Rû^êdûeú-2011

ùKâû]ú-i´›e, gKû±-1932, i´Zþ-2067, i^þ-1418 iûf, gâú \òaýiòõjù\au 51 @u,
]^ê 17 \ò^ Vûeê cKe 18 \ò^ _~ðý«, ù_øh Ké¾ \ßû\gú g^òaûe Vûeê cûN Ké¾ Zâùdû\gú ùiûcaûe _~ðý«

30 2 9
31 3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
1 8 15
cûN Ké¾
\ßû\gú

ù_øh Ké¾
Zâùdû\gú

ù_øh gêKæ
_cú

cûN Ké¾
Zâùdû\gú

ù_øh Ké¾
PZêŸðgú

ù_øh Ké¾
hÂò

@cûaûiýû

ù_øh gêKæ
i¯cú

ù_øh gêKæ
_âZò_\û

ù_øh gêKæ
@Ácú

ù_øh gêKæ
\ßòZúdû

ù_øh gêKæ
^acú

ù_øh gêKæ
ZéZúdû

ù_øh gêKæ
^acú

ù_øh gêKæ
PZê[ðú

ù_øh gêKæ
\gcú

ù_øh gêKæ
\ßû\gú

16
17
18
19
20
21
22
ù_øh gêKæ
GKû\gú

ù_øh Ké¾
\ßû\gú

ù_øh gêKæ
Zâùdû\gú

_ì‰ðcú

cûN Ké¾
_âZò_\û

cûN Ké¾
\ßòZúdû

cûN Ké¾
ZéZúdû

4-aKêk @cûaûiýû, 14-cKe iõKâû«ò, 15-gû´ \gcú,
16-_êZâ\û GKû\gú, 20-_êhýûbòùhK, 29-hUþUòkû GKû\gú

23
24
25
26
27
28
29
cûN Ké¾
PZê[ðú

cûN Ké¾
_cú

cûN Ké¾
hÂò

cûN Ké¾
i¯cú

cûN Ké¾
^acú

cûN Ké¾
\gcú

cûN Ké¾
GKû\gú

ù`aé@ûeú-2011 ùKâû]ú-i´›e. i^þ-1418 iûf. 28-GKû\gú (iàûð) . cûN Ké¾ PZê\ðgú cwkaûe Vûeê `ûfþMê^ Ké¾ GKû\gú ùiûcaûe _~ðý« 6 7 8 9 10 11 12 cûN gêKæ ZéZúdû 1 2 3 4 5 cûN Ké¾ PZêŸðgú @cûaûiýû @cûaûiýû cûN gêKæ _âZò_\û cûN gêKæ \ßòZúdû cûN gêKæ PZê[ðú cûN gêKæ _cú cûN gêKæ hÂò cûN gêKæ i¯cú cûN gêKæ @Ácú cûN gêKæ ^acú 13 14 15 16 17 18 19 20 27 21 28 22 23 24 25 26 cûN gêKæ \gcú `ûfþMê^ Ké¾ \ßòZúdû/ZéZúdû `ûfþMê^ Ké¾ \gcú cûN gêKæ GKû\gú `ûfþMê^ Ké¾ PZê[ðú `ûfþMê^ Ké¾ GKû\gú cûN gêKæ \ßû\gú cûN gêKæ Zâùdû\gú cûN gêKæ PZêŸðgú _ì‰òðcû `ûfþMê^ Ké¾ _âZò_\û `ûfþMê^ Ké¾ _cú `ûfþMê^ Ké¾ hÂò `ûfþMê^ Ké¾ i¯cú `ûfþMê^ Ké¾ @Ácú `ûfþMê^ Ké¾ ^acú 2-ZâòùaYú @cûaûiýû. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. cKe 19 \ò^ Vûeê Kê¸ 16 \ò^ _~ðý«. 8-gâú_cú. i´Zþ-2067. 13-Kê¸ iõKâû«ò. gKû±-1932. 14-ùbøc GKû\gú 18-cûN _ì‰òðcû.

20-ùjûfò. `ûfþMê^ Ké¾ \ßû\gú cwkaûe Vûeê ùP÷Zâ Ké¾ \ßû\gú Mêeêaûe _~ðý« 6 7 8 9 10 11 12 `ûfþMê^ gêKæ \ßòZúdû 1 2 3 4 5 `ûfþMê^ Ké¾ \ßû\gú `ûfþMê^ Ké¾ Zâùdû\gú `ûfþMê^ Ké¾ PZêŸðgú @cûaûiýû `ûfþMê^ gêKæ _âZò_\û `ûfþMê^ gêKæ \ßòZúdû `ûfþMê^ gêKæ ZéZúdû `ûfþMê^ gêKæ PZê[ðú `ûfþMê^ gêKæ _cú `ûfþMê^ gêKæ hÂú `ûfþMê^ Ké¾ i¯cú 13 14 15 16 17 18 19 `ûfþMê^ gêKæ @Ácú `ûfþMê^ gêKæ ^acú `ûfþMê^ gêKæ \gcú `ûfþMê^ gêKæ GKû\gú `ûfþMê^ gêKæ \ßû\gú `ûfþMê^ gêKæ Zâùdû\gú _ì‰ðcú 20 21 22 23 24 25 26 ùP÷Zâ Ké¾ _âZò_\û ùP÷Zâ Ké¾ \ßòZúdû ùP÷Zâ Ké¾ ZéZúdû ùP÷Zâ Ké¾ PZê[ðú ùP÷Zâ Ké¾ _cú 27 28 29 30 31 ùP÷Zâ Ké¾ hÂò/i¯cú ùP÷Zâ Ké¾ @Ácú 2-cjûgòaeûZâú. 16-_û_^ûgò^ú GKû\gú. gKû±-1932-33. Kê¸ 17 \ò^ Vûeê cú^ 17 \ò^ _~ðý«. 15-`Mê \gcú/cú^ iõKâû«ò.cûyð-2011 ùKâû]ú-i´›e. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. 19-ù\ûk _ì‰òðcû. 30-_û_ùcûP^ GKû\gú ùP÷Zâ Ké¾ ^acú ùP÷Zâ Ké¾ \gcú ùP÷Zâ Ké¾ \gcú ùP÷Zâ Ké¾ GKû\gú ùP÷Zâ Ké¾ \ßû\gú . i^þ-1418 iûf. i´Zþ-2067.

@ù_âf-2011 ùKâû]ú-i´›e. i´Zþ-2067-68. gKû±-1933. 14-cjûaòhêa iõKâû«ò/Kûc\û GKû\gú. 12-eûc ^acú. 11-@ùgûKûÁcú. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. ùP÷Zâ Ké¾ Zâùdû\gú gêKâaûe Vûeê ùa÷gûL Ké¾ Zâùdû\gú g^òaûe _~ðý« 3 4 5 6 7 8 9 @cûaûiýû ùP÷Zâ gêKæ _âZò_l ùP÷Zâ gêKæ \ßòZúdû ùP÷Zâ gêKæ ZéZúdû 1 2 ùP÷Zâ gêKæ PZê[ðú ùP÷Zâ gêKæ Zâùdû\gú ùP÷Zâ gêKæ _cú ùP÷Zâ gêKæ PZêŸðgú ùP÷Zâ gêKæ hÂò 10 11 12 13 14 15 16 ùP÷Zâ gêKæ i¯cú 17 18 19 20 21 22 23 ùP÷Zâ gêKæ PZêŸðgú ùP÷Zâ gêKæ @Ácú _ì‰cðú ùa÷gûL Ké¾ _âZò_\ ùP÷Zâ gêKæ ^acú ùa÷gûL Ké¾ \ßòZúdû ùP÷Zâ gêKæ \gcú ùP÷Zâ gêKæ GKû\gú ùP÷Zâ gêKæ \ßû\gú ùP÷Zâ gêKæ Zâùdû\gú ùa÷gûL Ké¾ ZéZúdû ùa÷gûL Ké¾ PZê[ðú ùa÷gûL Ké¾ _cú ùa÷gûL Ké¾ hÂò 24 25 26 27 28 29 30 1-C}k \òai. 28-aeê[ô^ò GKû\gú ùa÷gûL Ké¾ i¯cú ùa÷gûL Ké¾ @Ácú ùa÷gûL Ké¾ ^acú ùa÷gûL Ké¾ \gcú ùa÷gûL Ké¾ GKû\gú ùa÷gûL Ké¾ \ßû\gú ùa÷gûL Ké¾ Zâùdû\gú . 3-ùP÷Zâ @cûaûiýû. cú^ 18 \ò^ Vûeê ùch 17 \ò^ _~ðý«. i^þ-1418 iûf.

13/14-c]êiì\^ú GKû\gú 15-aéh iõKâû«ò. gKû±-1933. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. 28-RkKâúWÿû GKû\gú . i´Zþ-2068. i^þ-1418 iûf. ùch 18 \ò^ Vûeê aéh 17 \ò^ _~ðý«. ùa÷gûL Ké¾ Zâùdû\gú eaòaûe Vûeê ùRý Ké¾ PZê\ðgú cwkaûe _~ðý« 1 2 3 4 5 6 7 ùa÷gûL Ké¾ Zâùdû\gú ùa÷gûL Ké¾ PZêŸðgú @cûaûiýû ùa÷gûL gêKæ _âZò_\û ùa÷gûL gêKæ \ßòZúdû ùa÷gûL gêKæ ZéZúdû ùa÷gûL gêKæ PZê[ðú 8 9 10 11 12 13 14 ùa÷gûL gêKæ _cú ùa÷gûL gêKæ hÂò ùa÷gûL gêKæ i¯cú ùa÷gûL gêKæ @Ácú ùa÷gûL gêKæ ^acú ùa÷gûL gêKæ \gcú/GKû\gú ùa÷gûL gêKæ GKû\gú 15 16 17 18 19 20 21 ùa÷gûL gêKæ Zâùdû\gú ùa÷gûL gêKæ PZêŸðgú _ì‰òðcû ùRý Ké¾ _âZò_\û ùRý Ké¾ \ßòZúdû ùRý Ké¾ ZéZúdû ùRý Ké¾ PZê[ðú 22 29 23 30 24 31 25 26 27 28 ùRý Ké¾ _cú ùRý Ké¾ \ßû\gú ùRý Ké¾ hÂò ùRý Ké¾ Zâùdû\gú ùRý Ké¾ i¯cú ùRý Ké¾ PZêŸðgú ùRý Ké¾ @Ácú ùRý Ké¾ ^acú ùRý Ké¾ \gcú ùRý Ké¾ GKû\gú 6-@ld ZéZúdû.cA-2011 ùKâû]ú-i´›e.

aéh 18 \ò^ Vûeê cò[ê^ 16 \ò^ _~ðý«. 15-eR iõKâû«ò. 12-^òRðkû GKû\gú 14-_â[c eR.Rê^þ-2011 ùKâû]ú-i´›e. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. ùRý @cûaûiýû aê]aûe Vûeê @ûhûX Ké¾ PZê\ðgú Mêeêaûe _~ðý« 5 6 7 8 9 10 11 ùRý gêKæ PZê[ðú ùRý gêKæ _cú 1 2 3 4 @cûaûiýû ùRý gêKæ _âZò_\û ùRý gêKæ \ßòZúdû ùRý gêKæ ZéZúdû ùRý gêKæ hÂò ùRý gêKæ i¯cú ùRý gêKæ @Ácú ùRý gêKæ ^acú ùRý gêKæ \gcú 12 13 14 15 16 17 18 ùRý gêKæ GKû\gú ùRý gêKæ \ßû\gú ùRý gêKæ Zâùdû\gú _ì‰òðcû @ûhûX Ké¾ _âZò_\û @ûhûX Ké¾ \ßòZúdû @ûhûX Ké¾ ZéZúdû 19 20 21 22 23 24 25 @ûhûX Ké¾ PZê[ðú @ûhûX Ké¾ _cú @ûhûX Ké¾ hÂò @ûhûX Ké¾ i¯cú @ûhûX Ké¾ @Ácú @ûhûX Ké¾ @Ácú @ûhûX Ké¾ ^acú 1-iûaòZâú @cûaûiýû. i´Zþ-2068. gKû±-1933. 27-LkòfûMò GKû\gú 26 27 28 29 30 @ûhûX Ké¾ \gcú @ûhûX Ké¾ GKû\gú @ûhûX Ké¾ \ßû\gú @ûhûX Ké¾ Zâùdû\gú @ûhûX Ké¾ PZêŸðgú . i^þ-1418 iûf. 7-gúZkhÂú.

gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. 26-Kûc\û GKû\gú. @ûhûX @cûaûiýû gêKâaûe Vûeê gâûaY gêKæ _âZò_\û eaòaûe _~ðý« 31 3 4 5 6 7 1 8 2 9 gâûaY gêKæ _âZò_\û @ûhûX gêKæ \ßòZúdû @ûhûX gêKæ ZéZúdû @ûhûX gêKæ PZê[ðú @ûhûX gêKæ _cú @ûhûX gêKæ i¯cú @cûaûiýû @ûhûX gêKæ @Ácú @ûhûX gêKæ _âZò_\û @ûhûX gêKæ ^acú 10 11 12 13 14 15 16 @ûhûX gêKæ \gcú @ûhûX gêKæ GKû\gú @ûhûX gêKæ \ßû\gú @ûhûX gêKæ Zâùdû\gú @ûhûX gêKæ PZêŸðgú _ì‰ðcú gâûaY Ké¾ _âZò_\û 17 18 19 20 21 22 23 gâûaY Ké¾ \ßòZúdû gâûaY Ké¾ ZéZúdû gâûaY Ké¾ PZê[ðú gâûaY Ké¾ _cú gâûaY Ké¾ hÂò gâûaY Ké¾ i¯cú gâûaY Ké¾ @Ácú 3-gâúMêŠòPû. 30-PòZûfûMò @cûaûiýû 24 25 26 27 28 29 30 gâûaY Ké¾ ^acú gâûaY Ké¾ \gcú gâûaY Ké¾ GKû\gú gâûaY Ké¾ \ßû\gú gâûaY Ké¾ Zâùdû\gú gâûaY Ké¾ PZêŸðgú gâûaY @cûaûiýû . 12-jeògd^ GKû\gú. 15-aýûi _ì‰òðcû 16-KKðU iõKâû«ò.RêfûA-2011 ùKâû]ú-i´›e. i´Zþ-2068. i^þ-1418 iûf. cò[ê^ 17 \ò^ Vûeê KKðU 15 \ò^ _~ðý«. 11-aûjêWÿû. gKû±-1933.

i´Zþ-2068. gKû±-1933. 25-@ñkû GKû\gú. 17-iòõj iõKâû«ò. 13-Mjàû _ì‰òðcû/elûa§^. 21-R^àûÁcú (iàûð) 22-R^àûÁcú (ùa÷¾a). 31-aûfòZéZúdû . 29-i¯_êeú @cûaûiýû. gâú \òaýiòõjù\au 51 @u. i^þ-1418 iûf.@MÁ-2011 aògßûaiê-i´›e. gâûaY gêKæ \ßòZúdû ùiûcaûe Vûeê bû\â gêKæ ZéZúdû aê]aûe _~ðý« 1 2 3 4 5 6 gâûaY gêKæ \ßòZúdû gâûaY gêKæ ZéZúdû gâûaY gêKæ PZê[ðú gâûaY gêKæ _cú gâûaY gêKæ hÂò gâûaY gêKæ i¯cú/@Ácú 7 8 9 10 11 12 13 gâûaY gêKæ ^acú gâûaY gêKæ \gcú gâûaY gêKæ GKû\gú gâûaY gêKæ \ßû\gú gâûaY gêKæ Zâùdû\gú gâûaY gêKæ PZêŸðgú _ì‰òðcû 14 15 16 17 18 19 20 bû\â Ké¾ _âZò_\û bû\â Ké¾ \ßòZúdû bû\â Ké¾ ZéZúdû bû\â Ké¾ PZê[ñú bû\â Ké¾ PZê[ñú bû\â Ké¾ _cú bû\â Ké¾ hÂò 21 22 23 24 25 26 27 bû\â Ké¾ i¯cú 28 29 30 31 bû\â Ké¾ PZêŸðgú bû\â Ké¾ @Ácú bû\â @cûaûiýû _âZò_\û bû\â Ké¾ ^acú bû\â gêKæ \ßòZúdû bû\â Ké¾ \gcú bû\â gêKæ ZéZúdû bû\â Ké¾ GKû\gú bû\â Ké¾ \ßû\gú bû\â Ké¾ Zâùdû\gú 9-_êZâ\û GKû\gú. KKðU 16 \ò^ Vûeê iòõj 15 \ò^ _~ðý«. 19-elû_cú.

2-^ì@ûLûA. 27-cjûkdû @cûaûiýû .ùiù_Ö´e-2011 aògßûaiê-i´›e. 17-K^ýû iõKâû«ò/aògßKcðû _ìRû. 13-@_e_l @ûe¸. bû\â gêKæ PZê[ðú Mêeêaûe Vûeê @ûgßú^ gêKæ PZê[ðú Mêeêaûe _~ðý« 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10 bû\â gêKæ i¯cú bû\â gêKæ @Ácú bû\â gêKæ ^acú bû\â gêKæ \gcú bû\â gêKæ PZê[ðú bû\â gêKæ GKû\gú bû\â gêKæ _cú bû\â gêKæ \ßû\gú bû\â gêKæ hÂò bû\â gêKæ Zâùdû\gú 11 12 13 14 15 16 17 bû\â gêKæ PZêŸðgú _ì‰òðcû @ûgßú^ Ké¾ _âZò_\û @ûgßú^ Ké¾ \ßòZúdû @ûgßú^ Ké¾ ZéZúdû 18 19 20 21 22 23 24 @ûgßú^ Ké¾ hÂò @ûgßú^ Ké¾ i¯cú @ûgßú^ Ké¾ i¯cú @ûgßú^ Ké¾ @Ácú 25 26 27 28 29 30 @ûgßú^ Ké¾ Zâùdû\gú @ûgßú^ Ké¾ PZêŸðgú @ûgßú^ @cûaûiýû @ûgßú^ gêKæ _âZò_\û @ûgßú^ Ké¾ ^acú @ûgßú^ gêKæ \ßòZúdû/ZéZúdû @ûgßú^ Ké¾ PZê[ðú @ûgßú^ Ké¾ \gcú/GKû\gú @ûgßú^ gêKæ PZê[ðú @ûgßú^ Ké¾ _cú @ûgßú^ Ké¾ \ßû\gú 1-MùYg PZê[ðú. gKû±-1933. iòõj 16 \ò^ Vûeê K^ýû 14 \ò^ _~ðý«. i´Zþ-2068. 8-_ûgßð_eòað^ GKû\gú. i^þ-1418-19 iûf. 23-A¦òeû GKû\gú. gâú \òaýiòõjù\au 52 @u.

gâú \òaýiòõjù\au 52 @u. 26-\ú_ûakú. 25-]^ß«eú _ìRû.@ùKÖûae-2011 aògßûaiê-i´›e. gKû±-1933. i´Zþ-2068. 6-\gjeû/iê\gû aâZ. i^þ-1419 iûf. 30-^ûM PZê[ðú . @ûgßú^ gêKæ _cú g^òaûe Vûeê KûòðK gêKæ _cú ùiûcaûe _~ðý« 30 2 9 31 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 1 8 15 KûòðK gêKæ PZê[ðú @ûgßú^ gêKæ hÂò @ûgßú^ gêKæ Zâùdû\gú KûòðK gêKæ _cú @ûgßú^ gêKæ i¯cú @ûgßú^ gêKæ PZêŸðgú @ûgßú^ gêKæ @Ácú @ûgßú^ gêKæ _ì‰òðcû @ûgßú^ gêKæ ^acú _ì‰òðcû @ûgßú^ gêKæ \gcú KûòðK Ké¾ _âZò_\û @ûgßú^ gêKæ GKû\gú KûòðK Ké¾ \ßòZúdû @ûgßú^ gêKæ \ßû\gú KûòðK Ké¾ ZéZúdû @ûgßú^ gêKæ _cú 16 17 18 19 20 21 22 KûðòK Ké¾ PZê[ðú KûðòK Ké¾ _cú 23 24 25 26 27 28 29 KûòðK Ké¾ GKû\gú KûòðK Ké¾ \ßû\gú KûðòK Ké¾ hÂò KûòðK Ké¾ Zâùdû\gú/PZêŸðgú KûòðK Ké¾ i¯cú KûòðK @cûaûiýû KûðòK Ké¾ @Ácú KûðòK Ké¾ ^acú KûðòK Ké¾ \gcú KûðòK gêKæ _âZò_\û KûðòK gêKæ \ßòZúdû KûðòK gêKæ ZéZúdû 4-cjûÁcú. 11-Kêcûe _ì‰òðcû/MRflàú _ìRû 17-MbðYû (Zêkû) iõKâû«ò. 7-_û_ûuêg GKû\gú. K^ýû 15 \ò^ Vûeê Zêkû 14 \ò^ _~ðý«. 23-ecû GKû\gú.

i´Zþ-2068. KûòðK gêKæ hÂú cwkaûe Vûeê cûMðgòe gêKæ hÂò aê]aûe _~ðý« 1 2 3 4 5 KûðòK gêKæ hÂò KûðòK gêKæ i¯cú KûòðK gêKæ @Ácú KûðòK gêKæ ^acú KûðòK gêKæ \gcú 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 KûòðK gêKæ GKû\gú cûMðgúe Ké¾ \ßòZúdû cûMðgúe Ké¾ ^acú/\gcú cûMðgúe gêKæ \ßòZúdû/ZéZúdû KûòðK gêKæ \ßû\gú cûMðgúe Ké¾ ZéZúdû cûMðgúe Ké¾ GKû\gú cûMðgúe gêKæ PZê[ðú KûðòK gêKæ Zâùdû\gú cûMðgúe Ké¾ PZê[ðú cûMðgúe Ké¾ \ßû\gú KûðòK gêKæ PZêŸðgú cûMðgúe Ké¾ _cú cûMðgúe Ké¾ Zâùdû\gú _ì‰òðcû cûMðgúe Ké¾ hÂò cûMðgúe Ké¾ PZêŸðgú cûMðgúe Ké¾ _âZò_\û cûMðgúe Ké¾ i¯cú cûMðgúe @cûaûiýû cûMðgúe Ké¾ \ßòZúdû cûMðgúe Ké¾ @Ácú cûMðgúe gêKæ _cú cûMðgúe gêKæ hÂò cûMðgúe gêKæ _âZò_\û 4-@ñkû ^acú. i^þ-1419 iûf. 11-QûWÿLûA. 24.^ùb´e-2011 aògßûaiê-i´›e. 17-aòQû iõKâû«ò/cûYaiû Mêeêaûe. 19-_â[cûÁcú. gâú \òaýiòõjù\au 52 @u. 10-eûi/KûòðK _ì‰ðòcû. Zêkû 15 \ò^ Vûeê aòQû 14 \ò^ _~ðý«.cûYaiû Mêeêaûe . 6-_âùaû]ô^ú GKû\gú. 21-C_ô^Üû GKû\gú. gKû±-1933.

gâú \òaýiòõjù\au 52 @u. 8-cûYaiû Mêeêaûe. 6-ùcûl\û GKû\gú. i´Zþ-2068. 21-i`kû GKû\gú. cûMðgúe gêKæ i¯cú Mêeêaûe Vûeê ù_øh gêKæ i¯cú g^òaûe _~ðý« 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10 cûMðgúe gêKæ ^acú cûMðgúe gêKæ \gcú cûMðgúe gêKæ GKû\gú cûMðgúe gêKæ \ßû\gú cûMðgúe gêKæ i¯cú cûMðgúe gêKæ Zâùdû\gú cûMðgúe gêKæ @Ácú cûMðgúe gêKæ PZêŸðgú cûMðgúe gêKæ ^acú cûMðgúe _ì‰òðcû 11 12 13 14 15 16 17 ù_øh Ké¾ _âZò_\û ù_øh Ké¾ \ßòZúdû ù_øh Ké¾ ZéZúdû ù_øh Ké¾ PZê[ðú 18 19 20 21 22 23 24 ù_øh Ké¾ @Ácú ù_øh Ké¾ ^acú ù_øh Ké¾ \gcú ù_øh Ké¾ GKû\gú ù_øh Ké¾ _cú ù_øh Ké¾ \ßû\gú/Zâùdû\gú ù_øh Ké¾ hÂò ù_øh Ké¾ PZêŸðgú ù_øh Ké¾ i¯cú ù_øh @cûaûiýû 25 26 27 28 29 30 31 ù_øh gêKæ _âZò_\û ù_øh gêKæ \ßòZúdû ù_øh gêKæ ZéZúdû ù_øh gêKæ PZê[ðú ù_øh gêKæ _cú ù_øh gêKæ hÂò ù_øh gêKæ i¯cú 1-cûYaiû Mêeêaûe. aòQû 15 \ò^ Vûeê ]^ê 16 \ò^ _~ðý«.Wòùi´e-2011 aògßûaiê-i´›e. 16-]^ê iõKâû«ò. 24-aKêk @cûaûiýû . gKû±-1933. i^þ-1419 iûf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful