OCTOIHUL

sau

CANOANELE MAICII DOMNULUI

OCTOIHUL
sau

CANOANELE MAICII DOMNULUI
Tipărite cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului GHERASIM

Episcopul Râmnicului

Editura

BUNAVESTIRE

Bacău

Întru slava Unuia Dumnezeu în Treime slăvit
Spre slava şi cinstea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu
În zilele binecredinciosului domnului nostru SCARLAT ALEXANDRU, calimah voievod Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei Kiriu Kiriu VENIAMIN S-a tipărit acest

OCTOIH de Canoane pentru
Pavecerniţă

În vremea Prea Cuvioşiei Sale Kir SILVESTRU Arhimandritul şi Stareţul Sfintei Mănăstiri Neamţul şi Secu, în Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamţul, 1816, Iunie, 22

Transcrisă după originalul tipărit la Mănăstirea Neamţ în 1816

CĂTRE DREPTCREDINCIOŞII CITITORI

Rugăciunea, o, preacinstite cititorule, este faptă bună, care este mai folositoare decât toate celelalte fapte bune, că deşteaptă sufletul, îl înmoaie şi, ca şi cum l-ar desţeleni, îl smereşte, îl umileşte şi îl pregăteşte spre lu-crarea faptelor bune. Rugăciunea curăţă sufletul de patimi, iar pe minte o luminează, o face sălaş al Duhului Sfânt şi cu Dumne-zeu o uneşte. Şi nu numai acestea poate să le isprăveas-că, ci şi din primejdii izbăveşte şi scoate din închisorile cele grele, precum pe Petru din mâinile lui Irod şi din toată aşteptarea poporului iudaic. Pe Pavel şi pe Sila din temniţa Macedoniei; pe Daniil din gura leilor; pe cei trei tineri din cuptorul cel înfocat şi pe alţii mulţi şi nenumă-raţi din multe şi din multe feluri de primejdii i-a slobo-zit. Şi multe vitejii isprăveşte, pe care se leapădă cuvân-tul a le număra, ca nu peste măsură să se lungească. Acestea ştiindu-le sfinţii, şi ai Aşezământului celui Vechi şi ai celui Nou, nu numai ei înşişi prin sine au adus rugăciunile şi slavosloviile lor lui Dumnezeu, prin care s-au unit cu Dumnezeu şi au tras asupra lor darul Duhului Sfânt, ci au trecut folosul cu care ei s-au folosit şi la cei din vremea lor şi la toţi cei de pe urmă, că le-au lăsat şi în scris – Duhul Sfânt iconomisind – ca şi cei de pe urmă, ce vor vrea să se mântuiască, pe acestea să le folosească.

Dintre aceştia unul este şi Sfântul Ioan Damaschin, vioara Duhului, cântăreţul cel prea dulce al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi adevăratul prieten, care multe cântări şi laude a alcătuit, între care şi un «Octoih de Canoane» spre lauda şi slava ei a izvorât. Şi de la el mulţi s-au pornit spre aceasta, unii, adică, de la sine, iară alţii au cules de la alţii şi au alcătuit laude Maicii lui Dumnezeu. Şi precum la Cortul Mărturiei unii au adus aur cu-rat, iară alţii argint, alţii pietre scumpe, alţii mărgăritare, alţii aramă, alţii fier, alţii lână, alţii in, alţii păr de capră şi piei, aşa şi aceştia, unele mai înalte, altele teologhi-ceşti, altele şi mai simple, fiecare după darul şi puterea sa, au adus laudele şi cântările lor Cortului celui însufle-ţit întru care Cuvântul Tatălui S-a sălăşluit. Nu pentru altceva, ci pentru dragostea şi evlavia cea către Dânsa şi pentru ca să ia de la Ea răsplătiri: mântuirea sufletelor lor. Şi de vreme ce pe Octoihul Sfântului Ioan Damas-chinul vremea, care asupreşte toate, l-a pus întru întune-ricul neaflării, nevoia, ori mai bine zis râvna, a silit şi neamul românesc să se împărtăşească de laudele şi sla-vosloviile Ei. Aşa am îmbrăţişat unul dintre ale celorlalţi lăudători ai Dânsei, care s-a părut mai frumos, mai umi-licios şi mai folositor, ca să se folosească spre slava şi lauda Ei, care, cu ajutorul Ei, iată, că s-a tălmăcit din elineşte – care şi în Sfântul Munte al Atonului este obiş-nuit a se citi – după cum a fost mai cu putinţă cu cel mai obişnuit grai, folosind cuvintele cunoscute, cele mai pri-mite şi mai frumoase. Iar acum se dă la lumină şi prin condei de fier, adică prin tipar, după cuvântul lui Iov.

8

Deci, primiţi cu bucurie, o, dreptcredincioşilor, această carte ce o aveţi în mâini şi vă îndeletniciţi întru citirea ei. Că dacă toţi Sfinţii, Apostolii, Mucenicii şi Cuvioşii, care au răbdat multe feluri de chinuri şi de ne-cazuri pentru Domnul, au către Dânsul multă îndrăznea-lă, ca nişte slugi ale Lui, cu cât mai vârtos mult milosti-va Lui Maică, ceea ce stăpâneşte toată zidirea, are mai multă îndrăzneală decât toţi sfinţii să solească către Dânsul. Precum s-a arătat acum în diferite timpuri, mai înainte de a se face Judecata cea a toată lumea, că a iz-băvit multe suflete din cursele diavolului, după cum se arată în multe cărţi. Deci, cine a întinat şi asemănarea cea după chipul lui Dumnezeu, să-şi câştige prieten pe acest întru tot înţelept şi atotputernic ritor, zic pe Împărăteasa cea mai presus de cinstea îngerilor, pe Mijlocitoarea noastră cea de obşte, care atâta poate la Judecătorul încât întru tot Înduratul şi mult Milostivul nu se leapădă, ca un Fiu da-tornic, a nu-i împlini milostiva Ei cerere. Şi cu alt chip nu te poţi învrednici aţi face prietenă pe Stăpâna cea atotputernică, decât să citeşti cu mare cucernicie, luare aminte şi zdrobire a inimii rugăciunile şi canoanele cele lăudătoare ale ei, dintre care unele sunt şi acestea ce le ai în mâini. Care tălmăcindu-se din eli-neşte s-au dat şi în tipar spre folosul cel sufletesc al tutu-ror. Ca nu numai în Lavre de monahi şi în vieţi de obşte să se citească, ci şi de preoţii mireni şi de oamenii cei cucernici, de toţi care doresc să afle ajutătoare pe Aceas-tă cu multe numiri şi atotputernică Împărăteasă. Să nu vă arătaţi nemulţumitori către făcătorii de bine, ci primiţi şi citiţi aceste Canoane ale Născătoarei de Dumnezeu, cu cucernicie şi cu luare aminte, la Pave-cerniţă, după cum sunt aşezate. Şi să fie
9

încredinţat cel ce le va citi în acest fel, că nu numai după moarte va dobândi mult folos, ci şi aici nu-l va lăsa Domnul şi Stăpâna să cadă în mari primejdii sau să se sfârşească cu rea moarte. Deci, întru această lume să slăvim cu bucurie şi cu veselie pe Domnul şi pe Maica Lui cea pururea Fecioa-ră, pe cea mai cinstită şi mai slăvită decât toate cetele cereşti, ca să ne slăvească veşnic Cel ce slăveşte pe cei ce pe Dânsul Îl proslăvesc şi să ne învrednicească să-L slavoslovim cu cereştile puteri şi cu toţi sfinţii, în vecii cei fără de sfârşit. Amin.
Al tuturor smerit şi nevrednic îndatorat rugător, Silvestru, Stareţ al Sfintelor Mănăstiri Neamţului şi Secului.

10

Cântarea 1. Bucură-te. bucură-te. făclie luminătoare. bucură-te. bucură-te. Bucură-te. starea cunoştinţelor. bucură-te. bucură-te. cu dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Nemuritorule. curăţitoarea sufletelor. bucură-te. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. bucură-te. bucură-te. bucură-te. bucură-te.SÂMBĂTĂ SEARA  Glasul 1. surparea blestemului. cea cu totul cinstită. ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit. care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire. Stih: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. toiag dumnezeiesc. Amin. Maica Cuvântului. sălăşluirea împărăţiei lui Hristos Dumnezeu. cea nebiruită. Împărăteasă. bucură-te. Biserica lui Hristos. bucură-te. pârga bunei vieţuiri. Maică Fecioară. bucură-te. care rupi noianurile patimilor. Maica lui Dumnezeu. bucură-te. care ai născut Bucuria lumii. bucură-te. dumnezeiască Mireasă. Că aceasta. bucură-te. mântuieşte-ne pe noi (se zice după fiecare tropar). . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Bucură-te. prea neîntinată. ceea ce ai încăput pe Hristos. apărătoarea lumii. Stăpână. slava şi lauda îngerilor. israilitenilor făcându-le cale nouă prin adânc. apărătoarea şi întărirea sufletelor. Maică Fecioară. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă. Bucură-te. bucură-te. înălţarea căderii celei mai dinainte. aplecătoarea vieţii.

bucură-te. avuţia nejefuită a credincioşilor. singură Împărăteasă. bucură-te. uşă neumblată. 12 . cămara lui Hristos. bucură-te. bucură-te. coroana lui Hristos. Dăruieşte-mi atâta mulţime de dar. bucură-te. livada cea cu bun miros. ceea ce ai născut pe Ziditorul a toate. bucură-te. bucură-te. limanul cel mântuitor. Irmos: Însuţi Cela ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa. Bucură-te.. bucură-te. bucură-te. ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei preacurate. Iubitorule de oameni. luminătoarea sufletelor. rugul cel nears.. care eşti cămara Împăratului a toate. pierderea blestemului. Bucură-te. alinare. Preacurată. de Dumnezeu dăruită prin care noi oamenii ne-am îndumnezeit. bucură-te. Slavă … Bucură-te. Stăpâna îngerilor. bucură-te. bucură-te. bucură-te. bucură-te. bucură-te. ceea ce eşti singură nădejdea sufletelor noastre. steaua Domnului cea prea strălucită. bucură-te. încinge-mă cu putere de sus. bucură-te. Mireasă Preacurată a lui Dumnezeu. Împărăteasa oamenilor. Bucură-te. ca să strig ţie Stăpână: bucură-te. singură prea lăudată. Şi acum . cea pe care te-a lăudat adunarea proorocilor iară Gavriil.Cântarea a 3-a. lână însufleţită. ceea ce eşti cea prea fără prihană. «bucură-te» ţi-a adus ţie. ceea ce covârşeşti pe începătorii lor.

acoperământul cel necuprins al oamenilor. bucură-te. cea de-a pururi luminoasă. bucură-te. Biserică cinstită a lui Dumnezeu. Maică Fecioară Curată. ceea ce singură ai micşorat căderea noastră. norul cel cu totul luminos. palat prea cinstit al Împăratului. a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israil. stâlp de foc al Soarelui luminii. cartea lui Hristos. bucură-te rază neapusă a Luceafărului celui gândit. pomul desfătării şi locaş curat. râul vieţii. bucură-te. Irmos: 13 . făclie a luminii. Bucură-te. masă şi năstrapă şi pod. bucură-te.. bucură-te. ce vrea să iasă dintru tine. Bucură-te. mijlocitoare cinstită a lumii. Preacurată Stăpână.. Cel ce a odrăslit din Dumnezeu şi Tatăl. Bucură-te. bucură-te. Cântarea a 5-a. Slavă . împărăteasă. prea neîntinată. cămara cea bine încuviinţată. stea de-a pururi luminoasă. împărăteasă.. cu ochii cei de departe văzători. cinstită porumbiţă. Irmos: Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc. bucură-te.. bucură-te. alavastru înfricoşat al Mirului Darului şi al Sadului celui gândit al lui Hristos. bucură-te. bucură-te. bucură-te. bucură-te. privindu-te pe tine Avacum. cea cu multe flori împodobită şi împreunarea celor despărţite. spre mântuirea noastră şi înnoirea.Cântarea a 4-a. bucură-te. bucură-te. Bucură-te. bucură-te. Stăpână Preacurată. Şi acum .

cea fără de prihană. turn. tablă care ai scris prin Duhul pe Cuvântul. făclie.. piatră.. bucură-te. mântuieşte pe poporul Tău. bucură-te. pahar nemoştenit al vieţuirii celei de-a pururea a credincioşilor. raza care aduci luminarea celor ce sunt în negură. Bucură-te. şi ai strălucit cu Crucea Ta marginile lumii. Bucură-te. bucură-te. luminează cu lumina cunoştinţei dumnezeirii Tale inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă. Hristoase. ceea ce eşti binecuvântată. Cântarea a 6-a. bucură-te. bucură-te.. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este izbăvitor. Dumnezeul nostru. bucură-te.Cel ce ai luminat cu lumina venirii Tale. Bucură-te. bucură-te. Maica lui Hristos Dumnezeu. bucură-te. Marie. bucură-te. carte care ai primit pe Înţelepciunea lui Dumnezeu. care ai primit întru tine Lumina cea de-a pururi vecuitoare a dumnezeieştii stăpâniri. bucură-te. cea neîntinată. starea celor ce se mişcă din materie. cea cu adevărat Stăpână. Piatra cea din capul unghiului. Prealăudată. 14 . că Tu eşti neputincioşilor tărie şi îndreptare. care ai născut pe Hristos. floare curăţată cu adăpările Duhului. Bucură-te. darul dăruit de Dumnezeu oamenilor spre mântuire. care întâmpini şi opreşti întărâtarea vrăjmaşilor. celei mai presus de stăpânire. Slavă . stea mai strălucită decât toată curăţenia.. paloş care tai neputinţele. socotitu-ne-am ca oile de junghiere. Şi acum .

Maica lui Dumnezeu cea fără prihană. bucură-te.. Irmos: Pe tine. cu deadinsul. bucură-te. lauda credincioşilor. Ţie ne rugăm. cei ce te mărturisim pe tine adevărată Născătoare de Dumnezeu. bucură-te. nădejdea tuturor. bucură-te. bucură-te. lumea a luminat şi înşelăciunea a pierdut. Bucură-te. Bucură-te. pentru noi. dezlegarea blestemului. temelie neclătită. Cântarea a 7-a. Că întru tine pogorându-se Cuvântul Tatălui. ca ploaia pe lână. Preasfântă: Nu înceta a-L ruga pe Acesta. (aşa se zice înainte de Sedealnă la toate canoanele). scară gândită de la pământ către cer.. zidul pustnicilor. bucură-te. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. a lui Dumnezeu Cuvântului. Slavă . şi dintru tine răsărind. Maica lui Hristos cea prea lăudată. Hristos Dumnezeul nostru. Doamne miluieşte (de 3 ori). stare a fulgerului. Amin. acoperământul lumii. ceea ce eşti nestricată. păzitoarea binecredincioşilor. ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. bucură-te. bucură-te. bogăţie gândită. bucură-te. cuptor gândit te 15 . Mireasă a Tatălui. te-a numit proorocul. pe tine. candelă luminoasă. bucură-te. bucură-te. lumină de-a pururi strălucitoare. Nor al Luminii celei de-a pururea vecuitoare. ceea ce eşti cu totul neîntinată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Bucură-te. sabie asupra vrăjmaşilor.. Şi acum . Fecioară. Maică nenuntită. bucură-te. uşa luminii.Bucură-te. bucură-te. ca ceea ce covârşeşti pe toate zidirile..

Slavă . Irmos: În cuptor tinerii lui Israil … Bucură-te. acoperământul cel mult lăudat. că precum a mântuit pe cei trei tineri. lăcaş curat şi nestricăcios al lui Dumnezeu Cuvântul precum bine a voit. bucură-te. bucură-te. bucură-te. raiule al desfătării. credincioşii. Maică Fecioară. Dumnezeul părinţilor. ceea ce eşti preamilostivă. bucură-te. Bucură-te. singură Stăpână. ceea ce ne eşti nouă pricinuitoare de bucu16 . bucură-te. sfeşnice care luminezi pe cei credincioşi cu darurile. bucură-te. pururea Fecioară. bucură-te. Soarele cel luminos. Cel lăudat şi prea proslăvit. podoaba împărăţiei lui Hristos. Bucură-te. bucură-te. bucură-te. Curată. izvorul apei celei de-a pururea vii. Cel lăudat şi preaslăvit. zid al credincioşilor. prin care ne-a răsărit luminare nouă celor din întuneric. Şi acum . bucură-te. liman liniştit al sufletelor. bucură-te. Cântarea a 8-a. şi pe mine. pat împărătesc. luminată tămăduire a bolnavilor celor ce aleargă la tine... cea în chipul fulgerului. bucură-te. care pe curăţie o păzeşti şi pe izvoarele bolilor le usuci.înţelegem noi. Cel Preaînălţat. râu pururea curgător. în pântecele tău m-a înnoit. ceea ce ai adus în lume pe Hristos. tot omul. Bucură-te. prin care ne-a răsărit nouă Dumnezeul părinţilor. Bucură-te. Hristos cel Preaslăvit.. cămară aurită. bucură-te. bucură-te. pârgă a vieţii şi pod care treci pe popoare de pe pământ la cer..

scăparea şi acoperământul sufletului meu. Adoarme-mi poftele cele pătimaşe şi idolii patimilor celor stricători de suflet. râul vieţuirii celei de-a pururi a oamenilor. Şi acum . liman şi sprijinire a dreptcredincioşilor.. care ai zdrobit cu tărie. ca într-o topitoare. Bucură-te. Maica lui Dumnezeu. tinerii lui Israil cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit. Maica lui Dumnezeu cea nestricată! Bucură-te. pe Fiul şi pe Sfântul Duh. O. năstrapa cea cu totul de aur. nădejdea cea neruptă a sufletului meu. bucură-te. Preasfântă. bucură-te. O. dumnezeiască Mireasă! Bucură-te. cu mijlocirea ta. binecuvântăm toate lucrurile Naşterea ta cea fără de ani şi pe tine după datorie te cinstim neîncetat.rie. şi şterge-le până în sfârşit. Irmos: 17 . ca să te slăvesc de-a pururea şi să te binecuvintez pe tine. înălţările tuturor împotrivă-luptătorilor. Curată. toiagul cel făcător de biruinţă. ceea ce eşti singură pricina mântuirii tuturor.. Cântarea a 9-a. păzitoarea şi întărirea monahilor. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii În cuptor. bucură-te. bucură-te. care ai primit pe Dumnezeu ca pe nişte mană. grăind: Binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul. Domnul Bucură-te. bucură-te. Să lăudăm. Binecuvântăm pe Tatăl. cinstită. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului. bucură-te.

Bucură-te. bucură-te.. bucură-te. noianul cel nemărginit al cunoştinţei. Slavă . Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. bucură-te. 18 . adică pe Înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui cel ipostatic. bucură-te. Maică Fecioară. bucură-te. ceea ce ai născut înălţimea înţelepciunii.. care pe cei ce te cinstesc pe tine îi învredniceşti de bucurie nemoştenită. Bucură-te. ceea ce ai născut viaţa tuturor. bucură-te. cămară cerească. nădejdea mea cea neruşinată. bucură-te. ceea ce covârşeşti toată firea. bucură-te.. şi întărirea apostolilor. muntele cel cu totul umbrit. temei şi stare şi mişcare a mucenicilor şi a cuvioşilor.Chipul Naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears. neîntinată. ceea ce eşti Împărăteasă a toate. nădejdea cea neruşinată a oamenilor. Stăpână. bucură-te. cinstită.. Şi acum . floarea firii şi munte netăiat. Născătoare de Dumnezeu. rânduneaua cea binevestită şi porumbiţa care ai adus în lume alinarea. care ai adus în lume pe Mărgăritarul. crin cu adevărat binevestit şi trandafir de daruri mântuitor popoarelor. bucură-te. fulger. Bucură-te. şi acum te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră. ca să te mărim neîncetat pe tine.

cu totul neîntinată. Preacinstită Marie. Cântarea 1-a.. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă.. Sfântul Dumnezeul nostru. binecuvântarea neamului nostru. Că aceasta. cu dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. bucură-te. bucuria a toată lumea. ceea ce eşti fără de prihană.. îndreptează-mă către dumnezeiasca alinare a pocăinţei. Pentru aceasta. cu ocârmuirea puternicii tale mijlociri. ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit. izbăveşte-mă de focul gheenei.DUMINICĂ SEARA  Glas 1. te rog. Stăpână. israilitenilor făcându-le cale nouă prin adânc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. firea oamenilor cea necinstită.. Nemuritorule. bucură-te. 19 . şi pe pământeni i-ai izbăvit de greşeli. S-a sălăşluit în pântecele tău cel sfinţit şi primitor de Dumnezeu. Şi acum . Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. mântuieşte-ne pe noi Negrăit ai zămislit pe Dumnezeu şi mai presus de fire L-ai născut pe Dânsul. ceea ce ai cinstit cu Naşterea ta cea prea cinstită şi fără de sămânţă. ci tu. Bucură-te. Slavă . Cel ce întru sfinţi se odihneşte. În noianul păcatelor celor nenumărate şi al necazurilor mă cufund cumplit. Locaş sfânt aflându-te pe tine.

izvoarele greşelilor mele şi mă arată părtaş al milei tale. Iubitorule de oameni. usucă cu mila ta. Pe tine ştiindu-te lăcaş frumos şi casă împodobită a slavei lui Dumnezeu. Irmos: Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc privindu-te 20 . Izvor al milei fiind şi noian al bunătăţii şi adânc nemărginit al milostivirii.. şi cu robii Fiului tău uneşte-mă. încinge-mă cu putere de sus ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei preacurate. Irmos: Însuţi. Stăpână. Pe mine. născând pe Vistieria vieţii şi Dătătorul.. care m-au depărtat de la Dumnezeu. am iubit. Pentru aceea. pentru aceea. Cel ce singur ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa.. şi mă întăreşte ca să-I slujesc Lui.. Cântarea a 4-a. învredniceşte-mă dumnezeieştii slobozenii. Preacurată Fecioară. Şi acum . Păşunea morţii şi a stricăciunii ai oprit-o. Născătoare de Dumnezeu. bună-cuviinţa ta. mă rog ţie: Luminează sufletul meu şi mintea mea o sfinţeşte şi mă arată pe mine părtaş al vieţii.Cântarea a 3-a. cel ce cu vicleşug m-am robit şi m-am supus robilor celor răi. izbăveşte-mă de lăcaşurile cele din iad şi mă sălăşluieşte în corturile cerurilor. Milostivă Stăpână. Slavă .

. Stăpână. şi dăruieşte-mi curăţire de păcate. Prunc sugător făcându-Te. Pe Stăpânul cel milostiv şi îndurat L-ai născut. Preacinstită. Născătoare a Cuvântului 21 . plouă-mi mie picături de umilinţă.. Şi acum . ceea ce eşti cu totul fără de prihană. ca pe un prunc. Cel ce ai îndreptat pe Adam cel rătăcit. Fecioara cea neispitită de bărbat mai presus de fire Te-a născut pe Tine. Ceea ce eşti zidul credincioşilor şi neispitită de nuntă. Care avea să se nască dintru tine spre înnoirea şi mântuirea noastră. pe Care fă-L milostiv şi mie celui ce am greşit şi cu multe rele L-am mâniat totdeauna. şi ai strălucit cu Crucea Ta marginile lumii. să-mi izvorască mie izvoare de lacrimi curăţitoare. celui înţelenit cu sufletul de multa umezeală a patimilor. a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israil.. ceea ce ai născut Ploaia cea cerească. Pentru mila Ta cea negrăită. Cel mai înainte de veci. Cântarea a 5-a. Hristoase Dumnezeule. îngrădeşte-mi cu dumnezeiasca frică mintea mea cea întinată cu dezmierdările şi arat-o neclătită de năvălirile tâlharilor şi nerobită de năpădirile vrăjmaşilor. Slavă .. şi învredniceşte-mă. Irmos: Cel ce ai luminat cu luminarea venirii Tale. Hristoase. luminează cu lumina cunoştinţei dumnezeirii Tale inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.Avacum. cu ochii cei de departe văzători. Fecioară. Ceea ce eşti milostivă.

. şi s-au aprins ca focul în spini. Cântarea a 6-a. Pe tine. miluieşte sufletul meu cu dumnezeiasca ta milă şi izbăveşte-mă de păcatul care mă ţine şi mă tiraniseşte. văpaie ridicând în aer. O. Stăpână. Ca pe o pricină a dumnezeirii noastre. Mântuieşte pe poporul Tău. ci mântuieştemă. şi de obişnuinţă.. purtând eu îmbrăcăminte de nuntă. 22 . Slavă . Şi acum . după datorie. Că multe măriri ţi-a făcut ţie Cel puternic. ştiindu-te Fecioară. pe care am înnegrit-o cu întunecatele neguri ale patimilor mele. socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. ci învredniceşte-mă să stau neosândit înaintea divanului Fiului tău. Născătoare de Dumnezeu. te rog: Izbăveşte-mă de stăpânirea patimilor şi de domnia lor slobozeşte-mă. noi credincioşii. de-a pururea te mărim pe tine.. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos şi nu este izbăvitor. să nu mă laşi la judecată să mă fac bucurie dracilor celor ce caută să mă prindă pe mine. Doamnă şi Stăpână. Străluceşte-mi haina sufletului meu.. şi bagă-mă în cămara lui Dumnezeu cea nestricată. ca albinele fagurul. Dumnezeul nostru. Gândurile cele pătimaşe din sufletul meu înconjurând m-au înconjurat. Preacurată. Stăpână. că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare.celui milostiv. Curată. precum însăţi ai proorocit. ca pe ceea ce ai născut pe Stăpânul şi Domnul tuturor.

cu totul şi sufletul şi trupul meu ţie îl închin.. Stăpână.. folositoarea cea tare a păcătoşilor. ca cela ce lucruri vrednice de tânguire am lucrat. cu lacrimi cad la tine şi strig ţie. Pe tine cunoscându-te doctor al bolnavilor. şi ca cela ce acum m-am osândit. sculare a celor ce cad şi curăţitoare grabnică a celor ce greşesc. Dumnezeul părinţilor. mântuieşte-mă. Acum mă tânguiesc pe sinemi. Stăpână. să-mi stai înainte în ziua judecăţii şi să mă mântuieşti. zidul cel mare şi nesurpat al credincioşilor. aşa şi pe mine. Născătoare de Dumnezeu. cu totul o întind către tine. omul. în pântecele tău m-a înnoit. Cel lăudat şi prea slăvit.. că precum Cel Preaînalt a izbăvit pe cei trei tineri. Cântarea a 7-a. Fecioară neispitită de nuntă. ca ceea ce eşti puternică: Mântuieşte-mă pe mine cu mijlocirea ta. Şi acum .. Iată. Sedealna: Născătoare de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. pofta mea şi dorirea ceea ce este întru mine. eu ticălosul.Slavă . cetatea cea nejefuită şi scăparea cea tare. cela ce însumi de sinemi sunt osân23 . pe Care roagă-L cu deadinsul să ne mântuim noi toţi. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Cuptor duhovnicesc te înţelegem noi credincioşii. Fecioară. mai presus de legile firii ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel ipostatic. tot pe mine mă aduc ţie. Care a doua oară a ridicat zdrobirea noastră. te rog pe tine.

Rugul cel nears oarecând a închipuit pântecele tău. Înfrumuseţatu-te-ai cu dumnezeieştile frumuseţi. Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvân24 . ceea ce eşti ajutătoarea mea. Binecuvântăm pe Tatăl … Proorocii cu sfinţite glasuri te-au arătat pe tine. ceea ce eşti mai presus de lumină. că te vei face Maică a Stăpânului Dumnezeu.. născând pe Cuvântul lui Dumnezeu. pentru ce nu plângi şi nu te tânguieşti pentru tine. divanul împodobit.. ceea ce eşti cu totul fără de prihană. mai înainte de osândire. căci nu te-a ars nicidecum focul dumnezeirii. ceea ce eşti cu totul fără prihană. luminează şi străluceşte sufletul meu cel întunecat. cu tânguire mă sfărâm. Slavă … Vai. Maica lui Dumnezeu. vremea se scurtează. ca să laud fără de tăcere măririle tale. Care cu frumuseţile cele dumnezeieşti străluceşte inimile tuturor celor ce cu credinţă Îl laudă pe El întru toţi vecii. Cel neasemănat întru frumuseţe. ceea ce eşti cu totul fără de prihană. nepocăitule? Şi acum . Irmos: În cuptor tinerii lui Israil … Ceea ce eşti strălucită cu strălucirea cea gândită a naşterii lui Dumnezeu.dit. Născătoare de Dumnezeu. să nu mă uiţi pe mine. scaunele se gătesc. Curată. Pentru aceea te rog pe tine: Izbăveşte-mă de focul cel nestins. alungând întunericul şi noaptea păcatului şi povăţuindu-mă către raza pocăinţei. îngerii aleargă înainte. Cântarea a 8-a. Deci. lângă uşi este Judecătorul. suflete al meu. cei aleşi se adună.

Sus pe mintea mea. de Dumnezeu Născătoare. Ca să te cinstesc pe tine cu cântări mulţumitoare de bucurie. ca într-o topitoare. ca prin toată viaţa mea să te măresc. Cântarea a 9-a.. Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci. ca neîncetat să te mărim pe tine. învredniceşte-o. Ca o frumoasă. Şi acum .taţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci. ai născut mai presus de fire pe Hristos. Să lăudăm. şi curat palat lui Hristos. ca o împodobită Fecioară. Fecioară. grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă … Arătatu-te-ai sfinţită casă. Stăpână. Fecioară. rămânând nears. cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit. bine să cuvântăm … În cuptor tinerii lui Israil. care cumplit răcneşte şi se sârguieşte să mă înghită pe mine. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Irmos: Chipul curatei Naşterii tale l-a arătat rugul cel aprins cu foc. din adâncul cel pământesc ridicând-o.. Cel frumos cu frumuseţea. Şi acum te rugăm să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră. ca pe frumuseţile cele din ceruri totdeauna ca într-o oglindă să le privească şi să le nălucească. scoate-mă din gura leului. şi de vederea celor pururea vecuitoare să se veselească. Împăratului celui mai înainte de veci şi Care 25 .

te cunoaştem pe tine. sfeşnic cu raze de aur şi scaun sfânt.. 26 .stăpâneşte toată zidirea. cort neajuns şi de mână nefăcut.. pentru aceea inima mea de necuratele patimi curăţeşte-o. cămară şi sălaş de aur şi lespede de Dumnezeu scrisă şi pat de Dumnezeu primit. Şi acum . Năstrapă sfinţită şi masă. Preacurată.

mântuieşte-ne pe noi Ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu. Cântarea 1-a. pierde-le ca o bună cu rugăciunile tale. Irmos: Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule. să laud milostivirea ta. Cel ce ai întărit peste ape cerul al doilea 27 . Cel ce a făcut minuni fără de seamă cu braţ înalt. Irmos: Să se întărească inima mea întru voia Ta.. întrupat sub ani. Preacurată. că S-a proslăvit.LUNI SEARA   Glas 1.. înfocarea inimii şi schimbările minţii. Cântare de umilinţă cu fierbinţeală să-i aducem Născătoarei de Dumnezeu. mântuindu-mă. ca să ne izbăvim de focul cel veşnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Şi acum . Preasfântă. Curată. şi a mântuit pe Israil. izbăveşte-mă de întuneric şi de chinurile cele veşnice de acolo. Preacurată. vindecă toate patimile cele de mulţi ani ale mult ticălosului meu suflet. o. Slavă … Ceea ce ai născut Lumina. Cel fără de ani. care rău te-ai întinat. ca. Cântarea a 3-a. ticăloase suflete al meu. Rănile sufletului meu. pe Izbăvitorul meu.

Slavă … De divanul cel înfricoşat. cea neispitită de nuntă. Născătoare de Dumnezeu. ai propovăduit strigând: «Când se vor apropia anii. Curată. Atotputernice. 28 . ceea ce eşti cort neîntinat. de văpaia cea veşnică şi de întuneric. Izbăveşte-mă de toată primejdia şi de cele multe sminteli ale şarpelui. ca să ne izbăvim desăvârşit de primejdiile cele cumplite. Te vei arăta. Şi acum . curăţeşte-mă acum pe mine cel întinat cu greşelile. ci sârguieşte-te. de focul cel nestins şi de hotărârea cea înfricoşată cu totul mă tem. când va veni vremea. Irmos: Cu duhul mai înainte văzând întruparea Cuvântului. cu preacuratele picături ale milostivirii tale. Te vei cunoaşte.. Întru tot Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Celui ce S-a născut din pântecele tău. ceea ce eşti bună.. Fecioară. ceea ce eşti cu totul fără prihană şi care ai născut nouă Lumina cea neînserată. proorocule Avacum. şi-mi dă mie mână de ajutor ca să strig: «Slavă ţie. slavă puterii Tale. pierde toată nerodirea minţii mele celei sterpe şi arată roditor de fapte bune pe sufletul meu. Cântarea a 4-a. ceea ce eşti ajutorul credincioşilor.şi ai întemeiat pământul. du rugăciunile noastre Făcătorului tău şi Dumnezeu. şi mântuieşte mai înainte de sfârşit pe robul tău. Născătoare de Dumnezeu. Preacurată Fecioară. de Dumnezeu preaslăvită». Doamne».

Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Pe Dânsul roagă-L să ne curăţească pe noi de întinăciunea păcatelor. dându-mi mai înainte de sfârşit curgeri de lacrimi şi umilinţă şi izbăvire de cele cumplite. Curată. Mântuieşte-mă.. Mort m-a făcut pe mine oarecând. Slavă … Născătoare de Dumnezeu. că eşti Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi. pe Cel ce a murit pe lemn de demult.. Fiule al lui Dumnezeu. 29 . în Eden. iar tu. că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu cunoaştem şi numele Tău numim. mai presus de minte. şi-mi dezleagă boala cea cumplită a sufletului meu şi orbirea inimii. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă. Cântarea a 5-a. S-au spăimântat oştile îngerilor văzând cum Cel nevăzut S-a văzut în chipul nostru. ca să ne cunoaştem case şi lăcaşuri ale Duhului. de primejdiile cele cumplite şi ridică din gunoiul patimilor pe netrebnicul robul tău şi-l izbăveşte de robire şi de răutatea diavolilor celor răi. din tine. Preacurată. Cel ce S-a sălăşluit întru tine.Te-ai arătat Biserică sfinţită a lui Dumnezeu. pe Care roagă-L să învrednicească mântuirii pe toţi cei ce cu credinţă te slăvesc pe tine. înviază-mă şi pace dăruieşte-mi. gustarea cea rea. miluieşte-mă. ceea ce ai născut pe Izvorul milei. ceea ce ai născut Viaţa. Şi acum . Fecioară.

Şi acum . ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Bunule. ca să dobândesc milă şi slava cea veşnică. Maica lui Dumnezeu şi cea bună între femei. cu deadinsul te rog: Să nu mă treci cu vederea.. Slavă … Marie. ca să văd luminat dumnezeiasca strălucire şi slava ta. şi mântuieşte-mă. ceea ce te-ai arătat cort al sfinţeniei. ca să te fericesc pe tine. Irmos: Proorocului Iona urmând. Curată. Pe tine.Slavă … Deschide ochii sufletului meu.. Pe mine cel întinat la suflet cu multe păcate. Cântarea a 6-a. Mântuitorul lumii. pe mine cel ce strig: Slavă Ţie».. te propovăduieşte pe tine. celui ce înot în noianul cel cumplit al ispitelor vieţii şi îndreptează-mă pe calea mântuirii şi mă mântuieşte. sfinţeşte sufletul meu cel întinat cu dulceţile şi fă-l părtaş dumnezeieştii slave. 30 . ocârmuitoare fă-te mie. Împărăteasă şi Fecioară. David. Pentru aceea te rog: Fă-mă pe mine moştenitor al împărăţiei celei cereşti. Curată. ci milostiveşte-te şi despre toată vătămarea întreg păzeşte-mă. cortul cel neîntinat: Spală-mă de tot felul de întinăciune cu mijlocirea ta. Şi acum . Curată.. te rog cu dinadinsul pe tine. cea Curată. ceea ce eşti neîntinată. strig: «Slobozeşte viaţa mea din stricăciune.

. şi spală-mi întinăciunea cea cumplită a sufletului meu. Stăpână Curată. focul nu s-a atins şi nici nu i-a vătămat. orbirea inimii şi năpădirile diavolilor. Omoară-mi degrab. Atunci cei trei. grăind: Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. izbăveşte-mă de osânda cea înfricoşată a Fiului tău. Fecioară. 31 . Stăpână Curată. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Mintea mea cea omorâtă de patimile trupului înviaz-o. Curată Stăpână. Şi acum . ceea ce eşti cu totul neîntinată. şi întăreşte-mă să săvârşesc cele plăcute lui Dumnezeu.. Irmos: De tinerii Tăi cei din cuptor. degrabă pierde-le.. Cântarea a 7-a. Mântuitorule. ca dintr-o gură. şi suspinând din adâncul inimii strigă către Maica Dumnezeului nostru: Slobozeşte-mă de înfricoşatele munci şi în locul odihnei rânduieşte-mă. cântau şi binecuvântau..Sedealna: Judecătorul se apropie. Izbăveşte de gheenă pe robul tău. lângă uşi este sfârşitul. rugând pe Dumnezeul cel Preabun. şi izbăveşte-mă de pâra diavolilor celor răi şi mă mântuieşte. şi cumplitele robiri ale minţii. Stăpână. Slavă . Sufletul meu cel pângărit cu patimile sfinţeşte-l. ceea ce eşti cu totul fără prihană. priveghează suflete. patimile trupului meu. ca să te măresc pe tine şi să laud de-a pururea milostivirea ta. izbăveşte-mă de toată munca pe mine cel osândit.

ca pe un Ziditor şi Domn. Irmos: De care se înfricoşează îngerii . pe Care roagă-L să tămăduiască rănile sufletului meu. Cel fără de trup se întrupează din tine cu dumnezeiască cuviinţă. Vindecă patimile inimii mele. să omoare patimile trupului meu şi să-mi învieze sufletul cel omorât cu păcatele. Să lăudăm. întru care Stăpânul tuturor. Curată. Cel fără de început. care nevindecat boleşte. pentru noi făcându-se Om. Fecioară. Şi acum . pe Care roagă-L. Preacurată. pe sufletul meu cel rănit cu dulceţi necuvioase să nu-l treci cu vederea. ceea ce eşti cu totul neîntinată. ci îndură-te şi-l mântuieşte. Vindecat-ai zdrobirea lui Adam celui de ţărână. ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor şi mă arată părtaş părţii celor drepţi. bate război cu vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine. bine-L cuvântaţi popoare. născând pe Dumnezeu. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe norul cel purtător de lumină. bine să cuvântăm … De care se înfricoşează îngerii şi toate oştile. S-a pogorât din cer ca ploaia peste lână şi S-a întrupat. Mântuitorul nostru. şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. ca pe o Maică Curată a Dumnezeului 32 .. lăudaţi-L preoţi.. o mărim toţi. rugându-L pe Hristos..Cântarea a 8-a. slăviţi-L îngeri. întru totul Curată.. Binecuvântăm pe Tatăl … Scoală-mă pe mine cel ce zac întru adâncul răutăţilor.

ca să te fericesc de-a pururea pe tine. ajută-mă şi să mă scoţi din nevoia cea de atunci şi să mă mântuieşti.. Fecioară! Cât de înfricoşată va fi hotărârea! Cât de cumplită va fi ruşinea! Cine va suferi acestea. Mă înfricoşez de divanul şi de ochiul cel neamăgit al Fiului tău. ceea ce eşti cu totul fără prihană. şi care cu trândăvie vieţuiesc şi întărât pe Dumnezeu. Slavă . cu sfintele tale rugăciuni. la care păzeşte-mă nevinovat şi neosândit. ca pe o apărătoare. Curată. întru lenevire petrec şi de divanul cel nemitarnic mă cutremur. 33 . luminează-mă şi povăţuieşte-mă către lucrările cele bune.nostru. şi mai înainte de sfârşit dă-mi lăsare de greşeli. Cât de înfricoşată va fi ziua cercetării. Curată. ca ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor. Ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască. Pentru aceasta strig ţie: Preamilostivă Stăpână.. căci am săvârşit fapte urâte pe pământ... Iubitor de păcate fiind. Şi acum . Fecioară. pe mine cel întunecat cu toate meşteşugirile vrăjmaşului. Stăpână cu totul neîntinată? Ci miluieşte ticălosul meu suflet.

iar pe vrăjmaşul văzându-l înecat.. izvorul darului.. scară şi uşă cerească. Preacurată. pe Acesta roagă-L să ne izbăvească pe noi de toată strâmtorarea şi de munca cea veşnică. cu solirile tale fiind mântuit. bucură-te. Bucură-te. şi luminează-mă cu dumnezeiasca rază a pocăinţei. alungă norii patimilor din sufletul meu. Maică Fecioară. Născătoare de Dumnezeu. Şi acum . bucură-te. Dătătorul de viaţă. ca ceea ce ai născut pe Soarele slavei. ceea ce ai născut lumii pe Hristos.. ca unui Făcător de bine. sfeşnice. Cel ce a făcut minuni cu braţ înalt.. năstrapă de aur şi munte netăiat. Vindecă patimile inimii mele. pe care nebuneşte le-am lucrat şi ca să te slăvesc pe tine. Irmos: Din robia cea amară izbăvindu-se Israil. Ceea ce eşti nor al Luminii.MARȚI SEARA  Glas 1. şi cere ca să mi se dea mie lăsare păcatelor. că S-a proslăvit. ceea ce ai întrupat pe Cel neîncăput nicăieri. 34 . mântuieşte-ne pe noi Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile. marea cea neumblată a străbătut-o ca pe uscat. Slavă . Deci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. cântare lui Dumnezeu a cântat. Cântarea 1-a.

cu dreaptă credinţă strigând lui Hristos Dumnezeu şi cântând pururea: Pe piatra poruncilor Tale. ci miluieşte-mă pe mine cel ce nădăjduiesc în tine. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Vindecă patimile inimii mele. întrupându-Se dintru tine. pe Care roagă-L să mă izbăvească de vrăjmaşii cei nevăzuţi. întăreşte-mă. ceea ce eşti cu totul fără prihană.. Stăpână Curată. care fără cruţare necăjesc inima mea. Hristoase. care mă duci către Dumnezeu.Cântarea a 3-a. Irmos: Auzit-a de demult Avacum cel minunat auzul Tău. ceea ce eşti cu totul fără prihană. că ai născut pe Hristos. Stăpână. Cel ce singur este nevăzut.. Să te aflu pe tine şi după sfârşitul meu acoperământ şi apărătoare nebiruită. bolile le-a ridicat şi Crucea pentru noi a răbdat. Slavă . şi cu frică a strigat: Dumnezeule.. şi viaţă veşnică şi slavă îmi dăruieşte. Care neputinţele noastre a purtat. Cântarea a 4-a. pentru covârşirea bunătăţii. S-a făcut văzut. de la mia35 . Pe tine te-am agonisit păzitoare a vieţii mele şi zid nesurpat.. Cu vicleşug caută să mă răpească pe mine şarpele cel prea rău şi să mă facă mâncare a lui. şi nelucrătoare fă pândirile şi vicleniile lui. Şi acum . Doctorul tuturor. Irmos: Nu întru înţelepciunea şi bogăţia sa să se laude muritorul. Dumnezeu. ci întru credinţa Domnului. Stăpâne. Cel iubitor de oameni.

luminează gândurile noastre. Slavă . Judecata a sosit. Irmos: Lumina Ta cea neapusă străluceşte-o. ca să mântuieşti pe unşii Tăi. Slavă puterii Tale. S-a sălăşluit întru tine. ne păzeşti pe noi. pacea Ta cea mai presus de minte dându-ne-o nouă. pe Dânsul. Fecioară. Iubitorule de oameni. ca pe un Bun. priveghează suflete al meu. Ca ceea ce ai pe ochiul inimii tale priveghetor. Făcătorul a toată zidirea. Ca ceea ce eşti Maica lui Hristos. Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine mai presus de minte. şi ne izbăveşti de fiarele cele gândite. cei ce te lăudăm pe tine. Te slăvim pe Tine. Deci. miluieşte-mă pe mine. Curată. în inimile celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine. Şi acum . Hristoase. ca să ne miluiască pe noi.. de războaiele cele văzute şi de necazuri.zăzi vei veni. cea cu totul fără prihană. Pentru aceea din noaptea neştiinţei către ziua luminii Tale. pe Acesta roagă-L. şi Cel Sfânt din munte cu umbră deasă. prin lumina Ta alergând. Curată. ocrotindu-ne cu neadormită iubirea ta de oameni. Pe tine singură din toate neamurile alegându-te Făcătorul veacurilor. şi împuţinează întunericul cugetelor celor 36 . să miluiască neputinţa noastră. Doamne. Cântarea a 5-a.. cel ce am ajuns întru adâncul răutăţilor.. leapădă somnul cel greu al trândăvirii şi întru priveghere strigă lui Hristos: Pentru rugăciunile Maicii Tale. şi să ne dăruiască tuturor curăţire de greşeli şi îndulcirea veşnicelor veselii. roagă-L de Dumnezeu dăruită Stăpână..

ca oarecând pe Iona. Ceea ce eşti cu totul fără prihană.stricătoare de suflete şi a pomenirilor celor întinate. Slavă . usucă adâncul cel nemăsurat al greşelilor mele. care ai veştejit cu Vlăstarul tău răutatea vrăjmaşului.. care odrăslesc în sufletul meu. ceea ce de demult a odrăslit prin călcările de poruncă.. rogu-mă. Dumnezeule. 37 .. Scoate-mă. robul tău. Ceea ce ai născut pe Hristos. Ci din stricăciune ridică-mă. Fecioară. din adâncul cel mai de jos al deznădăjduirii şi la limanul pocăinţei celei adevărate îndreptează-mă pe mine. dându-mi mie ploi de umilinţă. Înmulţitu-s-au mai mult decât nisipul mării greşelile sufletului meu şi nu-mi este mie slăbire. şi luminează mintea cea întunecată cu lenevirea. cu mijlocirile tale cele către Dumnezeu. Ci ca ceea ce ai născut Noianul milostivirii. Ceea ce eşti Nor prealuminat al Soarelui. Irmos: Cu totul sunt cuprins de nenumăratele patimi şi în chitul răutăţilor am căzut. alungă negura sufletului meu cu rugăciunile tale. Curată. Noianul milostivirii. Şi acum . şi întru credinţă dăruieşte-mi nepătimirea. fiind mântuit. ca să jertfesc Ţie cu glas de laudă şi cu duh de mântuire.. smulge gândurile cele făcătoare de stricăciune şi spinoase. Prealăudată. ca să te cânt pe tine. căci către tine am ridicat ochii mei. Stăpână. Cântarea a 6-a. izbăveşte-mă de necăjirea ceea ce mă ţine pe mine. ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Care negrăit ne-a strălucit nouă din pântecele tău.. De aceea încotro mă voi duce. să mă izbăvesc de focul cel veşnic. pe 38 .. Către Domnul. Cel ce S-a născut dintru tine.. au trecut ca printr-o cămară prin văpaia cuptorului cea nesuferită şi cu un glas lăudând. Preacurată. după datorie pe tine toţi cu bună cinste te mărim. Stăpână. Născătoare de Dumnezeu. cu Crucea Fiului tău pretutindeni fiind păziţi. fii mijlocitoare. eu întru-tot pătimaşul. Pentru aceea ne rugăm ţie: De toată nevoia izbăveşte-ne pe noi cei ce cântăm: Dumnezeul părinţilor. cântare cântau: Dumnezeul părinţilor. şi cu rugăciunile tale din nevoi izbăvindu-ne. bine eşti cuvântat! Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă.. Şi acum . de întunericul negurii şi de tot felul de necaz. luând din sângiurile tale cele curate trup. pe tine Apărătoare a pământenilor te-a arătat. ceea ce eşti bună. roagă pe Domnul. Cântarea a 7-a. Maică Fecioară Curată. ţinut fiind cu totul de deznădăjduire? Sedealna: A ta folosinţă agonisind. ca să mă izbăveşti de gheena şi de foc şi să mă învredniceşti împărăţiei. Cel lăudat şi prea proslăvit. Irmos: Tinerii cei ce s-au arătat oarecând sfinţi pentru buna credinţă. Sufletul mi-am întinat fără de măsură cu răutăţile mele cele spurcate.Slavă . ceea ce eşti cu totul fără prihană.

. Binecuvântăm pe Tatăl … Biserică te-ai arătat lui Emanuil şi uşă prin care Singur a intrat şi a ieşit. Stăpână. cu credinţă strigăm ţie: Mântuieşte pe robii tăi de toate înconjurările. întărire şi întemeiere de tărie.. Năstrapa care de demult purta mana. şi prin tine nădăjduiesc a dobândi împărăţia. scaun al lui Dumnezeu şi cămară însufleţită cunoscându-te pe tine cu adevărat noi credincioşii. cu gătirea inimii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Curată. ca să strige.. Născătoare de Dumnezeu. ca de-a pururea să te binecuvântăm şi să ne închinăm ţie. că pe tine te-am câştigat ajutor şi zid nebiruit. Cântarea a 8-a.. Irmos: Cuptorul de demult . Sufletul meu cel omorât cu multe patimi. Toată nădejdea mântuirii mele spre tine o pun. Curată. Şi acum . mântuind pe cei ce te slăvesc şi te laudă pe tine. Dulceaţa noastră. Fecioară. precum Însuşi ştie. că pe Hristos. înviază-l. te închipuia pe tine.mine care strig: Dumnezeul părinţilor.. ceea ce ai născut lumii Viaţa. Cel lăudat şi prea proslăvit! Slavă . ceea ce negrăit şi fără stricăciune pe Dânsul L-ai născut.. 39 . L-ai purtat în pântece şi ai născut cu trup pe Cel ce scoate din toată amărăciunea greşelilor celor necuvioase pe cei ce-L preaînalţă pe Dânsul întru toţi vecii.

. pe cei ce te măresc pe tine. Pentru aceasta. a arătat chipul minunii celei mai presus de fire. Pentru aceea. născând pe Stăpânul şi Mântuitorul a toate. scaun de heruvimi şi cămară purtătoare de Lumină a lui Hristos. arătând dumnezeiasca naştere a lui Hristos. Cântarea a 9-a. s-a arătat. cu totul lăudată. bine să cuvântăm … Cuptorul de demult. pentru aceea te rog să învredniceşti mântuirii pe sufletul meu cel smerit. Slavă .. gândind la divanul cel 40 . Născătoare de Dumnezeu. Dumnezeu Atotţiitorul. pentru că focul n-a ars pe tinerii coconi.. din Fecioară. cea fără de sămânţă. Pe aceasta cu bună cinste. Totdeauna mă înfricoşez. de înfricoşata muncă şi de întunericul cel mai dinafară să ne izbăvească pe toţi cei ce te lăudăm pe tine. ai adânc de milostivire. şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. ca pe Născătoarea de Dumnezeu să o mărim. Să lăudăm. Se înfricoşează rânduielile îngerilor de Cel ce a răsărit din pântecele tău. pe Care roagă-L pentru noi. Maică Fecioară.. Născătoare de Dumnezeu. Pricinuitoare de mântuire te-ai arătat nouă. miluieşte-i şi-i izbăveşte de osânda cea veşnică. cel cu foc răcorit. Irmos: Negrăită este taina Fecioarei. pentru că aceasta cer. Noianul cel nemărginit al bunătăţii. ca să te laud pe tine cu credinţă în veci. ca ceea ce ai născut pe Hristos. lăudând să cântăm: Toată zidirea bine să cuvinteze pe Domnul.Şi acum .

fiind înfăşurat cu fapte rele.înfricoşat şi a toată lumea. 41 .. tu. cu mijlocirea ta. dintru care răpeşte-mă. şi m-ai izbăvit din multe primejdii şi necazuri şi din reaua lucrare şi viclenie a vrăjmaşilor. cu vătămare de minte şi vinovat muncii fiind. Apărătoare şi sprijinitoare întemeiată te-ai făcut întregii mele vieţi. Născătoare de Dumnezeu. cea cu totul neîntinată.. ci şi din focul cel veşnic izbăveşte-mă. Şi acum .

. şi te-a arătat curăţitoare. Şi acum . Curăţindu-ţi-se mai înainte sufletul cu lumina dumnezeiescului Duh. Irmos: Să se întărească inima mea întru voia Ta. Cinstită. Slavă . Irmos: Lui Dumnezeu.. ca pe o mântuire a noastră. zid şi acoperământ. întru care Hristos a zidit casa Sa. că eşti adăpostirea credincioşilor. Cântarea a 3-a. Hristoase Dumnezeule. că S-a proslăvit. şi printr-însul. cântare de biruinţă să-I cântăm. Fecioară Curată.. Care peste ape ai întărit cerul al doilea 42 . mântuieşte-ne pe noi Întru noianul relelor şi în viforul patimilor înviforându-mă. chem liniştea ta. pe Faraon cu toată oastea l-a înecat. cortul cel ceresc şi chivotul cel sfânt. Pe tine. Curată: mântuieştemă. Drept aceea. liman şi puternică folositoare în răutăţile vieţii. ai primit în pântece toată Raza Tatălui. tu eşti scăparea cea tare a neamului omenesc.. te mărim.MIERCURI SEARA   Glas 1. Prealăudată Născătoare de Dumnezeu. Cântarea 1-a. risipeşte întunericul păcatului meu. Cel ce a ajutat în Egipt lui Moisi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.

Maica Cuvântului. te-am câştigat pe tine. Irmos: Auzit-am. Iubitorule de oameni. Mântuitorul neamului nostru.. Curată Fecioară.. Ca ceea ce ai adâncimea minunilor şi izvorul tămăduirilor. Şi acum . şi Te-am proslăvit. roagă-te să se izbăvească de toată nevoia cei ce te laudă pe tine. grăia proorocul. Slavă .. de nevăzuţii vrăjmaşi ne izbăvim. binecuvântată. Pe cei căzuţi în păcate ridică-i. Stăpână. spală toată întinăciunea cea de păcat a sufletul meu.şi ai întemeiat pământul peste ape. chemându-te spre rugăciune.. înţeles-am lucrurile Tale. străluceşte-mi lumina pocăinţei... Cântarea a 4-a. întru lumina Fiului tău risipeşte negura greşelilor mele. folositoare şi zi de mântuire. Preacurată. Fecioară. Şi acum . Atotputernice.. Împlinire a nădejdilor şi dumnezeiesc acoperământ. Slavă . auzul Tău şi m-am temut. Negrăitei Naşterii tale ne închinăm. Curăţitoare neruşinată am câştigat noi credincioşii rugăciunea ta. Preacurată. cu rugăciunea ta. ai născut pe Dumnezeu. Fecioară binecu43 . Doamne. Zid nebiruit având acoperământul tău. Pe dumnezeiescul Cuvânt zămislindu-L negrăit în pântecele tău..

Pe tine. Iubitorule de oameni. Zămislind în pântece pe Curăţirea sufletelor noastre. Cu izvorul tămăduirilor tale şi cu curgerile minunilor tale. ceea ce eşti puternică sprijinitoare în ispite. Pe tine. celor ce mânecăm către judecăţile poruncilor Tale. Dumnezeul nostru. ceea ce ai născut mai presus de fire pe Ziditorul a toate şi ai rămas Fecioară. să te aflăm ajutătoare în bună vreme. Tot fiind zămislit în multe necuvioşii şi cu mintea robit de multe păcate. şi-mi dăruieşte sănătate. Irmos: Pe proorocul l-ai mântuit din chit. Stăpâne. Cântarea a 6-a. tămăduieşte-le.. 44 . spală-mi spurcăciunea care din păcate s-a lipit de mine. la acoperământul tău năzuiesc.vântată. Născătoare de Dumnezeu. cu legătura rugăciunii tale. ai născut Mântuirea celor ce cu dreaptă credinţă te slăvesc. Hristoase. Preacurată.. şi pe mine mă scoate dintru adâncul păcatelor. în necazuri şi în cumplite păcate. că eşti nădejdea credincioşilor. Cântarea a 5-a. pururea Fecioară. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Răsari nouă luminată lumina cea pururea fiitoare. rogu-mă. Iubitorule de oameni. Şi acum . Zdrobirile patimilor mele cele cu durere.. oştile îngereşti te laudă pururea. Stăpână. Slavă ..

Toţi te rugăm cu neîndoită credinţă. ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu. Irmos: Cuptorul se răcorea. Preacurată Fecioară.. Dumnezeul părinţilor noştri. Născătoare de Dumnezeu. să ne dăruieşti dezlegare greşelilor.. ceea ce eşti rai frumos şi mântuirea pământenilor.. a izbăvit firea din 45 ... ca să strig: Bine eşti cuvântat. Ca ceea ce te-ai arătat căruţă Soarelui celui înţelegător. Mântuitorule.mântuieşte-mă. cu credinţă strigăm: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău. Întru ispite ajutătoare. Preacurată. bine eşti cuvântat. Stăpână.. Slavă . ca ceea ce eşti Maică a lui Hristos Dumnezeu. înviază-mă pe mine cel omorât de cumplite păcate. Că tu ai născut pe Cel ce a grăit prin prooroci. cu totul fără de prihană. în primejdii mântuire ştiindu-te. Sedealna: Fecioară şi hrănitoarea Unuia din Treime. Dintru tine ieşind Dumnezeu. tu ai purtat pe Cel ce ţine toate. Ca ceea ce ai născut pe Dătătorul de viaţă. iar tinerii dănţuind cântau: Dumnezeul părinţilor noştri. cei ce dormim în noaptea necunoştinţei. Slavă . luminează-ne pe noi. Şi acum . Cântarea a 7-a. mântuieşte cu acoperământul tău pe cei ce-ţi cântă ţie cu bună credinţă.

. 46 . Negura cumplitelor valuri mă tulbură.. binecuvântat este Rodul pântecelui tău. Născătoare de Dumnezeu.. pe Hristos Dumnezeu lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.. Şi acum . bine să cuvântăm … Pe Cel ce a mântuit în cuptor pe tinerii cei de cântare cuvântători şi cuptorul cel cu văpaia ca de tunet întru răcoreală l-a schimbat. Preacurată. strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. noi cei cufundaţi în adâncul greşelilor strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Bucură-te. Cântarea a 8-a. Preacurată. Irmos: Pe Cel ce a mântuit în cuptor . pentru cei ce cu credinţă strigă fără de tăcere: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. bucură-te. Curăţire având pe rugăciunea ta. strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl … Pe tine scăpare întru primejdii. Şi acum . pentru aceasta năzuiesc către limanul rugăciunii tale. Prealăudată. curăţitoarea tuturor celor ce strigă cu credinţă: Bine eşti cuvântată. oştitoare şi folositoare toţi câştigându-te.blestem şi a tămăduit durerile tuturor.. Născătoare de Dumnezeu. Îmblânzeşte pe Milostivul Dumnezeu şi Cuvântul. bucuria credincioşilor şi izbăvirea de întristare. Născătoare de Dumnezeu.. Să lăudăm.

grăind: Bucură-te.. Maică Preacurată. prin care a trecut Însuşi Hristos Dumnezeul nostru. Tu singură eşti povăţuitoare nerătăcită a credincioşilor şi cale de mântuire. ceea ce ai mulţime de milostiviri şi bogate îndurări. Preacurată. tămăduieşte-mi patimile. pe care te-a văzut Iacov. Irmos: Pe tine. cu mulţumită te slăvesc.Cântarea a 9-a. pe care te-a văzut Moisi. şi scară însufleţită. Curată. ajutătoarea păcătoşilor. cu cântări te mărim. rănile şi durerile trupului. Şi acum . Tu ne-ai lucrat nouă Spicul cel ceresc. şi uşă cerească. Pe tine. şi te rogi de-a pururea. nădejdea sufletelor noastre. şi mântuieşti din necazuri şi din primejdii şi dai curăţire păcatelor tuturor celor ce te laudă. ceea ce ai zămislit în pântece pe Cuvântul Tatălui şi L-ai născut mai presus de fire. care duce drept la împărăţia cea cu adevărat cerească. 47 . şi Fecioară ai rămas. rugul cel nears.. Stăpână. ca după datorie să te slăvesc.. Slavă . ceea ce eşti cu totul fără prihană..

bucură-te... slobozeşte din toată urgia. cu credinţă mă apropii către tine. pe Care. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Şi acum . arătarea tainei celei înfricoşate. bucură-te. cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a proslăvit. pe Făcătorul a toate. Irmos: Lui Dumnezeu. rugându-L ca o Maică. eu prostul şi lepădatul tău rob: Dă-mi cuvânt ca să-ţi cânt cântare veselitoare. Maică nenuntită.. Cel ce a ajutat în Egipt lui Moisi. mântuieşte-ne pe noi Cetele tuturor. 48 . Cântarea 1-a. Pâine de viaţă purtătoare te-ai arătat. Bucură-te.JOI SEARA   Glas 1. tăinuite şi dumnezeieşti. amorţesc [către lauda ta]. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. pentru că pe Hristos L-ai născut.. Slavă . şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat. Preacurată. năstrapă cu totul de aur şi deschizătoarea uşilor raiului. din primejdii şi din toate felurile de necazuri pe cei ce te laudă pe tine. Fecioară. Stăpână? Ci spre mulţimea milostivirilor tale îndrăznind eu. nevrednicul. puternică scăpare a creştinilor. cea singură mult lăudată. Cum dar voi îndrăzni eu însumi să te laud pe tine. şi ale îngerilor şi ale oamenilor. Fecioară.

Irmos: Întăreşte. Curată. cu totul mă înţelepţeşte. bucuria cea a toată lumea şi omorârea iadului. iconomia Ta şi cu frică Te-am proslăvit pe Tine. şi către căi drepte ale pocăinţei du-mă. bucură-te.. ca să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te. Şi cu gândurile alunecându-mă şi cu întinăciuni trupeşti întinându-mă. spre tine scap. prin care moartea s-a surpat şi Eva de chinuire s-a dezlegat Preacurată. ca o milostivă.. Binecuvântată. Şi acum . Slavă . Preacurată Fecioară. Atotputernice. 49 . Doamne. Bucură-te.Cântarea a 3-a. Irmos: Cunoscut-am. curăţitoarea fierbinte a lumii. ajutătoare fă-te robului tău.. întru care pe vrăjmaşul l-ai vădit şi lumea ai luminat. slăvită pricinuitoare a bucuriei. bucură-te.. ca să-ţi cânte ţie cântare de mulţumire. cea plină de dar. cea cu adevărat fără prihană şi neîntinată. Biserica Ta. Marie. dă dar dumnezeiesc şi milă lăudătorilor tăi. Ceea ce ai născut Strugurele vieţii. Care izvorăşte vin mântuitor. pe care ai câştigat-o cu puterea Crucii Tale. Mântuitorule. pe noi credincioşii cei ce prin tine de bucurie ne-am îndulcit. pe mine cel întunecat cu beţia păcatelor. izbăveşte-ne din toată nevoia şi primejdia. Mireasă dumnezeiască. Cântarea a 4-a.

. Pe mine cel acoperit de noaptea celor întristătoare şi înghesuit de întunericul primejdiilor. din nou m-a zidit. O. rogu-te pe tine. bucură-te. pe care Moisi l-a văzut. Dar Hristos milostivindu-Se. a necazurilor şi a ispitelor. Fecioară. m-a zdrobit. învierea celor ce cu credinţă te cunosc pe tine.. 50 . şi către limanuri îndumnezeite îndreptează socoteala minţii mele. şi vedere de mirare cu adevărat. minune şi auzire nouă.. Cela ce pentru noi ai sărăcit şi Cruce şi moarte pentru noi cu trupul ai răbdat. risipirea diavolilor. din Eden la pământ târându-mă. cea singură întru tot lăudată. Slavă . răpeşte-mă. Din furtuna necuvioaselor gânduri. întru tot sfântă Stăpână. Maică cu adevărat a Ziditorului. şi străluceşte-mă cu lumina ta şi învredniceşte-mă bucuriei tale celei dumnezeieşti. ceea ce ai născut Lumina cea mai înainte de veci. Cântarea a 5-a. Hristoase Dumnezeule. a lui Dumnezeu Maică. netopită de focul dumnezeirii.Bucură-te. Şi acum . Irmos: De noapte mânecând. cu totul luminează-mă. şi întru adevăr preaslăvită! Fecioara naşte pe Cel mai presus de fiinţă şi cu Tatăl împreună fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh de o fiinţă şi împreună vecuitor.. a primejdiilor. bucură-te. rug nears. Te lăudăm pe Tine. din pântecele tău trup luând. Cu vicleşug şi cu dorinţa îndumnezeirii amăgindu-mă vrăjmaşul de demult.

Cântarea a 6-a. Curată. scularea cea de iznoavă şi arătată izbânditoare a blestemului. Fecioară prea fără prihană.. de Dumnezeu Născătoare. prin naşterea de Dumnezeu a ta. străluceşte-mă pe mine cu lumina ta. Împărătesei Fecioară. «bucură-te» îţi striga ţie. Bucură-te. Irmos: Împreună cu Iona strigăm Ţie.. singură arătată din toate neamurile.Slavă .. porumbiţă de aur. cei mântuiţi prin Naşterea ta. Întreitele învăluiri ale patimilor mă înviforăsc. de voie am alunecat la patimi cumplite. Preacurată.. prea fără prihană. deci pe tine. rugându-ne: Scoate din stricăciune viaţa noastră. ajută-mi mie. şi de tot felul de nori ai primejdiilor acoperă de-a pururea sufletul meu cel ticăit. să-i cântăm Maicii Dumnezeului nostru.. Şi acum . Stăpână. Doamne. bucură-te. 51 . te rog: Stăpână. Slavă . Bucură-te. Făcându-mă biserică a lui Dumnezeu. trimis fiind la Nazaret. străluceşte-i cu strălucirea ta pe cei ce te cuvintează cu laude. împreună bucurându-ne cu îngerul. Cea aleasă şi mai presus de cinste.. ceea ce ai strălucit cu faptele bune. Biserica lui Dumnezeu. îţi strigăm şi noi muritorii. ceea ce ai zămislit Lumina nepătimirii. cu glas de laudă. ci tu. Gavriil Arhanghelul. bucură-te. Stăpână. cort neîntinat. Bucură-te.

Şi acum . Sedealna: Nespurcata Mieluşea văzând pe Mieluşelul şi Păstorul mort. adunările oamenilor. Preabunule Dumnezeu? Cântarea a 7-a. Mireasă a lui Dumnezeu. rug nears de foc. Dumnezeului şi Făcătorului şi Ziditorului meu.. puterile cerurilor se îngrozesc de puterea Fiului tău. tânguindu-se grăia. strigând ca o Maică: Cum voi răbda pogorârea Ta de pe Cruce. cu vedere dumnezeiască. 52 . Cu taină învăţându-se Moisi. de frică mă cuprind. şi patimile cele de bună voie. o. pe Dătătorul de lumină şi Dumnezeu. bine eşti cuvântat. Curată. cea mai presus de cuvânt. Cetele îngerilor. spânzurat pe lemn. întru tot ticăloase. Fecioară cu totul fără prihană. singur doar eu deznădăjduindu-mă. Pentru că locuind întru tine Lucrătorul Ziditor. Soarele Dreptăţii. Nor cu totul luminos.. ci miluieşte-mă cu solirile Maicii Tale. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. cel ce este în noaptea păcatului şi se orbeşte cu întunecarea dezmierdărilor.. cea mai presus decât toate făpturile. putrede şi păcătoase suflete. şi strigă: Am păcătuit Ţie. Irmos: Cela ce în rug Te-ai arătat prin foc puitorului de Lege şi naşterea Fecioarei printr-însul mai înainte ai închipuit-o.. Slavă . luminează sufletul meu. Scoală din somnul cumplitei trândăvii. închipuirea ta înainte o vedea. care ai zămislit pe Iisus. nu te-a ars pe tine.

Cântarea a 8-a. ci spală-mă şi pe mine de mârşăvia păcatelor mele. De aceea. cel ce m-am înstrăinat de acoperământul Fiului tău. să nu mă arăţi pe mine străin tot şi nevrednic. precum tinerii în cuptor. întru tot lăudată. bucură-te.Şi acum . bucură-te. arătat şi umbros. Bucură-te. Şi acum ... Născătoare de Dumnezeu. Maica lui Dumnezeu. scaun al Dumnezeului tuturor.. Izbăvindu-ne prin tine de întristarea cea de Maică. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Cântarea celor fără de trupuri aducem Ţie .. scoală-mă pe mine. zidul credincioşilor şi reazem neclintit. Să nu mă arăţi. Care pe toate le-a strălucit. şi tare străjuire a credincioşilor. şi dezleagă şirul nenumăratelor mele greşeli şi în groapă zăcând. pe ai tăi cuvântători de laude.. 53 . Să lăudăm. păzeşte-i de primejdii cu solirile tale. pod dumnezeiesc ce duce pe oameni către dumnezeiasca şi fericita îndulcire. ceea ce luminos ai născut pe Lumina cea neapusă. Binecuvântăm pe Tatăl … Potoleşte furtuna cea sălbatică a patimilor mele. ca după vrednicie să te slăvesc pe tine. munte al lui Dumnezeu. întru tot lăudată. Curată. Stăpână. plini de bucurie ne-am făcut. bine să cuvântăm … Cântarea celor fără de trupuri aducem Ţie. bucură-te. şi cântând zicem: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.. Bucură-te. ceea ce ai născut Veselia tuturor şi Bucuria a toată lumea.

. neroditoarele mele gânduri gonindu-le. şi spinii păcatelor. Fecioară. Şi acum . cu cântări te mărim.. Curată. revărsările patimilor mele oprindu-le. prin care a trecut Unul Dumnezeu. 54 . Doamnă. cu dumnezeiască strălucirea ta. cei ce mă îneacă pe mine. pe Care noi L-am cunoscut tainic Învăţător al dumnezeirii Celei Una şi în Trei Sori. ceea ce ai născut Izvorul vieţii. Roditor de fapte bune arată pe sufletul meu. Maică Preacurată. şi scară însufleţită pe care a văzut-o Iacov. poartă cerească. văzându-mă pe mine neapărat.Cântarea a 9-a. Toate zicerile proorocilor mai înainte au scris de Naşterea cea negrăită şi anevoie tălmăcită a Fiului tău. întru tot Preacurată. din rădăcină tăindu-i.. Luminează ochii mei cei întunecaţi de patimi. Irmos: Pe tine rugul cel nears pe care te-a văzut Moisi. şi mă izbăveşte de amara robire a dracilor. Plouă în inima mea picătură de umilinţă.. Slavă . pentru că se fălesc. Preacurată.

şi cu un glas să lăudăm muntele cel preasfânt. Fecioară mult lăudată. bucură-te.. Cântarea 1-a. cerul cel înalt şi desfătat. Şi acum . cămara cea însufleţită. firea oamenilor cea necinstită. Muntele cel umbrit al lui Dumnezeu. că S-a proslăvit. raiul cel bine înverzit şi bine înflorit. Curg bunătăţile dintru tine şi pâraiele cele de-a pururea curgătoare ale milostivirii. binecuvântarea neamului nostru. Irmos: Cântare de biruinţă să cântăm lui Dumnezeu. că L-ai născut pe Izvorul îndurării. 55 . uşa lui Dumnezeu cea cu adevărat neumblată şi chivotul cel dumnezeiesc al Sfinţirii celei gândite. pe Fecioara şi Doamna. Celui ce a făcut minunate minuni cu braţ înalt.VINERI SEARA   Glas 1.. întru tot cinstită Marie. mântuieşte-ne pe noi Cu psalmistul veniţi să batem din palme noi credincioşii. Bucură-te. bucuria a toată lumea. din Care învredniceşte-mă să mă împărtăşesc şi să mă îndulcesc.. ceea ce ai cinstit cu Naşterea ta cea mai presus de toată cinstea şi fără de sămânţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Slavă . şi a mântuit pe Israil. ca pe Născătoarea de Dumnezeu să o lăudăm. bucură-te..

nelegiuit-am. Irmos: Să se întărească inima mea întru nădejdea bunătăţilor Tale. de strâmtorarea cea din iad slobozeşte-mă şi mă mântuieşte. Ceea ce eşti izvorul milei şi noianul bunătăţii şi adâncul cel nemărginit al milostivirii. cea cu totul lăudată.. Fecioară. proorocule Avacum. Cântarea a 4-a. Hristoase.. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. ai încăput pe Dumnezeu cel neîncăput. Hristoase. cu cântare. ca un scaun în chipul focului. 56 . şi părtaş al milei mă arată. Slavă . strigând: Născătoare de Dumnezeu. ca neîncetat. Curată. milostiveşte-Te. când va veni vremea Te vei arăta. scutură de la tine somnul şi greutatea lenevirii leapăd-o şi cu lacrimi fierbinţi de pocăinţă cazi la Maica Ziditorului tău. Şi acum .. ca un palat însufleţit. Irmos: Cu duhul văzând mai înainte întruparea Cuvântului. ca un serai cuvântător al Cuvântului. Pentru aceea.Cântarea a 3-a. şterge-mi toate izvorârile greşelilor mele. slavă puterii Tale. Iubitorule de oameni. Greşit-am. suflete trândave. miluieşte-mă ca un Milostiv şi mult Îndurat şi-mi dăruieşte adânc de lacrimi ca să-mi spăl tina patimilor mele. laudă să strig Ţie: Nu este sfânt afară de Tine. ajută-mi mie.. Doamne. milostivă Preacurată. Deşteaptă-te. ai propovăduit strigând: Când se vor apropia anii Te vei cunoaşte.

biserică şi uşă şi pod. sfeşnic cu raze de aur şi sicriu preafrumos. ci tu. proorocii mai înainte te-au vestit. Pâraiele patimilor inimii mele curgând. Îmi opreşte cuvântul ruşinea lucrurilor mele. 57 . veselia oamenilor. umple de bucurie inima mea. când ticălosul meu suflet se va despărţi de trup şi către altă lume se va duce. Ceea ce eşti milostivă. şi-mi stinge glasul înfruntarea sufletului meu. Şi acum . pe tine. întristarea păcatului scoţând-o. şi izbăveşte-mă de păcatul ce mă ţine şi mă tiranizează şi de răul obicei. Maica lui Dumnezeu. cu singura tăcere strig: Stăpână. loc al sfinţirii. Fecioară. Cântarea a 5-a. Hristoase Dumnezeul nostru. Năstrapă şi toiag.. născând pe Hristos. te rog pe tine. Pentru aceea. şi fii mie bună părtinitoare şi apărătoare. celor ce mânecăm la judecăţile poruncilor Tale. munte al lui Dumnezeu. Suspinul inimii mele primeşte-l. Stăpâne. mi-au surpat casa. cămară şi masă. Slavă . şi de rugăciune mă lepăd. ceea ce te-ai făcut casă preacurată a lui Dumnezeu. mântuieşte-mă. Irmos: Strălucita lumină cea neapropiată arată-ne-o nouă.. Născătoare a Cuvântului celui Milostiv.. îmi leagă şi limba ştiinţa.Tu eşti bucuria şi veselia a toată lumea. Stăpână. Curată.. dăruieşte-mi lacrimi de umilinţă şi casă vrednică Duhului arată-mă. sufletul cel ce cu ticăloşie s-a întinat miluieşte-l. Iubitorule de oameni.

goneşte-mi întunericul păcatelor mele cu lumina sprijinirii tale. Fecioară Prealăudată.. scăpare de obşte. Ştiu că singur eu.Slavă … Stăpână. Slavă . pe mine cel ce mă înviforăsc în noianul gândurilor celor întinate şi al patimilor. şi mă mântuieşte. îndreptează-mă la limanul cel lin al pocăinţei. şi s-a umplut de lauda ta tot pământul.. şi-mi străluceşte mie raze luminoase ale iertării celei desăvârşite. şi încă păcătuiesc. Irmos: Proorocului Iona urmând. că Dumnezeul tuturor a dăruit-o pe Preacurata Maica Sa. Ceea ce eşti sfeşnic mult luminător. mai mult decât toţi am păcătuit. precum este scris. Cântarea a 6-a. 58 .. Acoperit-a bunătatea şi slava ta cerurile.. Şi acum . Să vadă scăpătaţii şi să se veselească cei săraci cu duhul. Ceea ce ai născut Noianul cel mare al milei şi Adâncul bunătăţii. că toate seminţiile şi limbile te fericesc pe tine.. strig: Viaţa mea slobozeşte-o din stricăciune. Şi acum . ce străluceşte ca aurul. Mântuitorul lumii. nici la alt mijlocitor nu voi întinde mâinile mele. să-mi stai de faţă ajutătoare şi mângâietoare la judecata cea înfricoşată şi prihănirile cele întinse asupra mea şi pârele rupe-le ca pe un tort de păianjen. cei bogaţi în dumnezeieşti fapte bune. Bunule. Curată. prea lăudată. dar nu mă voi depărta de la tine. pe mine cel ce strig: Slavă Ţie..

şi nu este nici un fel de răutate pe care eu nu am lucrat. Curată. nor al Luminii celei pururea fiitoare a lui Dumnezeu. Întru tine. fără de sămânţă. că dintru tine a ieşit. Cântarea a 7-a. îmi 59 . Cel lăudat şi prea proslăvit. Maica lui Dumnezeu. grăind: Bine este cuvântat. precum Tatăl bine a voit. Slavă . apropiindu-mă de ieşire. eu cel fără de ştiinţă.. Curată Născătoare de Dumnezeu. Şi acum . focul nu s-a atins şi nici nu i-a supărat. care strig: Dumnezeul părinţilor. Toată răutatea pe pământ am lucrat. Doamnă Preacurată. cea cu totul fără prihană. mă cutremur de muncă. Dumnezeu cel mai înainte de veci. şi chivot. Rugul cel oarecând nears a închipuit pântecele tău. Dumnezeul părinţilor noştri.. Hristos Dumnezeul nostru.. S-a făcut Nou Adam din sângiurile tale cele preacurate. mai înainte te-au numit proorocii. că nu l-a ars nicidecum focul dumnezeirii. ca să laud fără de tăcere măririle tale.Sedealna: Pe tine Fecioară. Mântuitorule. iar acum. Atunci cei trei.. sfeşnic. Irmos: De tinerii Tăi cei ce au fost în cuptor. năstrapă şi munte netăiat. ca dintr-o gură au cântat şi bine au cuvântat. ajută-mi mie şi să nu mă lepezi pe mine. Pentru aceea te rog pe tine. în cele mai de pe urmă. pe Care acum roagă-L să mă înnoiască pe mine cel învechit. voind. de focul cel nestins să mă izbăveşti.

pun toată nădejdea mea şi către tine scap totdeauna. care prihană sufletească sau trupească nu ai. de hotărârea cea înfricoşată. Să lăudăm. Doamnă. Cântarea a 8-a. Curată. ceea ce eşti cu dar dăruită. izbăveşte-mă de gheena. cea cu totul fără prihană.. Irmos: Pe Cel de care se înfricoşează îngerii . Cea cu totul neîntinată. Stăpâna tuturor. ca ceea ce toate le poţi. şi suspinând mă tânguiesc ce voi face. Binecuvântăm pe Tatăl … Ceea ce negrăit ai zămislit pe Ziditorul tuturor şi Dumnezeu. ca să te slăvesc. şi strig cu suspine: Miluieşte. Mântuieşte-mă cu solirile tale. să nu mă înghită pe mine adâncul pierzării. în veci. nu aflu nicidecum întru mine fapte ale dreptăţii.. ci toată eşti bună şi fără de prihană. Curată. mântuieşte-mă din stricăciune şi din toate felurile de ispite. izbăveşte-mă.. ajutătoare fii mie. chiverniseşte-mă precum ştii. de osânda ceea ce va să fie şi de nestinsul foc cel veşnic. Stăpână. de tulburarea ce mă ţine şi de gâlceava cumplitelor mele patimi şi primejdii. Mâini întinate întind şi ochii îi ridic către tine. Ceea ce eşti aproape de Dumnezeu.. mântuieşte-mă precum voieşti. izbăveşte sufletul meu cel prihănit cu tot felul de prihane şi dă-mi să merg fără de prihană din cele de aici. sufletul meu. lucruri fără de lege lucrând. bine să cuvântăm … Pe Cel de care se înfricoşează îngerii şi toate oşti60 . Şi acum . ca o Maică şi Fecioară.

L-ai întrupat mai presus de grăire. mântuieşte-mă cu solirile tale. mai desfătat decât cerurile şi pământul. cortul cel preacurat. Înălţimea tainei tale. biserica cea însufleţită.. Ci. Şi acum . ci şi oştilor minţilor. din nemăsurata deznădăjduire. Prealăudată Stăpână. ca pe Făcătorul şi Domnul. Curată.. şi nu am nădejde de mântuire. lăudaţi-L preoţi. * * * 61 . bine-L cuvântaţi popoare. Slavă . a o înţelege este cu totul cu neputinţă. Cântarea a 9-a. pe Născătoarea de Dumnezeu. Fecioară. credincioşii să o mărim. când soarele se va întuneca şi cerul ca o carte se va strânge şi pământul se va clăti de frică. atunci tu. Maică Fecioară. Toată viaţa mea am cheltuit-o alergând după viaţa cea pătimaşă şi întinată şi mi-am stricat sufletul şi trupul cu patimile... nu numai oamenilor. Născătoare de Dumnezeu. când stelele vor cădea. Irmos: Izvorul cel de viaţă primitor şi pururea curgător. şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. slăviţi-L tineri. Primeşte-mi acum rugăciunea mea cea cu lacrimi şi-mi dă mie lăsare greşelilor celor ce am păcătuit eu ticălosul. că pier de tot. Când oştile şi taberele puterilor celor gândite se vor clătina. o.le. că pe Dumnezeu Cel ce pe toate le-a făcut cu voirea dintru nefiinţă. sfeşnicul cel cu totul de aur de Lumină purtător. ajută-mi.

ceea ce eşti cu totul fără prihană. alegându-te ca pe o frumoasă. Şi acum . Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. ne-a luminat cu fulgere . căci cu slavă S-a proslăvit. Preacurată. precum zice psalmistul. Firea oamenilor cea înţelenită cu toate cele necuvioase. strălucindu-ne nouă Soare din pântecele tău. De aceea mă rog. născând Ploaia cea cerească. de-a dreapta Împăratului. Celui ce a strălucit din pântecele tău. Preacurată. Mireasă a lui Dumnezeu. brazda sufletului meu cea înţelenită arat-o aducătoare de roade. iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău. puterea cea prea-întrarmată. toată ai înnoit-o. Irmos: În adânc a aşternut toată oastea lui Faraon.. Domnul cel preaslăvit. ca pe cea fără prihană între femei. Cântarea 1-a. pe Care roagă-L. S-a sălăşluit în pântecele tău cel fără prihană. şi izgonind toată tulburarea diavolilor cea întunecoasă. ca o împărăteasă. Slavă .. de prihana greşelilor să se izbăvească toţi cei ce te laudă pe tine. Stătut-ai..SÂMBĂTĂ SEARA  Glas 2. ca pe o împodobită toată. Domnul cel preaslăvit. mântuieşte-ne pe noi Dumnezeu. ceea ce eşti cu totul fără prihană.. pe Care roagă-L să mă arate stătător de-a dreapta în ziua răsplătirii.

Şi acum . Întru mine omul îmbrăcându-Se Făcătorul. Născătoare de Dumnezeu. pe Dumnezeu Cuvântul cel Preacinstit. Biserica cea stearpă a păgânilor. cel mâhnit de necinstea dulceţilor. Doamne. ci Însuţi Tu. pe Care cu dinadinsul roagă-L să miluiască smeritul meu suflet. Cântarea a 4-a. Doamne. Marie. Cântarea a 3-a. Vindecă. Irmos: Venit-ai din Fecioară. cea otrăvită de veninul şarpelui. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii Tale. nu sol. 63 .. Slavă . Mireasă a lui Dumnezeu. Îndreptează-mi viaţa mea. dăruind haina nestricăciunii celor ce prin multe necuvioşii s-au golit. şi smerita mea inimă. Născut-ai. Irmos: Înflorit-a pustia ca şi crinul. tămăduieşte-o cu doctoria ta cea lucrătoare. Doamne. a ieşit din pântecele tău. Preacurată. ridicând tot zăduful inimii mele şi oprind greşitele aduceri aminte ale gândului meu.dumnezeieşti. prin venirea Ta. rănile sufletului meu.. Stăpână... şi mă povăţuieşte către lumină. Picătură de umilinţă plouă-mi mie. Preacurată. întru care s-a întărit inima mea. Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Curată. ocârmuind-o cu porunca cea dumnezeiască a Cuvântului cel întrupat dintru tine. nici înger.

a Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Hristoase Dumnezeule. ci întoarce-mă şi mă mântuieşte cu mângâierile tale Fecioară. ceea ce ai mărit toată omenirea. nu mă trece cu vederea. ci vindecă-mă cu suliţa şi Sângele Celui răstignit. Cântarea a 5-a. că prin Tine.. Slavă . Ceea ce te-ai îmbogăţit cu stăpânirea a toată zidirea. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Stăpâne. Şi acum . aducere am aflat.. miluieşte-mă pe mine cel ce rău am sărăcit de dumnezeiescul dar. rătăcindu-mă în latură depărtată. Caută spre mine cel bolnav.. ceea ce eşti cu totul fără prihană.. pe mine cel ce acum mă prăpăstuiesc dobitoceşte în căi neumblate şi în prăpăstiile cumplitelor întâmplări. Din apele tale cele de viaţă curgătoare adapă pe robul tău. ceea ce ai născut Calea vieţii. cel ce se arde de văpaia păcatelor şi se primej64 . şi dezleagă patimile mele cele cumplite şi anevoie de vindecat. Maică a lui Dumnezeu. ca să te măresc pe tine.. Preacurată. Înstrăinându-mă pe sinemi cu cuget nemulţumitor. Preacurată.. curveşte am vieţuit. ca să te măresc ca pe o bună folositoare a mea. Slavă . Irmos: Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni Te-ai făcut. la Părintele Tău. Începătorul luminii. din noaptea necunoştinţei. povăţuieşte-mă la calea cea dreaptă.Pe mine cel ce sunt rănit cu sabia dezmierdărilor şi zac rănit.

înviază-mă. Cu gândurile şi cu faptele mele cele rele şi necuvioase pornindu-Te spre mânie.. ci roagă pe Judecătorul şi Fiul tău să caute spre mine cu blândeţe. îndurându-Te. ci cu mijlocirea ta. Stăpână Preacurată. Cu bântuielile şi pânditurile celui viclean m-am omorât. ridică-mă şi mă mântuieşte. Stăpână.. Sedealna: Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nesurpat. pe mine cel ce însumi sunt osândit cu greşelile. Născătoare de Dumnezeu. Să nu mă arăţi bucurie diavolilor la judecata ce va să fie. Preacurată. pe tine cea cu totul fără prihană. ceea ce ai născut viaţa cea ipostatică.duieşte de năvălirile diavolilor. Izbăveşte-mă de osândă. ca ceea ce ai născut pe Judecătorul şi Dumnezeul tuturor şi Domnul. Dumnezeule. Stăpână. ca să te laud cu bună credinţă. Doamne. Cu dormitarea lenevirii sunt cuprins. somnul păcatului îngreuiază inima mea. chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. Irmos: Întru adâncul greşelilor fiind învăluit. scoate-mă din stricăciune. Şi acum .. ci. Slavă ... izvor de milă şi lumii scăpare. pe Maica Ta o aduc Ţie spre îmblânzire. cu deadinsul strigăm către tine: 65 . Fecioară Maică Preacurată Şi acum . mă mântuieşte.. Cântarea a 6-a.

Irmos: Cuptorul cel cu foc oarecând ... Râvneşte cele bune. Cântarea a 8-a.. Marie cu totul lăudată. Scaunele. Cântarea a 7-a. Heruvimii slăvesc. Şi acum .. vino degrab şi ne mântuieşte pe noi din nevoi. depărtându-te de cele rele.. ca să ne mântuim noi toţi cei ce cu dragoste te cinstim. pe Care roagă-L. Tăria mea şi lauda. mântuirea. Curată. Stăpână. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Serafimii. Slavă . cu rugăciunile tale izbăveşte-mă. ceea ce eşti grabnică folositoare.. Pentru aceea te rugăm.Născătoare de Dumnezeu. ai îndumnezeit omenirea. precum nici Focul cel nesuferit pântecele tău. Pe Dumnezeu întrupându-L din fecioreştile tale sângiuri. a tiranului cel călcător de lege. Stăpână. adevăratul sprijin şi zid nebiruit fiind. Fecioară. Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit. Cuptorul mai-nainte a închipuit Naşterea ta. Stăpâniile şi Domniile laudă pururea Naşterea ta cea mai presus de minte. înaltă văpaie a ridicat. 66 . că pe tineri nu i-a ars. iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului. Irmos: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu. Pentru aceea pe mine cel spurcat cu patimile şi stricat cu meşteşugirile vrăjmaşului. pe diavolii ce se luptă cu mine şi care pururea caută să mă omoare surpă-i. Că tu singură ai purtat în pântece pe Dumnezeu cu trup. izbăveşte de focul cel veşnic pe robii tăi.

Preacurată. ridică-mă din gunoiul patimilor ce mă necăjesc. având pe Maica lui Dumnezeu şi folositoarea tuturor cea neruşinată... Binecuvântăm pe Tatăl . iar pe cei credincioşi răcorind. binecuvântată. bine să cuvântăm . o mărim. Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta. Pentru aceasta mă rog ţie. Raza slavei Tatălui născând-o. Irmos: Fiul Părintelui cel fără de început. pe Născătoarea de Dumnezeu. Dezlegat-ai omenirea din legătura osândirii celei de demult. ceea ce eşti cu totul fără prihană. ca să te laud fiind mântuit. cea prea lăudată. luminează inima mea cea mâhnită pentru neslava greşelilor şi părtaş arată-mă slavei celei pururea veşnice. 67 . pe haldei arzând. rugătoare pentru tine. ca să dezlegi toată legătura răutăţii inimii mele. Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon. mă îmbogăţeşte. pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cântarea a 9-a. cel ce rău am sărăcit de tot. suflete al meu. Şi acum . Preacurată. ca pe o milostivă şi de bine iubitoare. cu dumnezeieştile fapte bune. lucrările şi-a despărţit cu dumnezeiasca poruncă... Dumnezeu şi Domnul.. Să lăudăm. întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă. Născătoare de Dumnezeu.prin lucrarea dumnezeieştilor fapte. şi pe mine. legându-mă cu dumnezeiasca dragoste a Ziditorului.. ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Ceea ce ai născut cu trup pe Înaltul Dumnezeu.

Iar Fiul tău pironindu-Se pe lemn.. şi bună fiind toată. dulceaţa nemuririi a izvorât. Împărăteasă eşti. Stăpână. smerită inima mea.. Fecioară. Cu luminătoarele raze ale Celui ce a răsărit din pântecele tău şi noaptea nedumnezeirii a pierdut. cea necăjită de undele dezmierdărilor. Cel ce a stricat împărăţiile iadului. Slavă . bagă-mă în porţile cele bune ale pocăinţei. Preacurată. moarte din pom cu amar a cules. Fecioară Maică Marie..Gustând Adam din mâncarea ce nu se cădea. pe Care cu deadinsul roagă-L să învrednicească împărăţiei celei de sus pe toţi cei ce te laudă. ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Împăratul şi Domnul. luminează pe toţi cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă şi din neluminatul întuneric îi izbăveşte în ceasul judecăţii. Şi acum . pentru acesta te cinstim. 68 . ca ceea ce ai născut pe cel Bun.. Îmbunătăţeşte.

ne mântuim. chiar de Dumnezeu Născătoare. Doamne. că S-a proslăvit. cei ce te lăudăm pe tine. de boli şi de greşeli acum mântuieşte-mă. de cumplitele primejdii.DUMINICĂ SEARA  Glas 2. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Slavă … Pentru noi. Pentru aceea. şi bucurie. ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită. Tot adâncul darurilor l-am cunoscut că este învistierit întru tine. alergând acum cu osârdie la dumnezeiescul tău acoperământ. Cântarea a 3-a. roagă pe Cel ce S-a întrupat din preacuratele şi cinstitele tale sângiuri să ne izbăvească din greşeli şi de cumplitele ispite. şi nădejde şi zid. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine. şi frica Ta o sădeşte în ini69 . şi sufletelor mântuire. Irmos: Veniţi popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu. cu sufletul şi cu gura te mărturisesc pe tine. şi întărire. Cîntarea 1-a. Născătoare de Dumnezeu. şi scăpare. Preacurată. Cel ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor. Şi acum … Toţi credincioşii te-am câştigat pe tine laudă. Curată şi fără prihană. mântuieşte-ne pe noi Pe mine cel ce cu bună credinţă. Cela ce prin lemn ai omorât păcatul.

dumnezeiască Mireasă. Fecioară. a celor ce Te lăudăm pe Tine. Cântarea a 4-a. pe Dumnezeu. roagă-te acum să ne izbăvim noi. nădejdea şi folositoarea mea. şi m-am spăimântat. Irmos: Te laud că auz am auzit. Curată. Cu rugăciunile tale. pe Care L-ai născut. Prealăudată. Doamne. Slavă … Chiverniseşte-mi toată viaţa mea. pe care dintru adâncul inimii mele le aduc ţie. Fecioară. Şi acum … Maica lui Dumnezeu. ceea ce ai născut pe Dumnezeu. şi mă izbăveşte de ispite şi de cumplitele primejdii. Fecioară. întru nădejde şi întru credinţă întăreşte-mă. Slavă … Cu rugăciunile tale. mult Milostive. că ai venit până la mine căutându-mă pe mine cel rătăcit. Stăpână. Pe mine cel vânturat de patimi şi de gânduri şi de întreitele valuri ale vieţii. Ascultă. şi din patimi şi din primejdii mântuieşte-mă. Pentru aceea proslăvesc smerenia Ta cea multă către mine. ceea 70 . Maica lui Dumnezeu. izbăveşte-mă de înconjurări şi de vifor şi de primejdii. graiurile sufletului meu. De rănile sufletului meu şi de bolile trupului dăruieşte-mi dezlegare. din necunoştinţă şi din întunecare. ceea ce ai purtat în braţele tale pe Înţelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatică. celor ce aleargă la acoperământul tău şi cu credinţă se închină Naşterii tale.mile noastre. fă-L milostiv robilor tăi.

Cântarea a 6-a. Cântarea a 5-a. cu rugăciunile tale. Şi acum … Pe mine cel învăluit de valurile lumeşti răpeşte-mă. ţie uneia ceea ce ai născut pe Cuvântul. Stăpână. întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi. pe Unul-Născut Fiul lui Dumnezeu. noi cei ce de-a pururea Născătoare de Dumnezeu te ştim pe tine. rugăciune aduc eu. că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem. Liman de mântuire cunoscându-te. celor ce din inimă acum către tine alergăm. din stricăciune. ticălosul. Armă nebiruită asupra ispitelor celor de multe feluri avându-te. ceea ce pe Făcătorul tuturor în braţele tale L-ai purtat. de toată supărarea vrăjmaşilor ne izbăvim arătat. Irmos: Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat. fă-L milostiv nouă. îndurându-te. Pricinuitorul îndurărilor. Care S-a întrupat dintru tine. Dumnezeule. Slavă … Preacurată. Ceea ce eşti mai presus decât heruvimii. Irmos: Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor. scoate-mă. Fecioară.ce eşti întru tot lăudată. mântuieşte-mă. chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. pe Care roagă-L pentru robii tăi. Plinirea legii ai născut. Doamne. la limanul tău povăţuindu-mă. Şi acum … Din strâmtorare şi din sufletul meu cel îndurerat. pe Acesta. şi îno71 .

dă-mi mie veşmântul bucuriei. ci tu. caută spre poporul cel păcătos. ceea ce eşti binecuvântată. roagă-L. Care cu Sângele Său i-a izbăvit pe oameni din stricăciune. Dumnezeul părinţilor noştri.tând eu în marea vieţii cea cu multe griji. Îmbrăcatu-m-am în haina nebuniei mele. Cântarea a 7-a. a rupt zapisul lui Adam. Sedealna: Ceea ce eşti izvorul Milei. te chem pe tine ca să fii îndreptătoare sufletului meu. Slavă … Din sfinţita petrecere am căzut. ceea ce ai născut pe Cuvântul cel preamilostiv. puterea ta. şi fiind aruncaţi în mijlocul focului. al celor fără de trupuri mai marele Voievod. răcorindu-se au cântat: Bine eşti cuvântat. ci întoarce-mă. Cel ce S-a întrupat dintru tine. 72 . Dumnezeul părinţilor noştri. Irmos: Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se. Maică Pururea Fecioară. strigăm ţie: Bucură-te. precum de-a pururea. Fecioară. rău pătimind. arată. la poruncile Fiului tău îndreptându-mă. Născătoare de Dumnezeu. Stăpână. Pe Cruce pironindu-Se. că întru tine nădăjduind. cei trei tineri au călcat porunca cea prea fără de Dumnezeu. mâhnindu-mă ticălosul. de toată răutatea să se izbăvească cei ce cu credinţă strigă: Bine eşti cuvântat. care pe Dumnezeu ai născut. învredniceşte-ne să dobândim milă. ca oarecând Gavriil. Şi acum … Învredniceşte-mă dumnezeieştilor milostiviri. de Dumnezeu Născătoare. Pe Care acum.

ticălosul. Fecioară. toţi ne mântuim acum. pe Cel ce s-ar scârbi împreună şi împreună ar pătimi durere nu am agonisit. Ci tu. Turn de tărie întemeiat şi temelie şi cetate şi părtinitoare agonisindu-te pe tine. ca ceea ce ai născut pe Cuvântul 73 . dezleagă-mi negura greşelilor şi luminează-mă pe mine cel ce cânt: Bine eşti cuvântat.Nădejde bună şi folositoare înfricoşată eşti Stăpână. şi acum te rugăm ca să dăruieşti noianul milostivirii tale tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine şi Fiului tău strigă: Bine eşti cuvântat. Preacurată. tămăduieşte-mă. Şi acum … Cu haina cea frumoasă a mântuitoarelor porunci prin Botez îmbrăcându-mă. cerând ca să mă îmbrac iarăşi. cu lumina nepătimirii îmbrăcându-mă. Fecioară. Şi acum alerg la tine. Cu strălucirea ta. cât de aici cu feluri de rele sunt cuprins. Dumnezeul părinţilor noştri. lăudând Naşterea ta. Slavă … Cu întunericul cel cumplit al vieţii fiind ţinut. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât … Îmi slăbeşte mintea mea acum. prin lenevire o am înnegrit eu. cu veşmântul întregii înţelepciuni. Cântarea a 8-a. şi prea înălţând-o întru toţi vecii. Dumnezeul părinţilor noştri. Născătoare de Dumnezeu. prin tine. căzând întru adâncurile necinstirii. Binecuvântăm pe Tatăl … Izvor al nemuririi strălucit te ştim pe tine. Fecioară.

din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii. Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc către tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o. Fecioară. Cel din Dumnezeu. ca să mă satur de desfătarea cea de-a pururea vecuitoare. Preacurată. 74 . Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău întru stricăciune prin mâncare. toată nădejdea mea cu osârdie spre tine o pun. şi de lumina şi de desfătarea cea veşnică a mă sătura învredniceştemă. De Dumnezeu fericită. Să lăudăm. şi o prea înălţăm întru toţi vecii. Preacurată. ceea ce eşti uşa dumnezeieştii Lumini. Fecioară. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul. Cântarea a 9-a. luminează întunericul sufletului meu cu strălucirile cele fără de materie ale luminii tale. Preacurată. eu cel ce cu credinţă şi cu dragoste cu laude te măresc pe tine. bine să cuvântăm … Pe Dumnezeu. dintru care cu îndestulare scoţând darul tău. mântuieşte-mă. Care izbăveşte de moarte pe toţi cei ce-L prea înalţă pe Dânsul întru toţi vecii. Maica Vieţii celei adevărate şi te roagă. cu un gând întru laude să-L mărim. Curată. pe mine cel ce cu credinţă şi cu dragoste întru cântări te măresc pe tine. ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. lăudăm Naşterea ta.Tatălui Cel fără de moarte. Şi acum … Curgere de tămăduiri de-a pururea curgătoare ne izvorăşti nouă credincioşilor. Arătându-te.

Maica lui Dumnezeu. tămăduieşte-i cu milostivirea ta şi îi slobozeşte acum din întristările ce îi supără. ca toţi neîncetat să te mărim pe tine cu cântări. pe tine. 75 . văzându-i.Slavă … Pe cei bolnavi cu sufletul şi cu trupul şi căzuţi în patimi cumplite. celor ce cu credinţă ne închinăm Naşterii tale celei negrăite. Stăpână. Şi acum … În pântecele tău sălăşluindu-Se Fiul. şi izvor de daruri. te-a arătat nouă. pe Care din pântece mai înainte de veci Tatăl L-a născut. S-a făcut Om desăvârşit.

eu robul tău. dăruieşte-mi mie. Plâns ucigător de patimi şi tânguire.. Preacurată. strigă suflete: Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. După Dumnezeu. Cântarea a 3-a... Preacurată. dragostea şi înainte punerea din toată vârtutea şi din tot sufletul întinzându-le către tine. Stăpână.. Irmos: Cântarea lui Moisi luând. şi toată dorirea. păzitoarea cea mare. Slavă . Pe tine. ţie ţi-am dăruit cu totul mântuirea mea. şi din inima mea să-ţi aduc mulţumită. Cântarea 1-a. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. cu milostivirea Ta 76 . cu ciucurii cei de aur ai curăţeniei fiind îmbrăcată şi împodobită. ţinerea. Născătoare de Dumnezeu. şi cu haina aurită şi strălucită a fecioriei înfrumuseţată fiind. tăcere curăţitoare şi fericita smerenie. Împărăteasa tuturor. Dumnezeu te-a pus de-a dreapta Sa. şi-L voi slăvi pe El. ca să vestească gura mea lauda ta.LUNI SEARA  Glas 2. Preacurată. mântuieşte-ne pe noi Buzele sufletului meu cele închise deschide-le şi limpezeşte gândul şi limba mea. Acesta este Dumnezeul meu. Irmos: Mintea mea cea neroditoare. curgerea de-a pururea vie a umilinţei şi lacrimă stingătoare a gheenei. Şi acum .

că de la miazăzi şi din muntele cel sfânt şi umbros ai venit. Ca pe o cămară frumoasă a Mirelui. ca un fără de minte m-am alăturat şi m-am asemănat dobitoacelor celor fără de minte. a propovăduit strigând: Auzul Tău am auzit şi m-am temut. iată dumnezeiescul scaun cel cu aur ferecat. că muntele cel arătat şi sfânt. Irmos: Naşterea Ta cea din Fecioară. Lucrătorule al bunătăţilor şi Săditorule al celor cuvioase.. Iată dumnezeiasca căruţă cea cu multe nume numită. Dumnezeule.arat-o aducătoare de roade. iată dumnezeiescul pat cel cu porfiră aşternut.. eu cel cu cuvântare şi cu pricepere cinstit. Fecioara Stăpâna. 77 . Picaţi munţi veselie şi izbucniţi dealuri bucurie. Cel ce ai întemeiat luna şi stelele. cea Prealăudată. Hristoase. Slavă . pe mine miluieşte-mă.. Cântarea a 4-a. ca pe un palat însufleţit al Stăpânului.. te rog. pe care S-a odihnit Împăratul meu Hristos. ci tu. mântuieşte-mă pe mine cel ce te cinstesc pe tine. Dobitoceşte plecându-mă pornirilor celor dobitoceşti. proorocul mai înainte văzând-o. şi cerul l-ai întins ca o piele şi pământul l-ai aşezat pe ape neţinut. Şi acum . biserică mai desfătată şi mai înaltă decât cerurile ai arătat-o pe ceea ce Te-a născut pe Tine. ca pe o porfiră cinstită a Împăratului şi ca pe un sălaş ferecat cu aur. pe care să o lăudăm. ceea ce ai născut pe Cuvântul. Cuvinte. Preacinstită. tuturor a picat dumnezeiască dulceaţă şi bunătate.

Şi acum . pentru ceea ce Te-a născut pe Tine. Doamne. Mi se leagă glasul meu şi limba mi se împiedică. Miluieşte-mă.. Fecioară. ca un singur Împărat al păcii. Născătoarea Cuvântului cel Milostiv. Mântuitorul meu.. inimă zăbavnică şi limbă îngustă. Slavă . ca pe mortul meu să-l plâng. Ceea ce eşti răsărit al Soarelui slavei. ca cela ce despre toate poruncile Stăpânului m-am lenevit. Irmos: Negura sufletului meu risipind-o. Slavă . îndură-Te şi spre mine. Fecioară? Căci toată lumea de s-ar 78 . căci mi se pare că stau înaintea înfricoşatului Tău divan. ce laudă vor aduce ţie. mă cutremur cunoscând lucrurile mele cele cumplite. care covârşesc cu nemăsurarea mulţimea nisipului cel de lângă mare şi dansul stelelor cel nemăsurat. Născătoare de Dumnezeu.. ca un mort. străluceşte-mi raza dumnezeieştii umilinţe. pe mine care m-am făcut nemilostiv şi nevrednic de milă.. Aducându-mi aminte de înfricoşatul divan al Fiului tău. se biruieşte şi puterea cuvintelor tâlcuind-o pe dânsa.Mai presus de cât toată mintea este înălţată minunea ta. Minte întunecată. cu lumina poruncilor Tale luminează-mă. Doamne al meu. mie celui ce şed întru întuneric şi în umbra morţii şi mai-nainte de îngropare.. Cântarea a 5-a. Milostive. că pe Cuvântul cel netâlcuit şi necuprins L-ai născut..

Fecioară Prealăudată. cel ce doresc să mă mântuiesc. Cuvântul. precum însăţi ştii mântuieşte-mă. Şi acum . Hristoase. Spre tine nădejdile mântuirii mele mi-am pus. Fecioară. povăţuieşte-l către viaţă. deşartă este lacrima. 79 . Înotând eu în noianul vieţii. Cântarea a 6-a. pe sufletul cel ce se duce către moarte. şi tulburarea cea nestatornică îmblânzeşte-o. deşartă truda oamenilor.. tu. Care este de-a pururea vecuitor şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul. ci precum pe Iona din fiară. şi precum voieşti de gheenă izbăveşte-mă. Slavă . Afară de ajutorul tău şi împreună lucrarea ta. vindecă-le cu rugăciunile tale. Sedealna: Lenea cea cumplită a sufletului meu şi slăbiciunea inimii mele văzându-le. după vrednicie.... încetează valul. Stăpână. sudoarea şi osteneala şi toată nevoinţa fără de tărie.face buze şi limbi nu va putea cu adevărat. aşa şi pe mine din patimi scoate-mă şi mă mântuieşte. Pentru aceea... Stăpână. Şi acum . furtuna şi întreitele învăluiri ale patimilor mă clătesc pe mine. Tu îmi cunoşti multă neputinţa mea şi trândăvirea o ştii. ajută-mi mie. Mântuitorule. să te laude pe tine. şi în noianul vieţii mă învăluiesc. Irmos: Întru adâncul păcatelor fiind ţinut. Preacurată. din Fecioară poartă fiinţa mea. Cel ce cu voirea toate le-a înfiinţat.

cămara cea cu totul de aur.. Cel ce eşti Prealăudat şi Preaslăvit întru toţi vecii. chivotule purtător de lumină. Sfeşnicule de aur. Cântarea a 7-a. cetate slăvită şi prea vestită. de toată primejdia şi înconjurarea patimilor. izbăvindu-mă de întuneric şi de muncă. Dumnezeule. masă sfântă. Irmos: Pe heruvimi urmând tinerii. Fecioară. şi părţii celor mântuiţi învredniceşte-mă. Acesta prin înger «bucură-te» ţi-a trimis ţie. mântuieşte-mă.. miluieşte sufletul meu. izbăveşte-mă. scaune de foc. părtinitoare neruşinată te-a dăruit pe tine creştinilor. Aducerea cea săracă a graiurilor mele primind-o ca un prinos desăvârşit fără de prihană. că întru adevăr şi judecată ai adus asupră-ne acestea toate pentru păcatele noastre. Cel ce a măsurat cu palma cerurile şi pământul şi din nefiinţă a înfiinţat fiinţa cea fără de trup şi nematerialnică a îngerilor. Pentru aceea te rog pe tine. Stăpână. şi plecând cerurile. ca nişte mir din aromate alcătuit. ca ceea ce însăţi eşti nădejdea şi mângâierea mea. Cuvântul lui Dumnezeu cel Unul-Născut intrând în pântecele tău.. ca nişte tămâie cu bun miros. întru tine S-a sălăşluit. 80 . Şi acum . care toată ziua şi noaptea te cheamă pe tine. Unul Dumnezeu. palatule de aur şi cu roşu împodobit. de Dumnezeu Născătoare. rugule nears. Fecioară. în cuptor dănţuiau strigând: Bine eşti cuvântat.. cădelniţa cea cu totul de aur.Maica lui Dumnezeu. Slavă .

lăudaţi-L. că pe căi strâmbe şi aspre am umblat. Biserică preacurată a Mântuitorului şi Împăratului meu Hristos. când va vrea să lipsească cu amar dintru mine duhul meu. Roua cea preadulce. raiule cel cu adevărat nejefuit..Cântarea a 8-a. Stăpână. ceea ce ai zămislit Viaţa cea dumnezeiască. cerul cel preaînalt. 81 . Irmos: Din pământeni cine a auzit una ca aceasta sau cine a văzut cândva? Că Fecioara s-a aflat având în pântece şi fără de durere Prunc a născut.. în vremea ieşirii mele. lui Moisi... Curată Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl . Irmos: Pe Cel ce a însemnat . Să lăudăm. pentru aceea îndulceşte-mi amărăciunea păcatelor mele.. Pe Cel ce a însemnat mai înainte în rug. Cântarea a 9-a.. Fecioară. bine să cuvântăm . Munte ce pică dulceaţă şi îndulceşte amărăciunea lumească te-ai arătat. bine-L cuvântaţi şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. ca ceea ce ai născut pe Hristos.. Născătoare de Dumnezeu. taina Fecioarei. în muntele Sinai oarecând. înviază-l şi luminează-l cu lumina solirilor tale. deschide-mi mie uşile raiului. Fecioară. Stăpână.. Mână dreaptă aproape stătătoare şi apărătoare tare să te aflu pe tine. Întru acest chip este minunea ta şi pe tine. Şi acum . scaunul cel preaslăvit. Sufletul meu cel omorât cu dulceţile şi care în latura şi în umbra morţii locuieşte.

tu dulceaţa inimii. să nu mă părăseşti. tu îmi fii mie.. tu eşti bucuria mea. eu smeritul şi săracul de fapte bune. tu eşti dulceaţa şi luminarea. tu mângâiere dumnezeiască. ci sprijineşte-mă. Slavă . 82 . prea fără prihană. Preasfântă Fecioară.. Cinstită. Şi acum . Fecioară. fierbinte povăţuitoare către fapta bună. precum ştii. după Dumnezeu. Nădejdea şi ajutorul mântuirii mele spre tine. tu lumină şi îndulcire şi viaţă. Preacurată Doamnă. netezind cărările mântuirii mele. Preacurată. Prealăudată. precum voieşti. Fecioară. tu eşti lauda ticălosului meu suflet. întru toate stă. tu eşti bucurie şi veselie. căruţa Cuvântului cea prea luminoasă. Din pântecele maicii mele spre tine m-am aruncat şi ţie sunt lăsat. lumina ticălosului meu suflet. că spre tine m-am aruncat şi ţie sunt lăsat eu săracul. miluieşte-mă şi mă mântuieşte..te mărim. Maica lui Dumnezeu. suflarea şi viaţa mea.. Curată.

ceea ce eşti lăcaş preacurat al lui Dumnezeu. pe Acela roagă-L să se mântuiască cei ce te laudă pe tine. Irmos: Calea mării cea nebătută şi neumblată călătorind-o neudat. Cel ce este tuturor neîncăput. Slavă . Şi acum .. mântuieşte-ne pe noi Pe tine. că s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine. Având mulţime de păcate.. dar întru tine încăput făcându-Se. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Preacurată. Israilul cel ales a cântat: «Să cântăm Domnului că S-a preaslăvit». păzitoare şi mijlocitoare. Cântarea 1-a. Fecioară. ca să te slăvesc pe tine. Irmos: Pe piatra credinţei întărindu-mă.. strig ţie: Mântuieşte-mă. 83 . lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei. După Dumnezeu avându-te pe tine. ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu. Fecioară. Cântarea a 3-a.. ajutătoare neruşinată şi părtinitoare nebiruită. sprijinitoare.MARȚI SEARA  Glas 2. pentru bunătate. Doamne. care covârşesc cu nemăsurarea nisipul cel de pe lângă mare şi mulţimea stelelor. te rog: Inima mea cea întinată cu dulceţi necurate curăţeşte-o. la mulţimea milei tale am scăpat.

De Dumnezeu Născătoare. Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. de patimile cele ce mă necăjesc şi de judecată. neamul oamenilor. ceea ce eşti preaslăvită de Dumnezeu. Fecioară. ceea ce ai primit în pântecele tău Focul 84 . Care din stricăciune întru nestricăciune pe ea a mutat-o.. Fecioară. ceea ce eşti binecuvântată. sufletul meu cel întunecat. Cântarea a 4-a. Pentru aceea strig Ţie: Slavă puterii Tale. şi de munca focului celui ce arde cu văpaie. Te slăveşte pe tine. Irmos: Venit-ai din Fecioară. Şi acum … Vindecă patimile sufletelor şi ale trupurilor noastre. cu lumina ta. pe mine cel ce cu credinţă te laud pe tine. cea cu totul fără prihană. ci Tu Însuţi.. Firea oamenilor cea stricată ai înnoit-o. ceea ce ai născut Lumina cea ipostatică. şi fă-ne a umbla pe cărările ce duc către îndulcirea cea veşnică şi către desfătarea cea necurgătoare şi nepieritoare. tu singură fii părtinitoarea şi ajutorul meu şi izbăveşte-mă de asupreala diavolilor. Străluceşte-mi. Doamne. Preasfântă. nici înger. Pentru aceea fă-mă moştean al slavei celeia ce va să fie cu mijlocirea ta. Doamne. Slavă . ceea ce eşti una binecuvântată şi preaslăvită. nu sol. pentru aceea pe mine cel stricat cu dulceţile fă-mă nestricăcios şi de-a doua oară zideşte-mă. ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Preacurată.

Stăpână. sfinţeşte-l şi mă mântuieşte. Şi acum .. Cu osârdie din tinereţe toată desfrânarea lucrând-o.. şi trupul şi sufletul curăţeşte-l. livada ceea ce a înflorit Floarea nestricăciunii..dumnezeirii. Binecuvântată. m-am umplut de toată desfătarea cea oprită până la saţiu şi acum flămânzesc de 85 . întru care Isaia a văzut pe Hristos Domnul slavei şezând. ridică-mă pe mine cel întărit în scaunul patimilor. Slavă . cel înălţat mai presus de puterile cele fără de trupuri. Şi acum … Născătoare de Dumnezeu Prealăudată. ca un soare din feciorescul pântece a răsărit şi celor ce se rătăciseră întru întuneric luminarea dumnezeieştii cunoştinţe dăruindu-le. Fecioara cea curată şi neîntinată. rupe-mi lanţurile greşelilor mele şi către cărările vieţii povăţuieştemă. grădina cea prea mirositoare şi de Dumnezeu sădită. cu rugăciunile tale vindecă durerea sufletului meu. întinându-mi sufletul şi trupul. Postind de fapta bună. de focul cel veşnic izbăveşte-mă. Slavă . ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Scaunul cel înalt şi vederos. Preacurată... te lăudăm pe tine. te rog pe tine.. uşa cea încuiată şi izvorul cel pecetluit. Doctorul tuturor. Irmos: Cărbunele care mai-nainte s-a arătat Isaiei. Muntele cel cu adevărat netăiat. Cântarea a 5-a.

şi din mâinile diavolilor răpeşte-mă. Preasfântă Fecioară. celor ce te lăudăm pe tine. Mireasă dumnezeiască. Cântarea a 7-a. Sedealna: Pe tine te mărim. că Însuţi eşti Pricinuitorul mântuirii noastre. că tu liman neînviforat te-ai arătat nouă. ceea ce eşti după Dumnezeu părtinitoare robilor tăi. Cel binecuvântat şi preaslăvit. în ceasul cercării fă-te sprijinitoare sufletului meu.. Maică nenuntită. toiagul dintru care fără de sămânţă răsărind Dumnezeu. izbăveşte-mă de rele. Născătoare de Dumnezeu. ceea ce eşti masă care ai purtat Pâine pe Dumnezeu. Ci tu. întemeiată şi neclătită. De întunecarea cea nemăsurată izbăveşte-mă pe mine cel ţinut cu multe greşeli. Stăpână. Maică pururea Fecioară..masa cea mântuitoare. Şi acum . Vindecă patimile mele cele de multe feluri. Cântarea a 6-a. a pierdut prin lemn moartea. şi pe tine te pun apărătoare a vieţii. Slavă . cea singură atotputernică. Irmos: Glasul graiurilor celor de rugăciune. 86 . de Dumnezeu Născătoare.. strigând: Bucură-te. din suflet cu durere auzind.. Stăpâne. iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului. cu pâinea pocăinţei întăreşte-mă. Irmos: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege înaltă văpaie a ridicat. Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele.

ca ceea ce ai născut Apa vieţii. şi ca o milostivă din munca cea veşnică răpeşte-mă. ca să te slăvesc pe tine. şi din văpaia cea veşnică răpeşte-mă. Ceea ce eşti izvor viu. arătându-mi mie cărarea ce suie către Dumnezeu. Fecioară de Dumnezeu Născătoare.. sufletul meu cel topit de arderea păcatelor adapă-l.. Prealăudată. şi bucură-mă. Curată Născătoare de Dumnezeu. sârguieşte de ajută robilor tăi. cei cufundaţi în patimi. Fecioară cinstită. Ceea ce eşti nădejdea şi ajutorul credincioşilor. îndreptătoarea celor ce cad şi izbăvirea celor ce păcătuiesc. Cântarea a 8-a.. celor ce scăpăm la tine cu nădejdea sufletului. m-am rănit cu totul la suflet şi pătimesc boli nevindecate.. neispitită de nuntă. şi caut aşteptând cu adevărat dumnezeiasca mângâiere. Irmos: Chipul cel de aur defăimându-l .. ceea ce ai născut negrăit pe Mântuitorul Hristos. Tu ne-ai izbăvit pe noi de cumplita osândă a greşelilor.. mântuieşte-mă. Împuns fiind cu săgeata vrăjmaşului. şi întristarea cea de demult a celor întâi zidiţi ai dezlegat-o. mântuieşte-mă pe mine desfrânatul. pentru aceea după vrednicie credincioşii te fericim.Spre tine toată nădejdea din suflet mi-am pus. Curată binecuvântată. născând mai presus de fire pe Ziditorul tuturor. întru totul fără 87 . şi întru amăgirile diavolilor şi întru întreitele învăluiri ale necazurilor. Slavă . Şi acum . de Dumnezeu Născătoare. întâmpină-mă.

izbăveşte-mă de urgia Fiului tău şi Dumnezeu. pe mine cel ce zac întru întunericul cumplitei trândăviri şi nu voiesc nicidecum să păzesc legile lui Dumnezeu. primeşte credinţa. de Dumnezeu dăruită. Curată. care mă înfricoşează. Cântarea a 9-a.. de Dumnezeu Născătoare.prihană.. Binecuvântăm pe Tatăl . că tu ai născut tuturor Lumina... că ştii dragostea noastră cea dumnezeiască. Pe mine cel omorât gânditor de nemăsuratele mele răutăţi. prin mijlocul focului cântau: Toată zidirea cea înfiinţată să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. Străluceşte-mă cu lumina ta. Şi acum . luminează. ca o atotputernică. Irmos: Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie şi se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie. apucă mai înainte gata ajutătoare şi de caprele cele de-a stânga izbăveşte-mă. Umple de bucurie inima mea. Fecioară. 88 . bine să cuvântăm . văzând chipul lui Dumnezeu cel viu şi neschimbat. Chipul cel de aur defăimându-l de trei ori fericiţii tineri. vindecă-mă şi mă mântuieşte. sufletul meu cel smerit şi cu negura multor greşeli ţinut. Să lăudăm. nădejdea mea cea tare. Curată. înviază-mă dumnezeiască Mireasă... ceea ce ai primit Bucuria în pântecele tău. că tu creştinilor eşti folositoare şi pe tine te mărim. şi în ceasul judecăţii. Însă fiind bună. Maică Fecioară. şi cu rugăciunea ta izbăveşte-mă de toată înşelăciunea vrăjmaşului celui stricător de suflet şi a ucigaşului.

Cela ce pentru îndurările Tale cele negrăite Te-ai întrupat din Fecioară... ca să mă mântuieşti pe mine. Iubitorule de oameni Doamne. Şi acum .. 89 . sufletul meu cel necăjit cu multe păcate acum îmbunătăţeşte-l şi mă mântuieşte. Slavă . de Dumnezeu Născătoare.ca după datorie să te fericesc pe tine. Stăpână. Ceea ce eşti iubitoare de bine.. izbăveşte sufletul meu de toată diavoleasca rătăcire şi pândire şi toate păcatele mele cele nenumărate şterge-le. Curată. pe mine cel ce mă înviscolesc de-a pururea în noianul vieţii şi cumplit mă înviforez. ca pe o părtinitoare a mea.

ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii. Şi acum . Noi cei ce te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu. pururea Fecioară. Irmos: Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu. Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. şi frica Ta o sădeşte în ini90 . mântuieşte-ne pe noi Fecioară. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine.MIERCURI SEARA  Glas 1. Cântarea a 3-a.. întărirea şi părtinitoarea noastră. izbăveşte pe robul tău de bolile cele sufleteşti. tare ajutătoare celor ce aleargă la tine. Slavă . La bunătatea ta acum alerg.. că S-a proslăvit. care ne-am îmbogăţit cu tine.. Celui ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor. Cântarea 1-a. de întreitele învăluiri ale vieţii şi de toate felurile de ispite ne mântuim. singură de Dumnezeu dăruită. de patimile cele stricătoare de suflet şi de focul cel veşnic. pe mine cel rănit cu patimile tămăduieşte-mă şi din focul cel veşnic răpeşte-mă. Ceea ce eşti scăparea credincioşilor. Maică Fecioară cu totul fără prihană. Cela ce prin lemn ai omorât păcatul. de toată nevoia şi vătămarea potrivnică mântuieşte-ne pe noi..

Şi acum .. Fecioară. miluieşte-mă. pe tine. pe mine cel ce am mâniat pe Cel Singur iubitor de oameni şi Fiul tău. a celor ce Te lăudăm pe Tine. Fecioară. Zid nebiruit şi nădejde tare noi credincioşii întru necazuri te-am câştigat pe tine Născătoare de Dumnezeu. şi în starea drepţilor numără-mă. mult Milostive. Limbă de om nu poate să tâlcuiască adâncul răutăţilor mele.. Preasfântă pururea Fecioară. Stăpână. Curată.mile noastre. căutându-mă pe mine cel rătăcit. Miluieşte-mă. Cădelniţă cu adevărat de aur. Biserică şi sfinţit lăcaş al Cuvântului fiind. noi creştinii te-am câştigat ajutor şi acoperământ.. ceea ce eşti neispitită de nuntă. Irmos: Te laud că auz am auzit. Cântarea a 4-a. fii mie curăţitoare greşelilor. că mai presus de măsură am nelegiuit... care pe Dumnezeu în pântece L-ai primit. 91 . şi munte dumnezeiesc şi palat prea veselitor al lui Dumnezeu. ci tu. cea singură de-a pururea Fecioară. Slavă . Fecioară. te numim. că ai venit până la mine. şi m-am spăimântat. ca o Maică a milei. Pe tine. Doamne. şi năstrapă a manei. Născătoare de Dumnezeu. de primejdii şi de necazuri pe toţi izbăveşte-i. Slavă .. ceea ce ne scoţi pe noi din cumplite primejdii. Pentru aceea preaslăvesc multă smerenia Ta cea către mine.

cu raza rugăciunilor tale. ceea ce ai născut pe pământ Viaţa cea cu adevărat neîmbătrânitoare. întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne. Curată. 92 . Doamne. Dumnezeule. de multe feluri de necazuri ne izbăvim. chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. Cântarea a 5-a. Preacurată. din stricăciune. Cântarea a 6-a. Stăpână.. Pe mine cel omorât cu veninul păcatului. cădere cumplită am pătimit. câştigând-o ca pe o temelie temeinică. voind a locuit în pântecele Tău cel neispitit de nuntă. Slavă . Preacurată. ca un Îndurat. Irmos: Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor.. celor ce bolesc cu stricăciunea. Stăpână. prin tine ne izbăvim de toată cumplita primejdie..Şi acum . înviază-mă. Sub acoperământul tău şi sub părtinirea ta. Mijlocirea ta.. Irmos: Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat. că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem. Ca ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu... Şi acum . Cela ce toate cu voirea le lucrează. Fecioară. Din neştiinţă întru umflarea trufiei înălţându-mă. noi credincioşii totdeauna scăpând cu credinţă. dăruind nestricăciune. ci dă-mi mie să biruiesc prin pocăinţă nebunia cea mai dinainte. ceea ce singură eşti nădejde celor ce te laudă pe tine. Soarele cel luminos al dreptăţii. scoate-mă. luminează sufletul meu cel ce doarme în noaptea vieţii.

Stăpână. Pe mine cel omorât şi în pământ întors m-ai înviat. Fă-mi mie viaţa luminoasă.. cea cu totul fără de prihană. de toată întinăciunea curăţindu-l. cel ce te slăvesc pe tine cu credinţă. Dumnezeul părinţilor noştri. cu rugăciunile tale cele către Fiul tău. fiind liman întemeiat.Pe mine cel rătăcit în calea vieţii şi care adeseori în căile cele neumblate ale păcatului cad. cu picăturile milei tale rourează ticălosul meu suflet. Născătoare de Dumnezeu întru tot Curată. povăţuieşte-mă. părtinitoare înfricoşată şi zid nesurpat. răcorindu-se.. Născătoare de Dumnezeu. născând pe Dătătorul de viaţă. au cântat: Bine eşti cuvântat. către calea pocăinţei. Fii mie sprijinitoare despre răutăţile mele cele de multe feluri. celor ce întru nevoi se primejduiesc şi întru necazuri se viscolesc. şi din iadul cel mai de jos m-ai scos pe mine. Irmos: Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se. cei trei tineri au călcat porunca cea prea fără de Dumnezeu. Slavă . şi din înfricoşata osândă a focului celui veşnic slobozeşte-mă.. Sedealna: Curată. din ispitele cele în multe 93 . Maică. şi la liman bine liniştit povăţuieşte-mă. cel topit de arderea păcatelor. Şi acum .. ceea ce singură ai născut Lumina cea neapropiată. ceea ce eşti cu totul neîntinată. şi fiind aruncaţi în mijlocul focului. Cântarea a 7-a. şi mă mântuieşte. şi izbăveşte-mă de meşteşugirea balaurului şi din cursele acestuia răpindu-mă.

cu mijlocirea ta. cea cu totul fără prihană. Curată Fecioară. Prealăudată. Curată.. ca să te fericesc pe tine. Cel ce se înţelege de o fire cu Tatăl. 94 . Binecuvântăm pe Tatăl … Ca să te laud pe tine cu glasuri de mulţumiri.. rogumă. pe Acesta neîncetat roagă-L să miluiască pe cei ce cântă: Bine eşti cuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Stăpână de Dumnezeu dăruită. Slavă .. fă-te turn de apărare.. îngrădire şi întărire mie celui ce mă clătesc dinspre toate părţile de bântuielile cele potrivnice şi a cădea mă primejduiesc. fă să se îndrepteze rugăciunile şi cererile noastre către Fiul tău şi Dumnezeul şi Împăratul tuturor. De întinăciunea cea pricinuită din patimi curăţeşte-mă. Cântarea a 8-a. Stăpână de Dumnezeu fericită.. ceea ce ai făcut cer pe fiinţa noastră cea pământească şi stricăcioasă cu fierbinte rugăciunea ta. ca să te slăvesc pe tine. inima mea cea întunecată cu întunecările diavolilor. ceea ce ai întrupat cu puterea Preasfântului Duh pe Fiul. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât . ca de-a pururea să te fericesc.. Patimile inimii mele tămăduieşte-le cu milostivirea ta. Şi acum . mintea mea împacă-o. şi luminează-mi.chipuri mântuieşte pe robii tăi. sufletul meu luminează-l şi a călători către cărările cele mântuitoare fă-mă.

bine să cuvântăm … Pe Dumnezeu.. ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu cel Preaînalt. şi mă izbăveşte de văpaia ce va să fie şi de toată munca. cu un gând întru laude să-L mărim. Fecioară. Preacurată. tu pe mine îndreptează-mă. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu. când se vor arăta cele ascunse ale fiecăruia.. şi pe mine care cumplit am sărăcit cu totul. Prealăudată. Dumnezeieştii iubiri de oameni învredniceşte-mă. Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc către tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o.. şi singură tare scăpare toţi câştigându-te pe tine. Fecioară. cu dumnezeieştile fapte bune îmbogăţeşte-mă. pe mine cela ce cu dragoste te slăvesc pe tine. fiind mântuit. ca să te laud pe tine. Slavă . Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune.Şi acum . că poţi cu adevărat şi din întuneric să mă izbăveşti şi în latura luminii să mă 95 . şi anghiră şi acoperământ întemeiat. Ca pe o tare părtinitoare. ne mântuim. din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii. ca pe o nădejde şi zid. ridică-mă din gunoiul patimilor ce mă necăjesc. Care Şi-a împrumutat trup dintru tine. Să lăudăm. ceea ce singură ai născut negrăit pe Iubitorul de oameni Dumnezeu. ca pe un reazem nebiruit şi adăpost neînviforat..

picături de lacrimi dăruindu-mi de-a pururea. ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască. Fecioară. 96 . Şi acum .aşezi.. ca să-mi spăl întinăciunea greşelilor mele. unde este bucuria cea negrăită a celor ce se veselesc. inima mea care s-a întunecat cu multe adausuri de patimi şi de gânduri străine luminează-o..

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. ci tu. ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită. lenevirea multă şi sarcinile mele cu greu de purtat. nerodirea grăbeşte către tăiere. Curată. de scrâşnirea cea prea grea a dinţilor.. Irmos: Pe piatra credinţei întărindu-mă. Curată. Israilul cel ales a cântat: Să cântăm Domnului. de întunericul cel mai dinafară şi de viermele cel neadormit. de prea amarul frig al tartarului. tămăduieşte-mă. Stăpână Fecioară. Cântarea a 3-a. că S-a proslăvit.. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii.. Izbăveşte-mă. de suspinul lacrimilor. lărgit-ai gura mea 97 . Şi acum . usuc-o pe aceasta. ajută-mi mie.. Securea este aproape. Irmos: Calea mării cea nebătută şi neumblată călătorind-o neudat. Fecioară.JOI SEARA  Glas 2. pe mine cel rănit cu patimile şi din veşnicul foc mă răpeşte. cu lacrimile mele. Mulţime tinoasă şi tulburare a gândurilor celor întinate şi necurate şi de stricăciune făcătoare izvorăşte în sufletul meu. Slavă . Cântarea 1-a.

Stăpână. Stăpână.. Gânditor şi simţitor. fă-mă pe mine. nu sol. pentru aceea te rog pe tine ca să iau iarăşi prin tine patria mea cea veche şi iubită. de sadurile cele fără de moarte. ţarina cea nearată. Doamne. Prin vicleşugul şarpelui din petrecerea cea din rai căzând. Ceea ce ai născut pe Lucrătorul îndurărilor şi pe Dătătorul curăţirilor. Irmos: Venit-ai din Fecioară. pentru aceea strig Ţie: Slavă puterii Tale. Doamne.asupra vrăjmaşilor mei. Şi acum . 98 ... Cântarea a 4-a. Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Slavă . că s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine. nu mă trece cu vederea. Curată. ci Tu Însuţi Domnul. izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei gândiţi şi simţiţi. viaţă dureroasă şi cu multe lacrimi am aflat. prea lăudată. lucrător de fapte bune. ziua şi noaptea cad cu durerea sufletului la tine. dăruieşte-mi dar de izvor de lacrimi al umilinţei celei de bucurie făcătoare şi plâns veselitor. ci tu. Holda cea nelucrată. nici înger. Născătoare de Dumnezeu. zdrobire a inimii şi smerenie. ca să dobândesc mângâiere acolo.. care ai odrăslit Bucuria. vreme de pocăinţă şi gând de întoarcere dă-mi mie. Între mulţi tâlhari căzând eu ticălosul. dezbrăcat am rămas şi rănit şi părăsit. Suspin neîncetat.

Slavă .. celor ce se rătăciseră întru întuneric. Maica lui Dumnezeu.. Marie Preacurată. Datoria strămoaşei Eva tu ai plătit-o. Din lucrurile mele deznădăjduit fiind şi neavând nădejde de mântuire nicidecum. Slavă . luminarea dumnezeieştii cunoştinţe dăruindu-le.. Cântarea a 5-a... plâng şi mă mâhnesc. Stăpână. mă tânguiesc.. Luând în minte divanul întru care voi să fiu judecat eu osânditul. Cel ce S-a îmbrăcat cu trup dintru tine. pentru aceea toţi te fericim pe tine. şi de gheena cea prea dureroasă izbăveşte-mă. lăcrimez. la îndurările tale cu credinţă alerg. cea cu dar dăruită. Maica lui Dumnezeu. născând pe Mântuitorul lumii. Prealăudată. străpunge-mă cu săgeata cea dulce a dragostei lui Hristos. care din suflet dureros se trimite. Şi acum . mântuieşte-mă. ceea ce eşti nădejdea cea tare şi mare a celor deznădăjduiţi.. Cântarea cea cu durere. şi strig ţie: Mântuieşte-mă. Pe mine cel străpuns cu amarele săgeţi ale vrăjmaşului celui războinic.. având mulţime de nemăsurate greşeli. ceea ce ai născut pe Hristos fără de durere. primeşte-o. Şi acum . Cela ce pentru mine cu suliţa în coasta cea izvorâtoare de viaţă S-a împuns. Fecioară cu totul fără prihană. Maica lui Dumnezeu. ca un Soare din feciorescul pântece a răsărit. Irmos: Cărbunele Care mai înainte S-a arătat Isaiei. ceea ce ai izvorât Izvorul înţe99 .

caznele cele amare. a tiranului celui călcător de lege. Fecioară. vârtejurile şi legăturile cele nedezlegate aşteaptă pe sufletul meu. Slavă . a Însăşi Înţelepciunii. Cinstită. Hristoase.. rupe-mi zapisele. Curată. Muncile şi pedepsele. Irmos: Glasul graiurilor celor de rugăciune din suflet cu durere auzind. cum de voie mori pe Cruce cu moarte de ocară?». plângând cu amar grăia: «Fiul meu. înţelepţeşte-mă pe mine să mă abat de la amăgirile înţeleptului întru răutate. Stau întru hotarul a două patimi deopotrivă puternice. ca într-o cumpănă. văzându-Te pe Tine mort întins pe lemn. să nu biruiască deznădăjduirea pe nădejdea mea. înaltă văpaie a ridicat. Sedealna: Fecioara şi Maica Ta. Dezleagă-mi lanţurile cele mult împleticite ale greşelilor mele. iar Hristos 100 .lepciunii. ca ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor. Cu ploile lacrimilor spală-mă şi cu curgerile umilinţei îmbată brazdele inimii mele.. Şi acum . Cântarea a 7-a. de care izbăveşte-mă. Însă te rog. că toate le poţi. bătăile cele usturătoare. că Însuţi eşti pricinuitorul mântuirii noastre.. Fecioară. Maica lui Hristos.. izbăveşte-mă de rele. Cântarea a 6-a. Irmos: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu. ce este această taină străină? Tu. şi înmulţeşte rodurile acesteia. Cel ce dăruieşti tuturor viaţă veşnică. Stăpâne.

izbăveşte-mă.. iarna păcatelor şi viscolul căderilor tulbură smeritul meu suflet. Preasfântă Doamnă. Ieşirea este aproape.a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului. ca un fur.. 101 . ci mai înainte întâmpinându-mă. până încă am vreme de pocăinţă. Vino mai înainte de sfârşit să suspinăm. la limanul cel liniştit al pocăinţei. Acum se sileşte vrăjmaşul. minune neînţeleasă. căscând... de bântuiala lui cea vicleană. o. ceasul cel înfricoşat al morţii. Fecioară. pentru că de pretutindeni îmi aduce mie ispite şi curse. Slavă . Bucură-te. ci îndreptează-mă. suflete al meu. Stăpână.. Fecioară. să milostivesc pe Dumnezeu. Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit. Şi acum . Stăpână. ca ziua şi noaptea cu durere plângând. lauda credincioşilor. Irmos: Cuvântul muncitorului pentru că biruia . rugule nears. şi la Născătoarea de Dumnezeu cu credinţă să alergăm. scară cerească. să plângem. Cântarea a 8-a. furtuna greşelilor. a săpa casa furul se sârguieşte. Inimă zdrobită şi smerită dăruieşte-mi. în mâini a luat secera secerătorul şi aşteaptă de sus să ia ameninţarea. Viforul nelegiuirilor. pământule nelucrat. ca să mă ia în pântecele său. cea cu multe nume numită. şi către adâncul deznădăjduirii mă împing. mai înainte de a veni asupră-mi.. Maica lui Dumnezeu Marie. tăind tot sporul meu. Fecioară Maică. izbăvirea blestemului.

palatule al Stăpânului. când privesc la divanul cel a toată lumea şi judecata cea înfricoşată în minte o gândesc. când pe nori purtându-Se va veni să facă judecată Stăpânul cel de obşte. întru care tinerii nu s-au ars. pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. cămară a Mirelui Celui frumos.Nor luminos al Soarelui slavei. ci au strigat: Toate lucrurile Domnului. Cu totul din tinereţe slujind eu patimilor de ruşine 102 . Preacurată. întru care a odrăslit Lemnul nestricăciunii. Să lăudăm. raiule cel cu mir mirositor şi bine mirositor. milostiveşte-Te spre sufletele noastre. Fecioară. ca să mă împărtăşesc de desfătarea cea dulce şi necurgătoare şi prea bine mirositoare a raiului. ci tu. printr-aceasta aducând rugăciuni Celui ce S-a născut dintr-însa. Cântarea a 9-a. părtaş al cinei celei cereşti arată-mă. adu-ţi aminte de sufletul meu. Mireasă Stăpână.. Hristoase Dumnezeule. cel neînserat şi neapus. bine să cuvântăm … Cuvântul muncitorului. veniţi să mărim pe cea neîntinată şi Preacurată Maica lui Emanuil. pentru că biruia. Binecuvântăm pe Tatăl … Cerule cel nou. cel cu multe daruri dăruit. Întunecare şi nedumerire a cuprins sufletul meu.. izbăveşte de ţinerea cea din iad sufletul meu. de şapte ori a fost ars cuptorul oarecând. ceea ce ai zămislit pe Ziditorul şi Purtătorul de grijă al zidirii. porunca împăratului călcând. şi ne mântuieşte pe noi. Irmos: Cu suflete curate şi cu buze neîntinate. Şi acum .

cu multă dragoste Născătoare de Dumnezeu chiar te numim pe tine. ca să trec neoprit de stăpânitorii întunericului. Prealăudată. că tu mai ales eşti bună cuvântarea noastră şi lauda. dumnezeiască Mireasă. de judecată şi de munca cea veşnică a focului. Preacurată. ci mai înainte de sfârşit dă-mi acum. Preacurată. izbăveşte-mă de înfricoşata osândă. Slavă . de scrâşnirea dinţilor şi de sălbăticirea viermelui cel neadormit. când voi sta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu. Fecioară. Toată lauda îţi dă loc ţie.. şi toată bună cuvântarea oamenilor... noi robii tăi. Deci în locul a toată lauda şi buna cuvântare. de tot am înnegrit pe cel după chipul lui Dumnezeu. cea cu totul fără prihană. de hotărârea cea cu adevărat netrecută. curăţire patimilor mele şi izbăvire de greşeli. 103 . atunci stai lângă mine. Fecioară. Când se va despărţi sufletul meu cu sila din mădularele trupului.şi multei desfrânări. care stau în văzduh. Mă tem. Fecioară. de judecata ce va să fie. şi risipeşte sfaturile vrăjmaşilor celor netrupeşti şi zdrobeşte fălcile celor ce caută să mă înghită fără de milă.. Şi acum . pentru aceasta cu durerea inimii mă rog ţie. şi mă tem.

Irmos: Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon. cu mijlocirea ta.. Slavă . Cântarea 1-a. Hristoase Dumnezeule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Cel ce eşti preaslăvit.. Cuvinte al lui Dumnezeu. iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău. Unule Îndurate.VINERI SEARA  Glas 2. binecuvântată Fecioară. 104 . Domnul Cel preaslăvit. îndreptându-mă către lumina poruncilor Tale şi învrednicindu-mă vieţii veşnice.. care fără milă cad asupra sărăciei mele. prin rugăciunile Maicii Tale îndură-Te şi mă miluieşte pe mine. căci cu mărire S-a proslăvit. pentru aceasta iarăşi mă zideşte cu dumnezeieştile rugăciuni ale Preacuratei Maicii Tale. Stăpână. Alină acum cumplitul vifor al răutăţilor mele. puterea cea prea întrarmată. deschide-mi uşile pocăinţei şi din uşile păcatului celui purtător de moarte izbăveşte-mă. iar prin amăgirea celui viclean m-am zdrobit. că singură eşti folositoarea mea. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce eşti uşă a dumnezeiescului Răsărit. şi biruieşte pe toţi vrăjmaşii cei nevăzuţi. prin desfătările cele lumeşti.. Lucrul şi zidirea Ta sunt. Mântuitorule. Preacurată. cel ce nădăjduiesc la Tine. Şi acum .

dumnezeieştile intrări ale pocăinţei.. cetate împărătească. Preacurată Fecioară. ca să mă facă cetăţean cetăţii celei din ceruri.Cântarea a 3-a. Fecioară. şi prin puterea ta le opreşte. surpând întunericul patimilor mele prin rugăciunile tale. m-am lipit lângă dobitoace şi osândit tot m-am făcut. nu sol. Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine tot omul. Doamne. întru care S-a sălăşluit Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. ceea ce ai născut pe Judecătorul.. acum alerg. Irmos: Venit-ai din Fecioară. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă puterii Tale. 105 . şi întorcându-mă. prin îndurarea ta mântuieşte-mă. Şi acum . Cântarea a 4-a. Preacurată Fecioară. ci tu.. izbăveşte-mă de toată judecata cea de istov şi mă mântuieşte. Eu însumi fiind robit de păcate. Irmos: Înflorit-a pustia ca şi crinul. prin venirea Ta. singur eu mi-am deschis uşile patimilor. Alesule Sioane.. Dumnezeiască Mireasă. străluceşte-mi raza adevăratei pocăinţe. Cel ce luminează toată lumea. Deschide-mi. Doamne. Doamne. întru care s-a întărit inima mea. rogu-mă. nici înger. biserica păgânilor cea stearpă. împreună cu toţi sfinţii roagă pe Fiul tău cel fără de ani. Preacurată. ci Tu Însuţi. ci către tine singură. închizând intrările patimilor şi ale dezmierdărilor mele. Slavă . Din sfinţita petrecere căzând eu.

Preacurată Fecioară.Uşă neumblată şi ţarină nearată. Slavă . de bolile cele sufleteşti şi de patimi trupeşti. tămăduieşte-mă. singura plină de dar. Ceea ce ai născut Izvorul tămăduirii. Stăpână. Marie. Slavă . pentru că nu am candelă care să-mi lumineze sufletul cu untul de lemn al faptelor bune.. şi pe mine.. Hristoase Dumnezeule. cel ce mă clătesc de meşteşugirile luptătorului cel înşelător.. că prin Tine. la Părintele Tău. din noaptea necunoştinţei aducere am aflat. Fecioară. Maică. Începătorul luminii. 106 . Acum scap sub acoperământul tău.. Fecioară de Dumnezeu dăruită. sicriu şi năstrapă. Irmos: Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni Te-ai făcut. Preasfântă Fecioară. izbăveşte-mă pe mine. Preacurată. robul tău. Stăpâne. Izbăveşte-mă de neputinţele trupeşti şi opreşte necuvioasele patimi ale sufletului meu şi de veşnica muncă mă păzeşte. sfeşnic şi cădelniţă a Cărbunelui celui fără de materie te numim pe tine.. întăreşte-mă. Preasfântă Fecioară. Preacurată Fecioară. Cântarea a 5-a. drept aceea şi din cămara Mirelui m-am izgonit afară. pe mine cel ce sunt rănit de patimile cele lumeşti. alungă întinăciunea patimilor mele. Şi acum .. ceea ce eşti cădelniţă de aur. Cumplita noapte a păcatelor m-a acoperit pe mine.

drept aceea. Irmos: Întru adâncul greşelilor fiind învăluit. Cel mai vechi decât toţi vecii. Pururea Fecioară. că aceasta a născut Mântuirea noastră. Inima mea cea înnegrită de împresurările cele întunecate ale păcatului. Şi acum . care după 107 . străluceşte-o cu lumina cea dintru tine. Luminează sufletul meu cel întunecat cu greşelile.. şi «bucură-te» să-i aducem. Preacurată Fecioară. bucură-te. pe mine cel legat cu întunericul patimilor lumeşti. Iesei să se veselească şi David să dănţuiască..Şi acum . fă rugăciune către Dânsul. ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii. ca una ce ai născut pe Soarele Hristos. Născătoare de Dumnezeu. dă-mi lumina cea veşnică. scoate-mă din stricăciune. toiagul cel sădit de Dumnezeu.. Cântarea a 6-a. şi prin rugăciunile tale dezlegându-mă. rugându-te pururea să Se milostivească spre mine cel smerit. care ai născut pe Hristos. căci Fecioara. Singura Preacurată Fecioară. ca uneia ce a născut pe Dumnezeu. Lumina cea din Lumină născând-o nouă... Floarea cea pururea vie. Mireasă dumnezeiască care nu ştii de mire. a odrăslit pe Hristos.. Soarele cel neapus. Dumnezeule. chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. luminează-mă. Sedealna: Veniţi cu netăcute laude toţi să o slăvim pe Maica Luminii. Slavă . a risipit întunericul nedumnezeirii.

. iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului. 108 . iarăşi ai zidit pe Eva. Şi acum . Irmos: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu. ia aminte spre rugăciunea robului tău şi-mi opreşte degrab năvălirile cele rele şi asuprelile încetează-le. Preacurată Fecioară. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel ce oarecând în muntele Sinai . De Dumnezeu Născătoare. Usucă mulţimea răutăţilor mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Stăpână.ce ai născut. Fecioară. De bună voia mea greşind şi robindu-mă cu netrebnice obiceiuri. înaltă văpaie a ridicat. ca să strig Fiului tău: Bine eşti cuvântat. mântuieşte-mă pe mine cel deznădăjduit.. Preasfântă Fecioară. Slavă .. Fecioară. Cel ce este binecuvântat şi proslăvit. Căruia toţi Îi strigăm: Bine eşti cuvântat. ca să te măresc pe tine cu credinţă. la milostivirea ta cea obişnuită alerg acum. Cântarea a 7-a. a tiranului celui călcător de lege. Deci prin rugăciunile tale stinge-mi focul patimilor trupeşti de care pururea mă ard şi potoleşte văpaia cea înaltă a cugetelor mele cele necurate. Noianul milostivirii. tu singură eşti. Dumnezeul părinţilor noştri. Dumnezeul părinţilor noştri. care ai născut pe Hristos.. neispitită de nuntă.. binecuvântată Preacurată.. pe Izbăvitorul şi Domnul. bucură-te. Izvor primitor de viaţă şi uşă Luminii celei neapuse.

ceea ce negrăit ai născut pe Cuvântul cel ce curăţeşte păcatele lumii. Preacurată Fecioară. Preacurată. Mireasă a 109 . Zămislirea ta este mai presus de cuvânt. Binecuvântăm pe Tatăl … Eu cântăreţul tău. binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Născându-ne nouă Viaţa cea înfiinţată. Preacurată Născătoare de Dumnezeu. Ochii mei cei orbiţi cu multe călcări de poruncă luminează-i. lăudaţi-L. Şi acum . Cântarea a 9-a. de mă scoate din prăpastia cea prea adâncă a patimilor mele cele stricătoare de suflet şi către munţii cei înalţi ai faptelor bune mă ridică pe mine. prin rugăciunile tale. binecuvântată.. în rug a închipuit lui Moisi minunea Fecioarei. care cu mulţumită te laud pe tine. pe tine te mărim. Care prin moartea a încetat moartea. Irmos: Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu. Preacurată. popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. pe mine cel ce sunt omorât de împresurările cele rele înviază-mă. cela ce strig: Preoţi binecuvântaţi. din pântecele cel fecioresc negrăit L-ai întrupat. mă rog ţie: Îndreptează-mă către calea pocăinţei.. bine să cuvântăm … Pe Cela ce oarecând în muntele Sinai. Fecioară. Fecioară. Mireasă a lui Dumnezeu. rogu-mă. de Dumnezeu Născătoare. şi mă mântuieşte pe mine. Să lăudăm.Mijloceşte. Cel ce a răsărit mai înainte de soare. împacă mintea mea şi inima cea tulburată cu desfătări de multe feluri. Care trupeşte la noi a venit. cel ce fără de iertare am păcătuit. binecuvântată şi Preaslăvită.

care ai născut pe Dumnezeu. însăţi tu.lui Dumnezeu. Preacurată Fecioară. ce mi-au rănit sufletul meu. primeşte cântarea aceasta ce o închin către tine. L-ai născut. care ai răsărit lumii pe Împăratul slavei şi după naştere iarăşi Fecioară ai rămas. ca după vrednicie să te fericesc pururea. Uşă neumblată. şi să-mi răsari mie răsăritul pocăinţei. Cel ce a izbăvit pe oameni din necuvântare. Pentru aceasta te rog să mă izbăveşti de partea cea de-a stânga în ceasul judecăţii şi să mă împreuni cu oile cele de-a dreapta. Şi acum . şi iată acum ca o Împărăteasă stai înaintea Lui. în cugetele cele rele şi în patimile cele lumeşti. cel ce mă nădăjduiesc spre tine.. Stăpână Fecioară. de-a dreapta.. vindecă-mă pe mine. Eu sunt cel ce am căzut în tâlhari. Curată. Preacurată... Pe Împăratul şi Ziditorul tuturor zămislindu-L. ca să te laud pe tine. 110 . Drept aceea dă-mi şi mie cuvânt. Preasfântă Stăpână. Slavă . Fecioară.

.. Maica lui Dumnezeu. care ne clătim în noianul relelor şi în necazuri. Bucură-te. Cântarea 1-a. Grabnică scăpare şi întărire. noi. vrând să mă îmbrace pe mine cel gol.. bucură-te. bucură-te. Slavă . bucură-te. sălaşul slavei celei negrăite. Acesta este Dumnezeul nostru Cel proslăvit. locaşul Soarelui Celui înţelegător.. şi S-a îmbrăcat din tine cu trupul Său. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Odihnitu-S-a Hristos întru tine. că S-a proslăvit. Cântarea a 3-a. Acestuia Unuia să-I cântăm. una Curata Născătoarea de Dumnezeu şi acoperământul sufletelor noastre. zid şi turn şi tare liman avându-te pe tine. cea singură binecuvântată. Irmos: Cel ce a împreunat apele de demult într-o adunare cu dumnezeiască voie şi a despărţit marea poporului israiltenesc. pururea ne izbăvim de primejdii. Şi acum . bucură-te. hrănitoare a vieţii tuturor. odorul fecioriei. Irmos: . mântuieşte-ne pe noi Norul cel înţelegător al Razei celei cereşti. dumnezeiască căruţa a Dumnezeirii Cuvântului. răsărind razele pocăinţei. nouă tuturor ne-a strălucit lumină.SÂMBĂTĂ SEARA   Glas 3.

Eva cea mai dinainte prin mâncarea din pom a supus blestemului neamul omenesc. că pe UnulNăscut Fiul Tău. mântuieşte turma ta. luminează-mă Pururea Fecioară. Preacurată. rodind pe Strugurul cel ceresc şi umplând paharul pocăinţei. că tu ai fost Maică a Milostivului tuturor. pentru noi la moarte L-ai dat. mulţumind.. Şi acum . ceea ce eşti folositoarea lumii..Cela ce dintru cele ce n-au fost. Pe mine cel ce mă rătăcesc în noaptea păcatului. iar tu. Slavă . Doamne.. Tu. cu Cuvântul zidindu-le şi cu Duhul săvârşindu-le. născând pe Ziditorul. 112 . Doamne.. ai adus omenirea la bună cuvântare.. strigăm Ţie: Slavă puterii Tale. Arată spre mine îndurarea ta cea mult milostivă. Roagă pe Stăpânul tuturor pentru robii tăi şi-L îmblânzeşte. ca ceea ce ai născut pe Luminătorul. Pentru aceasta. Născătoare de Dumnezeu. Cei ce înotăm în noianul păcatelor şi ne afundăm în sărătura greşelilor. păcătoşilor iertare ai lucrat. năzuim la dulceaţa rugăciunilor tale. Mieluşea neîntinată şi Fecioară. întru dragostea Ta mă întăreşte. Cântarea a 4-a. Cel ce a ridicat toată boala.. care ai născut pe Mielul. Slavă . toate le-ai adus. Irmos: Pus-ai spre noi dragoste tare. Atotţiitorule Stăpâne.

nici să mă înghită adâncul păcatului. S-a odihnit cu trupul şi a ridicat osteneala noastră cea multă. Izvor dumnezeiesc al mântuirii mele agonisindu-te. S-a născut Lucrătorul. cu negrăit cuvânt. întru care mă povăţuieşte. voind. să nu mă înece viforul cel rău. povăţuindu-mă către viaţa cea nemuritoare. l-a arătat încăpere a Dumnezeului Celui neîncăput. Şi acum . te-ai arătat lumii. Sfântă Stăpână. întru care. Fecioară. deschide-mi calea pocăinţei. la pacea ce covârşeşte toată mintea. Preacurată. umbrind pântecele tău.. Pururea Fecioară. Puterea Celui Preaînalt. mântuieşte-mă. Slavă . Irmos: La Tine mânec. Irmos: Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a înconjurat şi se sfârşeşte duhul meu. Cântarea a 5-a. uşă neumblată. precum bine a voit. pământule cel nearat. Cântarea a 6-a. Maică a Vieţii şi mântuire a noastră a tuturor. Ziditorule a toate. Stăpâne.. Brazda fecioriei. Îndreptătorule... Ziditorul nostru. 113 . ca pe Petru. iar pe tine. pentru că lumină sunt poruncile Tale. din care. Palatule cel luminat al Stăpânului. arată-mă pe mine casă Luminii.Şi acum … Arătatu-te-ai scaun prea luminat al Împăratului ceresc. braţul Tău cel înalt. ci întinzându-Ţi. şi a aşezat pe om la scaunul cel împărătesc.

. că rele fapte am. Cântarea a 7-a. mi-am pus nădejdea mea şi aştept darul cel curăţitor de la Cel ce S-a născut din tine. bine ne miresmeşti pe noi cu dumnezeieştile daruri. Preasfântă Fecioară. şi a risipit întunericul greşelilor. Dumnezeul părinţilor noştri. şi pe noi ne luminează. Irmos: Precum de demult pe cei binecredincioşi trei tineri i-ai răcorit în văpaia haldeilor. că pe Dumnezeu în pântecele tău purtându-L. Maică Fecioară. Maica lui Dumnezeu. când îmi aduc aminte de judecata cea înfricoşată. Hristos. Spre tine. că întru fărădelegi şi zămislit fiind şi născut. ceea ce eşti neispitită de bărbat.. Preabună. Plâng şi mă vaiet şi mă tânguiesc. a răsărit Soarele Cel 114 . dulceţilor rob m-am făcut. Toată negura păcatului se şterge prin rugăciunea ta. Sedealna: Scaun cu totul de aur al Împăratului şi rai cu totul înflorit te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu Preacurată.Ceea ce ai avut prea minunată zămislire şi naştere. în ceasul cel înfricoşat să-mi stai de faţă mie. cu focul cel luminător al dumnezeirii.. Pentru aceea toţi pe tine. că a strălucit dintru tine Lumina cea fără de ani. Slavă . Şi acum . minunează acum peste mine cel ticălos milele tale. care strigăm: Bine eşti cuvântat. Dintru tine. Fecioară. Maică a lui Dumnezeu cu adevărat te propovăduim de-a pururea şi te mărim. prin Care mântuieşte-mă..

cu haine dumnezeieşti. ceea ce eşti bucuria îngerilor. Născătoare de Dumnezeu. ci tu. umplemă de fapte bune.. Pe mine cel îmbrăcat în haina cea frumoasă prin naşterea lui Dumnezeu. cântând cu credinţă: Bine eşti cuvântat. Preasfântă Fecioară. mă luminează prin pocăinţă cu rugăciunile tale.. Prealăudată. Vrăjmaşul se ispiteşte a mă înghiţi cu păcatele. Dumnezeul părinţilor noştri.. Fecioară. de Dumnezeu Născătoare. luând chipul nostru dintru tine. umple de bucurie cugetul meu cel mâhnit şi în lene cufundat. ca să te slăvesc întru toţi vecii.. scoate-mă şi mă izbăveşte 115 . ci tu. Cântarea a 8-a. întru înălţime şade împreună cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh. şi luminând inimile noastre ne învaţă a cânta: Bine este cuvântat.. Binecuvântăm pe Tatăl . Ca ceea ce eşti toată bună şi de aproape te-ai făcut a Împăratului tuturor.prea luminos. Dumnezeul părinţilor noştri... Şi acum . Născătoare de Dumnezeu. Ziditorul a toate şi Domnul Cel mai presus de dumnezeire.. Zidirea se luminează cu zămislirea ta cea fără de sămânţă. de aceea m-au dezbrăcat. şi îndumnezeindu-l. şi măreşte Naşterea ta şi o slăveşte pe dânsa. Irmos: Cu focul cel nesuferit . Slavă . aflându-mă cei ce lucrează răutatea. pe mine cel ce vieţuiesc întru răutate şi în lene îmi sfârşesc toată viaţa.

cel stricat la suflet şi la ştiinţă. 116 . că prin uşa Fecioarei cea încuiată arătat a trecut Domnul. ci cu lucruri de bunăcuviinţă mă împodobeşte. Iubitorule de oameni. şi de văpaie nevătămându-se.. ca să te slăvesc întru toţi vecii. Şi acum . gol întru intrare şi purtător de trup S-a arătat întru ieşire Dumnezeu. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. Pe mine cel stricat la minte. pentru aceasta am şi fost aruncat afară din cămara cea de sus. Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii cei ce au stătut pentru buna credinţă. Pentru aceasta şi suspin şi strig: Pe mine cel ce mă pocăiesc. primeşte-mă. Cântarea a 9-a. pe aceasta negrăit.. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. şi a rămas uşa încuiată. ca pe Maica lui Dumnezeu... Să lăudăm. nu mă trece cu vederea. Fecioară nestricată şi fără prihană. Irmos: Minune nouă şi lui Dumnezeu cuviincioasă. dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cumplita noaptea a păcatelor mă acoperă.din tirania lui. Umplutu-m-am de rele. o mărim. cel întinat cu răutatea şi arătat gol de toate bunătăţile. căci nu am candela care să lumineze sufletul meu cu untul de lemn al facerii de bine. Fecioară Preacurată. Făcătorule de bine mult Milostive. umplutu-m-am de gânduri care mă înstrăinează de la Tine. bine să cuvântăm . şi să nu mă lepezi.

de gheena cea cumplită şi de foc.. de vrăjmaşii cei răi. ca să mă izbăvesc de toată groaza şi de obiceiul cel rău. Ca o Maică a lui Dumnezeu. de oamenii nedrepţi.. roagă pe Domnul Dumnezeu şi Împăratul. Curată Stăpână. Fecioară cu totul fără prihană... 117 . Cel ce S-a născut din tine. de patimile cele aducătoare de moarte. de toată mânia. cel ce mă nădăjduiesc spre tine din pântecele maicii mele. eu robul tău. eu care alerg la acoperământul tău şi te chem întru ajutor.Slavă . Să mă izbăvesc cu rugăciunile tale. Şi acum .

DUMINICĂ SEARA   Glas 3. ca să te slăvesc. biserica trupului meu urât am stricat-o. Ceea ce eşti casă a sfinţeniei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.. Şi acum . Slavă . locaş al slavei Domnului. cu cuvântul tău înţelepţeşte-mă. Doamne. 118 . miluieşte-mă pe mine cel ce alerg la tine. cu patimile trupului meu. dobitoceşte m-am supus voilor trupeşti. Cântarea 1-a. Cu înverşunări desfrânate şi cu lucrări urâte cu totul mi-am pângărit trupul. cel ce cu cântări Te lăuda. Întinând nebuneşte pe cel după chip. ci tu.. şi ai mântuit pe poporul israiltenesc. toată reaua putoare a sufletului meu fă-o binemirositoare şi mintea şi inima mea sfinţeşte-o. Preacurată. pe mine cel ce sunt cuvântător şi cu porniri dobitoceşti. Ceea ce eşti Biserică Preacurată a Dumnezeieştii Fiinţe. Fecioară. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce pe Cuvântul. Mântuitorul meu. prin cuvânt L-ai născut. mintea mea curăţeşte-o cu stropirea isopului celui mai bun. Irmos: Marea ai desfăcut-o şi pe căruţele lui Faraon cu adâncul mării le-ai acoperit.. mai presus de cuvânt. cădelniţă dumnezeiască a Cărbunelui celui cinstit şi nematerialnic.. mă tem de mânierea lui Dumnezeu şi de prea înfricoşata muncă a focului.

suflete al meu. primeşte gând de întoarcere. ca şi cu un isop. O. în veci. ca o Mireasă prea fără prihană. La cercetarea judecăţii Tale celei înfricoşate. inimile robilor Tăi şi le luminează spre lauda Ta. când voi sta înaintea divanului Tău. cu stropirea milei tale. izbăveşte-mă. şi gol şi osândit. ca să Te slăvim pe Tine. din foc. Pe Dumnezeu. ca nu cumva să te apuce urgia Domnului nepocăit. în râuri este urgia Ta..Cântarea a 3-a. Hristoase. înfricoşată auzire! 119 . taină! O. Doamne. Mântuitorule. Irmos: Întăreşte. cu rugăciunile Maicii Tale. Slavă . Cel ce Se poartă în căruţă înfricoşată de heruvimi. adevăratul Împărat. sau în mări pornirea Ta? Având vreme de pocăinţă şi de îndreptare. Irmos: Au doară. curăţeşte-mă şi de întinăciunea patimilor spală-mă. Strălucită cu frumuseţile Dumnezeirii. nestricată Fecioară. Fecioară Preacinstită. care ca într-o noapte se luptă cu noaptea faptelor celor rele şi a gândurilor celor întunecate. şi îmbunătăţeşte-te pe sineţi. trupeşte. ceea ce eşti căruţă de Dumnezeu zidită. Doamne? Au doară. stai lângă Fiul tău. ca o frumoasă Împărăteasă. pe mine cel întinat în tina dulceţilor.. în râuri Te vei mânia. luminează cu lumina ta sufletul cel ticălos.. ca pe un prunc. ceea ce eşti neîntinată. Stăpână. Ceea ce ai născut Soarele dreptăţii. Şi acum . L-ai purtat şi cu lapte L-ai hrănit.. Cântarea a 4-a.

Când Mirele va veni noaptea ca să mă judece. Şi acum . Curată.. pentru aceea alerg la adâncul milei tale. Cântarea a 5-a. Cântarea a 6-a.. Născătoare de Dumnezeu.. cu făclie luminoasă. cel ca o piatră tare. Şi acum .. neputinţa smeritului şi ticălosului meu suflet şi izbăveşte-mă de scularea asupra mea a nevăzuţilor vrăjmaşi şi de vătămarea acestora. Slavă . bunătatea Ta cea covârşitoare. şi să mă închin venirii Acestuia. Viforul fărădelegilor mele mă tulbură. Preacurată. furtuna păcatelor şi volbura patimilor mă volburează. aspră şi nezdrobită. Mă uimesc căutând la noianul cel nemărginit al greşelilor mele. Vezi.Slavă . Numai eu între oameni am întărâtat cinstitele Tale îndurări. cu umilinţa moaie-l.. neruptă. Irmos: 120 . că eu singur am amărât.. şi-l arată piatră vârtoasă care izvorăşte lacrimi ca nişte ape. Hristoase Dumnezeule. Hristoase. Stăpână. la limanul pocăinţei ocârmuieşte-mă. luminează smeritul meu suflet şi-l povăţuieşte la frica Ta. pentru că lumină sunt poruncile Tale. Sufletul meu cel întunecat. Fecioară. atunci binevoieşte. miluieşte-mă. Irmos: Cu lumina Ta cea neînserată.. ca să ies întru întâmpinarea Lui.. pentru rugăciunile celeia ce curat Te-a născut pe Tine.

te laud. cu mintea înălţându-mă. cea cu daruri dăruită. Şi acum . Ca o prăznuire a strălucit tuturor. Pe tine cea între fecioare Născătoare de Prunc şi între maici Fecioară curată. Născătoare de Dumnezeu. Iubitorule de oameni.Pe cei ce au ajuns la sfârşitul veacurilor... şi cele pământeşti cu cutremur se veseleau. Întru lenevire trecându-mi vremea. când a izbăvit Stăpânul pe cel întâi zidit. cea chiar Născătoare de Dumnezeu şi cu adevărat a Domnului Născătoare. precum ai mântuit din fiară pe proorocul. Slavă . dăruieşte-mi smerenia vameşului cea de înălţime suitoare. şi în valul ispitelor se primejduiesc să piară. taina cea minunată în ceruri şi înfricoşată pe pământ. am căzut în trufie. ceea ce eşti neispitită de bărbat. ca să plâng cu amar pentru păcatele mele cele fără de număr. Ca cel ce am râvnit pe fariseul cel înalt la grumaji şi mult lăudăros. Marie. când preacuratul glas a venit la tine. Pentru aceasta împreună cu îngerul strigăm ţie: Bucură-te. Maica lui Hristos.. în ceasul cel înfricoşat fii mie părtinitoare. Fecioară. m-am apropiat către sfârşitul vieţii mele. măcar la sfârşitul vieţii mă rog să-mi dai umilinţă. Mântuitorule. Mă tânguiesc şi plâng şi mă jelesc. nu-i trece cu vederea pe cei ce strigă: Mântuieşte-ne.. ci tu. 121 . căci lucruri rele am. Sedealna: Cele cereşti cu frică se bucurau. când îmi aduc aminte de înfricoşatul divan. Preacurată. Născătoare de Dumnezeu. ci tu.

Şi acum . ceea ce cu Rodul tău ai pierdut stricăciunea. cel strălucit. Cuvinte. şi aducând pe sufletul meu neroditor. divanul gata. înfricoşată gândire! Cum Dumnezeu S-a arătat pe pământ ca un om? Cum? Precum El ştie. cu solirea ta.. Irmos: Pe Domnul Cel ce S-a pogorât . pe care eu lacomul.Cântarea a 7-a. străină taină! O.... îngrozirea focului au călcat şi cântând strigau: «Bine este cuvântat. Sfeşnicule al Luminii celei nematerialnice. necurat m-am făcut. cămară cu totul aurită. Cântarea a 8-a. căci cu necurăţie m-am înjugat cu toată lăcomia. şi scaune al slavei în chipul focului. Irmos: Cei trei tineri în cuptor. Stăpână. să nu mă osândeşti pe mine. Deci. că păcate lângă păcate adaug şi răutate peste răutate. Deci arată-mă curat. întâmpinând. Din lucruri nu-mi este mie mântuire. Dumnezeul părinţilor noştri». precum voieşte. Judecata este lângă uşi. găteşte-te smerite suflete şi strigă: Când vei judeca. urând-o. dumnezeiescule pat. strig ţie: Arată-mă aducător de roadă. palatule însufleţit şi 122 .. Curată. precum bine Îi place şi lucrează precum şi voieşte. O. Frica Domnului este curată şi rămâne în veacul veacului. pe Treime închipuind. mântuieşte-mă.. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. Preacurată Marie. Slavă . Culegând roadele păcatului m-am omorât.

în rug. cea împodobită cu slavă şi îmbrăcată cu haina cea aurită a Dumnezeirii. L-ai născut de Dumnezeu Născătoare. Împestriţat fiind cu răutatea şi îmbrăcat cu desfrânarea. preoţi lăudaţi-L.. înfricoşat. sfinţeşte-mi mintea mea. 123 .cămară plină de toată curăţia şi sfinţenia. Părându-mi-se mie.. care fără de ardere ai zămislit în pântecele tău Focul Dumnezeirii. Fecioară. Sfânta sfinţilor. pe Care toate făpturile Îl lăudăm ca pe Domnul. osânditului.. Să lăudăm. te chem pe tine ajutătoare. Şi acum . Fecioară. Moisi te-a văzut pe tine. Irmos: În muntele Sinai. arată-mă locuitor al pământului celor blânzi. Binecuvântăm pe Tatăl … Pe Cuvântul Tatălui. îngrijorat. sfinţeşte-mi mintea mea. iar Daniil te-a văzut munte netăiat şi Isaia te-a numit toiag odrăslit din rădăcina lui David. cutremurat. Preacurată. Cântarea a 9-a. Pe Domnul.. Cel întrupat mai presus de cuvânt. deschide-mi mie intrarea vieţii. şi-L preaînălţăm întru toţi vecii. te rog pe tine. că gânditor stau înaintea divanului celui nesuferit şi înfricoşat al preacuratei Naşterii tale. Ceea ce eşti cămara cea de aur şi de Dumnezeu împletită. îmbracă-mă pe mine cu haina cea strălucită a nepătimirii. bine să cuvântăm . luminează sufletul meu. uşa cea cerească. fără de răspuns şi gol. Cel ce S-a pogorât în văpaia focului la tinerii evreieşti şi S-a arătat cu putere Dumnezeiască. pământule nearat. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

tu de bucurie umple inima mea. toată scârba de la mine gonind-o. şi cu fierbinte umilinţă înaintea acesteia să strigăm: Stăpână. ispitele încetându-le. să plângem şi să ne tânguim cu amar. Veniţi toţi credincioşii să cădem la Maica lui Iisus şi mai înainte de sfârşit să suspinăm... Şi acum . 124 . Fecioară. Tu îmi potoleşte tot viforul primejdiilor mele celor în multe chipuri. sârguieşte-te să nu ne laşi pe noi să pierim în foc. bolile alungândule..Slavă . ceea ce izvorăşti bucurie celor ce te laudă pe tine..

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.. izbăvirea de blestem. căruţă mai strălucită decât rânduielile cele nematerialnice. a împăcării celei înfricoşate.LUNI SEARA  Glas 3. Năstrapa cea cuvântătoare. al Fiinţei celei mai presus de fiinţă. Mana nemuririi. care porţi pe Hristos. Sălaş gătit al Dumnezeieştii întrupări. Maică Fecioară Preacurată. şi la Hristos alergăm. Care cu preaslăvire faci minuni... de amărăciunea patimilor celor stricătoare de suflet izbăveşte-mă. ca Izbăvitorului nostru şi Dumnezeu. Irmos: Tu eşti Dumnezeul Cel minunat. Cela ce ai uscat adâncul şi căruţele le-ai acoperit şi ai mântuit pe poporul ce-Ţi cânta Ţie.. lauda credincioşilor. minune neînţeleasă. cea cu multe nume numită. mântuieşte-ne pe noi Bucură-te. Şi acum . Stăpâna tuturor. scară cerească. 125 . pământule nelucrat. ca să te slăvesc cu credinţă şi cu bună cuviinţă. şi cămară a Duhului Celui Atotlucrător. rugule nears. te-ai arătat de Dumnezeu Născătoare. pentru noi cei ce ne pocăim şi dezlegare de greşeli poftim să luăm. Preasfântă Fecioară. Marie. Cântarea 1-a. Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Sfântă Doamnă. pe Acesta fă-L milostiv nouă. Slavă .

Curgere de lacrimi dă-mi mie. pentru aceea a şi strigat: De la amiazăzi va veni Dumnezeul Cel Sfânt şi din muntele cel cu umbra deasă. ca ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică. părtinitoarea mea cea neruşinată.Cântarea a 3-a.. Născătoare de Dumnezeu. câştigă rod bine slăvit. Dumnezeule. nu este drept. şi cu acestea stinge cuptorul patimilor mele şi spală toată spurcăciunea mea cea sufletească. Şi acum … Dezgolit fiind de dumnezeiasca îmbrăcăminte. Cântarea a 4-a. afară de Tine. strigă: Întăritu-m-am prin Tine. Născătoare de Dumnezeu. preacurat pântecele tău. cele izvorâtoare de bube. către tine am alergat. Irmos: Suflete sterp şi neroditor. şi bineroditor făcându-te. Irmos: Avacum. acoperă goliciunea mea cu sfântul tău acoperământ. ceea ce eşti bună. lepădat sunt eu ticălosul. Slavă . pustiu de ajutor. ci opreşte statornicia rănilor sufletului meu. Frică şi cutremur şi clătinare au venit peste mine. 126 . munte umbrit mai înainte l-a văzut. Doamne. nu este sfânt. fii mie povăţuitoare şi de mână ducătoare către viaţa cea îmbunătăţită. Deznădăjduit fiind de mulţimea păcatelor mele. Păşunea morţii cea neţinută şi stricăciunea le-ai oprit..

Fecioară. dar iarăşi. te 127 . cu tânguire şi cu lacrimi. Mă cutremur gândind la noianul păcatelor mele. întru care cufundă-mă şi la limanul mântuirii îndreptează-mă. Slavă . Irmos: Mânecând Te lăudăm Unule-Născut.. Şi acum .că mi-am adus aminte. Cuvântule al lui Dumnezeu.. Groapă mi-a scurmat mie vicleanul şi se ispiteşte să mă arunce într-însa. Preacurată.. cu plângere. pentru bogăţia iubirii de oameni. care din suflet smerit se aduce ţie. fă să cadă în groapă cel ce a făcut-o. sfaturile acestora le risipeşte. întru dureri înfăşurat fiind. izbăveşte-mă de muncă. mai presus de pricină şi mai presus de înţelegere.. Pe Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte fără de mamă.. Stăpână. a sărăcit. cutezând. Câini mulţi m-au înconjurat cu adevărat. Fecioară. iau în minte adâncul milostivirilor tale. şi adunarea duhurilor celor viclene m-au cuprins.. Dezbrăcatu-m-am de îmbrăcămintea sănătăţii şi cu veşmântul cel de plângere. ci acum. Slavă . ci cu dreapta ta. pacea Ta dă-o nouă şi ne miluieşte pe noi cei ce Te lăudăm şi cu credinţă ne închinăm. cu trup L-ai născut. şi mai pe urmă fără de tată. Acesta. Cântarea a 5-a. primindu-l ca pe o jertfă cu bun miros. de înfricoşata a doua venire a Unuia-Născut Fiului tău şi de cei vrednici de întâmpinarea Lui. cea fără prihană. Preacurată. Grai jalnic.

Cântarea a 6-a.. Născătoare de Dumnezeu întru tot cântată. Ca nu cu urgia Fiului tău să fiu mustrat. Prealăudată. Şi acum … Pe tine singură din toate neamurile Unul Dumnezeu spre lăcaş Luişi te-a ales. Venit-au cu adevărat peste capul meu fărădelegile mele cele multe şi ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine...rog pe tine. precum ai mântuit pe proorocul din fiară. întru tot nevinovată. Slavă . Stăpână. Ca ceea ce eşti buna cuviinţă a mucenicilor şi a sfinţilor apostoli. ci întâmpinându-mă. Irmos: Adâncul patimilor şi viscolul vânturilor celor potrivnice s-au sculat asupra mea. Şi acum . cu rugăciunile tale mântuieşte-mă. sfinţenia tuturor covârşind-o. să mă îmbraci cu vindecarea. slobozeşte-mă din mâinile celor ce mă urăsc pe mine. 128 .. Tu Mântuitorule. toţi după vrednicie te slăvim pe tine. nici cu mânia Lui să fiu certat. Maica lui Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. şi părtinitoare a credincioşilor. Şi care altă scăpare este ca aceasta. când va vrea să se despartă sufletul meu de trup. Sedealna: Fiecare unde se mântuieşte acolo după dreptate şi aleargă. mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune. Cu voia Ziditorului tuturor. în vremea venirii Lui. că tu singură. bogată eşti şi cu curăţia. întru tot cântată. ci uşurează-mi lanţul meu. precum tu.

pe care curăţeşte-l degrab. Irmos: Cela ce ai rourat văpaia cuptorului şi pe tineri nearşi i-ai păzit. că întru adâncul deznădăjduirii alunecând. te rog pe tine.. ca să nu am trebuinţă în văpaia focului de degetul cel cu vârful udat în apă. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce Se slăveşte . Mireasă a lui Dumnezeu. izvorule al Apei celei de viaţă începătoare. Pe mine cel însetat de apele cele de viaţă făcătoare. Şi acum ... Viforul gândurilor celor fără de rânduială mă clatină pe mine... satură-mă. Viaţa mea este rea. ocârmuieşte-mă. vinovată gheenei şi râului celui ce arde cu foc. Născătoare de Dumnezeu. să te faci mie alinare. Cântarea a 8-a. cât vei dori mai pe urmă să te 129 . Milostiveşte-te spre mine Fecioară. Stăpână. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. şi viscolul diavolesc al cugetelor celor făcătoare de stricăciune mă tulbură şi întru adâncul păcatului mă trage. bine eşti cuvântat. suflete al meu. că tu eşti liman de mântuire celor ce de-a pururea sunt întru nevoi. mântuieşte-mă. ca să-mi răcorească limba mea cea arsă. iar ticălosul şi întinatul meu suflet este plin de necurăţia cea trupească. O. Slavă .Născătoare de Dumnezeu.. Curată. ceea ce acoperi sufletele noastre? Cântarea a 7-a. Stăpână.

întru cei de sus. Binecuvântăm pe Tatăl . ca pe Ziditorul şi Izbăvitorul. rău le lucrezi. şi munţii. pentru cele ce acum. ci dă-mi mie ca şi eu să mă îndulcesc de strălucirea drepţilor şi să mă izbăvesc de mâhniciunea cea întristătoare a păcătoşilor. Şi acum . izbăveşte-mă de dulceţile cele lumeşti. bine să cuvântăm … Pe Dumnezeu. când nimic nu vei mai putea să te sfătuieşti cele de folos. ca să te laud neîncetat şi să te măresc cu cântările a toată lumea. cu cântări. cu nesimţire. cu care ne-a cercetat Răsăritul dintru înălţime şi ne-a îndreptat în calea păcii.. şi să te ducă legat cu lanţurile pe care ale tale degete le-au împletit. a Mântuitorului lumii şi Sprijinitoarea tuturor. cerurile cerurilor. Cel ce a ridicat nouă semn de mântuire. bine-L cuvântaţi. pentru milostivirea milei. Mireasă Preacurată a slavei lui Dumnezeu. Maica lui Dumnezeu. Pentru aceea cazi acum la Preacurata Fecioară. şi dealurile.. să nu-mi închizi uşa dumnezeieştii cămări. Cel ce se slăveşte de îngeri neîncetat... Irmos: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil.prihăneşti pe tine. în casa lui David slugii Sale. 130 . mâhnit şi întristat cumplit. Să lăudăm. Drept aceea aleargă acum către Preasfânta Fecioară. Cântarea a 9-a. ceea ce eşti cu totul fără prihană. şi adâncul şi tot neamul omenesc. dar fără de folos! Cum vei dori să te ticăloşeşti fără dobândă şi cu ticăloşie să te căieşti! În zadar şi în deşert te vei scârbi atunci. pământul. Înger va veni cu sila să te tragă pe tine.

şi să merg la locuirea cerurilor. 131 .. precum Fiul tău pe slăbănogul. Slavă . Tămăduieşte-mă. prin lucruri îmbunătăţite.Pe mine cel ce înot în noianul primejdiilor şi mă viscolesc întru adâncul păcatelor. Pierzătorul patimilor şi Grabnicul alungător al duhurilor celor rele. Dezlegătorul bolilor şi Doctorul durerilor. şi lipsa cea fără de mângâiere.. Lăcrimez. trupul meu drept. limanul celor ce sunt în furtună.. Stăpână. împreună şi a ajutătorilor. Născătoare de Dumnezeu. socotind necazul acela.. Mântuitorul sufletelor şi Tatăl cel de obşte. mâhniciunea cea nemângâiată. şi suspinarea. plâng şi mă tânguiesc şi a mă sătura de tânguiri nicidecum nu voiesc. povăţuieşte-mă către limanul cel neînvăluit al mântuirii şi mă îndreptează şi mă pune neclintit pe piatra adevăratei pocăinţe. pe mine cel ce zac de mulţi ani în patul răutăţii. pustiirea prietenilor. şi chinuirea şi ticăloşia. suspin. şi porunceşte-mi şi mie ca să-mi ridic. Maica lui Dumnezeu. Şi acum . Stăpână. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu. tămăduieşte-mi durerea sufletului meu. ca pe un pat.

ceea ce pe Hristos Împăratul. mântuieşte-ne pe noi Pe singura Stăpână cea cu dar dăruită. Şi acum . Irmos: Să cântăm Domnului Celui ce a făcut minuni mari în Marea Roşie. pe cea frumoasă între femei. masa cea vie şi cămară cu aur împletită. lăcaşul lui Dumnezeu cel însufleţit. scaune preaînalte al lui Dumnezeu. la mai mare slavă ai suit-o. cea mai desfătată decât cerurile. şi din locul cel roditor de verdeaţă. din raiul cel roditor de viaţă cu necinste a fost scoasă afară şi a căzut din slava lui Dumnezeu.. norule cel în chipul porfirii.. Slavă . căci cu marea a acoperit pe potrivnici şi a mântuit pe Israil că S-a proslăvit. Stâlpare din rădăcină împărătească ai odrăslit. Floarea cea neveştejită. Firea cea omenească care de demult a căzut din viaţa cea mai bună. 132 . sicriul cel ce totul de aur. şi din seminţie împărătească.. îmbrăcat cu porfiră împărătească strălucită şi vopsită din porfireştele tale sângiuri.. sfeşnicul cel cu şapte făclii. Fecioară Prealăudată. pe Sfânta Fecioară. palatule cel cu foc arzător. Stăpână. L-ai înflorit. miluieşte-mă. pe Mireasa cea cu totul fără de prihană. să o fericim. Cântarea 1-a. Dumnezeiască curăţitoare. Stăpână. cetatea însufleţită a lui Dumnezeu.MARȚI SEARA   Glas 3. Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.

. Dă-mi mie. şi din gheena. 133 . milostiveşte-te spre noi robii tăi şi sfinţeşte mintea noastră şi gândul. gând deştept şi priveghetor şi grijă necontenită de cercarea ceea ce va să fie la judecată. Preasfântă Stăpână. ceea ce eşti munte sfânt. şi de scrâşnirea dinţilor. Stăpână. Şi acum … Dă-mi mie. lacrimă curăţitoare de întinăciunile trupului. Irmos: Întăreşte-te suflete întru Domnul Dumnezeu şi strigă lăudându-te: Nu este sfânt afară de Tine. În ceasul cel înfricoşat. la care neosândit arată-mă. de greşelile mele dezlegătoare. Când iau în minte înfricoşatul Tău divan. răpindu-mă. şi de suflet curăţitoare şi a minţii păzitoare. Cântarea a 4-a. ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu.Cântarea a 3-a. tot mă înspăimânt şi mă tulbur. mântuieşte-mă. făcându-Te Om. Stăpâna tuturor. şi de viermele cel neadormit şi din toată munca. înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat. Irmos: Auzit-am auzul Tău şi m-am înfricoşat. Doamne. şi îngrozirea cea dreaptă şi înfricoşarea hotărârii celei nemitarnice. Slavă . din Fecioară Te-ai născut. din întunericul cel mai dinafară. să te aflu pe tine ajutor.. şi de foc stingătoare. Fecioară Stăpână. că Dumnezeu mai înainte de veci fiind. Cuvinte al lui Dumnezeu. Lăcaş sfânt fiind. pe mine cel ce sunt însumi osândit. ci cu rugăciunile Maicii Tale.

Iubitorule de oameni. m-a silit a săvârşi toată pofta şi dulceaţa cea fărădelege. şi stinge. Dă-mi pâraie de lacrimi. toată văpaia patimilor mele. şi mă înspăimânt de năpădirea diavolească.. deci. Slavă . şi întru deprindere oarecare şi firească venind acum.. Slavă . Fecioară. din care mântuieşte-mă. ceea ce eşti cu totul fără prihană. tirăneşte mă sileşte pe mine. pentru aceea mai înainte de judecată însumi sunt osândit. Doamnă. Irmos: Cela ce eşti nevăzut. Vremea vieţii mele ca fumul a pierit şi către porţile morţii m-am apropiat. pentru aceasta la Tine mânecând. Fecioară. şi de dreapta osândă izbăvindu-mă şi din focul gheenei răpindu-mă. şi în ziua Judecăţii mă învredniceşte ca să mă izbăvesc de foc şi de celelalte munci. atunci. Pocăinţă adevărată şi întoarcere desăvârşită de la 134 . şi mă mântuieşte. şi cu lungime de multă vreme în laţ prinzându-mă. Şi acum . Păcatul înstrăinându-mă de la Dumnezeu şi a lepăda frica Lui cea mântuitoare plecându-mă. În ceasul şi în ziua cercării. Cel necuprins.Obicei prea rău cuprinzându-mă... Cântarea a 5-a.. Te lăudăm. Fecioară. pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii de voie ai petrecut. când seamă mi se va cere pentru greşelile mele şi amare munci voi lua. Stăpână.. că ale lor lucruri totdeauna am făcut. îndură-te. ca să usuce adâncul răutăţilor mele. din tirania aceasta scoate-mă. să-mi stai înainte ajutătoare.

. să mă pui în bună rânduială şi să mă povăţuieşti către aşezare mai dumnezeiască şi să mă înţelepţeşti şi să mă luminezi. drept aceea cu credinţă strig Ţie: Precum pe Iona l-ai scos din chit.. Cel ce fără de ani din Tatăl mai înainte de ani S-a născut. Şi acum . mai presus de minte şi de cuvânt cu trup L-ai născut. Irmos: Adâncul păcatelor şi furtuna deznădăjduirii s-au sculat asupra mea. ca nişte ţesături de păianjen arată-le. Curată. Fecioară. Fecioară. Isaia. pe Înţeleptul Ziditor al vremilor şi al anilor şi al veacurilor. printr-însele înţelepţindu-l pe acesta. mult Milostive. să mă întorci pe mine mai înainte de sfârşit şi mai înainte să mă împaci cu Dumnezeul şi Stăpânul meu. ceea ce eşti bună. Cântarea a 6-a..greşelile care am făcut nu arăt. Să nu conteneşti. prin Duhul. că întru tine s-a scris slobozenia muritorilor. Cursele. Slavă . 135 .. Şi acum .. Care cu cuvântul dezleagă greşelile mele cele de multă vreme. Fecioară cu totul fără prihană. carte te-a văzut pe tine. aşa scoate şi viaţa mea din stricăciune. laţurile şi pândirile diavolilor celor ce mă vânează pe mine. Sub ani. pe Dumnezeu. pomenirea morţii neştearsă şi grijă de ieşire. în sufletul meu. Dă-mi mie. Mântuitorule. Fecioară. pentru aceea te rog pe tine..

către tine cad. ajutătoare şi părtinitoare. 136 . să-mi fii atunci mie. cea neispitită de nuntă şi cu totul fără prihană. lăudând pe Domnul în mijlocul cuptorului: Dumnezeul părinţilor noştri. bine eşti cuvântat. sufletul meu cel slăbănogit pentru păcate şi mă mântuieşte pe mine cela ce strig Fiului tău: Dumnezeul părinţilor noştri... Şi acum .. Curata Fecioară şi Maica Ta. cei trei tineri nu s-au închinat.. sprijinitoare şi izbăvitoare. ceea ce eşti bună. Fiul meu preadulce! Vai mie. Slavă . pe Tine. Noaptea păcatelor mă cuprinde. Curată. cu lumina pocăinţei luminează-mă. cum Te-a osândit pe lemn adunarea cea prea fărădelege. Irmos: De demult chipului celui de aur al închinării perseşti. Încinge cu tărie. Născătoare de Dumnezeu Stăpână. netrebnicul robului tău. Mă înfricoşez şi mă cutremur aducându-mi aminte de ziua şi ceasul cercării.Sedealna: Spânzurat pe lemn dacă Te-a văzut. Cântarea a 7-a. Stăpână. pentru cea fără de moarte şi veşnică muncă. norul patimilor mă acoperă şi furtuna cea neguroasă a greşelilor mă înconjoară şi negura cea prea adâncă a deznădăjduirii mă ascunde. Făcătorul tuturor şi Stăpânul! Laud însă bunătatea Ta cea desăvârşită. Temându-mă de ceasul morţii. bine eşti cuvântat. mântuieşte-mă de cursele vânătorilor. Stăpâne. a strigat către Tine: O.

s-a apropiat de iad viaţa mea. cămară cu totul de aur. Cântarea a 9-a. În pântecele tău S-a pogorât Dumnezeiasca Ploaie. lui Moisi. făclia cea 137 . ca o ploaie pe lână şi ca o picătură ce pică pe pământ. învredniceşte-mă. cu tinerii. Binecuvântăm pe Tatăl . că eşti ajutătoare celor fără ajutor. socotit am fost de vrăjmaşii mei ca un om singur şi neajutorat. Umplutu-s-a de rele sufletul meu şi socotit am fost cu toţi cei ce se pogoară în groapă. puitorului de Lege. ci arată. Irmos: Pe cea mai înainte însemnată în rug şi în foc.. noi credincioşii strigăm: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul. Deci.. ca ziua şi noaptea cu ploi de lacrimi a mă spăla şi a-mi uda aşternutul patului meu. Născătoare de Dumnezeu. Şi acum .. bine să cuvântăm … Cuptorul babilonesc pe tineri nu i-a ars. palatule însufleţite şi vistierie plină de toată curăţia şi sfinţenia. scoate-mă din groapa patimilor şi din tina cea întunecată a răutăţilor mele. nici focul Dumnezeirii pe Fecioara nu o a stricat. Fecioară. ci tu.. Sfeşnicule al Luminii celei nematerialnice. dumnezeiescule pat cel strălucit şi scaune al slavei celei în chipul focului.Cântarea a 8-a. Să lăudăm. S-a umplut de rele sufletul meu. în Sinai.. Pentru aceasta. şi care a zămislit în pântece pe Dumnezeiescul Foc fără de ardere.. Irmos: Cuptorul babilonesc pe tinerii . sfinţeşte-mi mintea mea. ceea ce eşti tare sprijinitoare a lumii.

şi în ziua judecăţii izbăveşte-mă de toată osânda. pe cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.. unde este sunetul glasului bucuriei şi al mărturisirii. Şi acum . Fecioară. cu cântări cinstind-o să o mărim. cu plângere strigând: Miluieşte-mă şi mântuieşte sufletul meu cel ticălos.întru tot luminată şi nestinsă.. pentru aceea cu milostivirea ta dă-mi tămăduire de amândouă părţile. Tu ştii neputinţa smeritului meu trup. Slavă ... în locul cortului celui minunat al celor ce dulce prăznuiesc. rănile sufletului meu. ceea ce eşti loc desfătat al bucuriei. Suspinând şi tânguindu-mă cad la tine. Stăpână. bagă-mă până la casa lui Dumnezeu. nestatornicia inimii mele şi amăgirile. 138 . Cea cu totul fără prihană. ceea ce eşti bună. ceea ce ai născut pe Dumnezeu. în toată viaţa mea bine te voi cuvânta. Voitorul milei. şi în toată vremea voi slăvi slava ta şi totdeauna lauda ta va fi în gura mea. Pentru nenumăratele bunătăţi pe care le-ai făcut cu mine.

Curată. ca după datorie şi cu mulţumită să te slăvesc pe tine.. Ceea ce ai fost hotărâtă mai înainte de toţi vecii. şi slava purtătorilor de chinuri şi întărirea credincioşilor. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce ai născut pe Dumnezeu şi Stăpânul tuturor veacurilor. întăreşte. bagă în uşa vieţii. care se răzvrăteşte cu asupririle amăgitorului şi se întunecă cu călcările de poruncă.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. măririle tale. mintea mea. eu netrebnicul robul tău. cea de-a pururea fericită. Fecioară. tu pe mine mă învredniceşte să dobândesc dumnezeiasca milă. şi să te măresc. pe cei ce intră prin uşile Bisericii tale. iar pe potrivnici i-a cufundat. Şi acum .MIERCURI SEARA   Glas 3.. şi te cinstesc pe tine. Irmos: Lui Dumnezeu. Lui singur să-I cântăm că S-a proslăvit. Uşa cea mântuitoare a Împăratului slavei. rogu-mă. ceea ce eşti lauda apostolilor.. Slavă . ca să cânt totdeauna cu veselie. cu neispitire de nuntă. Stăpână. Preacurată. cu rugăciunile tale. să te faci Maică a milostivirii. Fecioară de Dumnezeu Născătoare. 139 . din stăpânirea patimilor izbăveşte-mă. Cel ce a mântuit în mare pe popor. Preacurată. Milostivă Născătoare de Dumnezeu. Cântarea 1-a.

. şi lăudând. Irmos: Auzul tainei naşterii Tale celei străine şi negrăite am auzit şi m-am spăimântat.. Prealăudată. să nu treci cu vederea Stăpână.. Pe tine părtinitoare şi zid de mântuire te avem noi credincioşii. Preacurată. strig chinuindu-mă: Să nu mă treci cu vederea. Iubitorule de oameni.Cântarea a 3-a. strig Ţie: Slavă puterii Tale. Stăpâne Hristoase. Venit-au. Slavă .. şi cu rugăciunea ta dă robului tău lăsare greşelilor. Irmos: Arcul vrăjmaşului l-ai zdrobit şi pavezele le-ai sfărâmat întru tărie. Stăpână. Fiare gândite înconjurându-mă acum fără de milă. Cântarea a 4-a. Născătoare de Dumnezeu. şi ţinut fiind cu tina patimilor. şi cu acestea stinge-mi de tot cuptorul patimilor mele şi spală-mi toate întinăciunile cele sufleteşti. Ploi de lacrimi dă-mi mie. întărirea noastră. şi mă înfricoşez de cercare. Graiurile vameşului uneltindu-le eu ticălosul. Şi acum . Întru fărădelegi mi-am întinat bunul neam al sufletului meu. nici să ruşinezi rugăciunile noastre. pe mine robul tău. strig ţie: Milostiveşte-te spre mine. când Cuvântul va cere de la mine vrednicia chipului Său. ceea ce eşti bună. Stăpână. apele faptelor celor necuvioase până la ticălosul meu suflet. Sfânt eşti Doamne. se sârguiesc să răpească fără cruţare ticălosul meu su140 . Născătoare de Dumnezeu. Preacurată.

Cu supărările diavoleşti. Fii milostivă robilor tăi. pentru aceea izbăveşte-mă de cugetul cel trupesc şi de scularea asupră-mi a patimilor. şi de îngrozirea cea aşteptată izbăveşte degrab pe poporul tău. Împărăteasă a toate.. Stăpână. ci pune-o nerăsturnată. Cântarea a 5-a. ca să strigăm ţie. mulţumind: Slavă ţie... Irmos: Cela ce eşti nevăzut.. Te lăudăm. Cel neajuns. Şi acum . milostivirea ta. ci zdrobeşte măselele acestora. să nu o laşi.. pe toţi ne-a izbăvit din stricăciune. pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii de voie ai petrecut. mintea mea totdeauna întru cugete necuvioase cu taină trăgându-se. şi lacrimă sufletească ca să-mi plâng păcatele mele cele multe şi cugetele cele neîndreptate. Curată. Slavă . ceea ce eşti atotputernică. pentru aceasta la Tine mânecând. Fecioară. Iubitorule de oameni. Doamnă. Pentru milostivirile milei.flet. pe Care urmându-L. Şi acum . rugămu-ne. cele de suflet stricătoare. acum miluieşte-mă pe mine. Născătoare de Dumnezeu. cela ce mai mult decât toţi am păcătuit. Fiul tău S-a arătat Mântuitor păcătoşilor şi vameşilor. Slavă . Suspinare zdrobită dă-mi mie. cea cu totul fără prihană. şi voi ruga. În toate zilele se ispiteşte vicleanul balaur să rupă 141 ... Fecioară.. Răscumpărare făcându-Se nouă Fiul tău.

Slavă . Născătoare de Dumnezeu: Ajută-mi! Curgeri de lacrimi duhovniceşti dă-mi mie. În valurile vieţii cu vătămare de minte necontenit cufundându-mă. Sedealna: Fărădelegile mele. Adormit-am întru moarte sufletească şi zac în mormântul deznădăjduirii. ci. 142 .. ca să spăl tina greşelilor mele şi către apa iertării îndreptează-mă în ziua judecăţii. şi mă scoală. Preasfântă Fecioară. Curată. povăţuindu-mă către pocăinţă şi către viaţă. Fecioară. precum ai mântuit din fiară pe proorocul. Mântuitorule. Şi acum . acum strig ţie. dinţii cei stricători de suflet ai acestuia. Fecioară. de Dumnezeu dăruită. ci dă-mi mie mâna.smeritul meu suflet. mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune. Născătoare de Dumnezeu. eu ticălosul.. şi vânturându-mă totdeauna de vânturile vrăjmaşului. şi de mâhniciunea care mă cuprinde izbăveşte-mă.. Dintru tine. curg râurile cele pururea curgătoare ale minunilor. întâmpinându-mă Tu. covârşind nisipul mării. şi de toată bucuria şi veselia umple inima mea. rogu-mă. Cântarea a 6-a. ci cu mulţimea îndurărilor tale. acopăr smeritul meu suflet. şterge degrab toate greşelile mele.. Irmos: Adâncul patimilor s-a sculat asupra mea şi viforul vânturilor celor potrivnice. şi adapă faţa a tot pământul şi îngraşă gânditor sufletele noastre. ci sfarmă.

. 143 . Născătoare de Dumnezeu. arată-te mie. ca un vinovat. Pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. atunci răpeşte-l din cursa vânătorilor. la tine cad. Hristoase. Cântarea a 8-a. şi mă izbăveşte din toată munca cu fierbinte părtinirea ta.. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a născut .. De ceasul morţii temându-mă. ca să te slăvesc întru toţi vecii. Când voi fi judecat.. pe mintea mea cea cu multe greşeli strâmtorată slobozeşte-o. Preacurată. Născătoare de Dumnezeu. mântuieşte-mă atunci din cursa vânătorilor. Fecioară. Tu dă-mi mie lacrimă curăţitoare de greşeli. Râvnind desfrânatului cu adevărat. Şi acum .. de tirania acestora. l-am întinat cu faptele cele necuvioase. Când cu porunca lui Dumnezeu va vrea sufletul meu să iasă din viaţă. eu ticălosul. toată viaţa mea am cheltuit-o în păcate. dar acum strig: Greşit-am ţie! Fă-mă ca pe unul din argaţii Fiului şi Ziditorului tău. Preacurată.. pentru munca cea veşnică.Cântarea a 7-a. înaintea divanului lui Hristos. Pe cel după chipul Tău. Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeul Cel neîncăput. Irmos: Pe văpaia cea din cuptor au stins-o tinerii şi cereasca rouă au primit-o cu credinţa: Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri. care strigă ţie: Toate lucrurile te lăudăm pe tine şi te fericim întru toţi vecii. Slavă .

te mărim. Suflete. Adormind întru moarte. Pe Dumnezeu. lângă uşi este divanul. izbăveşte-mă de stricăciunea păcatelor şi de asupreala şi reaua lucrare a diavolilor. Cel ce S-a născut din Tatăl Cel fără de început... Fecioară. Să lăudăm.. depărtează-te de lucrurile ruşinii şi apucă-te de petrecerea cea bună.. că ai ajutătoare pe Născătoarea de Dumnezeu. Irmos: Pe tine rugul cel nears şi Sfântă Fecioară.. Şi acum . folosinţa ta: Întăreşte clătită neputinţa minţii mele pe piatra cea tare a poruncilor lui Dumnezeu. ci tu înviază-mă şi cu priveghere mă învredniceşte a cânta: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.Binecuvântăm pe Tatăl .. Născătoare de Dumnezeu. nădejdea noastră a tuturor. se apropie sfârşitul. Alunecându-mă cu gândurile şi căzând întru adâncul pierzării. Cântarea a 9-a. bine-L cuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Stăpână Curată.. cu roua darului tău. Legile Tale le-am lepădat şi mântuitoarele porunci 144 . Fecioară. mai înainte de veci. şi mai pe urmă din Născătoarea de Dumnezeu cu trup S-a îmbrăcat. rog acum. bine să cuvântăm . încetează-mi tulburarea patimilor şi stinge văpaia cea nesuferită a dulceţilor. zac în mormântul deznădăjduirii.. Slavă . ceea ce din toată răutatea te izbăveşte. Maica Luminii şi de Dumnezeu Născătoare. lăudaţi-L.

întru care. Şi acum . pentru rugăciunile Maicii Tale. pentru aceea strig: În dar mântuieşte-mă. 145 ... şezând. Neamul oamenilor. strigăm ziua şi noaptea: Să nu încetezi a ruga pe Făcătorul şi Fiul tău. cu solirea ta cea nebiruită îmbogăţindu-ne. cea cu totul fără prihană. şi mă tem de înfricoşatul Tău divan. Îndurate. vei judeca toate. Cuvinte.le-am călcat. să miluiască pe cei ce te laudă pe tine.

munte sfânt şi nor luminos. Cântarea 1-a. decât cerurile mai înaltă. Slavă . liman neînviforat fii mie.. mântuieşte-ne pe noi Sălăşluire a dumnezeieştii slave. mântuieşte-o de primejdie. Şi acum . miluieşte-mă Stăpână. de robirea barbarilor. 146 . şi cu plăcere lui Dumnezeu a cântat: Să cântăm Domnului. cea bună şi frumoasă. dezlegându-mi viforul duhurilor şi furtuna valurilor patimilor şi corabia sufletului meu mântuind-o. căci cu slavă S-a proslăvit.JOI SEARA  Glas 3. nestricată Maică a lui Dumnezeu. miluieşte-mă şi mă mântuieşte. munte sfânt şi cort mai presus de nori. văpaie de foc nestinsă. poporului celui ce a trecut marea pedestru. Semn de mântuire.. Pe ţara ta aceasta care te cinsteşte totdeauna cu credinţă. Biserică a Stăpânului. cea singură binecuvântată. Fecioară. Stăpână. decât sfinţii îngeri mai presus şi mai cinstită decât toate făpturile.. Irmos: Pământul cel roditor de adâncime. frumuseţea lui Iacov. Curată. celui ce înot în noianul vieţii. de războiul cel dintre noi şi de sabie şi de orice altă îngrozire. uscat l-a umblat oarecând soarele. căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părţile.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Doamnă şi Fecioară.

precum ai zis mai înainte. Biserica Ta. fericindu-te pe tine. Bucură-te. Prea milostivă Stăpână. să mă izbăveşti de osândă. Fecioară. Slavă . Precum ai mântuit pe Manase cel ce s-a pocăit mai 147 . bucurându-se. prea minunată Fecioară şi mult cântată. Gavriil venind în Nazaret. Cântarea a 4-a. din nestricata Maică. cea întru tot preafericită. Cel ce stăpâneşte peste toate. Irmos: Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine. arătat ţi-a adus ţie. bucură-te.. Te binecuvântăm pe tine. Irmos: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta... Stăpână. când voi muri să stai lângă mine şi în ziua judecăţii stându-mi de faţă.. Te-ai arătat ca un Prunc în braţe purtat şi s-au umplut toate de lauda Ta. Şi acum . întăreşte. propovăduirea apostolilor. că ieşind din Chivotul sfinţirii Tale. prin care blestemul cel de demult s-a dezlegat şi binecuvântarea a înflorit şi firea cea blestemată s-a binecuvântat. celei Curate şi prea neîntinate pe «bucură-te». Mărim pe Cela ce ţi-a făcut ţie multe măriri. Hristoase. scaune cu totul luminate şi cu aur preastrălucit al lui Dumnezeu Cuvântul. Pentru aceea împreună cu acesta strigăm şi noi netrebnicii robii tăi: Bucură-te. pe care ai câştigat-o cu scump Sângele Tău. Doamne. în Biserica Slavei Tale.Cântarea a 3-a.

de îngerii slavei înconjurat. nici tartarul să mă cuprindă pe mine.. Slavă . şi pe mine. şi chiar îndurată şi iubitoare de bine. miluieşte sufletul meu cel ticălos.. cel ce am greşit mult şi am trecut cu vederea poruncile Tale. Care cu sfinţenie întru sfinţi se odihneşte L-ai născut. şi spre tine singură îşi are nădejdea. să nu mă arăţi. Irmos: Dacă a văzut Isaia cu închipuire pe Dumnezeu.înainte. pe Cel ce stăpâneşte pacea şi lumina cea neînserată». nici mulţimea viermilor mâncare veninată să mă primească. pe Cuvântul Cel Sfânt. ticălosul de mine! Că mai înainte văzui pe Dumnezeu întrupat. Cântarea a 5-a. Sfânta sfinţilor fiind. m-a silit a săvârşi toată pofta şi nelegiuita dezmierdare. sfinţenie şi izbăvire. ca un singur Îndurat. Şi acum . Slavă .. nici scrâşnirea dinţilor. Cel ce ne dăruieşte nouă luminare şi dar.. Tăciune al gheenei şi cheltuială a focului celui nestins. pentru aceea mai înainte de judecată sunt de sinemi osândit. pe scaun preaînalt. pentru rugăciunile Maicii Tale. Înstrăinându-mă păcatul de la Dumnezeu şi plecându-mă să lepăd din inimă frica Lui. Curată. primeşte-mă. care înoată în noianul deznădăjduirii. Stăpână. Preaneîntinată Născătoare de Dumnezeu. a strigat: «O. Stăpână.. şi din munci izbăveşte-mă. Mântuitorule.. cea milostivă cu adevărat. pocăindu-mă. izvorul milei. A te lăuda după vrednicie nici limbile îngerilor nu 148 .

De la tot felul de munci răpeşte-mă pe mine. ceea ce eşti bucuria inimii mele. scară dumnezeiască. văzând bătrânul cu ochii mântuirea. Mântuitorul meu. Care a zdrobit pe toţi idolii înşelăciunii. Irmos: Strigat-a Ţie.. miluieşte pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă. prin care S-a pogorât Cel Preaînalt. văzându-Te pe Tine mort spânzurat pe lemn. Cântarea a 6-a. Curata şi Maica Ta. Şi acum . Bucură-te. cu mila Ta dă-mi mie izvoare de lacrimi. care cu multe şi mari darurile Tale.. ca o Maică. suind pe oameni la veselia cea nemuritoare. Tu eşti Dumnezeul meu. robul tău.. muntele din care S-a tăiat Piatra darului.. Sedealna: Cea neispitită de nuntă. Fecioară. Bucură-te. şi dulceaţa şi mângâierea. căci care laudă este potrivită ţie. Slavă . plângând a grăit: «Ce Ţi-a răsplătit Ţie adunarea iudeilor cea fărădelege şi nemulţumitoare..pot. Hristoase. în ceasul ieşirii să-mi fii aproape stătătoare şi părtinitoare. Fecioară. Preacurată Marie. Fiul meu s-au desfătat? Laud însă 149 . Şi acum . în calea cea dreaptă îndreptând sufletul meu.. Pentru aceea. Hristoase. de scrâşnirea dinţilor. care a venit oamenilor de la Dumnezeu: Hristoase. de râul cel de foc şi de gheena. ceea ce ai născut pe Făcătorul îngerilor şi al oamenilor. ca să plâng mulţimea greşelilor mele.

Cântarea a 7-a. cu bună credinţă cântând: Bine este cuvântat.. mântuieşte-mă Părtinitoarea mea. Născătoare de Dumnezeu. şi Fecioară hrănitoare de Prunc te numim. dintru tine S-a făcut Om. toţi cei ce iubesc dumnezeiescul tău nume. cele cu firea despărţite. Mântuieşte-mă Preasfântă Stăpână... pe Dumnezeu Cuvântul lăudăm.. fecioria şi naşterea. întru una împreună au alergat. Care pentru îndurarea milei.plecăciunea Ta cea dumnezeiască». Fecioară. ca să se ruşineze toţi cei ce mă urăsc pe mine. grabnică ajutătoare. pe tine Dumnezeiască Mireasă toţi te cunoaştem. că întru tine. 150 . fără de sămânţă. negrăit. Pricinuitorul vremilor şi al anilor. Irmos: Cu focul cel nesuferit . Slavă .. Dumnezeul părinţilor noştri. şi nădejde neruşinată şi tare scăpare. şi să se laude întru tine. stăi lângă mine în vremea ieşirii mele. Şi acum . mai presus de fire.. ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel mai înainte de veci. că pe Stăpânul zidirii L-ai zămislit mai presus de fire. Maică fără de bărbat. Cel ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au cuvântat. Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 8-a. Cu adevărat legile firii s-au dezlegat întru tine. Irmos: Pe Tine. şi Te-ai sălăşluit în Fecioară nestricată.

Nu numai mâinile şi ochii, ci şi mintea şi sufletul şi inima le întind către tine, Fecioară; tot pe mine străluceşte-mă cu lumina ta, tot spală-mă cu lacrimile, tot curăţeşte-mă cu umilinţă fierbinte. Mă aşteaptă pe mine cumplită osândă; voi fi judecat înaintea îngerilor şi înaintea priveliştii a milioane de oameni; atunci izbăveşte-mă de nevoia cea mare, căci ai mare şi bogată milă, născând pe Marele Împărat.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Tomule preacurate al lui Hristos şi carte pecetluită şi de Dumnezeu scrisă ştiindu-te pe tine, te rog să mă scrii în cartea celor mântuiţi, Fecioară, şi zapisele greşelilor mele să le rupi cu suliţa Fiului tău.
Şi acum …

Izbăveşte-mă de focul cel nestins, ceea ce ai zămislit Focul cel fără de materie, Fecioară, şi cu focul dumnezeieştii frici, tot mă curăţeşte, aprinzând înlăuntrul sufletului meu focul pe care Fiul tău S-a pogorât să-l arunce în lume.
Să lăudăm, bine să cuvântăm ...

Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii, cei ce stăteau lângă buna credinţă, şi de văpaie fiind nevătămaţi, dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Cântarea a 9-a, Irmos:

În Lege, în umbră şi în Scriptură, închipuire vedem noi credincioşii, toată partea bărbătească ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este. Deci, pe Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel Întâi Născut din Maică fără ispită bărbătească,
151

Îl mărim. Izbăveşte-mă de scrâşnirea dinţilor şi de viermele cel veninos, de tartarul cel prea amar, de întunericul şi focul cel dinafară şi de toate celelalte nenumite munci, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe mine cel ce scap la mila ta. Vârtutea mea, nădejdea şi lauda, tăria şi mântuirea mea, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, care caută ca nişte fiare să mă rupă şi până în sfârşit să mă piardă.
Slavă ...

Ceea ce ai născut pe Fiul lui Dumnezeu şi eşti Stăpână a tuturor, Fecioară Preasfântă, miluieşte sufletul meu, şi în ziua judecăţii de osândă izbăveşte-mă şi să nu mă laşi să fiu supus muncilor gheenei.
Şi acum ...

Biserică a lui Dumnezeu şi palat însufleţit te-ai arătat, Curată; pentru aceea şi «bucură-te» toţi credincioşii cu bucurie, împreună cu îngerul, strigăm ţie. Bucură-te, neîntinată; bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce singură ai pricinuit Viaţa.

152

VINERI SEARA   Glas 3, Cântarea 1-a, Irmos:

Cântare nouă să cântăm popoare Celui ce S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră şi una a făcut pe cele pământeşti cu cele cereşti, că S-a proslăvit.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Preacurată şi Preasfântă Stăpână, ce cântare de laudă îţi voi aduce ţie, eu netrebnicul şi mult păcătosul robul tău, ca să milostiveşti pe Fiul tău să-mi dea iertare de păcate? Răutăţile mele şi nelegiuirile au întrecut noianul mării. Deci, altă nădejde de mântuire, ca să milostivească pe Înduratul Dumnezeu, nu am afară de tine, Preamilostivă Stăpână.
Slavă ...

Îndrăzneală având către tine, o Maică a lui Dumnezeu, cea fără prihană, cu suspin din adâncul inimii cer ca să-mi mijloceşti de la Fiul tău iertare greşelilor mele, cele mai multe decât nisipul.
Şi acum …

Nu încetez slăvindu-te, o, Preamilostivă Doamnă, eu prea ticălosul robul tău, deşi m-am afundat întru adâncul greşelilor mele celor prea fărădelege; ci tu, ca o bună, primeşte netrebnica mea cântare, mijlocindu-mi iertare de păcate.
Cântarea a 3-a, Irmos: 153

Suflete sterp şi neroditor, a câştiga rod bine slăvit, veselindu-te, strigă: M-am întărit prin Tine, Dumnezeule; nu este sfânt, nu este drept afară de Tine, Doamne. Fiind cu totul întunecat de mulţimea greşelilor, o, ticăloase suflete, strigă către Preasfânta Fecioară, cea mai sfântă decât toţi sfinţii, ca să-ţi solească iertare şi luminare de la Preamilostivul său Fiu. Nimeni n-a păcătuit precum eu, o, Preacurată Fecioară! Deci, cu a ta solire învredniceşte-mă iarăşi milostivirii Fiului tău, pe mine cel căzut din darul Lui, căci la tine alerg şi năzuiesc, Preamilostivă Stăpână.
Slavă ...

Toată fiind bună şi preamilostivă, Stăpână, roagă pe Preaînduratul Dumnezeu, pe Care L-am mâniat cu spurcatele mele fapte, ca să-mi dea chip de pocăinţă şi să mă învrednicească părţii celei de-a dreapta, când va veni să judece lumea.
Şi acum …

Altă nădejde nu am afară de tine, preamilostivă Doamnă, ca să îmblânzească pe Milostivul şi Dreptul Judecător pentru nelegiuirile mele cele păgâneşti; deci, milostivă fii mie păcătosului.
Cântarea a 4-a, Irmos:

Ce te-ai spăimântat Avacume? Cui strigi şi grăieşti: De la Teman va veni Dumnezeu; Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi şi ne-am văzut întru lauda Minunatului nostru Dumnezeu, că S-a proslăvit? Fă milostiv pe Preaînduratul Dumnezeu, Care S-a înomenit din feciorescul tău sânge, mie prea ticălosului, care de-a pururea Îl întărât cu fărădelegile mele, ca nu
154

până în sfârşit să pier, ci să-ţi cânt ţie cântare de laudă. Cum voi îndrăzni, eu ticălosul, a lăuda cu buze întinate şi cu limbă spurcată pe cea mai sfântă decât toţi sfinţii? Ci tu, o, Maică a Cuvântului, care prin cuvânt ai născut pe Cuvântul, milostivă te arată mie netrebnicului.
Slavă ...

Cerului cerurilor te-ai făcut petrecătoare, o, Stăpână Preamilostivă, cu Naşterea ta cea mai presus de ceruri şi de îngeri neînţeleasă şi de oameni neajunsă. Deci, nu înceta a ruga pe Cel Născut al tău, pentru mine robul tău.
Şi acum ...

Orbit fiind la ochii sufletului meu, de mulţimea greşelilor, la tine cad suspinând, Stăpână, ca prin solirile tale, Preamilostivă Doamnă, să-mi dai luminare, prin iertarea păcatelor, de la Fiul tău Cel Preamilostiv.
Cântarea a 5-a, Irmos:

Ceaţa sufletului meu risipind-o, întru lumina Ta, Hristoase, primeşte-mă pe mine, Unule Milostive, de noapte Ţie să-Ţi strig: Luminează-mi înţelegerea minţii mele. Astăzi, o, ticăloase suflete, s-a apropiat sfârşitul tău. Deci, de ce nu cazi la Preamilostiva Stăpână, suspinând din adâncul inimii, ca să milostivească pe Fiul său spre tine? Răutăţile mele au covârşit capul meu şi am căzut întru adâncul deznădăjduirii; ci tu, ca o milostivă, o, prea fără prihană Fecioară, tinde-mi mâna milostivirii tale, ca să te laud neîncetat.
155

Slavă ...

Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, încăpând pe Emanuil în pântecele tău, Fecioară, pe Care nu înceta rugându-L ca să-mi dea iertare de păcate, mie netrebnicului robului tău.
Şi acum …

Marie, lăcaşul lui Dumnezeu, lauda celor cereşti, şi slava celor pământeşti şi surparea celor dedesubt, nu încetez a te chema pe tine, ca să milostiveşti spre mine pe Cel ce S-a născut dintru tine.
Cântarea a 6-a, Irmos:

Am strigat întru suspinuri netăcute către Înduratul Dumnezeu şi m-a auzit pe mine din iadul cel mai de jos şi a scos din stricăciune viaţa mea. Adu-ţi aminte, Preamilostivă Stăpână, de ticăloşia mea cea amară şi îndulceşte amărăciunea inimii mele cu solirile tale cele prea puternice, ca neîncetat, fără tăcere, să te laud. Arată-mă părtaş al raiului desfătării pe mine cel ce spre tine mi-am pus toată nădejdea, mijlocindu-mi iertarea păcatelor de la Preadulcele tău Fiu, ca o Preamilostivă.
Slavă ...

Iisuse Preadulce, pentru solirile celeia ce Te-a născut fără prihană, picură dulceaţa darului Tău în ticăloasa mea inimă, curăţind-o de toată întinăciunea, ca de-a pururea să se îndulcească de Numele Tău.
Şi acum ...

Arătatu-te-ai, Fecioară, Maică a Cuvântului, mai presus de curăţie, pe Care nu înceta rugându-L pentru
156

mine ticălosul, ca să-mi ierte mulţimea greşelilor, făcându-mă încăpere a darului Său.
Sedealna:

Preasfântă Stăpână şi Preacurată Fecioară, şi întru totul fără prihană, izbăveşte-mă pe mine cel plin de păcate, de prihana greşelilor, prin solirile tale cele preaputernice către Milostivul tău Fiu, ca pururea să te măresc.
Cântarea a 7-a, Irmos:

Chipului celui de aur al închinării celei persane, tinerii cei trei nu s-au închinat, ci în mijlocul cuptorului, lăudând, ziceau: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. Cad la tine, Preacurată Fecioară, cu zdrobirea inimii, suspinând şi te rog: Nu te întoarce de la ticălosul robul tău, cela ce pururea te mânii cu faptele mele cele rele, ci mă întoarce la pocăinţă. Aducându-mi aminte de nelegiuirile mele, o, Preamilostivă Doamnă, nu încetez, pentru care şi alerg la tine, ca la o Preamilostivă, ca prin mijlocirea ta să-mi speli noroiul păcatelor, scoţându-mă din cursele vrăjmaşilor mei.
Slavă ...

Laud milostivirea ta şi slăvesc măririle tale, o, întru tot fără prihană, Stăpână; primeşte, Doamnă, săraca mea rugăciune şi îmblânzeşte pe Fiul tău, Cela ce S-a făcut Om pentru mine, ca să te măresc în veci.
Şi acum ...

Lacrimi aduc ţie, Stăpână, ca o jertfă fără prihană; primeşte suspinele inimii mele celei ticăloase, Preacurată, curăţire de greşeli dându-mi mie, ca o bună, că pe
157

tine te am liman de mântuire şi folositoare.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Pe Făcătorul de bine şi Dumnezeu ... Iacov, scară către cer văzându-te, Preacurată, milostivă scăpare te-a arătat nouă. Deci, întru tot Sfântă, pe mine cel cufundat în noianul păcatelor, înalţă-mă, cu solirile tale, la lăcaşurile Fiului tău, Cel Preaîndurat. Născătoare de Dumnezeu făcându-te, Preamilostivă Doamnă şi Stăpână a celor cereşti, ridică-mă dintru adâncul greşelilor, rogu-mă, Preacurată Fecioară, şi, cu solirile tale, arată-mă pe mine robul tău, locuitor al lăcaşurilor cereşti.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Israilitenilor celor de demult, ale cărora oase au căzut în pustie, m-am asemănat eu ticălosul, Preasfântă Fecioară, întorcându-mă iarăşi în Egiptul patimilor; ci tu, ca o Milostivă, nu înceta rugându-te pentru mine.
Şi acum …

Căzând către tine, o, întru totul fără prihană, Fecioară, mă rog cu lacrimi dintru adâncul inimii: Să nu mă laşi pe mine ticălosul să pier în mulţimea păcatelor şi să mă fac bucurie diavolilor, ci mă mântuieşte cu puterea ta.
Să lăudăm, bine să cuvântăm ...

Pe Făcătorul de bine şi Dumnezeu, pe Izbăvitorul a toate şi Făcătorul lumii, preoţi lăudaţi-L, popoare prea înălţaţi-L întru toţi vecii.
Cântarea a 9-a, Irmos: 158

cu cântări îngereşti. robul tău.. Fecioară. cela ce cu neîncetare te laud. 159 . ca pe o Maică Fecioară şi Mireasă nenuntită. de a ta vrednică de îndrăgire frumuseţe minunându-ne. Stăpână? Sau spre cine îmi voi pune nădejdea mea? La tine nădăjduiesc. în ziua judecăţii.Cei ce cu dulcea săgeată a preacuratei tale Naşteri ne-am rănit. Fecioară. Preacurată Fecioară.. pune-i strajă dinspre şoptirile vrăjmaşilor mei. Unde voi alerga eu ticălosul. ca numai poruncilor Fiului tău să fiu ascultător. Slavă . pe tine Maica lui Dumnezeu te mărim. Drept aceea strig ţie: Binecuvântată eşti tu între femei. a celor ce pururea mă bântuiesc. să nu depărtezi darul tău de la mine. Curată. lăudându-L în veci. şi pe tine fericindu-te. Şi acum . Laudele tale. Întru totul fără prihană. după vrednicie. Preasfântă Stăpână. ca să faci milostiv pe Fiul tău. iar mie ticălosului cu totul neajunse. mie netrebnicului robului tău.. cine din pământeni poate să le spună? Care nici cetelor îngereşti nu sunt lesne înţelese.. cu fierbinţeală mă rog şi cu suspin. Auzului meu.

din tine. mântuieşte-ne pe noi Cela ce este cu firea nezidit şi cu Părintele de-a pururea vecuitor. Slavă . Cântarea 1-a.. ca pe ceea ce însăşi a născut pe Hristos Domnul. Irmos: Noianul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israil cel de demult. Şi acum . Tu singură Dumnezeiască Mireasă ai ţinut în braţe pe Cela ce şade întru cele înalte. . Irmos: Veseleşte-se de Tine Biserica Ta Hristoase. Care S-a făcut trup. puterea lui Amalic în pustie a biruit. scăparea şi întărirea. Care a înnoit firea omenească.. Stăpână. Izbăveşte-mă de lacrimile şi de suspinele cele gătite mie la înfricoşata judecată care va să fie. cele către Ziditorul şi Dumnezeul nostru. cu bine primitele tale rugăciuni.SÂMBĂTĂ SEARA   Glas 4. Veniţi toţi să lăudăm pe Preacurata Maria.. ca să mântuiască pe om. şi mai presus de ani şi mai înainte de veci. şi a rămas Fecioară nestricată. Doamne.. Căci tu ai fost din toţi vecii încăpere vrednică a Stăpânitorului a toate. cu mâinile lui Moisi în chipul Crucii. zidit şi sub vreme se face Om. strigând: Tu eşti tăria mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 3-a. Maică neîntinată.

te slăvim. Fecioară. care a încăput pe 161 . ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Stăpânirea morţii şi hotărârea blestemului celui de demult le-ai stricat. Doamne.Cela ce m-a zidit dintâi din ţărână pe mine omul. Pe tine. ne păzim. Născătoare de Dumnezeu. spre tine punându-ne nădejdile. întrupat din preacuratele tale sângiuri. Slavă . să ne hrănim cu Pâinea vieţii cea din cer. ca pe o pricinuitoare a bunătăţilor. ne mântuim şi către tine năzuind.. care a răsărit din pământul Fecioara. muntele cel netăiat şi cu umbra deasă. îndreptând căderea cea de demult. cinstim preacurată Naşterea ta. pe Cel ce izbăveşte pe toţi cei ce-L slăvesc pe Dânsul. a stătut întru a sa rânduială. Slavă . Soarele Dreptăţii. ceea ce eşti cu totul fără prihană.. potrivind numire Celui Născut al tău şi chemare asemănată. Pe tine Maica lui Dumnezeu. Înfrumuseţatu-te-ai mai mult decât toată buna cuviinţă a îngerilor. părtinitoare tare te-am câştigat.. Sfânta Născătoare de Dumnezeu.. strigând: Slavă puterii Tale. Şi acum . uşa Luminii. pe care. cortul cel neîntinat. Lepădând toată întinăciunea mâncării celei dintâi. zămislind Viaţa.. drept aceea. masa şi năstrapa cea cu totul de aur. ca ceea ce ai născut pe Făcătorul lor şi Domnul. Acela Se zideşte în pântecele tău. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine. precum se cuvine. să o lăudăm. Preacurată.. Cântarea a 4-a.

Cântarea a 5-a. Curgerile darurilor tale şi izvorul tămăduirilor şi împărţirile bogăţiei celei dumnezeieşti se împărţesc din mâna cea încăpătoare de viaţă a Atotţiitorului. şi glasul cel potrivit alcătuim Naşterii tale.. sufletul meu cel îngheţat de stăpânia răutăţilor.. cu fierbinte rugăciunea ta. Şi acum . 162 . cu totul fără prihană... Lumină sfântă. Cela ce S-a născut din pântecele tău. de voie S-a făcut de un neam cu oamenii. cu bună cuviinţă ridică-l la căldura dumnezeieştii dragoste a Ziditorului. Din tine Născătoare de Dumnezeu.. Stăpână. Irmos: Tu. Şi acum . Adevărat Dumnezeu născând nouă. Slavă . Născătoare de Dumnezeu Preacurată te numim. Care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă.Ziditorul. cu trup.. întrupându-Se Cel Înalt din pântecele tău. Maică Fecioară. razele cele strălucitoare ale Dumnezeirii Lui peste toţi le-a întins. Născătoare de Dumnezeu. Domnul meu. pe Unul-Născut al Tatălui. Fiul Cel Unul-Născut. Mireasă Dumnezeiască. Lumină în lume ai venit. pentru aceasta toţi te slăvim. răsărind Soarele cel gândit. se fericeşte. De o fire şi de un chip fiind cu Tatăl.

străluceşte-mi raza cea luminată a pocăinţei şi mă îmbracă în arma Luminii. Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Cântarea a 7-a. Iubitorule de oameni. deci strig folosinţei tale celei tari. Irmos: În cuptorul cel persesc tinerii lui Avraam. S-a sălăşluit Stăpânul cel curat. Biserica strigă către Tine. de sângele diavolilor curăţindu-se. vrând să curăţească frământătura oamenilor. din coasta Ta... Doamne. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă. eu desfrânatul mi-am întunecat mintea. Cer ai făcut firea cea pământească a oamenilor. mie celui viscolit în marea vieţii tinde-mi mână de ajutor. Care pentru noi oamenii S-a făcut Om. Slavă . pe Dumnezeu Cuvântul. pentru aceasta cu neîncetate glasuri te lăudăm. şi stricată fiind o ai înnoit pe dânsa. Şi acum . Cel fără de început. prin milostivire.. Zămislit-ai în pântece. Sedealna: Cu multe păcate. Fecioară. ceea ce eşti cu totul fără prihană. cu dragostea bunei credinţe. precum suntem noi. în pântecele tău.. mai vârtos decât cu văpaia focu163 . pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale nenumăratelor puterilor celor de sus. cu Sângele cel curs. fără de schimbare.Cântarea a 6-a. Aflându-te pe tine lăcaş curat al curăţiei. în două firi cunoscut. Maica lui Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu: Luminează-mi luminile sufletului meu.

lui fiind aprinşi. au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale. ai stat de-a dreapta Împăratului tuturor. Doamne. Fecioară. Cel binecuvântat. păzindu-te nearsă şi după naştere nestricată. Cântarea a 8-a.. Uşă gândită te-ai arătat. de toate cetele cele mai înalte. ale celor ce cu dreaptă credinţă cântă Naşterii tale.. Neapropiat fiind. şi pe noi cei robiţi ne-a chemat Iubitorul de oameni. a locuit în pântecele tău. din tine S-a arătat oamenilor pe pământ. a Dumnezeului părinţilor. ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt. sălăşluindu-Se în pântecele tău.. bine eşti cuvântat. Dumnezeul părinţilor. ca un Ziditor. Fecioară: Prealăudate Doamne. 164 . Fecioară nenuntită. Şi acum .. Dumnezeiască Mireasă. S-a întrupat. Curată fiind de prihane şi de întinăciuni şi lăcaş a toată sfinţenia. Care pe toţi sfinţeşte şi cu Tatăl împreună fără de început este. a Soarelui Celui de sus. mai presus de cuvânt şi de cuget. Celui ce S-a întrupat din sângiurile tale. Slavă . rugându-te neîncetat ca să ne izbăvim de toată nevoia. Înfrumuseţată fiind cu fapte bune. Cu îndrăzneala ta de Maică rupe lanţurile greşelilor. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniil . Fecioară. Căruia acum strigăm: Lăudaţi lucruri pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii... Cel binecuvântat. Domnul Dumnezeul părinţilor. Cuvântul Cel ce este dintru început. Care.

S-a tăiat. pe Care L-a văzut Isaia. te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii. ceea ce eşti cu totul fără de prihană.. şi te preaînălţăm întru toţi vecii. Care pentru negrăita Sa milostivire S-a făcut Om. Dumnezeiască Mireasă. Îl porţi în braţe. Pe tine chivotul cel preasfânt şi umbrit de Dumnezeiescul Duh. Şi puterea focului au stinso tinerii cei iubitori de buna credinţă. Preacurată. şi mântuire lumii strălucind.pentru aceasta pe tine. Fecioară. Născătoare de Dumnezeu. veselindu-ne. te mărturisim cu gura şi cu mintea. Fecioară. îmbrăcat cu trup. că ai născut. din tine. Piatra cea netăiată de mână. pe Hristos. Şi acum . te mărim.. Preacurată Născătoare de Dumnezeu. gurile leilor cele deschise le-a încuiat. Binecuvântăm pe Tatăl … Cunoscându-te Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Hristos. muntele cel netăiat. Fecioară. cu fapta bună încingându-se şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. 165 . te lăudăm Născătoare de Dumnezeu şi te preaînălţăm întru toţi vecii Să lăudăm. Pentru aceasta te lăudăm. bine să cuvântăm … Mâinile întinzându-şi Daniil în groapă. ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel mai înainte de veci şi pururea vecuitor. împreunând firile cele depărtate. pentru aceasta toţi te mărim. pe tine. Cântarea a 9-a. cu chipul nostru unindu-Se. Făcătorul şi Domnul şi Împăratul. Pe Cărbunele Cel gândit. Cea din marginea unghiului. pentru aceasta.

ceea ce eşti cu totul fără prihană. Fecioară. Şi acum . Frumos cu podoaba şi mai strălucit decât toţi este Rodul pântecelui tău. pe tine cea cu adevărat prea proslăvită. cela ce alerg la tine. Slavă . Care S-a arătat ca să mântuiască pe om. de ale căror împliniri acum ne minunăm. că tu Fecioară. şi prin insuflarea Dumnezeiescului Duh cu mare glas le-au propovăduit lumii.Semnele Naşterii tale. de departe pentru cele cu taină învăţându-se. Ca să te slăvesc... proorocii mai înainte le-au propovăduit. 166 . de toată neslăvirea păcatului mă izbăveşte şi slavei cereşti mă fă părtaş pe mine. pentru aceasta toţi te mărim.. ai născut pe Dumnezeu întrupat. de Dumnezeu Născătoare..

Cântarea 1-a. Născătoare de Dumnezeu. Cela ce Te-ai născut din Fecioară. prin care voi scăpa de cercarea lacrimilor celor din focul gheenei. iar tu. Irmos: 167 . Cetăţean al locului celui nestricăcios şi de viaţă făcător m-a pus Ziditorul meu dintru început şi m-a orânduit să stăpânesc pe toate cele de pe pământ. mântuieşte-ne pe noi Curgeri de lacrimi dă-mi mie. cu dorul îndumnezeirii m-a surpat. Că tu. Rai cuvântător şi însufleţit. Curată. pe pământ. pe cele trei părţi ale sufletului. must mi-ai izvorât şi vinul nemuririi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Curată.DUMINICĂ SEARA   Glas 4. născând Strugurul vieţii. Preacurată. care veseleşte inimile credincioşilor. şi te-a arătat. întru omorârea trupului. Ziditorul cerului şi al pământului. ca Ţie. rogu-mă. Şi acum … Cort mai înalt decât cerurile şi mai desfătat decât pământul te-a lucrat pe tine. întru adâncul nepătimirii îneacă-i. Irmos: Pe voievozii cei tari.. ca într-o alăută să-Ţi cântăm cântare de biruinţă. Pahar aducător de moarte mi-a dres mie Eva de demult. dar vrăjmaşul pizmuindu-mă. Slavă . toată lacrima de pe faţa pământului ai încetat. Cântarea a 3-a.. Născătoare de Dumnezeu.

Născătoare de Dumnezeu. Plângând împreună şi lăcrimând. pe care te laudă dumnezeieştile oşti ale cerurilor. Doamne. Irmos: Dumnezeiescul sfat cel neurmat al Celui Preaînalt. Vezi neputinţa mea. celui ce are trebuinţă de ajutorul tău.. Născătoare de Dumnezeu. nu iese din gură omenească. Cântarea a 4-a. că nu este sfânt afară de Tine. şi dezleagă nelegiuirile mele cele nenumărate. al întrupării Tale celei din Fecioară. Slavă . cea neispitită de nuntă. Maica lui Dumnezeu. nădejdea mea. care îmi spală toată tina greşelilor mele.. 168 . şi învredniceşte ca inima mea cea îngheţată să izvorască curgeri vii. Armă nebiruită şi zid nerupt avându-te pe tine. iar datoriile mele le şterge. Ploi de lacrimi şi izvor de umilinţă dă-mi mie...Cela ce eşti mai presus decât toată începătoria. Maica lui Dumnezeu. auzi-mă şi sârguieşte de mă mântuieşte. Ia aminte la strigarea robului tău. Nici o cântare vrednică. Şi acum . Iubitorule de oameni. de voie Te-ai pogorât dintru înălţime pe pământ şi firea omenească cea smerită ai înălţat-o din iadul cel mai dedesubt. vezi necazul meu. cad la tine Născătoare de Dumnezeu: Fii-mi mie ajutor când sufletul meu se va despărţi de ticălosul meu trup şi ruşinează pe diavolii care vor căuta atunci să mă apuce. răstorn cetele celor potrivnici şi laud măririle tale. potrivită ţie. proorocul Avacum înţelegându-l a strigat: Slavă puterii Tale.

Fecioară. Preasfântă Fecioară. omul. Stăpână. numele cel prea dulce şi mai scump decât aurul. mântuieşte-mă. Cu lesnire vremea vieţii mele se sfârşeşte. şi mult mai cinstită decât pietrele cele scumpe. n-am priceput. Şi acum … Gânditor şi simţitor cad la tine. slobozeş169 . după Dumnezeu. Că în cinste fiind eu. mi-am pus nădejdea mea. bogăţia cea de mult preţ şi lucrul cel prea scump.. a zis Dumnezeu. mântuieşte-mă pe mine cel ce alerg la tine.. şi dobitoacelor celor necuvântătoare m-am asemănat. Curată.Slavă . îndreptează-mă. Iar tu. şi cheltuindu-se îmi vesteşte mie mai înainte că se apropie tăierea morţii. Irmos: Acum Mă voi scula. Îmi întind mâinile mele şi ochii către tine. Şi acum . Somnul cel greu al trândăvirii m-a cuprins pe mine. eu robul tău. curgând cu dulce pătimire ca o apă nestatornică. dar tu. ticălosul. Cântarea a 5-a. acum Mă voi înălţa. le pornesc spre rugăciune. şi la lumina cea minunată a Dumnezeirii Mele înălţându-l.. mai înainte de sfârşit. că întru tine. supunându-mă dulceţilor. acum Mă voi proslăvi. după proorocie. luând din Fecioară pe cel căzut. şi buzele mele cele întinate. Din viaţa cea sfinţită şi prea bună am căzut. iară către cele rele sârguitor.. ci miluieşte-mă. Marie.. Neispitită de nuntă. deci să nu mă urgiseşti pe mine. Slavă . Fecioară. făcându-mă lenevos spre cele bune şi cu totul greu de pornit..

mult Milostive. Irmos: Venit-am întru adâncul mării şi m-a înecat viforul păcatelor mele celor multe. spăimântându-se împreună cu cele dedesubt. ci ca un Dumnezeu.. Cântarea a 6-a. ca plângând să dobândesc prin tine. în braţele Fecioarei se poartă. căzând la Preacurata Fecioară. Prunc fără de sămânţă. Cuvinte.te-mă de bântuitorii cei gândiţi şi simţiţi. când vei face cercarea cea înfricoşată. acolo. Bubele şi rănile sufletului meu să nu le vădeşti. nici să mă ruşinezi înaintea celor mulţi. ca ceea ce eşti izvor al îndurării. care se pun asupra mea. milostivă şi iubitoare de bine. dăruieşte plâns veselitor inimii mele. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. şi mai înainte de sfârşit pocăieşte-te. prefă-ne nouă întru bucurie mâhniciunea şi ne izbăveşte de tot necazul ce naşte moarte. mângâierea 170 . Sedealna: Ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel Milostiv. Preasfântă Fecioară. luând în minte divanul cel cu adevărat înfricoşat şi nemitarnic la care vei sta înainte. Fecioară. Pe tine părtinitoare te avem. Şi acum … Se înfricoşează cerul şi pământul se clăteşte. Cutremură-te şi te înfricoşează suflete. Preacurată. dăruieşte umilinţă sufletului meu mai înainte de sfârşit.. şi mă izbăveşte de vătămarea cea văzută şi nevăzută. scoate din stricăciune viaţa mea. cum Făcătorul amândorura. Slavă .

porunca tiranului bârfire socotind-o. cea neispitită de bărbat. cu plângere şi cu durere şi cu lacrimi le-am mărturisit ţie. căci am divanul cel mare al ştiinţei care mă osândeşte. cu sfinţenie L-ai născut. O. ci suspină dintru adâncul inimii. din Duhul Sfânt.. suflete al meu. Iată. Cântarea a 8-a. Acum socoteşte întru sineţi. Izbăvitorul tuturor . Irmos: Atotputernice. Cântarea a 7-a. că pe Sfântul Dumnezeu. Dumnezeul părinţilor noştri. a Celui ce cunoaşte sfaturile tale cele ascunse. Şi acum . Irmos: Cei trei tineri în Babilon.. cele mai de pe urmă şi cele dedemult. unde vei fi ridicat după puţină vreme şi înainte a ce fel de divan şi Stăpânitor vei sta. ca o Sfântă. Slavă .. într-un ipostas şi în două firi. minunată auzire! Că Doamna Fecioară. Preasfântă Stăpână... stri171 . înfricoşată taină! O.drepţilor. mă întunec şi pe sinemi înlăuntru mă osândesc. Fecioară. Curată. strigând: Să nu mă laşi lipsit de ajutorul tău. Când iau în minte mulţimea relelor mele. s-a făcut şi hrănitoare şi Născătoare a Dumnezeului şi Ziditorului tuturor. uimitor semn! O. Arătatu-te-ai Biserică preasfântă a Fiinţei celei mai presus de fiinţă.. mai înainte de Judecată. toate patimile mele şi relele mele cele în multe feluri. în mijlocul văpăii au strigat: Bine eşti cuvântat Doamne.

gând: Mântuieşte-mă. Şi acum … Fiind vinovat a nenumărate pedepse. ticălosul. că acolo este petrecerea tuturor sfinţilor şi veselia cea adevărată. Irmos: Eva adică. Hristoase. cetatea cea de sus. înalţă-ţi dorirea. lăudaţi pe Domnul. pe cei ce se ţineau de buna credinţă. bucurându-se. prin boala neascultării. suflete. ce voi face. iar tu. cu cutremur mă apuc 172 . Acesteia învredniceşte-mă. Binecuvântăm pe Tatăl … Cei ce seamănă aici cu lacrimi şi seminţele faptelor bune mai înainte le aruncă. aceştia şi vor secera cu adevărat. Fecioară. către Sion şi către Ierusalim. blestem înlăuntru a adus. cu grumazul împilat. Născătoare de Dumnezeu. prin Pruncul purtat în pântece. multă rodire a bucuriei celei făcătoare de viaţă în ceruri. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. Acum. pentru aceasta toţi te mărim. Cântarea a 9-a. ca să te slăvesc întru toţi vecii. când voi sta înaintea înfricoşatului divan al Fiului tău şi răspuns potrivit pentru relele care am făcut mi se va cere să dau? Tu însă ajută atunci. de Dumnezeu Născătoare. Fecioară. ai înflorit lumii binecuvântare. ruşinându-mă. în mijlocul văpăii pogorându-Te. i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile binecuvântaţi. bine să cuvântăm … Atotputernice. Izbăvitorul tuturor. întoarce-ţi pofta ta şi întinderea ta la cele cereşti. ca şi cum aş sta înaintea judecăţii gol. căzând la Maica lui Dumnezeu. Să lăudăm. Ridică-ţi ochiul tău.

pe Cela ce este întocmai cu Tatăl şi întocmai cu oamenii.. mângâierea cea cu totul luminată a celor scârbiţi. mântuieşte-mă pe mine nevrednicul! 173 . Hristoase. Cel fără de trup. pe Cel mai înainte fără de maică. Fiu.de preacuratele Tale picioare şi cu lacrimi le ud. şi simplu şi îndoit. pentru rugăciunile Maicii Tale. să nu mă osândeşti când mă vei judeca. Şi acum . Mântuitorule. ca mai înainte desfrânata. sprijinitoarea celor necăjiţi şi cercetarea celor bolnavi. mântuieşte-mă. Cel nealcătuit. mai pe urmă L-ai născut fără de tată. şi a toată adunarea cea cerească... pentru solirile celeia ce curat Te-a născut pe Tine. când mii de mii şi întunecime de întunecime de îngeri vor sta înaintea Ta. Fecioară. Înaintea oamenilor. nemuritor şi muritor. apărătoarea celor ce se primejduiesc.. Slavă . Maică a Făcătorului tuturor. îndoit cu firea şi cu voirea. şi strig Ţie: Mântuieşte-mă. O.

Faptele mele cele ascunse muncesc ştiinţa mea. 174 . Curată. întăreşte-mă Doamne. Irmos: Cela ce întăreşti tunetul şi zideşti duhul. ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt şi eşti mai sfântă decât puterile cele de sus. mântuit-ai pe popor din robie.LUNI SEARA  Glas 4. nădejdea celor deznădăjduiţi. Stăpână.. Slavă . Dumnezeul nostru. pentru aceasta cad la tine şi strig: Mântuieşte-mă pe mine ticălosul cu milostivirea ta. mântuieşte-ne pe noi Tu singură eşti sprijin şi scăpare şi păzire a robilor tăi. Irmos: Cela ce ai bătut Egiptul şi pe tiranul Faraon l-ai cufundat în mare. inima mea cea întinată. Cântarea a 3-a. pe cel ce cânta cu Moisi cântare de biruinţă. Cântarea 1-a. Sfinţeşte-mi Stăpână. să nu mă treci cu vederea. aducând înaintea feţii mele mustrarea acesteia. Şi acum … Întru tine mi-am pus nădejdile mântuirii mele şi către tine. Deci.. cea singură Prealăudată. cu credinţă am năzuit. că Te-ai proslăvit. cea milostivă. ca să Te laud cu adevărat şi să fac voia Ta. Născătoare de Dumnezeu. de-mi fii mie ajutor şi mai înainte de sfârşit izbăveşte-mă şi mă mântuieşte. sârguieşte-te. că nu este sfânt ca Tine. ci ca o atotputernică întâmpină-mă şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.

ca o milostivă. Cântarea a 4-a.. Şi acum . mă rog risipeşte-l.. cu Lumina cea dintru tine. grăia proorocul. dezleagă-mi negura ticălosului meu suflet şi pierde-mi gândurile cele rele ale inimii mele. Pe inima mea cea smerită şi leproasă cu aducerile 175 . Dumnezeule. şi-mi tinde mână de ajutor. Slavă . ca o îndurată şi mult milostivă. Slavă . Maica lui Dumnezeu cea foarte minunată.. ceea ce eşti sfeşnic de aur. Mă viscoleşte pe mine viscolul păcatului şi valul gândurilor celor necuvioase. Curată.. şi învredniceşte-mă a mă spăla cu lacrimile pocăinţei. cea cu totul fără prihană. de Dumnezeu dăruită. răcorindu-mi sufletul şi veselindu-mi inima. stinge cărbunii patimilor mele. şi făclia inimii mele cea stinsă aprinde-o. şi am proslăvit puterea Ta. ca. înţeles-am lucrurile Tale. pe Judecătorul şi Fiul tău. ca o milostivă. milostiveşte-te. Născătoare de Dumnezeu. Fecioară.. străluceşte-mi mie razele pocăinţei. Întunericul minţii mele.Roua milostivirii tale dăruieşte-o mie celui topit de arşiţa păcatului şi a necazurilor. ca o bună. Pe tine curăţitoarea tuturor oamenilor cu credinţă te rog şi cer: Milostiv fă-mi mie. să te cinstesc pe tine. auzul Tău şi m-am temut. Irmos: Auzit-am. cea cu totul fără prihană. mântuindu-mă. Cu picăturile milei tale.. ca întru laudă să te slăvesc pe tine.

ca un doctor tămăduieşte-o şi din mâna diavolilor răpeşte-o. că la Tine. la îndurările tale alerg. Preacurată. Slavă . 176 . vindecă-mă cu prea lucrătoarea ta doctorie. şi mă izbăveşte de focul gheenei pe mine cel vrednic de osândă. cea cu totul fără prihană. celui bolnav. Tămăduieşte rătăcirile minţii mele. înviază-mi inima mea. Pe mine cel rănit cu sabia păcatului. lumina poruncilor Tale. te rog pe tine cu de-adinsul: Trimite-mi mie. cea cu totul fără prihană. Care cu suliţa S-a rănit pentru mine şi a rănit. cu adevărat al Împăratului Hristos. roua vindecărilor tale. ca veşnic să te slăvesc pe tine. ca un nor însufleţit. inima şarpelui. Doamne. vindecă patimile sufletului meu şi goneşte întunericul trândăviei mele. la acoperământul tău cel fierbinte. Acoperământ. că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine am scăpat. ceea ce ai născut pe Domnul Mântuitorul. Irmos: Să-mi răsari mie. Împăratul păcii. ceea ce singură ai născut Viaţa. Şi acum … Ape de vindecări verşi tuturor celor ce bolesc. Şi acum . pururea Fecioară. Stăpână. Hristoase. Cântarea a 5-a. robului tău.. mânecă duhul meu şi Te laudă. Fecioară. Pentru aceea. ca să te laud cu mulţumită şi cu dorire să cânt sprijinul tău cel fierbinte.asupră-i a necuratelor patimi. sprijin şi scăpare fii-mi mie.... şi ajutor năzuiesc. Omorât fiind cu patimile şi cu gândurile. ceea ce eşti singură curată.

Slavă . S-a făcut Om şi a mântuit pe om. după vrednicie. ajută-ne nouă celor ce ne primejduim şi trimite-ne mâna şi către limanul mântuirii îndreptează-ne. Şi acum . Cela ce înfăşoară tot pământul cu negură şi îngrădeşte marea cu nisip. pentru faptele mele m-am pogorât până la iad. Cântarea a 7-a. Acesta nescris împrejur cu Dumnezeirea fiind. aşa strig: Fiule şi Cuvântule al lui Dumnezeu. Curată. Datori suntem a te lăuda.. cu tăcerea cinstim Taina cea negrăită care. întru tine s-a lucrat.Cântarea a 6-a. Preacurată. dar cu adevărat. în ceasul cel înfricoşător de la darea de seamă şi izbăveşte-mă de la amăgirea cea cumplită a diavolilor şi de judecată şi de focul cel veşnic. mă rog. vrând. Irmos: În marea vieţii. Irmos: Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui 177 . Ceea ce singură eşti ajutorul tuturor. Una de Dumnezeu dăruită. ci ca Iona din chit. Te laud pe tine. nu putem.. Pentru aceea minunându-ne. scoate-mă dintru adâncul răutăţilor. pentru aceea slobozeşte-mă de patimile cele necurate şi slavei celei negrăite învredniceşte-mă. Răpeşte-mă.. Se scrie împrejur şi cu scutece Se înfaşă şi cu îmbrăcămintea trupului dintru tine.. Sedealna: Cela ce îmbracă cerul cu nori. Preacântată şi slăvesc măririle tale cele cinstite. înfricoşat.

şi îndulcire a desfătării şi împărtăşire a Luminii.. Şi acum . ca într-o cămară luminată dănţuiau. de Dumnezeu dăruită. Fecioară curată. mă cutremur de divan. roagă-L pe Dânsul ca să schimbe mintea mea cu preaputernica Sa dreaptă. Cu desfrânare săvârşindu-mi viaţa şi lucrând toată necurăţia. Cântarea a 8-a. Slavă . de înfricoşata cercare şi de cumplita hotărâre a osândirii mele. că în cuptorul cel cu foc. şi întăreşte-mă întru credinţă şi mă povăţuieşte la calea mântuirii. cea cu totul fără prihană....Avraam. către cele mai bune.. Marie. opriri de datoriile cele cumplite pricinuindu-mi mie şi dumnezeiască intrare în împărăţia lui Dumnezeu. ceea ce ai născut pe Împăratul Hristos. care cumplit se răstoarnă de asuprelile diavolilor. care ai născut pe Dumnezeu cu trup.. cela ce mă clătesc de patimi. Irmos: În văpaie de foc . milostiveşte-te şi mă mântuieşte pe mine. lămuritu-s-au ca aurul în topitoare. Ceea ce singură ai născut pe Domnul neschimbat. miluieşte. cea cu totul fără prihană şi neasemănată întru sfinţenie. Fecioară. sufletul meu. fără ispită de nuntă. 178 . ceea ce eşti mântuirea credincioşilor. strigând: Bine eşti cuvântat. Împărăteasă Fecioară. Dumnezeul părinţilor noştri. roagă-te Lui ca să mă izbăvească de tot felul de răutate şi de muncă. Curăţitoare arată-te mie către Cel ce S-a născut dintru tine. şi mai înainte de moarte dă-mi iertare.

şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi. Dumnezeul lui Israil. care vatămă sufletul şi trupul şi gândul meu. Deci. şi cu atotputernică solirea şi părtinirea ta dă-mi tămăduirea mântuitoare. Doamne. Opreşte păşunea păcatului meu. Maica lui Dumnezeu cea neispitită de nuntă. adică preacurata frică a Stăpânului. Curată. Să lăudăm. pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi. şi-mi dezleagă laţurile greşelilor mele şi din focul cel veşnic răpeşte-mă.Întru tine mi-am pus toată nădejdea mântuirii. Stăpână cu totul fără prihană. Şi acum . şi pe tine te chem totdeauna spre ajutor. Cântarea a 9-a. ca să mă fac mai înalt decât ispitele cele trupeşti şi să mă izbăvesc de judecata ce va să fie şi veşnicii vieţi să mă învrednicesc. izbăveşte-mă de arşiţa păcatelor mele şi povăţuieşte-mă către viaţă şi mântuire. de Dumnezeu dăruită.. Mântuieşte-mă din necazuri şi din ispitele vrăjmaşilor.. Binecuvântăm pe Tatăl … Arătatu-te-ai mai înaltă decât îngerii. 179 .. Irmos: Făcut-a tărie cu braţul Său. Fecioară. Umple-mă de ape dumnezeieşti. ceea ce ai născut Izvorul vieţii. binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. bine să cuvântăm . În văpaie de foc Îţi stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii. întrupând negrăit pe Dumnezeu. pe Acesta roagă-L.. ca să cânt la toţi minunile tale şi să cinstesc cu dorire puterea ta. întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel dintru înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

cela ce nebuneşte de la Dumnezeu m-am depărtat. Preasfântă.Tu eşti luminarea mea. miluieşte pe robul tău şi îndreptează-mă către cărările pocăinţei. Mântuieşte-mă. tu izbăvirea mea şi ajutătoarea mea. Mintea nu poate şi tot gândul pământenilor se întunecă. Slavă . Şi acum . ceea ce covârşeşti şi pe îngeri cu sfinţenia şi eşti mai înaltă decât serafimii şi decât heruvimii. vrând a te lăuda pe tine.... Curată. strigăm ţie glasul îngerului: «Bucură-te». cea cu totul binecuvântată.. pentru aceea. ceea ce ai născut pe Mântuitorul. ridică din mijloc smintelile vicleanului şi de pândirea lui izbăveşte-mă şi mă răpeşte din focul cel veşnic. tu slava şi lauda şi aşteptarea şi mântuirea mea eşti. şi ţie cu credinţă mă închin şi strig: Mântuieşte-mă pe mine ticălosul. binecuvântându-te. 180 . Cel întru tot îndurat.

cântare de biruinţă. Prealăudată. Stăpână. Cântarea 1-a.MARȚI SEARA   Glas 4. ca să nu adorm întru moarte.. împingându-mă întru deznădăjduire. Cela ce pe toate le-a înfiinţat dintru nefiinţă. lacrimă stingătoare a focului gheenei şi învredniceşte-mă ca noaptea şi ziua să-mi spăl patul meu şi aşternutul meu cu curgeri de umilinţă.... Irmos: Să cântăm Domnului. Pricinuitorul Cel mai presus de pricină a toată văzuta şi nevăzuta zidire. Dă-mi. ocârmuieşte-mă la limanul pocăinţei. că S-a proslăvit. întrupându-Se precum a voit. Şi acum . ca un Dumnezeu. Mulţimea dulceţilor celor de multe feluri mă tulbură şi viscolul patimilor celor în multe chipuri mă învârteşte. ceea ce te-ai făcut încăpere sfinţită a Cinstitului şi cu adevărat Sfântului Duh. 181 . Cuvântul Tatălui. pe tine Te-a avut pricină. Celui ce cu preaslăvire a cufundat pe Faraon în mare. Preasfântă. sfinţeşte inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. ceea ce s-a făcut încăpere pângărită a necuratelor duhuri. ci cu dreapta ta cea de viaţă purtătoare. mântuieşte-ne pe noi Preasfinţită Născătoare de Dumnezeu. Slavă .

Prin tine.Cântarea a 3-a. care prin călcarea de poruncă s-a netrebnicit. Pentru aceasta cu cântări de laude. pe tine te fericim. Stăpână.. Maică Fecioară. Preacinstită Stăpână. Şi acum . după datorie. întru care purtându-Se cu noi a vorbit. Scârba strămoşilor ai dezlegat-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 4-a. Biserica Ta. strigând: Tu eşti tăria mea. din necinstirea necinstitelor patimi izbăveşte-mă şi mă mântuieşte. pe Ziditorul şi Izbăvitorul. Cel ce în sfintele suflete ale sfinţilor Se odihneşte. pe Care lăudându-L. 182 . Ca ceea ce eşti mai sfântă decât sfintele puteri. Cela ce din Fecioară S-a întrupat şi firea omenească a îndumnezeit. căruţă purtătoare de văpaie te-a făcut pe pământ. iar în vremea ieşirii mele.. bucurie nouă născându-ne. Doamne. pe mine cel ce te cinstesc pe tine de-a pururea. şi scăparea şi întărirea. lumea s-a miluit. Irmos: Veseleşte-se de Tine. Cela ce se poartă pe umerii cei curaţi ai heruvimilor. grabnică sprijinitoare. Preasfântă Fecioară. Doamne. pe Care cu de-adinsul roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Slavă . Mai cinstită cu neasemănare decât serafimii fiind.. Irmos: Acesta este Dumnezeul nostru. Hristoase. cu sfinţenie L-ai născut. În ziua înfricoşatei cercări să te aflu pe tine părtinitoare nemincinoasă. pe tine.. strigăm: Slavă puterii Tale. pe Dumnezeu.

Singure Iubitorule de oamenii. dumnezeiescule palat... scară cerească. spală-ţi faţa ta. cămară cu totul de aur. plângi. mântuieşte-mă. Dătătorul de viaţă. dă-mi mie. Pe Iisus. Care mai presus de minte şi de cuvânt din tine S-a făcut Om. Ploi de lacrimi curăţitoare plouă-mi mie. neispitită de nuntă. prea nestricăcioasă. Preasfântă Doamnă. Stăpână. şi mă miluieşte. cea cu mii de nume numită. cămară preacinstită. Stăpână. mântuieşte-mă. Preasfântă Fecioară. roagă-L totdeauna ca să mă arate părtaş părţii şi stării aleşilor.. vistierie a lui Hristos. Curată. încăpător al slavei lui Dumnezeu.. cămară cu porfiră de aur. Doamne. cu lacri183 . pocăinţă fierbinte şi iertare. neîntinată. Lăcaşule însufleţite. Fecioară. Preasfântă Fecioară. suflete.. porumbiţă cuvântătoare. Stăpână mult cântată. sicriule preafrumos aurit. Maica lui Dumnezeu. Scaune în chipul focului. plâns de bucurie. pe care L-ai născut. Suspină. scârbă veselitoare. Şi acum .Slavă . căruţă heruvimicească a lui Dumnezeu. Cântarea a 5-a. nestricată Mireasă. cel curat şi sfinţit.. sfântă sălăşluire. luminează mintea mea. Şi acum . Irmos: Cu legea poruncilor Tale. neîmpletită de mâini... tu mă miluieşte. Slavă . izvor de lacrimi purtător al umilinţei. rogu-mă.

. Irmos: Precum pe proorocul dintru adânc şi din stricăciune l-ai scos. Cela ce pe toţi vei judeca? Laud mila Ta cea nespusă. Născătoare de Dumnezeu. Cuvântule? Cum Te-a osândit acum poporul cel osândit. spânzurat pe Cruce. pe Tine. Fecioară. strigat-am de multe ori. Stăpână. că lâna cea purtătoare de rouă. că spre tine nădejdile şi-a pus. De multe ispite fiind ţinut. tânguindu-se zicea lăcrimând: Ce este această negrăită pogorâre a Ta.. Acum ascultă suspinul meu. şi acum strig ţie: Mântuieşte sufletul meu. Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel iubitor de oameni şi îndurat şi voitor al milei. cu milostivirea Ta. spală-ţi mâinile tale cu curgeri de umilinţă şi ca desfrânata cu mintea apucă-te de picioarele celei Preacurate şi vei lua iertare. Dumnezeule. Slavă . Născătoare de Dumnezeu. miluieşte sufletul meu.. a arătat. întăreşte-mă să picurez picături de lacrimi curgătoare. 184 . Cântarea a 6-a. Fecioară.mile cele ce curg. căci peste tine a picat roua cea cerească. şi viaţa mea. Bunule. izbăveşte-o din greşeli. Sedealna: Mieluşeaua şi Fecioara văzându-Te pe Tine. Naşterea ta. şi grăbeşte de scoate pe robul tău din gura leului.. Şi acum . şi din toate m-ai izbăvit nerănit. Puternice. ca să te laud pe tine. cea Prealăudată şi fără prihană.

Cântarea a 7-a, Irmos:

Pe Cela ce în cuptor pe tineri nearşi i-a păzit şi focul l-a stins, să-L lăudăm, zicând: Bine este cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri. Bogatul cel mult, care mai înainte petrecea întru îndulcire şi întru desfătare, o picătură de apă cerând, ca să-şi răcorească limba, care se chinuia în văpaia gheenei, Fecioară, nu a dobândit-o! O, suflete al meu, înfricoşează-te de pildă! Ceasul judecăţii punându-l în minte mă cutremur, Stăpână, şi cu grijă fiind ţinut, la tine, nădejdea mea cea tare, alerg cu lacrimi; să nu mă laşi atunci fără de părtinire.
Slavă ...

Cela ce sunt cu sufletul nesimţitor şi întunecat ca piatra, te rog pe tine, Preasfântă, ceea ce eşti lespede de Dumnezeu scrisă, întru care a scris Dumnezeu iertarea tuturor, scrie-mă şi pe mine în cartea celor vii.
Şi acum ...

Eu cel întinat cu multe păcate, când voi sta gol înaintea înfricoşatului divan al lui Hristos, atunci să stai împreună cu mine, Stăpână, izbăvindu-mă de nevoie şi de toată vătămarea.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Pe Împăratul Hristos ... Bucură-te, pământule de Dumnezeu umblate, raiule cuvântător, de Dumnezeu odrăslit; bucură-te, cetate însufleţită; bucură-te, scaune de foc; bucură-te, palat şi încăpere a bucuriei, cleşte de Cărbune purtător şi sfeşnic cu totul de aur, plin de Dumnezeiasca Lumină cea ne185

stinsă. Dulceaţa dumnezeieştii mângâieri să o picuri în sufletul meu, care este ţinut cu amărăciunea greşelilor, Fecioară neispitită de nuntă; că tu eşti dulceaţa îngerilor, tu şi a oamenilor credincioşi, şi-mi dă să dobândesc Cina cea cerească şi desfătarea cea dulce a raiului.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Ceea ce eşti sfeşnic preastrălucit al Luminii celei cu trei Sori, cu lumina ta alungă întunericul greşelilor mele, Născătoare de Dumnezeu, dăruindu-mi izbăvire de durerile cele grele, mie celui ce cu credinţă laud şi preaînalţ, Preacurată, Naşterea ta.
Şi acum ...

În ceasul sfârşitului meu, Fecioară, din mâinile diavolilor răpeşte-mă, şi din osândire, şi de la darea de seamă, de la înfricoşata cercare, şi de la vameşii cei amari, şi de la cumplitul stăpânitor, Maica lui Dumnezeu, şi din focul cel veşnic al osândei.
Să lăudăm, bine să cuvântăm ...

Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au mărturisit, tinerii cei robiţi în cuptor ziceau cu mare glas: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.
Cântarea a 9-a, Irmos:

Pe tine, Mireasa cea Preaslăvită şi Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Ziditorul tuturor celor văzute şi a celor nevăzute, întru cântări te mărim. Cu ochiul Tău cel milostiv vezi-mi necazul meu cel mai de pe urmă, pe care mi l-a pricinuit nemăsurarea greşelilor mele, şi după mulţimea durerilor mele, mângâierile tale, Stăpână, acum în inima mea pe sufletul
186

meu degrab să-l veselească. Cu gură desfătată şi cu limbă întinsă şi cu suflet bucuros, niciodată nu voi înceta a te cinsti pe tine, Stăpâna cea mult lăudată. Că întru numele tău voi ridica mâinile mele şi în toată viaţa mea, bucurându-mă, bine te voi cuvânta, ceea ce eşti viaţa celor ce te doresc pe tine.
Slavă ...

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, adâncul şi noianul cel mare al milei, opreşte şi usucă izvorârea şi curgerile relelor mele cu curgerea milostivirii tale, cea cu totul fără prihană, dându-mi mie curgere de umilinţă care mă spală, Fecioară.
Şi acum ...

Stâlpare putredă, rod sănătos n-a odrăslit niciodată, nici izvor amar n-a izvorât apă dulce. Dar cuvinte drepte, cum va face inima îndărătnică? Pentru aceasta mă cutremur, Stăpână, a te cinsti pe tine, însă ştiind credinţa mea, mântuieşte-mă.

187

MIERCURI SEARA  Glas 4, Cântarea 1-a, Irmos:

Nu este asemenea Ţie, Preaslăvite Doamne, pentru că ai izbăvit cu mână tare pe poporul pe care l-ai câştigat, Iubitorule de oameni.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Chiar şi cu adevărat ai născut pe Dumnezeu şi Domnul şi Născătoare de Dumnezeu, tu singură, cu adevărat şi chiar te-ai numit, Curată; pentru aceasta cu credinţă te cinstim şi după datorie te slăvim. Pe tine cămară a întrupării lui Dumnezeu, Curată, prea fără prihană şi cuvântătoare cunoscându-te arătat, te rog să mă izbăveşti de patimile trupului şi ale sufletului, şi de ispite şi de înconjurări.
Slavă ...

Ca ceea ce eşti scară a venirii către noi a Atotţiitorului, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, din patimile cele pământeşti ale trupului la cer înalţă-mă şi către Dumnezeu povăţuieşte-mă.
Şi acum ...

Ceea ce te-ai făcut Maică a Luminii, luminează-mă cu lumina solirilor tale, pe mine cel ce dorm ca într-o noapte, şi povăţuieşte-mă, cu milostivirea ta, către Lumina cea neînserată şi către viaţă veşnică.
Cântarea a 3-a, Irmos:

Pentru că Biserica cea stearpă din păgâni a născut şi adunarea cea multă întru fii a slăbit, Minunatului
188

Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti Doamne. Te-ai arătat fântână care de-a pururea izvorăşti mângâieri celor necăjiţi; pentru aceasta şi mie, Stăpână, curgerea apelor tale celor curgătoare izvorăşte-mi şi-mi stinge cuptorul patimilor. Pe mine cel rănit de gânduri necuvioase, tămăduieşte-mă ceea ce ai vindecat rana cea cumplită a firii noastre; că pe Ziditorul şi Domnul acesteia L-ai născut.
Slavă ...

Viscolindu-mă în noianul greşelilor mele celor multe şi al patimilor şi al ispitelor, cu multă grăbnicie la limanul sprijinirii tale povăţuieşte-mă, cea cu totul fără prihană.
Şi acum ...

Pe tine, cea ce eşti mai desfătată decât cerul şi mai înaltă decât pământul, eu cel căzut şi strâmtorat cu năvălirile asupră-mi ale vrăjmaşilor, te rog ca întru necaz să mă desfătezi, Stăpână.
Cântarea a 4-a, Irmos:

Acesta este Dumnezeul nostru, Cela ce din Fecioară S-a întrupat şi firea omenească a îndumnezeit-o, pe Care lăudându-L, strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne. Fecioară, ceea ce ai născut pe Vindecătorul şi Mântuitorul şi Dezlegătorul necazurilor, slobozeşte-mă de toate greutăţile şi de veselie negrăită umple inima mea, ca de-a pururea să te fericesc. Pe tine, pom cu frumoase roade şi sad cu bună umbră, te numim noi credincioşii, ca ceea ce ai odrăslit Rodul cel frumos cu podoaba şi Mântuitor al nemuririi, pe Carele roagă-L pentru cei ce cu credinţă te cinstesc
189

pe tine.
Slavă ...

O, nouă şi preaslăvită unire şi amestecare! Cu fecioria pe naştere a unit-o Dumnezeul Cel ce S-a născut, şi pe ceea ce L-a născut negrăit, iarăşi curată şi nestricată a lăsat-o, ca şi mai înainte de naştere.
Şi acum ...

Cela ce este înfricoşat şi neapropiat oştilor celor de sus, apropiat celor de jos S-a arătat, din Fecioară fără de bărbat; pe care cu dreaptă credinţă Născătoare de Dumnezeu o numim, ceea ce cu numirea cea potrivită Naşterii s-a îmbogăţit.
Cântarea a 5-a, Irmos:

De noapte mânecând, toţi fără de tăcere Te rugăm pe Tine, Lumina cea neapropiată, Dumnezeul cel Îndurat; pacea Ta, Hristoase, dăruieşte-o nouă. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti rai al vieţii, de moartea păcatului şi de patimi de multe feluri izbăveşte pe robii tăi. Alabastru gândit al Mirului celui deşertat din cer pe pământ, tu eşti Curată; fă-mă acum şi pe mine binemirositor.
Slavă ...

Pe omul cel ce a curs întru stricăciune, iarăşi l-ai întors prin dumnezeiască Naşterea ta, Fecioară, şi nemuririi celei mai dinainte l-ai învrednicit.
Şi acum ...

Ca ceea ce eşti mai înaltă decât heruvimii şi serafimii, Născătoare de Dumnezeu, cea cu totul neîntinată, străluceşte sufletul meu cu lumina ta cea dumnezeiască.
190

Cântarea a 6-a, Irmos:

Precum pe Iona proorocul l-ai izbăvit din chit, Hristoase Dumnezeule, şi pe mine dintru adâncul greşelilor scoate-mă şi mă mântuieşte, Unule Iubitorule de oameni. Miluieşte-mă, ca o milostivă, pe mine cel necurat, ca ceea ce eşti mai curată decât strălucirile soarelui şi neîntinată, şi de lumina ta cea dumnezeiască umple inima mea. Oprit-ai acum stricăciunea ce păştea firea, prin adevărata nestricăciune; opreşte, Preacurată, pâraiele patimilor mele şi curgerile cugetului celui trupesc.
Slavă ...

Te laud pe tine, ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Prealăudat, şi te rog cu dorire: De înfricoşata judecată şi de veşnica osândă, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă şi mă mântuieşte.
Şi acum ...

Pe tine singură te-am cunoscut, Preacurată, mai cinstită decât heruvimii, ca ceea ce ai născut pe Cel ce i-a făcut pe dânşii dintru nefiinţă; pe Carele roagă-L să ne miluiască pe noi cei ce te lăudăm pe tine.
Sedealna:

Ceea ce eşti părtinitoarea nebiruită a celor necăjiţi şi gata solitoare a celor ce nădăjduiesc spre tine, mântuieşte-mă de sminteli şi să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce cumplit mă primejduiesc.
Cântarea a 7-a, Irmos:

De aşezământul Tău aducându-Ţi aminte, Hristoa191

se Dumnezeule, pe tineri i-ai izbăvit din foc prin pogorârea îngerului, Cel singur cu adevărat Preaslăvit. Ceea ce eşti dumnezeiască fântână a milostivirii şi a bunătăţii, izvorăşte-mi şi mie, cu îndestulare, bogăţia milostivirilor tale, şi spălându-mi întinăciunea greşelilor mele, stinge-mi înfocarea trupului. Duhovniceasca bogăţie, cea dată mie de la Dumnezeu, mai înainte vieţuind în desfrânare, toată am cheltuit-o prin dulceţile trupului. Ci precum pe desfrânat, cu rugăciunile tale, Fecioară, îndreptează-mă.
Slavă ...

Cetele îngerilor, cetele mucenicilor şi ale apostolilor Tăi, Cuvinte, roagă totdeauna multă milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, ca pe toţi să-i miluieşti, ca un Milostiv, pentru Născătoarea de Dumnezeu.
Şi acum ...

Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi singura mea scăpare, izbăveşte-mă de stăpânirea dulceţilor şi a patimilor care mă tiranizează, dându-mi mie dezlegare datoriilor cu rugăciunile tale.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Pe Dumnezeu Cel ce a întins cerul ... În pântecele tău sălăşluindu-Se Cel Preaînalt, te-a arătat pe tine, Fecioară, mai desfătată decât cerurile şi părtinitoare nebiruită a celor ce strigă: Toate lucrurile Domnului, lăudaţi pe Domnul. Supunându-mă dobitoceşte patimilor, întru adâncul pierzării m-am pogorât şi ardere a văpăii pe sinemi m-am făcut; ci tu, Maica lui Dumnezeu, căutând spre mine miluieşte-mă şi mă mântuieşte.
192

pe Hristos Dumnezeul nostru. Fecioară. că tu. acum lângă uşă este ziua. Doamna tuturor. ticăloase suflete. Fecioară. Născătoare de Dumnezeu.. de nesuferitele munci cele veşnice izbăveşte-mă. Irmos: Pe Naşterea ta cea fără de sămânţă. mâhneşte-te.Binecuvântăm pe Tatăl . dă-mi mâna. Cel ce a întins cerul ca o piele.. Care este Bunătatea cea firească. dând fiecăruia cele vrednice de cele lucrate. slobozeşte-mă. Doctorule al celor bolnavi. bine să cuvântăm … Pe Dumnezeu. cu cântări fără tăcere Îl mărim. chipuri de pocăinţă arată. Născătoare de Dumnezeu Preacurată. pentru rugăciunile Maicii Tale celei fără stricăciune.. ai născut mai presus de cuvânt pe Slobozitorul sufletelor noastre. am întinat veşmântul pe care 193 . iar în vremea cea viitoare. Nu am fapte bune. lăudaţi-L pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. şi a întărit pământul pe întemeierea sa. Judecătorul fără de milostivire şade. şi rănindu-mă m-am împuţit. Trecând prin nestatornicia vieţii. Slavă . am căzut în gândurile cele tâlhăreşti. pe mine cel robit de toate felurile de păcate. Să lăudăm.. Cântarea a 9-a. precum este scris. preoţii Domnului şi robii Domnului. căzând la Maica lui Dumnezeu.. Tămăduieşte sufletul meu cel ce boleşte şi luminează mintea mea cea întunecată. Marie. Suspină.. Şi acum .

Şi acum .. 194 . pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. degrab mă slobozeşte de prietenia cea vicleană către trup şi mă fă rob al dumnezeieştii voi. cea iubitoare de bine. pe mine cel ce pier cu lenevirea. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel iubitor de bine. îndreptează-mă pe mine cel deznădăjduit.l-am luat prin îmbrăcămintea Dumnezeiescului Botez şi umblu întru întunericul necunoştinţei. Doamne.. mă rog. Născătoare de Dumnezeu.

Preacurată. în chipul Crucii. Irmos: Noianul Mării Roşii cu urme neudate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Că tu ne-ai născut nouă Binecuvântarea şi tuturor ai izvorât Bucuria cea veşnică. Cântarea a 3-a. Irmos: Dintru înălţime Te-ai pogorât pe pământ cu voirea. toţi cei ce suntem în primejdii spre ajutorul tău cel cu adevărat întemeiat de-a pururea alergând. mântuieşte-ne pe noi De tot ajutorul cel din lucruri golindu-ne. M-am rănit. ne mântuim.. Slavă . Preacurată. Stăpână.JOI SEARA  Glas 4. Şi acum . Preacurată. pedestru trecându-l Israil cel de demult... Cântarea 1-a. împotriva blestemului strămoaşei. care la moarte mă duce şi în iadul cel de suflet pierzător. din cer «bucură-te». cu mâinile lui Moisi. Gavriil ţi-a adus ţie.. şi firea omenească cea 195 . pentru aceasta către limanul veseliei îndreptezi pe robii tăi. Alinare în furtuna ispitelor şi dumnezeiască ocârmuire în întreitele valuri ale patimilor te-a pus înainte pe tine Cel ce te-a proslăvit pe tine. Cel mai presus de tot începutul. puterea lui Amalic în pustie a biruit. eu ticălosul. din care răpeşte-mă. cu săgeţile păcatului. şi acum zac în patul deznădăjduirii.

ai stătut pe Cruce. Doamne. îndură-te de sufletul meu. şi ca o iubitoare de fiu întâmpină-mă şi-l izbăveşte pe acesta cu tăria ta. bucură-te. Amăgirea celor văzute. am căzut cumplit întru adâncurile necazurilor şi dureri cumplite mă cuprind. singura Maică a lui Dumnezeu. Irmos: Pentru dragostea chipului Tău. Milostiveşte-te.. izbăvirea Evei. Mireasă Dumnezeiască. Îndurate. Preacurată. veselie celor întristaţi şi bucurie celor necăjiţi şi bogăţie celor săraci te-a dat pe tine Cel Puternic. care în valurile patimilor trupului şi ale sufletului se primejduieşte. bucură-te. bucură-te. Fecioară. şi s-au topit neamurile. îndreptarea lui Adam. din care răpeşte viaţa mea. Iubitorule de oameni.. dintru care izbăveşte-mă. întru bucurie strigăm ţie: Bucură-te. Cinstită. cu solirile tale. Aducându-ne aminte. de graiurile dumnezeiescului înger. Slavă . şi mă miluieşte. 196 .smerită ai înălţat-o. prin Crucea Ta. Tărie celor neputincioşi şi mângâiere celor deznădăjduiţi. Iubitorule de oameni. Şi acum . întru cele de scârbă m-au încuiat... Abătându-mă de la poruncile Tale. Cântarea a 4-a. mântuirea credincioşilor. tăria mea şi lauda. pentru că nu este sfânt afară de Tine. pentru rugăciunile Maicii Tale. cu taină depărtându-mă de la dragostea celor nevăzute şi nerătăcite. că Tu eşti. din iadul cel mai de jos.

Care în zilele cele mai de pe urmă S-a unit din sângiurile tale cele curate. izvorul milei. să mă izbăveşti de chinuri şi să mă aduci către dumnezeiasca umilinţă.. Pe Înţelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatică ai născut-o cu trup după Ipostas. te rog pe tine. Irmos: Între doi tâlhari Te-ai cunoscut pe Cruce.. şi dăruieşte-mi chipuri de pocăinţă cu sfinţitele tale rugăciuni cele către Milostivul Dumnezeu. Cântarea a 5-a.. slavă puterii Tale. robului tău. cu rugăciunile tale. Slavă . Doamne. Lipsit fiind de lacrimi şi de suspine.. şi mă izbăveşte de nemăsuratele mele rele. Cu curgeri de umilinţă spală-mi întinăciunile inimii mele. neîntinată Fecioară. Fecioară. Slavă ... Să nu încetezi rugând pe Dumnezeu. ca să propovăduiesc minunile tale tuturor marginilor. din întunecarea patimilor mele. Şi acum . pe care nebuneşte am pierdut-o. ca să mân197 . Pe tine curăţitoarea tuturor oamenilor cu credinţă te rog şi mă cuceresc ţie. Fecioară. pe Cuvântul Cel mai înainte fără de început. Fecioară. să-mi dăruiască dezlegare greşelilor mele şi iarăşi să mă aducă la veselia cea de demult. şi s-a ridicat soarele cu cutremur şi luna a stat întru rânduiala sa. pe Care L-ai întrupat. celei binecuvântate: Fă-mi mie milostiv pe Judecătorul în ziua judecăţii. pe Care negrăit L-ai născut. ca pe Mântuitorul şi Stăpânul. Hristoase Dumnezeule.Acoperământ şi sprijin şi scăpare fii mie.

Stăpâne? Ci. Să-mi fii mie.. Doamne. care de-a pururea împaci cu Dânsul. din coasta Ta. ne lăudăm. de sângele diavolilor curăţindu-se. care s-au îndulcit de minunile Tale cele multe. întru nădejdea cea spre tine de năvălirile vrăjmaşilor nu ne temem. Vrând să facă cunoscută negrăita Lui bunătate. Dă-mi ajutorul tău şi mă izbăveşte de primejdii şi de necazuri. slobozindu-mă de dureri şi de greşelile mele. Mieluşeaua şi Maica Ta. Şi acum . Preacurată Stăpână. Învredniceşte-ne. pe noi cei de acum să vedem slava Fiului tău. te-a dat pe tine mijlocitoare nouă. ceea ce ai născut Izbăvirea tuturor. întru tine de greutăţi ne izbăvim. ca să ne îndulcim şi mai adevărat de împărtăşirea Lui.... Biserica strigă către Tine. Doamne. Slavă . cu sângele cel curs. Cântarea a 6-a. Curată. Şi acum . prin milostivire. cu rugăciunile tale. pe cei ce-L mânie pe El. şi furtuna patimilor mele potolind-o.. Preaneîntinată. alinare şi liman de mângâiere. Fecioară. prin solirile tale. Sedealna: Dacă Te-a văzut pironit pe Cruce.tuiască pe om. Cel ce S-a întrupat din tine. Preaiubite Fiule? Acestea Ţi-au răsplătit nespusa adunare a celor fărădelege. slavă negrăitei sme198 .. Întru tine. se spăimânta şi striga: Ce vedere este aceasta. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă. trecându-mă la dumnezeiasca adăpostire cea neînvăluită. noi cei ce te lăudăm pe tine.

De iubirea Sa de oameni şi de singură bunătatea cea mai presus de nemărginire. văpaia cuptorului au călcat şi lăudând cântau: Bine eşti cuvântat. oarecând în Babilon.. ci tu.. Irmos: Tinerii lui Avraam. Irmos: Pe Hristos Dumnezeul nostru . Domnul. născând pe Dumnezeu. 199 . Slavă . Prealăudată. Ziditorul înduplecându-Se. Noi cei uscaţi cu bolile patimilor cunoscându-te pe tine cu adevărat izvor de tămăduiri. Cântarea a 8-a. ca ceea ce tămăduieşti pe cei ce strigă: Bine este cuvântat.. Rodul pântecelui tău. prin tine. nouă celor bolnavi. Mireasă Dumnezeiască. lăudând măririle tale cele multe. pentru aceasta toţi te lăudăm pe tine. Curată. te-a dat pe tine.reniei Tale! Cântarea a 7-a. întru mâhniciune şi smerenie. cu lucrurile mele cele necuvioase şi cu sfaturile. dă-mi veselia ta. prin amăgirea şarpelui. S-a schimbat. Pe oamenii cei înstrăinaţi de la Dumnezeu. i-ai chemat înapoi.. Care a rămas ceea ce era şi S-a făcut ceea ce nu era. Dumnezeul părinţilor noştri. bucuria vieţii celei de acum.. Fecioară. Doctorul sufletelor şi al trupurilor. ceea ce eşti pricinuitoarea bucuriei celei adevărate.. Şi acum . S-a arătat celor de pe pământ. Cel ce S-a făcut Om din sângiurile tale. Tărie fără de boală. scoatem ape mântuitoare şi dumnezeieşti şi slăvim pe Domnul.

şi ale apostolilor şi ale tuturor sfinţilor. ci ca un Preabun. şi iarăşi. din coapsele cele fecioreşti negrăit L-ai întrupat. Irmos: Pe tine ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu. Binecuvântată Preacurată.. bucură-te. Cântarea a 9-a. Şi acum … În Sfânta Sfintelor hrănindu-te. ai născut pe Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii. bine să cuvântăm … Pe Hristos Dumnezeul nostru. Să lăudăm. Iubitorule de oameni. Cel ce a răsărit mai înainte de soare. ochii şi înţelegerile sufle200 . Legile Tale cele dumnezeieşti. Născătoare de Dumnezeu. Maica lui Dumnezeu. Pentru aceasta arată spre mine. Cela ce pe Cruce cu trupul S-a pironit şi ne-a arătat nouă armă spre mântuire. Binecuvântăm pe Tatăl . Născătoare de Dumnezeu. Sfântă Mireasă a lui Dumnezeu. de Dumnezeu Născătoare. Mâinile şi ochii sufletului meu cu dinadinsul le întind către tine. te mărim. prin tine face prieteni pe toţi cei ce te laudă de-a pururea. fără de lege călcându-le. Care trupeşte la noi a venit. pentru aceea cu sfinte glasuri toţi strigăm: Bucură-te. Fecioară. ne-am dat vrăjmaşilor şi cu sufletul şi cu trupul. Stăpână. veselia sfinţilor îngeri. Curată. cu totul fiind ţinut de necazurile cele de multe feluri. Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Luminează-mi. pentru rugăciunile Maicii Tale celei nestricate. tare surpă-i pe aceştia..trup luând. bogăţia cea nebiruită a iubirii tale de oameni. şi chem sprijinul tău cel fierbinte. tineri preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

. ca să nu mă apuce întunericul cel prea adânc al păcatelor. Mântuieşte-mă. rugule nears. Pentru bunătatea Ta. ci tu însăţi mântuieşte-mă şi mă ocârmuieşte. bucură-te. Slavă . Făcându-mă cu totul întinat. care ai purtat Pâinea vieţii. ceea ce eşti părtinitoarea cea neruşinată a credincioşilor. bucură-te. uşa lui Dumnezeu cea neumblată. care nu din lucrurile dreptăţii avem îndrăzneală către Tine. ci din singură iubirea Ta de oameni. pe mine netrebnicul tău rob. dumnezeiască masă.tului meu. Şi acum . Stăpână. 201 . chem ajutorul şi sprijinul tău.. bucură-te. Fecioară. Curată. pentru rugăciunile Maicii Tale. Doamne.. pentru aceasta în dar cerem iertare. întru nepovestite fapte şi urâciuni. lăcaşul cel cu totul fără prihană al Împăratului Hristos. Hristoase. ai venit ca să ne izbăveşti pe noi. pe care dăruieşte-le mie şi mă izbăveşte de toate ispitele cele grele şi de necazuri. care strig ţie cu credinţă: Bucură-te. nici să mă acopere întunericul deznădăjduirii. prin călcările de poruncă..

cu puterea ta scoate-mă... Irmos: 202 . din adâncul greşelilor şi mă povăţuieşte către lumina dumnezeieştilor porunci ale Mântuitorului Hristos şi Dumnezeu. de întreitele valuri ale gândurilor. Şi acum . Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. şi voi cânta minunile ei. Cântarea a 3-a. Irmos: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul. înfrumuseţând cu nemurire şi cu dar firea omenească. Stăpână. şi cuvânt voi grăi Împărătesei Maici. de săgeţile vicleanului şi de adăugirile potrivnicului. Căzând în tina cea noroioasă a răutăţilor mele. şi mă răpeşte din focul cel veşnic. bucurându-mă. Scoate-mă. străluceşte-mi mie raza cea mântuitoare a pocăinţei şi-mi dă viaţa cea veşnică. întru tot cântată Născătoare de Dumnezeu. mântuieşte ticălosul meu suflet. mântuieşte-ne pe noi Din tina patimilor. Preacurată de Dumnezeu Născătoare. Pe moarte şi pe stricăciune tu le-ai pierdut. Cântarea 1-a. şi mă voi arăta luminat prăznuind. şi de focul cel veşnic şi de muncă izbăveşte-mă. Fecioară Maică..VINERI SEARA  Glas 4. Curată.. mă înec foarte cu lucrurile cele viclene şi nu-mi este statornicie. născând pe Hristos. Izvorul nestricăciunii. ceea ce eşti prea nevinovată. Slavă .

de Dumnezeu fericită Doamnă. Fecioară prea fără prihană. întăreşte-o întru preacurată frica lui Dumnezeu. mă rog. de-a dreapta Împăratului şi Dumnezeu. întăreşte-i. ca ceea ce ai născut Viaţa. Hristoase. puterii Tale. Stăpână. prin palmă curată. Cel mai presus de dumnezeire. şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă. Deznădăjduindu-mă de tot felul de ajutor. Ceea ce te-ai arătat Fecioară Curată. preanevinovată. acoperământul şi păzitoarea cea puternică am alergat. Născătoare de Dumnezeu.. ia întunericul sufletului meu şi legăturile păcatelor le rupe. ceea ce eşti cu totul 203 . şi mă fă să fiu al Fiului tău şi Dumnezeului nostru.. mântuieşte-mă. cununilor slavei învredniceşte-i. acum stai înainte. şi cu folosinţa ta.. înviază-mă. Şi acum .. pentru Dumnezeiască slava ta. Irmos: Cela ce şade în slavă pe scaunul Dumnezeirii. nu mă lepăda dar de la dumnezeiescul tău acoperământ. Pe mine cel omorât cu răutatea vicleanului. Cântarea a 4-a. cu bună îndurarea ta. către tine. pe cei ce au adunat ceată duhovnicească. Inima mea. ca ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat. Pe mine cel ce sunt ţinut de trândăvie şi cu negura patimilor cu totul întunecat şi de păcate robit.Pe ai tăi cântăreţi. Ca o Împărăteasă împodobită cu lanţuri de aur. rugându-te pentru robii tăi. pe nor uşor a venit Iisus. Slavă . slobozeşte-mă. ceea ce se clăteşte de adausurile patimilor.

. şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani. Preacurată. Slavă .. scoate-mă. păzeşte sufletul meu ca lumina ochiului.. înviază-mă şi mă mântuieşte. sub acoperământul aripilor tale. ca ceea ce eşti bună. ceea ce eşti bună. că tu.fără prihană. ceea ce ai născut Învierea tuturor. spre zidirea şi luminarea sufletelor noastre. gonind neştiinţa inimii mele. Irmos: Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască slava ta. şi afundat fiind întru adâncul căderii. Fecioară neispitită de nuntă. ceea ce eşti bună. dimpreună şi a sufletului meu celui pătimaş. să se teamă de Fiul tău şi să facă poruncile Lui din inimă. de demult proorocul te-a numit Munte Dumnezeiesc şi sfinţit. cu rugăciunile tale. Cântarea a 5-a. ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Povăţuieşte-mă. căci către tine am alergat. din care S-a arătat Mântuitorul Cuvânt. cu totul fără prihană. Preacurată. ca să se veselească sufletul meu cel smerit. Stăpână. învredniceşte-mă ca să mă mărturisesc Izbăvitorului cu toată inima mea. Stăpână. peste tot umbrit cu fapte bune. În mormântul desfrânărilor mele celor netrebnice zac şi sunt ţinut de trândăvie şi lenevie. tuturor celor ce te laudă pe tine. ca o milostivă cu totul curată.. Şi acum . Pe tine. ci tu.. Fecioară Curată. pace dăruindu-le. şi izbăveşte-l pe el de tirania duhurilor celor viclene şi de 204 .. ai avut în pântece pe Dumnezeul Cel peste toate. Slavă .

. veniţi să plesnim cu mâinile. ci tu.. şi risipeşte norul cugetelor mele celor rele. milostivindu-te. Înmulţitu-s-au greşelile sufletului meu mai mult decât nisipul mării şi ca o sarcină grea mă pun jos pe mine. Stăpână. Slavă . cel ce te-a câştigat puternică apărătoare şi folositoare neruşinată. Sedealna: Pe ceea ce este apărătoare caldă întru nevoi.muncă.. Străluceşte-mi mie raza pocăinţei. mai înainte de sfârşit. Şi acum . Alină valul cel sălbăticit al patimilor mele şi viforul cugetelor celor rele. mântuieşte-mă.. Arată-te. Preacurată. pe cei ce pururea mă luptă pe mine şi risipeşte norul cugetelor celor viclene. fiind uşă a Soarelui dreptăţii. Maica lui Dumnezeu. Irmos: Cugetătorilor de Dumnezeu. Fecioară. Cântarea a 6-a. izbăvind de năvălirile patimilor şi de viclenii diavoli pe robul tău. şi ajutătoarea noastră şi împăcătoarea către Dumnezeu.. slăvind pe Cel ce S-a născut dintr-însa. Surpă. săvârşind acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu.. pe Născătoarea de 205 . Şi acum . prin care din stricăciune ne-am izbăvit. ceea ce eşti tuturor tare folositoare şi acoperământ. de care sunt tras cu amăgiri cumplite şi stricăciuni. cea cu totul fără prihană. Stăpână.

Cântarea a 8-a. pe cei ce te cântă pe tine întru adevăr întru toţi vecii. Slavă . rogu-mă. cuptorul pe care mi l-au mijlocit mulţimea răutăţilor mele. Şi acum . Fecioară Curată. Dumnezeul părinţilor şi Doamne. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi . de Dumnezeu Născătoare. m206 . Stinge.Dumnezeu. prin lucrarea diavolească. se bucurau cântând: Prealăudate. Curată. Pururea Fecioară. Fecioară curată. cu credinţă te chem: Păzeşte inima mea cea smerită şi mă izbăveşte de văpaia muncii şi de întunericul cel veşnic. ci îngrozirea focului bărbăteşte călcând-o. fără numai Făcătorului. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pe tine. Vindecă sufletul meu cel ce boleşte şi mintea mea cea întunecată lumineaz-o şi din foc şi din muncile cele negrăite şi veşnice mă răpeşte. credincioşii să o fericim. cu pâraiele lacrimilor mele şi cu ploaia îndurărilor tale. Cântarea a 7-a. cu suliţa Fiului tău. Rupe.. singura care eşti Maica Cuvântului.. Izbăveşte-ne pe noi de ispitele ce vin asupra noastră şi de toată munca. de toată cuprinderea în ceasul sfârşitului meu.. zapisul greşelilor mele şi mă izbăveşte. bine eşti cuvântat.. Irmos: N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu. Mireasă a lui Dumnezeu. Plecându-mă patimilor celor necuvântătoare...

Irmos: Tot neamul pământesc să sălteze cu Duhul. pe Izbăvitorul şi Domnul. Preacurată. fiind luminat. şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup.. Să lăudăm. 207 .am pogorât întru adâncul pieirii şi singur m-am făcut ardere văpăii. bine să cuvântăm … Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor. cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te. ceea ce te-ai născut din cea stearpă. iar acum lucrată. de Dumnezeu Născătoare Fecioară. ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor. pe toată lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Preafericită Născătoare de Dumnezeu. de Dumnezeu Născătoare Fecioară. Fecioară. Cântarea a 9-a.. Binecuvântăm pe Tatăl . arat-o aducătoare de roadă. te-a arătat Doamnă tuturor celor văzute şi celor nevăzute. Naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. pe tine.. Cel ce domneşte făptura. cu voia Aceluia ce toate le preface. Ceea ce ai născut pe Noianul milostivirii. Cel ce S-a întrupat din pântecele tău. din care izbăveşte-mă. Domnul. atunci fiind închipuită. cea întru tot cântată. Şi acum . Inima mea neroditoare fiind de dumnezeieştile fapte bune.. usucă noianul răutăţilor mele şi legăturile păcatelor mele mai înainte de sfârşit dezleagă-le. Pururea Fecioară. proslăvindu-te ca pe o Maică a Sa fără prihană. ca să te laud pe tine. Curată. pe mine robul tău.

.. Stăpână. Dumnezeu. acum îngrab mă slobozeşte pe mine. pe mine cel ce pier cu lenevirea.. Curată. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Cu stropirea îndurărilor tale.Cu lumina ta străluceşte-mă. 208 . care ai născut pe Iubitorul de bine. ca să te cânt pe tine Maică Fecioară. Ceea ce eşti iubitoare de bine. care ai născut Lumina cea neapropiată. alungă norii patimilor mele şi din întunericul cel neluminos răpeşte-mă şi Luminii celei dumnezeieşti mă învredniceşte.. Născătoare de Dumnezeu. de dragostea trupească cea vicleană. Şi acum . ca să înceteze râurile patimilor şi să mă izbăvească de munci. spală putrejunea inimii mele şi mă învredniceşte ca să vărs pururea pâraie de lacrimi. Slavă . şi mă fă să fiu rob dumnezeieştii voi.

Cântarea a 3-a. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce eşti uşa Luminii celei neapropiate. Hristoase. Irmos: Calul şi călăreţul în Marea Roşie i-a scufundat Hristos. şi pe Israil l-a mântuit.. folositoare nebiruită. ci dă-mi mie mila ta. Cântarea 1-a.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. şi zid nesurpat şi acoperământ nestricat. m-am izbăvit de şarpele cel amăgitor. strălucirea mântuirii cea dumnezeiască şi izbăvire. întăreşte Biserica . care căuta de demult cumplit să mă înghită pe mine. Maica lui Dumnezeu. Încetează durerea cea nesuferită a inimii mele celei dosădite şi necăjite. deschide sufletului meu uşile pocăinţei şi-i dă intrare în bucuria şi frumuseţea cea de acolo. cu totul fără prihană. Născătoare de Dumnezeu. şi-mi dăruieşte. Să nu mă dezgoleşti pe mine de dumnezeiescul tău acoperământ.. nici să mă lepezi ruşinat. Născătoare de Dumnezeu. Preacurată. Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt. pe piatra cea neclătită a poruncilor Tale.. nici să mă arăţi deşert de darul tău. Şi acum . Slavă . Preacurată Stăpână. Irmos: Cela ce cu porunca Ta ai înfipt pe nimic pământul şi ai ridicat neţinut pe cel îngreuiat. pe cel ce cânta cântare de biruinţă. Avându-te pe tine.SÂMBĂTĂ SEARA   Glas 5.

cu frică a strigat Ţie: Spre mântuirea poporului Tău.Ta. Scăparea lumii tu eşti. Cu puterea ta mă apucă din mâna luptătorului şi din tirania lui. strig către tine. Cu frică şi cutremur căzând. Mişcările şi poftele trupului meu stinge-le cu ploile rugăciunilor tale. Stăpâna lumii cea bună. şi oricine aleargă la tine cu gând călduros se izbăveşte de nevoi. şi făclia sufletului meu cea stinsă o 210 . în ceasul morţii. Unule. Stăpâna lumii cea bună. milostiveşte-te spre mine cel greşit. când voi da răspuns de cele ce am făcut în viaţă. şi mă păzeşte cu cercetarea cea dumnezeiască a puterii tale. izbăveşte-mă de toată mâhniciunea cea cumplită. Irmos: Dumnezeiasca Ta deşertare cunoscând-o Avacum. cela ce alerg la acoperământul tău. ca să mântuieşti pe unşii Tăi ai venit.. Hristoase. Ceea ce covârşeşti pe toţi cei născuţi. Născătoare de Dumnezeu: Tu îmi fii mie ajutătoare. ca ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Stăpânul şi Dumnezeu. Stăpâna lumii cea bună. tu mă sprijineşte după mare mila ta. Slavă . Pentru aceasta.. Preacurată. ca nu biruindu-mă să mă apuce şi să mă soarbă şi la pierderea muncii veşnice să mă ducă. Ceea ce eşti singura sprijinitoare a tuturor pământenilor.. Bunule şi Iubitorule de oameni. căci ai putere nebiruită. Cântarea a 4-a. cu mai înainte vederea. pe mine. pe Cel ce este mai presus decât toţi oamenii. Şi acum ..

Slavă . Având lauda cea luminată a fecioriei. «bucură-te» al lui Gavriil ţie aducem. Fecioară cu totul fără prihană. şi folositoare nemincinoasă.. Preacurată. prin care să aflu iertare. nădejdea celor deznădăjduiţi şi mângâierea celor ce plâng. a lui Dumnezeu Născătoare. 211 . pe tine turn nebiruit al credincioşilor. Curată.. a lui Dumnezeu Cel ce a săvârşit toate numai cu voia.. ca o Maică a lui Dumnezeu. la Tine mânec şi Ţie strig: Luminează sufletul meu cel întunecat.. Maica lui Dumnezeu cea fără stricăciune. Hristoase. de nu vei apuca tu înainte şi să-mi dai izbăvire? Venit-am întru deznădăjduire din nedumerirea cea multă.. Preacurată. Cine-mi va rupe mie zapisul greşelilor şi al păcatelor mele cele nemăsurate.aprinde cu focul dragostei celei dumnezeieşti.. Irmos: Cela ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Ceea ce eşti tăria celor neputincioşi. Fecioară.. Stăpână. Slavă . pururea agonisindu-te. mă nădăjduiesc spre tine a dobândi mântuire. Pentru aceasta. dă-mi plângere bine primită. iarăşi te lauzi mai presus de toţi. Şi acum .. zid şi întărire. pentru aceasta strig către tine: Miluieşte-mă şi mă mântuieşte. socotind mulţimea răutăţilor mele. Şi acum . izbăveşte-mă de pedeapsa cea veşnică pe mine robul tău. Cântarea a 5-a. ca un Milostiv. Pe tine.

făcătorul de rele. judecă pe diavolii care neîncetat mă necăjesc şi conteneşte degrab durerea inimii mele celei ticăloase. ceea ce eşti nădejdea marginilor. străluceşte-mi lumina ta. Sedealna: Maică Fecioară. pururea tulbură mintea mea cu desfătări. ceea ce eşti bună. Nu am sprijinitoare în lume afară de tine.. Preacurată. care dăruieşti lumii mila cea mare.. ca un Milostiv. scoate-mă degrab dintru adâncimea deznădăjduirii şi întăreşte paşii sufletul meu pe piatra vieţuirii celei fără de greşeli. izbăveşte-mă de toată răutatea cea grozavă. Şi acum . ceea ce ai zămislit Lumina Adevărului şi ai născut pe Dumnezeu cu trup. Ceea ce ai născut Viaţa cea pururea fiitoare. răpindu-mă pe mine din vicleşugul acestuia. ajută-mi. mie celui ce mă aflu întru întunericul relelor. răpeşte-mă din moartea cea sufletească şi vieţii celei veşnice învredniceşte-mă.Cântarea a 6-a. pentru aceasta cad către tine şi strig ţie: Nu te depărta de la robul tău. Stăpână Curată. Stăpâne Hristoase. Stăpână. te rog Stăpână.. Slavă . şi din stricăciune mă scoate.. Cântarea a 7-a. Amăgitorul. Pe tine cea cu adevărat neasemănată întru frumuseţe cu toţi cei născuţi. Mireasă Dumnezeiască. Irmos: 212 . Irmos: Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet. linişteşte-o.

. Slavă . vindecă necazul sufletului meu şi dăruieşte-mi liniştea mântuirii şi veselia vieţii.. de asuprelile vieţii.. Şi acum . luminează-mi ochii inimii mele. ci cu rugăciunile tale. închide-mi uşile cuvintelor deşertăciunii.. văpaia a stins-o şi pe tineri i-a rourat. de boli şi de primejdii şi de clevetirea cea cumplită. în necazuri apărătoare. Curată. Vezi credinţa mea.. Născătoare de Dumnezeu Preacurată. 213 . vezi şi dorul meu pe care îl am către tine. Izbăveşte-mă.. de tot necazul. găteşte-mi şi mie bogăţia şi curgerea milostivirii Lui cea nemăsurată. şi-mi dă mie înmulţit darul tău. Irmos: Ţie. O. Cel născut al Tău a izvorât râurile nestricăciunii. Ceea ce eşti uşă neumblată. de supărări şi de nevoi. Preacurată. de Dumnezeu fericită. Să te aflu pe tine. vezi dragostea cea dumnezeiască a sufletului meu. pe cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule. Făcătorului a toate .Domnul părinţilor Cel preaînălţat.. Ceea ce ai zămislit în pântece pe Lumina cea înţelegătoare. dezleagă-mi întunericul datoriilor mele şi negura patimilor o risipeşte. Fecioară Curată.. în ispite folositoare. Cântarea a 8-a. în primejdii liman de mântuire şi în toată întristarea mângâiere. bine eşti cuvântat. în nevoi ajutătoare. Binecuvântăm pe Tatăl . prin care au intrat întru mine moartea şi pierzarea păcatului.

tinerii dans a toată lumea împreună cântau: Toate lucrurile. Irmos: Isaia dănţuieşte. Curată. Ceea ce ai născut Mântuirea cea mai presus de minte şi tuturor oamenilor ai dăruit mântuire..Şi acum . Schimbatu-m-am de necazuri. bine să cuvântăm . pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Fecioara a avut în pântece şi a născut Fiu. ce primire? Ci minunează spre cei ticăloşi milele tale. ca un ticălos şi.. Cu dureri multe fiind înconjurat... Din buze spurcate ce cântare este ţie? De la cei ce au inimă sângerată. cerând ca să mă izbăveşti de cei ce mă caută şi răsărit de mângâiere să te arăţi mie. pe Carele mărindu-L. pe Emanuil. lăcrimând.. Cântarea a 9-a. Făcătorului a toate. dureri cumplite au înconjurat viaţa mea. strig către tine. pe Dumnezeu şi Omul. potolindu-mi necazul cel din păcate. Traiul vieţii mele cel scurt se cheltuieşte întru rău214 . cu faţa la pământ cad. genunchii îmi plec către tine. Puterea deznădăjduirii cea dintru mine se întăreşte. dă-mi şi mie dumnezeiasca mântuire. Răsăritul este numele Lui. Ţie. ceea ce eşti bună. de care izbăveşte-mă.. pe Fecioara o fericim. Fecioară. Curată. Să lăudăm.. în cuptor. Slavă . pentru aceasta mă usucă îngrozirile cele de acolo. negritu-mi-s-au mintea şi ochii. durerile schimbându-mi.. Şi acum .

pe acestea le uşurează cu rugăciunile tale cele bineprimite. ceea ce ai născut Bucuria tuturor. Născătoare de Dumnezeu.tăţi şi întru mulţimea necazurilor. 215 . pentru aceasta.

Cântarea a 3-a. Irmos: Dumnezeu a împărăţit peste limbi. mântuieşte-ne pe noi Cu gura şi cu limba. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Fecioară fără prihană. Cu totul fiind dezgolit de lucruri bune.. Irmos: Să cântăm Domnului. şi cu toată inima şi cu toată mintea mea. cu venirea Duhului şi cu buna voinţă a Tatălui. cântare de biruinţă. Născătoare de Dumnezeu. Cu totul sunt prihănit cu greşelile. şi cu gândul şi cu sufletul. eu cumplitul. Fecioară. de care dezbracă-mă. Cântarea 1-a. Trupul şi sufletul avându-le curăţite.DUMINICĂ SEARA   Glas 5.. şi judecăţii fiind vinovat. Şi acum . şi îmbracă-mă cu milostivirea ta. Fecioară fără prihană: Cu rugăciunile tale. mă rog ţie. Slavă . învredniceşte-mă dumnezeieştii mântuiri.. Celui ce a făcut minuni minunate în Marea Roşie. Dumnezeu şade pe scaunul cel sfânt al Său şi să-I cântăm Lui cu înţele216 . că S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. te-ai învrednicit cu sfinţenie a primi pe Preasfântul Dumnezeu.. m-am îmbrăcat cu îmbrăcămintea răutăţii şi a desfrânării. te propovăduiesc pe tine.

cine nu se va spăimânta şi nu se va înfricoşa. Doamne. când văpaia gheenei în inima mea o închipuiesc. că ai ieşit spre mântuirea poporului Tău.. o. pe Izvorul milosteniei şi pe Adâncul dumnezeieştii îndurări. Judecătorul cel înfricoşat. pe 217 . Care cu flori minunat a înfrumuseţat pământul. mai mult decât toţi fiii oamenilor. Miluieşte. Născătoare de Dumnezeu. milostiveşte-te şi dăruieşte-mi curăţire de păcatele mele. Mare şi nemângâiată este zdrobirea. Preasfântă Stăpână! Slavă . că tu. de a căreia cercare. şi râu de foc cu urlet în jos trăgându-se. Frumoasă te-ai făcut cu podoaba faptelor bune şi cu sufletul şi cu trupul. Cântarea a 4-a. Irmos: Lucrurile iconomiei Tale. o. necazul şi nevoia înfricoşate. plâng şi lăcrimez şi mă tânguiesc.. pentru aceea ai născut pe Fiul Cel frumos. Cu cutremur stând înainte cetele cele fără de materie.gere. Stăpână! Şi acum . Preasfântă Stăpână. pe scaun preaînălţat şi groaznic. de aş scăpa.. Suspin şi mă sfărâm cu tânguiri şi cu plângeri şi cu sabia întristării cu totul mă pătrund. când sufletul se desparte cu nemilostivire şi silă de unirea trupului. şezând Hristos. au spăimântat pe proorocul Avacum.. ceea ce ai născut pe Dumnezeul milei. Văzându-mă cu ochiul tău cel milostiv. ca Împăratului şi Dumnezeu. strâmtorarea nepovestită. îndură-te şi fă milă cu prea ticălosul meu suflet. ca să mântuieşti pe unşii Tăi ai venit.

de noapte mânecă către Tine duhul meu. suflete. şi ai şerpilor. Stăpână. a plânge şi a lăcrima. suflete. să te înţelepţească pe tine. deci.. Şi acum . cu milostivire mă împacă. Slavă . Din mâhnirea cea multă am venit întru deznădăj218 . arată spre mine Faţa Ta. Şi acum . dinţii aspidelor celor pierzătoare de suflet.. Hristos S-a făgăduit. a mă tângui şi a suspina din inimă şi de plângerile cele nefolositoare şi de mângâieri lipsite izbăveşte-mă.. Slavă . şi scrâşnirea dinţilor să te înfricoşeze şi fundul iadului cel nestrălucit să te oprească de la răutăţi. prin rugăciunea ta cea bine primită. Fecioară. Cântarea a 5-a. ai născut pe Hristos cel Curat.. cei ascuţiţi spre moarte şi zdrumică măselele leilor celor ce caută de tot să mă mănânce. prin solirile Născătoarei de Dumnezeu. Învaţă-mă. Lumina cea adevărată. care arde cu foc. căzând cu lacrimi de pocăinţă la Născătoarea de Dumnezeu. L-ai născut. pe Stăpânul cel milostiv.. să vină împreună cu Tatăl întru tine să petreacă şi să Se sălăşluiască.Curăţitorul sufletelor. Zdrobeşte.. Râul cel ce clocoteşte. ca o Curată... cu Care. Preacurată. Necunoscând împreunare de bărbat. îndreptează-te şi găteşte vrednică sălăşluire Acestora. Irmos: Hristoase Dumnezeule.

acoperă-mă pe mine cel ce scap la tine. strigând cu dinadinsul: Preasfântă Stăpână. Stăpână.. Curată. Irmos: Bine eşti cuvântat. cu rugăciunile tale. Irmos: Din chit pe proorocul l-ai izbăvit. şi tuturor m-am arătat îngreţoşat. Slavă . Cântarea a 7-a. Doamne.. ci. ca să nu mă apuce pieirea cea desăvârşită. Ca ceea ce eşti ajutătoarea nebiruită a creştinilor. cântarea cea de bucurie a cântat ţie. Cel lăudat şi preaslăvit.. şi nădejde. Stăpâna lumii. Preacinstită. lăsându-mă neocrotit. şi sprijin şi scăpare. Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe scaunul slavei. miluieşte-mă pe mine cel ticălos. înţelegându-mi mulţimile cele nemăsurate ale păcatelor mele.duire. Dumnezeule. că pe Făcătorul îngerilor întru tine întrupat văzându-L. Sedealna: Gavriil ţie. Cântarea a 6-a. Şi acum . iar pe mine dintru adâncul păcatelor scoate-mă. În vremea cercetării celei înfricoşate şi dureroase. Cu suspinuri şi cu lacrimi cad la tine. 219 . şi acoperământ. Cu fapte nelegiuite mi-am pângărit trupul şi sufletul. pe «bucură-te» cel ceresc pe pământ ţi-a adus.. printr-însa pe oameni învăţându-i cum că tu singură te-ai arătat pricina bucuriei tuturor oamenilor. să nu mă părăseşti. Născătoare de Dumnezeu. ajută-mi mie. şi mă mântuieşte. ajută-mi mie. mântuieşte-mă.

solitoare bine primită şi gata sprijinitoare. Curată. Curgeri de lacrimi plouă-mi mie. pentru lăsarea greşelilor. norule de Dumnezeu rourate şi fântână a nemuririi.. zi de cercare şi judecată a hotărât. mă umplu de groază şi de întunecare. şi mi se întunecă duhul mai înainte de vremea aceea. Ceea ce ai născut pe Cel Preaînalt. Cugetând.. ca nu acolo să flămânzesc şi să însetez. cu vinul umilinţei. ca să-mi spăl întinăciunea şi toate pângăririle cele cumplite ale greşelilor mele şi să fac milostiv pe Stăpânul 220 . izvorule al Apei celei vii. Curată. izbăvindu-mă de munci.Stăpână.. Cântarea a 8-a. pocăieşte-te. Cel mai presus de nemărginire puternic. ceea ce nedeşertat te deşertezi. alergând la Stăpâna cea fără prihană. dă-mi mie. Fecioară Născătoare de Dumnezeu.. Şi acum . Irmos: Pe Făcătorul a toată zidirea . ca totdeauna să izvorăsc necontenite pâraie de lacrimi fierbinţi.. Binecuvântăm pe Tatăl . Slavă . Carele acoperă cu ape cele mai deasupra. în ceasul judecăţii să te aflu pe tine tare ajutătoare. Domnul tuturor. Înalţ glasul şi cu plângere strig ţie: Adapă-mă. la ceasul cel groaznic şi la ziua cea înfricoşată a judecăţii. Stăpână. satură-mă aici cu pâinea lacrimilor.... întru care va judeca pe toate. suflete al meu. Dă-mi lacrimi.

ci izbăveşte-mă de toată făţărnicia şi răzvrătirea cea vicleană şi arată-mă neosândit la judecată. Şi acum . Şi acum . de Care se înspăimântă îngerii. eu cel spurcat. Cântarea a 9-a. mântuirea tuturor celor ce aleargă la tine! Tu pe mine.. miluieşte-mă şi îndură-te de robul tău.. O. şi cu cutremur mă apuc de preacuratele tale picioare. pe mine făţarnicul. cea cu totul fără prihană.. Părtinitoarea cea tare a creştinilor! O. Născătoare de Dumnezeu. bine să cuvântăm . de Dumnezeu Născătoare.cel îndurat. Ceea ce ai născut pe Judecătorul tuturor şi Dumnezeu. îngerii cei luminaţi.. Fecioară. şi viu fiind. Irmos: Pe tine cea fericită între femei şi binecuvântată de Dumnezeu. scaunele. Cu mintea cad la tine. gânditor slujesc cu cutremur Fiului tău. Curată. Slavă . păzeşte-mă. caută spre mine păcătosul. neamul omenesc cu cântări te mărim. Pe Făcătorul a toată zidirea. arhanghelii. Să lăudăm. heruvimii. să nu mă laşi să mă taie în două. începătoriile şi domniile... Cinstită. stăpâniile. puterile. Preafericită. iar după sfârşit odihnă îmi dăruieşte.. lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. care iubeşte din suflet sfântul şi dumnezeiescul tău nume. Cu totul m-am dăruit ţie.. plecându-mi genunchii sufletului şi strigând: 221 . serafimii.

Stăpână. 222 . miluieşte-mă pe mine cel osândit. Stăpână.

adâncul pe care nu l-a văzut gol lăţimea cerului. Irmos: Pământul peste care niciodată n-a răsărit nici l-a văzut soarele. Doamne.. Stăpâne. Mântuitorul meu. tu cea Curată şi sfinţită şi cu totul neîntinată. pentru rugăciunile ei miluieşte-mă şi mă mântuieşte. izbăveşte-mă de obiceiul cel rău şi mă întăreşte pe piatra poruncilor. neudat. mântuieşte-ne pe noi Stăpână... Stăpână. Slavă . curăţeşte-o. sfinţeşte-o. uşurează-mă şi mă mântuieşte. pe cel ce lăuda şi cânta cântare de biruinţă. 223 .. ai primit a Te naşte din Fecioară Maică. Şi acum . şi mă învredniceşte ca bine să plac lui Hristos. spal-o.LUNI SEARA  Glas 5. ca mine. şi l-ai dus pe el în muntele sfinţeniei Tale. Israil l-a trecut. Pe inima mea cea întinată cu gânduri spurcate şi cu porniri pătimaşe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Hristoase. pe mine cel răsturnat de meşteşugirile vechiului împiedicător. cu rugăciunile Maicii Tale. Cela ce pentru mine. Cântarea 1-a. Fecioară Curată. pentru negrăita milostivire. lăudându-L şi cântându-I cântare de biruinţă. Pe mine cel împilat în pământ de lanţul cel cu greu de purtat al greşelilor mele. şi de jugul păcatului obosit.

cu porunca lui Dumnezeu. auzul Tău şi m-am temut. Slavă . închide-le. Doamne. Cântarea a 4-a. 224 . Miluieşte ticălosul meu suflet cel lipsit şi care scapă la mila Ta. în ceasul cercării. Şi acum . Când de legătura trupului sufletul cu sila se va despărţi. pe inima mea cea secetoasă şi uscată. atunci.. Fecioară. să-mi stai de faţă ajutătoare. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine... Ca ceea ce ai izvorât Izvorul cel neîmpuţinat al îndurărilor. când voi sta înaintea Judecătorului? Atunci. Irmos: Inima mea cea clătită de valurile vieţii întăreşte-o. Irmos: Auzit-am. cea cu totul fără prihană. eu ticălosul. eu ticălosul. Doamne. ca şi cu nişte ape. ca un Dumnezeu. ca să plâng. adapă-o cu lacrimile.Cântarea a 3-a. Unule Iubitorule de oameni. Cela ce împreună le-a legat. Izvoare de lacrimi dă ochilor mei. cu rugăciunile tale mântuieşte-mă. pentru mulţimea păcatelor mele. Stăpâne. Fecioară. iar intrările patimilor dinspre smeritul meu suflet. Preaneîntinată. ceea ce eşti uşa Luminii. îndreptând-o la limanul cel lin. deschide-mi mie acum uşile pocăinţei. care ajutor voi afla. Ce răspuns. înţeles-am iconomia Ta şi Te-am proslăvit.. Fecioară.

întâmpinându-l... de-a doua oară zideşte-mă şi mă mântuieşte. Irmos: Ticălosul meu suflet. soare înţelegător. Pe mine cel zdrobit ca vasul cel de lut al olarului.. Născătoare de Dumnezeu. Dă-mi mie.. ca să-mi despartă noaptea de lumină. pe proorocul din fiară. izbăveşte-mă de cele mai de pe urmă. Şi acum . miluieşte-l. Vremea cea de acum este a pocăinţei şi a lucrării faptelor bune. Doamne. cela ce se luptă cu noaptea întunericului patimilor. Slavă .. tânguieşte-te şi mai înainte de sfârşit plânge-te pe sineţi. înnoieşte-mă. 225 . lacrimă curăţitoare şi de gheena stingătoare şi a datoriilor mele dezlegătoare.. Cântarea a 6-a. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Suflete al meu mult păcătoase. iar ceea ce va să fie a răsplătirilor. razele cele ca ziua de luminoase. Mântuitorul meu.Slavă . ca ceea ce ai născut pe Ziditorul şi Făcătorul oamenilor. căzând la Maica lui Dumnezeu.. Irmos: Precum ai izbăvit. să nu mă laşi pe mine să mă fac materie de ars a focului. ca să afli mângâiere. şi a darurilor şi a muncilor.. Ceea ce fără ardere ai născut Focul Dumnezeirii. Curată. Cel ce din fire eşti bun şi iubitor de oameni. Şi acum . Stăpână. mântuieşte-mă pe mine desfrânatul. şi străluceşte întru mine. Cântarea a 5-a.

Slavă . păzeşte-mă. eu cel însumi osândit. Cântarea a 7-a. suflete al meu ticăloase.. rogu-mă. neosândit. nici arzând pe cuvântătorii de laudă ai Dumnezeului părinţilor noştri. pe mine cel ce te slăvesc pe tine.. Şi acum . Irmos: Rugăciunea tinerilor stingătoare de foc s-a arătat. Preacurată Fecioară. ca să adaug a privi la Biserica Ta cea sfântă. picură-o peste mine şi mă mântuieşte. Înconjuratu-m-a adâncul greşelilor şi mă trage în adâncul deznădăjduirii. mă tânguiesc şi plâng cu a226 . Fecioară. şi propovăduitoare a minunii. trândăvindu-te. ci mă rog. şi izbăveşte pe robul Tău de tot necazul şi slavei celei veşnice mă învredniceşte. răcorind cuptorul. Curată. neaprinzând.. pentru rugăciunile celeia ce întru curăţie Te-a născut pe Tine. scoate-mă din iadul cel mai de jos.. ai uitat pe Stăpânul Cel ce te miluieşte şi. Curăţeşte-mă. îţi petreci viaţa ta în desfrânare şi în vătămare de minte? Depărtează-te de la răutate şi strigă către Născătoare de Dumnezeu: Miluieşte sufletul meu cel deznădăjduit.şi pe mine scoate-mă din adâncul necuratelor patimi. Sedealna: Pentru ce. Prealăudată. Ploaia milei tale şi izvorul iubirii tale de oameni şi picătura cea răcoritoare a milostivirii tale. În ceasul cercării celei înfricoşate şi al răsplătirii. întru care voi fi judecat. Iubitorule de oameni. defăimând poruncile Lui.

ceea ce eşti pricina bucuriei şi pierzarea 227 . tânguindu-te ca fecioarele cele nebune! Binecuvântăm pe Tatăl .. Irmos: Adunarea îngerilor.mar. unde este sunetul cel prea dulce şi bucuria celor ce prăznuiesc luminat. Curată... Născătoare de Dumnezeu. Hristoase.. despărţirea de Hristos. suflete al meu. cu doctoriile solirilor tale acum le tămăduieşte. dăruieşte-mi mie iertare. cu plângere şi cu durere scap la tine. şi divanul cel neapropiat şi nesuferit în minte luându-l.. unde este viersuirea cea veselitoare şi glasul bucuriei. cum vei suferi. După naştere ai rămas curată. păcătuiesc eu ticălosul. că din obişnuinţa mea cea rea. ca şi mai înainte de naştere. cea prea amară! De Născătoarea de Dumnezeu şi de toţi sfinţii răzleţirea! Şi cum din cămară vei fi lepădat. Şi acum . O. pentru rugăciunile Maicii Tale.. Cântarea a 8-a. rânduieşte pe robii Tăi în sânul lui Avraam. Ziditorul meu. că Dumnezeu era Cel ce S-a născut dintru tine. Slavă . Durerile patimilor mele cele sufleteşti. Şi acum .. soborul . înfricoşata şi groaznica judecată a Fiului tău.. pentru rugăciunile Maicii Tale. Maica Judecătorului meu. De multe îndurări fiind înduplecat.. ca să îndumnezeiască pe oameni.. Fecioară. vrând şi nevrând.

228 .. Stăpână. spală-ţi faţa ta cu lacrimi şi cu curgeri de umilinţă. arătându-te pe tine după naştere Fecioară curată. te mărim. căzând la Preacurată Maica Lui. Toată deznădejdea sufletului meu o arunc întru noianul cel nemărginit al bunătăţii Tale. Pământul cel nesemănat. Să lăudăm.. Dumnezeiescul Spic L-a odrăslit cea Preacurată.. Adunarea îngerilor. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Cântarea a 9-a. ca o holdă de grâu roditoare şi ca o ţarină mult roditoare. soborul oamenilor. Şi acum . Irmos: Pentru că ţi-a făcut măriri Cel puternic.blestemului celui de demult. ca ceea ce fără de sămânţă ai născut pe Făcătorul tău. ca să te arăţi Mirelui Hristos prea frumos şi prea veselitor. Laudă potrivită slavei tale. pentru aceea. pe Hristos. nici limba cea cu foc grăitoare a îngerilor celor cu chip de foc.. nearat. Slavă . lăudaţi-L preoţi. pentru aceea mântuieşte-mă cu solirile Maicii Tale.. nici gura cea cu foc suflătoare. Hristoase al meu. dă-mi mie plâns de bucurie şi umilinţă veselitoare.. leviţi bine-L cuvântaţi. nelucrat. a împleti nu poate. bine să cuvântăm . prin care să dobândesc bucuria şi veselia cea din rai. Suflete. pe Împăratul şi Ziditorul a toate. Născătoare de Dumnezeu.

. şi strigă cu lacrimi Ziditorului tău: Dumnezeul meu. luând în minte adâncul relelor mele. şi curăţire a minţii.MARȚI SEARA   Glas 5. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. cu puterea Crucii Tale. Adâncul cel mai de jos al păcatelor celor nenumărate m-a cuprins şi mă trage pe mine întru adâncul cumplitei deznădăjduiri. că nu este 229 . Irmos: Întăreşte-mă pe mine. şi inimă smerită. Singure Îndurate. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce eşti bună şi cu totul neîntinată. Celui ce cu sfat de bună voie pe lemn S-a pironit şi lumea a luminat. ceea ce ai născut Adâncul milostivirii. suflete al meu.. şi iertare greşelilor şi izvoare de lacrimi.. mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. cea cu totul fără prihană. Pe mine însumi mă plâng mai înainte de ieşirea mea.. Slavă . Cântarea a 3-a. Având vreme de pocăinţă. şi îndreptare vieţii. dă-mi mie duh zdrobit. Şi acum . sârguieşte şi mă mântuieşte. pentru aceea te rog: Cere de la Fiul tău să mă izbăvească de muncă. Cântarea 1-a. depărtează-te de la toată răutatea. pentru că întru dânsa mă laud. Irmos: Să cântăm Mântuitorului tuturor.

Fecioară. iar gândul meu 230 . vrând să mă arate. Irmos: Auzit-am auzul puterniciei Domnului. Bolnavi fiind şi de ispite cuprinşi. Fecioară. Viaţa mea s-a umplut de greşeli. Doamne. ca să te măresc pe tine. materie de ars a văpăii celei veşnice. Deci. Milostive şi mult Îndurate. şi am proslăvit. Slavă . puterea Ta cea necuprinsă. sârguieşte de scoate pe robul tău.. Preacurată. Ziditorule a toate. pe cortul cel sfânt al Tău Ţi-l aducem toţi spre rugăciune şi-Ţi strigăm: Dezleagă legăturile robilor Tăi. Iubitorule de oameni. Deci. pe Acesta roagă-L cu de-adinsul.. şi întru adâncul greşelilor mă trage. să nu mă treci cu vederea. pe mine cel ce cu adevărat te slăvesc pe tine.sfânt afară de Tine. Cântarea a 4-a. şi cu trup S-a văzut Cel mai înainte nevăzut. Curată. întrupându-Se. Risipeşte meşteşugurile acestuia şi sfătuirile. Şi acum … Dumnezeu. Preacurată. ceea ce ai născut pe Ocârmuitorul. în desfrânări am risipit bogăţia pe care Hristos mi-a dăruit-o mie ca un Bun. Curată. S-a născut dintru tine. pe mine cela ce pier de foamea faptelor bune. bucurându-mă. ca să mă izbăvească de văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Cu vicleşug se sârguieşte vrăjmaşul să mă vâneze. Viforul cel cumplit al păcatelor mă tulbură şi furtuna gândurilor celor potrivnice viscoleşte sufletul meu.

Cântarea a 5-a. Slavă . Marie. Slavă . Irmos: Răsari... ceea ce ai născut pe Curăţitorul Cel 231 . cu milostivirea ta. Care mai înainte de veci fără de trup din Tatăl S-a născut. smerite şi ticăloase. Şi acum . şi ale apostolilor şi ale tuturor sfinţilor Tăi.. Să nu mă osândeşti pe mine în focul cel nestins. Hristoase. Milostiveşte-Te şi îndură-Te spre sufletul meu cel prea ticălos. Curăţire greşelilor dă-mi mie. ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. ca un Milostiv şi Îndurat. miluieşte-mă şi mă mântuieşte... Şi acum . Doamne. Soarele se biruieşte cu strălucirea ta. şi blestemul strămoşilor l-ai pierdut. pentru rugăciunile celeia ce curat Te-a născut pe Tine... Bucură-te. pentru ce te supui dulceţilor trupului şi mâhneşti pe Dumnezeu? Aleargă la Născătoarea de Dumnezeu şi cere-ţi mântuire şi izbăvire. lumina cunoştinţei Tale şi ne luminează inimile şi mântuieşte sufletele noastre. Suflete al meu. Mântuitorul meu. că tu. pentru aceea. şi-mi dă mie. Stăpână. Hristoase Dumnezeule.este pătimaş şi sufletul osândit. Curată Fecioară. cu rugăciunile tale. pe Cel ce a împodobit cerul cu luminători în braţe L-ai cuprins şi cu lapte L-ai hrănit. lacrimi ca să plâng pentru păcatele mele..

Cuvinte. În ziua necazului. Stăpâne Hristoase. întunecă-te lumină a soarelui. aş fi voit. Irmos: Cela ce pe tineri în cuptor prin înger i-ai păzit. când vei vrea să judeci lumea pe care ai zidit-o.Dumnezeiesc. să mi se scoată ochii mei. Slavă . Şi acum . Irmos: Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet. Stăpâne Hristoase. pe Hristos Cel Unul îndurat. că nicidecum nu sufăr a vedea soarele. Sedealna: Înaintea ochilor văzându-Te pe Tine.. pentru că Cela ce cu un cuvânt ţi-a dat ţie lumină. pentru aceasta cu credinţă te rog pe tine: Alungă-mi trândăvirea sufletului meu. şi mă scoate din iadul deznădăjduirii. Cântarea a 6-a. Cântarea a 7-a. stai lângă mine şi de năpădirea diavolilor mă izbăveşte. tinde-ţi mâna ta. şi-a închis ochii Lui pe Cruce. înainte vestind printr-înşii pe ceea ce Te-a născut. Născătoare fără de bărbat. când voi vrea să mă slobozesc de legăturile cele trupeşti. cu totul fără prihană. Întru adâncul greşelilor m-am aruncat şi m-am cufundat. pentru rugăciunile celeia ce curat Te-a născut pe Tine. Preaiubite Fiule... şi din stricăciune mă scoate. robul Tău. cruţă-mă pe mine. ca un Milostiv. cu luminile închise. nestri232 . lumina mea mi se stinge. linişteşte-o.. Maică Curată a lui Dumnezeu tu te-ai arătat.

.. Hristoase al meu. Irmos: Ziditorului tuturor . bine eşti cuvântat.. Slavă .. pe mine robul Tău. Ceea ce ai născut pe Voitorul milei. că pe Domnul slavei L-ai născut.. care strig Ţie: Dumnezeule. Trupul mi l-am întinat cu faptele cele pângărite. izbăveşte-mă de întunericul cel amar şi mai dinafară şi de viermele cel neadormit. Şi acum . Curată. iar mintea netrebnică am făcut-o cu aducerile aminte cele urâte. Cuvinte. Milostiv fii robilor Tăi. pe mine cel ce te laud cu credinţă. Binecuvântăm pe Tatăl . izbăveşte-mă din întunericul cel mai dinafară şi din groaznica muncă. Dumnezeul părinţilor noştri. de care izbăvindu-mă.. Polcurile diavolilor se îngrozesc şi fug de numirea ta.. ca ceea ce ai născut pe Făcătorul lumii. Cântarea a 8-a. Fecioară. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut.cata Fecioară. Stăpână. Fecioară. cu rugăciunile tale toate câte le voieşti le şi faci. că tu. miluieşte pe toţi cei ce cu credinţă cântă: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. bine eşti cuvântat. mântuieşte-mă şi mă păzeşte de toată vătămarea. ci îndură-te şi mântuieşte pe netrebnicul robul tău. şi mântuieşte pe cei ce cântă: 233 . pentru aceasta învredniceşte-mă slavei celei cereşti.. Negrăită este slava ta.

. noi cei ce te chemăm pe tine cea Preamilostivă Născătoare de Dumnezeu.. 234 . Ziditorului tuturor. în cuptor. cântare Îi aduceau. Fecioară Prealăudată.. cu adevărat. Rudenia cea de ţărână să n-o treci cu vederea. Irmos: Mărim. Primeşte cântare din gurile cele proaste. ci fie-mi mie ajutor întru primejdii. pe cea Curată şi cu totul fără prihană. Hristoase. întărindu-mă... că iată aducem Ţie. spre curăţire. acoperindu-mă şi izbăvindu-mă de toate cele grele. şi lăudând strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. după trup. Curată.Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. spre tine îmi vărs rugăciunea mea cea din durerea inimii. Să lăudăm. Cântarea a 9-a. Maică a Ta. purtătorii de Dumnezeu tineri. bine să cuvântăm . tămăduirea trupurilor celor bolnave şi mântuirea sufletelor celor deznădăjduite. Stăpână Curată. pe care din dragoste o fericim. cea gata a mă mântui pe mine. Şi acum . mai presus de fire. pe ceea ce Te-a născut pe Tine. Dumnezeule ascultă rugăciunea poporului Tău şi ne izbăveşte pe noi de vătămarea vrăjmaşului. Cela ce ne-ai izbăvit pe noi de toată rătăcirea şi stricăciunea. miluieşte-ne pe noi păcătoşii să nu ne ruşinăm în ziua nevoilor.. Slavă . ale celor ce strigă ţie: Bucură-te. că spre tine am nădăjduit. că Te-a născut pe Tine.

şi izbăvire de toate cele rele.Şi acum . Cere-ne nouă curăţire şi iertare de greşeli.. şi îndreptare vieţii. minte curată şi luminată. 235 .. ca să slăvim bunătatea ta cea multă.

. şi smereşte semeţia ereticilor şi înalţă fruntea noastră.. mântuieşte-ne pe noi Cortule purtător de lumină al Împăratului Hristos. pentru rugăciunile celeia ce fără de sămânţă Te-a născut. Irmos: Cântare de biruinţă să aducem popoare. slobozeşte smeritul meu suflet de gândurile cele rele şi-l fă pe acesta lăcaş al lui Dumnezeu.. Curată. străluceşte-mi mintea mea cea întunecată de amăgirile vrăjmaşului şi de întunericul păcatelor.. după datorie. pe cea purtătoare de naştere şi neispitită de bărbat. să te slăvesc. Cântarea 1-a. pe cea născătoare de Prunc şi hrănitoare şi Fecioară. Dumnezeului Celui ce a izbăvit din robia lui Faraon pe poporul lui Moisi. pentru ce ţi-ai cheltuit toată viaţa ta în multă trândăvie? Sârguieşte-te şi strigă lui Hristos: Doamne. căci cu slavă S-a proslăvit. O. Slavă . suflete al meu. ca să-mi 236 . cu puterea Ta.MIERCURI SEARA   Glas 5. mântuieşte-mă. Dumnezeule. Picătură de lacrimi dă-mi mie. Irmos: Întăreşte-ne pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 3-a. pe Maria cea neîntinată să o binecuvântăm. Născătoare de Dumnezeu. Şi acum . Pe cea între maici curată şi între fecioare cinstită. ca pururea.

. Fecioară fără prihană. pentru că Binecuvântarea născând-o.. Ceea ce eşti curăţitoarea păcătoşilor şi scăparea credincioşilor. sfinţeşte-mi 237 .. sămi usuce noianul păcatului meu şi să mă mântuiască pe mine. roagă-L pe Acesta să-mi oprească ploile patimilor mele. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. striga: Slavă negrăitei întrupării Tale. curăţire de cele ce am greşit ţie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Slavă . Care limbă va spune noianurile cele nemărginite ale relelor celor lucrate de mine şi adâncul greşelilor? Mântuieşte-mă pe mine cel deznădăjduit.. primindu-L. ajută-mi mie celui ce mă cufund neîncetat în dulceţile trupului şi în patul trândăviei de-a pururea zac şi suspin.. afundă păcatele mele în curgerile lacrimilor. blestemul l-ai pierdut.spăl adâncul patimilor mele şi curat să te laud pe tine. ca într-un potop de ape multe. Stăpână. Sicriule al Sfinţirii celei Dumnezeieşti. Stăpâne. dăruieşte-mi. cea cu totul fără prihană. Şi acum … Pe Hristos. cela ce cu adevărat te slăvesc pe tine.. Ploaia cea cerească. Cu naşterea ta cea neispitită de nuntă s-a binecuvântat firea noastră. Şi acum . Slavă . mie celui ce scap la tine. Irmos: Venirea Ta cea din muntele cel cu desime. auzind-o proorocul. Cântarea a 4-a.

Doamne.. pentru aceasta te slăvim pe tine. pomeneşte-mă când voi sta înaintea divanului Fiului tău. căci lumină sunt poruncile Tale şi s-au făcut tămăduire robilor Tăi. Slavă . de munca cea veşnică. Prealăudată Stăpână. cu porunca Ta. Şi acum . stăi lângă mine. În ceasul ieşirii mele. Viaţa mea s-a umplut de lenevire şi de greşeli. Marie Preaslăvită. ci s-a făcut mai înainte închipuire a îngropării Tale celei de trei zile. Marie. Cu naşterea ta s-a preaslăvit firea oamenilor cea neslăvită. 238 . Irmos: Pe cei ce de noapte se închină Ţie. Cântarea a 5-a. Hristoase. că Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul. rugând totdeauna pe Hristos.sufletul meu şi luminează-mi gândul. rogu-mă. caută şi auzi glasul meu şi mă izbăveşte. Unule Iubitorule de oameni şi Milostive. gonind pe cumpliţii diavoli. căci cu preaslăvire ai născut pe Dumnezeul Cel Preaslăvit. cei ce stau împrejurul meu. Iubitorule de oameni.. să mă mântuiască. Stăpână. pentru aceea striga Ţie: Să se suie din stricăciune viaţa mea către Tine. miluieşte-i şi le dăruieşte pace... Stăpâne. Stăpână. împreună cu apostolii. Irmos: În pântecele chitului intrând Iona. nu s-a stricat. miluieşte-mă cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. Cântarea a 6-a.

.pentru aceea întoarce-mă către pocăinţă. Stăpână. mai înainte până nu ia sfârşit târgul vieţii. pe Acesta roagă-L cu căldură. Hristos Dumnezeul nostru. Cel ce S-a întrupat dintru tine pentru noi cei stricaţi cu păcatele. ca să ne miluiască pe noi şi să-şi întoarcă mânia şi urgia Lui de la cei ce cu credinţă cinstesc şi binecuvintează neîncetat puterea şi stăpânirea ta. Şi acum . Marie Preacurată. Irmos: Cuptorul cel înfocat şi mânia cea tirănească nu i-a îngrozit pe tinerii cei binecredincioşi. ceea ce pe Cel fără de materie întru materia trupului L-ai născut.. luminând pe cei dintru întunericul necunoştinţei. sufletul meu cel neîndreptat.. Slavă . Ceea ce eşti îndreptarea căderii lui Adam. 239 . Cântarea a 7-a. Strigat-am cu toată inima mea: miluieşte. pe cei ce cu îndrăzneală strigau: Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri. Sedealna: Pe Dumnezeu şi Domnul.. şi ale dumnezeieştilor apostoli. mă rog dă-mi mie să mă rup de împătimire şi de alipirea cea pământească şi materialnică. care numai la Tine caută şi la mare mila Ta nădăjduieşte. Fecioară. Cinstită. dintru tine ne-a strălucit nouă Soarele cel neînserat. ridică-mă pe mine cel căzut în fundul răutăţii. Născătoare de Dumnezeu. cu rugăciunile tale. Stăpâne. Norule cu totul luminat.

că pe ceea ce Te-a născut pe Tine.. Întru lenevire săvârşindu-mi viaţa mea. Hristoase Dumnezeule. care ai purtat în sânurile tale pe Cărbunele Dumnezeieştii Fiinţei. strig ţie. nici cu urgia Ta să pedepseşti pe poporul Tău. Cela ce eşti fără de păcat. Să lăudăm. Să nu mustri cu mânia Ta pe robii Tăi. Cine din oameni va lăuda după vrednicie naşterea ta cea străină. şi apropiindu-mă de sfârşitul vieţii mele.Slavă .. 240 ... Stăpâne. Cu bunătatea Ta. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Pe Cela ce din Tatăl S-a născut ... spinii greşelilor mele. Şi acum . Cleşte serafimicesc şi foarfece te-a văzut Isaia. Stăpâne Milostive.. Binecuvântăm pe Tatăl . bine să cuvântăm . a celor de voie şi a celor fără de voie. Şi acum . Curată: Din laţul celor potrivnice răpeşte smeritul meu suflet. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. dă-mi sănătate cu mijlocirea ta. eu ticălosul. Fecioară.. întru Care arde.. Fiind eu încercat cumplit cu boli trupeşti şi ridicări asupră-mi de patimi şi cu dureri sufleteşti.. Născătoare de Dumnezeu? Sau care din minţile cele nematerialnice o va tâlcui? Cântarea a 8-a.. o aducem Ţie solitoare.. dă-mi iertare patimilor mele. Pe Cela ce din Tatăl S-a născut mai înainte de veci.

de tirania vrăjmaşilor celor nevăzuţi. Care ne înviază şi ne însufleţeşte pe noi. Omoară-mi trupul şi înviază-mi sufletul. tu cea neispitită de nuntă. să mă numeri împreună cu cei aleşi ai Tăi. Hristoase. Când vei şedea pe scaunul slavei. robul Tău.Dumnezeu Cuvântul. Şi acum . 241 .. preoţi lăudaţi-L.. ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică. atunci mă izbăveşte. întoarce-mi întru bucurie plângerea mea şi mă izbăveşte din robia celor ce-mi dau acum război şi mă învredniceşte luminii celei neînserate.. întru glasuri de cântări te mărim. Irmos: Pe tine.. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Stăpână. Cântarea a 9-a. Slavă . Când sufletul meu se va despărţi de ticălosul meu trup. Maica lui Dumnezeu şi Fecioară Curată şi mai slăvită decât heruvimii. să judeci lumea pe care ai zidit-o. Mireasă a lui Dumnezeu. atunci şi pe mine.

Mireasă a lui Dumnezeu. şi pentru cele care mi-ai făcut bine.JOI SEARA   Glas 5. primeşte-mă. că tu ai odrăslit oamenilor Nestricăciunea.. Şi acum . şi pe mine cântăreţ al tău şi mă înţelepţeşte şi mă luminează. Cântarea 1-a. de daruri cereşti umple-mă.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Stăpână. Aceluia Unuia să-I cântăm. cu proorocie. Cântarea a 3-a. Stăpână. Deci. Slavă . mai înainte ai zis. Alt rai gândit te cunoaştem pe tine.. Fecioară. mântuieşte-ne pe noi Toate neamurile oamenilor te cinstesc pe tine. Bogăţie şi slavă dumnezeiască au câştigat arătat multe fiice. Ce-ţi voi răsplăti ţie şi ce-ţi voi aduce ţie pentru cele pe care de multe ori mi le-ai răsplătit mie. Irmos: 242 . că S-a proslăvit. dar tu. Celui ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat. care cu neasemănare covârşeşti pe raiul cel din Eden. cu iubire de oameni? De-a pururea îţi voi aduce ţie laudă de mulţumită. precum dedemult. Irmos: Mântuitorului Dumnezeu. Preacinstită Marie. cu neasemănare pe toate le-ai covârşit. Fecioară. pentru aceasta îmbogăţindu-mă..

Frumoasă şi cu sufletul şi cu trupul. Suspin şi de la rele nu mă mai depărtez. Ceea ce eşti ajutorul şi nădejdea pământenilor. celor ce cu dragoste te lăudăm pe tine.. că raiul s-a deschis printr-însa. Născătoare de Dumnezeu. frumoasă şi cu gândul şi cu frumuseţile faptelor bune aflându-te pe tine Cuvântul Cel Preafrumos. plâng şi iarăşi întru aceleaşi patimi mă frământ şi în tina dulce243 . adapă-l cu apa iertării. Stăpână. ca să laud şi să slăvesc acum răstignirea Ta cea mântuitoare. şi am strigat: Slavă puterii Tale. întăreşte gândul meu. pentru aceea te rugăm. Slavă . S-a sălăşluit întru tine. Şi acum . şi pe cel ce se arde de setea deznădăjduirii.. cu dumnezeiescul isop gânditor curăţeşte-mă şi mult mai alb decât zăpada arată-mă şi cu ploile lacrimilor înălbeşte-mă. Spală-mă cu picăturile milostivirii tale. cel ce se topeşte de duhul arşiţei gândurilor celor înfocate. ai pus ceas de înfricoşată cercare şi cu înţelepciune ai hotărât zi de judecată.Cu puterea Crucii Tale. bucuria şi acoperământul şi scăparea. Irmos: Auzit-am auzul puterii Crucii Tale. arată-mă atunci neosândit. Stăpână. pentru ceea ce Te-a născut. Cântarea a 4-a. întru care de faţă vei arăta toate cele ce în ascuns s-au greşit de toţi.. Doamne. trimite-ne nouă ajutorul tău. De apele Preasfântului Duh umple sufletul meu. Maică a Vieţii. Stăpâne.. Hristoase. şi peste tot stropindu-mă cu ale îndurărilor tale.

cortule cel cu aur prea strălucit al Cuvântului. Izbăveşte-mă. mai înainte de moarte. L-ai odrăslit.. pe mine robul Tău. Cuvinte a lui Dumnezeu.. învredniceşte-mă vieţii celei fără de sfârşit. să te văd pe tine. pentru rugăciunile Maicii Tale. Stăpână. că Tu eşti Dumnezeul nostru. Cela ce prin Cruce ai dăruit viaţă nemuritoare oamenilor. pentru aceasta hrăneşte-mă pe mine cel flămând cu dumnezeieştile tale daruri şi haruri. şi ochiul tău cel milostiv căutând spre mine cu milă. Ticăloase suflete al meu. cu necinstea mă întin. care pe Dumnezeiescul Spicul... cercetarea celor bolnavi şi părtinitoare prea gata a celor din 244 . Bucură-te. afară de Tine pe altul nu ştim. Irmos: Mânecând. Slavă ... cel nesemănat.ţilor mă tăvălesc. Holdă nearată tu te-ai arătat. căzând la Maica lui Dumnezeu. Hristoase. dintru a doua moarte răpindu-mă. Cântarea a 5-a. de tot necazul şi de toată osânda şi de veşnicele munci. plânge-te pe sine-ţi cu amar. eu cel cinstit. Şi acum . Doamne: Mântuieşte-ne pe noi. Slavă . stându-mi înainte. strigăm către Tine. Şi acum . Când sufletul meu de trup se va despărţi.. binecuvântată Născătoare de Dumnezeu.. şi tânguieşte-te din inimă. ca un Milostiv. mai înainte de a te apuca pe tine plânsul iadului cel foarte nemângâiat.

ceea ce ai născut pe Pierzătorul stricăciunii. pe Ziditorul Care izbăveşte din toată stricăciunea pe cei ce te laudă pe tine ca pe o Născătoare de Dumnezeu. Iubitorule de oameni. groapă mi s-a făcut mie chitul. pentru ceea ce Te-a născut. Doamne. Hristoase. ceea ce Te-am născut fără ispită bărbătească. Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul.. Stăpână. pe Tine Mântuitorul sufletelor noastre. iar eu am strigat către Tine. care mă tulbură şi mă necăjesc. mai presus de minte şi mai presus de cuvânt L-ai născut. Şi acum . Slavă . plângând. Sedealna: Gavriil mai înainte pe «bucură-te» mi-a adus. Cântarea a 6-a. 245 .nevoi. înviază-ne. pentru aceea strig: Întâmpină-mă şi de acestea mă izbăveşte.. care ai născut pe Bunul Făcătorul de bine şi Ziditorul. ceea ce eşti iubitoare de bine. Dar cum mi s-a făcut acum mie bucuria întru întristare. cu rugăciunile tale sculându-ne.. Pe Cel fără de ani. Preasfântă. Fiule? Şi cum mă arăt ca o lipsită de Fiu. strigând că vei fi cu mine. Preasfântă Stăpână. ştii mulţimea patimilor mele. îmbunează sufletul meu cel necăjit. Stăpâne.. Pe noi cei omorâţi cu patimile păcatului. a grăit cu amar Născătoarea de Dumnezeu. şi m-a mântuit dreapta Ta. Doamne.

Stăpâne. şi alerg la adâncul îndurărilor tale. plâns pricinuitor de bucurie şi întristare veselitoare dă-mi mie şi mă izbăveşte de focul cel veşnic. Prunc tânăr pe pământ a-i născut.Cântarea a 7-a. ca un Îndurat. plâng. Preacurată. mă voi izbăvi de vrăjmaşii mei şi nu mă voi înfricoşa de întunericul celor ce mă înconjoară pe mine.. Care pentru milostivirea cea negrăită S-a asemănat nouă. Când socotesc mulţimea cea nemărginită a păcatelor mele. Şi acum . celor stricaţi de păcat. suspinând dintru adâncul inimii.. Preacurată. Fecioară. 246 .. Irmos: Cela ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-a mântuit. În noianul cel nemărginit al faptelor mele celor rele m-am aruncat eu ticălosul. Irmos: Pe Cel ce S-a născut din Tatăl . Ceea ce eşti pierzătoare a întristării şi pricinuitoare a veseliei. cu rugăciunile Maicii Tale. ci îndură-te.. spre tine a căutat Cel Preaînalt şi multe măriri ţi-a făcut ţie. precum ai zis.. pentru aceasta acum toate neamurile te fericim. pe Fiul Cel împreună fără de început al Tatălui. Cântarea a 8-a. Avându-te pe tine ajutor şi nădejde. şi mă mântuieşte. bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Slavă . Maică Fecioară..

Maica lui Dumnezeu. Care poartă un ipostas şi două firi unite şi neamestecate. Stăpână. La tine cad. Fecioară.. Irmos: Pe tine. tu. Norul greşelilor mele celor nemăsurate mă înghesuie pe mine ticălosul. Dă-mi mie în dar mila ta. ceea ce mai presus de minte şi de cuvânt ai născut negrăit sub ani pe Cel fără de ani. bine să cuvântăm … Pe Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci. şi veselie. luând în minte mulţimea 247 . preoţi lăudaţi-L.Binecuvântăm pe Tatăl … Pe Unul Dumnezeu Cel ce negrăit S-a născut din Unul Dumnezeu. Slavă . şi dulceaţa. Mi se pare că te văd cu ochii minţii pe tine. Născătoare de Dumnezeu. folositoarea şi limanul celor deznădăjduiţi.. fără de mamă. Să lăudăm. Fecioară.. Fiul şi Dumnezeu. miluieşte-mă. lumina sufletului meu. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Vai mie! Ce să mă fac? Te chem ajutorul meu pe tine. şi singura mângâiere. şi răsuflare şi bucurie a inimii mele. pentru aceea mă rog ţie: În dar. Pe mine mă tânguiesc. Cântarea a 9-a. credincioşii cu un gând te mărim. Şi acum . şi-ţi aduc rugăciune de umilinţă. că nu este întru mine nicidecum lucrare dumnezeiască. L-ai născut fără de tată.. şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioara Maică S-a întrupat.

pe mine cel deznădăjduit.. Pe mintea mea cea neputincioasă o împinge spre strâmtorare şi o strâmtorează lăţimea laudelor tale. Hristoase. cu mila Ta. orbirea sufletului meu şi schimbările minţii mele. mulţimea înecându-mă pe mine.păcatelor mele şi aducerile asupră-mi ale patimilor. şi mi se întâmplă mie. Născătoare de Dumnezeu Prealăudată. Şi acum . dintru a fi bine dumerit. să fiu nedumerit.. 248 . mântuieşte-mă.

te-a ales Cuvântul dintre neamuri. mântuieşte-ne pe noi Ceea ce eşti uşa Dumnezeieştii Slave. care ai deschis uşa raiului. Cântarea 1-a. pe Acela roagă-L ca să oprească greşelile cele ce-mi omoară sufletul meu şi să mă mântuiască. Stăpână. şi din sângiurile tale. ceea ce eşti frumuseţea lui Iacov. Oprit-ai pornirea morţii. ca să te laud pe tine. Irmos: Să cântăm Domnului Celui Minunat. uşile pocăinţei deschide-mi. Irmos: Pe piatra poruncilor Tale. mântuieşte-mă cu rugăciunile tale. Deci.. întăreşte-mă pe mine. Slavă . că din amara robie slobozind pe Israil. înalţă fruntea mea întru priceperea 249 .VINERI SEARA   Glas 5. cea de Dumnezeu dăruită. Şi acum … Pe Cel ceresc. L-ai primit Preacurată. pentru aceasta mă rog usucă ploile patimilor mele. pe Faraon cu toată oastea l-a înecat. S-a întrupat.. care S-a pogorât peste tine. Cela ce este dimpreună cu Tatăl fără de început. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Maică Fecioară. cel ce mă clătesc. ca o ploaie pe lână. Cântarea a 3-a. născând pe Cel ce stăpâneşte peste moarte şi peste viaţă. Pe tine singură. ceea ce eşti cu totul fără prihană. şi mintea mea o luminează. rogu-mă.

Vrăjmaşii cei nevăzuţi. uscând izvoarele cele cumplite ale fărădelegilor mele şi îmblânzind valurile inimii mele cu liniştea ta cea dumnezeiască. Irmos: Taina iconomiei Tale înţelegând-o Avacum. ceea ce ai izvorât lumii Apa cea Dumnezeiască. Lăcaşul cel curat al Luminii. Pe mine cel rănit cu săgeata păcatului. mântuieşte-mă cu rugăciunile tale. Pe mine cel deznădăjduit. cu taină scriind venirea arătării Tale. Preacurată Fecioară. care necăjesc în deşert inima mea cea smerită şi caută să mă omoare. Stăpână Prealăudată. Din lucruri nu-mi este mie mântuire... ca. Slavă .. însănătoşează-mă. cu doctoria cea de la tine şi izbăveşte-mă de durerea care mă ţine. Cântarea a 4-a.dogmelor Tale. rămân nelucrători. L-ai născut. Stăpână. Stăpână. Doamne al puterilor. umple-mă de apele cele făcătoare de viaţă. pentru aceasta sub acoperământul tău cu nădejde alerg. curăţie şi luminare ne-a legiuit nouă şi ne-a scos din blestem. lăudându-mă. întru tot lăudată. striga: Când va veni vremea. de părtinirea ta. umplându-se de ruşine.. pe Cela ce dar. Curată. să strig Ţie: Nu este sfânt afară de Tine. Trecut-au cele ce umbros se săvârşeau de Lege. ceea ce cu Naşterea ta ai izbăvit neamul omenesc din dureri. Doamne. Dătătorul de Lege. surpându-se. Şi acum . că pe Hristos. căruţa cea cinstită a 250 . Te vei arăta.

ceea ce din sângiurile tale cele fecioreşti ai ţesut veşmânt Celui ce îmbracă cerul cu nori. Curată. Slavă . patimile mele cele trupeşti de tot le curăţeşte 251 .. îmbracă-mă cu haina nestricăciunii. Din văile lumeşti. Irmos: Soare gândit al Dreptăţii. Dumnezeiască Mireasă.. Întoarce-mă. Slavă . în ceasul cel de judecată al osândirii. Ajutătoare să te aflu pe tine.Soarelui.. rogu-mă. luminează-mă pe mine cel cuprins de noaptea patimilor şi mă povăţuieşte către cărarea cea dumnezeiască.. când voi sta înaintea Judecătorului Celui ce S-a născut dintru tine. Fecioară.. Trup dând împrumut lui Hristos din sângiurile tale. că tu Singur eşti Împăratul păcii. Şi acum ... Cântarea a 5-a. arde materia păcatelor mele. pe mine cel biruit de legea păcatului. ceea ce eşti cu totul fără prihană. şi de amăgirile celui străin adeseori rătăcit şi în prăpastia păcatelor surpat. Fecioară Preasfântă. şi mă mântuieşte. Fecioară. pe mine cel dezgolit prin amăgire. Ceea ce ai născut Cărbunele pe care L-a văzut Isaia. din tine lumii a suflat bună mireasmă duhovnicească. şi mă luminează. Şi acum . inima mea cea cumplit întunecată de negura răutăţilor luminează-o. ca pe un crin primindu-te Făcătorul.. Fecioară. Stăpână.

Toată dorirea mea mut-o către tine. Sedealna: Acoperământul tău cel grabnic.. celor ce te cunosc de Dumnezeu Născătoare. Curată. ceea ce ai născut pe Cel Bun. Născătoare de Dumnezeu. ajutorul şi mila ta. Cântarea a 6-a. Stăpână. Preasfântă Stăpână. să nu mă înghită pe mine adâncul trândăvirii. Slavă . arată-le spre robul tău. Preacurată. că poţi câte voieşti. pe Făcătorul de bine şi Ziditorul. Preacurată. sufletului meu celui necăjit fă-i bine. ceea ce ai născut Lumina care luminează toate. ceea ce ai adus dulceaţa doririi cea mai presus de cuvânt. Şi acum . mult Milostive.. Fecioară. iubitoare de bine. Cântarea a 7-a. că ştiu. ştiu. şi valurile gândurilor celor deşarte potoleşte-le..şi-mi arată calea nepătimirii. şi sufletul meu cel căzut ridică-l.. nici valurile păcatelor să mă acopere. Irmos: Cela ce prin înger pe tineri i-ai mântuit şi cuptorul cel ce tuna în rouă l-ai prefăcut. ci cu singură rugăciunea ta să mă mântuiesc. şi ai izbăvit din stricăciune viaţa mea. Irmos: Auzit-ai din pântecele iadului strigarea mea şi glasul meu. sfeşnicul Legii mai înainte te închipuia pe tine. binecuvântat eşti Doam252 . pentru aceea strig ţie: Luminează-mă pe mine cel întunecat.

Care sfinţeşte pe credincioşi.. întăreşte-mă acum. bine eşti cuvântat. pe mine cel clătit de patimi. Pe Cel cu nemărginire puternic.. pe Care . deschide-mi mie uşa pocăinţei cea strălucitoare de lumină.. pe Care roagă-L să vindece sufletul meu cel cu totul slăbănogit.. Ceea ce eşti uşa Luminii. Slavă .. cea cu totul fără prihană. care cu credinţă cântă: Dumnezeule. şi ridică-mă din groapa nesimţirii.. Curată. arătându-mi toată calea dreaptă a dreptăţii care duce către intrările voii celei dumnezeieşti.. te laud pe tine. negrăit L-ai născut. Irmos: Pe Împăratul Hristos. Fecioară. Dumnezeiască Mireasă. ca să strig: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Preasfântă Curată. Şi acum . Care a purtat neputinţa noastră. omoară-mi patimile mele.. Care îndumnezeieşte pe cei ce cântă: Dumnezeule. ca să te slăvesc cu dragoste pe tine. pe Acesta roagă-L 253 .ne Dumnezeule în veci. Binecuvântăm pe Tatăl . bine eşti cuvântat. ceea ce ai izvorât nepătimire tuturor credincioşilor. L-ai născut. pe mine cel ce zac. Fecioară. Ceea ce ai născut Viaţa. că ai născut fără sămânţă pe Dumnezeul Cel prealăudat. Ceea ce eşti prea frumoasă şi cu dumnezeiască strălucire. Pe Sfântul Cuvânt. Cântarea a 8-a. înfrumuseţează-mă şi pe mine cu podoabele bunătăţilor şi mă luminează. Fecioară Preasfântă.

pe Care Îl laudă heruvimii şi-L slăvesc serafimii. mă împresoară fără de ruşine. bine să cuvântăm . te mărim. Irmos: Că ţi-a făcut ţie mărire Cel puternic. Cântarea a 9-a. arătându-te pe tine Fecioară Curată după naştere. gonind tulburarea diavolilor şi împresurările patimilor. prin somnul dulceţii nădăjduindu-se să mă jefuiască. pentru aceasta. cu neadormită rugăciunea ta. Slavă .. Izvorul nemuririi.. Curgerea cea luminată. Văzându-mă vrăjmaşul ţinut de dormitarea lenevirii... cu ploile rugăciunilor tale. întru Care roagă-te să ne întărim noi. Născut-ai. Curată.. ci însăţi mă păzeşte. Curată. şi mintea mea luminând-o. cel spurcat cu răutatea. ca pe ceea ce fără de sămânţă ai născut pe Făcătorul tău. Temelia cea neclătită a mântuirii. Sfântă Stăpână. a ieşit dintru tine. Născătoare de Dumnezeu. lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. acum să-l sfinţească. Preacurată. În calea păcii. 254 . cei ce cu adevărat te fericim. Maică Fecioară. a dumnezeieştilor tale porunci.ca smeritul meu suflet. Şi acum . cele nerătăcitoare. Să lăudăm. Pe Împăratul Hristos.. fă-mă a călători neabătut. Pentru aceasta strig ţie. pe Cel ce cu dumnezeiască poruncă a întemeiat pământul pe ape. Curată: Usucă râurile răutăţilor mele.

Şi acum .. 255 . iau în minte mulţimea păcatelor mele şi înfricoşatul divan al Judecătorului. ceea ce ai născut pe Judecătorul Dumnezeu. Ca un singur de sine-mi osândit. ci tu. păzeşte-mă atunci neosândit.. la care voi fi judecat. Născătoare de Dumnezeu.

deschide-mi mie uşile cele cereşti şi mă du la Fiul tău. a strigat: Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm. Şi acum . Cântarea 1-a.. pe gonaciul Faraon văzându-l înecat.. Bucură-te. izvorul mântuirii. palatul slavei.. bucură-te. şi mă mântuieşte pe mine robul tău. Ceea ce eşti mult lăudată şi preaslăvită. Slavă . Doamne Dumnezeul meu. cortule de lumină purtător şi făclie. singură prealăudată.. bucură-te. bucură-te. tăria cea bine lăudată a părinţilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.SÂMBĂTĂ SEARA  Glas 6. primeşte laudă din buzele cele desfrânate. cu urmele prin adânc. Ceea ce eşti nădejdea şi părtinitoarea celor fără de nădejde şi ajutătoarea cea neruşinată a tuturor. dumnezeiescule lăcaş al lui Dumnezeu. lauda cea preaslăvită a neamului nostru. care izbăveşti pe toţi cei ce cu bună credinţă te cântă pe tine. Cântarea a 3-a. . Stăpână. Irmos: Nu este sfânt precum Tu. care izvorăşti mila celor ce cu credinţă te laudă pe tine. zidul cel nesurpat al nostru. Irmos: Ca pe uscat umblând Israil. că tu eşti buna podoabă şi mântuirea lumii. mântuieşte-ne pe noi Bucură-te. bucură-te. al celor ce te lăudăm pe tine. Biserică şi Masă şi Munte Sfânt.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară? Zidirea. ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu. pe 257 . şi în desfrânare mi-am cheltuit viaţa mea. Bunule. Cine după vrednicie va lăuda Naşterea ta. Stăpână. Pe tine. ca desfrânata cea dedemult. şi nădejde a credincioşilor şi turn de mântuire. Slavă . Dumnezeu şi Domnul. Şi acum . Fecioară. toate cetele îngerilor te slăvesc.Cel ce ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi. de aceea cad la tine. cu spaimă striga: Cu adevărat n-a născut alta. Tu eşti sprijinitoarea lumii. văzând taina cea săvârşită întru tine.. iar noi.. Irmos: Hristos este puterea mea. şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. afară de tine.. pentru aceasta surpă. Născătoare de Dumnezeu. dă-mi mie plâns curăţitor. cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: Din cuget curat întru Domnul prăznuind. Dăruieşte milă celor ce cer de la tine. şi-ţi tinde mâna ta cea tare celor ce sunt întru nevoi şi ne întâmpină întru primejdii. Preasfântă. fiind fecioară. rugându-mă cu suspinuri: Cu rugăciunile tale. Cântarea a 4-a. şi mântuirea tuturor. că pe tine te avem toţi izbăvire întru necazuri.. izbăvirea celor ce cu credinţă te cheamă pe tine. neîncetat te cântăm şi cu mulţumită te lăudăm: Bucură-te. Preacurată. Zid eşti şi întărire. pentru aceasta cu bună credinţă te mărim toţi şi bine te cuvântăm. Nu am lacrimă de pocăinţă. după datorie.

Preacurată. a propovăduit taina cea înfricoşată a Naşterii tale. Cântarea a 5-a. Fe258 .vrăjmaşii care sunt asupra noastră. munte sfânt. Curată. precum şi mai înainte de naştere te-a păzit. precum ai zis mai înainte. Slavă . Cuvinte a lui Dumnezeu. mă rog luminează-le. prin credinţa cea întru tine. bucuria şi ajutorul tuturor celor neajutoraţi şi acoperământul celor ce cu tot sufletul aleargă la tine. semeţiile vrăjmaşilor le surpăm. pe Tine Adevăratul Dumnezeu. cu mare glas strigând. pentru aceasta toate neamurile pe tine te fericesc. acum ne întărim. Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea Ta. Cine va putea. Preacurată... Slavă .. Preacurată. umplând de veselie sufletul meu cel smerit. Prealăudată. zidul credincioşilor şi mijlocitoarea cea tare. vezi suspinul meu. scară însufleţită. Vezi-mi necazul meu. Care după naştere te-a arătat Fecioară. ca să Te vadă. Bunule.. Care chemi din negura greşelilor. Ceata proorocilor. Bucură-te. bucură-te. Preacinstită.. bucură-te. Având nădejdea ta cea nebiruită. sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste. Stăpână. căci prin chemarea ta. să spună taina ta cea mai presus de minte? Că pe Dumnezeu ai născut şi ca pe un Prunc pe Acesta L-ai hrănit. vezi-mi mâhnirea şi arată-ţi darul tău cel mult întru mine.. că tu singură ai născut fără stricăciune pe Dumnezeul tuturor. Şi acum . bucură-te. că spre tine ne-am pus toate nădejdile.

Tu eşti mângâierea şi scăparea robilor tăi. strig către Tine: Scoate din stricăciune viaţa mea mult Milostive. Ceea ce eşti Stăpâna tuturor zidirilor. Preacurată. Şi acum . potoleşte-mi furtuna şi alinare dăruieşte-mi mie. bubele greşelilor mele. Slavă . Întru adâncul viforului celui cumplit al mării. m-am aruncat din nemăsuratele şi grelele mele greşeli. darurile tale cele de Dumnezeu dăruite. Născătoare de Dumnezeu. care mă învăluieşte. ca ceea ce mai presus de fire L-ai născut pe Dumnezeu. cu rugăciunile tale cere de la Fiul tău şi Domnul. La tine cad Preacurată Născătoare de Dumnezeu. Preacurată. le reverşi totdeauna oamenilor şi izbăveşti. pentru aceasta fă cerere de rugăciune neîncetată către Dumnezeu.. pe toţi din muncă. pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste te roagă pe tine. Ca ceea ce eşti milostivă şi iubitoare de bine.. la limanul Tău cel lin alergând.. Maică nenuntită. Dăruitorul a toată bunătatea. cea cu totul neîntinată. 259 . Irmos: Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor. cea bună. Pentru aceea să nu treci cu vederea.cioară. desăvârşit le curăţeşte şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice. Cântarea a 6-a. să-mi dea mie iertare greşelilor... Şi acum . şi cu dragoste slăvim pe Cel ce te-a preamărit pe tine. pe cei ce aleargă la Acoperământul tău cel tare.. cu rugăciunile tale.

iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu. pe tine Preacurată. Cântarea a 7-a. ca să ne izbăvească pe noi din primejdii şi din necazuri. Slavă . Mă înfricoşează pe mine şi mă tulbură valurile greşelilor mele. pe Carele roagă-L să ne dăruiască nouă mai înainte de sfârşit iertare păcatelor. ceea ce eşti bună. Născătoare de Dumnezeu. L-ai născut cu trup. nearzându-se pântecele tău. fără de bărbat... ca să cântăm cu sârguinţă: Bine este cuvântat.. ca şi mai înainte de naştere. Şi ai născut şi eşti Fecioară şi după naştere ai rămas Curată. Stăpânul zidirii. pentru aceasta. Născătoare de Dumnezeu.. pe Acesta. te-ai arătat mai sfântă decât toate puterile cereşti şi decât heruvimii şi serafimii. Stăpână. dăruindu-mi mântuire. Preasfântă. Care mai înainte de veci din Tatăl. fără de maică S-a născut. din sângiurile tale cele curate. ca ceea ce ai născut pe Hristos. Maică Fecioară. Rodul pântecelui tău. în vremurile cele mai de pe urmă. pe muncitor l-a plecat a striga: Bine eşti cuvântat. Preacurată. ci tu. Maică Fecioară. cere-mi milostivire în ceasul cercării. 260 . cu credinţă te slăvim. Şi acum . Stăpână. după Dumnezeu.Sedealna: Pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul părinţilor noştri. Irmos: Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul cuvioşilor tineri. să nu încetezi a ruga pe Domnul.

bine să cuvântăm . Fecioară Preacurată. Fecioară. că tu eşti întemeierea tuturor celor căzuţi. Fecioară te păzeşte după naştere. pleacă-te şi primeşte rugăciune dureroasă din inima mea. şi cu rugăciunile tale să ne păzeşti pe noi de toată năvălirea cea potrivnică şi pe semeţia celor din Agar să o surpe degrab. Şi acum . Roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu. Tu eşti scăparea noastră şi mângâierea tuturor. Când gândesc relele cele lucrate de mine şi divanul cel groaznic. şi jertfa dreptului cu apă o ai ars. că iată Domnul tuturor născându-Se din pântecele tău.. Să lăudăm. numai cu voirea. Irmos: Din văpaie ai izvorât . ci tu. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.. milostiv şi lesne împăcat a se face nouă... mai înainte de sfârşit. Binecuvântăm pe Tatăl . şi mă izbăveşte de împătimirea dobitocească şi de obişnuinţa mea cea rea şi plâns de bucurie dă sufletului meu celui întunecat. cea cu dar dăruită.. şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.. Ceea ce eşti gata fierbinte sprijinitoare a credincioşilor şi a mea scăpare. pe Care toţi Îl binecuvântăm cu buze nevrednice. ca o iubitoare de oameni. că toate le faci. Hristoase. ca să te lăudăm pe tine. şi nădejdea şi folositoarea celor deznădăjduiţi. Fecioară. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oame261 .. Curată.. Cântarea a 9-a.Cântarea a 8-a. mă înfricoşez şi mă tem. fă-mi mie milostiv pe Judecătorul. Din văpaie ai izvorât rouă cuvioşilor.

pentru aceasta neîncetat lăudăm puterniciile tale. *** 262 .nilor. fă depline rugăciunile noastre. pe tine te fericim. podoaba mucenicilor lui Hristos. să nu ne uiţi pe noi robii tăi. acoperământul lumii. ne mântuim de ispite şi de primejdii. lauda cea strălucită a patriarhilor şi a apostolilor. spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti. Bucură-te. Stăpână. Preacurată. ceea ce eşti de-a pururea armă de mântuire cu totul nebiruită asupra vrăjmaşilor celor nevăzuţi. Maică Fecioară neispitită de nuntă. Şi acum . bucură-te. oglinda proorocilor. scaunul lui Dumnezeu. părtinitoare şi acoperământ. cei ce stăruim în Biserica ta. Curată. iară prin tine. şi dezlegare de cele rele. făclie. Avându-te pe tine. bucură-te. bucură-te. Biserică.. Tu eşti slava îngerilor. şi nădejde şi zid. cu oştile cereşti.. pe Carele mărindu-L.. zidul cel nerupt. Slavă . bucură-te. S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat. bucuria şi ajutătoarea tuturor. sfinţenia cea veselă a pustnicilor şi a drepţilor şi înnoirea a toată lumea. Curată. că tu singură eşti nădejdea creştinilor şi întărirea tuturor celor ce aleargă la tine. bucură-te.. şi de boli şi de patimi. şi scăpare şi curăţire.

scăpare şi întărire. iar Israil trecând prin mijlocul mării striga: Domnului Dumnezeului nostru să-I cântăm. Preacurată.DUMINICĂ SEARA   Glas 6. că S-a proslăvit. 263 . Cela ce pentru milostivirea milei Te-ai întrupat şi Om Te-ai făcut cu bunăvoirea părintească. mântuieşte-ne pe noi Stăpână. ci ajută-mi mie. miluieşte-mă. eu ticălosul? Vai mie. De unde voi începe a spune greşelile mele cele rele şi cumplite. întăreşte-mă. dar de obiceiul răutăţilor cu totul mă amăgesc cumplit. Doamne. dăruieşte-mi iertare greşelilor mele. cum voi plânge viaţa mea cea întinată şi mulţimea nenumăratelor mele răutăţi? Şi ce voi vesti ţie. ci ajută-mi mie. Necontenit cuget la ceasul morţii şi la divanul cel înfricoşat.. Irmos: Simţitorul Faraon cu toată oastea s-a înecat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Curată. Irmos: Pe piatra cea tare a credinţei Tale ai întărit gândul sufletului meu. că pe Tine Te am. de rugăciunile Maicii Tale. Cântarea 1-a. Bunule.. mai înainte de sfârşit.. Cântarea a 3-a. nu mă dumiresc şi mă tem. plecându-Te. Mântuitorule. ce mă voi face de-aceasta! Ci. Slavă . Şi acum .. Stăpână.

pentru că cerul şi pământul strigă cu amar asupra necuvioaselor mele fapte cele nenumărate.. cela ce am păcătuit mai presus de om.. ci m-am întunecat la minte. nu am umilinţă nicidecum. vai mie. 264 . Şi acum . Hristoase al meu milostive. Tot pământul s-a spăimântat şi s-a înfiorat văzându-mă pe mine cumplit şi rău lucrând cele necuvioase.. iar în Biserica Domnului. Preasfântă Fecioară. întru înverşunări cumplite. nici lacrimi. mântuieşte-mă ca un Milostiv. Hristoase Iubitorule de oameni. miluieşte-mă.. Mântuitorule. Hristoase. Mi-am întinat rău biserica trupului meu. pentru ceea ce fără de sămânţă Te-a născut. Care Te-ai făcut Om pentru mine.. eu ticălosul.Stăpâna mea Preasfântă. ajută-mi degrab. singure nepomenitorule de rău. ci tu. şi de milostivirea cea multă a Fiului tău s-au înfricoşat. şi de lauda Ta. ţinut fiind cu totul de deznădejde? Ceea ce eşti bună. Cântarea a 4-a. nu este altul între oameni care fapte nelegiuite a lucrat şi cu desfrânări a vieţuit. eu desfrânatul. şi unde de aici mă voi duce. toate s-au umplut. Nu am fapte bune. pentru că am întinat Dumnezeiescul Botez. Doamne. în care oamenii intră tremurând. precum eu. cu obrăznicie intru! Slavă . pentru aceea strig Ţie: Cu rugăciunile celeia ce Te-a născut. Slavă .. sufletul mi l-am întinat urât cu nemăsurate greşeli. Am ajuns la sfârşitul relelor. Irmos: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta.

Irmos: De chitul păcatului fiind înghiţit. luminează inima mea.. dă-mi iertare greşelilor.Şi acum . Hristoase al meu. Milostive Doamne. şi a fost izgonit. Curată. cea mult lăudată.. cela ce sunt depărtat şi de mii de ori căzut? Cu lăcomia pântecelui l-am râvnit pe Isav cel cumplit. Fecioară. Irmos: Cela ce răsari Lumină lumii. pe mine cel înstrăinat de acoperământul Fiului tău. Cântarea a 5-a. 265 . Stăpână. cu beţia şi cu desfrânarea viaţa mi-am pângărit. Adam a călcat o poruncă a Fiului tău. a celui ce de noapte strig Ţie. Şi acum . Cântarea a 6-a. şi cine nu mă va plânge pe mine ticălosul. ci spală-mă şi pe mine de întinăciunea greşelilor mele. degrab luminează-mă pe mine cel ce sunt întunecat şi mă povăţuieşte către cărările mântuirii. şi cu desfătarea sufletul şi trupul mi-am întinat. şi mă mântuieşte. Ceea ce eşti bună şi uşa vieţii noastre. strig Ţie. o. să nu mă arăţi străin şi cu totul nevrednic. Mă tânguiesc cugetând la toate vinovăţiile lucrurilor mele cele rele. pentru rugăciunile Maicii Tale. Preacurată? Slavă . cu dumnezeiască strălucirea ta. şi înaintea picioarelor Tale cu faţa la pământ zac. Doamne: Ca pe proorocul slobozeşte-mă din stricăciune.. dar eu cum voi plânge adâncul greşelilor mele. Să nu mă arăţi....

Stăpână. cercetează bolile cele multe ale sufletului meu celui neputincios şi patimile cele cumplite ale trupului meu. ceea ce eşti Preabună. ci mântuieştemă. Suflete al meu. Părinte Preabunule. neîndreptatule. sufletul meu întinat şi traiul ticălos. ci ajută-mi mie. vrând să mă ţină pe mine ca pe un gol de fapte bune. iar tot trupul meu l-am înnoroit cumplit întru răutăţi. învrednicindu-mă de grabnică tămăduire şi îndreptează-mă să fac poruncile cele sfinte ale Bunului Dumnezeu. stricătorul. şi mă tem de pândirile vicleanului. cutremură-te şi te înfricoşează. precum de demult pe desfrânatul. Irmos: Cela ce ai ascultat cântarea cuvioşilor Tăi tineri şi ai răcorit cuptorul cel aprins. Cântarea a 7-a... şi m-am făcut rob diavolilor. În ţară străină m-am depărtat de la Tine. sârguieşte-te şi-mi ajută. Sedealna: Curată. Şi acum . că mai înainte de sfârşit.Viaţa mea este desfrânată. scrâşneşte cu dinţii asupra mea. eu ticălosul. o. ca să te măresc. înfiorează-te şi adu-ţi aminte că ai întărâtat pe Judecătorul cel înfricoşat şi pentru aceasta vei fi judecat.. şi m-am golit de tot felul de bunătăţi.. 266 . Acum de cutremur sunt cuprins. bine eşti cuvântat. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. cu rugăciunile Preacuratei Fecioare. Slavă . Fecioară. pentru aceasta.

Irmos: Cuvioşii Tăi tineri în cuptor . Cântarea a 8-a. Fecioară. 267 . dar însă acum cazi la Maica Judecătorului tău şi Dumnezeu şi să nu te deznădăjduieşti.. ca să-mi spăl greşelile mele cele multe şi rănile cele nevindecate şi să dobândesc viaţa cea veşnică. şi mai înainte de sfârşit mântuieşte-mă. cea cu totul neîntinată. cu mulţimea nenumăratelor mele răutăţi şi m-am schimbat la ochiul sufletului şi la minte.. M-am întunecat. eu ticălosul. bagă-mă degrab întru dulceaţa nepătimirii. eu ticălosul. cu strălucirile luminii tale... Stăpână. mântuieşte-mă. pentru aceasta. pocăieşte-te. pentru Născătoarea de Dumnezeu. Vino.. plângi cu amar strigând cu credinţă lui Hristos: Doamne. şi nu mă lepăda pe mine.. judecata este lângă uşă. Maica lui Dumnezeu. Şi acum .De şapte ori mi-a aprins vicleanul văpaia patimilor şi cu preacurviile inimii mele de tot mă omoară. Miluieşte-mă. ticăloase suflete al meu şi nesimţitorule. Mă înfiorez de venirea morţii şi de judecata cea neamăgită. şi munca fără de sfârşit şi groaznică. dar de a lucra cele rele şi urâte nu mă depărtez. Pentru ce te-ai pironit de cele deşarte şi de bunătăţile cele netrebnice? Scoală-te. dăruieşte-mi suspine netăcute şi izvoare de lacrimi. ticăloase suflete al meu. Slavă . Înfricoşat este divanul. ci adapă-mă cu curgerile lacrimilor mele.

Cu gura strig neîncetat: greşit-am! Iară cu gândul petrec lucrând cele necuvioase. eu deznădăjduitul şi osânditul? Pentru ceea ce Te-a născut. O. Slavă .. Deci. pe Înaintemergătorul. Fecioară. Preacurată.Binecuvântăm pe Tatăl . cu frică multă şi cu dorire.. heruvimilor au urmat.. lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii. pe adunarea apostolilor şi a proorocilor. pe Dumnezeu şi Domnul. Stăpână. cum voi vedea pe Cel nevăzut! Cum voi suferi acea înfricoşată vedere? Cum voi îndrăzni să-mi deschid ochii? Cum voi cuteza să-L văd pe Stăpânul meu. Iată. mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine. Şi acum . Mulţimea răutăţilor mele o mărturisesc ţie. Deci. pe mucenici. că prea mult poate rugăciunea. a Maicii către Fiul Cel prea Adevărat. că nimeni altul în lume n-a mâniat pe Fiul tău. Stăpână.. Cuvioşii Tăi tineri în cuptor. Ia împreună cu tine cetele îngerilor şi mulţimea oştilor de sus. strigând cântarea cea întreit sfântă: Binecuvântaţi.. mă apropii la tine. Hristoase. Irmos: Ceea ce ai primit bucuria prin înger şi ai născut pe Ziditorul tău. miluieşte-mă. pe cuvioşi şi pe sfinţiţii mucenici... ştiind puterea rugăciunii tale celei multe. cu ce ochi Te voi vedea pe Tine. pe 268 . Fecioară. bine să cuvântăm . Cântarea a 9-a. Să lăudăm. şi roagă-te pentru mine Fiului tău. eu robul tău.. aşa precum eu. cu Acesta împacă-mă degrab.

Deci. Judecător milostiv şi iubitor de oameni aştept pe Fiul tău. ci fă-L pe Dânsul mie lesne împăcat. 269 .Care n-am încetat. Curată. din pruncie... a-L scârbi totdeauna? Şi acum . ca să mă pună pe mine cel neocrotit de-a dreapta preacuratului Lui divan. Fecioară. să nu mă treci cu vederea. că spre tine am nădăjduit.

. pe Israil a slobozit. laudă neîncetată lui Hristos. Hristoase. că Însuţi eşti Sfânt şi Drept. Cântarea a 3-a. fiind osândit.. Şi acum . Fecioară cu totul fără prihană şi cinstită. Irmos: Să cântăm Domnului. strigă cu fierbinţeală către cea singură Curată: Miluieşte-mă. întăreşte Biserica Ta. Curată. Slavă . şi mă izbăveşte din patimile necinstirii. rânduieşte-mă cu solirile Preacuratei Fecioare. Irmos: Pe piatra cea neclătită a poruncilor Tale. Curată. Cântarea 1-a. Împăratului şi Dumnezeului nostru.LUNI SEARA  Glas 6. 270 . de Dumnezeu Născătoare Preacurată. Celui ce din robia egiptenilor.. Întru înecarea de corabie a ispitelor cu păcatele m-am cufundat. şi de patimi mă izbăveşte. Sculându-te smerite suflete din adâncul necinstirii.. mântuieşte-ne pe noi Cum mă voi apropia de tine. lasă-mi şi în starea aleşilor Tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. tot pătimaş şi spurcat făcându-mă? Ci îndură-te şi mântuieşte ticălosul meu suflet. Hristoase. viermele cel amar şi scrâşnirea dinţilor. tinde-mi acum mână de ajutor. Mă înspăimântă şi mă înfricoşează focul cel nestins al gheenei. ca de-a pururea să te slăvesc. prin Moisi. Ci slăbeşte-mi.

greşind eu nepriceputul. ticăloase suflete. prihănit şi zdrobit. pentru rugăciunile Maicii Tale. eu ticălosul. Curată. Iubitorule de oameni.. ca să te mântuiască pe tine. slavă puterii Tale. ci mai înainte de judecată fii mie milostiv.. înnoieşte-mă. Viaţa mea este întinată şi mintea întinată cu păcatele. pe mine robul tău. Mireasa lui Dumnezeu. şi de lanţurile şi legăturile cele grele uşurează-mă. Să nu vin în pământul plânsului. judecat de Fiul tău. înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat. şi m-am făcut tot pătimaş. izbăvindu-mă de toate felurile de munci. precum nimeni altul din oameni.Pe mine cel ce am îmbătrânit cu patimile cele prea necinstite ale păcatului. Mântuieşte-mă. să nu văd locul 271 . Şi pentru vina graiurilor şi ale lucrurilor voi fi. Slavă .. Stăpână. Doamne. Irmos: Auzit-am auzul Tău şi m-am înfricoşat.. din somnul trândăviei şi ridică ochii către singură Fecioara. cu mijlocirea ta cea către Dumnezeul cel Milostiv. Slavă . Deşteaptă-te. ci să te aflu atunci scăpare şi sprijin prea tare.. de Dumnezeu Născătoare. Cântarea a 4-a. Mă apropii de tine. Curată. Păcătuit-am. cea cu totul fără prihană. curăţeşte-mă de întinăciunea greşelilor şi albeşte-mă. prea fierbinte năzuind la rugăciunea ta. Născătoare de Dumnezeu Fecioară.. Şi acum . Doamne.

Cu rugăciunile tale slobozeşte-mă de muncile cele cumplite.. pentru rugăciunile Maicii Tale. Stăpână. şi către Tine mânec. Maică Fecioară. şi să nu mă arăţi pe mine acolo. Stăpână. înaintea îngerilor. Cântarea a 5-a..întunericului. căci câte voieşti le şi poţi. şi iartă toate câte am greşit Ţie. Şi acum . Doamne.. veseleşte-mi sufletul meu întru lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi mă mântuieşte. vinovat focului. Slăbeşte. 272 . eu prea ticălosul. şi-l izbăveşte pe dânsul de greutatea păcatelor celor multe. Irmos: Spre Tine am nădăjduit. Doamne. în ziua judecăţii. să laud darul tău cel nebiruit. să mi te arăţi şi să-mi stai de faţă şi să mă slobozeşti de munci şi de foc. a prăpăstuit întru adâncul greşelilor sufletul meu.. te rog pe tine. să nu fiu legat de mâinile şi de picioarele mele şi aruncat afară din cămara Ta. Şi acum .. ci ajută-mi mie. ca. Frumuseţea cea mai presus de frumuseţe. Hristoase al meu. fiindcă am întinată îmbrăcămintea nestricăciunii. Preacurată Stăpână. fă să se deştepte sufletul meu cel ticălos şi prea întinat. Cuvinte. lasă. şi văzându-mă îşi râde de mine. ca ceea ce ai născut pe Domnul cel Singur preabun. Văzându-mă pe mine vrăjmaşul înstrăinat de acoperământul tău. de întunericul cel mai dinafară şi de gheena. mântuindu-mă.. Slavă .

. cu totul neîntinată. Curată. Dumnezeul părinţilor noştri. Preasfântă Stăpână. Stăpâne Hristoase. şi-l povăţuieşte la calea mântuirii. Curată. că întru tine mi-am pus nădejdile mele. 273 . de care te rog pe tine. să nu te întorci de la mine cel ruşinat. de Dumnezeu Născătoare. şi-l fă primitor de darurile Duhului Celui Sfânt. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut. Sedealna: Sufletul meu cel întinat de mulţimea greşelilor cu curgerile lacrimilor curăţeşte-l. Irmos: Adâncul cel mai de pe urmă al păcatelor m-a înconjurat şi nemaisuferind viscolul. Frica cea întunecată a iadului mă cuprinde pe mine. Născătoare de Dumnezeu. pentru aceasta mântuieşte-mă pe mine robul tău. Şi acum . eu cel fără de ştiinţă. prin înger i-ai rourat. ca Iona strig Ţie.. omorându-mi patimile trupului meu. şi partea caprelor mă tulbură. Dătătorule de viaţă. Cântarea a 7-a.Cântarea a 6-a. Slavă .. şi alerg la îndurarea ta cea milostivă.. Cerere de rugăciune îţi aduc ţie. şi învredniceşte-mă desfătării raiului. să mă izbăveşti. Irmos: Tu pe tineri în cuptor. pe cei ce cântau: Bine eşti cuvântat. Stăpânului: Scoate-mă din stricăciune. primeşte-mă pe mine cel desfrânat şi prea ticălos şi izbăveşte-mă de munci. înviază-mi sufletul meu cel prea ticălos.

de la tine ruşinat. ci tu. cea cu totul fără prihană şi nădejdea celor deznădăjduiţi. şi scoală-te suflete mişelule.Ca pe o milostivă. pe mine ticălosul. ci să te aflu atunci sprijineală prea tare. de Dumnezeu Născătoare. Şi acum . Cântarea a 8-a. şi mă mântuieşte. Ci miluieşte-mă. Râul cel de foc mă tulbură. Maică Fecioară. păcătosule. Deşteaptă-te. Fecioară. fă-mă să aud glasul cel dumnezeiesc şi mă fă părtaş stării celor aleşi 274 . ca pe o iubitoare de suflete. graiurile mele. Stăpâne. tot m-am întinat eu ticălosul şi zac cumplit. alerg la tine eu prea păcătosul.. pe tine cunoscându-te. ticăloase. din Dumnezeiescul Botez. o. ca să te miluiască pe tine. negura cea fără strălucire mă cutremură cu totul.. Eu.. ci să nu mă întorci. ca pe o iubitoare de milostivire.. Cad la tine şi-ţi aduc. cădere de spaimă căzând. ca pe o Curată toată. cel ce m-am făcut biserică a lui Dumnezeu dedemult.. viermele şi scrâşnirea dinţilor mă înspăimântă. Irmos: Cântarea tinerilor să cântăm lui Hristos . scoală-mă. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut. ca nişte lacrimi. am greşit precum n-a greşit desfrânata şi am făcut fărădelege ca nimeni altul pe pământ. Slavă . Maica cea milostivă a lui Hristos Dumnezeu. bate-ţi pieptul. Preacurată. suspină cu amar şi varsă izvoare de lacrimi..

Slavă . Binecuvântăm pe Tatăl .. Văd judecata şi iau în minte divanul Tău atunci. neîncetat. nici să aud glasul Tău cel greu.. raiule nejefuit! Preacurată. ca să te laud pe tine. nu ştiu. scrâşnirea dinţilor topeşte inima. ci să te aflu pe tine. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Ceea ce singură. Şi acum .. pe tine te mărim. cea cu totul neîntinată..şi al vieţii celei veşnice. când voi fi judecat. bine să cuvântăm . 275 . să nu mă fac materie a focului. împreună cu dânşii cântând: Să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.. Mă tulbură ziua judecăţii cea înfricoşată. cu totul fără de prihană. pe Cuvântul L-ai zămislit. starea caprelor.. mă înspăimântă. prin cuvânt. Să lăudăm. altule noule cer. având pe Preacurată Maica Ta rugându-Te pe Tine.. gurile ereticilor celor rău hulitori astupă-le. ajutor întru cele cumplite. eu ticălosul şi osânditul. Cântarea a 9-a. Curgeri de lacrimi acum trimite-mi şi suspin din suflet cu zdrobire. strigând cu umilinţă fierbinte: Să nu mă treci cu vederea. Pentru aceea vin la tine. Fecioară. cu ale căreia rugăciuni miluieşte-mă întru tot Îndurate. Cântarea tinerilor să cântăm lui Hristos.. Acum frica mă cuprinde şi cutremurul gheenei mă tulbură şi ce să fac. ca să sting văpaia cea nesuferită şi slava raiului să o dobândesc. Doamne.

şi seamă să dau.. Maica Ta. rugându-se. Şi acum . întru care voi fi judecat. ci am solitoare către îndurările Tale cele multe. rugându-te pe tine: Primeşte tânguirea mea. eu osânditul.Hristoase al meu. ascultă-mi lauda şi cere-mi dezlegare de greşeli de la Ziditorul tuturor şi Fiul tău. întru tot fără prihană. Gânditor mă apuc de urmele tale. pe Mireasa lui Dumnezeu.. 276 . pentru cele lucrate. ca să te măresc cu dragoste pe tine.

Născătoare de Dumnezeu. Şi acum … Fiul cel împreună vecuitor. voind. în braţe L-ai purtat. S-a sălăşluit în pântecele tău. cea cu dar dăruită. pentru aceea te fericim. Stăpână. Preacurată. Irmos: 277 . cu mulţumire cânta: Domnului să cântăm. Maica lui Dumnezeu! Că de cât toate făpturile mai înaltă te-ai arătat. pe cei ce te lăudăm pe tine dumnezeieşte. cu dumnezeieşti daruri dăruieşte-ne. Cântarea a 3-a. ca ceea ce ai născut Viaţa cea nestricăcioasă. că spre Care nu îndrăznesc a căuta oştile îngerilor. Marie preaslăvită. pricinuitoarea bucuriei. Slavă … Tot neamul oamenilor cu stricăciunea morţii s-a osândit.MARȚI SEARA  Glas 6. căci cu slavă S-a proslăvit. Care este împreună cu Tatăl. O. ca să-ţi înălţăm cântare de mulţumită. Irmos: Trecând marea fiii lui Israil. tainele tale. pentru aceea te lăudăm pe tine. iar prin tine înapoi s-a chemat. spre naşterea de a doua oară a noastră a credincioşilor. prin gustarea din pom a strămoaşei. Cântarea 1-a. mântuieşte-ne pe noi Preacurată Fecioară. în vremile cele de pe urmă. şi văzând pe Faraon cufundat într-însa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.

prin care Domnul.Întăreşte. Iubitorule de oameni. Maica lui Dumnezeu. Cela ce cu pricepere întru înălţime ai întărit cerurile. şi iarăşi încuiată pe tine te-a păzit. Irmos: Înnoit-ai frumuseţea chipului Tău. cu faptele bune strălucind. pe cei ce te laudă pe tine. Preacurată. Cu pofta îndumnezeirii. Biserica Ta. precum Însuşi Cel Preaînalt ştie. din Eden pe pământ târându-mă. singur a trecut. Preacurată Cinstită. întrupându-Se. pe Dumnezeul cel Adevărat L-ai zămislit în pântece. Care a dezlegat puterea morţii. Iubitorule de oameni. Maica lui Dumnezeu. Ceea ce singură te-ai arătat aleasă şi mai cinstită decât toate neamurile. Şi acum … Nu este fără prihană precum tu. că arătându-ţi-se ţie Domnul. cu îndestulare toată binecuvântarea tuturor a izvorât-o. miluindu-mă. şi strigăm Ţie: Slavă puterii Tale. Doamne. spre a lăuda preacurată iconomia Ta. m-a zdrobit. Slavă … Uşa Vieţii te-a văzut Proorocului Iezechil dedemult. prin mijlocirea ta. ca un Preabun. Cântarea a 4-a. Curată. din pântecele tău Trup luând. căci către acesta din părinteştile sânuri Te-ai pogorât. iară Hristos. că tu singură din veac. 278 . luminează-i cu strălucirea ta. Fecioară. cu vicleşug amăgindu-mă dedemult vrăjmaşul. Preacurată Maica lui Dumnezeu. S-a dezlegat osânda blestemului celui dedemult. de a doua oară m-a zidit.

pe Mântuitorul. plini de bucurie ne-am făcut. Şi acum … Fecioară prea neîntinată. Doamne. Curată. trimite-ne nouă împotrivă mila Ta. Izbăvindu-ne prin tine de întristarea strămoaşei. prin vedere de Dum279 . Irmos: De noapte cântarea o înalţ Ţie. cinstită Maica lui Dumnezeu. afară de Tine pe altul nu ştim. cu rugăciunile tale păzeşte-i de primejdii. luminează-ne pe noi. Scară arătându-te cu închipuire lui Iacov. şi viaţă oamenilor a dăruit. împreună cu toţi sfinţii. Fecioară. Cântarea a 5-a. la înălţime ridicată. Slavă … Cu taină învăţându-se Moisi. Mireasă a lui Dumnezeu. ca să ne izbăvim de cumplite ispite şi de înconjurări. pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru. Născătoare de Dumnezeu. firea celor fără de materie. ci cu strălucirea ta. că Veselia tuturor ai născut şi Bucuria a toată lumea. că prin tine.Pe Dumnezeu cu trup L-ai născut. înfricoşată cu adevărat Naşterea ta. Slavă … Cu sfinţenie slujesc dumnezeieştii Naşterii tale. Fecioară de Dumnezeu dăruită. şi adunarea oamenilor cu dragoste te laudă pe tine. fă rugăciune pentru noi. Pentru aceea. din curate sângiurile tale. cu taină s-a învăţat. Prealăudată. pe cântăreţii tăi. cu adevărat. Născătoare de Dumnezeu. prin pogorârea cea dumnezeiască. Dumnezeu cu noi a vorbit. Fecioară fără prihană. Care izbăveşte din cumplite ispite pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Slavă … Cela ce cu dumnezeiasca voire şi puterea cea ziditoare a Sa. cea mai înaltă decât toate făpturile. de Dumnezeu Născătoare. Curată. S-a născut. şi pe cei ce întru întunericul necunoştinţei erau mai înainte. cu străluciri dumnezeieşti. S-a făcut şi mântuire celor pieriţi. născând pe Mântuitorul şi Domnul. Care în multe feluri şi în multe chipuri a făcut bine celor ce cu credinţă şi cu dragoste te slavoslovesc. strig Ţie. închipuirea ta. mai înainte a văzut rugul nearzându-se de foc. Cântarea a 6-a. Că întru tine Ziditorul sălăşluindu-Se. Pe cei întâi zidiţi ce dedemult s-au înstrăinat de la Dumnezeu şi de desfătarea raiului. Stăpână Curată. cu dumnezeiască stăpânire. Mireasă a lui Dumnezeu. Care răstignire şi îngropare. cu proorocul: Scoate din stricăciune viaţa mea şi mă mântuieşte. luminat i-a stră280 . şi mai-nainte grăirile proorocilor.nezeu. Stăpână. Şi acum … Tărie şi laudă a lumii fiind. a răbdat. Irmos: De chitul greşelilor fiind înghesuit. din porţile iadului izbăvind pe cei ce cu credinţă te fericesc pe tine. din pântecele tău. Cela ce din tine. Născătoare de Dumnezeu. nu te-a ars pe tine. luminat te arată că vei naşte pe Izbăvitorul lumii şi pe Făcătorul de bine a toată zidirea. pe toate le-a alcătuit dintru nefiinţă. singură tu. iarăşi i-ai întors în rai. prin amăgirea vrăjmaşului celui ucigător de oameni. Hristoase. Stăpână Curată. Fecioară cu totul fără prihană. a ieşit Dumnezeu şi Om. Închipuirile Legii.

te-a primit Fiul tău şi Domnul.lucit. Şi acum … Semnele dumnezeieştii tale Naşteri. al Naşterii celei dintru tine. Cântarea a 7-a. Curăţire a lumii tu ai fost. darul cel mai presus de minte şi mai presus de cuget arătându-se mie. să miluiască sufletele noastre. în braţe purtându-L. toţi dumneze281 . că pe Dumnezeu. ne-a umplut pe noi de mirosurile cele veselitoare ale darurilor Duhului. Şi acum … Legea a slăbit şi umbra a trecut. Cel ce şade pe umerii Heruvimilor. care strigăm Lui cu umilinţă: Izbăvitorule. Pe tine Maica lui Dumnezeu. Slavă … Trandafir în mijlocul spinilor aflându-te pe tine. a lui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru. pe Hristos Dumnezeul nostru. strigi: Bine eşti cuvântat. Irmos: Arătatu-s-a peste noi darul Mântuitorului. Cel ce S-a pironit de voie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a slobozit. Sedealna: De Dumnezeu Născătoare Fecioară. Curată. având podoabă încuviinţată cu aur împodobită. Curată. Dumnezeule. Rodul pântecelui tău. ceea ce eşti singură de Dumnezeu fericită. Stăpânul. Fecioară. roagă pe Fiul tău. spre mântuirea noastră. Dumnezeul părinţilor noştri. Prealăudată. şi lumina Crucii Tale a strălucit lumii: Bine eşti cuvântat. bine eşti cuvântat. Dumnezeul părinţilor noştri. a celor ce strigăm: Bine este cuvântat.

Pentru aceea pe tine te lăudăm. Curată: Dumnezeu va veni din tine. pe cei ce te cred acum Născătoare de Dumnezeu adevărată. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. cea bine cuvântată şi prea proslăvită întru toţi vecii. care ai primit netâlcuit Lumina cea neapropiată. Că din tine. cu bună laudă striga.ieştii prooroci văzându-le. ca pe o Maică a lui Dumnezeu te laudă. ca să mântuiască pe cei ce strigă: Izbăvitorule. Cântarea a 8-a. preoţii te laudă. Naşterea ta. popoarele te preaînalţă întru toţi vecii. văzătorului de Dumnezeu. Piatră S-a tăiat Hristos. Fecioară. Curată. Binecuvântăm pe Tatăl … Cu strălucirile luminii tale. în veci. preoţi lăudaţi-L. Curată. Doamnă. străluceşte-i. cu bucurie împreună cu noi. mai înainte te-a închipuit pe tine. Pururea Fecioară. pe care tinerii bine-L cuvântaţi. Fecioară. ceea ce cu cunoştinţa Ei a luminat pe toate. Şi acum … Sfeşnicul cel cu străluciri de aur. Marie. mai înainte ai fost arătată munte netăiat. Curată. Dumnezeule. celor ce cu credinţă strigă ţie: Bucură-te. cu laude pururea o slăvesc oştile cele de sus. Doamnă. Irmos: Musiceasca împreună glăsuire … Lui Daniil. căci cort al Luminii te-ai arătat. fără de mână de om. bine eşti cuvântat. pe care tinerii bine te cuvintează. Unul Dumnezeu. 282 . încă şi pe tine. ceea ce eşti Născătoare a Luminii. Fecioară.

de Dumnezeu Născătoare Curată. Curată. chivot mai înainte te-a numit pe tine cu închipuire. pentru aceea te avem pe tine. Curată. Maica Luminii. Cela ce a şters arătat toată lacrima de pe faţa a tot pământul. şi tuturor bucurie a dăruit. fiindcă prin tine nădăjduim să dobândim mântuire. singură Născătoare de Dumnezeu. seminţii şi limbi preaînălţaţi pe Domnul. întru tot Sfântă Fecioară. te cunoaştem. şi sicriu şi tablă a 283 . părtinitoare şi nădejde întemeiată şi zid tare. cea singură întru tot cântată. şi năstrapă de aur a manei celei dumnezeieşti.Să lăudăm. dumnezeiască cântare de laudă din văpaie viersuia. căci pe Dumnezeul tuturor L-ai născut cu trup. Pentru aceea cu cântări te slăvim pe tine. Stăpână. Irmos: Bucură-te. mai presus de fire născând pe Mântuitorul nostru. Cântarea a 9-a. pentru că ai încăput pe Cel ce este de-a pururea în sânurile cele Părinteşti. popoare. Te-ai arătat nouă pricinuitoare de bucurie şi de viaţă veşnică. Preacinstită. Născătoare de Dumnezeu. bine să cuvântăm … Musiceasca împreună glăsuire defăimând-o tinerii. Cântând David strămoşul tău. iară Moisi. Şi acum … Cort sfânt. cântând: Preoţi binecuvântaţi. Slavă … Ca ceea ce eşti cu adevărat mai înaltă decât toată zidirea. pe tine te slăveşte toată zidirea.

Legii darului. că prin tine s-a dăruit iertare celor îndreptaţi prin Sângele Celui ce S-a întrupat din pântecele tău. 284 . ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Pe sine-mi mă plâng acum când nici un folos nu este de lacrimi. Cântarea 1-a. tu şi bucuria inimii mele. ceea ce singură eşti nădejdea mea. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El. căci tăierea morţii iată lângă uşă a venit. pe mine cel ce mă pocăiesc Ţie. cu fapte urâte ale desfrânării. mântuieşte-ne pe noi Fecioară. Curată. Hristoase. Şi acum . căci cu slavă S-a preaslăvit. eu ticălosul. ci primeşte-mă.. Sufletul şi trupul şi duhul foarte cumplit le-am întinat. Irmos: Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. a lui Iisus.. Slavă . mântuieşte-mă. Dătătorului de lumină. Tu eşti răsuflarea sufletului meu celui ticălos. 285 .MIERCURI SEARA  Glas 6. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Curată. Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El.. ceea ce eşti încăpere a Luminii. izbăvindu-mă de toate cele grele. precum desfrânatul cel dedemult. ci tu. tu şi păzitoarea şi ajutătoarea şi mântuirea mea. trimite sufletului meu celui întunecat strălucirea cea luminată a pocăinţei celei adevărate. Care a strălucit din Lumina cea mai-nainte fără de început..

Cântarea a 4-a. aşternutul patului meu. ca un fără de minte şi vătămat la minte. Para aceea a focului tulbură sufletul meu. Irmos: Întăreşte. şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut: Slavă puterii Tale. o. Doamne.. că vrei să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi. Născătoare de Dumnezeu. mântuieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut. ca Cela ce eşti singur iubitor de oameni. Născătoare de Dumnezeu. pe piatra poruncilor Tale inima mea cea clătită.. pe ispititorii sufletului meu cu acestea înecându-i. 286 . dar cu toate acestea lucrez cele rele. şi sufletul mi l-am întunecat şi pe Tine. ziua şi noaptea. ca să dobândesc prin tine iertare. şi s-a temut.Cântarea a 3-a. Slavă . singur Te-am întărâtat. Cu haină de Dumnezeu ţesută şi cu strălucita îmbrăcăminte a nestricăciunii m-am îmbrăcat. Şi acum . Nu este om pe pământ care să fi greşit precum am greşit eu. Fecioară. iară prin întinăciunile patimilor m-am dezgolit de Darul Duhului. ci. prin Dumnezeiescul Botez. şi mă sperie divanul cel înfricoşat al Judecătorului. Doamne. Hristoase.. Irmos: Auzit-a proorocul de venirea Ta. dă-mi mie curgere de lacrimi cu îndestulare şi mă învredniceşte a uda cu ele. şi apă capului meu şi ploi şi curgere. că Însuţi eşti Sfânt şi Domn.. Doamne. Stăpână. Izvor da lacrimi dă ochilor mei.

Fecioară. întinându-mi sufletul meu cu căderile. Slavă . cu totul fără prihană... şi mă îndreptează pe mine la poruncile Tale şi mă învaţă. de cei ce se sârguiesc. O. şi la răspunsul şi la hotărârea cea dreaptă. Mântuitorule.. cu înverşunările întâmpinându-mă. Şi acum . Cântarea a 5-a. Care ne-a sfinţit pe noi. nu faptă. ci tu. cu sfântă Naşterea ta. Stăpâne. ci precum ştii. mântuieşte-mă prin solirile Născătoarei de Dumnezeu.Nu este om pe pământ care prea cu ticăloşie să fi vieţuit şi să nu-l fi covârşit eu cu fapte nelegiuite. fiind cinstit cu dumnezeiască cuvântare.. să fac voia Ta. cu mult mai necuvântător decât cele necuvântătoare! Că am covârşit hotarele firii. ca să plac lui Dumnezeu. sfinţeşte-ne pe noi care întru Sfântă Biserica ta pe Fiul tău cu credinţă Îl sfinţim. 287 .. nu cuvânt. nu sfat nu se isprăveşte. Mântuitorule. eu ticălosul. Iubitorule de oameni. Pentru aceea dă-mi mie ajutorul tău. Preasfântă Stăpână. m-am arătat. Irmos: De noapte mânecând. Mă cutremur de frică şi mă îngrozesc. Toate marginile să pice lacrimi peste mine cel ticălos. învredniceşte-mă mântuirii. Slavă . că dintre oameni eu singur pier.. luminează-mă. Preabună Curată. când gândesc la înfricoşatul acela ceas al morţii şi la întâmpinarea cea dumnezeiască a Fiului tău. Nici una din bunătăţi. rogu-mă. fără ajutorul tău.

ceea ce ai născut mai presus de fire pe Dumnezeul Cel iubitor de bine. pentru rugăciunile Maicii Tale în dar mântuieşte-mă. Şi acum . Curată.. Irmos: Strigat-am cu toată inima mea către Înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai dedesubt. ca o Bună. acum numai tu singură mi-ai rămas mie nădejde de toată mântuirea mea. dă-mi mie să te văd după sfârşit. Fecioară. primeşte cu iubire de milostivire. Stăpână. Sedealna: Născătoare de Dumnezeu. Preacurată. ca prea cu dreptate să-mi judeci judecata mea.. Hristoase! Ce voi face. Cântarea a 6-a. Divanul cel înfricoşat va să mă primească şi înfricoşata cercare.. şi a scos din stricăciune viaţa mea. Şi fiindcă acum nu te văd pe tine. Vai mie. deci să nu mă duc deşert de aşteptarea mea cea pentru tine. ceea ce ai născut pe Judecătorul cel preadrept. Stăpână iubitoare de bine. nădejdea cea 288 .. ci să dobândesc milă cu milostivirea ta. Maica Dumnezeului Celui milostiv. rugăciunea ce se aduce ţie din inimă dureroasă şi din suflet zdrobit.Şi acum .. şi în dar mă mântuieşte pe mine cel cu adevărat nemilostiv. Slavă . te rog pe tine.. îmbunătăţeşte cu fapte bune sufletul meu cel smerit şi mă izbăveşte de răutatea pierzătorului. eu înrăutăţitul? Ce voi răspunde? Ci.

Stăpâne Hristoase.. milostiveşte-te spre poporul cel fără de sprijin şi roagă pe Milostivul Dumnezeu să izbăvească sufletele noaste din toată îngrozirea. Nu îndrăznesc să ridic la înălţime mâinile mele cele întinate. chem ajutorul tău. miluindu-mă. ci plecat fiind la pământ. ceea ce singură eşti binecuvântată. din lucruri necinstite.. 289 . pe mine cel singur nevrednic de toată mila. ceea ce singură ai născut pe Milostivul şi Preabunul Dumnezeu şi urmezi de-a pururea mila Lui. Ci nu ne da pe noi până în sfârşit. pe a ta singură înfricoşată părtinire o cerem. Slavă . umple-mă de mila cea dintru tine. Curată. Cântarea a 8-a.. nici am făcut precum ne-ai poruncit nouă.. Dumnezeul părinţilor. Şi acum . ci pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. Stăpână. Pe mine cel stropit cu lacrimi şi sfărâmat de plângeri.. cu totul fără prihană. fărădelege am făcut. izbăveşte-mă de lacrimile cele amare din gheena şi fă-mă părtaş al bucuriei celei din rai şi al desfătării.. că sunt pline de necinstire şi de multă ruşine. numără-mă cu oile cele de-a dreapta şi bucuriei acestora învredniceşte-mă. Irmos: Pe Cel ce-L slăvesc oştile cereşti . nici am păzit. nu ne-am îndreptat înaintea Ta.bună a lumii. în ceasul judecăţii să nu mă pui pe mine ticălosul împreună cu caprele. Irmos: Greşit-am. Cântarea a 7-a.

şi cu frică mă rog: Maica Vieţii. mântuieşte-mă. Ca desfrânata vărs lacrimi cu căldură şi ca vameşul strig Ţie: curăţeşte-mă! Şi ca fiul cel desfrânat strig: greşit-am! Mântuieşte-mă. Pentru aceasta pe tine toate neamurile. Îndurate. binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Şi acum . pentru rugăciunile Maicii Tale.. Cinstită şi cu totul fără prihană. pentru aceasta te rog pe tine: Izbăveşte-mă de muncă cu rugăciunile tale. Cântarea a 9-a. izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.. Rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat. Să lăudăm. Lucrurile şi înţelegerile mele sunt rele.. cu dreaptă credinţă te mărim. Fecioară. marea cea nemăsurată a îndurării şi ajutorarea cea gata a păcătoşilor.. iară mila milostivirii tale este mare.Stând simţitor înaintea icoanei tale. cu noianurile milei Tale. ca pe o Maică. Ceea ce eşti adâncul cel nemărginit al milostivirii. toată suflarea şi zidirea lăudaţi-L. Binecuvântăm pe Tatăl . nevăzut mi se pare că stau înainte-ţi ca unei vii. Irmos: Naşterea zămislirii celei fără de sămânţă este netălmăcită. iată smochinul cel 290 . Mireasă a lui Dumnezeu. că Naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. bine să cuvântăm . Iată a ieşit hotărârea cea amară. pe mine netrebnicul tău rob... Pe Cel ce-L slăvesc oştile cereşti şi de Dânsul se cutremură heruvimii şi serafimii.

. cea binecuvântată de toată zidirea. Slavă . Având de la Tine bogăţia Darului Tău. Hristoase.neroditor ca un netrebnic se taie. iată viţa cea uscată în foc se aruncă şi robul cel netrebnic se trimite cu jale întru întunericul cel mai dinafară. Iată. în desfrânări am risipit-o şi lipindu-mă de cetăţeni. Milostive. ca pe ceea ce peste Arhangheli şi peste oameni. de cuvinte şi de fapte am sărăcit. Şi acum .. Fecioară. noi proştii şi netrebnicii şi nevrednicii robii tăi te fericim şi te mărim pe tine. Stăpână. mântuieşte-mă. plângi cu căldură către cea Curată. stăpâneşti. de ce te leneveşti? Pentru ce în zadar de cele vremelnice te-ai pironit? Pentru ce cu trândăvie îţi săvârşeşti viaţa ta? S-a apropiat acum hotărârea morţii! Deci. ci cu rugăciunile Maicii Tale. Fecioară de Dumnezeu dăruită. ca să te miluiască pe tine. adică de iubirile de dulceţi cele rele... 291 . întâmpină-mă! Suflete ticăloase şi neîndreptate.

Născătoare de Dumnezeu. iar noi. tămăduieşte patimile sufletului meu. oarecând. Preacurată.. mântuieşte-ne pe noi Primeşte rugăciunea aceasta din buze întinate şi din gură nevrednică. Suflete al meu. lumina cea dumnezeiască a pocăinţei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. 292 . Slavă . ci. Şi acum .. pe mine cel vinovat. ceea ce ai născut Izvorul milei. pe prigonitorul tiran. cu ochiul cel milostiv. şi dăruieşte-mi mie. plângi şi tânguieşte-te pentru tine însuţi de aici. izbăveşte-mă de gheena cea înfricoşată. Irmos: Pe cel ce a acoperit cu valul mării. Să nu lepezi tânguirea mea. căci cu slavă S-a proslăvit. pentru rugăciunile Maicii Tale. ca să plâng cu fierbinţeală pentru acelea ce le-am greşit pe pământ şi să mă izbăvesc de munca care mă aşteaptă.JOI SEARA  Glas 6. ca fecioarele. ceea ce eşti bună. care cu îndrăzneală s-a pornit să te laude.. Cântarea 1-a. cu milostivire. sub pământ l-au ascuns feciorii celor mântuiţi. ceea ce eşti bună. Maica lui Dumnezeu.. strigând lui Hristos: Milostive. dă-mi mie ploi de lacrimi cu rugăciunile tale. să cântăm Domnului. suspină.

eu ticălosul.. Doamne. ca să spăl întinăciunea sufletului meu şi să aflu. cu multă spaimă s-a cuprins. Şi acum . pe mine cel ce năzuiesc la dumnezeiescul tău acoperământ ca la o cămară cinstită. plâng mâhnindu-mă şi mă bocesc. văzându-Te zidirea spânzurat în locul Căpăţânii. Preasfântă Stăpână.. ca un Atotputernic. Iubitorule de oameni. împreunându-Te cu cei din iad. 293 . Fecioară. Născătoare de Dumnezeu. Ceea ce eşti cămară aleasă a Domnului. Irmos: Deşertarea Ta cea dumnezeiască pe Cruce văzândo mai înainte Avacum. spăimântându-se a strigat: Tu ai tăiat tăria celor puternici. mângâierea mea. supus fiind sub patimi. strigând: Nu este sfânt fără numai Tu. Slavă .Cântarea a 3-a. frumuseţea pe care am pierdut-o cu sfatul şarpelui. ca totdeauna cu dragoste să te cinstesc. fără ţinere. pentru aceasta te fericim pe tine. Născătoare de Dumnezeu adevărată şi a Domnului Născătoare curată te-ai arătat. Suspin acum cu tânguire şi cu amar mă jelesc. scoate-mă din toată osânda pe mine cel vinovat şi rânduieşte-mă în cămara Acestuia.. Irmos: Pe Tine. ceea ce ai zămislit chiar pe Domnul cu trup şi Dumnezeul Cel adevărat. Cela ce pe ape ai spânzurat tot pământul. Bunule.. dăruieşte-mi mie curgeri de lacrimi. fă-mă moştenitor al cămării celei cereşti. Cântarea a 4-a. ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică către Dumnezeu. că nu pot să te văd pe tine. Stăpână.

miluindu-mă. Cela ce eşti fără de patimă. Preacurată. Cântarea a 5-a. suflete al meu. care numai cu forma cea dinafară mă arăt? Deci Tu. plângi căzând la Preasfânta Stăpâna. primeşte picăturile lacrimilor mele şi picurează peste mine o mică picătură a îndurărilor tale. Dumnezeul meu. Slavă . ca acolo să te mângâi veşnic... Milostive. arătându-te curată şi cu sufletul şi cu trupul.Pe mine desfrânatul. Irmos: La Tine mânec Cela ce pentru milostivire Te-ai deşertat neschimbat pentru cel căzut şi până la patimă te-ai plecat. m-am făcut stâlp neînsufleţit şi mort al petrecerii creştineşti. Te roagă pe Tine nădejdea şi părtinitoarea mea şi Maica Ta. şi mă povăţuieşte să fac voia cea dumnezeiască a Domnului. curăţeşte sufletul meu cel înverşunat şi fă-l să fie neîntinat. care cu nebunie şi cu obrăznicie multe am greşit ţie. mântuieşte-mă şi de gheena slobozeşte-mă. eu ticălosul. schimbân294 . Mântuitorul meu. pe mine ticălosul.. Iubitorule de oameni. Şi acum . cu totul fără prihană. Slavă . stropeşte acum peste mine mila Ta... Cuvinte al lui Dumnezeu. pentru aceasta. Pe cei ce plâng plâns iubit lui Dumnezeu şi pe cei săraci cu duhul. Oare. ca să nu am trebuinţă acolo în foc de o picătură de apă. Hristoase Iubitorule de oameni. Voitorule al milei.. Stăpână. Dumnezeul Cel singur fericit îi fericeşte. pace dă-mi mie.

de picături se rod. Preacurată Fecioară. ca dintr-o cămară a ieşit din fiară şi a strigat străjerilor: Cei ce păziţi cele deşarte şi mincinoase. iar sufletul meu cel vârtos nu se înmoaie. înviază-mă. Pe tine singură te am scăpare şi împăcare către Dumnezeu. Mila voastră o aţi părăsit. eu cel ce am săvârşit toată lungimea vieţii mele întru multe greşeli. Cântarea a 6-a.. ca într-o oglindă. izbăveşte-mă de ţinerea cea puturoasă a patimilor mele. pentru rugăciunile Maicii Tale. Irmos: Prins a fost dar nu s-a ţinut în pântecele chitului Iona. că purtând chipul Tău... tu mă miluieşte. primind curgerea lacrimilor mele. cea mică şi săracă. eu prea ticălosul. ceea ce eşti bună.du-mă. Stăpână. M-am supus sub patimi depărtându-mă cu desfrânarea de la Dumnezeu. Diamantul şi fierul şi firea pietrelor. măcar că sunt vârtoase şi nesuferite. curată şi cu miros bun. suspinul meu cel amar şi ridicarea mâinilor mele îndreptează-le ca o jertfă cu bun miros şi învredniceşte-mă să privesc chipul tău cu ştiinţă curată. Şi acum . Stăpâne. al Celui ce ai pătimit şi îngropării Te-ai dat. pe Carele roagă-L. Şi acum . pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. pentru aceasta. să mă mântuiască şi cu hainele 295 . Născătoare de Dumnezeu.. Slavă .. dar supunându-se picăturilor. ca nişte mir şi tămâie aleasă..

ceea ce ai născut Lu296 . Cântarea a 7-a. tu mă sfinţeşte pe mine. pogorârea Ta cea negrăită. Curată. ci mă mântuieşte pentru ceea ce Te-a născut întru curăţenie. Tânguindu-mă şi cu plângeri sfărâmându-mă şi cu lacrimi udându-mă.cele dintâi să mă strălucească. Curată. Slavă . mustrare prea amară o port pe ruşine şi cu zdrenţele răutăţii cu ticăloşie sunt îmbrăcat. Sedealna: Dacă a văzut odinioară Mieluşeaua cea nespurcată şi Stăpâna cea fără prihană pe Mielul său înălţându-Se pe Cruce. Dumnezeule. eu neîndreptatul. Irmos: Negrăită minune! Cel ce a izbăvit în cuptor pe cuvioşii tineri din văpaie. spre mântuirea noastră. Ci.. eu osânditul mă vădesc pe sine-mi şi nu am trebuinţă de pârâşi. Preadulcele meu Fiu? Cum poporul cel nemulţumitor Te-a dat judecăţii lui Pilat şi Te-a osândit la moarte pe Tine. Şi acum . în mormânt Se pune mort fără de suflare. a celor ce cântăm: Izbăvitorule.. încăpere sfântă a lui Dumnezeu.. se văita ca o maică şi spăimântându-se striga: Ce este această vedere nouă şi minunată. Norule cel cu totul luminat. o. căci către tine am năzuit. Cuvântule. Hristoase. cea mult lăudată. atunci nu mă părăsi. te rog pe tine Preasfântă: Când va veni Fiul tău pe pământ cu foc şi cu slava înfricoşată a Tatălui. Viaţa tuturor? Însă laud.. bine eşti cuvântat. Prăvălie a fărădelegii m-am făcut şi lăcaş a toată lucrarea cea urâtă şi încăpere a cugetelor celor rele.

miluieşte-mă pe mine cel ce de-a pururea fac fărădelege. înfricoşându-te cerule şi să se clătească temeliile pământului. prin solirile Născătoarei de Dumnezeu. că iată se socoteşte între cei morţi Cel ce locuieşte întru cele înalte şi în mormânt mic ca un străin Se primeşte. Irmos: Spăimântează-te înfricoşându-te cerule … Fecioară.. Fecioară. pe Care. care este materie a focului celui fără de materie. Cântarea a 8-a. Cel iubitor de bine. mai presus de cuvânt şi de cuget. Înfricoşat este.. preoţi lăudaţi-L.. izbăveşte-mă.. de a cărora parte atunci izbăveşte-mă. divanul cel fără de început. tineri bine-L cuvântaţi. Care pentru îndurarea milei a legiuit celor fărădelege lăsare a fărădelegilor.mina cea din Lumină. Şi acum . bine să cuvântăm … Spăimântează-te. 297 . străluceşte-mă. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Să lăudăm. în ziua judecăţii. Fecioară. Binecuvântăm pe Tatăl . de amândouă. luminează-mi sufletul meu cel întunecat cu multe patimi şi cu strălucirile tale şi cu ale Luminii care a strălucit din tine. înfricoşată este urgia Ta şi nesuferită păcătoşilor şi celor ce au vieţuit urât. pune cuvânt bun. Preamilostive. ceea ce ai născut pe Puitorul de lege. Focul cel gândit al gheenei aşteaptă pe văpaia şi înfocarea cea simţită a trupului meu. Cuvinte. ceea ce ai întrupat fără de sămânţă pe Cuvântul. pentru cele ce am greşit cu lucrul şi cu cuvântul.

Stăpână. mântuieşte-mă. a Fiului şi a Sfântului Duh. Fecioară. mântuieşte-mă. pe Care M-ai zămislit în pântece fără de sămânţă.Cântarea a 9-a. Şi acum . trăind cu lenevire şi viaţă prea pângărită săvârşind. şi cu sufletul.. şi cu mintea. Slavă . ceea ce eşti cămară cu totul luminată. Preacurată. pune-mă curat înaintea Celui ce a răsărit curat din sângiurile tale cele curate. şi cu lacrimile pocăinţei şi făcut biserică neîntinată a Tatălui. cortule cuvântător. Irmos: Nu te tângui Maică. cu credinţă fierbinte. sălaş cu totul de aur. *** 298 . Muncii celei înfricoşate sunt vinovat. lăcaşule în chipul porfirii. Cela ce ridici greşelile lumii. ca un Dumnezeu. văzându-Mă în groapă pe Mine Fiul tău. căruţă de foc. curăţit şi cu trupul.. pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste neîncetat pe tine te măresc.. izbăveşte-mă de foc. sfeşnic cu aur strălucitor. cea cu totul fără prihană. viu şi neîmpletit de mână. ci Tu. scaune însufleţite al lui Dumnezeu.. Iată cad la tine. primeşte mărturisirea mea cea grabnică şi cu rugăciunile Maicii Tale. că Mă voi scula şi Mă voi proslăvi şi voi înălţa întru slavă. aruncând deznădăjduirea cea desăvârşită a sufletului meu în noianul cel mare şi nemărginit al milostivirii şi al bunătăţii tale şi strig ţie cu plângere: Stăpână. preafrumos.

cu blândeţe să cauţi spre mine. tu. Curată. Cântarea 1-a.. Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Plecându-te fireşte de milostivirea cea multă şi de bunătatea cea nemărginită. primeşte şi curgerea lacrimilor mele. 299 . Slavă . pe mine cel ce pătimesc cumplită schimbare. pe Cuvântul Cel neschimbat.VINERI SEARA  Glas 6. Preasfântă Fecioară. Cela ce ai îndreptat pe vameşul şi pe tâlharul şi pe desfrânata. Şi acum . mântuieşte-ne pe noi Pe tine. ca nişte mir de mult preţ.. Irmos: Carele lui Faraon şi puterea lui cu braţ înalt le-a înecat Hristos şi pe Israil l-a mântuit. Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt. te pun mijlocitoare prea blândă şi solitoare nebiruită către Domnul. fără de schimbare.. ca un mult Milostiv. dintru tine. mă schimbă din patimi şi mă mântuieşte ca o Milostivă. Cel ce S-a întrupat din tine. ceea ce eşti nădejdea cea neruşinată a credincioşilor. pentru Născătoarea de Dumnezeu. pe cel ce striga: Minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm. ceea ce eşti bună. care au venit la Tine cu plângere. şi să mă izbăveşti din robia cea amară a patimilor..

Cântarea a 4-a.. fruntea noastră. ceea ce eşti singură Pururea Fecioară. cortul cel neîntinat al Împăratului Hristos: Curăţeşte-mă. Irmos: Puterea Ta cea negrăită şi înţelepciunea Ta cea cuprinzătoare a toate. Fii-mi mie liman şi păzitoare. Slujind din pruncie la nenumărate patimi. dar cu toate acestea petrec întru aceleaşi rele. Născătoare de Dumnezeu. Şi acum . Slavă .. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. Bunule: Să se înalţe.Cântarea a 3-a. Pe tine cea singură Curată. neslăbit. Mântuitorule.. ceea ce ai născut netâlcuit Izvo300 . mă cutremur cugetând-o şi strig Ţie. cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: Din cuget curat întru Domnul prăznuind. te rog. te rog pe tine. Fecioară. şi trupul întinându-mi.. Marie Preacurată. mi-am netrebnicit sufletul. celui ce mă viscolesc de-a pururea în marea vieţii cu jale. Stăpână. Pângărindu-mi sufletul şi trupul şi întinându-mi duhul cu dezmierdări necurate. în dar mă miluieşte. Irmos: Hristos este puterea mea. asupra vrăjmaşilor noştri. Suspin cu durere şi mă tânguiesc cu amar şi lăcrimez de multe ori. cu întreitele valuri cele cumplite ale patimilor. Dumnezeu şi Domnul. Hristoase. cu rugăciunile tale curăţeşte-mă. pe mine cel întinat cu patimile dezmierdărilor şi înnoroit la suflet. pe tine cea singură neîntinată. ci fii-mi milostiv.

Dătătorule de lumină. suflete al meu. Cuvinte. Cântarea a 5-a. vrăjmaşul cel întru tot înrăutăţit. Dăruieşte-mi îndurările tale cele bogate.. Slavă .. Fecioară. ticăloase? Scoală şi plângi cu amar. strigând lui Dumnezeu: Mântuitorule. Şi acum . semnele îndurărilor tale cu îndestulare dăruindu-mi mie. varsă. pentru ce te leneveşti având vreme de întoarcere! Deci.rul nepătimirii. Doamne.. şi mă izbăveşte de osânda acestuia. vindecă sufletul meu care a căzut între tâlhari. risipeşte tulburarea patimilor minţii mele şi furtuna ispitelor. Irmos: Pus-a peste paşii mei ceaţă. Ceea ce eşti bună. Suflete al meu suspină şi lăcrimează. turnând untdelemnul şi vinul milostivirii. pentru Născătoarea de Dumnezeu. curăţeşte-mă cu milostivirea Ta. Vai mie. 301 . strigă cu neslăbire către Cel Bun: Dumnezeule. peste sufletul meu cel întunecat şi învredniceşte-l pe dânsul a izvorî lacrimi. milostiv fii mie şi să nu mă osândeşti pe mine în foc.. o picătură din izvoarele cele neîmpuţinate ale milei tale. ci Tu mă luminează. mie celui ce alerg cu credinţă şi cu dragoste la Biserica ta.. Preacurată. pentru ce dormi. pentru ceea ce Te-a născut întru curăţie. mă rog.. inima mea cea smerită. şi mă izbăveşte din toate felurile de ispite şi necazuri. Slavă . cea fără prihană.

Fecioară.. izgonind departe gândurile cele urâte ale minţii mele. Cântarea a 6-a. să nu mă treci cu vederea pe mine cela ce mă primejduiesc cu totul. Irmos: În nespuse şi adânci necazuri zăcând poporul Tău. Cel nepipăit. să nu mă potopească viscolul. Noaptea este fără de lună şi corabia este în mijlocul noianului patimilor. din nămol. strigă Ţie. Sufletul mi l-am întinat cu dezmierdări dobitoceşti. mai înainte până nu mă va acoperi adâncul. Stăpână. prin care ne-a odrăslit nouă Mântuitorul tuturor.. şi S-a făcut văzut nouă.. Cela ce ai arătat Învierea. Deci. Fecioară.. Cel nevăzut. Fecioară Preacurată. Dumnezeu. mult Milostivă.Şi acum . Cela ce tuturor este neîncăput. viscolul sălbăticindu-se şi mintea – cârmaciul – obosind a slăbit. Hristos. iar pe tine te-a împodobit cu vrednicii nenumărate. Şi acum . a luat început dintru tine. mântuieşte-mă.. să nu mă cufunde marea şi adâncul deznădăjduirii celei amare a pieirii celei sărate. Bucură-te. să nu mă acopere valul. Cel fără de început. ci. şi din tina poftelor celor trupeşti şi din dulceţile cele pătimaşe. 302 . Sedealna: Cu arhanghelii să lăudăm credincioşii pe cămara cea cerească şi uşa cea cu adevărat pecetluită. Stăpâne: Scoate din stricăciune viaţa noastră. şi din noroi. o. înnoroindu-mă ticălosul şi întinându-mi trupul cu lucruri pângărite. Slavă .. Doamne. Izbăveşte-mă.

care va chema pe drepţii Tăi. dar nu m-am depărtat de la Tine. şi ajutătoare când mă voi sfârşi. Curăţitoare te-am agonisit pe tine totdeauna şi ajutătoare către Domnul întru toate cele grele. Ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Glasul Tău cel dorit. pe vrăjmaşii noştri tirani...Dătătorul de viaţă şi Dumnezeu. Irmos: Lui Hristos. povăţuitoare când mă voi muta şi păzitoare când mă voi judeca. Cântarea a 8-a. să se izbăvească de toate muncile cele înfricoşate de acolo. Stăpână Curată. să mă apuce pe mine şi să nu mă supun hotărârii păcătoşilor. Cântarea a 7-a.. pentru Născătoarea de Dumnezeu. Milostive Doamne. Şi acum . că deşi am păcătuit înaintea Ta. Împăratului veacurilor .. Născătoare de Dumnezeu. cu mâna ta. nu înceta a ruga pe Iubitorul de oameni. cântau: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. Surpă. Slavă .. ceea ce eşti nădejdea creştinilor. Irmos: Tinerii în Babilon de văpaia cuptorului nu s-au îngrozit. cei ce te mărturisesc adevărată Născătoare de Dumnezeu. 303 . ci în mijlocul văpăii aruncaţi fiind. Curată. pentru milostivirea Lui. ci fii mie îndreptătoare cât trăiesc pe pământ. ca să luăm de-a pururea desăvârşit iertare şi să dobândim bunătăţile cele gătite în ceruri. rourându-se.. să nu iei de la mine acoperământul şi sprijinul tău. pentru aceea roagă-te. Dumnezeul nostru. cei fără de Dumnezeu.

Izvorule al milei cel necheltuit, fântână nedeşertată a bunătăţii, noianul cel nemărginit al îndurărilor, mântuieşte-mă Preasfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu. Ceea ce eşti pahar care verşi vinul cel mântuitor, baie care speli întinăciunea cea din inimă, dăruitoarea bunătăţii celei dumnezeieşti, mântuieşte-mă, Fecioară, pe mine cel ce cu dragoste te laud pe tine.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Purtând pe grumaz sarcinile cele grele ale păcatelor mele, strig: greşit-am! Dar fiind nesimţitor, rămân întru cele rele. Vezi necazul meu, Hristoase, şi mă izbăveşte cu solirile celeia ce Te-a născut.
Şi acum ...

Fiind Biserică sfântă şi preacurată a Sfântului Duh, Preasfântă Stăpână, sfinţeşte-mă şi pe mine, care m-am întinat întru cugete pângărite, biserică curată.
Să lăudăm, bine să cuvântăm ...

Lui Hristos Împăratului veacurilor, lauda tinerilor să-I zicem credincioşii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Cântarea a 9-a, Irmos:

Pe rugul cel gândit, care dedemult s-a văzut de Moisi în munte, arzându-se nears, pe tine Preacurată şi Sfântă Fecioară cu împreună glăsuire întru cântări te mărim. Pământul către pământ, ţărâna la tină împreună mă trage; curgerea dezmierdărilor mă târăşte, înotarea cea întunecoasă a vieţii mă viscoleşte pe mine, mintea întunecându-se acum mă cufundă. Deci, pleacă mie urechea ta, Fecioară, şi grăbeşte de mă mântuieşte.
304

Cu mintea şi cu duhul, cu inima şi cu sufletul, cu gura, cu limba şi cu buzele, cu gândul şi cu mişcările cugetului, Maică a lui Dumnezeu Cuvântului, nestricată şi fără de bărbat, totdeauna te mărturisesc pe tine, Marie, şi te măresc.
Slavă ...

Cu mâna Ta zidindu-mă, în rai m-ai rânduit pe mine, Cuvinte, ca într-un oarecare palat veselitor, şi de acolo am căzut cu ticăloşie, călcând cuvântul Tău. Ci acum primeşte cuvântul meu şi întru acesta iarăşi bagă-mă, Mântuitorule, prin solirile Preacuratei Maicii Tale.
Şi acum ...

Te lăudăm toţi şi te binecuvântăm, împăraţii, supuşii, judecătorii, boierii, tinerii, fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, pământul şi cele cereşti, îngerii şi oamenii, deobşte, Marie Stăpână.

305

SÂMBĂTĂ SEARA  Glas 7, Cântarea 1-a, Irmos:

Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne curgătoare; pentru aceasta neudat pedestru trecând Israil, a cântat Ţie cântare de biruinţă.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Ca o veselie a cântărilor, ca o cântare ce veseleşte pe Dumnezeu, ca o slavă pentru mulţumire îţi aducem ţie, Curată, aceasta [adică] «bucură-te», că din scârbă ne-ai dăruit nouă bucurie. Nu vom tăcea, Fecioară Prealăudată, darul milei tale şi puterea acoperământului tău, ci propovăduim acum că ne-ai mântuit pe noi din cumplitele primejdii.
Slavă ...

Izbăvindu-ne din multe feluri de ispite şi din primejdii, cu rugăciunile tale cele de Maică, Prealăudată, cu o unire şi cu căldură şi cu glasuri de mulţumită lăudându-te, cântăm ţie cântare de biruinţă.
Şi acum ...

Fiind aurită cu bunătăţile, ca şi cu nişte ciucuri de aur, Preacurată, şi fiind înfrumuseţată cu adevărat cu darurile Duhului, ca o Mireasă a Tatălui, te-ai arătat Maică a lui Dumnezeu.
Cântarea a 3-a, Irmos:

Cela ce ai întărit din început cerurile cu Cuvântul Tău cel Atotputernic, Doamne, Mântuitorule, şi cu Duhul cel Atotlucrător şi Dumnezeiesc toată puterea lor,

întăreşte-mă pe piatra cea neclătită a mărturisirii Tale. Pe mărimea dumnezeieştii bucurii, ca pe o dăruitoare a noastră de întreaga înţelepciune, să o întâmpinăm cu bună credinţă şi cu glasuri de mulţumire, aducându-i ei pe «bucură-te», ca unei folositoare a noastră. Maică nenuntită, noi cei ce ne-am izbăvit prin tine de primejdii şi prin tine am câştigat bucuria, ca pe o dătătoare bună şi părtinitoare slăvită, toţi te slăvim.
Slavă ...

Maică a lui Hristos Dumnezeu, având rugăciunea ta cea dumnezeiască ca o izbăvitoare de greşeli şi de primejdii, toţi te lăudăm cu credinţă şi cu glasuri de mulţumită, ca pe o pricinuitoare a bunătăţilor.
Şi acum ...

Izvorule al bucuriei celei fără de moarte, izvorăşti curgerile bucuriei de tămăduiri celor ce sunt întru primejdii şi pe toţi îi mântuieşti, ceea ce eşti Curată, ca o neîncetată dătătoare de bunătăţi a noastră de la Dumnezeu.
Cântarea a 4-a, Irmos:

Auzit-am taina iconomiei Tale, Hristoase Dumnezeule, ale Celui ce sânurile Părinteşti nu Le-ai lăsat şi pe pământ Te-ai pogorât, şi Te-am proslăvit, Unule Iubitorule de oameni. Cei ce ne-am izbăvit din primejdii, prin solirile tale, Fecioară, bucurându-ne, îţi aducem această cântare vrednică, adică: Bucură-te, Curată. Păcatele patimilor au ridicat asupra noastră multe primejdii, dar dumnezeiescul tău acoperământ, Preacurată, pe noi ne-a izbăvit.

307

Slavă ...

Cântare de mulţumire cu mâinile sufletului îţi aducem ţie, Fecioară, săltând cu dumnezeieştile cântări, că din multe necazuri ne-ai izbăvit.
Şi acum ...

Fericiţi sunt cu adevărat cei ce te cinstesc pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că prin tine de păcat şi de necaz ne-am izbăvit.
Cântarea a 5-a, Irmos:

Noapte neluminoasă eşti necredincioşilor, Hristoase, iar credincioşilor Luminare întru desfătarea dumnezeieştilor Tale cuvinte; pentru aceasta la Tine mânec şi laud Dumnezeirea Ta. Pe Biruitorul păcatului L-ai născut credincioşilor, Fecioară, şi din primejdii şi din dureri lumea s-a mântuit; pentru aceasta şi noi, ce-i ce ne-am izbăvit din necaz, «bucură-te» strigăm ţie. Noi cei cuprinşi cu multe feluri de ispite, Preacurată Stăpână, şi deznădăjduiţi pentru mâhniciunea şi necazul şi cumplita înconjurare, pe tine nădejde de veselie te-am câştigat.
Slavă ...

Ca o păzitoare a mântuirii, credincioşilor şi a robilor tăi, Curată, goneşti primejdiile şi îi păzeşti nevătămaţi; pentru aceasta, noi părtaşii bunătăţilor tale celor multe, cu cântări îţi mulţumim.
Şi acum ...

Mulţumim ţie, Preacurată Stăpână, că prin tine neam izbăvit din multe păcate şi neputinţe, şi din dureri şi
308

din cumplite primejdii, ceea ce eşti nădejdea cea tare a credincioşilor tăi robi.
Cântarea a 6-a, Irmos:

Cela ce înot în valul grijilor lumeşti şi mă înec de păcatele cele împreună înotătoare, şi mă arunc la fiara cea stricătoare de suflet, ca Iona strig Ţie, Hristoase: Din adâncul cel purtător de moarte, scoate-mă. Limbile îngereşti, depline fiind ele, nu pot a propovădui laudele tale, Preacurată, iar noi acum, ca nişte robi, pe «bucură-te», cuvântul lui Gavriil împrumutând, ţi-l aducem ţie. Căzând întru adâncul mâhniciunii şi al înconjurării prin păcatele noastre, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată, ne-am izbăvit de nevoia primejdiilor.
Slavă ...

Preacurată, pe toată lumea ai îndatorat-o a-ţi mulţumi, şi a lăuda şi a slăvi cu bună credinţă darul tău, că prin tine ne izbăvim de primejdii şi de necazuri.
Şi acum ...

În noapte şi în zi, la arătare şi în ascuns, toţi nădăjduim la ajutorul tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu cinste te slăvim.
Sedealna:

Răsărit al Soarelui celui gândit te-ai făcut, Fecioară, Care a venit către apusurile firii noastre; ci ca ceea ce ai îndrăzneală pe Acesta roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, ca să slobozească din greşelile cele fără de număr sufletele noastre.

309

Cântarea a 7-a, Irmos:

Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorâtor de rouă, pe Unul Dumnezeu lăudându-L şi zicând: Dumnezeul părinţilor, Cel preaînălţat şi preaslăvit. Maica lui Dumnezeu, «bucură-te» îţi aducem ţie cu mulţumire, că prin tine ne-am izbăvit cu adevărat din toată greutatea, şi cu un glas strigăm: Întru bucurie şi veselie pe tine te mărim. Seara ne-am sălăşluit întru plânsul necazurilor celor din năpădirea relelor, dar rugându-ne, Fecioară, acoperământului tău, celui cu dumnezeiască cuviinţă, am aflat bucuria; că tu, Curată, ne-ai izbăvit pe noi dintru tot necazul.
Slavă ...

Ca o dumnezeiască scăpare, toţi câştigând către Dumnezeu acoperământul tău, întru ispite, şi în prigoane şi în păcate la tine cădem şi prin tine dobândim izbăvire, Curată.
Şi acum ...

Cu gura şi cu duhul pururea propovăduim darul solirii tale, că printr-însul toţi ne izbăvim şi de ispite, şi de tiranie, şi de necazul cel greu şi de patimi.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Rugul cel nears împreunându-se ... Ca cei ce ne-am izbăvit din viforul păcatului şi al patimilor şi al ispitelor prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, cu glas de mulţumită «bucură-te» strigăm ţie, ca cei ce prin tine, ceea ce eşti bună, ne-am mutat din scârbă întru bucurie.
310

Întru durerea primejdiilor strigând către tine, ceea ce eşti bună, nu ne-ai trecut cu vederea, ci ascultând rugăciunea noastră cea săracă, ne-ai izbăvit din mare necaz; pentru aceasta lăudăm cu credinţă solirea ta, Preacurată.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Pricina păcatelor şi a greşelilor acum au ridicat asupra noastră necazuri de primejdii, de patimi şi ispite sălbatice de la oameni; ci cu dumnezeieştile tale rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, ne-am izbăvit de vrăjmaşi cu preaslăvire.
Şi acum ...

Hristoase, Dătătorule de bine, îndurările Tale se trimit neîncetat peste toţi cu adevărat, prin rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine; că întru aceasta dobândim mila Ta, Milostive Mântuitorule, noi creştinii.
Să lăudăm, bine să cuvântăm ...

Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu cunoscut L-a făcut lui Moisi, celui zăbavnic la limbă şi gângav, şi pe cei trei tineri, râvna lui Dumnezeu cântăreţi nebiruiţi de foc i-a arătat; toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Cântarea a 9-a, Irmos:

Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece şi Cuvântului Celui întru tot Meşter trup I-ai împrumutat, Maică neispitită de bărbat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, lăcaşul Celui nesuferit, încăperea Celui nemărginit, a Făcătorului tău, pe tine te mărim. Împreună cu îngerul Gavriil, cu glas de strigare, «bucură-te», după vrednicie îţi aducem acum ţie, Fecioa311

neîncetat dându-ţi cântarea cea de mulţumire. Născătoare de Dumnezeu. Cu bună credinţă ne bucurăm împreună de Dumnezeiasca ta Naştere. Fecioară. în ziua necazului izbăvindu-mă. că din necaz şi din ispite ne-ai izvorât nouă bucurie. prin tine. cei ce plângem cumplit.. că prin rugăciunile tale. Fecioară neispitită de nuntă.. Bucurie şi săltare şi veselie dumnezeiască nouă ni s-a înmulţit de la Dumnezeu. 312 . pentru aceasta şi noi cu mulţumire ţie împlinim cântarea. ne izbăvim de multe feluri de ispite. Preacurată.. ne bucurăm prin rugăciunile tale. Şi acum .. precum m-am făgăduit.ră. că iată. Slavă . Jertfă de laudă jertfesc ţie. şi cu limba şi cu glasul.

313 . Celui ce a ajutat lui Moisi în Egipt de a scos pe Israil. Slavă . şi firească osebire. mai înainte de sfârşit. Fecioară iubitoare de bine. mântuieşte-ne pe noi. Prealăudată. în loc de graiuri aducând ţie credinţă. înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu. Ceea ce ai născut Adâncul îndurării şi pe Dătătorul milostivirii şi Noianul cel nemărginit al iubirii de oameni. usucă noianurile cele neînotate ale fărădelegilor mele.DUMINICĂ SEARA   Glas 7. Şi acum . suflete ticăloase. Irmos: Lui Dumnezeu. Vino. căci cu slavă S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Având milostivirea ca un firesc şi întâi şi chiar semn. miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Irmos: Întăritu-s-a inima mea întru Domnul. ca prin mijlocirile acesteia să dobândim milă în ceasul judecăţii. veselitu-m-am de mântuirea Ta. cere iertare. cu fierbinţeală să ne închinăm şi cu dinadinsul să cădem la Născătoarea de Dumnezeu. Unule Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei.. Cântarea a 3-a... Mintea noastră nu poate. Aceluia Unuia să-I cântăm.. cu graiuri a te binecuvânta şi cu laude a te cinsti. Cântarea 1-a. lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei. Pentru aceasta.

împreună cu slujitorii cei de foc şi cu oştile cele de văpaie. pentru ceea ce Te-a născut. în primejdii grabnică ajutătoare şi în toate felurile de înconjurări gata şi iute sprijinitoare 314 . şi toată zidirea.. bunătatea nespusei Tale înţelepciuni. Cel prea veşnic Judecător. Cântarea a 4-a. La înfricoşata şi judecătoarea Ta venire. când îngerii vor sta înaintea Ta. Irmos: Acoperit-au cerurile. care ai născut pe Dumnezeu cu preaslăvire. ca să judeci viii şi morţii şi să răsplăteşti fiecăruia cele vrednice de lucrurile lui. Iubitorule de oameni. pentru solirile celeia ce Te-a născut. ca desfrânata plâng şi mă tânguiesc. Şi acum . întru iconomia Ta. Întinat fiind cu dezmierdările. ca vameşul necontenit din inimă suspin. Ceea ce eşti slava lumii. Hristoase Dumnezeule. din suflet strig Ţie «pomeneşte-mă». Iisuse Hristoase Dumnezeule. învredniceşte slavei celei dumnezeieşti pe cei ce te slăvesc ca pe o Născătoare de Dumnezeu. Când vei veni. Slavă . atunci mântuieşte-mă. cea neîntinată Fecioară. Dumnezeule. pe tine. ca Manase strig «păcătuit-am».. În ispite scăpare. prea proslăvită Fecioară. mântuieşte-mă.. Iisuse Împărate.. Te rog să nu mă ruşinezi pe mine. te rog să mă izbăveşti de toată întinăciunea trupului şi să-mi dai plâns curăţitor neîncetat şi lacrimă stingătoare de văpaia gheenei. pentru Născătoarea de Dumnezeu. Doamne Dumnezeul meu.Ca tâlharul.

zdrobeşte pe toţi cei ce se scoală asupra mea. Unule fără de păcate: Mântuitorule. Slavă .. ai suflat reaua putoare a lumii. 315 . pentru ceea ce Te-a născut. Stăpână. de Dumnezeu Născătoare. pentru că Lumină eşti şi poruncile Tale s-au făcut vindecări robilor Tăi. Cuvinte. pentru ceea ce fără de sămânţă Te-a născut. Plouă-mi mie o picătură a milostivirii tale. pentru Maica Ta. Pentru aceea cad la Tine. rogu-mă. Hristoase. Împiedicat fiind cu laţurile sataniceşti ale dezmierdărilor. grădină bine mirositoare şi rai bine înfrunzit. cu cuvintele Te-am amărât.. Suspin şi mă mâhnesc. şi şterge păcatele mele cele multe. Iubitorule de oameni. Irmos: Mânecă duhul meu către Tine. mântuieşte-mă pe mine cel mult păcătos... Şi acum . Dumnezeule. Cu lucrurile Te-am întărâtat. ceea ce cu mirosurile cele dulci mirositoare ale darurilor tale. socotindu-mi păcatele mele cele vrednice de multe suspine. pentru aceasta cad şi strig Ţie: Cu cuvântul Tău. de lucrurile cele necinstite izbăveşte-mă şi îndreptează-mă către lucrurile pocăinţei. cădere cumplită am căzut.. Prealăudată.te am pe tine. şi bubele şi semnele rănilor pierde-le.. Cântarea a 5-a. Slavă . ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor. Livadă mult înflorită te-ai arătat. ci Tu.

de focul cel neostenitor al gheenei. şi ai curăţit pe desfrânata. Stăpână... pe mine cel ce mult m-am ostenit cu păcatele şi cu sarcina lor am obosit. bucuriilor celor de-a pururea vecuitoare şi bunătăţilor celor cereşti. Ceea ce te-ai arătat încăpere a Dumnezeieştii Firi celei neostenitoare. spre tine mi-am pus nădejdea mea şi aşteptarea mântuirii mele. primeşte. Slavă . pentru Preacurată Maica Ta.. miluieşte-ne pe noi. Iară noi strigăm Ţie: Atotputernice Mântuitorule. Cu mintea Te văd pe Tine. uşurează-mă şi mă odihneşte şi mă izbăveşte. Cântarea a 6-a. Cela ce ai mântuit pe vameşul. învredniceşte-mă... Preacurată. şi în veacul ce va să fie. Doamne. Irmos: Iona din pântecele iadului a strigat: Scoate din stricăciune viaţa mea. şi picăturile cele mici ale lacrimilor mele şi mă mântuieşte.. Stăpână. ca o dăruitoare a celor bune. care a vărsat lacrimi. mă tem şi mă cutremur gândind la lucrurile mele. Născătoare de Dumnezeu. pe Cuvântul Cel a toate pricinuitor. Şi acum .Şi acum . care numai un suspin din inimă Ţi-a adus Ţie. Tu să-mi fii mie şi aici acoperământ. pentru aceasta cad la Născătoarea de Dumnezeu. Ca o pricină a celor frumoase. ca un Milostiv. ca ceea ce ai născut prin Naşterea ta cea fără de sămânţă. 316 . Hristoase. şezând pe scaunul slavei cel înfricoşat şi nesuferit şi stându-Ţi împrejur cetele tuturor sfinţilor şi ale îngerilor. mai presus de cuvânt.

smochinul cel ce ţinea locul deşert şi cu frunzele se împodobea. Iubitorule de oameni. Născătoare de Dumnezeu. Pomul cel netrebnic. Slavă .. 317 . că pe tine singură mijlocitoare te scriu de-asupră-mi. atunci. Ci cu mila Ta arată-mă bine roditor. Irmos: Cuptorul cel ce ardea L-ai rourat. iară rod nu avea. eu sunt. Doamne. ca ceea ce ai născut pe Hristos.. Cântarea a 7-a. Mare este durerea. Mântuitorul sufletelor noastre.. când sufletul se desparte de trup. ci dă-mi mie iertare datoriilor. să nu mă treci cu vederea. mare sila şi nevoinţa cu adevărat prea mare. Atunci. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. împreună cu Maica Ta să-mi daţi mie ajutor. către tine am întins ochiul inimii mele. şi trebuinţă voi avea de izbăvitor şi de mântuitor. Şi acum . Născătoare de Dumnezeu. să mă întâmpini şi să mă mântuieşti. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. când necazul cel mare va fi aproape de mine şi nu va fi de faţă cine să-mi ajute. În vremea ieşirii mele.. pentru că te-ai arătat Biserică dumnezeiască. şi ai mântuit pe tinerii cei ce cântau şi grăiau: Bine eşti cuvântat în veci. viţa cea cu totul uscată. covârşeşti puterile cereşti. Mântuitorule.Sedealna: Născătoare de Dumnezeu binecuvântată.

. Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl . palat curat al Împăratului Iisus. Şi acum . cu credinţă strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.. Mântuitorule... care au primit roua Duhului. cu lanţurile greşelilor mele şi cu funiile răutăţilor mele celor multe. şi rai cuvântător. Cer nou te-ai arătat. Irmos: Tinerilor celor din cuptor . chivot însufleţit. Zi îngerilor Tăi: «Dezlegaţi-l pe el şi lăsaţi-l să se ducă». 318 . Preacinstită Fecioară. Tinerilor celor din cuptor urmând. pe Acesta în pântecele tău încăpându-L cu nestrâmtorare.. aştept glasul cel ce trimite în foc pe cei ce aşa se află. atunci. palatul cel curat şi strălucit şi purtător de lumină al lui Iisus şi sălaş cuvântător al Cuvântului. Să lăudăm.. cinstită şi sfântă casă. când vei vrea. fă uitare de voie a răutăţilor mele.Cântarea a 8-a. cu voia Ta din cer cu groază să Te pogori pe pământ. lăcaş însufleţit.. Milostive.. Fiind legat de mâinile sufletului şi de picioare. mai desfătată decât cerurile eşti Fecioară. cel mai desfătat decât cerurile şi mai înalt decât pământul. Judecătorule al viilor şi al morţilor. Ca Cela ce ai stăpânirea morţii şi a vieţii. Preacurată Marie. Tu Însuţi mă miluieşte. Biserică slăvită. bine să cuvântăm . pentru ceea ce fără de sămânţă Te-a născut. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. Pe tine. te rog mântuieşte sufletul meu.

. seminţiile şi limbile te fericesc pe tine. pentru aceasta. precum mai înainte ai proorocit prin Duhul Sfânt. şi zid nesurpat şi scăpare întru toată viaţa mea. Slavă . Irmos: Pe ceea ce este Maică mai presus de fire şi după fire Fecioară. Hristoase. cu durerea inimii mă rog ţie: Să-mi stai de faţă şi când mă voi duce din trup. Preabunule.. vindecă patimile mele cu preacurate Patimile Tale. cea cu totul fericită. miluieşte-mă şi pe mine. şi Te-ai unit cu patimile cele ucigătoare de patimi. pe Născătoarea de Dumnezeu cu laude să o mărim. Cum pe tâlharul printr-un glas binecunoscător raiului l-ai învrednicit. Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Te-ai făcut Om. 319 . în dar. pentru milostivirea Ta cea multă. ceea ce eşti cetate a sufletului meu. pe cea una între femei binecuvântată. Preasfântă Fecioară.Cântarea a 9-a. precum ai îndreptat pe vameşul cel ce a suspinat. Cu tine m-am îmbogăţit. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.. Şi acum . tot aşa. cu iubire de oameni.. că iată toate neamurile. Cu adevărat multe măriri ţi-a făcut ţie Cel puternic. precum ai miluit pe desfrânata care a lăcrimat. ca să slobozeşti pe om de patimi. celui lesne robit. Iubitorule de oameni.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Prealăudată. şi Duhul cel Sfânt a venit peste tine şi S-a sălăşluit întru tine. dă-mi şi mie. ci Tu.. Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit pe tine. Cântarea a 3-a. să-I cântăm Lui ca Izbăvitorului nostru Dumnezeu. mântuieşte-ne pe noi.. Irmos: Celui ce a sfărâmat războaiele cu braţul Său şi pe voievozii călărimii i-a cufundat. pe Unul din Treime negrăit L-ai născut cu trup. Slavă . Pentru aceea. Irmos: 320 . Fecioară. că S-a proslăvit. Şi acum . Preacurată. ca una ce ai născut Viaţa. pornirile mele cele pătimaşe. Cântarea 1-a. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.LUNI SEARA  Glas 7. Soarele dreptăţii.. celui ce te laud pe tine. Având pe Dătătorul înţelepciunii plecându-Se ca un Fiu rugăciunilor tale. Cuvinte. Omoară-mi poftele trupului meu cele dezmierdătoare şi adormi. şi pe sufletul meu cel omorât înviază-l. Noaptea păcatului cuprinzând mintea mea. Născătoare de Dumnezeu. a făcut-o neguroasă şi neagră şi întunecată.. luminează-mă cu lumina pocăinţei. o dumnezeiască picătură a cunoştinţei celei de sus.

izbăveşte-mă de osândă la judecată. Ceea ce eşti nădejdea tuturor păcătoşilor. a firilor celor despărţite. şi aceasta şi aceea fireşte fiind. de toată osânda şi pedeapsa şi munca cea cumplită. Hristoase. pocăinţă.. Slavă . încredinţând-o proorocul Avacum. pentru ceea ce fără de sămânţă Te-a născut. Cântarea a 4-a.. te rog să mă împodobeşti cu bunătăţile faptelor bune şi să mă înfrumuseţezi şi să mă străluceşti. Unule Iubitorule de oameni. Doamne. ci cu mijlocirea ta. fireşte şi neamestecate. Hristoase.. Şi acum . pe tine cea frumoasă Fecioară şi tânăra cea cu totul strălucită. Cela ce pe toate le faci şi le lucrezi după trebuinţă şi cu îndestulare. sprijinitoarea cea fierbinte a celor deznădăjduiţi şi mângâierea celor scârbiţi. a lui Dumnezeu şi a omului. Doamna cea împodobită şi fără prihană. întăreşte şi mintea mea întru voia Ta. vinovat m-am făcut. Cela ce pocăinţa noastră a tuturor o neguţătoreşti dăruieşte-mi şi mie. a strigat: Slavă puterii Tale. Împreunătoare cu bună cuviinţă şi unire te-ai arătat Prealăudată. desăvârşit întru amândouă. mângâie sufletul meu cel chinuit cu cele 321 . Cela ce miluieşti pe cei păcătoşi şi iubeşti pe cei drepţi.Cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat temelia pământului peste ape multe. ca ceea ce ai născut Dumnezeu-Om. Irmos: Venirea Ta cea cu trup. Preaneîntinată.. Săvârşindu-mi viaţa mea în păcate şi în desfrânări. Pe tine cea bună între femei.

Făcătorule a toate.cumplite. că tu singură ai născut Prunc fără de sămânţă şi L-ai hrănit cu lapte. a slavei deşarte celei proaste. Hristoase. În ceasul sfârşitului şi în vremea secerişului celui mai de pe urmă. precum Fiul tău a dat desfrânatei. Dă-mi lacrimi. Şi acum . străluceşte-mi lumină gândită.. Întru tine singură se înnoiesc cu preaslăvire. Stăpână. Slavă . În minte luând divanul cel înfricoşat al Tău. şi groaznica hotărâre. care ai înălţat firea noastră cea smerită.. Cântarea a 5-a. pentru aceea cad la Preacurată Maica Ta. Slavă . Stăpână. de frică sugrumându-mă. Irmos: Risipind noaptea patimilor. curgând ca dintr-un izvor de-a pururea curgător. Smerit fiind cu înălţimea părerii celei sărace. Hristoase. şi ploi de umilinţă. cu mâinile îngerilor celor secerători. Cela ce ai alungat întunericul cel dintru început al adâncului şi ai strălucit lumii lumina cea întâi zidită. să nu mă arunci în foc ca pe o neghină. Fecioară Maică şi cea nestricată.. pentru rugăciunile Maicii Tale. Străluceşte-mi haina mea cea înnegrită şi întinată 322 .. mă înspăimânt. rogu-te. cea cu totul neîntinată. ca să izvorăsc eu din ochii mei... că nu am ce voi răspunde vrednic de îndreptare. la tine am scăpat. legile cele fireşti.

cu untdelemnul milei tale candela cea stinsă a sufletului meu. Pe desfrânata care a venit la Tine cu inimă zdrobită şi cu lacrimi fierbinţi nu ai lepădat-o.. ca ceea ce este lipsită de untdelemn. nu pot să-mi deschid ochii inimii mele şi să caut la Soarele Care a răsărit dintru tine. Cântarea a 6-a. către seninul pocăinţei. Slavă . pentru Preacurată Maica Ta. risipeşte norii trândăviei mele şi îndreptează-mă. Şi acum .. Iubitorule de oameni.. când vor ieşi întru întâmpinarea lui. de amarii zapcii cei stăpânitori de lume şi de puterile cele luătoare de seamă din văzduh. Ceea ce eşti nor uşor. Şi acum .. Născătoare de Dumnezeu. ci ca un Dumnezeu Milostiv ai miluit-o.. Doamnă. Iubitorule de oameni. care ai născut pe Soarele dreptăţii. izbăveşte sufletul meu de tâlharii cei gândiţi şi de pierzătorii cei păzitori de căi. izbăveşte. ca Iona din chit.şi adapă. Şi pe mine. Cu izbirile vânturilor şi cu năvălirile valurilor vieţii mă viscoleşte pe mine şi mă tulbură suflarea vânturilor cele unele peste altele. Bunule. cel lipsit de lacrimi. prin sârguinţă. strig Ţie: scoate din stricăciune viaţa mea. Cu somnul trândăviei şi cu beţia lenevirii fiind ţinut.. îndură-Te şi mă mântuieşte-mă în dar. miluindu-mă. Stăpână. Irmos: Întru adâncul păcatelor căzând. pentru aceea tu mă luminează. Maica lui Dumne323 .

întru tot lăudată. Dumnezeul părinţilor noştri. Cântarea a 7-a. ca să ne izbăvească pe noi de cumplite ispite.. nici i-a supărat focul. îngăduieşte. ceea ce ai năs324 .. ca un Iubitor de oameni. Fecioară. fără de primejdie. Fecioară! Cum voi putea să caut la Scaunul cel de foc şi de văpaie înconjurat? Cum mă voi obrăznici ca fără de frică să văd într-însul şezând Ochiul cel atotvăzător şi neamăgit? Şi acum . Prealăudată. lucrurile nopţii lucrând. să mântuiască sufletele noastre. milostiveşte-te binecuvântată Născătoare de Dumnezeu. Eu cel întunecat cu sufletul mi-am petrecut viaţa ca într-o noapte. roagă. Preacurată Fecioară. Dă-mi mie. ca o Curată. ca şi cu o gură. ci luminează-mă cu lumina solirii tale. pe Dumnezeul Cel lesne spre împăcare. curgeri de lacrimi şi râuri izvorând. ca să nu pierim cumplit. Maică Fecioară.. rugându-te.zeu. pe sufletul meu din viscolul cel aducător de moarte. Slavă .. O. lăudau şi binecuvântau. roagă pe Fiul tău pentru lume. Sedealna: Ca ceea ce ai milostivire spre smerenia noastră şi acoperi pe cei de pe pământ. ca pe un popor. atunci aceştia trei. prin care să-mi spăl noroiul patimilor şi să-mi curăţesc tina sufletului meu. a Ocârmuitorului. grăind: Bine eşti cuvântat. Irmos: Pe tinerii cei din cuptor nu i-a ars.

cut Lumina cea dumnezeiască.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Pe Dumnezeu Cel ce Se proslăveşte ... Pentru ce nu-ţi aduci aminte de ceasul ieşirii tale, suflete al meu? Pentru ce nu lăcrimezi totdeauna? Pentru ce nu te tânguieşti şi nu suspini de-a pururea? Căci ai lucrat lucruri vrednice de lacrimi, şi de suspinuri şi de multe tânguiri şi plângeri, care sunt vinovate gheenei, în care împreună cu ele vei arde, dacă nu te vei pocăi. Pentru aceasta, cazi la Născătoarea de Dumnezeu, cerând mântuire. Când iau în minte ziua şi ceasul cel înfricoşat al judecăţii celei nemitarnice, Stăpână, râul cel de foc şi scrâşnirea dinţilor, întunericul şi tartarul, mulţimea viermilor şi toată cealaltă muncă, de cutremur umplându-mă, alerg la acoperământul tău.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Pe Unul din cele trei Ipostasuri ale Uneia şi neîmpărţitei Dumnezeiri, a Treimii celei nedespărţite şi simple, ai născut, pe Hristos Care S-a alcătuit dintru tine, Curată, cu grosimea trupului, cu care S-a unit cu unire negrăită numai puţin, rămânând simplu cu firea, fiindcă Dumnezeu este ca şi mai înainte.
Şi acum ...

Pe tine, încăperea cea curată a Cuvântului, palatul cel cuvântător al lui Hristos, Împăratul împăraţilor, cerul cel însufleţit, sicriul cel primitor de Dumnezeu şi cortul cel purtător de Dumnezeu, toată lumea, Fecioară, cu laude şi cu cântări mai presus de lume, te laudă prin toată lumea.
325

Să lăudăm, bine să cuvântăm …

Pe Dumnezeu Cel ce Se proslăveşte de îngeri neîncetat întru cei de sus, cerurile cerurilor, pământul, şi munţii, şi dealurile, şi adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări, ca pe Făcătorul şi Izbăvitorul, bine-L cuvântaţi.
Cântarea a 9-a, Irmos:

Zămislirea Naşterii celei fără de sămânţă, cine din oameni poate să o spună? De naşterea cea fără de stricăciune, cine din pământeni nu se va minuna? Pentru aceasta neamurile pământeşti te măresc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Fecioară, ceea ce te-ai făcut sălaş al Dumnezeirii, pe mine cel ce m-am făcut peşteră a tâlharilor celor stricători de suflete şi dugheană a toată fărădelegea, cu baia lacrimilor spălându-mă, arată-mă sălaş al Dumnezeiescului Duh. De prea meşteşugit meşteşug umple inima mea, Fecioară, şi de umilinţă, rogu-mă, şi sufletului meu dă-i tânguire mântuitoare. Toată dorirea mea mut-o spre Domnul, ca prin tine viaţă să dobândesc şi dumnezeiască strălucire.
Slavă ...

Când Tu, Mirele cel frumos, Hristoase, vei veni la miezul nopţii, învredniceşte-mă să Te întâmpin cu candelă luminată, ca o pasăre pe nori zburătoare şi prin aer umblătoare, ca un vultur înalt prin văzduh călător, pentru rugăciunile Maicii Tale.
Şi acum ...

Pe tine, Sionul cel sfânt, pe care te-a ales şi te-a
326

osebit spre sălăşluire Luişi Dumnezeu, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Tatălui celui fără de început, Care are pe împărăţie împreună pururea vecuitoare, te rog, Stăpână, mântuieşte-mă.

327

MARȚI SEARA   Glas 7, Cântarea 1-a, Irmos:

Lui Dumnezeu Celui ce a ajutat lui Moisi în Marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mai înainte văzând, Stăpână, că sfârşitul vieţii mele soseşte, strig: Tu îmi dă mie curăţire de greşeli, Mireasă a lui Dumnezeu. La noianul bunătăţii tale am alergat, strigând: Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti bună, izbăveşte-mă de toată munca.
Slavă ...

Cu veselie, cântarea lui Gavriil cânt ţie, Curată: Bucură-te, nădejdea tuturor; bucură-te, preaneîntinată Mireasă a lui Dumnezeu.
Şi acum ...

Stăpână, primeşte-ne pe noi cei ce alergăm la tine cu credinţă şi ne dăruieşte izbăvire de ispite şi de primejdii.
Cântarea a 3-a, Irmos:

Întăritu-s-a, prin credinţă Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă, cântând: Sfânt eşti Doamne şi pe Tine Te laudă duhul meu. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut Pâinea cea cerească, Care hrăneşte inimile tuturor credincioşilor, satură sufletul meu cel flămând şi ticălos.
328

Omorât fiind, Fecioară, cu lucrările sufletului acum petrec nelucrător, ca un mort fără de suflare; ci înviază-mă, ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică.
Slavă ...

Inima mea cea întinată şi mintea mea ce înnoroită, tu, ca o Curată Mireasă şi neîntinată Fecioară, curăţeşte-o, Stăpână, ca o Maică a Împăratului a toate.
Şi acum ...

Haină întinată şi înnegrită purtând, din dumnezeiasca cămară voi fi aruncat; pentru aceea, Stăpână, luminează-mi haina şi mă mântuieşte.
Cântarea a 4-a, Irmos:

Auzit-am auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat, Doamne. Înţelegând noianul cel nemărginit şi înfricoşat al răutăţilor mele, mă întunec la minte şi mă cutremur ca să nu mă acopere pe mine valul pieirii; ci, fii mie ocârmuitoare, Născătoare de Dumnezeu, şi mă mântuieşte. De păcatele cele nenumărate tras fiind, şi împovărat cu mulţime nemăsurată şi sarcini grele de răutăţi, te rog pe tine, Născătoare de Dumnezeu, dintru acestea să mă uşurezi şi să mă mântuieşti.
Slavă ...

Hristoase, cum voi sta înaintea înfricoşatului scaun? Ce răspuns voi da pentru cele ce de voie am greşit? Ci, pentru Născătoarea de Dumnezeu, în dar mă miluieşte.
Şi acum ...

Din nesimţirea cea desăvârşită şi din orbirea cea multă, nu pot să cuget la ziua judecăţii şi să mă plâng pe
329

mine însumi mai înainte de sfârşit; Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi.
Cântarea a 5-a, Irmos:

Doamne Dumnezeul meu, de noapte mânecând, mă rog Ţie: Dă-mi iertare greşelilor mele şi către lumina poruncilor Tale îndreaptă căile mele, rogu-mă. De pornirea patimilor târându-mă, Stăpână, întru adâncul păcatelor şi în fundul relelor afundându-mă, din dedesubturi îmi întind mâinile către cer, strigând cu plângere, şi cu suspinuri, şi cu tânguiri şi cu lacrimi: Izbăveşte din adâncul apelor pe robul tău, Curată. Stăpână, Fiul tău şi Dumnezeu, omorând moartea cu moarte, te-a arătat pe tine lumii izvor de nemurire. Deci, înviază mintea mea cea omorâtă şi izbăveşte-o de moartea cea sufletească, că tu ai născut Viaţa celor vii.
Slavă ...

La înfricoşatul Tău divan, Hristoase, când mii cu adevărat şi zeci de mii, mulţi vor sta Ţie înainte, cu sfială şi cu groază, Cela ce vei judeca pământul, atunci să nu mă ruşinezi pe mine cel ruşinat, ca, mântuindu-mă, pentru Născătoarea de Dumnezeu, să Te slăvesc pe Tine.
Şi acum ...

Curată, mă înfricoşez şi mă cutremur când iau în minte ziua venirii lui Hristos, întru care din cer va veni să judece pe oameni, osândit fiind mai înainte de judecată; pentru aceasta alerg la sprijinul tău cel fierbinte.
Cântarea a 6-a, Irmos:

Dintru adânc ai scos pe proorocul Tău Iona, Doamne; şi pe mine cel ce strig, dintru adâncul nemăsuratelor
330

mele greşeli scoate-mă, Milostive, ca un Iubitor de oameni. Izbăveşte-mă, Fecioară, de dulceţile cele vătămătoare de suflet şi mă slobozeşte de poftele patimilor, şi mă întăreşte să poftesc fără saţiu bunătăţile cele stătătoare. Dăruieşte-mi mie, Fecioară, plâns făcător de bucurie; umilinţă, uşa mângâierii; întristare, maica bucuriei; necaz măsuratec, dătător de veselie.
Slavă ...

Precum a-i mântuit pe Iona din chitul mării, mântuieşte şi ticălosul meu suflet din chitul cel stricăcios de suflet, cu rugăciunile celeia ce curat Te-a născut pe Tine.
Şi acum ...

Dă-mi, Stăpână, răbdarea lui Lazăr, suspinul cel înfocat al vameşului, lacrimile desfrânatei şi mărturisirea cea fierbinte a lui Manase.
Sedealna:

Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi şi a surpat stăpânirea morţii, roagă-L neîncetat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să mântuiască sufletele noastre.
Cântarea a 7-a, Irmos:

Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat în veci. Bogatul cel nebun, care s-a aruncat în focul gheenei şi acum este lipsit de un deget udat şi de o picătură de apă curgătoare, să te înţelepţească pe tine suflete, şi cazi la Maica lui Dumnezeu, ca să nu pătimeşti şi tu cele asemenea.
331

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Judecătorul viilor şi al morţilor, în ziua judecăţii să mă arăţi pe mine neosândit şi să mă pui de-a dreapta Judecătorului, ca să aud şi eu glasul cel dumnezeiesc.
Slavă ...

Suferirea Ta cea nemăsurată, şi nemărginita îndelunga-răbdare şi bogăţia bunătăţii, defăimându-le eu nepriceputul, strig Ţie, Cuvinte: Cu rugăciunile celeia ce Te-a născut, mântuieşte-mă.
Şi acum ...

Prin legile cele de Maică, având către Dumnezeu îndrăzneală nemărginită, cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuieşte-i de primejdii şi în ziua Judecăţii de toată munca izbăveşte-i.
Cântarea a 8-a, Irmos:

Pe Împăratul slavei ... Cu ochii minţii văzând pe Fiul tău şezând ca un Judecător pe scaun preaînfricoşat şi preaînalt şi preaînălţat, suspin şi mă tânguiesc şi pe tine, Fecioară, te chem în ajutor. Toată inima să înflorească ca un crin, că Maica lui Dumnezeu şi Fecioara stă de faţă la cei ce cântă în dumnezeiasca ei Biserică şi ne dă nouă dezlegare bolilor şi iertare greşelilor.
Binecuvântăm pe Tatăl ...

Multe lăcaşuri şi corturi ale celor ce se mântuiesc sunt în casa Părintelui Tău, Cel fără de început, precum ai zis Preabunule Mântuitorule. Pentru aceea arată-mă moştenitor al unuia dintre dânsele, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.
332

Curată. Fecioară. cea mai înaltă decât cerurile.Şi acum . Slavă . arată-i lăcaşuri ale Duhului pe robii tăi. Cântarea a 9-a. ca să văd frumuseţea Mirelui Hristos şi ca de-a pururea neîncetat să te măresc pe tine. de durerea cea din iad. care fără de sămânţă ai zămislit pe Cuvântul Cel fără de început şi ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat. şi de tartarul cel amar şi de toată cealaltă muncă. Să lăudăm. ca împreună cu cei fără de trupuri să Te slăvesc pe Tine. lăudaţi-L preoţi. 333 . Cel Unul fără de început. Să tacă adică bârfirea ritorilor.. care se adună în sfântă Biserica ta şi te preamăresc pe tine întru toţi vecii. pentru ceea ce Te-a născut pe Tine. Mântuitorule. pentru aceasta pe tine toţi credincioşii pururea te mărim. învredniceşte-mă cămării celei tainice şi cereşti. şi să te vestească cu adevărat de Dumnezeu Născătoare. Ceea ce te-ai făcut Biserică cu totul luminoasă a lui Dumnezeu.. iară trâmbiţele dumnezeieştilor apostoli să strige şi cu glasuri luminate să te laude. şi de întunericul cel mai dinafară... bine să cuvântăm … Pe Împăratul slavei. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Irmos: Prealăudată. Fecioară. ceea ce eşti cămară a Dumnezeului Celui viu. Izbăveşte-mă. pe Care Îl binecuvintează puterile cerurilor şi se cutremură cetele îngerilor.

întru care m-a îmbrăcat pe mine zavistia. de hainele cele de piele ale omorârii. ca de-a pururea cu dragoste să te măresc pe tine. şi îmbracă-mă cu veşmântul cel luminat al nemuririi. 334 . Fecioară.Şi acum … Dezbracă-mă.

Uşă pecetluită şi grădină încuiată şi munte cu totul umbrit. pentru aceasta te rog pe tine. să cântăm Domnului. căci cu slavă S-a proslăvit. de Dumnezeu dăruită. Slavă . să trăiască viaţa îngerilor celor fără materie. şi mă mântuieşte pe mine desfrânatul... ca să propovăduiesc tuturor mila ta cea covârşitoare spre mine. Curată: De toată necinstirea patimilor izbăveşte-mă. Şi acum . te cunoaştem Născătoare de Dumnezeu.. Irmos: Celui ce a făcut zid în curgerea Mării Roşii şi l-a dat lui Israil. Cântarea 1-a. 335 . Cort cinstit al Stăpânului te-ai arătat. care ai adus pe Hristos. mântuieşte-ne pe noi. Pomul vieţii celei de-a pururea vecuitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. şi a acoperit întru adânc pe Faraon cu toată oastea. Doamnă. Înlăuntru având sădit pe a milui şi a mântui. miluieşte-mă. Învredniceşte mintea mea cea netrebnică şi întinată.MIERCURI SEARA   Glas 7. care ai cinstit firea strămoşului. rai nejefuit. să se înalţe mai presus de materia cea lumească şi pământească şi întăreşte-o. Fecioară..

şi pe inimile noastre le întăreşte. ceea ce ai născut pe Hristos. Fecioară. întru care ai arătat izvorul minunilor. mai presus de pricină şi de cuvânt. curăţitoare de patimile cele de tot felul. Irmos: Auzit-am auzul Tău. prin dumnezeiască umbrirea ta. care de-a pururea izvorăşte prin dumnezeiasca ta venire de faţă. Curată. Pentru aceea. Doamne. şi ne satură de Pâinea cea tainică. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. scârbindu-Te pe Tine cel Milostiv. pe noi care cu dragoste şi cu credinţă şi cu adevărat te fericim pe tine. Slavă . care ai născut lumii cu adevărat Mana cea nestricăcioasă. Şi acum . şi să plâng totdeauna cu tot sufletul şi să mă căiesc cu tot gândul pentru acelea care le-am păcătuit cu cunoştinţă şi cu necunoştinţă. ca să Te laude pe Tine. Irmos: Peste ape întemeind pământul. Cântarea a 4-a. şi din inimă să suspin. Curată. Învredniceşte-mă. ca să ne mântuieşti pe noi. Dă robilor tăi.. şi de judecata cea veşnică izbăveşte-i. că Te-ai văzut pe pământ. Hristoase Dumnezeule.. Adâncul milei. cererile cele mântuitoare în această dumnezeiască Biserică a ta.. Dumnezeule. pe Dătătorul tuturor bunătăţilor. Cuvinte. pentru aceea strigăm: 336 . vino de faţă în mijlocul nostru. Ceea ce eşti sicriu înţelegător.. această casă dumnezeiască a ta ai arătat-o cu adevărat. a mă pocăi desăvârşit.Cântarea a 3-a.

împărtăşindu-se de demult Adam în Eden. întru care iarăşi ne-ai băgat pe noi prin mijlocirile Maicii Tale. ci tu mă miluieşte. pentru aceea. Curată. Uşă a lui Dumnezeu mai înainte te-a văzut proorocul.. Curată. Irmos: Roua cea de la Tine. Domnul S-a întrupat din sângiurile tale cele curate. Fecioară Preacurată.Slavă puterii Tale. cântare Ţie aducem. prin Care Însuşi a trecut precum ştie. cu mijlocirile tale.. Slavă . Hristoase Dumnezeule. celor ce cu necredinţă petrec. pentru aceasta te rog pe tine. miluieşte-ne Mireasă a lui Dumnezeu. Curată: Vindecă-mă. Cântarea a 5-a. Şi acum .. Totdeauna păcătuind. cea cu totul fără prihană.. pentru aceasta te rog pe tine: Deschide-mi mie uşile pocăinţei. şi tuturor oamenilor le dăruieşte pocăinţă adevărată. cu dumnezeiască şi trează solirea ta. mă chinuiesc fiind rănit cu îndoite săgeţi. Căzând în patimi trupeşti urâte şi în multe întinăciuni sufleteşti. 337 . De mâncarea cea vătămătoare şi de stricăciune făcătoare. cădere vesteşte. ca o Atotputernică. însă pe noi cei ce priveghem în preacinstită Casa ta. Născătoare de Dumnezeu. toţi ne-am surghiunit cu amar din desfătare. iar pământul. Doamne. Îngreuiaţi fiind cu somnul păcatului. Preamilostive. eu ticălosul m-am deznădăjduit. de noapte mânecând. vindecare s-a arătat nouă credincioşilor. şi cufundată în patimi pe ştiinţa mea aducând-o.

când m-am necăjit şi ai scos [din stricăciune] viaţa mea. adică de chitul cel din mare. Doamne. Fecioară nenuntită. cu rugăciunile tale. nevătămându-se cu nimic curăţia ta. Şi acum … Bolnăvindu-mă foarte şi cu amândouă cumplit necăjindu-mă.. că pe Cel neajuns puterilor celor de sus singură. de Dumnezeu Născătoare. De fiara mării. Mântuitorul meu. talantul cel dat mie spre lucrare l-am îngropat şi mă tem de înfricoşată venirea Ta. mult Milostive. întru adânc m-am pogorât. Cântarea a 6-a. Curată. Şi acum . dar fecioria după fire a rămas. prin care şi acum izbăveşte-mă din toate felurile de înconjurări ale vieţii acesteia. Slavă . că deşi naşterea a fost mai presus de fire. mă rog să primesc de la tine sănătate sufletului şi trupului. ceea ce ai născut pe Dumnezeu. că n-am ce să răspund când vei cere de la mine neguţătoria lui. ci numai pentru rugăciunile Maicii Tale.Slavă … Maică Fecioară Curată. lauda solirilor tale este preaînaltă pretutindeni. ci dintru adânc şi de la fiară izbăveşte-mă.. mântuieşte-mă. Cel Atotputernic. negrăit zămislin338 . Gură ritoricească nu poate tâlcui cu cuvinte minunea Naşterii tale. după ce m-am înecat din nebunia mea. Rob lenevos fiind eu.. Irmos: Strigat-am către Tine. După naştere te-ai arătat precum şi mai înainte de naştere erai. înghiţit fiind. Maică a lui Dumnezeu..

uşa lui Dumnezeu.. nu cu chipul. auzire prea nouă! Că Dumnezeu Fiu al femeii S-a făcut. Preacurată.. cu lucrul.. tu te-ai arătat povăţuitoarea celor orbi. Irmos: Pe Ziditorul a toate .. Tu singură eşti ridicarea celor căzuţi şi îndreptarea celor ce greşesc. Şi acum . Irmos: Cela ce prin înger pe tineri în cuptor i-ai mântuit şi văpaia în rouă ai prefăcut. bine eşti cuvântat Doamne. mila celor săraci. Slavă . 339 . O. bucuria celor sănătoşi şi vindecarea celor bolnavi. Cu ploile lacrimilor adapă. izbăveşte-mă din porţile iadului şi-mi arată calea pocăinţei. taină înfricoşată şi străină! O. L-ai născut din Duhul Sfânt. Povăţuitoarea celor rătăciţi. Cântarea a 7-a. roadele faptelor celor bune înmulţindu-le. Sedealna: Preasfântă. Maică neispitită de nuntă. Cântarea a 8-a. păzeşte neamul oamenilor celor credincioşi şi mântuieşte sufletele noastre. inima mea cea înţelenită şi îmbată brazdele sufletului meu cu umilinţa.. Cine va putea să povestească cu dumnezeiască cuviinţă măririle tale? Şi puterile tale cine le va grăi? Auzite va face laudele tale. ca pe mine fiu al lui Dumnezeu cu punere să mă facă. Fecioară. Dumnezeul părinţilor noştri. prin care să aflu uşa ce duce la viaţă..du-L.

Curată. sub ani. Preasfântă Fecioară. cunoscându-te pe tine. pe care a zidit-o Înţelepciunea lui Dumnezeu şi S-a sălăşluit întru dânsa. Binecuvântăm pe Tatăl … Dumnezeu Cuvântul. care ai născut şi iarăşi fecioară ai rămas. pe Izvorul nestricăciunii. bine să cuvântăm … Pe Ziditorul a toate şi Mântuitorul sufletelor noastre. Pentru aceasta pe tine. nu este lucru al firii. te lăudăm cu dreaptă credinţă şi te preaînălţăm întru toţi vecii. Pe tine. Biserică împodobită cu multe feluri de fapte bune şi strălucită a Celui Preaînalt. Irmos: Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară.. mai presus de minte şi de cuvânt. pururea te mărim. din tine cea Curată. arată mintea mea casă a Sfântului Duh. Biserica cea însufleţită şi casă preasfântă.Ceea ce eşti nestricată. Cântarea a 9-a. Cel singur fără de început şi Care din Tatăl Cel fără de început fără de ani S-a născut. lăudaţi-L popoare pe Hristos Dumnezeul nostru şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. A lăuda cu cântări Naşterea ta şi a tâlcui chipul ei 340 . ceea ce eşti una binecuvântată şi cu dar dăruită. cu trup. care pe Dumnezeu L-ai zămislit fără stricăciune. S-a născut. mintea mea cea stricată cu păcatele fă-o nestricăcioasă şi cugetele cele făcătoare de stricăciune şi întinate goneşte-le din ea. ci al pogorârii lui Dumnezeu.. ca pe ceea ce numai tu singură te-ai învrednicit dumnezeieştilor minuni. te rog. Să lăudăm. Şi acum .

cu adevărat şi chiar pe Dumnezeu singură născându-L. cu credinţă neîndoită şi cu dorire înfocată. mântuieşte-mă pe mine cel ce scap la tine. pururea Fecioară. Slavă . Mireasă nenuntită. cea între femei cu dar dăruită. Maică nestricată. Toată nădejdea mântuirii mele întru tine o pun. ceea ce singură eşti nădejdea mea cea tare şi scăparea mea cea prea nezdrobită. cu adevărat şi chiar şi de Dumnezeu Născătoare te-ai numit.şi îngerilor şi oamenilor este cu neputinţă. 341 . lacrimile mele pâine să mi se facă mie şi ziua şi noaptea. mărindu-Te pe Tine şi pe ceea ce Te-a născut.. Preacurată.. cu chemare dumnezeiască potrivit naşterii. îmbogăţindu-te după cuviinţă cu dumnezeiască numire. ca să plâng şi să-mi spăl întinăciunea cea cu greu de spălat cu care din nebunia mea s-a mânjit inima mea.. Mântuitorule.. Şi acum . şi mai mult decât zăpada să mă albesc. Stăpână.

JOI SEARA   Glas 7.. ca să slavoslovesc cu alinarea inimii puterea ta cea neasemănată. care goneşte toată amărăciunea cea din patimi şi din greşeli de la robii tăi. Cela ce voieşti milă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. însă cutezându-mă la îndurările Tale. întru rugăciune aduc Ţie pe ceea ce Te-a născut pe Tine. Mântuitorule. nu jertfă. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. Şi acum . Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare. Unule Milostive. Slavă .. cu totul fără prihană.. Cuvântul cel subţire al dumnezeieştilor tale rugăciuni. Cela ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat pământul peste ape.. ca un Milostiv. Cântarea a 3-a. Irmos: Întărirea mea Te fă. Irmos: Celui ce a cufundat pe Faraon în Marea Roşie. miluieşte-mă pe mine cel nemilostiv. cântare de biruinţă să-I cântăm. s-a arătat toată dorire şi dulceaţă de mântuire. că S-a proslăvit. Mă tânguiesc şi suspin cugetând la lucrurile mele cele vrednice de toată munca şi pedeapsa. opreşte viforul dulceţilor şi al patimilor mele. Cântarea 1-a. şi toate lucrurile Tale le ţii cu mila Ta. şi mă izbă342 . mântuieşte-ne pe noi.

Care S-a făcut Om ca să mântuiască pe om. de toată primejdia. că prin Crucea Ta ai stricat moartea. Irmos: Auzit-am auzul Tău. Cuvinte. Soarele cel neapus al dreptăţii. Cuvântul lui Dumnezeu.. pe Cel iubitor de oameni şi fără de ani. că tu eşti. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de durere şi fără de patimă. Cinstită. dăruindu-ne nouă viaţă. Slavă . Iisuse. dă-mi mie ca întru dreptate să mă arăt feţii Tale şi când mi se va arăta mie slava Ta. Milostivirea şi dragostea ta tinde-le peste robii tăi. Curată. Curată. întru începuturi întinzând cerurile ca o piele pe nimic. răsăritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat. satură-mă. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut. cercetează durerile inimii mele celei mult pătimaşe cu dumnezeiască cercetarea ta.. cer cuvântător şi însufleţit te-a întemeiat pe tine.veşte. şi ca un Soare frumos. ca un Dumnezeu. Stăpână.. răsărind dintru tine. Cela ce ai îndreptat toate cu darul Tău. cu credinţă am alergat la tine. netâlcuit sub ani L-ai născut. cercetarea. Şi acum . Fecioară. pe pământ. şi m-am temut. care de-a pururea te roagă pe tine şi cu rugăciu343 . Doamne. luminează pe cei ce te cinstesc pe tine. Cheltuind traiul vieţii mele întru lenevire şi ajungând la sfârşit şi la apusurile vieţii.. Cântarea a 4-a. acoperământul şi sprijinul lumii. ca să nu mă apuce întunericul. Pe Cuvântul cel de o fiinţă cu Tatăl. înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat.

iar eu pe toţi covârşindu-i cu păca344 ... Slavă . Maica lui Dumnezeu. dă-mi dezlegare greşelilor mele şi-mi înviază sufletul cel cumplit omorât. celor ce cu credinţă şi cu dragoste întru cântări te cinstesc pe tine. şi bunătatea Ta spre urgie am pornit-o. pe noi cei ce te lăudăm pe tine.nile tale izbăveşte-i de munca cea înfricoşată. curăţire de greşeli trimite.. Cu credinţă adevărată şi fierbinte alerg către tine şi strig. Cetele îngerilor le-ai covârşit. Slavă . izbăvindu-mă şi mântuindu-mă. ci cu rugăciunile cele sfinte ale Maicii Tale celei nestricate mântuieşte-mă. Ceea ce ai născut cu trup pe Cel fără de ani. Cuvinte. cea cu totul fără prihană. Milostive. ca ceea ce ai întrupat pe Dumnezeu. pe care ni l-ai dat nouă armă de ajutor. neîncetat lăudăm chipul Crucii Tale. Maica Iubitorului de oameni şi a lui Dumnezeu Prealăudată Născătoare de Dumnezeu. cea cu totul fără prihană: Tu fii-mi mie curăţitoare de greşelile cele multe. roagă-L ca să ne izbăvească pe noi din patimile cele de mulţi ani. Irmos: Mânecând.. ceea ce ai născut lumii Viaţa cea fără de moarte şi ipostatică. Şi acum .. la slava şi lauda Ta. cu rugăciunile tale. Şi acum .. Cântarea a 5-a.. mai mult decât orice om. Numai eu singur Te-am întărâtat pe Tine. Stăpână..

. ca un Milostiv. aflându-te Ziditorul. mărturisirea şi pocăinţa lui Manase şi întoarcerea cea fierbinte a ninivitenilor. primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit şi izbăveşte-ne de cele rele. cu rugăciunile tale cele de Maică. dezleagă-mi. Doamne. când m-am necăjit.. Cântarea a 6-a. Fecioară Preacurată. mă înfricoşez şi tremur. Bunule. ca pe o sfinţită. ca pe o neîntinată toată şi sfântă. te rog pe tine.. Stăpâne.tele. mântuieşte-mă. şi arătâdu-Te m-ai scos din stricăciune. şi te rog pe tine. Şi acum . Sedealna: Zămislit-ai fără de sămânţă în pântecele tău. prin venirea Ta cea dumnezeiască. ca pe o cinstită şi neîntinată. ca o Maică. Stăpână. ca pe o singură bună şi ca pe o frumoasă între femei. iarăşi ne-ai chemat.. lacrimile desfrânatei. Pe tine. Slavă . către Fiul tău. Fe345 . ca un Bun. S-a sălăşluit întru tine. că ai putere. vinovăţiile greşelilor mele cele nemăsurate. Hristoase. cu judecata Ta cea prea dreaptă. inima cea zdrobită a vameşului. şi acum. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. Dăruieşte-mi mie. pe noi cei lepădaţi dedemult de la faţa Ta. Irmos: Strigat-am către Tine. ceea ce ai născut Curăţirea şi pe Făcătorul de bine al păcătoşilor. pentru că m-am înfipt în tina adâncului multor greşeli. ca pe o mai curată decât toată făptura.

Preaneîntinată. te rog.cioară. cu chipurile pocăinţei. Slavă . Fecioară. roagă-L neîncetat pentru sufletele noastre. Deci.. mărimea Naşterii tale. le covârşeşte. că ai întrupat mai presus de cuvânt pe Ziditorul acesteia. Cântarea a 7-a. Cântarea a 8-a. pe Cela ce L-ai văzut spânzurat pe Cruce. ceea ce ai omorât iadul cu Naşterea ta. Înălţimea şi adâncul şi lungimea şi lăţimea întregii zidiri văzute. Stăpână.. Mântuitorule. iar lui Dumnezeu au cântat: Dumnezeul părinţilor. Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Tiranica poruncă tinerii n-au ascultat şi de cuptor nu s-au îngrozit. întru rugăciune. pe care primind-o. Având sufletul omorât cu călcările de poruncă cele grele. cu inimă fierbinte te chem pe tine: Întâmpină-mă şi mă mântuieşte şi îmi dă mie. Stăpână. Iubitorule de oameni. pe tine. Pe Maica Ta o aduc Ţie. Şi acum . Aflându-mă în nedumerire şi în necaz şi în primejdii. înviază-mă... Irmos: Pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu .. izbăveşte-mă de greşeli şi de judecata ce va să fie şi de munca cea veşnică.. 346 . bine eşti cuvântat. mângâiere.

şi căzând la Născătoarea de Dumnezeu. Stăpână Fecioară. pe Hristos să-L preaînălţăm şi să-L slavoslovim întru toţi vecii. Cântarea a 9-a. bine să cuvântăm .. Preasfântă. Să lăudăm pe Fecioara cea singură între femei binecuvântată. Fecioară. strigă: Nădejdea şi mântuirea tuturor. o. suflete. căci către tine alerg. roagă pe Făcătorul şi Ziditorul meu să mă izbăvească de judecata cea înfricoşată şi viaţă mie să-mi dăruiască. izbăveşte-mă de focul cel veşnic. care te măreşte pe tine. pe Cuvântul întrupat fără de sămânţă dintru tine. izbăveşte de întinăciunile cele sufleteşti turma ta. Maică Fecioară Curată.. Deşteaptă-te. În ceasul sfârşitului de la pârâşii cei cumpliţi scoţându-mă.Mântuieşte-mă din stricăciune şi din primejdii şi din patimi. cu dumnezeiască cuviinţă L-ai născut. ceea ce eşti nădejdea mea şi dumnezeiasca mântuire. Şi acum .. 347 . Irmos: Fecioară... Născătoare de Dumnezeu. pentru aceasta pe tine te mărim. pe Hristos preaînălţându-L şi proslăvindu-L întru toţi vecii. cea cu totul fără prihană. Pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu şi Pricinuitor al fiinţei tuturor.. către dumnezeiasca sălăşluire tu însăţi mă povăţuieşte. Să lăudăm. Binecuvântăm pe Tatăl .

Slavă . totdeauna te rog pe tine: Izbăveşte sufletul meu cel smerit de osânda ce va să fie şi de muncă. Şi acum .. Născătoarea de Dumnezeu Îţi aduce Ţie rugăciune pentru mine. Stăpâne Hristoase. 348 .. Stăpână. pe care primind-o.. izbăveşte-mă de toată munca..

mântuieşte-ne pe noi. singură chemarea lui Adam cel căzut. Fecioară. umple de dar gândul meu şi luminează-mi sufletul. ceea ce eşti singură mântuirea oamenilor. care cânta şi zicea: Să cântăm minunatului Dumnezeului nostru cântare de biruinţă. Preacurată: Omoară toate patimile trupului meu. Irmos: Toiagul lui Moisi cu dumnezeiască putere Marea Roşie a despărţit şi pe popor l-a trecut. ca să nu mă clătească pe mine vrăjmaşul până 349 .. Doamne. îngrădindu-mă cu acoperământul tău. Fecioară. Cu apele cele izvorâtoare de viaţă. voi covârşi zidirea multor păcate.VINERI SEARA   Glas 7. Cântarea 1-a. adapă sufletul meu cel topit de arsura păcatului ca să odrăslesc. pentru aceea te rog. ceea ce cu binecuvântări ai încununat pe oameni.. Binecuvântată Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. ca pururea să te binecuvintez pe tine. ceea ce eşti plină de dar. Cântarea a 3-a... Avându-te mare zid. ai covârşit cetele îngerilor cele fără de trupuri. Irmos: Întăreşte-mă. întrupând pe Dumnezeul Cel fără de trup. întru mărturisirea dreptei credinţe. spicul cel roditor al dumnezeieştii umilinţe. că S-a proslăvit. Slavă . Şi acum . Preacurată.

rupând zapisul cel rău al păcatelor mele. precum zice proorocul. deşertându-se dintru tine. la care groaznic voi fi judecat. Ziditorul zidirii. Şi acum . Iubitorule de oameni. acum având îndrăzneală ca o Maică către Fiul tău.. pentru aceea roagă-te să mă scrie în cartea vieţii. Odinioară. Fecioară Prea350 .. cetatea lui Dumnezeu. grăitorul de Dumnezeu te-a văzut pe tine.. Fecioară Preacurată. Cântarea a 4-a.. Preaslăvite s-au grăit pentru tine. Judecătorul Cel veşnic. şi de lauda Ta toate le-ai umplut. ceea ce eşti una bună. izbăveşte-i de greşeli şi de boli şi de primejdii. Slavă . Mirul. cu dumnezeieştile cunoştinţe ale preaslăvite-i voii Lui. toate le-a umplut de bună mireasmă. carte întru care s-a scris Cuvântul cu puterea Tatălui. ca să facă părtaşi slavei pe toţi cei ce cu credinţă te slăvesc. roagă-L pururea pe Dânsul. Preacurată. Irmos: Acoperit-a cerurile bunătatea Ta. una ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Preacurată Fecioară. ca toţi pururea să te slăvim. Doamne. pe cei ce te laudă cu dragoste. pe Acesta roagă-L ca să mă izbăvească atunci de munca cea cumplită. ca pe Domnul slavei. Născătoare de Dumnezeu. Cela ce a răsărit din pântecele tău. slavă puterii Tale. Divan groaznic şi înfricoşat mă aşteaptă pe mine cel ce am păcătuit.în sfârşit.

Slavă . luminează-mă. Iubitorule de oameni. Semnele Naşterii tale. rogu-mă. 351 . mântuieşte poporul Tău. Şi acum . pe tine te-a arătat. ci tu. Stăpână. Maică dumnezeiască. Şi acum . Omoară-mi cugetul cel pământesc al trupului meu. pentru cuvioşii şi drepţii Tăi. Slavă . mântuieşte-mă pe mine cel pierit şi luminează mintea mea.. Cuvinte. vindecă-le şi mă înviază. Pentru proorocii Tăi.. Născătoare de Dumnezeu. pentru aceea luminează-mă pe mine cel întunecat cu patimile. munte gras şi închegat. Irmos: Pe mine cel întunecat cu noaptea patimilor. Cântarea a 5-a. ceea ce eşti tare îndreptare celor căzuţi.curată.. ca mânecând să strig Ţie: Lumină şi pace sunt poruncile Tale.. m-a lăsat abia viu. că vei naşte pe Dătătorul de Lege. în multe feluri. pentru aceasta îndreptează-mă pe mine cel ce te laud. ridică-mă pe mine cel ce zac. pe toate le-a luminat cu dumnezeieşti străluciri de soare. cu rugăciunile tale cele de Maică. Vicleanul veliar m-a lovit cu bube şi tot rănit făcându-mă. şi pentru ceea ce Te-a născut. Lumina cea neapropiată. munte netăiat. adunarea proorocilor cu taină le învăţau pentru că munte umbrit. Umbrele Legii şi dumnezeieştile grăiri ale proorocilor cu taină te-au arătat pe tine.. pentru dumnezeieştii şi cinstiţii Tăi mucenici. Fecioară.... cu doctoria ta.

înghiţit fiind de fiara cea din mare. din materia pentru care te sârguieşti şi pentru care în deşert te topeşti cu grijile vieţii. Preacurată Fecioară.. ceea ce eşti cu totul fără prihană. Care cu moartea pe moarte. Acum. o. Doamne. Slavă . luminează-mă. am căzut în somnul păcatului. şi zac pe patul deznădăjduirii. Nu mă pricep şi mă cutremur când Te iau în minte. preaslăvit închipuia îngroparea şi învierea Celui Născut dintru tine.. miluieşte-mă şi pe mine. 352 .. Fecioară.de Dumnezeu Născătoare. şezând pe scaunul slavei Tale. Iona. Nici un folos nu-ţi va fi. te rog. pentru ceea ce Te-a născut. Atotputernice Mântuitorule: Miluieşte-ne pe noi. Preacurată. Preasfântă Curată. Irmos: Din pântecele chitului striga proorocul: Scoate din stricăciune viaţa mea. mântuieşte-mă cu solirile celeia ce Te-a născut. pentru aceasta. Cela ce te va judeca şi cu lacrimi strigă: Stăpâne. Iară noi strigăm Ţie. ci toată grija arunc-o spre Domnul. Iubitorule de oameni. răpeşte-mă de la fiara dezmierdărilor celor purtătoare de moarte. Cântarea a 6-a. suflete al meu.. că sunt înconjurat de adâncul păcatelor. ci având noianul milostivirii. Şi acum . cuprins fiind de dormitarea răutăţii. ridică-mă şi mă mântuieşte. prin dumnezeiasca putere de tot a pierdut-o. ceea ce ai născut Viaţa. ci cu neadormită rugăciunea ta.

Cei trei tineri din mijlocul cuptorului mai înainte au închipuit Naşterea ta... Cântarea a 7-a. atunci acei trei ca dintr-o gură cântau şi binecuvântau. înlăuntru sunt batjocura curviei şi râs al trufiei mă văd.. rogu-mă. bine eşti cuvântat.. 353 . ceea ce ai născut Focul dumnezeirii. Şi acum . arde patimile inimii mele celei materialnice. Fecioară. Cântarea a 8-a. Pentru că de două fiare potrivnice una alteia sunt cuprins din neluarea aminte a mea. arde uscăciunile patimilor mele şi cu lumina pocăinţei străluceşte-mă pe mine. strigând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor. Slavă . nici i-a supărat.. că ai născut Izvorul vieţii. Preacurată. Preacurată. că născând Focul nu te-ai ars. Născătoare de Dumnezeu. izbăveşte-mă. Pentru aceea. Izvoare de tămăduiri tuturor izvorăşti. că tu eşti bucuria şi nădejdea sufletului meu. Irmos: De tinerii Tăi cei din cuptor nu s-a atins focul. ci cu rugăciunea ta cea caldă curăţeşte-mă de întinăciuni. Drept aceea. Irmos: Pe Cel înfricoşător heruvimilor .. cu bucurie lăudau. Toate semnele dumnezeieştii tale Naşteri văzându-le dumnezeieştii prooroci. punându-mi eu pe dinafară nume de evlavie. dumnezeiască Mireasă.Sedealna: Fecioară. zicând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Te roagă pe Tine. pe cei ce cu credinţă strigă: Toate lucrurile Domnului. şi luminează-mă cu podoabele nepătimirii. pe Cel ce dăruieşte sfinţenie celor ce-L sfinţesc pe Dânsul. Binecuvântăm pe Tatăl . Mireasă luminoasă. ai născut mai presus de pricină Fiu Sfânt. Acum rupe lanţul răutăţilor mele cu dumnezeiasca suliţă a Fiului tău. ca să izbăveşti de toată nevoia.. ca să strig: Toate lucrurile Domnului.. pentru aceea umple de sfinţenie cugetul şi sufletul meu care strigă: Toate lucrurile Domnului. Să lăudăm. bine să cuvântăm .Cel mai mare dintre prooroci.. şi Făcător al lumii. pentru solirile Maicii Tale. Hristoase.. Maică primitoare 354 . Cel ce a rupt legăturile iadului. pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Şi acum . de Dumnezeu dăruită. Preacurată. cu dumnezeiască arătare. lăsându-te pe tine pecetluită şi uşile cerului a le deschide celor ce strigă: Toate lucrurile Domnului. Cântarea a 9-a. prin care a intrat şi a ieşit Dumnezeu. Soborul dumnezeieştilor prooroci. Preacurată. binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. preoţi şi slugi. Irmos: Bucură-te. mai înainte uşă te-a văzut. pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii... şi duhurile drepţilor lăudaţi-L. adunarea apostolilor şi ceata mucenicilor. Pe Cel înfricoşat heruvimilor şi minunat serafimilor. pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

de Dumnezeu fericită. dă-mi pocăinţă şi iertare greşelilor. ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput. bucură-te.. rogu-mă. Pentru aceasta mă rog ţie: Învredniceşte-mă părţii celor fericiţi. cu Născătoare de Dumnezeu. dumnezeieştilor apostoli. Cetele cinstitelor puteri cele de sus. 355 . ci tu.. Întru lenevire am cheltuit viaţa mea şi am ajuns către sfârşit fără de roadă. Şi acum . trupului m-am făcut rob. Din toate părţile acum spre cele mai rele mă întind. pe Fiul cel fericit. eu ticălosul. Vai mie! Ce voi face? Cum voi fugi de munci? Cum voi dobândi mântuire? Fecioară. Slavă ... Fecioară. cea mai cinstită decât înşişi heruvimii. Maică neispitită de bărbat. cu rugăciunile tale cele către Stăpânul.de Lumină. stând lângă Dumnezeu. care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. slăviţilor mucenici. Cel ce arată fericiţi pe toţi cei ce te slăvesc pe tine. fii mie ajutătoare şi mă mântuieşte. că pe suflet defăimându-l. rugaţi-vă neîncetat ca să ne izbăvim de toată vătămarea. Singură ai născut. Născătoare de Dumnezeu. bucură-te. sfinţilor tăinuitori prooroci.

căruţa lui Dumnezeu cea cu miile înmulţită.. dezlegătoarea întristării şi încăperea cea desfătată a bucuriei. cea cu totul fără prihană. sfeşnic mult luminos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. bucură-te. Mireasă a lui Dumnezeu. în chipul Crucii lovind şi despărţind marea. izbăvirea blestemului celui dedemult şi izvorul binecuvântării. Bucură-te. bucură-te. scaun de foc. l-a mântuit. mântuieşte-ne pe noi Bucură-te. căruţa cea davidicească cu multe nume numită. ceea ce eşti mai înaltă decât toată firea cea zidită. palatul lui Dumnezeu.SÂMBĂTĂ SEARA   Glas 8. căruţa Cuvântului cea cuvântătoare şi însufleţită. bucură-te. cel ce a făcut minuni dedemult. ceea ce cu neasemănare covârşeşti pe heruvimi şi mai presus te porţi decât serafimii. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta în căruţă l-a cufundat toiagul lui Moisi. Născătoare de Dumnezeu Prealăudată. ceea ce eşti cu mii de nume numită. surparea iadului şi omorârea morţii. bucură-te. Bucură-te.. Cântarea 1-a. pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. bucură-te. . bucură-te. Maica vieţii. bucură-te. ceea ce eşti mai sfinţită decât puterile cele gândite. şi pe Israil fugătorul. bucură-te. mergătorul cel pedestru. bucură-te. Slavă . bucură-te. Stăpână.

ajutătoarea păcătoşilor. rugule nears. Şi acum . bucură-te. ai fost închipuită mai înainte cu taină şi cu adâncime. neîntinată. Bucură-te. Stăpână. bucură-te. scaunul Împăratului. bucură-te. care ai lucrat pe Lucrătorul tuturor. 357 . că nu este sfânt afară de Tine. Cântarea a 3-a. bucură-te. bucură-te. Hristoase. pământule care ai răsărit Adevărul. bucură-te. bucură-te. arma cea prea puternică a credincioşilor. Bucură-te. holdă nearată şi nelucrată. bucură-te. zidul celor ce te cheamă pe tine. Unule Iubitorule de oameni. bucură-te.. bucură-te.. Bucură-te. că precum acela nucile. bucură-te. bucură-te.. bucură-te. Dumnezeului celui viu. aşa şi tu pe Hristos L-ai înflorit. prin care au luat iarăşi buna moştenire cea dedemult. bucuria lumii. preavestită şi mult propovăduită. părtinitoarea cea tare. cetate însufleţită a lui Hristos. Bucură-te. Curată Stăpână. Bucură-te. norul Soarelui. sprijinire. întemeiată proptea a mântuirii oamenilor. ceea ce prin odrăslirea toiagului lui Aaron. întăreşte-mă pe piatra Bisericii. ceea ce iarăşi ne-ai deschis raiul.. bucură-te. Maică neispitită de nuntă.. chemarea lui Adam şi a Evei..Şi acum . Slavă . Irmos: Cel ce ai întărit cerurile cu pricepere şi ai întemeiat pământul peste ape. căruţa Luminii. ceea ce ai odrăslit toiag din rădăcina lui Iesei.

rug de foc purtător. bucură-te. tu eşti cădelniţa de aur a Cărbunelui celui nesuferit şi nematerialnic întru care s-a ars zapisul cel rupt al neascultării lui Adam. bucură-te. cea proslăvită şi cu totul fără prihană. Ceea ce eşti răsărit al razei Părinteşti şi al Soarelui Care a răsărit mai înainte de luceafăr din Tatăl. Stăpână. prin care s-a dat tuturor bucuria şi desfătarea şi îndulcirea. înconjurat de şaizeci de puternici. norul cel uşor şi însufleţit. Maică Fecioară.. Cela ce eşti 358 . Irmos: Tu eşti tăria mea. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta. bucură-te. Tu eşti slava oamenilor. ceea ce eşti binecuvântată. uşă şi scară şi pod. pe care Solomon mai înainte l-a închipuit. Tu şi puterea mea. bucură-te. Tu Dumnezeul meu. pentru aceasta cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale. pentru aceasta strig ţie «bucură-te». bucură-te. Iubitorule de oameni. Doamne. ajutorarea tuturor oamenilor. Cântarea a 5-a. Slavă . şi lauda şi fala şi cununa şi coroana îngerilor. Şi acum … Ceea ce eşti pat cinstit. cleştele cel dumnezeiesc. Stăpâna lumii. Fecioară. bucură-te. pentru aceasta pământul şi cerul o Biserică prea alcătuită şi prea tocmită alcătuind. Tu bucuria mea. sicriul cel aurit al sfinţeniei celei gândite. bucură-te.Cântarea a 4-a. bucură-te. de Dumnezeu Născătoare.. strigăm ţie: Bucură-te. bucură-te. Cela ce n-ai lăsat sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat.

bucură-te. din sângiurile tale cele preacurate. cea cu totul fără prihană. bucură-te. ca să strig ţie. Ca ceea ce ai zămislit Bucuria. cu roşu vopsită. trandafirul fecioriei cel cu roşeală roşu vopsit şi grădina cea bine mirositoare a lui Dumnezeu. ceea ce ai împreunat cele de sus cu cele de jos. via cea nelucrată care ai rodit Strugurul vieţii. căci către Tine am strigat. bucură-te. Mântuitorule. 359 . bucură-te. bucură-te.Lumină neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul? Ci mă întoarce şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele. Preacurată. floarea curăţiei cea dulce mirositoare. bucură-te. Stăpână. Slavă . rogu-mă. Bucură-te. Stăpână. prin care se bucură cerul şi pământul dănţuieşte. nădejdea cea neruşinată a tuturor. bucură-te. şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele. Cântarea a 6-a. şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor. dumnezeiască fântână care ai izvorât Apa cea vie.. că multe sunt fărădelegile mele. care izvorăşte mirul cel bine mirositor. În vremea ieşirii mele dă-mi mie să trec fără de întristare stăpânirea cea gândită şi mulţimea cea tiranică din văzduh. bucură-te. cu bucurie «bucură-te». Şi acum … Bucură-te. cea roşie în chipul porfirii. Stăpână. Bucură-te.. prin care a trecut Însuşi Hristos Domnul. bucură-te. uşă neumblată. bucură-te. ai roşit haina Împăratului tuturor. ceea ce ai deschis uşile raiului cu Naşterea ta. clondirul cel tainic. Irmos: Curăţeşte-mă. scoică însufleţită şi cochilie care. rogu-mă.

căruţa cea purtătoare de fulgere. bucură-te. cetatea cea cu douăsprezece zidiri şi uşa cea cu aur ferecată. scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului. pentru aceasta tinerii în cuptor cu bu360 . Şi acum … Bucură-te. Bucură-te. bucură-te. bucură-te. ceea ce eşti de obşte iubirea de cinste a neamului omenesc şi dar de Dumnezeu dat. pat cu porfiră aşternut. bucură-te. sfeşnicul cel cu strălucire de aur.. bucură-te. floarea cea prea aleasă a firii. singura buna cuviinţă a sufletului meu. Fecioară. pentru aceasta toată limba cu bucurie îţi strigă ţie «bucură-te». locaşul cel împodobit de Dumnezeu. bucură-te. bucură-te. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon oarecând.Prealăudată. Slavă . dumnezeiască Biserică mult luminoasă. Cântarea a 7-a. palatul lui Hristos. Preacurată şi cu totul fără prihană. cetatea cea însufleţită a Dumnezeului celui viu. Născătoare de Dumnezeu. cu picături de soare împodobită. bucură-te. şi casa cea în chipul luminii. fireşte. Mireasă slăvită. sălaşul cel preacinstit. hlamidă cu roşu vopsită. sicriu de Dumnezeu încăpător. Fecioară. Pâinea cea simţită întăreşte inimile oamenilor. Sedealna: Bucură-te. sfeşnicul cel mult luminos. ceea ce ai acoperit goliciunea lui Adam. ceea ce ai cinstit cu Naşterea ta firea cea necinstită a oamenilor. cămară cu porfiră aurită. cort. bucură-te. bucură-te. bucură-te. masa cea cu strălucire de aur. munte sfânt. bucură-te.. ceea ce eşti jilţ împărătesc. iar pe sufletele creştinilor le împuterniceşte sfânt numele tău cel lăudat.

Cântarea a 8-a. ceea ce neudat ai înflorit pe Hristos. care ai înflorit Floarea nemuririi. bucură-te. bucură-te. Sioane. te-ai arătat. Bucură-te. bucură-te. Mireasă a lui Dumnezeu. ca într-o grădină verde săltând. grădină bine mirositoare de Dumnezeu odrăslită. toiag care ai odrăslit din rădăcina lui Iesei. ca să-ţi strig ţie cu bucurie «bucură-te».. bucură-te. au cântat: Bine eşti cuvântat. cea singură nestricată. cortule umbrit. izbăveşte-mă din necinstea patimilor. bucură-te. Fecioară. Stăpână. Şi acum … Preacinstită Stăpână. izvorul curăţiei. bucură-te.. Fecioara şi Maica. cetate însufleţită a lui Hristos. Dumnezeul părinţilor noştri. pentru aceasta cu un glas «bucură-te» strigăm ţie. taina cea străină şi înfricoşată. bucură-te. bucură-te. Irmos: De şapte ori cuptorul . muntele lui Dumnezeu întru care a binevoit a locui Cuvântul Cel mai înainte de toţi 361 . bucură-te.. încăperea lui Hristos. pentru care preaslăvite s-au grăit. izvorule al dulceţii.curos picior. munte gras. Născătoarea de Prunc şi cea neispitită de nuntă. bucură-te. bucură-te. lăcaşul lui Dumnezeu. bucură-te. Slavă . Floarea cea frumoasă. bucură-te. Ceea ce eşti singură neispitită de bărbat. desfătarea îngerilor. scară prin care ne mutăm de pe pământ la cer şi din stricăciune la viaţă. Împăratul împăraţilor. dătătoarea bucuriei. cămară a toată curăţia. bucură-te. Rai de Dumnezeu sădit. bucură-te. bucură-te. bucuria oamenilor..

şi marginile pământului s-au minunat. care înconjoară smeritul meu suflet. bucură-te. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. bucură-te. Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: Tineri bine-L cuvântaţi. muncitorul haldeilor l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu. bucură-te. Fecioară. bucură-te. Curată. iară văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi. din care s-a tăiat Piatra cea din capul unghiului.. Să lăudăm. ceea ce eşti mai slăvită decât toată făptura. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta cerul. Născătoare de Dumnezeu.. Toată te-ai înfrumuseţat. că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte. ceea ce eşti mai sfântă decât îngerii cei fără de materie. De şapte ori cuptorul. cea mai cinstită decât toată zidirea. pe tine. ceea ce eşti frumoasă între femei. ca să strig ţie. preoţi lăudaţi-L. pentru aceasta. bucură-te. de Dumnezeu Născătoare. şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. bucurându-ne.vecii. pentru aceasta. începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim. ca pe nişte câini ce latră şi ca pe nişte fiare ce răcnesc. bine să cuvântăm . 362 . născând pe Hristos Cel frumos cu frumuseţile mai mult decât fiii oamenilor. Binecuvântăm pe Tatăl . Cântarea a 9-a. Şi acum … Bucură-te.. muntele cel netăiat pe care mai înainte l-a văzut Daniil. cleşte de Dumnezeu primitor şi de Cărbune purtător. bucură-te. strigăm ţie «bucură-te».. cea cu dar dăruită. Cu toiagul cel de fier al sprijinirii tale celei tari. de Dumnezeu Născătoare. goneşte patimile care cumplit mă înconjoară.

fântână care izvorăşti miere sufletească. că întru tine fiinţeşte Bucuria cea pururea vecuitoare. de Dumnezeu Născătoare. strigăm ţie «bucură-te».Iată toate neamurile te fericesc pe tine. precum mai înainte ai proorocit. ca ceea ce ai născut Bucuria. Vrednic lucru este a striga ţie «bucură-te». bucură-te. care a înecat pe faraonul cel gândit.. ceea ce reverşi frumuseţea cea adevărată. Şi acum … Pătrunde inima mea cu săgeata cea dulce a dorului tău. bucură-te. vistieria vieţii. şi ţie. S-a sălăşluit. Deci. bucură-te. cea de-a pururea fericită. raiule al desfătării. bucuria credincioşilor. bucură-te. Slavă . marea cea preadulce şi neumblată.. Fecioară Doamnă. Stăpână Curată. Născătoare de Dumnezeu. din Duhul cel Dumnezeiesc. tu ai îndreptat alunecarea strămoşului Adam şi întristarea strămoaşei Eva ai întors-o întru bucurie. bucură-te. bucură-te. îţi strigăm «bucură-te». veselia creştinilor. izvorul nemuririi cel cu curgere de aur. limanul cel liniştit. şi mă sileşte să strig ţie «bucură-te» şi totdeauna să cânt: Bucură-te. bucură-te. ca ceea ce eşti pricina bucuriei. Prealăudată. 363 . bucură-te.

Cântarea 1-a. Cela ce eşti marginea doririlor şi 364 . Izbăveşte-mă de gheena. Cântarea a 3-a. a inimii mele celei întunecate tu eşti lumina. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat israiliteanul şi din răutatea Egiptului scăpând. mântuieşte-ne pe noi Preasfântă Fecioară. Irmos: Doamne. pe care însumi mie prin lucruri necuvioase mi-am pricinuit-o. Izbăvitorule. şi a întregii vieţi povăţuire şi îndreptare către dumnezeiasca aşezare. Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. auzi glasul meu când mă rog eu către tine şi când ridic mâinile mele către icoana ta. scăpare şi ajutătoare către lucrarea bunătăţilor. Fecioară. Şi acum … Tu eşti tăria neputinţei mele. Maica lui Dumnezeu. a minţii mele celei deznădăjduite nădejdea. şi cu rugăciunile Maicii Tale. ceea ce eşti cu totul binecuvântată.. Cela ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica. viaţa şi mângâierea.DUMINICĂ SEARA   Glas 8. Fii-mi mie. striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. desfătării celei veşnice învredniceşte-mă. Slavă ..

lacrimi necontenite. Irmos: Cuvinte. să dobândesc acolo mângâiere veşnică. Niciodată să nu încetezi a mă acoperi. cutremurându-se. Cântarea a 4-a. spre veselia şi bucuria cea negrăită a smeritei inimii mele. dor arzând de-a pururea.credincioşilor întărire.. de cer mă tem. ca aici plângând. luminează-mi întunericul şi cu lumina ta cea dulce mângâie durerea sufletului meu şi necazul inimii mele. umilinţă fierbinte. Unule Iubitorule de oameni. întru ispite sprijinitoare. Şi acum … Sârguinţă a minţii. ceea ce eşti nor al Soarelui Celui cu aur strălucitor şi cu totul luminos. miluieşte-mă. Stăpână. Slavă . mărea puterea Ta. dă-mi mie şi mă mântuieşte. din una Născătoarea de Dumnezeu. şi atunci iartă-mi greşelile mele. osârdie înnoită dă-mi mie.. Dă-mi mie a te vedea cu mintea totdeauna şi împrejur a mă străluci cu prea dulce lumina ta. Fecioară curată. ci aici. smerenie curată şi zdrobire inimii. dragoste fierbinte de pocăinţă. că acesta îmi va fi mie pârâş la judecata acestora. Mântuitorule Milostive. din munte umbros. Plâns neîncetat. cu dumnezeiasca vedere proorocul mai înainte a cunoscut că Te vei întrupa şi. Născătoare de Dumnezeu Stăpână. pentru rugăciunile Maicii Tale. dumnezeiască frică în inimă aşezată. că pe tine singură te am scăpare. întru pri365 . Prealăudată. Pe pământ păcătuind. Care a răsărit mai înainte de luceafăr din Tatăl.

. dacă cu milostivire mă vei mântui. Îndurate.. şi nu se deşertează nicidecum. Slavă . vieţii celei fără de moarte învredniceşte-mă. Fecioară neispitită de nuntă. cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt pacea Ta ne-o dă nouă. de neasemănată îngăduinţa. pe cel ce mă miluieşte. ci când se deşartă. Arată ochii mei nori de ape izvorâtori.mejdii izbăvitoare. Slavă . de lacrimi calde şi de ape fierbinţi. de Dumnezeu Născătoare. Şi acum … Ceea ce ai izvorât Curăţirea vieţii. şi cu strâmtorarea şi cu tescuirea inimii mele deschizându-se. Pe Manase.. care plouă picăturile cele dese. pilda cea dintâi o covârşeşti. Iubitorule de oameni. Curată. Milostive. dă-mi mie spre mângâiere şi spre răsuflare. Doamne. Şi pe mine acum. Din inimă suspin şi nu am. Izvorul cel nemuritor. de îndelunga-răbdare şi de multa bunătate a Ta. poezit şi nedeşertat şi plin se arată. Ca cela ce viaţă cu multe lacrimi şi ca cela ce drum mult suspinător săvârşesc. a mult pătimaşei şi mult chinuitei mele inimi. întru întristări veselie şi întru necazuri bucurie. te rog pe tine. Stăpâne. Irmos: Luminează-ne pe noi. întru împresurări mângâietoare. şi cu amar lăcrimez şi nimenea nu mă milu366 . luminată pomenirea ta. mai înainte l-ai miluit şi vieţii pildă l-ai pus. Fecioară. Care se deşartă cu deşertare nedeşertată.. Cântarea a 5-a. cu solirile Maicii Tale. întru nevoi părtinitoare. Stăpână.

Nu am îndrăzneală. prin baia dumnezeieştii umilinţe şi a lacrimilor celor curgătoare. mă mântuieşte. Cela ce ai nemăsurată milă.ieşte. Şi acum … Cu luminosul veşmânt al veseliei celei gândite şi al bucuriei celei mântuitoare şi cu haină curată îmbracă-mă. şi pe mine cel prins în mrejele vrăjmaşului. neispitită de nuntă. Irmos: Doamne. şi de înfricoşata muncă a focului celui nestins. şi plâng şi mă jelesc. şi mă tem şi mă înfricoşez de neamăgita judecată. ca un Bun şi Milostiv şi Care pe toate le poţi cu stăpânirea Ta. ca din cămară să nu fiu lepădat afară. când îmi aduc aminte de înfricoşata venire a Fiului tău şi văd lucrurile mele. spală-mă. Fecioară. izbăveşte-mă.. Slavă . sufletul meu cel întinat cu dezmierdările. eu desfrânatul. după ce am păcătuit. nici să mă numesc fiu al Tău. Născătoare de Dumnezeu. neavând îmbrăcăminte vrednică de nuntă. ca şi pe acela. pentru rugăciunile Maicii Tale în dar mă miluieşte. Cântarea a 6-a. să caut şi să văd la nemăsurata înălţime a cerului. pentru ceea ce fără de sămânţă Te-a născut.. Mă tânguiesc şi suspin. Îndurate. Deci. din stricăciune mântuieşte-mă. Mireasă a lui Dumnezeu. tânguindu-mă. Iubitorule de bine. Şi acum … De Dumnezeu Născătoare roagă pe Dumnezeu Cu367 . Tu singur. ci Tu. Cela ce pe Iona singur în chit l-ai sălăşluit. Neîntinată.

Slavă . Doamnă. de scrâşnirea dinţilor şi de plângerea cea prea jalnică. Cântare din buze necurate. că prin ea se dă iertare celor ce cu dreaptă credinţă o slăvesc pe dânsa ca pe Născătoarea de Dumnezeu. cu lacrimi de umilinţă. Maica lui Dumnezeu. curăţeşte-mă şi de 368 . Deschis-ai uşile raiului.. Sedealna: De văpaia gheenei şi de ardere. cu credinţa Treimii văpaia cuptorului o au călcat. cântând: Dumnezeul părinţilor noştri. îngrozeşte-te.. miluindu-mă. pentru mulţimea milei Tale. Milostive Hristoase. de moştenirea şi de adunarea sfinţilor. Născătoare de Dumnezeu. deschide-mi şi mie uşile pocăinţei. să-mi de-a dezlegare de păcate şi împărtăşirii Lui celei prea dulci şi stării aleşilor să mă învrednicească în ceasul judecăţii. şi suspină şi sârguieşte-te a şterge zapisele nenumăratelor tale datorii. bine eşti cuvântat. o. aduc ţie celei Preacurate. neîntinată. rugându-te să mă izbăvesc de gânduri necurate şi de întinăciunile trupului. şi de despărţirea cea prea amară. pentru aceea. pe care le-a încuiat oamenilor strămoaşa. Pe mine cela ce sunt cu covârşire mai necurat decât toate neamurile şi diavolii. Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon dedemult. aducându-ţi aminte suflete al meu.vântul. pe Care din coapsele tale cele curate L-ai născut. uşa raiului deschizândumi-o mie. ajutătoare neruşinată având pe Maica lui Dumnezeu cea Curată. Cântarea a 7-a.

Binecuvântăm pe Tatăl … Ştim. şi cu iubire de oameni miluieşte urâciunea de oameni a mea. Stăpână. şi totdeauna cu întunecarea tescuit. alină-l şi cu totul liniştit arată-l. cu adevărat nu este. cel îngropat scoală-mă. păcat care poate să biruiască iubirea Ta de oameni. curăţitoarea smeriţilor. Şi acum … Arată iubirea ta de oameni. ceea ce eşti prea binecuvântată şi prea proslăvită şi cu dar dăruită. pentru aceea cădem la Tine împreună cu desfrânatul. toţi cu fierbinţeală. pe mintea mea cea căzută la pământ ridică-o. de Dumnezeu Născătoare. Milostive. ceea ce ai înviat pe cei morţi cu Naşterea ta cea de viaţă purtătoare. Stăpâne. ca ceea ce pe Însăşi Viaţa întru adevăr o ai născut. noi cei ce credem întru Tine. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a proslăvit … Fecioară. pentru rugăciunile Maicii Tale. că nu este. bogăţia nemăsuratei şi multei milostivirii Tale. pentru mine săracul şi cel cu adevărat fără de omenie. sufletul meu cel chinuit şi necăjit. Pe mine cel omorât înviază-mă. ceea ce eşti scăparea păcătoşilor. Cântarea a 8-a.gheena izbăveşte-mă cu solirile Maicii Tale celei Preacurate. primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit şi năzuim la tine. ceea ce ai născut pe Stăpânul Cel iubitor de oameni. cu lumina ta cea prea dulce. cu gândită mângâiere. Şi acum … Pe cei ce în noianuri. Marie. cumplit se primej369 .

ceea ce pe Soarele cel mai înainte de soare L-ai răsărit trupeşte. negura sufletului meu. bine să cuvântăm . ca un Bun. întunericul minţii mele. cea în chipul soarelui. Ceea ce eşti sfeşnic cu totul luminos.. Ceea ce eşti nor cu raze de aur şi de strălucire purtător. Cântarea a 9-a. făcându-mă curăţit.. spălându-mă de întinăciunea patimilor ca. primeşte-mă şi mă mântuieşte. pe Preacurata de Dumnezeu Născătoarea. căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup. şi pe mine cel ce mă primejduiesc în valurile cele gândite. Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre. Slavă . Pe Domnul. ceea ce pe Raza slavei Tatălui. din pântecele cel fecioresc făcându-Se Om. adăpostiri şi limanuri mântuitoare îi primesc. Să lăudăm. dacă cu milostivire vei mântui sufletul meu. şi pe mine cel deznădăjduit dinspre toa370 . cea din Lumina cea de viaţă începătoare. cu lumina ta cea dulce străluceşte-le. luminează-mă. ceea ce pe Lumina cea dulce. să văd sfântă icoana ta şi să mă închin şi să o sărut. credincioşii o mărim. ceea ce eşti limanul celor ce în furtună se trudesc cu asuprelile diavolilor. cu aur strălucitor. Oştile îngerilor se vor minuna şi oamenii cei de pe pământ.. ca ceea ce eşti strălucitoare de lumină. Fecioară preadulce. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. sfinţeşte-mă cu milostivirea şi cu umilinţa curăţeşte-mă.duiesc. Doamne.. că tu eşti sprijinire şi acoperământ şi străină părtinire. pentru aceasta. Cel ce S-a proslăvit în muntele cel sfânt şi în rug a arătat lui Moisi taina Naşterii Pururea Fecioare.

şi cu mare glas. născând pe Ziditorul tău şi Domnul. în toată lumea. miluieşte-mă cu milostivire şi mântuieşte-mă cu iubire de oameni. Şi acum … Lucru preaslăvit ai lucrat. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. 371 . ca o Maică a Iubitorului de oameni. Preacinstită. păcătosul şi osânditul. îndură-te. pe mine cel nevrednic de iubire de oameni. înalt voi propovădui milele Tale. Lucrează şi acum altă minune întru mine.te părţile. îndurărilor Tale mă vei învrednici.

Preacurată. Cântarea a 3-a. ticălosul. Cu adevărat. ci cu mijlocirea ta. nu mă trece cu vederea. Cântarea 1-a.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. că S-a proslăvit. ascunzând. pe Fiul tău roagă-L ca să mă izbăvesc de muncă. Irmos: 372 . rogu-mă. în ziua judecăţii. cu doctoria cea iute a Fiului tău. mai mult decât nisipul s-au numărat acum nelegiuirile mele şi păcatele care fără de ruşine leam făcut şi pe mine m-am întinat. să-I cântăm Lui ca Izbăvitorului nostru. toată viaţa mea cheltuind-o. pe cea după chip şi m-am făcut dugheană a nelegiuirilor. Irmos: Celui ce a sfărâmat războaiele cu braţul Său şi a trecut pe Israil prin Marea Roşie. pentru că spre tine mi-am pus toată nădejdea mea şi pe tine te pun înainte mijlocitoare către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. întru tot Curată. la al tău acoperământ alerg şi cu credinţă strig ţie: Mântuieşte-mă cu solirile tale. Cu lenevire şi cu trândăvire.LUNI SEARA  Glas 8. Slavă . Şi acum … Cu lacrimi şi întru mult suspin şi necaz al inimii. Stăpână. eu desfrânatul. mântuieşte-ne pe noi Putrejunea sufletului meu usucă-o şi bubele rănilor.. năzuind acum la tine.

Doamne. Ninivitenii cei ce odată cu cenuşă şi cu sac au lăcrimat. proorociei proorocului plecându-se. în fiecare zi alunecând fără oprire către cele rele. Picăturile lacrimilor mele şi suspinele inimii şi ridicarea mâinilor celor întinse văzându-le. şi unde voi fugi. drept aceea. vai mie! Sprijineşte-mă şi mă mântuieşte. asupra lor au tras-o.Întăritu-s-a inima mea întru Domnul. Hristoase. milostiveşte-L pe Acesta să treacă cu vederea şi greşelile mele. Şi acum … Cercetându-mă pe mine însumi. către tine năzuiesc. alt ajutor. 373 . eu ticălosul. Irmos: Auzit-am. pentru aceea. veselitu-m-am de mântuirea ta. eu ticăitul. pentru că nu am afară de tine. auzul Tău şi m-am temut. prin prea reaua sfătuire. lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei. cu milostivire îndură-te spre robul tău. Stăpână. înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu. alt ajutor. Cântarea a 4-a. Întinat sunt cu sufletul şi de toate bunătăţile lipsit. pentru că nu am afară de tine.. pentru că nu am afară de tine. de care m-am prăpădit. mă aflu pe toţi oamenii covârşindu-i cu nelegiuirile. Stăpână. mila Fiului tău. pentru că nu am afară de tine. pe tine te rog. slavă pogorârii Tale. Slavă .. alt ajutor. Firea mea cea umezicioasă cunoscând-o Născătoarea de Dumnezeu. că Dumnezeu prea vecuitor fiind. eu ticălosul. slavă puterii Tale. ai ieşit din Fecioară. alt ajutor. cu negrăit sfat întrupându-Te. Stăpână. Stăpână. fără numai la tine cea prea milostivă. întru tot Curată.

Preacurată. ticălosul. cu nelegiuitele fapte şi cu nelegiuirile. Fecioară. Cela ce ai alungat întunericul cel mai dinainte al adâncului. urât de îngeri şi de oameni! Ci cu lacrimile mele mă spală. şi desfrânându-mă cu poftele cele fără fiinţă. povăţuieşte-mă către calea pocăinţei. Slavă . Pentru aceea. întru tot fără prihană. vai mie! Şi clătindu-mă de furtuni şi de necazuri. Şi acum … Cu multă cucernicie stau înaintea icoanei tale celei preacurate. ca să lucrez şi să fac voia Fiului tău. ca mânecând să Te slăvesc pe Tine.. Cântarea a 5-a. cu frică şi cu bucurie. Sănătate a sufletului. de a mea vătămare de minte. păzeşte-mă sub acoperământul 374 . sănătate a trupului dăruieşte-mi mie. cu totul nepăsându-mi. înnoroit tot şi urât sălaş. şi faci câte voieşti celor ce cu credinţă şi cu dor aleargă la Biserica ta. risipeşte-l. întru tot Lăudată! Că voind. Hristoase Dumnezeule. cu cele rele împreună m-am amestecat.O. Irmos: Întunericul sufletului meu. şi-mi dăruieşte lumina poruncilor Tale. Vai mie. ci îndură-te şi din toată vătămarea şi primejdia şi din toată răutatea mântuieşte-mă. pentru că poţi. Preacurată. întorcându-mă şi înţelepţindu-mă. Înghesuit fiind de prea multe ispite. Cuvinte. cu totul m-am făcut. ca ceea ce eşti Maică a Ziditorului tău.. cerând şi rugându-te: Să nu mă lepezi de la faţa ta pe mine. fără simţire făcându-mă. cu adevărat. Dătătorule de lumină. şi de primejdii de pretutindenea.

. îngreuindu-mă. şi pe mine mă izbăveşte de păcatele mele. Cântarea a 6-a. Fierbinte solirea ta cea către Fiul tău uneltind-o. Şi acum … Să nu încetezi a mă izbăvi pe mine. izbăvindu-mă şi mântuindu-mă totdeauna. ticălosul! Ci tu eşti ceea ce mântuieşti. pentru netrebnica şi mult greşita slugă a ta. rogu-mă. rănile sufletului s-au împuţit şi au putrezit.. După psalmistul. cum mă ţine pământul şi nu mă înghite pe mine. care decât toţi oamenii mai desfrânat am vieţuit. precum atunci Stăpânul banii văduvei. ca să aflu dezlegare de păcatele mele. întru cunoştinţă le-am făcut.tău cel dumnezeiesc. şi ca o slugă ticăită stau înainte. Stăpână. Slavă . Stăpână. Hristoase Dumnezeule. pe Mântuitorul roagă-L. Cu datorie la Biserica ta cea sfinţită am alergat. primeşte-mi rugăciunea. 375 .. O. Irmos: Precum ai izbăvit pe proorocul dintru adâncul cel mai dedesubt. mărturisindu-mi păcatele mele şi nelegiuirile care. şi îndreptează viaţa mea. ca un Iubitor de oameni. întru suspinuri rugându-te: Să nu lepezi pe robul tău. pentru aceasta strig. nelegiuirile mele s-au făcut ca o sarcină grea peste mine. nu mă dumiresc. şi pentru nebunia mea. Slavă . întru tot Curată. mai înainte de cercetare. ticălosul.. Stăpână. cel de mine însumi osândit.

Buno. de scrâşnirea dinţilor. de răspunsul Judecătorului mă înspăimânt şi mă îngrozesc de muncă şi de durerea focului. întru tot Sfântă. de umilinţă dumnezeiască umple smeritul meu suflet. varsă cu îmbelşugare şi mie slugii tale. celui cumplit rănit peste tot. de întrebarea cea înfricoşată mă cutremur. Întru tot Sfântă Fecioară... îndură-Te spre mine. Întind ochii ticălosului meu suflet. cu rourarea milei tale. Stăpână. 376 . că pe tine te am nădejde.Şi acum … Stinge. Hristoase. ca să ud cu evlavie. Fecioară. Sedealna: Gândesc la judecată şi mă tem. bine eşti cuvântat. de viermele cel neadormit. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. Slavă . o picătură a ta. dumnezeiasca ta Biserică şi să spăl întinăciunea patimilor. cu prea multe lacrimi. Noianuri de vindecări având. Mântuitorului şi Ziditorului meu: Cu solirile Maicii Tale. celui neputincios. săgeţile cele ce asupra mea cu vicleşug se pornesc noaptea şi ziua. eu netrebnicul robul tău. de întunericul tartarului. să-mi fii mie ajutătoare şi folositoare prea fierbinte. Vai mie! Ce voi face când se vor pune scaunele şi cărţile se vor deschide şi faptele se vor vădi? Atunci. cele înfocate ale vrăjmaşului celui ce-mi dă mie război. Cântarea a 7-a. către tine şi strig din dor Fiului tău. ca una ce ai născut pe Hristos. Irmos: Cela ce ai mântuit prin înger pe tineri din foc şi cuptorul cel ce ca tunetul suna l-ai prefăcut în rouă.

ci nu trece cu vederea până în sfârşit. pe drepţi şi pe nedrepţi! Minune mare. 377 . Cela ce pui mării hotar nisipul şi toate le ţii.. ca Făcătorului tuturor. pe Tine Te slăveşte luna. Irmos: Cela ce acoperi cu ape … Fecioară de Dumnezeu Născătoare. a nedumeriţilor şi a smeriţilor. şi Fecioară te-ai arătat după naştere! Cu adevărat. izbăveşte pe robii tăi atunci când va voi Fiul tău să judece tot neamul omenesc şi să despartă pe unii de alţii. Şi acum … Cu muşcările amăgitorului fiind mort. bine să cuvântăm . Să lăudăm. păzeşte pe toţi cei ce năzuiesc la tine. tainele tale sunt preaslăvite. pentru că de nu vei păzi pe robii tăi. să ne silnicească. vai mie. Binecuvântăm pe Tatăl … M-am depărtat de la tine şi m-am făcut urât cu răutăţile mele. Cela ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale Tale. Ţie aduce toată făptura laudă. rogu-mă. pierim toţi şi ne vom face mâncare diavolilor. ceea ce ai născut Viaţa tuturor. înviază-mă. ticălosul. pe Tine Te laudă soarele.. Fecioară. Fecioară. cum ai hrănit cu lapte.Şi acum … Mireasă neispitită de nuntă. în veci. Vai! Pentru care şi m-am făcut batjocoră celor din jurul meu. Fecioară. şi să nu-l mai laşi încă pe acesta asupra noastră. Cântarea a 8-a. pentru aceea ne închinăm şi prea înălţăm Naşterea ta cea negrăită. pe sluga ta.

întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel dintru înălţime şi ne-a îndreptat pe noi pe calea păcii. Fecioarei şi Curatei Maicii Dumnezeului nostru.. cu a ta milă smeritul meu suflet curăţindu-l de-a pururea. Stăpână. întru care a rupt zapisul şi s-a surpat vrăjmaşul până în sfârşit şi a căzut. Slavă . Cel ce a înălţat fruntea mântuirii noastre în casa lui David. 378 . pe tine Preacurată. desfătarea drepţilor şi bucuria necăjiţilor. podoaba tuturor mucenicilor şi veselia cuvioşilor. cu fierbinţeală să-i strigăm: Întru tot Sfântă.Cântarea a 9-a. acoperindu-l şi din mâna diavolilor răpindu-l. Ca un mare corn al binecuvântărilor înălţându-Se pe lemn Fiul tău şi Dumnezeu. S-a sculat. slugii Sale. împreună cu Fiul tău şi Dumnezeu. te mărim. Stăpână Curată. lauda proorocilor şi a apostolilor. mântuieşte pe toţi cu solirile tale. frumuseţea ierarhilor. cu milostivire milostiveşte-te spre mine. Doamnă. tinerii împreună cu fecioarele.. să ne apropiem cu minte curată şi toţi cei hrăniţi cu dreapta credinţă. Pentru aceea. nu trece cu vederea rugile robilor tăi. păzindu-l. Irmos: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil. Curgerea lacrimilor mele văzând-o. Şi acum … Popoare şi limbi şi seminţii.

să o lăudăm.MARȚI SEARA  Glas 8. cufundând pe mândrul Faraon cu căruţele şi ai mântuit pe popor neudat. pe casa cea sfântă. pe Care Îl laudă toată firea. pe Biserica curăţiei. care pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de cuvânt L-a născut. îndură-Te şi mă mântuieşte. pe Cel Unul mult lăudat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. cântare de biruinţă. Irmos: Marea ai închegat-o. Cântarea 1-a. Pe lăcaşul cel curat al fecioriei. Iubitorule de oameni. Slavă . mântuieşte-ne pe noi Să lăudăm cu sfinţite cuvântări de cântări pe cea mult lăudată. pe Care oştile cereşti cu dumnezeieşti cântări de laude Îl cinstesc... Doamne. pe saraiul cel cu lumină strălucitor. Celui tare în războaie. şi i-ai adus pe dânşii în muntele sfinţeniei. pe palatul lui Iisus. Fecioară. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Dumnezeul nostru. pe mine cela ce mai presus decât toţi oamenii sunt mai păcătos. şi cu lucrul şi cu cuvântul mult Te-am amărât pe Tine. pe cămara cea binemirositoare. mai 379 . pe cea binecuvântată. alt cer cuvântător pe pământ. Cel ce locuieşte în ceruri. Şi acum … Dumnezeul nostru. pe sălaşul darurilor. Cela ce iubeşti pe cei drepţi şi cu milostivire miluieşti pe toţi păcătoşii. care au strigat: Cântăm Ţie. te-a gătit pe tine.

Izvorul cel nedeşertat. de Dumnezeu Născătoare. pe cel pângărit. Doamnă. Doamnă. cel ce mai înainte de îngropare sunt îngropat. S-a sălăşluit întru tine. fântâna cea necheltuită. Şi acum … Pe mine cel rău. întăreşte mintea noastră şi inima. pe cel întinat. mântuirea mea. Stăpână. cea aleasă mai înainte de veci. cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul. Cela ce în ceruri nu este încăput. ceea ce eşti curată şi fără prihană. Cântarea a 4-a. Mântuitorul sufletelor noastre. pe mine cel ce sunt întru multă nemilostivire. cel ce mai înainte de mormânt petrec în mormântul nesimţirii celei împietrite şi vârtoase. Maica Vieţii. Irmos: Cuvinte. Fecioara împreună şi Maica cea neispitită de nuntă. ceea ce eşti bună. mântuieşte-mă şi de toate acestea izbăveşte-mă. şi tăinuindu-Se de puterile cele cereşti. Slavă . cea bună între femei şi frumoasă. Ceea ce eşti frumuseţea lui Iacov. Irmos: 380 . noianule al iubirii de oameni. adâncule al îndurărilor. Eu cel ce mai înainte de omorâre sunt mort. mântuieşte-mă. Cântarea a 3-a. pe tine. Fecioară. paharule al milei.. mântuieşte-mă.. pârâul cel de-a pururea curgător şi îndestulat. izvorule cel nedeşertat al milei. ca să Te slăvim pe Tine. te rog să mă înviezi pe mine.înalt decât cerurile.

pe mine cel ars de setea patimilor celor înfocate cu totul mă răcoreşte. pacea Ta dă-ne-o nouă. primeşte-mă şi mă mântuieşte cu rugăciunile tale cele preacurate. Născătoare de Dumnezeu. câştigă-ne pe noi. pentru aceasta. Ci tu. Fecioară. 381 . slavă smereniei Tale. m-am făcut sărac de dumnezeieştile daruri. iarăşi m-ai arătat cetăţean al raiului. A putut mai înainte zavistia să mă izgonească de la Dumnezeu. Doamne. Milostive Doamne. Irmos: Doamne Dumnezeul nostru. precum m-am întinat eu pângăritul şi m-am spurcat cu dezmierdările. Doamne Dumnezeul nostru. Mursă de milostivire ne-ai izvorât nouă. Hristoase. nimeni nu s-a întinat pe pământ. Lepădându-mă de părinteştile Tale porunci şi cheltuind întru dezmierdări bogăţia pe care mi-ai încredinţat-o. pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare. eu ticălosul.. ca o fântână ce izvorăşte curgere dulce şi ca un izvor limpede curgând ape de viaţă purtătoare şi apă de băut izvorând. pentru aceasta. pe mine cel ce mă pocăiesc cu mărturisire. să mă lipsească de desfătarea raiului şi să mă dea stricăciunii. ca ceea ce toate cu lesnire le săvârşeşti. Cântarea a 5-a. ca o Maică a lui Dumnezeu Cuvântul.Proorocul Avacum cu ochii minţii mai înainte a văzut venirea Ta. să nu mă urgiseşti. Slavă . ceea ce eşti neîntinată. Şi acum … Fecioară neîntinată. făcându-mă fără de stricăciune. născând fără de stricăciune pe Hristos Făcătorul meu.. pentru aceasta cad la tine. Pentru aceasta a şi strigat: De la miazăzi va veni Dumnezeu. Doamne. slavă puterii Tale.

Care pe toate le-a făcut cu cuvântul. Având.. miluieşte ticălosul meu 382 . Cuvinte: Scoate din stricăciune viaţa mea. ca o sfinţită anghiră. cu adevărat şi firea întru tine cu înnoire se înnoieşte şi legile ei se dezleagă. Cântarea a 6-a. ci aleargă degrab. Prealăudată Maică a lui Dumnezeu. Slavă . Maică Preaneîntinată a lui Dumnezeu Ocârmuitorului. Fecioară.afară de Tine pe altul nu ştim. ceea ce eşti limanul nepătimirii. să nu întârzii rămânând în străinătatea cea depărtată. Irmos: Ca apele mării. în desfrâu viaţa săvârşindu-ţi.. dându-mi cercetarea ta. şi pe toate le poţi. eu mă cufund în valurile patimilor. şi palat bine mirositor al Cuvântului şi încăpere cuvântătoare a lui Hristos. îndrăzneală prea mare către Domnul. Milostive Doamne. Şi acum … Ca o corabie în furtună. câte voieşti totdeauna le săvârşeşti. numele Tău numim. Stăpână. ca să iei dezlegare. Nedumerirea acoperă. Ceea ce eşti sălaş desfătat al Stăpânului. Maica Dumnezeului celui Atotputernic. vestind şi mărturisindu-te lui Dumnezeu şi Tatălui. de acelea pe care rău le-ai lucrat. Iubitorule de oameni. pentru aceasta ca şi Iona strig către Tine. Cel ce S-a născut din coapsele tale. Suflete al meu. prin solirile Născătoarei de Dumnezeu. pentru aceasta voieşte numai şi mă vei mântui. valurile vieţii mă înviforează. Naşterea ta cea neînţeleasă. cum şi Prunc naşti şi Fecioară curată eşti. dezleagă-mi primejdia viscolului.

nici firea îngerilor. a strigat: Fiul meu. s-a răcorit prin Duhul. cerându-mi iertare ca de la un Milostiv. ce este acum această străină vedere şi fără de nădejde? Cum Tu.. Marea greşelilor mă ţine şi mă cuprinde pe mine şi întreitele învăluiri ale păcatelor mă viscolesc. A te lăuda pe tine. a treia zi din morţi. eu ticălosul. şi legat fiind de mâini şi de picioare cu lanţurile greşelilor mele cele multe. Cuvinte. cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu. haina mea este întinată şi făclia sufletului meu s-a stins. Slavă . Sedealna: Mieluşeaua cea neîntinată văzând pe Mielul şi Păstorul spânzurat pe Cruce. Te osândeşti asemenea ca şi oamenii? Ci scoală-Te. şi a te binecuvânta pe tine cea binecuvântată. Curată. ceea ce ai născut Adâncul îndurărilor. încetează-mi viscolul. Irmos: Cuptorul haldeilor cu foc fiind ars. prin mijlocirile Preacuratei Fecioare. fiind Viaţa tuturor. vin acum la Tine cu jale. 383 .suflet. am cheltuit bogăţia întru fapte întinate ale desfrânării. precum ai zis. ci tu. cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeul părinţilor noştri. Iubitorule de oameni. ca un fiu al Tău. Mai tânăr fiind. du-mă în cămara cea dumnezeiască. iar suflarea cea potrivnică a patimilor celor unele peste altele mă trage în fundul pieirii. ci tu. Cântarea a 7-a. Iar tinerii au strigat: Bine eşti cuvântat.. sunt aruncat afară. şi flămânzind de bunătăţile Tale. Prealăudată. Şi acum … Preacurată.

Hristoase. şi viţa cea cu totul uscată. Şi acum … Fecioară. Bucură-te. bucură-te. Străine şi mai presus de minte şi de gând sunt povestirile cele înfricoşate ale străinei şi preaslăvitei Naşterii tale. Eu sunt pomul cel neroditor.. şi vinovat sunt tăierii şi arderii. pe Cel ce şade peste heruvimi şi 384 . că pe Ziditorul amândorura şi pe Făcătorul tuturor L-ai născut.. Slavă . ceea ce ai şters toată lacrima de pe faţa pământului. bucură-te. ci să nu mă trimiţi în focul cel nestins. încăpere sfântă. Irmos: Îngerii şi cerurile . rămânând Fecioară. Preasfântă Fecioară. pe Unul din Treime. avându-te pe tine mare sprijinire şi părtinitoare neruşinată. ci tu. dătătoarea dumnezeieştii bunătăţi. nici pocăinţă. şi de scrâşnirea dinţilor şi de întunericul cel întristător.. Nu am lacrimi.. bucură-te. care nicidecum nu aduc rod de umilinţă. căruţă cinstită a Soarelui Celui neînserat. mă voi izbăvi de focul cel vecuitor. cel vrednic de blestem. nu am plâns. ca lăcrimând cu amar să spăl sufletul meu. şi de nevoia şi necazul ce va să fie. ceea ce eşti binecuvântată şi prea proslăvită şi cu dar dăruită. Cântarea a 8-a. dă-mi mie umilinţă. izvorule care izvorăşti bucuria sufletească. că ai născut fără amestecare şi fără schimbare şi fără sămânţă pe Domnul slavei. Născătoare de Dumnezeu Marie. Marie Prealăudată. sălaşul bucuriei. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut.nici a oamenilor nu poate precum se cuvine.

Pentru aceasta toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te fericesc.. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Şi acum … Ajutorul tău cel fierbinte şi sprijinul tău cel grabnic care s-a făcut spre mine. Irmos: Străin lucru este maicilor fecioria. bucură-te. mă înspăimântă. Vindecă rănile inimii mele celei ticăloase şi tămăduieşte bubele cele multe şi greu de vindecat ale sufletului şi trupului meu. dobitoceşte... Să lăudăm. Iubitorule de oameni.peste serafimi. bucuria lumii şi nădejdea mea cea tare. bine să cuvântăm . Născătoare de Dumnezeu. că nici un răspuns nu am nicidecum pentru răutăţile pe care le-am lucrat. Cuvinte al lui Dumnezeu. străină este şi fecioarelor naşterea de fii. netrebnicul robul Tău. pe Cel ce şade pe scaunul slavei şi neîncetat Se slăveşte ca un Dumnezeu. pentru rugăciunile Maicii Tale. ceea ce eşti cu totul fără prihană. binecuvântaţi-L. iar bolile cele sufleteşti şi trupeşti dezleagă-le. amândouă s-au rânduit. bucură-te. Stăpână.. Care din tine S-a întrupat. cu necuvântare trăind. Binecuvântăm pe Tatăl . iar întru tine. 385 . Cântarea a 9-a. ci Tu. Îngerii şi cerurile. izbăveşte-mă de darea de seamă cea înfricoşată. durerile cele cumplite vindecă-le cu dumnezeiască cercetarea ta. ceea ce-mi eşti mie pricinuitoare de viaţa cea veşnică. pentru aceasta cu bucurie strig ţie: Bucură-te. Stăpână. mântuirea sufletului meu şi acoperământul. Stăpâne. miluieşte-mă cu milostivire pe mine. Că lucrurile cele dobitoceşti am făcut.

toţi Ţi-am greşit Ţie. altul afară de tine. Slavă . veniţi cu fierbinţeală luând asupră-ne întoarcerea desfrânatului şi să strigăm: Părinte Bunule. 386 . pentru aceasta cad la tine cu lacrimi fierbinţi şi cu durere a inimii.. Şi acum … Ce mă voi face? Ce voi lucra eu smeritul? Pe cine voi avea acolo ajutor. să nu mă ruşinezi pe mine robul tău. pe pământ. cu mulţime de cumplite păcate fiind înfăşurat şi cu noian de trândăvie şi cu covârşire de nesimţire? Preasfântă de Dumnezeu Născătoare. nici sprijinitor după Dumnezeu. curăţeşte şi mântuieşte pe cei ce aleargă la mila Ta. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Preasfântă Stăpână. Sufletelor care v-aţi înstrăinat de la Dumnezeu şi v-aţi lipsit de dumnezeieştile daruri. nădejdea celor deznădăjduiţi. Care eşti în ceruri..Nu am alt mijlocitor şi părtinitor către Dumnezeu. rugându-te: sprijineşte neputinţa mea.

mântuieşte-ne pe noi Cuvinte cel împreună fără de început cu Tatăl şi împreună de un scaun. cântare de biruinţă cântând şi strigând: Să-Ţi cântăm Ţie. Doamna cea neispitită de nuntă. Celui ce eşti Însuţi Stăpân.. Cuvântul cel ipostatic şi de-a pururea vecuitor şi mai presus de minte şi de cuvânt şi de cuget. cu dumnezeiasca veselie. şi strig Ţie «greşit-am». care prin cuvânt Te-a născut pe Tine. dă-mi mie cuvânt ca de-a pururea cu cuvinte să cânt pe Fecioara. mântuieşte-mă cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. ca cela ce am păcătuit mai mult decât toată firea omenească cu gândurile. eu ticălosul. Hristoase Împărate. Celui ce a izbăvit pe Israil din robie. Slavă . rupe-mi sacul cel prea aspru al păcatelor mele şi încinge-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. cu cuvintele. Fecioară. Mântuitorule. cu aducerile aminte şi cu faptele.MIERCURI SEARA   Glas 8. vin la Tine.. vai mie. vino şi strigă către Maica 387 . Cântarea 1-a. întorcându-mi în bucurie jalea mea. Irmos: Cântare să înălţăm popoare minunatului nostru Dumnezeu. Şi acum … Suflete al meu smerite. Dăruieşte sufletului meu loc de bucurie şi plâns făcător de bucurie şi de patimi curăţitor.

. cu adevărat. Fecioară. Cântarea a 4-a. suspinul cel necontenit şi inima cea zdrobită şi ca un Iubitor de oameni. a celor ce nădăjduim spre Tine. Cântarea a 3-a. Şi acum … Nori de ploaie slobozitori arată ochii mei. şi cu picături fierbinţi de lacrimi învredniceşte-mă a mă uda totdeauna şi a mă adăpa. dă-mi iertare greşelilor care am greşit. Doamne. Irmos: 388 . Irmos: Cuvinte al lui Dumnezeu. Stăpână. întăreşte şi inimile noastre. Mai mult decât mierea ce îndulceşte gâtlejul cel simţit şi mai mult decât fagurul ce îndulceşte limba şi gâtlejul şi decât însăşi dulceaţa. sprijinul celor deznădăjduiţi: Ceea ce eşti acoperământul creştinilor. Slavă . primeşte-mi plânsul cel neîncetat.. Cela ce ai întărit cerurile cu mâna Ta. ceea ce eşti nor însufleţit al Apei celei dătătoare de viaţă. mai mult. să nu mă părăseşti pe mine.lui Dumnezeu. pentru rugăciunile Preacuratei Fecioare. mă tem şi mă înfricoşez. întru lumina cunoştinţei Tale celei adevărate. cheltuindu-mi vremea nemerniciei mele cu lenevire şi cu trândăvie. ci mă apară şi mă mântuieşte şi din munca cea veşnică mă slobozeşte. Stăpână. este dumnezeiescul tău nume. cu mila Ta cea nemăsurată. închipuind întru sinemi înfricoşatul şi groaznicul şi necăutătorul în faţă divanul Naşterii tale. întru inima mea.

cu statornicie. Şi acum … Afară de tine. nu întunericul. Deci. întru acelea luminează mintea noastră. Hristoase. Ceea ce ai plouat lumii Apa cea săltătoare. m-ai înviat. Care adapă pe cei ce s-au topit de arşiţa păcatelor. învredniceşte-mă a plânge cu amar. tu făcătoarea mea de bine. Irmos: Mânecă duhul meu către Tine. cu dumnezeiesc cuvânt m-ai împodobit. nu iadul. robul tău. Curată. Dumnezeule. Stăpâne. Doamne. mântuieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut. altă ajutătoare nu am. Cuvinte. în dar miluieşte-mă pe mine ticălosul. pentru că lumină sunt poruncile venirii Tale. nu focul gheenei. tu gata sprijinitoarea mea. Faptele cele rele stau ca nişte muncitori. din pământ închipuindu-mă. a suspina dintru adâncul inimii mele şi ziua şi noaptea a-mi spăla patul meu şi a-l uda. cad la tine. şi ne povăţuieşte pe calea vieţii. Cântarea a 5-a. ridicate acum asupra mea şi cu asprime îngrozind sufletul meu cel omorât cu greşelile. Fecioară. ci Tu. Tu mi-ai dat suflet şi minte. a mă uda cu lacrimile.Cu taină mai înainte văzându-Te proorocul pe Tine. Tu pe mine. Tu pe mine. 389 . Deci. ca Cela ce eşti din fire iubitor de oameni. tu scăparea mea. Pentru aceea te chem pe tine: Scoate-mă din toată nevoia şi mă mântuieşte pe mine. zidirea Ta. Slavă . din Fecioară întrupându-Te.. tu eşti nădejdea mea.. să nu mă dobândească vrăjmaşul pe mine. cu cântare striga: Slavă puterii Tale. şi afară de tine alt acoperământ nu ştiu. de aceea deznădăjduindu-mă.

. Ci tu să-mi stai înainte. şi din osânda cea cumplită mă izbăveşte. Omorât fiind.. de care mă izbăveşte. Fecioară. dar feţele cele posomorâte ale dracilor mai mult mă înfricoşează. precum Hristos lui Petru. cu multe călcări de poruncă. Cântarea a 6-a. ca lui Petru. şi încuietorile iadului le rupe. ci dă-mi mâna ta. o. Spre tine toate nădejdile mântuirii mele mi-am pus. cu rugăciunile celeia ce Te-a născut. ci tu fii mie uşă către Viaţă. ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită. ci tinde-mi şi mie mâna Ta cea tare. eu cel singur osândit. şi a face voile Domnului 390 . Şi întunericul mă acoperă şi focul lucrurilor mele mă arde pe mine şi scrâşnirea dinţilor şi gerul tartarului mă tulbură. Slavă . ceea ce eşti cu totul fără prihană. Irmos: Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură. şi întru adâncul deznădăjduirii celei silnice mă împing. Fecioară. Mântuitorule. Îndreptătorule. şi mă mântuieşte. zăvoarele iadului ca pe un osândit acum mă apucă.Pe mine însumi mă osândesc. Maica lui Dumnezeu Fecioară. înviază-mă. Născătoare de Dumnezeu. să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce cumplit mă cufund în noianurile primejdiilor. şi mă mântuieşte. ceea ce negrăit ai născut oamenilor Viaţa. şi mai înainte de cercare lucruri de ruşine purtând împrejur. ca ceea ce eşti părtinitoarea tuturor. Şi acum … Uşa morţii îmi încuie mie.

strigând: Născătoare de Dumnezeu. Şi acum … Fără de mamă mai înainte de trup. cu smerenie aleargă mai înainte de sfârşit la Maica Domnului tău şi acesteia roagă-te ca dintru dânsul să te izbăvească. ceea ce ai năs391 . că pe tine te am nădejde. că lui Dumnezeu se cuvin minunile cele preaslăvite. bine eşti cuvântat în veci. Hristoase. a fost Fiul Tatălui şi al Maicii.. lăsare de greşeli să mi se dea mie. pentru rugăciunile Maicii Tale. înfiorează-te şi strânge-te şi de la răutate depărtează-te şi întru plângere şi întru tânguire cu amar tânguindu-te. eu netrebnicul robul tău. roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu. Sedealna: Râul cel înfricoşat al focului celui nestins luându-l în minte. fără de tată după întrupare. iară eu mai mare povestire a iubirii Tale de oameni. că acestea amândouă sunt mai presus de minte. Manase este stâlp şi icoană a bunătăţii Tale pe pământ. întru zdrobirea inimii. Îndură-te. Irmos: Cela ce ai întemeiat pământul întru început.întăreşte-mă. noi cei ce ne aflăm întru adâncul răutăţilor şi care în valul necazurilor de-a pururea ne primejduim. suflete al meu. că minune mare este că pe mine cel mort m-ai înviat. Cântarea a 7-a. voi fi. şi cerurile cu cuvântul le-ai întărit. Pe tine toţi credincioşii te avem părtinitoare şi zid. Născătoare de Dumnezeu. mântuieşte-mă.. Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. Slavă . ceea ce singură eşti scăparea credincioşilor. Fecioară.

din Fecioară Doamnă ai ieşit purtător de trup. ca. 392 . Încetează durerea sufletului meu şi negrăita chinuire.cut pe Dumnezeu Cuvântul cel Milostiv. şi cu lumina cea dintru tine luminează sufletul meu. Slavă . Maica lui Dumnezeu. Cela ce pe toate le porţi numai cu singur cuvântul. pe mine cel ţinut de cumplita robie a gândurilor celor rele şi a patimilor celor de suflet stricătoare. şi rugăciuni mulţumitoare şi cereri. şi din cumplite nevoi şi din vătămare şi din primejdii. Domnul vieţii. Şi acum … Mântuieşte-mă. scoate-mă. şi a îndrăzni mă pleacă ca din neroditoare buze să-ţi aduc ţie laude şi rugi. de-a pururea după datorie să te slăvesc. mântuieşte-mă. ca un Milostiv şi Mântuitor. cerul şi pământul. mântuindu-mă.. ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel Milostiv. Cela ce stăpâneşti peste moarte. Născătoare de Dumnezeu. pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut. Îndurate. cea cu măiestrie a diavolilor. Irmos: Pe Împăratul cel fără de început … Cuvinte. Cela ce ai făcut marea. Mă împinge către laudă dulceaţa cea dinlăuntru a preacuratului tău dor.. şi focul cel dimprejurul inimii. Izbăveşte-mă. şi plângerea întru bucurie adevărată prefă-o. şi din cumplita lucrare. Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 8-a. izbăveşte-mă. Maica Mântuitorului. cu puterea ta cea tare. Cela ce schimbi firile şi prefaci stihiile şi din nou zideşti totul.

Pe Împăratul cel fără de început al slavei. Cântarea a 9-a. bine să cuvântăm . Să lăudăm. cea stricăcioasă şi cea nestricăcioasă. Stăpână. Cuvinte. Irmos: Naşterea Pururea Fecioarei. plânge-te pe sineţi mai înainte de ieşirea ta. se vede Prunc al Maicii Fecioare. cea simţită şi cea gândită. se laudă. nedespărţindu-Te cu totul. auzire străină şi negrăită! Ca un Dumnezeu. Toată nădejdea mântuirii mele. ca un Fiu. scăparea cea nebiruită şi folositoare. cu tine. întru multe împrejurări ale vieţii 393 .. ai încăput în pântecele Fecioarei. popoare preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii. eu robul tău. împreună cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh. ci întru cele înalte împreună şezând. şi cu jale şi cu bocet cazi şi strigă către Maica Ziditorului tău: La judecată. Şi acum … Cel Care de toată zidirea şi de toată suflarea cea cuvântătoare şi cea necuvântătoare. cu cântări neîncetate să o mărim.. rămânând desăvârşit Dumnezeu. după Dumnezeu. spre mântuirea noastră a credincioşilor. măcar de şi Te-ai întrupat cu adevărat. spre tine am pus-o. tânguieşte-te. suspină dintru adâncurile inimii tale. Vino dar. mai presus de cuvânt. tu mă sprijineşte. înfricoşată minune! O.Binecuvântăm pe Tatăl … Nepărăsind pe Născătorul. ticăloase suflete. lăudaţi-L preoţi. ce s-a arătat mai înainte legiuitorului în munte prin foc şi prin rug. o. de Care se înfricoşează puterile cerurilor.

să fugă ca de o oaie a păstoriei tale. pentru aceea. ca să te slăvesc ca pe o pricină a bucuriei şi a mântuirii mele. văzându-mă potrivnicul. pentru aceea izbăveşte-mă de tot felul de muncă. 394 .. Iubitorule de oameni. de Dumnezeu Născătoare. Şi acum … Tipăreşte pe fruntea sufletului meu pecete însemnătoare a sprijinirii tale ca.. ceea ce eşti cu totul fără prihană. iară râul cel de foc şi de departe mă arde.îmbogăţindu-mă. Slavă . Scrâşnirea dinţilor mă roade şi viermele cel fără de sfârşit de tot mănâncă sufletul meu şi cheltuieşte ştiinţa mea mai înainte de vreme. de acestea izbăveşte-mă cu rugăciunile celeia ce Te-a născut.

picurând băutura nemuririi şi izvorând dulceaţa vieţii. că S-a proslăvit. celui ce pedestru a trecut-o. mântuieşte-ne pe noi Luminează sufletul meu. iar de-a curmeziş lovind-o. şi îmi goneşte negura patimilor mele. Maică a Unuia-Născut Fiului Lui. iară Bisericii celei mai înainte 395 . Dumnezeului nostru. a unit-o împotriva carelor lui Faraon. Pentru aceea lui Hristos. Vrăjmaşul m-a împins în prăpastia cea mai de pe urmă a păcatului şi în fundul răutăţii şi în grătarul cel mai dedesubt al iadului. Fecioară. să-I cântăm. Cântarea 1-a.. Mireasă a Tatălui Celui fără de început. Marea Roşie a despărţit lui Israil. deasupra scriind nebiruita armă. Irmos: Toiagul spre închipuirea tainei se primeşte. Slavă . Irmos: Crucea însemnând Moisi îndrept cu toiagul. amărăciunea morţii. Biserica Dumnezeiescului Duh.JOI SEARA  Glas 8. ceea ce eşti sfeşnic însufleţit cu aur strălucind al Luminii celei nematerialnice. miluieşte ticălosul meu suflet. Şi acum … Tâmpit-ai. că a ales cu odrăslirea preot. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.. Cântarea a 3-a.

Şi acum … Ceea ce ai omorât iadul cu Dumnezeiască Naşterea ta. Judecătorule. izbăveşte-mă de lăcaşurile cele întunecate ale iadului şi de focul cel veşnic. Slavă . de amarul vierme cel cu foc arzător şi de tot alt necaz. de rea putoare sunt plin şi de putrejunea cea din mormânt. Stăpână. ca pe ceea ce ai născut pe Domnul cel Prealăudat. Taina iconomiei Tale. Cu cântări te lăudăm pe tine. Pe înfricoşata dare de seamă şi pe înfricoşatul Tău divan.. Cântarea a 4-a. pentru rugăciunile Maicii Tale. că tu eşti lumina şi mângâierea şi viaţa şi sprijinirea noastră. şi cu amar de aici tânguieşte-te pe tine. Doamne. înţeles-am lucrurile Tale şi am proslăvit dumnezeirea Ta. eu cel mort de viu.. Irmos: Auzit-am. Hristoase. mă tem şi cu a396 . Îndestulare nu se face celor ce te laudă pe tine... pe Care Îl laudă rânduielile îngerilor. spre putere şi spre întărire. acum i-a înflorit lemnul Crucii. Omorât fiind mai înainte de moarte şi mai înainte de îngropare îngropat. Prealăudată. La tânguirea cea prea amară şi la suspinul cel nemângâiat şi prea greu. Slavă . gândeşte. izbăveşte-mă de întunericul cel mai dinafară. în minte luându-le.neroditoare. o. suflete.

de trei ori fericite lemn. o.mar lăcrimez. căzând la Maica lui Dumnezeu. Curată. ci prin solirile Maicii Tale. înşelat fiind de Cel ce S-a pironit pe tine cu Trupul. Născătoare de Dumnezeu. mai înainte până nu te apucă plânsul cel nemângâiat. Stropeşte-mă. Şi acum … Carte te-a văzut pe tine. întru care S-a scris Cuvântul Tatălui. fii mie milostiv.. Când îmi aduc aminte. suflete. Slavă . mă împung cu amar la inimă. ia asupră-ţi plâns şi jeleşte-te cu amar. Cântarea a 5-a. mai înainte de ieşirea ta. Împăratul şi Domnul. pentru aceea cad la Preacurata Maica Ta. Curată. Irmos: O. văzut sub ani L-ai născut. de înfricoşata tăiere a morţii şi de înfricoşatul Tău divan. Cântarea a 6-a. Şi acum … Minunea ta covârşeşte toată mintea. ca un osândit. de necuvântare. Tânguieşte-te pe tine. prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul. Hristoase. că pe Domnul cel nevăzut şi fără de ani.. cu apa umilinţei şi cu picăturile milei tale dă-mi mie să vărs picături de lacrimi curăţitoare de păcate. de Dumnezeu Care dă pace sufletelor noastre. cu frică şi cutremur. pe care S-a răstignit Hristos. Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii. Irmos: În pântecele fiarei celei din apă. mântuitoarea Patimă mai 397 . Care ne-a izbăvit pe noi. mai înainte proorocul.

vindecă-l.. văzând pe Fiul pironit pe lemnul Crucii. cu dulceaţa greşelilor. şi cu ochi milostiv să caute spre mine când va şedea să cerceteze cuvintele şi faptele şi gândurile. Ce este aceasta. taină înfricoşată! Strigat-a Mieluşeaua. ci tu. Şi acum … Cu norii păcatelor. şi cu negura patimilor acoperit la minte aflându-mă. 398 . lucrurile nopţii şi ale întunericului le-am săvârşit. lumea a luminat. fiind ţinut. Păcătuit-am ca tâlharul. Nemuritorule Cuvinte al lui Dumnezeu? Cum Te vezi mort. şi cu Învierea cea de a treia zi.înainte a închipuit-o arătat. dar plâng ca desfrânata şi strig ca hananeanca. Maica lui Dumnezeu. Sufletul meu. minune nouă! O. mă înfiorez de a doua venire a Ta pe pământ. noaptea. şi de înfricoşata şi nemitarnica judecată mă tem. Sedealna: O. Cel ce S-a răstignit cu trupul. pentru aceea alerg la Preacurata Fecioară şi Maica Ta. mântuieşte-mă. care se îndrăceşte cu patimile ca o fiică tânără. Fecioară. de unde a treia zi ieşind. roagă pe Judecătorul să-mi fie mie blând şi lesne împăcat la judecată.. Slavă . a lui Hristos Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. căci dumnezeieştile şi cinstitele Tale porunci nu le-am păzit şi de cele rele nu m-am depărtat. Împărate a toate. ceea ce ai născut pe Doctorul sufletelor. Cela ce pământul îl clăteşti ca un Atotputernic? Însă laud a Ta înfricoşată şi dumnezeiască pogorâre. Învierea cea mai presus de lume a însemnat.

prin lipsa dumnezeieştii ploi şi prin mulţimea patimilor. Ceea ce ai născut adâncul milei. şi ai mulţimi de tămăduiri. ca un mult Milostiv. ci. ca să te laud pe tine. Cuvinte. Poţi câte voieşti. şi mă izbăveşte de gheena. ca o împreună pătimitoare şi milostivă şi îndurată. Şi acum … Cu picăturile milostivirii tale adapă pământul cel înţelenit al minţii mele şi pe cel mărăcinos şi spinos. miluieşte-mă pe mine. Slavă . bine eşti cuvântat. Pentru aceea alerg la acoperământul tău.. cu plugul pocăinţei ară-l. Cântarea a 8-a. pe popoare le-a tulburat. Însă pe cei trei tineri nu i-au îngrozit mânia cea de fiară.. ce împotrivă răsuna. cea de-a pururea mult lăudată. ceea ce ai născut pe Domnul Cel puternic întru tărie. pe mine ticălosul. împreună cu focul fiind. Pe mine cela ce suspin. cu rugăciunile Maicii Tale celei nestricate. nici focul cel vâlvăietor. strigând ţie: Vindecă smeritul meu suflet cel bolnav. primeşte-mă ca pe vameşul. Irmos: Binecuvântaţi tinerii … 399 . ci cu duh de rouă aducător. Irmos: Nebuna poruncă a tiranului celui păgân. mântuieşte-mă pe mine cel nemilostiv şi preadesfrânat.Cântarea a 7-a. suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă lui Dumnezeu. cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru. şi să nu mă lepezi. Fecioară. cela ce cu sârguinţă cânt: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Să lăudăm. legat de mâini şi de picioare. Binecuvântăm pe Tatăl … Mi se pare că stau cu mintea înaintea divanului Tău. pe mine cel osândit.. bagă-mă şi pe mine în cămara Fiului tău. înfricoşat. strig: Mântuieşte-mă. bine să cuvântăm . bucuria drepţilor. prea nouă auzire şi vedere înfricoşată şi înfocată şi străină. Cela ce ţine toate cu dumnezeiasca putere. prin Cruce s-a stricat astăzi. Zdrobirea inimii mele şi suspinurile cele din suflet. Binecuvântaţi tinerii cei întocmai cu numărul Treimii. cele din gheena. prin lacrimile cele bune slobozeşte-mă şi mă izbăveşte de lacrimile cele nefolositoare. primindu-le. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Irmos: Moartea ce a venit neamului omenesc prin mâncarea din pom. Fecioară. Deci.Ceea ce eşti casă cerească.. care întru tine. Dumnezeu Părintele. ca pe un netrebnic. ca nu cumva. Judecătorule şi Dumnezeul meu. pentru că bles400 . cutremurat. îmbrăcându-mă în haină vrednică de nuntă. să mă apuce focul. gol ca un osândit. lăudaţi pe Cuvântul Cel ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut. îngrijorat şi împilat. Curată. pe Făcătorul. cămara slavei. Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii. picăturile lacrimilor celor din ochii mei. şi preaînălţaţi pe Duhul cel Preasfânt. s-a săvârşit! Dumnezeu S-a născut din nestricat pântecele tău şi în braţele tale S-a ţinut. Unule Milostive. Şi acum … O. că tu ai ridicat toată lacrima de pe faţa pământului. Cântarea a 9-a.

s-a dezlegat prin Pruncul Curatei Maicii lui Dumnezeu.temul strămoaşei. Stăpână. şi întâi şi în mijloc.. învredniceşte-mă Stăpână. cea cu adevărat frumoasă. pe care toate puterile cereşti o măresc. 401 . Cu rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine. că alta potrivită ţie nu pot afla. şi de raza şi strălucirea Lui cea dulce a mă desfăta. alerg la limanul tău cel lin. şi care întru răutăţi am cheltuit bogăţia Ta. mântuieşte-mă Milostive şi Preaîndurate. cel a tot neamul. Curată. a arhanghelului «bucură-te» îţi aduc. pe mine cel prea pătimaş. Înotând în noianul păcatului şi viscolindu-mă cu întreitele valuri ale patimilor. Şi acum … Cântare mai de pe urmă. A vedea podoaba lui Hristos. Slavă ..

Cântarea 1-a. Irmos: Să cântăm Domnului. ca să ne dăruieşti nouă. a mucenicilor. Fecioară Preaslăvită. iertare de păcate. cântare de biruinţă că S-a proslăvit. izbăveşte-mă de gheena şi de munca aceea care pentru mulţimea greşelilor îmi este mie gătită. ceea ce singură eşti slava creştinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu.. 402 . prin rugăciunile tale. a cuvioşilor Tăi. pentru Născătoarea de Dumnezeu. prin care toţi oamenii ne-am dezlegat din blestem. pe mine care te slăvesc pe tine. Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie. ca un Iubitor de oameni. te rog cu credinţă. Bine este cuvântat Rodul pântecelui tău. Preacurată. nespusă minune. binecuvântată. adunarea proorocilor. mântuieşte-ne pe noi Preaslăvite s-au grăit pentru tine. cu totul fără prihană. nepricepută vedere. Şi acum … Preacurată. Doamne. totdeauna Te roagă mulţimea îngerilor. fă-mă părtaş al slavei ce va să fie. ceea ce ai primit în pântece Focul cel nesuferit.VINERI SEARA  Glas 8. Preacurată. ceata ucenicilor. cea cu totul fără prihană. Pe Tine. slobozeşte-mă cu rugăciunile tale cele bine primite. Pentru aceea. mântuirea tuturor oamenilor.. Slavă .

fără de îndurare. ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită. iarăşi să mă cheme şi să mă învrednicească milostivirii celei dumnezeieşti. şi lacrimă sufletească şi necontenită umilinţă. Curată.. am auzit-o şi cu frică am lăudat-o. Zapisul cel viclean al păcatelor mele rupe-l. Din sfinţita petrecere căzând. Irmos: Pe a Ta înomenire. şi pe Tine Te laudă duhul meu. al apostolilor şi al mucenicilor Tăi. Cetele cereşti. duhurile cele slujitoare.Cântarea a 3-a. ca ceea ce eşti Milostivă. ca prin chipurile pocăinţei. pentru mine care am năravuri nemilostive. care din nebăgarea mea de seamă odrăslesc întru mine.. roagă acum pe Cel Milosârd. ca să-mi plâng patimile mele. ca să dăruieşti poporului Tău iertare de greşeli. Irmos: Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine. Doamne. Îndurate. împreună cu ceea ce Te-a născut pe Tine. pe care mai înainte de veci ai hotărât-o şi mai pe urmă ai binevoit a o săvârşi. Doamne. Te roagă. cu dumnezeiasca suliţă. soborul proorocilor. care a împuns coasta cea dumnezeiască a Celui ce de voie S-a făcut Om dintru 403 . Cântarea a 4-a. Suspin neîncetat. Tu eşti lumina celor întunecaţi. m-am alăturat cu dobitoacele şi tot osândit m-am făcut. Preacurată. Fecioară. Slavă . Şi acum … Preacurată. izbăveşte-mă dintru toată osândirea şi mă mântuieşte. Ceea ce ai născut pe Judecătorul. dăruieşte-mi mie.

Hristoase. că mai presus de fire ai născut pe Cuvântul. Neamurile neamurilor. pe tine cea pururea fericită.. Pentru aceasta. strig ţie. şi te roagă Lui ca să mă scrie în cartea celor mântuiţi pe mine. Cântarea a 5-a. cu săgeţile păcatului. mai presus de firea omenească. ca pe ceea ce ai împreunat cele de jos cu cele de sus. Legile firii s-au înnoit întru tine. Drept aceea. ceea ce eşti binecuvântată între femei. primeşte-mă şi mă mântuieşte. ca duhul meu să se scoale dis-de-dimineaţă la lumina zilei poruncilor Tale. ceea ce prin Naşterea ta cea prea mare pe toţi cei micşoraţi i-ai mărit. cu credinţă mă rog: Pe mine care mult am păcătuit. tot a rănit sufletul meu şi inima mea a întinat-o cu dezmierdările şi din calea cea dreaptă m-a rătăcit. Şi acum … Vrăjmaşul. Irmos: Din negura patimilor. iertării învredniceşte-mă. învredniceşte-mă. ceea ce eşti cu totul fără prihană. care nebuneşte m-am depărtat de la Dumnezeu.tine. Slavă . Fecioară. Fecioară: Pe mine care mă întorc. ca să te măresc cu dragoste dumnezeiască pe tine. Ca să te slăvesc cu glasuri mulţumitoare. şi m-am depărtat de la Dumnezeu. rogu-mă. 404 .. pe mine cel ce mult am greşit şi cumplit am căzut. te fericesc acum şi puterile cerurilor te laudă pe tine singură. Fecioară cu totul fără prihană. întorcându-mă. chemarea lui Adam celui căzut. ca dintr-o noapte prea adâncă mântuindu-mă. mântuieşte-mă cu rugăciunile tale.

Preacurată. Care dăruieşte haina nemuririi celor ce te cinstesc pe tine. şi ai acoperit grozăvia cea cu chip urât a Evei celei dintâi. ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Bun. din stricăciune.. miluieşte-mi sufletul meu. neabătându-mă din starea cea bună. Miluitu-s-a prin tine firea omenirii..Ca să rămân eu întreg. Pentru aceasta te rog pe tine. pe Tine Te roagă. ci drept călătorind şi cele bine plăcute lui Dumnezeu lucrând. că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Care ne-a izbăvit pe noi de necuvântare. împuterniceşte-mă. pentru ceea ce Te-a născut pe Tine. 405 . usucă adâncul patimilor mele şi mă învredniceşte ca întru umilinţă să-Ţi plac Ţie. cu frumuseţile preacuratei fecioriei tale. Milostivo. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele. şi ca Iona mă rog: Dumnezeule. Cuvinte. ale proorocilor şi ale apostolilor Tăi. Dumnezeule. că pe Domnul cel Milostiv L-ai născut. pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. ca să mântuieşti poporul Tău de toată îmbulzeala. Hristoase. Slavă . Cetele celor fără de trupuri şi ale mucenicilor. Cela ce pentru adâncul milei cel covârşitor Sângele Tău pe Cruce L-ai deşertat. scoate-mă. Fecioară. născând pe Hristos. Cântarea a 6-a. Şi acum … Înfrumuseţatu-te-ai.

te rog pe tine. sufletul meu cel plin de mărăcinii patimilor. întunericul cel neluminat. gura lui cea mult mâncătoare. Născătoare de Dumnezeu. din munca cea înfricoşată izbăveşte-mă pe mine şi bucuriei celei negrăite învredniceşte-mă. suflete al meu. izbăveşte-mă de stăpânirea lor.. pentru aceasta. dă-mi iertare de răutăţile mele. fiind rouraţi. Cântarea a 7-a.. strigând: De Dumnezeu Născătoare Fecioară. ne-ai învrednicit pe noi înfricoşatelor şi negrăitelor lucruri. Sedealna: Amărăciunea muncilor şi durerea şi usturimea şi asprimea bătăilor. cea mult lăudată. tartarul cel fără de sfârşit. Pururea Fecioară. ci în mijlocul cuptorului celui cu foc. cântare au cântat grăind: Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Ceea ce eşti pământ nelucrat. care ai născut pe Lucrătorul de pământ şi Ziditorul a toate. Pentru aceasta. viermele cel veninat cu adevărat şi de foc. mie celui ce alerg cu credinţă la acoperământul tău.Slavă . cu suspine şi cu lacrimi roagă pe Maica Judecătorului tău. gâtlejul cel nesăţios şi muncile cele nenumite şi necunoscute. ca de-a pururea să te laud pe tine. Şi acum … Călcat-am poruncile cele ce mă povăţuiesc către Dumnezeu şi voind m-am făcut rob relelor patimi. 406 . chipului celui de aur nu s-au închinat. mai înainte văzându-le. Prin negrăită Naşterea ta. arată-l aducător de roade prin cunoştinţă dumnezeiască. Irmos: Tinerii cei cinstitori de Dumnezeu. în Babilon.

«pomeneşte-mă». Mai presus decât minunile este minunea cea mare a Naşterii tale..Cu lenevire viaţa mea cheltuind-o. Cântarea a 8-a. pentru Născătoarea de Dumnezeu. Fecioară. 407 . minunează milele tale întru mine şi de urgia cea viitoare izbăveşte-mă şi mă mântuieşte. preoţi lăudaţi. împacă mintea mea. popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. ceea ce ai născut Focul cel nesuferit. primeşte-mă pe mine deznădăjduitul. Fecioară. căzut fiind ridică-l. precum dedemult desfrânatul. Iubitorule de oameni. am rămas neroditor şi mă tem de judecată şi de focul cel nestins la gheenei. ca un Dumnezeu Făcător de bine şi mult Milostiv. pentru ceea ce Te-a născut pe Tine. Irmos: Tinerii cei grăitori de Dumnezeu … Sufletul meu cel omorât înviază-l. Mântuitorule. grăbeşte cu solirea ta de mă izbăveşte de focul muncii. miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Pentru aceasta strig către tine: Curată. plâng ca desfrânata şi strig Ţie «greşit-am». Şi acum … Pe mine care am vieţuit în lume şi am trecut cu vederea legile Tale cele sfinte şi cinstitele Tale porunci. ci tu. Slavă . popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. ca să-Ţi cânt cu osârdie: Preoţi binecuvântaţi. şi mă mântuieşte pe mine care strig: Tineri bine-L cuvântaţi. Ca tâlharul strig Ţie. cel ce mă pocăiesc. potoleşte valurile ispitelor. Fecioară Născătoare de Dumnezeu..

cu slavoslovii. au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. ceea ce mai presus de fire. păzeştemă nerănit. ca să strige: Preoţi binecuvântaţi. întru care S-a odihnit Cuvântul. sufletul meu cel omorât cu greşelile şi stricat cu muşcările cele otrăvitoare. pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte.. ai născut pe Dumnezeu. te mărim. Să lăudăm. cu puterea ta. Şi acum … Preacurată. Născătoare de Dumnezeu Prealăudată.Binecuvântăm pe Tatăl … Cu rugăciune strigăm ţie. Cântarea a 9-a. împreună cu nenumăratele puteri cele gândite. Curată Pururea Fecioară. popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. înviază-l. pe care îl înconjoară acum şaizeci de puternici. ceea ce ai născut 408 . pe mine. bine să cuvântăm .. dumnezeiescule pat al lui Solomon. fără ispită de nuntă. Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor. Care este puternic să facă pe toţi cu viaţă. călcând împreună cu focul şi văpaia. prin cuvânt. Irmos: Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea neispitită de nuntă. Picurând dulceaţă dumnezeiască. popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. care de mulţime de diavoli pururea mă clătesc. cu mucenicii şi cu cuvioşii şi cu apostolii şi cu proorocii: Fii solitoare pentru toţi care cu credinţă cântă dumnezeieşte: Preoţi binecuvântaţi. pe tine cea mai înaltă decât preacuratele puteri. după Dumnezeiasca Scriptură. fără de tăcere. O. pe Dumnezeu Cel Adevărat.

Soare al slavei. Şi acum … Mă cutremur. mă fă străin de păcatul cel amar. şi mă tem. mai înainte de sfârşit. 409 . cu mijlocirea ta. cu rugăciunile Dumnezeieştii şi Preacuratei Fiice a lui Dumnezeu. ceea ce eşti neruşinată părtinitoare a credincioşilor. de a doua venire a Ta. ceea ce Te-a născut pe Tine. Iisuse. ale proorocilor. Slavă . Pentru aceasta. pentru ceea ce Te-a născut. şi cu ale slujitorilor celor fără de trupuri. strig Ţie: Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte. Doamne. ale ierarhilor. luminează-mi ticălosul meu suflet. îndulceşte-mi sufletul meu cel otrăvit de veninul şarpelui şi totdeauna.pe Dulceaţa tuturor. Unule Îndurate.. ale cinstiţilor Tăi apostoli. tot vinovat şi nedumerit fiind. ale preaslăviţilor mucenici şi ale cuvioşilor Tăi. Milostive Bunule şi Iubitorule de oameni..

. . . . . . . . . . . . . 11 Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 GLASUL 2 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 GLASUL 3 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Vineri seara . . . . . . 69 Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . . . . . 34 Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . 76 Marţi seara . . . . . . 97 Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 GLASUL 1 Sâmbătă seara . . . . . . . . 111 118 125 132 . 42 Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Marţi seara . . . . . . . . 62 Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Joi seara . . . . .CUPRINS Către dreptcredincioşii cititori .

. . . . . . 146 Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLASUL 6 Sâmbătă seara . . . . . Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . Luni seara . . . . Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duminică seara . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vineri seara . . . . Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miercuri seara . 412 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 229 236 242 249 256 263 270 277 285 292 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLASUL 5 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 GLASUL 4 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 364 372 379 387 395 402 306 313 320 328 335 342 349 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duminică seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luni seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joi seara . . . . . . . . . GLASUL 8 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . Joi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . Duminică seara . . . . . . . Marţi seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . .GLASUL 7 Sâmbătă seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miercuri seara . . . . . . . . . . . . . . . . Vineri seara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful