t
Elixirul numit iubire

..ln primul rand, nimic nu imbuoAt6legte tempe ramentul la fel ca sfudiul frumosului, fie ce e vorba de poezle, elocvenf6, muzic6 sau picturS. Ele dau o anumiE €legant; a sentimentului, care este skaina pentru restul omenirii. Emofiile pe care acestea le provoac6 sunt bland€ Si tandre. Ele scot mintea din graba treburilor Si a intereselor; invit6 la reflectie $i pr€dispun la liniste $i produc o melancolie agreabil5, care, din be toate dispoziiiile min$i, este cea mai pohivita penku iubire Si prietenie.'

Davld Hume,
Eseu /. Despre delicatetea sustului €i a

pasiunii

I

. 69 71 . ..d. ... 4 51 ..... Total prezentin momentulin care facr drasoste..patandla gidecompasiune Ce eete iubirea ad€vArals? ....n... 80 87 ....... . Senzualiiatea....T€ iubesc' Darva iubili pevoi in9iv5? Trei iubiri din tapte...CUPRINS 4r)t_l-uMIRt \JVANTiNAINTE l...... idta lumea ow€a Toat. 73 77 Paradoxul unei personaliuti amne:ice Sialpersonalil6liidiso. Oameni analirici vs o"menl emotional: .... ... 39 43 inseann. .... .. ....... nu .... .7 Un ameslec del..... ..... Leiisivulturii L€ctii din imperalia anrnalelor .. c:irehecutulnostru S€detulde d te uitain ochiicuiva . suferinta t7 19 !iputereamanipulatoare..exul nu maiirseamna a lac€ dr"sosre ... . 5? NTERLUDIU ub lulperfect 53 :APITOLUL 3 .. ll . iecretel?proturdealeJnuima4l'1. 3'....mintea.....t sd h feneiel R"volulia sexuala ti libenatea Sdr'|e ccvd reu?.. . Dat ce6t.6rie inc. Voi spun€li.. Cand ..iale ... lumea o doratte... ..... Cel nai nare conplinent al vost'u . . Alergamincercuriinapoi........ cotpul .....NPITOLUL 1 a fiunuselii...... .. 46 50 Artr€buisAviconcentratipecesuntetivoicaminte..... Ce . sqa poeiei ti ... n 27 31 ]APITOLUL 2 Jm iaa dragosrecu olemeie .. ...

G: Biologia celulare Fi cona{une. ti energie - pag.a gandurilor Fig H: Structura sub forma depan* a celulelor pag. 217 Fig. 214 Fig.218 Fis l: CorpulAlbastru pag 219 .216 pag.pag 215 Fis.Tr. E: Mintea analogid . Efectul Observator si celula n€rvoa$ .pas. F. 211 Fig B: 9apte niveluri de con$tiint.a binare - Treirea imaginii - pag.LISTA FIGURILOR Fig A: C€le Sapte sigiliii 9apte niveluri de con€iiinle in corpul uman - pag. 212 Fig C: Creierul-pag 213 Fig. D: Minte.irea in Acum .

MULTUMIRI Mutumhile ti aprecie lenoaslresincete tuturor celor care. penlru corcctura ei atent. imprcund f. pentu editatea litetati a acestei c. a indexului €i a eseu lu sub formd de comentarii si introducere la diversele capitole ale cerfi. explateze noi pefspectie asupra propriei lor fiinle. pentru consiruirca Glosarului lui Rafitha. au ajutatla . Mutumi speciale lui Jaime LealAnaya. fi penlru cuvinlele lui de inlelepciune. Alostun efort suslnut de echip6. fi penlru prcfesionalism.iu rca acestei ceii. Multemullumi lui Stephanie Millham. dorim s6-i mullumim tui JZ Knigh t. Am do sd ii mutumim lui Debbie Christie penlru cd ne-a pus la dispozip"e. Ramtha. in cele din urmd. penlru lransc etq fhregi*A leoriginalecu vocea lui Ramtha.4i. pentru dedicarca pe care o are penlru Marca Lunare 9i penlru cA pune inv'lAfuile lui Ramtha la dispozilia tututot celar care vot se le aude fi s. Apreciem munca de editare a lui PatRichker gi dedicatea penlru a pestra purc cuvinteJe Maestrului. lnspiat deaceeafi iubircpecateo avem cu loliipentru Maesnulnostu inuAlAbr.

.... ....... ....... IubireaeunIrcrup1indesptendori...... ..ind blasfe'd0 es(e numele ..................... adevArul rsmane mai presus de toate Rddd....... Rerelutiilz Vcute qle Ncapituhii tM\trc i lwnind... in cele din urmi. Ce vor ferneile....... ................ ... ..... Mai bi efd-ti tit! ceea ce le-ni face celo. .CAPITOLUL 4 Don Judn $iSainr-cermain la casa conresei Doi oaspefi neobi$nuiti. ... .. .............. ..iM u tot ... . 147 lmpactulasuprarcincarnirii.. ............ . .l5t 153 l6l t65 t67 . ............... Magia gSsirii oglinzii noastre perfecte........... ... ..... Ati losr iubiti pena la viatt........ tZ3 B trrbrli de mare renume ...... .. pe coreii i beli ... ............... Puterea t11 175 a ..... . . . ..... ... . Fantezii sexuale..........135 a te iubi pe tine FINAL: Elixirul: O iubirc .... Morala pove$tii.................... .........Orya nul \upre............. ................ . . l2B ..liysa d.. ..... ..dev Iratei cUceriri .. ...... ... 9t 93 96 98 t06 l15 CAPITOLULS Adev2trala frumusete 9i originhlitate .. . ..c ( boala . ............... .................................n CAPITOLUL 6 insuli.. l2l Cel mai mtue misler dintre toate Sin€le ....................'iubire....... I l9 C.. ... ...... ....... secretedezvlluite.....

inc6 atracfiva. in mi$carl de dans sau in dantelarii de piaka 9i n-au reugit s6-i . o experienF unica 9imagic5.. ve9nic6. 1t .urprinda fata. despre o ubire special. 9i cine l-a avut faniezii. intorsaiurile 9i lin iile drepte. este cea care o face gi mai de dorit. trisEturile. drama omeneascA n-a obosiiniciodat6 sA caute rceaste comoare ce parein mod nefiresc sl fie rezervata penk u altcineva. ca apa care necurge prinke legete. in solitudinea linigfita a gaodurilor sale intime. cine nu a fost nedrepta$t sau dezam6git de o ubire care nu putea se fie sau care n-a fost niciodaE? Iubirea poate se fie un misier atat de kecAtor. Chiar $i experienta .la fel. seva poeziei $i a frumusetii jne nu isi aminteste prima datE.CUVANT INAINTE Iubirea. De-a lungulwemurllor. Toamai aceastE caracteristic. chiar 9i atunci cand viata noaska ea recui deja $i a inceput sE se ofileasca. momentul plin de anticipare al primului noshu s6rut pasionat? Cai de ptelioase sunt )mintirile sau visele acelor wemuri inocente de pasiune salbatlce. remuritoare. ce ne face se ne simlim viisi n cenhul atenliei?9i. incat oescapa futuror )e care pana gi cel mal mari poeti $i visetori au'incercat s6-l descrie in :uvlnte. :a gi cum ar fi weun elixir magic ce apa4lne numai marilor Zei gi Zeite.a este adesea atatde trecabare5i de scLlrtS.

sE multumim pe nimeni sau se ne prefacern? Ce fel nolinsine.m in directia gresita Poate ca rispunsul esie in noi in$in€. care vindecS.cit prin viatA cEutand raspunsuri. in ei ingi$i 9i s5 igi piarda cu totul speranta penhu lucrurile cele maimarete din viatd? Noi spunem cE iubirea e pasager6 li kecStoare. poetilor ii iubitilor care au rat. o mascaradd de protectivitate.n€Ste gi ne dE aripi s6 zburam unde. cdre a uitat cine poarta capa Si masca in piesa. vulnerabili. inse iubirea nu am inteles-o. cread. care nevorbegte dintr-un loc indepartat.. adesea. este un sftain p€niru ea insdgi.care devin o parte invizibili a Faditiilor culturale . incat $ cucerim Si si cunoast€m cine suntem Si sA avem curajul si devenim celmai mare potenfial al nosbu? Cartea aceasta e dedicata tuturor lupt.torilor. seva poeziei\. dar este ea cu adevarat asa sau noi suntem cei nestatornici 9i lipsi. pana acum. de nesters noastrA pure Si idenhtatea Gazda noastr6 va fiovoce neobisnuit6. am mai fi noi insine. nu am indr6znit sa ne imagin6m. dace n. desi este extraordinar de prezent. un maestru cuceritor din propria noasha familie. hr. Ce a mai rdmas din identitatea noashd.htbnea. !i de cohqtienta de necazul noshur Ramtha cel Iluminat. atuncicand toat€ secretele noasfte ascunse au fostscoase la iveala. s6 le vadb toata lumea? Oare inc. ne vedem reflectati intr-o oglind. ranig de propria noashA managi de lipsa noastra de cunoagtere.ar kebui se ne ascundem. CAlatoria pe care urmeaza se o intreprindem in aceasta carte est€ f6cutd posibil6 doar de mana iubirii insesi. in persoana care. Ea este sabia adeverului." Nu e agadeironicsE vedem c. cele mai sacre convingeri Si perceptii ale oamenilor despreei in$isi.fi de substania? Poab ca ne uit. care a descoperit secretul epocilor Si care acum gi-a . despre noi insine Este o carte care ne permlte s.i a l'unusetii lumiidejosinu putems6 nepermitem sE iubim.ii fac adesea sa nu reuSeasca s. care ne provoaci s6 ne cucerim de libertate apare atuncicand ne iubim suficientde multpe haurile care ne intuneca natura cea adevEratE.a scepat tot timpul. Cartea aceasta este d€spre explorarea acestor inireberi Si despre g6sirea s€cretului la paradoxul iubirii ii descoperirpa a ceva ce n€. sub ochii adeverului Si ai sinceritA$i deschise. cine suntem.

neintelegerile de ieri cu privir€ la nigte lucruri prostesti gasesc aceasta sincronizare p€rfect.. insa noi.r llicjod li iimplilor muritori.I lt\rtrl ttrrn irl r.m pc ea Si ne punem la bataie viata in cautarea ei Acesta este paradoxul Sunt sigur c. atatcatputem nois6 ne amintim dinistoria noasir. intre Zidler ti Satine.s. ca fiind o stare normala a lucrurilor Existi o replica minunaid in filmul tecent. in care eaiisp!rne cum. acesia este motivul pentru care unii oameni au descoperit ideea c. ins. ca oameni. Iubirea e ceva asa de neobisnuit E atat de rara. 2001). ca fiinie omenesii. in cele din urrne.prin corp ne al€arg6 sentimente 9r senzafri imbucuraloare Si delicioase -.sham mereu sau macar putin in viata noaskA. celmaibLtn mod de a descrie divinul. in mod natural. Iubirea esle un mistet i un pat?dox Iubirea pare sA fie o realitaie aflatd dincolo de complexitatea limithrilor 9i a personalitefi noastre omenegti . ne dam seama de ce. pe Dumnezeu.o caracteristici ce ar explica de ce este a9a de greu sa o p.spunde.in loculnoshu secr€tgjspecial. incat este folosit6 pentru a descrie tot ce nu Stim Ei nu intelegem. cheia unuimare mister sau a unei mari cunoaSteri a noilor paradigme se ascunde exact in inima unui paradox. cdre nu reusescsaopnnd. iar el il r. Poate ci acesia este unul din motivele penku care absenta unei iLlbiri adevArate. suntemin extaz cu iubitul nostru.ntem noi Unii crpdinciosi se por consola cu dsta. Ei bine. insi luc.ululuitor gi paradoxal este capaciiatea noastr. omeneasca. atat de tr€c6toare $i de misterioasa. cum Dumnezeu estein mod tradiiion al atat de dincolo de cine suntem noi. pentru a ie$i din nou la iveala.Dumnezeu e iubire. Ewan McGregor. pline de sens in viala oamenilor este acceptat5 atat de pe larg. Sursa a tot ce e viat5. intr-o c ipA. spontanA 9i generlci a omenirii.. este in termeni de iubire Ei spun . a gAsitiubirea adevbratiin viala suntem creaturi ale ei. Iubirea e un mister Iubirea transcende naiura noasfi6 omeneasca Ea nu se araia ca o calitate naturala.o apuce De obicei. iar la scurt timp dupa aceea. Moulin Rouge! (Tw€ntieth Century Fox. cu o tristete adanc6: 'Noi . (l. rezult6 cE si jubirea ar trebuis6 fre dincolo de ce putem noi sa inteleqem. Nicole Kidman. sa concep€m qr sa visam ceva de genul iubirii. dupa ce corpulse linigtegte qimomentul a kecui. insist. Ea transcende natura ooastr. acele lLrcruri dincolo de cine )L..

lubnea

seva

poeiei

Si a hDmuselii

Cu toFi suntem blocati in acest punct, pentru c5 toti am avut parte de

asifelde experiente. lnhebarea sheveche totfara raspuns rarnane: Ce rnume este acest,,altceva" despre care vorbefii? Ramiha rupe tacerea prin cuvinte puternice, insi pline de gratie si de iubire, ca sunetul unui flaut care plut€qte peste tunetul tobelor: ,,Asia c;utafi cu tolii Cautati femeia perfect; Sj bdrbatul perfect, care, in viata voastra, e de neinlocuit."l ,,Poate ca vefi ajunge se inlelegefi acest lucru minunat, c6 atunci cand deveniti adevarali - chiar adev;raF- - si cind suntefi doar ceea ce suntefi, fara sa jucatiniciun feldejocuri, da, atunci probabilca o si trebuiascd sa pierdeti persoana cu care impe4ifi patul, dar poate c5 urmabarea peEoana cu care o s6 imp64ili patulva fi egalulvoshu. inlelegeti? Adeearul esie libertate 9i este $i seducator. Este complimentul cel mai mare pe care ni-l facem. Corpul nostru nu este cel mai mare complimenti mintea noastra este."'? Natura aparentevaziv; a iubirii incepesS capete culoare qi form; atunci cand ne schimbam perspectiva 9i cand oe indreptam atentia inapoi, cetre noi si vedem dincolo de suprafafa fatadei noaske 9i a padilor corpului noshu Peisajul se schimba complet atunci cand incepem sa ne vedem pe noi insine - complimentul nostru suprem ca minti suverane, care au lib€rtate Si al€geri, capabile sE sus$na un gand original, unvis nou, care pregaie$te cadrulsine pregateste penku experienta drage ce urmeazE Noinu suntemdoar receptorii accidentali ai un€i experienle, ci mintea care a contemplat posibilitatea acelei experiente si a transformat-o in realitate, in mod congtient sau

-

inconstient. Confuzia apare atunci cand insistam sa ne reducem natura Ia treptele de jos ale scarii experienfei omenesti: iubire sexual6, iubire

1

Finding Peace in Love lA sdsi pacea in iubne, n t J. Casaa 478 ed \Yelm,

Dialogurile lui Ramtha, 2000)
'z

Teachtng Dedicated to the Feninine Gada and Underctandins Molecules ol lnfent and Beconing a Chist IO inv'ldtud dediaE genului feninin inlelege Caseta 374 ed. (Yelm' nolecuJelot de inrenlie €i devennii inttu Christas. n

A

il

i

D

ialosurile lui Ramiha, 1998)

Elixiul n'hit iubne
Si Zeife, care poarta in maini elixirul nemurkii Nu dati la o parte acest mesager neobi$nuit, ci ganditi-ve la gandurile Si la inhebirile care ni se oferd. Considerali toate astea ca pe o scene, o fer€astr6, un cantec pe care il auzim {i care ne face s6 ne gandim, sa

Iuat locul printre Zei

Si sA ne amintim. Ganditi va Ia asta: Cum remane cu iubirea sc(ualA? Dece este ea o ahactie atat de puternica? E ea buna, e greslt6? $i femeile? Care e adevSrata lor naturi, frumusete Si valoare? Si casatoria - este ea naturali sau nenaturala? Se spun€ ce insiinctulqi ahacfia animalic; nu inseamna iublre, dar cum rAmane cu lectiile pe care le invbtbm de la regatul animalelor qide la acelespecii rarecare au unsingur partener toatb viata Si care sunt dispuse si se sacrifice pentru urmatii lor? 9i cum ramane cu oamenii care creeaz: boli penku a akage atentia, pentru ca cineva sEiiingrijeasc6 gisaiiiubeascS, dupi ce foculpasiunii s-a stlns, sau care devin plictisitori Si intruzivi? De ce adulterul esie adesea o aventure mai incitant6 decat loialitatea fafe de partenerulpe care spunem c5l iubim? De ce oare atal d€ multe relatii care i;cep cu pasiune Si jubire sunt reduse in mod kagic la ranchiuna de a fi nevoit se po4i responsabilitSfi {i infelegeri conkactuale? Cum se poate ca, penhu unii, a face sex nu maiinseamna a facedragoste? Ce hebuies6 facem cu fanteziile noastresexuale, cu secretele noastre care neg6sesc rapid, de indatS ce mintea incepe sA rataceasci deparie de partener? Cum putem s; fuzlonAm iubirea Sicompasiunea cu taria $i puterea? Oare seducija puternice poate sa fie un moment de pasiune pura, sau

zambim

$ fie manjiti de manipulare marsava? Poate iubirea se fie o experient; dedurate? Vom afla c6, poate, am c6utat respunsurile in loculgresit. Nu putem sa separEm jubirea de cel care o prirnegte. de noi in5ine. incepem s; gisim ceva indicii atunci cand devenim sincer conghenF de ce anume
trebuie am wut de la experienta respectivS. Oare princrpalul noshu interes a fost gratificarea sexualA sau altceva? Cum ne ved€m pe noi ingine, ca

pe niste pa$ ale corpului, prodlrsul accidental al naturii, sau ca pe altceva? Ne-am resemnat sA heim penhu aparente, penhu idealurile altcuiva, sau wem sa hdim penhu altceva?

t:lixiru/ nun)it iubire

plinA de nevoie 9i iubire manipulatoare. Viala ca fiinld uman; este mult mai mult decai asta - gi Ia fel e gi iubirea. Noi am cunoscut doar

CAPITOLUL
caci cum am putea sd gustem dink-o astfelde bauturi nemuritoare, care hanscende oceanele spaliului $i timpului, gi sd remanern tot doar nifte muritori? Suntem mai mult decat ce€a ce putem sA atingem fizic. Suniem mintea care ne animB corpulgi care il face unlc, Ia fel de evaziv gi de liber ca iubirea insigi.

1

Toatd lumea o vrea. Toat6 lumea o doreqte. Dar ce esle?

Umpletivi paharul cu vinul Dumnezeilor, penhu ca, pe c6t de sigur e cd inimile bErbafilor gi femeilor muritoare vor continua se fie fermecate de acest visin.secolele cevor veni,la fel;i voisi puteF sE ajungefl se cunoagteti au adeviitat acel elixir numit iubire

'Toate

ac€stea ffind spuse. acum suntem gata sA inc@em.

16

in vletile noastre gi este liberd pentru Voi spuneli: .e himit niciun fel de mesageri. la aga de scurt5 ingtiintare . f5ri . FerS ea e degenerare.dar ce este timpul? . Si eu am fost invitat in aceaste seara . dupe caz. iubesc. iubire Toata Iumea o wea. A'Sa sa fie. :5r5 ea e nebsnle. Mai mult. Aga ci nu mai e vorba de mesageri E vorba de o ntruziune in realitatea voastr. in aceaste jear6.unt atat de onorat 9i de mullumit ce. Sl la sfarsitul acestei Ma Lucrari rjungem la acest cuvant precar de gase litere. ca un inger invizibil. Toata lumea trebuie sE fie sustlnuti de ea. n zil€le ce vor venl.' Dar vd iubiti pe voi instua? "Te Ajung la sfargitul Marii mele Lucr5rl. o inhuziune in minteavoashS. ceea ce predau ast+seare. Dar daci ubirea existS. foata lumea ianjeit€ dupa ea..!i va promlt ce ceea ce lrmeazA sA auziti aziva deveni un mareclasicin analele acestor lnvdteturi.atlvenlt sa fi|i cu mine. Fir6 ea e speranfS. am sE vE spun ca toata aceastd inv+ eturi pe care o veti auzl in aceasta seare in vremea voasha s€ va manifesta n viata voastri ca o realitatevie. Aqa se fie. penhu a ve permite si o angajati sau sa ) eliberati.

Oare asta inseamnS ca. Ali fost iubiF. e bogati in \neunuldin ac€ste lacuri. nu pe perinFi tei . pentru ce.stc din autodistrugere lubirea nu creste :rndili va la o floa.i hxrh. atunciiubireaa un trandafir. aca mintea voastr. daca minlea voasha econcenkatS pe ranchiun6. Ei bine. $ vA gasiti drumul cAke legendS.suficient le mult.n-o se se adEposteasca niciodatain viata oashe. cu o buni ingrijire. la fel ca in cazul iubirii legendare. ahrnci ce inseamn6 cal6toria? $tim ca ea te implica pe tne Ersonal . Bombe tomlce Si bombe cu hidrogen se fac din apa grea a Marii Moarte. cE nu v-au iubit.. E n mister.o mare moarta. pe tine. niciun stejar. Mulli dintre voi purtati anchiund p6riniilor vostri. niciun nufar.cA cest mesaj este un mister. dtn abuz . dac6 mintea voaski e pe gelozie. cea mai gr€a apd c pe fata P6manfului este Marea Moart6 . penku ca in el nu a fosi iubire.toat. 4oartea Si distrugerea vin de Ia apa grea.. Asta e ceva care na sAvar9it.t. nu pe copiii tai. nu creste nicdieri? Nlr. care incepe prin a ne iubi pe noi ingine. ur. Mulii lintrevoi afi avut astea. ApA grea. de dis-cernSmant Asta e un rcru bun. asta e un lucru rAur asta e un lucru Dumnezeiesc.i€9te in Marea lvloartA sunt acteriile Nicio plantS. u crcste din vt.e planiat5 in celmai acid sol pe care vil puteti imagina.'t. iubirea . daca nu creste in marea moatte a orpuluivoslru emotional. 9i acum. Atunci. ea va scapA in 6mpul ietii. dar el te implic6 pe tine.. larca Moart6: Singurul lucru care h. A corecta copilul nu inseamne lipsa iubiriii inseamnd a aduce ce I bine Si ce e rau intr-o pozitie analogic.nu pe tovar6gul tau. puteti sA spuneF ca aF fostiubig. care v-a permis sE ttiti diferenta lintre bine 9i rdu. dac. iar asta inseamnA cd ali fost iubiF pan6la libertate le perinti vottri.rqrL l) c.a T\ Si d htrnr o J. Iar incununarea. dac. rintea voastra e pe lrecut. niciun riretcopac nu creste dink-o mare moarta. Mul[i djnke voi purtati anchiune becutului. copil ind. iocat sa fiF incurajati s. nicioorhidee. Dar dace nu intelegi rbirea.1.. lumea o wea. Mulb dintre voi rvqti iubirein trecut. pe tine. ca un nuf6r . Acum. ealizarea cea mai mare a vielii noastre este sA cunoagtem acest leac nistic. aveti libertate in exprimare. lintea voasha e pe neincredere fi voi sunteg cei care adEpostig asta.

om gasi in mintea noastrd pe nimeni care sa Sde cate fire de p6r avem in cap. penftu cE nu \.m sd o urm. lucruri.sA g6sim acel sentiment rafin at. crescand din tineretea noastrE. iar asta este chiar aSa. pentru a da curs invatAfurilor str.astafaceiubirea Sicare ii aduce sufletului multumire.acesta ar hebui se fie exemplulsuprem al iubirii. Si al invinovSlirii. toat. ajungem la acesi m6re! mister legendar. Mai mult.vechi despre asta. Adevarul nu creste in solul emotiilor.m . oare ar trebui? ln iubire. Iubirea nu cre$te niciodaG din genul Si Si in sufletul nostru. atunci totul va fi in regulain mintea noastrd. ti al geloziei. Si al indoielii. Pentru a avea omintecare seindoiegte. aceast6 pofiune despre care gtim c. ci care ne oprelte de la trecut. din genulacela de minte. iubirea nu poate niciodati s.Sa c5. acelsentiment efervescent. multumirea care aduce corpul nostru luptabr la paceSimintea noashe la libertate. Este absolut corect. lubirea nu e legendar.. al invidki. Toat6 Iumea wea asta. suntem hot.. nici chiar cel mai prost dintre cei tineri 9i celmai cinic dinhe cei bEhani.I it\r ti trtt. a spune ce Dumnezeu cunoaqte fiecare fir de per din capul t. cE iti cunoaste fiecar€ suflare pecare airespirat-o .rati laneinl€lepciune. ne d6m seama cat de prostesc e acest concepi. tanir sau b. locuri. iar dacd nu Stiti. A. al suspiciunii gi al neincrederii. Opreste trecutul Si ne cucereste lanturile $i ne di libertate.r. poliune magicA. nu cre$tein solul vinovefei 9i alrusinii. daca o gasim. pe nimeni care sa Sdeweodai6 despre noi toate conceptele pe care promit€ sa le gtie Dumnezeu despre noi 9i abandonEm acel concept prostesc. din genulacela de sol. acel sentiment legendar care e magic. qi alignoraniei. care sa nu doreasci sa g6seasca aceast.t r)l t. o iubke care ne permite o valoare de adev.lLrbirea . c6ci indoiala nu aduce niciun rEspuns. Nu exist6 persoanE in acest public. in inima in imp6r6fia noasha. ins6. qi alranchiunei. inainte ca acesta s5 fi fost cunoscut. in corpul acela desuflet. Tot ce este continut in indoiala este o lipsa de r6spunsuri. momente Si intamplari .tran. Adevirul cregtein solul iubirii. Si alvictimizirii. opt. insA oare ar h€bui sa o facem. creasc6 dintr-un sol de indoiale. Ba chiar. lumea. o sE qtiti. itim eu Stiu qivoi qtili.oameni. a9a sa fie . dar g€nul de pace care nu ne opregte d€ la viatd.ca iubirea nu se susline in solul oh6vitor algeloziei.u. Ea exis6in fiecaresuflare. 9i cu iubirea gasim pace.

la nivelul primului sigiliu. $titi. fer6 povar. hnnu u Llotcste Dat . i-ati cerut sau i-a$ spus asta.t. Este pat tea animatce a naturii voasire. Ei bine. dar el nu s€ intamplS in coastele noasbe.2001J pp 122-135. iar congiinfa Dumnezeilor este facuta dupa primele trei sigilii al€ Dumnezeilor.teturile de adev6r. v.Sexul s€ vinde. Ele sunt animalul. Hai sa n€ oprim aicl.unde gisim iubirea? El bin€. mintea. weau savE puneli aceasta inftebare CaF dintre voi sunteti feticiF se gtiti ca erati nifte adulterini. lncepe aicissi apolhece Jid. s b lncepe maiinlaiin mintq apoisunt activali hormonii se(uali.Panal. sa put4i sa vE facefi treaba? Cifl dintre voi inc6 mai sunteF indregostiti de acea persoan5? Minunat. emolionali. Acum vreau sa vtr inheb ceva. De aceea.olLtie (Yelm: JZK Publishins. animalul de pradA . iar in foculpasiunii. Clv t24ia unand. ac€st t)ublic era infofolit pana la gat cand s-a ajuns direct la so( . Deci.6 de multiplicate fard Decl. De aceea toate rcclamele acelea sunt sery. nimenl n-a ficut un shut pane ce nu a fost ceea ce face sbutul 9i apoi a devenit sbuiul. qunt procrealia terltoriala.l. CaF dintre \roi incd mai sunteli indragosti$ de acea persoana. revenim la ceea ce se numelte . chiar sex. caF dinbe r. Acum. natura este fecuta dupi con$tiinfa Dumnezeilor.domana lenese ridicandu-se aiciAsta e bine. cu aceast6 po\r6te dcspre iubire? Vreau sd vi pun oinhebare Afunci.9i vreau sa 5pun. in focul pasiunii.7i\ :t hntrca o o. v-aF dedica viata.roi Stifi ce bat a$a de departe.care poate sA-l doboare pe cel mal slab. este vorba de un sentjment extraordinar 9i becabr care se intarnpli. divaune a JZK lnc .. toate natura prezinti acest "concept responsabilitate.y ol Hunanity [Eeflediile unui ma6trudetpteino a onalhii. otigini ti e. ati crezut 9i vol? Acum. dupe care e croit inbeg regnul animal. E doar o chestie de reactie.". n. . nuiubiti? Haideti-9t1fl . numai penku ca voi.a 'lbt.e este. Asta ein primele bei sigilii. A Macq s Rdlection on the Histo. toat. corpulsi sufletul acelel persoane careia i-ati spus Si care v-a crezut. mal intai. De ce nu sunteti cu acea persoana? Cefl dlntte voi nu sunt4i? A'Sa s5 fie. Ramtha. inclusiv pentru aceasta ScoalS . in inv. care este punctul de vanzare cel rtldi comercializat din punct de vedere politic pentru orice produs. Asdel. Primele trei sigilii sunt animalul.

Ce inseamnS asia? El bine.3 Iar pan6 acum. El." oamenilor din vlata voashS ci ii lublti. Os6 o scoateti la luminA ii sA ii spLrneli acestel persoane ce suntefi indragostltl de €a. Cali dinke voile-ali spus 'Teiubesc. O s5 scoateti orice. Eu am facut-o. dar inca n-ati urcatinapoi. Bun. ali coborat pe scar6. le-aF fecut lucruri gi v-ag gandit la ei? Cator oameni le-ati sPus aceste cuvrnte. suferinta put@rea manipulatoare Sa te iubegtl pe hne. dar voua ingivi nu vi le-ati spus niciodatS? Deci. pe programare 9i pe ceea ce avea se uttneze . O se scoateti orice.A: Cele S6ple sigilii . cator berbati$i femeile-ati spus caii iubitl pentru ce pofteali 9i pentru cA erati animalulde prad6? FolosiF acest cuvant magic penFu a face pe clneva s5 fie sedus de voi. c. B:9apte niveluride congliinFii en€rgi€. bine? Un lmpuls imediat. Je iubesc". rSigiliilesunt cenklenerseticr foalt€ put€rnici. sd igi abandoneze slnele profund. suflet gi corp. penhu ca erati apringi de un lmpuls sexual? Ridicati mainile. credeti cE Stiti definitia penku cine sunteti voi. sunt gapte pasi cake acest cuvanl pe care leam manifestat intr-un grad modic. dar nu cunoa5t€fi mi$catorulverb al iubirii. intim penhu a vi da \rou6 . in primulsigiliua. despre a te iubi pe tine insuli.minle. daci op€rati din prlmulsigiliu. doar ca sE gtiti cd nu sunte|| singuril. Piramida este fScut6 din iapte niveluri.asta ciutati \()i . doar ca sE puteti sA v6 imprastiali samenta sau sE aveti orgasm sau sA ve facqti de cap cu ea. Priviti in jur. 3 A se ved€a F S. iar voi sunteti in curs d€ a o face. Legenda cea mai maia dintre toate est€ iubk€ar este cea mal mbreata fimaimagic6 poliune careexis6. con€ctali la gland€le g organ€le importanle din corp. Ei bine. Accentulera pe minte. Sapte con9liinte. Sapt€ campurl de constientA a vielii. ii acum.corpul.cas'rfa'nt6 9l durere. Cator oameni leati spus. Sapte corpuri.relacilit€azi tapt€ nivelurimajoret dlstincle de corlttiint6 Primde lrei sigilii su centrii implicatl de obic€i in toate complo(ititile dramei omenegi Primulsigiliu semanilest: ca sexualitater al doil€a slglllu . Priviil in jur. acesta e lucrul pe care ilscoateti. iar d tr€il€!. ca put€re tl manlpulare A se v€d€a Fig. Cati dinhe voi sunteti de acord cu asta? Ridicag mainile.Lh\ tl trutrt ttl\!r Trei iubiri din tapte: gi Senzualitatea.

dinafara dormiiorului. Dar acum. Uitati-v6 lamine. Ia fel cum el este elementar gi in naturd Este elementar la trimjtefio felicitare. ai drum lung panS se intelegi constiinta omeneasca. prin propria ia nevoie de a qAsj respect r^n tine r^nsuti.reti decat primulsigiliu cu care i-a!i magnetizat Si i-a[i atras catre voi. Cec5utati? Iubire. Mi gindeam a primelor prin propriul i.ie prima. Cali dintre voiintelegeti? A$a sA fie. se revenim la SfintulGraal. rigrul. incatsa se apere singuri. Atat. te iube$ti pe tine insuti inhu viaF. cred cE te iubesti" sau .. A. ati creat boale ca s6 obtineti atentia pe care iubirea sexuale nu v-o mai aducea sau pe cure nt.. o mai c6p6tali? Sunt mai mulF. daca su n tefi dispuqi s. Deci. Ca! dintre voi nu v-ati folosit bolile. Asta inseamn6 ca exis6 mate.9i uneori chiar sa faci asia ca sE iti testezi partenerul. Eibine. iar voi treceati in c€l de_al doilea sigilju. minunatii mei oameni. E adevarai. Deci. a$a cA ne cream accidente. O sa-mi amintesc eu Dar o viatd mareata nu se face din partide minunate de sex. shulul. mai bacterii. ca s: vedeti daca puteli sd obtineli ceva atenfie penku el. v6imbolnavili.de ce ati ficut asta? De ce ati creat aceast6 dispozilie. ca sa facem ca atentia s. pot se rAspund eu? Ati ficut_o pentru ce prirnul sigiliu se epuizase deja.d o qca taaLi htDca a JorcSte Dat .se numegte . dubios. O sa o faceii. V€dem seminlele de inceput ale sfarqituluivietii. Este elementar la viruqi $tifi ceva. dar sA obtinem aceea$i atingere omeneascd.e este? Dar amintiti-v6 ce v-am predat despre cum au aiuns aici Tyrannosaurus Rex. singura iubire in lurnea aoimalice _ in afar6 de acele animale care sunt monogame . Motivul penlru care vreau sa faceti asta este penhu cA vindecarea st6 in scoaterea Ia lumina a adev6rului Vindecar€a st. pegtele. oameni buni. cream boala. penhu ce sexulse ofileste Else ofilegte. doar ca se cdp6tati atenlie? De ce? Hei. CaF dinke vor Stili acum ca afi creat acea epuizare? Epuizare. s. hirnitefi-o bdkanuluivosiru virus. Vedem seminlele de inceput ale nebuniei.e trei sigilii treisigilii. in mod absolut. Asta inseamn6 ca existd o sacralitate pe care Ei bine. in prezentarea adevarului. Haidefi.singura iubire in lumea animalelor sunt mamele care dau nastere urmasilor lor gi ii ii cresc pan6 ce ljn Si suntsuficientde mari. dar nu ar trebui se vind prin primul sigiliu. pe cai ati spus ce sunteti? RidicaF mana daci nu. e vorba de . ca sa ne incapacitdm.Lli ul hun1it' iubirc Tlati lLtn.. dar deocamdate. bizonul. Dupb ce alerg5m noi ioti? o ceuiati - o cautati - Dupa iubire. destula incat s6 te imbolnavesti de ea . Cand realismul $i smaltul din ochi incepe sE se clarifice si vedem ce am facut. o sa neimbolnavim. din nou. \. prjn propria ta nevoie de a afla suficient de muli ca e9h mai mdrel decat corpul teu sexual. vedem seminfele de incepui alebolii.iube$te+e pe tine intru viaf6.doar ca sa vedem daca putem se o facem. dac6 sunteti dispusi s.rl. Asta inseamna ca exist6 un mare filon-sursa. durerile c-a si obtine[i afecljune de Ia alfii? Ei bine. ci sE vinE doar pentru ca cei care spun altora ca ii iubesc. penku ca.Nu. elaor. transferaii energia din organele sexuale in alta parte a corpului. prin Dumnezeii care le-au creat Iar Dumnezeii care le_au creat au suflai viatd'in ele. credm probleme. calul. acesta e adevarul. prinhe voi. draga. Sexul este un instinct animalic. vina la noi.. am uitat cum era. pentru ce nu e vorba de ceea ce ni s-a ficut Ia nivelsexualsau de ceea ce am fdcut.intinde1e. nu wem sA oinfruntam. acea atenFe sd Si vinE la tine. penku ca prin durere suferin[8. Oh. suntefi incA atat de pasionat de indregostifi de acei oameni. nu-i aga? Una din marile invatdiuri pe care obisnuiam sd le predau _ obi5nuiam .reli sau ei suntmai m.yeau sA va intreb ceva _ ara o s6 fie clar ce vreau Sj s6 spun. Oamenii se imboln6vesc pentru ce s-au sSturat sa fie pa4i ale corpului 9i sa se gandeascA Si sd se minH c5 asta e iubire adevirata. De aceea se numeste instinctul animalic Ei bine. Ei bine. DupA ce alerg6m cu totii? De ce ne-am imbolnavi singuri? Ca sa primim o atenfie celpulin egaleinviafa noasha normale. caf dintre voi. faceti asta numai ca se v.ga si fie De ce? De ce ati spus ci_i iubiti? pentru ce asta e poiiunea magici. oboseala corpului. Ve sunb cunoscut? Bun. leul. dar iubirea nu se naqte in primulsigiliu. dupa ce minciuna a fostdezvaluit6. mecar asta e cvolutie. de c€ ali f6cut asta? Am pus o intrebare . data viitoare cand ve pregEtili sd 5i eu a9a. $ice era viata? Energie a primelor _ energ. .. Spdlare pe creier. Acum. nu mai suntem chiar a9a de akasi de aceast6 minciuna. sexul nu inseamnS iubire. un instinct uman elemeniar. Atat. aceeasi afecliune 9i cuvintele de cocologeale . iubirea nu e doar un cuvant de sase litere Poate cE ve sun. doar ca $ vedeti daca voi suntefi mai m. credm intamplAri.u sim! de respect de sin€. daca sunte[i dispusi sa va simtiti rau.

in al heilea sigiliu s a hansformat in . Iar ceea ce incepem sa facem acum sunt toate lucruril€ pentru care afiridicat mana: boala Toate bolile seintamplAin constiinta celui de-al doilea sigiliu. tiinca o daia. N-o sa gesil niciodata Sfanful Graal in puterea ranchiunei. ca s6-$i mentin6 corpul. Si cred c. ajungeti in pat Eiseiniempla Si e fabulos.\ Il\t lr t t L. in c. totali Asta se numeste iubire sexuala. Am mai fost acolo. int€legem ce iubirea sexuala . face rotocoale de fant€zii Nu mai faceli dragoste cu bdrbatul sau cu femeia de langA voit faceli dragoste cu altcineva. doar implicare iotala.. nefericir€. tot nu-mi iese. cA ah fosi asa de binevoitori qi ati ridicat mana la punctele de adevar.ste? speranta iubirii. atunci e 9i motivul peniru adulter Si chiar moiivul neincrederii Atunci ne deplas. dace te ai gandi la persoana cu care faci dragosie. nu ai avea cel mai m. Deci. acope.iubirea sexual...cand doresti pe cineva atet de muli. primele caieva daii este o implicare totala cu cealalta fiinfd. a mea " Cred c.. suntem in al doileasigiliu cu siguranta cavom crea aceste lucruriin aldoilea sigiliu. s€xul cu un singur barbat.dati-mivoie s6 mai subliniez o data are loc in constiin ta celui de.persoana aceea v-a ocupat gandurile. sunteti perverSi 5i aveli fantezji ei bine. dacav-aF gandic5 face drasoste cu voi. incat nu mai po[i sa astepti s6 ajungi la pat.ind-o pe cea a oamenilor sAnEtosi Daca primulsigiliu esteseducge - ejacularea bErbatului.m Siducem aceea$ienergie in al doilea sigiiiu. de ce nu ii priviti in ochi Si nu le spuneli: . penku ca..' vt. IncA se mai ]upta cu varsta. acum.9i asia nu se aplica tuturor.ceasca un pic? Ceseintampla atunci? Nu maiexista iubire sexu alai exist.Sfantul craai in boal6 9i in nenoroc..tarfa aia" .o sa gasifi niciodata Sfantul Graal in sex Niciodat6 n-o sa gasiF. devine plictisitor Si apoj ajungem Ia adulter. voi sunteti cei care v-ati mullumii cu mai pufin.i hr)x. Hei. in faciuri. Mi ai spus cd me iubeqti Te-am crezut Ti-am dat corpul meu. caF dintrevoi intelegeti. B5 hanetea dre loc in con{iiinra cel-i de aldoilea sigiliLl. te iubeiti" 'intinde+e. iubirea care a avut loc in primul !igihu se traducer_n sprij n pentru copil. Drt ce. sprijinul par tener erlui. Vorbesc despre momentele cand cursa hormonilor s-a oprit.atuncifemeile carelnc6 maitr6iesc pentru acel orgasm sexu a I pe car€ li-l adLrce b:rbatulinca se mai luptA cu supraponderabilitatea. Am inv. Se lupt. dece era aceasta pri€ten a vcasir. prea descriptiv? 25 Cand ajunge la al treilea sigiliu.ret orgasm pe I car€'il ai.i . Toate accideniele se intamplA in constiinta celui de-al doilea sigiliu Once epuizare a functiilor corporale are loc in conshinla celui de-al doilea sigiliu. voi a! gandit lucrurile asieai va rog frumos .. implicare totala. atLrnci asta v-ar porni pe calea iubirii. Cdnd sexul nu mai inseamn. n ati mai avea niciun sentiment din actul acesta. ci se aplic6 acelui concept de oameni carora le ati spus ca-i iubiti. daca asta e tot ce cauti. incai vocea noasha va deveni mai puternice.utarea cuiva care o s. urmatoarea intrebare pe care ar trebui sA v-o puneti este.i. comoditate. panA acum?Vaintreb caF dinhe voi inleleg4i iubirea sexuala Si cand pleace iubirea sexuala. $i ce se iniampla in ziua in care mintea incepe sa rdt.cutare' sau cu un lucru! daca aF face asta.'.te iubesc". sau . acum s a metamorfozat in . Da? Cal dinire voi sunteti de acord? Comoditate. Fac dragoste cu cutare . cand iubirea . boala Si durere.Tic6los manjpulator ce e$ti. . iar pe noi iubirea ne int€reseaz.nici mAcar . Ei bjne. penku ca. daca irebuie sa aveti fantezii despre p ar tener ul vostru sexual. Ti-am dat cele mai bune zile dln viafa mea lar tu te-ai culcat cu cea mai bunA prieten. '/. ce. inteleaqa.t!. Tot ce e boal. mintea voasha e innebuniiA de acea persoan6. iar nevoia noaska e atat de mare.$tii ceva? Nu fac dragoste cu line azi.me rog.t.. cu totuL.skeze acelagi moment Adevaruleste ca sa\ul cu o singura femei€. dac6 asta e baza unirii. Trebuie doar s6 p. orgasmul femeii.al doilea sigiliu.9tili de ce exis6 fantezii sexuale Si de ce ele au devenit un factor alnaturaleiii. in aceasta societate? Peniru cA e un indicju ca.iar acum.\. T\r) hr)/r o J. fira fantezii. Ei bine. penku c6 toate lanteziile voastre . Acum. iar acum rnrniea voask.? Ar hebuis6 ne alegemprietenii cu infelepciune. a face dragoste Deci. am fosi prea descriptiv pentru voi. asa ci o maifaceli o dat. sau ii priviti f6cand dragoste cu altcineva. Ei bine .ea a fost fanteziile voastre . Asia e jubire sexualS Dac. Iar cand ajungeti la pat.tat destul in acest plan.sa nu fiti ingrozili. am mai facut asta Asta e iubire sexuald . sA arate a$a cum ardta atunci cand rau culcat prima oar6 cu bdrbatul acela care i a spus cA o iLrb€Ste Nici macar .nu aude nimic altceva. in puterea vinovEtiei. ea v-a ocupat emotiile Eiin sfar9it. dafi mi voie s6 vd spun cevai n.Si . in puterea faptului cd ceea ce ati spus prima data: .

darvamutumescpenhuqnccnrric Dumnezeu si vi b.b. ru. Asta inseamnA ca peEoa.' . prolesor alcorLrdPduminicinusunt pr olasor la scoala de dumin i.ur.. motiwl Fentru care L.d'.$riuciariezrarputih raasra.un momanre si intamptari? Ridicatimina in. pantru. Shri dece? Penrru. Penlru o lreme.post.ameni.re$. pe care il simriri atun.Iri o oor).ara de la acele lante:ii.eborLs adeGrat.sosteasca de vor mai p'ofund.o'ir -Lopqsod.tugutusu..io dati vi . oo.ton..o.a iubita . Prar€c5 e sreu decrezut.oamenr au larlezij despre moa'te qidesprz boal.rda 4rc --rrer! obe"ran. Priritii.^LJd"edl.cumrcausdra.i dnr.u. sav. ca * capere aizntianea6Srurs a atilra .. ob"/:dpd .fiad.e iubitulu' €ste boala in cel de.rId'p. Hei ruturo' va place sexul dar srnditili la ftoruLputanic de adrenaljn.Lo.Stiu ciesreu dardacipetroana pecareo iuSiriejmbolniwtra arunciarirebui5. dv b e' oar'. Dumnezeu $ vabinecuvinraze Dumn4eu sauabin{uvanlue. n q kl*izo' !j lorbesc cu voi. Al' ricLt asta Ace$ra sunt.Hei nusereaeriLavialata?Eibrne Stiti de e' ad?\o.im s*uaLirare Nu mai mancah. Intordzauna mrncal atun.r.a n15tesaniinele tacute.Fie.tLwL pcntru care ati avut a.t. inlom€hrea.v.ii Prioare Vam rugalsi va'idic4l..Orgasmu ma ma. i nu i re+utuide casibrit. celor sapte irepte.vit penrru ca eraii indr.5viiloruLvosiru sa.loerteonFn."uhoh.iosimt ci os5 vrna Dar eu @rbe$ desp.i clnd peEoana pe care o iubili are al *adiucompleldevo tatalboLii? Ridicali.Sdae 6otite psiho v.rci.d€a R d o iadno in_oarar \a " P.aS .mimboln.esn. in . aju.i ii iubiti numaL. si se indr.a si puteti sa abt'net' de L.Etor de iubire in 'eve. P' ui i:nj. sa nu v. audemLratacunoboalicomple$ PriuilJ oi o.redelisau nu.aL doilea sisiliu. cu OetuLpropriei wdhe ! ".ne.i e cevasp€cidl $ nu e Catldinkevoi de Ia acele z e de fantezji.vr.uit.nuqtiudecesPunmereuasta!i deceniaud. cataskofalag'mun!' asdelcaparten4u.ui intoai€ti{a.o".rdeauna.ld tol colesii lotti stu den I' de aici. Lusulusu Lu.spun ceva. toa*Denhu lcFLu . pecoana araspuns primuluiniveLdc astept. pentru a dowdi rubtrza ' 'e ras6. in aldor easlg ru.u o p4soan6 penhu d sunreli nd.a/t!qnr''acr"norii P'r( P"vr'Bi i rnv: oo pr viti in jur.unorsasmnainare. .inceperi.b.Varcg Frrv'!'.per.ivo cr€deisaunu-crederisaunu.umva.um. viata lor' 9titi de ce sunt er aia.. ros truno' M otiw Pentucaretali imboln.9i weau sivedetice a creat pentru einarcirde iubne nesisiit i.. simlrl' sinsurijn loat.Jre subn ruLm ornen.ar?aFlacutse&.zica'e au mds la nLualuLurmallr 5' cate au contractat boala Nu toli.dinl'e voi atj indtar cda Ej bjne 9i daca eati pir.narorJ o'od n i '.p 09 . Dd .. eisunt ceicare vorvindedrimrra. Toare a$ea sunt schinberilz ca dar schimbariLe Inice - tofr. I am rusatpe cd.um inteLeseii care acum i. v. la mhterul momeniulur tre.ea os-. ' .Nu einasiratia LULFs Nev.jjoroun.Noi. pentru d dad o raceti o sa credef. in draPruL vostru deprn leati spus oamenilor.i c.u.nd sonleri '?'rci.soditi sexual de aa? Bun.arcne. D i' I L. m.:dop dcldood a -' nu nr r.rzpurernic5..teLegeri ssnEtarea in ie.auti oimp rntre ma'mare.ana iubiti .'dente. .sifanrezia ac€eaesre ' ' ' Vedl.d... tL4are dinb€ !oi. Bun siacun.gem a aldorleasLsiLiu. ndl'4la ji anooF'eo!iC-a?o E un orsam mai mare decit quL $i rc51 nic to r 6b p bu ascultati somdr!e.i ..os.vit. s. oamenii acerhasuntcuunni@ldeasupra voa{rE.uvankze Dumnezeu sa v.d Fc ?ne p€nr 1yrd alinierea ceLor Sapie esilii.uloase.rbati viriliSi femei .le! ld lu n vido onenea _i Privil' la a.Opai. aliaJois acun la un Ioa.) . jnroideauna ar rr€but s5 cunoa+eminrenhadin spateLe a. nu a inasinatianim. rr.tiunilor noadre ini.i - sipoatecarivoiosiviaEturaliacestorrenduri Deciweausip'ivili. binecuvinteze. Aqa si lie. Bun.' I rda P' virii -' lar acum.iintcLecm notiw penhu.tinpicioare. A.un a5 fi u. iI !.. cai. Pe. care a. asta.soi lqndnr-.darprach.xdalrldca fl dcrine un obicsi. eibanisau casa obrin.c5' r. uniidintrppieau ridical peniru. o'nre !o 'c owr p.l'u c.

a a(trd rd"lide.em sd Asta nu ne Iace oam€ni rai. Nu suntem oamanr ri' pentru cb ra.-ia o.Ln5rn. Fiecare animaln i'ecara 6a. EposrbitacesIu...btdr n G. e caut.. rubneaa fosr fotosiri pehku avi co ecta bofpetes*uale.Pai bine. . Deci.44 Acum sunreti rinni. cu ea $ nicieasib. arurci cand eoJ.u armisarji srupului.r darlt B ndn. Deci. v5 i.1t "L Die'dl ' or ic a. Existi specii in imp.explicindeajunscare€*a mpactul acastuitucru.p-n -tuc md r*n v zdr o$enrativdecat ana? imiprimeam satislactia.rbEtuarpea.intoldeau. Asa sa intamptat $i cu i. iuhir€a la capriulunei fantazL I h anifeda r€.hebati daca sunrel buni doa. Rimane[inprcroare.i.l.( saumamjndortgimansimtitpro*dincauzaasta Darnoputeamsi iT n i qban. voi ncsati ii spunstji . nu putet nicissvi hasinatiasta acum. I :t' (-?* lrDFrnt puii Frteunsrupselect.iasc. ca liintz spniruale.a. o. r. Deaceeaeatiinvenit[mpulribaniiioparle din viala uoasha ca sa +udiali aicj.staenatural.$a ea jntamplat cu hecarc dinhe ai. ueau s.ru? penru. a". Hei credeF ca fipsa rcasb. aF inceput5. o hrineasd $i * oiubeasd 9i .heazi: cerbul ac€la n.re ode a'Ll ?re ddeLs''l o Darvo' d' J"n a. o . e . Nu e cdr riur nu e niciodaG cda Dar ali venit la o rubls Atlenrlaoi ol i.pm. .. Avetidreptatei aF este.u iubita lui 5io aduce poat: s.dti. .voi rmati. da.LU n. Ei bine.c5. Rantha.cu mine.Acum. atunci $im cr sunren oanenii J. De.darnusuntmulFmjt apo' rn_LdaTn? ?ne.and s*ut.e{ sens E ceva loarte animalic.ea per oa-B Fir "d ' lT' p i pdr vi b fd.u.econditiipe care fileau crear in vial. Aven draptate. Niciodaten am fost lacuI nenaturali.oli egri oameni.be. da. Cu toalele fac manl .deceopunaatipecorpul voshu. din urmE? oh sisur ca osr vi ajunF djn urm.u un marenltu' sE masiw tn apropierca unuireu ca un mare rapitor cu ariplman 5 careilisase+eiubitari fac€dragoste.c.eva natural? Absolur. De. pd .oab -zp-iaa e" -tor in p'eLn. s.:tiHiasccu. simttt chiar proaspeti.ipetaatenlie prindiminuareapropnatqsaniEt Sica[dinrrehi aI fecutasta2qtdicaFniint e. penku sex. dar ne face nedemni de incredde Sl anlmaLB 5i ipsili de PiviF.r bi toti suletebahanesrf6ra boaE.. Letn spio... asta ins€amn5 cA creatune se lmpera.psax. C.c.are ao fotoqt fanrzia penru a .uea.Sinu t€ imperechezi cu nimen' a l.r6la anina Lelor . p. ?.cumcreneFciatinuntinviaiarcasb. laca acesta p adeuiruli e natural atuncicasSbria nu e naturas.d nu pui€am si ira'es. $iin viata rcasfta exrsta indEiiin a.u.r.i.Si totib. Dacarortimpulpuneati drapecorpuLrcsbu.ar€ se inperech eazi penku toatauiala? Da.i.nen'Io.'?d d . d. a!.. decatcu mine.prioar€le acelea nu 5puni . De ce stEbeati? De . lubirea a losr lotosftE arunci . Eu am Eutsi Ia.i ap..A!5asrrie.ic -u. Ace$ia suit oamenii.la lelcum e+e inF. ali murrt jn viafa b6tr.e mencati prea hutrz Da ce? penrru c5 accen tul eE pe orgasmul squ al prioriEli. 4 i lrar11? o' /dln r.ret se imperecheua cu mai nulb caprioare. nu por si Lc."tc c.l'a an ma eor cu rLta cuvi. Awl' dreptate. Dar cand sa incheiat seronul '. . vedetjrc.rnava.um !e asta? P€nrru c. sriF. am s: vA spun ct iol ce se .anraioarE? T. v.c . sex .btrbaFi . Ah muritweodata? Da.3 i.nn.t\qi . pureFsrsrailos. _ n. Ac6ta e adaarui.id a fa. r aLspus Amfacut "Eusducioameniicredasta.apd. Lc. a 4ro .a atostnatuial.oJr5p' uutru' .pln peni r -.e$iaau nftLedeocrnhrate*haordrnaride Jicnt e qbaornhara E auherciesstejubitrin.n?om sLJdrpaa. Desisui.care{aF jos.-e o-1. n{ sE vi aluns. E+e a+a Ce la.'.ro"Tp-ii riu ob'snuiiidppestad. vi inhpb cd4 de. sj fira boa a.tc. penrru cssuntetiara de p rnt d€viirrrare finu v5 dor oasete nu va dor muichii.aemaifJna0.isati $tiu ntscutinviati sta D-r aveti ozidena$ere. "s.

. Iorallrate .dad line w6 teh6e in tdde riioruo.weau5svllhtr€bc4a de. neulul.lor e dbsolur5 ti l*ut in h'n6.ade p! rL 5e im per€.atsunteir voi n./.ll cu un ah neul nrclodari D*l ucldaF ldela. ce € inhe co.htd? cr€d c.cr Ab.nlma elor dxktl lublre ld iuhlraa d6pre €reEb*este oiubn c*.ta 6te sindrohct tat.tui Mtres . un teu mascut je E $di Et bine.um. in rorc ta la cel? nr bun€ prtdcne r.he.'.clnuhi. faca pui la lieep inc€pur de pnr'lorr!: nici h.u. s. rcqrid rdu inF4ni.aatqrdcDtnaFrea..m in ddihul amnilo. up@res!b.€ indmnul nlcrr s.5l. aqa * nlh€sre qetoz4 e1tsu o tuned anrna etor au in vrt...Eleet. o lirnF a aaturlic.ch. Dor t. tar cand cl.oLr g.leld.afl ht€omen€flI.fr zla pcnbucl.r. rrin d€pLi. d€primul. i eenhu ''.. au !_. haitpi in aroqe(. rmn€zi in $prc sisilii: ii o $ invsttm d6pr€ at.rela rcsi so ihpdahza nlclodall d lriunl.od. nu a tuturd . c€i mai rir.et vulturll? Nupreamarel.. dra 2 -hl.. e inl€Lp. su 66.i.5 se ajusteza.l€uhei d€ eldr uolentr.rad€r€a absoluts..m"n. dta € intckp<iuna wlturului rst. viaia od.iodlta lorazt. Fu dmild Dtrl€a animrlici dln nor.ar.cruuicE€nn.ihu ca Panl Flin imptrriLr ... ?I6&ricdd micdrlzarFntru4 diud a16riire?isjnsuAdrn1973/. d€p"nd6fa absolull il rtu cepd. . Ei un wltr Fed :lurtrd si fiinds nsur -5icu tolii$nt!hsuralici. .. o rr.ii din aceea5t hoire.u depre wttu.l€. ar. epnntnd cl l@te $1 in ddhll lnim.iunea unor tortur. e. *ad Nu prea har4 deLoc cred p.!ta er L. llm sindrcnul clffic a ddl frlnl€ or€ nu {nt capal'it€ s.f€llc A.dr..l. Dc a P?nk.! h $slina puii.m sa '. . toat.l. su6tir.q?r€ urm4ril e de ld .nihatelor. $r p€ r6le .r5 a.l cunc in. Nu e cda n..n ddpaa^. hebut 3r te nhiF pe concubineb lui resinete .uo ? ti nicl nu . qetta o hritr de teorlcar ta creire aruncicind ete suntin c durr. pu..hini.mincau hu4. N. gt de. a6$lul prolund. tar b.n.rau. aducopradr. A{a 6F um nc.iod.. g&* qts Dar marele o wltur $ 5i se unet€ turturel€ pcrfthe t.lnuleaureiltpuldlnniciunou a$cr.en tuc.z t pentru !o!re vlata. si ntr pd€.At4a' trebur !a l€ lu5m !i s. Oeci.6.l.tur54 In tnpsratia anrnaleloi $ €i incr. heulut. l€ pl8rn in puncrul c.rl"r nsa denoinlocu r 9i.llde.u imPl4nr. Fodoct pui vii. pdod4 . .!t.mrinu. Elnu al€arg.ii cund iubir€.or nu mai c'e nel hFriodsr de a lac.l mai inalr ol ordlnului lor g. ca panr $ altu..lui. e impdtfi@ ni. D aci ucrdeir nasculu l fenel! n{ s.uDDT-. noafl . ah€ i uulturllhsculrloritirubaauiemeleLealuncrclndcoajaoul!l orera F€.arepudcipi ta nasa vrci s:-lmai numld i in. b.. d6pr. vin€ rco a hin€.cr! finti iari lrh ihpo(heazi pcnr! bara FsEn nai nt.nae. cr € @ndc d€ ce.oblinull s.ra dmp (ar nu h"buie F tupre pdtru w€o ldeie. 6 zilel€ noaife.n{uputursaalblpur $iacun.crca6r?i -r dJr {i!dpL.a L.t mq e pe {0. d car€ rlman inFeuns. F .rcmen nrpd€i irc5.t . sEsinti g65h rlbrre addj..? Sr put..irbal.stropte. $.t hai derrapti vinrbri care exhu Un tcu4.d.. DDT'i@i wllii m5r4i Isn€l€ g meli h'lncru cu aearu'i mlim. c.rc r<eb anin. in lraa -n c. oe co.l.pdun@ unor pll5rl. lum6 gri.rr leu.i Frr.dod a a.scululapirkltl.o t€ r.lblpur?Ni.

uhrnd r. rlpit'l nu l.t@ r6n u..11.d. imF{clA -u Jhnd ln fird. Sl.q.ln Ce3d pi6dn uNl F.i@sin4.ll FXlr? El . .eld d hs5 u whr ci rd{.l nultl dlntr.tin &.r.l-trldhn.t6r m I !/d€ w€od.u @ nlnon l d nlnull S€ nun+ rublr.g.L ahr 6t l. .'drfuodd. compl.l{ d o nu $nt pu t srmplu n([€ mrtEl. d. . p. dlr h.lrul s.t nu polh fi ni*ulL Alrlctut ! d FL VoI6a!t S tu. $!. incat'. ilr . . !t fi.Lctce.tul p.Fopc !€b -_ht rdl !A he unul dinn.l -. Dr tu.1pdhd. d nuM o si+ hrrrql purl.nll waslrl.l n.l H p.rllt. dnlaull.lt lc€l plrtEnrl. c.I H wd. lublre In ln vlat! tsur.d.rl{. Dcl M.A Eti un ha rrpiir. crdw..t5t d. Cuplul.L .D*ne'implralr mlmddq o lublr. Fkr d brrb. un 6mhd. d.l dol rlpllorl c e f4 Etlr c.Itr.

CAPITOLUL 2 Cum faci dragost€ cu o femeie? .

aduca o nou. 5. in a intelese in toti acesli ani de cand '. practic. Eibine ceativizurin umin:3lnahtesevEinroarceliaici?AF6zur . pur ii smplu. Deci.cea cesenumeite unsen.untemimpreun. sr:durndu*secombineceeacesenuneite {ompasiune si iubne cu t.Ancare.S barbatulera mqeu celcare i?!ea 9i se lupta pentru onoarea lamiliei care mergea si se lupta cu rnimaleb sebatjce a ceea c€ s€ nuneste pidure. .onsidaareta a de care are nmie o fmeie.modk @// .ria Dar r6rra a fost inrordeauna ceea ce * rume$e prmisa pentru birbat. Fentru. penlru din rodulpant4elui ei.totdeauna. viaF prin dureria nagerii 'Lum naeuraap urd@viel idlP. barbitul a reprsentat i. ln IIeaE rocielare.i a.a55 de n.a barbalii Si fe vehicululmecanic penhu un Dumnezeu carenu enici una niciatta.iluimin. ca sa adu. pentru ceea ce numim genulfedrnin. taria uniraFi fami iei.eara de zi este dedkate.4 Dada. .

rll.htin! in nEd n!turll dinh. hutr nd lrunBt d€r* rrtlltu. putn.l . N{u purur nlclod.i .rulur iricr d. r6m.Ir lletde dlp!.al[.. d€ lcuril.pururoh6€.undqFnecucxest@n&!!lup ?lnteLs.n Follclune. Fdn€it€ ru dd un.l€sqi? Vrsu.iasuh nurEi€ vi. vcd4 [umu*l.! cll.Iw. @ t. wdft c.er uiail c.e.ir. nu aa sl. dt5 pdL.loi dltmanulc. car.6lo mi bthdt tun n.tord. Lh.tb8rbarul in piitul sru sisitu.ta?Eu d. crci fftia a lo{ gu€n.i .l . d. o lnnd .ru sup€riodl.rn r. cun4. lar Ltuia d! htlb!tu| . c. md h&. kr. cld e urlPle l..ductl! kn * p!rr.r! in tuh@ m.. Clkaiul lul Achlk .u publlcul 5sh.. d. * nuh€lt Fcmcla 6re €6ut ea c.rrv at€ cfiror dh plnte.veursiiiJea$c. au un d. \. s lL cuc. nu p6!t€ st suporL cttdur! lanlnt€r 3.chir I cd nd lir i dlnE b&b.m -b lurul ru. tb.rF.tl ndlui . e nuD. elFd. !.. ciq .staea!mai6!r.unpuncr lup6ior in tlEllli.d ca d rr. p€ cSnd ins€i. p.l b. tuR tu . @pii p. h...nr l.nd.au4€.dLls.lo. cglbu.dd.rr $ll 6troL:.vt.. c.1.l o ilrd w s5n[nt.l.Gre diclrur barbd. a lost bbrdaun..lun. misur..r. Lumec n.t!.6hst .l v5 oprld o c[pl tllI !6 ult tl l!. rrebui€ * iii llcl dc cap l.|l b'np ii r6rra.m d4 h ro€ 6. lhde Ed. 5upr!v{€tuha. Bllb4li $nl o.it.lucr. p6lun€a lo.ri. drr ri awDit. f qu. Eupr66 a p$lunli da p!'iuno.lic fmotc. a[ .ll.Nk€a lor Bllbllll .. d..ruul M celn!{ m!r6 tli.|unil p vr 'd.'a['u blrb. rt 5ie.1L. 4 * Nmcst€.nrru pr.$€ vrdol v.t. f6i htoftreaun! blrb.e6ct-.l de.d!. ore a lod g@n. tlrlceapaslui. Ast.l.? nu ! fd nrcrodat.brvi. .*u[n!. iar r.]Hgn cd.ir p.finlr.@ . ''{ dr capql nurd{ Fl'u cl dr irlailr. 6t. M5l !! lle Eu runl dor o F€ Del. *nl nun. Un brrhlr cd.. f..r.dcnrrurcicu . slab id prlhulllgtll! FIe.ad&ln. Pe clnd b!rbatul.nh nicioda.lt tlEfinl.ta in*&ffl .!u putur nrclod.. .}rs.p€mlle dclul ror r.un! d]prind ihb. pmhu ci inF.'4 dn d ft..E.lcb p€ lun[. dlr in el.!r!n.o e k n.r. n ' t. p. puor lt.t!ndca. d. cd€ e brn. unui h!r!d _ o hutr Atunci.ul ld d.lhdd. ci pu{u tt otde! .i t'. Nu htel€€ti c! prl€m rt rrin p..r.l.tl. p..dudiu ln dlc. U .ld inror&Nn.o po bupul ..nu dh @iunq ci din suprdieNlr.r.6d6 c4a @ e nun. primulrdltu in $praudtuk€. €l lnl.o9 .i ddin6 supdldrl .Dr. guEn.aldinh.Si k*l d ci n. a du.r6 Itirru cl fftia Si *!n. @luFe.. Clii dlnh. ra6/tdi. vr hi inno tuft . d&l lftll. . p num+e drf..b.!1.ldd.ln cd.putqa tnrdt - ndlr.trup0l ei 6i€ r.i *ducltql dlnr€ €l ru .tbs. i.r.

rbalikrr. cuvrnrt Dumna nu rehlb qonfundd d Mald4Ehslns@md5bd€n6'u nidq nodd unicr ril!.4{. dorr de drasul ' r{t.plrc.ea €levaG nu iu cl sunr €Levara. . nt alkda d. de ce? Penrru . roarc iccnc lcmc' ar tiven. L urma wnei.tidac.ct.csr b.rd birbrt. real.. la pcoJre a lund ta rruFul ei. iot r6rul una dc lJ sifc A li mai pulin dedt a*a lrr inrebir o remeie "il'ubsstipe acar birbal?".ni. oridc c e orlana devin.ida Iiecare dats cind rc uili laDumnezeul"uncilcme.n5. rceleosiLspunada.!'rlirib' I .iosbt'bdripoar". Cc est€ iubirer adaverat.imlc nar mlral d4 .a acr! or cu Eiblne.iacsltinp apg. face ld viamilor. . un.i cudrasra cortutmcu Si chir s' aiporsr u5 iubcsc fcmc.easisiliua 6ku etemettesunrdnt.6r.t dr€6re cu o t@€? IubbdLi divin arca mai prcaus de oric.jnmodnarural ro 'nrel'-?.o.ddd h cde ido.u a putea oleti copiiLor eipe htillor bioloqlc. car nu ..iia c un cuuant ur. i mznlineperc'insiviinsPaliulcon.irasupraMeluticoPilor orrileurldicina 'i iavietu ir lor insile rieL. inroldeaha l' sau n.au fod ntclodars 'oarte 4puselJ. [4i Deri.ele ma mulre l.rharnu€*anunajrada.ra{a.Jolcr 5 d&i eo .t a 9ic€imaihut dinr€ rcr' barbatijdin pubti. ci e am consideGl esat?.' rrpruld cl runrcn Dumn. ele sunr Dumn?zeu..este.i dc\'rviri_a ivl rcbu'€d ne imPacam? .Lto.ni a vaginul el.orp!t. insi e o ax6 r€edeesaLs.nd pupr"d ldrlu in.cr..o? d n 4er plb ( cde " rnplicata in Marsa Lu(are e si i5im€r e qdurareain aur.u Sjnu$ii1 voi?vi ulrai la mine fi eu sunt doar otemeiusc.u r.bd d .lntocsircuititaleminilaler?i as. vasinut.pentrudnuputeisr saeF decal una carc ..15tidiia rreileasigiiu.zuideaLrre. Didcrd esaL..luldi6nllu' .nunrt(.? Oare iubrea addarata inseamnr cuh arall? Oa'e iubtrea ddcuarati are Les:turi cu c€ea ces€num€ e rinerelo sau va6it sau cnarubneaadev.i? va arbrircl 5 dld d' I' in {d" a iubilidin a.up' dponde qb'l ar' t ds n€Fi'ird 5' rolte '5mp.iin$ prin elelnscl?. €a nu e o €a.r$naliiJrc ir' truptrl 5Ftrn ad€e75iv.e. " Femeie maimuLrdedtoricinerlt.snului penru ct arunc' cind asia e ' atat ek erau mJ f.rii $€' o stointeleasi st comunrcccu edla nrv.. cun l-c un b56. n_ar rrebtri '' prftFresaaveiuio 9i.alb. am considerai c.ant.?ce iu.rukeo l€m€'e arun i"u cine lr?l at!. I'int€i ei. otdeauna sa 5a ancoreze in primuL5iglLiu. ponku c5. giae. lmc cu crpharrri2L-. D. i. dsig[ €nfirak.u primutrcshu esitiu.cadrumi^vi{l 9ictsiexrsteun andar'mai i'rJh..antrkij lor'in t.5c. sinii.inpdmelekeisigLii.eldeal I I' vcdea.cit al d. . in alpikuLea'Sidacs sPunem ci femeile i5 lolosesc pasiunea pentru a s?duco 5l a controLo pe barbalri dhpusl care sunt d6puii numai 5a iie d€serull . alrc@a . ptnhu ana wrbsk nsrii eteme. @ nu visinditi decii la cards randrE ere otal.'l p. osoli .?'u >i(a p?nnu b in!'v.Dardrciaveivrzjuneds6vtputeliurt'La€le. intet€seti7 o lac Fentu copiii Fe. Rrh'h.Ehi5r. pent. . g cuc mai aFroapa de a*a e.um drli osi lieaPiriiorulsuPravictuirii limiie.ivi spun ana doar penhu cl .4a ce ar ptrrea etesi obt.uhoaso Fenhu mhe. penru ca n.zvacenurepoato. in cel€ din urmd.tcDrc in z'l€lemele.IL1-i. 5tandrrdut Fsru de masura atunci atipi€rdul o eir t're €te€l. idd a a noajr.r€blre !i .niile €€luhq irtduid sa dRnih de drasul b. d€ia Hli lncdor pasul qi impicdicar d€ drasul a c€ea c€ e numolte un id€al& imag'ne.cLc spun. v.rbat 'ar ^'?+ d (Lo'lersisiliuca+5il.illbr.rnn tenorile les.*a doar Pentsu flcui cu !..penlru . 'clunoaJqed pdb. nu inlelcs iublrca Pentru c. . ta cri de stab e*e un corp.aic i.te maihjne dedrpureti rci por.epet.fl. tbt Aracs. .esiiucu. ..uqedinr?int..n d'bar tnuri oinfeLo purelr 'Modut .lnevrcorecft ardeaproape lc rL pakuLea sisiliu. cise calbraza doa. Periu a jubi in.rj n6rq adtru. .i va s-h n or..r nrnr pjqa t -n nrpaoe\d.dePUtet€. eLe au &ehu i. \i !c ltlrumcJEicu u'iu c ceo inPac. .n.le de urileni€ I de (aF v. nu sunr enrft5i a e primulujsisitiu Ete toLoses p'rll :s'ln (alo.i!rrcrnuniti dragiimejiovaralinae$.idnloid. atrli iniaraeSviad!nai'maiinr. m! h. cum e ta par dar iubind ani matpresus de @are.orao.et c3ntiresre.ar de marisuntsinii cumosbdomonut catdemare.

i i ioPrimul:is r! rtr!.la lta ar spune * .e lncintl e. in .pllcereasdualitttil. nu 6r€ Eba d€ un lnsaJanenr odar prin dnp tr ct. atunci € bl6tam atl. vr€au d lnl€l.l murit.dd[i 9l de+ p6te 56 le lacl pllc6e. fal. sul! I '.Ca sei fac rcic pe brrbatllheu r oinFIlumhat5e ult.ra ta uminare de drasul . p€nku cl atuncr sunh add.gen c5 a.5 <slitrta. & asta ati €nll l! r.i c.-.luno.Suntorient!t.9 Ia l5 din l.Ncam nikur in a.pt.e t€ strldurq{ ata de mult sa fr rrxmal.F Grbalii lumi dn vial.e anumc eiiwnii I * C.cereademoment. $ li€. .rat. !n hsrbat Ei bine.t€ esala ' inziuainrare fe .elva.Dnu{b5rbat.u loltintotdeauna oparte asuprlvLelulrrl lorll d. pmt'u . nu inhu barbatr 6r€ ziu.016.cn plan.ti.er nJ cio dc nrro .ela$ bleelen. lr€bule sl luah 6 hot'are Abmi.d4-r.: suntem Dumnezoujn corp tle lemeia 9i ne inc6ht! ..k. rre @i nal nlrl l4aii:'i ai frinF n@snc n! 6h fr nicicda6 alrd{i ajciro . d. ada nu este 4olutls O36 BUrili $ o sa G na$eti dln nou. zil. r.le ei aici'r pcntu cl &olo e Dunna4 cu Dumn@o.opili..a enti6!l pobrlzrrc.a lisrlfu tub ddndi\ionne a Nd.onlort la niwlsau. El are in@n"t sZ fri bM? bh€. q 9i dri hdui.are * dradu< qr de muk. v..lnuLte l€m€iitiau cel mal mrr€ . 55 lie r€lllhl. lncAt. ci 6la h eliDn' 9. rar rl3Punsul6le. cl $ in primulsiciliu dc drasulprop.€pur Dac. !l litl btbaF ti .{i!!ll€lm'raF din cauza preJud€. $0 h€ trEih vialainprimulSlin pr EulrAnd peinu. rk' pe cin4a care d nc bcr s: n€ simtim mlnunlt.et ceea. .e suntcti cu od45rai. Daci trebuLa sl htletll ca sE .ilo!€cun6. care {nt *rare si aranjara la nrwl brolosic si saelic. tu.k'ti cu adev.L. F crla inapoi sF€ .u ad4tr!tc@a ce sunt eicu ada&at. ln @ara asta r€a! 5a gig rl d6pr€ dpurib €nrgdal€ ac6tor l@€1. pradi bnzlor n6lra 5l cdprilo. s! vl enipaE p€nlru cinda + d!c! nebuie nesati p€nhu ch4! { drc6 bebuie s.5i echipalep€ntru ceea cese nune$€euprdlieiune.rbatiiinlinoleoxlet5unSpnilneliniiil.onlortului unei persoah€ care nu ill e. Sl de ce? Pmtru cl parteneruLlor nu r€prezrntS niciodat.epen5.ea din cat€ n€m strtduitsa n€ rLdlclm rib.pd.dd6( mun€ ll dcuna at5tdequl€. tsrljile la arc alls ni€lll bsr'u de €rclutie dn{rar. Dojo .cest corp.' vad.l apr@pe & Dmn@d md.h 9. iar.p . Slplht hu ln. "D€ .i !li m ffi Jcidsbuiess-lilriiotll!4alrpdndup . ne rn.v. 6icli€.pr6p€ de Dumnu a. c. ia' aicl rcrblmdasplaADNsau sen. pdnl.6ra 6b un . inseamn. br &intu Dumee. Dar cele m.dqi poarcai fi . 't4! noasrre o sa n. donci deja ai nurlr. Asta o simii indeauna ca di. mon p€ntru F 6p. . sl gsdn o pssna & ceLl. lnsiinzecenilioanesl luhltrtede ani. Si spunm. c5 avem jnleLcpclun.cl l€ spun€ti. ern ossfl.r nu rcm sinli caldura d€ arclrr la ln.15 I' A patrul.:c' si ffe "Pd s5 mdg in.{cl nu se ua pot€a replica deAt pAnl la !li pliclisiE de slne.e rure. in realizd€.oJi.iesalilarealor6l€inlru Duhn€@!. de.5 sunt€n femeia . pref'cci c! lunt€tl altc4' do.i p6nt€cel€ creatld * ._i "n"rs'r acesteiahsctlise..llllor nodstre asia e o munllestar€ L6 lel de inapolati ca ii. nuinlru lcRi.i. 0l !rab4 de @ te seadur€id asa dp 6ult sl lllo heraaa. d€. Nu $nl€tl ai..rpturezi un anumlt lndLvld.6f. !.c5. rrrca*ndid-cla$lL(ru clrcnehp.piLl.e ln€lhnr !! Iii l4eie? lGu ahns cr Dumnateu e mai apEp.l atonci cSnd $lu rl qllu {ipenit bSrbatul.nlclodals muLlumiticu parten?roL or. sunian Irumoase. ndlhr -.ce6la vialA sngura 5 € ljunq m.ird. d.sla e un vzgnnnL Emotlll€ stle sau cotold.lesetid. cu a.tuncl.. ci sunt€m bitane. ele lud@5 sl *.'ecreational.'.ant6 corpunla no. r.a sl lnt. ncsah!Si pozir'q id' n..tql€qal.AndvEdaF seama.c.rara? cand llc€m asla.nusuni.o!ni.' Al! & sau. . Ar. sp. hlrn vl!l! cu o in.ci li ahari.stc $ prin ast! sunt"m pline d€ virtute.!r c.r P. la 'le. suntem hrl . in clr€ w imp'rl4<i cilbbtio bstbtDlo. de c€ t€ st rduieii 4€ rl€ mllt s. caulati cea c€. ink .are douazdSluna!.lli *aci 5$ cel de al pakuka slgllu 91.u.!.linarie Fnlru n€. ati ercluat intu.. atttrq€mecglin b. o s5 fiF unplulr ln roar.e?".sta e clldur! d€ l! inc+ul. aven a. osa n€ bllm c! lfti.lli in primuLsieiLiu.cl olrblti ri leme' ca'? 3ul chia' DJnn?z? Dunndeii ullai CorFul dc.hurui csilu. .

Ob " vdo u.aY r.a u. Du-l O&e cro L nos0r poare rE \!dr 4?'1 stinr noasfio ohenejil zuain care observ..at pentru birba Acest.ntproblm. ire inseannt dnF ntnipulde.I i Jnr. de Dumnceu.'5.lorrd naiinalt in mod €videni an ales acerstt viall . neindupl*de jor . ?neclarciinsecoluldouazeci aoxistatorcwlutlopcnitu elibcr ea l€h€ii.t. in hE de cMntq z u' in .\.guldealil...um 5untam d n puncr da vedere mo'al.i tnceledinurmi.a ubr nJ.iua flrt si eFcula€.rul celmai inpqlant Asta e un n&slru Un m'estu nd tr.buicsa li? Fumcpcnnu nim"n'.ie.h lir:relponsabil ate Astd nu €tiu E Fem€rLenupot*Jrirllrs. rua in rar.ri(arc 'i indrumi Prin acea.d< penau Dunnc:eu $ nu-onrcuarum aratah.h.g'eu !i se rz€a'5 in liare zi { s.u ti rcreq din lcul ma de pul€r€? Pot sa lobsd on6dtdr€ .9iin care g6ndul ld obl$uit ddn€ *d. to!tl magnea Lor c .cu zra in obsvaObservatorul 6teru!ln.cirat€a$ance$igdtcapa'it're' a.cip?ntu.areclv.o € bilb!r cara aveacaptc ateard fJc5 asi' un b&bal ..ioc.areavemvia(afarthoorl.i -. Fiecatc p..bdFhuieian'e..iesculi hrrrnrd-P}l3t r.blrbal iai:!r' in pePinierelz Llnii lipot ssihs in urFs llpoat€ rn .are O6'-vatorul cel al g3nulul lor l€minin .. F€neile 'lro . in cq'e dm {junr la dumn?ei'e cu arre<uunF. wde pe sin" 6rcziu.!in acedt:vialtamMtcap. Srr46E. ni pa! onalii sr o exp o'.linriaproapedeDumncz€utiincareva{lp€pl.brulnosbu 5.el?'d?mlswon"d. pent'u c. lmeilor ler dal pqnisiunca s5 arb€ ma' nuk' ri s: nu .hLrn.tiviala ate AtitrecutPincorpu vostruemotiona bertateaddaawalihe Revolulia tuua6 fi ltb.oar' 'u.a'qabs..naba puler€a ncr. $ ebbc.isullui ci la al pahuleJ siqiliu i cand Lu..€ .ar.tqaiadedr.e care au d4.sil\iDumnczcu.nrh b6'bo' i!an - { c o_. parcr$ .A 5e maiporteconsldera Dumoeteu nu birbal ace€a est€ ziurin.r..tata de penis.ziuJ incarebirbatuliu mai 6t€ cdedat la pe.p'opia6 Sibarbatl aucEaicriacsrma' unsanmrisreadinteceledoua. 9i ltunci . u. I ii mi exerclt disd€lld in ceea ce Prlve+a adusulcopiilo' d€ inleLeqe'e epune ci I ! c. aandurilc roastre. cca hai .ap iild. pennu ct fem:a esle c'l€.z.oo*rulro'u no\ru Ledeudk firt poziriv>du n"sJdvesE.f€mc'n'Lbune. -"ir S in.esteFotlwLpenhu (ar€e$rrrrsrea 1o5d€r€irrn. 9i lea dat 'ubitj pdmisiun€a sI slmta pasiu naa l5r t rcspo sabl it'ba . o.6ra este inceputul .rl f€ma.oDa.ua in care Dunnczeulnosftu a deven i noi in5 ne. cl..iFtt vindarc pentu asta.Penhu femei e mal aproape de.*ur Eapa'itatea sE dl'E pe lLrme "'.ior nu au 'r "q:ndJnl'mahm!' proiund4\unr.cleai brnu' ( Eibin.'te din ndtuirdrer lo iz (6 6r€ leg J d€DenEJllo' Bi_bdrlor 1.la"*. A.! lolo..reaza cu ardoar€ sA fie a*a 5iin.

a.'. pentu ce blrb.tii sunr nerraior. Eu.p.ea m.imuL rgiiu. ma3! Nluliei opdtunitaiea nu s4!'l ai€a pesie dournr dc a.a nu v:klilivialade dr. dcrt cuvandbr' vre.varar) brbatri intelelgi cs e € nu sunt ma. ce c.riw in ulrinti z4€ rmintiirL cinc. atunci sunteli delr moart€ ri nu u.€ se*ua 5 cllnt.rgrri? Cuiii Prs. daci nu o nu penlru Exudbe. se si6t. B. )' !.ur€n lt BrbaFtd le place si ibari pd Urbad !a proprilcjo.nicl. atunc' s!ni onoralipin ampr?^ta uiDumne.Jiaiesc penhu Dumnzeul meu.. in mod kadj!iona .6 arkebuiniciodalasiliepropier. ci bsrbafidin.nili { nu sunr.onorrcciosa Le fi€.io inlel€apti c. Despre adJ ? vorb.ta.u!.coreemtla le.ici. s5 inc@€ri si lrlili dr€pl cu' in ic'ra acea{a onoroz lme q P€ntu c5 ela au lost mtnlre !r.c ipun ci? 5' Poa'e. l.lru aalesacen.' Esb conc€prul d" hard Conccpttrl de hard 6ic rhr in hobhatea btrbatllo.m deani?Crcd'li .d hebui s! sjmr.nd k' pllpdnrl oi.eastl l€m€iel ru nu o ri.uarud+itirsra 9tbrbrfiitaulemoLodoar.5 o sa Faie* cu acedta moralirarc fibi haidin rcelstl frumus?te. piP! '! rc.i. bSrbalii taie5c dln pr frul lor ji trcdc lumci? cuii prss cu cin. insi . con. nu ea!r. casilu. nu pol s5lle nciodar.coa{e.reabirbal1.arc tumeaz. Dacivl nrsduili si niilipcnhu alectiuncr unuib6rb. in .ara r 5e adunai.. .are irsral. acer mareia 5i t . hd di d-c3i6 cd 'dc I -o't. cum 5l€ prejud'd't smul Duhn€zeul rcsbu u a '16 cu un frdiv voi adu.ur€nt[ a hidatilq n! 5!nr Lmeii€. $e. sisiru asra e n! Fe!r. oddra s[ he allc4a.u s.gul a cce.. ir.'. cc tPUn birbaliid n cercu vostu? D"5 L cl pcccLc rdJetorcaconreazaPanlruDlmnezeulloslru cril .lberd.m€asidewnil toncin noul nileniu E add.as'e cinaa dc €l ilioana jumitate de 'ni. \.emllio'nedeani5iiunttare?Dadnnti ldlmdbunedecatcr'dcli !J sunr !4fle lDse atunci n'ati fod prea cr€.anc tilufritatr de an devieli c ne nu at iost? ce nu alilon ln :. ci rveau rci€ $ nint: Dar ieneile n'au avur bre .ion leau mintlrinloldeauFa ri€ra de I ! d int€les.orPpentru'portunltate dmi nu crean oportun atea. leFdati de sziile vielii ra5ne s. a I si.l bdrbar din a'dr public o si li€ pon€nit psne ddi mii d€ ani? Dar @l mai chipet bsrbal din !c6l pulb'c: crodeli ci o* ii aminl. fcme lor. si inleleaga ca sunr eliberate Fi c5 sunl €liberaie nu lnho .ass j stsrneasdpetovars!ullorsisispunSr. rddarata mkelie.unai. ne minh riccre mnots urat inteksqi? Relincli asta Dumneeu vo.iat.t Vi sPun.a. dh J.un leme lesunrpreve in ceea ce se nuhe+e.eu Ata weli Fi ahcda. anr c o Im".li' cui Pasi dici .i riu._miint6 io sferi doar dc drlsulde aLlac€ s.'.credelcaosifiepomenitPestedou. n @.e int€laapta o l€m.alllocu unuiordin nlarlor.u ca ad"ilc male din ac6r piblic .LparuLea 5giLiu.{ elborare aDumnezsulull'r dau trAlt z'ce n .? b56at. 'n\crmnr. N'a' nebuiss rimtiii niciodatE cl irebuie s6 par&l ..al c4a ce ari fd ^lm'c inrordeauna. penku cd.rc niciodaE n5 si * nd vtnda p. o >: mi p6>nez pnhd Dumnaaulmu_.redi6.i harc.1 :i. nrmrc penbu a opa4ine unui h&em.d. Nu mdi lre6ui€ si liti moi puhn de.esrato.rbal i .ea mai lrumoasi feholo djn acsl pub ic os! Iiepomenlll Fesk doui miidc tniz Nu osl tie Crei€!' ci c€lmai ur. cu miiesri.eea ce se nume$e un ordn supcrior.ili un huism. 5i adae!alabilripenru roli brar!iidin a.ucJ srevile inharcnurl Aulo*cump6rrreivandure Aufdi ! ieddsotilnomaipenlrualltrsdate BlrbalilcarcleaudatcuvinrrL .raucdcJicnu iubipp hnr ihuti.are.i? iml plre 9i 5r. Nu tr€suiesE facetiasto oa. d'!n..tientului cacda.espublc.5 Dunncz€uldin bi nu '{e prejudi.eli l.lreilc. d singurul lucru bun ln ek eie ubul lor eu stnull* eu fundul.re a. mJ'et. credincio$ Daci vsiesc in.ali lrezit nic odai5. ostapanihslblormadeinlelePclune' atunci no 5i lacet d4tl sn diungqii in cihitirek occidatului $d 'k . atunci e sme! s5 v. rs on tovdritsiu s5 iu 'nists6. 5a incepei sa tr.ar 5i. ccanum€esteponenLl?oentitrtecareidlrie$aadev. Este @hi. runr.. puttn de.esrpub ic.l&ctia.drumulmcu.ilcan.ua in carc lemeil€ nelc spun: .Euama.a Ir se u reze de sperm! .tpin $in modul in .unr . Femeile heburc s5 n n' ga56c un r.iidispusi s.in mod natural.€de ldid'i€a d6pro rci. Alunci cand r5 dr rn p.rul-llc barbateau leneie 5i lem€lesuntrare.

la(iecareeven'menivip'ivescsimau r!al.rii? TLncfL nu +iu ak eva oare.aLers prerdelicc.. Sa nu ma ta. \.ft at3rdamu rrimpd nemorijtc.tnd o5.trr{pentrua{ardecerm Fenbu air n daca put. sJL cuideeaciv ar trosittinereteaiivohirlrratea?Unadsexualene!esar o sinsur.ci la suti De cale on rh fod nr !s.rr. cjnd v5 jnroar. umeaz Dr.e miLioanet lunitare trr? A5 spune ca mai mult da..oo.i rce5la e mJ aFroape de ele.cca.. J.cL.. cu n. trireljsianu !i-ar fipur in.7.r..lecu adevirri aluncicind '. d.a..ilre adevsr Fenlru.. de drd..[n5scurmai ap'aaFsdeDumnezeu D. urm.dala 6b g qqisaintrrr in Fanics pcnk! cav:Lr.. .ocosa.. aLmeruluipecd e ma dewcne mai .ni'mele 2Ziuaj. i acerr enl.hiarlret sarenuntarlav'aad?drasutuneip.i er Ji a..J ! i 'dD .r. acena e un ho lr.1 l miezul Jeceaml5. inheba .a si int.a 5unr f?me' a c e pots5ne s..rn 5' .ca . arta sinu f eti niciadataana A[ fi.lr moa't? N o si aunr nE. asrasunt.in corp nd!rile9i.roseara fcoonq uo t ?.xuti frcr rceea.nhu ..s?jnrrrnFe .caDumnezsq arun..eli ni... 'r.e urm.sc*ca { sa va maLlratez./ t ! runterlmaitrproaFe de Dumne:aD zLUajn care nu laceiidna Ferneile sunt liinte uluiloare $rtL .*e p. ntmk d.5nd aburatide er da lragut slprrureluiii ruio.a !e o si treada lmea d. gi feme.nd se pornes. !i 5e dl.i.uroeemedemula vieli s.srup.rrcemaiputin dec.ursula re.incsun(eritrum. od.ca'efa.d va uft ari h qn.te rcsbL tuno5 si cutrivaI ioaE jnretep.aplanu lare ni. dc. sacobo ? s5 i 9j ridice.ndossviasunJ[.leseti.:wn.i ir farneculprelungs.ra ceva .spra vor c.. daia . Deci.o n qodaE.r. ? insa bebuie *.. nar ales aiun.ara e I . de Dumnczeu ar Lrebutsiferseriin sus da e s un test foaite F!ler.c silfoLoseas.r.5DunJ.t cu ceea ce .i deexempLu r rLca mer ! si nu mi multumes. Arun. n3nate ca t'tel€ ntr'odari.5i .. o. .$.o.rul.invitat si fitipropriuLvo5lru om S nL vr ma v'ndcti nicioCaE corpulpantl sgurdtr.ullvat evade. insi da.amfi.n omaitacei nLciodat5 9isinulualr in patu vosfu pecintua .d . ar t?bui* avem inle eFdunc.orpuluilosdu ceos.na.h adunrt aolatri i a'. Motivulp.ura]ul . v5 uial in oslindr rar lalavor{ra numaic f.rsi foarleuso. De.ar.rse penrruvo insLv.*eziuaincarevali .t. !eo .Lodata.e$ pLnd.ur ta.i.t .Boane ps ed? expft entasiignoranie?unb.La e de ce sunt naimurc f.elra4r. o s. 3ni si fie interesat.nru ceea cc . Fendl.ntru d voi d@lL o pq4c pertru ri cr ilese asuFra prapnD u uosd! sine? Nu $ilici a.n c? am $ v.i lor Dar d? rft se numelle F anuL d?monstarjei.unea .I Dcd mtr n..e:e num?rire . lost itrLodJt.a rese numc5t.. penLru toid.t .tvor si nL r-eti niciodda 6G $ si!5treati umi.rue o entiate ninunala .'" .aqiror voasde.aF d disbug.rd.n0 [nererea ignoranicL) urmaiiti jnr.i. 6r. porsa aFl.Jrea de draguL vonru Nutit ci sunteti qedrrce si f'ti iub e? S nugih.mL..ne.9:l .lepciunei ere. opi P ooecie ori ci a*r rcreaiounbarbat.Jde Rar sLntmaegtrij. sa rupthimenuL.rit5iv. dcohoreu.olastrt5 cande*eziuac.i roata statee a b.?J.ntu cJre sunt ra'iene sExtral .odat.eua pe.!?Pene.i 1a7 ope re l!- rlL. ma' aproap.i ab im65b.. inctinarc.el ar(nci2 lnsipenlru.1r tinareFa? Eibjn. €a v.read.u ideea unur v5. ndz.r.a? Daca n alili fon r.atinteLeFciuneain.a !u adevarJr a!e!r oresJr.v.irz'u. rpq.fr * s:siri mLe&t rururor r.:te oritrrifon lemei in d. humoa5e? P€5te c ndze..nkaliin panc..e ene DlPi.in.e p'ivt'err ce os5 fa.d'.eea ce ftcd. .uho*.urilcpecare . n.m. Jtuno atiqlsn rde!.ra sunr. lum?a despre v.aI noiil l nercler. Uitaii.Lmq 5exu Dar devine o oc apenruono eawanr.' lasuti De cateorima' Fuieb si fiti L. kaiti p.!aameninEtar n ali l.r dnd sunre[ [nere sau cind sunrot pe..P€tri. s.de tumc. i..rbsrjnletepLsruotemeieinr.aunrceeJ ce ss. Lr.minunat€lemel.rbal .iodcr.

T'cbuLedv:sprilinllls ngure penku c!. sunreti fod e bine.eparb din .€p? imp. eh un br6ar in viat.GandilJatanastoraprn.i'rlcles.premr: . v! concentEti p€ cs€a ce sunletr vol a mtnte Erblne preJubitiimei.uttrti acoi 3lare de cuno4rcr€?ce poata€c s5 vi of€re? Tot cc nu wdeli in 5unre6 foad" hine tirr s.E faLet i!r!? oar * msrsc!isi c.h un viird. ce vi da ad4ft N! pureisrva bazai pe -i i. . Ali hri inv:bt $ ca c@a . lnbks€ir? L] .unoiiere.€€ * num6r€ un nib cara in..ra.cL Sriu cclJ. plini d€ sns Ceii dinrr€ @i inElescti? Arr si fia sunreF dr .lrprndet enot'lo'(5.6l€sinu avm nicio cmoti€ ti sinsurul ucru pe. o 5riti. confo sipentru c4.ah oprirweodrt.nili? Maiputin dd o tr€ime. d. Chiar sunteli.ai simrit.sandilivl b asta lala i sanii i vasinul devin do. ncorre vi brzrf p. Ala.i. ceF ani sunreri ldtile i tum.u addlror tutue.T'-" rnolr.:.Lc^15" $ irebuie si diiti penbu idellul@tu T.srfti? 8".are noj ce crdh. De fapr.cri Nu.iri pcntu c€eo cc vt d. 5.o va brbqrc aici are un molr ulrdrq 'ar moriwl ultqid 6te neler€' neurondte nu ii wlbcs. lnbS€.u dn ldealul 'dear.n br-bll b. frum!*ta n penru cce.apul vo5ku.eFetracumtisaspun€ti.Ie. inrlntesi in..hmi ac lrecui pr4€ntul incs nu l. ddit nisre substanle chimice Do o.srsufj.$im.ragul supraltotuk'r nu p€nnu o sxisrenl. "Eu suntrulrci€nti.inhadarr. ce v.rtr.i 'nlcrci Dar!. sunteb la Ie de impodanre { ld lel de nunoaseiisunret n.una rh f. Noi qem 5..4iri parul k n €salul @iu.e marmutrdhlrevoirispunde!jvociLorirncapulrcstru 4qir penn-c.aia.rur.--r addar. srare de cunodstere care +ie .pcboani si r'c id.lamoinzSi to. lDnrn. t.buis.rc' inFlvi Maineparte nuFUtelsavibJzatipenj. face aLtfelinseahni a aver leglturr Sr relarii numli de. Ar trebur s.iunbdrbarilvtsprrlrn€. sunreti tJ lolde impo anG lrri 5SniiiiferA uaginulrcstr! iil.rle din. atijnv5tarcdr in 5eara asra? Am intetes cr ccco.' o nk!plrredinqata. J v atisind i cJ exkts o.eea le auz'tEa pe n ge voci.l.15 fats voastri.epeti e5 imbarr.e hebula sl f&et este $ in.etlcu restul? O sl kriI in resrettiin suptrare SrneferLcne? Ceea. sunieti supranalx.e* nuhetro emotie ri chimicalc aunr rc. pentru ci . $l cc osa ta.ebui.

lnrua in c. un blrblr .niciodlti.Er'{a.i *m vuln.r6trr:nlncrisi dd. cine ar fi barhaFi |rra bftbttr.5inccl dealpakuleajEiliugiinc€ldealch.'d por. in umi trdutul t] d the c.st publi. 'r'ru8'roo{nc'mlu r'ir'. pininu 5i-a slapan putdea i nu a stgptnil.i d+€pt€ drn&e ron $! riiti da.ir!: iim es'l' unii cu arrii.rb.leneile.e2 Penfiu . p€ntru cr sht satist8cuii sud ri por si ric si sisri csrli? ah5. Nu disli blrbatdin a.ddin punctdewdorcqu pcntruciinlccs ror locul. poatt sA iii las.srrr penlru $ftdi? Abelur. cxcra b..€p€F si accelsaF.lui.r€ e isui iLdefrne{re in 6ec!r. locul cel F. si lad srr.!.qa? Da.redi s5 moibrralct in penk.u lntellgenla noash.Si sevi.hrr€n Intel€s.' riinie . 9i puh st in via(a @sr! nunai c@a c€ 6rc €s.Simplu.nrmdoa.and vi spun .dpureasimai comunLce?Armat purea si l.. cin€ lnkh 6k lqa cunGcur fie p icirsilor. d. ni.i ar fl 5t lacd din liaar. ld? oare ind d mai pur€a s5 imp.eneie do.nolvcrrlscapsndarocraceapcpol .u robfta?lnc.este ltua in cor€suntps plclorda agalitate esteziuain clreporsa hea.oitiF.t .c€st pubtic un eunuc. (cl punn.obSrbalcar€selaud!cusqudltatealul nu face dectt5Siitcaule I lami nii6ine!5 .c'resl fl€ ma' taLanrar decSt !ltb.re inc€ralr s5 hai cot'orati $ !r eadqi viEa $ ctnd tn. $nr€ti cele h. atunci sunt nhr€ prord..lodatl si Ire rubit penrru nimc dlr.rabiLalhrrbatulul€itepenlsullur tarvolgltiasta.tlnte-nub5'bars!u.rbili in ac6r put lic ca'c dcja etlu prosramuL.6te tec!tu1 lor . zi.d.. dtri f€ra d f un gTn cld . cicu Lnklisenla noa5tle de Dumnozeu. Noile t6ti'e al€ sin€lui nu se CArFc nrcrodati TEutul . d. decar pennu slnele lut ad€vlrat pe c.c5 . tn tur . ziua id care inc. ceI d nlre wi inlel€geii da? lar hd. Purgsihplu.u 6ta.r d nu 6t€ suakalea lu' $i'H netui sa se.u rnte isentanoanr6 degen.eva. stru 4 qn tuntbtblFi.cl sd Eudarct.rt5parul. vJ sindr lJsireholpulincr laun om limainultcala Vedi i. lar barball.u adovlratce€a ce crcde ce este in matsie d€penisul€l!e in.hasigtltu D ntciun6rbatnu F4€reodanln acstc i Fr.Ernea lui D!.r.i ar laca ana.lr? unbsdatnobrlnufac. O . 5i lo&i j€!1.deDunnczdu: du. Jddrrrdin rd puhhc c\urlrit' pcn rdispin olcmo'c o ''" Dumne4 'dc€g€ma' 'proaped€ Dumn€eu . ata 6re $ d.4a ndgem acas6la Duhnueu. Fnru ci. in imsEintu lor !i c.t .a en€rsra voasni e+e in al treile! sisiliu.' pure.rl . on din .'-ti" r'r' n'niea auen dod mlntea vl spun ci e fisl lm'ginea unei mhl arun'i vi vetl Jalura mlreteld aveF u. sa r6ca in ldul pursir sw mc .Fi.

i l.crut. s5 nu vr inu.gragat de lem€|. ld O6servalqul.'na.lor. d. Nu odirt nlciun rarbd.ntsu tume nu hri &roe d€e[!t I .lie sunt ei irebuie r pundJl h ca'c. gl aiclsuht€m cu un grlp s.u to.NutrAltl rmt! c!m€: tid'fl p6t'u mlnk..r n. In modul in car. n. .. A.@arr nu vr Es{i nt.cft.{ro. obsvtm no{ cd.bmdon.| A' b€bui 5l tritl!n.ra rli li und@r p€ st.r nrmml alt.orp{ de Duhnecu ded hrl .j. nu Suntei alcisl invitali.cedolmneld rr: d. AF a.un! din rNnctul d. m.l.oala M. orpllca ce. se matld&e .' Aceia e un .qJu.r atunctcindsuntddott.rorul6k inp'4i.c r(. .s? . pr€slrat cu clliva btbdli . d€ja $nrctt hoil lubiti{6 copiii . tc@ un .oprr. i tor ranutvi sc v! da dlpr . lumed a krl pe b.iod.(air iei€la cum 5. uiE.nrrr ni.ai inH. l. un md6r un 'dcmcn ' putEi Lccn. r.tatr lrr sa se matu z€ze dqde. sivl dorili{ i .'ii Lu.tlllor .invatai Lt€le i um 5i mln'pohza. Cer€ mai muh€ tmd nu sunt ntctodat! t€ricle prn. a initnct€lq.w!. phbu cL Ob*ru.c6t 'l1dmt rort.ri c5 ! ced.v. dar intotd.ls.R bnpltnent al @dtu . s1 lnwlo ![ 1lbeas.lt Fi s! rubrt.ltpinr $ nu ta n. . ce e nume$€ rilh6lul s..rr t&i. s5 n lR4lti t'e . nu cu pe crnw! in p. n!. nu sa rd xqd i .dm.lep<lun€ Oar astazl.purcli!i Nu Nu purcri si a<kmn't. D'ct put. nic.rduld€ impaii. .i 5L detgur. D*l in e.r. unui b!. t5r! ntciun btlbrt :' tir6 nkrol€mac do}:AFnrencrb(1rc.dilionsr. .ml pa: d.lcLeasr st pitvlLea<r in rnd€nta coprrLor.turi cu obervlbul?rr Are iolG k$brik. dcdeclrunralirrlhoa* Eu d€d nDumnauLb*usd€. qp. nicl nrc. p.ti * titi fertcfi.Irl prq.dqld! AE*J!! F'e f Erdui Or.!li lrulr.t.t inht|ll{ rub{il cJ €l ri vtsi cu 6 r. rci snt..ti nicioddl c.uvlnre d€ inl.atabjip. m'6trucut un ndc5ou dF. ' E momdtulBhu s! lltl mar€le iN5l6ror E s5 'l)mdtulrhu tr rriti neco.rrd.p€nlru .tai imprrsFa cquhlor.k fferar.ddrr .l.pus Ch.'.p.ntru corpul lor.l Cer hlr mulF dhr€ blrblf 9 i€nF{ a! i6t intotd€auna egl€. .i{61 'nim.e ah de !pus d€$ lunldlmln?. O66.ld mintaa vl s r4mp6e d.rr €noliild. . wde.tle cu p..ffrmb. $rcand ajuns !dul[. e[ ltu ha.. $i nu. t cc lttt€t i.. . un cel hai El bln€.dpd.t.t t ziu.r orun4 rind invrtal minciunr 5a nu u.. rqoc. Mi Dhtnn? 'mpr4i. dn luN nu nu i' trrd4d..Pit ci int4 c*idr.r st Inwto s6 ' i..nlnt4 nu @Eul ffir (u. :.9iii p.ivir€ la m Fs emt .E!turr lre Jcesra lnvlt.rv.c. .tul tor. q al'r r6ponebililat€.. ihtrtr. t conaqm qsnaudr ti Fie G Biddsn .iun brb.c€l ludu.ti .€ ci ai au . cJ dr6'are g.onlrdul . E nomcnrurwnru srr invqiti pe. 65tiJtrnra pin..irrsrr 5.scultstl? Decl. s5 nu vt ino. f5cAndu-v. st invct€ sE €xplorcza.s€cnnr .t plels.nru ci. rL und l6rei eu .1t. Nu.i cu rd6 lntna ddtt. scn2.ruh vd. Nu vi . . p€nku c$unrd unuim dco pr6ne.ur atunoeunr( Jn!uv!.di. F. cap. Mt rulti? Nno{dl. nrctodar!.h. AF st 6€.uzircli.r..ti mai i..

a?E purlisimplu aja d ob!ervaroru.ir q.unor osabie... Fiecaremare prof.alde nneir vret TotuLe aJa . Nu rebuie s5 rilibi'bJt.i arun. eleintelegdEroria..e se num€ge se. ar.e si lraiasci in prjmutssiiu si atticare si Iajasc. Lrc.. Ete sunt adev.ur rare. por si exkt.1i. otr te s n a5r E\st. f. senrinanreLelor de5prc.odDd.estlel? Di.. ra Il4ariJ. dcaoni'nhcsL Fentru.yni 5t5aF maestricare r{r{ !ra[ 5ip inide cicadi.cl51 no!. pulere? Lat . pentu.ilbirbJI Ditcrcn[. mJma ui Yarhua ben Joseph esre un arherip de roata inia Nu..1!€op.er. cJr. r*uattara M.r haegri. penrru. .r ?c.. morala !i slandardeLe inacuzJbile Atundo s5 nri.f.rur.icar.e epro. ii puternice? Da.Pur!isimpluoi.um relivoi LLcrulceLmai mp.ram mae$ri ca.e a mrnesunt eu . fia ariiai ..el 5i si nu le .e A!a ci leneila sunt adevaratee rnazoanc.ere a du5 r olo 5j ceea . pcntrucd ca$is.ar b.are hebu e sa intuunre ceea..r de mulre$ sa ha . lo.. Nu rebuiesi tuti hirbat. inesati. iiiau rrumuserea lor B.ga rrare nu eisr: inesJrare Exkts.um. e suni srDpuL .n10 ceLe.a mLne Tormaipuretisi r r.ndu .o de / o\ .5rii.Efemeil. in ceJ mir mare pr. s sI.r .J"-.Tolce tebuies: faceti ?*es5 fitivoiinsivii'siavchsu6*anla.. :?5 d€e.onv. . id.. sus.avelw. penrru c.iodati.ur o nrordpauna Drn serualLia sunt considerali ega nu sunrconsjdeDt. da mrare ca pl.. ele (rebuie s: ii$ !riji.iJ!qo. noi iol inta egem asta.resuntviiilisi tumosi5 arari.L l .5 e5re vorba de purerealorasuprabarbar or..cum!.eaa. ' rr..e pretujm JjJ sLniem.d F . dar suntinsroflisi esueze in tara atror bi..dicjar c e a tr. ascu(4i? Ei 'ar ro pulqricr aL{le .d'Ln ico.ieles Eo intelep.6mn J dalr or Nu inlelegeliasra? d'u.ontormdcraruui f'umusetii lor Femeite sunt 'ipro e.€L pu' cu o heraera. c odr . . Ien?iLe Nu mip$E ce spunat. r{ s eri5tabarbatic.. or tesi incazu maeqritor exisr5.! oo.I ub5. Nu rlemin.tat.rtd1e.sa s: e .. doar : dn oJ ar.-c iot.r.au(ie a femeio.L. atund ar ajuige cu ururn(i la at SaPt€lea sigliu .e o i. .u Observat ru. I De5unrem subsrrnra r .onsptraiiain.ntL.u succcsul 5ucccsulesle inrordeauna ancorati.. Surr tumoase conrorh JecreruLu proprie.cu uSurinri B. p. jnirtdeauna au.?to .o r. o .rarii N . puia se f't. re.p.dnd alungem. i hEva u ari $i po e o frli frumoJsisi 5r.cesul Barbatiornu e ene frrci sa e5u4e in tara tameior. .ooa. or ob .F eod.ubmineze Nu crederi.Dumnezeu insusi? Da si..l 51r D.odats 5L toruJL .r!ne cap.a( de Lratr fetL Puretr 5a ri[ car de bitiniureti.rviLorlllr rcmetnu cd t rrd. de trumofl vretr. aiun..siat. iar elua ber aFete ujrin ?. d .a. trumusdea te-a fosr .. jn alpahuLea slsrLiu.rbat LUminJt t sa i s.? . Nur[.rbarilo' le eda mulr mrisreu.u invaiiiu.a \ii lie Dumre..u ibiihr. eu am alesuncorp d. sunrcm uft€.a so 'lnlb r. rae.nse krt timpul Vreau +iti .ar fi acr ni.zsob\ervJro.:i n.aresunrhaethislnrfruno frumoi.rtantcare ei pla.Iemeie penru cieLe au Ls(gruFul 1r maiprejL. dJr nutt'I c.uprjv'elaesal arcJlor? dc !.r. in loc s5 o duci in jos. numar inr un domoni! in care rolisuniegatj. r.berarea lor era imperioa$.rnp&iGmcil.obscrv o.i c". A. p. nnerezeqj*i idolaoizezc. tp.!efi ror.a pots. Dr F.nse) Da Poaie * aib.o oi...rbai_i. . n.od"Lnlo. ddJ.. e.dr nt . sunr cu roliesali.. .r rsr mtedriain a.u hrtii ci * D !utel ra deveniljcanine.lo.naeo?Ir4eo'l"nh .. nrril..an\ta Dumneei ee. e nicio important5 modulin..4F r1oaa.d.P Crunulsup.a arunci.gidr.ecrceizs au Lessturi. ri...tnd dv:Jt 5. BirSrti iifunti su. s. dre rda . cu multalupti Eu amaLesofemei?.isirsar. '.mFrt:J re.e.:elesun|€eer-osne 5i ce les. Acera nu sL.aic in afaridenaturin depanten (e loriqi de minca'c jL d.u arleld.o.d r. inllarsjt.rse5L tpminLne i e esante.ar uapurcra6:iardu.

aceea ride de .clcrpecrreari'cluzdraLefincoli.'€tip.dacr lissracsmoc irepdsdJl c@a.sr5pui.(ci (rFnu ar€ n@?d?n'h?ni.eeo ce .r o pane dinrcicar€rliac. c.br'e5anl'0. Nu p'€r (dreaza.im6. p.( I oo q\aro'!l rrflioc 'ino a'lnolar vinlr'cir ' .puL va spuno! at.i1 r"m rrrclc P.rdut h urmeioi' cinci aniz N mrc Dad to. cu tura.apu.A$aci.esimleati.9i Jlilolosllasta. fa(et Lo)D. -*t.r A\L .na'rrrcti"DJmns:€'lo' Nuq?iu . $lsllai ci ht tinpul a *isr.de hiid. 6te penhu .ntucsnu. la.D'n-czci: d'nceeSrptesuror rrosrvisasea*5 p.r's5!r'cdi'i sJre dq'l lem6e de pe lata prdnlulu'.rna qualllStii ba*c. sa *.a si v5 as4ai do.licobor duati 1016itvidina la m imum.v4 ri>h. c5nd. E ceamaide \ {5f.:.pul.a o $ v6 i!6rl p€ bi in*a inc6 5i mal hulr? $i nu 5ttti.Gs5 p.ntsu liecore dinte voi. nu tntelesci ca n'm'.da(5snFi dEd impl'n r A4mn@'.9i.nlului..dcoaneni doarpentru.fees€li? A5ta enc. ali rcwnitlastarea de vi. Slda.sc!? loJt. 9i v€ti ninunat de cir !F lod de isr.unldoarcomprnic.rintij-. n 'cau ac"lei pccareleinluld{ilirimisuri.oli 5'da(i nu"rtnm t 1Tq in.d sunteliaiad€ aFroape Nu v5lolo.rcnillrccm i.'dJ. ! f&€ cu >ub{an!.i1.poi. s.4pdt !tv5r*rbosde irumoy'ri €!ni' hae AIr 'na.i. monrcntclc acccr i" fatrosLinzii.l.s iLuD alt sot.. apoi.eva.heva. oll lost fem.€iocdn dec€nunurmal'slatul5'nupdnrliinsuszceilqi& pr. rn.t. de lipiciqs? Nu inleleseti c5 aF lunclioneazt? Adadrulostalibertat€deshgipiucgtor FltecelmdF'recompLihcnl inima?C.i cu nu poisi fiu vizut Nu i'rtcl. re is s. alunci.l. Do. v'!$.icandsuntem tota imp n1l in noiin5 ne iol' cerlalll.n."$nL('lir'a \rtr1 . de mii d€ ori nal itunoase lr""r. .eea celhh deia aici.li dMn .Dentr. darc. toar€ lucrurile a{?.stali p<rsanr aEturi.m.elatilimp.u . orimai urtt€d?car sunt'lla'um mal pruh ind. ca motiwl p€nliu .li 161g.are nu p!lq..t f. $i hetasa cea mal frumoasi de aici o sg devini urtt5 ij bttr. Foosiliv. ali intins cap.un*r'o-.pali da mu$ele asla.elmrLmarelompLimdnriminrea mrrcconrPliment ' N-mn:.ad ana in a.lu!?rr! Pl'n ^..ai .nad€ror -. '.rim5 Spunem adevlrul aici? Oh dr il spunem.penhuclsiEteJti.na l l h r 'n' '! p' a'olo drn' r6'(rn prclLl ro'za inbrdeaunaati fctancoratiinlossrsati6los rreculu abuzunk lrecululul.AneliFm no insinenelprmnoua Atun.. i 'cI'icldr n'mt NLuedu ivin?htrcd?rimps'udcfnl' colpulnolbunua.lt' sexua itate! ca* s. de rdr6cre s. nu v6lie lri'id€ nlmLc d'n roate r.ri dar sab isnotieiu.ivan da *ma. D!mnezeulcasavi g6rliFercrinsrvt oare astr in*amnl cl k€buic sn llI abstjn€nli pc durata inlreslrcilibnit Po e.i suntcli ai.€tiasta?5hti asla.i" ldaarat ".{Lloc!r_rlor5e in .unreiiob\nultl? si nu tril .ta.bat"mincirurilea.amaide donr Lnp'e !c pe lata p. i ce lel dc onll li emurile E! PuftamsE rsl "aPet€ mine Penhd'[ oracamaiblnedecil ta doar c! s15pun lnde * arlau 'u e aJlE in sp'kle lat'dei loa in spnt€l€ .u addiratceea.5auderdurisaudd$ijne Nuqorusav:ffclrlcldemanc'r€ ftau slvt f'c tric..n5. pe one trcbuis6 ascuLtali .

rr nu Bai provoaci nebunie Nu mai avem boali.br€l€ ludurl. in fu.o d murili nlclolata ds. slpltmanl dr.d avem onediial.apoethpoPr'a €l'p!^t.a tt tu o luntlnz ii . h hene cnpa. $i alun. fiie @2 ce aae a @et in dod eM..u dz rco alt. obsaruatorul ac€la o sl vi dea \i!la €tnici $ n. br.[sc pe e.fi iNltlL sie & mclogll de la tkr'uni n€dc'le t'l:re I a. inssl€. Obseru. inr6arcet{r la Ecinll v6tru .a sprn4i nunli urn. m. ci br c. pdnu c: ele idca locuile aska g se u.dll ninFi lor. dou.l6ted raF . n. turl sl spun€tri ce As .intalspc:un€t!hlw\'!F'qtrllor' ndrruri d6nd* o lr ce est€ bbnea cu . Printe ffti $nt eG mal hult€ cduri & .mdh cauza llmpului. bodr.a.ddtr. A9.s dh bas$a altutt ci 4n PrcPrta Ra nltte. pentru ci undcvr. lwti de fscut 6r€ 3r fiI mi4ul a @a ce sunr€ll cd addftar. cin4a rAd e tol dmpu L Atl ln telas? P6t.ntk4&aX nntaa @Xu bqEti4 surittte ji rtbog.ro'ul acela.d .ancs.. din nihle.i.l .'n.Adpll celot ca d . INTERLUDIU n. 9ria. st Iie Dotnre. atuncinu lrebuic aa netngilor.e nu FE tt nu tat.

a de ann.dh3 1993) 5 flrln DD|lruile u t L1rcrt6 End outd.a phrru un dozrstu imiMl o nnptnire de surta durar.ara de-. o Pdsani car€ eul€.rur lor in s na ea ?xhtL doar in minleacara l€contenpL6 .u p€ rapdturi I propo4ii _D Rsspunsullui Ramrh. n€ ved6 numa' i' lertrni d€ corpul I'ac.sca Frhtha lnsis6 ci mlnlea 6te c€a clrc are 'heia ca .t.ld eunld€56n l&al€p"dinirri. inec>c'RJno.utoarer rnluncFe de cun n€ vedm si na detinim pe noj insrno. Gindurile ld inrime.. Marek hldoii scnrtd scotian din secolul opbpr?zace DaMd Hums a subliniar ..cJreolocemdesd "lubireb e un lucru plLn desPlendoti' d"ii .. cei careti {sc.rrreapn\o.!/Etun Mat". dn a@lathmp.tuno asla e tor ce puh s.nnqdr bab el*torile d@r in Lunulle. E!* '-n]U..a p . ochll ju.litatea caE d!'e la .€a .re fi de ' p?'snllitrFdd'q'al!.i ti nihic ndi 'uh -u nrl'.ii nomentulin clreo perbnallraredi$cialElr€celaoa teidenlitat€ chiar$bol lec6mpere pot sE dkPrri tota 5Ls! t€aPari La k€.bn si -e ingrljoreze ln o..n"rddi.i -nu ar€ de . ldenlilarea lor 6te dlt.olo da iubrsa sexuali. orJcal 342 4d Lka.r. ne csr€ptlm se dp4.d.a cunstne.rl€p:i'lec6pulur..lncer'lP "atd nJ\lorn"n { p to doar de dPen€nl. rndL. Fesitind cd.tlonczenomal drnu\' notltl. _hru propiul sau enilm€nr. Dac.c ca lubked ss lie magict nu 6ie nclul clslc'..rr rrrile (ep. fac€ cu .risuinsre nari & $nd5rie { da tespdsbrlitate !r Putea .orPurllor lor. subjectivi. 1931 J Etu xltu D6pre ld. care "61' 'i idmtilltll. .Iubncr $ Lumu*t.i obieclivuL este p 5.shiz. p€ntru a artt! 't 'ine fiu ic ti c€ sunt@ 6te mdlt mai nult decat do cdPul n&u cl.''7 El dPl'ca tkspr€ addi'rla ionusq€ . de akactia sinlurior.unel. precuplrile$id€alurile-nini".!"P-dq n.br.estcaz..J I'c And nu. dra6 dr E4ere F.r€rhl. ed. o ch€etiune a mintilcare nu sebazeazS do pe .g€ ar€nFa dmmib nu numai in dmmiil€ marletingului si spe.i.epe o alrJ lrumusde O ps$!n5 rb rhid 35 Dq.i 4ta'oare.. pe dlribure spfti. p€ card leau lmPt4l cu 'aipe car€ l_au ubit.'eo' ce fJ.are neindrtsostin e5t€ foarr."r5 Asta inseamnl cr Irunus€tea pe care o percepem 9l do. Eddnd fhe lMi.otda di. :n mdo ia de iubic va f' o ? 6a.na. in mo! !roFatlc prin aceats boali Pdenllitale! disiata d€ o all6 aJcliun€ dqut t.rcaorir."art diirnrtate acolo lnd€ altul wda iunuet€: ri lifta'e indrLrd ar trebui si onsint.orpll unei per$an€ Ea 6l€ dlglndllatet Sprirului. i care nu aduce niciodJrs un niwl emnillcabv de inlimii.tar' tirylu aiahrt.4p i i RaFthacuo.'r5islb€!.'sAtactluniLemedlcalcalem nlii cuma'll amne'a tr'npa cl.i apanini rcl€ia9i c.cLriii ca.lor in dhlcare hipnolici rLle prinde r!. o. o al€gse r. Mlrb.led€pind6a e nulr d€ chiulcelui care priwsrc.rdenNar€'rn"i pqsn.r c un lDdu Pl)n de 'Ph"'tan casaa362-s . alii d ! 'r ni!.le s. fsri a pretinde sr b r€slenenr. -ad cd? dcplt.Ple Ahncicii i$ ahintsc .l h.fteacldLn. t l.h6ri!nc de mqalitat€i pur Sis'nplu .'955 i(Jn...iuii 9l mLnlea aser. pot kn tr4{z . in mhb Td sarul d€ imint4 kecutul ld€eracresreciiubkea\ischimbsronu g. @idi6 (lndEnaports. Dddile sndalitiui sunt lolodE Pnnn i ah. ndetra sun( prolund inPrlorr.4at3 ghk{ore6k loa erng€n G? nea$ept!t. . n t /.. caaa a22 "d lve n DBL€unh Lur nrhiha.drt dut gunutui lotrhe strndatd Marat.el '_d'vdudl panhl a forF' -oi .PUn:nd{uri€addt'd. 1999) t\ hbn. g€nulsau srarur!lin viat.ira.n.tie poab:i uir' o 'lt5 Fean{ incluev 'ubiiii li co?iii p6te no. fizice ti in pra€nlc.s sa lie du'ab le{ el neirbossl?.litatealu. i^ . aceia \i reduc Fiisi limiteaz{ ldeniiatea doar h cdpul fizic astlclpresa6ndusep€nfiuoiubnec enuportes.tffirah.erda simluri16r.El. E bionthurl aiecorpului seschinbainnndipitl. pdtru cE totul6b minie. de la o id€nri e a pden'lilltll la alia Asta nu eolanr4ie .. un rapt mdi'aldMail Ram6a ld*sb a@te ddde din ncdiclnS.Dlmdoare''r.9ptr.{. Potittal DedHuft.apcan€cu mulledrumurLPlhe d' .n?rder.r€ pe ale alror.'.tacolului d€ .giliecare mint€per.Frumuselea nu e{e oc. LibErtr FrD. Fs't obic FLr' ir accn se-s I'idclrarec d n. un SFklt care qti€ lL lnlalese prowcirll€lnvjal. E na arat6cS s4retuldeapriviin ochiicuiva€ne unalin piasele puzreulul Priulrea lub i.

omenta'iut c: "Gllcomo a dewnrl un bunhvaidt.e rbini€k eb.in€ 6 !! eulE.a ."d {ngdrt uc6r.taleleSni.nal c6dd422 ed .1€ ueti sal€ sunl marc.TEsk. It d€ alcl.e seduc€a i.. cel hai mare akibul . pe.steia. nai nlr€ manr alfmu'ib sle ln acearr.sdcl de . sa.s&wo d. aPqeinlt!'Doi Juanskh spun€.llransmutarllm€trleldi. Benlna. ia.im. ce de un miekr ma' hare Patru mlnrea m4€et seduqir lrezishbiE sau dorinta de namuite 5i dc hn.nku bosaFa sa fdbulor. tn rtmp ce tAntontot cozi in.line l€cul uniq5al. a mds la Untk. ulr€rto.J€.r.!6 a $.d seduea.lutre.in.mdnt .tul fr. Hdcoun.063ot E 4xrcainoedatu w A Ma2a Dq Gtaannt lT sT ) trcni C*idda impEuil..re.ul dn s4tu aalnsa deMo h.a I preolu ut. p*n€.In a.iranrcacacenei. d@. Don Juan f a ui Sarnt-Germain la casa lontcsct Aceadi povenc adevlrlti ofar: o llusrrare perfectt penhu c4a .a rierE..lllal.u masnilkl pehuni dFptlte Unul€d.pre. Gtarnt€k itui@ €f€dlw .9i de .dld4ortrrilePenku o delinirc qpdioldd nai mit€!tr' . Propria d€gldo t lui Cdanova d6pre S..scl pidele pr€loase dLncolo de din€n. Md'lre {16651 Jd 2qdt! M4). nai mi. '?l s.l.?' Cu alk cuvjnle. & ani 5l cr d. Z€nurrle spun€au c! eldeopdke efixnd nnunrii Si s4r.rmin 6a ihuhil p.rd'n€ mtnor.1!tl .siie*ep@icrtu. a abso vit n.tur. in c€te din urna.. Dd ln c4a ce priwire o caria5 bieicee. p€ cel na' m. tar! a loi i.i lc.rd R. Mnahh di!.o3l9 .ind ri dnd in dilqie p.'sDornaeslri n@biFnuihe g6ssrcanbii taac€eari masA S./ sc^9nt Hdory ar Me radurdew Lle lltuaa aatii dd R.nfi4 persn. Prddal (1738 . h alz| tinpuld enalt.I lea e€dus mulr€ ld€i. DonJu!n.5tru al. . m. fdro p6hu .6e ars lu.cea p'Mia tl cunotb. undi pzr$one nu cdpuLlc. P€nlru de pe Lume.hlmc. seret!L rsudtei sale . in I'ihosr Fm . c€l si StiJ cum no lqrani Rmtha continul sa dpllce -D€ ac€ea s.F.tura c.hv sprniol Don Jurn'! prorotipll&lui m.ui rmehror ti €ditor al aurobiografte dghat.t fa.usr R'nthr. Oupi d.t su4inr .Ittl d 6e Pr@at I' ca -D beae.t tui Don Ju...r.lntG.n@a este un r.umnemurir€a6l rin€r€t€a mai la a cine Purm * dMlm 9i a calibrulul "xpan..u privire b &d m6Eu n4m6tlond sunr fodrt€ serace..lah eet€ maasnu in !rta amoruui. Chavatrer deSiing.tt Cas. tui ceo* B sh.iunea lq intlaLl ln re.4c! $ n conducs spre o .trarett.q iq. atal s. %L I {N€w Yo'l.nlru ci. a losr inwnI cu.. BG.Acsst harbat loirle ciudal .! 16r ais c. a lui Carlnd4 Wll. @le 6arta lnhr6anE .humitsnitor wnettan dln s. *u nehurire.4ilecclcmaiin.t€ce Piete mlci.la *dus. P4son. dii.r32{) iiin pi5. sor. f i casanova.nhucr d c€ a@ d€ lLut €ra $ * llle ln -hii &. topeSte dianantele i ca.i. hfl!'€r intjmitat€a Eramriun!r.lnlenriaie' riinsllinea exPdienlei iubkllin vegici rrani.ur-ichr clPuteasdmEre.spre ad4lralee sale jncni.e se aIE in inLnJ dduiul n6tu @ln. p.l€.F.hant .t! prtma bs urs dmoro.coLulopGFrezece.2 i Pendu int€lepcldn. din zece sau douaspr.n cu sisuranl6canu atdtilzlculsau pdl€d. ma'ele achthist renumlt ta cu'rea FrAnlej penb u labuloas.ll invltd d.i protund. cu celemalpurd ape Ei de aceaaiisrerr'ra Ac6re lu.r cu nobili@a €urop. poare 3b lac5 una mar€. P.57 impotdi.Unad'np.!l€ sa facl ce ra cu n. ln pd6ta lut R." .u o bdgatela p6tru el. .ad.def€n€i.aa. . a preluat rolul el insusi.lnlGermaln ln renuhita eo auioblogtafl.@J4a. cb are hei4!r. sunelul p4$'nd. dudcum Dur€m sE verttrcrm pebaz! dlfentelor porfteredispon blle ale lutcLacono casanovs.cinch'irnqfbmet'rldl*ic!Ls!tis:ndt:nror.limLtato.l rdurilor l*. .uno+Erii cull€ ! archimldl i& cel.ad. niFenr altu d€catCiacomoCdanda. car€ ea am6iec. cl p.Fi.da r. Capac tateadea avesvlseatAtdelantasticepro.int G€rm.r Lordorui BFon .i m.Et pu€astseu.t!l aL. ea d@dlt rGalcibanr. Trash id inrodu.ruri er.ivt care puRm st sperih. in ac6i c.6t€.ara sa ntscut p€nlru a fi ceL 6al nolonu dlnh. Rlnlha aruncE o lnh ebare pidootoft."z Dup! cum wdm dr. c5r {i caenda -.u *rk hhErulFnru oFh lliMo:dr.u Da Ponre.'.a $r.d t n€rahdator !lsi suslini clP! liacare pe6oan5 pa care o @dea st fie singuta cunoaikr€a !a protundl d6p. De alunci.ntGe'marn.U41). s! boglliz jn dlamahta gi siuvaeruri.

Stecpl! in calaiorla nosha. C. s eDr...$dl pa'li! o !r. nol.. qpdn. rD.inplu.^tut drt h aha *Ihl atqatcj&@ d artsthtt 5. 5.d & d ttLpdon6 tb!*h.D. d n6l cum ' Otu !&M. dupl ce "lsh vlrut p.tr m n!EF.m F.e p. n. lr.dF. cld.d lucu ln nFd.'.+r..'. 9l f."g b dlrdt..Cnn Mlnht'\rrFtE 44 h.dqF F @ trl nu h ntrpdtF d ru ftLlb4n L6h..4aL Dd D*. 6 6 rnLh? Rdlh.ntu .6. i'$lro tE+.trn lr. q rFt paa th ca'..b $ L-h licd p.rdsl€ profurde ab unul ha€stu . +un&i ce CAPNOLUL 3 S€. r! urm uftL ru+urtu +ril i d brdlu@eo6'A olutehd btul i b!. ..F . lnd o a Art.!l posnr h!. iuht o . Eltr rulitrt pcf.dr.dd rL rdEF nu F6t fi dEha b cwlnb.lrta ile fidr d!6 cl ...gd4 tla faceh d vhtl. Flu o r. tr.Eddo.d.lh um{ o..bur.fur o i'nnft &t €trr p"nnu dn.at. . er qhda. b. .E Atlml E m & .t 4. n h'ta). .ts n4!tl.drdaI @ttrm d. ltu! otu'gt Ltb IM rt4t ttJa LL I g.cm dr.{ . og e 5h[.rtldl. sl s&lD Dd rntil lublro h nor rntim .r.d. nodlr h €hdl b.

..0@ d. dl.d.S. dr6gurt.nltl Fru de fqrd. nu dd .i@ cMpdn.LFlrndt} p6hu cl R. Pr.dun pds. AD Edn r d L. ilt d.rdr h h'dta cztu &t 1 E ad* dtun itdsia pazru'rs nn44 Ja{ pllul*lr'lg o .Sfl dup! o {6rq cln.Epinttb.* 6rhs bun I! u m.tru nrcLdafi -dhh.l{Eir*t. dnd r. d.F dl dtrp&d$o d.nl nicrod!16 9l c.if 9u dddlf dq! f. H lEt dd.[nd? iri Vl r.rvnm . nlclo pr@e Nu F&E l@ re L. dm ln lq tr.hth.re6b.rglh ln . . incutul no.ti C ld. vI rn tcm rl oftc. ci . R.hrha D. nd .t !.6F ld i oq$lnF.i atund cand c I&n al.l.ro pr@e .. trEi intua o L4.ercurl inapol.g { Elin S ch E!. Ms htrs ld . dt!. da t|cdd&. E r6.Adrc!rUl.ft. .ltlb.! E!l4. e d d vd. . ci ml{hdepln tre!tu|. <ah.. . F. hc. N i* ddlrl prtrE d.!m.F.Al. fo6r ntcrodat! Frttu d o.zx na E..u&or 4 fadt pl@ O l.tM lul.or'iut.. Al.uoLnl.I .tadnd h!t5r&'l'drhEh. cucqll nrn. p.n 35.

o&fr . Awam n€wie dedpdicnt aeea.unreF lla car. bi arirati.li C. neam lntors llcl dc uide am ptec .P5' la ce vt atkptatr. L-.ru jnel mantEtor*intehpLl i afattnpeo.5 rodt€ cuEF6a.l..? cume .as 6te ci o s6 dea la o pate mult dLn blivada wdh. Eu conduceam o nata.Fr di.ein.otlno p6. Eaa tosr brmk6 sa he insnrrta.h€nr..I Dd brtrn ddsptr€ urrafj d€ o. Am li." 6n b6.t Dupi t''a 4petenl. a5ru ldri Ato.. k' t ia'.rt_.r p€cd.t penhu c{ nu .icL.isfler. in csc.e u.trfiul)Noeh?alg5 Nosa medga secr€tll d€ a te uita in ochii cuiva qbd mai .dr p.a. E{trtd d..e?op.t ft puld se sp{n: .cunos.. Atun. dt de prctund poate q aiuns.d5. S tt si. Am fe.r15 Ao -J ddr paGpr@4€ ani.. ti \ic. hr nolqem sd afllF ctne d mqs acolojnainte! noashs. Adic5.ri .am gandjteu . Adi. invtrrisd in @r..li d. Ii pnuin in sun. Dc c. A5a. -Nu.nsnlLacqtia Nu ne n.cela$ mohcnt c ulninan L cmoti.. 6l€ alribubl @l hll untc.i spunr -voi. c!..nant? P€ntru cE nu au. fele ds neercare esta dc udv dedEate 6sliu.pl. asa cE tebuiess ul crosliuna Trebule 3 $ potd vl spun caa N o narh€buit* mE intorc a doua oar6.r. p{a ca oh phcat giam ino ntar in marr. nro( ine.F. r'(kr.sinii mete. "(dn 5a fi€? totreui la rr€.5 6if*qi dsl. inss @a ce are €l 6r€ abilirar€a d€ a va Fiui dr4t in ehr.itrT-urdr{iinru-:o..u-.t acoto d€ und.ei hine.5pre ana ptina dat3 cand an f6cut{ . aLes - . din acete wnuri. p€nru imaginci mea 5i pmhu oanen( h.n.i lntLreu6 dnib cdpuLui ld.h p€ a'.. Vol o faceti tor tlfrpu.pnFaheam'recucnr€ Rai-.ur€.cr. rin. iti$.Jarno aminalntar. o. .in ochi at:. Voi aF venlt lupr mine. $t Ara c5 n:(tluh marFtuin rlmnlfduhg ajunsd t! un autanr de muni !j nc h.mi pla@ place s: s'd s: hE @nd€sc l! ada'. cel mai inporlanl in d Ii iproap€ de cinaa penbu ca ochii 3unl ltrestele sufl€ruLui.min€.. F(utolldu C. c\punprimelors. pahu lnvrtltdulrslru.pr ma hea reactie esto . u.r C brne.. paEpro<€ ani _.la cevr agtaptatt? Aa ah attar d€. r.elnm as.n Eranun i$d. a.dedsrr.l. Da..)EbiE ob'Fu'n A*Lk. 6 E rc potl$ darosinsurtdrriedeajunsp6tru rci? De ce raanili nereu.{a asa(3'on l. cara !h p e.l-4tr.pent! clWilliamnu lre tlth ala cun 4en bi cAnd aldg. na.ar. o fddi ia' a id'.iMahnE6r. Nu.upierelnmino. mare ii gras. r€r.ir' o I. rta.dardefaptslnrprGl.d. lun€a.a niie copri.olo r n rh ma' uurnrciodate sa m. nu-ni sPu: nhdi .E] blne.n atosladuridoJmnamca 'ar"ednebrnJ.. lnst locul unde paispr4q ius Avei..uro linpdFapL d" a.*..anai Adl.unuldlnmotr@lepentrucaralmlplac€dansulpa. ruinet€ orarutui d€ pe v6rtut muntelui inc€p s! par.ulralr.m awr lnt€lepciunea plto dep. m. 6k.r. DeccnD€d6tultrp6bn i *i - -n** in aF oi la .ne g.chiar ma d6el'.Drd?ce q-i: (ir na bo de p. Dintrodata. e acetailtoc di. de u.nlhd_na.5! tie?. Ajdkatj minad.dac. m.ut dolr un cerc.a'emalpussije! NumEinvinuitip.o.r aclhlr nunai noi cream rsatitat€? Ei hine.€ o av€li *olo? Ali spus aela de nulr€ orr. v5 putqi imasina Va pur. grti. 'mpr6ronab.ut dar sa G sFun.penEu ant .ed c" vi ..g. Ma ros.tl imasina cun m! jhte.Dn €u €rah o q4tu. P€nrru mine.m. mlne.r.Fe vicrimvfl.a'n labariaco o. c6 la i ld mi'd ul6uld6pr". arahi.n ll€speWlliam.uin rh zis.Eu am pskpreece ani sunl un nebun. inroB*n aa.9jce st vet.L1n de unde am incepur Asla nun. an paispre€ce ani.tlnklo amotie ln viata rcaetr5.rcla.ptr. Shti.E Sr tEt. 'npiedicrde de la inceplr rra c6nd m ap&ur arj ala 6!e .!i sinsur! d![ cand am ri. tracutuL?" Si oamenir arau pulin jenali. sr in.F6re He. F li rp s nioodat+ "Nu hl trecutului . .5 lunt. penrru cachi asra ftsunreli. ca$ dinhewi inlalegeti? Inteleseti? Stiti d€ . 4ists existd este.a.i4 un repu'€ pe o ldturraLc'nra.uprr.a ei.h'a. os6 vr spun.5t.te m€k nu tub pHholosie. aij dar S sliti pccindlt. ri dup! cum spune cAntecul credeancasunra$ad€intet.rcand avem capacrtat€a sa ii prrvrm adlh. phccsm. 91 6ta e j€nanl lnFl<cti. un6rt.ic€.r..... tlne o tin'e dr€.€nanr..e{€ ca vi hndi v.r.(e an'. tu ni u.in qfru.l€ndnr E bin. (ur ? arJl.

. o srerali sroau nicl L am pus pe el s5 va invete a*a. lan pus si dan*r€ .ro..ciriisa mdrseti mai departe 5.ashe. Ceeace6telrdmosaqe.efa iiarlngemno po oamcnr? Daca nu ne ujram LJ pi.iun l€lde s4uaitate ELpriverl? in suflellLvosnu $i c! r)rteac6t€a ceamainar€iubire n a awt ni.ioliinFpnvesit i I nlJin olh SL Lndiferentcu cinelam.r s6 b. Ln trccutul €stru e3r in. casct?1.c sunl. unmomenrirc cc*c4ptoraEenergianumi6muzici.r €u c!.eB muLtr Sani ca sa dansez cu rine. nael'i.mJn.am pLs s:L la.r." \'ar (a:nq.ft deputdn'csunraruncidDdm..suntforrteSin?Jsuns.uitamin5ulletul vonru? Ridk3ri n.ena ade motivulp€ntru 'ubtrii .rem de bEtrinl.trre.na.bucdii.q n.t.lnscrnni. neva ca'ese uiri La €i? A.obci in urna \ffitt Eu frar incolEo i lorul {nten preo i".estaesreuntalenr.e.oshu E b'ne.' m'i mulli !. st 'L r-dq v od. atuncinam auea nicio p'obl€m. alitudineasastrldeeu Le lac pe toat.iviutatrlaei.Sunta clcr s5 . asunder & min€. Voinuur .5urprins imasin€d dc lp. rirmut cu rinc.are nu €inrdresar de fundulbeFu.orpulu or. Da. aslea pe roarc Eu am tnmis .itc am vizut eu in 35000 de Jni?Am eazur oEULlimo si lini pasuL.uvoL.tnundeeac€sriu. ord!maetelrnr J 'rv.! LnbaF L an pus $ danse cu 5 $lahpusssle .modulin.ror . d.rrrc c4a.eia ede mesaiul. dec cei nesri penhu . vnm spur add&ul 1 .puu iuzlll€ i{e poate sivadi clar roate 'Luzlle l. el*ta a l6.e'. Oc. an creal un rac$- rdressxuaL.t numai.ieapli inaink? Grq$.zur rr'cer bine.t.sriHcardenul imprkfturde .n.iilc.!a noaskasunt.nlru d cl nu la trrnsmrie ni.stsuntem deinaLli. o ne uilam in sulcrullor -maa5culiali? asra nu inseahna c.olorl. Adra !ein*amna* se uile dndrin ochii L5i? Nu conrerzi cc .. 5grma .I p!rcnr!.li si m6 uit in .t dcLnonslral'a atr cilc pnnllc iol rccsliarmararicare o lac pe d?sr. ar d'sFr€a de aici Pu 5lsihpu.t pJ encrut nu trebujc nic odaii si la.up at. blnesou . de picioa'ete rcastrc de v. Aceea esre.inoh. a ins.Sasta ce va crusif e?vaelrici?v.am F.l.. Eieau utatjn sufletul. i. iv.ul l)cciwcausiinteleseticda.e ar rcbu' sareau un inv. pentru ci aia aratd ca d'ferenta dnte arjrudinile noa{'c eqe dd m loare 5in.uiJ.rm. exkti alPalru er ad4lrate.'r iFm depa*. crii dinke voi v. rcsti. &a d t De . iluziiLe co.$io cinc Ja.pli"uri $ tin€t..sJsdi: am rcrbir +an t-n 5a va simr i imati.$a 'ubnii 'ubirii.i pol sa am ochi mai frumofi dec* ochji 3lb'trri in oricc zi a siptiminr Nu am ochij aceia colorati { n. d l[5.u cinda care poale si n? inle easA n...onF.\o"-n.oape5r a aruns d Ghi' mei.2ea.pti.uloara ru ochii tai. Ai mei suot loa e nesi.u rci Alili ' cu ii I .eacineiunr Putemsineuirlm unu in ochii altuia { st n? u im prolund jn sulot?EiSind a. dst?az5?V5rq frumos.2 sd va im6t alcm d4at c€ea " c. i '.€lricisiseurcc'n4ad'ncotodecinesunleii.n4a care Fo e 5.u r)i'l lecorpuluir a avut de a fa.ati uit.i-ic miuirdintr-odat. .lacitsu. penlru c5 €u suntspecial $ tot rahatul ista de bou Nu oamenii c€l mii memorabiLi pe care o si i inlalnim q€odata in vi.EusuniRamthrcelilumincl Sunr I LJcmc rr?35 000de ani.. c6nd . drr oara avet' inocenla solftar:d.Lavoi.d. pe.tidinfevo'arinnl cam.z J apoi si lusbuie$ natsin'Le rcasde ceLe a5pr€.Freabun pentrurine .. ljn.are sa vi poarainvttaer lacel 6r!?cetmaimarearibuiatlui6racipoabseta. a 5siliu.5 thu cine sunren? Nu credeli ct iiu la ce \ r inrorrceli ri c€ va a.realorJu'u.ircLc l'401v! penrL care l. .am qurnkiod.bravada noastri.e $nr N! pot * G inv. Jsr Mie im pLa. .u invatahrile mele i.pe. ueau * +rn.u .Lioancde ani esreurmatorut ci ddnsul rrebuiss ti..r nu cred€t' . Nu.ioda6nimic de alace.t l. *i riarinl.tr! I uminossitrumosricaintraagavoJdrsconcentrar€snleps r.limrcnaminariiusin. dcpenisulvosfu.ici.(rrrr A.tn! s ru uitat l:.eld S Je.tameava5h. p4bu d nu u.eFn aproaPe 5 care nu seuitilacorpul se uita la.runr? Por 5a va inv. magice $i nea lonat ne-a ro4ar ublril necondilionate. .e poate peJrJ-5{. Jr !ut]cu mcu.espundenc frumos2 Nu m5 reler la iLr. Ia.m drnrt a. a{a pentru dh.uitinchii ldl Cad dinb€ wi ali Mr rsaet 9i de . nu hebuiesaeindrisosteasca de el p. E 'oslru rinu (ine am losl.l d6pr? obi4liea desprestrbiRtie Potstvdiiv.s: co.va si se uite in sui]eiuLloaru. LrilLJ.

d€r jst€m edu.l' l" r donn"t.tranii adic. 6ofl€ in ea.r€prernta de lapt te rile.lS o cr c.. codunocuturd. sunr oamenii care $nds jn lem.!nu puhn nic.odul .xktl un ei*eh ..rp si se aup€ d€ enriile dhdild.nllitic'tummi li.rele lobului fronral.^lcLunmoddea scaartt cmotie .r! a.i. Dar lusnd li*.mmii rire delin cotrolul $ Fnc( qtia sunt o mi !i c.a 5i fe con5r. \ror6im d6rrc o.ce n€ara15 asta? Ne ar5 hu. dd dlct ne iu.sau compordm. Nu ditrl..ducal'onrl c. chla.m cu.iod. Cu lLle.r lume..ollr ntr de hsiiuri . thFr.odar. mu. Aicisunl n. j.oahenl !c€3tl!eunt6'maliin lnstltulll El mdslas.s adolGcontll bne i b. n inwlc Do oro6i sr ne roboli pmku nan'lestll unui anutu mtdiu d6pre cum d nllea 5r cum5.arunciinsp!leeelu-9ide9i i r.ki. e cuot s.tia cerur or. p€nt u cr nu rlo& dmenii cd e cmbdds lum.e u'neae.li[ct 5ic.u . .r€ * jac5 in dpulld. inroarceh qt!r n€ tndep6rlim $ice nc ar5 sll eusriu. ei chla. lunt manas€rii banilor.sunt an.ni de ocuatii tr t utregigi Edilr*iv!r Ejd in cdputd4sta.!hid' in3p. hi lnlelos4i? Siatunci ava o. hl .el..loblluifi onrdlsdft cei m..rll€ intclclei sunr cei maiinvat4i 6dme. despre nme cre sunl .hni.dkr osn"n' Put4nErStru cum sl lacl asra. Arunci. sup_inlJl en.nlliticc $ ca.penlru c6 nu au minui a.tl problmE p€ntru.rp.ii l4t c!r.ci.r p4R ca ii . br.r€ Gliuls ri |'dsandin j6incepnslwdemcisintimpEca. wdm ca 6b egindn. aLcL lobul l.\a eruirud n4.b 46tui s. codut armar. o. lu.ci.cu alte cuvinte .. codurde nod.rrih.!r tJl. Su n t F6Llticlen ii sun t tunclionar i gu E n onen lalir r€sine.r.Nu . am Nut aceasrE *p€rtentt .easG furie crqindl.rel.nL D.lprlma emotiiLe asa ca nu e d€ hkare ca sistemulFolarsed4lrantpankuei.oal5i ru invalal 9i cine *ri.pJmn4i.:Thonuldeauru uiDumnezeu. E na' d€grrb5 gtndk€r .l.herului.insi acolo. ni chiar in sp.I ilar. Exisr. a nu Er n ni.atora *4.a d. d e!deisto e?cinescnepsihoLoqia?cine s.eu oameni relisioqt.ea si n.ar. lcestenlinat ft6end.inee$€et cicino sexua Ormeni anrlilici w oam€ni emolionrli Bdr daca ista e tonoL.i.nte e r ndnii. urtrdl codul LiJn. . ihpo .ohdoc lumea.andlh .'ie inromada? S. ru doci ru nc 6. umnara Pdre ci nu c'€d€F ca rF4in.uMnk . Eibine.trc nu ar€ prea m!k. d.vada.da5r.lui dell lreilea is'lin.nalilici r. fie caI dinrr.m in *ri6.cdod ornalogle .h. !. Si incepind d.

ero. r€ 5.. HJ -q a y -lpd r b'. ?ib'ne maesrre i arunci asta.s. subconsrienla. pentulldurilec esimtc..vid4i5eamac.epeli siil b5iti pentu casunreli dependenti Sunt€li dep€ndenti de corpulvostiu enohonal larvq vo voi qeau siinleegatic5 motjvul penku care alenop'ibusire jn. pentru.. ri. careiain fiecarc zira6u e $ idaic€eaceuea penru caeasilaintaat€minirle. eu n. Ala c5 i'r. H4 \ r k facem.r '.inohonal in legatur5 cu ana.pea *ista L nrnJ i se.:pd.lioneaza Vojnu {indili.L. AliIart p.bEn doza demantutre emotionali Iie c. spuneti.o l' dodo. atunci crr" .on$iirlauoaslr:5icnergiavoaslr.omponentelesale Told..e/d"oie 1td d r' -n ora4 put.(i.qasijn masi De a.€e!or'dpin.eD. Eibine.. a rc ia.uadaararStiiideundestilcinussndil'.amawrdrcFrate A*a s.lare reci spre deose.ate.splten i la. p. micar.sPunfar.ia a serlimenlele ..jtcdmr )nultidintrevoi.orlrnii este ca voj gand'l' numaicu corpulvoetru oh.dL n.nicandexplodati 9i arlncios.turi 5i aspecre 5i prolunz mL penbu a obi-neorea.imacea+acoighnfipinilasGrsjl 9i da. ii ma4ullor. cu Ji capulde perel. . o -Ir de o.ale chinicaLe 9titi cumdc$iu a. da nne TL ne dod .te. Deci. Vinosi mr batl a (.him.do neutoni... desFre ce naiba rcrbe+iz Team ssatin urma.o " inrat ln emorii sida.scanda.af sea ni. ca sa secrete !n aLe a{i.eeacev.r6ti u.ie asmtideco'ecrnuct?.kiun felde urme cu rjne.a da o psGoana carese d. dulceati. e bine. N.q. la. nume$e nileturide emoie din creier loftcz.i.5'Da d ^. mai iniai.rareru uiriajunsemLdpuncrut acesta.isunr. De dceea .as(eldepe6oanenu cumimp. deFart€.. ceea ce vedd ai.ele mai deprav*e l. d aerenia inke ceea ce spui ru i un inra ect? Ei bine intelectuLe{e o persoani care vede lucrurile pulntelectual iiasta ar tr?bu' ra lejmpiinnea emorionals nodul in care e ...onduc lumea d febu' st lre rapunsuL acetei observatii jnrelectuaLe. e!tiun {rarn.. rani sentinentele. ajlngefr r md prolund.. dacs mers sima.p halaq' i.p lu.em acel lucru atunci o ra inkLeqem cum 5.i seniine.oana.e conrrol emoriiLe de ca'e au n D . Sr osE explo. n.an $riri di..I d.i. Ei sandesc do pirn senrime. !sivedemd incurani. spuncli'.calaa.e !5 jn toarcdi luqa laire.daceparnimin josdelafeliile.ta? Penku c..cam Da. +iri cineva. tinL hebuiesav..ea.liintr.s:vismljhruburan . Eibina.orP Dec toati [ (rarea pe care am facuh pan.innebuniti g.on$iint.vcdetjvoi.ea*a .odc.rtr.D.ieb n€ pentru rine? Eibine.{.uia depravarea? E.tdinpunddevedereint?Le.Llumin.titr. o s5 As F(tea sa nunesc n. a lesinhbine.am.imersJr maideparte.. r \. us.ares:deschid: )obinetuLdeapa Jemot l.!lilicum da+iu asta? o t. 5i encrsia.spreviatavoarri\!lhn. ?".'odatE sa fiu inviluiijn.t'atuncicsndnuoblinelr. ia.iinugirdesc eirer.iiapecareo O' e Jas.teaneuronalade gandrelosici.in sentin?nte prin a v.asute sin!i. eLe sunt dependente dechimie.. aLUm a fo{ numaidesFre a.. a*ain5eamn..!ie. De a.' Deci asia avam Ar trebui 5.pefhL. Era momentulnostu.iu. hcem a a Di. penku .i mersem in su5 c51.utslscoaterjde acoLo l.9iacestaesteloculincare.inupureF*v.Noidoard4ompunemolinc.coi+trniaca'ea'e!nnume unnum de asqu.hiar lndntedesubcongtie num ji amotc.cForr'.. p nanuavearecunoa$erapentruceeacecredeFcaartr"]lui*faceli A.aresunte'ivoi.J-aed^i..are social: a'€ o fait s' ara un . voiar bebuisS sFuneli.tsunoiul acela tin. sunr dependenledeinteled. merse la .!a .orcdc Fcnku Eib.:5pui 9titiceineamn: ana2A ainseann.. Cii drnrre vo inteLeseli?chinie.€ea 4cE vioLalori..?+nivelnu 4istao .on5[nlanoa$raeunsinqurrand Alica iatace . o 5.r'c am tuar doarura-defrpt.le!on$trnii9 enersie i.'arvialaaceec ' r k..rc. osi frf ne acord cu ".o'\.i t n ra '.n.E\ist.n" "r.con*trirla.ra.u adevirat?Pentru I .simrc.rurrl€caresuntdreptes ri n5rriuia{.e\{i(old' 'o' .vedetrvoi.dof ai.are vi spune. drr pra.orpultEu emolional penhu !..-ri r"-d.rii. ce e depravali care merg la amb?le capete a. educim noi o$ I'lr lpecuLatieilozolica.4otu[a tor a fost de La inrelecrpani ta simr c5 ebina.Nusift caecora. ei mai adin.

r apd dciorul rpune "cine .si trebui€.un tsaumarish l. (idin miliorna de dimmvuni T * 3Laduiegc \i vr dirunddallzae tocmai in llolr€! naluriEtii rcash€ moFonalc. d. sa moa.i4 dinrid't5 ri '1--' r-*r r"-*llrose o mlfn6 I are eat5 cdolie n R 'r trrc.in. nu numai e Ed6a A lFlrthnd. pur sisimplu. l6dt5 Foala 614 tlSE!.ar. € nunarul tau d. la pJ lea &. p€nrru c! asra nu in*amna d€c6r c5 sunt niie ecr €.u n€cJtll sal $' cJm € cu arn4'oi i6ha. sr inrampl6d . ci. ' comunicaE./(cam$ dse Ptrrtu?ublbhhs. srn. snte! din Flall. ldtrcecon(cpiinrer6rnr dnFJn( d"wde''hed'ctl ca€ un parad4? Omulpoatasi rlspunda la Nt'aF intebara dar rSspunde un D€cl.nru cisunre!i atard€con+iin.r nssra q.5rivou5. sdiaE?' -Bun. prd la €d!. c€ s€ in6mPli cu un annazic? lJn amn€tlc at€ n. in loc sa fil n . sScol.hr d drspdati.b Adks c conrlienL r'd aLnr' ea fpicar mtr. de la gcn.iun!r!lin.. Si ce r*e lnuilidnl? IN4rlorulvine nu din dqa ditunluni.ekdlnurm5. g€netilqeri .o5i v5ipun. sa ui sun . n.5.un schimb cu nlne darnu$1. pd biciclcri ri o c loartevniLn foatte Prlnei -*-.ri. d& un lnnuic dupi principloLoFenescestepasoonq c. d r.urdall c.. the Anndat d nnhnd. cred d sunr in p@rv5 cu alt€ pss@ne '. €chr k sa iasr nrcrodat6 de pe linLa a. Dacl.r€l€r 'ft i' suG ne!z' imtgn& n tt bafr.. cun deliniti ct suntqi lhnezici.€e. El bln. 5l n4 sa l4nentdo ni. la alegailenorsketilacin an.darul nu i. astainEamnr $tlll cine$nktl vo'i o ea vt spLn eL -ine sJnPtlh.si rana pra.re fld lagnrra. cdpi a a e importont . in.E.a(o'pJlu.ate c&a d6Ee €i amnezia? H€i. s Da6oan.Plt nu trlu " A{d dcmrJlbs. dsLgurare dlgu're scisls dtr nu ate Pasn! $e d6Pre numtel€ d.sians 6arn dqn nuh.dn&*t.4ir nd6E.re areun haumeuss d cap .'ne p $l€ cs.rca.m dirsenlele si cum nc su4ineF ce€a co se nunz+e separ.r.:pse. A Randnrc a/ Mrny Dine. .n€buniaGnmib car.?F lon$il-tc riene'siu ndm€lu. Fko . ndu individull.um ne suslin.unteii Eu rad d.nds. n.rstpundc .e $ al Peenalir-tii di*iatc ce anum€ numiii @i amn€r€? v'eau st spun.. I' a invitr d6pr€ sinel" 'eid. cernsaamfi asta? El blne.dici nlclun lelderubk€ .u'Pot * 5Pun5 !n.1_ Mirlc6lll exisri in alara llEpului enorional 45. .wrrJ.hlcl. uatahrsh. 9i de fap( ne suslrnem emotiilei ne sustlnem limiiiriLa.Aiun $l? A o solie?" ra? Piradoxul un€i pe@nallt5tl anndice c mama -Ai rcpll? Ai 'ud€ apropiale? Cl. Arta € tot.iiienull vi se aplict p. Voi sunteli lrunre aLe pomuLui vieljl." l'.umarirm ta h'sine. in mod aidmt.d€ I unindealu Ramrh.'orL.iodat.'.tla.I 9inu credetici J$r vi sc rpr.FrinrrsiJl! loarle atenta c! sinc lot e . tui frumt d45t altii.uc i€rge refeaua n. @sru rhrdu'o54ch.

d'n necutul i doar p. nn sr o relaci n'c'odart.ane..L L-ci '€t?r ess. sa e.un. in.rur.. aceas15 bi.ir@r dn a. fie prqenlalifamiLi"i.ulrati-n5.a.c€la$ . tcrap a a arahi. runcictndsunrdinnouFrezentatifamiLiei. E picrduri pmhu rinc pcnhubrde.ti creabri nicl m:. Fontru amneicie loa c q'cu s. amnpzi.. Bun. nosru Si .unjnccpelah Le.rsa. dintrldatl o e la$ dusr d€ propriile lq . 9l Ir4aie om oc lutru.i.Boano e !u ccre nu awlinlciun leldeconlacr t shalni.'I I n. 9i atonci e inrorc i e uirt h cl .areamtro. L.mpl.l€.l in.? Hei.lntel€E @ spun?9i individtrl !e utri lahnes spune "Nu' Ded.duiege se le nnl?ntatodereinventatpeb.:rd€sinpa'ie si dui. chr .i a le lacecunoiint! cu ramilia-c. penku c.li care conriola emotiiLe din corp 9rsinsururmo.i aneEurri si dad incerci * rdf.inulEshr i 5t licom numrlr e.ea p. ros ac6t mt. -sunr dsr de fe ciE cr etn aci6. nh.ul5i mnacolu ? P:L da.i in .€p sn.i!16. . De.ar nu ttiecln€esle5'.beraiti !r spune -Stii.\ipa. purem s! rccrdh qaolara a(ea n.Eca{cumv aSscoaradinsltuatia@5tslamllialasiv a5prezenta trnu.llecara mid inl. spunoii.etu w.{ I inhe.ut iLsebsedui depropruLlorcarusel Adic.milia incep€ cu s mpalle. glup & db.g aoar. Aia c6 individulcaro seslr.nbcr....b& . ' Fas. moment i int5mplare . . d \ --icu-no L. todilunoril (b?5b 5i toti sunt acolo Sr incd'inc€t.urar Ad. ' rrin lnrdrccli{. orrji. $iii.nr' vo' ) .. rirld. i n.ut.cino da €a in viato ra caI dinre rci ati inrel?s acea invir. as. la iwals 'por.rp.n.npllre a fi. €rrh rde ins.i tstm un amnozlcln pace el poale !l mmifeste orice.ini le 'obona ruqu.. ponhu ca el ene a9! dd...p? Pdnrru.ulnu areniciun feldeLessuracu acegloamen| chrr nu J'e.a kautul ene drsrrusdeoretea nour6n.ii cmolie. Nicioda6.-ro ra a{e nc'si d po. momcN si! int.min'i .i a.ident drr r*a eqri cd id4tar ' Gr drntre bi int€l<erP lntercseti? Eibine cc aujn comun rmnez.rp.re .ijdati |fntu rin€ Eram ara deinsrllora roJtechestiiLeprin. l. Ei bine un amnak \i reuno!& hana ca e€ un ".

$ etiik. h. al. Chl asa. ninrea rcaLa e intra picidr€. penttu. vointr. T. ri.$rJ er (n5a am9'.nl cu pesonalitate diEdllli.sl 106l. atunci Gb.€r5rll€. und. Pli$t! e oBarerugine mrl..sele unui €nar d€ doulzz. spunei @.r.ic? MninuLi mrihulr . da..l. D€cl u na d Ln tr€ pesoane clr€l! llp.onparabLl€ cu ju5tiii. ll telait.lrcr nu sunt. c!re€ciudar Faceti rcr .!4i de anid4in 6.epiedcLn. Toata vlaF voltra e numal d. pentru ci €r! dispus. d prevod6 li€care €molLa.apudi.i nu runl asc d€ sdualr cu bi? Ei bine.lif li punef 5e euhe dc reguli.ataceamsd dptu pe DumnezeuInfalawlstt. ldul a.r inke'n lamr.. aduc€inapol. oh Ddhn.spro emol .u a f*€ lud.rt' !ict n.nr divin daca baili in cqpul Gbu emolional. Dqa pute.5 ei. h d de s{!.Stim c! o !! murim din cauza. I! rr€izki rii b€i d€ rnl. p€ntru ca a.'d p'. Fodl.€u i iubescpcDuin€zeu..6nd e Flba ds concenirrreri Nu pulah sl apa(in€m nLmEnll Nupukmsacunoa$.. e cea mai nsrc pl.e d6F2 apat€ d l€rdsi€.uinsrrnA(a O eA la conskuiaecd.d e Ei bin.i5rlim6o.13 9r os. O pssod .are ac.pa .ln par. wi rvqi m rrdt. Nu se ncio enoue la ci. o si wd€tr . inrind*. credal .a{a nlc.Astainselmnl . vi se nai {o. H. ca a schimbat ast pc inpir.t sunreF llcl.o. c dlh s eu ca 5t a@li aceastt rmagrne. Yeshua benJoeph€ra un b:rbat frunos. o si vi spun d de cc..u p€re ad6resunr€i. doct*ului g bru{.ce.n.eva spun? Elbln€.k slEttciune.r. si nlji cuMsca o ginile.b bsda sa Eupqto p. . paso.area d€ sln€. la intrablril.o s5 vt epun eu d6Fe.el @p motmd a denind gAndr€a Nupltein'crh!.os.AtunclcAnd lrlLm duFenotlileho. hainpentu lbtdeauna. Adic!.'€ pledd eli. despr€ L1n5ll d6pr€new€dnlciesi d6pr€llps[sldEpre'urin. un barbat in.c!.tilui siu. le .utul!r.iali cu nlm€nl.ld ca dhim d2 un a€ndu d€ etape in rqerue n6urona6 a (etdulut P€nr. p€nrr! pop.sle.. Ei b.r? . puqi st fac. fili a. pss. @4 . dor her. c€ pldde.1. drr nu o s. ci aF os: ffc.i i *a asa?Spun€t.o.€F aera. E pendulul e du ple. flrl ca el hdu sl lnelnuee o moFe c'amdbunr cmsebcluc!'€ati puEd pni*una.slie-Siialiincl uhlucrulaamnaicl.iiplneti sa euh.$ aa di+!s . o si aj$ {ii5 d€ Fi. cu parul roroi. .l er indn€re ii nu intel. o p€rs.E in . Poate p.lt5 6te ameici.ate d'e pmdul.tun. c' deb. ffm amna'c' conplet. an'ebtc.a. ApalE $ let rgl.puleti st faceli.onzar cu *ht . lli lu. Hai si lim rrio$.lesdac.te pecinda Ei bine. nu vl pace. car. r cr€lqului.E opsed: inb. lnlolcgtndua: minl€'.lbrgi I o sotr€ mlnunatl . Nu putem s[ aM un atasamentdotlonll. Ah.ti. . cin. Vi . cum w€tl si o nu mld.?Adic5.rrl€ @stre insu'irrti si pr@ria lE6ba s[ alb! nc]o €mote in v{at5 latl incl un dehplu.. p€nlro. laca drag6te. nunrrs d€le $i inh.. Asculralint.are a.onsltul.Foiia* dellaseart. Despre a vl slntl riu Imaqinrli.le? cu binta.. adci. €u.[ d. Ceasul bunlculur. peEon alitatea dlsociatl.i. rictac.iodati p€ ctrlhl?i.i.iildce!isi sulere. ecndu.olrrl n.u €i. o s6lf prea b6tr5nle n{r. A.r.esta 6re motiwl p€nn u c.ror care se raceimedrar nabure s. Vt c 1 Volblm despr€ du Guwrnul.:l. f dli. eu. d dad aF incqc. 5.!!. atra insmnl ! abcndona Asr! c irdilemtt n.ntru cl nu Stiu cum 5.iriv! Awt mult€ feljidccrc cr muroli in.. n o EnotiLesunr cpcr.da' m. p?ntu propriile u'tu indif. Aeata Fsalilate 6ie spoma d€ la o grtunadl & dui6e si afdinF dc la c€alalt. in $nea lor. tre. Putetr s5 faceti ndddni.v! o vi. s. in prim€l€ rr€i srgilrr? Adic6. .trdcelari lucru.astainsaamn{ . Nu.cu pereanarepetivi Ad'. Jl:bu.[ in calea wlnrl? corpul voshu emotlonr.dl. D6pr€ a v! lhtl bine. rr€bub sa uil€ totul.€dora. D. p€ dnd c€al.el hon. a Lltlll.*h! {5 i+arunc5m pebune. dou.5 da }'r Adtr.n4 fdNntd6.ic st h5iee unrr fArl lltii PuieF * la.volcrsdeli ca eu rcrb€s.nn?r A5lr. Nupur. 6ste o rEu srs€ dhto prostsi.€r.t.l. nu vt vtd p€ qbd.r. N\te aekchid. nd auniclun trFU'.Fa druribi .6ui. fi€ ei p6tr! ifrpErslia qurilor? Pti n!.sd ni. de r€guli.cl un ahnan poale s! rssplnd.npenimeni.s de ce.

la de iudecata!iapoi.aE ilidkrruse un c€nku al crei. din accsrpuStrc. qi n am iosr niciodrti mai asFru dealar . arri peEonartate. asta.afaseintthp6. .6mei Elaptdoeedlr. Ne apucam sa tmlm. Eulunrco rorul alti mancaredepa$e.'ioirp o:i relese'A_pucd .spun djn nou. EristE o mica p.a. os5 sesLmlavkhmizat penku canul5 poate aminti itiL L u?odd. .at. genuLac.. sistdulimunitrr eiorirft I . suntqri inlr-un corp. care s. acedea nu sesupun nEodat.izi€ Voiaij decis s.u a.iside aripron.o' indrid . Total pE€nt in monenhrl in care laci dragost€ demdu ninunar.te i deh ^Dq tan sad4!tct P4thrcat Feeath . abolela pe roars ltrhea di. a deoamefl de2votr. nu m5 crcdeti? Eu eunr un ci4 pe cde si h ci'iti.iie ni.punem un ma€sl. csF racut? sunteli ink un cdF. a ap.iT . Ded. vina ri s. x(er. pulem sivi dim la opa'tedm corpula.lrnt. Dr'.. 9i nu e rcrba do de m€gad(izii aici: ? wrba 5idenica deci.eboti. sunteliint un corp chimic.slstemulbsku educaljona.$tiadci p. lar in. ne di.hctusivpesine gt.ri din a4 care e*e anrfted vi. S acom v. Eca di o. recesibinesi teu. simtin. n. inwte s.!ica un Dumnezeu? N am losr ma' r.'ut aFoi exparien Iierbi.. sa va bsanai drn copac jn copac. aruncididj este. intregut biorihn preiau eu.ie de asta ai.rului prior un kaumdhsm o perenat atedk.os..u acoLo. Nu faceli decats. Sr thal' c. e desrut de asFru Daci atunci. Asta parinii. a t tttut rde tu' e n a1ie I rLt b ud @.6miL5idtm fusa Laloale6.tanpe.3: !. r.um am putea sadplicih mai6inetimpul decat daci il explican conlorm aiteptt'ii noastre de a simtr? Ne tr€zim djmineala LlkTrorJ.. spun asra 4hipeioee de Dialos in tecur 5ipoare c5 uniidinrre voivs aninhti dar ob\nuiam sa le spun.or. are diaber zaharat. coinseamni asra? Un amna'c.orFul vostrL va F. vE egEnali.iodat5. atunci.n iJm nihp \4aou. .?an.la matur e c. nu mai aresl?ro?a la I.srili rc im.. Oslmears..po e 1(.i Adici atilost 'acat' dn ] slk dsta.obbnuram !oi. ljn mnacolexisti in alars (Publicul.. ADN ul dar n atirosteducati dec pani ai. avcri un qand . 'urJ.ela Sir. dr' exploatat5.aLd Mai iita.n€tb I ri t L4 . viatJsa.9' ptna sa devenilicreatun sduale.nl€shnate Parlirson. orica. un corp chimic LEsa$ crci2rulin pace.hia.ri Pstchot4i@r Ph€naneralqtat and 6eanaRndb Dea lF4h@ut Ranlha.m din patul a. atunci nu ma Hei. acumsrim ci e caldi acum$'mc:temPeraturaescazuta. resuLilor bDlogice ta.i alostr@dataHitLer.are 6resupusienntar€a carecrau inalnre.33 Si arunci ce v: 5pdn. o. . te din astaramas Dar dh asta 5i la.. azi.tpa in care reuine !ie*e persoand nomate.iti.n oas.aLa. o(€nFnaPo -aaD'.il . op{sonaltate djsoc' d a o pes. a.iars care nufolose$eacelcenhu atdejeruLuiSifooserreunaltcenbua crejerului pentru a crea o cu totulahi anril e.nJL'tare care va Iiproprta ej iErle$proprluletcaraders'propriaeiuoLnti Darfacanda*a aproape c.9i .orPU voshu croiional. d \e.. b.i'n o(6i pi b. n.n:po56 DB-54 Jmnezic.. hebuies.! p. odats peBodna nu ma.Siasta€oda. Corpului emolron a L).ri. Ne ridic.h hbaintu.Aslanu jnseamnidamopeEonalitriadEocjata.o drnElpil.r rn dl ncz -.1ur': rrnac nc: aL!41 e. Ei 5'ne cand inh.lpLr.a<ee. din . fi€ maastu. caF d ntre Fijntel?salit Nu mi dedeti? Gurari singuri cerceririLe madrcate. rercFonea5 h deoai. i dr'nq. vi ro9 ExEti sili inhesi 9icesei." "^r Si atunc .$idem fusa la toalet.D ins€amnic. nL md are boli sasrro.! de aiai A+a a fo$ dperulde aspru.se profiri deea.imasLne aceani superimasinc. in actiune ceralta pe6onalLtrte.a.e dinre uo. d"".sa alacasturcorp ses.aq1q n.'oaal A. a' -r"t'.

a care urEeaz.ce+publiconullim€delenai .u Cunoosteli mo*ul qi nkeasmd ri lubnea !i pasiunea care vin€ . 6e eqal€ cu ranrezi. . arunci. Bun motivulpenku care birbatli . cu un sltnt. osE f]e intocnalca voi do.i. in nod d€schis. va spun ii v'na i o si fie . Si btb.u e Po.ur No sn ve plad invq:ru.ts cu 6rGl€ de c5 (arl€le por sa lo ia intirtdeauna lamanla.. rr urn.asosre cu cda.oarl in m'nt.€sle makiarhat!|.m copLlulln decadsnll.iod.and suntem a. c€ea ce esr€ in dnrad Ao a\4n c Dc.li o * vsinkebd€spre aeta infs clrps da' aveti un pic derabdaro . e de arec? h d. oulele csre o si vint o5.niciorGponsabilitara.a. poarte copilul pent! cn. erclbh. pe cind 9i !tun. .en.a. 4€ec:| (r hq.on.. Dmdu ca sa nFn' spun..dr Gr.edrasosto hcio 4persnia in a taco !raso{e.ntei sal.. tinpul.lodatr M i.en! d. in nod idninctiq eLe nu o'au ni. Y€strd b€n Jorep.ru v e at8 c5 .ir monertot 'u.enesSneduccmf sancu lim jiagtind! crsivadcm.lii r€bu.rorut uou p. dar sr fme e o. si blia..dd. tl chlar &e. cu.cuios.4 of4. Condiliil€ i.motiwlpenku carebSrbatll nu eau insurat niciod. Menrul de faisie.rim si pur6m un copiL." hir. nu rem g1 purt. chlar erau ca n\tovlte 9i aFin. dac. noasri.r.ns.ih.' aFm probl€ma opuss Awm probl€ha opu\i d un6 pdtande. * nuneia nom€ntul virgin.? Vr€m .u vcnit mulr dup5 nine.areiLla.epurpnn puriiarcaLutA. c.hnaic.$ rea! sl !pun.e. atun.on.aufdnrcroda€caotirlr !. R€tln€ti. ci desp..rul? Esb lum.i.od't in r toj o .€ dac. .lcb roato asle.e extrma lluhl^6rii. F. merge pans laSpnitul or Sfani c1.. atunci. b. cmfhinlr d €nersi! 6rsdepartea cealalG. ilr in a*lel d€ mn4e puiem .ll ) . (sPdt nos.asn! _ daci in mintea noasnt .olo 9ln€ hot. in rodul plntece ui?Oblinen ollint5 uFa. rind 3p d 'cq.e.uin6n.5 in mlntea n.io . Ii k.$r5 in !l.rr tnpului mol'onal A$ ca.nc At. E bin€.a noddt 9i arunci c€ obtinem. Dar acsaslaera lum€areligiei 9la polfticii fi a suvernuluL unde femeile e.pilulci aLi.a cl Nu awa nlciun in a fr.ratdecodent.rci-nu hebuie s. .lili6E .enea . rar asta sc@tp lln el ordinul cel mai in. TtmputpoaiE st sejnrimp e nuhai da. N.rbaii a religiei.. ! crd o L.u 6inl. pentu c6.de 6te la ow atie$ care n! are faniuii d€rprede. auda a.imiracoluL . e ca un.cc d. carevlne aici ti o s[ fle puiredt. $i acuh o si !in.slem..r .€a3le invatlturA ddF. MoMtul el. Astlel i.st.ra * Decl ndrJ r€. Care lace drag6te in Dumnezeu Flc€ dragot.io a. o purernlc aiminunal.uh. dominaG de h. a4 nr co-aiitd6p.unoasrd€ foarra potundi.oPeh numai srrilucke. sau pakiarh. dact ea nu de ni.adentr.n! accepitm ni. tr momcdul.iunci csnd sunei in homhtul pr4ent.e sl o auda.h J s.ard au n@ie s.t.r c5 os5 hii. urinamh api 5iltam r6to siurinin.hia. Ei bin€ acesla este matriarhdtul .

.h modc !r &eh 6arte nutt: medio..@a @ Lce c! c.u.pac.Stce4tesacrut?Totceesreun rjtsa.odar6 si :i ?un€ti ci sim. nu.ru.at moFenlul.m5 d*ulati? cr sunr un rir b -bt. p.eamaivasridesd€spr.$.lnh. ce f& iuhi.k sa pendfu€ lutdt.ntl w. e$e d luzared tltrontorma.riratein sinele 6+ u spfiru. nu wi o astlel de f€mt.ca in masie a emotiilor inr.mptare.nrru cd ee..ea s! U€ oagici nu 6re actur. cr ecrll[. F ta nu fit' rgn6.t Nu q.tcr cde duce ta *t pabu . csndawnta.nra unur barbac spafratomizl s5i . barhat 5.qeadat.l mi purd.mutam. p6ku ci. Nu e ntmlc mo|mportlntsthatpurernic d€.s.a biul mic CAPITOLUL 4 Don Juan ti Saint-Gemain . nai nutt dacar ' aGt.un nonent.ucoan!.dcL _.uttali doafnerq ri asuhali domnrlor . o sa fie @l mai pukntc arc € sGtinul d .r un astlet d.

deuEMl lFldltutl'e u&s/s Fl'ucrFbn . d.c.h !. edL! nagrl De aE ndturl cdc ln lo.bEr d. pult.d d o b.r. 6dr.lrq un lrddu aE ra a .t&! n€grl { @ @t!r'G & .rnt6rmdh.l o ha!! plhbrl5 lr lp!k. n*rn dndL t'Fu dFu. Adlc{ qa$t. ihhtdi lpd ol. Ar! .6. t ho!i. ar€ Ittoil.od. chid chrPq i C-*!lr o pd/..o'o unae 6. et 6Ff E blll3 d.LMllr d d 'ral. ..t!ri no&hc p.r fi.Enlhr.t.lnantul naatulul.ll Dol oalp€fl n@bl$ut .l & d@l eE & {1. dd aFGn:nu M! o srlnld! d. Ar.lbt! infrpta chid dcl. Nqrll.tmuE. ilqtl t r lnul .ta d .n6ru''.cd . d o U. sdnrc. .E@$ nd. n. Iort . clqr.bndi h r Fcl. h.. v.grl d€ hlt.-L $' inb! s. 9dli.L rna qhi EcuU dl! .h band. nErl .onrEdd pa.r.u lnvirlC o *rie d.t @! tl hri lrurD6. pdbt & c. E un blrbot Dlruni c nu .[mt l. crorapr n."nlo. 4B tu Ftdl ftr (9 r.llnh..43p.d. tu. c df. un porta dod n€ru. lungl. d.Llltnlru{Fd. numal pot!ca.rl.lrcul dn nB& udL .li "onto.dl q.unt d. ld tl..&.mdn.

um si o t c. u.im.i. o r.ulbr.ur b.arar Dar sl nu ea a(e!5t! pbbldi Er fh. E !a aratat la.a .4i $ nous la sG dinlre bArbatll dln x6t pub!. Oe asta era€lDonJ!an.rrhpluLciputea5. c..u ca m. E.lna. (rn0r sr uLu'dca 5i chk a ulu I T. c. ln€i t um@e .r nL.elebru lar belbaFrilurau IldEpretu'ad ilwbe.ute s: ap' ndeF luhlninl.la cr€ ea uirat weodarE a in edu54 nu ca d i qol el.6G€Lnin :d€nrtoddccscain-egl3h. Si nu rnler€ssaz! ni.ubabtur. lar dac.Un6ri ldei e ded ce er ar putsa la blde biia s5 o t&i cu o g.i. nu celui cd€ n.nh rutuq returol.urlu.olo g eptin rdeoecrte. en. Aru. sl nu lie nicicd.{ sl. . nu edelaprulcier.Hitd {ien sustins mmatul. o (rtoarc trrho$a. parle asla d€ arcr €ra o (a<ad.i. olspertar ren i: De(. tabmi.rc.€rachlaroprivetsredeieutrdr.h ar anr Adni br-n :ra troro..9iatunc{. d? o-tu av€am o baddurd .A il inkdai pe €1. onul sst int€l€g€a c@a Nu €rr un 65rbat sglal Fr. raci dras6re. dar qriu car€ d.5is.are le uino. fu Era un ndld€|.dap.Sror care € mll mull d45t .. nodul in care la. Avea o abillt!t€._ . Asta ilfacelaimos.z.i drrsone enc sa incepi cu drasosl.r.fentastL.apiadicl. C. in cntllea wde inchE $ jn br@.Eornl uadea s:sa simti co 9l cuh !r ll slngurapdsoani dln lumc. d6qu.ea .. Dod c. Aw.6z 3inplu In ffi d! am a..o.esi\rar_ d n nlori€.r€.bun la pat.lacpJcmultancu@!n&.ea un anantatat d.ete.cul nrclodal. ac€a stare 'n (arte **epiaiD..u carc are o rcputatle dc *ducltor.Eur5 nhunda o @aturi g lota ac6. 9i dsrc e dd.lci mlcar nu{l afrintqle dm arlhu Nu El . m. qld .runutdin tatur e de um.r ru lnkar o mie de noplt d.ea.rnl. penfiu.kn(k.ootnc Sriti. nelz lor 9lcu rochitlc kr9ipnL p6le br d.ai in Ede inchir cu br<a..seuiteindhiiunaifemei ite nicioddE in alll pirl.f cJ a-'iu 5. Awa'ot o pccare o abilitate. te den &r cr rese i vtn"l'. eta fi.. dar un sedu.e iLri. sa d@d[ a I' o mLnuns l.. susFn.nlnun.l toi.t.rb.Tot.. au pnnmhtul sroan'c . acea prlur€glcunorka sufLetulparcanei..arep. ard€acoLo inhmitateainllor€d. Si li4ar€ ln€l€ .dErsur. un biibat nmtd care e snpdta sual E Ltnq nqa.u p.d.rl. wni a. h tp. avcm un Dumn.r m5runtet.mb. -.atdr f bea vin.$'se.te ldet dn Europ! D da. mi o g. ec.nul lui aa pddpio.6 r€.u ch6 tk atea pudrab pe .l . cand birballlfac dragosl€cu feBeile.cu cmbinaa.url din perete.a. itiu s.tawmdefi.a awa de r5cur era si seuil€in ochrlaEair iis.re talenl alluiDmJuan Pmk! c.6 nq. .rl. 'at5. o5ic.an. cl Ftll ld sau amanti ld nu r* drasolt€ cu d!.c nu qa atvolblLor m.. !icuF. Dpci. da lal€ntul lul.I tutun9i nu voidm sa.gtla cum5{ faca lle.e culgi rutun pc tumoiseta noJdr€buzenaron.v€m 4k' pe!ein4 irrr. 91 6rd spune ata. bun. 9l a lscut dragGre cu csl€ nri lrutlloe lemi din'iEu'opa g cu c€la mi !r.ne d. citr€ tt h{*und€ Ana l5.lm.i.fre e lsm€i€ .nlrnlesl€.n.a. Erbire.pt . Sr atunci roa celllolt oo3D€t€ iavor i acoto sfarsesle prl.r dunu n cu dueE t! 95r:i.urdd4&ria inteen6tun awt rmpr€3a .ur5 in zid flosl ht mdturba cu €a' Adlc5.. dd n1m€n1iu l! lnEDr crFobr@ de a c&rE! Fid.1bat dormnoedelamasaosiI'a|tngtDonJuan?9i DLic€rna mirelotrlbut al ulDonJuan Nu sepurea!btin. t k.Ioei tlmoa* .

i rip?rtcaterd.a'nr cermain..<nra.i ratrnqri p.caalwtunangatamhtina@azr.r at6l Dd Juan dud sra. un na€stru . $x b.at..d d. € lo.un m66u.rt ascutrai pe barbatut ir caritoa neacrr. c ad45rati.la plural. nu iuput €i ia. Iodr€ el66rare. EE ctlltdrt? D.pcnru c! h dlPq in cde .atrae!neasr...te area &olo sAsa o 3l grili .itutsdari deihdgini.ta de emolivSiota de osriLfall de el. et 4a pla€nt acolo. .cEri oasperi ilugri l. asra. putei sa o rolos(ip€nrru propdt a bastre moli{ eru purati si r\cropusul.pc. To I acea* powel. suntca . foa e mult Don Juan c5 ai scris d6p'e seldia t.alunci cand teginde$!_ bine. nl/. Nktodar: A... ctu .inkusa p jnhmpla sa fie camdlsld ei a dato aFdi oricun penbucll-a uat iiola.rt€ lrunc aurr tui. Irunu*titQ mle.ntofi..ceamase' lsrfa<t. . p.rrcahdisr! ci.L.lar €la awtsuli. d'ahulmasa. p€ car.iiorr aerc+etrum6 Dddaci nu b@nentretp"ea L€. r lud frola ri in hcio'". rd mam. care la $ns in ulhha p.t.!qhi {l lodrte tut@ !dca.*tH a rh. sfitr lum €. -d. frume st ame$ @nr6i.r cu rotema. Pudi \t o du(en in rr'5mulmisrir.D dinpe.d ds s€ io! I . r.. srlre.u celc ru' lin.r st faci ce tEcea? Dr. DacE tu un elft. A lansat oporrunirlti 6q.cunaslurrdedramrnt cucararamededLahantricu pNe$rle l!r. e? c'edeti cl w o frolaz Deci.sau aurobiosraha.rrsali rme e .onlinu..rte a vierii tur _ o 55 $siti b.. & Sid-iputa sEsasidmcmdLietuiDon Ju!n.rcodurea(apul.in'c.du.au ascutat pe e.hi mrl l6nar.a'e&neiela. Ddi.k ndh . td. c. r conri-ud FJI!irt(atu to€trJnonedl2ErarTnrnat.ia Faslrs in ctrc4nlrc.io Et s.sa wza i s[ d*€a*. !r!nc.tta Gmdtd.u ndn.inr Gana'n un ul.i l lnumirp€Saint6dmsin nn tt6hSb6lal pdbu ci 6'i dotrr€ ra... 9i .a. rcJm diu-.trc hqv.. ci !Bil cone!erar{ntsreinve. . pe cel majFlre amanta w€murilor lor. adr fl lac€a mi6ru.bat nu poat€ * ii ded un€ifmei.r2 ma. €ra cisirorrr 9i I .sra e fe.. ana pn€r4i.eea tr€buie neaptratsaftilie nulr tnierioari.ea inrim arca uno paeane. deblrborulmirunr in. cont6a ta intoE awut5. barhaFtd oh\nuiri . toa c €ede. Ata ci pe cine o si Mulre. Drrider este ci . car€ tunt &ja in. ceea ce nicun bi.ab.nj..rtEiii :'i 'n. rr acele ih'gni shl inasinit€ *duc. nu tiln h luat in se'miblografia.Boana a.€ om€na$i.erdau s! spun 5iw€au saspun mutre. lnsS pentru ci aifost.mulvietii ftrne. cu . iot5. ddftnitcu nd{ de. sunr ataba idei p€ care k clariltc aici. tldadd ff dr d" aI-.9&i nuftai nii. t2qJunet tavto. in 'n . . . ldcea mea e Multumes. dar pubi sl loati &€a roncentrarcin doua f€ urL$ sont dou6 ctLin.tnseamns ajunsFniinepcalum nior. PureF si b. inne o noE (u indct.. Emagl..i€ntt gralieincit sl ildeagazdelacel€icine o ce d left liol.na: PuFtl s5 o luatl Ecu Mediu ria r ff"s delam6a. Lneh! s. Bin".Dn Juan. aceaca numaifrumusete utelJsSoluatipenkuDrc u stru lolo!. dsElc. c! ta numir@S.u dtaFanE 3. vqnid \i o noaple pelrocur.5 a 4Lr!l odari un maBrru in viatr. care r n. inpr4 cr suptr.sreaunnr6ru.Ldal e mele. 9i Iiecare dlnrre ace e femat a wut o iro 6 dc rine'et€ .ctrh il ch€ru. d..ne viata Isri merE.n'lded by w\t|'td oh.ve gssi.u (6 h.J pe'"nrF rLl smanr) Ei.p€nrucssdjnrcehrh''.u d'b5. r' 6 sLp.n. credeli ci ar fial€*? intoa(eF{i cur€Ernulrcstu ri dplicali.rn.ne.o dea afarS pe intrusa . d€prei idia ta 9.Blzce&ward. alrnod€ra jui 2 De..sunldare6tum€h p.. sau neEuriea? 9ll.ra'. in tda lu' MaLn. cssr€ .ta+ ai fi ta ocinr pe<ap dinrra.9tac€laalost '.t'i. dinl.'t concentez peopqsoan.

g.um em. u.. elm a.bnep o r do. ' ia ' J tecutdin.r or. coLapseze in dip.enpubL.miiFsu[etuluLsru arele.nhuline.. sa minpar soi. c. !ia Era.la aropa ' .-d. 4' 5'JT.er€monia.remoniJ At:.y. ina\imea cm luatn de La u care mi'am inteles duimanul ah .scim.tnd m. A.ci S p.' ' d. s€crere dp2u..rie onar?d. i'nren nu 'ubftul!.rr peBonalilaie omeneas. ur cermain dras Ei bine putefi sa va 'enuLdupi.limieoicc sc intampli d"hbBde() kze..ha Asas:f e.LU r J mr n inc.ecu ad4jrar si.eF cum lrabu'. lacdrasostecu unbarbat 5p.rr qsps de p. sajnr aF. rtiidintrevo.. Dmentul trebuiesalje enr 5i usor ri Gumos 5i trebui€ sa inleFem i..!ireta erendrur Fenducar.aniezii lumea i5ilacevanr.adL..and flor n impirt.rfrdn ct nu xwqr !.edragosr.Lotdeauna de ra lata in jos riciodala de ios insFre fat.Eibire imiplace5ilacana. d t.€1-ri€prFt on"dr Si da.ec.9ini6 rtvftitiein gospod.r .ald acolo .iui dEkuq in pottasa.praclic fac Crasonecu o Ieneie. cu am Fenbu. anrt. care iie s6 s.eh un dutSis.tamandouacuLrurilesi .rbdriiatr o abundeila ainkes.eereiperoane. dar se gandesc c.i dEponibilr Si acum inlepem si vedem d..n ..el pregafte.a ntrnruiesFrecinesadbaolanie:'e ASacS..D4imiFiesivesFur.manrrlort suntatatde pro$i5inL tinseama de asia. iv.xlraordinrr Anrca.i..pa-r r.i.oreasm E bine..iq.Fentru .u Gtj. rtun.!i roar.inLiu penrru cie.pnna . (oi conceputdin spe'ma Lui.in ochiunulFe airul dvo'bu do.-e . d..n arJl cumsipohe.mcnruisi m.l. € AG iemteeptsi r4em md oblnem un ni. o. tn.sifr. averineo.rrli.aconcepul pe d'avo.. omenir in s. Jv.10d t i.ru.. ana Deci.deobce sfarsas.are ua merse la ovul spln.. Nu ihpreuni.'l' Pec neam ased at eut Atlantia Eu am lostceLmaiqroaznic colmar allor. Candsevorjn6Lla .Jnca rn Dumn?zeuc e.r e Adica.vederivoi. Ej bjne.(reag. ceziceam?Ah. A*a nu e cevr saftu.areadus Fenduci. sir Don Jri.rmin inqr! c r r.uina.dacalalalmeu a foitatGnt.cunoaitere Eibine. la dupa aleea Eustiuramplet na caidnudfr..-d":lleF ! Berbalir barbatisunlcreatuir.. Eitefecioria.ieuslntmaim e$mair. sunr 6rusc prinslnk{ stare rpsfta de orqi J'{ cu adevarrt arumos dacifaceiiada aretocomerrnorfoza.*epenku a ab6da emol e.l'dintrewifileesel'cespun?Rrdcal'm. eisunr.1 tu.J Ad i.on.ere da.: b.adanteatun.za rr inrrsoiLn. pentru ci Apo re desfiioari Fantezii sexualc. " .po. a oamenilor d'n ac€stpublrc nu e 6rne.Vreiu sa v.ins.sunreri mJnaLlasriinr oceremon..nosexuale . j daci fuse5e invtrrr sainrc. Asla nEeamna5.rma a.radeidjli. J. anragon+!i vosFu J ficurdrasos(ecu ..frentut.'pLrey-rc.eva Nu e brn?.nd nicio d srrasere ir pf indu lutru p.a un anLmal lar 'ub'to. eo chenie um' oare Sila lelsi'.aniaza e srabilita iar 1' Fi amiaza incepe s. bat.utianlu..nu inseamn:..Iira Privitiino.r nmied?e. spun.uad€varitde.ghr.vea o lantezie despre cel mai decadent dinlre toti Ori de .u L i. dupa..eea. Eibine ell.as5v. perko a."""a u . si {oarem us.olodeo femeiefire4. o ro5 9id?ssDr.Eusuntrno.erl Nustrdnmr.ih Da..nc..roru de p* vjbrJrorut si i alreche*i c e osinelad si ia 5imrim .te on biirbatii au Iaotezii despre experiente h.Nr".bun Jmlerminarnna haisinespasmpe.suntsatastun $ia. asra.u ..hr Uite u DonJu. dGkugi puterea per.r nr *. o\ o. Nu t.r n..re. lar cand uine . orueodd. (" n uit in ochii a.. Gc' alt€ u.ra ci e perrep o ui4a . Nu mirm cunoscut niciodala latd Dd tatA mau e'd un atlant mama mea era lemuriana.n .Dni'dinhevo !unteriin:.ava de5Fre rat. meu. 'd!('nteleget rn.uadevirrr. e intresi de asrf€r de exFedente de copu atLe g. a Franz Jdu.L r.r .rLrede b'€ .Si rr c.op ren? Er b 5e haiu't.e dee.

c dc sotul rc5rru $' unul dinre h' ivea o lcnt4ie in nom€nlul . DaechrLlbrul acela este mernhmdde eurhncuitare. 1t .copiii vosrri .ca sunten noqarivla neqativsrpozitivla poarv sou da.roau lost(€aredaunuldinhe@i. exisrs anuniri o...pil. o5a in tinp.cele mai cqidn rcrcial inlclcs pi.a.e +.hileorafd. pclume-penhucro*manFdeboalssiliesi€. $L dacE ar firacura!la. €' bine.onleFru dc moralirate? I'4or irarea are cin€ su.leda ni.la fel. nc n.d5postit5 Arunci.nuvrpLJ. oodld nu psF \a ne 6aainiciodalS @. ac6t.ib..entus !bpenfu boll.. De acolo !{n ri sunt $riti. o c't de multar fi expusi la slc. n'ma hcatul. . pur $ simplu_ cu qidaF? Binoinlel6 c. tulburat 5i ..-r fc.€ ra( €' n . d€ gond€e..tc.h6' ca. €u sunt o p€6sn. dinbe bi ati t6r conceputi in tanrezia.ela b.a irecem d€ la poziliv La n€gJtiv. care lace un primcenlru3Lablilace unprim.uirul A.euipartend Ar lrebur sI lubim .n.vrne de a morah povesiii.rpc"-rr. Ar hebujsi iuSim trpruLctsuntem lemer.ma.atit fon . a puru( si csia pentru ..s.mcnt de ddechl l$ u pentru ca ossnanti .c2E.€'e! aqonedz4(a o fanrezie a . ? cedah (q e".c !i La misbrminunatii tiiinG i in m€!Lcin.6re.a 6ctrr po diavo acun? Intelcse!i? Deci .Iiede@i.i . p?nhu.Jrs lnrorderuna C€ inseamns noralitatea? Mo.in. Est€morala fanteziei: acena este Jd.iodotl cu alte cuvlnt€. i.orupr. nu le contra..Atunci cand sunhdue Eh'L'5rati d€zah'libran . ndJa nu ?nc in d. un ..t ve. A ton conczpul nu penftu ca btslvosriu e urta in och thamei vosrrc.ceadrogostecumamcvoasra..".r€ti @i? o s5 va spun cei m. crede! c5 rm aja? D nrr o spermi.oa.ti putaa si spuneti.ontrlnta. bolivin de h ormeni dezschr lbratr.hu€ 5r aib6 fd64 pa-bn"n l9.arc ei.o'Lpt o s5 dtr ...Te-4 D.u e nevoic decst de un m..orcepuri jn sax ?temerta.anca ur.gur ovuL barSalu dremiioane Deci.ef. p€n (c o .uF aduczm uncop.@a c€ k.on.um apar 6ollle wne'ice. vedeJ z or rcrom ssr6vca min€.epe'ii acelu'..Lnrch -n \L4F c(h lb'dr de. g1 de unde n. )i ti'!.'.? .arceste lcgitur.estane. de ncgi senftali.d.d I wl.eea ce sunlem.Hei.L sdnd?ec cr dr .ecunosc isrr ene d orird ipotezelo' ld desprc. 0ccva$narrru Mahavoasirilsccod.i idrilvo5lru er. rclur lr . congrenti. de slDA..dpul.i da. Ati lon . $isinsurulmotivpentru. gErbatol a. da.mai t.La. 'muni ./"2 -e4 0. d.a. D4 c.ar lrbsrSriuL leme aareuns. Ene un m'ster.lcr 1qs.nd ptri oamenii in actll sdual ri l€ pri€$i fantaiil€ 4 fo r b zar .]nd .oim8unalavoa. Exhtroaneni ) .ca .i unu dintre vol err corupr 5i 'nre (!lbu. Sjngurul mod jn (are suiletul a..rlitatea esre un cuvint tm. ci atunci . nretidGs owre? Arr. 9tiu.a ar tifacu[ocun rrebuie. uel vcdaa i5rorir tu RJm n.aloslecuoatElemeicorunci rdiLi..i mutt. da Eriit o mdalitar€ supsiod.od ( Iotrr -po .'".ncrmul Copirr rcSrL .nri.€lo.5 sunlem 6arbat. Isrt€ fthil'brad. ci exisll oam€ni care sunl absolut la cle $ fie d e wrba de sifilG. pr.

I D.rc Jllo. *am priv urmanduvl hDteta..r€abh tr6tr$ penhu @t.5 unde. drnrre lucrurile careifrpiedice mirrclulrn viltr vcdeti ink€rgabasnaidsntlldieacumruntnotllLede gen Don Juan.ti acc. bolrre vadic€ d ciciud..i aporadouaoar:hebuie3rnaiadausecda. debuie sa 6&lua de ta rc€t nlwt De ee.trc pot sr ne $srini bolir. clli dinhe rci ali irurlar? Du. p€ lind er.. intorrklun. care au dal i {. rubir"a$vindec!rc! dL$E in allra.omplicart. p. 66rul r fodbun. 5r nuf. eeau si rritic! ceea nnolionar.ri rc sr ni p.cru sA nu u ati asta nclodatl. rlacaamuuttsmarfacdodarl. i €l4trlc.i spun€li w€d. Daca aaklrl n inv5t5t6r rigurG.onltruls .{ bolt \r.rcati st o tanslornati in trdtul kstu.d.cd public. 'eaLirare.facamai.. cu s(ul 5i .te. la.suntorganGme suntvll.61€ supusi !c. a. ddine.u @ifi lDLdo4 vAntul.u hbhhat€a ti cu loar€ ast€a.nl! orisinab nu v!l wod. penlru num€lelur Dumn€zeu. dupr cde am obdnur un inplb de intdnaltl.are r4!oan. RMiF I' Lnrai e rcde InscaF . Nic'. oi9.i. in lanraiile c.ntsmc A. $bu . E5r.€rcaF acd apqimcnr. lJr 5ol lercastt€suhtEaduse crclicinpEzehtulbslru. Jm pregadt cdpul la nlwl chlmr. .. notla 6te tobul sE fr aat sand u l d colapsa[aalrtak a. p6tru ce in .g6re o dat.olul*st5 in afar! tlmpulul in. incqcdti.e facstL itun. unul ponu c5. De afd lunt€tl DuBnezeu D61.wdetr6r. pcntru c. hat..adate ''qli. ooct nu ma credqi.indeF cu 6la.a .' .n:L i .ti llcuF.re . Si iatl Creali D€ asta sunl€tlDuhnezeu.6l€ orsani5me sunr copiii €rrij.himi. @ftnij ddin &cad€nli.motx or noashc trecure.c5to ucruhz Maiintel.r !n! c realih.€ti dr.dceptuld€ ursin.datau'ntioar€ cend am lScuto a h€buir 16 o facem un prc ndi.tor pQntru voj. oar prima darS . nicio *por. . D(i . i apoi ah angaial!.A!o i dc vrti. trebuE 5i lubltl acea !11o t licbuie si o iubitl mai mulr decit lubtti ceatura ih care I i .doarc. dclitirranrlercastodlh.ntu c[ inc€p cu .hp! in .trc nicunuLdin a. Ele lrri6 ! v.d.p'in fontdiile voastre. B€ dpa4in conrtiinl€1.and vsnltt la o p€rsoan5 care '.d. lunt loanc nulli prinhe wi in ..ri ci sisll cdr cde vi se intinplE nunai Fua. inapoi la d6d.r.um apir€quplia.! dlt nasb€ ac6rd holi g ' q. boala v! liaceLjnGl. Mna.6rorr.s6 d.ea de la 6riginil€ ri. idr.

r.car nu le past . aeabul6bu. C6te dinh. iar .cin snElid4ine n<llrt ii er.ca 6r€ dcpandenta noaska. solulhstru chLar v.nupoflsa lconvingl 'Nmersea$ Dunna. de p!t6. de. e inportant st o modlrclm de fi. $i poqie sa fie vorba de E.rdmli ( c ca.r.bE rr€r Nici n. $ drsts onal care sunt d€p6d6F d€ tir.irrE Adrc.aud4nitpartmdideidrllli.r.gac. cu rorul .tl o sa v! spun hedial cr 3unteF depoddti d€ doqik @slr€.!re.nu pol . motiwL pontru car€ SaLnrc€rmah a capllvat lensLl€ Sl b. '. Cafl d ntrewllnleLes€tl? E bin€. rclbrrie olr€care.tvulpcnlru care nu pot si vs lac * monilestatlo Toyor! sau o r.. ms: 6t. d o sa k I .ords6 d.ra pentru Dumnad.. het . vol v aF nsEcutacolouide ahbllhrrrr prrlnil.rienli dotioala.wnili edktA sau madninl 5u birb.vfi Dcci. arunc' .romiti NupoIsacrazlcaostfrrbun cdoss6ito. la lnc." c" p.ce s nu € un mrsr.ar€ am incepe s: induca dep. N! pol sll codngi pe Ir |umnezeu..t b phce tnNrd A. acsl€ (. doimnelor.la. p6rr! c5.c :'f.lkwa._1: tod[ @at5 n nunrtl . Nu pot se t.. cine .ine fo. lubegre atuncl. dar . &. ."'*. pentru ci @l inca mal foldiiti . de dur@.a 9i iripozitele.vi.nita.d{ duDl or€F.lrc€p' qr ic dmii m pic in@nlortabil.6ra 6a un nrsrd. t'€bur€ v5 hrr€6ati. manrLfli.tra ni spun. tel dragGte c! bne.'lcJr5 & Nr su !i.t€. lrede ap.:4'""*_rn. cin€ .p.r!!5 in flnt@ra rc. Pdlru cr .re !fl! rnE.pll a t 6r regllA. 9i hutldintr. Nu poli ta li . paku ci.{ ia. d#im &p.d ltlfostddq. harblu. o&! nu ud luslri ri sunth cutunrlrti in a d@r viala .3.t? Adica.rr 0r __1.sr . ltl awt &€asr5 4pal6t5? Rdlc4i h16.I apol sa te (ldcr s.rt tublr5rEr p6ru miniea f€ruii. A l.ta vqnici d.? peno u .r.ar6e Dad $ numaidac!wcm sa llh hae$b l Fl st avem v{aid wqnicl.x.t brhind d€pr" sr. Priuin h iur. p6t'u c5 ..gr.u 9. da.. inseahnl ci hr _6 t€buie si jdr un rol . nu melga a$ Ad d. drlglld A@ drficuhatl nult mal .car€ dar6. in c€ledrn sr€utdh no rihF sloe.ndenti. hi.vem Nu c weo bin. n6ir.. o hodifkrh.t lcelelucrurip€ t .llberre el? 9i a5r' d. p. atunci.i 6ta . Ei q d$r depnd4la Acum pot eA vl spon .u cine runl. Asra . Elisi.6aFi de l.€ra 6t.r f urma. p"rq d!(! or li€lnr/anrd l-(i'anr. in raut.r. Nu tr€bur€ sl n€ insrljdam d€ dn g de lumat o pipa.pod.{einvilsruriin4elaifelincareraFlol6kbtcorpulemolionll si Pur si sihplu.

stabuz.lii. ri'nd't' cd .unst liinle vii $ vAspunr c! asta e natlia on.aduipublLc Sollrl.ffiod copilir6li 5l prrn .s.ind fc dr.ltllllnlsohene. n€ ihpranlm cu o alta p€@nt i moriui p€ntu .penhucrei doctorulftu Edta6lo$d!dlncaP.are cr€eaa as$€lde coprr.{cprJri dc ii ulbhu ra cnkucaastaeolantercpe.Ll de iniel4Pta.5 nu np impr.ll? Muriti. rublre!.ce6t€horrlt..u o rdtaiq nu qm 5. .i. dc h. d*5 €u arEd€. cA d.dici.rcnc|fr..e {ulicuta aqlsuntotlmodvulsecuarp€ntuqc.n un dtun.. ai vd€a . dacltlaca avd lnlo apdun€a si ansaJlm ps dcplinorclaliecuo.{.r Deci.ti?unFiii .Oeceeu? Oslvrrpuneudecewi p€nh!ciollwnitlap. t rl.l? Pentru c5.prihstff el.c.mnasispui.? N-ar rrpbDi $ frn indraEdlili Fi Dar bebui !! .tunul post de t€laiziun€ d vl fiate.t. Si pllh sa lac€m asl.l.96h d line. dund .n...la i.bJ un <oplld b. duFi rodr. Nu mi ero!. de ce laco sl.er 6 vi lic52 9i .i.litlbl Nu daF ri.butul 6upra . dinh{ distorsiun. .'trn€i rdisi.trrlrivioleaua ter. Nu n€ impreunam cu o i tE lllntE omenealct.rc o l{m 6r". msseli jn l!hlnE wnili in. purr. D4 6tq lnd&auna c.scl.ein r.r€l€ lant4ii prct€rd.opiild? v'ne din fant€zia.9inu suntsar!rr l dau$manlatlnu '..l. rrun(t(t..aresfariescprh!oawasotulrisotia (1iidr ara.a?M.rinll.tr iot @ poaiE sa 5punl dc ct e lrisr. de repcde uca dl vdu eu tu r. Da putd s5 flm p€ iliuhd trcsponsabili.m treut prin @l€ . $l la f€|. unde credqi .nl ri atqmmt n. q lt sl 4 in+nnanr. ttili de unde vrne . lunt gata si fiu d€stul de r6ponsabrl ln.4r€ sont a!laF araqd€nr 14.tr.pcLunea e panhu noi.$vainFebapl . Dzci.t€ $ €l inlel€g€ .raLiraloo jn$. ad*+ df. n'. phbu ci addirul .l.oprr! *sa qel . ch'ai sunr abuzafl s@ld€ c.unlh.buft sa Id dragct€'6 nintea me4 tiai f@ ll€aj&i d displre..obiFuit d€ tal.at sl Implrtdps.-Nu nu $nr gata penhu orl. 9l nl.ln cainhtrercratiawtpahed€abuzcasrcoprrlnMaF. dar inl.Ed€ffidcu n n€.a. penhu. 9l atun.frii . suit inuid oaso p€ illcel€ ld. Si "obisnuil u&n.rtc cl. T.poir i cdatia.l I rcle lor anr nl*ute dh lankna qikr kr El€ ac wn d'n +prma l un ' Gli dink€ 6r hi. 5aD u.tr. T6te aeiaa $nt na.u @ a b.d thee fadF fl.

$du c5€oinvalilur!srea dai da v[d cAnd md uit L! wL? cum as put o sa v.un.lrebule d llm indrisdrili de m.cu Vrd st n. c€ nu puted sr ili mi. Jmin. S' s ptn! l. d*i nu edi. aar de lopt ar€ iotut d. dcmodare sunt Erau viiin wemuribneLe. ! id cL asrr. tred. in ncd cur.lEceam 5d Oe c€ st nu 6e Dcci. tubir€a nu are heclt.na va crea .cid. .i puraB '.ar€ re'.5s5tonr doar penhu c! €ram indrlgorttl nebun€ne unuL de altul indrigoslli nebunerle unulde altul Cu alte. prtmul dsiliu $ modul in .ea 6anspdt. nodut -m . sbuE 5.Ad4arul6l€.uvinte !. ctipa. r@nim b gand!la.dad in F.xplc!l'crcnn.hi €i . dea hc.d.ine vor .Eibine.bebui.nunu*tea mr^!r.atisisrvdlac€tide.lunde poJrcsi5c inl. de lirar€ dot5 .sh niciodala Dar d€ cc b .. Irunuselea sa . nJ ar nlelnro niciodali aici. a {ndbi n6hu.ore a c. Ea trdbuasii5 creezepropriu Acuh.cucorputathasbu. corpulur car€ atati asa debine.e. jubre. Au wur libertatea ll lre . (rra ooinudn sr ra-"m obisnuDm:.!.shti putetlslconfinuallsiveJu. . PL4|L. iubn€.c!modutrn car. La suflet.dun cuurnldin(€ dn c..desprdniracol._ (aL i'Awt q€oar. rcnc.r.AndvSindragdUlldeopersoanl. ur ndi tupbD u uala dsFa sdais cu i .rbcri ti f€tu| (ar" ru lput ca €i n.c@a a 16r.iact$unq'_.are n.r" ak ldunaG 4i!ijG ! cuno.nu'iudd .lni]otdeauna n os5ff eP@tu nFdul r.li atun. strll. D". Dar $tl.. o sa vieti un cp dnunat.r. rci nteles€i? q.t neltnan$cns cnotijtepini r un pLn.oplll cq hare|i copiil c! odR. cunc.trdrm acoto €. o s5 lic.ed privire in o.lai e ale. prLn.. 9i add... r'irc6. . orlno.n"rsrr 4rc s n. no .o d._perodu. consnlh pub€.eat acoadr nesalie tr€bul5l brbim cu Dumnezeul sdului? Extsr3 in adi puhlic b.<ut J'fl ri r.i ! dia.m putd€. c@tt Gri djnn. patul f6d€lnk.i mdlru niciodar! n. A+"pt. inb sa f'€ €ndsl€ (.l foet p5rinti bunl.p€n p{id€ . ffialirate. s5 cmc4.eput Siukm dragofe fl p€ c ob Iubiro * pEte inrimpta Nma.rcatin 6np c.ti-? $ .rut dc .. duGeala.put€d s wd€m ..ea imbt:lisaE r ninFi a. genduri curatq a la@ iubir.bilLrarea.iubnea nu ar€ n6de d€ Nluliq ea doar 6le Sad are nei€!.. patul maribl Dt noi Irff . Docr concep€m hlretie .Mci.ibtcopii.ruL e. @lu!ie.a.rea E(r€r! d.o 55 urce Mli ostl. d.i d€ Lpr opiii nosri intru.. spun? Nu wei savt ipun d.mpl€ apimulssrliu." wdcm . Cu o asdd & ps$aht ud sa am cop'i.ti sl vi inddsGfill. ne tt€ rurine? Lu. O ra ria pmhu nlntea sa. p?nhu ca . $le€au 5i spun ci ntchiar '!nr" nk un r€&Fm5h ri ortunde.trundda odr" o€nnL cA m:c. inpreun. schciaaic..i.are lrebui€ s! ne fie asecr!n.l' whi.fdnp !r pururniciod'tt$.a cuno4rl€ii nictodar.Nuququl rcspons.t€ vE intieb c!rc € Dumneze! . nu a.retl€. gj shri c4a?EutcEaicns. a.ar€ araia €r.edencAsu nL !r€nh( oe.n' ar . fa': nlclo pcdelr. . p€nird c.hiPpel I'nrczillo pc cc'ele'h.n no p€.sull€lul.au sa ve inkh cdai nu sliF c.rat nhunall.n lnri-un mna. $i hintsa t' e ddentt .ap sl sE fid n€forroll ltiF !i sa ffi doar un coFl bintn d disbus. sau .c€a aiunqer.a_ lo Fr. hc€cr dh M bun eu o l€hei€..eea.

O $ * intoarcl. c2arsaluri Asta ln-.Ia din dlcu!. Asult!$.pentr! dnu. ld. Elo st n€ tunla cra 6&. ".n.el e o alqml . dac5 clnevaspunecS fa. .. 6lc . 'punea 9i $ti ce? chlrr la n'mqoa pdf4t Reinafl ce brblm de cu*ea Ma'rer Antolnetre. dar € €ra mosl. in cele din urma.e nu imi datl sl hintnc ch66llo alea groazn.Gsmaln9 L Dfl Jud.d-pl-Lr l qplka Tdr!' ! d d€_unos.scic. un. c.l acum.eatr.xara. Fba n-ti hainel.perupierl s. Nl. rarii hi.e*! era slngurulnodin care awa se vh6.i cr mtr. nr tcb !!e...' e_run ir.€ pecare Le mancatl6i.p!n o'5 h T. n o.coleles€lntahp I drrselnllmpLipenlru ca tngurul mo! in care M ea p. md! acRa D€ lapt .mni un bsban di*us: a3r.6 Saint<stuin €{e cd d€ nu * dal la nih€ni & l.nr'cr Adc.tan.. hai sl r@enlm.nbu qdhatd @olonal qrbunc'Jdul:.canhcniu€odatidenellns.ptegps felun ds mancar. . n."Art! a spue.6 4lsl€nl.dsri c"man o amee.4DdQn!a E! s|1r.1 rod c $$o. 'lroq Er'n" :mPa'ahi isi de malr' $nt n@de Eu n! ded c! $ntqftli Adici.po colenaibune hainc.. p€nlru cg 4a maglc.u.lashic€a ndcul.N!. imbulb.llnscucl p€nhucinoei{. Credeli ca sdd! h _mturill pennu d d n{ ntnclt?A. el a dMrr .spets in salo. El a lPus "o rr vin dar d.' "NicioproSkmt Elbne. maeilri. $t icll oamenlicare erau sel6i Lau numirFrl.9rasta a rar cdditr!. Dai clndtoald lumeaintule.h nsl€'Cadl€a neagr5 (-'airr.lnici n-a hancat f.rn. cu. sLc€ Iic€a? E bin€.tat & plictiiti 5i nu d? un cod d€ ndalitat€ mLarodonnlasti r€alizee.c6 p.. demonr imprS$ati p.ele mrl hun. cu b:icl. in5€lnna o lneie dckusi slu puh4i st 4ll fi se inl.d vino.. el spun€r pov€qd E mlnunai € dtraddinar da frun6. dd lea b5!tvtnu)..u el pennu (r 'l ett o contbint.6bl€R dtc drE o l.n. nu ca si vl spunl.eirlah?ceest€lacapStul ac6tcr Ar. Dei. Pentrl ca d'l! atali a expene'r' lta 'un ( dspete d\' d' dq . mancat nhic..pLt€I s6 riN o firnti tinari ri d. Dcci.de s! u"d sl ie (r1..le d? conssatio oleqdur o. rci de'ti copli cd' .r durar 6. dar os. trlli rcl. 9i ratl lnalogla AnalogLa 6te urmribaE!. a?d an41r danre r.haDn.lnr. . Era chid la fix. ntc lr. A lost cinstit.rtl'rci !"nrriea'n'nr\iu dupt'umeDUn& r .xisE nicrunmouv {i ^rcl penku!ilrealizr.'t . D€ci.. da.'r'dl.u el.el n.al6cut{.ut" g. A 16r cinsrir. o caLrar.Sr a or..nldaclrevenih losiLnl.uo 'a *.revinef6lrtedid. .l ar sl di.ll miliorne qinllloane i mi'oan€ dd suista. s€ uit 16 ei ri le prolqiib lor.s.l. copiii disruii tiiu inprtStirr toatl lo4a it.slacapltul.n. .

.rihntllcubi.lle. O sE Pmbu.wdotib.i @.. eun concept.te. p. Ald. drt! cindmiti la un eElm€nr.bg.rte p5nl clndt lrcnsfoml'Inci m.ur. Eu vE lot spun cL .t. o )id. o lluzi€. tlcrEm un concepi p aur6i.1 tunran &ia mdf. Datimi wra st v! spun cda.arpul€dsaducar!dddepa'Fa4t cunio.. rzK lnc. ^Undesuntcarn€eiicartofildlnlnv5Fturata?'Acum acun .ll.are nu are leg urd cu imasinca 5a. pr.q o drvb une .h. esre.n ibl o cuh asr.b. ei 4au cu mrn.corl.l eunqi vil.i.? De cak .er.re iEl E.d D.m moril nrrmom€niulic6iavrfl rnreaprtu ar€ahlumlna.qtinsi $llli € doar oc6nun{t. ma profu.i am faclt ! ogerijn aceast.i na$eli ca un! din . i junftare.adl.I.E dBg tqad^.t FBrrE g o {hinb.ea ce idm.krui dl. El bhe.arepurems.cun.Le on birbat. h.i € sfitr.$i$ui s5 +!n sta srupului ftu de D.ar anr jumcm Nu$nr€m prezdv. St a lc.eai ju. din crurl Foat€ cl sunt€ll la ore h lcdla dln.o a a SidupS eFoie eie cr sunrati i. ml. )A .cdc atl nu ttlEunbllint-reclpitulorein lld a@ediF .nt. Ulr. ne utt6h la el n rehllh I auzin .hd dneld. Foal€ cE asl. ani _ ulraF. Lol catdejnc€tlnvltaF.acc.mp mrre a noasrr.. am a es s[ hiim pe 6ara. 6ta? rlti. dragilor? <>L? _D Adic5. i5a .biti Nu. t d. cu area sd..evs uiratj in tunrnr? p€ntr! ce. n.inic.u tr<ululs.' Dar EUm purd sl ! dlm o intorslturr hal€ cl n. Oh. Decr. r 3Gr36. 2000).a c8. uitatjrt l.vita mine _ $i cak inc.rotosescdcus6 i drzia si no prlUfrz Poat€.ti.un 9N ri \du. Ce. va de? E bin€.va ca s.ar6t nuniF cmprbhn€ 5[m c.u.i atat de nou i d" m.a5unr?F corpulFnru hoJi ch. Da.t(B'll MqEv. ..Dep5i€$€. Si. { in afa.5 . cc sintin.Ah asrae. .cel€ ..l? Ponbu cl hlil lntri dlm€rclune in .celz frinle cu . Fi rcg..fla tr . drr cohunilale! 8tr Ficuli 'doa. aistl un !4n. d€p6€r&$ d@l6.€!Fl lnv{aturl Ds clt€ on ivm ner.rntn atiEa ira. 9l dac. vnt spun.u. M@tut h. Ed.unaDnerc Ei bi. Deci cumgtm p'edrcarn umtn6?Pai.di. fi@E rtati cSnd {n!rn iJ un ffih.rs $oaL5ln .porem' . pGibilst vl 5: v.a. vaF. h.temicull. Ah.pltulEd in luhln!. AidLe MacDoq4ll Co umb'a P cur4 1993). sa sprnfr tui ct d. $df.cun !d€! 4m lr€bul€ s5 dau r&p{n{|.tr d. e\aa R2i*. Doafrne adu-n.arc sa vi puteti indriso(i. c rcnpalimirco wdtrr c€a nar prolund. alit d€ lLumlnat. pp. Nu nr credetl? E o m.u rrhirtrtitJ de cat pe. catdernc€tranuntatr h c.ltd. Oh.. pacinoa cural?Uo rhnszi. Jn deco' Un deco.r ttk. r' zh crlr. { de riftar. c e .] Fdn rzK PubrEh. aerea in spun. € da @a 'Mnlentului mare.uvtnt€ au awt Loc dld .care5. d6gu o. Ce.si o 5. nlj*ryatBilh.de vl Ls€mna mdninlul . askprat pe cinda de.t no4ii.k ci . nu. pas..ao mu d daca nu in lumtn[. obtrnutau 5i 9trti cili d nlro @ c€i de aici..Eun incepeli sl wd€ll cste . umlnl. Cu bd .l'?rc D€ cll. de.zua cirdl.re n j@ne d.Acumpors.inh. drrglli&onne I'dh ci suntn deja mo4r ir c5 awm o iepituhr€ in lumrnr.ddarat orilin.lo!lmurh .o.i rdi 9i ui inv6rntt prin u. sual ni.Lr! !c6bi dm.oculapaiento ci nu t_ai dobsndii ihtel?pc unod nu atisriprn r.. o . 9i rriti. cinda . un blrblt cu addlr*orLglnal. maidcgrabi de6rpe baza ac.rnr. aia.*. sriti c.16.r. Nunikntimie. cce.

pentr.cda. aveal .5 atun.tipl*e.1.!..u!.e I.dn%a ("' . pienc!impt .e?.k s ' $ ono'ab'l rJJLLl A>ro e 'J rela pc in rcaull E C ..izi f aniezia care .raald adi.filantdra Esr€cee. mi.rului sau. Ctt' a'nhe wi intelesetiz ' Gindili{5la altii {a cum retis.aku'a nu irce a{a m€rge roJde departe.. Ma inlelesdsiaicuLcopi'su.opiieunactsacru. .cul6ul2ln. " .licp p'ool Tc.AlacedGgosteeunaclsacru..a grs r ! \' ne wdeh...prol€a sisiliu. Gandili.n(-r) "2.o\r.ep?y 5i ? "m(-rr a .rdcIronoszConsr hl.ii cei..r: p?d!cinl'-nbrii !rir5.4orr-drn' \oJi'5uct.Adics O@nneDumndada. . lrum6asainminteaei Siseindrasonerleneburelte-seindrisostege n€bune$e. nu asta aste el Nu astac lanrczralui Nu a+aclanre!i Lui. Jr. se sinderscaeiLav.tcz c dir !tili .-t n or'.leti DecesavainvjnuilipErnl'r? Ei au avui o fantere wi afi lost creatr.r"niriho{men. dar rc eratr esal cu rea .c€lienu.a vuJshi volsunr. apJrc ac€a*a psso. pentruc.'". rar aueti lakprezeceani nu la nodulasta..epei in primulslgiu. n'nte de m nte rrnte !e minrd i in.e est€ cu addsrarin spataleinrenticilDsbet'.L ficutcorpula lost eract.'. dar r€bu'asepdnerscld'n rl i.er curiarcr cdrarea? Eibine.vaz Din Fi io'.rr nu c €!e..i. Aavea. ajunsd savadem de ce va spun 35 va asumati rcsponsabilitatea pontru uata emoJ Atun. ata -Ln r(r sc l. Asta nuin*amnt sl t€ Fefac€ti c. eva lransnireprn Fse slg' lii in . ld.e ein spaiele copiilor uothi fi ce e in sparel€ srerilititiilesde.1in.!ica incepe la niwLu brut ii (rn ? h.a'e dn lor )iana Dd ?l.ni care arat.opl.i.-'r '. alivcniila Fnnliirc5hi S' da.pnmoL joil. I rr-.el.ea Foirivita $ va spun ctrcifaceF asta listili ci o faceil.Ad. Daine lo eddent. Ion co6\nuir5l care 6re ede loade ob\nuitr. iar eLeincanu au prinsnesajul DiDt'€da6.os. a" rt'nkrplu ".l.d de sp4hsroz. d loarte atentl ii loan.. (' iu-dlF n f a'e d'n n nhl? €a j'€ nEi. . Marsestei un p( Fh mrtun 14' ba6rnr' lcr€.jncdinRr.opu lal'€.alard€pur5. aLre DJr e .si.nu..aracterulhrul ol lctului. "" :-":. cu ar€a inseamni at€nlh Gre. $i arJ cum lacem dragonc ata racm i viatr.u adovtrat'rumos 5i toale lemeiletunolseincearcasi scl.-" I irO..". rp .ea!i ticurin uximr " nres.iarctin jurul ui{isilie uniceiiFiitJride.cp"h i5 cr€rtcn v4i si creaii mn. lncep€li acoo Asta ene o clJst de maerhi.r' edn 5 r -LaaDohere 9 Ln: 'ntrc6.5.!de lac ac€laS' lucru.vah . matu'c ln. Da n.p'.!.oipade rr'ra'"lane-rrri-. 'cincarnarl.Loa sacralilatea a. eiau rvut . "5'"t' ralaana' ndr.d".

d.ddir!r. n! $ lrm nrcrad.{.mpr€tulti mrm 'ubil 9lcandfi dau ll€.u nol in5he. btindi.ntru nor rn+n€ dau "ls dlrulsihanFlmel€.e.onr p.pdlt. dnni? Da au edsr alrf€l d€ o." Asta e.. o tert.!t chllr un da.n.am allainrl elatld lpsltA de sincer ii!t.d €lbaafl a.5 cunoscut5 lhag Ln aa spJr ftualt a lur lnc€t d nu rdomrl.!t. Fd d ld6. p.€ o avm p.a ii vlalA.ei. mofte dr n{U lGr nHodats aF d€ €rElu4i pe catsunLf ln x€6i5 cnpa $ pdte ct inc.E cinniF d nlh. n-sr lim nldod.ii d !limpdsini.lar. d&5 nu o rtJp* inuril. LlEli m6h. Ded.|lul h@tuhri i n lart{ p. p€ntru c.4. .I Da.r. {nr€m n6uni. t nL P.u clne snr et.ar. n an fod ntcLoir$ .da'n'uL Mh@ 6le cFfi'd dotibds Minl6 e llidAnd! Nuh.l .g.6li..ei aqgla dkal ln cEis. € ma de pEt. d*5 inteksc c6 rlhlnta n6lra . noa*5 e vt€. h&b!i hrn { rd. pentru ct dacl !m lilost. . Orrce ma6tr! c!r.tno rarrrm . e? Fent! ca hinka 6!l l€no@nul Gr' .r. E adairat *isti brhed in *€st5 cd€au auitac6t cu$nt€ d. dad s l6in da pdh@a imasinl no'sfe.utr.ai 6!nr.n6i? Da. 6 p. aiunc nu ne.a. 6ora Id.uriutJ r{r pc c.in cal blrbrdkr. @ 6t un rd6/!rar mdu? CeldE 6r.e si fte ha6rru nu ara dltonl.'e o Fdm din labul din '!su fionldl ud <I '(@{Addutld'cid" # o pdeane 1tu5 n nt€ Po'te sb nedg' Minipa 6l€ m5' ilP le. 15.doarpenhu cl dmobicelu 516c asla. p€ @ e e nunrerie r r cdr. Ml !sultafl? Da.$ .i. i a. in pre6t .cti.l . le d.i o perfeclionft. .lnstiti . a tn vt!t{ DaronChrtllo! iu c.read5 c.€ ri i.Nohrripit€zilntcPrlnma tb. wsre 5i. pai..ph. w.€t d€ arcl nu are o rpl!.nl.r putc at ne s{d5ror€4r tnh. m 'rEmntul . E $u ca rlninF e vi€:ii ld! cl .n IGt h:rbrr . dd d toor[i atr f.. d dn suntdn n6r. M-!m onorat$lm-.a c€ ne ddro. b5rbait plht de vi'bie nu l$ lmpr4r'ie s5nrni. d(at in nunde iuhi. c. si * @nMlre. in pr@ntul dtvtn. Pent'u pd. clcaot! !l f!. c€ rnt Chrtrtodi.p4 s5 nnFkgqi @ v5 sF4 c.ca slmlnt. Arem d rubim pe altul dltofu lubkrl p€.ntu. cu addirat Sl n6ah ohd! cu . .ri credindcc nimEnli Mdttut. Acum in@p€lt 5l wden d€ ce id2alul ml. Srii d.. oftni llwi. de pr@nr nu poate 5a dp€ +. si fie dod . 9.are practict brn. ea $r put .kr.area pr. daci sunt@ mars.r.6 neam r6pal. penhu cA r5l! ?F{Jtrl.ntru c5 .i llwi..cdA Rlrer -h.rrolni nora a Eiista 6del d. aluncisunt€m elLb6ailr! lith in prezenl.

t aAPITOI LIL 5 A.e si oi iq na|h c .!irajd irunaLsc.j.

in ald..tl cl $nlel Duhn€. fa6!16 .c.odata d $ voi sunt€t Christd . A*lltatj cu n. vtq5 d d.r lndct t5tll rl d.1dElI cu . ttairnr.ph Eu m maj. tl o s+ml aun m6.nll cde in4rcl ll.1'.l dlslrugl il dHrW F!!.hDu|l@? Nu d.m. nlmle .! cE .!lr aa lerul lllt . Elt @ si ) .dd. .ddl.u? A+r n.hlul nhrrit@e dU d. cl r sr fl€ C cs orldnd 9l c6nl p!l! mis? Cml prsa? L.l inuslno.n Jd.I Clrd hl.r.td dr d uau 35 hc 9lro c! atlns A. 6l6trnl€ ln Orl6t EsE blatuch Ndd Si d*|.vrht€i Gerlrl *r.d. su. (d cd€ !! comunical iNaFlurll.b.tri ma. d ln S{d id p's.J..i c! ni'mi.C.lfemia . !l6iie.fffid1€ { rldc.eltac{!. E{e bl.. b6d .b: \. €re chid bl..d. lel c! i Y6hua b. @u si 9d! dc d€ Fcpl wd 6r r!tr lot Sd.$r .biFuil Ir nElui . 9e Frt .Fc.nr. d. h Oeid€nt Eeb.lul lrr dh. ln nod de!chr!.bi snbfl Dr@ ac!6. . nlm6i n-! lpur r.lr. n.

c4a. ..r. c.astain.nltesi€ ori. Clldhierc qti inle a5 c. nu[ al.Ldecd. dei pulem sl lL anrllzlh cmplel ri d il disedm Si pul.arbune 6 .e iti adu.ao.d€alt nudelinde de un axbtrbatttnu htp€rr{eviaia lnand in cap.hliisuale? cel mar maE mlet€r dintrc t@te Sln€I. nu pllm nioodati sl lbordlm ch6tinnea a in€ sunt€m nol daca n! abo.infom. in via(a' in care n@tt cel. mai frulles it rortii h cara de a a copii Av€li frgur.noi'5lpA^lnulntel€g€m. .g iast.delapl.t.cutj6gide ilcrnid incat poalo!A m.Ddunlsendftq€od!$ce.r€ e t Bee 6re ceu..a daci . ri s.ca.una. pdlectimat actiunrle.hai maret c.m ceaa c€ s€ nuhege .! vedeli lunea? Dup.are? Nu cdpuld6. ad@a _ntoh.runq rlihqs?in mo_mini..irrel. shEkhe de lnr€l€Fiune a h6r ea srudlm celmai n4e nil&r dinnc tolbi Gne untem nor? $r d6rgur.spun c5 c. . pqf€ctionat v{s.c. n!' brei ri ! uncdlqi.i Si nat spkrtllu AhDci.t nai sristec&q lucru..n sl ilkdem.n: ent! or. e.nimi !i cde sl numai . Biologj! naturllt ! vtetit noasbe ua oldil o p.poate. C€nrrut b*une nu ene alt.irl htiaslru.t. And nu q. a con ujotd.! cu chimicale cd€ n! pS5tedl delt o lm4ln€ Dd .srgur alunci.ranti +r Lr"o.ubtilittiile mink.te LcrulpennJ. 9i d.rurrl€ &. faci tu.uh runcFonead.e [e{u lLut mai _Dt l€aptt.opuh.gcrul& d€ sin€.e9te tor 4 ddiI@mEc5€kwfi maj p€llte nar rcatl€ d rulin llbllrtul I'cz4t n! arrilrcral.nuft 6.. un m clr€ nu * .. ca.[t d.dpennJ-ecq.deai trSlt in ziua. studiul nofr in 9co!1. Oai.Jn IdL?E nr d€ nu. mal mrrcrt! O(enei. hri ' uii de dLc6 ? Nu. nll trlnod.noadi pEcud "viaF. F€ntru cd€ trpnl a t6t s6.rc sra ajupra v.ra 6re inpecabi tat! da s nele snu spnhat !i dq(erganllrAJ-canoaFka*'ed. V. Fa subtimqina fiumosdLnrreodmeniedeacc a . car€ iu rransns retalllteiln d..ubqr pe un€ tn$ti.uEneur r spls cu o 5uG & re i$ Iot6€tt€ dintea in @te mr sb.r .re s5 le uaEa..€ * nun€tt€ un .reinar. Ea 6r€ diginalttater Splrltulul chtijucauli ti mtnte.4ritsrtj inlluenlezr propn.j e ldmrabil gi n. !n Christ6 spirrlu. omlnte car€€or! d€ a. drpl 'rtr dLP..@a. Etr. ci to -D5un. da.latianapmlruimplinq i'voic'edelic. lisJrr el. Ast€a sunr dod Fnlru o clip. c€aa cc ainte in tacrinik pc ft. Dar addarar. oins€ b_. insulleniii delii C€ . atunci chi{ pukli 5.n .crtdoue bni pd cer E5t€ o €ndtlt.nun€ l-a dat acea insll€tiret voi nu sunkr cdpu'rle €aerre.c din ehirsii. spunefl' oare am lost @rpul m€u?" &ntu . Mti €nit.€t$r lsto *dud. c*a ca rost.ar€ se ind. Ac€sta . corpul. i Lriiinsamna un ordh eupaior.e.ii lsl lrunci va duceli . \ralt dt. c! c.L.qdnoglndt.in4a d4it lu instrtt.q€.c6ra ode ata *eamfi c. at' rardr . c€ all vlzut lunea doar Fun midocosnos d€ llcr sr acolo.Bun. G lacs tur inl€l€ptl.ter d2 dragul 6te un m tunc.cur a lc6t maimsreldecatcorpuLt!c.eamnr!iaF. 5r sunt+ hb!l5rh. ca.l. dc d6gut r4cliitd wtr.eea ce e nume*€ o llrsl r4e de otel. dd' o s. C btl . lhus€i€ nu are dea fac. r!! .car€tLnunin.onducLtormlr.ea ce !h predar p6nt Nu nr€tiunecdechimicJc. oaE 6ra itrsm5 c5 nu o ra mar pddzti .inviaF carenudeptnd. p'€.d a 'igid. Oareaslains.t atl li.ctdri cde !u .fecf6€d ganduil€. €t pur€re. asra.n peEp4riv.poi e duc€ 6@ n6 dal on& s . lutedtinurs in pr6prt..tir bjrc? pi.phra i p€nhu .h.d. *!i ulsnL eti llt!. E ddr p6rru a c.amntclnlciodatEnuwp froi rwar.u tdga $ ul hlnlncl vl4hel€. Si cand inblhlmlto' ul .. noapleaole clr€i u.@lc ncep€slsLsldeLasub:uori r djntre picioar€.ra i I'uno"* r5p o f€mete. scndmentdebu. osa $ cu ani llmin... Ia urna uimei nu ssia o tevsl€ala in lan. n . ta .l rar d.a. maimaretd€cit gcnc c.rnlnlii€ ialni. De . .e ar f. cu cdplt.. rlart tot sanqeLe dh corD lnli-un cana .iubltll n.ludioar€ dinn€ rFduri e car€ _Dlel€g€. c.ct. v6 wtr d a *!na cat de rsn. cabul neleului ttu nu c one.t. Atunci cird t€ . @rFrlut. nlntd Inron€tatt chjnicq p6ru InemuluibioloolcF.l anunitor maegridinAntichnric. €di !n Sprir care f esiinlelegepro@lril..a^!un barbar.a-e*'LbarerLDa. . @r €nlitate incsni. ra. iar dinkda6.inainie dejdul.s buzet€ sate.e relde lmp.end d6Eltt 6rput.h€t6p uLpalectaLunui. cu ad4lGt htnunat.ep.reqre in sratrc. sl FomDcz..azend Sl pllngAnd ln Llali i il wdem trsbid ri r* g riEid in lrebui€ sl n€ lntre65m atundl 'rerl€.t .

rmdt am repetat r€plktLe pr€a mut mp? De. O63aatdul r 16l pE F snplu €nDtia.6.rc Fd drdatde Dumn.re _\ri cj@ kndiul.ul r"ddual . A.&li ttili ash . fal.u atitudrno trcu jnteiia.p de notecutara cdpul htiege in k.td sa rhjmb€ ri aton(i d. In s4. l. cr humai actorrr .i adqii au un sndiu.ctu\LE de. ri 6r.u 6b pdiv + p(hite .tl nlcro dipa ct eluHe l]irde o 4prelie satica lnhrr.tatd€m.9llnh'nunat€t€salecdde trl.r! s! 6Fr €.but€ si rMr6 tr .tl rolul ii rt6€n'tt anrat€a pe clr€ r@te rolurll€ o ras.e stllnla nu poar.bu? De c.tr.sr.nru cin€ sunbm. $ to. * inrthpli in du.cut.E incdaF si mai jnc.e €! cohntbute cu 4paiqll t. r. h.re fthibbill ! *nri-llmhElo loi I @ . 6r. mdd lN4Yolk Simon & schuner. @otte.tn.e€a lvsllcapLtalkn.p!rsisinptucas!SriIcL nu4isl:nlcoholeculi nlctopephde nlctunhdmodin.6 . Nun.te fi 4hrmbar6. Asta est€ .ft v5 d.caIn PlanuLExrdulur. s6 lnteleaga nr.rru? Un n. 3r g.orpcarest nr Dtu'1€cJ inr rn sc@. E @ d! sub foma d" binla. Ma urn&it" 5l lc!fr de e @b. che nt"h lnt. Nu au. lu ini .m ofiilor volstre Asta € lot c€ su n teF.r eea ce n !psq&.d.4 ceea.l5 luhea. la k re u noos l? A.!c Fcile in c. Su'$ nu Foate sa dp[.3!J.ma6rrul .arc atl deslt hi si rif. o Fm iEuraja. de dcord.ti 5oam. btoa-bptajm. D4i u.5 sunr€t] d. !! rle tali.crorir dh 6a ul ma*at au o rJta. tuh bcbu'e $ inlrud" pe (inc . p.)a no4i La ivelcontd.? Alun.Si rclt va rilcrt puinaie.rund !l qer6i€l 3!l€.lo.nti atund. j(Ee. nlh p'ed nuk ne. N{ sa ll.n Pentru €nrit. ei ll€ qplicals de ftiinll n-o sa lie niclolati.$ plt. sl n0 dedetr clip.:asc5 nicioials Sure. 55 tt. asla o @a @ numim mo e coaqulati.lADN.ohldr.of'ka hd. pranL Foldln di.ara. de prog€nlbnt ietro.pe. cine sunlen nol 6te preantut Nol Iol6in t€cutul ti prdeth treututs! d6. potru ca .. r€praenianiii corpu Lui eolecli u s intilnec in capFie.lucruri cne nu ari 16r niciodats.t cc po.ahimb. br ce eunLlr e* .ia€eunata ta . dd' @.. 61€ on kibui FnrudR.are*trrnsform:inllut!rc Oric. c. ce 6re u.r truput 6lessnd coagutat.io ADN.m 'udr D-€.e @inta nodhl. cta. na.b.zer.dpiir€htt. ja ru(. Molaler olEndtd lMd4ute d.n (d. Sirtu^ci. niciodati.t 9€n? riaa' e elura dtn dp{p6Eu o cdula sa po.rodatl.clrdemutt€att!uzird6pr€corp.uLui in (presi.L sunt do{ slutibd€L lnteiFei rr ( tlul€k p'ihd infom.a .$a Dea.'c6l cu.m t6l nu p. p.u. id in .ura b oiri nr!.i trupuLvonru esraic.i ADN{I @sFu e stabc Nu6te Ey'stl foarr€ m lhin ''.hu 6te aid p€ntru pEcde.m pre.canddela$trc5 sunt€li inn rscapitu l!r.esta esle Ddn ul ouh n€ze u I fi l.lar modvutp€ntru cara o lolosin 6te.cft da.ela €r€ residlt tntr€ 6ap4l€.4rajut. SA nu ded. F@t un 'c. pote st studl4€ doar Gnomdul pate s[ sludiae doar .nlic .1. Maerrul .inllnpE cind Dunn€. cu inhFe. maesku nu ar. pdenrialul . . in c.tl.sa? r.idul o.esidr€.tcxulul Si nu credeli nl.e ju.cula hruti _ bid hut trddr b.on li nuitr t.l'n damr. h frinun.mol€. orntohahel cr tnto. €ten. atunct crnd o lncrajim hodttcsn p.tu ' u mdiul €j. cle q urma c. tnkntje Dftl. d. priviloiul nu ae.eintetoso. g esl€ rr€.e lbiolosi.jucatpi.lishinb! orice? C.mlinu.jrdm inhnla. El cas€htamplalntr-or.m.r .ssrru este o per!o.cJls ..{ll p n honul lui Du .enku ci.dlu. (hid dm td prnE. in . acolo unde 6 bF. glnd c@gdd in lrdt in er€ 36 m w.. rih. i.t.a nuput pi6J? Esre ceea ce a pirisrtrronul.i. dd nu poat. or rr€6ui sd ttli.c.n! caG rhtelegeostatt. c€t er€ ascuru. En€ b falde I cxibilc..io dlpd. St c A. .lel rcastr€. nolslr5 s5 Lcom not.pul 6.ullFpoar€ ..r numal . e F numqre Fiodsul Oh\d{ddui.artapentru ahnlo? Pentru ci se c. stiinla poare slstudieze doar ef4lul.raa . niciodata. .a.dnd.

? Clnd lpun cr chrd q{u !. lnE$6a? C.rc r€! dl!. Fntru c!. r@a cr.thult? P.'|. Fg.t i tftd tl s5 r.? Nlslo lm!!tn.rc s! daid <s .. dpslmlc c6lr L'@- l" zuJ in . Er ee kg!turt cu @ c. €. p.cli dnt. unn buck molec!1. i{ de f4ri cn. . Sr&dF cd. .lri lhtt offi. .lod lrlnlt cG nu !.! rFbduc Er.l Duh d<lt d.d.crolr€ld.n v[:ul P' ldte 9l lc m llcut F ro!i. L&r. o si nlninct. ci c.l eu trRi.rdut. fr c.. . d I*! o . tdttr.lul r. . St a lnFLgcl!ks666Lunhde$c ltciu. de ce . dinbdatl.!s.tI o lrEurstr . d. umpt.a or€chtd. cr @.g. i . hd! naEril .t. r' !n Du . a Fod6 tnFrdeaun. Exkta o pute dln n6{ c{. .d et put. cwr h. p€ to. eddnd &ctr ak. . p. {nl tuqeii {. flri eGrtul n. .dl c.1 .t eolo. gu cl .d.i..61[ lM.t dnt SInF s{DLm aL n'l lrulld dnlr' ftinla :!nrd lrrl lidltlr. c.unt mai moh del cnirlL ?rL.ulI h €leca lttnd hodwtdht Cun poBI uEplu . sb lumin! r€fi. irebui.r5 n.i obsd.n.tnd o tE md rut d ndcut nt€i.t rn re. Nol lunlh cSlltorll tnnPulul L. . it invqe d at.Erc|1.. tn *t.. e.n. a{a.ef.!l lle . ca .ll€ p€nlluri.. {nl D.dh & int. plhA la cr. Et bal.tcFru slr.ai h cal€a LlcrR..h d.6nd d.ttonalr ce po. td€ q . o hhF folrb rden:att. & rdi? Rnru ca € tut.ab. d.€F [Jin'inu. D? CAt cdpurr .Dumad '.r glln.! invi. harmull.n$chftrl . Sunln l!t[ lrlc! Sunlln l&r [Fl Slnh r:.d p. €rq t. nnlon.t.ur! . u.t.rconc d nqi q .hl.uno@ sr. ln lidl clllbo.tnd tunEn nol tEhein tud itndnlc po'U tI F i.d 6pd lui Chrktea cd€ !l mlr.m vttur . P{8. aE nido sh6 d€ 5.l.n-... ri $nt Dlttln r. Su't m tut nur dclr .. l: @kdq . dhll @.[ oolimd h l. ddo cedrje 4 mimd. tnqld.i ro!t.glnurl. d jun&lre d. -e? AN.i.ea.stunl'h deiainhoanttur'l' 6& lubi'' c cu atkv&tl . putdli d5t @ltudu lnqEirk lund E drst€nt nu B.n.u. 9 . 6tna. cd.th? F .t car.d (. o d o *d@I ll ntcr cu o . ce nu Br. p... prd6i.t. Lglturt d @ c.he cu !d.d .. cat p&. vrd Grcrut c. in cdc wll aw.!d!r[ E !n pll 6..t€ s. d€ mh m. sunl on nrrcodc .ry rplnt. nnc.r{t!d4.lund .lhHecrun. cand . . di? Car mal p€t..'..!c.EEdulur o.t Ldtlll un. d€$n{ nltlE nd. c!€tei Stsw qd h. d & crb ai d et qpriaF Gu.te di ld b&b.re adatr. 1"rml@n€d.u I6t g. cei mqcht.lalcire. nld d!. . p. cu pd!@.u dltl nlrEni.. D.La t*k nu ma td.9lcub d.[nd rctl sra mor E4 L.ntru ctnn hth.r.r Arunct. o . n{F G{ nb'datl in n't' ci d'pqlli *un tf. h corp i th'pott.bure s! ttc .h d.che nudolr vin 3r tNte d fi.u dn|p!tut . Tr.rod !r draFet.uandc.r .l tt.r. Det. E un put t!r[ tund $nt n nobt!.r. $u de sulltat tu po!r.rru unut ct. c.litr.r qrtll lE rdd. 9@. Obsqlord. cah t t€ I elrur _ ln :4 nrlldn.r. . .Ir fi int! 6tun'E.ut pdottltott sco6i catd t^* F si hor&iF sa ltt obsvardul 'bnult &cit deli' . k .dRn. EroLlruntsngutullucr!d€cardtSl adlnls{t€ltfona m ff do o. .. g.l. olun i . i ju6 !r. E Url.al leabdEr Nu dilrr trtdGub nu al{a cl G'Pl6r' Blcuri' € nu d. Lr g..pollacorp.ta { chr!.

are spune -nu . Nu ?xGii birbat in acen publLc c eet nu wea o a+felde fn. nuJr aminretie dc rot .E. in mod €gal.orpul unor lemeie.rbesic despic nudenrulpe caLea MariiLu.eyu! ifrpohivit sisr?mului. panrru asra.ala'oriiprintihpsunteic. .m?nipe dv' Daa .u mutt d'n.ni. mcnk n JrirJd'n' prho|md. Deci barbatiic.r6risu hJimanaretecr.ca s5 6e ac. Daca ar li 6cur.plaudacii.? ldoea sci nu conteaza de cegen suntem. r I nuuercacercrrcimp tcpatuLcuelriccacd'eimparbsam. i io rn.rs .auIo{niciod'rr.ar prlrccarib amologlorsi' dun(.. .i. Nu sunr cchipat bior.olo deloi.ar lrebu si ncaLi?m nkiodotIcu scnulnosku. c 5io asrleld€ partener. relatja lor. mLLt d?. cuims ad. id?alu'ie lor dc Fartener su.' tind catabrut i.. se numesr.a ticur mJmr !oa*ri.i .ur lor.n. ce.srohe E r.ni'-l! ntrlde -' J. or o Eibi...si uio drn ar rebuis6lieun sehn oenkurci? Da.i 5i ..Inciv! I a ir oo.plaudacii birharut.u el $ nu lie in n c ai impi . m..5r.d a. dlre oa. lntaeseF anaz9t n-ar ft t6curniciodari Jleg.ueinrcsinDlc.Unb.idcsed.insdualitatea lo' lnnnrri pe e..' mircr dc.a.ar ttcostar c5snicia Lo. N..Lesl€lerdesal.n'qd€'Tbrul'n( ptar' 1 rnrro((t' ou'Td'€.ar6bdiin rimp Asta aJrbJt dc rcnune 'nJrc Asa ci harhrtii c e au leflt ri inval.cai ldmcilc suntinmiicare. tnci vi mai penrru ca ratiL hsrru v a ..olo i ati liinur Jcolodmdt.cicu Dumi4cu nostiu 9iaLunc. eyists mresrrrcare deia sunrjn rlmouL cuanii.op'. ia' c'. Nu suni.nautscul jrtoanein..tt sunD lota.rc'rerisideliniibi'ba!iip..ste.eea ce ss nuhdstc primullo' sigiliu.rile 6le 5.respun€.Aceiriastrnl.onatprivilesiulinscretate.r rnhmidaii. unc cntiriI fabu ode in .u loofrrc'ccncar reh"sl plni '.ri din .'kljmizaii ! . in numeLe minunalilor h. ar 6losr puseinro.e?a .o.prinullorsisiliu? Daci J' tilona.n.. ab v.r€ suntaicjnu ar lrebur cdtegori5iti ca l. a.tat aurrllor I ar ii.Arb tu rcpt e"ruk L G:eri siodmorrJdcrincri Natu'ao56ii€timinetaprimanip.da-sautdei.ed publ . ci Deci.rb.eea ce se nune$e rcpuratia toi t-.nolionat p€ntru asta. Fendu ca n.mJ pr6us de roat€. Nu sunte.rnd. rl te lca sisiLiu ri c.Nau ricuropcnlruemolie.r ri.. pcntu unb6$ar.ke ! p&uldr DoJr.€h?N@d5. .pralt ds cineva Au f6cut{ Fsnhucaaveaurmpukulssofa.op0i^ctin. e l c. o".Inca maivom'raF la eandd cr n0 sunreti ac.Ert sA va drI seama ce v.errs conntcrrticin Iata e.penkucisunrc{16roriinrinp.u1in ch bbrbahlor dr rurul lu' Dacd un bl'bar poate si ddn.l .. odo l-r5nd y. rub€tta Fa DumneEu ma. Dar nu nii ci inimJ lor nu deunde . 9i seau si spun.la c5 sunr hnbaj da mare rohum€ $lar sunt a ci. siinrotdsauna de kecut S' '5zboaie Doate.. D&5 toat€.dinpunduL nswderealrcut'€'.r si akult? adevirul su.onsimt.9idaca lemeile ar rcr b['hJti06\nlili.A p.I ar Iic6nal.!cncercuL)in. Ds acez3 _'5' ahinreste krona de €i Nimen. Ar li fo. intetes€ti? Pcnnu dali n$].u un aLr p 5n. pe c e leau lScur penrru.l mult maimarelc decAl cele penhu rc . o fi c@a c€ se numeste un anire€icee.id ?rJti.nantrea.tdr.iel decopii osb la.'nliri5 dc bElE'is' d.nlalur .!ea!c.cur{5iau Eslt s6 cad.la ega'rar..i storia lor este o cE 6roric plini de teron $ Je ame.nducJrerespecrul este e9a cu cccr.r. atuncrao t6srd ce in*amnt €motie la o pait€Siau luard€I'a.r ee .bu \J ru unrrdput'- .rra nu erau in pas cu roari .{€ct ti'btrtii. unp a c 6 b i urTi bin k lvi n ta te \'+Lri'd.ceama! Lnpodrnlid nkc roJtcprdoc. ia-r voiinci maiorb€. Ara e? Nihant. Eifliau I au f. frult dec .a rb n.ese nume e csi vulncrabi i doar a hetaere Fcnlru ci Sieiauwnt atrL . nr.tictn€nsoz.cs?z euin seara ri. Ei sunt ce care mer s reiiiuh.r ro Er.ddl Pd_ t n.epiati. bai€ ta lo.h patt .u trcut. c. Nimeni no ra is rmrntaasci weodatl de voipendu ci ai f6rsrorus quo Sifsurijde !areisi amintcle qeodati omenrea sunl cel care ascuft au un alt rirm c. Niciofcmeie nu tebu! si.hipatipcntru asta.vid barbali' drn rurullu arc mull esali. cu sigurantA ci c piala phe d.o penrru afrohe n 4t t5cul-o n crodata.s' eiror t' lucr dftizia.6 nr L.

lilicl lr.steLa? Prelec5iorl!.u tui. dec€*spune.DJci o t ti.. & mull.ar.l..t.F rr.i $6alii cu adalrat .! illlasla pe cont Propnu? AI puter si ffti cln. hr rc.ri.c .dcc6tpe.lusivlsr! a aF. d.il€edep|in4palru. in .r at che su n&il.€l€ din u'ma I nh. ou a Dunn*ild tar putem sA d4znh 61. od ! iisl's5 ^.r€cbd O6*ru. dacl eti Puka * fiF o hela€t!? Awli Sl d€spr€ rc|. $ der € g. Ati purc!. Dei.carcelodinr{ e alt .'har djci c.d4. tdd. in protrnzine qt r. p€ l.riti.cer doi soripec€r. rtunci devrn€ lntglept. 5! d€oiim drn nou c€.nn c5 urh dre.. c[Eloria. . O f* de nrasul .t.a. dd nu shl cL c blhesau nu sjfir ct e c. imr plrce. ObseN.pciune.a lui inldn lo.tbatran I hllinl.s. ru &e{cSetu. lpoctlda . Mai biken d m. la slslt€a Ob*@tdutui dhcolo d€ qualilaiaa lldcl $ la gtdr.g in Mder Lu.vlrul? Ce 4 frdact in dout $pr:htn i . nu q khimb. d€plin . suFrio udno remr. p€nlru ca 9l Iatl crr€ € ld@a. e F'ic.lumnee'esti nu bucura de sua[tat€r lor 15.t! * qpdi6ta' . es6l doar ninil O.. obic€i.5r.i? Fiecarc pt'nea i c€l . in slardl inl€.n.tri tr onEti? Ati indr6zni 3r fti motionallT AF ind'!2ni 5i 5Fn€q ld.eer. Vorbin dapr€ bog5lla rabulo4t p€ car€ o uea to.tdul ti cur!ior s5 6m a6t Obsvariri sa sa\ih d. nldun b.mp. care doar obsav! tlcura.nuu€au s5 aud asta.li -u neprM. Tr€bu'e \.. al!ncl clnd nlminui nu-i 60l pasa..a rd€r.d6ubr de fann. dRl.l.ntc{i spkll!at sicet care .plh . lnb.6uie si vint inlht€ de inreiepcjlnez D€ oblc€i..eeo.Eu c4 . otaci Ar.ti sra? ln doo{ 4pllma.Pt'? Orre asla ln*ahnA ci vt'i.. st €dcr I g jndilaent c.ratie 6tei .NLoocn.€dr e nmmtllin car€ l@te a..€id€ aj.tl lt ru .rcm pdtl"epot @lddGa ce F r'@nr!r.r. $ R sinlin in ndsurdti eu h. cire at i.j sdm lcsa rcc.are e *xual.nl n! int€r6.labastrA? Asra !i spun€ clna 5unteti. cum . a.tb.r nu .sim mi4ut a cin€ suntem_ dnd4a qisti unbirhltc!!aar€malmult6p6tun.ftr . (a.l. ninic. atuncl lili bindv6nlall. Addliul € .ti.rsr€ gi rn&:zne 5r spun.n€de. Bun.6re nolllpol s.rid.tlia !unt mair.torul ce *r lntahpla? sar (hinb! larta multe lucrurl? Dq. i $sm eo p.i.un 5a n mic nos. nu mri .adalr curajoqi $i [umo+ f5rA sdualLtatea6!shA?9i cinesuntetlbl?Clne€curciinvi.and o 5l lll m.incearcai pretindect e ccralos . sunleli lhtr. it punem la ptcioaro. ddd ri r.. atuEl .Jrnr . blAaF.dlu mdllutuiftu r6poneb ibr€c poru a n6 ingrtlr.?ea ce dimrnu€azl a fost dat la o p. A. . zona a. chiar fi cand sunbdn in llo.lmt.ecrca. ln cde €l ne imPlin. R'g€m ma.i$un. nei€ sa va f. C€ std in cale! ac.rnLalMdriLraa..d€v'ruL D€ @? &nbu ca. fin Obsaiorul ta rer d€ hmrbul car. tk Edmt.g c6. dacr n-ati fac€ asta? Ca ar fi 'eu in bc sa fac€ll drasoste ati spune ld.pcniiu gandulsluflPnku dcatiasa.6 * in*dnl sa lu. $i p€ntu d dlntr€ bi p6tru .l lnlel€pt e{e s. orl d€ c6t. Ac6ta Lucru. hlle tuauri tar *hlhb.tlrh rlnli\1 ! ) ttrh.bu corpulsiu. ncbu. se num€rt€ h. ' s€l!ru| (Retr€o in$!mn! in toane nare p.(F.a spunr (5 .ulrlui pesre viitorut m. ri.. d.bute s.pa. cespuna asta d€lpr€ fiecaredinherc. Un barbal cu addlr dnmz€id nu o gl. un Fa.vlrul? Ati indrsznl sl hc. tipsitedeemoi€. . Orice attcda € dorr o suprapunere rr€.u.batut gpure.€ nc rdR sr n. 'naie d3uin5.c..Osr ajuns a asta cindos!oanitest. cl .b&tr in qt*nl.n o alt:lIn dEdul tn cd2 tolii Und€va. slu cde ne f@ n'r€lt su nd&eti.€te n..r€ a. .i Ac6t S€lur drc.d € . ce ali lace in dour saplEmani. lum.ll E6rir un Dumn4eu. rrebuie s5 [s profu^d. Art! .EL.

are nklmscar €u nu Pot sa Pltund.! . n !v€li.l€i.. st obsqvebog6lt! tabutoasb. p. w€tl l! .s€tr 8ra? &a s. '\tl .n.u pe harsinea invltlturilor. 6rE . € pdMr ca o ldneip s.bJie !t s.ea mar clarl. Ac6ta e punctul de kd6e .. F . nrncrln!. 4 moFd pmtru . Er.itl Duhna€u? Eu u. 'u -'a e ne'esar ri s e rshl vi inv4 a. s5 po. E doar cun@5t6.lnseldtoria.91da.er. gi nor s. ca rua in Gd. Allii dinke wi n-twn her€ de a3la. AI int€lss? Unrrlrnk€ 6ia@tt n@ie d€ ua sdvdnl . n.r nu feeli db vaii . Mottvel€ ulteroare sunt locurile pa crre birbatl tr l. c ea ai. in ml. Dda vi4. 5e nun $e uma tadll din dctd Nu Poak li 4p[c't5 afiid .r. { pr in b rd.*5 d6p... dar mulr mar lromoe g nuu mai shi uctror.ar. sa fie Ob34orldul in ff4de mmdl din 2l? Pttund€ti in c. cEh o. d6d@ sllriint! ri @dgia inrotd€auna d€d.c E! i dccop{ rK.. Ob*ruatoruL Cum poar.turll€ 51 3t l€ apli.l. toaie ac€sto lu un care nu sunl deoc obsedarorut. doa' corpul !i ahoirllesale.liraka Si li<dr. DacrObservaroru poot.apLcalirinum6geia.r cr puqi s5 accepral.rear I5r.o dhhat5.rh?lrdihorotallei. vi qb. C!1. frudEiu mr.ar€ el v! epung (eec cc u! spln cu dp arir.c d si nu va ff€ r'nr si obsauli rLlnlr n prcGsdecd.e 4pai€ni' Nlclunul dint'bi Bun. g€n.to v: duce in *l punct c€ntal Da.nul.rulur Stcu n'mw.rne facerecaplluldr€a? Asta y.m nolst iih.olt? Dd d n[ Ln lelro'i' in ntcriorul .u s.riTp'alJr-tnnen pot sl lorbesc Pe ocoltte 5r pe ocolit€ _Lana rllenkr la tFtt€gl dR.lc.l.!1.l.l udveGkel i G€'s{own din wdhrnsLon. haln€ o 3l dn5 o sMntSrr caie o sa vi FD. ''o.r/Fddi@Er!:r sandoe d. !ryrluc2d'e.n? Rntru .olo atuncl nu meriiali rodul ! ceeaceviva adu. c! st il . Attlntel€s? Lt€ci.hlsculini? o s5 n. tr*utul ea t€rmt. nui a'.un brbar? o sr o oblinn prh lupr.rdera cedru Modtcll.lrr dBFe €mFr. nd int€lesen.dreh cabdra zorosreliBroft.ulul Nu distd cuvinle ln nicio limb!.lt rnrru vor aste ziua in cdrc 6rlce cr@aza observltorul 6te far{ nlclun &l de cum Cc ntrrcol kbJl€ sa Mna h vlata h4!nt.€l c'c E cr $ br honral.itd€oc ak sapredau nrlt€ lndFLuri f.€ 6ta.ul d€ .€ aratr la l€l ca @l pe crr. pentru .. dnp.proru opaceu.ati Atl int'16? Ac6t mL sejur 6re p€ntu a pltund€ in cscol cde 6te t-u( pe .are n! Ll l Pdte 4plic. D. ttot6lt4 ar'Etub ttiate)ta de @h. spun* v am p'€dal o di*lpllnl Di*lplina in!4nne st v5 iNit € mdgeti in l*ul in cde eu nu pol 3a !a du' pot * vi llrr l.tl la banca de cuno<be ccr. hbra.mere le loacl p€ campiiLe Dlmnezeilor.allavea un corp carcad li€ de wcun 9. a$ ms€ In lunina ti dli Ma un corp luhinG €.safla? o st o obtin4 p'inb.lirar€a.e prosr. rsnha m6i.? cum o obbn. llc Ob!@rrrd Si nicl I innr' n loclla.. vE. ii 1t2. s. Dd r€au r€lineii cga. obin@ h.e ar fl st raapllul5m corpul de lumlnl.. oi o re 5 p€ o. dsF cl .L cali dht2 int€l. chid si 6rpul Vr€lu se fiF in sr. atuncicumo(. .l dd c! e rlcdt: D elo ftr duce dqintele sdlul con$rinl€l Exisla on in hleri6rul acastui cerc. hlcl nu disti imboluri . mar curaE mar r6Frd! dke n. pc ddre.lcul acr€r dizdtaiir...c <€ 6ie in a. O adlus. niciun 6odv ulied.mhrnseuorotatr. Alunci se -ntthplr tftdr.r. i dlnci Psbsdei in cd.rlanucLeu.d nu Pot 5a U. vr vqi vedea bltt re.probaF? AEt! € o roarcA bunl. lic.ie wd€ O6servaiorul. ry'! expe enla adev.la $ qPrl.F lnvatat cum l! llti Dumnu d Dnma€! 61. in nmleii ennulul Ca'd veli zibdi in nu. nlftni Eu Hm dat dlslPlh€l€' Fl2 v.nitesbe 6r€ 5l .Dac.r: €xparienlr.ara v{m pred..lunursavant Marmult elnudplctslreletiadd{ratulstnq4pLic. da' F.ln.aE her.a hi€rofdntul 5. diedina p€ . ELo mdg maniin mint Slngurul mod tn clr€ puta6 si derteli 6l€ t! lual iNat. r€.

nc. ldadd. nd r!6rt '. E uh lenomen..ti. tuma incrusiv tu./Lu.nr s invilJti.ln lrma pofter.ulca ncvi.rt p Mullidinb€!ol. Unlidink€ volnu ati invliot Unildlnrr€ vor 4 cturat pofta nunar ca s: Ia@ti @pii.lJ r. dd lubiE e un lucru ptin de sptcn.l v6rl" sunt4 iuttti inrru u4.ol.pepoehrr4sdFEncGThomplon(B59 1907)ipoemul 4q tn NosrdrgeLMd.d Lc6lrhd nnr rh€ mry 't lnsnih$rvdil.ebli.hl. la prihur sigilju.$toturi *k rda v{etil.embr'dd@. din6e dd 4ftni d.lratr acel mic efet care ap. hncdchift -61€nnit55coFk2ei @slnld.Fe unit dinrre bd sunt.€rrm Ar6raetsddu c€tor Fpre .nd6in ror prodqr.ntu ca.dmenii.g6turi cu'ubrr€! D ddev.pde in poh!. nnimalul€ldentlr polteite sl prqr@e El n! ide in aced cl{pa.aii crolt prin poft. $ niti d. -Thariqdskdpihd.u $nturhsrdreas.. ! le.tort laniwlchihi. s!nt6 luhilj de un ddin sp. . p€nlru cinu m. g a(e{d .diraitz. prn despLendori.Fl.hinfti. . hsarEk lq.. ac6rur ruc.r. l. an li on n{nrc. lubkea.suybi c e'.on . or2 a alins di r. Fim nG Ee iuhic stlipd spune pah inbo p6!p6bvl . in prolund g 'Dd s u. druEd pana la responsabilltqt cdz a { c ivca copii. ed lubk€a € lucru plin d€ tra k6ta d to* ddrul durqn fttc. esb un lucru plin de splendorL 9i pentu cel mai pnmidv. din a.u r€l.r @ n€ lubh intru n6 iubit lnEu ln*ll€tr€..4p.t avqierda5. nu € abulut. Lucru adanc.nre.tunt E.9"/ ?EF rk your *d€.esrEe. lubirea nu s rcls.elcars ordhul sup€rl4 alaelei lublil.rtrrprin d. D. firs haut lsr! praent.u . pdr.ti lo le intel€ptl. Ati invEtat cun sa el.r lldue 4ld .mptdatdep€slAn(b.6le lubkea care 6le cea mal tund. rd darut q 6€d cc ni a inrSnphr (Snd..r!lm. n. incat lrrl acea Fairunc.e tudulduF car€ tinF$e roar.ne iuhn€! E un mis&r Dlrcand gl3mmislerul.nci€ d&o/rrDbuL a ion.rat[ inru lhtua A5i.a nu de l.dpdr. ce 6le implclr cu nd_hts{n n d at dG p$lonal.e vrlorel? Nu.nMiadetovlrqlcsuntlo!t. l.tri abunw Chrar d cdetl cl iubnea in r.rd.i a{r e rot.ra v{rtior la'.onna si illeltl pe cind! clE te abuzeela pen tru .iubrror 6ta e poftl Slnultr J'n1rc rcl v.@ o Fdrt +.rid.d $be_ h4F/4u ri ajdlr.d ! rubn..pons.€ {nl atqi l. p.m fi nimic lir.! . sp€rant!. Asta.opul. lirr . lnd #n d.lftr de dupr.opuhcu onda. luhlr€a nu € n6lgu. fi'e mtcor r.e'stl incapdq.u.r. noi n-. . 4 .

'€laie. A I m a li m ..rkd'in *da asla .ne. E. d. penliu ce dact rt itqur s[ fiu un iepur. r tobitr 6r.blucrJlc€ln!l€s-nalinr. . aninalel€ din padnre 6t cl Fi . d.a.. E c. od!r! g!6ili.'pab' sa plsoo*r r.va ce p€mite.oeer re.rtg. rcst trrm4t locmai cu acea problml d naturii rc. in $r. Este ihp5rtltltl ln forne unane Eete inpirta$fti in vt!e. Esr€ sinsurul ludu pe crre prieienul nu poi. Drr b.9hl'5 .ldru Dnim' paidatq o unlma .. de tld6p'el'prulcr..du3. deeldentarl .ru plhdaipl..i ..al.Lnr'sp"jnidL4pe.9i dit ..patrundr!. (6o{€ huht propaganda ln luft dere lib€rtat€a duaE 9i €lnfitarl rf. ine6. m5.arftle care le controleazi p.l drigoste. Nu este Ludulcelmd lmporlant intr-o rellie esle sinceritate.suntika5i Ji'vd emotora. .le.6ta drntre pn"rn.c'r'1 Fi..l. Iubitul p6te.:.st s*ul neapirat drrgostc? Nu 6re. sa! o lapa sau un mSgar eu un ctin. indK in..rthiul . lubks!aun lu. dd. Toar6 LuE.rcl . s. oeln. rn? suntetr vor r' .onkolati .at1a ln proprla eiunkltdle penku c..aBr! € o societar€.'€ tr!rende pofb.nizi.i ' ind.iriBsunt ti p'osi.c'c.un?. jncepe inhe picioar.cL l. osa norJql? A'e prerogadva 'Fpa astrrnuc.r€alra[. sauun !rhls!r.pdndu c5!eobkei. +t impdti.iLaccloolDL.ton. r nSretr€i.. ra.ird.d.! poate ss fa.li Gd .i d lPiritual.mtrolafl . Ei bin. d. searr d. la Ireaie niwl _D acr publk.. cimp. Glq Pr6ra e singurullugo care v.l. .? 9i dn3urul tudu cde v. .orw..t Ii purut st 6u d.Eudm o alta parere. i 'sta dea n. t i! rr.! ha' lusbnil! .d€ e imparlttit! nu nunai su.9 !!d€ja.In . A.ri bdat dc to.L viaF.!tr6 In torti lumea poata si taca sex. $ citiv! dinEe bi . lubne! 6te di6ta acG! nrreatt.6ananii caqianima€lo nuruntrtr:5' aolaltldc.Adori $nuccdrc. oslhdr cea mal p6ietr. Fsrd E' 6.ia d€ animahcn-hcil€u aS fi rusinar dacS a9 fl rnclusin aceeagi c! r. c.trb.. sep6r5 d. din nou D€.tnrepd'dc.tji sunt de s opor.I suntaka$laolalttlonivelchimi.rJaci 6r€ d€ narurs chihici.r.e lncepe ln lulletrlnumai acol6..gor ie.sna clr€ 6te as.. c. Esra un lnlor6 51 6le chimic.lheamna a Ii pur 9i sitrlPlu !!+nintul pe care 0 polnl dMnul Flist. lndi\rdurlltatea.ca. sunr€F fodr€ invslorti rn a umbri $i nuli dint'e ai.elaLl. dureaz6 pentru totdeauna.

. d d. I n o 5a vedel nL. mulrdoco.u. mizerabLL 5iatunciru putetisa !a desPsni(i I Fert' 'i filj maesirl in toale domcniiLe rttariiLucrir.re sunrcti rtur.L.esunrerimrcrft ar J.az.Jre lo..l!.pcnd?nt. ana. iardezuoltarea e Uril peEoara.Tr nammajfo4o. oamenii p.ntru hodutr-nca.fl*i. o fr.r..elaep.d..' cird v."b.isunr.ulu ui pe .re Barf! Dar S peroand. 'dLr" ar tinel' de n\b r.Fcnbrc.*J .o"n.srcuDumncz?u Nirt. Pur 5 enpiu ala siu Prermu I' dLnke bi iub. c.sr greleala La ci Va FLa.ar mai frumoi.e anume a refexi: ' voa*ri A+. €sunracesria. in roj.hmtr..t.sunr.rarun rovrrrs a cet mai i.dLv.ctidin nou Daca abuzJti de peaoana . t rmrnar inci mrt e iorutposbit? Rarcon penlru d aruncr ._nm.paaricstelala..ord Nuta.maLiumoasafem.nd merg.ubirec.s4tcn.ilo..privrtDndu siviuitar t.s6lorice chiarina'iiadeorsq. Lbi'ea nu e nunJ in pat Ea e dimineata dereme. sr :$a e un lucru drnr D€.e.nsu.u adeu.h pe uo ingivi..orFulu' nosfru.' o."rn..$ida.iasta... insLne ajq!uo nevcd.pcntsu .. uef-jvorshe. Un maerrru n.ofL. . E in splendoarea amiezii Ein somnolenla d!Diamiezij Ein orJ de aur .voLe s?xrala Eogrct?ala cu roliiah f5cu. ena .r deFendenIdcn]om?ntut.o Nu ma' e n€voie s o fa.darlubilipesoana V5pLac€siou'aii VapLa'? 5.vaplska(:fint.mentirc eosicopulali Fentruca€nnguruLPurclin .asa ref]exie.sal nicio urmi 9rrubtrea e un turtu Ftrn desptcnd.u|occarc.i Puretis. vi dr[ panralonf p5si!. sunterj Icndr i]n par ca padenen wLuntarj jar.ndt .ur.niu.leseti..r. La rka . bJo.oni.!r6irce esre mereu ac. JL a fe 5unrqiei Aiubi o.rs..r asta jubi'e.nngurl modin.rein5eamnrunludupLrndcrPlendori AsG ?o.c.9i !d nu ! Jf.ci sirsurul modin.vi pLtetivedea ref Lcxia.c eesreideaul or r f .eea c. va bisati nasu jn to.omunic e este prinsexua tate.codar. 'd 10' in lrpcan. inrold€aun.ninosljndi 5lnureoparrei.orsasm oartrebuicurt.u .{opcrr Nuedevin..i a l... uirarijn ogtrnda ca si v5 vcd. anacuooqlind: Nura. Sl da.irtatinuma's.na. a rellqiei.arenebantuiernrea. ink o tultimeinneb!ntoare Si Ponc e. M. uulti d'nre vo.ri Lubn?accJmairndr€e inr.e al'enrs.i sisim slarS uL sie .e sa gati Lpsa la ea.o !n r' carde p.. phce 5.va a $.dnd iubiri oJn. -.nr!!ddcuirdminun* Numergeiira.$rlali.n numaj pentru s?xuatftar€a tor ur. iar dnd runrem scprah lptendoarea a. cecJ .$icandnuorecunda$eri . J6Lndiubi'e alunddiitidinvind:[c5idinre5Ponsabiljtat€ a5tePtard umabruln.re aiteo.hu' rsuht. nb.L .att n.. gLusLuLitieste in pai nr in t4i Ana nu e o. n! arc?senF. €4.uraflexiala. Rotd va5i5.ireair naniala.iodais.i rc*uLzileLruotetisupir:Iunu]pecelalat v.ld.orputuisiucared?servesre o parte a .aro.ndvainr.eLrtie bazati pe dhire. nu are nimic.n?su. op . Reuex a ne cheami ss .i!i 'nq! a n.c Sj ur! J.: abuzatinentu scort.Silolus'. ual ...runcia+i. Pdel'silusticeLmaitanir ce .m nu Furen ni.huts. Im. 'n -. . r5 par$ani ins?Jmnr a neiubjpe no.dnr_rdJ o"on r"l Multi dintr€ mn. i-r04dd.et€' imprelnin . Uiratrisiledeli . n.menlula.cuto ueodal.Totre{uLcsteindezs. s.5 ar heb! si arate.A.et si 5e 5imri mize'abil V.p. ar rrebuis.Arund adac amagirea voaslra.rari n a . u :tr in . aluncia*a a facurpa e drn rra.r r\re pro*r.atecscntJei maga.r ins: crnd. ed i. ma e mainr.ear i ilsuntlo len?mulrufrlidemodul jn.nereri.a. 't.voi.a 5i cum anqed 5a ne picrdeoin ea dipaeisr are ctrFa noasrri. Ananuc'ubne Astaed.d: num.odara ind.x dcarP.nJbrat.o Am$sft.a'rdqrr! tiu abuzLulLn dinljpsalotalidecreitereint undom..ntu i isuiteti exc'tal.s..revaint.t . E rorba d?.5 rtn. icea ielLex'e nu vr dr:ta aia ctrm u ati s.lcdrrguLunu.ar Iacc n.scarini.daG s.ar?!isaruta[ jiv.uGdin trorr[?ridin n.d. r.sti.Astanue.rn.adin lL'me da.hLn6Jii-viFerrF. d n..LnLticinpat. vedeLiana v.c.oiT.

riarc

dc

iurn[r

rrc o]o

(rc.u.

u b5rb

Fcm?L vo'

in !{5isrftic.$ IolosLi !a5aL adu.eLji.olo. D (.dq, .6 a$. os; ir.i a!oto? Sunretin .a. dacs sinsuru nod in c.rc purc6 s: ,vs] un birh.t ene p.n rrerme.iiu sexuaLit.p aluncjporsivssa.anb?untu.ru,osam. Iic

Iaj6.u bi'baI y€rrr penrru.ist'[.um s..dqccL

;1. c. ,. d

i

.apcan; ce atr.eua asLcptaf da aretalie? inbtdca'no o s; *nk.nNa mai bun deciivoi Nu srLh asra sJU ti(Linkun vk?$ida.6 asla e baza relariei vor*r.. aiun. .hrar .5 nu va iubiti pc v.' innv;. 6ra por si !. spun Abuzan de
rumij.

'.n... " t,i

de.er d.,.o,..1.o Y!nr. ): o i !d.

ao o,,, o\, i,"r d.o

,,.nd., ".e , noia.' d. , J. d.zamisetrrs in.ord€auna ij nai mu i voi o s; v; dezamisiti inr.dealna Feloi ini'i pen6u c5 nu r*r a ha:a uniunii cum de ,Jim 6rr?Inccfal 5; litiab$inenr lnrcLrfeIhpde5 rec dezle5i vcderi .um .onlinu; relaria aceeJ. BirSrrur d.e5ra e un bon d. masi p.nku ro,? Femeja ac?J{J. trr premju? ch'ar ene? Dad e un prcmru aiDnci tie-.e clipi d n z uavoa{ri.ne o baz; pentu Lnirc I da.; unu di.revoiillove5re p?.eLiLalt. asrd epenrrucisunrerioenItriearnde5tabi deinapoiatd.
igno,anti. de setoasa. incarnu si faceI o s.hrmhare sa Fecetima, depada de la orienra.eawr{r5 fruJijn a.esr p reneriar Njcims.ai nu mriialisa e[ un nou F tene.al Arta5unteri.Da.;vidai reamddeana alun.iinr?leserl .5 nu.r'mi. aici FaptuLcio l.va& pe acea$; peBorni e fru*rarea m?a rexua a in actiune. A*a . rot ce e51e E Lips de sens. cao d'nrre
de

c.! c trn d.zr*ru, G. d,n v qi v..$ri. si sJd i.r[ nun lopu ilie? Nler ri rn. s.u v; c re.mi.; os; o I alt.ncv.2 E r.ntru hLne LLUl1.;rLeiosi r r.laS' ce,drru pe.are tatiturti v.i?N! udisil jmpefi ? careeproblcma atrL,imFr;rriati dezastru p?*? r.t Dacs slniel, a.otodoar din nr.ri

r!rn,;.

d dd".oJ .

9i

n ari Jjuns

'esunt md deF.re dec aia.

la felde

,lu ro1o..'

re uire la alti l4d.ie 5i nu se

cL...u

alr; lemeie sa adu.5

i 31, aiunr maideFfre '1:o tn nt.;..dn.

kch'.a situndalia

b

ir

a.a*.sav5h.ded'n.ios ceivet'vo daoteriL?sim:inuLtdcc3tJtar - celeldcbarbrrar prins in cap.rn5z poale .a nu meriE poai..i
n,mr.din loare rd.a Arr, nu e.iubireaeunlucru p Ln de spLendorl EocaFcan; (icuri dLi mullelPlendori. sunteI in(e eFle? sunteri gn]uh, s sJU suotet' do deiteFre i ftumoare? $i in.crcar sa rAmaneli
nu

merli

Ln_trc . -o

nu$tiasra?laIcL.aJLb.rbaluLpec.re aup.inri]n.apcana Sietos; vaPar;sersci ccarl:dn, N.aridansar.D nasjnea din ollindi s n 4iiubir,o. Exist;Icmei frumoas?p.*etot Nu5u.reriLni.e caeacev: faceu.i.e ceeace v; lace uni.. a4e alunci cand jnieLesar .eea ce va spun cu atrL 5unreri mai inllt de!;r corput vo*ru. Lar .;nd arra devjne ordLnuL 5uperio, aleiist.il. vo tre. atun.ideuen(' unice. larvoi,bi$al' dece!aafl atiina.easiarelahe?v; anariin a.easr6 relatiz pentru ca ea va incit5 sexua. d in in vjara 'estuLrimplui.

J rc . .dd'. ord 5,' rtr'o o r! i ,o 5oro ipo,o o.:

ce. i.cerc.ti s5 manrfesrali un b;rbar pentru .; .l o si tre bosal rr o* aibigril5 d. v. penlru rolrenuLvi?riivoasraz c. rajnramp ar .uvoi?v5 ?.ononE I cre'erot !i corput ca s5 I mar,pu arL penrru ca el si aduci a.asi saLa.iul? A$a fa.?ri2 srhrz vo kh[ roara zu o si adu.elr acasi 5atariul, do cr si averi.u die s; v; culcarinoaptear aI purea ra avelireLarii cumutr maiplln compli.atecu esconeLc de pe marginea drumu]ui ca'?nu vi !4 decat cafiva doLa.i. jnsE f;r; problemele emorionale car. uLr

dac5cJia De!enu5punehdoJr.5a*a..aeittA$aarfiimpecabiL fi. k€aba dem.estu. NLvi esalr de opeBoans doar p.ndl .i.folort'.Si nu spu.eti.uLua., Db rL atlnci c;nd nu I iubr' c.L ina m:relri5punspenhua*ae{a.Nutt'ucesjmrpenrutinc pendu c, nu nru cesjmtpentru mi're $ dala te lolo:esc 5i sinquruL mod in
Ana a.

c.repotis5Iiiin\ralameaest€lnpat atunciaunonunescrsr.iubns. Nu o nune iuhne p6tu mlne eu pmlru rlna A$ minii d!c; rr 3p!n€ aldel i !nr. def' {nt un fl€rFhic, m5.ar.d6pund€.u un grrunre din norlllaba naa tnknoari ' Acum, nim€njdin a.easta lnc ipere n.a. ireb u se IrEla$l.a ui anlhal.ExEl!in.c€stpubllcf€n6l foart€d€$.pt€,.areiliu.umsSJl ld@e; nupul c. si ostn! c@a @ B, in!t, dln netqt.h4 o st Pdtalj jugul dorlnl€i lq cu ur prct tuii in !c6r publi. bsrbrtl crr. !d! cumsinlnt6 f€meileSis6leh,nipuldep.nhu a le oblln€ Eupul d.arenuiht€ntroneaz;.icjodattped@linsAh!lasciin conldmtr'ie cu vlsele lor loart€ inguste. N-.r rebuisi fac.tl$lr;.iciunlidlnlr.ri
lrnpeabilitat€a inepe chi& .tumi dnd ini€li rin6i- lrr lubir€a luou plln d.epl€ndo'i E ntric deou.tlpri-i dc irn.F d.a g6se56 o astf. d. iubira E n.vole de o ulotl p lna de luskla d de
e un

,'Rrc.5r.ind lacet cn,, iuPuteiidcc5tsi iubilicea c€ sunteli Sl cor. si vi apr€cize N! € ,rJrc ca n-o 6 lie ntftni in g@ala
rmhu ei
E

moralitat€ca{srsiiioasf€ld.lubn Enel€d€oentitals..r.no dispEs st+ v6ndt tupul sau lull€lul p6to nlclun id de @nlorl. E nftje deoant t€.ae it iub€sie {fbrd 5i spiirul t opllp. cu€ il lo.ure$€, pe care rl consid€rA plr in propriii srl ochi. ate c5 lortt
e

umeaosSrAdAd.ea,darmlle!nrfiallimocatrlinlume.aresuntpe o ca e h:reat6 tr clre s€ sint h Ll. Bun. eu tdu cr 9.n invSlrl din L(ul !c6l! s5 I'! Dumn@u ll ,l v5 maniG$ti vi.t . tut€i sl fleti dice r€tl ,l laceli. Dar o s5 v5 +un.aa..selucru carelunt.a nlslesdgmat€panbu 6l car€v; lac se tuf .a nhte elefahti ln nspuri miscstoara asta e unr din ellbl.iunile wast€, i nd bebui sl,ie - a' bebur !r lie unrn din puncde balre irie - {ri ci a da c.s d.i n;re.ti r.lltie in acea{, !.o.15 ln*amn; a ea o relali€ c.r€ nu . baat; F p@uldibb, nu . bd.ti pellzl.. ci e bazare Fe lasar.a gunoiului la o plrter bliiubitil. roare f€merle si tolr btubani si a-i ideinqe la. part , chiar taca oblc€lul vostru 6t€ s5 un.[ dup; tovErrri.. i ;t4i s5 lili daroddd din oglindt, l*qlo. q€rsatt $ invstaF ,5 lili 6t . N€ 3l iiti .lirerentr - odr cslinda . ndicat nena, s.u a? Olredni amrldicatnanaiL abstdoaror€n.xbaneasau.ueunt r€fLexla din osllnd!? Si dacs hccliasta. wil9!!rtnr€s tat€ in tolr€ ele sapte prt.li veii sis pu t.to in t@te cel€ sapt€ p&F. V€t sisi

'sld pmtru bi ftnnu d D€c1 ce separl trumuselea obltnultt de unlclttle? I6rla. r.nrcitatga.originalilat . gln!uLui,ofemeJsclteesteproPd!eiPuter€, un Strbat rnopriul sl g€niq un b!lb!t cdt€€ proprluL slu Pznic mortlr 'J'! nu E6ieF 'n tr(ut.. caru' ht€oital. nu iM.mnl si+ F# lin;nta co si+ .tqd€t!.I birbeFa. ci car€ tnd'am.$€ 5i viqe la .oncepta de gind care .unl l..tasdce Poat€.! in acead! lcolE nu enlm.nlpentruvoi AstapenhD 'l !o' tr.6Jl.st hi p?nnulorin$a F'unLsct€a nu s"Poat.wdca nd lnult rk !t e poewd€a lubm E osld..L adst6li' clr€ * in6ce la s?irilualul din noi Vod'6c d6pr€ ttribul€ spirltuale ddp" 'r .iracl€r. d.5Fe vinulclre umplepaharul in toc de nuhtlpaharul' vr€.u sa cunoa$€ti.u iol sanulda lublre despra clte uorbesc dar F 36 o cunoarlslt nrciodatt. p6nt c€ nu sntql i.t! in fata cu l c5$lcii lunsi. in .ine {nletl, 9i oii dinr€ q, in ac61 puhfc .d. p.ei!n€a, &muft beut[, . pl4at lubir€a, ludul plin d€ sPlad'i, pe(at! d€ruh, a 'od rcop?rit d" $ d:ptob;T' !i '€sponrebk;n de famLli i dedLler.nlctn oplniigi de pnsieni $ deprobldedebanl 6tesl o redeco)ili+ d de tol i€lul de lldutl dln lsl€a T'erb! 68ht dc b bun in.eput ii sA t.d*opdili si .n4 c€ 6nune $a alr!! l.olalt: r.ea i6lr€ dit d€ {blrma, ltat d€ frumoasE at't do purt $ a6t de .ura6 penlru ci oiclne Polle sal$ l.cr srlli dar nu dlcine ajuns€
Bun, preaiuhilji n.l, c6li dintr€ vol .ti inveiat c*6 tstiL sar6 chi.r d.c6 nu ali rur? AI iNalat? Atl iNiFt? Alunci hsnuiF cn invalabra, in .el mai mar. .led alseu - hv6l5tura de astSedi dkat d€ d€5criptlv!. de Po€dcl, d. simplE, ds pr@atoare - 5a poate ca inv;tlrulo de.s€4€ar!!!vAfl condue.ltr€oviaFm.ihlrealA mal dina d€ pr€dnpare p.nlru 6i intlve, hol puna de r6pet Penhr

d

ingui. pgnr tt o viati 6 c€. Pe cd€ ah cmetrudo inl'3 dunini'l de Pasti, inlro dimineaiA furtuncsi. cand m @labrar viala unsi ffint€

vrlut.a€u- drums'oui-

u' esecu" e'neitE Vn td tuka b'!e.nni (lenr.E ltueahnt

rold pen,Mi. in,o.nnr a nu minri p€ nimeni. in*Jmni n lr sircr .u rine insun T6t5 dn@tlra ba5rr5. pe a'€ ati ad;p6rir'o in
a nu

.;

nu

reqf, si
At6ba d€

^e.',1.|liu|u'dclldryldc 6;iI la _rnilFtrr a c6. c. * ql@pt[

de Ia

wl

_D

rhr'

cde l*nli licut aiiora - sunt *mrnl€ d€ h@16 5i. in cele djn urmi, o s[ ffli la nsra propnet wlttr€ d6fMn, in ziua in crrc n€ ddhl!€m {i r€spirin roarte clar si ii i€rlim p. cei ce ne suitdatori. il Ldrlm ps cer .. au pl.Etujtlmpotriva no.irl -aie a.uiis.amnlol.ce !a€Ial€ i ineamne, pw si sihplu r'l indeparb din asp.ctul vlrunll noastra care a apa4Jnutbecutulul lor c;ndialem,atunclp.rmlt€mtr€.utulu sAseodLhneasdslsinumdl ocupe acee mom€nts p.otLols€pe.are le av4slcarene implor:sl nerzinnorm uala Srea d4anln o p€r$ana nous 5; ne reinwnrim,

inkid rt6telucru l€p€car€letif6cut.dintrelGeah{zurilclx

sEne!6mnaitdelnh.un l€lln.ore nimeninuneapernissiolscem

Ljbel.ha vi utcr inkrmna.cel,+ lkru. Ele un cu pr€tultl dispontbilitaE. . cc.. cc * v! bucur. de priulesju: nuDca gr€r d. a!6 isL. dqmrnii $ & , Ls.iin€k sl .t€ a vi +Ela Ia€6Ea, pe di @E ru plclhrk inpotiva l@Fa. de a iati vtsiun€r de a n iab pe ali *ceptato nal dd€m€ ln M4l 5i 6re +a dus la ni$. ape .sa & tulbun, de a h6s€ panl la rldlch{ si de a i6ta Fi de a Ii r phnr p€ nrm€ni in liala no&5 .4e ne d€ *el lucru - iii da a nu

i

cu

'ffia

d.

tu

amin reste ds

nicin.r n o.i,!,

Eun u.ru groaznlc oamonlbunl,alunocandmerlo5;dul5n beleaur E un ludu g.olrnk aluncl cAnd merg€n s; dezgroprn tsecutul, p.ntru.S,ldcele dln urmr, nol suntem calaulqispanzuratul Eu @i tr ferjcit, foark iedcrt, atunci cand bli wii li invttrr st vr rel.wnlati $i s; nu d4enltl 6lnclun! kecutului .i acela cara sei 5r frlr, in plin; floare grrtva rubiti!t6t de nuh pe wi inqiva. in.ar 5l nu mai abuzde nimeninrcioddrr d. wi !i5i nu nai sinlih niciodara.l ati m4irato, $ 3r +iti tr ,! c.d.ti, ve.u s5 cnnos inbnea ca lucru plin de splmddi. llor 5r liu un !nin,l, d.r Fm h;6.ur m, tllff fisut urbar, ran n&cd lftl€ Vr€au @litalea a @a @ snl Vreau s5 cunB asta 9r s5 por sr o c6ut, $ :l; o rr;i€ inpcabil li ra nu ma_nndrc ca animlkle & prrsirr, da dragd umaioard s€naau, ci si lac 6pii dhtro unlun€ c!.€ . mlnlnat5 atat de ninunati, da _D curata $ de frumasl - s5 .u prina.d F nimsi c.p.ani doar c'

dEnu. PaEu c5 or,tln€{ vi'ts Er; n6rte- T':iF nulc f g6n.lurlpladt $ p.onrnd€5ldenu $d rlatc de @iud4atr Nu sunt P!hb. d. !4ndltkt $ d€ ru$ne $ d€ ionorrnti. sol draie, o ni$e coelr hlcl Christos a spus ci nufr.l qtuncl clnd d.vil alta pilrft, in inptritia c€runlor,9i asta. eProlp€ abolk.. lnlnrlulul pentu cxisrenlaca de z.na, aDumnd.ululpun e dn.t€tllpure a clantiFi riri Frelude.ati 5i nicidoall nu euht€i pl.. bllrlnl ce sa d kszitj {i 'i'id'infldinnou $i n cloo.ir nu Bunl.l .F d. '!l inc;r'slnLLa pul€tr bdr 5l si va r€inwntatl + !! lltl vlrlu6ll El6he,drseimpdtanl..csldleurtP.htruwl 9ida aiipul"a si $un p .At fi puhn s+t! d.u e . d. lo.l. .Gte luddr' d !m fl et un plbbc muft dal ptogt6l!, d*r .n n,.6t in srre sl la.@ 6r.. vtr sFE o m$m d.lucrurl .*E.err' br d'd $nrqi _n*p!i, bMi *u bfirenl, Hp gsnrl l. .l€ $ aF .l€se A cu lddarar prquiF re pEFr pe rireidti - a r€ p'.tul - Ftl glrdl wod.tl sE v5 p. €i lniivi? Un d.€r'r unic Sl lublr..? El hn€ d:ci sunlef rnbr dddori 5i d*i lffi*afl, atund v4 s[t] un d.s.to. in dala E6Ira in oslinda, (aP u, dd,a a Fi, + nu 6tl $i - nu wd rd - d.c5 n 6 uhatl h o €naie sau daci sunt ir una 46! !l f. Deci, ein r€suE sa fa.l4.Eai., dtr nun.l atund cAnd dGti

tRihi.

si

br4

E. tu. un $tfimt.2oedtc rnvllull h hlda.ls d clll. ln nlnt€a lor.lltlbm 566s. l6E{a d€ Dlutlrr . o hntor..t'r.!.nir din ork. tublh id . lrunu$F.dn: . El d. .L trl[. ar.lrd d€ trEldlm €l ht{n ffipt d.l! s vt dr. o !ir.n.ni..$rlFdDrtm ci e sinqhl cu wltliatu { cu lfrFnlri De ddlPlu. Bpannnt€ascE. t Totl hqlfl!. cun*ur ve!d!U.rdrpd.l*ft m . i. Nune !*a. @ vis_b5ltltd.da!r! dspre *En.t n.7 FINAL: Etdrul: O lublre in a E lubt pe dne ireufl puHn 6{nt.l\rt!1. lunrn.n€. Er 6t er.aa.6nic d ln p@L .b ln€lnl d h lddll Fftu . il cunorgt.daar!rp! .luhcl cand se ind'lEort .Nu. EAndul b o 6llE Ddlon!..url ecl. Dln pr. pll.hJ S Fdrut c.vin faclhli.4d.llt. arrpl.lld€ & tE'! .d.rr6F ndta. rnd*rFnb'h cuktrrh e ddrn vrr g lM&. chda. dlt.llmltati .te a.krEshl . mi ohrllulE rn dF.. e care susfln cl o cune E ca'€ l.rL fr e ap'in.h r .al ffi. .n' it. Tr. m lndld tean g hsr{ad. lri ol i!ru tr.llln intsl.xp.or.url . ln &l.c! .l€b6ur*lrrmnenill.c.€ . d-dl.!b. l5r. .!r. d dEpul h opdt. .r. vt.

binp a luiSo ate oricil dc subie'trv i ri dcl. 1t : 1hc tt"o D.rlir i.d. Dar Jrunci ctnd sc pierde viziuncr.ia do I continua sl aessm pul€m uzr spera.ubrr ".ui( Ana spunc mcrcu Ramrha. M'nteanulrcccnriodata reincarnirer e rev.reinpcibilsaudcn?arinsin aceaniprcmli' a minlii !i idsnrirstii de sine.nlLn tr-L.u.ecrcdcmnoicssunr€mcu 'l r'! .ura..-r".itJic pa.rrc Ic line pc ioar.a nL 6re a m|c..5mrc ... n . laolaLrt pertu Iu6trcr ca5a de Prclioasa 5L se numettc elx ruLdivln '5 .d s: aiunqcm La oconcllzrede axnlti nrm$a .Ateindrsgosrideope6om.t&.u(d l' !i dnmrdinJre. dc cmoir fl de p'oce dicn!a indr.e ale actunii/reactiunii $re iiF lare in opu n6tru.trimuriLncpu.a'.E fc r..lndr.. dar t?buic si lim clenlisisJ nu conlundam Jddaratulehn cu ele."u. unJ pc rlb inlr'un lel . nu ir dc la nor .nlirlu pe core nu alllo oslt.e{ci conljinle exploratoare Dar din "c. f.iubtr. Dupi cun e+li.p..'mis aP.6u.gotlna' inti deine in mod sieur eycl. Encoidrsutnlide.silimitarilcnusunipream i pc.b nr c..a:tdh numiti\t4t . r rrc c{P.are nu e p€rccpur in nod obLs. Asll€l.aceieluduri-.d6aunarcrdehJnsicrreen. uni dcl'nem Trnta iubirr noas6' . o'ou i cr o a.aboficrarant.si Peea 4Taeii .indep'n dc ni dP cine €voLuliavietiipeslctol in aceJd5 ! emodiricJts r.lim 4o'doli.Eucunc.vedcmcinarerdckansirici.TLrid..irindciulinsiirlcLesem i.Lilc' i de ideca de.nc dr oetal'tat€ c c ne d.a' orrce fliu lu uldecaro avcti neLoerip.spqrcd.arclu dper me.ad.'LIdl(.a ErcodJrcd'.cr... Minteanu morrs.nea adus lJ rcet hom.are nc d5 acea bucurc nemuritoare ri pacc a minliicarc in capuLnostru in loc de cin.in r li depitits.r'5Ramrha.m atcnliei apo smeu a.ontinu."nr.si. rpi Fe! curJ.unoilcliacelel'irnumniubre. .iL c c'oLor?'zaLumcadinjurul !in' !. _ uzah corpurile.niun'lrcalor din virra .u lrenlie.ir"a r /caa"4/bled LY"li ftndtB Peae I t. .: -". i c Drrr ci.pe.-" Aruncicind c analizati. din care innorcs noiexpresii rlc vieliisi..nctambuli'rJ cipcrienlelor noosh'.cr.lubtrea r p.rb.ecum {lizjuio m5rcalain c sfern suEinut.la actulurdc r i.lu('u' dehpr.suntclidoar o mltinirie de drami continua 5r a*.-s"t.. normi. oinEcJqi cas. dr minrcr .) in tlbre 'lt h rdr 8 PNttc tn LaE lA li ali4t'ipreah rubtu aas j.r... Ninicnu p.rrc i(.un.nnr!(.i'nki de creativ are.5a c dln q.i$n.nirJ ca . optiun n n iasneazaniciodJri.r.r fiind sutsa 5' obisctivul suFrem al lericirii $ al Ramrhr csie 'liantul rhn plnonK.lor5Llim i or.$i$iutotpot.oallil'nFuman5 tcbuis . D.inrnc carcne delinc5te ca lLn!e eterne iddirar sunr conedare la nivcl prolund ri s. 'ai.at aartt lc''P!l . lubirca so oliLir !i a mu'it.ic -rdr. dt >p'n .iarprdoc5iilc.lrc tAl st! f.\.r. *i.. pisrdefinareJ ds ran*.icrellciir unicir naall'.t.ictinul duf. s ma' mu t dc.gonnii.nr.cli.on.lele emo!iior chimi.r. complsreaz.!-ro'.tir.de.t intro p'csi d€shakospeare v.ulratu dre.\.'.l.izccide Fciin capulnostu Siiuhirca . su6rin6mpLinorF6onalz.?'Jiid.tr Mal!hastr5 Sianumc.a lorlrc .

sE l€ iuhetli p.r!.5i Dlmnert lq. lbta a inceur Dffin4 vtnulmgcde CAPTTOLUL 6 Ihpactul asup!! relnc6rnirii 4 aji st4 pil k htata ce. orE. lc€sa .intd€pdunricteibt5p.ttr rceea u uttoare.biEF t rr€ p.tlorha st s.6rrutul. Esk pl.eh e inc€putul c!ut! t. E b. .1 Fli hrih ti.Eet pe un tabld maivrn i c@o c€inseamna de fap( rqblre.L rr drn murltql . o iJbi'ein hi .s..mrhrp€nrruc e3Efimt $4. tEd€ "Cu elirii Flh . Eftlirun€.qt9.a ff plnl h vi.a p6re ror.lrd dntrh o. capl|v.tnF.d6/&!q c.r€ n€ osttndqre 'ubri onunihrdn.lt. e chinh*nl.t ft. n6ff da uaF viqi intresr . no ttn€ tnlma si bati {i $ic.5 o orl.tEe s5 d6k tt.. muq lentenS.trr no. .. ttmpulul t rtii s€tt t(blr.d.. Esra thvizib trj^i.ena carc pehitc dr.L . lnrui .Dal a@st €llxk viata acum lFm nuhn sl lnf.m€l u. c M mwntul er! hrEr.tl dllul M.rtr." Dar r€ttn.fiului. E!1.or€!lcl tl 3a cre..a€ Mnd.u4t6e.'* di hu. 3n.nll c.jJ. d€ rnsplra pe calito.dolr c! !!.ie de diod@p.

.io rublE sdu.F cl ll iublf.l!. 4i 5P!.l ptg.ub{anl..in cde dln um1 . phtu c5.tund cind S-.rsni de cd. ro.ddErul N! h€U epur .r€ a foet $ pe. Am wut ca lu sl Lcl s d r ne" Nu leal spu! cu !d6Er.6 F€buleE sa h spun4 ..L'Et*l-c.luctu'i ddrtcc @EuLb. lubi. pfrnn a dp.d cl rliu dsPrc astrr I' voF Inca nlr sunr. wd..t hpqt ntl q.disnl.l cl prln o d\'!hp'I a.6re adalrul penlq cl ni el incl hal cr€d $ni.nlru cI vol. 6l. Er blne. vi pmqi o inlr.€'.? T€ff ninFt.Flnd pxlclrde in. in d F9m @ qpulnGbu mid'l. cr.lsErul r'nan.!h! tm6b.. i.t'unqt ? 'I Q) i" . vr grnditi ar.d€varul.ln dap!. de toat Ettnc!turElt bujesaondkml!. in 6!9!. 9l din.+i intilr i rt4 p. .rc.h5 p.n s?l! cI turt lrlg6lit & dd A.{ ti6tdE!.l.t 35 4H cu.cum.r peni.c6 ce An Itcut a lo.csr m-r. c.rt pu$nl dlnlre $d l{U spur pdund .rlh t *ntqial€se cE.e .r snt ! indtged! n.tl cu a@ Pr.n5 inst! .rEI. (tEbui.dfr @.! bda lnvqltunl meLa alcl? A fac€ cunoscut heunoscutul - o. o. .$tii d. n.l nEdn{€ F.l6{rul e c[ M qut sa hc s cu tln..rqul hd'.

tnd nl gAnd. { chilr arn aste Ae ci purei sr cd.r€ F pxn .Ascultd.dups.cum c5 iubtc.rk d.€.n r6u il owom ndoledec4a ar€ntl. Vadh.l por sl h.drinuu.. rra .eHtrrt v€deb ct al doilea sisiliu * r..a.lvii .rFrricntJinopoi.Mne An ('oct iotul cum * cut{no.!un!. .l nu ld spun€li. ehc6.t lupqiore.l!r ac6t*enarru k Addirul n€ du. cum tunt. pll€f s.lqr b lubkq.nnu d slnEurul moliv p€nbu car.rinte 9ltch.' Spune ara unellnhl. c'\riin(. Deci.rt h. minbr h.r rui. n! In*Dn[ h€tu. c!r.suJierct.u €l. c6di ri lii .k lanteri? D4i.ddaru rcum o5l ilU reln.in.av. dar @re dta € l. wa6 cr dlslt anl6!1. Am lolosir torul . nq noi cobdln Nb. Dfti. hiri rl€ lEsr 'iEete.um 5c .croll cmpadun.ol c.e o * vr rnliln il drn nou cu oamanlllc€srra g da. nu c. chhr mI slmi€. car€ creda c! ar tielulsr lmeze iubklls4uale. s0.sc lac€os. cd€ ne . ln loc ri lin sroici. cdp F.rei De c€ incs mai roti *..I. lublre. clre { nlr hSrele d4rt nol!i .tura € d€!{pr.r tl. $titr cd.ount€le baelrc sunl lesc.e l. s abslinfrli.espun€. l6re tlcut.t un viem€ polL sl * transldne in nuture. V. aipi.ntru lod.€.r.dd ani6lle a. ..utrqul€. la iublr€a c. n ntii un sindi Lr rLtcd.l6ta€. con5rllntd e iublr€libai acum n m€nl nuq.. ca sl I!c..rcis Atr opr€trc .scl p. Acum. n dMir ipdrrti. An ! dewnir o p.. lusuri tl d6ple alli 6'1hi. oltitule cStd! d4i on er lontaii dsprc . rhilldeire lubrea rcerst.r drg4i. 5L Bt. in lo( sr fth .oslspunlcu!d@!ratceaa.olPll5r s5 f-. lr Q Astae'oreslvAsbelorEs in nunxl. drason. nr.. dd ln llbarar.kdd !nh!|. poar€ !t{r {.arnrb. 5iinrcsistim. S' abrllc I n€p6!.I Oei.h.u.! i atdil.? ..blrea pe c.b E3!e.to. Eu !n 3pG intotd€au.. o 5a b _ntahih in u4! 'cde umlld.b. lli ridlcat mainiLe !l eunel. . .ii fac in p.tr.!mal. Por 5a fac drason€.bs.epul amoiond 5n wea in.dlr hn.ti d lii .wdm.. cde <hrlod.arc pot s: rube.t2 Sr pas tor c€ ganda d6pr€ ea? P. iuhirii. Am d*nir profanlro . D. glLo.i andun . grtr cI sunr€l pe P{mlnt r] spun€t . mr gind4la ea6t€lllnci.5 n.dmrtcul o.

daca neahvindutsufl duL cassohhnem .@. 56 laceh asta.-5: aFo. '4g.inda are n@i€ de ci osi dca rd c.c (eeazi. d.conddrdM. . lL'nea l..De.l de prim.. totce sintim penLu o'iceperso.arc!e ronosoLcsc in vtnt 'ar amanar.cu crcepti.e$tiddecitau avutlh primaJL . Idr.' o/i Vqb'n ' 'n 'LPus 'n nDm. i.. dej.erAliPkitla rajeJa societ.r".lo' inribne5eiuals 6i5rl u.sus de loatc.um >unkm !!!r'n ' ' '1uln" Ii 'dr I' tr.ncol Coroanei Apdnin acetuiLc .1'risi ivcli puterea5uprJunor akg. ) d.. cu tol intelesem cl iubnea sexuaLs durear.i po tShaine 19' s' trosptze.c Dls.ibi. asteasiii aplauda fimunce$ din sreu ca 55 dca optzecita suG din cR.. dr.aperioani.cecrceazi gurutil re gioti.u suntd@al gunoi in vif a noash.ldura anmalici.re 46r ds pulqnic FBiuspecarcsivilvendr 'ubc{'.arh iircaresuntindrigo*'lL dcregele{ dc resjnalidc famil'a oi . . aluncr rLesunrcale care vor avea un 'ee3rrodrai'a'csJd cc.p. teoi. . mdorlri. .le.cecr€coziconducatorrl. senumes.ninak.r.i 5 rrna'u obitooi..li pinbr.iubejcFnhude. in naiur5 an maLe . eviru r. faptrluica exist.3rs ronberoane.polsaironga)ezeSLsi*abjlcrsciunprecedcnt.ndu.'ma'bln€sindi$v.ranig! ci'.or pdahile s afrcrpti ca €.s.t"s€ bd^. (rmpq.c. n si ( 1D4c nrih-kcd-osu. nu rrfi.nfi uhilirorrd Dar. da.. n promoeeze prinir? atzoabni or Mai rm de rpus O rd lacem din ana o inviErura m.ceiihvrlarr Fsntu c.5ruia iau 5pus 'nr4. "ro 'ub4' Vdbim d. au-d\i o' ii'n€ un monj hFr d.ir apoi Jn pomir citle o akt tunda. jr. q !qr5 ii td.mro_r- $vseuncaa arqEralrepubliclnitidzm*raliindrisoshir ldlLdcc lor ma' mulrde.niinc mir pr.i acl'onim.J rox pnnt. Toaii 'u6 lor put€r€a.d okin6.1u' dc ollreileansrlu .e ani.?*..sunr . un ds.n aici preenta unui. ar tirr a.. nu tmtin lucrurileFec.n5 .dr?..l'i \ oasfe pdsonale ma' muk d€a la pnmul . ori.o. -Iq o' ) lcl(a) c a unei resine.a ni5rc.odor pab r .de9cn". nJ int.amenii Iaimoqisilirs creier.lcl inc5tsi 'di!avirFrobema rdpcds.msideratic Pur ti snplo.eg€sau (aeid 5.a. in t@5.ndiFLki co(ci-.-nr !o_du!dro. noi nu sunrandcitni.srtoie Erisiiguru5 rcil'trb!* peglru.-j 6r.onductro.onvJ ei sunr sJtuJtoi dmcnni'.morabrld Aia c6.R.spotic. do altr cat du'eazi c.>.qrLi 5iau maimuLtipas une fati de a.r unsuvern d.at!n.. arun.'anasenume*eiubkcJipocrita . qarer$tb.adoua or c.lali in d9.rau'ubitr@dad .5domm. n'ciun ael d€ rmulcrri. ..4:.M5fr!d.io e5i mdiorsantate.' n:t'n. orr tor. Asia o puternic Uirorlv.arc sunr supe.ict.cama purernici iubn€ care exist5 I De.n p r.*aaaddrrul .uhullhri multipasiunede. caremsnincs kilosrahe inhcsi dc O_r-.hr" ih. Acum. Eibine. haidel s! relapitulim cc am spus.?Tlin-n"<3.ccdpe'..lc db unni. dm vd h"q/i drr.clic a+a? Pcnru. 1516 nEiun Ll de.i . r ( ouaori .. a mi.c cin4a .tnkirr n eisunr oa. dar penku. d ' ' ' pennu ci d.drc.5 -d sr sitc . maipl'nedc cunoa$ere marpreckeeimdihotirakde suntdnol..releamrmlirpentru a.ailinv.

.(c\cazs.ieupd4 nu ned5mseaha .4je.a dkennunea .p.niip€6onaliau accta5r efecrds.p6.jnir o adundre so. cre veunul din roti &ria a dai weodart ddad6 d" iubir€? Dei.trrpo. o dduce a.6t $ lacdi r.d am wnt €u aiciri an ^ou5 inceput..e ta o in+rn.'vbsie>:nirdt.p€ntr!cabera hr: d.s {mananca t's?rTpc.tu de a supravietul vi r.supravieluiesic csl h.i mltt. pans ! foru iubil..nt! d czeace6r€€a garantczici num5lulmi.r.p. Dlr numai penbu ci o fdeE de wltur relud s: ? impereh@ pmFU cl iubnea l'ei viita hasri peaon.e A rd o hoc.i nenultuntreisup6ra.Li spun.hr.d. na' TUlp ub?< turl.ddq aorefuzarsit .la 6 d€ priereni 5 deu?cint rrebuiesE abetvirc. '€9in"lc._nleles 3uprarealGt..nir. primind cea ma' mulrs at€nt'?.. El.6 -".iiubn' *crt. atunc am f l. inrre ete.ilor li of€iLo' $ Lresunror ti ate\tilor s' dictalurild.in hiin'lerelisieilirl.easra.\or.re.sexor a c.mii.i pohivil.Jprndcli '"bd" nu sunl prere.farr. pozirionrh inrrrscati cohp eta de la reqc . Am mcrsc Far.in retd in. Esre oisktine. Natu'a e plin.regilor. pdelfi de potilici jud€reJn:. F'lm. Penhcileeratic.f s?!rDca(h€rza t .s s5 vi intoar.irmutpenrucoelahedou: sisilii. Da.I $i acum iub rca. oare .h aeta inreg'slrat. guvarneld i .Tniib lo' r -erublra-'lo' f dcToaq o.eunutdin aceftioameni a:wr..menitor Siin a t r_n strro si n. ii praSed illor 5r musulna.? J..rsr'. . Dacl Dumnezeo a rubir?.r o' trnout.! ajunsn Apo.ubne.le pol icii.alunu " am au. lua(a. cii dinh€d a0 auri' ce im spus? Fqrii itrb'li nu sunt Dr€6b ial soart. dcr Rhik .h. .5.a qDj.r.Jpddi izim uiard ndmd i.tnevo dtn acesr srup _ de Lr suru. d @hrle o. ci le€ra frh6 de El...n '.ti ast+ . pre5adink.mplicarc in lri ade rreisigr dniruriiumane Toti pollricientr 5unt Jnann.arecaear."t l:ri nnon@.uomin:deoameni. din iubirc. ducilor gi d. regln€lor.prten€nti abblutl.u r.o .cir ir de a oFol?di Ya. rcgc { resh.rcdurcJziatftac durcizidtdora ta dldoitcassitiu iubtrco lrcntLe/|evoie.e..i 'c te parssec dup! ce re am .nuosasupraqatljasc.tura cu picaru. cjun inte os waratri protund. prni de.ub. ln. c6i d? aliniari sunr€t' ld riparul srupuluj d? _ontriitl rd'ala rardr i' !part'nen_ vl€ar iJ ur pJn€t 5n9 tr 5au au avut doar Dece lauiubitpeDumnereupsrintiivorl'i? de El.suni.tru.reiuiata.. dttrtdul de uala r c lu! A5la € o dqrone pd?rnra pute'nici . de cruzime . on V'"ar..ob.u pr€tut propna c iJb l i sjn6l5ti $i apoi ajungcm laaltreileaegitiu..re6. Au 'orhnput.rsderului ei prinke lu.do.car€suntwsetarienesi maninca i manan. \unr rmJnli d€ dt dDit"r !9.in. rv. Gcand ceh mai huhe pron.iew.i sunt Iubkeac cprr€silescap€inhodabsolurpopiLorfipreoFlorcelpulrn conloh irvaFturlor mele .or. acordcu strtutulnosku naru'!.otat5i nai k.cc\qazr. relineun iubxnesrarorhic carenu€nih catrc*a.r?r.1o unird.El- f\i. dLp. ho.Alostonoutzi unc candmasajullui christ6 a ctpllat nu un.l. Iir! s ntategem vjetiipe brmei lune dup6vietit abso urdecislvt D noi_ noi.nd.eLo'.u b6lb u maltaredecatatbhbatsauf€m€ra maiiare doc6t atE f€me'. pant ljuns a njuet de srar de kturi fi natronale.jn mpu sulsiu deaftlua. c!*\. CEnd le Drivim p€ ro. conse.dacarc! durSsauati . trLtp..Sin nrvlt d. alsp€ciei €i dar5 rariidea $ deliciul c. boali ti .dac5 Dumnd€u € lubnc ..rs"nritd.{rnd€b.4oi" . nu d€ ad*are. np. i:nio.-Lr!o!nr i: . ast nuin*amnt c6 o.el . toj o.€o upr reulalhei€a Tott rir.e ..rindqj..nob ihec. c. ce.fi a lost o zica.iasca penku dadirir.uprivlr€lanatu6um!n[5 Jc? €tebuieo. in atreitea sigitiu Tor '"$.nedlmo!*mm.a sa ohF. eia16ru.ruldoviaF.un<utp'opr'.nd cete ta pol'ftasrtinlt. spos dc vol Fort.t.EocetJgttucru primu srsiiudi.op.mraplsr€rxspmru.e oare. ti fd.1 ce e n46a.E Dunna€u€iubne .i d€ r 6 part€ hiesrali din viala iubiriiti diD darul iuhnii.r.nu v: dati5erho de con 5e.p. E o noua zi . ohinredibace.hslc a ceea ce se num$te animalele decamp€.ctiuni sunr.nc.edca. d.

d-ry. An to{ r $iat. Bun.n. Avemnumai ceea c" Jm Ecut {icccr c€ ne e ki. cr. niu ce inseann6 si dudiezi oamcnii.o' :ipeca'si s€ti. olo.a dc'o ot' a iek. nu nd ia care n.o5ispunandu.mintind. d.d $ ingu. J P( on! c.i si hcm.rari.d.r tr.ind asra ruturor 1 o l'h S.u Fute'cri inkesrlLrclca sigilrn .rc rcun ap .. g cu ah fo* un an.i i'. n.rrucJ' rri ac.icevasac.e.einviril-5ianume.cu ?sc@trac..4' 3ctul conicmplarii un..r(l. .10.a.d.brri.'ca 5i nintirea cr si obrinem o pd.kd--i. i!.c nu l. d.rurl stiu ceinseamn5 ss liiDumnezcu $i$iu ce r5edmns si li' Lucenror. nu avem iubre in vjrtan€strt.n/.r:lr Eu Decj sriu despre animr oladeprad..rurter\L l-' di so1.a. si c.rurils de care 5unrelids.hr roh.. rdr d.prietenii.trcbuiu@darisiabuzeede !'iu acerte lu.?vr dc spus.dpu lo.s *d no.v. I rr. i.cr mritl cara n.iTed .i r 1.numaideprnu animate s.l. bi.edssvicreadisisi!ibiincred?reinbi 9ichiar .cuomiedespini. ) i 1. Ncmonnsursvoc. Nim n4oiedeiubne. de !o_ i .u . . mine. b. nos r inFt..re r.r 5u por rbJndond m hq.u"sLib.nciunile pe care le spuneti Si niu 'or .mardc '"in.-lroti irc _lde' .unoasrcr acelelixk numit LUbnc. n la! de ( nczc.uc n4a.n. A5.iabandonqscp.cprl ro-i.un tcu. di bucuia ncmonroar€r pr.\Ln' ninciuna dc5pre iubire. rum c compld..lipsrinli. .rrc rl(. oe tu-! . ni h.s.ilc inea c e srbcn in capulnosir!. rriu roare poteniialuLpe ca.ali m.os.nrc n€ di o v alirate .ice t5..onduraro' dc$dr. credeti c..i o. tr Alrcne.rd.elr sex.rr.esr moment Radacina a lot.icrs q. si. :n..a.ul mo0v ra \d !r ad4r'. ra. maner.eviinenu. sunrcli chiar srou. o@o.cca siohor. in ld si pu imoco.cumainuli5dispaarddociron. qri . de"!alin..i..paEU.crr diod. vr ! v.ori. jarensura ubire 5ic{c ne d rdus La d.o . ..c.ro. dod ci 53la..n en 'rl . t.n nrzel na' iic -o?. v {i propruladcvsr prop'iavaLoardcriinliuman6 allprosriuat I ioir.use$ abandone Ounneat Nd'rqlt mir ' in Avcm ioare vo.c.penru.AIo+esanta p€hku ! r.cnri nin4in. cdc pl ca-.... i q.i cucerni. i tr. -a.uD muls.tr.cj.n'no.Ltmeu. 4eri o o ".e{effi'.de.t Lchu a !. fhu roare luciunle la. boa6 Ip-detubrc voi spuneri. r dc D.'s d.5ian suponar bar€ a.pc M. 'nc i r.tts c*roq f pn.r.iunciaLteliinlcomcnc+i..'bali n lenc' vrrhu pe bd s'iu loaelu.arcnc dt. Ei uirati-vil.med.omprrarcc!puierea . d..in avetinevoiedciubne.

plic.dacaacrczut. Da.hEt$.ti mrnJurnd. i '.jung Sio sE seinslns' io5?as.xGrcnri. Da..r.su. dact t€5uie * indi 5. 'tL PenLuctt dinneb arelosi. pornogril c? Dc ce Gc?i.sruL senhmentnagic crrs spuneuneifdcict o Lubeite. ri. oler' Dl&.s.d penhuc. r -L Lo iniiva Oliinti c:reinvotl sseeiubeasd pesnc.arc v.sa c. atunci n!sa u.oblin.cvd bisrL Jcrrin hi dd.DumncT4 nu blasf. atuncic.toresc.renlie Perooanaca. .e lnd erenr de oice.AF c.lJ lplrunra((r I ( rc' in. to adiuqni.drl o l. !o.ci titoiusi e. insanitotiir atunci se op rc5i€ inielesse a.aiabuzddeindedsed uncialreJiint..5...iune?9idaca da. 1 b.ul'red SfintuuicraaLsc p'"o Dod" i r ro* ini n.ooaptea. $id. sdnrcli &asi i^ a Ma sdii dc e. penrru ci monutin care ati iubir dlt' oameni 6rc ci iawllMre.a. maesni penku c5.arscutsivi4cilau Nu. alac. in a. din crcicru| vcbu.i nu uam.i?Nu nu.i Jtitudined c torul Ana are sens. $i. ds la pa ms P.ut @i lc i insullar sullJrcr !'eu' vo ti.laceri hine niciodara. C.indt5ieiunulcu.a asta ua in. oblm.l pe altLi.uronal.sndatirpuscioiubiti zicelircj.elisidssecmac:.t! &oa paBoa.ate litmplinft5in inLerioru losdu $ atunci injnvitstu. bltndei. Vatj conplicur lar ceea ce v r inscnun. m'rzt: Dunnssu cincJp.r dasrc ei v. )c\J-j t.t_ iDr ear€a 5i auda."Eibinc. daciv. ca OdihniFv. ara ca dupa o qdc ou rcpiifi eds. un.rqur.e'.cv.Kumasatra sau Krr. d€batiboalalor derottaum.'.inu €s0 indrasp{ d? &eaeri p€6oan.riicre. atuncicind in lundul cr?i?rului 35u sn..a. eo. r r da .avcod.eati{coala? Pentru.'.d s olcrt boa. om."i d.r.arc!!rrcri. O sb 5c imboldwdi ti si moari. pcnhu.le pe ca'e le.. dc.. cu rtspunsu. Iubiti ac€lsrt pecoani. I'n'Sht' in noapt€a asta.b o De aceea suntasa rp':n obl ri 'u.iu .onqns cu invebarie mele. " 'rI Sla.redc.cn ru a.. s un D<' brrb rFrt.iudari. urrJ PliTfl. mincrb prcanutr do ce v.pealteLd uriti drr adev:rulec.a!'NUrputcrcainm.eialt. dd.ililone .Pii es'esearar.oba-ltrr.AFasalle Aia de mull dintr€ voisuntelibLocall insa oamenicare nu "u ro* de.rtldat partenerului daca iubirea nu e{e imporranri. roarc:u foniub einru.si.nti t ' dt ninri.. rot.rn'lc voanre !i nu vat ddt in l5tur. r.dsr' n! pn.eea.. atunciaParc.l. doar p€nlru c..re cu poe.5 va albli inn{ relaFd€inleleserc. dar cumu. a.ndi pidtr.e r.Muliumcc.o relatie de comp. in!eLesetiacum deco unii oam€nL nusovindedniciodat.btul s redu.tulGra' a avut o marc. vl e niE de ea $ lalorill in'h'i rcsdc plinc d€ cmpaiun .h fi.iqtisatiiubne pennu ci vt imbo n{vrli.d voi le.usuntodcrtad.e 5ianum.hl Pc oi.infomera!..5ura. cu invi(iru e!j desisur.isunt dcpendentidc s. ardac5 avem. panru luonc. r'raar.rle lac asiar rar ceea cejubitj atun.. nuhaicas. Mul[ d'nlra rcisunrct bocatr. o sa vanee lnniturr. clnu mJifrce dragoste ruea5.ur r€reaua acea n.1ate.liinh.EEc{e inima pfina ie conp. atun. dc r. slu cum e nuneir?. Domn4eu .i. penturci? citidintrev.u oanenidn niE. acoaatdnlic ace. dc. n. A.Jtiimpritriatsim.locunlein.hdlu.s.aluicl .evJff larcanearcJsti6te.tineri.r iar jn celc dn urni hlscredu.surarea eiii. $' credc5 naru'aa&iloarrcbinesrijadeeains4icendv. panhu ci in ziur in .a si l.u el poate ci €' pr€giteie mrcu dejun. c(c lud' drogur.ie meLedcin.enc lucruri..r de mullc v.15 v5 ob I Fewiinrivi {! cum iariiuh.cvispun?Reineli. rJungem lJ !n nodus ops.aveEneledeweun arulordjnahrr.6 ff acolo -penlru .nu.ri.rcrut.I L. aiunsem Dr.ar exuJiratc.rilor colibri elsnulde JU.ulur p. Pentru alentie.ro. cu clopota' ricdlluicrs.pcunccLeiubi!i.clu'i' Ec$asy dc cc lum.esi.6l's.inccPe * faca drasost€ qu o lemeie despre care arclantezii cu altecu\rlnt.er cohparune ..&.hrtnte.r..leleqell asta. ui jn'iniro$ti ni.e b iubne.hsmull* da tor.r horla penrd dr' icrlb d n crurq l f . sunlFnseslhtePr?tatr sregitat€nlla caffindiubne alac5insinitoiireaarinsomnado condaceleiatentll Eibine vA al.cau dinhercii...elspun.eFut cu multraniinainre am Drrnc/ 5.brie de.poarcci niciet nue. I a. i.e vi utrat.e.bild€ blademLe opnn obtr. oir inlc rgan n (q in p.

S {.obcrJraJr. in Locs.un.viidn $oalamea.p4ftu ci pureatiss. i care sunt ahso ur adulterini? N. simteam sch'!od(deproprirhdanepod'ere dees€cul propaei meleftlozoliiti c. ac?analant?zi€ 'u b.atijntel€s a{a. rbuzari depur?r.rar s.aL'derspnnual cind eunret corupl': . Ada nu e iubn? dragilor: Jia c autoa6.daniliintiLnan: in acesrcorp -.m.arrnu.shr nu sinic. un pic d€ d"cp. d irisnorc.rati{. O simle. iar d.neniicaree'auobezisrulo rc!abi LolideFendenli dpd'oqu-i Cilidnre\o'rt. Asa nu c semf de iub re lip'5a de ubre Si Toatebolile. in mod lnevi(abrl au lesi{ura cclo' rll J cu sJu . a9 pd-_rt ints. drr o simlcam l.l.1i de aici 5i ducdiri in Balb.u adev.rrc6ta.ar.um inl. knili a oislsd espunetr . atenlle.atitudine.orpbineltculsini. Jin simlii IdP vrcod ainv. Dar da. afadnuvatiu nkiod 6ldaltii. er--'.le9el.l a9l.sne.onshcnr. de are.l". cu miLnr .ari 5imt iat cind ogllndanu nae uhinasoarelul mi o. roari chcs[r asla .i.debMinumcrila!6morlpentsu ca. rlirvur ro. obtii enria cuiva.rdenare. nipl suh." Dac.?se -n.i .ni.6 nu purcl.u corpll . aveti un mod d.. MAndna voasta.r-9. m.-oL d(. por s: o cadepind dc cineua .pl?.upsi.ond-1orr(1i !i r'' -o ' nd 5a'ondJ(ioatr'"i: sc rim.ufrtJ astJ .pre rre at nte.ndria mcJ a ton ar.nl din ac6t pub ic c ar€ rre problc me.rc!' de-ric ohtindi egalS de moartc.rie?^ Ad..iorum..ah. itiatidvipssadeeinumaialuncicanderatiimponaniinvala ort cand eierau mporlanlipeniru voi.cl pulin wi sunteti .5 at i rdadespremLne c. c.-?1opopdpdic. nuvatiujtar decar brciin:ivi.totlo.id)!'ai n s[ati d. panalJmo t?ameo$idm|aumair.rat bo navl ceea.cnri) 'b.pininunrnacond'ldnimc iub't. ei .i oamen d'n vrata rcasha nu vi dlo .'m' aispune . etotul atun.rdi. Nin.A.um pentru c.u och cu inima cu mlnteaasta arun.mrsnumoiaGleabatiipenku viatrmer casS liu a.cac.5 mitducc la p€necer€ Putena oryasntllsuP'en D..hqclr4plk"r"ibi'.d6 { imb.a si obrin€i un pkdeaiingere unpicdedrhar€ un F'<ie Nu de5F' aft ewbr golic'une. Srii de !er ar' jnteles asta? P.Tot.uputetissiojuial 5 mar deparle.lid?ocn. .oh.ti sunrcli proxcneli num.eta.jodar.lilidcsPresPLitu' Oh dP.a s5 ti d5F un o. sap'imes.opartcS pe tot' din uirtane. Ji lost disp.n. inc n-rm purur ni.a atentie.u boalr nunai . o d 'ndnrrii€ Lun:de. M.stii cova? Enr 6olnava.l€ chcltu't'vi toh ban sLdansal D€mese Daca a5l o peEoanl.casi 9[sc$rellein€ um'nji Da. A5rr r-'J' '.e n .€ot nicul deNn dc d mineali DI i.giritual?Cededeti'. drr catid'ntc voi I Jlii'rlccs roliboln.e nu suni. 1'cJr'''(r" '''i ' I I'u 5reda'i N-atiiiul Jna.eliqJ 5i iignooi'.kn-.lamea oh. sa mL oglindea$a dcca rubire. drlisriut anadespremrnc o'men bun' !idacaaglirtiutcsf ecarebabieaininiimsleconumiraioare'rue6. sir aruia!.ntu ci ali flezutcasunt€risinsura pcAo.rm( atunc' {tparid.rn: rp.5 admir ana.auipnn intureric.€rciati $ la.sa tatuld.

l€ _h Stud6! D\ $ ptn d€ s?. sisiliu.. h vlr. c.hun m.. @ aI Ecul _6rlnF. €notir.i iuhiti i . vral. rrcdrcpr..s s.r. a.giu pe c.r€l€rulul car€ Gce as! zstec€.lnri Fr ll . d€ ddnonl dln deia. sd ll luhir€r ltM. q. dep. l.J.le D(r. hEr€ua in d€i.r€. b&lnlld. ss lntamplt? 9lddc5 vA6t! na aduc. (d.r.itr..nu puh { rubJm iald€l€ lur.r pl. i aFi n.c.e. iuhke.prrnd bdl.lc. ldqra'al .nutuht€.i E. ln . cludat€.. Av.p. I .arr.p. no. h.lo.j c pln! de p.r. 9.i in vtcta. 6t.orp. 4istl o c. ligllu su nici hlc.k lr€i tgilii.rnd Flmul sigtllu eu nu tui .nint.on#1nll. A.l inlrnrar.6aFi. . iubl usd. I siti o singura A. dxr k€tti hdllHr. . {li nuh. l.ttl n4*...!rei.Enl. tErorL bls! dln . in n.ici iuhir.!.l.nt Gr.rn.l dodk.ib. d.l dglul.rund iublr. prln vtstl sru prln *hlhblnk cicllc. c6nd hqtlMll. w.p.t. Am Mt o pl.Rrmrhr$r(i.t i cl rn fo{ fuhn prnt I.in.lr. il lrodi dln cauro d.l.FnL . F numtr5l€u. r.rtr€ n. . O .rd.!lil.d n'clunul dln vd nu ar€ w€un viitor.5. Ei4i huhe qi? '.lsi $ sr nu N. t{ dat il'l! tt ! p€mh ftc Gq in ld s...r b l€l cu6 a 6.nd. E ca un {nim. slri .!r.r M !l o an.dun.rte p l^! d€ pas un€ c8nd am aptrut akl prin.le O.!.ndnl2ld F6tre & r. c!r€ conuolclrl dn€ctcorpul 5l .i loi. d.t! i cand .t ll * aud! k.i no.r. Euh.bhr€ a dEriint. lftr m.rFnru. un ludu pln do !pl6ddi. u.r nu hai Fr r. un puEt d.tlr. ll F.nrcu mdEl.lh mlnt o&a hdlmlr nu mr. unur drln.u n. .lkd€ lonin.dcrrl€ pllna & pBiun.'gr niciodr h.ulo.uh s5dn lubiE.ttE d.l sun'. ln €t. ciinh! pr6ei c!r. Kn pr.ti..nlr.ra.dor .b pltd$ . lar ca. !uni nhti. L llndet€a no. I ri.l curg prln prlh.re lucradl Ia indordr..l Dmna. dn eiaF.. & $im hnb.hstull.? ln prin.hi. d€ .5l!huh..p. &um.citt dlnrerct. c. v5rtr6 no.d€t rmlm $ndul Del . Ali lolt iublt Inhu viata An *uropl€doq € L.ndent€l voost. lucred..nr.. cd.! fi€ do. dintll !j@ntliinl.i I ! nnnll tn cr. Fru6u*1 ...d{r pdl. print. snr. l.@nr.{l. !tun. c6b!l s3u p6l4r.mpd.tu.p.c. ri'atdh€6oc6ldllnanisrfi.llt. a..s.itrb. Dar crnd lunrsn m.tuhclrhc€p€ 4 !p!rl o r€luar. prl\.uh.

d" pl'n' d€ int€lepcrune Si sunl satisfrculi nunai de idealcmolepecareeiinFiiiaulostal derispunz.anneie oritinemilo5itL.'a I dn.. nu ati lacuto !l hmc d ocm $nin ina'nr€!€ in.. oqni. dar nu ma' d 5n' ldr d i s5 Dentu ca.6. Der.u an'nnl.9ilodF-' -.P casdliimPovirdzccoPii $niide . tu pr . nnclecnddcdea!'uts SLle .drrnrnenoi *5duim si tm mar buni d6ar o dlra ps5Gna . in varna lor mai inoinbtt.la 6re.rlc!dcnurJ : .:voramcaroari umea sa creldi in noisica nu sreleam nic odrii once peruoandln VAEU iri d.Siblqepu(ernicc iip& a bca rrpada.5 am facut asta pa .-'-nliim(!4FL dd'?''r b5'r'ncYono'r'5d3?scTcd . pennJ.rrane!9i l.tincar€vcd.'rcut(..n.c.u a(.mcar Si.imJq'nrtiv5.ei rdusintr'o$arede sratie.arco!_sal.5nd e.eGce rna pentru noione ca in cele din urme.. sl'n4er'irhe( oo nr o no).o.lor.q-d e':u n4i AL inr€l€pc Jn'r 'a ' .. in licers. rln . lond p'opu loJr€ d 'cl. oportonnJr€.PentrL c5 au lacJr a -" r.tori sil€nabileari hlon"i! or.lldrea mLt Ramav"de nicio&ri ca peoop4runjrare sduala. pc ."le"qaaii Ajd€m'nund l\4and"td'sin€ ini?lcp('uneqd'. tr rc drcivirsti n€cdu(cLr Jnprr. .Au et'rdin io.nq nu mr' sunro ronpddM futs dc o 4r.rct' in a lihorSrttr 5i in a fi direcli wdemcae. nu iE niciodrii.qtnditi . d sulait rltoddr.DoJnna nicLod.am lanii ca s5 obiln atentra aLlora { acum nu feau si lsc aracopiilor .o.apco o@runirJrc *\ucla .orp am4un5laonpun..!iunslaana in'uncti€!.dlcssuntem implicati numai inn un s?cbr Jlvie!iinoasbe. oltorcdcaralie in caro irirnddincola de hormoniidin.ej9i. cu sguranll .inainhrlornoashe abardo-Jm rorr. * rc ritil.dacivar{a ne lacc bunri5 nchccunpEpt. alunsem La un Fund .idupi crezuriLe$ dupi culturiLesal€.!rj. atun.{d \.1e noatFe sr tic zrte.pun.tuld'ncareLln.cahdabandonlmtorul ini. d'n'ne n G(a D'op''d lor mrr(de sa dod'ms roal: nodprsd O. dar bihecuvahtatisunt . dar pure'nic.. cand qandili anuFLle ucruri inbrderuna sunteti Sl c! scnul acena dc vSrsri vine 5i inqrine! absoluti.olL Liintclcp.aldliobu i. dd(a 5unrcr 'rp d urdii-.nala puoctrllac!rc am 16r noi inpli.g€rc 5rl 6k fl nodlrtiacnvS .da amajunsdo p.rotiris.elu. sava u t'i la oameni' 5i5..d4. scafra de a$a.dFrlrr '( in probleme 9i in dilicult5tisau in ! ne lace o lamille 5au in a n.aacea+.nd eamrjnrJ A5t5 e sind6 'De'" n dm cio ' P..ocr. in put.m6ridcF! poF.o-r-cc .i.u a(c'.ld: nu edri_'d.I dac. ne a e rm nat hormon iinha icisi.atungem La un punct-jnonlideaur.v.ti nu m a5 imbo n5vt ca sa ini impovtrcz copiii da. in car€ Gd totul ca 5r cun ar fi iar . Ar toi rn 'a prosr sa nu c'€detiepodats in fculacesta".lnuat. atunciceei.d nu inl€lepciun€a absotu6 mai v€dcii ron:. ur rtal la to' r. in LecJ'c dlminealadoar ca sl poat6 sas ttlfii€ i eE vad5 soareLa 5"ublor.i toruLe condus de hormont Dc. !i.tj. Vcdem c.lro r.opii.'ul'elma"hpd'rnr'$ 5?q:Lnd€(r'Frrs:fre een Jm lJrur dh'.siciin sne a losl conlrolul6upra hornonild nosti vedeh ca bola a fd lodd propukoar€ a ndi noasne .viEto ncaduce a un puncr<lc h.a L.onlo abil. t.on!:enl deatatr''rtrva !ol'.

Dar din pl.vine+ mmorltEbu ri usau s5 shh ana v'ne.ul oarcind mrwdeticuoltrminr stilu. noitoi mJ sunlmh ocati A*r c doar un . ne tr€buie un.i.r.irrastainseamnac.esrrilicuruoircuain i2Eoinhe6arecinsltt pentru csinviala rnitode. daci sunr€ir acca s con$iin6. in cete dln u'm5 prea brhSn cr sa nai lupi panrru c.urfiior vo+ri? V ar pLicc. fi'nt5 omencasca. e vorba demoiulin care v alisucrl mhrca U ali-v5lam'ne.c. io' priMlj p&ul E d6tuld€ alb.u nesru caFanacorbulu ddd ril.'.mc6rpul..orp. ! r (?. se slirlete a'.i suniem bkc. Duhnezeu nu fac€ spa ar€ de creier ctr nimoni Nu €l €de ilbte iubtr€.Acesranoarc nollnca m. penrru c. tn fterriseard cusiguiinli. marele c Eadcv5rd pentu aawa icelmomentminunarne amdaviala 'xr dupa vlalt.cu sisuranit.cns.n.E Dumrezeu a rolerar lnasiu o dat wiess selntample ana sau ci al owt n2rcie * sindilraqaz Dumnereu nu lace spildre de creier cu nimeni.tbcdzipadr A'r'ram.a5 fiica mea do.a atils. dar o3! rjunsdi. neu. ur inc€pui s5 inl€l€s in rscuperaraa irminarea .prntia ac6tei coneriinte €xplohoare..ne'r'@rr \{J pc'lr!ine\ar A' l{cco)Al in_t ara sra?V.nrali Uz. r_' 4i -ro pc.ry'.iunsir asra.sPunsul NumiprMai' Nu. d'.espunearc'esou rcstu !uiier rcmpora i $idac.itoare in iur ul c. Eram baFan c. lubnea a p€rmi3 . ioi n (r u^ onrslda p ad! '! (a {" ' r 'e eorJll.orp nou. u i i. leal dat rciul? Ati h dEpu:i 5. 5 ooG ucru te prosrerr din vjala oar€adupa Mai hihe trli tie da ce hat lace celat pe ca9 ii iube$i sinc€ritit€ o si lic licrbinte in m arlandcuila.riieriul Pmtu vtPlaclema'Le nuvSp&eniciunuL? 'ubnearcasitA.credclic pnn elcitJ c LPi.utvoialtor lefra ?V or pLicea ca lllorvoth sats" fa'd . dar ectrle nu suntihprnrte Neuzimcolpunle emotional nupin|psad€m\care.voiiuntcl doarunJltcorP lndilerenl.ia' 6la ineamd c. dl! ossliema'ea 4pdienF An ra'@? Hadeli H.e N. v€cht p srenj.Voi caplrnli vrna+€pta!eLacop'LuLrcsbu rodul pinre. clmoare. minunaii. Asrr c bLne cind m. ci prin lips.?Vtinheb Da'i de ce € bine penlr! 6. nul*ae'.elcar..!€miF. osi mJ vedetic.irra irld'.gre @i de 3ici actrm dera riti ci dl Dumn*ul@srru a panis 5a e inttmpte bale anea. Spirilu Lupiei mi )5rt5.idoi Atifaceo? A1 ldco 02 De ce? Haidstl valiaitepta delacopiluLrcstrusaseimsoLnivoasctemolionaL do cosasert6une perci. fierezuhatuldn€cr alindrago5r rr mar inEidctincinsuti. rrecm leat' dd coIpulrcsbu-virgrn area contuldin banc..aliinclt..e e .go i de o aLii peGorna de o aLt. 5' faLor n sauale? Alilocao?Al (aceo? v-ar Pla. d. $h!cajnca nu Jli.prolhBnoranicesunrcli.pbru m.pulu'. tsbuies.ntesentaacceaio'garmului Ale ubiPehnainsuti' Purle Nu m' P'rl ct6 m'5"re vo$rraosi. A te .?lear |tclr'. iJ.5i prcqran.dma nuvsinilfaF atunciosrmu'ih.u.d6 a.birbJlii i Care? Ceve dk[nge pebideceLnorna r? Poatsclsuntelianorma Poaie-Foare -poat c.l'? AF lac@2 v .s:cantiatac nidinochlrc5h' larua.lui rcstu alsini.1. Uitatlvs la nine cu totiiwoliiubne.pLoa . d pennu ei nut Psrtu c6 pe €i n iuhih .u pJiu dbcazipada rlh. ca sailrctriim [? sidoar o ori Esi' belia acaea ert.li in &€t.redemoa e.. Oarefram dus s6 mitrcp*s? Nu. carwa inrsmpEriemotionala au 16r d€ aluns ca si o jmpt€rreasca.tn corpur €. ndtferantde ce spunrepubL'canii. a.nd te. a 16rrazboini. 'ni'n (rr lor p om rorrct'eielu( ' punes.VaPa. ca zrpada.era cb[. Sr cum putomsa spunpm.aca fiice vo'ske sijsq hca ceea.in mohenicLa hastre cind sunteI deparlo urili bash.aziprda inul'ninrc in'.h. fj arunci n monr nu se mai d6rrc i' $ alunsem a rejncahara.re.a.sriuc. mt'eala ftntan.inai. pe. vcdeticu piru hzu besru.itilacLceea.e alta leheileau fi.pentru..rn infe as pe roaro.tc'rcJ*e u alivhli mine -ial' % iublLpe voiingN: suliciont de muLt incit sl vd laceti hua itr .ua faceli ria @ui inava'C.1. sttnd aici.eli. n rm ftcur asra niciodarA..sriij. o!5 suferftisiosa ll nop!rinciogi.e dn u r.i in'uraia coprlul .jacopilulst eddlunranddefantdiasduaEdsFe elinsu$? L'ati incura)a s: .

u wi cum suntcli h'..rtd i. 5.elade be atcc6. r' .o$lunbaiatbun a oviala buni nu race ada _catdvorbeJtc La leldeve'hii de inlel€Prca5i pentro gralllcare' @'Le lina€si virulenrcc. I mt cu mare puiere. E o pilura de con$iin16 Fentu o como a careeproteFl: si penbu ca. eibihe ipocrlzla$minciunile nu sunti.Lblcqba b valtri? Pcntu c.dcc.u e doar o pNft . tc iub.. c6 asla ecota standard. cop'ii nu sunt impsr\i in baiclei si lehle ei se numc{ copji.m 9idJ.mers€pincap o eni6uni.spune..{n r "n' Bur.ev.. niheni n-a awl s.utdn. ci'c nu poar.c.kiovoceincapulvoshu care .riada esuofat. care vl spune.in'inderq.e.. vi jubitipo rciirsivi de c.luc$. drh b-cr.buni.rcdau laop..ti si sihlil anJ desp'a voi insiv. $i mine putere.eti totce c dar ei sunr bince.and inccp. soc'al'$i..'l' trc..osainteleseliniciod i dsprcc.s. 'tti Asculrali ni Cea mJl hare dlre n od he rcce sulEjen t ne pu te.'loorice 5trlic.ine n a awt sriji d€ Darslrgttula.9i ap.i. ald5rul.Gputehfxsoid€ede iubnca d6pre c.aeksunldoari.$ha. rr.reditrebuies:inv5tlti.deormd'cn 'tull "b>oli.PJn?n. E'a din minta rcdt i A5J e d€ ti'uta 9i eea @ce carc neipune. v.i. Dccel.d'ntretoar€esreci sal convin.lo.iii de b' 5' rlili .. vi lubili pe wi insivi: s.vrlianqein6aec6nue. nu v.nicr s a e impolrive*cE tu turor relelclor nereu neu'o.'tl'.'$ maieF o @e in capulwsnu.Teiubec eiri ualorospenhumins nullce a*r . AF sA fie.capul6lru in acelafl l€lincde iF h uf bun i^srrto' pennu cop'lulvo.c Lupr.Pentru"w€alu' oumnezeu6te $ fluturii d n sullerul rcslru $ ldrt€bEnds Ehbndt Eototpr.cred c!m spu.in plblicu neu.sclavie victimtrare hranic roigie FolLiici monarhisti itl' comun(li.n Dotsiu'n.sifimhlibinef. Ei bine.S' mciawliovocein capuL voslru care spune JbluLein'€sullr ana e dod o e^p?.toilLelnregua.pe" " capulvostu. iubiti pcvoiin$vi?Osivi spun de.2 cend o st ipcrmtelL Obse'uarorulu vonru si asordae voc lc voaeke n !d tle lo fe d€ prote.! r5pl.ermarmaraolc..btuleinregui". Da.rrasiacopqcodep€ndentrt9i.tru? 5i. iuhiticopiii.sta e un mosaser pe .are a v"bit pentru umanitatar ndeu.aLs Asta nelrangeLnima.' sensJric. Copiiisunl o p'elunskc J bnrc' i vostru.s. la*illi.i. l' 'trpri pcntr r !*uq' .l€ wrslrc dc pulae penro.aln capulmshu care ee simtc pro* .alolad4n'-fp!ni.i.red c.carev. Mhd . dr. Dard'cisunrdi parinti. .ene uoci.cevGo pocrila 'esult u. aia ci am culhvatow'ecare noask5 .are oe.e. naiareliouo.todv. la !d.ceea.inu aliawtcopii n.vo'bim ai.pcntu ca avdi owcin capul chq ca.u copil vo$trrcardoslvlniz uacandnu va ma' tr€bu el cedah la vei e ba$re {\uaLe la rccrlc rcatrr€ bolna@.i rouJ dc n'c'utr p rcn. ieu cr da . Deci.da. spu. voila. aF ca o s5 Finral' '5u binel€ p€nru ci\' os: iproreidrj d€ Gmeni ca vo. rna s o iubtr. vi.Ec@!daeoinvbtare' .peE inriva cu a.1-io epon.

eL candvoceadLn lapulbrlruv.op e copiluLvosfru lubkea e p..era iareirunrinterepli ceos.puLui nu .: Dumnezeueintr obneri. vcdelipe.'!' lo. huLr' . drumprin Labirintul propnilo' sale laph si tr e toraL.d\. sraj acasi sau "Du te aco o.Fid.a aaFareuntupe tals au ieeitdeacoloqi numaisuntfrumo:i.dinsam. dar r{anu eiubne. arakaindo a i$ sunrdialai€ sirrclj!jasa dernreledlalL inc nkinuo auziti. Nuputem sA neindrigoslim drJ-.s tu' Dumnez?u .in v€la uoasri. cum pol s.alifacuto rusinerauafte Bieitem4's.iunii drn capulloshl ..a.€u ein voi. Paijk co..a e arha'c.ntavoask. nu ariru..s arirebujs5oabard.jtev. r. du reibea. ceimJi Cumosisuft dela sis i." d. ot umam r. I nu me. d.dinouue€voistre.rrrlid.momentet€!iintinpirjlesisunoru !.!4 6ujon suna nu me'gam a...u Lineda.racie.: v.ooP cand irv4. ru arL la!e aslaS . fie a5J d.spu. tar u.mpuntufruselai srter!]5 sptrruLfa.lrDmlsctea.timizare..Lpenlru aretoldurilenarisaulataalunsit3saucan areperrauc.madi de ruine2 creneir ciDumnezel ein. Nu ne indr.Acum fii aleni n! re ducc afar.Pstanuepdstea noasfta.opL Nu 'ubL purem si ne uitim LJ fata nornr. dreipri d" o.eur.onlqr'd Sjaruncr. c. !isaspunem ca e prea graeasauFreabakanasauc..L Dec' cce*e aia ...areF.. nu a (ost Ioa're FUlernk.iir? cum pot 5. A neindrisosriins?Jmn5 intaiss filucrar curaiinsre 5E nel'SLeluitpe noiiniine. e \ .atdene. in roaprpa arra nu e brne.mLI djn evoiavet. du rearjund..-.ulatimi .G.oa*re uriase. .rLorut fetei voanre !i d vi lorSeslc 9rLudu ca'e d. devid rJade puternici aFerhk arirudjnrlorvoashes5dev.aGoprepoz(E rnainrc de fiec e Jdra.i . dac.p Cine nu L'ar I i 4.nacest€ u.rinliivii rpui F ru mai qivoierii i w. cum po(s. .are nea crear se numcsid Lubre 5.m d€cat rare.. Iubjrcatu Dunnezel asra i esre Masia sJsnii osLinzii noJstre perfecte cum nc indriso*im. lJd i . ne.sbt€aec.a ub raa pt.-penru!avoisivEpnritiiner despr. oa? Cum poi ja v.a vE ana i aicj e*e.. rP o.o.run i. d nu e..ervo.slga asinu iosdu qi. h el L'..ea acee.lerala.. pur !jsimpLu ei cor€spundunuiidealdeLonercalrsm Delndar:.onvenl'ona rii de rgnorant cat.nebui?si lLtrim cu no ingine5il'ebuie u o rpae e i b.oe.lncata perm svo. a a L"lri. pro{'[ dar careG spune. i5 {i. ptanutalFsetea? Si na' mpo.eeiubirea jnce deatparruteasjsiliurlDbreaincetde alpabuLers9''u.e sEGaminreas.a p. expl..a$ am.opil carevinedin.cec edc e mar?rcparjnre.€"".opLlul pcnfu.are ui p?rmna € v. .aa inte ep.ntaas. I"6. Nu*a0da afari.ea mea in uai?5tec."iT a or p d r ' ' ' .h'i preadepa ad sunesri ia' ceilrumo$suntochijaLba$'i rau aba$ri sunr ur3[ nesn sunifrumosi Nu putens. iubjm ceea ce suntem asacum neam Fa no' ca 5'.. vi ?xpt c FLanut. dac.tJLo.. r.m?Di. !aedemodd.o expl.opria ei frumusere. mar.snu.i ubrea dufrneza an5 e. pa).naa5adem i.a mama vo..ra 'fucearoogrnd.dejas. rvocea.d.rPr€a mull?Dac. muLfumes forr.it Credeti.iivoasb.qi torus.on: rn..r 5.a Nu m F i..o. 10 .o televoadre.Lagan. d. mJr.e . btindi ! d.h riamnaru Fraamaresauo. ! *vorbes.-rs.s.olo Ata drm Furare ro c 5id iiP. deznadeidc He . veoddd.. -- .iescompunem a5a 'd Trebuie*neiubimalacumamiubiun. uo explc l. s..uril€.h.dl"G o.oF !ar.ruce? Dlnne.parideea iubipe acestcop. eae aqadc mici..o'(' n|oa..ahase+eJicalFenlru ca. ca nu e fotaqetuLsau Fentru ci .{. din oslind..dr5i .Arueaun.sda'debeLeJimullumesdoJrbfr utr muttume$ foaae mult.9o5tLmr nu caPet.e$numaimerqeli o o? o *tpunel.arrr€bui$oabordati ' .i a. explic panu aLcin.i. . v.*cnumosinacceptiuncasocia6i ceLputin increde.indneindrigosr.luftur e.m 5.eaa e @cea Lut Duhr ezcu n.opLrir.ttr. nu $a acot.Jre e prote rtin b'atel?. Duhnezeu e intr o sr. dc .i..gem ac. cerJim uj. cultamwcea atbncio r5inl..? cum por sa v.siti. i ..tant.i Duhnezcu einir un Locls de rugiciune2 Credeti.i ca cJ une din int.b. e.redeii..mcu adev*ar?Cum Jrna6ui saabordinana.

i .irf dc. dr prerul ad*. 'n:4!ndn...u. s 'nhm produsu unuipirint?n..Nuarctesaturscu.u..r-oni.d. A spuneadwiruLareconsecnre da. si.. rPLn dccc Atun.spun. sice Iacen aruhcic. tacipe. !d.ain.m addirul.ruLui ?re o r.uLu oi ulu.s. ooslnd?$e sanJurlcsJesLn{s. a.omparalie .'.nd nejndrssoslrfr? cand.hrm64imodu ln.imi.€.a in rorianii..L.ei noa{r.g ur.m ucrrr!u ro.ua. 9inojnucautimdc.r.h'ara5adebine inre eseti? lv r1 "\Jo'.ttintropie*deshak.:r. ban' rn band..rtecarei ax6rar reodari.ritdemagnetirmD s. o sr.laha buni. \L .i .g.in.5ndg. n:1.onsrrur D?ci ce5elntdnpiatun. ok Dormne de. 1..rair Nuaret.n.rel rualpJ encuurnostu nuallovareluLui nosbu Sunl.1a J t.i. ru potis5 iuse$ pe cireva atun.oncluzic dc int.tL pr. niciomaimuti jn spate.d a5d 51.. De..d s.5 I amai auriSi rl6 o'd Irp 'd data..F. cipuren sa ierrsn. pcntu iubne .e nu miam datau fanade asta arn.u ceea ce.toa. srrm .pcnru. ne amsmu rdin r. Puram Nu auem riciun s.amspus adevar I .. Atur.eLenuinseamdnimi.m. un .9osteJticu ad?virat 9 a*a c numajoacd: .lkpl9iinlDldumibm L ahtr.n( tenFLul qi nodclul urm...alr bcni aveti. . o.arna'i vi promr.i..i.ima .ara tr.Trcbu e sa o ti.i.ind re tupticu p.5nd ne am vindecar.ndunl?noastre. p€ voj..teL mintc laminteo.er? !iuietid.amror nou o mains n.i..dar mrnreamergenaidepan.are are r..rc miret .efo te dLf. nrJ '.umrr.1 noanre.anl.m 5ecretin a. N. daliseama . tn lumea cuanlic. in... arrasosi lrmtal'.uraIvasut. de. ruzitasta Erb'ne I'o ob b ' no cam a!ae.L mint? o og'nJesrc pe a siiafr. predi. devampirLzsr de ce dac.avie*e arrrudinea noasds t athpufta qio shimSsm inccpem$ rcriviinuafai"6rr. roJdoep€nde t..unpo ri.ntru. ros Vi rog.lcpc ute D. tu insui Trebuie s:. nu . ah.: va maibare i.5Lne..nl dc aici n a qant ilbi'ea minte a mi.sitioPar. einqurutmo0v penrru care sunrem bol.r ta vina E o rlnpenie s. care v rtr r spit prjn pizza tibere.di.c hn.ndoo.opr. 1av.ceana marepovsrededraq.necl Da.(.{e Dumfezeu carc va rub inrru viat5 9i. ac€ea suntem bl6temati si dewnim iar u.a*a vala condft. v.nstoriea incarnare seva.rer. NL are l.i {himbati ha muLteconumede. d va 1''Ip d'scuE Pentru. n\tebufoni Peo estad5. Nu ne darn.atacelmanajp. . anLnaLulpur Os.a casi fie cLPentu casuntasajnnodn tral atun.i. l.anl urcmuri!o' ascult. cu cir qpurerisiIrceti.<a . Tortc se iransforma in rahf si umosdv.srie de drrmi .i A nP indr..Lutruri . al ur vierimi.ror. laceti loi in\lv: 5i inve6 purerea aka...i sunteti dod o mrJi.rfr o p..inava saLyarorutt..undem ii suprimin. noastr.esr ..gostr nu c nimic d'n rorte ast?.ne $riridcc?)p.i aFvr.ram sp nand '.cin' aubinvinov kea. . inc?p?m si ne..5re va pnmis sa fLi aici.e?J..' ctnd tcjndr. As asup.ardncjndrssoslim)E.r?d P an . T. ce?a ce as. ce nu ne place !i.onrinu.atr cihdescompujliahtor€compuilaloc.( ? o . mrsnerid a L ri.rnicaresirde5te despre uoila leldc miretpe cai .dusulunur Pin.oat ... sno. tubn sur.i? Eibine pantrL d nu aliqutsiv.lura cu.?erceinseamnicr de lapt€qa e.(..el mai maret exemplu ene .bdar€ sa va hs? si Ia4i.itputal ea mancati NL ar? Lag:tur.ricsunt a rjsip.lePiF+e de mL Larde de o'iPe cea a rta. da pitori.orPLrile.speare UratL.dr ao.xutrl$i?foarled f.tici sexual€.t!o a firtas deoPersorni cha'Gmal..ie.ili v. '+rJig".osafiriinliarJwa*raurm A5r.si at' lrar in are$ colp.E utuiror.gdnduril? noaslre s!ni sinduri e s:Le nu pentru. nrmc vietide.ntdeanePareariuPentu c'nevasie loane difei.roana A "e a.

E un barbatcareli at. ciL un mare rman. o l€ int€lage nu cu o fo4.o.rno+? DoJcc. de aici.arevine dc ar' in jG..oniqi: . spu.avdi de. a b.on c..upurcr.nd av.u mhr E uab5rbJ.E rebuie $ vt int\dli qbralja p6tru a patrunda i d. spre dz6{5ir€ de dice . 9.rcald Nu lrem nL.aablohLl. itunciuom.cl. L "v $opun de impq?. Sr in asta ex stl o ca ltate Ferlru 10[oameni] A. Dqi.ra5. rr. nr p ui.'rcdcJ{d'r.a c!ru Spnitbrbe+epangurosa...t. de (dn' !ar? ro pln p. nu incepe dinke p cio q in. rJ nJdri'i IrL A Toati Lumea n€de ci trcbuicsl te culcicu. rc u I t.e. ra o hr'.arcGr.1r >i r'-nlJ oJi.e. d€ otel a . doar $ tiicu dslJ.un rbtA.oL. ca 5i te accepte ori v.A fq..oqlame'semnj dcpd c.aree. iubirea sa de Dumnezeu.Acelac un 66rbdt m.idvqip. cr ou.! m auen parre sr .cand gisimunasdeldebsrbdl.o oveipa ed.at rilre pidr ilccorpuur c. r puba cu uwrinE * fie ac6r€ lucrurr.. propr'ul camp.slicr.dea serut oriciiaf.. cu oa.. mrdonulde slnd Ac6ra e un btbat c.. dar nu 5le.ara inclerd u p.in a rcLl. comun'.rs pr. Nimk dLn. nu roar. ca. hobl€lea deLran1ri".e!cu 5 La n.?o'Ledkca!isedn n.6edin(o rJ4jesexuati Nn vb'a.re. sau cu un bdrbat ..r'nbddidirn srl".].w d.n.racaLneL lih no intr o 09 ind.i e5tr mai I bur decitJsra Nu en cioro.h b5rh.6r ' cnd.qnoai€ ubksr l brq.: inr e La lelde primirlv cd !i rnimaL?l€ care .l. r a..odsssl acdbinJt.apu Lar nL spunc.an.. n.J[l .ep. lie ca ocap. 'acscu sicu rendy aabsouri 9ldrc. in siir:ii. oiemeo.h.o.5ila leln ci. p.eincrpu rju . Acolo€srerubner rd. aid are les. d.arnincjunaerar.n alrasi penrru ca rm gisit oslinda pertedd a propriej noanre nrnl sunrem ap.onrder.r..i!pl.c propna lui man. rr vorberricu 8a 5. \..eaiilu u Aruno trbim Savisptrn(cvr D&iputcrns. abordi anJ inseJn.l admk{r. a$a rese$te.iudli. nimic in cJpu riu nu r.iar.p?..eqd^tri'dc. nini. { odata.xpcrimcnrim o analohieaiubnn.rihi qn 'i7boni. nu. runr.rurJ 14r lungide si aiun. admirare ascuLral m5 .rr. >Jnq doinnd rp d do_i(nuLriecn .si i.a. $inucr€d c. p.a. inteleserea sa.urtinessru nuosjabade alacecuanr osaaibidcahce. ida' b5'hatnobili 9icd>: le cunoaireti nmrea ddi.nsrdc rcspccrp. ne pe noiinsin€.'s's.n. ". u.un.Lmnreaabsoiuli. prn d 1ebr" \.r' unbirbatca.rc JsJ.eare dn rstLldc blrbrl.ratoqt.no.cl if lr. .ofund.in( o JtLi r4rhana $.ta ne . i-c'qcn.ul .e ilJh si si iaritic. nL aw[ a$ainvirfrbJjr5 bre0idev. d Il uluit asla simti farr ds rincte rau sacru Nr. ri poate sunicri ddmnrpdcrrcb.meap€nlr!hsdgtst' in viatarcasn.rk sisitiu .sri mirka s.onlolulur cipur 5i simplu penr barbat careareep.pL' i sLmpLu a ne nor slm.e?ti\ii( nd?p.are hi s€aza proprialui '-pJr'"ef .odiri hr i ii den. r.trcrreaa.uLmainu!tde.req..are.r ..e$it 5unl loarte rari Aiuncic.are (i adu..rcandviindrisont.nda !. nuftidilirit e asa susrincm ninrea:ed m. .lie. ri un lsuritar de pac€ in dc. -' Ja NL c\ .sd-dl. Dar in mrntc.vn i !€dm voinli.r 5ig iu o"mcniisunt d mul.p. d. ma.u re. indrfdentcum aEt{ ..rrc iti spun.sE s5s I un b:rbai. (.i s.5irimp.o cfl.nla a ie da tupul unei rlt€ persoan.-d. elrimri n:.runiel Jp. sil nccinsteasc.'naurodms'"F . db. ro.unbirbatnobil-rdica e audislatinloata istoria..unoa$oh a.un barbat.fr ah.oa m nte. a.i..' nu.!i -.nc ssptorar.r mic s.o .nhL (1. h. 'o rot-q/o!r. cir€imintes.o. de sus sifc.r€1. c. uptr.mdnd€dd'nlium?d\.irm J*r faceris.tiir-gle.j. suntdif. auzirc.eiubesrdrdevr.ol tr.ac6rurpdruna cpp loc in unan'tate.unr hom\.tssrjunsis5cunosripob.ur.nl' in primul5igili! oameniisunr Jrri in atdort€a sig.igcrninr frDtulc..'au inle ca nobiLa arti a nnparahen' EnuLthaln5r. e nu ma.adr Ecorma'mareddinld.' sunteu?Ea.d" yru-da -tcTr I'L nod5a n.!' 'l. sPuness re ridi. arunci cand nc indrig.dabrci Jd n f" Tpi. cJ tich cincvo ar licur.roo ne apirnd€ ene.turi cu a r€ indr596ri.prore er. NuinsermnAcr sunl honosexua| Dor pcniruci nu Ia.hipef tie nob 5i..ade la celnaimicnumiloralsiu { nu Jctioneazaca biiin dldur cahienele 'n (aldun.simp?.'nev. q r!inuin{dmn.-u ihp.@o in tcaarura c pdmite.relpe.ii ..qrcdcNa nik J.

l4. -a . "d. A'rn( (ind n( dc*opc'.ntJ Srd .i : l'r-ar\n.i4tri.ri ni. e inlampt penku c.utrc*uluctiincactnd roli lurir t.lator bihan O alt.u op.r.vitaod'r..onq. pin[ !junsi r una singurs. Nuhcqrsr Ajbh*... d.'n.fd.ieski.'. Arra€u.ii..a o o"d a.io rdut vialameaa16rcsn dm ero ps B€lShdnai caremi-6dorsrbia n. -d.nutr\.ar?5a mr baze. r.rp. mrL Jlescu unepasDn€ Nuraceddnan'c.dadaa dL_crcJra" (o. Daca spunem c5 suntem indrigosrit'.a. o $'ub€ayi t c.p)fl.n.Lrnrm.. n co . noiiniinc Nu.a in.Jk ')rr d? \o i-. b'beas.'. 5.vomglsiiub r€.. liinta omcncasci mia dat conlliinla Ced mJ mare (c(d'n-raa.-n Fclc t.ob f.a.a N rn rvur n mc pe. volbea*a.@r.ap .pe.uc€neau r.rroer"rr .@' -e. J.eun"rrdLno.lr5Lp'Jp. J. lo5t numili inscrullui 'i$ Dum.lir5(o'jn-z An L..l. r(r-...0 dnJ e m. ei-jcuceres. Asta e Marer Lucrare o sinsur.!.ed.a!dm" fiindrasoshtideoaltip. .u. tr.... r€greiur vosku cel maimare.in. dc.am MrncJ ffic..pmrr\pu\doJnnr J.rn ddr'"no. cu pr€zentanaadc sptr nu pem'ne peei. arc Cda m.c N.are si im.op:i '(nL*d.pan€rli pe loate. i 9 udl.-.re du.i m.dnoi ^L \i rr n loda r.er6 peh'n€ insuni?Spuneiunuipuri de prispruqce ani$ sc cucc'sJri pe el insu5i.lr" d6coFerimca.nr.uo Si pqerru gnd'ndu. ni.-oia:ncPortrr. Rd"e.. r.o.r.Jer.i.d o okhcnra in rapul b..hu)..rc"i6. constiintr intotdeauna .intene. vom sasi articoluL orisinal O sinsu. dar avem in cdp toate vocle astea indrisoshhnumaiddcnevacoreare5ieltoratarearcciincap lubtrcJ ad€varari se . ibfl nck n!a ?sc b.troan5' aliindrisoditidcnoiin{nc-atunci cand suntem irdr. i.e.orDron. -L rn (i.r.educe l! o singuri vo.e Msienria inscafroi s5 lc n.a.cuimpotriva Loi . suntem indrrsdnr' dc noi in{ne Nu allepiam de aelnlmlcdinceea ( nin airepta de l.cda6.o-F... N.mrrdrr 3rF.mn. tur N cm dvLr orc(( n...dre d'n uDgni in prezent .Jl..a'.odari nuvecukati.ero( peminein5um s.zcu Eun am awringor.6ra v.vrtq osinsuri voce lnt o rngursvo.. pe ' I'rrdcn'rr.st.pq bcni..t hmp?Orngurt @.pu r"L Nrnd. :ange'oasq J I5'.5 m ampabe.le Jicr.sosrilidc Jcer peroana.ii un ine.5 r r trrofl n.c n am c4e d€ la noi inine cum do fdu ana? cum purei sa lil indrssd i d.. rm u'hir cu.bcJ..eema nlr dureriininmanuau cgrru.J irJrr n'aspus€ mt.laJqr'Jo _.pe.s voce.1 dt.oende la Ei nihic di..ono. cl ah ..

mpL6 in cr€erullor.. Asta se numeire.nLu ci niciun maestu spiritual nu a. p. o si li€ ti ei ca roli ceihlli.onihin6. dau aco o tiili animd h lle$a arata postura c. pmhu c5 arun i. id@a acElei dpedmle nr'o lormasana.. 9ru carb.Gl!. p'cdd ir talul J(6L. asra 5e huma$eprinzul .cm oslan15.arc .bi orgineainstrp'!. a nu aborda cond(ld umana inseamni a fr cam departe sipulin ortifciaL.CIIVINIE DE iNCHEIERE Ar putea s.i. 5i toat.gLd in LJcla mea Foarre 5iie.u ulciuil€ ror stintircir cu fthiidrlip6re cap iicu mainil€plh? de pa. Dirs.torlel 5pnitua e idcile Eu $lu ce 'elde iniunhul accstor oamcni. . Adki.. ci nu rcr s5 ate niminlL ana.u pui?r.rddc!icidinsroz o'. fia asta cu adevArat o invatarur6 ra nu!' a. Adic.cumpuEmsa'zo !mtoataviafJrco5tati5.o..Totuld€ acolovinc Atun. Vedeti voi. inlc eg gonul inr de d sciplin. lrd t46uic st v: \pun !a numdi inviiiton 5prLtual' pr€drin IcLulace{a. e loarte mulli artiicialitarc..5Lus. De l!pt. ti I tieu Stru cc 5e int.cu am fost dcnuL de .st'ti. numaiei. te uili li dmenicum nau acolo in robele l* tprrltlale ii. dar d.a.r lJ? la.

ru6aasca b felde multcand rm incepur c.ra oar. Toarl v'aia esprrnuala.a mau fi.sufli torlq un€l€ lucrurlse. ins. nu o 5'd (u br'et' .rre ld! aiJ Va Manan(J sde.euam amsr osi afrintctdoouna.u arunciinarrfa sau.e !i r.. mJncnci' 'og *minte.un loc unicinisloriJ lumrO>i[uunuldini"prmtrinuitff'!p..iprniadinkc Dumnacu $ viati.dsitoare flitr. na si maiinrilnili niciodrri un lnvtl.ulnosrus volblm despre Duhnezou S alari p.el pulin.'od ari Tar ru5 orrificiaLc orgasmk.m r. pl. *um $ili c. minrn..u mportania mea Oslliuunuldinheprimiinarisurucar€nu!uarhprirdelabi sl f ddll ro!'e pdcr.n h lum€a dta ... care nu puteli .clusic rci .ni \oJsne.u i.dincol6.n.enocetr.m msre oritrpulindisknlirjkcbuiesanc{hmi.ut rosprrlic cum saspun oeta) . o rs lL L-L d nnc p. si lE sltrtit s: aleagS rftk cn&olllln116 de Rdk 01496 Oh. i Deci.n.rduldaochi chilotii.cut resuscilare gura b guri in pnnulsisiliu cu haborn ciilor. ca 5i idau 9ara.t€lucrdnsa.are au putut * v. Am dat pa faF o mutrme!e lunuriarcr. . $idupece aliduzitin *ossrupun. l. S minanca mtnt. in viara spnituar5.it. g p'in .un lc Rcrer. tudl.anum.rrcn uuuddr'HU lt.care epuitimi n! nedcimnicicdalspecur.drc! suntcm luaii LJ banin5runii.At6tedaptc[stoarest da obirnuitE.[ !a laceli.s.pu0r 5i '... nlcodata paniru ct duFcum se spune dupi.carearclc.r' rri " ' invit:ton.in acd campi p€ {e*r! *en.care.AlG'roflk'4Lon{lnadrnfr . n ar kebu' sa le i .cicucarcuorhitiiifeesprrn. :riti.tase c. Dar Eu wcao '..dlrl.: srndu. no s61 cunorri ni.ur .. mbajLLl f.slupp.coLo subnu. nu potr 5t i' obisn u .i.5i e f€rte plictiitoars penku ci rtili c@J? Pmtru citoli.imwfmintclc. Asta nu irtalegelibi oanenil sprituali vrncuimaEineaadrcieisunrdxrraordrnori Nulumdazr. rdbu.au l.astainscamnasifi i. teananoisti6i. s.rcp.rm risofll !upe asta.{isttB. dc. ducti vi'tr asiJ ob\nuitt.f-r: n 1 rlrcr 5hh.Jli D.il. si anum'rol€ lucrur p.$deti d€tulde obl$uitl.sta€cJm plictisiror.. €u om lual mlhita rio p5*zintr. ftiti.nuhest4s.uoidcdeasup'r .. lii fim oh'5n u'd in $ d!.m.lac fl alie lapro Al'ca a5.d?hultsi.psro.tor ca mrne. Ei binc.

itat c5 a spuscionuln a awr ad4dratanatura 'iubirrl ca'e a debujl s5J dcrvlrlrpenttr aliul iubire maimare decir accb esaJr Asta a ad4.. J hr .]t (e ci'. in ocet Loc o iar'5nd am cruns sls I caPulmeu pe Ramtha$s. p. uber. i .slormrlin occ.. lupr cu modul jn care mmteameakebuiosIedcpLasezeprincrcier.e ette atentiaspechlili!idecelc.iat. dnainsermni.rl $l A. srincet. Deniru c5 n im emnin N an iubt pe nim.u 'nireinGrirur. sipoate cA ' vl dr v ala e simplu' jnseanni doar a ve schlmba atitud nile care va .ddpem5 rtco. ccJ ind a mca pcntruro' e{clJc'Ll. m' amcroit drum prin mulre sufonnl€.c*priui?giu dc r tr. spun.d rntriitprinrorterslea $ u. 5imr revr mi pirinres.ea riscanr mii per .iuncaunuimintclcprvalorea. L. Eibinc.inscrmnr Ad'c.n usnu! puternicc. unde era odari ovale acumc un riu iar. careamtncepur vjata mea dJ.mihrt.nbu. (ods'ldnaceJ5r. din roale anc! Ed ri auut€rpe'ienta rcenor lucrun Amvenit dr'4r-r !ocnre i! r re !rn. altul aqa e minunar..a'c drLr{ voj!ii n'I c: iu cyDL.i6 in scolulJldouteci s.trtr si sprn Inainte $ phc.dm n?indep5rtsmflmiimurdc aca .ral Ce!ma mare iubrc.cput 5i m.am iubiipc Dumne?eutNc(nos.onduc viala S dac.J 1i!. Srri ii noJpreaa*J Eu rr. liiri voi.rssicrailiviata 5is..s fht: r.ucorleunurrgroranrcarcnr.iodari n.s?r'i. de lap' . (. inc?pem 5r avem o fiziune difcr i Jruprr ]ucru tor Nrciodr'i nliodda i iuba N rm spus dir ni..i dPo in ma mr s ainnujatcu copiii m2'.l'.J'a 56 ri /' .cea maimare iubka din urmi osa in ce e daiqata ca sapoati sl trI ara a tul. p n mult€ sulsinrs Si hulr.n.i tormair. in..n.iunqel' la nele Va finir m€sasc din Donnul Dumnddl liintei m€l' d6PE Christos e . mreJ l.vadali seama.ut.aidin aLtr. voi s 'nhh s. vrcau . N" .end v. iliqasLtLubreJ desine el x r' Arc LDi oe rne insuti e inc€ptrrul.ie i:olarc.rvi iub6c-5i duDicumputcli s. spunciv.aace.minlnata.slt or' ' u Ramrhc ar€ lcgnurt 'u ' G'" ro(Eddk. valoroirr .c!r. Dar conrinuind si ur.r h. nde6 3a 'i cr bt' uqi iLb re..acoo' qi ajungem inft un i. itunci !m in. nd..nq. a r"DLl a t d"o vara Pe-.oa'. ariia. j. rellahra Da' 5 .sunrmulrcL. tineininr s.'oo d prea multcand laccm . consbinla n.5 trn L(ru.o!i tL_91 tlloi nl' -.cpur arun.telcscm dr.aGna ar?? la.olo tn. unul.a.L nmodulinc.i *.i rarefi ata. Palru ci asrane aral.birnd? JnJntul {prm amantulsuprsmv.i'.' ninicr_n vialrvoJ*ri. cu maripierderi ii m ivicbrii !i abia raute$r Sjpam.voinli.itdcmultviiubes.cumr.nd r" nrc'( a o!rl e F.ritor u c.eti asta !run..m. intelep.ntu li sc surpa srb dLci e \si.ast gise c.ptr-z" de c i r 1 dt wie 5.cuvintcL? .are sa ru r.d'.-n cinC dcFLs.m rvut.uls rtrJ.rirci.zbo'nic6.'Laa siqiliu almcu cea m!ipuierni. ac€!'r5 ..ir€. \-re" d.d4aru ekGlaluFins wdelicttsunteli odaE Gzut acesl carads ob'9nuir' potc d de ob'snn i. penku n'nrnar.i nu mlrh lcmindmesrjul pentru ci m. Dannu !a et rnu.elib€rtto. fa'aii caidv.i-ur5 LF. or$ie.r.lurttii Atitudinea e lorul i rci Puieti 5.rpa'menrat nimi. .nu Lubesc Pd toll'ailalti? iub.. sicc ctlirone amal f6li ada.tr"ol icclr'n-'cr. si pe $(.i am pLe.i a sa G intin&ti et .iuns* h..ruir is a diLr. ma'e dc-.pe deal6prne.n.1'n 5Li.r ^umai aj-n5 ! d! an rldq5. ir am primulpas p.um at pureas.u os.o'cr'ub'n r'! dkd'Lbncadelharl A}d avi himlt mesaserii i v! tl mirdaru.cite dein'|l. in5a Luc'ul m Hieshdinnou Dcconunimastaiubne?Nciunomnaavuriubna Fd. ce<?detictnrvli_'?res? nim€ni.reccte6bilbrrca p€ntruca€ava -bdd%una Vi"lile {nt lempdale dar iubirea e eranl A5c(tro.

@.tptunabrtd th@ M'tury cnd the tlehtianhh tu.lh. . cd5aE Tradus de J. R. A Msa \ titu. 2 Vol3 ^irs clnjika LibEry Ed cambnage. yaeatet nwntol4uhtplc rhtu dtttt Ed a2a Nqyo* Johntv't4& ''4'}d.t' 422 eA .lvt An Mn eles Ertsr aLide EndioD nh.n en th uhd tbnd)ns MaL tcs ot tnknt a.hrhr Dl.prolul 4 Don Judn ti saiDtcamh L asr . m nlFih! Ddosu*.hiha Ddlogues 30 Ftombne 2o0o Ylln Rrtuthr.hh Cr::non.c Rotte.tul ast pn rcin. st rna k.4o4e@o lanae?..h. A Teehnq DedEated b kc kni nd 6aAt ond und.hon H. todE tunea o 4046. Dr.ti :' ta4 i Yetm JZx P0blBhing. H va.Jir Fkdi's Perc h Love cB.ismEe de R!m{h!.p otul A the FeniniDe c. drterik €v€nimc r c . rnc..oE? B*o{d Fdtat de atn H Laurenc Nq Yon! Pengun Oa* c 2ool sprld n9.lud drh a clset 422 €d..e P rea I C*da 332 sAud o Ed YeLm Rafiho DDlosus l99s Rrhr\d Mn d. 1999 h. Band T LIe a.d valn. Rlhrh! uru. capibtut I taa6 luna o wa. tn.d uniec y pre$ l9r4 Thonpson Frrn.nrhAt..lruo. Ort . rhe Eno andt Eade ca5da 94231 Audio Ed Y?lm cattotul2. Thc Fn! caql4! Eantoh hon onsnnl Manuscript and pubti5hed sauEes Edlor da Brdqd Bo dmaD l\"! yo conrnuum l tro roilt LM kd ca pitolut & Cuvinte de Ih pa.n The Fben. Thc tvhre Book Ed req:u. hd ptElld Ah Mdnl.tu I c*da 332s cd .2000 Rrntha.onins d alzrr.t d b '"d ol Intent . Rel. cun tlank . ..atandins M.d .e D Lov4 cd'et 47a.eb 422 Atd o Ea Rdmrh..to. t ot.lostpr.hn.Jh d lct pr.hns al ! DcvoB & co PuhrGhe6 1s64 tM6bE atdr FatE 7.ol R.rk? a laa prcttat An hnAth! Pe'. hnAng P"dce k Laqe carc 47s AudLo Ed Ydm Rnkd. u . dedLaLoE.o"t fi .d 5etanlns r ch 5L ctsdd 374 AudLo Ed.tent and BTmiry d Adtt cn aE 374 c) slat The LiEs dl th.d Be. La|e k ! Mrnt. Y.. d{tr'e I Jzx.le 1999 /ro.td 47a. 20.d ti La|E ]s a Mrntsplendorcd th'ns Mdnat and ke R.hdeE Arptbr 3i l|e. A TeadrE LISTA DE 5IJRSE F.s 6Rt olbde EnadaEt line cd.d Tea.htns MoLcut JZK Puhhh.1993 Rrnth. M!\kry at Bdl and De'th.on IoLonr€ in crptol€l€lcene ci4'au ton p55ts cti lom.ndet unA.on t.4r a. Y.rhtp F.24 februane c.shtp F. R. Th.losoes. C.tu lorongn. c!er! 374 ed.Bt nAhs Dadtc. G. ot s.dchn4 kc s<r yct6 r!'. au .tAt 3 sdEtek t.anitii a lo ptclrtA'n AnAths in. ars.br P.ns.do. 'ndT D'!lquA.splendored Thiry ^tarfttt cdpitcu 5 Frunurld tt denrl)tctea adevaad . Ldc ka Manrsptcnda^n ThtN Ma*ryand ke Relrtashjp F4.devt d indlntu'n spnturh?a l6t pteltdt.chtudtft@ ' R.1edl6 al l.loeus. dioEs ! JzK. ?a sepkDbrt Iklobpht clrlon Locb ShN. 2oM noes coltn{ D@dterJe. lort Ft. . Y€lhi 1993 d faod.asncn&G de l. ol F?nas Than4an.

ll/ .

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful