abandon v.t. 1. a abandona (nova,încărcătura etc.) 2. (asig.

) a ceda (o proprietate asigurată în caz de pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. abandonat ~ goods - mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel - navă abandonată abandonee s. (asig. mar.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. abandon ~ clause - (asig. mar.) clauza abandonului - of action - renunţare la o acţiune judiciară abate v.t. 1. a reduce, a micsora (preţuri, impozite etc.) 2. (dr.) a anula, a desfiinţa abattoir s. abater abbreviation s. abreviere abeyance s. (dr.) stare de suspendare; suspendare temporară; situaţie neclară to be in ~ - a ft pendinte abeyant adj. (dr.) 1. vacant, fară stăpân (despre bunuri) 2. in suspensie, nerezolvat ability s. 1. capacitate, posibilităţi, resurse 2. solvabilitate 3. (dr.) capacitate legală ~ to pay principle - principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. 1. capabil; competent, calificat 2. solvabil - (- bodied) seaman - marinar brevetat - in estate - avut, bogat ~ to pay - solvabil aboard adv. la/pe bord prep, la/pe bordul aboardship adv. (mar.) la bord, pe navă abode s. domiciliu, reşedinţă above adv. deasupra prep, deasupra, peste adj. mai sus menţionat/amintit, de mai sus ~ - mentioned - menţionat/amintit mai

sus ~ - named - sus-numit ~ par - (bur.) supra pan, peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line - deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi; pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. frecare, şlefuire ~ of coin - frecare/şlefuire a monedei (ca urmare a circulaţiei, rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. în străinătate abrogate v.t. a abroga (o lege) absence s. absenţă; lipsă absentee s. 1. absent 2. absenteist ~ landlord - absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership - proprietate a unui absenteist absenteeism s. absenteism -rate - rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi; procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. absolut, total; necondiţionat - advantage - avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals, forţei de muncă etc., fapt care determină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement - andosare necondiţionată - interest - (dr.) drept absolut - liability - (dr.) obligaţie necondi-ţionată - majority - majoritate absolută - monopoly - monopol absolut - ownership - proprietate absolută - risk aversion - (fin.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title - (dr.) titlu absolut de proprietate - total loss - (asig.) pierdere totală

reală ~ value - valoare absolută/intrinsecă (a unei monede, a unui produs) absolve v.t. a elibera, a absolvi, a dispensa de (datorii, obligaţii) absorption s. absorbţie, preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. abstinenţă ~ theory - teoria abstinenţei abstract s. extras; rezumat, sumar v.t. 1. a rezuma, a extrage esenţialul din 2. a sustrage, a fura ~ of account - extras de cont abundance s. 1. abundenţă, belşug; surplus 2. bogăţie, prosperitate aburton adv. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. 1. abuz, întrebuinţare excesivă 2. abuz, practică ilegală v.t. a abuza de - of administrative authority - abuz de putere - of confidence/trust - abuz de încredere ~ of office - abuz de functie acceleration s. accelerare, urgentare ~ clause - clauză de urgentare (care prevede că, dacă o datorie nu este achitată la timp, toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium - primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle - principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.t. a accepta (o cambie, o ofertă etc.) acceptable adj. acceptabil - quality level - nivel acceptabil de calitate acceptance s. 1. acceptare 2. accept (cambie acceptată/andosată de o banco.) ~ account - cont de accepte ACC 17 - against documents - acceptare contra documente ~ bank/house - bancă/oficiu de scont -certificate - certificat de recepţie

- credit - accept ~ delivery test - probă de recepţie-predare - for honour - acceptare pentru onoare - in case of need - acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank - acceptare în alb ~ market - piaţa acceptelor - sampling - eşantionare la recepţie, control statistic de calitate - specifications - norme de recepţie ~ supra protest - acceptare sub protest - trial - probă de recepţie (a unei nave noi); probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. acceptat ~ bill - accept, cambie acceptată acceptor s. acceptant ~ for honour - acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest - acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. creştere, adaos, suplimentare; acumulare ~ rate - rata creşterii (forţei de muncă, exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. accident - frequency rate - rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) - insurance - asigurare împotriva accidentelor ~ prevention - norme de tehnica securităţii muncii ~ - prone - predispus la accidente ~ - repeater - persoană care a avut multe accidente accidental adj. accidental - collision - (asig. mar.) coliziune accidentală accommodate v.t. 1. a caza, a gazdui 2. a ajusta, a potrivi 3. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. a împrumuta (bani) accommodation s. 1. cazare; pi. amenajări (la bordul navei); loc (la hotel, pe o navă etc.); birou 2. ajustare,

potrivire 3. împrumut ~ acceptance/bill/note - cambie de complezenţă - endorsement - andosare de complezenţă ~ train - (SUA) tren personal account s. 1. calcul, socoteală 2. cont 3. factură, notă de plată 4. client 5. siruatie, raport, dare de seamă ~ balance - bilanţ ~ book - registru contabil ~ current - cont curent ~ day - (bur.) zi de lichidare ~ director - director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate, care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder - titular de cont - management - management al contului - manager - administrator de cont - of expenses - situaţie a cheltuielilor 18 ACC-ACQ I ~ payee - în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period - exerciţiu financiar ~ reconcilement service - serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered - cont remis - sales - cont de vânzări ~ s department - contabilitate, serviciu contabil - s payable - (cont.) conturi de datorii; creditor ~ s receivable - (cont.) conturi de creanţe; debitor - s receivable financing - finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover - viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. răspunzător, responsabil accountancy s. contabilitate accounting s. 1. evidenţă contabilă 2. contabilitate ~ cost - preţ de cost contabil

~ currency - unitate monetară de cont ~ department - contabilitate, serviciu contabil ~ equation - egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine - maşină contabilă de calcul; maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year - exerciţiu financiar ~ standards - standarde contabile ~ system - sistem contabil accretion 5. creştere, acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. (cont.) 1. creştere (continuă), acumulare 2. pi. posturi tranzitorii ~ basis/concept - metoda posturilor tranzitorii accrue v.i. a creste, a se acumula accumulation s. acumulare ~ of capital acumulare de capital accumulative adj. cumulativ ~ dividends - dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. corect, exact -description - descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. realizator (categoric de consumatori) acid adj. acid ~ test ratio - (fin.) rata testului acid (raportul active lichide - pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. 1. confirmare (de primire) 2. recunoaştere, acceptare 3. (dr.) declaraţie autentificată; cer-tificat ~ of debt - recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt - confirmare de primire acquaintance s. cunoştinţă; relaţii (de afaceri) acquisition s. achiziţie ~ cost - cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management - managementul achiziţiei acquisitive adj. acaparator, strângător; animat de dorinţa de câştig acquisitiveness dorinţă de acaparare, sete de câştig acquit a achita (o datorie, o persoană)

acquittal (acquittance) 1. achitare, scoatere de sub acuzaţie 2. achitare (de datorii); chitanţă de plată (integrate) acre acreage across acru (unitate de suprafaţă) suprafaţă (calculată în acri) peste, deasupra

~ the-board

- general, pe toată linia

~ the-board tariff reductions - reduceri liniare de taxe vamale (reducerea cu acelaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ the-counter - oficial, legal; vândut în magazin / cu amănuntul ~ the-counter sales - vânzări cu amănuntul act 1. act; acţiune 2. act, document 3. lege ~ and deed - document juridic ~ in law - act legal ~ of God - forţă majoră; (mar.) calamitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace - amnistie; graţiere ~ of Parliament - lege ~ of war - act de război acting (adj) interimar ~ manager - administrator delegat; director interimar ~ member - membru supleant ~ order - delegaţie, mandat ~ partner – comanditat action (s) 1. acţiune 2. acţiune judiciară, proces ~ at law - acţiune judiciară ~ for damages - acţiune judiciară pentru daune ~ in rem - (mar.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. activ ~ account - cont activ (de operaţiuni) ~ assets - (fin.) active productive (care aduc dobândă)

) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) ~ tare .venit activ/din salariu ~ law .i. real. (to) a se adauga la. efectiv s.balanţă (comercială. 1. estimatd in functie de mai multi factori) add v.dosar activ/în folosinţă ~ income .) posesie de fapt ~ . (in) a include. flexibil ~ expectations .) piaţă activă ~ money . (up) a totaliza v. actuarial ~ calculation .) tutelă activă actual adj.loss . a contribui la price .) pierdere reală ~ possession . actuar. a pune la socoteala 3.(asig. a face o adunare 2.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . actuals.comanditat ~ population .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. pi.(asig.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a adauga 2.populaţie activă ~ shares .calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. de plăţi) activă . 1.predare reală/definitivă .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .~ balance .t.(dr.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .) pierdere totala reala actuarial adj. a aduna. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .(bur.lege m vigoare .bond .preţ de cost efectiv ~ delivery .(dr.market .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .(bur.

suspendare ~ sine die . judecare (a unui . aditional.suprataxa postala/de francare ~ premium . adecvat. a adresa ~ book .(asig. suplimentar ~ duty .i.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.(dr.asigurare suplimentara ~ postage .eticheta cu adresa addressee s.value .label .prima suplimentara de asigurare ~ risk .t. corespunzator ~ sample .) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .added adj.mostra reprezentativa ~ security . anex . a judeca (un proces).taxa vamala suplimentara ~ funds needed . fupon) a da o sentinta cu privire la. a da (o sentintd) v.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .garantie corespunzatoare adhesive adj.eticheta colanta ~ stamp .(mar.) rise suplimentar ~ security . accesoriu.timbru adeziv adjective adj.law . destinatar addresser s. adaugat .t.camet de adrese ~ commission .amanare sine die adjudicate v. a suspenda (o sedinfd) adjournment s.garantie suplimentara address s.) procedura adjourn v. expeditor adequate adj. adeziv . a se pronun^a asupra adjudication s.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . adresa v. a amana.t. amanare.

guvern ~ costs/expenses . ajustabil.) dispasa.) determinare. (asig. 1.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. sistematizare 2. a sistematiza 2. (dr.) specialist compensator. aranjare.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . (asig.proces).(cont. ajustare. (asig.t. a corecta. evaluare (a daunelor) 5. a ajusta. a adapta 3.) cont de control/ rectificare ~ bond . mar. administrativ ~ control . a aranja.moneda elastica ~ rate mortgage . a rectifica 4.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal . hotarare judecatoreasca ~ order . mar. mar. gestionare. (asig.cheltuieli administrative/de regie .control administrativ ~ data processing .(dr.declarare m stare de faliment adjust v.) a determina. variabil ~ currency . gerare 2.) dispasor adjustments. rectificare (a unui cont) 4. 1.tribunal administrativ administrator s.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .) executor testamentar. administrare. . sentinta.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. 1.(asig. adaptare 3.(dr. administrator 2. regulament de avarie comuna ~ account . conducere. administratie. tutore. a evalua (daunele) adjustable adj.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . 1. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. (asig.of estates .

(platit) in avans . intrare.on bottomry .falsificare/depreciere a monedei advance v.possession . a falsifica. 1.) rise adverse adj.budget .avans in contul marfurilor . admitere .mila marina engleza admission s. a anunta (in ziar. mar. intreprindere/afacere riscanta 2. falsificare.jurisdictie maritima ~ law .acont. a face reclama/publicitate.navlu platit anticipat . (asig. a promova (interese) v. a da un anunt advertisement s. a se majora (despre preturi) s.curve . persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. arvuna adj. advers.fee .(dr. a avansa (in functie) 2. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. 1.t.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate . falsificat. a creste. contrafacut adulteration s.) ~ hoarding . acces 2. reclama.balance of trade .t.i. 1. amiralitate ~ court . acceptare . nefavorabil .tribunal maritim -jurisdiction . acont. a avansa (pe cineva) 2.money .drept maritim ~ mile .taxa de intrare . majorare (de prefuri) 3.administrator admiralty s. anunt (in ziar etc.i. avans. la radio etc.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. publicitate . avansare (in functie) 2. arvuna .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.panou publicitar 22 ADV-AGE ~ rates . 1.balanta comerciala pasiva/deficitara .avans de imprumut maritim adventure s. acceptare.t.) v.freight .) uzucapiune advertise v.of coinage .against goods . imprumut 4.buget deficitar . a creste.appropriation .budget . contrafacere . 1.agenţie de publicitate ~ agent . a contraface adj.agency . crestere.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.alocare de fonduri pentru publicitate . 1.to quotation .agent de publicitate . a majora (preturi) 3. a avansa (bani) 4.

a aplica (ştampila.) aviz de expediţie adviser s. după ~ date .) a navlosi.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .serviciu consultativ advocate s.confirmare a creditului ~ of delivery . timbrul) afforest v. afretare afloat adv. consilier.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . a afreta affreighter s.) navlosire. (mar.media . sub jurământ affiliate s.t.anuar de publicitate ~ manager . sus-numit after prep.t. filială v.) navlosi tor affreightment s.) afidavit. a recunoaste ca filială v.t. fin. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.L a se asocia.(com. (mar. a primi ca membru. problemă. a împăduri affreight v. afaceri affidavit s. advertorial (articol de fond. asociat.de la data . a se afilia affix v. aviz ~ note . a afilia.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj..(mar.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. pi. a pune. consultant advisory adj.(com.mijloace publicitare ~ research . depoziţie. (dr.) aviz de expediţie ~ of shipment . avocat (pledant) affair s.t. afiliat.~ character .comitet consultativ ~ service . afacere. semnătura. consultativ ~ committee . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.şef al departamentului de publicitate . 1.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . (mar.

preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . un sector industrial etc.admitted . acţionari şi creditori) ~ fee .hours price .după prezentare ~ .(asig. reprezentanţă.entant 2. mar.reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit . total . agenţie.) agency s.profit impozitat against prep.sales service .) contra tuturor riscurilor age s. agent.(asig.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. reprezentare ~ contract . împotriva ~ all risks .. global.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.hours dealings .sight .service.comision de repre/entare ~ problem . agent.factori de producţie aggregate adj. serviciu postvânzare/de întreţinere .limită de vârstă (pentru pensionare) AGE-AGR 23 ~ profile .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .tax profit . reprez.contract de reprezentaţă ~ costs . vârstă . factor ~ bank . contra.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. agenda. 1. ordine de zi agent s.~ .

ofertă globală aggressive adj.i. stabilit . mar. agronomie agroindustry s.cerere globală ~ output .agrobiologie .engineering . 1.(asig.producţie globală/totală ~ planning .agrotehnică .biology .credit agricol ~ economics . agroindustrie 24 . a consimti.to sell . activ ~ asset .(bur. înţelegere .bank .cooperative . (fin.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .exhibition .reformă agrară agree v.) agio agiotage s. a conveni 2.macroeconomie ~ demand .— analysis . convenţie. a fi de acord.inginer agronom .reform . a se potrivi agreed adj. 1.cooperativă agricolă .and liquidated damages .unit of account . termeni contractuali agreement s.expoziţie agricolă .chemistry .politică agresivă de vânzări agio s.(com.agrochimie .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .machinery .terms .convenţie de vânzare la termen agricultural adj.imitate agricolă de cont agriculture s. agrar s.agronomie .engineer .price . adept al reformelor agrare .credit .) avarii acceptate şi evaluate .utilaj agricol .) agiotaj agrarian adj. acord. agresiv.condiţii convenite/stabilite. convenit. agricol ~ area . energic.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . a corespunde. agricultură 2.bancă agricolă .zonă agricolă . (fin.preţ convenit/stabilit .planificare globală ~ rebate .

(asig.(asig. alienabil . avion. tot ~ . adv. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus.) toate riscurile ~ . strain ~ duty . 1. aeroport airways s. (dr. sprijin.) suprataxă de pavilion alienable adj. pensie alimentară.cuprinzând toate (cheltuielile. companie de transporturi aeriene airliner s. de publicitate.bancă universală ~ rights reserved . aer . asigurări.avion de transport ~ consignment note/waybill . linie aeriană 2. aleatoriu ~ contract . general ~ . avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. ajutor. oricare ar fi acestea ~ round . pi.împrumut de asistenţă ~ s to trade . capabil de zbor aleatory adj.property .toate drepturile rezervate ~ risks .) a aliena. întreţinere all adj. companie de transporturi aeriene airworthy adj.(asig. suport ~ loan .in .fraht aerian ~ .) tot timpul . transporturi) air s.asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever .(mar. aeronavă.global.AGR-ALL agronomist s. a mstraina alimony s. agronom agronomy s.purpose bank . agronomic aid s.ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare.cushion vehicle . avioane airline s.poştă aeriană airborne adj.).) toate riscurile. avion de linie airport s.cargo . mar. general ~ time saved both ends .încărcătură transportată cu avionul ~ carrier .bun alienabil alienate v.navă pe pernă de aer ~ mail ..risks insurance . pi.) contract aleatoriu alien adj.t. riscurile etc.(mar.

1. reducere. alianţă allocate v. a alterna .) adv.de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ .(mar.predare sotto palanco ~ ship .vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note .acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. azil pentru săraci alongside (mar. a repartiza allotment s.i.(man.(bur. alonjă (la cambie) allot v.coefficient/factor . indemnizaţie 4. legal allowance s. timp) allowable adj. a repartiza allocation s.permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol .alocare a resurselor ~ of responsibilities . allow v.cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. alocaţie ~ of resources . a îngădui. a permite 2. rabat 2. alternativă adj. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc.beneficiar alternativ (al unei cambii. repartizare 2. 1. admisibil.înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. repartizare 2. alocaţie. ajutor (bănesc) 3. atribuire. a aloca. alocare. permanent ~ afloat .t.demand . alfa .permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground .economisit în ambele porturi (de operare) alliance s.zi/data de acostare la dană ~ delivery . alternativ ~ offer .t.cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director .) bonificaţie. 1.a fi acostat alpha 5. (acostat) cu bordul la chei. parcelă. a raţionaliza (alimente) ALM-AMU 25 almshouse s. a acorda (bani. alocare. permis. v.t.t.. a aloca. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares atribuire a actiunilor allottee s. a da. întotdeauna.t. (com. 1. bord la bord prep.aviz de atribuire a actiunilor ~ money . lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter . de-a lungul (bordului) ~ date .) repartizare a responsabilităţilor allonge s. al unui cec) ~ (use) cost .ofertă alternativă ~ payee . alternativ v. a atribui.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares .

program de amortizare amortize v.. 1. înlesniri. a aduna amend v. a transmite. sumă. La îmbunătăţi.) amortizare. a corecta. analiză. a se ridica la ~ brought/carried forward .industria distracţiilor/spectacolelor 26 AMU-APP .acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s.~ safely afloat . a ameliora. a fuziona amalgamation s. semnul & amusement 5. cuantum. a rectifica 2. fin.) clauza americană ~ depository receipt . a transfera (o proprietate inalienabilă) amount s. amortisment ~ schedule .(asig. valoare v.t. a acumula.i. total 2. ameliorare.) report.i.t. a amenda (o lege) amendment s. rectificare 2. amendament amenities s. unificare.(cont.) a amortiza 2. sumă reportată ampersand s. corectare.t. distracţie ~ industry . 1.permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton . (to) a ajunge la.shares . american ~ clause . a unifica (două societăţi) v.t.(bur. cantitate.tonă americană/scurtă amidships adj. mar. fin. studiu . fuzionare amass v. (cont.. pi. îmbunătăţire. (cont. volum. la mijlocul (navei) amortization 5.certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option . 1. avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj.

ancorare. anexă v.to trade . loc de ancoraj ~ charges/dues . 1. anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. ancoră v.taxe de ancoraj ancillaries s.raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return .) clauza ancorei şi a lantului ~ currency .analyst s.concediu de odihnă ~ percentage rate .i. transporturi) and conj. şi . animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s.(cont. suport . ancoraj 2.(fin.pl. taxe de ancoraj 3. analist.şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care. specialist în analize anchor s. şi-a redus capitalul) animal s. prin reorganizare. .valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s.ajutor/sprijin pentru comerţ (serviciile de publicitate. animal ~ testing .rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium .) primă anuală ~ report .adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income . anual ~ accounts . cerută de registrul comerţului) ~ value .situaţie anuală (a unei societăţi.(asig. a ancora ~ and chain clause .(asig.testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. a alarura announcement s.company .t. anunţ.venit anual ~ leave . mar.şi compania ~ reduced . sprijin.) conturi anuale/finale ~ general meeting .) valoare anuală (a unui bancare. a anexa. asigurări. ajutor.

a atasa (un document) 2. care trebuie să primească un venit la o data viitoare. a pune.tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj.legislate antitrust apparent adj. de apel ~ court .) avarie vizibilă APP-ARB 27 appeal s.t. (dr.i. antedată v. avans 3. apendice.t.jurisdicţie de apel append v. anuitate ~ bond . anticipat ~ damage .) beneficiar al unei anuităţi annuity s.a respinge un apel to hear an ~ .curte de apel ~ jurisdiction . anexă applicant s. plată anticipată. antidumping anti-inflationary adj. vizibil. de calcul a impozitelor) annuitant s. a face apel. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v. apel.asigurare cu anuitate antedate s.curte de apel to allow an ~ . a antedata anticipation s. supliment.) . un post etc. antitrust ~ legislation .t. 1. a anexa. anticipare 2. solicitant (pentru o licenţă. luată ca baza.a admite un apel to dismiss an ~ .) apel ant appellate adj. a declara recurs ~ court . recurs v. antiinflaţionist ~ measures .(mar.insurance . 1. a aplica (o semnătură) appendix 5.activ. de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. (dr.(asig.(asig.) anuitate la termen .) avarie probabilă/anticipată antidumping s. (asig.obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain .măsuri antiinflaţioniste ~ trends .a judeca un apel appellant s.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane. evident ~ damage .

a dota.for shares . dotări. a afecta v. apreciere appraise v. a distribui. 1. aplicat. repartizare (proporţională) ~ of valuation .t.economie aplicată apply v.. fixat.) cerere de cotare .form .) repartizare a valorii de asigurare appraisal s.vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. post 3.application 5. cerere. a evalua. 1. a folosi.subscriere la acţiuni . (bur. ucenic v. 1.i. stabilit 3. a repartiza (proportional) apportionment s. distribute.formular de subscriere . însuşire 2. practic ~ economics . desemnat 2. a solicita.proiect de lege fmanciara .reprezentant autorizat appointee s. appraisal appraiser s. repartizare (defonduri) ~ account .(asig.for quotation — (bur. expert de evaluare. numire.) apreciere.. întrevedere. pi. evaluator. mar. a stabili (un termen) 3. desemnare 2. mobilier apportion v. a da la ucenicie apprenticeship 5. a aprecia appraisement v. cont. taxator appreciation s. numit. 1 (for) a cere. alocare. a desemna (într-o functie) 2.t.money . a numi.t. creştere (a valorii unui activ) ~ surplus . solicitare .t.i. 1.(cont.ftoj a se adresa. evaluare. amenajări.excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill . echipat ~ agent . fin. functie. apropriere. a fixa. a echipa appointed adj. a se adresa pentru 2. întâlnire 4. ucenicie appropriation s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. a apela la appoint v. dotat.

datorie. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.arbitraj de schimb arbitrator s.peron de sosire ..s and departures . arie. a retine. restanţă. subsidiu approval s.pl.) ~ of exchange . 1.avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform . rămânere în urmă ~ s of wages . arestare. sechestrare v. sosire ~ condition . suprafaţă. articol (de ziar) 2.(pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie.(com. accesorii. arierat arrest s.restanţe salariale ~ s of work .stare (a marfurilor) la sosire ~ notice .) zonă deservită arrear 5. confirmare appurtenances s.decizie de arbitraj ~ clause .s and sailings .teren arabil arbitrage s. a aresta.acord de arbitraj 28 ARE-ASS ~ award . (asig.sechestru asigurător asupra navei arrival s. a sechestra ~ of ship . teren arabil ~ land . . furnituri arable adj.) sosiri şi plecări . de bursă. arbitraj (valutar.curte de arbitraj ~ of exchange . ar area s.t. de schirnb etc.clauză de arbitraj ~ court . restanţă. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s.şef/responsabil de zonă ~ of supply .) ~ agreement . arbitru are s. arierat 2. dr.f.) incendiere premeditată article 5.) sosiri şi plecări arson s.(c. 1.lucrări restante arrearage s. arabil s. articol.arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s.(mar. regiune. aprobare. reţinere. zonă ~ manager .

) s.contract de asociere artificial adj. a asambla. la mal/ţărm.) în contrapartidă ~ seen . montare 3.line de asamblare/montaj .(com. 1. la fel.(cont. articol (comercial).t. pi.persoană juridică artisan s. adunare. pe uscat ask s. a cere ~ price .laborator pentru analize de titru assayer s.contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship .port artificial ~ intelligence . (SUA) preţ cerut v.inteligenţă artificială ~ person . agregat. pe navă ashore adv.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv.t. ca • -at-fconr.expert (guvernamental) care declară un titru ~ office . produs ~ s and conditions .t. grup ~ line . 1.preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin. a monta assembly s. tot atât de prep. la bord.master . întrunire 2.conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra .marcă de titru .) conform uzului ~ from . a întruni 2.caiet de sarcini ~ s of agreement .statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership . contract 3.contract de ucenicie ~ s of association . analiza/stabilire a titrului v.cu titlu de împrumut ~ per advice .cu începere de la data ~ loan . punct. a convoca.(com.paragraf.jladata ~ customary . artificial ~ harbour . artizan. asamblare. meşteşugar as adv. chimist-analist (care determine titrul) assemble v. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark .

dr. agent fiscal. o sarcină) 3. a unei .(cont. fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure . 1. împuternicit. despăgubirilor etc. alocare.) asesor asset s. fixare.valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover . (dr.avarie evaluabilă ~. a stabili (o data. cesionar v.) expert de evaluare (a daunelor) 3.s and drawbacks . a cesiona assignable adj.s value . 1.sală de întruniri ~ shop .) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) .) valoarea activelor assign s. calitate. a repartiza 2. a aprecia.producţie în flux/pe bandă ASS 29 ~ room .atelier de montaj assess v.backed loan . a asigurarilor) 2. fin. a aloca.) cesionar ~ in bankruptcy . a numi în (funcţie) 4. aimpune. a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.credit garantat cu active ~ backing/value per share .(cont. a fixa. impozabil ~ damage .) 3. evaluabil 2.) coloana activelor .income .creanţă cesionabilă assignee s. lucru util.judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management . evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.~ production .lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei.. 1.venit impozabil assessment s. 1. a fixa suma (impozitelor.) activ ~ and liability statement . 1. însuşire 2. impunere. repartizare 2. a tax a assessable adj. (cont. evaluare 2. estimabil.) a ceda. (dr. 1. taxare assessor s.(fin.(fin. 1.(SUA) bilanţ ~ .activ şi pasiv ~ s side .(fin.(fin. (dr. mandatar.turnover .t. cesionabil ~ debt .avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities .) structura activelor .) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping . stabilire (a unei date. a estima. estimare..t. apreciere.

gratuit ~ or better . la ~ and from .la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite. cesiune ~ clause .) assistant s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best .) la paritate/valoarea nominală ~ risk . a se asocia association s.cesiune de creanţă assignor s.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par . subordonat. ajutor (economic.sarcini) 3.cedare a drepturilor de autor ~ of debts . în timpul navigaţiei ~ ship's rail . partener v.) cesionare. asistenţă.) clauză de cesiune ~ of copyright .(asig. mar.informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep.i. (dr.contabil adjunct ~ manager .) la eel mai bun preţ ~ call .) cu rise ~ sea . a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s.) cedent assistance s.(asig.(asig. societate 30 ASS-AUC assort v. asimetric ~ information .(mar.) la balustrada . adjunct ~ accountant . tehnic etc. a asorta. (com.director adjunct associate s. mar. asistent. numire (în funcţie) 4.(bur. (dr.(bur.(bur. adjunct adj.) la şi de la ~ arm's length . mar.t.(asig.) pe mare. asociaţie.) asortiment assurance s. asocial.la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge .

at-large .) attributable adj. servicii ~ book . 1.concurenţă atomistâV perfectă ~ test . atnbuibil .(man. atomist ~ competition . a autentifica.stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj.la vedere (despre o cambie) ~ (the) market .in-fact . frecvenţă 2. 1.la preţul pieţei athwartships adv. împuternicit. a atesta..special .) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector . comportament ~ survey .testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s.condică de prezenţă ~ time .împuternicit .avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj.at-law .avocat Attorney General . avocat 2. (SUA) ministru de justiţie . ataşat (diplomatic) -case ..servietă-diplomat attachment s. mandatar ~ .profit .navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight . transversal pe navă ~ stowage . îngrijire.analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi salariaţi) attorney s.procurer general. a legaliza attitude s. sechestru attendance s. atitudine. o ofertă etc. public 3.) arestare. (dr. prezenţă.t. asistenţă.avocat cu drept de acces la toate instanţele . atractiv (depre un preţ.timp petrecut la locul de muncă attest v.

autorizare. autofmantare autograph s.semnătură autorizată autofinancing s. autorităţi. automat . cenzor.sală de licitaţie AUC-AVA 31 ~ sale .prelucrare automata a datelor ~ machine automat ~ stabilizers . drept. revizor contabil ~ s'report . audit. a verifica.drept de semnătură authorization s. a autoriza authorized adj. 1.studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s.comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. autarchy authority 5.autorizaţie scrisă authorize v.agent . audienţă ~ research .stabilizatori automaţi . licitator audience s. revizie contabilă v. a face o revizie contabilă ~ committee .politică de austeritate autarchy s.specimen de semnătură automatic adj.data processing . (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room . reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign . licitaţie v. competenţă 2.vânzare la licitaţie auctioneer s.t.buget de austeritate ~ poKcy . semnătură originală ~ signature .raport al cenzorilor austerity s.depozitar autorizat ~ signature . pi. autarhie autarky v. autograf.t. autorizaţie ~ in writing .t. autorizat .sau unui departament dintr-o organizafie) auction s.i.capital autorizat/nominal ~ depository .reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock . a revizui (registre contabile) v. austeritate ~ budget . autoritate.

acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport . mar.(asig. (asig. 1. (valoare) medie 2. disponibil 2. a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker .contribuţie la avaria comună. mediu.compromis de avarie ~ as customary . lichidator de avarie ~ adjustment/statement .autocamion autonomous adj.) etalon automat ..) dispaşor. automobil adj. bancomat automation s.) perioadă medie de colectare (valoarea medie a . expert de evaluare a avariei.easier automat (la banco). de automobil ~ insurance .(fin. valabil ~ assets .despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei" 32 AVA-AX ~ bond .construed e de automobile ~ industry . disponibilităţi average s. compromis de avarie comună ~ certificate .(asig. repartizare/ reglementare a avariei ~ agent . mar. auto.(fin.(în teoria economică) ~ standard .industria de automobile . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s.t.comisar de avarie ~ agreement .) dispaşă de avarie comună. autonom ~ investment .irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului producţiei.clause . automatizare automobile s. 1. auto. mar. valabilitate available adj.active lichide. mijlociu v.teller machine . 1.clauza avariei ~ collection period . disponibilitate 2.certificat de avarie . de automobil ~ engineering . a calcula media.shares .transport auto ~ truck .asigurare auto automotive adj.) avarie adj.

cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.asigurare aviatică ~ shares .pierdere in avaria comună ~ output .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .valoare medie averaging s. a rezilia (un contract) avoidable adj.quality . care poate fi înlăturat .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .probă medie ~ tare .t.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .cost pricing .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .înclinaţie medie de a economisi . (mar.conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost . (bur.producţie medie ~ price .preţ mediu .) avizo avoid v.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . aviaţie ~ broker .rata medie a impozitului ~ value .calitate medie ~ revenue .scadenţă medie ~ loss .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .propensity to consume .tară medie ~ tax rate . evitabil. a anula.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .

anulare.clauză rezolutorie avoirdupois s. a hotărî (o penalitate. cunoaştere (a către consumatori) ax(e) s. 1. reziliere ~ clause . la acorda (un premiu) 2.costs .costuri variabile avoidance s. restricţii bugetare severe v. a da (o sentinţă). premiu 2. o plată). a reduce drastic (cheltuieli.t. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. bugete) calităţilor unui produs de . conştientizare. a arbitra awareness s. decizie arbitrală (a unui tribunal de arbitraj) v.. sentinţă judecătorească. reducere drastică (a cheltuielilor).t.

5c.ANEXA Unităţi monetare folosite în Marea Britanie echivalent traducere 10 lire 10 lire = lOpounds 51ire guinee =10 pounds = 5 pounds liră (sterlinâ) lirâ pound (sterling) = 21 sh\\\mgssau one pound and one (sterlinâ) sovereign shilling = 20 shillings sau lOpence = 20 shillings sau lirâ (sterlinâ) jumătate quid de liră coroană jumătate 100 pence half-pound de coroană = 20 shillings crown** half= 10 shillings crown** = 5 shillings = two shillings and six (pence) = two shillings and six (pence) two and six (pence) ** jumătate de coroană = 2 shillings =12 pence florin** florin =12 pence shilling** şiling = 6 pence bob** şiling = 2 pence sixpence** şase peni = 4 farthings twopence doi peni = 2 farthings penny peni halfpenny jumâtate de peni farthing sfert de peni denumire tenner tanner fiver guinea* simbol £10 £10 £5 21 s. six pence sunt ieşite din uz. shilling. Australia şi Canada echivalent = traducere 20 dollars = 20 de dolari 10 dollars = 10 dolari 100 cents = dolar 100 cents = 50 dolar cents = 25 jumătate de dolar cents = 10 sfert de dolar cents = 5 cents zece cenţi = 1 cent cinci cenţi cent simbol $20 $10 $1 $1 50 c. ** crown. 6d. half-crown. sau 2/6 2 s. sau 100 p £ 1 sau 20 s. sau lf-1 s. . lc. £ 1 sau 20 s. ea fiind folosită pentru exprimarea onorariilor profesionale. sau -/6 2 d. denumire double eagle eagle dollar buck half-dollar quarter dime nickd cent Unităţi monetare folosite în SUA. florln. sau £ 1 s. a donaţiilor etc. two and six (pence). 10 s. sau 2/6 2 s. sau -/} Vid. sau 50 p 5 s. sau -11 1 d. 6 d. sau 100 p £ 1 sau 20 s. * guinea nu existâ ca monedă. 25 c. 10 c. sau 21-1 s. 'Ad. sau l/-6 d. bob. sau 25 p 2 s.

109. nautica) mile = 1 international nautical mile (naut. 0. 1 inch (in.370 in.) 1.853km 1.) = 1 foot (ft. = 16. 10. = 22 yds.K.029 m 66 ft. 4 perch 10 chain 8 fur. = 220 yds. = 1760yds.) = 6 ft.3937 in. 1 millimetre (mm) 1 centimetre (cm) 1 decimetre (dm) 1 metre (m) 1 decametre (dam) 1 hectometre (hm) 1 kilometre (km) SI 25. 2yds.5 yds.4 yds.94 yds.852km viteza marină se măsoară în knots: 1 knot = 1 nautical mile per hour * Terminologia referitoare la unităţile de măsurâ a fost redată în limba engleză.5 ft. 3ft. 1 LI. fiecare termen fiind inclus în DEER. m.4 mm 0.914 m SE 0.0394 in.621 m. .937 in. 39. 1.829m 1 rod. = 1 furlong (fur. 3. pole sau perch 5.) = 1 yard (yd.609 km (m. 5. = 1 (statute) mile 1.) 6080 ft.368 ANEXA Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) cu echivalentul în Sistemul Englez de Unitâţi (SE)* Unităţi de măsură pentru lungime SI 10 mm 10 cm 10 dm 10 m lOdam 10 hm SE 12 in.12m 660 ft. = 1 chain 20.305 m 0. 0.) 0.) lfathom(fm.201 km 5280 ft.

92 in. 1 1 furlong (fur.029 m 20. ft. ft.4047 ha .000 sq.) 1076. 0.7639 sq.5900 km2 9.117 cm 5. 10.59sq. (=1. m.000 sq.12 m 0. 0. yds. 15.000 ares 100 1195.yds. in. 0.201 km 1. 0. links = 1 sq.) 1 square 1 rod of brickwork s 100 m2 100 dam2 100 hm2 SE 0.1550sq.1959sq.0929 m2 0.1012 ha 0. yds.609km SI 484 sq. yds.7 m2 4840 sq. acesta poate fi subdivizat în ari: SE SI 100 m2 1000 1 are 10 119. in. 4 6. chains = 1 acre SE SI 20. = 1 sq. m. m. in.3861 sq.0016 sq. ft. 640 acres 100 sq. 1 dekare 1 m2 ares 2.5000 sq.) 100 links mile (m. ft.sq. 404.2928 m 2 * hectometrul pâtrat este cunoscut şi sub denumirea de hectar. chain 4x4 poles sau 16 sq.29 m2 0.yds.50 1 chain yds. 5.yds. yd. in.9sq. yds.ft.ANEXĂ Unităţi de măsură pentru suprafeţe 100mm 100 cm2 100 dm2 2 SI 1 square millimetre (mm2) 1 square centimetre (cm2) 1 square decimetre (dm2) 1 square metre (m2) 1 square decametre (dam2) 1 square hectometre (hm2)* 1 square kilometre (km') SE 1 square inch (sq.0039 sq. 22 yds.) 1 square perch 1 rood 1 acre 1 square mile (sq.3910sq. 4 40 sq.) 1 square foot (sq. in.2903 m2 25.471 acres hectare Unităţi topografice de mâsură Unitâţi topografice pentru lungime SE llink 1 pole 7. chain 100. poles = 1 sq. yds. sau 484 sq.) 10 chains 8fur. 272 -!.4047 ha 2. 2 m 10. 80 chains Unităţi topografice pentru suprafaţă 100 x 100 links sau 10. SI 144 sq.4516 cm2 0. links sau 10 sq. 25 links 220 yds.) 1 square yard (sq.8361 m2 25. 9 sq. ft. chain 22 x 22 yds. perch 4 roods sau 4840 sq. 30 — sq.

48 140. yd.0 cu. (= 13. sau 640 gal. sau 8 pt.101 4. 0.9689 pt. 1 pint 0.95 281.0795 cu. ft.52 2819. 2 bu. sau 8 gal.) = 1 bushel (bu. 36 bu. in. 35.57 1409. 2 weys sau 80 bu.ft.) = 40 cu. sau 5 qrs. = 100 cu.47 290.810 35. 353.092 36. 2 gal. sau 32 gal.) = 1 chaldron* = 1 wey** sau load** = 1 last** SI (înlitri) M.) = 1 cubic yard (cu. load şi last sunt astăzi foarte rar folosite. . Brit.39 cm3 0.1467cu.0283 m3 0.7646 m3 1. 4 pk. ** strike.) = 1 strike** = 1 coomb** = 1 quarter (qr.) SI 16. ft.405 8. = 1 cubic metre (m3) sterul este folosit ca unitate de mâsură pentru cherestea: 1 cubic metre 10 decisteres 10 steres 1 stere 1 stere 1 decastere SE 1728 cu.) = 1 peck (pk. 27 cu. ft. sau 16 pt.370 ANEXA Unităţi de măsură pentru volum 1000 cubic millimetres (mm3) = 1 cubic centimetre (cm3) 0.) = 1 cubic foot (cu. in.44 SUA 0. 40 bu.) = 1 quart (qt. ft. in. sau 64 gal. sau 1 load of earth 1 ton of shipping 1 register ton of shipping 35. 1000 cubic 3 centimetres (cm ) = 1 cubic decimetre (dm3) 61. wey.3147 cu.550 1. 1 bushel 0.74 145. sau 320 gal.568 1.3147 cu.3147 cu. Brit. in.25 1454. ft. yds. sau 16 gal. 1 pint (pt.04 echivalente americane şi britanice SUA M. sau 288 gal.24 70.90 1268. Unităţi de măsură de capacitate pentru cereale şi mărfuri pulverulente unităţi britanice şi americane 2 pints 4 qt.0610 cu. ft.546 9. 8 bu.72 2909.37 72. coomb.9689 bu.94 1309.1327m3 2. 4 bu. ft. * chaldron se foloseşte astâzi numai pentru cărbuni. 1000 cubic decimetres (dm3) 35.) = 1 gallon (gal.136 4.8317 m3 SI SE 1 cubic inch (cu.

oz. oz.) = 1 fluid ounce (fl. oz.163 cm3 0.261 cm3 1. Brit. 22. 0. = 1 gill British = 1 gill USA = 1 pint (pt. 1.) = 1 fluid H. 0.) 2. (= 0.) 5 fl. SUA 0.) = 1 gallon (gal.) M.21 Ipt.573 cm3 118.) = 1 quart (qt. (= 0.1361 4.062 cm3 2. Brit.0 gal. 4qt. 0.oz.065 cm3 568. dram (fl.8327 gal. dr. 264.20 gal. 0. 4 fl.552 cm3 28. 2.4 gal.ANEXA Unităţi de măsură pentru capacitate SI 10 millilitres 10 cl 10 dl 101 lOdal 10 hl =1 kilolitre (kl) (ml) = 1 centilitre (cl) = 1 decilitre (dl) = 1 litre (1) = 1 decalitre (dal) = 1 hectolitre (hl) M.64 gal.413 cm3 142.176pt.11pt.76pt.946 1 3.785 1 echivalente americane şi britanice SUA 1 fluid ounce 1 pint 1 gallon M. 8 1 minim (min. .264 gal.0 gal.22 gal. 0. 26.0 gal.957 cm3 29. 220. 0. 371 unităţi l )fitamce şi amencane 60 min.059 cm3 3. BriL 1.291cm3 473.8327 pt.5461 SI SUA 0.0176 pt.02 llpt. 4 gills 2pt.0408fl.) 2. dr.

0. 15.) 1 ounce (oz. 1 quarter (qr. 1 grain (gr.353 oz. 3.4536 kg 6. 0.) : 1 ton (UK sau long ton)* *în SUA.035 oz.) 1 stone .) 1 dram (dr.8 mg 1. chintalul scurt şi tona scurta sunt mai folosite: 100 Ib.154gr.9072 tonnes . 0.) 14 Ib. SI 64.7006 kg 50.01605 tonnes avoirdupois 16 drams 16 oz.62 Ib.8024 kg 1.) 1 pound (Ib.527 oz.984 (long) ton = 2204.sau 1121b. = 0. 1. (=7000 gr. = 1 short ton SI 45.372 Unităţi de măsură pentru masâ SI 1 milligram (mg) 10 mg =1 centigram (cg) 10 cg =1 decigram (dg) 10 dg =1 gram (g) 10 g =1 decagram (dag) 10 dag = 1 hectogram (hg) 10 hg =1 kilogram (kg) 1000 kg =1 tonne (metric ton) ANEXÂ avoirdupois 0.36 kg 0. 20 cwt. 1 hundredweight (cwt. 4qrs. 28 Ib.3503 kg 12.543 gr.3495 g 0.205 Ib.015 gr.772g 28.43 gr. 2. =1 short hundredweight 2000 Ib.) .

lOOO^irad 1000 m rad SI 1 microradian (u rad) = 1 milliradian (m rad) = 1 radian (rad) SE 1second minute degree SE 0.2592 g 1.2909 ^rad 17. l pennyweight (dwt.48 kg -. 100 Ib 20 Unităţi de măsură cwt.5552 g 31.860 u rad 0. 1 ounce (oz.) : 1 quarter (qr.206 seconds 3.2204.331 kg 37.242 g 9.437 minutes 57.) .324 kg 746. 25 Ib.15 Centigrad 100° C 90° C 80° C 70° C 60° C 50° C 40° C Fahrenheit 212°F 194°F 176°F 158° F 140° F 122° F 104° F .c°C+273.c°F-32) =.) : 1 ton of gold or silver SI 0.296 degrees = = 180/ndegrees SI 4.) .065 g 0. pentru unghiuri 1 grain 1 carat of gold or silver . 1 pound (Ib. 12 oz.1035 g 373.62 Ib.) : 1 hundredweight (cwt.45 urad =n/180rad n / 4 rad n 1 3 rad TI / 2 rad 2nrad n /200 rad 60 seconds 60 minutes 45 degrees 60 degrees 90 degrees 360 degrees 1 grade sau gon 1 1 1 octant 1 sextant 1 quadrant sau 1 right angle 1 circle sau 1 circumference I/IOO'11 of a right angle Unităţi de măsură pentru temperaturâ "Fahrenheit "Centigrade "Kelvin ecuaţii pentru conversie =(9/5xJc°C)+32 =5/9x(.ANEXĂ ANEXĂ Unităţi troy (unităţi de masă pentru metale şi pietre preţioase) SE 4 grains 6 carats 20 dwt.

54 8.69 5.91 1.46x2.54 x 23.02x1.69x16.11 16.27x11.83 x 8.39 11.05 x 2.27 4.Centigrad 30° C 20° C 10° C 0°C -10° F -20° C -30° C Fahrenheit 86° F 68° F 50° F 32° F 14° F 4°F -22° F 374 Mâsuri pentru hârtie dimensiuni internaţionale denumire SI (în mm) AO 841x1189 Al 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210x297 A5 148 x 210 A6 105 x 148 A7 74 x 105 A8 52 x 74 A9 37 x 52 A10 26 x 37 dimensiuni ale filelor de denumire format mm Crown SI 186x123 7-x4SE 184x124 7-x4Large Crown SI 198 x 129 SE 197 x 130 7-x5Demy SI 216x138 SE 216x140 8-x5Royal SI 234 x 156 SE 248 x 156 9-x6A5 SI 210x148 8-x5cantităţi de hârtie cantităţi tradiţionale 24 sheets = 1 quire 20 quires (480 sheets) = 1 ream 516 sheets = 1 printer's ream standard actual 25 sheets { 500 sheets standard SE (în ţoli) 33.83 2.91x4.81 23.46 carte in-octavo ţoli 37 88 17 48 73x5-1 48 31 48 81x5^ 28 ll 22 9lx6l 48 31 48 17 48 ANEXĂ .39x33.11x46.13 2.13x5.05 1.

balon ~ payment . (§i -out) 1.t.(cont. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.of payments . balast v.sold reportat ~ due .sold creditor ~ of accounts . a elibera pe cautiune 2. 1. balastare. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.selectie ponderata bale s. 1. echilibrat ~ budget .balanta concesiilor .registru de solduri ~ brought forward . a balansa (un cont) 2.balanta de conturi ~ of concessions . 1.t. a balasta (o nava). act de depozit in garantie bailor s.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . balanta. taxa de balastare balloon s.balanta comerciala ~ sheet . cantar 2. 1. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . a garanta pentru bailable adj.) 1.) permis vamal de bagaje bail 5. (cont. balot v.) s. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. ~ sample .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . portarel bailment s.caric/incarcatura complet(a) . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .t.) sold v.a chezasui.goods . bal. (mar.(mar. eliberare pe cautiune 2. depunere (de marfuri) pe baza de contract.34 BAG-BAN ~ room .marfuri in baluri ballast (mar. garantie 2. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for .caric/incarcatura in baluri .sold debitor ~ in/on hand .crestere echilibrata ~ (issue) load .balanta de plati ~ of trade .casa de bagaje ~ sufferance . cautiune.t.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .pescaj in balast ~ passage/voyage .fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.buget balansat/echilibrat ~ fund .) bilant balanced adj.calatorie/voiaj in balast ballastage s. a echilibra (un buget) ~ book . a incarca cu balast ~ declaration . garant v. imbarcare de balast 2.

titluri de renta consolidata ~ balance .charges/commission .cont bancar ~ annuities . a avea cont la banca 2.accept/cambie bancar(a) ~ account . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .comision bancar ~ clearing .t. interdic|ie v. banca v. a fi bancher. interzicere. a depune la banca v. a prohibi bank s.t.clerk .easier (de banca) ~ credit .carnet/livret de banca .sold in banca ~ book .i.imprumuf) ban s.cliring bancar .depozit bancar ~ discount .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .credit bancar ~ deposit . a interzice. 1.

(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .) concordat to go ~ .t.(dr.bancnota ~ of commerce .dobanda bancara ~ lending policy . amplasare 51 dimensiune) . gol. bancruta ~ level . debitor insolvabil adj.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .sindicat bancar -system. insolvabil v. \. activitate bancara 2.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. neasigurat.banca centrala ~'s cheque/draft .cont bancar ~ law .nava nuda (navlositd ford echipaj) .a da faliment bankruptcy s. 1.rezerve bancare ~ run . nud (despre o nova fora echipaj) 2.depasire a contului din banca.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .control al gestiunii bancii ~ guarantee .sarbatori legale ~ insolvency . afaceri bancare.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .trata bancara ~'s clearing house .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.referin^a a bancii ~'s order .tmprumut bancar ~ note . 1.BAN-BAR 35 ~ examination . a duce la faliment.banca comerciala ~ of deposit .insolvabilitate bancara ~ interest .drept bancar. falit.garantie bancara ~ holiday . 1. falit. legislate bancara .structure . credit prin cont descoperit ~ rate .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.scont comercial ~'s enquiry/reference .banca de emisiune ~ overdraft .lichiditate bancara ~ loan . fara asigurare ~ boat . servicii bancare -account .taxa de scont ~ reserves .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. bancher 2.extras de cont ~ sweep arrangements .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .sistem bancar bankrupt s. lingou ~ code . care poate fi acceptat de o banca ~ asset . bara 2.banca de depuneri ~ of issue . faliment.(dr.support . director de banca ~'s acceptance/bill . lege bancara. a falimenta ~'s certificate .politica de creditare a bancii ~ liquidity .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .cod de bare (pe un produs) bare adj.

a cadea la invoiala. a mcheia un targ.caric/incarcatura in butoaie barrier s.bariera comerciala barrister s. tranzactie.) evidente primare ~ earning power ratio .slep-tanc petrolier bargee s.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.(cont. barometru ~ stock .(bur. fals (despre monede) basic adj. chilipir v. targuiala 3. salanda ~ derrick . butoias 2.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.acord de barter . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . mar. baza.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. baria.intermediar. punct de plecare 2.lichidare a stocului. misit ~ prices .baza de impunere .i. 1.drept de negociere (a unui contract) barge s. persoana vinovata de baraterie barratry s. butoi.pole charter navlosire a navei nude. fundamental. cumparare avantajoasa. bariera.) barter ~ agreement/arrangement .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . 1. nepretios (despre metale). negociere ~ power .raion de solduri ~ hunter .and sale .slep cu biga.barometru barrator s.boat/. soldare to be a ~ . mahona. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . targ 2.) actiuni . bargee barometer s. contract de navlosire a navei nude ~ trust .port cu alimbare ~ tank . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.tranzactie de barter/in contrapartida base adj.hull/. (away) a vinde tn pierdere v. restrictie ~ to entry . (corn.transaction .t.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . membru al echipajului unui slep bargeman v. a se targui pentru 2. slepar.preturi de sold ~ sale . 1.(dr. a face o afacere . obisnuit. slep.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . 1.36 BAR-BAS ~ . a negocia.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . (asig. avocat (in instantele superioare) barter s.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .salariu tarifar/de baza basis s. ponton cu biga de marfa ~ port . afacere.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. invoiala. de baza ~ banking servicii bancare principale/de baza ~ books .

efect de comert la purtator ~ scrip . a saraci. cos ~ of currencies .) uzufructuar beneficiary s. a trage foloase/profit ~ association/club/society . alocatie v. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .cersetorul. in scadere v.(bur. a pauperiza ~ .my-neighbour policy .t. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . 1. cersetor v. a beneficia. indemnizatie. beneficiu. anticipat beggar s.) s. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . de scadere.tax profit .tranzactie a la baisse bearer s. lot. avantajos ~ interest -(dr. beneficiar benefit s..) sub pari.politica . indice de profitabilitate .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.pret/tarif de baza basket 5.pia^a in scadere ~ pool . inainte de ~ .) belonger s.cartel al speculantilor a la baisse below prep.t. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. ajutor. castig.profit neimpozitat beforehand adv.t.) uzufruct ~ owner . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .. devalorizare competitivd etc.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .certificat provizoriu (de acfiuni. sub ~ par . serie (de mar/a) ~ production . obligafiuni) la purtator ~ securities .campanie/ speculate a la baisse ~ market . partida.(fin. magazin universal 3.titluri de valoare la purtator beneficial adj. bazar de binefacere bear (bur. a aduce beneficii v.acfiuni la purtator bearish adj.(fin.(dr.run .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .BAS-BEN 37 ~ point . a folosi./. 1. purtator ~ bond . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. profitabil. bazar (oriental) 2.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . folos 2.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .account/position . cu excepfia publicitdfii in mass media) . apar^inator (tip de consumator) adj. adj.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack .) raport beneficiu-cost.

?. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. andosat ~ bill . 1.stivuire incorectă/ne- .t. restant v.note . (fin. ajutor 2.monedă falsa . invers 2.debt . sprijinit (financiar) 2.of currency .(bur.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .t.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .cambie andosată . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.) acoperire . financiar 2. 1.(cont. verso adj.B baby 5.) scrisoare de garanţie ~ load . 1.datorii acumulate ~ of orders . copil ~ bonds .debitor rău platnic ~ debts account .rău platnic ~ stowage-.(mar.speze restante ~ freight . 1. (bur. a sprijini (financiar) 2.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .portofoliu de comenzi neonorate backward adj. a postdata backed adj. sprijin.(mar. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges . susţinut.comenzi vechi/restante ~ pay .acoperire a monedei backlog.încărcătură de înapoiere ~ orders .) navlu de înapoiere ~ letter .) bon de livrare backer s.to-back loan .restanţă (de salariu) ~ .datorie neperformanta ~ debtor .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . a susţine. restanţă .(mar. prost ~ claim .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. bancher.of debts . rău. backwardation bad adj.) deport backwardization v.) scrisoare de garanţie backwardation s.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . înapoiat. întârziat ~ integration . 1. susţinător.(mar. andosator.

poliţă de asigurare a bagaj elor .declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . pungă v. a însăcui — cargo .corespunzătoare bag s. bagaj ~ check .caric/încărcătură în saci baggage s.t.recipisă de bagaj e ~ declaration . sac.

fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. afis. a . anun^ v. 1. amelio-rare. oferta.i.coalitie a hcitan^ilor bidding s. licitant -s'ring .(bur. pe comanda (despre haine) best adj.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . proiect de lege 2. superior ~ offer supraoferta betterment s. oferta. maxim ~ buy . cuseta v. adv.t.coefficient/factor .price .coalite a licitan^ilor bilateral adj. 1. front de dane.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .t.clauza danei/. a lasa prin testament bequest s.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. (SUA) bancnota 7. a testa.transport de linie neregulat berthage s. pariu v.costuri ale ofertei de pre^ .cota navlurilor de linie ~ owner . reclamafie. inventar.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.i.. plangere 6. a acosta la dana ~ cargo .) cerere.i.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . petitie. eel mai bun s.monopol bilateral ~ trade agreements .) bilateralism bill s.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . a da. declarable. certificat 3. testament 2. ofertant. lista. spatiu de receptionare a marfurilor 2.la rand" ~ freights/rates .t. (corn. 1. cambie 5. mostenire berth s.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . licitare. licitare. v. pret oferit (la licitafie) v. a licita. articol foarte cautat bet s.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. a paria beta s. factura.taxa de dana ~ charter . pret oferit (la licitafie) ~ ring . taxa de stationare la dana bespoke adj. mai bun. beta . (over) a supralicita 3. 1. bilateral ~ contract .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . nota de plata 4.(fin. dana 2.proprietar de nava de linie ~ terms .. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.t. imbunata^ire. dezvoltare ~ levy . 1..38 BEN-BIL ~ in kind . a participa la licitatie ~ -asked spread .beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.carte de mare succes. (dr.(bur.caric de linie ~ charge . 1.

conosament ~ of materials . factura .set de cambii ~ of fare .meniu.deviz estimativ ~ of sale .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . produse) ~ card . avizier. santaj.cambii pentru Tncasare . a santaja. adj. a anunta (printr-un afi§) 3. (over) a obliga. angajamente Ie gale) 2. acreditiv ~ of delivery .cambii de platit ~ s receivable . spargator de greva blackmail s.taxa de scont ~ s for collection . lada.registru de cambii ~ . negru v.of parcels . a constrange binder s. a factura ~ book .cambii de Tncasat billboard s.functionari ~ economy . a lega (prin contract.lipitor de afise ~ rate .) bimetalism bin s. biodegradabil biotechnology s. a trece pe o lista 2.lista de materiale .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .t.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .factura. 1. anuntare ~ clerk .contract de vanzare ~ of sight/view .BIL-BLA 39 inregistra.piata de scont ~ of adventure . lista de mancaruri ~ of goods .cambii pentru scontare ~ s payable .nomenclator de marfuri ~ of health . extorcare v.broker . biotehnologie black 5. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .t.bani murdari ~ payment .(mar.of entry . a obliga. act de insotire ~ of quantities .facturier ~ machine .speculant pe piata neagra ~ money .t.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. facturare 2.declaratie vamala provizorie ~ of store . cutie (pentru unele alimente.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . a determina. a extorca ~ of sufferance . 1.coated workers .masina de facturat bimetallism s.bon de livrare. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.scrisoare de credit. aflsare.agent de scont ~ market .(mar.of credit . panou de afise billing s.of exchange .nota de cheltuieli de judecata . (out) a da la ucenicie 3.declaratie vamala la sosire .cambie ~ of exchange in a set . (fin.

masa si casa. general.sky laws . 1. dulap 2. ipoteca generala/totala ~ order . 1.semnatura Tn alb ~ transfer .comanda generala/nespecificata ~ price .t. bord (al unei nave etc. masa 5. mancare.societate fictiva ~ signature . albastru ~ chips . organizatie ~ copy . comisie. spa^iu gol/necompletat 2. avizier v.consiliu de administratie . fals.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . bloc (economic).gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .) 3.pref. a tine Tn pensiune ~ and lodging . (bur. a urea la bord 2.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . departament.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .40 BLA-BOG blank adj.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.oferta Tn bloc ~ trading .t.persoanajuridica ~ language . -organ.room .andosare Tn alb ~ signature . scandura.t. a bloca (un cont) ~ insurance .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . general/unic blister s.cambie In alb ~ bill of lading . in alb s.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . necompletat.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).ambalaj transparent bloc s. consiliu. bloc. blister ~ pack . 1.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.) pachet de actiuni v.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . pensiune ~ chairman . minister 4.cec Tn alb ~ credit .semnatura de complezenta .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . global ~ insurance . a supune unei blocade blue adj.conosament la purtator ~ cheque . (SUA) cvartal 2. grupare (politico) block s. fbrmular. prezentare . fictiv ~ cheque . blancheta ~ acceptance/bill .collar workers .cec fals ~ company .limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. blocada v.presedinte al consiliului de administratie .sala de consiliu body s.foot . panou. 1.

detinator de obligatiuni bondsman s.inregistrare contabila ~ entry system . (in) a ponta (un salariat) la venire 4. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . angajament formal de plata 3. contabil v.t.pret de cost contabil ~ debt . pi. 1.) sistem de evident a intrarilor ~ profit . de carte 2. (fin. volum 2.pia^a titlurilor de stat ~ note . succes in afaceri bond s.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .registre/evidente contabile . depozitat in antrepozit vamal ~ carman . 1.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .profit contabil ~ s of account .tranzac^ie necinstita bolshevism s.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .) garant bondwashing 5'. 1.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. bilete) 3.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . (off. a retine (locuri.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. obligatiuni la purtator 2.emisiune de obligatiuni. 1. care rezulta din registrul contabil.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .BOG-BOO 41 ~ transaction .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . 1.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . 1.) contract de garantie v. in vama. (asig. bolsevism bonanza s. garantat prin obligatiuni 2. a trece Tntr-un registru 2.) obligatiune. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .(cont. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . Tmprumut obligatar ~ loan . prima.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . carte. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.tmprumut obligatar ~ market . a inregistra. garanfie. mina de aur 2.marfuri in vama ~ stores .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. 1.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.creanta contabila ~ entry . registru (contabil) adj. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . (dr.t.sistem de prime book s.

minim. crestere rapida. librar bookshop s. gol de productie ~ inflation .sala de vanzare de bilete ~ note .casa de bilete bookkeeper s.) booth s. bilete) ~ clerk .easier (la casa de bilete) ~ hall .{mar. contabilitate booklet s. a mari (preturi) 2. persoana care ia cu imprumut. conjuctura economica favorabila 2. impozitare) ~ creep .t. agent de pariuri bookseller s. chiosc border s. crestere. a prospera 2. gatuire a productiei. (mar. 1.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . o marcd etc. taraba. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. patron bottleneck s.t. imprumutat. frontiera. grani^a ~ station . (dr. explozie (a preturilor) v. grupa (de salarizare. baza 2. stand de carfi. 1. rezervare (de locuri. bookmaker. chiosc de ziare bookstand v.trade .i. boss.(cont.contract de Tmprumut maritim ~ lien . jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. constrans 2. librarie bookstall s. (mar. brosura bookmaker s. trecere in registru 2. Tn drum spre bounty s. timp mort tn fluxul tehnologic.t. avant (economic).ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. clasa. a creste. 1. scurta perioada de avant economic.industria earth ~ value . carena. a promova. prima. categorie.a tine contabilitatea booking s. debitor boss s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. butic boycott s.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. 1.gara de frontiera ~ tax adjustments . Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .) (for) cu destinatia. 1. sef.) obligat. perioada de succes (al unui produs) 3. boom 2. prosperitate. bookstall boom s.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. 1. Tnregistrare. crestere temporara (a preturilor) boost s. nava adj. a lua cu Tmprumut borrower s.valoare contabila ~ value weights . I. a Tmprumuta. eel mat scazut ~ price . a boicota bracket s. a sus^ine intens (un produs.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. contabil bookkeeping s. a progresa. boicot v. retinere.) fund de nava.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . marire (a preturilor) v. fund.

creare a marcii breach s. fragil.grafic al pragului de rentabilitate ~ .even analysis . a rupe (un contract) 7. ~ . fabricant de bere brewery s. a defaica. defalcare. incalcare.imagine a marcii ~ loyalty . a analiza 6.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . 1. casabil breakage s. a clasifica. domeniu. luare sau dare de mita bridge s.loan . punte . a incaica.i.nerespectare a secretului . spargere.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . a falimenta. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. avarie. filiala. 1.management al marcii ~ name .imprumut-punte/de legatura. a corupe bribery s. a lansa (o companie.valori ale marcii branding s. nerespectare ~ of confidence/security .incalcare a unei clauze contractuale break v. brainstorming branch s.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.retea de sucursale brand s. un produs) cu multa publicitate 5. (up) a ridica (o sedintd) v. a rupe 2. divizare. fabrica de bere bribe s. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.denumire a marcii . adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index .depanare brew V. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .t.L a fabrica bere brewer s.BRA-BRI 43 brainstorming s. mituire.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .i. a mitui.(cont.t.clauza ineficientei (navei) ~ of prices .valuation . deteriorare 2. analiza ~ clause .of contract . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. sucursala v.analiza a preturilor ~ service . a ruina 3.even chart . clasificare3. tmpartire. 1. marca ~ acceptance . a da faliment 2. branding. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. 1.incalcare a contractului ~ of trust . ramura.even point .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . bransa.abuz de Tncredere ~ of warranty . pod. 1. sfera de activitate 2. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .punct critic al rentabilitatii breakable adj. a diviza. mita v.director de filiala/ sucursala ~ network . (off) a tntrerupe (relatii). defectiune 2.

(mar.piaţă activă broken adj. vrac. . rezuma. buget v.bancă de economii şi societate de construcţii.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . bugetar ~ control .program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. 1.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). (com. 1.(mar. intermediar ~'s lien . societate ipotecară bulk s. 1.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .deficit bugetar . grămadâ.society/and loan association . agent (de bursă. a expune pe scurt 2. televizoare etc.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. a aloca.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . 'curtier. concis s.analiză globală ~ cargo/freight .t. scurt.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . constmctor ~ loan .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).(bur.i. material de umplutură ~ time . (bur. broker. a prevedea în buget ~ account .drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .stoc-tampon building s. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . asigurări etc. bulă 2. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. spart 2.(mar.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .).) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. brokeraj. activ. 1.t. maro ~ goods . rupt. incomplet 4.policy .politică bugetară budgeting s. a repartiza (din buget) v.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.) dosar (aZ MHMÎ' proces).articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . rezumat 2. nerespectat 3. minat ~ amount/lot . (dr. viu ~ market . curtaj brown adj. falit. tampon ~ stock .societate-fantomă budget s.radiouri. marfâ m vrac ~ analysis . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.control bugetar ~ deficit .antreprenor.44 BRI-BUL brief adj.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . întocmire a bugetului buffer s. construcţie ~ contractor .caric/încărcăturâ în vrac » . încălcat.) bubble s.

t. (mar.vrachier. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .depozitare în vrac ~ weight .account/position . buldog ~ bonds . densitate în grămadă to break ~ .) buncherare ~ agent .mărfuri în vrac ~ .(fin. încărcătură 2. onusprobandi burdensome adj. sarcină.grain carrier .) rezervă metalică bullish adj. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . societate comercială 4. responsabiliate 3.pool .mineralier ~ pile .asigurare contra furtului bursary s. ofîciu. bursă (universitară. în creştere v. 1. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.of proof (dr. 1.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .piaţă în creştere .autocistemă ~ .chei de mărfuri în vrac ~ lorry .a începe descărcarea. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .) s.masă specifîcă în vrac. departament bureaucracy s.ore carrier . proiect 3. afaceri. (cont.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .tranzactie â la hausse bulldog s.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . buşel. agenţie. obligaţie (contractuală).) capacitate de încărcare de marfa 4. marfă nesortată ~ production . birocraţie bureaucrat s. a încărca .) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.cerealier ~ .acoperire excedentară ~ campaign . baniţă (unitate de capacitaîe) business s. de afaceri. ocupaţie. (mar. meserie adj. de creştere. împovărător.încărcătură amestecată. (fin. profesie. problemă. oneros bureau s.tanc petrolier ~ . voluminos ~ goods .handling cargo dock . greutate. furt prin efracţie ~ insurance .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. navă de mărfuri în vrac ~ container . referitor la afaceri. de studii) ~ market . birou.t. mare.carte de vizită .marfa voluminoasâ bull (bur. a dezarima bulkhead s.port de buncherare burden s.producţie în serie/de masă ~ storage . afacere.) sarcina probatiunii. răspundere. activitate comercială 2.oil carrier . birocrat burglary 5. firmă.agent de buncherare ~ port .) cheltuieli de regie v.reprezentant comercial ~ card . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . comercial ~ agent .

cumpărărătură v.profit din activitatea curentă ~ risk .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . cumpărător .centru de afaceri ~ correspondence .a călători în interes de afaceri businesslike adj. (in) a stoca (materiale).ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist. (off. a cumpăra 2.economii/rezerve ale firmei ~ strategy . over) a mitui 6.director comercial ~ of the day . de afaceri. a face cumpărături buyback s. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).publicitate industrială ~ unionism . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.managementul întreprinderii ~ manager . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.casă de comert ~ interruption policy .) cumpărători fâră vânzători .business advertising .comert ~ failure . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.termen comercial ~ . fback) a răscumpăra 3. 1.plan de afaceri ~ profit .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .zi lucrătoare ~ economics .46 BUS-BUY . referitor la afaceri. însâ cu profit minim) 8.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.centre . om de afaceri buy s.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .ordine de zi ~ plan . a răscumpăra (la licitaţie) 4. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. 1.a intra în afaceri to travel on ~ .(/m.i.drept comercial ~ management . fturnover) a realiza (vânzâri mari.(bur. practic businessman s.to .t.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house . cumpărare. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .strategie de afaceri ~ term .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.concentration .infbrmatică de gestiune ~ day .corespondenţă comercială ~ cycle .

(bur.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .risc al cumpărătorului ~'s surplus .BUY-BY -s' market . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .s over .monopson ~'s option to double .(bur.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike . cumpărare .grevă a cumpărătorilor buygrid s.

ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward . materii prime) ~ long . derivat ~ .putere de cumpărare ~ round .~ cycle .work . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .law . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.stocare.muncâ suplimentară/accesorie .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.(bur. secundar.) cumpărare â la hausse ~ power . auxiliar ~ (e) .produs secundar/auxiliar.product .hotărâre a administraţiei locale. depozitare în stoc (de marfâ.

scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. a scoate din circulatie (bani) 4. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.i. cablu 2. cadastru calendar s. înainte de maturitate) ~ letter . (mar. cadastre cadastral adj. apel/convorbire telefonică 2.premium .an calendaristic call s. (on. a telegrafia ~ address .t. (fin.(bur.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . (up) a chema la . (dr.more option .) opţiune telefon v. 1. 1. la un preţ specificat. (bur.depozit la vedere ~ feature . a chema 2.împrumut rambursabil la cerere ~ market . upon) a soma (un debitor). cablogramă • cabotage s.carte funciară ~ survey . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .t.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.i.) calendar de termene. cerere. . (mt) a chema la grevă 6. cablogramă.cabină telefonică .ridicare cadastrală cadastre s. vizită (profesională.hartă cadastrală ~ register .solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . calendar 2.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.transfer telegrafic cablegram s. telegramă v.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .of .) cabotaj cadaster v.(bur.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . cadastral ~ map . a convoca 3. (in) a cere plata (unei datorii).deposit .) escală v.zi calendaristică ~ year . a înscrie în calendar.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . a înregistra ~ day . (mar. a contramanda 5. 1. de afaceri) 5. rol 3. 1.comandă telegrafică ~ rate .c cable s. a aduna. call 5. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.adresă telegrafîcă ~ order . (oft) a anula. apel.

cană v.) capacitate legală ~ factor . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. a conserva. plătibil (la cerere) ~ bond . a vizita.factor de capacitate/utilizare -.dobândă pentru depozitele la vedere. 1 a căuta comenzi 2. de presă etc. propagandă electorală v.productivitate normală ~ to contract . agent electoral cap s.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision .a lucra la capacitatea maximâ capital s.clauză de revocare .port de canal ~ lock . limită superioară (impusă dobânzii.t. literă mare adj.şlep de canal ~ boat .restanţe la achitarea acţiunilor callability s.in bales . comis-voiajor 2. o comandă).rate . capital. 1. examinare. (dr. a face propagandă electorală canvasser s. agent comercial.navă de canal . canal (artificial) ~ barge . a revoca (a hotărâre) cancellable adj.(cont.) cont de capital .t. analiză 2. campanie (publicitară. (fin.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.capacitate în vrac ~ production . capac.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . de măsură ale mai multor ţări) campaign s.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . principal. bidon. a radia (o datorie. fundamental . specialist în schimburile financiare 3. a examina. cutie de conserve 2.agent de schimb (de cambii) 2. canistră. 1.pod-canal ~ dues/tolls . mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.ecluză de canal ~ regulations . 1.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . anulabil ~ bookings . manual.capacitate în baluri/ baloturi -.contract anulabil cannery s. revocabil (înainte de scadenţă). a prospecta (piaţa). majusculă. căuş (bazin portuar mic) cambist ^.account .i.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .(dr. 1. l.rezervări anulabile ~ contract . 1. (fin. ~ bridge . a tăia. a anula. 1. randament 3. capacitate. a pune în cutii de conserve canal s. a analiza 2.) can s. productivitate. fabrică de conserve cannibalization s. o ipotecâ).in bulk . (com. a contramanda (o întrevedere. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. capital 2. 1.) cap. a bifa 2. a realiza (un act. capitală (oraş) 3.reguli de trecere prin canal cancel v. volum 2. a anula. a şterge. ghid (care cuprinde unităţile monetare. un contract)'.t. prospectare (a pieţei) 3.

activul ~ -intensive .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .emitere de acţiuni ~ lease .issue .reducere a capitalului .amortizare ~ employed/owned .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield . leasing financiar ~ levy .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.intensive industry .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .piaţă de capital net) ..creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .(cont.50 CAP ~ accumulation/formation .investiţii în mijloace de producţie .deepening . mijloace de productie ~ impairment .acumulare de capital ~ adequacy .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .impozit pe capital ~ loss .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .bunuri de capital.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .cheltuieli de investiţie ~ flight .locaţie financiară/de capital.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .capital investit ~ investment'.buget de capital ~ budgeting .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .randament al câştigului de capital ~ goods . fin.

capitaţie.raport investiţie-producţie ~ profit .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements . capitalism ~ rate .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.valoare capitalizată ~ widening .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . capitalist capitalization s.rezerve de capital.protest de mare captive adj.) capitalizare 2.output ratio .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . (SUA) capital social ~ structure .transfer de capital (între două ţari) ~ .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . (bur.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .fonduri proprii ~ stock . captiv ~ audience .. capitaţie.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.structură a capitalului ~ sum .) a capitaliza capitation s.CAP 51 ~ market line . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .răspundere a comandantului ~'s protest . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .necesar de capital ~ reserves ..t. fin. calcul pe cap de locuitor 2.rotaţia capitalului ~ value .fin.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing . 1.primă a comandantului ~'s copy .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . 1. impozit pe cap de locuitor ~ fee .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. impozit pe cap de locuitor captain s. (bur.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).

) a capitaliza capitation s.) capitalizare 2..rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.output ratio .necesar de capital ~ reserves .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . fin.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . capitaţie.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .market line .primă a comandantului ~'s copy ..fonduri proprii . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . capitalist capitalization s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .protest de mare captive adj. (bur. 1. (bur„fin. (SUA) capital social ~ structure . impozit pe cap de locuitor .răspundere a comandantului ~'s protest .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).transfer de capital (între două ţări) ~ . 1.rezerve de capital.total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .structură a capitalului . impozit pe cap de locuitor captain s. capitalism ~ grant .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .sum .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . captiv ~ audience .t.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.fee .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .valoare capitalizată ~ widening .raport investiţie-producţie ~ profit .stock .rotaţia capitalului ~ value .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . calcul pe cap de locuitor 2.capitaţie.

of general delivery .) caric 2.cartotecă.cargou. fişier ~ vote .capacitate de încărcare de marfa .şlep de marfă ~ battens .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . fişă 2. conservare 2. automobil. 1.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . coţadă de marfa ~ dues .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . autoturism 2.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .carrier . membru (al unui partid.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.având calitatea de membru (al unui partid.(man. cargobot.cărăuş.container de marfâ ~ covered by bill . carierism. 1. încărcătură. grijă.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .(man.pescaj de încărcare.deadweight tonnage .tonaj net. carcasă ~ weight . profesie ~ counselling .piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.capacity . bunăvoinţă ~ and maintenance .prin grija/bunăvoinţa . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . tramvai) ~ tax . cargobot ~ coeffîcient . marfa ~ .capacitate netă/utilă de încărcare .carrying . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . 1. (mar. carcass carcass s. posesor al unei cărti de credit care s.52 CAP-CAR ~ market . carieră.and-passenger ship . transportator.vot prin delegat/mandat cardholder s.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .catalog pe fişe ~ index . 1.caric în vrac .coeficient de încărcare ~ container .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . carte (de crediî). cartelă. arivism cargo ^.taxe pe mărfurile operate . al unui sindicat) careerism s.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .in good condition . camet de membru ~ .(SUA) post-restant career 5'.handling . vagon (de tren. card 3.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .manipulare de marfuri ~ in bulk . întreţinere. carat carcase v. 1. al unui sindicat) 2.

magazie frigorifică ~ sheet .agent al cărăuşului ~'s lien . adoptare (a unei propuneri). camionagiu 2.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .risc al cărăuşului ~'s statement . cărăuşie 2.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .sudaţie a mârfii ~ syndicate .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . cărăuş.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank . executare.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .voiaj al navei încărcate ~ performance .privilegiu de încărcare. administrare.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . vatman carriage s.volum de mărfuri transportate.proprietar al mărfii ~ passage . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .worthy clause .trafic de mărfuri.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.cargoplan ~ reception . societate de transport ~ bag . cifră de afaceri ~ underwriter . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . şofer. votare (a unui proi'ect de lege) 4. 1.operare de mărfuri ~ . transport.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .asigurător al caricului ~ work .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .tonă de navlu/volum ~ tonnage .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . cost al transportului 3. mar. transportator 2.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .tren de marfa ~ paid home .transport maritim.tonaj de încărcare ~ train .CAR 53 ~ insurance policy . 1.franco taxe de transport ~ paid . flotă de transport ~ space .documente de transport ~ expenses . trafic de mărfari ~ plan . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. aducere la îndeplinire.cheltuieli de transport ~ forward . 1.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .(asig.spaţiu de încărcare ~ sweat .manifold de încărcare ~ movement .partidă vagonală de mărfuri carman s.

(com.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .) bonificaţie în numerar.(fin. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. transport.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.t.recoltă destinată vânzării (. a continua (tratative.din costurilefixe) ~ budget/forecast . 1. a încasa (un cec).impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.port cu alimbare ~ service .t.before delivery . (out. (oft) a câştiga (unpremiu) 6. a avea de vânzare (despre un magazin) 3. a transporta 2.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .jurispmdenţă ~ study .) cash-and-carry. a ambala în lăzi/cutii ~ law ..at bank .credit de casă/descoperit ~ crop .) studiu de caz cash s.(bur. 1. 1.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a vota ('MH proiect de lege) 4. proces. (forward. bani lichizi v. ladă 2.zi de report cartage ^. a plăti în numerar ~ account .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .(man. (asig. a administra (o afacere). adept al cartelării cartelization s.) report ~ day .camionaj cartel s. cartel cartelist s.disponibil de numerar în bancă ~ balance .sold de casă .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . cutie. membm al unui cartel 2.contabilitate financiară ~ advance .t.t.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .and-carry . caz v. a cartela cascade s. numerar.54 CAR-CAS carry v.active lichide . cartelare cartelize v.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . 1. fon^ a conduce.şi nu consumului personal) ~ customer .antreprenor de trans-porturi ~ note .client care plăteşte în numerar . negocieri) 1. camionaj 3. through) a îndeplini. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. ovw) a reporta 5. (cont. a ţine.) primâ în numerar ~ breakeven point . carry-over carry-over s. cascadă ~ tax . a adopta (o propunere).ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . cost al transportului ~ contractor .cont de casă ~ accounting . a realiza carry-forward v. bur.

down .on delivery fee .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .flux de intrare de numerar ~ issue .vânzare contra numerar ~ settlement .dividende în numerar ..preţ cu plata în numerar ~ purchase . a totaliza .(com.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.(cont.notă de plată ~ office .) casă de înregistrare ~ reserve .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .t.bon de casâ .(cont. ambalaj . casetâ pentru bani cashier s.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note . învelitoare. 1. (up) a aduna.(com.paper .casierie .deposit) ratio .(bur.cec.in-transit policy .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .bancomat ~ dividends . tratâ bancarâ ~'s office .bani în casâ . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .(com.) plată în numerar la comandă cashbook s.taxâ de ramburs ~ order .) lichidare în numerar ~ shorts and overs . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . având diferite mâsuri) cast v. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .~ department .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .) situaţie de casă ~ surrender (value) .registru de casâ ~ discount .(com.registru de casâ ~ keeper .casâ.hârtie de ambalaj cask s.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser . (SUA) bancomat casing s.) platâ în numerar la livrare.) ordin cu plata în numerar ~ outflow . casierie ~ on delivery .) a condamna la plata despâgubirilor 2.(.with order .casierie cashomat s.plata la livrare ~ equivalent .) jumalul încasârilor în numerar ~ register . deosebitâ de profitul contabil.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk . registru de conturi cashbox s. livrare contra ramburs ~ price . casier ~'s cheque .casier ~ management account . (dr.casâ .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .

cramă cellarage 5.Ora Europei Centrale . rol caution s. fumizor de alimente şi servicii cattle s. limită superioară ~ price . cataloguer catchcrop s.a opri plăţile.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . atrăgător ~ adverstisement .i. 1. catalogator cataloguist v. încetare.târg de vite ~ traffic/transport . plafon. caz. a avertiza ~ money .reclamă atrăgă-toare category s. a cauza. catalogue catalogue s.store . prevedere.t.negustor de vite ~ food .planificare centralizată . ieftin s. (asig.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. motiv 2. persoană angajată temporar ~ labour . avertisment (dat unui lucrător) v.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .56 CAS-CEN casting adj.post liber temporar casualty s.nutreţ pentru vite ~ lease .clauză de sistare to ~ payments . a sista v. central ~ bank . cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. a se opri ~ clause .) v. 1. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .arendă de vite ! ~ market . listă (de preţuri. catalog.t. precauţie 2. nivel maxim. marfă ieftinâ catchphrase s.t. recensământ central adj.daună cauzată de accident catalog v.listă de procese.preţ de catalog . oprire. temporar 5'. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . sistare v.preţ maxim cellar ^.fortă majoră ~ list . camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.profit ocazional ~ vacancy .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.planning .transport de animale vii cattleship s. decisiv ~ vote . a opri. cauză.business district . a înceta. clasă cater v. plată pentru depozitare în pivniţe census s.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. a fumiza alimente şi servicii caterer s.bancă centrală/naţională . a pricinui ~ beyond control . slogan (publicitar) catchy adj. a da faliment ceiling s. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. păstrare/depozitare în pivniţe 2. 1. captivant. vite. categorie. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer .t. ocazional.învoire ~ profit .i. pivniţă. produse etc. proces v.

î.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .(bur.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .cerealier.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .(asig.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .carrier .certificat de acţiuni ~ of survey . a atesta 2.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de asigurare ~ of inward clearance .) certificat de navigabilitate ~ of shares . verificat ~ accountant . centralism centralization s.CEN-CER 57 centralism s. de cereale .(mar. 1.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . mar.certificat de depozit ~ of enrollment .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .graminee.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. cultură de cereale certificate s.certificat de calitate ~ of registration/registry . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. financiar etc. atestat 2. centru (comercial. adeverinţă.certificat de expertiză ~ of transfer .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. atestat. 1. cerealier.) certificat de avarie ~ of delivery . a certifica. ci de un accident) ~ of clearance .certificat de garanţie ~ cheque .cec acceptat/vizat (de bancâ) .(mar. a elibera un certificat ~ of acceptance . certificat de actiuni v.) ~ of health/pratique .certificat de greutate (a mărfii) certified adj. certificat. cereale adj. autorizat.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .

cesionare cessionary s. bani mămnţi. 1. a se modifica channel s. comerciant change s. oprire. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . sursă ~ captain . mijloc.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.societate cu sucursale multiple ~ of command .t.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. canal. pasă de navigaţie. impozit cessation s.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . sistare cesser s. (asig. (dr.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. sistem 2. 1. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.CER-CHA ~ copy . 1. în caz de câştig.(com.cameră de comert ~ of commerce and industry . canal (natural)-.magazin m reţea chairman ^. fabricant de lumînări 2.) frecare.camerâ de comerţ şi industrie .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .şir de andosări ~ store . pl. schimbare 2.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . cesiune.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . 1.(man. a schimba (bani) v.of trade .(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .public accountant .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. negustor. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s. cesionar chafe s. schimb v. (dr.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . a certifica. încetare. mărunţiş.camera comerciantilor champerty s. rest 3.of shipping . preşedinţie chaldron s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. a se schimba. birouri: I cabinet al judecătorului . reţea.camerâ de navigaţie . cale.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict .(bur. a atesta cess s.copie legalizată ~ financial statement .a merge pe cale ierarhică . şenal 2. lanţ (de masurări topografice) ~ company . lumânărar.t. 1. chaldron (unitate de capacitate) cession s. cancelar Chancellor of the Exchequer -.i.) conducere ierarhică ~ of distribution .of commerce . cameră 2.factură legalizată ~ mail .

a fixa (un preţ). a trece/a reprezenta pe hartă 2.ordin de navlosire ~ terms . o maşină) ~ accountant . închiriat (despre un avion. privilegiat.hand .) navlositor ~'s agent . diagramă. sarcină. a face graficul ~ of accounts . a încărca 2.navlu contractual ~ market . navlosire. a afreta. a decreta. afretare. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6.(cont. însărcinare.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.agent al navlositorului ~'s freight .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . 1. încărcătură 2.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. contract de navlosire v.t. (mar. răspundere. 1. 1.subarmator ~ freight .avion charter ~ rate . (cont.comision de navlosire ~ freight .navlositor principal . drept.by demise . (\v\th) a acuza (de) v.navlu contractual ~ owner . atelier de tipografie.expert contabil ~ company . navlosit.t. privilegiu 2. afretat.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .i. a trece în cont . a acorda (un drept sau privilegiu) 2. 1. 1.contract de navlosire ~ plane . lege.tarif de navlu ~ tonnage .agent/curtier de navlosire ~ business . închiriere (a unui avion. a unei maşini) 1. preţ al transportului pe mare ~ party . a sfâtui.condiţii (contractuale) de navlosire . (mar.account .) debit 6. afretare. preţ. a cere plata 2. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.cont de cheltuieli ~ s forward . a însărcina 3. 1.navlu. impozabil .tonaj navlosit charterage s.(SUA) cont în credit . statuat (printr-un decret).ajutor de maistru ~ s account . a taxa 4.ship/vessel . (mar. misiune 3. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.sarcini pe active ~ s prepaid . a închiria (un avion. 1.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . grafic v.order .) a debita 5.) navlosire. acuzatie (în dreptul penal) 7.) a navlosi.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . titlu de gaj 5. hartă marină 2. 1. confirmat. autorizat 2.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . cartă. închiriere ~ agent/broker .expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.t.navă navlosită charterer s.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . 1. decret.CHA 59 chapel s. o maşină) ~ by demise . speze 4.gain . navlosire. cheltuieli.navlu contractual chartering s. a cere. lcont.afaceri de navlosire .profit impozabil chart s.

(SUA) camet de cecuri checking s.cont curent ~ book .inginer-şef ~ executive offîcer .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. viză. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. chitanţă (la depunerea bagajelor). tabele) charwoman s. la preţ convenabil ~ labour .(SUA) cont curent checkoff s. control.60 CHA-CHI chartist s. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.) registru de cecuri ~ sample . probă-martor checkbook s. a se prezenta (la aeroport. 1.compensare a cecurilor ~ crossed generally .bunuri mobiliare .cu barare generală ~ crossed specially . înregistrare ~ account .cu barare specială ~ form .mostră de control. de control/verificare v.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing .v. verificare cheque . 1. cotor 4.ofiţer secund. fwith^ a corespunde ~ list .antreprenor general ~ debtor . bifare 3. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. principal ~ clerk . ieftinătate check s. verificare 2. femeie cu ziua. 1. (outJ a pleca (de la hotel etc. verificare 3.şef de birou ~ contractor .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . acareturi ~ mortgage .debitor principal ~ designer .camet de cecuri ~ cashing machine . calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. ('m) a se înregistra (la hotel). a face verificări. borderou de cecuri ~ register . cec ~ account .bunuri imobiliare cheap adj.formular de cec ~ rate . control.listă de control. (SUA) cec adj. ieftin. bun mobiliar 2. verificare 2. oră de plecare (de la hotel) 2. a face verificări 4.proiectant-şef ~ engineer . număr (la garderobâ)'. a încasa un cec (la bancă) 3.bilet cu preţ redus cheapness s. 1.(SUA) director operativ .calitate inferioară ~ ticket .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . garderobă.i.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .(cont. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .cec la purtător ~ to order . control. fup on) a controla.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . vestiar checkup s. şefadj.t. ştampilă de control. la serviciu) 2.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . 1.forţă de muncă ieftină ~ money .s real .cec la ordin chief^. contramarcă. a verifica 2. (şi ~ up) a controla. devalorizat. 1. ieftin 2. servitoare chattel s. achitând nota de plată). 1. control.

scrisoare de credit circulară ~ ticket . alegere.tiraj şi grad de citire citizen s.redactor economic (al unui ziar).funcţionar public/de stat ~ service .consiliu municipal ~ edition .an civil/calendaristic claim s.drepturi civile ~ servant . a difuza v. chinezesc ~ auction . a avea răspândire circulating adj. în ambele sensuri. civil ~ case . selecţie 2. a trimite circulare circulate v.bilet în circuit ~ tour .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .) cerere .(asig.alocaţie pentru copil ~ labour .călătorie în circuit circularize v.capital circulant/de lucru ~ medium .primărie ~ planning .urbanism civil adj.inginer constructor ~ engineering . a răspândi. selecţionat. difuzare. copil ~ allowance . răspândire.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .inspector-şef de registru (naval) child s.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .administraţie de stat/ publică ~ status . unitate monetară circulation s.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. 1. ales.circulară ~ letter of credit . de mărfurî) 1.) 1. a circula.embargou civil ~ engineer .t. cetăţenie city s.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . cetăţean citizenship s. oraş ~ article .t.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .stare civilă ~ year .muncă a copiilor.mijloc de plată/schimb. 1. asortiment adj. a pune în circulaţie (bani etc. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .active circulante/curente ~ capital .marcă superioară/de calitate circular adj.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .proces civil ~ code . circulară ~ flow . superior ~ brand . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . (dr. tiraj ~ and readership .constmcţii civile ~ law . circulant ~ assets . cerere (de despăgubire) 1.cod civil ~ commotion . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .i.tribunal civil ~ embargo .)'. circulaţie (monetard. (asig.drept civil ~ list .flux circular (transferul continuu. circular s.

societate de clasificare. a solda (mârfuri) 3. a clasifica.t.luptă de clasă classical adj.(mar. clasificat ~ advertisement . clairnant class s. articol.recipisâ de livrare netă ~ ship .(asig. spaţiu liber v. a pretinde. curat. 1. exigibil.CVA-CLE (îndreptâţitâ). 1.t.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . clasă. stipulaţie (în contract) claused adj. a lichida (o navâ) în vamâ 2.(mar. a revendica ~ for damages .a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . liber 2.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. a .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .action . concesiune (minieră) v.creanţe şi angaja-mente ~ s book .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . 1.document oficial secret ~ telephone directory . clauză. categorie 2. a lichida. prevedere. marfă curată ~ charter . drept (de a solicita ceva) 3.pagini naţionale (anuar) classify v. registru naval/maritim ~ surveyor .) cerere reconventională ~ -jumper .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . a clasa •. curat. clasă socială v.a formula pretenţii claimable adj. a clasifica clause s. net s.mica publicitate ~ common stock .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . a cere. clasificare ~ certificate . cu clauze ~ bill of lading .inspector de registru/clasificare classified adj. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .(asig.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .registru de reclamatii to jump a ~ .caric/încărcătură de „produse albe".) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .şomaj clasic classification s.(mar.t. reclamant claimer v.t. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.navâ curată (după carantină). solicitant.clasificare a navelor ~ society . revendicabil claimant s.

1.şefde şantier client s. 1. L închis 2. încheiere.greutate reală a tarei clearance s.sistem de cliring ~ transactions . (SUA) vânzător ~ of the court .înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.end fund .grefa ~ of (the) works .t. compensaţie 2.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .t. (out) a lichida. (mar.(fin. garderobă 2. clientelă ~ effect .) cont al clientului clientage v. 1. client ~ account . a solda (mărfuri) v.i. soldare (de mărfuri) ~ agent .lichidare a soldurilor. (down) a înceta (activiîatea).(cont. (fin.) lichidare în vamă 3.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.cont de cliring ~ agent . 1.) cliring.tranzacţii în cliring clerical adj. slrâns. a lua măsuri represive împotriva 3.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. a reprima.lichidare a soldurilor. a încheia (o afacere) ~ company .agent de lichidare în vamă ~ agreement . apropiat s.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a realiza un beneficiu net de 5. sfârşit v. ofîciu de cliring ~ . defrişare ~ account .days . închis ~ company . (mar.muncă de birou clerk s. a încheia (o afacere) cloakroom s.grefier ~ (of the court)'s offîce .economie închisă/ autarhică ~ . fwith^ a accepta (o ofertâ).acord de cliring ~ bank .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .profit net ~ tare . a închide. soldare ~ system . a plăti (o datorie) 6. a încheia 2. fimcţionar (de birou) 2.) lichidare în vamă 2. clonă (produs identic cu altul) close adj. casă de bagaje clone s.lichidare în vamă la plecare ~ papers . a defrişa (un teren) v.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .documente de lichidare în vamă ~ sale .societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . 1. lichidare. soldare clearing s. de birou ~ error .i.out sale .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .fâră datorii ~ profit .(bur. clientele clientele s.

navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . nave de cabotaj ~ tonnage . tranzacţionate prin bursâ. costier.navă de cabotaj.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .declaraţie vamală finală ~ . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. încheiere.fishery . cabotier ~ trade .voiaj de cabotaj coastwise adj. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .navă de cărbuni. de cabotaj adv. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. soldare (de mărfuri) closing s.tonaj de cabotaj .certificat de cabotaj . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .(com.flotă de cabotaj .navă de coastă pe pemă deaer ~ line . cabotier ~ shipping .entry . închis ~ held corporation .up fund .piaţă închisă ~ sea .voyage .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .i. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. transport de cabotaj. strâns.pescuit costier ~ ship/vessel .freight . cabotier coasting s.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . coastă. litoral v.down sale .) oră de închidere cluster s.şlep maritim costier ~ cargo . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .cabotaj. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.ultimul preţ oferit (la licitaţie).64 CLO-COA acţiuni.comert de cabotaj . cabotaj .i. lichidare.) stoc la inventariere ~ time .) articol de închidere ~ price .comerţ de cabotaj ~ traftîc .mare închisă/interioară ~ shop .preţ la închiderea bursei.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. încetare a activităţii. ultimul curs ~ stock . de coastă.mină de cărbuni .termen final ~ declaration . de-a lungul coastei .barge . de cabotaj ~ fleet .ship . închidere.cabotaj. navă de cabotaj.trade .(cont. trafic maritim costier ~ waters . carbonier coaler s.ape costiere coaster s. costier. gmp ~ analysis .linie de cabotaj ~ ship/vessel .(conî. ultima licitare ~ date . sfârşit ~ bid .navă de cabotaj. a face plinul de cărbuni.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.mărfuri de cabotaj.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . cărbune v.eşantion concentrat coal s. navigaţie costieră.

ship/vessel . l. cabotier ~ shipping . colateral. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.department . a da faliment collateral adj. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.cu ramburs ~ order . taxe) 1. colectare (a impozitelor. colectiv ~ agreement . strângere.industria frigului ~ store .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .trade . cifru. cod.voiaj de cabotaj code s. transport de cabotaj. încasare 2.model al încasării debitorilor collective adj. a strânge.COA-COL 65 ~ fleet .(fin. sistem monetar coiner s. factor coemption s.incaso ~ of samples .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . a bate (monedâ) ~ and bullion . faliment v. rece s. nave de cabotaj .împrumut cu garanţie colaterală ~ note .flotă de cabotaj ~ freighter .pattern .navă de cabotaj.cameră frigorifică ~ storage .conservare prin frig . monedă v. sistem de semnalizare ~ s of conduct . chetă 3. colaps. linie de cabotaj . colecjie ~ advice . indice.acord colectiv ~ bargaining .antrepozit frigorific collapse s.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . cod.i. a taxelor).agent frigorific ~ room .imobil cu locuinţe .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. a intra în colaps. coeficient. falsificator de bani coinsurance s.cabotaj.colectivist .drum maritim costier.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . garanţie colaterală.comerţ de cabotaj ~ voyage . 1. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . a colecta (impozite.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.t.t.colecţie de mostre ~ on delivery .(fin. v.contract colectiv ~ farm .aviz de încasare ~ and delivery .storage trade .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . auxihar s. 1.i. 1.serviciu de încasări ~ of payments .cargou de cabotaj ~ sea lane .dispoziţie de încasare .accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan ..monedă cu titlu legal coinage s. seif coin s. secundar. coasigurare cold adj. frig ~ carrier .housing unit . fabricare/batere de monede 2. corp de legi 2. a colecţiona adj. colectă.

pl. (in) a intra într-o funcţie. miner (din minele de cărbuni) 2. colectionar ~ of customs . 1.registru de casă cu coloane combative adj. perceptor. posesie etc. sprijin. a colectiviza collector s.t. colonial ~ market . reclamă. a intra în grevă 6.proprietate colectivă ~ policy . a aduce (un câştig. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. 1. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . a dispune de (bani. uniune. coluziune.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . (into) a intra în (vigoare.vrachier combinat (minereu . (do\vn) a se ieftini. absorbţie.agent fiscal collier s. comercial s.i.risc de abordaj collusion s.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . a fi în criză/jenă fmanciara. articol (de ziar) columnar adj.avarie de abordaj ~ risk . colonie column s. a-i merge rău afacerile 3. (mar. navă de cărbuni.convenţie colectivă de muncă ~ ownership .) clauza abordajului ~ damage . resurse etc. 1. mar.) abordaj ~ clause . a ordona 2.piaţă colonială ~ trade . agent fiscal. a comanda. combativ ~ advertising . ciocnire. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. colonialism colony s. a fi publicat (despre cârţi.(asig. rubrică.minereu) come v. cu coloane ~ cash book .agency .ataşat comercial .publicitate combativă/ persuasivă combination s.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . a veni.t. a ajunge 2. ziare). 1. despre o marfâ) 3. carbonier colliery s. asociaţie 2.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. recomandare ~ letter .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .) ~ economy . (to) a se ridica la. 1. fuzionare. încasator 2. colectivism collectivize v.comert colonial colonialism s. 1.active comerciale/de exploatare ~ agent . (mt) a apărea. ordin v.petrol sau cărbune . comerţ commercial adj.) coloană 2.) 5. combinat ~ carrier .vameş ~ of taxes . stabilit prin coluziune ~ oligopoly . 1.66 COL-COM ~ labour agreement . coliziune.minereu şi minereu .agenţie comercialâ ~ assets . comandă.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. a se cifra la comfort s.economie centralizată/ planificată commerce s. (cont. mină de cărbuni collision s. a ocupa un post 4.

risc comercial school .fisc committee s.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .comision pentru terti ~ sale . a delega. împutemicire.flotă comercială geography . împutemicit ~ s of inland revenue . 1.calitate comercială harbour/port .comisionar ~ broker .flotă comercială.monopol comercial •yaper . delegat.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .vehicul comercial/ alitar.t. mandat.navă comercială ~ shipping .doc comercial fleet . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. a arma (o navâ) ~ agent .comitet de direcţie . membru al unei comisii (guvemamentale. a mandata.a vinde pe bază de comision commissionaire s. a comercializa commission s. 1.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .încărcătură comercială lanager director comercial . delegare.contract de comision ~ house .traveller .geografie comercială grade .societate de credit Mnercial custom/usage .t.comerciant comisionar ~ past us . comisionar comipissioner s.port comercial house casă de comerţ invoice .anuar al societătilor xnerciale dock .(mar. utilitară cause .comis-voiajor ~ treaty .servicii comerciale set .viteză comercială ~ traffîc . practică/uzanţă comercială 3. 1. delegaţie 3.credit comercial credit company . spirit comercial. comisar.drept comercial tetter of credit .) set de documente comerciale •ship/vessel .tratat comercial ~ value .trafic comercial .(SUA) agent de bursă ~ contract .factură comercială hw .marină comercială •lonopoly . mercantilism 2.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . a împutemici.)M 67 aviation . comert maritim ~ speed . a numi într-o funcţie 2.Barine . comitet.tribunal comercial credit .scrisoare de credit nmercial •load . comision 4.efect de comert fprecint .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .cambie comercială car/vehicle .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .a îndeplini un mandat to do ~ business . parlamentare) 2. curier.şcoală comercială Services .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .uzanţă comercială directory . 1. armare (a unei nave) v. comisie ~ of management . comisie 2.

proprietate socială/obştească .law .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .(cont. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .) risc comun (atâtpentru navâ.) avarie particulară ~ business oriented language . public s.ştampilă a firmei ~ shares/stock . mar.68 COM ~ of supply . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.) etalon-marfâ common adj.(fîn.fortă de muncă necalificată . pl. cât şi pentru caric) ~ average .operaţii la termen cu mărfuri ~ market .(mar.) . obştesc. 1.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. a păşunilor). ~ production .Piaţa Comună ~ ownership .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .broker la bursa de mărfuri ~ capital . colectiv.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . transmitere.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .monedă-marfâ ~ paper . şosele etc. bun (de larg consum) ~ cost . legătură 2. pl.dolar-marfă ~ exchange .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. 1.producţie de mărfuri ~ rates . informaţie. mesaj.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . produs.capital-marfâ ~ circulation .(asig. drept de folosinţă în comun (a pământului. comunal 2. devălmăşie commonwealth s.coope-rativă agricolă communication s. comunitate de naţiuni.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . mar.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.(asig. pământ/păşune comun(ă). a păşunilor).prices system . comunitar ~ agricultural organization . obştesc. 1.drept cutumiar Common Market .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .) ~ customs tariff . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. comun.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . telecomunicaţii 3. marfâ. căi de comunicaţie (căiferate. comun.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .bursă de mărfuri . comunicare. oferte comune (stabilite pentru coluziune.acţiuni comune ~ stock fund .sistem de preţuri comune ~ pricing . general 2.futures .

adunarea acţionarilor ~ officer .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law . societate.economie comparată ~ statistics . posesiune în comun ~ chest .comert în compensaţie compensatory adj. 1.COM 69 .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. 1. plin de compasiune. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. a compensa 2. comu-nitate. sindicat controlat de patronat comparative adj.fondator al unei societăţi ~ reserves .activity .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . compensatoriu ~ damages .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .) ~ union .publicitate compara-tivă ~ economics .risc al cărâuşului ~ town .daune compensatorii ~ fînance .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . comunism community s.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . despă-gubire ~ deal .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .membru al consiliului de administraţie ~ equity . compensator.cale de comunicaţie communism s. compensaţie.trafic de informaţii. 1.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . comparativ ~ advantage .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. compătimitor .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.) company s.ştampilă a firmei ~ store . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . furnizare de câldurâ etc. autobu?.sindicat pe societate. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .statistică comparată compassionate adj. comunitate 2.comunitate de interese commutation s. telecomunicaţii ~ line . a despăgubi compesation s.î.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.

i.) competenţă 3.). acord.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .i. combinat s.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . competenţă. pl.complet asamblat (despre utilaje care. (dr. concurential ~ advantage .licitaţie competitivă ~ demand . la vdm.examination . ~ breakdown . pricepere.strategie de luptâ împotriva concurenţei .inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. 1. calificare 2.are.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .piaţâ concurenţială ~ need .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. complementar ~ demand . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. concurent ~ analysis . regulilor etc. conformitate. compus.a face faţâ concurenţei competitive adj. a consimţi să/la.(fin.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.î. compozit. a fi în concurenţă competence s. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . a-şi da consimţământul la composite adj. complet. date compuse (care grupează .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv.strategy .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .supply .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.situaţie concurenţială . combinaţie. reclamaţie ~ book . amestec. în întregime ~ built up . a încheia.concurs.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. (with) a se conforma (cerinţelor. total v. a termina . consimţământ. complet.serviciu de reclamaţii complementary adj.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . situatie materialâ bună competition s.invaliditate totală ~ markets .70 compete v. sunt gata de folosinţă imediată) .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . a concura. competitiv. concurenţă ~ policy . aprobare ~ examination .registm de reclamaţii ~ section . competitivitate ~ knocked down . mixt.

dobândă compusă ~ tariff .. calculator. compus.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. fortat.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . domeniî) ~ cargo . a estima computer s. a achita partial (o datorie) v. a adevărului de câtre un asigurat etc.. constrângere compulsory adj. disimulare (a activelor de catre un falit.(bur.i.i.aided/. 1. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .aided/assisted trading . compoziţie. controller compulsion s. obligatoriu. concentrat .l.) tranzactii asistate de calculator computerize v.lichidare judiciară compute v. a încheia un concordat ~ bonus . ascundere. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. a combina. cuprinzător ~ offer .COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. a computeriza concealment s.) articol recapitulativ ~ interest .ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .poliţă de asigurare generală ~ sale . a compune. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . a ajunge la un compromis (cu creditorii).licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. a calcula.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .t.) concentrated adj. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.î. stmctură alcâtuire 2. (dr.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.segmentation . computer . mixt s.) primă compusă ~ entry .(asig. v. a evalua.(cont.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.segmentare concentrată. compus v. a alcătui 2. silit. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .) convenţie.t.

condiţie 2.(com. 1. conciliere.navâ de cartel maritim ~ terms .conditii di adeziune ~ s of sale .of contents unknown .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . mediator conclude v. confidenţial ~ clerk .vânzare condiţională conduct s..raport confidenţial confidentiality x. administrare v. stare.(com. 1.consiliu de arbitraj conciliator 5'.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . întreprindere. idee ~ testing . 1. cartel maritim ~ call . participare (într-o afacere) 3.(dr. 1. conferinţă. conductor 3. conjunctură ~ precedent . a încheia (o afacere). concesie 2.condiţii contractuale ~ s of membership . 1.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. arbitru. a stipula o condiţie ~ of cargo . director. a stipula v.a pune condiţii. concesiune concessionaire s.stare a caricului/ încărcăturii .funcţionar de încredere . societate concession s.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. concesionar concessionary adj. terminare. a conduce.) testare a conceptului concern s.) condiţie suspensivă ~ bond . a condiţiona 2. relaţie 2.) ~ ratio . concem. decizie fmală condition s. stipulatie (a unei convenţii) v.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .andosare condiţio nală ~ sale .(dr.navluri de linie ~ ship/vessel . încheiere (a unei afaceri). a sfârşi 2. 1. conditional ^ ~ acceptance . a semna (un contract) 3. a termina. concluzie.condiţii convenite ~ s of contract . profilul pieţelor etc. legătură.situaţie pe piaţă. însoţitor conference s. a prevedea. 1.72________________________ sursele de materii prime.conferinţă telefonică ~ carrier . dirijare. a deduce conclusion s. situaţie 3. clauză. confidenţialitate ~ clause . sfârşti 2.report .t. l administra ~ money . prevedere. interes.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. administrato) 2. conducere. semnare (a unui contract) 3.t. congres convenţie 2. a dirija.i. concept. poziţie socială 4.î. arbitraj ~ board . concesionar conciliation s. 1. s. taxator.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. ghid.(dr. a conchide.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .

remuneraţie. congres conjoint adj. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. lot/încărcătură expediat(ă). 1.obligaţie consensualâ consequential adj. a încredinţa.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. a atesta. a confisca.) cont de consignaţie ~ invoice . a depune (o sumă) consignee s. contradiţie.of interests . atestat.poliţă de asigurare indirectă a pierderii.accounting . consignatar. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. 1.i.pe riscul destinatarului consigner v. validat ~ irrevocable credit .antrepozit de consignaţie . a ratifica. destinatar.evaluare pmdentă ~ investment . a sechestra conflict s. compensaţie 4. prudent. custode. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. care decurge/ rezultă ~ damages . contradictie între legi congeneric adj. confirmat. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. adeverit 2.(com. 1. studiere. a adeveri 2. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . conflict. consecutiv. moderat . congener ~ merger . a confirma. combinat ~ analysis . asociat. consensual ~ 's risk .t.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.t. 1. succesiv ~ days .factură de consignaţie ~ note . conştiinţă ~ money . a valida confîrmed adj. a fi incompatibil .) contraprestaţie ~ for sale . partidă de mărfuri 2. a preda. (dr.CON 73 confirm v. 1. 1. a expedia (mărfuri). consignor consignment s. considerare.t.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj.conflict de interese ~ of laws .contabilitate pmdentă ~ estimate .acreditiv confirmat confiscate v. incompatibilitate v. paznic 2.contract consensual ~ obligation .fraht.conflict de legi. conservator 2.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.(cont. conglomerat ~ amalgamation/merger . plată.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . scrisoare de trăsură ~ warehouse . ratificat. a fi în conflict/ contradictie.preţ de vânzare consign v. stimă 2. considerent. 1. consideraţie. a consemna 3.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . a remite. motiv 3. tutore consideration s. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .

clădire 2. consolidare. 1.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.cost .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.(cont. estimat ~ balance sheet . consul contabile) 2. consulat (nemotivat de necesităţi. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.invoice . consortiu .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. construo| consignor s.cost constant/fix . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site . slimulat de ~ general . 1. consuetudinar.declaraţie consularâ consols s.bancă de consortiu ~ passenger .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .jurisdicţie consulară ~ agreement .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.factură consularâ consortium s. prezumat. unor societăţi).termen de execuţie (a une^ -accounts . construire.) situaţii ~ trust .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . constant. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .(asig. consular întrunirea.t. în aceeaşi persoanâ. a ~ agent .consulat ~ bank .industria construcţiilor consolidate v. unificare (a consuetudinary adj. consolidare (a datoriei ~ general . constructiv 2 consolidată dedus. ostentativ.(dr.(dr. stabil ~ capital .capital constant . fuziune.total loss . (dr.titluri de rentă constructive adj. mar.~ prices . 1.viză consulară consulate adj.amenajare de şantied unifica (societăţi).acord de consorţiu ~ office . vădit consulat) ~ consumption .şantier de construcţie consolidated adj.consum ostentativ ~ visa . titluri de rentă conso~ fees . a aborda în grup (o ~ of ships . expeditor (al ţie.preţuri stabile construction s.jurisdiction . consolidat ~ time .bilanţ consolidat ~ possession .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . a ~ management .pasager repatriat (prif conspicuous adj. consignator.conturi consolidate lucrâri de construcţie) . 1.financial statpments .consul general publice) 3.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .) consolidare (stingere consulage s. a consolida. pl.taxe consulare lidată .annuities/stock .

consultant.vot consultativ consulting adj.curba consumului ~ function . consultativ ~ vote .preference .acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour .bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company . navă portcontainere ~ cell .loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables .grevă a consumatorilor. consilier consultative adj. containerizabil ~ cargo . consumerism consumption s. consultant . container ~ capacity . consumabil consume v. a consuma consumer s.t.normă de consum ~ tax .comportament al consumatorului ~ credit .goods . consumator .profil al consumatorilor ~ protection .unit . specialist.cargou-container.engineer .depozitare în containere containerizable adj. boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty .caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s.capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel ..bunuri de consum ~ loyalty .t.celulă de container (pe navele portcontainere) .impozit pe consum .bunuri de consum ~ habits .credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand .protecţie a consumatorilor ~ research . s.CON 75 consultant s. containerizare containerize v.societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice .functia consumului ~ goods .surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s.preferinţă a consumatorilor ~ price index .cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance .acceptance .produse de folosinţă imediată .cerere a consumatorilor ~ durables .inginer consultant consumable adj.indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile .dimensions .unitate de consum container s. consum ~ curve .suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus .rezistenţă/pasivitate a consumatorilor ~ strike . a introduce (mârfuri) în containere . expert.dimensiuni (standard) de container ~ storage .obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate . a containeriza.

continuari contango s. permanent ~ damages .cover .beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt . asigurare de viaţă.) report i unei datorii.mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war . contra prep. 1. (asig. continuu. caz neprevăzut.) pasiv condiţiofl minare (a caricului. dispreţuitor continuous adj.pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve . (hur.(moa contention s. accident 2. ~ markets . în special cu apă eventual I de mare) continuation s. continental la o firma.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj.zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.) conta~ liabilities . (bur.angajare contint contentious adj.t.anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare.) contango bursa de valori.producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement . continuu/permanent posibilitate. mar. a continua. a prelun( ~ day . (bur.de contrabandă ~ control . rivalitate ~ employment . prin plaîa unei dobânz.) parten annuity .audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch .invent contingency s. folositâ pentru calculan .(cont. . (com.) a amâna 3.) a reporta contemptuous adj.acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production . combatere a contraba ~ beneficiary .cheltuieli neprevăzute 76_________________________ .active eventuale contrabandei. 1.goods . contra s.(bur.zi de contango 2.~ interest . litigiu 2. (cont. eventualitate.(asig. 1.(man.(dr. amânarea achitării ~ account . report (la prelungire 2. contrabandă. 1. diferenţa dintre preţul spot ~ day .port continental continuă ~ shelf . eventual. posibil. mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare. condiţionat ~ cont 2.) contango.) contr neprevăzut. disputâ. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă.contrabandă de război ~ expenses .platou continental ~ inventory/stocktaking . la bursa continuării de mărfuri. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. (dr. accidental.(cont.) barter 3.daune neînsemnate/nule ~ audit . a cărei plată este contraband s.clause . (fin.) îmbunătăţii ~ port .) drept de proprietd condiţionat contamination s.control vamal împotrr -assets .i. 1.

(bur.viteză contractuală ~ supplies .). a verifica 2. contravenţie contribution s. vamal etc. alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence .dreptul contractual de retenţie ~ note .CON 77 ~ trade .) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency .contract de agenţie/comision ~ penalty .preţ contractual ~ service .serviciu contractual ~ speed . (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. cotizant s.penalizare contractuală ~ price . impozit. a controla. a reduce.t.contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş. contract v. a reglementa 3.) 2. acţionar care contribuie la plata datoriilor (în caz de lichidare a societăţii) ~ insurance .(mar. contractare (a unei obligaţii.(fîn. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v. a unui împrumut etc. contribuabil 2.gaz. contractant. acţionar.mână de lucru angajată pe termen lung ~ law . contributiv. taxă ~ margin .t. transportator ~ date .durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour . un ziar) contributory adj. control (financiar.comert de contrabandă contrabandist s.) navlu contractual ~ horizon . a dirija (moneda. a încheia un contract .antreprizâ ~ freight . 1.) contribuţie la avaria comună contributOK. contractare.) 3.chirie contractuală contrarian s. a restrânge (cheltuieli) v.obligaţii contractuale ~ rent . reducere.valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s.) .) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme . 1. contractual ~ obligations . 1. contribuţie 2.bond . 1.asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage .(dr. piaţa etc.by deed/under seal . contravenient contravention s.in) ~ for a work . parte contractantă. a contracta (o obligaţie.raion cu vânzare angro (la un mare ma.(asig. contrabandist contract s. 1.datâ contractuală ~ department . restrângere (a cheltuielilor) contractor s.scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului . 1.plan de pensii contributiv control s.livrări contractuale .ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor. mar.value .i. colaborator (la o revistâ. încheiere pe bază de contract 2. antreprenor. aîncheia (un contract) 2. reglementare 3. contributoriu. fumizor contractual adj. un împrumut etc. a face (datorii) 3.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average .drept contractual ~ lien .

a se aduna.) convertibilitate convertible adj. (dr. cooperatii ~ advertising . la scadenţă.t. uzurpare ~ cost .magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. a transporta 2. cooperatist s. cooperatie cooperative adj.tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.t. poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită) ~ currency . (fin. transport. a se întruni convenience s. (fin. 1. controlor. 1. convertibil ~ bond . mijloc de transport.) apropriere.împrumut de conversiune ~ price .publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector) . a uzurpa convertibility s.i.rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni coomb s. a coopera. bandă transp< toare ~ privilege .78 CON-Cfl ~ account . de. sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio . a colabora cooperation s.cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan . 1. a schimba 3. 1. transporta 2.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ.} converti. a aduna. colabon 2. a reuni.marcă de control ~ snrvey .î.conveyor conveyor s.) conversie. asigurat în grup. utilitate. vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)'. act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^ actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.) transmite (o proprietate) conveyance x.alimente pentru consum rapid.obligaţiune convertih (care. coomb (unitate de cap citate) cooperate v. la opţiunea titularului. revizor. conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut.monedă convertibilă ~ loan stock/securities . 1. fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store . {dr. a transforma 2. înlesnire.expertiză contradictorie controller s'.) cont de control/rectific are ~ stamp . 1. acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v. conveier.(asig. comun.t. conurbaţie convene v. cooperare.) & apropria. colaborare 2. emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. a convoca (o adunare) v. inspector conurbation s.(cont.preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile) preferenţiale sau a unei obligaţi^ convertibile) ~ table . (fin. comoditate ~ goods . (dr.titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot schimbate.

comerciant de cereale (cu ridicata) copper s. drept de autor (pentru operele literare. interior.bursă de cereale ~ market .sistem cooperatist. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ .t. a acapara. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s.cooperativă de consum ~ society .COO-COR '9 . un disc etc.sigur. corporativ. redactor (de reclame.bank . 1.i.acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care lucrează) corkage ^. (SUA) porumb ~ and dry measure .i. persoană juridică ~ campaign . coasociat.) ~ reserved .marketing . monedâ de aramă 2. cultură organizaţională . copartener copartnership s.) muncitori esenţiali (cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi copartner s. a copia ~ paper .hârtie indigo/carbon copybook s. protejat de drepturile de autor. v. formând o corporaţie 2.cooperativă agricolă de pro-ducţie . constituit. cooperativă ~ system .marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă) core î.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei.activitate principală/de bază ~ competence . a forma un monopol corporate adj.piaţă de cereale ~ trade .comerţ cu cereale corner 5'.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity .societate cooperatistă.cerealist. solid. aramă. asociaţie ~ of industry . cooperaţie coownership s. artistice) adj. 1. 1.farm . cu acoperire (din punct de vedere financiar) copy s. pl. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte.măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler .capital propriu esenţial (al unei societăţî) ~ shop/store . monopol. corporatist ~ body .campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ cultive imaginea unei companii în ansamblu) ~ culture . a monopoliza (mărfuri. copie. acaparare (de mărfuri. anunţuri) ~ exchange .(man. miez.cooperativă de credit . cupm. monopolizare v.bottomed .(man.. cereale. exemplar v.organ constituit. acţiuni) v. grâne 2. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. inimă ~ activity/business .t. muzicale.t.comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer . coproprietate ~ of industry . acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor). cu dreptul de publicatie rezervat v.(man.acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care lucrează) ~ workers .toate drepturile rezervate copywriter s.

al uneia dintre anumite funcţii publice) ____________________COR-4 ~ stock .sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state .) corporaţie exclusivă (titular.i. a costa.) imaginea corporatiei ~ income tax .persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity . a fa ~ accounting .(dr. evalua. persoană juridică 2.instituţie mandatată corporation s. a fixa preţul v. acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei.sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk .) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk .risc corporativ (la alocarea capitalului.randament/reducere preţului de cost .) identitatea corporaţiei ~ image .analiză c -beneficiu ~ centre .curs prin corespondenţă ~ department . 1. organizaţie-corespoiMJ (instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară) ~ banking . corporaţie. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj.) cost şi navlu ~ .corespondent corruption s.planificare corporativă ~ raider .tax . transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3.bunuri corporale correspondence s. cost.obligaţiuni municipale .benefit analysis .(man. corporatism corporator s.strategie corporativă/a corporaţiei ~ town .(bur.estimate .serviciu de coresţ denţă correspondent s.(man.centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency . corporal ~ property . cheltuieli de judecată.(SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo . reporter ~ bank — bancă .logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning .so_________________ ~ customer . corupţie cost s. preţ de cost 2. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti altă bancă care nu are sucursale^ corespondent. corespondq poştă 2.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole . 1. avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate.contabilitatea costui ~ allocation . cu personaîitate juridică.muncipalitate ~ trustee .impozit pe societate corporatism s. municipalitate ~ aggregate (dr. cheltuieli v.alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight .ştapila firmei.stat corporatist ~ strategy .(mar. sigla firmei ~ sector .deviz estimativ .funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course . măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal . 1. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi.

şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax .preţ de cost ~ (. costermonger costermonger s.metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price .inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards .cost al capitalului (media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî) ~ of credit .structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. 1. peşte etc.cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings .plus method . asigurare. consilier counsellor s. asigurare. consiliu ~ board .bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market .of-living bonus . scumpete.cost al forţei de muncă ~ of living .cost.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s.at-law .) ~ .spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ . navlu şi diferenţă de curs de schimb ~. ascultâtori etc.cost. asigurare. navlu ~.nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure .cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour .cost. bumbac ~ bale .cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.lider de cost (firmă care deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul) 81 ~ of capital .of-living index . legume. freight and commission . comision şi dobândă ~ leader . casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. negustor ambulant (de fructe. navlu şi comision ~.push) inflation . insurance. navlu. freight. insurance. membru al unui consiliu 2.iaapozit local councillor s. freight .cost al datoriilor (rata dobânzii noilor datorii emise) ~ of downtime . 1. consilier 2. commission and interest .piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s.indice al costului vieţii ~ of new common equity . preţuri ridicate cottage s.cost al creditului (dobândd) ~ of debt .avocat . insurance.cos-cou ~. freight and exchange cost. avocat ~ .cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea profitului) ~ per thousand .cost al vieţii ~ . grup de brokeri neoficiali council s. asigurare. insurance.

1.) counteroffer s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) a acoperi. cecuri. zonâ. evenimente.ţară de destinaţie (a mărfii) ~ of origin . a garanta 2. provincie ~ limit . (bur. contor (^e apă. 1. contraofertâ counterpart s. contramandare v.(fin.t.curte de apel ~ of arbitration . (com. electricitate etc.j82________________________ cou-cq coupon s. a compensa. duplicat countersign s. a contramanda. tribunal .t.) limitâ de ţară (limita riscului de tara) ~ of destination . tejghea.t. brokeraj covenant s. copie. a contraface. tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate . a falsifica counterfeiter s. ţarâ. 1.tribunal i prima instanţă courtage s. fin.t. contrasemnătură v.) adj.of competent jurisdiction . contrafacere.t.curte/tribunal ( arbitraj . talon.tribun competent ~ ofjustice/law . a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. regiune.of appeals . desp ziarişti) ~ charge . asigura. contract.i. curier court s.cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) . opus ~ advice . a anula (o comandă. ~ stripping .. parte contractantă cover s.fonduri de garanţie/acoperi ~ note . a contracara country s. contrasemnăturâ countertrade s. contrafâcut. 1.rating de ţară ~ risk .tribunal .contraaviz ~ check . a stipula covenanter s. a relata comenta (ştiri. curte. curtaj.) contrapartidă countervail v. a contrasemna countersignature s. fals s. ghişeu 2. contrar. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2.rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane . a acoperi (un risc) 3. fals v.ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating . a prevedea.certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare) counter s. cotor (de chitanţe. stat 2. tejghetar. a conveni (pf contract).(fin. contramarcă. bilete). clauză unui contract v. un ordin etc.(SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s.) s. o tranzacţie eh 2. falsificator counterfoil s. asigurare.of original jurisdiction . (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut. bon. acord.desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. barman countermand s. cerere reconvenţională v.) risc de ţară . matcă counterman s. falsificare.funds . acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1.

meşteşug.scrisoare de însoţire craft s. credit. meserie 2.) cont în credit . nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage .agenţie/birou de verificare a solvabilităţii (unui client sau a uneifinne) ~ balance . riscuri acoperite/asigurate 2. reportaje. comentariu covering s.bancă de credit ~ card . faliment crate s. asigurat ~ bear .sold creditor ~ bank . acoperire.carte de credit . (bur„ fin.sindicat al muncitorilor/meseriaşilor din aceeaşi specialitate craftsman 5'. drept de folosire a macaralelor (portuare) crane . creator.creation .serviciu de credite . artizan craftsmanship s. care se mişcă încet ~ P®^ .cooperativă de credit . 1. acoperire (a unui risc) 3. asigurare. 1. (cont.mână de IUCBLI calificată ~ union . taxă de macara.control al creditelor ~ cooperative . acoperire (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) ~ letter . ambarcaţie.t. comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit. crah. (cont. 1. reputaţie de solvabilitate 3.breaslă.(bur.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option . a înregistra în creditul unui cont ~ account . a credita.(bur. ascultători etc.contabilitate creatoare credentials s. public (al unei staţii de radio sau televiziune).agency/bureau .compensare {interbancara) a creditelor ~ control . plafon de creditare ~ clearing .(mar. a deschide un credit 2. public.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile. reportaj.advice . garanţie 2.creare de credite (in economie} ~ department .) acoperire. meseriaş. artă cranage s.macara. meşteşug.) credit (coloană în partea dreaptă a fiecărui cont) v. nave 4.) clauză de alimbare ~ guild . asigurare.ceiling/limit . breaslă. cititori. corporatie 3. acreditiv 4. macara de chei sau bord crash 5-. (ai unor reclame) 3. scrisori de recomandare credit s.aviz de creditare . pl.) a credita. a împrumuta. meşteşugar. avion.(fin. 1.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) coverage s. inventiv ~ accounting . acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. avioane ~ clause . ambalare în crate crawling adj.(fif1-) crawling peg (rată de schimb prin care cursul de schimb al unei monede fluctuează într-o marjă restrânsă) creative adj. crată (lădiţă/cutie din şipci) crating s. împrumut 2.y. ambarcatii. scrisoare de credit. corporatie ~ labour .COV-CRE 83 coverage s.(com.limită a creditului. 1.

rol de apel a navei ~'s customs declaration . creditor ~ account .asigurare a creditelor ~ instrument .analiza drumuli critic (analiza etapelor pentr realizarea fiecărei activităfi succesh în vederea implementării întreg strategii) crop s.period .credit ipotecar ~ on personal property .cooperativă de credit creditor s.borderou de plată ( la bancâ) ~ inflation .84________________________ __________________CRE-CRI ~ standards .punctaj de bonitate .structură a creditului ~ terms .declaraţi vamalâ a echipajului crisis s. specificându-se şi suma respectivâ) ~ offîcer .structure .piaţa creditelor ~ memorandum/note . echipaj (de navă) ~ list . 1.) ecart de credit (formulă care desemneazâ conflictul dintre interesul vânzătorului de a-şi primi banii cât mai curând şi cel al cumpârătorului de a plăti cât mai târziu) ~ history .i.ţară creditoare ~ position .cont creditor ~ nation .creditori ai unui falit ~ s voluntary winding-up .manager de credit ~ market .îngheţare/blocare a creditelor ~ S^P ~ (com.credit mobiliar ~ on real estate .adunarea creditorilor . 1.revizuire a creditelor (pentru stabilirea provizioanelor) ~ sale .instrument financiar/de credit ~ insurance . lent ~ control/takeover .slip/voucher .vânzare pe credit ~ scoring .evaluare a bonităţii/solvabilităţii ~ review . a recolta 2.inspector de credite ~ on mortgage .(SUA) limită de credit.credit imobiliar .inflaţie lentâ crew s.marfă pretenţioasă fî privinţa condiţiilor de transport) ~ path analysis .termeni (conîractuali) d| creditare .perioadă de credit .asigurare a creditelor (de către creditor) ~ line .management de cria critical adj.preluare lenta treptată a controlului (asupra uru societăţi) ~ freeze/squeeze .pierderi din credite neperformante ~ manager . a produc recoltă (despre pâmânt) ~ m rotation .evoluţie în timp a creditului ~ insurance .solă . critic ~ cargo .standarde de credit .lichidac voluntară a creditorilor creditworthiness s. solvabili tate. recoltă 2. bonitate. a cultiva v. notă care indică sursa unei ilustraţii (reproduse într-o carte) ~ losses .s under commission of bankruptc? .rating/status/standing .) poziţie creditoare ~ s' meeting . culturâ agricolă v. criză ~ management .bilet de credit (prin care clientul este înştiinţat de către un furnizor că acesta i-a creditat contul.listâ de echipaj.(cont. reputaţie de solvabilitate creeping adj.union .

cu toate beneficiile .rotation/succession .vot cumulativ (metodă de vot.cu drepturi (preferenţiale la o nouâ emisiune de acţiunî) cumulative adj.analiză în secţiune transversală (calculul ratelor financiare la doua momente diferite de timp) ~ subsidy .unitate volumetrică ~ storage capacity . combinat. a limita.) valori reziduale medii cumulative (însumarea în timp a excedentului de rentabilitate al unei acţiuni sau al unui portofoliu) ~ dividends .apărarea bijuteriilor coroanei (pîan de măsuri adoptat de o societate ameninţată cu preluarea controlului de către un investitor nedorit) ~ all . neprelucrat ~ naphtha/oil/petroleum .cu distribuire (de dividende etc. reciproc v.minereu bmt ~ product .produs brut cruise s.oil carrier .ţiţei. (bur. (bur. cumulativ ~ average residuals .capitalization .cubaj ~ displacement .cu cupon ~ distribution .dividende cumulative (wracteristică deprotectik a acţiunilor ~ land .broker neoficial .t.asolament cross adj. croazierâ cubic adj.cu dobândă ~ new/rights .)cu ~ offer .CRO-CUR 85 . cubic.market .) răspunderi/ obligaţii reciproce (ale armaîorilor în caz de (*oliziune) ~ capacity/content . a bara (un cec) ~ effects .(fîn. coroană (regalâ) ~ debt . brut.piaţă neoficială .) ~ dividend .care permite voturi multiple pentru un singur membru al unui consiliu de administraţie) curb s.(mar.vânzare împerecheată (plasarea produselor complementare unele lăngă altele în magazin) ~ -sectional analysis .creanţă regalâ ~ jewels defence .deţinere reciprocă de acţiuni (de către două sau mai multe societăţi) ~ liabilities .) piaţâ neoficială v. încmcişat.curs de schimb încmcişat (stabilîrea cursului dintre două valute prin raportare la o terţă monedă) ~ holding .ofertâ încmcişatâ ~ selling . barare (a unui cec) crown 5'.domeniu regal/al coroanei crude adj.t.cu dividend ~ interest .capacitate cubică de depozitare cumprep.efecte reciproce ~ exchange/rate . a ţine sub control (inflaţia) ~ broker .cu capitalizare ~ coupon .petrolier (de ţiţei) ~ ore .capacitate volumetrică (a navelor comerciale) ~ contents . volumefric preferenţiale care impune ca toate dividendele resîante cuvenite acestei categorii de acţiuni să fie plâtite prioritar) ~ preference/preferred share acţiune preferenţială cumulativă ~ voting .deplasament volumetric ~ measure . petrol brut ~ .subvenţie încrucişată crossing s.

depreciere a unei monede (în raport cu altele) ~ devaluation . vad 3.(SUA) agent de lichidar în vamâ ~ s classification .swap cu devize ~ union .(SUA) capital curent/de lucru ~ cost .t.cont curent ~ assets .preţ curent .uzanţă contractuală ~ s agency . valută. circulaţie (monetarâ) 3. a reduce (cheltuieli) curve s. taxe vamal adj.built/'make . convenţie 1 clientelă. 1.circulatie monetară ~ code .) lichidare curentă ~ year .(fin.(fin.risc al cursului de schimb (riscul de a înregistra pierderi cauzate defluctuaţia ratelor de schimb) ~ swap . vamă.an curent ~ yield .) conosament d marfâ (în special bumbac) în custodie custom s.taxe vamale 5 de regie ~ s area .formalităţi vamali lichidare în vamă currency s.active curente/circulante ~ balance .sold curent al unui cont. pl.pasive curente ~ money . scadenţă (a unei cambii) ~ appreciation .clasificare vamal (categoria din cadrul unui nomenclatc de taxe vamale în care este introdus u produs) ~ s clearance . uzanţă.zonă vamală ~ s authority autoritate vamală ~ s bill of entry buletin zilnic 2 mişcării navelor şia mărfurilor ~ s. egal i valoarea cuponului împărţit la preţ) curtail v.devalorizare ~ notes . instrument de plată 2.) randament curei (venitul unei obligaţiuni.scrisoare de garanţi vamală (pentru plata taxelor vamale d import) ~ s broker . (SUA) obligaţiune plătibilă în devize ~ circulation .obligatiune plătibilă în moneda ţării în care a fost emisă. custodie ~ account .uzanţâ a portului ~ of trade .cont de custodie ~ bill of lading .(cont.rată de schimb ~ risk . curent ~ account .cod al valutei ~ deflation .(mar.bancnote (emise între 1914-1918 în Marea Britanie) ~ option .monedă curentă ~ price .contabilitatea costurilor curente/de inflaţie ~ debt . bond .(bur.apreciere a unei valute (în raport cu altele) ~ bill . 1. devize.) rata lichidităţii curefl (raportul dintre pasivele curente a unei afaceri şi activeîe sale curente) ~ settlement . sold al contului curent ~ capital .) cost curent ~ cost accounting .agenţie vamală ~ s agent agent de lichidare în vamâ ~ s and excise duties .uniune monetară current adj.S6___________________________ __________________CUR-CU ~ ratio .opţiune (de vânzare sau cumpârare) pentru devize ~ rate . curbâ (a cererii) custody s.datorie curentă ~ liabilities .cambie trasă în devize ~ bond .fâcut pe comandă ~ of the port . făcut pe comandă ~ .deflaţie monetară ~ depreciation .

vameş ~ s permit . a întrerupe (alirnentarea cu apă.taxă vamală '• ~ s examination/inspection . a reduce.tarif vamal ~ s territory .livrare uzuală ~ law .CUS-CYC 87 . consumator ~ profîle .regulament vamal ~ s seal .celeritate uzuală ~ tare .vamă.fluctuaţii ciclice ~ unemployment .) ~ price/rate . a micşora (preţuri. foff) a tăia. gaze etc. micşorare v.restituire a taxelor vamale ~ s duty .price shop . acerb ~ competition . uzual.armonizare a taxelor vamale (unifonnizarea nomenclatoarelor şi a procedurilor vamale în ţârile care cooperează) ~ (s) house . cumpărător.nomenclatură vamală ~ s offîce .preţ redus (drastic) ~ .jurisdicţie vamală ~ s union .drept cutumiar ~ (quick) dispatch .chei vamal customable adj. obişnuit ~ delivery .inspecţie/control vamal ~ s harmonization .concurenţă dură/ acerbă cycle s.tară uzuală customer s.t.tară vamală ~ s tariff . dur.şomaj ciclic .sigiliu vamal ~ s tare .) 2.) registru de vânzări cut s.antrepozit vamal ~ s warrant . client.profil al clientelei ~ s' ledger .recipisă vamală ~ s waters .permis vamal ~ s regulations . reducere. ciclu cyclical adj.s debenture .valoare în vamă ~ s warehouse . 1.declaraţie vamală ~ s drawback .factură vamală ~ s nomenclature . ciclic ~ fluctuations .certificat de restituire a taxelor vamale (plătite pentru mărfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mărfurilor de export) ~ s declaration/entry .(cont. salarii etc.s value .magazin cu preţuri reduse cutthroat adj.birou de vamă ~ s offîcer .zonă maritimă specialâ ~ s wharf . supus taxelor vamale customary adj. punct vamal ~ s invoice .uniune vamală .

prodsucţie zilnică (in flux continuu) ~ done/incurred . a deteriora 2. cotidian adv.lactobar ~ products .D daily adj. magazin de produse lactate ~ cattle .permis de mărfuri antrepc zitate. lăptărie.mărfuri periculoase ~ oils produse petroliere periculoas (cu temperatura de aprindere su +23°Q date s. a păgubi. a data ~ as postmark . 1.i.) şalupă sau şlep o arbore ~ note . 1.î. lăptar. industria laptelui dairyman s.raport de avarie ~ suit . daună 2.pagubă prin incendiu ~ by handling .fermă de vaci de lapte ~ lunch .) pagubă prin aruncarea peste bord (a bunurilor navei) ~ certificate .spor de periculozitate dangerous adj. risc ~ money .împrumuturi pentru o zi ~ output / production .cifră de afaceri zilnică.avariere a mărfurilor ~s at large .a fi pasibil d plata despăgubirilor damaged adj.daună corporalâ ~ to property . deteriorat ~ cargo . avarie. termen. muncitor la o fermă de vaci de lapte damage s. despăgubiri v.producţie zilnică ~ receipts / returns .data sosirii ~ of delivery . 1. a avaria.t. fermă de vaci de lapte 2.caric / încărcătui deteriorat(ă) ~ goods . câştig pe zi ~ turnover .(mar.daună materială ~ to the goods . (dr. dată 2.daune / despăgubn necontractuale (stabilite de instanţă) to be liable for ~s .data livrării ~ of departure . pericol.pagubă prin manipulare ~ by jettison . periculos cargo .caric / încârcătui periculo(a)s(â) ~ goods . 1. a data (o scrisoare etc 2.pagubă produsă ocazionată ~ report .încasâri zilnice.certificat de avarie ~ chargeable to . (mar. perioadi scadenţă v. pl. a provoca pagube ~ by fire .data plecării .consum zilnic ~ flow . avariat. zilnic.mărfuri avariate / deteriorah dandy s.expertiză de avarie ~ loans / money . pagubâ. volum de mărfuri operat zilnic dairy s. (back) a antedata v.cerere de daune/despăgubiri ~ to persons . permis vamal danger s.) daune. 1. prejudiciu. ziar ~ consumption .proces de daune ~ survey .avarie în sarcina ~ claim .produse lactate dairying s.data poştei ~ of arrival . cotidian. zilnic s.vaci de lapte ~ farm .

fiică ~ company .dobândă la împrumutul pentru o zi / de pe o zi pe alta daywork s.zi de lucru de 24 de ore consecutive ~ off . inactiv ~ account .bani neinvestiţi ~ rent .piaţă inactivă ~ money .capacitate deadweight / bmtă / totală ~ cargo .titluri de valoare (pbligaţiuni.(war.) zi de contrastalii ~ of entry .chirie moartă (plâtitâ pentru concesionarea unei mine.) jumal ~ labourer .} opţiune pentm o zi / de pe o zi pe alta ~ . pl.cont inactiv ~ capital . cambii etc. capacitate deadweight / brută / totală {de transport a naveî) ~ capacity / all told .timp mort deadweight s.to .) navlu mort ~ load . greutate proprie ~ loan .marcare a termenului de valabilitate (pe produsele perisabile) dated adj.(bur.plan de activităţi zilnice ~ rate .) la termen dateless adj. cumpărare la deschidere (cumpărare neanunţatâ a unui pachet mare de acţiuni în primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita creşterea cursului acestord) day s. (mar.societate-fiică (filială a unui holding) dawn s. lucru (plătit) cu ziua dead adj.zile după prezentare (formulă pe o cambie) ~s of grace .capital inactiv / neproductiv ~ -end job . scadenţă ~ of payment .) greutate moartă (care nu aduce navlu).DAT-DEA 89 ~ of dispatch . zi.{bur. început ~ raid .activitate fără perspectivă ~ freight .) data plecării ~ of shipment .zi liberă ~ orders .data încărcării ~ of maturity .data scadenţei.to .sistem de salarizare cu ziua ~ shift .zile / termen de graţie (pentru plata unei datorii scadente) ~ . indiferent dacă aceasta este în exploatare sau nu) ~ season . tară.împrumut nerecuperabil ~ loss . mort. nedatat daughter ^.ştampilă cu dată ~ stamping . ziuă.schimb / tură de zi ~s after sight .(bur.data facturării ~ of loading .) împrumut pentru o zi / de pe o zi pe alta ~ . datat ~ securities .zilier ~ of demurrage . greutate proprie (a unui vehicul).data expedierii ~ of invoice .day rate .to .day option .(mar.pierdere netâ ~ market .sezon mort ~ security .day accomodation / loan (bur.) raidul din zori.data plăţii ~ of sailing .mărfuri grele / deadweight .) data expedierii ~ stamp .(mar.(mar.garanţie nulă (proprietate industrială ce nu poate servi drept garanţie bancară dacă nu este în exploatare) ~ time .) ordine zilnice ~ plan .încărcare prin greutate proprie/moartă. zile consecutive / curgătoare ~ book .(cont.zi de depunere a declaratiei vamale ~ of 24 running hours .

negustor.90 DEA-I ~ cargo capacity .i. 1.cont de activ (cu so debitor) ~ balance .) s. detailist 2.) operaţii â \ hausse \ ~ for cash . 1.. a distribui 2.t. 1. (SUA) politică economică (specifică unei anumite administraţii) 3.capacitate utilâ / netâ de încărcare ~ cargo tonnage . a avea legături comerciale cu v.pl. (5ÎZ obligaţiune generalâ / negaranta (instrument de îndatorare pe terrrh lung care nu este garantat de o ipot& asupra unor active) 2.politică de credite < dobânzi ridicate dearness s. tranzacţie 2.tonă deadweight deadline s. penurie 2. (with) a face afaceri cu.(bur.indemnizaţie pent creşteri de preţuri dearth s. adv.credite cu dobânzi ridicato ~ money policy . scump ~ money .pierdere nerecuperabilă (manifestare a ineficienţei economice) ~ plan .) stoc nevandabil deal s.impozit succesoral /1 moştenire ~ grant .navlosire la greutate ~ debt . inventar mort (utilaje şi construcţii agricole) 2.carte de debit . metale etc.tranzacţie în participaţie ~ porter . 1. afacere.depreciere monedei debenture s.tonaj net ~ charter . titlu de creanţâ. scumpeu ~ of liquidity . scumpete. (between) a fi intermediar între 4.) indemnizaţie < deces (plătitâ urmaşilor unui munciu decedat din cauw unui accidenî { munca} ~ duty / tax .) debasement s. a devaloriza. (bur.rata mortalităţii debase v. certificat i restituire a taxelor vamale ~ bond . 1. de obicei un deîailist important) dealings s. a deprec 2.t.plan de încârcare completă a navei ~ scale . scândură / dulap de brad (cu dimensiuni standard) v. termen-limită / final deadstock s. a da.) operaţii â la bais^ ~ for a rise .marca distribuitorului / de comert (nume de marcă atribuit unui produs de către un intermediar.diagramă / grafic de încărcare ~ ton . comerciant.sold debitor ~ card . deprecia ~ of the coinage . a face comert ~ on joint account . (com.datorie neproductivă (componentă a datoriei publice cauzatâ mai ales de cheltuielile neproductive legate de râzboi) ~ loss . (together) a avea relaţii cu 6. ofertă specială (in scop publicitar) 4. lipsă.docher cherestegiu dealer .lipsă de lichidităţi i death s.material publicitar ~ buyer . raporturi/relaţii coi ciale 2. tranzacţii/operaţii financiare ~ for a fall . preţuri ridicatei ~ allowance . 1. debit v.ajutor de înmormântare ~ rate . a debita ~ account .) dealer ~ aids . (in) a face comert cu 5. devalorizare.t. intermediar. a falsifica (monede.operaţii în numerar \ dear adj.(asig.telal ~'s brand .(bur.s. deces ~ benefît . 1.obligaţiune cu dobândă fixă debit (cont. (at) a cumpăra la. a fi clientul (unui magazin) 3. 1.

making under certainty .prelatâ de protecţie a caricului de pe punte .sistem monetar decimal ~ measure . a transforma în sistemul zecimal decision 5'.t.sistem zecimal (de unităţi de mâsură) decimalize v. a desfiinţa un cartel decentralization s.making under risk .luare de decizii în condiţii de risc ~ . creditor debtless adj.(man.debitor în incapacitate de plată decade s.caric de punte ~ .t.cargo cover . debitor. datomic 2.datorie de onoare ~ of old standing .(fin.) unitate decizională ~ tree . deceniu.DEB-DEC 91 ~ column .datorie veche ~ ratio .) capacitate de îndatorare (vaîoarea maximâ a datoriei în structura capitaluluî) ~ ceiling / limit . fară datorii debtor s.răscumpărare a creanţelor (de către debitor) ~ capacity .(fin.making costs .agent de recuperare a datoriiior ~ due .) swap de datorii contra capitalul propriu ~ management .clasificare zecimală ~ coinage .) arbore de decizie (stabilirea graficâ a tipului de relaţie între deciziile manageriale şi factorii probabilistici) to make a ~ a lua o decizie deck A\ (mar. decadă decartelization 5.a trece (o suma) în coloana de debit a unui cont debt s.a se achita de datorii to run into ~ .costuri ce influenţează luarea deciziilor ~ .mâsură metrică / zecimală ~ system . a descentraliza decimal adj.a face datorii debtee A'. zecimal.(fin.collection / .luare de decizii.) rata de îndatorare (totalul datoriilor împârţit la totalul activelor unei societăţî} ~ service .decizie irevocabilă ~ maker .debit to enter / to carry / to put to the ~ of an account . desfiinţare a unui cartel decartelize v. decizie.factor de decizie making . datorie ~ buy back .încasare directă ~ side .analiza vechimii debitorilor ~ in default . descentralizare decentralize v.making unit .a nu mai avea datorii to get out of ~ .(fin.managementul / gestiunea datoriilor ~ of honour .cont de activ (cu sold debitor) ~ age analysis .capital propriu ~ equity swap .luare de decizii în condiţii de certitudine ~ .) raportul datorie . pl. hotărâre ~ beyond / past recall . decimal ~ classifîcation .serviciul datoriei to be out of ~ . competenţă de decizie ~ . 1.t.plafon al datoriei ~ .(man.recovery agency agenţie de recuperare a datoriilor ~ collector .notă de debitare ~ procedure .coloana debitului ~ entry / item . conturi active ~ account .datorie exigibilă ~ equity ratio .articol debitor ~ note .) punte ~ cargo .

act de donaţie ~ of partnership .declaraţie (yamală) \a ieşire ~ policy . act de cesiune ~ of gift . a deduce.declaraţie de faliment ~ of duty .) pescaj mi ~ load mark .declaraţie vamală ~ of nullity . contract. a scădea. scădere.decret-lege i deduct v. a scădea decree s. scădere.act / titlu proprietate ~ of transfer .) spaţiu deducti (spaţiu impropriu încărcării cu marf.{SUA) obligaţii cu reducere mare {a preţului emisiune. a refuza v. 1. scădere. nuare v.declaraţie de valoare ~ outwards . document. acord cu creditorii ~ of conveyance act de transmil (a proprietăţiî). adânc ~ discount bond . 1. eliberare de sub controlul statului v. a declina.poliţâ de asigurare flotantă / nenominalizată declared adj. declaraţie ~ day .stivuire pe punte declarant s.declaraţie (yamala) asupra continutului ~ of value .(bur.i.t.reţineri din sala (pentni plata impozitelor.act de transfer i acţiuni) ~ of trust . sentinţă v. deductibil ~ space (mar.(mar.spaţiu de încărcare pe punte ~ gear . declarat ~ value . deduction s.(mar.load capacity . reducere. v. a (se) reduce. a scădeaj reţine 2. dar care oferă dobâi mica) ~ draft / draught .cargo line . simplu deep adj.92 DEC-I ~ . ti (penîru transferarea unui drepî) ~ of arrangement / assignmenl concordat.scâdere a preţurilor ~ of the markets .contract de asocn ~ of property .restrângere a pieţelor decontrol 5.) declararea nulităţii (unui contract) of solvency declaraţie de solvabilitate ~ of the contents .(dr.capacitate de transport pe punte ~ stowage .t.i decreta.contract fiduciar ~ poll obligaţie unilaterală. a diminua ~ in prices .declaraţie (vamalâ) la intrare ~ of bankruptcy . 1. diminuare 2. 1.i.t. declarant (yamaî) declaration s. a defalca.. decret. ordonanţă ( hotărâre judecătorească.) zi de declaraţie (ultima zi în care titularul unei opţiuni poate decide dacă o menţine sau nu) ~ inwards . a elibera de sub controlul statului decrease s.) deed s. declin (al activităfii economice) v.instalaţie de punte ~ . decontare ~s from pay .t. act.valoare declarată (în vamâ) decline 5'..cargo space . asigurărilor sociale etc. reţinere defalcare. a deconta deductible adj.tubulatură de punte {la petroliere) ~ . a hotărî i ~ in bankruptcy hotărâre judeci rească de declarare în stare de falima ~ law .) marcă de pesc încărcare .

t.) acord de cumpărare cu plata în rate (proprieîatea asupra produsului devenind efectivâ în momentul livrârii) ~ premium . 1.remorcher maritim . a defalca 2. (a?r.navigaţie de cursă hmgă ~ .. imperfect ~ delivery . 1.i. anulabil. clauză rezolutorie (care poate implica anularea unui contract) defeasible adj. a anula.) a nu se prezenta {în instanţa) 2.) anuitate amânată ~ bond .sea fishery / fishing . a nu-şi plăti datoriile ~ risk . a delapida. abrogabil defeat (dr.acţiuni amânate (cw plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de acţiuni aufost achitate) ~ tax . a nu face faţă (angajamentelor).clauza lipsei (de marfâ la predare) ~ in weight . încetare de plată v. amânat. 1. 1.impozit amânat deficiency s.water line . abrogare v.) titlu (de proprietate) incomplet / imperfect ~ . a şterge.livrare defectuoasă (de tiluri de valoare ale câror caracteristici nu corespund exigenţelor bursiere sau contractuale) ~ title .t.t. manco ~ clause .î.) tranzacţionare amânată (a acţiunitor cu acordul cumpărătorului) ~ interest certificate / scrip / warrant . a deteriora (faţa unei bancnote. 1. neîndeplinire (a unui contract) 3. a unui cec) defalcate v. lipsă 2. (dr.linie de plutire la încărcare maximă deface v.obligatiune cu dobândă eşalonatâ (care creşte graduaî} ~ delivery .) condamnat (m conîumacie) 1. a eşalona defer(r)able adj.stowage . 1.sea navigation . a nu putea plăti (datorit) v.) a judeca în contumacie 2. insuficient . (dr.t.} 1.) neprezentare.poliţă de asigurare pentru o proprietate cu titlu incomplet / imperfect (incheiată de cumpârâtorul unei asemenea proprietăţi împotriva unei eventuale contestâri înjustiţie) defer v. (dr.) reduceri cumulate (acordate de angrosist detailisîului în anumite condiţii) ~ shares . deficit.(asig.(com. care poate fi amânat / eşalonat deferred adj. falit defeasance s. delapidator default s.pescuit oceanic / de larg .DEE-DEF 93 ~ . delapidare. anulare.) s. eşalonat ~ annuity . (dr.cont de plăţi eşalonate ~ payment agreement .i. lipsă (din instanţă) 2.(com. anulare.sea tug . persoană care nu-şi îndeplineşte obligaţiile / angajamentele. a detuma (fonduri) v.(bur. a comite fraude defalcation s. a amâna. defalcare 2. 1.(asig.(dr. sumă delapidată defalcator s.datorii pe termen lung ~ payment account . defectuos. incomplet. deficienţă.stivuire în cală / magazia inferioară -• . a declara nul şi neavenit defective adj.risc de încetare de plată defaulter s.) certificat pentru dobândă eşalonată ~ liabilities .) primă eşalonată ~ rebates .title policy . abrogare 2.lipsă la greutate defîcient adj.(bur.

t. rambursare (a cheltuielilor) defrayment v.) del credere ~ agent . 1.impozit degresiv dehoarding s. a livra. aîntârzia. radiat (din registrul de comert) ~ company .t.preţ de livrare (care inclwi toate cheltuielile de transport până i punctul de livrare) ~ sound . dezindustrializare delay s. a defrauda.agent del credere ~ agreement .livrat în bune condiţii ~ weight . delict (fînanciar^ neplatâ a datoriilor la scadenţă delinquent adj. neachitat {despf impozite) ~ account . 1.aviz de livrare .t.fmanţare a deficitului (bugetar) ~ spending unit .comandă fermă deflate v. (com. transfer (de acţiuni. predi (despre o scrisoare.livrat. remitere. achitare. defrayal defunct 'adj. degresiv ~ tax . hotărât. (fin. prelungire (a termenuluî) v. a delapida defrauder s. distribu (despre o marfa) 2. delapidator defray v. defraudator.) cu livrare în docuri ~ duty paid .livrat la frontieră ~ docks . amânare.(SUA) certificat d impozite neachitate (formă d investiţie) delisting s.t. întârziere. remis. taxele vamal plâtite ~ duty unpaid .) deflaţie deflationary adj. deflaţionist ~ g3? . cu ramburs defrayal s.(mar.acord del credere ~ commission .94 DEF-DEl ~ packing .t.măsură deflaţionistă defraud v. inactiv. ferm ~ order .) livrare lâng navă / sotto palanco ~ at frontier . a achita.unitate economică cu deficit (care cheltuieşte mai mult decât produce) definite adj. predare (de scrisoi acte). a rambursa (cheltuieli) defrayable adj. platire.greutate predată delivery s.cont (de credit) întârzii faţă de scadenţă ~ tax certificate . încetare a tezaurizării capkalurilor deindustrialization s. livrare.decalaj deflaţionist ~ measure . delegat v.(mar.cantitate livrată / predată ~ price .ambalaj defectuos ~ reserves . un act) ~ alongside ship . taxele vamai neplătite ~ free .t. a preda (o scrisoan un act) to ~ in full . a amâna. a distribui ( marfa) 2.} ~ advice .societate radiată degressive adj. a plăti. distribuire (< marfa) 2.deficit de rezerve (rezervele unei bânci care scad sub nivelul cerut de lege) deficit s. livrat.a livra în întregime delivered adj. a remite. deficit ~ financing / spending . eliminare/suspendare unor acţiuni de pe lista de cotaţ bursiere deliver v. 1. a prelungi (un termen) del credere 5. cambii etc.livrare franco ~ measure . a delega delinquency s.comision al agentuli del credere delegate s. a provoca deflaţia (monedeî) deflation s.livrat.

divizare demise s. plată a contrastaliilor.variaţia cererii to be in great ~ .(mar. 1. demarcare.registru de livrare ~ car / van . cesiune v. 1. conosament fracţionat ~ overside .manifold de livrare ~ on acceptance .cheltuieli de livrare ~ clause .(mar. comandă v.(mar.cambie la cerere ~ charge tariff .(mar.(mar.t. termen de livrare ~ free domicile .(mar. delimitare ~ dispute .) călătorie / voiaj de predare (a navei la expirarea termenului de navlosire) ~ loan .) livrare lângă navă / sotto palanco ~ bill / note . a cere.a fi foarte cerut / căutat demarcation s. (SUA) depozit / depunere la cerere (cont de cecurî) ~ -induced /-pull inflation . furgonetă (pentru livrârî) ~ charges .) retrogradare (a unui salariat din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare sau a comportamentului) demountable adj. a solicita demarketing s. {man.condiţii de livrare ~ voyage 'î.livrare la acceptare ~ on board .depozit / depunere la vedere. 1.) clauza predării (navei la expirarea perioadei de închiriere) ~ date . a transmite (averea) prin deces / moştenire 2. a devaloriza 2.) contrastalii. demontabil .t. taxă de amarare .plata la livrare ~ order . a scoate din circulaţie (o moneda) ~ bill .foaie / bon de livrare ~ book .permis de ridicare a mărfurilor (din depozit) ~ price .) contract de navlosire a navei nude demonetize v. cerere.recipisă de livrare ~ speed . demarketing (proces prin care cumpărâtorii sunt descurajaţi să cumpere un anumit produs) demerger s.data livrării.) celeritate de livrare ~ terms .(mar.DEL-DEM 95 ~ alongside ship .ordin / bon de livrare.împrumut rambursabil la cerere ~ matching .echilibrare a cererii (cu nivelul producţieî} ~ note .curba cererii (într-un grafic') ~ deposit .graficul cererii ~ variatîon .a recepţiona marfa demand s.inflaţie provocată prin cerere ~ schedule . a cesiona ~ charter . a demonetiza.aviz de plată ~ pass .container demontabil demurrage s.conflict de delimitare (dezacord apârut între sindicate cu privire la ce categorie de munciîori ar trebui să execute anumite tipuri de lucrâri) to take ~ of the goods .camionetă. (mar. transmitere (a averii) prin moştenire 2.) livrare / predare la bordul navei ~ on payment .livrare franco domiciliu ~ manifold .) livrare / predare altei nave (prin îransbordare) ~ point . 1.t.preţ de vânzare a energiei electrice ~ curve .inflaţie datorată cererii demotion ^.container .preţ cerut ~ .punct / loc de livrare ~ receipt .pull inflation .

a deprecia.t. locaţie de vagoane ~ clause . a da ca garanţie ~ account . a se devaloriza depreciation 5'. depreciabil 2 amortizabil ~ assets . 1. departamental ~ charges . depositary depot s. devalo rizare 2. depozit. (SUA\ garâ depreciable adj. i devaloriza 2.) amortizare ~ account . sector. (cont.denumire a mărfii department s.drept de retenţie pentru neplata contrastaliilor denationalize v.active amortizabile depreciate v.depozit cu preaviz ~ at short notice . 1. (c. depreciere. chitanţi de consemnare {in vamă) ~ slip .garanţit pe bază de depozit şi credit ~ currency .cont de amortizare : . a 9 deprecia.clauza contrastaliilor ~ days . 1.organizare departamentalâ / pe servicii ~ store . depou.(mar.pasiv sub formă dc depozite ~ money . cont de depuneri v.taxă de stationare.magazin universal departure s. raion ~ store . a depune {la bancă).depozite bancare. 1.cont de depozit ~ at call .plecare ~ ballast .) a amortiza v. depozitar. greutăţi etc. clasă / categorie de unităţi (pentru bani.depozit la cerere ~ at long notice .t. depunere (în bancâ).(SUA) bani depuşi (H cont curent) ~ insurance . (cont.(SUA) borderou de depuneri ~ • taking business . depunâtor. serviciu 3.) balast la plecare ~ loading .recipisă de depunere (<& titluri la o bancă depozitarâ). garaj 2 depozit./:) depozitare.capital vărsat ~ -cum -credit guarantee .magazin universal departmental adj.garantare a depunerilor ~ liabilities . minister 2. 1.depozit pe termen lung ~ at notice .i. . a consemna 2. taxă de depozitare ~ charge .t. a privatiza denomination s. 1.livret de depuneri ~ capital . secţie.(mar.zile de contrastalii ~ incurred . consignator ~'s book .) 1. magazinaj.96 DEM-DEP 2. departament.bancâ comercială / ât depuneri ~ book . 1. (conf.) ~ of the goods .livret de depuneri depository v.depozit pe termen scurt ~ bank .cheltuieli speciale / directe ~ functions . magazie. denumire 2.contrastalii ocazionate ~ lien . epuizare (a resurselor etc. a da ca acont / avans. 1. consignatar depositor s.) caric de plecare depletion s. antrepozit 3.recipisă warant depositary s.activitate ck atragere de depozite ~ warrant . parc.funcţii pe servicii ~ organization .) epuizare (alocarea sistematicâ şi raţională a costului de achiziţie al resurselor naturale pentru perioada viitoare în care utilizarea acestor resurse contribuie la generarea profituluî) deposit s. bari depuşi în bănci ~ receipt .

detaliu. pupitru / masă de comandă ~ research . a numi deputy s. în criză ~ area .fond de amortizare ~ methods .t. lipsuri detail s. masă de scris 2. pl. a reduce activitatea depressed adj.metode de amortizare depress v.cercetare teoretică ~ training pregătire teoretică despatch v. a împutemici. birou. destinaţie destitute adj.t. adjunct 3.contabilitate de amortizare . designer. model (industriat) ~ and development phase . v.t.mortgage . derelict. a vinde la liber (un articol care se vindea pe cartelă) deregulation s. deputat ~ chairman .zonă afectată de criză (şomaj. care se dezvoltă. subarendare descriptive adj.membru supleant derate v. a se abate (din drum) . lucrare. (dr. dezvoltare 2. amănunţit ~ account .allowance .t.accounting .model industrial supus ameliorării development s. liberalizare (a unui sector economic) derelict (asig.i.industrial model . descriptiv ~ economics . nevoiaşii destitution s. m dezvoltare ~ country .fază de concepţie industrială / în detaliu ~ institute . a (se) dezvolta developing adj. 1. sârâcie etc. depreciere (monetară) devalue v.economie descriptivă design s. amănunt 2. dereglementare.) deţinere ilegală a unui bun devaluate v. depresiune. criză (economica} depute v. construcţie 3. a devaloriza. 1.cheltuieli de amortizare ~ fund .audit detaliat detinue s.institut de proiectare designer s.subînchiriere.DEP-DEV 97 .împrumut ipotecar pentru îmbunâtăţiri funciare ~ study . proiect. 1.cont detaliat ~ audit . dispatch destination s. desen.ţară în curs de dezvoltare .) adj.t. elemente ~ drawing . exploatare a zăcămintelor de petrol etc. devaluate devanning s.săracii. plan.) ~ market — piaţă în depresiune (când oferta este rnai mare decât cerered) depression s. casă (deplatâ) 3. proiectant desk s. şantier.reducere fiscală pentru amortizare ~ expenses . delegat.sondă de exploatare deviate v. părăsit s. a deprecia (moneda) devaluation s.zonă specială / de dezvoltare ~ economics economia dezvoltării . 1.t.studiu / plan de dezvoltare ~ well . abandonat. mar. nevoie. sărăcie. sărac. eliminare a reglementărilor. nevoiaş the ~ . detaliat. părţi componente.i. derivat ~ lease . descărcare a unei furgonete develop v. navă abandonată derivative adj. schiţă. reprezentant 2. stagnare.. a scuti (industria) de impozite locale deration v.director adjunct ~ member . în depresiune.vicepreşedinte ~ manager .desen tehnic de detaliu detailed adj. devalorizare. ~ area . a devia. a delega.

grafic.acţiune directâ (pr< exercitate de muncitori a. organigramâ ~ of loading . clar. deosebire 2. diminuare.muncă directă (fabn unui produs sau oferirea unui ser\ . v.i. scăde ~ of equity . 1.drept de vot difen (referitor la acţiunile care oferă St drept de vot) differentiation s.taxe vamale diferenţiale ~ pay . adresa. a conduce. direct.) deviere (abaterea navei de la drumul de navigaţie normal sau de la cursa contractata} ~ clause . (dr.export direct ~ hand . a face troc difference s. schemă.clauza devierii devise s..! reduce diminution s.diferenţă de calitate ~ over or under . comert mâmnt. patronatului prin greve etc. diferenţial. troc v. (mar. {dr. a dii ~ action .schimb direct (intre ţâri.eşantionare diferenţialâ / ponderatâ ~ tariff . a face comerţ mârunt 2.) ~ answer . succesor.i. a trimite 2. intermediar 2.î.(com.participare directă ~ labour . v. (dr. a lăsa prin testament (im bun imobiliar) devisee s.a ceda şi unul şi altul differential adj. 1. distinctiv ~ duties .conosament obiş ~ charges / expenses .diluare a fortei de rt (angajarea de muncitori necali pentru lucrări efectuate de obia personal calificat) diminish v. reducere.chirie diferenţială (mai mare decât este normal deoarece include plata pentru unele avantaje şifacilitâţi speciale) ~ sampling . a (se) diminua. reducere direct adj. diagramâ. diluare. (dr.cerere directă ~ exchange .) diluai capitalului propriu (mârirea numa acţiunilor existente fdră creş corespunzâtoare a profitului Si activelor societâţii respective) ~ of labour . gt dilution s.relaţie directă / person ~ contract . dispoziţie testamentarâ.diferenţâ de platâ to split the ~ . 1.cost direct / variabil ~ demand .grafic de încărcare dicker s. publicaţie informativă. a deosebi ~ in price .(bur.) testare. moştenitor (al bunurilor imobiliare) devisor s. dezacord v. 1. valuta uneia fiind cotată în i[ cu valuta celeilalte ţârî) ~ exporting .chel directe ~ contact . categoric v.t.t. diferend.t. diferentiere produselor) digest s.98 DE'\ deviation s. personal.diferenţă în plus sau în minus ~ to pay . diferenţă.diferenţâ de preţ ~ in quality .) legatar.râspuns clar / categorii ~ bill of lading .contract direct / intermediar ~ cost .) testator diagram s.) a testa.tarif diferenţial ~ threshold . colportaj 2.salariu diferenţial ~ prices .) preţuri diferenţiale (pentru acelaşi produs pe pieţe diferite) ~ rent . a diferenţia.prag diferenţial (pragul reacţiei cumpârătoruîui la stimulenţi) ~ voting .

mail . membru în consiliul de administraţie ~ general . a pâgubi. 1. pl. pagubă.societate de reasigurare direction s. 1. invaliditate.) caric prăfos (ciment.reclamă prin poştă -. 1. direcţie 3.) testare directă (testare în favoarea unei persoane care este cu două sau mai multe niveluri de generaţie sub testator) ~ supply .(fin. de jos (despre muncâ) ~ bill of lading .comerţ angro ~ trader . inferior.) comandâ directă . directorat.placement . 1. 1.director general ~s' report . dirijare. instrucţiuni. 1. avocaţi.acţiuni statutare (numâr obligatoriu de acţiuni pe care o persoană trebuie să le deţinâ pentru a candida ca membru în consiliul de administraţie al societâţii respective) ~'s tally .(mar. mangal eîc. scos din uz. fârâ intervenţia mtermediarilor) ~ quote .servicii directe (altele decât cele comerciale. instalaţii etc. incapacitate de muncă ~ pension .petrolier de produse negre disability s. invaliditate ~ pension pensie de invaliditate disadvantage s. ordine.plasament direct {de titluri de valoare.livrare directâ ~ taxation . directive directive 5. incapabil / inapt de muncă 2. marketing direct ~ services . avariat (despre aparate.vânzare directâ / fâră intermediari. pâcura) ~ cash .MR-DIS 9» ~ letter of credit . ordin director s. directivă.marketing direct ~ order (cow. directorat. prejudiciu v. anuar dirty adj. conducere.marketing .raport al consiliului de administraţie -s' shares .acreditiv direct . director 2. carte de adrese. situaţie nefavorabilă 2.impunere directă ~ trade .) ~ skip .jeton de prezenţă (al unui membru în consiliul de administraţie) directorate s. caric de produse negre (ţiţei.(dr.) conosament murdar (cu menţiunea recepţionârii mărfii în stare necorespunzâtoare / improprie) ~ cargo . funcţie de director 2.). birou al directorului 3. ghid.curs direct (curs de schimb exprimat ca raport între moneda naţionala şi una strâină) ~ route . 1.bani murdari (proveniţi din afaceri ilegale) ~ float .angrosist ~ -writing company . dezavantaj. murdar 2.mtă directă ~ sale / selling .plată pentru munca dificilă -ship / tanker .) ~ worker muncitor invalid / fâră capacitate de muncă disablement s. a dezavantaja 2.pensie pentru incapacitate de muncâ disabled adj.(mar.t. 1. funcţionari etc. îndeplinite de medici.) fluctuaţie dirijatâ (a cursurilor de schimb) ~ money / pay . a prejudicia . invalid. consiliu de administraţie directorship s. funcţie de director 2. perioadă a directoratului directory s. îndrumare 2.

plată. radiere (a unei ipoteci) 4. a diferi.obligaţiune cu discont ~ broker .t. descârcător.magazin cu preţuri redus . plată. diferend disallow v. concediere 3.(mar. a plăti. scoi actualizare 2. 'a abandona.credit de scont ~ department .îndeplinire / executare a contractului ~ of mortgage . (. cheltuială ~s account .t. a cheltui disbursement s. a sconta (un efect de comerţ vinde cu rabat v.preţ cu reducere / rabat ~ rate . achitare (a unei datoriî}. a renua (un drept) disclaimer s. instalaţie de descărcare discharging adj.t. rabat comercial.serviciu de scont ~ for cash reducere pentru pla numerar ~ house .bancă de scont ~ bond .(mar.agent de scont ~ credit .) predare peste bord ~ tonnage rate .tubulatură de descârcan petroliere) ~ port . act de renunţare disclosure s.t.i. a refuza disallowance s.) a descărca. a abroga disburse v. a respinge. redi v.disagio s.asigurare a cheltuielilor extraordinare ~ warranty clause .piaţă de scorit ~ note notă cu discont (imprum tennen scurt) ~ price .t. 1. a da cu împc retinând scontul ~ bank . îndeplinire.nonnă de descărcare a navei (fn tone) discharger 5. a nu corespunde. mar. persoană care ra la (un drept) 2.) disagio disagree v.taxă de scont ~ store . a goli 2. a plăti. 1.decont de cheltuieli ~s insurance .. discont. (c.i. a anula.) certificat de descărcare / debarcare ~ of contract . de descărcare ~ berth dană de descărcare ~ contractor .port de descărcare ~ quay chei de descărcare disclaim v. (fin. 1.) descârcare în stare de plutire (a navei) ~ certificate . 1. refuz disannul v. scont. a fi în dezacord. executare (a unei obligaţiî) v. a executa (o obligaţie) ~ afloat .permis de descărcare ~ pipe .) dezvăl oferire de informaţii com (obligaţia persoanei care înche asigurare de a oferi asigurâta toate informaţiile referitoare bunurile sau interesele propuse pi asigurare) 1. 1. magazi preţuri reduse ~ market .casă de scont. a nu înţelege disagreement s.avarie la descărcare ~ days .) dezvăluire. ol de date confidentiale (de către o b despre conturile unui client) discount s.radiere a ipotecii ~ overside . 1.agent de descărcare--primire 100 ~ damage . a radia (o ipotecă) 4. 1. a exonera (de obligaţii financiare).f. descărcare (a unui vas etc. a destitui.t. persoană care descarcă 2. exonerare (de obîigaţii financiare).) 1.zile de descărcare (fixate contract) ~ permit . a concedia 3.asig. destituire. (fin. a îndeplini.clauză de asigurare a valorilor suplimentare discharge s.(mar. dezacord. respingere. a achita (o datorie).

discriminare (comercială.t. a descărca disencumber v.t.) tutelâ discretionară discriminate v. a destitui 2. depeşă.) clasare (a unui proces). 1.t. (dr. scontat 2. a nu achita. concediere. sunt eliminaţi din lanţul care transferă banii de la creditoml iniţial către debitorul final) disinvestment s.) 2. destituire 2.(bur. (fin.t.t.putere de cumpărare discreţionară ~ trust .t. 1. a respinge (un recurs) 3. mesaj. actualizat ~ cash flow .venit discreţionar ~ order .taxâ vamală discriminatorie / multiplă (la import înfuncţie de ţara de origine a mârfurilor) ~ monopoly . a ridica embargoul de pe/la disembark v. a concedia. 1.politicâ defl^tionistă disinherit v. discriminating diseconomy s. desfiinţare. 1. (fin. tarifara) discriminatory v.DIS 101 ~ terms . investiţie negativă dismiss v. {dr.flux de numerar actualizat (metodă de evaluare a opţiunilor de investiţii) discounter 5.') a degreva (de sarcini ipotecare) disencumbrance s. dezechilibru . a dizolva (o adunare) dismissal s. a dezmoşteni disinheritance s.. preţuri etc. scoatere de sub ipotecâ disequilibrium s. discreţionar ~ income . (dr. discriminatoriu (despre tarife. a elibera de o ipotecă dispatch s. a distinge. a unei cambii) v.) deflaţie disinflationary adj. a nu onora disincorporation s. colete etc. respingere (a unui recurs) 3.monopol discrimi-natoriu. neachitare. neeconomicitate diseconomies of scale .t. discriminare în materie de preţuri ~ restrictions .t.(bur. neonorare (a unui cec. de exemplu băncile.(dr. trimitere (de mesaje.) comandă discreţio-lîară/la apreciere (câtre broker de a cumpăra.condiţii de scont to take on ~ .in the balance of payments -dezechilibru al balanţei de plâţi to cure a -. (dr.dezeconomii la scară disembargo v.) dezinterme-diere (procesul prin care intermediarii fînanciari. dezeconomie. acţiunilepe care acesta le alege) ~ service .) ~ duty . discrepanţă. scontator discrepancy s.a elimina un dezechilibru dishono(u)r s. dezmoştenire disintermediation ^.a sconta. a deosebi discriminating adj. deflaţionist ~ policy . a discrimina. în limita sumei la dispoziţie. expediere. eroare (într-o evîdenţâ contabiîâ) discretionary adj.) a clasa (un proces).) serviciu discreţio-nar/la alegere ~ spending power .) degrevare (de sarcini ipotecare). .restricţii discrimina-torii discrimination s. dizolvare (a unei adunârî) ~ compensation / pay / wage indemnizaţie / salariu de concediere dismortgage v. a prelua spre scomare discounted adj. a debarca. dizol-vare (a unei corporaţiî) disinflation s.

aşezare.venit disponibil (d achitarea impozitelor) disposal s.) a deposeda ilegal disseisee s. reglementare.marcă de pescaj / încărcare ~ ton .) navlu pe distanţâ ~ learning . expeditor 2.(mar. 1.) zile economisite (m operarea navei) ~ department .valiză diplomaticâ ~ clerk . destituire 3. litigiu. vânzare 4.(mar.timp economisit numai în portul de descărcare ~ fees .) deplasament ~ mark . a destitui 3.t. a rezilia contract} distance s.funcţionar expeditor ~ days . a lipa calitatea / dreptul de disseise v. a expedia.) persoană care i posesiune ilegală dissolution s. a prezenta disposable adj. a transfera 2.) fără dispatch / timp economisit ~ loading only . traa cedare. disponibil s. 1.t. ordin.t.) avizo ~ box . conflict v. a conl ~ at law .) dispatch.t. timp economisit v. depârtat.deplasament volumetric ~ weight .expropi pentm utilitate publică dispute s.ligitiu disqualification s.buletin de expediţie dispatcher s.pl. {mar. (dr.produse de unicâ folosinţâ ~ income . 1.(mar. d de decizie 2. dispoziţie testamentară dispossess v. (dr. descalifu pierdere de drepturi / calitâţi incapacitate. de proastă cal ~ substitute . lichidare (a unei societâ^ reziliere (a unui contract) dissolve v. 1. (dr. dispoziţie. a dizolva (o adunar\ lichida (o societate) 2.cheltuieli de expediţie a mărfurilor ~ free . 1. expropriere ~ for public purposes . rezolva (dr. a trimite (urgent) ~ boat . dizolvare (a adunărî}. (mar. (mar. a exprop dispossession s. întreprindere de transporturi rapide 4. fonduri disponibile ~ goods .înlocuitor de pra calitate {al produsului autentic) distinctive adj. expoziţie v.t. (dr. a strămuta.t.(mar.tonă de deplasament ~ volume . drept de decizie 3.) persoană depose ilegal disseisin s. a deplasa. 1. strămutare. 1. dispoziţie (pficială) 3.timp economisit numai în portul de încărcare ~ money . expunere.) legat. lipsă de calificare disqualify v. transferare 2. a expune. distinctiv. produse de unică folosinţâ ~ funds .deplasament brut total display s.102 document oficial (trimis prin curier).învăţare la distanţă distant adj.(mar. dispunen dispoziţie. înlăturare. a concedia. evaci eliminare disposition s. a deposeda. distanţâ ~ freight .) deposedare ilegal proprietate disseisor s. 1.) a avea un deplasament de displacement s. dispecer displace v.) indemnizaţie de celeritate ~ note . deplasare.t. concediere.serviciu de expediţii ~ discharging only . a descalifica.disponibilităţi. specific . prezentare.t.

consiliu districtual / regional ~ court .bancâ regională ~ council .(wan. a subestima ditto s. a aplica un sechestru.mix de distribuţie (combinarea canalelor de distribuţie) distributive adj. a distribui. (dr. restrângere (a unei afaceri prin vânzarea sau închiderea unor active) dividend s. a investiţiilor în titluri de valoare etc. sector ~ bank . lucru identic / similar adv.) a pune sechestru pe ~ call . repartizare 2. persoană căreia i se aplicâ un sechestm distrainer 5. retenţie v.) decizie de sistare (temporarâ) a tranzacţionării acţiunilor unei societăţi disutility s. a sechestra v.(mar.t.mărfuri în lichidare / ale unei firme falimentare ~ sale / selling . 1.cheltuieli de distribuţie ~ trades . district. distribuitor distribution s.) caric în primejdie ~ freight . ditto. distrainer distraint v.t.bearing shares . cele sus-mentionate 2.) separare (îndepârtarea unei părţi a activelor în exploatare ale firmei prin vânzarea către o altâ companie.) apel de sinistru ~ cargo . (upon) a sechestra. 1. de distribuire / distribuţie ~ costs .ordin de sechestru distribute v. dividend 2..) debitor executat. idem. persoană care aplicâ un sechestru distrainment s.) executor. la fel diversification s.(mar.) divestiture (bur. naufragiu 2. regiune. (dr. împărtire.canal de distribuţie ~ mix . a repartiza distributee s.) competenţă distinctivă distrain (dr.) sechestru. 1. distributer district s. (dr.) sumă repartizată între creditori (din bunurile unui debitor insolvabil) ~ .(mar. sechestru distrainor v. (dr. prin emisiunea către acţionarii existenţi de acţiuni ale noii firme alcătuite din activele îndepârtate — spinoff) divestment s. persoană câreia îi revine o parte {dintr-o moştenire etc.) v. (bur.) distributer s. a împărti.t. distrainment distress s.) distribuţie ~ channel .acoperire a dividendelor (indicator care arată de câte ori pot fi plătite dividendele din profitul net al unei societăţi) ~ equalization account . lipsă de utilitate.acţiuni purtătoare de dividende ~ cover .i.cont de egalizare a dividendelor (când se înregistrează mari variaţii ale profiturilor anuale) .t.tribunal districtual / regional ~ manager . (dr. distribuire. inutilitate disvalue v. a exercita un drept de retenţie (asupra bunurilor unui daîomic). duplicat. (dr.) navlu redus ~ goods . dr.) punere a sechestrului.director regional distringas s.DIS-DTV 1(B ~ competence . 1. primejdie.sectorul distribuţiei (de bunuri şi servicii) distributor v. a deprecia.vânzare a bunurilor sub sechestru ~ warrant . diversificare (a liniei de produse. (com. sinistru. a executa distrainee s.

a andoca docker s.(SUA) fară dividende ~ on .) ro proceselor de judecat) v. a etid a înregistra pe o fişâ {conţinutul partide de mărfuri.price ratio .docher dockage s.) divizare (a unei companii în unitâţi distincte pentru a acoperi mai bine diferite sectoare alepieţeî) dock A'.politică de dividende ~ . secţie.lichidare a dividendelor (preluarea controlului asupra unei companii. exploatarea rezervelor / dividendelor şi vânzarea acţiunilor.bazin portuar ~ company .) a trece pe rol (unproces) dockyard s.taxă de depozitare a mărfii în doc ~ storage .titlu de proprietate ~s against acceptance .plan de reinvestire a dividendelor (care permite acţionarilor reinvestirea automatâ a dividendelor primite în acţiuni ale societăţii plătitoare) ~ basin .taxe de chd andocare ~ traffîc .cupon de dividende ~ yield . 1.t. extras conţinutului unui document) 1.acceptance bill . etichetă. dovedi prin acte / documente ~ of title .(SUA) rata dividend .docun contra plată . (man.mandat pentru plata dividendelor ~ off. şantier naval document s. sector..depozit portuar ~ tonnage dues . al unui docun 1. repartizare.t.docunc contra acceptare -s-against . doc.rata de plată a dividendelor (procentul din prqfit plătit subformu de dividende) ~ poli'cy . diviziune ~ of labour .(asig.permis de ieşire din doc intrare în doc ~ receipt .cai pe bază de documente contra accep ~s against cash . (dr.(SUA) cu dividende ~ options . bazin portuar v.recipisă de antrepozita ~ worker .impozit pe dividende ~ warrant .recipisă de primh mărfurilor ~ rent .limitare / restrângere a dividendelor ~ mandate .documente c< plată în numerar ~s against payment .preţ (depiaţă al unei acţiuni) ~ reinvestment plan .penalizare pentru d (cand se staţionează la dană f tennenul stabilif) ~s per share . fişă (indu conţinutul unei partide de mărf foaie de expediţie. chi< de plată a taxelor vamale 3.) opţiuni pentru dividende (pentru încasarea sau reinvestirea dividendelor oferite de o poliţă de asigurare de viaţă) ~ payout ratio .randamentul dividendelor (raportul dintre dividendul actual şi preţul acttial al unei acţiuni) division ^. taxâ de cheiaj / andocan ~ penalty . 1. document.diviziunea muncii divisionalization s. divizie 2.companie de andocai ~ dues . docher docket s. operaţii care duc adesea societatea la falimenî) ~ tax . act v. (dr.taxe de cheiaj / andocare ~ pass . împărtire. 1.dividende pe acţiune ~ stripping .trafic portuar ~ warrant .104 DIV4 ~ limitation / restraint .

zona dolarului ~ stocks . a fixa locul plăţii (unui efect de comerţ) v. uşă ~ money . confirmare a unor documente 3.datorie publică / intemă ~ industry .piaţă intemă ~ policy . industria casnică ~ investments .payment bill .credite inteme ~ currency . a se stabili cu domiciliul ~ of origin .t. a fixa locul plăţii (unui efect de comert) v.port interior ~ rate . intem s.pl. national. {dr. ajutor de şomaj dollar s.i.capital autohton ~ consumption .acreditiv documentar documentation s.i. 1.titluri de valoare americane sau canadiene domestic adj. adona donation s. documentare. domiciliu.cambie pe bază de documente contra plată ~s against presentation . fixare a locului plăţii (unui efect de comerţ) donatev.(mar.încasări documentare / pe bază de documente ~ credit . afacere sau produs fară perspectivă pe piaţă {care implicâ reducerea investiţiilor') do-it-yourself s.economie domestică ~ shipment .investitii private ~ market .impozit pe donatie donee s. a se sustrage (pbligaţiilor fiscale) dodger s. reşedinţă 2. stabilitate (pe piaţa bursieră) dole s. donaţie ~ duty . 1.monedă naţională ~ debt . casnic 2.subvenţii naţionale (măsuri prin care un guvern subvenţioneazâ un produs.) donatar donor s.comert interior ~ voyage . 1. documentar ~ collections .against .consum intem . mărfuri fabricate în ţarâ ~ bill . 1.tarif casnic ~ science . a stabili / a instala într-un domiciliu 2. calm. a domicilia.acte doveditoare documentary adj.t. loc de plată (al unui efect de comerţ) v.acte probante ~ letter of credit .trată documentară / comercială ~ evidence . evazionist (fiscaî) dog s. o întreprindere sau un sector economic) ~ trade .politică intemă ~ port . a domicilia.) transport de cabotaj ~ subsidies . a stabili / a instala într-un domiciliu 2. dolar ~ area . 1. adresă juridică 3.(mar.) voiaj de cabotaj domicile s. a evita (plata impoziîelor).documente contra prezentare ~s in proof / support .industria natională.t.domiciliu de origine domiciliate v. domiciliere.DOC-DOO 105 ~s . documentaţie 2. (mar. stabilire / instalare întrun domiciliu 2.cambie intemă (plâtibilă în ţara unde afost emisa} ~ credits . deprinderea de a face lucrările şi reparatiile casnice singur doldrums s. pl. 1.taxă de intrare ~ capital . (dr.r. domestic. a se stabili cu domiciliul domiciliation s.credit documentar ~ draft .) donator door s.) înzestrare a navei cu documente dodge v.

inactiv.(dr.client dubios ~ debt . (dr. 1. jos. copie unui document) 5. numerar (despre bani) adj.datorie nesigură dower v.. în aval ~ dumping . 1. proie concept 3.conturi inactive ~ balance sold inactiv ~ deed . reducere (acorda cumpărătorului pentru pierderi o.schimb / tură cu efectiv dublu ~ standard .) optiune dublă. centru al oraşului adv.) nerevendicat (despre un bun) ~ accounts . dubios.dumping în aval / ( fumizare ~ loans .dot dozen s.(fin.acont.) stabilire de preţuri duble (pe etichetă.tendinţă < scădere a nivelului de trai ~ in prices . plan 2. plată în numerar i ~ price clause . tendinţă de scădere ~ in living standards .(com. downmarket downstream adv. (în) jos 2. desen. nesigur 2.comanditar dot s.) navlu dublu ~ insurance asigurare dublă ~ option . scădere (a activitâ economice) downward adj.piaţă în scădere \ ~ payment . (com.curbă descendentă (intr-\ grafic) ~ tendency / trend . red^ coborât.numere cu două cifre (de la 10 la 99) ~ freight . adv.contabilitate în partidă dublă ~ figures .106_________________________ ____________________DOO-Dl ~ . . neproductiv (despre capital) 1. trată.tendinţă i scădere dowry v. dublu v.clauza scăda preţului \ to go ~ . m scădere 1 ~ market . peşin. timp mort downtown s. 1. 1. zestre double adj. suspect ~ client .a se ieftini. cambie 4.t. descendent ~ curve .dot down adv.door service .tendinţâ de scădere preţurilor downturn s. a se degra (despre calitate) downmarket s. downturn downtime s. îndoielnic. în cartia comercial al oraşului downtrend s. cel mai mare fiind tăiat) ~ shift .(mar.to .degrevare de dubla impunere (evitarea plâţii unui impozit pentru acelaşi venit în douâ ţărî) doubtful adj.) etalon dublu / paralel ~ taxation relief .(bur.înşelătorie ~ -entry bookkeeping .lege neaplicată ~ partner . stelaj (care dă drept deopotrivă de cumpărare şi vânzare) ~ -page spread reclamă pe două pagini de ziar ~ pricing .serviciu „din uşă în uşă" (serviciu de livrare a mărfii pânâ lafiecare destinatar) dormant adj.credite în aval (pbţinute de societate-mamă de la propriile filiale} downswing v. cartier comercial al un oraş.contract / document inactiv (in care nu au fost trecute numele) ~ execution .) sentinţă care şi-a pierdut valabilitatea ~ law .) duzină draft s. a dubla ~ bond obligaţiune dublă / condiţională ~ dealing .

datorat. a redacta (un raport) ~ articles .(bur. tras (persoană asupra câreia s-a emis o cambie) drawer s. completare (a unui cec) ~ rights . 1. (SUA) comis-voiajor dry adj.contract de navlosire pentru caric uscat ~ dock . (mar. dublu ~ banking system .măsură de capacitate mărfuri pulverulente ~ trust . a trage (o cambie). (inar. drept . loterie. datorie. a concepe.) ~ measure . câştig v. desenator tehnic dram s.cec fară acoperire ~ note .autorizare de retragere (de sume din conî) ~ capacity .scară de pescaj ~ terms . a elabora (un plan).scădere a preţurilor drummer s. a emite. exigibil.vrachier ~ cargo . rabat drawee s. 1.împutemicire pasivă (m care mandatarul nu are nici o sarcinâ activa) dual adj. cauzat s.i. trăgător (persoanâ care a emis o cambie) drawing s. textile etc. proiectant. rambursare (a taxelor vamale de impo^ atunci când mărfurile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri Ce vor fi exportaîe) 3. a scădea ~ in prices .) clauzâ de opţiune pentru portul de încărcare ~ at both ends . uscat ~ bulk carrier .mărfuri uscate (grâne.doc uscat.clauză de optiune pentru ambele porturi (de încărcare şi descârcare) droop s.cultivare a pâmântului fără irigaţii ~ goods .) calitate dublă (a brokerilor de a lucra ca intennediari sau pe cont propriu) dud adj. reducere (depreţ).proiect de lege ~ marks .) drepturi de tragere (aîe ţărilor-membre ale FMI) ~s account . inconvenient 2.cont personal (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) dreading s. fară acoperire.condiţii de plată a tratei draftsman s. coţadă de marfa v. distribuire de câştiguri {la loterie) 2. scădere v. fals ~ cheque .t. 1.t. tragere la sorţi.cont curent ~ authorization . 1. dezavantaj. drahmă (unitate de mâsură pentru greutate) draper s.budget . a lua / a retrage (p sumă) din (fonduri. bazin de radub ~ farming . a completa (un cec) 2.) pescaj draw s. a câştiga 3. textile 2. economii) 4.proiect de buget ~ contract proiect de contract . 1.) pescaj. datorat. loterie 2. 1. (up) a redacta (un document) drawback s. 1. (mar.DRA-DUE 107 marfa vândută la greutate) 6.{fin.caric / încărcătură uscat(ă) ~ cargo charter .proiect de statut . scadent 2.bilet de bancă falsificat due adj.(SUA) sistem bancar dual (cu reglementâri federale şi de stat) ~ account . comerciant de textile drapery s.law . emitere. comert de textile draught s. tragere (a unei cambiî).

impozit. duopol duopsony s.primă de muncă condiţii de praf (la descârcan cerealelor.import cu scuti de taxe vamale ~ -free shop . pl.magazin cu mărfi scutite de taxe vamale ~ -paid . impozite.nevâmuit. fictiv ~ name . în timp util authorized representative reprezentant împutemicit legal dummy adj. cotizatie prep. fardaj ~ cargo . datorie. 1. inactivitate. presia (exercitată pentru semnarea un contract) dust s. mărfuri de folosintă îndelungată ~ goods . (mar. a bascula 2.durată a dreptului ( autor ' duress s. taxe. duplicat.declaraţie penl achitarea taxelor vamale ~ -paid price .licitaţie olandeză (licitd^ la care se coboarâ preţul până . dumping 2. a descărca. taxă.t. praf ~ allowance . 1. basculare ~ price .preţ de dumping dun s.t.piaţă inactivă ~ season . (to) datorită. duopson duplicate adj. a întocmi (un act) în două exemplare ~ copies . descărcare. creditor insistent v. durabil s. copie v. inactiv ~ market . durată ~ of copyright . taxă vamali ~ -free scutit de taxe vamale ~ -free importation .) ~ damage contaminare cu praf mârfurilor) Dutch adj.afacere olandeză (m ca una din pârţi obţine toate avantajele) dutiable adj. dublu s.t. olandez ~ auction .bunuri de consum < folosinţă îndelungată ' duration s.(SUA) (com.108 DUE-Dll cuvenit 2.probă-martor durable adj. cu taxele vama achitate ~ -paid entry . fals.sezon mort dullness s. legal 2. duplicat.vămuit. atribuţie ( serviciu) 1.nume fals dump v.) notă de confirmare / recunoaştere a datoriei ~ date / day .) material (lemnos) de protejare şi separare a încărcăturii.duplicat al unei cambii ~ sample .) constrângere. mulţumită ~ bill . 1. stagnare (a pieţei) duly adv. corespunzător. 1. a face dumping cu dumping s. a presa (cerând bani) dunnage s. găseşte un ctimpărător) ~ bargain . a duplica. la timp. în bună regulă.scadenţă dull adj.copii duplicat ~ of exchange . a cimentului etc. (rfr.preţ ce include tax« vamale ~ -unpaid . pl. cu tax< vamale neachitate . supus taxelor vamal impozabil duty s.caric cu fardaj duopoly s.

d) uneifirme atunci cînd asigură el însuşi managementul acesteid) ~ vegetables . înstărit. venit din activitatea curentă ~ surplus .ajutor economic ~ batch/lot quantity . (dr.profit reţinut/nedistribuit (acţionarilor cu scopul formârii de fonduri de investiţii) earner .câştiguri pe acţiune ~ . avans. care nu are căutare.T. salariu 2.declaraţie de venituri ~ yield .pensii raportate la salarii ~ statement .flexibilitate economică ~ adviser . avut 3. favorabil ~ market .(off.i. a ~ per share . cîştig ~ after taxes . a aloca (resurse. trufandale ~ warning system . devreme ~ closing day .consilier economic ~ assistance . prim.) sistem de prevenire timpurie (sistem de îdentificare a instituţiilor financiare care pot dafaliment) earmark v. economic ~ adaptiveness .) servitute easy adj. avans earnings s.z.persoană care cîştigă bani (prin inuncă).a marca (cu un semn distinctiv) 2.s'. a cîştiga bani prin muncâ. simplu. facilităţi de plată econometrician s. avantajos.baza profitului (folositâ la calcularea impozituluî) before taxes .credit ieftin (cu dobândă scăzutâ) ~ payment . cîştigat (prin munca) ~ income -venit din salariu.facilităţi de plată ~ terms . profit.(fin. econometrie economic adj.) v. a cîştiga (prin munca} v. econometrician econometrics s. a se micşora easement s. 1.profit înainte impozitare ~ of management . uşor.criză economică ~ cycle .câştiguri disponibile pentru acţiunile comune ~ basis .pl.t. garantie ~ money . salariat earnest s.piaţă calmă ~ money .cantitate economic comandată pe lot ~ cost . întâi.acont.randamentul profitului (raportul dintre profitul net distribuibil şi valoarea totală a acţiunilor comune la cursul pieţeî) ease (bur.profit după impozitare ~ available for commons .E early adj. ieftin (despre o marfa) 4.zi cu program scurt (cînd magazinele sunt închise după-amia. l. timpuriu adj. 1.related pensions . facil 2. acont. fondurî) earn v. a face o muncă productivă earned adj.legume timpurii. up) a se reduce.cost economic (din perspectiva economistuluî) ~ crisis .salariu pentru management (cuvenit proprietarului se atenua.t.ciclu economic .contract de vânzare în rate. 1.

sistem economic ~ trends . organizare ~ class .spaţiu economic ~ system .război economic economical adj. ştiinţe economice.redresare economică ~ rent . editorial. activ.valoare economică ~ warfare .data intrării în vigoare ~ demand .t. editor (de carte) ~ .bunuri economice ~ growth .fond necompen! (formulâ pe un cec) to come into ~ . consecinţă.creştere economică ~ history .redactor-şef. efect real 3. economic economics s. econom. redactor-şef (de zia editorialist 2. urmare efect.pl.inchief .comitet de redacţie ~ office redacţie ~ staff . (campanie publicitară care reia de < puţinpatru ori un mesaj publicitar) ~ date .autarhie. cuprins.dezvoltare economică ~ flow .rentă economică ~ sanctions . valabil. eficace.istorie economică ~ imperialism . vigoare (a unei le-gî) 3. numerar ~ cover . a valorifica v.flux economic ~ fluctuations .fluctuaţii economice ~ geography . conducere redacţională effects. sistem economic. sc( obiectiv 4. independenţă economică ~ space .l. sens 5. lichidităţi. chibzuit 2.cerere reală ~ load . structură.profit net ~ recovery . 1. a economisi 2. editorialist editorship s.i.tendinţe economice ~ union . conţinut.imperialism economic ~ indicators . economie economist s. util 2.lege economicâ ~ man . a face economii. 1.110 ECO-d ~ development . a reduce cheltuielile economy s.economii < gamă {diversificarea gamei de bum sau servicii oferite determină scâder costului unitar) editor s. efect.politică economică ~ profit .uniune economică ~ value .sufficiency . economist economize v. realiza ~ s not cleared .indicatori economici ~ law .a intra m vigoare effective adj. bunuri. 1.sarcină utilă/efectivă .colectiv de redacţie editorialist s.acoperire efectivă / re.omul economic. economisire 2. economie.t. J 'efecte. a efectua.numerar ~ output producţie efectivă ~ payload . avere v.cantitate economic comandată (cantitate optimă a stocurilor care trebuie comandată) ~ planning .planificare economică ~ policy . editoria}isl editorial adj. 1.clasa economică (cu cel ii scăzut confort în transporturile aeriS şi maritime de pasageri) economies of scale .încărcătură utilă/netă ~ money .geografie economică ~ goods .sancţiuni economice ~ self .economii 1 scară (creşterea cantităţii de bum sau servicii produse determi scăderea costului unitar) economies of scope . homo oeconomicus ~ ordering quantity . redacţional editorial ~ board . în vigoare (desf o lege) s. 1.

sumă delapidată embezzler s.t. delapidare. eficace.(fin. eligibil 2.t.) frontiera eficienţei {indicatorii cei mai favorabili din punctul de vedere al riscului şi al rentabilităţii) ~ portfolio . jenă financiară.t.a institui/a pune un embargo pe embark v. a ambala.primă de eficienţă ~ of capital . a vota 2. 1. detumare {de fonduri) 2. util 2. electronic banking .i.t. embargo v.t. care dă randament ~ frontier . 1. elasticitate. în vigoare (despre un contract) effectualness s.t.t.efect de comerţ acceptabil (pentru reescontare la banca centraîâ) embale v. eficient.randament efficient adj. valabil. acceptabil.pasive accepiabile (utilizate pentru a calcula Uchidităţile uneibâncî) ~ paper . validitate efficiency s. a alege.rata efectivă a dobânzii ~ value . productivitate ~ bonus .) portofoliu eficient (de pe frontiera eficienţei) efflux s. a imprima (prin apăsare cu sigiliul.cerere elastică elasticity s. pregătire. flexibil ~ demand . a detuma (fondurî) embezzlement s. a numi {într-o funcţie) adj. 1. operativitate 2. capacitate de muncă 3.) elect v. elastic. flexibilitate (a cererii etc. delapidator emboss v. ştampild) 2. 1..poştă electronică ~ point of sale . valabilitate. a împacheta embargo s. eficacitate. cu datorii estate proprietate ipotecată embarrassment s. ales. caritabil. productiv. operativ 2. randament. caz neprevăzut.a intra în vigoare effectual adj. filantropic. 1.activitate bancară electronică data interchange transfer electronic de date ~ funds transfer .măsuri de urgenţă .EFF-EME 111 ~ rate of interest .încărcătură/sarcină efectivă to become ~ .valoare efectivă/reală ~ weight . a îmbunătăţi (un text) emendate v. eficienţâ. 1.(fin.punct electronic de vânzare eleemosynary adj. a institui un embargo asupra/pe to lay an ~ on/upon . competent.randament al capitalului ~ of utilization .aviz de îmbarcare ~ order . scurgere (a capitalului) elastic adj. experimentat 3. emend emergency s. a delapida. a amenda. calificare. eficace. de binefacere eligible adj. ambasadă embezzle v. utilitate 2. îmbarcare (pe o navă) ~ notive .transfer electronic de fonduri ~ mail . admisibil ~ liabilities . a bate (monedă) emend v. votat.l. eventualitate.v. m jenâ financiară. a (se) îmbarca embarkation s.ordin de îmbarcare embarrassed adj. eficacitate. desemnat electronic adj. capabil. 1. urgenţă ~ measures . dificultăţi financiare embassy s.

activitate de consilier în problemele salariaţilor ~ involvement (man. 1.singuri în cuib (familii an căror copii „şi-au luat zborul din cuib". gol.{man. indemni-zaţie employ s.contract de angajare ~ discrimination . serviciu v.t. stabilindu-se la propria lor .înlesniri/comodităti pentru salariaţi (transport gratuit. capabiVapt de muncâ employee s.birou de plasare ~ protection .) ~ buyout cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni ale unei firme de către salariatii acesteia ~ counselling .discriminare a fortei de muncă ~ exchange . emisiune (de bancnote) emolument s.impozit extraordinar emission s. agenţie de plasare ~ contract .parcurs gol / fară încărcâtură ~ nesters . 1. întreprinzător. 1. centru comercial 2.) participare a salariaţilor (termen general pentru a defini modalităţile prin care angajaţii pot participa la conducerea societâţii în care lucrează) ~ relations relaţii cu salariaţii representation reprezentare sindicală/a salariaţilor ~ s'amenities . serviciu. aîmputemici.participare opţionalâ a salariaţilor (metodâ prin care li se oferâ angajaţilor unei societâţi posibilitatea de a cumpăra acţiuni ale fespectivei firme la un preţ mai scăzut decât cursul pieţeî} ~ share/stock ownership plan . neîncărcat ~ haul . a angaja.poliţă de asigurare pentru răspunderea patronilor în caz de accidente de muncă ~ s' organization sindicat patronal employment s.) participare a salariaţilor (tennen general pentru a defini modalităţile prin care angajaţii pot participa la conducerea societâţii în care lucrează').(fnan. 1.fonduri de rezervă pentm cheltuieli neprevăzute/urgente (la o banca) ~ tax .(man. angajare ~ agency/bureau oficiul forţelor de muncă.plan de vânzare de acţiuni salariaţilor unei firme ~ shareholding .protecţia locurilor de muncă {legislaţia referîtoare la păstrarea locurilor de munca) ~ report . patron ~ s' liability policy .112 EME-EMP ~ reserves . bonificaţii etc. antre-prenor 2.) raport (social) asupra locurilor de muncă emporium s. folosire. pensii. a folosi. remuneraţie. întrebu-inţare 2. 1. slujbâ. a întrebuinţa 2. neocupat. ocupaţie. salariat ~ benefit plan . asigurări de sanătate etc.plan de beneficii al salariaţilor (participare la profit.t. cointeresare finan-ciară a salariaţilor (in performanţele societăţii în care lucreazâ) ~ participation . magazin universal empower v. care poate fi folosit/întrebuinţat 2. a da de lucru employable adj.) ~ share option . a autoriza empty adj.) deţinere de acţiuni de către salariaţi {recompen-sarea salariaţilor cu acţiunî) ~ turnover fluctuaţie a numărului de salariaţi employer s.

a legifera. aşezământ ~ capital .utilizare finală (utilizarea unui produs de către beneficiar) ~ -user . v. legiferare. a decreta. ordonanţă 3. a înzestra.ipotecă asiguratorie '.(asig.t.t. maşinist v. prevederi (ale unei legi) encase v.hotărâre judecătorească executorie enforcement s. mecanic. andosant endow v.t. andosare (a unui efect de comerţ) ~ in blank .(man. fdndaţie.t.andosare completă endorser s. a greva encumbrance s. beneficiar.învăţământ tehnic ~ insurance .produs final / fin^ ~ use .dobândire a unei poliţe de asigurare de viaţă (tip de contract de asigurare) enforce v. cutiî) encasement s. expirare 2.of life insurance policy . (over) a transmite prin andosare endorsee s.vânzare / soldare/ la sfârşit de sezon ~ product . decret. industria constructiilor de maşini ~ department .t. sarcinâ. 1.t. a lăsa ca moştenire endowment s.) joc final (straîegia finală adoptatâ pentru un produs sau o unitate economică) ~of a risk . pl. cutiî) 2. a ambala (în lăzi. terminare. tehnologie 2.capital de dotare (capital social pus la dispoziţia unei sucursale de societatea-mamă) ~ mortgage .andosare în alb ~ in full . a hotărî enactment s.) plată / indemnizaţie pentru cointeresare / stimulare (acordatâ conducerii unei societăţi) enact v. a andosa (un efect de comerf) 2. ambalare (in lâzi. a alâtura (intr-un plic) encumber v. 1. consumator endorsable adj. a semna pe verso 3. andosabil endorse v.(asig. aplicare (a unei legi) 2. a proiecta engineering s. ambalaj encash v. a aplica (o lege} 2. scop v. adoptare (a unei legi) 2.) asigurare pentru sectorul tehnic ~ standards . 1. (dr. datorie.t. sfârşit. inginer 2.t.utilizator final. a promulga.t. 1.serviciu tehnic ~ education . a dota 2. creditor ipotecar end s. ipotecă encumbrancer s. (dr. a adopta (o lege) 1.. 1. a încasa (un cec) enclose v.î. 1. 1.i. andosatar endorsement s. inginerie tehnicâ.) posibilitate de aplicare (a unei legî) enforceable adj. a (se) termina ~ game .standarde tehnice .) executoriu ~ contract . promulgare. 1. a (se) sfârşi.contract executoriu ~ judgement . obiectiv.of . dotare 2. 1. reprezintâ un segment interesant depiaţă) enabling adj. a anexa. 1.) terminare a unui risc ~ . înzestrare.season sale . executare (a unei garanţiî) engineer s. a executa (o garanţie) enforceability s.EMP-ENG 113 casă. care permite / • împutemiceşte payment (man. 1. a construi.

uzină ~ management . televiziune. egal v.comert de tranzit. distracţie.design de mediu (designul fabricilor şi al clâdirilor administrative) ~ liability . înregistrare. 1.t. antreprizâ 3.declaratie vamală de plecare ~ visa . a acapara.a depune declaraţia vamală de plecare enterprise s. intrare 2. ecologic ~ audit . reexport ~ warehouse . a înscrie. declaratie vamalâ 3. mediu înconjurător environmental adj. a redacta {un document) 2.salariu egal equalitarianism s. princi-pii egalitare equality s. a înainta (im protest etc. ambiant.actiuni ale societăţilor din industria distracţiilor / spectacolelor (cinema. (into) a stabili legături cu. ecolog envoy s.i.) intrare în posesie ~ inwards .studiu de mediu {analiza mediului economic pentru identificarea entrance s.) 4. a intra în 2.(man.gestiunea întreprinderii ~ zone .t. a însărcina entry s. fabrică.a depune declaraţia vamală de intrare to ~ outwards . teatru) entrepreneur s.t. 1. antrepozit. a egala.vizâ de intrare entrepot s.trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar equal adj. a încărca într-un camion entrust v. a înregistra 3. spirit întreprinzător. întreprindere.114 ENG-EQU ~ works .cotizaţie de înscriere {intr-o asociaţie) ~ visa .' înscriere.declarare a mărfurilor (la vamă). egalitate ~ of rights egalitate în drepturi ~ of sacrifice egalitatea sacrificiului (fn teoria impozităriî) . 1. reprezentant extraordinary and minister plenipotentiary . intrare 2. a copia.declaraţie vamală de intrare / sosire ~ of goods . a încredinţa.zonă de dezvoltare entertainment s.port de transbordare ~ trade .cheltuieli de reprezentare ~ shares .uzină constmctoare de maşini engross v. a depune (o declaraţie vamaîă).) intrare în posesie ~ duty . (dr. iniţiativă 2. egalitarism. a încheia (o convenţie) v.audit ecologic ~ design . 1. a fi egal cu ~ opportunities şanse egale (pe piaţa muncii) ~ pay . înregistrare. în interes de afacerz) ~ allowance .obligativitatea de protectie a mediului înconjurător ~ scanning . 1. antreprenor entruck v.t.viză de intrare ~ environment s.t.depozit de tranzit oportunităţilor de marketing) environmentalist s. d&pozit {de tranzit) ~ port .) indemnizaţie de reprezentare ~ expenses .taxă vamală de import ~ fee . ospitalitate (pentru clienţi şi parteneri. amuzament. a monopoliza (piaţa) enter v. articol contabil 4. intrare ~ outwards . (upon) a intra în posesia to ~ inwards . (dr. trimis (diplomatic). a deveni parte (la o afacere) 1. 1.

ergonomie erosion s.curier.capitalul acţionarilor (deţinători de acţiuni comune) of redemptitfn .t. a dota. echilibru ~ price .) angajament scris (depus în custodia unei terţe persoane care acţionează conform uneî înţelegeri prealabile) essence s. egalizare.) clauză de salvare / siguranţă (prevedere a unui acord comercial care îi permite unei ţări semnatare sâ suspende concesiile vamale acordate atunci când nivelul importurilor afecteazâ grav producţia intemâ).) clauza degrevării (de o obligaţie contractuală). (dr. fond ~ of a contract esenţa unui contract essential adj. capital propriu. a egala. utilaj.echitate a impozitării ~ shares actiuni comune ~ • to .) drept natural 3.t. a compensa (fondul valutar) equate v. (com. egalizare ~ of payments . a echipa.) equilibrium s.) clauzâ de evadare (într-un conîract de subscriere.fond de regularizare / compensare valutară equalize v.preţ de echilibru equip v. degrevare v. (com./) material rulant ~ leasing leasing de echipament equitable adj. echitate 2. esenţial. 1. greşeală ~s and omissions excepted . comision ~ boy .poliţă de asigurare de viaţă condiţionată de profitul acţiunilor comune (pepiaţa bursierâ) ~ of a company . escalator.ergonometrie ergonomics s.drept de retenţie echitabil ~ mortgage . a egaliza. a spori escalator s.fund . comisionar error s.t.obligaţiune cu dobândă variabilă ~ clause . indispensabil s. (fin.impozit echitabil / progresiv equity s. compensare . eroare.drept de răscumpărare (al unui bun ipotecat) ~ of taxation .clauza salariilor variabile. 1. (dr.ipotecă echitabilă (ipotecă neînscrisă pentru garantarea unui credit) ~ tax . titluri de valoare (care reprezintă capitalul propriu) 5. care îi permite bâncii de investiţii să se elibereze de râspunderea de a cumpăra şi distribui acţiunile companiei) escrow s. pl. eroziune (a capitalului) errand s. a regulariza. echipament. instalatii 2.fond mutual cu plasamente în acţiimi comune ~ -linked policy . valoare a unei proprietăţi imobiliare (minus suma ipotecilor) ~ capital . a degreva ~ clause . scarâ rulantă ~ bond .scadenţă comună (a mai multor titluri de valoare. articole de primâ / strictă necesitate ~ data . capitalul acţionarilor (definători de acţiuni comune) 4.capital propriu ~ fund . egalare.raportul capital propriu .Hxed assets ratio .(dr. 1.EQU-ESS 115 equalization s.date esenţiale . echitabil ~ lien .) clauza variaţiei preţurilor contractuale escape s. eroziune (a solului) 2. (c.t. pl.i. regularizare. a utila equipment s. esenţă. a egaliza equation s.active fixe ergonometrics ^. a creşte.erorile şi omisiunile sunt exceptate (formulă pe o facturâ) escalate v.

a institui (o taxă) 4.t. { impozitelor etc. pl.agenţie imobiliară ~ agent .(bur. a fonda. estimare. a rec« legal eviction (dr. întreprindere 4. europort Eurosterling s. cu sc lichidat.) evaluate v. european ~ Currency Unit . a alcătui un deviz ~ of costs . a evita. 1. 1. a instala. 1. moral ~ advertising publicitate etică ~ goods . a evacua 2. evacuare 2.t.cost estimativ / după deviz estimator s. a estima evasion s. ~ goods .mărîuri de primă necesitate establish v. (bur„ fin.t. rotund (despre sume de 1 v.agent imobiliar ~ duty / tax impozit succesoral / pe moştenire free from encumbrances proprietate liberă de sarcini / neipotecată ~ in tail . proiect de buget v. (< (yânduf) din (despre mdrfwî) \ . a numi (intr-o funcţie) to ~ oneself in business . europiaţă Euromoney v. a stabili {relaţiî) 2. euroliră (sterlinâ) evade v.investiţie etică euro s.) v. proprietate funciară ~ agency / offîce . preţuitor.deviz estimativ ~ of the risk . par. reu( în posesie . 1. ex prep. estimativ ~ cost . venit. evaziune ~ of tax .) faî-ă 2. (up) a balansa (un conf) ~ deal .) s.proprietate cu drept de moştenire limitat ~ manager .) opţiune europ {carepoatefi exercitată de cumpca numai la sfârşitul exerciţiului) Europort s. fondare. 1. egal 2.a se lansa în afaceri establishment s.a atinge pl rentabilitătii \ evict (rfr. a estima.produse (medicale) etice ~ investment .t. etic.administrator funciar estimate s.evaziune fiscală even adj. estimator. a evalua v. sumă sau cantitate evaluată 3. a eluda. instituţie.t. schemâ (de personal) 5. 1. a se susl de la {îndeplinirea obligaţiilor.) evaluare a riscului estimative adj. euro (unitate mone europeană) Eurobond s. eurocapital Eurocard s. înfîmţare (a unei societăţî) 3. salariu ~ charges cheltuieli generale estate s. patrimoniu 3.(asig. bunuri. a înfiinţa (o societate) 3. eurodolar Euromarket s.t. eurocec Eurocrat s. 1. a evalua. sediu.operaţie fară profit pierdere ~ money . evaluare 2. stabilire 2.116 ES. încheiat (despre socoteli întreg. 1. stare / poziţie socială 2. avere.sumă rotundâ to break ~ . euroobligaţiune Eurocapital s. clasă socială. deviz 4. calculator ethical adj.i. eurovalută Eurodollar s. eurocard Eurocheque s. Eurocurrency European adj. eurocrat (funcţionai organismelor europene) Eurocurrency s.unitate mon< europeană ~ option .

(c. încasator (de impozite)'. excepţiune ~ principle .din uzină ~ interest . a cere.din doc / chei ~ factory / mill / works .clauzâ valutară ~ contract borderou de schimb valutar . 1. cu excepţia.fără drepturi (preferenţiale la o nouă emisiune de acţiuni) ~ coupon .flux de numerar suptnnextfar (pe care o societate îl pocae ckdtmpentru dezvoltare) ~ clause .bonus / capitalization / scrip . 1.impozit pe supraprofit ~ reserves .(asig.(mar.EX-EXC in . exact v. pretenţie (de bani etc. excedentar ~ capacity . management prin eliminare (reţinerea aspectelor critice în deîrimentul celor neesenţiale de către manager) exceptional adj. agent fiscal exaction s. a reclama (plata unei taxe etc.t.fărâ dobândâ ~ ship .f. în afară de v.rezerve excedentare (ale uneibăncî) ~ retention tax . a exclude exception s. exigibil (despre un impozif) exacter s.) supliment de bilet ~ freight .impozit pe profitul excedentar nedistribuit (impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investiţii financiare) ~ shares acţiuni excedentare (acţiuni preferenţiale necumpârate la emisiune de acţionarii existenţî} ~ ticket . excepţie 2.capacitate excedentară .din navâ (in portul de livrare) ~ warehouse .) rezervă. a excepta.all .t. impunere (fiscală) nejustificată exactor v.) articole excepţionale excess s.fâră dividend ~ dock / quay / wharf . excesiv.fară cupon ~ dividend .(mar.agent de schimb valutar ~ clause . exacter exceed v.) 2. surplus adj.bond . pretentie nelegală (de bani)'. 1.vămuit .suprapreţ ~ profit . (for) a avea valoarea de. pentru) v. a depăşi (un îermen etc. (dr.(cont.) supliment pentru diferenţa de clasă ~ weight .clauză excepţională ~ items . (for) a schimba (pe.) except prep. exces. cerere.i. excepţional ~ clause .) surplus de bord liber ~ price .fară capitalizare ~ claim / new / rights .t.f.surplus de greutate exchange s. schimb 2.) navlu excesiv ~ of assets over liabilities excedent al activului faţâ de pasiv ~ offer ofertă excedentară ~ of free board .din depozit exact adj. excedent.arbitraj valutar ~ at parity schimb la paritate ~ broker / dealer .cerere excedentarâ ~ fare (c.fară profit .) exactable adj.t.CMk flow .principiul excepţiei. a valora {despre banî) ~ arbitrage . bursâ v.supraprofit ~ profits tax .) clauza surplusului (prin care prana parte a daunei este suportată de asigurat} ~ demand .

creditor în favoarea cămia s-a dat o sentinţă executorie executive s.valoare de schimb exchanger s. a îndeplini {un contract) 1.operatii de schimb în numerar ~ fund . de schimb ~ value .) agitat.schimb / transfer de actiuni (intre douâ sau mai multe companii care fuzionează) ~ order .acciz ~ permit .intermediar de schimburi valutare ~ law .fond .118 EXC-EXE ~ control . agent de schimb valutar exchequer s.acord exclusiv de vânzări (intre furnizor şi comerciantul locat) execute v. care poate fi schimbat. numărul de acţiuni pe care socîetatea achizitoare trebuie să îe dea pentru fiecare acţiune a firmei-ţintă) ~ restrictions . organ executiv. 1. foarte activ (despre piaţâ) exclusive adj.t. îndeplinire (a unui contract) 1.t. risc valutar ~ rate mechanism . director.rată de schimb ~ rate exposure .rată de schimb (inîr-o fuziune.zonă economică exclusivă (in largul coastei maritime aparţinând unei ţâri) ~ jurisdiction -jurisdicţie exclusivă ~ right . (bur. administrativ .piaţa devizelor ~ office .drept de schimb.schimb de instrumente de ratificare ~ of shares .reglementare a schimbului valutar ~ department . executare. impozabil ~ goods . exclusiv. trezorerie excisable s.mutual de schimb (al titlurilor de valoare deţinute de investitori pentru acţiuni în fondul respectiv) ~ jobber . (dr.ordin de bursă ~ parity . agent de colectare a accizelor excited adj. 1.) agio ~ quotations .expunere la riscul fluctuaţiei unei valute.serviciu valutar ~ economy .) sancţionare.certificat de plată a accizelor exciseman s. conducere 2. (dr. risc valutar ~ value . administrator (al unei fîrme) adj.restdcţii valutare ~ risk . o lege) execution s. executiv 2.birou de schimb valutar ~ of ratifications . unic ~ agent .cotaţii bursiere ~ rate . validare 3.mărfuri supuse accizelor excise s.fond de regularizare a schimbului valutar ~ fluctuations . a executa. a valida (un act.drept exclusiv ~ sales agreement .reprezentant unic ~ economic zone .economie de schimb ~ equalization fund . 1. drept cambial ~ market . accizar. a impune plata accizelor ~ duty / tax . a aplica (o lege) 3. posibilitate de schimb exchangeable adj. acciz 2. 1.risc de schimb.mecanismul ratei de schimb ~ ratio . a sancţiona.) sechestru executor ~ creditor .valoare de schimb exchangeability s.fluctuaţii ale cursului ~ for forward / future delivery operaţii de schimb la termen ~ for spot delivery . 1.(fin.paritate de schimb ~ premium . organ însărcinat cu colectarea accizelor v.

t. existent. expozant existing adj. personal care nu are dreptul la ore suplimentare exemption s. persoană scutită de impozite etc. (dr.) exhibit s.EXE-EXP 119 . absolvit s. acheltui expendable adj.. expatriat (persoană trimisâ de firma unde este angajat sâ lucreze în străinătate) expectancy s. v. perspective (in economie) ~ of life .durata medie de viaţă expel v.stand expoziţional exhibitor s.) executoriu ~ consideration .) preţ de exerciţiu {cursul la care cumpărătorul unei opţiuni de cumpârare sau vânzare poate dobândi sau ceda activul în cauzâ) exhaust v. executant 2. a prezenta exhibition s. absolvire ~ clause . dezvoltare expatriate s.agreement (SUA) acord prezidenţial (incheiat de preşedinte cu un stat străin. 1.compensaţie / contraprestaţie executorie ~ contract .t. târg de mostre ~ room . expoziţie. 1. cheltuială.t. a epuiza (resurse.) anul executorului (perioada de un an în care executorul trebuie sâ execute testamentul) executory adj. fonduri etc. 1. a (se) dezvolta expansion s.t. a (se) extinde.personal care nu beneficiază de vechimea în muncă.contract executoriu ~ trust . aşteptare 2.scutit de impunere ~ personnel .funcţionar superior ~ order . executiv 2. aşteptare {nivel al efortului pe care un salariat considerâ că trebuie să-l depună pentru a-şi îndeplini sarcinile şi obiectivele de lucru) expectation s. (man. prezentare 2.valoare în uz (yaloarea unui teren sau a unei clădiri pe piaţă dacâ se pâstrează aceeaşi destinaţie şi aceleaşi dotări ca în momentul vinderiî) exonerate v. a exclude (dintr-o organizaţie) expendv. actual ~ -use value . a exercita ~ price . a expune.comitet executiv ~ director / manager .) daune exemplare / agravate / punitive exempt adj. exercitare v.clauzâ de exonerare (de răspundere în cazul încălcârii obligaţiilor contractuale) exercise s.) expectativă. nerecuperabil expenditure s. aşteptări. pl. v.clauză de exonerare expand v. scutire. a exonera exoneration s.t.organ executiv ~ committee . a scuti ~ from taxation . exercitiu. care nu necesită aprobarea senatuluî} ~ authority . agentjudecătoresc ~ 's year .t.r.i. expansiune. 1.(bur.director executiv ~ offîcer .decret-lege executor s. expectativă. cheltuieli .(dr. exponat v.putere executivă ~ body . executor testamentar 3.t. expunere.sală de expoziţie ~ stand . exemplar ~ damages . consumabil. scutit.(dr. exonerare ~ clause .tutelă executorie exemplary adj.

special 3.credit la export ~ credit agency .raport al specialistului. 1. tren expres 2. expert ~ advice / opinion aviz competent ~'s findings . expertiză ~ workman .agenţie de garantare a creditelor de export ~ credit insurance . 1. 1..t.) rata cheltuielilor (raportul dintre cheltuieli şi volumul vânzârilor / profituluî) expensive adj. com. exportator ~ country . preţuri ridicate expert adj.preţ de export ~ quota .lucrări de prospecţiune explore v.declaraţii vamale / ale exportatorilor exporting adj. 1.plan / program de investiţii ~ tax .factură de expediţie ~ licence . cu expresul v.decont ~ ratio .valoare a exporturilor ~ specification .documente de export ~ duty . a trimite cu trenul expres 3. a formula 2.director al departamentului de export ~ packing .ţară exportatoare express adj.taxă de export ~ house .listă a mărfurilor de export ~ manager .perimetru de explorare ~ licence concesiune / licenţă de prospecţiune (pentru descoperirea zăcămintelor de hidrocarburi) ~ work . scump expensiveness s. exploatare ~ engineer . scumpete.restricţii la export ~ sales . expres.t. exportator ~s declarations .lucrător specialist expertise s. accelerat s. export. a expira expiry v.. formal 2. pl.impozit pe consum expense 5.comert de export exporter s.declaraţie de export ~ subsidy . cheltuieli constante (ale unei întreprinderi) ~ account .stimulente / facilităţi pentru export ~ invoice . 1.subvenţie de export ~ -tax relief . expertiză expiration s. pl.t.(asig. a explora.concluzii ale expertului ~'s report . expres. exporturi.(mar. expres.ambalaj de export ~ permit .120 EXP ~ capital plan . (SUA) expediere prin mesagerie adv.licenţă de export ~ list .t. a prospecta export s.firmă de export ~ incentives .comisionar de export ~ credit . a exporta ~ agent / merchant . expiration exploit v.agent de export ~ bonus / bounty . expirare (a unui temien) expire v. a exprima. s. cheltuială 2. a expedia urgent (p .primă de export ~ commission agent . exportare 2.) tonaj al navelor destinate exportului ~ trade .i.inginer de exploatare exploration s.autorizaţie de export ~ price . a exploata {un zăcământ) exploitation s.reducere a impozitului pe profitul obtinut la export ~ tonnage .foraj de prospecţiune ~ lease .asigurare a creditelor de export ~ documents . articol de export 3. total al exportului v. expres. explorare. expediere rapidă (a unei scrisorî) 3.cotâ de export ~ restrictions . expres. prospecţiune ~ boring / drilling .

(SUA) 1. cheltuieli suplimentare 2.plăti exteme surplus balanţă de plăţi excedentară ~ trade .comerţ exterior extinguish v.audit extem (efecîuat de specialişti din afara instituţieî) ~ bill .acord expres ~ company . i.companie de mesagerie ~ delivery .t. 1.extindere a cererii (ca urmare a scăderii preţurilor) extensive adj. întindere 2.t. de calitate suplimentară. a extinde 2. taxă de mesagerie expressman 5. suprataxă ~ cost .economii exteme de scară (care vizeazâ o întreagâ ramură industrială) ~ financial statement .deflcit al balanţei comerciale ~ economies .) evaluare (a unei averi funciare) ~ of business . extindere. clauze exprese expressage s. a expropria expropriation s.volum de afaceri ~ of the damage .) navlu suplimentar . (dr. suplimentar ~ allowance / discount . suplimentar.colet expres ~ service . a acorda (privilegiî) v.datorie extemă deficit .(SUA) cambie extemă (emisă într-o ţarâ şiplătibilâ în altd) ~ convertibility .garanţii exprese. altele decât acţionarii ei) ~ loan împrumut extem ~ payments . exterior ~ audit . 1.poştă rapidă ~ parcel . a amâna (un termen) 3. a se extinde extendible adj. amânare (a un^ termen) ~ of demand .serviciu expres ~ train .(conî. pl. extra 2. grad 3.tren expres ~ trust . (SUA) a expedia prin mesagerie ~ agreement . extem. 1.grad de avarie external adj. înainte de o datâ specificata) extension 5. plată suplimentară.bonificaţie suplimentară / specială ~ charge supliment de preţ.zonă de expropriere extend v. serviciu de mesagerie 2. a extorca extortion s. ediţie specială (a unui ziar) adv.) situaţie financiară extemâ ~ liabilities . 1.(mar. extensiv ~ agriculture . măsură. extra s.t. extensibil ~ bond .EXP-EXT 121 scrisoare) 4.agricultură extensivă extent s. aditional.t.convertibilitate extemă ~ debt .mârfuri de mare viteză ~ mail . (SUA) agent al unei companii de mesagerie expressway s.datorii exteme (datorii ale unei societâţi câtre instituţii sau persoane. a stinge.dividend suplimentar ~ freight . în plus. expropriere ~ zone .obligaţiune extensibilă (obligaţiune pe termen scurt care îi oferâ deţinâtorului opţiunea de a o schimba cu o cantitate similară de datorii pe termen lung.livrare expresă / rapidă ~ goods . a prelungi. (SUA) autostradă expropriate v. amploare 2.cost suplimentar / marginal ~ dividend . extorcare extra adj. calitate superioară 3. a achita (o datorie) extort v.împutemicire expresă ~ warranties . prelungire. extindere. 1.

) primă extraordinary adj.(asig.greutate suplimentară.) articole extraordinarc suplimentar ~ reserve . extrinsec.adunarea generali ~ profit .spor de salariu. extras ~ of account . extem ~ work .rezervă extraordinară (a ~ weight . preţ suplimentar ~ general meeting . plată extractive adj. extraordinar suplimentară ~ expenses .profit suplimentar extraordinară (a acţionariîor) ~ risk .) risc special / ~ items .preţ special.cheltuieli extraordinare ~ price . unei băncî) supragreutate extrinsic adj. extractiv i suplimentară ~ industry .valoare extrinsecă extract s."1 _122__________________________________________________EX| ~ pay .extras de cont ft .ore suplimentare ~ value .(cont.industria extractivă 1 premium (asig.

F
fabricate v.t. 1. a produce, a fabrica; a prefabrica 2. a falsifica (M?I document)
face ^. faţă

~ lift - cosmetizare (a unui magazin, a ambalajului unui produs, a unei situaţii financiare) ~ value - (fin.) valoare nominală facilitate v.t. 1. a facilita, a uşura 2. a promova, a încuraja facilities s. pl. facihtăti, înlesniri; privilegii, avantaje ~ for payment - facilităţi de plată facsimile s. facsimil v.t. a reproduce în facsimil ~ signature - facsimil de semnătură ~ stamp - facsimil de sigiliu factor s. 1. agent mijlocitor, intermediar; comisionar 2. (SUA) finnă de factoring (societate financiarâ care acordă împrumuturi garantate prin creanţe} 3. factor ~ analysis - analiză factorială ~ analysis chart technique - tehnica diagramelor de analiză factorială ~ comparison method - metoda comparării factorilor (in evaluarea unei
activităţi)

~ cost - cost al factorilor de producţie ~ market - piaţa factorilor de producţie ~ of safety - coeficient de siguranţă ~ price - preţ al factorilor de productie ~ s of production - factori de producţie

factorage s. 1. intermediere (a unei afaceri, a unei tranzacţiî) 2. comision (de intermediere) factoring s. factoring {metodâ de fînanţare a efectelor de comerţ de încasat prin care o firmă vinde creanţele unei societăţi definanţare) factory s. fabrică; uzinâ ~ cost - preţ de cost/fabrică; cheltuieli de productie ~ expenses/overheads cheltuieli generale/de regie ~ farm - fermă industrială ~ hand - muncitor industrial ~ -made goods mărfuri de fabrică/industriale ~ price - preţ de fabrică ~ process - procedeu/metodă de fabricaţie ~ railway - cale ferată uzinală ~ sale vânzare din fabrică ~ ship/vessel - navăuzină (pentru prelucrarea peştelui la bord) facultative adj. facultativ ~ endorsement andosare facultativă ~ reinsurance reasigurare facultativă fail v.i. 1. a da faliment 2. a fi sub aşteptări, a nu corespunde aşteptărilor (despre o recoltă) failure s. 1. faliment 2. nereuşită, eşec 3. lipsă; insuficienţă 4. pierdere, pagubâ 5. avarie, pană ~ of electricity - pană de curent ~ of the crops - recolte proaste ~ to pay - neplatâ

124

FAI-FAM

fair s. 1. târg; bâlci, iarmaroc 2. expoziţie (de mostre) 3. bazar (filantropic) adj. cinstit, corect 2. convenabil, acceptabil (despre preţuri) ~ average quality calitate medie bună (despre grâu) ~ claim pretenţie rezonabilă ~ competition concurenţă loială ~ copy - exemplar corectat; copie exactă ~ dealing - comportare corectă (fn afacerf); tranzacţii corecte ~ market value - valoare reală de piaţă ~ price - preţ convenabil ~ quality calitate acceptabilâ ~ quantity - cantitate suficientă ~ rate of exchange - curs de schimb favorabil ~ terms - condiţii (contractuale) acceptabile ~ - trade agreement - (SUA) acord de fixare a preţurilor de revânzare (sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumaîor sunt stabilite de producător) ~ wear and tear - amortizare normală (a unui activfix) ~ yield - randament bun to make ~ profits - a realiza beneficii normale fairway s. canal/pasâ de navigaţie; şenal fake s. 1. falsificare, contrafacere 2. înşelătorie, escrocherie adj. fals, contrafacut v.t. (up) 1. a falsifica, a contraface 2. a. înşela, a escroca fall s. scădere (a preţului) v.i. 1. (away) a se diminua 2. (back) a scădea din nou (despre preţuri etc.) 3. (back on/upon) a apela la, a căuta un sprijin

în 4. (in) a expira (despre un contract); a ajunge la scadenţă (despre o datorie); a deveni vacant (despre un post) 5. (in with) a fi de acord cu 6. (off) a scădea {despre încasări etc.) 7. (through) a eşua (despre negocieri) ~ - back pay - salariu de subzistenţă to ~ due - a fi scadent to ~ under the hammer - a fi vândut la licitaţie to buy on a ~ a cumpăra într-un moment de scădere (a preţurilor, a cursuîuî) fallow s. teren/ogor necultivat, pârloagă adj. necultivat, înţelenit v.t. a desţeleni ground/land/soil teren/ogor necultivat, pâdoagă false adj. 1. fals 2. incorect, inexact ~ colours - (mar.) pavilion naţional fals entry înscriere falsă (in documentele vamale) ~ pretences - (dr.) identitate falsă, impostură (pentru încasarea unni cec) falsification s. falsificare ~ of accounts (cont.) falsificare a conturilor falsifier s. falsificator falsify v.t. afalsifica family s. familie ~ allowance - alocaţie de familie (pentru copii) ~ business - afacere de familie ~ doctor medic de medicină generală ~ fîrm asociaţie familială ~ hotel - hotel ieftin pentru familii ~ life cycle - ciclu de viaţă al familiei (divizarea pieţei pe sectoare, în funcţie de cheltuielile ocazionate de structura şi evoluţia în timp afamiliei)

FAM-FEE

125

~ planning - planificare familială ~ reunion fare - preţ pentru vizitarea familiei (preţuî unui bilet întors pe o linie aeriană pentru câlâtorii care îşi viziteazâ membri ai familiei dintr-o
ţară îndepărtata)

famine s. foamete ~ prices - preţuri mari ale alimentelor (datorită lipsei acestora) fancy adj. de calitate superioară; de lux ~ goods - articole de modă; mărfuri de lux fare s. 1. cost al unei călâtorii/curse; bilet 2. călător, pasager 3. mâncare, masă farm s, fermă v.t. 1. a lucra, a cultiva (pâmântul) 1. a arenda, a lua în arendă v.i. a cultiva pământul ~ equipment - utilaj agricol ~ hand - muncitor agricol ~ practices - agrotehnică ~ subsidies - subventii agricole farmer s. 1. fermier 2. arendaş farming s. 1. cultivare a pămânului; agricultură 2. arendare; arendă ~ lease - contract de arendare farmland s. teren agricol farmstead s. fermă (cu toate dependinţele) farmyard v. farmstead fashion s. 1. fel, mod, chip, manieră 2. modă; stil; gen; vogă; 3. croială, fason, formă v.t. a transforma, a schimba; a da o linie nouă ~ designer - creator de modele de rochii ~ goods - mărfuri la modă (mai ales articole de vestimentaţie) ~ magazine -jumal de modâ

~ shares - (bur.) acţiuni la modă (foarte câutate pentru o scurtâ perioadă de timp) ~ show - paradă de modă fashionable adj. la modă; modem fast adj. rapid ~ delivery - livrare rapidă ~ foods - fast foods, alimente pentru consum rapid (alimente special ambalate şi preparate pentru a fl consumate imediat) ~ freight line - (c./) linie/rută de transport de marfa de mare viteză ~ - moving consumer goods - bunuri de consum cu circulaţie rapidă fathom s. braţ/stânjen marin (unitate de măsurâ pentru lungime) fault s. defect; deficienţă ~ detection defectoscopie ~ detector / finder / locator -defectoscop faulty adj. defectuos, cu defect ~ product produs cu defect favorable adj. favorabil ~ balance - balanţă (comercialâ, de plâţi) activă / excedentară feasibility s. fezabilitate ~ study/survey - studiu de fezabilitate ~ test - probă de fezabilitate feasible adj. fezabil featherbedding s. 1. acţiune a sindicatelor care se opun concedierilor şi solicită patronatului menţinerea unui personal supradimensionat 2. măsuri guvemamentale de proîejare a eco-nomiei naţionale prin acordarea de subvenţii sau tarife vamale protecţio-niste fee s. 1. retribuţie; onorariu 2. taxă şcolară 3. cotizaţie 4. (dr.) proprietate ereditară v.t. a plăti un onorariu

126

FEE-F

~ income - venit din comisioane ~ simple - proprietate funciară absolută (cu drept de a o transmite
oricărui moştenitor)

~ tail - proprietate funciară limitată (cu drept de a o transmite unei categorii limitate de moştenitorî) feedstock s. materie primă (m industria petrochimicâ) fence s. 1. tăinuitor de lucmri furate 2. loc de păstrare a lucrurilor furate fiat s. decret; ordin, ordonanţă ~ money -monedă fictivâ ~ standard - (fin.) etalon fictiv fictitious adj. fictiv ~ assets - active fictive/nominale ~ name - nume fictiv ~ payee - beneficiar fictiv (al unei
plăţi)

fîeld s. 1. teren 2. domeniu < activitate); specialitate adj. 1. de tei 2. agricol ~ agent - agent pentru vânza -cumpărare de terenuri ~ crop - cultură de câmp ~ experiments - experiment/probe scară naturalâ ~ hand - muncitor agricol ~ personnel/staff - personal de teren ~ research - anchetă de teren ~ sales manager - director responsal cu vânzările pe teren ~ warehousing - (fin.) depozitl
extemă / pe teren (metodă de finantt a stocurilor prin care acestea si depozitate la sediulfirmei creditoar^

~ person - persoană juridică ~ sale - vânzare fictivă fidelity s. fidelitate; onestitate ~ insurance - asigurare (a patronuluî) împotriva pierderilor cauzate de eventuala lipsă de onestitate a unui angajat; asigurare împotriva nerespectării obligaţiilor contractuale fiduciary adj. fiduciar ~ bond - garanţie fiduciară (pentru un administrator fiduciar) ~ circulation circulaţie fiduciară ~ issue - emisiune fîduciară ~ loan - împrumut fiduciar/negarantat ~ money/note issue monedă fiduciară ~ responsibility - responsabilitate fiduciară (a administrării unui fond de pensii) ~ standard - etalon fiduciar

fight s. luptă ~ reaction - (man.) reacţie rezistenţâ/luptă (cauzată de stresul
locul de muncă şi manifestată JM

combativitate, contraargumente etc.) figure s. 1. cifră, număr 2. preţ v.î. 1 reprezenta (grafic) 2. a exprima cifre; a pune preţul la 3.(m) a incla (costul) 4. (on) a pune la socoteala tine seama de 5. (out) a calcula, estima; a scădea (cifre) 6. (up) a adu a totaliza figureless adj. fărâ cifre ~ accounts - contabilizare fâră ci {bazată pe simboluri, pentru tf
conducerii)

file s. 1. arhivă 2. dosare 3. fişi cartotecă v.t. a înregistra, a ch (documente într-o arhivâ, un fişier\ fişa filing s. înregistrare, clasare; fişare ~ cabinet - fişier, cartotecă ~ clerk - funcţionar / secretar pefl clasarea documentelor

FIL-FIN

127

~ system - sistem de clasare/clasificare fill v.t. 1. a umple 2. a executa (o comandă, un comision) 3. a ocupa (wn po.s'r); a exercita (o funcţie) 4. (out) a completa (unformular, un cec etc.) filler A". umplutură ~ cargo - caric / încărcătură de umplutură final adj. final ~ accounts - raport final/anual (al consiliului de administraţie) ~ application - ultima somaţie (adresatd unui datornic) ~ balance - sold net ~ consumption - consum de produse finite ~ date - ultimul termen ~ distribution - ultima distribuire (a profitului unei societăţi, sub forma dividendelor, fâcută de obicei la sfârşit de an) ~ goods - produse finite ~ invoice - factură definitivă ~ judgement - sentinţă definitivă / executorie ~ money - depozite sau credite bancare (transferabile prin cec) ~ notice - avizare finală ~ port - port final de destinaţie ~ sailing - (mar.) plecare definitivă (din port) ~ stowage plan - (mar.) cargoplan fînal, plan de încărcare fînal ~ utility - utilitate marginală fînance s. 1. finanţe, ştiinţa fmanţelor 2. pl. finanţe, venituri v.t. a finanţa v.i. a se ocupa cu afaceri/speculaţii financiare ~ bill - cambie financiară; cambie bancară

~ company/house - societate de credit (care finanţează achiziţionarea de bunuri cu plata în rate) ~ department - serviciu financiar ~ market - piaţă financiară; piaţă de capital financial adj. financiar ~ accounting - contabilitate financiară ~ analysis - analiză financiară ~ assets - active financiare ~ assistance - ajutor financiar ~ body - organ financiar ~ books - registre / evidenţe contabile ~ break - even point - prag de rentabilitate ~ discipline - disciplină financiară ~ engineering - inginerie financiară ~ futures - contracte financiare futures/la termen ~ incentive - cointeresare financiară ~ indicators - indicatori financiari ~ intermediation - intermediere financiară ~ investment - investiţie fmanciară ~ leasing - leasing de finanţare ~ liability - obligatie financiară ~ management - management financiar ~ markets - pieţe financiare ~ paper - (SUA) efect de comert de complezenţă pe termen scurt ~ policy - politică financiară ~ position/standing - situaţie financiară ~ ratio - indice financiar ~ risk - risc financiar (riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fîxe financiare - dobânzi, dividende preferenţiale, fonduri de amortizare) statement raport financiar (raportul anual al consiliului de

128

FIN-FTR

administraţie); {cont.) situaţie financiară ~ structure - structură financiară; stmctură de finanţare ~ year - an/exerciţiu financiar financier ^. fmanciar, om de finanţe; bancher; om de afaceri v.t. a finanţa
' ' ' *. *^

~ offer - ofertă fermă ~ order - comandă fermă ~ prices - preţuri fixe/stabile ~ seller - vânzător ferm fîrst s. 1. prim, întîi 2. pl. mărfuri dc calitate superioară adj. prim, întâi call - (bur.) prima solicitare (prirna

fine s. 1. amendă 2. penalizare (impusă tranşâ pentru achitarea unui pachet de de sindicat membrilor care încalcă regulile acestuia) adj. pur, fin (despre metale) v.t. a amenda; a penaliza ~ bank/trade bill - cambie de clasa întâi ~ bullion - lingou de aur sau argint pur ~ acţiuni) rate - rata curentă a dobânzii (pentru ~ class - clasa întâi creditele acordate de bănci) fmeness s. 1. ~ • class/-rate - de prima calitate, de titlu (al metalelor preţioase) 1. calitate calitate superioară ~ come, first served - (mar.) primul superioarâ (a unui articol) finish s. 1. sfârşit, terminare 2. fmisaj 3. sosit, primul operat (operat în ordinea cherestea superioară v.t. 1. a sfârşi, a termina sosirii) 2. a finisa finished adj. finit; finisat ~ goods ~ cost - preţ de fabrică; cost dc producţie inventory - stocuri de produse finite ~ ~ - half year - (bur., cont.) primul product - produs finit fire s. incendiu ~ semestru goods - mărftu-i inflamabile ~ insurance - ~ - hand distribution - distribuţie i asigurare împotriva incendiilor mârfurilor fâră intermediari ~ in, first out
~ loss adjuster - evaluator al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societăţi de asigurârî) ~ risk - risc de incendiu îirm s. fiYma, casa Ae comeîţ adj. \. ferm 2. fix, stabil ~ buyer - cumpârâtor ferm ~ commitment - angajament ferm (al subscriitorului faţă de întreaga emi-siune de titluri de valoare) ~ market - piaţâ fennâ

- (conr.) primul intrat primul ieşit {metodă de control a stocurilor care presupune că mârfuril cumpărate mai demult vor fi utilizat prioritar în procesul de producţie) ~ - line management primul eşalo de conducere (imediat superic salariaţilor obişnuiţi)
- -line manager - şef de echipâ ~ mortgage - ipotecâ prioritarâ; prin ipotecă ~ - mortgage bond - (SU obligaţiune cu ipotecă prioritarâ - ot exchange - primul exemplar unei cambiî) ~ open •water deschidere a navigî (w zone cu îngheţ şi sloiuri) ~ outlays chdtuidi imţia^ instalare

~ piece time - timp de fabricaţie a primei piese (dinîr-un lof) - premium - (asig.) prima primâ ~ quality - calitate superioarâ, calitatea întâi ~ refusal - drept de ofertâ prioritar fiscal adj. fiscal; financiar ~ drag - obstacol/piedicâ fiscalâ, excedent al bugetului fiscal ~ duties - taxe fiscale - monopoly - monopol fiscal/de stat ~ neutrality - neutralitate fiscală ~ period - exercitiu financiar ~ policy - politicâ fiscalâ/bugetară ~ stamp - timbru fiscal

~ -course rotation - asolament de cinci ani ~ -year plan - plan cincinal fix v.t. 1. a fixa, a consolida 2. a fixa, a stabili (preţul, data etc.) 3. (mar.) a afreta, a navlosi fixed adj. 1. fixat, consolidal 2. fixat, stabilit ~ assets - active/mijloace fixe ~ assets turnover - rotaţia activelor

fixe (raportul dintre vânzări §i activele fixe care măsoară utilizarea instalaţiilor şi a echipamentelor)
~ capital - capital fix ~ charge - sarcină/garanţie fixă

~ year - an fiscal/bugetar
fiscality s. fiscalitate fish s. peşte v.i. a pescui ~ breedmg/culture/farming/husbandy - pisciculturâ ~ carrier - barcaz de peşte ~ trawler - trauler de pescuit ~ trawling - pescuit prin traulare fishery s. 1. pescuit, activitate de pescuit 2. zonâ de pescuit 3. (dr.) drept de pescuit fishing s. 1. pescuit 2. zonâ de pescuit ~ boat - navâ de pescuit ~ cutter/vessel - pescador ~ fleet - flotă de pescuit ~ ground - zonâ de pescuit - harbour - port pescâresc ~ licence - permis/licenţâ de pescuit ~ scow - şalandâ de pescuit ~ season - sezon de pescuit ~ trade - pescuit industrial; comert cu peşte fishmonger s. negustor de peşte - ' s shop - magazin de pescârie five num. cinci

(dreptul creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societăţi)
~ cost - cost fix ~ credit - credit fix ~ debenture - obligaţrune cu garantie fixâ - debt - (S[/A) datorie consolidată ~ deposit account - cont de depuneri

la termen
~ depreciation - amortizare fixâ ~ duty - taxâ fî.xâ/specifică ~ exchange rates - cursuri de schimb fixe ~ expenses - cheltuieli fixe/constante ~ income - venit fix ~ • income mutual fund - fond mutual care oferă sume fixe investitorilor - interest securities - titluri de valoare cu dobândâ fîxa. ~ interval reorder system - sistem de comenzi la intervale fixe ~ investment - investiţie fixâ (în infrastructură) ~ job contract - contract (de muncâ) pentru o anumitâ lucrare ~ laydays (mar.) stalii contractuale

perfect fleet s.tarif (yamal) flexibil i ~ trust . elastic ~ budget . persoană sau obiect aflat în flanc ~ brand . elasticitate ~ of taxation . (mar. apartament adj.contract cu penalitate fixă (in cazul când o obligaţie contractuaîă nu este îndeplinită) ~ price . categoric. 1. stabilire. dispozitiv de fixare/prindere.societate de investi( financiare flexibile (in orice sector) i .130 FIX-FU ~ liabilities .prima de pavilion ~ surtax .datorii pe termen lung ~ order system . (SUA) vagon-platformă flaw s. contract de navlosire 4. marfâ cu defect.) fixing (al cursurilor de schimb. invariabil 3.marcă de flanc (marcă nouă lansată de o companie ce comercializează deja o alta în aceeaşi categorie de produs) flat s.flexibilitate impozitării flexible adj. (dr. (fin. afretare 3.reduceri contractuale de pn pentru parcul de autovehicule (dac acestea sunt cumpârate de la o singw firmă) flexibility s.încadrare flexibilă c personal ~ organization .fixare a preţurilor prin tatonări fixture s.) organizaţi flexibilă ~ tariff . managerială nu se transmite pe scar ierarhică) ~ price .bunuri imobile ~ rate .preţ unic ~ .piaţâ inactivă ~ organization . pl. fâră dobândă capitalizată (pe piaţa de capitaî) 4. al preţului aurului la bursâ) 2.contract (de muncă) pe termen fix ~ trust .tarif forfetar/uniform ~ tax . fixare.) dependinţe flag s. unic.societate de investiţii financiare într-un sector fix/limitat ~ weight . cost d producţie ~ market .organizaţie orizontal (tip de organiwre în care autoritate. 1.preţ de fabrică. 1. viciu de formă ~ detector .clauza pavilionului ~ of convenience/necessity .impozit uniform ~ yield . (dr.suprataxă de pavilion flanker s. flexibil.greutate moartă/proprie fixing s. ferm ad\ fară dobândă ~ cost .evaluare a flotei sau parcului (în vederea asigurării) ~ terms . inactiv (despre o piaţăy. accesorii ~ prices by trial and error . rebut 2. flexibilitate.) pavihon ~ clause .pavilion avantajos ~ share .defectoscop flawless adj. (mar. flotă 2. 1. uniform 2.curs {de schimb) fix ~ term contract .(man. parc (d autovehicule) ~ rating .randament invariabil (rat dobânzii unui titlu de valoare c dobândăfixa) flatcar s.) navlosire. fără defect.sistem de comenzi în cantităţi fixe penalty bond .rate tariff .buget flexibil ~ manning .preţ fix/maxim (stabilit de guvern) ~ property . accesoriu 2.

1.spaţiu comercial (la parterul titlu de valoare la purtător.monedă fluctuantă float ^.populaţie flotantă ~ prime . a lansa (un împrumut).membru al bursei floater s. datorie pe termen scurt ~ exchange rate . a pluti. încărcătură a unei nave valuri (aflată în stare de plutire) ~ charge .obligaţiune flotamâ (drepnd credttorului extinzîndu-se îa toate acrivele împrumutatuluî) ~ debt . limită inferioară {a preţurilor. a înflori. navigare 2. solicitare de concedii etc. prag.datorie flotantă/publică. plutire. a înfiinţa (o societate comercialâ) v. proces tehnologic ~ currency .(mar. exod. a se dezvolta. ~ space . zbor 2.) încărcătură luată de ~ cargo .sarcină/garanţie flotantă flourish v. (fin.FLE-FLO » ~ working hours .) clauza „permanent în ~ trade .exod al capitalului {dintr-o anumită ţară în străinătate. înfiinţare (a unei societăţi comerciale) ~ cost .) floor {poliţâ de asigurare care îl protejează pe investitor de riscul scăderii dobânzilor sub un anumit nivel) 3. a (dreptul creditorului extinzându-se la prospera toate activele unei societăţî) flourishing adj. etaj 4. floorwalker s. 1.i. prosper ~ clause . normă flexibilă flight s.) reacţie de cedare/plecare (cauzatâ de stresul la locul de muncâ şi manifestată prin lipsă de interes. lansare (a unei emisiuni de titluri de valoare) 3.plan de amplasare (a poliţă de asigurare flotantă 3.caric. 1. muncitor ocazional 2. 1.comert înfloritor stare de plutire" flow ^.t. cauzat de inflaţie accentuatâ. sala principală (a unei burse) emisiunî) ~ member . din cauza lipsei oportunităţilor de afaceri. instabilitate politicâ etc. planşeu. decdt m depozîte la banca centralâ) ~ population . şef de raion (într-un flotant ~ assets/capital . pl. 1. 1.asigurare flotantâ ~ money • bani flotanţi (deţinuţi de bancheri şi care nu pot fî investiîi.titlu de valoare cu curs fluctuant floor s. suprafeţelor de producţie) obligaţiuni guvemamentale la purtător. {mar.curs de schimb fluctuant ~ insurance .) 2. sume flotante (cecuri aflate în procesul de transfer de la o bancă la alta) v. obligaţiune. 1. ~ plan . magazin universal) fond de rulment flotsam s.(man. a emite (o emisiune de obligaţiuni) 2. unei clădirî} municipală cu dobândă flotantă floating adj.împmmut cu dobândă variabilă (in funcţie de rata primarâ a bănciî) . a se menţine pe linia de plutire (despre o nava) flo(a)tation s.program de muncă flexibil. flux 2. înfloritor.) ~ reaction . scurgere (de fondurî) ~ of capital .) ~ rate note . nivel.capital circulant.i. a salariilor etc.cost de lansare (a unei ~ debentare .

1.circuit turistic combinat transport aerian/rutier ~ pitch . nutreţ.cereale furajere ~ plant plantă furajerâ ~ rotation . companie secundară (can nu este lider într-un anumit domeniu) strategy (man. (up) a aduna.alocaţie de hrană ~ card cartelă de alimente ' ~ colours coloranţi alimentari ~ industry . (dr.industria alimentară ~ products . alimente. deosebită de profitul contabil. foaie numerotată numai p< faţă 2. a fao totalul.(cont. fin. a însuma footage s.diagramă a circulaţiei fondurilor sau mărfurilor.i. aliment.a suferi fluctuaţii fluid adj. lungime exprimatâ îi picioare 2. agitaţie.din ordinul şi i contul ~ and against . a fugi ~ -by-night insolvabil. (off) a înşela. diagramă a procesului tehnologic ~ of funds . a varia fluctuation s. picior (unitate de măsurâ pentn lungime) v. a fluctua. a totaliza.pro şi contra ~ free gratuit ~ money . adâncime forată (exprimah în picioare) footing s.stand ambulant fob v. foaie (dintr-un registru dt contabilitate) 3.fluctuaţii ale pieţei to undergo ~ s .) pagină dactilogra fiatâ (a unui document cu 72.fluctuatii ale cursului de schimb ~ s of sales . debitor care fuge de creditori (pentru a se eschiva de la plata datoriilor) ~ • cruise . furaj v.î.) strategii unnăritorului (care o copiază pe cea < companiilor-lider) food s.producţie în flux/pe bandă fluctuate v.drive .asolament furajer t'oist v. produs alimentar foolscap s.i.t. a păcăh (prin vânzarea de marfă de calitate inferioara) fodder s.i.pe cont propru .agitaţie la bursâ fly v. fluctuatie.drahmă lichidă ~ ounce .în contul ~ and on behalf of .132 FLO-FOB chart/diagram . a numerotî (paginile unui registrii) follower s. lichid ~ dram . foolscap (format de hârîie) foot s. hrană. (on) a face sâ cumpere (cev* nefolositor sau mărfuri de calitaU inferioară) fold v. variaţie ~ s in the rate of exchange .fluctuaţii ale vânzărilor ~ s of the market .circuit turistic combinat zbor/croazieră pe mare ~ .produse alimentare foodstuff s. a hrăni cu nutreţ ~ grain .uncie lichidă flurry s. 1. al unt coloane de cifre) for prep.t. produa alimentare ~ allowance . (up) a da faliment folio s. total (a/ unei adunări.. pentru ~ account of .t.î. mişcare ~ on the stock exchange . a zbura 2.90 sai 100 de cuvinte) v.(bur. 1.) pentru numerar ~ one's own account .) flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar. care intră sau iese din firmă într-o perioadâ determinată') ~ production .

a prognoza.ajutor extem ~ allowance .(asig.cu titlul oneros forage s.(dr.piaţă extemă ~ money order . a exclude de la dreptul de folosinţă.cont în devize ~ direct investment . furaj.casă de schimb valutar ~ exchange regulations . cu forta.t.lucm în regie to come into ~ .) navă sub pavilion strâin 3. (dr.(mar. fortat.) privare de dreptul de a achita o ipotecă foredate v. previziune v.t.(bur. 1.investiţie străinâ directă ~ exchange • valută. articol de import . nutreţ force s. ilegal ~ entry .agent de schimb valutar exchange market piaţa schimburilor valutare ~ exchange office .a intra în vigoare forced adj.) contract de îmbarcare pe o navă străină ~ aid .mandat poştal intemaţional ~ order .) 1. 1. (dr. upon) a impune condiţii (economice) 3. devize. {dr.investiţie străină ~ loan împrumut extem ~ market .navă oceanică/ de cursă lungă ~ goods . (on.) intrare în posesie prin fortă forecast s.regim al schimbului valutar ~ exchange risk . extem.cambie extemă (plâtibilâ în străinătate) ~ capital . străin.(bur. fortă 2.) cabotaj extem.comert exterior.(mar.port liber foreigner 5'.mărfuri străine/de import ~ investment .) valabilitate.monedă cu curs fortat ~ sale . risc al fluctuaţiei unei valute ~ exchange transactions .t.going ship/vessel . a prevedea foreclose v. mar. (up) a provoca creşterea (preţurilor) ~ account .executare silită ~ savings .economii fortate ~ selling . prognoză. a priva de dreptul de achitare a unei ipoteci 2. (down) a provoca scăderea (preţuriîor) 2.FOR 133 ~ the account .comandă extemă ~ policy politică extemă ~ shipping . devize ~ currency account . exterior ~ agreement .t.credit extem ~ currency -valută. (mar. navigaţie de cursă lungă ~ (trade) zone .risc valutar.value .) avarie comună în străinătate ~ . forţat.operatii de schimb valutar ~ general average . schimb valutar ~ exchange broker/dealer .capital străin ~ credit . persoană de altă naţionalitate 2. străin.indemnizatie de muncă în străinătate ~ balance . silit ~ currency . vigoare v. din străinătate.) pentru ziua de lichidare .) vânzare fortată/ nedorită (a acţiunilor în scopul obţinerii de lichidităţi pentru plata unor datoriî) forcible adj.) transport în străinătate ~ trade .balanţă de plăţi ~ bill . (mar. a priva de dreptul de folosinţă foreclosure s. a antedata foreign adj.

134

FOR

foreman s. 1. maistru, şefde echipă 2. (dr.) prim-jurat ~ of development - maistru de exploatare ~ of production - maistru de producţie forest s. pădure ~ economy - economie forestierâ ~ industry - industria forestieră ~ code/laws - cod silvic, legislaţie silvică ~ management - amenajare forestieră ~ officer - agent silvic ~ worker - muncitor forestier forestall v.t. 1. a anticipa (un eveniment) 1. a înlătura (un concurenf} 3. a acapara (mărfuri în scop speculativ) forester s. 1. brigadier silvic, pădurar; silvicultor 2. inspector sau administrator silvic forestry s. 1. silvicultură 2. păduri; regiune împădurită forewoman s. supraveghetoare; şefâ de echipă forfeit s. 1. pierdere a unui drept (prin încâlcarea unui contract) 2. amendă; penalitate, sancţiune (pentru încălcarea unui contract) adj. pierdut (prin nerespectarea obligaţiilor contractuale) v.t. a pierde dreptul la ~ clause - clauză de penalizare forfeiture s. 1. pierdere a unui drept (prin încălcarea unui contracf) 1. amendă; penalitate, sancţiune ~ of shares - confiscare de acţiuni (subscrise şi neplătite la termenul scadent) forge v.t. a falsifica; a plastografia forger s. falsificator; plastograf forgery s. fals; plastografie

form s. 1. formă 2. formular v.t. 1. a forma, a înfiinţa (p societate) 2. a forma, a pregăti, a instrui (personal) ~ of application - formular de cerere ~ of proxy - formular de procură ~ of receipt - formular de chitanţă ~ of return - formular de declaraţie de venituri (pentru impunere) ~ of tender - formular de ofertă (la licitaţie) formal adj. formal; legal ~ contract - contract formal ~ notice - somaţie; citaţie ~ receipt - chitanţă contabilă formality s. formalitate format s. format (al unei cărţî) formation s. fonnare, înfiinţare (a unei
societâti etc.)

~ expenses - cheltuieli de înfiinţare fortnight s. două săptămâni; chenzină fortnightly adj., adv. bilunar s. publicatie bilunară fortuity s. (asig.) accident fortune s. avere to make a ~ - a face avere forward adj. 1. dinainte, din faţă 2. la termen v.t. 1. a grăbi, a accelera (dezvoltared) 2. a susţine, a promova (unplan) 3. a expedia, a trimite ~ buying - stocare, depozitare în stoc (de marfă, materii prime) ~ contract - contract la termen ~ cover - acoperire la termen ~ dealings - operaţii/tranzacţii la termen ~ delivery - livrare la termen exchange market - piaţa schimburilor valutare la termen ~ freight (mar.) navlu plătit anticipat ~ integration integrare verticală ~ market - piaţa tranzacţiilor la termen

FOR-FRA

135

~ quotation - cotatie la termen ~ price - preţ la termen ~ rate - curs de schimb la termen ~ sale - vânzare la termen forwarder s. 1. promotor (al unei afacerî); susţinător 2. expeditor (de
marfa)

forwarding s. expediere (de marfâ); expediţie ~ agent - agent de expediţie ~ agent's notice - aviz de expediere ~ department - serviciu de expediţie ~ documents - documente de expediţie ~ house - firmă de expediţii ~ station - staţie de expediţie foul adj. 1. murdar; nesănătos 2. urât, neprielnic (despre vrerne) 3. necinstit, incorect ~ bill of health - patentă de sănătate nefavorabilă ~ bill of lading - conosament murdar
(cu menţiunea recepţionării mărfii în

stare necorespunzătoare/improprie) ~ coast - coastă periculoasă (pentru navigaţie) found v.t. a fonda, a înfimţa foundation s. 1. fundaţie, temelie 2. fundatie, asociaţie 3. fonduri, donaţii (pentru instituţii culturale) ~ member - membru fondator ~ school - şcoală subventionată prin donaţii founder s. fondator ~ s' shares - acţiuni ale fondatorilor (emise special pentru aceştid) four num. patru ~ - plus cover - acoperire efectivă/ reală (campanie de publicitate care reia de cel puţin patru ori un mesaj
publicitar)

~ estate - a patra putere în stat, presa ~ market - (bur.) (SUA) a patra piaţă (piaţa pe care acţiunile necotate sunt tranzacţionate între brokeri şi clienţi fărâ respectarea procedurilor obişnu-ite) fractional adj. 1. fracţionar 2. parţial 3. mic, neînsemnat ~ currency/money - monedâ divizio-nară ~ (deposit) banking - sistem bancar fracţionar (prin care bâncile menţin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clienţilor) ~ load - sarcină incompletă/partială ~ (share) certificate certificat partial de acţiuni (pentru o parte de acţiune, când, în cazul fuziunii a două societâţi, acţiunile sunî inegale ca valoare) fragile adj. fragil ~ goods - mărfuri fragile franc s. franc ~ area - zona francului franchise s. 1. (com.) franşiză 2. (asig. mar.) franşiză (yaloare a pierderii sub care societatea de asigurări nu este obligată să acorde nici un fel de despâgubire, dar peste care trebuie sâ ofere despâgubiri complete) v.t. a acorda o franşiză ~ clause - (asig. mar.) clauza franşizei franchiser s. franşizor, deţinător al unei franşize frank v.t. a franca fraud s. fraudă ~ loss - pierdere din credite obţinute fraudulos fraudulent adj. fraudulos ~ bankruptcy bancrută frauduloasă ~ contract - (dr.) contract dolosiv

fourth num. al patrulea

136

FRA-FRE

~ conversion - delapidare, detumare
(defondurî)

~ conveyance - (dr.) transfer fraudulos (de către un debitor falit al unei părţi din proprietatea sa pentru a înşela creditoriî} preference - (dr.) preferinţă frauduloasă (price plată efectuată de către un debitor, în intervalul de trei luni la sfârşituî căruia e declarat falit, către unul dintre creditori în detrimentul celorlalţî) ~ settlement - decontare frauduloasă ~ trading - activitate comercială frauduloasâ (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor de faliment §î nedeclaratâ la tribunal) free adj., adv. 1. liber 2. franco ~ access - acces liber ~ agent - împutemicit general (CM mandat general acordat de şej) ~ alongside quay franco pe chei/ sotîo palanco ~ alongside ship/vessel - franco de-a lungulnavei ~ and clear/unencumbered - liber şi fară sarcini ~ articles - mârfuri nevâmuibile ~ border franco frontierâ ~ bunker - franco buncher ~ capital - capital liber/lichid ~ carrier franco cârâuş ~ coinage - drept de a bate monedă ~ competition - concurenţâ liberâ delivered / domicile - franco domiciliu ~ delivery - distribuire/livrare gratuitâ ~ depreciation - amortizare liberă ~ discharge - liber de cheltuieli la descârcare

~ dispatch - farâ indemnizaţie de celeritate ~ dock - franco în bazinul portuar ~ entry - declaraţie pentru mărfuri scutite de taxe vamale ~ exchanges rates - rate de schimb libere ~ from encumbrance - neipotecat ~ from liability - fâră răspundere ~ from particular average - fârâ avarie particulară ~ goods - bunuri libere (aşa-numitele „daruri ale naturii", precum aerul, câldura cosmicâ etc.) ~ house. - firmă liberâ (sâ se aprovizioneze de la orice fumizor doreşte) ~ in and out - liber de cheltuieli la încărcare şi descârcare; încărcarea şi descârcarea în contul navlositorului ~ in and out, stowed and trimmed -liber de cheltuieli la încărcare şi descârcare, inclusiv stivuirea şi rujarea ~ in and stowage/stowed - liber de cheltuieli la încârcare şi stivuire ~ in excluding trimming - liber de cheltuieli la încârcare, exclusiv rujarea ~ insurance - asigurare fârâ primă ~ into barge - franco şlep ~ into store - franco depozit ~ labour muncitori nesindicalizaţi ~ lighterage liber de cheltuieli de alimbare ~ list - listă liberă (listă de mărfuri care nu sunt supuse taxelor vamale de import) ~ loading certificate - certificat de liberă încărcare (la petroliere) ~ market - piaţă liberâ/deschisâ ~ of address commission fărâ comision de adresă

FRE_______________________

~ of all average - fară avarie de orice fel ~ of all charges - liber de orice cheltuieli ~ of all cranage - fără cheltuieli de folosire a macaralelor portuare ~ of all risk and expenses to the vessel - liber de orice risc şi cheltuieli în contul navei ~ of breakage clause - clauza „fară răspundere pentu spargeri" ~ of capture and seizure - fără captură şi sechestrare ~ of charges - liber de cheltuieli ~ of damages - fără răspundere pentru avarii ~ of duty - scutit de taxe vamale ~ of foreign capture - fără captură de către un stat străin ~ of general average - fără avarie comună ~ of freight brokerage - fară comision de brokeraj ~ of income tax - {bur.) fâră impozit pe venit ~ of losses - fără pierderi ~ of particular average - fâră avarie particulară ~ of particular average unless caused by - fâră avarie particulară, numai dacă este cauzatâ de ~ offer - ofertă fără angajament ~ on board - franco la bord ~ on board and stowed franco la bord şi stivuit ~ on board and trimmed - franco la bord şi rujat ~ on quay - franco la chei ~ on rail franco vagon ~ on truck - franco vagon; franco camion

out-1 overi

bord ~ port -porto-franco ~ stem - fără aştq încărcare sau descărcare ~ trade policy - politica schimb ~ trade zone - zonă liberâ de comert ~ warehouse - depozit liber ~ zone - zonă liberâ (fără taxe vamale); porto-franco freeboard s. (mar.) bord liber ~ certificate - certificat de bord liber ~ coefficient - coeficient al înălţimii de bord liber ~ deck - punte de bord liber ~ depth - înălţime de bord liber ~ draft/draught - pescaj de bord liber ~ length - lungime de bord liber ~ marks - marcâ de bord liber ~ ship/vessel - navă cu bord liber excesiv ~ zones - zone de bord liber (m care
navele de comerţ trebuie sâ navigheze cu un anumit pescaj)

freedom s. 1. libertate 2. drept; privilegiu ~ from tax - scutire de impozite ~ of action - libertate de acţiune ~ of contract - libertate contractuală freehold s. proprietate fanciară absolută freeholder s. proprietar absolut freely adv. liber ~ convertible currency - valută liber convertibilă ~ floating exchange rates - cursuri de schimb cu flotatie liberă freelance s. liber-profesionist

138

FRE

freeze v.t. 1 a îngheţa, a congela 2. a îngheţa (preţuri, salariî}; a bloca (conturi, credite) s. 1. îngheţare, congelare 2. blocare freezer s. \. instalaţie/camerâ frigorifică, frigorifer 2. frigider ~ storage - depozitare în compartimente frigorifice freezing adj. de congelare/refrigerare ~ capacity - capacitate de congelare ~ mixture - amestec refrigerent ~ plant - instalaţie de congelare freight s. 1. (mar.) navlu 2. (mar.) caric, încârcătură 3. (c.f.) fraht, scrisoare de trăsurâ 4. transport (de mărfuri pe apâ); (SUA) transport {de mârfuri pe apă, uscat sau calea aerulut) v.t. 1. a încărca (o nava) 1. (mar.) a navlosi, a afreta 3. a transporta {mărfuri pe apâ)\ (SUA) a transporta (mârfuri pe apă, uscat sau calea
aerului)

~ account - factură de navlu ~ ad valorem - navlu ad valorem ~ advance - avans din navlu - agent/broker - agent/broker de navlosire ~ agreement - contract de navlosire ~ and cost - navlu şi cost ~ bill - factură de navlu boat/carrier/vessel cargou, cargobot ~ booking note - aviz de angajament (de spaţiu pe nava} ~ by measurement - navlu la cubaj/volum ~ car/train - (SUA) tren de marfâ, marfar ~ clause - clauza navlului ~ collect/forward - navlu cu ramburs

~ conference - cartel maritim (de stabilire a navlurilor) ~ consolidation - completare de marfa ~ container - container de marfâ. cargocontainer ~ contract - contract de navlosire ~ contractor - navlositor principal ~ document - conosament; fraht. scrisoare de trâsurâ ~ fleet - flotâ de transport de marfa ~ forwarder - agent de expediţie, expeditor ~ handling - manipulare şi transport de marfa ~ hatch - gurâ de încărcare (la magazia navei) ~ home - caric de înapoiere ~ house - (SUA) depozit de marfâ ~ index - indicator de navlu ~ in f'ull - navlu brut ~ insurance - asigurare a navlului ~ invoice - factură de navlu ~ locomotive - locomotivâ pentru trenuri de marfâ ~ market - piaţa navlurilor ~ note - facturâ de navlu; specificaţie a încârcâturii ~ outwards - caric pentru străinâtate ~ paid - navlu plătit ~ paid pro rata - navlu plâtit proportional ~ payable at destination - navlu plâtibil la destinaţie ~ pending - navlu nedeterminat ~ prepaid - navlu plâtit anticipat ~ quotation - cotaţie de navlu ~ rates - tarif de navlu ~ rebate - rabat la navlu ~ release - ordin de livrare; bon de livrare ~ shed - hangar portuar de mârfuri

FRE-FRU

139

~ space - spaţiu pentru mărfuri (pe
navâ)

fringe s. margine ~ benefits - câştiguri suplimentare
(acordate angajaţilor pe lângă salariul obişnuit)

~ storage area - platformă de mârfuri ~ terminal - chei de operare ~ ton - tonă de navlu/volum ~ tonnage - tonaj navlosit; capacitate de încărcare de marfâ în tone de volum - traffic - trafic de mărfuri; volum de mărfuri transportate (in tone) ~ turnover - cifrâ de afaceri a navlurilor ~ underwriter - asigurător de navlu ~ unit - unitate de navlu freightage s. 1. încărcare (a unei nave) 2. {mar.) navlosire, afretare 3. transport
(de mărfurî}

~ market - piaţă marginală front adj. din faţă ~ -page advertisement - reclamă pe prima pagină (a unui ziar) ~ - running - (bur.) concurenţi fruntaşi (concurenţă fdcută de brokerii care
tranzacţionează acţiunipe cont propriu folosindu-se de unele informaţu pe care le obţin înaintea clienţilor lor)

freighter s. 1. (mar.) navlositor, armator 2. cargou, cargobot 3. (SUA) vagon de marfa ~ -ferry - feribot de mărfuri freightliner s. tren de marfa, marfar French adj. franţuzesc ~ leave - absenţă franţuzeascâ (jarâ
învoire)

fresh adj. 1. proaspăt 2. recent ~ arrival - ultima noutate (despre
mărfuri, articole de magazin)

~ money - capital proaspăt (in special
împrumuturî)

~ water - apă dulce ~ water draft/draught - (mar.) pescaj în apă dulce ~ water loadline/mark - (mar.) linie de încărcare în apă dulce ' frictional adj. de frecare, de fhctiune ~ unemployment - şomaj de scurtă durată (provocat de fluctuaţii sezoniere)

frontier s. frontieră, graniţă adj. referitor la frontieră, de frontieră; limitrof ~ station - gară de frontieră ~ town - oraş de frontieră ~ trade traffîc - comert limitrof/de frontieră .- vessel - navă de cabotaj frozen adj. 1. îngheţat, congelat 2. îngheţat (despre preţuri, salarii); blocat (despre conturi, credite) ~ assets - active blocate fruit s. fruct v.;'. a rodi, a da rod ~ • bearing fruclifer ~ farmer/grower - pomicultor ~ farming/growing - pomicultură fittings - amenajări pentru transportul fructelor (îâdiţe speciale) ~ garden - livadă ~ show - expoziţie de fiucte ~ tree - pom fructifer fruitage s. fructe, recoltă de fructe fruiterer s. vânzător de fructe, fructar frustrate v.t. a împiedica, a zădămici (planuri, proiecte) 2. (dr.) a anula, a declara nul frustration s. 1. împiedicare, zădămi-cire 2. (dr.) nulitate

friendly adj. amical, prietenesc ~ arrangement - aranjament amical ~ society - societate de binefacere

140

FRU-FUL

~ clause - {asig. mar.) clauza zădămicirii voiajului ~ of contract - încetare a obligatiilor contractuale fuel s. combustibil; carburant v.t. 1. a alimenta cu combustibil 2. (mar.) a bunchera ~ bill - factură de combustibil ~ charge/loading - (mar.) buncherare consumption consum de combustibil ~ oil - păcură ~ ship (tank) - petrolier, tanc petrolier ~ truck - vagon-cistemă fulfil v.t. a îndeplini, a realiza (o obligaţie, un contract etc.) full adj. plin; complet, întreg ~ address - adresă completă ~ and complete cargo - (mar.) caric plin şi complet ~ and down - (mar.) cu încărcătură maximă, plin şi la marcă (despre o navă încârcată) ~ - bodied currency - monedă din aur sau argint ~ -cargo charter - (rnar.) navlosire totală ~ -cost price - preţ de cost integral (care include costul de producţie şi profitul producătorului) ~ delivery - livrare completă ~ displacement - (mar.) deplasament brut ~ employment - folosire completă a forţei de muncă ~ • fare ticket - bilet întreg ~ freight - (mar. ) navlu întreg ~ function wholesaler - intermediar în comerţul angro ~ interest admitted - (asig.) admisă asigurarea interesului total

~ load - sarcină totală/nominalâ ~ -load condition - (mar.) stare de încărcare completă (a navei) ~ -load draft/draught - (mar.) pescaj de plină încărcare ~ -manned - (mar.) cu echipajul complet ~ name - nume şi prenume ~ reach and burden - (mar.) întreg spaţiul de încărcare (inclusiv punted) ~ premium - (asig.) primă integrală ~ price - preţ integral ~ rates - tarif întreg ~ -service bank - bancă ce efectuează toată gama de operatii şi servicii ~ -service broker - broker cu atribuţii complete ~ - service leasing - leasing de echipament industrial cu plata integrală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii ~ • size(d) drawing - desen tehnic în mărime naturală ~ terms - (mar.) reduceri uzuale de navlu ~ - time employee - angajat cu normă întreagă ~ - time job/work - post/serviciu cu normă întreagă ~ value - valoare întreagă fully adv. integral, complet ~ diluted earnings per share câştiguri pe acţiune complet diluate
(câştignl pe acţiune recalculat pe baza ipotezei conversiei titlurilor convertibile şi a exercitării tuturor drepturilor de conversie)

~ insured - (asig.) asigurat integral ~ laden - (mar.) cu caric complet ~ managed fund - fond mutual (pe
care managerii îl pot administra cum

doresc)

(dr. resurse financiare. referinte.. ulterior.(fi. fonduri.) structură funcţională functionary ^. a subvenţiona ~ fund . pl.acţiune preferenţială cumulativă şi cu participare deplină ~ underwritten . furlong (unitatea de măsură pentru lungime) furnish v.t. capital (de lucru) v. probe etc. mobilier. a consolida (o datorie) 2. fundamental ~ terms termeni (contractuali) fundamentali funding s. post.responsabilităţi funcţionale (ale specialiştilor dintr-o întreprindere) structure (inan. viitor. a amenaja.livrare la termen ~ estates . mobilă ~ removers societate de transport de mobilă ~ van . spaimă money — capital transferat in strâinâtate <din motive de instabilitaîe politico-econowS^ furlong s.fond mutual {care face investiţii în altefondurî) ~ manager .(cont.n. capital subscris şi vârsat ~ participating and cumulative preferred stock . 1.t.valoare viitoare (a unei sume de bani cu dobândă compusă . fumizor (mai ales de mobiîă) furniture s. afuncţiona functional adj. fin.contract futures ~ s market piaţă futures ~ value .camion pentru transport de mobilă fuse v.manager al unui fond mutual ~ s -flow analysis . teamă. 1. a prezenta (explicani. carieră. functionar fund s. fuzionare ~ process . profesie v. a oferi. viitor 2.) 4.calitate funcţionalâ ~ responsibilities . a fuziona (despre douâ societăţi) fusion 5.FUL-FUT_____________________ ~ paid shares . următor s. serviciu. 1.rabat funcţional/comercial ~ quality . a înzestra cu (fonduri) 3. pl.proces de identificare (a salariatului cu obiectivele întreprinderii) future adj. a finanţa. 1. a furmza. contracte la termen (contracte de vânzare sau cumpârare de mărfuri ori active financiare la o dată viitoare prestabiîitâ) ~ delivery . a prevedea. funcţional ~ discount . funcţie.) aliniere a fondurilor (inetodă de finanţare a creditelor prin depozite cu scadenţă comunâ) fundamental adj.) consolidare a datoriilor (proces de înlocuire a datoriilor pe tennen scurt cu titluri de valoare pe îermen lung) funk s.acţiuni achitate integral. a mobila furnisher s.) analiza fluxului de numerar ~ s matching . fond 2. (fîn. futures.i. atribuţii de serviciu 2.subscris integral function s. 1. pl.) bunuri viitoare ~ s contract .i. aproviziona 2.

a miza 2. gearing s. a publica în monitorul ofici.i. deficit ~ analysis . 1. a câştiga. 1. rentabil.a-şi câştiga existenţa gainful adj. lipsă.joc de noroc ~ theory . moniti oficial v. gaj.) 1.i. profit 2. 1.) efect de levier (rata c îndatorare în raport cu fonduri proprii ale unei companiî) general adj.) cont de profit şi pierderi ~ in efficiency . lucrativ. a câştiga. (fin. garanţie v.avans ( contributie la avaria comună . joc. creştere. galon (unitate de măsură pentru capacitate) galloping adj.ordin de sechestru garnishment 5. lacună 2.î. cartofor game s. câştig.) câştig.inflaţie galopantă gamble s.t. productiv. decala( dezechilibru. (away) a pierde la joc v. beneficiu. dezvoltare v.(asig.acceptare necondiţu nată/fără rezerve (a unei cambii) ~ agent . a cita în justiţie (un terţ) 1.(cont. tert citat în justiţi 2.t. a se îmbogăti ~ and loss account . a dobândi v. (j7 p/.t.G gage s. avere) v.) reprezentant general ~ audit . avantajos gainfulness s.compromis de avar comună ~ average condition . 1. afacere riscantă v.situaţie ( avarie comună ~ average contribution . a pune în gaj. profit 2. sechestru.contribuţ la avaria comună ~ average deposit . joc de noroc 2. gazetă 2. a obţine. a oferi ca garanţie gain s. general ~ acceptance . a pune în joc.t. a puc sechestru/poprire ~ order . 1. galopant ~ inflation .analiza breşelor (idenS fîcarea oportunităţilor de marketing p o piaţă) garnishee (rfr.participare la câştig to ~ ground . a juca (jocuri de noroc) ~ of change .î'. (dr. 1. citare înjustiţi (a unui terţ) 2.a câştiga teren to ~ one's living/livelihood . mar. a paria. gol. ajucajocuri de noroc gambler s. partidă v. 1. profitabil. rentabilitate gallon s. 1. poprire gazette s.(man. (away) a pierdere la jocuri de noroc {bani.) s. ziar. jucător (de jocuri de noroc). persoană căreia i se sechestreaa bunurile (pentru plata unei datorii} v.) avarie comur ~ average bond .audit general {la sfârşit\ anului financiar) ~ average .(com.creştere a eficienţei ~ sharing .) teoria jocului (teoria potrivit câreia afacerile prezintă o mare asemănare cu desfaşurarea unui joc în care mutarea unui jucâta influenţează mutârile celorlalţi) gap s. mărire.

(SUA) post-restant ~ endorsenient . (in) a strânge.director general ~ fragmented markets . autentic.condiţii (contracîuale) generale ~ cargo . a obţine 2.articol garantat genuineness s. autenticitate (a unei mărci defabrică etc. nefalsificat ~ and valid .societate de investiţii financiare generale (in orice sector) ~ manager .caric/încărcătură de mărfuri generale ~ cargo ship/vessel . curat.acreditiv colectiv ~ lien .magazin universal ~ strike . geografic ~ consolidated markets . a primi 3. geografic ~ filing . a face rost de 4.comerciant de mărfuri generale ~ delivery .rezervă generală (pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) ~ store . veritabil.(mar.drept de retenţie general ~ management trust .deponent extem pentru avaria comună ~ average loss .creditor general (fârâ drepturi preferenţiale) ~ crossing — barare generală (a unui cec) ~ union .mărfuri generale ~ insurance .autentic şi valabil (despre cecurî) ~ damages .pieţe fragmentate geografic [tranzacţiile bursiere realizate pe diferite pieţe geografice sunt combinate pe o piaţă centralizatâ prin computer) get v.(mar.sindicat de ramură genuine adj. (back) a redobândi.sacrificiu de avarie comnnă ~ average statement .) cote de navlu pentru mărfuri generale ~ creditor.GEN-GET 143 .) geographical adj.dispaşă de avarie comună ~ balance-sheet .asigurare generală (contra tuturor riscurilor) ~ letter of credit .andosare generală/în alb ~ equilibrium .cheltuieli generale/de regie ~ goods . 1.) conosament colectiv ~ meeting of shareholders .echilibru general (al pieţelor aflate în stare de interdependenţă) ~ article . a procura.a se scumpi to ~ rish . pur.) bilanţ general ~ bill of lading .grevă generală ~ terms . a aduna (recolta) to ~ dearer . a face provizii. original.clasare/fişare după criteriul geografic (clasarea documentelor în funcţie de zonele geografice pe care le vizeazâ) geographically adv.cargobot ~ cargo rates .pierdere în avaria comună ~ average sacrifice . a sotca. a colecta.a se îmbogăţi .adunarea generală a acţionarilor ~ overhaul .daune generale ~ dealer .pieţe consolidate geografic (tranzacţiile bursiere mondiale) ~ expenses .average depositor .(cont. a reintra în posesia 5.revizie/reparaţie generală ~ partnership -societate în nume colectiv ~ reserve .t.

t.a scădea (despre preţuri) giver s.) cumpărător a unei opţiuni 3. supraproducţie v.a depune garanţie to ~ damages .a pune o lege în vigoare to ~ judgement . 1. a dona 2.^. (up) a creşte (despre preţuri) ~ . în activitate 2.) donaţie v. titluri de valoare de clasa A . pl.(bur.magazin de cadouri/articole la modă ~ tax .impozit pe donaţie gift-wrap v. compromis ~ -away . întreprinzător ~ -between . donator 2. scop. de două ori.) definirea obiectivelor going adj.fond mutual cu investiţii speculative pe termen scurt ~ -slow .^. a merge 2.încetinire a ritmului de lucru (formă de protest a muncitorilor fârd declanşarea efectivă a grevei) to ~ a bear .) marcă globală globalisation s.a da garanţie to ~ way . (bur.) a specula â la baisse ~ -and-take . activitate) global adj. a oferi. (dr. (between) a mijloci între 3. mijlocitor ~ -go fund . through) a se vinde bine. dar.ahead . (down) a scădea (despre preţuri) 4.titluri de valoare de clasa A.a da o sentinţă to ~ notice of .(bur. • to ~ security . a avea căutare 6.emisiune-concurs cu premii (7a televiziune) to ~ bail . (up) a demisiona din. a se retrage (din afaceri.144 GET-GOI gift s. serviciu de ambalare a cadourilor (oferit de unele magazine) gill s. adjudecat (la licitaţie) . a face cadou ~ certifîcate/coupon/token/voucher talon valoric gratuit (oferit de un magazin şi cu care se pot achiziţiona unele articole) ~ shop . (back) a restitui 4.produs oferit gratuit de fîrma producătoare (in scop promoţional) ~ -away show . activ. 1. obiectiv definition (man.a da faliment to ~ one better .intermediar. 1. a împărţi (premii) 3. în acţiune/funcţiune.o dată. • intai giro s. a inunda (piaţa cu o marfa) go v. (for) a avea valoarea de. de clasa întâi ~ securities . a da.a acorda daune to ~ effect to a law .i. gone . 1.) a reporta 5.dinamic. (ofl.a oferi mai mult goal s.a aviza de to ~ a bull . 1. 1. giro (sefviciu poştal de transfer monetar) give v. (away) a da gratis.) a specula â la hausse to ~ bankrupt . (bur. global ~ brand . a se vinde cu 5.t. (on) (bur.) cumpărâtor care amână plata acţiunilor {'însă oferă dobânda) intai gilts s. gill (unitate de măsură pentru capacitate) gilt-edged adj. globalizare glut s. excedent (de marfă pe piaţă)'. (out) a demisiona 7. going. cadou 2.t.concesii reciproce.t. a dărui.(com. ambalaj special pentru cadouri 2. actual ~ concern afacere rentabilă ~ . curent. . a ambala special (cadouri) giftwrapping s.

aurifer ~ and foreign exchange reserves rezerve valutare şi de aur .. pl.(SUA) titlu cu acopenre în aur ~ cover . de bunâ calitate 2.) paraşută de aur (un tip de contract de muncâ. de câtre un stat-membru al FMI) golden adj. referitor la aur.debts .preţuri curente ~ private .s station .datorii sigure (care vor fi sigur achitate} ~ delivery .trafîc de mărfuri ~ s train .tranşa/cota în aur (cotă de participare. solvabil s.) acoperire în aur ~ exchange standard .(man.mârfuri de probâ ~ s on commission . marfâ.) (Sl/A) produse în lucru/curs de fabricaţie ~ s on approval .chitanţâ valabilă ~ s in progress .mârfuri în consignaţie ~ s on hand . produse •.acţiune de aur (acţiune care îi conferâ deţinătorului drept de control asupra societăţii respective) good adj. redactat de unii manageri pentru ei înşişi.(man.going public (transformarea unei companii particulare/închise într-una publică/deschisâ) gold s. care prevede importante compensaţii mate-riale în caz că arfi demişî) ~ share .) câtuşe de aur (avantaje financiare acordate de o fîrmâ angajaţilor importanţi pentru a evita ca aceştia sâ fie arşi de concurenţâ) ~ handshake . în condiţiile circulaţiei libere a aurului între ţâri) ~ reserve .going private (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particularâ/închisă) ~ public .) puncte de aur (limitele între care oscilează rata de schimb a douâ valute cu etalon aur. articole.tarif pentru transportul de marfâ ~.garâ/staţie de mărfuri ~ s traffic .etalon aur-devize ~ field . depusă în aur.(cont.bar/ingot .(fin.(jfin. bun.paritate aur/metalică ~ points .rezervă de aur ~ shares .livrare bunâ (de titluri de valoare ale câror caracteristici corespund exigenţelor bursiere sau contractuale) ~ receipt . 1. aur adj. fond comercial (active intangibile ale unei firme.) etalon aur ~ tranche .) strângere de mânâ de aur (platâ generoasâ oferitâ de o firrnă angajaţilor importanţi pentru a-i determina să plece fără zarvâ) ~ parachute .tren de marfâ.GOI-GOO ~ prices .(fin. valabil 3. calculate ca diferenţa dintre preţul plâtit pentru compania în funcţiune şi valoarea activelor) . marfar goodwill s. de aur ~ handcuffs .teren/regiune aurifer(a) ~ mine . din/de aur.acţiuni la o mină de aur ~ standard .mină de aur ~ parity .mărfuri în comision ~ s on consignment .etalon aur-lingouri ~ certificate .(man.obligaţiune cu răscumpârare în aur ~ bullion standard .mărfuri nevândute ~ s rates .lingou de aur ~ bond . mârfuri.

certificat pentn transportul de cereale (se elibereaa dacă nava are dotările corespun zătoare) ~ carrier/ship . progresiv 2 titrat. a clasa.(man. (SUA) titluri de valoare guvernamentale ~ agency .certificat de calitate grading s. cu calificare superioară v.garanţie guvemamentală ~ subsidy . amânare. regim 3.siloz ~ tanker . formă de guvemâmânt. pl.impozit progresiv proporţional pe venit ~ payment mortgage . cereale 2.t. clasificare/ierarhizare a posturilor (m funcţie de competenţa cerutâ şi salarizarea corespunzătoare) graduate s.(. 1.subvenţie de stat surplus .) contract d transport pentru cereale ~ exchange . demnitate 2. a administra (o întreprindere) government s.i. •i obţme un titlu universitar. treaptâ.piaţa cerealelor ~ silo .tonaj pentru cereale .funcţionar de stat .agenţie guvemamentală ~ agent . a conduce. diplomat.ipotecă a amortizare graduală/progresivă ~ tariff .sectie postuniversitar (pentru doctorat) graduated adj. 1. absolvenl diplomat (al unui institut de învăţămân superior) adj. a guvema 2. fel. păsuire.petrolier-cerealier (navi combinată) i ~ tonnage . a absolvi ui institut superior ~ nurse . a ameliora (o rasâ de vite prin încrucişare) ~ certificate . rasă de vite ameliorată (prin încrucişare) v.school .investiţie publică/de stat ~ loan . gradual. 1. guvemator {al unei bănci) ~ general guvemator general grace 5'.capacitate d încărcare de cereale ~ cargo certificate . 1.) plată/indemnizaţie pentru stimulare (acordată conducerii unei societăţi) govern v.146 GOO-GRJ ~ payment . cu titlu universitar ~ income tax .titluri de stat ~ security .(mar. termen de graţie (pentru plata unei datorii scadente) grade s. categorie.venit public/naţional ~ securities .obligaţiune de stat ~ expenditure . licenţiat.tarif diferenţial ~ taxation . grada. 1. clasificare (a produselor după calitaîe) 2.material/echipament nefolosit vândut de guvem/stat governor s.intervenţie a statului (in economie) ~ investment .împrumut de stat ~ monopoly . titrat 2 calificat.cheltuieli bugetare ~ interference .cerealier ~ charter . clasă. soi 3. 1. grain (unitate d măsurâ pentru greutâţî) ~ capacity/cubic .bill .monopol de stat ~ revenue .impunere proportională a venitul grain s.infirmieră calificată ~ recruitment .bursâ de cereale ~ fittings . 1. rang.(man. guvem 2. a sorta 2. 1.bon de tezaur ~ bond .) recrutare di absolvenţi (politică de recrutare i forţei de munca) . .amenajări {de magazi^ pentru cereale ~ market . a proportiona (impozite) v.t.

zonă de investiţii directe (pe un teren viran) greengrocer s.) donaţie. (dr.(mar.pierdere brută ~ margin .(com.) marjă brută (diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi cel cu ridicata) ~ measurement . a elibera (un act).valute verzi (în cadrul politicii agricole comune a CEE) ~ product .) donatar. negustor de legume şi fructe greengrocery s. subvenţie 3. a autoriza 2. permisiune. gros. (dr. admitere (a unei cererî).) tonă-registru ~ income .) primă globală .) 12 grosuri (1728 de bucâţî) ~ hundred . cantitate totală ~ average .) a dona. spaţiu verde ~ site .preţ de cost brut ~ deadweight . a cesiona ~ -aided . gratificaţie. adv.dobândă brutâ ~ investment . concesionar granter s.(asig.flux brut de numerar ~ cost .) greenmail (pachet mare de acţiuni cumpârate de o companie concurentă prin care forţeazâ societatea vizatâ să-şi răscumpere acţiunile la un curs mai ridicat decât cel real..venit bmt ~ interest .(mar. aprobare.) avarie comună ~ capacity .) capacitate totală de transport ~ domestic product . cantitate mare 2.. 1.) contract de navlosire brut ~ freight .) donator.subvenţionat de stat ~ -in-aid . piaţâ în cadrul câreia băncile dintr-un sindicat de garanţie şi plasament şi intermediarii fînanciari cumpără titluri în bloc) grocer ^. legume şi fructe greenmail s. fin. (dr. 1. (com. grey great adj. mare ~ gross . granter gratis adj.sumâ brută. acordare (a unui împrumut}'.(com. cesiune v.(com. mare. primă gray v. gratuit gratuity s.(mar. comerţ de legume şi fructe 2. total s. gratis. brut. 1. a aproba.investiţie brută ~ loss .GRA-GRO 147 ~ trade .(mar. alocare.) 12 duzini {144 de bucâţi) ~ amount .cartea verde {de asigurare auto internaţională) ~ currencies .t. a subventiona 3.produs naţional brut ~ premium .) 120 de bucăţi green adj. mar.produs ecologic greenfield s. gazon. cenuşiu ~ market . global.comert cu cereale grant s.active fixe brute ~ -form charter .subvenţie guvemamentală grantee s. care.) navlu bmt ~ freight ton . verde ~ card .(asig. concesor grantor v. autorizatie 2. voluminos 2. 1. însă cu preţuri mari datorită ofertei scăzute de mărfuri. (dr. pentru a evita preluarea eî) grey adj. băcănie gross adj.capacitate brută ~ cash flow . a admite (o cerere).(man. băcan grocery s. (bur.(com. în asemenea situaţii.(mar.) piaţă cenuşie (piaţâ cu activitate legală.) conduită extrem de rea (a unui angajat.) tonaj-registm brut ~ misconduct . este demis imediaf) ~ national product .produs intem brut ~ fixed assets .

a produce v. cultivator.profit brut (obţinut de un acţionar din dividende şi din creşterea valorii de piaţâ a acţiunilor) ~ terms (mar. garanţie guild s.) tonăregistru ~ register tonnage .socialism corporatist .(asig.fond mutual de dezvoltare (cu investiţiipe termen lung) ~ industry . garant guaranty s. a cultiva.i. funciar ~ rent . 1.asigurare a garanţiei ~ letter . a creşte. (bur. a garanta 2.randament brut (al unei investiţii) ground s.(cont.) atingere a pragului/cursului minim ~ clause . 1.produs mondial brut ~ yield . creditor (care primeşte garanţid) v.(mar. a depune o garanţie ~ fund . grup.valoare brută.industrie cu perspective de dezvoltare ~ shares/stock .beneficiu brut ~ receipts încasări brute ~ register ton . teren adj.tonă engleză/lungă ~ tonnage tonaj brut ~ value .teoria creşterii (economice) guarantee 5'. taxă portuară. 1.) tonaj-registru brut ~ return . a se extinde grower s.) conturi de grup.) condiţii de linie ~ terms discharge descărcarea în contul armatorului ~ terms loading .sediu central (al unui holding) ~ insurance .încărcarea în contul armatorului ~ ton . a fi garant.148 GRO-GUI ~ profit .t. taxă de staţionare în port grounding s.t. a creşte. asociaţie (de ajutor reciproc) 2.impozit funciar groundage s.aprovizionare în gmp (a detailiştilor') ~ training . dezvoltare ~ fund . pământ. eşuare 2. crescător growth s. creştere. situaţii financiare consolidate (ale unui holding) ~ headquarters . mar.greutate brută {marfă cu ambalaj) ~ world product . referitor la pământ/teren. a clasifica ~ accounts . garant 3. a grupa. 1. grupă v. a asigura (impotrivd) v.pregătire în gmp grow v.salariu brut ~ weight . preţ brut al mărfii ~ wage .fond de garanţie ~ insurance .salarii garantate (care se plătesc şi în cazul întreruperii temporare a activităţii unei întreprinderi) ~ period — termen de garanţie guarantor s. garanţie 2.scrisoare de garanţie ~ payments .acţiuni cu perspective de creştere ~ theory . organizaţie.) clauza eşuării group 5'.(mar.asigurare colectivă ~ trading . corporaţie.t.i. producător. a se dezvolta. breaslă ~ socialism .rentă funciară ~ tax .

a face comerţ cu mărunţişuri haberdasher s. 1.minim. (bur. profit. cu valoarea de o jumătate de penny 2. (SUA) magazin de galanterie bărbătească haggle s. dirijare. control.) remiză ~ -commission man .a avea mână liberâ handbill s. fluturaş. pl. mărunţişuri. şomaj partial ~ -timer/-time worker . a remite ~ -to-mouth . conducere. amarca hammer s..t. com. 1. over) a se tocmi (pentru) haggler s.i. jumătate 2. artă meşteşugărească 3.~ . 1.) jumătate din contrastalii ~ -fare ticket . client care se tocmeşte mult half s. mercerie. (about.a se vinde la licitaţie hand s. a transmite. şomer partial halfpenny s.a scoate la licitatie to come/to go/to fall under the .mărfuri fară valoare hallmark s. ciocan v. farâ valoare ~ goods .jumătate de normă. (dr.) parte contractantă adj. răspundere 6.H haberdash v.. (in) a prezenta (pentru acceptare) 3.a duce lipsă de mână de lucru to have a free ~ . poanson de titlu (pe metale preţioase) 2. articole de mercerie 2. manual..muncitor care lucrează jumătate de normă. beneficiu 5. autoritate. anunţ (distribuit trecătorilor) handbook 5. îndreptar.t. meserie 2. de subzistenţă. târguială v. obiecte de artizanat . muncitor. adv.) remizier ~ demurrage . 1. 1. meşteşug.t. ghid. 1.bilet cu preţ redus 50% ~ -finished goods . lucrător. în/din părţi egale ~ -cargo condition . de pe o zi pe alta to be short of ~s . (out) a da. (SUA) negustor de galanterie bărbătească haberdashery s. lot (de marja) adj.(bur.semicontainer (pentru mârfuri în vrac) ~ -height open top container semicontainer deschis/fâră capac ~ time . a scădea preţul (acţiunilor) to bring/to put/to send to the ~ .(mar.stare de încărcare la jumătate din capacitate (despre navă) ~ commission . distribui 4. câştig. manual handicraft s. jumătate de penny (monedă englezeascâ) adj.i. mână de lucm 3. tocmeală. (mar. mânâ 2. 1. 1. (down) a lăsa moştenire 2. de mână v. pl. (over) a preda.) echipaj 4. cantitate. magazin de mârunţişuri 3. a declara falit 2.jumătate-jumătate. (pe) jumătate ~ -and. com.} 1. marcă de control v.semifabricate ~ -height container . negustor de mărunţişuri 2.(bur. artizanat.

i. secerătoare. secerător.autorităţi portuare ~ dues taxe portuare ~ master . a conduce.) strategie de recoltare (pbţinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unid produs. bocaport . ferm 3. artizanal handout s.vânzare agesivă/în fortă (insoţită de publicitate agresivă/ zgomotoasâ) ~ work . armonizare (a politicilor şi a practicilor naţionale cu standardele intemaţionale) harvest s.produse de folosinţă îndelungată ~ loan . strângere ^ recoltei . comunicat oficial 2.(man. lucrat manual/de mână. a gestiona 3. a manipula 2.numerar. greu. 1. sărbătoarea' secerişului/recoltei ! to make ~ . operaţii la transportul de mărfuri (incărcare. muncă manuală 2. a da cu avans harbour s. mostră gratuită (in scop promoţional) 3.acdrd fară concesii/ compromisuri. tare. (mar. transbordare) ~ mark . stivuire) 2. 1. a se adăposti în port/radă accommodation amenajare portuară ~ authorities . solid 2. ridicat. strict. 1. manipulare. a mânui. meşteşugăresc.) gurâ de magazie/ hambar. industrie meşteşugărească handicraftsman s.t. descărcare. a se ocupa cu comertul de handling s. artizan. înaintea retragerii acestuia de pepiaţâ) hatch s.150 HAN-HAT ~ industry . radă hard adj. deservire (a instalaţiilor). recoltare. a manevra. a administra.ferm.t.trafic portuar ~ warehouse . a face comert cu. produs al industriei meşteşugăreşti handle v. maşină de recoltat harvesting s.productie meşteşugărească.valută forte ~ goods . 1. conducere. port. manevrare. ~ strategy . meşteşugar.normă de operare (in tone) ~ time . 1. referitor la manipulare/manevrare ~ area zonă de operare (incărcare. seceriş. 1.căpetenie de port ~ regulations regulament portuar ~ traffic . dar. descărcare. a arunca ancora.timp de operare handmade adj. meseriaş handiwork s. a ancora. culegător 2.monede. tambuchi. gestionare adj.antrepozit portuar harbourage s. bazin portuar.t. comunicat de presă. bani lichizi ~ currency . administrare. recoltă.a recolta harvester s. mai'e (despre preţurî) ~ -and-fast . 1.împrumut rambursabil în valuta ţării creditoare ~ money . avans v.căpitan de port ~ offîce . strict ~ bargain . bani metalici ~ sell(ing) . radă v.zilier angajat la recoltat ~ home .marcă de manipulare (pentru mărfurile fragile) ~ rate . recoltare 2. acont. producţie agricolă v. a secera. bazin portuar. lucm de mână. negocieri dure ~ cash . dificil 4. a recolta ~ hand . pomană handsel s.vremea recoltei. transbordare.muncă grea harmonization s.

grav ~ crop . bogat 3. persoană 2.) risc. 1. masiv.mărfuri grele ~ grains . pl. firmă de transporturi rutiere haven s. cost al unui transport ~ contractor . rezumat al principalelor ştiri (la radio) headquarters s. port mic/de adăpost.de mare putere/capacitate ~ expenditure .HAT-HEA 151 ~ crew . post de conducere. 1. a remorca 2. secară) ~ imports . comandă adj.asigurare pentru mărfuri periculoase head s.) patentă de sănătate ~ certificate . abundent.nonnă per gură de magazie ~ tally .agent sanitar. ridicat.director general ~ mark . cap (de locuitor).antreprenor de transporturi ~ equipment/gear .timp total de operare (la magaz.servicii de asistenţă medicală heavy adj.asigurări de sănătate ~ offîcer .cereale grele (grâu. a tracta.mărfuri periculoase ~ insurance .avarie gravă ~ -duty . exorbitant (despre preţuri) 4.t.ii) ~ speed . director. titlu (în ziar) 2. sediu principal. feroviar sau pe canal de marfa} 3. cantitate de peşte prins cu nâvodul v.şef de echipă (in magazie) ~ hours . transport. greu 2.(mar.capitaţie. (asig.instalaţie/utilaj de remorcare haul(i)er s.recoltă bogată ~ damage . vânător de capete (agenţie sau persoanâ specializatâ în găsirea şi recrutarea de manageri cu experienţâ sau personal cu înaltă calificare) headline s. 1. şef. radă hawk v.măsuri de protecţia şi medicina muncii ~ bill . transportor. remorcare 2. impozit pe cap de locuitor headhunter v. sănătate 2.certificat medical ~ insurance . a fi în fruntea (unei liste). pericol hazardous s. tracţiune. 1.cheltuieli mari ~ goods . tracţiune.pontare la gura magaziei hatchway v. mare.marcă de identificare (a coletelor de marfa) ~ mortgage . a conduce v. principal.t. în cantitate mare. directie.ipotecă principală ~ offîce . negustor ambulant hazard s. medic igienist ~ service . 1. central v. 1. sănătate publică ~ and safety . a transporta (prin cârăuşie) haulage s. riscant.i.sediu principal.t. transportator (rutier. remorcare 2. 1. periculos ~ goods . parcurs 4.contract principal de închiriere (pentru o proprieîate ulterior subînchiriatâ) ~ manager . centrală ~ tax . 1. cărăuş 2. cărăuşie 3.importuri masive . administraţie centrală health s. hatch haul s. cursă.echipă de docheri la gura de magazie ~ foreman . cantitate de marfă transportată. a face comert ambulant cu. conducător 3. porumb. a se îndrepta către ~ clerk şef de birou ~ lease . a-şi striga (marfa) cu voce tare hawker s.

înalt comisar ~ -class de calitate superioară ~ farming agricultură intensivă ~ finance .) rata de asigurare împotriva riscurilor hedging s.) avarie ascunsă/ neobservată ~ economy .152 HEA-HIG ~ industry . fin. (bur. 1.) structură ierarhică high adj. moştenire. 1.legatar universal ~ presumptive .impozit ascuns/indirect ~ unemployment .fond mutual protejat (care acoperă eventualele pierderi cauzate de scăderea valorii unor titluri de valoare prin investiţii în alte titluri cu perspective de creştere ~ ratio . moştenitor. succesor ~ apparent .industria grea ~ loss .) hedging. rang) 3.pierdere mare ~ market . cec). moştenire. cu conţinut bogat (despre minereu) ~ -involvement product . moştenitor legal/direct ~ -at-law .vânzări masive ~ traffîc .(cont. de calitate superioară.moştenitor aparent. de calitate superioară 4.moştenitor prezumptiv heirdom s.} piaţă inactivă.şomaj ascuns/ mascat hierarchical adj.moştenitor legitim/de drept ~ general .activ subevaluat ~ damage .dmm principal. acoperire. a apăra.trafic intens/aglomerat ~ user . matcă. drept de moştenire heiress s. înalt. hectar hedge s.comandă mare ~ percentage .marea finanţă ~ finish . fin. din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) heel s.preţ mare/ridicat ~ quality calitate superioarâ ~ road . scump. a proteja ~ fund .(bur.produs cu implicare putemică (pe care cumpărâ-torul se hotârâşte cu greu sâ-l achiziţioneze) ~ price .procent ridicat ~ sales . proprietate care poate fi moştenită/transmisă prin succesiune 2. succesoare heirloom s. acoperire (pperaţhme de contracarare a riscurilor ce pot decurge din fluctuaţiile cursurilor la bursele de mărfuri. ridicat.) rezervă ascunsă/ secretă (delict de bilanţ care constă în denaturarea înregistrărilor contabile prin subevaluarea activelor) ~ tax . ierarhic ~ structure (man. moştenire. şosea .t.utilizator frecvent. important. (SUA) piaţă activă ~ of sale . contramarcă heir s. mare 2. ascuns. succesiune hidden adj.. înalt (despre funcţie.(mar. cotor (de chitanţă. superior. costisitor ~ commissioner .cu grad mare de îndatorare ~ -grade superior.(bur..greu vandabil ~ order .inflaţie ascunsă/mascată ~ reserve . secret ~ asset .economie subterană ~ inflation . protecţie v. obiecte de familie (care se transmit din generaţie în generaţie) hereditament s.finisaj superior ~ -geared . mare cumpărător hectar s.

chirie 3.) vacanţă.cambie intemă (plâtibilâ în tara unde afost emisâ) ~ consumption . locuinţă. istoric ~ cost . (mar. casnic.t. (şipl. domiciliu adj. sărbătoare.a controla/a domina piaţa holder s. 1. angajare. 1. închiriere. şosea. plată. posesor.acţiuni cu profit mare .a rămâne valabil to ~ the market . a aduna 2.metropolâ ~ currency .înaltă tehnologie. referitor la casă/locuinţâ 2. a lua cu chirie 2. a da cu chirie ~ -purchase agreement .adresă privată ~ audit . 1. stocare. tezaur v. zi de odihnă 2. a poseda. 1.preţ pentru vânzarea în rate historical adj.concediu cu plată holidaymaker s.însâ cu un grad de risc mai ridicat) highway s. 1.) navlu de înapoiere. fermă mică. interior 3. a avea în proprietate to ~ an office .economie domestică ~ freight . concediu ~ s with pay . adunare 2. a face rezerve/stocuri hoarding s. casă. fond 2. (on) a angaja {in slujbâ).i'. 1.deţinător (al unei cambii) pentru valori fumizate ~ in due course .sezon turistic ~ technology . titular (al unei licenţe.consum intem ~ country . rezervă. tezaurizare hoist s. tocmire (a unui lucrător) 4.audit casnic ~ banking .) pachet de acţiuni ~ company . a închiria. a deţine.-yielding fund .t.cerere intemă ~ economics . 1. şosea naţională hire s.) coţadă (de marfâ) hold v. mică proprietate agricolâ 3.servicii bancare la domiciliu (sistem de tranzacţii bancare prin computerul personal conectat la cele ale băncii} ~ bill . a stoca. dmm principal. a tezauriza v. 1.largul mării (apele intemaţionale) ~ season . tehnologie de mare performanţă ~ yielders ".monedă naţională ~ demand .societate de credit (care finanţează achiziţionarea de bunuri cu plata în rate) ~ -purchase price .(fin. vilegiaturist home s. posesie 2. locaţie 2.companie holding holiday s. al unui cont) ~ for value .terţ deţinâtor (al unei cambiî) ~ rate of return . stoc. intem.cost istoric (cost iniţial al unui activ) to ~ good .a deţine un post/funcţie holding s. (şi pl.ştiri inteme .fond mutual cu plasamente foarte avantajoase (.(mar. mărfuri de import ~ industry industria casnică ~ loan . (out) a închiria. domestic.piaţă intemă ~ news . deţinâtor.contract de vânzare în rate (proprietatea asupra articolului devenind efectivâ o dată cu achitarea ultimei rate) ~ -purchase company . a tocmi (pentru o treaba) 3.t.împrumut ipotecar ~ market . leafă v.) rata istorică a rentabilităţii (unui titlu de valoare pe un an daf) hoard s.fflG-HOM 153 ~ seas . deţinere. naţional ~ address .

produse de fabricaţie intemă ~ sales . tocmeală.(fin.preluare ostilă (achiziţionarea printr-o oferîă pe care conducerea societâţii vizate o respinge) ~ tariffs .combinare/integrare orizontală ~ expansion . cal ~ power . muncă la domiciliu homogeneous adj. onorific. a îndeplini (o obligaţie. lege care reglementeazâ vânzarea terenurilor agricole homeward adj„ adv. ostil ~ takeover .port de domiciliu/ataş/ înregistrare ~ products . vânzare/ negoţ de cai horticulture s.călătorie/voiaj de înapoiere homework s.cal-putere ~ trade .154 HOM-HOT ~ office .valoare a vânzărilor pe piaţa intemă ~ trade . (niar. orizontal ~ amalgamation/merger .t. (mar.) cabotaj naţional ~ -trade ship/vessel . similar expectations .lege care protejează fermele de sechestru sau vânzare silită. a onora. horticultură holticulturist s. horticultor hosiery s.) către/spre ţară honour s.declaraţie asupra valorii mărfii în ţara de origine homestead 5.fuziune orizontală (fuziunea a două firme care produc acelaşi tip de bunuri sau serviciî) ~ -bound . onorariu honorary adj. cald. 1.comert interior. galanterie de damă 2. a plăti (un cec) 2.târguială. onoare v.cambie fierbinte (cu scadenţa apropiată) .reducere orizontală/liniară a taxelor vamale (reducerea cu acelaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţârilor participante la o rundâ de negocieri comerciale} ~ trust .expansiune orizontală (extinderea unei companii prin dezvoltarea unor produse vândute pe pieţe similare şi cu profil asemănător sau mărirea suprafeţei agricole) ~ reduction of tariffs .în drum spre ţară (despre nava) cargo caric/încărcătură de înapoiere.bariere vamale hot adj.poliţă de onoare/fără obiect asigurat horizontal adj. un angajamenf) ~ policy .sediu central (al unei societâţi) ~ port .trust orizontal horse s. de onoare ~ debt datorie de onoare ~ member membm de onoare ~ combination/integration . 1. fierbinte ~ bill . omogen.navă de cabotaj naţional ~ value declaration .) estimări omogene (estimări asemănâtoare ale riscului şi ale rentabilităţii de către toţi investitorii) ~ products . cinste. 1. mărfuri de import ~ trip/voyage . gospodărie agricolă.produse similare/de substituţie honorarium s. lot de teren acordat unui colonist ~ law . a respecta. tricotaje hostile adj. fermă 2.

a ipoteca . construcţie de locumţe ~ development . 1. administrator 2.t. tăcere ~ money . casnic. orar. domestic v. administrator. chintal husband s.gospodărie. menajer ~ art . cocă ~ and machinery . administrare 2. economie domestică ~ money .) corp de navă. a conduce. gospodărie.t. domiciliu 2.capital uman ~ (-factor) engineering . gospodărie 2.agent imobiliar ~ bill . gospodar housekeeper s. referitor la casă.i.t. vânzător ambulant. uman ~ capital . a înmagazina ~ agent . casă. ipotecă hypothecary adj.sindicat pe societate (neafiliat) household s. casă de comert. casnic. (asig.) agent general al armatorului.corp şi maşini ~ and materials .normă orară house s. menaj adj. gospodar 2. a economisi husbandry s. 1. 1. societate.articole casnice de folosinţă îndelungatâ ~ policy .companie de navigaţie -union .ergonomie -resource management managementul resurselor umane hundredweight s.producţie orară ~ rate . de obicei un detailist important) ~ flag . imobil. 1. găzdui 2. a depozita. intendent. menaj ~ durables . 1. gospodină housekeeping s. vânzător convingător/abil 3.HOT-HYP 155 ~ money .industria hotelieră hour Ă. 1. oficiu adj. a caza.bani de coşniţâ housing A.pavilion de. locuinţe 2. administrare. hotel ~ industry/trade . hiperinflaţie.poliţă de asigurare a locuinţei householder s. administrator de navă v.teren destinat construcţiei de locuinţe sociale hovercraft s.marcă proprie/de comerţ (nume de marcă atribuit unui produs de către un intermediar.. 1. inflaţie galopantă hypermarket s. gospodărie.t. cumpărarea tăcerii unui martor hyperinflation s. negustor de mărunţişuri 2.ansambhi de locuinţe ~ estate . supermarket (de obicei la periferia unui oraş) hypothec s.fus orar hourly adj. autor de emisiuni publicitare v. 1. agricultură hush s.mitâ. navă pe pemă de aer huckster s.bani fierbinţi (capital atras din strâinătate de dobânzi ridicate sau de un climat politic sigur) hotel s. mar. locuinţă. companie. ipotecar hypothecate v.corp şi materiale ~ insurance asigurare casco ~ underwriters asigurători casco human adj. menaj. pe oră ~ output . oră ~ zonie . gospodărire. (mar. cap de familie. v. a administra. locuinţă.cambie trasă asupra societătii centrale (de ofilială din străinătate) ~ brand . a face negoţ ambulant (de) hull s.

efectul impactului (creşterea cererii atunci când nu este posibilă creşterea imediatâ a oferteî) imperfect adj.comert ilicit.(asig.) imunizare (stabilizarea venitului unei obligaţiuni) impact s. ilizibil. gol de producţie ~ tonnage . neoperativ v. ilegalitate. s.i. incomplet ~ competition . a avea timpi morţi (despre maşini. inactiv. ilicit illegality s. imperfect. 1.i. proprietate imobiliară ~ property . (fîn.bani trimişi de imigranţi (familiilor rămase în ţara de origine) immigrate v. utilaje) ~ capacity capacitate neutilizată ~ capital . a irosi. ilicit.proprietate imobiliară immunity s. 1.profit iluzoriu imbalance s.concurenţă imperfectă/ monopolistă ~ entry . impact ~ effect . imigrant ~ remittances . imediat ~ availability disponibilitate ime-diată ~ posession . nelegal.) luare imediată în posesie immigrant s. a sta neutilizat 2. imobiliar 2.(cont. contrabandă illiquid adj. imperialism (economic) impersonal arf/'.) cartea mare impersonală / generală .) immunization.impersonal accounts (cont. impozite etc. indescifrabil ~ signature semnătură ilizibilă/ indescifrabilâ illicit adj. neutilizat. a imigra immobilize v. (dr. care nu poate fi transformat în bani lichizi (despre active) illusory adj.(mar. nevalorificat. pl.ice s.t.piaţă imperfectă (cu concurenţă imperfectâ) imperialism s. act ilicit illegible adj. mar. ilegal.timp mort. imobil. ilegal ~ commission .t. (over) a merge în gol.clauza gheţii (de predare a încărcăturii în cel mai apropiat port neblocat de gheţuri) ~ risk .) conturi impersonale ~ ledger . scutire (de taxe.capital inactiv/ neproductiv ~ market .piaţă inactivă ~ time .) risc de gheţuri idle adj. dezechilibru (al balanţei comerciale) immediate adj.declaraţie vamală preliminară ~ market . gheaţă ~ clause . neproductiv. a imobiliza (capitalul circulant) î. adj.(dr. bunuri imobiliare. a retrage din circutaţie {monede pentru întărirea bancnotelor) immovable adj. a nu folosi {la întreaga capacitate) v. 1.) inamovibil ^.) tonaj nefolosit (al navelor care staţioneazâ în rezervă) illegal ad].. iluzoriu ~ profit .mită ~ trade .

) punct de aur la import ~ goods . dezvoltare. îmbunătăţire. a stabili (taxe.volta.) sistem imprest (de plată în numerar a cheltuielilor mărunte) improve v. taxă vamală impound v. britanic. importare. mărire (a preţurilor) improver s. a se perfecţiona 2. modemizare 3.) a sechestra impoverish v.t. impozit. progres.comert de import importable adj.mărfuri cumpărate sub pomirea impulsului in prep.licenţă de import ~ merchant importator independent ~ permit autorizaţie de import ~ quota contingent/cotă de import ~ restrictions restricţii la import ~ substitution substituire a impor-tului {încercarea unei ţări de a reduce importurile. practicant.'s offer .IMP-IN 157 ~ payee . instrument v. marfă importată importer s. ucenic ~ upon an offer . import 2. încurajând de7.t. a sărăci. impuls ~ buyer .beneficiar impersonal (formulâ pe un cec) imperial adj.declaraţie vamalâ de import ~ gold/specie point .. a se mări (despre preţurî) to ~ on smb.rea industriilor inteme) ~ surcharge . împrumut (acordat unei întreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) ~ system . a pune în aplicare implicit adj. {dr.rentâ (funciarâ) implicită implied adj. a îmbunătăţi. marfă importată/ de import v. a ameliora.clauză implicită ~ trust ~ mandat implicit (creat prin efectul legii) ~ warranty . importabil importation s. implicit ~ term. perfecţionare 2.(fin.persoană care supralicitează impulse s. ameliorare.depozit la import (formă de restricţie a importurilor prin care importatorul este obligat să depună temporar la banca centrală un procent din valoarea importului) ~ duty .t. a implementa.mărfuri importate/de import ~ licence .t. imperialism (economic) implement A\ unealtă. impresar imprest s. importator impose v. a epuiza (fertilitatea unui teren) impresario s. creştere.suprataxă la import ~ surplus .i.sistemul britanic de unităţi de măsură imperialism s.) garanţie implicită import s. implicit ~ contract .a oferi mai mult decât cineva improvement s.importului ~ broker .(asig. a se ameliora.t.(cont. impozite) impost s. a impune. folosit în Marea Britanie ~ system . a se îmbunătăţi.excedent la import ~ trade . 1. 1. 1. a importa ~ ban/prohibition interdicţie a . a perfecţiona v. 1. a creşte.broker de import ~ commission agent . pauperiza 2.t. import 2.contract implicit/tacit ~ rent . avans. în .agent comisi-onar de import (firmă specializata) ~ deposit . stagiar. 1.cumpărător impulsiv ~ goods .taxă vamală de import ~ entry .

a contracta (obligaţii).(cont.viteza transformării banilor în venit incoming adj. a înfiinţa (o societate sau o corporaţie) 2. beneficii. compensaţie 2. a se expune (imui risc). v. 1.venit în natură ~ redistribution . mfiinţare a unei societăţi. garantare.andosare defectuoasă increase s. a unei corporaţii incorporeal adj. mărire.i.t. în creştere ~ demand . înregistrare.mărire a capitalului social ~ of the risk . crescând. incompatibil ~ cargo .a avea cheltuieli indebted adj. încasări ~ cargo .a face datorii to ~ expenses .) (SUA) situatia veniturilor ~ tax . intrare. a creşte.) creştere a riscului to be on the ~ .a fi penalizat to ~ debts . pl. a compensa 2.analizâ incrementală ~ cash flow . adaos 2. a (se) mări ~ of capital . 1. încorporat.) constituit sub forma unei corporaţii 2.grupă de venituri ~ in kind . 1. câştig. câştiguri.cost incremental al capitalului {costul mediu al capitalului suplimentar obţinut în timpul unui an dat) incur v. garanţie. incremental ~ analysis . sumă datorată indemnification s.impozit pe venit ~ tax allowances .încasări şi cheltuieli incompatible adj. a suferi (pierderî) to ~ a penalty . unificat incorporated adj.corespondenţâ sosită ~ s and outgoings .) incorporal ~ hereditament . despăgubire. creştere. datorie.t. (SUA.reduceri ale impozitului pe venit ~ value . a înregistra.(asig.caric/încărcătură de import ~ invoice . (SUA) a înfiinţa o corporaţie adj. îndatorat indebtedness 5-. încorporat. neconvertibil incorporate v. a asigura. 1. a unifica v.cerere în cre§tere increment s. unificat ~ broker . defectuos ~ endorsement .t. (dr. a garanta . 1.i. 1. incorect.drept incorporal (drept de uzufruct cu excluderea dreptului de nudâ proprietate) ~ possession .t.a fi în creştere increasing adj. profit incremental adj. a despăgubi.agent/broker de asigurări (membru al unei asociaţii profesionale) incorporation s. datorii.caric incompatibil (care nu poatefi ţinut lângă alte mărfuri) inconvertible adj.posesie incorporală (proprietate asupra unui drept legal) incorrect adj.INC-IÎ<D 159 plasamente pentru a obţine câştigul maxim posibil) ~ group . sosire 2. creştere v. mărire. următor s.cost marginal ~ cost of capital . asigurare indemnify v. a încorpora.redistribuire a veniturilor ~ statement . constituit sub forma unei corporaţii 2.valoare a venitului obţinut ~ velocity . care soseşte/vine 2. spor. increment.flux de numerar incremental (fluxul de numerar net care poate fi atribuit unui proiect de investiţiî) ~ cost . 1. dator. 1..factură de cumpârare ~ mail .

endorse induction s.curba indiferenţei (grafic care reprezintă diferite combinaţii ale mai multor mârfuri cu calităţi identice şi care îi oferâ consumatorului satisfacţie egală) indigenous adj.vânzare prin intermediar ~ tax impozit indirect individual adj. indexation indictment s.producţie indirectă [care foloseşte diviziunea muncii) ~ quote . individual ~ demand . contract de emisiune {acord formal între emitentul unor obligaţiuni şi deţinătorii acestord) v.muncă indirectă {activitatea de administraţie.indice. 1. indicator 2. comandă (de mârfuri) v.) ~ parity paritate indirectâ (rata de schimb a donâ valute calculată prin raportare la o a treia) ~ production . 1. tablâ de materii v. compensaţie 2.(bur. a alcătui un index. angajat/legat prin contract ~ labour . indiferenţă. (dr.acţiune (publicitarâ) indirectă (care urmăreşte promovarea prestigiului unei firme sau al unei marci. indirect ~ action .) arbitraj de indici ~ card .fond mutual raportat la un indice (fond mutual al cârui portofoliu corespunde unui indice oficial) ~ (.obligaţiune indexată/stabilizată/corelatâ cu inflaţia ~ number . angajare (intr-un post} .linked) bond . contract de ucenicie (intre ucenic şi meşter) 4.t. punere sub acuzare. a întocmi (un act) în dublu exemplar 3.) imunitate ~ bond .t. act/document oficial 2. contract sinalagmatic 3.producţie intemâ indirect adj. (dr.importator independent means mijloace de trai independente (obţinute din rente sau titluri de valoare) index s. a angaja (ca ucenic) indenture s. independent ~ importer . L indice. garanţie 3.producâtor individual indorse v. indigen. pasivitate ~ curve . index.curs de schimb valutar indirect ~ sale . a trece în index. (man.daune indirecte {oferite drept compensaţie pentru nerespecta-rea obligaţiilor contractuale) ~ exchange schimb valutar indirect (intre douâ ţări. despăgubire. indemnizaţie.) inculpare. tabel alfabetic.mânâ de lucru angajată prin contract (pe termen lung) independent adj. intem ~ production .cuvânt index indexation s.cost indirect ~ damages . asigurare.) instalare (ţntr-o funcţie). indexare indexing v.cerere individuală ~ file dosar individual ~ producer . 1. rechizitoriu indifference s. indicator ~ word . repertorm.fişă (de cartotecâ) ~ fund . a clasa ~ arbitrage .t. a angaja prin contract (ca ucenic) indentured adj. întreţinere etc. şi nu vânzarea propriu-zisă de produse) ~ cost . folosindu-se valuta unei a treia ţâri) ~ labour .160 IND indemnity s. a comanda (mărfuri) 1.scrisoare de garanţie indent s.

de producţie 2. acţiuni ale unei societăţi industriale ~ accident .structură a unei ramuri industriale inelastic adj. nisip. recent. a industrializa industry s. necostisitor inexpensiveness s.vânzare inerţială (metodâ de marketing prin care unele produse sunt expediate prin poştă potenţialilor clienţi fără ca aceştia să le fi comandat) inexpensive adj.) inertia s.televiziune industrială / în circuit închis ~ tribunal .mărfuri inerte (minereuri.industrie nouă . cărucior de ridicat ~ union . fabrică.) ~ complex . pl.societate de credit (care finanţează achiziţionarea de bunuri cu plata în rate} ~ capital . industrializare industrialize v.medicina muncii ~ naphtha .igiena muncii ~ inertia . ţiţei etc. în dezvoltare ~ industry .asigurare pentru accidente de muncă ~ life cycle .ecosistem industrial ~ effluents . ieftinătate infant adj.psihotehnică ~ relations .zonâ de dezvoltare industrială ~ goods . inerţie ~ selling . ofertă etc. industrialism industrialist s.ape reziduale industriale ~ espionage/spying .şcoală profesională/de meserii ~ television .produse industriale ~ health/hygiene .stivuitor.î.capital industrial ~ carrier navă pentru materii prime (minereuri.accident de muncă ~ action protest de muncă. bumbac.culturi tehnice/industriale ~ democracy . neelastic (despre cerere.(SUA) obliga-ţiune (municipală) pentru dezvoltarea industrială ~ disease .boală profesională ~ dispute conflict de muncă ~ district .IND-INF 161 industrial adj. 1.tehnica securităţii muncii ~ school .sindicat pe ramură industrialism s. întreprindere. inert.democraţie industrială (participarea muncitorilor la luarea deciziilor în întreprinderea unde care lucreazâ) ~ design .plantă tehnică/industrială ~ policy .complex industrial ~ crops .) ~ psychology . 1. uzină ~ structure .ţară industrializată ~ plant .tribunal de muncă ~ truck . industriaş industrialization s.inerţie industrială (dezinteresul.design industrial ~ development bond .ciclu de viaţă industrială ~ medicine . industriaş 2. inactiv ~ goods . grevă ~ archaeology istoria tehnicii ~ bank . unor proprietari de între-prinderi industriale de a-şi muta societăţile în alte locuri mai propice desfăşurării activităţii) ~ injuries insurance . Idnâ etc.proprietate industrială (asupra brevetelor.relaţii de muncă {între patronat şi salariaţi) ~ safety .politică industrială ~ property . industrial. 1. ramură industrială 2.spionaj industrial ~ estate/park .regiune industrială ~ ecosystem . ieftin. nou. de muncă s. mârcilor etc. industrie.) inert adj.solvent petrolier ~ nation .

propriu ~ vice . a deteriora injury 5'.capital iniţial ~ costs .tendinţe inflaţioniste inflationism s.politică inflaţionistă ~ pressure presiune inflaţionistă ~ spiral . a răni. un drept de autor etc. pagubă. veşti 3.t. a încălca (un contract. autohton.preţ informativ infrastructure s. 1.162 INF-INL inferior adj. investiţii. inferior. informare 2.contabilitate de inflaţie ~ premium .taxă succesorală. prejudicii inland s. care poate fi lâsat moştenire.marfâ inflamabilă materials materiale/substanţe inflamabile inflate v. a avaria. avarie. interior. 1. iniţial ~ capital . lingou ~ of legal fineness . clienţi. cost de bază ~ outlays . de calitate inferioară ~ good . a leza (reputaţia uneifirme) 3.primă de inflaţie (primă pentru inflaţia anticipată sau estimatâ pe care investitorii o adună la rata purâ a rentabilitâţii) inflationary adj. inerent. inflaţionist ~ policy . moştenitor. intem. 1.produse indigene ~ duty . cultură ~ bureau/offîce .t. lezare 3. a vătăma 2. 1.(asig.preţuri ~ trends . 1. 1. departe de graniţâ sau de mare 2. infor-maţii. a provoca inflaţia inflation s. succesoral inheritance s. impozit pe moştenire inheritor 5.publicitate informativă ~ price . inflamabil ~ goods . taxă de consum.t. a prejudicia.ofertă publică iniţială (de acţiuni comune) injure v.produs inferior (pentru care cererea scade atunci când scad şi preţurile) infringe v. inflaţionist. informaţie. leziune 2. influx influx s. moştenire. succesiune 2. ranâ. a moşteni inheritable adj.acciz. indigen adv.birou de informaţii ~ desk .spirală inflaţionistă/salarii -. regiune / parte centrală.tehnologie informaţio-nală informative adj. cunoş-tinţe. daună. vamă intemă . teritoriu situat departe de graniţă sau de mare adj. informaţie.) viciu inerent (unei mărji) inherit v. ofensă.ghişeu de informaţii ~ technology . a mări (preţuriîe) artificial 2. situat înăuntrul ţării.lingou cu titlu legal inherent adj. informativ ~ advertising . ştiri. inflatie ~ accounting .cheltuieli iniţiale/de instalare ~ public offering . adept al inflaţionismului inflow v. succesor initial adj. infrastructură ingot s.cambie intemă (plătibilâ în ţara unde afost emisa) ~ commodities . inflaţionism inflationist s. în interioml/centrul ţării ~ bill .) inflammable adj. aflux (de capital.) information s.cheltuieli iniţiale. mărfuri etc. transmisibil. moştenire.t. proprietate moştenită ~ tax .

stimulare.elasticitate a veniturilor ~ fund . global 2. inclusiv (despre preţuri.în tranzit inactive adj. incalculabil ~ risk .preţ în antrepozitele vamale (fnainte de vâmuire) ~ cash .instmment de plată incomplet (cambid) incidental adj.marketing de stimulare ~ premium .bond .fond mutual de câştig (care realizeazâ cele mai avantajoase . câştig.(cont. mărunt. intem.) incapacitate legală.(asig. preţ în care sunt cuprinse toate serviciile ~ tour .preţ total/care include toate cheltuielile ~ sum .(bur. (dr.house .salarizare progresivă (in funcţie de productivitate) inception s. stimulent (material).) care se întoarce din voiaj.) opţiune cu preţ de exerciţiu inferior cursului pieţei ~ transit .) cont de venituri şi cheltuieli ~ bond .) risc incalculabil incapacitate v. ţol (unitate de mdsură pentru lungime) inchmaree s. incomplet ~ instrument .pregătire/instmire în cadrul întreprinderii ~ .circuit turistic complet/cu toate serviciile incluse m preţ income s. 1.and-out .propriu.în numerar ~ . stimulativ ~ marketing . general.cheltuieli neprevăzute/ diverse inclusive adj.bond price . total.primă de stimulare ~ scheme .cont inactiv ~ capital .) clauza neglijenţei inchoate adj.house training .(bur.condiţii de preţuri inclusive.sumă globală/forfetară ~ terms . ocazional. tarife) adv.titluri de valoare inactive/fără căutare inbound adj .) piaţă inactivă ~ securities .sistem stimulativ. inactiv ~ account . nume al unei nave ~ clause .obligaţiune purtătoare de venit (la care se plâteşte dobândă numai dacă existâ profit) ~ effect .t.efect asupra venitului (in comportamentul comerciat) ~ elasticity . început (al perioadei pentru care o poliţâ de asigurare este valabilă) inch s. decădere (din drepturi) incentive s.pl. neînsemnat s. beneficiu ~ and expenditure account . (dr. autohton ~ .) a priva de un drept/o capacitate legală. pe drum de întoarcere ~ cargo .inclusiv toate cheltuielile ~ price . mar.money option .in-and-out (cumpărarea şi revânzarea imediată de titluri de valoare) ~ . neprevăzut. cointeresare adj.the . inclusiv ~ of all charges . venit. a face să decadă (dintr-un drept) incapacity s. (mar.(asig. (of) incluzând.caric/încărcătură de întoarcere incalculable adj.158 IN-INC ~ . plan de stimulare (m salarizare) ~ wage .capital inactiv/neproductiv ~ market .depozitat în antrepozite vamale (despre mârfurile care urmează afi supuse taxelor vamale) ~ . cheltuieli neprevăzute/diverse ~ expenses .

persoană bine informată (despre o afacere) ~ dealing/trading .drept de retenţie al hangiului (asupra bagajelor unui client ca garanţie a achitării notei deplata) innovation s. inspecţie. a institui.(bur. verificare.) rezervă ascunsă/ secretă (delict de bilanţ care constâ în denaturarea înregistrărilor contabile prin subevaluarea activelor) insider s.(cont. inspector 2.ape interioare/ continentale ~ waterways . a înfiinţa.asigurări maritime pe căile navigabile interioare ~ navigation . a emite (acţiuni nominale) ţărm. debitor insolvabil. aproape de ţărm/coastă ~ fishery/fishing . inovaţie inoperative adj.tarif intem ~ revenue .ştampilă de control/garanţie ~ tools . a fonda (o societate) 3.debitor insolvabil inspection s.comerţ interior.) a insertion s.t.plăţi inteme ~ postage . (mar. (dr. mic cabotaj ~ trade. falit ~ act . anunţ. asociaţie v.clauză fâră efect (intr-un contract) inscribe v.poştă intemă ~ marine/transit insurance .port interior ~ invoice .pescuit costier ~ navigation .legea falimentului ~ debtor .) inoperant. la innkeeper s.) cabotaj intem ~ waters .certificat de control ~ officer . hangiu ~ 's lien . înalţi funcţionari care posedă informaţii suplimentare despre anumite acţiuni tranzacţionate) inshore adj.tarif poştal pentru corespondenţa intemă ~ rate . inactiv.port interior ~ reserve . popas inner adj. 1. insolvabilitate practitioner profesionist specializat în lichidarea firmelor falimentare insolvent adj. rată.(mar. insolvabil. institut.INL-INS 163 ~ harbour/port . plată în rate ~ credit credit rambursabil în rate ~ plan/system sistem de vânzări cu plata în rate institute s. fară efect ~ clause . neoperativ 2. control ~ certificate .venituri fiscale/provenite din impozite ~ route . costier.inspector general ~ of taxes inspector financiar ~ of weights and measures verificator de măsuri şi greutăţi instal(l)ment s. de coastă adv.navigaţie costieră.căi navigabile interioare/fluviale inn s. informaţie (intr-un ziar) .navigaţie interioară/ fluvială ~ payments . falimentar s.instrumente de control inspector 5'. nevalabil.mare interioară/continentală ~ trade .t.inspector ~ stamp .bazin portuar interior ~ harbour/port . iniţiat.factură intemă (pentru mărfuri vândute pe piaţa interna) ~ mail . 1.rută fluvială ~ sea . interior ~ dock . 1. (dr.) afaceri/ tranzacţii ale iniţiaţilor (directori de societăţi.) cabotaj insolvency s. han. societate. controlor de calitate ~ general . a stabili (o lege) 2.

certificat de asigurare ~ club .asigurat ~ certificate . pl.conditii de limitare a sectoarelor de navigatie pentm navele asigurate institutional adj.tarif de asigurare ~ value valoare de asigurare ~ with particular average . instrucţiuni. a instrui.monopol instituţional (instituit atunci când proprietarul unei mărci de fabrică o foloseşte pentru a-şi impune produsele prin publicitate şi ambalaj special pentru a le diferenţia cu orice preţ de oferta concurenţei) institutionalism 5. pregătire 2. dispozitiv 2.interes asigurabil.clauze de asigurare a mărfurilor (stabilite de Institutul Asigurătorilor Maritimi din Londra) ~ time clauses (hull and cargo) -clauze de asigurare în timp (a corpului şi a mărfiî) (stabilite de Institutul Asigurătorilor Maritimi din Londrd) ~ warranties . asigurabil ~ interest . a pregăti (într-un domeniu) 2.investitor instituţional (fonduri de pensii..instmcţiuni de asigurare ~ note/slip .fond de asigurări ~ instructions .asigurare cu avarie particulară insure v.actiuni ale unei societăţi de asigurări ~ surveyor .manual de întreţinere.contract de asigurare ~ free from particular average -asigurare fâră avarie particulară ~ fund .talon de asigurare ~ of cargo asigurare a caricului/ încărcăturii ~ of hull . instrument.i. a intenta (o acţiune judiciară') ~ cargo clauses .asigurare contra tuturor riscurilor ~ against total loss . instrucţie.poliţă de asigurare ~ premium primă de asigurare ~ rider . document oficial insurable adj. dispoziţii ~ book .t.publicitate instituţio-nală (a uneifirme. 1. asigurare ~ against all risks . obiect al asigurării ~ risk . instituţional ~ advertising .club de asigurare mutualâ (asociaţie de armatori care sunt în acelaşi timp asiguraţi şi asigurâtori) ~ commission comision de asigurare (plătit agentului de asigurărî} ~ company .asigurare casco (a corpului navef) ~ policy .) ~ market . 1. v. 1.asigurare contra pierderii totale ~ agent/broker .) 4. a (se) asigura .inspector de asigurări (în sectorul asigurârilor pentru accidente şi incendiî) ~ tariff . institutionalism instruct v.piaţă instituţionalâ ~ monopoly . menită sâ sporeascâ prestigiul acesteia) ~ economics . aparat. carte tehnică instrument s.clauză suplimentară de asigurare ~ shares .risc asigurabil insurance s. instrument. a da instrucţiuni/ dispoziţii instruction s.164 INS pune în posesie (ca moştenitor etc. act juridic.societate de asigurări ~ contract .agent/broker de asigurări ~ carrier . societăţi de investiţii financiare etc.instituţionalism ~ investor .t.

intermediar.primă de inflaţie la rata dobânzii ~ warrant . interşanjabil. relaţii..navigaţie interioară/ fluvială ~ rate of return -. societate de asigurări intangible adj. participare (Id). interschimbabil ~ bond . pl. mijlocire intermittent adj.assets .încasări fiscale ~ trade .dobândă de încasat de la clienţii insolvabili ~ penalty . intensiv ~ agriculture . intangibil -.finanţare intemâ ~ market . actionari. interimar.audit intem ~ debt .certificat provizoriu de obligatiuni ~ committee . intelectual ~ property . mijlocit.dividend partial.piaţă intemă ~ navigation . asigurat insurer ^. (in) investiţii. provizoriu ~ accounts .cheltuiala reprezentând dobânda ~ in suspense . (dr. cotăparte (din)'.proprietate intelectuală intensive adj. asigurător. intemaţional ~ cheque'. interese materiale (m) ~ bond . inierimat adj.comert intermediar intermediate adj.comitet interimar ~ dividend .cec turistic ~ company/corporation . licenţe. gmp de persoane cu interese (economice) comune. intermediere.cerere intermitentâ internal adj.INS-INT 165 insured s.obligaţiune în contul dobânzii (pbligaţiune oferită când dobânda nu poatefi achitată în numerar) cover acoperirea dobânzii {indicator care arată de câte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) ~ expense .rata dobânzii ~ rate inflationary premium . intermediar.active intangibile (brevete. a fi intermediar ~ goods/products . 1. mijlocitor v. sumă investitâ (fn).dobândă penalizatoare ~ rate .agricultură intensivâ intercourse s. interes. rata intemă a rentabilităţii (rentabilitatea unei investiţii exprimată ca profît anual procentuaî raportat la investiţia iniţialâ) ~ regulations .valutâ intemaţională/forte .ape interioare international adj. indirect s.a aduce dobândă interim s.societate/ corporaţie intematională ~ currency . legături {comerciale) interchangeable adj.) intellectual adj. intem ~ audit .) drept (asupra).regulament de ordine interioară ~ revenue .cupon de dobândă to bear/to carry/to pay/to yield ~ .) contun provizorii ~ bond . intermediar ~ trade . avantaj. acont asupra dividendului intermediary adj.i. intermitent ~ demand .(cont. s.semifabricate ~ trade .comert interior ~ waters .datorie publică/de stat ~ financing .comert intermediar intermediation s. dobândă 3.obligatiune interşanjabilă interest s. profit 2. mârci defabricâ etc. proprietari 4.

portofoliu de investiţii ~ allowance .t. persoană decedată fără testament ~ succession .lichiditate intematională ~ market .gestiune a inventarului ~ conversion period . inventar 2. 1.t. materii prime) v.registru de inventar ~ control . a plasa investment s. plasament 2.valoare de inventar to draw up an ~ . caracter inoperant invent v. a intervieva intestacy s. a băncii centrale pe piaţa financiar-bancară etc.a face inventarul inverted adj.valoare intrinsecâ/absolută (a unei monede.) 1. entrust invalid adj.(cont.(bur. interviu v.) nul şi neavenit. a unui produs) intrust v. (dr. deces al unei persoane care nu lasă testament. incapacitate de a-şi testa bunurile intestate (rir.î.piaţă intemaţională ~ money order . stocuri supranormative turnover rotaţia stocurilor (raportul dintre vânzări şi stocurî) ~ value . (dr.drept intemaţional ~ liquidity . 1.t. lipsit de valabilitate/ valoare. intervenţionist {adept al intervenţiei statului în economie) invalidity s.t. întâlnire 2. a investi.166 INT-INV ~ investments .capital de investiţie .) preluare inversă {cumpărarea unei societăţi anonime de către una cu răspundere limitată sau a unei societăţi mari de către una mai mică) invest v. stoc (de mărfuri. succesiune ab intestat 2.analist de investiţii ~ bank bancă de investitii ~ bill . intervenţie (a statului în economie.comert intemaţional ~ waters . intrinsec ~ value . întrevedere.) metode de evaluare a stocului (pentru alocarea costului de achiziţiepe stoc) interview 5. inventator inventory s. investiţie. decedat fâră testament s.analiza investitiei ~ analyst . a inventa inventor s.ate) ~ analysis .(SUA) comert interstatal intervention s. ab intestat.clauză nulâ/fâră efect invalidate v. lipsă de valabilitate/valoare.) adj. 1. a inventaria. intraprenoriat (promovarea calităţilor de antreprenor în interiorul marilor companii) intrinsic adj.cambie de investiţie ~ capital .presiune a stocurilor de mărfuri.reduceri fiscale pentru investiţii (inlocuirea mijloacelor fixe UT.investiţii în strâinătate ~ law . 1. a avea o întrevedere cu 2.ape intemaţionale interstate adj.mandat poştal internaţional ~ trade . invers ~ takeover . (dr) nulitate. a face inventarul ~ book . fară valoare/ efect ~ clause .succesiune ab inîestat intrapreneurship s. a declara nul şi neavenit ~ pressure .perioadă de conversie a stocurilor (timpul mediu necesar pentru a converti materiile prime în produse finite şi pentru a le vinde) ~ costing methods .) a invalida. interstatal ~ commerce .) interventionist s. (dr.

factură v.comert invizibil (sectorul serviciilor) invoice s.sumă facturată ~ book .absent involuntar (de la locul de munca) ~ manager . spre interior ~ bill of lading .schema oportunităţilor de investiţii (grafic al oportunitâţilor de investiţii ale fîrmei clasate în ordinea ratei rentabilitâţii proiectelor) performance requirements condiţii la realizarea unei investiţii (impuse investiţiilor străine directe de către guvernul ţării respective) ~ plan . acumulare de datorii inward adj.venit nemuncit (rente. 1. invizibil ~ balance . dobânzi. înăuntru.bound .mijloace de producţie ~ grants / incentives .declaraţie vamală la intrare ~ manifest .investiţie involuntară (in stocuri de marfă.facturier (funcţionar care întocmeşte facturi) ~ price .şomaj involuntar (când patronii evită să faca noi angajări) involvement s.subvenţii (guvemamentale) pentru investiţii ~ income .preţ facturat ~ typist .plan de investiţii ~ portfolio .INV-INW 167 ~ club . complicaţie fînanciară.balanţa invizibilâ (a serviciilor) ~ exports .marfa sosită în port ~ entry .conosament pentru mărfuri de import ~ . (mar. a factura ~ investment . pentru import ~ consignment . ) intem. interior. involuntar ~ absentee .director al unui fond de investiţii ~ opportunity schedule .economie involuntară (de bani blocaţi în stocuri de marfă) ~ unemployment . marfa de import ~ charges taxe de intrare (in port) ~ clearance bill act de lichidare vamală la intrare/import ~ declaration .credit de investiţie/pe termen lung ~ goods .club de investiţii (asocierea niai multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investiţiî) ~ credit .rotaţia capitalului investor s. implicare (a unui cumpârător în luarea unei decizii atunci când achiziţioneazâ un prodns) 1.portofohu de investiţii ~ (trust) company . dividende) ~ list .facturier (camet) ~ clerk .în curs de efectuare a călătoriei de înapoiere (despre navă) cargo caric/încărcâtură de înapoiere.declaraţie vamală la intrare .exporturi invizibile (export de servicii) ~ imports . cauzatâ de producţia pe stoc) ~ saving . investitor ~ relations .manifest de intrare/import inwards adv.importuri invizibile (import de serviciî) ~ trade . spre interior.t.societate de investiţii financiare ~ turnover .valoare facturată involuntary adj.listă de valori recomandate (listă de titluri de valoare a căror cumpărare este recomandata) ~ amount .dactilograf de facturi ~ value .relaţii cu investitorii invisible adj.

material.cost de emisiune ~ house . negustor de articole de fier/fierârie ironmongery s. negoţ de articole de fier/fierărie irrecoverable adj. număr (al unui ziar). a enumera (pe puncte) itemized adj.factură detaliată itinerant adj. enumerat (pe puncte) ~ bank . nerecuperabil ~ debt . ambulant ~ dealer . neamortizabil s. titluri de valoare neamortizabile ~ bond . specificat. articol contabil 2.t. emise de clienţii ei) ~ account .) punct în litigiu. a pune în circulaţie (titluri de valoare) 2.) ~ market .cont specificat ~ invoice .) 4.firmă/bancă de intermediere (specializată în gâsirea de cumpărători pentru acţiunile etc.preţ de emisiune ~ prospectus .t.(dr. punct (dintr-un contract}.(dr. punct (de pe ordinea de zi) 3. ediţie (a unei carţî) 2. problemă controversată v. articol. a însemna ~ s of tax preference .prospect de emisiune ~ voucher .bancă de emisiune ~ by tender .168 INW-ITI ironmonger s.monedă neconvertibilă ~ preference shares . a nota. a publica (o carte. pl. (dr.puncte pe ordinea de zi itemize v. un ziar) 3.negustor ambulant .emisiune prin adjudecare ~ cost .valoare nominală (a unei acţiunî) ~ power . a emite. emisiune (de titluri de valoare) 3. articol (de ziar) v. informaţie. eliberare (de bilete. facturi etc. chestiune.piaţa emisiunilor ~ of fact . 1.) punct litigios de fapt ~ of law . facturi etc.privilegiu de emisiune ~ price .) punct litigios de drept ~ par . 1. 1.datorie nerecuperabilă irredeemable adj.acţiuni preferenţiale nerecuperabile (pe care societatea care le-a emis nu are dreptul să le răscumpere) irrevocable adj.acreditiv irevocabil issue 5'. paragraf. emitent item ^.bon de ieşire (din magazie) issuer s. irevocabil ~ letter of credit . a elibera (bilete. a edita.t.obligaţiune neamortizabilă perpetuă (care nu are scadenţa) ~ currency / money . a specifica.elemente de venit care se deduc înainte de stabilirea venitului impozabil ~ s on the agenda . nerambursabil.

slujbă. post.oficiul fortelor de muncă ~ classification . de calitate inferioară.t.) satisfacţia muncii (satisfacţia pe care un lucrător o obţine din activitatea sa) ~ sharing . profit v. 1. speculă.dispoziţie (scrisâ) de lucru ~ (-order) costing . aruncare peste bord a încărcăturii (pentru salvarea navei în caz de pericol) v.{man.urmărire a secvenţei linităţilor de lucru în curs de operare ~ knowledge . serviciu.) pachet incomplet de acţiuni.grup de activităţi analoage ~ flow control .statistică a grupelor de activităţi ~ cycle .cunoaştere a sarcinilor / specificului unui post ~ line .construit repede şi prost jetsam s. care se scufunda sau este dusă de valuri la mal) ~ dilution .(/nan. a fi intermediar / misit. a trafica ~ analysis / study .clasificare a activităţilor / posturilor ~ classitication statistics . afacere (rentabilâ).solduri ~ lot .determinare a costului unei activităţi (pentru fabricarea unui produs) ~ rate . mărfuri (disparate) vândute angro. activitate 2.) a face controlul vamal ~ note . lucru.(man.) s. muncă.evaluare a postului (pentru încadrarea într-o categorie de salarizare) jettison (mar.divizare a unei activităţi (in munci / sarcini cu grad egal de dificultate) ~ enrichment . a munci ocazional.i.construcţii de locuinţe din materiale proaste şi nerezistente (pentru obţinerea de profituri rapide) ~ .J jerque v.analiza / defalcarea componentelor postului ~ centre . partidă de solduri ~ order . nerezistent (despre construcţii şi materiale de construcţiî) ~ building . (mar.partajare a postului (niodalitatea de a împărţi o slujbâ cu normă întreagă între doi sau mai mulţi angajaţi cu normă redusa) ~ description .certificat de control vamal jerry adj.extindere a domeniului unei activităţi (prin mărirea râspunderii) ~ evaluation .built .analiza postului ~ breakdown . a specula.rotaţie a sarcinilor / locului de muncă ~ satisfaction . a amnca {incărcăturd) peste bord job s.) descriere a postului . (mar. a lucra în acord 2. 1.) încărcătură amncată peste bord (de pe o navă în pericol. funcţie 3.normă de producţie ~ requirements .) ciclu de muncă (pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postuluî) ~ family .t.cerinţe / exigenţe ale unei activităţi ~ rotation .{bur.

expertiză în contradictoriu ~ traffîc .anuitate a poliţei comune de asigurare de viaţă şi pentru supravieţuitor (cu anuitatea diminuată după decesul unuia dintre cei doi asiguraţî) ~ owner .răspundere solidară şi individuală ~ and survivorship . angrosist 3. indiviziune ~ partner . persoană angajată permanent 2.codebitor ~ demand . muncitor în acord 2. fară lucru.semnătură colectivă / socială ~ stock .fişâ de lucru (cu instrucţiuni pentru îndeplinirea unei anumite sarcini) ~ title . 1.test profesional ~ ticket . afacere necinstită (a unui funcţionar public).joint venture. funcţionar de stat jobless adj.cont comun ~ and several . comisie comună (formată din reprezentanţii mai multor organizaţii) ~ costs .comoştenitor ~ life annuity .anuitate a poliţei comune de asigurare de viaţă ~ life and survivor annuity .în comun şi pentru supravieţuitor (formulâ dintr-o poliţâ de asigurare de viaţă) ~ applicants cosolicitanţi (ai unui brevet de invenţie) ~ benefîciaries . comun ~ account . şomer joint adj.societate pe acţiuni ~ supply .) beneficiari în indiviziune ~ committee . jobber.(man.170 JOB-JOI ~ specification .coachiziţie ~ shares .a lucra prost / de mântuială jobber s.costuri comune ~ creditor .) solidar şi individual ~ and several liability .a fi plătit în acord to lie down on the ~ .salariu în acord ~ work .(dr.trafic combinat (feroviar şi rutier) ~ venture .) solidar şi individual .comisie mixtă (cu membri din cameră şi senat).cocreditor ~ debtor . agent de bursă (care iniţial făcea tranzacţii numai cu brokerii) jobbery s.muncă în acord to be out of ~ .(dr.denumire a postului ~ training formare la locul de muncă ~ wage .cofondator ~ heir .acţiuni indivize ~ signature . abuz de încredere jobholder s.etapă de lucru ~ test .coproprietar ~ ownership / tenancy . în comun ~ and severally .proprietate comună.(dr.cerere complementară ~ founder . societate mixtă (fonnă de asociere între două sau mai multe firme care îşi combină resursele pentru atingerea unui obiectiv specific) jointly adv. 1.ofertă complementară (de produse) ~ survey .capital social ~ -stock banks .coasociat ~ purchase .bănci comerciale ~ -stock company .a şoma to be paid by the ~ .) prezentare (amănunţita) a sarcinilor şi a cerinţelor (specifice unui post) ~ step .

-in-time . gunoi. subordonat s. judecâtor. 1. subaltem. jurisconsult jurisdiction s. în cutia poştala) ~ shop . legal ~ address . rutâ v. de proastă calitate ~ bond .i. 1. subaltem. meseriaş. jurisdicţie jurisdictional adj. lucru cu ziua 2.act juridic ~ person .t.creditor prin hotârâre judecâtorească ~ debt . rutinâ. zilier journeywork s. deşeuri adj.creditor general (firă drepturi preferenţiale) ~ issue .hotârâre defmitivâ ~ by default . jurisdicţional. magistrat v. voiaj 2. parcurs. activitate cotidianâ judge s. a da o sentinţâ ~ made law .metoda în timpi reali (tehnică de control menită să diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profil de producţie trebuie să le păstreze) . judecatâ 2.capital în acţiuni comune ~ creditor . judecare. traseu. (cont.i'.asociat secundar ~ securities . 1. secundar. sentinţâ.magazin de vechituri juridic(al) adj. 1.comandă {adresată de detailist reprezentantului comercial când acesta viziteazâ magazinul) journeyman s.(SUA) grevâ de delimitare (grevă cauzatâ de confîictul apârut între sindicate cu privire la ce categorie de muncitori ar trebui să execute anumite tipuri de lucrărî) juristic(al) adj. 1. (cont. 1.adresă legală jurisconsult s. juridic ~ act .sentinţă în favoarea reclamantului to pass ~ .emisiune de titluri de valoare secundare ~ partner . junior. ieftin. câlătorie. gunoi (material publicitar care ajunge.persoană juridicâ just adv.judecare în contumacie ~ creditor .obligaţiune cu risc mare {cu dobâmi înalte oferite în compensaţie pentru bonitatea adesea scâzută a emitentului) ~ mail . farâ valoare. tocmai.a da sentinţa to reserve ~ . anume . ziar. 1. gazetâ journalize v.poştă murdară.jurispmdenţâ judg(e)ment s. nesolicitat. hotârâre judecătoreascâ . subordonat ~ capital .JOU-JL'S 171 journal s. a voiaja ~ order . persoană mai tânărâ 2. calfă 2. de jurisdicţie ~ strike . revistâ.absolute .datorie insolvabilâ (confir-matâ prin hotârâre judecâtorească) ~ debtor debitor (declarat de instanţâ) ~ for the plaintiff . vechituri.a amâna pronunţarea sentinţei junior adj. juridic. a câlâtori.titluri de valoare secundare (cu drepturi mai mici asupra activelor şi a veniturilor decăt alte titluri de valoare considerate prioritare) junk s.) a trece în jumal journey s. a judeca. junior 2.) jumal 2.

industrie-cheie / de bază ~ money . a reduce.acord prin care societăţile de asignrare acordă despâgubiri în caz de accidente autofard a delimita răspunderile . unitate de măsură pentru cărbuni (27.broker neoficial ~ trade .acont (plâtit la semnarea contractului de închiriere) kilogram(m)e s.a plăti în natură kite s.folosire a unei cambii de complezenţă knitter s. esenţial. intens. 1. acţiuni ale societăţilor din Australia {din sectorul minier. scăzut (despre preţurl) ~ competition . subzistenţă.t. cheie adj. a folosi o cambie de complezenţă ~ flyîng . calitate to pay in~ . proprietar (al unui magazin) ~ of the records .curs la bursa neoficială ~ (-stone) broker . şlep de cărbuni 3. custode 2.t. categorie. tricotaje knock s. a ţine (mârfuri în stoc pentru vânzare) 3. cambie de complezenţă v. 1. 1. a scădea (preţul) ~ • for . 1. paznic.pescaj maxim / de construcţie keelage s. muncitor tricoter 2. cheltuieli de întreţinere v.monedâ-cheie ~ industry . (down) a adjudeca (la Ucitaţie). pl. margine (a trotuarului) ~ exchange — Bursa Americană de Valori ~ market .i.knock agreement . împletitură. al prelucrârii tutunului. (up) a se menţine ridicat {despre preţurî) keeper s. a lovi 2. (off) a înceta (lucrul). maşină de tricotat knitting s. chilă 2. evidenţd) 4. kilogram kilderkin s. taxă portuarâ keen adj. bordură. acerb 2. de bază ~ currency . grefier keg s.arhivar. 1. 1. (back) a reţine (o sumă dîn) v. pl.comert stradal key s. 54 tone) ~ draft / draught . important. butoiaş (16-18 galoane) kind s.concurenţă acerbă keep s. a ţine.i.) keel s.) 1. a avea (un magazin) 2. şoc v.bursă neoficială ~ prices . a ţine (contabilitatea. tricotare 2. întreţinere. competitiv. butoiaş (5-70 galoane) kerb s. a micşora (preţul) 3. (mar. lovitură. a bate. fel. al exploatării agricole etc.K Kaffîrs 5. lucru de mână knitwear s. actiuni ale societăţilor din Africa de Sud (mai ales din sectorul extracţiei de aur) Kangaroos s.

maşină demontabilă ~ price preţ de şoc / reclamă knocked-down adj.publicitate distmgătoare (text publicitar care critică un produs concurent) knot s. kraft {hârtie rezistentâ folosită la ambalaj) . minim ~ machine . demontat. lovire ~ copy . know-how (procedeele de fabricaţie sau cunoştinţele privitoare la utilizarea şi aplicarea de tehnici industriale} kraft s. demontabil 2.KNO-KRA 173 knockdown s. (mar. 1.) nod (unitate de măsurâ pentru vitezâ) know-how s. dezam-blat (alcătuit din părţi componente gata de asamblare) knocking s.

muncă gratuită ~ protection . 1. „barza chioară" land s. pământ. a lucra ~ code .fluctuaţie a forţei de muncă ~ union . teren.saving .piaţa fortei de muncă ~ mobility . a munci.t. caric lag v.norme de securitatea muncii ~ .speculant care a pierdut (la bursă) o sumă mare de bani.legislaţia muncii ~ market .) încărcătură/marfa aruncată m mare {balizată în vederea recuperâriî) laker s.conflict de muncă ~ exchange . 1. a încărca (mârfuri) laden adj.L label s. maşină de etichetat labo(u)r s. proprietate funciară v. societate falimentară (subvenţionată de stat). (behind) a înregistra restanţe. a eticheta labeller s.contract de muncă ~ dispute .t. încărcătură.sindicat muncitoresc ~ wastage pierdere de forţă de muncâ (din cauza angajaţilor care demisio-nează din motive personale) labo(u)rer s.protectia muncii ~ relations .încadrare într-o categorie de salarizare ~ hoarding .bancă agricolă/de credit funciar .care reduce forta de muncâ sau măreşte productivitatea muncii ~ turnover .încărcat m vrac (despre o nava) lading s.fortâ de muncă ~ grading .) nerespectare a terme-nului legal. marca fabricii v. muncă (grea).oficiul fortelor de muncă ~ force . mână de lucru. clasa muncitoare v. a descărca (mărfurî} ~ act legea fondului funciar agent .angajare de fortă de muncâ excedentară (pentru a evita lipsa acesteia în viitor) ~ -intensive . încărcat ~ draft/draught .(mar. muncă fizică 2. (dr. muncitor laches s. etichetă 2.i.i. muncitor necalificat.?. întârziere nejustificată lade v. navă (care navigheazăpe Marile Lacuri) lame adj. a se dezvolta încet lagan ^. administrator (al unei proprietăţi agricole} ~ bank . 1. încărcare 2. şchiop.codul muncii ~ contract . infirm ~ duck .) pescaj la plină încărcare ~ in bulk . a debarca. muncitori 3. (dr.relaţii de muncă (intre patronat şi salariaţi sau sindicate) ~ safety rules .consumator de fortă de muncă (despre ramurile şi activitâţile industriale care necesitâ un volum mare deforţă de muncă) ~ legislation . navă de lacuri.mobilitate a fortei de muncă ~ of love .agent imobiliar.

) ultimul intrat. licit ~ merchandise mărfuri licite ~ money .drept maritim to carry out/to put into force a ~ .drept intemaţional ~ of property .a aplica o lege to evade the . orizontal ~ integration . legalitate lawless adj.) controlor vamal landed adj. 1.) a decădea din drepturi 2.a respecta legea to possess force of — -a avea putere de lege lawful adj.consilierjuridic ~ case .cadastru. carte fiinciară ~ rent .dană plutitoare. acţiune judiciară. proces . ultim s. capacitate de încărcare latent adj. hotelier. rampă de descărcare ~ weight . 1.proprietate funciară landing s. ilicit lawsuit s.certificat de descărcare ~ dues . (dr.(bur.contencios ~ merchant drept comercial ~ of nations .a fi întemeiat din punct de vederejuridic to give effect to a ~ .. primul ieşit (metodâ de control al stocurilor care presnpune că ultimele mărfuri cumpărate vor fî utilizate primele în procesul de producţie) ~ sale . 1.i. funciar ~ property .. jurispmdenţă ~ adviser . nelegal. fîrst-out . tribunal ~ department .LAN-LAW 175 ~ betterment/improvement .(cont. carte funciară ~ reform . a expira. latent. lateral. a-şi pierde valabilitatea. descărcare (de mărfurî) ~ book . (dr. lege.a eluda legea to hold good in .ridicare topografică ~ tax . legislaţie 2.) furt last adj. decădere din dreptun 2. sistem al marii proprietăţi funciare lapse s.) 1.defect/viciu ascuns ~ partner .reformă agrară ~ registry cadastru.permis vamal de descărcare ~ stage . drept.(mar.comanditar lateral adj. hangiu landlordism s. balast 2. patron de hotel. proprietar de pământ (care dă teren în arenda) 2.proces civil ~ court . încărcătură.impozit funciar ~ use .comert licit lawfulness s.greutate (a mârfurilor) la descărcare landlord s.taxe de descărcare ~ offîcer controlor vamal ~ order .îmbunătăţiri funciare ~ carriage .integrare orizontală laundering s.rentă funciară ~ survey .in. proprietar al unui imobil (pe care îl închiriază).instanţă de judecată. pierdere a valabilitâţii v. 1. a se termina {despre o poliţă de asigurare) larceny s. spălare (a banilor) law s. legal.registru al mărfurilor descărcate ~ certificate .monedă legală ~ trade .legislaţia privind proprietatea ~ of the sea .transport pe uscat ~ offîce (SUA) .) ultima vânzare lastage (mar. last (unitate de măsură pentru capacitate) ~ . ascuns ~ defect .a pune o lege în vigoare to keep/to observe the ~ .agrotehnică ~ waiter .

176

LAW-LEG

lawyer s. 1. avocat 2. jurist lay v.t. 1. a impune, a fixa (preţuri, impozite etc.) 1. (aside, by) a strânge, a acumula 3. a rezerva, a pune deoparte (mârfurî) până la achitarea sau solicitarea lor 4. (down) a formula, a stabili (reguli, principu) 5. (in, up) a strânge, a aduna (provizii); a depozita, a înmagazina (mărfuri} 6. (off) a concedia (temporar) 7. (out) a cheltui (bani); a expune (mârfurî} 8. (over) a amâna ~ days - (mar.) stalii layout s. plan, proiect; machetă lead s. conducere; comandă, directivă v.t. a conduce, a dirija ~ time - timp total (in gestiunea stocurilor, timpul scurs de la efectuarea unei comenzi şi până la îndeplinirea ei sau timpul necesar pentrn a determina un consumator să cumpere) leader s. 1. conducător, şef; lider 2. editorial, articol de fond (în ziar) 3. (com.) lider {articol vândut ieftin pentru a atrage clienteld) 4. (biir.) actiune atractivă (frecvent tranzacţinata)

leading adj. principal, de primă importanţă s. conducere, dirijare ~ and lagging - anticipare şi temporizare (indicatorii activitâţii economice naţionale sunt fie previzionaţi, fie confîrmaţi, după producerea transformărilor) ~ article - editorial, articol de fond (in ziar) ~ hand - şef de echipă; marinar brevetat ~ underwriter - asigurător principal ~ vessel - navă-cap de convoi

leaflet s. prospect, broşură; foaie volantă leakage s. l.scurgere 2. (com.) reducere de preţ acordată pentru pierderile prin scurgere ~ loss - pierdere prin scurgere lease s. 1. închiriere; arendare; chirie; arendă 2. contract de închiriere sau arendare v.t. a închira, a arenda to let out on ~ - a da cu chirie; a da în arendă to take on ~ - a lua cu chirie; a lua în arendă leas.eback s. leaseback (practica prin intermediul câreia o firmă vinde unei societăţi financiare sau imobiliare o proprietate care îi aparfine şi apoi o închiriază imediat de la aceastd) leasehold s. proprietate luată cu chirie sau în arendă adj. închiriat; arendat ~ mortgage - ipotecare a proprietăţii închiriate; (SUA) ipotecă prin închiriere ~ property - proprietate închiriată leaseholder s. chiriaş; arendaş leasing s. leasing (sistem definanţare a investiţiilor prin care o fînnă închiriazâ maşini şi utilaje moderne de la societăţi specializate) ledger s. (cont.) cartea mare, registru de partizi, maestru ~ account - cont din cartea mare legacy ^. moştenire ~ duty - taxă succesorală legal adj. 1. legal 2. juridic ~ access - (dr.) acces legal (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) ~ action - acţiune în justiţie ~ address - adresă juridică ~ adviser - consilierjuridic

LEG-LET

177

- assets - (dr.) activ succesoral - capacity - capacitate legală ~ charge ipotecă -- charges - onorariu al avocatului ~ constraint - restricţie legală ~ day - zi legală (zi completă care durează pâna la miezul nopţii, moment până când un debitor are termen legal pentru a-şi achita datoria scadenta) ~ delivery - punere în posesie din punct de vedere legal/juridic ~ department - contencios ~ entity - persoanăjuridică ~ estate - proprietate legală ~ expert -jurisconsult ~ holiday - sărbătoare legală ~ investments - (SUA) investiţii legale (titluri de valoare sub administrare fiduciarâ) ~ monopoly - monopol legal ~ mortgage - ipotecă legală ~ notice - notificare ~ person - persoanăjuridică ~ quay - chei vamal ~ remedy - compensaţie, reparaţie, despăgubire ~ reserve - rezervă legală (yaloarea minimâ a lichidităţii pe care o banca
este obligatâprin lege să o deţina)

~ settlement - (dr.) concordat ~ status - personalitatejuridică ~ tender - mijloace legale de plată ~ title - titlu legal de proprietate legalize v.t. a legaliza; a autentifica legate v.t. (dr.) a lega, a testa legatee s. (dr.) legatar legator s. (dr.) testator legislation s. legislaţie leisure s. timp liber, răpaz adj. liber, neocupat ~ industry - industria timpului liber

lend v.t., v.i. a împrumuta, a da cu împrumut lendable adj. care poate fi împrumutat lender s. creditor ~ of the last resort - creditor în ultimă instanţă (rol jucat de banca centrală a unei ţâri) less adj., adv. mai puţin ~ developed countries/nations - ţări subdezvoltate ~ - than-carload/truckload consign-ment - expediere subvagonală lessee s. chiriaş; arendaş lessor s. persoanâ care dă cu chirie sau în arendâ let s. închiriere, dare cu chirie v.î. (şi ~ off, out) a îhchiria, a da cu chirie letter s. scrisoare ~ ofadvice - scrisoare de avizare, aviz ~ of allotment - aviz de atribuire a acţiunilor ~ of application - scrisoare/formular de cerere de subscriere la acţiuni ~ of appointment - scrisoare de numire (intrun posî) ~ of attorney - procură ~ of comfort scrisoare de sprijin/ recomandare (pentfu obţinerea unui împrumut) ~ of concern - scrisoare de preocupare (trimisâ de bancă unui client cu dificultăţi fînanciare) ~ of credit - acreditiv, scrisoare de credit ~ of deposit - scrisoare/conventie de depunere (ca garanţie) ~ of hypothecation - scrisoare de gaj ~ of indenmity scrisoare de garanţie ~ of inquiry scrisoare de cerere de ofertă; scrisoare de cerere de informaţii ~ of intent - scrisoare de intenţie

178

LET-LIE

~ of introduction/recommendation scrisoare de recomandare ~ of lien - scrisoare de acordare a dreptului de retenţie ~ of procuration - procură; mandat ~ of regret - scrisoare de scuze (pentru
respingerea cererii de subscriere la acţiuni)

liability s. 1. răspundere 2. obligaţie, angajament 3. pl. (cont.) pasive ~ insurance - asigurare de răspundere civilă ~ limit - despâgubire maximă (plătită
de asigurător)

~ of reminder - scrisoare de revenire ~ of renunciation - scrisoare de
renunţare (la atribuirea de acţiuni)

~ s of administration - procură de
administrare (a averii unei persoane

decedate)
~ s of credence - scrisori de acreditare

~ s patent - brevet de invenţie letterhead s. antet; scrisoare sau hârtie cu antet letting s. proprietate închiriată level s. nivel v.t. a egaliza, a uniformiza ~ of living - (SUA) standard de viaţă ~ of prices - nivel al preţurilor ~ payment amortization - amortizare în sume fixe ~ tendering - ofertă secretă/ilicită, coluziune {înţelegere secretă a mai
multor fîrrne care sunt oficial în

concurenţă) leverage s. (fîn.) (SUA) efect de pârghie (rata de îndatorare în raport
cu fondurile proprii ale unei companii)

leviable adj. impozabil ~ person - persoană impozabilă ~ tax - impozit care poate fi perceput levy s. 1. percepere de impozite; sumă impusă 2. sechestru judiciar 3. cotizaţie, contribuţie v.t. a strânge, a
percepe (impozite) v.i. 1. a percepe impozite 2. a lua în posesie o proprietate (fn baza unei hotărâri judecâtoreştî}

management managementul pasivelor (politica băncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobânzilor practicate) ~ reserve - fond de rezervă pentru datorii to incur a ~ - a contracta o obligaţie to meet one's liabilities - a-şi îndeplini obligaţiile liable adj. 1. (for) răspunzător pentru/de 2. (to) obligat să; pasibil de liberalism s. liberalism liberalization s. liberalizare (a schimburilor comerciale internaţionale prin înlăturarea barierelor de natură economicâ sau politicâ ori a acordării creditelor prin eliminarea controlului exercitat de stat asupra dobânzilor, cursurilor de schimb etc.) licence s. licenţă; autorizaţie license v.t. a autoriza, a elibera o licenţă/autorizaţie licensee s. deţinător/titular al unei autorizaţii/licenţe licenser s. persoană/autoritate care acordă autorizaţii/licenţe licensor v. licenser lien s. (dr.) drept de retentie ~ clause clauza dreptului de retenţie ~ holder beneficiar al unui drept de retenţie ~ on cargo - drept de retentie asupra mărfii - on shares - drept de retenţie asupra acţiunilor

UE-LIM

179

Benee s. debitor (supus unui drept de retenţie) lienor s. creditor (beneficiar al unui drept de retenţie) life s. 1. viaţă 2. durată de functionare/ serviciu {a unui utilaj etc.) adj. pe viaţă; viager ~ annuity - (asig.) anuitate viageră ~ assurance/insurance - asigurare de viaţă ~ assurance/insurance company societate de asigurări de viaţă ~ cycle - ciclu de viaţă (al produsuluî) ~ - cycle costing - evaluare a costurilor exploatării pe durata de viaţă (a unui utilaj) ~ estate - proprietate în folosinţă pe viaţă ~ expectancy - (asig.) speranţă de viaţâ ~ income - rentă viageră ~ interest - (dr.) uzufmct viager ~ office - societate de asigurări de viaţă ~ pension - pensie viageră ~ style - stil de viaţă {corespunzător unui anumit segment depiaţă) ~ tables - statistica speranţei de viaţă ~ tenant - (dr.) chiriaş sau arendaş pe viaţă ligan v. lagan light adj. uşor ~ cargo - caric uşor ~ cargo ship / vessel - cargou de mărfuri uşoare ~ crude (oil) - ţiţei uşor / parafinos ~ displacement - deplasament al navei goale ~ draft / draught - pescaj de navă fâră încărcătură ~ dues - taxe de far / balizaj ~ goods - mărfuri uşoare

~ grain - cereale uşoare {ovăz, orz, seminţe de bumbac) ~ industry - industria uşoară ~ lorry / truck - camionetă ~ naphtha - benzină uşoară ~ oils - produse petroliere albe ~ passage - călătorie în balast (a
petrolierelor şi a mineralierelor)

~ - ship condition - fară marfâ (stare
deplutire a naveifără marfă şi balast)

~ - ship displacement - deplasament al navei goale / fâră marfâ ~ • ship weight - greutate a navei goale lighter s. şlep de alimbare; mahonă; şalandă v.t. a transporta pe şlepuri / mahoane ~ berth - dană pentru şlepuri lighterage s. (mar.) 1. alimbare, mahonare 2. cheltuieli de alimbare / mahonare ~ policy - poliţă de asigurare a alimbării ~ wharf - chei pentru mijloace de alimbare / mahonare lightning s. fulger adj. fulgerător, rapid ~ strike - grevă - fulger / declanşată spontan lightweight adj. uşor ~ tonnage - (mar.) greutate a navei goale limit s. 1. limită 2. preţ-limită v.t. a limita; a restrânge ~ of credit - limită de credit to keep within the ~s - a se menţine între anumite limite limitation s. 1. limitare 2. restricţie, rezervă, calificare 3. (rfr.) prescripţie
(extinctivă')

~ of actions - prescripţie extinctivă ~ of liability - limitare a răspunderii

180

LIM-LIQ

limited adj. 1. limitat 2. cu răspundere limitată ~ and reduced - cu răspundere limitată şi capital redus ~ branching (SUA) ramificare limitată
(legi care Umiteazâ înfiinţarea sucursalelor bancare)

~ by guarantee - limitată la suma garantată de acţionari (despre
răspunderea acţionarilor}

~ by shares - limitată la capitolul subscris (despre răspunderea acţionarilor)

~ cheque - cec cu limitâ de sumă ~ legal tender - mijloace legale limitate de plată ~ letter of credit - acreditiv limitat ~ liability - răspundere limitată ~ (liability) company - societate cu răspundere limitată ~ market - piaţă restrânsâ ~ monarchy - monarhie constitutională ~ order - (bur.) ordin limitat (de a cumpâra sau de a vinde titluri de
valoare în limitele unei anumite fluctuaţii a cursurilor) ~ partner - comanditar

~ partnership - societate m comandită ~ policy - poliţă de asigurare limitată (care asigură numai anumite riscurî) ~ price - (bur.) curs limitat line s. 1. linie (de comunicaţie) 2. domeniu, branşă, ramură 3. linie, gamă (de articole, mărfurî} 4. (bur.) pachet (mare) de acţiuni (cumpârat sau vândut de un singur investitor) and staff management management de conducere şi personal (grupul de manageri care organizează producţia şi serviciile într-o companie)

~ extension - extindere a liniei de produse ~ filling - diversificare a liniei de produse ~ of business - branşă / ramură de afaceri ~ of command - (man.) linie de comandă ~ of credit - linie de credit ~ production - producţie în flux linear adj. liniar ~ reduction of tarifîs - reducere liniară/orizontală a taxelor vamale (reducerea cu acelaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) liner s. navă sau avion de linie / curse regulate ~ bill of lading - (mar.) conosament de linie ~ company - companie de nave de linie ~ conference - cartel al armatorilor de nave de linie ~ rates - (mar.) navluri de linie ~ shipping - navigaţie regulată / de linie ~ terms — condiţii de linie ~ tonnage - tonaj al navelor de linie linertime s. (mar.) linertime (denumire de cod a contractului de navlosire pe timp) link s. verigă (subdiviziune a lanţului de măsurări topografîce) liquid adj. lichid ~ assets - active lichide / disponibile, disponibilităţi ~ capital - capital lichid / circulant, fond de rulment ~ market - piaţă lichidă

UQ-LOA

181

liquidate v.t. 1. a lichida, a achita (o datorie) 2. a lichida, a desfiinţa (o întreprindere) v.i. 1. a-şi plăti datoriile 2. a intra în lichidare (despre o întreprindere) 3. a-şi desface mărfurile (fără a reface stocul) liquidated adj. lichidat, achitat; desfiinţat ~ damages - daune contractuale ~ demurrage - (mar.) contrastalii contractuale liquidation s. 1. lichidare, achitare (a unei datorii) 2. desfiinţare (a unei
întreprinderî)

~ price - preţ de catalog listed adj. cotat, listat (la bursă) ~ company - societate cotată ~ shares - acţiuni cotate listless adj. (bur.) inactiv litigant adj. litigios, în litigiu s. parte litigiantă ~ parties - părti în litigiu litigate v.i. a fi în litigiu, a se judeca litigation s. litigiu, diferend litigious adj. litigios
live adj. viu

~ broadcast - emisiune în direct ~ cattle - animale / vite vii (categorie
de marfa) ~ weight - greutate vie (a animalului înainte de tăiere)

to be in - - a fi în lichidare to go into ~ - a intra în lichidare liquidator s. (dr.) lichidator liquidity s. (fm.) lichiditate ~ preference - preferinţă pentru lichidităţi (dorinţa de a deţine bani
lichizi)

livelihood s. mijloace de trai; subzistenţă, întreţinere
lively adj. (bur.) activ

~ ratio - coeficient de lichiditate
(raportul dintre activele Uchide şi datoriile curente ale uneifirme)

~ risk - risc de lichiditate (incapacitatea intermediarilor financiari de a onora obligaţiile financiare pe termen scurt)

~ market - piaţă activă / animată livestock s. şeptel, inventar viu ~ dealer - negustor de vite ~ farm - fermă zootehnică living adj. viu s. 1. viaţă, existenţă 2. mijloace de trai ~ debt - datorie (publicâ) productivă (imprumut investit de stat în active
productive}

~ trap - capcana lichidităţilor (situaţie apărută atunci când dobânzile pentru obligaţiuni sunt atât de scăzute, încât posibilii ihvestitori optează pentru deţinerea de numerar) list s. listă; tabel; inventar; borderou; registru, catalog v.t. a înscrie pe listă, a înregistra; (bur.) a cota, a lista ~ of goods - listă / nomenclator de mărfuri ~ of quotations - buletin bursier ~ of shortage - specificaţie de lipsuri la predare (despre marfa)

~ essentials - articole de primă necesitate ~ standard - standard de viaţă, nivel de trai ~ wage - salariu de subzistenţă to earn one's ~ - a-şi câştiga existenţa load s. 1. sarcină; încărcătură; (mar.) caric 2. load (unitate de măsura pentru capacitate) v.t. a încărca v.i. a încărca, a lua încărcătură ~ capacity - capacitate de încărcare ~ coeffîcient - coeficient de încărcare

182

LOA

~ displacement - (mar.) deplasament de plină încărcare ~ draft / draught - (mar.) pescaj de plină încărcare ~ line / mark - (mar.) linie / marcă de încărcare ~ pack - bal, balot de iparfă ~ per unit încârcaf'e per unitate de spatiu ~ waterline - (mar.) linie de plutire de plină încărcare ~ watermark - (mar.) marcă de încărcare / bord liber loaded adj. încărcat ~ arrival - sosire cu încărcătură şi cu plinurile consumate (despre nava) ~ condition - stare de încărcare (a navei) ~ departure - plecare cu încărcătură şi cu plinurile facute (despre nava) ~ passage / voyage - călătorie cu caric la bord premium (asig.) primă suplimentară ~ price - preţ încărcat / exagerat loader s. încărcător, hamal; docher, muncitor portuar loading s. 1. încărcare 2. încărcătură; (mar.) caric 3. (asig.) primă suplimentară ~ berth - dană de încărcare ~ broker - agent de încărcare ~ capacity - capacitate de încârcare ~ charges / expenses - cheltuieli de încărcare contractor - antreprenor de încărcare ~ days - (mar.) stalii fixe, zile contractuale de încărcare ~ facilities - mijloace / instalaţii de încărcare

~ gauge - gabarit de încărcare ~ gear - instalaţie de încărcare ~ hand - încărcare manuală; echipă de încărcare manualâ ~ hatch - gură de magazie, bocaport ~ in bulk - încărcare în vrac ~ in turn - încărcare la rând ~ order - ordin/dispoziţie de încărcare ~ rate - normă de încărcare ~ time - perioadă de încărcare ~ turn - rând la încărcare loan s. dare cu împmmut; împrumut, credit v.t. a împrumuta, a da cu împrumut ~ account - cont de credit ~ administrator / officer - inspector de credit ~ against security / on collateral împrumut pe bază de garanţie ~ amortization schedule - program de amortizare a împrumutului ~ capital - capital în obligaţiuni ~ club / society - societate de credit (cufonduri constituite din vărsămintele membrilor) ~ loss provision - provizion pentru pierderi de credite ~ market - piaţă financiară (a împrumuturilor pe termen mediu şi lung); piaţă monetară (a împrumuturilor pe termenfoarîe scurt) ~ note / stock - titlu de creanţă ~ office - casă de împmmut; casă de amanet ~ schedule - program de eşalonare a creditului ~ shark - cămătar ~ submission - documentaţie de credit - syndicate - sindicat de credit ~ value - valoare de răscumpărare (a unei poliţe de asigurare)

i. a găzdui. partizi de mărfurî) s. 1. descentralizare ~ of industry . up).t. 1. localizare 2.a emite un împrumut loanable adj.(com. a caza 2. cazare 2.(com.taxe de ecluzare ~ hedging .comitet sindical (de întreprindere) localization s.buget local / regional ~ director . a depune. trecere prin ecluză 2. a doborî (holdele) v. 1.consiliu de admimstraţie regionîil ~ budget .a acorda un împmmut to issue a ~ . ecluză v. ecluzare.teoria amplasării (factori şi criterii care determină amplasarea capacităţilor industriale într-o anumită zonâ) lockaway v. taxe de ecluzare ~ tolls . camere sau apartamente cu chirie / de închiriat ~ house .impozite locale / municipale ~ time . lumbering logistics s.) cumpărat în speranţa creşterii cursului (despre pachete de acţiuni. investiţie pe termen lung 2. de împrumut. a depune (o plângere). capital blocat / imobilizat lodge v.casâ cu apartamente sau camere de închiriat logging v. titluri de valoare pe termen lung ~ -dated bill .cooperativă de credit local ~ industry .cambie pe termen lung ~ day . a imobiliza (un capitat) 2.comert local / regional ~ union . grevă patronală (inchiderea fabricii de către patronat pe o anumitâ perioadă pentru a nu satisface revendicările salariaţilor) lockup s.t. pl. 1.a lansa un împrumut to grant a ~ . 1.hedging realizat prin cumpărarea de contracte futures ~ hundred . a locui (cu chirie} lodger s. a împutemici 4.agent (comercial) local ~ authority / body / government administraţie locală ~ authority bond .dobândă pentru cambiile pe termen lung . chiriaş. lung 2. logistică long adj.(bur. regional ~ agent . pl. casă. a încredinţa spre păstrare (acte. locuinţă. (bur. lockout.) duzină mare (cu 13 bucăţi) lock s.industrie locală ~ tax . creditor local adj.) 120 de bucăţi ~ lease . valori) 3. (away. 1. (out) a declara lockout lockage s.zi de lucru cu ore suplimentare ~ dozen . 1. sucursală ~ board .localizare a industriei (proces opus globalizârii) location s. lockup lockout s.) acoperire excedentară (cumpârarea unui numâr mai mare de titluri decât potfi vândute) ~ price .LOA-LON 183 to float a ~ . locatar lodging s. ploaie) a culca. a bloca.obligaţiune municipală ~ bank .bancă regională.concesionare pe termen lung ~ position . speculant ă la hausse 2. a oferi (informaţii) 5. 1. a depozita.ora locală ~ trade .preţ mare ~ rate . local. care poate fi împrumutat loaner s. (despre vânt. amplasare ~ theory .membru al unui consiliu de administraţie regional ~ financial co-operative . găzduire.

(auto)camion 2. la preţ scăzut / redus. mărunt (despre banî} ~ bulk cargo .comision per lot (yândut la licitaţie) ~ of goods .obligaţiune cu câştiguri ~ sampling . inferior (despre caliîate) 3.timp mort.normă de pierderi admise ~ and gain / profit account . 1. partidă de (mărfurî) 5.t.t..rata pierderilor (raportul dintre primele încasate şi despăgubirile plâtite de o societate de asigurârî) lost adj.) pachet (de acţiuni).cu foi libere / detaşabile (despre calendare.risipiri colectate (marjd scursă din ambalaje.) a specula ă la hausse longshoreman s. parcelă. 1.) pierdut sau nepierdut ~ property .tonă lungă / engleză to be ~ . păgubaş loss s.articol vândut în pierdere (penîru a atrage clientela) ~ cash / change / money .eşantionare prin tragere la sorti low adj. parte 4. loterie ~ bond . mar.) cont de pierderi şi profit ~ time .remorcher ~ -trailer combination . vagon-platformă. cotă. lot (de teren) 3.tractor .tren rutier.investiţie pe termen lung ~ -term liabilities . redus (despre preţuri.mâmnţiş. muncitor portuar loose adj.cost al calităţii pe lot ~ -size inventory .normă nerigidă loropron. prejudiciu. registre etc.mărfuri neambalate / desfacute ~ . daună ~ allowance . v. pierdere.(asig.datorii pe termen lung ~ ton . pierdut ~ days . loro ~ account .partidă de mărfuri ~ production .poliţă de asigurare indirectă / contra pierderii profitului ~ ratio . pagubâ.leaf .obiecte pierdute (intr-un loc public) ~ space . {bur. desfăcut. 1. a parcela ~ money . impozit v. neambalat (despre marfa) 2. insuficient (despre stocuri.producţie în serie ~ -quality cost . vagonet ~ tractor . lot 2.spaţiu mort / pierdut {din cauw stivuirii defectuoase) scopul de înregistra sumele care se încasează în folosul său) lorry s. ansamblu autocamion . tarife) 2.inventar pe stocuri lottery s.i.afacere / societate care produce pierderi ~ -of-profits policy . bani mâmnţi ~ collected .zile (de lucru) pierdute (din cauza unui conflict de munca) ~ goods .) ~ standard . ieftin . întrerupere a lucrului lot A'. (şi ~ out) a împărti în loturi. a pierde loser s. taxă. docher.(bur.184 LON-LOW ~ -term investment .caric / încărcătură în vrac ~ leader .remorcă lose v. dar încâ vandabila) ~ maker .(cont. 1. scăzut. persoană care pierde. rezeve) adv.cont loro (cont deschis de o bancă din străinătate pentru corespondentul sau dintr-o altâ ţară cu ~ or not lost .

delux ~ article .i. lingou. lux 2. a reuni ~ coal .a vinde angro lumper s. exploatare forestieră 2.e) ~ . rentabil lull s.. a strânge. 1.) navlu global / forfetar ~ -sum tax . bulgăre.(mar.(mar.articol de lux ~ tax .a cumpâra ieftin to run ~ .de calitate inferioară ~ -duty goods .taxâ somptuarâ ~ trade .î.sumâ globalâ / forfetară ~ -sum charter . lumberjack lumbermill s.involvement product . lucrativ. a aduna. cherestea. muncitor portuar luncheon s.bon / tichet de masâ (oferit salariaţilor de firma unde lucreaza) luxury ^.) lucrative adj.comert cu articole de lux . stocurî) lower v.) contract de navlosire cu navlu global / forfetar ~ -sum freight . docher. bloc de metal. (SUA) fabricâ de cherestea lumberyard s.calitate inferioară ~ season . a scădea.mârfuri cu volum redus ~ offer . v. comert de cherestea lumberjack s. şalupă portuarâ adj.(mar.mârfuri cu tarif vamal scâzut ~ freight . (bur.stocuri insuficiente to buy ~ . articol de lux adj. luxos.a se epuiza (despre rezerve. gabară.) acalmie lumber (SUA) s.minereu-bulgâri ~ sum .) navlu scâzut ~ . masâ. piesă brutâ 4. 1. minereu în bulgări 3. a tâia lemne lumbering s.t.'. {SUA) depozit de cherestea lump s.ofertă la preţ scăzut ~ quality .impozit global/forfetar to sell by / in the ~ . forfetar v.LOW-LUX 185 ~ -class / . a cumula. a (se) reduce (despre preţuri. masă de prânz ~ voucher . grâmadă 2. lemn de construcţie v.cărbune-bulgâri ~ ore . tarife etc.grade . (SUA) 1. global. (SUA) muncitor forestier lumberman v.sezon mort ~ stocks .produs cu implicare scăzută (pe care cumpărătorul se hotărăşte uşor să-l achiziţionei.measurement goods ..

1 piesă/organ de maşină. producţie v.) comandă prin poştă ~ . macroeconomic ~ analysis .transfer poştal/letric mailable adj. utilaj. 1. dispozitiv v. mecanism 2.atelier mecanic ~ tool . (over) a transfera. (up) a plăti (o datorie). lăcătuş mecanic ~ shop .hour rate .t. material publicitar poştal majority s. a elibera (un certificat).a protesta o cambie maker s.) majorat ~ interests .unealtă ~ works .(com. poştal v.alocare de sarcini specifice fiecărui utilaj (din cadrul fabricii) ~ man . a face 2.piese/ organe de maşini ~ . formă.catalog de oferte pentm comenzi prin poştă ~ • order house . 1. (out) a redacta (un contract). magnat mail s. instalaţie de exploatare -certiHcate . tip.a valorifica to ~ payment . a transmite 4. producător 2. marcă (de fabricâ).timp de nefuncţionare a maşinii ~ industry . a acoperi (un deficif).maşină .participaţie majoritară (la o societate) make s.primă / avantaj oferit(ă) contra expedierii unui bon (care dovedeşte achiziţionarea unor produse) ~ order . a emite (un cec) 3. a uzina ~ components/elements/parts .) certificat de maşini machinist s.analiză macroeconomică macroeconomics s.serviciu poştal ~ transfer . poştă. emitent (al unui bilet la ordin) .a plăti to -protest of a bill . fabricant. 1.M machine s maşină. a încheia (un bilanţ contabil) ~ . majoritate 2.firmă cu vânzare pe bază de comenzi prin poştă ~ service . mecanism. corespondenţă adj. a prelucra (mecanic). maşinist macroeconomic adj. a expedia prin poştă ~ . model. structură 2.comenzi/lucrări inutile (pentru a evita trecerea muncitorilor în şomaj) to ~ a market .a compensa o pierdere to ~ good use of .(mar.in-premium . 1.t. (dr.mecanic.industria construcţiilor de maşini ~ loading .a da o sentinţă {de arbitraj) to ~ good a loss . care poate fi expediat prin poştă mailshot s. produs 3. cost orar de ţinere la dispoziţie a maşinii ~ idle time .uzină constmctoare de maşini machinery s.t. macromarketing magnate s. macroeconomie macromarketing s.order catalogue .work .a crea o piaţă to ~ an award .cost orar de funcţionare a maşinii. mecanic.

MAK-MAN 187 ~ 's name plate .hour .evaluare a eficienţei managerilor ~ buy-in .plăcuţa fabricii constructoare ~ 's price .(cont. a echipa.cheltuieli de administraţie şi regie ~ company .t. om v. 1.calitate/competenţă a conducerii de a lua decizii ~ engineering tehnologia manage-mentului. managerial ~ accounting . a administra managed adj.management prin eliminare (a datelor nesemnificative din bugete sau planuri în scopul unei corecţiî) ~ by objectives .descriere a sarcinilor de serviciu ale unui director sau specialist ~ ratio .contabilitate managerială (date în baza cărora se asigurâ conducerea. conducere.acţiuni manageriale managerial adj. sarcinile administrative) ~ accounts .t. adaos/supliment la greutate maladministration s. manager. organizarea conducerii întreprinderii ~ game -joc/simulare de management ~ information system .stil de conducere ~ threshold prag de trecere de la un post de specialitate la un post de conducere manager s. infracţiune man s. management. date (sub forma diverselor rate şi raporturî} la dispoziţia condu-cerii ~ services .management bazat pe principiul rezultatelor (bune sau rele) ~ by walking about .management prin obiective (pentru o eficienţă sporită) ~ by principle . mandatar (imputernicit să conducă o afacere în interesul creditorilor) ~ s' shares . administrat ~ currency/money . a conduce.management prin prezenţă -charges . proastă administrare/conducere malfeasance s.privatizarea unei societăţi prin preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către o echipă managerială din afara ei ~ buy-out .preţ de fabrică/producător makeweight s.oră-om (unitate de măsură a timpului de lucru) manage v.curs de schimb dirijat ~ fund .societate de management (care administrează mai multe fonduri mutuale) ~ consultant .dezvoltare manage-rială ~ discretion .consultant managerial ~ development . administraţie ~ accounting . procurist.contabilitate manage-rială ~ economics economie managerială . planificarea. a arma (o navâ) ~ .acţiuni manageriale ~ style .privatizarea unei societăţi prin preluarea pachetului majoritar de acţîuni de către conducerea existentă ~ by exception .rata managerilor (la 1000 de lucrătorî). director 2.sistem informatic de gestiune ~ job description .monedă dirijată ~ exchange rate .servicii inteme de consultanţă managerială ~ shares .) conturi manageriale ~ appraisal .fond mutual administrat (de manageri profesioniştî) management s.

jumătatepe credit) marginal adj.cost marginal ~ cost producer .) necesar de marjă (suma minimă solicitatâ în depozit tuturor deţinâtorilor de contracte futures) ~ trading .) tranzacţii marginale (cu plata jumătate în numerar. conducere.) cerere de marjă {garanţie oferită de client brokeruluî) ~ lending . mandatar manhandle v.producător la costuri marginale ~ effîciency of capital . (bur. procură.sol marginal (a cărui producţie este egală cu investiţiile facute) ~ product . manifest de mărfuri încărcate.(bur. producător.consiliu de administraţie ~ director .fi-anşizat (beneficiar al unei licenţe defranşizaj) ~ 's brand/mark . marginal ~ analysis .) armator . mandatar mandate s.administrator ~ staff. manifold manning s.marca fabricii/ producătorului ~ 's recommended price .produs marginal ~ productivity of capital productivitate marginalâ a capitalului ~ productivity of labour productivitate marginalâ a muncii ~ propensity to consume .grilă managerială (sistem de evaluare a competenţei manageriale) managership s.înclinaţie marginalâ de a investi . declaraţie de expediţie v.. fabricant.(bur.) s.înclinaţie marginală de a consuma ~ propensity to invest .) marjă ~ call/notice . prelucrare 2.analiză marginală ~ cost .muncă manuală mănufacture s. de conducere ~ board . a înscrie (marfa) într-o declaraţie de expeditie manifold s.preţ recomandat de producător margin s. industriaş ~ 's agent . fabricare.fin. fortă de muncă.t.administrator ~ partner .t.acord de angajare (de forţă de muncă iiecesarâ pentru anumite lucrâri.fînanţe manageriale ~ grid . a manipula manual (mărfuri) manifest (mar. a produce manufacturer s.randament marginal al capitalului ~ effîciency of investment randament marginal al investiţiei ~ land . productie v. împuternicire ~ form . mandatat.188 MAN-MAR ~ finance . com„ cont..administrator delegat ~ owaer .(fin. mandat.scrisoare cu semnăturile autorizate mandatory adj.t. mână de lucru manual adj. încheiat între conducere şi sindicate) manpower s. 1. manual ~ labour/work .asociat .(bur.) marjă de siguranţă (diferenţa dintre veniturile obţinute din vânzările curente şi ceîe reulizate la pragul de rentabilitate) ~ requirement .personal/cadre de conducere mandatary s. produs 3. fabricat. funcţie de manager managing adj. încadrare cu personal ~ agreement . a fabrica.(mar. împutemicit s.credit marginal {împrumut oferit de o bancă pe baza valorii acţiunilor deţinute de solicitant) ~ of safety .

venit marginal ~ revenue product . inspector de navigaţie ~ surveyor .preţ marcat/afişat .tribunal maritim ~ exchange .risc maritim ~ town .comisie de acordare a brevetelor.cec marcat (de bancă împotriva falsificării) ~ notes .agent de asigurări maritime ~ insurance clause .poliţă de asigurări maritime ~ insurance survey .flotă maritimă ~ jurisdiction -jurisdicţie maritimă ~ law . marcat ~ cheque .sindicat de asigurători maritimi . maritim ~ adventure .inspector al navelor de companie.marcâ de origine markdown ^.utilitate marginală mariculture s. a cota (acţiuni) 3. marin.înclinaţie marginală de a cheltui .MAR 189 ~ propensity to save .rata marginală de substituire ~ revenue . semn.bancnote marcate (pentru organizarea unuiflagrant) ~ price . a marca (rnarfuri.risc maritim. produse) 2.transport maritim mark s. calitate v.pescuit maritim ~ insurance .rate of substitution .clauză de asigurări maritime ~ insurance company . maricultură marine adj.risc maritim ~ superintendent . constructor de maşini navale ~ engineering .expertiză de asigurări maritime ~ law .transport maritim ~ underwriter .produs social marginal ~ tax rate .asigurare maritimă ~ insurance broker . putere maritimă ~ court .t.ipotecă maritimă ~ navigation — navigaţie maritimă ~ register .drept de retenţie şi privilegiu maritim ~ mortgage . marină.rata impozitului marginal ~ unemployment .produs al încasărilor marginale ~ seller .accident maritim ~ adventure .drept maritim ~ lien .terminal . expediţie maritimă ~ commerce/trade .comert maritim ~ country .cameră de comert maritim ~ fleet .societate de asigurări maritime ~ insurance policy . scădere a preţului marked adj. marcă (defabrică) 2. model.drept maritim ~ risk . (up) a mări preţul ~ of origin . tip.ţară maritimă.înclinaţie marginală de a economisi ~ propensity to spend . flotă maritimă comercială ~ accident .registru naval/maritim ~ risk .risc maritim. expediţie maritimă ~ board .inspector de registru/ clasificare ~ syndicate .terminal maritim ~ transport .proiectare şi construcţie de maşini navale ~ fishery . 1. maritim s.oraş maritim ~ transport .asigurător maritim maritime adj.vânzător marginal (al cârui cost de producţie este egal cu venitul obţinut din vânzâri) ~ social product .ofiţer mecanic maritim.şomaj marginal ~ utility . inspectorat maritim ~ engineer . (down) a scădea preţul 4. 1.

grădină de legume/ zarzavaturi ~ gardening . târg 2.lider pe piaţă ~ maker .fluctuaţn ale pieţei ~ garden . partizan/susţinător al unei pieţe marketer s.(bur.politică de marketing - . marketing ~ audit . vandabil 2.) primă de negociabilitate/lichiditate (primâ adăugatâ de investitori la rata dobânzii unui titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei pieţe de tranzacţionare a acestuid) marketable adj.mix de marketing (termen general care cuprinde diversele elemente ale procesului de marketing) ~ plan . (fîn.) grad de tranzacţionare ~ premium . pontator market s.buget de marketing ~ concept .) negociabil ~ output .valoare contabilă (yaloarea de piaţă a acţiunii împârţitâ la valoarea contabilăpe acfiune) ~ town . marcator.to-book ratio .zi de târg ~ demand .) ordin de a cumpăra sau de a vinde la preţul pieţei ~ overt .valoare comercială marketeer s.plan de marketing ~ policy .a pune în vânzare marketability s.) risc de piaţă (parte a riscului unui titlu de valoare care nu poatefi eliminată prin diversificare) ~ risk premium .MAR ~ shares . piaţă.economie de piaţă ~ fluctuations . (fin.a se vinde cu uşurinţă to put on the ~ .taxă de scont ~ report . debuşeu. a face piaţa/ târguielile ~ analysis .saturare a pieţei ~ segmentation .(fin.legumicultură ~ house .portofoliu de piaţă (portofoliul tuturor oportunităţilor disponibile de investiţii) ~ potential . a comercializa.pătrundere pe piaţă ~ portfolio .valoare de piaţă to capture the ~ a câştiga piaţa to find a ~ .audit de marketing ~ budget .producţie-marfâ ~ value .a găsi un debuşeu to find a ready ~ .managementul marketingului ~ mix .conjunctură a pieţei ~ day .hală (în piaţâ) ~ leader . semn.) creator de piaţă.t. cumpărător sau vânzător pe o piaţă marketing s.(bur. 1.împărtire a pieţei ~ structure .i.piaţă publioă ~ penetration . vandabilitate 2.analiză de piaţă ~ averages . 1.concepţie de marketing ~ management .(fin.capitalizare bursieră ~ condition . 1. cerere v.structură a pieţei ~ .preţ al pieţei ~ rate (of discount) .) primă de risc de piaţă ~ saturation . a lansa pe piaţă v.potenţial al pieţei ~ price .(fin.segmentare a pieţei ~ share .oraş unde se ţin târguri ~ value . indicator 2.cerere pe piaţă ~ economy . 1.preţuri medii pe piaţă ~ capitalization .acţiuni marcate (al căror certifîcat de acţiuni poartâ dovada exercitării drepturilor specifice) marker s.raportul valoare de piaţă . operator care face piaţa ~ order .buletin bursier sau financiar ~ research/survey .segment de piaţă ~ sharing .studiu de piaţă ~ risk . a vinde.

sumă/ procentaj cu care preţul de vânzare depăşeşte preţul de cost mart s.fond mutual principal {care investeşte în altefondurî) matched adj.tarif maximal ~ value .pagubă materială ~ man .mostră statistică ~ 's certificate/licence . material.ordin de imbarco.manipulare a materialelor mathematical adj.ordin de imbarco cu menţiuni ~ 's receipt .comandant de navă comercială ~ of the hold . piaţă. matematic ~ economics .t.ofiţer responsabil cu încârcătura ~ porter .magaziner ~ 's buyer . târg 2.a produce în serie master s.) mijloc. stăpân. scadent v. comandant de navă comercială. 1. mijloace. medie.brevet de căpitan de cursâ lungă ~ 's entry . director.ofiţer secund ~ trust . material s. materie 2. a maximiza maximum s. echilibrat.produce . maistru. mulţime ~ market . compensare 2.mass media ~ production .gestiune a stocurilor ~ 's handling . maxim(um) adj. meşter 4.matrice de conducere (metodă de conducere a firmelor multinaţionale care implică acordarea responsabilităţilor pentru sectoare din activitatea companiei atât organizaţiei naţionale. maturitate ~ yield .sample . a ajunge la scadenţă/maturitate maturity s. valoare medie 2. resurse. venituri. scadenţă. ofiţer de punte (la navele comerciale) ~ 's foul receipt . marfa. ofîţer secund (in marina comercială) 1. 1.achizitor de materiale ~ 's control .taxă vamală de compensaţie mate s.studiu de piaţâ. matrice ~ management .i.piaţă globalâ ~ inedia . 1. metodă 3. 1. compensat ~ order . aliniere (procesul prin care o bancă îşi corelează activul/creditele cu pasivul/depozitele ~ duty . pl.document original ~ mariner .valoare maximă mean adj. maxim(al) ~ price . patron 2. adaos comercial. articol ~ damage . mediocru s. recipisa secundului material adj.producţie în serie ~ transit . a deveni scadent. căpitan de cursă lungă ~ builder .MAR-MEA 191 ~ research . cât şi diviziilor deproducţie) ~ structure . 1.ordin simultan (de cumpărare de acţiuni peste preţul pieţei şi de vânzare imediată la acelaşi preţ pentru a simula activitatea pe piaţa bursieră) matching s.structură matriceală mature adj.econometrie matrix^.descârcare în contul altuia ~ 's mate . proprietar. 1. centru comercial mass s. bani .preţ maximal (stabilit de guvem) ~ tariff . masă.transport public to ~ .antreprenor de construcţii . echilibrare. mediu.copy .controlor de mărfuri . (şi pl. mijlociu. administrator 3. cale. cercetare/prospectare a pieţei markup s.randament până la maturitate (rata dobânzii obţinute la o obligaţiune dacâ aceasta este păstrată pânâ la maturitate} maximize v.

(dr. a îndeplini (o obligaţie. 1. 1.) certificat de tonaj ~ goods . a contesta (o reclamaţie. a fi în concordanţă cu 4.) mijloc/ instrument de schimb ~ quality .) tonă de navlu/volum ~ tonnage . a corespunde.a primi aprobare to ~ with losses .planimetrie ~ rate .dated securities .t.(mar.analysis . medii publicitare. măsurare ~ capacity capacitate volumetrică ~ cargo caric/încârcătură de volum/cubaj ~ certificate ..ficit) 5. intennediar v. a măsura . mediator. o cerere) v. a cunoaşte.media broker (agenţie care cumpâră cahipuri de spaţiu în mediile publicitare pentru a vinde ulterior acest spaţiu diverşilor clienţi) ~ buying cumpârare de spaţin/timp în mediile publicitare mediate adj. a mijloci. procedeu 3.) pescaj mediu ~ price .a suferi pierderi .i. metodă v. medical ~ certificate certificat medical ~ expenses policy poliţă de asigurare pentru cheltuielile medicale ~ insurance .mijloace de plată ~ s test control al veniturilor/averii (pentru a vedea dacă se pot acorda unele facilităţi fîscale) measure s. a fi mediator/intermediar ~ possession . a se întâlni 2. a se întâlni cu 2. un angajament)'.asigurări de sănătate medium s. stabilit ~ day work . medie. intermediu.t. a acoperi (un de.mărfuri de volum/cubaj ~ mark marcă de dimensiuni (pentru mârfuri) ~ ot areas .) navlu per volum ~ ton .de mărime medie meet v.represalii measured adj.calitate medie ~ . un cec etc. 1.(mar. 1. v. a onora (p cambie.(mar. mijloace de reclamă ~ broker . măsurat. a întâlni. a media v.) tonajregistru measurer s.analiză volumetrică ~ goods mărfuri voluminoase/de cubaj ~ of damages/indemnity . măsură.navă frigorifică (pentru transportul cărniî) ~ grower crescător de vite (pentru tăiere) ~ market hală de came media s. titluri de valoare pe termen mediu adj.a face concesii cuiva to ~ with approval .).t.tară comună ~ s of payment . half-way . came (ca aliment) ~ carrier/ship/vessel . cifră medie 2.sized . sistem de salarizare pe bază de norme zilnice measurement s.(mar. mijlociu ~ .i.MEA-MEE ~ draft/drâught . unitate de măsură 2.i. pl. intermediar medical adj.preţ mediu ~ tare . mijloc. 1.) posesie interme-diară mediator s. măsurător 2. mijlocitor. măsură.cuantum al despăgubirilor ~ s of retaliation . mediu. a se întruni (despre o comisie) to ~ smb. a face cunoştinţă cu 3.normă fixată zilnic (cu plata zilnică condiţionatâ de îndepli-nire).(fin.titluri de valoare pe termen mediu ~ of exchange .pl.(mar. dispozitiv de măsurat meat s. metodă.

camet ~ buying . comisionar ~ bank bancă comercială .marine/navy . raport. planificare a comercializării unui produs (promovarea vânzârîlor prin publicitate la punctele de desfacere cu amănuntul) merchant s.drept comercial . bancă de cliring. mărfuri v.marinâ comercială ~ prince .law .agenţie comercială ~ agent agent comercial. acţionar ~ bank . a fuziona .drept maritim comercial ~ tonnage .marină comercială. comercial ~ bank . memorandum. mercantil.achiziţie condiţionată ~ clause .(. vandabil ~ quality . asociat. notă. a comercializa v.adunarea creditorilor of shareholders adunarea acţionarilor member s.camet de membru ~ country .cantităţi mari ~ shipper . detailist adj. comerciant. 1.bursă de mărfuri ~ house casă de comert . adunare. şedinţă ~ ofcreditors . marfa. 1. mercantilism mercer s.port comercial mercantilism s. a vinde.bancă membră a Casei de Compensaţie (din Londra).efect de comerţ . notă diplomatică 3. convenţie.armator-cumpărător ~ shipping . marcă de comert ~ traffîc .lichidare voluntară a acţionarilor membership s. participant. navă comercială merge v.agent comercial.memorandum al acordului (swnar al articolelor) ~ of association contract de societate ~ of satisfaction memorandum/notă de achitare/îndeplinire a obligaţiilor (de către o societate) mercantile adj.i. negustor de mercerie mercery s.marină comercială . comercial ~ agency . mercerie merchandise s. (SUA) bancâ membră a Sistemului Federal de Rezervă ~ card . (pre)comercializare.agendă. transport de mărfuri pe mare ~ shipping law . număr de membri ~ rights .MEE-MER 193 meeting s.ţară-membră ~ fee cotizaţie de membru ~ of a company acţionar al unei companii ~ of the board .drepturi sociale (drepturi conferite de statutul de acţionar) memorandum s. comerciant angrosist (mai ales cu străinătatea) 2. minută 2. calitate de membru 2. merchandiser merchandising s. intermediar ~ mark .exchange .) clauză de memorandum (de limitare a râspunderu asigurâtorului) ~ of agreement .trafîc de mărfuri merchandiser s. întrevedere. sumar al articolelor (unui contract) ~ book .flotâ comercială ~ law . 1.i. 1.mare comerciant ~ quantities .marca fabricii.drept comercial .bancă comercială ~ fleet .t. membru 2.calitate vandabilă/ comercială merchantman s.marine .paper . întâlnire.asig.membru al consiliului de administraţie -s' voluntary liqudation .port .tonaj al navelor comerciale merchantable adj. merchandising. a face comert ~ broker .

moară 2.intennediar al fuziunii ~ company . migratie ~ of money .(bur. a lucra în mină 2.conducere la nivel mediu ~ (market) price . modistă millinery s.de mărime mijlocie middleman s.societate constituită prin fuziune merging v. medie 2. 1. fabrică.t.) curs mediu ~ . a măcina 2.(man. metalic ~ currency . freză.topografie minieră miner s. metodă. milă (unitate de măsurâ pentru lungime) mileage s. organizare ~ of financing . laminor v. mijlociu. a freza miller s. metropolă microeconomics s. fuziune ~ accounting .studiul metodelor (pentru obţinerea unei eficienţe sporite şi reducerea costurilor) ~ s time measurement . a prelucra. milionar mine s. 1. miner minim s.monedă metalică metallurgic(al) adj.) acoperire minimă necesară . metalurgic ~ industry . a extrage. produse de calitate medie/calitatea a doua migration s. mulgere (strategie de marketing pe termen scurt care urmâreşte obţinerea rapidă deprqfit) mill s. sistem. marfa de calitate medie ~ class . 1. indemnizatie de deplasare (pe numâr de mile) ~ expenses . a minimaliza minimum s.metodă de finanţare ~ s engineering . montator. magazin de pălării de damă sau articole de modă millionaire s.contabilitatea fuziunii ~ broker . a efectua lucrări miniere ~ ore .) tehnica metodelor . minim(al) ~ lending rate . comisionar middling adj. 1.sistem metric ~ ton . 1.y.) casă cu dependinţe metal s.t.industria metalurgică metallurgy . metru metric adj. minim {unitate de măsurâ pentru capacitate) minimize v. 1. mediu s. merger messuage s. maşină de frezat.minereu brut ~ survey .(bur. montor milliner s.t.tonă metrică metropolis s. (dr.MER-MIN merger s. a exploata v.sized . mină v. mijlociu. mediu s.rata minimă a dobânzii (pentru creditele acordate de banca centrala) ~ margin requirements . metalurgie method s.clasa de mijloc ~ management . frezor millwright s. proiectant (al unei fabrici) 2.cheltuieli de deplasare (pe milă) milking s. me-too (produs copiat după un model concurent cu succes pe piaţă) metre . freză3. metric ~ system . procedeu 2.i.•?. 1.migraţie a capitalului mile s. distanţă/parcurs m mile 2. mijloc. mijlocitor. metal ~ exchange . galanterie 2. minim(um) adj. intermediar. microeconomie middle adj. pălării de damă. 1. tarif pe milă 3.bursă de metale metallic adj.s study .pl. morar 2. 1.măsurare a timpului {in munca manualâ) me-too s. filatură 3.

bani ai unei emisiuni 3.) înregistrare greşită misfeasance s.ministm plenipotenţiar minstry s. variat ~ Hne bars .diverse şi neprevăzute (menţiune la sfârşitul devizului unei construcţii) ~ goods . delapidare. a dezinfoi-ma mix s.industria minieră/ extractivă ~ right .acţionari minoritari mint s. minoritate ~ interests .salariu minim mining s. pierdere.MIN-MOB 195 ~ price .) raport bimetalic mintage s. executare nelegală a unor drepturi legale misgovern v.cultură mixtă ~ currency valută mixtă (formată din monede de diferite metale şi bancnote) ~ economy economie mixtă farming agriculturâ mixtă (cultivarea pământului şi creşterea animalelor) ~ ownership .) paritate de schimb intrinsecă / metalică ~ ratio . minerit. a prezenta incorect / inexact (date).(fin. fabricare de bani 2. monetărie 2. a guvema prost misgovernment s. a combina mixed adj. guvemare proastă mismanage v. cost al unei emisiuni monetare 4.acţiuni ale societăţilor miniere minister s. ministru ~ plenipotentiary . secundar. a administra / a conduce prost misdeliver v. amestecat.t. mărfuri diverse v.preţ minim {stabilit de guvern) ~ reserve requirements .inginer minier ~ fee . a amesteca. auxiliar s. mixt. mobilitate .rezervă minimă obligatorie ~ wage . a fabrica (bani) miscarrîage s.formă de proprietate mixtă ~ policy . argint) ~ mark .cheltuieli minore minority s.marca monetăriei ~ par/parity of exchange .participaţie minoritară ~ shareholders .t. amestec.t. (dr.) abuz de putere.(fin.(asig.concesiune minieră ~ shares .caric / încărcătură mixt(ă) ~ cropping .t.tren mixt (cw vagoane de marfă şi călătorî) mobility s. sumă mare {de bani) v.t.) minor ~ court .lingouri monetare {de aur.industria extractivă ~ engineer . livrare greşită (a unei scrisori) miscellaneous adj.prima instanţă ~ expenses . 1.arendâ pentru concesiuni miniere ~ industry .î. (cont. livrare greşită misenter v.t. (dr. combinat ~ cargo . a administra greşit mismanagement s. administrare / conducere proastă v. detumare (defonduri} ~ contingencies . minister minor adj.venit din diverse surse misconduct s. exploatare minieră ~ and quarring . marcă. a bate (monedă). administrare gre-şită / incompetentă misrepresent v. batere de monedă.l.) poliţă mixtă ~ train . minor. amestecat. (cont. mar.) a înregistra greşit misentry s. a livra greşit misdelivery s.mărfuri diverse / variate ~ income . divers. 1. imagine (imprimată pemoneda) misappropriation s.

financiar ~ at/on call . umezeală.monedâ de schimb ~ . capital adj.circulatie monetară ~ economy .mobilitate a capitalului ~ of labour .unitate monetară de cont ~ of exchange .conţinut / grad de umiditate ~ meter . monetar.împmmut rambursabil la cerere şi cu preaviz ~ bill . (rir.proiect de lege financiară ~ broker .politică monetară ~ standard .196 MOB-MON ~ of capital . monetarism monetary adj.scrisoare de valoare ~ manager .uniune monetară ~ unit . agent de schimb valutar moneyed adj. girant .interes pecuniar ~ laudering .piaţă monetară ~ multiplier . 1. fonduri.lipsă de bani. investitor 2. tezaurizare moneylender s.bază monetară ~ circulation . agent de schimb valutar ~ capital ~ capital lichid/în bani ~ circulation .casierie ~ order .mandat poştal. fals. 1. monetar.economie monetară ~ illusion .economie monetară ~ policy . profit moneyman s.salariu nominal ~ washing .sistem monetar ~ union . profitabil. umiditate ~ content .cupon valoric (oferit în scop promoţional pentru obţinerea gratuită sau cu reducere de preţ a unor produse) ~ office .agregat monetar ~ assets .circulaţie monetară ~ deflation .împrumut rambursabil la cerere ~ at call and short notice . afacere bănoasă moneymaking adj. financiar moneygrubbing s.iluzie monetară (ideea falsă câ banii ar avea o putere fixă de cumpârare) ~ interest .active monetare ~ base . bani. umed ~ goods .mărfuri umede moisture s.)jumătate moist adj. monedă 2. pecuniar ~ aggregates .spălare a banilor moneychanger s.etalon monetar ~ system .agent de intermediere a împrumuturilor. a da valoare monetarâ {unui metal) money s. câştig. ordin de plată ~ pressure / scarcity . rentabil.masă monetară ~ wages . criză de lichidităti ~ rate of interest . simulat ~ auction .mobilitate a fortei de muncă mock adj.licitaţie simulată (pentru a urca preţul) moiety 5'.dobândă nominalâ ~ supply . bogat.spălare a banilor ~ letter .deflaţie monetară ~ economy .umidometru ~ sampling . pl. 1. pecuniar.t.unitate monetară monetize v. 1.eşantionare pentru măsurarea umidităţii monetarism s. persoană care realizează câştiguri mari 2. bănos s. 1. cămătar moneymaker s. cu bani 2. a bate monedă din 2.) multiplicator monetar {influenţarea masei monetare din economie prin modificarea necesarului de rezervă sau prin folosirea operaţiunilor de piaţă deschisâ) ~ of account .agent de investiţii ~ market .off coupon .(fin.

concurenţă de monopol monopolize v.t.) proprietate / avere inalienabilă motel s.birou (notarial) de ipoteci ~ rewrite programs .y.creditor ipotecar ~ debt .preţ de monopol ~ profît . automobil 3. monopol ~ contract . 1. debitor ipotecar mortgagor v. moral ~ hazard . (dr.cesionare a ipotecii ~ .datorie ipotecară ~ debtor .debitor ipotecar ~ duty . mortgager mortmain s. drept de ipotecă v. 1.ipotecă judiciară ~ charge . veniturile suplimentare astfel obţinute fiindfrecvent nedeclarate) moonshiner s. acţiuni ale societăţilor constructoare de . mensual ~ account .backed securities .(putere de) monopol ~ price .analiza timpului necesar mişcărilor (in procesul muncii) motivational adj. (in cuvinte compuse) negustor.dobândă ipotecară ~ loan împrumut ipotecar ~ market .programe de reeşalonare a ipotecii ~ wraparound .) monometalism monopolist s.profit de monopol monopsonist .sarcină ipotecară ~ credit credit ipotecar ~ creditor . monopson month s. moratoriu mortgage s.(com.obligaţiune ipotecară ~ by order of the court . (fin. creditor ipotecar mortgager s. a doua slujbă având de obicei program noctum.înscris ipotecar ~ registry . monopsonist monopsony s.contract de monopol ~ power . monopolist ~ competition .) cont lunar ~ statement . contrabandist moral adj. a monopoliza monopoly s. motivaţional ~ research . moonlighting (practica de a avea două servicii. motel motion s. monocultură monometallism s. mişcare ~ study . ipotecă 2.MON-MOT moneyspinner s. situaţie generatâ de existenţa unei asigurări etc.risc moral (comportament necinstit sau neglijenţâ a persoanelor care nu suportă costurile actelor lor.cercetare motivaţională (pentru a descoperi factorii psihologici care determinâ comportamentul consu-matorilor) motor s.titluri de valoare obţinute prin titrizarea creditului ipotecar ~ bond . a ipoteca ~ assumption . o carte etc. afacere / realizare de succes / bănoasă (unfilm.plată graduală a ipotecii ~ interest . monopolist monopolistic adj. pl. moonshiner (persoană care desfăşoară afaceri ilegale. vânzător monoculture s.a face o ipotecă mortgagee s.t. lunar.a fi obligat ipotecar to raise a ~ .taxă ipotecară ~ graduated payment .piaţă ipotecară ~ note .ipotecă învăluitoare (ipotecâ secundara) to be bound by ~ . mai ales noaptea). motor 2.studierea mişcărilor (pentru obţinerea randamentului maxim cu efort minim în procesul muncii) ~ time analysis .) monger s. lună monthly adj.bilanţ lunar moonlighting s.) moratorium s.

vagon automotor motorway s. autostradă mountain s. multinaţional ~ corporation .fond mutual ~ insurance asigurare mutuală ~ savings bank . portabil.obligaţiune municipalâ ~ bond fund . mobil.fond mutual de investiţh în obligatiuni municipale ~ planning urbanism ~ tax .cursuri de schimb multiple ~ shop / store .societate cu dezvol-tare rapidă (prin afaceri dubioase) mutual adj. (com. 1.) subscriere multiplâ {la acţiuni folosind nume false) ~ division company .asigurare auto ~ lorry and trailer .) mobiliar s. ciupercă ~ growth . cantitate / rezervă mare (de produse agricole considerate excedentare în CEE) movable adj.bunuri mobiliare ~ assets . valori mobiliare ~ property .198 MOT-MUT automobile adj.comert multilateral multilateralism s. referitor la automobile ~ hotel . (rfr. automobil 2. municipal ~ bond . reciproc ~ agreement . 1.companie cu unităţi de producţie multiple / independente ~ peril insurance .fixare de preţuri multiple {infuncţie de specificul pieţelor) ~ rates of exchange . multibranding {utilizarea mai multor mărci în cadrul aceleiaşi linii de produse) multilateral adj.acord multilateral ~ trade . mutual.motonavâ ~ show . pl.acord mutual ~ benefit society . transportabil 2. municipalitate mural adj.magazin m reţea ~ tariff taxă vamală multiplă / discriminatorie ( în funcţie de ţara de origine a mârfurilor) ~ taxation .acţiuni cu drepturi multiple de vot municipal adj.societate de ajutor reciproc ~ fund .atelier de reparaţii auto ~ ship / vessel . auto.sistem comercial multiplu . multilateral ~ agreement .autocamion ~ vehicle .corporaţie multinaţională multiple adj.autotren.asigurare împo-triva unor riscuri multiple ~ pricing .motel ~ insurance .(SUA) bancă mutuală de economii ~ business system .impozitare multiplă / dublă ~ voting shares .) multilateralism multinational adj. mural ~ advertising .autovehicul motorcar x.publicitate murală / pe faţada clădirilor mushroom s.dezvoltare rapidă ~ organization .impozit local / municipal municipality ^. autocamion cu remorcă ~ repair shop / workshop .expoziţie de automobile ~ truck . multiplu ~ application .valori mobiliare multibranding s.(bur.

navigatie ~ bounty/subsidy .consum naţional ~ currency .cod maritim ~ permit .) bilet/formular din ziua declarării numelor (prin care brokerul îi ofera vânzâtorului informaţu despre cumpărător) narration s.inginer de construcţii navale ~ court .) explicaţie (a unui articol din registru) ~ standard .persoană fizică ~ resources . limitat.N naked adj.galanterie ~ market . naval.) ajun al lichidării. ziua declarării numelor (cumpârătorilor) ~ of an account .standard / etalon naţional ~ taxes . a specifica (ziua. de stat ~ accounts .titular al unui cont ~ of a fîrm .) piaţă restrânsă (cu puţine tranzacţii) national adj.drept maritim de priză navigable adj.t. preţul etc.contract unilateral.bogâţii naturale naval adj.tribunal maritim ~ prize law . aproape .economie naţionalâ ~ expenditure . net etc.i. gol ~ bond -contract negarantat ~ contract . maritim ~ architect . denumire 2. a numi. natural ~ economy . renume adj.(bur. faimos v.) obligaţiune chirografară ~ options .(bur.(dr.ape navigabile navigate v.) 3. a etatiza natural adj.publicitate la scarâ natională navigation s.cheltuieli bugetare ~ insurance . a fixa.(bur.nume social ~ of the payee . cunoscut.venit naţional ~ economy . 1.datorie publică / de stat ~ dividend/income .avuţie naţională nationalize v. navigabil ~ waters .taxe de navigaţie ~ laws . contract cu titlu gratuit/fară contraprestaţie ~ debenture .produs naţional (brut.monopol natural ~ person . a naviga narrow adj. (for) a numi (intr-o funcţie) ~ budget .resurse naturale ~ wealth . restrâns ~ goods .) opţiuni descoperite (yândute de un investitor fâră a avea acoperire în acţiunî) ~ trustee .mandatar pasiv (firă sarcină activă de îndeplinit) name s 1.nume al beneficiarului ~ -ticket . a naţionaliza.) ~ day .economie naturală ~ monopoly .companie de navigaţie ~ dues . descoperit.t. naţional.impozite de stat ~ wealth .asigurări de stat ~ product . reputaţie.monedă naţională ~ debt .permis de navigaţie near adv.(bur. (cont.subvenţie de navigaţie (acordată de stat unor companiî) ~ company . a denumi 2.buget de stat ~ consumption .raport al bugetului de stat ~ advertising . nume.

a transfera (o cambie prin andosare) v.(asig.numerar fâră reducere ~ change .modificare netă (a cursului unui titlu de valoare) ~ cost .datorie netă ~ domestic product . 1.(mar. negociere ~ s in progress .t. net.flux negativ de numerar ~ interest .) maijă de profit net ~ material product . a câştiga/a încasa net.produs naţional net ~ net weight . negociabil ~ certificates of deposit .valoare a activului net ~ book value .încasări nete ~ register tonnage .200 NEA-NET ~ money . un împrumuî etc.pasiv net ~ load .valoare actuală netă (pentru evaluarea viabilitâţii unui proiect de mvestiţii) ~ price .produs intem net ~ earnings/gains/profit . a duce tratative negotiation s.(cont.active circulante nete ~ realizable value . a aduce un câştig net de ~ assets . negativ ~ cash flow . ignorat (despre acţiuni puse în vânzare) negotiability s. a negocia. necesar 2. articole de primă necesitate negative adj. carac-ter negociabil negotiable adj. necesar s.lipsă de utilitate.) tonaj--registru net ~ rentable area .produs material net ~ national product .valoare contabilă netă ~ capacity . .încărcătură/sarcină netâ ~ margin (com. negociabilitate.) valoare netă în stare bună .i. neto s.a duce tratative to enter into / to open ~s . negociator net adj.t.(mar. a produce net.a începe negocieri negotiator s.a fi în negocieri cu cineva to carry on / to conduct ~s .preţ de cost ~ current assets .) mic cabotaj necessary adj.negocieri în curs to be in ~ with smb.) valoare netă realizabilâ ~ receipts .certificate negociabile de depozit (pbligaţiuni pe termen scurî) ~ instruments/securities instrumente/titluri de valoare negociabile/ transferabile negotiate v. a negocia (o afacere. profit net v. pl.capacitate netă (de încârcare de marfă) ~ cash .chintal scurt ~ income .venit net ~ investment investiţie netă ~ liabilities .) 2.active curente nete ~ debt .dobândă negativă ~ investment investiţie negativă ~ utility .suprafaţă închiri-abilă a unei clădiri ~ sales .activ net ~ asset backing/value .profit net ~ estate .vânzări nete ~ sound value .greutate netă efectivă / reală ~ present value .cvasibani ~ trade . inutilitate neglected adj.proprietate netă ~ fixed assets active fixe nete ~ hundredweight . 1. a negocia.preţ net ~ profit profit net ~ quick assets .

greutate netă a tarei ~ ton .fâră valoare nominală (despre acţiunî) ~ quotation .fâră protest (formulâ pe o cambie) .mărfurile cumpărate nu se schimbă ~ • load draft / draught (mar. nişă ~ market .agenţie de ştiri ~ conference .serviciu de depozitare peste noapte (a banilor in bancă.(cont.fâră cont (formulă pe un cec) ~ advice / orders .strategie de nişă (pentru abordarea unui segment mic depiaţâ) night s. gazetă ~ advertisment .fără acoperire (formulă pe un cec) ~ goods exchanged .(bur.(bur.) tonă scurtă ~ tonnage . publicitate în ziar newsstand s. reţea (comercială. reviste etc. nul ~ balance . nimic.neavizat (jbrmulâ pe un efect de comerţ) ~ bid .anunţ în ziar.fond de rulment net ~ worth .) exerciţiul următor niche s.claim bonus . ştiri.greutate netă ~ working capital .nişâ de piaţă ~ strategy .{bur.cargo condition . de noapte.) piaţa noilor emisiuni (piaţa acţiunilor societăţilor devenite publice recent) news s.conferinţă de presă newsagent s.(mar.) pescaj de navă neîncărcată ~ noting .următor ~ account . mai ales de către comercianţi care evitâ astfel să păstreze sume mari în casa de bani pe timpuî nopţiî) ~ shift .) active nominale / fictive (in contabilitatea în partidă dubla} ~ capital .schimb/tură de noapte nightwork s.(cont.) lipsă de tranzacţii ~ eft'ects / funds . informaţii ~ agency . zero adj. rezultat net {calcularea profitului net) network s.(fin.) nu se cere (despre acţiuni) ~ . ziar. fâră marfâ ~ .tarif de noapte ~ safe . referitor la noapte.marketing în reţea new adj. nominal ~ accounts . vânzător de ziare.capital nominal / social .) conturi nominale ~ assets . pl. care lucrează noaptea ~ charge .randament net netting s. nou ~ issue market .salariu net ~ weight .NET-NOM 201 ~ tare .par value .sold nul no adj.) neîn-cărcat.primă pentru neridicarea vreunei pretenţii de plată (de câtre titularul unei poliţe de asigurare auto) ~ dealings .valoare netă ~ wages .) necotat nomenclature s.) nominal adj. nomenclatură (ya-malâ etc.{bur. muncă / schimb de noapte nil s. nici un.tonaj net ~ value . de drumuri etc. chioşc / tonetă de ziare next acf/. nici o ~ account .valoare netă (valoarea unei societâţi reprezentând activele totale minus pasivele totale) ~ yield . newspaper s.) ~ marketing .(mar. noapte adj.

) cotaţie nominală ~ rent .contributory pensions .execution / • fulfilment / perfor-mance of a contract . a fixa (o data) 3.(bur.available .completion risk riscul neîn-deplinirii obligaţiilor (în tranzacţiile de comerţ exterior) ~ • conference carrier . a prezenta.nelivrare ~ durable goods .operaţii în virament ~ . pentru ca proprietarul real să rămânâ necunoscut) ~ • acceptance of a bill .(dr.cash transactions .) neîndeplinire a obligaţiilor legale non pref.claim . chiriaş.) nedepunere a reclamaţiei (in termen legal) ~ .societate bancară care administrează acţiuni şi titluri de valoare (oferite ca garanţie pentru creditele acordate de banca) ~ shareholding .rată nominală a dobânzii (rata dobânw contractate sau declarate) ~ market .pensii necontributive (la fondul de pensii.deţinere de acţiuni pentru administrare (de câtre o persoană fizică sau juridicâ.) cărăuş/ armator independent / necartelat ~ conference rate .) spaţii nedestinate pasagerilor şi mărfurilor ~ .capital ship (mar. 1.) daune nominale / minore ~ interest rate . 1.executive director .nedisponibil ~ .conference ship/vessel .neacceptare a unei cambii ~ -appearance .) clauza necumulării avariilor ~ • cumulative preference share -actiune preferenţială necumulativă ~ . candidat propus (pentru un post.) persoană fîzică sau juridică desemnată să administreze tranzacţiile de acţiuni ca titular (.(dr. fixare (a unei date) 3.feasance .director neexecutiv ~ .) piaţă inactivă ~ partner . contribuţia nefiind plătită de salariat. a numi.asociat nominal ~ price . a propune (un candidat) nomination s.mărfuri care nu sunt de folosinţă îndelungată ~ . o funcţie) 2. non- .neexecutare a unui contract ~ . o funcţie} 2. 1. (bur.delivery .preţ nominal. numire (intr-un post.navă necartelată ~ .t.(mar.202 NOM-NON ~ coupon/interest . ci defirmă) ~ • cumulative clause .valoare nominală / prescrisă / de referinţă ~ wages .astfel încât proprietarul real să rămână necunoscut) 3.neprezentare (la proces) ~ .(dr. mar.dobândă nominală (rata dobânzii plâtibilă pentru un titlu la valoarea nominalâ) ~ damages .(asig.) rată de navlu necartelat ~ . a desemna (ţntr-un post. ne-. o funcţie) 2.zi nelucrătoare ~ .(bur. arendaş ~ company . curs nominal ~ quotation .business day .(mar.earning spaces (mar. titular (al unei poliţe de asigurare de viaţâ') 4.) navă de mic tonaj ~ . candidatură nominee s.chirie simbolică ~ value .salariu nominal nominate v.

substituţi ai banilor {depozite bancare etc. etalon.professional .returnable/-reimbursable . notarial.suit . dar are un dividendfix) ~ paymenf .asig.) necotat ~ .aur nemonetar ~ . normal ~ yield curve . a nota.member bank .active inepuizabile norm s.trading association/partnership asociaţie profesională ~ -union .nerambursabil ~ .physical money .listed securities .(. normă.(com. borderou. bancnotă. bilet de bancă v.nesindicalizat ~ -voting share . neachitare ~ .(SUA) bancă nemembră (a Sistemului Federal de Rezerve) ~ .wasting assets . nostro ~ account .nerecuperabil ~ .cont fără dobândă ~ .) curbă normală de randament (referitor la rata dobânzii titlurilor de valoare) nostro pron.investiţie în obiecte de valoare ~ • par cheque .reciprocity .neprofesionist.organizaţie nonprofit ~ .NON-NOT 203 ~ .acţiune fară drept de vot (in adunarea generală a acţionarilor) ~ warranty clause .asig.monetary gold .market economy .(bur.t.taxe notariale ~ deed . factură 3.cec care nu poate fi încasat la valoarea nominală ~ .retragere a plângerii ~ • tariff barriers . standard normal adj.titluri de valoare necotate (la bursă} ~ .(.prime .liability clause .taxable .price competion .care nu este de prim ordin (despre un efect de comerţ) ~ . în care se înregistreazâ toate operaţiunile băncii titulare) notarial adj.act notarial notarize v.) concurenţă care nu se manifestă prin preţuri ~ .monedă bancară/ scripturală. 1.emisiune de acţiuni fâră drept de înstrăinare (emisiune destinată acţionarilor deja existenţi ai unei societâţi) ~ .notar public ~ 's deed .) ~ .) clauză de negaranţie ~ . notă. însemnare 2. de notariat ~ charges/fees . neprofesional ~ .acţiune neparticipativă (care nu participâ la profit.neimpozabil ~ . a protesta (o cambie) . a autentifica / a legaliza la notariat notary s.profit marketing .risc neasigurabil ~ -interest bearing account . a însemna 2.cont nostro (cont deschis de o bancă la corespondentul său din străinătate.quoted .participating share .renounceable issue . bilet.recoverable .monetary investment .t.bariere netarifare (la import) ~ .act notarial ~ 's offîce .notariat note s. notar ~ public .) clauză de exonerare de răspundere ~ .insurable risk .fară reciprocitate ~ .economie planificată/centralizată ~ . efect. 1.marketing nonprofit ~ .neplată.neproductivitate ~ .(fm.profit corporation .productivity .

număr. anulare.) notificare de individualizare a mărfurilor ~ of delivery/receipt . somaţie de platâ ~ to quit .borderou de cheltuieli ~ of fees .broker care tranzacţionează efecte de comert ~ circulation .) novaţie. afiş. înştiinţare. numerotare ~ machine/stamp . înştiinţare 2. lipsă de valabilitate.aviz de primire.depuneri cu avizarea retragerilor ~ of abandonment .venit teoretic/imaginar novation s. avizare. a invalida.avizier ~ deposits .t.aviz de neonorare (a unei cambii) notify v.avizare a interesului asigurat ~ to pay . notificare. a număra.) declaraţie de abandon ~ of a meeting . notificare.bilet la ordin notice s.greutate monetară nummular v. acţiune în anulare number s. aviz ~ of appropriation .) nulitate. contract cu titlu gratuit / fară contraprestaţie null adj.ayizare a scadenţei. a aviza. imaginar ~ income .acţiune pentm declararea nevalabilităţii. teoretic. a abroga nullity s. nud ~ contract . preaviz. (dr. numărare.iar) ~ -board . abrogare nullify v.ştampilă de numâr curent nummary adj.aviz de încetare a plătilor notifîcation s.204 NOT-NUM ~ broker . a anula.t.aviz de dispensă (notă a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunţâ la dreptul de a primi extras de cont separat) ~ of interest declared . 1.contract unilateral. gol. a înştiinţa notional adj. cifră v.nul şi neavenit to render ~ .somaţie de evacuare ~ suit . nul. nummary .anula nullification s. confirmare a primirii ~ of dishonour . notă (intr-un z.t.(mar.aviz de concediere ~ of dispensation . nevalabil ~ and void . invalidare.aviz de convocare (a acţionarilor) ~ to suspend payments . novatiune nude adj.notâ de onorariu ~ of hand . (dr. a numerota numbering s.(mar. anunţ. a notifica. anunţ 3. monetar ~ weight . caducitate (a unui contract) ~ of dismissal . aviz.circulaţis a bancnotelor ~ of expenses .

a ocupa (unpost} ocean 5'. trans-atlantic ~ navigation . parte importantă (a unei cambii.risc de accidente profesionale / de muncă ~ health service serviciu de medicina muncii ~ medicine .navă oceanică / de cursă lungă ~ . persoană care se obligă prin contract. . ocupare (a unuipost) ~ rate .going fleet .boală profesională hazard . activ. obligat. debitor obsolescence s. stăpânire/posesiune temporară. ocupare.) posesiune în virtutea dreptului primului ocupant 5. 1. arendă 3.jurământ/declaraţie la plecare object s.conosament oceanîc ~ freight . a obliga. ocean ~ bill of lading . faţâ. (mar.muncitor temporar ~ sale . avers (al unei monede) 1.navigaţie oceanică/de cursă lungă . a unui titlu de valoare) occasional adj. 1. temporar ~ customers .ergoterapie occupied adj. locatar. a ocupa. ocupant. (dr. creditor obligor s.jurământ/declaraţie la sosire ~ of entry -jurământ/declaraţie asupra importului ~ on departure . ocupat. a lua în pose-siune 2. obiect de activitate (al unei societăţi) obligation s. ocupant/posesor tempo-rar 2. a arenda 3. profesional ~ disease . obligant.0 oath s.t. luare în posesie 2. obligaţie (contractuală) oblige v. a închiria (o casă).plan de pensionare dupâ criteriul profesional ~ psychology . a lega prin contract obligee s. ocazional.grad de ocupare/folosire occupant s. învechire.t.linie de navigaţie oceanică ~ liner navă oceanică de linie.clientelă ocazională ~ hand . 1.navlu oceanic ~ -going craft/ship/vessel .psihologia muncii/ industrială ~ therapy . arendaş occupy v.flotă oceanică ~ going tonnage . perioadă m care cineva este ocupant/posesor 4.) jurâmânt (depus de comandanîul unei nave sau de importator în faţa organelor vamale din unele porturi) ~ of arrival .medicina muncii ~ mobility mobilitate profesională {schimbarea structurii profesionale) ~ pension scheme .tonaj al navelor oceanice ~ line . deţi-nător (al unui post) occupational adj. 1.vânzare ocazională occupancy s. locatar.titular. persoană faţă de care altă persoană se obligă prin contract. uzurâ morală (a unui utilaj) obverse s. arendaş 3. în muncâ ~ population populaţie activă occupier s.

supli- mentar.ore în afara perioadei consumului de vârf ~ . ore suplimentare oddments s. rest ~ months . din adv.navigaţie oceanicâ.navă-tramp oceanică ~ voyage .obiecte desperecheate / disparate.mărfuri de calitate inferioară ~ . ocazional.hire clause .) odd adj. 1. în afara orelor de serviciu ~ . impar 2. liber 3. care nu este maxim.the-job training . fară comandă specială (despre un produs) offal s. rămăşiţe 2. organe 3. lângă 3.standard.lot (de mărfuri) nereglementar. încolo adj. 1. 1. oceanic ~ shipment . de pe. temporar (despre muncâ) ~ .board market .muncă ocazională.combatere a mirosurilor nedorite ~ removal .în afara orelor de serviciu. mirositor ~ goods .sezon mort ~ .expediere transoceanică (de mârfuri) ~ .(SUA) piaţă neoficială/extrabursieră ~ • cover .fară garantii/acoperire (despre o ţară consideratâ ca avănd un risc crescut de creditare) ~ • cuts .even pricing .t.stabilire de tip parimpar a preţului ~ hand/man . tărâţe offer s. care este diferită de cele practicate curent pe piaţă) ~ work . alături de.licenţă permiţând vânzarea băuturilor alcoolice pentru consum la domiciliu ~ .come-shorts . ofertă. a oferi.liber.special {despre rata unei dobânzi. dezasortat (despre un articol) 3. cherestea etc.season/'time . neconsemnat (în documentele oficiale) ~ .muncă ocazională ~ lot . transport oceanic ~ tramp . pl.voiaj oceanic oceanic adj. resturi.persoană care face munci ocazionale ~ job .balance sheet . a prezenta (mârfuri pentru vânzare) . departe de. resturi / rămăşiţe de marfâ odorous adj. (bur.the-record . cupoane ~ .sumă de completare.peak rate .lunile cu 31 de zile ~ number .în afara bilanţului ~ .grade/'quality goods . mărunţiş. excedentar 4. dincolo de 2.deşeuri (de hârtie. 1. în afara orelor de vârf ~ . departe.206 OCE-OFP ~ shipping .număr impar / fârâ soţ ~ size . 1. peşte ieftin/de calitate inferioară 4.peak .neoficial.formare în afara locului de muncă ~ .în afara orelor de vârf.taxă normalâ / în afara orelor de vârf ~ . a da (un preţ) 2. miros ~ control . resturi.) pachet incomplet de acţiuni ~ money .(mar.mărfuri cu miros specific odour s. redus ~ . articole desperecheate/ dezasortate.the-shelf .dezodorizare off prep. (în)depârtat 2.market . preţ (oferit) v.dimensiune specială (la confecţiî} ~ day .license . măruntaie. inferior ~ . desperecheat. a expune.) clauza ineficienţei navei ~ • hour .zi liberâ ~ duty .peak hours .

expert în statistica petrolieră ~ area / land / zone . oficial s. echilibrare.vânător de posturi / funcţii.(bur. persoană ofîcială ~ discount rate .formular administrativ ~ hours . în larg s. referitor la compensaţie / echilibrare v. minister ~ action .executorjudecătoresc offîcial adj. de ţiţei / petrol ~ actuary . zonă de apă din vecinătatea coastei ~ discharge . offshore. persoană căreia i se face o ofertă offerer 5.cont de compensaţie offshore adj.distribuire / livrare de petrol ~ dock . oportunist ~ management .copie legalizată ~ expenses .ore de birou / serviciu ~ hunter . ţiţei. serviciu.platformă de foraj marin . oficiu (al unei administraţiî} 2. (cantitate de} marfă vândută oil s.descărcare în radă ~ fîshery .personal administrativ / de birou ~ stationery .comisionar. carierist. nepregătit office s. funcţionar. petrolifer. funcţie 3. din larg adv. curier ~ building .fumituri de birou ~ work . departament. inspector.grevă autorizată ~ test .vagon-cisternă ~ carrier / ship / tanker / vessel petrolier. a echilibra.probă de recepţie offset s.birotică ~ bearer/holder . produs petrolier adj.) preţ de ofertă (preţul la care sunt vândute publicuhii acţiunile comune) offhand adj.cheltuieli de administraţie ~ form .sector / perimetru / teren petrolifer ~ -bulk-ore carrier .pescuit pe platoul continental offtake s. petrol. a deconta ~ account .ftincţionar superior ~ of taxes .) listă oficială (care conţine cursurile zilei) ~ rate of exchange .inspector sanitar ~ of state .(bur. a compensa.petrot) ~ car .ora oficială ~ list .functionar ~ boy .companie petrolierâ ~ delivery . demnitar 2.notificare. 1.clădire administrativă cu birouri/cu birouri ~ copy . ofertă.muncă de birou offîcer s.(mar.administrator judiciar (al averii falituluî).. birou. adv. lichidator (într-un faliment) ~ strike . improvizat.agent fiscal ~ of the court . 1. persoană oficială. funcţionar. prezentare (de mârfuri pentru vânzare) ~ price .curs de schimb oficial ~ receiver . sediu (al unei firme).bazin pentru petroliere ~ drillboat . depărtat de coastă / litoral. navă petrolieră ~ company . a contrabalansa.t. petrolier.taxă oficială de scont ~ hour .) vrachier combinat (minereu — mârfuri solide în vrac .managementul activităţii de birou ~ staff . compensatie. vânzare. slujbă. comunicare ofîcială ~ automation . ofîţer ~ of health .OFF-OIL 207 offeree s. ofertant offering s. decontare adj.

unidimensional ~ . \. pe. fie pentru cumpârare) ~ • man company .port petrolier ~ industry .teren petrolifer. navă petrolieră old aclj. staţie de pompare finală ~ trucking .plantă oleaginoasă "producing area perimetru petrolifer ~ production .piaţa petrolului. unic.) în contul avariei comune ~ -board bill of lading .sondă de petrol oiler s. vârstnic. piaţa acţiunilor petroliere ~ plant .înregistrat (oficial) ~ sale . oligarhie oligopoly s.(asig. va avea o valoare mai mică decât o acţiune nouă) ~ terms .la livrare ~ demand .capital existent ~ share .perioadă de funcţionare efectivă ~ money .transport de produse petroliere cu nave petroliere ~ terminal staţie de transbordare. mar.de serviciu ~ joint account . în ~ delivery .(bur.condiţii (contractuale) vechi/existente oligarchy s. oligopson omnibus adj.monocultură ~ -dimensional . la.de probă ~ -the-money option .lending .sided/.(mar.în cont comun.208 OIL-ONE ~ field .acordare de credite obţinute din altă sursă ~ license . unul.(bur. mar.(fnar. la o eventualâ emisiune.cărăuş ulterior ~ -cost charges .way market . în vânzare {despre marfâ) ~ order .extracţie / producţie de petrol ~ refinery . petrolier.pensie pentru limită de vârstă ~ account and risk of shippers (asig.societate controlatâ de o singură persoană .rafinărie de petrol ~ shares acţiuni petroliere/ale companiilor petroliere ~ shipment .) în contul şi pe riscul încărcătorilor ~ account of general average . în participaţie ~ .comandat (dar nelivrat) ~ record . schelâ petrolieră ~ harbour / port . oligopol oligopsony s.chei de petrol ~ market . 1.oferit.acţiune veche (care. singur ~ -crop system .transport de produse petroliere cu autocisteme ~ well .cheltuieli generale / de regie ~ credit . bătrân 2.) piaţă specializată (piaţă pe care cotaţiile sunt disponibile fie pentru ofertă. vechi ~ age pension .industria petrolieră .de vânzare ~ sale or return . una 2.) conosament pentru mărfuri încărcate ~ -carrier .) opţiune cu preţ de exerciţiu identic sau apropiat cursului pieţei one adj.licenţâ permiţând vânzarea şi consumul băuturilor alcoolice în local ~ offer . colectiv ~ bill of lading .jetty .) conosament colectiv onprep.pe credit ~ -cycle .la cerere ~ duty .

) licitaţie deschisă ~ policy .piaţă deschisă / liberă ~ mortgage .preţ liber / nefixat ~ quarrying .sindicat deschis (care nu impune condiţii restrictive pentru primirea de noi membri) ~ vote . ocazie.container deschis / fară capac ~ trade . a efectua (modificărî} 1.(fin.ipotecă deschisă (a cărei sumâ poatefî mărita) ~ order .end fund . oneros.comandă de mărfuri la alegerea expeditorului ~ insurance . 1. aflux (de capital) onshore adj.(asig.licenţă generală deschisă (fdrâ restricţii la import) ~ harbour / port . debuşeu 3.asigurare flotantă ~ letter of credit .fond mutual deschis (care vinde un număr nelimitat de acţiuni pe care se obligâ sâ le răscumpere la cerere) ~ general licence .(bur.cont deschis (m baza unui credit) ~ charter .vot deschis opening s.poliţâ de asigurare deschisă ~ credit .) ordin deschis (prdin de tranzacţionare valabil pânâ când este executat sau anulat) ~ outcry .deschis. împovărător (despre condiţii) ~ contract . a deschide ~ account .) curs de deschidere operate v.politica uşilor deschise (politică care permite tuturor străinilor sâ desfaşoare activităţi economice sau sâ emigreze într-o anumitâ ţară) ~ . sarcină.cec deschis / nebarat ~ contract .tarif neunifonn ~ season .capital iniţial . oportunitate. inaugurare 2. a acţiona (o .(bur.întreprindere deschisă (care angajeazâ şi muncitori nesindicalizaţi) ~ space .man market . răspundere.proprietate care constituie o sarcină onerousness s.door policy . de deschidere ~ balance . a manipula. deschis v. obligaţie oneroasă open adj.(bur.ONE-OPE 209 ~ . spre coastă onus s.t. 1.scrisoare de credit deschisă / fâră condiţii ~ market . pescnit) ~ shop . de coastă / litoral adv.credit deschis/nelimitat ~ depot . caracter oneros onflow s. a opera. deschidere.) poliţă deschisă / neevaluată ~ price . post liber / vacant adj.name paper .ended . mar.) piaţa scontului neoficial ~ .bilet la ordin simplu/cu un singur nume (cel al persoanei care se împrumută) ~ • sided contract .sezon deschis (de vânătoare.sold iniţial ~ capital .piaţâ controlată / închisă ~ .spaţiu liber / neîncărcat ~ -top container .(comerţ de) speculă ~ union .contract unilateral onerous adj.contract (cu titlu) oneros ~ property .price/rate .depozit în aer liber ~ discount market .) contract de navlosire deschis (fără indicarea anticipată a porturilor şi a încârcâturilor) ~ cheque . nedefinitivat (despre un contract) ~ .exploatare (de carieră) lazi ~ rates .port deschis ~ indent .(mar.t.contract simplu / deschis ~ cover .

administrare (a unei întreprmderi) 3. de deservire 2. muncitor calificat.) viteză comercială / de exploatare ~ statement . 1.) levier operaţional (măsura în care sunt utilizate costurile fixe în exploatarea firmeî) ~ losses .plan de producţie ~ process . operator ~ mistake .randamCTit.personal tehnic / de deservire ~ plan . a intra în funcţiune operational adj. exploatare (a unei căi ferate. de exploatare.(man. punere în funcţiune.obligaţie executorie . a unei nave etc. de funcţionare/exploatare ~ factors . acţionare (a unei maşinî) 2. capacitate de producţie ~ engineer .) asietâ de exploatare operation s. operaţie (financiarâ) ~ breakdown .) risc operaţional ~ speed .parametri de funcţionare ~ reliability .capital de exploatare ~ company .) pescaj de exploatare ~ efficiency .210 OPE maşinâ} 3. conducere.cheltuieli de ex-ploatare ~ cycle . operaţional ~ assets .a intra în vigoare (despre o lege). a administra (o întrepritidere) 4. tranzacţie.analiza componentelor unei activitâţi ~ chart .parametri de exploatare ~ draft/draught .fişâ tehnologicâ ~ s management . 1.(fin.reparaţii curente / de întreţinere ~ risk .(dr.) 4.) viteză comercială / de exploatare operative adj.proces tehnologic ~ profits . eficace.condiţii de exploatare / funcţionare ~ costs/expenses .venit din exploatare ~ leasing leasing/locaţie operaţio-nal(ă) (locaţie în care locatorul între-ţine şi finanţeazâ activulfix) ~ leverage .(mar.graflc de operaţii ~ line . apt de exploatare.pierderi de exploatare ~ merger fuziune operaţională (fuziune prin care sunt integrate operaţiunile a două companii în speranţa obţinem unor avantaje sinergetice) ~ personnel / staff .(mar.(fin.) eroare operativă / activă (eroare foarte gravâ care anulează un contracf) ~ obligation . în bună stare de funcţionare s.beneficii de exploatare ~ repairs .active de exploatare ~ capital . operaţional.fiabilitate operaţională.linie tehnologică ~ sheet .ciclu operaţional (intervalul de timp dintre cumpărarea de materii prime pentru producţia de bunuri şi încasarea numerarului după vânzarea acestord) ~ data . a exploata (o ca/e ferată. 1. a conduce.management operaţional to come into ~ . tehnic.) situaţie a cheltuielilor de exploatare ~ trim . manipulare.inginer de exploatai'e ~ income .) cercetare operaţională ~ speed .companie operaţionalâ (filiala unei societâţi-holding) ~ conditions .(cont. siguranţă în funcţionare ~ research . o navâ etc.(mar.(mar.) operating adj. activ 2. operativ.

ordonanţâ (juridică.) ~ market . ordine. 1. caracter oportun opportunity s.) ~ 's licence . decret. oral ~ agreement --acord verbal orange adj.alegere 2. 1. hotărâre v. contract cu opţiune (prin care acţiuni sau mârfuri sunt tranzacţionate la o dată şi un preţ specificaf) ~ business / dealing .(fin. persoană angajată în operaţii de bursă 5.( fin.bursă de opţiuni (pentru acţiuni.contract opresiv option s.) a dispune.) conosament Ja ordin ~ blank / form .agent de bursă specializat în tranzacţii cu opţiuni ~ fund .) set de oportunitate (toate datele risc . a face o comandă de ~ at best . 1. oportunitate. mandat poştal 4.(bur.licenţă de transport opinion s. opţiune.registru de comenzi . (dr. oportunitate (de afaceri) . maşinist 2. a hotărî 4.titluri de valoare cu opţiune ~ to double .produse de culoare portocalie (bunuri de consum. a aranja. a ordona 3.lider de opinie ~ poll .OPE-ORD 21i to become ~ . a organiza 2.primă de opţiune (plâtitâ de cumpărătorul unei opţiuni de cumpărare) ~s exchange . opresiv ~ contract . a comanda. anchetă statistică opportune adj.piaţa (mârfurilor) cu livrare la termen ~ stock . operator.t. ocazie favorabilă.opţiune de dublare (opţiune care îi dă drept vânzătorului să vândă un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit) oppressive adj. telegrafist 3. proprietar sau administrator (al unei întreprinderi etc. calitate 5. cerere 3.tranzacţie cu opţiune ~ contract . comandă. telefonist.rentabilitate referitoare la o investiţie) ~ money .(mar. mecanic. portocaliu ~ goods . categorie. tranzacţie cu opţiune / primă.) ordin de cumpărare în condiţiile cele mai avantajoase ~ bill of lading .anchetâ / studiu de opinie. obligaţiuni etc. opinie ~ leader . opţional ~ equipment . oportun oportuneness s.sondaj de opinie ~ survey .a intra în vigoare (despre o lege) operator s.acont (care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestahilite) ~ pool .cartel de opţiuni ~ premium . operator de bursă. ~ cost . succesiune. a sistematiza. 1.echipament opţional (livrat la comandă) ~ extra .accesorii opţionale oral adj. înlocuite în ritm moderat) order s. financiara).contract cu opţiune ~ dealer / operator . decizie. precum articolele de vestimentaţie. ordin de plată. muncitor. clasă.formular de comandă ~ book .) cost de oportunitate (rata rentabilităţii celei mai bune investiţii alternative disponibile) ~ set . ordin.fond de tranzactionare a opţiunilor optional adj. serie 2.

depozit de minereuri organic adj.marinar stagiar/necalificat ~ shares . 1.) dezvoltare organică/ structurală {a uneifirme) organization s. organi-zaţie.(man.flotă de minera-liere ~ charter .capital obişnuit (emis sub formă de acţiuni comune) ~ creditor .titlu de valoare la ordin.marfă de mică viteză ~ income .petrolier ~ yard .creditor general (jară drepturi preferenţiale) ~ damages .mărfuri solide în vrac .' dobândă simplă/ necapitalizaţă ~ partner .daune generale ~ debt .mineralier .venit ordinar (pbţinut din activitatea normală de exploatare) interest .organigramă ~ planning planificare a structurii organizatorice organizational adj.) afacere obişnuită (asigurări de afaceri care nu sunt din sectorul industrial) ~ capital .petrol) ~ carrier/ship/vessel . asociaţie ~ and methods . simplu.ordine a priorităţii ~ of the day .cerea-lier ~ .comportament organi-zaţional ~ buying . structural ~ growth . minereu ~ bed/deposit .aprovizionare institutiona-lizată (m.(mar.dividend neprivilegiat / neprioritar ~ freight . ORD-ORG ~ cheque . organic.dispoziţii de suspendare a plăţii (unui cec) to ~ only .ordin de cumpărare ~ to sell .(asig.coal carrier mineralier .ZV2.) contract de transport pentru minereuri ~ .) vrachier combinat (minereu .ordin de plată.carrying fleet .comandă scrisă ~ note .numai la comandă ordinary adj.(man.ordin de vânzare ~ to transfer .clauză la ordin ~ clerk .mineralier.grain carrier .comandă acceptată ~ in writing . comun ~ business .oil tanker .cec la ordin ~ clause .notă de comandă ~ of ports . organizaţional ~ behaviour . ordine de zi (prezentată în scris) ~ port port pentm instrucţiuni ~ to buy .(mar.ordine de zi ~ paper .comandă de stat ~ for payment/to pay .zăcământ de minereu ~ bulk-oil carrier .recepţioner de comenzi ~ for government account . obişnuit.comanditat ~ partnership societate în nume colectiv ~ seaman .carbo-nier ~ . organizare 2.acţiuni comune/neprivi-legiate ore s.) organizare şi metode ~ chart .ordin de virament ~ s not to pay . ordonanţare ~ in hand . navă mineralieră ~ .odalitatea prin care diversele organizaţii identifică şi evalueazâ produsele pe care doresc să le achiziţi-oneze) .succesiune a porturilor (la încârcare sau descărcare) ~ of priority .mineralier .creanţă neprivilegiată / neprioritarâ ~ dividend .

personal cu serviciu exterior ~ storage . original. (în) afară ~ and home freight .) adj.şomer ~ -ofstock . de export. supralicitant outbidding s. a organiza organized adj.ORG-OUT 213 structure . decuplat outage s.scos din exploatare ~ -ofdate . original. de peste bord ~ delivery .caric / navlu de plecare / ieşire ~ shipment . de expediere s.epuizat ~ -of-the-money option . utilaj 2. 1. ustensile. perisabilitate (a mărfii) ~ time .(man.predare de la bord outbound (mar. 1. supralicitare outboard (mar.t. extem ~ plant .) navlu de plecare ~ ofcommission . muncitori sindicalizaţi ~ market — piaţă organizată / oficială origin ^.timp de pană. care pleacă într-o călătorie îndepărtată (despre o nava) 2.factură originală ~ tare tară iniţială ounce s. echipamenf) outgo s. a înzestra. a echipa. instrumente. organizat ~ exchange bursă oficială labour sindicat. cu destinaţia în străinătate. 1. vânzător (de îmbrăcăminte. original. a oferi mai mult (la licitaţie) outbidder s. autentic s.cost iniţial/istoric ~ invoice .acumulare primară / primitivă ~ cost .t. 1. cheltuieli outgoing adj. oprire a funcţionării (unui utilaj din cauza unei pene de curent).opţiune cu preţ de exerciţiu superior cursului pieţei ~ -of-work .partener care iese din firmă . de plecare.t.încărcătură expediată outcry s. origine (a mârfîî) original adj. iniţial 2. extem ~ harbour / port . oprit.(mar. în afara bordului. vânzare la licitatie 2. exterior. comerciant.depozitare în aer liber outer adj.şomer. a arma (o nava) outfîtter s.stare exterioară {a mărfii încărcate) outfit s. a întrece la greutate outbid v. 1. a utila 2. expediat într-un port străin sau îndepărtat (despre marfâ) ~ freight .(mar. armare (a navei) v.(mar. exterior.factură de vânzare ~ partner .t. pl.învechit. cheltuieli ~ freight . uncie (unitate de mâsură pentru greutate) out adv. scule.) adj. a cântări mai mult decât. a supralicita. 1. stricat ~ -of-place . (bur.) navlu de plecare ~ invoice .port exterior ~ condition . echipament. 1.) navlu dusîntors ~ freight . durată a ieşirii din funcţiune outbalance v.) negocieri cu voce tare / prin strigare outdoor adj.) stmctură organizaţională organize v. exterior. perioadă de inactivitate 2.instalaţie în aer liber / deschisă ~ staff . fumizor (de echipament) 2. ieşit din uz ~ -of-order defect. exemplar prim ~ accumulative . în aer liber.

producţie. piaţă de desfacere.(mar.preţ / curs maxim ~ storage .214 OUT outlay s.normă de producţie outsell v.membru al consiliului de administraţie neangajat permanent ~ financing .t. remarcabil. parte exterioară 2. productivitate ~ level .) voiaj în'străinătate outweigh v. neachitat.) caric de plecare. 1. greutate netă a caricului descărcat (la sosirea naveî) ~ report .) conturi debitoare ~ claim / debt .) navlu de plecare ~ payment . randament 2.i. a devansa (un concurent) outturn n.mostră din marfa preluată ~ weight . 1. o mstituţie etc. a lucra mai repede sau mai bine decât outworker s. număr / măsură / talie foarte mare (/a îmbrâcâminte) adj. pendinte s.raport de descărcare ~ sample . a obţine mai multe voturi decât outward adj. 1. exterior. a depăşi în greutate outwork s. exterior.creanţă / datorie restantă ~ interest . important 2. exterior. randament. a valora / a costa mai mult decât outvote v. de talie foarte mare outsized adj. productivitate. nesolutionat.bound .dobânzi neachitate / restante ~ liabilities . străin (persoanâ care nu face parte dintr-un cerc. neamortizat 3.t.productivitate pe om-schimb ~ standard . a cântâri mai greu decât. (bur.coeficient de eficienţă.cu destinaţie / în dmm spre un port strâin (despre o navă) ~ cargo .) 2.productivitate pe om-oră ~ per man-shift .plată efectuată ~ voyage .angajamente neonorate / restante ~ payment . lucrător la domiciliu .t.finanţare extemă ~ market .broker neoficial ~ director .lucrător la domiciliu outsider s. (cont.(mar. 1.impozit indirect outlet s.{mar. pl.depozitare în aer liber ~ worker .piaţâ neoficială ~ port . capacitate de producţie ~ area . restant. lucru la domiciliu / în afara fabricii v. litigios.) previziune (a cursului ucţiunilor) output s. 1. marfă de export ~ freight . a întrece.t. hârtie defectă (în comerţul cu hurtie) adj. a cheltui ~ tax . de talie foarte mare outstanding adj.(mar. outsider. extem 2. extem.t.nivel de productie ~ per man-hour .plată restantă outstrip v.) conosament al mărfurilor de export ~ .avanport ~ price . excesiv (despre preţuri) ~ broker .sferâ de producţie ~ coeffîcient / factor . de export ~ bill of lading . maxim. pl. broker neoficial outsize s.greutate descărcată / predată (de o navă) outvalue v. 1. producţie 2. cheltuieli v.t. debuşeu outlook s. a se vinde mai bine sau mai scump decât (o altă marfa) outside s.

acord global ~ balance .) a cumpăra m plus faţă de capacitatea de a oferi acţiuni suplimen-tare în anumite situaţii overcapacity s. a cumpăra m cantităţi prea mari. 1. a întrece în greutate overbid v. outbid overbidder v. outbidding overbought adj. preţ excesiv v.t.livrare întârziată ~ payment . de gabarit ~ agreement .titluri de valoare necotate / vândute neoficial overall s.) balanţă globală (suma tuturor tranzacţiilor autonome sau oficiale fînanţate cu sau fara folqfirea rezervelor) ~ cost . supraevaluare.certificat vamal pentru rambursarea surplusului de taxă vamală overestimate s. (bur. neacoperire (a unui mandat de platâ) overdraw v. a supraîncărca overbuy v. capacitate excesivă (de producţie faţă de cerere) overcapitalization s.în plus sau în minus ~ ship's rail .t. surplus de taxă vamală ~ certificate . salopetă.(fin.cambie cu scadenţa depăşită ~ debts arierate ~ delivery .i.î. depăşit ca termen ~ bill . a supracapitaliza overcharge s. overdraft. lângă adv.t. 1. a supraevalua. excedent ~ or under . a supraîn-cărca 2. total. exagerat. 1. a nu avea acoperire overdue adj. în plus. supraextins (despre o afacere care ruleazâ şi produce mult mai mulţi bani decât valoarea activelor curenîe) . 1. peste.t. sumă cu care s-a depăşit contul în bancă.i. suprapreţ. 1.plată întârziată overentry s. surplus. excedent (de greutate) v. a depâşi {contul) în bancă 2. a supraestima overextended adj. a cere un preţ prea mare pentru v.preţ global ~ dimension . a da dispoziţii de plată fară acoperire. global. excesiv s.OVE 215 over prep. restant.) piaţâ supraevaluată overburden v.medicament care poate fi cumpărat fară reţetă medicală ~ -the-counter market . deasupra.t. dincolo de.producţie totală / globală ~ size . deviz exagerat v. supraevaluare 2. supracapitalizare overcapitalize v. 1. 1. depăşire a contului în bancă. supraestimare 2. a cântări mai mult decât.(mar. outbidder overbidding v.(bur. la. supraîncărcare 2. surplus. cont descoperit 2. supraevaluat. a supraevalua (capitalul unei societăţi prin emiterea unui număr prea mare de acţiuni în raport cu o politicâ fînanciară judici-oasâ sau cu activele nete ale companiei respective) 2.t.gabarit overbalance 5.) peste balustrada navei (formulâ dintr-un conosament care aratâ că responsabilitatea armatorului faţă de caric începe când încărcâtura trece de balustrada naveî) ~ -the-counter drug . supraestimat ~ market . întârziat. a elibera (un cec) fară acoperire v. general. echipament de protecţie adj. aîncărca lapreţ overdraft s.piaţă neoficială / extrabursieră ~ -the-counter securities .dimensiuni de gabarit ~ output .

1. a depăşi limita cheltuielilor overstock s.port cu alimbare oversize s.t.i. peste ocean. plată excesivă.t. investiţie excesivă overinvoice v. care. supraasigurare overinsure v. a anula (decizii) oversea(s) adj. a verifica (o maşină etc. 1. peste hotare ~ investment . navlu suplimentar overfund v. a respinge (reclamaţiî). a supraaprecia overrule v.) cheltuieli generale/de regie ~ charges / costs / expenses cheltuieli generale/de regie ~ price . supraproductie . a suprastoca. a cheltui excesiv. {mar.t.î) peste bord ~ port . o emisiune de acţiuni) oversubscription s.t. supraveghetor oversell v.t. suprasarcină v. a plăti prea mult pentru overpayment s. (şipl.t.t.t. a repara overhead adj.i.) stivuire inversă oversubscribe v. a supraîncărca overpay v. de peste mare. peste mare.216 OVE overfreight s. a supraasigura overinvest v.t. (fin. reparaţie capitală v. a vinde folosind campanii promoţionale agresive overside adj„ adv. 1. supraemisiune (de acţiuni) overland adj. subscriere excedentarâ oversuplly s. revizie generală 2.) overstowage s. suprasubscriere. (fin.) overhang (emisiune excedentară de titluri de valoare care poate determina o scâdere accentuată a cursurilor sau sumâ mare de dolari SUA existentâ în afara ţârii.rută terestră overlend v.navă de cursă lungă ~ shipping .livrare / predare peste bord ~ delivery clause . (mar. convertită în altâ monedâ. global (despre preţurî} s.investiţie în străinătate ~ market . a produce prea mult faţă de (cerere sau cantitatea prevâzută) overproduction s. supraproducţie ~ crisis . exterior (despre comerţ) adv. a vinde mai mult decât se poate livra sau există în stoc 2.) supranavlu. supraofertă. a supraevalua.piaţă extemă ~ ship / vessel .) 1. a aproviziona excesiv (piaţa.t. supradimensiuni overspend v.i.t. pe uscat ~ route .) peste bord ~ delivery . în străinătate.clauza livrării/ predării (marfi. suprastoc. a subscrie excesiv / peste necesităţi (un împrumut. un magazin etc.t. a revizui. surplus. strâin.) a vinde surplusul de titluri de stat overhang s.comert exterior / maritim overseer s. excedent overproduce v. stoc excedentar/supranormativ v. a factura la preţuri mărite (excesiv) overinvoicing s.criză de supraproducţie overrate v. de peste ocean. sumă plătită în plus overplus s. a investi excesiv overinvestment s.preţ global / forfetar overinsurance s.transport pe mare ~ trade . a credita excesiv (despre o bancâ) overload s. facturare la preţuri mărite overissue s. (mar. de peste hotare. poate antrena scăderea cursului de schimb) overhaul s. supraîncărcătură.

1. în surplus overwork s. posesor 2. a exploata v.t. muncă suplimentară 2.agent al armatorului ~ 's equity . supraevaluare. ore suplimentare. a desfâşura activităţi comerciale peste disponibilităţile de capital sau cerinţele pieţei overtrading s.t. 1.i. personal s. peste orele/programul obişnuit de muncă ~ ban .interdicţie de a executa ore suplimentare ~ goods .) tonaj excesiv {numărul navelor de transport depaşeşte cu mult cererea) overtrade v.plată pentru ore suplimentare ~ request . de obicei un detailist important) to come into one's ~ .) valoare netă (valoarea unei societăţi reprezentând activele totale minus pasivele totale) ~ 's risk .marcă proprie/de comert (nume de marcă atribuit unui produs de catre un intermediar. a supraevalua. a istovi. a stăpâni.î. supragreutate.director-proprietar ~ 's agent . a supraestima overweight s.mărfuri neridicate în termen ~ payment .i.ore suplimentare.(pe) riscul proprietarului sau al armatorului ownerless adj. propriu. referitor la orele suplimentare adv. muncă excesivă / istovitoare v. drept de proprietate ~ costs . greutate excedentară. ore suplimentare. proprietate. a poseda. a munci excesiv owe v. a supraimpozita.) armator ~ and charterer .t.OVE-OWN 217 overtax v.cerere de vămuire în afara programului ~ work . a extenua.i. a datora v. desfaşurare de activităţi comerciale peste disponibilităţile de capital sau cerinţele pieţei overvaluation s. proprietate.t. muncă suplimentarâ overtonnage s. a fi dator owing adj. avere v. datorat. de plată own adj. supraestimare overvalue v. fară proprietar ownership s. plată pentru ore suplimentare adj.armator şi navlositor ~ -manager . impunere excesivă overtime s.(fîn. 1. (inar. restant. a impune excesiv overtaxation s. excedent de greutate adj.cheltuieli de armare (a navelor comerciale) . a avea m proprietate ~ brand/label .a intra în posesia bunurilor sale to work on one's ~ a lucra pe cont propriu owner s. 1. muncă suplimentară 2. proprietar. posesiune 2. {mar.

stivuire) 2. (mar.industria conservelor ~ list / note / sheet / slip . pachet. a împacheta ~ . împachetare.pachet. marfâ paletizată ~ -carrying ship / vessel .ambalajul inclus în preţ ~ industry / trade . împachetare. platformâ mobilă (de încârcare.) 1. 1. utilitară ~ cargo .acord / contract global ~ freight .gara de coletărie packing s.greutate cu ambalaj packer ^.sistem de livrări complexe (materiale.(SUA) asigurare globală {care acoperâ mai multe riscuri sau asigură o proprietate în diverse locurî} ~ machine .încărcătură pe paletă ~ operation .mărfuri în baluri ~ paper . de ambalaj v. l.inventar de ladă ~ paper . ambalare 2.maşină de împachetat ~ store . fructe etc. ambalaj ~ agent / material .pânză de ambalaj ~ cardboard . împachetator. ambalat ~ weight .pachebot ~ station .navă pentru mărfuri paletizate ~ load .ambalajul facturat separat ~ included .ladă de ambalaj ~ charges / expenses . taxe vamale pe baloturile de mărfuri v. pânză de sac pentru ambalaj pallet s. 1. a împacheta. împachetat. ambalaj 2.t. ambalaj 2. navă poştală mică v. balot.excursie cu itinerar prestabilit (de agenţia turistica) packed adj. pacemaker pack s. ambalator.) paletizare . consultanţa) ~ tour .P pacemaker 5. navlu pentru mărfuri generale ~ goods .t. pacemaker pacesetter v.mărfuri în ambalaj-tip ~ insurance . ambalare 3.t. cheltuieli de ambalaj 4.material de umplutură ~ canvas / cloth / linen . servicii. 1.paletizare palletization s.) mărfuri generale. a ambala ~ car .(SUA) magazin în care băuturile alcoolice se vând exclusiv în recipiente închise ~ system .furgonetă de coletărie. pachet. maşină de ambalat 2. muncitor care determină norma pacer v.presă de împachetat / balotat packsack s. a ambala 2. (mar. angrosist sau exportator de conserve alimentare packet s. colet.boat . 1. paletă. colet 2.) puse pe piaţă (intr-un sezon) adj.caric de colete.hârtie de ambalaj package s. balot. a pune în cutii de conserve ~ goods .hârtie de ambalaj ~ plant -fabrică de conserve ~ press . a conserva.(mar. 1. a împacheta.cheltuieli de ambalare ~ extra .carton de ambalaj ~ case . coletărie ~ deal . cantitate de conserve (peşte. bal.

piaţă paralelă (la preţuri mai ridicate. părinte ~ bank .articole de papetărie ~ industry industria hârtiei ~ mill .formular ~ company . piesă.serviciu cu produs redus ~ -time worker . acte de identitate.a face colete de mărfuri parent s. lot (de pămânf) 2.rată neoficială / paralelă (de schimb) ~ standard . valoare nomi-nalâ adj. 1.bani de hârtie.) s.ga7.companie de factaj / mesagerie ~ of goods .livrare parţială ~ loss .curs de panică / foarte scăzut paper 5'.pachet de acţiuni ~ office .societate-mamă ~ house . cu livrare imediată} ~ rate (of exchange) . şomer partial ~ truckload . parţial ~ delivery .bilet de bancâ.clauză de paritate part s.f.vagon de coletărie / mesagerie ~ cartage .fabrică de hârtie ~ money .(mar.paritate de schimb ~ value .bancă centrală ~ company .valoare nominală parallel adj.(fin.serviciu de mesagerie ~ delivery company .clauză de paritate ~ of exchange .a împărti mărfuri în loturi to ~ up goods .) navlosire parţială ~ delivery .) etalon dublu parcel s. parte 2. fapt care atestă existenţa contractului) . hârtie 2. titluri de valoare 5. a distribui 2. a împărti. pachet.vagon incomplet ~ . monedă fiduciară ~ profit . acont ~ performance .) factaj ~ delivery / post / service .) pierdere paţială .importuri paralele (din ţări cu preţuri mai scăzute decât cele din propria ţara) ~ market . (şi ~ out) a parcela. document. a face colet din. paritate ~ clause . pl.PAN-PAR 219 panic s.t. lot/partidă de mărfuri v. bancnote ~ goods .livrare partialâ ~ owner . piesă 3.plată partială.tarifde coletărie / mesagerie ~ station . 1.(c. 1. a împacheta ~ car .-time employment / job . 1.gară de coletârie/mesagerie ~ traffîc .îndeplinire partială (a obligaţiilor contractuale.) etalon-hârtie ~ title titlu/certificat de proprietate par (/m. referitor la valoarea nominală ~ clause .transport nevagonabil (cu vagon incomplet) partial adj. documente de serviciu 4.(asig. paralel ~ imports . element 3. a împacheta în hârtie ~ blank .firmă / casă de comert centrală ~ store .birou de mesagerie ~ rates .truckload consignment . participare.lot / partidă de mărfuri' ~ of shares .(fin.coproprietar. parcelâ. obligaţie ~ cargo charter . de hârtie v. panică (pe piaţa financiara} ~ price .magazin central (al unui lanţ de ma.profit scriptic/teoretic ~ standard . colet. paritate 2. parte. ziar adj. parte.societate de investiţii ~ currency . act.ine) parity s. 1. coarmator ~ payment . sarcină.muncitor cu program redus / normă parţială.t.trafic de coletărie/mesagerie to ~ out goods .

autorizaţie. transbordare 4.) 2.t.(asig. a specifica partner s. participaţie ~ account . participant particular s.societate în nume colectiv ~ limited by shares .credite sindicalizate (ofertă de fonduri făcută de mai multe bănci pentru a susţine un credit mare) participator s.(mar. permis (de liberă trecere).participaţie a asociaţilor.caiet de sarcini particularize v.călătorie de înapoiere (a navei comerciale) ~ out . 1. (dr. participare. şenal navigabil v.navă mixtă (câlători şi marfa) ~ and goods train . câlător ~ aircraft / plane .contract de asociere/societate ~ firm . a fi votat (despre un proiect de lege) ~ of goods .societate în participaţie ~ power .t. camet de economii 2.parte în litigiu pass s. trecere. cotă-parte la o asociaţie to enter into ~ with smb.obligaţiune participantă (la beneficiî) ~ insurance . coridor 2. (fin. 1. pasager.a lua pe cineva ca asociat party s. traversare (pe mare sau cu avionut) 3.plată partială. specificatie adj. 1. registru de marfâ (luată pe credit) passenger s.asociere fâră contract ~ capital . particular.acţiuni preferenţiale de participare participation s. votare. legitimaţie 2.parte în culpă ~ concerned . a vota (iin proiect de lege) 3.i.) parte ~ at fault . acont participating adj. participare 2.(SUA) asigurare mutuală ~ policy .t. 1. into ~ . mar. caracteristică.) parte v.220 PAR-PAS ~ payment .) 3.parte în drept ~ to a case . a se asocia cu partnership s. 1.parte în cauză ~ to a contract . a face o înregistrare.capital social ~ deed .procură specială ~ s of sale . partener.parte la contract ~ to a dispute . călătorie. a circula. navigabil 2. voiaj. asociere. a trece (vama) 4. a pune în circulaţie (bani) 2. a fi valabil (despre bani etc. asociat 2. L livret de bancă. a pronunţa (o sentinţâ) v.) zile de traversadâ ~ home .societate în comandidă pe acţiuni ~ share . . a trece (în cont etc. 1.) avarie particulară ~ partnership .bac ~ days . detaliu. participant ~ bond . aprobare (a unui proiect de lege) ~ boat . 1.autorizaţie / permis de ridicare a mărfurilor passable adj.avion de pasageri ~ and cargo ship .tren mixt (călători şi marja) . pasaj.parte interesată ~ entitled . participaţie (formă de asociere) ~ at will .călătorie de ducere {a navei comerciale) passbook s. carosabil.) în circulatie passage s.poliţă de asigurare cu participare (la beneficiî) ~ preference shares .cont de participaţie ~ loans .a se asocia cu cineva to take smb. calitate de asociat/ partener. (dr. pasă de navigatie. special ~ average .

tarifpentru călători ~ shipping .t.PAS-PAW 221 ~ boat/carrier/ship/vessel .) exerciţiu trecut patent s.trafic de pasageri ~ train . mostră. patent adj.a i se acorda un brevet to work a ~ . (dr.descrierea brevetului to apply for a ~ . structură ~ book . pasiv ~ balance . trecut. autovehicul de călători passive adj.tonaj al navelor de pasageri ~ traffîc .drepturi de brevet ~ specification .due bill . amanetare .t.) compensatie anterioară ~ .încălcare a drepturilor de brevet ~ law . a pune gaj pawnable adj. garantie v.venit pasiv ~ income generator .cartel pentru schimbul de licenţe asupra brevetelor de inventie ~ rights .obligaţiune pasivă (fărâ dobănda) ~ commerce .pasager-milă (unitate de transport) ~ rates .datorii pasive ~ income . anterior ~ consideration .oficiu de brevete ~ owner . a amaneta.împutemicire pasivă (m care mandatarul nu are nici o sarcină activâ) passport s.} comert pasiv (transport al mârfurilor de export cu navele altei ţărî) ~ debts .titular al unui brevet ~ pool . sărăcie pauperize v.(dr. amanet.autoturism. patentat v.transport de pasageri (pe mare) ~ service/transport .protecţie prin brevetare ~ documents .legea brevetelor ~ letter . a sărăci pawn s.(mar. a patenta ~ agent . sărăcie extremă pauperization s.autorizatie de brevet ~ life / period .balanţă comercială pasivă / deficitară ~ trust .t. 1. care poate fi amanetat pawnage s. eşantion 2. titular al unui brevet / patent patrimony s. a breveta. paşaport past adj.agent pentru brevete ~ coverage .termen de valabilitate a brevetului ~ office .a cere un brevet to be issued a ~ .literatură de brevete de invenţii ~ fees / tax .generator de venit pasiv ~ trade balance . brevetabil patentee s.) patrimoniu pattern s.navă de pasageri ~ list/manifest .caiet cu mostre ~ of prices . model.listă/manifest de pasageri (îmharcaţi pe o navâ sau într-un avion) ~ mile .a exploata un brevet patentable adj.tren de călători ~ vehicle . pauperizare.structură a preţurilor pauperism s. gaj.bilanţ pasiv / deficitar ~ bond .certificat de inventator ~ licence . brevet.(fin.gară de călători ~ tonnage . a pauperiza. brevetat.transport de pasageri ~ station .taxă de brevet ~ infringement .cambie cu scadenţa depăşită ~ year . pauperism.

1. 1. productiv (despre zăcâminte. (out) a plăti / a achita în rate mici 7. 1. amanetator.ordonanţare de plăţi ~ rise .plată pe măsura efectuării operaţiilor sau din încasările curente ~ cash . a plăti 2.arie / zonă (petroîiferâ) productivă ~ as per endorsement .domiciliatar (al unei cambii) ~ capacity .i. a plăti. (into) a plâti în (cont curent) ~ as you earn . terenuri) 2. indemnizaţie. primitor {al unei plâţi.plătibil la prezentare ~ to bearer . profitabil ~ agent . a achita 8. (in) a plâti în cont curent 5. plată. mimte de pietate pay s.îngheţare a salariilor ~ gravel .222 PAW-PAY pawnbroker s. a plăti.) exigibil ~ area .plătibil la ordin paycheck s.grile de salarizare .(mar. casierie ~ freeze . cu plată (despre aparate. 1. birou de plăţi payload s. soldă.spor de salariu ~ scales . zi de plată (a salariului) payee ^. cămătar. 1.casierie.) zi de lichidare 2.casă. a achita (la timp) v. a amortiza 6. salariu. plătibil 2. a restitui 3. ~ television .) exigibilitate payable adj.plătibil în rate ~ in advance . mecanisme) v. (in) a plăti cotizaţiile regulat 4.plătibil cu anticipaţie ~ net cash .casierie.televiziune cu taxâ / abonament ~ . (dr. (back) a rambursa. beneficiar. (off) a plăti/a achita integral. casier . 1. a aduce profit. cel ce dă în gaj pawnshop s.solvabilitate. posibilitate de plată ~ deadweight . birou de plăţi ~ order issued .plata în numerar (formulă pe un cec) ~ zone . diumă adj. rentabil. onorariu. cel ce dă împrumut pe gaj pawnee v. a plăti.plătibil la cerere ~ on presentation . sarcină utilâ / comercială.zonă (petroliferă) productivă payability s. (over) a plăti mai mult (cu o anumită sumâ).zăcământ aluvionar cu conţinut industrial de aur ~ offîce .plătibil la scadenţă ~ at sight . capacitate utilă paymaster s. (SUA) salariu plătit prin cec payday s. casă de amanet.plătibil la purtător ~ to order . productiv (despre zăcâminte. a fi profitabil 3. proprietar al unei case de amanet. (up) a lichida o datorie.plătibil la vedere ~ by instalments . de plată 2. pawnbroker pawner î. turnichet (care funcţionează dupd plata taxei. (dr.through securities .impozitare la sursă a venitului ~ as you go . plătitor paygate s. (down) a plăti în numerar / pe loc 4.t. terenuri) 3. introducerea cartelei) ~ desk . a achita 2.plătibil în numerar fâră reducere ~ on delivery . care plăteşte.plătibil la livrare ~ on demand .plătibil prin andosare ~ at maturity . (bur.) capacitate de încărcare netă / utilă ~ offîce .titluri de valoare emise în baza creditelor ipotecare paying adj. al unui efect de comerf) payer s.

financiar 2. defraudator pecuniary adj.PAY-PED 223 ~ general . pasibil de amendă peddle v. peck (unitate de mâsură pentru capacitate) ~ order .i.plată parţială (a unei datoriî) ~s received . vărsământ ~ after delivery . plată. bănesc.abordare bazată pe scheme de plată (metodâ de monitorizare a creanţelor.plată restantă ~ in cash / specie .ordin de plată ~ patterns approach .asigurare de viaţă cu prime achitate / reţinute din salariu payslip s.acord de plăţi peculate v.plată prin virament ~ countermanded . funcţie de casier payment s.plată fracţionată ~ in due course . în care efeetele comerciale de primit sunt legate de vânzârile din luna de origine) ~ record .productie maximă ~ value . fişă de calcul (net) al salariului {care însoţeşte plata acestuid) peaceful adj. pecuniar.mijloace de plată ~ of balance .unitate de plată payoff^.plată contra ramburs ~ in advance / anticipation .plată la termenul cuvenit ~ in full . pedlary pedlar s.plată a soldului ~ on account .plată în numerar ~ in driblets .randament maxim.plată pentru onoare / sub protest (a unei cambii) ~ forward .plăţi primite ~ terms . a delapida.functionar însărcinat cu plata şi evidenţa salariilor ~ deduction insurance .ore de vârf ~ load .plată integrală ~ in kind . şef al serviciului financiar paymastership s. paşnic ~ picketing .plată în funcţie de producţia realizată ~ by transfer .t. a face comerţ ambulant peddler v. a face comert ambulant cu v. a detuma (fonduri publice) v.valoare maximă ~ year . delapidator.plată partialâ ~ media .î'.) condiţii de platâ ~ unit . productivitate maximă ~ hours .sarcină / încărcătură maximă ~ output .evidenţă a plăţilor (la un credif) ~(s) agreement . plată.casier-şef.pichetare paşnică (de către greviştî) peak s.t.plată în natură ~ in part .plată în rate ~ by results .an-record / de vârf peck s. 1. stat de salarii ~ clerk .plată la vedere ~ by instalments .plată contramandată ~ for honour / supra protest . plic cu salariul în numerar (incluzând şi fişa de calctil a acestuid) payroll s. pedlar peddlery v. retribuţie.plată anticipată ~ in arrear . amortizare paypacket s. vânzător ambulant .(com. a defrauda statul peculator s. vârf ~ effîciency .plată după livrare ~ against documents .plată contra documente ~ at sight .

t. de persoanâ ~ cent . a acorda o pensie ~ fund fond de pensii ~ scheme .) trecut pe contrapagină ~ day / diem .(SUA) titlu de valoare vândut la preţ scăzut (pentru mai puţin de un dolar) pennyweight 5. curs de schimb susţinut (de guvem) v.câştiguri supuse reţinerilor pentru pensie ~ service . reţinut ~ demand . prin.distribuitor automat ~ stock . 1. marfâ a negustorului ambulant peg s. care are dreptul la pensionare (despre persoane) 3. penurie perprep. a pensiona. penny. procentaj. preţuri etc.cu poşta ~ procuration / procurationem . peni (monedă divizionarâ engleză) ~ bank .la sută contra . penal ~ code . a stabiliza (piaţa. pennyweight (unitate de măsnrâ pentru greutate) pension s.pe zi ~ manhour .) cu lichidare la sfârşitul lunii ~ weather working day .bancă / casâ de economii (care acceptă depuneri mici} ~ -in-the-slot machine . 1.a pensiona pe cineva pensionable adj.vârstă de pensionare ~ emoluments . daună penalizatoare.cerere controlată ~ inflation .) penal adj. pensionat pensioner s. pensionar pent-up adj.inflaţie controlată penury adj.clauză de daune . a penaliza penalty 5.) metoda procentului din vânzări (inetodâ de .pe zi lucrătoare. pensie v.(bur. cu ~ annum . 1.analiză procentuală ~ contributions .pe lună ~ post . per 2.) cu lichidare la mijlocul lunii ~ messenger .prin curier ~ month / mensem .caric/încărcătură cu penalizare ~ clause . comert ambulant (de mârunţişurî} 2.dobândă penalizatoare penetration s.(cont.cote procentuale ~ of sales method .224 PED-PER pedlary s.(bur.(cont. a susţine. penalizare.interese dockage .t.pe om-oră ~ medio .pe an ~ capita . susceptibil de reţinere pentru pensie (despre venituri) ~ age .penalizare pentru folosirea danei peste termenul stabilit ~ for nonperformance of contract -daune contractuale ~ interest . pe.prin procurâ ~ ton . penetrare ~ strategy strategie de penetrare (pe o piaţă) penny s. .ani de muncă (socotiţi la calcularea pensiei) pensionary s. 1. pensionar adj.plan de pensii to grant a ~ to smb. de pensie 2.interese ~ cargo .cod penal penalize v. în mâsura în care starea timpului o permite percentage s. de pensie/pensio-nare {despre vârsta) 2.t. daune . controlat. procente ~ analysis .pe tonă ~ ultimo .pe cap de om.

serviciu periferic (care este oferit pe lângă serviciile bancare de bazăfără comision) ~ workers . îndeplinire (a unui contract. a îndepiini (un contract. ireproşabil.) clauza pericolelor mării period s. exact v. productivitate.PER previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferiteîor posturi de bilanţ ca procent din vânzări şi apoi înmulţirea acestor procentaje cu vânzârile viitoare estimate pentru a realiza bilanţuri pro foriîia) perch s. pl.) perioadă analizată. complet.(cont. ciclic s.(fin. mărfuri perisabile ~ goods / freight .scrisoare de garanţie bancară de executare (a contractului) ~ fund . executare. risc ~ point . a executa ~ competition . exerciţiu trecut periodical adj. fin. a finaliza. pericol. standard de operare (controlul utilizdrii terenurilor industriale) ~ test .(asig.durată de exploatare ~ under review . a perfecţiona. o obligaţie etc. alterabil s. randament ~ appraisal . mar.(bur.calitate ireproşabilă ~ ream . apreciere a execuţiei ~ bond .creştere periodică ~ inventory .indice de calitate ~ • related pay . intact 2.investiţie pe termen lung ~ loan . a îmbunătăţi 2.adresă pennanentă ~ assets . periodic. pennanent ~ address .active imobilizate.(SUA) punct periculos (sub care reducerea tarifelor vamale la import prejudiciazâ economia naţională) ~s of the sea clause .trafic de mârftiri perisabile permanent adj.(man.standard de performanţă. periferic ~ service . a unei obligaţii etc.retribuţie în funcţie de performanţe ~ standard .client permanent ~ debt .datorie consolidată ~ employees .cambie la termen ~ costs .probă de exploatare / funcţionare peril s.plăţi periodice peripheral adj.t.) inventar periodic ~ payments . tennen ~ bill .) muncitori periferici (mutaţi în interes de serviciu) perishable adj.împrumut consolidat .venit permanent ~ investment .top (de hârtie) perform v.piaţă perfectă (cu competiţie perfectâ) ~ monopoly .apreciere a capacitătii (unui salariat). publicaţie periodică ~ increment .mărfuri perisabile ~ traffîc .costuri fixe ~ of service . prăjină (ynitate de măsură pentru lungime) perfect adj.. 1.) performance s. 1.salariaţi permanenţi ~ income .) 1.concurenţă perfectă ~ entry . durată. perfect.monopol perfect / total ~ quality .t. perioadă. capital fix ~ customer . a executa.) asigurare perfectă împotriva riscurilor ~ market . 1. perisabil.declaraţie vamală definitivă ~ hedge . corect.garanţie de executare (a contractului) ~ index .fond mutual cu investiţii pe termen scurt ~ guarantee .

avere mobiliară personnel s.producţie continuă ~ residence .cec personal (al unei persoane fizice) ~ liability insurance .reducere a procentului de impozitare ~ assets . valută forte ~ output .(mar.) perpetuitate (flux de plăţi viitoare egale estimat să continue veşnic) 2.certificat de scutire de vamă pentru o marfa de consum intem to take out a ~ .obligaţiune perpetuă ~ inventory .impozit asupra venitului personal ~ identification number .active mobiliare ~ cheque .dosare (individuale) ale salariaţilor management managementul resurselor umane ~ plans . beneficiu marginal. 1.) conturi personale ~ allowance / relief . personal.programe ale salariatilor ~ policy . câştig întâmplător 2.monedă stabilă. 1. calificare etc.) mobiliar ~ accident and sickness insurance asigurare de persoane contra accidentelor şi bolilor ~ accounts .anuitate perpetuă ~ bond .) .fişa salariatului (de studii. indemnizaţie specială 3.garanţie personală.plan personal de investiţii (m titluri de valoare) ~ estate / property .) inventar permanent (menţinut la zi) ~ credit .a obtine un permis / o licenţă perpetual adj. 1. câştig suplimentar. permanent ~ annuity .î. personal.asigurare de răspundere personală ~ loan .sector privat (fn economie) ~ security . privat 2.comandă permanentă (pentru aceîeaşi mărfurî) perpetuity 5'. permis.şef al serviciului de personal ~ files /records .împmmut personal (acordat de o bancăfâră garanţiî) ~ sector .oficiu de plasare a fortei de muncă ~ department . admisibil. experienţâ.acţiuni nominale personalty s.226 PER ~ medium . efectiv. (dr.(cont.proprietate mobiliarâ ~ income tax . bacşiş personal adj.) proprietate mobili-ară. salariaţi ~ agency . perpetuu.) posesiune pe termen nelimitat perquisite s.serviciu de personal ~ director/manager . (dr.investiţie personală/ financiară {investiţie în valori mobiliare) ~ order .încârcătură permisă permit ^.cod personal de identificare (al clientului unei băncî) ~ investment . pennis ~ draft / draught .credit personal (reputaţia unei persoane care îi permite să obţînă mărfuripe credit) ~ equity plan . a permite.politică în materie de personal (a uneifirme) ~ specification . (fin. autorizaţie de liberă circulaţie (pentru marfa) v. particular.(cont. 1. licenţă 2. garanţie mobiliară ~ shares . a autoriza ~ for home consumption .) pescaj admisibil ~ load . (fifr.domiciliu stabil permissible adj.

cheltuieli sau încasări mărunte ~ dealer . mar. pichetare (de către greviştî) piece s. cerere v. bucată.benzină grea ~ processing . mărunt. piesă 4.PER-PIE 227 persuasibility s.ţiţei brut ~ deposit .extracţie de petrol ~ fuel oil .zăcământ de petrol ~ drilling . fizic ~ assets . petiţionar.industria petrolieră ~ mineral oil . benzină. a înainta o petiţie ~ for respite .t.benzină ~ (tank) car .tehnologie de prelucrare a petrolului ~ extraction .petrolier de benzină ~ -filling station .rafinare a petrolului ~ (revenue) tax .) avarie minoră ~ cash .salarizare pentru munca în acord ~ work .sistem de muncă în acord ~ wage .negustor cu amănuntul pharmaceutical adj.vagon-cistemă ~ wharf . 1. muncă în acord ~ rates .rafinărie de petrol ~ refining . gazolină ~ bulk lorry . a picheta picketing s. farmaceutic s. a face o cerere. solicitant 2. petrovalută petrodollars s. parte 2. depo'zitare etc.muncă în acord to do ~ work (to work by the ~) . transport.staţie de benzină petroleum s.prelucrare a petrolului ~ refinery . mic.cerere de declarare în stare de faliment to fîle one's ~ in bankruptcy .a se declara în.casă mică. petrol. petrol lampant ~ naphtha .) inventar fizic ~ productivity .mârfuri textile cu metraj m bucată ~ rate system .cerere de amânare (a plăţiî) ~ in bankruptcy . minor s. parcelâ (de teren) 3. capacitate de a se lăsa convins (de o reclamă) persuasive adj. pl. petrodolari petrol s.) ~ inventory/stocktaking . cu bucata to work ~ . (cont. monedă ~ fabric / goods .) cheltuieli mămnte ~ average .t.(asig.active corporale ~ capital -capital fix. ţiţei ~ carrier/ship/vessel .(cont. 1.) reclamant petrocurrency s. mijloace fixe distribution management managementul distribuţiei fizice a mărfurilor (ambalaj.publicitate persuasivă petition s. medicament physical adj. produs farmaceutic. tanc petrolier ~ crude . pichet v.camion-cistemă de benzină ~ carrier .petrolier.a lucra în acord piecework s.impozit pe veniturile obţinute din comercializarea petrolului ~ spirit . (dr.chei de petrol petty adj. stare de faliment petitioner s.tarif pentru munca în acord .foraj de sonde de petrol ~ engineering .combustibil de petrol ~ industry .a munci în acord piecemeal adv.productivitate a capitalului fix picket s.ulei mineral.i. persuasiv ~ advertising . petiţie. a înainta o petiţie / cerere către sau pentru v.

proiectant planning s. taxe de pilotaj ~ dues / rates .dană plutitoare ~ dues . pilotare 2. a face planuri. loc 2.responsabil de chei ~ . plasament. (şi pl. a proiecta v.cantitate de produs transportatâ prin conductă piscary s.pipe-line. a aşeza. aşezare. a încheia (un contract) 6. ocupaţie v. serviciu. taxă de cheiaj pilferage s. chei.manager al unui plan de beneficii planned adj.studiu de proiect ~ horizon . 1. (asig.brevet de pilot ~ plant .) planificare a articolelor care se demodează uşor ~ outage . venituri mici place 5. a planifica.instalaţie experimentală/pilot ~ production .studiu prealabil / pilot pilotage s. 1. post. reclamaţie ~ note .loc de escală ~ of delivery .(dr.) plângere. dană ~ barge . locul) 5.t. dig. 1.(dr. (dr. muncitor cu plata în acord pier s. pilot adj. încheiere a unui contract de asigurare plaint s. salariu derizoriu. a amplasa 2. a fixa. a numi (intr-un post) 3. oleoduc ~ -line run .) domiciliu ~ of call . diagramâ v.t. planificator.investiţie planificată ~ obsolescence .plan de dezvoltare zonală planner s. a investi (bani) 4.) reclamant.containerizare "chei la chei" pierage s.loc de origine ~ of payment . pilotaj. mol. pintă (unitate de masura pentrit capacitate) pipe s. punere. a stabili (data. experimental. plan.serviciu de pilotaj pint s.t.taxe de pilotaj ~ service .) plasare a unei emisiuni de acţiuni (aparţinând unei societâţi cu râspundere limitată care intenţionează sâ devinâ anonimă) 2.loc de plată placement s. 1.taxe de cheiaj ~ master .to-pier containerization . fiirt de marfâ pilot s.loc de muncă ~ of origin .(com.tubulatură (pe un petrolier) ~ -line . amplasare 2. a planifica ~ manager .orizont de planificare (pe 5-10 ani) ~ permission .loc de destinaţie ~ of employment / work .notă de reclamaţie plaintiff s. 1. parte civilă plan s.productie planificată ~ unit development .228 PIE-PLA pieceworker s. planificat ~ economy .economie planificată/ centralizată ~ investment . apilota ~ licence . zonă de pescuit pittance x. schiţă. 1. investiţie placing s. a vinde. pilot v. a plasa (mărfurî} ~ of abode .) drept de pescuit (in ape străine) 2. a transporta prin conductă ~ conduit .aprobare a cadastrului .t.întrempere planificată m functionare ~ production . a pune.loc de livrare ~ of destination . funcţie. (rfr. ţeavă. a plasa. planificare 2. sistematizare ~ and design work . proiect.i.) pierderi cauzate de furtul mărfii în timpul transportului.producţie experimentala/pilot ~ study . 1. conductă v.

echipament v.carte de credit ~ money . creditor gajist pledger v. mar.f. plenipotentiar. muncitor agricol plutocracy s. instalaţie. uzină. a da ca garanţie ~ of movables . poliţă (de asigurare) ~ of deflation . argument ~ of nullity . titular al unei poliţe de asigurare political adj. a sădi ~ depot / yard . speculant la bursă plea s.pâmânt arabil.) pledoarie. a pune în gaj.t.(asig.politică inflaţionistă ~ of insurance . a parcela plotting 5'. politică 2. gaj. plugar. 1.practică în producţie. parcelare plough 5'. a ara 2. a obţine (in mod ilegal) 2. 1. pl. foaie de metal v.container-platformă ~ lorry . adunârî) plenipotentiary adj. cafea etc. inventar ~ unit .a scoate din gaj pledgee s. agrement ~ boat / ship . pledgor pledgor s. (c. a planta. lot/parcelă de teren v.rezerve de poliţe ale societăţilor de asigurări de viaţă (pri-mele acumulaîe sub forma depozitelor deţinătorului de prime de asigurare) policyholder s.t.garanţie mobiliară ~ of real property . tablă. a încălca (proprietatea cuiva) pole s. plug 2. plantă 2. 1. plenar (despre şedinţe. 1.agregat plantation s. echipament.argument pentru declararea nulităţii (unui contract) pleasure 5'. prăjină (unitate de măsură pentru lungime) policy s.t.poliţă de asigurare ~ of retrenchment . plutocraţie poach v.camion-platformâ ~ truck / waggon . 1. plantaţie 2. fabrică 3. a placa {cufoi de metal) ~ mark .amplasare a uzinei ~ leasing .navă de agrement ~ trip .t.PLA-POL _________________________229 studiu urbanistic/de siste~ survey matizare plant s. politic ~ economy economie politică .politică de economie / restricţii bugetare ~ proof of interest . arătură v. plastic ~ card .) poliţă de onoare / fară obiect asigurat reserves of life insurance companies . garanţie v. acţiuni ale companiilor care exploatează plantaţii (de tutun.t.tarif de închiriere a utilajelor ~ layout .închiriere (pe termen lung) a unei instalaţii industriale sau clădiri complet echipate ~ practice . utilaj. debitor gajist plenary adj.vagon-platformă player s.bani de plastic. rampă de încârcare ~ container .utilaj. teren cultivat ploughman s. ambasador plenipotenţiar plot s.politică deflaţionistă ~ of inflation .garanţie imobilară to redeem a ~ . 1.) plastic adj.) peron. experienţă practică ~ stock . placă.magazie / depozit de materiale şi utilaje ~ -hire rate . (back) a reinvesti profitul ~ land . a acapara. (dr.t. plăcere. mijloc de plată prin cartea de credit plate s.călătorie turistică/de agrement pledge s. 1. cu puteri depline s.marcă (la metale prefioase) platform s. platformă 2.

obligaţiune (municipala) emisâ pentru finanţarea controlului poluării aerului şi a apei pool s. slab.combinarea intereselor (metodâ contabilâ pentru combinarea situaţiilor contabile a două firme care fuzionează) poor adj. a efectua alegeri în.230 POL-POR ~ risk analysis . port ~ agency . fond comun 2. riscurî) 2. electorat 2. interese. fonduri.instabilitate politică poll s. votare 3. alegeri.port de escală ~ of delivery . 1. a-şi da votul ~ tax . 1.marcă de port (pentru mărfuri) ~ of adjudication .complex portuar ~ days . poluare control bond .eficienţă de operare a portului ~ equipment . cartel. interese. inferior (despre calitate) 4. nesatisfăcător. alegeri. insuficient (despre recoltă etc.port de sosire ~ of call .i. redus.port de refugiu ~ of embarkation .zile de stationare în port (a unei nave în exploatare) ~ development .port destinat navelor reţinute pentm contrabandă ~ of arrival . referitor la politica guvernamentală a unui stat) ~ uncertainty .autorităţi portuare ~ -bound .utilaj portuar ~ facilities . comasare (de beneficii. 1. riscurî) v.t.agenţie portuară ~ area . sondare a opiniei publice. 1. pronosport v. a comasa (benficii. 1. mic. a obţine (yoturi) v.analiza riscului politic (evaluaî de un investitor. a vota.port de descărcare ~ of distress / necessity / refuge .dezvoltare / extindere a portului ~ differential .port de plecare ~ of destination . 1. populaţie ~ census .retinut în port (despre o navâ) ~ capacity . intrare m port.eliberare a portului/ danelor portuare de mărfurile sosite ~ complex .capacitate de operare a portului ~ call . nefertil.taxe portuare ~ clearance . sondare a opiniei publice. necorespunzător. a polua pollution s. a cere votul (unei regiuni) 2.) 3.port de îmbarcare . modest (despre venituri. listă electorală.t. accesibil (despre preţuri) population s. beneficiî) popular adj. sondaj electoral ~ station .escală.i.secţie de votare pollute v. formare a unui cartel ~ of interests .port de destinaţie ~ of discharge . impozit pe cap de locuitor polling s.recensâmânt al populaţiei port s. fonduri. trust.capitaţie. votare 2. notificare / avizare de navă "gata de operare" (încârcare-descârcare) ~ charges / dues / duty . neproductiv (despre sol).zonă portuară ~ authorities . căutat (despre unprodus) 2.instalaţii portuare ~ mark .port de predare (a mârfiî) ~ of departure / sailing . sărac 2. pool 3. popular. a forma un cartel pooling s.tarif de navlu diferenţiat între porturi ~ effîciency . sondaj electoral v.t.

posesiune 2. hamalâc 2. poştă. taxe de transport.port de înregistrare / înmatriculare (a naveî) ~ of transit . portabilitate (a planurilor de pensii) portable adj. 1. poziţie (pe piaţă sub forma contractelor jdră acoperire) ~ building . plată a hamalului / docherului portfolio s.poliţâ de asigurare pentru riscurile de port ~ shipping register .port de încărcare ~ of reference . poştă.f.investiţii de portofoliu ~ management .) portofoliu ~ analysis .oficiu poştal ~ -offîce box .direcţie portuară ~ pay . a transporta / a transborda de pe un râu pe altul porter s. tarifpoştal. 1.t. serviciu v. posesor.căsuţă poştală ~ -offîce order .viteză / celeritate / normâ de operare a portului ~ terminal .personal portuar ~ policy . (c. scutit de taxe poştale ~ offîce .) navlu 3.franco.port de transbordare ~ offîce . portabil ~ pension . 1. a avea în posesiune / proprietate possession s.retribuţie (a echipajului) pentru timpul de staţionare în port ~ personnel . a expedia (prin poştă) 2.regulament al portului '.) a transcrie (in cartea mare) ~ code . . transbordare de mărfuri sau vase mici de pe un râu pe altul. (fin. proprietar possessory adj.port de tranzit ~ of transshipment . avere to come/to enter into ~ of a property . manipulare (de mărfuri).risk policy . a poseda.t.management de portofoliu position s.pensie la purtător portage s. post. zonă între două râuri folosită în acest scop 4.port de intrare / sosire.terminal portuar ~ work .) fraht.) constmire a unei poziţii (prin cumpărarea treptată de acţiuni pentru a evita creşterea bruscă a preţului lor) possess v.POR-POS 231 ~ of entry . cărăuşie 2. oficiu poştal 2.port principal / de referinţă (pentru calculul mareei) ~ of registry . posesiune.analiză de portofoliu ~ investments . 1. servietă. transport. proprietate.poliţâ de asigurare în port ~ rates .a intra în posesia unui bun to give ~ of sth.casă de economii la oficiul poştal postage s. salariu al marinarilor pe durata staţionării vasului în port v.t.(bur.mandat poştal ~ -office receipt .registru portuar de evidenţă a mărfurilor încărcate ~ speed . (cont. hamal. port vamal / de import ~ of intake / loading / shipment . 1. mapă 2. (mar.a da ceva în posesie possessor s. posesie. funcţie. docher porterage s. 1.drept de retenţie {dreptui creditorului de a păstra o proprietate a debitorului restantpână când acesta îşi achitâ întreaga datorie) post s. pl. transbordare) portability s.operaţie portuară (incărcare. descărcare. francare .taxe vamale portuare ~ regulations .cod poştal ~ -free . de posesie / proprietate ~ lien . corespondenţă 3.recipisă poştală ~ -office savings bank .

fabricâ) ~ industry .t.tarifpoştal ~ stamp . potential ~ customer . debuşeu potenţial pottery s.publicitate prin postere posthaste adv.proprietar de drept practice s.serviciu poştal de transfer giro ~ order . păsări de curte 2. folositor 2. sărăcie ~ level / line . (cont. pfund.industria ceramică ~ ware . ştampilă poştală v. de drept ~ owner . practic.liră sterlină poundage s.serviciu poştal. 1. (la monetărie) a verifica greutatea monedelor ~ -foolish .timbm poştal postal adj.cheltuieh poştale/de expe-diere prin poştă ~ franking machine .mandat poştal ~ rates / tariff tarifpoştal ~ receipt .adresă poştală ~ card . 1.avicultor ~ farming .registru de evidenţă a francării ~ included . 1.capcana sărăciei (situaţie în care se află o persoană cu venituri mici. poster..fermă avicolă ~ farmer . francat potential adj. ceramică 2.maşină poştală de francat ~ giro . profesare.neglijare a administrării sumelor mari de bani (ca rezultat al preocupării excesive pentru fondurile micî) ~ sterling . came de pasâre de curte ~ farm . 1.232 POS-PRA ~ book .i. olărie (atelier.) înregistrare ulterioarâ 2. a postdata postentry s. poştaş. împutemicire. autoritate. practicare. afiş ~ advertising .carte poştală ~ charges . livrâ. liră v.prag de sărăcie ~ trap . funt.client potenţial ~ market .centrală electricâ practical adj. poştă ~ trade comert prin poştă ~ union .inclusiv costul expedierii prin poştă ~ paid .) poverty s.uniune poştală postdate v. 1. 1. liră ster-lină 3. al cărei ajutor social e diminuat înfuncţie de câştigul obţinut din munca siiplimentară şi care nu are stimulente pentru a munci) power s. greutate în livre 2. declaraţie (vamaîâ) suplimentară poster s. 1.) postmaster s. energie 2. profituri eîc. 1. poştal ~ address . . control 3. (unitate de măsurâ pentru greutate) 1. practică 2.drept de vânzare (dreptul executorului testamentar de a vinde o parte din masa succesoraîă) ~ plant . factor poştal postmark s.t.piaţă potenţială.) pe livră 3. mandat ~ of attorney . adv. exercitare (a unei profesiî) 3. util. olărie. a ştampila {scrisori etc. diriginte de poştă postpaid adj. procent calcu-lat pe liră sterlină (la salarii. negustor de păsări de curte poultry s.francat ~ rates . putere.recipisă poştală ~ service . taxă (yamală etc. expres (despre scrisorî) postman s.procură ~ of sale .avicultură pound s.produse de olărie poulterer s.

uzanţă ~ s of trade . 1. metodă. 1.drept preferenţial ~ shares .acţionar deţinător de acţiuni preferenţiale preferential adj.t. prefabricat (din beton) ~ unit .PRA-PRE 233 clientelă (de medic sau avocat) 4. acaparator ~ pricing . a practica. drept de prioritate. a formula (o revendicare) preference s. a ocupa (teren) pentru a dobândi dreptul de preempţiune 2. în caz de faliment. a prefabrica prefer v. o plângere).preţ de cost antecalculat precapitalistic adj.uzanţe comerciale the ~ of the courts . înaintea altor datorii} ~ duty / tariff . 1. practician. a înainta (o cerere. a lua în posesie înaintea altora preemption s.sold de numerar preventiv (numerar pâstrat pentm cheltuieli neprevâzute) precept s. preferenţial. a promova (in servicui) 3. regim preferenţial ~ capital capital al unei companii emis sub formă de acţiuni preferenţiale -' shares .t.taxă / tarif vamal(ă) preferenţial(ă) (la import) ~ payments (dr.t. 1.creditor preferenţial (ale cârui creanţe sunt rambursate prioritar în caz de faliment) ~ debt .) plăţi preferenţiale (efectuate din averea unuifalit) ~ right . privile-giat ~ claim . specialist precalculated adj. precapitalist precast adj.acţiuni preferenţiale (cu plata prioritarâ a dividendelor) ~ shop .drept de preemţiune (clauzâ din contractul de societate şi stalut care dă acţionarilor comuni dreptul de a cumpăra proporţional noi emisiuni de acţiuni comune sau titluri de valoare convertibile în acţiuni comune) prefabricate v.t.privilegiu ~ creditor . a prefera 2. preemptiv bid .ofertă avantajoasă de cumpărare (pentru descurajarea altor ofertanţi) ~ patenting .) jurisprudenţă practise v.(dr. 1.element prefabricat din beton precautionary adj. a practica. (dr. medic sau avocat practicant 2. a profesa. precontract predatory adj. preferinţă 2. a profesa practitioner s. profesionist.întreprindere care acordă tratament preferenţial (membriîor de sindicat) ~ terms condiţii preferenţiale preferentialism s. sistem preferenţial . ordin de plată (emis de o persoanâ împuternicita) precontract s. preventiv ~ balance .datorie preferenţială (plătitâ integral. a exercita (o profesie) v. a cumpăra înaintea altora.i.) drept de preempţiune preemptive adj.acţiuni preferenţiale ~ shareholder . a avansa.brevetare de blocare (brevetarea unui produs sau a unui proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurenţei) ~ right .stabilire de preţuri acaparatoare (preţuri scâzute iniţial pentru eliminarea concurenţei şi instituirea monopolului) preempt v. antecalculat ~ cost price . procedeu 5.

presă. 1. a prejudicia.primă de rambursare ~ pay .lună curentă ~ value / worth valoare actuală ~ value method . dificultăţi (financiare.) agio asupra aurului ~ on redemption .234 PRE preferment s. cadou. a presupune. pre-zent.trată la vedere president s. a prezuma presumption s. constrângere 2. preşedinte (al unei societâţî). de faţă s.mârfuri disponibile ~ month .t.metodă de estimare la valoarea actuală (a unei investiţii) presentation s. (dr. punct de plecare 2.presiune a cererii ~ of taxation . premisă. funcţie superioară preferred v.primă pentru economisirea timpului de lucru ~ for the call .agenţie de presă / ştiri ~ agent . primă (de asigurare etc. pl. tipografîe.primă de stimulare ~ (savings) bond .sarcină / povară a impozitelor presume v. la mâna a doua prepack v. pagubă.) 2. a franca prepayment s.(bur. imprimerie ~ advertising campaign . a preambala prepay v. a cauza prejudicii preliminary adj.conferinţă de presă pressure s. (dr.audiere preliminarâ ~ work . taxă de ucenicie ~ bonus . actual 2.capital disponibil ~ -day . plată anticipată 2. 1. avansare. prezumpţie ~ of fact . preliminar ~ design / plan / project .) puncte sus-mentionate 3. 1. 1.) prezumpţie legală presumptive adj. pl. 1.t.t.) parte introductivâ (a unui document) 4.(bur. 1. 1.(dr. francare ~ privilege .) prezumpţie de fapt ~ of law . ziare 2.t. prepackage prepackage v. imobil (cu teren. prezent. pl. 1.lucrare pregătitoare premise s. economice) ~ of demand .privilegiu de plată anticipată (a unei datorii înainte de scadenţa) present adj. de ocazie.primă de emisiune a actiunilor ~ on gold . 1.anteproiect ~ entry . preferential prejudice s. daună v.declaraţie vamală prelimi-nară ~ expenses .obligaţiune cu premii prin tragere la sorţi ~ wage system . director general press s.(fin. (fin.) agio 3.agent de presă ~ conference . presiune.) ~ capital . a prezenta.) primă directă / pentru opţiune de cumpărare ~ for the put . prezent ~ goods .sistem de salarizare cu primă preowned adj. a depune (o cerere.t.cheltuieli preliminare / de mfnnţare (a unei societăţi) ~ hearing . prezumptiv .(dr.) primă inversă / pentm optiune de vânzare ~ on an issue / on shares . premiu. actualitate 2. prezent.campanie de publicitate în presă ~ agency . instalaţii etc.) premium s. prejudiciu. a plăti anticipat 2. un document etc. greutăţi.actual. a-şi da (demisio). a prezenta. prezentare (a unui efect de comerţ) ~ draft . cladire. promovare (în serviciu) 1. dar v.

acord prealabil ~ design / project .clauza preţului ~ control . 1.îngheţare a preţurilor ~ index .reglementare a preţurilor ~ ring .coaliţie a comercianţilor pentru fixarea unor preţuri (evitând astfel concurenţa) ~ sensitive . cotaţie v.război al preţurilor ~ s afloat .plafon al preţurilor ~ clause .nivel al preţurilor ~ list . are iniţiativa stabilirii preţurilor) ~ leadership .teoria preţurilor ~ war .lider de preţ (firma care.stabilire a preţurilor ~ discretion . prealabil ~ agreement .andosator precedent ~ holder .stabilitate a preţurilor ~ stabilization . listă de preţuri ~ cutting .stabilizare a preţurilor ~ support .preţ cerut ~ boom .mercurial. cu preţul marcat. a fixa preţul.structură a preţurilor ~ quotation .etichetă cu preţul ~ taker .fixare a preţurilor ~ floor . cu indicarea preţului.control al preţurilor ~ current .mecanism al preţurilor ~ of money .subvenţionare a preţurilor ~ tag / ticket . evaluat .legislaţia preţurilor ~ level . valoare 2.(asig.t. preţ. a estima 2.preţuri diferenţiate ~ -earnings ratio . cost.indice al preţurilor ~ leader .) pierdere totală prezumată previous adj.elasticitate a preţului la cerere ~ elasticity of supply .) cotare anterioară price s.(mar.) curs.cel care face preţul ~ mechanism . 1.efect al preţurilor ~ elasticity / sensitivity .nivel minim al unui preţ (controlat) ~ fluctuation/movement/wave . a evalua. precedent.) moştenitor prezumptiv ~ total loss .majorare a preţurilor ~ asked .listă de preţuri.politică bazată pe raportul preţ-producţie ~ pattern/structure .(dr.anteproiect ~ endorser . (out of) a cere un preţ exagerat pentru ~ advance .) preţuri ale mărfurilor în expediţie priced adj.sensibil în termeni de preţ ~ shading .rată a scontului ~ -output policy .PRE-PRI 235 ~ heir .) cotaţie ~ reduction .titular precedent (al unor titluri de valoare) ~ quotation .reducere mică/nesemnificativă a preţurilor ~ stability . tarifat.(bur. acţionând într-un anumit domeniu. tarif ~ maker .reducere a preţurilor ~ regulation .fîxare a preţului în funcţie de preţul director ~ legislation .explozie a preţurilor ~ ceiling . anterior. (bur.elasticitate a preţului la ofertă ~ fîxing .cel care preia preţul ~ theory .coeficient de capitalizare bursieră (raportul dintre preţul unei societăţi la bursă şi beneficiile ei) ~ effect .reducere a preţurilor ~ determination .fixare a preţurilor la discreţie (de către intermediar) ~ discrimination .elasticitate a preţurilor ~ elasticity of demand .(bur.fluctuaţie a preţurilor ~ freeze/freezing .

emisiune primară ~ liability . a uneifîrme etc. materie primă ~ production .declaraţie vamalâ preliminară ~ goods . a publica.calitate superioară ~ time . acţionar majoritar ~ and agent .cost de producţie. a fi sub tipar ~ works . agricultura etc. evaluare ~ policy .buletin bursier (cuprinzând cursurile zilnice) . a tipări.mărfuri / produse de bază ~ industry .răspundere principală ~ markets . principal ^.(.fabrică de imprimeuri printable adj.orâ de maximă audienţă (la radio şi televiziune. responsabil 2. publicaţie tipărită. 1. 1. întâi 2.acumulare primară / iniţială ~ advertising . prim.) sumă principală / totalâ (care este plâtită în caz de moarte accidentală sau alte accidente majore) print s.rezerve primare (rezerve bancare care asigură lichidităţi imediate.i 1. pentru publicitate) principal adj. a imprima.obligaţiune de clasa întâi ~ condition . de calitate superioară. bun de tipar printed adj.) 1. (dr.publicitate primară (reclamă pentru un produs fară precizarea mârciî) ~ debtor . (dr. a edita 2. care poate fi tipărit.236 PRI pricing s.asig.mandant şi mandatar ~ and charges .) ~ issue . preţ de fabrică ~ entry . primar. (mar.t. principal.metodă de determinare a preţurilor primage s. 1. excelent ~ bill . a imprima (pânzeturi) v. fundamental ~ accumulation . taxa scontului la cambiile de clasa întâi ~ quality . fixare / stabilire a preţului. 1. a tipări. tipăritură.pieţe primare (pieţele pe care sunt tranzacţionate pentru prima oarâ titlurile de valoare nou emise) ~ product .{fin. de primă calitate.cambie de clasa întâi ~ bond .mărfuri de prima calitate ~ (lending) rate . tipărit.) rata dobânzii de bază. 1. imprimat 2.producţie primară / a materiilor prime ~ reserves . tipar 3. capital de bază.) mandant 3.totalitate a creanţei ~ and interest . capă 2. a edita 2. imprimat ~ exchanges .) debitor principal 4.resurse de materii prime prime adj. sumâ a creditului (la care se calculează dobândd) 7.capital şi dobânzi ~ offîce . patron.produs de bază.politica preţurilor ~ procedure . supliment la navlu pentru folosirea mijloacelor bordului ~ and average accustomed .condiţie / stare perfectă ~ contractor . şef. rata la creditele în alb acordate debitorilor cei mai solvabili.capă şi avarie conform uzanţelor (clauză de conosament) primary adj.) ~ sum . ţesătură imprimată. a publica. iniţial 2. a se tipări. ordonator (de plâţi} 6.industria primară (care extrage şi adunâ resursele natnrale prin activitâţi cum ar fi mineritul.centrală (a unei case de comerţ. capital iniţial 5. dar nu genereazâ veniturî) ~ resources . imprimeu v.antreprenor general ~ cost .debitor principal ~ goods .

lucrător care se ocupă cu imprimarea ţesăturilor 3. ţesătură imprimată ~ form .formular ~ matter / paper .utilizare anterioară (a uneî invenţii brevetate) priority s.concordat. neoficial ~ account . particular. care nu deţine o funcţie publică. 1. imunitate parlamentară v. privat.) tranzactie cu opţiune.proiect de lege parlamentar privitor la persoane sau s&cietăţi particulare ~ brand .vânzare particulară / pe bază de înţelegere ~ sector .listă de priorităţi ~ of a creditor . 1. tipograf2. a privatiza privilege s. (bur. reclamaţie anterioară ~ deposits .tipăritură printer s.imprimerie. particular ~ placement . acord cu creditorii ~ bill . patent 4.prioritate în ceea ce priveşte data ~ of invention . întreprindere poligrafică ~ industry .privilegiu ipotecar ~ rights . 1.plasament privat ~ producer .sarcini prioritare (plata prioritarâ a dividendelor la acţiunile preferenţiale) ~ claim . .şpalt ~ 's ream .persoană particulară.societate cu răspundere limitată ~ ownership .sector privat (m economie) ~ treaty .producător particular ~ property . drept de a efectua tranzacţii cu opţiune 3.privilegiu al unui creditor ~ of date .cerere de despăgubire cu drepturi prioritare. anterior. 1. tipar.t. privilegiu ~ list . imprimare (de pânzeturi) ~ firm/house/office/works .drepturi de prioritate ~ schedule grafic de prioritate private adj.depozite bancare prealabile (cerute umii importator caformă a barierelor comerciale nontarifare) ~ preferred stock .contract de vânzare-cumpărare (intre două persoane fizice) privatization s. tipărire 2.proprietate particulară ~ (rate of) discount .anterioritate a invenţiei ~ of mortgage . prioritate.tipografie.imprimeuri.greşeală de tipar ~ 's proof . fabrică de imprimat ţesături prior adj.t. privatizare privatize v.PRI 237 ~ fabric / goods .rată de scont neoficială ~ sale . 1. personal 2. privilegiu 2.cont particular ~ arrangement . precedent ~ charges . de obicei un detailist important) ~ investment .marcă proprie/de comert (nume de marcă atribuit unui produs de către un intermediar.drept privat ~ (limited) company . imprimantă ~ 's error .investiţie privată ~ law .top (cantiîate de hârtie) printing s.(SUA) titluri de valoare preferenţiale (cu plata prioritară a dividendelor) ~ use .impnmate ~ work .(regim de) proprietate particulară ~ person . autorizatie.industria poligrafică ~ plant / works .

fbrmalităti vamale proceeding s. contractant prize s.primă de priză ~ court .creditor privilegiat (ale cărui creanţe sunt rambursate prioritar în caz defaliment) ~ debt . afacere)'.procedură juridică ~ of customs . privilegiat ~ creditor .) navlu p ro rata 1 proporţional ~ tempore . relaţii juridice ~ in deed . proces v.industria prelucrătoare ~ line . (dr. pl.proprietăţi tehnologice ~ stages . 1. . privat. navâ de captură v.) flotaţie de procesare (flotaţia cauzatâ de întârzierile din momentul când firma primeşte un cec pănă cănd îl depune la bancă) ~ industry . a estima 2.) ~ leave .(cont. procedeu. mandat 3. (dr.aprod processing s. a evalua.relaţii contractuale directe privy adj. modalitate de a proceda / a acţiona 2. particular. împutemicire. profit process s. proces (tehnologic). a elibera (de o sarcină etc.obligatie juridică ~ of contract .industria prelucrătoare ~ properties . administrare / conducere (a afacerilor) prin procură 2.(fin.datorie privilegiată (plătitâ integral.238 PRI-PRO a da / a acorda un privilegiu 2.) procedură ~ in bankruptcy .t.) procedură 4.proces de fabricaţie ~ properties . a prelucra. metodă 2. 1. sumă încasată (dintr-o vânzare. citaţie. provizoriu procedure s. procurare. 1. 1. procedeu. negociere (a unei împutemicit) .procedură vamală.impozit asupra prelucrării industriale a produselor procuration s. somaţie. proces-verbal. a scuti.diagramă a procesului tehnologic ~ costing . beneficiu. tranzacţie 3. 1.concediu cu plată privileged adj. a lua ca priză ~ bond . achizitionare 4. procedeu 2. pro. în caz de faliment. premiu 2. priză maritimă. captură.(mar.inginer tehnolog ~ industry . a fabrica ~ chart .temporar. procură.factură pro forma 1 de complezenţă ~ rata freight . prelucrare ~ department . înaintea altor datoriî) privity s.proprietăţi tehnologice ~ server .a deschide / a intenta proces cuiva proceeds s.) determinare a costului total al fluxului tehnologic (pentru realizarea unui produs) ~ engineer . dare de seamă to institute / to take legal ~s against smb.procedură de faliment ~ of a court .obligaţie contractuală ~ in law . parte interesată. a supune unui procedeu tehnologic. pl.tribunal de prize ~ money . operaţie.t.faze / etape de fabricaţie ~ tax .departament pentm elaborarea proceselor tehnologice ~ float . (de uz) personal s. a captura.linie tehnologică ~ of manufacture .obligaţiune cu câştiguri ~ bounty . pentru ~ forma invoice .primă de priză pro prep. 1. câştig (la loterie) 3. pl.

articol.concepere/proiectare a produsului ~ development .strategie de produs ~ test . rezultat v. produs. a cultiva.testare a produsului prin plasare (temporarâ la un eventual cumpărâtor') ~ planning .stabilire a preţului pe baza analizei produsului ~ class .PRO 239 ~ fee . produs (arîificial sau natural). 1.comisii ale producătorilor/de marketing ~ (s) goods . 1.mijloace de producţie. a creşte 3. documenîe) v. a produce. împutemicit.i.calitate a produsului ~ research .centru de producţie product s.î. de producţie ~ capacity .unitate de produs ~ liability .managementul produsului ~ market . a prezenta (acte.semnătură prin procură procurator s.diferenţiere a produselor ~ diversification .sondare a cerinţelor şi a gusturilor consumatorilor privitor la un produs ~ strategy . a produce.linie de produse ~ management . producător (de filme.ciclu de viaţă al produsului ~ Une .marketing pe baza acceptării produsului (de către consumatori) ~ analysis pricing . mandatar produce s.credite pentm plata mărfiirilor achiziţionate ~ broker . produse agricole 2. a fi productiv. fabricat ~ abandonment/elimination .piaţa produsului ~ mix / range .) procurist. spectacole.planificare a sortimentului de produse ~ quality . care poate fi produs / fabricat producing adj.piaţă de produse producer s.bursă de mărfuri ~ market . a fabrica. bunuri de investiţie producible adj.indicele preţurilor producătorilor ~ s' boards .tehnologie de fabricaţie a unui produs ~ item . fabricant. a fabrica 2.agent de marfa (la bursa de mârfuri) ~ exchange . a produce.diversificare a produselor ~ engineering . programe de radio şi televiziune) ~ price index . fumizor.răspundere pentru calitatea produsului (prevăzutâ de legislaţia pentru protecţia consumatoruluî) ~ life cycle .dezvoltare a gamei sortimentale ~ differentiation . producător.clasă de produse ~ costing . produs.stabilire a costului de producţie al produsului ~ design . a produce. a aduce (un câştig) 4. producţie . a cuitiva. (dr. a aduce câştig. a fi rentabil ~ advances/Ioans . 1.abandonare/eliminare a produsului (a producerii şi a comercializârii acestuîd) ~ acceptance marketing .testare a produsului production s. a renta.capacitate de producţie ~ centre . producător.comision plătit pentru obţinerea/intennedierea unui împmmut ~ signature . a creşte 2.gamă sortimentală ~ placement test .

şcoalâ de meserii ~ valuation . randament ~ relations .organizare şi conducere a producţiei ~ cost . venit net v. fertil.director de producţie ~ . profit.linie de producţie ~ management .oriented company .t.echipament de producţie ~ forces .primă de productivitate deal . profesionist ~ corporation (SUA) corporaţie profesională (care plâteşte impozite) ~ partnership asociaţie profesională/ necomercială ~ practices . profesionist.cost de producţie ~ credit association . câştig 2.companie orientată spre producţia realizabilâ (şi nu spre cea cerutâ) ~ plan / schedule . ocupaţie professional adj. expert. capabil.capacitate de producţie ~ capital . a beneficia (de) 2. profesional.ritm de producţie ~ smoothing ~ nivelare a producţiei ~ time .timp necesar pentru executarea operaţiilor de producţie ~ unit .(cont. a fi profitabil pentru v.active productive ~ capacity . a fi profitabil / avantajos ~ account .unitate de producţie productive adj. competent.acord de productivitate (intre sindicat şi patronat. specialist. calificat profit s. bănos ~ assets .secţie de producţie / exploatare ~ estimate . activitate profesio-nalâ. de profesie / meserie s.240 PRO ~ basis .capital productiv ~ debt .uzanţe ale profesiunii ~ risk risc profesional ~ school .plan de producţie ~ rate .relaţii de producţie ~ wages .potenţial de producţie ~ rate .cont de beneficii ~ -and-loss account .(SUA) asociaţia de credit cooperatist pentru producţie ~ department .(cont. rodnic (despre sol) 1.acord de mărire a productivităţii {în funcţie de care se acordă şi creşteri salariale) ~ of labour productivitate a muncii profession s. competenţă.capacitate de producţie ~ control . beneficiu.forte de producţie ~ goods . prin care măririle salariale sunt condiţionate' de creşterea productivităţiî) ~ bonus .) expertiză profe-sională professionalism s. rentabilitate ~ agreement .primă de producţie ~ budget . 1.fişă tehnologică cu date de timp pentm procesul tehnologic ~ fotces . productiv.investiţie productivă ~ potential . productivitate.mijloace de producţie.buget de producţie ~ capacity . profesie.i. rentabil.datorie (publică) productivă (împrumut investit de stat în active productive) ~ equipment .salarii direct productive productivity s. meserie.productivitate.forte de producţie ~ investment . (by) a profita.bază de producţie ~ bonus . profesionalism profîciency s. bunuri de investiţie ~ line . 1. experienţă proficient adj.managementul producţiei ~ manager .) cont de profit şi pierderi . 1.

salarii progresive prohibit v.finanţare a proiectelor de investiţii ~ management . grafic al pragului de rentabilitate proiecta ~ financing . plan 2. 1.asamblare/ productie în flux continuu ~ consumer . treptat 2. obiectiv (industrial) v. profitor. nerentabil progress s. prohibitiv ~ duty .plată progresivă progressive adj. debitor promissory adj.participare (a salariaţilor) la profit ~ squeeze .i. profitableness profitable adj.a permite / a rezulta un profit to share in the ~s .) centru de profit.consumator progresist (dispus sâ plăteascâ preţuri mai ridicate pentru produse mai bune) ~ motive . a specula.(bur. emitent.i. persoană care a emis un bilet la ordin.. care conţine o promisiune sau o obligaţie .(com.rată a profitului ~ sharing .motivaţie a obţinerii profitului ~ rate .beneficii scontate ~ forecast .PRO 241 ~ balance . proletariat promisee s. rentabilitate profiteer s.structură a producţiei (totalitatea tipurilor de produse realizate de o societate) profitless adj. a face speculă profîtgraph s.a aduce un profit to leave a ~ . 1.) marjă de profit ~ maximization . a ~ tax . speculant v.a interzice printr-un decret prohibitive adj.impozit progresiv ~ wages . (SUA) prohibiţie (a vânzării băuturilor alcoolice) to issue / to publish a ~ . prohibire.) obţinere de beneficii (prin vânzarea acţiunilor al căror curs a crescut) ~ tax .t. avantajos. caracter profitabil.impozit pe profit to bring in ~ . persoană care a primit un bilet la ordin. profitabil. a prohibi.. cont. creditor promisor s.maximizare a profitului ~ mix . a proletariza.taxă vamală prohibitivă ~ price . care nu aduce profit. a progresa. a se dezvolta ~ payment . beneficiar. departament autonom (unitate în interiorul unei organizaţii care este responsabilâ de propriul sâu profit) ~ -earning capacity . a interzice prohibition s.t. progresist ~ assembly/manufacture .managementul proiectului proletarian adj.preţ prohibitiv / inaccesibil project s.prognoză a profitului ~ margin . interzicere. proiect. s.(man.a participa la beneficii profitability v. proletar proletarianize v.presiune exercitată asupra beneficiilor. stoarcere a profitului ~ taking . a aduce la conditia de proletar proletariat s.rentabilitate ~ expectations . subscriitor. progresiv. şantier de construcţii.sold de beneficiu ~ centre . dezvoltare v. rentabil profitableness s.t. progres.

înclinaţie spre consum ~ to import .notă de avizare a scadenţei ~ tonnage . de proprietate (despre drepturi. a face reclamă (unui produs) 4.) titlu de creanţă ~ of delivery .strategie de promovare (a unui produs) proof s. imediat 2. acte etc.numerar contra documente ~ date . control 3.înclinaţie spre economie propertied adj. iniţiator (al unui proiecf) 2. prompt.acţiuni de fondator promotion s.242 PRO ~ note .bilet la ordin promote v. contract cu scadenţă ~ cash against documents . verificare. avansare (în funcţie} 4. 1.asigurare de răspundere civilă ~ insurance . a promova. . probă. a sprijini {iniţiative.impunere proportională proprietary adj. proprietate (funciară.) 2. de promovare / reclamă ~ advertising . brevetat (despre produse) 3. avere ~ company . 1. 1.intennediar ~ matter . promoţional. termen de plată.impozit pe proprietate proportional adj. sprijinire (de iniţiative. promotor.(mar.pagubă materială ~ damage insurance . reclamă (pentru un produs) ~ expenses . imobiliarâ)'. fondare. 1. 1.registru de cadastru ~ tax .înclinaţie spre import ~ to invest .livrare / predare imediată ~ note . interese etc. punctual (despre plată) s.departament de control (unitatea centrală a unei bănci care verifîcă toate tranzacţiile efectuate) ~ ot debt / indebtedness .dovadă a originii (unui produs) ~ of ownership .).înclinaţie spre investiţie (in mijloace de prodncţie a investitorilor particularî} promotional adj. 1. parcele ~ damage . fondator.(dr.dovadă de predare a mărfii ~ of origin . particular 2.material publicitar ~ strategy .buget promoţional (pentru publicitatea unui produs) prompt adj.titlu de proprietate ~ sheet . publicitate. cumpără sau închiriază imobile.zi de plată (a mărfurilor cumpârate prin licitaţie la bursa de mărfurî) ~ delivery .) 2.societate care vinde. scadenţă.publicitate / reclamă pentru promovarea unui produs ~ budget . peşin (despre bani)'. proportional ~ taxation .) probă. bogat the ~ classes . termen de plată ~ day .şpalt propensity s. promovare. interese etc.) tonaj disponibil ~ to save . înclinaţie (spre un anumit comportament economic) ~ to consume . avut. patentat.cheltuieli de constituire / înfiinţare (a unei societâţi) ~ man .asigurare de proprietate ~ register . bunuri.scadenţă. titlu 2.t. întemeietor (aî unei societâţi) ~ 's shares/stock . încercare. în numerar. înfiinţare (a unei societăţî) 3. a avansa (înfuncţie) promoter ^. a fonda (o societate) 3. tărie normală (a alcoolului) ~ department .clasele avute property s. (dr.

i. de viitor 2. societate care deţine teren minier. protest. 1. a propăşi prosperity s. protecţionist. fumizor provision ^. pliant. (şi pl. prosperitate.cont provizoriu ~ insurance . precaut.băcan ~ industry . econom ~ bank .asociaţie de întrajutorare (a muncitorilor) provider s. provizoriu ~ account .t.cumpărător eventual ~ damages . a aproviziona ~ dealer / merchant . a înzestra. broşură. acuzare (parte într-un proces) protectionist s. prospect. eventual.industria alimentară provisional adj. prospecţiune (geologică) v. rezervă (de capital) 4.t. posibilităţi 2. pl.) a stipula. a protesta (o cambie) v.drepturi de proprietate proprietor 5'.casă de economii ~ fund .) provizion 3. (cont. a prospera. listă de preţuri prosper v. de protectie 2. a prospecta (un teren. 1. probabil ~ buyer . în perspectivă. catalog. urmărire judiciară 2.taxă vamală protecţionistă ~ inventory .lichidator provizoriu .i.stoc de siguranţă ~ system . protecţionism. societate cu răspundere limitată (in Australia şi Africa de Sud) ~ insurance . 1.t. a urmări înjustiţie v. a intenta un proces prosecution s. fumizare 2. a prevedea 2. drept de proprietate. avere ~ article/product . prospector prospectus s. alimente 5. protest (al cambieî) v. a da înjudecată. stăpân proprietorship s.sistem vamal protecţionist ~ tariff . protectionism. 1. posesiune prosecute v. sistem vamal protecţionist ~ tarifftarifvamal protecţionist protectionism s.i. aprovizionare. proprietate. 1. protecţie 2.sistem de prevederi sociale ~ society .i.t. prosper protection s.protest pentru neacceptare (a unei cambii) ~ for non-payment . a se îngriji de acoperire (financiara} provident adj.tarifvamal protecţionist protest s.articol/produs patentat ~ company . creditor care protestează cambia protestor v. 1. proprietate. 1. a prevedea v. o mina) prospective adj. protector. 1. proprietar 2.holding. prevâzător.obligaţie viitoare prospector s. (dr.protest pentru neplată (a iinei cambiî) prosecutor s. stipulaţie (contractuala) v. a protesta (împotrivd) ~ for non-acceptance .daune probabile ~ obligation . 1. bunăstare prosperous adj. protester provide v. proprietar. obiecţie 2.) perspective. provizii.PRO 243 avut.t. clauză. reclamant prospect s.asigurare efectuată de o societate comercială de asigurări (spre deosebire de o asigurare mutualâ) ~ rights .asigurare provizorie ~ invoice . adept al protecţionismului protective adj. bogat {despre clase) s. protecţionist ~ duty . sistem vamal protecţionist protester s.fond de asigurări sociale ~ scheme . cumpărător / client eventual 3.factură provizorie ~ liquidator .

1.venit public ~ sale . (cont.244 PRO-PUB ~ note .abonat ~ subsidy . proxim ~ cause -'cauză proximă (a cererii de onorare a unei poliţe de asigurare) proximo adv.împrumut de stat ~ monopoly . plătite autorilor) ~ liability insurance .) pmdenţă.antrepozite vamale ~ subscriber .sector public / de stat ~ servant .proprietate publică / de stat ~ procurement .drept public ~ lending right . ale lunii viitoare on the 10111 ~ -pe 10 ale lunii viitoare proxy s.ofertă publică ~ offîce .contabil public / autorizat ~ bill . clauză condiţională (intr-un contracf) proximate adj.relaţii publice ~ revenue . regie autonomă ~ credit . funcţie publică ~ official .serviciu de stat / public.lucrări publice .finanţe publice ~ health .instituţie de stat. public ~ accountant .corporaţie publică / de stat. împutemidre.funcţionar de stat ~ opinion .bunăstare naţională ~ works .comandă guvemamentală/de stat ~ records .monopol de stat ~ offer .societate de servicii publice. împutemicit.domeniu public ~ expenditure . licitaţie ~ sector . mandatar. procură. vot prin reprezentare {la adunarea acţionariîor) 2. prevedere (concept de bază conform câruia când două valori simt posibile trebuie să se reţinâ cea mai scâzutâ) psychographics s.credit public / acordat de stat ~ debt / funds . de stat.drepturi pentru împmmutul public (de cârţi.proiect de lege de interes public ~ contract .asigurare de răspundere civilă ~ limited company .vânzare publică.opinie publică ~ ownership / property . public.cheltuieli publice ~ finance .sărbătoare legală ~ issue .notă de asigurare provizorie proviso s. actiuni ale societăţilor de servicii publice ~ utility company . psihografie public adj.datorie publică / de stat ~ department . al statului s. mandat.divulgare a unei invenţii (înaintea înregistrării cererii de brevet) ~ domain .arhivele statului ~ relations .subvenţie de stat ~ trading . servicii comunale ~ stores .funcţionar public ~ service .emisiune publică de acţiuni ~ law .sănătate publică ~ holiday .contract de stat ~ corporation .societate de servicii publice ~ welfare .lupta împutemicirilor (încercarea unei persoane sau a unui grup de a câştiga controlul asupra unei societâţi convingând acţionarii să voteze o nouă conducere) prudence^.societate pe acţiuni ~ loan .comert de stat ~ trustee . procurator ~ fight .serviciu public ~ disclosure .administrator public / din oficiu ~ utilities .

competiţie pură/ perfectă ~ economics . sprijin.factură de cumpărare ~ money / price . a edita publisher s. by) a . 1. a face reclamă publish v.probă la cumpărare ~ value .contract de editare ~ house .industria editorială purchasable ad.dobândă netă purvey v. agent de publicitate publicity s. publicitate.strategie altemativă / de înaintări şi retrageri put s.) cont de achiziţii ~ s book/journal . fumizare.obligaţiune cu valoarea nominală (eventual şi cu • dobândd} indexată în funcţie de inflaţie ~ power parity . a stimula (o activitate) 4.cumpărare pe credit ~ order . a da publicitâţii v.i.campanie de publicitate ~ department . a pune 2.paritatea puterii de cumpărare ~ power risk . achizitor. a cumpăra.cumpărare cu plata în numerar ~ invoice . lucm cumpărat 2. publicist. a face reclamă pentru 2. editare ~ agreement . a răspândi 3. parte adjude-catară (la licitaţiî) ~ power .editură ~ industry .ofertă de cumpărare (facutâ fumiwrului. achiziţionare ~ agent . susţinere v. rezerve purveyor s. editor 2.t. angrosistului) ~ s account .t.agent de cumpărare (care achiziţionează mărfuri pentru patronul sâu) ~ party — cumpărător. client purchasing s. cumpărare. 1.riscul puterii de cumpărare pure adj. publicare. a scăpa (de o marja) 5.t.economie teoretică ~ interest . put v.(cont. 1.t. 1.reclamâ ingenioasă. reclamă ~ agency . venit anual (pbţinut din exploatarea unui teren) v. a fumiza. .taxă de cumpărare (pentru unele articole neesenţiale) ~ trial .departament / serviciu de publicitate ~ manager . a difuza. 1. (off) a arunca.a fi fumizorul cuiva purveyance s. achiziţie. activitate editorială. away. a publica. 1. (forward) a accelera. provizii. ziarist 2.act / contract de cumpărare ~ for cash . cumpărător. cumpărare.) opţiune de vânzare. (SUA) director sau proprietar de ziar publishing s. tmc publicitar publicize v.registru de achiziţii ~ tax . a face reclamă pentru.t.and-pull-strategy . a ex-tinde. a aproviziona cu (alimente) to ~ for smb.material publicitar ~ stunt . 1. ~ agent . cumpărătură. de vânzare purchase s.agent de publicitate ~ campaign .cumpărare în comision ~ on credit .preţ de cumpărare ~ on commission . a achiziţiona ~ deed .PUB-PUT 245 publicist s.valoare de cumpărare purchaser s.putere de cumpărare ~ power bond . pur ~ competition . (aside. aprovizio-nare 2.şef al serviciului de publicitate ~ material . achiziţionabil.t. a lărgi (comerţul) 2.j. (up) a mâri (preţurî) ~ . fumizor push s. (bur.agentie de publicitate .

(up) a ridica (preţurile). a produce ~ -and-call option .t.) stmctură piramidală/ierarhică . (forward) a prezenta (wi /?Za» etc. a nota.) piramidal/gradual v. piramidă v. a mări (pre-ţuri. salarii etc. a vinde la licitaţie.) a-şi extinde operatiile printr-o serie de tranzacţii bazate pe diferenţa de curs (utiliwndu-se profitul din twnzacţiile în derulare ca marjâ pentru viitoarele operaţii) debt datorie piramidală (contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anteriore) pyramiding s.opţiune dublă. a investi.opţiune care îi dâ drept vânzătorului să vândă un pachet dublu de acţiuni (faţâ de cel convenif) ~ option -optiune de vânzare pyramid s. a însemna 5. (ira) a introduce (o clauză) 7.) 6.246 strânge. controlarea unui număr mare defiliale cu un capitol total mare de către un holding cu un capital relativ micprin comparaţie ~ selling .vânzări în sistem piramidal structure (man. PUT-PYR (bur. (out) a investi (bani) 9. (off) a amâna (platd) 8. (down) a plăti în numerar.i. stelaj (care dă drept deopotrivâ de cumpărare şi vânzare) ~ -of-more option . a fabrica. a avansa {banî}. a micşora (preţurile). a economisi (bani) 3. (at) a evalua la 4.

cuantum.cantitate disponibilă ~ discount / rebate .vot cu majoritatea cerută (de două treimi) qualify v. (for. corectiv ~ shares . calitativ ~ analysis / research .garanţie de calitate ~ management .titlu de proprietate restrâns ~ vote . proprietate caracteristică 3. competenţă 2. cu rezerve ~ acceptance .clasă de calitate ~ guarantee . rezervă. normator (in construcţii) quantum s. calitate ~ assurance . 1.restricţii cantitative quantity s. 1.t. restricţie.i.front de exploatare într-o carieră ~ stone . total quarry s.director pentru probleme de calitate ~ of bills of exchange . exploatare de carieră . a autoriza (să) v. competent 2. calitate.producţie de calitate superioară ~ requirements .analiză a calităţii ~ test .asigurarea calităţii ~ control . condiţii tehnice de calitate ~ survey .controlor / verificator al cantităţii. calificare.cercetare cantitativă (studiu depiaţa) a se califica. a exploata o carieră ~ face . (for) 1.condiţii de calitate ~ specifîcations .Q qualification s. calificat.expert contabil ~ audit report . producţie în flux / pe bandă ~ surveyor .personal calificat ~ title . cantitate ~ available / on hand . volum.raport de audit cu rezerve ~ bill of lading . carieră (de piatrâ) v. a califica.restricţii calitative quality s.producţie de masă / în serie.acceptare specială / cu rezerve (a unei cambii) ~ accountant .probă / control de calitate quantitative adj. a dobândi calificare (pentru) qualitative adj.control de calitate ~ restrictions . a pregăti (pentru) 2.indice al cantităţii ~ production .acţiuni statutare (număr obligatoriu de acţiuni pe care o persoană trebuie sâ le deţină pentru a candida ca membru în consiliul de administraţie al societăţii respective) ~ test .rabat în fiincţie de cantitate ~ index . condiţionat. a se pregăti (pentru.probă de recepţie qualified adj.conosament cu menţiuni ~ endorsement .piatră de carieră / constmcţii quarrying s.managementul calităţii ~ manager .prescripţii de calitate.andosare restrictivă / cu rezerve ~ expert . as) ~ grade . ca). cantitative ~ research .t.analiză / cercetare calitativă (studiu depiaţă) ~ restrictions .categorie / clasă a cambiilor ~ production .expert autorizat ~ personnel .

ipotecă cu termen scurt de rambursare ~ returns . cotă-parte.i. (dr.vânzare rapidă / uşoară quiet adj. plată trimestrialâ quartering s.) lichid ~ asset ratio .eşantionare prin cote . a renunţa la (un drept) quitrent s.a sta la coadă quick adj. top (cantitate de hârtie) 1. coalâ de tipar (falţuitâ) quit adj. locuinţe (mai ales pentru militari) 4. trimestrial ^. cvorum. calm. sfert (unitate de măsură pentru greutate.eşantion reprezentativ ~ sampling .docher (pe chei) ~ terms condiţii de operare la chei ~ warehouse depozit pe chei quayage s. uncie etc.) v.trimestru quarterage s. sfert (depintâ.) s. taxă de contingentare 3.t. cartier. 1. contingent (de mârfuri). încartiruire.) rata testului acid (raportul active lichide . publicaţie trimestrială adv. a abandona. cheiaj ~ rate .active convertibile în numerar.t. a demisiona quitclaim (dr. monedă de 25 de cenţî) 6. stingere (a unei datoriî) quorum ^. pl. 1. rentâ plătită de proprietarii funciari (pentru scutirea de alte obligaţiî) quittance s.pasiv pe termen scurt ~ . a ceda (im drept) v. a casa (o sentinţă) quasi. împărtire m patru 2.(SUA) zonă operativă / de margine a cheiului (până la magaziî) ~ berth .taxă de chei. coadă. ciosvârtă 5. muncitor portuar (pe chei) queue s. taxă de chei. sfert de galon (unitate de măsurâpentru capacitate) quarter 5'. trimestrial quartern s.adj. a fi legal constituit to have a ~ . 1. cvasi-~ -contract cvasicontract ~ -money . front al cheiurilor quayman s.bursă calmă (cu interes scăzutpentru tranzacţiî) quintal s. capacitate şi lungime) ~ day .) a anula. eliberat (de obligaţii. chei.a constitui un cvorum. număr necesar de membri to form a ~ . datorii etc.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţu uneifirme) ~ assets .profit rapid ~ sale . 1. act de renunţare formală la un drept v. trimestru 3. cantonare. (fin.(fin. liniştit ~ market . 1.pay mortgage .zi de plată trimestrială ~ of year . sfert 2.cvasimonopol ~ -partner asociat cu numele quay s. rapid 2. {şi ~ up) a sta la coadă. dividend 2.danâ de acostare ~ dues . a forma o coadă to stand in a ~ . lichidităţi ~ liabilities . chitanţă 2.) quash v. achitare. normă ~ restrictions .cvasibani ~ monopoly . rând v. chintal quire s. 1. dintr-un / de un sfert 2.a fi în număr statutar quota s.i. sfert de dolar (american sau canadian. sfert (de vită tăiatâ).t. staţionare quarterly adj.248 QUA-QUO quart s.restricţii de contingentare ~ sample . debarcader ~ apron . cheiaj 2. 1. 1. cotă.tarif redus de cheiaj ~ "side worker .

cotare a preţurilor.t.) cotare. a fixa. quotable .cotare pentm navlu ~ for goods . cotatie. curs ~ board .QUO 249 ~ subscription .panou de cotaţii (la bursă) ~ for freight . (bur.subscriere a unei cote-părti ~ system . cotă a bursei quoteworthy v. cotabil (la bursâ) quotation s.preţ cotat pentru mărfuri ~ of prices .curs al zilei quote v.contingentare (la export sau import) quotable adj. curs. stabili (un preţ)\ a cota (la bursa) ~ sheet .listă a cursurilor. preţuri ~ of the day .

) a face să scadă cursul prin vânzări masive de acţiuni to ~ into the market .acţiuni ale societăţilor feroviare ~ siding .ecartament de cale ferată ~ network/system . acţiuni ale societăţilor feroviare v. 1. pl. acţiuni ale societăţilor feroviare v.cheltuieli / taxe feroviare ~ company .acţiuni ale societăţilor feroviare railage s.feribot freight rates .) sabord pentru vagoane.rent .trust feroviar ~ rates/tariff .renter .linie ferată uzinală . transport feroviar 2.transport pe calea ferată ~ port . a percepe (chirie sau arendă excesivâ) ~ .scrisoare de trăsură ~ demurrage . cale ferată. 1. chiriaş care plăteşte o chirie excesivă raid s. cap de linie. a impune. (SUA) feroviar.tarif feroviar shares .t. feroviar v. a lucra la căile ferate ~ bill of lading .companie de căi ferate ~ concession . (bur. pl. transport feroviar 2.i. a transporta pe calea ferată 2.scrisoare de trăsură ~ bond obligaţiune feroviară ~ brotherhood .reţea feroviară railroader s. transport pe calea ferată 2. 1.vagon de călători ~ carriage .i. valoare bmtă {a chiriei sau a arendei plătită anual pentru o proprietate) ~ . 1. a construi o cale ferată într-o regiune v.) speculaţie pentm coborârea cursului prin vânzări masive de actiuni v. 1. cale ferată adj. port de operatii directe din vagoane (fâră depozitarea mărfii în port) ~ shares .aviz de sosire (a mărfii} pe calea ferată ~ bill of lading .i. (bur.vagon de cale ferată transport feroviar ~ charges .t.a provoca panică pe piaţă raider s.concesiune a unei căi ferate ~ ferry . plată pentru transportul feroviar railhead ^.) persoană fizică sau juridică care încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpârare masivă şi bruscâ de actiunî) rail s. (bur. 1.t.exploatare a căilor ferate ~ pool . lucrător la căile ferate railway s. staţie terminus railman s. a transporta pe calea ferată ~ carriage / transport .R rack v.(SUA) sindicat al feroviarilor ~ car / coach .(mar. muncitor feroviar railroad (SUA) s.arendâ sau chirie excesivă.locaţie de vagoane freight rates tarif pentru transportul pe calea ferată ~ system . a constmi o cale ferată ~ advice . a călători cu trenul 2.proprietar care percepe o chirie excesivă. cale ferată.reţea feroviară ~ operating . a călători cu trenul 2.tarif pentru transportul pe calea ferată ~ gauge .

RAI-RAT

251

~ station - gară; staţie ~ terminal - cap de linie, gară terminus ~ traffîc - trafic feroviar ~ transport - transport feroviar ~ truck - vagon de marfa ~ vehicles - material rulant ~ waggon - vagon descoperit de. mărfuri ~ works - uzină feroviară ~ yard - gară / staţie de triaj railwayman v. railman raise s. mărire, sporire (de preţuri, salarii etc.) v.t. 1. a mări, a spori (preţuri, salarii, etc.) 2. a colecta, a aduna (taxe, impozite) 3. a lansa (un împrumut); a procura, a obţine (capital, fondurî) 4. a creşte (animale domestice); a cultiva (legume, cereale) 5. a promova, a avansa (in grad,
funcţie)

rally s. înviorare, revenire (a afacerilor); restabilire (a cursului acţiunilor etc.) v.i. a se înviora, a reveni (despre afacen); a se restabili (despre cursul acţiunilor) ranch (SUA) s. ranch, fermă, crescătorie de vite v.i. 1. a avea un ranch 2. a se ocupa de creşterea vitelor rancher (SUA) s. 1. proprietar al unui ranch; fermier 2. lucrător într-un ranch random adj. aleatoriu ~ sampling - eşantionare prin sondaj range s. 1. linie / gamă de produse 2. fluctuaţie ransom s. răscumpărare; preţ de răscumpărare v..t. 1. a răscumpăra 2. a scoate de la amanet ratability s. posibilitate de evaluare / estimare

rat(e)able adj. 1. evaluabil, estimabi! 2. impozabil 3. proportional ~ contribution - contribuţie proportională ~ ton - tonă impozabilă ~ value - valoare (locativă) impozabilă; evaluare cadastrală ratal s. cuantum al impozitelor locale rate s. 1. preţ, tarif; curs 2. evaluare; calcul 3. rată (a plusvalorii etc.) 4. (pl.) taxe locale/municipale; impozit pe proprietate 5. coeficient, rată, procent 6. normă 7. rang, clasă (a navelor) v.t. 1. a evalua, a estima; a cota; a stabili tariful 2. a impune 3. a clasifica (nave) ~ collector - perceptor de taxe comunale ~ of consumption - normă de consum ~ of discharge - normă de descărcare ~ of discount - taxă de scont ~ of exchange - curs schimb ~ of interest - rata dobânzii ~ of loading - normă de încărcare ~ of production - normă de producţie productivitate ~ of return - rata rentabilităţii (rata internâ a rentabilitâţii unei investiţiî) ~ of surplus value - rata plusvalorii ~ of taxation - rată/cotă de impozitare ~ of technical substitution - rata substituţiei tehnice {mărirea producţiei prin fabricarea unui articol în locul altuia) ~ of transport - normă de transport ~ of turnover - ritm de circulaţie a mărfurilor; dever ~ of work - normă de lucru ~s and taxes - taxe şi impozite ~s rebate / relief - reducere a taxelor locale / municipale ~s schedule - sistem tarifar

252

RAT-REA

~ war - război tarifar rated adj. 1. evaluat, estimat, calculat 2. nominal, normal, proiectat (despre
un utilaj etc.)

~ capacity - capacitate nominală ~ load - sarcină nominală ~ output - producţie nominală; randament nominal ~ value - valoare nominală ratepayer s. contribuabil ratepaying s. plată a impozitelor sau a taxelor rater s. 1. evaluator, preţuitor 2. taxator, funcţionar care stabileşte
tarifele

ratification s. ratificare ratify v.t. a ratifica (un acord etc.) rating s. 1. (asig., fin.) evaluare, estimare; rating (fonnularea unei calificări pe măsura posibilului risc de nerambursare - parţială sau totalâ asumat de investitorul care a realizaî plasamente în titluri financiare) 2. impunere, taxare; tarifare; taxe comunale 3. clasificare, clasare; categorie 4. randament, productivitate ~ system - regim tarifar ratio s. raport, rată, proportie; coeficient, indice ~ analysis - analiza proportiilor
(pentru detenninarea performanţelor unui agent economic)

ration s. 1. raţie 2. pl. provizii, alimente v.t. 1. a aproviziona cu alimente 2. a raţionaliza ~ book / card - cartelă (de alimente sau alte produse uzuale} ~ money - compensatie bănească
(sumâ de bani dată în locul unei raţii)

~ expectations - aşteptări raţionale (explicarea comportamentului econo-mic al indivizilor sau al companiilor în funcţie de opţiunea pentru una dintre previziunile realizate) rationalization s. 1. raţionalizare, aplicare a metodelor de management ştiinţific 2. raţionalizare (a alimentelor, a materiilor prime etc.) rationalize v.t. a raţionaliza raw adj. brut, neprelucrat s. materie primă ~ goods - semifabricate ~ material materie primă ~ product - produs brut / nefinisat rayon 5'. mătase artificială, viscoză reach s. accesibilitate (numârul de indivizi care recepţionează mesajul unei campanii publicitare) ready adj. gata ~ berth clause - (mar.) clauza danei pregătite ~ capital - capital circulant ~ cash / money - bani lichizi / gheaţă, numerar ~ made/-to-wear - de gata, gata confecţionat ~ - made / - to-wear clothes -confecţii ~ market - piaţă profitabilă (imde mărfurile se vând rapid şi cu profit bun} ~ sale - vânzare rapidă / uşoară ~ -to-cook foods - semipreparate culinare ~ -to-eat / - to-serve Joods - (SUA) preparate culinare real adj. 1. real 2. (dr.) real, imobiliar, patrimonial 3. veritabil, autentic; natural, nefalsificat ~ accounts (cont.) conturi reale

rational adj. raţional

REA-REC

253

~ agreement - contract de îhchiriere sau arendare pe termen lung ~ aggregate demand - cerere globală reală ~ assets - active reale ~ capital - capital real ~ cost - cost real ~ estate / property - proprietate imobiliară ~ estate agent / broker / operator agent imobiliar ~ estate investment trust - fond de plasament în valori imobiliare ~ estate loan - împrumut ipotecar ~ estate market - piaţă imobiliară ~ estate register ~ cadastru ~ estate tax - impozit imobiliar ~ exchange rate ~ curs de schimb real ~ income - venit real ~ money - bani efectivi, monedă efectivă ~ rate of interest - rata reală a dobânzii ~ tare - tară reală ~ value - valoare reală / efectivă ~ wages - salariu real realignment s. (fin.) realiniere (a cursurilor de schimb) realizable adj. 1. realizabil 2. convertibil în numerar (despre active, titluri de valoare) 3. vandabil ~ assets - active convertibile în numerar; lichidităţi ~ goods - mărfuri vandabile realization s. realizare (a unui plan, contracf) 1. obţinere (a unui preţ) 3. convertire în numerar (a activelor, a titlurilor de valoare) 4. vânzare {a mărfurilor) realize v.t. 1. a realiza (un plan, un contract etc.) 2. a converti în bani

(active, titluri de valoare) 3. a realiza, a obţine, a scoate (un profit) realtor s. (SUA) agent imobiliar realty s. proprietate imobiliară ream s. top (canîitate de hârîie) reappraisal s. reevaluare reappraise v.t. ă reevalua reassess v.t. 1. a reimpune, a reimpozita 2. a reevalua reassessment s. 1. reimpunere, reimpozitare 2. reevaluare reassurance v. reinsurance reassure v. reinsure rebate s. rabat, reducere v.t. a reduce recapitalization s. recapitalizare recapitalize v.t. a recapitaliza recaption s. (dr.) reintrare în posesie (prin bună înţelegere) recede v.i. a se deprecia receipt s. 1. primire 2. chitanţă, recipisă 3. pl. încasări, venituri v.t. (SUA) a da chitanţă pentru, a iscăli de primire pentru ~ book - chitanţier ~ for goods - recipisă de primire a mărfii ~ for payment - chitanţă de plată ~ in duplicate - chitanţă în dublu exemplar ~ in full discharge - chitanţă de sold / lichidare ~ on account - primire în cont ~ stamp - timbru de chitanţă ~s and expenses / expendţture încasări şi cheltuieli ~s and payments - încasări şi plâţi ~s tax - impozit pe încasări / cifra de afaceri ~ to issue / to make out a ~ - a elibera o chitanţă / recipisă

254

REC

receivable adj. de încasat s.pl. sume de încasat receive v.t. 1. a primi; a încasa (banî) 2. a accepta, a admite received ari/. 1. primit; achitat; încasat 2. acceptat, admis ~ bill of lading - (mar.) conosament de primire (mârfuri recepţionate, însă neîncărcate) ~ stamp - ştampilă „primit" ~ tare - tară admisă (pentru calcularea tarei întregii partide de mărfuri) receiver s. 1. primitor, persoană care primeşte / recepţionează; destinatar 2. (dr.^ tăinuitor (de lucruri furate} 3. (com.) consignatar 4. (dr.) administratorjudiciar, judecător sindic; lichidator ~ in bankruptcy - administrator judiciar; lichidator (intr-un faliment) receivership s. (dr.) 1. calitatea de administrator judiciar/judecător sindic 2. regim de administrare judiciară (instituitâ când o firmă nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile financiare) receiving adj. de primire s. 1. primire; receptie; încasare 2. acceptare, admitere ~ clerk - agent de primire ~ house / office - birou de mesagerie ~ note - (mar.) ordin de imbarco ~ order - ordonanţă de punere sub sechestm (in caz de faliment) reception s. primire, recepţie; recepţionare (de mărfurt) ~ clerk - recepţioner ~ desk - birou de recepţie; dispecerat (la hoîel) receptionist s. recepţioner, funcţionar la recepţie

recession

s.

recesiune,

cnză

(economica}

recessional adj. referitor la recesiune / criză recharter v.t. (mar.) a renavlosi; a subnavlosi rechartering s. (mar.) renavlosire; subnavlosire recipience s. primire, receptie, recepţionare recipient s. primitor, destinatar; beneficiar (al unui cec etc.) reciprocal adj. reciproc; mutual ~ duty - taxă vamală reciprocă ~ shareholding - deţinere reciprocă de acţiuni (de câtre două sau mai mulîe societăţî) ~ trade agreement - acord comercial pe bază de reciprocitate (cu reducerea
taxelor vamale)

reciprocity s. reciprocitate; acord mutual (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de naturâ comercială) reckon v.t. 1. (şi ~ up) a calcula, a socoti 2. a evalua reckoner s. 1. tabel de calcul 2. contor reckoning s. 1. calcul, socoteală 2. notă de plată reclaim v.t. a ameliora {un teren) v.i. 1. a face îmbunătăţiri funciare 2. (dr.) a face apel ~ days - termen de apel reclaimant .s'. (rfr.)-reclamant reclamation s. 1. reclamaţie 2. îmbunătăţiri funciare 3. {dr.) amendament recommended adj. recomandat ~ retail price - preţ cu amănuntul recomandat (de producâtor)

REC-RED

255

reconcile v.t. a armoniza (diferitele. tipuri de^ registre contabile ale unei societâţî) reconversion s. reconversie (adaptarea unor industrii sau a unor sectoare industriale la necesitâţi noî) reconvey v.t. (dr.) a retroceda (vechiului proprietar) record s. 1. registru; dosar; pl. arhive 2. act oficial, document 3. raport; proces-verbal 4. înregistrare, consemnare 5. record 6. (dr.) stăpânire de drept v.t. a înregistra, a consemna ~ office - grefa; registratură ~ of service - stat de serviciu ~ output - producţie-record to be on ~ - a fi înregistrat/consemnat to to enter on the ~ - a trece în raport / procesul-verbal recorder s. 1. arhivar; grefier; ftmctionar la serviciul de registraturâ 2. aparat de înregistrare recoup v.t. 1. a despăgubi; a compensa 2. a defalca recoupment .'?. despăgubire, compensaţie recourse s. 1. resursă; recurgere, apelare 2. regres, recurs (practicat în cazurile de protest al cambiilor) recover v.t. 1. a recupera (pierderî); a încasa (creanţe); a primi ca despăgubire 2. a exploata (zâcăminte) recoverable adj. recuperabil (despre o datorie) ~ unforeseen expenditures - cheltuieli neprevăzute recuperabile recoverableness s. posibilitate de recuperare (a unei datoriî) recovery s. 1. recuperare (a pierderilor); încasare (a creanţelor) 1. despăgubire, compensaţie 3. redresare, refa-

cere (economică) 4. recuperare, revalorifîcare; valorificare a deşeurilor ~ charges - cheltuieli de recuperare / încasare ~ cycle - ciclu de recuperare economică ~ in kind - despăgubire m natură ~ of business - redresare a afacerilor ~ of damages - recuperare a daunelor, daune-interese ~ of prices - redresare / urcare a cursului; urcare a preţurilor ~ of the market - redresare / înviorare a pieţei ~ plant - instalaţie de recuperare ~ share - acţiune subevaluată (dar cu posibilităţi de redresare) recruit v.t. 1. a recruta (personal) 2. (mar.) a aproviziona recruitment s. recrutare (de personal) rectify v.t. a rectifica (bugetul etc.) recuperate v.i. a se redresa (financiar) recurrent adj. recurent, periodic ~ costs - costuri recurente recycle v.t. a recicla (deşeuri) red adj. 1. roşu 2. debitor; deficitar s. debit; deficit ~ clause - clauza roşie (prin care
vânzătorul aflat în deficit poate obţine un avans bancar)

~ country - ţară debitoare ~ ensign - pavilionul flotei comerciale engleze ~ goods - (SUA) produse de culoare roşie (bunuri de consum, precum cele alimentare, consumate şi înlocuite
imediat)

~ tape / tapery / tapism - birocraţie ~ tapist - birocrat; funcţionar to be in the ~ - a fi în deficit; a fi debitor

256

RED-REF

to come out of the ~ - a se solda cu un beneficiu redeem v.t. 1. a recupera; a răscumpăra, a scoate din gaj sau amanet 2. a amortiza 3. a restitui, a reda redeemability s. rambursabilitate redeemable adj. 1. rambursabil 2. amortizabil redeemer s. răscumpârător redeliver v.t. 1. a livra din nou 2. a restitui redemption s. 1. recuperare; răscumpărare, scoatere din gaj sau amanet 2. amortizare; achitare, plată^ stingere (a
unei ipotecî)

reduced adj. 1. redus, micşorat, scăzut 2. convertit, schimbat {despre valutâ) ~ goods - solduri reducible adj. reductibil, care se poate reduce ~ waste - deşeuri prelucrabile (pentru
refolosire)

reduction s. 1. reducere, micşorare, scâdere 2. (cow.) rabat, bonificaţie, remiză ~ factor - coeficient de reducere ~ m / of the price - reducere a preţului ~ in turnover - scădere a cifrei de afaceri
reenter v.t. (cont.) a reînscrie (un articol într-un cont)

~ fund - fond de amortizare ~ loan - împmmut pentru amortizare ~ premium - primă de râscumpărare ~ price - preţ de râscumpărare ~ quota - cotă de amortizare ~ table - plan de amortizare ~ value - valoare de rambursare / amortizare ~ yield - randament până la maturitate
(rata dobânzii obţinute la o obligaţiune dacă aceasta este păstrată pânâ la maturitate)

redhibition s. (dr.) redhibiţiune redhibitory adj. redhibitoriu rediscount s. 1. reescontare 2. pl. efecte de comert reescontate v.t. a reesconta ~ rate - taxă de reescontare redistribute v.t. a redistribui (yenituri eîc.) redraft s. contracambie reduce v.t. 1. a reduce, a micşora, a scădea 2. a converti, a face schimb de
(yalută)

to ~ money - a face schimb de valută

reentry s. (dr.) repunere în posesie / drepturi reexport s. 1. reexport; reexportare 2. pl. mărfuri de reexport v.t. a reexporta ~ trade - comerţ intermediar / de reexport reexportation s. reexport; reexportare reexporter s. reexportator refer v.t. (to) a trimite la, a îndmma câtre/spre ~ to the drawer - adresaţi-vă emitentului (formulă pe un cec) referee s. 1. (dr.) arbitm 2. (man.) persoană care dă referinţe ~ in case of need - avalist refîgure v.t. a recalcula refinance v.t. a refinanţa refinancîng s. refmanţare ~ credit - credit de refinanţare refinev.r. arafina refined adj. rafinat ~ product carrier - petrolier pentru „produse albe" refinement s. rafinare

REF-REG

257

refînery s. rafinărie ~ port - port cu rafinarie refît s. 1. reparatie, revizie 2. (mar.) reechipare, rearmare, reutilare v.t. 1. a repara; a repune în funcţiune 2. (mar.) a reechipa, a rearma, a reutila reflate v./. (/w.) a produce reflaţie reflation ^. (fîn.) reflaţie refloat v.t. 1. (mar.) a ranflua 2. a emite din nou (un împrumut) 3. a repune în activitate (o întreprindere
etc.)

refloating s. 1. (mar.) ranfluare 2. nouă emitere (a unui împrnmut) 3. repunere în activitate (a unei întreprinderi) reform s. reformă {economica) v.t. a refonna reforward v.t. a reexpedia refrigerant adj. refrigerent s. refrigerent, agent frigorific ~ fluid - agent frigorific lichid ~ mixture - amestec refrigerent refrigerate v.t. a refrigera, a congela refrigerated adj. refrigerat, congelat; frigorific ~ barge - şlep frigorifîc ~ cargo carrier/ship/vessel - navă fngorifîcă ~ container - container frigorific ~ fish carrier - navă frigorifică de peşte ~ room - compartiment frigorific ~ shipping - transport de mărfuri refrigerate; flotă de nave frigorifîce ~ truck - camion frigorific ~ waggon - vagon frigorific refrigerating adj. frigorific s. refrigerare, congelare ~ capacity - capacitate de refrigerare (a instalaţiei) ~ chamber - cameră frigorifică

~ industry - industria frigului ~ machine - frigorifer ~ mixture - amestec refrigerent ~ plant - instalaţie frigorifîcă ~ tonnage - tonaj al navelor frigorifice ~ trawler - trauler frigorific refrigeration s. 1. refrigerare, congelare 2. frigotehnică ~ ton - tonă de refrigerare refuel v.i. a se (re)alimenta cu combustibil; (mar.) a bunchera refuge s. refugiu ~ dues - taxe de staţionare în portul de refugiu ~ harbour / port - port de refugiu refugee s. refugiat ~ capital - capital refugiat (atras din străinâtate de dobânzi ridicate sau de
un climat politic sigur)

refund s. 1. rambursare; plată/despăgubire pentru cheltuieli v.t. a rambursa; a despăgubi pentru cheltuieli regain s. recuperare; reintrare în posesie v.t. a recâştiga, a recupera to ~ possession of - a reintra în posesia register s. 1. registru, catalog; borde-rou, listă 2. registru naval / maritim 3. (mar.) caric, încărcătură 4. contor, aparat de înregistrare v.t. 1. a înregistra, a trece în registru; a înmatricula (o societate, un automobil, o navă etc.) 2. a înzestra (nava) cu acte de identitate 3. a înregistra, a marca (despre contor) ~ book - carte de registru (cu date despre clasificarea navelor) ~ card - fişă de evidenţă ~ of companies - registru de comert ~ of members - registru al acţionarilor ~ of mortgages - registru de sarcini şi ipoteci

258 REG ~ of shipping . 1.ore suplimentare obişnuite / normale ~ price .director al registrului de comert registration s. reglementar customer client obişnuit/ permanent ~ employment .registratură ~ ton . regresiv ~ supply .tonă .linie regulată (de navigaţie) ~ lot . înscris. obişnuit. înregistrare. expediere recomandată (a unei scrisori} 3. înregistrator. de înre-gistrare s. registratură.tonaj-registru ~ trade mark .înscriere / depunere a mărcilor de comert registry s. oficiul stării civile.registru ~ tonnage .(bur. înregistrat.ofertă regresivă ~ tax . grefier 3.colet poştal cu valoare declarată ~ proprietor . oficiu 2.registratură ~of mortgage .) pavilion ~ of shipping .capital înregistrat / nominal ~ certificate certificat nominal (de acţiuni) ~ letter .calitate obişnuită ~ income venit obişnuit / fîx ~ line . arhivar 2. (rfr. înscriere (în registru) 2.adresă socialâ ~ bond obligaţiune nominală ~ capital .înscriere / transcriere ipotecară ~ of trade marks .număr de înregistrare ~ office . înscriere 3. înmatriculat ~ address .) partidă normală de mărfuri overtime .registru naval / maritim ~ office . normal 3. marcă depusă registering adj.serviciu permanent ~ endorsement .salariu permanent / regulat ~ size format obişnuit ~ staff . birou. regulat 2.acţiuni nominale ~ title .preţ obişnuit / curent ~ recourse . (mar.titlu de proprietate înregistrat/ înscris (în cartea funciara) ~ tonnage .tonaj-registru registered adj.personal permanent ~ trader . curent. înscriere (in registrn) 1.) regres legal ~ salary . expediere recomandată {a unei scrisori) 3. înregistrare. 1.marcă de comert înregistrată. 1.taxă de înregistrare ~ number .registru naval/maritim ~ offîce . înregistrare.navă de linie ~ traffic . 1.) transcriere registrar s.andosare reglemen-tară / completă ~ grade .(dr.trafic regulat .proprietar cu titlu de proprietate înregistrat/înscris (în cartea funciara) ~ shares . oficiu de plasare (a oamenilor de serviciu) regressive adj. registru. catalog 4. notar ~ of companies .scrisoare recomandată ~ name denumire înregistrată (a firmeî) ~ office sediu social parcel . 1.registratură.impozit regresiv regular adj. (rfr.) transcriere ~ countries ţâri în care o cerere de brevet de invenţie poate fî înregistrată (beneficiind de prioritate convenţională) ~ dues / fees .

formă reglementară (a unui act) regularize v. a descărca (de o datorie) 2. a regulariza. a retipări 2.) 3. 1. a adapta (cerinţe.) act de transmitere.) chitanţă. autorizatie de publicare (în presâ) v. navetişti ~ way . refacere ~ plan . 1. stabilit (prin regulament) 1. 1.relaţii de producţie release s. cesiune (a unei proprietăţi etc. restituire a unui bun (de câtre societatea de asigurări) reinsurance s.t. 1.) tranzacţii care se lichidează în ziua unnătoare regularity s. 1. (dr.) risc relevant (riscul unui titlu de valoare care nu poate fi diversificat sau riscul depiaţă) reliability s. regularitate.REG-REL 259 ~ travellers . retipărire. a reedita. 1. reimportare 2.t. a elibera. rambursabil reimburse v.) 1. 1. ediţie nouă 2. reglementare 3.) cesionar releasor s. mărfuri reimportate v. emisiune nouă (de acţiuni. (com. (dr. raport ~s of production . condiţii) regulation s. recipisă 6.scoatere de sub ipotecă ~ on bail . a aranja regulate v. fîabilitate.reglementare a monopolurilor ~ of the market . a reasigura reinsurer s. a regulariza. reasigurare ~ clause . regularizare.clauză de reasigurare ~ exchange/pool .(bur. ordonare. a ceda (o proprietate) 3. relevant ~ risk . aranjare adj. reasigurător reinvest v. a indemniza reimport s. a elibera. solvabilitate 2. (dr.) cedent relevant adj. a emite din nou (acţiuni. relaţie.a reglementa rehabilitation s.t. 1. siguranţă m exploatare (a unuiprodus) .(SUA) lege federalâ care reglementează suma totală a creditelor care pot fi acordate de brokeri clienţilor pentru cumpărarea de titluri de valoare Regulation U . reimport.(SUA) lege federalâ care reglementează suma totală a creditelor care pot fi acordate de o bancâ pentru cumpărarea de titluri de valoare to bring under ~ .plan de reabilitare / refacere reimbursable adj. statut 4.t. obligaţiuni) v. (dr. reimportare reinstatement s.) a pune în libertate 4.) 2. a despâgubi. a reglementa 2. pl.) a transfera.) punere în libertate 4. a rambursa 2. 1. (dr.deblocare de fonduri ~ of mortgage .convenţie/asociaţie de reasigurare ~ policy . a ordona. 1. permis (de încărcare.î.călători cu abonament. obligaţiuni) relation s. reglementar ~ of monopoly . a reglementa 2.poliţă de reasigurare reinsure v. a reinvesti reissue s. a autoriza publicarea (în presă) ~ of goods against payment eliberare a mărfurilor (din vamă) contra plată ~ of funds . 1. a descărca {de o datorie etc. bonitate. a reimporta reimportation s. livrare (de mărfuri) 5. ordonanţă 2.t.eliberare pe cauţiune releasee s. (dr. reeditare. regulament.reglementare a pieţei Regulation T . ordin.t. pl. reabilitare. eliberare. descârcare etc.t.(fin.

remuneraţie. a ajuta (la nevoie) relieving adj.piese detaşabile removal s. a transborda relocation s. 1. 1. serios ~ bank . reamintire 2. a-şi schimba serviciul remunerate v.260 REL-REN reliable adj. a ridica (restricţiî) 5. cupon (de stofa) ~ sale .clauză de exonerare reload v. reziduu 3. 1. transfer 5. a expedia (mărfuri). destituire.) renunţare {la pretenţii.i.i. a plăti.camion de mutări remove v. a remite. radiere contractor(s) . caracter remune-ratoriu remuneratory adj. a rămâne to ~ in force . rămăşiţă 2.t.a rămâne disponibil remainder s.) moştenitor subsecvent. cecuri etc.cheltuieli de mutare ~ van . a scuti. a achita 3. 1. a degreva (de datoriî) 4.) reparatie. mobil ~ parts . rămas v.garanţie solidă relief s.a rămâne în vigoare to ~ on hand . a reîncărca. 'a retribui remuneration s. arenegocia . mutare 3. bani expediaţi ~ man .bancă sigură / de încredere ~ firm .) drept de moştenire adj.t. 1. a muta. 1. de reducere 2. deplasare. demontabil.afacere rentabilă remunerativeness s. a radia v. a transfera 4. 1. rentabil. a se muta (din casâ') 1.soldare de cupoane (de stofa) removable adj. reducere. expeditor al unei sume de bani remnant s. (rfr. asistenţă (pentru sâraci.) 2. a transporta 2.asistenţă pentru şomeri relieve v. (dr. anulare (a unei datorii) remittance 5'. lucrativ. rest. (dr.valoare rămasă remainderman s. (a?r. memento. degrevare (de impozite etc. deşeu. a transmite. transportare 2. despăgubire 2. 1. (dr. degrevare (de datorii etc.t. expediere. 1.r. despâgubire. remunerativ 2. remitent. ridicare (a restricţiilor) 6.t. a ajutora. câştig de cauză 3. a remunera. destinatar (al unei remiterî) remitter s. a trimite prin mandat (bani) 2. transmitere (de bani. 1. succesor (al unei moşteniri) remedy s. a demite 3. a vinde la solduri (stocul cărţilor nevândute) ~ sale . rest. detaşare remain v.) 2. toleranţă (a titlului unei monede) reminder s. (dr.persoană care trăieşte (m străinâtate) cu bani expediati de acasă remittee s.) a micşora (p pedeapsă. a destitui.soldare (de cărţî) ~ shop . salarizare remunerative adj. compensaţie.) 2. scrisoare de rapel / revenire remission s. 1. 1.) 2.t.t. 1.) reparatie. retribu-ţie. o amenda) remittal s. stoc de cărti nevândute 3. sigur.firmâ serioasă ~ guarantee . a degreva (de o obligaţie etc. schimbare a domiciliului. şomeri etc.companie de transport de mobilă ~ expenses . de ajutor ~ clause . satisfacţie. rentabil renegotiatev.magazin de solduri [de cârţî} ~ value . ajutor.) ~ fund . detaşabil. demitere 4.fond de ajutor/asistenţă ~ works . profitabil ~ business . scutire. rămăşiţă 2. drepturt) remit v.

a reînnoi. despăgubiri.t. a reorganiza. pl.REN-REP 261 renew v. 1 (şi pl. a lua cu chirie 2. a da în arendă.) ~ order . 1.) comandă de mărfuri similare cu transportul anterior v. chiriaş 2. persoană care datorează arenda ~ restriction .) reparaţie. 1. a rambursa v. compensaţii (de râzboi etc.atelier plutitor . a fi arendat ~ control . stat) rental s. a restructura 2.valoare locativă renter s. 1.impozit pe chirii repatriate v. rent s.tarif de închiriere ~ value .t.arendă. reînnoire. o cerere etc.t.piese de schimb ~ service . a da cu chirie.volum de vânzări ale unor articole de consum obişnuit .plafonare a chiriilor (de către staf) ~ . a rearanja.reglementare a chiriilor ~ . a fi închiriat 2. 1. a închiria. reparaţie. a plăti. a repara ~ parts / pieces .registru al arendaşilor sau al veniturilor din arenzi ~ service . rambursabil repayment s. a închiria. a plăti.serviciu de întretinere ~ ship / vessel . a relua (activitated) 2.lucrări de reparaţie ~ yard . întreţinere 2. răsplată.chiriaş.) chekuieli alocate pentm întreţinerea mijloacelor fixe 3.i. a arenda.primă de reînnoire {a contractului de asigurare pentru un an) ~ privilege of term insurance privilegiu de reînnoire a termenului de asigurare ~ rate . (com. 1. piesă de schimb v. 1.t.i.t. recondiţionare ~ fund . pl.servicii (personale) care înlocuiesc sau suplimentează chiria ori arenda ~ tax . recompensă repeat s. repetare 2. prelungire (a unui contract)'. 1. arendaş. a arenda. rentă funciară ~ ower . persoană care datorează chiria.t. a lua în arendă v.fond de modemizare tehnologică ~ notice . 1.scutit de chirie sau arendă ~ freeza . a reambala repair s.îngheţare a chiriilor (de către. a repatria (profitul) repay v. a recondiţiona renewable s. a prelungi (un contracî).taxă pentru prelungirea creditului .) ~ of land . comandă nouă. a reface.t. a acorda o răsplată / recompensă repayable adj.şantier naval de reparaţii reparation s. a reaproviziona reorganize v. registru al arendaşilor sau al veniturilor din arenzi adj. . a repeta "(o comandă.roll . a comanda din nou. refacere.venit din închirieri ~ tariff . care poate fi reînnoit / refacut sau prelungit renewal s. casâ închiriată 3. a restaura. reparare 2. arendaş reorder s. 1.comandă repetată ~ purchase sales volume . plată.cuantum al chiriei sau al arendei 2. 1. reluare (a activităţiî) 2. arendă. achitare. a asana (fînanţele) repack v.free . rambursare 2. 1.t. 1. a reordona 2.work . rentă funciară v.t. a achita. a-şi achita datoriile 2. reaprovizionare v. restaurare.notă / ofertă de reînnoire (a contractului de asigurare) ~ premium . (cont. referitor la închiriere sau arendare ~ income . chirie 2.

reaprovizionare ~ of stock . faimos 2. a reintra în posesia represent v. represiv ~ tax . 1.t. 1.cost de înlocuire (al unui activ) representation s. 1.impozit represiv (pentru frânarea investiţiilor. 1.) a scoate de sub sechestru. magazie. upon) a prezenta un raport (asupra. eşantion-tip ~ sampling . 1.datorie (publică) reproductivă (imprumut investit de stat în active productive) repudiate v. reprezentanţâ (comercială) representative adj. păsuire v. ipotetic. mostră ~ money . eşantion reprezentativ.eşantionare reprezentativă ~ type .mostră reprezentativă. a t'ace un reportaj despre v. denunţare (a unui contract) 2.t. piesă de schimb. a denunţa {un contract) 2.acord de răscumpărare (a titlurilor de valoare) reputed adj. a repudia. a păsui.t. a răscumpăra ~ agreement . a face un raport / o dare de seamă asupra 2.i. repetat ~ manufacturing . represalii reprises s.t. raport.reprezentanţă ~ sample . a amâna.t. reproductiv ~ debt . reprezentativ. îndeplinirea unei obligaţii) repudiation s. 1. dare de seamă. a acorda un termen (unui debitor) reprisals s. reportaj v. (dr. depozit.) cerere de înlocuire (a produselor defolosinţă îndelungată) ~ parts / pieces . acţiune de scoatere a bunurilor de sub sechestru replevy v.262 REP repetitive adj. celebru. 1.t.valoare proprie repressive adj.monedâ cu acoperire totală în metale preţioase) ~ demand . (on. pl.model-tip ~ value . impozit anual (pe o proprietate) reproductive adj.t.piese de schimb replenish v.vechime limită / de înlocuire (a unui utilaj) ~ cost .bani reprezentativi (hârtie . a recupera bunurile ţinute sub sechestru report s.producţie de serie replacement s. a face un reportaj reportage s. înlocuitor ~ age . completare. pl. a reprezenta (o firmă) ~ offîce .perioadâ de reaprovizionare {timpul dintre comandâ şi livrare) replevin s.reaprovizionare ~ lead time . de a îndeplini o obligaţie) repurchase s. hotărâre de scoatere de sub sechestru. repudiere. 1.completare a stocului ~ of supplies . proces-verbal 2. raportor 2. a refuza (plata unei datorii. reprezentant. răscumpărare v. prezumtiv . antrepozit repossess v. tipic s. reporter repository s. caracteristic. 2. 1. a repune în posesia. a reumple 2.$. reportaj reporter s.(com.t. a reaproviziona replenishment s.) recuperare a bunurilor ţinute sub sechestru. amânare. despre) 1. refuz (de a plăti o datorie. 1. reumplere 2. a completa. înlocuire 2. 1. (dr. delegat. a consumului) reprieve .

1. cerinţă.t. păstrare (a unui drept) ~ fee . 1. revânzare ~ price maintenance .t. 1. reeşalonare (a datoriilor) rescind v. 1. a recompensa 2. a răsplăti. a compensa.a fi puţin căutat / cerut to comply with a ~ . nevoie. a revinde reservation s. (fin. anulare.t. a cere. a face cercetări (ştiinţifice) ~ and development . a necesita.institut de cercetâri ~ work .(mar. preţ minim (acceptat de vânzâtor) .valoare de revânzare rescheduling s.t.a admite o cerere to make ~ for . cerere.a fi foarte căutat / cerut to be in limited / little / poor ~ . a rezerva. a cere. de rezervă v. provizii 2. necesitate.preţ iniţial / de strigare (la hcitaţie).) rezervă 3.) cerere v.(SUA) bancă federală de rezerve ~ capital . compensaţie.fond acumulat/de rezervă (pentru investifii) ~ price .) rezervare. solicitare 2. 1. cercetător {ştiinţifîc) resell v.fixare a preţurilor de revânzare (sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) ~ value .t. descoperire. 1. clauză limitativă adj. (mar. retinere (de locuri) 2. a transporta pe altă rută rerouting s.a cere. (com.cercetător researcher s.condică de reclamaţii ~ to insure .serviciu de cercetare ~ institute . încărcarea mărfii de exporf) resale s. răsplată. a anula.) a executa o contrarevizie vamală (la.cerere de plată ~ note . a reclama. schimbare a rutei / relaţiei rerummage v.depunere de acoperire ~ fund . (dr.capital de rezervă ~ currency .deficit de rezervă ~ deposit . a reţine (locurî) 2. a solicita.cerere de asigurare to be in good / great ~ . trebuinţă requital s. reziliere (a unui contract) research s. (dr. a revendica 2. a indemniza reroute v. rezervă.t. a schimba ruta / relaţia. a solicita require v.muncă de cercetare ~ worker . pretenţie 2. 1. 1.t. a rezilia (un contract) rescission s. a revendica ~ for payment / to pay .rezervă valutară ~ deficiency . a despăgubi. a avea nevoie de requirement s. a solicita.cercetare şi dezvoltare ~ department . revendicare.) a-şi rezerva (un drept) ~ account . restricţie.taxă de rezervare {a locului) reserve s. cercetare (ştiinţifică'). rezervare.proprietar prezumtiv request s.cont de fonduri de rezervă ~ against bad and doubtful debts fond (bancar) de rezervă pentru creanţe dubioase ~ bank .t. stoc. rezervă.i.REP-RES 263 ~ owner . studiu. investigaţie v. cerere. recompensă 2. indemnizaţie requite v.) permis vamal special {de descărcare a mărfurilor perisabile înainte de conîrolul vamal) ~s book .

264 RES ~ ratio .) ~ industry . necalifîcatâ.) valoare reziduală (valoarea râmasă a unui activ depreciabil) residuary adj.hotel . renunţare {la un drept) to hand / to send in one 's ~ . rezident s. restant ~ dividend theory . rezidual. transbordare reside v.t.teren parcelat pentru construcţia de locuinţe ~ hotel .bloc de locuinţe ~ district . (dr.populaţie stabilă / fixă residential adj. (from) a demisiona. rezistenţă ~ level . 1.(nian.managementul resurselor .(man. mijloace băneşti ~ allocation . (com.cartier de locuinţe ~ estate .a constitui rezerve to draw on the ~s .) moştenire a unui legatar universal ~ clause .distribuire / repartizare a resurselor ~ audit .(dr. a domicilia residence s. (dr. furnizare de materii prime etc.) rămăşiţă.a retrage sume din fondurile de rezervă reship v.) v. referitor la locuinţe ~ area .rezidenţâ ~ for tax purposes . 1. domiciliat.) rezidual. restant ~ bequest / legacy .) audit al resurselor (m vederea realizârii unei strategii economice) ~ dependence .domiciliu fiscal resident adj. pl.) reîncărcare.a-şi da / a-şi înainta demisia resistance s.pensiune ~ mortgage . (mar.) a reîncărca. resursă.) legatar universal residue s. domiciliu.i. rezident ~ minister . resursă 2. staţiune (climatericâ) resource 5'. rezidenţial.moştenire reziduală / restantă ~ legatee .industria minieră ~ management . excedent. demisie 2. a renunţa la (un post.stoc de rezervă to build up ~s . mijloc 2. a-şi da demisia {din} resignation s.ipotecă imobiliară residual adj.(dr. ministru plenipotenţiar ~ population .i. a transborda reshipment s.) rata de rezervă (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bănci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ requirements . (mar. 1.clauză reziduală / restanta (privitoare la legatarul universal) ~ estate .nivel de rezistenţă (al cursului acţiunilor) resort s. a locui.(fin.rezervă minimâ obligatorie ~ stock . sold 3.teoria dividendelor reziduale ~ unemployment . o funcţie etc. reziduu 2.t.) dependenţă de resurse (asistenţă financiară.şomaj rezidual (şomaj care afectează forţa de muncă cu eficienţă scăzută.cartier rezidenţial / de locuinţe elegante ~ building . 1. 1. fâră motivaţie) ~ value . reşedinţă 2.reprezentant diplomatic.) moştenire rămasă (dupâ plata impozitelor şi a datoriilor) resign v.{cont. resurse financiare.

a angaja din nou personal pentru (o întreprindere etc. a repara restrain v. 1. restricţie.(dr. restricţie. respectabil ~ bill . împrumut maritim cu angajarea mărfii ~ bond .) restaurant s. răgaz v.i. limitat ~ endorsement . care poate fi restituit / înapoiat restoration s. restaurant ~ car . a îngrădi (comerţul) restraint s. îngrădire 2.RES 265 resourceless adj.t. constrângere ~ and detainment .piaţă restrânsâ / limitată (pe care unul sau mai mulţi producători au decis să-şi limiteze vânzările) ~ ownership . restaurare. a repune în drepturi. compensare (a unei pagube) ~ of damage . a acorda un răgaz (pentru achitarea unei datorii) respondentia s. restrâns.t. restrictiv.restricţii comerciale restrict v. 1. indiviziune ~ publication .andosare restrictivă ~ liability .publicaţie de uz intem ~ tariff . a amâna. fond de rezervă suplimentară (a unei bănci) restaff v.a repara / a compensa o daunâ restock v. rest.constrângere şi reţinere (a naveî) ~ of authorities .) acord contractual restrictiv (care interzice anumite acţiunî) ~ endorsement .vagon-restaurant restaurateur s. a restrânge. a restructura.clauză restrictivă ~ covenant . a restitui. patron de restaurant restitution s. 1.t.t. restituire. amânare.t.contract de împrumut maritim cu angajarea mârfii rest s. reparare. restrângere. lipsă de resurse / mijloace / posibilităţi respectable adj.reparare / compensare a daunei to make ~ . restaurator. a reaproviziona (un magazin). a reface (un stoc de mărfurî) restorable adj. pâsuire. repunere în drepturi. limitativ ~ business/trade practices . reparare ~ of goods taken m distraint .(dr. a păsui.licenţă partială / cu clauze restrictive ~ market . proprietâţi) 1. 1. a înapoia 2. înapoiere (de bunuri.) ordin de ridicare a sechestrului restore v. rămăşiţă 2.t. înapoiere 2. a restaura. a reintegra 3.cambie de clasa întâi respite s. lipsit de resurse/ mijloace / posibilităţi resourcelessness s. reintegrare (într-o funcţie anterioară) 3. a restrânge. restituire.coproprietate.răspundere limitată ~ licenc'e . a limita restricted adj.constrângere aplicată de autorităţi {asupra naveî) ~ of trade .măsuri restrictive restructure v.practici comerciale restrictive (acţiuni ale societăţilor private sau de stat care practică o concurenţâ restrictivă neîoiala) ~ clause .tarif forfetar ~ voting shares — acţiuni cu drept de vot restrictiv restriction s.andosare restrictivă ~ measures . limitare (a creditelor) restrictive adj. a reorganiza . 1.

achitare {a unei cambii înainte de scadenţa) 4.pensie (a unui funcţionar sau militar) retiree s.i. reţinut ~ earnings / profit . a se pensiona 2.). a pensiona. 1.preţ cu amănuntul ~ sale . cu amănuntul/bucata/în detaliu v. pensionar. v. arvună. a menţine retained adj. 1. referitor la vânzarea cu amănuntul/bucata/în detaliu adv. represalii ~ tariff .comerciant cu amănuntul.t.t. represiv ~ duty . a angaja (un avocat etc.fond de pensii ~ pension .fonduri de finanţare a pensionării ~ on account of age / pension pensionare pentru limită de vârstă ~ plan . avans. pensionat. a păstra.vârstă de pensionare ~ fund . represalii ~ tariff . vânzare/comerţ cu amănuntul/bucata/în detaliu adj.plan de pensionare retiring adj.comert în detaliu / cu amănuntul retailer s. a achita (o cambie înainte de scadenţa) v. reţinere 2. pensionare 2. a demisiona. 1.poliţâ de asigurare cu plata unei anuităţi din momentul pensionării ~ benefits .listă a funcţionarilor pensionaţi ~ pay . referitor la pensionare ~ age .. pensii ~ funding .i. profit reţinut / nedistribuit {acţionarilor cu scopul formârii defonduri de investiţii) ~ money . detailist ~ distribution .cambie retrasă (inainte de scadenţa) sau înlocuită (cu alte cambii) ~ list . 1. a se retrage (din afacerî) retired adj. a lua în serviciu 3.bănci pentm activităţi cu amănuntul (care acordă credite consumatorilor şifirmelor mici) ~ dealer . pensionat 2.taxă vamală de represalii ~ measures .măsuri represive.rată de retenţie (partea profitului nerepartizaî din totalul profitului companiei) retire v.distribuţie / comerţ cu amănuntul ~ outlet . detailist retain v. retras (din afaceri) ~ bill . 1. onorariu de angajare (pentru un avocat) retaliate v. (on) a aplica represalii (impotriva) retaliation s. a retrage din circulaţie (bani) 3. a scoate la pensie 2.penalizări (in cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale) ~ ratio .beneficii de pensionare.tarif vamal de represalii retention s.tarif vamal de represalii retaliatory adj.266 RET retail s.profit acumulat / nedistribuit (acţionarilor cu scopul formării defonduri de investiţii) retainer s. comerciant cu amănuntul.debuşeu pe piaţa vânzărilor cu amănuntul ~ price .pensie pentru limită de vârstă .magazin cu amănuntul ~ trade . care iese la pensie. pl.vânzare cu amănuntul ~ shop . retragere din circulaţie (a banilor) 3.i. casare (a unui mijlocfix) ~ annuity . persoană retrasă din activitate retirement s. 1. de represalii. a reţine 2.t. a vinde cu amânuntul/ bucata / în detaliu ~ banks .

comunicat oficial. bunuri care constituie sursă de venit -. refolosibil ~ materials . pl. efect retroactiv (al unei legi) retroactive adj. dare de seamă. înapoiere 2.account .) profit.reevaluare a activelor ~ reserve .preţ al biletului dus-întors ~ freight . stoc nevândut 6. 1.rezultat al exerciţiului financiar ~ on assets . fisc . reexpediere (de mărfuri necorespunzătoare) 5. a declara (venitul) v.RET-REV 267 retoolv.restituit gol (despre un container sau vagon) reusable adj.randament al acţiunilor ~ of the year .t. a restitui 2. a produce (un venit) 3. recompensă. beneficii. ristumă 3. înainte de maturitate) retraining s. a acţiona retroactiv (despre legi) retroaction s.taxă vamală restituită ~ fare .goods .materiale refolosibile reuse v. rentabilitate 4.declaraţie de venituri ~ of premium .(cont.contratrată ~ duty .încărcătură de înapoiere ~ of charges .) revaluation s. recensământ (al populaţieî) adj.obligaţiune retractabilă (care ii oferâ deţinătorului opţiunea de a o revinde emitentului la valoarea nominală.i.(cont.) registru al mărfurilor retumate / refuzate ~ ticket bilet dus-întors returnable adj. retroactiv return s. a refolosi revalorize v. micşorare (a cheltuielilor)\ economie retroact v. întoarcere.?.restituire a primei de asigurare ~ of shares . a se întoarce. rambursare.on (common) equity .t. retumabil . a reveni ~ address .t. a rambursa. reducere. a anunţa.i. recalifîcare (profesională) retrench v. a reevalua revenue s. refuzat ~ cheque . a-şi reduce cheltuielile.autoritate fiscală.capital circulant / mobil ~ authority . referitor la întoarcere / înapoiere v. înapoiere. 1. venit (anual). înapoiat 2.rentabilitatea investiţiei .cec refuzat ~ empty . încasări. a reduce.i.) cont de venituri / încasări fiscale ~ assets . 1.rezervă obţinută din reevaluarea sau vânzarea unor active revalue v. a micşora (chelîuielile) v.adresă a expeditorului ~ draft . areutila retractable adj.) navlu de înapoiere ~ load . a aduce.dare de seamă asupra cheltuielilor ~ of income . expunere 8.t. mărfuri refuzate. retractabil ~ bond . raport oficial. putere retroactivă.(mar. restituit.rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul net şi activul total) ~ on capital / investment . {şi pl.rentabilitatea capitalurilor proprii (profitul disponibil pentru acţionari împărţit la capita-lurile propriî) ~s inwards book . beDeficiu. a revaloriza (moneda etc. a face economii retrenchment s.degrevare de taxe ~ of expenses . profit 2. răsplată 7. randament. refuzare. a avea efect retroactiv. 1. reevaluare ~ of assets .mărfuri în consignaţie returned adj.t. restituire. pl.

a abroga (o lege) revolve v. premiu v.(mar. 1. a revoca. a răsplăti.a manipula piaţa. o lege). a premia ~ system . revers. reversibil ~ days .obligaţiune cu câştiguri (obîigaţiune municipalâ susţinută prin veniturile proiectului finanţat) ~ collection .) anuitate prin reversiune ~ interest . care revine periodic / cu regularitate ~ credit agreement . abrogare revoke v. bogat.t.timbru fiscal.a intra în posesia unui bun prin reversiune reversionary adj.(dr.capital productiv ~ expediture cheltuieli de întreţinere şi productie ~ flag . anulare. 1. reversie revictual v.fond circulant (din care se împrumută bani şi în care se reîntorc creditele acordate cu dobânda aferentâ). 1. invers s.t. revocare.268 REV-RIG ~ bond . a reveni periodic / cu regularitate revolving adj. (dr.t. corect. a recompensa. roditor.administraţie financiară ~ officer .i. avut 2.) preluare inversă (cumpărarea unei societâţi anonime de către una cu răspundere limitată sau a unei societăţi mari de către una mai mică) reversible adj.(bur.a se îmbogăţi peste noapte rider s. verso.) stalii reversibile reversion s.(mar.şalupă vamală ~ duties .funcţie amovibilă revocation s. referitor la reversiune ~ annuity .colectarea impozitelor ~ cutter . drept 2. repunere/reintrare în vigoare (a unei legî) revocable adj. a inversa 2. (dr.) reversiune. alonjă (la cambie) 2. a (se) reaproviziona revival ^. 1.) a anula.(mar. fertil to grow ~ . revocabil ~ post ..venit funciar ~ offîce . 1. a abroga ~ takeover .) zile de operare reversibile ~ lay days .) reversiune. (SUA) tbnd (guvernamental) circulant (destinat finanţării serviciilor publice} reward s.(mar. reluare (a legâturilor economice) 1.sistem de recompense rich adj. recompensă.) pavilion vamal ~ from land . a casa. exact s.tarif fiscal ~ tax . banderolâ (care atestă plata taxei de timbru) ~ tariff . relansare (economicâ). clauză adiţională (la un contract) rig v.administrator financiar functionar vamal ~ receipts încasări fiscale ~ stamp . răsplată. a falsifica to ~ the market . v.a se îmbogăţi to strike it ~ . contrapagină v.impozit pe profit ~ ton . anexă (la un document.t. drept ~ and true delivery .) predare exactă . a produce (în mod artificial) creşteri sau scăderi de preţuri right adj.acord de credit cu reînnoire automată ~ fund . reversie to come into ~ .(asig.tonă vamală reverse adj. a anula.t.taxe fiscale ~ • earning capital .i.

capital de risc/pentru speculaţii ~ coefficient . a creşte. grup.fond pentru manco de casă ~ of boats / craft .piaţă cu tendinţă de creştere (a preţurilor) ~ price .drept de preempţiune ~ of return .drept la grevă ~ to work drept de muncă rightful adj.i.preţ în creştere risk s. a risca ~ analysis . răscoală ~s and civil commotions .t. mărire (a preţurilor) v. mar.(mar. în creştere / urcare ~ market . 1.revoltă. mar.drept de prioritate asupra ofertei ~ of option .) răscoale şi războaie civile riparian adj. creştere. ring.risc maritim / pe mare ~ aversion .risc de spargere ~ of capture and seizure clause (asig.) drept de angarie ~ of entry . legitim ring s. a se ridica. sindicat patronal 2.y.) drept de control / vizită ~ of signature .riscuri şi pericole ale mării to incur a ~ .risc de transbordare ~ of breakage .drept de retumare (a mârfurilor nevândute) ~ of search .risc de coliziune / abordaj ~ of seizure . riveran.) risc de captură ~ portfolio . proprietar riveran rise s.risc asigurat ~ management .aversiune faţă de risc (a investitorilor) ~ capital .(asig. cartel.portofoliu de riscuri ~ premium .free rate .drepturi în perspectivă (emisiune de titluri de valoare câtre acţionarii existenţi) ~ to enforce .managementul riscurilor ~ money . a Se mări (despre preţurî) to operate for a ~/to speculate on the ~ (bur.a se expune unui risc to lay off a ~ .drept de trecere / pasaj ~ s issue drept preferenţial de subscriere (pentru acţionarii existenţi) ~ offing .RIG-RIS 269 ~ of action .) primă de risc (diferenţa dintre rata necesară a rentabilităţu unui activ riscant dat şi rata rentabilităţii unui activ lipsit de risc cu aceeaşi viaţâ estimata) ~ taker .(mar. legal.(asig.drept de opţiune of pre-emption .) rată fâră risc (rentabilitatea unei investifii lipsite de risc) ~ insured .drept de a executa (prin judecatâ) ~ to strike .drept de (re)intrare în posesie (asupra umd teren) ~ of fîrst refusal .persoană (investitor) care îşi asumă riscul ~s and perils of the sea .) risc v. de pe litoral / coastă s. loc de negociere (la bursâ) riot . ridicare.a efectua o reasigurare .) clauza riscului de capturâ şi sechestrare ~ of collision .(fîn. cerc (de persoane cu inîerese economice comune susţinute pe căi ilegale) 3. mar.(fin.drept de semnătură ~ of way .(fin.) a face speculaţii ă la hausse rising adj.) analiza riscului ~ at sea .drept de a acţiona în judecată ~ of angary . (asig.coeficient de risc ~ .

a fi în concurenţă rivalry s. mndă (de negocieri) v. număr întreg.tonaj al navelor fluviale ~ transportation . a escroca room s.transport rutier ~ haulier .port fluvial ~ tonnage . impozit rutier roadworks s. riveran road s. fluviu adj.taxe fluviale ~ fîshery . rotaţie a culturilor agricole ~ of directors . râu. aproximativ. în cifre rotunde (despre calcule) s. taxă de drumuri. fluvial ~ barge . rival v. (off) a rotunji (calcule. 1.călătorie în circuit . reinvestire (a unui titlu de valoare când acesta ajunge la scadenţa) rood 5'.t. robot. rotund 2. 1.distribuitor automat robotics s.economie de jaf (care exploatează la limitâ resursele naturale) robot s.serviciu de cameră (intr-un hotel) rotation s.transportator ~ network .pl. salariilor etc.) radă roadtax s. restaurant pe marginea unei şosele roadman s. întreg (despre cifre) 3.f. {impusă de guvem) rolling adj. s. cifre) ~ dozen .rotaţie a sarcinilor / locului de muncă round adj.) material rulant.funcţionari din serviciile drumurilor ~ ship / vessel . rotund. camerâ. a înşela.administraţia drumurilor ~ haulage / transport . dmm. estimativ.) pachet/lot complet de acţiuni (de circa 100 de acţiuni pe care un investitor doreşte să le cumpere) ~ tour .t. lucrări de drumuri robber 5'. rivalitate.reţea mtieră ~ officials . reducere generală a preţurilor.prăjină de zidărie de cărămidă (unitate de măsurd pentru suprafaţă) ~ rollback s.i. (mar. robotică rod s. (mar.navă fluvială ~ . rotaţie ~ of crops . a concura. automat ~ distributor . parc de vagoane rollover s. tâlhar ~ economy . rulant ~ stock .pescuit fluvial ~ insurance .asolament. şosea 2. s.t.navigaţie fluvială ~ port . reeşalonare (a unor obligaţii financiare).rotaţie a directorilor ~ of jobs . ghid rutier roadhouse s.(c.cifră rotundă. drumar roadstead s. de râu.navă de radă roadbook s.borne .transport fluvial riverain adj.. cifră aproximativă / estimativă ~ lot .(bur. a rivaliza.conosament fluvial ~ boat/ship/vessel . rollover. jefuitor.270 RIV-ROU rival adj.transportat pe fluviu ~ charges / dues . concurenţâ river s. prăjină (unitate de mdsură pentru lungime şi suprafaţa) rook v. complet.duzină completă ~ figure/number . prelungire.) radă ~ board . (SUA) cale ferată 3.asigurare fluvială ~ navigation . a rivaliza cu v. prăjină (unitate de măsură pentru lungime şi suprafata) ~ of brickwork ..şlep fluvial ~ bill of lading . sală ~ service .

a se mări (despre preţurî) runaway adj. procedură adj.trip charter .cont curent .t.vânzare a mărfurilor neridicate la termen (din vama) run s. redevenţă ~ fee . (up) a lăsa să se mărească (un cont). drepturi / indemnizatii de autor sau inventator 2. normă.călătorie dus-întors. a lăsa să se adune (datorii) v.i. (off) a încheia (un cont) v.(mar. pl. ordonanţă.) ~ of court . conducere v. acţiuni ale fabricilor producătoare de cauciuc adj. regal Royal Exchange . (on) a se acumula (despre datorii). control vamal (la bord) v. a se menţine (despre un curs etc.) 6.t.Bursa din Londra Royal Mint . prescripţie 2. predominant s. 1. nestâvilit ~ inflation . regim de lucru (al unei maşinî) 4. solicitare (a clientelei) 5. 1. a lichida (stocul de materii prime sau produse finite) 1. (down) a reduce (activitatea unei întreprinderi ca măsură premergâtoare închiderii ei). 1. decizie 4. succesiv. (bur. serie 2.serviciu curent royal adj. a face controlul vamal (la bord) ~ sale . rutină. curent. regulă. (dr. cauciuc 2. taxă anuală plătită de franchiser pentru folosirea metodei şi experienţei franşizor rubber s. a face. ordonanţă / decizie judecătorească 2.control tehnic la locul de producţie ~ work . 1. hiperinflaţie running adj.) călătorie / voiaj dus-întors route s. a urca (preţuriîe).) ~ sheet .Monetăria Regală royalty s. o sumă) 5. a conduce. regulament 3.ştampilă de cauciuc rule s. (to) a atinge (o cifră. 1.) parcurs. a exploata (p navâ. a cota. a decurge.inflatie putemică/ nestăvi-lită.(mar.foaie de drum routine s.f.t. (up) a creşte. rută. 1. conducător. a-şi păstra efectul / valabilitatea (despre legi. normal. (c.) listă a cotaţiilor (la cumpărare sau vânzare) v. a îndeplini (un comision) 3.statute şi regulamente ~s of procedure .i.afaceri curente ~ inspection . bilet de călătorie dus-întors ~ . lot.taxâ de redevenţă.norme de procedură ruling adj. continuu ~ account . a administra (o afacere etc. funcţionare. a parcurge (p distanţa} 5. a dirija (mărfuri etc. a face contrabandă de. a-şi urma cursul (despre un contract) 4. a fimctiona (despre maşmî} 2. traseu 3. drum v. a fi în vigoare. cerere. conducere. actual. a hotărî 2. decrete) 3. putemic. 1. a introduce prin contrabandă. de cauciuc ~ stamp . cotidian ~ business .i.sentinţă / decizie a tribunalului ~s and regulations . guvemare ~ price . 1. a guvema. pl. un utilaj etc. autoritate.preţ curent/al pieţei/în vigoare rummage s. 1. a încălca prevederile vamale 4. a conduce 3. curent 2.) a decide.) 1. de conducere/ guvemământ 2. curent.) contract de navlosire dus-întors ~ voyage .ROU-RUN 271 ~ trip .

(mar. urgent ~ hour .) clauza coliziunii / abordajului ~ interest . secară ~ terms .oră de vârf (de trafic) ~ order . aglomerat 2.cheltuieli curente {de producţie) ~ days .contract în curs de demlare ~ costs .) zile curgătoare (m contarea staliilor) ~ .economie mrală/agricolă rush 5-.(mar.funcţionare continuă ~ working days .societate de credit agricol ~ economy .dobândă curentă ~ number mark .272 ~ agreement . rural ~ credit society .(mar.) zile de lucru curgătoare (m contarea staliilor) rural adj.termen curent ~ work .comandă urgentă ~ season .poliţă de asigurare generală / flotantă RUN-RYE ~ repair .număr de ordine (al coletului de marfa) ~ policy .) contract de angajare a echipajului pentru mai multe călătorii ~ broker .down clause .) condiţii -contractuale de livrare a secarei / grânelor . afluenţă (de clientelă) adj.sezon de vârf rye s. 1.(mar.(mar.agent de schimb de cambii ~ contract .reparaţie curentă ~ term .

de apărare/protejare ~ duties .coeficient de siguranţă ~ education .preţ de sacrificiu/sub preţul de cost ~ sale .(cow.t. ambalare/ punere în saci 2.raion de navigaţie . a livrărilor etc. siguranţă. securitate ~ coefficient . pânză de sac sacking s.cameră/galerie de valori. a împovăra (cu datorii. casă de bani ~ handling .tehnica securităţii muncii. dispozitiv de protecţie v.conduct .) livrare completă în bune condiţii ~ arrival . 1.(mar. încărcătură nepericuloasă ~ port .maşină de umplut saci ~ packer . a proteja (o industrie) safe adj.specificaţii tehnice pentm asigurarea protecţiei muncii ~ stock ~ stoc-tampon/de siguranţă (stocuri suplimentare pâstrate ca rezervă în caz de întârziere a producţiei.manipulare sigură/fară pericol ~ house . tezaur (intr-o banca} sag s.piaţă în scădere sail v. 1.seif. a naviga sailing s. pânzâ de sac sacrifîce s. a pune în saci ~ . scâdere.filling machine .port sigur (din punctul de vedere al încărcării sau al descărcării) safeguarding s.pregătire de tehnica protecţiei muncii ~ engineer .a vinde în pierdere saddle v. seif. pierdere v.firmă serioasă ~ investment . garanţie. măsuri de protecţia muncii safeguard s. intact.tehnician responsabil cu aplicarea măsurilor de protecţia muncii ~ factor .custodie/păstrare sigură (serviciu bancar) ~ customer . sacrificiu. a apâra. scădere (a preţurilor) v. siguranţă 2. 1. a însăcui. impozite) ~ procedure .permis de liberă trecere ~ custody .norme de tehnica protecţiei muncii ~ specifications . casă de bani ~ and full delivery .t. în scâdere ~ market . continut al unui sac v.t.investiţie sigură ~ load — sarcină maximă admisă.factor de siguranţă ~ margin . în bune condiţii s. sigur 2.taxe de protejare (a produselor indigene) safety s.maijă de siguranţă ~ prescriptions/regulations . a scâdea {despre preţurî) sagging s. a vinde în pierdere ~ price .client sigur/serios ~ deposit .t.i.) sosire în bune condiţii ~ .s sack s.vânzare în pierdere to sell at a ~ . sac. protejare adj. navigaţie ~ advice — aviz de expediţie pe mare ~ area .maşină de însăcuit/ambalat în saci sackcloth s.) ~ vault . depresiune adj. însăcuire. apărare.i.

vânzare silită ~ by private treaty .) vânzare la termen ~ goods .preţ de vânzare. reprezentant comercial ~ s analysis .vânzare la licitaţie ~ by description . salariu (mai ales de funcţionar) v.(bur.canale de distribuţie (a mărfii) ~ s coverage .apatie/ rezistenţă la cumpărare (m ciuda reclamei) ~ s average . salariaţi.impozit pe salarii sale s.contract de vânzare: (bur.vânzare cu livrare la termen ~ for the account/settlement .) borderou de vânzare ~ for cash .salariat salary s.media vânzărilor ~ s book .vânzare la sosire (a mărfurilor) ~ on credit .data plecării (navei) ~ draft/draught . vânzare 2.camet de marinar salariat s. salariat ~ employee/man .vânzare pe bază de ofertă închisă ~ contract .solduri.vânzare conform descrierii (fâcute mărfii de vânzâtor) ~ by/on commision .vânzare condiţionată ~ on arrival .(cont. preţ de sold ~ room .vânzare în comision ~ by/on sample .factură de vânzare ~ note . marinar ~ boy .elev-marinar.vânzare de articole fâcute sau aduse de acasă (de către membrii unei asociaţii pentru a colecta ţondurî) ~ on approval/approbation .salariat ~ savings insurance .acoperire a posibilităţilor de vânzare (raportul dintre .vânzare pe bază de mostre ~ by order of the court .borderou de vânzare ~ of work . 1.analiză a vânzărilor ~ s apathy/resistance .vânzare cu plata în numerar ~ for future delivery .registru de vânzări ~ s budget . a salariza ~ bracket .campanie de vânzări ~ s channels .permis de plecare (a navei) sailor s. categoria salariaţilor salaried adj. mus ~'s pass .grilă de salarizare ~ tax .asigurare de viaţâ cu prime achitate/reţinute din salariu ~ scale .buget/estimare a(l) vânzărilor ~ s campaign/drive .) sold ~ and leaseback .vânzare pe bază de acord privat ~ by sealed tender .vânzare imediată (fară garanţii privind starea mârfil) ~ book .vânzare şi leaseback ~ as seen . licitaţie 3.clasă/categorie de salarizare ~ earner .vânzare pe credit ~ on trial .) cont de vânzări ~ s agent/representative .274 SAI-SAL ~ date .sală de licitaţii ~ s account . t. mărfuri de calitate inferioară ~ invoice .facturier ~ by auction .pescaj de plecare ~ permit . (co/n.agent de vânzări.cumpărare de probâ (cumpărâtorul putând restitui marfa) ~ price .vânzare de probă ~ or return .

valoare comercială saleless adj.analiza vânzărilor în adâncime (de la primirea comenzii până la expedierea mărfii şi a facturilor) ~ s exhibition . mărfuri salvate.impozit pe preţul cu amănuntul. piaţă de desfacere ~ s potential . prospect ~ s letter . impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) ~ territory/zone . vânzător.expoziţie cu vânzare ~ s fînance company . comerciant 2. vânzători. asistenţă maritimâ.prognoză a vânzărilor ~ s incentive .scrisoare de reclamă ~ s literature — literatură comercială (reclame. (SUA) vânzătoare salesman s. 1. a ranflua 2. navă salvată 3.) registru de mărfuri retumate/refuzate ~ s reyenue . 1. cataloage etc.drept de retenţie şi privilegiu pentru remuneraţia de salvare ~ charges/expenses . salesgirl salient adj.cheltuieli de salvare .) ~ s manager . remuneraţie/primă de salvare v.atribut evident/ caracteristic (al unuiprodus) salvage s.încasări din vânzări ~ s tax . valoare la vânzare sal(e)ability s. 1.promovare a vânzărilor ~ s quota . broşuri.SAL 275 numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) ~ s department . a recupera (o încărcătură prin salvare) ~ agreement . şef al serviciului de vânzări ~ s mix . ranfluare 2. comercianţi saleswoman v.debuşeu. evident.serviciu comercial/ de vânzări ~ s depth test . vânzătoare salesgirl s.cotă de vânzări (a unui agent de vânzări) ~ s response function . caracteristic.societate de credite pentru vânzări în rate (ale bunurilor defolosinţâ îndelungată) ~ s forecast .funcţia de stimulare a vânzărilor (relaţia dintre activitatea de marketing şi nivelul vânzărilor) ~ s returns book .director comercial.asortiment în vânzare ~ s outlet . vandabil ~ value .potenţial de vânzare ~ s promotion .t. salvare (a unei nave). încărcătură recuperată. angrosist salesmanship s. vânzâtor. a salva (o navă'). nevandabil salesclerk s.hotărâre judecătorească de salvare ~ bond/lien .arie a vânzărilor (de care râspunde un agent de vânzâri) ~ value .(cont. agent / reprezentant comercial 3. tehnica/abilitatea de a vinde salespeople s. vânzătoare saleslady s. intermediar comercial. vandabilitate sal(e)able adj. predominant ~ atribute .stimulent pentru vânzări (oferit agentului de vânzâri) ~ s leaflet . (SUA) personal care se ocupă cu vânzările.contract de salvare ~ award . comisionar.foaie de reclamă.valoare comercială.

mostră. în problemele de alocare a capitalului.operaţii/lucrări de salvare ~ tug .probagiu (la sonde) ~ of fabric/work .pierdere la salvare ~ money/remuneration . ea reprezintă preţul actual pepiaţă al unui activ la mâna a doud) ~ vessel .comandă de probă ~ piece . probagiu sampling s.276 SAL-SAV ~ claim .carton/colecţie de eşantioane (de materiale textile) ~ fair . a pedepsi 2. a face economie de ~ as you earn scheme . eşantion.navă de salvare salvaging s. sanctiune. satelit adj. sancţionare. eşantionare.solicitare a remuneratiei de salvare ~ clause .serviciu de salvare ~ loss .valoare a bunurilor salvate. prelevare de mostre/probe * ~ device . a economisi.t. 1.sistem de economisire din salariu (prin care se scade regulat o sumă de bani din salariu) ~ offer . eşantion . valoare reziduală (yaloarea unui activ de capital la sfârşitul perioadei specificate. a preleva mostre din. a lua probe de ~ assortment/collection .album de mostre ~ card .clauza salvării ~ company .remuneraţie/ primă de salvare ~ operations/works . dependent ~ office . sanitar ~ articles .certificat sanitar ~ inspector . sandviş ~ board . aprobare v.birou/oficiusatelit (filială) ~ town .remorcher de salvare ~ value .companie de salvare ~ department/service .drept de retenţie al salvatorului sample s. a eşantiona.mapă cu mostre ~ man .aparat/dispozitiv de luat probe ~ error .oraş-satelit (dependent eco-nomic de un oraş mai mare) saturation s.laborator de probe sanction s.t.reclamă pe pancarte (care se prind în faţa şi în spatele omului care le poarta) ~ man . a sancţiona. operaţii/lucrări de salvare salvor s.mostră fâră valoare (menţiune pe un colet de mostre) ~ signature .ofertă însotită de mostre ~ order . a sancţiona. salvator.anchetă prin sondaj sampler s.specimen de semnătură ~ survey .inspector sanitar satellite s. persoană sau navă care participă la operaţii/lucrări de salvare ~ 's lien .târg de mostre ~ folder . probă v. a aproba (o lege) sandwich s.eroare de eşantionare ~ range extindere a prelevării de mostre ~ works .probă de lucm (in industria textila) ~ post .colecţie de mostre ~ book . 1.t. pedeapsă 2. 1.model.articole sanitare ~ certificate . subordonat (unei autorităţi centrale). saturatie ~ point punct/limită de saturaţie save v.om-reclamă (care poartă reclame) sanitary adj. aparat/sondă pentru prelevare de probe 2.

) anexă. a înregistra 2. 1. (up) a ridica (preţuri) ~ charge/rate . proportie v. 1. proiect.(SUA) asociatie de economii şi credite ~ s bank . economizor saving adj.nivel al producţiei ~ ofwages .clauză restrictivâ ~ s account . tarifar ~ investment . redus. (SUA) speculant (de acţiunî) scarce adj.preţ tarifar ~ services .(cont. balanţă 3.impozit conform categoriei de impunere scheduling s.gamă de preţuri ~ of production . sistem ~ of composition / arrangement between debtor and creditors . a planifica 3. (dr.t. 1. a cântări 3. cântar. programat.) .structură a cererii ~ of prices . 1. schemă 2. grafic. (down) a reduce (preţuri) 4. persoană econoamâ 2.preţ supraevaluat din cauza insufîcienţei mărfii ~ rent . a reprezenta la scară (o hartâ) 2.a sosi conform orarului scheduled adj. inventar. puţin ~ currency . planifîcare calendaristică scheme s. economie. insuficient. (com.bancă de economii ~ s bond . pl.trepte de salarizare ~ test . orar 5.rata economiilor (din venitul personal disponibil) scale s.lipsâ de capital ~ of labour lipsă de mână de lucm ~ price/value .penurie de bunuri to be ~ of . 1. 1. restrictiv. nivel. scală.servicii regulate ~ tax .arendă suplimentară (plâtită pentru terenuri când acestea sunt insuficiente) schedule s.) listă. plan.devize insuficiente (pe piaţa de schimb) ~ goods .t.t. 1.). 1.listă de preţuri ~ speed viteză comercială ~ tare .(dr. plan. nomenclator 3. economii. scară (a unui instrument) 2 pl. scară. a vinde sau a cumpăra (acţiuni) sub cursul oficial (in scopul unui profît mic şi rapid) 2. notă explicativă v.nivel de trai ~ of prices .preţ tarifar ~ of living . tabel. (dr.verificare a cântarelor scalp v. penurie.libret de economii ~ s certificate . care introduce o restricţie (despre o clauzâ) s.muncă conform graficului to arrive on ~ .) a anexa. sumă economisită ~ clause . borderou.(SUA) tară conform tarifului vamal ~ tax .impozit conform categoriei de impunere ~ work . a adăuga ca anexă ~ approach . tarif 4. scumpete ~ of capital . planificat 2.SAV-SCH 277 saver s. lipsă. a trece pe o listâ. tarif 4. insuficienţă 2. (SUA) 1.a duce lipsă de scarcity s. econom 2.investiţie planificată ~ payment . a programa.certificat (de titluri de valoare) de economii ~ s ratio .cont de economii ~ s and loan association .) abordare planifi-cată (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) ~ of demand . a revinde (bilete) peste preţul oficial scalper s. programare (a obiecti-velor etc.obligaţiune de economii ~ s book .plată planificată/scadentă la o dată precizată ~ price . schemă.

deşeu. mare adj. 1. ştampilat ~ tender . a da la rebut. fier vechi v.transport maritim ~ carrier .comerţ maritim seagoing adj.damaged goods . acţiune suplimentară emisă în contul dividendelor 3.tonaj al navelor maritime seal s. deţinător de certificate provizorii etc.mtă maritimă ~ ship . litoral ~ markets . maritim -trade .companie de navigaţie maritimă ~ traffîc . a sigila. litoral. ştampilă v. certificat provizoriu (de acţiuni. sigilat.bunuri ale echipajului scutite de navlu seamen s. selectare.navlu. a confirma (prin aplicarea ştampileî) sealed adj.navigaţie maritimă. a ştampila.cercetător ştiinţific scrap î.leghe marină (aproximativ trei mile marine) ~ mile . marfă transportată pe mare ~ ship/vessel .drept maritim ~ league . {man.navă maritimă ~ tonnage . marinar.maculatură screening s. ştiinţific ~ research .trafic maritim seaboard s.port maritim ~ insurance . a plumbui 2. coastă maritimă adj.conductă marină (pentru transportul produselor petroliere) ~ route .mărfuri avariate de apa de mare ~ .comert maritim ~ trading company . 1.oraş maritim/de coastă seaborne adj.278 SCH-SEA concordat.ofertă închisă/sigilată (la licitaţie) seaman s.cărăuş maritim ~ .fier vechi ~ paper . transport maritim ~ trade . pl.asigurare maritimă ~ law . rebut. aranjament între debitor şi creditori (in caz defaliment) scientifîc adj. capitalizarea rezervelor scripholder s.emisiune de acţiuni gratuite {către acţionarii unei societâţi). sigiliu.t.maricultură ~ fishery . bon valoric ~ dividend .) screening. alegere (a celei mai bune altemative) scrip s. maritim. material rebutat. chitanţă 2.milă marină/nautică passage/transit traversadă maritimă ~ pay .dividend plătit prin certificat provizoriu (care prevede plata în numerar la o dată ulterioarâ specificată) ~ issue .damaged terms . referitor la mare ~ carriage . mus ~'s free cargo .pescuit maritim ~ fleet .navă maritimâ ~ shipping .remuneratie pentru serviciul pemare ~ pipe .cercetare ştiinţifică ~ researcher . 1. matelot ~ apprentice/boy . echipaj de navă . obligaţiuni etc. maritim.flotă maritimă ~ freight . a autoriza.navlu maritim ~ harbour/port . a da la fier vechi ~ iron .)'. plombă/plumb de garanţie 2.t.clauza „avariilor de mare" (în transporîul de cereale) ~ farming . sea s.pieţe/debuşeuri pe coastă ~ town . de navigaţie ~ freight .elev-marinar. transportat pe mare.

a căuta.cerere sezonieră ~ employment . litoral 2. uzat ~ . s. secretar .t. 1.muncitor sezonier seaworthy adj.efect de comerţ de clasa a doua ~ endorser .mortgage .(c.industria secundară (care utilizeazâ resursele industriei primare) ~ liability ~ (asig.ambalaj maritim second 1..serviciu sezonier ~ fluctuations/swings/variations fluctuaţii/variaţii sezoniere ~ port .(de) calitatea a doua ~ bottom working . căutare. num. inspecţie v. în stare de navigabilitate.şomaj temporar (pânâ la gâsirea unuiposf} ~ warrant .articole de sezon ~ demand .hand shop . control.magazin de mărfuri de ocazie ~ . cercetare 2. birou) secretary s.tonaj al navelor învechite ~ . a cerceta 2.al doilea andosator ~ . percheziţie. secret ~ reserve .hand .(mar.al doilea exemplar al cambiei secondary adj.hand dealer .bancă secundară.staţiune pe litoral season s. sezon ~ ticket .hand tonnage .a doua ipotecă. capabil să tină marea (despre o navă) ~ packing . 1. pl. fal) doilea 2.) operare în dană dublă ~ . secretariat (serviciu. sezonier.port sezonier ~ prices .) abonament seasonal adj. secundar ~ bank . statiune de coastă/litoral adj.SEA-SEC 279 ~'s lien .persoană care nu este singurul sau principalul salariat într-o familie ~ industry . a controla.f.preţuri sezoniere ~ trade .half . vechi. reipotecare ~ via/of exchange . vameş seaside s. a percheziţiona. perchezitor. societate de credit (care finanţează achiziţionarea de bunuri cu plata în rate) ~ earner . de sezon ~ articles .class paper .(cont.referitor la a doua jumătate (a anului financiar) ~ . adj.comerţ sezonier ~ unemployment .de ocazie.meserii din sectorul industriei secundare ~ production . mărfuri de calitatea a doua — best/-chop/-class/-rate .drept de retenţie şi privilegiu al echipajului (asupra navei şi încărcăttirii în cazul neplâţii salariilor) search s. a inspecta ~ unemployment .) răspundere condiţionată/secundară ~ market .comerciant de mărfuri de ocazie ~ .producţie secundară (fabricarea de produse finite din materii prime şi realizarea de construcţii civile) secret adj.) rezervă secretă/ ascunsă (delict de bilanţ care constă în denaturarea înregistrârilor contabile prin subevaluarea activelor) secretariat s.piaţă secundară (piaţa pe care sunt tranzacţionate acţiunile după ce aufost emise) ~ occupations .şomaj sezonier ~ worker . referitor la coastă/litoral ~ resort .mandat de percheziţie searcher s.

) 1.sechestru judiciar selective adj. sămânţă ~ capital .act de confiscare a încărcăturii ~ of movable property .creditor .automat ~ .general . securitate. pl. (fin. a obţine (comenzi.sechestru asupra bunurilor imobiliare ~ under a prior claim . fond de plasare a titlurilor de valoare.dobândă de asigurare (pe care creditorul o primeşte de pe urma proprietâţii debitorului pentru asigurarea plăţii unui credit) ~ means .liquidating loan . operatâ de producâtor câtre anumiţi detailişti) self pref. (fîn.tehnica securităţii muncii ~ paper . confiscare. 1.creanţă garantată ~ loan .) secured adj.capital plasat în investiţii sigure ~ exchange/market .acting .bursă de valori ~ holdings . stăpânire a unei proprietăţi funciare. societate de investitii seed s. act de posesiune a unei proprietăţi fanciare 2.employed worker . autonom ~ . (dr.capital iniţial (necesar pomirii unei afaceri) segmentation >s'. gaj 3.contained . girant 4.autoasigurare ~ .distribuire selectivă (a produselor.secretar general secure adj.portofoliu de titluri de valoare ~ interest .tipografie de bancnote.independent. beneficii etc. garantat.hârtie pentru emisiuni de valoare/bancnote ~ printer .) titluri/ hârtii de valoare ~ capital . proprietate fimciară seizure s. profit obţinut de stat din emiterea/baterea monedei seize v. selectiv ~ distribution . autofinanţare ~ .maşină de tipărit bancnote/ titluri de valoare ~ printing offîce .lucrător pe cont propriu (in propria afacere) ~ .assessment . sechestru.financing . garant.notă de debit garantată (prin care un bun prezentat drept garanţie poate fi pretins de creditor ca plată a datoriei) securitization s. auto ~ . segmentare (a pieţeî) seigniorage s.reinvestire a profitului.t.sechestru în revendicare ~ under legal process . 1.creditor cu garanţie ~ debt . a asigura 2.service . punere de sechestru ~ note .t.) conversia împmmutului în titluri de valoare {tendinţa marilor societâţi de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la crediîe bancare) security s.împrumut cu autolichiditate (împrumut pentru finanţarea activelor curente) ~ . asigurat v. monetărie ~ trust -. asigurat . a garanta. garantat.280 SEC-SEL ~ . garantie. siguranţă 2.autoservire .sechestru asupra bunurilor mobiliare ~ of real estate/property .împrumut garantat ~ note . a sechestra seizin s.autoevaluare a impunerii (sistem practicat în unele ţări prin care contribuabilul îşi calculează singur cuantumul impozitelar) ~ .insurance . a confisca.

a se vinde bine. (off) a vinde cu rabat 3.comision de vânzări ~ campaign .autoaprovizionare. 1. (out) a lichida.a vinde din disponibil to ~ forward .a vinde în magazin to ~ readily/well . marfă căutată/ care se vinde bine ~ in possession . volum.agent de vânzari ~ brokerage/commission .a vinde în vrac to ~ on commission .SEL 281 ~ . a nu avea căutare to ~ by/on sample .a vinde cu comision to ~ on credit .a vinde cu reducere to ~ at a loss .a vinde cu acoperire to ~ for spot delivery .a vinde cu profit to ~ at/by auction . a face vânzare.a vinde la sosirea (mârfurilor) seller s. vânzător 2.a vinde contra numerar to ~ for delivery .a vinde greu. numârare etc.(bur.a vinde ieftin to ~ dear . a desface (mărfuri) 2.i.a vinde la licitatie to ~ badly/heavily .a vinde în pierdere to ~ at a premium/profit . a vinde tot (stocuiy.a vinde la termen to ~ in bulk . 1. 1.a vinde fară acoperire to ~ to arrive .a revinde to ~ at best . independenţă economică sell v. a se vinde.) lipsă de cumpărători ~ 's option .oligopol ~ s no buyers . a vinde tot (stocul) 4.(mar. a vinde la licitaţie (averea unui falit) v.vânzător în posesia mărfii ~ 's lien . a face comert 2.ofertă excedentară/care depăşeşte cererea ~'s prices .drept de retenţie al vânzătorului ~ s' market .a vinde la greutate to ~ cheap .(bur.a vinde pe credit to ~ on trial .preţuri ridicate/avantajoase pentru vânzător selling adj.(bur.) a vinde mărfuri în expediţie to ~ again .piaţa vânzătorilor.sufficiency .a vinde la preţul sau cursul cel mai avantajos to ~ at a discount .a se vinde pe bază de mostră to ~ by weight . piaţă cu cererea mai mare decât oferta ~ s' monopoly .) to ~ for cash . vandabil ~ agent .) la alegerea vânzătorului (pperaţie prin care vâmătorul îşi poate alege data tranzacţionării efective a acţiunilor într-un interval determinat de timp) ~ 's option to double .) opţiune care îi dă drept vânzâtorului să vândă un pachet dublu de acţiuni (faţâ de cel convenit) ~s over . a avea căutare to ~ afloat .campanie de vânzări ~ costs/expenses . 1.a vinde scump to ~ for a lump sum . de vânzare/desfacere 2. (up) a lichida. a avea câutare to ~ short .cheltuieli de vânzare/desfacere . a vinde. a vinde.a vinde de probă to ~ over the counter .vânzare globală/în bloc (yânzare contra unei sume globale pentru mărfuri nedeterminate prin cântârire.t.

(for) a face o comandă de sender s.) vânzare integralâ (de acţiuni care nu au fost achitate de cumpârător până la data stabilită) ~ pressure . lichidare.spor de fidelitate sentimental adj. a remite.eşantionare succesivă sequester v. serie servant s. mai în vârstă 2. funcţie superioară ~ wages . senior. în grad) ~ clerk . semifabricat ~ articles/goods/products . a adresa 2. servicii 3. regim de exploatare şi întretinere (a unui utilaj) adj. superior (infuncţie. funcţie 2.limită de vânzare monopoly monopol asupra vânzărilor ~ order .datorie preferenţială ~ executive .î. a face revizia (unui utilaj) . a scădea (preţuri) 4.t. pe care vânzătorul nu le deţine înca} sellout s.ordin de vânzare ~ out .afluenţă a ofertelor de vânzare ~ price .(bur. semifinished semimonthly adj. sentimental. a deservi (popuîaţia). bilunar.actiuni preferenţiale seniority s. deservire.titluri de valoare preferenţiale ~ shares/stock . vânzare integrală semiannual adj.) sechestru. servitor 2.drept de retenţie cu privilegiu ~ mortgage .şef de birou ~ debt .obligaţiune m serie (pacheî de obligaţiuni care devin scadente m ani succesivi) ~ number .director executiv ~ lien . (away for) a comanda prin poştă 2.articole/ produse semifabricate semimanufactured v.t. (out) a expedia.282 SEL-SER ~ in . a întreţine. a trimite. de întreţinere v.t. a deservi 2.pl. de serviciu. succesiv ~ sampling . vechime m muncă. prestare de servicii. a distribui v. în serie ~ bond . sequester sequestration s. (dr.i.(bur.prezentarea de produse sau servicii noi (reţelei de distribuţie înainte de lansarea pe piaţâ) ~ licence .producţie în serie series s. bianual semidurables s. semifabricat semiskilled adj. 1. 1. produse cu durată medie de folosinţă semifinished adj. (down) a reduce. (back) a retuma 3. funcţionar mijlociu ~ partner .) a sechestra sequestrate v. semicalificat ~ worker muncitor semicalificat send v. a servi (un client). a avea serviciu la service s.număr de serie/fabricaţie ~ production .asociat principal ~ securities .ipotecă preferenţială ~ offîcial . a servi. 1. slujbă. a aproviziona 2. a funcţiona la.) vânzare fâră acoperire (de acţiuni. punere sub sechestru serial adj. chenzinal semiproduct s. expeditor senior adj. subiectiv ~ damages .cadru mediu.daune evaluate subiectiv sequential adj. serviciu. 1. 1. funcţionar serve v. servire. (dr. a expedia. pl.licenţă/autorizaţie de vânzare ~ limit . 1.preţ de vânzare/desfacere ~ rate curs de vânzare ~ short .

(dr. a încheia socotelile settlement s. a expune. preţul) 2. (bur. service serviceman s. a menţiona (într-un contract) 6. serie. 1.) pescaj de exploatare industry industria terţiară/ serviciilor ~ instructions . achitare.) v. a iniţia ~ form of a letter . prestabilit. a lichida (o afacere. încheiere. a încheia. încasare a plăţilor la o ipotecă servitude s. decontare.(mar. o tranzacţie) 3. daune.) reducere pentru plata în numerar ~ of accounts . a aşeza. domiciliu legal ~ account . (com. a specifica.staţie de întreţinere. sesiune (zi lucrătoare la bursâ) set adj. (down) a nota. (bur. plată (a unei datorii). instalare (intr-o locumţâ). a pune. fixat dinainte. a-şi alege domiciliul 2. a stabili 2. a achita. compensaţie. (out) a delimita. 1. colecţie.sector de servicii ~ draft/draught .cont de lichidare ~ by letter of credit . acord. soluţionare.SER-SET 283 ~ agreement . a organiza. lichidare (a unei tranzacţii) 3. a preţului) 1. a fonda (o firmă etc. 1. o chirie etc. compensare (a unor datorii) 2.(com. a lămuri. fix s. tranzacţie 6. efectuare a serviciului datoriei 2. a stabili.t.i.durată de funcţionare/viaţă (a unui utilaj) ~ passport . stabilire. a se stabili. regulament intem de funcţionare {al unei întreprinderi) ~ life .valoare prescrisă/cerută setback s. a face socoteala.t.) scădere a cursului (care urmează unei perioade de creştere) setoff s. soldare (a unui cont) 4. a soluţiona. a fixa (data. 1.colectie/serie de mostre ~ of weights .opţiune de plată (pentru o poliţâ de asigurare) ~ price/rate . (forth) a explica. reglementare.contract de colaborare (prin care o companie angajeazâ o persoană într-o funcţie de conducere) ~ department . a aloca.) condiţii de lichidare.(bur.decontare prin acreditiv ~ by transfer . gamitură v. (off) a compensa (o datorie) 7. a preciza.set/serie de cambii ~ of samples . oprire a dezvoltării 2.) zi de lichidare ~ discount .)'. 1. 1.contract de muncă. a expune (pentru vânzare) 8. a economisi 4. 1.decontare prin virament ~ day . a reglementa. a fixa (o rentă. serviciu de întreţinere ~ charge taxă pentru servicii ~ contract .paşaport de serviciu ~ regulations . (up) a întemeia.) lichidare 5. a fixa.) plan de reduceri (acordate .scrisoare-tip ~ of bills .decontare ~ option . a înregistra 5. despăgubiri settle v. garanţie. set.) servitute session s. reprezentant al fabricii fumizoare servicing s. (up^ a achita ceea ce este de plată. (back) a opri dezvoltarea 3.regulament de serviciu ~ station . a solda (un cont) 4. a plăti (o datorie). (by) a pune deoparte. fixare (a datei.instrucţiuni de folo-sire.curs la termen ~ terms (bur.gamitură de greutăţi ~ price preţ fix ~ value .

divizibil ~ contract . 1. a distribui 2.primă de acţiune (diferenţa dintre preţul acţiunii şi valoarea sa nominală) ~ prices .lichidator severable adj. dijmaş sharehawking s. individual.a copartaja sharecrop v. a reduce puţin (preţul) ~ allotment form .beneficii/avantaje ale acţionarilor ~ s'equity .buletin bursier ~ of market . despărţire. a cultiva (pământuV) ca dijmaş sharecropper s.284 SET-SHA cumpârătorului în funcţie de termenul depîată în numerar) settling s.) lichidare ~ day . grav ~ competition . separat. mai multe.răscumpărare de acţiuni ~ split .preţ puţin scăzut (pentru a atrage cumpârători) shamadj.divizare a acţiunii (în alte acţiuni cu valoare mai micâ) ~ price .pierdere mare/gravă ~ regulations . personal severalty s.formular de repartizare a acţiunilor ~ bonus . participatie (la capitalul unei societâţi pe acţiuni).regulament strict shade 5.capital propriu. parte. capitalul acţionarilor (deţinâtori de acţiuni comune) . nuanţă v.zi de lichidare ~ room . distinct.tranzacţie cu opţiune (prin care acţiuni sunt tranzacţionate la datâ şi preţ specificat) ~ premium . fiecare.) proprietate individuală/nesolidară severance s. acţiune (titlu de valoare) v. 1. (dr. 1. (bur..proprietate individuală/ particulară ~ liability/responsibility .răspundere individuală severally adv. falsificat share s.) plasare de acţiuni lipsite de valoare shareholder s. separat 3. 1.t.certificat de acţiuni ~ index . diverşi.concurenţă acerbă ~ loss .contract divizibil (cu obligaţii independente unele de altele) several adj.t.poziţie pe piaţă (a unei societăţi) ~ of the profits . 1. separabil. serios. (bur.cotă-parte din beneficiu ~ option . câteva. separare 2.t.capital social ~ certifîcate .a împărti în mod egal to ~ jointly . (şi ~ out) a împărti. fals.curs al acţiunilor ~ repurchase . sever. diverse 2. mare. fictiv 2. cotă-parte 2.sală de lichidare ~ room clerk .i.acţiimi fară valoare nominală ~ s to bearer .indice al cursului acţiunilor ~ list . diferit. acţionar ~ s'benefits . câţiva. a participa la (cheltuieli) ~ transfer .compensaţie pentru concediere/desfacerea contractului de muncă severe adj. strict. (dr. a diviza. mai mulţi.primă în acţiuni ~ capital .acţiuni la purtător to ~ alike .) disjungere (a mai multor procese) ~ pay .) individual ~ estate .transfer/vânzare de acţiuni ~ s of no par value . v. (dr. desfacere a contractului de muncă 3.

industrie protejată (împo-triva concurenţei străine) shift s.navă de păstrare temporară a mărfurilor (neîncărcate în termen) ~ 's allotments . a îmbarca 2. deplasare a caricului shifting adj.) dezarimare. durată de depozitare ~ space . înveliş. participare 2. distribuire shelfs. schimbător s.spaţiu comercial/de expunere (a produselor într-un magazin) shell s. raft.SHA-SHI 285 ~ s'funds .(com.) termen de garanţie.(mar. rotaţie a culturilor ~ of stowage . a (se) schimba ~ differential . a se angaja ca marinar ~ agent . sharehawking sharing s. schimbare. variaţie 2. tură v. (mar.asolament.(SUA) orâ-navă (unitate de măsură a duratei de staţionare a navei pentru operare) ~ in ballast . mobil.. etajeră ~ life .schimbare în conţinutul unei funcţii ~ labour . a proteja ~ port .manifest de marfa încărcată ~ chandlery . protecţionist. 1.navâ încărcată ~ list .) manevră de schimbare a danei.ipotecă maritimă (pe nava) ~ out of commission .i.t.canal maritim/navigabil.adunarea acţionarilor ~ s'register .fumituri maritime ~ channel .port de refugiu sheltered adj. protejat ~ industry .listă de echipaj ~ loader .muncă în schimburi/ture ~ of crops . recipisa secundului ~ 's accomodation craft .primă de post ~ in the function . a transporta (pe cale maritimă) v.franco bord ~ hour .conosament pentru mărfurile încărcate ~ brokerage .brokeraj/curtaj maritim ~ cargo manifest . pasă de navigaţie ~ delivery .navă în balast (fâră încărcâtură) ~ in commission/service — navă în serviciu/exploatare ~ in laden condition .(mar. pachet de acţiuni sharepushing v.încărcător de navă ~ mortgage .) şiftingbord.registml acţionarilor shareholding s. refugiu. 1. separaţie longitudinală (în magazia cu cereale) ~ damage . divizare.i. schimb (de lucru). carcasă company societate fictivă/ neoperantă (înfiinţată cu scopul de a fi vândută) shelter s.agent maritim/de navlosire/al navei ~ bill of lading . poliţă. a apăra.t. v.ordin de imbarco. a expedia. 1. a se îmbarca 2. 1. plată pentru manevra de schimbare a danei ~ board . vapor v. 1.fondurile acţionarilor (m termeni contabili. navă. împărţire. protecţie v.credite de exploatare a navei .) avarie produsă de deplasarea încărcăturii ship s.(mar. schimbare.t.poliţă de asigurare casco ~ receipt . apărare. valoarea activelor finnei minus pasivuî) ~ s'meeting . deplasare (a încărcâturii) 1.navă dezarmată/scoasă din exploatare ~ policy .

caric. contract de angajare ~ 's certificate of registry .şantiere şi uzine navale ~ lien .lichidare în vamă la plecarea navei ~ 's days .drept de privilegiu şi sechestru ~ 's appropriation .descărcare de pe navă pe chei to fit out a ~ .societate de construcţii navale ~ dock .tonaj-registm al navei ~ 's registry .transbordare ~ . transportabil pe mare (despre mărfuri) shipped adj.certificat de înregistrare a navei ~ 's chandler . constructor naval shipbuilding s.drept de retenţie al comandantului (asupra mărfiî) shipment s.înregistrare/ înmatriculare a navei ~ 's registry offîce . caric complet shipload s. încărcare (a navei) 1. fumizor naval/maritim ~ 's class .drept de retenţie al armatorului (asupra mărfii) shippable adj. societate de clasificarea navelor ~ 's registered tonnage .ship transfer .expertizare a navei ~ 's surveyor .cartea tehnică a navei.agent de aprovizionare a navei.administrator al navei ~ 's ledger .286 sm ~ 's store bond .acte/documente ale navei ~ 's register .'s manifest .a scoate o navă din exploatare shipbroker s.manifest al navei ~ 's option .doc de construcţii navale ~ establishment/yard .clasificare a navei ~ 's clearance .shore discharge . încărcătură a navei shipmaster s. partidă de marfa 3.navă ca parte contractantă (cu obligaţii şi drepturî) asupra navei în construcţie ~ port . proprietar de navă. expediat .to .ordin de livrare ~ 's side . încărcătură de navă.a arma o navă to lay up a .clasă a navei ~ 's classification .stalii ~ 's favour . caric. inspector de registru/clasificare ~ .expert maritim/naval. comandant de navă (comercialâ) ~ 's speciHcation .registru naval ~ 's release . încărcat pe navă. rol de echipaj -.opţiune a armatorului de calculare a navlului (in funcţie de greutatea sau volumul mărfurilor) ~ 's papers .listă de echipaj.caracteristici tehnice ale navei ~ 's lien .adeverinţă de vamă pentru folosirea cu exclusivitate la bord a proviziilor ~ 's survey .to .metodă de calcul a încărcăturii favorabilă armatorului ~ 's husband .port cu şantier naval shipful s. transport naval.repartizare a excedentului de mărfuri (pe partizi de beneficiari) ~ 's articles . armator ~ 's lien .lichidare în vamă ~ 's clearance inwards . expediere/ transport de mărfiiri (pe mare) shipowner s.şantier naval ~ facilities .rol de echipaj. constmcţii navale ~ company . broker/curtier maritim shipbuilder s.lichidare în vamă la sosirea navei ~ 's clearance outwards . 1.

greutate stabilită de încărcător shipping adj.risc al încărcătorului ~ 's weight . instalaţii portuare de operare {incărcare-descărcare) ~ freight .port/punct de descărcare ~ exchange .încărcare şi pontare în contul încărcătorului ~ 's manifest .depozit al expeditorului de mărfuri ~ documents .manifest de marfâ încărcată ~ note .documente de export ~ end .drum de navigaţie.calitate la încărcare ~ weight .quality .taxe de încărcare şi manipulare ~ authority . 1.dispoziţie de încărcare .întreprindere/companie de transporturi maritime. maritim.tonaj disponibil pentru transport ~ bid .deficit de tonaj ~ department .serviciu/birou de expediţie ~ depot . încărcare.manifest al încărcătorului ~ 's option .conosament pentru mărfuri încărcate .agenţie maritimă/de navigaţie ~ agent . flotă comercială maritimă.navlu-tramp ~ industry .încărcare în contul încărcătorului ~ 's load and tally .afaceri maritime. trafic maritim 2.legislaţia transporturilormaritime ~ line .cheltuieli de transport ~ company .protest al încărcătomlui ~ 's risk .documente de încărcare ~ 's protest . transporturi maritime ~ case .permis vamal de încărcare.greutate încărcatâ shipper s.opţiune a încârcătorului ~ 's papers .bursă maritimă ~ facilities .linie de navigaţie ~ list .autoritate maritimă ~ availability .ofertă de transport maritim ~ bill . tonaj global ~ agency .listă a navelor pregătite pentru încărcare ~ manifest . drum maritim comercial ~ law/legislation . aviz de retumare a taxelor pentru mărfurile de reexport ~ business .declaraţie de export a încărcătorului ~ 's guarantee — scrisoare de garanţie a încărcătorului ~ 's load and account . navigaţie.mijloace de transport.SHI 287 ~ bill of lading . instrucţiuni de încărcare sau expediere a mărfurilor ~ lane/route .tară ~ charges/expenses . oficiu de recepţionare a mărfurilor ~ order .serviciu de expediţie ~ 's export declaration .aviz/notă de încărcare şi expediţie ~ offîce .agent de încărcare şi expediţie ~ and handling charges . transport de mărfuri (cu nava). activitate de transporturi maritime ~ instructions .agent maritim/de expediţie ~and forwarding agent . expediere.companie de navigaţie ~ conference/ring . expeditor de mărfuri ~ service .ordin de încărcare.cartel maritim (al armatorilor) ~ deficit . încărcător de navă. naval s.agenţie de navigaţie.

durată a transportului pe mare ~ ton .tonă de încărcare/transport ~ value .i. vitrină ~ premises .a-şi face cumpărăturile to go ~ . după expunerea în magazin) ~ steward . a face cumpărături ~ accident .sezon de navigatie ~ shares . docher 4. naufragiu 2. comerţ shoplifting s. amplasamente comerciale.declaratie de export ~ time . 1. a naufragia. 1.a se duce la cumpărături shopwalker s.pescuit costier shoreman s. de cumpărături. supraveghetor (intr-un magazin universal). proprietar de pescador short adj. locuitor de pe coastă 2. incomplet. comerciant {cu magazin) shopkeeping s.grafic de transport ~ season . şefde raion shopwindow s. vânzător shopper s. publicitate etc.delegat sindical de atelier ~ test . manco. negustor. şantier naval shop s. costier.listă de preţuri ~ foreman . client shopping 5'. vitrină shore s.care şi-a pierdut prospeţimea (despre o marjd. comerciant 2. pe termen scurt 2.galantar. lipsă.evaluator al încărcăturii ~ weight . minus (dintr-o cantitate. litoral adj.analiză a vânzărilor cu amănuntul (debuşeuri. persoană care vinde fară acoperire 3. debit (de tutun. ţărm. a eşua shipyard s. fară acoperire s. târguieli 2. insuficient. mizându-se pe obţinerea lor pânâ la tranzacţia efectivă) adv. negustor. atelier (de fabrică) v. cumpărător. redus 2. mârfuri. furt din magazin shopman s.i. referitor la cumpărături. bâuturi spirtoase) 2.chei de încărcare ~ port .local de atelier ~ .centru comercial ~ street .vânzător. de coastă •. titluri de valoare sau mărfuri farâ acoperire 2. marfa) .acţiuni ale unei companii de navigaţie ~ specifications .probă de atelier shopgirl s. pescar de coastă 3. mărfuri adj. 1.accident de exploatare ~ assistant . magazin. fară acoperire (despre acţiuni.cerere de transport ~ room/space .port de încârcare ~. 1.dovadă de îmbarcare a mărfurilor ~ request . 1. vânzătoare ~ audit .area .valoare a mârfurilor încărcate (la plecare) ~ valuer . coastă.şef de atelier ~ front . stocuri. scurt.stradă comercialâ ~ week .echipaj de navă comercială ~ pier . 1. prăvălie. vânzătoare shopkeeper s. comercial ~ centre .săptămână a vânzărilor promoţionale to do one's ~ . 1. 1. epavă v. negustorie.) ~ bill . cumpărături.greutate a caricului shipwreck s.soiled .spaţiu de încărcare (al naveî) ~ schedule . recolte care nu sunt disponibile în momentul vânzării.normă de încărcare ~ receipt . vânzare fâră acoperire.288 SHI-SHO ~ personnel . deficitar 3.zonâ costieră ~ fishery .rate .

navă de cabotaj ~ hundredweight .SHO 289 ~ account .{bur.a duce lipsă de mână de lucru to be in ~ supply .cont al vânzătorului/ vânzărilor fară acoperire ~ bill . acoperire insuficientă.) vânzare fară acoperire (de acţiuni sau mârfuri pe care vânzătorul nu le deţine încă) ~ .lipsă la cântar/greutate ~ materials . penurie..a da lipsă la cântar shortage s.chintal scurt ~ . defîcit shorting s.) pozitie descoperită (vânzarefară acoperire) ~ rate .sea coaster/ship/vessel .materiale deficitare -. criză.inflaţie de penurie (când oferta insuficientă exercită presiuni de mârire aprefurilor) .împrumut pe termen scurt ~ of content . lipsă. a prezenta ~ bill .transport pe distanţă scurtă.} lipsă de acţiuni/ acoperire ~ • paid .navigaţie pe distanţă scurtă ~ squeeze .bilanţ de inventar ~ weight .cabotier. lipsă.a fi deficitar/în cantităţi insuficiente to be on . deficit ~ cost .a fi sub suma prevăzută to give ~ weight .lipsă de capital shortchange v.(mar.lipsă din conţinut (in cazul recipientelor cu mărfuri Uchide) ~ of stock .cambie la vedere ~ boards/ends . lipsă la livrare ~ -handed .a lucra cu normă parţială/program redus to fall ~ in weight .descărcat/predat în minus (faţâ de documente) ~ lease . a expune. a nu da restul cuvenit (cuiva care a plâtit cu bancnotă sau monedă mare) shortfall s.concesiune scurtă (yalabilă pentru maipuţin de 50 de anî) ~ loan .program redus de lucru ~ ton .of capital . 1.landed .lipsă la cântar.(bur.pe termen scurt.) vânzare fară acoperire (de acţiuni sau mărfuri pe care vânzătorul nu le define înca) show s.mic cabotaj (intre porturi naţionale din aceeaşi mare) ~ shipment .cu personal/mână de lucru insuficient(ă) ~ haul . greutate în minus (la predare) to be ~ of hands . (bur.) scurtături de cherestea {marfă de umplutura) covering .afiş publicitar .t.dobândă la vedere (penîru cecuri şi cambii) ~ sale .term .francat insuficient (despre o scrisoare) ~ position .sea shipping .navigaţie de cabotaj ~ • sea trade .tonă scurtă/americană ~ .livrare incompletă.manco de casă ~ in weight .(bur. navă de cabotaj mic ~ .time working .t.program redus de lucru ~ delivery . poziţie descoperită ~ • dated pe termen scurt ~ day . la vedere ~ .).time .trial balance .) marfa rămasă neîncărcată (din lipsă de spaţiu) ~ shipping .cost de penurie ~ in the cash . spectacol 2. expoziţie v.haul ship/vessel .a fi sub greutatea prevăzută to fall ~ of the amount .(bur. cabotaj ~ .(mar.

parte semnatară ~ power . reclamă v. (off) a semna condica (la ieşirea din serviciu) 4. a iscăli 3.declaraţie vamală preliminară ~ rate . (in) a se înregistra (la hoteî) 3. de boalâ 2. a fi angajat to ~ in blank . a înscrie {la un curs) v.ştampilă cu semnătură signboard s.a semna în numele cuiva to ~ per pro .împmmut contra semnăturâ (credit care nu necesitâ garanţii suplimentare) ~ of the firm . firmă (la magazin) signed adj.i.t. a întrempe (funcţionarea.t. (up) a angaja (intr-o funcţie).ajutor/ indemnizaţie de boală ~ leave . comanditar . decuplare (a unei instalaţiî) shutout s.semnat personal/manM propria signer s. semnatar s. electricitatea etc. vedere. firmă. închidere (a unei întreprinderî). galantar v.cambie la vedere ~ deposit account . contractare.a semna în alb to ~ jointly . a se micşora. intrarea). 1. pierdere în stoc shut adj. (off) a închide. referitor la boală. vitrină. prezentare ~ bill . punct de atractie turisticâ showroom s. reclamă ~ of hands . micşorare. exploatarea). (away) a semna transfeml sau renunţarea la (o proprietate) 4. a tăia (gazele.trată la vedere ~ entry . a închide 2.vot prin ridicarea mâinii ~ window .t. a pune sigiliul pe. (for) a semna de primire pentru. 1. up) a se angaja. marcă 2.registru de semnături autorizate ~ card . semnatar signet s. a expune. 1. 1. semnatar. .cont de depuneri la vedere ~ draft . (down) a închide (o întreprindere). tăcut ~ partner . a primi cu forme legale 2. a nu încărca (o parte din marfa) shutdown s. închidere v. a prezenta showplace s. a se contracta shrinkage s. neproductiv (despre sol) ~ allowance/benefit/pay .dobândă la vedere (pentru cecuri şi cambii) sign s. a însemna. industria spectacolelor ~ card . semnâtură ~ book .show business.i. sigiliu 2. 1.) 4. întrerupere (a funcţionârii. a ştampila silent adj.carte de vizită cu specimen de semnătură ~ loan . ştampilă v. semnat ~ personally/in own hand .panou. sală de expoziţie shrink v. închis s.vitrină showcase s. 1. (out) a interzice (accesul. a decupla (o instalaţie} 3. pierderi prin contractare/uscare (la unele mârfurî) 1.semnătură socială ~ stamp .a semna prin procură signatory adj. a semna.290 SHO-SIL ~ business . a marca cu un semn 2. semn. interzicere/oprire a accesului (muncitorilor înfabricâ) sick adj.concediu de boală sight s.împutemicire de a semna signature s. a exclude.a semna în mod solidar to ~ on behalf of smb. (off) a renunţa la (un drept) 5. (on.t.partener/asociat puţm cunoscut (care nu ia parte activâ la afacerî). 1. a exploatâriî).

) etalon metalic unic. simplu s.garanţie unică ~ liability .container neretumabil ~ -use goods .) bilet pentru o singură călătorie ~ bill . mar.bilet simplu/de dus ~ -trip charter . 1. a sta. mar.t.monopol bazat pe o singură întreprindere ~ standard . a fî în şedinţă 3.(SUA) titluri cu acoperire în argint ~ standard .-plant monopoly . singur. on) a face parte (din). a amortiza (un împrumut) 3. a determina scăderea (nivelului de trai) v.fond de amortizare sister s. (in.(fîn. a pierde (bani prin investiţii nerentabile) 4. plasament dezavantajos ~ fund .societate .mărfuri de folosinţă scurtă sink v. a plasa (fonduri) 4.(fin. a se reuni.acţiune simplă/comună simulation s. (c. siloz v.line fîrm . simplu ~ arbitration . a se micşora (despre preţuri).i.exemplar unic al cambiei ~ bond — obligaţiune simplă/fără condiţii (deplatâ) ~ chartering . sinecură sinecurist s. monometalism ~ tariff . contract sub semnătură privatâ ~ credit .impozit unic ~ ticket . 1. a fi membru (în) .i. amortizare (a unui împrumut) 3.reproducţie simplă (a capitalului) ~ share .piaţă unică ~ option . a însiloza silver s.argint în lingouri ~ certifîcates .) etalon-argint simple adj.preţ de cost pe unitate de marfa ~ . pierdere (de bani prin investiţii nerentabile).) avarie ~ market . scufundare (a unei nave) 2.(asig.f. 1.) contract de navlosire pentru un singur voiaj ~ .preţ al biletului simplu/de dus ~ guarantee . mar.dobândă simplâ ~ reproduction . umc 2. a se întruni.contract verbal. a şedea 2.arbitraj valutar simplu ~ average .(asig.contabilitate în partidă simplă ~ fare .SIL-SIT 291 silo s. argint ~ bullion .tarif unic ~ tax .firmă specializatâ într-o singură gamă/linie de produse apartinând aceluiaşi armator ~ -ship clause . a se ieftini sinking adj.acreditiv simplu/neconfirmat ~ debenture .(asig. sinecurist single adj.opţiune unică (care dă drept fie de cnmpârare fie de vânzare) particulară ~ contract .) răspundere unică (in caz de colmune).(mar. soră ~ company .navlosire simplă ~ cost .soră (aparţinând aceluiaşi holding) ~ ship/vessel .achitare într-o singură tranşă .entry bookkeeping .trip container . a se scufunda 2. a scufunda (o nava) 2. simulare (tehnicâ prin care evenimentele viitoare probabile sunt simulate pe calculator) sinecure s. a investi. 1.obligaţiune chirografară ~ interest .t.) clauza navei de serie sit v. 1. a scâdea.navă de serie. navă ~ . (SUA) răspundere unică (in limita capitalului investit) ~ payment . care se scufundă s.

schemă. luarea spumei/cremei (stabilire de preţuri maxime pentru un produs nou care nu este încâ afectat de concurenţâ) ~ -down strike . reducere (a comenzilor) size s.efectul dimenslaughter s. comandant de pescador slack adj.) . măsură. sclavie dimensiune) sleeping adj.cerere slabă ~ season . a stagna (despre activitâfi economice) slackening s.t. diminuare. abator sizing s.personal calificat ~ trades .contract-cadru afaceri). sacrificare (a siunii firmei (firmele mici înregistrează vitelor) v.Tedus la elementele fundamentale cunoscut (care nu ia parte activâ la ~ contract .road . amplasament 2. a sacrifica (vite) rate de rentabilitate mai bune decât ~ weight . a tâia.law . post. a clasa. loc. stagnare (economică) (com. calificare (a muncitorilor) skilled adj. comanditar .i.grevă la locul de muncă.partener/asociat puţin adj.) v. comandant de cabotier.report . a avea serviciu to be out of a . adunare situation s. inactiv skeleton s. pricepere.muncă calificată. hârtie etc. mai bine amplasat eîc.oferte de serviciu ~ s wanted . acalmie ~ business .) număr.rentă diferenţială (rentă funciară suplimentară obţinută pentru un teren mai fertil. format (de slash s.lipsă de afaceri.personal redus skill s.cereri de serviciu to be in a .292 srrSLE ~ staff . reducere drastică/substanţialâ carte. întrunire. dimensiune 2. clasare. mărime. slavery s.meserii care necesită o calificare •~ work .t. măsurâ. slab (despre activităţi economice) s. poziţie..raport de afaceri ~ s vacant .muncitor calificat skimming s. 1.t.) site s.instalaţii de şantier ~ office . structurâ ~ partner . a amplasa (o construcţie) ~ facilities . a sorta (după (de preţuri etc.greutate de sacrificare firmele mari) slaughterhouse s. 1. teren (de construcţie) v. competenţă (tehnicâ). poziţie. amplasare (a unui obiectiv) 2. mână de lucru calificată ~ personnel .a fî fară serviciu skipper s. talie 3.plan de ansamblu/ amplasament .birou de şantier ~ plan . şedinţă. şantier.a fi angajat.muncă calificatâ ~ worker . schelet.t. protest social (CM ocuparea unui local etc. stare (economică) 3.dmm de şantier sitting s.sezon mort slacken v. tâiere. calificat •~ labour . inactivitate. 1. a reduce mărime. situaţie. serviciu ~ rent .grevă italiană/la locul de muncă ~ •in .) v. dimensiune) drastic/substanţial (preţuri) -of-the-firm effect . sortare (după mărime. slackness s. stagnare economică ~ demand .lege-cadru ..

mic. neînsemnat ~ damage .vite mici/mărunte ~ change/coin/money .sized companies societăţi/întreprinderi mici şi mijlocii ~ business . depresiune (economicâ) v. (mar.coast) trade .scâdere bruscă a cursului dolarului slumpflation s.(mar.tren personal slowdown s.scale production . lent. a scâdea bmsc.întreprindere mică. mic.întreprindere mică ~ cattle . inactiv. scădere bruscă.automat (pentru vânzarea de bilete. cheltuieli de coţare slogan s.eşantion. stagnant (despre afaceri) v.mica publicitate ~ (.t.sized .active stagnante (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) ~ goods . încetinire a ritmului de lucru (formâ de protest a muncitorilor fdră declanşarea efectivâ a grevei) sluggish adj. 1. slogan (publicitar) slot s.micul cabotaj (între porturile naţionale din aceeaşi mare) ~ gross . a se prăbuşi (despre cursuri bursiere) ~ in the dollar . depresiune economică cu inflaţie small adj.contor electric (care funcţioneazâ cu monede) slow adj. lent. prăbuşire (a cursurilor bursiere).holding . inteligent. a încetini (dezvoltarea) ~ assets ./) marfa de mică viteză ~ sale . redus ~ and medium .producţie în serie mică ~ . coţare (a mărfurilor) 2.mercerie. de dimensiuni mici ~ stowage . ţigări etc.t.piaţă inactivă/cu activitate redusă slump s. a coţa ~ load/of cargo . mostră ~ .bani mămnţi.cerere redusă ~ market .mic gros (mâsurâ echivalentă cu 12 duzini. coţadă (de marja) v. variabil. mărunţiş ~ (classifîed) advertisement . inactiv. încet 2. abil money despăgubire pentru rezilierea contractului.) s.) ~ meter . uşor.societate specializată în acordarea de credite rambursabile în rate (pentru achiziţionarea unor bunuri defolosinţă îndelungatâ) ~ plant operation .coţadă de marfa slinging s.) 1.brevet neutilizat (brevet al unui produs care nu este introdus în circuitul comercial) sliding adj.fluctuaţie uşoarâ sling (mar. slab ~ demand .) marfa de umplere (a spaţiului râmas gol dupâ stivuire) ~ tonnage .mica industrie ~ loan company .reducere a impozitelor pentru veniturile mici ~ industry .scale price .venit mic/redus ~ income relief .(bur. ajustabil . 144 de obiecte) . criză.(c. orificiu (pentru introdus monede) ~ machine .tonaj al navelor mici ~ ware . bani plasaţi de .avarie uşoară ~ fluctuation . atelier meşteşugăresc ~ sample .vânzare lentă ~ train .SLE-SMA 293 ~ patent .) scădere accentuată a preţurilor slight adj. articole de fîerârie/menaj smart adj.fermă mică ~ income . redus.i.preţ ajustabil ~ trend .

specializare excesivă/ îngustă specialist s. a întrebuinţa. caracteristică. a fi econom. a gospodări cu economie/chibzuinţă 4. a restrânge la o specialitate/un domeniu (de studii) v.t. a avea disponibil/în excedent 3. 1.) contract sub sigiliu privat specie s.edition .cheltuieli speciale/ suplimentare ~ contract . specializare (fn cadrul diviziunii muncii) specialize v.296 SPA-SPE pune de o parte 2.ediţie specială ~ endorsement . (m) a se specializa (m). domeniu principal de activitate. expert speciality s. persoanâ care ştie să se gospodăreascâ sparing adj. a avea ca specialitate specialty s.(mar.timp liber sparer s.i.economii ~ part — piesă de rezervă/schimb ~ stowage . economii.comandâ specială •-. dispoziţii) s. expres. a trăi cu economie ~ capital . particularitate.) drepturi speciale de tragere (ale ţârilor-membre ale FMI) . 1.corespondent special (al unui ziar. a fi specialist (m). trăsătură distinctivâ 2. a ceda.linie de credit bancarâ specială ~ charges .i.) spaţiu liber pentru arimare ~ time .~) contract sub sigiliu privat ~ correspondent .(fin. monedă metalică . grup de oameni de afaceri care solicitâ facilităţi. domeniu principal de activitate.partner . specialitate. specialist. 1. specialitate.barare specialâ (a unui cec) ~ delivery .) ~ crossing .numerar disponibil ~ money . produs principal ~ fund .procurâ specială ~ price . specialitate.dividend suplimentar ~ drawing rights .fond mutual specializat (fn anumite tipuri de investiţiî) ~ store . îndeosebi de naturâ legislativă) ~ offer .(dr. a specializa. bani economisiţi special adj.asociat în participaţie (CM răspundere în limitele capitalului investit într-ofirmâ) partnership societate în participaţie •.ofertă specială (pfertă de produse la preţuri scâzute) ~ order .obligaţiune (municipală) garantată prin încasarea unui impozit specialism s. al unui post de televiziune etc. 1. ediţie specială 2. trâsăturâ distinctivă 2. produs principal 3. tren special ~ acceptance .distribuire expresă/urgentă (a poştei) ~ dividend . special. urgent (despre corespondenţă. chibzuit s. specialitate.pl. particularitate. econom.capital disponibil ~ cash .power (of attorney) .magazin specializat specialization s.cont special/separat ~ bank credit plan . bun gospodar. renunţa la v. ordine. {dr.acceptare specială/cu rezerve (a unei cambii) ~ account .andosare specială/ nominală interest grup de interese (corporaţie.preţ special/de favoare ~ tax bond . particular 2.

condiţii tehnice de calitate specify v.a specula â la hausse to ~ in differences . eşantion ~ of cheque .specificare a greutăţii ~ s for delivery .mărfuri de mare viteză ~ . a întrebuinţa 2. precizat.i. norme.consum specific ~ duty taxă vamală fixă (pe cantitatea de marja) ~ market . a enumera (amănunţit). (şi ~ up) a grăbi. a cheltui. specificaţie. 1. riscant.a agiota.specificare a mărfurilor ~ of weight .a specula asupra diferenţelor de curs to . specific 2.(dr.t. a cheltui. caiet de sarcini ~ conditions . a epuiza.. speculativ. cheltuire ~ capacity/power . ajuca labursă speculative adj. listă. deviz descriptiv 3. a agiota.greutate specificâ specification s. 1.SPE 297 ~ points . menţio-nare 2. a specifica.risc al speculaţiei ~ selling . mostră.cumpărări speculative ~ demand cerere speculativâ ~ investments . conditii 5. a specula. 1. de cheltuială s. specificat.investiţii speculative (cumpdrarea de acţiuni sau mărfuri în vederea revânzării lor) ~ market . a fi bogat.încărcătură prevăzută/ prescrisă specimen s.piaţă specifică ~ tax . pl. a fi cheltuitor 2. clauză (contractualâ) 4.taxă fixă (pe cantitatea de marfa) ~ weight .piaţă de speculaţii ~ operations operaţii/tranzacţii speculative/riscante ' ~ risk . a se uza 3.t. viteză v. hazardat (despre operaţii financiare) ~ balance .sumă determinată ~ capital capital fix specific (cu anumită întrebuinţare în procesul de producţie) ~ consumption .) puncte de aur {limitele în tre care oscilează rata de schimb a doua valute cn etalon aur.caiet de sarcini ~ of charge . determinat ~ account— conţ detaliat/amănunţit ~ load . a produce mult (despre zâcăminte) spending adj.vânzări speculative speculator s.i. pl.) cap de acuzaţie ~ of the goods . în condiţiile circulaţiei libere a aurului între ţârî) specific adj.model de cec ~ of signature specimen de semnătură speculate v. a accelera (producţia) ~ goods . cheltuială. a se consuma. şpecimen. determinat.a specula ă la baisse to ~ for a rise . agiotor speed s.(fin.on the stock exchange . 1. a determina specified adj. speculator.sold speculativ (sold de numerar pâstrat pentru a permite unei firme săprofite de orice oportunitate) ~ buying . a preciza. 1. descriere precisă. anumit ~ amount . specificare.putere de cumpă-rare .up .t. a consuma (m întregime) v. model 2. în vederea speculaţiei. specificaţii/ prescripţii tehnice.accelerare (a producţieî) spend v. ajuca la bursă to ~ for a fall .norme/condiţii de livrare ~ s of quality .

finanţare spontană (finanţare.298 SPE-SPO ~ money . sponsor v.spot publicitar ~ cash .i.valută pentm derularea livrărilor imediate goods disponibil. împărtit. spot. 1. deteriorare. 1. disponibil. materiale de întreţinere consumate) spin-off s. alterare 2.(bur. cu încărcătură completă (dar cu rezervele de apă. s. a diviza ~ order .schimb de lucru divizat (in două sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vârf) ~ -up . materialele de întreţinere consumate) societăţi rezultate din lichidarea companiei centrale spoil v.bani de cheltuială/buzunar spendthrift adj. a (se) strica.livrare imediată ~ docking (mar.proces de reorganizare a unei societâţi pe acţiuni prin care acţiunile unei filiale sunt îransferate companiei centrale contra participârii la capitalul acesteia din urmă ~ prices . risipitor spent adj.acţiune divizată (m alte acţiuni cu valoare mai mică) ~ shift .(mar. 1.) în balast la sfârşit de voiaj (cu apa. epuizat 2.condition . combustibilul. disponibil.) comandă executată la preţuri diferenţiale ~ .t. cheltuitor.) cu magaziile goale/fară încărcătură. combustibil. marfa disponibilă/cu livrare imediată 2.off .) conturi spontane (conturi din bilanţ şi situaţia venitului care se schimbă o datd cu modificarea vânzărilor) ~ financing . 1. (mar.strica piaţa spoilage s. v. (şi ~ up) a împărţi. rebut. mărfuri disponibile/cu livrare imediată ~ market piaţa spot/disponibilului. consumat. operaţie/tranzacţie cu marfa disponibilă ~ delivery .t. produs secundar.. derivat spiral s. piaţă cu plata în numerar la livrare . a sponsoriza sponsorship s. rezultată din derularea normalâ a unei afacerî) spot s. cu livrare imediată ~ announcement/broadcast . sponsorizare spontaneous adj. a (se) .proces de reorganizare a unei societâţi pe acţiuni prin care toate activele şi acţiunile sunt schimbate contra celor două sau mai multe deteriora to ~ the market . spirală (inflaţionista} v. divizat v. (SUA) proces de reorganizare a unei societâţi pe acţiuni prin care acţiunile unei filiale sunt transferate companiei centrale fără participarea la capitalul acesteia din urmă 2. stricare. împărţire.preţuri diferenţiale (pentru acelaşi produs pe pieţe diferite) ~ share . deşeuri sponsor s. cum ar fi creditul comercial. spontan ~ accounts .) punere imediată la dispoziţie a navei ~ exchange . spot/anunţ publicitar (la radio şi televiziune) adj.(cont.t.plată în numerar la livrare ~ contract . adj.. a creşte sau a scădea în spirală (despre preţuri) split s.contract spot/pentru disponibil deal/transaction operaţie/ tranzacţie cu plata m numerar la livrare.i. divizare.

1. angajare de personal ~ schedule .) a eşalona 3. departament central/de coordonare ~ manager . fals.tarif pentru mandat/transfer telegrafic ~ trader . a împărti (un risc). a întinde. a presa.) repartizare. reasigurare v.împrumut în vederea stabilizării ~ policy . a aşeza în stive stacker s.fond de stabilizare (a monedei naţionale) ~ loan . difiizare. constrângere. 1. model (optim) de utilizare a salariaţilor ~ recruitment . stabilizatori (economici) stable adj. întindere. persoană risipitoare squatter s. salarii ~ department .t. a risipi (bani) squanderer s.recrutare de personal ~ reduction . a răspândi. gama de clase diferite de titluri de valoare (incluse într-un portofoliu de investiţii) 4. (cont.) desfaşurător ~ approach . (asig. împărţire (a unui risc). răspândire. a încadra cu personal ~ changes . contra-facut squander s.monedă stabilă stack s.schimbări de personal ~ costs . (bur.cheltuieli de personal. stivă (de marfa) v. pl.plan de personal. stat de funcţii stag s. a restrânge (masa monetară) stability s. personal.comerciant cu livrarea imediată a mărfii spread s.serviciu de personal. elevator staff s.SPO-STA 299 ~ price . stelaj cu preţuri diferite (unul pentru put.) (SUA) optiune dublă.metoda desfaşurătorului (pentru elaborarea situaţiei jîuxului de numerar) spurious adj.t. (/m. control al masei monetare (exercitat de guvem pentru a limita inflaţia) v. speculant de bursă v. diferenţa de randament (dintre obligaţiunile naţionale şi cele internaţionale) 6. salariaţi. a smulge (banî) 1. (dr.cantină ~ shares . a propaga 2. conducere (a unei întreprinderi) v. 1. a stoarce.structură a personalului. cadre 2. risipă v. spread.) ocupant ilegal/abuziv (al unui teren sau al unui imobil) squeeze s. a stivui.reducere de personal ~ restaurant .politică de stabilizare stabilize v. a reasigura management . pl. stoarcere. a repartiza. stivuitor. 1. falsificat.acţiuni ale salariaţilor staffîng s. a stabiliza (preţurî) stabilizers ^.managementul operaţiunilor de spread spreadsheet s.pattern . stabilizare ~ fund . a controla.t.cotare pentru disponibil ~ rate .t. stabilitate (economică.t. altul pentru call) 5. a constrânge. propagare 2. diferenţă (dintre preţul pe care un dealer de valori mobiliare îl oferâ pentru titlurile de valoare şi preţul la care le revinde.i. 1.t. smulgere (de banî) 2. stabil ~ currency . a specula la bursă (prin subscrierea la emisiuni . dintre preţurile pentru livrările spot saufutures) 3. politică) stabilization s.director al serviciului de personal ~ . risipitor. a difuza.preţ spot/pentru livrarea imediată ~ quotation .

tarabă. tonetă.) v. titru. 1. (dr.auxiliar.cheltuieli de timbrare ~ duty/tax . a franca 3. a plăti taxa de timbru ~ charges . a se asocia. a fi valabil. marcă.marcă de produse standard ~ bullion . 1. ştanţâ (pentru bătut monede) 4. 1. (in) a se alătura. (off) a şoma 6. eşalonat ~ deliveries . a marca (metalele preţioase sau produsele unei fabrici) v.lingouri de aur şi argint monetar ~ charge .economy economie stagnantă ~ market . tip. normă. taxă de piaţă. etalon.t. ştampilă 2.taxă de timbru ~ note . a pune în joc 2. a fi de acord. a fi de. concesionar al unui chioşc stamp s. a sprijini.) premiu. a fi inactiv stagnation s. tarabă 4. timbru.piaţă moartă/inactivă stagnate v. expirat ~ cheque .taxă de piaţă stallage s.t. (by) a susţine.) depozitar (agent imobiliar sau împuternicit care deţine banii cumpărătorului unei proprietâţi pentru a-i transmîte vânzâtorului) 2. stagnant. (. miză (lajoc). curent ~ agreement .contract-tip ~ brand . a se menţine (despre un contract) 2. a risca (bani într-o afacere) stakeholder s. control (la metalele preţioase). stagflaţie stagger v.i. parcare.(mar. titlu adj.cec expirat ~ debt . eşalona.zi de muncă cu program eşalonat/la ore diferite (alcă-tuit defirmepentru a evita aglomeraţia pe mijloacele de transport) stagnancy s. a repartiza staggered adj.hârtie timbrată stand s.şipl. chioşc. bani riscaţi (inîr-o afacere) v.(SUA) cost fix (care nu variazâ în funcţie de volumul producţiei) ~ -by credit . model 2. a lăsa conturi deschise/nesoldate ~ -by . standard. a bate (monedâ) 4. de sprijin. inactivitate stake s. vânzâtor la chioşc. a stagna. sâ consimtâ) 7. prăvălie ~ rent . staţie (de taxiuri etc. a costa 5. normal. persoană care ţine mizele (la cursele de cai) stale adj. 1.monedă-tip . marcă (afabricii) v.credit stand-by/de sprijin standard s. (com. 1.) permis vamal de încărcare ~ paper . 1. poziţie 2. o valoare) 3. disponibil ~ -by agreement/arrangement acord stand-by (încheiat cu FMI) ~ . 1. 1. stagnare. a atinge (un preţ. atitudine. câştig (la cursele de cai) 2. a timbra.t. stand (la o expoziţie). recoltă {de pe o anumită suprafaţă de teren) 5. a aproba 4. stand {la o expoziţie).) (perioadă de) stagnare. marcă 3.by cost . taxă pentru dreptul de a ţine un chioşc stallholder ^.i. (out) a refuza (să cedeze. (over) a fi amânat/în suspensie (despre o problemă).i. a miza.300 STA noi pentru a vinde ulterior acţiunile cu profit) stagflation s.taxâ uniformă/forfetarâ ~ coin . standard. stagnare (economicâ) stagnant adj. sezon mort 3. vechi. a ştampila 2.datorie veche/cu termenul expirat stall s.livrări eşalonate ~ working day . inactiv . de rezervâ.

debut v. a standardiza. încetare.greutate-etalon ~ price .comitet permanent ~ crop .recoltă nesecerată/în lan. situaţie.argint monetar/cu titlu legal ~ specifications . centru comercial adj. a înfiinţa (o companie) starting s. de stat v. 1.silver .unitate monetară oficială (a unei ţări) ~ of alloy .preţ fix ~ timber . început 2.grant . antrepozit.control al statului -. iniţial. marfa de serie 3.guarantee . 1. a fixa 2.aided . oprire ~ agreement .bancă de stat ~ bond .STA 301 ~ commodity .cu garanţia statului ~ insurance . dirijism ~ management . 1. necules.calitate standard/curentă ~ industrial classification . principal 2.mărfuri de bază ale exportului ~ industry .nivel de trai ~ of measurement . a fonda.aur monetar/cu titlu legal ~ grade .preţ curent ~ production .?. de pomire ~ price . reputaţie (a uneifinne) ~ charges/expenses . a norma standing adj. stabil 2.ordin de plată la intervale regulate (din cont) ~ price . nesecerat . a afirma.etalon de valoare ~ of weight .obligaţiune de stat ~ capitalism .subvenţionat ~ bank .capitalism de stat ~ control . statal.t.clasificare industrială standard ~ mark . 1. norme tehnice standardization s.asigurări sociale de stat ~ interference . a declara . a stabili. a lansa (o subscripţie) 2. 1.articol principal . situaţie. fondare.marfa standard ~ costing . de larg consum ~ article . fond forestier ~ order . a începe (o afacere). fond forestier standstill s..marcaj standard (pe metalele preţioase) ~ metre .producţie de serie ~ quality . stat 2.acord de reeşalonare a datoriei exteme.măsură-etalon ~ of price . magazie.preţ iniţial/de strigare (la licitaţie) state s. înfiinţare (a unei companii) adj. permanent 3. început.abatere standard (concept statistic care indică gradul de deviere a unei serii de date faţă de un etalon central) ~ gold .administraţie de stat ~ monopoly .subvenţie de stat ~ .evaluare standard a preţului de cost ~ deviation .monopol de stat . standardizare.etalon al preţului ~ of value . moratoriu staple s. fix.exports .calitate standard .titlu al aliajului ~ of coinage . stare adj.cheltuieli fixe/ generale ~ committee . normare standardize v. materie primă 4.specificaţii standard.metru-etalon ~ money .t.t.intervenţia statului (m economie). 1.industrie principală/de bază start s. 1.lemn netăiat.titlu al monedei ~ of living . produs principal/de bază (al unei ţarî) 2.

stare/condiţie socială stated adj. cont al statutară (cost admi-nistrativ al lichidârii cheltuielilor (de producţie) unui împrumut) ~ formality .capital declarat informaţii despre situatia financiară (a ~ salary . regulament ~ . situaţie 3. mar.sold al extrasului statute s.formalitate ~ of goods . adept al economiei planificate/dirijate . fixat 2. stabilit/ prevâzut sau al unui debitor falit) de lege ~ of assets and liabilities ..agenţie de ~ capital . bilanţ constituită printr-o lege specială ~ of claim . afirmat.situaţie a disponibilului de legală ~ funds .taxă ~ of costs . lege.302 STA ~ (-owned) enterprise . staţie.cod de legi sold final ~ of account .lă terestră/en%leză ~ ol Tiimlaîion^s) .ordonanţă cu putere de lege ~ ~ manager .situaţie a costurilor.barred debt . 1. staţie.drept legal de stater s.pensionar de stat ~ department .(dr.\âr7) legea prescripţiei \dl unei societafi 'in^Tictiiăare statutory adj.) extras de cont ~ of ~law -jurisprudenţă affairs . afirmaţie.) dispaşor moştenire ~ meeting/report . 1.întreprindere de stat statistical adj. stare. ~ symbol . statutar. declaraţie 2. ( bilanl.document oficial ~ data . ~ book .simbol de status (simbol al poziţiei ocupate de o persoană sau un (cont. (asig. economie planificată/dirijată statist 5'.mi. statistică ~ property . loc.papetărie după expirarea contractului stationery s. 1.. statut.proprietate de stat status s.) extras de cont. 2.) act de reclamaţie. statistic ~ paper . port. gară 2. punct. gară statutarâ (prima adunare generală a maritimă 3. statut legal declarat ~ enquiry agency . statistician 2..arendaş cu drept de a ocupa un teren şi ~ 's shop .societate de servicii publice activului şi pasivului.(cont.dividend statutar ~ fee . (articole de) papetărie statism s. (asig.situaţie a ~ company . situaţie 3.adunare station s. static ~ sick pay . 1. stabilit.fond statutar ~ holiday mărfuri sărbătoare legală ~ legacy .economie statică stationer s.centralism/planificare statistician s. de 'îicfatlare ~ mile . 1. statistician economic(ă) statistics s. papetar .) rol general al navei ~ order .(mar. grup în societate) mar.şefde gară reserve . bilanţ.(cont.serviciu statistic ~ planning .date statistice ~ pensioner .indemnizaţie de boală ~ tenant ~ economics . post acţiona-rilor) ~ bill . listă de pretenţii ~ dividend . status.datorie prescrisă de cont.salariu stabilit/fixat uneifîrme) statement s.rezervă legală (a unei bâncî) static adj.) dispaşă ~ balance .

balanţă romană steep adj. a cere stipulated adj. arimare ~ charges . relativ stabil. cănd se fixează alt cost) .) s. 1. veritabil. liră sterlină 2. stivuitor v. steward (pe un tren. exorbitant (despre preţurî) stem (mar.) ~ demand . oţel adj. 1. docher.(mar. avion etc.calitate stipulată / convenită . stipulat. etichetă (cu preţul} 2.cerere constantă ~ market . stivuire.argint cu titlu legal stevedore s. a prevedea.progres continuu/susţinut ~ shipments . a stabiliza (piaţa.) stewardess s. a arima ~ equipment .şef stivator ~ service .număr de rând la operare step s. pas. referitor la lira sterlină 2. salariu.t. material publicitar colant ' sticky adj.concesionar de servicii publice steady adj. stipendiu.cheltuieli de stivuire / manipulare ~ company . în trepte ~ cost . (down) a micşora.salary increase .i.dată de încărcare ~ note . fază. a reduce 2. administrator (al unei proprietăţi funciare) 2. a stivui.aur cu titlu legal ~ security . andocare. demers.) ~ date .industria oţelului steelworks s. prevăzut. constant. continuu.t. măsură 2. a programa o navă (pentru intrare înport. ster (unitate de măsură pentru volum) sterling adj. referitor la oţel. oţelărie steelyard s. excesiv.t.companie de stivuire steward s.serviciu de stivuire.titlu de valoare plătibil în lire sterline ~ silver . stewardesă (pe un tren.beton armat ~ industry . fluctuaţiile etc. 1. 1. pur.solduri' în lire sterline (păstrate în Marea Britanie) ~ gold . stem. 1.avizare/notificare de „navă gata de operare" ~ number . operare etc. 1. a spori ~ action .STA-STI 303 ~ undertaker . treaptă v. etapă. (up) a mări.t. cu variaţii mici {despre preţurf) stiff adj. fată de serviciu.t. ferm 2. companie de stivuire stevedoring s. (for) a stipula. menajeră sticker s. exagerat. din oţel ~ concrete . avion etc. 1. convenit ~ quality . piperat (despre preţurî) stipend s. cu titlu legal (despre metale preţioase) s. leafa stipulate v.) transporturi regulate steel s. muncitor portuar. a stipula. al unui club) 3.spor de salariu în trepte stere s.cost în trepte (cost fîx pâna ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comercială. rând de operare v. a specifica v.zona lirei sterline ~ balances . standard de puritate (pentru monedele britanice din aur şi arginf) ~ area / bloc .utilaje de stivuire ~ foreman . 1. intendent. stabil. regulat v. econom {al unui colegiu.piaţă stabilă ~ progress . manipulări maritime. stivator.acţiune/intervenţie în etape/trepte stepped adj.) 1.

evaluare a stocurilor ~ warrant .dividend-acţiune (plâtit în acţiuni suplîmentare şi nu în numerar) ~ exchange .rezervă de numerar ~ of orders . a stoca. crescâtor de vite stockbroker s. rezerve.mărime obişnuită / curentă (de articole de îmbrăcăminte) ~ split . curtaj stockholder s. stockjobbery stockman s.rezervă de capital ~ of cash .buletin bursier ~ fair târg de vite ~ farm . stoc. intermedieri bursiere stockjobbing v. a aproviziona.capital propriu.stoc de mărfuri. prevedere stipulator s.fond mutual de acţiuni comune ~ index . a depozita în stoc . clauză.indice bursier ~ -m-trade . contractant stock s. a ţine (mărfurî) 3. păstrând un anumit stoc de marfă. provizii) 2. agent de schimb/bursă. a depozita ~ book registru de magazie ~ certificate certificat de acţiuni ~ certificate to bearer . şeptel.STI-STO stipulation s. a stoca.portofoliu de comenzi ~ option . 1.titluri de valoare cu opţiune (tranzacţionate la dată şi preţ specificat) ~ scrip .bursă de valori ~ exchange list .telex pentm transmiterea automată a cotaţiilor bursiere ~ turnover . stoc. mărfuri disponibile ~ issue .divizare a actiunilor (măsură contabilă de creştere a numărului de acţiuni în circulaţie fârâ emisiunea unor acţiuni noî) ~ ticker . magaziner stockpile s.gestiune a stocurilor ~ dividend .certificat provizoriu de acţiuni ~ size . referitor la creşterea vitelor v. cantitate. a avea. inventar ~ market .l. inventar viu 5. 1. broker de titluri stockbroking s. a fumiza 2.certificat de acţiuni la purtător ~ clerk magaziner ~ company — societate pe actiuni ~ control .emisiune de acţiuni ~ list . unelte.(SUA) acţionar posesor de acţiuni nominale ~ s'equity . materiale. stipulator. titlu de valoare (emis de stat sau municipalitate) 4.număr de fabricaţie ~ of capital . brokeraj.adunarea acţionarilor stockist s. depozit de materiale v.t. (packet de) acţiuni. stipulatie.fermă / crescătorie de vite / animale ~ fund . drept de acţionar 3. în depozit (despre mărfuri. angrosist (comerciant care se aprovizionează de la un anumit producător.t. referitor la actiuni sau titluri 3. provizii 2. disponibil. acţionar ~ of record . crescător de vite 2. în schimbul unor bonificaţiî) stockjobber s.buletin al bursei. agent de bursă (care iniţial făcea tranzacţii numai cu brokerii) stockjobbery s. 1.(SUA) certificat de acţiuni stockbreeder s. capitalul acţionarilor (deţinători de acţiuni comune) ~ s'meeting .bursă de valori. inventar adj. târg de vite ~ number .circulaţie/rulare a stocurilor ~ valuation .

) retenţie a mărfii pentru navlu ~ . 1. a suspenda.(mar. stone (unitate de masurâ pentru greutate) stop s. materiale.STO 305 stockpiling s.depozit. comerciant storeman s. durată de depozitare ~ losses . 1.) termen de garanţie.i. (over) a face o (scurtă) oprire (m timpul unui circuit turisîic). ţarc de vite. depozit. depozitare. a aproviziona 2. prăvălie.împrumut (pe termen scurt) pentru măsuri provizorii / temporare stoppage s.grad de utilizare / ocupare al depozitului ~ life . antrepozit 2.registru de mărfuri ~ cattle . întrempere. 1.capacitate de depozitare ~ charges . inventariere.depozit plutitor ~ yard . magazie. suspendare. a ţine în depozit sau magazin ~ book . depozit. înmagazinare 2. a opri.t. (SUA) proprietar de magazin.oprire (a mărfiî} în tranzit (de câtre furnizor dacd cumpărătorul este insolvabil) stopgap s.confecţii ~ ship/vessel . oprire.rezervor ~ vessel . a se opri. 1. fonduri ~ payment -ordin (către bancă) de încetare a plăţilor (pentru un cec) ~ price . magaziner 2. reţinere (din salariu) ~ in transitu .cheltuieli de depozitare ~ factor . magazie. oprire. şi pl. magazie. teren de depozitare stone 5'. depozit stocktaking s. teren de depozitare store s. 1. antrepozit storekeeper s. oprire. 1.) altemare rapidă a inflaţiei şi deflaţiei ~ loss .ordin (către banca) de încetare a plăţilor (pentru un cec).spaţiu de depozitare ~ tank . inventar ~ price .curs la care brokerul s-a angajat sâ vândă (pentru a evita pierderi mai mari) ~ loan . 1.pierderi la depozitare ~ space . depozitat. a face o escală ~ for freight . magazie. a sista.vânzare / soldare la inventar ~ value .navă . înmagazinat ~ terms . magazin. întrerupere (a livrărilor) v. depozitate în stoc stockroom s. stocare. a sechestra (niarfă) 2. temporar storage s. expedient adj.valoare de inventar stockyard s.l.(com. măsură provizorie / temporară.) oprire a pierderilor {prdin către broker de a vinde acţiunile care scad sub o anumitâ valoare) ~ order . obor de vite 2. (fin.accelerare (a dezvoltării). grevă 2. magazin universal v. a întrerupe (livrârile') v.(bur. a se întrerupe 2. sistare. a depozita. rezervă 3. bunuri 4.t.politică altemativă de frânare . a înmagazina. sechestrare (a mârfîî) 3. 1. 1.livrat contra warant storehouse s. magaziner storeroom s. rezervor ~ capacity . magazie.go policy . aprovizionat 2. sechestm (asupra marfii) 2.bază stored adj. retenţie. depozit .preţ de inventar ~ sale . depozit. a reţine. provizoriu. încetare a lucmlui.vite de came ~ clothes . ordonanţă judecătorească de blocare a unor conturi. stoc.

) stivuire. pasager clandestin stower s.credit ipotecar cu rambursare integrală la scadenţă strain s.) analiză strategică (analiza factorilor-cheie care poî asigura succesul) ~ behaviour .line method .) stivuitor.limitare a creditului straits s. taxă de stivuire 4.capacitate a magaziei ~ certificate . situaţie critică strap (SUA) s. spaţiu de stivuire. înmagazinare ~ capacity . stivuibil ~ cargo container .) opţiune dublă / mixtă.) unitate strategicâ de afaceri (cea mai mică unitate a unei corporaţii care poate aplica o strategie independentâ) ~ •Rt . nominal 4.materii prime de importanţă strategică ~ stocks .plan de încărcare.(mar.) stivuire. stradă .acreditiv nominal ~ .(mar.plan strategic predisposition . arimare 2. (bur.container stivuibil stowage s. încordare (pe piaţâ) ~ on credit .a face speculaţii pe piaţa bursieră (mizând pe scăderea unor valori sau pe creşterea altord) straight adj.(man. strategie streamline v. stelaj to ~ the market .î.) metoda amortizării liniare ~ .') armonizare strategică (corelarea dintre strategia companiei şi resursele sale) ~ group .line rate .certificat de stivuire ~ diagram . cinstit 3. direct 2. a arima 2. jenă fmanciarâ.STO-STR stow v. stivator stowing ^.comportament strategic (al unei firme în vederea obţinerii de profituri maxime) ~ business unit . (mar. împachetare.instrucţiuni de stivuire ~ plan .indice / factor de stivuire ~ order . a accelera. cală 3.(com.) a stivui.spaţiu de stivuire stowaway s.gabarit al mărfii stivuite straddle s.predispoziţie strategică (tendinţa unei societăţi de a urma o anumită strategie pe baza activitâţii trecute şi a activelor sale) ~ raw materials .pl.certificat de stivuire ~ dimension . magazie. arimare ~ certifîcate . a ambala.) opţiune triplă strategic adj. a dinamiza (procesul deproducţie) street s. cargoplan ~ space .împrumut negarantat ~ .(man. strategic ~ analysis . a înmagazina stowable adj. corect.rezerve strategice strategy s.tarif proporţional cu consumul ~ loan .term mortgage loan . tensiune. l.afacere cinstită ~ letter of credit . a împacheta.{man. drept.(mar. 1. cu productie în flux ~ .schemă de stivuire ~ factor .liniar. \.t.povară strategicâ (domeniu de activitate care funcţionează folosind resursele altui domeniu} ~ plan .) vândut la preţ fix {indiferent de cantitate) ~ bill of lading .grup strategic (grup de societăţi cu pondere importantâ în cadrul unei industrii care urmează o strategie comunâ) ~ piggybacking .(cont.line .) conosament nominal ~ bond -obligaţiune directă (fără opţiuni de convertire) ~ dealing . (mar. ambalare. (bur. mărfuri stivuite 5.

a face un rabat / o reducere de 5.i. şi nupe cel al clientului cu scopul de a uşura tranzacţia şi ca garanţie câ acesta se va realiza în limitele financiare prestabilite) ~ porter . grevist stringency s. a reuşi (in afaceri) 3. lovitură 3.situaţie solidă (financiara) ~ prices . severitate.broker cu titlu neoficial (care deţine acţiuni înregistrate pe numele său. 1.şomaj structural (datorat structurii economice) structure s. organizatoricâ etc.indemnizaţie de grevă ~ clause . 1.) ~ . 1.pichet de grevă ~ price .) preţ de exercitiu (cursul la care cumpărâtorul unei opţiuni de cumpărare sau vânzare poate dobândi sau ceda activul în cauza) ~ struggle . grevă 4. manieră. dificultăţi financiare 3.(bur.a înceta lucml.comitet de grevă ~ movement .împrumut pe termen scurt (24 de ore.card . ferm.a fi în grevă to come out on ~ . limitat (despre piaţa financiarâ) ~ market .comisionar ~ price . nume. model 3. a intra în grevă strikebreaker s. depresiune. a solda un cont to ~ it rich . titlu.) stub s. riguros. a fî în grevă.vânzător ambulant. 1. talon. capitalun). stricteţe. 1. descoperire (a unui zăcâmânt) 1. spărgător de grevă striker s.clauza grevei ~ committee . criză (apieţeî) ~ of credit . noroc.curs la bursa neoficială .STR-SUB 307 ~ loan . succes. lipsă de bani.măsuri energice ~ position . a declara grevă ~ benefit / pay . solid. cameră de valori (într-o bancă) structural adj. tip. seif strongroom s. restrâns. a bate (monedă) 4. (out) a tăia. matcă (de chitanţâ.piaţă fermă ~ measures . restrângere. de structură *~ analysis . a radia v. (off) a reduce. a face grevă. nume comercial / social v. a denumi subaccount s. strict.t. puţin.trader .analiză structurală ( a unei ramuri industriale) change / transformation modificare / transformare structurală ~ unemployment . stil. a numi.a încheia un bilanţ.a se îmbogăţi brusc / rapid to ~ work . insuficient (despre bani. a face (o afacere).a intra în grevă to go on ~ . structural. vânzător de mărunţişuri strike s. mod 2. strike (unitate de măsură pentru capacitate) v. subcont .t.dispozitii stricte / riguroase / severe strong adj. casă de bani. tezaur. cotor. a descoperi (un zăcământ) 2. rigoare. modă 4.a face grevă to ~ a balance .bursă neoficială ~ name . pentru agenţii de bursă) ~ market .mişcare grevistă ~ picket .cartelă cu talon style s. stabil ~ market .piaţă restrânsă / limitată ~ regulations . limitare 2. structură (economicâ. cec etc. sever 2. a şterge.restrângere a creditului / posibilităţilor de creditare stringent adj.acţiune / luptă grevistă to be on ~ .preţuri stabile strongbox s.

a subarenda sublettable adj.mărfuri rubricate (intr-un document de transport) ~ to the foregoing . a plăti cotizaţii.î. subfumizor.) s. a subînchiria.) subnavlositor. subdirector. a subscrie.sub rezerva aprobării ~ to quota restrictions .308 SUB subagent s. subconştient ~ advertising . dependent 2. reipotecare suboffice.t. 1. obiect de studiu. subarendaş sublessor s. a subscrie (o sumă).publicitate subliminală submanager v. de subînchiriat. a anexa subjoinder s. a fi abonat subscriber s. (to) sub rezerva. materie ~ matter insured .v. (to) a supune. subchiriaş. 1. subarendare v.) a subroga subrogation s. sucursală subordinate adj..t. subipotecă. citatie {implicând amendâ în caz de neprezentare) v.t. pasibil de prep.t. {dr.i. cu condiţia s. a adăuga. a iscâli.t. adaos. a-şi pune semnătura 2.contingentat ~ to restrictions . materie v. subcontract.t.sub rezerva celor arătate mai sus subjoin v.subsemnatul . abonamente etc. subcomitet subcompany s. 1. a semna.cu condiţia sosirii sigure (clauză de navlosire) subpoena (dr. navlositor intermediar subcommission s. a subcontracta programme .t. a semna. subînchiriere. subordonat. 1.subiect. remarcă adiţională sublease s. subantreprenor 2. director adjunct subdivide v. subleasing subliminal adj.) subrogare ~ clause .t.sub rezerva modificărilor ~ to approval .î.obiect asigurat ~ nation .clauză de subrogare subscribe v. de subarendat subletting v. a subarenda subleasing s.program de subantrepriză subcontractor s. persoană care subînchiriază sau subarendează sublet v.capital subscris the ~ . subarendare sublessee s. contract secundar v.datorie secimdară (datorie care se achitâ numai dupd ce au fost acoperite obligaţiile faţâ de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale) ~ matter . temă.) a subnavlosi subcharterer s. subînchiriere. (dr. societate sub controlul altei societăţi subcontract s. supus. a contribui cu v. subagent subaltern s. a cita subrogate v.i.y. 'd subînchiria. subcomisie subcommittee s. subliminal. (to) supus/expus la.cu condiţia ca nava să fie disponibilă (clauză de navlosire) ~ to alteration .stat dependent ~ open . semnatar 2. obiect. a contribui 3. secundar ~ debt . (mar. subaltem subcharter v. a iscăli 2. a (se) subîmpărţi. subcontractant. 1. a expune ~ goods . subdirector submortgage s. subiect. (mar.supus restricţiilor ~ to safe arrival . temă. abonat ~ capital .t. a (se) subdiviza subject adj. fumizor intermediar subdirector .

plată suplimentară subsidiary adj. subleasing subtenant v. resurse ~ agriculture /farming agricultură de subzistenţă {destinata întreţinerii agricultorului şifamiliei sale) ~ allowance / money .pretenţii / revendicări ulterioare ~ endorser . substituire. subvenţie succeed v. ulterior ~ claims . imitaţii ~ material .(cont. înlocuitor 2.preţ de subscripţie ~ right .substituţi ai banilor substitution s. a extinde zona suburbană subvention s. subsidiu subsistence s. subsidiar. semnare. 1. sumă partialâ suburb s.pierderi succesive ~ planning . surogate.salariu minim/de subzistenţă subsoil s.i. extindere a zonei suburbane suburbanize v. (in) a reuşi (în afaceri) to ~ to a business . 1.formular de subscriere ~ list listă de subscripţii ~ price . care are succes. surogat ~ ad interim . succesiv ~ account/settlement . infrastructură subtenancy v.) cărti mari auxiliare/analitice ~ coin .(fin. auxiliar.monedă divizionară ~ company . suburbie suburban adj. iscălitură 2. a subvenţiona subsidy s.planificare succesivă (mai ales a sistemului de conducere şi pregătire a cadrelor) successful adj. următor.(bur. l. iscălire.efect de substituire (efectul asupra comportamentului cumpărătorului cauzat de modificarea preţului unui anumit produs) ~ (price) bond swap . existenţă 2. subvenţie. complementar 2.interimar ~ goods / products . abonament ~ certifîcate . 1. substitut. subsol substitute s.(to) a urma.zonă suburbană suburbanization . mentinut / întreţinut prin subvenţii s.(cont.î. sumă subscrisă.produs de substituţie substructure s.indemnizaţie de câlătorie (in interes de serviciu) ~ crop recoltă de subzistenţă (care nu este destinată comercializăriî) ~ level . a moşteni (o proprietate) 1. înlocuire ~ effect . mijloace de trai / existenţâ.) subcont ledgers .platâ ulterioară.următorul deţinător ~ payment .drept (preferenţial) de subscriere (de acţiuni) subsequent adj. cotizaţie 4.nivel al minimului de existenţă ~ wages . încununat de succes .material de înlocuire ~ money . schimb. a suburbaniza.) lichidarea următoare ~ losses . semnătură. înlocuire 3. sublessee subtotal s. succeda (Za). suburban ~ area .certificat provizoriu de acţiuni ~ form .î.următoml andosator ~ holder . suburbanizare. filialâ ~ account .y.) operaţiuni de swap prin substituire de obligaţiuni ~ product . urmâtor 2.înlocuitori. subzistenţă.a prelua conducerea afacerilor/firmei succeeding adj. subscripţie. document / act semnat 3. 1.SUB-SUC 309 subscription s.filială subsidize v.t. subscriere.

apus de soare ~ industry . a rezuma. succesiune. mar. de calitate superioară superfluous s.) diversificare ineficientă (selecţia a 10 până la 15 active într-un portofoliu) superintend v.impozit succesoral/pe moştenire ~ law . a cere daune/despăgubiri ~ and labour clause . sumă. a supraveghea.concediere disciplinară -jurisdiction'-jurisdicţie sumară ~ proceeding (dr. conferinţă la nivel înalt adj.adjudecatar succession s.taxă somptuară sundries s. sumar.lege somptuară ~ tax . râsărit de soare ~ industry . rotaţie a culturilor successional adj.) succesiune. a intenta proces. pensionare 2.industrie în declin superannuate v.) registru diverse sundry adj.) succesoral successive adj.drept succesoral ~ of crops — asolament.(cont.conferinţă la nivel înalt ~ talks .contribuţie pentru pensie ~ fund . clauză de diminuare a pagubelor ~ charges . urmărire judiciară ~ at law .proces/acţiune civil(ă) sum s. cheltuieli diverse ~ account . succesor.(/m. total v.) procedură sumară summit s. citaţie.sumă în litere ~ payable . ineficient ~ diversifîcations . a calcula 2. pensie ~ contribution . succesiv 2.t.debitori diverse ~ expenses .t. scurt ~ dismissal . a administra iiww^iiifflaafffiiiitiw. somaţie. sumă asigurată ~ in words/at length . (mar. proces.cheltuieli diverse sunrise s. la vârf/nivel înalt ~ conference . divers ~ account .) supercargo (reprezentant pe navă al navlositorului sau al proprietarului mărfiî) superdividend s. permis ~ wharf . 1. summit. a conduce.) coloanâ diverse ~ ledger . pl. 1.dană de antrepozitare (până la plata taxelor vamale) suit s. 1.ii^i ihf i 'www' . 1. articole diverse 2.i.(cont.) clauză de acţionare şi lucru. moştenire duty .(cont.industrie nouă/emergentă sunset s. moştenitor sue v. somptuar ~ law . a intenta proces 2.cheltuieli de judecată sufferance s. 1..310 SUC-SUP ~ tenderer . succesiv ~ endorsements andosări succesive successor adj. 1.fond de pensii supercargo s.) cont diverse ~ debtors . rezumat (al unui document) adj. (dr.) cont diverse ~ column .t. permisiune. (up) a totaliza.sumă de plată ~ total .sumă datorată ~ insured .(conr. serie. v. a da în judecată.tratative/negocieri la nivel înalt summons s. a recapitula ~ due/owning .t.i. dividend suplimentar superfîne adj. (dr.sumă totală/globală summary s. urmaş. a aduna.valoare a poliţei de asigurare. extrafin. mandat sumptuary adj. şir 2. autorizare. a (se) pensiona superannuation s. (out) a obţine (o hotârâre judecătorească) v.(asig.

poliţă de asigurare suplimentară ~ taxation . conducere. superior. ofertă 5.) înregistrare suplimentară ~ income . supraveghere.) v. înlăturare. a suplimenta supplementary adj. superior. stoc 3. menţiuni) 2.monopol comercial supply s. rezervă. livrare 2.depozit de materiale ~ on hand rezervă/stoc disponibil(ă) ~ plant . supraveghetor.venit supranumerar superprofit s. mare magazin universal (cu autoservire) supernumerary adj. 1. controlor supervisory adj.t. suplinitor 7.formare/pregătire a personalului de supraveghere supplement s. controlor. supermarket.instanţă supremă ~ fînish . 1. suplinire 6. administrator. de supraveghere/ control ~ personnel .desfacere ~ depot .cerere şi ofertă ~ base bază de aprovizionare. documente) supersede v. credit. fumizare. a menţiona (adresa)'. supraveghere.venit suplimentar ~ insurance asigurare suplimentară ~ policy . a conduce. înlocuitor. înlocuire. a înlătura.supraimpunere ~ wage supliment de salariu supplier s.taxă suplimentară ~ costs . menţiune 2. a fumiza.fumizor ~ -delivery service serviciu de aprovizionare . aprovizionare. a controla 2. a aproviziona. adresă (pe plic).t. suplimentar ~ benefît . dirijare supervisor s. care depăşeşte limitele stabilite (despre un credit) supermarket s. a scrie. administrare superintendent s. 1. tară suplimentară supertax s. impozit pe supraprofit supervise v. energie electricâ etc. conducere. director ~ court . 1. a dirija supervision s.inginer-şef superior adj. a supraveghea.t.SUP superintendence s.ajutor suplimentar de stat ~ charge . director tehnic ~ engineer .concentrare a livrărilor (de materie primâ către un sector industrial în mâna câtorva fumizori) ~ credit . a livra ~ and demand . 1. supraprofit superscribe v.costuri suplimentare entry (conî. de calitate superioară s. eliminare (dintr-un post) supertare s.calitate superioară supermarginal adj.uzină fumizoare . fumizor ~ concentration . a elimina (un funcţionar) supersession s. a scrie în antet superscription s. control 2. supliment v. depozit ~ contractor . a pune adresa pe (un plic). inspector.quality .personal de supraveghere ~ training . 1. inscripţie. a înscrie (numele. antet (pe. fond 4.credit comercial (acordat cumpărâtorului de cătrefurnizor) ~ 's monopoly .finisaj superior ~ goods .mărfuri superioare/de calitate superioară . supranumerar ~ income . suprataxă. alimentare {cu apâ curentâ. a alimenta 2.t.t.

a surşaija (un timbru) surety s.t. susţmere v.(fin. de sprijin/sustinere ~ document act/dotumentjustificativ ~ order . .) cesionare 3. a amenda 4. topograf. siguranţă. a expertiza 3. suprataxă v.preţ de ofertă support s. 1. ridicare topografică.t.a fi garant pentru cineva suretyship s.certificat de inspecţie (ehberat navei dupâ inspecţia de registru) classification inspecţie de clasificare ( a registrului navat) ~ expenses .supraproducţie ~ profit . cercetare. a supraîncărca 2.t.punct de intervenţie/ susţinere (când banca centrală intervine pentru susţinerea cursuluî) ~ price . controlor.dividend suplimentar ~ earnings beneficiu suplimentar/ nedistribuit ~ fund .excedent al încasărilor faţă de costuri ~ production . în surplus ~ capacity . a măsura (un teren). amendă 5. supraîncărcare 2. răscumpărare (a unei poliţe de asigurare) v. a trece în plan.capacitate excedentară (de producţie) ~ dividend .raport de expertiză surveyor s.aval ~ for a surety contragaranţie to enter into a ~ bond . a face releveul ~ certificate . poziţie dominantă (pepiaţă) surcharge s.solduri.t. capital de rezervă (al unei bănci) ~ sales . a răscumpăra (o poliţă de asigurare) ~ value . aval 4. muncă suplimentară ~ of receipts overs costs . garanţie (pentru o datorie) 1. remitere. (dr.supraprofit reserve .) a cesiona 3. a ceda.plus de casă ~ labour .valoare de răscumpărare (a unei poliţe de asigurare) surtax s. expertiză 3. angajament de garanţie surplus s. 1. a suprataxa. examen. surşarj (pe un timbru) v.vânzâri în surplus ~ spending unit . studiu. a cerceta 2. a studia. a examina.t.inspector vamal . garant 3. a sprijini. geodez ~ of customs . a cere suprataxe pentru 3. a impune o suprataxă survey s.preţ susţinut/subvenţionat supporting adj.fond de rezervă ~ in the cash . 1.plusvaloare surplusage s. anchetă. inspector. topometru.cumpărări de susţinere (a cursului) supremacy s.cheltuieli de expertiză ~ report . surplus.) rezervă generală (obligatorie). a susţine (preţuri) point . expert 2.) primă suplimentară 4. a transfera (documente) 1. excedentar. suprataxă 3.312 SUP-SUR ~ price . transfer (de documente) 2. 1. a remite. excedent de stocuri ~ value . sondaj 2. (dr.obligaţiune garantată ~ for a bill of exchange . supremaţie.fortă de muncă excedentară. (asig.a se angaja printr-un act de garanţie to stand ~ for smb. supraabundenţă surrender 1. surplus. releveu v.excedent adj.ordin de cumpărare (penîru a susţine cursul) ~ purchases .unitate economică cu cheltuieli mai mari decât veniturile ~ stock . 1. cedare. sprijin. 1. securitate ~ bond .

exploatare patronală sweatshop s.) cont în tranzit (cont de ordine ţinut temporar în suspensie) ~ entry .) sudaţie ~ system .) sudaţie (in magaziile naveî} v. i.schimbul de după-amiază {orele 16-24) swingeing adj. exploatare (a muncitorilor) 2. a fluctua (despre preţurî) ~ credit . escrocherie. (mar. muncitor exploatat sweater s.avarie produsă prin sudaţie sweated adj. schimb fînanciar de creanţe (cedarea unor creanţe. troc ~ terms .SUR-SWO 313 ~ of taxes . 1.(SUA) inspector vamal deport ~ of weights and measures . troc 2.t. plâţile etc). exorbitant (despre impozite) 2.i. 1.) articol de ordine suspension s. 1.fortă de muncă exploatată sweatee s. speculaţie valutară bazată pe diferenţa de curs switching ^. (mar.) sweepstake s. 1. a escroca. a amâna 2. escroc swing 5'. sever (despre reduceri bugetare) switch s. a trudi ~ damage . extenuant şi prost plătit {despre munca) ~ labour . a înşela. 1.t. 1.creştere neinflaţionistâ durabilă swap s. schimb în natură. suspensie ~ account .i. a suspenda (un funcţionar) suspense s. sistare.controlor de măsuri şi greutăţi suspend v. 1.comert triunghiular. a sista. a face schimb/troc swapping s. exploatator (despre un patron) s. amânare 2. întrerupere {a Hvrăriîor) .producătorul cel mai activ (dintr-un cartel) ~ shift . durabil ~ non-inflationary growth . corvoadă 2. înşelătorie. realizatâ în devize printr-o a treia ţară pentru eludarea reglementărilor valutare)'. switch. marfă schimbată prin troc 3. a întrerupe (livrările. atelier (de fabrica) cu condiţii grele de muncă {salarii mici. a munci din greu. a extorca (banî) swindler s. drastic. loterie swindle 5'. swap. muncă grea.t. schimb în natură. extorcare v. suspendare (a unuifuncţionar) sustainable adj. a face schimb/troc de .(cont. 1.t. schimbare (de îitluri de valoare prin vânzarea unora şi cumpârarea altord) swop s. plafon valoric/ descoperit (stabilit în cadrul operaţiilor de cîiring) v. extenuant şi prost plâtit (despre munca) 1. tranzacţie switch (la export.raport de troc swatch s. a face schimb/troc cu v.(cont. troc v.inspector de contribuţii directe ~ of the port .t. mostră (de material) sweat s. program lung etc. operaţie de arbitraj switch (operaţie de schimb între o valută forte şi una de cliring. a exploata (mâna de lucru) v. în schimbul unui alt activ sau schimbarea unei creanţe dintr-o anumită valutâ în altă valută ori transformarea unei datorii cu dobândâ fixă într-o datorie cu dobândă variabilă) v. deţinitte de o bancă. fluctuaţie 2.credit reciproc negarantat ~ producer . transformarea nefâcându-se prin intermediul mărfiî) ~ deal / transaction . exploatator sweating adj.

) organizare şi metode (serviciu de consultanţă pe lângă conducerea unei firme) systematic adj.împrumuturi sintetice (ţransformarea unui împrumut cu rată flotantă într-unul cu ratâ fixă prin folosirea ratelor dobânzii la tennen) ~ position . grup de bănci de investiţii (care se unesc pentru afaceri ce necesită mari resurse financiare) 2. autorizat ~ broker . foto-grafii etc.produs sintetic system s. obligaţiuni) a sindicatului syndicated adj.t.(bur.expert oficial/autorizat ~ weighter .surveyor .marketing simbiotic (realizat prin acorduri între două sau mai multefirme) sympathetic adj. sintetic ~ loans . oficial.314 SWO-SYS sworn adj. sistem 2.(man. consorţiu.grevă de solidaritate syndic 5.) poziţie sintetică (obţinutâ prin tranzacţionarea opţiunilor. care a depus jurământ 2. trust de presâ. solidar ~ strike . a sindicaliza. cartel. şi o distribuie mai multor ziare concomitenf) v. sindicalizat (despre un sindicat patronal) ~ loan . electrică etc.acord de constituire a unui sindicat ~ offer(ing) . 1. 1. jurat.cantaragiu oficial/ autorizat symbiotic adj. membru al unui sindicat (patronal) synthetic adj.) ~ s and procedures .t. sindicat (patronal). agenţie care achiziţionează o producţie jumalistică (articole.studiu sindicalizat (studiu de piaţă de mare amploare efectuat independent de o fîrmă specializată şi oferit spre vânzare) syndicator s. fotografii etc. simbiotic ~ marketing . reţea (feroviarâ.declaraţie sub prestare dejurământ -.împrumut sindicâlizat ~ research . sistematic ~ costs .broker oficial/autorizat ~ statement . a sistematiza .risc sistematic/de piaţă (acea parte din riscul unui titlu de valoare care rezultă din oscilaţiile pieţei bursiere şi nu poate fi eliminat prin diversificare) systematize v. 1. sindicalism syndicate s. cât şi a instrumentelor carî stau la baza acestord) ~ product . orânduire 3. a forma un grup bancar (pentru afaceri ce necesită mari resurse financiare) 2.cheltuieli de fabricaţie ~ risk . a uni într-un sindicat (patronal). 1.ofertă (de acţiuni. sindic syndical adj. sindical syndicalism s. rutieră. mai multor ziare concomitent) ~ agreement . regim. a vinde o producţie jumalistică (articole.

asistent social socialism s. neprevăzut v.piaţă cu preţuri instabile (pentru că oferta este mai mare decât cererea) ~ money .economie socialistă society s. moale ~ currency .stare/condiţie socială ~ welfare .serviciu social ~ standing . contrabandist smuggling s.bilanţ social (asupra locurilor de munca) ~ costs .marketing . exclusiv .fond/casă de asigurări sociale .asigurări sociale ~ insurance fund .impozite de asigurări sociale ~ service . (up) a prinde (un chilipir. social. socialist ~ economy . a creşte/a urca putemic {despre preţurî) social adj.t. (fin.audit social (justifîcarea costurilor şi beneficiilor impuse societâţii de întreprinderi) ~ balance sheet .) şarpe (monetar). asociaţie socioeconomic adj.servich edilitare/ municipale ~ responsibility . socioeconomic ~ grade .bancnotă. teren ~ improvement .loan . societate. pământ.contabilitate socială/ naţională ~ audit . (SUA) asigurări sociale ~ security taxes .(activitate de) asistenţă socială ~ worker .poziţie socială ~ status .măsură de folosinţă scurtă. a fi contrabandist smuggler s. cambie într-un singur exemplar sole adj. neaşteptat.control neprevăzut (la locul de munca) soar v.asistenţă socială ~ work . singur. public ~ accounting . monedă de hârtie ~ sell(ing) . unic.t. produse textile (yândute ca material) .asistenţă socială. a da faliment smuggle v.grup socioeconomic soft adj.) ~ insurance . socialism socialist adj. sol. faliment. principiul „şarpelui în tunel" {adoptat de CEE pentru a controla fluctuaţiile zilnice ale valutelor ţărilor-membre faţă de dolar) snap adj.ameliorare a solului ~ science .inflaţie socială (creşterea primelor poliţelor de asigurare ale societâţilor de asigurare datorită unor procese etc.vânzare neagresivă/prin reclamă persuasivă soil s. (in) a introduce sau a importa prin contrabandă 3.marketing social ~ (overhead) capital .pedolog sola s. a face contrabandă. o ocazie) ~ check .costuri sociale ~ inflation .i.responsabilitate socială (a firmelor pentru bunul mers al societăţii în generaî) ~ security . crah v.i. contrabandă snake s.valută neconvertibilă ~ drink .infrastructură ~ overheads .. investitori cu experienţă smash s.294 SMA-SOL investitori cu experienţă. s.băutură nealcoolică ~ goods . (out) a scoate sau a exporta prin contrabandă v.i.pedologie ~ scientist .credit preferenţial (cu termeni favorabili de rambursare) ~ market . a face contrabandă cu 2.

solvent solvency s. sigur. 1.drept exclusiv ~ trader . 1. sortare. real ~ condition .asociat unic ~ weight .(cont.economie de spaţiu spare adj. clasificare ~ by consignee . întreg. sursă (de aprovizionare etc. capacitate ~ of control.sortare a mărfurilor pe baza mărcilor de pe ambalaj sound adj. fel.right . spatiu 2. 1. semănător. (şi ~ out) 1. intact. triere. 1. staţiune balneară span s. agent unic (al unei companii într-o anumită zonă) ~ of exchange . a însămânţa sower s.cambie într-un singur exemplar ~ exporter . note deplată etc.) document-sursă (facturi.debitor solvabil ~ demand .) legal. (dr.reprezentant exclusiv. interval de timp v. jurisconsult 2. liber.calitate bună (a produselor) ~ title . semănat.) notare a riscului de ţară ~ risk .titlu de proprietate legal to be a ~ man . solid. disponibil.t.indice de solvabilitate solvent adj.SOL-SPA 295 •-. a aşeza/a dispune din loc în loc 2.) surse şi utilizări ale fondurilor sovereign adj. a clasa sortable adj. legitim.) solvabilitate ~ ratio .agent .a avea credit pe piaţă source s. categorie. a economisi. gen. 1.t.şef al contenciosului ~ 's department . piesă de rezervă/schimb v.sămânţă ~ time . 1. excedentar s. a . izvor de ape minerale 2.semănătoare ~ seed . excedent 2.risc de suveranitate (riscul exproprierii activelor unei filiale străine de către ţara-gazdă sau restricţii neprevâzute asupra fluxurilor de numerar către compania-mama} sow v. petitionar ~ general . vremea semănatului spa s.contencios ~ 's lien ..î. avocat consultant (care are voie sâ pledeze numai în instanţele inferioare). sort. surplus.monedă stabilă ~ finance .(fin. în bună stare 2.(dr.) legatar universal ~ owner/proprietor . a spaţia. solicitant. solvabil (despre o firma) 3.) capacitate de control (numărul optim de subordonaţi asupra căruia managerul poate exercita un control eficient) space s.fîrmă solvabilă ~ quality .drept de retenţie al avocatului solvability v. suveran. v.cerere solvabilă sort s.t. 1.exportator exclusiv ~ legatee . independent ~ rating . sortiment v.politică financiară stabilă ~ fîrm .(cont. singur proprietar . a eşalona (plăţile) ~ saving . sortabil. a tria. de schimb 2.proprietar unic.(man.semănat. (fin. a sorta.greutate proprie solicitor s. (SUA) agent comercial 3. sortator sorting s. care poate fi triat/clasat sorter s.. de rezervă. a semăna. solvabil ~ debtor .i.stare bună (a mârfurilor) ~ currency . maşină de sortare. însămânţare ~ machine . semănătoare sowing s.sortare a mărfurilor la destinaţie ~ by marks . solvency solvable v.) ~ s and uses of funds .) ~ document . trior.

a ataşa o etichetâ ~ day . a câştiga 5. a percepe (impozite) ~ -home pay .a consulta un avocat to ~ oath . tabulate tabulate v.listă de reduceri fiscale ~ of charges / fares . a lua 2. (out) a obţine.salariu net to ~ effect . (up) a accepta. a scoate (un certificat. a reţine (locuri) 4.licenţă pentm vânzarea băuturilor alcoolice numai cu mâncare ~ man . a lua cu împmmut. tabular tabulation s.) persoană care preia o opţiune . tăbliţă v.t. a pune în tabel tabulated v.tabulator ~ system . 1.organigramă ~ of rates .t. un bilet la ordin) la scadenţă sau înaintea scadenţei. a elimina.pontator ~ money . etichetare.cheltuieli de reprezentare ~ of allowances . marcare tail s.listă de preţuri (m transporturî) ~ of interest . a şterge (de pe listă) 7. (off) a scădea. a reduce (un pret).a depune un proiect de lege (in parlament) tabular adj. tablă. a împrumuta 6. (dr. datorii etc. tabulator tag s.a depune jurământ to ~ possession .registru tabular ~ data . indicator ~ licence .linie succesorală femeiască. preluare (de afaceri.T table s. tarif.tabel de procente ale dobânzilor ~ of organization .contabilitate tabulară ~ book .a intra în posesie to ~ the chair . etichetă {mobilă').ofertă de preluare (a unei societâţi fdcută acţionarilor acesteid) taker s.tarif ~ of weights and measures .tabelă de măsuri şi greutăţi to ~ a bill . a plăti (o cambie. antreprenor ~ of an option . tabular.) drept de moştenire limitat. tabel.) 8. a cumpâra 3. a încasa. 1. limitat din punctul de vedere al moştenirii ~ female . datorii etc.linie succesorală bărbătească. punere în tabel tabulating adj. masă 2.t. un brevet etc. 1. sub formă de tabel ~ bookkeeping .a prezida takeover s.date sub formă de tabel tabularîze v. limitare a succesiunii numai la descendenţii dintr-o anumită linie/un anumit sex adj. tablou. listă. (over) a prelua (afaceri. proprietate transmisibilă numai pe linie masculină take v.(bur. a tabula. a închiria. tabelă. tabular ~ machine . tabulare.) 9.a intra în vigoare to ~ legal advice . proprietate transmisibilă numai pe linie femininâ ~ male .(SUA) zi de colectă publică tagging s. primitor 2.) ~ bid .sistem tabular tabulator s.

vagon-cistemă tankage 5. a ponta {mârfurî) 2.companie de petroliere ~ -container ship / vessel .bunuri materiale tank s.) 2. acalculatara ~ allowance .t. navă-cistemă. tangibil. duplicat 3. 1. a face pontaj ~ clerk / keeper . tratative to hold ~s .t. corupător.reducere a tarei ~ and tret .terminal pentru petroliere ~ tonnage . corupere. reducere a tarei v. cistemă. copie.comerţ în rate / pe credit tallyman s. jeton (de prezenţâ) v.(bur.remorcă-cisternâ ~ waggon .capacitate a rezervorului ~ car . luare.transport de mărfuri lichide tare s. vagon-cistemă 3. real s. tanc ~ barge . a avea convorbiri tally s.tară legală ~ weight . tancare 3. a sustrage (banî) 4.316 TAK-TAR ~ s -in . preluare 2. convorbire. 1. discuţie 2. 1.container-tanc ~ lorry / truck . bagaje etc.) operaţii / speculaţii de destabilizare a pieţei tangible adj. a viola {corespondenţa) 3.autocistemă ~ ship / vessel . tanc petrolier. negocieri. (with) 1. a mitui {martorî) tamperer s. capacitate (a unei cisteme. talon. dara 2.capacitate de tancare tanker s.pontaj la descărcare ~ of loading . falsificator (de conturi.petrolier-container ~ fleet .(bur. pontare (de mărfuri) 1. borderou ~ shop . rezervor.flotă de petroliere ~ terminal . cupon (de la chitanţă) tamper v. 1. a corupe. 1.şlep-tanc ~ capacity . autocistemă ~ container . falsificare (de conturi.vagon-cistemă. bagaje) v. încasări.tonaj al petrolierului ~ trade . a ataşa o etichetă / un talon la (mărfuri. colet cu tara calculată . 1. registre etc.active tangibile ~ property .i. navă-cistemă. 1. 1.) persoane care preiau angajamentele speculatorilor â la hausse taking s.pontator (de mârfurî) ~ of discharge . a unui tanc) 2.regulă aritmetică pentru a calcula tara ~ assumed by the customs .) 2.greutate brută. comerciant care vinde în rate / pe credit talon s. petrolier 2.i. 1. mituitor (de martorî) tampering s. material. pl. a falsifica {conturi. pontaj. pontator (de mărfurî) 2. tară.a purta tratative. tară tarer s.preluare fermă {a acţiunilor emise) talk s.magazin care vinde în rate / pe credit ~ system / trade . 1. pl. a deschide. registre etc.dană pentru petroliere ~ company .) 2. etichetă (ataşată la mârfuri. registre eîc.pontaj la încărcare ~ sheet . pl.tanc petrolier. cheltuieli de tancare ~ capacity . sume încasate ~ fîrm .). talon de identificare 4.fişă de pontaj (la recepţia mărfurilor). autocistemă ~ berth . petrolier ~ trailer . active tangibile ~ assets . mituire (de martori} ~ with the market .

salariu tarifar ~ walls .politică tarifară / vamală ~ price .tabel tarifar ~ system . a da de Jucru. şef2.facilităţi de plată a impozitelor ~ burden . lucrare.camet de plată / reţinere a impozitului (pe salariu) ~ deposit certifîcate . sarcină.reguli de calculare a tarei task s. taxă vamală 2. 1.ţintă (companie pe care o altă firmă doreşte să o achiziţioneze) ~ market .fixare a unui impozit. lucru.muncitor în acord taskmaster s. bază de calcul a impozitului ~ avoidance . calculare a tarei ~ regulations . (dr.bază de calcul a impozitului ~ bearer . plan ~ audience .certificat de depozit pentru impunere (folosit pentru . a taxa. contribuţie v.TAR-TAX 317 target s.sistem / regim tarifar ~ union . pontator tax s. datorie.audienţă-ţintă (segment de consumatori vizat de o campanie pubîicitară) ~ firm .administraţie / secţie fînanciară ~ assessment . a impune (fiscal) 2.preţ-ţintă (preţul jîxat periodic de CEE pentru produsele agricole) to smash the ~ . impozit.consilier fiscal ~ deduction card .t. a include în tarif ~ agreement .valoare în vamă ~ wages .protecţionist.firmâ .) ~ administration .acord tarifar ~ harmonization . a tarifa.armonizare a taxelor vamale ~ level .nivel al tarifelor ~ policy .preţ de referinţă ~ quota .sistem de salarizare pentru munca în acord ~ wages .contingent tarifar ~ rates . muncă v.evitare a impozitelor. normă.muncă în acord ~ worker .bariere vamale ~ war .t. 1.reformă a taxelor vamale.agent fiscal ~ consultant .a sparge norma targeting s.) a stabili (cuantumul daunelor. a pune la muncă.zonă vamală tariffing s. 1. 1.uniune vamală ~ value . reformă protecţionistă.sarcini fiscale ~ collection .(sistem de) prime în raport cu îndeplinirea normei ~ system of pay . taxă. (SUA') antiprotecţionist ~ schedule . facilitare fiscală (practică legalâ prin care se urmăreşte diminuarea impozitelor plătite) ~ base .salariu în acord ~ work . orientare (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) tariff s. distribuitor de sarcini.taxe tarifare / vamale. tarifare taring s.t. a impozita.război vamal ~ zone . conducător. a evalua 2. referinţă 2.colectare a impozitelor ~ collector / gatherer .contribuabil ~ break . al amenzii etc.piaţă-ţintă ~ price . tarif. listă de preţuri / tarife v. (SUA) desfiinţare a taxelor vamale ~ reformer . a fixa o sarcină / muncă ~ bonus . normator. preţuri tarifare ~ reform . ţintă. 1.

pierdere deliberată / intenţionată (pentru a evita plata impozitului pe profit) ~ return .efîcienţă / operativitate a investiţiei (astfel încât impozitul pe profitul obţinut săfie cât mai mic) ~ equalisation .timbru fiscal ~ surcharge .scutire de impozite ~ exile .318 TAX-TEA plata impozitelor. impozabilitate. 1. muncâ m echipâ/colectiv .impozite şi taxe ~ sale .administraţie / secţie financiară taxpayer s.perioadă de scutire de impozite ~ impact / incidence .cotă impozabilâ ~ surplus .(SUA) număr de identificare al contribuabilului team s.restituire a impozitului ~ income . impozit.reducere a impozitelor ~ reform .vânzare (silită) pentru neplata impozitelor ~ schedules . caracter impozabil taxable adj.surplus / excedent impozabil ~ value .reformă fiscală ~ refund .stamp .sistem fiscal ~ year .evazionist fiscal ~ efficiency . (SUA) şofer de autocamion teamwork s.putere fiscală (la autovehicule) ~ point .obligaţii fiscale ~ lien -• drept de retenţie pentru plata impozitelor ~ loss . impunere (fiscalâ). 1. procent al impunerii ~ reduction / relief .egalizare fiscală ~ evasion . neimpozabil ~ exemption .scutit de impozite.impact / incidenţă a(l) impozitului (care poate afecta unprodus depepiaţă) ~ inspector .taxă auto / de dmmuri ~ dodger .evaziune fiscală ~ -exempt / -free .venit impozabil ~ quota .exilat din motive fiscale (persoanâ care se expatriază din cauza regimului fiscat) ~ form .încasări fiscale/ din impozite ~ rate .percepere de impozite ~ liabilities .scutire de taxe . contribuabil ~ identification number . pl. contribuabili 2. certificatul oferind dobânda) ~ disc / token . impozabil s. obiect al impunerii ~ base .valoare impozabilă ~ year . sumă impusă ~ authorities .impozit.paradis fiscal (ţarâ care oferâ reducerî importante de impozite) ~ holiday .categorii de impozite ~ shelter/shield .exerciţiu financiar taxation s.exerciţiu fiscal / financiar taxability s.imunitate fiscalâ ~ haven . impozitare 2. încasări din impozite ~ es and dues .articol impozabil.declaraţie de impunere ~ revenue . venituri sau proprietăţi impozabile ~ article .bază a impunerii ~ horsepower .supraimpunere fiscală ~ system . echipă teamster s.punct / moment de impunere (când trebuîe achitată TVA) ~ proceeds / receipts . grupă.venit fiscal.formular de impunere ~ franchise .inspector financiar ~ levy .

1. salariat temporar ~ admission . tehnocrat technological adj.i. calificare profesională ~ inspection / revision / supervision revizie tehnică ~ office .mandat telegrafic ~ transfer .decalaj tehnologic ~ obsolescence . tehnologie 2.culturi tehnice ~ design .) technicality s. casier (/a banca) temporary adj. tehnologie.{bur.(care stipuleazâ caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricaţie. ulterior reimportate) .învăţământ profesional.restricţie tehnologică ~ unemployment .(cow. telex teller s. terminologia şi abrevierile standard etc. telegrafic ~ address . a telefona ~ book / directory . telecomunicaţii telegram s.condiţii tehnice ~ control .mandat telegrafic.t.prescripţii / specificaţii tehnice ~ personnel .comitet provizoriu ~ current assets . tehnolog technology s. pl. tehnic ~ gsp . 1.exporturi provizorii (de mârfuri folosite ca mostre la expoziţii.transfer de tehnologie telecommunication s. tehnică. regulile de ambalare şi etichetare.mandat telegrafic telegraphic adj. tehnocraţie technocrat s.asistenţă tehnică ~ conditions . termeni tehnici. ştiinţe tehnice technique s. tehnică.învechire tehnologică ~ restraint .adresă telegrafică ~ money order .. tehnic s.linie telefonică ~ selling . metode / procedee tehnice 2.serviciu telefonic telex s. tehnologie. tehnician technics s. v. detalii / amănunte tehnice 3. transfer telegrafic (al unei sume) telephone ^.intervievare prin telefon (intr-o anchetâ sociologicâ) ~ line . tehnică. pl. ştiinţe tehnice / aplicate ~ transfer . terminologie de specialitate technician s. prevederile administrative ce trebuie aplicate.şoniaj tehnic technologist s.consilier tehnic ~ assistance . provizoriu s. metode / procedee tehnice technocracy s. telegraf ~ money order .proiect tehnic ~ education .centrală telefonică ~ interviewing . 1.active curente temporare {active circulante cu fluctuaţii sezoniere sau ciclice) ~ exports . pl. 1.carte de telefon ~ exchange . terminologie tehnică 2.) poziţie tehnică (referitor la situaţia pe piaţă a unor acţiuni) ~ regulations .) regulamente tehnice. pl.birou de proiectare ~ orders / specifications . tehnică. detalii / amănunte tehnice ~ adviser . fără plata taxelor vamale.personal tehnic ~ position . tehnicitate 2. telefon v. telegramă ~ form . temporar.(sistem de) vânzări prin telefon ~ service .TEC-TEM 319 technical adj.admitere temporară (a mârfurilor de import cu scutire de taxe vamale) ~ committee .formular de telegramă telegraph s. tehnologic.control tehnic ~ crops .

de închiriat.a tinde să crească (despre preţurî) tendency s. 1.clauza ofertei ~ guarantee . a prezenta. funciara} închiriatâ saii arendată 2.garantie (cerută exportatorilor) ~ of delivery . termen pe care se închiriază sau se arendează o proprietate 4. locatar temporar v. liber.t.) sumă depusă. a arenda. (dr.ofertă de plată ~ offer . ofertă. a lua cu arendă ~ at sufferance .a tinde să scadă (despre preţurî) (pentru cumpărarea de acţiunî) 1.valoare contractuală tenderer s. duplicat 3. 1. 1.ocupare în comun tenant s.cartier de locuinţe ieftine ~ house . a înmâna (o cerere) ~ clause . a oferi.) posesiune. cuprins (al unui document) 2. drept de posesiune 2. a închiria. i. durată a deţinerii / exercitării (unei funcţii} . {dr. casă de raport. serviciî} 2.bani provizorii (cambii şi bonuri de tezaur) ~ (nominal) accounts . chiriaşi.drept de a lucra pământul în parte (la expirarea contractului) tenantable adj. a licita (pentru furniwrea de mărfuri. chiriaş. locatari.ofertă de cumpărare (de acţiunî) ~ sum . a lua cu chirie.320 TEM-TEN ~ incapacity . (dr.chiriaş sau arendaş abuziv (care continuă sâ ocupe o proprietate după expirarea contractului fără acordul proprietarului) ~ at will . ocupare. termen de posesiune (al unui bun).ofertă de livrare ~ of payment . muncitor agricol ~ for life . proprietate ocupată temporar {cu chirie sau arenda) 3. 1.t.(cont. perioadă de maturitate (a unei cambiî) tenure s. 1.agricultor care lucrează în parte. arendare 2.chiriaş sau arendaş cu contract (valabil un amimit număr de anî) to ~ upwards .) privilegiu permanent. mijloace de plată v. arendabil tenementary v. posesiune permanentă ~ district . copie. care se poate închiria. tendinţă (a pieţei) tender s. arendaşi tend v. depozit (pentru plaîa unei datoriî).chiriaş sau arendaş cu contract valabil un an ~ right . 1. apartament m locuinţă ieftină / casâ de raport 3. (com. a tinde. 1. licitaţie (pentru furnizarea de mărfuri. calitate de chiriaş sau arendaş ~ in common .) conturi temporare {nominale) tenancy s. ofertă ~ from year to year . arendaş. locuibil tenantless adj.) sumisionar. a avea tendinţa de to ~ downwards . servicii). 1.chiriaş sau arendaş pe viaţă ~ for years .chiriaş sau arendaş fără contract ~ farmer . (dr. proprietate (locativâ. conţinut. ocupare temporarâ (cu chirie sau arendâ'). tenemental tenor s. persoană care se angajează în scris să respecte clauzele fixate tenement s.) ofertant 2. închiriere.incapacitate temporară (de muncă) ~ money . gata de a fi închiriat sau arendat 2. exercitare (a unei funcţii) 3. nelocuit tenantry s.casă de raport tenemental adj.

staţie / gară terminus. nelimitat (m timp).piaţă la termen (la bursa de mârfurî) ~ port . înţelegere. prin raportarea la profitul obţinut pe unul din ultimii trei ani) ~ market . pl. durată 2. condiţii materiale 7.activitate fară perspectivă ~ loss . nume v. capăt.) condiţii ale unei emisiuni ~ s of trade . 1.) chitanţă de plată pentru manipulare sau depozitare în staţia terminus ~ station .) valoare flnală (valoarea rămasâ a unuiproiect de capitat) ~ wages . tranzacţie 8. limitat în timp 2. suspendare (a unui acord).(/m. terminal ~ charges / costs . final 2.a pune condiţii terminable adj.port terminus ~ price .produse finite ~ receipt . 1. 1.(asig. mecanism / instalaţie terminal(ă) terminus s. preţ(uri).i.a conveni asupra condiţiilor to make ~s .zi de plată (trimestrială) ~ deposit depozit la termen ~ loan . terminal. a rezilia (un contract).raport de schimb (raportul dintre indicele preţului mediu de export şi indicele mediu de import. termen. încheiere 4. reziliabil (despre un contract) ~ annuity . terminal adj. termen.) cheltuieli de manipulare (in staţia terminus) ~ contract . pl.staţie terminus ~ value . acord.f. practicaî de fisc pentru o societate falimentară.(c. trimestru 4. a limita 2.(fin. terminare. 1. staţie/gară terminus.condiţie (a trasului) pentru acceptarea cambiei ~ of guarantee .t. sfârşit 2. limită.termen de garanţie ~ policy poliţâ de asigurare de viaţă pe termen ~ structure of interest rates -structura ratelor dobânzii în funcţie de scadenţă (raportul dintre randamentele şi maturităfile titlurilor de valoare) ~ s of an issue .f. sesiune judecătorească 5. pl. pl. întrerupere (a unui angajament). cuvânt. termen.) cheltuieli de manipulare (in staţia terminus) 3. reziliere (a unui contract). (c. stingere (a unei obligaţiî) 3. pe întreaga activitate de comerţ exterior) ~ s to trade . a suspenda {un acord). a denumi ~ day . scadenţă 3. denumire. a se termina.împrumut la termen ~ of acceptance . pl. referitor la un punct terminus (al unei linii ferate} s.pierdere pe ultimul an (reportul plăţii impozitelor datorate pentru ultimul an. a stinge (o obîigaţie) v. condiţii.TER 321 term s. fară termen final. cap de linie termless adj.t. punct final / terminal 2.preţ/curs pentru tranzacţii la termen ~ products .f.(c. a pune capăt {unui angajament). perioadă. a numi.indenmizaţie de concediere terminate v.condiţii de livrare {reduceri de preţuri acordate de angrosist detailiştilor) to come to ~s .contract pentru tranzactii la termen ~ job . fară dată fixă (de . clauze (contractuale) 6. dată (îimită). (5t/A) cap de linie. a se încheia termination s. 1. 1.) anuitate plătită pentru o perioadă limitată de timp . 1.

de calitatea a treia (despre mărfuri} ~ -hand . certificat textile adj.a muri lăsând testament testator s. dovadă. (al) treilea s.de calitatea a treia. terţiar industry industria terţiară/ serviciilor ~ production . mărfuri de calitatea a treia ~ best . atestat. de proastă calitate ~ -class .322 TER-THI încheiere) 1.) tutelă testamentară testate adj.ape teritoriale territory s.capacitate testamentară ~ trust .risc de furt thin adj.asigurare contra prejudiciilor aduse unui terţ.risc de prejudiciu adus unui terţ ~ -rate . tertă persoană 3. depoziţie (scrisâ) 2. certificat 2.) acţiuni ale societăţilor care produc sau comercializează materiale textile ~ goods .(asig.) furturi şi furtişaguri ~ insurance .de calitatea a treia. a testa.asigurare împotriva furtului ~ risk . regiune tertiary adj.la mâna a treia ~ -line forcing .industria textilă ~ plant . comercializare experimentală (pe o piaţă restrânsă') ~ procedure .test de piaţă.(dr. (dr. control.produse textile ~ industry . pl. 1. teritorial 2. (dr. scrisoare de recomandare adj. servicii test s. funciar. de calitate inferioară .greutate-etalon testament s. a verifica.producţie tertiară. 1. necondiţionat. doveditor. textil s. test. tertă persoană ~ -party insurance .(bur. treime 2.al treilea exemplar al cambiei ~ party / person .) piaţă restrânsă (cu puţine tranzacţiî) third adj.tert. care atestă testimony s. a controla. a proba.piaţă de desfacere de probă ~ marketing . probă. furt ~ and pilferage .) piaţa terţiară (pe care acţiunile cotate sunt tranzacţionate direct între broker şi client) ~ of exchange . 1. pl. cambie etc. testator ~ succession .(SUA) (bur. teritoriu. testament testamental v. asigurare de răspundere civilă ~ -party risk .(dr. hotel. analizâ v. testat.metodă de încercare ~ weight . verificare.automobil de probă ~ certificate .)'.t.) tert.vânzare forţată a unui produs greu vandabil (impreunâ cu unul solicitaf) ~ market . lăsat prin testament s. testamentary testamentary adj. testamentar ~ capacity . testator testatrix s. slab. fâră condiţii termor s.plantă textilă theft s.) deţinător al dreptului de posesiune pe viaţă sau pe termen territorial adj. materiale textile 2.) succesiune testată to die ~ . dovadă. a analiza ~ car . (bur.de clasa / categoria a treia (despre vagon. atestat. 1. restrâns ~ market .certificat de probă (a produselor) ~ market . 1. testatoare testimonial s. cadastral ~ waters .

a lega de anumite condiţii (contractuale) . 1. competiţii sportive) ~ window . 1. dovadă. prosperitate throng s. (up) a depune.f. legătură v. a depune (o ofertâ) în plic închis (la licîtaţie} ~ agency / offîce .Lumea a Treia (târile subdezvoltate) threat s. prin. econom. bon. fluturaş.(c.compostor de bilete ~ tout . prevăzător 2. ofertă închisă (la licitaţie) tie s. căîâtorie) 2. a investi. multime. chibzuială.efect de prag (punctul în care un mesaj publicitar devine eficient) ~ price preţ-limită/-prag (preţ minim) thrift s. bilet.agenţie / casă de bilete ~ clerk / collector .) ~ bill of lading . pericol ~ of entry pericol de intrare pe piaţă (risc pe care şi-l asumâ o fîrmă când pătrunde pe o piaţă noua) threshold s. marcare (a preţurilor) 2.THI-TIE 323 Third World . ofertă m plic închis (la licitaţie) v.controlor de bilete (in autobuz) ~ nipper . prevedere ~ account . chibzuit.(c.) conosament direct ~ freight . 1./) controlor de bilete. ziua declarării numelor (cumpărătorilor') ~ inspector . adeverinţă. pe stradă etc. ameninţare. a se îngrămădi ~ hours .) ghişeu / casă de bilete ticketing s. putere de trecere / tranzit (a unui calculator) ~ capacity .(mar.(bur. 1.acord de indexări salariale (prevâzut într-un contract de muncă pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) ~ effect .t. conductor ~ day . materiale prelucrate 2. de folosinţă imediată.plan de economii thriftless adj.speculant de bilete (la cinema.bilet de tren direct ~ traffic . etichetă (cu preţul) 5.(mar. risipitor. loz 4. rută etc. economie. legitimaţie de comisionar autorizat 6. bilet (de intrare. a prospera. limită ~ agreement .tranzit throughput s.) 2. (şi ~ up) a eticheta (o marfâ).puşculiţă ~ plan .) ajun al lichidării. bine administrat / gospodărit thrive v. cheltuitor thriftlessness s. etichetare (a mărfurilor). a se îmbulzi. 1. aglomeraţie v. risipă. a lega 2. anunţ (care se distribuie în magazine. care se aruncâ după întrebuinţare (depre un produs) ticket s. capacitate de producţie throwaway s. cheltuială thrifty adj.ore de vârf ~ season sezon plin through prep. a imobiliza (capital). materii prime / materiale introduse în procesul de fabricaţie. a se îmbogăţi thrivingness s.) navlu direct ~ rate condiţii de plată pentru transport direct ~ ticket . a face avere. tichet 3. prin intermediul adj. 1. a marca (preţul) 2.(5't/A) cont de economii ~ box . a consemna (banî).randament.t. recipisâ 7. direct (despre tren. produs care se aruncă după întrebuinţare adj. 1.i. bilet de loterie.i.

sol arabil tillage s.industria forestieră ~ land . pământ arat 2. sărac. 1. (şi ~ up) a întări.concesiune forestieră ~ deck cargo . etanşeitate 2.remorcă de transportat buşteni lungi ~ carrier / ship / vessel .vânzare condiţionată (de cumpărarea altui produs) ~ -up .) bord liber pentru caric/încărcâtură de cherestea ~ industry . stivă (de marfa) v.fabrică şi depozit de cherestea . oficii poştale) ~ book . ermetic 2.încasări.doc pentru cherestea ~ forest . cheresteregie tree/wood arbore/lemn de construcţie ~ truck . casă (în magazine.politică de restrictii monetare ~ -packed goods . compact 3.comert de cherestea.pădure de arbori înalţi ~ freeboard .teren cultivat timber 5'.caric/încărcătură de cherestea pe punte ~ dock . bani în casă tillable adj. 1.încărcare compactă (jară spaţii libere) ~ money .(SUA) anunţ publicitar (al unui detailist publicat alâturi de anunţul fabricantului respectiv). cultură ~ implements .unelte agricole ~ land . legat ~ loan . deficitar (despre piaţâ).navă pentru transportul de cherestea ~ claim . cultivabil ~ land / soil .registru de casă ~ money .bani scumpi (acordaţi cu dobânv. cultivare a pământului. vânzare condiţionată (a unui articol solicitat împreună cu alte produse greu vandabile).negustor de cherestea.t.vagon-platformă de transportat buşteni lungi ~ yard . arătură.sortiment de cherestea ~ carriage . densitate (a stivuiriî) 3. foarte mari) ~ -money policy .magazin obligat (prin contract) să se aprovizioneze de la un anumit fumizor tier s. în stare critică / de penurie.(mar. sertar de bani. cherestegiu ~ mill . a aranja în şir / stivă tight adj. lipsă (defondurî) till s.324 TIE-TIM ~ -in . 1. în criză de bani (despre piaţa financiară) ~ bargain . rând.teren de cultură.mărfuri ambalate strâns ~ stowage . material lemnos.fabrică de cherestea ~ trade . strâns.t. etanş. a înăspri (restricţiile). asociere (de firme).împrumut condiţionat / cu clauze restrictive ~ shop .uniune.autocamion de transportat buşteni lungi ~ waggon .stivuire compactâ tighten v.contract cu clauze restrictive ~ -in sale . articol fară căutare (impus consumatorului} ~ -in contract .teren forestier ~ line . arabil.limită climaterică a pădurilor (cu arbori pentru cherestea) ~ merchant . cherestea. şir. lemn (de construcţie} ~ assortment .tranzactie strânsă / cu marjă redusă de câştig ~ loading . a restrânge (creditele) tightness s. stagnare"(a afacerilor) tied adj.

(asig.vânzare la termen ~ -saving bonus . lemn de constructie timberwork s.(mar. 1.(fin.primă pentru economisirea timpului de muncă ~ -series analysis analiza seriilor cronologice (pentru elaborarea previ-ziunilor comerciale) ~ sharing . termen.t.(SUA) plată în rate ~ penalty clause .cumpărare la termen ~ rate .cost pe unitatea de timp ~ deposit . mar. program 2. lemnărie. împădurire. interval de timp.) ordin de vânzare sau cumpărare la termen ~ payment .) axă temporală {instrument de analiză monetară prin care se abordeazâ evenimentele dintr-o anumită conjunctură financiara} management managementul timpului (individual) ~ -of-day tariff . lemnos 2. timp v. orar. (bur.întârziere. a fixa.asigurare la termen ~ lag . a fixa data 2. termen 3. păduros.cambie la termen ~ card/sheet/ticket .tarif în afara orelor de vârf (despre consumul de gaze. mersul trenurilor timework s.reducere pentru achitare înainte de termen (a unei daîoriî) ~ draft . a fixa. bogăţie de păduri 2.) ~ of delivery . 1. scadenţă ~ line . oră. de cherestea / lemn.) tranzacţie la termen ~ bill . lemnărie (a unei construcţiî) time s.termen de livrare ~ order (bur. (mar. decalaj ~ limit . fişă de pontaj ~ charter . 1. curent etc. muncâ plătită cu ora sau cu ziua timing s.t. împărţire a timpului de folosire (închiriere simultană de aparate şi utilaje mai multor clienţi în timp partajat) ~ standard normă de timp ~ study .studiere a timpului de muncă ~ zone .) contract de navlosire pe termen ~ clerk .studiu de timp şi mişcare (sistem de măsurare a vitezei şi a eficienţei cu care lucrează un muncitor) ~ bargain .foaie de prezenţă.depozit la termen ~ discount .împrumut la termen . coordonare în timp (alegere a momentului când trebuie operatâ o tranzacfie) tin s. a conserva (in cutii}. împădurit timbering s. 1.clauza penalizărilor pentru întârziere ~ policy .limită de timp. a face conserve de ~ loan . timp.) încărcătură / transport/ fraht de mare viteză.f. cronometror (funcţionar însârcinut cu cronometrarea operaţiilor industriale) ~ cost .pontator (de prezenţâ). plata cu ora sau cu ziua ~ yield . perioadă 2. cherestea.) v.) timing.trată la termen ~ freight .randament raportat la timp timetable s.(c.) navlu pe timp ~ insurance .(bur. cutie (de conserve etc. a acorda (un termen) ~ and motion study . a stabili (momentul).time sharing.) poliţă de asigurare pe termen ~ purchase . 1.fus orar ~ wages salariu pe unitatea de timp.TIM-TIN 325 timbered adj.salariu calculat pe durata muncii prestate ~ sale . construcţie de lemn.

impozabil. tonă ~ -kilometre . poduri etc.punte de tonaj ~ dues . a vinde un pont.monedă divizionară/ de bilon ~ payment . a numi ~ deed . 1. conservat (in cutii de conserve) ~ foods / goods . a informa discret (la bursă.t. 1.grevă de avertisment toll ^.tonă . (mar.taxator (pentru drumuri. simbolic ~ coin / money . impozitare tommy s. indiciu 2.ofertă de tonaj ~ plan .magazin alimentar m fabrică ~ system . drept.act / titlu de proprietate ~ page . (dr.documente cu preţuri de navlu ~ certificate . taxă pentm convorbire interurbană 2.sistem de plată în alimente ton s. act / document doveditor (al unui drept/unei calităţî) 4. tonaj.326 TIN-TON tinned adj. mic cadou bănesc 2. jeton (care ţine loc de monedă) adj. titlu (onorific.) title s.) call convorbire telefonică interurbană ~ collector / keeper . semn.conserve tip s. taxe (infuncţie de tonaj) ~ books . informaţie confidenţială (la bursâ.certificat de tonaj ~ coeffîcient . 1.) ~ exchange .kilometru ~ mile . simbol. calitate.barieră unde se încasează taxe de trecere (pe şosele. tutun 2.(mar. 1. bacşiş. titlu.pagină de titlu ~ policy . cursele de cai etc. ciubuc.poliţă de asigurare a titlului de proprietate (realizată de cumpărătorul unui bun imobiliar împotriva unei eventuale contestări în justiţie.). (bur. târguri etc.tonă-milă ~s burden . titlu (al unei cârţi) 2.) acţiuni ale companiilor din domeniul afacerilor cu tutun token s. pont.coeficient de tonaj ~ deck . cursele de cai etc.titlu de proprietate tobacco s.deschidere de tonaj (in puntea de tonaj) ~ law .centrală telefonică interurbană ~ road . uium (la moara) v.) v. titru (al unui aliaj) v. alimente date muncitorilor ca plată.taxe de tonaj ~ hatch/opening . poduri etc. capacitate de încărcare 2.plan al capacităţii de încârcare ~ regulations .reguli de calculare a tonajului .) 1. impozit (perceput în pieţe.) tone de capacitate tonnage s. 1. plată m alimente ~ shop .şosea cu taxă ~ traverse .marcă de tonaj ~ offer . a intitula. a face cadou o sumă mică de bani 2.) titlu.plată simbolică (a unei mici pârţi dintr-o datorie pentru a demonstra că debitorul recunoaşte şi se angajează să-şi plătească datoriile) ~ strike .t. când vânzătorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) ~ to property . 1. a-şi lua uiumul {despre morar) ~ bar/gate . taxare. nobiliar) 3.reguli de măsurare a tonajului ~ mark .taxă pentru trecerea unei proprietăţi particulare tollable adj. a percepe taxe / impozite 2. supus la taxe / impozite tollage s. a da bacşiş. 1. pl. taxă (rutieră).t.

atotaliza totting s. cu menţiune ~ bill of health .) numai pierderea totală ~ ordering costs . a voiaja tourer s. turist .cost total de comandă (costul lansării unei comenzi) ~ output .import global. total. călătorie. turist automobilist 2.trusă / set de scule toolmaker s.investiţie totală / iniţială (pentru pomirea unei afacerî) ~ liabilities . tur.TON-TOU 327 ~ scale . a însuma. turism.sumă totală a cheltuielilor ~ exports . lăcătuş. autoturism touring s.total al pasivului ~ loss .export global. adunare.(mar. adiţiune. rond. adunare v. tur 2. tontină tool s. total.(mar.rotaţia activului total (raportuî dintre vânzâri şi activul total) ~ investment .) cont de control / rectificare ~ amount .costul total al stocurilor (raportul dintre cosîul total de deţinere şi costul total de comandă) ~ tonnage .(asig.(asig. socoteală. total. unealtă. piatră pentru încercat titrul aliajelor de metale preţioase tour s.capital global -carrying costs .t. excursie. total al exporturilor ~ imports .) pierdere totală ~ loss only . sculă. sumă.tarif al taxelor de tonaj ~ under deck . tonă metrică tontine s. sumă.producţie totală / globală ~ quality management .managementul calităţii totale ~ receipts .) deplasament bmt / total ~ expenses .preţ de cost total ~ displacement .sculărie (atelier) ~ kit / outfit / set .încasări totale ~ risk .scală de tonaj / a capacităţii de încărcare ~ schedule .tonaj global ~ turnover . totalizare. a însuma.cifră de afaceri totală / globală ~ weight .f. a aduna. călătorii adj.greutate totală totality s. a prelucra.i. instmment v. (şi ~ up) a aduna v. a totaliza total adj.) risc total (abaterea standard a unui titlu de valoare) ~ capital .autoturism ~ club . uzinaj. a fi egal cu ~ account .cost total de deţinere (costurile menţinerii unor stocurî) ~ cost .sumă totală / globală ~ assets turnover .t. total al importurilor ~ inventory costs .(fin. adunare a materialelor recuperabile / refolosibile (din deşeurî) touched adj. toolmaker tot s. turistic ~ car . a lucra cu o unealtă / sculă.i. a totaliza 2. întreg v.(cont. 1.tonaj sub punte tonne s.club / asociaţie turistică tourism^. sumă sau cantitate totală / întreagă totalizev.sculărie. turism tourist s.) patentă/ certificat de sănătate cu menţiune touchstone s. fabricare a sculelor ~ house / room / shop .t. totalitate. tură (la serviciu) v. sumă. 1. punere la socoteală (a unor defecîe) 2. a uzina ~ engineering . sculer toolman v. global s. 1. a călători. voiaj.

comert.centru turistic ~ class . a negocia / a vinde în compensaţie / contrapartidă 5. (down) (bur. comis-voiajor town s.uzanţă comercială ~ cycle .bancâ comercială ~ barrier . rută/cursă regulatâ.investiţie comercială (investiţia unei firme în acţiunile unei companii din acelaşi sector de activi-tate cu cel al investitorului) ~ journal / paper .viză turistică tout s.cambie comercialâ ~ agency . (with) a face comert / afaceri (CM) 6.consilier municipal ~ hall .328 TOU-TRA ~ agency . upon) a exploata. industria turistică ~ traffic . (in) a cumpăra un produs nou {automobil.trafic turistic ~ visa .fluctuaţii economice ~ -in .urbanism. târg de mostre ~ fluctuations .rabat ~ association . urbanistică ~ planner .consiliu orăşenesc / municipal ~ councillor .expoziţie comercială.primărie ~ management .barierâ vamală ~ boom .) a creşte. economic v.agenţie / oficiu de turism ~ centre .agenţie comercială ~ agreement . (up) a face un schimb avantajos de v. 1.boală profesională ~ disputes conflicte de muncă ~ fair show .cartel ~ credit . frigider etc.acord comercial ~ allowance . ocupaţie.balanţă comercială ~ bank . 1.revistă / publicatie economică .i. frigider etc. (down) a face un schimb dezavantajos de 3. tranzacţie comercială 2. off) a face troc cu / schimb de.t. meserie. 1. urbanistică.) câlătorie cu destinatie precisă.cumpărare a unui produs nou (automobil. a urca (despre curs) 5.bilet de excursie / în circuit ~ trade — turism. a transporta mărfuri (despre navele comerciale) ~ acceptance / bill / paper . (niar.' comercial. a negocia 2. cu) 3.catalog / anuar comercial ~ combination . (in) a face comert (de. urbanism.urbanist ~ planning .) a scădea (despre curs) 2. prin restitu-irea celui vechi finnei care l-a produs şi achitarea unei diferenţe depreţ) ~ investment . afacere. (on.itinerar turistic .descriere comercială (a mărfurilor oferite spre vânzare) ~ discount . agent de reclamă. sistematizare trade s.clasa turisticâ / a doua (într-un avion. o navâ) ~ itinerary . (for. oraş ~ council . prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs şi achitarea unei diferenţe de preţ) 4.asociaţie patronală ~ balance . îndeletnicire manuală 3. trafic comercial adj.passport .deficit / gap .perioadă de dezvoltare economică ~ catalogue/directory .gospodărie comunală.ciclu economic .rabat comercial discrimination discriminare comercială ~ disease .paşaport turistic ~ ticket .deficit al balanţei comerciale ~ description . (up) (bur.credit comercial ~ custom / usage . a profita (de pe urmd) 4.

mic comerciant 2.restricţii comerciale ~ route . fumizor 3.politică comercială ~ price .) navă comercială / de transport (care face curse regulatepe aceeaşi ruta) tradesman s. 1. intermediere ~ sanctions .TRA 329 ~ mission . meseriaş. (bur.redresare economică ~ references .şcoală profesională sau comercială.referinţe comerciale ~ register .bancă comercială ~ capital .) instrumente negociabile trademark s.vânzare către un intermediar. meşteşugar tradespeople s. liceu industrial ~ secret .sancţiuni economice ~ school .rută comercială ~ sale . terminologie/nomenclator comercial(ă) ~ town oraş comercial ~ treaty . comercianţi. comercial ~ account .sindicat (munciloresc) ~ union contributions . tranzacţionabil. fumizori trading s.preţ cu ridicata ~ protection society . 1.capital comercial (yaloarea combinată a activelor fixe şi curente ale uneifimie) ~ currency .port comercial . activitate comercialâ.sindicat patronal ~ bank . parc / complex comercial ~ fleet .condiţii de livrare (rediiceri de preţuri acordate de angrosist comercianţilor cu amămintul).casă de comert. negociabil ~ instruments . negustorime 2.membru de sindicat. antrepozit ~ partnership . 1. vânzare de mărfuri ieftine şi de calitate inferioară (pentru a asigura volumul de vânzărî) ~ estate . marcă înregistrată (a imui produs) ~ policy .) trader.reprezentant comercial ~ restrictions .cotizaţii sindicale ~ unionism .firmă (comercialâ) surplus balanţă comercială excedentară/activă ~ terms .reprezentanţă comercială ~ representative .mişcare sindicală.vânturi alizee trader s. sindicalist ~ winds .flotă comercială ~ house .denumire a firmei.vânzare de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) şi înlocuirea lor cu altele de clasă inferioară. angrosist 2. sindicalism ~ unionist . magazin universal. comerciant.(fin.secret comercial / industrial ~ sign .tratat comercial ~ union .registrul comertului ~ relations . (mar. comert.valută forte / comercială (folosită în schimburile comerciale internaţionale) ~ down .societate / agenţie specializată în recuperarea datoriilor trad(e)able adj. operator pe cont propriu 4. marcă înregistrată / a fabricii tradeoff s.societate comercială ~ port .delegaţie economică ~ name .relaţii/legâturi comerciale ~ representation .) cont de calculare a profitului brut ~ association .(cont. compromis (realizat în cadrul negocierilor) ~ recovery . trafic comercial adj.zonă comercială/industrială. om de afaceri 3.

1.) cupon / tichet (de reducere) oferit clientului de detailist ~ stock . 1. (mar.tren trained adj.împrumuturi pentm tranzacţii (pentru acoperirea necesarului de fond de rulmenf) ~ risk .impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribufie) ~ s velocity .tarif de transport trafficker s. instruit.grafic al trenurilor ~ ferry . navigaţie comercială 3. comerţ. tren.risc de tranzacţie (riscul valutar datorat diferenţelor de curs în tranzacţiile comerciale internaţionale) ~s tax . calificare adj. transport cu nave-tramp tranche s.stoc de mărfuri.(asig.indemnizatie de formare (fn meserie) ~ group .navă-tramp şi de linie ~ navigation . v. operaţie comercială 2.cerere curentă ~ loans . a trata (o afacere) v. a (se) forma. tranşă (a unui împrumut) transact v.proprietar de navă-tramp ~ rate .(. trailer train s.i.şcoală profesională ~ within industry . tranzacţie. a negocia. navă comercială (afretată) pentru curse neregulate ~ freight . a face afaceri / tranzacţii transaction s.personal calificat training s.(cont.sold de numerar pentru tranzacţii ~ cost .cartel de companii de navigaţie ~ rates . gestiune ~ analysis .navlu-tramp ~ liner .(com.) daune cauzate de circulaţie şi accidente ~ capacity . trafic 2.capacitate de circulaţie ~ in transit .feribot ~ mile . formare.t.transport cu nave-tramp ~ tonnage .tranzit(are) ~ orders .i. 1. calificat -staff .. instmire. pregătire. (mar. traficant trailer s. circulaţie. (with) a face comert / afaceri (cu) 3.) tramping. a (se) pregăti. trafic comercial.vânzare de articole ieftine pentru introducerea lor într-o linie de produse scumpe ~ warranties clause .330 TRA ~ post .) navă-tramp.t. transatlantic . mărfuri disponibile ~ up .(asig. comerciant.viteză de rotaţie a banilor transatlantic adj. conducere a afacerilor. negustor 2. gamitură v.pregătire / instmire în cadrul întreprinderii tramp î. a (se) instrui ~ diagram . trafic / comerţ ilegal v.navigaţie-tramp (pe itinerarii neregulate) ~ owner . afacere.) scrisoare de trăsură ~ pool .preţ al navlului-tramp ~ shipping . mar.) analiza tranzacţiei ~ balance . cu) 1.) clauza limitării zonelor de navigaţie traffîc s.cost de tranzacţie (ţaxele percepute de broker) ~ demand .f.profit brut ~ stamp . a transporta mărfuri (despre navele comerciale) ~ and accident loss . (in) a face comert (de.milă . 1.i.grup (de salariaţi) pentru pregătire / instruire profesională ~ school .punct comercial ~ profit .tonaj al navelor-tramp tramping s. referitor la pregătire / formare / calificare ~ allowance . pregătit.c.

titluri de valoare negociabile transferee s. a tranzita ~ agent . (dr.TRA 331 ~ line . transmisibil 2.dispoziţie de virament ~ price .transatlantic.) 3.clauza tranzitului ~ country . transbordare 2.manifest de tranzit ~ passenger .) transmitere.registru de transfer (al acţiunilor) . 1. 1. ajutoare de şomaj etc. 1.bun transmisibil ~ securities . virament v. un drept etc.(c.certificat de transfer (de acţiuni) ~ cheque .transfer de sold ~ of debts .venit / plăţi de transfer (pensii.(SUA) agent de transfer (care înregistreazâ transferul titlurilor de valoare) ~ bank .) ~ service .serviciu de legătură / transbordare (a pasagerilor) ~ ticket . transportabil ~ account . a unui drept etc.taxă de transfer (de acţiunî) ~ income / payments .) transmiţător 2.tarif de tranzit ~ trade comerţ de reexport ~ traffîc trafic de tranzit ~ register .) articol de virament ~ fee .transmitere a dreptului de proprietate ~ order .port de tranzit ~ station . a transfera. care poate fi cedat / cesionat. 1.) permis de cabotaj transit s.act de garanţie pentru tranzit ~ charges . remitere.(cont.) ~ of balance . transcontainer transfer s. a muta. a transborda 2. (mar. cedare {a unei proprietăţi. tranzitare v.t.obligaţiune transmisibilă ~ property .taxe de tranzit ~ entry declaraţie vamală de tranzit ~ goods marfa în tranzit ~ manifest . transfer.f. (dr.preţ intem / de transfer (folosit în schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companii multinaţionale etc. transferare (a unei creanţe) transferor s.) a transmite.agent de tranzitări ~ bill .cost de oportunitate (rata rentabilităţii celei mai bune investiţii alternative disponibile) ~ entry . mutare.) cesionar transference s.taxe de transport în tranzit ~ clause .) 3. transferabil. a remite.) bilet valabil/de corespondenţă transferable adj.ţară de tranzit ~ department serviciu (bancar') de decontare a cecurilor ~ dues / duties .t.bancă de virament ~ certificate .gară de tranzit ~ storage .pasager în tranzit ~ port .virament ~ of ownership . tranzit.act de transfer / vânzare (de acţiuni) ~ earnings .permis de tranzit ~ bond .cec în virament ~ deed . (dr. andosator transire s.depozitare a mărfurilor în tranzit ~ tariff . navă de linie transatlantică transcontainer s. transmitere. a vira (o sumă de bani) ~ account .linie transatlantică ~ liner . care poate face obiectul unei tranzacţii 3. (dr.transfer de creanţe ~ of funds . a ceda (o proprietaîe.cont de virament ~ agent .cont transferabil ~ bond .

viză de tranzit ~ warehouse . a transporta ~ agent .depozit pentm mărfuri în tranzit ~ zone . cărăuşie 2.mijloace de transport ~ insurance .clauză de transbordare ~ delivery order .declaraţie de transbord ~ port .cec de călătorie ~'s letter of credit .agent de transport ~ cafe . transportator. mijloc de transport v.corporaţie transnaţională transport s.comis-voiajor. serviciu de expediţii ~ worker . cărăuşie 2. mobil ~ allowance . transport.trafic combinat (feroviar.332 TRA ~ transport . călătorie.muncitor din transporturi transportability s. 1. agent comercial . tranzitie ~ period .linie de transport service . a transborda (mărfuri.bufet pentru şoferi ~ charges . 1. transportabilitate transportable adj. mijloc de transport 3. 1.scrisoare de credit de călătorie ~'s policy .i. agent comercial ~'s cheque . trecător. ambulant.transport în tranzit ~ visa .(fîn. transbordare. (for) a fi comis-voiajor pentru (o firma) 3. nepermanent ~ income . a călători 2. transbord ~ bond note . bilet de călătorie transporter s. călător.societate de transport ~ facilities . voiajor 2.zonă de tranzit transition s. (SUA) cost / speze de transport 4. comis-voiajor. călătorie.indemnizaţie de deplasare ~ exhibition . transnaţional ~ corporation .expoziţie ambulantă ~ expenses . împotriva furtului etc.indemnizaţie de deplasare traveller s. călător. antrepre-nor de transporturi transship v.poliţă de asigu'rare de călătorie (asigurare medicală. 1.salesman . pasageri) transshipment s.cheltuieli de călătorie / deplasare (m interes de serviciu / afacerî) .) travelling s. voiaj adj.) pierdere de translaţie (pierdere cauzată de transpunerea situaţiilor financiare din valuta filialei străine în valuta societaţii-mama) transnational adj.t.serviciu de transport.agenţie / birou de voiaj allowance .) travel s.venit nepermanent translation s. transport. rutier etc. voiajor 2.cheltuieli de transport ~ company .t. transportare.port de transbordare ~ pricking note .transbord vamal ~ clause . (SUA) foaie de drum.asigurare contra riscului de transport ~ line . transportabil transportation s.risc de transbordare ~ traffîc .perioadâ de tranziţie transitory adj. transportare. translaţie ~ loss . 1.permis de transbordare ~ entry .ordin vamal de transbordare ~ risk . (in) a fi comis-voiajor în (o anumită branşă) ~ agency / bureau . voiaj v.

trezorerie 2. ministerul de finanţe Treasury bill .ofertă de mostre gratuite ~ order . tezaur v. fonduri (publice sau private) 3. a viola o proprietate. traulare. trezorier. a strânge ~ house . a unei frontiere) v. a (se) tripla . tribunal trilateral adj.tonaj al navelor navlosite pe voiaj ~ leasing . o frontieră ~ to land .(dr. proces. orientare trip s.tezaur {încăpere) ~ -trove . 1. 1. traul.port deschis ~ reinsurance .comerţ triunghiular tribunal s.i. 1. casier (al unei societâţt) ~ analysis . contravenţie.t„ v.comert trilateral/triunghiular trim (mar. încercare.obligaţiune de tezaur Treasury certificate .) tezaur (farâ proprietar) treasurer s. trauler ~ -factory .bon de tezaur Treasury bond . repartizare a încărcăturii sau a balastului. violare.flotă de traulere trawling s.) s.comandă de probă ~ period . tendinţă. rujat (despre încărcătura) părate de societatea emitentă de la acţionarî) trimmer s.) rujare (a încărcâturii) Treasury tax and loan accounts (SUA) conturi de plată a impozitelor treaty s. probă.) balanţă de verificare ~ lot . tezaur (de stat}. judecată. verificare 2. 1.bancnotă (emisâ după 1914 în Marea Britanie). voiaj.analiză de trend (analiw evoluţiei situaţiei financiare înregistratâ de ofirmă) ~'s report . triplu v. tratat. pescuit prin traulare treasure s. 1. 1.obligaţii convenţionale ~ port . a ruja (incărcătura) trimmed adj. bon valoric Treasury shares/stock .t. triunghiular ~ trade .TRA-TRI 333 trawl s.) rujar trimming s.trauler de pescuit şi prelucrare ~ fleet . trend.{cont.(SUA') acţiuni de tezaur (acţiuni comune răscum- trespass (dr. a pescui cu traulul trawler s. diferenţă de pescaj v. a repartiza încărcătura sau balastul.i. năvod v. trilateral ~ trade .management financiar (al unei societăţi cu activitate internaţionala) Treasury note . delict.certificat de tezaur ~ management . trauling. (up) a tezauriza.i. administrator 2. încălcare (a unei proprietăţi. convenţie ~ obligations .perioadă de probă triangular adj.închiriere (a unui conîeiner) pentru un singur transport triple adj. direcţie.convenţie de reasigurare trend ^. a acumula. încâlcare a legii 2. călătorie. rujare (a încărcâturiî) 2. asietă. dare în judecată ~ balance . (mar. cursă ~ charter .violare de proprietate trial s.t.) s. a încălca legea 2.raport financiar treasury s. (mar.contract'de navlosire pe voiaj ~ charter tonnage .lot (de mărfurî) de probă ~ offer .

încredere 2. a tripla.) opţiune triplă (care este o opţiune dublă plus alte operaţiuni combinate) triplicate adj. 1. taxă de cărăuşie trucker s. lucru dat spre păstrare. datorie 3.f.) decizie de inculpare / punere sub acuzaţie ~ copy . vagon plin / complet ~ consignment .) contract fiduciar. (com. în trei exemplare s.t. a face troc 2.ansamblu de autovehicule.plată a salariilor în natură. procură .investiţie aducătoare de profit (constant şi sigur) ~ value . fideicomis 6. a da pe credit ~ account .valoare reală trust s. persoană care face afaceri în domeniul transporturilor (feroviare sau ruîiere) trucking s. sumă depusă. camion cu remorci ~ train .parc de autocamioane ~ haul(ing) . (ccm. referitor la administraţia prin tutelă/procură v.(dr. transport cu vagonul sau camionul. 1. (dr. fiduciar. (SUA) societate fîduciară cost cost/comision pentru mandatare ~ deed/instrument .) a face / a acorda credit.uncie ~ weight . 1.locaţie (a vagoanelor) ~ house . a redacta în trei exemplare tropical adj. a face schimb de 2. vagon-platformă 4.produse tropicale trover s. tren rutier. triplu. mandat.sistem de unităţi de greutate pentru metale preţioase truck s. (dr.societate de investiţii financiare. a lăsa în custodia / păstrarea 3. 1.i. camionagiu 2. al treilea exemplar v.copie fidelă ~ interest .legumicultor ~ farming / gardening . a cultiva legume / zarzavaturi ~ and trailer .dobândă reală ~ investment .autotren ~ farm . fond mutual. cont fiduciar ~ bank . administraţie prin tutelă / procură.) tutelâ (asupra unui avut).autotransport ~ hire .legumicultor ~ fleet . schimb de mărftiri 2. plată în natură (a salariilor) 3. depozit. cărăuşie 2. troy. legume.) acţiune în restituire (a unui bun) troy s. tropical ~ products . a schimba (ceva pe altceva).(dr. custodie 5. situaţie de răspundere.(c. afaceri în domeniul transporturilor truckload s.bancă specializată în girarea succesiunilor ~ company . a se încrede în 2.salariu în natură truckage s. zarzavaturi (pentru piaţâ) v. trust adj. mărfdri date muncitorilor ca plată ~ trailer .) credit 4. 1.remorcă de autocamion ~ -trailer combination . a transporta cu vagonul-platformă sau camionul v. 1. a plăti (salariile) în natură 3.(bur. transport cu vagonul saii camionul. 1. a face comerţ ambulant cu / de 3. (auto)camion. responsabilitate. triplicat.334 TRI-TRU ~ option . împutemicire. 1. adevărat. real ~ bill . cărâuşie 2.expediere vagonală true adj.) convoi de tragere ~ wages .t.t. carat ~ ounce .magazie de mărfuri ~ shop -magazin pentru muncitorii plătiţi în natură ~ system . remorcă 5. a avea încredere în.evaluare fiduciară (a unei proprietâţi}'. troc.

fiduciar.cont fiduciar corporation societate care administrează drepturile acţionarilor (prin procura) ~ for sale . depozitar 3.administrare judiciară trustifîcation s. demn de încredere. viteză de circulaţie a mărfurilor. solvabilitate trustworthy adj.) recipisă de consemnare (împrumut în baza unei anumite garanţii ce râmâne la persoana împrumutatâ. a întoarce 2. 1. (oneself about) a se redresa (financiar) to ~ bankrupt . cartelare.r. 1. (off) a înceta lucrul.teritoriu sub tutelă / mandat ~ unit .client solvabil ~ fîrm . schimb 3. în antrepriză.mandatar pentru vînzare ~ in bankruptcy . (out) a produce. (down) a respinge (p ofertâ) 4. a converti. 1.contract în antrepriză (prin care se oferă echipament complet şi asistenţă pentru pornirea imediată a activităţiî) turnout s. mandatar. dar care poate fi oricând controlată de către cel care acordâ împrumutuT) ~ territory . to be under ~ . administrare fiduciară.investiţii din fondul fiduciar Trustee Savings Bank . tură. la cheie ~ contract .acţiune la o societate de investitii fînanciare to be held in ~.) rata circulaţiei mărfurilor (raportul dintre vânzârile totale ale unei fîrme pe o perioadâ . cifră de afaceri 2. viteză de rotatie a banilor 4. a fabrica 6.reparaţie capitală ~ ratio . 1.Casa de Economii prin Mandatari ~ securities .t.garanţie serioasă ~ testimony .TRU-TUR 335 ~ for sale . a intra în grevă 5.. a câştiga. câştig. 1. fîdeicomisiune ~ in bankruptcy .t. (over) a realiza. avere sub tutelă receipt . 1.a da faliment turnkey adj.(fin. a preschimba (m banî) 3.depoziţie irecuzabilă turn s.administrator judiciar ~ investments .a fi deţinut în depozit fiduciar to hold in / on ~ . tutelă 2.a avea în depozit fiduciar trustee s. 1. grevă turnover s. a avea o cifră de afaceri de v. fluctuaţie {a mâinii de lucru) 3.titluri de valoare obţinute prin investiţii din fondul fiduciar ~ status . schimbare 2. administrator. productie globală 2. (bur. nesigur.statut / situaţie legală a titlurilor de valoare obţinute prin investiţii din fondul fiduciar (risc scăzut al investiţiei) trusteeship s.procură de vânzare ~ fund fond fiduciar. a (se) cartela. rând. cinstit 2. gata de operare.i) ~ job . dubios trustworthiness A'.i.firmă solvabilă ~ guarantee . membru m consiliul de administraţie (al unei societăţi) ~ account . a (se) grupa într-un trust trustless adj. grupare într-un trust trustify v. pe care nu te poţi bizui.(cont. tutore 2. încredere 2.) valoare totală a tranzacţiilor (înregistrate într-o z. profit (dintr-o afacere) v. solvabil ~ customer . v. 1.

) deficite gemene ~ -engined . geamăn.familie cu două salarii (în care ambii părinţi sunt salariaţî) ~ -name paper . fmanciar) tying adj.(cont. obligatoriu ~ contract .336 determinată de timp şi valoarea activelor fixe) ~ sales . pereche ~ -bedded . partajare (a iinui post cu normă întreagâ între doi angajaţi cu normă redusâ) two num. autostradă cu taxă tutwork s.cambie comercială ~ -part tariff.contract de exclusivitate type s.(mar. două ~ -income family . tipografie.) care leagă / obligă.piaţă cu cotaţii bune (atât la vânzare.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) turnpike s.navă de serie TUR-TYP twinning s. barieră (la intrarea pe autostrâzile cu taxâ) 2.) clauza danei/„la rând" ~ deficits .) conturi pe două mbrici ~ -sided market . magnat (industrial. împărtire.tip typographer s. tipar înalt .(fin. muncitor tipograf typography s. 1. doi.bimotor ~ shares . cât şi la cumpărare) tycoon s.eşantion .cu două paturi (identice) alăturate (despre o cameră de hotel) ~ berth clause .tarif mixt ~ -sided accounts. tip ~ sample . (dr. dublu. muncă în acord (în mine) twin adj. circulaţia mărfurilor ~ tax .vânzări.acţiuni gemene (acţiunile a douâ societăţi independente din punct de vedere juridic care au aceiaşi acţionarf) ~ ship .

producţie maximă ultimo adv. neimpus ~ property . extrem ~ consumer .proprietate neevaluată / neimpusă unassignable adj. inacceptabil ~ terms .) ulaj.bun inalienabil ~ right . neacreditat (despre diplomaţi) unadjudged adj.fapt neconstatat ~ goods . nefalsificat (despre bâuturâ) unalienable adj.analiză de expertiză / arbitraj unabsorbed adj. alocate pentru asigurarea unei activităţi de producţie.încărcâtură maximă ~ output .condiţii inacceptabile unaccepted adj. nefolosit. din luna trecută s. a trage puţin lichid (dintr-un butoi) 3. în litigiu unadulterated adj. plâţî) 2. neutihzat ~ funds .t. nealocat. neasortat. (mar. fără răspuns.lege neaplicată unappropriated adj. netransferabil unassorted adj.t. neacceptat ~ funds . neconfirmat (depre vărsăminte. neconfirmat (despre scrisori) 3. a arbitra ~ analysis . inalienabil ~ property . ultim.drept inalienabil unapplied adj. dezasortat unassured adj. final 2.mârfiiri neidentificate / neindividualizate (in contract) unassessed adj. inalienabil. defînitiv 3.destinaţie finală ~ load . măsurare a ulajului ultimate adj. nerepartizat.trată neacceptată unacknowledged adj. 1. neasigurat . arbitru unic.) nejudecat. a calcula cantitatea de lichid care lipseşte din (un butoî) 2. 1.cost neabsorbit (cheltuieli de regie. neidentificat ~ fact . mediator v. neutilizate în totalitate) ~ draft .) sfârşit de lună.picior de ulaj (unitate de mâsurâ)' ullaging s.U ullage s.profit nerepartizat/ nedistribuit (acţionarilor.consumator final ~ decision . maxim. neconstatat.) cantitate de lichid necesară pentru completarea golurilor / scurgerilor din ambalaje v. nedistribuit ~ earnings/profîts . neaplicat. a arbitra (un diferend) v.decizie definitivă ~ destination . (dr. neevaluat.fond neutilizat/fâră destinaţie specială unapproved adj.i. neutilizat. (com. (com. ultimele 10 zile ale lunii umpire s. a fi arbitru. a reumple {un butoi cu nivel scâzut) ~ foot / stick . în scopul formârii defonduri de investiţii) unacceptable adj. 1.fonduri neutilizate ~ law . natural. neaprobat unascertained adj. neverificat. supraarbitru. spaţiu gol (dintr-un tanc de marfă lâsat liber pentru a se asigura loc de expansiune în timpul îransportului) 1. (bur.) 1. neabsorbit ~ cost .

) desprindere. a scoate din lăzi uncased adj. impozite) uncollectibility s. incorect.certificat nelegalizat unaudited adj. neatestat ~ certificate .acceptare necondiţionată / fară rezerve ~ endorsement .t.andosare necondiţionată .sumă nedeterminată ~ market .marfa necatalogată / care nu figureazâ în catalog uncertain adj. 1.buget deficitar unbale v. unavailability unavoidable adj.) incertitudine (termen de risc) ~ of office / tenure .) capital în (plătibile în rate de acţiuni neachitate acţionarî) ~ for mesure . necerut ~ capital . nelichidat (despre datorii).drept nerevendicat unclean adj. nepriceput în afaceri 3. lipsă (de lichidităţi) unavailable adj. neachitat.costuri fixe / obligatorii unbalanced adj. neverificat {de cenzorî) unauthorized adj. nevămuit (despre mărfuri) ~ cheque . neautorizat ~ signature .) nenavlosit unclaimed adj.ite) unconditional adj. nesigur.semnătură neautorizată ~ trade . necomercial.cont nesoldat ~ budget .(bur.(mar. necertificat. lipsit de spirit comercial. fluctuant ~ amount . variabil.amovibilitate uncertified adj. fârâ cutie uncatalogued adj. neîncasat {despre taxe. neîmprumutat ~ reserves .) conosament murdar {cu menţiunea recepţionârii mârfii în stare nesatisfăcătoare/ improprie) uncleared adj. inevitabil ~ costs . impoz.comerţ neautorizat / ilicit unavailability s. neridicat ~ goods .mărfuri neridicate ~ right . a despacheta din lâzi unbundling s. nesolicitat.î. schimbător. nerevendicat.cec necompensat uncollected adj. neperceput. contrar uzanţelor comerciale 2. necinstit (despre un procedeu) uncalled adj. indisponibilitate.piaţă fluctuantă uncertainty s.măsurâ nejustificată uncancelled adj. neechilibrat. (mar. disociere (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societăţi-mamâ în mai multe elemente componente pentru creşterea probabilităţii existenţei unor fonduri în perioade de dificultate economica} unbusinesslike adj. necondiţionat ~ acceptance .mărfuri indisponibile/ deficitare unavailableness v.t.capital indisponibil/nelichid ~ goods . (fin. obligatoriu.338 UNA-UNC unattested adj. neatestat unchartered adj. murdar ~ bill of lading . indisponibil ~ capital . a scoate din cutie. necatalogat ~ goods . neanulat uncase v. a despacheta baloturi (de marfa) unborrowed adj.(SUA) rezerve proprii {rezervele bancare minus cantitatea împrumutată de bănci de la Banca Federală de Rezervâ) unbox v. nesoldat ~ account . imposibilitate de a încasa (taxe. (fin.

pl. subcapitalizat undercharge v.) a subnavlosi underground s.capacitate a spaţiului de sub punte ~ tonnage . în necunoştinţă de cauză ~ bargain . a plăti sub tarif2.ţară subdezvoltată underemployment s. a oferi (mărfuri.UNC-UND 339 ~ expected profîts . nevămuit 2.(asig.circulaţie (monetara) fară acoperire ~ risk . (mar. nebarat ~ cheque .ordin (de plată) simplu / neconditionat unconfirmed adj.acreditiv neconfirmat unconscionable adj. subestimare. neacoperit. 1.cu contract ~ liner terms .(dr. neconfirmat ~ letter of credit . 1. a încârca incomplet / insuficient s.) sub palanc (formulâ dintr-un conosament care aratâ cd responsabilitatea armatorului faţâ de caric înceteazâ când încârcătura poatefi descărcata} ~ -the-counter . subordonat ~ advice . încărcătură incompletă underclerk s.în garanţie (despre mârfuri păstrate în antrepozit până la plata taxelor vamale) ~ deed . a subevalua s. neconsolidat ~ debt . inferior.pe sub tejghea / mână (despre vânzărî).t. folosire a fortei de muncă sub calificarea ei ~ equilibrium .(dr.) risc descoperit uncrossed adj.de vânzare ~ ship's derrick . ofertă avantajoasă / sub preţul pieţei undercapitalized adj. fară acoperire ~ circulation . dezavantajos. funcţionar subaltem underconsumption s. subevaluare underfreight v.cu alt proprietar ~ offer .(mar.obligaţiuni perpetue/fară termen / scadenţă undelivered adj. folosire incompletă a forţei de muncă.echilibru în condiţiile utilizării incomplete a fortei de muncă underestimate v.) tranzacţie dezavantajoasă / în necunoştinţă de cauză unconsolidated adj.monedă neconvertibilă uncovered adj.datorie neconsolidată unconvertible adj.beneficii scontate fară rezerve ~ order . neconvertibil ~ currency . subaltem. ilicit. scutit de taxe vamale undamaged adj. subdezvoltat ~ country . plată / socoteală în minus 2.) cu protest (despre o plata) ~ new ownership . ilegal ~ the date of .conform articolului ~ bond . nedatat ~ bonds .cu aviz ~ article .cu testament underbid v. a socoti mai puţin.t. a face o ofertă mai avantajoasă decât (concurenţa). tratative neoficiale underdeck s.cu data de ~ will .t. a subestima.t. servicii) sub preţul (pieţeî) s. metrou .tonaj sub punte underdeveloped adj. 1. nelivrat under prep.în condiţii de linie (despre o navă) ~ protest . neavariat undated adj. (mar. 1.t.cec nebarat uncustomed adj. şomaj parţial 2. subconsum undercut v. a vinde mai ieftin / sub preţ underdealings s.) punte inferioară ~ capacity . sub adj.

t. a vinde mai ieftin / subpreţ. greutate redusă / sub cea normală underwork v. subchiriaş. a executa (o lucrare) la repezeală / de mântuială 2. a fumiza/a aproviziona insuficient undertaker s. a subimpune (un imobH) undersecretary s. 1. 1.t. subproducţie underquote v. subarendare underlessee s. a subsemna.t. a asigura partial. 1. subarendaş underlessor s. a cota / a oferi mai ieftin / sub preţ. a subevalua.) 2. a produce sub randamentul normal underproduction ^. calitatea de subchiriaş sau subarendaş undertenant s. persoană care subînchiriază sau subarendează underlet v. asigurător (maritim). a plâti sau a salariza insuficient underprice v. antreprenor de pompe funebre undertaking s.t. (dr. subchiriaş. subarendare.) angajament/ promisiune ferm(ă) 3. a subîncărca s.i.î.t.t.t. 1. societate de asigurări 2. (bur. a subarenda underload v.poliţă de asigurare {maritimă) underwriting s. a subarenda s. subînchiriere. (bur. 1. contract de subînchiriere sau subarendare 2. impresie. societate de servicii publice 2. 1.UND underinsurance s. (bur. atmosferă (care influenţeazâ tranzacţiile) undervaluation s. a subapre-cia underweight s. subapreciere undervalue v. menţionat mai jos underpay v. pompe funebre undertenancy s. a subînchiria. a asigura.agent de asigurare ~ agreement / contract contract de subscriere commission comision de subscriere .t.t. a lucra mai ieftin decât v. antrepriză.') subscriitor ~ 's policy . a lucra de mântuială s. a subevalua. muncă necalificatâ / inferioară underwrite v. a subînchiria.) 3. subarendaş undertone s. antreprenor 2. asigurare partială. a subestima. a finanţa 2. 1.t. asigurare {maritimă etc. facturare sub preţ underlease v. subsecretar {de staî) undersell v. cu personal insuficient understock v. a încheia (un contract de asigurare maritimâ etc. sarcină partială / incompletă underloading s. a fixa un preţ mai mic decât valoarea produselor sau decât cel practicat de concurenţă underproduce v. a vinde la un preţ mai mic decât valoarea intrinsecă (a mărfiî) undersign v.) dispoziţie. 1.t.) subscriere ~ agent .t. a închiria say a subarenda sub valoarea reală 2. subînchiriere. (bur. agent de asigurare. a subestima underrate v. a subasigura underinvoicing s. subîncărcare undermentioned adj.t. subevaluare. a sprijini (financiar'). a lucra puţin / insuficient. atitudine. a subevalua. subasigurare underinsure v. a subscrie understaffed adj.t.) a subscrie (o emisiune de titluri de valoare) underwriter s.

venit nemuncit (rente.comanditar ~ seller . nerepartizat ~ earnings / profits . neproductiv ~ capital . inactiv.sindicat de subscriere (alcătuit din bănci şi societâţi de investiţii pentru a acoperi riscul asociat lansârii şi distribuirii unei noi emisiuni de tiîluri de valoare) undisbursed adj. nescadent 2. inexigibil. nedistribuit ~ earnings / profits .capital neutilizat / mort ~ fund fond inactiv / neproductiv unemployment s.creştere spontană a valorii (funciare. neren-tabil unemployable adj. 1. a rezilia (un contract) undock v.) cumpărător nenominalizat ~ partner . nemuncit ~ income .port fară vamă şi antrepozite vamale unearned adj. nedistribuit. care nu poate fi angajat unemployed adj.) falit nereabilitat undisclosed adj. şomaj ~ benefit / compensation / dole / pay relief . a scoate (o nava) din docuri v.(dr. neachitat ~ bankrupt . 1. nefolosit.capcana şomajului (lipsa de motivaţie a şomerului de a căuta o slujbâ atâta vreme cât primeşte ajutorul de şomaj) unencumbered adj. neeconomic. neînregistrat. o hotărâre judecătoreasca) unentered adj. neandosat unenforceable adj.ajutor / alocatie de şomaj ~ equilibrium echilibm în condiţii de şomaj ~ exchange .t. neutilizat. nedebursat ~ balance . imobiliare nedatorată îmbunătâţirilor) ~ premium .i.) influenţă ilegalâ. nedivulgat. şomer.birou de plasare ~ fund fond de asigurare de şomaj ~ insurance asigurare de şomaj ~ trap .(dr. presiune (pentru semnarea unui contracf) ~ increment . neechipat. dobânzi.) proprietate indiviză undo v. 1. neexecutoriu (despre un contract.(dr. a anula. neîmpărtit.profit reţinut / nedistribuit (acţionarilor. 'nedecla-rat ~ goods .UND-UNE 341 ~ syndicate .) vânzător nenominalizat undistributed adj.(bur. a ieşi din docuri (despre o nava) undue adj.(bur.profit nedistribuit (acţionarilor. fară lucru 2. în scopul formării defonduri de investiţiî) undivided adj.sold nedebursat undischarged adj. dividende) . în scopul formării defonduri de investiţiî) ~ property . negrevat (de sarcini ipotecare) unendorsed adj. nenominalizat ~ buyer .primă necâştigată (restituită asiguratulni de societatea de asigurări când proprietatea acestuia nu afost ameninţată de risc) uneconomic adj.mărfuri nedeclarate (in vama) unequipped adj. neadaptat ~ port . nedescărcat 2.t. ilegal ~ debt .datorie inexigibilă ~ influence .

calcul uniform al preţului de cost ~ system of accounts .sistem de contabilitate uniform unilateral adj.contract unilateral ~ monopoly . 1. sindicalist unique adj. nefavorabil ~ balance of trade . nedrept.capital în acţiuni neemise unit ^.) contract de navlosire tip ~ costing .muncitori sindicalizaţi ~ shop . neconsolidat ~ debt .monopol unilateral unincorporated adj. unificat bond obligaţiune unificată/ consolidatâ uniform adj. unic feature . ilegal ~ competition . neemis (despre acţiuni.preţ de cost pe unitate / unitar.risc neasigurabil uninsured adj.întreprindere sindicalizată (in care sunt angajaţi muncitori nesindicalizaţi cu condiţia ca ei sâ devină membri ai unui sindicat în termen de 30 de zile de la angajare)'. neasigurabil ~ risk .balanţă comercială pasivă / deficitarâ ~ terms .unitate ~ banking . uniune (profesionaîă) ~ agreement . neconstituit sub forma unei municipalităţi ~ association .asociaţie nonprofit uninsurable adj.practici comerciale neloiale unfavourable adj. neterminat. bmt. 1. contract colectiv unionism s. neexecutat.camet de sindicalist ~ labour .) unexpected adj.condiţii (conîractuale) nefavorabile unfinished adj. nelegalizat.colet fâră valoare declarată union s.t. nevalidat (despre un act etc.particularitate (de fabricaţie) proprie unui anumit model ~ selling proposition . nerealizat (despre un plan etc. necon-stituit sub forma unei corporaţii 2. neprelucrat ~ goods . necinstit. neasigurat ~ parcel . omogen ~ cargo caric / încărcâtură uniform(ă) ~ charter (mar.folosire ilegală a mâinii de lucru ~ trade practices . sindicalism unionist 5'. (SUA) 1. asociaţie 2. sindicat.cheltuieli neprevăzute unfair adj.concurenţă neloială ~ dismissal . neprevăzut ~ costs . uniune.concediere / destituire ilegală ~ labour practice . neaşteptat.) caracteristică unică (trăsături specifice care diferenţiazâ un produs de concurenţâ şi care pot fi transmise consumatorului prin intermediul unui mesaj publicitar simplu) unissued adj. uniform. 1.acţionar al unei societâţi de investitii financiare .semifabricate unfreeze v.acord pentru tarife vamale ~ card . a debloca (fondurî) unfunded adj. injust 2. unilateral ~ contract . neloial. preţ de cost mediu ~ -holder .datorie publică neconsolidată unified adj. obligaţiuni) ~ capital .) 1.sistem bancar unitar (in care nu se admit filiale) ~ cost .(com.342 UNE-UNI unexecuted adj.

impozit pe unitate / unitar ~ trust .(mar.dană de descărcare ~ charges cheltuieli de descărcare ~ period .) integralitate / consolidare a proprietăţii (prin eliberarea de servituţi etc. fond mutual ~ type . titluri de valoare) unloaded adj. ilegalitate unlicensed adj.preţ unitar ~ tax .t. a descărca 2.încărcătură pe unitatea de suprafaţâ. a inunda piaţa cu (produse.(dr.unitate de măsură ~ of value .piaţa extrabur-sieră a titlurilor de valoare unload v. nepatentat. nebrevetat ~ premises . nelimitat ~ company .local fară autorizaţie de vânzare a băuturilor alcoolice unlimited adj.răspundere nelimitată ~ securities . într-o perioadâ determinată de timp.greutate specifică / unitară unity s. neipotecat unnavigable adj. nevandabil unmatured adj.societate necotată market piaţă neoficială/ extrabursieră ~ securities . ilicit unlawfulness s. a descărca unlawful adj. neautorizat 2. nelichidat ~ damages .fiscalitate nelimitată unliquidated adj.timp afectat descărcării ~ priority .valoare unitară (coeficient care exprimâ valoarea totalâ a unei anumite producţii comerciale.mostră medie (din diferite unitâţi de marfâ) ~ value . în stare brută.credit nelimitat ~ liability . a vinde m cantităţi mari. unmarketable unmortgaged adj.titluri de valoare necotate (tranzacţionate pe piaţa extrabursieră) ~ tax liability . descărcare ~ agent .t. necotat (la bursă) ~ company .daune/despăgubiri necontractuale (stabilite de instanţă) ~ debt .UNI-UNN 343 ~ load .unitate de cont ~ of measure .normă de descărcare unmanufactured adj.societate de investiţii financiare.) călătorie în balast (la petroliere şi mineraliere) ~ weight greutate descărcată unloading s.unitate de emitere a ordinelor şi de conducere (principiu managerial conform căruia un salariat trebuie să primească indicaţii de la un singur superior) ~ of joint property .prioritate la descărcare ~ rate . nelistat. brut ~ materials . descărcat ~ displacement .societate cu răspundere nelimitată ~ credit . ilegal.agent de descărcare ~ berth . nescadent unmerchantable v.proprietate comună / în comun ~ of possession .unitate de valoare ~ price . nenavigabil . 1.datorie nelichidată unlisted adj.titluri de valoare nelistate (tranzacţionate pe piaţa extrabursieră) ~ securities market .) unlade v.) deplasament al navei goale / fară marfa.materii prime unmarketable adj. greutate a navei goale ~ passage . marfa pachetizată / containerizată ~ of account . neprelucrat. 1. unitate ~ of command and direction . pachet de marfâ. împărţită la volumul acesteid) ~ weight .(mar.

nereglementat. 1. neplasat unpriced adj. mărfuri retumabile (fumizorului). necheltuit unsteadiness s. o datorie etc.mărfuri nevandabile unreceipted adj. necompensat (despre exporturi etc.contract pentm mărfuri neexpediate unskilled adj.344 UNN-UNS unnegotiable adj. neplătit.t.program de lucru la ore nepotrivite (care îl împiedicâ pe muncitor să aibâ o viaţâ socială normală) unsold adj. neprofitabil. instabil. nesistematic ~ risk .titluri de valoare necotate (ţranzacţionate pe piaţa extrabursierâ) unrated adj. neimpus unrealizable adj. netaxat.creditor fără garanţie/ general/chirografar debenture . negarantat.descoperit m cont fărâ garanţie unsettled adj.obligaţiune chirografară ~ loan . neoficial ~ rate of exchange . (mar. nesatisfacut. nesoluţionat 2.neachitat. investitie necorespunzătoare unsystematic adj. neplătit. nesubscris (despre capital) unsubsidized adj. neonorat 3. neproductiv ~ capital . nerealizabil ~ capital .) unsubscribed adj.risc nesistematic (riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.împrumut negarantat / descoperit ~ note . neachitat unregistered adj. fară garanţie '. nesortat unspent adj. fără preţ. nesocial ~ hours .consum neproductiv ~ labour . fluctuant unship v.) unseaworthiness ^. nenegociabil unoffîcial adj.) neexpediat ~ contract . cauzat de factori caracte- .) stare necorespunzâtoare de navigabilitate unseaworthy adj. neplătit ~ capital .muncitor necalificat unsocial adj. nesubvenţionat unsuitability s.) unrivalled adj. neremunerat unrequited adj. instabilitate (a pieţei etc. fară rival unsaleable v. a descărca (mărfuri) unshipped adj. nevândut s. pl.salarii indirect productive unproductiveness s.notă de debit negarantată ~ overdraft . unmarketable unsatisfîed adj. neînregistrat unremunerated adj.capital nerealizabil/nelichid ~ goods .mână de lucru neproductivă ~ wages . neonorat (despre o cerere. neproductivitate unprofitable adj. neachitat. necotat (la bursa) ~ securities . necalificat ~ work . a debarca (pasageri).capital neproductiv / mort ~ consumption .muncă necalificată ~ worker . nerentabil unqualified adj. (mar.creditor . necalificat unquoted adj. luat pe credit unplaced adj. (mar. solduri unsorted adj. neevaluat. neevaluat unproductive adj.grevă neautorizatâ unpaid adj.) în stare necorespunzătoare de navigabilitate unsecured adj. nevândut.curs neoficial de schimb ~ strike .capital nevărsat ~ -for .

ridicare. potrivit practicii uzuale upstream adj. în amonte ~ subsidies .) capacitate utilă/ netă de încărcare ~ dispatch . a actualiza upkeep s. de ocazie ~ stamp . util. a fi introdus to fall out of ~ . folosit. şi care poatefi eliminat prin pâstrarea acţiunilor companiei într-un portofoliu diversificat) untaxable adj. sus adj. uzanţă {comerciala) usance s. de urcare ~ tendency / trend . ridicat.t. negarantat. mărire (a preţnrilor) ~ -market . fară garanţie up adv. uzanţă (stabilirea termenelor de plată pentru cambii ce trebuie achitate într-o ţară străină. 1.acţiuni fâră valoare nominală unvouched adj. utilizare. neevaluat ~ policy . în creştere (despre preţurî) s. uzat. cheltuieli de întreţinere ~ expenses . 1. folos v.în creştere (despre un magazin cu tendinţâ de vânzare a mărfurilor scumpe şi calitativ superioare) ~ -price clause . folosire 2.cheltuieli de întreţinere upset v. uzual. negarantat unwarranted adj.(SUA) preţ iniţial / de strigare [la licitaţie) upward adj.(SUA) poliţă de asigurare indirectă / contra pierderii profitului ~ factor .sarcinâ / greutate utilă .a se scumpi to send ~ prices .abuz de putere ~ tare .t.factor de utilizare ~ of undue authority . tendinţă de creştere (economica) upturn s.celeritate uzuală ~ life . folosire 2. actualizat to go ~ in price . epuizat 2.(mar. 1. v.a ieşi din uz used adj.. mărire (a preţnrilor etc. neimpozabil unvalued adj.clauza creşterii preţurilor ~ -to-date . a folosi 2.a intra în uz. crescut.a fi ieşit din uz to come into ~ . utilizare.modem.cambie la termen conform uzanţei use s.a fi folosit to be out of ~ . folosire 2. a (se) răstuma ~ price .poliţă de asigurare neevaluatâ (care nu specifică valoarea interesului asigurat) uptrend s. utilizare. ascendent. a epuiza ~ and occupancy policy .durată de exploatare / funcţionare / utilizare ~ load . utilizat.) ~ shares .timbru ştampilat / obliterat useful adj. care urmează. următor.t. uz. net ~ capacity .tendinţă ascendentă / de urcare usage s. a modemiza. consumat. întreţinere 2.UNS-USE 345 ristici acesteia.subvenţii în amonte (subvenţii acordate furnizorului de materie primă pentru un produs) upswing v. 1. vechi.a provoca o creştere a preţurilor upcoming adj. anticipat (despre câştiguri la bursă) update v. 1.tară conform uzanţei to be in ~ .capacitate utilă ~ deadweight . upturn comerciale) ~ bill . a utiliza.i. (up) a consuma (complet). utilitate. creştere. 1.

furgonetă. (dr. unealtă utilitarianism s. cămătărie ~ laws .) maximă bună-credinţă (pbligaţia persoanei care încheie o asigurare de a oferi asigurătorului toate informaţiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) utter v.346 ~ weight . cămătăresc usury s.dobândă uzurară to lend upon ~ . utilizator. 1. 1. serviciu public.) uzufructuar 3. utilitar ~ car/vehicle . maxim ~ good faith . documente false) .greutate uzuală a tarei ~ terms .. (dr. cămătar usurious adj. a pune în circulaţie (bani falşi.. folos 2. camătă 2.) drept de uzufruct ~ -friendly .legi împotriva cametei ~ rate . instrument. gospodărie comunală / municipală 3. autoutilitară ~ magnate . uzual ~ dispatch .a împrumuta cu camătă USE-UTT to practise ~ .bine proiectat / conceput (despre un produs) usual adj.celeritate uzuală ~ tare .t. s. utilitate.a face cămătărie utensil s. utilitarism utility s. ustensilă. (dr.drept de uzufruct usurer s. beneficiar.) uzufructuar ~ right . acţiuni ale societăţilor de servicii publice adj.condiţii (contractuale) uzuale usufruct 5. pl. 1.(SUA) mare comerciant. (dr. dr.deşeuri refolosibile utmost adj.greutate utilă user s. consumator 2. capital investit într-o societate de servicii publice ~ refuse / waste .) uzufruct usufructuary adj.(asig.

deviz v.expertiză de evaluare. a-şi da demisia din {serviciu) 3.) ~ contract .rata proprietăţilor neînchiriate (pe piaţa imobiliară). vacant. valabil. întemeiat (despre obiecţii. a valida. tarif3. pl.(dr. anulabil (despre un contract) 2. persoană care face un deviz value s. cost.t. estimare.şi nu ca rezultat al cereri şi oferteî) valorize v. a evalua. a subvenţiona (preţurile prin intervenţia statului) valuable adj. concediu allowance . a estima. 1.) valorizare (menţinere a preţurilor prin subvenţii de stat). rata camerelor libere (intr-un hotel) vacant adj. reclamaţii etc. a estima.) luare în posesie (a unei proprietăţi neocupate) ~ succession . a preţui valuation s. în vigoare 2.t. de valoare s. (fin. stabilire a preţurilor în mod arbitrar (. evaluator. obiecte valoroase / de valoare ~ consideration . demisionar vacation s.) a anula (un contract) 2. 1.(dr. universitarâ. neocupat ~ possession . 1. preţuire.) clauza evaluării ~ survey . a preţui added valoare adăugată (materialelor prin procesul de producţie sau distribuţie) ~ -added tax taxa pe valoarea adâugată ~ analysis . vacanţă {şcolarâ. a evacua (un spaţiu) vacating adj.) lanţul valorii (totalitatea activităţilor interdepen-dente desfăşurate într-o corporaţie) ~ day of receipt valoare în ziua primirii ~ engineering .(man. taxare forestieră valuator s. 1. valabilitate valorization s. judiciară).) titlu oneros ~ goods . (dr. a unui post) 1. a legaliza validity s.t. eliberare {a unui spaţiu.optimizare a valorii {studierea fiecărei etape din fabricarea unui produs în scopul reducerii costurilor de producţie fârâ a afecta calitatea acestuia) . valoros. disponibil (despre un spaţiu) vacate v.plată a concediului ~ shut-down închidere (a firmeî} pe perioada concediilor valid adj.asig. valoare estimată ~ charges .v vacancy s.(.contract în vigoare validate v. liber.cheltuieli de evaluare ~ clause .t. validitate. preţ. preţuire. preţuitor. evaluare. evaluare. loc vacant ~ rate . motivat.) moştenire vacantă vacatable adj. valid. valoare 2.t.indemnizaţie de concediu ~ pay . post vacant.mărfuri de valoare valuate v.(dr. a evalua.analiza / tehnologia valorii (analiza componentelor şi a operaţiilor pentru obţinerea unui produs în vederea realizării aceleiaşi calităţi la un cost mai redus) ~ chain .

navă portcontainere variable adj.buget variabil ~ capital .valoare a banilor.valoare compensată ~ in account . preţuitor. zarzavat . legumă.valoare practică (a unui produs raportată la utilitatea sa pentru om) ~ judgement .participaţie la o societate în activitate / producţie ~ work done . furgon. variabil ~ budget . pivniţă ~ cash . furgonetă.scrisoare de valoare ~ of money . taxator van s. asortiment ~ of patterns . a (se) schimba 2.analiză dispersională/de variantă (analiza diferenţelor dintre costurile şi veniturile alocate şi cele actuale) • variation s.valoare de schimb (a unei mărfi exprimată prin pret) ~ in use . varianţă ~ analysis .t.capital variabil ~ cost .asortiment de eşantionare ~ reduction . lipsă de valoare valuer s.(asig.valoare fumizată ~ given clause .valoare primită (formulâ pe o cambie) ~ to a going business . putere de cumpărare ~ received . calculator.. a transporta (mărfuri) în furgoane sau vagoane ~ shop / store . divers.) stabilire a preţului de cost variabil / marginal ~ levy .a fi avantajos / ieftin to be of ~ .condiţii (contractuale) variabile vault s. diversitate 2. modificare (a preţurilor) variational adj.a compensa valoarea valued adj.348 VAL-VEG ~ given . camion 2.taxă (vamală) variabilă (pentru produsele de import) ~ rate mortgage . mar. divers s. 1. preţuit ~ policy . varietate. supus variaţiilor variety s. estimat.i. trezorerie 2. diferit vary v. variaţie.cost variabil/direct ~ costing .valoare de rentabilitate ~ in exchange . 1.opinie profesionalâ/a unui specialist ~ letter . evaluat. variat.expertiză a unei lucrări to be good ~ .magazin general. variaţie. 1. vagon de marfă (acoperit) v. a (se) diversifica (despre ofertă) varying adj.mărfuri de valoare ~ here and there . cameră de valori / tezaur {într-o bancâ). care variază 2.) poliţă evaluată (care specifică valoarea interesului asigurat) valueless adj. seif3. evaluator. magazin de mărfuri ieftine various adj.rezerve în numerar vegetable adj.valoare în cont ~ in earning power .t. a varia. v.a-şi valorifica banii to make good the ~ of . 1. variabil. casă de bani. vegetal s. 1. fară valoare valuelessness s. a (se) modifica. variat.a avea valoare ~ ship .(SUA) ipotecă cu dobândă variabilă variance s.(cont.clauza valorii fumizate ~ goods . modificare ~ terms .reducere a gamei de produse (fabricate sau comercializate) to get ~ for one's money .

) cumpărător vender v.parc de vehicule vehicular adj.(dr. afacere comportând multe riscuri. referitor la vehicule velocity s.acte ale navei (de registru şi de companie) ~ stowage list . vertical ~ amalgamation/merger . a vinde.i.t„ v. legitim. a face investitii to ~ property in smb.a învesti pe cineva într-o funcţie vested adj.contract verbal ~ offer . navă. plasat {despre un capital) 2.) a învesti. speculaţie 3. acţiune (comercialâ} 2. ambarcaţiune ~ bond . 1.combinare/integrare verticală (integrarea producfiei cu sursele de aprovizionare şi cupieţele de desfacere) ~ expansion expansiune verticală (creşterea producţiei agricole prin îmbunătăţîrea productivităţii terenului cultivat existenf) ~ restrictions . mijloc de transport ~ ferry .viteză de circulaţie (a banilor în economie) vend v.VEG-VIA 349 ~ garden . vandabilitate vendible adj. întemeiat ~ interest . .i.) vendor s.grădină de zarzavat ~ oil .a pune pe cineva în posesie to ~ smb. obiect al afacerii / speculaţiei v.t.feribot de automobile ~ fleet . (SUA) licitaţie ~ master . 1.persoană care conduce o licitaţie venture s.trust vertical vessel s.tonaj al navei (in tone-registru) vest v. (dr.ulei vegetal vehicle s. vehicul. with a function . (dr. de vânzare ~ machine .ipotecă maritimă/pe navă ~ policy .grup de interese (economice) via prep. 1.titlu / drept de proprietate ~ interests . viteză ~ of circulation .ofertă verbală vertical adj. prin s. a-şi plasa banii. a plasa.tonă-registru ~ tonnage . a oferi spre vânzare (lucruri de micâ valoare) vendee s.clasificare a navei ~ 's documents / papers . a risca ~ capital .) drept de retenţie al vânzătorului (până când cumpârătorul achitâ integral preţul proprietăţii) ~ s' shares . (dr. 1.acord verbal ~ contract .fuziune verticală (achiziţia unei finne de către unul dintre furnizori sau clienţî) ~ combination/integration .acţiuni ale vânzătorilor (pferite în loc de bani vânzâtorilor unei societăţi.vendor vendibility s. exemplar (al unei cambii) . vandabil vending adj. vehicular. a investi v. investit.capital de risc verbal adj. a ziarelor etc.restricţii verticale (impuse vânzătorului sau cumpârâ-torului unui articol) ~ trust . iniţial fondatorii ei) vendue s.cargoplan.poliţă (de asigurare) a navei ~ rating . a împutemici (cu drepturi) 2.t.automat (pentru vânzarea băuîurilor râcoritoare.) a vinde 2. verbal ~ agreement . legal. plan de încărcare ~ ton . via. vânzător ~ 's lien .

meserie.) viciu propriu/inerent (unei mărfî) vice.) nul.indemnizaţie de alimente / hrană.vicepreşedinte (al unui comitet etc. cotă / raţie de alimente ~ bill . vinicultură viniculturist s. viză v.viticultură ~ grower . (dr. schimbător. 1.viticultor vineyard s.autoritate delegatâ ~ liability . recoltă. cules al viilor 2. a viza {un paşaport) visible adj.viceconsul ~ -president . volum ~ business comert en gros ~ calculation .t. comerciant de vinuri vintnery s. birt vindictive adj. reziliabilitate voidance s. delegat.an cu vin de calitate vintner s. anulare.(asig. 1. carierâ vocational s.readaptare profesio-nală ~ training .vin de calitate ~ year .exporturi vizibile (exportul de mărfurî) imports ~ importuri vizibile (importul de mărfurî} ~ reserve .(dr. fară efect. vin de calitate ~ wine .despăgubiri cu titlu de penalizare vine s. provizii v. profesional ~ counselling .(mar. vizibil ~ balance . producţie vinicolă (a unui an) 3.balanţă vizibilă (care include exporturile şi importurile vizibile) ~ exports . defect. podgorean 2. 1.} rezervă vizibilă {menţionatâ în bilanţul contabîl) vocation s.contract reziliat voidable adj. viticultor vintage s.bufet.) obligaţie cedată unui delegat / mandatar vice s.) a anula.) ~ -consul . reziliere voidness s.vicepreşedinte victual s.clauză nulă ~ contract . vinicol viniculture s. 1.350 VIC-VOL vicarious adj.calculare a tonajului ~ capacity . 1. vie. lovit de nulitate v.) nulitate. cârciumar victualling s. viciu ~ propre . instabil (despre piaţa bursieră) volume s. (dr. facut pentru altul / în locul altuia ~ authority .(cont.capacitate de transport a mârfurilor de volum .pref. a aproviziona cu alimente victualler s. viţă de vie ' ~ culture / growing . a rezilia (un contract) ~ clause .t.îndrumare profesională ~ education / teaching învăţământ profesional ~ rehabilitation . vice ~ -chairman . liber (despre un post) 2. fumizor de alimente 2. alimente. aprovizionare cu alimente ~ allowance . vacant. profesie. de penalizare ~ damages .t.formare profesională void adj. reziliabil voidableness •s'. comert cu vinuri visa s. mandatar 2. prin delegat / mandatar. podgorie vinicultural adj. anulabil. anulabilitate. pl.) permis de aprovizionare (fâră plata taxelor vamale) ~ house . (dr. nevalabilitate volatile adj.

votare. a vota to take the ~ .(dr.t. (in) a alege (într-un posî) 4. (dr.acţiune cu drept de vot voucher s. (down) a respinge (o moţiune) 3.contract de angajare pentru un voiaj voyageable adj.cont vostro (conturile băncilor .contract de navlosire pe voiaj ~ freight .vot secret ~ ofcensure . voluntar.navlu pe voiaj ~ insurance .registru de voiaje ~ charter party . facultativ 4.) eşuare voluntară (pentru salvare) aproba (un bugef) 2. a vota.(dr.a adopta o moţiune to cast one's ~ . bon. practicabil.asigurare pe voiaj ~ policy .insurance . care nu participă la vot.buletin de vot ~ power / right .diagramă volumetrică de activitate (pe o anumită perioadă) ~ discount . susţinut prin contribuţii voluntare 3.acţiune fâră drept de vot voter s. fară drept de vot ~ share . navigabil . act / document justificativ. 1.şomaj voluntar ~ waste . vot. votare.i. scrutin 2.distrugere intenţionată (pentru încasarea asigurării) 'vostropron. chitanţă.moţiune de neîncredere to carry a ~ . a călători (pe mare) ~ book . moţiune. recipisâ ~ for receipt . votant voting adj. piesă contabilă 2. voiaj (pe mare) v.rabat de cantitate ~ index .a proceda la vot voteless adj. din proprie iniţiativă 2. 1.) voluntar.volum al schimburilor comerciale voluntary adj. mar.) transmitere / cesiune voluntară / cu titlu gratuit ~ exports restraints .chitanţă de primire ~ system .) poliţă de asigurare pe voiaj ~ -to-voyage contract .organizaţie finanţată prin contribuţii benevole (ale membrilor ei) ~ sale .drept de vot ~ share .) executare voluntară ~ organization . (into) a alege ca (preşedinte) 5.i.VOL-VOY 351 ~ chart . călătorie. (through) a aproba prin vot v.indice de cantitate ~ of trade .vot de blam ~ of confîdence .economie voluntară .moţiune de încredere ~ of no-confidence .(asig. scrutin. 1. votant. care are drept de vot s. vostro ~ account . 1.a-şi da votul.lanţ / asociaţie voluntar(ă) (de detailişti care au convenit să cumpere de la un singur angrosist. a vota ~ by ballot .stranding .sistem de actejustificative voyage s.(mar. rezoluţie v. benevol. 1.vânzare voluntară ~ saving .limitare voluntară a exporturilor (dintr-un anumit sector) . intenţionat ~ chains / groups . în schimbul unor facilităţi şi avantaje) ~ consequence / conveyance / disposition . participare la vot ~ unemployment . vot 2. a ~ paper .asigurare facultativă ~ liquidation / winding-up .corespondent deschise la o bancă datâ) vote s.

t. transport. documente) waiting s.a adopta o atitudine de expectativă waiter s.nivel minim al salariilor ~ freeze .limitare / restricţie salarială ~ scale .coeficienţi de salarizare ~ restraint .uzină de vagoane wag(g)onage s.cost al mâinii de lucru ~ cuts . (.control al salariilor şi al preţurilor ~ assignment .fluctuaţie salarială ~ earner .salariat ~ floor .listâ de aşteptare / solicitanţi ~ room . 1.corelare a nivelului de salarizare ~ market .parc de vagoane ~ works .nivel al salariilor ~ level adjustment .rob salariat (cu salariu foarte mic) ~ s and salaries .stat de salarii wager s. aşteptare.t.W wad s. pariu 2.efect asupra salariilor ~ rates . expectativă v.plan / categorii de salarizare ~ slave .i.spirală inflaţionistă / salarii .funcţionar însărcinat cu plata şi evidenţa salariilor ~ s index . chelner. aşteptare.) salariu. căruţă. (bur.) poliţă de onoare / fară obiect asigurat wageworker s. ospătar 2.politică salarială ~ -price spiral . expectativă adj.fond de salarii ~ incentives . obiect pe care se pariază v. car 2. 1. a paria ~ policy . 1. a aştepta ~ -and-see policy .mărire salarială ~ labour . salariat wag(g)on s.preţuri ~ push . autocamion 4.retinere de salariu (în cazul nerambursării unui credit) ~ ceiling .timp de aşteptare (pentru operarea navei) ..salarii (ale muncitorilor) şi lefiiri (ale funcţionarilor) ~ s clerk . (SUA) teanc {de bancnote) wage s.t. cărăuşie 2.şipl.politică (comerciala) de expectativă to ~ and see . 1.indice al salariilor ~ s sheet . vagon de marfa 3. muncitor.reduceri salariale ~ determination . a paria pe v.determinare a salariilor ~ differential .stimulente salariale ~ increase .ajustare a salariilor ~ and price control .negocieri salariale ~ policy . remorcă basculantă ~ park / yard .salariu diferential ~ drift . leafa. de aşteptare ~ list .muncă salariată ~ level .) comisionar (persoană care transmite mesaje.(asig. chenzină ~ adjustment .cameră de aşteptare ~ time .(SUA) piaţa salariilor ~ negotiations . v. vagonaj wait s.îngheţare a salariilor ~ fund .plafon aî salariilor ~ claims .revendicări salariale ~ costs .

asigurare a mărfurilor depozitate ~ keeper . necesitate. perete ~ advertising . (com.) lipsă de titlu de proprietate to be in ~ . a duce lipsă de ~ of balance . ritm lent / scăzut (al producţiei) 3.suprafaţă utilă a depozitului ~ insurance . carieră. mărfuri warehouse s.WAI-WAR waive v.permis (yamal) de eliberare a mârfîi din depozit .) cerere v.cheltuieli de depozitare ~ company . a înmagazina ~ bond . a fi lipsit de mijloace 2. a reclama. a dori. drum 2. branşă v.asigurare împotriva riscurilor de război ware s. magazin mare v. a duce lipsă.platformă de depozitare ~ -to-warehouse clause .renunţare la prime (de asigurare) walk s. a amâna waiver s.dezechilibru ~ of goods . a câuta 2. pl.declaraţie (yamală) de mărfuri depozitate floorage .permis (vamal) de scoatere a mărfîi din depozit ~ loan . nevoie.împrumut garantat cu un stoc ~ storage area . o pretenţie etc. domeniu. lipsâ. rond. magazie 2. articole. cărţi de credit etc. (in cuvinte compuse) articole.$•. a depozita. profesie walkout s. (out) a face grevă ~ of life . o pretenţie etc.act de garanţie de depozitare ~ charges .poziţie socială. lipsă.) clauza războiului ~ contraband .) 2. zid.) a renunţa la (un drept.t. a necesita. 1.despăgubiri de război ~ risk insurance .recipisă warant ~ withdrawal permit .. (dr. a antrepozita.(a?r.publicitate murală (pe faţada clâdirilor) wallet . 1. (dr.) want s.împrumut asupra mărfurilor depozitate ~ receipt .lipsă de mărfuri ~ of title .a fî strâmtorat wantage s.recipisă de depozitare ~ receipt loan . necesar. ieşire. insuficienţă 2. grevă wall s.) renunţare la (un drept.asigurare "de la depozit la depozit" ~ warrant .'. 1. produse 2.contrabandă de război ~ debts .datorii de râzboi ~ economy . 1. fabricate.(asig. a cere v. 1.t.magaziner ~ keeper's certifîcate / receipt -recipisă de depozitare ~ keeper's order / release . (for) a-i lipsi. cerere war s. antrepozit. depozit de mărfuri sau materiale. portofel (pentru bancnote. 1. mar. tur. 1. sferă.(asig. declaraţie de renunţare ~ clause .) clauză de renunţare ~ of demand. război ~ clause . notice and protest renunţare la dreptul de a protesta o cambie ~ of premium .clauza "de la depozit la depozit" ~ -to-warehouse insurance . a vrea.)'.î.societate de depozite de mărfuri ~ entry .economie de război ~ loan .împrumut de război ~ reparations . mar. a avea nevoie de. i.

rebutat. (bur. a garanta. 1.î. spălat. permis ~ clause .garanţie de calitate ~ of seaworthiness . inutil wasting adj. ~ for payment ordonanţă de plată ~ of attachment . scurgere (a unui lichid).tonaj pierdut / mort ~ utilization .probă de recepţie wash s. uzură 4. moloz. girant warranty s. garant.(bur.) a cita. luat ~ overboard . warning s. a preveni.t. teren abandonat.cheltuieli de depozitare ~ entry . necultivat (despre terenurî) 3. a risipi (bani. cheltuitor. clauză (contractuală) 3. strica.recuperare / valorificare a deşeurilor ~ space / stowage . 1. 1. cu durată limitată (de exploatare) . warrantor warrantor s. chitanţă warrant s. risipă.(mar. (cow. (out) a concedia 1. maga-ziner warehousing s. comerciant angro-sist 2. depozitare. a spăla. somaţie de procură. a gira 1. de aruncat v. a deteriora ~ area . a pierde.spaţiu de descărcare ~ dump . proprietar de depozit 3. 2. uzat. rebut(uri). dărâmături 6. a înştiinţa 3. magazinaj 2.utilizare a deşeurilor ~ waters .sistem de depozitare warn v. pierdere (a greutăţiî) prin uscare 2.mandat. a lua (despre valuri) ~ sale . pământ necultivat 5. de rebut 2.t.ape reziduale / uzate wasteful adj. garanţie. procură ~ of quality . rebut. antrepozitare. preaviz. (dr. certificat. a distruge.) garanţie de navigabilitate ~ test . 4. autorizaţie. concediere mandat. chezăşie.354 WAR-WAS warehouseman s. pierdere.declaraţie de depozitare ~ system .) smuls / luat de valuri (de pe punte) wastage s. cauţiune v. nefolosit 4. uzare. deşeu(ri) 3. deşeu 3. smuls.) garanţie scrisă 2. 1. girant warrantee s.t. pustiu. a împutemici 2.teren necultivat ~ paper . a smulge. avertisment mandat 2. maculatură 4. gol.sechestru ~ of attorney procură ~ weight . timp etc. 1. garanţie. prevenire.greutate consemnată în warant ~ writer .haldă ~ land . a autoriza. a avertiza 2. 1. pierdere.(mar.) (SUA) vânzare sau cumpărare fictivă (pentru a crea impresia că anumite acţiuni sunt foarte căutate) washed adj. risipitor. recipisă warant 3.clauză de garanţie ~ of attorney . 1. 1. persoană care primeşte o garanţie sau o împutemicire warranter v.spatiu nefolosit / pierdut (prin stivuire necorespunzâ-toare) ~ tonnage . a notifica 4. spălat.} pre-luare a controlului asupra unei societăţi (prin acumularea treptatâ a acţiunilor de la micii acţionari) ~ charges . pierdere de fortă de muncă (din cauza angajaţilor care demisionează din motive'personale) waste s.maculatură pipe conductă de ape reziduale/uzate ~ products .) 2.garant. avertizare.rebuturi. risipă 2. produse rebutate ~ recovery . 1. haldă de steril adj. spălare v.

transport pe apă 2. avere 2.rezistenţă la uzură weather s.i. avut.durată de uzură wearing adj.îmbrăcăminte. (şi pl. transportat pe apă (despre mârfuri) watering adj. (cont. 1. furtună ~ base / station . abundenţă. slab (despre piaţă etc. cariere etc.indice de uzură ~ life .i.t„ v. 1. care se epuizeazâ în timp) water s. bogăţie. apă 2.. care se uzează s.drum / rută pe apă ~ -supply engineering .buletin meteorologic. 1. uzare.hidrocentrală -power resources resurse hidroenergetice ~ -retaining .clasele bogate / avute ~ tax . vreme rea.navă.) navlu waterborne adj. 1.uzură.) mare. 1. hidraulic v.institut sau serviciu meteorologic ~ forecast / report . a emite acţiuni fictive/diluate (prin supraevaluarea activelor) ~ bailage .limită de uzură ~ parts . îmbrăcăminte. diluat ~ stock .i. scăzut (despre preţuri etc. watt ~ consumption . sistem de alimentare cu apă watt 5-. 1.staţie meteorologică ~ -beaten .wattormetru waybill s. fin.transport pe căi de apă interioare waterworks s.hidrofil (despre mărfurî) ~ route .active epuizabile / cu durată limitată de exploatare (mine.wattoră ~ -hour meter .impozit pe avere wealthy adj. hidrotehnic.) 2. (şi pl. mijloace plutitoare ~ haul .acţiuni fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) waterway s. reţinut / împiedicat de vreme rea (despre avioane sau nave) ~ bureau .) wealth s. ape 4.) amortizare ~ index . l. purtat (al îmbrăcâminteî) 2.transport pe apă ~ craft . de purtat 2. confecţii v. acţiuni fictive/diluate (emise prin supraevaluarea acîivelor) adj. instalaţii hidraulice. vreme. uzură 2.retea de alimentare cu apă waterage s. prognoza timpului .consum de waţi ~ -hour . borderou de expediţie.hidrotehnică ~ -supply network / system . (mar.) weaken v. bogat. drept de trecere (pe o proprietate) weak adj. confecţii ~ limit . 1. uzură ~ apparel . 1. stare atmosferică 2.) apă minerală 3. cărăuşie ~ -power plant . scrisoare de trăsură. uzină de apă 2. pasă de navigaţie ~ traffîc .transport pe apă. fraht wayleave s. 1. prosper wear s.piese supuse uzurii ~ quality .taxe portuare ~ carriage / transport . pl. ambarcaţie. a scădea (despre preţuri etc. a se uza ~ and tear . purtare. de apă 2. cale / canal navigabil (ă).WAS-WEA 355 ~ assets . timp. belşug ~ -owning classes .avariat de condiţii atmosferice nefavorabile (despre mârfuri) ~ -bound -.

a estima.fractiune de greutate ~ holder . 1.pierdere de greutate ~ note . valoare şi conţinut necunoscute (menţiune într-un conosament) weighting s. (out) a cântări. 1. a împărti.(mar. săptămânal. ponderare 2. săptămână weekday s.rabat la greutate ~ by volume .dozare în greutate ~ fraction . ponderat 2. a evalua. cantaragiu weighing s.cântar.t. a distribui (după cântârire) v.greutate netaxată ~ allowance . hebdomadar (despre publicaţiî) adv.(mar.capacitate de încărcare (a navei) ~ certificate . zi de lucru. a încărca ~ account .corecţie a pescajului ~ empty . sfârşit de săptâmână v.indicator de greutate ~ loss . greutate.(mar. a îngreuna.asigurare pentru vreme rea ~ permitting .) greutate. week-end. a petrece week-end-ul ~ ticket . zi din săptămână (fâră sâmbdta şi duminică) weekdays adv. hebdomadar ~ payment .taxă de cântărire ~ lever / machine .braţ pentru greutăţi (la cântar) weigher s.i. a cântări 2.greutate volumetrică ~ cargo / goods . 1.buletin / notă de încârcare ~ of displacement . client de sfârşit de săptămână (la hotel) weekly adj.i. basculă weight s. a aprecia (consecinţele etc. încărcătură. revistă săptămânalâ. sarcină v. greutate (de metal pentru măsurarea ~ indicator .plată săptămânală ~ wages . cântărire ~ charges ./) bilet de week-end (yalabil numai în aceastâ perioada) weekender s.) clauza timpului nefavorabil ~ service .) tonă lungă / engleză ~ .greutate proprie / fărâ încărcătură ~ equalizer . încârcat . 1. greutate {la cântar) 1.factor de pondere ~ feed .repartizare a greutăţii ~ draft/draught .t. săptămânal.ştampilă "cântărit" ~ ton .împmmut pe şapte zile ~ magazine . îngreunat. turist de sfârşit de săptămână. săptămânal s.356 WEA-WEI ~ insurance .revistă săptămânală. a pondera 2.fişă de greutate ~ stamp .specificaţie de greutate (m documentele de transport) ~ allowed free .(mar. 1.marfa grea ~ carrying capacity .(c.) deplasament brut / total ~ percent .contragreutate ~ factor .serviciu meteorologic ~ working day . value and content unknown (mar.) 3.greutâţi pentm cântărit ~ slip .salariu săptămânal weigh v. potenţial (al pieţeî) 3. spor de salariu weighted adj. zi lucrătoare. în zilele lucrătoare weekend s.zi lucrătoare "dacă vremea permite" week s.procent în / de greutate ~ set .certifîcat de cântărire ~ distribution . compensatie. a cântări greutăţiî) 3.) "dacă vremea permite" (condiţie de operare a navei) ~ permitting clause . hebdomadar ~ fixture loan / money .

cu multă practică ~ -stowed . bunăstare. mijloace necesare.oportun wet adj. a stropi.solid ~ -experienced .t. proprietar / antreprenor de chei ~ 's receipt / warrant recipisă de depozitare pe chei wheat s.indici ponderaţi welfare s.WEI-WHI 357 ~ average .gulerele albe (clasa de mijloc) ~ goods . cheiaj 2.bunăstare ~ -conditioned .renumit. hidrofil 3. 1.echilibrat ~ -being .bine condus (despre o flrma) ~ -equipped . asigurări sociale ~ economics . chei costier. pânzeturi.(SUA) bursa grâului wherewithal s. 1. umed 2. înstărit ~ -paid .informat. grâu ~ pit . wey (unitate de măsură pentru capacitate) whale s. a umezi 2. chei fluvial. banii necesari whiteac?/. documentat ~ "known . a descărca sau a depozita (mârfuri) pe chei ' demurrage locaţie pentm mărfurile depuse pe chei ~ dues .) ~ -conducted .experimentat ~ -informed .alb ~ coal .pescuit / vânătoare de balene ~ -oil factory-vessel . balenieră whaling s. bine ~ -balanced . vestit ~ -made . asistenţă socială.energie hidroelectricâ ~ -collar workers . cheiaj wharfage s. 1.taxe de chei. debarcader. 1.legislaţia asigurărilor sociale ~ state .bine lucrat ~ -maintained .bazin portuar de maree (cu porţi care menţin acelaşi nivel al apeî) ~ goods . albituri . platformă de descărcare v.asistent social welfarism s. ansamblu de măsuri şi politici care caracterizează sistemul de asistenţă socială well adv.fond de asigurări sociale ~ legislation .bine plătit / retribuit ~ -practised .medie ponderată ~ indexes . ud.bine condus / administrat ~ -off / -to-do .aducere a mărfurilor de la vagoane lângă navă whariinger s. administrator de chei 2. depozitare (a mărfurilor) pe chei and porterage . balenă ~ fîshery .bine stivuit ~ -timed . prosperitate 2. taxă de chei.experimentat.avut.bine dotat sau aprovizionat ~ -establish . lichid v.ferm.navă-uzină de prelucrat untura de balenă whaleboat s.asistenţă socială ~ worker . stabil (despre preţurî) ~ -managed .ţară cu sistem de asistenţă socială ~ work .economia bunâstârii ~ fund . a uda.t.mărfuri lichide wey 5. pescuit / vânătoare de balene wharf s.în bună stare (despre mărfuri etc. 1.aparatură electrocasnică. a iriga ~ dock .

produs petrolier alb ~ paper .normă întreagă ~ timer . 1. total.i. 1. întreprindere riscantă 2.bănci mari (care acordâ împrumuturi comerciale şi industriale) ~ cargo charter .foraj de prospecţiune ~ strike . afaceri riscante.) curs cu fluctuaţie mare (fntre oferta de vânzare şi cea de cumpărare) ~ trade connections . mare. lichidare ~ by the court . totalitate ~ banks .angrosist ~ manufacture .i. testament. profit wind v. 1. efect de comert de prima clasă ~ sale . 1. (through) a reuşi.t. larg. fereastră 2. a-şi atinge scopul s. operaţii ilegale 2.pieţe generale/angro ~ price .profit neaşteptat / neprevăzut winding up s.t. extins. angrosist wide adj.carte albă.lichidare judiciară ~ order . total. câştig. nesigur 2.) navlosire totală / integrală ~ flour .preţ cu ridicata ~ sale . a câştiga v.) executare silită window s. vitrină ~ case . a lărgi.hotărâre judecătorească de lichidare ~ sale . întreg.comert angro to deal ~ .legături comerciale extinse widen v. cu ridicata v. sondă de explorare/fară prospecţiuni prealabile adj. 1.(rfr..decorator de vitrine . a testa.vânzare angro ~ store / warehouse .sondă de explorare wildcatter s. a face prospecţiuni ~ company .t.i. tot. întreg.lapte integral ~ -time work . a lăsa prin testament to make one's ~ .grevă neautorizată (de sindicat) ~ well . fluctuant (despre preţurî) ~ price . moştenire neaşteptată. 1. speculant care face afaceri riscante sau ilegale wildcatting s. a se lărgi. tot. angro. a vinde angro/cu ridicata ~ banking . faină integrală wholesale s.afaceri / tranzacţii bancare de mare avengură (implicând sume mari) ~ dealer / merchant . a se extinde 2. v. câştig neaşteptat / neprevăzut ~ profit .(mar.asigurare pe viaţă ~ milk .t. integral s. vânzare angro/cu ridicata adv„ adj. instabil. riscant. a se amplifica (despre un decalaj) wildcat s..i.(bur. legat v. 1. a extinde (piaţa de desfacere) v.vânzare de albituri/pânză de in whole adj.358 WHI-WIN ~ knight . forare de explorare will s. ghişeu 3.cavaler alb (firmâ care cumpără o companie cu acordul acesteia pentru a împiedica preluarea de către ofirmă nedorită) ~ oil. ilegal v.societate care practică afaceri riscante ~ drilling .fabricaţie în serie ~ markets .vitrină ~ dresser .a-şi face testamentul win v. voinţă 2. a creşte.fâină integrală ~ -life insurance .a face comerţ angro wholesaler s. considerabil 2.angajat cu normă întreagă wholemeal s.t. a prospecta (im teren) v.î.depozit angro ~ trade . (up) a lichida (o societate) windfall s.

ridicare (de restricţiî) ~ notice . falsificare.negustor de vinuri ~ preparation .cereale semănate toamna.) linie de încărcare de iamă ~ resort . a anula (o comandă. (off. material lemnos adj. lemnos 2.cramă ~ vinegar -'oţet de vin winegrower s. 1. iamă adj.(com. viticultor winegrowing s. regiune împădurită 2.(asig.degustător de vinuri. mărfuri etc. 1. livrarea etc. producere a vinului ~ vault . de iamă v.) 2. chelar. reţinere. fară ~ benefit of salvage .persoană care se uită la vitrine (fâră intenţia de a cumpăra) wine 5.vinificaţie.(mar. 1. animale) pe timp de iamă ~ cereals/corn/crop . a aproviziona cu vin ~ cellar . parte de lemn (a unei construcţiî) woodworker s.cramă ~ cooper .) withholding •s'.t.) ~ envelope . forestier ~ goods . anulare (a unei comenzi.grâu de iamă wipe v.(mar. 1.) fâră primă de salvare ~ damage .aviz de retragere de fonduri / depuneri withhold v. care poate fi retras (despre depunerî) withdrawal s. trucare (a situaţiei financiare.arta decorării vitrinelor.fâră plată.industria viticolă ~ merchant . cu titlu gratuit ~ -profîts policy — poliţă de asigurare de viaţă fară beneficii suplimentare ~ recourse . a sista (plata.) fâră angajament (din partea fumizorului de a menţine un anumitpreţ la livrare) ~ further delay . mar. lemn.) fără avarie ~ engagement . obiecte / articole de lemn woodwork s. pădure.staţiune de iamă ~ wheat .(asig. a retrage (depuneri. 1.impozit reţinut la sursă (pentru dobânzi sau dividende plătite unui investitor străin) without prep. tâmplărie.t.(asig.fară recurs/regres (formulâ pe o cambie) wood s.) cu avarie ~ effect from . viticultură winter s.vinificaţie ~ production .t.materiale lemnoase ~ industry .regiune viticolă ~ industry .) pescaj la linia de încărcare de iamă ~ freebord mark / loadline . mârfuri etc.(asig. out) a lichida (o datorie) with prep. a unui credit etc.t. vin v. de pădure. a unui bilanţ etc. un credit etc.) 2.în vigoare de la data ~ particular average .i.) cu avarie particulară withdraw v. pivnicer ~ district . piese / articole de lemn 2.t. dulgher . culturi de toamnă ~ draft/draught . a se retrage withdrawable adj. a şterge 2. 1. sistare ~ tax .).)'. cu ~ average . a îngriji (plante. retragere (de depuneri. mar.WIN-WOO 359 ~ dressing . mar. de lemn.plic cu fereastră ~ shopper .fâră a mai întârzia ~ payment . a ridica (restricţii) v. tâmplar. mar. a reţine.industria lemnului / forestieră woodenware s.

pl. uzinabil 3. a prelucra 2.creşterea oilor ~ hall . pl.cale ferată uzinală workability s. de lână ~ bearer . a îmbunătăţi. capacitate de a fi prelucrat. muncă. a fi corespunzător: a fi realizabil (despre un plan etc. administraţie a uzinei.) wording s. echipă. pl.(conî. a abata (un zăcămânf) 5. de muncă / lucru v.balot de lână ~ sorter . a totaliza (o cifra) ~ growing . personal .postav ~ draper . conducere a lucrărilor ~ s manager .inginer de exploatare ~ s management . a epuiza (un ~ area . lucrător 2.i. 1. de lână s. a pune în mişcare. (out) a rezolva (o problemâ).normă (a unui salariat.sortator de lână ~ staple — piaţă / târg de lână ~ stapler . bursa lânei ~ pack .industria de prelucrare a lemnului ~ machine .permis de muncă (intr-o ţară străina) ~ report . uzină adj. a întocmi (un plan). prelucrat. a merge 3.muncă în acord ~ at time rates . aplicabil. muncitor.360 WOO-WOR woodworking s. a exprima. aplicabilitate 2. efectiv.articole / stofe de lână ~ manufacture . direcţie a şantierului.animal producător de lână ~ clip . încetinire a lucrului cu respectarea normelor (ca metodâ de presiune asupra conduceriî) ~ s engineer . 1. confecţii din lână ~ cloth . a executa lucrări în (o regiune) 4. a exploata. 1. 1.citat textual ~s and figures do not agree cuvintele nu corespund cifrelor (formulâpe un cec etc.dicţionar. piesă. a munci. utilitate. prelucrabil. prelucrare a lemnului adj.) ~ permit . a lucra. produs 3.negustor de lână wool(l)en adj. lână adj. fezabil (despre un plan etc. completare (a unui cec) work s. de prelucrat lemnul ~ industry . a acţiona. zi de lucru / lucrătoare worked adj. cuvânt v.) 1.ciclu de activitate ~ in process/progress .muncă statutară.) active în curs de fabricatie ~ load . fonnulare (a unui contract).recoltă / producţie de lână (pe sezon) zâcămânf) v.schimb/tură de lucru ~ -to-rule . a funcţiona. 1.piaţă pentru lână.direcţie de exploatare.t. exploatabil (despre mine) workday s. uzinabilitate workable adj.muncă cu ziua ~ cycle . (out) a corespunde. exploatat worker s. a unui serviciu etc. lucru. folos 3.raport de activitate ~ shift .director de uzină ~ s railway . a confecţiona.) 4.t.postăvar ~ goods .maşină de prelucrat lemnul wool s. a revizui. glosar ~ -for-word quotation . (out at / to) a se ridica la. 1. activitate 2. a avea de lucru 2. prelucrare 4. a formula ~ book .muncă (plâtitâ) pe unitatea de timp ~ by contract . a manipula 3. a redacta (un document).suprafaţă de lucru ~ at piece rates / by the job .antrepriză ~ by the day . a fabrica. a redacta.industria lânii word s. redactare.

activitate 2.schimb / tură de lucru ~ standard .(cont. atelier.year . atelier de reparaţii 2.preţuri mondiale ~ money .acord de colaborare ~ capacity . mondial. care functionează. execuţie.a valora puţin to be ~ much .materie primă ~ partner .sarcină utilă de lucru ~ material . preţ to be ~ little . secţie (intr-o uzină). activ. 1.mondial. atelier de lucru. 1. grupă.a valora mult . timp de lucru ~ life .comanditat ~ party .(mar. executare workpeople s. muncitor workmanship s. universal. funcţionare. de functionare 3.expozitie universală ~ fair . valoare. exploatare 3. timp de lucru. perioadă de activitate ~ load .ore lucrătoare / de producţie. 1. capacitate de lucru / prelucrare ~ capital . fond de rulment ~ cargo . în funcţiune s.caric / încărcătură de tranzit ~ class . seminar. prelucrare. lucru. universal ~ commerce / trade .săptămână de lucru .WOR 361 ~ director . muncitor.coeficient de exploatare ~ conditions . care costă / are preţul de s. care valorează.) flotă mondială.economie mondială ~ exhibition .zi lucrătoare.târg universal ~ market . 1.condiţii de muncă control . de exploatare. cameră de lucru. atelier. de lucru.piaţă mondială ~ market prices . valorând. abataj ~ account . studio {de teatru} world s.comert mondial -. atelier. laborator workshop s.productivitate a muncii ~ expenses .comisie de lucru ~ population . lucrare minieră.an de producţie workman s.campanie / sezon de lucru ~ service / time . muncitori workroom s.control operativ (decurgând din deţinerea a 51% din acţiunile uneifirme} ~ costs .duratâ de serviciu / exploatare / functionare ~ shift .cheltuieli de exploatare / generale ~ hours . lume adj.costuri de exploatare ~ day . calificare. cerc (de studii. în activitate 2. muncă.durată de fiincţionare / exploatare. ore de producţie director director angajat permanent ~ effîciency .economy . tonaj mondial ~ -wide .populaţie activă ~ season .clasa muncitoare ~ coeffîcient .etalon de lucru / verificare ~ week . în vigoare 4.capacitate utilă.capital de lucru. discuţii) 3.) cont de calculare a profitului brut ~ agreement . abilitate profesională 2.valută intemaţională (yalută forte acceptată în schimburile internaţionale) ~ shipping . activ.şef (membru în consiliul de administraţie) al serviciului de personal ~ participation coparticipare (participare a muncitorilor la beneficii sau la luarea deciziilor în întreprinderea în care lucrează) working adj. râspândit în lumea întreagă worth adj.

a unei cambii) ~ dismissal . a trece (p datorie) la pierderi.) a supraevalua (un activ) v. a înregistra 4. 1.) a anula (o datorie). învelitoare 2. a scrie.362 worthless adj. înscris ~ -down allowance . material de împachetat ~ machine . ordonanţă ~ of attachment . împachetator ~ sheet . amortizare ~ -up .anulare (a unei datoriî).ordin de sechestru ~ of execution . a amortiza 5. (down) (cont. ambalator. (out) a scrie. a nota. a completa (un cec) 3.hârtie de scris / concept ~ set . (dr. notificare de actiune judecătorească write v. lucrat. a scrie.refuz nejustificat de onoare (a unui cec.hârtie de împachetat writ s. (şi ~ up) a împacheta wrapper s.foaie de hârtie de ambalaj wrapping s. împachetare 2. forjat ~ iron .concediere nejustificată/ injustă wrought adj. somaţie.rechizite de birou ~ paper . 1. nedrept. (off) (cont.subevaluare (a unui activ) ~ -off . a completa (un cec). 1.i.citaţie.titlu executoriu ~ of summons .~) reducere (a impozitelor) prin amortizare ~ materials . a redacta 2. nejustificat ~ dishonour . 1.maşină de împachetat ~ paper . 1.fier forjat . fară valoare wrap v.supraevaluare (a unui activ) writing s. fasonat 2. (in) WOR-WRO a se adresa unei firme (pentru o comanda) ~ -down . a întocmi (un raport) 6. înflorat (despre ţesături) 3. document.t.) citaţie. scriere.(conî.gamitură de birou wrongful adj.) a subevalua (un activ). (up) (cont. scris 2.t.

"?.t.s. a multiplica la xerox .x xerography . a xeroxa. xerox v. xerografie xerox .

(c. care se schimbă la intervale mari de timp) ~ pages . pl. depozit.i. magazie 2. a aduce un randa-ment de (atâtea procente) 3.ajustare (a conturilor) la sfârşitul anului (in vederea încheierii bilanţuluî) yearbook s.SUA) produse de culoare galbenă (bunuri de consum mai scumpe. lucrător în staţia de triaj yardmaster s. 1. recoltă v.mărfuri textile cu metraj în bucată ~ line . curte. a livra v. 1.linie de depou ~ locomotive — locomotivă de manevră ~ lumber . staţie de triaj 4. a da.Y Yankees s.end adjustment . yard.indicator / contor de distanţă parcursă în iarzi yardman s.cale ferată uzinală yardage s. parc de vagoane. 1. a produce. pl. linie (riglâ de mâsurâ de un iard) year s. sub pedeapsa rezilierii contractului ~ goods . (/în. anuar yearling adj. 1. a scoate (o recoltă) 2.f. număr sau lungime exprimată în iarzi. an ~ bill . acţiuni ale societăţilor din SUA yard 5'. iard (unitate de măsură pentru lungime) ~ craft .(.obligaţiune cu scadenţa peste unan yearly adj.. şef de triaj / manevră yardstick s. a fi profitabil ~ capacity productivitate .(SUA) certificat de trezorerie cu scadentă la 12 luni ~ .(SUA) contract de muncă prin care muncitoml se obligă sâ nu intre în nici un sindicat. adv. metraj 2. galben ~ -dog contract . obligaţiuni cu scadenţa peste un an {împrumut municipal) ~ bond . grad de valorifîcare.venit anual yellow adj. a aduce profit. şantier naval 3.material lemnos depozitat / uscat (CM umiditate normalâ) ~ repair ship / vessel .t. anual ~ income . rnijloc plutitor portuar ~ goods .) depou.(SUA) ambarcaţie portuară. eficienţă 2. a produce.pagini galbene / naţionale (anuar care cuprinde adresele tuturor instituţiilor şi societâţilor comerciale) yield s. etalon. 1.atelier plutitor de reparaţii ~ track .) randament. de un an s. platâ în acord pe iard de înaintare (in mină) ~ indicator / recorder . cheltuieli de depozitare 3. şef de staţie / gară. produc-tivitate. a da randament 2.

gap .~ curve .randament până la revocare (rata dobânzii obţinute la o obligaţiune dacd este retrasă înainte de maturitate) ~ to maturity .) decalaj de randament (diferenţa dintre randamentul mediu al acţiunilor comune şi cel al titlurilor de valoare deprima clasâ) ~ mix .randament până la maturitate (rata dobânzii obţinute la o obligaţiune dacâ este pâstrată pâna la maturitate) .(bur.ansamblu de elemente care afectează randamentul ~ on investment .randament al investiţiei .to call .curba randamentului (graficul relaţiei dintre randamentele §i maturităţile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) .

a împărti în zone ~ price plan .sum economy .creştere economică zero ~ -rated .sistem zonal de preţuri ~ pricing .economie cu sumă zero (economie în care nu se înregistrează nici o creştere.) sumă nulă (set de tranzacţii în care profiturile câştigătorilor sunt egale cu pierderile necâştigătorilor) z ~ . venitul unei persoane putând sâ crească numai prin scâderea venitului alteia) zonal adj. regiune v. zero ~ -based budgeting . împărtit în zone zonation s. (şi ~ up) a creşte brusc (despre preţuri) . zonă.calculare a bugetului pe bază zero (metodă de alcătuire a bugetului.(fin. a zonifica.zero s. zonare.obligaţiune cu cupon zero ~ economic growth . care pleacă de la premisa unui buget înexistent în anul precedent) ~ coupon bond .t.cu taxă zero (m sistemul TVA) ~ sum .stabilire a unor preţuri diferenţiate pe zone ~ tariff. zonificare zone s.i. zonal.tarif (yamal) zonal zoom v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful