TrUOng dai hOc ngoai thuang

Kinh

tE! ding

cong

A.MODAU
Tinh den thang 10 nam 2009, toan qudc da co 223 KCN dU'Qcthanh l~p thea quyet dinh cua Thu urcng Chinh phu, Trang do, 171 KCN da di vao hoat dQng, vOi tOng di$n tich dat 57.264 ha, d~t ty 1$ lap day trung binh khoang 46%. Cac KCN da co nhieu dong gop quan trong trong chuyen dich cO cau va phat trien kinh te, tao viec lam, nang cao thu nhap va chat Iuong cuoc song ngU'oi dan. Rieng nam 2008, cac KCN da tao gia tr] san xuat cong nghiep d~t han 33 ty USD (chiem 38% GDP ca nuoc): gia tr] xuat khau dar tren 16 ty USD (chiem gan 26% tOng gla tr] xuat khau ca nU'oc); nQp ngan sach khoang 2,6 ty USD, t~o cong an vi$c lam cho gan 1,2 tri$u lao dQng. Phat trien cac KCN vOi muc tieu t~p trung cac cO sa san xuat cong nghiep, SU dung hieu qua tai nguyen va nang Iuong, t~p trung cac nguon phat thai

.,

~

a nhiem

vao cac khu vue nhat dinh, nang cao hi$u qua san xuat,

hieu qua quan ly nguon thai va bao v$ moi tnrong. Tuy nhien, qua trinh phat trien KCN da boc lQ mot sO khiem khuyet trang vi$c xU ly chat thai va dam bao chat lutrng mfii trtrong, Trong thai gian tOi, viec phat trien cac KCN se lam gia tang ltrcng thai va cac chat gay

a nhiem

moi trirong

6 nhiem

moi tnrong t~i cac KCN la mQt trong nhCrng ngoai Crngtieu cue

phat sinh trong qua trinh san xuat, Chung gay tOn h~i lau dai cho sinh heat ciing nhU' hoat dQng san xuat nhCrng ngU'oi dan trong khu vue xung quanh KCN nhung khong dU'Qc xU lyva den bu thoa dang. Ngoai Crngtieu cue nay gay tOn h~i plnic lQi chung cua xa hQi, anh hU'ang tOi

su phat

trien ben

vCrng, doi hoi phai co su' can thiep cua chinh phu, BM tieu lu~n d~t muc tieu

1

TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng

Kinh

d! ding

cong

neu r6 thuc trang 0 nhiem t~i cac KCN, tim hieu nguyen nhan va dua ra mot 50 giai phap chinh phu cho viec cai thien moi tnrong KCN.

B.NQIDUNG
I. HIEN TRANG MOl TRUONG (]

cAc KHU CONG NGHIEP

1. 0 nhiem nU'oc mat do nU'oc thai khu cong nghiep:
.:. f)~c

trU'ng nU'ac thai KeN:

Su' gia tang nU'Oc thai tLr cac KCN trong nhCrng nam gan day la rat IOn. TOc dO gia tang nay cao hon nhieu so vOi tLrcac linh vue trong toan qutic .
70 ' ~

su gia tang tOng luong
zy l~

nuoc thai

___
___

Giii,tiiI1J;1l1uiPC'Ih!tJ1
~e!i

KGN
~~!l !11J~O ,1!ti-'---~~------4

gia tang lLfc;1ng

tfu'lg tOng IlfVIlg nl,{ircJI1§Ji

nLfcJc thai KCN tang

ttl

cac

va

ty

l~ gia lLfc;1ng

t6ng

nLfcJc thai llnh vl/c

ttl

cac

trong toan

quac
Nguon: hCJp,2009 TCMT t6ng

Thanh phan nutrc thai cua cac KCN chu yeu bao gam cac chat 10 nmg (55), chat hCru ca (the hi~n qua ham luong BOD, COD), cac chat dinh dU'Ong (bieu hien bang ham ltrong tong Nito va tong Photpho) va kim loai n~ng .
2

TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng

Kinh

d! ding

cong

Chat IU'Qng nutrc thai dau ra cua cac KCN phu thuoc rat nhieu van viec nutrc thai co duoc xLrly hay khong, Hi~n nay, ty l~ cac KCN da di van ho?,t dQng co tram xLr ly nU'oc thai t~p trung chi chiem khoang 43%, rat nhieu KCN da di van hoat dQng rna hoan toan chU'a trien khai xay dl/Ilg hang muc nay. Nhieu KCN da co h~ thong xLrly nuoc thai t~p trung nhung ty l~ dau noi cua cac doanh nghiep trong KCN con thap, Nhieu nOi doanh nghiep xay dl/Ilg h~ thong xLrly nU'oc thai
Cl)C

bQ nhung khong v~n hanh hoac v~n

hanh khong hi~u qua. Thuc trang tren da dan den viec pharr Ian nU'oc thai cua cac KCN khi xa thai ra moi tnrong deu co cac thong sO 0 nhiem cao hon nhieu Ian so vOi quy chuan Vi~t Nam(QCVN). Ham IU'Qng c~n 10 lung trong nutrc thai KCN thutmg ngU'Ong cho phep, Ket qua ph an tich mau nU'oc thai xuyen vtrot

tir cac KCN cho thay, nutrc thai cac KCN co ham IU'Qngcac chat 10 lirng (55) cao han QCVN tir 2
Ian (KCN Hoa Khanh) den hang chuc Ian (KCN Di~n Nam- Di~n NgQc), th~m chi co noi den hang tram Ian .

. 1.001 _ .::::::J ~:OO8

-,UCVN

24:52009f,Al

Ham IUc;1ng 10 lUng (55) trong nuac thai ctia mQt 56 KeN mien Trung qua cdc niim c~n

Gia tr] cac thong 50 BODS t?,i cong xa cua cac KCN thtrong
3

0 mtrc

kha cao, MQt 50 KCN khi lap d~t h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung, cac

vOi cac KCN chua co h~ thong xU' ly nutrc thai t~p trung. 'EI1(!A NOIm7 E11i!<1i Ng~c se"gM~ -'El>!>'t~N. ho.h I I I -EJiiO N~J"g ~IioJlNa".Q t------------t-QlCVN:2.I~ Li~n~hii€ol!! TCMT. 2008 .1ng BODS trong nUOc thai cUa - - sO KCN niim 50 Nguon: 2009 .'i -TTH\. Ham IUc..----------. cac thong s6 nay khong dat yeu d~u QCVN (KCN Lien Chieu.~lKhiil.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong thong s6 nay da giam di dang ke (KCN Tien Son.1ngColiform trong nuac thai mQt sO KCN niim 2008 Nguon: TCMT.. II O'n-(l i$'.1:200i90!. co not vtrot QCVN rat nhieu Ian.U Tli!n-Si>IJ) ~8~(' Hint:. 4 .:.:)_j fEJ OOB". 6 nhi(~mnuac m~t do nuac thai KeN: Cimg vOi nutrc thai sinh hO?'t.i cac song. Bac Ninh). nU'oc thai cho tinh trang tir cac KCN da gop phan lam a nhiem t?. n'i:!-o 50 fl ~--------~~ I -e~ H:~h:~ j-Il". rach tro nen tram trong han. Cac ket qua khao sat cho thay ham IU'Qng Coliform trong nutrc thai nr cac KCN rat cao. Tp Da Nang) !tGO ·RIWl ~:50 [ioo ~50 ~o. Ham mQt 2008 IUc. kenh. Tuy nhien.

i 0 h?. COD. H$ thong song Dong Nai: 6 nhiem nutrc mat t~p trung chu yeu dQCcac dean song chay qua cac tlnh thuoc vimg KTTD phia Nam nOi cac KCN phat trien manh.i . 6 nhiem cao nhat la dean song Cau chay qua dia phan thanh phd Thai Nguyen. Tinh a nhiem khong chi djrng l?.t ur cac do th] trong IU'u vue. nhieu chi tieu nhtr BOD5. Nhu$ .TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong NhCrng not tiep nhan nutrc thai cua cac KCN da b] noi nguon nutrc khong the trang a nhiem n~ng ne. Bien uo« Nguon: sa TN&MT Bong Nai. NH4+. nhieu SLr dung dU'Q'ccho bat ky muc dich nao. tong P deu cao hen QCVN nhieu Ian.Day va Cau deu cho thay ben canh nguyen nhan do tiep nhan nU'oc thai sinh ho?. tOng N.ln qua Tp. d~c bi$t la t?. nhCrng khu vue chiu tac dQng cua nU'oc thai KCN co chat IU'Q'ng nutrc song b] suy giam manh. IU'u cac con song rna Ian len tOi ca phan thtrong IU'u thea str phat trien cua cac KCN. 2008 LU'u vtrc song Cau Nhieu dean song thuoc LVS Cau da b] a nhiem n~ng.li song Nai aOi. Tan suat 56 56 Ian do vuat Bong TCVN cUa m"t 56 thong ti. Ket qua quan trac chat IU'Q'ngnutrc ca 3 IU'u vue song Dong Nai.

2009 2.6 nhiem khong khi do khi thai khu cong nghiep: .b] 0 nhiem a nhCrng mCrc dQ khac nhau. nU'Oc cua true song chinh thuoc lU'u vue song Nhue . f)~c trU'ng khf thai khu cong nghi~p: MOi nganh san xuat phat sinh cac chat gay 0 nhiem khong khi d~c trung thea tung loai hinh cong nghe.Clo. Hi~n nay. S02.H2S. Ham lU'c..Day Hi~n t~i.. Khu Gang thep Thai Nguyen. NH3.song Day dB. nhung co the ke ra mQt s61o~i dien hinh nhtr.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong cac diem thai cua Nha may Giay Hoang Van Thu.bui. Dien bien a nhiem nU'ac sang Nhu~ doen ---+----1 __ Qc\iN (B2) 011-:2003: qua Ha Dang Nguon: TCMT.Ct). .1ng H4+ tren sang cau dOi.. Rat kho xac dinh tat ca cac lcai khi nay. van de 0 nhiem khong khi chu yeu do hoat dQng cua cac nha may thucc cac KCN cil. . N02. v~n hanh vOi cong nghe lac h~u gay 0 nhiem hoac 6 .1n N chay qua Thai Nguyen nom 2008 L U'uvue song Nhu~ .. MQt trong nhCrng nguyen nhan gay 0 nhiem nguon rurcc m~t tren LVS la nU'oc thai tir cac KCN va cac cO sa san xuat khong qua xU ly xa thai thang ra moi truong hoa vOi nU'Oc thai sinh hoat.:.

-0 nhiem bui . mQt sO KCN co bieu hi~n 0 nhiem CO.2008 . 6 nhi(~m khong khf thai khu cong nghi~p: khf do Chat ltrcng mol trircng khong khi t~i cac KCN. t~p trung cac nha may co cong nghe san xuat lac h~u hoac chU'a duoc dau ur h~ thong xU ly khi thai. 7 .TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong chua dU'Q'cdau ur h~ thong xU ly khi thai trU'oc khi thai ra moi trtrcng ben ngoai.dang 0 nhiem pho bien nhat a cac KCN: Tinh trang 0 nhiem bui a cac KCN dien ra kha pho bien. da va dang b] suy giam. 0 nhiem khong khi t~i KCN chu yeu bai bui. vi v~y hau het cac thong sO quan trac nhtr bui. QCVN. d~c biet cac KCN cfi. Ham luong bui 10 nmg trong khong khi xung quanh cua cac KCN qua cac nam deu vtrot QCVN. 502 va tieng On. Cac KCN moi vOi cac cO sa co dau ur cong ngh~ hien d~i va h~ thong quan ly tOt thU'ong co h~ thong xU ly khi thai tnroc khi xa ra moi trU'Ong nen thtrong it g~p cac van de ve 0 nhiem khong khi hen. co va 502 khong dat Nang dQ khz S02 trong khz thai mQt 56 nhd may t9i KCN Bac Thiing Long (Hd NQi). d~c bi~t vao mila kho va dOi vOi cac KCN dang trong qua trinh xfiy dung.:. KCN Tien San (Bac Ninh) niim 2006 .

i Ninh Phlt ~(lng Yen '9 Nang Di~n Qu~ng Phu . tu niim -2008 Nam· m~n· Quang ~nh Pllu . Sinh ~Qc Ngai : Quiog -0 nhiem CO..HeNQ.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong Ham IUQ'ng bVi 10 lUng trong khf quanh sO K kh6ng xung mc. 502 va N02 trong kh6ng khi xung quanh cac KCN hau het deu nam trong giai han cho phep 8·+----------6. Da .CO trong kh8ng khz xung quanh cdc KCN tinh Dong Nai niim 2008 Nguon: Trung tam Quan trac va Ky thu~t M8i trU'OngDong Nai.~+ ---------~ Nong de.n A KeN Trung 2006 mien Bae vd mien NQiRal Bac NJjmura Ci!TIen SQ~Que Vo Sinh ~i An Nam Ph&Nol P!iU Sal lien . Nhin chung. 502 va N02 chi dien ra Cl)C bO t~i mot 56 KCN. nang dO khi CO. H~1I9 • EJa .. Ba6 YJjyen • rJai Si~h A . 2009 8 .Hi ·~t 11$"9 ·~iji Un • ~~ . ITH15 Qliieu Kjifih Long Phdng· Quang Minh NiOO • V"Wl~ DJi7ng • Hal .

trong do.NH3 trong khong khf xung quanh KCN Bac Thong Long (Hd Ne.0 nom ll!. N02. met s6 khi a nhiem d~c thii do lo~i hinh san xuat sinh ra nhtr hoi axit. NH3. hoi kiem.000 tanlngay (nam 2005). thai ran tLrcac KCN da tang dang ke. H25. IU'Qng chat tang vai mtrc dQ kha cao. 502.. Trong nhfrng nam gan day. LU(Jng chat thai ran phat sinh t~i cdc khu cong nghi~p: Tong IU'Qng chat thai ran trung binh cua ca nU'ac da tang nr 25.000 tanlngay (nam 1999) len khoang 30. trong do lucng chat thai ran tLrhoat dQng cong nghiep ciing co xu hutmg gia tang. con d~n quan tam den a nhiem thong thuong nhtr bui. phan IOn t~p trung t~i cac KCN a vung KTTD Bac BQ va vung KTTD phia Nam. 2009 3.. Nhin chung nhfrng khi nay van nam trong ngufing cho phep.Cf5 +--___ "-t'iaiH 2006 . cung vai str rna rQng cua cac KCN.. ben canh nhfrng CO. IU'Qngchat thai nguy h~i gia il"_5.:.2008 Nguan: TCMT.d~c thu cho cac loai hinh san xuat Tai cac KCN.TrUOng dai hoc ngoai thUO'ng Kinh te cong cong -0 nhiem cac khi khac . Chat thai ran tai cac KCN: . Nang de. VOC ..booam +---------------- 9 .

gie dau.oeo +----------nghi~p. B9 Cong thU'Ong. rat it KCN trien khai hang muc nay.. pin. 2009 Phan IOn chat thai nguy h~i duoc phat sinh tLr cac hoat dQng san xuat cong nghiep.. Tuy nhien. URENCO tan/thang. bao hi hoa chat. do chtrng t6 ty l~ chat thai nguy h~i phat sinh Dieu tir san xuat cong nghiep (cac nganh di~n tLr. Thl/c tr9ng vi~c thu gom. •:.700 trong do s6 IU'Qng chat thai nguy h~i co nguon g6c tLr cac heat dQng san xuat cong nghiep (dau thai. 2009 Uac tfnh khoi lU'(1ng chat thai nguy h~i ph6t sinh t~i cdc KCN Nguon: Vi~n Hoa bee cong oo.khien cho cong tac quan ly chat thai ran 0 cac KCN g~p khong it kho khan.100 tanlthang. Tong IU'Qng chat thai nguy h~i do Cong ty Mol trU'ong da th] Ha NQi thu gom trong 1 thang (cua nam 2009) la khoang 2.) cao han nhieu so vOi cac nganh linh vue khac . Nguon: nghi~p. Do hau het cac KCN chU'a co diem t~p trung thu gom 10 . tat ca cac KCN phai co khu vue phan loai va trung chuyen chat thai ran. Vi~n Hoa hQc cong B9 Cong thLlOng. phon 109i.. dung moi. thiing phi.. Dieu nay dB. v~n chuyen t9i cdc KeN: va xuly chat thai ran Theo quy hoach dU'Qc duyet. hun thai.la 2. san xuat hoa chat.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong U'oc tfnh khoi ILlc.) dB. lap rap thiet hi cao cap . acquy.1ngchat thai ran phat sinh tijJi cdc KCN. dung dich tay rira.

Nhieu doanh nghiep co chtrc nang thu gom va xLrly chat thai nguy h~i da trien khai cac hoat dong tai che thu l~i tai nguyen co gia tr] sLr dung nr nhCrng chat thai nay. v~n chuyen va xLr ly chat thai ran. Tuy nhien do cong ngh~ chtra hoan chlnh. nhua. . thuy san: Song su6i la nguon tiep nhan va v~n chuyen cac chat 0 nhiem trong nU'oc thai tLrcac KCN va cac co sO san xuat kinh doanh. Zn. co tnrcng hop gay 0 nhiem thtr cap. TOn that toi he sinh thai.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong chat thai ran nen cac doanh nghiep trong KCN thtrcng hop dong vOi cac Cong ty moi tnrong do th] t~i dia phtrong. hcac mot s6 doanh nghiep co giay phep hanh nghe de thu gom va xLr ly chat thai ran. Vi~c dang ky chu nguon thai chat thai nguy hat ciing do cac doanh nghiep chu dong dang ky vOi So TN&MT cap tlnh... .. cac loai thuy sinh b] thieu oxy dan den mot s6loM b] chet hang loat. dau thai. dung moi.thu hoi kim lo~i mau (Ni. mot s6 hoa chat... d~c bi~t d6i vOi dau va dung moi.. Pb . kim loai n~ng. chat thai nguy h~i tir cac KCN cua cac doanh nghiep da dU'Q'ccap giay phep hanh nghe van con nhieu van de. Ml)C tieu cua nhfmg hoat dong tai che nay co the la thu hoi nhiet tLrcac chat thai co nhiet tr] cao. nang suat cay trong nong nghiep va nuoi trong. cac loai hoa chat trong nU'oc se tac dong den dong thuc v~t thuy sinh va di vao 11 . Su' xuat hien cac dOc chat nhU' dau mO. Nghiem trong hen mot s6 doanh nghiep khong thuc hien xLrly chat thai nguy hai rna sau khi thu gom l~i do Ian vao cung chat thai thong thtrong hoac len lilt do xa ra moi truong . nen hi~u qua thu hoi va tai che chua cao. _ _ II-TAC HAl CUA 0 NHIEM MOl TRUONG KHU CONG NGHIEP: 1. lam giam IU'Q'ngoxy trong nutrc.. Cu. Vi~c thu gom. NU'OCthai dura chat hCru cO virot qua giOi han cho phep se gay ra hien urong phil dU'Ong.). trong mot s6 tnrcng hop la chua phil hop.. _ SIIf _.

gay nhCrng tOn h?.5 ha. thi~t h?. o nhiern nurrc song Th] va: la mot trong nhCrng diE:~nhinh ve 0 nhiem moi trtrcng cong nghiep gay tac dQng true tiep toi h~ sinh thai trong nU'Oc song. t?.i dang ke dOi vOi hoar dQng san xuat nong nghiep va thuy san.. dat va nhCrng tac h?.i la 1. hoa mau cua cac hQ dan khu vue xung quanh cho nang suat..i dOi vOi nong nghiep va thuy san chiu anh hU'ang cua nU'oc thai cac KCN la mQt con sO con IOn han nhieu Ian.438.i cac khu vue trung IU'u va ha IU'u song (nci t~p trung 10 KCN thuoc tlnh Dong Nai va Ba Ria .TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong chuOi tlurc an trong h~ thong sinh ton cua cac loai sinh v~t.5 ha la dat san xuat nong nghiep. da gay 0 nhiem n~ng moi trU'ang. cay trai b] chay xem) . nhung vOi ty l~ cac KCN chua lap d~t h~ thong xU' ly nutrc thai t~p trung con cao nhu hi~n nay. Theo phan anh cua nhieu hQ nong dan. tLr do anh hU'ang den chat IU'Qng nguon nU'oc cap va co the thong qua chuOi thuc an gay anh huong xau toi sire khoe con ngU'Oi. Theo U'Oc tinh.Viing Tau) khong the kiem scat duoc.:. M~c du chU'a co nghien ctru va thong ke chinh thtrc. Gia tang ganh nang benh tat: tir . tong dien tich nong nghiep b] thiet h?.t. nay chl thu hoach chung 20 trieu dong. Cac b~nh 12 . Vi~c xa thai chat 0 nhiem co nang dQ cao va IU'u IU'Qng IOn vao moi trtrong nutrc song. 2. do anh hU'ang bai nU'oc va khi thai tLr nha may. cac hQ nuoi quang canh moi mQt ha thu hoach khoang 50 trieu dong. cudi cling se anh hU'ang toi sire khoe con ngU'ai. 29.i den sire khoe: NU'Oc thai tLr cac KCN khong ducc xU' ly gay 0 nhiem nuoc mat va nU'oc ngam. chat IU'Qng rat kern (hia b] lep h?. MQt s6 b~nh t~Jtdo 0 nhi(~m moi trUang khu cong nghi~p: -0 nhiem nguon ruroc. truce khi Vedan chua thanh l~p thi nong dan nuoi trong thuy san dat hieu qua cao. hoa canh. Tinh tir nam 2005. phan Ian la ao nuoi thuy san.

anh sang kern.UUU .2 . ..12 H~n so vOi vimg dOi chtrng. Ngoai ra.6 H~nva thuc pham tir 6 .. d~c bi~t la 0 nhiem khong khi.LOJUUU 11 I~ ~ I~ . Mot nghien cCrudanh gia anh hU'ang cua cac hoar dong san xuat t?..i khu che bien kim 10?.. ngU'Oi lao dong con phai chju tac dong cua cac yeu to khac cua dieu kien lao dong nhU' nhiet dO cao (hoac thap).. birc xa rung dong va cac 10?.- . Cac xet nghlem mau cua phu nCrtrong dO tUOi sinh de song lien tuc a khu vue nghien cCrutir 5 nam tra len da cho thay ham IU'Q'ngchi va arsen trong mau ciing cao han vung dOi chtrng 3 . "'000 . . trong nU'oc sinh hoat cao han 1. nam moe .. ham IU'Q'ngchi va arsen trong dat a vung nghien cCru cao han 1. -0 nhiem khong khi va nhCrng tac h?.i mau Thai Nguyen den sire khoe dan cU' song xung quanh da cho thay ham IU'Q'ngchi trong nutrc thai t?.i ganh n~ng lao dong the lrrc va than kinh khac. b~nh ve ding do thieu hoac thira fluor.. cac benh do con trung trung gian va cac b~nh do vi yeu to va cac chat khac trong nU'oc (b~nh brrou cO dia phtrcng.i den sire khoe: NgU'Oilao dong la dOi nrong b] anh hU'ang true tiep khi moi tnrong trong cac KCN b] 0 nhiem. tieng On..2.5 .i ao thai vU'Q'tTCCP nhieu H~n. virus...TrUOng dai hOc ngoai thuang Kinh tE! ding cong chu yeu lien quan den chat IU'Q'ngnude la benh dU'ong ruot. vi khuan. benh do nitrat cao trong nutrc. cac b~nh do ky sinh trung.- I nz' 56 ngUoi mac b~nh nghe nghi~p tir nom 1976 den 2010 nlUO \C 13 ..5 H~n.80 H~n.Con sO thong ke sO ngU'Oimac b~nh nghe nghiep khong ngung tang len trong nhCrng nam qua: Wl'VVVV .

Tuy nhien. nhom b~nh but phOi va phe quan co ty l~ cao nhat (75. cac doanh nghiep trong khu cong nghiep hau nhtr khong quan tam 14 . trong 56 5 nhom b~nh nghe nghiep dtrcc giam dinh..5 +----.$nh ho hap man tinh khac va tri~u chUng b~nh va man tfnh The)Son (ch!u tac dc)ng)va Gia Cam(d6i chLrng)(TP Vi~t Tri.0 Hokeo hfj .TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh d! ding cong Theo 56 li~u nam 2010. cac doanh nghiep phal to chtrc kham b~nh cho ngU'Oi lao dong a nhfrng noi co nguy co ve benh nghe nghiep sau thang mot Ian. 1 hap cap tfnh Khac do hi d phuOng B$llh lao ph>6i tll~n Ho co dom keD dar > 3 thane Cae b.0 +r --~.08%) b~nh ngoai da nghe nghiep (2.5 ' so 40 30 20 3.mai < 1 ((janl B~nh dar :-.:. sau do la nhom benh do cac yeu t6 v~t ly (15. Mot 56 nghien ctru y te d6i chtrng da cho thay cac b~nh ho hap ca cap tinh va man tinh a cac vung gan KeN cao han r6 r~t so vOi cac vung nong thon.6%). so 70 30 f-----------------1D 4.0 2.HeM.35%) va b~nh nhiem khuan nghe nghiep (1. hi~n chi co 41% trong tOng 56 98 doanh nghiep co yeu t6 nguy co benh nghe nghiep kham b~nh nghe nghiep cho ngU'Oi lao dong. thieu mau.0 0.0 1.5 1.47%).n than kinh a vung 0 nhiem ciing cao han.5 Th(> Soon 4. b~nh tim mach. PM The)) .______--I 3. benh nhiem dOc nghe nghiep (5.5%). TClnthat kinh te do gia tang ganh n~ng b~nh t~t Theo bao cao cua trung tam bao v~ strc khoe lao dong va moi tnrong TP . Ngoai ra cac b~nh ve mat. %0 5. hOi chung d?. r6i 10?.5 0. day.-----. 6 nhiem khong khi nr cac KeN khong chi anh hU'ang den ngU'Oilao dong rna con anh hU'ang tOi cong dong dan cir s6ng a cac khu vue xung quanh.0 -r-'-'-----------------------.------1 no Cl \--'-- f--L- Ho s~. Lu~t lao dong quy dinh.Gia C~m 2.

H~ thong van ban quy pham phap lu~t can chua day du. PM Thg). Ke ca khi dB. Nguyen nhan cua tinh trang tren xuat phat tir thuc te yeu kern trong quan ly mol trtrong KCN.thay dUQc tinh trang dang bao dQng ve hi~n trang moi tnrong a cac KCN. d6i pho.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong trong khi khong co cO quan nao giam sat. Vi~t Tri) cao gap 3. hoac cham tra tien tro cap khien phan Ian ngUoi lao dQng thUong phal ur bo tien nii ra de chCra b~nh.NGUYEN NHA.ngUoi lao dQng phat hi~n b~nh nghe nghiep thi cac doanh nghiep hcac "lam ngo". Theo con s6 th6ng ke. Thiet nghl con s6 nay van la rat nho be so vai tOng thiet h9i kinh te do gia tang b~nh t~t a ngUoi lao dQng. Co doanh nghiep to clurc cho cong nhan kham a cO sa ngoai nhung ciing chi la qua loa. Chi 4/13 KCN co phong kham. viec ph an cap trach nhiem d6i vai cac dan vi lien quan trong bao v~ moi tnrong KCN can mQt s6 bat c~p. Thi~t b~nh h9i t~t kinh te do t9i phUong Thg San (Tp. cue Bao v~ mc3i trUong. Tp. Vi~t Nguon: va Cia Ca'm tn. 2007 III. Thi~t h9i kinh te trung binh cho mOi ngUoi dan trong mQt nam a vimg chiu tac dQng cua cac nha may (phtrong ThQ san. tOng s6 tien chi cho tro cap b~nh nghe nghiep nr 2000 -20041a han 50 ty dong. ta dB. tLr do gay ra ton that kinh te cho kham chCrab~nh va cac thi~t h9i thu nh~p do b] b~nh. kiem tra. 6 nhiem moi tnrong khu cong nghiep can gay anh huang r6 r~t den sire khoe cho ngUoi dan s6ng a khu vue Ian c~n.N Qua nhCrng s6 li~u a chuang I. Vi~t Tri).5 Ian so vai vimg khong chiu tac dQng (phtrcng Gia Cam. chtrc 15 . Tp.

Vi v~y. 1. Nam 2005. Chinh sach va he thong van ban quy pham phap luat ve quan 1:9" oi m trU'ong a cac KCN. Trang tien trinh cong nghiep hoa hi~n d~i hoa dat nutrc. nhan luc cho cong tac baa v~ moi truong KCN con yeu. h~ thong van ban phap lu~t ve moi trU'ong van dang duoc sLra dOi . viec trien khai cac cong cu quan ky chua thuc str hi~u qua. van de mol trirong luon dU'Q'cdang va nha nU'oc ta col trong. tuy da co ke hoach phat trien KCN nhung chtra thong nhat. Quy hoach KCN gan vOi baa v~ moi trtrong. H~ thong quan ly mfii tnrcng KCN. y thtrc baa v~ moi trtrcng cua chu dau ur va doanh nghiep con chua tot. Trang do nhCrngvan de chinh can quan tam la: Chinh sach va h~ thong van ban quy pham phap lu~t ve quan ly moi truong cua cac KCN.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong nang cua cac dan vi tham gia quan ly con chong cheo. y thtrc chap hanh phap luat moi trtrong trong cac DN va ngU'oi dan con h~n che. Chinh cluing la nguyen nhan cua thuc trang 0 nhiem moi tnrong nghiem trong a trong va xung quanh cac KCN. Vi~c xLr ly 16 . linh vue baa v~ moi tnrong a Vi~t Nam con kha mtrl va chl dU'Q'cd~c bi~t quan tam trong khoang 5 nam tra l~i day do yeu cau quan ly moi tnrong trong dieu kien kinh te xa hQi phat trien nang. luat baa v~ moi trirong moi nhat dtroc ban hanh. Ap dung cac bi~n phap ky thuat trong baa v~ moi trtrcng KCN To chtrc thuc hi~n cac bi~n phap quan ly baa v~ mfii tnrong a cac KCN Tal chinh va nhan luc trong cong tac baa v~ mol tnrong KCN Trang cac van de tren deu co nhCrng mat yeu kern can cai thi~n. thieu khoa hoc. bo sung va hoan thien. Sa vOi cac nU'oc phat trien.

nhir trirong hop VEDAN dB. D~c bi~t la van de 0 nhiem mol trtrong a cac KCN Cac van ban ve quan ly moi tnrcng KCN dB. chU'a coi KCN nhU' mQt thuc the dQCl~p co to chtrc.Quyet dinh 62/QD-BKHCNMT chU'a nhat quan trong cac quy dinh va nQi dung cua quan ly t~p trung. hoac doanh nghiep khong gian dOi trong vi~c xa thang nutrc thai chua qua xU ly ra moi trU'ong.Nghi dinh 21/2008/ND-CP cua chinh phu ve sua dOi bo sung mQt sa dieu va tiep den la ngh] dinh 29/2008/ND-CP 17 cua ngh] dinh sa 80/2008/ND-CP ve . Tuy v~y con nhieu van de trong viec ap dung nhCrng van ban phap ly nay van thuc tien. cho thay khong dam bao rang cong nghe xU ly nU'oc thai dar tieu chuan moi trirong diroc duy tri lien tuc trong thoi gian dai. Thuc te dB. Tal nhieu KCN.n che nhCrng b~t c~p trong h~ thong phap lu~t. chua co nhCrng quy dinh gan vOi to chtrc. chU'a co vu xU ly hinh su' nao dU'Q'cthuc hien dOi vOi hanh vi gay o nhiem mfii trtrcng. Dimg va nha nutrc dang rat cO gang h?.t tieu chuan mfii tnrong. B9 Gang . H~u qua la mQt KCN co nhieu dau ra nutrc thai.b] phat hi~n. he. cac quy dinh chua sat vOi thuc tien trien khai. de cluing thuc su' co tac dung trong cac vu viec thuc te phat sinh.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong hanh chinh dOi vOi cac hanh vi gay 0 nhiem moi trtrcng con chua kien quyet va triet de. Vi du: . tl/ thoa thuan vOi co quan quan ly de dau noi rieng rna khong ket noi chung van h~ thong thu gom nU'oc thai cua KCN. khong the kiem soat duoc va khong de khac phuc khi chuyen dOi sang quan ly t~p trung.u dQng to chtrc.(NguOn:Vi~n Nghien cUu chien thllOng.ban hanh co sa hrong khong phai nho. 2009) tuac.khong tra thanh quy dinh bat bUQCtrong Quyet dinh nay. Ket noi van h~ thong xU ly nU'oc thai t~p trung chinh la mot each giam sat rat hi~u qua nhung dB. tro cho hoc. chfnh sach cong nghi~p. doanh nghiep dua van ly do cong ngh~ xU ly nutrc thai d?.

VBND tlnh. KCX. Neu co vi pham tir cac KCN cling khong co su' xy ly cU'Ong quyet. cac cO sO san xuat kinh doanh dich vu cua KCN. Ngoai ra con co ban quan ly KCN. su. con hanh lang phap lyve quan ly moi tnrcng KCN cham ban hanh. chu dau ur xay dl/Ilg va kinh doanh ket cau ha tang ky thuat KCN . chi t~p trung van nhfrng van de nhtr cai thien moi truong dau tU'. Tuy nhien dien bien qua trinh nay phat sinh nhieu van de. BQL chua thuc su' trien khai dU'Q'cclurc nang quyen han mol. Tuy co nhieu bQ phan ban nganh tham gia quan ly vOi phan cap the nhung h~ thong quan ly van con nhfrng m~t han che la: 18 cu . Nhin chung chira co str thong nhat trong h~ thong cac van ban da da ban hanh. KKT co nhiem vu va quyen to chtrc thuc hien tham dinh va phe duyet bao cao dau ur mOi dOi vOi drr an dau tU' thuoc tham quyen quyet dinh cua VBND cap tlnh trong KCN. bQ may to clurc chtra dap CrngdU'Q'cyeu cau.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong KCN/KCX va khu kinh te da quy dinh BQL cac KCN. nhan kinh phi khong dU'Q'cquy dinh ra rang trong cac van ban. Day la mQt trong nhCrng nguyen nhan chinh cac KCN xa thai ra moi trtrcng khong qua xU ly trong thoi gian dai. He thong quan If moi trU'ong KCN Cac don vi co lien quan den quan ly moi trU'ong 0 cac KCN la: BQ TN&MT ( dOi vOi cac KCN va du an cac KCN co quy mo lcn). Thuc hien nhCrng ngh] dinh tren nhieu dia phucng da uy quyen cho mQt phan chtrc nang quan ly mol trU'ong KCN tLr sO TN&MT sang cho ban quan ly KCN. KKT. 2. Cac che tai quy dinh cling nhtr xU ly vi pham con chua ra rang. VBND huy~n va mQt sO bQ nganh khac (dOi vOi du' an co tinh d~c thu). tham chi met 50 BQL 0 cac KCN con chU'a co bQ phan chuyen trach ve moi tnrong: bQ may.

ChU'a trien khai triet de vi~e phan cong trach nhiem giCra co quan quan ly va dan vi thuc hi~n. la ben ban hanh quy dinh.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong .. Ban quan ly KCN ehU'a du dieu kien thuc hien clurc nang don vi dau mdi chiu trach nhiem quan ly moi trtrong KCN. chua thuc hi~n cong tac cham 10bao v~ moi trU'ong. . ket noi h~ thong . M~e du da co quy dinh va huong dan thuc hien viec uy quyen mQt 50 chirc nang quan ly ndi trtrong cua BQL cac KCN. dam bao chat thai dau ra cua toan bQ KCN d9t tieu ehuan. 19 . Trach nhiem cua cac ben ve bao v~ moi tnrong ben trong KCN con duoc cac nhieu bat e~p. •:. Chinh vi v~y trong khi BQL cac KCN chi thuc hien chtrc nang quan ly nha KCN. dap Crngnhu eau quy dinh.:. Chinh vi v~y rna vi~e bao v~ moi tnrcng trong qua trinh san xuat van khong BQL quan tam dung muc. dau moi thuc str trien khai cac nQi dung quy dinh ve bao v~ mfii trU'Ong KCN. sO TN&MT dong vai tro cua co quan quan ly. thi cO quan ban nganh cap tren 19i am dam qua nhieu rna khong the true tiep quan ly thuc tien . £)0 gam chirc nang kiem tra va giam sat qua trinh thuc hien cac quy dinh cua lu~t bao v~ moi trtrcng trong KCN nlur xLr ly nQi bQ doanh nghiep. nhung hien t9i. t9i mQt 50 dia phtrcng.:. con ben BQL la ben thuc hi~n cac quy dinh do.. So TN&MT van dang lam vai tro don vi thuc hien. dun day trach nhiem giCra cac dan vi. Vi~e phan cap khong r6 rang giCra So TN&MT vOi BQL cac KCN da dan den viec ne tranh. Theo phan cap. Tan t9i IOn nhat trong van de quan ly moi trU'ong KCN la thieu chu the quan ly thuc su' chiu trach nhiem va giai quyet cac van de moi tnrong KCN.

Chinh vi nhfrng yeu kern. Co nhieu tnrong hop viec gay a nhiem keo dai hang nam trOi rna khong b] cac co quan chtrc nang phat hi~n.. Quy dinh ve quan ly moi tnrong chua dtroc pho bien: chtra nang cao y tlurc tLrnhfrng ngU'oi cong nhan lam viec den ban quan ly. Day la dieu ki~n bao v~ mol trU'ong va phat trien ben vCrng ( khai thac tot nguon luc cua doanh ngiep. ngoai BQL cac KCN va sO TN&MT. chong cheo. Cong ty Huyndai Vinashin t~i Khanh Hoa . Quy hoach KCN gan vai bao ve moi trU'ong. Cong ty Miwon t~i Phil ThQ. nhfrng ben co lien quan true tiep den hoat dong bao v~ mfii tnrong KCN con co cuu dau ur xay dung va kinh doanh ket cau h~ tang KCN va cac doanh nghiep trong KCN Tuy nhien day deu la cac dan vi coi trong lO'i nhuan tir kinh doanh. Dieu nay 20 . •:. mot sa noi thieu cO sO khoa hoc. 3. mot m~t khong r6 rang. sLr dung hop ly tal nguyen . dich vu do th] v6'i cO sO h~ tang On dinh. muon glarn chi phi nen lufm muon cat bo chi phi cho vi~c xay dung co sO h~ tang ciing nhir lap d~t cac thiet b] phuc vu cho ho~t dong xLr ly chat thai. de b] lO'idung va lam tang chi phi quan lY. Vi du nhu cac vu Cong ty Vedan Vi~t Nam t~i Dong Nai.. Cac che tal quy dinh trach nhiem cua 2 dau mdi nay con thieu: mot m~t thi long leo trong vi~c bat buoc phal thuc hi~n cac cong tac bao v~ mol trU'Ong. lu~t dinh khong r6 rang tren rna cong tac quan ly giam sat hoat dong cua doanh nghiep ( van de bao v~ moi tnrong) khong hi~u qua.. Tuy nhien van de quy hoach va phat trien KCN hi~n t~i khong tuan theo mot quy tac chung thong nhat. Quy hoach KCN phil hop vai str phat triE:~n KCN cua ca nU'ac trong tOng the chung va phai phil hop vai dieu kien kinh te xa hOi 0 tung dia phU'Ong. ). gan phat trien KCN vai phat trien cac khu thuong mai.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Theo quy dinh..

il J. dB. H~u qua kho giai quyet la van de moi trtrcng trong urong lai. 21 ._KeN 1. AD dung cac bien DhaDky thu~h trong bao ve moi trU'ong KCN Vi~c ap dung cac may moe. tuy nhien ty 1~ con thap va chua hi~u qua. true tiep xa thai chua qua xLr ly ra moi tnrong gay h~u qua nghiem trong.khong thuc hi~n mot each khoa hoc la mot trong nhCrng nguyen nhan gay 0 nhiem nghiem trong cho song Thi VaL 4. Day la bieu hien cua vi~c quy hoach cac khu vue kinh te con thieu hop lY. MQt sO dien hinh khu cong nghiep thieu cO sO khoa hoc la 0 thanh pho HO Chi Minh va Ha NQL Hai thanh pho nay la dien hinh cua viec quy hoach khu cong nghiep thea kieu phan tan. DB.9 H~ tlliQng xW' J~ nU'Q'c filii.!p.i~g'IIJ'~ 'i'~ilnh~nh h.l::!iY M.XBy d~g D' K.2ij(l. TCMT tdn9 h:l.~~ Kf/&'DT.fl'g {ti\llj tffl'l 0:1 ai ii t h alOUIf! 1 rn OI.91) N.'~_ Ty 14>:1I1i'Y'i:h. quy trinh hien d~i de XLrly chat thai trong san xuat chU'a duoc quan tam dung mire ciing la mot trong nhCrng nguyen nhan gay 0 nhiem moi trirong xung quanh: Nhieu vu viec cac doanh nghiep dB.d!t1't@.trien khai xay dung va v~n hanh [J h~ thong xLr ly nutrc thai t~p trung t~i cac KCN.:. MQt vi du khac la vi~c quy hoach KCN tren luu vue song Thi va.!. .um6ng xii 19 nu76'c ~M:il!:~. duoc xfiy dung tren h~ thong song khien cho viec xa thai true tiep gay anh hU'ong den hoar dQng san xuat nong nghiep cua nhan dan trong vung.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong khien cho quy trinh xLrly cac chat thai Nhieu KCN tir hoat dQng san xuat g~p kho khan.ic IKCNlf5 a1 \1'310h'Oilit lillQ.t~p tl\'U!lR1~} KeN :c_O H~ tl1J6ngxJllr da tnO~~'CI-~l1g' ly nLOOC 'th~ 8ii!ju (l'6 4. t~o thanh vanh dai KCN bao yay tLrphia thanh phd.gu6n: .ptruI'ili9tilJt c. 2009 . .CNchif.g' tlil! 'tIlOng xii dLM I~ ini~&ct~ru . hieu qua kinh te cua KCN l~i khong cao.

KCN Lf Minh Xuan. mang tinh dOi pho. rna dU'QcxLrly rieng rei true tiep xa ra moi trtrong va khong co su' kiem soat. con 29 doanh nghiep chua dau noi h~ thong nutrc thai vOi nha may xLrly nutrc thai t~p trung. . Theo danh gia sa bO chi co 50% cac h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung hien t~i dar tieu chuan. co toi 57% KCN dang hoat dong khong co h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung. He Chi Minh t~i 108 doanh nghiep dang ho~t dong trong 22 . co cong suat 3. Tp. Den nam 2009. Trong ba nam gan day. mac du 50 KCN co h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung co tang len. nhung xet tren tong 50 KCN.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Den nam 2009. . Nhieu khu cong nghiep con tim each keo dai hoac tri hoan vi~c dau ur co sa ha tang ve bao v~ moi trtrong noi chung va h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung noi rieng. Chlnh phu luon khuyen khich va dua ra cac ke hoach ap dung ky thuat trong san xuat sach han. Tuy v~y van co nhieu KCN khong ap dung hoac van dang sLr dung ky thuat san xuat lac h~u khong than thien v6'i moi trtrong.KCN Pho NOi A.000 m3/ngay dem. Hung Yen: H~ thong xLrly nutrc thai t~p trung cua KCN nay duoc xay dung nr nam 2008. trong khi do thea phe duyet h~ thong xLrly nU'oc thai phai co cong suat 10. ty l~ KCN co h~ thong tang len khong dang ke.200 m3/ngay dem mol dap Crngnhu cau thuc teo Do cong suat chtra dat tleu chuan nen Cong ty quan ly khai thac h~ tang KCN Pho NOi A chtra hoan thanh cac thu tuc cap phep xa rurcc thai ra moi trtrcng. He Chi Minh: Ket qua kiem tra cua BQL cac KCN-KCX Tp. Vi~c ap dung san xuat sach han va cong ngh~ than thi~n vOi mol trU'ong t~i cac doanh nghiep trong KCN con khong dU'Qccoi trong. MOt 50 KCN co h~ thong xLr ly nU'oc thai t~p trung nhung l~i ho~t dong khong hi~u qua.

kiem tra. Nhieu dja phU'Ong chua thanh l~p ban thanh tra. mtrc dO gay a nhiem cua cac doanh nghiep trong KCN. kiem tra. Cong cu kinh te chua phat huy hi~u qua Chinh phu da ban hanh nhieu ngh] dinh ve phi bao v~ mfii trU'ong dOi vOi chat thai. 5. .:. Tuy nhien hinh thuc thu phi chua hop lY. vi pham vi~c xa nutrc thai. giam sat mfii truong cua KCN chU'a thuc str phat huy hi~u qua Cac dot thanh tra. To cherc thU'c hien cac bien phap quan ly bao ve mai trU'ang trong_ Cong tac thanh tra. kiem tra hoat dong xU' ly chat thai. mire phi van thap so vOi chi phi xU' ly chat thai. Trang khi 0 cac KCN chat thai diroc gom l~i va xU' ly t~p trung thi viec thu phi l~i ap dung v6'i tCrngdoanh nghiep dOc l~p. Cac doanh nghiep nay da khong tuan thu bao cao dinh ky ve mol tnrong. 23 .:. kiem tra tang len ve sa lucng nhung con han che trong viec lam r6 hanh vi a nhiem.:. Chua trien khai rna hinh KCN sinh thai Tren the giOi rna hinh nay dang teo duoc nghien ctru va da Crngdung vao thuc 0 Vi~t Nam day van la van de kha moi me moi dang trang van de tim hieu va de xuat qua mot sa du an. dau noi h~ thong thoat nU'Ockhong dung quy dinh. khong dang ky chu nguon thai dOi vOi chat thai nguy h~i. Cac bO nganh hoat dong khong hieu qua trong viec phOi hop cho hoat dong thanh tra. KCN . bao v~ mol trU'ong.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong KCN nay cho thay. cong tac giam sat nguon thai chU'a duoc trien khai. TLrdo dan den viec tien hanh xU'phat chtra thuc str ran de. ke ca cac doanh nghiep co van dau ur nU'oc ngoai. . tinh hinh vi pham cac quy dinh ve BVMT rat pho bien.

nguyen nhan chinh la do y thuc bao v~ moi trU'ang chua cao..846 dong. IV. Phan tich tren da cho thay ra nhCrng mat yeu kern cua cong tac bao v~ mfii trirong 0 cac KCN.922.567. mot 50 dan vi co 50 phi no IOn nhir Cong ty cO phan G~ch men Thanh Thanh. Che tai xU' phat kern.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Cac doanh nghiep chua co y tlurc trong viec ke khai nQp thue va nha nutrc ciing chua co bi~n phap quan ly hi~u qua. Dong Nai co 583 doanh nghiep thuoc dOi urong phai nQp phi (nhieu doanh nghiep trong 50 nay thucc cac KCN). Cong ty G~ch men Y My. 24 0 . Ngoai ra con mQt 50 bat c~p khac nhU' viec cung cap thong tin khong hieu qua. Trang khi do can bQ cua cong tac bao v~ cua cac doanh nghiep moi trU'ong l~i yeu ve chat IU'O'ngva chat IU'O'ng chU'a cao. da co 463 cO sO da thuc hi~n viec ke khai vOi tOng 50 phi phai nQp la 7. Cong ty cao su Dong Nai. 6. co 80 dan vi chua nQp phi vOi tOng 50 tien han 2. bat c~p ve mtrc phi bao v~ mol trU'ong.1 ty dong. cho thanh mQt ngoai Crng gay tac h~i den ca xa hQi. Tai chinh va nguon nhan IU'c cho cong tac bao ve moi trU'ong.. TLr chinh nhCrng mat nay rna tinh trang 0 nhiem ngay mQt nghiem trong. Tuy vOn dau tU' van cac khu cong nghiep tU'Ong dOi IOn nhung phan vOn bo ra cho hoat dQng xU' ly chat thl va chU'a 0 cac khu cong nghiep chua urong xCrng duoc chii trong. Nam 2008. nha nurrc khong nam dU'O'c tinh hinh xa thai cua doanh nghiep ciing nhU' ngU'oi dan khong dU'O'c cung cap day dll thong tin de dung strc manh cua minh tao sire ep len ho~t dQng xa thai cua doanh nghiep. GIAI PHAp Co 4 nhom giai phap chu yeu de giai quyet van de 0 nhiem mol trU'ong cac KCN. Ngoai ra.

nr viec phan cap va ph an cong trach nhiem den viec tang ctrong nang ll/c can bQ va hoan thi~n co che phOi hop giCracac dan vi lien quan ~ Ra soat. xuat kinh doanh trong KeN. Ban quan ly KeN d~n dl1QCcac cap cac nganh uy quyen de tra thanh mot chu the day du. ~ Day manh vi~c triE:~n khai cong tac bao v~ moi tnrong cua chinh cac KeN. tang ctrong cac bi~n phap thuc thi phap lu~t ve bao v~ moi trirong KeN. 1.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong ~ Holm thi~n co cau to clurc h~ thong quan ly mfii trl10ng cac KeN.Tiep nhan va giai quyet cac tranh chap.Kiem tra. Hoan thien cO cau to chuc he thong quan If mai trl10ng a cac. clni trong xay dung va hoan thien h~ thong xU ly nl10c thai t~p trung. Day la dan vi chu tri thuc hi~n nhCrng vi~c nhu: Tham dinh va phe duyet bao cao dau ur mci.c va bao cao moi trl1ong. pho bien cac van ban quy pham phap lu~t ve bao v~ moi trirong cho cac chu dau ttr va doanh nghiep . dl1Qc giao du tham quyen va trach nhiem lien quan den bao v~ moi trirong ben trong KeN .Tuyen truyen. xac nhan ket qua cac cong trinh xU ly chat thai a cac KeN. KeN Q. ~ Thuc hi~n quy hoach KeN gan vOi quy hoach tOng the phat trien kinh te-xa hQi va bao v~ moi trl10ng va mQt sO giai phap khuyen khich bao v~ moi trirong t?. . xac nhan cam ket bao v~ moi trl10ng cua cac dl/ an. . bo sung cac van ban chinh sach phap lu~t.i cac KeN. Phon cap vd phon cong trcich nhi(~m ro rang cu the'theo hL16'ng ttJ cnuc quan Ii t~p trung. thuc hi~n nghiem nic che dQ nr quan td. 25 kien ngh] giCra cac cO sa san .

Ra saat.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Sa TN&MT. kiE:~m tra. 26 cu the. trinh ban hanh cac van ban quy pham phap lu~t ve quan ly mol truong KCN trong pham vi quyen han. sa TN&MT ban quan ly cac khi cong nghiep) trong vi~c trien khai cac hoat dQng baa v~ moi tnrong khu cong nghiep Tang ctrong phci hcp giCracO quan quan ly co lien quan gam sa TN&MT. a. canh sat moi trtrong. . tang cU'ong cac biem phap thU'c thi phap luat ve baa ve moi trU'ong KCN. tro BQL cac KCN thuc hi~n cac nhiem vu do ban quan ly cac KCN chu tri thuc hien. d~n thuc hien cac chirc nang quan ly nha nutrc ve moi tnrong t~i dja phtrcng. uy ban nhan dan cac quan huyen vOi BQL cac KCN trong vi~c giam sat. bo sung cac van ban chinh sach phap luat. b6 sung cdc van ban chfnh sach phap lu~t ve bao v~ tnb! truimq KeN Ra soat dieu chlnh l~i cac van ban da ban hanh lien quan den viec phan cap quan ly mfii tnrong KCN nham hoan thien cO cau to clurc thea hU'ang phan cap va phan cong trach nhiem r6 rang.Xay dung.PhOi hop va he. . chiu trach nhiem: . Tang cUong nang tuc can b9 phl) trtict: cong uic bao v~ tnb! trUong can t~p trung nang cao nang luc trinh dQ va tang cU'ong nang ltrc dQi ngfi can bQ. Nang caa chat lircng cong tac tham dinh thanh l~p KCN d~c bi~t la tham dinh cac yeu to mol tnrong cling nhir cong tac thanh tra kiE:~m giam tra sat dam baa thi hanh cac quy dinh ve baa v~ mol trtrong cac KCN c.Tham dinh to chtrc thu phi baa v~ mol trtrong cac KCN. Ra soot. Tang cUong phDi hQ'pgiUo ctic dan vi co lien quan Tang circng str phOi hop giCratrung U'Ongva dia phuong ( bQ TN&MT. b. Trang do d~c bi~t chii y den . ngan chan cac hanh vi vi pham phap lu~t ve baa v~ mol trtrcng cua cac doanh nghiep trong KCN 2.

cac bien phap ki quy. 27 . cac van ban d~n day manh viec ph an cap. Tang ctrong ap dung cac cong cu kinh te vai chi phi hop ly trong quan ly moi trtrcng KCN nhir thu phi baa v~ moi trU'ong. danh gia dieu chlnh va htrcng dan cu the cac quy dinh trong viec thu phi baa v~ moi truong can co mtrc xU phat nghiem khac dOi vai cac heat dQng gay a nhiem moi trirong cua cac KCN. Tang cU'ong cung cap thong tin dam baa diroc thong tin chinh xac day du va c~p nhat thtrong xuyen de xay dung cO sa dCrli~u dang tin c~y phuc vu cong tac giam sat kiem tra.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong cac viec nhU' ra soat. Tao hanh lanh phap ly hoan thi~n cho cong tac baa v~ mol trU'ong KCN vai nhCrng hanh dQng nhu xay dung che tai co tinh bat bUQCcao dOi vai cac chu dau ur trong viec xfiy dung h~ thong xU ly chat thai. t~a cac khoan tro cap va cac hinh thuc U'u diU dOi v6'i cac du an dau tU'baa v~ mol trtrcng trong KCN c. stra dOi lu~t baa v~ moi trtrcng. ra soat cac van ban htrong dan ky thuat trong ha~t dQng baa v~ moi tnrong KCN. Tang cU'ong cong cu thong tin trong bao v~ moi trU'ong KCN Can khan trU'Ong thuc hi~n vi~c cong bo thong tin va dan chu cO sa lien quan den baa v~ mol tnrcng KCN. cac ngh] dinh lien quan den phan cap va phan chia trach nhiem. Tang cU'ong hoat dQng thanh tra. giao trach nhiem cho BQL cac KCN va nhan manh r6 trach nhi~m cua chu dau tU'va cac doanh nghiep trong KCN. can giam sat cac nguon thai cac KCN. giam sat moi truong KCN. b. can nghien ctru dU'a ra mire thu phi chinh xac. Tang cU'Ongthl/c thi phap lu~t ve bao v~ mo! trU'OngKCN. rna mroc het la tang ctrcng chat lU'Qng cac baa cao danh gia tac dQng moi trirong t~i cac KCN. giay phep xa thai. kiem tra.

cac KCN.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Tuyen truyen pho bien phap lu~t ve bao v~ moi tnrong. xay dung lap d~t dung thiet ke. Cac doanh nghiep phai co h~ thong xLr ly cac chat thai tir heat dong cua minh hoac co hop dong thuf cac dan vi co chtrc nang va du nang ll)'c de thu gom va xLr ly dung each c. Chu dau ur va cac doanh nghiep trong KCN can thuc hien nghiem nic vi~c ur quan trac thea dung cam ket va tuan thu che dO bao cao cho cac co quan co tham quyen thea quy dinh 28 . Day manh viec trien khai cong tac bao ve moi trU'Ong cua chinh Xay dl/rIg va hoim thi~n h~ thong xU Ij nuac thai KCN. phieu xuat nh~p khau hoa chat. b. Cac doanh nghiep phai xLr ly sa bO nU'oc thai cho phil hop v6'i tieu chuan dau van cua h~ thong xLr ly rurcc thai t~p trung trtrcc khi thai van h~ thong thu gom nutrc thai cua KCN. Cac doanh nghi~p thl/c hi~n nghiem tuc vi~c xU Ij chat thai. sO nhat ky v~n hanh. a. cac KCN 3. Thuc hi~n nghiem tuc che d9 tu quan trac vd boo coo moi truanq. dam bao hoat dong On dinh va hieu qua trong sudt qua trinh hoat dong cua KCN. ThU'ang xuyen giam sat hoar dong cua nhCrng cong trinh tren thong qua IU'Q'ngdi~n tieu thu. hoa dan. kip thai c~p nhat nhfrng quy dinh mol. can xay dung khu vue IUb giCrchat thai tam thai trong KCN. Chu dau tU' va kinh doanh ket cau ha tang KCN can xay dung va hoan thi~n cac h~ thong rurcc thai t~p trung vOi cac hang muc ducc thiet ke dung va phil hop vOi dieu kien thuc te. nhfrng dieu khoan da sua dOi cho cac doanh nghiep.

hU'ong dan thi hanh cac van ban phap lu~t ve bao v~ moi trtrong dOi vOi cac doanh nghiep..can xem xet phan tich tac dQng qua l~i giCraquy hoach phat trien KCN cua mQt vung kinh te vOi quy hoach phat trien cac nganh kinh te . can khan trU'Ong nghien ctru vi~c chuyen dOi cac KCN hi~n nay thanh cac KCN than thien vOi moi trtrong. co nhCrng dieu chlnh phil hop vOi nhCrng quy hoach da dU'Qcphf duyet. tien toi xay dung cac KCN sinh thai. phCf bien phap lu~t cdc rna hinh cong ngh~ than thi~n vai moi trUang Thuc hi~n to clurc t~p huan. So li~u duoc truyen ur dQng va lien tuc d. trien vong th] trU'ong the giOi. TrU'Oc het can phal bo sung cong tac xay dung va tham dinh danh gia moi trirong chien luoc dOi vOi vOi quy hoach phat trien cac KCN 0 Vi~t Nam den nam 2015 va dinh hucng den nam 2020. Mot sO giai phap khuyen khich. chi tieu bao v~ moi tnrong KCN va cac rna hinh mOi san xuat sach hOn. Chinh phu va chinh quyen cac dia phU'Ong can can nhac trong phf duyet quy hoach phat trien KCN. chu dau tU'va ban quan ly cac KCN. Quy hoach KCN gan vOi quy hoach tOng the phcit trien kinh te-xa. 5. Tang cU'ong tuyen truyen pho bien cac muc tieu. d~c diem kinh te xa hQi. xU'ly nU'oc thai t~p trung cua KCN phai co h~ thong quan trac ur dQng giam sat chat ltrong nU'oc thai. 29 . Quy hoach KCN gan vOi quy hoach tOng the phat trien kinh te xa hQi va bao v~ mol trU'CJng.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Yeu cau bat bUQc cac tra. Tuyen truyen .xa hQi khac trong vung: phai phil hop vOi dieu ki~n tai nguyen. hoi va bao ve mai trU'ong. ve co quan quan ly mol tnrong qucc gia va dia phU'Ong. 4. .

nhCrng chi phi nay khong diroc phan anh vao gia cling nhU' khong co str den bu thea dang cho ngU'oi dan.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong Quan ly baa v~ moi trtrcng cac KeN gan vOi dinh huong phat trien ben vCrng.KETLUAN Thl/c trang moi tnrong xung quanh cac KeN th~t str dang baa dQng. Tang ctrong str tharn gia cua cQng dong vao cong tac baa v~ moi trU'ong: khuyen khich xii hQi hoa cong tac baa v~ moi truong. giam sat heat dQng xa thai cua doanh nghiep. 0 nhiem moi tnrong gay ra rat nhieu chi phi cho ngU'oi dan xung quanh KeN. Khuyen khich ap dung san xuat sach hen. tuyen truyen nang cao nhan tlurc cua cQng dong. ~ - Nguyen nhan cua thuc trang 0 nhiern mfii tnrong xung quanh KeN xuat phat nr su' yeu kern trong tat ca cac rn~t. cong bo va phD bien thong tin cho cQng dong khu vue xung quanh KeN.. MQt trong nhCrng nguyen nhan quan trong nhat la y thuc baa 30 . cong ngh~ xLrly chat thai t~i cac KeN. ban hanh va thuc hi~n cac van ban quy pham phap lu~t lien quan den baa v~ moi trtrong KeN den viec thanh tra. cong ngh~ giam thieu 0 nhiem moi trirong. Thu hut van dau tU'va da dang hoa nguon van dau tU' cho cong tac baa v~ moi trtrong: yay van uu diIi nha nutrc . nr khan phan cap h~ thong quan ly.. clni trong phat trien nhanh nen kinh te va giai quyet thea dang cac van de xii hQi 0 dia phtrong. La rnQt ngoai irng tieu cue trong san xuat.. TLr moi truong nutrc. Hi~n trang nay khong nhCrng gay ra thi~t h~i ve kinh te rna con thiet h~i lau dai den sire khoe cling nhU' chat lircng cunc song cua ngU'Oi dan. khong khi den moi trtrcng dat deu b i suy giam n~ng ne. C.

Bao cao mol tnrong quoc gia nam 2009:Moi trU'ong khu cong nghiep Vi~t nam-Bo tai nguyen va moi trU'ong-1I6/2010 3. 2.Hai) 25/2/2011(http://www. can sam trien khai nhCrng giai phap nay mot each khoa hQCde cluing thuc su' phat huy tac dung trong viec cai thien moi tnrong trong tien trinh cong nghiep hoa hi~n d~i hoa dat nutrc. h~n che nhCrng nguyen nhan gay 0 nhiem mol trtrong.vn ) 31 .-H. Giao trinh Kinh te cong cong. Bai viet : "Gan 27 nghln ngU'oi mac benh nghe nghi~p"-D. TLrnguyen nhan. Tai li~u tham khao 1. Trong nhCrng giai phap nay. chinh phu de ra nhieu giai phap de khac phuc hi~n trang o nhiem moi tnrong.C ngan ngU'oi mac benh nghe nghiep do 0 nhiem moi truong . Bai viet "Hang ch1J.TrU'ong DH Kinh te quoc dan(NXB Thang ke Ha NQi). nhCrng hoat dong cua chinh phu dong vai tro quan trong de hU'ang tai sir phat trien ben vCrng cua dat nutrc.C-28/10/2006(http://www. 4. Vi~c chay thea lqi nhuan da anh htrong den su' phat trien ben vCrng kinh te- xa hol.vietbao.baomoLcom.TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong v~ moi truong cua chinh cac doanh nghiep va chu dau ur xay dung trong KCN..

TrUOng dai hOc ngoai thUO'ng Kinh tE! ding cong 5. 6.com ).hids. Bai viet: "Giai quyet 0 nhiem mfii tnrong KCN. ).vn 7. Bai viet" Nhflng bat c~p trong Iu~t moi truong Vi~t Nam't-Lf Thanh Ly -19/9/2010(http://yeumoitruong.KCX 0 dong bang song CU'u Long".gov.Chu The Thanh-Vien nghien ctiu phat trien thanh phf Ho chi Minh(http://www.hochiminhcity. Bao cao cong tac quan Iy Nha nU'ac ve mol trU'ong-BQ tai nguyen va mol tnrong. 32 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.