TUT 1

Sonbui1903

Hướng dẫn giao tiếp Serial port sử dụng VB.Net 2008 qua một số ví dụ
I: Chuẩn bị
1: Mở đầu Ở đây mình không nhắ lại về cổng nối tiếp của máy tính,cách viết chương trình bằng VB hay cách kết nối các phần cứng vào máy tình. Mình chỉ trình bày một số ví dụ đơn giản dễ hiểu có thể mô phỏng được ngay trên máy tính mà không cần phải làm phần cứng thông qua một số phần mềm đã đề cập ở trên. Các ví dụ này được mình xây dựng lại hoặc phát triển thêm thông qua một số kiến thức tìm hiểu trên mạng internet. Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện có điều gì chưa vừa lòng hay cần góp ý các bạn có thể liên hệ với mình theo địa chỉ Bùi Văn Sơn Lớp Cơ Điện Tử 2k3, Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội SĐT: 0973928584 – 0979693828 Email: sonbui.haui@gmail.com Y!M: sonbui1903 Cảm ơn bạn đã download tài liệu này! 2: Các phần mềm mình sử dụng: Virtual Serial Port Driver Microsoft Visual Studio 2008 Proteus 7.7 SP2 PIC C Compiler 4.107

Để downloal các phần mềm này các bạn có thể tìm trên mạng internet . Do vấn đề liên quan đến bản quền nên mình không cung cấp link cho các bạn. Nếu bạn không tìm được thì có thề liên hệ mình theo địa chỉ ở trên. Cách cài đặt chắc không cần phải hướng dẫn. Nếu bạn nào không cài đặt được hoặc cài đặt bị lỗi thì có thể liên hệ mình. Trong hướng dẫn mình sử dụng hệ điều hành Windows 7 SP1 . Nếu bạn sử dụng hệ điều hành khác có thể sẽ khác nhau về giao diện , các bạn linh động giúp mình nhé

Chat giữa hai máy tính qua cổng Com

Bấm “Add pair” để nối hai cổng với nhau Kiểm tra trong drivers của máy tính xem có chưa.9.Port. Nếu thấy như hình dưới là được Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .Serial.Driver.134 và laptop của mình không có cổng Com vật lý nên số cổng được bắt đầu từ Com 1.TUT 1 Sonbui1903 3: Tạo cổng Com ảo để mô phỏng cho các ví dụ Các bạn sử dụng phần mềm Virtual Serial Port Driver để tạo hai cổng Com ảo được nối với nhau Xem online và tải về clip hướng dẫn Ở đây mình sử dụng Virtual.1.6.

TUT 1 Sonbui1903 Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .

com/en-us/library/system.microsoft.com Kết nối Ngắt kết nối Gửi Chọn Cổng Trạng thái kết nối Metechvn.ports.com ComboBox Button Button Button Label Label Label ComboBox 1 Button 1 Button 2 Button 3 Label 1 Label 2 Label 6 Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .io.TUT 1 Sonbui1903 II: Các ví dụ Các câu lệnh sử dụng với Serialport có thể xem tại: http://msdn.haui@gmail.aspx#Y3078 1: Chat giữa hai máy tính sử dụng cổng Com đơn giản 1.1: Xây dựng giao diện Mở một dự án mới và kéo thả các công cụ cần thiết trong tool box Clip hướng dẫn 1 Clip hướng dẫn chỉnh sửa các đối tượng Giao diện chương trình sau khi làm xong Dùng các công cụ trong toolbox tạo giao diện như trên Chỉnh các thông số theo bảng sau: Công cụ Form Name Form1 Text Demo Chat qua cổng Com dùng VBSonbui.serialport.

Add(My.Enabled = False End Sub Khi đòng chương trình Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .Computer.Enabled = False Button3.EventArgs) Handles MyBase.IsOpen Then SerialPort1.Items.Close() End If 'Lấy danh sách các cổng có trên máy' For i As Integer = 0 To My.Computer.TUT 1 TextBox1 RichTextBox SerialPort TextBox RichTextBox1 SerialPort1 Sonbui1903 1.2.SerialPortNames.1: Đóng/ mở cổng khi bật hoặc tắt chương trình Khi mở chương trình Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object.Ports.Ports. ByVal e As System.2: Lập trình Để lập trình cho các đối tượng bạn double click vào các đối tượng 1.Count .SerialPortNames(i)) Next Button2.1 ComboBox1.Load If SerialPort1.

StopBits = IO.BaudRate = 9600 .Text .One End With SerialPort1. ByVal e As System.Close() End If End Sub 1.TUT 1 Sonbui1903 Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Click Try With SerialPort1 .FormClosedEventArgs) Handles MyBase.StopBits.ToString) End Try End Sub Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .Parity.PortName = ComboBox1.Ports.Parity = IO.Ports.Open() Label2.Forms.Enabled = True Button3.Enabled = False Button2.Object.Text = " Kết nối tới " & ComboBox1.EventArgs) Handles Button1.Object.Text & " thành công!" Button1.DataBits = 8 .Windows.None .2. ByVal e As System.FormClosed If SerialPort1.2: Kết nối và tắt kết nối Khi bấm vào kết nối Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.IsOpen Then SerialPort1.Enabled = True Catch ex As Exception MsgBox(ex.

Click Try If SerialPort1.Text & vbCrLf) With RichTextBox1 .Text = "Ngắt kết nối với " & ComboBox1.AppendText("Me: " & TextBox1.Enabled = True Button2.EventArgs) Handles Button3.Text Button1.Click Try SerialPort1.Empty Else Label2.EventArgs) Handles Button2. ByVal e As System.Close() Label2.ToString) End Try End Sub 1.3: Gửi và nhận dữ liệu: Gửi: Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.TUT 1 Sonbui1903 Khi bấm vào tắt kết nối: Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.ToString) End Try End Sub Nhận: Chọn sự kiện khi nhận Chọn serialport 1 -> DataReceived Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .IsOpen Then SerialPort1.Text = String.ScrollToCaret() End With TextBox1.Text & vbCrLf) .Text End If Catch ex As Exception MsgBox(ex. ByVal e As System.Write(TextBox1.2.Object.Object.Enabled = False Catch ex As Exception MsgBox(ex.Text = "Vui lòng chọn cổng kết nối " & ComboBox1.

SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.Object. ByVal e As System.IO.4: Chạy thử Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .DataReceived Control.TUT 1 Sonbui1903 Code: Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.ReadExisting()) .2.AppendText("Friend: " & SerialPort1.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False With RichTextBox1 .ScrollToCaret() End With End Sub 1.Ports.

.TUT 1 Sonbui1903 Khi kết nối được thực hiện: 1. ngay trong chương trình mà không cần phải chỉnh trong code Link download code: http://thanhsonvn90.Có thể điều chỉnh tốc độ.com/files/Com%20chat.googlecode.4: Hướng phát triển .2.số bit.rar Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .Hỗ trợ việc gửi file giữa hai máy ..

TUT 1 Sonbui1903 Chat giữa hai máy tính qua cổng Com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful