http://sarjana.tripod.com/taraf1.

html

Meningkatkan profesionalisme perguruan Adalah amat mustahak diingat golongan pendidik di negara ini perlu sentiasa menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat. Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara membangun khususnya di Malaysia memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan. Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi inovasi dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesatnya dan dalam sektorsektor lain. Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat profesyen di negara ini perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Pendidikan guru perlu di reformasikan bagi menyediakan guru-guru yang berwibawa dengan ilmu pengetahuan, mengamalkan sikap nilai dan falsafah pendidikan yang progresif, dapat mengembangkan profesionalisme perguruan yang idealistik untuk membangunkan generasi muda yang celik budaya, mempunyai kualiti sosial dan moral yang tinggi, bersifat futuristik dan positif untuk mencapai kemajuan dan perubahan. Peranan profesyen perguruan dalam masyarakat membangun seperti Malaysia menjelang abad ke 21 tidak seharusnya di bataskan di atas andaian dan pandangan yang sempit. Sebarang langkah bagi mengongkong dan menyempitkan peranan golongan guru sudah tentu akan merugikan masyarakat dan negara. Profesyen perguruan harus berkembang dengan lebih pantas dan progresif bagi mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan negara. Dari satu segi yang lain, profession perguruan yang menjadi agen perubahan sosial harus menjadi penyelamat kepada krisis kemelut sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan tuntutan kemajuan dan perubahan. Profesyen perguruan perlu diberi ruang yang lebih terbuka supaya konsep memasyarakatkan sekolah,

Usaha-usaha lain sepearti melatih pensyarah bagaimana mengajar di institusi pengajian tinggi. cadangan ini bagaimanapun perlu dianggaap sebagai satu cadangan yang positif bagi meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan profesor di universiti khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah pengajaran. pendidikan dan guru boleh memberi faedah yang besar kepada pembangunan masyarakat setempat. CABARAN PROFESION PERGURUAN Guru merupakan pendidik untuk melahirkan insan yang berilmu. Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang . berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat menjadikan diri sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup (life long learning). Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara bergantung kepada profesyen perguruan yang berkembang secara dinamik dan progresif.murid. belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah. sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme pendidikan. Walaupun mendapat reaksi yang "panas dan sinis" daripada pensyarah dan professor. . Profesyen perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru yang berkualiti. Langkah ini turut mencadngkan supaya pensyarah-pensyarah universiti mestilah memiliki diploma pendidikan bagi membolehkan mereka melayakkan diri untuk mengajar. Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini.

berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Jika dulu mereka dipandang tinggi tapi kini seakan-akan terpinggir. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. pemantapan kebajikan dan kerjaya harus diberikan penekanan sewajarnya. 2010 CABARAN PROFESION PERGURUAN Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini. Guru profesional adalah seorang seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. berketerampilan. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Seorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan. April 18.dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. kewibawaan. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap kerjaya ini. Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. mengira dan membaca kepada celik huruf. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. Matlamat kerjaya seoarang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. Guru profesion adalah seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Tapi kenapa kini pandangan masyarakat terhadap guru dan profesionnya mula berubah. Iltizam. dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Sumber maklumat : Harian Metro Sunday. Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. . Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi sesiapa saja kerana hanya mereka mempunyai kualiti. Seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan . Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. bijak dan menjadi manusia berjaya. kelayakan. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mengharungi cabaran di era globalisasi. minat. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. Matlamat kerjaya seorang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan.

keilmuan dan keluhuran peribadi. kelengkapan.muallim. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. mementingkan mutu perkhidmatan. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. bijak dan menjadi manusia berjaya.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. muaddib. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. menikmati otonomi individu dan kumpulan. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION 1. komitmen dan hubungannya dengan Allah. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terang-terangan.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. khidmat yang diperlui masyarakat. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. . Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai ‘Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders’.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. latihan iktisas yang mencukupi. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). 2. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guruguru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. kini. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. mengira dan membaca kepada celik huruf.Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. alim atau ulamak.

Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. bersikap jujur.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan .Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . 3. Selain tugas dalam bilik darjah. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Memandangkan . menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Walaubagaimanapun. Sebelum seseorang itu menjadi guru. 3. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. Di samping itu. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. perubatan. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . perguruan dan lain-lain.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). dedikasi.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. bersabar.( contohnya : perundangan.Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Umpananya.

Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. pengawal dan sebagainya. guru harus boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Oleh itu. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. perancang.1998) 3. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. 1996). khasnya dalam teknologi pendidikan. telekomunikasi (telefon bimbit).Sebagai pentadbir ataupun pengurus.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu .mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui ‘online’. pengurusan sekolah. malah lebih daripada itu.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. 3. hiburan ( Video. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. teori-teori pengajaran-pembelajaran. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. pelaksana. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. perkhidmatan bank ( kad ATM). pengurus.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). 3. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. VCD) dan lain-lain.keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. penilai. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. teori pendidikan. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah.Sebagai pemangkin. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. penyelia.

Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. hartanah dan sebagainya . Contohnya. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu semasa. 4. Dalam hal seperti ini. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. janayah : seperti peras ugut. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. penculikan dan seumpamanya . profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan.semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. ekonomi : urusan perniagaan. Jika hal ini wujud. pecah rumah. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Menurut Dr. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan Profesion Keguruan . jual-beli saham. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful