA, 95.2007. g.: limarija, mehanika,
motor i mjenjacˇi; 092/1607809.
007-597775
MERCEDES E290 TD, karavan,
avantgard, euro kuka, automatic, 97. g.: dijelovi mehanike,
limarije, motor i ostalo; 091/
562-0797.
007-597566
MERCEDES SPRINTER 312 99. g., 313 - 2003. g., 308 - 98.
g., vito - 2001. g., limarija i
mehanika; 092/162-7809. 007-597787

PASSAT 1.9 TDI, 2002. g.: za
dijelove; 092/302-9967. 007-598446
PASSAT 1.9 TDI, 98.-2004. g.:
limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i ovjes; 092/168-1980.
007-597784

PASSAT 1.9 TDI, 98.-2003. g.:
limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/162-7809.
007-597786
PASSAT 1.9TDI, 99. g.: svjetla,
prednji amortizeri s oprugama,
cˇelicˇne felge; 097/747-7778.
007-597141

PASSAT TD, 93. g.: usisna i
ispusˇna grana; 098/974-6735.
007-596984

cˇelicˇne
felge,
cm;
099/502007-598235

RENAULT 4 GTL i Fiat Ducato
2.5D: mijenjacˇi, altelnatori, el.
pokretacˇi i drugi dijelovi; 091/
007-597714
904-3881.
RENAULT 4 TL: dijelovi; 051/
624-847, 098/972-4580. 007-597816
RENAULT 5: letva volana;.
007-599203

RENAULT CLIO, Twingo, Megan i Laguna: dijelovi mehanike
i karoserijski dijelovi; 092/297007-599427
6669.
RENAULT CLIO, 2002. g.: za
dijelove; 092/302-9967. 007-598447
RENAULT CLIO 1.5 DCI, dijelovi motora; 091/542-5768.
007-598181

RENAULT DUCATO 2.5D GTL:
alternator, elektricˇni pokretacˇ, i
dr.; 092/153-7971.
007-597715
RENAULT GRAND SCENIC 2:
pregradna mrezˇa za prtljazˇnik,
nekorisˇteno, 400 kn; 098/305492, 098/945-9792.
007-596796
RENAULT KANGOO 1.9 D, 99.
g., motor, mijenjacˇ, limarija me007-598432
hanika; 092/162-7852.
RENAULT LAGUNA, Velsatis i
Espace: alu felge, 18 ’’, s
gumama; 098/816-675. 007-597978
RENAULT LAGUNA 1.8, 98. g.:
limarija, mehanika, motor, mje-

30

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

njacˇ, alu felge; 092/168-1978.
007-598428

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI,
karavan, 2003.: motor, mjenjacˇ,
limarija, mehanika; 092/168007-598427
1978.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI,
2003. g., karavan: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.;
007-597769
092/131-9957.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI,
2004. g.: motor, mjenjacˇ, limariju i dr.; 092/160-7809. 007-597773
RENAULT LAGUNA 1.9 I 2.2
DCI, 2004. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.; 099/
007-597777
847-7105.
RENAULT MEGANE 1.4 i 1.9D,
96. g.: dijelovi; 091/509-1778.
007-597446

RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
2004. g.: limarija, mehanika,
motor, mjenjacˇ i dr.; 099/847007-597778
7105.

YUGO i Kadett: prednji branici,
Fiat 750: zadnji branik, Opel
Vectra, stariji tip: lonac; 097/
713-5941.
007-597245

OPEL COMBO 1.7 D, 96. g.,
nereg., 246.000 km, u dobrom
stanju, ili zamjena za manji;
098/977-0499.
007-599468

YUGO: svi dijelovi; 099/8354610.
007-599370

PEUGEOT BOXER 2.2 HDI,
2008. g., reg. godinu dana,
nove gume; 091/254-6535.

YUGO 55, 90. g.: u dijelovima;
007-599294
091/508-1188.

kupnja
AKUMULATORI,
933-0561.

stari;

098/
007-597443

AUTOMOBILE VW i Opel: za
dijelove, razbijene, mozˇe i
strane; 091/573-8123.
007-596675

007-596818

PEUGEOT BOXER 2.8HDI,
2003. g., sa termokingom, maxi,
reg., napravljena generalna prije
100.000 km, 5.600 EUR ili zamjena; 091/552-8126.
007-598401

KIA SHUMA: kuka; 098/181007-597487
7881.

RENAULT KANGOO 1.9D, teretni, 2002. g., reg. 08/2012.,
klima, bocˇna klizna vrata, 2.
vlasnik, krovni nosacˇi; 099/
873-6807.
007-597472

PEUGEOT 406, 96. g., dijelovi:
cijevi od povrata benzine; 091/
796-4823.
007-597158

TAM, nereg., ispravan, ocˇuvan,
4 rezervne gume, rezervni dijelovi; 053/664-027.
007-596966

PEUGEOT 406, 96. g., dijelovi:
eurokuku i ventilator hladnjaka;
091/796-4823.
007-597159

TAM 130, sanducˇar; 091/527007-598195
2238.
TAM 190, kiper, 2.150 EUR;
091/510-3950.
007-597943

RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
2004. g.: limarija, mehanika,
motor i mjenjacˇ; 092/160007-597774
7809.

SUZUKI SWIFT SEDAN, 90. g.,
dijelovi: letva volana; 091/7964823.
007-597164

RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
80 ks i Laguna 1.9 DCI, 120 ks:
007-599589
motori; 091/582-0535.

TERETNA
VOZILA

ZASTAVA 35 8, kiper, reg. 12/
2012., B kategorija; 091/5347894.
007-598212

RENAULT MEGANE 1.6 16V:
valeo kit kvacˇila; 098/216-919.

prodaja

ZASTAVA 35.8, nereg., novi
motor; 095/903-5011.
007-597319

FIAT DAILY; 051/296-356, 098/
007-596697
990-5018.

ZASTAVA 50 8 A sa hidraulicˇnom dizalicom nosivosti 750
kg, 3+2 mjesta, 2.500 EUR;
007-597948
091/510-3950.

007-599284

RENAULT MEGANE 2, rezervni
007-599309
dijelovi; 098/216-919.
RENAULT MEGANE 2: alu felge
sa gumama; 092/302-9967.
007-598445

RENAULT SAFRANE ili Laguna, 93.-97. g.: dijelovi; 091/
007-597445
509-1778.
RENAULT SCENIC, 98 g.,
2002. g, benzin i dizel, limarija,
mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.;
007-597810
092/158-1978.
RENAULT SCENIC ili Megane:
alu felge, 17 cola, 4 kom., 4
vijka, 500 kn/kom.; 098/305007-596797
492.
RENAULT TWINGO: prva lijeva
007-597795
vrata; 091/205-4440.
RENAULT VELSATIS 2.2 DCI,
2003. g., i 3.0 DCI, 2004. g.
automatik: dijelovi limarije i me007-597983
hanike; 098/816-675.
RENAULT VELSATIS 3.0 DCI i
Velsatis 2.2 DCI, 2004. g.: dijelovi limarije, mehanike i elektrike, te automatski i mehanicˇki
007-597976
mjenjacˇi; 098/816-675.
RETROVIZORI za visˇe tipova
automobila; 099/339-0007.
007-598816

ROVER: brtvila donja ER321 i
dio kompleta gornjih brtvila
DW757, 550 kn; 091/303007-597194
0533.
SEAT IBIZA i Cordoba, 96/97.
g.: dijelovi limarije i mehanike;
007-599620
098/697-488.

FIAT DOBLO CARGO 1.2B,
2003. g., reg. 02/2012., crvene
boje, 1. vlasnik, 84.000 km,
2.350 EUR neto, (Karlovac);
098/246-556.
007-597175
FIAT DUCATO, kombi, dupla
kabina, otvoren tovarni prostor,
ili zamjena; 091/530-1008.
FIAT DUCATO, 3+2 mjesta, 95.
g., 2 kom., 1.200 EUR/kom.;
007-597944
091/510-3950.
FIAT DUCATO, 2003. g., nosivost 1.6 t; 098/950-3221. 007-599415
FIAT DUCATO 2.3 JTD PANORAMA, 9 sjedala, 2003. g.,
5.900 EUR (PDV ukljucˇen);
051/683-121,
091/681-5152,
Hugal d.o.o.-otkup i prodaja
vozila .
007-022072

VOYAGER 2.5 TDI: za dijelove;
007-598448
092/302-9967.
VW, Opel, Sˇkoda ili Seat: felge,
15 cola, 5 rupa; 097/747-7778.

FIAT DUCATO D: motor, 2.500
ccm, u ispravnom stanju, anlaser, alternator, mjenjacˇ, 2.000
007-597256
kn; 091/129-0800.

MERCEDES 410, 93. g., duga
sˇasija, webasto, servo, krovni
spojler: za dijelove, 1800 EUR;
099/225-7177.
007-599454
MERCEDES 813: motor; 091/
527-2238.
007-598186
MITSUBISHI PAJERO 2.5 D,
90. g.: za dijelove; 099/2257177.
007-599453

FORD TRANZIT, 2008. g., putnicˇki, povisˇen, produzˇen, klima,
metalik; 095/909-2222.
007-597249

GUME za kombi vozila, 225/75/
15, 205/65/16, 195/65/16; 098/
461-444.
007-599444

IGLU, od kamionske prikolice;
007-599499
051/732-404.

HYUNDAI, kombi, ocˇuvan,
10.000 kn; 091/527-2238. 007-598196

GUME, kamionske, Michelin,
nove, 275/80/22.5, 2 kom., za
prednji kraj; 098/215-760. 007-599645

HYUNDAI, kombi, sred¯en; 098/
950-0090.
007-598203
IVECO, kombi, sred¯en; 098/
950-0090.
007-598202

IVECO DAILY 35 C 12, furgon,
2006. g., izoliran s ured¯ajem za
hlad¯enje; 091/204-7453. 007-599139

VOLVO V40, 99. g., 850, C70,
480 i 460, motori, mjenjacˇi,
limarija i mehanika; 092/158007-597809
1978.

FIAT DUCATO: dijelovi limarije i
mehanike; 099/339-0007. 007-598818

AUTOPRIKOLICA, bez papira,
sanduk 150x105x30, nosivost
600 kg, 1.100 kn; 051/244105.
007-598658

GRAJFER, za trupce; 091/555007-598719
6261.

SEAT TOLEDO 1.9TDI, 96. g.,
90 ks: turbina, abs, eps i ostala
mehanika; 092/148-0593. 007-597085

VOLKSWAGEN: alu felge, 16’’,
4. kom., 5 rupa, presˇle 2.000
km; 098/169-1078.
007-598099

FELGE, za kamionske gume,
6.50x16; 098/900-4955. 007-597108

LANCI ZA SNIJEG, 16-750;
098/420-843.
007-597266
MAN: motor, 170 ks; 098/9500090.
007-598200

007-598197

IVECO DAILY 35 C 13, 2008.
g., dupla kabina, trostrani kiper;
091/204-7453.
007-599141
KIA K2500, kamioncin, 2005
007-597606
g.; 091/542-5033.
KIA PREGIC 2.5 TCI, teretni
kombi, 2004. g., reg. do 10/
2012.; 091/252-5158.
007-599273
MERCEDES 311 K-A, sanducˇar, 2002. g.; 091/190-6795.
007-599402

MERCEDES 8.14, 92. g., reg.
05/2012 sanducˇar, mozˇe i za007-596700
mjena; 091/534-1862.
MERCEDES 813, Milekiper;
091/527-2238, 098/950-00.
007-598194

007-597139

MERCEDES 815 ATEGO, 98.
g., kiper s dizalicom, nosivost
7.5 tona; 099/513-1907, 098/
561-696.
007-598363

VW T5 1.9 TDI, T4, 96. g., dizel,
limarija, mehanika; 092/162007-597788
7809.

MERCEDES VITO 115 TDI,
2004. g., servisna, 11.000
EUR; 091/641-2000.
007-598742

GUME, 680/180/15 i 335/80/20,
visˇe kom.; 098/282-777. 007-597244

kupnja

KABINA Turbo zeta: 098/336923.
007-596879
ZASTAVA 35-80: motor, ili
kompletan za dijelove; 091/
508-1188.
007-599296

moguc´a
0302.

zamjena;

091/253007-597510

ENDURO KAD
¯ IVA 600, nove
gume; 095/912-5535.
007-598262

prodaja

FORD TRANZIT: kuka za vucˇu;
051/296-087.
007-598226

IVECO DAILY 2.8, 10.000 kn;
091/527-2238, 098/950-00.

TOYOTA YARIS LUNA 1.0,
2002. g.: prednji lijevi far, Valeo;
007-597099
051/711-082.

prodaja

OSTALA VOZILA

KOMBI: sjedala, 2+2+3; 098/
877-045.
007-597220

FAP 16-16, kiper, 80. g.; 091/
555-6261.
007-598726

FORD ESCORT COURIER 1.8
D, 95. g., u dobrom stanju, 400
EUR; 098/870-461.
007-598661

SEAT TOLEDO 1.9TDI, 96. g.,
90 ks: turbina, abs, eps i ostala
mehanika; 092/148-0593. 007-597082

007-596992

TERETNA
VOZILA DIJELOVI

IVECO: pumpa hidraulike, razne
velicˇine; 098/911-9492. 007-598761

FIAT DUCATO D: poluosovina,
anlaseri, alternatori, prednji
vezni lim, svijetla, bosch
pumpe, retrovizori; 091/1290800.
007-597257

FIAT DUCATO 2.5D, 94. g.,
povisˇen, 160.000 km, 8.500
kn; 051/272-591.
007-598860

IVECO 35-10, 99. g., nereg.,
preured¯en u pokretnu trgovinu;
007-597264
098/420-843.

SˇKODA FABIA, felge, 6Jx14, 5
rupa, original, zamjena za uzˇe;
007-597165
091/796-4823.

ZASTAVA 624, reg., 10.000 kn;
098/941-3202.
007-599132

007-597680

SEAT TOLEDO 1.9TDI, 96. g:
dijelovi mehanike; 097/7477778.
007-597140

SUZUKI SWIFT, 2005., 2006.,
2007., g.: novi lijevi prag i lijevo
sˇtop svijetlo; 095/902-6428.

VW LT 35 TERMOKING, 2001.
g.; 098/209-913.
007-599615

AUTOPRIKOLICA
Teretha,
reg., nosivost do 350 kg, u
dobrom stanju; 091/200-5263.
007-597899

KOMBI, reg. do 10/0212., prilagod¯en kao ugostiteljski sˇtand;
007-599268
091/252-5158.

GILERA RUNNER 125, 2007.
g., 1. vlasnik; 091/151-8650.
007-597396

HARLEY DAVIDSON 1200,
model Buell, 2006. g., 20.000
km, u dobrom stanju, 8.800
007-599382
EUR; 091/211-6545.
HONDA CB 600 HORNET,
2005. g., reg. do 05/2012.,
22.000 km, ocˇuvan, 4.400
007-598394
EUR; 095/883-9977.

PRIKOLICA, 3 osovine; 098/
797-640, 091/379-7641. 007-598420

HONDA CX 500, 82. g., 1. reg.
92. g., restaurirana; 091/1829545.
007-598556

ˇI
MOTORKOTAC

HONDA SHADOW 125, 2008.
g., reg. do 05/2012., 2.000 km,
125 ccm, kozˇne bisage; 095/
832-8323.
007-598078

prodaja
APRILIA SR 50, nereg., ili zamjena za laptop; 091/250007-598374
9898.

HONDA SHADOW 600, 99. g.,
ocˇuvan, 6.500 EUR; 091/5551602.
007-599458

APRILIA SR50, ditech replica,
2002. g., reg. 10/2012., garazˇiran, nove gume, kocˇnice; 098/
132-5300.
007-598358

JAVA, 175 kb, 22.000 km, 69.
g. prvi vlasnik, u dijelovima, mali
kvar, 5.000 EUR; 051/819-658.

BEVERLY 500, 2004. g.,
23.300 km, 2.500 EUR; 098/
326-959.
007-597634

KAWASAKI R 6N, 2007. g.,
nereg., 1. vlasnik, crni, 27.000
kn; 098/645-754.
007-599596

DUCATI S2R 1000, 2006. g.,
8.000 km, oprema, nove gume,

KYMCO ZINGA 125, 2002. g.,
600 EUR; 098/546-405. 007-596931

007-596841

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
MOTO GUZZI TS 250 2, bez
papira, ocˇuvan, 500 EUR; 099/
007-598128
810-7309.

kabinom, 8.7 m, 3 jedra, motor
Torpedo 2 cil., za 8 osoba,
12.000 EUR; 098/394-390.

HLADNJAK za brod, 12/24W,
razlicˇitih temperatura hlad¯enja,
novi, 3.800 kn; 098/315-516.

MZ 175 ES/2, ocˇuvan, 750
007-598129
EUR; 099/810-7309.

007-599153

007-597972

JEDRILICA Stela zvijezda,
olimpijska klasa, 6.90 m, plasticˇna, sˇvedska proizvodnja, 3
kompleta jedara, 2 jarbola, prikolica, 3.900 EUR; 098/161007-598280
2753.

IZNAJMLJUJEM vez, do 9 m,
Bakarac, kod Kisikane; 098/
453-878.
007-598118
NAUTICˇKA OPREMA, dijelovi
motora te brodski motori; 091/
956-4451, 051/512-385. 007-597873

KALAFURIJA, 6.50x2.70 m,
kubota, 36 ks, ledenica, kompas, kabina i dr., 10.000 EUR ili
007-597555
zamjena; 051/863-129.

PUMPA za vodu, rucˇna, za
vec´u barku ili kamp kuc´icu, za
kuhinju; 051/252-609.
007-598687

NSU PRETIS 175, 61. g., s
papirima, 1.100 EUR; 098/546007-596929
405.
PEUGEOT SPEEDFIRE 2: dije007-597674
lovi; 095/199-8289.
PIAGGIO BEVERLY 250, 2005.
g., 2.300 EUR; 091/789-0019.
007-599603

PIAGGIO BEVERLY TOURER
300, 2009. g., reg. do 11/
2012., ocˇuvan, 23.000 kn; 098/
007-598400
912-2417.
PIAGGIO
CARNABY
200,
2008. g., 1. vlasnik, ocˇuvan,
1.750 EUR; 099/677-8292.
007-599204

PIAGGIO CARNABY 300, star
godinu dana, 22 ks, 3.700 km,
pod garancijom, ocˇuvan; 091/
007-599424
956-8509.
PIAGGIO ENERGY, malo osˇte007-597570
c´en; 091/760-5912.
PIAGIO BEVERLY 250 EI,
2009. g., 15.000 km; 091/200007-597895
5263.
PUH na pedale, 50 cm, star 30
007-598117
g.; 098/453-878.
QUAD 300, 96. g., ili zamjena
za Ladu Nivu; 091/196-0946.
007-599062

ROYAL ENFIELD ELECTRA
500, 4.900 km, tamnoplavi metalik, s vjetrobranom, 18.000 kn;
007-598928
091/754-1306.
SKUTER, elektricˇni, za invalide,
na tri kotacˇa, 650 EUR; 091/
007-597564
515-1030.
SUZUKI 125 GT, 81. g., nereg.
u dobrom stanju; 091/250007-598371
9898.
TOMOS APN 6, 84. g., reg. 09/
2012., u dobrom stanju; 099/
007-598856
500-2008.

PASARA Elan, registrirana,
1.000 EUR (Losˇinj); 098/179007-597503
1334.
jednu sezonu; 091/722-7477.
007-599118

007-598753

KACIGE, zapakirane, nove, otvorene i zatvorene, 300, 450 i
600 kn; 098/166-0388, 098/
007-597406
170-4651.
MOTO KACIGA, Shoei XR
1.000, profesionalna, karbon,
zatamnjeni vizir i Pin lock i
obicˇni protiv zamagljivanja,
ocˇuvana, 2.000 kn; 095/522007-598924
5683.
PIAGGIO BEVERLY 200: dije007-596912
lovi; 098/226-244.
SUZUKI GSXR, 89. g. na gore:
puno raznih dijelova; 091/792007-598284
1333.
YAMAHA 1200 VMAX, 2003.
g.: prednje i strazˇnje nogare,
007-598151
orginal; 098/215-800.
ZASˇTITNI POJAS, bubrezˇnjak,
novo, 140 kn; 098/166-0388,
007-597405
098/170-4651.

kupnja
YAMAHA XT 600 E: masˇina,
2000. g.-2003 g.; 097/744007-597888
0077.

PLOVILA

VESPA PIAGIO PX 125, motor
175 kb, rezerni motor 125 kb,
86 g., reg 13.6.2012. g., 5.500
007-597626
kn; 091/536-4114.

BARKA Vega, 4.5 m, sred¯ena,
motor Yamaha, 4 ks, duga
osovina
(Brsecˇ);
098/911007-597322
9694.

VESPA PX 20, 96. g., nereg., u
voznom stanju; 098/724-786.

BARKA Fisherman, plasticˇna,
5.30x2.20 m, 2009. g., sa prikolicom, 10.500 EUR; 099/509007-598470
5431.

YAMAHA FZ 6N, 2005. g., reg.
06/2012.; 099/352-8071. 007-597572
YAMAHA R1, 2003. g., reg., 1.
boja, 1. vlasnik, u dobrom stanju, ili zamjena za automobil;
007-598978
091/223-0096.
YAMAHA R1 YZS, 1.000 cm3,
2003. g., 35.000 km, reg. 08/
2012., 4.700 EUR; 091/766007-596923
2988.
YAMAHA SR 125, 98. g., reg. ili
zamjena; 091/250-9898. 007-598372
YAMAHA XJR 1300, 2002. g,
reg. 07/2012., nove gume, sva
oprema, 4.300 EUR; 098/779248.
007-599627

kupnja
QUAD KYMCO 250 MXU; 091/
159-7735.
007-599029

zamjena

prodaja

BAYLINER CAPRI, 96. g.,
3.000 m3, za 6 osoba, 150 ks,
prokolica dvoosovinka, trajna
reg., cerada, ljetna i zimska, ili
zamjena; 098/956-0092. 007-597089
BROD, 33 m, opremljen za
jednodnevne izlete, ili najam i
zamjena; 091/792-5822. 007-598965
BRODICA, ribarska, 7 m, motor
Perkins, 3 cilindra, 39 ks, rezervoar 160 l, GPS, sonda, tenda
radio stanica; 098/927-4762.
007-598578

BRODSKI MOTOR, Volvo Penta
tamd 71 B, turbodiesel, 380 ks,
7240 ccm, 2500 o/min, bez
kopcˇe, 10.000 EUR; 099/7675886.
007-597858
GLISER, 4.4 m, Johnson, plasticˇni, reg., 50 ks, dvotaktni, ili
zamjena za osobni automobil ili
vanbrodski motor; 098/329854.
007-597644

SKUTER do 1.500 EUR, u
zamjenu za Ford escort, 1.100
007-598766
EUR; 091/489-7414.

GLISER Adria, 5.5 m, otvoreni,
bez motora; 092/246-3891.

ˇI MOTORKOTAC
DIJELOVI

GLISER Bayliner 2355, 95 g.,
sa motorom Mercruser, 230
kW, benzin, hrvatska zastava,
15.000 EUR; 091/211-6545.

prodaja
APN 6: vilica, felge, karburator,
amortizeri, razlicˇiti klipovi i sitni
007-598033
dijelovi; 099/531-5510.
APRILIA SR 50: komplet plastika i dr. dijelovi; 091/250007-598375
9898.
BEVERLY 500, dijelovi masˇine;
098/325-994.
007-596991
KACIGA, Suomy Defender, Hawaiian Flower, vel. XS, 900 kn;
091/551-6263.
007-596939
KACIGA Aero, vel. 57-58, korisˇtena jednu sezonu i kozˇna
jakna Clover, ljeto-zima, nosˇena

007-597143

007-599385

GLISER, 95. g., Crownline 560,
motor Mercruiser 130 ks, u
dobrom stanju, 8.800 EUR;
091/211-6545.
007-599380
GUMENJAK Wiking 380, 94. g.,
plasticˇno dno, prikolica, motor
Yamaha 50, sa komandama i
instrumentima, 2.500 EUR; 051/
322-713, 099/285-0000. 007-599432
GUMENJAK Honda 350 i motor
Honda 20; 091/200-5263. 007-597897
JEDRILICA Venus, 6.5 m, vanbrodski motor; 051/296-356,
098/990-5018.
007-596694
JEDRILICA Van de Stadt, s

SIDRENO PALUBNO VITLO,
rucˇno, za lanac 8 mm, za
brodice od 8-12 m, rabljeno,
ispravno (Pula); 095/538-2679.
007-598338

007-597922

KACIGE, nove; 092/282-0533.

VELI MOTOR 150, 2007. g.,
reg. do 09/2012., 6.700 km,
cˇetverotaktni, 1. vlasnik, 2.000
007-597820
kn; 098/546-344.

007-599684

PASARA, plasticˇna, 5 m, s
kabinom, opremljenja, registrirana, osˇtec´ena; 092/250-4952.

REFLEKTORI za plivarice, 400
W; 091/600-2829.
007-597416

PASARA, 5x1.90 m, kabina,
nadkabina; 051/433-021, 091/
007-599028
594-9818.

SPREMNIK ZA GORIVO, za
gliser; 098/948-4910, 051/737503.
003-002004

PILOTINA, hrvatske zastave,
8.20x3, spojler, opremljena, diesel WM, 90 ks, 19.000 EUR;
007-597133
098/255-755.

V-DRIVE, sa mehanicˇkom kopcˇom, 1.5:1, motori do 300 ks,
tezˇine 35 kg, sa hladnjakom,
900 EUR ili zamjena; 091/7205581.
007-596687

RIBARSKI BROD, plivarica, 18
m, 29 BRT; 099/348-6684, 091/
007-596765
348-6684.

kupnja
GUMENJAK, do 5 m, sa ili bez
motora, novije godisˇte; 091/
007-598966
792-5822.
ISTRANKA 2; 095/907-3640.
007-598080

VANBRODSKI MOTOR, Selva
4, u dobrom stanju; 091/2515672.
007-596658
VANBRODSKI MOTOR Yamaha, 15 ks, duga osovina,
dvotaktni, servisiran, vozˇen na
Dravi, 800 EUR; 098/9658480.
007-021026
VANBRODSKI MOTOR, T-18,
duga osovina; 098/329-854.
007-597643

OPREMA ZA
PLOVILA

VANBRODSKI MOTOR Suzuki,
6 ks, dvotaktni,2 cilindra, duga
osovina, sa spremnikom idaljinskim komandama, 5.000 kn
(Pula); 095/538-2679.
007-598359

prodaja
ALTERNATOR, brodski, 120 A,
24 V, ispravan; 091/510-9640.
007-598165

BRODSKE AGREGATE, Yacht,
Westerbeke, Mitsubishi, Diesel,
1.500 o/min, 20 kn, 3.000 o/
min, 6 kn; 091/956-4451. 007-597871
BRODSKI KONTEJNER, 6 m,
dobro stanje; 091/533-6700.
007-597455

BRODSKI MOTOR, VM494HDI,
turbodizel, 140 ks, 3.800 o/min,
2.800 ccm, 600 sati, bez kopcˇe,
7.500 EUR; 091/956-4451.
007-597872

BRODSKI MOTOR, Yacht,
Volvo penta, turbodiesel, 300
ks, 2.500 o/min, 7.000 ccm;
007-597874
091/956-4451.
BRODSKI
MOTOR,
Ford
2728T, 220 ks, 6.950 ccm,
2.300 o/min., bez kopcˇe, 6.000
007-597861
EUR; 091/956-4451.
BRODSKI MOTOR, radni, turbodiesel, Ford, 2728 T, 220 ks,
6950 cm3, 2.300 o/min., bez
kopcˇe, 6.000 EUR; 091/956007-597864
4451.
BRODSKI MOTOR, VolvoPenta, TAMD 71 B, 380 ks,
7240 cm3, 2.500 o/min., 800
kg., bez kopcˇe, 10.000 EUR;
007-597856
099/767-5826.
BRODSKI MOTOR Tomos 10
HP, duga osovina, u dobrom
stanju, za dijelove; 092/2504952.
007-597920
BRODSKI MOTORI Mercruiser i
rezervni dijelovi te servisiranje;
007-597890
091/200-5263.
BRODSKI YACHT AGREGATI,
Westerbeke-Mitsubishi, diesel,
20 kw, 1.500 o/min., i 6 kw,
3.000 o/min., 220 V; 091/956007-597876
4451.
CILINDAR, za Volvo Penta, 7
ks, rabljen; 091/730-6006, 051/
333-914.
007-599412
FIAT AIFO 24 V: Anlaser; 091/
510-9640.
007-598166
GENERATORI, brodski, 17.5
kW, s atestom, nekorisˇten;
007-599178
099/348-1575.
GLISERSKI MOTOR, 2002. g.,
’’VM’’, turbodiesel intercooler,
494 HDI, 140 ks, 3.800 o/min.,
2.800 cm3, bez kopcˇe, 7.500
007-597879
EUR; 091/956-4451.
HIDRAULICˇNO VITLO, kompletno, za ribarski brod, plivaricu ili kocˇu; 099/348-6684,
007-596764
091/348-6684.

VANBRODSKI MOTOR Honda
4.5, nov; 051/414-406.
007-599177
VANBRODSKI MOTORI Tohatsu, 2 t i 4 t, 2/3 godine
jamstva, moguc´a kupnja na
rate; 091/481-2677, 051/621818.
007-597598
VANBRODSKI MOTORI Mercury i Suzuki, te servisiranje;
091/200-5263.
007-597891
VANBRODSKI MOTORI Honda
i Tohatsu i servisiranje; 091/
200-5263.
007-597892

DJELATNIKE za rad na stalnim
vizama, samci, obitelji, za Kanadu, Novi Zeland, Australiju,
znanje engleskog jezika, iskustvo 3 g.; 092/296-8255, 099/
007-597574
415-9675.
DJELATNIKE za prodaju uskrsnih natpisa za ukrasˇavanje izloga trazˇim, dobra zarada; 01/
348-7241, 099/800-6098. 007-597042
DJELATNIKE, vec´i broj, za rad
u Rijeci i Puli trazˇim; 091/225007-596760
2591.
DJEVOJKE, za posao blagajnice trazˇi automat club, casino
u Crikvenici, prednost djevojakama iz Crikvenice; 051/242007-596889
259, 099/211-65247.
DJEVOJKU, pouzdanu, odgovornu, do 22. g., sa znanjem
talijanskog i njemacˇkog jezika
trazˇi trgovina odjec´e u Opatiji,
zvati od 13-15 sati; 098/443007-599025
401.
FASADERE za rad na podrucˇju
Rijeke i Istre trazˇim; 091/941007-020702
1520.
FOTOGRAFE, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno poznavanje engleskog jezika, iskustvo, odabir
u 2. mj.; 098/178-3742. 007-597149
FRIZERKU s dobrim radnim
iskustvom; 091/737-7582.
007-597092

GRAD
¯ EVINSKOG MAJSTORA
s pomoc´nikom, za posao u
zapadnom rijecˇkom podrucˇju;
007-599659
091/728-8697.
HONORARAN POSAO, u pro007-599252
daji; 098/982-7943.
HONORARNI POSAO sa moguc´nosˇc´u stalnog zaposlenja
007-596761
nudim; 091/225-2591.
KNJIGOVOD
¯ U, samostalnog,
prednost iskustvo u knjigovodstvenim servisima; 098/215007-599310
554.
KONOBARE i mad¯ionicˇare, za
rad na americˇkim putnicˇkim
brodovima trazˇimo, obvezno
poznavanje engleskog jezika,
odabir uskoro; 098/178-3742.
007-597145

KONOBARI, cura i decˇko, rad
na brodu, potrebna madrikula,
rijecˇka okolica; 095/810-8272.
007-597441

VESLA, smrekova, kvalitetna,
nova; 098/872-249.
007-596885

KONOBARICU, u stalni radni
odnos, trazˇi caffe bar u Ko007-597505
streni; 091/204-7479.

kupnja

KONOBARICU za stalni radni
odnos i osoblje za sezonu, caffe
bar u Icˇic´ima, na plazˇi; 091/764007-597478
5523.

VANBRODSKI MOTOR, 4-10
ks, novi, u zamjenu Ford Escord, sa plinom, oko 1.000
EUR; 091/489-7414.
007-598768

ˇ TENJA
NAMJES
ponuda
AGENTE, za rad u agenciji za
promet nekretnina, m/zˇ, s/bez
iskustva, uvjet: SSS, osobno
vozilo, min. 24 g. starosti; 091/
530-1008.
007-597683
AMERICˇKA FIRMA trazˇi ambiciozne osobe, na podrucˇju cijele Hrvatske, dobra zarada;
007-599556
092/246-3636.
ANIMATORE, DJ-e i mad¯ionicˇare, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno znanje engleskog jezika;
098/178-3742.
007-597146
AUTOMEHANICˇARA, ili mehanicˇara, s poznavanjem rada na
brodskim i vanbrodskim motorima, uvjet: poznavanje stranog
jezika; 091/200-5263.
007-597900
BLAGAJNICE za rad u automat
clubu (Rijeka); 099/262-0337.
007-598481

BUKER sa iskustvom, 3 jezika,
trazˇi brod za sezonu; 098/740692.
007-598704
CVJEC´ARICU, mlad¯u, za rad u
cvjec´arni; 091/766-3716. 007-599347
DJELATNICE za rad u automat
clubu trazˇimo (Rijeka); 099/262007-598479
0337.
DJELATNICU, s iskustvom i
znanjem rada s rezanim cvijec´em, svilom te izradom vjenaca,
aranzˇmana i buketa trazˇim; 098/
368-5111.
007-597507

KONOBARICU za rad u caffe
baru-restoranu u Lici, sve osigurano; 091/222-2355, 099/
007-599313
407-8901.
KONOBARICU za rad u hotelu
u Lici (Gracˇac) trazˇim, sve osigurano, rad zimi; 091/222007-599315
2355.
KONOBARICU za rad u caffe
baru-restoranu u okolici Zadra
trazˇim, sve osigurano; 091/222007-599316
2355.
KONOBARICU, za rad u restoranu, okolica Zadra, rad zimi;
007-599319
098/675-688.

31

nos prima restoran Dom Permani; 051/327-246.
007-598675
MAJSTOR s dugogodisˇnjim iskustvom za proizvodnju sladoleda trazˇi posao na podrucˇju
Primorsko-goranske zˇupanije i
Dalmacije; 095/829-7044. 007-596975
MEDICINSKE SESTRE i njegovateljice, za rad u Njemacˇkoj,
obvezno znanje njemacˇkog je007-597675
zika; 095/199-8289.
MEDICINSKU SESTRU, SSS, s
polozˇenim strucˇnim ispitom i
licencom HKMS, trazˇi Ustanova
za zdrastvenu njegu; 098/327007-597185
620.
MLADIC´A do 25 g. starosti, s
poznavanjem stranih jezika i
rada na racˇunalu, trazˇi trgovina
odjec´e u Opatiji, zvati od 11-14
007-599027
sati; 091/573-8322.
MORNARE, pomoc´no i tehnicˇko osoblje, za cruisere, trgovacˇke brodove /ribarice/ jahte/
marine/ platforme, naftovode i
predstavnisˇtva, trazˇimo, zvati
007-598933
ujutro; 051/546-185.
ODGOVORNU OSOBU za posao kod kuc´e trazˇim; 091/925007-596671
3538.
OFFSET MONTAZˇER 29 godina radnog iskustva trazˇi po007-597908
sao; 091/901-3597.
OSOBE za dijeljenje reklamnih
letaka i kataloga u svim gradovima Hrvatske trazˇim, 30 kn/h;
007-597688
099/855-6516.
OSOBE za ispunjavanje upitnika
za kredite i rad na telefonima
trazˇimo, puno ili skrac´eno radno
vrijeme, zarada 2.000 kn i visˇe;
007-597689
099/855-6516.
OSOBE za slaganje nakita,
oznaka za knjige, ukrasa i privjesaka trazˇim, zarada 2.000 kn
007-597690
i visˇe; 099/855-6516.
OSOBE za pisanje, adresiranje,
kuvertiranje reklamnog materijala, rad kod kuc´e, zarada 3.000
kn i visˇe; 099/855-6516. 007-597693
OSOBE za sˇivanje igracˇaka,
odjec´e za lutke, rad u vlastitom
domu; 099/855-6516.
007-597694
OSOBE za rad na kreditima trazˇi
ozbiljna i stabilna firma, uredi u
Osijeku, Zagrebu i Rijeci; 098/
007-597274
872-984.
OSOBE, komunikativne i odgovorne, za rad na financijama
trazˇi ovlasˇtena agencija; 091/
007-596970
546-7022.
OSOBE za posao punjenja kuverti, u vlastitom domu, iz cijele
Hrvatske, zvati od 8-20 sati;
007-597074
091/974-3856.
OSOBE s iskustvom u prodaji,
trgovini, komercijali ili marketingu za dodatnu zaradu trazˇim;
007-597034
092/285-9147.
OSOBE za punjenje koverti, rad
kod kuc´e, moguc´nost zarade
do 5.000 kn/mj.; 092/246007-599557
3636.
OSOBU za cˇisˇc´enje garsonjere
2 puta na mjesec, za uzvrat
iznajmljujem stan uz nadoplatu;
007-597027
051/458-130.
OSOBU za drobit kamenje na
mo terenu trazˇim; 098/912007-596664
0584.

KONOBARICU, s iskustvom,
trazˇi caffe bar u centru; 091/
007-599433
450-4437.

OSOBU sa znanjem Webdesigna i optimizacije SEO I ADWORDS, za samostalni rad i
ispomoc´; 091/530-1008. 007-597686

KONOBARICU sa iskustavom,
poznavanje stranih jezika, (Crik007-598088
venica); 092/169-1494.

OSOBU sa znanjem AUTOCAD-a, za samostalni rad i
ispomoc´; 091/530-1008. 007-597687

KONOBARICU u stalni radni
odnos prima a la card restoran
007-598278
u Opatiji; 098/431-236.
KROVOPOKRIVACˇA; 091/5819453.
007-599278

PIZZAJOLKA, s iskustvom,
ozbiljna, trazˇi posao, krusˇna i
elektricˇna pec´, mozˇe i pomoc´na
djelatnica; 098/132-5175. 007-598690
POMOC´NI KUHAR, trazˇi posao
u kuhinji; 091/912-0189. 007-597521
POMOC´NOG PEKARA,
za
noc´ni rad, minimalno iskustvo,
trazˇi pekara Sokol (Rijeka); 051/
007-597423
331-900.
POMOC´NU KUHARICU za rad
u restoranu u Lici trazˇim, sve
osigurano; 091/222-2355. 007-599317

KUHARA i konobara, ozbiljne, s
iskustvom, trazˇi restoran u
Mosˇc´enicama; 098/713-379.
007-598459

KUHARICU sa iskustvom, trazˇi
a la carte restoran u Opatiji,
prednost osobama iz Opatije i
blizˇe okolice; 091/271-0059.
007-598707

KV KONOBARICA, sa dugogodisˇnjim iskustvom u ugostiteljstvu, trazˇi posao u restoranu ili
007-599325
hotelu; 098/942-9336.
KV KUHARA/ICU s iskustvom, i
konobara/icu, u stalni radni od-

PORTAL www.trazimposao.hr
poziva Vas da besplatno predate zˇivotopis ili oglas za potrazˇivanje posloprimaca; e-mail:
info@trazimposao.hr.
007-021452
POSAO nudim; 031/629-218.
007-598869

32

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
POSREDOVANJE pri pronalasku djelatnika; 031/629-218.
007-598872

POTRAZˇUJEMO prodavacˇe, cˇistacˇice, grad¯evinske radnike,
vozacˇe i druga zanimanja za
stalne ili povremene poslove;
060/505-506 (3.43/4.70 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021453

RAD KOD KUC´E, punjenje koverti, 1.000 kn/tjedno; 098/942007-597620
9882.
RAD KOD KUC´E, punjenje koverti, zarada do 5.000 kn/mj.;
091/927-6700, 099/838-4380.
007-599554

097/798-7745, 051/263-845.
007-598442

GRAD
¯ EVINSKI TEHNICˇAR, sa
iskustvom i drzˇavnim ispitom
trazˇi posao na podrucˇju Rijeke;
007-597320
095/903-5011.
HONORARNI POSAO, sa tjednom isplatom; 099/808-2254.
007-597664

KONOBAR sa iskustvom na
putnicˇkim brodovima trazˇi posao u restoranu na americˇkim i
europskim brodovima; 091/
007-597759
760-7312.
KONOBAR s iskustvom, slobodan za rad vikendom (svadbe,
catering); 091/527-8434. 007-598904
KUHAR, s iskustvom, trazˇi po007-597404
sao; 098/368-367.

RAD KOD KUC´E, kuvertiranje
markentinsˇkog materijala, odlicˇna zarada; 099/402-8035,
007-599555
091/170-8890.

KUHAR, kvalificirani, trazˇi posao u struci; 091/523-3432.

RADNIKA za rad s konjima u
Samarici, trazˇim; 098/941007-599130
3202.

MLADA UMIROVLJENICA, polozˇen vozacˇki ispit, trazˇi posao;
007-598296
091/578-5690.

RADNIKE UGOSTITELJE, majstorska zanimanja, beracˇe, njegovateljice, cˇuvare, trazˇimo za
poslove u inozemstvu, za se007-598934
zonu; 051/546-185.

MLADI UMIROVLJENIK,(53),
obavljao bi njegu starije musˇke
osobe, ukljucˇujuc´i nabavu hrane+kuhanje, dostupan 0-24 +
vikende; 091/506-6960. 007-597062
MLADIC´, vozacˇ B kategorije,
trazˇi posao dostavljacˇa kruha i
sl., na podrucˇju Istre, Kvarnera i
007-599298
otoka; 091/595-9003.
MLADIC´ trazˇi bilo kakav posao
sa dnevnom isplatom; 092/2244190.
007-599302
MUSˇKARAC s iskustvom brevet kormilara, trazˇi posao na
koc´i ili plivarici; 091/734-2094.

RECEPCIONERE i odgajatelje,
za rad na americˇkim putnicˇkim
brodovima trazˇimo, obvezno
poznavanje engleskog jezika,
iskustvo, odabir 05/2012. g.;
007-597147
098/178-3742.
SOBARE, za rad na americˇkim
putnicˇkim brodovima trazˇimo,
obvezno poznavanje engleskog
jezika, iskustvo, odabir u 5. mj.;
098/178-3742.
007-597148
STUDENTICE za rad, trazˇi kafe
bar Karlo (Sˇkurinje), hitno; 092/
131-0353.
007-597048
STUDENTICU za rad, trazˇi
caffe bar u centru; 091/450007-599436
4437.
TELEFONISTE trazˇimo; 098/
956-5558.
007-599587
TELEFONISTICE za rad na
novoj liniji za poznanstva i razgovore
trazˇimo;
092/3089952.
007-599588
TERENSKE
KOMERCIJALISTE iz svih zˇupanija trazˇim,
zarada stimulativna, tjedna isplata; 031/629-218.
007-598870
TRGOVKINJU, za rad u trgovini
mjesˇovite robe, (Zamet); 091/
007-599350
766-3716.
VARIOCE, i cjevare za rad u
inozemstvu; 095/199-8289.
007-597676

ZˇENE i djevojke za rad na
telefonima i mobitelima kod
kuc´e trazˇim, dobra zarada;
007-597698
099/855-6516.
ZˇENE, za rad u Italiji, potrebna
radna dozvola; 098/904-6092.
007-598769

potrazˇnja
ASISTENTICA s radnim iskustvom, trazˇi posao cˇuvanja i
njegovanja starije osobe, u Njemacˇkoj i Hrvatskoj, diploma za
zavrsˇen tecˇaj; 051/675-134.
007-598365

DECˇKO, (22) trazˇi bilo kakav
posao, mozˇe i u inozemstvu;
099/400-6803.
007-597921
DIPLOMIRANI
EKONOMIST
trazˇi posao; 098/591-098, 051/
007-599230
642-380.
DJEVOJKA s iskustvom, trazˇi
posao u kuhinji, u restoranu, na
podrucˇju Rijeke ili Opatije; 092/
007-597075
287-2081.
EKONOMSKI
TEHNICˇAR,
ozbiljna i pouzdana zˇenska
osoba, 30 g., sa znanjem engleskog i talijanskog jezika i
rada na racˇunalu trazˇi stalni ili
povremeni posao; 091/7876187.
007-596839
GITARISTU za rock&roll, ritam&blues program; 091/7607312.
007-597762
GOSPOD
¯ A (39), VSS, njegovateljica, spremacˇica, cˇistacˇicam,
trazˇi posao u inozemstvu i u
okolici rijeke; 098/912-1435.
007-598351

GOSPOD
¯ A, 60 g., ozbiljna, trazˇi
posao cˇuvanja bolesne osobe;

007-596652

007-599452

MUSˇKARAC trazˇi posao u ugostiteljstvu i bravariji, polozˇena b
i c kategorija, varenje, rad sa
vilicˇarom, iskustvo; 091/931007-598303
3037.
MUSˇKARAC trazˇi posao; 095/
197-5004.
007-596904
MUSˇKARAC, VSS, trazˇi dodatni
posao; 098/168-0962, 051/701007-597399
684.
MUSˇKARAC trazˇi bilo kakav
honorarni posao; 091/760007-597757
7312.
MUSˇKARAC trazˇi posao cˇuvanja objekta, kao prodavacˇ i sl.;
007-597767
091/573-7642.
MUSˇKARAC, 46 g., sa poznavanjem talijanskog jezika, B
kategorija, trazˇi posao cˇuvanja
kuc´e ili plovila u zamjenu za
besplatno stanovanje; 091/5425602.
007-597723
MUSˇKARAC, 40 g., s iskustvom, trazˇi posao pomoc´nog
kuhara ili kuhara u Puli; 098/
934-8052, 099/808-2254. 007-597660
MUSˇKARAC, 40 g., trazˇi posao
na grad¯evini, kao bravar, pomoc´ni radnik, armiracˇ, skladisˇtar, cˇistacˇ ili bilo koji dr. fizicˇki
posao (Pula); 098/934-8052,
007-597661
099/808-2254.
MUZIKU, za svadbu, i harmonikasˇa; 098/965-0508.
007-597814
NJEGOVATELJICA s radnim
iskustvom, trazˇi posao cˇuvanja
i njegovanja starije osobe; 051/
007-598367
675-134.
OSOBU za povremeno cˇisˇc´enje
okuc´nice; 091/895-5922. 007-598214
PEKAR trazˇi posao; 097/787007-597209
3589.
PIZZA MAJSTOR, s 10 g.
iskustva, trazˇi posao; 092/138007-597316
7477.
POSAO kuc´nog majstora tra007-597501
zˇim; 098/179-1334.
POSAO cˇuvanja starije zˇenske
osobe, pokretne, nepokretne, s
iskustvom; 091/973-7340, 051/
007-598167
343-183.
PROFESOR
ELEKTROTEHNIKE trazˇi dodatni posao; 098/
007-597400
168-0962.
RADIO BIH, bilo kakav posao,
imam B i C kategoriju, iskustvo
u upravljanju vilicˇarom, mozˇe i
kao varioc, u ugostiteljstvu,
marketingu; 091/931-3037.
007-598318

STROJARSKI TEHNICˇAR s
dugogodisˇnjim iskustvom trazˇi
bilo kakav posao; 098/179007-597502
1334.

STROJARSKI TEHNICˇAR-bravar, 40 g., trazˇi posao na podrucˇju Pule; 098/934-8052, 099/
007-597659
808-2254.
UMIROVLJENIK (60), visˇa
strucˇna sprema, trazˇi posao;
007-597123
091/726-3502.
UMIROVLJENIK trazˇi posao
cˇuvanja i odrzˇavanja plovila,
posjeduje znanje mornara mo007-599008
torista; 091/132-7214.
VARIOC 1. kategorije CO2 zavarivanja, znanje elektrozavarivanja, trazˇi posao; 095/523007-598647
6728.
VIZUALNA UMJETNICA trazˇi
bilo kakav posao; 095/828007-599032
2766.
VOZACˇ B, C kategorije, 15 g.
iskustva, trazˇi posao; 091/940007-598636
7114.
VOZACˇ, s iskustvom, B, C, E i
D kategorije, trazˇi posao; 099/
007-598153
501-6000.
VOZACˇ C kategorije, trazˇi honoraran posao; 091/899-4349.
007-598334

ZIDARA, za zidanje kamenih
zidova, u radni odnos trazˇim,
podrucˇje
Rijeke;
092/125007-597736
8420.
ZˇENA, ozbiljna, 45 g., trazˇi
posao cˇisˇc´enja apartmana ili
njegovanje starije osobe, 24 h,
bez sms-a; 098/903-7351.
007-597390

ZˇENA trazˇi posao u Italiji (15/
007-598275
15); 051/436-736.
ZˇENA, trazˇi posao u kuhinji/
pizzeriji, kao pomoc´na djelatnica, mozˇe i priprema marendi,
veliko iskustvo; 098/132-5175.
007-598689

ZˇENSKA OSOBA sa iskustvom
i potrebnom dokumentacijom,
trazˇi posao djecˇjeg animatora
na cruzerima; 092/204-4111.
007-599559

ZˇENSKA OSOBA bi pomagala
starijim osobama u kuc´anstvu,
plac´anju racˇuna, pospremanju i
007-597545
sl.; 091/116-9291.
ZˇENSKA OSOBA bi pomagala
u kuc´anstvu, starijim osobama
u zamjenu za besplatno stano007-597271
vanje; 091/184-2095.
ZˇENSKA OSOBA, (20) trazˇi posao na podrucˇju Rijeke i oko007-597919
lice; 091/595-9684.

SERVISI, ZANATI
I USLUGE
ponuda
”APRIL” SERVIS CˇISTI TEPIHE, TAPECIRANI NAMJESˇTAJ, MADRACE, RADIJATORE, DUBINSKI, BIOLOSˇKO
”SUHO
PRANJE”,
MINIMALNO VLAZˇENJE, OTKLANJA MRLJE, MIRISE, REGENERIRA UGAZˇENA VLAKNA.
DOLAZAK BESPLATAN. NON
007-013199
STOP; 051/781-191..
ADAPTACIJE stanova, kuc´a i
stare gradnje; 091/905-8434.
003-001990

ADAPTACIJE stanova, kuc´a i
p.p.-a, hidroizolacije, podloge i
ostali grad¯evinski radovi; 091/
552-9934.
007-596715
ADAPTACIJE stanova i drugi
grad¯evinski radovi (grad¯evinski
007-596723
obrt); 091/570-2643.
ADAPTACIJE,
keramike,
knaufa, soboslikarski radovi,
imitacija mramora; 092/308007-598056
1600.

AUTOLIMARSKI RADOVI, popravci i bojanja; 092/282007-598752
0533.
AUTOMEHANICˇARSKI
RADOVI, autolimarija i bojanje;
007-598755
092/123-2066.

sˇute na
3372.

007-597039

BRAVARSKI RADOVI od kovanog i obicˇnog materijala, izrada
ograda, portuna, resˇetki i sl.,
mozˇe i po otocima; 098/911007-598760
9492.
CIJEPANJE i unosˇenje drva;
007-597013
091/940-2907.
CJEPANJE DRVA, po potrebi
unos i slaganje; 051/271-195,
098/941-1986.
007-021525
CˇISˇC´ENJE madraca, kreveta,
tapeciranih povrsˇina, tepiha,
’’suho pranje’’, dolazak besplatan, non stop; 051/781-191.
007-013200

007-598979

007-599265

CˇUVALA BIH, stariju ili invalidnu osobu te obavljala kuc´ne
poslove; 091/523-9018. 007-599184
CˇUVANJE djece u vasˇem ili
svom domu, obavljanje kuc´anskih poslova; 091/931-3037.
007-598304

CˇUVANJE tesˇko pokretne starije osobe, iskustvo, mozˇe i
nekoliko sati na dan; 097/7822446, 051/633-350.
007-597528
CˇUVANJE tesˇko pokretne starije osobe, iskustvo, mozˇe i
nekoliko sati na dan; 097/782007-597530
2446, 051/633-350.
EMAJLIRANJE
927-2965.

KADA;

098/
007-599633

FASADERSKI RADOVI, sa stiroporom ili obicˇni, sa/bez materijala; 091/789-8337.
007-597306
FASADERSKI RADOVI, izrada i
007-020028
licˇenje; 091/941-1520.
GRAD
¯ EVINSKE USLUGE rusˇenje praga zidova, zidanje prozora, vrata, voda, kanalizacija,
dimjnaci; 092/298-9615. 007-597734
GRAD
¯ EVINSKI RADOVI, elektroinstalacije, instalacije grijanja,
hlad¯enja, strojarske instalacije,
bravarski radovi, strucˇno, kvalitetno, visˇegodisˇnje iskustvo
(grad¯evinska tvrtka); 095/561007-597827
2937.
GRAD
¯ EVINSKI RADOVI; 091/
007-596683
201-1527.
GRAD
¯ EVINSKI RADOVI, iskopi
mini bagerom te ured¯enje okuc´007-596778
nica; 095/582-2077.
HIDROIZOLACIJE,
sanacije
vlage na fasadama, ravnim krovovima, balkonima i bunarima;
007-598022
091/783-8315.
INTERVENCIJE, vode, krovova, kanalizacije, podrucˇje Rijeka-Lovran; 092/125-8420.
007-597735

ISKOPI, betonazˇe te ured¯enje

007-022022

KOPANJE vrtova i ured¯ivanje
okuc´nica; 098/930-0104. 007-596951
KROVOPOKRIVACˇKI RADOVI;
091/916-2273.
007-597308
KROVOPOKRIVACˇKI RADOVI,
rad i na otocima; 091/787007-598489
8621.
KUC´NI MAJSTOR, obavlja
sitne usluge po kuc´ama; 098/
007-596952
930-0104.
LICˇENJE apartmana, moguc´nost otplate do 6 beskamatnih
rata (Pula-Rovinj-Porecˇ); 092/
162-5245.
007-597830
LICˇILACˇKI i keramicˇarski radovi; 091/905-8434.
003-001989
LICˇILACˇKI i soboslikarski radovi; 091/558-6529.
007-599441
LICˇILACˇKI RADOVI i zidarski
radovi; 091/733-5679.
007-599413

BRAVARSKI RADOVI, ograde,
portuni, vrata i ostalo; 092/282007-598751
0533.

CˇISˇC´ENJE tepiha; 098/216007-599308
919.
CˇISˇC´ENJE, stanova i portuna,
20 kn/h; 095/842-0799, 091/
185-5022, 092/246-4448. 007-599262
CˇISˇC´ENJE i glacˇanje u vasˇem
stanu, za Rijeku i okolicu, zvati
od 18-20 sati; 092/275-4969.

095/547-

KLESARSKI RADOVI na grobnicama, upisivanje godina/
imena, izrada razne ornamentike u kamenu za groblja i kuc´ne
potrebe (klesarski dizajner);
051/857-410, 091/410-1971.

BRAVARSKI RADOVI, od obicˇnog i kovanog zˇeljeza, portuna,
ograde, vrata i ostalo; 092/123007-598756
2066.

CˇISˇC´ENJE vunenih tepiha,
krznenih prostirki, tapiserija, zavjesa, ’’suho pranje’’, otklanjanje mirisa, regeneriranje ugazˇenih vlakana i boje; 051/781007-013201
191.
CˇISˇC´ENJE tavana, garazˇa,
okuc´nica i sl., te odvoz otpada
na deponij, radimo i vikendom;
007-018075
098/945-0970.
CˇISˇC´ENJE i odrzˇavanje stubisˇta te stambeno-poslovnih prostora, na gradskim linijama;
007-596724
092/275-2340.
CˇISˇC´ENJE tavana, garazˇa,
podruma, okuc´nica; 099/699007-597253
3334.
CˇISˇC´ENJE i ured¯enje vrtova i
okuc´nica, obrezivanje zˇivice,
loze, kopanje motokultivatorom,
cˇisˇc´enje terena; 098/441-226.

deponij;

33

okuc´nica i prilaznih putova;
091/789-8337.
007-597305
ISKOPI u grad¯evinarstvu i usluge mini bagera; 091/555007-598723
6261.
ISPOMOC´ U KUC´I, glacˇanje,
nabavka lijekova i namirnica te
plac´anje racˇuna, na podrucˇju
Rijeke (gradske linije); 092/275007-596725
2340.
IZRADA, drvenih stolova i
klupa, tanjura za pizze od arisˇa
i smreke, sa dostavom (Slovenija); 00386/41/648-116. 007-597753
IZRADA drvenih termo krovova,
terasa i drvenih kuc´a, od arisˇa i
smreke, sa dostavom (Slovenija); 00386/41/648-116. 007-597755
IZRADA naljepnica na PVC
foliji, raznih dimenzija, za vanjsku i unutarnju upotrebu, neogranicˇen broj boja; 091/591007-597706
1276.
IZRADA svjetlec´ih reklami, totema i dr.; 091/591-1276. 007-597707
IZRADA posjetnica i letaka, od
0.85 kn; 091/591-1276. 007-597708
IZRADA bravarije od kovanog i
obicˇnog materijala, ograde, portuni, prozori, resˇetke i dr., mozˇe
i po otocima; 098/911-9492.

MIJENJALA BIH zˇenu u Italiji,
iskustvo; 091/523-9018. 007-599182
MONTAZˇA fotonaponskih panela, 1-20 kW, za potrebe energetskog napajanja objekata;
099/531-5510, 098/315-516.
007-597963

MONTAZˇA i izrada potruna,
ograda, nadstresˇnica, prozora i
dr., od glatkog i kovanog zˇeljeza, inoxa i aluminijske bravarije; 098/951-9088.
007-597269
MONTIRANJE namjesˇtaja i
unutarnje stolarije, postavljanje
laminata i svih vrsta drvenih
podova; 092/271-8547. 007-597477
MONTIRANJE solarne opreme,
za pripremu tople vode, potpora
sustavu grijanja; 099/531-5510,
098/315-516.
007-597966
MUSˇKARAC, radi sve vrste
fizicˇkih poslova, po svim vremenskim uvjetima, odrzˇavanje
okuc´nica, cijepanje drva, licˇenje, 20 kn/sat; 095/842-0799,
091/185-5022, 092/246-4448.
007-599259

MUSˇKARAC izvodi impregnaciju otpornu na vodu i UV zrake,
za kamene podove, terase, stepenice,
balkone;
091/5586529.
007-599428
NOVOGRADNJE i novoured¯enja, sa/bez materijala; 091/9162273.
007-597307
ODRZˇAVANJE, cˇisˇc´enje i poliranje grobova; 091/558-6529.

007-598759

007-599421

IZRADA cementnih glazura i
termoizolacija; 091/224-6900.

ODVOZ otpada i grad¯evinskog
materijala te cˇisˇc´enje i odrzˇavanje vrtova; 092/133-0552. 007-599572

007-598464

IZRADA namjesˇtaja po mjeri,
prijevoz i montiranje namjesˇtaja,
ugrad¯ivanje grad¯evne stolarije,
postavljanje laminata te sve
vrste stolarskih poslova; 098/
007-598529
972-5587.
IZRADA
betonskih
plocˇa,
40x40x2.50 cm, za terase;
razne vaze i zˇardinjere u boji i
dr. elementi; 091/538-1720,
007-599170
098/971-0572.
IZRADA namjesˇtaja za konobe,
te popravljanje postojec´eg;
007-599447
098/912-9010.
IZVODIMO knauf, spusˇtene
stropove i pregrade, soboslikarski radovi, s jamstvom; 098/
007-598913
257-554.
IZVOD
¯ ENJE podloga, hidroizolacija, ravnih podova i krovova
te ostalih grad¯evinskih radova;
007-596716
091/552-9934.
KERAMICˇARSKI i vodoinstalaterski radovi, na podrucˇju Rijeke
i okolice, 50 kn/m2; 091/9312264.
007-596888
KERAMICˇARSKI
RADOVI,
adaptacije, 3D kupaone i dr.,
uz pismenu ponudu i jamstvo, u
Primorsko-goranskoj zˇupaniji,
od 60 kn/m2; 091/509-1712,
007-596887
051/254-549.
KERAMICˇARSKI RADOVI, izvlacˇenje podova, obzidavanje
kade, sanacija kuhinja, kupaonica, dovoz materijala, odvoz

OKOPAVANJE VRTOVA, cˇisˇc´enje grad¯evinskih terena i parcela; 051/271-195, 098/9411986.
007-021524
OSLIKAVANJE vozila, izloga i
dr.; 091/591-1276.
007-597712
PILJENJE i cijepanje drva; 098/
930-0104.
007-596950
PJESKARENJE (voda i pijesak), podvodnog dijela brodica
i antiosmozna zasˇtita; 091/2005263.
007-597893
PODOPOLAGACˇKI
RADOVI,
keramika, parket, laminat, PVC,
homogeni podovi, tepisoni;
098/216-919.
007-599306
POMOC´ u domac´instvu, nekoliko sati na dan, posjedovanje
osobnog automobila, znanje o
zdravoj prehrani i ljekovitom
bilju; 091/348-7068.
007-598224
POMOC´ u domac´instvu i kuc´anskim poslovima, sˇtihanje i
cˇisˇc´enje vrta, njega starijih
osoba; 095/582-2880.
007-598248
POPRAVAK i procjena isplativosti starijih i novijih tv-a, radio
aparata, LCD-a, dolazak i procjena besplatni na podrucˇju
Rijeke; 099/507-4301.
007-599258
POPRAVCI, kuc´anskih hladnjaka,
zamrzivacˇa,
perilica
sud¯a, Gorenje, Candy, Bosch,
Whirpool, Beko i dr.; 099/5315510, 098/315-516.
007-597965

34

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
inozemstvu; 098/215-760.
007-599643

KIPEROM s dizalicom, utovar i
007-599641
istovar; 098/215-760.
KOMBIJEM i kamionom, selidbe, sastavljanje i rastavljanje
namjesˇtaja te odvoz na deponij,
sa radnicima; 099/590-6380.

POPRAVCI televizora, lcd i kla007-598059
sicˇnih; 091/596-5780.
POPRAVLJANJE
televizora,
svih vrsta, dolazak na adresu;
051/259-792, 091/254-4448.
007-598648

POSTAVLJANJE
keramicˇkih
plocˇica, garancija, (majstor keramicˇar s 20-godisˇnjim isku007-597841
stvom); 099/805-8717.
POSTAVLJANJE
keramicˇkih
plocˇica,
kvalitetno,
vec´eg
obujma, nudi keramicˇarski obrt,
55kn/m2; 091/927-6830. 007-597064
RADILA BIH u ugostiteljstvu,
mozˇe i na otoku, konobarica
po zanimanju; 051/639-694.
007-597050

RUSˇENJA, pregradnih zidova,
zidanje novih, keramika, ugradnja prozora, vrata, nadvoja, zidanje
dimnjaka;
092/125007-597737
8420.
RUSˇENJE stabala, moguc´nost
odvoza otpada te manji grad¯evinski radovi; 092/308-9952.

rusˇenje stabala, odvoz otpada,
ugradnja sistema za navodnjavanje i dr. hortikulturalni radovi;
092/308-9952.
007-599570
URED
¯ ENJE VRTOVA i okuc´nica, moguc´nost odvoza ot007-599569
pada; 098/956-5558.
URED
¯ IVANJE loze, i ostali poslovi u vrtu; 098/571-001. 007-598018
VODOINSTALATERSKI
RADOVI, kanalizacije, hitne intervencije, popravci krovova, rusˇenje dimnjaka, zidanja i dr.; 051/
619-462, 091/445-5034. 007-598183
ZIDANJE kamenih zidova, kamina, volti i sl., oblaganje kuc´a,
poplocˇavanje i sve ostale grad¯vinske radove izvodim; 091/
007-596837
574-2478.
ZIDANJE i postavljanje kamenih zidova svih vrsta, mozaika i
003-001991
bunja; 091/905-8434.
ZˇBUKANJE, unutarnje, strojno;
007-020029
091/941-1520.

potrazˇnja

007-599571

SALON pruzˇa usluge, za njegu
tijela, visˇe vrsta masazˇe; 091/
007-598558
730-7269.

PJEVACˇICA, s iskustvom, trazˇi
bend za gazˇe na podrucˇju Istre;
007-597855
091/526-4992.

SAVJETOVANJE,
nalno, kozmeticˇko;
1530.

POUZDANA i odgovorna osoba
cˇuva
starije
polupokretne
osobe, zvati od 13 h; 099/758007-597049
9165.
SKRBNISˇTVO ili udomiteljstvo
trazˇi vojni invalid u mirovini,
plac´anje gotovinom ili nekretninom; 092/300-6221.
007-597283

profesio091/769007-596873

SELIDBE i ostali poslovi; 099/
007-597254
699-3334.
SERVIS klima ured¯aja, LG,
Whirpool, Mitshubishi, Gree,
Haier, Midea, Korel i dr.; 099/
531-5510, 098/315-516. 007-597964
SERVISI i popravci postojec´ih
roleta te zamjena istih sa plasticˇnim i aluminijskim roletama,
trakaste zavjese i venecijaneri,
rolo mrezˇice; 095/542-0608.
007-597881

SKRB I NJEGA starih i nemoc´nih osoba, mozˇe i po noc´i; 051/
007-598326
254-057.
SOBOSLIKARSKI i licˇilacˇki radovi (licˇilac sa iskustvom); 098/
007-598612
165-6723.

TETU za cˇuvanje cˇetverogodisˇnjeg djecˇaka, na Krnjevu; 051/
263-617, 091/797-8798. 007-597182
VRTLARE, licˇioce i fasadere s
vlastitim poduzec´em, trazˇi firma
007-020651
iz Rijeke; 051/301-195.
ZˇENSKU OSOBU za brigu o
invalidnoj, pokretnoj, umirovljenoj osobi, plac´anje gotovinom
ili imovinom; 092/300-6221.
007-597282

PRIJEVOZ
ponuda

SOBOSLIKARSKI
RADOVI,
gletanje i bojanje zidova te
stolarije, garancija na izvedene
007-598023
radove; 091/783-8315.

KAMIONOM s dizalicom (vucˇna
sluzˇba): plovila, vozila, strojeve i
007-597384
dr.; 098/424-586.

SOBOSLIKARSKI RADOVI, s/
bez materijala, otplata do 12
beskamatnih rata, (soboslikar s
20-godisˇnjim iskustvom); 092/
007-597829
160-5245.
STOLAR, sa iskustvom, sanira
stare drvene podove, gazisˇta,
postavlja podne i zidne obloge;
007-596836
091/563-6883.
SVIRANJE, za sve prigode,
One man band; 098/379-720.
007-597071

SVIRANJE domac´e, zabavne i
strane glazbe na svadbama,
zabavama
(trio);
091/921007-597573
7362.
SˇETNJA pasa, na podrucˇju svih
gradskih linija, 20 kn/sat; 091/
140-3048, 051/454-955. 007-599322
TISKANJE plakata od A6 do
B0, neogranicˇen broj boja i
kolicˇina; 091/591-1276. 007-597705
UGRADNJA video nadzora;
007-598111
091/887-6185.
UNOSˇENJE i slaganje drva;
099/699-3334.
007-597255
URED
¯ ENJE vrtova, kosˇnja
trave, sadnja zˇivih ograda, i
drugi poslovi u vrtu; 098/571007-598017
001.
URED
¯ ENJE i odrzˇavanje vrtova,

KAMIONOM, kiper sa dizalicom, 4 m3, sve vrste prijevoza,
barki, starih automobila, grad¯evinskih materijala, (Rijeka); 091/
007-597636
511-2008.
KAMIONOM s rampom, furgon
do 6 t nosivosti, ili kombijem,
povisˇenim, produzˇenim, do 3 t,
s/bez radnika; 098/945-0970.
007-018076

KAMIONOM s rampom ili kombijem (povisˇenim i produzˇenim),
selidbe, sa/bez radnika, rad i
vikendom; 098/945-0970. 007-018077
KAMIONOM, selidbe i prijevoz,
unutar
Hrvatske;
098/952007-019745
3343.
KAMIONOM; 098/871-008.
007-596968

KAMIONOM,
s
dizalicom
(vucˇna sluzˇba), automobila, brodica do 10 m, u zemlji i inozemstvu; 098/258-510, 051/786007-596781
729.
KAMIONOM, nosivosti 3 tone,
duzˇina tovarnog prostora 6.20
m, u zemlji i inozemstvu; 051/
007-598164
275-369, 098/216-784.

kn;

098/951007-599194

DRVA, mijesˇana, cjepanice i
iscijepana, sa prijevozom na
podrucˇju Rijeke i otoka Krka,
007-599195
330 kn; 098/849-492.

007-599456

KOMBIJEM ili kamionom, selidbe, odvoz na deponij, cˇisˇc´enje podruma i potkrovlja; 051/
641-562.
007-598685

DRVA, hrast i bukva, rezana, 6
m3, 300 kn/m3, s dostavom,
puna mjera, za kamine i tzˇ pec´i;
098/912-9010.
007-599446

KOMBIJEM; 051/296-356, 098/
990-5018.
007-596695

DRVA, mijesˇana, prosusˇena,
ispiljena, cjepana, sa/bez prijevoza; 051/732-404.
007-599498

KOMBIJEM, povisˇenim i produzˇenim, do 2 t, 2 kn/km; 095/
007-597617
512-6284.
KOMBIJEM i kamionom, selidbe, cˇisˇc´enje podruma/potkrovlja, odvoz starog namjesˇtaja na deponij i ostali fizicˇki
radovi, s radnicima; 091/520007-597587
6120.
MAXI KOMBIJEM, i selidbe,
cˇisˇc´enje podruma i potkrovlja
te odvoz namjesˇtaja na deponij,
sa/bez radnika; 098/133-1641.
007-597635

MINI BUSOM, 8+1, skijanja,
izleti, aerodromi, Europa i domac´e destinacije, konfort; 098/
981-3300.
007-597508
ODVOZ sˇute, ured¯enje okolisˇa,
adaptacije, prijevoz zemlje i
007-596777
pijeska; 095/582-2077.
OSOBNIM VOZILOM u zemlji i
inozemstvu, 1.50 kn/km, moguc´nost prijevoza putnicˇkim
kombijem 8+1; 095/884-0095.
007-597616

PIJESAK, 0.24, 0.16, tampon,
sve ostale frakcije s prijevozom
4 m3, dovozim, (Rijeka); 091/
511-2008.
007-597639
PRIJEVOZ malim kiperom;
091/331-4621.
007-599106
PUTNICˇKIM KOMBIJEM i automobilima; 098/877-045. 007-597215

prodaja
BACˇVA, limena, 50 l, za lozˇ ulje;
051/432-472.
007-598681
BUKOV OGRIJEV, iscijepan, za
domac´instvo ili centralno grijanje, dostava, 330 kn; 099/408007-599191
5516.
BUKOV OTPAD, pilanski; 095/
582-2077.
007-596774
BUKOVE CJEPANICE, s prijevozom od Novog Vinodolskog
do Rijeke, 290 kn/m3; 099/196007-599142
1508.

DRVA, bukova, iscijepana, i
cjepanice, s prijevozom; 099/
418-2975.
007-598604
DRVA, bukova, grabova i hrastova, kratko rezana i iscijepana, sa prijevozom; 099/740007-598599
7742.
DRVA, bukova, hrastova i grabova, 300 kn/m3, cijepana i
ispiljena, 330 kn/m3, sa prijevozom; 098/715-623, 095/9075645.
007-598614
DRVA, 300 kn/m3, cijepana 330
kn/m3,
dostava;
091/5272238.
007-598184
DRVA, piljena i cijepana, 300
kn/m3, s dostavom; 098/950007-598198
0090, 091/527-2378.
DRVA; 091/899-4349.

PEC´ na lozˇ ulje, sa grijacˇem;
007-598533
091/170-3954.
PEC´ Ferolli, 65 kW, 1.700 L,
eks.
posuda,
cirkulaciona
pumpa; 098/216-919, 098/476007-599303
576.
PEC´, ukrasna, na petrolej; 091/
007-599071
506-6144.
PEC´ Kiperbushc, na drva i
ugljen; 091/146-7255.
007-599649
PEC´ na kruta goriva, Dora 8, 6
kW; 098/215-271.
007-599650
PEC´ NA DRVA, mala, sobna,
ocˇuvana; 099/759-4580. 007-598923
PEC´ NA DRVA; 091/905-8434.
003-001992

DRVA, bukova, cijepana; 095/
582-2077.
007-596773
DRVA, bukova i hrastova, cijepana, prosusˇena, 330 kn/m3;
092/115-7088.
007-596758
DRVA, bukova, hrastova, suha,
piljena, cijepana, metrice, sa
prijevoza; 091/552-2793. 007-596759
DRVA, bukova i grabova, piljena, iscijepljena, bez prijevoza,
300 kn; 098/414-614.
007-596800
DRVA,
0104.

kvalitetna;

098/930007-596949

DRVA, 1 m2; 091/536-9723.
007-597087

DRVA, piljena i cijepana; 091/
976-6375.
007-597176

PEC´I, 2. kom. elektricˇne, nove,
za grijanje; 091/163-7994.
007-596738

PLINSKA PEC´ za centralno
grijanje, 2 kom., izlaz na dimnjak, 100 EUR/kom.; 091/764007-599403
2701.
PVC CISTERNA za vodu i
gorivo, 1.000 l i PVC bacˇve od
200 l; 098/797-640, 091/3797641.
007-598421
RADIJATOR Europa Plus, za
centralno, sa 6 cˇlanaka, 300
kn; 098/991-2974, 098/912007-598241
0584.
RADIJATOR,
pokretni,
struju; 091/167-2184.

na

INVALIDSKA KOLICA, najnoviji
model, korisˇtena 3 mj.; 099/
007-597842
805-8717.
IZNAJMLJUJE SE elektricˇni
krevet za nepokrene bolesnike,
malo korisˇten, 50 kn/mj., (Opa007-597929
tija); 091/570-8199.
KREVET, bolesnicˇki, drveni, s
elektricˇnim podesˇavanjem, dostava i montazˇa; 099/842007-597104
3221.
MASAZˇER za ruke i noge; 095/
007-599221
842-3132.
MASAZˇNA FOTELJA; 095/842007-599220
3132.
ORTOPEDSKA HODALICA, visoka, na kotacˇic´e, 500 kn; 098/
957-6818.
007-021197
ORTOPEDSKI KREVET s dekubitalnim madracem i kompresorom; 051/275-030, 098/196007-598046
8549.
ORTOZA Medi Classic, za koljeno, 40 cm, u pola cijene; 091/
003-002027
784-4059.
PELENE za odrasle, veliki paket, 50 kn; 095/590-0993. 007-599345
VITAFON, Ruske proizvodnje;
007-598696
051/450-017.
VITAFON, model T, lijecˇenje
vibracijom, ispravan, 900 kn;
007-597366
092/292-8009.

007-599235

ALTERNATIVNA
MEDICINA

007-597181

RADIJATORI Europa, sa 15
cˇlanaka-600 mm, 500 kn; 051/
007-599434
322-713.

DRVA, kvalitetna, suha, piljena,
cijepana, 2 m3, grab, hrast, sa
prijevozom na podrucˇju Rijeke,
700 kn; 091/516-2029.
007-597243

SOLARNI KOLEKTOR, Solahart, termosifonski, bojler 300 l
i 2 kolektora, nekorisˇteno; 091/
275-5855.
007-598433

AKUPUNKTURA tretmani; 091/
529-0724.
007-019431

DRVA, bukova i hrastova, s
prijevozom; 091/516-1990.

SPREMNIK za lozˇ ulje, 1.500 i
2.000 l; 099/749-0203, 091/
007-597604
542-5033.

LIJEK, protiv peruti, opadanja
kose, i svrbezˇa vlasisˇta, djeluje
007-597491
brzo; 091/271-6689.

SPREMNIK za centralno, za lozˇ
ulje, novi, metalni, 2.000 l; 051/
257-149.
007-597459

LIJEK protiv gljivicˇne bolesti
med¯u nozˇnim prstima i zaudaranja; 091/271-6689.
007-597495

SPREMNIKE, plamenik i bacˇve
za ulje; 098/936-8068.
007-598176
SˇTEDNJAK na drva, Plamen;
007-599648
091/146-7255.
TA PEC´; 098/501-043.
007-598589

LIJEK za lijecˇenje hemoroida,
krvarenje zaustavlja za 6-8
dana; 051/296-243.
007-599329

DRVA,
7585.

cijepana;

098/180-

007-597535

ponuda

DRVA, bukova i hrastova, sa
prijevozom; 091/533-6700.
007-597454

GRIJALICA, Whirlpool, 400 kn;
051/675-134.
007-598368
GRIJALICE, 2 kom., Termo
Lifter Deluxe, 2.000 w, Thermo
Healer, 2.000 w, pricˇvrsˇcˇivanje
na zid, 25 EUR/kom (otok Krk);
098/798-033.
007-598950

GRIJANJE I
OGRJEV

007-598336

DRVA, piljena i cijepana, 290
007-599131
kn/m3; 098/941-3202.
DRVA, bukova i hrastova, piljena i cijepana, cjepanice, brza
dostava, 330 kn; 098/134007-599187
0816.
DRVA, bukva i hrastova, ispiljena i cjepanice, za pec´ i
centralno, s prijevozom na podrucˇju Rijeke i otoka Krka, 330
kn; 091/955-8827.
007-599188

KAMIONOM, manjim (3 m ),
007-598725
pijesak; 091/555-6261.

DRVA, bukova, hrastova ili
grab, mozˇe i mijesˇana, iscijepana, uz brzu dostavu, 330 kn;
095/514-6784.
007-599192

KAMIONOM sa ceradom, nosivosti 1.5 i 3 t, prijevoz u zemlji i

DRVA, bukova i hrastova, piljena ili cijepana, svih dimenzija,

3

330

DRVA, bukova, pilanska kratka,
suha, brza isporuka; 091/5324878.
007-599280

BUKOVI OKRAJCI, s prijevozom; 098/189-2069.
007-598600

SOBOSLIKARSKI i licˇilacˇki ra007-599440
dovi; 091/558-6529.

dostava,
9620.

IGLA za termo pec´, grijacˇi,
novo; 095/842-3132.
007-599209
KALIJEVA PEC´, 105x60x175
cm, smed¯e boje, kutna; 095/
846-6196.
007-598918
KALOLIFER, 3 faze, postolje 2
kW, grise 100 m2, 200 EUR;
007-597805
091/904-3881.
KAMIN, od prokroma,
EUR; 098/819-911.

100
007-596926

KLIMA Hitachi RAS/RAC 25,
inventer, 1.500 kn; 098/723007-596731
450.
KLIMA URED
¯ AJI, 2 kom., ocˇuvani; 091/899-4349.
007-598330
KOTAO za plinsko i tekuc´e
gorivo, 20 kW; 098/207-965.
007-599033

KUPAONSKA PEC´ na struju i
drva, malo korisˇtena, zvati iza
15 sati; 091/951-3378.
007-597646
MRAMORNA PLOCˇA za grijanje, 80x50 cm, 800 W, 1.200 kn;
098/900-4955.
007-597109
MRAMORNE PLOCˇE; 091/5026189.
007-596783
PEC´ na kerozin, nova, 100 EUR;
091/227-9821.
007-596791
PEC´ na drva, od gize, emajlirana, pogodna za db, zajedno s
dimovodnim cijevima; 098/328007-596859
398.
PEC´ na pelete, 8.5 kW, bordo,
komplet cijevi, 105 kg peleta i
usisavacˇ za pepel, 14.000 kn;
007-597101
051/267-157.
PEC´, Plamen Nera 9000, na
003-002022
drva; 091/721-9208.
PEC´, plinska, sˇamot, puhalica,
ekonomicˇna, za 80 m2, 120
007-597806
EUR; 091/904-3881.
PEC´ za centralno, na drva,
Centrometal, nova, 35 kW;
007-597951
098/190-8149.
PEC´ od inoxa, za kazan, 70 l,
700 kn; 091/594-9232, 051/
633-998.
007-598269
PEC´ na drva i termo pec´; 098/
133-7197.
007-598517

TA PEC´, 3.5 kW; 099/7767569.
007-598717
TERMO PEC´, 4 kW; 091/1637994.
007-596736
TERMO PEC´, Tehnoterm, 3.0
kW, 1.800 kn; 051/626-190.
007-597023

TERMO PEC´, 3.5 kW, s postoljem, na kotacˇima, ocˇuvana;
051/268-274.
007-597002
ULJNI RADIJATORI, 2 kom.;
051/257-865.
007-598585

MEDICINSKE
USLUGE
ponuda

LJEKOVITA JAJA japanskih
prepelica; 051/263-018. 007-598567
SIRUP, kodermanov, Aloa-vera,
silver kapi protiv raka; 091/201007-597412
3697.
SREDSTVO za lijecˇenje karcinoma, sredstvima iz prirode za
45 dana, recepturu sˇaljem fak007-597488
som; 091/271-6689.
TRETMAN BIOENERGIJOM za
prestanak pusˇenja; 091/944007-596813
5450.

PODUKE
ponuda
CRTANJE, slikanje, modeliranje, individualno ili u grupi,
priprema za upis na likovnu
akademiju (akademska slika007-599492
rica); 091/792-9148.

AROMA MASAZˇA, relaksira007-598104
juc´a; 099/853-1422.
MASAZˇE: sportske, medicinske, klasicˇne, aroma, antistres,
relax, opusˇtajuc´e, sa cˇokoladom i ’’hot stone’’; 098/9756626.
007-598074

ENGLESKI JEZIK, za sve uzraste, u svom ili u Vasˇem domu,
20 kn/30 min; 051/454-955,
007-599321
091/140-3048.

MEDICINSKI
INSTRUMENTI

INFORMATIKA, matematika i
racˇunovodstvo, 50 kn/60 min;
051/642-380, 098/591-098.

FRANCUSKI i talijanski jezik
(profesorica s dugogodisˇnjim
iskustvom); 099/692-7933.
007-598014

prodaja
ANTIDEKUBITALNI JASTUK
za hemeroide, za sjedenje;
098/378-165.
007-599354

007-599231

KEMIJA za ucˇenike i studente,
dolazak na adresu; 091/523007-599186
9018.
KEMIJA, za osnovnu i srednju

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
sˇkolu, matematika za osnovnu
sˇkolu, dolazak u vasˇ dom; 092/
130-4537.
007-598987

zvole, do 15.02.68 g., brzo
izrad¯uje ovlasˇteni iskusni strucˇ007-598525
njak; 095/806-7783.

LOGIKA, hrvatski jezik i knjizˇevnost, povijest i geografija te
pomoc´ pri ucˇenju; 098/755007-019648
571.

LEGALIZACIJU GRAD
¯ EVINA,
elaborat za grad¯evine od 68.
g., nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke;
091/595-6808, 091/884-0671.

MATEMATIKA za osnovnu i
srednju sˇkolu, te 1. godinu
fakulteta (profesor sa dugogodisˇnjim iskustvom); 095/9173838.
007-021680
MATEMATIKA (profesor) (Kraljevica); 091/765-6553, 051/
281-500.
007-598988
MATEMATIKA i fizika za
osnovnu sˇkolu, dolazak u Vasˇ
007-599185
stan; 091/523-9018.
MATEMATIKA i fizika za
osnovnu sˇkolu; 051/453-483,
007-599419
098/197-8812.
NJEMACˇKI, engleski i ruski,
poduke i pripreme za ispite;
051/584-173, 099/744-3739.
007-597669

NJEMACˇKI i talijanski jezik
(profesorica); 091/797-8798.
007-597184

PRIPREMA djece za ispit, pomoc´ pri ucˇenju i razumjevanju
gradiva; 095/515-1059.
007-598902
RACˇUNOVODSTVO za studente; 091/898-4157.
007-597667
RUSKI JEZIK, poduke, dolazak
u stan; 091/523-9018.
007-599183
SYSTEMA, ruska vjesˇtina samoobrane, uz psihologiju rjesˇavanja straha i krize u sukobu,
zvati popodne; 092/266-8686.
007-598938

TALIJANSKI JEZIK; 091/5957133.
007-021758
TEHNICˇKA MEHANIKA, tehnicˇko crtanje, elementi strojeva,
konstruiranje, podrucˇje strojarstva, dolazak na kuc´nu adresu;
007-599163
095/817-1361.

potrazˇnja
PODUKE, iz svih predmeta za
ucˇenika 4. razreda osnovne
sˇkole, (okolica Matulja i Opatije);
098/305-492.
007-596807

INTELEKTUALNE
USLUGE
ponuda
3D VIZUALIZACIJE stambenih
objekata; 099/676-2230, 091/
150-0657.
007-597869
DIOBA, procjena, etazˇiranja,
nekretnina, grad¯evinska vjesˇtacˇenja, savjeti, nudi ovlasˇteni
iskusni strucˇnjak; 095/806007-598513
7783.
ETAZˇIRANJA, dioba, nekretnina, trosˇkovnici, kvalitetno izrad¯uje ovlasˇteni iskusni strucˇ007-598516
njak; 095/806-7783.
ETAZˇIRANJE, dioba zgrada,
kuc´a, stanova, p.p., i sl. nude
priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci
grad¯evinske struke; 091/595007-021482
6808, 091/884-0671.
GRAD
¯ EVINSKA VJESˇTACˇENJA u svezi pukotina na zgradi,
stanu, nude priznati ovlasˇteni
sudski vjesˇtaci grad¯evinske
struke; 091/595-6808, 091/
007-021484
884-0671.
GRAD
¯ EVINSKA VJESˇTACˇENJA, utvrd¯ivivanje nastale sˇtete
na grad¯evinama, brzo, kvalitetno izrad¯uje ovlasˇteni iskusni
strucˇnjak; 095/806-7783. 007-598523
INFORMATICˇKE USLUGE za
manja poduzec´a, korisnicˇka
podrsˇka, umrezˇavanje, antivirusna zasˇtita; 091/150-0657,
007-597870
099/676-2230.
IZRADA energetskih certifikata i
projekata energetske usˇtede
objekata (ovlasˇteno poduzec´e);
099/676-2230, 091/150-0657.
007-597867

IZRADA web stranica; 091/591007-597711
1276.
IZRADA web stranica, dugogodisˇnje iskustvo, veliki broj klije007-598267
nata; 091/633-2370.
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
i savjeti; 091/592-4061. 007-000059
LEGALIZACIJA GRAD
¯ EVINA
izgrad¯enih bez grad¯evinske do-

35

PARTNERA, za trgovacˇki obrt
za prodaju poljoprivrednih proizvoda, posjedovanje prostora,
(Rijeka i okolica); 091/4494280.
007-598294
PARTNERA, za visˇenamijenski
p.p. na Sˇkurinjama, 40 m2; 091/
007-598746
538-7666.

007-021483

OBRACˇUN porezna na dohodak i dobit trgovacˇkih drusˇtva ili
obrata, nude priznati ovlasˇteni
sudski vjesˇtaci grad¯evinske
struke; 091/595-6808, 091/
007-021480
884-0671.
PRIJEVODI sa/na njemacˇki, talijanski, srpski i engleski jezik
(sudski tumacˇ); 051/339-395,
007-000156
091/769-9129.
PRIJEVODI sa/na ruski jezik
(sudski tumacˇ); 051/267-157.

PARTNERA za ured¯enje ugostiteljskog lokala, 100 m2, u
centru
Lovrana;
091/2021052.
007-599541
PARTNERA, za nastavak poslovanja uhodane trgovine rezervnih dijelova kamiona (Pula);
098/440-627.
007-597299
ULAGACˇE u detaljnu i inovativnu proizvodnju, u podrucˇju
zdravlja trazˇimo; 034/248-959.

´ A I OBUC
´A
ODJEC

007-598547

prodaja

007-597102

PRIJEVODI, lektoriranje radova
iz njemacˇkog, engleskog i ruskog; 051/584-173, 099/744007-597670
3739.
PRIJEVODI za slovenski i srpski jezik (sudski tumacˇ); 098/
163-1930, 051/223-932. 007-597623
PRIJEVODI sa/na francuski,
engleski i talijanski, dugogodisˇnje iskustvo; 091/553-1978.
007-598015

PRIJEVODI sa/na engleski i
hrvatski jezik (profesorica kroatisitike), 40 kn/kartica, te pisanje
seminara i lektoriranje 15 kn/
kartica; 051/674-336, 091/533007-599292
4663.

VRTLARE, licˇioce i fasadere s
vlastitim poduzec´em, trazˇi firma
iz Rijeke; 051/301-195.
007-020652

ZAJMOVI

BANKARSKI KREDITI, 60.000
kn na 10 godina, kamata
7.49%, rata 700 kn, (licencirana
agencija); 091/546-7022. 007-596969

PROCJENA stvari pokretnina,
ulozˇenih sredstva za ured¯enje
p.p., i sl. nude ovlasˇteni sudski
vjesˇtaci grad¯evinske struke, s
dugogodisˇnjom praksom; 091/
595-6808, 091/884-0671. 007-021479

BANKOVNI KREDITI s niskom
kamatnom stopom; 091/908007-597069
8395.

PROCJENE kuc´a, stanova, grad¯evina, zemljisˇta nude ovlasˇteni
sudski vjesˇtaci grad¯evinske
struke, s dugogodisˇnjom praksom; 091/595-6808, 091/884007-021478
0671.
PROCJENE IMOVINE za osnivanja i dokapitalizacije poduzec´a, obracˇune amortizacije dugotrajne imovine te ostalo; 051/
007-000050
279-333, 098/559-577.
PROCJENE IMOVINE u vlasnisˇtvu grad¯ana/obrta/poduzec´a
kao jamstvo za ishodovanje
bankovnih zajmova, kod kupoprodaje imovine i slicˇno; 051/
007-000051
279-333, 098/559-577.
PROJEKTIRANJE i instalacija
pametnih stanova; 091/150007-597868
0657, 099/676-2230.

PARTNERSTVO
ponuda
FIRMU, koja mozˇe biti jamac,
za podizanje hipotekarnog kredita, u buduc´i zajednicˇki posao
u proizvodnji i preradi hrane;
091/982-8145, 01/282-0241.
007-599136

GRAD
¯ EVINSKU TVRTKU za
financiranje gradnje visˇestambenog objekta (6 stanova) na
nasˇem zemljisˇtu u Bregima trazˇim, komunalije plac´ene; 091/
007-598225
348-7068.
INVESTIRANJE i partnerstvo;
091/348-2846.
007-597702
LICENCA za patentirani izum,
odlikovan zlatom na med¯unarodnim izlozˇbama, neophodan
u cijelom svijetu; 091/271007-597492
6689.
OSOBE koje rade posredovanje
na svjetskom trzˇisˇtu s razlicˇitim
proizvodima, s iskustvom i dobrim kontaktima trazˇim; 034/
007-598545
248-959.

BALONER,
691-153.

AGENCIJA ZA KREDITNO POSREDOVANJE, posreduje pri
realizaciji kredita, moguc´nost
obustave do jedne polovine
primanja; 098/912-2496. 007-597171

BANKOVNI
KREDITI
do
10.000 EUR, na 8 god., bez
prijenosa primanja, (licencirana
agencija); 099/751-8981. 007-596974

PROCJENA NEKRETNINA, pokretnina, za sve potrebe,brzo,
kvalitetno, izrad¯uje ovlasˇteni iskusni
strucˇnjak;
095/806007-598527
7783.

ASTRAHANER JAKNA, crna, iz
Njemacˇke, br. 38, 600 kn; 091/
522-6950.
007-598863

ponuda

PROCJENA vrijednosti nekretnine i prijedlog najbolje uporabe
(sudski
vjesˇtak);
097/765007-599150
1962.

PROCJENA stvari, nekretnina
za osnivanje dokapitulacije i
obracˇuna amortizacije tvrki i
obrta nude priznati ovlasˇteni
sudski vjesˇtaci grad¯evinske
struke; 091/595-6808, 091/
007-021481
884-0671.

ASICS GEL-BLACKHAWK, br.
46, nove, 290 kn; 091/1592798.
007-599535

BANKOVNI KREDITI, umirovljenicima, do 80 godine; 091/
908-8395.
007-597070
BANKOVNI KREDITI, moguc´nost reprograma, svih ovrha i
zaduzˇenja, ovlasˇtena agencija,
besplatna provjera kreditne
sposobnosti;
098/872-984,
091/511-1631.
007-597273
BANKOVNI KREDITI, bez depozita, sa primanjima 2.100 kn,
ostvarenja kredita od 70.000 kn;
007-597526
095/511-2920.
BANKOVNI KREDITI, uz povoljnu kamatu, bez obzira na
kreditnu sposobnost; 098/1376471.
007-597527

tamnoplavi; 051/
007-597726

BLUZA i pregacˇa, kuharska;
007-598683
051/432-472.
BUNDA, polarna lisica, zvati iza
007-598905
16 sati; 098/832-457.
HIPOTEKARNI KREDITI u suradnji sa bankama, za zaposlene i nezaposlene do 1/2
vrijednosti nekretnine ili zemlji007-599602
sˇta; 092/296-9847.
KREDIT i provjeravanje kreditne sposobnosti bez trosˇkova;
007-599593
098/956-5558.
KREDITI za umirovljenike i zaposlene; 092/308-9952. 007-599595
KREDITI, bankovni, do 30.000
EUR, rjesˇavanje crne liste i
ovrha (licencirana agencija);
007-599526
095/998-1777.
KREDITI, bankovni, za zaposlene i umirovljenike, na mirovinu vec´ od 1.000 kn (ovlasˇtena
agencija); 095/905-6043. 007-599525
KREDITI korisnicima kreditnih
kartica, na 30-60 rata; 095/510007-599140
4492.
KREDITI, brza realizacija, ugovori sa svim bankama (licencirani kreditni ured); 091/526007-598148
8617.

BANKOVNI KREDITI i krediti
privrede (licencirana agencija);
098/661-515.
007-597582

KREDITI, povoljna kamatna
stopa, dovoljno 6 mj. radnog
stazˇa, i umirovljenicima do 80.
g., licencirana agencija, dugogodisˇnje iskustvo; 091/526007-598149
8617.

GOTOVINSKI KREDITI do
25.000 EUR na 10 g., brza
realizacija i isplata; 092/1330552.
007-599597

KREDITI, vodec´ih banaka po
najpovoljnijim uvjetima, za sve
zaposlene i umirovljnike; 098/
007-597172
912-2496.
KREDITI za sve zaposlene i
umirovljenike do 80 g., dovoljno
6 mj. stazˇa; 098/912-2496.
007-597173

KREDITI na kreditne kartice u
roku 24 sata, Master, American,
Diners; 099/855-6516.
007-597692

50.000 kn/7 god., rata 770 kn
(licencirana agencija); 098/461048.
007-597649
KREDITI, za sve drzˇavljane
Hrvatske, moguc´e i za nezaposlene, s uvjetima itd.; 095/8485238.
007-597955
KREDITI, brzi, po povoljnoj
kamatnoj stopi, dovoljno 6 mj.
radnog stazˇa; 099/249-2255,
092/297-9403.
007-598043

BUNDE, zˇenske, 2 kom., 200
EUR; 091/111-7414.
007-599144
CIPELE, br. 37-38, nove, 3
para, crne, prljavo roze, 100 kn
i cˇizme, 2 para, 150 kn; 098/
007-597504
720-700.
GUMBI, mazˇetni, sa jantarom i
podzlatom, 1 par/100 kn fiksno;
091/722-9429.
007-598259

KREDITI do jedne polovine
obustave primanja, brze isplate
u 48 sati; 099/249-2255. 007-598044

JAKNA, vel. XL, plava, sportski
kroj, za kisu i vjetar; 051/453007-599174
539, 092/164-5088.

KREDITI, vlasnicima kreditnih
kartica, isplata odmah, povratak
kredita preko banke; 091/5191334.
007-596913

JAKNA, kozˇna, zˇenska, rockerica, vel. S, 900 kn; 095/8171361.
007-599190

KREDITI, bez jamaca i depozita, zatvaranje postojec´nih kredita, rjesˇavanje ovha i crnih lista
(ovlasˇtena agencija); 091/5792070.
007-596848
POZAJMICE, za umirovljenike,
zaposlene i nezaposlene, rok
crne liste ne smeta; 099/5164692.
007-597953
POZAJMICE uz zalog zlata,
automobila, pokretnina, nekretnina, brza realizacija; 099/8556516.
007-597691
POZAJMICE i krediti do 25.000
EUR, rok otplate do 15 g., za
zaposlene na odred¯eno ili
stalno, umirovljenike i nezaposlene; 098/956-5558.
007-599604
POZAJMICE od 1.000-16.000
kn, na temelju zaloga i kredite
do 25.000 EUR na 10 g. (licencirana
agencija);
098/9565558.
007-599606

KREDITI na mirovine i plac´e,
bez jamaca, isplata odmah, poslovanje diljem Hrvatske; 099/
007-597695
855-6516.

POZAJMICU, od 10.000 kn,
trazˇim, povrat za 6 mj, ovjera
kod biljezˇnika; 091/357-5775.

KREDITI zaposlenicima i umirovljenicima, do 30.000 EUR na
10 god., umirovljenicima do
55.000 kn do 7 god.; 099/855007-597697
6516.

RIJESˇAVANJE,
financijskih
problema; 099/249-2255. 007-598045

KREDITI preko banaka, zaposlenicima i umirovljenicima,

BUNDA od nutrija, vel. 50, 300
EUR; 095/855-0004.
007-599664

007-597599

ZAJAM na zaduzˇnicu i trajni
nalog bez ovjere poslodavaca;
007-597696
099/855-6516.
ZATVARANJE svih zaduzˇenja
u jedno (licencirana agencija);
092/145-7352.
007-599600

potrazˇnja
POZAJMICA,
minimalno
60.000 EUR ili osobu za ishod¯enje hipotekarskog kredita;
007-599137
091/982-8145.

DIONICE
kupnja
DIONICE: Luka Rijeka, HT, Ina,
Tisak, Koncˇar, Rivijera Porecˇ,
Braniteljski udjeli, Dom fond,
Pik Vrbovec i dr., isplata odmah; 092/291-6016.
007-599501

JAKNE, markirane, nove, sa
etiketom; 095/847-9029. 007-598409
KAPUT, krzneni; 098/378-165.
007-599358

KAPUT, musˇki, kasˇmir, br. 50,
crni, nenosˇen, 300 EUR; 091/
726-3502.
007-597120
KOPACˇKE, Adidas, br. 39, sa
sˇtitnicima, 300 kn; 095/810007-599269
8959.
KOPACˇKE Diadora, br. 37, za
parket i dvorane, 250 kn; 051/
672-232.
007-599157
KOZˇNA JAKNA, zˇenska, 200
kn; 091/200-5521.
007-599342
KOZˇNA JAKNA crvena, vel. M,
1.100 kn; 091/551-6263. 007-596940
MIZUNO, Nexus 3, vel. 44.5,
nove, 490 kn; 091/159-2798.
007-599537

MUSˇKA ODIJELA Pierre Cardin, 2 kom., br. 120; 091/575007-598602
6088.
MUSˇKA ODJEC´A, razna; 098/
007-598521
133-7197.
MUSˇKO ODIJELO, talijansko,
br. 52, malo nosˇeno, u dobrom
007-598110
stanju; 091/887-6185.
NORTHLAND, ski jakna, XL,
007-599536
nova; 091/159-2798.
ODJELO, talijansko, vel. 48,
svijetle boje, 300 kn; 095/8171361.
007-599189
RADNE CIPELE, br. 44, poluvisoke, nove; 051/453-539, 092/
007-599172
164-5088.
RADNE KUTE, zˇenske, neraspakirane, tirkizno plave boje,
visˇe vel., 50 kn/kom.; 098/902007-597907
0337.
RADNE TUTE, bijele br. 52-56,
narancˇaste br 62., 100 kn/kom.;
051/675-779.
007-598107
SKAFANDER, dvodjelni, djecˇji,
za snijeg, 250 kn; 051/672232.
007-599158
TORBICA od krokodilske kozˇe;
007-599355
098/378-165.
TREKKING CIPELE Head,
Mckinley, br. 45; 091/1592798.
007-599534

36

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

TRENERKA Nike, donji dio,
crna, velicˇina XL; 051/612104.
007-599466
VJENCˇANICA,
jednostavna,
vel. 40, boja sˇampanjca, 800
kn, moguc´e slanje slike e-mailom; 099/235-3508.
007-596810
VJENCˇANICE i oprema za
vjencˇanje, na veliko; 098/215554.
007-599330
ZIMSKA JAKNA, musˇka, vel.
52, xxl, 300 kn (Pula); 099/8082254.
007-597656

ˇ JA OPREMA
DJEC

9-18

FOTOAPARAT,
Canomatic,
analogni, s koferom, ocˇuvan,
ispravan; 092/297-7977. 007-597356
SKENER za filmove Epson Perfection 2450, za manji i vec´i
format
negativa;
098/9824822.
007-019914
TAMNA KOMORA za rucˇnu
izradu crno-bijele fotografije,
uredna i potpuno opremljena
za rad, moguc´e iznajmljivanje
po dogovoru; 098/982-4822.
007-019909

kupnja

prodaja
AUTOSJEDALICA,
099/246-7246.

analogni, s torbom, ocˇuvan,
ispravan; 092/297-7977. 007-597347

kg;
007-597382

BABYSENSE MONITOR, 500
kn; 091/796-4823.
007-597166
CIPELE, musˇke, br. 32, svecˇane, crne, kozˇne, jednom nosˇene, 300 kn; 099/235-3508.
007-596809

DJECˇJA KOLICA, Neonato, kosˇara i zasˇtita od kisˇe, na poklon
hodalica, 1500 kn; 091/9390590.
007-597733
DJECˇJI KREVETIC´, nov, sklopiv, prijenosan te stolica za
hranjenje (montira se uz stol);
098/948-4910, 051/737-503.
003-002002

GRIJACˇ BOCˇICA, Avent, malo
korisˇten; 095/842-3132. 007-599215
HRANILICA Peg Perego, Prima
Pappa Diner; 095/902-6979.
007-598388

IZDAJALICA Tome Tipe, 150
007-597202
kn; 095/907-8695.
KLOKANICA, malo korisˇtena,
do 14 kg, pojacˇana; 095/8423132.
007-599205
KOLICA, plava, na rasklapanje,
s tendom i duplim kotacˇima;
091/931-3037.
007-598311
KOLICA Kiko, velika, srebrna,
aluminijska, na izvlacˇenje, sklopiva; 091/931-3037.
007-598312
KOLICA Pierre Cardin, ocˇuvana,
dvodjelna;
095/8178477.
007-598757
KOLICA Peg Perego Pliko 3,
ocˇuvana, baza za autosjedalicu,
te dodatni sugurnosni pojasevi i
dr.; 095/907-8695.
007-597203
KOLICA za blizance, Hartan, sa
lakim kosˇarama, 2.000 kn; 091/
796-4823.
007-597163
KOLICA Chicco s lezˇaljkom,
tamnoplava, 800 kn; 091/2315516.
007-598066

FOTOAPARAT i objektive,
mozˇe i vec´i komplet i starije;
091/559-8180.
007-597278

KNJIGE I REVIJE
prodaja
500
GODINA
HRVATSKE
KNJIZˇEVNOSTI, nepotpuna,
knjiga/10 kn; 091/722-9429.
007-598261

KATALOZI vjencˇanja, 20 kom.,
600 kn; 092/263-0570.
007-598850
KNJIGA i radna biljezˇnica za
007-599359
afaziju; 098/378-165.
KNJIGA ’’Mikroprocesori i mikroracˇunala’’, Zdenek Sobotka;
051/453-539, 092/164-5088.
007-599173

KNJIGA, Moderna konolizacija
i Slaveni, Stjepan Radic´, Zagreb
1904. g., 22x16cm, 374 str.,
tvrdi uvez, dobro stanje; 092/
130-3225.
007-597323
KNJIGA ’’Lekovito bilje u narodnoj medicini’’, Dragoslav
Zˇivotic´, 947. str., sa prilogom:
Prirucˇnik za sakupljacˇe bilja,
310 str.; 092/130-3225. 007-597327
KNJIGA ’’1.000 kuc´nih lijekova’’, pouzdana rjesˇenja za
svakodnevne potrebe, 18x26
cm, 448 str., tvrdi uvez, novo,
299 kn; 092/130-3225.
007-597328
KNJIGA ’’Alternativna medicina: najopsezˇniji izbor prirodnih
metoda lijecˇenja’’, 20x24 cm,
382 str., tvrdi uvez, 299 kn; 092/
130-3225.
007-597329
KNJIGA: ’’Lako je prestati pusˇti’’, Allen Carr, 150 kn, dvd 50
kn; 092/130-3225.
007-597330
KNJIGA, Tierleben-dr. Alfred
Brehm, Zˇivotinjski svijet, Leipzig
1891. g., 18x26 cm, 744 str.,
knjiga br. 3/10, 350 kn; 092/
130-3225.
007-597334
KNJIGA ’’U okviru vlastitog
spola’’, Marijan Kosˇicˇek, tvrdi
uvez, 18x24 cm, 311 str., ocˇuvana, 150 kn; 092/130-3225.

SJEDALICA, tamnoplava, 400
007-598067
kn; 091/231-5516.

KNJIGA Graditeljstvo u praksi,
850 str. (Zbirka pravnih propisa,
pravo u praksi), 250 kn; 095/
902-6428.
007-596994

STOLICA hranilica, Chicco, 500
kn; 091/231-5516.
007-598068
VRTIC´ Chicco, kvadratni, 500
007-598069
kn; 091/231-5516.
VRTIC´ Cam, 75x125 cm; 091/
007-598712
523-9427.

FOTO OPREMA
prodaja
DIGITALNI FOTOAPARAT Fuji,
18x opticˇki zoom, 12 mp, automatska regulacija flesh-a; 091/
007-598113
887-6185.
FOTOAPARAT Zenit E, sa blicem, 250 kn; 095/810-8959.
007-599346

FOTOAPARAT, DSLR Canon
EOS 40 D, nekorisˇten; 091/
159-2798.
007-599532
FOTOAPARAT,

Canomatic,

BICIKL Mountain bike; 095/
007-598914
846-6196.

UMJETNINE I
ANTIKVITETI

BICIKL Kreidler, elektricˇni, aluminijski, zˇenski, 5 brzina, s
rezervnom baterijom i torbom,
390 EUR (otok Krk); 098/798007-598940
033.

prodaja
ATLAS General, karte; Der oesterreichishen monarchie, Von
J. Sheda, 1856. g., 5.000 EUR;
007-598839
092/263-0570.
DOZA sa poklopcem, porculanska, Oscar Schlegelmilch, promjer 10 cm, staro preko 70
godina, 500 kn; 091/722007-598257
9429.
ELIPSA SLIKE, na limu iz brodskog salona, motiv tropske
ptice; 051/691-153.
007-597724
GRAMOFON i gramofonske
plocˇe; 098/197-7987.
007-597114
KONCERTNI KLAVIR, becˇki,
polurepasˇ, star 100 god., izrezbarena kredenca, austro-ugarska i becˇki kristalni luster iz 19.
st.; 091/527-8863.
007-599546
ORMAR za knjige-knjizˇnica, austrougarski, ostakljeni, i austrougarski luster, kristalni;
091/523-9090.
007-599539
PISAC´I STOL, antikni, bidermajer komoda, neobarokna vitrina
te trosjed s foteljama, restaurirano; 091/523-9090.
007-599538
SABLJE, 2 kom., unikat, suvenir; 051/676-004.
007-597393
SECESIJSKE SLIKE ulje na
limu, elipsaste, iz brodskog salona, motiv tropske ptice, 2
007-599655
kom.; 091/792-0808.
SINGERICA, stara; 091/5738374.
007-596830

007-597335

KNJIGA ’’Sve o vrtu’’, Margot
Schubert, 18x22 cm, 400 str.,
tvrdi uvez, 250 kn; 092/2928009.
007-597368
KNJIGA ŁVeliki kuharŁ, Mirko
Segrak, 15x25 cm, 429 stranica, prokusˇani recepti, domac´a
i med¯unarodna receptura; 092/
292-8009.
007-597369

KNJIGA Secret, Rhonda Byrne,
na engleskom jeziku, 50 kn;
095/902-6428.
007-596995
KNJIGA Mediterranean Europe
on a Shoestring, 100 kn; 095/
007-596996
902-6428.
KNJIGA-KATALOG,
Mimara, 100 kn;
9429.

muzeja
091/722007-598263

KNJIGE iz vlastite kolekcije,
filozofska hrestomatija (12), Ujevic´ (8), Borges (6), povijest
svjetske knjizˇevnosti (7), fromm
(12), uvod u knjizˇevnost i dr.;
098/982-4822.
007-019910
KUHARICA, Roland Goock,
17x23 cm, 572 stranica, izdanje
1969., 450 kn; 092/292-8009.
007-597367

KURAN, vrlo rijetka knjiga na
hrvatskom, 17x25 cm, 432 str.,
tisak 2001. g., 250 kn; 092/2928009.
007-597359

BICIKL, author impulse, 17’’ i 2
kostura za biciklu; 091/539007-597395
0555.
BICIKL Vicini, stariji model, 12
brzina, ispravan, 150 EUR; 091/
007-597801
529-7935.
BICIKL, sklopivi, 6 brzina, novi,
100 EUR; 091/481-5944. 007-596938
BICIKL Tracking, nov, kvalitetan, za visˇlje vozacˇe; 098/326003-002015
348.
BRDSKI BICIKL, Nakamura
Comp Lite, nevozˇen i mtb cipele, Cannondale roam i carve,
br. 44.5; 091/159-2798. 007-599533
DALEKOZOR, 20x50 mm, nov,
250 kn; 095/855-0004.
007-599662
DALEKOZOR
Buschnell,
60x90, nov, nekorisˇten, ispunjen dusˇikom, cˇvrst, kvalitetan
materijal, kutija, torbica, dostava posˇtom, 400 kn; 095/
007-596665
593-2436.
DALEKOZOR za noc´no gledanje, svjetlo na izvlacˇenje i uvlacˇenje na dalekozoru, vidno polje 25-120 m, 350 kn; 095/807007-596667
5928.
DASKA ZA JEDRENJE Windsurf, 3 jedra,jarbol, ostala dodatna oprema u dobrom stanju;
007-597844
099/805-8717.
DASKA ZA JEDRENJE Windsurf, Bic Saxo 285 cm; 099/
007-597845
805-8717.

SLIKA, ulje na platnu; 091/5738374.
007-596832

HLADNJAK za kamper, ispravan, 220 V, 600 kn; 098/315007-597968
516.

SLIKA, ulje na platnu, sˇpatula,
uokvirena, 180x110 cm, 250
007-597152
EUR; 092/237-9575.

KAMP PRIKOLICA, Adria, 5 m,
dobro stanje, 480 EUR; 099/
007-597807
513-2877.

SLIKE, ulje na platnu, suvremena umjetnost, nadrealizam;
007-599416
098/172-6120.
SPAVAC´A SOBA, stara 80 g.;
007-597230
091/883-1329.
SPAVAC´A SOBA, masivni ormar, bracˇni krevet, (srednja
Dalmacija); 091/769-1530.

KAMP PRIKOLICA, Adria, u
dobrom stanju, ocˇuvana, 1.200
kn; 098/207-965.
007-598218

007-596875

KOLICA, krevetic´, vrtic´, stolica
za hranjenje i dr. bebi oprema;
007-597974
098/315-516.
KREVETIC´ drveni, bijeli, s pomicˇnim bocˇnim stranicama i
ladicama, 700 kn; 091/2315516.
007-598070
KREVETIC´ Graco, 300 kn; 095/
907-8695.
007-597204
KREVETIC´, ocˇuvan, 600 kn;
095/579-6357.
007-021290
KREVETIC´ putni; 095/9026979.
007-598389

STERILIZATOR Chicco, 200
kn; 091/200-5521.
007-599340

PRAVNI RIJECˇNIK, opc´i, novi;
098/932-7893.
007-597010

STOL, kameni, iz 19. st.,
75x110 cm, ocˇuvan; 091/5336700.
007-597457
ULJE NA PLATNU, 45x70 cm.,
cvjetni aranzˇman, gerberi; 091/
007-597764
792-0808.
VILEROVI GOBLENI; 091/4756088.
007-598607
VRCˇEVI za kavu i cˇaj, sa
poklopcem, porculan, Schlegelmilch, mozˇe pojedinacˇno, staro
preko 70 godina, 400 kn; 091/
007-598258
722-9429.

kupnja
FOTOAPARATE,
antikne,
drvene kamere, mikroskope,
sekstante, satove, durbine i sl.;
007-597279
091/559-8180.
SLIKE, na platnu, poznatijih
autora, te drugi umjetnicˇki predmeti, samo orginali: bronca,
mramor,
stilski
namjesˇtaj,
staklo, porculan i sl.; 092/1303225.
007-597340
SLIKE: Prica, Murtic´, Jurkic´,
Svec´njak, Pulitika, Befic´, Bukovac, Musˇic´, Sˇohaj, Gliha, Rabuzin, Knife, Picelj, Stancˇic´, Kasˇtelancˇic´ i sl., isplata odmah;
098/266-965.
007-597126
SLIKE od poznatih hrvatskih,
slovenskih, bosanskih i ruskih
autora, isplata odmah; 091/1630426.
007-597128
STARE PREDMETE; 092/282007-599678
3573.

KAMP I SPORT
prodaja

KLUPICE za ravni i kosi bench,
stalci za cˇucˇnjeve i utezi; 098/
007-599619
697-488.
MASAZˇER, lezˇec´i i sjedec´i; 091/
007-599094
549-9565.
NOSACˇ ZA SKIJE, 300 kn; 091/
007-597934
522-1943.
ODIJELO, podvodno, jednodjelno, za 5 mm, do 140 kg;
007-599213
095/842-3132.
OPREMA Kajt-Kiteboard, kompletna, modeli 2009-2010. g., u
dobrom stanju; 099/805-8717.
007-597846

SKIJASˇKI KOMPLET, za djevojcˇicu, West Scout, br. 10, 500
kn; 095/861-8895.
007-598898
SKIJASˇKO ODIJELO, Spyder,
vel. 50, novo; 091/200-5263.
007-597896

SKIJE Salamon Equipe10-2V,
180 cm, carving, vezovi Salamon S9, ocˇuvane; 091/4691483.
003-002013
SKIJE Elan, s vezovima i sˇtapovima, 160 cm, marker, u
dobrom stanju, 120 kn; 091/
132-7214.
007-599003
SKIJE s vezovima i sˇtapovima,
150 cm, 120 kn; 091/1327214.
007-599005
SNOWBOARD Carving, step on
vezovi, za max br. 43, 300 kn;
091/125-6535.
007-598891
SNOWBOARD, 1.5 m., 300 kn;
092/285-5279.
007-599504
SPRAVE ZA VJEZˇBANJE, klupice i sˇipke; 098/936-8068.
007-598178

SVJETILJKA, dzˇepna, sa 2
acu-ulosˇka (2x1.2 V), rucˇna
kombinirana, novo, 250 kn;
092/150-1366.
007-598827
SˇAH, drvena kutija, 37x37 cm,
sa figurama za sˇah i damu,
novo, pogodno za kafic´e, klubove i sl., 150 kn; 092/1303225.
007-597324
SˇTAPOVI za ribolov, Shimano 4
20, pribor za drzˇanje sˇtapa,
zujalice; 095/842-3132.
007-599223

prodaja

HOBI
ponuda

FIKUS BENJAMIN, 1.500 kn;
099/808-2254.
007-597655

CˇASOPIS, Tempo,
092/282-3573.

kolekcija;
007-599677

FILMSKI PLAKATI, neosˇtec´eni, od 95.-2008. g., 100
kom., 2.000 kn; 092/2630570.
007-598848
KEMIJSKE OLOVKE,
400
kom., kolekcija sakupljana od
1970. g., 2.000 kn; 092/1501366.
007-598829
KINESKE NOVCˇIC´E, na malo i
veliko; 091/529-0724.
007-019429
POSˇTANSKE MARKE, po temama, avioni, brodovi, cvijec´e;
051/271-657, 091/556-0959.
003-002030

ZNACˇKE, razne serije, iz bivsˇe
Jugoslavije; 091/132-7214.
007-598984

potrazˇnja

OPRUGE, na razvlacˇenje, za
building, 2 rucˇke+1 opruga/130
kn, 2 rucˇke+2 opruge/230 kn;
007-598828
092/150-1366.

prodaja

PANCERICE, br. 40/41; 095/
007-598917
846-6196.
PUSˇKE, ronilacˇke, 3 kom., podvodne, nekorisˇtene; 091/769007-599016
6434, 051/281-629.
RONILACˇKA MASKA, pusˇka,
listovi za peraje; 099/706007-597094
0833.
RONILACˇKA OPREMA, odijelo,
2 podvodne pusˇke, peraje, maske, bove, nozˇ, utege; 091/769007-599015
6434.
RONILACˇKO ODIJELO Cressi,
vel. XXXL 7, s kapuljacˇom; 091/
769-6434, 051/281-629. 007-599022
RONILACˇKO ODIJELO Cressi,
br. 4, dvodijelno, 150 EUR i
ljetno, vel. L, 50 EUR; 095/861007-598895
8895.

BICIKL Hercules, s pomoc´nim
motorom, pogodan za laksˇe
osobe i ravna podrucˇja, 200
007-599263
EUR; 095/810-8959.

RUKAVICE i vrec´e za sve borilacˇke vjesˇtine, krusˇke, kacige,
suspenzori i dr.; 091/529007-597802
7935.

BICIKL, Ktm Avento 24+, model 2011., 24 brzine; 099/501007-598156
6000.

SAONICE, bob, za vucˇu konjem- reparirati; 051/691-153.
007-597725

VRT I SADNICE
DRVO ZˇIVOTA, 65 cm; 051/
682-513.
007-599520

NOVAC, filatelisticˇke zbirke i
kolekcije; 092/282-3573. 007-599674

PANCERICE, br. 46; 095/846007-598916
6196.

prodaja
LOVACˇKE PUSˇKE Driling, Suhl,
lovacˇki karabini, Steyr-Mannlicher, 243 win, pusˇka s kombiniranim cijevima Ferlah, rucˇni rad;
007-598270
091/171-1042.
LOVACˇKI KARABIN Crvena
zastava, 8x57 mm IS, imaocu
dozvole; 099/251-2525, 051/
007-598929
223-066.
LOVACˇKI KARABIN CZ Medium 300 Winchester Magnum,
optika Meopta, ima dozvolu;
007-596739
091/128-3060.
PISˇTOLJ Cˇesˇka zbrojevka M83, 7.65 mm, 15 metaka, nova,
konzervirana, imaocu dozvole;
007-596680
091/750-3299.
PISˇTOLJ Bernardeli, malo kalibarski 6.35 mm, imaocu dozvole; 091/169-2884.
007-021291
PISˇTOLJ, Walter pp, kalibar
7.65 mm, imaocu nabavne dozvole; 051/704-370.
007-597462
PISˇTOLJ, Glock 19, posebna
007-598087
serija; 095/558-1223.
PISˇTOLJ, Cˇehoslovacˇka Zbrojovka, kalibar 7.65, 50 kom.
streljiva, imaocu dozvole, 800
007-597638
kn; 098/993-1815.
PUSˇKA, lovacˇka, 7.62x39 mm,
ima dozvole, moguc´a zamjena;
007-596768
095/593-3130.

TENISKI REKET, 50 kn; 091/
132-7214.
007-599004

OPREMA ZA TERETANU, V
gym, 30 kom. opreme+utezi i
stalci, plac´amo trosˇkove dostave, 30.000 EUR; 095/596007-597057
8012.

ORBITREK OLPRAN; 092/119007-598888
3686.

ˇ JE
ORUZ

LOV I RIBOLOV

LOVACˇKA PUSˇKA s optikom
Swarovski, Steyr mannlicher
luksuz 243; 098/454-588, 051/
712-437.
007-019660
LOVACˇKI KARABIN,
sˇtuc
kratki, original te dvocijevka
drotarica Ithaca, kalibar 12,
imaocu
dozvole;
051/691153.
007-599660
NOZˇ, lovacˇki, 24 cm, futrola,
007-597326
120 kn; 092/130-3225.
NOZˇ, lovacˇki, 30 cm s futrolom,
nov, kvalietetan, 120 kn; 092/
007-597346
297-7977.
NOZˇ, kombinirani, dzˇepni, na
sklapanje, 20 cm, kvalitetan,
120 kn; 092/292-8009.
007-597374
OLOVO, nozˇno i pribor; 095/
842-3132.
007-599212
PARANGALI; 098/939-0645.
007-599066

RIBOLOVNI SˇTAP DAM, 3.6
m., 150 kn, masˇinica 150 kn, ili
komoplet 250 kn; 092/2977977.
007-597352
SACˇMARICA 12-12, ormar za
oruzˇje i sva lovacˇka oprema;
007-599404
098/947-2896.
ZUJALICE, 3 kom.; 098/9419633.
007-599239

GNOJ, glisnjak od ovaca, sa
kalifornijskim kisˇnim glistama;
091/271-6689.
007-597494
GNOJ u vrec´ama, sa dostavom,
007-598201
30 kn; 098/950-0090.
JELKE, cca 700 kom., do 2 m,
5 EUR, od 2-5 m, 10 EUR, do
rasadnika moguc´ dostup kamionom; 092/263-0570. 007-598855
KONJSKI GNOJ, rasut ili u
vrec´i, 25 kn/vrec´a, moguc´nost
dostave; 091/910-5205. 003-002025
KORITO za cvijec´e od kamensˇtine, ukrasno, s postoljem
staro 100 g.; 051/691-153.
007-599653

LOVOR VISˇNJA, u kontejnerima, visine 1.30 m, zdrave,
razgranate; 051/275-878. 007-599096
LOVOR VISˇNJA, 60 cm, 13 kn/
kom. i sˇimsˇir, 40 cm, 10 kn/
kom., sve u kontejnerima, moguc´nost presad¯ivanja cijelog
ljeta; 051/691-176, 099/510007-599101
6470.
LOVOR VISˇNJA dvogodisˇnje
sadnice, u kontejnerima, 10
kn/kom.; 098/571-001.
007-598016
MAGNOLIJE i palme raznih
velicˇina; 091/578-5117.
007-598624
MASLINE, sadnice; 091/4310094.
007-599507
MASLINE, stare 70 g.; 097/
794-0292.
007-597593
MASLINE, 30 g. stare; 091/
007-597438
508-0995.
PALMA, 2 m, 200 kn; 051/706031.
007-598735
PSˇENICA; 091/553-9925. 007-599338
SADNICE, lovor visˇnje, 10 kn/
007-599503
kom.; 092/285-5279.
SADNICE lovor visˇnje, oleandera, palme, lovor, jorogovan
bijeli i tamno crveni, tekoma
vitez orange i razno ukrasno
007-598955
bilje; 051/274-248.
SADNICE lovor-visˇnje, dvogodisˇnje, u kontejnerima, visine
50-150 cm, pampas, jorgovan,
juniperus, aukuba; 051/691007-598237
124, 098/933-4931.
SADNICE lovor-visˇnje, 9 kn/
007-598238
kom.; 098/933-4931.
SADNICE sˇimsˇira, visine 20 cm,
u kontejnerima; 051/223-975.
007-598052

SADNICE kupine lochness i
lochtay, tajberi, ribiz i josta;
007-597875
035/428-043.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
SJEME, oprema i drugo, za
proljetne radove; 051/296-356,
007-596696
098/990-5018.
STAJSKI GNOJ, 6 m3, 700 kn,
ili u vrec´ama, 30 kn/vrec´a; 091/
007-598188
527-2238.
STAJSKI GNOJ, sa prijevozom,
mozˇe i na vrec´e ; 091/976007-599651
6375.
STUPOVI, od dracˇe (akacija),
za masline i vinograd, moguc´a
dostava; 091/553-9925. 007-599339
STUPOVI za vinograd i masline,
od akacije (Istra); 098/946007-596944
7775.
ZEMLJA i gnoj; 095/582-2077.
007-596779

ZEMLJA za travnjake i okuc´nice, s prijevozom; 091/533007-597453
6700.
ZEMLJA, s prijevozom; 091/
007-597534
516-1990.
ZEMLJA, cˇista, 100 ccm; 099/
007-597153
293-2911.
ZEMLJA, crnica, za okuc´nice i
vrtove, s prijevozom; 098/1807585.
007-597178
ZEMLJA, 6 m3, 700 kn, s
prijevozom; 091/527-2238.
007-598191

ZEMLJA za vrtove i okuc´nice,
sa/bez prijevoza; 091/555007-598724
6261.

POLJOPRIVREDNA
OPREMA
ponuda

TRAKTOR Lombardini, zglobni;
007-597516
091/760-6232.

JANJETINA, mlada,
092/289-8296.

TRAKTOR Tuber 40, novi, sa
obje vucˇe, 5 izlaza hidraulike,
67.500 kn; 091/510-3950. 007-597947

KONJSKI GNOJ, s prijevozom
(okolica Rijeke); 091/251-5687.

TRAKTOR Imt 542, 90. g., bez
kabine, 3.950 EUR; 092/205007-597019
1831.

KOSˇNICE, prazne, Farar-8, bez
okvira, 100 kom, s dva nastavka
prodajemo, (Pozˇega), 1.500
007-598543
EUR; 034/248-959.

TRAKTOR Fiat 420 DT, 84. g.,
7.600 EUR; 091/766-2988.
007-596922

TRAKTOR Same Argon, kabina
sa grijanjem, 70 ks, dupla vucˇa,
26.000 EUR; 091/766-2988.
007-596916

TRAKTOR Lamborghini 684
DT, 83. g., 70 ks, 4.000 radnih
sati, kabina, 9.800 EUR; 091/
007-596917
766-2988.
TRAKTOR, Fiat 670 DTF Pruteto, 81. g., 4.000 radnih sati,
8.300 EUR; 091/766-2988.
007-596918

TRAKTOR, New Holand, 2006.
g, 800 radnih sati, 18.500 EUR;
007-596919
091/766-2988.
TRAKTOR Zetor 7245, 99. g.,
2.500 radnih sati, 11.500 EUR;
091/766-2988.
007-596921
TRAKTOR, sˇumski, s betonskim vitlima, kosilica; 091/793007-596845
4080.
TRAKTOR, IMT 539, 88. g., 1.
vlasnik, 1.950 radnih sati, sˇper,
kompresor, 4.400 EUR; 097/
007-598162
771-7781.
TRAKTOR, Lamborgini, 99. g.,
Fruteto, 3.600 radnih sati, sva
oprema, 19.500 EUR; 091/766007-598163
2988.

APARAT za eco krumpir, 2 kW,
monofazni, 200 EUR; 098/258007-598323
257.

TRAKTOR, Tomo Vinkovic´, 18
ks, sa frezom; 091/734-3000.

CILINDAR, za Volvo Penta,
rabljeni, 6.7 ks; 091/784-5305,
007-599244
051/333-914.
CJEPACˇ za drva, rucˇni rad,
kombinacija struja trakto, trofazna struja, cjepanje 1 m,
9.000 kn; 098/546-405. 007-596930

TRAKTOR Imt Rakovica, 52 ks;
091/432-1107.
007-598892

DVOBRAZNI PLUG; 091/432007-598893
1107.
FREZA Labinprogres, ocˇuvana;
007-596945
098/946-7775.
IMT 539, 88. g., 1.950 radnih
sati, 1. vlasnik, 4 nove gume,
sˇpera, kompresor, dobro stanje,
4.400 EUR; 097/747-7778.
007-597138

KOLCI za vinograde i stupovi
za ograde i brajde; 091/641007-598743
2000.
KOSILICE, freze (85, 95 i 135
cm) i malteri sa cˇekic´ima i
ipsilonima, sˇirina radnog zahvata od 80-180 cm, prikolica
kiper za male traktore; 098/349007-597483
820.
MASˇTEL za grozˇd¯e, 500 l; 051/
264-865, 091/140-5948. 007-599656
MOTOKULTIVATOR,
Labinprogres, 10 ks, dizel, s prikolicom, dupli kotacˇi, ocˇuvan,
1.800 EUR; 098/697-488. 007-599624
MOTOKULTIVATOR Mio standard b, 3 ks, 1.000 kn; 095/5565617.
007-599377
MOTOKULTIVATOR Labin, prikljucˇci: obrtni plug, 550 kn,
prikljucˇak za vjesˇanje, 450 kn;
007-596986
092/278-2807.
MOTOR, neispravan za motokultivator, Agrija 507; 092/278007-596985
2807.
PLASTENIK, profi, 630 m2,
visinea 3 m, kompletna oprema,
60.000 kn, moguc´e obrocˇno ili
partnerstvo; 095/286-8573.
007-598288

PRIKLJUCˇCI Tomo Vinkovic´,
sakupljacˇ sijena SIP, drljacˇa,
007-597651
plugovi; 098/912-3262.
PRIKOLICA, za Tomu Vinkovic´a i auto prikolica; 098/912007-597650
3262.
PRIKOLICA, 1 osovina, kiper,
nova, odgovara za traktor Tomo
Vinkovic´a i dr.; 098/349-820.
007-597484

PSˇENICˇNA SADILICA Amazone, za zˇitarice i druge kulture;
091/508-3131.
007-597208
TRAKTOR, Zetor, 59-45, prednji pogon, reg., u dobrom stanju; 01/204-2632.
007-597485

007-598628

TRAKTOR MF 135: kuc´isˇte,
diferencijal s poluosovinama,
poklopac i pumpa hidraulike;
007-599493
099/886-3910.
TRAKTORSKI DIJELOVI Imt
542, 533: dijelovi motora, mjenjacˇa, diferencijala, limarije,
prednje i zadnje felge; 092/
007-597017
205-1831.
TRAKTORSKI DIJELOVI Ursus
P 335, 76 g.: mijenjacˇ, volan,
reduktori, kompresor, bocˇni re007-597020
duktori; 092/205-1831.
VUCˇNA FREZA za motokultivator, nije Osijek, nova; 092/278007-596987
2807.
ZASˇTITNI LUK za IMT 539;
007-599051
099/795-4950.

potrazˇnja

krcˇka;
007-597834

007-597076

KUKURUZ, novi, suhi, za vec´e
kolicˇine-1.80 kn/kg te ostale
zˇitarice (Rovinj); 098/336-923.
007-596876

KUKURUZ, susˇen, prirodan,
zrno i klip, za lovacˇka drusˇtva i
osobe u sustavu PDV-a; 098/
336-923.
007-596877
KUNIC´E, zˇive ili obrad¯ene; 091/
007-597311
882-9750.
KUNIC´E za rasplod; 051/274248.
007-598956
KUNIC´I, cˇistokrvni, njemacˇki
sˇarci i patuljasti kunic´i; 091/
882-9750, 051/546-272. 007-597312
MAGARAC, zˇenka, 5 mj. stara;
091/584-3475.
007-598994
NESILICE, crvene, pred nesˇnju,
50 kn/kom., dostava za podrucˇje Rijeke, Istre; 098/486-197.
007-597878

OPREMA za peradarstvo, inkubatori, valionici, kavezi za nesilice, sortirke za jaja, silosi,
novo i rabljeno; 098/224-444.
007-599505

PERAD, svih vrsta i uzrasta, za
isporuku u ozˇujku, dostava;
098/486-197.
007-597877
PILIC´I, tesˇkih nesilica, od 4
tjedna, zˇuti, dostava za Istru i
Rijeku; 098/486-197.
007-597880
SIJENO,
296.

balirano;

098/678007-597538

STADO OVACA, malo; 091/
271-6689.
007-597489
TELCI, stari oko 10 dana, za
daljni uzgoj; 051/259-335. 007-597380
UKRASNI ZEC, patuljaste vrste; 091/530-1057.
007-598383
UKRASNOG PIJETLIC´A (D
¯ urek); 091/530-1057.
007-598382
ZˇDREBETA, 2 kom., dvogodisˇnjaka, treknera, i hrvatskog toplokrvnog; 091/958-8008. 007-598731

kupnja
JANJAD, koja se skida sa sise,
zbog muzˇnje mlijeka; 091/2716689.
007-597490

´ NI LJUBIMCI
KUC
ponuda

MOTOKULTIVATOR, mozˇe i
neispravan;
098/974-6735,
007-596981
051/585-538.
TRAKOR, Tomo Vinkovic´, Ferguson MT; 091/734-3000.
007-598629

´E
DOMAC
ˇ IVOTINJE
Z

AKVARIJ, Atman, 75 l, 700 kn;
095/849-7660.
007-598007
AKVARIJ, 90 litara, rasvjeta,
poklopac i filter, 600 kn; 098/
170-8474.
007-598866
ALPSKI BRAK JAZAVCˇAR,
dva psa, 3 g., uvedeni u lov,
sa papirima; 098/887-200.
007-599550

prodaja
ARABSKO MUSˇKO ZˇDRIJEBE,
staro 1. g.: 098/181-3374. 007-599639
ARAPSKA KOBILA, ujahana,
zˇdrijebna, stara 5 g.; 098/1813374.
007-599636
BALIRANO SIJENO, (Otocˇac);
007-599159
091/897-1105.
BIJELI GOLUBOVI, sisacˇki
prevrtacˇi, pismonosˇe; 091/432007-598894
1107, 091/926-6618.
ENGLESKA SEDLA, kompletna
oprema, nova, 3 kom.; 091/
007-598995
584-3475.
GAJBA za uzgoj pilic´a; 095/
910-9000.
007-597840
GNOJ, stajski, 25 kn/vrec´a,
moguc´a dostava; 099/254007-598057
6113.
GNOJ ovcˇji, u vrec´ama, 25 kn/
007-598570
vrec´a; 091/526-9304.
GNOJ, s prijevozom; 091/508007-599299
1188.
JAJA za rasplod jarebic´arskih i
talijanskih kokosˇi; 091/882007-597313
9750, 051/546-272.
JANJAD, domac´a, licˇka; 098/
007-599618
405-190.

AMERICˇKI BULDOG, musˇko
sˇtene, kvalitetno, cˇistokrvno,
bijele boje s tamnim obiljezˇjem
na glavi; 098/542-742.
007-597378
AMERICˇKI STAFORD, star 9
mj., zdrav, veseo, socijaliziran,
zˇivi u stanu, cijepljen, cˇipiran,
ljubiteljima staforda; 091/5259460.
007-598771
AMERICˇKI STAFORD TERIJER, prisutni roditelji, zˇenke
600 kn, muzˇjaci 800 kn; 091/
007-599254
672-6360.
AMERICˇKI STAFORD TERRIER, sˇtenad, bez rodovnice;
098/181-3374.
007-599637
BELGIJSKA OVCˇARKA Malinois, stara 6 g., sa rodovnicom,
250 EUR; 091/793-3443. 007-598073
BELGIJSKI ORIJASˇI i njemacˇki
sˇarci,kunic´i, od 50-250 kn; 091/
672-6360.
007-599255
BERNARDINAC, krupna sˇtenad, trobojna, cijepljeni, prisutni
roditelji, moguc´a dostava; 098/
703-114.
007-599045
BICHON HAVANESE, 4 zˇenke,
rodovnica, putovnica, cˇipirane,
ugovor uzgojivacˇnice; 098/623440.
007-597932

BIGLE, sˇtenad, bez rodovnice;
098/181-3374.
007-599638
BRAK JAZAVCˇAR, sˇtene; 091/
007-596732
128-3060.

PEKINEZERI, sˇtenci, jednobojni i sˇareni, cijepljeni, prisutni
roditelji, moguc´a dostava, pismeno jamstvo; 098/703-114.

BULDOG, americˇki, vrhunsko
musˇko sˇtene, poznavatelju i
ljubitelju pasmine, (Split); 091/
007-597379
593-2082.

PIT BULL, sˇtenci, stari 2 mj., od
krupnih roditelja, 200 EUR; 098/
979-2303.
007-596909

BULL TERRIER, crna zˇenka i
bijeli muzˇjak, stari 2 mj., cijepljeni, cˇipirani, HR rodovnica;
007-597498
099/456-0600.
CˇOKOLADNI
LABRADOR,
sˇtenci, nagrad¯ivanih roditelja,
hrvatska rodovnica; 092/1647902.
007-597434
DRESURA I SˇKOLOVANJE
pasa, sa svjetskim rezultatima i
jamstvom na rad; 098/680395.
007-598824
ENGLESKI BULDOG, sˇtenad,
zˇuto-bijele boje, krupni, otac
uvezen in Engleske, pismeno
jamstvo, moguc´a dostava;
007-599044
098/703-114.

007-599046

PIT BULL TERIJER, sˇtenci,
1.000 kn; 091/949-1467. 007-599256
PSEC´E KUC´ICE, drvena i
umjetni materijal (obla tipoiglua); 098/948-4910, 051/737503.
003-002003

SˇARPLANINCI,
sˇtenci,
cˇistokrvni, stari 3 mj.; 051/258040.
007-599478

JACK RUSSELL TERRIER, sˇtenad, bez rodovnice, cˇistokrvni,
cijepljeni; 098/181-3374. 007-599635

SˇKOTSKI OVCˇAR (Lassie),
sˇtenci, trobojni i dvobojni, cijepljeni, prisutni roditelji, pismeno
jamstvo, moguc´a dostava; 098/
236-944.
007-599042

007-596990

KRELTKA za zamorce, 230 kn;
007-598008
095/849-7660.
KUC´ICA za vec´eg psa, nova;
091/542-5033.
007-597607
KUC´ICA za psa, vec´a, 500 kn;
095/570-7551.
007-599476
LABRADOR, sˇtene, 4 mj., sa
papirima, moguc´nost dostave,
2.000 kn; 091/519-0458. 007-597231
LABRADORI, vrhunska sˇtenad,
sa/bez rodovnice, cijepljeni, prisutni roditelji, pismeno jamstvo;
007-599039
098/236-944.
LABRADORI, muzˇjak star godinu dana i zˇenka stara 10 mj.,
krupni, cijepljeni, moguc´a dostava; 098/191-2931.
007-599048
MALI NJEMACˇKI SˇPIC, sˇtenci,
stari 2 mjeseca, roditelji s rodovnicom, crne boje, cijepljeni,
vlastiti uzgoj; 091/597-0768,
021/217-040.
007-597063
NJEMACˇKI OVCˇAR, sˇtenci,
ocˇisˇc´eni od parazita, cijepljeni,
jamstvo, prisutni roditelji, nagrad¯ivani, dobri cˇuvari; 052/436063, 095/906-8093.
007-597637
NJEMACˇKI OVCˇAR, kvalitetna
sˇtenad, otac Tayson Ro PaoCatemburgh; 098/181-3374.
007-599640

NJEMACˇKI OVCˇARI, vrhunska
krupna sˇtenad, s/bez rodovnice, cijepljeni, prisutni roditelji,
moguc´a dostava, pismena jam007-599038
stva; 098/236-944.
NJEMACˇKI OVCˇARI, sˇtenad,
potomci 5 svjetskih sˇampiona i
nagrad¯ivanih roditelja; 098/136007-598837
2603.
NJEMACˇKI OVCˇARI, vrhunska
sˇtenda, odlicˇnih skrbnih linija,
bez rodovnica, roditelji odlicˇni,
testirani za reprodukciju, 500
kn; 053/884-215, 098/1643049.
007-597116
NJEMACˇKI OVCˇARI, cˇistokrvni
007-597439
sˇtenci; 091/513-8829.
PAPIGE,
6565.

tigrice;

098/138007-599149

PEKINEZER, musˇko sˇtene,
crne boje; 051/258-040. 007-599479

AMALIJA-kao dijete dobila Bozˇanske moc´i i zadatak da pomazˇe ljudima. Ako zˇelisˇ njezinu
pomoc´ posˇalji SMS na 66531
TAROT AMALIJA (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava:
STOP;
Slsolucije
d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/
007-020878
550-1302.

ROTWAILERI, krupna sˇtenad,
prisutni roditelji, cijepljeni, sa/
bez rodovnice, moguc´a do007-599040
stava; 098/236-944.

ISTARSKI KRATKODLAKI GONICˇ, zˇenka, od roditelja zecˇara,
cijepljena, tetovirana, sa rodovnicom; 098/907-4117.
007-598997

KOKER SPANIEL, sˇtenci, crni i
zlatno-zˇuti; 098/963-5823.

ponuda

PUDLICE, mini, bijele, cijepljene, stare 2 mj., bez rodovnicom; 052/865-637, 098/9237646.
007-598423

SIBIRSKI SAMOJED, sˇtenci,
oba roditelja prisutna, cijepljeni,
ocˇisˇc´eni od parazita, (Crikvenica); 098/927-3968.
007-597041

KANARINCI, mladi, lipokrom
crveni; 091/595-3284.
007-597198
KARTUZIJSKI MACˇIC´I, vrhunskih pedigrea; 01/482-2692,
098/907-4504.
007-596787
KOI SˇARANI, japanski, ukrasni,
d 12 cm i vec´i, prekrasnih boja,
mustri, zdravi, odlicˇne kondicije;
007-596672
095/807-5928.

KONTAKTI I
SAVJETI

PSI, obucˇeni i sˇkolovani za
cˇuvanje objekata i p.p.-a; 091/
782-4060.
007-598843

FOX TERIJERI, osˇtrodlaki, kvalitetni sˇtenci, vrhunskih roditelja,
sa HR rodovnicama, cijepljeni,
cˇipirani, socijalizirani; 051/704007-597537
515, 099/511-1943.
HRVATSKI OVCˇAR, star 9 mj.;
091/271-6689.
007-597493

KANARINCI, mladi; 091/1928861.
007-597575

37

SˇARPLANICI, sˇtenad; 091/5138829.
007-597440

SˇNAUCERA, sˇtene,
091/271-0059.

musˇko;
007-598708

SˇTENAD s pedigreom, maltezeri, mops, francuski buldog i
svih ostalih pasmina po narudzˇbi, moguc´a dostava; 098/751646.
007-598833
TERARIJ, s opremom, polovni,
007-598009
500 kn; 095/849-7660.
TERIJER, mekodlaki, psˇenicˇni,
2 muzˇjaka, 3 mj. stari, rodovnica, putovnica, cˇipirani, ugovor
uzgojivacˇnice; 098/623-440.
007-597933

TERIJER, sˇtenad mini uzgoja,
moguc´a dostava; 098/1912931.
007-599047
TORNJAK,
8701.

sˇtenci;

ARAPSKOM METODOM, Hodzˇa rijesˇava ljubavne, bracˇne,
poslovne probleme, vrac´a voljenu osobu, skida uroke, prokletstva, lijecˇi neplodnost i dr.;
099/830-1505.
007-598466
ASTROLOSˇKO SAVJETOVALISˇTE, indijska i zapadna astrologija; 091/769-1530.
007-596869
FINANCIJSKO SAVJETOVANJE, za dobivanje kredita, sve
isplate direktno iz banaka, rjesˇavanje crnih lista, ovrha, blokada racˇuna; 091/526-8617.
007-598150

GLEDANJE sudbine kroz karte i
grah, pomoc´ pri rjesˇavanju ljubavnih problema i skidanju
007-598220
uroka; 091/348-7068.
KABALA, talismani, zapisi za
zasˇtitu od uroka, crne magije,
za zdravlje, napredak i uspjeh;
091/205-5825, 044/548-521.
007-598595

092/221007-598515

VELIKI SˇNAUCER, sˇtenci, 2.5
mj.; 052/391-224, 098/345580.
007-598029

potrazˇnja
LAGOTTO ROMAGNOLO, musˇka pasmina trazˇi parenje; 091/
169-4107.
007-596691

ODMORI
ponuda
CRIKVENICA, apartman/dvosoban s db, parking, klima,
blizina mora; 051/781-193,
098/941-5790.
007-597887
CRIKVENICA, apartmani, za
vikende; 098/373-584, 051/
781-261.
007-597134
FUZˇINE, apartman, komforan,
za 4 osobe, 40 EUR/dnevno;
091/543-7759.
007-599560
LICˇ, Vicic´eva, apartman; 091/
725-5303.
007-596755
MRKOPALJ, kuc´a; 098/1334497.
007-597212
OTOK SˇOLTA, dvosoban apartman, 20 m od mora; 098/330527.
007-596815
PAG, Metajna, apartmani, za 25 osoba, u blizini predivnih
plazˇa,
povoljno;
091/762007-018920
9117.
PORECˇ, okolica, apartmani,
mirno, 10 min od mora; 091/
007-598109
887-6185.
PULA, prenoc´isˇte, duzˇi ili krac´i
odmor; 092/163-1486.
007-596662
SREDNJA DALMACIJA, privatan smjesˇtaj, od 01.05.2012.;
091/769-1530.
007-596874

KOZMETOLOSˇKO SAVJETOVANJE, preporuka proizvoda;
007-596871
091/769-1530.
OSOBNO
SAVJETOVANJE,
emocionalno, obiteljsko, 25 godina iskustva, garantiran rezultat, nazovite s povjerenjem,
dogovorite svoj termin; 091/
769-1530.
007-596867
POMOC´ kod svih zˇivotnih problema, ljubavi, zdravlja, ovisnosti, nekretnina te otklanjanje
negativne energije (duhovni terapeut); 091/535-1450, 098/
987-1310.
007-596710
RJESˇAVANJE obiteljskih problema, u braku, izvanbracˇnim
zajednicama, te vezama, rad na
daljinu; 01/307-7233, 098/614320.
007-597727
RJESˇAVANJE zˇivotnih, bracˇnih
i ljubavnih problema, skidanje
uroka svih vrsta, besplatni savjeti, pomoc´ kod stresova, napetosti i depresije (vidovnjak);
007-599249
099/821-8854.
SOULWORK, cjelovito rjesˇavanje svih vasˇih problema/strahova u obitelji, poslu, partnerstvu, psihosomatske bolesti,
pomoc´ sportasˇima i manage-

38

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
obaveza. Sˇifra: EXPRESNO,
visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022054
4679.
100% SIGURNO-zˇena (43) vapi
za uzˇitkom redovitog i dugotrajnog orala. Sˇifra: MASˇTOVITA
LIZACˇICA, visˇe profila na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022055

rima, zvati popodne; 092/266007-598939
8686.
SˇKOLA SˇMINKANJA tecˇaj intuicijem, podizanja samopouz007-596870
danja; 091/769-1530.
TAROT MAJSTORI savjetuju i
rjesˇavaju ljubavne, bracˇne, financijske, zdravstvene i ostale
zˇivotne probleme na 060/504043 (tel./mob.: 3.43/4.70 kn/
min.); IT Jedan d.o.o., Gmajna
14,
10437
Rakitje,
OIB:75235737688;
062/700007-020844
700, 18+.
VIDJELICA MARA u ovom
tjednu pomazˇe sa blagoslovom
Majke Bozˇje za financijske, ljubavne i obiteljske probleme;
Posˇaljite sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), odjava: STOP; Slsolucije
d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/
007-020879
550-1302.
VIDOVITOST, parapsihologija,
usmena astrologija, tumacˇenje,
savjeti za ljubav, zdravlje, posao, tarot i sve vrste zasˇtita,
zvati od 8-23 sata (BIH); 098/
007-597258
170-0175.
VIDOVITOST, pomoc´ u braku i
vezi, skidanje uroka, proricanje,
izracˇun loto brojeva; 099/8350332.
007-598373
VIDOVNJAK s rod¯enjem, priznat u svijetu i RH, s polozˇenom
licencom, rjesˇava sve vasˇe probleme u zdravlju i ljubavi (jam007-599247
stvo); 091/160-4175.
VRAC´ANJE voljenih osoba, lijecˇenje rakova i tumora, besplatni savjeti (vidovnjak); 091/
007-599248
125-1198.
VRAC´ANJE voljene osobe, skidanje crne magije i izrada zasˇtita, primanje osobno i rad na
daljinu (vidovnjakinja); 091/533007-597410
8288.

100% SIGURNO-plavusˇa (40tih), trazˇi musˇkarca koji c´e znati
uzˇivati s led¯a. Sˇifra: PALI ME
ANAL,
visˇe
profila
na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022056

100% SIGURNO-upoznala bi
musˇkarca koji uzˇiva oblacˇiti
zˇensko rublje i biti poslusˇan
rob. Sˇifra: PONOR UZˇITKA, visˇe
profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022057
4679.
100%
SIGURNO-situirana,
usamljena dama (60), bez vec´ih
obaveza, trazˇi musˇkarca za
druzˇenje. Sˇifra: ZLATNE GODINE,
visˇe
profila
na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022058

100%
SIGURNO-tamnoputa
crnka (34), vatrenog temperamenta, trazˇi musˇkarca koji voli
oral/anal. Sˇifra: NEOBUZDANO
STVORENJE, visˇe profila na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022059

100% SIGURNO-udana medicinska sestra (39), muzˇ slabe
potencije, trazˇi strastvena pohotnog musˇkarca. Sˇifra: OTKOPCˇAN EGO, visˇe profila na
www.zgodnezene.com;
064/
303-300 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022060

POZNANSTVA
100% SIGURNO-vatrena brineta (42), trazˇi masˇtovitog musˇkarca koji voli pomagala. Sˇifra:
JAPANSKE KUGLICE, visˇe profila na www.zgodnezene.com;
064/540-000 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min), Divesdar d.o.o.,
Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022050

100% SIGURNO-situirana jacˇa
dama voli lagane perverzije,
trazˇi istomisˇljenika. Sˇifra: TUD
¯ I
KREVET, visˇe
profila
na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022051

100% SIGURNO-dama (43),
tempramentna, trazˇi povremenu
vezu bez obaveza. Sˇifra: ZAKON SEXA, visˇe profila na
www.zgodnezene.com;
064/
540-000 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022052

100% SIGURNO-mlada sexy
plavusˇa trazˇi starijeg musˇkarca
koji bi zadovoljio njene potrebe.
Sˇifra: VRUC´A STOLICA, visˇe
profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022053
4679.
100%
SIGURNO-duhovita,
dama ugodnog stasa i skrivenih
zˇelja trazˇi brzinski seks bez

kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.

d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/3907417.
007-021444

007-022063

AGENCIJA besplatno posreduje za neobavezna druzˇenja
na bazi prijateljstva-ostvarite
fantazije; 060/611-612 (tel/
mob. 6.88/8.28), Info lider
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 56193705901, 01/390007-021425
7417.

100% SIGURNO-dama (46)
trazˇi mlado i socˇno! Posjeduje
prostor. Sˇifra: PIKNI ME, visˇe
profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022064
4679.
100% SIGURNO-zˇena (61), jakih grudiju, potrazˇuje musˇkarca
za igru sa njenim socˇnim ljepoticama! Sˇifra: SUPER SILVA,
visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022065
4679.
100% SIGURNO-dama osjetljivog med¯unozˇja zˇeli upoznati
musˇkarca koji uzˇiva u cˇvrstom
stisku bedara. Sˇifra: VRISˇTALICA, visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/
007-022066
200-4679.
100%
SIGURNO-ljubiteljica
orala, volim razgovarat o sexu i
taj razgovor pretvoriti u djelo!
Sˇifra: VRCKAVO DUPE, visˇe
profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022067
4679.

AGENCIJA besplatno posreduje za brak, druzˇenje, diskretne susrete, isti spol, par,
prepoznat c´emo vasˇe zˇelje i
potrebe; 060/311-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021435
7417.
AGENCIJA besplatno posreduje za sve oblike druzˇenja na
bazi prijateljstva, na Vasˇem
podrucˇju, profesionano, diskrecija; 060/505-506 (tel/mob.
3.43/4.70 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021437
7417.
AGENCIJA DRVO ZˇIVOTA diskretno i kulturno posredovanje
u spajanju partnera na podrucˇju
cijele Hrvatske, za zˇene i musˇkarce od 18-75 g.; 091/5871121, radnim danima 11-18 h,
007-022043
drvo-z@net.hr.

100% SIGURNO-dama (69)
trazˇi iskljucˇivo mlad¯eg musˇkarca za seks u njenom prostoru. Sˇifra: NAPALJENI MUFIC´, visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/
007-022068
200-4679.
100% SIGURNO-crnka (36),
vec´e guze, grudi 6, spremna
na podjelu svih uzˇitaka. Sˇifra:
CˇVRSTA SˇESTICA, visˇe profila
na www.zgodnezene.com; 064/
303-300 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.
007-022069

AGENCIJA besplatno posreduje za brak, druzˇenje, isti spol,
domine, parove, diskretno i
anonimno; 060/313-000 (tel/
mob. 1.71/2.92 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021411
390-7417.

100% SIGURNO-plavusˇa i
crnka (32/39), obje slobodne,
zˇele dlakavijeg musˇkarca Sˇifra:
STVORENE ZA EROTIKU, visˇe
profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min), Divesdar
d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb,
OIB: 33050337116, 091/200007-022061
4679.

AGENCIJA sa stvarnim osobama s Vasˇeg podrucˇja, upoznajte osobu za avanturu, neobavezno druzˇenje, razgovor;
060/611-612 (tel/mob. 6.88/
8.28 kn/min), Info lider d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.

100% SIGURNO-vatrena bakica (68), bez srama i stida trazˇi
mlade izdrzˇljive mladic´e. Sˇifra:
BORBENA LAVICA, visˇe profila
na www.zgodnezene.com; 064/
303-300 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka
39,
Zagreb,
OIB:
33050337116, 091/200-4679.

AGENCIJA poziva sve koji zˇele
promjene da se besplatno jave i
upoznaju nesˇto posebno, anonimno, pod sˇifrom; 060/605600 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.

007-022062

007-021451

100% SIGURNO-dama bez tabua i ogranicˇenja, zˇeli samo
redoviti zˇestok seks. Sˇifra: POHOTNA,
visˇe
profila
na
www.zgodnezene.com;
064/
303-300 (tel./mob. 1.74/2.96

AGENCIJA za bracˇno posredovanje besplatno spaja usamljene dusˇe, s nama ostvarite
srec´u i radost, ljubav, strast,
zabavu; 060/511-444 (tel/mob.
3.43/4.70 kn/min), Tim media

007-021422

ANALNA MIXETA, (50), voli
oralni, analni, trazˇi gospodina
slicˇnih sklonosti; 064/750-705
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021918
ANGELA SEKSI PRUZˇA EROTSKU MASAZˇU, NOC´ENJE U
SVOM PROSTORU, DISKRECIJA, HIGIJENA I ZADOVOLJSTVO. 6 GRUDI, PLAVE DUGE
KOSE, GUZATA ELEGANTNO
POPUNJENA. 099/551-1988,
KLIKAJ NA INTERNET, EVA
GUGIC´. COM.
001-120005
ANGELA SEKSI PRUZˇA EROTSKU MASAZˇU, NOC´ENJE U
SVOM PROSTORU, DISKRECIJA, HIGIJENA I ZADOVOLJSTVO. 6 GRUDI, PLAVE DUGE
KOSE, GUZATA ELEGANTNO
POPUNJENA. 099/591-1988,
KLIKAJ NA INTERNET, EVA
GUGIC´. COM.
001-120006
ANIMIR DAMA-damica (71),
trazˇi finog gospodina za povremena druzˇenja; 064/500-605
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021908

ANTISTRES TRETMAN-bujna
dama (50), grudi 7, trazˇi cˇvrstog
musˇkarca; 064/307-308 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021888
9232.

BAKA(60), vec´eg poprsja, trazˇi
pastuha za sex; Sˇifra: PUNA
POHOTNICA, posˇaljite sms na
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), za odjavu posˇaljite: STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/2043278.
007-021853

BOGATI ATRIBUTI, (48), udata,
usamljena trazˇi ljubavnika za
duzˇe vrijeme; 064/622-332
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP, Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021955
9232.
BRACˇNI PAR, situirani, 50-ih
godina, trazˇe vatrena pojednica
za diskretna vid¯anja; Sˇifra: SENDVICˇ, 064/669-939 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min) ili sms na:
67022 (6.10 kn/sms); Figura 1
d.o.o., Makancˇeva 8, 10000
Zagreb,
OIB:962770499116,
007-021727
098/354-708.
BRZOPOTEZNE MACˇKE-frendice sa prostorom, puno erotskog rublja trazˇe obozˇavatelja;
064/545-554 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021898
9232.

BAKICA, dobrog izgleda, zˇeljna
strastvenog mlad¯ahnog obdarenog macana; Sˇifra: VELIKI
APETIT, 064/669-939 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min) ili sms na:
67022 (6.10 kn/sms); Figura 1
d.o.o., Makancˇeva 8, 10000
Zagreb,
OIB:962770499116,
007-021720
098/354-708.

BUCKA, srednjih godina, rado
bi jacˇeg musˇkarca za moguc´u
vezu; Sˇifra: NEMIRNA POHOTA, 064/669-939 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min) ili sms na
67022 (6.10 kn/sms); Figura 1
d.o.o., Makancˇeva 8, 10000
Zagreb,
OIB:962770499116,
007-021724
098/354-708.

BAKIN VRHUNAC, (68), starija
dama, debela, grudi 7, trazˇi
ljubavnika; 064/612-612 (tel./
mob. 6.99/8.41 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava: STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021951

BUJNA IVANA, (25), debela,
zˇeljna musˇkog dodira trazˇi
vruc´u avanturu; 064/500-805
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021924
9232.

BESPLATNA AGENCIJA preko
koje mozˇete realizirati ljubav,
pozˇudu, strast, samo za posebne, diskretno i bez prikaza
broja; 060/311-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021430
7417.

CRNA VATRA-crna pantera
(36), guza za 100, trazˇi musˇkarca; 064/622-332 (tel./mob.
6.99/8.41 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o, I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021962
091/696-9232.
CRNE KOVRCˇE-imuc´na umirovljenica (65), atraktivna udovica, trazˇi pohotnog musˇkarca;
064/545-554 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021895
9232.

AUSTARLSKA POVRATNICA
(51), grudi 6, trazˇi musˇkarca za
vezu, druzˇenje, sex; Sˇifra:
STARA POHOTNICA, 064/669939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min)
ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms);
Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8,
10000
Zagreb,
OIB:962770499116, 098/354007-021726
708.

BESPLATNO upoznajte osobu
za brak, druzˇenje, diskretne
susrete, bracˇne ili ljubavne parove i sve drugo uzˇivo; 060/
605-600 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021447

BEZ KONDOMA, (41), jebozovna, voli sexy rublje, trazˇi
napetog musˇkarca; 064/610066 (tel./mob. 6.99/8.41 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯e
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021940
9232.
BODLJIKAVI
KAKTUS-gospod¯a (36), 170/80/6, bujnih oblina, trazˇi vruc´u avanturu; 064/
307-308 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021887
BOGATA POVRATNICA (66),
vec´e guze i grudi, trazˇi ljubavnika na duzˇe. Sˇifra: MIRIS TANGICA, 064/669-939 (tel./mob.
6.88/8.28kn/min) ili sms na:
67022 (6.10 kn/sms); Figura 1
d.o.o., Makancˇeva 8, 10000
Zagreb,
OIB:962770499116,
098/354-708.
007-021725

CRNI ZGODITAK, (39), crnka,
grudi6, trazˇi musˇkarca da ju
osvoji; 064/612-611 (tel./mob.
6.99/8.41 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021952
091/696-9232.
CRNKA, duge kose, bujnih
grudi, cˇvrste guze, otvorena za
sve opcije; 064/611-000 (tel./
mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi TINU
(3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9.
svibnja 14, MB:1718231, 01/
007-018960
363-9561.
CRVENE
PLAHTE-gospod¯a
(50-ih) trazˇi mlad¯eg musˇkarca
da joj udovolji; 064/301-401
(tel./mob. 1.74/2.96 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021864
9232.
CURKA U GODINAMA, (66),

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
diskretna, trazˇi mlad¯eg musˇkarca za druzˇenje; 064/622332 (tel./mob. 6.99/8.41 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980, 091-6969007-021956
232.
CˇEKAM TE, (37), udovica, trazˇi
slobodnog
musˇkarca
za
ozbiljnu vezu; 064/622-332
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021958
9232.
CˇELICˇNA
ZAVJESA-stroga,
trazˇi musˇkarca koji bi probao
dominaciju; 064/500-605 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021912
9232.
CˇOKOLADNE
BRADAVICE,
(47), sexy, grudi 6, trazˇi musˇkarca za druzˇenje; 064/610066 (tel./mob. 6.99/8.41 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021934
9232.
DAJANA, TRAZˇIM OZBILJNOG MUSˇKARCA ZA VEZU.
POSˇALJI LJUBAV69-DAJANA
NA 66306 (3.66 KN/SMS,
ODJAVA STOP); U.O. DOMINUS, NERIZ 8, KRALJEVICA,
MB: 97301353, 062/700-700.
007-022042

DAMA (70-ih), trazˇi musˇkarca
koji voli stare dame; Sˇifra: NEMIRNA, posˇaljite sms na 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), za odjavu posˇaljite:
STOP, Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021861
3278.

Sˇifra: SATEEN, posˇaljite sms
na 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), za odjavu
posˇaljite: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Zagreb,
OIB:00656872980,
01/2043278.
007-021852
DOMINANTNA CRNKA, bez
milosti, zˇeli pokornog musˇkarca; Sˇifra: BEZ SUZA, posˇaljite sms na 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021859
204-3278.
DORIS, UDANA ISTRIJANKA
TRAZˇI SEX U DISKRECIJI. SˇALJEM BROJ! POSˇALJI LJUBAV69-DORIS
NA
66306
(3.66
KN/SMS,
ODJAVA
STOP); U.O. DOMINUS, NERIZ
8,
KRALJEVICA,
MB:
97301353, 062/700-700. 007-022045
DRUGI POKUSˇAJ-rastavljena
dama (36), trazˇi gospodina za
povremenu/ozbiljnu vezu; 064/
307-308 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021890
9232.

DAMSKE RUKAVICE, prijateljice, sa prostorom, igracˇkama,
trazˇe musˇkarce za igrice; 064/
610-066 (tel./mob. 6.99/8.41
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021937
9232.
DEBELE FAKERICE-prijateljice
(30/35 g.), grudi 7, trazˇe nesˇto
vruc´e; 064/311-333 (tel./mob.
1.74/2.97 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021878
091/696-9232.
DIPLOMIRALA na oralnom
sexu, profesionalka u analu;
Sˇifra: ISPECˇEN ZANAT, 064/
669-939 (tel./mob. 6.88/8.28
kn/min) ili sms na: 67022 (6.10
kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb,
OIB:962770499116, 098/354007-021721
708.
DISKRETNI SUSRETI na bazi
prijateljstva sa bracˇno slobodnim osobama, udatim damama,
parovi BI; 060/313-000 (tel/
mob. 1.71/2.92 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021413
390-7417.
DJECˇJA
LJUBAV-gospod¯a
(40), voli se oblacˇiti u djevojcˇicu,
trazˇi gospodina slicˇnih sklonosti; 064/307-308 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021886
091/696-9232.
DJEVOJCˇICA, (30), plavusˇa,
plavih ocˇiju, trazˇi musˇkarca za
povremenu vezu; 064/622-332,
((tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021960
9232.
DJEVOJKA, trazˇi musˇkarca koji
voli sexy rublje, pomagalima;

3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021863
HONORARNI POSLIC´, jako ga
volim lizati, ti pogodi sˇta; 064/
610-066 (tel./mob. 6.99/8.41
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava. STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021939
9232.
IMA NOVAC i prostor, ali je
sama. Nazovi je; 064/666-555
(tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili
posˇalji sms na: 66023 i trazˇi
KORNELIJU (3.66 kn/sms);
Bogda d.o.o., 9. svibnja 14,
MB:1718231, 01/363-9561.
007-018956

INGLE MONIKA GUZATA 6
GRUDI 175 VISINE, PLAVE
KOSE DUGE, PRUZˇA NOC´ENJE U SVOM LUKSUZNOM
PROSTORU. KLASICˇNU MASAZˇU, EROTSKU MASAZˇU.
SADO MAZO, PIS, FETISˇ. 091/
198-3198, KLIKAJ WWW.GU001-120004
GICEVA.COM.
INGRID, PUNIJA DJEVOJKA,
TRAZˇIM MUSˇKARCA KOJI
VOLI DEBELJUCE. POSˇALJI
LJUBAV69-INGRID NA 66306
(3.66
KN/SMS,
ODJAVA
STOP); U.O. DOMINUS, NERIZ
8,
KRALJEVICA,
MB:
97301353, 062/700-700. 007-022047
JACK POT-udovica (36), 170/
78/6, trazˇi nekog za povremena
druzˇenja; 064/301-401 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021870
9232.

DUDLICE
MUZLICE,
(38),
strasna brineta, velikih duda,
trazˇi dobrog masera; 064/612611 (tel./mob. 6.99/8.41 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava. STOP; Info grand¯e
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021943
EMIL elokventan i tolerantan
pravnik, iz Zagreba, 51/190,
trazˇi lijepu i sˇarmantnu djevojku,
do 40 g., radi ljubavi i braka; 01/
233-2012.
007-598340
EROTICˇNA MAZA, (38), starleta, 171/60/5, brineta, cˇvrste
grudi, trazˇi poznanstvo; 064/
500-805 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava. STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021927
FLERT MANIJA, druzˇenje i zabava bez ogranicˇenja na 064/
503-033 (tel./mob.: 3.43/4.70
kn/min.); IT Jedan d.o.o.,
Gmajna 14, 10437 Rakitje,
OIB:75235737688;
062/700700, 18+.
007-020843
GOSPODIN trazˇi udovicu koja
posjeduje automobil, mozˇe i sa
djecom; Sˇifra: ZˇELJKO. 007-021835
GRESˇNA DAMA-prosjecˇnog izgleda, trazˇi musˇkarca za povremena druzˇenja; 064/301-401
(tel./mob. 1.74/2.97 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2

JEBOZOVNA BAKA (70), javi
se da uzˇivate zajedno; 064/311333 (tel./mob. 1.74/2.97 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021875
9232.
JEZIK CURICE-razuzdana cura
(22), velikih guzova, trazˇi starijeg ucˇitelja; 064/500-605 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021906
9232.
JOLANDA66,
NAPALJENA
BAKICA TRAZˇI MLADOG SERVISERA. POSˇALJI LJUBAV69JOLANDA NA 66306 (3.66 KN/
SMS, ODJAVA STOP); U.O.
DOMINUS, NERIZ 8, KRALJEVICA, MB: 97301353, 062/
007-022044
700-700.
LJUBAVNA
KUSˇNJA-dama
(62), brineta, bogata, sama, trazˇi
pohotnog musˇkarca; 064/311333 (tel./mob. 1.74/2.97 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021877
9232.
LJUBAVNICI, (48), udata crvenokosa, oble guze, trazˇi romantika za vecˇeru; 064/612-611
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,

OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021947
LJUBAVNICˇKI ZˇAR-njegovana
eroticˇna dama (57), situirana,
trazˇi mlad¯eg musˇkarca; 064/
500-605 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021903
9232.
LJUBAVNO UMIJEC´E, (40),
crnka, 170/70/60, perverzna,
trazˇi mladic´a za druzˇenje; 064/
612-611 (tel./mob. 6.99/8.41
kn/min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021945
9232.
MALA
PCˇELICA-usamljena
cura (19), trazˇi musˇkarca za
povremeno druzˇenje; 064/307308 (tel./mob. 1.74/2.96 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021891
9232.
MALI MISˇKO, (20), grudi 6, trazˇi
musˇkarca za povremeno druzˇenje; 064/610-066 (tel./mob.
6.99/8.41 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021942
091/696-9232.
MAMA TRAZˇI TATU, (42), pohotna mama, 170/65/6, trazˇi
taticu; 064/500-705 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava. STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021917
091/696-9232.
MASˇALA,crvenokosa
(48),
zˇeljna musˇke ruke, trazˇi cˇvrsti
stisak; 064/301-401 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021868
091/696-9232.
MIRIS ZRELOSTI, (62), punija,
grudi 7, trazˇi musˇkarca za druzˇenje, 064/500-805 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯e d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021923
091/696-9232.
MIRNA, tiha, dobra domac´ica,
ali takve nemaju srec´e; 064/
676-767 (tel./mob. 6.88/8.28
kn/min) ili posˇalji sms na:
66067 i trazˇi DAVORKU (3.66
kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363007-018958
9561.
MISLITE NA BUDUC´NOST jer
tamo c´ete provesti ostatak zˇivota, anonimno, diskretno i pod
sˇifrom upoznajte odgovarajuc´u
osobu; 060/311-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021429
7417.
MLADIC´, visok 1.80 m, 85 kg,
trazˇi zˇensku osobu od 18-50 g.
ili par za sex; Sˇifra: HOT. 007-599614
MUSˇKARAC (60), trazˇi zˇensku
osobu kako bi postao najsretniji
cˇovjek na svijetu; Sˇifra: TEBI
007-019940
DUSˇO MOJA.
MUSˇKARAC,
50-godisˇnjak,

trazˇi iskljucˇivo udate dame za
druzˇenja; Sˇifra: BIK.
007-015106
MUSˇKARAC (40), trazˇi situiranu
zˇensku osobu, bez djece, katolkinju, iz Gorskog kotara, za
zajednicˇki zˇivot; Sˇifra: CˇEKAM
007-022015
TE.
MUSˇKARAC, 50ih godina, slobodan, bez vec´ih obaveza, trazˇi
zˇenu za ozbiljnu vezu, prednost
007-022028
Istra; Sˇifra: ISTRA.
MUSˇKARAC, u najboljim godinama, iskren, situiran, trazˇi zˇensku osobu 50-ih godina za
druzˇenje i moguc´u vezu; Sˇifra:
007-021734
PRAVI TRENUTAK.
MUSˇKARAC, (48), iz Rijeke,
trazˇi poznanstvo zˇenske osobe,
iznad 55. g., radi povremenih
susreta; Sˇifra: MORE 23. 007-021759

39

sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021866
9232.
NJEZˇNA SRNICA, (20), vitka,
trazˇi decˇka za povremene izlaske, druzˇenje; 064/612-611
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021950
9232.
NJEZˇNE
RUKE-rastavljena
(52), zˇeljna drusˇtva i izlazaka,
trazˇi slicˇno drusˇtvo svojih godina; (tel./mob. 3.49/4.78 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021913
9232.
NJEZˇNO SVITANJE-zˇena (42),
170/62/5, udovica, trazˇi musˇkarca za druzˇenje; 064/500605 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
MB:02101386, 091/696-9232.
007-021905

MUSˇKARAC, umirovljeni lijecˇnik, samac, za suzˇivot trazˇi
umirovljenicu bez obveza; Sˇifra:
007-597377
LIJECˇNIK.
NAPETA MADAM, (50), razvedena, sa prostorom, prljavom
masˇtom trazˇi ljubavnika; 064/
622-332 (tel./mob. 6.99/8.41
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021953
9232.
NEMOJTE CˇEKATI, pridruzˇite
se mnogim zadovoljnim korisnicima i dozˇivite nezaboravne
trenutke; 060/611-612 (tel/
mob. 6.88/8.28 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021428
390-7417.
NEODOLJIVA BRINETA (30),
situirana, trazˇi slobodnog/rastavljenog musˇkarca za druzˇenje; 064/545-554 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021901
091/696-9232.
NEONSKA SVIJETLA-bogata
dama (50), trazˇi nesˇto vruc´e za
izlazak; 064/301-401 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021872
091/696-9232.
NEZABORAVNA AVANTURA,
zabava i druzˇenje sa curama i
decˇkima iz cijele Hrvatske od 024 na broju 064/503-033 (tel./
mob.: 3.43/4.70 kn/min.); IT
Jedan d.o.o., Gmajna 14,
10437
Rakitje,
OIB:75235737688;
062/700007-020842
700, 18+.
NJEGOVANA BUCA-plavusˇa
(20), studentica, trazˇi musˇkarca
koji voli obline; 064/301-401
(tel./mob. 1.74/2.96 kn/min) ili

NJEZˇNO SVITANJE-zˇena (42),
170/62/5, udovica, trazˇi musˇkarca za druzˇenje; 064/500605 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
MB:02101386, 091/696-9232.
007-021905

NOC´NA DAMA, (33), lijepa plavusˇa voli izlaske, putovanja,
trazˇi drusˇtvo; 064/612-611 (tel./
mob. 6.99/8.41 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava. STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021946
9232.
NOC´NA POSJETA-bracˇni par
(60-ih), diskretni, trazˇe pojedinca za druzˇenje; 064/500605 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021907
9232.
NOC´NI PROVOD, medicinske
sestre trazˇe musˇkarca za sex;
064/622-332, (tel./mob. 6.99/
8.41 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021963
091/696-9232.
OBOZˇAVATELJICA NOC´I, po
mraku prava zvijer, dod¯i; Sˇifra:
STIJENA, posˇaljite sms na
66270
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), za odjavu
posˇaljite: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021849
3278.
OD CˇLANKA NADALJE, (22),
trazˇi musˇkarca koji zna zadovoljiti curu; 064/500-705 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021919
091/696-9232.
ODBACITE PREDRASUDE poput mnogih nasˇih korisnika te

40

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

nazovite sa potpunim povjerenjem, tu smo zbog vas; 060/
311-000 (tel/mob. 1.71/2.92 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021434

ODBROJAVANJE-starija profesorica (62), socˇnih oblina, trazˇi
musˇkarca za sex; 064/500-705
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021915
9232.
OPAKA PLAVISˇA zˇeli musˇkarca voljnog prljavih igrica;
Sˇifra: OPAK SPOJ, posˇaljite
sms na 66015 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021851
204-3278.
ORALNE MAJSTORICE, (58,
50), trazˇe musˇkarce koji vole
oralni sex; 064/500-705 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava: STOP;
Info grand¯e d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021922
9232.
ORALNI
BIZNIS-stjuardesa
(28), voli oralno, trazˇi ozˇenjenog
musˇkarca; 064/311-333 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021880
9232.
OSOBU za dopisivanje, druzˇenje, prijateljstvo, avanturu ili
brak; Posˇalji: SPAJALICA na
66065 (3.66 kn/SMS), za odjavu
posˇalji STOP; IT Jedan d.o.o.,
Gmajna 14, 10437 Rakitje,
OIB:75235737688;
062/700007-020845
700, 18+.
OVO MALO ZˇIVOTA nemojte
provesti u zabludi i samoc´i,
pronad¯ite srodnu dusˇu i laksˇe
koracˇajte kroz zˇivot; 060/605600 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/min),
Tim media d.o.o., Bleiweisova
33, Zagreb, OIB: 68969005928,
007-021449
01/390-7417.
PAPRENE
CURICE-pohotne
prijateljice (19/18), vrckave,
trazˇe decˇke zˇeljne mazˇenja;
064/500-605 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021911
9232.
PECˇAT NA USNAMA,(26), grudi
5, trazˇi povremenu ili ozbiljnu
vezu; 064/500-805 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava. STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021929
091/696-9232.
PETA BRZINA, (55), trazˇi se
musˇkarac koji voli, lizati zˇenu;
064/500-805 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021931
091/696-9232.
PLAVI LOTOPS-zˇena (39), 170/
70/5, trazˇi jacˇeg musˇkarca za
druzˇenja; 064/500-605 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021909
9232.
PLAVUSˇA 6 GRUDI, PRUZˇA U
SVOM PROSTORU EROTSKU
KLASICˇNU MASAZˇU, DOMINACIJU, PIS, 30 GOD. 17,5
VISINE. MAKSIMALNA DIKSREICJA I NOC´ENJE. 091/
332-0175, KLIKAJ NA INTERNET EVA GUGIC´. COM.. 001-120007
PODERANE GAC´E, (39), meka i
podatna, udata trazˇi nesˇto
vruc´e; 064/610-066 (tel./mob.
6.99/8.41 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info

grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696-9232.
007-021938
PODUZETNICA nudi partnerstvo u poslu, a mozˇda i nesˇto
visˇe; 064/611-000 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji
sms na: 66067 i trazˇi MARTU
(3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9.
svibnja 14, MB:1718231, 01/
007-018957
363-9561.
POHOTNA DAMA trazˇi zlocˇestog macˇka da mu prede u
krilu; Sˇifra: MJAU, posˇaljite
sms na 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021858
204-3278.
POHOTNE
NAPALJENICE,
zˇeljne dobre batine, trazˇe muˇ
sˇkarca; Sifra: TAKO LAKO, posˇaljite sms na 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
za odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021855
204-3278.

POSLOVNA GOSPOD
¯ A trazˇi
vozacˇa sa B kategorijom za
lude vozˇnje; 064/676-767 (tel./
mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji SMS na: 66067 i trazˇi
RENATU (3.66 kn/sms); Bogda
d.o.o.,
9.
svibnja
14,
MB:1718231, 01/363-9561.
007-018952

POSˇTENA GOSPOD
¯ A trazˇi isto
takvog musˇkarca; 064/676-767
(tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili
posˇaljji sms na: 66067 i trazˇi
MARIJA (3.66 kn/sms); Bogda
d.o.o.,
9.
svibnja
14,
MB:1718231, 01/363-9561.
007-018961

POTRAZˇUJEM za mladi bracˇni
par, on nepokretan, voli gledati
zˇenu (29) sa drugim; Sˇifra:
BOGINJAPOZˇUDE; Posˇalji sms
na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020866
1302.
POTRAZˇUJEMO za visoku
crnku (40) iskusnog i pokornog
musˇkarca. Sˇifra: OSˇTRICA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020862
1302.
POTRAZˇUJEMO za bogatu
mlad¯ahnu bakicu (68) ljubavnika
na duzˇe staze; Sˇifra: ANTIKA;
Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,

OIB:15351476872,
01/550007-020863
1302.
POTRAZˇUJEMO za razuzdanu
damu (20) vedra i masˇtovita
musˇkarca za avanturu; Sˇifra:
GRABEZˇLJIVICA; Posˇalji sms
na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020864
1302.
POTRAZˇUJEMO za damu (70)
usamljenog postuha koji cjeni
iskusnu zˇenu; Sˇifra: PULSKAVRTIREPKA; Posˇalji sms
na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020865
1302.
POTRAZˇUJEMO za privatnu
poduzetnicu (63) musˇkarca za
povremenu vezu i druzˇenje;
Sˇifra: STARAZˇABICA; Posˇalji
sms na 66531 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020867
1302.
POTRAZˇUJEMO za vatrenu
zˇenu (40) musˇkarca za povremenu ili ozbiljnu vezu; Sˇifra:
HOTOMOTO; Posˇalji sms na
66531
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020868
1302.
POTRAZˇUJEMO za koku (31),
180/80/7, jacˇeg, visokog musˇkarca za vrelo stiskanje; Sˇifra:
STARAPARA; Posˇalji sms na
66531
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020854
1302.
POTRAZˇUJEMO za strogu dominu (50) pokornog musˇkarca
za avanturu; Sˇifra: PISSIGRICE; Posˇalji sms na 66531
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms),
odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020855
1302.
POTRAZˇUJEMO za atraktivnu
zˇenu (35) musˇkarca iz Istre za
povremene susrete; Sˇifra: LJUBAVNINAPITAK; Posˇalji sms na
66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava: STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020856
1302.
POTRAZˇUJEMO za dvije stare
koke (70-tih) musˇkarca spremnog na sve; Sˇifra: DVOBOJNAROLADA; Posˇalji sms na
66531
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020857
1302.
POTRAZˇUJEMO za dinamitnu
plavusˇu (48), zanosnih bedara,
pohotnog musˇkarca za seks;
Sˇifra: SVJEZˇEIZBRIJANA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),

odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020858
1302.
POTRAZˇUJEMO za neumornu
koku (50) ljubavnika za diskretne susrete; Sˇifra: DIVLJARUZˇA; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com.,
Slsolucije
d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/
007-020859
550-1302.
POTRAZˇUJEMO za situiranu
povratnicu (66) mlad¯eg musˇkarca za povremena vid¯anja;
Sˇifra: ZˇELJNA MAZA; Posˇalji
sms na 66531 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020860
1302.
POTRAZˇUJEMO za dvije kolegice (30/40), dva prijatelja koji
vole fetisˇ uniforme; Sˇifra: ISTARSKISˇARM; Posˇalji sms na
66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava: STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020861
1302.
POTRAZˇUJEMO za rumenu seljancˇicu (30), pohotnog musˇkarca koji voli salo na zˇeni;
Sˇifra: SEOSKISTIL; Posˇalji sms
na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com; Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020880
1302.
POTRAZˇUJEMO za dvije koke
(30-tih) musˇkarca malo jacˇe
grad¯e za sex u troje; Sˇifra:
SEXYSAVJETNICE; Posˇalji sms
na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020881
1302.
POTRAZˇUJEMO za atraktivnu
zˇenu (28) pristojnog musˇkarca
za povremena vid¯anja; Sˇifra:
MLJEKARICA; Posˇalji sms na
66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava: STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020870
1302.
POTRAZˇUJEMO za zlocˇestu
djevojcˇicu (22) starijeg vatrenog
musˇkarca; Sˇifra: ZLOC´KICA;
Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020871
1302.
POTRAZˇUJEMO za nabrijanu
koku (46) musˇkarca za povremenu vezu; Sˇifra: SEXYASTRA;
Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020872
1302.
POTRAZˇUJEMO za damu (50)
musˇkarca za povremena vid¯anja
ili
avanturu;
Sˇifra:
SˇTRCALJKA50-TIH;
Posˇalji
sms na 66531 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020873
1302.
POTRAZˇUJEMO za koku (36),
170/61/5, vatrenog musˇkarca
za provod; Sˇifra: ZˇESTOKI
MANGUP; Posˇalji sms na
66531
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020874
1302.
POTRAZˇUJEMO
za
zrelu
macˇku (60) mlad¯eg pastuha za
ludu avanturu; Sˇifra: STARI

POTRAZˇUJEMO bracˇno slobodne musˇkarce za upoznavanje i druzˇenje sa slobodnim,
povucˇenim, neiskusnim djevojkama; 060/505-506 (tel/mob.
3.43/4.70 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021441
7417.
POTRAZˇUJEMO za stroge, situirane domine, bozˇanskog tijela sa bogatom opremom, poslusˇne i pokorne musˇkarce;
060/505-506 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Tim media d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021442

RANDEVU; Posˇalji sms na
66531
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska
4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020875
1302.
POTRAZˇUJEMO za strastvenu
poduzetnicu (39) jacˇeg musˇkarca; Sˇifra: DIVLJA IGRA;
Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020876
1302.
POTRAZˇUJEMO za vitku damu
50-tih g. musˇkarca za povremenu vezu; Sˇifra: SEXYLABINJANKA; Posˇalji sms na 66531
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms),
odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020851
1302.
POTRAZˇUJEMO za debelu
koku oko 150 kg dominantnog
musˇkarca; Sˇifra: DNEVNIBORAVAK; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com.,
Slsolucije
d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/
007-020852
550-1302.

POTRAZˇUJEMO za ljubavne
parove, parove koji bi im se
pridruzˇili diskretno u njihovom
prostoru za besplatna druzˇenja;
060/511-444 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Tim media d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021445

POTRAZˇUJEMO za stroge i
zahtjevne domine, poslusˇne i
pokorne sluge- robove koji
imaju dovoljno volje, strpljenja i
znanja; 060/311-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021433
7417.
POTRAZˇUJEMO ozˇenjene musˇkarce zrelije dobi za druzˇenje
sa udatim damama iz istog
grada bez naknade, diskretno;
060/505-506 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Tim media d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021438

POTRAZˇUJEMO stabilne musˇkarce za ozbiljne veze sa
normalnim djevojkama; 060/
611-612 (tel/mob. 6.88/8.28
kn/min), Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.
007-021426

POTRAZˇUJEMO duhovite musˇkarce za neobavezna druzˇenja
sa istomisˇljenicima, anonimno,
diskretno i besplatno; 060/611612 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/min),
Info lider d.o.o., Bleiweisova 33,
Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021427
390-7417.
POTRAZˇUJEMO za mlad¯e razvedene zˇene, lijepog izgleda,
slobodne, iskrene i zaposlene
musˇkarce za trajniju vezu; 060/
311-000 (tel/mob. 1.71/2.92 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021431

POTRAZˇUJEMO za dlakavu
plavusˇu (38) musˇkarca jacˇe
grad¯e; Sˇifra: ZUBIC´VILA; Posˇalji
sms na 66531 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020853
1302.
POTRAZˇUJEMO ozˇenjene musˇkarce zrelije dobi, za druzˇenje
sa udatim damama iz Rijeke i
okolice bez naknade; 060/605600 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/min),
Tim media d.o.o., Bleiweisova
33, Zagreb, OIB: 68969005928,
007-021448
01/390-7417.
POTRAZˇUJEMO za aktivne
umirovljenice 60-tih godina,
nisu izgubile zˇelju za zˇivotom,
musˇkarce zainteresirane za diskretne strastvene susrete; 060/
605-600 (tel/mob. 6.88/8.28 kn/
min), Tim media d.o.o., Bleiweisova
33,
Zagreb,
OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021450

POTRAZˇUJEMO za zaposlene
dame, prosjecˇnog izgleda, obrazovane, zaposlene musˇkarce
za povremene susrete, moguc´nost ozbiljne veze; 060/505-506
(tel/mob. 3.43/4.70 kn/min), Tim
media d.o.o., Bleiweisova 33,
Zagreb, OIB: 68969005928, 01/
007-021440
390-7417.

POTRAZˇUJEMO zanimljive musˇkarce za neobavezna druzˇenja
sa duhovitim, liberalnim, zanimljivim zˇenama; 060/311-000 (tel/
mob. 1.71/2.92 kn/min), Tim
media d.o.o., Bleiweisova 33,
Zagreb, OIB: 68969005928, 01/
007-021432
390-7417.
POTRAZˇUJEMO musˇkarce od
40-70 g. za besplatna druzˇenja i
izlaske sa situiranim umirovljenicama; 060/313-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Info lider
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 56193705901, 01/390007-021412
7417.
POTRAZˇUJEMO mlad¯e parove
sa i bez prostora za besplatna
druzˇenje sa parovima sa Vasˇeg
podrucˇja; 060/313-000 (tel/
mob. 1.71/2.92 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021414
390-7417.
POTRAZˇUJEMO ozbiljne musˇkarce koji bi se besplatno
druzˇili sa parovima u njihovom
prostoru; 060/313-000 (tel/mob.
1.71/2.92 kn/min), Info lider
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 56193705901, 01/390007-021415
7417.
POTRAZˇUJEMO za ljubavne
parove srednjih godina ozˇenjene musˇkarce srednjih godina, bez bi sklonosti, za besplatna druzˇenja; 060/552-553
(tel/mob. 3.43/4.70 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021418
390-7417.
POTRAZˇUJEMO za razvedene
dame srednjih godina*, slobodne musˇkarce radi povre-

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
mantnog musˇkarca za vezu;
Sˇifra: SVILENA KOZˇA, posˇaljite
sms na 66015 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
204-3278.
007-021845

mene veze na bazi prijateljstva;
060/552-553 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Info lider d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.
007-021419

POTRAZˇUJEMO
za
udate
dame srednjih godina, musˇkarce za besplatna diskretna
druzˇenja u njenom prostoru;
060/552-553 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Info lider d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.

SO SWEET posreduje za gospod¯u, 61 g., 180/75, VSS, zˇeli
upoznati inteligentnog i kulturnog gospodina; 051/545-773,
091/516-8692.
007-016096

007-021420

POTRAZˇUJEMO za situirane,
mobilne, povratnice, mlad¯e musˇkarce koji vole izlaske i provode za besplatna druzˇenja;
060/552-553 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Info lider d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.
007-021421

POTRAZˇUJEMO za vatrene
dame, normalne, slobodne, diskretne musˇkarce zˇeljne zabave i
druzˇenja; 060/611-612 (tel/mob.
6.88/8.28 kn/min), Info lider
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 56193705901, 01/390007-021424
7417.
POTRAZˇUJMO za besramnu
koku (54) musˇkarca za ludi provod i seks; Sˇifra: PODERANACˇARAPA; Posˇalji sms na 66531
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms),
odjava:
STOP,
www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a,
10000
Zagreb,
OIB:15351476872,
01/550007-020869
1302.
POVRATNICA, zˇeli mlad¯eg musˇkarca za povremene susrete;
Sˇifra: SEXY DOBITAK, posˇaljite
sms na 67280 (T-mobile,Vip/
Tele2 6.20/6.10 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP, Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021850
204-3278.
POZNANSTVA za sve one koji
trazˇe partnera-icu, osobu za
brak, vezu, avanturu; 099/855007-597722
6516.
POZNANSTVA musˇkarci, zˇene,
parovi, spajanje uz 100% diskreciju, susreti uzˇivo; 099/855007-597721
6516.
POZNANSTVO;
6800.

097/798007-597391

PRAVA FILKULTURA, (40),
profesorica tjelesnog, pohotna,
atraktivna, trazˇi diskretnog ljubavnika; 064/500-705 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava. STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021916
091/696-9232.
PRAVI SˇTIMUNG-poduzetnica
(55), 170/70/6, trazˇi jacˇeg musˇkarca za sex; 064/301-401
(tel./mob. 1.74/2.96 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021869
9232.
PRAVOSLAVAC (55), trazˇi pravoslavku za druzˇenje i moguc´u
007-019908
vezu; Sˇifra: BIK 55.
PREKO 90.000 zadovoljnih korisnika, ocˇekuje Vasˇ poziv za
izlaske, druzˇenja i trajnije veze.
Ne odgad¯ajte, nazovite! 060/
505-506 (tel/mob. 3.43/4.70
kn/min), Tim media d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
68969005928, 01/390-7417.
007-021439

PREKO NAS izravno, anonimno
i uzˇivo stupite u kontakt sa
zˇenama i musˇkarcima, za vezu;
060/552-553 (tel/mob. 3.43/
4.70 kn/min), Info lider d.o.o.,
Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:
56193705901, 01/390-7417.
007-021416

PROFESIONALAN PRISTUP,
dugogodisˇnja tradicija, besplatno posredovanje za sve
oblike druzˇenja, anonimno i
diskretno; 060/552-553 (tel/
mob. 3.43/4.70 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021417
390-7417.
PROSTA
DAMICA-pohotna
gospod¯a (48), nabujala od ero-

tike, trazˇi avanturu; 064/311333 (tel./mob. 1.74/2.96 kn/
min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021879
PROSTITUTKA, ako trazˇisˇ
pravo opusˇtanje, masazˇu od
prave macˇke 50-tih godina;
064/622-332 (tel./mob. 6.99/
8.41 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021957
091/696-9232.
SAMO 15 MINUTA Vas dijeli do
prvog izravnog kontakta s odgovarajuc´om osobom s Vasˇeg
podrucˇja; 060/505-506 (tel/
mob. 3.43/4.70 kn/min), Tim
media d.o.o., Bleiweisova 33,
Zagreb, OIB: 68969005928, 01/
007-021436
390-7417.

SO SWEET posreduje za mladic´a iz Istre, 44 godine, 184/84,
situirani privatnik, svestran, dinamicˇan, zˇeli upoznati osobu
radi braka; 091/516-8692, 051/
545-773.
007-017825
SO SWEET IZ RIJEKE, POSREDUJE
U
UPOZNAVANJU
OSOBA SVIH DOBI
ZA
OZBILJNE VEZE, PRIJATELJSTVA ILI BRAK; 051/545-773,
091/516-8692.
007-016097
SOCˇNA
GRLICA-izazovna
dama (40), velikih grudi, trazˇi
vatreni provod; 064/545-554
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021897
SOCˇNA KRUSˇKICA-izazovna
dusˇica (49), vitkih nogu, trazˇi
leptiric´a; 064/307-308 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696-9232.
007-021883

SANJAM o vrelim i mokrim
noc´ima sa pravim musˇkarcem;
Sˇifra: RUPA BEZ DNA, 064/
669-939
(tel./mob.
6.88/
8.28kn/min) ili sms na: 67022
(6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o.,
Makancˇeva 8, 10000 Zagreb,
OIB:962770499116, 098/354007-021722
708.
SANJARICA, (32), cˇvrstog tijela, situirana, trazˇi mladic´a za
ozbiljnu vezu; 064/610-066 (tel./
mob. 6.99/8.41 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava. STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021936
9232.
SEOSKA
MACˇKICA-gospod¯a(60), sa kuc´om, dobrom
mirovinom, trazˇi slicˇnog gospodina; 064/301-401 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021867
091/696-9232.
SEXIPILNA VRUC´A ZˇENA, sa
muzˇem, trazˇe par/pojedinca; Sˇifra: NOC´NI TRIO, posˇaljite sms
na 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), za odjavu
posˇaljite: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021846
3278.
SEXY UVERTIRA-glazbenica
(30), grudi 5, atraktivna, trazˇi
diskretnog musˇkarca za avanturu; 064/500-705 (tel./mob.
3.49/4.78 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021914
091/696-9232.
SEXY VIDEO, (49), ljubiteljica
analnog sexa, erotskih pomagala, trazˇi ljubavnika; 064/612611 (tel./mob. 6.99/8.41 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021948
9232.
SITUIRANA BAKA, bludna,
diskretna, zˇeljna mlad¯eg musˇkarcs; Sˇifra: BAKINI KOLACˇIC´I, posˇaljite sms na 66015
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), za odjavu posˇaljite:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021854
3278.
SITUIRANA DAMA, trazˇi sˇar-

STELA55, UVIJEK NAPALJENA. DOLAZIM NA SUSRET, SˇALJEM SLIKU I BROJ!
POSˇALJI LJUBAV69-STELA
NA 66306 (3.66 KN/SMS,
ODJAVA STOP); U.O. DOMINUS, NERIZ 8, KRALJEVICA,
MB: 97301353, 062/700-700.

TOPLI DOM i obitelj je sve sˇto
zˇelim; 064/666-555 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji
sms na: 66023 i trazˇi TANJU
(3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9.
svibnja 14, MB:1718231, 01/
007-018959
363-9561.
TRI LEPTIRICE-frendice (34/
37/42), trazˇe nesˇto vruc´e, odaberi koju c´esˇ; 064/311-333 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021882
9232.
U POTRAZI za musˇkarcem kojem mogu pokazati svoje fantazije i podariti mu nesˇto posebno; Sˇifra: FANTAZIJA DODIRA, 064/669-939 (tel./mob.
6.88/8.28 kn/min); Figura 1
d.o.o., Makancˇeva 8, 10000
Zagreb,
OIB:962770499116,
007-021718
098/354-708.

STARA CUCLARICA-udovica
(66), trazˇi pohotnog musˇkarca
za oralna uzˇivanja; 064/311-333
(tel./mob. 1.74/2.96 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021874
9232.
STARA PODUKA-zˇivahna bakica (82), trazˇi musˇkarca zˇeljnog
starijeg mesa; 064/500-605
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021910
9232.
STARA SˇTRUMFETA, (68),
stara koka masna juha, trazˇi
nesˇto mlad¯e ,slad¯; 064/612611(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min)
ili sms 66270 (T-mobile,Vip/
Tele2 3.72/3.66 kn/sms) odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021944
9232.
STARE DOBRE STVARI-crnka
(40), grudi 7, trazˇi malo adrenalina; 064/301-401 (tel./mob.
1.74/2.96 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021865
091/696-9232.
STARE ZˇERAVICE, starije bakice, grudi7, trazˇe musˇkarce za
analni sex; 064/622-332 (tel./
mob. 6.99/8.41 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava: STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021954
9232.

Zagreb, OIB: 68969005928, 01/
390-7417.
007-021446
VISKI SA LEDOM-koka (70),
trazˇi musˇkarca za diskretno
druzˇenje; 064/307-308 (tel./
mob. 1.74/2.96 kn/min) ili sms
66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/
3.66 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021885
9232.

007-022046

SVE SˇTO STE SANJALI kod
nas se ostvaruje bez provizije.
Od strasti, pozˇude do izvora
zadovoljstva; 060/611-612 (tel/
mob. 6.88/8.28 kn/min), Info
lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/
007-021423
390-7417.
SˇAH MAT, (40), rastavljena,
grudi5, trazˇi musˇkarca za erotsko druzˇenje; 064/622-332,
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP, Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021959
9232.
TJELESNO ISTRAZˇIVANJE,
(41), sexy ucˇiteljica, grudi 6,
trazˇi pohotnog ucˇenika; 064/
500-805 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021932
9232.

U RITMU LJULJANJA-dame,
izazovne, vruc´ih maca, trazˇe
diskretnog musˇkarca; 064/545554 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/min)
ili sms 67280 (T-mobile,Vip/
Tele2 6.20/6.10 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021900
9232.

posˇaljite: STOP, Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Zagreb,
OIB:00656872980,
01/2043278.
007-021860
UDOVICA sa dobrom mirovinom trazˇi musˇkarca za brak;
064/666-555 (tel./mob. 6.88/
8.28 kn/min) ili posˇalji sms na
66023 i trazˇi ANDREJU (3.66
kn/sms); Bogda d.o.o., 9.svibnja 14, MB:1718231, 01/3639561.
007-018953
UDOVICˇIN
TECˇAJ-udovica
(37), trazˇi kulturnog musˇkarca
za povremenu vezu; 064/545554 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/min)
ili sms 67280 (T-mobile,Vip/
Tele2 6.20/6.10 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021893
9232.
UDOVICˇINO
MIXANJE-udovica (70), nestasˇna, masna i
slasna, trazˇi ljubavnika; 064/
301-401 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021871
9232.

UDANA i nezadovoljna, trazˇi
avanturu uz diskreciju; 064/
611-000 (tel./mob. 6.88/8.28
kn/min) ili posˇalji sms na:
66067 i trazˇi SILVIJU (3.66 kn/
sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja
14,
MB:1718231,
01/363007-018954
9561.
UDATA GOSPOD
¯ A trazˇi musˇkarca za povremene susrete;
Sˇifra: LJETNO LUDILO, posˇaljite sms na 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms), za
odjavu posˇaljite: STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
007-021844
204-3278.
UDOVICA zˇeli musˇkarca koji bi
ju zadovoljio; Sˇifra: NAPALJENA KOKOSˇ, posˇaljite sms
na 66015 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), za odjavu

VISOKI NAPORI-atraktivan par
(40-ih), trazˇe pojedinca za odlicˇan provod; 064/545-554 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021896
9232.
VOLIM SEX svugdje, trazˇim
izdrzˇljivog musˇkarca; Sˇifra: NIKAD DOSTA, posˇaljite sms na
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), za odjavu posˇaljite: STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021856
3278.
VOZˇNJA SA STILOM, (55), trazˇim musˇkarca ozˇenjenog, za
vatreno druzˇenje; 064/500-805
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava.
STOP, Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021930
9232.
VRELA BUSˇOTINA-studentica
(21), 170/80/7, trazˇi mrsˇavijeg
musˇkarca za sex; 064/311-333
(tel./mob. 1.74/2.96 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021873
9232.

VATRENI ODMOR, (55), povratnica iz Austrije, trazˇi macˇka za
mazˇenje; 064/610-066 (tel./
mob. 6.99/8.41 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava: STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696923.
007-021933

VRELI KARBURATOR, (45),
grudi7, guza, duge noge, trazˇi
nesˇto pohotno; 064/612-611
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021949
9232.
VRUC´A MACˇKICA u potrazi za
vruc´im macanom u njezinoj
pec´nici; Sˇifra: MALA MACA,
064/669-939 (tel./mob. 6.88/
8.28 kn/min) ili sms na 67022
(6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o.,
Makancˇeva 8, 10000 Zagreb,
OIB:962770499116, 098/354007-021723
708.
VRUC´A NINFOMANKA, trazˇi
starijeg musˇkarca za samo
sex; Sˇifra: ZˇELJNA-ZˇELJNOG,
posˇaljite sms na 66015 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), za odjavu posˇaljite:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021857
3278.
VRUC´A PURGERICA, (63), trazˇi
dalmosˇa za povremena druzˇenja, bogato nagrad¯ujem; 064/
500-705 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021920
9232.
VRUC´I KOMARAC-dama (37),
uski struk, savsˇena guza, trazˇi
avanturu; 064/500-605 (tel./
mob. 3.49/4.78 kn/min) ili sms
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), odjava STOP;
Info grand¯a d.o.o., I. grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021902
9232.
VRUC´I SPOJ i dobra zabava na
064/503-033 (tel./mob.: 3.43/
4.70 kn/min.); IT Jedan d.o.o.,
Gmajna 14, 10437 Rakitje,
OIB:75235737688;
062/700007-020841
700, 18+.

VELIKI BROJ korisnica ocˇekuje
da im se javi diskretan musˇkarac za brak, druzˇenje, izlaske,
na bazi prijeljstva; 060/511-444
(tel/mob. 3.43/4.70 kn/min), Tim
media d.o.o., Bleiweisova 33,

ZA PRSTE POLIZAT-tigrica
(38), grudi7, trazˇi nekoga za
oblizati; 064/311-333 (tel./mob.
1.74/2.97 kn/min) ili sms 66270
(T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66
kn/sms), odjava STOP; Info
grand¯a d.o.o., I. grand¯e 48,

UMIROVLJENIK (63), Osjecˇanin, sportski tip, ne konzumira
alkohol i cigarete, svestran,
upoznao bi samicu, iz Opatije
ili okolice, radi ozbiljne veze i
braka; Sˇifra: SAMAC.
007-019795
UZAJAMNO
POTPOMAGANJA-socˇna dama (55), grudi7,
trazˇi starijeg gospodina; 064/
307-308 (tel./mob. 1.74/2.96
kn/min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021884
9232.

U SLAST-dama(20), voli oralno i
analno, trazˇi pravog majstora;
064/311-333 (tel./mob. 1.74/
2.97 kn/min) ili sms 66270 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021876
9232.
UBRZANO
DISANJE-vruc´a
koka (48), pohotna, grudi6, trazˇi
vruc´e druzˇenje; 064/307-308
(tel./mob. 1.74/2.97 kn/min) ili
sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66
kn/sms),
odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021892
9232.

41

UZAVRELA DAMA, vatrena,
trazˇi musˇkarca za sexy igrice;
Sˇifra: CˇAROBNA MASˇTA, posˇaljite sms na 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
za odjavu posˇaljite STOP; Infogrand¯a d.o.o, I. grand¯e 48,
Zagreb, OIB:00656872980, 01/
204-3278.
007-021843

42

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8,
10000
Zagreb,
OIB:
962770499116, 098/354-708.
007-021719

Sesvete,
OIB:00656872980,
007-021881
091/696-9232.
ZABRANJENO MASIRANJE,
(28), 172/68/5, crnka, trazˇi ozˇenjenog musˇkarca za sex; 064/
500-805 (tel./mob. 3.49/4.78
kn/min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯e,
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021925
9232.
ZAIGRANE PRIJATELJICE(20tih), trazˇe musˇkarca za ostvarivanje snova; Sˇifra: UZˇASNO
PERVERZNE, posˇaljite sms na
67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/
6.10 kn/sms), za odjavu posˇaljite: STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021847
3278.

ZˇENA, crnka, bujne masˇte, zˇeli
samo sex! Sˇifra: KOKTEL PERVERZIJA, posˇaljite sms na
66015
(T-mobile,Vip/Tele2
3.72/3.66 kn/sms), za odjavu
posˇaljite: STOP, Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021848
3278.
ZˇENA se podrazumijeva, a ljubavnica je stvar izbora i vi
izaberite najbolje i nazovite
nas; 060/511-444 (tel/mob.
3.43/4.70 kn/min), Tim media
d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb,
OIB: 68969005928, 01/390007-021443
7417.
ZˇENA MANIJAK-domina, iskusna, atraktivna, sa bogatom
opremom, trazˇi roba; 064/545554 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/min)
ili sms 67280 (T-mobile,Vip/
Tele2 6.20/6.10 kn/sms), odjava
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021899
9232.
ZˇENSKA C´UD-dvije dame (50ih/60-ih), trazˇe musˇkarca za
povremena vid¯anja; 064/307308 (tel./mob. 1.74/2.96 kn/
min) ili sms 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms),
odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021889
9232.

BIJELO VINO, domac´e, kvalitetno; 095/593-3130.
007-596767
BRIJACˇI APARAT, elektricˇni,
proizvodnja EU, 100 kn; 095/
855-0004.
007-599663
BUNAR, kameni, stari; 091/
183-6183, 095/198-2377. 007-597426
CRNO VINO, domac´e, 10 kn/l,
rakija lozovacˇa 25 kn/l, biska i
medenica 50 kn/l; 091/5018235.
007-596958
CRNO VINO (Porecˇ); 091/432007-598900
1107, 091/434-0094.
DERMOPREPARAT glave vepra, jazavca, lipovog kuha;
007-597763
091/792-0808.
DUGMAD svih velicˇina i patent
zatvaracˇi: 097/780-1139, 091/
007-597252
914-6760.
GROBNICA na Kozali; 051/626007-597225
182.
GROBNICA na groblju u Bribiru;
007-597550
099/857-5572.
GROBNICA 1/4, za dva grobna
mjesta, na Kozali, godisˇnji trosˇak 55 kn; 091/888-0721. 007-597622
GROBNICA, za urne, Mirogoj, 6
mjesta, 22.000 kn; 091/522007-598858
6950.
GROBNICA na gornjoj Drenovi;
007-599567
098/174-3485.
GROBNO MJESTO, nisˇa za
urne, na groblju Zamet; 091/
007-599483
570-3458.
GROBNO MJESTO na groblju u
Kraljevici; 091/893-3723. 007-598499

ZAROBLJENO SRCE-cura(26),
trazˇi mladic´a do 38 g. za vezu;
064/500-605 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021904
9232.

GROBNO MJESTO u Opatiji;
003-001995
091/563-4316.
GROZˇD
¯ E, bijelo, Malvazija, crno
mijesˇano, iz starih brajdi u
Vodnjanu; 098/335-516. 007-598403
INOX BACˇVE, 50 l, 500 kn i 30
l, 400 kn, sa cˇepom i slavinom
007-599397
za vino; 098/443-091.
ISTARSKE PLEC´KE, suhe, 2
kom.; 052/448-254, 098/834716.
007-599056
ISTARSKI PRSˇUT, suhi, 2
kom.; 052/448-254, 098/834716.
007-599052

ZEMLJA
SNOVA-rastavljena
zˇena (54), trazˇi gospodina za
povremena/diskretna druzˇenja;
064/545-554 (tel./mob. 3.49/
4.78 kn/min) ili sms 67280 (Tmobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/
sms), odjava STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021894
9232.
ZLATOKOSA, (18), vitka, nevina, grudi 6, trazˇi gospodina
za poducˇavanje; 064/500-805
(tel./mob. 3.49/4.78 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021926
9232.
ZˇDREBICA U 50-TIMA, (50),
zanosna guza, plavusˇa, grudi7,
uzˇitak zagarantiran; 064/500705 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/
min) ili sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10 kn/sms),
odjava. STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696007-021921
9232.
ZˇELIM upoznat musˇkarca koji
voli animal! Puky i ja! Sˇifra:ZOO,
posˇaljite sms na 66270 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/
sms), za odjavu posˇaljite:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Zagreb,
OIB:00656872980,
01/204007-021862
3278.
ZˇELJNA VRUC´IH IGRICA, nakon duge samoc´e u potrazi za
pohotnim musˇkarcem; Sˇifra:
IGRA UZˇITKA, 064/669-939
(tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili
sms na 67022 (6.10 kn/sms);

drvene sˇkure, visˇe kom.; 091/
665-2222.
007-597549

ZˇENSKI ROD, (26), trazˇi zˇensko
prijateljstvo, sklonost prema zˇenama; 064/610-066 (tel./mob.
6.99/8.41 kn/min) ili sms 67280
(T-mobile,Vip/Tele2 6.20/6.10
kn/sms), odjava: STOP; Info
grand¯e d.o.o., I. grand¯e 48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/696-9232.
007-021941
ZˇESTOKO TUSˇIRANJE, (30),
trenerica fitnesa, grudi 6, trazˇi
trenera za mucˇenje; 064/500805 (tel./mob. 3.49/4.78 kn/min)
ili sms 67280 (6.10 kn/sms),
odjava: STOP; Info grand¯a
d.o.o., I. grand¯e 48, Sesvete,
OIB:00656872980,
091/969232.
007-021928
ZˇIVI u malome mjestu, jedino
se s nekim mozˇe upoznati
putem poruka; 064/676-767
(tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili
posˇalji sms na: 66067 i trazˇi
MARICU (3.66 kn/sms); Bogda
d.o.o.,
9.
svibnja
14,
MB:1718231, 01/363-9561.
007-018955

ZˇIVOT TEK POCˇINJE, (36),
udovica, plavusˇa, trazˇi gospodina za druzˇenje; 064/610-066
(tel./mob. 6.99/8.41 kn/min) ili
sms 67280 (T-mobile,Vip/Tele2
6.20/6.10 kn/sms), odjava:
STOP; Info grand¯a d.o.o., I.
grand¯e
48,
Sesvete,
OIB:00656872980,
091/6969232.
007-021935

RAZNO
prodaja
AKTOVKA Samsonite, sa sˇifrom, nova, 250 kn; 091/132007-598990
7214.
AKTOVKE, kozˇne, nove, 150
kn/kom.; 091/132-7214. 007-598981
BACˇVA, metalna, 200 l, 30 KN;
007-596982
098/974-6735.
BALKONSKA KRILA i prozorska, s termopan staklom,

JANJCI; 098/215-629.
007-599023
JEDNOSTRUKA NISˇA, na
groblju Kozala, prazna; 091/
007-596812
940-5348.
JUMBO VREC´E, nosivost 1.000
kg, (Zagreb); 092/292-8085.
007-598040

KOZALA, jednostruka
051/849-081.

nisˇa;
007-597536

KOZJI SIR, skuta, mlijeko, si007-598064
rutka; 092/546-113.
KOZˇA africˇkog pitona, 3 m;
007-596872
091/769-1530.
KOZˇE, goved¯e, kvalitetne, 4
007-599353
kom.; 098/378-165.
KUPINOVO VINO;
254, 098/834-716.

052/448007-599058

LADICA za novce, bravica s
kljucˇem, plus prikljucˇak za elektronsko otvaranje, sa POS prineterom; 092/130-3225. 007-597343
LAVANDA i lavandino ulje, s
otoka Hvara; 091/303-1107.
007-598013

LOPTA
Nike,
nogometna,
kozˇna, velicˇina 5, bijelo-zelene
boje, sa grbom od Celtica; 091/
007-599613
912-0189.
MASAZˇER velicˇine kreveta, sa
funkcijom grijanjem te infracrveni masazˇni ured¯aj, svaki 800
007-598618
kn; 051/291-028.
MASLINOVO ULJE, ekstra djevicˇansko; 098/724-786. 007-597818
MIJENJA SE suhi kukuruz za
psˇenicu, jecˇam i zob; 098/336007-596878
923.
NAKIT, od drva i razni drveni
suveniri; 098/939-0645. 007-599067
NAMJESˇTAJ, odjec´a, bijela
tehnika, knjige, slike i dr., rabljeno; 091/183-6183, 095/198007-597425
2377.
NISˇA, jednostruka, groblje u
Opatiji; 051/271-195, 098/9411986.
007-021526
OBITELJSKI GROB na groblju
Kozala (centralni dio); 091/5799288.
007-599577

OGRLICA, zˇenska, bijelo-zˇuto
zlato, nova; 091/760-7312.
007-597760

ORASI, sa vlastite plantazˇe
ekolosˇkog uzgoja, osusˇeni, pakirani po kg., dostava, 65 kn;
091/506-4172.
007-597729
PASˇKA CˇIPKA, promjera 31
cm, uokvirena, stara oko 25
godina i pasˇka koltra, rucˇni
rad, stara oko 70 g.; 091/9568850.
007-599460
PELENE za odrasle; 098/1337197.
007-598518
PERIKA, zˇenska, smed¯a, od
prave kose; 099/242-0609.
004-001188

PISAC´A MASˇINA, Unis TBM,
mehanicˇka; 091/931-3037.
007-598317

PISAC´A MASˇINA Olivetti, elektricˇna, ispravna, nova; 091/9313037.
007-598313
PISAC´A MASˇINA Unis Tbm,
mehanicˇka, ispravna, nova;
091/931-3037.
007-598314
PRIBOR ZA JELO Zepter, pozlac´eni, za 12 osoba, novo, u
original kutiji, prigodno za poklon; 051/252-609.
007-598686
PRSˇUT, istarski, preko 10 kg;
007-598251
095/912-5535.
PRSˇUT, predlanjski, 9 kg (Barban); 091/796-4823.
007-597162
PUHOVA
9565.

MAST;

091/549007-599093

PUHOVO ULJE, prirodni lijek;
091/583-0504.
007-599087
RAKIJA, domac´a (Porecˇ); 091/
432-1107, 091/434-0094. 007-598899
REMEN za gitaru, novi; 091/
760-7312.
007-597761
RUCˇNI SAT Poljot, musˇki, star
5 g., sˇtoperica, lunarni kalendar,
rucˇno navijanje, malo nosˇen,
600 EUR; 091/521-9666. 007-597238
SAT, Cartier, polovni, sa papirima i garancijom; 091/9285964.
007-597272
SAT Seiko, musˇki, sˇtoperica,
ocˇuvan; 091/887-6185.
007-598115
SATOVI, musˇki, rucˇni, 3 kom.,
zamijena baterije, 330 kn; 092/
150-1366.
007-598832
SATOVI Breitling, Cartier, A.
Piguet, Panerai, Omega i
Bvlgary, masivni cˇelik, kozˇni,
gumeni sportski remeni, 450
kn/kom., sˇaljem i posˇtom; 095/
807-5928.
007-596668
SLICˇICE Euromanija 2012.,
brojevi: 95, 100, 107, 120, 181,
204; 051/813-097.
007-597461
STROJ ZA PLETENJE VUNE;
042/676-338.
007-599083

SˇIVAC´I STROJ, Singer, stara,
sˇiva debele sˇtofove i tanki materijal, u ispravnom stanju; 051/
432-472.
007-598684
SˇIVAC´I STROJ, Veritas kabinet,
ispravna; 091/520-0714. 007-598641
SˇIVAC´I STROJ Veritas Mirna,
drveno postolje, za dijelove,
007-599264
250 kn; 095/810-8959.
SˇIVAC´I STROJ Bagat, visˇe
operacija, s ormaric´em, 700
kn; 091/924-3414.
007-599271
SˇIVAC´I STROJ Bagat, u ormaric´u, na nozˇni i strujni pogon,
1.700 kn; 091/570-3458. 007-599481
SˇIVAC´I STROJ Singer, 1928.
g., kompletan, s dvije ladice;
098/946-4149.
007-599654
SˇIVAC´I STROJ Singer, star 150
007-597250
god.; 091/161-2049.
SˇIVAC´I STROJ Bagat Jadranka, 62. g.; 051/641-848.

son, u original kutiji, novi, 350
kn; 091/132-7214.
007-599009
ZˇELJEZNA KOLICA, na 2 kotacˇa, 250 kn; 098/975-5358.
007-598281

ZˇELJEZO, staro; 091/1836183, 095/198-2377.
007-597427

kupnja
KOTAO za pecˇenje rakije 20 ili
60 l, (otok Krk); 098/798-033.
007-598947

VOJNICˇKI KREVET na kat, ili
trazˇim na poklon; 091/5278863.
007-599548

razno
STRIPTIZ (doktorica, sobarica,
policajka....), za rod¯endane, momacˇke vecˇeri i javne nastupe,
seks iskljucˇen; 099/708-0343.
007-596976

007-018885

TEGLICE za med, 150 kom.,
100 kn, dostava; 095/800-7786,
099/850-6364.
007-597112
TELEC´E MESO, 50 kn/kg; 091/
527-2238.
007-598187
TENDA, na izbacˇaj, 3x2, 650
007-597563
kn; 091/665-2222.
TEPIH, okrugli, rucˇni rad, bezˇ
boje; 051/330-116.
007-598417
TEPIH STAZA, 8 m duzˇine;
091/760-7312.
007-597758
TKALACˇKI STAN, u kompletu;
091/567-3932.
007-596747
TREZOR, Stahlschrank, MNO 65, protuprovalni, protupozˇarni,
69 kg; 091/538-7666.
007-598749
TRSAT, obiteljska
099/200-6333.

grobnica;
007-598530

TVRTKA, uhodana, uspjesˇna,
sa zalihama robe; 098/207965.
007-599026
TVRTKA D.O.O., usklad¯ena sa
Z.T.D-om; 092/250-4952. 007-597918
UKRASNE KOPRIVE, 50 cm i 2
kom. 150 cm, adem, 2 m; 091/
007-596735
163-7994.
UPALJACˇI, plinski, jednokratni i
visˇekratni, kutija od 50 kom./80
ili 120 kn; 092/297-7977. 007-597344
VIAGRA Pfizer, 100 mg, izuzetno djelotvorna, u prodaji u
zapadnoeuropskim ljekarnama,
4 tablete u kutiji, 300 kn/kutija;
095/593-2436.
007-596666
VIAGRA, 100 mg, 120 kn/tableta; 098/917-2519.
007-599283
VIAGRA, kutija od 100 mg, 400
kn; 091/782-3832.
007-599285
VINA Teran, Malvazija, Musˇkat
bijeli i crveni; 098/724-786.
007-597817

SVINJSKE POLOVICE, veterinarski pregledano, 18.50 kn/kg;
091/527-2238.
007-598185

VINO, bijelo; 098/299-044.

SVINJSKE POLOVICE, 18 kn/
kg, odojak, 28 kn/kg; 098/9500090.
007-598204

VINO, bijelo i crno; 091/9207547.
007-598764
ZIPPO UPALJACˇ Harley David-

007-599103

POKLANJAMO
ponuda
DOBERMAN, muzˇjak star 4. g.,
zˇenka stara 3. g.; 095/9057791.
007-596941
FOTELJU; 098/373-361.

007-597157

potrazˇnja
KOMPJUTER, ili laptop, trazˇi
slabostojec´a obitelj; 051/263845.
007-598443
KUC´ICA ZA PSA; 098/1711950.
007-599201
PERILICE, hladnjake, zˇeljezo,
trazˇi cˇetverocˇlana obitelj; 095/
920-7044.
007-597524
VOJNICˇKI KREVET na kat;
091/527-8863.
007-599558

OBAVIJESTI
SEMINAR Feng shui po letec´im
zvijezdama, srijedom informacije i predbiljezˇbe; 091/5290724.
007-019428
SEMINARI Tujina masazˇa i Chi
kung vjezˇbe; 091/529-0724.
007-019430

SVJEDOKA,
prisutnog
10.07.2010. na podrucˇju Matulja-Jankovic´eva cesta, trazˇim;
091/530-1008.
007-597679
SˇKOLOVANJE masera, fizoterapeuta i aromamasera, upis u
radnu knjizˇicu; 091/529-0724.
007-018790

TECˇAJ ugradnje noktiiju, uz
izdavanja certifikata, kompletna
oprema za nokte; 099/2308988.
007-598576
TECˇAJ SAMORAZVOJA, postizanje samopozudanja, tecˇaj intuicije, tecˇaj sˇminkanja, osobno
savjetovanje, nazovite s povjerenjem, dogovorite svoj termin;
091/769-1530.
007-596868

LIZˇNJAN 48 m2, 2s+db, namjesˇten, odmah useljiv, pogled more, II kat, uporabna
dozvola. 098/276-179. 001-153635
LIZˇNJAN 96m2, dvoetazˇni
app, 3ss+db, terasa, parking,
pogled more, otoci, 97.000
EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/
001-153513
150-5505.
LIZˇNJAN apartman 80m2 s
vrtnom terasom. 098/698001-152260
895.
LIZˇNJAN 111 m2, 900 EUR/
m2, dvoetazˇni, pogled more,
cˇisti papiri, nije agencija. 097/
793-2270.
001-152244

STANOVI
prodaja
BADERNA 55 m2, 2ss, db,
kuhinja, blagovaonica, balkon, 65 m2, pogled, parkign,
ured¯eno naselje. 098/330001-151920
069.
BANJOLE novi a.p.p. 40 m250 m2, pogled more, parking,
podrum, 100m od mora,
77.000 EUR. Stanoinvest.
001-153602
098/193-8913.
BANJOLE novi a.p.p. 45 m2,
65 m2, prekrasan pogled na
more, odlicˇna lokacija. Orson
Immobilien. 098/195-5566.

2

trzˇnice 64m . 099/740-4788.

001-155043

001-155757

BANJOLE, novi app 44-60
m2, s pogledom na more.
Istradom. 099/224-8768.

CENTAR 64 m2, 2s+DB, kuhinja, ostava, novija starogradnja, 55.000 EUR, Stanoinvest. 098/357-846. 001-153616

001-155484

BARBARIGA, app 50 m2, 1ss,
2ss, 55.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina 052/638001-155129
222, 091/641-3169.
BETIGA kod Barbarige, app.,
35 m2, 1. kat, namjesˇten,
pogled na Brijune. 098/694001-155433
617.
BLIZINA CENTRA novogradnja, 1.190 EUR/M2, RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3130.
001-155095
BLIZINA CENTRA stan 70m2,
trosoban, centralno grijanje,
70.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 091/641-3130.
001-155283

BLIZINA PULE, novogradnja,
68 m2, 2ss+db, suncˇana
strana, 65.000 EUR. 091/
568-4382 Stanoinvest 091/
001-153584
568-4382.
BLIZINA PULE, novo, 2s+db,
pogled more, parking, 58 m2,
1150 EUR/m2. Stanoinvest
001-153612
098/357-846.
BRTONIGLA centar, prilika,
stan 30 m2, odmah useljiv,
28.000 EUR. 099/688-9750.
001-152914

BRTONIGLA hitno, 30 m2, II
kat, povoljno, 26.000 EUR.
001-152916
098/998-6852.
BRUNA KOSA 67m2, 2s+db,
kompletno
namjesˇteno
i
adaptirano, povoljno, 75.000
EUR. 098/193-8913 Stanoin001-153596
vest. 098/193-8913.
2

BUZET 48m , preko puta
osnovne sˇkole. 097/7934067.
001-154419
CENTAR, 37 m2, starogradnja, renovirano, 46.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina
052/638-222, 091/641-3140.
001-155131

2

CENTAR zadnji kat, 70 m ,
2ss+DB, 70.000 EUR. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-3140. 001-155140
CENTAR kod trzˇnice, 68 m2,
novija gradnja 2 ss, 2 kat,
mozˇe i za p.p. 098/205-059.
001-155444

CENTAR 2. kat, 46 m2,
1ss+kuhnja, 45.000 EUR.
Aspectus d.o.o. 098/743001-155472
467.
CENTAR 100 m od trzˇnice u
prizemlju, 90 m2, idealno za
p.p. Aspectus d.o.o. 098/743467.
001-155471
CENTAR blizina trzˇnice zavoda za javno zdravstvo, 2
stana, 3 sobni i 1 sobni
stambene povrsˇine 130 m2,
stanovima pripada ok. 300
m2, i garazˇa, 130.000 EUR975.000 kn. Max nekretnine.
099/746-8220.
001-155648
CENTAR stan na 1. katu, 53
m2, 2ss, cetralno grijanje,
001-155744
novo. 052/651-080.
CENTAR dvosobni stan, kuhinja, 2 balkona, blizina

CENTAR riva, 60m2, 4 kat,
3ss+db, kuhinja, balkon, renovirano, pogled na more,
odlicˇna lokacija. 098/9043687.
001-152838
CENTAR GRADA dvosoban
stan, novogradnja. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3154.
001-155102
CENTAR MEDULINA stan na
2. kat, 72 m2, 2ss+db, 79.000
EUR. Aspectus d.o.o. 098/
743-467.
001-155473
CENTAR PAZINA 55 m2. 098/
929-1240.
001-153360
CENTAR PULE stan 50 m2,
komplet renoviran, mozˇe zamjena. 091/125-0511. 001-151985
CRIKVENICA, 57 m2, db s
kuhinjom, 2ss, balkon i ostava, cˇ. vl., blizina centra,
1.800 EUR/m2, namjesˇteno,
novija
gradnja.
043/222267.
001-155376
DUGA UVALA a.p.p., 1 red do
mora, 41.5 m2, namjesˇten,
65.000 EUR, prilika. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3135.
001-155116
FAZˇANA, apartman cca 400
m od mora, 2. kat, namjesˇten,
85.000 EUR (637.500 kn).
Matisse 098/197-6820, 052/
210-135.
001-156058
FAZˇANA
OKOLICA
app
46m2, 2ss+db, I.kat, pogled
more, Brijuni, 65.000 EUR.
Felix 2002 d.o.o. 098/9123296.
001-153509
GALIZˇANA stan 100 m2 na
dvije etazˇe, renoviran, moguc´a zamjena za manji. 095/
878-5402.
001-152178
GALIZˇANA, centar, kod zvonika, starogradnja, sve na
novo ured¯eno, dogovor. 052/
512-618.
001-154437
2

GARSONJERA,
32
m ,
kompl. namjesˇtena, dvorisˇte
2
8 m , kupcu automobil gratis.
091/527-2846, 052/540-687.
001-154769

GREGOVICA
novogradnja,
2ss+DB, 52 m2, vlasnisˇtvo,
82.500 EUR, dogovor, nije
agencija. 095/890-5727. 001-154927
GREGOVICA-Kasˇtanjer,
76
m2, V.P., 3ss+db, kuhinja,
blizina sˇkole i vrtic´a, pogodno
i za osobe s invaliditetom.
052/543-310.
001-154356
GREGOVICA,
Argonautska
ul., novi stanovi, direktno od
investitora, ag. iskljucˇene,
male i srednje kvadrature,
dogovor za pogledati. 098/
939-3568.
001-151945
JADRESˇKI kod Pule, stan 98
m2, novogradnja, 2 parking
mjesta, uporabna dozvola.
091/892-1446.
001-154555
JEDNOSOBNI stan, novogradnja, 37 m2, 1. kat, balkon,
suncˇan, pogled na grad, namjesˇten, 52.000 EUR. Stanoinvest 098/168-5173. 001-153619

2

KOD Suda, 3. kat, 55 m ,
2ss+db, sve komplet adaptirano, dvije terase, 69.000
EUR. Aspectus d.o.o. 098/
001-155487
743-467.
KOD ARENE, 40 m2, 1ss+db,
zatvorena terasa, 40.000
EUR. Stanoinvest 092/128001-153603
4144.
KOD ARENE, stan 57 m2,
1.350 EUR/m2 ili zamjena za
ugositeljski objekat u gradu
Krku, iza 18h. 099/751-7162.
001-153729

KOD SUDA 63 m2, 2s+DB, I
kat, st. novogradnja, 2 balkona, garazˇa, 57.000 EUR.
Stanoinvest. 098/193-8913.
001-153598

KUKCI okolica Porecˇa, 51m2,
150m2 ok., dogovor. 091/431001-154326
0076.
LABIN, Kature, 55 m2, I kat,
uredno vlasnisˇtvo,povoljno.
001-153894
098/592-547.
LABIN-KATURE stan 60 m2,
III kat, 65.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638001-155118
222, 091/641-3135.
2
ˇ
LIZNJAN, 55 m , novogradnja, 1ss+db, pogled more,
74.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina
091/641-3160,
001-155117
052/638-222.

MEDULIN 53 m2, 2ss+db,
novo, 1.050 EUR/m2, prilika.
Felix 2002 d.o.o. 098/825415.
001-153506
MEDULIN 35m2, novogradnja,
1ss+db,
balkon,
1150EUR/m2.
098/1938913.
001-153592
MEDULIN, app 55 m2, I kat,
2ss, pogled more, povoljno.
091/572-7320.
001-155883
MEDULIN stan 22m2, 200 m
od mora. 095/901-9085. 001-155388
MEDULIN app, novogradnja,
53 i 59m2. RE/MAX Svijet
nekretnina.
052/638-222,
091/641-3139.
001-155112
MEDULIN stan 30m2, novo,
39.000EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina.
052/638-222,
091/641-3130.
001-155096
MEDULIN app sa bazenom,
od 48-72m2, povoljno. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-0001. 001-155137
MONVIDAL stan 82 m2, sa
okucˇnicom 200 m2, ili mjenjam za manji uz nadoplatu.
091/558-9201.
001-152606
NOVI stan u prizemlju, 82 m2,
vrt, 1.190 EUR/m2. RE/MAX
Svijet nekretnina 052/638001-155126
222, 091/641-3169.
NOVIGRAD Mareda, stan 60
m2, 2.kat, predivna mirna lokacija, blizu mora. 091/2017360.
001-155393
NOVIGRAD Buzˇinija 82m2,
2ss+db, vrt, povoljno, iza
18h. 052/534-823.
001-154961
NOVIGRAD novi stan 68m2,
kantina i parking, pogled na
more, 1.950 EUR/M2. 098/
001-153217
166-9946.
NOVIJA GRADNJA, 51 m2,
1ss+db, kuhinja, cent. grijanje, 1. kat, 57.000 EUR. Stanoinvest 098/168-5173. 001-153620
PAZIN-CENTAR 47m2, ured¯en, adaptiran, dvostruka
klima, uredni papiri. 098/701001-152489
881.

LIZˇNJAN 1s+db, 1.kat, pogled more, nov, namjesˇten,
62.000 EUR. Pulanekretnine.
098/656-132.
001-155087
LIZˇNJAN, dvoetazˇni, 96 m2,
3ss+db, 2 balkona, pogled
more, prilika, 92.000 EUR/
696.000 kn. Agencija Residence 095/532-9155.
001-155519
LIZˇNJAN, 51 m2, 1ss+db,
terasa,
prizemlje,
pogled
more, blizina mora, 62.000
EUR/469.000 kn. 098/849823.
001-155530
LIZˇNJAN, Smiljevac, 45 m2,
hitno. 098/960-5066.
001-155619
LIZˇNJAN, novo, 39 m2,
1s+db, panoramski pogled
na more, namjesˇten i opremljen, parking, cˇisto vl., uporabna dozvola, 55.000 EUR.
Stanoinvest 092/128-4144.
001-153604

LIZˇNJAN a.p.p., 1s+DB, vrt
54 m2, 62.000 EUR, Stanoinvest. 098/357-846.
001-153617
LIZˇNJAN, app 69 m2, vrt,
novo, 65.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846.
001-153613

PEROJ II. kat, 82m2, novo,
kompletno lux. namjesˇtaj sa
pogledom na more, Brijune,
2ss+db, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking, klimatiziran, 87.000 EUR, Felix 2002
001-153504
d.o.o. 098/825-415.
PETEROSOBNI luksuzni stan
130 m2, kod arene, moguc´nost poslovnih prostora, renoviran 2003, nva drvenarija,
klima, centralno. 099/590001-152093
7986.
PJESˇCˇANA UVALA 102 m2,
pogled more, 192.000 EUR.
052/506-007.
001-155976
PORECˇ stan 53.6 m2, visoko
potkrovlje, useljiv, etazˇiran,
klimatiziran, odlicˇna lokacija,
nije agencija. 01/234-6787,
091/931-6632.
001-155589
PORECˇ luxuzan stan u centru,
76 m2, namjesˇten, sa terasom
60m2, lift i 2 podzemne ga001-155707
razˇe. 091/335-3216.
PORECˇ 2 km, 40 m2, 1. kat,
nemjesˇten, isklj. agencije, cijena po dogovoru. 092/1090768.
001-155314
PORECˇ 35 m2, na rivi, pogled
more, 1 sobni, kuhinja, DB,

plus konoba, 85.000 EUR.
091/532-7342.
001-155523
PORECˇ-Vranic´i, 48 m2, I kat,
2ss+db, namjesˇten, parking,
100.000
EUR.
092/121001-155549
1668.
PORECˇ, ul. Mate Balote, 67
m2, 4. kat, pogled na more,
uredni papiri, 110.000 EUR.
001-155158
091/500-4254.
PORECˇ centar grada, trosoban stan, 80 m2, 2 red do
mora,
tavan,
spremisˇte,
135.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina. 052/638-222, 091/
001-155121
641-3153.
PORECˇ, Sˇpadic´i, drugi red do
mora-plazˇe, 55 m2, 2ss, tavan
20 m2, velika terasa, 185.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/641001-155124
3153.
PORECˇ, okolica, 95 m2,
110.000
EUR.
098/1912619.
001-154353
PORECˇ, Gornji Sˇpadic´i, 50
m2, namjesˇten, 53.500 EUR.
001-152239
098/254-451.
PORECˇ centar 50 m2, Kandlerova ul, 3 kat. 098/187001-152140
2866.
PORECˇ, Kukci, visoko potkrovlje, 126 m2, pogled more,
parking, podrum, 135.000
001-152338
EUR. 099/300-0620.
PORECˇ, Pical, 39 m2, 200 m
od mora, prizemlje, 1ss+db,
86.000 EUR. 091/445-1993.
001-152459

PORECˇ 2-soban, 60 m2, I kat,
Novo naselje, novo namjesˇten, adaptiran, blizina plazˇe.
001-152475
098/976-9127.
PORECˇ, Funtana, Vabriga,
35-70 m2, novi lux. stanovi,
vrt, pogled more, uredna do-

kumentacija,
1.290-1.480
EUR/m2. 098/373-440. 001-153869
PORECˇ, naselje Pical, 74 m2,
2ss, 2 lod¯e, pogled more,
130.000
EUR.
092/235001-153772
5021.
PORECˇ-FINIDA luxuzan stan,
101 m2, kuhinja + 3 ugr.
ormara, vrt 100 m2+sjenica,
230.000 EUR. 052/451-993.
001-152460

PORECˇ-GULIC´I stanovi, novogradnja, 73m2. 098/1912804.
001-153501
PORECˇ-VRANIC´I
stan
2
SS+db, 64 m2 pogled more
800 m od mora i 2.500 od
centra 1200EUR/m2. 092/
001-155930
306-6599.
POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce stan u Puli ili blizˇoj
okolici, prizemlje sa dvorisˇtem, starija novogradnja ili
novogradnja, 2ss+db RE/
MAX Svijet nekretnina. 091/
641-3160, 052/638-222. 001-155261
PREMANTURA,
33
m2,
1ss+db, balkon, 2. kat, novo,
pogled more, 66.000 EUR/
550.000 kn. Agencija Resi001-155527
dence 098/849-823.
PREMANTURA novi app 3280m2, 300m od mora. Istra001-155483
dom. 098/917-5575.
PREMANTURA app, 300m od
mora, novogradnja. Istradom.
001-155492
099/600-1178.
PREMANTURA
apartman,
novo izgrad¯eni 56 m2, pogled
na Kvarner, 1. vlasnik. 098/
001-151991
957-9991.
PREMATURA novi useljiv app
od 32 m2 do 40 m2 sa
pogledom na more, udaljeno
svega 300 m od mora. Felix
2002 d.o.o. 098/825-415.
001-153521

AGENCIJA ZA NEKRETNINE
Aгентство недвижимости

TEL.: +7 952 383 3165 (Мы говорим по русски)
www.therealestatecroatia.com
www.real-estate-istra.com
OFFICE: +385 52 210 160; LABINSKA 2/C
(Iza LIDL-a)

44

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

AGENCIJA ZA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA
Vlasnik: IVICA SALVADOR, projektant

PULA, Mutilska 5 • tel. 052/388-884; 388-883; 388-882, 388-881, 388-880 • fax 388-885
www.stanoinvest.biz • e-mail: info@stanoinvest.biz • redno vrijeme: non-stop 9 - 19 sati
PULA, 250m2, okućnica 300m2 250.000€

MEDULIN, 110m2, 200m2 okućnice 145.000€

1,5km od PULE, 125m2, 800m2 okućnice 160.000€

PULA, 230m2, 1000m2 okućnice

250 000€

PULA, 130m2, 500m2 okućnice CIJENA NA UPIT

MEDULIN, 100m2, autohtona ist. kuća 85.000€

5km od PULE, 120m2, 100m2 okućnice 95.000€

Vaš siguran ulog u nekretnine • Ovo je dio naše ponude nekretnina • Nazovite nas ili posjetite s povjerenjem
Pravna regulacija prijenosa vlasništva • Usluge projektiranja s idejnim rješenjima postojećeg objekta • Mogućnost kreditiranja

Unaprijed zahvalni na ukazanom povjerenju

15km od PULE, 240m2, 1000m2 okućnice 250.000€

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
PULA novogradnja, 63 m2, I
kat, 2s+DB, moguc´ poticaj
preko banke, cijena dogovor,
useljivo. Stanoinvest. 098/
001-153601
193-8913.
PULA, Monvidal, 63 m2, novogradnja, centralno, lift, cˇisto
vlasnisˇtvo, uporabna dozvola.
Stanoinvest 092/128-4144.
001-153605

PULA, blizina centra, novogradnja, 67 m2, 2s+db, novo
namjesˇten, balkon, klima, parkirno mjesto, 76.000 EUR.
Stanoinvest 091/568-4382.
001-153585

2

PULA, Stoja, 73 m , 2ss+db,
kuhinja, v.p., sˇupa, dobra lokacija. 052/386-989.
001-153721
PULA, 65 m2, kod gradske
trzˇnice, stan u prizemlju. 099/
001-153764
501-1960.
PULA kod eko. fakulteta,
65m2, starija novogradnja 12.
kat, garazˇa, cˇisto vlasnisˇtvo,
trosoban, 56.000 EUR. 092/
001-153218
128-4144.
PULA blizina centra, 63m2,
2ss+db, novogradnja, parking,
zatvoreni
balkon,
57.000 EUR. 098/193-8913.
001-153277

PULA centar, 64 m2, kod
vodovoda, II. kat, st. novogradnja, dvosoban, 2 terase,
69.000 EUR. 091/725-9083.
001-153176

2

PULA 55 m , Kranjcˇevic´eva
ul., IV kat, cijena bez agencije
67.000 EUR 098/959-3045.
001-001155

PULA, Vidikovac, snizˇeno,
kvalitetna novogradnja, 78.9
m2, 2ss+db, balkon, otvoren
pogled na grad i Arenu, cent.
grijanje na plin, lift, garazˇa,
investitor UGO GRUPA d.o.o.
001-001183
099/204-5016.
PULA, dvosoban, 60 m2, starogradnja, vrt, garazˇa, 58.000
001-152326
EUR. 099/877-3543.
2

PULA, centar grada, 103 m ,

130.000 EUR, iza 17 h. 098/
001-152801
639-430.
PULA stan 53,5 m2, namje001-155437
sˇten. 092/226-6179.
PULA, Japodska ul., 91 m2,
cˇisti papiri, 90.000 EUR,
fiksno. 099/360-0436. 001-155407
PULA stan 48m2, starograd001-155183
nja. 097/744-1496.
PULA, centar, luksuzni stan s
parkingom, 1. kat, 54 m2, RE/
MAX Svijet nekretnina 052/
638-222, 091/641-0001. 001-155119
PULA, centar grada, dvoetazˇni stan s parkingom, 74
m2, 3. kat. RE/MAX Svijet
nekretnina
091/641-0001,
001-155120
052/638-222.
PULA, Sˇijana, novogradnja,
100 m2, s vlastitom ok. 60
m2, 3ss+db, prilika, 90.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/641001-155123
3160.
PULA, Veli Vrh, 130 m2, garsonjera+stan, ok. 350 m2,
adaptirano, 150.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina
052/638-222, 091/641-3141.
001-155151

PULA Ilirija, stanovi u novogradnju, useljivi 69, 79, 118
m2. RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-3139.
001-155130

PULA, stan u mansardi, 84
m2, 3ss+db, centralno, novo,
100.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 052/638-222, 091/
001-155132
641-3160.
PULA, 48 m2, 2. kat, novogradnja, 1ss+db, cent. grijanje, 72.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina 052/638001-155134
222, 091/641-3160.
PULA, stan 96 m2, II kat,
3S+db, st.novogradnja, plin,
blizina mora, suncˇan, 82.000
EUR+otkup 6.000 EUR RE/
MAX Svijet nekretnina. 091/
641-3160, 052/638-222. 001-155138

45

PULA periferija grada, luksuzna novogradnja, stanovi
58 m2, 1ss+db, 85 m2,
2ss+db. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/
001-155141
641-3140.
PULA Bruna Kosa, 67 m2, na
II katu, u potpunosti adaptiran, juzˇna strana, lijepi pogled, mirna lokacija, povoljno.
Orson Immobilien. 098/195001-155039
5566.
PULA Ciscuttijeva stan na I
katu, 70 m2, velika terasa,
opremljen. Orson Immobilien.
001-155050
098/195-5566.
PULA, trosoban, u privatnoj
kuc´i, blizina centra. 097/728001-155829
7771.
PULA dvosoban stan 65m2,
blizina sˇkole, banke, kolo001-155758
dvora. 095/921-0453.
PULA centar, Flanaticˇka, stan
iznad bennetona, 85 m2,
adaptiran, super lokacija, povoljno. Orson Immobilien.
001-155037
098/195-5566.
PULA, Kosova ulica, blizina
centra, faksa, 67 m2, renoviran, 79.000 EUR, nije agen001-154667
cija. 098/580-556.
PULA, VELIKI SUPER LUKSUZNI STAN 130M2-NOVOGRADNJA, CˇETIRI SOBE,
DVA KUPATILA, JACUZZI,
VELIKA POLUKRUZˇNA TERASA, CENTRALNO GRIJANJE, DVA KLIMA URED
¯ AJA,
VRHUNSKA OPREMA, LIFT,
ˇ
GARAZA, PARKIRNO MJESTO, ZGRADA IMA UPORABNU
DOZVOLU
I
UKNJIZˇBA STANA JE GARANTIRANA. 099/383-2860,
modus-dea@t-com.hr. 001-153190
PULA-VERUDA
trosoban
stan 66 m2, 2ss+db, vrlo
povoljno i hitno. 052/507702, 098/786-648.
001-153330
PULA-VERUDA st.novogradnja 49m2, vl 1/1, 2 sobe,
kuhinja, kupat-wc, ostava, 2
balkona, kat 4 od 5. 098/941001-152148
4822.

Svijet nekretnina
STANOVI / APARTMANI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PULA-periferija grada, lux novogradnja, 58 m2-1ss+db, 85 m2-2ss+db .........1500 €/m2/11.100 kn
PULA, Valdebek, stanovi 57 m2.........................................................................87.000 €/643.800 kn
PULA, stan u novogradnji, 72 m2, I kat..............................................................97.000 €/717.800 kn
FAŽANA,novogradnja,40-48 m2,pogled more,kvalitetna gradnja .......................1.530 €/m2/11.322 kn
VERUDA, 65 m2, 2ss+db, odlièno stanje, top pozicija ......................................75.000 €/555.000 kn
PULA, stan u vili, 74 m2, 3ss, I kat, otvoreni pogled na more .............................69.000 €/510.600 kn
VERUDA, stan 39 m2, 1ss+db, klimatiziran, prozraèan, 4 kat ............................50.000 €/370.000 kn
ŠIJANA, 100 m2, 3ss+db,vrt, 2 parkirna mjesta, novo, ureðeno .......................95.000 €/703.000 kn

1.
2.
3.
4.
5.

MEDULIN,stara istarska kuæa, 91 m2..................................................................85.000€/629.000 kn
VERUDA PORAT, etaža kuæe, 72 m2, 2ss+db, dvorište.....................................105.000€/777.000 kn
Centralna Istra, adaptirana istarska kuæa .............................................................85.000€/629.000 kn
PULA, okolica, prizemnica kompletno sreðena, povoljno ................................160.000€/1.184.000 kn
POREÈ, okolica, stara kamena kuæa, 240 m2,šterna,garaža,za adaptaciju ......150.000€/1.110.000 kn

KUÆE

091/641-3140
091/641-3139
052/638-222
052/638-222
091/641-3142
091/641-3142
091/641-3151
052/638-222
091/641-3142
091/641-3142
052/638-222
052/638-222
052/638-222

PULA-VIDIKOVAC 71m2, 2
kat, 2xlift, 2ss+db, u odlicˇnom
stanju, prilika! 75.000 EUR.
Felix 2002 d.o.o. 091/150001-153516
5505.
PUNTA, starogradnja, visoko
prizemlje, 90 m2, terasa, dvorisˇte, adaptirano, klima, centralno, posebna voda, telefon,
klima, cijena na upit. 095/906001-153755
3088.
RABAC app 41m2, namjesˇten,
hitno,
povoljno,
56.000EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina.
052/638-222,
091/641-3135.
001-155114
RABAC-LABIN okolica, kuc´e,
stanovi, app, povoljno. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-3135. 001-155113
RIJEKA-KANTRIDA stan trosoban + db, 82m2, blizina
sportskih sadrzˇaja i plazˇe.
091/733-5089.
001-154727
ROVINJ-centar, dva stana na
istom katu, odlicˇna pozicija,
moguc´nost nadogradnje. 091/
546-6607.
001-154838
ROVINJ, super komforan troipolsobni novi stan 74 m2,
1.kat, lif, parking, isvrsna lokacija Sv. Vid. 098/514-668.
001-154025

ROVINJ, prizemni stan, klimatiziran, 115 m2, s konobom, dva kupatila, kamin, I.
red do mora i plazˇe. modusdea@pu.t-com.hr
098/335913.
001-155161

EKSKLUZIVNA PRODAJA STANOVA – NASELJE ILIRIJA
DANI OTVORENIH VRATA (najava na tel: 052/638-222)
ISKUSITE ÈAR ŽIVLJENJA U USELJIVIM STANOVIMA PO CIJENI VEÆ OD 1190€/M2

RE/MAX Svijet nekretnina, Mletačka 12, 52100 Pula
tel. 052/638-222, fax 052/638-220, www.remax-svijetnekretnina.com

ROVINJ
st.novogradnja,
85m2, sa balkonima, osobno
vlasnisˇtvo, ag. iskljucˇene.
001-153400
099/517-8866.

stan adaptiran, nova pvc stolarija, klima, struja, voda, plocˇice. Max Nekretnine. 098/
195-8184.
001-155656

ROVINJ-GRISIA, stan 53m2,
2. kat, mozˇe i najam. 098/914001-152120
3154.

STOJA 2ss+db, kuhinja, kupaona, balkon, etazˇno grijanje, klima, 300m od mora i
200m od bolnice. 052/352001-155746
819.

ROVINJSKO Selo, novi stan
100 m2 ili zamjena za manji u
001-155003
Puli. 099/242-3387.
2

ST. NOVOGRADNJA, 96 m ,
3s+db, 2. kat, blizina sˇkole i
vrtic´a, 80.000 EUR+ 5.000
EUR otkup. 098/968-6051.
001-153241

STAN od 53 m2 u centru Pule
(u blizini Arene), starogradnja,
potpuno renovirano i namjesˇteno, 2s+ db, ag.iskljucˇene.
098/198-7999.
001-153996
STAN, V.P., 76 m2, 3ss+db,
blizina centra, sˇkola, vrtic´a,
mirna lokacija, 3 strane
zgrade. 098/965-3348. 001-154357
STAN Medulinska cesta, 1.
kat, 106 m2, unutar kojeg se
nalaze dva stana od 66 i 40
m2, posebni ulazi, na I katu,
84.000 EUR. 098/701-347.
001-155650

STAN 41 m2, 2ss+DB, terasa
16 m2, I kat, 50.000 EUR. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-3169. 001-155125
STAN 28 m2, centar,. Pulanekretnine. 099/839-2519. 001-155100
STAN 68m2, renoviran, centralno grijanje, mirna lokacija,
72.000 EUR. Pulanekretnine.
098/656-132.
001-155089

ROVINJ samo prizemlje, stan
85 m2 u privatnoj kuc´i+ 2
terase, dio podruma, 1.500
EUR/m2. 091/781-4807. 001-155470

STARIJA novogradnja, 1 kat,
povoljno. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/
641-3154.
001-155101

ROVINJ u starom gradu, kraj
trzˇnice, 65 m2, sˇupa, povoljno
i hitno. 091/910-5852. 001-155709

STOJA 52 m2, 2 sobni+DB,
kuhinja, balkon, adaptiran,
70.000 EUR. 099/212-3573.

ROVINJ, stan 32 m2, renoviran, III kat, blizu centra i mora,
pogled na more. 098/788829.
001-155735

STOJA blizina vojne bolnice,
sˇkole i mora, 65m2, 2 ss, db,
kuhinja, ostava, kupaona,

001-155496

STOJA, 87 m2, trosoban,
centralno grijanje, lift, blizu
001-153134
mora. 098/594-606.
STOJA stan 112 m2, ured¯en,
5s+db, kuhinj, 2 kuptila, pogled na more, agencije iskljucˇene. 098/403-067, 052/386759.
001-153860
STOJA, 60 m2, pogled more,
1. kat, 2ss+db, adaptiran,
57.000 EUR. Stanoinvest
092/128-4144.
001-153606
STOJA, dvosoban stan, cca
60 m2, pogled more, renoviran, 60.000 EUR. Stanoinvest
098/168-5173.
001-153618
STOJA, dvosoban stan, 54
m2, 1. kat, adaptiran, blizu
mora. 099/613-6010.
001-152811
SˇIJANA, dvosobni stan 54
001-152604
m2. 098/929-2369.
SˇIJANA Koparska ul.,56m2,
grijanje plin, drva, parkiralisˇte.
098/182-5277.
001-152136
SˇIJANA, 48 m2, starogradnja,
38.000 EUR. Stanoinvest.
098/357-846.
001-153610
SˇIJANA, 51 m2, 1. kat, centralno, lift, balkon, 57.000
EUR. Stanoinvest 091/5684382.
001-153586
SˇIJANA, 48 m2, dvosoban,
vrt, uredna dokumentacija,
38.000 EUR. Stanoinvest
091/568-4382.
001-153583
SˇIJANA I. kat, 51 m2, 1 soba,
db, kuhinja, balkon, ostava u
podrumu, cent. grijanje, lift,
56.000 EUR. Felix 2002
d.o.o. 098/825-415.
001-153508
SˇIJANA, 65m2, 68.000 EUR ili
510.000 kn, 2 ss, db, kuhinja s

46

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
VALDEBEK novi stan 58 m2,
2s+DB, 2 balkona, centralno,
klima, parking mjesto, 78.000
EUR. Stanoinvest. 091/5684382.
001-153589

POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca garsonjeru u Puli do
45.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-3130,
052/638-222.
001-155257
POTRAZˇUJEMO stanove do
55 m2 u centru Pule. Aspectus d.o.o. 098/743-467. 001-155481

VALKANE Stoja 85 m2, adaptiran, gradnja, ’87., izoliran.
001-154707
098/846-624.

PULA cca 50m2, samo podrucˇje grada, isplata u gotovini,
kupujem. 052/573-654, 095/
906-2666.
001-154719

VERUDA 2 kat, 90 m2. 091/
001-154757
400-8486.
VERUDA, 85 m2, I kat, 2
balkona, 82.000 EUR. 098/
994-4022.
001-154300

PULA stan do 50.000EUR,
zvati iza 18h. 052/542-832.

VERUDA 69 m2, 52.000 EUR,
tavan, velika terasa, odmah
useljiv, ured¯en. 052/880-289.

001-153146

001-154488

001-155115

kuhinja, kupatilo, hodnik, zatvorena terasa, namjesˇten,
blizu bolnice, pogled more,
cˇisto vlasnisˇtvo, 1.200 EUR/
001-152368
m2. 091/153-8175.

VERUDA garsonijera 33 m2, I
kat, 45.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3169.
001-155122

VERUDA 86 m2, kompletno
adaptiran, sa 2 ulaza, suteren,
mozˇe i zamjena za manji uz
nadoplatu. 098/177-1858.

VERUDA stan na odlicˇnoj
lokaciji, 57 m2, 57.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-0001.

VERUDA, 1-soban, 1. kat,
starija novogradnja, 45.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/641001-155097
3130.
VERUDA, dvosoban, 1. kat,
starija novogradnja, 65.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/6413130.
001-155098
VERUDA stan u mirnoj ulici,
2ss+db, 64 m2. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222,
001-155108
091/641-0001.
VERUDA, stan u austrougarskoj vili, prizemlje, 85 m2,
3ss+db, terasa i ok. RE/MAX
Svijet nekretnina 052/638222, 091/641-0001.
001-155133
VERUDA, 70 m2, 2ss+db,
kuhinja, balkon, juzˇna strana,
pogled more, 68.000 EUR+otkup. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/6413141.
001-155136
blagovaonom, ostava, drvarnica, parking, povoljno, hitno.
Max Nekretnine. 098/195001-155647
8184.
SˇIJANA kod Plodina, adaptiran 80 m2. 052/501-546, 098/
001-156070
943-3455.
SˇIJANA, stan 53 m2, 65.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina 052/638-222, 091/641001-155127
3169.
SˇIJANA 54m2, 2ss+db, 5 kat.
001-155055
091/197-9355.
SˇIJANA novi stan 130 m2,
vrhunski opremljen. Orson
Immobilien. 098/195-5566.
001-155054

SˇIJANA, 65 m2, 2ss+db, balkon, prilika. 091/153-0227.
001-155057

SˇIJANA-PULA, stan 90.5 m2,
novogradnja, 85.000 EUR.
001-155801
092/213-3097.
SˇIRI CENTAR 55m2, 1s+db,
2.kat, cˇisto vl., 60.000 EUR.
001-155052
098/945-8648.
SˇISˇAN, kat kuc´e, trosobni
stan 95 m2, novoizgrad¯eno,
2 kupatila+2 terase+db, blagavaona s kuhinjom, 103.000
001-154145
EUR. 091/450-6346.
SˇISˇANSKO NASELJE-Pula,
1. kat, 75.5 m2, blizu centra,
mirna
lokacija.
095/816001-000979
5035.
SˇTINJAN 25 m2, app, cˇisto
vlasnisˇtvo,
namjesˇteno,
opremljeno, poseban ulaz,
45.000 EUR. 092/282-3573.
001-154119

2

SˇTINJAN 70 m , 3 sobni,
namjesˇten stan, III kat,
97.000 EUR. 098/435-969.
001-154245

SˇTINJAN, novi stanovi 58 i 48
m2, 1.kat, blizu mora, pogled
001-155884
more. 091/600-0959.
TROJKE, 3. kat, 53 m2,
2ss+kuhinja, kupatilo, wc, pogled more, 60.000 EUR.

Aspectus
467.

d.o.o.

098/743001-155489

TROSOBNI stan u Puli, Sˇisˇansko naselje, 80.000 EUR,
zvati od 17-20h. 052/543428.
001-155369
UMAG app 34m2, etazˇirano,
200 m od mora, mirno, 34.000
EUR + otplata. 091/767001-152234
3027.
UMAG 2.5-sobni, 70 m2,
novo, 100 m od centra, 200
m od mora, namjesˇteno, lod¯a,
spremisˇte, parking. 091/540001-152377
8226.
UMAG stan u suterenu, odmah useljiv, 44 m2, kompl.
opremljen. 091/253-8353.
001-153158

UMAG centar grada, dvosoban stan 70 m2, mozˇe zamjena za manji. 095/9050628.
001-153424
VALBANDON 1.kat, 51 m2,
novogradnja, useljivo, 300m
od plazˇe, mirna lokacija,
71.500EUR. Felix 2002 d.o.o.
001-153526
098/912-3296.
VALBANDON a.p.p. 51 m2,
1ss+DB, novogradnja, odlicˇna
pozicija, 400m od mora, povoljno, 74.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3142.
001-155111

VERUDA starija novogradnja,
50 m2, 2ss+DB, 62.000
EUR.RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6413140.
001-155139
VERUDA 88m2, 3s+db, pog.
na more i grad, 2 balkona.
001-155059
092/271-1753.

001-152281

2

2

VERUDA stan 83 m +16 m ,
V kat, namjesˇten, adaptiran,
odlicˇna pozicija, 5 min, od
001-000985
mora. 098/929-6695.
2

VERUDA PORAT stan 40 m ,
parking, klima, 1ss+ db, hodnik, kupatilo, terasa, sˇupa,
prekrasan pogled, 56.000
EUR fiksno. 098/626-138.
001-152893

VERUDA PORAT 40m2, visoko prizemlje, dvosobni
stan, balkon, parking. 098/
001-153331
187-4624.
VERUDA-PORAT
novi
2
etazˇni stan, agencije isklju001-153747
cˇene. 095/501-5590.
VERUDA-PORAT 45 m2, I kat,
velika terasa, parking, mirna
lokacija. Orson Immobilien.
001-155047
098/195-5566.
VERUDA-PORAT 86 m2, pogled more, velika terasa, super opremljen. Orson Immo001-155053
bilien. 098/195-5566.
VERUDA-PORAT mali stan s
vrtom, novogradnja, 59.500
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641001-155135
3140.

VERUDA 102 m2, 3 spavac´e
sobe+db, u vili. 099/824001-155340
7896.

VIDIKOVAC 46 m2, 66.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6413139.
001-155128

VERUDA 2-soban stan, 1.
kat, 2ss. blizina bolnice, sˇkole,
trzˇnice. 098/195-8184. 001-155742

VIDIKOVAC 95m2, u obiteljskoj kuc´i, 1.200 EUR/m2. 091/
001-155235
574-3792.

VERUDA 88 m2, 950 EUR/m2
ili 7.125 kn, odvojeni spavac´i
dio sa 2 spavac´e sobe i
kupaonicom, veliki DB, radna
soba, kuhinja, ostava i 2
balkona sa ulazom iz db i
kuhinje. Max nekretnine. 091/
523-6109.
001-155662

VIDIKOVAC 64 m2-1.000
EUR/m2, ili 7.500 kn, dvije
sobe, DB, kuhinja, ostava,
veliki balkon, lift, drvarnica,
ostava, parking, nova pvc
stolarija, klima, pogled. Max
nekretnine. 091/523-6109.

VERUDA, 51 m2, 1. kat,
68.000 EUR. Stanoinvest
098/357-846.
001-153611

VIDIKOVAC stanovi, u predprodaji, super pozicija, povoljno. 092/286-8633. 001-156061

VERUDA dvoetazˇni 78 m2 i
garazˇa19 m2, povoljno ili zamjena Zagreb ili za manji u
Puli uz nadoplatu. 00385/98/
001-153957
435-985.

VIDIKOVAC stan 22m2, kupatilo, kuhinja, blagovaona i
soba, prizemlje, namjesˇten.
001-155996
098/914-5321.

VERUDA
Zoranic´eva
ul,
52m2, 2 kat, adaptiran,
69.000 EUR. 091/558-9445.
001-153357

VERUDA Pula, 60 m2, 2ss,

LADONJA D.O.O.
IZGRADNJA STANOVA OD 47 -7O m2
PREMANTURSKA CESTA, PULA
GRADNJA GOTOVA
U 10. MJESECU 2012
KONTAKT: 091/2029 618
091/564 5201
E-MAIL: braculjmilan@gmail.com

001-155652

VIDIKOVAC stan 60 m2, prekrasan pogled, 5. kat, 2 lifta,
pogled na grad. 091/598001-153955
2300.
VIDIKOVAC, stan na 2. katu,
71 m2, 2ss+db, kuhinja odvojena, 2 sanitarna cˇvora, suncˇan, plin, 75.000 EUR, hitno,
dogovor. Stanoinvest 098/
001-153621
168-5173.
VIDIKOVAC stan u trojkama,
52 m2, zatvorena terasa, hitno
i povoljno. Stanoinvest. 091/
001-153590
568-4382.
VIDIKOVAC 53 m2, III kat, 2
sobni, peterokatnica u trojkama, 57.000 EUR. Stanoin001-153597
vest. 098/193-8913.
2

VIDIKOVAC 3. kat, 66,77m ,
1.000 EUR/m2, + otkup. 095/
001-152054
596-8177.
VIDIKOVAC-TROJKE, 53 m2,
djelomic´no adaptiran, jugo-

zapad, 58.000 EUR,
fiksno. 097/776-9779.

nije
001-153219

VINKURAN stan, 70 m2, 2
sobni, DB, II kat, velika terasa,
novo, 95.000 EUR, Stanoin001-153625
vest. 098/168-5173.
VODNJAN novi stanovi 56m2,
moguc´ poticaj preko banke,
097/7711100EUR/m2.
001-153278
5033.
VODNJAN, 60 m2, 2ss+db,
balkon, 1. kat, natkriveni parking, moguc´i subvencionirani
kredit, 65.000 EUR/492.000
kn. 095/532-9155.
001-155533
VOLME app, 70m2, 200m2
ok. 091/605-2100.
001-152144
ZAGREB, 1-soban, dobra pozicija, povoljno. 098/595001-155224
051.

kupnja

TROSOBNI STAN novogradnja, pod racˇun urb. zemljisˇte.
001-153848
052/214-137.

zamjena
MJENJAM STAN u Sˇijani,
blizu Kauflanda, plave zgrade,
1. kat, 62 m2, adaptiran za
slicˇan stan ili manji na Stoji.
095/806-8220.
001-000984
PULA mijenjam etazˇu kuc´e
54m2, garazˇa i dvorisˇte, za
vecˇu etazˇu ili nedovrsˇenu
gradnju uz nadoplatu. 052/
542-832.
001-153145
PULA 64 m2, kod vodovoda,
II kat, za jednosobni do 2.
kata, do 30m2, do 10 km od
Pule. 052/215-478.
001-153175
PULA,apartman, 32m2, elitna
lokacija, 73000 EUR za nekretninu uz obalu Istre ili Trst
do 35.000 EUR i doplata. 091/
583-9647.
001-154036

KUPUJEM garsonijeru cca
20-25 m2, prednost Stoja.
001-155273
091/570-1638.

VERUDA stan u prizemlju,
50m2, mjenjam za vec´i na
katu, mozˇe i prodaja. 098/
944-0219.
001-152378

KUPUJEM stan u Pazinu, po
moguc´nosti na Starom Pazinu
ili u Novom naselju. 098/224444.
001-155730

VERUDA iznad lungo mare, 1
kat, 2ss+db+logia, 60 m2,
mijenjam za manji na Sisplacu. 01/485-6726.
001-152407

KUPUJEM stan u Premanturi,
35-40 m2, od vlasnika, pogled, gotovinski. 099/595001-154985
7348.
PORECˇ ili okolica, stan do 50
m2 u obiteljskoj kuc´i, mozˇe i u
gradnji, pregradnja, plac´am
1.000 EUR/m2. 091/585001-152863
4097.
POTRAZˇUJEMO stan u uzˇem
centru Pule do 40.000 EUR,
plac´anje u gotovini. Formosa
nekretnine. 099/351-2605.

ZAGREB-BORONGAJ, 1-soban, 41,57 m2, namjesˇten,
centralno grijanje, drvarnica,
zemljisˇte za garazˇu, mijenjam
za slicˇan u Puli. 01/2395032.
001-153776

001-152691

POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce stanove, parcele i
kuc´e, Banjole, Premantura,
Medulin, Fazˇana, Sˇtinjan. Felix 2002 d.o.o. 091/150-5505,
001-153503
098/825-415.
POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca, apartman s vrtom,
Valbandon, Fazˇana, Medulin.
Matisse 098/197-6820, 052/
001-156045
210-135.
POTRAZˇUJEMO stan u Puli,
iskljucˇivo novogradnja, sa terasom, centar, Vidikovac,
Stoja, Lungomare. Matisse
098/197-6820, 052/210-135.
001-156056

POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca stan u blizini centra, sa
3 spavac´e sobe, starija novogradnja ili novogradnja. RE/
MAX Svijet nekretnina. 091/
641-3154, 052/638-222. 001-155272
POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca stan u Porecˇu, 50-70
m2. RE/MAX Svijet nekretnina
052/638-222, 091/641-3153.
001-155267

POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce stanove , novogradnja
ili u izgradnji. RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-0001,
001-155268
052/638-222.
POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce stan u zgradi izgrad¯enoj od 2000 god., RE/MAX
Svijet nekretnina. 091/641001-155270
0001, 052/638-222.
POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca stan u Puli, do
65.000EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 052/638-222, 091/
641-3130.
001-155247

iznajmljivanje
APARTMAN u centru Pule
kod Arene na krac´e vrijeme
ili noc´enje. 052/212-530, 091/
901-3682.
001-152223
APP Pula na obali, 30m2,
namjesˇten, na duzˇe vrijeme.
099/230-3590.
001-152176
APP, 2-sobni, okolica Porecˇa,
hitno. 098/215-318.
001-155306
AUTOBUSNI kolodvor, dvosobni+db+kuhinja,
ukusno
namjesˇten, renoviran, parket,
klima, zelena okuc´nica, max.
3 osobe. 091/400-0256, 052/
500-420.
001-153556
BUJE 2 km, stan na duzˇe
vrijeme. 095/914-0760. 001-152703
BUSOLER, 2ss+db, prizemlje
kuc´e, na duzˇe vrijeme, namjesˇteno. 098/553-103.
001-153433
BUSOLER stan za 1-2 osobe,
nova kuc´a, namjesˇten stan,
zaseban ulaz. 098/805-821.
001-153390

BUSOLER 2 sobni, 50 m2,
namjesˇten, 250 EUR. 052/
542-944.
001-155090
BUZET, 2 ss+db, wc, kupatilo, u samostojec´oj kuc´i, blizina centra. 091/726-2066.
001-154911

CENTAR, blizina
700
kn+rezˇije.
4580.

fakulteta,
091/898001-155936

CENTAR GRADA namjesˇten
stan 28m2. 098/656-150.
001-155738

CENTAR GRADA 1 sobni, 42
m2, namjesˇten, centralno grijanje, klima, telefon, internet.
098/254-379.
001-154785
CENTAR PULE 3 sobni, 2
dvokrevetne sobe, kuhinja,
kupatilo, grijanje na gr. plin.
001-155791
098/420-220.
CENTAR PULE 1 sobni stan
za studente. 098/366-160.
001-151983

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
CˇERVAR PORAT, manji kompletno namjesˇten app., tijekom cijele godine, za 1-2
zaposlene osobe, mozˇe i sezonci ili za noc´enja. 052/436685, 098/806-119.
001-152875
GARSONIJERA u centru
grada Pule. 099/813-7793.
001-155928

GARSONIJERA i 2-soban
stan na duzˇe vrijeme, Monvidal, Pula. 095/819-5859.
001-155969

vrijeme, za 1-2 osobe. 097/
798-9149.
001-152959
NOVIGRAD a.p.p. 30 m2, na
duzˇe vrijeme, za 1-2 osobe.
001-152901
098/926-2316.
OPATIJA apartman dvosoban 45m2, klima, kamin, posl.
osobi, na duzˇe vrijeme. 098/
001-152085
330-527.
PJESˇCˇANA UVALA, Pula,
garsonijera (mini studio) 18
m2, 1.000 kn+rezˇije. 099/7536644.
001-155990

PULA garsonijera na Kasˇtanjeru za 2 studenta ili mladi
par, 40 m2, novoopremljeno.
001-154503
099/702-7550.
PULA 36 m2, za studente
blizina ekonomskog fakulteta.
098/309-590.
001-154231
PULA 3km od centra, na duzˇe
vrijeme, novogradnja, I kat,
namjesˇten. 095/880-3077.
001-154101

PULA, okolica, stan na duzˇe
vrijeme. 098/914-3675. 001-155956

GARSONJERA sa klimom u
Puli na Vidikovcu iznajmljujem, 1.300 kn. 097/744001-154297
0077.

POMER, kompl. namjesˇten,
perilica rublja, TV, grijanje na
drva, na duzˇe vrijeme. 095/
001-153649
504-0800.

PULA izmed¯u Valmada i Busolera, jednosobni stan, namjesˇten, centralno grijanje.
098/173-6065.
001-156008

GREGOVICA, novo namjesˇteno, 50 m2, min. na 1
godinu. 098/931-0478. 001-155277

POMER stan na duzˇe vrijeme,
komplet namjesˇten sa klimom. 099/702-2166.
001-153657
PORECˇ 1 sobni, za 1-2
osobe, 200 EUR+rezˇije. 092/
001-153494
126-8510.
PORECˇ 1 sobni, kod konzuma, na duzˇe vrijeme, 1.600
kn + rezˇije. 092/165-1601.

PULA, blizina centram 3-soban, namjesˇten, 1. kat, 400
001-155845
EUR. 098/130-5334.

JEDNOSOBAN stan, 2 prostorije, studentici ili zaposlenoj djevojci. 099/516-0291.
001-153763

JEDNOSOBNI stan na duzˇe
vrijeme, mladom paru bez
dijece ili studentima. 091/
001-153705
884-8106.
JEDNOSOBNI stan, 8 km od
Porecˇa. 098/921-2553. 001-153149
JEDNOSOBNI komforni stan
47m2, zaposlenoj djevojci, nepusˇac´, na duzˇe vrijeme. 098/
854-035.
001-153046
JEDNOSOBNI stan u privatnoj kuc´i, u centru, poseban
ulaz, namjesˇten, 300 EUR,
ukljucˇene rezˇije. 052/540001-151955
597, 098/994-6935.
JEDNOSOBNI stan, bracˇnom
paru bez djece ili radnicima,
Pula. 052/500-473.
001-154482
KASˇTELIR app za 2 osobe.
001-154318
052/455-426.
KASˇTELIR app za 2 osobe.
001-154320
052/455-426.
KATUN-Baderna, 80 m2, bez
namjesˇtaja, povoljno. 098/
001-153244
406-291.
KUFCI, Porecˇ, stan cca 50
m2, terasa, 2ss, wc, blagavaona s kuhinjom, 2.200 kn s
rezˇijama. 091/568-8668. 001-155979
LABIN dvosobni stan, preko
puta stadiona, polu namjesˇten. 052/851-369, 091/520001-155597
7786.
LABIN-okolica, apartman 64
m2, opremljen, za zaposleni
bracˇni par bez djece, dogovor. 099/880-0128.
001-153269
MANJI STAN odvojen u privatnoj kuc´i, Pula. 091/2544124.
001-155153
MASLENICA kod Zadra, dva
2-sobna i jedan 1- sobni app,
parking, grill, blizina mora.
001-152089
091/254-6535.
MONTE MAGNO, stan na 1.
katu kuc´e, namjesˇten, 90 m2.
001-155869
098/834-603.
MONTE SˇERPO, namjesˇten,
pogodno i za radnike, na duzˇe
vrijeme. 091/532-9435. 001-155998
MUSALEZˇ-PORECˇ,
jednosobni stan, na duzˇe ili krac´e
001-154384
vrijeme. 052/460-456.
NAMJESˇTEN 3 sobni stan za
studente, bracˇnom paru bez
001-154781
djece. 098/625-032.
NOVA VAS kod Porecˇa, stan.
001-152051
052/421-117.
NOVA VAS Porecˇ, namjesˇten,
klimatiziran, na duzˇe vrijeme.
001-153533
098/652-640.
NOVA VERUDA 2 sobni, 70
m2, dugorocˇno, namjesˇten,
od 01.04.2012., 350 EUR.
001-154147
098/530-467.
NOVA VERUDA, 55m2 jednosoban+db, parking, dugorocˇno,nova zgrada, novo ured¯eno, parking, 300 EUR/mjesecˇno. 098/530-467.
001-154148
NOVIGRAD, namjesˇten, dvosoban, 42 m2, na duzˇe vrijeme. 098/224-515.
001-155618
NOVIGRAD a.p.p. 40 m2, na
duzˇe vrijeme, za 1-2 osobe.
001-153679
098/926-2316.
NOVIGRAD, stan na duzˇe

001-153487

PORECˇ 1 sobni, klima, parking, na duzˇe vrijeme, Vrsarska ul., 220 EUR + rezˇije. 091/
577-7965.
001-153488
PORECˇ, komplet namjesˇten
1.5 sobni stan. 091/505001-153706
5169.
PORECˇ strogi centar, nemjesˇten 3-soban stan. 098/9755976.
001-153870
PORECˇ, Riva, jednosobni
stan, 2.000 kn + rezˇije. 095/
001-152935
817-8123.
PORECˇ okolica, stan na duzˇe
vrijeme. 091/880-9094. 001-153235
PORECˇ, centar, na duzˇe vrijeme, povoljno, iza 16. 052/
451-417, 091/589-5914. 001-151933
PORECˇ stan 65 m2, namjesˇten, za 2 osobe, perilica, 200
EUR+rezˇije do sezone. 099/
001-152379
503-5503.
PORECˇ stan 70 m2, 4-krevetni
apartman, namjesˇten, 20 m2
terasa, plac´anje godinu dana
unaprijed. 099/503-5503.
001-152380

PORECˇ za dovrsˇenje app od
20m2 nudimo stanovanje u na
2,5 god. 099/503-5503. 001-152381
PORECˇ app. s velikom teraosm, pogled na more, do
sezone 2012. 091/538-7849.
001-152866

PORECˇ 5 km, garsonjera za
sezonu ili duzˇe, 1500 kn sa
rezˇijama. 095/802-9901. 001-152450
PORECˇ-naselje Gulic´i, iznajmljuje se manji stan na duzˇe
vrijeme. 091/571-7019, 052/
434-191.
001-152629
PORECˇ manji stan na duzˇe
vrijeme. 099/255-3769. 001-155995
PORECˇ stan 50m2, na duzˇe
vrijeme. 098/192-9006. 001-155081
PORECˇ Novo Naselje, 1sobni, novo ured¯eni, prizemlje, klima, parking, poseban
sat za struju i vodu, 300
EUR+rezˇije. 098/937-8894.
001-155329

PORECˇ Cˇimizˇin, 1 sobni, centralno grijanje. 098/558-421.
001-154457

PORECˇ stan na duzˇe vrijeme.
052/438-678.
001-154593
PORECˇ-ANTONCI, stan 50
m2, na duzˇe vrijeme, dogovor.
052/421-171, 098/170-7123.
001-154800

PORECˇ-ANTONCI stan na
duzˇe vrijeme, poseban ulaz,
dogovor. 091/526-7417. 001-152532
PORECˇ-GULIC´I
dvosoban
stan. 099/775-6463.
001-152436
PORECˇ-PAZIN (15km,Mofardini), najam novog potpuno
opremljenog
stana
60
m2+1000 m2 okuc´nice. Popust za 6mj., prilika. 091/
001-152835
522-9073.
PREMANTURASKA cesta 1
sobni+DB, na duzˇe vrijeme.
098/413-644.
001-154632

PULA, trosoban stan, blizina
centra, 400 EUR. 097/728001-155846
7771.
PULA, 70 m2, 1-soban, namjesˇten. 098/334-934. 001-155849
PULA garsonjera n a duzˇe
vrijeme. 098/912-7592. 001-155929
PULA Monte magno, 1 sobni,
novogradnja, centralno, klima,
parking, na duzˇe vrijeme. 091/
001-152857
956-2302.
PULA iza Arene, opremljeni
jednosobni stan, klima ure001-152519
d¯aj.* 091/593-3448.
PULA dvosoban stan, za
samce, 300EUR+rezˇije. 099/
001-152600
444-1408.
PULA Kumicˇic´eva ulica, centar grada, blizina sveucˇilisˇta,
mozˇe za obitelj ili parove,
slobodno od 1.4.2012. 052/
540-089, 098/161-9145. 001-001192
PULA stan blizu civilne bolnice. 052/500-714.
001-153302
PULA blizu med. sˇkole. 098/
001-153316
608-392.
PULA jednosoban namjesˇten
001-153430
stan. 052/501-641.
PULA, blizina Ekonomskog
fakulteta, studentima. 098/
001-152969
187-5844.
PULA jednosoban stan, zaseban
ulaz,
dvorisˇte,
1.300kn+rezˇije.
098/9893872.
001-153840
PULA dvosoban stan na duzˇe
vrijeme paru bez djece. 098/
170-7079.
001-153730
PULA za 2-3 zaposlene
osobe, blizina autobusnog
kolodvora, poseban ulaz, namjesˇteno. 095/907-9219.
001-153646

PULA - SˇIJANA jednosobni,
namjesˇten, bez grijanja, polog
2.000 kn, 1.500 stanarina,
unaprijed. 099/742-1510.
001-152739

PULA-BUSOLER app za 4-6
osoba, 3 zvjezdice, dogovor.
052/543-649, 098/970-3726.
001-154722

PULA-BUSOLER namjesˇtena
garsonijera, za 1 osobu, na
duzˇe vrijeme, povoljno. 098/
935-5720, 091/596-7750.
001-154716

PULA-CENTAR dvosoban, 60
m2, 1. kat, namjesˇten, terasa,
na duzˇe. 098/926-7423. 001-155718
PULA-MONVIDAL stan 2,5
sobni +db, iza 15h. 091/8837910.
001-155611
PULA-PUNTA 50 m2, blizina
centra, centralno grijanje, namjesˇten, novoadaptiran, dvije
osobe, na duzˇe. 098/9509763.
001-154610
PULA-SˇIRI CENTAR stan,
2.000kn. 098/912-6861. 001-153851

i urednim, 2.000kn+rezˇije.
095/541-9707.
001-153222
RIJEKA, Mlaka, 3-soban stan
s vrtom, dvokatna zgrada 6
stanova, klima, mirna lokacija,
blizu centra. 091/726-2066.

UMAG 2 km, jednosoban
stan, 200 EUR+rezˇije. 091/
512-0873.
001-153489
UMAG Murine, namjesˇteni
manji stan, na duzˇe vrijeme.
052/752-027, 098/954-7550.

001-154912

001-151984

ROVINJ app. 45 m2, Monfiorenzo, namjesˇteno, parking.
001-154926
095/513-9190.

UMAG Jeci, 1 sobni, 40 m2,
namjesˇten, na duzˇe vrijeme,
povoljno. 099/560-2212.

ROVINJ stan 50m2, i stan od
30m2. 091/795-5548.
001-154830
ROVINJ, centar, dvosoban
stan,
povoljno.
091/794001-154753
1654.
ROVINJ, app 30 m2 i 60 m2,
namjesˇten, poseban ulaz, terasa. 098/951-7069.
001-154028
ROVINJ, manji stan u centru,
34 m2, predsoblje, kupatilo,
db, kuhinja, ostava, renovirano, povoljno. 052/813-711,
001-153286
091/793-4614.
ROVINJ apartman na duzˇe
vrijeme, 300 EUR+ rezˇije.
001-153663
098/197-5810.
ROVINJ, Valbruna, jednosoban app, na duzˇe vrijeme.
091/283-0788.
001-152780
ROVINJ stan 44m2 i garsonjera 22m2, zasebni ulazi,
struja i voda. 098/939-3567,
052/825-302.
001-152582
ROVINJSKO SELO, okolica,
kat kuc´e, mozˇe za radnike,
cijena po dogovoru. 091/532001-152585
8720.
SAMOSTALNA
GARSONIJERA, poseban ulaz, Pula,2
blizu Bille, 30m . 098/279871.
001-154937
STAN u blizini arene. 098/
214-925.
001-154362

001-152696

UMAG Krizˇine, 40 m2, za 1-2
osobe, na duzˇe vrijeme. 099/
681-1769, 052/756-459. 001-154586
UMAG-PUNTA
namjesˇten
stan na duzˇe vrijeme. 098/
163-2610.
001-152500
VALDEBEK 2 km od Pule,
novo, namjesˇteno, 58 m2, do
2 osobe, nepusˇacˇi, parking,
poseban ulaz, 300 EUR. 098/
001-152563
930-6235.
VALDEBEK nov namjesˇten ,
32 m2, za 1 osobu, nepusˇacˇa,
parking,
poseban
ulaz,
180EUR. 098/930-6235. 001-152566
VALDEBEK 50M2, blizina puljankinog marketa, komplet
namjesˇteno, parking i terasa,
200 EUR + rezˇije. 098/548001-154714
850.
VELI VRH app 30 m2. 099/
218-7161.
001-154665
VELI VRH 45m2, na duzˇe
vrijeme, db, ss, kupatilo, terasa, internet. 098/975-3197.
VERUDA stan, dvosoban, namjesˇten, 2.000 kn+rezˇije. 098/
001-153579
441-533.
VERUDA dvosobni stan, 3.
kat, 58 m2. 092/113-5095.
001-153773

VERUDA 1 soban, 33 m2,
mladom paru ili srudentima,
1.200kn/mj. 091/125-0534.

STAN 58 m2, namjesˇten, okolica Umaga/Novigrada, do sezone 2012., 2 terase, klima,
blizina mora, 250 EUR. 092/
262-4848.
001-155957

VERUDA stan, kompletno namjesˇten, 300 EUR, na duzˇe.
091/130-4527.
001-152003

STAN 100 m2, centar Pule, 3
ss, kuhinja s blagavaonicom,
2 kupatila, centralno grijanje,
1 kat, 4-5 radnika(studenta).
098/440-244.
001-152842
STAN, namjesˇten, za 2
osobe, klima, poseban ulaz,
na duzˇe. 052/500-717. 001-153723
STUDIO a.p.p., Dolinka, 40
m2, namjesˇten, do ljeta, za 2
osobe, 200 EUR + rezˇije. 099/
323-6541.
001-152968
STUDIO app, na Premanturskoj cesti. 098/413-644. 001-154631
SˇIJANA Valturska ul., dvosobni stan, komplet namjesˇten, perilica, ss+db, kuhinja,
dogovor, do 15.06., samo
ozbiljne ponude. 099/6840937.
001-155449
SˇIJANA stanovi, iznajmljujem.
097/744-1496.
001-155182
SˇIJANA stan 50m2, 1 vec´a
soba, kuhinja i kupatilo, za 12 osobe. 052/501-008, 098/
001-155174
903-1687.
SˇKATARI 2 sobni, dogovor.
092/100-8108.
001-154383
SˇOLTA, dvosoban app, uz
more 20 m. 098/330-527.
001-152083

SˇTINJAN 2 soban, u obiteljskoj kuc´i, namjesˇteno, na
duzˇe vrijeme, 1.500 kn+ rezˇije.
001-153582
091/528-2396.
SˇURIDA 1 sobni, namjesˇten,
na duzˇe vrijeme. 091/4432330.
001-152261

dogovor.

095/887001-152541

VODNJAN manju garsonjeru
za 1 osobu, centralno grijanje,
komplet namjesˇtena. 098/
450-774.
001-152961
VODNJAN manji stan 35 m2,
polu namjesˇten, 1ss+kuhinja,
kupatilo. 098/915-9973. 001-155370
VRANIC´I, stan 50 m2, na
duzˇe vrijeme. 098/254-451.
001-152240

unajmljivanje
4 CˇLANA OBITELJ trazˇi stan
u Porecˇu do 2.000 kn + rezˇije.
001-152053
091/936-9608.
BUSOLER-Pula,
dvosoban
stan na duzˇe vrijeme. 091/
001-153232
795-6199.
DJEVOJKA trazˇi garsonjeru
na Velom Vrhu, Sˇijana, Gregovica, do 1.500 kn. 092/164001-153114
8930.
PULA i okolica, trazˇim stan na
duzˇe vrijeme. 091/375-0860.
001-152526

ROVINJ stan na duzˇe vrijeme.
001-152188
098/180-6883.
TRAZˇIM stan u najam, jednosobni, Kasˇtanjer, Monvidal,
Gregovica, 099/673-0597.
001-154545

´E
KUC

001-153572

STAN 88 m2, u Puli, blizu
hotela Riviera, nenamjesˇten,
na duzˇe vrijeme. 098/172001-155736
6555.

STAN za studente. 091/7375881.
001-155419

plac´a
6144.

47

001-153258

VERUDA dvosobni, nenamjesˇten, na duzˇe vrijeme. 098/
935-5720.
001-154717
VERUDA 1 sobni, namjesˇten
stan, 50 m2, na duzˇe vrijeme.
099/674-5972.
001-154868
VERUDA dvoiposobni, namjesˇten, na duzˇe vrijeme.
001-154491
095/581-6057.
VERUDA
novogradnja,
opremljen stan 55 m2+terasa
2
15 m , klima, protuprovalna
vrata, perilica, parlafon, kabelska Tv, internet, 350 EUR.
001-155069
098/421-461.
VERUDA 50m2, potpuno
opremljen, perilica, klima, protuprovalna vrata, tv, internet,
300 EUR. 098/421-461. 001-155075
VERUDA 75 m2, kod sˇkole i
vrtic´a, renoviran, na duzˇe vrijeme, 300 EUR + polog, ugovor + prijava. Iza 16h. 098/
001-155445
255-703.
VERUDA PORAT dvosobni
stan, na duzˇe vrijeme. 098/
197-5102.
001-155327
VERUDA PORAT, namjesˇten
stan, 30 m2, na duzˇe vrijeme,
200 EUR+rezˇije. 091/5199968.
001-155034
VERUDA PORAT, 2-soban
stan do 01.06.’12. 091/7876027.
001-155787
VERUDA PORAT, 3ss+db,
blagavaonica, kuhinja, 2 terase, na duzˇe vrijeme, 300
EUR. 095/535-9973, 092/
001-152545
253-9186.
VERUDA
PORAT
stan,
opremljen, na duzˇe vrijeme.
001-152837
095/805-3612.

PULA-VALDEBEK 1-sobni,
namjesˇten, komforni, za radnikei bracˇne parove. 052/505001-153866
723, 098/924-7041.

TROSOBAN komforan stan
105 m2, terasa, centralno,
parking. 098/254-366. 001-153724

PULA-VIDIKOVAC, dvosobni
namjesˇten, na duzˇe vrijeme.
098/925-5202.
001-152147

TRST Roiano, stan od 65m2,
potpuno opremljen. 098/473655.
001-153076

VIDIKOVAC, Veruda-Porat,
kat kuc´e 100 m2, namjesˇten,
do 10.6.2012., 1.800 kn+rezˇije. 099/670-9677.
001-152408

RIJEKA namjesˇten 1 sobni
stan, Podmurvice, blizina fakulteta, useljiv 01.04., za
dvoje studenta/ice, ozbiljnim

UMAG u Mariji na Krasu,
dvosobni namjesˇten, poseban
ulaz, centralno, odvojena
struja. 091/251-2054.
001-153947

VINKURAN 35m2, zˇenskoj
nezapolenoj osobi, 1.000 kn,
ako mozˇe pomoc´i bolesnoj
osobi onda je stan besplatan,

VIDIKOVAC stan za studente/ice, internet, perilica.
099/312-5480.
001-152422

prodaja
BALE kamena kuc´a. 098/175001-152516
3618.
BANJOLE samostojec´a prizemnica 90 m2, mirna lokacija, blizina mora, cˇisto vl.,
uporabna dozvola, 165.000
001-153220
EUR. 052/388-881.
BANJOLE,
etazˇna
kuc´a,
samostojec´a, cca 190 m2,
2
1.100 m ok., pogled na more,
350.000
EUR.
098/996001-154755
6091.
BANJOLE, kuc´a-prizemnica
100m2 na predivnoj parceli
600m2, blizina mora, cijena
170.000 EUR, RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-3160,
001-155150
052/638-222.
BARBAGIRA kuc´a 240 m2, sa
dva zasebna dvoetazˇna app
po 120m2, okuc´nica 457 m2,
novo, bazen. 098/224-046.
001-152970

BATVAC´I kuc´a sa ok. 2.096
m2, dogovor. 052/224-532,
001-154561
098/335-544.
BLIZINA PULEextra povoljno,
stara ist. kuc´a za adaptaciju.
RE/MAX Svijet nekretnina.
091/641-3154, 052/638-222.
001-155145

BUJE kamena istarska, 130
m2, 60 m2 okuc´nice, 80.000
001-152983
EUR. 091/989-6767.
BUSOLER, kuc´a 170 m2,
169.500 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina
091/641-3140,
001-155154
052/638-222.
BUTKOVIC´I kuc´a na osami,
300 m2, ok. 1.800 m2, moguc´a zamjena za stan u Puli i
okolici. 091/457-9200. 001-154264
C´IC´ARIJA,
samostojec´a
001-153925
kuc´a. 091/640-7755.
CˇAKOVECgrunt sa 2 manje
kuc´e i 3 gradilisˇta sve u
komadu, 95.000 EUR. 00436/
001-152520
76/615-5985.
DANIJELI istarska kamena
kuc´a, sva infrastruktura, potrebna adaptacija, povoljno.
001-153326
095/801-5579.
DUGA UVALA, renovirana,
kamena kuc´a, 200m2+800
m2 ok. hitno, 2 km od mora.
001-154907
098/227-140.
ETAZˇA kuc´e, 80 m2, 2ss,
veliki dnevni boravak koji se
mozˇe pregraditi za josˇ jednu
sobu, 150 m2 vrta, 90.000
EUR. Stanoinvest 098/168001-153622
5173.
ETAZˇA KUC´E sa okuc´nicom,
blizu centra, povoljno., Pula-

48

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

nekretnine. 099/839-2519.
001-155103

FAZˇANA nova kuc´a vezana
jednom
stranom,
4ss+dmevmi, 2 kupatila, pogled. Aspectus d.o.o. 098/
001-155480
743-467.
FAZˇANA samostojec´a kuc´a
10 0m2, 2 stana, 250 m2
okuc´nice, 160.000 EUR. Istra001-155488
dom. 099/236-4009.
FAZˇANA-Sˇtinjan, nova kuc´a,
samostojec´a, stan+apartman,
vrt, velike terase, pogled na
more. Matisse 098/197-6820,
001-156060
052/210-135.
FAZˇANA kuc´a prizemnica
178 m2 + tavan, 870 m2
okuc´nice, pogled more. 098/
001-155927
437-201.
FONDOLE nadovrsˇena kuc´a
200 m2. 095/822-7545. 001-155469
GORSKI
KOTAR-Mrkopalj,
kuc´a 270 m2, trosobni+db,
sa garazˇom+2 app,. 40/
42m2, ok.600m2, 150.000
EUR, nije fiksno. 091/726001-152605
3502.
GORSKI KOTAR Bosiljevo,
130 m2, 600 m2 okuc´nice, 5
min. do jezera, lovno podrucˇje, 32.000 EUR. 092/282001-151937
7247.
HRBOKI, adaptirana istarska
kuc´a, 3 etazˇe, okuc´nice 80
m2, mirna lokacija, 135.000
001-155596
EUR. 098/855-434.
IPSˇI, nasuprot Motovuna, istarska kamena 80m2, 2 etazˇe,
terasa, vrt, useljiva, pogled,
izvrsna lokacija, 83.000 EUR,
inf.17-19. 099/735-1079.
001-153310

ISTARSKA kamena kuc´a u
Kmetima kod Umaga, dogovor, zvati iza 16h. 095/9067685.
001-154919
KAMENA KUC´A okolica Karojbe, 80 m2, terasa 20 m2, vrt
300 m2, voda, struja, kanalizacija, potrebna adaptacija,
dogovor, 35.000 EUR. 098/
001-153312
774-702.
KASˇTELIR, kamena kuc´a, renovirana, pogodna za agroturizam, kompl. opremljena.
099/572-2218.
001-154176
KASˇTELIR, renovirana kuc´a
sa 8 soba, 8 wc-a, tavernom
i okuc´nicom. 098/886-411.
001-154183

KASˇTELIR kuc´a u nizu 75 m2,
okuc´nica, tri kata, dvije terase,
djelomicˇno
renovirana,
45.000EUR. 098/998-1742.
001-155909

KOPARSKA ULICA kuc´a s 2
p.p.-a, 360 m2, 350.000 EUR.
001-156067
052/502-052.
KRINGA-Sv. Lovrecˇ, nova
kuc´a 150 m2, s bazenom,
okruzˇena
vinogradom,
270.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 052/638-222, 091/
641-3153.
001-155148
KRNICA, nova, istarska kuc´a,
pogled na more, povoljno.
098/190-3990.
001-154876
KRNICA samostojec´a kuc´a.
001-153231
052/389-248.
KRSˇAN-CˇAMBARELIC´I kuc´a
sa dvorisˇtem 1193 m2, dogo001-001004
vor. 052/863-385.
KRVAVIC´I kamena kuc´a, 120
m2+etazˇa i potkrovlje, 300 m2
okuc´nice, struja, voda, telefon, sˇtala 90m2+kat. 098/788001-000978
862.
KUC´A u blizini Pazina, moguc´a zamjena za manji stan
uz naplatu. Zvati nakon 17h.
001-152574
099/705-6464.
KUC´A, roh bau, pogled na
more, dva stana, povoljno.
092/254-7106.
001-154873
KUC´A i dvorisˇte, 122 m2+50
m2 vrta, 2ss+kuhinja, blagavaona, kupatilo, wc, 70.000
EUR. Aspectus d.o.o. 098/
001-155502
743-467.
KUTJEVO centar, kuc´a 65
m2, 2000m2 okuc´nice sa svim
pratec´im objektima, dogovor,

001-155479

001-155060

001-153166

LABIN 9 km, stara kamena
kuc´a, grad¯evinsko i poljoprivredno zemljisˇte. 052/856001-153113
290.

PERMANTURA visˇe obiteljskih kuc´a s pogoedom na
more, blizina plazˇe, uhodan
posao za iznajmljivanje turistima, cijena vec´ od 110.000
EUR na visˇe. Ilic´ d.o.o. 095/
511-0185.
001-155669

PULA Kasˇtanjer, 110 m2, 250
m2 vrta, u dobrom stanju,
mirna lokacija, povoljno. Orson Immobilien. 098/195001-155062
5566.

SˇIKIC´I, Put do Fortice, vikendica 40 m2, 2 parcele, papiri
uredni. 00436/64/654-1812.

001-155143

LABIN 8 km, nova kuc´a 80
m2, sa ok. 1200 m2, povoljno.
RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-3135.
001-155156

LABINCI staru istarsku kuc´u
s okuc´nicom u, 140 m2 + kat,
potrebna adaptacija. 091/
001-153167
547-1207.
LABINCI Kasˇtelir, stara istarska kuc´a sa 3.600 m2 zem001-152670
ljisˇta. 052/626-065.
LEKENIK, kod Velike Gorice,
nova, 2 etazˇe po 100
i
okuc´nica
m2+100m2
1.500m2. 098/796-500. 001-152222
LIZˇNJAN, prizemnica, 70 m2,
250 m2 ok. 098/932-2882.

098/743-

79.000 EUR. 098/175-5527.

Aspectus
467.

LABIN Rabac, okolica, moderna nova kuc´a u izgradnji,
sa bazenom, panoramski pogled, 140 m2, parcela 800 m2.
RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-3135.

d.o.o.

Immobilien. 098/195-5566.

ili zamjena za Pulu ili okolicu.
001-153413
098/179-5578.

PEROJ obiteljska kuc´a sa
velikom sred¯enom ok., pogled
more, hitno, dogovor. Ilic´
001-155651
d.o.o. 095/511-0185.
PEROJ 150m2, ok. 500 m2,
400 m od mora, na rubu urb.
(3
stambene
jedinice),
100.000 EUR. bez dozvole,
nakon legalizacije objekta
150.000
EUR.
098/902001-152196
9047.
PEROJ kuc´a 100 m2+okuc´nica u nizu s dvorisˇtem, garazˇa i ljetna kuhinja, dogovor.
001-153179
098/955-0253.
PJESˇCˇANA UVALA, samostojec´a 250 m2, 700 m2, cˇisto
vl., 310.000 EUR. Stanoinvest
001-153608
092/128-4144.
PJESˇCˇANA UVALA, Pula,
blizu mora, kuc´a 90 m2,
140.000
EUR.
099/7536644.
001-155991

001-152740

LOBORIKA, Radeki polje, I
kat kuc´e sa 800 m2 vlasite
okuc´nice, urbanizirano. 099/
794-0620.
001-154489
MANJA KUC´A, 45 m2, s
garazˇom, blizu sˇkole Tone
Perusˇko. 099/516-0291. 001-153762
MARCˇANA kamena kuc´a 50
m2, roh bau + 460m2, okuc´.,
69.000 EUR. Pulanekretnine.
098/656-132.
001-155091
MEDULIN kuc´a prizemnica
110 m2, cca 450 m2 ok., super
sred¯ena,
mirna
lokacija,
180.000 EUR. Ilic´ d.o.o. 095/
001-155649
511-0185.
MEDULIN etazˇa kuc´e 2s+db,
300 m2 okuc´nice, 83.000
EUR. Stanoinvest. 098/357001-153615
846.
MEDULIN, kamena kuc´a 100
m2, 80 m2 ok., blizina mora,
uredna
dokumentacija,
85.000 EUR. 091/568-4382
Stanoinvest 091/568-4382.
001-153587

MEDULIN, kuc´a, 3 etazˇe, cca
30 lezˇaja+veliki pp 300
m2+parking i veliki vrt, blizu
mora i ceste. 091/534-1031.
001-153347

MRGANI blizina Kanfanara,
visˇe kuc´a u nizu, idealno za
odmor, staracˇki dom ili restoran, povoljno. 052/815-297.
001-154570

MUSALEZˇ 3 km od Porecˇa,
kuc´a u nizu 120m2, useljiva.
001-153160
098/967-6850.
NEDESˇC´INA, zgrada za rekonstrukciju, grad¯evinska dozvola za 6 stanova, odlicˇna
pozicija. 095/910-9000. 001-154229
NEDOVRSˇENA prizemnica 50
m2, na rubu sela, blizu Duge
Uvale, sa 600 m2 grad¯evinskog zemljisˇta. 098/167001-000989
5228.
NOVIGRAD-ISTARSKI stara
kamena kuc´a, blizina mora,
struja, voda, telefon. 095/
867-6171.
001-154601
OBITELJSKA kuc´a na atraktivnoj lokaciji u Sˇtinjanu, pogled na more, papiri uredni,
agencije iskljucˇene. 091/5236303.
001-152435
OKOLICA HUMA kuc´a za
odmor, 137m2, stambenog
prostora, 400m okuc´nice,
85.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-3169,
001-155155
052/638-222.

POMER kuc´a P+1, samostojec´a, malo dvorisˇte, 200m od
mora, super cijena, 79.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641001-155144
3142.
PORECˇ okolica, star kamena
kuc´a, 240 m2, sˇterna, garazˇa,
potrebna adaptacija, 150.000
EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641001-155157
3153.
PORECˇ, Gedic´i, stara, istarska, dvorisˇte, sˇterna, 5 km od
mora, 200 m2, krusˇna pec´.
001-155808
052/421-047.
PORECˇ Kukci, katnica, 3
sobe, grijanje, uporabna dozvola. 091/632-0558.
001-154574
PORECˇ, 15 km od grada,
kuc´a, dvorisˇte + tri garazˇe.
052/626-247.
001-154882
PORECˇ okolica, kuc´a, 4 app.
bazen, 1500 m2 ok, moguc´e
kombinacije. 098/491-716.
001-153680

PORECˇ 15 km, kuc´a sa
16.000m2 okuc´nice. 098/722001-153159
631.
PORECˇ-12KM istr. kamena
kuc´a, kompl. renovirana, 115
m2, i okuc´nica 360 m2. 091/
589-5922.
001-152464
PREMANTURA,
samostojec´a, 260 m2, pogled more,
2
ured¯eni vrt 700 m , 350 m od
mora, cˇisto vl., 290.000 EUR.
Stanoinvest 092/128-4144.
001-153607

PREMANTURA samostojec´a
kuc´a 160 m2, sa dva zasebna
app po 35 m2, bazen 24m2,
okuc´nica 900 m2, atraktivna
lokacija. 091/177-2020. 001-153491
2

PREMANTURA kuc´a 150m ,
na prekrasnoj parceli 800m2,
moguc´a izgradivost nove
P+2, 720m2,kanalizacija, pogled more. 098/514-668.
001-153992

PREMANTURA kuc´a 80 m2,
moguc´a nadogradnja, 400 m
od mora ili mjenjam za stan u
Puli ili Medulinu. 095/8584509.
001-155601
PREMANTURA kamena kuc´a
s pogledom na more, 70 m2,
69.000 EUR, Istradom. 091/
349-9263.
001-155497
PREMANTURSKA
CESTA
kuc´a sa dva stana 160m2+garazˇa 80m2, ok. 1.200m2, razne
kombinacije. 097/757-0711.
001-152201

OKOLICA UMAGA objekat s
6 soba, restoran i veliki a.p.p.,
sve komplet opremljeno, moguc´nost prenamjene u hostel,
620 m2. 091/915-3110. 001-152358

PRIZEMNICA 160m2 od toga
110m2 sta. prostora blizu
vodnjana 180.000 EUR, zamjena za stan do 80.000 EUR.
001-155424
098/440-381.

PAZIN u centru, kuc´a cca 100
m2, P+1+60m2 podruma, vrt
na korisˇtenje, 62.000 EUR.

PULA Gregovica kuc´a 70 m2,
75 m2 vrta, potrebna adaptacija na odlicˇnoj lokaciji. Orson

PULA Veli vrh, brac´e Leonardelli, kuc´a 200 m2, ok. 860
m2, odlicˇno stanje, centralno
plin, nova stolarija, suncˇana
strana,
povoljno.
Orson
Immobilien. 098/195-5566.
001-155056

PULA kuc´ica kod O.Sˇ. Vidikovac 56 m3, 20 m2 ok., u
potpunosti adaptirana. Orson
Immobilien. 098/195-5566.
001-155058

PULA kuc´a s 10 p.p.-a, 20
lezˇaja, sa vrtom. 098/172001-154360
5880.
PULA samostojec´a kuc´a sa 3
stana, velika ok,. blizina mora.
001-154355
098/219-043.
PULA centar, kamena kuc´ica,
ranovirana, na dvije etazˇe,
idealna za tihi obrt, 92.000
001-154532
EUR. 091/224-7565.
PULA Muntic´, samostojec´a
kuc´a 140 m2, potrebna adaptacija, garazˇa, sˇtala, 4.315 m2,
130.000 EUR. 052/503-800.
001-152366

PULA kuc´a 280m2, prizemlje+kat, cc‹ 350m2 okuc´nice,
voda struja, centralno, plin,
drva, kanalizacija. 091/565001-152406
9727.
PULA samostojec´a kuc´a na
Gregovici 300 m2 okucˇnice,
potrebna manja adaptacija,
80.000 EUR. Stanoinvest
001-153595
098/193-8913.

001-152491

SˇISˇAN, prizemnica 125 m2, 2
odvojena stana, okuc´nica
850m2,
zapocˇeti
bazen,
165.000 EUR, pod racˇun stan
Vidikovac, Veruda. 095/8062681.
001-152886
SˇISˇAN kuc´a katnica s mansardom, 2 trosobna stana,
okuc´nica, struja. 052/574630.
001-153794
SˇISˇAN, kuc´a cca 120 m2,
80.000 EUR, mozˇe zamjena
za stan u Puli. 099/8058718.
001-154459
SˇISˇAN stara istarska kuc´a u
blizini Lizˇnjana, 3 stana 240
m2 stamb. prostora, dvorisˇte
120
m2,
dokumentacija
uredna, uvjetna za stanovanje, p.p. ili drugu namjenu,
87.000 EUR ili 652.500 kn.
Max nekretnine. 091/5236109.
001-155666
SˇISˇAN, kuc´a, P+1, 160 m2,
samostojec´a, okuc´nice 350
m2, hitno, 160.000 EUR. 052/
881-067, 098/963-3465. 001-155366
SˇTINJAN, kuc´a na 650 m2
okuc´nice, 30.000 EUR. Istradom 099/236-4009.
001-155486
UMAG, kuc´a 184 m2 stambenog prostora, 300 m2 okuc´nica, 5 km Umaga, cesta za
Buje, 100.000 EUR. 099/5602212.
001-152694
UMAG okolica, kamena kuc´a
u nizu, 100 m2, s malim
dvorisˇtem, renovirana, hitno.
098/918-5242.
001-152729

PULA, Kasˇtanjer, etazˇa kuc´e
78 m2, 200 m2 ok., 88.000
EUR. Stanoinvest 098/357001-153614
846.

UMAG, Zambratija, 190 m2,
vrt 350 m2, garazˇa, 150 m
plazˇa, pogled more. 091/5147421.
001-152217

PULA, obiteljska kuc´a, 100 m
do mora, 480 m2, 463 m2
okuc´nice, za visˇe namjena,
kod hotela Pule. 098/949001-153632
6388.

VALBANDON obiteljska kuc´a
s uhodanim poslom za iznajmljivanje, kao kuc´a za odmor, 500m od plazˇe, dogovor,
hitno. Ilic´ d.o.o. 095/5110185.
001-155673

PULA blizina centra , velika
okuc´nica, 160m2, moguc´a
nadogradnja, pogodno za
001-153843
p.p. 098/750-507.
PULA-KASˇTANJER, obiteljska kuc´a sa dva stana i
okuc´nica.
00499/11/458012.
001-152692
RAB nova kuc´a, katnica,
180m od mora, cijena po
dogovoru. 091/792-1329.
001-152466

RABAC-LABIN okolica, 1 km
od mora, izvrsna lokacija, 872
m2, sa zapocˇetom gradnjom,
plocˇa, septik, voda, samo
47.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina. 052/638-222, 091/
001-155142
641-3135.
ROVINJ, strogi centar, povoljno. 091/794-1654. 001-154752

VALBANDON kuc´a s 2 stana,
novogradnja, 150 m2 ok., blizina plazˇe, 120.000 EUR., Ilic´
d.o.o. 095/511-0185.
001-155654
VALTURA starija kuc´a, dobro
stanje, cca 250 m12, P+1, cca
700 m2, sˇterna, konoba, pogled more. 091/593-7715.
001-153634

VELI VRH 300m2, 150.000
EUR ili 1.125.000 kn, prizemnica sa okuc´nicom, u prizemlju db, kuhinja, 2ss i jedna na
katu, 2 kupaonice, okucˇnica
sa terasom i vrtom, moguc´nost dizanja josˇ jedne etazˇe.
Max nekretnine. 091/5236109.
001-155668
VELI VRH prizemnica 81m2, 2
ss, db, 2 kupaone, lijepa
okuc´nica, grad¯evinska dozvola, uporabna 105.000
EUR ili 787.500 kn. Max Nekretnine. 098/945-8648. 001-155672

ROVINJ-strogi centar, dio
kuc´e 155 m2, sa stanom 88
m2 i caffe barom, komplet
inventar 67 m2. 091/159001-154953
9674.
SAMOSTOJEC´A VIKENDICA
blizina mora, pogled more.
RE/MAX Svijet nekretnina.
001-155147
091/641-3154.
SAVICˇENTA okolica, starija
kuc´a sa dvorisˇtem. 092/2892500.
001-155416

VERUDA-Porat, kuc´a u nizu,
ok. 400 m2, P+1, ured¯ena,
240.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 052/638-222, 091/
641-3141.
001-155152

SEOSKO IMANJE 3 objekta,
1.300 m2 okuc´nice, u fazi
adaptacije za a.p.p. seoskog
turizma, 150.000 EUR. 099/
001-155660
253-5604.

VIDIKOVAC gradim i prodajem samostojec´u kuc´u. 098/
001-156062
921-5148.

SLAVONIJA, Gunja, kuc´a 160
m2, 1.200 m2 okuc´nice, svi
pratec´i objekti, povoljno. 098/
001-152924
845-587.
STAMB. KONT5EJNER 6x2,5
sa
nadstresˇnicom,
WC,
opremljen, zvati navecˇer.
001-154186
052/213-146.
SV. PETAR U SˇUMI istarska
kuc´a sa baladurom i sˇternom,
prizemlje-konoba, kat-stan,
140m2, ok. 600m2, useljivo,

VERUDA Porat, obit. kuc´a u
nizu, 420 m2, tri odvojena
stana, 900 EUR/m2, prodaja i
po
stanovima.
099/6980042.
001-155271

VILE VALDEBEK samostojec´i objekt sa tri stana 55-58
m2, 2s+db, balkon, vrt, parking, novogradnja, useljivo,
uporabna dozvola. Stanoinvest. 098/193-8913.
001-153593
VISˇNJAN kuc´a prizemnica
150m2, sa ok. 1.500 m2, 091/
422-1160.
001-155076
VISˇNJAN-BREZˇAC, 440 m2,
pogled, veliki stan, 6 app-a,
konoba, 1.200m2 ok., 1.100
EUR/m2. 098/886-609. 001-155427

VODNJAN kamena kuc´a za
adaptaciju, 150m2, okuc´nica
1.200m2, struja, voda, periferija Vodnjana. 098/254-142.
001-153305

VODNJAN, kuc´a 240 m2, ok.
300 m2, jednom stranom ve001-000976
zana. 098/921-6415.
VRSAR, stari grad, kuc´a sa
dvorisˇtem. 052/441-499.
001-152243

kupnja
POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca manju kuc´u za odmor
do 150.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina. 052/638001-155259
222, 091/641-3142.
POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce kuc´u sa okuc´nicom u
okolici Pule, pozˇeljna blizina
mora, do max. 250.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina.
091/641-3160, 052/638-222.
001-155266

POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca kuc´u u Puli i okolici do
10 km, do 200.000 EUR. RE/
MAX Svijet nekretnina 052/
638-222, 091/641-3130. 001-155249
POTRAZˇUJEMO za poznatog
kupca kuc´u u okolici Pule, do
80.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina 052/638-222, 091/
641-3130.
001-155250
POTRAZˇUJEMO za poznate
kupce, kuc´u s vrtom i bazenom, na moru ili u unutrasˇnjosti Istre. Matisse 098/1976820, 052/210-135.
001-156051
PULA kuc´a sa posebnim ulazom, dvorisˇte ili mozˇe kombinacija, stan ili urb. zemljisˇte,
blizina Pule. 091/545-3505.
001-154221

ROVINJ, poljsku kuc´icu, legalno sagrad¯enu, kupujem.
001-153909
098/791-330.

iznajmljivanje
PREMANTURA, dogovor, na
duzˇe vrijeme. 095/858-4509.
001-155602

PULA centar, pola kuc´e, Dobricheva ul. 12, prizemlje 30
m2, potrebno urediti. 098/
001-153462
161-9143.
ROVINJ kuc´a, tri sobe, kuhinja, kupatilo, dvorisˇte, mozˇe i
za srezonske radnike, moguc´a i prodaja, hitno. 098/
573-844, 052/812-900, 091/
954-2252.
001-153767
ZˇMINJ okolica, kuc´a tokom
cijele godine. 099/788-9732.
001-153421

unajmljivanje
SAMOSTOJEC´U noviju kuc´u,
oko 100 m2, sa dvorisˇtem i
garazˇom do 20 km od Pule.
099/792-4553.
001-152747
TRAZˇIM u najam manju kuc´u
ili odgovarajuc´i prostor za
sviranje/vjezˇbanje u Rovinju
ili blizˇoj okolici. 091/504001-154232
1861.

SOBE
iznajmljivanje
BLIZINA ARENE soba za
nic´enje sa grijanjem i kupaonicom. 091/523-6109. 001-155756
IZNAJMLJUJEM sobe za
radnike, 600 kn/mjesecˇno.
001-152067
091/981-6681.
JEDNOKREVETNA soba s
kupaonom, kuhinjom, poseban ulaz u Puli, na duzˇe
vrijeme, TV u sobi. 052/506388, 099/861-3299.
001-155847
OPATIJA-sobe s kupaonom i
apartmane vec´ od 110 kn po
osobi dnevno, stalni gosti
10%
popusta.
091/890001-152013
8453.
PORECˇ, centar, soba uz korisˇtenje stana, dogovor. 092/
121-1668.
001-155550
PULA sobe u centru, kupatilo,
kuhinja, tv, klima, za studente.
098/323-062.
001-155905

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
PULA centar grada, soba za 2
radnika ili 2 osobe. 091/5723467.
001-153333

2 GRAD
¯ EVINSKE parcele od
2.000 m2 i 1.400 m2. 091/8913376.
001-152819

PULA, dvokrevetna soba s
cˇajnom kuhinjom, poseban
ulaz, na duzˇe vrijeme. 091/
001-153932
275-5937.

5 KM OD PULE, urbanizirana
parcela 570 m2, za gradnju
obiteljske kuc´e, 38.000 EUR.
091/568-4382
Stanoinvest
001-153588
091/568-4382.

PULA soba u centru grada.
001-153681
098/367-223.
PULA-CENTAR soba sa 2
slobodna kreveta za samce,
cent. grijanje i TV, na duzˇe
vrijeme. 098/929-3439, 052/
001-153722
543-563.
PULA-VERUDA,
musˇkoj
osobi, soba sa upotrebom
kupatila + TV, cijena dogovor.
001-155553
091/563-8567.
SOBA sa upotrebom kupatila.
001-155885
091/634-8924.
SOBA s odvojenom kuhinjom,
kupatilom, za zˇensku osobu.
098/178-8166.
001-154850
SOBA s upotrebom kuhinje,
za jednu zˇensku osobu, zaposlenu ili studenticu, Pula.
001-153809
052/543-266.
SOBA sa kupatilom i kuhinjom, na duzˇe vrijeme. 052/
001-153862
386-459.
SOBA s kupatilom, novo, na
duzˇe vrijeme. 098/403-067,
001-153856
052/386-759.
SOBA za samca, kuhinja, poseban ulaz. 052/505-942.
001-153512

SOBA s kupaonom, kuhinjom
za studente, poseban ulaz,
blizina centra. 052/545-177,
098/929-6971.
001-153392
SOBE za radnike, uporaba
kupatila, iznajmljujem na Punti(Pula). 091/913-9772. 001-153844
SOBE za 2 samca u namjesˇtenom stanu(kuhinja, kupatilo s perilicom) na duzˇe vrijeme, poseban ulaz u obit.
001-153783
kuc´i. 052/505-924.
SOBE za radnike, strogi centar, blizina Uljanika, 800 kn +
rezˇije. 099/444-1408.
001-152599
STOJA dvokrevetna soba, za
samce na duzˇe vrijeme. 098/
403-067, 052/386-759. 001-153859
VERUDA PORAT, 2-krevetna
soba, upotreba kuhinje i kupatila. 052/391-907, 095/8541381.
001-153748
VODNJAN, sobe za radnike.
098/921-6415.
001-000977

ˇE
GARAZ
prodaja
CENTAR PAZINA garazˇa.
001-153361
098/929-1240.
GARAZˇA u Puli na Verudi, u
neposrednoj blizini S krivine,
prodajem ili iznajmljujem. 091/
001-152263
439-0345.
GARAZˇA Nazorova 37. 091/
001-154495
794-0285.
POCINCˇANA limena garazˇa,
4.80x2.80, Veruda. 098/9281255, 052/391-635.
001-153760
PULA garazˇa, povoljno. 098/
001-154340
172-5880.
STOJA garazˇa, zidara, bez
papira. 095/912-5901. 001-154944

kupnja
GARAZˇU, pocincˇanu, limenu
kupujem. 098/139-7456, 098/
174-7930, 052/381-436. 001-153337

iznajmljivanje

ATRAKTIVNE ubr. i polj. parcele, Stranic´i, Gedic´i i Sˇkropeti, infr.blizu, povoljno. 091/
421-0477.
001-155803
ATRAKTIVNO 5.600 m2, industrijsko zemljisˇte, uz cestu
Vinezˇ-Sˇumber, na raskrsˇc´u
Sv.Martin-Santalezi. 098/1975888.
001-152138
BALE, 36.200 m2, ocˇisˇc´ena,
lijep pogled, ucrtana kuc´a 26
m2, ograd¯eno suhozidom.
001-152059
091/147-9162.
BALE poljop. zemljisˇte sa
kazˇunom
i
malsinama.
10.200m2, pogled more. RE/
MAX Svijet nekretnina. 091/
641-3153, 052/638-222. 001-155243
BANJOLE Kasˇtanjezˇ, parcela
1 red do mora 640 m2, pogoled more. Orson Immobilien. 098/195-5566.
001-155064
BANJOLE Volme, parcele
raznih velicˇina s pogledom
na more. Orson Immobilien.
098/195-5566.
001-155084
BANJOLE zona rekreacije i
sporta, 600 m2, uz morsku
obalu, kupalisˇte, masline,do
urbanizacije, 39.000 EUR.
091/372-5110,
091/195001-153545
3877.
BARBAN okolica, urb. parcela, 5.000m2, mirna lokacija.
099/228-0216.
001-154424
BARBAN-ZˇMINJ
okolica,
3.750 m2, oranica i livada,
infrasturuktura 500m udaljena, 7.000 EUR, moguc´a
gradnja vikendice. 052/580001-152191
013, 099/842-5999.
BIBIC´I, 500 m2, urb., blizina
ceste. 091/422-2873.
001-154948
BIBIC´I urb. zemljisˇte 3.500
m2, cijena po dogovoru. 098/
001-155398
645-999.
BLIZINA PULE, urbanizirana
parcela 1000 m2, pravilnog
oblika, 32.000 EUR. Stanoin001-153609
vest 092/128-4144.

001-152873

FAZˇANA na ulazu, grad¯. zemljisˇte 700 m2, 200 EUR/m2.
001-153247
091/739-0733.
FAZˇANA grad¯. zemljisˇte, 525
m2, idealno za obiteljsku
kuc´u, pogled more, mirna
lokacijqa, 200EUR/m2. Felix
2002 d.o.o. 091/150-5505.

001-155661

BLIZU PULE, vikend parcele
s prikljucˇkom vode, 740 m2 i
720 m2. 091/932-6225. 001-155634

FUNTANA visˇe poljop. i ostalih zemljisˇta od 1.0005.000m2. 091/508-7362.

BRLJAFI, centralna Istra,
34.000 m2, poljoprivredno, isparcelirano, povoljno. 098/
330-789.
001-154490
BRTONIGLA, zapocˇeta gradnja za 8 manjih stanova sa
garazˇama i spremisˇtima, pravomoc´na grad¯evna dozvola,
sve plac´eno. Mozˇe se odmah
nastaviti gradnju. 091/9112096.
001-154251
BURIC´I kod Kanfanara, urbanizirana parcela 1.100 m2,
povoljno. 091/767-6217.
001-154571

BUTKOVIC´I, 9.912 m2+ucrtana rusˇevina 72 m2, ograd¯eno suhozidom. Aspectus
d.o.o. 098/743-467.
001-155494
BUTKOVIC´I, poljoprivredno,
9.000 m2, ostalo dogovor.
001-153213
091/571-2769.

STOJA garazˇa 15 m2,kanal,
struja, pogodno za radionu i
tihi obrt. 098/966-7096. 001-155284

CENTRALNA Istra, grad¯evinsko zemljisˇte, 10.000 m2. 091/
509-1800.
001-155296

ˇ TA
ZEMLJIS

CERE St. kaic´, oranica ravna
3.600 m2. 095/802-0927.
001-152094

CERE-Zˇminj, selo Barisˇini,
visˇe grad¯. parcela od 5001.500 m2, mozˇe posebno ili
zajedno, do asfalta, struja,
voda, 30 EUR/m2. 098/1361565.
001-153355

gled na more, 4.600 m2, 100
EUR/m2. 098/139-1184. 001-153206
GALIZˇANA jug, poljoprivredno, 7.500 m2, 3 EUR/m2.
098/900-4442.
001-153207
2
GRAD
¯ . zemljisˇte 588 m ,
voda, struja i kuc´ica 65 m2,
moguc´a nadogradnja. 091/
928-8128.
001-154659
2
GRAD
¯ . ZEMLJISˇTE 2.850 m ,
8 km od mora, na osami sa
svom potrebnom infrastrukturom. 091/207-7069.
001-154268

GRAD
¯ EVINSKO zemljisˇte Labin, Vinezˇ, 1.050 m2, urbano
naselje, prikljucˇci svi pored
zemlje, 40 EUR/m2. 098/1983703.
001-152944
GRAD
zemljisˇte,
¯ EVINSKO
570 m2, asfalt i infrastruktura,
43.000 EUR. 099/827-7261.
001-153827

GRAD
zemljisˇte
¯ EVINSKO
1.500 m2, Opcˇina MotovunBrkacˇ blizu buduc´eg golf igralisˇta. 091/561-7565.
001-153898
GURAN zemljisˇte, sa kazˇunom 9.640m2, blizu asfalt.
091/512-3091.
001-151922
GURAN-VODNJAN poljop.,
12.000 m2, 1 EUR/m2. 098/
637-262.
001-153204
HRELIC´I, Jukic´i, uz cestu
zemljisˇte 20.000 m2, moguc´a
gospodarska gradnja, voda,
struja, telefon, dogovor. 099/
810-2855.
001-152536

001-153505

FAZˇANA grad¯. zemljisˇte uz
asfalt 750 m2, pogled more.
Aspectus d.o.o. 098/743001-155477
467.
FAZˇANA grad¯. zemljisˇte, sa
lokacijskom dozvolom za obiteljsku kuc´u. RE/MAX Svijet
nekretnina. 052/638-222, 091/
001-155201
641-3169.
FAZˇANA grad¯. parcela za
izgradnju 18 stanova sa vezˇec´om grad¯. dozvolom. Ilic´
001-155655
d.o.o. 095/511-0185.
FAZˇANA grad¯. parcela, 1 red
do mora, pogled na Brijune.
Ilic´ d.o.o. 095/511-0185.

BLIZU autobusnog kolodvora, grad¯. 1000 m2, infrastruktura, 120 EUR/m2, zvati
001-153647
9-11h. 095/907-9219.

DOLINKA, iznajmljujem garazˇu. 099/277-3662.
001-152211

11 KM od mora, uz asfalt,
16.050 m2, za izgradnju stancije, vile, idejni projekt, pogled, 75.000 EUR. Aspectus
d.o.o. 098/743-467.
001-155491

FARAGUNI grad¯. 2.000 m2,
10 km od mora, poljop. 3.000
m2, cijena na upit bez posred001-152068
nika. 091/577-0874.
FAZˇANA, zemljisˇte u naselju,
589 m2, 70 EUR/m2, parcela
pravilnog oblika, povoljno.
001-152080
097/714-1414.
FAZˇANA grad¯. 500 m2, voda,
struja, telefon, kanalizacija do
parcele, blizina centra i mora
200 m. 092/289-2887. 001-152760
FAZˇANA, na samom ulazu, uz
glavnu cestu, grad¯evinska,
1.330 m2. 098/179-1984.

FAZˇANSKA CESTA Pula, povoljno, grad¯. zemljisˇte, cca
700 m2, voda, struja, kanalizacija ispred parcele, dogo001-153954
vor. 098/367-362.

BUTORI-TINJAN,na glavnoj
cesti Porecˇ-Pazin, dvije grad¯.
parcele 2.300 m2 i 3.600 m2.
001-152668
098/254-360.

prodaja

CUKRIC´I
urban.
parcela
1.000 m2 + 900 m2 neurban.,
moguc´a dioba, 27.000 EUR
zajedno, iza 17h. 052/391001-151965
467.
CˇABRUNIC´I poljop. zemljisˇte
14.000 m2, 2.5 EUR/m2, iza
001-151966
17h. 095/912-4724.
CˇABRUNIC´I urb. parcela,
1.700 m2, blizu voda i struja.
001-152210
099/277-3662.
CˇABRUNIC´I, 6.300m2, pasˇnjaka pravilno oblika, u suhozidu, 300m od sela, 7.300
001-154675
EUR. 091/125-6444.

001-153819

FUNTANA-Porecˇ, grad¯.parcele 775 i 547 m2, prilaz cesti,
500 m od mora. 095/525001-153264
3905.
GAJANA zemljisˇte ograd¯eno
suhozidom blizu asfalta i
vode, povoljno i hitno. 091/
001-152430
794-9589.
GAJANA grad¯ zemljisˇte, 800
m2, 25.000 EUR. 091/543001-155285
1694.
GALIZˇANA, urb. zemljisˇte 750
m2, 60.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina 052/638001-155167
222, 091/641-0001.
GALIZˇANA urbanizirano zemljisˇte 1.700m2.RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-0001,
001-155192
052/638-222.
GALIZˇANA, maslinik, partizanski put, 1500 m2, 28 starih
maslina, 24.000 EUR. Aspectus d.o.o. 098/743-467. 001-155493
GALIZˇANA
urbanizirano
1.700 m2 i sˇtala sa prikljucˇkom struje i vode, dogovor.
001-155844
098/996-4685.
GALIZˇANA 650 m2, plac´ene
komunalije, grad¯evinsko, moguc´a zamjena za manji stan.
001-152179
095/829-2407.
GALIZˇANA industrijska zona,
urbanizirano, sˇuma 23.000
m2, 10 EUR/m2. 098/939001-153205
4793.
GALIZˇANA, urbanizirano, po-

GEOMATIKA d.o.o.
Pula, Pješčana uvala X ogr. 7

tel. 052/397 004, fax. 052/384 711
mob. 098 805 891

GEODETSKI POSLOVI
• uknjižba objekata
• parcelacija zemljišta
• posebne geodetske podloge
• iskolčenja objekata
• geodetski konzalting …

HRELJIC´I parcela sa grad¯.dozvolom i infr.,. 099/732001-152333
1933.
ISTRA Grimalda, zˇive vode,
sˇuma uz asfalt, 10.000 m2,
14.500 EUR. 091/665-2222.
001-153192

IZNAD Limskog kanala, na
atraktivnom polozˇaju, pogodno za rancˇ, maslinik.
091/792-7947.
001-152238
JURSˇIC´I 750 m2 urban.,
1.560 poljop. u cijelost. 098/
655-454.
001-156024
KANFANAR, 1.000 m2. 092/
131-4674.
001-153091
KAPELICA parcela, 1.300 m2,
struja, voda, telefon, na upit
cijena. 099/880-0128.
001-153270
KAVRAN grad¯. zemljisˇte,
1.700 m2, projekt, ograd¯eno,
struja, voda na parceli, pogled, 75.000 EUR. Aspectus
d.o.o. 098/743-467.
001-155474
KRINGA
poljoprivredni.,
1.200 m2, pogodno za pcˇelare
mijenjam za zemljisˇte cca 500
m2, okolica Vodnjana ili u
blizini Jursˇic´a. 098/450-774.
001-152962

KRMED
poljop.
parcela
65.000 m2, uz asfalt, za sve
namjene, blizu sela, dogovor,
hitno. Ilic´ d.o.o. 095/5110185.
001-155670
KRNICA poljop. zemljisˇte,
2.000 m2. 091/655-5765.
001-000980

Svijet nekretnina. 052/638222, 091/641-3135.
001-155217
LABIN 5 km grad¯. zemljisˇte
871 m2, samo 23.500 EUR,
povoljno. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/
641-3135.
001-155218
LABIN 3 km, grad¯. teren sa
grad¯. dozvolom za obiteljsku
kuc´u, 800 m2, 45.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-3135.
001-155210

LABIN grad¯. zemljisˇte 3.200
m2, povoljno, 15 EUR/m2. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-3135. 001-155211
LABIN Sˇusˇnjevica, podnozˇje
parka prirode Ucˇka, grad¯.
zemljisˇte 3.200 m2, povoljno,
15 EUR/m2, infrastruktura.
RE/MAX Svijet nekretnina.
052/638-222, 091/641-3135.
001-155212

LABIN grad¯. zemljisˇte, 1.600
m2, super prilika, 24.000 EUR.
RE/MAX Svijet nekretnina.
091/641-3135, 052/638-222.
001-155228

LABIN-GONDOLIC´I poljop.
zemljisˇte, oranica, vrlo plodno
tlo, 1/1 vl. 099/746-6187.
001-152724

LIZˇNJAN grad¯. parcela, I red
do mora, 758 m2. 052/421001-152158
390.
LIZˇNJAN grad¯evinsko zemljisˇte, 800 m od mora, 758 m2.
095/820-8434.
001-152153
LIZˇNJAN parcela 2x300m2,
nezrbanizirano kraj mora, lijep
pogled. 091/584-9318. 001-153267
LIZˇNJAN grad¯. zemljisˇte 411
m2, struja, voda, do parcele,
pogled na more, 44.000 EUR.
Felix 2002 d.o.o. 091/1505505.
001-153502
LIZˇNJAN grad¯.parcela, 295
m2, sa lokacijskom dozvolom
za obiteljsku kuc´u, 32.000
EUR. Pulanekretnine. 098/
001-155099
656-132.
LIZˇNJAN vikend parcele
500m2, povoljno. 099/563001-154978
9656.
LOBORIKA, visˇe neurb. parcela. 099/806-3346.
001-154685
LOBORIKA 500 m2, 1/1, povoljno i hitno, voda. 091/529001-154553
9505.
LOBORIKA, poljop. zemljisˇte,povoljno. 095/813-1549.
001-154479

LOBORIKA grad¯. zemljisˇte uz
asfaltnu cestu, stari maslinik,
52.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina. 052/638-222, 091/
641-3140.
001-155215
LOBORIKA
urb.
parcela
400m2, 35EUR/m2. 052/550311.
001-155547
LOBORIKA kuc´a 50m2, plus
podrum, zapocˇeta nadogradnja 50m2, terasa 50m2, na
urbanizi. parceli 1.000 m2.
098/981-6155.
001-155380
LOBORIKA centar, grad¯. parcela s lokacijskom dozvolom
za obiteljsku kuc´u. 091/7379431.
001-156057
LOBORIKA, dozvoljena urbanizacija, 2.866 m2, vikendica
56 m2, maslinik, voc´njak,
sˇuma, voda, sve ograd¯eno.
098/729-290.
001-153484
LOBORIKA 9.034 m2, kvalitetna oranica, blizina vode i
001-153846
struje. 098/939-6254.
LOBORIKA, 2.000 m2 urb., ili
zamjena za stan u Puli-centar.
052/214-137, 098/656-071.
001-153847

LOBORIKA urban. i neurban.
parcele blizu naselja i glavne
ceste, direktno od vlasnika.
098/163-6768.
001-152004

KRNICA maslinik, 3.800 m2.
098/956-5705.
001-000981
KUJIC´I, 3800 m2, 100 trsa
grozˇd¯a, gospodarski objekt
80 m2, ima struju i vodu,
40.000 EUR. Aspectus d.o.o.
098/743-467.
001-155498

LOBORIKA urb. i neurb. parcele uz kuc´e, 100 m od glavne
ceste Pula-Rijeka, od vlasnika. 091/237-3283.
001-152005

LABIN Breg Ivanovci, grad¯.
zemljisˇte 1050 m2, samo
28.000 EUR, prilika. RE/MAX

MAJMAJOLA 13.700m2, do
urb., 59.000 EUR. 099/7757757.
001-154703

49

MANJADVORCI okolica, neurbanizirano,
sˇuma-livada,
7.500 m2, 14 kn/m2. 098/
001-000986
901-9155.
MARCˇANA
poljoprivredno
zemljisˇte 2.500 m2, 7.800
001-000991
EUR. 098/421-909..
MARCˇANA
poljoprivredno,
8.500 m2, blizina sela, lijepa
pozicija. 091/578-4488. 001-153230
MARCˇANA parcela 3.200m2,
ind.zona. 091/511-7729.
001-154848

MARCˇANA oranica i sˇuma,
2.000 m2, blizu glavne ceste.
001-154500
098/762-206.
MARCˇANA 2.000 m2 polj.
zemljisˇte, 6 EUR/m2, hitno.
001-154502
091/909-2139.
MARCˇANA, 1.000 m2, urb.,
30 EUR/m2, agencije isklju001-156035
cˇene. 091/239-9844.
MARKOVAC-VISˇNJAN, grad¯evinsko, 2.000 m2, pogled,
asfalt, struja, voda do parcele,
mirna lokacija, 95 EUR/m2.
001-155429
052/442-316.
MASLINIK okolica Sv. Lovrecˇa, 25.500 m2, voda, povoljno. 099/775-0256. 001-153470
MEDULIN, Mukalba, grad¯evinsko, 1.100 m2, 2.200 m2,
pogled na more, 750 kn/m2.
001-153782
098/335-887.
MEDULIN, Munida, grad¯evinsko 600 m2. 052/576-493.
001-152275

MEDULIN centar, grad¯. 670
m2, s vikendicom, svi prikljucˇci. 091/590-7584. 001-152761
MEDULIN, prvi red do mora,
grad¯. zemljisˇte, 1.453 m2, infrastruktura
do
parcele
Aspectus d.o.o. 098/743001-155478
467.
MEDULIN zemljisˇte za izgradnju obiteljske kuc´e, 582m2,
400m od mora, 150EUR/m2.
RE/MAX Svijet nekretnina.
091/641-3169, 052/638-222.
001-155225

MEDULIN, urb. zemljisˇte
1200 m2, pogled na more,
idealno za izgradnju dvojnog
objekta ili obit. kuc´e, 120
EUR/m2. RE/MAX Svijet nekretnina 091/641-3160, 052/
001-155163
638-222.
MEDULIN grad¯. zemljisˇte
220m2, sa grad¯. dozvolom i
plac´enim komunalijama, pogled na more, 180m od plazˇe.
001-155745
091/535-5527.
MODRUSˇANI grad¯. parcela,
1.050m2+2.000m2+2.000m2,
struja i voda blizu, 052/825001-152603
302, 098/939-3567.
MONTE SERPO-Pula, parcela
s prirodnom ogradom i maslinama, urbanizirano, voda i
struja u blizini. 098/372-522.
001-155621

MUNTIC´ polj., 2.500 m2 i
1.500 m2., iza 17h. 091/536001-155402
9300.
MUNTIC´ sˇuma, 2.768m2, ulaz
sa 3 strane, blizina struje i
vode, moguc´a urbanizacija.
001-154436
091/253-0210.
MUNTIC´
vikend parcela,
voda, 1.000 m2. 099/409001-152885
1868.
NEURB. PARCELU sa malom
kuc´om u Kavranu, blizu mora.
001-152328
099/531-7184.
NEURBANIZIRANE parcele u
Sˇisˇanu i Usˇic´evim dvorima po
zˇelji kupca. 098/335-577.
001-154466

NOVIGRAD, Salvela, grad¯evinsko, 1.500 m2, struja, voda,
blizina mora. 095/867-6171.
001-154597

NOVIGRAD, grad¯evinska parcela, u S. Contesi, 70 EUR/
m2, hitno. 091/133-0331.
001-152423

OKOLICA PULE, grad¯evinsko
zemljisˇte20EUR/M2,
struja,
voda, asfalt. 099/351-5077.
001-155912

50

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

OKOLICA VISˇNJANA 20.000
m2, uz glavnu cestu, voda,
dogovor. 091/158-3140. 001-155515
PARADIZˇ maslinik 12.000 m2,
suhozid, kazˇuni, 230 maslina,
stare 5 god., vikend kuc´ica,
prikljucˇak vode, struja, 10
EUR/m2. 052/542-049. 001-154869
PARADIZˇ, urbanizirano zemljisˇte. 099/411-0224.
001-152064
PARCELA,
neurbanizirana
1.191 m2 na Medulinskoj cesti. 099/872-9530.
001-001269
PARCELA iza Sˇijanske sˇume,
prema ipsilonu, 1.128 m2,
moguc´e i manje. 052/391459, 098/918-7660.
001-153899
PARCELA u Sˇisˇanu, 600 m2,
voda na parceli, 25.000 EUR.
001-155950
098/980-7753.
2

PARCELA 18.000 m , sadrzˇi
13.000 m2 polj. zemljisˇta,
5000 m2 grad¯. zemljisˇta, Krnica, blizu mora. 098/925001-155632
3110, 052/392-347.
PARCELA 11.000 m2 poljoprivredna za uzgoj stoke uz
moguc´nost izgradnje gospodarsko-stambenog objekta,
pogled na more, blizu struje,
vode, 3 EUR/m2. Ilic´ d.o.o.
001-155675
095/511-0185.
PASˇNJAK vikend, 500 m2,
plac s pogledom na Brione,
10.000 EUR. 091/152-1567.
001-155925

PAZINSKI NOVAKI Pazin,
stamb. zgrada i urban. zemljisˇte 4.656 m2, 130.000 EUR.
091/530-1321.
001-154949
PEROJ poljop. zemljisˇte 369
m2, ograd¯eno, blizina sela i
mora, dobra lokacija, blizu
sˇahta za vodu. 098/9034316.
001-154897
PEROJ grad¯. zemljisˇte od 500
m2. 052/211-627.
001-155401
PEROJ 586 m2 vikend zemljisˇte blizu ceste Peroj-Vodnjan, voda na parceli, pogled
na Brijune, hitno. 098/9983509.
001-153758
PEROJ maslinik, 2.500 m2,
stoljetne masline, 33 kom.,
moguc´a prodaja po komadu,
blizu mora, iza 17 h. 098/9529989.
001-152115
PEROJ
9806.

maslinik.

095/548001-152787

PLITVICˇKA JEZERA plac
755m2, mjesto Gabovac,
25.000 EUR. 091/584-3475.
001-155291

POMER
grad¯.zemljisˇte,
829m2, 90 EUR/m2, 6.750 kn
za obiteljsku kuc´u. Max Nekretnine. 098/195-8184. 001-155674
PORECˇ Garbina 3.600 m2
neurbanizirano
zemljisˇte,
24.000 EUR. 098/224-549.
001-155572

PORECˇ, 6 km, grad¯evinsko,
1.236 m2, 70.000 EUR, mozˇe
na pola/35.000 EUR, pogled
more, voda, struja blizu. 095/
510-6726.
001-155946
PORECˇ, Musalezˇ, 4 km od
Porecˇa, spremno za gradnju
23 stana, moguc´e partnerstvo. 091/205-1237.
001-155879
PORECˇ okolica visˇe poljop.
parcela, 1.5-2.5 EUR/m2. RE/
MAX Svijet nekretnina. 052/
638-222, 091/641-3153. 001-155214
PORECˇ okolica, poljop. zemljisˇte, 5.300 m2, blizu ceste i
naselja. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/
001-155208
641-3153.
PORECˇ atraktivno grad¯. zemljisˇte, 2.100 m2, pogled more,
125.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina. 052/638-222, 091/
641-3153.
001-155207
PORECˇ parcela 2.223 m2
urb., +parcela 18.400 m2, ne001-154879
urb. 098/366-562.
PORECˇ-Vrsar, izmed¯u, sˇuma
1 Ha, dogovor. 098/226-996.

PORECˇ, Varvari, grad¯. 661
m2. 099/754-2962.
001-152558
PORECˇ-Radmani,
oranica
4.000 m2. 098/943-3131,
052/222-286.
001-001138
PORECˇ-Bonaci, grad¯. za
zgradu od 5 stanova. 098/
406-291.
001-153243
PORECˇ-VARVARI u najljepsˇem dijelu mjesta, 2 grad¯.
parcele, svaka 740 m2, mozˇe i
u komadu, 110 EUR/m2. 098/
194-3477.
001-154648
PREMANTURA grad¯. parcele
od 500 m2 do 1.400 m2,
izuzetna prilika. Istradom.
099/600-1178.
001-155500
PREMANTURA
atraktivno
zemljisˇe, cca 1.000 m2. 099/
767-8510.
001-153774

ROVINJ poljop. zemljisˇte
15.000 m2, struja i voda na
terenu, blizina turisticˇkog naselja. 091/505-9409.
001-154954
ROVINJSKO SELO grad¯. parcela 470 m2, u blizini trg.
centara 200EUR/m2. 098/
255-514.
001-154609
ROVINJSKO SELO 1.150 m2
zemljisˇta, 85.000 EUR. 091/
622-6464.
001-153153
SAVICˇENTA-Pekici, 25.000
m2, uz urban. zemljisˇte izmed¯u sela i magistrale, prilaz,
povoljno. 098/931-5015.
001-154288

SAVICˇENTA poljop. parcela
65.000 m2, uz asfalt, blizina
struja i voda, dogovor, hitno.
Ilic´ d.o.o. 095/511-0185.
001-155667

PREMANTURSKA
poljop.
zemljisˇte+voda+ucrtana sˇupa,
2
2
1508m , 25 EUR/m . 098/
001-153578
441-533.

SAVICˇENTA selo Pacˇic´i, urbanzirano 2.400 m2, blizu
struja, voda, asfalt. 098/535001-156018
524.

PREMANTURSKA
CESTA
2.000 m2, voda, kuc´a, legalizirana gradnja, komunalije
placˇene, maslinik, mali vinogerad. 095/829-5871.
001-152192

STANCIJA sa ucrtanom rusˇevinom za renoviranje, 300 m2,
33.000 m2 u komadu poljop.,
relacija
Motovun-Buzet,
190.000EUR. 091/539-6890.

PRODOL-KRNICA zemljisˇte
1.500 m2. 095/519-8436,
052/218-704.
001-152785
PULA Sˇijana, grad¯.zemljisˇte
1.300 m2. 098/773-662. 001-152213

STRANIC´I
kod
Lovrecˇa,
grad¯- zemljisˇte 490m2, sa
lokacijskom dozvolom i projektom. 099/248-8406. 001-153818

PULA zemljisˇte 1.800 m2, 2
km od mora, voc´njak, vinograd, voda, poljska kuc´ica.
091/539-4583.
001-152958

SUTIVANAC grad¯., 480m2, uz
asfaltni put, struja, voda uz
parcelu, u naselju, pogled,
17.000 EUR. 098/960-0873.

PULA, okolica, grad¯. zemljisˇte
700 m2, voda, struja, kanalizacija, telefon na parceli,
66.500 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina
091/641-3140,
052/638-222.
001-155246
PULA, 11 km od grada, 363
m2, gradska voda na terenu,4.500EUR..
098/1618134.
001-156036
PULA, 9 km od grada, 1.000
m2, dio urb., 25 EUR/m2., ag.
iskljucˇene. 098/493-887.
001-156026

PULA grad¯. parcela bez dozvole, 550 m2, 35.000 EUR.
098/372-522.
001-155626
2

PULA, grad¯. parcela 1700 m ,
kuc´a roh bau 200 m2, dogovor. 098/372-522.
001-155629
PULA grad¯. parcela 500 m2,
30.000 EUR. 099/750-3583.
001-155638

PULA okolica Galizˇane, 1.500
m2, maslinik, ograd¯en suhozidom, blizu asfalta, povoljno.
098/133-3196.
001-154674
PULA-SˇIJANA, izlaz na Y,
3.000 m2, urbanizirano, pogodno za gosp. objekat, vikend ili stambeno, zvati iza
19h. 098/927-3268.
001-153779
2

PULA-VALDEBEK 4.200 m ,
urb., povoljno. 098/219-711.
001-153035

PULA-VODNJAN
maslinik,
2.810 m2, 15 EUR/m2, u cijenu mozˇe i barka, jedrilica.
098/166-4947.
001-152052
RAKALJ 2.700m2,grad¯. dozvola pogled more, 120.000
EUR. 098/568-360.
001-155935
2

RAKALJ 5.000m , grad¯- dozvola, pogled more, 175.000
EUR. 098/260-052.
001-155941
REZˇANCI urb. parcela, 1600
m2, blizu voda i struja, 25
EUR/m2. 098/944-1037. 001-152352
ROVINJ, uz cestu prema Valalti, 1.896 m2. 091/1816199.
001-152800
ROVINJ, okolica, sˇuma 6.000
m2. 091/784-5866.
001-153214

001-152596

001-155916

SVETI PETAR U SˇUMI
10.000 m2, urb. zemljisˇte za
seljacˇko domac´nistvo, blizu
centra. 052/534-815.
001-153759
SVETVINCˇENAT,
okolica,
urb. parcele. 098/402-132.
001-154959

SˇAINI 3.900m2, urbanizirano,
uz cestu, povoljno. 098/665430.
001-152193
SˇALVELA ograd¯eno suhozidom, 1.500 m2, prekrasan
pogled more, 25.000 EUR.
Aspectus d.o.o. 098/743467.
001-155476
SˇIJANA parcela sa dozvolom
za P+1, P+2, salon namjesˇtaja, urede i sl. Istradom.
001-155495
099/253-5569.
SˇISˇAN 4.900 m2, vikend zemljisˇte na mirnoj lokaciji, 2 km
od plazˇe, 6 EUR/m2. Aspectus d.o.o. 098/743-467. 001-155475
SˇISˇAN 10.000 m2, pored naselja. 098/898-104.
001-155180
SˇISˇAN zemljisˇte, blizina voda
i struja. 052/535-458, 098/
214-401.
001-152867
SˇISˇAN, oranica, blizu ceste,
1.200 m2. 099/598-4697.
001-153795

SˇISˇAN, urbanizirana parcela,
420 m2, struja i voda na
parceli, u naselju s novim
kuc´ama, 80 EUR/m2, cca
37.000 EUR. Stanoinvest
001-153624
098/168-5173.
SˇKATARI 3000 m2 poljop.
zemljisˇta. 098/943-8272.
001-154996

SˇTINJAN grad¯.parcela 510
001-155036
m2. 098/334-347.
SˇTINJAN urb. parcela 450m2,
povoljno. Istradom. 099/2364009.
001-155485
SˇTINJAN
grad¯.
parcela
500m2. Istradom. 099/2535569.
001-155490
SˇTINJAN, urbanizirano, 730
m2, hitno. 099/215-9756.
001-155685

001-154646

ROVINJ, okolica, polj. zemljisˇte sa starim maslinama. 091/
510-4798.
001-153684

SˇUMA u Marcˇani, 8.000 m2,
lijepa
lokacija.
092/2185189.
001-155209
SˇUMA u sredisˇnjoj Istri,
50.000 m2., dogovor. 098/
001-154916
922-7629.
SˇUSˇNJEVICA 3.000 m2, grad¯evinska parcela, hitno. 098/
513-526.
001-155510

PORECˇ, blizina, na rubu urb.,
poljop. 1.100 m2. 098/9133656.
001-154386

ROVINJ, Vesˇtar, zemljisˇte,
uknjizˇena rusˇevina, dogovor.
098/952-2726.
001-155595

TINJAN sred. Istra, grad¯.
parcela 5.400 m2, infrast. i
asfaltni prilaz, za sve na-

ROVINJ-Cuvi, poljop. 2.149
m2, atraktivno, 50 m do mora,
poljska kuc´ica 48 m2 upisana
u katastar. 091/567-1911.
001-153284

mjene, 18 km od mora, 20
EUR/m2. 098/928-7381, 098/
136-3388.
001-152367
U DUBRAVI (Vrbovec) prodajem poljoprivredno zemljisˇte 25000m2 sa kuc´om i
gospodarskim
zgradama.
001-155922
098/874-558.
UMAG-Zakinji, zemljisˇte 1794
m2, 2 km od mora, 62.790
001-152836
EUR. 098/169-1135.
UMAG-SOSˇI maslinik, sˇumu i
2 pasˇnjaka. 092/303-7862.
001-152409

UMAG-ZAMBRATIJA, Monteneto,
poljop.
zemljisˇte,
3.418 m2, blizina naselja.
091/955-0835.
001-153327
URBANIZIRANA parcela 892
m2, uz asfalt, mjesto Salambati kod Kanfanara, dogovor.
098/191-0694.
001-152417
VALBANDON Mala vala,
Pula, grad¯evinsko 829 m2,
struja, voda, I zona, 200
EUR/m2. 091/565-9435. 001-153391
VALBANDON, grad¯. zemljisˇte
1.200m2, 180 EUR/m2. 098/
334-944, 098/174-3900. 001-153246
VALBANDON, grad¯. zemljisˇte
700 m2, 65.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina 091/6413140, 052/638-222.
001-155165
2

VALBANDON
1.000
m ,
22.000 EUR. 095/899-5888.
001-154804

VALBANDON parcela, blizina
Sˇuride, 1000 m2, na granici
urbanizacije. 092/300-3447.
001-154820

VISˇE urbaniziranih parcela u
Cˇabrunic´ima, 500 m od sela.
099/690-5511.
001-152209
VISˇE PARCELA Barbariga.
098/904-4919.
001-155789
VISˇNJAN 1.800 m2, grad¯.
091/541-0970.
001-155074
VISˇNJAN Gejaki, 2 HA obradivog polj. zemljisˇta, 1.80
EUR/m2 ili zamjena, iznajmljivanje, moguc´e sve kombinacije. 098/559-708, 00491/52/
067-63863.
001-152112
VIZˇINADA okolica, visˇe poljoprivrednih parcela, 5.700 m2,
12.000 m2, 20.000 m2, hitno i
povoljno. 098/219-242. 001-154313
VODNJAN 15.000 m2, urbanizirano, dogovor. 098/441001-154365
018.

VODNJAN okolica, 18.000
m2, dio urbaniziran. 098/548919.
001-155190
VODNJAN, Sveti Kirin, 4.600
m2, ocˇisˇc´eno, suhozid, ograd¯eno+kazˇun, ulaz s glavne
ceste. 091/907-4161.
001-152061
VODNJAN grad¯. zemljisˇte
462m2, projekat za obiteljsku
kuc´u, pogled na more i Brijune, 38.000 EUR. Felix 2002
d.o.o. 098/912-3296.
001-153529

VOLME 3.880m2, od toga
3.000 urb., 880 zelene povrsˇine, pogled more s jedne i
druge strane. 098/939-0755.
001-152143

VALTURA, okolica Pule, oranica, 15.000 m2, pogodno za
masline i vinograd, sa navodnjavanjem. 098/990-3609.
001-153043

VALTURA, poljop. parcele,
povoljno. 098/656-217. 001-155720
VALTURA vikend parcela,
prikljucˇak
vode,
740m2,
12.000 EUR. RE/MAX Svijet
nekretnina.
091/641-3169,
052/638-222.
001-155219
VALTURA grad¯. zemljisˇte,
600m2, lok. dozvola vila+bazen, mirno., 50.000 EUR. 098/
818-200.
001-154687
VALTURA kvalitetna oranica,
2.700m2. 099/753-6746.
001-154433

VELI VRH, grad¯. 490 m2, 590
m2, 41.000 EUR. RE/MAX
Svijet nekretnina 091/641001-155159
3140, 052/638-222.
VELI VRH neurbanizirano,
5920 m2, moguc´nost gradnje
gospodarskog objekta, 14
EUR/m2. 091/517-8930. 001-155713
VELI VRH industrijska zona,
9.000 m2, 75 EUR/m2. 099/
847-4850.
001-153568
VINKURAN parcela neurb.,
845m2, izmed¯u Vinkurana i
Pjesˇcˇane uvale, blizina plazˇe,
20.000 EUR fiksno. 091/539001-000990
6013.
VINKURAN
grad¯.parcela
1.150 m2, lijepa pozicija, pogled. 091/531-9016.
001-154759
VINTIJAN 400 m2, zemlje, sa
lozom i voc´njakom, za brac´u i
sestre adventiste, povoljno.
052/211-359.
001-152538

zamjena

PULA ind. grad¯. zemljisˇte ili
mijenjam za stan ili kuc´u. 052/
542-832.
001-153144
PULA, Sˇijana, grad¯. parcela
500 m2, za useljivu garsonjeru, u Puli ili okolici. 098/
372-522.
001-155628

VODNJAN poljop. parcela
5000 m2, sa par stabala,
maslina. 052/540-957. 001-153761

VALTURA-blizu sela, 6.000
m2 oranice i 2.000 m2 sˇume,
uz cestu prema Sˇisˇanu, voda
na parceli. 052/501-457. 001-153768

001-153911

ZA POLJOPRIVREDNO zemljisˇte u Rovinju, dajem osobni
automobil vrijednosti 12.000
001-153915
EUR. 098/791-330.

VODNJAN Buduleri, poljop.
21.500 m2, moguc´a izgradnja
gospod. objekta, orijentacija
jug-zapad. Ordson Immobilien. 098/195-5566.
001-155066

VALDEBEK okolica Pule, urbanizirana parcela vec´e kvadrature, s izrad¯enim PGP-om.
098/970-7330.
001-153530

VALTURA grad¯evinsko zemljisˇte 1190 m2, struja i voda u
blizini, parcela je do javnog
001-153483
puta. 099/771-6298.

ZA POLJOPRIVREDNO zemljisˇte u Rovinju, dajem osobni
automobil u vrijednosti od
12.000 EUR. 098/791-330.

MEDULIN mjenjam 1.000 m2
neurb. parcele kraj mora za
stan u Zg ili okolici. 095/801001-153266
9716.

VODNJAN, urb., 2.100 m2, 10
EUR/m2. 091/177-4207. 001-153636

VALMADE kod zaobilaznice,
1.900 m2. 098/313-230. 001-152898

UMAG-OKOLICA
poljop.
zemljisˇte, do 3.000m2. 095/
908-4170.
001-152424
VRCˇEVAN-MEDULIN kupujem parcelu, iskljucˇivo, poljoprivrednu od 500-1000 m2.
098/435-985.
001-155362

VODNJAN Orbanic´i, visˇe vikend parcela, po 1.000 m2,
infrast. do , suhozid, kazˇuni, 7
EUR/m2. 091/586-5504. 001-154866

VALDEBEK grad¯. sa temeljima, 850m2, 120.000 EUR.
091/577-5622.
001-154708

VALELUNGA grad¯. zemljisˇte ,
300m od ceste Pula-Vodnjan.
098/440-851.
001-156069

zemljisˇte, povoljno 098/1965329.
001-155920

VRSAR, Gradina, zemljisˇte u
tijeku urb., 2.400 m2, more 6
km, cesta, struja, voda, tel.,
20 EUR/m2. 092/271-1503.
001-153147

ZEMLJISˇTE 455 m2, sa projektom, asfalt, struja, voda,
javna rasvjeta, 30.000 EUR.
092/289-1428.
001-153826
ZEMLJISˇTE 2.500 m2 i sˇumu
8.500m2 blizina sela Dracˇevca, 7 km od Porecˇa. 091/
787-6316.
001-153891
ZEMLJISˇTE (sˇuma)-17 000
m2 povrsˇine, u Ripendi kod
Labina, inf. 098/723-450.
001-152022

ZˇMINJ grad¯. zemljisˇte 3.200
m2, 20 EUR/m2. 097/782001-152702
2902.
ZˇMINJ grad¯evinsko, 3.000
m2, struja, voda, asfalt 20 m.,
prilaz sa 2 strane na javni put,
dogovor. 095/522-5683. 001-155187
ZˇMINJ 3.000 m2 u centru
industrijska zone, urban.,
500m od istarskog ipsilona.
098/367-490.
001-155747
ZˇMINJ-OKOLICA
poljop.
zemljisˇte, 5.300 m2, za 6.000
EUR i sˇuma 300 m2, 500 EUR.
001-155231
091/538-8100.
ZˇMINJ-OKOLICA grad¯. zemljisˇte 3.100m2, struja voda i
telefon do parcele, prilazni
put, 40.000 EUR. 095/9137223.
001-155233

kupnja
GRAD
¯ EVINSKO ZEMLJISˇTE
u Puli i blizˇoj okolici kupujem.
092/157-5027.
001-154644
LIZˇNJAN-MEDULIN poljeprivredno
zemljisˇte,
5.00010.000 m2 za manje od
20.000 EUR. 098/623-041.
001-155972

PORECˇ, poljop. zemljisˇte, za
poznatog kupca trazˇimo. RE/
MAX Svijet nekretnina 052/
638-222, 091/641-3153. 001-155229
PORECˇ-OKOLICA
poljop.

iznajmljivanje
BUJE, vrt u centru, blizu Policijske stanice, 1.000 m2, dajem u najam, 098.473655
098/473-655.
001-153087
BUJE-VINOGRAD, 1500 cˇokota, sorta malvazija, dajem u
najam. 098/473-655.
001-153075
CˇEPIC´ zemljisˇte za obrad¯ivanje ili kosˇenje. 098/578-300.
001-153712

POSLOVNI
PROSTORI
prodaja
HALA za proizvodnju, Industrijska zona Ciburi u Pazinu,
700 m2, zemljisˇte 3.700 m2,
moguc´
najam.
091/6242357.
001-153498
LABIN centar, Zelenice, 30
m2, prodajem ili iznajmljujem,
mozˇe i zamjena za stan. 052/
001-152869
867-467.
LABIN p.p. 16 m2 unutarnji i
15 m2 terase, moguc´ najam.
001-154768
091/522-6955.
MEDULINSKA CESTA,skladisˇno prodajni pp, 212m2,
uporabna dozvola, dobra cijena. 091/202-9618.
001-153993
NOVIGRAD stara Mareda,
P.P., 2x68 m2+10 m2 terase,
prizemlje, blizina mora, povoljno. 095/862-7644. 001-154715
P.P 75 m2, u suterenu zgrade
u Puli, pogodan za razne
namjene, mozˇe biti i stan,
povoljno. 091/791-3151.
001-156053

P.P u Zagrebu 68 m2+30 m2
terase, prodajem ili zamjena
za p.p u Puli, hitno. 099/4056745.
001-155441
P.P. kat 120 m2, okolisˇ 600m,
za razne djelatnosti, struja
voda. 098/960-1268.
001-153771
P.P. na Verudi 36.5 m2 i na
Stoji 50 m2. 099/404-1529.
001-152999

PAZIN p.p. 200 m2, cˇvor
Rogovic´i prodaja ili najam.
099/808-0552.
001-152795
PORECˇ, centar, kod glavnog
gradskog parkinga, poslovni
prostor, visoki roh bau, prizemlje ured¯ene novogradnje,
79.50 m2, investitor UGO
GRUPA
d.o.o.
099/2045083.
001-001184
POSLOVNI PROSTOR u centru, cca 90 m2, 1. kat, idealan
za uredski ili odvjetnicˇki prostor, cijela etazˇa, poseban
ulaz, nema visˇe katova, hitno,
1250 EUR/m2. Stanoinvest
098/168-5173.
001-153623
POSLOVNI PROSTOR u prizemlju-kafe bar-51m2, 65.000
EUR ili 490.000 kn, klimatizi-

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
ran sa inverterom za kafe bar,
dvije prostorije, sanitarni cˇvor,
u prizemlju prostor za vanjsku
terasu, veliki parking. Max
Nekretnine. 098/195-8184.
001-155663

POSLOVNO PROSTOR sa izlozˇbenim dijelom, galerijom,
na
gradskom
stadionu,
142m2. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6410001.
001-155110
PP 90 m2, prizemlje, ured¯ena
trgovina u radu, blizina trzˇnice
001-153781
u Puli. 098/440-340.
PULA centar, kod OTP banke,
cca 120 m2, hitno, povoljno,
moguc´nost
kompenzacije.
098/420-269.
001-153416
2

PULA centar p.p. 50 m ,
pored suda, doma zdravlja,
prizemlje, ispod cijene. Orson
Immobilien. 098/195-5566.
001-155086

PULA Flanaticˇka ulica, caffe
bar, 45 m2, u radu. Orson
Immobilien. 098/195-5566.
001-155088

PULA, poslovni prostor u najstrozˇem centru grada, 115
m2, prizemlje+60 m2 skladisˇta, pogodno za urede, ordinacije, banke, tur. agencije,
ljekarne, butik i sl., moguc´nost dugorocˇnog najma. modus-dea@pu.t-com.hr
098/
335-913.
001-155173
PULA p.p. 82 m2, tiha djelatnost, mozˇe zamjena za manji
stan. 097/731-5315.
001-155886
PULA poslovni centar Flanatik, pp u podrumu, 20m2 ,
cijena po dogovoru, zvati od
001-154940
09-13h. 052/218-118.
PULA-STADION p.p. 140 m2,
hitno. 091/530-8438.
001-001119
PULA-STADION p.p. 140 m2,
roh-bau, 650 EUR/m2. 091/
001-001244
530-8438.
ROVINJ, pansion 900 m2,
kapacitet 50 osoba, 200 m
od mora, restoran, vlastiti
parking.
modus-dea@pu.tcom.hr 098/335-913.
001-155178
UMAG pp 38m2, na trgu,
kompletno nanovo ured¯en.
091/534-3386.
001-153496

iznajmljivanje
2

-PP, Pazin, Stari trg, 9 m sa
wc, iznajmljujem 098/720795.
001-154854
BUJE centar, iznajmljujem p.p
od 35 m2 sa wc-om. 098/473655.
001-153065
2

CAFFE BAR 150 m , Pula,
Monvidal, moguc´a prenamjena prostora za druge djelatnosti. 098/957-9991. 001-151992
CENTAR PORECˇA iznajmljujem trgovinu. 091/536-3333.
001-153564

CENTAR PORECˇA iznajmljujem trgovinu. 091/536-3333.
001-155733

CENTAR PULE 97 m2, 1 kat,
2 sanitarna cˇvora, 4-sobni,
terasa, centralno grijanje za
kancelarije, ordinacije i sl.
098/440-244.
001-152840
2

HALA 2x130 m . 091/5235903.
001-152860
HALA za skladisˇte ili cˇisti obrt
500 m2, u industrijskoj zoni,
plin, telefon, sanitarije, pristup
sˇleperima. 098/254-379, 052/
001-154787
500-003.
HALA 200 m2, 12 km od
Porecˇa, dogovor. 091/4310076.
001-154324
KANCELARIJSKI
prostori,
novogradnja, protuprovalna
vrata, klima, telefon, internet,
parlafon. 098/421-461. 001-155068
KANCELARIJU u centru
Pule, drugi kat na trzˇnici.
099/531-7184.
001-152329

Vodnjanska cesta. 052/534501.
001-152853
PULA p.p. 80 m2, Sˇijana,
novogradnja, pogodno za tuhi
djelatnost. 052/535-349.

* AGENCIJE
* LIJEýNICI
* DENTISTI
* ODVJETNICI
* KNJIGOVOĈE
* FITNES CENTRI...

001-152816

PULA 45 m2, prizemlje, hrastov pod, kameni zidovi, pogodno za ured i sl. 099/6349028.
001-152982

IZNAJMLJUJE ili PRODAJE
SE NOVOUREĈENI
POSLOVNI PROSTOR
U CENTRU PULE 100 m2,
2 ulaza i vlastiti parking.
Istarska 8, 098/257-109

PULA Dolinka, p.p, 130 m2,
uporabna dozvola, skladisˇni
prostor, blizu obilaznice. 099/
323-6541.
001-152921
PULA centar, novi p.p. 40 m2,
1. kat, za kancelarije. 091/
726-3477.
001-153044

m2, uz samu cestu, ili prodaja.
098/440-851.
001-156068
LIZˇNJAN, kod Pule, hala 220
m2+hala 170 m2, pogodno za
skladisˇte zatvorenog tipa.
091/896-9127.
001-153254
LIZˇNJAN p.p. registriran za
trgovinu mozˇe kao skladisˇte,
ured¯en. 091/896-9127. 001-153255
2

P.P. I kat, cca 85 m , sa klima
ured¯ajem. 098/161-9143.
001-153463

P.P. II kat, novo uered¯en cca
100 m2, centralno grijanje na
plin, klima. 098/161-9143.
001-153464

P.P. 10 m2 na atraktivnoj
lokaciji, kod Arene u Puli.
001-152410
098/191-0694.
P.P. zgrada 350 m2, za razne
djelatnosti, okolica Buja, moguc´nost stanovanja u istoj,
dogovor. 091/520-8321. 001-155422
P.P. iznajmljujem 50 m2, sanitarni cˇvor, prizemlje, VerudaPorat, 1.200 kn. 091/2537097.
001-154284
P.P. 42 m2, centar, internet,
klima, telefon, parking. 098/
001-154786
254-379.
PAZIN pp 52m2, centar, nov,
klimatiziran. 091/535-7965.

001-153090

ROVINJ, centar, 34 m2, na
katu. 052/813-711, 091/7934614.
001-153287
ROVINJ p.p, blizu ribarnice.
095/901-3334.
001-151931
ROVINJ p.p, ul. Carrera. 095/
901-3334.
001-151932
SKLADISˇNI PROSTOR 2 prostora 63 m2 i jedan od 160
m2, prilaz s glavne ceste,
Medulinska
4.
091/5256767.
001-152233
SKLADISˇNI PROSTOR sa sanitarnim cˇvorom, 80 m2, na
Verudi-Porat, mozˇe i za tihi
001-152362
obrt. 052/508-999.
SˇIJANA kancelarije 60 m2,
1000 kn/ mj. 099/847-4850.
001-153569

SˇIJANA, ul. Jurja Zˇakna, prizemlje nebodera, 48 m2, 5
EUR/m2. 091/558-0351. 001-155797
SˇTAND i prostor u najam 500
kn/mj sezonski (suveniri, ulje,
med...). 098/941-1027. 001-153053

PAZIN centar, kancelarije, povoljno. 098/191-2804. 001-153500
PJESˇCˇANA UVALA 30 m2 s
terasom, povoljno. 095/842001-001262
2028.
PORECˇ, pp 150 m2, mozˇe i
skladisˇte, povoljno. 091/9342476.
001-153935
PORECˇ p.p, 30m2, vrlo povoljno, zvati od 12-13h. 052/
453-325.
001-153029
PORECˇ Lacop centar, p.p. 27
m2. 098/670-393.
001-152953
PORECˇ hala 300 m2+300 m2 i
3 kancelarije. 052/445-364.
001-155867

PORECˇ P.P, ili prodaja. 091/
001-155705
335-3216.
POSLOVNI PROSTOR u centru grada, 1 kat. 098/898347.
001-152199
PP, u centru Porecˇa, ul. Bozˇe
Milanovic´a, 15 m2. 095/5090191.
001-152623
2

PP, Pazin, Stari trg, 20 m ,
iznajmljujem 098/720-795.
001-154855

PULA p.p, Monvidalska ul.,
14m2, pogodan za kancelariju
ili slicˇno. 098/227-140. 001-154908
PULA Flanatik centar, prizemlje, 20 m2 i 34 m2, I kat, sve
najmene. 095/915-3377.
001-154670

PULA, 2 prostorije po 16 m2,
prizemlje, za kancelarije ili
drugi tihi obrt, blizina centra,
povoljno. 098/943-2015.

TAR p.p. 65 m2, na duzˇe
vrijeme. 052/443-183.
001-153156
2

UMAG p.p. 50 m , u centru,
iznajmljujem, mozˇe i prodaja.
091/252-8653.
001-152132
UMAG uzˇi centar, p.p. 12 m2,
blizina autobusne postaje,
sˇkole, medicinskog centra,
prilaz
odlicˇan.
099/5602212.
001-152695
UMAG robna kuc´a, III kat, 36
m2, 2 prostorije. 052/573-654,
095/906-2666.
001-154720
UMAG-CENTAR p.p. 53m2.
091/133-0331.
001-152421
2

VELI VRH, pp 60 m , prizemlje stambene zgrade za sve
trgovacˇke, usluzˇne djelatnosti, urede osim ugostiteljstva.
091/577-8927.
001-154594
ZˇMINJ skladisˇno-proizvodni
prostor, centar, 130 m2, dodatni vanjski prostor, sve infrastrukturne prikljucˇke. 095/
824-8450.
001-152071

unajmljivanje
PULA P.P. 15-20 m2, mozˇe
neured¯en, trazˇim u najam.
091/200-9333.
001-154085
PULA p.p.15-20m2, mozˇe neured¯en, trazˇim u najam. 095/
200-9333.
001-154060

ˇ KA
OBRTNIC
OPREMA

001-155964

KOPARSKA ULICA, pp 50

PULA, Veli Vrh, pp 45 m2,

001-153734

001-155258

ROVINJ, pp 170 m2. 092/
239-4356, 091/763-1162.

001-152291

KOPARSKA ULICA p.p. 50
m2 uz samu cestu. 052/502001-156063
052.

P.P.

ROVINJ p.p., 25m2, centar,
blizina mora. 095/894-8843.

PAZIN P.P, 18m2 + 23m2
pomoc´nog prostora, pjesˇacˇka
zona. 098/187-2866.
001-152142

PULA-periferija, pp 220 m2,
moguc´nost ured¯enja po vlastitoj zˇelji, uz asfaltiranu prometnicu, s vlastitim parkingom, 900 EUR/mj. cijena
najma. RE/MAX Svijet nekretnina. 091/641-3160, 052/638222.
001-155276

KANFANAR, centar,
091/510-4107.

PULA P.P., 100 m2 u Grozˇnjanskoj ul.,-Monvidal, donji
dio kuc´e, jaka struja, pogodno
za sve namjene. 052/501001-153163
421.
PULA-KASˇTANJER, p.p cca
40 m2, za skladisˇte ili manji
obrt. 091/568-2031.
001-155286

prodaja
APARATI i oprema za kozmeticˇki salon, rabljeni. 091/5388508.
001-154690
AQUA detox ured¯aj za kozmeticˇke salone Dual sistem,
750 kn. 099/595-7348. 001-153929
CˇITACˇ bar coda, laserski,

rabljeni,
2553.

rucˇni.

098/921001-153152

DIGITALNA VAGA 300 kg,
nova zapakirana, 750 kn+pdv.
091/603-6742.
001-153885
FRIZERSKA OPREMA komplet. 092/302-6930.
001-153808
FRIZERSKU OPREMU komplet. 098/977-6739.
001-000971
INVENTAR ZA MARKET, vec´inom novi, rashladna vitrina,
pultna vetrina, salamoreznica,
digitalna vaga, kompj. blagajna, stalazˇe, Porecˇ. 092/
141-0632.
001-155536
KIOSK za novine 6 m2, zˇeljezni, dobro ocˇuvan, 500
EUR. 099/212-5141.
001-155603
KOLICA za transport sa 2
kotacˇa, za transport robe i
vrec´a. 052/534-979, 098/
920-4443.
001-155356
KOMPLET OPREMA za trgovinu donjeg rublja, povoljno,
Pula. 098/823-283.
001-154628
KOMPLET OPREMA za frizerski salon i solarij, povoljno.
098/932-2993.
001-153704
KONTEJNER za smec´e, 240
lit, novi, nekorisˇten. 098/420001-152767
843.
MESOREZNICA prof. za kosti, kao nova, Koncˇar. 098/
208-309.
001-154428
METALNA nosec´a struktura
za izradu stalazˇe, skladisˇta ili
garazˇe 6.3x5.6, visina 2.85 do
3.30m, , 4.200 kn, Buje. 098/
473-655.
001-153067
METALNI SˇTAND s dodatnim
boksom, za rane namjene,
350 EUR. 091/532-7342.

SEPARATOR ULJA za radionice, autopraonice, kotlovnice, liftove, parkiralisˇta, Buje.
001-153064
098/473-655.
STALAK za nakit, 2m, nov,
500kn. 095/901-9085. 001-155389
STALAZˇE za market, za cca
001-153645
60m. 095/907-9219.
SVJETLEC´A reklama, obostrana, 100x60 cm. 091/586001-153130
3086.
SVJETLEC´A reklama, 70x70,
novo, 1.000 kn, Porecˇ. 091/
001-155525
532-7342.
SˇTAND limeni za voc´e i po001-154819
vrc´e. 092/300-3447.
ˇSTAND za prodaju voc´a i
povrc´a, metalni, povoljno.
001-154640
091/226-9966.
TENDE razne duzˇine 5mX2M,
na razvlacˇenje. 091/176001-155875
7905.
TENDE na razvlacˇenje, nove,
povoljno. 091/552-5128.
001-155852

VAGA Libela Celje, 100 kg.
001-151947
098/946-7775.
VAGA od 100 kg, Libela Celje
na kazaljku, mjenjam za vagu
od 500 kg. 098/946-7775.
001-151948

PEDIKERSKU
STOLICU
skoro nova. 098/970-7330.
001-153528

PEKARSKA PEC´ na struju, 4
etazˇe, mjesˇalica tjesta, te ostali inventar za pekaru. 052/
001-153157
443-183.
PEKARSKA PEC´ nova, povoljno, na el. energiju, ili mjenjam za drugu pekarsku
opremu. 091/552-5128. 001-155865
PILA ZA KOSTI. 091/767001-154885
7335.
PLAST. rola, nova, za natkriti
35 m2 terase ili za dr. namjene. 091/545-3505. 001-154207
POLICE za trgovinu cca 25
m2, polovno, odlicˇno stanje.
001-155731
098/224-444.
PROFESIONALNE
masˇine
sˇamponirke s roto cˇetkom za
pranje i poliranje podnih povrsˇina. 095/846-4432. 001-152259
PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 095/
200-9333.
001-154056
PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 091/
200-9333.
001-154074
PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 091/
200-9333.
001-154092
RASHLADNA KOMORA za
ugradnju. 091/560-6823.
001-153249

RASHLADNA VITRINA za
meso, 3 m, 500EUR. 098/
948-7024.
001-155428
RASHLADNI FRIZˇIDER za
meso i salamu. 091/5222699.
001-153180
RAZNI inventar za butik, stol,
stalazˇe, lutke,sl. 052/502052.
001-156066
REKLAMNI TRANSPARENT
5.65x0.90m, plavi PVC sa ili
bez teksta. 091/200-9333.
001-154091

REKLAMNI TRANSPARENT
5.65x0.90m, plavi PVC sa ili
bez teksta. 091/200-9333.
001-154083

iznajmljivanje
CAFFE BAR na istarskom Y u
smjeru Rijeke (1.500 kuna/mj.)
od 01.05 do 31.10. uz cestu,
140m2 + terasa 120m2. 098/
001-153061
941-1027.
FAST FOOD, pizzeriju i caffe
bar dajem u najam, moguc´
dogovor, rad tokom cijele
godine. 098/172-5880. 001-154341
MEDULIN, centar, opremljen
restoran 220 m2. 052/542001-153189
267, 098/596-627.
PORECˇ, restoran za 110
osoba, blizu mora, odlicˇna
lokacija, potpuno opremljen,
ili prodaja. 098/373-440. 001-153868
PORECˇ-TAR opremljena pekara, na duzˇe vrijeme. 052/
001-153155
443-183.
RABAC-CENTAR restoran sa
velikom terasom. 098/175001-152665
5748.
RESTORAN u Fazˇani, opremljen, unutarnji prostor i vanjska natkrivena terasa. 052/
521-637, 098/421-537. 001-153486
RESTORAN na glavnoj cesti
Porecˇ-Vrsar, 120 m2, 2 terase,
parking, opremljen, 200m od
mora. 052/445-239, 092/105001-154932
9126.

VODOMJER, 1/2 cola, raljeni.
001-154081
091/200-9333.

ROVINJ, centar, lokal, povoljno. 091/794-1654. 001-154751

VODOMJER 1/2 cola, rabljeni.
001-154070
095/200-9333.

TAR, restoran, na duzˇe vrijeme, opremljen, pogodan za
rad tijekom cijele godine. 052/
443-229, 098/865-115. 001-153944

kupnja
MJESˇALICU za tijesto, manju, kupujem. 098/421-466.
001-152118

001-155524

NAMJESˇTAJ rucˇni rad, paljeno drvo za trgovinu ili za
konobu. 098/260-637. 001-000973
NAMJESˇTAJ za zlatarnu,
parfumeriju, urare, u dobrom
stanju. 098/187-2866. 001-152141

51

UREDSKA
OPREMA
prodaja
FAX i kopirka A4, Canon
FX135, ispravno, sa novim
catrigom, povoljno. 091/481001-152269
5944, 052/894-2606.
LAMPA s oprugama za pisac´i
stol, silver boja, 290 kn, Buje.
001-153074
098/473-655.
RADNA STOLICA smed¯e
boje, kao nova, 350 kn, Pula.
001-152510
099/462-9012.
UREDSKA STOLICA 50kn.
001-152594
099/675-7212.

kupnja
TELEFAX Panasonic KXFP
156, neispravan za dijelove
kupujem, pozˇeljno uputstvo
na hravtskom jeziku. 091/
001-154093
200-9333.

UGOSTITELJSKI
OBJEKTI
prodaja
FAST FOOD u centru Labina,
full opremljen, jako povoljno,
21 m2., 45.000 kn. 098/421001-153447
875.
FAST-FOOD pokretni, komplet
opremljen,
Peugeot
2.5TD, reg. 06/12., ili iznajm001-151926
ljujem. 098/973-2470.
PULA centar, caffe bar u
001-154955
radu. 099/214-8567.

unajmljivanje
TRAZˇIM u najam ugost. objekat Buje, Umag, Novigrad i
okolica. 091/730-7269. 001-154863
TRAZˇIM u najam manju konobu, do 20 km od Pule. 099/
001-155658
253-5604.

UGOSTITELJSKA
OPREMA
prodaja
APARAT za kavu, Spaziale,
servisiran, dogovor. 092/300001-155061
3447.
BANJAMARIA 2.000kn. 098/
001-155430
948-7024.
BILJAR. 098/334-925.

001-154983

BILJAR srednje velicˇine, sedmica, u odlicˇnom stanju, na
zˇetone, 2.000kn. 099/444001-152601
1408.
BILJARE leonard 7, sve u
dobrom stanju, za app ili
001-155442
lokale. 095/532-5837.
CARPIGANI masˇina za profi
sladoled, Labo 2030C. 098/
513-526.
001-155504
DRVENI KIOSK 6m2, pogodan za ugost., kao nov,. 098/
001-151927
973-2470.
DUPLA FRITEZA elektricˇna,
2x3 lit, 750 kn. 098/983001-152907
0337.
EL. FRITEZA 12 lit., 1.500 kn.
001-152908
098/983-0337.
EL. PEC´ za pizzu. 092/218001-155205
5189.
EL. ZˇATONIJERE na kovanice za razne usluzˇne aparate
i automate za zabavu, 400 kn/
001-153139
kom. 098/254-388.

Iznajmljujem restoran
s kompletnim
inventarom, sala 30
mjesta, velika terasa,
zidana peć za pizzu na
drva, zidano ognjište.
Restoran je u vili s
14 apartmana (60
ležaja), uz glavnu
cestu, s parkiralištem.

Cijena 12.000 €
za godinu.
Tel: 098/166-6556

52

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
pola cijene. 091/205-7640.
001-154638

CRIJEP mediteran, rabljeni,
cca 70 m2. 091/505-7749.
001-152076

DASKE, 16 kom., obrad¯ene,
od jelovice, nove, dim.
22x140x4.000 mm. 098/917001-153171
8149.
DRVENI prozori s griljama i
sˇtokovima 170x90, 6 kompleta, 2.500 kn/komplet. 052/
213-975, 099/336-6049. 001-153735
DRVENI prozori sa sˇtokovima
i sˇkurama (120x134) 1.500 kn,
(118x180) 2.000 kn. 099/3366049.
001-153737
TOCˇIONIK za pivo ili vino u
obliku bacˇvice. 091/909001-154563
0202.

DRVENI dvokrilni prozor dupli, 110x180, novi. 052/215001-155755
117.

VAGA do 5 kg, inox, 1.500 kn.
001-152909
098/983-0337.
VRTNA PECˇENJARA Krovic´
557 CP, 14 dijelova, 3.999 kn.
001-153958
Senj. 091/507-5321.

DRVENI PROZORI 140x140 i
140x120, sa izo staklom i
sˇkurama, povoljno. 091/7645901.
001-155986

kupnja
AMBALAZˇA, gajbe i bacˇve
svih vrsta piva kupujem. 098/
330-527.
001-152084
CAFFE APARATE stare, neispravne. 091/300-3319.
001-152850

FAST FOOD za razne namjene, novo, 12 m2, veliki,
3500 EUR. 092/145-1696.
001-152995

FLIPER Flinstons u odlicˇnom
stanju. 095/532-5837. 001-155443
GRILL plinski rosˇtilj, 1.5 m,
napa za isti. 098/219-481.
001-152657

INOX stolice. 098/180-6883.
001-152187

INVENTAR kuhinjski, sˇporet,
friteza, 2 sudopera, vetrina,
pec´nica, sve u inoxu, povoljno. 091/510-4107. 001-153733
INVENTAR za caffe bar,
kutne garniture i dr., stolovi,
stolice. 097/760-0074. 001-155451
INVENTAR za cafe bar kompjuterska kasa, stolovi, stolice, sˇank, aparate, povoljno.
099/214-8567.
001-154956
KOMPLETNA ugost. oprema
za restoran, Labin. 092/261001-153009
5060.
KOMPLETNA OPREMA za
caffe bar, stolovi, stolice, aparati, frizˇider, povoljno. 098/
420-269.
001-153415
KOSˇARE za friteze, police,
stalazˇe od inoxa svih dimenzija. 098/855-271.
001-152716
KOTAO za gulasˇ i paprikasˇ,
od pivske bacˇve rosfraj na
plamenik. 098/330-527. 001-152086
LEDOMAT Ice matik 30, masˇina za kavu, stolovi masivni
sa klupama, el. rosˇtilj manjih
dimenzija, ispravno. 091/9147941.
001-155989
MASTOLOVAC separator masnoc´e za kuhinjske vode kod
ugostiteljstva, Buje. 098/473001-153077
655.
MJERACˇI za kontrolu prodanog tocˇenog piva, sokova i
vina, ugradnja na bacˇvu, mjeri
u decilitre i litre, 450kn/kom.
091/509-1712.
001-152237
MONTAZˇNA kuc´ica za beach
bar, opremljena, 10.000 kn ili
dogovor, hitno. 099/8139494.
001-152689
PANJ za meso (teflon), masˇina za sud¯e, vaga, plinski
kiper, bagnamaria i stolni grijacˇ, plinski rosˇtilj i friteza. 098/
855-271.
001-152718
PECˇENJARA sa 3 razˇnja i
rosˇtilj na drva. 091/5104107.
001-153732
PRESVLAKE ZA STOLICE 80
kom, boja orange, 50kn/kom.
092/261-5060.
001-153008
RADNI STOLOVI sudoperi,
el.friteza, plinksi sˇtednjak, kuhalo za pasˇtu. 098/855-271.
001-152717

RASHLADNI ORMAR LTH
inox, jednokrilni, digitalni, 2
kom, 091/202-5028.
001-152690
RAZˇANJ za pec´ odojke i
janjce, za 3 pecˇenja odjednom, skoro nov, 3mj korisˇten,
1.000 EUR, Labin. 092/261001-153007
5060.
REKLAMNI transparent-baner, 5.65x0.90 m, plavi PVC
sa ili bez teksta. 095/2009333.
001-154053
ROSˇTILJ, veliki, za pec´i
odojke. 092/300-3447. 001-154821
ROSˇTILJ plinski, kap. 10 pilic´a. 095/899-5888.
001-154801
ROSˇTILJ UGOSTITELJSKI
ZA JANJCE I ODOJKE,
NOVO, VRSˇIMO I PORAVAK
STARIH ROSˇTILJA, POVOLJNO. 098/405-090. 001-001243
SALAMOREZNICA, nozˇ fi
1.350, 2.000 kn. 098/983001-152910
0337.
SEPARE-sjedec´a klupa, 3.20
m duzˇine. 099/343-6846.
001-152845

SJEDEC´E garniture s jastucima, pogodne za caffe ili
beach bar, hitno. 099/8139494.
001-152688
STOL za biljar, 50 EUR. 052/
213-975, 099/336-6049. 001-153741

CAFFE
APARATE
neispravne, kupujem. 092/1421555.
001-153797
CAFFE APARATE neispravne
kupujem. 098/933-0561.
001-152987

KUPUJEM neispravne aparate za kavu. 091/522-0569.
001-153803

KUPUJEM neispravne aparate za kavu. 091/603-6742.
001-153884

UGOST. OPREMU za konobe,
restorane, isplata odmah.
001-152253
091/519-1334.

GRAD
¯ EVINSKA
OPREMA I
MATERIJALI
prodaja
4 KOMPLETA prozora sa griljama, 126x65 cm, 6 prozora
za kupatila, 52-64 cm. 095/
001-151941
811-1303.
4 KRILA unutarnjih vratiju,
razne dimenzije, u kompletu
100 EUR. 091/162-3500.
001-152815

ALU prozor, smed¯i, 106x129,
500 kn. 098/181-9453. 001-154171

STOL za bilijar, polovan. 098/
001-155631
372-522.

ALU balkonska vrata i prozor,
smed¯i, s bijelim sˇkurama,
187x76.50, 117x81.50, 1.000
kn. 098/181-9453.
001-154172

STOLICE alu za terasu ,ocˇuvane, sa jastucima, 70 kom.
001-152463
099/803-9182.

ALU PROZORI 2 kom, smed¯i,
fiksni, 48x98, 100 kn/kom.
001-154173
098/181-9453.

STOLOVI i klupe, pogodno za
ugost. objekte, vec´ od 900 kn.
001-152236
098/872-249.

ALU PROZORI dvokrilni,
72x158, smed¯i, 300 kn. 098/
001-154174
181-9453.

STOLOVI i stolice za konobu,
1 komplet 1.300 kn. 052/213001-153736
975, 099/336-6049.

ALU STAKLENE STIJENE
200x260cm i dvokrilna ulazna
vrata, pogodna za p.p moguc´nost kompenzaje u izvedbi grad¯. radova. 099/2148567.
001-154958

STOLOVI i stolice, drvene
klupe i stolovi, plinska friteza
10 lit., i razˇanj za 2 odojka.
001-155404
098/865-101.
STOLOVI za rastoran, novi.
091/737-5881.
001-155413
STOLOVI i klupe za pizzerije i
konobe. 095/910-9964. 001-155377
STOLOVI I STOLICE za terasu, 7 stolova + 28 stolica za
2.100kn. 099/214-8567. 001-154957

ALU VRATA ulazna 93x240,
sa staklom i resˇetkama, Porecˇ. 098/964-4812, 091/537001-155361
0283.
ALUMINIJSKA vrata, 2 kom.,
sa
staklom,
dim.
2.65x2.45cm, sa tri krila.
001-153250
091/560-6823.

DRVENI PROZORI i vrata s
plasticˇnim roletama, svih dimenzija, povoljno. 095/8248450.
001-152072
DRVENO sobno vratno krilo,
sa otvorom za staklo, 300 kn.
099/218-4059.
001-152503
DVIJE ZˇELJEZNE grede, polovne, drvene, rezane i fosne.
091/560-6823.
001-153252
EL. PILA za ciglu, el. pila za
drva, podupiracˇi i drvene
grede 10x10. 091/532-8720.
001-152587

ERTE benkovacˇke, skoro kao
nove, starinske, 5 kom, 90140 cm. 095/820-8434. 001-152152
GARAZˇNA VRATA na daljinsko upravljanje, 180x250 sˇirine, povoljno. 098/466-985.
001-153466

GRAD
¯ . SKELA H elementi, 4
elementa sa original pajo001-155684
lama. 095/848-6884.
2

GRAD
¯ . SKELA 1.000 m , aluminijske podnice, oplata grad¯evinska, dogovor. 091/2017471.
001-154552
GRANITNI PODOVI, marmete, mozaik i granitna bunja.
052/867-467.
001-152870
HARMO vrata, izrad¯ena po
mjeri, montazˇa. 091/200001-154088
9333.
HARMO vrata, izrad¯ena po
mjeri, montazˇa. 091/200001-154075
9333.
HARMO VRATA, izrad¯ena po
mjeri, s montazˇom. 095/2009333.
001-154057
HRASTOVE grede,
095/525-1906.

stare.
001-155959

sina 193, duzˇina 112 + druga,
visina 187, duzˇina 120, 600
kn/kom, Buje. 098/473-655.
001-153069

KAMEN za zidanje, 200 kn/
m3. 092/205-5792.
001-154161
KAMEN stare istarske kuc´e.
091/571-2748.
001-154930

STARE erte od vratiju. 098/
001-155507
513-526.

LIJEVAK za ispust sˇute duzˇine 110 cm, 530 kn, Buje.
001-153078
098/473-655.

STARE ERTE. 098/438-572.

NOVIJE KANALICE, sˇamotna
001-152039
cigla. 098/967-4610.
OGRADA starinska, kovana.
001-155767
099/878-4132.
ORAHOVI TAVALONI 1,5m3
odlicˇna
cijena.
098/166001-152477
8367.
ORMARIC´ za struju. 091/571001-154929
2748.
PARKET dim. 350x55x22, od
hrasta novi, 37m2. 098/917001-153169
8149.
PAROPROPUSNA folija, komplet materijal za fasadu. 098/
797-640, 091/379-7641. 001-154734
PODUPIRACˇE i oplata. 098/
001-154877
190-3990.
PODUPIRACˇI kolica, prozori i
balkonska vrata s griljama,
staklena vrata, drveni sanduk
zapremine 1 m3. 098/791001-153910
330.
PODUPIRACˇI gredice 10x10,
blazˇujke 1.25 m3, novo, jedanput korisˇtene. 098/824329, 099/282-4329, 095/8168349.
001-152642
PODUPIRACˇI
091/131001-152254
7350.
PORTUN cca 30 godina star,
u odlicˇnom stanju, 4.5x1.60
001-154046
cm. 091/592-9015.
PROTUPROVALNE zasˇtitne
resˇetke izrad¯ene po mjeri, s
montazˇom. 095/200-9333.
001-154061

PROTUPROVALNE zasˇtitne
resˇetke, izrad¯ene po mjeri,
prodajem s montazˇom. 091/
200-9333.
001-154089
PROZOR
sa
griljama,
140x140 cm, drveni, nov.
091/528-6923.
001-154499
PROZOR, drveni, 60x60, nov,
nekorisˇten, 200 kn i PVC prozor, polovni, 150x130, kompl.,
500 kn, Porecˇ. 098/294-770.
PROZOR 60x60 sa griljama i
termopan staklom 200 kn,
001-153942
Porecˇ. 098/849-957.
PROZORI i balkonska vrata s
griljama, ostakljeno, 100 kn/
001-153151
kom. 098/921-2553.

KAMEN ist.kuc´e 20 paleta,
450 kn. 098/944-1037. 001-152353

PROZORI dvokrilni, ostakljeni,
sa sˇkurama, 140x140, 4 kom.
092/148-0593.
001-152440

KAMEN za zidanje od 05 cm
do 5 cm, od 30-50 kn/m2,
kamen za parkove. 091/5938014.
001-153552

PROZORSKA i balkonska
krila s termopan staklom i
drvene sˇkure, visˇe komada.
001-153196
091/665-2222.

KAMENA volta za vrata. 098/
513-526.
001-155509
KAMENE SˇKRILE. 097/7033678.
001-152164

PVC VRATA. 091/435-2125.

KANALICA stara, cigla, sˇuplja
i puna, salonit plocˇe, drvena,
ulazna vrata i zˇaluzine. 098/
791-330.
001-153900

ROLLO vrata, za pp i garazˇe,
izrad¯ena po mjeri s montazˇom. 091/200-9333.
001-154086

KANALICE. 052/219-181.

SUDOPER rosfraj , dupli,
120x60 i dr. oprema za fast
food. 091/176-7905.
001-155878

BALKONSKA vrata, polovna,
drvena, komplet, 350 kn, Porecˇ. 098/294-770.
001-156042

TENDA rabljena, 365x210
cm, odlicˇno stanje, s montazˇom. 095/200-9333.
001-154069

BAROKNE betonske stupic´e
za ograde i terase, visˇe mo001-155226
dela. 091/157-7812.

TENDE izrad¯ene po mjeri, sa
montazˇom i servisiram. 091/
200-9333.
001-154080

BETONSKE GREDICE 8 kom,
4m duzˇine + ispone, 1.500 kn.
052/421-161.
001-153474

TENDE izrad¯ene po mjeri, sa
montazˇom i servisiram. 091/
200-9333.
001-154094

CIGLU i zˇbuka sve vrste. 098/
797-640, 091/379-7641. 001-154737

KANALICE crijep stari 0.50
lip/kom, kamen za zidanje.
092/205-5792.
001-154162
KAZˇUNE istarske kao ukrase
za parkove, vel. cca 1 mx1 m.
099/837-3536.
001-153027

CRIJEP 350 kom., rabljeni, u

KLIZNA VRATA drvena, vi-

001-152673

KANALICE stare, u izvrsnom
stanju, povoljno, grede 4m
duzˇine, 20x20 debljine, Buje.
098/918-5242.
001-152725

001-152684

STARE suhe grede. 098/198001-153997
7999.

KONTEJNER kompletno namjesˇten sa nadstresˇnicom,
opremljen, WC, soba, po001-154185
voljno. 052/213-146.
LAVIC´I kao fontane za portune i vrtove i kalupe za
lijevanje betonskih elemenata.
092/271-1503.
001-153148
LESONIT PLOCˇE, prresˇani
karton, 138x82, 6, 7, 8,
001-154592
9mm. 095/872-3855.

001-156040

IZNAJMLJUJEM podupiracˇe
i oplatu, kravate, zˇabice, povoljno. 098/137-8617. 001-154309

STARA cigla. 095/511-2500.

001-155863

RABLJENI TAVALONI 091/
001-155417
737-5881.

ROLLO VRATA za pp-e i
garazˇe, izrad¯ena po mjeri, s
montazˇom. 095/200-9333.
001-154052

SOBNA VRATA 2 kom, jedna
ostakljena 73x200. 092/254001-155007
1363.
STAKLO za prozor, deb. 4
mm i 6mm, visˇ dimenzija,
povoljno. 091/568-6136.
001-152730

STAMBENI KONTEJNER 6
kom, 6.000-15.000 kn. 098/
712-333.
001-154540

STARE
1474.

kanalice.

098/190001-155853

STARE istarske tavelice, ocˇisˇc´ene, sortirane. 091/500001-155819
1501.
STARE kanalice ili kupe,
rucˇno rad¯ene na koljenima,
001-155624
Pula. 098/372-522.
001-152976

STARE TAVELICE, 400kom.
001-152432
098/998-8020.
STARE TAVELICE 3 vrste.
001-155506
098/513-526.
STARE TAVELICE 2,80kn/
001-155041
kom. 095/537-9295.
STARE TAVELICE 28 x 15 x
001-154146
2 cm. 091/115-6908.
STARI kameni istarski kazˇun,
kompletan. 099/750-3583.
001-155637

STARI
5881.

CRIJEP.

091/737001-155415

STARI C´UKI grandalji. 098/
513-526, 099/213-8289. 001-155503
STARI C´UKI grandalji. 098/
513-526, 099/213-8289. 001-155505
STIROPOR za fasadu 5, 8 i 10
cm, 1.500 m2. 098/797-640,
001-154735
091/379-7641.
STUPIC´I betonski, 90 kom.,
15 kn/kom. 098/181-9453.
001-154182

SˇKRILE 50 m2. 091/593001-153554
8014.
SˇKURE nove 143x93 cm, po001-152672
voljno. 052/219-181.
TAVELICE, stare,
098/335-819.

krovne.
001-152889

TAVELICE erte, kamenice,
stepenice, salizˇi, grede, velike
i male kolone, sve stari ka001-155622
men. 098/372-522.
TENDA rabljena, 365x210
cm, odlicˇno stanje, s monta001-154077
zˇom. 091/200-9333.
TENDE, izrad¯ene po mjeri, s
montazˇom i servisiram. 095/
001-154065
200-9333.
TVRDI tervol, 80 m2, 5 cm
debljina, u pola cijene, Porecˇ.
001-156037
098/294-770.
ULAZNA lijeva hrastova vrata,
ocˇuvana, 2 stakla, 5 kljucˇeva,
bez sˇtoka, 194x97 cm, debljina 5 cm, 750 kn. 052/505001-154048
932.
ULAZNA
drvena
vrata,
93x204. 098/986-3386. 001-154683
ULAZNA VRATA tesˇka, 200
kn. 052/436-685, 098/806001-152876
119.
VRATA dvoja, nova sa staklom, za kupaonu, ostavu.
001-152720
099/854-6296.
VRATA unutarnja 70x200 sa
sˇtokom 200kn, Porecˇ. 098/
001-153943
849-957.
VRATA ulazna i unutarnja,
puno drvo ili furnir, visˇe dimenzija i boja. 095/581001-153047
4805.
VRATA prozori i grilje. 091/
001-154843
546-6607.
VRATA, mahagonij, 250 kn.
001-154006
098/639-991.
VRATA balkonska s termopan staklom i griljama
70x210, bez sˇtoka, 400 kn,
001-154465
Porecˇ. 098/849-957.
VRATA, ulazna, kuc´na, dvokrilna, 400 kn. 091/951001-155350
2493.
ZˇALUZINE, nove, Velux, za
prozor 51x97 cm, bijele, 3
001-155175
kom. 098/466-064.
ZˇELJEZNA rabljena ograda 8
kom., dim. 170x81 cm. 098/
001-154624
531-661.
ZˇELJEZNE CIJEVI raznih dimenzija. 098/131-9662. 001-152624

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
mljevenje. 098/161-5894.

kupnja

001-155447

BETONSKE BLOKOVE 20
cm. 097/755-5716.
001-155542
FERT GREDICE 4,5m. 098/
001-152447
779-248.
KERAMIKA vanjska, podna,
20m2, razne vrste za terasu,
ostatak od grad¯. materijala,
povoljno, kupujem. 099/8448700.
001-154218

DIESEL
VILICˇAR
marke
Toyota sa bocˇnim pomakom,
1500 kg nosivosti, 2200 mm
visina dizanja, 2.800 EUR.
091/510-3950.
001-154339
DIESEL
VILICˇAR
LITOSTROJ V5, nosivosti 5000
kg po cijeni od 5.102 EUR.
091/510-3950.
001-154338

KUPUJEM ulazna vrata, PVC,
boja
ljesˇnjaka.
091/431001-154322
0076.

DIZALICA cole, 20 Tona, ’89.,
9.100rh, mogucˇnost zamjena
za osobno i slicˇno. 098/441191.
001-154528

KUPUJEM stare tavelice i
cigle, plac´am odmah u goto001-155635
vini. 099/750-3583.

DIZALICA Kran ’00g., hidraulika, 20 x 32m, 20.000 EUR.
098/191-8038.
001-155222

KUPUJEM kontejner, limenu
garazˇu ili drvenu kuc´icu. 098/
791-330.
001-153921

DIZALICA Palsfinger 7500.
001-155105
091/522-1167.

KUPUJEM otpadni bakar,
inox, mesing i kablove. 098/
001-153886
322-048.
KUPUJEM otpadni
091/603-6742.

bakar.
001-153883

KUPUJEM visˇkove grad¯ev.
materijala. 099/702-2166.
001-153660

KUPUJEM visˇkove grad¯. materijala na podrucˇju Istre. 099/
001-153665
877-4245.
OTKUPUJEM inox, bakar,
mesing. 091/300-3319. 001-152849
PALETE euro i obicˇne, kupujem. 098/797-640, 091/379001-154731
7641.
REGISTRIRANA firma otkupljuje sve vrste otpadnog bakra, mesinga, olova, kablova,
akumulatora. 092/142-1555.
001-153796

STARE tavelice kupujem, na
podrucˇju
Istre.
091/500001-155818
1501.

STROJEVI I
ALATI

DIZALICA grad¯evinska, nosivost 200 kg, Beta, zˇaba s
plocˇom 14 ks, dizel, za nabijanje tla. 091/505-7749.
001-152074

DIZALICA Atlas 7m hidraulicˇna, kamionska, ispravna.
001-152058
091/147-9162.
DIZALICA CATANEO mono
trofazna, komplet hidraulicˇna,
daljinsko upravljanje, 62.000
kn. 091/201-7471.
001-154551
EL. BUSˇILICA Black&Decker,
profi, sitni kvar, povoljno, brusilica i alat gratis. 091/568001-152731
6136.
EL.MJESˇALICA za beton 200
kn,. 052/540-091, 091/5728648.
001-154773

POKLOPAC peterostepene,
monofazne pumpe za hidrofor. 091/535-1798.
001-151958

MINI BAGER Airmann, 1.7,
1.776 radnih sati, ’03., gumena gusjenica. 098/530844.
001-152096

STOLARSKI profi. strojevi,
blanja-debljacˇa, i kombinirka,
potpuno isprtavno. 098/211009.
001-156031

SANITARIJE

MINI BAGER Schaef 1.7t,
’98., 7.000 EUR. 091/2017471.
001-154549

STOLARSKI alat, aku busˇilica, lamel, ubodna pila, blanjalica. Zvati popodne. 098/
001-155244
655-445.

BIDE sa sˇpinom+wc sˇkoljka,
200 kn. 099/218-4059. 001-152502

MINI BAGER neuson, 1703,
’03., 2.430 rh, mogucˇnost
zamjene. 098/441-191. 001-154527
MINI BAGER HITACHI ZAXIS
18, 2003 god., 1500 r/s korpe
od 30, 50,planirka od 100cm
te pikamer i alu. utovarne
rampe. 091/457-9200. 001-154266
MINI BAGER Hitachi Zaxis
1.8, ’03., s pikamerom, alu
utovarne rampe i korpe. 091/
207-7069.
001-154267
MLIN za plastiku, manji. 092/
289-2500.
001-155414
MOT. PILA Husqvarna 365,
papiri, gar., prof., i polovna 61
papiri, garancija. 091/545001-154205
3505.
MOTORNA PILA Tomos 61.
098/595-255.
001-154382
MOTORNA PILA, Stihl, original 041, profesional. 091/521001-154680
3142.
MOTORNA PILA Oregon,
skoro nova, 900 kn. 095/
817-8123.
001-152937

ELEKTRO KOLICA Koncˇar
EKN 1001, nosivosti 1000 kg
po cijeni od 1.250EUR. 091/
510-3950.
001-154334

AGREATA za struju, D 7.5 kw,
njem.proizvodnje, odlicˇno stanje, moguc´a dostava,. 098/
597-761.
001-154639
AGREGAT 5.5 kw i 3.5 kw.
091/521-3142.
001-154677
AGREGAT motor Yanmar
186.5 za agregat, 10 ks, novi,
zapakiran, 4.500 kn. 091/9105852.
001-155711
AGREGAT 36 Kw, Uljanik,
dobar, osiguran cijelu godinu,
povoljno. 098/201-191. 001-153892
AGREGAT 16 kw, Lombardini, zasˇtitna kutija, tihi rad,
30% od cijene. 098/941001-153059
1027.
AKUMULATORI, 3 kom., 180
Ah, 1.000 kn. 091/200-5633.
001-153558

ALATE za plasticˇne cˇasˇe i pl.
zˇlicˇice. 092/289-2500. 001-155412
APARAT za varenje, novo,
001-153170
Pula. 098/917-8149.
APARAT za varenje na kotacˇima, Uljanik, 500 Ampera.
091/616-6163.
001-152734
APARAT za varenje, novi.
091/792-1329.
001-152470
APARAT za varenje Co2, odlicˇan, s bocom i prikljucˇcima,
povoljno. 092/202-8366.
001-152344

AUTO DIZALICA Coles Hydra
truck 25-18T nosivosti 25
tona, 18.000EUR.- 091/510001-154330
3950.
Bosch.

ELEKTROMOTOR
trofazni,
pogodan za kanalnu ventilaciju i radionu. 095/848-6884.

GRABLJE na sunce IMT. 098/
001-154369
441-018.
HIDRAULICˇNI CILINDAR polovni, hod klipa 33 cm, fi
klipnjacˇe 40. 091/538-1734.
001-155529

KLJUCˇEVI gedore, Unior 1032, nove. 098/911-1721.
001-153810

KOMPLET strojeve za praonicu rublja, 1.500 EUR. 098/
001-152622
624-825.
KOMPRESOR za aparat za
varenje 850 lit, mjenjacˇ za
aparat CO2. 098/946-7775.
001-151954

KOMPRESOR za pjeskarenje.
098/366-562.
001-154880
KOMPRESOR, mali. 091/928001-154662
8128.
KOSILICA za travu, slicˇna
BCˇS. 098/645-999.
001-155399
KOSILICA Castel Garden,
samohodna, 6.5 ks. 091/4310104.
001-153538
KRANJSKA dizalica Dalbe
AS251, ’04., trofazna, pocincˇana, daljinski, 2t, 138.000 kn.
091/201-7471.
001-154550
LAKTERICA za kamenokle001-154889
sare. 098/254-017.

MOTORNA PILA Stihl, povoljno. 099/839-4001. 001-153698
ODZRACˇIVACˇ
KOCˇNICA
Wurth. 091/431-0104. 001-153540
OSˇTRACˇ za nozˇeve i sjekire.
001-152471
091/792-1329.
PILA PARTNER 371 mali
macˇ za djelove., cijena dogovor. 098/926-3116.
001-155891
PISˇTOLJ profesionalni, zracˇni
za zabijanje cˇavla. 098/797001-154736
640, 091/379-7641.
PJESKARA za pjeskarenje,
drva, kamena ili zˇeljeza, zapremnine 60 lit, 5.000 kn. 098/
421-466.
001-152119
PUMPA za vodu, ’87., tip:nk
16,66 lit/s, sa elektromotorom
Koncˇar 4 kw, 50 Hz, 380 A,
1430 0/min. 098/905-5102.
001-152135

PUMPA za bazenom, velika,
1.500 EUR, za 2.000 kn ili
dogovor. 097/710-9990. 001-155363
PUMPA Hidromatic, visoki
pritisak, 2 x 125 litara u
minuti. 091/541-0970. 001-155073
PUMPA za beton, mala, 25
m3, motor 4 cilindra, fi. 110 ,
cijevi 100 m, 5.000 EUR. 098/
191-8038.
001-155227
ROVOKOPACˇ
ACHERMAN
H9 5.500 EUR. 091/510001-154333
3950.

BRUSILICA, velika, 2.300W,
ispravna, 250 kn. 095/5268380.
001-155780

LANCI za utovarivacˇ od 20.5
do 26.5, 4 kom. 098/720795.
001-154857
MALCˇER Orsi River 501 LX,
ruka duzˇine 5 m. 098/420001-154766
465.
MASˇINA za kljucˇeve na rupice. 091/586-3086.
001-153131
MASˇINA za graviranje na metalu i plastici. 091/586-3086.

CIRKULAR Mio Standard, sa
blanjom, krunjac´ kukuruza i

001-153133

SET SVRDLA novi za drvo,
zid, metal, 100kn. 097/744001-152225
4324.

MASˇINU za tampon tisak,

SPREMNIK za gorivo 50.000

001-152279

BORER SDS fi 14, duzˇ. 90
cm, 200 kn. 095/817-8123.
001-152931

BRAVARSKI stol s montiranim sˇkripom, 170x110x90.
001-153700
099/839-4001.

STOLARSKI STROJEVI. 098/
001-152452
522-649.
STROJ za rezanje bakrenih
kablova. 098/322-048. 001-153887

SAJLA 12 mm, cˇelicˇna za
vitla. 098/548-919.
001-155189
SAVIJACˇICA cijevi, model
Ercolina Mega bender 030,
sa 9 kalupa, hitno. 091/253001-153202
0302.

TRIMER polovni sa sˇajbom,
da je u dobrom stanju. 099/
001-154220
844-8700.

prodaja

GABERIT KONSTRUKCIJE
sa zidnom visecˇom sˇkoljkom,
mali umivaonik, novo, povoljno. 099/854-6296. 001-152722
KOMPLET SLAVINA (mjesˇalice), 700 kn. 098/639-991.
001-153999

STROJ za brizganje plastike,
75 g, sa puno rezervnih dijelova. 092/289-2500.
001-155411

KUPATILO, bojler 80 lit.,
kada, umivaonik, bide, veliko
oglado s ormarima, Colpa
san, 2.000 kn. 098/1819453.
001-154181

STROJ za zˇbukanje, Putzmeister M 525, ’03 g., cijevi 20 m,
odlicˇno stanje, 19.000 kn.
091/201-7471.
001-154548

NOVI lavandin, roze boje, povoljno. 098/921-2553. 001-153150
SˇPINE za umivaonik, novo,
visˇe komada. 098/774-702.

STROJEVI za izradu aluminijske bravarije, dvoglava pila,
freza, cirkular, busˇilica, novo,
malo korisˇteno. 098/254-379,
001-154782
052/500-002.

UMIVAONIK 52 cm sˇirine,
odlicˇan, 50 kn. 098/930001-152568
6235.

STROJEVI za izradu tlakovca
i betonskih bloketa, razni kalupi, betonara, silosi, i viljusˇkar. 091/539-6890.
001-152598
SVRDLA za Hitli busˇilicu, 3
kom., od 10, 12, 24 mm, 100
kn. 091/576-0866.
001-152230
SˇIVAC´A MASˇINA, nova. 052/
503-239.
001-152125
SˇIVACˇA MASˇINA, u drvenom
boxu, povoljno. 098/9863386.
001-154681

001-155149

001-155682

ENGL. AGREGAT s prikljucˇcima na 220W, veliki, povoljno. 092/309-4339. 001-155953

STOLARSKI STROJ, kombinirka, povoljno. 095/9109964.
001-155378

TIG INVERTER uljanikov, bez
kabela, 800 kn. 095/5104568.
001-153398
TLACˇNI PERAC´ za kuc´nu
upotrebu. 091/254-4124.

ELEKTRO KOLICA Koncˇar
EKN 1001, nosivosti 1000 kg
po cijeni od 1.250EUR. 091/
510-3950.
001-154329

prodaja

BATERIJA 12x43,
092/230-9028.

DIZALICA za halo, mostna,
velike nosivosti, 13.000 kn.
001-153897
091/561-7565.

MINI BAGER Takauchi 2.5 t
sa
svom
opremom,
10.000EUR fix. 091/909001-153407
4742.

lit, dvostjenski. 098/9055102.
001-152133
STARA SˇIVACˇA masˇina oko
100 god., s postoljem, ispravna, s racˇunom. 095/9210453.
001-155754

dvobojna, zatvoreni sistem.
091/586-3086.
001-153132

TRACˇNA PILA Mini Cult 170.
091/431-0104.
001-153539
TRACˇNA PILA za drvo,trofazna, 3 kw, mozˇe zamjena.
098/902-1005.
001-153591
TRACˇNA PILA. 052/219001-152674
181.
USISAVACˇ Bosch gas 50,
malo korisˇten, 2.200 kn
fiksno. 095/441-7595. 001-155908
UTOVARIVACˇ
MICHIGEN
4x4 po cijeni od 4.100EUR.
091/510-3950.
001-154336
VELIKA
2.000W,
8289.

FLEKSERICA
Devalt. 095/199001-153690

VELIKA HILTICA Makita.
001-152588
091/532-8720.
VILICˇAR LINDE nosivost 3t,
dizˇe vile 3.3 m, ’96., dizel,
automatik, kabina, prigusˇivacˇ,
posmak, i radni sati 1900.
098/530-844.
001-152098
VILJUSˇKAR Indos 5 Tona.
001-152455
098/522-649.
VILJUSˇKAR, Indus. 098/254017.
001-154894
VISOKOPODIZNI rucˇni paletar 1000 kg nosivosti i 1600
mm visine dizanja, 6.750 Kn.
091/510-3950.
001-154335
VISOKOTLACˇNI peracˇ Still,
korisˇten 2 god. 099/5024452.
001-155289

kupnja

001-153311

UMIVAONIK sa stalkom,
bide, vodokotlic´, sa slavinama, bezˇ boje, malo rabljeno. 052/211-200, 099/8784046.
001-154765

ˇ TAJ
NAMJES
prodaja
2 DAKTILO stolice, djecˇje, na
kotacˇima, crvene i bijele boje,
povoljno. 095/817-8123.
001-152938

DJ. KREVETIC´ na kat, zˇeljezni. 092/300-3447.
001-154818
DJ. PISAC´I STOL dj. krevetic´,
stol za DB, kozˇni kut, ne
korisˇten. 091/545-3505. 001-154199
DJ. SOBA, bijele boje. 098/
001-153902
791-330.
DJ.SOBA ormar, krevet, 2
kocke i jedna polica, povoljno.
001-155423
091/151-6180.
DJECˇJA soba, kompletna.
001-152972
098/438-572.
DRVENA kredenca, farbana,
rucˇni rad sa staklenim dijelom,
vis. 178 cca, sˇir. 132, dub.48.
052/212-805, 098/967-7818.
001-154900

DRVENA KOLICA za posluzˇivanje, »Foppapedretti«, 700
001-153116
kn. 098/334-878.
DUPLO KORITO za sudoper
sa ocjed¯ivacˇem, povoljno.
091/205-7640.
001-154635
DVA POMOC´NA lezˇaja na
sklapanje, 150 kn/kom. 091/
001-153195
665-2222.

KUPUJEM neispravan bager.
099/411-6652.
001-153107
KUPUJEM neispravne vilicˇare, dizalice i traktore. 091/
603-6742.
001-153882
PIKAMER za minibager (Takeuchi) 80 - 120 kg, kupujem
098/720-795.
001-154856

rasklapanje, 90x20 i kaucˇ,
dogovor. 092/254-1363. 001-155008
KREVET na kat, zˇeljezni. 095/
899-5888.
001-154803
KREVET 200x180 sa 2 nocˇna
ormaricˇa, rustikalni stil, puno
drvo, idealno za stancije, kao
novo, povoljno. 098/514668.
001-154022
KREVETI 3 kom., drveni, turisticˇki, 100x200 cm, podnice,
madraci, 400 kn/kom. ili zamjena za uzˇi 80x200 cm. 095/
569-1129.
001-155837
KUHINJA, polovna+trosjed,
dvosjed i fotelja, povoljno.
091/513-3430.
001-154343
KUHINJSKI ELEMENTI, niskomontazˇni i visec´i sa sudoperom, povoljno. 098/791330.
001-153919
KUHINJSKI OVALNI stol sa
stolicama. 091/513-3430.
001-154344

KUPAONICA Gorenje, masazˇna kada 180x80, visec´i
bide, WC sˇkoljka, dupli umivaonik, duplo ogledalo sa
garniturom, novo. 098/9165540.
001-152429
KUTNA
sjedec´a
klupa
190x170cm + stol na razvlacˇenje 80x180cm, dvije stolice,
hrastova, idealno za stancije.
098/514-668.
001-154024
KUTNA GARNITURA prava
kozˇa, dimenzije 1.70 x 1.50 x
0.95, crne boje. 098/653862.
001-154887
KUTNA GARNITURA na razvlacˇenje + fotelja 250x180,
madrac 200x140. 091/1901091.
001-152130
KUTNI radni stol (tresˇnja) i
stolica na kotacˇe, 150 kn/
kom. 098/323-362.
001-155768
KUTNI KAUCˇ na razvlacˇenje,
500 kn. 052/453-262, 091/
540-4329.
001-152947
KUTNI TROSJED koji se razvlacˇi u lezˇaj, ocˇuvan i vrlo
povoljno. 098/814-452. 001-152197
LUSTER, mjed+lanac, 8 svijec´a, noc´na lampa. 052/573736.
001-155168
MADRAC+KREVET 190x70,
400kn, i madrac 200x80
150kn. 095/817-8123. 001-152941
MASIVNI STOLIC´ 135x75
cm. 091/190-1091.
001-152131
MASOVNI hrastov stol, 2,5m,
sa 4 klupe, rucˇna izrada, za
terase ili konobe, Rovinj. 098/
639-827.
001-152736
NAMJESˇTAJ za dnevni boravak i spavac´u sobu, Umag.
092/258-8117.
001-153834
NOC´NE LAMPE ljevana mjed.
001-155169
052/573-736.
NOVI STOL za DB i polovni
za kuhinju. 091/545-3505.
001-154208

DVODJELNO inox korito za
sudoper, sacˇuvan 60x80 cm,
250 kn. 052/505-932.
001-154049

NOVI STOL u bukvi fiksni
80x80, 400 kn. 052/213-975,
099/336-6049.
001-153738

DVOSJED, trosjed i krevet na
kat. 098/929-1240.
001-153358

OKRUGLI STOL 2 m, drveni
rucˇni rad, za natkrivene terase
ili podrum. 091/896-9127.

FOTELJA na razvlacˇenje za
jednu osobu, nova, od mekanog plisˇa, plava, idealna kao
drugi krevet, 700 kn. 095/902001-152602
2505.
IST. KUHINJSKI NAMJESˇTAJ, stari, vetrina, komoda
i kredenac, cijena po dogovoru. 098/868-053.
001-152966
KAUCˇ i fotelja, jako ocˇuvano,
povoljno. 095/867-6171.
001-154604

DIZALICA dvostubna ili cˇetverostubna, nosivosti 2,5-3 t,
i spoter ili zamjena za karoserijski stol Car banch, dizalica i
optika. 091/534-1031. 001-153348

53

KORITO sudoper. 052/216001-154657
296.

001-153256

OKRUGLI STOL sa 4 stolice,
250 kn. 052/521-704.
001-152241
OKRUGLI STOL sa staklom, i
4 stolice, 500 kn, Veruda.
001-154447
098/947-4895.
OKRUGLI STOL sa 6 stolica
novi. 098/961-9151.
001-155248
ORMAR trokrilni, rastavljen,
dvije komode i zidno ogledalo
uz to dvije noc´ne lampe narancˇaste boje, 700kn. 098/
874-010.
001-152249

KORITO sudopera (za radnu
plocˇu), inox, 200 kn. 095/817001-152936
8123.
KOZˇNA GARNITURA i dva
kaucˇa od tekstila. 098/791001-153914
330.

ORMAR most boja mahagonij
280x210cm, otvor za krevet
001-153313
160cm. 052/213-168.

KREVET plave boje, djecˇji, sa
madracem, skoro nov, 2.000
kn. 091/181-6199.
001-152799

ORMARI za dj. sobu, radni
stolic´ za ucˇenike. 098/1319662.
001-152625

KREVET sa madracem, na

ORMARI 2 velika za vjesˇanje i

ORMARI zˇeljezni, 1 nov500kn, 2. rabljen-150kn. 092/
261-5060.
001-153010

54

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

slaganje, smed¯i, visoki sjaj.
099/740-4788.
001-155748
OVALNI KUHINJSKI stol sa
6 stolica i navlake, sve u boji
zlata, jako ocˇuvano, povoljno.
001-154602
095/867-6171.
PISACˇI stol, ocˇuvan, stalak za
telefon, sjedecˇi sa klupom.
052/851-369, 091/520-7786.
001-155598

PLAFONJERE, velike, 4 kom.,
crno-bijele, 400 kn. 052/213001-153744
975, 099/336-6049.
PLASTICˇNI STOL raskopivi,sa dvije stolice,pogodno za
vrt i kampiranje, novo 300 kn.
001-154237
099/805-8717.
PODLOGA za madrac, nova,
od runske vune. 052/219001-152677
181.

PERILICA RUBLJA Gorenje,
noviji tip, ispravna, ocˇuvana,
moguc´nost prijevoza, 800kn.
098/184-3762.
001-153289

PLINSKA BOCA za domac´instvo. 095/504-0800.
001-153664

usb-om. 052/773-621, 098/
934-1104.
001-154541

PLINSKA BOCA za domacˇinstvo. 098/917-8149.
001-153172

TV U BOJI. 098/224-407.

PERILICA RUBLJA Gorenje,
kompletna za dijelove, neispravan samo motor, ostalo u
redu. 091/512-3091.
001-151924

PLINSKA BOCA za domac´instvo, 10 kg, kao nova. 091/
481-5944, 052/894-2606.

TV U BOJI Samsung 60cm,
sa daljanskim, ispravan. 092/
001-153837
250-5682.

AUDIO KOMPONENTE Technics i Pioneer, zvucˇnici, 500
kn/kom. 092/282-3573. 001-154114

001-152268

STRINSKI SˇKAF noge, vel.
1.50, 2.000 kn. 099/5994760.
001-152513

PERILICA RUBLJA Quadro,
malo korisˇtena, 1.000 kn i
Gorenje, 750 kn. 098/983001-152911
0337.

PLINSKA BOCA 250kn. 098/
171-1606.
001-154888

TV- PHILIPS 50cm, u boji, i
digit. resiver, 700kn. 052/213168.
001-153315

PLINSKA BOCA 200kn. 098/
669-449.
001-155332

ANTENE

TAPECIRANI francuski krevet
s podnicama i madracem,
malo korisˇten. 052/222-499.

PERILICA RUBLJA Whirpool,
2 godine stara, 1000okr.,
1.000 kn. 097/798-8740.

AUTORADIJA, DVD, pojacˇala, zvucˇnici, subovi, prodaja, montazˇa, servis, izrada
zvucˇnih kutija i panela. 052/
381-436, 098/139-7456, 098/
174-7930.
001-153341

100kn, stolica za pisac´i stol
gratis. 099/675-7212.
001-152589
STOLIC´ za dnevni boravak,
puno drvo, novo, 76x74x40
cm, brusˇeno staklo, 1.100 kn.
091/126-0173.
001-151929
STOLIC´ za DB, zlatne boje,
povoljno. 095/867-6171.
001-154603

TEPIH i luster., 150 kn. 052/
211-627.
001-155400
TEPISON 3.5 x 4 m, star
godinu dana, povoljno. 098/
943-2015.
001-155965

REGAL za DB, duzˇine 360
cm, 8.500 kn. 052/213-975,
001-153745
099/336-6049.

TRI TEPIHA od runske vune.
001-152676
052/219-181.

REGAL s ormarom, kombinirani, furnir, boje oraha,
duzˇ.148, sˇir. 52. 052/212001-154903
805, 098/967-7818.

TROKRILNI ORMAR, rabljeni,
povoljno. 098/986-3386.
001-154684

TROSJED, malo korisˇten,
hitno i povoljno. 098/1900675.
001-154917
TROSJED, dvosjed + 2 fotelje. 098/188-3508.
001-154283
TROSJED na razvlacˇenje i
dvije fotelje. 099/501-7800,
052/391-488.
001-153432

REGAL hrastovo drvo, dobro
ocˇuvan, dim.320x60x217, prijevoz osigiuran, 2.500 kn.
001-155571
091/255-3255.

TROSJED na razvlacˇnje, 500
001-153576
kn. 098/952-6203.

REGAL puno drvo, hitno, cijena po dogovoru. 052/432001-155032
036.

VELIKI REGAL za DB, boja
bijele kave, 3.500 kn. 091/
153-8175.
001-152369

REGEAL ZA DB 240x235,
dvobojni, tamno smed¯i i bezˇ,
850 kn, Pula. 052/213-168.

VITRINA trosjed i dvije fotelje.
052/502-052.
001-156064
VJESˇALICA za hodnik. 052/
001-154654
216-296.

001-153314

SAMOSTOJEC´A PODNICA,
metalni krevet, sa oprugama,
190x90cm, samostojec´a, 300
001-152855
kn. 052/534-501.
SPAVAC´A soba, boja kestena, 2 kreveta, 2 podnice,
2 jogija, 2 noc´na ormaric´a,
psiha s ogledalom, 2 ormara.
052/212-805, 098/967-7818.
001-154902

SPAVAC´A SOBA talijanska,
visoki sjaj, trokrilni ormar, komoda, dva ormaric´a, krevete
za 2 osobe. 099/746-8220.
001-155751

SPAVAC´A SOBA, ocˇuvana, s
dvokrilnim ormarom. 098/
001-153917
791-330.
SPAVACˇA SOBA dvokrevetna, 1962 god., ind. proizvodnje, drvo. 052/502-758.
001-153301

STALAK za TV, stakleni, rucˇni
rad, 80x50x20cm, 250 kn.
098/334-878.
001-153117
STALAK za Tv stakleni, rucˇni
rad, 80x50x20xcm, 250kn.
001-153121
098/334-878.
STARA spavac´a soba, i stol
na razvlacˇenje, 1.500 kln, Veli
Vrh,. 098/953-2396.
001-154712
STARI drveni krevet, dobor
ocˇuvan,
hitno.
098/9293257.
001-154652
STOL drveni, masivni, rucˇna
izrada, pogodna za selo, vikendice. 052/211-200, 099/
001-154763
878-4046.
STOL 80x100, sa ladicom,
puno drvo, malo korisˇten.
001-155170
052/573-736.
STOL i stolice, novo. 098/
438-572.
001-152975
STOL na razvlacˇenje sa 4
stolice, sve puno drvo, pogodno za stare kuc´e, 1.500
kn. 091/542-9649, 052/545001-152781
064.
STOL masivni sa 2 klupe,
nov, lakirani. 052/503-239.
001-152128

STOL ZA DB, kombinacija
drvo-staklo-metal, 1x1 m.
001-001132
091/600-4658.
STOLICE

masivno

drvo

PERILICA RUBLJA Quadro,
josˇ 6 mj gar., malo rabljena,
Pula. 098/535-676.
001-155326

PLINSKE BOCE 3 kom, za
domac´instvo, 220 kn/kom.
Porecˇ. 095/873-3617.
001-155016

PERILICA RUBLJA Ariston
manja, poluispravna, kao
nova, 200kn. 052/571-204.

REGULATOR i cijev za plin,
korisˇteno 10 mj., 50 kn, Rovinj. 091/183-2692.
001-153550
RESˇO na plin u koji ide boca
ispod, 300 kn. 098/9031281.
001-154875

001-154256

TEPIH vuneni, 3x2m. 052/
211-312.
001-155004

RADNI STOL 180X75Acm,
novi, cijena po dogovoru.
001-153259
092/250-1355.

REGAL manji, puno drvo,
kombinirani
s
ormarom,
vis.170, 3 starinske fotelje,
mozˇe pojedinacˇno. 052/212001-154901
805, 098/967-7818.

001-155274

PLINSKE BOCE za domac´instvo, po komadu 250 kn. 099/
840-2021.
001-155164

ZAVJESE, njezˇno plave, plavim, karnisˇa, visina 2.30, duzˇina 1.70 m, Pula. 091/5075321.
001-153968
ZAVJESE, njezˇno plave, plavim, karnisˇa, visina 2.30, duzˇina 1.70 m, Pula. 091/5075321.
001-153959

kupnja
OKRUGLI STOL na razvlacˇenje, kupujem. 091/514-3829.
001-152525

VRSˇIM otkup namjesˇtaja i
bijele
tehnike.
091/5391809.
001-155765

BIJELA TEHNIKA
prodaja

001-155330

PERILICA ZA RUBLJE, odl.
stanje, povoljno. 098/219489.
001-155851
PLINSKI SˇTEDNJAK sa 2
plamenika, spremisˇte za pl.
bocu, sudoper od rosfraja.
098/656-071, 052/214-137.
001-153849

SUSˇILICA RUBLJA stara 2
god. 091/504-7764.
001-153695
SUSˇILICA RUBLJA i perilica
sud¯a, novo nekorisˇteno. 091/
958-1074, 052/506-038. 001-155448
SˇPORET 2+2, ocˇuvan, povoljno. 091/541-6227. 001-155848
SˇTEDNJAK samostojecˇi, keramicˇka plocˇa, struja, bijeli,
gorenja, 60 cm, 1.200 kn.
052/218-118.
001-154936
SˇTEDNJAK Koncˇar, ocˇuvan,
na gradski plin, 400 kn. 099/
001-154828
416-3989.
SˇTEDNJAK plinski-elekticˇni
Iskra, ocˇuvan. 098/791-330.
001-153918

TURBO PEC´, novo, 1500 kn.
001-153332
091/572-3467.
UMAG,prodaje se novi mali
frizˇider Whirlpool 60 litara za
pola cijene, 550 kn. 095/9022505.
001-152682
ZAMRZIVAC´, elektricˇni sˇtednjak i grijalica na naftu. 098/
224-407.
001-154802
ZAMRZIVAC´ GORENJE 210
litara, u ispravnom stanju.
098/947-4895.
001-152215
ZAMRZIVACˇ sˇkrinju Gorenje
novu 250l, 1.600kn. 098/9031281.
001-154874

APARATI ZA
´ INSTVO
DOMAC

BOJLER na plin, rabljen. 091/
928-8128.
001-154660

prodaja

BOJLER Junkers s cijevima.
052/503-239.
001-152123

APARAT za cˇisˇc´enje na paru
s peglom, prodajem ili mijenjam za kvalitetan usisivacˇ ili
slicˇno. 098/791-330.
001-153913
BEZˇIC´NI USISAVACˇ dvodjelni, Zepter, 950 kn. 098/
191-0694.
001-152415

EL. GRIJALICA za kupatilo.
052/503-239.
001-152124
HLADNJAK 180 lit., ocˇuvan.
098/791-330.
001-153901
LADICˇAR zamrzivacˇ, Obodin,
ispravan, povoljno. 098/466064.
001-155176
MASˇINA za pranje sud¯a, Go001-154999
renje. 052/211-312.
NOC´NA SVJETILJKA rabljena, stari dizajn, povcoljno,
dogovor. 099/878-4046, 052/
211-200.
001-154762
ORMAR RASHLADNI Gorenje
F6241 W, ispravan, ’05god.,
povoljno. 099/502-1288.
001-154862

PERILICA rublja,
095/529-7235.

Gorenje.
001-155021

PERILICA rublja sa susˇilicom
i poklanjam 3 lavandina. 091/
555-3518.
001-154725
PERILICA rublja, 700 kn s
dostavom. 091/519-2082.
001-154308

PERILICA -SUSˇILICACandy,
ispravna, ocˇuvana, malo rabljena, garancioja 6 mj., moguc´nost prijevoza, povoljno.
098/184-3762.
001-153288

BOJLER Chaffoteaux, kao
nov, 300 kn 091/600-4658.
001-001131

FILTER za vodu, Zepter, u
pola cijene. 098/191-0694.
001-152412

KIRBY svi prikljucˇci. 099/8546296.
001-152719
MALA plinska boca, 3 kg s
kuhalom za kampiranje. 092/
001-152184
302-3805.
MASˇINA za pravljenje sladoleda labo 20-30c, marka Carpigiani. 098/513-526.
001-155511
PEGLA s postoljem, na paru,
Stiramagic, poluprofi. 092/
001-155193
103-2214.
PLINSKA boca za domac´instvo. 091/545-3505.
001-154203
PLINSKA
2500.

boca.

095/511001-152686

PLINSKA boca, 250 kn. 099/
595-7348.
001-153936
PLINSKA boca za domac´instvo. 099/702-2166.
001-153655

SKLOPIVI resˇo, 3 plin, 150
kn, Rovinj. 091/183-2692.
001-153551

SˇPORET Kekec sa 2 plamenika, spremisˇte za plinsku
bocu, povoljno, Pula. 091/
001-154204
545-3505.
USISAVACˇ Kirby profesionel,
malo korisˇten, 1.000 EUR.
098/983-0337.
001-152912
USISIVACˇ, 2 kom., skoro
novi, 200 i 300 kn. 095/8178123.
001-152926
VODOMAT za toplu i hladnu
vodu, za galone od 18.9 lit.
091/725-4376.
001-155681
ZEPTER usisavacˇ u pola cijene, par puta korisˇten. 098/
323-362.
001-155775

kupnja
KUPUJEM plinsku bocu za
domac´instvo.
099/8774245.
001-153667
KUPUJEM plinsku bocu za
domac´instvo.
091/5143829.
001-152524
KUPUJEM vec´i broj plinskih
boca, velike i male, placˇam
100 kn/kom. 097/759-4012.
001-152182

TELEVIZORI

001-154805

prodaja
ANTENE satelitske postav001-155184
ljam. 091/157-7812.
ANTENSKI, digitalni, zemaljski i sat. sistemi, budite
spremni i gledajte HRT 1 i 2,
RTL i Nova Tv. 098/227-140.
001-154906

DIGITALNI zemaljski reciver,
ispravan. 092/250-5682.
001-153836

DVB-T Synaps THD-2850 full
HD, media player, MKV/MP3/
DIV-X/MPG4, DVB-T Mpg2/4
prijem, USB-PVR snimanje,
novo. Poslije 16h. 091/250001-152791
2729.
DVB-T Synap THD 2850,
0912502729. 091/250-2729.
001-152793

RECEIVER satelitski Streem,
400 kn, Buje. 098/473-655.
001-153080

RECEIVER satelitski Digistar
DSR4220, 400 kn, Buje. 098/
001-153081
473-655.
RECEIVER ADSL za Max TV,
400 kn, Buje. 098/473-655.
001-153070

SAT. receiver, 300 kn. 099/
001-154178
572-2218.
SAT. ANTENA i reciver, 250
001-152856
kn. 052/534-501.
SAT.KOMPLET Topfield prof.
90, kombinirani sat.+zemaljski, garancija ili samo recei001-152930
ver. 095/817-8123.
SATELITSKA ANTENA (digitalna), 500 kn. 098/639-991.
001-154003

SATELITSKA ANTENA rabljena, u ispravnom stanju,.
095/200-9333.
001-154071
VB-T SYNAPS THD-2850 Full
HD, Media Player, MKV/MP

prodaja

/DIV-X/MPG4. 091/250-2729.001-152794#

2 TV 72 cm i 50 cm, LG
marke, 700 kn. 099/4111064.
001-152991
DVD u ispravnom stanju, da001-153835
ljinski. 092/250-5682.
LG PLAZMA 107cm, u dobrom stanju, 2.500kn. 099/
214-8569.
001-155432

VIDEO TEHNIKA
prodaja
DIG. kamera Apitek DTV 180,
5 Mpx, malo rabljena, vrlo
povoljno. 091/481-5944.
001-152264

MALI TV LCD+DVD, ekran
35x25cm, 400kn. 099/5957348.
001-153930

DIGITALNI SATELITSKI prijemnik Victory AF, 1700E,
novo, 350 kn 098/791-330.

TELEVIZOR LCD Vivax 82
cm, godinu dana stara, 1.400
kn. 099/418-1539.
001-155556

DVD-PLAYER
595-7348.

TV Sony Vega, 78 cm, malo
korisˇten. 091/163-9773. 001-155468
TV Philips, sa stalkom. 052/
211-312.
001-155002
TV 13 kom. Quadro, raznih
velicˇina, stari 5 god., radili
samo par mjeseci godisˇnje u
001-152832
a.p.p. 098/334-478.
TV GRUNDING 72 cm, 500
kn, sa dostavom. 091/5192082.
001-154307
TV PHILIPS 55 cm, 350 kn sa
dostavom. 091/519-2082.
001-154305

TV PLASMA Philipa Flat TV,
boja silver, duzˇina 110 cm,
visina 66 cm, 7.000 kn. Buje.
098/473-655.
001-153079
TV SAMSUNG u boji, ekran
55 cm, ispravan. 091/5123091.
001-151923
TV SAMSUNG ekran 70, Philips,
Grunding.
092/2541363.
001-155006
TV SONY TRINITON, ravan
ekran, 72 cm, digitalni prijemnik Philips sa dvd playerom i

001-153905

100kn.

099/
001-153933

DVDV QUADRO 100kn, garancija,
racˇun.
095/6449526.
001-155810

AUDIO TEHNIKA
prodaja

AUTORADIO MP3 Panasonic, malo korisˇten. 091/4815944.
001-152270
GRAMOFON Sherwood, poluprofesionalan, 1500 kn. 091/
539-6013.
001-000972
GRAMOFON, 350 kn. 091/
760-1191.
001-154109
HI-FI muzicˇku liniju, sa kolekcijom plocˇa i kazeta. 091/522001-154767
6955.
KENWOOD
autokazetofon,
4x45W + cd changer. 097/
713-0891.
001-154740
KENWOOD CD box KDC-C
467. 098/723-450.
001-152020
KUC´NO KINO Quadro, 200
kn. 098/639-991.
001-154000
LG LINIJA X-A 105, novo,
gar. 2 god., zvati iza 15h.
098/903-3573.
001-153480
MAX TV Atlanta, najbolji prijemnik sa USB, korisˇten 2 mj.,
250 kn. 091/536-2692. 001-152320
MUZICˇKA LINIJA Nokia, digitalni radio, ekvilajzeri, dupli
kazetofon gramofon i CD
player Kenwood, 2000 kn.
098/639-991.
001-154001
MUZICˇKA LINIJA Bondestac
(USA) gramofon, radio i dupli
kazetofon, 300 kn. 098/639001-154002
991.
OLD TIMERI, autoradija i
zvucˇnici, ugradnja i servisne
usluge popravaka opreme.
052/381-436, 098/139-7456,
098/174-7930.
001-153342
OLYMPUS DIKTAFON VN120, malo korisˇten, kao nov,
povoljno, 250 kn. 091/5362692.
001-152322
PHILIPS ZVUCˇNICI za kuc´no
kino sa SUB i 5 ultramodernim i kvalittenim zvucˇnicima,
350 kn. 091/536-2692. 001-152321
POJACˇALO Helix darkblue 4,
subwoofer Heartz-HS250HI
energy, 93 db 500W, MP3
cd player Sony, povoljno,
mozˇe odvojeno. 091/9489746.
001-155763
POJACˇALO FBT 100W, s
equiliser-om, veliki zvucˇnik,
povoljno. 052/507-342, 091/
150-7342.
001-153001
POJACˇALO MARANTZ PM
48. 098/723-450.
001-152019
PROJEKTOR Nec, idealan za
kuc´ne projekcije, za caffe barove. 099/411-9281.
001-001003
RAZGLAS, sub+pojacˇalo, dva
zvucˇnika, kablovi gratis, max
600W, povoljno. 098/9893872.
001-153838

HUMAX 5400, Dreambox HD,
BN, DM, RED HOT SEX. 098/
001-152023
723-450.

SONY muzicˇka linija povoljno.
098/191-0694.
001-152416

HUMAX 5400, Dreambox hd,
bn, dm,.... 098/723-450. 001-152017

SONY DRIVE-S, MP3, CD
auto radio, 50Wx4, srebrni,
500 kn. 099/572-2218. 001-154179

KINOPROJEKTOR 16mm cˇesˇki Me-opta (2 kom oba bez
pogonskog remena), devet
filmova 16mm i tonsku 8mm
kameru japanske proizvodnje.
001-155921
098/874-558.
KUC´NO KINO i video recorder Sony sa 6 glava, 1.000 kn.
098/912-0663.
001-153403
SONY CAMERA LCD zaslon,
stariji model, 200kn. 097/7364779.
001-153563

SUB kicker 1 kw, pojacˇalo
DLS 1 kw, komponentni 3
way 098/720-795.
001-154852
TECHNICS SA K2L Stereo
Cassette Tuner Receiver AmplifiER. 098/723-450.
001-152018

DVD,CD I VIDEO
KASETE
prodaja

UNIVERZALNI
daljinski
upravljac´, Smart pro, novo i
popravljam. 091/250-2729.

DVD XXX filmovi, komplet, 20
kom., 200 kn. 091/201-7360.

001-152790

GRAMOFONSKE plocˇe, 100
kom., raznih zˇanrova i tri
gramofona, komplet, 10 kn/
kom. 098/535-676.
001-155304

VIDEO REKORDER Scharp» i
Fisher, 150 kn svaki. 098/639001-154007
991.

001-155392

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
MP3 2012, cro, folk, R&B,
dance, house, techno, trance,
CD/DVD. 091/726-3859.
001-153984

kupnja
KUPUJEM
gramofonske
001-153126
plocˇe. 098/948-5925.

KOMPJUTORI
prodaja
ADSL modem, thomsonspedtouc, ST 7801 WL, rabel
+ wireless, novo, povoljno,.
001-154026
098/514-668.

PS 1 sa 30 igrica, 150 kn.
098/334-878.
001-153122
PS 3 igrice, od 70 kn na dalje.
092/145-2215.
001-153752
PS 3 resistance, fall of man,
Assassiw»s creed. 098/1962934.
001-152704
PS 3 Svilent hill homecoming.
001-152706
098/196-2934.
PS-2 sa cˇipom, memory card,
2 joystica, 10 igrica, 600 kn.
092/138-0356.
001-153428
PS2 ima garanciju. 099/2136120.
001-155588
PS2 250kn. 098/175-7366.
001-155676

AKO TREBATE servis, poprak, nadogradnju, instalaciju
racˇunala ili laptopa, obratite
se s povjerenjem. 092/159001-153055
2115.
EKRAN za laptop 15.4 incha,
1280x800, glossy, 500kn.
001-155334
095/802-0808.
EKRANE ZA LAPTOPE, razne
dimenzije, povoljno. 099/826001-156014
2580.
GRAFICˇKA KARTICA 512
MB, geefore. 095/511-2500.
001-152685

IMAC 333 modem neispravan, zeleni, 100 EUR. 091/
001-000999
539-6013.
INFORMATICˇKA
oprema,
nova i polovna, konfiguracije,
monitori, printeri, komponente, prodaja i servis. 098/
001-153340
139-7456.
INFORMATICˇKA
oprema,
nova i polovna, konfiguracije,
monitori, printeri, komponente, prodaja i servis. 098/
001-153343
139-7456.
INFORMATICˇKE usluge za
manja i srednja poduzec´a,
korisnicˇka podrsˇka, umrezˇavanje ,antivirusna zasˇtita. 091/
150-0657, 099/676-2230.
001-154252

KOMPJUTER servis, popravak, instalacija, nadogradnja
brzo i povoljno. 092/159001-153054
2115.
KOMPJUTER kuc´ni Dual
Core, 2x2.0. 098/254-388.
001-153137

KOMPJUTER ispravan, 400
kn, Pula. 099/789-3117. 001-152584
LAPTOP 2.000 kn. 098/254001-153140
388.
LAPTOP Asus G50V, Republic of gamer, dogovor. 095/
001-153546
556-5665.
LAPTOP Lenovo-g-530, Intel
pentium, kupljen novi 2009,
odlicˇan, 3.300 kn. 091/583001-154035
9647.
LAPTOP HP6735s, windovs
7, web kamera, malo korisˇten,
2.000 kn. 092/246-5051.
001-154923

LAPTOP ibm r61i, 1.66
CORE, 2 duo, 2 GB ram, 250
HDD, DVD-RW, vrhunski ocˇuvan, 1.600 kn. 098/139001-155968
9381.
LAPTOP Acer Travel mate,
3.200, windows XP, star 4
god., ispravan, 600 kn. 098/
001-155264
991-4835.
LAPTOP ACER Aspirie one
150 ZG-5, u dijelovima. 098/
001-156010
955-4969.
LCD MINITOR 19« za kompjuter. 091/519-2082.
001-154306
OBAVLJAM servis, kompjutera, laptopa i prikljucˇak na
internet. 099/844-0070. 001-156041
PRINTER za izradu slika HP
10x15 cm, Pula. 098/535001-155823
676.
PRINTER HP Desk Jet 695 C
ili zamjena za dig. foto aparat.
001-154084
091/200-9333.

PS2 sa 3 igrice, 1 joystick,
250kn. 092/138-0356. 001-155313
PS3 oblivion, killzowe 2, assassins creed, silent hill, resistance, fall of man. 098/1962934.
001-152713
PSP kablovi, memorijska
igrica i film, 100 EUR. 097/
759-4012.
001-152180

kupnja
PS 2 ili 3 s opremom, kupujem. 091/514-3829.
001-152522

MOBITELI - TK
OPREMA
prodaja
BLUETOOTH slusˇalice, 2 paketa, 100 kn/paket. 098/9188291.
001-155680
BROJ od Vipa sa 100 kn na
racˇunu, nov zapakiran, 50
001-155459
knb. 099/240-7528.
DUAL sim mobitel, radi na 2
kartice razl. operatera istovremeno, nov, zapakiran, nekorisˇten, 350 kn, Pula. 098/803923.
001-155967
HTC Wildfire S, novi. 091/
586-9590.
001-153092
I PHONE 3GS 16gb, ocˇuvan,
treba novi softver, 600kn.
097/716-6065.
001-155962
I-PHONE 4s, 16GB, novo,
gar., VIP. 098/191-2804. 001-153507
IPHONE 4S, odlicˇan, dual
sim, kapacitivni touch, 3.5«,
wlan, wi-fi, 2 baterije, novo,
mozˇe hp-om, 799 kn, poklon
auto-punjacˇ. 091/917-6194.

AKUSTICˇNOG GITARISTU
za duo trazˇim, svirka po ljeti.
092/266-5683.
001-155954

NOKIA E71. 098/994-4022.

BASS GITARA Washburn,
crna, s futrolom. 098/948001-153127
5925.

001-154301

NOKIA N8 stara 4mj., 1.800
kn. 091/221-9031.
001-153346
NOKIA N97, 32 Gb, radi na
sve mrezˇe, 900 kn. 099/7302392.
001-155625
NOKIA X302 1.000kn, 20
dana stara. 098/918-8291.
001-155678

OFFICEBOX call/fax, Vip
mrezˇa, 123 kn, u sustavu
PDV-a. 095/200-9333. 001-154059
PUNJACˇI za mobitele i slusˇalice, Nokia, Samsung, Motorola, LG, Siemes, ili zamjena
za Sony-Ericsson uski ili sˇiroki
izlaz. 095/817-8123.
001-152929
SAMSUNG s8300, crno/crveni, nov, nekorisˇten, 1.200
kn. 098/224-962.
001-152678

LG GB115 radi na Tomato,
150kn. 097/781-6675. 001-154409
MOBITELI 5 kom., od 150 kn600 kn, kamera, memory
card, GPS ili mjenjam za
DualSim ili Touch. 095/8178123.
001-152932
MULTIPAD dogovor, iza 16h.
099/416-3989.
001-154824
NOKIA 2220 Slide. 098/413644.
001-154630
NOKIA 2220 slide, crna, radi
na vip, tomato, Pula. 098/9297819.
001-001267
NOKIA
2710
navigator,
500kn. 099/249-7999. 001-155028

prodaja
PS sa 7 igrica, 700 kn. 098/
001-153141
254-388.

NOKIA C1-01 novo, nekorisˇteno iz T-mobila, 220 kn.
099/223-3322.
001-155911

DYNACORD baswoofer, aktivni, novo, 800 EUR. 098/
001-153021
957-0550.

SVIRAM harmoniku i pjevam
na svadbama te na drugim
slavljima. 052/211-200. 001-153825
VIOLINA 100 EUR. 099/8558395.
001-152904
ZVUCˇNE kutije, malo rabljene, EV 2x1000 W+pojacˇalo
MT 1200, 2x1000 W Amcrow.
Pojacˇalo Amcron DC300, iza
001-154756
20h. 052/386-614.

kupnja

SAMSUNG S 5260 touch,
32mpx, garancija, 600kn.
001-153753
092/145-2215.
SAMSUNG S-8500 WAVE
nov, nekorisˇten, smartphone,
sa sviom opremom, 1.400kn.
098/343-627.
001-153442

HARMONIKA Melodija, rabljena, ispravna, 80 basova,
crna, dogovor. 052/211-200,
001-153824
099/878-4046.

SE X10 mini pro, 850kn,
moguc´a zamjena. 092/1452215.
001-153754

HARMONIKA Weltmaister 80
basova, ocˇuvana, ispravna,
2.500 kn ili zamjena za klavijaturu. 099/680-8758.
001-152984

SIEMENS A65, T-com, za
190 kn, Buje. 098/473-655.
001-153073

SIMPA start paket, novi sa
598 kn na racˇunu, 398 kn,
Pula. 099/789-3117.
001-152325
SIMPA broj sa 598 kn na rn,
300 kn. 099/789-3117. 001-155302
SONY ERICSSON XPERIA X8
nova, na Vip. 091/909-0202.
001-154562

SPY MOBITELI, prac´enje razgovora, SMS poruka, zvucˇni
nadzor prostora, 1.200 kn.
095/824-0442.
001-155278

HARMONIKA
Triesˇtinka,
mega, 3 glasna, srednja velicˇina, kao nova, 5kg, crvena,
2.100 kn fiksno. 098/639936.
001-152864
HARMONIKA
MelodijaTosca, 96 basi, crna, troglasna, srevisirana, kofer,
350 EUR. 098/639-936. 001-152865
HARMONIKA hofner tango II
MB, 96 basova i 80 basova,
sa koferom. 091/501-8235.
001-152285

TELEFAX Panasonic. 098/
001-155305
535-676.

HARMONIKA Stradella, 120
basi, 11+5 registri, crna, servisirana, povoljno. 098/305001-152289
769.

X PERIA X8, Android, bijele
boje, radi na sve mrezˇe, moguc´a zamjena za jeftinije. 092/
309-5850.
001-154729

HARMONIKA Stradela Italija,
stara 70 god., 120 basi, ispravna, 250 EUR. 091/1869016.
001-155410

kupnja

HARMONIKA Paolo Soprani,
120 basova, troglasna, neispravna, 250 EUR.. 091/5929015.
001-154047

KUPUJEM mobitele ispod cijene. 092/309-5850.
001-154728

IPHONE 5, najnovije, 2 sim-a
istovremeno, 2baterije, USB,
MP3, 2 kamere, novo,zapakirano, garancija, mozˇe posˇtom, 699kn. 091/917-6194.

LG A190 dual sim, dvije kartice, nov, 450kn. 097/7816675.
001-154407

DJ svira sa svojim razglasom
za sve prigode Party, rod¯endani, prezentacije i dr., glazba
’60-’90., evergreen glazba.
091/250-2729.
001-152789

RAZGLAS komplet, 5.000kn.
001-155051
092/247-0779.

POLOVNE HARMONIKE od
32 do 120 basi, razne marke,
klavirke i triesˇtine. 098/305769.
001-152287

TELEFAX Panasonic KX-FP
156, neispravan, za dijelove
kupujem, pozˇeljno upustvo na
hr jeziku. 095/200-9333. 001-154055

001-153120

BUBNJEVI tamburo, komplet
s cˇinelama, novo, moguc´a
zamjena. 092/247-0779. 001-155049

PIANINO Tchaika, poliran, crveni mahagonij, nasˇtiman, odlicˇno stanje, zˇeljezna konstrukcija, Pula. 052/507-342,
091/150-7342.
001-153000

HARMONIKA Paolo Soprani,
96 basova, troglasna, crna,
4.000 kn fiksno. Iza 16h.
052/631-096.
001-153573

NOKIA C7,ili bilo koj mobitel
na touch. 091/514-3829.

001-152106

BUBANJ-TAMA kasa, dva
tama, indijaner. 091/2544124.
001-152161

PIANINO Schiller, 2 pedale,
Pula. 098/163-4347.
001-001002

HARMONIKE razne marke,
od 32-120 basova, klavirke,
triestine, sˇtajerke, moguc´a i
zamjena. 091/501-8235. 001-152286

IPHONE 4S novi, zapakirani,
T-mobile, gar., 3.400 kn. 099/
685-2373.
001-152985

KUC´NI PU NJACˇ za SonyEricsson, novo, neraspakirano, 50 kn. 098/334-878.

BEND svira u zˇivo, sve vrste
glazbe, za sve prigode. 091/
335-3216.
001-155706

star 50 god., 2.000 EUR. 091/
001-155554
563-8567.

GITARSKO pojacˇalo Fender
Tvin reverb, 100 EUR, 1975
god., 2.000 EUR, Pula. 098/
001-153566
910-7101.

SAMSUNG GALAXY S ocˇuvan, ili zamjena za jeftinije.
097/716-6065.
001-154739

001-152107

IPHONE 3GS 16GB crni sa 2
silikonske futrole, ocˇuvan,
komplet 1.500kn. 091/5362692.
001-152319

NOKIA 6700 metalno kucˇisˇte,
memorijska kartica, 100 EUR.
099/880-0128.
001-153273

IGRICE

NOKIA C3-00 nova, nekorisˇtena, zlatno bijela, T-mobile,
650 kn. 091/798-1376. 001-154027

001-152523

ELEKTRONIKA
prodaja
GSM ALARMI mini za brod,
auto, vikendicu, dojava i
zvucˇni
nadzor.
098/9421227.
001-155280
NAVIGACIJA Mio, stara 1
god., 1.300 kn. 092/2465051.
001-154925
SOLARNA energija, 2 kW,
novo, (inverter i baterija), 600
EUR. 091/502-6507.
001-153628
SOLARNI inverter i bunjacˇ
baterija, 50% ispod cijene.
098/941-1027.
001-153058
SOLARNI sistemi, objekti bez
el.mrezˇe. 098/180-6883. 001-152186
SPY MOBITELI, prac´enje razgovora, SMS poruka, zvucˇni
nadzor prostora, 1.200 kn.
095/824-0442.
001-155279

GLAZBENI
INSTRUMENTI
prodaja
BUBNJEVI BASIX 2g., malo
korisˇteni, 2.500kn. 099/5188311.
001-154170

HARMONIKA Melodija, rabljena, ispravna, 80 basova,
crna, dogovor. 052/211-200,
099/878-4046.
001-154764
HARMONIKA
PIATANESI
120 basova, muzet, 4-glasna,
1.500 EUR, iza 15h. 091/5738404.
001-153817
HARMONIKE Welimeister, 60
basova, sa koferom i Royal
standard 120 basova sa koferom, servisirane, odicˇne.
001-153028
099/837-3536.
KLASICˇNA GITARA Yamaha
C40, sa torbom remenom,
sˇtimacˇem, kapodasterom i
stalkom za note, 700kn. 091/
252-5889.
001-153845
KLAVIJATURA Roland G800 sa stalkom i koferom,
kao nova. 091/523-6303.

AUTOMOBILI
prodaja
ADAM OPEL GER ’99., reg. 1
god. 091/646-4000.
001-154228
ALFA 146 T.S., 1.4, ’00.,
2.300 EUR. 098/580-422.
001-001266

ALFA 147 1.6, 16 v, ’02., reg.
06/2012, 158.000 km, ocˇuvana, srebrna, Porecˇ. 091/
733-1316.
001-152456
ALFA 147 1.6, full oprema,
reg. 08/12., garazˇirana, kao
nova, ljetne i zimske gume,
10.500 EUR. 091/573-4152.
001-155457

ALFA 155 2.0 TS, 141 ks,
’94., reg. 08/2010., cb, eps,
alu felge, ocˇuvana, garazˇi001-155458
rana. 099/705-5046.

55

165.000 km, reg. 06/2012,
servo, centr.zakljucˇavanje, sˇiber, el.prozori, radio, cd mp3,
1.500 EUR. 091/529-8745.
001-155230

AUDI 80 1.6, reg. 08/2012,
’85., za dijelove, vozno stanje.
092/244-4089.
001-155794
AUDI 80, 1.6, ’91., reg. 10/
’12. 091/574-4308.
001-155907
AUDI A3 2.0 TDI, ’03, kozˇa,
xenon, full oprema, 11.000
EUR. 091/543-1885.
001-154373
AUDI A3 1.9 TDI, 110 KS,
’01., full oprema, 5.900 EUR.
092/258-8188.
001-152172
AUDI A3 ’01., 1.9TDI, 110ks,
automatska klima, ful oprema,
hitno i povoljno, mozˇe i zamjena za jeftinije. 091/2000066.
001-153716
AUDI A4 1.8, ’95/96., 2. vl.,
odlicˇno stanje, nove gume,
reg. cijelu godinu, 3.200
EUR, nije fiksno, hitno. 095/
522-5523.
001-153874
AUDI A4 1.9TDi, ’01., full
oprema, 96 kW, reg. 07/12.,
8.000 EUR ili zamjena za
manje sa troja vrata i klima.
052/506-156.
001-153345
AUDI A4 1.9TDi, ’97., 90 ks,
reg. 11/12., full oprema, klima,
alu 16, ocˇuvan, 4.500 EUR.
098/179-1984.
001-152872
AUDI A4 1,9 TDI, 110 KS,
’98., tundra zelena metalik,
reg. 9/12, mozˇe plac´anja
preko
racˇuna.
091/1550277.
001-152619
AUDI A4 1.9TDI, 130ks,
avant, ’03., karavan, reg. 01/
13, 158.000km, servisna, 6
brzina, xenon, moguc´a zamjena. 095/882-4922. 001-154461
AUDI A4 1.9TDi, 5.500EUR ili
zamjena za karavan. 091/253001-154285
7097.
AUDI A6 2.4 Quattro, reg. 10/
12., povoljno i hitno. 097/7364849.
001-155974
AUDI A6 3.2 FSI, ’06., automatic, kao novi, u sustavu
PDV-a. 098/877-045.
001-152708

ALFA 156 reg. 1 god., ’98.,
1.6, 1.700 EUR. 095/8921387.
001-151976

AUDI A6 ’00., 2.4, reg. 08/12,
7.000 EUR, Buzet. 091/7281112.
001-153956

ALFA 164 TD, ’93., reg. 10/
12., oprema, odlicˇno stanje,
1.200 EUR. 098/407-500.

AUDI Q5 bijeli, panorama, full
oprema, ’09., full kasko,
45.000 EUR, moguc´e kombinacije. 092/258-8188.
001-152173

001-152042

ALFA 166 ’99., 3.0, V6, reg.
god. dana, veliki i mali srevis, i
sve nove kocˇnice, plin. 099/
613-0285.
001-152219
ALFA 166 2.4 JTD, ’99., reg.
oprema, 4.500 EUR ili zamjena za jeftinije. 092/133001-154017
7268.
ALFA 33 1.3 Boxer, zelene
met., alu felge, oprema, kupljen od prvog vl., reg. 08/’12.,
mozˇe zamjena. 098/9922987.
001-155265
ALFA GTV 2.0, ’02., plin,
benz., reg. 11/12., ili zamjena,
5.500 EUR, popust za goto001-155256
vinu. 091/792-5822.
ALFA ROMEO 166, 2.0, v6
turbo+plin s atesom, ’00., full
oprema, xenon, kozˇa, alu
felge, mozˇe zamjena, kredit.
001-154388
098/816-675.

001-152433

ALFA ROMEO 147 ’07., u
odlicˇnom stanju, 9.000 EUR.
091/298-6948.
001-152373

KLAVIJATURE Yamaha PSR
125, adapter, stalak za note,
kao nove, 550 kn. 095/8584533.
001-153718

ALFA ROMEO 166, 2.4 JTD,
’03 g., reg.12/2012., nove
gume, servis, 7.000 EUR.
098/506-622.
001-154950

KLAVIR Ronisch. 098/9241057.
001-152351

ARO jeep 1.4, nereg., 500
EUR. 091/524-6752.
001-155354

MIKROFON Shure Beta 58A,
novo i nekorisˇteno u kutiji,
800 kn. 098/175-7487. 001-155994

AUDI A4 1.9 tdi, ’01., reg. 1
dog,. 097/742-0788.
001-154696

MIKSETA Zeck PD 10-14,
2X350W, 2 JBL pasivne kutije, 2x250W. 091/253-0210.

AUDI 100 oldtimer D, za
americˇko trzˇisˇte, klima, kozˇa,
potrebna restauracija, ’80.,
1.000 EUR. 092/307-0549.

001-154435

001-154778

PHILIPS pojacˇalo i tuner,
deck, zvucˇnici. 092/2504687.
001-155590

AUDI 28 ’97., ful oprema, s
plinom, reg. 05/12, 5.200
EUR. 092/146-4632.
001-152664

PIANINO eng. marke Musica,

AUDI 80 B4, 2.3 E, ’92.,

AUTO gume, zimske, 165/70/
13, korisˇtene 3 mj. 098/224407.
001-154816
BMW 316, Compact, ’02.,
reg. 08/12., 6.200 EUR ili
zamjena za jeftinije, inf.popodne. 098/849-964.
001-151935
BMW 318 ’02., reg. 07/2012,
dobro stanje, 6.600 EUR. moguc´a zamjena za auto ili motor uz vasˇu nadoplatu. 097/
799-5858.
001-154534
BMW 318 E36, ’91., 1.000
EUR, fix. 091/252-9811. 001-154280
BMW 318I ’97., reg.godinu
dana, alu felge, radio-CD,
klima, parking, senzori, 4.000
EUR. 098/188-2586.
001-153039
BMW 320 Coupe, ’00., reg. 1
god., 8.000 EUR. 091/2547009.
001-154710
BMW 320D ’06, kozˇa-tkanina,
2 zonska klima, sportski volan, garazˇiran, servisiran,
560.000 km, reg. 07/12.,
14.300 EUR. 098/219-607.
001-153362

BMW 320D karavan, ful
oprema, ’01., regg. 05/12.,
8.500 EUR., moguc´a zamjena, 8.500 EUR. 091/5026507.
001-153631
BMW 325 TDS, karavan, ’97.,
reg. 1 god., full osim kozˇe
091/521-3142.
001-154676
BMW 330I, ’06., 260 ks,
15.500 EUR. 099/572-8813.
001-155788

BMW 330XD E46, ’05., reg.
09/12., bezulaganja, 143.000
km, odlicˇan, 14.000 EUR.
098/172-5849.
001-152887

56

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

BMW 518I, ’92., reg. 06/’12.,
veliki servis, nove gume/kvacˇilo, 1.900 EUR ili zamjena.
001-155734
092/126-8501.

CITROEN BERLINGO 2.0 HDI
XTR 2005. reg. do 02/2013.
Klima, ABS, zimske gume, u
sustavu PDV-a. 091/207001-154270
7069.

BMW 520 benzinac, reg. 12/
12., full oprema, dobro stanje,
3.850 EUR, mozˇe zamjena.
001-154518
099/679-8350.

CITROEN C2 1,6 VTR, ’05/
’06, 75.000 km, crni, 5.300
001-155255
EUR. 091/792-5822.

BMW 520I ’96., full oprema,
kozˇa, mijrnjam za manje vozilo(Sˇkofa Fabia, Golf). 098/
001-153531
367-979.

CITROEN C3 1.4., ’06., reg.
07/12., 65.000 km, aut. klima,
dogovor. 098/923-8916, 052/
001-155177
540-447.

BMW 525 TDS, E39, ’97., reg.
12/2012, full oprema osim
kozˇe, metalik sivi, 5.300, moguc´a
zamjena.
098/983001-152741
6401.
BMW 528 ’97., atestiran plin
do ’18, ful oprema, reg. 03/13,
ili zamjena za vozilo do 2.000
EUR, prednost karavnima.
001-155708
095/911-2875.
BMW 530 D, ’01., karavan,
moguc´a zamjena. 092/309001-154730
5850.
BMW 735 IL, ’91., nereg. 091/
001-154831
795-5548.
BMW KOCKICA 1.6, bijela,
’87., registrirana, 7.000kn.
001-153895
098/989-9261.
BMW KOCKICA ’87.g. 098/
139-7456, 052/381-436. 001-153339
BMW X5, ’00. 097/736-4849.
001-155975

BMW Z4 model 2007., 30.000
km, 1. vl., full kasko, odlicˇan,
moguc´a zamjena, kredit, kartice, rate. 098/816-675. 001-154389
BMW Z4, full oprema, ’04.,
46.000 km, garazˇiran, hitno.
001-153201
091/253-0302.
CEEVROLET CAPTIVA 3.2,
V6, ’08., full oprema, 4x4, plin,
moguc´ kredit i zamjena za
manje vozilo. 091/177-2020.
001-153492

CHRYSLER PT CRUISER limited, 2.0, 16V, ful oprema,
’01., reg. god. dana, 5.800
001-155331
EUR. 098/196-5329.
CITROEN 3 ’02., u dobrom
stanju, 1. vl. 091/755-5961.
001-153228

CITROEN AX 1.4 D, nereg.,
001-155342
’89. 098/959-0571.
CITROEN BERLINGO teretni
1,9D, ’06, god reg. 1 god.
001-155348
091/557-4574.

FIAT PUNTO 75ELX 1.2, ’97.,
100.000 km, reg. 12/12, 3
vrata, eps, servo, auto radio,
cb, met. sivi, malo vozˇen,
dobro ocˇuvan, plin instalacija,
14.900 kn. 091/728-1405.
001-152231

FIAT PUNTO 1,2sx, ’01.,
2.800 EUR. 098/953-7475.
001-001156

CITROEN C3 1.4 HDI Exclusive, ’06. 091/509-9466. 001-155726
CITROEN C3 ’03., 1.4HDI,
stakleni krov na otvaranje, 1.
vlasnica, 3.500 EUR. 098/
001-152501
931-8951.
CITROEN C4 ’05., 1.6HDI,
148.000 km, reg 12/12,
6.000 EUR. 098/701-850.
001-153335

CITROEN C5 1.6HDi, ’04.,
reg. 06/12, servisiran, kao
nov, moguc´a zamjena. 099/
001-153525
840-3180.
CITROEN C5 2.0 HDI 01g.
reg. 10/12, klima, druga
oprema, veliki servis, odlicˇno
stanje za 4300EUR. 091/200001-154243
4577.
CITROEN NEMO HDI, putnicˇki, ’10., reg. 01/13. 091/
001-153694
228-1954.
CITROEN PICASSO 1.6 HDI,
110 KS, ’06., sva oprema,
7.200 EUR. 098/421-949.
001-155966

CITROEN SAXO ’99. 098/
001-154918
190-0675.

FIAT PUNTO, ’95., reg. 1
god., 1.300 EUR. 098/608257.
001-001197
CITROEN XARA ’01., reg, 02/
13., 2.450 EUR. 098/440001-155425
381.
CITROEN XSARA 1.6 16V,
’01., reg. 07/12., 163.000 km,
5v, klima, eps, cb, air bag,
nove gume, napravljen servis,
3.100 EUR. 098/556-335.
001-155077

CITROEN XSARA 1.4, ’98.,
odlicˇno stanje, metalik plavi,
nereg., 130.000 km, 1.700
EUR. 098/561-989, 099/687001-155721
3613, 052/438-151.

001-154979

CITROEN XANTIA ’93., 2.0 i,
kuka, klima, povoljno ili zamjena za razno. 095/806001-154568
0757.

CITROEN BERLINGO 1.6
HDI, reg. 03/12., ’07, hitno i
povoljno. 091/176-7905.

CITROEN XANTIA 2.0 ’95 g.,
automatic, reg. 06/12 god.,
1.700 EUR. 095/501-5587.

001-155876

001-155548

MONDO-CAR

.hr

Žbandaj 47, Poreè • Tel. 052/460-200

CITROEN C5 2.2 HDI, 2003, full op. Metalk .................... 44080 kn (5.800 EUR)
CITROEN C 4 1.6 HDI , 2008, full op, metalik ..................57760 kn (7.600 EUR)
FIAT PUNTO 1.6 Sporting, 1995,metalik,reg. Do 05-2012... 7600 kn (1.000 EUR)
FIAT BRAVA 1.4, 1996, metalik, Reg. 09-2012 ....................13680 kn (1.800 EUR)
FIAT PUNTO 1.3 Multijet, 2008, full op ............................34200 kn (4.500 EUR)
FIAT BRAVO 1.4, 1996, METALIK ......................................... 9880 kn (1.300 EUR)
KIA CARNIVAL 2.9 CRD, 2002, full op. Metalik ................ 41800 kn (5.500 EUR)
PEUGEOT 406 2.0 HDI, 2000 full op. Reg. 03-2012, metalik .............................
......................................................................................... 26600 kn (3.500 EUR)
PEUGEOT 307,1.6, 2006, full op. Reg. 06-2012, automatic ................................
......................................................................................... 63840 kn (8.400 EUR)
ROVER 414, 1997, full op, metalik.......................................11400 kn (1.500 EUR)
ROVER 414, 1995, full op, metalik ...................................... 7600 kn (1.000 EUR)
RENAULT GRANSCENIC 1.6, 2004, full op, metalik ..........40280 kn (5.300 EUR)
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 2008, full op. Metalik...........64600 kn (8.500 EUR)
RENAULT LAGUNA 2.0, 1997, Reg. Do 09-2012, full op ....16720 kn (2.200 EUR)

TERETNA VOZILA:
IVECO DAILY 35C13, 11-2005, KIPER dupla kabina, klima ...................................
...............................................................................95000 kn+pdv (12.500 EUR)

VRŠIMO OTKUP VOZILA

001-153393

FIAT BRAVO 1.4 12v, reg. 05/
2012, veliki servis, 1.400 EUR.
099/805-8692.
001-152327

FIAT BRAVO gt, 1.8, ’97.,
dobro stanje. 098/849-707.

001-154530

001-152026

CITROEN XSARA 1.4, 2000.
g., klima, dobro ocˇuvana, servisna knjizˇica, 4 nove zimske
001-153300
gume. 099/730-5936.

FIAT BRAVO ’97., dobro stanje, 2.000 EUR, nije fiksno.
001-001241
091/560-1596.

CITROEN XSARA 1,4i, ’00.,
75 KS, klima, reg. 05/12,
oprema, servisi, ocˇuvana,
170.000 km, 2.500 EUR.
001-152687
098/435-740.

CITROEN XANTIA 1.8 16v,
plin, ’99., izvandreno stanje,
reg.1 godinu. 099/563-9656.

FIAT BRAVO ’95., 1.8, nereg.,
800 EUR. 099/460-7533.

CITROEN XSARA ’00., karambolirana. 095/523-9281.

CITROEN SAXO 1.1, ’97, reg.
02/12, cb, eps, zracˇni jastuk,
1.250EUR, fiksno. 098/966001-153863
6442.

CITROEN SAXO 1.1i, ’03.,
reg. 01/2013, cb, eps, air
bag, odlicˇan, 2.100 EUR.
001-153063
091/122-2461.

FIAT BRAVO 1.6, ’98., ispravan, reg., 1.700 EUR. 099/
192-5332.
001-153370

FIAT BRAVO 1.4., 12v, ’96.,
udaren, motor neosˇtec´en, reg.
05/12. 092/282-7387.
001-152057

CITROEN XSARA Picasso,
2.0HDi, ’01., full oprema, ocˇu001-153740
vana. 091/738-2167.

CITROEN
SAXO
1.5D,
160.000 km, ’02., reg. 09/12.
001-153928
098/993-4050.

FIAT BRAVO 1.6, 16V, ’01.,
kupljen u RH, sva oprema,
servisna knjizˇica, originalno
stanje, 2.700EUR. 098/261462.
001-153792

CITROEN XSARA ’02., vozno
stanje, malo osˇtec´ena, 9.500
001-154523
kn. 099/190-9427.

CITROEN SAXO Furio, 1.1,
’01., 52.000 km, 1 vl., reg.
07/12., dogovor. 052/453001-153567
155, 099/598-0298.

CITROEN BERLINGO 1.4
’98., reg. 05/2012, putnicˇki
servo, met.plavi, 1.800 EUR.
001-155160
099/840-2021.

WWW.

klima, podizac´i, centralno, odlicˇno stanje, hitno, 1.200 EUR.
001-152137
097/792-1980.

DAEWOO
LANOS
1.6,
16v,’97., nereg., produzˇena
verzja, mozˇe za dijelove. 092/
001-154378
123-5049.
DAEWOO LEGANZA ’98 g.,
full oprema, klima, kozˇa, abs.
001-154678
091/521-3142.
DAEWOO NEXIA 1.5, automatic, benz., plin, ’96., reg.
08/’12., klima, oprema, 1.350
EUR ili zamjena za jeftinije.
001-155732
092/126-8501.
DAEWOO NUBIRA 1.6SX,
’01., reg. 08/12., 1.700 EUR.
099/212-3573.
001-155499
DAEWOO NUBIRA 1.6, plin
atestiran, klima, el. podizacˇi,
’01., reg 12/12., kvar motora,
1.300 EUR. 092/148-0593.
001-152443

DAEWOO NUBIRA ’01., 1.6,
16V, reg. 12/12., klima, plin
atest, motor u kvaru, 1.200
001-152530
EUR. 097/747-7778.
DAIHATSU CHARADE TD,
’90., reg. 05/12., ili zamjena
za staro zˇeljezo, 1.000EUR.
001-153109
099/411-6652.
FIAR BRAVO GT, 1.8, 7.000
001-154486
kn. 091/677-0297.
FIAT 127 u voznom stanju, za
dijelove. 091/768-0966. 001-152070
FIAT 600 1.1, ’04 g., reg. 05/
2012., crveni, 3v, 1.900 EUR,
14.000 kn, fiksno. 091/760001-154102
1191.
FIAT 600 1.1, ’04 g., reg. 06/
2012., crveni, 3v, 2.300 EUR.
001-154105
091/760-1191.
FIAT BRAVA ’98., 1.4 SX.
001-152205
092/309-4040.
FIAT BRAVA 1.4, 12V, ’99.,
156.000 km, alarm, DVD ured¯aj sa ekranom 22 cm, centralno, redovito servisiran,
1.600 EUR, reg. 10/’12. 092/
001-152376
282-5235.

FIAT BRAVO 1.4, 12V, ’96.,
komplet za dijelove. 095/5239281.
001-154525
FIAT BRAVO, 350 EUR., osˇtecˇen. 095/519-9220.
001-154536
FIAT BRAVO 1.4, ’97., reg.
03/12., napravljen servis, alu
felge, radio, MP3, 1.300 EUR.
098/506-622.
001-154951
FIAT BRAVO 1.8 16V, s muzikom, 1.000 EUR. 098/930001-155351
5273.
FIAT BRAVO 1.6 16V, ’99.,
karamboliran. 092/269-0318.
001-156049

FIAT CROMA 2.0 T, IE, ’88.,
reg. 12/’11., plin, klima, full
oprema. 091/526-3707. 001-156029
FIAT CROMA, benz., nereg.,
001-155320
’94. 099/682-1956.
FIAT FIORINO 1.3D, ’99.,
putnicˇki, moguc´a zamjena.
098/874-650.
001-154558
FIAT FIORINO ’98., 1.4, odlicˇan neregistriran. 091/5045620.
001-153318
FIAT GRANDE Punto, ’07.,
65.000 km, potpuno ispravan,
ili zamjena. 091/586-3086.
001-153129

FIAT GRANDE PUNTO 1.4,
’06., klima, 90.000km, 5 vrata,
srvisna, reg., bez trosˇkova
prijenosa. 091/485-6722.
001-154516

FIAT MAREA ’97., manji kvar
na motoru. 095/575-8735.
001-153974

FIAT MAREA karavan, 1.9
JTD, reg. 07/12., ’00., 20.000
kn, nije fiksno. 098/571-250.

FIAT PUNTO 1.6 , reg. 08/
2012 ,5 vr., eps, cb, servo,
9.500 kn. 098/921-7123.
001-152075

FIAT PUNTO 55sx, ’95, reg.
06/12., cb, eps, 108.000km,
odlic´no stanje, moguc´a zamjena. 091/515-6152. 001-152105
FIAT PUNTO 1.2, 60ks, cabrio, ’95., 182.000km, reg. 12/
12., 1.750EUR, moguc´a zamjena. 092/138-0356. 001-153429
FIAT PUNTO 1.0, ’97., reg. 1
god., 1.500 EUR, moguc´a
zamjena za jeftinije. 095/874001-153309
7820.
FIAT PUNTO 1.2sx, 5 vrata,
’06., odlicˇan, klima, asb,
servo, air bag., cb, 3.900
001-154043
EUR 098/928-4164.
FIAT PUNTO 1.2 SX, ’06., 5
vr., met.svjetlo plavi, oprema,
klima, abs, i ostal, 1 vl. 091/
001-154434
582-0535.
FIAT PUNTO 1.9 D, 2002. g.,
bijela boja, reg. do 5.mj., 3v,
cz, eps, klima, city servo, 154
000km, 2.800 EUR, Novigrad.
001-154257
091/441-1503.
FIAT PUNTO 1.9JTD, ’01.,
75.000 km, reg. 12/12., full
oprema, 4 nove zimske gume,
3.500 EUR ili zamjena. 098/
001-154294
161-9829.
FIAT PUNTO ’01., dijelovi
limarije. 095/523-9281. 001-154526
FIAT PUNTO ’96., 1.1, reg.
05/12., 950 EUR. 095/519001-154535
9220.
FIAT PUNTO 1.1, ’99., reg. 1
god., 140.000 km, sbm eps,
branici u boji, radio CD/MP3,
1.630 EUR. 095/849-7124.

FIAT MAREA karavan 1.8
16V, 200.000 km, reg. 1 god.
091/766-8795.
001-152878
FIAT PANDA 1.0, crna, ’91.,
230.000 km, nereg.,. 091/5953845.
001-152177
FIAT PANDA 750 FIRE, ’90.,
reg. 11/12, bijela, Pula. 099/
219-7777.
001-152560
FIAT PUNTO ’95. reg. 12/12.,
1.000 EUR. 095/507-8364.
001-152546

FIAT BRAVA 1.4, ’98., reg. 1
god. ili zamjena. 098/845001-152925
587.

FIAT PUNTO 55, ’94., bijele
boje, napravljen veliki servis,
850 EUR. 095/511-2500.

FIAT BRAVA 1.4, 12V, ’96.,
850EUR. 092/304-6565. 001-153875

001-152683

FIAT PUNTO ’94., isticˇe reg.,

FIAT TEMPRA, 1.6IE sa novom plinskom instalacijom,
nereg., 5.000 kn, hitno 052/
577-155, 099/818-1228. 001-153418
FIAT TEMPRA ’91., nereg,
128.000 km, iza 17 h, dogovor. 052/669-115, 098/435106.
001-153449
FIAT TEMPRA bijele boje, 1.4
IE, ’93., u dobrom stanju,
isticˇe reg., povoljno 091/5689904.
001-156025
FIAT
TEMPRA
karavan,
spremna za reg., 1.6, 600
EUR fiksno. 099/846-8849.
001-154303

FIAT TIPO 1.4, ’91., garazˇiran, reg. 03/2012, 5.000 kn
fiksno. 099/680-8010. 001-154258
FIAT TIPO 1.4, malo udaren,
reg. 09/12., 500 EUR. 091/
001-154496
794-0285.
FIAT TIPO 1.4, ’95., reg. 1
god., dobro stanje, 130.000
km, crveni, 5v, 1.100 EUR.
091/760-1191.
001-154104
FIAT TIPO 1.4, ’95., nereg.,
700 EUR. 092/282-3573.
001-154123

FIAT TIPO ispravan,
voljno. 092/282-3573.

po001-154129

FIAT TIPO 1.6 plin/benzin,
reg. 08/2012, ’92., 800 EUR.
097/791-1765.
001-155185
FIAT TIPO 1.4, ’95., benzin,
reg. 02/2013, 1.200 EUR.
095/522-5714.
001-152723
FIAT TIPO 1.7D, ’90., nereg.,
motor dobar, solidno stanje,
300 EUR. 098/824-329. 001-152644
FIAT UNO ’91., nereg., u
voznom stanju, ispravan, dogovor. 098/522-649.
001-152453
FIAT UNO ’92., reg. 04/2012,
nove gume, akumulator. 095/
001-153975
575-8735.
FIAT UNO alu felge, reg. 06/
12., dobro stanje, 3.000 kn.,
Porecˇ. 092/231-7399.
001-154970
FORD ESCORT 1.6, 16 v, ’95.,
reg. 05/2012., ili zamjena za
skuter ili malcˇer. 091/5553518.
001-154724
FORD ESCORT 1.6SW, ’94.,
1.500 EUR. 092/282-3573.
001-154125

001-154945

FIAT PUNTO Sporting, 1.6.,
reg. 12/12, ’94., atestiran plin,
odlicˇno stanje, 2.500 EUR.
098/951-9534.
001-155526
FIAT PUNTO 1.9D, ’02.,
23.000kn. 098/532-499. 001-155029
FIAT PUNTO 55, bijeli, 3v,
’98., ocˇuvan, 10.000 kn. 091/
150-2576.
001-155882
FIAT PUNTO ’96., PS, cz,
reg. 05/12., 6.000 kn. 092/
244-4089.
001-155790
FIAT PUNTO 1.2 Active, ’07.,
reg. 05/12., 1 vl., klima, 3
vrata, servisna, 4800 EUR.
001-155778
098/956-0207.
FIAT PUNTO 55S, 1995.god.,
reg.do 8.mj. 2012.,1300 EUR.
zvati petak,sub.,nedjelja. 098/
197-9627.
001-153969

FORD ESCORT 1.6 16V, ’92.,
reg. 09/12., oprema, met. crveni, 800 EUR. 098/823-695.
001-154470

FORD ESCORT ’70., reg. 06/
2012, u dobrom stanju. 098/
188-3508.
001-154282
FORD ESCORT 1.6, 16V, neregist. ’94., ful oprema,
3.500kn ili zamjena za skuter.
001-155541
097/755-5716.
FORD ESCORT CLX, 1.4 karavan, ’91., registriran 03/
2012., ljetne gume, 6000 kn.
001-155942
091/212-0835.
FORD ESCORT 1.4, ’94.,
74.000 km, reg. 05/’12., nove
gume, u dobro, stanju, 8.000
kn. 098/525-545.
001-155568

001-152438

FORD ESCORT kravan, 1.6,
’94., reg. 06/12, odlicˇno stanje, 110.000km, garazˇiran,
ocˇuvan, 1.500 EUR. 092/
250-4687.
001-155594

FIAT SEICENTO 1.1 razbijen,
prodajem u kompletu ili za
dijelove, alu felge, motor.
001-153952
098/170-7675.

FORD ESCORT ’96., 1.8TD,
reg. 11/12, full oprema, bez
ulaganja, izvrsno ocˇuvan,
1850 EUR. 092/138-0356.

FIAT PUNTO SX 75 ’98., plin,
euro kuka. 091/530-5555.

001-153098

FIAT MAREA 1.6, 16v, karavan. 095/504-0800.
001-153673

povoljno. 091/481-5944, 052/
894-2606.
001-152267

FIAT SEICENTO 1.1., ’04.,
reg. 06/11., 1.800 EUR. 092/
250-4687.
001-155585
FIAT STILO karavan ’04., reg.
2/12, 5.500EUR. 091/7324191.
001-153221
FIAT STILO 1.9 JTD, ’03., 3
vr., klima, abs, cb, eps, met.,
odlicˇan, povoljno. 091/1472958.
001-152749
FIAT STILO multiwagon, ’04.,
92.000 km, u odlicˇnom stanju,. 095/827-8253.
001-152782
FIAT TEMPRA 1.9D, ’96.,
dobro stanje, moguc´a zamjena za manje, reg. 1 god.,

001-153427

FORD ESCORT SW explorer,
’94., 1.8 16v / benzinackompletnog za dijelove, dogovor.
001-153062
091/728-0563.
FORD ESKORT ’96., reg. 07/
12., ispod 200.000km, 6.500
kn. 095/523-4441.
001-152420
FORD FIESTA 1.3I, ’95., reg.
03/12, plava, Pula. 099/219001-152559
7777.
FORD FIESTA 1.1, ’90., reg.
08/12,u dobrom stanju, cijena
po dogovoru. 099/577-7312.
001-153425

FORD FIESTA 1.3i, ’93., reg.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
06/12., cb, eps, potpuno ispravna, dogovor. 098/1995654.
001-153674
FORD FIESTA 1.2 16V, novi
model, ’03./’04., reg. 11/’12.,
ful oprema, servisna knjizˇica.
052/853-372.
001-153678
FORD FIESTA 1.6 16V, 90 ks,
reg. povoljno, hitno, ’95. 091/
910-5852.
001-155710
FORD FIESTA 1.25 16V, ’03.,
5v, klima, abs, prvi vl.,
113.000 km, serv. knjizˇica,
3950 EUR s porezom. 091/
545-7237.
001-156007
FORD FIESTA 1.4 16v, ’97.,
sred¯ena, alu 14», remus,
1.400 EUR, dio mozˇe na otplatu. 099/224-1966.
001-156052

1.650 EUR. 095/577-5678.
001-154611

FORD ORION ’92., reg. 04/
’12., nova baterija, ispravan,
4.900 kn, hitno. 091/500001-155146
1501.
FORD PROBE, ’95., reg. 1
god., atestirani plin, veliki servis, 2.700 EUR, oprema, Pula,
zamjena uz doplatu. 095/905001-154700
2590.
FORD PUMA, ’97., nereg.,
1.400 EUR. 092/146-1691.
001-155394

FORD TRANZIT ’02., 3 sjedec´a mjesta, reg. 06/12,
3.600 EUR. 091/927-6830.
001-152426

ORNIS d.o.o. Pula

FORD FIESTA 1,3i, 1997, reg
god dana, u odlicˇnom stanju,
10.000 kn 097/782-3069.

NOVA LOKACIJA - KOD
BENZINSKE CRPKE VELI VRH

001-154274

FORD FOCUS ’07., 1.6 TDCI,
karavan, odlicˇno ocˇuvan,
nove gume, metalic, sva
oprema. 052/392-104. 001-155012
FORD FOCUS karavan, 2003
g., 1.4, reg.godinu dana. 099/
795-4950.
001-155094
FORD FOCUS1.8 TDCI, ’02.,
karavan, klima, abs, prvi vl.,
153.000 km, serv. knjizˇica,
4350 EUR s porezom. 091/
545-7237.
001-156009
FORD FOCUS 1.8 TDCI, ’07.,
7.800 EUR. 098/421-949.
001-155961

FORD FOCUS 1.4 karavan,
’00., nereg., 2.300EUR. 091/
001-155699
727-6874.
FORD FOCUSb 2.0 Zetec,
ocˇuvan, reg. god. dana. 097/
782-2902.
001-152701
FORD FUSION 1.4, 16V, ’08.,
ful oprema ili zamjena z a
Punto ili Bravo. 099/853001-152595
3353.
FORD KA 1.3, ’97., 160.000
km, crveni, alu, reg. 11/’12.,
1.500 EUR. Zvati poslije 15h.
098/656-176.
001-155269

GOLF IV ’99., diesel, 5 vrata,
1.vlasnik. 098/190-1474.
001-155854

GOLF IV, ’01, reg., ocˇuvan,
hitno, povoljno. 097/701001-155842
3730, 095/509-5586.
GOLF IV karavan, 1.9 TDI,
’01., reg. 03/2013, odlicˇno
stanje, dosta opreme, 45.000
kn ili zamjena. 098/855-220.
001-155933

FORD FIESTA 1/1, ’88., reg.
03/12, crne boje, 3.000 kn.
001-155035
052/431-224.

FORD
FOCUS
’02.,
150.000km, klima, abs, eps,
servisna knjizˇica, 3.500 EUR.
098/166-1130.
001-154385

GOLF IV 1.4, 16V, ’00., reg. 1
god., 5 vrata, metalik, siva,
povoljno, hitno. 098/849932.
001-155565

Valmade 21, 091/147-2958

Prodaja-Otkup
Stilo 1.9 jtd, 2003 .....................4.300
Focus SW Tdci, 2007 ................7,900
Civic 1.4, 2001 ..........................4.400
Astra Sw plin.reg, 2001 ............3.600
Corsa 1.3 dti, 2005 ...................4.300
Corsa 1.3 dti, 2006 ...................4.900
Clio Dci storia, 2007 .................4.900
Scenic 1.9 dci, 2007 .................7.900
Laguna 1.9 dci SW, 2003 ..........5.700
Golf Tdi, 2002 ...........................6.500

GOLF 5 1.9 tdi, 13.500 EUR.
091/431-0076.
001-154327
GOLF I Cabrio, ’89., 1.8, 190
ks, reg. 05/12., cb, eps, 3.500
EUR ili zamjena. 098/1619829.
001-154293
GOLF I D, povoljno. 091/5674711.
001-154429
GOLF II ’89., benz., 1.3, reg.
02/12. 098/185-3608.
001-154754

GOLF IV 1.9 TDI, ’99., reg.
god. dana, 3v, nove gume i
akomulator,
amortizeri,
139.000 km, radio kasetofon,
Pula. 091/552-7906.
001-152079
GOLF IV SDI, ’98., reg. 03/13,
oprema, 4.000 EUR. 098/1791984.
001-152874

HYUNDAI ACCENT 1.3, met.
siva, ’05., klima, reg. 03/12,
nove gume, 35.000 kn. 099/
001-152583
194-4052.
HYUNDAI ATOS ’98., reg. 10/
12., nove gume, veliki servis,
zupcˇasti, zatezacˇ zupcˇastog,
brtve crpke hlad¯enja, crpka
rashladne tekuc´ine. 098/927001-154485
2606.
HYUNDAI COUPE 1.6, 16V.
098/930-5273.
001-155352
HYUNDAI GETZ 1.1, ’08.,
reg. 04/’12, 65.000 km, servisna, 5.900 EUR, moguc´a
zamjena. 098/971-7307. 001-155337
HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6,
limited, plin, ’07., kao nova,
17.500 EUR. mogucˇa zamjena. 091/132-7289. 001-151960

GOLF IV 1.4, ’99., klima, cb,
eps, reg. 05/’12., 3.200 EUR.
001-153005
098/693-787.

HYUNDAI SONATA ’01., 2.0,
16v, benz. i plin, reg. 09/12.,
full oprema, kozˇa, 4.000 EUR.
001-152212
098/773-662.

GOLF V 1.9 TDI, ’04., ili
zamjena za jeftiniji automobil
do 3.000 EUR. 095/9118408.
001-153946

HYUNDAI TUCSON 2.0, 104
kW, benz.-plin, prva reg.
’06.,servisna knjizˇica, odlicˇan,
100.000 kn. 091/911-2096.

GOLF V GTI, ’05., 87.000 km,
full oprema, SKN-TOUNING,
13.500 EUR. 098/190-4855.
001-152168

GOLF V 1.9TDI, ’05., 9.300
EUR. 099/808-4227.
001-155339
GRAND CHEROKEE ’00., 3.1
TD, reg. 01/2012, full oprema,
ili zamjena za osobni automobil. 097/757-0711.
001-152200
HONDA ACCORD 2.0 sport
limited edition, 10/07., reg.
10/2012, 85.000 km, nove
gumre, full oprema, 14.000
EUR. 091/151-2274.
001-154914

GOLF II 2.0, 8v, reg. 06/12.
099/500-3798.
001-155592

HONDA CIVIC 1.4 ’01., novi
model, sva oprema, odlicˇno
ocˇuvana, povoljno. 091/147001-152750
2958.

GOLF
II
’91.,
nereg.,
150.000km, ispravan, 600
EUR. 098/728-141.
001-152427

HONDA CIVIC ’98., 200.000
km, reg. sa novim gumama,
3.300 EUR. 095/537-9945.

GOLF II +92., 1.6B, centr.
brava, servo, nereg., spreman
za tehnicˇki, 6.000 kn. 098/
001-153799
960-0856.

001-152779

GOLF II 1.6 benz, ’91., manji
kvar, nereg., 400 EUR. 098/
001-153756
500-267.

reg. 1 god., 2.900 EUR. 092/
138-3098.
001-155779

HONDA CIVIC 1.4., ’91., reg.
05/12., 450 EUR. 098/9099299.
001-152997

001-154250

HYUNDAI30 1.6 DOHC, 116
ks, ’07., reg. 08/12, benzin+plin, odlicˇan, 8.200 EUR. 098/
001-152960
898-440.
IVECO TURBO DAYLI 35.10,
dobro stanje, 1.500 EUR. 091/
001-153457
536-2691.
JAGUAR 3.0S type, benzinplin, ’00., reg. 07/12., kozˇa,
Xenon, mozˇe zamjena. 095/
001-154513
862-5593.
JAGUAR S TYPE 3.0, ’01.,
benz., plin, reg. 1 god., povoljno, ili zamjena. 095/8956962.
001-154521

KIA SEPHIA povoljno, ’00.,
reg. 12/2012. 098/576-245.

MERCEDES 124 200 E, ’91.,
prvi vlasnik, ocˇuvan, garazˇiran, dobro stanje, metalik
boja, sˇiber,
klima,
alu,
258.000 km. 098/440-244.

HONDA CR-V, ’97., reg. 1
god. 091/559-7778.
001-155947

GOLF III ’93., motor odlicˇan,
karoserija solidna, reg. istekla,
bijeli, hitno,moguc´a zamjena
za skuter,1.000 EUR. 092/
138-4625.
001-153793

HYUNDAI ACCENT 1.3, ’98.,
50.000 km, dogovor, 1 vl.,
eps, servo, dogovor. 092/
114-1259.
001-155992

JUGO KORAL 55, reg. 06/12.,
2.500 kn. 091/526-0122.

FORD MONDEO D, ’94., nereg, ispravan. 098/313-230.
001-152899

FORD MONDEO karavan, 2.0
TDI, ’01., reg. 01/2012., 6.000
EUR. 098/814-452.
001-152198

GOLF III 1.8, ’95., reg. 09/12,
izuzetno ocˇuvan, 1.450 EUR
fiksno. 091/547-6849. 001-152945
GOLF III ’92., reg. cjelu godinu, 1.300 EUR. 095/522001-152721
5714.
GOLF III ’93., 1.9TD, dogovor. 098/953-7475.
001-001265
GOLF III GT 1.6, reg. 09/’12.,
plin, 1.500 EUR. 095/8800008.
001-155739

FORD MONDEO ’97., reg. 10/
12., full oprema, veliki servis
napravljen, moguc´a zamjena.
099/411-0224.
001-152066

GOLF III ’95., 1.500 EUR.
098/134-9034.
001-155346

FORD MONDEO karavan,
1.8TD, reg. 10/12, ’98., hitno,
2.200 EUR. 099/418-1426.

GOLF III TDi, ’95., osˇtec´ena,
motor odlicˇan, ili za dijelove,
500 EUR. 091/950-5197.

001-152069

FORD MONDEO D, ’02.,
104.000 km, srebrni met.,
odlicˇan, talijanske tablice.
091/565-7169.
001-155608
FORD MONDEO 1.8, ’94., reg.
09/’12., 1.000 EUR. 097/7988653.
001-155873
FORD MONDEO, ’93.,136 ks,
reg.11/2012., povoljno. 091/
546-6607.
001-154837
FORD MONDEO karavan,
’96., novi model, 165.000
km, 2 vlasnica, ocˇuvan,

001-155501

GOLF III 1.6, benz u jako
dobrom
stanju,
dosta
opreme, reg. god. dana, povoljno,1.250 EUR. 095/8956962.
001-154520
GOLF III ’94., 1.6 benz, jako
dobro stanje, reg. 12/12, ocˇuvan, 5 vrata, 1.350 EUR. 099/
679-8350.
001-154519
GOLF IV ’00., 1.6SR, reg. 01/
13., full osim kozˇe, crni metalik, 4.500 EUR. 099/2488921.
001-154358

001-153553

JEEP CHEROKEE 4.0, povisˇen, kramponke, za lov ili
offroad, 2.100 EUR. 091/3172199.
001-151964

FORD MONDEO ’99., kara001-153304
van. 098/254-142.

GOLF III 1.9 TDI. 091/5227021.
001-153577

001-152078

MAZDA 6 sport CD120TE, 5
vrata, ’03., reg. 06/12.,
149.000km, srvisirana, garazˇirana, nove zimske gume,
8.000EUR. 098/849-664.

MERCEDES 190 D, 2.5 D,
odjavljen, vrlo povoljno. 052/
566-455, 091/602-9388. 001-154618

JEEP GRAND CHEROOKE
’99., plin, benzin, u odlicˇnom
stanju, mozˇe zamjena za karavan. 091/200-0066.
001-153715

FORD MONDEO 1.8 Ghia
oprema, ’94., reg. 07/2012.,
2 vl., hitno, povoljno, 1.000
EUR. 098/918-5242.
001-152727

KIA PRIDE 1.3, ’98., reg.12/
2012, crvena, stakla na struju,
u dobrom stanju, mozˇe zamjena, kupnja na rate, kredit.
001-154398
098/816-675.

oprema, hitno. 098/631-631.

001-151940

HONDA CRV automatic, ’98.,
reg. 07/2012, komplet servisirana, 4.200 EUR. 095/1998501.
001-154361

FORD MONDEO 2.0, 16V, ’94,
ful oprema, karavan, plin, reg.
1 god., 1300 EUR., mogucˇa
zamjena. 091/127-4875. 001-153833

KIA PICANTO ’07., 44.000
km, reg. 02/2013., full
oprema, garazˇirana, dogovor.
001-154319
052/455-426.

KIA RETONA 2.0 TDI, ’00.,
4x4, nove gume, reg. 01/
001-153953
2013. 098/170-7675.

JEEP GRAND CHEROKEE
’00., reg. 08/2012, full
oprema, 3.1 TD, bulbar, navigacija,
sˇiber.
097/7120868.
001-152203

HYUNDAI ACCENT 1.5 MPI,
’01./’02., 1. vl., sva oprema,

RADNO VRIJEME: PON - PET: 9-20, SUBOTOM: 9-13

ALFA 156 1.9 JTD, klima, 02 ............................................................................................... 39.900kn
AUDI A4 2.5 TDI SW, AUTOMATIK, klima, 03 ...................................................................... 68.000kn
BMW 530d, klima,ko´a,navi, 08“ ..................................................................................... 249.000kn
CHRYSLER PT CRUISER 2.0, klima, ko´a, 00 ..................................................................... 39.900kn
CITROEN C3 1.1 , 02 ........................................................................................................... 31.000kn
CITROEN C3 1.4 HDI, klima, 04 ........................................................................................... 43.000kn
CITROEN XSARA 1.6 16v, 5 vrata, klima, 03 ....................................................................... 33.000kn
CITROEN C4 1.6 HDI, klima, 5vrata, 05............................................................................... 55.000kn
FIAT PUNTO SPORTING 1.2 16V, klima, 03 ......................................................................... 29.900kn
FIAT BRAVO 1.9 MULTIJET, klima, 07.................................................................................. 65.000kn
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD, klima, 01...................................................................................... 33.000kn
FORD FIESTA 1.2 16V, klima, 00 ......................................................................................... 22.000kn
FORD FOCUS 1.8 TDCI, klima, 02 ....................................................................................... 39.000kn
FORD MONDEO 2.0 TDCI, SW, klima, 06 ............................................................................. 55.000kn
FORD MONDEO 2.0 TDCI, 4 vrata, klima, navi, 08 .............................................................. 99.000kn
MERCEDES E 270 CDI, klima,ko´a,navi, 02 ........................................................................ 99.000kn
OPEL CORSA 1.2 16V, 5 vrata, klima, 05 ............................................................................ 39.000kn
OPEL ASTRA 1.7 CDTI, SW, klima, 06 ................................................................................. 59.900kn
PEUGEOT 206 1.4 , klima, 00 .............................................................................................. 29.000kn
PEUGEOT 307 2.0 HDI, SW, klima, 03 ................................................................................. 44.000kn
RENAULT SCENIC 1.9 DCI,klima, 01.................................................................................... 30.000kn
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, klima, 05................................................................................... 53.000kn
RENAULT MEGANE 1.6 16V, SW, klima, 02 ......................................................................... 33.000kn
RENAULT MEGANE CC 1.6 16V,CABRIO,klima,06 ................................................................ 63.000kn
RENAULT MEGANE 1.9 DCI, SW, klima, 06 ......................................................................... 59.900kn
ROVER 45 1.4 16V, klima, 04 .............................................................................................. 39.000kn
VW POLO 1.4, klima, 5 vrata, 00......................................................................................... 28.000kn
VW BORA 1.6 16V, SW, klima, 01 ....................................................................................... 37.000kn
VW PASSAT 1.9 TDI, SW,AUTOMATIK, klima, 02 ................................................................ 49.900kn
Cijene vozila su do registracije! Krediti bez jamaca i uþešüa!

JAGUAR S-TYPE ’04., 3.0
benz., reg. 01/13., 1.6 ili zamjena. 092/282-3573. 001-154127

GOLF III ’92., 1.9TD, ful
oprema osim klime, 18.500
kn. 098/960-0856.
001-153800

GOLF III ’93, reg. 1 god, trula
visˇnja, 2 vrata, 8.000 kn. 095/
842-6362.
001-153867

d.o.o. Pula, Vodnjanska bb, tel. 052/381-202, fax.
052/381-055, mob. 098/441-202
www.autokucaedi.auti.hr - autokucaedi@pu.t-com.hr

MERCEDES e 200,L ’00., plin,
alu amg, 128.000 KM, reg.,
ocˇuvan 60.000 kn. 098/440340.
001-153780

FORD KURJER ostakljen, teretni 1.3 benz, nereg, hitno.
098/915-7540.
001-153443

FORD MONDEO ’99., 1.8 TD,
reg. 11/12. 098/403-067, 052/
386-759.
001-153858

57

001-155303

KIA CARNEVAL ’06., reg. 08/
2012, 8.500 EUR. 092/207001-152255
1466.

KIA PRIDE i Shuma, dijelovi
lim. i meh. 099/771-1223.

001-155516

KIA SHUMA 1.6i, ’99., nereg.,
5 vrata. 098/956-1907. 001-153937
KTM 640LC4 Supermoto,
’01., generalka, novi lancˇanik,
lanci i hladnjaci, reg. 04/12.,
3.200 EUR. 098/182-4257.
001-153401

LADA 111 karavan, ’04, prvi
vlasnik. 095/819-7842. 001-154246
LADA NIVA 1.6 benz., ’92.,
nereg., gume kramponke.
098/959-0571.
001-155341
LADA NIVA ’02., 1.7 i,. servo,
12.000 kn, reg. 091/9779896.
001-152350
LANCI DEDRA, ’96., reg., full
oprema, dogovor, reg. 091/
600-1118, 052/815-688. 001-154584

Autohrvatska Pula d.o.o.
PRODAJA NOVIH I RABLJENIH VOZILA, SPECIJALIZIRANI TOYOTA I MULTIBRAND SERVIS
Prodaja: Splitska 7, 52100 PULA, tel. 223 852, 098/381-074
Servis: 43. ist. divizije 6, tel. 384-734
TOYOTA YARIS 1,33 VVT-i,2008, klima, metalic………………………………
TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-i, , 2004, klima,metalic.................................
TOYOTA COROLLA 1,4 D-4D, 90 ks, ,2006, autklima,metalic, al.felge……..
TOYOTA RAV4 2.2 D-4D, 4x4,136 ks, 2006 god, autklima,metalic,alfelge ..
TOYOTA AVENSIS 2,2 D-4D 150 ks AUT 2009 ...autklima, metalic, alfelge..
TOYOTA AURIS 1,33 VVT-i,2010, autklima, bijeli ………………………………
TOYOTA AURIS 1,4 D-4D, 90 ks 2007, klima,bijeli………………………………
OPEL ASTRA CLASSIC 1,4 16 V,2007, klima,metalic, PLIN…………

LANCIA DEDRA 1.6i, ’95.,
reg., full oprema, plin, reg.,
600 EUR. Iza 17h. 098/165001-152056
4879.
LANCIA
DELTA
’97.,
70.000km, 78kw, 1.6, crvena,
alu felge, sportski ovjes i
sjedala, centralno, 2.500EUR,
001-153242
Pula. 098/952-6795.
LANCIA KAPPA 2.0, 20 V,
’95., benzin/atestiran plin, reg.
06/2012, 11.000 kn. 095/9099269.
001-152915
LANCIA KAPPA 24 TDS, ’96
g., reg.05/2012., full oprema,
1.700 EUR. 099/764-1808.
001-155045

LANCIA KAPPA, ’95., 2.0.,
full osim kozˇe, prodaja ili
zamjena. 095/199-2321. 001-155955
LANCIA THEMA 2.5TD, eps,
cb, daljinsko, reg. 09/12., moguc´a
zamjena.
098/174001-152575
8689.

RASPRODAJA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA

LAND ROVER Discovery 2.5
TDI, ’92., reg. 05/12. 099/7954950.
001-155093

VW, AUDI , TOYOTA

MAZDA 6 MPS ’06., 260ks,
4x4, 200.000 km, 1.vl., 8.500
001-152754
EUR. 098/132-3473.
MAZDA

6

’04.,

2.0,

ful

001-153940

MERCEDES 124 200 E, ’91.,
prvi vlasnik, ocˇuvan, garazˇiran, dobro stanje, metalik
boja, sˇiber,
klima,
alu,
258.000 km. 098/440-244.
001-152841

MERCEDES 180 C odlicˇno
stanje, reg. 6/2011. ili zamjena. 091/529-9505. 001-154554
MERCEDES 250D sportline,
’94., E clasa, odlicˇno stanje,
reg. 08/2012 ili zamjena. 098/
334-925.
001-154981
MERCEDES 270 CDI, ’02/’03.
098/219-481.
001-152658
MERCEDES 300 TD, ’98.,
Avantgard, ili za Volvo V70
D, 5 t. 091/512-6773.
001-154448
MERCEDES 320 CDI, ’00.,S
klasa full oprema, reg. 1 god.,
bez ulaganja, hitno, povoljno,
9.000 EUR. 092/146-4632.
001-152663

MERCEDES C 180 Sport,
met. crni, ’94 god., sˇiber,
klima, alu felge, 3.300 EUR,
nove gume. 098/637-262.
001-153203

MERCEDES
C180
full
oprema, met. crni, alu felge,
automatski mjenjacˇ, super
stanje, 3.500 EUR. 052/211020.
001-155371
MERCEDES C200 ’02., odlicˇno stanje, 8.900 EUR, bijele
boje. 099/233-0679.
001-154442
MERCEDES C220 ’94., plin,
3.000 EUR. 091/603-5285.
001-153600

MERCEDES CLK 200 Elegance. ’99., 150.000 km, reg.
09/12, 8.000 EUR. 091/2024961.
001-155275
MERCEDES E 280 4Matic, ful
oprema, ’98., osim kozˇe, panoramski krov, re-dizajn,
mozˇe zamjena za jeftinije.
092/132-0826.
001-155534

58

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

MATKA LAGINJE b.b., 52341 ŽMINJ, HRVATSKA

TEL/FAX: +385 52 813-973
GSM: + 385 91 887-1471
AUDI A3 2.0 TDI sportback, klima, 06.god..................................... 98000 kn
AUDI A6 2.5 TDI avant quattro 180ks, koža,navi, 03.god................ 70000 kn
CITROEN C3 1.4, klimatronic, reg.05/12, 05.god ........................... 35000 kn
CITROEN C5 2.0 HDI, klima, reg.11/12 ......................................... 33000 kn
CHRAYSLER VOYAGER 2.8 CRD, klima, 05.god ............................. 79000 kn
FIAT PUNTO 1.2 ELX 3v, klima, 03.god ......................................... 28000 kn
FIAT PUNTO 1.2 ELX 3v, klima, 02.god ......................................... 25000 kn
FIAT MAREA 1.9 JTD SW, klima, 01.god ........................................ 25500 kn
FIAT STILO 1.9 JTD 5v, klima, 04.god ......................................... 36500 kn
FIAT STILO 1.9 JTD SW, klima, 04.god ......................................... 41000 kn
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90ks 5v, klima, 06.god ............................. 56000 kn
FORD FUSION 1.6, klima, 03.god .................................................. 36500 kn
HONDA ACCORD 2.0 automatic, klima, 99.god............................. 29900 kn
KIA SORENTO 2.5 CRDI, koža, šiber, 06.god ................................. 94000 kn
NISSAN TERANO 3.0 TDI 5v, koža, šiber, 04.god ........................... 81000 kn
MERCEDES C220 CDI SW, klima, 06.god .................................... 110000 kn
OPEL ASTRA 1.9 120ks 6 brzina, koža, 12/07 ............................... 77000 kn
RENAULT TWINGO 1.2 reg.05/12, 95.god........................................ 7500 kn
RENAULT KANGOO 1.4, klima, reg.07/12, 98.god ............................. 3300 €
RENAULT CLIO 1.4 3v, klima, 02.god........................................... 28500 kn
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, klima,dupli šiber, 02.god ...................... 35000 kn
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, klima, 04.god ...................................... 53000 kn
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D, klima, 04.god .................................. 59500 kn
WV GOLF IV 1.6 highline, reg.09/12, 01.god ................................. 36000 kn
WV PASSAT 2.5 TDI SW highline, reg.10/12, 03.god ..................... 66000 kn
MOGUýNOST PLAýANJA AMEX DO 60 RATA

RADNO VRIJEME 09-13 i 15-19 - SUBOTA 09-13
VRŠIMO OTKUP VOZILA*NEDELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO
MERCEDES E CLASSA 300
D, ’96 god., ful oprema, nereg., 4.000 EUR, hitno. 097/
701-3730, 095/509-5586.

NISSAN QASHQAI+2, 11’08.,
1 vl., servisna knjizˇica, full
oprema, 82.000 km. 098/
001-155749
367-490.

001-155841

NISSAN Z350 ’08., 15.000
km, moguc´nost preuzimanja
leasinga. 091/253-5240. 001-155072
OLDTIMER Sˇkoda 105 S,
potpuno ispravna, reg. 02/
2012. 091/152-1567.
001-155924

MERCEDES E200 Compressor, ’97. 091/506-7505. 001-155082
MERCEDES E220 CDI, ’04.,
classic, perfektan, 14.500
EUR. 092/258-8188.
001-152171
MERCEDES E270CDI Elegance, automatic, karavan,
met. srebrni, ’01., reg. 09/12,
u odlicˇnom stanju. 052/443183, 092/297-9042.
001-153154
MERCEDES E280, ’98., reg.
06/12., crni metalik, sva
oprema, kozˇa, povoljno. 098/
983-0414.
001-154438
MERCEDES E300 linija 124,
automatik, ’95., reg.06/12,
odlicˇno stanje, nove gume.
098/219-361.
001-155606

OPEL ASCONA ugrad¯en plin,
vozno stanje. 098/219-140.
001-154377

OPEL ASCONA 1.6 CD, ’84,
diesel, reg., CZ, EPS, 40 kW.
001-153456
098/335-304.
OPEL ASTRA karavan, 1.7
TDS, reg, god. dana. 052/
001-153703
570-274.
OPEL ASTRA 1.4., ’02., reg.,
drugi vlasnik, dogovor, 3.000
EUR. 098/993-4707.
001-151925

MERCEDES VITO ’03., 1 vl.,
reg. 1 god., putnicˇki, servisna.
098/589-228.
001-152996

OPEL ASTRA 1.6, 16v, Sport,
1 vl., reg. 02/13., full oprema,
zvati 16h. 098/441-504, 052/
001-151957
574-078.

MITSUBISHI ECLIPSE crveni, ’98., 150 ks, 3 vrata,
3.200 EUR. 098/199-1901.

OPEL ASTRA 5 vrata, 1.4B,
’00., reg. 11/12., 092/2424406.
001-152484

001-155566

MITSUBISHI L200 pick up,
’03., 2.5, full oprema, 1 vl.,
super stanje, 150.000km,
9.800EUR, mozˇe na firmu ili
leasing. 091/206-2765. 001-155850
NISAN 350Z ’04., 300ks,
16.000EUR ili zamjena za R
motor. 095/818-4174. 001-153101
NISAN MICRA ’91., reg 05/
12,
u
voznom
stanju,
2.200EUR.
052/511-715,
098/134-2477.
001-153431

OPEL ASTRA 1.6IGL, karavan, bijela, 55KW. 091/6464000.
001-154227
OPEL ASTRA 1.6, 16v, ’97.,
reg. 08/12., nove gume, veliki
servos motora, dobro stanje,
1.500 EUR. 098/943-8272.
001-154994

OPEL ASTRA karavan, ’01.,
plin, servisna, kao nova, reg.
05/2012, 3.500 EUR. 052/
392-104.
001-155011

NISAN SUNNY 2.0 D, reg. 04/
2012, 500 EUR ili zamjena za
skuter. 052/503-167.
001-154924

OPEL ASTRA karavan, 1.6
16v, plin, ’96., reg. 1 godinu,
1.850 EUR, klima, odlicˇna.
099/676-9315.
001-154864

NISSAN ALMERA 2.2 TD,
’00., sva oprema, ili zamjena
za noviji, 3.200EUR. 091/5388243.
001-155421

OPEL ASTRA ’00., 1.7 TD,
karavan, ’99., reg. 09/12., full
oprema, ocˇuvana, dogovor.
001-154832
092/297-7498.

NISSAN MURANO 11/’06.,
145.000 km, full oprema, plin,
automatik, kozˇa, navigacija,
DVD, kamera, garazˇiran, servisna, povoljno. 091/3353216.
001-155701

OPEL ASTRA karavan, 1.6 i,
GL, ’98.,. 098/254-379. 001-154784

NISSAN NAVARA Pick up,
2.5Di, 136 ks, ’04., puno
opreme, hard top, vincˇ, drugi
ovjes, nove gume, u pdv
11.000 EUR. 098/370-063.

OPEL ASTRA GTC, 1.9CDTi,
’06., cosmo oprema, full
oprema, reg. 08/12., 97.000
km, servisna, model OPC, alu
felge. 098/370-063.
001-155889

001-155890

NISSAN PATROL 2.8, dugi,
’99. 091/506-7505.
001-155083
NISSAN
QASHQAI
1.6
Acenta, ’08., 1. vlasnik,
50.000 km, kromirani detalji,
felge,
atraktivan,
11.000
EUR+PDV. 091/483-5222.
001-155906

OPEL ASTRA 1.4 ’94., reg.
01/2013, 800 EUR. 091/154001-155898
5069, 091/781-0680.

OPEL ASTRA F 1.4, 5 vrata,
’99., 170 tkm, laksˇe osˇtecˇena.
098/790-696.
001-152487

OPEL CORSA, ’00., diesel, full
oprema, servisiran u Opelu,
100.000 km, potrosˇnja 5l/
100km. 091/569-0739. 001-155951

PEUGEOT 106 ’98., odlicˇno
stanje, met. boja, reg 1.god,
cb, eps, servisiran, 1.850
EUR. 099/835-4610.
001-155567

OPEL CORSA,1.2, ’99., odl.
stanje, reg. god. dana. 098/
983-4173.
001-156059

PEUGEOT 206 , ’02., 1.4HDi,
odlicˇan. 091/565-7169. 001-155610

OPEL CORSA 1.2 full oprema,
’04., 4.500 EUR,. 091/5279246.
001-152174
OPEL CORSA 1.4, ’97., i Opel
Astra 1.7D, reg, neispravno.
099/702-2166.
001-153662
OPEL CORSA 1.0, 12V,’02., 3
vrata, bijele boje, reg. 1 god.
091/502-6507.
001-153629
OPEL CORSA 1.7D, reg. 1
god., 1.850 EUR. 091/9094742.
001-153410
OPEL CORSA 1.4i, ’94., reg. 1
god., prodajem ili mijenjam za
vecˇe. 099/679-2484.
001-153088
OPEL FRONTERA 2.4i, duga,
regist.,
u
odl.
stanju,
3.000EUR. 095/827-2814.
001-155450

OPEL KADETT ’91.,
EUR. 092/146-6229.

350
001-154581

OPEL KADETT, 1.2 Coupe,
’75., novoofarban, perla bijela,
moguc´a zamjena, 1.500 EUR.
091/502-6507.
001-153626
OPEL KADETT, 1.2 benz.,
’75., novoofarban, perla bijela,alu felge, spusˇten, 1.300
EUR. 091/502-6507.
001-153630

PEUGEOT 206 1.6 benz, model Roland Garros, ’01., karamboliran prednj kraj, SLO
papiri, 1.000 EUR. 098/576372.
001-155375
PEUGEOT 206 CC cabrio,
’02., nereg, 3.950 EUR. 095/
862-5593.
001-154512
PEUGEOT 206, ’02., 1.6., 5
vrata. 098/917-8149.
001-153168
PEUGEOT 206 1.4, teretni,
’08., 12.000km, nereg., ocˇuvan, garazˇiran, 40.000kn. 098/
001-153325
366-659.
PEUGEOT 206 1.4, 16V, ’02.,
reg. 11/2012, 5v, full oprema,
90.000 km. 091/905-9389.
001-153677

PEUGEOT 206 SW, plin, 1.6,
16v, ’04., reg. 12/12., 80.000
km, full oprema, 4.600 EUR.
091/888-4387.
001-152817
PEUGEOT 207 Sport line, 1.6,
16v, ’12/08. 095/845-7385.
001-152810

PEUGEOT 306 1.4, ’99., cijena dogovor. 098/277-268.
001-001270

PEUGEOT 306 cabriolet, ili
zamjena. 095/530-7660. 001-153089

OPEL OMEGA 2.0 benzinac,
’87., super stanje, registrirano,
nove gume, 800 EUR. 091/
904-3881, 092/153-7971.

PEUGEOT 306 1.4, ’93., reg.
10/2012,
150.000
km,
oprema, 950 EUR. 098/9967418.
001-154463

001-153770

PEUGEOT 306 1600, 8V, ’00
g.,maksimalno ocˇuvan, bez
hrd¯e, motor kao novi, reg. 1
god., povoljno. 095/5225683.
001-155188

OPEL TIGRA 66kw, 90ks, 1.4,
u izvrsnom stanju, 1. vl.,
210.000km, reg. 08/12., ’97.
00393/47/756-5874.
001-153234
OPEL TIGRA 1.4 16 V, ’96.,
klima, 8 KS, nove gume, reg.
3/2011., 2800 EUR. 091/5297935.
001-155456

metalik, atraktivan,
EUR. 091/583-9647.

2.300
001-154032

RENAULT 19 1.4R, Limited,
’95., 160.000 km, bijele boje,
900 EUR. 098/690-995. 001-155297
RENAULT 19 Storia, ’93., 1.8
plin-benzin. 091/533-4448.
001-155467

RENAULT 19 reg. 07/2012,
600 EUR. 095/518-6280.
001-153031

RENAULT 19 CHAMADE
’91., reg. 05/12, 500 EUR.
001-153924
095/906-2150.
RENAULT 4 GTL, ’90.,
190.000 km, reg. 1 god. 098/
993-4050.
001-153927
RENAULT 4 u dobrom stanju.
098/510-304.
001-153775
RENAULT 4 nereg., 3.000 kn.
001-153164
052/501-421.
RENAULT 4 GTL, reg. 05/’12.
001-153245
098/406-291.
RENAULT 4 GTL, ’91., reg.
11/’12., 900 EUR. 091/5364555.
001-154158
RENAULT 4, ’88., bijele boje,
reg. 098/177-8578.
001-154277
RENAULT 4 GTL ’92. 1. vl.,
102.000km, prva boja, garazˇiran, veliki servis, odlicˇan. 095/
882-4922.
001-154460
RENAULT 5 ’84., nereg., ispravan, 4.000kn. 091/737001-155018
0627.
RENAULT 5 ’91., nereg., ispravan, 4.000kn. 091/7370627.
001-155019
RENAULT 5 ’92., reg. 10/12.
1 vl., odlicˇno stanje, mala
potrosˇnja. 091/512-1312.
001-155452

RENAULT 5 ’90., kompletan
ispravan, za reg., ili u dijelovima. 095/806-0757.
001-156005

PEUGEOT 307 1.6 HDI, karavan, ful oprema, ’04., dogovor, ili zamjena za drugo vozilo,
4.850EUR.
099/6798350.
001-154517

RENAULT 9 ’85, 42.000 km,
odlicˇan. 052/381-436, 098/
139-7456, 098/174-7930.

PEUGEOT 406 hitno, 1.500
EUR, ’97., 220.000 km, reg.
04/12., abs, servo, cb, met.
sivi. 098/195-2755.
001-152357

RENAULT CLIO 1.2, ’91, reg.
do kraja 4/12, cijena po dogovoru. 091/727-4937. 001-153227

001-155958

PEUGEOT 406 ’96., 1.8,
1.000 EUR. 091/523-5903.

OPEL VECTRA 1.7 TD, ’96.,
2.100 EUR, odlicˇna, 155.000
km, reg. 05/2013, motor super, xenon, sˇiber. 092/3066599.
001-155938

RENAULT CLIO 1.2RN, ’97.,
3 vrata, plava met., mogunost
placˇanja na kartice. 098/9561907.
001-153939

PEUGEOT PARTNER ’08.,
1.6 HDI, 55 KW, 1. vl.61.500
km, full oprema, 9.450 EUR.
001-155802
098/774-751.

OPEL TIGRA ’98, reg. 09/’12,
1.4., 16.500 kn. 091/5242117.
001-155220
OPEL VECTRA 1.4., ’91., ispravna, s plinom, alu, komplet, nereg. 097/755-5595.

OPEL VECTRA 1.6, 16v, ’96.,
reg. 02/’13., klima, airbag,
eps. 092/292-5430.
001-155770
OPEL VECTRA 1.4, ’90., reg.
05/12., motor u kvaru, 1.800
kn. 099/878-4132.
001-155766
OPEL VECTRA ’91., spremna
za reg., 400 EUR fiksno. 099/
846-8849.
001-154304

001-152861

RENAULT GRAND ESPACE
3.0, ’05., 7 sjedala, reg. 02/
13., ful oprema, mozˇe zamjena, kupnja za kredit. 098/
816-675.
001-154393
RENAULT 19 Chamade, ’93.,
kao novi, servisna, garazˇiran,

001-153338

RENAULT CLIO 1.2, ’91., nereg., u dobrom stanju. 052/
460-517.
001-153951
RENAULT CLIO ’97., reg. 02/
001-152897
12. 098/313-230.
RENAULT CLIO Sport 2.0.,
16v, ’03. 098/131-9662. 001-152630
RENAULT CLIO 1.4 16v, ’05.,
full oprema, 4.600 EUR. 092/
001-152170
258-8188.

RENAULT CLIO 1.4, ’00., reg.
9/12, alu felge, muzika, met.
plavi, 3 vrata, 2.500EUR. 097/
001-155777
791-1726.
RENAULT CLIO 1.5D, ’03.,
reg. 10/12., odlicˇan, 3.600
001-155426
EUR. 098/948-7024.
RENAULT CLIO ’91., nereg.,
600 EUR ili zamjena. 095/575001-155396
2728.
RENAULT CLIO ’97., potreban popravak brtve glave,
reg,. 07/2012., 6.000 kn.
001-154825
099/416-3989.
RENAULT CLIO 1.2 rn, crne
boje, 110.000 km, ’00., 4
zimske
gume.
095/210001-154702
2102.
RENAULT CLIO 1.6, 16v,
’03., 150.000 km, reg. 1
god., kao nov. 091/2547009.
001-154711
RENAULT CLIO 1.2, reg. 1
god., 1.150 EUR, moguc´a
zamjena. 091/194-4096. 001-154265
RENAULT CLIO 1.2 reg., odlicˇan, 2.800 EUR. 092/282001-154130
3573.
RENAULT CLIO 1.4, ’01., reg.
05/’12., odlicˇno ocˇuvan, met.
sivi, 1 vl., 55 kW, oprema,
2.800 EUR. 091/760-1191.
001-154103

RENAULT ESPACE 3.0DCI,
’05., ful oprema, 7 sjedala,
odlicˇan, mozˇe i zamjena, kupnja na kredit. 092/286-3760.
001-154401

RENAULT ESPACE 2.2DCi,
siva s efektom, ’01., reg. 09/
12., 7 sjedala, 5.000 EUR.
001-152359
099/516-1470.
RENAULT KANGOO ’00., teretni, reg. 07/12., 195.000km,
2.000 EUR. 099/507-0774.
001-152542

RENAULT KANGOO Expression, 1.6 B, 105 ks, 10/2008
g.,dodatno opremljen, 28.000
km, plin, e.kuka, prodajem ili
mjenjam. 098/791-330. 001-153904
RENAULT LAGUNA karavan,
2.0, 16, redizajn, full oprema,
plin, veliki servis napravljen,
novo kvacˇilo, super ocˇuvan.
001-153510
099/872-2265.
RENAULT LAGUNA kombi,
’04., max. oprema, 2.2 DCI,
dogovor. 099/880-0128. 001-153274
RENAULT LAGUNA ’98., ful
oprema, reg. 12/12, jako dobro stanje, servis, 2.000 EUR,
zvati iza 17h. 098/608-221.
001-152902

RENAULT LAGUNA karavan,
’97., sva oprema osim kozˇe,
reg. 04/12, 2.300 EUR. 095/
001-152680
864-8850.
RENAULT LAGUNA 2.2TD
’98., full osim kozˇe, odlicˇan,
2.800 EUR ili zamjena za
jeftiniji auto ili skuter, 091/
001-154275
569-9105.

OPEL VECTRA karavan, 2.0
TD, ’98., napravljen servis,
reg. 05/12. 091/185-9826.
001-153725

OPEL VECTRA 1.6i, ’84., reg.
01/2013 ili zamjena. 099/7022166.
001-153656
OPEL VECTRA 1.6GLS, ’94.,
reg. 01/2013 ili zamjena. 095/
504-0800.
001-153648
OPEL VECTRA ’96., 1.6 full
oprema, odlicˇna, 2.500 EUR.
097/796-5991.
001-152167
OPEL ZAFIRA 2001., 1800,
reg., 130000 km, 4 nove ljetne
gume, 5.000 EUR 091/4975201.
001-000993
OPEL ZAFIRA 1.6, 16V,
115ks, metalik srebrni, ’10.,
15.500km, kao novo. 099/
733-7007.
001-152948
OPEL ZAFIRA 2.0 TDI, ’02.,
full oprema. 098/190-1474.
001-155857

OPEL COMBO 1.7D, ’95., reg.
1 god., 1.500 EUR. 099/7502905.
001-155080

OPEL ZAFIRA 2.0DTI 16V,
’01., reg 06/2012, 130.000
km, ili zamjena za jeftinije uz
doplatu, hitno, povoljno. 091/
526-3707.
001-156030

OPEL CORSA 1.2 Swing, ’94.,
reg. 05/’12., 1.300 EUR. 091/
155-5976.
001-155821

PEUGEOT 1007 1.4 KDI, ’06.,
75.000 km, 1 vl, 7.200 EUR.
098/177-7404.
001-154984

1. ALFA ROMEO 147 1.6 16 V 3 vrata
2. ALFA ROMEO 147 1.6 16 V 3 vrata
3. AUDI A4 1.9 TDI limuzina
4. CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI reg. 03/12
5. FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX 5 vrata
6. FIAT STILO 1.9 JTD multiyet karavan
7. FORD FIESTA 1.2 16 V GHIA 5 vrata
8. FORD FOCUS 1.8 TDCI karavan
9. LANCIA Y 1.2 i
10. LANCIA Y 1.2 i
11. OPEL ASTRA 1.4 16 V karavan
12. OPEL MERIVA 1.7 CDTI
13. OPEL VECTRA 1.6 16 V + plin reg. 03/12.
14. PEUGEOT 206 1.4 HDI 3 vrata
15. PEUGEOT 206 1.4 HDI 5 vrata
16. PEUGEOT 206 1.6 i XS 3 vrata
17. PEUGEOT 306 1.6 16 V XS karavan
18. RENAULT CLIO 1.2 16V RXE 5 vrata
19. RENAULT KANGOO 1.9 DTI putniþki
20. RENAULT LAGUNA 1.5 DCI karavan (novi model)
21. RENAULT MEGANE 1.9 DCI 3 vrata
22. RENAULT SCENIC 1.6 16 V
23. RENAULT SCENIC 1.9 DCI dinamique
24. RENAULT TWINGO 1.2 i
25. ROVER 25 1.4 16 V 5 vrata
26. VW PASSAT 2.0 TDI high line reg. 04/12

01. god
03. god
02. god
05. god
02. god
06. god
01. god
06. god
01. god
02. god
01. god
04. god
98. god
03. god
02. god
01. god
02. god
01. god
01. god
08. god
03. god
01. god
04. god
02. god
02. god
05. god

4.900 €
5.300 €
8.500 €
6.500 €
3.900 €
6.900 €
3.500 €
7.900 €
3.500 €
3.900 €
3.900 €
5.900 €
2.900 €
4.500 €
4.500 €
3.900 €
3.900 €
3.900 €
4.900 €
12.900 €
5.900 €
3.900 €
6.900 €
2.500 €
3.900 €
11.900 €

Akcije i popusti na svim vozilima • zamjena staro za staro
CIJENE SU DO REGISTRACIJE!
KREDITI BEZ UÈEŠÆA I JAMACA DO 7 GODINA

RENAULT LAGUNA 1.9 TDI,
’07., u vrhunskom stanju. 098/
001-154884
190-3990.
RENAULT LAGUNA, 1.8, RXE
oprema, ’98., reg. 10/2012.
1.800 EUR. 098/777-406.
001-154858

RENAULT LAGUNA 1.9DCi,
’04., reg., 6.800 EUR fiksno.
001-155760
097/757-0241.
RENAULT LAGUNA, ’03., 1.8
16V, metalik siva, 3.900 EUR.
001-155620
092/247-0304.
RENAULT LAGUNA 1.8 RT,
’94., plin, reg. 06/’12., 1.500
001-156027
EUR. 099/721-4294.
RENAULT MEGAN ’07, grand
tour,sport, 1.5 DCI, 1.vl, reg.
001-155636
02/13. 091/253-5293.
RENAULT MEGAN 1.4, 16V,
karavan, ’03, reg. 11/12.,
73.000km, u odl. stanju, 1. vl
kupio salonsko. 098/532001-155030
499.
RENAULT MEGAN Classic,
1.4. ’97., reg. 07/’12, karambolirana prednja strana, 600
001-154292
EUR. 092/242-1128.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
RENAULT MEGAN 1.4, 16V,
’01., reg. 02/13. 098/440690.
001-152738
RENAULT MEGANE 1.6, automatic, plin, ’96., alu felge,
ocˇuvan, reg. 1 god., 2.500
EUR moguc´a zamjena. 091/
317-2199.
001-151962
RENAULT MEGANE Grandtour Sport, 1.5DCI, 78 kW,
reg. 04/’12., full oprema,
met. zlatne boje, izvrsno stanje, 80.000 kn fix., Pula. 098/
001-001198
224-052.
RENAULT MEGANE 1.6, 16V,
’98., reg. 04/2012., klima, abs,
eps, 2.300 EUR. 091/200001-153557
5633.

odlicˇan, 2.500 kn. 095/8618971.
001-155740
ROVER 216 SLi, ’94., reg. 07/
12., klima, veliki servis, dobro
stanje, 8.000 kn. 091/4555461.
001-155997
ROVER 414 SI, ’97., full
oprema, malo vozˇen, garazˇiran, odlicˇno stanje, dogovor.
001-154131
091/523-6182.
ROVER 416, laksˇe karamboliran, ’97. i Fiat Marea 1.6
karavan. 099/702-2166. 001-153653
ROVER 45 1.4, 16V, ’04., 4
vrata, metalik zeleni, 58.000
km, ful oprema, reg. 07/12.,
5.650 EUR. 098/576-798.
001-155752

jele boje, 3.900EUR. 098/322001-153888
048.
SˇKODA FABIA 1.9SDi, ’05., 1
vl., reg. 07/12., servisirana, 4
nove gume, nikad udarena,
6.600 EUR. 098/638-311.
001-152772

SˇKODA FABIA, ’01., 1.4., prvi
vlasnik, reg. 09/12., 2.800
001-154941
EUR. 098/905-4891.
SˇKODA FELICIA, ’95., reg.
06/’12., 6.000 kn, u dobrom
stanju. 095/556-5665. 001-153548
SˇKODA OCTAVIA 1.9TDi,
’04. 099/410-8401.
001-154582
TOYOTA AURIS ’08., 1 REG.
04/09, 32.000 km, 1.33 WTi,
crna boja, 5 vrata, full oprema,
odlicˇno stanje, 1 vlasnica,
10.400 EUR. 091/480-1124.

VW PASSAT 1.8 ’03/04., reg.
12/2012, met.crni, izuzetno
ocˇuvan, oprema, 6.600 EUR.
099/792-2792.
001-152946
VW POLO 150.000 km, garazˇiran, sacˇuvan, u dobrom stanju, reg. 05/2012, dogovor.
001-153011
052/449-494.
VW POLO karavan 1.4, ’99.,
reg. 11/’12., 1200 EUR. 099/
001-153412
198-0236.
VW POLO ’88, ispravan, nove
gume, reg 10/12, 2.800kn.
091/505-1432.
001-153574
VW POLO 1.0, ’99., alu felge,
reg. 1 god., 1.900 EUR. 091/
132-7289.
001-151961
VW POLO 1.4TDi, ’07., 78.000
km, 1 vl., servisna, full
oprema, pacific, klima, alu
16», hitno i povoljno. 095/
880-2977.
001-154510

c´ene, otkupljujemo. 098/928001-154039
4164.

rijale na podrucˇju cijele Istre.
001-153650
095/504-0800.

AKO AUTO prodajete, povoljno kupujem isti od vlasnika, sve marke. 092/282001-154117
3573.

TWINGO, Punto, Corsa, Fiesta, Polo ili Saxo kupujem.
001-154038
098/928-4164.

AKO AUTO hitno prodajete,
ispravan, neispravan, ili osˇtec´en iste otkupljujemo. 091/
001-154431
582-0535.
AKO AUTO do 15 g. hitno
prodajete, mozˇe i karamboliran, neispravan nazovite nas,
dolazak iisplata odmah po
procjeni. 091/200-4577. 001-154244
AUDI, Passat ili Golf, mozˇe i s
osˇtec´enom limarijom i neispravnim motorom, novijeg go001-151997
disˇta. 091/573-8123.

RENAULT MEGANE 1,4, 97
god., cijena po dogovoru.
001-154328
091/431-0076.

SAAB 93, ’01., diesel, reg. 10/
’12., 3.800 EUR. 099/3016413.
001-154299

RENAULT MEGANE 1.6.,
trula visˇnja, reg. 09/’12, ’97,
10.500kn. 091/524-2117.

SEAT ALHBRA monovolumen, automatik, 1.9TDI, full
oprema, ’01., mozˇe i zamjena.
099/676-9315.
001-154865

TOYOTA STARLET 1.3 XLI,
’90., 3 vrata, ocˇuvana, nereg.
od 02 /12, cijena po dogo001-152514
voru. 091/543-0875.

SEAT CORDOBA, ’97., reg.
02/’13., dogovor. 091/5531971, 098/344-723.
001-155910

VE PASSAT ’99., 1.9TDi, 110
ks, karavan, reg. 09/12., kozˇa,
alu 17«, veliki servis, odlicˇan,
205.000 km., 5.800 EUR. 097/
771-7781.
001-154501

VW POLO 1.4 karavan, ’00.,
reg. 12/11., odlicˇan, 4.500
EUR, ili za jeftiniji ili skuplji
001-154120
auto. 092/282-3573.

AUDI, VW, Fiat, Ford i ostala
osˇtec´ena vozila novijeg godisˇta kupujem, isplata i prijenos
001-152488
odmah. 098/790-696.

VOLVO 940, karavan, 2.0
turbo, ’96., reg. 24.000 kn,
fiksno. 091/280-2500. 001-153864

VW POLO ’96., 1.4 benz., tek
reg., dobro stanje, 1.600 EUR.
095/855-4652.
001-155613

VOLVO V70 2.4, karavan,
’01., tal. papiri. 3.000 EUR
moguc´a zamjena za jeftinije.
001-151959
091/132-7289.

VW POLO, reg. 06/2012., ’91.,
4.000 kn. 098/975-4461.

AUDI
Bmw,
Mercedes,
Honda, ml, X5, novija godisˇta,
karambolirana, isplata i prijepis odmah. 098/266-965.

001-155221

RENAULT MEGANE 1.4, ’97.,
160.000 km, 2 vl., komplet
novi auspuh, veliki servis, reg.
05/12., nove gume, 1.350
001-155870
EUR. 098/952-0201.
RENAULT SCENIC ’97., nereg. presˇao 173.000km, promjenjen prednji amortizeri,
kocˇnice, auspuh, remen,
20.000kn. 092/308-9183.

SEAT CORDOBA ’98, 1.6,
reg. 07/12., 2.900 EUR. 098/
944-1037.
001-152354
SEAT IBIZA 1.3 reg. 06/2012,
’95., 113.000 km, 6.500 kn.
097/799-3612.
001-151928

001-155871

RENAULT SCENIC,
1.4,
16V,70 kW, ’00., reg. 04/12.,
noviji model, klima, 165.000
km, 3.500 EUR. 091/253001-155872
7084.

VOLVO XC 90 D, ’05, reg. 05/
2010.,sva oprema. 091/561001-155576
4788.
VOLVO XC90, ’05., 185 ks,
sve osim navigacije, odlicˇan,
205.000 km, 15.900 EUR,
moguc´a zamjena. 098/580556.
001-154666

RENAULT SCENIC 1.9 DCI,
’02., nereg., novo kvacˇilo,
klima, daljinski, EPS, 150.000
km, ocˇuvan 4.200 EUR 098/
001-155079
556-335.

VW BEETLE ’00., reg. 09/12.,
dobro stanje 091/202-4961.

RENAULT SCENIC 1.5 DCI,
’04., 132.000 km, sva oprema,
5.900 EUR ili zamjena. 091/
001-155409
186-9016.
RENAULT SCENIC 1.6 16V,
’99., noviji model, full oprema,
nove gume, xenon, reg. 1
001-153676
god. 091/250-1837.
RENAULT SCENIC 1.9 DCI,
’02., reg. 05/2012, full
oprema,. 092/302-3805. 001-152185
RENAULT THALIA ’01., 1 vl.,
klima, reg. 1 god., servisiran,
odlicˇna. 098/933-9369. 001-155600
RENAULT TWINGO 1.2, ’02.,
odlicˇan, reg. 1 god., 2.500
EUR fiksno. 092/250-4687.
001-155586

RENAULT TWINGO ’02., odlicˇan, 2.600 EUR. 092/282001-154124
3573.
RENAULT TWINGO GT-TCE,
’08., 20.000 km, full oprema,
met. crni, 6.500 EUR. 091/
001-154726
733-5089.
RENAULT TWINGO ’02., 1.2,
benz, 16V, osˇtecˇena prednja
strana, reg 04/12., 1.050 EUR.
001-154515
095/862-5593.
RENAULT TWINGO 1.2, ’00.,
reg. 04/12., cb, eps, 2 air
bega, mp3, odlicˇan, 2.150
EUR. 098/994-9103.
001-152490
RENAULT TWINGO 1.2, ’05.,
klima, nove gume, reg. god.
dana. 091/448-4561.
001-153215
RENAULT TWINGO ’97., servisiran, cijena dogovor. 091/
621-5511.
001-153419
RENAULT TWINGO 1.2, ’96.,
reg. 10/12., servisiran, povoljno. 095/913-2497. 001-153422
RENAULT VELSATIS 3.0, V6,
DC, ’05., full oprema, navigacija, xenon, odlicˇno stanje,
moguc´a zamjena, kredit-rate.
001-154390
098/816-675.
RENAUTL 4 GTL, odlicˇno
stanje. 091/251-5985. 001-154346
RENULT 5 ’91., reg 09/12,
sacˇuvan, povoljno. 099/8394001.
001-153701
ROVER 200 ’98., registriran 1
god., 14j, 5 V, ili mjenjam.
001-155085
099/764-1808.
ROVER 216 SLI, ’95., nereg,

001-001160

001-155282

VW BORA 1.9 TDI, karavan,
’00., reg. 05/’12., sve osim
kozˇe, 160.000 km, serv.,
5.800 EUR. 095/597-7978.
001-155774

SEAT IBIZA SDi, ’98., reg.
01/13., full oprema, moguc´a
zamjena. 098/874-819. 001-153749

VW BUBA ’76., reg. 12/12.
099/400-9732.
001-152511

SEAT IBIZA, ’97., reg. 1 god.,
sportski sred¯ena, 1.200 EUR.
001-155017
091/737-0627.

VW CADDY 2.0 SDi, zatvoren,
prva reg., 2006 god., ’05.,
125.000 kn, servisiran. 098/
001-152214
254-907.

SEAT MARBELLA, reg. 1
god., odlicˇna, povoljno. 098/
001-153448
421-875.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 81
KW, ’04., model ’05., reg. 1.
god, full oprema, za manji
auto, Punto, Corsa, Fiesta ili
polo 091/481-5944, 052/894001-152265
2606.
SKODA FABIA1.9 TDI, 07.,
reg. 08/12, full oprema, letnje
i zimske gume, redovno servisiran, 126.000 km. cijena
dogovor. 091/561-9863. 001-153983
SSANG YONG Rexton, ’05.,
full oprema, bull bar, reg. 08/
12., odlicˇan, 11.700 EUR.
001-152081
097/793-3051.
SUBARU JUSTY ’91., 1.0,
reg 04/’12., 150 tkm, 5 vrata,
potrosˇnja 5 lit./100 km, 1.500
001-154122
EUR. 092/282-3573.
SUZUKI SAMURAI 1.3, ’90.,
reg. 09/2012. 092/205-3178.
001-153174

SUZUKI SAMURAJ 4X4,
1.3D, atestiran, ’83., nereg.,
moguc´a zamjena. 095/557001-152950
3135.
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, ’07.,
reg godinu dana, 5 vrata,
metalik boja, full oprema, svi
servisi u ovlasˇtenom servisu,
120.000 km, 5.900 EUR. 091/
001-154242
200-4577.
SUZUKY SWIFT 1.3GLX, limuzina, ’97., vl 1/1, reg. 09/
12, abs, komplet zimske
gume, ocˇuvan, 10.000 kn.
001-153420
098/954-4498.
SˇKODA FABIA ’04., odlicˇna,
001-153233
1 vl. 098/715-107.
SˇKODA FABIA 1.4, MPI,’03.
1.vl, 107.000km, servisna, bi-

VW GOLF V GTI, ’06 g.,
Xenon svijetla, klimatronik,
200 ks, alu 18»+zimske 15«,
reg.09/2012., moguc´a zamjena. 091/485-6722. 001-154514

VW
POLO
1.4B,
’03,
72.000km, 19SDI, 97.000km,
’03., oprema. 098/427-770.
001-154695

001-155782

VW POLO ’04., 1.2, 88.000
km, tek registriran, nove zimske gume, odlicˇan, 4.200
EUR. 091/400-1280.
001-155880
VW POLO variant, ’98.,
125.000 km, 1 vl, reg. 12/
2012. 098/367-142.
001-155379
VW TOURAN 1.9 TDI, ’04 g.,
reg.08/2012., prvi vl., climatronic, servisna knjiga,. 099/
720-7120.
001-153094
VW TOURAN 1.9 TDI, ’04.,
reg. 08/12., 1 vl, klimatronik,
serv. knjizˇica, po dogovoru.
098/132-3585.
001-153095
VW TRANSPORTER 8+1, 2.5
TD, 125.000 km, kraj ’02.,
7.900 EUR fiksno. 091/2802500.
001-153865
YUGO 45 Koral, ’88., 200.000
km, plin, alu felge, 300 EUR.
091/529-8745.
001-155234
YUGO 55 ispravan, plin,
vozno stanje. 098/967-6164.
001-154776

AUDI, Passat ili Golf, ispravan, karamboliran ili s neispravnim motorom, kupujem,
prijepis i isplata odmah. 098/
871-008.
001-152293
AUDI Golf, i dr. osˇtec´ena
001-152483
vozila. 092/242-4406.

AUTE od teret. do osobnih
kupujem. 091/951-2493, 098/
190-9005.
001-155368
AUTOMOBILE, rabljene, do
15.000 EUR. 098/816-675.
001-154387

FIAT PUNTO I/II, kupujem,
mozˇe i osˇtec´eno ili neispravno. 098/928-4164. 001-154040
FIAT PUNTO Corsu, Polo ili
001-152104
slicˇno. 091/515-6152.
FIATOVA
4133.

vozila.

095/816001-152001

KARAMBOLIRANE automobile novijeg godisˇta mozˇe i
totalne sˇtete kupujemo, besplatna procjena, isplata odmah. 098/226-953.
001-154412
KUPUJEM auta za otpad,
plac´anje odmah. 095/575001-153977
8735.
KUPUJEM R. Twingo ili VW
Polo, ’97-’99 god., povoljno.
001-152101
099/835-4610.

VW PASAT ’03., 1.9CDI,
101ks, karavan, ful oprema,
re. 09/12, ocˇuvan, 7.700 EUR.
092/138-0356.
001-155312

YUGO KORAL ’90., nereg.,
mozˇe zamjena za drva. 091/
600-1118.
001-154585

KUPUJEM stare automobile
za reciklazˇu. 099/702-2166.

VW PASSAT 1.9TDI, ’94., reg.
08/12., 2.200 EUR. 098/567001-155364
988.

ZASTAVA 750 ’74 g., neispravan, 700 kn, hitno, mozˇe
za dijelove, inf. do 14 h, Pazin.
098/576-372.
001-155373

MANJI auto od prvog vlasnika, po povoljnoj cijeni. 091/
538-8243.
001-155420

001-155078

VW PASSAT 1.8T, ’98., reg 1
god., dobro stanje, full
oprema, 3.600 EUR. 095/
855-4652.
001-155612

ZASTAVA 750 LE, u voznom
stanju, ’81., papiri,. 091/9558539.
001-151939
ZASTAVA 850 ’82., 52.000
km, ocˇuvan, 1.000 EUR. 098/
916-3639.
001-152095

kupnja

001-153659

MERCEDES C KLASA od ’94’00 kupujem, mozˇe razbijen, ili
s neispravnim motorom. 091/
573-8123.
001-151999
MERCEDESE i americˇka vozila, starijih godisˇta, neispravna
i ispravna, povoljno otkupljujem. 091/562-0797.
001-153282

VW PASSAT 1.6 benz, ’99.,
full oprema, reg. 07/’12, 3.500
EUR, moguc´a zamjena, hitno.
001-155614
098/901-4631.

AKO auto do 10 god. starosti
prodajete isti kupujem gotovinom, isplata odmah. 091/7925822.
001-155252

OPELOVA vozila, Astru, Vectru i Corsu, kupujem. 098/
001-152292
871-008.
OSˇTEC´ENA vozila, kupujem.
001-152485
098/790-696.

VW PASSAT karavan, ’92.,
nereg. 091/600-1118.
001-154583

AKO auto hitno prodajete
ispravne, neispravne ili osˇte-

STARE automobile za reciklazˇu, zˇeljezo te ostale mate-

VW PASSAT D, ’90, reg. 07/
’12., 1.100 EUR. 092/3070549.
001-154775
VW PASSAT D, ’85., karavan,
1.100 EUR. 092/307-0549.
001-154777

VW PASSAT 2.0FSI, 1. vl.,
tempomatik, xenon, tamno
plava, reg. 12/12. 098/905001-152134
5102.
VW PASSAT 1.9 TDi, ’99.,
110KS, karavan, veliki servis,
full oprema, reg.10/12., 5.800
001-152527
EUR. 097/747-7778.
VW PASSAT, 1.8 ie, ’93.,
odlicˇno stanje, nereg. 098/
956-1907.
001-153938

$.2$872+,712
352'$-(7(
,635$9$1
1(,635$9$1,/,
2j7(é(1,67(
27.83/-8-(02
'2/$=$.,
,63/$7$2'0$+ 

02% 

VW i Opel vozila za dijelove,
karambolirane,
kupujem,
mozˇe i strane tablice. 091/
001-151998
573-8123.
VW vozila, Polo, Passat i Golf,
mozˇe i s osˇtec´enom limarijom, i neispravnim motorom,
novijih godisˇta. 095/816001-152000
4133.

zamjena
FORD FIESTA ’92., reg. 08/
12., cb, eps, odlicˇno stanje,
mjenjam za Fiat Tipo ili slicˇno.
001-155027
099/249-7999.
FIAT SCUDO, ’02., zamjena
za kombi, reg. god. dana,
bijeli ili kamion kiper. 091/
001-155815
951-2493.
FORD COURIER putnicˇki,
’98., registriran, mijenjam za
vec´i teretni. 098/486-197.
001-154260

JEEP GRAND CHEROKEE,
’00., 3.1 TD, Limited oprema,
navigacija, sˇiber, bulbar, reg.
08/12., zamjena za osobni
auto ili prodaja. 097/712001-152204
0868.

001-152493

AUDI, BMW, Mercedes, VW,
Toyota, karamboliran i ispravne, novije godisˇte. 091/
001-152494
163-0426.

YUGO 60 1,6, sa manjim
kvarom, 150EUR. 091/5822101.
001-153225

VW PASSAT 1.9TDI, 115ks,
’99., climatronik, kozˇa, alu
felge, eps, aur bag, asr, abs,
4.900 EUR. 098/556-335.

59

OTKUP
KARAMBOLIRANIH
VOZILA SVIH
MARKI
tel. 0991909427

MERCEDES E280, ’98., reg.
06/12., crni metalik, sva
oprema, kozˇa, mozˇe zamjena
za Fiat Uno ili Punto. 098/
001-154439
983-0414.
RENAULT KANGOO Expression 1.6 B, 105 ks, 10/’08.,
plin, dodatno opremljen, mjenjam za jeftinije uz nadoplatu
ili za poljop. zemljisˇte u Rovi001-153912
nju. 098/791-330.
U ZAMJENU za bolji automobil nudim filatelisticˇku kolekciju, moguc´nost i nadoplate.
001-154107
091/760-1191.
VOLVO V40, mijenjam za
vikend
zemlju.
099/673001-156001
1430.
VW POLO 1.4 Variant, ’00.,
odrzˇavan, 4.500 EUR, fiksno,
mijenjam za povoljniji ili skuplji
001-154106
auto. 091/760-1191.
VW POLO 1.4 TDi, ’07.,
77.500 km, prvi vlasnik, reg.
1 god., full oprema, moguc´a
zamjena za jeftinije ili skuplje.
001-154497
095/864-8528.

AUTO DIJELOVI
prodaja
2 GUME 185/80/14 Toyo, 120
kn/kom. 098/420-843. 001-152764
4 ALU FELGE za Fiat 15 coli,
4x98, sa gumama, 1.500kn.
001-155926
098/196-5329.
AKUMULATOR
85AHZ,
350kn. 092/250-4687. 001-155578
AKUMULATOR za auto star
jednu godinu, 12V/45AH,
200kuna. 052/501-601. 001-153995
ALFA 155, 156, 166, dijelove
limarije i mehanike. 092/168001-154188
1978.
ALFA 147 1.6, ’02., dijelovi.
001-154316
091/890-8876.
ALFA 166 elek. podizac´i prozora sa sˇkarama. 097/719001-154406
4700.
ALFA ROMEO 156, 1.9 JTD,
dijelovi limarije, motor odlicˇan,
mjenjacˇ, alu felge, interijer.
001-154471
098/823-695.
ALTERNATOR za Ford Escort
1.6, 350kn, cˇelicˇna felga 14 i
guma 200kn. 092/250-4687.
001-155593

ALTERNATORI za Golf 1.3,
Renault 2.5TD, Renault Kangoo, 1.5 DCI. 098/525-545.
001-155557

ALTERNATORI za Polo 1.3,
Clio 2 1.5 dci, Mercedes CL
55, Mazda 626 ’90, Valburg,
Audi 80, Siera 1.8. 098/525001-155563
545.

60

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

ALU felge, za Fiat, 3 kom.,
vrlo povoljno, 250kn. 095/
510-8945.
001-153789

FELGE I GUME 15 cola, 5
rupa, odgovaraju za Pasat
Golf, Audi, Sˇkoda, Seat. 092/
148-0593.
001-152441

ALU felge, 15 coli, za Audi,
VW, Sˇkodu i alu felge, 15 coli,
Ford, Peugeot. 095/5040800.
001-153652

FIAT 1.8 8V, motor generalno
ured¯en, instalacija, povoljno.
001-152345
092/202-8366.

ALU felge, 7x16 coli, rupe
4x108, 5 kraka. 091/6650045.
001-153323

FIAT Tipo, Thempra, Ford
Fiesta, Escort, motori mjenjacˇi, limarija i mehanika.
001-154469
091/586-2443.

ALU FELGE 7x15, Audi,
4.5x12 Inoccenti i dijelovi.
098/139-7456,
098/1747930, 052/381-436.
001-153336

FIAT 126 motor i mjenjacˇ,
dobro stanje. 092/202-8366.
001-152348

ALU FELGE za fiat punto sa
dobrim gumama, 195/50/15,
200 EUR. 099/880-0128.
001-153276

ALU FELGE 14«, za Fiat 4x98
rupe, 600 kn. 095/557-3135.
001-152951

ALU FELGE 14» sa dobrim
gumama 4x108 rupe, za Ford.
095/557-3135.
001-152952

FIAT BRAVO TD, komplet za
dijelove. 098/779-248. 001-152449
AUTO OPREMA trokut, prva
pomoc´, povoljno. 091/760001-154113
1191.
AUTODIJELOVE,
limarije,
mehanike, motore i mjenjacˇe,
prodajemo i nabavljamo. 098/
877-045.
001-152709

ALU FELGE 16 cola za VW,
Audi, Sˇkoda, 15 cola za Ford,
Peugeot. 099/702-2166. 001-153654

AUTOLIMARIJA karoserija,
popravak. 092/205-5792.

ALU FELGE BBS, 16«, 5x100,
crne sa sivim rubom. 098/
001-153945
849-957.

BI-XENON za auto novo, njemacˇki komplet za H4, dugo i
kratko xenon, 2 zˇarulje, digitalni balasti i relej, 650 kn.
001-155940
092/306-6599.

ALU FELGE 16», Alfa i 15«
Pajero i druge. 095/9092222.
001-152809
ALU FELGE 15“, sa novim
gumama, 195/50/15, rupe
4x100, odgovaraju za Passat,
Opel, Fiat, Seat, Sˇkoda. 092/
148-0593.
001-152442
ALU FELGE 14«, 4x108. 099/
835-4610.
001-152100
ALU FELGE 16», nove, za
Audi, Passat i Sˇkodu, 200
EUR. 092/244-4089.
001-155793
ALU FELGE 16«, nove, 1.000
kn, 5 rupa. 092/244-4089.
001-155795

ALU FELGE 16 original audi
4x108 rupe 5 kraka ocuvane,
nisu krive i ne tresu 900 kn.
092/306-6599.
001-155939
ALU FELGE 16, 5 krakova, za
Opel. 092/132-0826.
001-155537
ALU FELGE 15“ Ford, s gumama, 100 EUR. 091/252001-154281
9811.
ALU FELGE s gumama +
rezervna, 185/60-14. 099/
514-2383.
001-154589
ALU FELGE i gume za Opel
Fronteru,
255/75/r15,
2.100kn. 091/580-2988. 001-154614
ALU FELGE 15«, 5 krakova,
sa novim gumama, 195/5015, 4x100, 230 EUR. 097/
771-7781.
001-154505
ALU FELGE 16, Alessio,
4x100 7 krakova, ET38, sa
poklopcima, sacˇuvane, 1.400
KN, Pula. 095/905-2590.
001-154701

ALU FLEGE za Renault 18»,
Laguna, Espace, Velsatis, s
gumama 235/40ZR18. 098/
816-675.
001-154391
AMORTIZERI za Golf V, gotovo novi, super stanje, dogovor, povoljno. 098/9393568.
001-151946
AMORTIZERI prednji za Focus 1.8TDi, ’03/’04, povoljno.
091/481-5944.
001-152271
AMORTIZERI, novi, Monroe,
KYB, Bilstein, 20 % jeftinije.
098/989-3872.
001-153839
AUDI A6 ’95., i 3 ’98., limariju i
mehaniku. 092/168-1978.
001-154189

AUDI 100 motor 2.3, ispravan, ’92., za dijelove, euro
kuka. 091/584-3475.
001-155294
AUDI A4 Tdi, elektropokretacˇ,
kvacˇilo i ostale sitnice. 098/
779-248.
001-152446
AUTO gume
, 4 kom., 195/60/15, Bridgestone. 091/579-7058.001-154134#

AUTO KLJUCˇEVI raznih proizvod¯acˇa, kodiramo i narezujemo. 091/335-3216.
001-155704
AUTO OPREMA, trokut, prva
pomoc´, povoljno. 091/7601191.
001-154112

001-154164

BMW 318 dijelovi, E36, 91/
98., zadnji branik, stop svjetlo,
ventilator hladnjaka, dijelovi
elektronike, 100 EUR. 091/
501-8235.
001-152284
BMW 320D ’04., i 320B, ’95.,
dijelovi limerije, mehanike,
motore i mjenjacˇe, i dr. 099/
001-154847
847-7105.
BMW 525 TD, prodaja mehnicˇkih dijelova, povoljno. 092/
303-9590.
001-153542
BMW M3 auspuh kompletan
od grana 3.2 E36, 2.500 kn.
001-152166
097/796-5991.

CˇELICˇNE FELGE 5x100x14 ili
zamjena za 5x100x112X15,
sa
gumama
Keber
185x65x15. 098/427-770.
001-154693

DAEWOO karoserijski dijelovi
za Daewoo novi, Tico, Lanos,
Nexia, Matiz. 092/302-3805.
001-152183

DIFERENCIJAL za BMW
kockicu, 100 EUR. 098/254388.
001-153142
DIFERENCIJAL i poluosovinu
za Mitsubishi Pajero ’00.,.
001-155559
098/525-545.
DIJELOVE limarije, motora i
mjenjacˇi za visˇe vrsta vozila,
prodajemo i nabavljamo. 095/
867-6171.
001-154600
DIJELOVE za Alfu 147 1.6.,
’02 i BMW 330 D, ’02. Iza 18.
091/890-8876.
001-154317
DIJELOVE limarije i mehanike
za visˇe vrsta vozila. 099/877001-153666
4245.
DIJELOVI limarije i mehanike
za visˇe vrsta automobila. 099/
702-2166.
001-153658

BOCA za auto plin, 55 lit., Fi
001-156047
650. 092/269-0318.

DIJELOVI limarije i mehanike
za visˇe vrsta vozila te pokretacˇi i alternatori. 095/5040800.
001-153651

BOSCH PUMPA za Fiat Doblo, F.Punto i Renault Kangoo. 091/522-1167.
001-155109

DIJELOVI za Fiat Punto 75,
55, ’96., 5 vrata, Brava 1.4SX,
’96. 091/890-8876.
001-154321

BRIDGESTONE
potenza
KE050A, 225/45R17 gume,
vozˇene dvije sezone, (po zimi
nisu vozˇene). 091/358-4404.

DIJELOVI za Hondu Civic,
1.3, 5 generacije, zadnji lonac
ovalni, Lastovcˇic´, hitno, povoljno. 098/979-6263. 001-154915
ELEKTROPOKRETACˇ i dinamo, automat za brisacˇe za
001-155015
Yugo. 092/254-1363.
ELEKTROPOKRETACˇ Yugo,
UNo, Tipo, BMW E30, Delta
TD, Renault 25TD, Micra 1.6,
16V, Renault 9. 098/525001-155561
545.

001-154524

BULL BAR i bocˇne stepenice
za sva vozila. 091/234-5018.
001-154962

CHRYSLER VOYAGER ’00.,
dijelovi limarije, mehanike, i
dr. 092/168-1978.
001-154191
CITROEN BERLINGO dijelovi
001-155202
099/683-6245.
CITROEN C3 djelovi. 091/
001-155197
206-0452.
CITROEN PICASSO 1.8 16v,
dijelovi motora, cˇelicˇne felge
13«, 4 rupe, 50 kn/kom, 4
001-001260
kom. 097/765-4313.

EURO KUKA za Fiat UNo,
500 kn bez skidanja i mon001-155719
tazˇe. 091/517-8930.
EURO KUKA za Nemo, Fiorino ili Bipper. 091/234-5018.
001-154964

EURO KUKA Opel Insigniu,
povoljno 091/234-5018. 001-154965

CITROEN SAXO 1.1i, motor,
mjenjacˇ, centralina, i josˇ dosta
dijelova. 092/269-0318. 001-156046

EURO KUKA za Nemo, Fiorino ili Bipper. 091/234-5018.

CITROEN XANTIA 1.8 TD,
dijelovi. 098/435-264.
001-154791

EURO KUKA za Fiat Uno.
098/444-652.
001-154198

CITROEN XSARA, karambolirana, 2.0 HDI, ’02., dijelovi.
091/573-4097.
001-154686

EURO KUKE povoljno, za sva
vozila. 091/234-5018.
001-154963

CITROEN XSARA ’7., 1.4,
1.6, 5 vrata, dijelovi. 091/
001-154315
890-8876.
CITROEN XSARA
098/415-296.
CONTINENTAL
contact, 4 kom,
vozˇene manje
dana, 1600 kn
358-4404.

dijelovi.
001-155199

Conti sport
225/45ZR17,
od godinu
sve 4. 091/
001-154531

COTROEN XSARA 2.0HDI,
’00., i Xantia 1.8, dijelovi limarije i mehanike, motore i mjenjacˇe. 092/131-9957.
001-154223
CˇELICˇNE felge 5x112x15 sa
gumama Kleber 185x65x15,
5x100x14, 5x112x15. 098/
878-073.
001-154699
CˇELICˇNE felge 15“ s gumama u ratkapama za BMW
’98 g., 500 kn. 091/5453177.
001-152757

001-154966

EURO KUKE za automobile,
kombi i terence sa atestom i
adaptere struje za novija vozila, prodajemo i montiramo.
098/790-696.
001-152486

FIAT BRAVO 1.6, 6v, SX, u
dijelovima, povoljno. 098/174001-152576
8689.
FIAT BRAVO, Brava i Marea
dijelovi lim., te motori, mjenjacˇi i dr. 098/226-953. 001-154413
FIAT BRAVO Brava, Marea,
Alfa, Lncia, Punto, dijelovi,
limarija i mehanika. 091/582001-154432
0535.
FIAT BRAVO, Brava i Marea
dijelovi limarije, te motori,
mjenjacˇi i dr. 098/226-953.
001-155743

FIAT CROMA, ’94., komplet
mehanika, motor benzinac
2.0., 166.000 km, mozˇe pojedinacˇno.
098/964-4812,
001-155359
091/537-0283.
FIAT CROMA za dijelove, 2.0,
odlicˇan motor, 500 EUR
fiksno, ozbiljne ponude. 095/
001-153976
575-8735.
FIAT MAREA 1.9 JTD i Fiat
Bravo 1.8 benz., motori, mjenjacˇi, limarija i mehanika. 098/
001-154472
823-695.
FIAT PUNTO ’97., dijelovi.
001-155198
098/415-296.
FIAT PUNTO 75, ’95., motor
u kvaru, kompet za dijelove,
povoljno. 098/915-0573.
001-153711

FIAT PUNTO 60 ’95., 5 vratiju, dijelovi. 092/242-4406.
001-152480

FIAT STILO ’02., 1.9JTD, za
dijelove, papiri uredni. 092/
001-152444
148-0593.
FIAT STILO, komplet airbagovi i prednji most i ostalo.
001-152707
098/877-045.
FIAT TEMPRA, dijelovi limarije i mehanike. 095/575001-153972
8735.

08/12., novo kvacˇilo, eps,
6.000kn. 091/400-0301. 001-155904

jelovi limarije i mehanike. 099/
572-8813.
001-155786

FORD FIESTA dijelovi. 092/
230-9028.
001-152278

KARAMBOLIRANA
Opel
Corsa, 1.4, 16v, za dijelove,
dogovor. 052/686-834, 091/
194-4225.
001-152989

FORD FOCUS, prednji kosˇ.
099/835-4610.
001-152102
FORD FOCUS 1.6i, Ztec 2000,
dijelovi limarije i mehanike,
povoljno. 098/824-329. 001-152649
GLAVA motora za Golf 1.9
TD, Renault 19, Yugo, 45, 55.
098/525-545.
001-155558
GOLF I za dijelove. 091/5674711.
001-154430
GOLF IV SDI, i Golf III TDI,
’99-’01., motor mijenjacˇ, limariju i mehaniku. 092/1681978.
001-154190
GUME dvije polovne sa felgama, 300kn. 099/844-8700.

KROVNI nosacˇi Fadip, stariji
001-153908
tip. 098/791-330.
KROVNI sanduk za auto, 2.5
m dug, 1.000 kn. 098/517003.
001-152282
KUKA i portapaki za Zastavu,
Yugo. 091/760-1191.
001-154111
LANCI za snijeg, 100 kn. 091/
760-1191.
001-154108
LANCI za snijeg 165-205,
tvrdi kofer, 100 kn. 095/8178123.
001-152939

001-154216

LANCIA LIBRA 1.9 JTD, karavan, za dijelove. 092/245001-154797
5876.

GUME rabljene, ljetne, 185/
65-14, povoljno, ili zamjena za
185/70-14. 095/200-9333.

LED DIODE za unutrasˇnjost
auta, visˇe komada. 098/973001-152111
0608.

001-154068

GUME rabljene, 185/65R14,
povoljno ili mijenjam za 185/
70R14. 091/200-9333. 001-154095
GUME 165/60/r17, Kontinental, sa cˇelicˇnim Renaultovim
felga,a rezer. kotacˇi 2 kom,
nove. 097/719-4700.
001-154405
GUME13,14,15,16, 17 i 18
cola, raznih dimenzija u dobrom stanju, povoljno. 097/
781-6675.
001-154411
GUME 245/45/r18, Dunlop,
Pirelli, u odlicˇnom stanju.
097/719-4700.
001-154402
GUME dim 235/40/r18, Kontinental sport kontakt, u odl.
stanju. 097/719-4700. 001-154403
GUME 225/40/r18, Dunlop SP
sport, 4 kom, u odl. stanju.
097/719-4700.
001-154404
GUME
nankang,
nove,
1.300kn/kom, MS/20, 225/
45VR17, 94WXL. 092/2465051.
001-154928
GUME nove sa felgama, 205/
70/15. 098/535-524.
001-156021
GUME rabljene od 13-20 cola,
ljetne i zimske, raznih proizvid¯acˇa. 098/197-7399. 001-152578
GUME 255/45/18. 098/877045.
001-152712
GUME Toyo, 185/80/14, povoljno. 098/420-843.
001-152765

LIJEVI zˇmigavac zˇuti, prednji,
novi za BMW E36, 100 kn.
001-152224
097/744-4324.
MAZDA 6 2.0 dt, ’04., i 323 F,
’02., limarija, mehanika, motori, mjenjac´i i ostalo. 092/
168-1980.
001-154193
MERCEDES 190,124, E, C,
CLK, A, SLK, i Vito, limariju,
mehaniku, motore, mjenjacˇe i
001-154225
dr. 092/131-9957.
MERCEDES 300D automatski
mjenjacˇ, dijelovi lim. i meh.,
001-152896
’92. 098/313-230.
MERCEDES A170 CDI, ’01., c
klassa, e klassa, CLK, SLK,
od ’92-07., dijelovi limarije,
mehanike i drugo. 092/1681980.
001-154192
MERCEDES C220 CDI, ’04., i
C220 CDI ’99, limarija i mehanika, motor i mjenjacˇ. 092/
168-1978.
001-154187
MERCEDES E290 cdi, karavan, ’97., avangard automatic,
djelovi mehanike, limarije, motor i ostalo. 091/562-0797.
001-153280

MERCEDES W 123, 124, 126,
201, kombi, dijelovi limarije,
mehanike, motori i ostalo.
001-153281
091/562-0797.
MJENJACˇ za Alfu 164 2.5TD,
100 EUR. 098/174-8689.
001-152577

MJENJACˇ za Renault Clio Ii,
prednje paljenje, moguc´nost
dostave, 300 EUR. 098/640001-152073
854.
MJENJACˇ za Fiat Tipo,
Tempta, 1.6, 100 EUR. 098/
525-545.
001-155564

FIAT TIPO dijelovi. 092/282001-154128
3573.
FIAT TIPO1.4DGT, ’92., ispsravan, neregistriran. 099/
001-154422
228-0216.

MOTOR za Golf, Polo, 1.3
001-155562
098/525-545.

FIAT TIPO 1.4., ’96., u dijelovima, 3v, full oprema, motor+mjenjacˇ, 150 EUR. 098/915001-155840
2447.
FIAT ULYSSE putnicˇki, za
dijelove. 098/435-264. 001-154789

MOTOR za Renault Velsatis
Espace 3.0 DCi, V6, odlicˇno
stanje, mozˇe s agregatima.
098/816-675.
001-154392

FIAT UNO diesel, u dijelo001-154090
vima. 091/200-9333.

MOTOR i mjenjacˇ Golf I,
1.8GTi. 098/161-9829. 001-154296

FIAT UNO diesel, stariji tip, u
dijelovima. 095/200-9333.

MOTOR za Renault 1.4 16V.
001-154795
092/245-5876.

001-154054

FIAT UNO, dijelovi limarije i
mehanike. 092/202-8366.
001-152346

FIAT UNO 1.0, ’93., izvrstan
motor, dijelovi mehanike, limarije i ostalo. 091/562001-153279
0797.

GUME 245/40/19 Dunlop
Maxsport, odlicˇne, zimske, 4
kom, 2.000 kn. 092/258001-152169
8188.
GUME 4, zimske, malo korisˇtene, 205/55/16, sa alu felgama, rupe 4x108 za Peugeot
i Citroen. 091/586-9590. 001-153093

MOTOR 1.4 16V, ’99., za
Corsu/Astru XE14, 128.000
km, u dijelovima. 099/2471666.
001-001199
MOTORI za Lagunu, Megane,
Clio, Kangoo, 1.9 DCI, i 1.5
DCI. 098/226-953.
001-154414

EUROKUKE ZA OSOBNA,
DOSTAVNA VOZILA I TERENCE, ADAPTERE STRUJE
ZA NOVIJA VOZILA TE AUTOPRIKOLICE. AUTOKINKELA D.O.O. 051/704-297,
098/452-290..
001-000970

FORD ESCORT ispravan,
vozno stanje, plin, nereg.,
komplet za dijelove mjenjam
za 4 alu felge, 14-ice, za
Focusa. 098/723-473. 001-152365

FELGE cˇelicˇne 13«, 50 kn/
kom, 4 kom. 097/765-4313.

FORD ESCORT karavan, 1.4,
’95., dijelovi. 092/242-4406.

001-001261

001-152481

FELGE za Mercedes C
klassa, 17“ sa gumama,
4.700 kn. 098/224-962. 001-152679

FORD ESCORT 1.6, 16V, ’94.,
u voznom stanju, neregistriran, komplet za dijelove. 092/
282-9810.
001-152555

HLADNJAK za vodu s klimom, za Renalut Clio, 1.2,
1.4 i 1.6.. 095/518-6280.

001-152804

FORD ESCORT 1.8 TD, ’96.,
za dijelove. 098/435-264.

HYUNDAI ACCENT 1.3, ’00.,
u dijelovima. 098/928-4164.

FELGE 16»za Ladu Nivu. 098/
791-330.
001-153906

001-154790

001-155741

OPEL ASTRA F 1.4i, 5 vrata,
dijelovi lim., meh., elektonika.
001-154400
092/286-3760.

FORD FIESTA 1.3, ’92., reg.

HYUNDAI ACCENT, ’98., di-

OPEL ASTRA-CORSA motor,

FELGE cˇelicˇne 15« za visˇe
vrsta vozila. 095/909-2222.

GUME s felgama i ratkapama
za VW sa zimskim gumama
185 R14. 095/556-5665. 001-153547
GUME polovne Goodyear,
195/70/r14/ 91 h, 2 kom.
001-153454
095/803-6510.
GUME 245/60/18. 091/177001-153493
2020.

001-153033

NAVIGACIJA My guide 1300,
nove I go karte, 500 kn. 091/
250-1837.
001-153675
NISSAN QASHQAI, prednji
branik. 095/909-2222. 001-152807
OPEL ASCONA, novi lijevi
blatobran i 4 felge, cˇelicˇne, 4
rupe, 500 kn. 092/132-0826.
001-155535

OPEL ASTRA 1.4 IF, 5 vrata,
od ’92-’02., prodaja dijelova
mehanike i elektrike. 098/816001-154395
675.

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
1.4i, 44kw, ’96., u odl. stanju.
001-154410
097/781-6675.

lovi limarije, mehanike, motor ,
mjenjacˇ i dr. 092/131-9957.

OPEL OMEGA karavan, 2.5
TD, prodaja dijelova mehanike,
povoljno.
092/3039590.
001-153541

001-154222

OPEL
ZAFIRA,
Vectra,
2.0TDi, mjenjacˇ F23. 098/
001-154709
969-2421.
PEUGEOT 205 Rally, zadnji
001-152347
most. 092/202-8366.
PEUGEOT 205 GTI, mjenjacˇ.
092/202-8366.
001-152349
PEUGEOT 206 zadnji most.
098/877-045.
001-152710
PEUGEOT 206 1.4, motor,
mjenjacˇ, limariju, mehaniku i
001-154224
dr. 092/131-9957.
PEUGEOT 307 1.6 HDI, ’04.,
’05., dijelovi limarije i mehanike. 052/540-094, 052/543001-152650
760.
PLIN atestiran za Lagunu,
povoljno. 098/444-652. 001-154196
PLIN za Fiat Uno, 700kn. 098/
444-652.
001-154197
POLOVNE GUME raznih dimenzija. 091/665-2222. 001-153193
POLOVNE GUME 205/65/15,
400 kn. 091/665-2222. 001-153194

RENAULT MEGANE ’98. dijelovi. 099/683-6245.
001-155203
RENAULT MEGANE 2005
god. dijelovi. 091/206-0452.
001-155196

RENAULT TWINGO 1.2, motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i unutrasˇnjost. 091/5862443.
001-154468
RENAULT VELSATIS 2.2
DCI, ’03 g., i 3.0 DCI ’04.,
automatic, dijelovi limarije,
mehanike i elektrike. 092/
286-3760.
001-154399
RENAULT VELSATIS , ESPACE LAGUNA 2.2DCI, 3.0
DCI, od ’01-’10, prodalaja,
limarije, mehanike i elektrike.
098/816-675.
001-154394
REZERVNI DJELOVI za sve
tipove starijih vozila. 095/5758735.
001-153973
REZERVNI KOTACˇ za auto,
14 cola, 4x100. 095/866001-153356
3137.
SEAT IBIZA, Seat Cordoba
’98., i Fiat Marea dijelovi, ’98.,.
098/219-140.
001-154375

POLUOSOVINA i rukavac
komplet za BMW 525 TDS,
’98.,. 098/525-545.
001-155560

SEAT IBIZA SXI, ’93., kompl.
ili dijelovima. 095/806-0757.

R4-GT motori, Fiat ducato
mjenjacˇ, alternator, el.pokretacˇ, dijelovi karoserije. 091/
904-3881.
001-153769

SEAT TOLEDO, 1.9 TDi, ’96.,
turbina, ABS, servo, CB, ostala
mehanika.
097/7477778.
001-152528

RADILICA za motor 1.9DCi,
Megan, Laguna, Kangoo i dr.
001-154041
098/928-4164.

SPORTSKI BRANIK za Opel
vectru b, cijena po dogovoru.
099/613-0285.
001-152221
SˇKODA FELICIA dijelovi. 098/
415-296.
001-155200
SˇKODA OCATVIA alu felge
15« s gumama 205/60/15,
sve potpuno novo, povoljno.
095/867-6171.
001-154599
SˇKODA OCTAVIA cˇelicˇne
felge sa original ratkapama,
800 kn. 099/880-0128. 001-153275
SˇKODA OCTAVIJA prednji
branik i donji vezni lim, ’02.
097/757-0241.
001-155761

RENAULT 1.9 DCI i motori.
098/877-045.
001-152711
RENAULT 19 u dijelovima.
098/367-146.
001-154745
RENAULT 19 ’97., dijelovi.
001-155195
091/206-0452.
RENAULT 4 GTL prednja i
zadnja vrata i dijelovi motora.
098/911-1721.
001-153814
RENAULT 4 TL, ’79, dijelovi
limarije, motori, mjenjacˇi i
001-154596
drugo. 095/867-6171.
RENAULT 5, filter ulja, 35 kn.
091/200-9333.
001-154079
RENAULT 5 dijelovi. 099/683001-155204
6245.
RENAULT 5 strazˇnja i boc´na
stakla, farovi, auspuh, sicevi.
098/464-606.
001-155762
RENAULT 5, 5 vrata, ’90.,
dijelovi mehanika i limarija,
001-153565
’90. 098/172-0963.
RENAULT
CLIO
motor,
12.5DCI, mozˇe i u djelovima.
091/727-6874.
001-155700
RENAULT EXPRESS 1.4
benz., za dijelove. 098/698001-000994
596.
RENAULT LAGUNA motor
1.9DCi, 120 ks, u dijelovima.
001-154042
098/928-4164.
RENAULT LAGUNA sa plinom u djelovima. 098/444001-154195
652.
RENAULT LAGUNA karavan
2.0 benz., motor, mjenjacˇ,
limarija i mehanika. 098/823695.
001-154473
RENAULT LAGUNA prednje
poluosovine., povoljno. 095/
867-6171.
001-154598
RENAULT LAGUNA 1.9, 2.2
DCI, ’04., limarija, mehanika,
motor, mjenjac´ i drugo. 099/
847-7105.
001-154844
RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
’04., motor, mjenjacˇ, limarija,
mehanika i drugo. 099/8477105.
001-154845
RENAULT MEGANE
1.4
energy, centralina, bobina,
katalizator, alternator i el.pokretacˇ. 091/538-8508. 001-154691
RENAULT MEGANE
1.6
benz., motor, mjenjacˇ, alu
felge, limarija i mehanika, unutrasˇnjost. 091/586-2443.
001-154467

RENAULT MEGANE ’98., dje-

001-154569

VOLVO V40 ’99., i C70 dijelovi limarije i mehanike, motore i mjenjacˇe. 099/8477105.
001-154846
VOLVO V70 2.5 tdi, za dijelove. 098/435-264.
001-154792
VW GOLF IV, limarija i
oprema. 098/466-985. 001-153465
VW MOTOR DOHC 16V, 150
ks, sa svom instalacijom, 350
EUR, mjenjacˇ sportski za isti,
100 EUR. 095/825-3944.
001-154779

VW PASAT ’99., farovi, zˇmigavci i amortizeri. 097/747001-152531
7778.
VW PASSAT 1.9 TDI, ’98-03.,
VW Polo 1.9 SDI, ’05., dijelovi
mehanike, limarije, motori,
mjenjac´i i drugo. 092/1681980.
001-154194
VW POLO ’98., Fabia ’04., i
Caddy ’02. dijelovi limarije i
mehnike, motore, mjenjacˇe i
dr. 092/131-9957.
001-154226
VW POLO dijelovi. 098/878073.
001-154698
XENON KOMPLET za auto,novo njemacˇki ,digitalni balasti, 2 zˇarulje„H1,H3,H7,H4, za
500 kn. 092/306-6599. 001-155931
YUGO svi kompletni dijelovi.
099/835-4610.
001-152103
ZA FIAT 128 glava motora.
098/131-9662.
001-152628
ZA FIAT UNO opruge amortizera i prednji auspuh. 098/
131-9662.
001-152626
ZA VW BUBU, brava volana,
kuka i dr. 098/131-9662. 001-152627
ZIMSKE gume, 4 kom, sa
felgama 205/60/16, 190 EUR,
dobro stanje. 098/960-0873.
001-155915

ZIMSKE gume, 4 kom, sa
felgama 205/60/16, 190 EUR,
dobro stanje. 098/960-0873.
001-155917

kupnja

kiper B kategorije. 091/2011563.
001-153444

FIAT DUCCATO motor, ’01’03, 2,8TDI, uz garanciju. 091/
176-7905.
001-155881

IVECO EURO TRACKER 440
KS, kiper, ’03., 3 osovine,
trostrani kiper, 1 vl, ocˇuvan.
098/591-295.
001-153023

FIAT MAREA Weekend 1.9
TD, automat bendix za el.pokretacˇ i dijelove karoserije.
001-154050
095/200-9333.
GUME rabljene, 185/70-14,
kupujem komplet od 4 ili 5
001-154051
kom. 095/200-9333.
KARAMBOLIRANI Polo, Audi
A3, za dijelove ili popravak
kupujem. 098/427-770. 001-154694
KUPUJEM 4 felge, ispravne,
za Ford Fiestu s 4 rupe. 098/
001-154298
978-1697.
RENAULT 5 Campus, prednju
sˇofer sˇajbu i sic od vozacˇa
kupujem, Pula, 2.000EUR, dajem
garanciju.
091/545001-154209
3505.

TERETNA
VOZILA

IVECO TURBO DAILY 35.10,
’89 god., reg.11/11., produzˇen, povisˇen. 052/446-072,
099/754-4194.
001-152699
IVECO TURBO DAYLI 49/10,
’00., reg. 10/12., 4.000 EUR
fiksno. 098/912-0663. 001-153404
IVECO TURBO DAYLI 49/10,
maxi kombi, ’00., reg. 10/’12.,
ili zamjena. 091/909-4742.
001-153405

KAMION Zastava 358, B kat.,
reg. 09/12., 1800 EUR. 091/
763-5476.
001-153877

CITROEN JUMPER 1.9TD,
’95., ili zamjena. 091/7635476.
001-153880
FIAT 190 kiper, s dizalicom
iza kabine, ’84 g., nove gume.
001-155107
091/522-1167.
FIAT DUCATO (3+2) mjesta,
’95 g., 2.500 Eur/kom. (2
komada). 091/510-3950.
001-154332

FIAT FIORINO ’99., reg. 09/
12., zimske gume, 9.000 kn.
098/419-348.
001-154895
FIAT FIORINO, ’98., nos. 450
kg, nereg. ili zamjena. 099/
698-0042.
001-155262
FIAT MARENGO 1.9 TD, ’97.,
450 kg, CB, ABS, klima, metalik srebrni, reg. 07/11., u
sistemu PDV-a. 095/200001-154067
9333.
FIAT MARENGO 1.9 TD, ’97.,
450 kg, CB, ABS, klima, metalik srebrni, reg. 07/’12. 091/
200-9333.
001-154099

IVECO DAILY 35-12, ’99.,
Maxi furgon, 06/’12., dupli
kotacˇi, generalno ured¯en motor, 3.000 EUR, firma. 098/
001-152648
824-329.
IVECO DAILY 35-12, ’99.,
maxi dupli kotacˇi 06/12, motor generalno ured¯en, 3.000
001-152638
EUR. 095/816-8349.
IVECO DAILY 2.4D, ’96., dobro stanje, 12.000 kn. 097/
001-152245
793-2270.
IVECO DAILY 35-8 ’98., dupla kabina, sanduk 3x2, reg.
07/12. 091/526-5885.
001-155826
IVECO DAILY 59-12, ’98.,
nereg., 2.000 EUR. 091/252001-155343
7679.
IVECO EURO CARGO 75E14,
nosivost 3.490 kg., dogovor,
moguc´a zamjena za kamion

VW LT 35, 2.5 TDi, ’02., 6+1,
sanducˇar 2.70m, reg 1 godinu, motor generalno ured¯en.
098/824-329.
001-152645
VW LT 35 ’02., povisˇeni,
dobro stanje, ili zamjena.
001-153798
092/142-1555.

ZASTAVA 650 AD el.pokre001-152763
tacˇ. 098/420-843.
ZASTAVA 80 10 kiper i sanducˇar. 095/873-3617.
001-155014

kupnja

zamjena

KAMION MAN 19 403 KIPER
’98., klima, intarder, reg. 04/
12, 13.500 EUR. 091/200001-153714
0066.

FIAT FIORINO, ’98., nos. 450
kg, dostavni, zamjena za
osobno vozilo ili motor. 099/
001-155260
698-0042.

TERETNA
VOZILA DIJELOVI

KAMION MAN 19414 trostrani kiper, ’01., 580.000km,
palet sistem, cerada, letva, ful
oprema. 098/530-844. 001-152097
KAMION ZASTAVA 640 nove
gume, odlicˇno stanje. 098/
001-152419
916-8057.
KOMBI
Transporter
T3,
zracˇno hlad¯enje, ispravan, nereg., 20.000 kn. 098/254388.
001-153138
KOMBI FURGON teretni, merceds 2.0, 8d, star 10 godina,
157.000 km. 098/939-9012.
001-152116

MAN 6100, ’88., bez sanduka, kratki, 1.800 EUR. 091/
252-4619.
001-155009
MERCEDES 16.19 kiper, ’77.
001-153292
091/535-1726.
MERCEDES 817 hladnjacˇa s
rampom, nove gume. 052/
646-014.
001-153177

FORD TRANZIT 2.5D, ’94.,
produzˇeni i povisˇeni, krovni
nosacˇ, nereg., povoljno. 091/
561-7565.
001-153896

IVECO 3510 ’99., neregistriran, preured¯en za pokretnu
trgovinu. 098/420-843. 001-152769

ZADNJA 2 vrata za Fiat Ducato, ostakljena, dogovor.
001-152697
052/446-072.

KAMION DAF kiper+ kran, 10t
nosivosti, dogovor, Pula,
16.000 EUR. 091/300-4999.

PEUGEOT BOXER L2H2,
2.2HDi, ’08., nove gume, reg.
1 god. 091/254-6535. 001-152088

IMT 5136 DV, grijana kabina,
novo ofarban, spreman za
registraciju, mnogo novih di001-152220
jelova. 099/613-0285.

VW CADDY 1.9TDI, ’07., furgon. 091/561-4788.
001-155582

KUPUJEM 2 cˇelicˇne standardne felge za Vivaro ili
Traffic. 095/817-8123. 001-152927

FORD TRANZIT ’08., putnicˇki, povisˇen, produzˇen,
klima, TV, avio sicevi, metalik.
001-152805
095/909-2222.

001-155387

VW TRANSPORTER T2 dizel.
001-155010
091/252-4619.

VW T4 2.4, putnicˇki za dijelove. 092/245-5876.
001-154796

ZASTAVA 624 bez sanduka.
001-155465
091/533-4448.

OPEL CORSA dizel, dostavna, ’95., regostrirana 1
god., super stanje, 1.500
001-155298
EUR. 099/750-2905.

FORD TRANZIT 2,5D, produzˇen, ’99, nereg., ispravan,
1,500 EUR. 098/900-3085.

VW CADDY 2.0SDI, teretni,
’06., reg., 1. vl., 170038km.
091/582-5752.
001-152637

001-152099

KAMION Lupeto kiper. 098/
001-152895
313-230.

MITSUBISHI KIPER ’05., 7.5
tona nosivosti. 098/335-819.

001-154671

VW T4 kombi, ’93., 2.4D,
dijelovi. 092/242-4406. 001-152482

HLADNJACˇA od
099/844-8700.

FIAT SCUDO ’00., reg. 1
god., nosivosti 860 kg. 098/
170-1608.
001-152334

FORD
TRANZIT,
teretni
kombi, ’99., 2.5 D, nereg.,
moguc´a zamjena za osobni
automobil. 092/237-8174.

8.5m duzˇine. 098/530-844.

6m, rampa, povoljno, hitno.
098/219-242.
001-154312
VUCˇNA SLUZˇBA Mercedes
608, reg. 09/’12., zamjena za
vec´i
motocikl.
095/5104568.
001-153395

ZASTAVA 508 nereg., 8.500
kn. 098/366-521.
001-155814

001-154506

prodaja

61

001-152890

BOSCH pumpe, 3 kom. i dva
motora 2.5 TD. 052/446-072,
099/672-6426.
001-152698
Ford
001-154044

CERADA u odlicˇnom stanju
sa kompletnom konstrukcijom
za kamionet.Dim 270 x 195 x
001-154851
170 098/720-795.
EL. POKRETACˇ Iveco Daily.
001-152766
098/420-843.
EL. POKRETACˇ za Zastavu
kamion 24 volta, povoljno.
001-152774
052/505-893.
FIAT AIFO kamionski motor,
6 cilindara, ipravan, 169 ks.
001-152262
091/443-2330.
FIAT DUCATO 2.5 za dijelove. 052/446-072, 099/6726426.
001-152700
FORD FOCUS, ’10., zadnji
branik. 095/909-2222. 001-152806
FORD TRANSIT dupla kola,
za dijelove. 092/245-5876.
001-154798

PIAGGIO PORTER furgon,
’03., benzin, odjavljen, placˇanje po dogovoru. 091/125001-151986
0511.

FORD TRANZIT 2.5D, ’90.,
komplet za dijelove. 095/873001-155013
3617.

RENAULT KANGOO 1.4 reg.
godinu dana. 098/541-265.

GUME
146.

001-152798

RENAULT KANGOO, 1.9 D,
’02, reg. 08/2012., klima, airbag, klizna vrata, teret, 2. vl.
099/873-6807.
001-153096
RENAULT KANGOO teretni,
’00., benz., 1.2, reg., ispravan,
2.000 EUR. 099/192-5332.

098/367001-154747

GUME 16» za kombi. 095/
909-2222.
001-152808
KAMION Tam 130 u dijelo001-154376
vima. 098/219-140.
KUCˇISˇTE volana, mehanicˇki,
za kamion zastava, povoljno.
001-152775
052/505-893.

001-153369

KUKE za kamion fi 40 i fi 50
001-154853
098/720-795.

RENAULT KANGOO teretni,
’05., 1.5DCi, reg. 1 god. 091/
250-9353.
001-154249

KUKU za kombi kao nova,
jako povoljno. 098/231-578.

STEYR, 3 osovine, kiper, 320
ks, gen. mootra, odlicˇan. 099/
354-1449.
001-155764

LANCI za snijeg, dim 16-750,
za Zastavu 650. 098/420843.
001-152770

TAM 80 kiper, odlicˇan, B kat.,
reg 09/11 dobar ili zamjena.
095/536-1286.
001-154669

MERCEDES 12.13 u dijelovima i dijelovi Tama 110.
001-154743
098/367-146.

TAM 130 T11, kiper, ’88., 6 T,
ispravan, povoljno, hitno. 098/
001-154311
219-242.

MOTOR za Ford Tranzita 2.5D
i jedan s polu generalkom,
001-154697
’94. 098/878-073.

TAM 150 kiper, 2.230EUR.
001-154331
091/510-3950.

MOTOR 160 ks Volvo na
kamionu F6, sanducˇar sa
rampom. 091/442-1010. 001-154310

TAM 75 ’80 g., kiper, nereg.,
povoljno. 098/208-309. 001-154425
TAMIC´ 75T ’83 g., neregistriran. 092/125-2075.
001-153543
TURBO ZETA bijela, cerada,
alu sanduk, 10.000 kn. 098/
001-155070
421-461.
VOLVO F6, ’85., 6t sanducˇar,

MOTOR za Zastavu 35-10 ili
kompletan kamion za dijelove.
091/508-1188.
001-152992
VW TRANSPORTER putnicˇki
II, zadnju klupu kupujem. 098/
182-6812.
001-153535

prodaja

BALESˇTRE za kombi Fiat
Ducato, povoljno. 092/131001-155546
6508.

11/22.5.

001-154214

OSTALA VOZILA

prodaja

BOSCH PUMPA za
Tranzit. 091/592-9015.

kamiona.

001-155543

MOTOR Fiat 190 ks. 091/5221167.
001-155106
MOTOR i mjenjacˇ od Turbo
Dayli, stariji tip, 500 EUR. 098/
966-7000.
001-153820
PRIKOLICA Zordi, ’03., prostrani kiper, niskonosecˇa,

AUTO prikolica s papirima,
nereg., 500 kn, Pula. 092/
001-155796
244-4089.
AUTO PRIKOLICA 700 kn.
001-155395
095/575-2728.
AUTOPRIKOLICA 2 osovine,
za prijevoz 2 konja, bez pa001-155575
pira. 091/561-4788.
AUTOPRIKOLICA zatvorena.
001-154590
099/514-2383.
AUTOPRIKOLICA traktorska,
2 kom, rucˇni rad, 180x110
cm,
povoljno.
099/8394001.
001-153699
PRIKOLICA aluminijska, ’09.,
dim. sanduka, 2,50x1,30. 099/
400-9732.
001-152512
PRIKOLICA za prijevoz konja,
ne mozˇe se reg., skroz ispravna, 4.500 kn ili mjenjam
za sijeno. 098/701-377. 001-155895

ˇI
MOTORKOTAC
prodaja
APRILIA 05 ccm skutere,
karburator ’01., full generalka,
80 ccm, za manji diesel. 097/
713-0891.
001-154741
APRILIA CHIVER 750, ’10.,
9.400km, nove gume, 5.700
EUR. 098/196-5329.
001-155335
APRILIA RS 125 ’06., reg. 09/
12., nova baterija, 9.000 km,
moguc´a zamjena za skuter uz
nadoplatu. 099/248-8921.
001-154359

APRILIA RX 50 enduro, novi
kit 80 ccm3, zadnja guma
nova, nereg. 052/867-467.
001-152871

APRILIA SCARABEO, 11.500
km, kao nova, svi servisi,
22.000 kn. 098/580-556.
001-154664

APRILIA SR 50, neispravna i
neregf., solidno stanje, 250
EUR. 099/840-2021.
001-155166
APRILIA SXV 550 ’06., reg,
puno opreme, Akrapovic´,
STM evoluzione antihoping,
nove gume, bez ogrebotine,
5.500 UR. 098/370-063. 001-155894
BEVERLY 250IE ’06., 10.000
km, 3xkoferi, ful oprema, nove
gume, reg 04/12, 22.000 kn ili
zamjena. 092/266-7992. 001-153099
DERBY BULEVARD 125, prodajem ili mjenjam. 091/535001-152943
9367.
DJ, MOTOCROSS Zongseng
125, ’08., s kacigom i zasˇtitom za led¯a. 091/207-7069.
001-154269

DUCATI S2R 1000, ’06.,
10.000 km, full oprema, moguc´a
zamjena.
091/2530302.
001-153200

62

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.

GILERA RUNNER 125 ’07.
095/916-8474.
001-153685

’56., za kolekcionare. 091/
512-6773.
001-154449

ran, 2.300EUR.
7268.

001-154018

stanje, za Yamahu 1100 Classic. 091/539-6013.
001-000998

GILERA RUNNER 200 4
taktna, ’03., reg. 05/12.,
1.400 EUR. 098/944-1037.

OLD TIMER PUH ’57.,
350EUR. 098/133-1854. 001-153248

YAMAHA R1, ’03., reg. 05/12,
moguc´a zamjena. 095/813001-154480
1549.

USLUGE servisiranja, mopeda, pila i ostalo. 091/7557691.
001-153980

YAMAHA R1 ’01, moguc´a
zamjena. 098/874-819. 001-153751

YAMAHA FZ6-instalacija i
drugi djelovi, Kawasaki Z 750
07-11g-konpletna masˇina u
djelove i elektropokretacˇ.
091/557-8499.
001-154019

001-152355

GILERA RUNNER 50 ’07,
7.500km, 10.500 kn. 099/
001-155727
685-2373.
GILLERA DNA ’00, 9.000 km,
reg., 5.000kn. 099/454-0007.
001-153854

GILLERA NEXUS 500 ’04.
001-151989
099/805-8692.
GILLERA RUNNER ’03., 50,
moguc´a zamjena. 098/874001-153750
819.
HONDA 100 ccm, skuter, reg.
06/’12., 1.000 EUR fix. 095/
510-4568.
001-153396
HONDA CBF 600S ’06 g.,
ocˇuvana, 11.000 km, kofer,
nove gume, 4.200 EUR. 099/
001-154421
228-0216.
HONDA
CBR
900RR
’99.,street fighter, odlicˇna ,
papiri uredni, 2.500 EUR.
095/818-4174.
001-153100
HONDA CBR1000RR ’06.,
14.000km,
bez
prednjih
oklopa, nereg., 4.500 EUR.
001-153490
098/989-0987.
HONDA CRF 450 R, ’07.,
kupljena 2008 god., Akrapovic´, 3.400 EUR. 098/693001-153004
787.
HONDA
SHADOW
’08.,125ccm,
reg.
05/12,
2.000km. 095/832-8323.
001-154456

HONDA SHADOW Custom,
125 ccm, 11kW, reg. 1 god.,
odlicˇno
stanje,
komplet
oprema, dogovor. 098/372522.
001-155627
HONDA TRANSALP 650,
’05., 25.000 km, reg. 03/12.,
ocˇuvana. 098/928-4060.
001-156044

HONDA VISION 50, ’93., sivi,
ispravan, presˇao 4000 km,
2.000 kn. 098/535-676. 001-155311
HUSABERG 400, ’03., moguc´a zamjena. 098/874-650.
001-154557

KAWASAKI VERSIS 650 ’08.,
ili mjenjam za jeftiniji skuter ili
motocross. 098/973-1997.
001-153040

KAWASAKI ZX12R ’04., perfektno stanje, puno opreme,
7.200 EUR ili zamjena za
jeftinije. 091/317-2199. 001-151963
KAWASAKI ZX6R ’04., reg. 1
god., Leovinci, odlicˇan ili zamjena za auto. 091/727001-155698
6874.

PIAGGIO BEVERLY 200 ’03.,
reg. 1 god., kofer, vizir, ocˇuvan ili moguc´a zamjena uz
moju ili vasˇu nadoplatu. 095/
864-8528.
001-154498
PIAGGIO BEVERLY 250, ’05,
crveni, reg., 6.700 km. 091/
890-8876.
001-154314
PIAGGIO
NRG
SPORT
50ccm, ’98, sivi, nikad lupan,
12.000km, 3.000kn. 091/5026507.
001-153627
PUH SG 250, ’60., 2.000
EUR, Pula. 098/535-676.
001-155308

QUAD ADLI 300 ccm, 5 brzina + rikverc, star 5 godina,
veliki servis, super stanje, nereg. 091/973-1526.
001-154441
QUAD ADLY RS 50, ’09.,
3.200 km, reg., odlicˇan, bez
ogrebotine, 1.500 EUR. 098/
001-155893
370-063.
QUAD PATRIOT 50, ’07.,
3.500 km, reg., kao nov, 700
001-155892
EUR. 098/370-063.
SAMSUNG
GALAXY
S8000bijeli vrlo malo korisˇten,
5mpx, 900kn. 091/536-2692.
001-152318

SILVERSTON 50 ccm, 1 vl,
2.000 km, 300 EUR. 091/1602206.
001-155349
SKUTER Silvestrone, ’09., 49
ccm, 5.000 km, super stanje,
reg. 06/12., 200 EUR. 091/
001-153948
251-2054.
SKUTER s manjim kvarom,
1.500 kn. 099/855-0406.

092/133-

YAMAHA R6, ’02., reg. 08/
2012., ocˇuvana, dogovor.
001-152202
095/864-8850.
YAMAHA TZR 50. 099/683001-152978
0998.
YAMAHA X CITY 250 star
6mj., kofer, 2 kacige, reg. 08/
12., 1.300 km, odlicˇan. 098/
001-154487
927-2606.
YAMAHA XJR 1300, ’03.,
puno dod. opreme, mozˇe za
skuter do 50 ccm, 5.700EUR.
001-155569
098/163-3378.
YAMAHA XJR 1300, ’02.,
nove gume, reg., full Akrapovic´, ohlins oprema, bezprijkorna, 4.200 EUR. 098/779001-152445
248.
YAMAHA XT 660X, crne
boje, zamjenske plave maske,
odlicˇno stanje, redovno servisiran, 12.000 km., reg. 07/’12.
001-152796
098/974-0658.

SKUTER SILVERSTONE u
dobrom stanju, 200 EUR.
099/572-8813.
001-155785
SUZUKI GSXR 1000 ’02.,
3.500 EUR, hitno. 099/5103448.
001-153002
SUZUKI GSXR 750 K6, spreman za pistu, odlicˇno stanje,
bez ulaganja, strani papiri.3500E, mogucˇa zamijena.
001-154020
098/176-9688.

YAMAHA YZ450 F ’08., ili
mjenjam za jeftiniji. 098/973001-153041
1997.

kupnja
KUPUJEM osˇtec´ene i neispravne motocikle, stranih papira (novija godisˇta), isplata
odmah. 091/557-8499. 001-154015

ˇI MOTORKOTAC
DIJELOVI
prodaja
2 JAKNE moto, XL broj. 098/
001-001196
659-790.
AUSPUH za Yamahu T-max i
Dragstar. tel. 091/909-0202.
001-154564

SUZUKI INTRUDER M800,
12.000 km. 098/279-531.

DIJELOVI za skuter Peugeot
Speedfire 2. 095/199-8289.
001-153689

FELGA prednja i zadnja 26«
za MTB, povoljno. 095/817001-152934
8123.

001-155973

GILERA RUNNER 50 i 180,
dijelovi mehanike. 098/132001-152752
3473.

KEEWAY 125 1 vl., ’08., reg.
08/12., 850 EUR. 098/779001-152448
248.

VESPA 125 reg., ’06., met.
siva, kofer, 1.800 EUR. 091/
158-3140.
001-155517

HARLEY DAVIDSON rezervni
dijelovi Road King ’06, osim
motora. 099/773-1021. 001-155960

KIMCO AGILITY reg. 06/12.,
2.500 kn, jedan u dijelovima
na poklon 50ccm. 091/909001-153409
4742.

VESPA PX 200 ’86., dobro
stanje, 4.500 kn. 095/9077440.
001-151956

KACIGA Shark, M velicˇine,
500 kn. 095/864-8850. 001-152207

KAWASAKY KXF250 ’08., 4
taktni, dobro stanje, hitno.
001-152276
092/230-9028.

KTM 400 cross, ’04., nove
gume. 091/535-9076.
001-155677
KYMCO AGILITY 50, 3.000
kn i jedan u dijelovima gratis.
098/912-0663.
001-153402
KYMCO B&W 250, ’02., crveni, kompletno servisiran,
reg. 07/’12., 6.000 kn. 092/
242-3262.
001-155737
KYMCO PEOPLE S50 2T,
’08., u odlicˇnom stanju, metalik srebrni, registriran do 10/
2012. 099/634-8159.
001-153639
KYMCO SPACER ’04., karamboliran, 1.200 kn, Pula.
098/929-7819.
001-001268
MALAGUTTI MASTER ’08.,
ocˇuvabn, hitno, 5.000 kn ili
zamjena. 097/716-6065. 001-154738
MOTO GUZZI zˇigolo, 100
ccm, dvotaktni bez papira,
’49-51., 7.000 kn. 091/5454286.
001-151993
3

MOTOR Ceccato 125 cm ,

VESPA PX200 ’83., restaurirana na novo, super ocˇuvana.
091/518-0448.
001-153739
VFR 750 u kompletu ili za
dijelove. 092/309-4040. 001-152206
YAMAHA skuter, Aerox 100.
001-152788
095/548-9806.
YAMAHA Quad 350, Raptor ili
zamjena. 091/253-5240. 001-155071
YAMAHA AEROX 50, sa masˇinom od 100, ’05, reg., nove
gume, perla boja, 950EUR.
098/196-5329.
001-155333
YAMAHA DRAGSTAR 650,
XVS, ’03., reg. 07/12., 11.000
km, ocˇuvana. 098/928-4060.
001-156043

prodaja
ADRIA 500 ’06., motor Yamaha 9.9, sa upravljacˇem,
oprema na brodici, trajno
reg., sa trajlerom. 098/698596.
001-000995
BARKA drvena, 6x2.30m,
trajno reg. za 8 osoba, pogodna za prijevoz ili ribarenje,
bez motora, povoljno, mozˇe i
zamjena. 095/806-8706. 001-153520

BARKE Elan T401, visˇe komada, 400 EUR. 098/791384.
001-152405

YAMAHA YZ 250F ’08., prodajem ili mijenjam za jeftinije.
001-153042
098/973-1997.

KACIGA za motor, 2 kom.
zatvorena i poluzatvorena.
001-153561
097/736-4779.

BATANA, zamjena za neispravan
Yanmar
motor
3QM30 ili prodaja. 098/1826812.
001-153537
BATANA 4.70 m, odlicˇno stanje. 052/577-107.
001-155923
BAYLINER Capri, ’96., 150
ks, 6 osoba, sa dvosovinskom prikolicom, s ceradom
ljetnom i zimskom, moguc´a
zamjena. 098/956-0092. 001-152451
BAYLINER 2655 Siera, 8,4
m, ’97., HR zastava. 091/
448-4561.
001-153216
BROD 15x5m, za turisticˇke
izlete, 80 putnika, 80.000
001-152994
EUR. 092/145-1696.
BROD 33 m, za jednodnevne
izlete, prodajem, iznajmljujem
ili mjenjam, hitno. 091/7925822.
001-155251
DRVENA BARKA 4,60m vrlo
povoljno, u dobrom stanju.
052/872-571.
001-155406
DRVENA BATANA ili
mjena. 098/434-912.

za001-154454

DRVENA JEDRILICA 9 m, 3
kabine, salon i kuhinja, volvo
penta 28 ks, 7.000 EUR. 098/
901-9367.
001-152586
DRVENA PASARA bez kabine, na novo renovirana, u
izvanrednom stanju, Torpedo
dizel motor 7ks, 3.000 EUR.
095/523-1697.
001-152250
DRVENI guc, odlicˇno stanje.
098/906-4133.
001-154704
FISHERMAN 5.10m, ’09., kao
nov komplet spuzˇve i ostalo s
motorom Suzuki DF140, 4t,
’05., 1.400 rh, u kompletu
8.900 EUR. 098/965-5112.
001-155932

KACIGA HELMET BOX nova,
preklopna, racˇun, sunglass,
periva postava, 750kn. 099/
001-155048
750-2905.
KOZˇNA JAKNA motoristicˇka,
Harley Davidson, XL, nova i
kozˇni prsluk XL, cijena dogo001-155609
vor. 099/773-1021.
KOZˇNA JAKNA Gas, zˇenska,
vel. M, Pula. 098/224-052.
001-000992

MOTO KACIGA Shoei XR
1000, carbonska+zatamljeni
vizir i pin lock vizir protiv
zamagljivanja, 2.000 kn. 095/
001-155186
522-5683.

YAMAHA FZR50, prva reg.
’04., prvi vl., 17.000 km, reg.
06/’12., 1.500 EUR. 099/7214294.
001-156028

MOTO RUKAVICE nove musˇke Spidy, XXL, 150kn. 099/
001-155604
773-1021.

YAMAHA NEOS ’05., nereg.,
300 EUR. 095/912-5901.
001-154942

RALICA za Naked motor
650ccm, 250 kn. 097/711001-153682
2114.

YAMAHA R1 ’99., neregistri-

SISIBAR + portapak, odlicˇno

GLISER 5.5 m, dvoosovinski,
bez papira, povoljno. 091/
001-154445
512-6773.
GLISER, bez motora 6,40 m s
prikolicom, 3.000 EUR. 095/
001-154029
847-4317.
GLISER RIO 500 + motor
Yamaha 55, odlicˇan. 098/
001-001263
167-5228.
GUMENJAK 4.20 m, motor
Yamaha 30 KS, dvotaktna,
2800 EUR ili za auto. 098/
001-001195
659-790.
GUMENJAK 3 m, plasticˇno
dno, hipalon, 400 EUR. 098/
001-153499
191-2804.

YAMAHA XT660R ’05., reg.
08/12., 23.000 km, 22.000 kn.
001-154560
092/262-2188.

DIJELOVE masˇine za Beverly
500, ’03. 098/325-994. 001-152335

001-154706

PLOVILA

BARKA ADRIA 9.5m, reg. za
12 putnika, motor 64 KS. 091/
533-4448.
001-155462

SUZUKI GSXR750 ’98., reg.
ocˇuvan, 3.000 EUR. 092/1337268.
001-154016

SUZUKI INTRUDER M800,
26.000 km, ’07., 04/’12, prvi
vlasnik, Silvertail auspuh,
gume kao nove, svi servisi,
50.000 kn. 098/623-041.

001-154565

YAMAHA XT600. 098/930001-155353
5273.

001-153324

SKUTER 50CCM Peugeot
Speed fight 2, ’02., 4.000 kn.
052/573-160.
001-153482

ZADNJI NASLON za Chopera, 150 EUR. 091/593001-153555
8014.
ZˇENSKO kozˇno moto odijelo,
br. 42, novo. 091/909-0202.

GLISER 5 m duzˇ. sa unutarnjim motorom 200 ks. 095/
001-155338
916-3640.

FISHERMAN marinello, full
oprema, 6.500 EUR s pdv, ili
s hondom 50 Hp, 11.500 EUR
s pdv-om. 091/251-0103.
001-152822

FISHERMAN Blumax, ’11.,
5,5m, sa Hondom 90ks, 4
taktna, mozˇe i posebno. 091/
251-0103.
001-152824
GLISER Vega Giorgio 5.5 m,
Volvo Penta 130 ks, 4.200
EUR. 098/693-787.
001-153003
GLISER Draco, 6 m, sva
oprema. 098/219-711. 001-153036
GLISER 3,75 m, motor Johnson 25, prikolica i sva
oprema, ili zamjena. 091/
001-152942
535-9367.
GLISER 4m, pogodan za ronioca, dosta radnog prostora,
sonder i motor Evinrude 15Ks
sa rezervoarom, 11.000 kn ili
zamjena. 099/847-4850. 001-153570

GUMENJAK 4,20m, sa motororm Johnoson 25ks. 098/
001-154982
334-925.
GUMENJAK 4,20 m, s konzolom i trailerom, starije godisˇte, 600 EUR. 091/792-5822.
001-155254

GUMENJAK 680 full oprema,
’09., 9.800 EUR s PDV-om i
trosˇarinom. 091/251-0103.
001-152821

ISTRANKA sa 4t motorom
Suzuky motorom i Vega sa
motorim Suzuky 5ks. 095/
001-152280
900-0804.
JEDRILICA IVETO 7.5m x
2.5, kabina, 5.500 EUR. 091/
001-154290
253-7097.
ˇ
KOCA s povlasticom, taxi
prijevoz, 11 m, opremljen,
spreman za posao. 098/901001-000987
9155.
KOCˇU s povlasticom dajem u
zamjenu za stan, kuc´u ili
zemljisˇte. 098/901-9155.
001-000988

OPREMA ZA
PLOVILA
prodaja
2 KOPCˇE brodske. 091/5334448.
001-155461
2 KOPCˇE za manje brodice,
dobro stanje. 095/518-6280.
001-153032

DALJINSKA KOMANDA sa
sajlama, 800 kn. 095/5201371.
001-152755
DUGME TENEX za cerade,
komplet. 098/964-3151. 001-152980
DVA Z POGONA komplet s
getribom Omc i Johnson.
091/533-4448.
001-155463
ELISA za unutarnji motor,
promjer osovine 25 mm, tri
kraka. 098/855-220.
001-155934
FILTER morske vode 1». 098/
964-3151.
001-152971
HONDA 5 ks, duga osovina,
200h rada, 4.900 kn, servisirana. 099/343-6846.
001-152847
KLIMA BRODSKA . 098/548919.
001-155191
MOTOR MERCEDES 300 D
za gliser ili barku. 098/313230.
001-152894
PLATFORMA plasticˇna za
Adriu 800. 098/964-3151.
001-152979

PRIKOLICA, jedna osovina,
pocincˇana, duzˇ. 5.5 m, no.
1.5t, 700 EUR. 091/5802988.
001-154615
RUKOHVATI prokromski, 2
kom, 1 m. 098/911-1721.
001-153813

SANDUK polietilenski od 120
lit sa poklopcem 68x40 visina
45 cm, 1.700 kn, Buje. 098/
473-655.
001-153082

PASARA drvena, 7.2 m, volvo
18/24 ks, kabina, nadkabina,
3.800 EUR,. 095/199-8501.

SIDRA polovna, sklopiva, raznih velicˇina. 098/723-473.

001-154363

SIDRENO VITLO mehanicˇko
za jedrilice 8-12 m, lanac 8
mm. 095/538-2679.
001-154920

PASARA drvena, 4.60 m,
trajno registrirano, potrebno
urediti ili zamjena za razno.
001-154627
098/823-283.

001-152364

SKLOPNIK za vincˇ, 12V. 098/
911-1721.
001-153812

PEDALINA dvosjed, kanu i
sandolina, 1.000 kn. 098/
001-154742
757-652.

TOMOS 3.5ks, kratka osovina, 200 EUR. 099/7924553.
001-152748

PEDALINE, male i velike s
toboganom, 400 EUR. 098/
001-152404
791-384.

TOMOS 4 vanbrodski motor,
dva komada, oba generalno
sred¯ena. 052/501-601. 001-153994
TRAJLER za cˇamce, bez papira. 098/224-407.
001-154823

PL. GLISER, na prikolici rucˇni
rad, Johnson 50 ks, elektrostart, s kljucˇem ili zamjena za
vanbrodski motor. 098/329001-153549
854.
PLASTICˇNO KORITO glisera
7 m, bez papira, 600 EUR.,
moguc´a zamjena. 098/132001-152753
3473.
POSTAVLJANJE veza, kontrola i popravak, vad¯enje
mrezˇa, sidra, cˇisˇc´enje podvodnog dijela brodova. 098/
001-152363
723-473.
RINKER 192 captiva, ’08.,
volvo 135 KS, full oprema,
crveni, 16.500 EUR. 091/251001-152823
0103.
UCˇKA 4.10m, obnovljena,
4.500kn. 095/523-1697. 001-152251
VEGA barke 2 kom., osˇte001-155464
c´ene. 091/533-4448.

kupnja
GUMENJAK do 5 m sa ili bez
motora, novijeg godisˇta, kupujem. 091/792-5822. 001-155253
GUMENJAK OD 2.5-3.3M, sa
urednom dokumentacijom ili
samo papire kupujem. 091/
001-153497
624-2357.
KUPUJEM papire za plasticˇnu barku Elan 500. 098/
001-152654
712-377.
KUPUJEM papire za barku
001-154891
Vegu. 098/254-017.
PLASTICˇNA BARKA 5-6 m.,
u losˇem stanju. 052/543-649,
001-154718
098/970-3726.

VANBRODSKI motor Suzuki 6 KS, dvotaktni,dva cilindra,
duga osovina, sa spremnikom
idaljinskim
komandama,
5.000 kn. 095/538-2679.
001-154913

VANBRODSKI motori za dijelove, Mercury 20 i Evinrude
9.9 KS. 091/512-6773. 001-154444
VANBRODSKI motor Honda
40 ks, srednja peta, ’04.,
odlicˇno stanje, ispravan. 099/
798-8383.
001-155839
VANBRODSKI MOTOR johnson 3,3, duga osovina, plus
jedan za djelove, malo korisˇten,
1.300kn.
098/1632356.
001-156006
VESLA smrekova, nova nekorisˇtena. 098/872-249. 001-152235
VOLVO PENTA 24ks, sa kopcˇom, papirima i propelerom,
1.300 EUR. 091/946-3196.
001-152751

VOLVO PENTA 3.0 Gl,135 HP
sa z-nogom komplet mozˇe i
odvojeno ’08., povoljno. 091/
251-0103.
001-152820
YAMAHA 5 KS nova, kratka
osovina, 5.000 kn. 052/861233, 098/184-3530.
001-153423
YANMAR 36 ks diesel, vanbrodski, besprijekorno stanje.
001-153534
098/182-6812.

kupnja
KUPUJEM novi brodski motor, tomos 4. 099/732-1933.
001-152331

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
YANMAR 3QM30, u neispravnom stanju. 098/182-6812.
001-153536

TRAŽITE POSAO ?

ˇ TENJA
NAMJES

ASISTENTE i managere za
honorarni posao prodaje.
001-154354
091/532-8592.
CAFFE BAR u Rovinju, trazˇi
konobaricu ili priucˇenu radnicu za rad na sˇanku, u stalni
radni odnos. 098/255-851.
001-154345

CAFFE BAR dnevni radno
vrijeme do 20h. u Puli, trazˇi
konobaricu, nije sezonski posao. 098/441-558.
001-154483

Adecco, vodeüa svjetska agencija na podruþju
zapošljavanja traži:

001-154417

Uvjeti:
·
·
Nudimo:
·
·

CˇISTIM kuc´e, stanove, pp-e.
097/731-5315.
001-155888
CˇUVALA bih starije osobe u
Italiji, imam dugogodisˇnje iskustvo. 098/977-8125. 001-155521
CˇUVALA bih stariju osobu 24
sata dnevno, 13 godina iskustva. 052/622-488.
001-153297
CˇUVALA bih djecu u svom
stanu. 099/573-4536.
001-153283
CˇUVAM djecu u vasˇem stanu
ili kuc´i, njegujem starije
osobe, cˇistim i peglam. 098/
131-2290,
091/150-4900,
052/210-181.
001-152091
DECˇKO 24 god., trazˇi bilo
kakav posao. 052/578-276.

Odliþno znanje talijanskog jezika
Komunikacijske i prezentacijske vještine
Prijavu u radni odnos
Redovita i stabilna primanja

Prijava: adecco.pula@adecco.hr ili 091/4621-822

CAFFE BAR u Savicˇenti trazˇi
djelanicu za rad. 098/169001-154408
1701.
CAFFE BAR trazˇi konobaricu,
okolica Pule, iza 15h. 098/
932-7134.
001-155653

001-152247

CAFFE BAR u Marcˇani trazˇi
djevojku za rad, uvjeti odlicˇni.
001-155206
092/218-5189.
DJELATNICE za rad u automat klubu u Porecˇu. 099/2116518.
001-152544
DJEVOJKE za promociju kozmetike u ljekarnama na podrucˇju Pazina, Rovinja, Porecˇa,
Umaga, Labina, Novigrada,
30 kn/sat. 099/664-0700.
001-152082

DJEVOJKU za rad u caffe
baru, u Sˇterni, okolica Buja,
primamo u radni odnos, smjesˇtaj osiguran. 091/517-2664.
001-154587

KONOBARICU u radni odnos
prima caffe bar u Puli. 095/
001-155799
540-6565.
KONOBARICU trazˇim za rad
u caffe baru u okolici Porecˇa,
smjesˇtaj osiguran, prijava, na
duzˇe vrijeme. 098/190-4843.
001-155716

KUHAR i pomoc´na radnica za
sezonski rad u restoranu, Porecˇ. 098/432-631.
001-155712
KUHARA m/zˇ, trazˇimo za
sezonu. 098/578-358. 001-155299
KUHARICA za rad u restoranu. 098/334-523.
001-155820
KUHINJSKU radnicu s iskustvom trazˇi konoba u Pomeru.
095/904-4004.
001-155750
MASERKE za rad u Rabcu,
od 01.04.-01.11. 092/287001-155665
6367.
MEDICINSKE sestre i njegovateljice za Njemacˇku, obavezno znanje njemacˇkog je001-153691
zika. 095/199-8289.
OBITELJ iz Pazina trazˇi zˇenu
za pomoc´ u kuc´i i cˇuvanje
001-151936
djece. 091/534-3447.
OSOBE za punjenje kuverti,
rad kod kuc´e, moguc´a zarada
i do 6.000 kn/mj. 092/246001-155985
3636.
OSOBU s poznavanjem stranih jezika, osnovnim znanjem
popravaka bicikla, za rad u
rent a bike u Porecˇu od 1.04.
091/202-0500.
001-154575
PODUZEC´E iz Pule trazˇi pomoc´nog radnika. 092/302001-153807
6930.
POSAO, posˇten, dobro uhodan, za rad kod kuc´e, zarada
do 1.000 kn/tjedno, prodaja
reklamnog materijala. 098/
942-9882.
001-153688
PRILIKA DESETLJEC´A americˇka firma trazˇi ambiciozne
osobe na podrucˇju cijele Hrvatske, odlicˇna zarada. 092/
246-3636.
001-155984
PRODAVACˇICU za rad u marketu prehrane, u okolici Pule,
potreban prijevoz. 099/5999474.
001-155281
RAD kod kuc´e, punjenje koverti, lagano i unosno, mo-

001-154826

CˇISTIM stubisˇta i pp-e, a.p.p.
091/783-5373.
001-154861
CˇISTIM stanove, kuc´e, vile,
restorane i p.p, Novigrad, Porecˇ i Vrsar. 091/603-7692.

ponuda
AKTIVNO trazˇimo tri osobe
za nov poslovni projekat u
segmentu wellnessa. 091/
338-0800.
001-153731

CˇISTIM pegle, cˇuvam starije
osobe. 098/131-2290. 001-152092
CˇISTIM peglam u popodnevnim satima. 099/416-3989.

guc´a zarada do 5.000 kn/mj.
001-155978
091/927-6700.

poljoprivredi. 098/512-741.

RAD kod kuc´e, kuvertiranje
reklamnog materijala, odlicˇna
zarada. 091/170-8890. 001-155980

TRAZˇIM cjevare za rad u
inozemstvu. 095/199-8289.

RESTORAN u autokampu u
Funtani trazˇi osoblje za sezonu 2012. ( april-studeni)
001-155988
098/161-3338.

TRAZˇIMO pizzajola za stalni
radni odnos. 098/255-689.

RESTORAN iz Vrsara, trazˇi
kuhara. 091/571-0307. 001-155937
RESTORAN u centru Pule
trazˇi kuhara u stalni radni
odnos, obavezno radno isku001-153328
stvo. 091/446-6210.
REZACˇA za piliti limove tra001-153103
zˇim. 099/354-1449.
SLASTICˇARNA u Puli trazˇi
konobaricu-sˇankericu. 098/
001-152090
173-6074.
SRED
¯ UJEMO siguran posao
s trajnom vizom, samcima i
obiteljima, znanje engleskog,
SSS, VSS, radno iskustvo 3
godine, Novi Zeland, Australija, Kanada. 092/296-8255.
001-153298

STROJARA-SKIPERA sa iskustvom na motornim jahtama. 091/252-4722. 001-153571
TRAZˇE SE osobe sa iskustvom u direktnoj prodaji ili
mrezˇnom marketingu za novu
rekordnu biznis priliku, dodatnu zaradu. 098/561-824.
001-152543

TRAZˇI se trgovacˇki putnik, za
prodaju frizerski proizvoda s
iskustvom u frizerstvu. 098/
001-155753
576-798.
TRAZˇI se mlad¯i kreativni
glavni kuhar s iskustvom u
organizaciji i vod¯enju tima,. od
001-155696
01.04. 098/255-689.
TRAZˇIse pomoc´ polupokretnoj zˇeni 6 sati dnevno, 6 dana
u tjednu, rad u kuc´i, kuhanje
rucˇka, 3.000kn/mj, Vinkuran..
001-155033

TRAZˇI se studentica, za rad
subotom, u centru grada.
001-154938
098/919-8194.
TRAZˇIM radnice za sˇivanje
odjec´e u Puli, uvjet radno
iskustvo. 091/603-5406. 001-154397
TRAZˇIM suradnike i managere za honorarni posao, 20
sati tjedno, podrucˇje Rovinja i
001-154372
Pule. 098/980-5325.
TRAZˇIM radnika za rad na
ribarskom brodu i za iznajmljivanje bicikla i motora. 098/
370-063.
001-155901
TRAZˇIM vrijednog cˇovjeka za
rad vrtu, okolica Umaga. 052/
001-152465
759-450.
TRAZˇIM radnika za rad u

001-152905

001-153693

001-155697

TRAZˇIMO logisticˇko-ugostiteljsko nauticˇko osoblje i fotografe, security na putnicˇkim
brodovima.
042/717-054,
001-155367
098/134-1198.
TRAZˇIMO DADILJU za cˇuvanje djeteta od 1 god. u nasˇem
domu, uvjet dugogodisˇnje iskustvo, Pula. 098/916-5540.
001-152428

VARIOCE za rad u inozem001-153692
stvu. 095/199-8289.
ZAPOSˇLJAVAMO 2 djelatnice za sezonski rad, trg.
predstavnika (pozˇeljno iz Porecˇa, Umaga). 098/209-223.
001-155903

ZˇELITE POSAO u svom stanu
bez stresa, sami odred¯ujete
koliko c´ete raditi i zaraditi.
001-155555
091/788-6468.
ZˇENSKU osobu za cˇisˇc´enje u
pekari i jednu osobu za pro001-154533
daju. 099/575-5732.
ZˇENSKU OSOBU za rad u
fast-food na rivi, stalni radni
odnos. 098/905-6820. 001-152917

potrazˇnja
BRACˇNI PAR (njemacˇki jezik)
trazˇi posao u Itailji, farme
pilic´a, cˇuvanje osoba, pomoc´
u kuc´i. 095/569-1129. 001-155831
BRACˇNI PAR trazˇi posao u
Istri, cˇuvanje starijih, pomoc´ u
kuc´i, cˇuvanje i odrzˇavanje,
iskustvo. 095/569-1129. 001-155833
BRINEM za starije i nemoc´ne
osobe, kompletna njega, plac´anje vode i struje u njihovom
domu, Porecˇ, okolica. 091/
001-153726
185-9826.
BRINULA BIH o starijim osobama uz moguc´nost stanovanja, po dogovoru. 099/827001-152548
3035.
CJEPAM drva i pilim na
001-154812
kratko. 098/224-407.
CˇISTILA bih po kuc´ama, ili
cˇuvala stariju osobu. 098/
001-153802
937-2201.
CˇISTIM tavane, sˇupe, dvorisˇta, odvoz svih vrsta materijala, kosˇnja trave. 099/7022166.
001-153661
CˇISTIM kuc´e, cˇuvam djecu,
obilazim starije osobe, imam
veliko iskustvo. 099/411001-153414
2740.

DECˇKO 30 god., trazˇi posao,
kao trgovacˇki puntik, sˇofer,
dostavljacˇ, Kanfanar. 091/
001-152190
511-8548.
DECˇKO, razne struke, trazˇi
bilo kakav posao u Istri. 099/
579-4294.
001-154239
DECˇKO 19 G. trazˇi bilo koji
posao, imam zavrsˇenu ugost.
srednju sˇkolu, spreman ucˇiti.
091/981-6681.
001-152063
DJEVOJKA trazˇi posao kao
konobarica ili pomoc´na radnica u kuhinji, iskustvo. 092/
001-153115
164-8930.
DJEVOKA trazˇi bilo kakav
pristojan posao, iskustvo
caffe bar(dnevni), masazˇe, cˇuvanje starijih osoba. 091/5328376.
001-154289
DOMAR trazˇi posao(struja,
voda, stolarija) sa svojim alatom. 098/335-241.
001-152610
KERAMICˇAR postavlja kemremiku, kvalitetno i povoljno. 091/573-9558, 099/
001-154968
260-8770.

MUSˇKARAC ozbiljan, zdrav,
trazˇi posao na poljoprivredi,
sˇuma i sl. 091/573-9558, 099/
260-8770.
001-154967
NJEGOVALA bih stariju zˇensku osobu. 052/540-326.
001-152746

OSOBU za povremeno cˇisˇc´enje stana i pomoc´ u vrtu,
prednost samohrane majke,
Pula. 099/844-8700.
001-154219
OZBILJAN i vrijedan musˇkarac od 42 god., hitno trazˇi bilo
kakav posao, samostalni cije001-153303
var. 091/159-8711.
OZBILJNA ZˇENA 50 god.
trazˇi posao u Italiji, iskustvo i
znanje talijanskog, agnecije
iskljucˇene. 052/580-013, 099/
842-5999.
001-152913
PEGLALA BIH u vasˇem
stanu, povoljno. 091/7835373.
001-154859
PIZZA MAJSTOR sa iskustvom trazˇi posao. 095/850001-153445
5876.
PIZZA MAJSTOR sa 10 godina iskustva, trazˇi posao.
092/138-7477.
001-152923
PIZZA MAJSTOR trazˇi posao.
001-153806
092/138-4625.
PIZZAIOLO s dugogodisˇnjim
iskustvom, trazˇi posao u Puli i
okolici. 091/147-8360. 001-153450
PIZZAIOLO sa 10 god. iskustva trazˇi posao. 095/8171807.
001-153451
PIZZAIOLO trazˇi posao na
podrucˇju Porecˇa, Rovinja.
099/514-2125.
001-155065
POMOCˇNI grad¯evinski radnik
s iskustvom, trazˇi posao u
grad¯evini i slicˇno. 097/7036206.
001-152162
POSAO
kao
konobarica,
prednost restorani i hoteli,
zvati iza 12 h, trazˇim. 098/
959-6087.
001-153687
POSAO u sezoni u kuhinji,
radno iskustvo 6 god. 091/
738-3803.
001-154578

KONOBAR 24 god., sa iskustvom, trazˇi posao. 097/793001-152246
2270.

POSAO bilo kakav, imama
vozacˇku, polozˇen ispit za bager, viljusˇkar, bobkat, dizalicu,
mozˇe i dnevna isplata. 099/
844-8700.
001-154213
POSˇTENA i vrijedna zˇenska
osoba,trazˇi posao. 098/9279059.
001-153097

KONOBAR S ISKUSTVOM
trazˇi posao sa stanom. 091/
111-3635.
001-155482

RADILA bih u kuhinji, imam
dugogod. iskustvo, Pula. 098/
943-1226.
001-153855

KUHAR iz sredisˇnje Istre, iskustvo a la carte i pansiona,
trazˇi posao. 091/390-2627.

SKUPLJAM sekundarne sirovine uz novcˇanu naknadu.
098/224-407, 092/254-3247.

001-154607

KUHAR/ICA
moguc´nost
smjesˇtaja, okolica Porecˇa.
091/253-5293.
001-155630
KUHARICA s radnim iskustvom trazˇi posao. 052/502631.
001-152732
MENAD
¯ ER ZA HOTELE s
visˇegodisˇnjim iskustvomt razˇi
posao, Pula i okolica. 098/
186-1515, 052/503-453. 001-154905
MIJENJAM zˇenu u Italiji, 15/
15 dana, veliko iskustvo. 052/
426-038.
001-152218
MLAD i sposoban, s iskustom
trazˇi posao pom. grad¯. radnika. 091/578-0968.
001-154780
MLADA zˇenska osoba trazˇi
posao cˇuvanja i posluzˇivanja
pokretne ili polupokretne
osobe u Puli. 091/504-1021.
001-152537

MLADI GOSPODIN trazˇi posao, hitno, bilo kakav. 095/
585-9527.
001-152803
MLADIC´ s iskustvom, domac´i
kuhar/pizzaiolo, trazˇi ozbiljan
posao. 091/511-8548. 001-152189
MUSˇKARAC 58 god., vozacˇ B
i C kat., sa iskustvom rada na
farmi trazˇi posao u agroturizmu ili polj. domac´instvu.
098/185-7102.
001-153633
MUSˇKARAC sa SSS i sa
svojim prijevozom trazˇi bilo
kakav posao, na otoku Krku.
099/751-7162.
001-153728

001-154815

TRAZˇIM posao pom. grad¯.
radnika. 091/578-0968. 001-154721
TRAZˇIM za cˇuvanje starije i
nemoc´ne osobe te pomoc´ u
kuc´i. 099/575-5221.
001-155040
TRAZˇIM posao cˇisˇc´enja app,
stanova i p.p. 099/575-5221.
001-155042

TRAZˇIM posao, radila kao
tajnica, rad na racˇunalu, ambiciozna, ozbiljna i odgo001-155438
vorna. 095/877-3641.
TRAZˇIM posao, radila kao
tajnica, rad na racˇunalu, ambiciozna, ozbiljna i odgovorna. 095/877-3641.
001-155439
TRAZˇIM posao, radim sitne
kuc´ne popravke, odrzˇavanje
vrtova, ok. 098/535-676.
001-155310

TRAZˇIM posao vozacˇa vilicˇara, rezacˇa limova, skelara,
polozˇen ispit za ta zanimanja.
095/526-8380.
001-155776
TRAZˇIM posao na sljedec´im
zanimanjima prodavacˇ, konobar ili bilo kakav sezonski
posao. 097/798-8653. 001-155874
TRAZˇIM posao kao vozacˇ
kombija, B kategorije, iskustvo 2 god., na podrucˇju cijele
Istre. 092/138-4625.
001-153805
TRAZˇIM posao u racˇunovodstvu, 27 godina iskustva, Novigrad. 091/928-0740. 001-153051
TRAZˇIM posao za rad s ka-

63

menom i dr. radove u grad¯evinarstvu. 091/574-2478.
001-152114

TRAZˇIM posao na podrucˇju
Pule, apsolvent. 097/799001-152006
7449.
TRAZˇIM posao, cˇisˇcˇenje stanova, kuc´a, app, stubisˇta odrzˇavanje okuc´nica, cˇuvanje
kuc´nih ljubimaca, Pula i okolica. 095/896-3911.
001-152777
TRAZˇIM POSAO racˇunovod¯e
ili nesˇto slicˇno, 27 god. radno
iskustvo na istim poslovima,
poznavanje rada na racˇunalu.
092/133-3062,
091/9280470.
001-153052
TRAZˇIMO POSAO imam p.p.
od 40m2 u Puli. 098/372001-153162
509.
TREBATE pomoc´ u kuc´i, za
djecu, starije osobe, ozbiljna
pedesetogodisˇnja zˇena sa iskustvom. 098/624-825. 001-152620
VARIOC CO2 dugogodisˇnje
iskustvo, poznavanje REL-a,
iskljucˇivo za inozemstvo, zvati
iza 19h. 098/927-3268. 001-153778
ZIDAR i radnik, trenutno bez
posla trazˇi posao. 092/2543247, 098/224-407.
001-154810
ZIDAR i radnik trazˇe posao.
099/579-4294.
001-154240
ZˇENA ozbiljna s iskustvom,
trazˇi posao cˇuvanja starijih
osoba u Italiji, regija Alto
Atitge-njemacˇki jzik. 095/
569-1129.
001-155834
ZˇENA trazˇi posao u ugostitelj001-156038
stvu. 098/181-9332.
ZˇENA trazˇi posao, cˇisˇc´enja
app. stanova i sl. 098/181001-156039
9332.
ZˇENA zrelih godina trazˇi posao u domac´instvu ili kao
konobarica, trgovkinja i sl.,
na otoku Krku. 099/7517162.
001-153727
ZˇENA s iskustvom, cˇuvala bi
pokretne i nepokretne osobe,
vrlo povoljno. 097/713-0544.
001-152290

ZˇENA-MEDICINSKA
SESTRA 45 god., cˇuvala bi u
Italiji stare i nemoc´ne osobe.
001-154210
098/131-6949.

SERVISI, ZANATI
I USLUGE
ponuda
ADAPTACIJA krova, kuc´a,
stanova. 091/339-2144. 001-153518
ADAPTACIJA
PROSTORA
kuc´a, nadogradnja izgradnja
obiteljskih kuc´a, krovopokrivacˇki radovi. 098/198-7984.
001-153522

ADAPTACIJE p.p., stambenih objekata, kuc´a, okuc´nica,
po sistemu kljucˇ u ruke. 099/
001-153385
847-0904.
ADAPTACIJE stanova, kuc´a,
p.p., od 0-24, radimo i noc´nu
smjenu. 095/896-7138. 001-153388
ADAPTACIJE stanova, kuc´a,
p.p.-ova, po sistemu kljucˇ u
ruke, dugogodisˇnje iskustvo.
099/192-5332.
001-153368
ADAPTACIJE svih vrsta krovopokrivacˇke i druge grad¯.
radove, obavljamo povoljni i
kvalitetno. 092/203-3730.
001-153262

ADAPTACIJE starih kuc´a, kamenom, zidamo, zˇbukamo i
vrsˇimo sve zavrsˇne radove.
001-154349
098/915-1802.
ADAPTACIJE stana, ukljucˇeni
su svi radovi. 091/552-6812.
001-154478

ADAPTACIJE,
krovopokrivacˇki radovi, zidarski radovi,
povoljno. 092/254-7106.
001-154870

ADAPTACIJE zidarski radovi,
knauf pregrade i spusˇteni
stropovi, voda, struja, keramika, laminati, farbanje. 095/
524-3179.
001-154650
ADAPTACIJE, zidanje, zˇbukanje, voda, struja, knauf,

64

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
app-e, kuc´e, fasade, stolariju.
001-154152
095/839-1824.

sak, hotelski privjesci. 091/
335-3216.
001-155702

bijelu tehniku i kuc´anske apa001-154476
rate. 091/552-6812.

FARBAMO i gletamo stanove,
kuc´e, fasade, stolariju. 091/
768-7379.
001-154150

GRD
¯ . RADOVE obavlja firma
iz Pule. 091/929-9351. 001-152635

KOSIM TRAVU cijena dogo001-155038
vor. 095/537-9295.
KROVOPOKRIVACˇI iz Pule,
povoljno. 091/519-3601.

FARBANJE stanova, gletanje,
keramika i stolarija, brzo i
povoljno, cˇisto. 095/569001-153375
1365.
FASADE svih vrsta izrad¯ujemo kvalitetno i povoljno.
099/192-5332.
001-153367
FASADE demit, svih profila,
boja, brzo, kvalitetno i povoljno. 099/847-0904. 001-153384

keramika, laminati, farbanje.
001-154616
091/584-2080.
ADAPTACIJE-rusˇenje zidova
i odvoz sˇute, zidanje novih
zidova, zˇbukanje, podloge,
voda, struja, keramika i farba001-154621
nje. 099/514-8060.
ADAPTACIJE-rusˇenje zidova
i odvoz sˇute, zidanje novih
zidova, zˇbukanje, podloge,
voda, struja, keramika i farba001-154622
nje. 099/514-8060.
ADAPTACIJE, grad¯., zavrsˇni i
instalaterski radovi, knauf pregrade i spusˇtanje stropova,
voda struja, keramika, lami001-154633
nat. 099/698-8995.
ADAPTACIJE kuc´a, stanova,
izvodimo i manje grad¯. ra001-156004
dove. 091/557-5620.
AKO trebate cˇisˇc´enje parcela
ili ok., vrlo brzo i povoljno,
dogovor. 091/951-2493. 001-155807

zelenih povrsˇina. 099/775001-153468
0256.
CˇISTIM i odrzˇavam vrtove i
okuc´nice. 092/250-1355.
001-153263

CˇISTIM STANOVE apartmane, Pula i okolica. 098/
001-154834
960-1012.
CˇISTIM SˇUPE , tavane, podrume, garazˇe, i sl., odvozim
staro zˇeljezo i stara auta. 098/
224-407.
001-154809
CˇISˇC´ENJE stubisˇta, p.p., hortikulturalni radovi oko stambenih zgrada. 098/929-0718.

ISKOPI mini bagerom, povoljno. 095/510-4568. 001-153397

KAMENI ZIDOVI i i sve radove s kamenom i sˇkriljama
izvodimo. 092/113-8940.

ISKOPI malim i velikim bagerom. 092/205-5792.
001-154159
ISUSˇIVANJE vlage iz prostora i iz zidova, sanacija
poplava, isusˇivanje novograd001-154547
nje. 095/878-3377.

KAMENOKLESARSKA RADNJA svi radovi od mramora i
granita. 052/626-247.
001-154883

CˇISˇCˇENJE BOJLERA sa zamjenom svih brtvi, 120 kn.
098/335-241.
001-152611
CˇISˇCˇENJE BOJLERA, 120 kn
sa zamjenom svih brtvi. 095/
921-6460.
001-152618
CˇUVAM djecu u vasˇem domu,
cijena dogovor. 091/783001-154860
5373.

GIPSANE plocˇe, knauf, spusˇteni stropovi, pregradni zidovi, obloge zidova. 095/
001-154153
839-1824.

IZRADA kovane i inox bravarije po mjeri. 099/749-9405.

DEMIT fasade radimo s/bez
nasˇeg materijala. 095/8391824.
001-154154

GRAD
¯ . radovi s/bez materijala, povoljno, Pula. 098/9014631.
001-155615

DEMIT fasade, izrada svih
boja, po sistemu kljucˇ u ruke,
brzo i povoljno. 095/8967138.
001-153389

GRAD
¯ . FIRMA obavlja sve
grad¯. radove na podrucˇju cijele Istre. 099/514-8060. 001-154619

CˇISˇC´ENJE p.p, stubisˇta, stanova, kuc´a. 095/846-4432.
001-152258

ELEKTRO i vodoinstalaterske
radove, povoljno. 098/1903990.
001-154878

ALU STOLARIJA prema vasˇim dimenzijama s ugradnjom, besplatna izmjera i sa001-153672
vjet. 095/518-1666.

ELEKTROINSTALACIJE, izrada novih instalacija i popravak starih, od 0-24h, kuc´ne
intervencije. 098/921-8566.

AUTO ELEKTRIKU na autima, motorima, kamionima,
radnim strojevima, brodicama
servisiram. 099/861-6902.

ELEKTROINSTALACIJE izvodi obrt, povoljno. 095/5125971.
001-152195

001-154140

BAGEROM izvodimo sve vrste zemljanih radova. 098/
001-154760
351-789.

ELEKTROKONZALTING servis i popravci kuc´anskih aparat i gosp. subjekata. 099/
861-6902.
001-154508

BIJELA tehnika, servis sve
vrste, povoljno. 091/552001-154477
6812.

EMAJLIRANJE kada, za
samo 3 sata imati c´ete novu
001-156000
kadu. 098/927-2965.

BRAVAR izvodi bravarske poslove, vrata, ograde, nadsre001-155945
sˇnice. 099/748-1293.

FARBAM stanove i p.p-e,
ostavljam uredno i cˇisto, i
popravci ostalih predmeta za
osobnu upotrebu i kuc´anstvo.
098/372-509.
001-153161
FARBAMO

vasˇe

stanove,

001-152159

GRAD
¯ . radovi, roh bau si001-154139
stem. 098/921-8566.
GRAD
¯ . radovi, ured¯ivanje kuc´nog okolisˇa, tlakavci, staza.
001-154141
095/867-6173.

GRAD
¯ . OBRT izvodi sve radove na adaptacijama i rekonstrukcijama starih objekata
kao izgradnju novih, kljucˇ u
ruke. 098/915-1802.
001-154351
´
GRAD
.
PODUZEC
E
izvodi
ra¯
dove izgradnje, krovopokrivacˇke
radove.
091/3392144.
001-153517
´
GRAD
.
PODUZEC
E
izvodi
ra¯
dove izgrasnje, nadogradnje,
obiteljskih kuc´a, krovopokrivacˇke
radove.
098/1987984.
001-153524
GRAD
¯ . RADOVE od temelja
do krova, vrlo povoljno. 097/
001-153211
798-6967.

IZRADA namjesˇtaja od drva
po mjeri. 099/749-9405. 001-152160
IZRAD
¯ UJEM drvene klupice,
stolove za vasˇa dvorisˇta i
terase, po mjerama. 098/
001-152155
949-6066.
IZRAD
¯ UJEM namjesˇtaj po
mjeri, montiram i gotovi namjesˇtaj. 092/226-6179. 001-155435
IZVODIMO keramicˇarske radove, podloge, mozaik. 092/
001-154143
212-7044.

GRAD
¯ EVINAR radi manje
adaptacije u zamjenu za automobil do 3.000 EUR. 091/
001-154977
519-3601.

IZVODIMO krovopokrivacˇke
radove, izradu novih i sanaciju
001-154137
starih. 092/212-7044.

GRAD
¯ EVINARI iz Pule, rade
kuc´e od temelja do krova,
prosˇiruju terase, nadstresˇnice,
povoljno. 095/816-7478.

IZVODIMO grad¯evinske radove, sve vrste fasada, renoviranje starih kuc´a i manje
radove. 092/207-1466. 001-152256

001-154943

IZVODIMO sve vrste zˇbuka i
podloga, radimo mozaik. 091/
001-152882
191-2342.

GRAD
¯ EVINSKE radove, krovopokrivacˇke radove, sve vrste zidanja, fasade, povoljno,
kvalitetno, sa i bez materijala.
001-154672
092/237-8174.
GRAD
¯ EVINSKE zavrsˇne radove na podrucˇju Istre, brzo,
cˇisto, kvalitetno. 098/1910676.
001-153374
GRAD
¯ EVINSKI radovi, povoljno. 091/568-4318. 001-154138
GRAD
¯ EVINSKI OBRT iz Med¯imurja izvodi sve vrste grad¯.
radova, novogradnje, adaptacije s materijalom ili bez. 040/
821-246, 098/175-3666. 001-152693

radovi, povoljno i kvalitetno.
091/574-2478.
001-152113

ISKOPI mini bagerom, po001-155642
voljno. 098/435-470.

IZRADA lajsni za bambusˇ
parket i lesonit plocˇe, razni
dekori, 1.38x82cm, 6, 7, 8,
9mm, natur kava. 095/872001-154591
3855.

001-155301

AKO TREBATE vrsˇenje oranja, piljenja drva, nazovite.
001-153237
098/172-0995.

CENTRALNA grinjanja, montazˇa pec´i i kotlovnica, prodaja
pec´i, servis uz gar. do 6 god.,
izvodimo po cijeloj Istri. 099/
001-153479
749-7181.
CˇISTIM parcele malcˇerom,
rucˇno i odrzˇavamo sve vrste

ISKOPI betonazˇa, ured¯enje
ok. i prilaznih puteva. 091/
789-8337.
001-153640

001-153363

EL. SERVISER servisira kuc´anske, ugostiteljske, industrijske, grad¯evinske strojeve
i alate. 099/861-6902. 001-154507

BRAVARSKE i ostale radove
u metalstvu obavlja firma iz
001-152636
Pule. 091/929-9351.
BUSˇENJE bunara za vodu,
svih promjera do dubine 200
m s lociranjem pozicije za
busˇenje. 091/567-1549. 001-154910
BUSˇOTINE za navodnjavanje,
trazˇenje
vode.
095/826001-153285
2145.

001-153720

GIPS karton plocˇe, knauf spusˇteni stropovi, obloga zidova,
pregradni zidovi, povoljno, cˇisto, u roku. 099/192-5332.

ISKOPE bagerom izvodimo,
sve zemljane radove, zemljisˇta, odvoz-dovoz. 098/923001-152149
0343.

GIPS KARTON plocˇe, obloga
zidova, pregradni zidovi, spusˇteni stropovi, skrivena rasvjeta, kompletne adaptacije.
095/569-1365.
001-153377

AKO trebate ogradu na
brodu, inox cijevi,. 091/909001-153408
4742.

BRAVARIJA, ograde i portuni. 092/205-5792.
001-154165

FASADE demit i sve druge
vrste fasada s/bez materijala.
001-154151
091/768-7379.
FINANCIJSKA POMOC´ za
sve zaposlene i umirovljenike
do 85 god., obratite nam se s
povjerenjem. 099/767-7565.

001-154960

INOX OGRADE rukohvati,
konstrukcije, portuni, klizna
vrata, izrada i montazˇa. 091/
929-9377.
001-153850

IZNAJMLJUJEM opremu za
isusˇivanje vlage u prostoru.
001-154546
095/878-3377.

DUBINSKO PRANJE automobila i tapeciranog namjesˇtaja, auti vec´ od 200 kn,
dvosjedi od 100 kn. 095/5078894.
001-153514

001-154511

FASADE stiropor i obicˇne izvodimo sa ili bez materijala.
001-153641
091/789-8337.

INOX terase i ostali bravarski
radovi. 091/909-4742. 001-153406

IZVODIMO sve vrste fasada i
zˇbuka. 092/203-3730. 001-153260
KAMENE ZIDOVE svih vrsta
zida, oblaganje, poplocˇavanje, renoviranje starinskih
kuc´a, volte ognjisˇta, dr. grad¯.

001-154969

KAMENOKLESARSKI radovi,
postavljanje sˇkrilja, mramor,
granit, mozaik, povoljno. 092/
001-154872
254-7106.
KERAMICˇAR vrsˇi polaganje
unutarnje i vanjske keramike.
095/867-6173.
001-154136
KERAMICˇAR dugogodisˇnje
iskustvo, profi alat, povoljno.
001-153383
099/847-0904.
KERAMICˇAR dugogodisˇnje
iskustvo, postavlja sve vrste
keramike, profi alat, povoljno.
001-153387
095/896-7138.
KERAMICˇAR dugogodisˇnje
iskustvo, profi alat, postavlja
sve vrste keramike, brzo i
001-153364
cˇisto. 099/192-5332.
KERAMICˇAR s dugogodisˇnjim iskustvom, postavlja sve
vrste keramike i kamena. 098/
001-153857
403-067.
KERAMICˇARSKI OBRT postavljanje zidnih i podnih obloga, svih vrsta plocˇica i laminata, bojenje zidova i dr., sa
dugogodisˇnjim iskustvom, izvodimo brzo i kvalitetno. 098/
001-152540
923-6168.
KERAMICˇARSKI
OBRT
obavlja sve keramicˇarske poslove vecˇeg obujma vec´ od
55 kn/m2. 091/927-6830.
001-152425

KLIMA ured¯aji, montazˇa i
servis, dolazim odmah po
vasˇem pozivu, na podrucˇju
001-153378
Istre. 052/521-273.
KLIMA URED
¯ AJI montazˇa,
prodaja, servis uz garanciju.
001-153481
099/749-7181.
KLJUCˇAR zamjena i popravak brava, otvaranje vrata,
sigurnosne brave, ugradnja
blindiranih vrata, sistem generalnog
kljucˇa...
091/335001-155703
3216.
KNAUF montazˇa, spusˇteni
stropovi, obloge zidova, pregradni zidovi. 091/768-7379.
001-154149

KNAUF gips plocˇe, spusˇteni
plafoni, obloga zida, pregradni zidovi, povoljno, vec´
od 50 kn/m3, ruke. 052/521273.
001-153380
KNAUF obloga zidova, pregradnih zidova, spusˇteni stropovi, kompletne adaptacije.
099/192-5332.
001-153366
KNAUF obloga zidova, spusˇteni stropovi, pregrade, povoljno. 099/847-0904. 001-153382
KNAURF spusˇteni stropovi,
obloga zidova, pregrade, povoljno. 095/896-7138. 001-153386

KROVOPOKRIVACˇKE i limarske radove izvodimo povoljno, u roku. 091/916001-153643
2273.
KROVOPOKRIVACˇKE radovi,
adaptacije, izgradnje novog
krova. 098/198-7984.
001-153523
KROVOPOKRIVACˇKE
RADOVE adaptacija, izgradnja
001-153519
novih. 091/339-2144.
KROVOPOKRIVACˇKI i limarski radovi, sanacije krovova,
garancija. 099/680-5572.
001-152403

KROVOPOKRIVACˇKI radovi,
brzo i povoljno. 092/237001-154673
8174.
KROVOPOKRIVACˇKI radovi,
sanacija starih i izrada novih
krovova. 099/836-9988. 001-154142
KUC´NI majstor, povoljan i
pouzdan, za sve popravke u
vasˇem domu. 091/552-6812.
001-154474

KUC´NI majstor uklanja sve
vrste kvarova u vasˇem stanu,
dolazim po pozivu. 052/521001-153381
273.
MAJSTOR KERAMICˇAR sa
20-godisˇnjim iskustvom nudi
usluge postavljanja keramicˇkih plocˇica,garancija i kvaliteta zajamcˇena. 099/805001-154233
8717.
MINI BAGER vrsˇi iskope, ured¯enje, ravnanje okuc´nica, terena i drugo. 091/791-3151.
001-156054

MONTAZˇA i demontazˇa namjesˇtaja, slaganje laminata,
brzo, cˇisto i kvalitetno. 095/
001-153376
569-1365.
NOVOGRADNJA, adaptacije
sa ili bez materijala izvodimo
povoljno i u roku. 091/916001-153642
2273.
NUDIMO smjesˇtaj starijim i
usamljenim osobama. 052/
535-458, 098/214-401. 001-152868
OBAVLJAM poslove farbanja,
stavljanja kopera na barke,
jedrilice, povoljno. 097/7444324.
001-152228
OBRAD
¯ UJEM vrtove i dr.
001-152360
099/476-8224.
OCˇISTITE korte od starog
zˇeljeza, olupine auta, autobusa, kamiona uz nadoplatu.
001-153112
099/685-4323.
ODRZˇAVAMO okuc´nice vila,
kuc´a i zgrada na podrucˇju
Istre, obratite nam se s povjerenjem. 099/775-0256.
001-153469

ODRZˇAVAMO vasˇe objekte
tijekom cijele godine, i na
istima vam izvodim grad¯evinske i ostale radove. 098/915001-154352
1802.
ODRZˇAVANJE okolisˇa, privatnih i poslovnih objekata,
parkova i sportskih terena,
kroz cijelu godinu izvodi ovlasˇteni obrt. 091/166-3356.
001-155540

ODSˇTOPAVAMO sve vrste
kanalizacijskih cijevi i vodoinstalaterski radovi na podrucˇju
Istre, hitne intervencije, 0-24
h. 092/307-9950.
001-152758
ODSˇTOPAVAMO sve vrste
kanalizacijskih cijevi, sˇkoljke,
kuhinje, kade, sifoni, vertikalne cijevi, motornim saj001-152759
lama. 099/885-1297.

GRAVIRANJE slova i ornamenata na nadgrobne spomenike. 095/921-6460. 001-152612

KOMARICE ugrad¯ujemo, izrad¯ujemo i servisiramo, besplatan savjet i mjerenje. 095/518001-153670
1666.

GRAVIRANJE slova i ornamenata na nadgrobne spomenike. 098/335-241. 001-152609

KOMARICE, fiksne i rollo sistem, izrad¯ene po mjeri, s
montazˇom. 091/200-9333.

GRAVIRANJE laserom, na
svim materijalima, sve vrste
natpisa, izrada pecˇata, sitoti-

001-154076

PILIM drva na kratko. 098/
001-154814
224-407.

KOMPLETNA montazˇa kuhinje, ukljucˇujuc´i struju, vodu,

PILIM DRVA u sˇumi, na
kratko ili doma na kratko, brzo

OSVJETLJAVAMO
vasˇ
mracˇni prostor-cijev aluminijska promjera 35 cm, koja
reflektira dnevno svijetlo sa
krova do zˇeljene prostorije.
098/473-655.
001-153083

UTORAK, 6. ozˇujka 2012.
i povoljno, samostalno, po
zˇelji. 098/946-2678.
001-152656
PILJENJE visokih grana, oblikovanje krosˇnji i obaranje
stabala uz pomoc´ dizalice.
001-155616
091/166-3356.
PITUR gleta, farba te adaptira
sve vrste prostora, povoljno.
098/191-0676.
001-153371
POPRAVLJAM i prodajem
univerzalni daljinski upravljacˇ.
091/250-2729.
001-152792
POPRAVLJAM
kuc´anske
aparate. 098/702-380. 001-155026
POSTAVLJAMO benkovacˇki
kamen, mozaik. 095/8167478.
001-154973
PROFESIONALNO dubinsko,
kemijsko cˇisˇc´enje, unutrasˇnjosti vozila, tapeciranog namjesˇtaja, tepiha, madraca...
001-152257
095/846-4432.
PVC STOLARIJA vrata, prozori, sˇkure, roletne, sve vrhunska kvaliteta uz garanciju,
povoljno. 099/192-5332.
001-153365

PVC STOLARIJA prema vasˇim dimenzijama sa ugradnjom, besplatna izmjera i sa001-153669
vjet. 095/518-1666.
RADIMO ured¯ivanje okolisˇa
(tlakavci, mozaik, sˇkrilje, bunja
itd.) 091/568-4318.
001-154144

povoljno i brzo s materijalom.
098/900-4463.
001-153532
TEHNICˇKI servis, sklapanje,
dogradnje, popravci informaticˇke i druge opreme, moguc´nost staro za novo. 052/381436, 098/139-7456, 098/1747930.
001-153344
TLAKAVCI plocˇice, sˇkrilje,
kompletne ok. izvodi firma,
podrucˇje Pule i okolice. 098/
191-0676.
001-153373
TRAKASTE zavjese, izrad¯ene
po mjeri, s montazˇom te iste
servisiram. 095/200-9333.
001-154063

TRAKASTE ZAVJESE izrad¯ene po mjeri, sa montazˇom.
091/200-9333.
001-154078
TRAKASTE ZAVJESE izrad¯ene po mjeri, s montazˇom.
091/200-9333.
001-154087
UTOVAR utovarivacˇem, sˇir.
001-154167
1.5 m. 092/205-5792.
UTOVAR bagerom sˇir. 1.6 m.
092/205-5792.
001-154169
VENECIJANER zavjese (alu
zˇaluzine), izrad¯ene po mjeri
prodajem s montazˇom i servisom. 091/200-9333.
001-154097
VENECIJANER zavjese (alu
zˇaluzine), izrad¯ene po mjeri, s
montazˇom. 095/200-9333.
001-154064

300 kn., 1.klasa. 052/543001-152651
760, 052/540-094.

okolica Vodnjana. 098/1615894.
001-155446

BRAVARA za napravit zˇeljezna vrata na kamin. 099/
001-154211
844-8700.
TRAZˇIM
krovopokrivacˇa.
001-153257
091/560-6823.
TRAZˇIM zidara povoljno od
temelja do krova 50m2 sa
materijalom. 098/185-1995.

CJEPANA DRVA suha i zelena sa prijevozom,. 097/703001-152163
3678.

DRVA
7528.

001-153842

DRVA dovozim kamionom,
ima grajfer, iskrcava i ukrcava
001-153102
sam. 099/354-1449.

potrazˇnja

PRIJEVOZ
AKO tebate prijevoz, selidbu s
ili bez radne snage, povoljno,
plac´ate samo benzin. 091/
001-155345
252-7679.

DRVA na metar i na kratko,
prevoz osiguran. 098/224001-154808
407.

DRVA akacija, 200 kn, Visˇ001-153709
njan. 091/528-1625.

DRVA s prijevozom, 250 kn.
001-154998
092/127-5638.

DRVA 250kn/m2, okolica Ba001-152361
derne. 095/863-1121.

DRVA, suha, 230 kn/m3. 098/
001-154559
874-650.

DRVA hrastove i grabova,.
svjezˇe rezana, 260 kn/m3 s
prijevozom, i pilim na kratko.
001-152341
091/402-0430.

DRVA, prve klase, sredisˇnja
Istra. 091/390-2627.
001-154606

AKO TREBATE prijevoz kombijem na sve relacije, sve
vrste selidba ili cˇisˇc´enja objekata, brzo i povoljno. 099/
001-153467
775-0256.
DVOOSOVINSKU prikolicu za
prijevoz auta i stvari iznajmljujem, 300 kn/dan. 095/816001-152640
8349.

KAMION-KIPER
nosivosti
4m3, s dizalicom, sˇto god
zatrebate, Pula. 098/172001-153238
0995.

ROLETE alu, PVC, ugrad¯ujemo i montiramo, popravak i
servis starih, besplatan savjet
i mjerenje. 095/518-1666.

VODOINSTALATER postavlja
vodoinstalacije i centralno grijanje. 091/584-2080.
001-154617

NAJAM kombija i prijevoz.
001-155545
092/131-6508.

SERVISIRAM kuc´anske aparate i ured¯aje. 091/534-5552.
001-155023

SERVISIRANJE tendi, montazˇa, zamjena platna i popravak konstrukcije. 091/200001-154098
9333.
SERVISIRANJE tendi, montazˇa, zamjena platna i popravak konstrukcije na vasˇ poziv.
095/200-9333.
001-154066
SIJANJE TRAVNJAKA sadnja ukrasnog bilja, te izrada
sustava navodnjavanja. 091/
166-3356.
001-155617
SJECˇEMO sˇume po dogovoru, okolica Porecˇa. 091/
402-0430.
001-152340
SKUPLJAM staro zˇeljezo, kuc´anske aparate, odbacˇene
kamp kuc´ice. 098/224-407,
092/254-3247.
001-154806
SKUPLJAM sekundarne sirovine i ovozim, po dogovoru,
novcˇano nagrad¯ujem. 098/
224-407, 092/254-3247. 001-154807
SOBOSLIKARSKE
radovi,
obavljam kvalitetno i povoljno.
098/136-3388.
001-152375
STOLAR izrad¯uje namjesˇtaj
po mjeri i montira gotovi namjesˇtaj. 098/694-617.
001-155434
STROJNO zˇbukanje, unutarnje, vanjsko, sa/bez materijala, povoljno i kvalitetno. 097/
001-153210
798-6967.
STROJNO zˇbukanje, unutarnje, vanjsko, sa/bez materijala, povoljno i kvalitetno. 097/
001-153212
798-6967.
SˇIVAM po mjeri i radim popravke. 098/181-4077. 001-152175
TAPECIRAMO namjesˇtaj s
materijalom i prijevozom.
091/905-6661,
091/7927172.
001-155381
TAPECIRANJE

namjesˇtaja,

VODOINSTALATER postavlja
vodoinstalacije, keramiku i sanitarije. 099/514-8060. 001-154620
VODOINSTALATER postavlja
vodoinstalacije i keramiku,
kompletno ured¯enje kupatila.
095/524-3179.
001-154649
VODOINSTALATER postavlja
nove vodinstalacije a stare
popravlja, hitne intervencije.
095/806-0799.
001-154663
VODOINSTALATER
izvodi
sve vrste radova, po cijeloj
Istri, popravci, intervencije,
odsˇtopavanja.
092/3064669.
001-153477
VODOINSTALATER
izvodi
sve vrste radova, hitne intervencije i popravci, odsˇtopavanja. 099/749-7181.
001-153478
VODOINSTALATER brzo i
povoljno vrsˇi sve vrste vodoinstalaterskih radova, hitne
intervecije i odsˇtopavanja.
098/422-230.
001-152653
VODOINSTALATERSKE usluge. 098/335-241.
001-152608
VODOINSTALATERSKE usluge. 095/921-6460.
001-152613
VODOINSTALATERSKI radovi, s/bez materijala, povoljno. 092/254-7106. 001-154871

DRVA, hrastova, 4 m3, 1.000
kn, prijevoz dogovor. 098/
001-156033
506-996.

DRVA, 4m3, cijena po dogo001-153871
voru. 052/691-308.

VODOINSTALACIJE, elektroinstalacije,
solarnesustave,
servisiram i postavljam. 099/
861-6902.
001-154509

VODOINSTALATER, postavlja nove vodoinstalacije a
stare popravlja. 099/6988995.
001-154634

001-153124

DRVA s prijevozom. 098/435001-155645
470.

001-156003

ROLETE servisiram, modificiram i ugrad¯ujem sistem za
daljinsko upravljanje. 091/
200-9333.
001-154100

ROLETE komarice, prozori,
dobava i ugradnja. 098/9579991.
001-151990
RUSˇENJE STABALA. 091/
001-152662
563-0834.

091/504-

DRVA i paluni za vinograde.
001-155307
098/215-318.

DRVA suha, mjesˇana, hrast i
grabar, 250 kn/m3, blizina
Porecˇa. 091/557-4096. 001-153560

KAMION s grajferom za granje i krupan otpad. 092/285001-153104
1795.

VODOINSTALATER postavlja
vodoinstalacije i keramiku,
kompletno ured¯enje kupatila.
095/884-7864.
001-154629

Valtura.

DRVA, prvoklasna, piljena,
prijevoz, dostava. 091/252001-155344
7679.

AKO TREBATE prijevoz do
1.5 t, vrsˇimo i selidbe sa i
bez radnika. 091/557-5620.

VENECIJANERE i trakaste
zavjese, montiramo po mjeri.
095/518-1666.
001-153668

001-153671

DRVA,
8582.

001-155460

DRVA 3 m, ispiljena na kratko,
zelena. 097/793-4156. 001-155372

AKO TREBATE prijevoz kombijem, vrsˇimo i selidbe. 099/
001-155999
673-1430.

IZNAJMLJUJEM
putnicˇki
kombi, 8+1, 500 kn/dan sa i
bez vozacˇa, na svim relaci001-152646
jama. 098/824-329.

ROLETE servisiram, modificiram i ugrad¯ujem sisteme za
daljinsko upravljanje. 095/
200-9333.
001-154062

DRVA suha sa prijevozom, na
kratko i na metar, povoljno.
001-153223
099/793-2075.

099/240-

DRVA hrastova, prvoklsana,
spremna za lozˇenje, 300 kn/
m3 sa prijevozom, dostava
odmah, dostava po cijeloj
001-152993
Istri. 092/250-1878.

VENECIJANER zavjese (alu
zˇaluzine) izrad¯ene po mjeri, s
montazˇom i servisiram. 091/
200-9333.
001-154073

ROLETAR izrad¯uje, montira i
popravlja sve vrste roleta.
091/160-9063.
001-155300

DRTVA suha hrastova, 10m3.
001-153354
098/995-4083.

hrastova.

DRVA na vecˇu kolicˇinu
220kn/m2, s prijevozom, Poresˇtina. 091/186-7591. 001-152342

DRVA suha 10 m3, 280 kn,
okolica Zˇminja. 098/366001-155813
521.
DRVA za ogrijev i pizzerie, sa
prijevozom, Rovinj. 091/546001-154842
6607.

DRVA suha i sirova s prijevozom, mozˇe piljena i cijepana.
001-154748
098/367-146.
DRVA na metar i kratko piljena, s prijevozom. 052/389001-154750
051.
DRVA s prijevozom, prvoklasna, 250 kn/m3. 095/536001-154668
1286.
DRVA suha, od predprosˇla
godine, deblja na kratko.
091/521-3142.
001-154679
DRVA, suha hrastova. 095/
819-7842.
001-154247

ODVOZ kamionom, vasˇe
stare aute, kamione, autobuse,
zˇeljezo.
099/411001-153105
6652.

DRVA, hrastova, suha i zelena, cjepana na kratko, s
prijevozom. 098/441-018.

ODVOZIM staru bijelu tehniku, automobile, staro zˇe001-152661
ljezo. 091/563-0834.

DRVA na metar, okolica Savicˇente. 092/254-2483, 052/
560-051.
001-154415

001-154368

POVOLJAN prijevoz malim
kiperom, vrsˇim
povoljno.
001-155408
091/331-4621.

DRVA, Zˇbandaj-Porecˇ. 098/
001-152038
967-4610.

DRVA kratko piljena i iscijepana s prijevozom. 092/205001-154160
5792.

PRIJEVOZ kombijem. 052/
001-156065
502-052.

DRVA na metar ili kratko. 098/
001-151951
946-7775.

DRVA kvalitetno s prijevo001-154206
zom. 091/545-3505.

PRIJEVOZ i selidbe od 100
kn, s/bez radne snage. 097/
001-155809
710-9990.

DRVA na metar ili kratko. 098/
001-151953
946-7775.

DRVA suha, polusuha i zelena
hrastova drva, 300 kn/m3.
001-153978
095/575-8735.

PRIJEVOZ kiperom do 4t, s
dizalicom. 092/205-5792.
001-154168

USLUGA PRIJEVOZA kamionom kiperom. 098/367-146.
001-154744

USLUGE prijevoza i vad¯enje
001-154529
plovila. 098/441-191.
VRSˇIM prijevoz putnika, ekskurzije, Med¯ugorje, novogodisˇnje fesˇte, mini busom 8+1
uz povoljne cijene. 098/981001-153236
3300.
VRSˇIMO sve vrste prijevoza
po HR, Srbiji, BiH. 091/191001-152880
2342.
VRSˇIMO usluge prijevoza, teretnim kombijem, na svim
relacijama, povoljno. 098/
001-155544
231-578.
VUCˇNA sluzˇba vrsˇi prijevoz
auta i stvari na svim relaci001-152639
jama. 095/816-8349.

GRIJANJE I
OGRJEV

VODOVODNE
instalacije,
razni popravci kupaona. 098/
915-1802.
001-154350
VRSˇIM USLUGE selidba, odvoz sˇute, piljenje drva, cˇisˇc´enje sˇupa, ured¯ivanje parcela i
odvoz starog namjesˇtaja. 091/
545-3505.
001-154200
VRSˇIMO grad¯evinske radove
od temelja do krova, kljucˇ u
ruke, povoljno i kvalitetno.
095/846-7273.
001-152762

AKCIJA hrastova drva za
pizzerije, kamine i sl. 099/
001-154302
846-8849.
BACˇVA za lozˇ ulje. 098/366001-154881
562.

ZIDAMO i fugiramo kamen.
092/203-3730.
001-153261

CER hrast, grab, prosusˇena,
na metar, 250 kn, na kratko

prodaja

BOJLER s lozˇisˇtem na drva,
pogodno za vikendicu. 095/
001-155216
526-8380.

DRVA za ogrijev. 098/420001-152652
514.
DRVA 20m3, 240kn/m3, bez
prijevoza, okolica Pule. 098/
001-152539
959-2580.
DRVA cijepana, hrastova,
suha i svijezˇa, okolica Pazina,
cijena po dogovoru. 091/188001-152458
3591.
DRVA 8m3. 091/794-0810.
001-152499

DRVA sa nasˇim prijevozom,
cijena po dogovoru. 091/191001-152881
2342.
DRVA na metar, mozˇe i na
kratko, okolica Marcˇane. 091/
001-152818
891-3376.
DRVA s prijevozom. 091/563001-152660
0834.
DRVA hrastova i cer, na metar, 270 kn/m3, moguc´ prijevoz. 091/581-2562.
001-152681
DRVA hrast i brsˇuda, 30 m3,
001-155179
Sˇisˇan. 098/898-104.
DRVA hrastova i mjesˇana,
polusuha i suha, s prijevozom,
001-155241
15m. 091/520-0987.
DRVA, 250 kn/m3, prijevoz po
Istri. 091/524-2117.
001-155223
DRVA suha, sirova, piljena ili
cjepana, s prijevozom. 091/
001-155044
185-9745.
DRVA s prijevozom mozˇe i
kratko piljena. 098/576-245.
001-155513

DRVA hrast i grab, 250 kn/m3,
piljena 280 kn/m3, te coke za
kamin, prijevoz po dogovoru,

DRVA suha, polusuha i sirova,
hrastova, 300kn/m2, moguc´ i
prijevoz. 091/755-7691. 001-153981

65

215x45x35., 500 EUR. 099/
685-2373.
001-155729
KALIJEVA PEC´ u 3 dijela,
povoljno. 052/500-714. 001-154939
KALJEVA pec´ za grijanje 5
reda, malo osˇtec´ena, hitno.
091/176-7905.
001-155866
KALORIFER 3 faze, postolje
2 kW, 200 EUR. 091/9043881.
001-154156
KAMIN Haas+Sohn-Austria,
staklena vrata, sˇamotno lozˇisˇte, novi, nekorisˇten, prekrasan model, povoljno. 098/
514-668.
001-154021
KAMIN PEC´ na kruta goriva,
Nordica Dorel L8, crvene plocˇice, snaga 6.5 kw, korisˇtena
2 zime. 098/578-300.
001-153713
KLIMA ured¯aji, montazˇa, servis, garancija, popravci, prodaja vec´ od 3.000 kn sa
montazˇom, podrucˇje Istre.
052/521-273.
001-153379
KLIMA ured¯aji, montazˇa i
servis, povoljno. 091/5526812.
001-154475
KLIMA HITACHI RAS/RAC
25-inverter, povoljno, info.
098/723-450.
001-152021
KLIMA URED
¯ AJI montazˇa,
prodaja, ovlasˇteni servis uz
povoljne cijene. 098/1910676.
001-153372
MOBILNA KLIMA Bosch,
1.500 kn. 099/880-0128.
001-153271

MOBILNA KLIMA Haier, malo
korisˇtena, povoljno. 092/1032214.
001-155194
MONTIRAM klima ured¯aje.
098/702-380.
001-155025
MRAMORNE PLOCˇE za grijanje, visˇe dimenzija, povoljno.
001-153515
095/855-5265.
PANJEVI 10 m3., 250 kn/m3,.
091/603-5285.
001-153599
PEC´ spiralne na struju, 2 kom,
povoljno. 098/403-067, 052/
386-759.
001-153861
PEC´ na drva Plamen. 098/
001-152988
576-255.
PEC´ emajlirana, automatsko
paljenje na plin, povoljno.
098/967-7818.
001-154898
PEC´ pola struja pola plin,
Koncˇar. 052/211-312. 001-155000
PEC´ na gradski plin. 098/224001-154813
407.

DRVA

EL. GRIJALICA 150kn. 095/
001-153791
510-8945.

- suha
- prvoklasna
- piljena i
kalana
- svih vrsta i dimenzija
- prijevoz na području
Istre uračunat u cijenu

GRIJALICA na struju digitalna
750 ili 1.500W, 200kn, nova.
001-155843
095/844-9526.

tel: 092 1269389

HITNO pec´ na gradski plin za
grijanje. 098/929-3257. 001-15