‫‪1‬‬

‫‬
‫‬

‫דברי שלום‬
‫לפרשת תצוה ‪ -‬זכור‬
‫זמני כניסת ויציאת שבת‬
‫לפרשת תצוה‪:‬‬
‫בני ברק‪ :‬הדה"נ‪ 517 :‬צאת השבת‪ .617 :‬לר"ת‪.653 :‬‬

‫יו"ל ע"י מכון והוצאת ספרי‬

‫"נקודות הכסף"‬
‫שע"י מוסדות‬

‫דברי שלום‬

‫ירושלים‪ :‬הדה"נ‪ 502 :‬צאת השבת‪ .615 :‬לר"ת‪656 :‬‬

‫ע"ש רבינו הרש"ש זיע"א‬
‫בראשות הגה"צ רבי יחזקאל בינג שליט"א‬

‫צפון‪ :‬הדה"נ‪ 508 :‬צאת השבת‪ .616 :‬לר"ת‪.654 : :‬‬

‫רחוב מהרש"ל ‪ 11‬בני ברק‪.‬‬
‫טלפון‪03-6196739 :‬‬
‫דוא"ל‪ 5798972@gmail.com :‬‬
‫אתר‪dshalom.org :‬‬

‫דרום‪ :‬הדה"נ‪ 520 :‬צאת השבת‪ .618 :‬לר"ת‪656 :‬‬

‫‪------------------------------------‬‬

‫‬

‫‪-----------------------------------‬‬‫ ‬

‫‬

‫‪2‬‬

‫שיחת מו"ר שליט"א‬
‫לפרשת תצוה‬
‫אור ‬
‫ל ָּמ ֹ‬
‫ּכ ִתית ַ‬
‫ָך ָ‬
‫ַית ז ְ‬
‫ׁש ֶמן ז ִ‬
‫יך ֶ‬
‫א ֶל ָ‬
‫ו ִי ְקחּו ֵ‬
‫י ְׂש ָר ֵאל ְ‬
‫ּבנֵי ִ‬
‫את ְ‬
‫ּת ַצּוֶה ֶ‬
‫ְו ַא ָּתה ְ‬
‫רּת ִמיד‪ :‬‬
‫תנ ָ‬
‫ע ֹל ֹו ֵ‬
‫ְל ַה ֲ‬
‫הנה ידועשנשמותישראלרומזיםלנר‪,‬כד"אנרה'נשמתאדם‪ ,‬ושמןרומזלתורה‬
‫ומצוות ומעש"ט‪ ,‬כמאה"כ בכל יהיו בגדיך לבנים הרומז ללבושי הנשמה שתהיה‬
‫נשמת האדם טהורה וזכה ללא רבב של עבירות ופגמים ומידות רעות‪ ,‬ושמן על‬
‫ראשךלאיחסר‪,‬שהואאורהתורהוהמצוותשיהיובראשושלהאדםושיהיהעסוק‬
‫בכלעתבמוחווליבובתורהומצוותומעש"ט‪ .‬‬
‫וזה שמצווהאותנוהתורההק'שהיאתמידיתכידוע‪,‬ואתהתצוהאתבניישראל‪,‬‬
‫שהשי"תמצווהלבניישראל‪,‬שיקחושמןזיתזךלהעלותנרתמיד‪ ,‬שבכדישתוכל‬
‫נשמת האדם לעלות מעלה מעלה במסילה העולה בית אל כדבעי‪ ,‬והנר שהוא‬
‫הנשמה יעלה וידלק תמיד באור הקדושה והטהרה‪ ,‬לשם כך צריך שהשמן שהוא‬
‫התורהוהמצוותיהיושמןזיתזך‪,‬שכלמגמתהאדםבתורהומצוותומעש"טיהיו‬
‫לשםשמים‪,‬לעשותנחתרוחלהבוראיתברךשמוולאלשםמטרהועניןאחרח"ו‪ .‬‬
‫לטעםכייסודהיהדותהואהאמונההקדושה‪,‬שעלהאדםלהאמיןבאמונהשלימה‬
‫שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה‬
‫ויעשה לכלהמעשים‪,‬ואין דברקטן או גדול נעשה בעולם מבלישהשי"תקבעכך‬
‫ומנהיג כך‪ ,‬ומה שהאדם רואה שיש חכמים ויש טיפשים‪ ,‬ויש עשירים ויש עניים‪,‬‬
‫ויש אנשים בעלי כשרונות א' בענין זה וחיברו בענין אחר הכל הוא בהשגחה‬
‫עליונה מאתו יתברך שמו שמנהיג כל אדם לתיקונו הדרוש לו בעולם‪ ,‬ומה לו‬
‫לאדםלקנאבפלוניאובאלמוני‪ .‬‬
‫למשל ישנם אנשים רבים שמקנאים בעשירים שחפצים להיות כמותם לחיות חיי‬
‫פאר ורווחה שכל מה שחפצים לקנות יוכלו לקנות ושכולם יכבדו אותם כמו‬
‫שמכבדיםאתהעשירים‪ ,‬ולאחושביםלרגעאחדשהעשיריםהםלאמציאותבפני‬
‫עצמה‪,‬אלאהשי"תסיבבזאתכיזהותיקונםשיעזרולאנשיםשאיןלהם‪,‬וגםלהם‬
‫יש בזה נסיונות גדולים מאוד‪ ,‬ולכן האדם צריך לחיות עם אמונה שאם השי"ת‬
‫סיבבשהוא לאיהיעשירזהדווקאלטובתוהנצחיתכימייודעכמההיה נופללו‬
‫היהעשירומייודעלמעןתיקונוהנצחישזההיהמזיקלומאודשהיהנופללגאוה‬
‫ולכלמיניתאוותרח"ל‪,‬וכןהואבכלהענינים‪ .‬‬
‫וע"כ בעתשהאדםחיעםאמונהשלימה אזיהואחושברקמדבראחדכיצדהוא‬
‫יכול לגרום נחת רוח להשי"ת עם הכחותוהכלים שהי"ת חנן אותובעולםבשנים‬
‫שהשי"תנותןלו‪ .‬‬

‫‪3‬‬
‫וזהמהשאמרתלנוהתוה"ק‪,‬ואתהתצוהאתבניישראלויקחואליךשמןשזיתזך‪,‬‬
‫שהתורה והמצוות ומעש"ט שהם השמן להדליק את המנורה שהוא האדם‪ ,‬יוכל‬
‫לפעולאתפעלותובאופןשזהיהיהשמןזיתזך‪,‬שזהיהיהנקיומזוכךלשמויתברך‬
‫ויתעלהבכחהאמונהשאיןלולאדםמאומהמלבדהשי"ת‪ ,‬ואזיוכלהאדםלעלות‬
‫נרתמיד‪,‬שהאיראתנשמתובאורגדולאורתמידילעבודתהשי"ת‪ .‬‬
‫היוםהסתלקמעמנוידידה'וידידכלביתישראלהאדמו"רהגה"קמנדבורנאזיע"א‬
‫שזכיתי להסתופף בצל קודשו כמה שנים‪ ,‬והצדיק הזה היה כל כולו חטיבה אחת‬
‫מסור בלו"נ לכלל ישראל‪ ,‬שעות ע"ג שעות היה יושב בחדרו ומקבל את כלל‬
‫ישראלמכל החוגיםוהעדותלשםשמים‪ ,‬מלבד קדושתו הנשגבהועבודתובקודש‬
‫בתורה ובתפילה באופן מיוחד‪ ,‬ופעם סיפר לי הגדרה מה זה לשם שמים‪ ,‬שהיה‬
‫מדבר עם איזה בחור במשך ב' שנים כל שבוע במשך שעה‪ ,‬ואחר הזמן הזה עבר‬
‫הבחורלמקוםאחר‪,‬ואחרזמןמהבאולשאולאותועלבחורזהולאידעמהושמו‬
‫שלהבחורשמעולםלאשאלאתהבחורלשמו‪.‬שנתייםדיברעםהבחורהזהשעה‬
‫בכל שבוע‪ ,‬ומעולם לא עלה בדעתו לשאול אותו לשמו‪ .‬זה סיפור חזק של לשם‬
‫שמים‪ .‬‬
‫השי"תיזכינולזהאכי"ר‪ .‬‬

‫נצחו אראלים את המצוקים‬
‫ונשבה ארון האלוקים‬

‫‬

‫‬

‫יחדעםכלביתישראלאנומבכיםמרהעלהסתלקותושל ‬
‫כ"קהגה"קאוהבןוליבםשלישראל‪,‬פועלישועותבקרבהארץ ‬

‫אשרכלימיוקירבוחימםלבבםשלישראללאביהםשבשמים ‬

‫כ"קהאדמו"רהגה"ק ‬
‫מנדבורנאזצוק"לזיע"א ‬
‫ידידאמתלישיבתינוהקדושהומנווטדרכה ‬
‫בעלהרחמיםינחםאתביתישראלומשפ'החשובה ‬
‫בנחמתציוןוירושליםולאנוסיףלדאבהעודבביאת ‬
‫גוא"צותחייתהמתיםבב"א‪ .‬‬
‫זכותוהגדולהתגןעלינוועלכללישראל ‬

‫‪4‬‬

‫ספרי חסידות לפרשת תצוה‬
‫שיעור הכנה לתפילה – קודם תפילת יום ש"ק‬
‫‪-----------------------------‬‬

‫ספה"ק זרע קודש‬
‫עלדרךהנ"לשזכו"רגימטריארג"ל‪ .‬‬
‫שמורהעלהכנעהוענוה‪,‬כיעמל"קגימטריאר"םשהואגיאות‪,‬דאדם‬
‫שמתגאה‪,‬הואעלידישהיצרהרע מכניסבקרבורוחשטות‪,‬מקליפות‬
‫עמל"ק שגימטריא ר"ם‪ ,‬ונעשה בעצמו בגדר בריה‪ ,‬ונעשה חשוב אצל‬
‫עצמו‪,‬ובאמתצריךהאדםשיהיהבבחינתונחנומה)שמותטז‪,‬ז(‪,‬וידע‬
‫בעצמו שהוא אין ואפס‪ ,‬וזהו שנאמר זכור את אשר עשה לך‪ ,‬פירוש‬
‫אשר עשך שתהיה חשוב בעיניך‪ ,‬על דרך )דברים לב‪ ,‬ו( הוא עשך‬
‫ויכוננך‪ ,‬וזהו על ידי אשר קרך בדרך עבודתו יתברך בקרירות בלא‬
‫חמימות‪,‬ואתהעיףויגעולאיראאלהים‪,‬דאל"כלאהיהיכוללהכניס‬
‫בךהגיאות‪ :‬‬
‫ובזהמדוייקשכיוןשאחרכךמדברלנוכחאשרקרךלמהאמרלך‪,‬רק‬
‫על דרך הנ"ל ]מיושב[‪ ,‬ואמר והיה בהניח כו' תמחה את זכר עמלק‪,‬‬
‫]דהיינו[שלאתזכורהמעשים טוביםשעשיתוכדומה ותורהשלמדת‪,‬‬
‫שלא יהיה לך גיאות על ידי זה‪ ,‬לא תשכח הענין זה שצריך למחות‬
‫הגיאות‪,‬עלידיזכירתךמהשלאהייתיראאלהיםכנ"ל‪,‬ובזהמתורץ‬
‫מה שלכאורה קשה‪ ,‬דממה נפשך כיון שאמר שימחה מלזכור אותו‬
‫כלל‪,‬איךלאישכח‪,‬רקכנ"ל‪ :‬‬
‫גם פירוש תמחה את זכר עמלק‪ ,‬שלא יהיה לך זכרון גיאות ממצוות‬
‫שעשית‪ ,‬ולא תשכח לעבירות שעשית‪ ,‬לקיים וחטאתי נגדי תמיד‬
‫)תהליםנא‪,‬ה(‪,‬ויעשהתמידתשובהעלזה‪,‬עדשיזכהלכלטוב‪ :‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬

‫‪5‬‬

‫ספה"ק אוהב ישראל‬

‫‬

‫ועפ"זנבארקצתעניןפורים ‬
‫אחז"ל )מגילה ז‪ (:‬חייב כו' עד דלא ידע כו' לברוך מרדכי‪ .‬והוא דבר‬
‫פלא גדול כי לא מצינו בשום מקום בתוה"ק שיצא דבר טוב משתיית‬
‫היין הרבה‪ .‬ובפרט לשתות כ"כ וכמעט שיוצא מדעתו ושכלו ח"ו‪.‬‬
‫ואיזהטוביצמחמזה‪ :‬‬
‫אכןהנהכתיב)אסתרה‪,‬ד(יבואהמלךוהמןאלהמשתה‪.‬והעניןהוא‬
‫כך‪ .‬כי אסתר עשתה בהמשתה אז מה שעשה הכהן גדול ביום‬
‫הכיפורים שלקח שני שעירים והיו צריכים להיות שוים במראה‬
‫ובקומהובלקיחתןכאחד‪.‬והטילגורלביניהםאחדלה'ואחדלעזאזל‪.‬‬
‫כדי לרומם הס"מ ולהשוות אותו כביכול עם הבורא ב"ה וב"ש‪ ,‬ואז‬
‫התוודה הכהן גדול בשם כל ישראל והעלה אותיות החטאים לעולם‬
‫החכמה שהוא גול"ם וכנ"ל‪ ,‬והקב"ה מרוב אהבתו לישראל מרוצה‬
‫בדבר זה ומוחל על כבודו ית' וית'‪ .‬כדי שיבא המסטין בבחי' גול"ם‬
‫ושם הוא דבר והיפוכו שוים כאחד כי החכמה דבוק באי"ן כמש"ה‬
‫)איוב כח‪ ,‬יב( והחכמה מאין תמצא ובאי"ן יכולים לעשות דבר‬
‫והיפוכו‪.‬בסוד)משליכה‪,‬כא(אםרעבשונאךהאכילהולחםכיגחלים‬
‫אתה חותה על ראשו‪ .‬וכענין זה ממש עשתה אסתר שאמרה יבוא‬
‫המלךוהמןועשתהאותושוהעםהמלךובזהשברהתקפווחזקושל‬
‫המןהרשע‪.‬וזהוג"כעניןמהשבכאןנקראהסעודהע"שהייןולאע"ש‬
‫דבראחרכמולחםוכיוצאכיכלזמןשהיהמוכרעגדולתהמןבדעתו‬
‫שלהמלךלאהיתהיכולהלעשותלואיזהדבר‪.‬כיהדעתמכרעת‪,‬על‬
‫כן עשתה משתה היין דוקא ויצאו למעלה מן הדעת סוד עלמא‬
‫דמיתקריגולמ"אואזעשתהמדברהיפוכוכרצונהונתהפךלהםמאבל‬
‫לשמחה‪.‬והנהתוקפושלהמןכברבטלהאסתר‪.‬אכןעדייןמוטלעלינו‬
‫לשברתוקפווכוחושלהמןהרשעשהואמזרעעמלקהצפוןבקרבלבו‬
‫שלכלאחדואחדמישראלבפרטוכןבכללות‪.‬היינושכלאחדמאתנו‬
‫עם ה' יבטל וישרש הרע הטמון בקרבו‪ .‬אשר ע"כ צריכין גם אנחנו‬
‫ליצא למעלה מהדעת כדי שנוכל לבטל לגמרי בחי' הרע‪ ,‬ולזה רמזו‬
‫חז"לבמתקלשונםחייבאדםכו'דלאידע‪,‬היינושיצאאזלמעלהמן‬
‫הדעתויבואלבחי'עולםהגול"ם‪,‬ולאידעביןארורהמןלברוךמרדכי‪.‬‬
‫כי שם דבר והיפוכו שוים כאחד‪ .‬ואז יוכל לבטל בחי' הרע אשר בו‪.‬‬
‫והיטיבו אשר דברו חכמי דורותינו על יום הפורים שהוא כמו יום‬

‫‪6‬‬
‫הכיפורים‪ .‬וזהו כוונת המדרש שמה שציוה הקב"ה לזכור את עמלק‬
‫הוא הוא על התמחוי ריקן‪ .‬היינו שצריכין אנחנו להעלותו לעולם‬
‫המחשבה כדי לבטל ולשבר כח עמלק אשר ישנו בקרב לבו של כל‬
‫אחד ואחד מישראל כדכתיב תמחה את זכר עמלק מתחת השמים‪.‬‬
‫וכיה"רשנזכהבמהרהלמחותומכלוכלע"יביאתמשיחצדקנושיבא‬
‫בב"א‪.‬והבןכ"זהיטב‪ :‬‬
‫‬

‫ספה"ק עבודת ישראל‬
‫ואתהתצוה‪ .‬‬
‫איתאבמדרש)שמו"רלו(הדאהואדכתיב)איוביד‪,‬טו(תקראואנכי‬
‫אענךלמעשהידיךתכסוףאיןתכסוףאלאלשוןתאוהוכו'אנובאורך‬
‫נראהאורואתהמצוהלהדליקנרותוכו'‪.‬איובאמרהפסוקהזהורמז‬
‫בזה בלשון תמוה תקרא ואנכי אענך‪ ,‬פירוש כי כל התורה שאנו‬
‫לומדים וכל התפלות שאנו מתפללין וכל מעשים טובים שאנו עושים‬
‫הכלמשלךרבוןהעולמיםכיאתהנתתלנוה'מוצאותהפהוחמשה‬
‫חושים ורמ"ח איברים ואתה מחיה את כולם ומשפיע בהם בכל רגע‬
‫וזולתךאנואפסואין‪,‬ואם כןכלהקריאהוהקדושהשאנועושיםהוי‬
‫כאילואתהקראתועשית‪,‬כיוןשכלהשכלוהכחשלךהם‪,‬אםכןהוי‬
‫כאילותקראואנכיאענךשכלמעשינוהםרקכעניןעונהלקריאהואנו‬
‫מטין את עצמינו לכף זכות לרצונך הטהור והרי זאת רק כמו עונה‪.‬‬
‫ואפילוהכי למעשהידיךתכסוף‪ ,‬לשון תאוה‪ .‬כיוןשהכל שלךאם כן‬
‫איןלעמודבסודךלמהאתהמתאוהלזהלשמועתורהותפלהמפינו‪,‬‬
‫וכן ענין הנרות באורך נראה אור ואתה מצוה אותנו להדליק נרות‪.‬‬
‫וליתמחשבהתפיסאבךכללואיןלעמודעלסודהעניןרקהנגלותלנו‬
‫ולבנינולעשותאמן‪ :‬‬
‫זכוראתאשרעשהלךעמלקוגו')דבריםכה‪,‬יז(‪ .‬‬
‫דהנהשותאדעלמאלקראולכנותאדםרשעבשםעמלקואיןלךדבר‬
‫למטהשאיןלושורשוטעם‪ .‬והנההעניןהזה‪,‬מפנישעמלקבטומאתו‬
‫וברשעתו הכניס במלחמה אז איזה ניצוץ וענין רע בלב כל איש אשר‬
‫לא לחם כנגדו כראוי‪ ,‬כי עיקר ענין עמלק הוא היצר הרע צורר כל‬
‫אדם‪ ,‬וזה מלחמה לה' בעמלק מדור דור )שמות ח‪ ,‬טז(‪ ,‬דהיינו שבכל‬

‫‪7‬‬
‫דור ובכל שעה היא המלחמה הגדולה אשר אנחנו נלחמים תמיד כל‬
‫ימיהיותנועלהארץ‪.‬כיעמלקנוטריקוןע'מלק'סםו'מרי‪ :‬‬
‫וזהזכוראתאשרעשהלךעמלק‪,‬לךממששעשהבקרבךעניןעמלק‬
‫עמלקסםומרי‪,‬אשרקרךבדרך‪,‬קרךהואמלשוןקרירותשהקראותך‬
‫מהתלהבות‪ .‬שראוי להיות כל אדם בלבו כמוקד אש לפני ה' תמיד‪,‬‬
‫והיצה"ר מקרר את האדם ומעצלו ובא אליו בכמה מיני פיתוים‬
‫ומתנכרבלבושיםועניניםעדשמפתהאתהאדםואומרלאדםמהלך‬
‫תיגעלריקותלדלבהלההלאאתהעשיתכמהעבירותעדאיןמספר‬
‫וכבד ממך הדבר לעשות תשובה כראוי ולסגף מה שאתה חייב לכן‬
‫למה לך ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה‪ ,‬ועליך נאמר )משל' כא‪ ,‬כז(‬
‫זבח רשעים תועבה‪ ,‬ואין בידך לא משלות העולם הזה וגם נכזבה‬
‫תוחלתךלעולםהבאותירשתרתיגיהנם‪,‬שמענאעכ"פ ושמחבחור‬
‫בילדותך בעוה"ז ואכול ושתה וייטב לבך היום ואל תדאג דאגת מחר‬
‫לעוה"ב‪ .‬וגם מה שאתה רואה כמה אנשים מכונים בשם צדיקים‬
‫וחסידים ואנשי מעשה אשר הם מיגעים את עצמם בתורה ובעבודה‪,‬‬
‫אל תביט אל מראיהם כי כלו סג יחדיו ומי יודע מה מעשיהם בסתר‪.‬‬
‫ועוד כהנה מדבר היצה"ר בלב האדם עד שמפילו בעצלות בעבודת‬
‫השי"ת ומחזק לבו למרות עיני כבודו עד שמוליכו כשור לטבח‪ ,‬לזה‬
‫הזהיר הקב"ה זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרך בדרך‪ ,‬שהקר‬
‫אותך כשאתה הולך בדרך ה'‪ .‬ומלת דר"ך ידוע מהאר"י ז"ל רמז על‬
‫שמות יחודים נפלאים‪ ,‬ובוודאי זה לעומת זה עשה האלהים‪ ,‬שיש‬
‫להיצה"ר גם כן דרך בטומאתו השם ישמרנו‪ ,‬וזה אשר קרך בדרך‪,‬‬
‫בדרךרשעים‪.‬אבלהאמתוהעיקרשישלהתגברעליובכחשמותדר"ך‬
‫הקדושהולהכניעו‪.‬וזהרמזמלתדרךבפרשהזווכןבנביאיםבמפטיר‬
‫פקדתישנזכרכמהפעמיםמלתדרךעי"ש‪ :‬‬
‫‬
‫והיהבהני"חה'אלהיך‪ .‬‬
‫כימלת בהניחצירוףנ"חבי"ה‪,‬דהיינו כאשרתשכילותביןבשם י"ה‬
‫הם חכמה ובינה ותנוח בם‪ ,‬אז מחה תמחה זכר עמלק לא תשכ"ח‬
‫צירוף ת"ש כ"ח‪ ,‬פירוש שלא תהיה תש כח ולא תפול בעצלות ח"ו‪,‬‬
‫ואףאתההקההאתשיניהיצה"רואמורלוהננימתחרטושבומתנחם‬
‫על העבר ומכאן והלאה חושבנא לקבל עלי עבודת ה' באמת שלא‬
‫אחטא עוד‪ ,‬ואתחבר לצדיקים וחסידים והם יורוני דרך התשובה‬

‫‪8‬‬
‫והאמת‪ .‬כמ"ש חז"ל )אבות פ"ב מט"ו( והוי מתחמם כנגד אורן של‬
‫חכמים‪.‬ואזכהלתקןאתאשרשחתתיואתגברכנגדךתמיד‪ :‬‬
‫‬
‫‬

‫סדר היום לפורים‬

‫‬

‫ערב פורים‪ :‬תפילת מנחה ותיקון שובבי"ם ומחצית השקל ‪ 115‬בצהריים‬

‫ליל פורים‪ :‬תפילת מעריב וקריאת המגילה‪605 :‬‬
‫שחרית יום הפורים‪ 730 :‬ברכות‪ 745 ,‬הודו‬
‫לאחר תפילת שחרית כמנהג רבינו הרש"ש יתקיים‬
‫סעודת פורים ומשתה היין בלוווי תזמורת‬
‫לאחר ברהמ"ז בשעה ‪ 1130‬לערך אמירת כל ספר התהילים‬
‫בציבור הידוע המסוגל ביותר לפעול ישועות נשגבות ביום הפורים‪.‬‬

‫תפילת מנחה‪ :‬בשעה ‪115‬‬

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.