P. 1
varga-csaba-horvath-sandor-2012

varga-csaba-horvath-sandor-2012

|Views: 81|Likes:
Published by Dr. Csaba Varga

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Dr. Csaba Varga on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

vArgA CsAbA

*
AZ uTÓKor SZAKMAi íNSÉgE
HORVÁTH SÁNDOR ÉS A HAZAI TERMÉSZETJOGI ÖRÖKSÉG

„Mily jólesően hiányzik a farizeus gondolkodás abból, ahogyan a Summa Theologica az erényt tárgyalja! Nem úgy mutatja be, mint birtokolható dolgot vagy egy írott törvény végrehajtását, hanem mint valami f e l é mutató aktust, mint akaratunknak vagy intelligenciánknak a habitusát, hogy egy ilyen vagy olyan helyesen irányított aktusba fogjon. Már pedig azzal, hogy életünk tablóját így felrajzolta, Szent tAmás az életet őrizte meg számunkra!” Michel Villey Réflexions sur la philosophie et le droit Les Carnets (Paris: Presses Universitaires de France 1995), VI/115. pont.

Nem elődtelenül s persze nem anélkül, hogy sokirányú érdeklődési köréből a természetjogi gondolat utóbb ne gondoztatott volna, horváth sándor OP (1884–1956) volt úgyszólván máig e sok évezredes, úgyszólván a jog gondolásával egyidős jogszemléleti hagyománynak az egyetlen aktív, tudományosan elismert, bizonyos rendszerszerűséggel építkező s ebbéli eredményeiben nemzetközileg értékelt teljesítményeket felmutató művelője hazánkban. Mindezt a teológia oldaláról, papként, az Aquinói szent tAmás lefektette gondolkodási stílushoz, sőt legszorosabban is axiomatikus s metodikai kánonhoz hű közelségben, hiszen tAmás testvérhez hasonlóan domonkos szerzetesként tette. A korai grazi (filozófia) és turini, a kései budapesti domonkos rendi főiskolai, valamint a pápai angelicumi (morálteológia) egyetemi tanárságán túl közvetlenül is a laikus tudomány közelségébe kerülhetett a fribourgi egyetem (spekulatív teológia), majd a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi kari (fundamentális teológia) professzoraként. Ilyen módon számottevő életművet hagyott hátra önmagában, a teológiai tudományok körén belül értékelhetően,1 ami egyszersmind laikus tudásterületek, általában a filozofikus gondolkodás számára szintúgy erjesztőnek bizonyulhatott.2
* 1

2

Dr. Varga Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogbölcseleti Tanszékének alapító vezetője, professzor emeritus. Lásd pl. David Berger ‘Alexander M. Horvath: Thomist und Dominikaner’ in Biographischesbibliographisches Kirchenlexikon ed. T. Bautz, XIX (Hamm: Traugott Bautz 2001), 713–716. o., Katolikus lexikon főszerk. Diós István, V (Budapest: Szent István Társulat 2000), 59–60. o. és David Berger in der Schule des heiligen thomas von Aquin Studien zur Geschichte des Thomismus (Bonn: 2005), 63–68. o. Vö. pl. Hanák Tibor Az elfelejtett reneszánsz A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében (Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1981), 92–109. o.

330

vArgA CsAbA

Joggal beírta így nevét a magyar szellemi élet formálói közé3 – mindenekelőtt a honi tomizmus, illetőleg neoskolasztika képviselőjeként4 –, és ez elvileg biztosíthatta személye s műve számára az interdiszciplináris kölcsönös érdeklődést, sőt párbeszédet és együttes fellépést5 olyan korokban, amelyek évezredes folyamatosságban a teológiát a közös emberi tudásfoglalat legalábbis integráns részeként, ha nem alapjaként tisztelik, viszont puszta tudomásulvételét is megtagadták ennek ellene mondó másik korokban, amelyek az istenképet az ideológia olyan lehetőségére csupaszították, mint amilyenként haszonélvük – botanikából vett hasonlattal – az ópiumot szokta volt (például mArx idejében és módján6) kezelni, s viszolygásukban, ellenséges érzületükben még „a burzsoá állam- és jogbölcselet” megsemmisítő bírálatát is ennek hallatlanná tételével merőben szaktudományos megközelítésekre kizárólagosították.7 A szélső pólusok ilyetén módon történő puszta jelzése mégsem ad sem megnyugtató, sem kielégítően teljes képet. A magyar jogbölcseleti gondolkodásnak például egyik, horváth professzornál közel negyedszázaddal fiatalabb alakjáról például gyermekei visszaemlékezése nyomán bizton tudni véljük, hogy tudatos ateista volt, mégis baráti, sőt kifejezetten tanítványi hálára kötelező tisztelettel viszonyult horváth sándorhoz.8 A horváthtal csaknem egyidős budapesti professzortárs, a jogi kar akkori ékessége, a két háború közt sokszoros dékánja, majd rektora viszont egyáltalán nem reflektált horváth természetjogára a természetjogi gondolatiságot egyébként mindvégig – eklektikusan bár, de következetesen – ápoló saját jogfilozófiájában.9 Nos, va3

4

5

6 7 8

9

Korrekt címszó már pl. a Magyar Életrajzi Lexikon szerk. Kenyeres Ágnes, I (Budapest: Akadémiai Kiadó 1967), 750. o. hasábjain, erőteljes adatbőségben in Új Magyar Életrajzi Lexikon főszerk. Markó László, III (Budapest: Magyar Könyvklub 2002), 385–386. o., majd alapos elemzés Szalai Miklós ‘Szent Tamás az Ugaron: Horváth Sándor arcképéhez’ dolgozatában in <http:// beszelo.c3.hu/03/0708/13szalai.htm>, a jogászi szakma részéről pedig Szabadfalvi József cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Budapest 2004), mindenekelőtt 177–180. o. [Gondolat – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai I]. Pl. Kecskés Pál A bölcselet története főbb vonásaiban (Budapest: Stephaneum 1933) és 2. átdolg. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 1944) életművét kizárólag szenttAmási szekundér irodalom gyanánt, az újskolasztikát példázva említi. Nyilvánvalóan értékelésre vár még a Harmadik Út akkori (a liberalizmus s a bolsevizmus és nemzetiszocializmus alternatívájának sokak szerinti kizárólagosságát elutasító) keresésében a „szellemi honvédelem” mozgalma, melyben a történész szekfű gyulávAl és a közjogász molnár kálmánnAl a Jelenkor folyóiratát (1939–1944) kezdeményezte s szerkesztette. „Die Religion [...] ist das Opium des Volkes” (1843) in <http://www.dober.de/religionskritik/ marx1.html>´, ill. <http://en.wikipedia.org/wiki/Opium_of_the_people>. Szabó Imre A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon [1955] jav. 2. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980). Vö. a jelen szerző életrajzi áttekintésében in Losonczy István Jogfilozófiai előadások vázlata [1948] szerk. Varga Csaba (Budapest: Szent István Társulat 2002), xi. és xiv. o. [Jogfilozófiák], valamint losonCzy (1908–1980) saját egyetértő idézete tükrében 1948-ból (uo., 5. o.), háttérként pedig ugyancsak a szerzőtől ‘Losonczy István, a filozófus jogtudós’ P[écsi]T[udomány] E[gyetem] Orvoskari Hírmondó [Pécs] (2002. május), Melléklet, 3–6. o. {& <http://aok.pte.hu/ docs/hirmondo/pdf/okh_0205_melleklet.pdf>} és [újrany.] Jura [Pécs] 8 (2002) 2, 162–165. o. Vö. moór gyulA (1888–1950). Vö. a szerzőtől ‘Moór Gyula emberközpontú jogfilozófiája és jogi ethosza MAGYAR ÖRÖKSÉG’ in [Magyar örökség] Laudációk könyve II (2001–2005) szerk. Poprády Géza (Budapest: Magyar Örökség és Európa Egyesület 2009), 276–279. o.

Az utókor szAkmAi ínsége

331

jon azért lehetne mindez, mert az imént említett jogfilozófus történetesen evangélikus neveltetésű és gyakorló funkcióbetöltő volt? Aligha, hiszen a Pázmány Péter Tudományegyetem akkori jogbölcselő fejedelme például a professzortárs, tudós teológiai filozófus piarista sChütz AntAllal nemcsak köztudott barátságban, de kölcsönös tudományos megbecsülésben, egyenesen megtermékenyítő érdeklődésben állott, önálló írást is szentelve néki.10 Vagy netán azért, mert maga horváth sándor munkássága bármilyen korszerűségű, kitekintésű, korproblémákra válaszolásban érzékenységet mutató volt, mondanivalója s annak kidolgozása mégis hermetikusan zártkörűnek, hiszen szigorúan dogmatikus forrásokból s módon építkezőnek, ennek megfelelően irodalomkezelésében is teológiai mozgatottságúnak bizonyult, következésképpen maga sem nyitott – még természetjogi allúziójú traktátusaiban sem – a jogászok által művelt jogtudomány s ebben a voltaképpeni jogbölcselet felé? Valószínűleg itt már közelebb kerülhetünk egy válaszkísérlethez, hiszen – két, egymással össze nem mérendő névvel élve példaként csupán – egy nála három évtizeddel korábbról indult prohászkA ottokár vagy az erős három évtizeddel később munkálkodó nyíri tAmás teljes, világi irodalmat is befogadó és feldolgozó nyitottságával szemben a horváthi törekvés – célja és belső éthosza szerint is – mindvégig rendszeren belüli maradt, mintegy változatlan axiomatizmusban teljesebb teorematikus kibontást vállaló (tulajdonfelfogásában – a vállalhatatlanságig továbbvíve e hasonlatot – a bolyAii/ lobACsevszkiji kihívás és a régi rendszert felváltó új rendszerkezdeményezés teoretikus kockázatát is felidézve egykori egyházi reflexiókban11); s ugyanakkor – előbbi példáinkkal szemben – pozíciója is inkább kizárólag igehirdető maradt: a jelképesen mindig csakis szószéken állóé, aki kevésbé pusztán egyetlen intellektus sokunk közül, jó eséllyel arra, hogy bennünket saját igazságára rádöbbentsen vagy meggyőzzön, mint inkább egy számunkra transzcendens üzenet hírvívője, s ennyiben kinyilatkoztatás tevője. Közvetlen tanulság annyiban adódik mindebből, hogy a második világháború végeztével tragikus bukáshoz vezetett történelmünk polgárosodottnak nevezhető időszaka, vagyis az utolsó világégést megelőző alig háromnegyed évszázad nem adott elégséges mennyiségű és reprezentációjú példát nálunk a hittudományok s humaniórák, hittudományok és a bontakozó társadalomtudományok, hittudományok és a tapasztalati tudományok egymást segítő, a békés egymás mellett létezést és tudomásulvételt meghaladó szinten valóságos együttműködést biztosító kölcsönösségének
10 11

Lásd pl. Moór Gyula ‘Philosophia perennis: Schütz Antal bölcselete’ Athenaeum 1941/2 [különlenyomat, 31 o.]. „A tulajdonfogalom elemzésében rámutatott annak kettős, egyéni és közösségi vonatkozásaira, egyfelől alapvető jognak, másfelől a közjó és a szociális igazságosság szempontjából nem abszolútnak, hanem korlátozhatónak tekintette.” ‘Katolikus filozófia’ in <http://mek.niif.hu/02100/02185/ html/1172.html>. Alexander Horvath Eigentumsrecht nach den heiligen thomas von Aquin (Graz: Moser 1929) viii + 240 o. ugyanis ezzel olyan viták kereszttűzébe került, amely szerint mintha Szent tAmással igazolta volna a korabeli diktatúrák (bolsevizmus, fasizmus, majd nemzetiszocializmus) gyakorlatát. Pierre Harmignie recenziója híven példázza e szakmailag dicsérő, ám egyházpolitikailag korholó és elhatárolódó magatartást in revue néo-scholastique de philosophie 33 (1931) 30, 252. o. in <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0776555x_1931_num_33_30_2617_t1_0252_0000_1>. Mint Berger tömören sommáz (1. jegyzet), „1929 erscheint seine kontrovers diskutierte Studie zum Eigentumsrecht beim hl. Thomas, die auch beim Heiligen Offizium kritische Anfragen auslöst.”

332

vArgA CsAbA

formáira, sikerére, s mindkét oldal számára valóságos akadémikus gazdagodást biztosító együtthatására. Következésképpen korunkra, személyünkben is ránk hárul a feladat, hogy mihelyst a teológiai alapú tudományművelés topikák és önmagán belüli irányok, módszertani választások s viták gyarapodásával az őrzés és továbbadás elsődleges feladatának bevégzésén túl kinyílik a világi tudományosság számára – és ezzel nem csupán revelált örök igazságok közvetítője, de ezek feldolgozásában egyszersmind a másik oldal nézőpontjából is releváns kérdések felvetőjeként saját jogán egyenrangú metodikai partner lesz a tudományos világmagyarázat számára –, kölcsönösen formálhassuk s megélhessük (ráadásul akadémiai módon, tehát discussio útján) tudásunk együttes erővel történő, tehát közösséget kölcsönösen felvállaló gyarapítását – legalábbis azon topikák és problematikák körében, ahol ezt a teológia megteheti s nálunk tudományokban gazdagabb országokban meg is szokta tenni. *
„perelmAnnal beszélgetek: Veritas adæquatio ad rem. De a res Szent tAmás szerint értendő, aki számára ens et bonum convertuntur. A veritas tehát a praxis területéhez tartozik. Következésképpen dialektikusan gyakorolják, hiszen gyakorlati döntéshez csakis ez vezethet.” Villey, XIX/12. pont.

„Örök eszmék és eszmei magvak” – sugallta horváth sándor gyönyörű tanulmánykötetének címében „bölcseleti és hittudományi” vizsgálódásainak a horizontját,12 miközben szerencsénkre nem óvta magát attól, hogy példázásaiban véleményt formáljon kora particularitasairól, a rendszerszerűvé növekvő s olykor már-már a lényeg látszatát adó ephemeraliakról. Mégis, miközben az öröknek a perspektívája adott számára s ezáltal a mi számunkra is, éppen nem közömbös, civilizációs sorsunk alakulásában sem elhanyagolható, hogy akár tanítóhivatalként tekintetten, akár emberi meggyőződések és tudások évezredes nagyhatású szervező közegeként mikor s miként formáltatik az, amit újabb időinkben az Egyház társadalmi tanítása néven ismerünk.13 rerum novarum (1891), Quadragesimo Anno (1931) – megszenvedett, meg12

13

Horváth Sándor Örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál Bölcseleti és hittudományi tanulmányok (Budapest: Szent István Társulat 1944). Kánonjogi nézőpontú monográfusa, Kuminetz Géza ezt – szintén joggal – A jogrend filozófiai megalapozása Horváth Sándor O.P. műveiben (Veszprém: Érseki Hittudományi Főiskola 2000) megfogalmazására finomítja. Alapvetésként gyönyörű a gondolat: az isteni számunkra úgy adott, hogy emberekben s emberek által közvetített. Charles E. Curran catholic Social teaching 1891 – Present: A Historical, Theological and Ethical Analysis (Washington: Georgetown University Press 2002), 22. o. [„The divine is mediated in and through humans.”] E tanítás hivatalos összefoglalása hívja fel a figyelmet arra, hogy változó körülmények közt az idők szavára történő válaszadásról van bennük szó. [Pontifical Council for Justice and Peace] compendium of the Social Doctrine of the church Introduction, para. 9 in <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/ justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html#The%20 significance%20of%20this%20document>: „the passing of time and the changing of social circumstances will require a constant updating of the reflections on the various issues raised here, in order to interpret the new signs of the times.” Ennek megfelelően dogmatikai természetét vitatja

Az utókor szAkmAi ínsége

333

küzdött állásfoglalások, önmagukban is civilizációs mérföldkők ezek. Ám az, ami egykor egy Fribourg svájci semlegességében, közép-európai nemzet-köziségében foganhatott, mára már esetleg könnyedén a hivatásos tudományok kozmopolitizmusától gondozottan formálódik tovább, mert a tudás súlypontja is időközben áthelyeződött, nyomot hagyva akár a pápai akadémiák munkájában úgyszintén. Ámde túl azon, hogy a sors, a providentia minden emberre – generációra és egyedre – a maga módján próbáló feladatokat mér, s túl azon, hogy az ezredforduló ténye hagyományaink nyomán már egyébként is önvizsgálatra késztethetett, egy tudományos felismerés biztonságával véljük tudni, hogy – tömör jellemzéssel élve – mára az emberi életlehetőség jövőjét e földön meglehetősen feléltük; az evilági civilizációs győzelem büszkén hirdetett ténye bekövetkezett erkölcsi rombolásra épül; kétségtelenül leghatékonyabb társadalomszervező struktúráink, köztisztelettel övezett, kétségbevonatlan társadalomépítő jelszavaink rendre s rendszerszerűen a societas kapcsolóelemeinek végső bomlasztását, az omnium contra omnes pervertált szintézisként történő beteljesedésében egységesült felvilágosult liberális atomizálódást eredményezik; sőt, személyesen átélt jelenkortörténetünk legfényesebbnek tetsző ténye, a kommunizmust végre múlttá tévő rendszerváltozás előtt megnyílt esély sem torzult gyakorlatilag másba, mint az előbbiekben jelzett világtendenciába látszólagos önkéntességgel végrehajtatott beszoríttatásba – ráadásul javarészt megkülönböztetlenül egyébként keresztény hagyományt sugalló szereplők változatos szereposztásban elvégzett s boldog megelégedettséget sugárzó vezérletétől és/vagy asszisztenciájától kísérten. Függetlenül tehát szaktudományos jelentéseitől, már maga az említett világtendencia megléte, hatása s nálunk megtapasztalt érvényesülése is globalizmusra utal. Ez pedig – az előrelátás határain belül „a történelem vége” fenyegető perspektívájával14 – valóban egy végső egységesülés, azaz kíméletlenül kivételtelen homogenizálás és alternatívátlanodás, vagyis totális penetráció útján bekövetkező retotalitarizálódás jövőjét vetít(het)i előre.15 A legkevesebb tehát, amit mai perspektívánkban mondhatunk, az, hogy fenyegetett korban élünk. Veszélyeztetett a jövőnk. Az elhangzó hang pedig kevés és erőtlen. Miközben mindannyian érezzük, hogy az iránymutatás deficitje csakis az értékközömbösség, a viszonylagosság kényelmének önsokszorozó potenciálját erősíti. Külföldi változataiban, hazai átalakulásunkban egyaránt érzékelhetjük, hogy tényleges jó- vagy rossz-sorunk egyik leghatékonyabb formálója – mert hála a racionalitás idoljának, újból ideokratikus korban élünk – nem más, mint éppen jogunk, s a jogról (mai alkalmazásában de lege lata, jövendő alakításában pedig de lege ferenda) formált felfogásunk. Amerikai s magyar vonatkozásban egyaránt egy mára már láthatóként érzett fontossági sorrendet is kifejezve: a leglényegesebb és legátütőbb erejű formáló ma a globálisan terjesztett s határait, illetékességét egyre
Michel Villey Questions de saint thomas sur le droit et la politique ou Le bon usage des dialogues (Paris: Presses Universitaires de France 1987) 184 o. [Questions]. Vö. Francis Fukuyama The End of History and the Last Man (London: Penguin 1992) xxiii + 418 o. Magyar irodalmunkban legvilágosabbként lásd Bogár László tollából monografikusan Magyarország és a globalizáció (Budapest: Osiris 2003) 446 o., mai alkalmazásában pedig ‘Orbán Viktor három választási lehetősége’ Magyar Nemzet LXIX (2006. május 19.) 135, 6. o.

14 15

334

vArgA CsAbA

totalizálóbb ún. emberjogi ideológia (mely stílusában, elhivatottságában már köszönő viszonyban sincs azzal a klasszikus emberi jogi doktrínával, amelyet az 1960-as évek második felétől a nyugati civilizáció humanisztikus úttöréseként francia és angol forrásokból még szocialista nyomorúságunkban is elsajátíthattunk16), ezen belül s ma másodikként az ún. alkotmányi bíráskodás (az Egyesült Államokban az Alkotmánynak a Legfelsőbb Bíróság általi gyakorlati felülírása az 1970-es évektől,17 nálunk pedig az Alkotmánybíróság megalapozó első periódusa18), és – úgyszólván ezek jármához kötötten, ezeket végrehajtva (és nem megfordítva!), tehát pusztán harmadikként – törvényhozásunk, azaz a nevében még szuverén nemzeti közösségnek az alkotmányi deklarálása szerint bizonyára demokratikus parlamentáris döntéshozatala. És mindez így áll fenn, így uralkodik – természetjog nélkül, mert egy a joggal egyidős fundamentális érték- és szubsztancia-hagyomány, a kereszténység társadalomformáló erejét és mélyebb értelmű humanizmusának üzenetét is beépítő gondolkodási kultúra hiányában. Van valami egyenlőtlen s későn érő a honi fejlődésünkben. Abban például, hogy archeológiai tanúságok szerint egy évezrednél, a szentistváni alapozásnál jóval hosszabb ideje már megszakítatlanul kontinuus keresztény kulturális építődésünkben a dogmatikai alapok megvilágításához elengedhetetlen szenttAmási corpus teljességének a magyar nyelven hozzáférhetővé tételéhez csupán most, éppen napjainkban kezdtünk elérkezni.19 Aminthogy abban is, hogy a természetjog önálló művelésének voltaképpeni hagyománya Magyarországon jószerivel még aligha alakulhatott ki, hiszen úgyszintén egyedüliként horváth sándor volt az, aki ezt profeszszori munkássága szervesen fő összetevőjeként egyáltalán művelte, noha – mint láttuk – döntően a teológia jegyében s kedvéért, bár felkínálva a közintellektualitásnak is eredményeit. Rövid összegzésben tehát: a jogpozitivizmus égisze alatt zajló utóbbi másfél évszázados modern polgári (illetőleg e tekintetben törést nem eredményező szocializmussal tarkított) fejlődésünk során egyetlen iusnaturalista életmű adódott a magyar eszmetörténetben, s ez is nem csekély mértékben bezárult a nemzetközi tomizmusba, a domonkos neoskolasztikába. Hiszen a főmű külország vidéki rendi központjából kis példányszámban idegen nyelven vált és maradt egyáltalán elérhető,20 míg szerzőjének egyéb munkálatai s összegzései magyarul publikáltan ugyan, de alkotójától is – egyébként korrekt módon – „hittudomány: elméleti erkölcstan” gyanánt
16 17

19

19

20

Vö. a szerzőtől ‘Jogállamiság – kihívások keresztútján’ Valóság XLV (2002. április) 4, 28–39. o. {& <http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=351&lap=0>}. Vö. a szerzőtől ‘Önmagát felemelő ember? Korunk racionalizmusának dilemmái’ in Sodródó emberiség Tanulmányok Várkonyi Nándor: Az ötödik ember című művéről, szerk. Mezey Katalin (Budapest: Széphalom Könyvműhely 2000), 61–93. o., újranyomva in Varga Csaba Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004), 208–243. o. [Jogfilozófiák]. Vö. a szerzőtől ‘Jogmegújítás alkotmánybíráskodás útján’ in Formatori iuris publici Ünnepi Kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára, szerk. Hajas Barnabás & Schanda Balázs (Budapest: Szent István Társulat 2006), 525–546. o. Lásd Aquinói Szent Tamás A Summa Theologiae kérdései a jogról ford. Tudós Takács János (Budapest: Szent István Társulat 2011) ix + 269 o. [Jogfilozófiák], köszönhetően pontosan az azóta elhunyt fordító nagyívű s teljességet célul tűző, önmagában is életművet építő programjának. Lásd a 11. jegyzetet.

Az utókor szAkmAi ínsége

335

besorolva,21 vagyis aligha képesen arra, hogy e fundamentális opusok ténylegesen is átléphessenek a jogi karok, jogtudományi akadémiák kapuján. Így – miközben még a social science-ként felfogott amerikai társadalomtudomány jogelmélete sem zárta ki víziójából a jogi cselekvés határainak valamelyes kicövekelhetését; mai látószögünkből pedig a mArxizmust egyenesen felfoghatjuk úgy is, mint egyéb teóriák és mozgalmak bűnös történelmi hallgatása ellenében kikínlódott választ az egykor fennállottnak nemcsak embertelenként kritizálására és akár forradalmi megváltoztatására, de mindebben az eleve adott, mert a természet erejével érvényesülő törvényszerűségeknek is a megfogalmazhatására; végezetül jogantropológiánk és jogszociológiánk egész fejlődési ívében sem más, mint kísérlet belső korlátok, könyörtelenül érvényesülő összefüggések feltárására, nos – ilyen körülmények között féktelenül vágtathat tovább jogi voluntarizmusunk, szabadon bukhatunk új utópianizmusokba, mindennemű tapasztalás fékjét felszabadítva divatos csecsebecsék gyanánt váltogathatjuk éppen mainstreamként ünnepelt ideológiáinkat. Pedig referencia-pontokra van szükség: vonatkoztatási hálókra, s bennük persze fékekre is. Mert amiként a kodifikáció-történetből tudjuk: a jognak mértéken túli racionalizálása irracionalitást szül és egész építménye összeomlását eredményezheti. Ugyanígy, a mai amerikai jogvalóságról is kulturtörténeti tényként már kiderült:22 a magára maradt racionalitás maga válik minden ízében s eresztékében irracionálissá.23

21 22

23

Horváth Örök eszmék, 437. o. Vö. a szerzőtől ‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában’ Valóság XLV (2002) 9, 1–10. o. {<http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=326 &lap=0>}, újranyomva in Az év esszéi 2003, szerk. Molnár Krisztina (Budapest: Magyar Napló 2003), 99–114. o. Korproblémák, benne igazságosság, bioetika, maga az élet újratermelése foglalkoztatja egyre növekvően s kiterjedtebben a kötetünkben köszöntöttet. Hadd kívántassék hát néki egykori atyai barátom, a francia miChel villey szerint a teremtett világunkban mindenképpen ott rejlő, ám a dolgok rendjéből még feltárandó igazság meglelésének és megfogalmazhatásának a sikere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->